Urteko Araugintza Planak

69/2020 Dekretua, maiatzaren 26koa, Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoaren kartografia eta informazio geografikoa antolatzeari buruzkoa.2020. Urterako Araugintza Plana. Gobernu Kontseiluaren Erabakia (PDF, 536 KB)

LEHENDAKARITZA

 1. Emakumeen eta gizonen arteko berdintasunerako Legea aldatzeko den Lege-aurreproiektua. (GKA 2020/01/28)
 2. Euskadiko memoria historikoaren eta demokratikoaren Lege-aurreproiektua.
 3. 20/2020 Dekretua, otsailaren 25ekoa, zeinaren bidez garatzen baita motibazio politikoko indarkeria-egoeran gertatutako giza eskubideen urraketen biktimen errekonozimendu eta erreparaziorako prozedura.
 4. Dekretu-proiektua, 12/2019 dekretua, urtarrilaren 29koa, Kanpo-harremanen eremuan gazteak prestatzeko bekak arautzen dituena, eraldatzeko dena

 

 GOBERNANTZA PUBLIKOA ETA AUTOGOBERNUA

 1. Kasazio-errekurtso zibilari buruzko Lege-aurreproiektua.
 2. Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko kidego eta eskalei buruzko Lege-proiektua. (GKA 2020/02/11)
 3. Dekretu-proiektua, Estaturako gaikuntza duten toki-administrazioko langileei buruzko araudia ezartzen duena.
 4. 36/2020 Dekretua, martxoaren 10ekoa, zeinaren bidez arautzen baita Euskal Autonomia Erkidegoko Sektore Publikoan Informazioaren eta Komunikazioaren Teknologiak kudeatzeko eredua.
 5. Euskal Autonomia Erkidegoko langileen kontziliazio-baimenak parekatzeko dekretu-proiektua.
 6. Dekretu-proiektua, zeinaren bidez onartzen den 2020.urteko Euskal Autonomia Erkidegoko kargu publikoen katalogo eguneratua.
 7. Euskal Autonomia Erkidegokoaren administrazio orokorreko funtzionarioentzat gordetako lanpostuen ordainsari osagarriak arautzen dituen apirilaren 12ko 79/2005 Dekretua aldatzeko dekretu-proiektua.
 8. 55/2020 Dekretua, apirilaren 21ekoa, Administrazio Elektronikoari buruzko Dekretua bigarrenez aldatzen duena.
 9. Euskadiko Toki Erakundeei buruzko apirilaren 7ko 2/2016 Legea garatzeko dekretu-proeiktua, zazpigarren xedapen gehigarriari dagokionez.

 

EKONOMIAREN GARAPENA ETA AZPIEGITURAK 

 1. Lege-aurreproiektua, apirilaren 8ko Landa Ingurunearen Garapenaren 10/1998 Legea aldatzekoa.
 2. 15/2020 Dekretua, otsailaren 18koa, nekazaritzaren, arrantzaren eta elikagaigintzaren sektoreko zientzia-teknologiaren eta enpresaren alorretan langile ikertzaileentzako eta langile teknologoentzako prestakuntza-laguntzak arautzeko dena.
 3. Dekretu-proiektua, Euskal Autonomia Erkidegoan urpeko jarduerak eta urpekaritzako lanbide-jarduera baimendu eta kontrolatzeko baldintzak ezartzen dituena.
 4. Dekretu-proiektua, Euskal Autonomia Erkidegoko nekazaritza- eta arrantza-sektoreetako ikerketa, garapen eta berrikuntzarako laguntzei buruzkoa.
 5. 44/2020 Dekretua, martxoaren 24koa, Euskal Autonomia Erkidegoan txakurrak edukitzeari buruzko Dekretua aldatzen duena.
 6. Dekretu-proiektua, Euskal Autonomia Erkidegoko itsasoko eta ur kontinentaletako turismo-arrantzari, arrantzako eta akuikulturako turismoari eta arrantza-erakustaldiei buruzkoa.
 7. 45/2020 Dekretua, martxoaren 24koa, nekazaritza-sektorean lan egiten duten sasoikako langileentzako ostatu izango diren higiezinak sortzeko, egokitzeko edo ekipatzeko laguntzei buruzkoa.
 8. 76/2020 Dekretua, ekainaren 9koa, gas erregaiak kanalizazio bidez banatu eta garraiatzeko instalazioei buruzko administrazio-baimenen prozedurena.
 9. 81/2020 Dekretua, ekainaren 30ekoa, segurtasun industrialarena.
 10. Dekretu-proiektua, Industria Segurtasuneko eta Meategietako gaietan trebatzeko banakako karnetak, baimendutako enpresak eta aitortutako erakundeak arautzeko dena.
 11. 48/2020 Dekretua, martxoaren 31koa, zeinaren bidez arautzen baitira energia elektrikoa ekoizteko, garraiatzeko eta banatzeko instalazioen administrazio-baimenaren prozedurak.
 12. 254/2020 Dekretua, azaroaren 10ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoko Jasangarritasun Energetikoari buruzkoa
 13. Dekretu-proiektua, energiaren informazioa eta gardentasunari buruzkoa.
 14. Dekretu-proiektua, Itsas Garraioa erregulatzeko dena.
 15. 58/2020 Dekretua, maiatzaren 12koa, «Euskadiko Kirol Portuak» erakundearen estatutuak onartzeko eta jardueraren hasiera zehazteko.
 16. 57/2020 Dekretua, maiatzaren 12koa, zeinaren bidez bigarren aldiz aldatzen baita Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duen Dekretua.
 17. Dekretu-proiektua, Euskal Autonomia Erkidegoan parke eolikoen administrazio-baimenen prozedurak arautzen dituena.
 18. Dekretu-proiektua, otsailaren 26ko 26/2019 Dekretua, mahastiak berregituratzeko eta birmoldatzeko planei laguntzeko europar batasunak emandako neurriak garatu eta aplikatzeari buruzkoa, aldatzeko.
 19. 275/2020 Dekretua, abenduaren 9koa, Nekazaritza Bermatzeko Europako Funtsak (NBEF) eta Landa Garapenerako Europako Nekazaritza Funtsak (LGENF) finantzatutako gastuen erakunde ordaintzailearen antolakuntza eta funtzionamendu-araubidea Euskal Autonomia Erkidegoan ezartzekoa
 20. 63/2020 Dekretua, maiatzaren 19koa, 2017-2028 aldirako Euskal Autonomia Erkidegoko Errepideen Hirugarren Plan Orokorra onartzen duena.

 

ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK

 1. Gazteriaren Euskal Legearen Proiektua. (GKA 2020/02/11)
 2. Haurren eta nerabeen eskubideei eta horien bermeari, prebentzioari eta babesari buruzko Legearen aurreproiektua.
 3. Euskal Enplegu Sistemaren eta Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren Legearen aurreproiektua.
 4. Dekretu-proiektua, haurren eta gazteen aisialdian hezitzaileak trebatzeko eskolen izendapen ofiziala arautzen duena.
 5. Euskadiko hirugarren sektore sozialeko erakundeen erroldari buruzko, Dekretu-proiektua
 6. Gizarte zerbitzuen euskal sisteman itun sozialaren araubidea eta hitzarmenak arautzen dituen Dekretu-proiektua.
 7. Transexualen dokumentazio administratiboari buruzko Dekretu-proiektua.

 

INGURUMENA, LURRALDE PLANGINTZA ETA ETXEBIZITZA 

 1. Klima Aldaketari buruzko Euskal Autonomia Erkidegoko Lege-aurreproiektua.
 2. 4/2020 Dekretua, urtarrilaren 21ekoa, zeinaren bidez indargabetzen baita Ingurumeneko administrazio-prozeduretan zerbitzu elektronikoen erabilera arautzea eta ingurumenean eragina duten jardueren EAEko erregistroa sortzea eta arautzea xede dituen irailaren 25eko 183/2012 Dekretua.
 3. Jenderik gabeko etxebizitza arautzeko eta neurri batzuk ezartzeko den Dekretu-proiektua, horrelako etxebizitzak benetan okupatu eta bere funtzio soziala bete dezaten.
 4. 69/2020 Dekretua, maiatzaren 26koa, Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoaren kartografia eta informazio geografikoa antolatzeari buruzkoa.
 5. 46/2020 Dekretua, martxoaren 24koa, lurralde-antolamenduko planak eta hirigintza-antolamenduko tresnak onartzeko prozedurak arautzen dituena.
 6. Euskal Autonomia Erkidegoan etxebizitzen eta zuzkidura-bizitokien bizigarritasun-baldintzak eta diseinu-arauak arautzen dituen Dekretu-proiektua.

OGASUNA ETA EKONOMIA

 1. Ekarpenen Lege-aurreproiektua
 2. Laguntzen Araubidea arautzen duen Lege-aurreproiektua
 3. Dekretu-proiektua, Euskadiko ondareari buruzko legea garatzeko Erregelamendua onartzen duena.
 4. Dekretu-proiektua, Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Diru-bilketari buruzko Erregelamendua onartzen duena.
 5. Dekretu-proiektua, Euskal Autonomia Erkidegoak aseguru pribatuen bitartekaritza arloan dituen eskumenak arautzen dituena.
 6. 18/2020 Dekretua, otsailaren 18koa, zeinaren bidez erabaki eta baimentzen baita 2020ko ekitaldirako zorpetze-eragiketak egitea.
 7. 71/2020 Dekretua, maiatzaren 26koa, zeinaren bidez onartzen baita 2020ko Urteko Estatistika Egitaraua.
 8. Dekretu-proiektua, Finantzen Euskal Institutuari baimena ematen diona Finkatuz finantza-partaidetzen funts estrategikoa kudeatzeko sozietate publikoa sortzeko

 

HEZKUNTZA 

 1. Hezkuntza Legearen aurreproiektua.
 2. Euneiz unibersitate pribatua aitortzeko Lege-proiektua.
 3. Dekretu-proiektua, unibertsitatez kanpoko erregimen orokorreko zein erregimen bereziko irakaskuntza arautuak emateko ikastetxe pribatuak baimentzeko prozedura ezartzen duena (arte eta kirol irakaskuntzak)
 4. Dekretu-proiektua, Euskal Autonomia Erkidegoko arte-irakaskuntza ez arautuen zentroak sortzeko eta funtzionatzeko oinarrizko arauak ezartzen dituena.
 5. 49/2020 Dekretua, martxoaren 31koa, zeinaren bidez aldatzen baita hirugarrenez Euskal Autonomia Erkidegoko ikastetxeetan hezkuntza-premia bereziak dituzten ikasleei laguntzeko irakasle ez diren lan-kontratudun langileen lanpostuen zerrenda onartzen duen Dekretua.
 6. Dekretu-proiektua, unibertsitatez kanpoko irakasle funtzionarioen lanpostuak betetzeko dena.
 7. Dekretu-proiektua, Helduen Oinarrizko Hezkuntzako ikasketen antolaketa, berariazko curriculuma eta haren ebaluazioa Euskal Autonomia Erkidegoan irakaskuntza horiek emateko baimendutako ikastetxeetan ezartzen duena.
 8. Dekretu-proiektua, Euskal Autonomi Elkarteko Ingurigiroarekiko Irakasbideen Hezkuntza eta Ikerketarako Ikastegien (Ingurugela) lanpostuen zerrenda onartzen duen otsailaren 13ko 28/2001 Dekretua aldatzen duena.
 9. Dekretu-proiektua, ospitaleko eta etxeko hezkuntza-arretarako eta arreta terapeutiko-hezigarrirako lurralde-zentroen lanpostuen zerrenda arautzen duena
 10. Dekretu-proiektua, Ikusteko desgaitasuna duten ikasleen hezkuntza-inklusiorako baliabide-zentroen lanpostuen zerrenda arautzen duena
 11. Dekretu-proiektua, hezkuntza inklusiboaren esparruan aniztasunari ematen zaion erantzuna arautzen duena
 12. Dekretu-proiektua, zeinaren bidez azaroaren 10eko 211/2015 Dekretuaren eranskina aldatzen duena, lan-esperientziaren bidez edo prestakuntzarako bide ez-formalen bidez eskuratutako lanbide-konpetentziak ebaluatzeko eta egiaztatzeko prozedura eta antolamendua ezartzen baita Euskal Autonomia Erkidegoan
 13. 34/2020 Dekretrua, martxoaren 3koa, Lanbide Heziketari Aplikatutako Ikerketa eta Berrikuntzako Euskal Autonomia Erkidegoko Zentroa (Tknika) arautzen eta zentroko lanpostuen zerrenda onartzen duena.
 14. Lanbide Heziketako Euskal Kontseiluaren Dekretu-proiektua.
 15. Dekretu-proiektua, Lanbide Heziketako Koordinazio Organo Gorena sortzen duena
 16. Dekretu-proiektua, Talentuaren Euskal Institutua sortzen eta lanpostuen zerrenda onartzen duena.
 17. Dekretu-proiektua, Etorkizuneko Ikasketen Euskal Institutua sortzen eta lanpostuen zerrenda onartzen duena
 18. Dekretu-proiektua, Ikaskuntza Aurreratuen eta Digitalizatuen Lanbide Heziketako Zentro Integratua sortzen duena
 19. Dekretu-proiektua, lanbide-heziketako eredu konbinatuan espezializatutako ikastetxeak sortzeko dena
 20. 98/2020 Dekretua, uztailaren 28koa, zeinaren bidez arautzen baita unibertsitate- eta unibertsitatekoak ez diren goi mailako beste ikasketa batzuk egiteko beken eskaerak eta gainerako tramiteak era elektronikoan derrigorrean egin beharra.
 21. Dekretu-proiektua, Urrutiko Prestakuntzako Euskal Institutuaren antolamendu, funtzionamendu eta autonomía ezartzen duen dekretua aldatzen duena.

 

OSASUNA 

 1. Osasun Publikoaren Legearen aurreproiektua.
 2. Dekretu-proiektua, Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuan profesionalak askatasunez hautatzekoari buruzkoa.
 3. Osasun-profesionalen Informazio-sistemari buruzko 153/2011 Dekretua aldatzeko Dekretu-proiektua.
 4. Osasun Sailak osasun-zerbitzuak ituntzeko oinarriak ezartzen dituen 77/1997 Dekretua aldatzeko Dekretu-proiektua.
 5. 5/2020 Dekretua, urtarrilaren 21ekoa, adikzioen arloko jardunbide egokien eta ibilbide profesionalaren aintzatespenak sortu eta zehazten dituena.
 6. Osasun Sailari atxikitako Aholku Batzordeen araubideari buruzko 121/2005 Dekretua aldatzeko Dekretu proiektua.
 7. Euskadiko Medikamentuen Ikerketarako Etika Batzordea sortzeko eta haren funtzionamendua arautzeko Dekretu-proiektua.
 8. Dekretu-proiektua Arreta Soziosanitarioko Euskal Kontseiluaren 69/2011 Dekretua aldatzen duena.
 9. Bihotzez erregistroa sortzeko eta abian jartzeko Dekretu-proiektua.
 10. Dekretu-proiektua, Euskadiko osasun-sistemako ikerketa- eta berrikuntza-erakundeei eta haien gobernantzari buruzkoa.
 11. Dekretu-proiektua, kontsumo publikoko edateko uren fluorazioari buruzko martxoaren 1eko 49/1988 Dekretua indargabetzen duena.
 12. Dekretu-proiektua, haurren hortzak zaintzeko programako (PADI) osasun-zerbitzuak emateari buruzkoa.
 13. Adikzioen eta droga mendekotasunen gaineko arreta integralari buruzko 1/2016 Legea ez betetzeagatik ezarritako zehapenak ordezteko sistema arautzen duen Dekretu- proiektua.

TURISMOA, MERKATARITZA ETA KONTSUMOA

1.    Kontsumitzaileen eta erabiltzaileen estatutuaren Legearen aurreproietua.
2.    Dekretu-proiektua, 2012ko maiatzaren 22ko 81/2012 Dekretua, bidaia-agentziei buruzkoa, bigarrenez aldatzeko dena
3.    Dekretu-proiektua, Euskal kultura ondareko elementu katalogatuen barneko turismo-gidariaren jarduna gaitzeko dena.
4.    Dekretu-proiektua, EAEko kontsumitzaile eta erabiltzaileen elkarteak erregistratzeari buruzkoa.
5.    Dekretu-proiektua, Euskal Autonomia Erkidegoko Merkataritzako Aholku Batzordearen osaera eta funtzionamendua arautzen duena.
6.    Dekretu-proiektua, Hotel-establezimenduei buruzkoa.

 

KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA

 1. Agirien kudeaketa integralerako Lege Aurreproiektua
 2. Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren Lege Aurreproiektua
 3. 99/2020 Dekretua, uztailaren 28koa, Euskararen Aholku Batzordeari buruzkoa.
 4. 27/2008 Dekretua, otsailaren 5ekoa, Kulturaren Euskal Kontseiluaren antolaketa- eta funtzionamendu-araudia aldatu eta bateratzen duena berritzera datorren Dekretu-roiektua
 5. Euskal Kultura Ondarearen EAEko Kontseilua sortzeko Dekretu-egitasmoa
 6. Euskal kultura-ondarearen erakunde arteko organoa sortzeko Dekretu-proiektua
 7. Euskal kultura-ondarearen erakunde arteko organoa sortzeko Dekretu-proiektua
 8. Oinarrizko Babeseko Kultura Ondasunen EAEko Erregistroa sortzeko Dekretu-proiektua
 9. 86/1997 Dekretrua, apirilaren 15ekoa, Euskal Autonomia Elkarteko herri-administrazioetan euskararen erabilera normalizatzeko prozesua arautuko duena berritzera datorren Dekretu-proiektua

 

SEGURTASUNA 

 1. 1/2020 Legegintzako Dekretua, uztailaren 22koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziaren Legearen testu bategina onartzen duena.
 2. Dekretu-proiektua, Jokoaren Erregelamendu Orokorra zati batean aldatzen duena.
 3. Dekretu-proiektua, Euskadiko Poliziaren Datuak Prestatzeko Zentroari Buruzko Dekretua aldatzen duena
 4. Dekretu-proiektua, Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeetan erabili beharreko hautestontzi, kabina, boto-paper, gutun-azal eta gainerako hauteskunde-agirien eredu ofizialak eta ezaugarriak zehazten dituena, bai eta material hori entregatzeko prozedura ere.
 5. Ertzaintzan lanbide-garapeneko sistema arautzeko Dekretu-proiektua
 6. Euskal Autonomia Erkidegoko polizia-kidegoen espezialitateak arautzeko Dekretu-proiektua.
 7. Ertzaintzako Fakultatibo eta Teknikarien Eskala arautzeko Dekretu-proiektua.

LANA ETA JUSTIZIA 

 1. Dekretu proiektua, enpresarien elkarteei eta erakunde sindikalei diru-laguntza ematea arautzen duena. Beren jarduera eremuetako berezko gaiei dagokienez, gizabaliabideen trebakuntza hobetzeko prestakuntza-planak egiteko dira diru-laguntzak.
 2. Dekretu-proiektua, Euskadiko Langile Autonomoen Elkarte ProfesionalenErregistroaren Antolaketa eta Funtzionamendurako Araudia onartzen duena.
 3. Dekretu-proiektua, Euskadiko Kooperatiben Erregistroaren antolaketa eta funtzionamenduaren Erregelamendua onartzen duena.
 4. Dekretu-proiektua, Euskadiko Kooperatiben Goren-Kontseilua arautzen duena.
 5. Dekretu-proiektua, zeinaren bidez sortzen baita Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren eta Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Administrazioan jarduten duten erakundeen arteko lankidetza-organo komuna.
 6. Dekretu proiektua, Euskal Autonomia Erkidegoan deribazio judizialaren bidezko familia elkarguneak arautzen dituena.

2019 Urteko Araugintzak (PDF, 220 KB) (leiho berri batean irekitzen da)

2019. Urteari dagokion Urteko Araugintza Planaren betetze-mailaren Memoria (PDF, 1 MB) (leiho berri batean irekitzen da)

LEHENDAKARITZA

 1. EAEko kultu-leku edo-zentroei eta erlijio-aniztasunari buruzko lege-proiektua (GKE de 2019/06/25)
 2. Emakume eta gizonen arteko berdintasunerako Legea aldatzeko den lege-aurreproiektua
 3. 12/2019 Dekretua, urtarrilaren 29koa, Kanpo-harremanen eremuan gazteak prestatzeko bekak arautzen dituena.
 4. Motibazio politikoko indarkeria egoeran giza eskubideen urraketak jasan dituzten biktimei errekonozimendua eta erreparazioa emateko prozedura garatzen duen dekretu proiektua
 5. Atzerrian dauden euskal gizataldeetako partaideak diren eta egoera larrian eta asistentzia faltan dauden pertsonei laguntzeko, euskal etxeei emango zaizkien dirulaguntzak arautzeko dekretua aldatzeko den dekretu proiektua
 6. 92/2019 Dekretua, 2019ko ekainaren 25ekoa, zeinaren bidez dirulaguntzak arautzen baitira ikerketa-proiektuak aurkez daitezen bultzatzeko, Horizonte 2020 Europako Ikerketa Esparru Programaren bigarren fasean, Zientziaren, Teknologiaren eta Berrikuntzaren Euskal Sareko kide diren agenteak buru direla.
 7. 47/2019 Dekretua, martxoaren 26koa, Bazkide Estrategikoen Sareko kanpoko eskualdeekin lankidetza teknikoan aritzeko proiektuei laguntzak ematea arautzen dueña
 8. 89/2019 Dekretua, ekainaren 18koa, «Euskadi Basque Country Laguna» erakunde-aitorpena eratzen eta arautzen dituena.
 9. 90/2019 Dekretua, ekainaren 18koa, ekintza humanitarioko esku-hartzeetarako laguntzak arautzen dituena.

GOBERNANTZA PUBLIKOA ETA AUTOGOBERNUA

 1. Lege-proiektua, euskal enplegu publikoari buruzkoa (GKE 2019/01/29)
 2. Lege- proiektua, xedapen orokorrak egiteko prozedurari buruzkoa (GKE 2019/01/22)
 3. 179/2019 Dekretua, azaroaren 19koa, Euskadiko toki-erakundeetan hizkuntza ofizialen erabilera instituzionala eta administratiboa normalizatzeari buruzkoa
 4. 93/2019 Dekretua, ekainaren 25ekoa, udal-eskumenen klausula unibertsalaren ondoriozko jardueren, zerbitzuen edo prestazioen egikaritzea arautzeko dena
 5. Dekretu-proiektua, Euskal Autonomia Erkidegoko Toki Erakundeen Erregistroa arautzen duena
 6. Dekretu-proiektua, Estaturako gaikuntza duten toki-administrazioko langileei buruzko araudia ezartzen duena
 7. 115/2019 Dekretua, uztailaren 23koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioen Babesletzaren eta Erregistroaren Erregelamendua onartzen duena
 8. 194/2019 Dekretua, abenduaren 3koa, kargu publikodunen betebeharrei eta eskubideei buruzko dekretua aldatzekoa
 9. 51/2019 Dekretua, martxoaren 26koa, zeinaren bidez onartzen baita Euskal Autonomia Erkidegoko kargu publikoen lanpostuen katalogo eguneratua
 10. Dekretu-proiektua, Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoko informazioaren eta komunikazioaren teknologien kudeaketa-eredua arautzen duena

 EKONOMIAREN GARAPENA ETA AZPIEGITURAK

 1. Mugikortasun jasangarriaren legearen proiektua (GKE 2019/12/03)
 2. Lege aurreproiektua, apirilaren 8ko Landa Ingurunearen Garapenaren 10/1998 Legea aldatzekoa.
 3. Dekretu-proiektua, zeinaren bidez arautzen baitira ikertzaile eta teknologoei nekazaritza-, arrantza- eta elikadura-sektoreko zientzia-, teknologia- eta enpresa-ingurunean prestakuntza emateko laguntzak.
 4. Dekretu-proiektua, Euskal Autonomia Erkidegoan urpeko jarduerak eta urpekaritzako lanbide-jarduera baimendu eta kontrolatzeko baldintzak ezartzen dituena.
 5. Dekretu-proiektua, Euskal Autonomia Erkidegoko nekazaritza- eta arrantza-sektoreetako ikerketa, garapen eta berrikuntzarako laguntzei buruzkoa.
 6. Dekretu-proiektua, EAEn txakurrak edukitzeari buruzko 101/2004 Dekretua aldatzekoa.
 7. Dekretu-proiektua, Euskal Autonomia Erkidegoko itsasoko eta ur kontinentaletako turismo-arrantzari, arrantzako eta akuikulturako turismoari eta arrantza-erakustaldiei buruzkoa.
 8. 26/2019 Dekretua, otsailaren 26koa, Euskal Autonomia Erkidegoan mahastiak berregituratzeko eta birmoldatzeko eragiketetarako Europako laguntza-neurria garatu eta aplikatzeari buruzkoa.
 9. 56/2019 Dekretua, apirilaren 2koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Erakunde Ordaintzailea eratzen duen Dekretua bigarrenez aldatzen duena.
 10. Dekretu-proiektua, nekazaritza sektoreko zerbitzuak eskaintzen dituzten aldi baterako langileentzako ostatuak sortzeko, egokitzeko edo hornitzeko laguntzak emateko dena.
 11. 25/2019 Dekretua, otsailaren 26koa, Euskal Autonomia Erkidegoko eraikinen eraginkortasun energetikoaren ziurtapenari eta ziurtapenaren kontrol-prozedurari eta erregistroari buruzkoa
 12. Dekretu-proiektua, kanalizatutako gasaren zerbitzu publikoaren instalazioei baimena eman eta horiek jardunean jartzeari buruzko ekainaren 9ko 107/1998 Dekretua aldatzen duena.
 13. Dekretu-proiektua, Euskadiko Segurtasun Industrialari buruzkoa.
 14. Dekretu-proiektua, Industria Segurtasuneko eta Meategietako gaietan trebatzeko banakako karnetak, baimendutako enpresak eta aitortutako erakundeak arautzeko dena.
 15. Dekretu-proiektua, energia produkzitzeko, garraiatzeko eta banatzeko instalazioen administrazio baimenen prozedura arautzen duena.
 16. Dekretu-proiektua, gasa garraiatzeko eta banatzeko instalazioen administrazio baimenen prozedura arautzen duena.
 17. Dekretu-proiektua, Euskal Autonomia Erkidegoko Energiaren Jasangarritasun Legea garatzen duena
 18. Dekretu-proiektua, energiaren informazioa eta gardentasunari buruzkoa.
 19. Dekretu-proiektua, Energia autokudeari buruzkoa.
 20. Ekainaren 23ko 109/2015 Dekretuaren aldaketa, Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzako Euskal Sareko Agenteen berrantolatzeko eta eguneratzeko dena.

     40.24/2019 Dekretua, otsailaren 26koa, indarrik gabe lagatzeko ekainaren 6ko 104/2000 Dekretua, Zumalakarregiko igogailua eramateko ardura «Eusko Trenbideak/Ferrocarriles Vascos S.A» sozietate publikoari eman ziona.

 1. 76/2019 Dekretua, maiatzaren 14koa, zeinaren bidez Red Ferroviaria Vasca-Euskal Trenbide Sareari agintzen eta adskribatzen baitzaio Basurtuko Ospitalea-Ariz eta Irauregi-Lutxana-Barakaldo trenbide-lineen kudeaketa eta administrazioa. Linea horiek Estatuko Administrazioak eskualdatu zizkion Euskal Autonomia Erkidegoari.
 2. 143/2019 Dekretua, irailaren 17koa, zeinaren bidez Red Ferroviaria Vasca-Euskal Trenbide Sareari agintzen eta adskribatzen baitzaio Basurtu-Ariz linearen –2. bide-zatia: Rekalde-Irala– lurperatzean integratutako trenbide-azpiegituraren administrazioa. Linea hori Estatuko Administrazioak eskualdatu zion Euskal Autonomia Erkidegoari.
 3. Dekretu-proiektua, Euskal Autonomia Erkidegoan garatutako gidaridun ibilgailuak alokatzeko zerbitzuak eragiketa-neurriak erregulatzeko.
 4. Dekretu-proiektua, Itsas Garraioko Operadoreen Erregistroarena Dekretu-proiektua, Itsas garraioa erregulatzeko dena.
 5. Dekretu-proiektua, itsas garraioa erregulatzeko dena.
 6. Dekretu-proiektua, Euskal Kirol Portua zuzenbide pribatuko erakunde publikoaren estatutuak onartzeko dena.
 7. Dekretu-proiektua, Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Sailaren egitura organikoari eta funtzionalari buruzko dekretuaren bigarren aldaketa

 ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK 

 1. Gazteriaren Euskal Legearen proiektua.
 2. Euskadiko Hirugarren Sektore Sozialari buruzko maiatzaren 12ko 6/2016 Legea aldatzeko lege-proiektua.
 3. Haurrak eta nerabeak zaintzeko eta babesteari buruzko otsailaren 18ko 3/2005 Legea bigarren aldiz aldatzeko lege- proiektua.
 4. 168/2019 Dekretua, urriaren 29koa, zeinaren bidez arautzen baitira Euskal Autonomia Erkidegoan desgaitasuna duten pertsonen enplegagarritasunarekin loturiko programak eta zerbitzuak eta enplegu zentro berezien Euskal Erregistroa.
 5. Haur eta Gazteen Aisialdirako Hezitzaileak Trebatzeko Eskolak eta Haur eta Gazteen Aisialdi Jardueretarako Begirale eta Zuzendariak Trebatzeko Ikastaroak izendapen ofizialez onartzeko eta bertan parte hartzeko moduari buruzko, azaroaren 2ko 419/1994 Dekretua aldatzeko dekretu-proiektua.
 6. 126/2019 Dekretua, uztailaren 30ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoko adinekoentzako egoitza-zentroei buruzkoa..
 7. Euskal Autonomia Erkidegoko esku-hartze sozialaren eremuan hirugarren sektoreko jarduerak sustatzeko diru-laguntzak arautzen dituen dekretu-proiektua.
 8. Euskadiko hirugarren sektore sozialeko erakundeen erroldari buruzko, dekretu-proiektua.
 9. Gizarte itunari buruzko dekretu-proiektua.
 10. Telelaguntza-zerbitzu publikoari buruzko, ekainaren 28ko 144/2011 dekretua aldatzeko dekretu-proiektua.
 11. 110/2019 Dekretua, uztailaren 16koa, arreta goiztiarraren arloko lanbide-kualifikazioa egiaztatzeko balio duten tituluen, ikasketen eta konpetentzia profesionalen katalogoari buruzkoa.
 12. 164/2019 dekretua, urriaren 22koa, familia eta lana bateragarri egiteko laguntzei buruzkoa.

 

INGURUMENA, LURRALDE PLANGITZA ETA ETXEBIZITZA

 

 1. Euskadiko Ingurumen Administrazioari buruzko Lege-proiektua (GKE 2019/07/23)
 2. Euskadiko Natura Ondarea Kontserbatzeko Lege-proiektua (GKE 2019/07/23)
 3. Etxebizitza duin eta egoki bat legez okupatzeko eskubide subjektiboari buruzko Dekretua
 4. Dekretua, kreditu-erakundeen eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren arteko finantza-lankidetzari buruzkoa etxebizitzaren eta lurzoruaren arloan, eta etxebizitzaren arloko xedapena arautzaileak aldatzen dituena (GKE 26/12/2019)
 5. 64/2019 Dekretua, apirilaren 9koa, arku elektrikoko labeetako altzairugintzako zepa beltzak balorizatzeko jardueretarako araubide juridiko aplikagarriari buruzkoa.
 6. Dekretua, lurzoruaren kutsadura saihestu eta kutsatutakoa garbitzeko ekainaren 25eko 4/2015 Legea garatzeko dena (GKE 26/12/2019)
 7. 83/2019 Dekretua, ekainaren 4koa, zeinaren bidez arautzen baitira Urdaibai Biosfera Erreserban izandako errentagarritasun finantzarioaren galera konpentsatzeko eta zaintza-akordioen bidez ingurumen-kudeaketa egokia egiteko dirulaguntzak.
 8. 144/2019 dekretua, irailaren 17koa, Merkatu libreko etxebizitzak alokatzeko ASAP (Alokairu Segurua, Arrazoizko Prezioa) bitartekaritza-programa arautzeko dena.
 9. Jenderik gabeko etxebizitza arautzeko eta neurri batzuk ezartzeko den Dekretua horrelako etxebizitzak benetan okupatu eta bere funtzio soziala bete dezaten
 10. Euskal autonomia erkidegoko sektore publikoko kartografia eta informazio geografikoa antolatzeko Dekretua

 

OGASUNA ETA EKONOMIA

 

 1. 2019ko Presazko aurrekontu-neurriei buruzko lege-proiektua (GKE 2019/01/29)
 2. 1/2019 Legea, otsailaren 14koa, diru-sarrerak bermatzeko errentaren arloan 2019ko ekitaldirako presako aurrekontu-neurriei buruzkoa.
 3. 2/2019 Legea, otsailaren 14koa, lansarien arloan 2019ko ekitaldirako presako aurrekontu-neurriei eta luzapenaren beste alderdi batzuei buruzkoa.
 4. 3/2019 Legea, otsailaren 14koa, hezkuntza alorrean 2019ko ekitaldirako presako aurrekontu-neurriei buruzkoa.
 5. Ekarpenen Lege-aurreproiektua
 6. Laguntzen Araubidea arautzen duen Lege-aurreproiektua
 7. Dekretu-proiektua, Euskadiko ondareari buruzko legearen testu bategina garatzeko.
 8. Dekretu-proiektua, Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Diru-bilketari buruzko Erregelamendua onartzen duena.
 9. Dekretu-proiektua, Euskal Autonomia Erkidegoak aseguru pribatuen bitartekaritza arloan dituen eskumenak arautzen dituena.
 10. 15/2019 Dekretua, otsailaren 5ekoa, 2019ko ekitaldirako zorpetze-eragiketak egitea erabaki eta baimentzen duena.
 11. Dekretu-proiektua, 2019ko Urteko Estatistika Programa erabakitzen duena.

 HEZKUNTZA

 

 1. Hezkuntza legearen aurreproiektua
 2. 20/2019 Dekretua, otsailaren 12koa, zeinaren bidez onartzeko baita Euskal Autonomia Erkidegoko ikastetxe publikoetan, Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitatez kanpoko irakaskuntzako irakasle-kidegoetako –maisu-maistren kidegoetako izan ezik– lan-legepeko eta funtzionario diren irakasleentzat gordetako lanpostuen zerrenda.(182/2019 Dekretua, azaroaren 19koa, zeinaren bidez onartzen baita Euskal Autonomia Erkidegoko ikastetxe publikoetan, Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitatez kanpoko irakaskuntzako irakasle-kidegoetako –maisu-maistren kidegoetako izan ezik– lan-legepeko eta funtzionario diren irakasleentzat gordetako lanpostuen zerrenda)
 3. 11/2019 Dekretua, urtarrilaren 22koa, Euskal Autonomia Erkidegoan emango diren Oinarrizko Lanbide Heziketako 7 tituluri dagozkien curriculumak ezartzen dituena
 4. Dekretu-proiektua, Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle eta ikertzaileen gehigarrizko ordainsari osagarriei buruzkoa
 5. Dekretu-proiektua, unibertsitatez kanpoko erregimen orokorreko zein erregimen bereziko irakaskuntza arautuak emateko ikastetxe pribatuak baimentzeko prozedura ezartzen duena (arte eta kirol irakaskuntzak)
 6. Dekretu-proiektua, Euskal Autonomia Erkidegoko arte-irakaskuntza ez arautuen zentroak sortzeko eta funtzionatzeko oinarrizko arauak ezartzen dituena
 7. Dekretu-proiektua, zeinaren bidez aldatzen baita Euskal Autonomia Erkidegoko ikastetxeetan hezkuntza-premia bereziak dituzten ikasleei laguntzeko irakasle ez diren lan-kontratudun langileen lanpostuen zerrenda onartzen duen uztailaren 4ko 186/2017 Dekretua.
 8. Dekretu-proiektua, unibertsitatez kanpoko irakasle funtzionarioen lanpostuak betetzeko dena

     89.28/2019 Dekretua, otsailaren 26koa, zeinaren bidez aldatzen baita euskaraz egindako ikasketa ofizialak aintzat hartzeko eta euskara-maila hizkuntza-tituluen eta ziurtagirien bidez egiaztatzetik salbuesteko den Dekretua.

 1. Maiatzaren 15eko 73/2012 Dekretua aldatzen duen dekretua-proiektua. 73/2012 dekretu hori, hain zuzen, atzerriko hizkuntzen titulu eta ziurtagiriei buruzkoa da, euskal autonomia erkidegoko unibertsitatez kanpoko irakaskuntzako ikastetxe publiko eta pribatuetan irakasgaiak edo irakats-arloak atzerriko hizkuntzetan emateko hizkuntza-gaitasunaren betekizunak ezartzen dituena
 2. Dekretu-proiektua, Hezkuntza sailburuarena, Helduen Oinarrizko Hezkuntzako ikasketen antolaketa, berariazko curriculuma eta haren ebaluazioa Euskal Autonomia Erkidegoan irakaskuntza horiek emateko baimendutako ikastetxeetan ezartzen duena
 3. 80/2019 Dekretua, maiatzaren 21ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoan araubide bereziko hizkuntza-irakaskuntzen ezarpena xedatzen duena, irakaskuntza horietako oinarrizko A1 mailaren, oinarrizko A2 mailaren, tarteko B1 mailaren, tarteko B2 mailaren, C1 maila aurreratuaren eta C2 maila aurreratuaren curriculumarekin batera.
 4. Dekretu-proiektua, Euskal Autonomi Elkarteko Ingurugiroarekiko Irakasbideen Hezkuntza eta Ikerketarako Ikastegien (Ingurugela) lanpostuen zerrenda onartzen duen otsailaren 13ko 28/2001Dekretua aldatzen duena
 5. 84/2019 Dekretua, ekainaren 11koa, zeinaren bidez arautzen baita hizkuntza normalizazioko Ulibarri Programa unibertsitateaz kanpoko ikastetxeetan
 6. 166/2019 dekretua, urriaren 22koa, Hezkuntza Sailaren egitura organiko eta funtzionala ezartzen duen Dekretua eta HABEren arau organikoak onartzen dituen Dekretua aldatzen dituena
 7. Dekretu-proiektua, Hezkuntza sailburuarena, ospitaleko eta etxeko hezkuntza-arretarako eta arreta terapeutiko-hezigarrirako lurralde-zentroen lanpostuen zerrenda arautzen duena
 8. Dekretu-proiektua, Hezkutza sailburuarena, Ikusteko desgaitasuna duten ikasleen hezkuntza-inklusiorako baliabide-zentroen lanpostuen zerrenda arautzen duena
 9. Dekretu-proiektua, Hezkuntza sailburuarena, hezkuntza inklusiboaren esparruan aniztasunari ematen zaion erantzuna arautzen duena
 10. Dekretu-proiektua, zeinaren bidez azaroaren 10eko 211/2015 Dekretuaren eranskina aldatzen duena, lan-esperientziaren bidez edo prestakuntzarako bide ez-formalen bidez eskuratutako lanbide-konpetentziak ebaluatzeko eta egiaztatzeko prozedura eta antolamendua ezartzen baita Euskal Autonomia Erkidegoan
 11. Dekretu-proiektua, Lanbide Heziketari Aplikatutako Ikerketa eta Berrikuntzako Euskal Autonomia Erkidegoko Zentroa (TKNIKA) sortzen eta zentroko lanpostuen zerrenda onartzen duen Dekretua aldatzen duena
 12. 118/2019 Dekretua, uztailaren 23koa, zeinaren bidez arautzen baitira bizitza osoan zehar egiten den ikaskuntzari buruzko jarduerak gauzatzeko dirulaguntzak.
 13. Lanbide Heziketako Euskal Kontseiluaren dekretu-proiektua.
 14. Dekretu-proiektua, Lanbide Heziketako Koordinazio Organo Gorena sortzen duena
 15. Dekretu-proiektua, Talentuaren Euskal Institutua sortzen eta lanpostuen zerrenda onartzen duena.
 16. Dekretu-proiektua, Etorkizuneko Ikasketen Euskal Institutua sortzen eta lanpostuen zerrenda onartzen duena
 17. Dekretu-proiektua, Ikaskuntza Aurreratuen eta Digitalizatuen Lanbide Heziketako Zentro Integratua sortzen duena
 18. Dekretu-proiektua, lanbide-heziketako eredu konbinatuan espezializatutako ikastetxeak sortzeko dena
 19. 186/2019 Dekretua, azaroaren 26koa, zeinaren bidez aldatzen baita Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitatez kanpoko ikastetxe publikoetako ikasleen eskola-garraioari –hezkuntzaren arloan eskumenak dituen sailak finantzatutakoari– buruzko dekretua
 20. Dekretu-proiektua, unibertsitateaz kanpoko Irakas-sistema Ebaluatu eta Ikertzeko Erakundearen (ISEI) sorkuntza arautzen duen Dekretua aldatzen duena

 

OSASUNA

 

 1. 29/2019 Dekretua, otsailaren 26koa, Euskal Autonomia Erkidegoko adineko pertsonentzako egoitzetako farmazia-zerbitzuei eta sendagai-biltegiei buruzkoa.
 2. 16/2019 Dekretua, otsailaren 5ekoa, zeinaren bidez bigarren aldiz aldatzen baita Euskadiko osasun-sistemako langileek agindutako tratamendu medikoak betetzea errazteko laguntzak arautzen dituen Dekretua.
 3. Dekretua, Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuan profesionalak askatasunez hautatzekoari buruzkoa.
 4. Osasun-profesionalen Informazio-sistemari buruzko 153/2011 Dekretua aldatzea.
 5. Dekretua, Erizaingo langileen preskripzioari buruzkoa.
 6. Osasun Sailak osasun-zerbitzuak ituntzeko oinarriak ezartzen dituen 77/1997 Dekretua aldatzea.
 7. Kontsumo publikokoak diren uren kalitatearen kontrol-, zaintza- eta informazio-sistema arautzen duen 178/2002 dekretua aldatzea.
 8. Adikzioen eta Droga Mendekotasunen gaineko Arreta Integralari buruzko apirilaren 7ko 1/2016 Legean aurreikusitako adikzioen arloko sariak eta aintzatespenak arautzen dituen dekretua.
 9. 187/2019 Dekretua, azaroaren 26koa, edari alkoholdunen, tabako-produktuen eta nikotina aska dezaketen gailuen seinaleztapenari buruzkoa.
 10. Osasun Sailari atxikitako Aholku Batzordeen araubideari buruzko 121/2005 dekretua aldatzea.
 11. Euskal Autonomia Erkidegoko Ikerketa Klinikoaren Batzorde Etikoa sortzen duen dekretua aldatzea.
 12. Erabilera kolektiboko igerilekuen araudi sanitarioa onartzen duen 32/2003 Dekretua aldatzea.
 13. 69/2011 dekretua aldatzea, Arreta Soziosanitarioko Euskal Kontseiluarena.

 

TURISMOA, MERKATARITZA ETA KONTSUMOA

 

 1. Dekretu-proiektua, 2012ko maiatzaren 22ko 81/2012 Dekretua, bidaia-agentziei buruzkoa, bigarrenez aldatzeko dena.
 2. 204/2019 Dekretua, abenduaren 17koa, Euskadiko Kontsumoko Kontsulta Batzordearen osaera eta funtzionamenduari buruzkoa.
 3. 112/2019 Dekretua, uztailaren 16koa, Euskadiko Turismo Enpresen eta Jardueren Erregistroari buruzkoa.
 4. 59/2019 Dekretua, apirilaren 2koa, Euskadiko Turismo Mahaia sortzen duen Dekretua aldatzen duena.
 5. Dekretu-proiektua, hotel-establezimenduei buruzkoa
 6. Dekretu-proiektua, turismo-gidari zerbitzua gaitzeko.
 7. Dekretu-proiektua, landa-ingurunean turistei ostatu emateko establezimenduak arautzen dituen dekretua aldatzen duena.

 

KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA

 

 1. Agirien kudeaketa integralerako lege-egitasmoa
 2. 139/2019 Dekretua, irailaren 10ekoa, Euskadin lege-gordailuaren kudeaketa arautzen duena.
 3. Euskararen Aholku Batzordeari buruzko urriaren 16ko 176/2007 Dekretua berritzeko Dekretua
 4. 44/2019 Dekretua, martxoaren 20koa, zeinaren bidez aldatzen baita Kultura eta Hizkuntza Politika Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen dituen Dekretua.

 

SEGURTASUNA

 1. 17/2019 Dekretua, otsailaren 5ekoa, jendaurreko ikuskizunen eta jolas-jardueren Legea garatzeko Erregelamendua onartzen duena.(Honako dekretu honek eraldatuta: 119/2019 Dekretua, uztailaren 23koa, zeinaren bidez aldatzen baita jendaurreko ikuskizunen eta jolas jardueren Legea garatzeko Erregelamendua onartzen duen Dekretua)
 2. 18/2018 Dekretua, otsailaren 5ekoa, Ertzaintzako funtzionarioen ordezkari sindikalen hauteskundeak, Ertzaintzako Kontseiluaren osaketa eta erakunde sindikalei dagozkien ordezkariak hautatzeko bidea arautzen dituen dekretua bigarren aldiz aldatzeko dena.
 3. 21/2019 Dekretua, otsailaren 12koa, zeinaren bidez bigarrenez aldatzen baita larrialdi-egoerei aurre egiteko jarduera, zentro edo establezimendu zehatz batzuei ezartzen zaizkien autobabeserako betebeharrak arautzen dituen Dekretua.

137.30/2019 Dekretua, otsailaren 26koa, zeinaren bidez aldatzen baitira herritarrek larrialdiei aurre egiteko euskal sisteman duten borondatezko parte-hartzeari buruzko Dekretua eta Eusko Jaurlaritzaren larrialdien eta babes zibilaren arloko sariei buruzko Dekretua.

 1. Dekretu-proiektua, Jokoaren Erregelamendu Orokorra zati batean aldatzen duena.
 2. 60/2019 Dekretua, apirilaren 2koa, Segurtasun Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duen Dekretua aldatzen duena.
 3. 100/2019 Dekretua, uztailaren 2koa, zeinaren bidez aldatzen baita Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeen antolaketan esku hartuko duten norbanakoen haborokinak eta hauteskunde-administrazioarekin lotutako bestelako funtzionamendu-gastuak arautzen dituen Dekretua
 4. Dekretu-proiektua, Euskadiko Poliziaren Datuak Prestatzeko Zentroari Buruzko Dekretua aldatzen duena

 

LANA ETA JUSTIZIA

 

 1. 3/2019 Dekretua, urtarrilaren 15ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoan Elkarrizketa Sozialaren Mahaia sortzekoa.
 2. Dekretu-proiektua, 207/2008 Dekretua, abenduaren 9koa, Euskadiko Lan Autonomoko Elkarteen Erregistro Berezia eratu eta arautzen duena aldatzen duena.
 3. Dekretu-proiektua, EAEn prebentzio sistemako laneko medikuntzaren diziplina prebentiboari buruzko auditoria edo kanpo ebaluazioa egiteko prebentzioko zerbitzuek edo baimendutako erakunde espezializatuek bete beharreko jarduera sanitarioa arautzen duena.
 4. 81/2019 Dekretua, maiatzaren 28koa, Lan eta Justizia Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duen Dekretua aldatzeko dena

 

1. LEHENDAKARITZA

1.- Kultu-zentroen lege-aurreproiektua.

2.- Emakumeen aurkako indarkeria desagerrarazteko lege-aurreproiektua.

3.- 57/2018 Dekretua, apirilaren 24koa, bizikidetzaren eta giza eskubideen arloko proiektuetarako diru-laguntzak arautzen dituena

4.- Motibazio politikoko indarkeria egoeran giza eskubideen urraketak jasan dituzten biktimei errekonozimendua eta erreparazioa emateko prozedura garatzen duen dekretu-proiektua.

5.- Atzerrian dauden euskal gizataldeetako partaideak diren eta egoera larrian eta asistentzia faltan dauden pertsonei laguntzeko, euskal etxeei emango zaizkien diru-laguntzak arautzeko dekretua aldatzeko den dekretu proiektua.

6.- Kanpo harremanen alorrean gazteak prestatzeko beken dekretu proiektua.

7.- 40/2018 Dekretua, martxoaren 27koa, zeinaren bidez arautzen baitira genero-berdintasunaren aldeko antolaketa-aldaketako prozesuak bultzatzeko lankidetza-erakundeei eman beharreko laguntzak.

8.- 140/2018 Dekretua, urriaren 9koa, Garapenerako Lankidetzako Eragileen Euskal Autonomia Erkidegoko Erregistroa sortu eta arautzekoa.

 

2. GOBERNANTZA PUBLIKOA ETA AUTOGOBERNUA

9.- Lege-aurreproiektua, Xedapen Orokorrak Egiteko Prozedurari buruzko abenduaren 22ko 8/203 Dekretua aldatzeko dena.

10.- Lege-proiektua, Euskal Autonomia Erkidegoko Herri Administrazioen Zigortzeko Ahalmenari buruzko otsailaren 20ko 2/1998 Legea aldatzeko dena.

11.- Lege-aurreproiektua, euskal enplegu publikoari buruzkoa.

12.- Lege-aurreproiektua, dokumentu kudeaketa integrala eta Euskadiko Artxiboei buruzkoa.

13.- Dekretu-proiektua, Euskadiko Toki Erakundeei buruzko Legean (apirilaren 7ko 2/2016 Legean) jasotzen diren hizkuntza-alderdiak garatzekoa.

14.- Dekretu-proiektua, Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak duplizitate-txostenak emateko prozedura eta irizpideei buruzkoa (Euskadiko Tokiko Erakundeen apirilaren 7ko 2/2016 Legearen 16. artikuluan aurreikusita daude txosten horiek).

15.- Dekretu-proiektua, Euskal Autonomia Erkidegoko Toki Erakundeen Erregistroa arautzen duena.

16.- Dekretu-proiektua, Estaturako gaikuntza duten toki-administrazioko langileei buruzko araudia ezartzen duena.

17.- Dekretu-proiektua, Euskadiko Fundazioen Erregelamendua onesteko dena.

18.- Dekretu-proiektua, kargu publikodunen betebeharrei eta eskubideei buruzko azaroaren 15eko 156/2016 Dekretua aldatzeko dena.

19.- 36/2018 Dekretua, martxoaren 20koa, zeinaren bidez onartzen baita Euskal Autonomia Erkidegoko kargu publikoen lanpostuen katalogo eguneratua.

20.- Dekretu-proiektua, Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoko informazioaren eta komunikazioaren teknologien kudeaketa-eredua arautzen dena.

21.- 135/2018 Dekretua, irailaren 25ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren eta haren erakunde autonomoen argitaratze-jarduerari buruzkoa.

 

3. EKONOMIAREN GARAPENA ETA AZPIEGITURAK

22.- Lege-aurreproiektua, mugikortasun jasangarriari buruzkoa.

23.- Lege-aurreproiektua, hirugarren aldaketa egiten diona Euskal Herriko Errepideen Egitamu Nagusia araupetzeko maiatzaren 30eko 2/1989 Legeari.

24.- Lege-aurreproiektua, apirilaren 8ko Landa Garapenerako 10/1998 Legea aldatzeko dena.

25.- 5/2018 Dekretua, urtarrilaren 16koa, industria segurtasunari buruzko erregelamentazioa bete behar duten instalazio eta ekipoak aldizka ikuskatzeko kudeaketa-prozedurari buruzkoa.

26.- 10/2018 Dekretua, urtarrilaren 30ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoko nekazaritza eta basogintzako ekoizleen elkarteei eta haien batasun edo federazioei buruzkoa.

27.- 82/2018 Dekretua, maiatzaren 29koa, zeinaren bidez aldatzen baita Euskal Autonomia Erkidegoan honako hauek garatu eta aplikatzeko dekretua: Nekazaritza Politika Erkidearen (NPE) zuzeneko laguntzen erregimenak, Nekazaritza Lursailak Identifikatzeko Informazio Geografikoaren Sistema (SIGPAC) eta laguntzen onuradunek bete beharreko baldintzak.

28.- Dekretu-proiektua, zeinaren bidez arautzen baitira hondamendi-izaerako kalteetarako edo ezbehar klimatikoen ondoriozko kalteetarako laguntzak, nekazaritzaren, abeltzaintzaren, basogintzaren eta landa-azpiegituren arloetan, hondamendietarako funts baten kargura.

29.- Dekretu-proiektua, zeinaren bidez arautzen baitira ikertzaile eta teknologoei nekazaritza-, arrantza- eta elikadura-sektoreko zientzia-, teknologia- eta enpresa-ingurunean prestakuntza emateko laguntzak.

30.- Dekretu-proiektua, Euskal Autonomia Erkidegoan urpeko jarduerak eta urpekaritzako lanbide-jarduera baimendu eta kontrolatzeko baldintzak ezartzen dituena.

31.- 55/2018 Dekretua, apirilaren 17koa, zeinaren bidez indargabetzen baita behi-okela edo abelgorrien haragia eta haren ondoriozko produktuak etiketatzeko aukerako sistema ezartzeko Euskal Autonomia Erkidegorako arauak eman dituen Dekretua.

32.- Dekretu-proiektua, Euskal Autonomia Erkidegoko nekazaritza- eta arrantza-sektoreetako ikerketa, garapen eta berrikuntzarako laguntzei buruzkoa.

33.- Dekretu-proiektua, EAEn txakurrak edukitzeari buruzko 101/2004 Dekretua aldatzen duena.

34.- Dekretu-proiektua, Euskal Autonomia Erkidegoko itsasoko eta ur kontinentaletako turismo-arrantzari, arrantzako eta akuikulturako turismoari eta arrantza-erakustaldiei buruzkoa.

35.- 165/2018 Dekretua, azaroaren 20koa, langilerik gabeko instalazioek ibilgailuentzako erregaiak eta motor-erregaiak txikizka saltzeko bete behar dituzten eskakizunei buruzkoa.

36.- Dekretu-proiektua, Eraikinen eraginkortasun energetikoari buruzko abenduaren 9ko 226/2014 Dekretua aldatzen duena.

37.- Dekretu-proiektua, ekainaren 9ko 107/1998 Dekretua aldatzen duena, kanalizatutako gasaren zerbitzu publikoaren instalazioei baimena eman eta horiek jardunean jartzeari buruzkoa.

38.- Dekretu-proiektua, zeinaren bidez indargabetzen baita ekainaren 6ko 104/2000 Dekretua, Zumalakarregiko igogailuaren ustiapena Euskotreni esleitzen diona.

39.- 159/2018 Dekretua, azaroaren 13koa, zeinaren bidez aldatzen baita Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen dituen Dekretua.

 

4. ENPLEGU ETA GIZARTE POLITIKAK

40.- Gizarteratzeko eta Diru-sarrerak Bermatzeko Legea aldatzeko Lege-aurreproiektua.

41.- Desgaitasunen bat duten pertsonen enplegu-programa arautzen dituen dekretuaren proiektua eta Euskadiko Enplegu Zentro Berezien erregistroa, inskripzioa eta kalifikazioa arautzen dituena.

42.- Dekretu-proiektua, desgaitasunen bat duten pertsonentzako egoitza-zentroei buruzkoa.

43.- Dekretu-proiektua, adinekoentzako egoitza-zentroei buruzkoa.

44.- 85/2018 Dekretua, ekainaren 5ekoa, Gizarte-larrialdietarako laguntzei buruzko Dekretua bigarrenez aldatzen duena

45.- Dekretu-proiektua, Gizarte Itunari buruzkoa.

46.- 121/2018 Dekretua, uztailaren 30ekoa, seme-alabak dituzten familientzako diru-laguntzak arautzen dituen Dekretua aldatzeko dena

47.- 179/2018 Dekretua, abenduaren 11koa, Euskal Autonomia Erkidegoan familia-harrera arautzen duena

48.- 188/2018 Dekretua, abenduaren 26koa, Atzerritar adingabeak Euskal Autonomia Erkidegora aldi batez lekualdatzeko xedea duten izaera humanitarioko programei buruzkoa.

49.- Dekretu-proiektua, Arreta Goiztiarraren inguruko lanbide-kualifikazioa egiaztatzeko balio duten tituluen, ikasketen eta lanbide-gaitasunen katalogoari buruzkoa, Arreta Goiztiarreko 13/2016 Dekretuaren osagarri.

 

5. INGURUMENA, LURRALDE PLANGINTZA ETA ETXEBIZITZA

50.- Etxebizitza duin eta egoki bat legez okupatzeko eskubide subjektiboari buruzko Dekretu-proiektua.

51.- Lurzoruaren ondare publikoari buruzko Dekretu-proiektua.

52.- 117/2018 Dekretua, uztailaren 24koa, Euskal Autonomia Erkidegoko eraikinen ikuskapen teknikoari buruzkoa

53.- Kreditu-erakundeekin 2018-2019 bitartean finantza-lankidetzan aritzeko Dekretu-proiektua.

54.- Arkuko labe elektrikoen zepen erabilpena arautzeko Dekretu-proiektua.ç

55.- EAEko lurzoru kutsatuei buruzko 4/2015 Legea garatzeko Dekretu-proiektua.

56.- Urdaibaiko Biosfera Erreserbako baso ustiategien titularrak ekonomikoki konpentsatzeko diru-laguntza sistema bat onartzeko den Dekretu-proiektua.

 

6. OGASUNA ETA EKONOMIA

57.- 2017-2021 Ekarpenen Lege-aurreproiektua.

58.- Laguntzen Araubidea arautzen duen Lege-aurreproiektua.

59.- 2018-2021 Euskal Estatistika Planaren Lege-proiektua.

60.- Dekretu-proiektua, energia erosketa zentralizatuaren erosketa aitortzeko.

61.- Dekretu-proiektua, Euskadiko ondareari buruzko legearen testu bategina garatzeko.

62.- Dekretu-proiektua, EAEko Administrazioaren Sektore Publikoaren Kontratazioaren araubideari buruzko Dekretuaren bigarren aldaketa.

63.- 32/2018 Dekretua, martxoaren 6koa, zeinaren bidez bigarrenez aldatzen baita Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen prezio publikoen arabera ordain daitezkeen zerbitzu eta jarduerak zehazten dituen Dekretua.

64.- Dekretu-proiektua, Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Diru-bilketari buruzko Erregelamendua onartzen duena.

65.- Dekretu-proiektua, Euskal Autonomia Erkidegoak aseguru pribatuen bitartekaritza arloan dituen eskumenak arautzen dituena.

66.- 103/2018 Dekretua, uztailaren 10ekoa, enpresa txiki eta ertainentzako, banakako enpresaburuentzako eta profesional autonomoentzako 2018. urterako finantza-laguntzaren programa garatzen duena.

67.-15/2018 Dekretua, otsailaren 6koa, 2018ko ekitaldirako zorpetze-eragiketak egitea erabaki eta baimentzen duena.

68.- Dekretu-proiektua, 2018ko Urteko Estatistika Programa erabakitzen duena.

 

7. HEZKUNTZA

69.- 1/2018 Dekretua, urtarrilaren 9koa, ikasleak onartzeko eta eskolatzeko prozedura arautzen duena hezkuntza-arloko eskumena duen sailaren mendeko Euskal Autonomia Erkidegoko ikastetxe publikoetan nahiz itunpeko ikastetxe pribatuetan (Haur Hezkuntza, Lehen Hezkuntza, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza, Batxilergoa eta Oinarrizko, Erdi-mailako eta Goi-mailako Lanbide Heziketako ikasketetan), baita oinarrizko lanbide heziketa ematen duten udal-titulartasuneko ikastetxe publikoetan ere.

70.- 12/2018 Dekretua, urtarrilaren 30ekoa, koreografia eta interpretazioa espezialitateko dantzako goi-mailako arte irakaskuntzak eta Euskal Autonomia Erkidegorako ikasketa-plana ezartzeko den Dekretua aldatzeko dena.

71.- 91/2018 Dekretua, ekainaren 12koa, zeinaren bidez irakasle espezialista eta adituak kontratatzen baitira Eusko Jaurlaritzan hezkuntza arloko eskumena duen sailaren mendeko unibertsitatez kanpoko ikastetxe publikoetarako.

72.- 80/2018 Dekretua, maiatzaren 22koa, interes publikokotzat jotzen duena bateragarria izatea arte-irakaskuntzak irakastea eta irakaskuntzaren edo kulturaren arloko sektore publikoan beste lanpostu bat edukitzea.

73.- 193/2018 Dekretua, abenduaren 26koa, zeinaren bidez onartzen baitira Euskal Autonomia Erkidegoko maisu-maistrentzat Hezkuntza Sailaren mendeko Haur eta Lehen Hezkuntzako ikastetxe publikoetan, Helduen Hezkuntzako ikastetxe publikoetan, Urrutiko Heziketako Euskal Institutuan eta Euskal Autonomia Erkidegoko Hezkuntzako Lurralde Ordezkaritzetan gordetako lanpostu-zerrendak.

74.- Dekretu-proiektua, zeinaren bidez onartzeko baita Euskal Autonomia Erkidegoko ikastetxe publikoetan, Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitatez kanpoko irakaskuntzako irakasle-kidegoetako –maisu-maistren kidegoetako izan ezik– lan-legepeko eta funtzionario diren irakasleentzat gordetako lanpostuen zerrenda.

75.- Dekretu-proiektua, unibertsitateaz kanpoko irakasle funtzionarioen lanpostuak betetzeko dena.

76.- 33/2018 Dekretua, martxoaren 6koa, Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitatez kanpoko ikastetxeetan irakasle izateko gaitzen duten unibertsitate-ikasketen practicumari eta titulazioa dela-eta masterreko ikasketak egin ezin dituzten pertsonentzako prestakuntza baliokidearen practicumari buruzkoa.

77.- 93/2018 Dekretua, ekainaren 19koa, Urrutiko Hezkuntzako Euskal Institutuaren antolamendu, funtzionamendu eta autonomiari buruzkoa.

78.- Dekretu-proiektua, unibertsitateaz kanpoko Irakas-sistema Ebaluatu eta Ikertzeko Erakundearen (ISEI) sorkuntza arautzen duen Dekretua aldatzen duena.

79.- Dekretu-proiektua, Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle eta ikertzaileen gehigarrizko ordainsari osagarriei buruzkoa.

80.- Dekretu-proiektua, Euskal Autonomia Erkidegoaren kudeaketa-eremuan emango diren Oinarrizko Lanbide Heziketako 7 tituluren curriculumak ezartzea helburu duena: Nekazaritza eta Abeltzaintzako Oinarrizko Lanbide Titulua, Baso Aprobetxamenduetako Oinarrizko Lanbide Titulua, Fabrikazio eta Muntaketako Oinarrizko Lanbide Titulua, Instalazio Elektroteknikoetako eta Mekanikako Oinarrizko Lanbide Titulua, Itsas eta Arrantza Jardueretako Oinarrizko Lanbide Titulua, Tapizatze-lanetako eta Gortinagintzako Oinarrizko Lanbide Titulua, Beiragintzako eta Buztingintzako Oinarrizko Lanbide Titulua.

81.- 22/2018 Dekretua, otsailaren 20koa, Larrialdietako eta Babes Zibileko teknikariaren tituluari dagokion curriculuma ezartzen duena.

82.- 21/2018 Dekretua, otsailaren 20koa, Larrialdien Koordinazioko eta Babes Zibileko goi-mailako teknikariaren tituluari dagokion curriculuma ezartzen duena.

83.- 24/2018 Dekretua, otsailaren 20koa, zeinaren bidez ezartzen baita Elektromedikuntza Klinikoko goi-mailako teknikariaren tituluari dagokion curriculuma.

84.- 23/2018 Dekretua, otsailaren 20koa, Eraikuntza-obrak Antolatzeko eta Kontrolatzeko goi-mailako teknikariaren tituluari dagokion curriculuma ezartzen duena.

85.- Dekretu-proiektua, zeinaren bidez azaroaren 10eko 211/2015 DEKRETUAren eranskina aldatzen duena, lan-esperientziaren bidez edo prestakuntzarako bide ez-formalen bidez eskuratutako lanbide-konpetentziak ebaluatzeko eta egiaztatzeko prozedura eta antolamendua ezartzen baita Euskal Autonomia Erkidegoan.

86.- Dekretu-proiektua, Lanbide Heziketari Aplikatutako Ikerketa eta Berrikuntzako Euskal Autonomia Erkidegoko Zentroa (TKNIKA) sortzen eta zentroko lanpostuen zerrenda onartzen duen Dekretua aldatzen duena.

 

8. OSASUNA

87.- 100/2018 Dekretua, uztailaren 3koa, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua ente publikoaren erakunde sanitario integratuei buruzkoa.

88.- 127/2018 Dekretua, irailaren 4koa, zerbitzu sanitarioak emateko titulartasun pribatuko eta irabazi-asmorik gabeko zentro sanitarioekin atxikimendu-hitzarmen espezifikoak izenpetzeko betekizunei eta prozedurari buruzkoa.

89.- Dekretu-proiektua, zahar-egoitzetan farmazia-zerbitzuak emateari eta botikak gordailuan uzteari buruzkoa.

90.- 146/2018 Dekretua, urriaren 16koa, zeinaren bidez sortzen baita emandako giza esnearen euskal bankua, eta ama-esnea atzeman, atera, prozesatu, banatu eta administratzeko baldintzak ezartzen, norberaren seme edo alaba elikatzeko eta besteri emateko.

91.- 79/2018 Dekretua, maiatzaren 15ekoa, zeinaren bidez elikagai-enpresa eta -establezimenduen baimen sanitarioen eta komunikazioen erregimena arautzen baita eta Euskal Autonomia Erkidegoko elikagai-establezimenduen erregistroa (ELESE) sortzen baita

92.- 66/2018 Dekretua, maiatzaren 2koa, Aurretiazko Borondateen Euskal Erregistroa sortzen eta arautzen duen Dekretua aldatzen duena.

93.- 25/2018 Dekretua, otsailaren 20koa, Adikzioen eta Droga Mendekotasunen gaineko Arreta Integralari buruzko Legean bildutako erakunde-egitura garatzen duena.

94.- Dekretu-proiektua, Euskal Autonomia Erkidegoko Ikerketa Klinikoetarako Batzorde Etikoa sortzeko Dekretua aldatzeko.

95.- Dekretu-proiektua, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua Ente Publikoko profesionalak era librean aukeratzeari buruzkoa.

96.-  Dekretu-proiektua, Osasun-profesionalen Informazio-sistemari buruzko 153/2011 Dekretua aldatzeko.

97.- Dekretu-proiektua, uztailaren 16ko 178/2002 Dekretua aldatzekoa (178/2002 Dekretuak edateko uraren kalitatea kontrolatzeko eta zaintzeko nahiz horri guztiari buruz informatzeko sistema arautzen du).

98.- Dekretu-proiektua, 77/1997 Dekretua aldatzekoa (77/1997 Dekretuak ezartzen ditu Osasun Sailak osasun-zerbitzuak ituntzeko oinarriak).

99.- 166/2018 Dekretua, azaroaren 20koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Hilotzen Sanitate-alderdiei buruzko Erregelamendua onartzen duen Dekretua aldatzeko dena.

 

9. TURISMOA, MERKATARITZA ETA KONTSUMOA

100.- Dekretu-proiektua, 2012ko maiatzaren 22ko 81/2012 Dekretua, bidaia-agentziei buruzkoa, bigarrenez aldatzeko dena.

101.- Dekretu-proiektua, Euskadiko Kontsumoko Kontsulta Batzordea arautzen duena.

102.- 101/2018 Dekretua, uztailaren 3koa, erabilera turistikoko etxebizitzei eta etxebizitza partikularretako logelei buruzkoa.

103.- 124/2018 Dekretua, uztailaren 30ekoa, Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Sailaren Estatistika Organo Berezia sortu eta bere funtzionamendu eta antolamendua ezartzen dituena.

104.- Dekretu-proiektua, Euskadiko Enpresa eta Jarduera Turistikoen Erregistroa arautzen duena.

 

10. KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA

105.- Dekretu-proiektua, Euskadin Lege gordailua arautzen duena.

 

11. SEGURTASUNA

106.- Lege-aurreproiektua, Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziari buruzko Legea aldatzeko.

107.- Dekretu proiektua, ikuskizun publiko eta jolas jardueren Legea garatzen duena.

108.- 148/2018 Dekretua, urriaren 16koa, Eusko Legebiltzarrerako Hauteskundeen antolaketan esku hartuko duten norbanakoen haborokinak eta hauteskunde-administrazioarekin lotutako bestelako funtzionamendu-gastuak arautzen dituena.

109.- 151/2018 Dekretua, urriaren 23koa, zeinaren bidez sortzen eta arautzen baita trafiko-istripuen biktimen Euskal erregistroa.

110.- 147/2018 Dekretua, urriaren 16koa, Jokoaren Euskal Behatokia sortu eta arautzeko dena.

111.- Dekretu-proiektua, Jokoaren Erregelamendu Orokorra zati batean aldatzen duena.

112.- Dekretu-proiektua, larrialdiei aurre egiteko zenbait jarduera, zentro edo establezimenduren autobabes-betebeharrak arautzen dituen Dekretua aldatzen duena.

113.- Dekretu-proiektua, herritarrek Larrialdiei Aurre Egiteko Euskal Sisteman duten borondatezko parte-hartzeari buruzko Dekretua aldatzen duena.

114.- Dekretu-proiektua, Ertzaintzako funtzionarioen ordezkari sindikalen hauteskundeak, Ertzaintzako Kontseiluaren osaketa eta erakunde sindikalei dagozkion ordezkariak hautatzeko bidea arautzen dituen Dekretua aldatzen duena.

115.- 172/2018 Dekretua, azaroaren 27koa, Ertzaintzako zerbitzu-egintzaren deklarazioa eta kondekorazioen eta ohorezko sarien erregimena arautzen duen Dekretua aldatzen duena.

 

12. LAN ETA JUSTIZIA

116.- Euskadiko Kooperatiben Lege-aurreproiektua.

117.- Dekretu-proiektua, 207/2008 Dekretua, abenduaren 9koa, Euskadiko Lan Autonomoko Elkarteen Erregistro Berezia eratu eta arautzen duena aldatzen duena.

118.- Dekretu-proiektua, 191/2003 Dekretua, uztailaren 29koa, enpresarien elkarteei eta erakunde sindikalei diru-laguntzak ematea arautzen duena. Beren jarduera eremuetako berezko gaiei dagokienez, giza-baliabideen trebakuntza hobetzeko prestakuntza-planak egiteko dira diru-laguntzak aldatzen duena.

119.- Dekretu-proiektua, EAEn prebentzio sistemako laneko medikuntzaren diziplina prebentiboari buruzko auditoria edo kanpoebaluazioa egiteko prebentzioko zerbitzuek edo baimendutako erakunde espezializatuek bete beharreko jarduera sanitarioa arautzen duena.

120.- 153/2018 Dekretua, urriaren 30ekoa, Doako Laguntza Juridikoarena.

 

 

1. LEHENDAKARITZA

1.- Lehendakaritzaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzeko den Dekretua.

2.- Motibazio politikoko indarkeria egoeran giza eskubideen urraketak jasan dituzten biktimei errekonozimendua eta erreparazioa emateko prozedura garatzen duen Dekretua.

3.- Atzerrian dauden euskal gizataldeetako partaideak diren eta egoera larrian eta asistentzia faltan dauden pertsonei laguntzeko, euskal etxeei emango zaizkien diru-laguntzak arautzeko dekretua aldatzeko den Dekretua.

4.- Garapenerako lankidetzaren esparruan profesionalak espezializatzeko eta prestatzeko bekak arautzen dituen Dekretua.

5.- Genero ekitatearen aldeko antolakuntza-aldaketak sustatzeko, lankidetza erakundeei emango zaizkien diru-laguntzak arautzeko den Dekretua.

6.- Euskal Autonomia Erkidegoko Garapenerako Lankidetzako Eragileen Erregistroa sortu eta arautuko duen Dekretua.

 

2. GOBERNANTZA PUBLIKOA ETA AUTOGOBERNUA

7.- Gobernantza Publiko eta Autogobernu Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzeko den Dekretua .

8.- Eusko Jaurlaritzaren Zerbitzu Juridikoaren Dekretua.

9.- Kargu publikodunen betebeharrei eta eskubideei buruzko azaroaren 15eko 156/2016 Dekretua aldatzeko den Dekretua.

10.- Euskal Autonomia Erkidegoko kargu publikoen katalogo eguneratua onartzeko den Dekretua.

11.- Euskarari buruz Euskadiko Toki Erakundeei buruzko xedapenak garatzeko den Dekretua.

12.- Toki erakundeek eskumen propio, transferitu edo eskuordetuetan sartzen ez den beste edozein jarduera, zerbitzu edo prestazio garatzeari buruzko txostenak egitea arautzeko den Dekretua.

13.- Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren argitalpenak arautzeko den Dekretua.

 

3. EKONOMIAREN GARAPENA ETA AZPIEGITURAK

14.- Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzeko den Dekretua.

15.- Euskadiren Landa Garapenerako 2015-2020 Programan aurreikusitako diru-laguntzen esparru araudia ezartzeko den Dekretua.

16.- Nekazaritza eta baso ustiategiei aholkularitza ematen dizkieten erakundeei buruzko Dekretua.

17.- Euskal Autonomia Erkidegoko Nekazaritza eta baso ekoizleen taldeei, eta horien elkarte edota federazioei buruzko Dekretua.

18.- Baso-faunaren aleentzat aurreikusitako balioak ezartzeko den Dekretua.

19.- Nekazaritza, arrantza eta elikaduraren sektoreko arlo zientifiko-teknologikoan eta enpresa-arloan, ikertzaile eta teknologoak prestatzeko laguntzak arautzeko den Dekretua.

20.- Euskal Autonomia Erkidegoan urpeko jarduerak eta urpekaritza profesionala baimentzeko eta horiek kontrolatzeko baldintzak ezartzeko den Dekretua.

21.- Nekazaritzako eta itsasketa eta arrantzako prestakuntzen alorreko batzorde mistoen eta jarraipen batzordeen osaketa eta funtzionamendu araubidea zehazteko den Dekretua.

22.- Azaroaren 21eko 235/2000 Dekretua indargabetzeko dekretu. Dekretu haren bitartez, behi-okela edo abelgorrien haragia eta haren ondoriozko produktuak etiketatzeko aukerako sistema ezartzeko arauak eman ziren Euskal Autonomia Erkidegorako.

23.- Sendotu Abere programako laguntzen Dekretua.

24.- Euskal Autonomia Erkidegoko arraza garbien abeltzain elkarteei diru?laguntzak ematea arautzeko den Dekretua.

 

4. ENPLEGU ETA GIZARTE POLITIKAK

25.- Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzeko den Dekretua.

26.- Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailaren estatistika organo espezifikoa sortu eta bere antolaketa eta funtzionamendua ezartzeko den dekretua aldatzeko Dekretua.

27.- Euskal Autonomia Erkidegoko Izatezko Bikoteen Erregistroa arautzen duen erregelamendu onartzeko den Dekretua.

28.- Euskal Autonomia Erkidegoan haurrak eta nerabeak zaintzeko eta babesteko udal eta lurralde zerbitzu sozialetan arrisku eta babesgabezia egoeren larritasuna baloratzeko tresna eguneratzea onartzeko den Dekretua.

29.- Sendotu Abere programako laguntzen Dekretua.

30.- Euskal Autonomia Erkidegoko arraza garbien abeltzain elkarteei diru-laguntzak ematea arautzeko den Dekretua.

 

5. INGURUMENA, LURRALDE PLANGINTZA ETA ETXEBIZITZA

31.- Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailaren egitura organikoa ezartzekoa den Dekretua.

32.-Etxebizitza duin eta egoki bat legez okupatzeko eskubide subjektiboari buruzko Dekretua.

33.-Lurzoruaren ondare publikoari buruzko Dekretua.

34.-Euskal Autonomia Erkidegoko eraikinen azterketa teknikoa (EAT) eta azterketa horien erregistroa arautzeko den Dekretua.

35.-Kreditu erakundeekin 2018-2019 bitartean finantza?lankidetzan aritzeko Dekretua.

36.-Arkuko labe elektrikoen zepen erabilpena arautzeko Dekretua.

37.-Euskal Autonomia Erkidego lurzoru kutsatuei buruzko 4/2015 Legea garatzeko Dekretua.

38.-Urdaibaiko Biosfera Erreserbako baso ustiategien titularrak ekonomikoki konpentsatzeko diru-laguntza sistema bat onartzeko den Dekretua.

 

6. OGASUNA ETA EKONOMIA

39.- Ogasun eta Ekonomia Sailaren egitura organikoa ezartzekoa den Dekretua.

40.- Enpresa txiki eta ertainentzako, banakako enpresaburuentzako eta profesional autonomoentzako finantza-laguntzaren 2017ko programa garatzen duen Dekretua.

41.- Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren sektore publikoaren kontratazioaren araubidea ezartzeari buruzko uztailaren 27ko 116/2016 Dekretua aldatzeko den Dekretua.

42.- Aseguru bitartekarien jarduera antolatzeari eta ikuskatzeari buruzko Dekretua.

43.- Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Diru-bilketa Erregelamendua onartzeko Dekretua.

 

7. HEZKUNTZA

44.- Hezkuntza Sailaren egitura organiko eta funtzionala ezartzeko den Dekretua.

45.- Eusko Jaurlaritzaren Hezkuntza Sailaren menpeko unibertsitatez kanpoko ikastetxe publikoetako irakasle espezialista eta adituak kontratatzeko araubidea ezartzeko den Dekretua.

46.- Hezkuntza-premia bereziak dituzten ikasleei laguntzeko lan kontratupeko langile ez irakasleen lanpostu zerrendari buruzko Dekretua.

47.-Arte irakaskuntzan eta irakaskuntza publikoko edo kultura alorreko beste lanpostu batean aritzearen bateragarritasuna interes publikokotzat aitortzeko den Dekretua.

48.- Otsailaren 3ko 22/2009 Dekretua aldatzeko Dekretua. Dekretu haren bitartez, prozedura arautzen da Hezkuntza Sailaren mendeko Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitatez kanpoko ikastetxeetako zuzendaria aukeratzeko, eta pertsona bakarreko beste gobernu-organoak izendatzeko eta kargua uzteko prozedura.

49.-Euskal Autonomia Erkidegoan hezkuntzaren eskumena duen sailaren agindupeko herri-ikastetxeetan eta Haur Hezkuntza, Lehen Hezkuntza, Bigarren Hezkuntza, Batxilergo eta erdi-mailako eta goi-mailako Lanbide Heziketako itunpeko ikastetxe pribatuetan ikasleak onartzea nahiz ikasturtea hasi eta gero ikasleak eskolatzea arautzeko den Dekretua.

50.- Euskal Autonomia Erkidegoko funts publikoekin lagundutako ikastetxeetan Haur Hezkuntza eta Lehen Hezkuntza graduetako unibertsitate tituluen practicum-a egitea eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzan, Batxilergoan, Lanbide Heziketan eta Hizkuntza Irakaskuntzan irakasle jarduteko gaitzen duen masterra arautzeko den Dekretua.

51.- Urrutiko Hezkuntzako Euskal Institutuaren antolaketa, funtzionamendua eta autonomiari buruzko Dekretua.

52.- Larrialdietako eta Babes Zibileko teknikariaren tituluaren curriculuma ezartzeko den Dekretua.

53.- Larrialdien Koordinazioko eta Babes Zibileko goi-mailako teknikariaren tituluaren curriculuma ezartzeko den Dekretua.

54.- Elektromedikuntza Klinikoko goi-mailako teknikariaren tituluaren curriculuma ezartzeko den Dekretua.

55.- Eraikuntza Lanak Ikuskatzeko eta Antolatzeko goi-mailako teknikariaren tituluaren curriculuma ezartzeko den Dekretua.

56.- Euskal Autonomia Erkidegoan eskolak emateko, Oinarrizko Lanbide Heziketako zazpi tituluren curriculuma ezartzeko den Dekretua: Nekazaritza- eta Abeltzaintza-jardueretako Oinarrizko Titulu Profesionala; Baso Ustiapenetako Oinarrizko Titulu Profesionala; Fabrikazio eta Muntaiako Oinarrizko Titulu Profesionala; Instalazio Elektronikoetako eta Mekanikako Oinarrizko Titulu Profesionala; Itsasoko eta Arrantzako Jardueretako Oinarrizko Titulu Profesionala; Tapizgintzako eta Errezelgintzako Oinarrizko Titulu Profesionala; Beiragintza eta Buztingintzako Oinarrizko Titulu Profesionala.

57.- Azaroaren 10eko 211/2015 Dekretuaren Eranskina aldatzeko Dekretua. Dekretu haren bidez, lan-esperientziaren bidez edo prestakuntzarako bide ez-formalen bidez eskuratutako lanbide-konpetentziak ebaluatzeko eta egiaztatzeko prozedura eta antolamendua ezarri zen; eta eranskinean ezarri ziren prozeduran parte hartzeagatik aholkulariek, ebaluatzaileek eta ebaluazio batzordeek jasoko dituzten ordain ekonomikoak.

58.- Bitxigintza Artistikoko Arte Plastiko eta Diseinuko goi-mailako teknikariaren tituluari dagokion goi-mailako heziketa-zikloaren curriculuma ezartzeko den Dekretua.

59.- Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle eta ikertzaileen ordainsari osagarriak ematea arautzeko den Dekretua.

60.- Gradu-, Master- eta Doktoretza-tituluak lortzeko unibertsitate-irakaskuntza ofizialak ezarri eta kentzeari buruzko dekretua.

61.- Jarduera zientifikoa sustatzeko asmoz Ikerkuntzarako Euskadi Saria arautzeko den Dekretua

 

8. OSASUNA

62.- Osasun Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzeko den Dekretua.

63.- Euskal Autonomia Erkidegoaren eremuan Osasun Sistema Nazionalaren osasun-prestazioak emateko araubideari buruzko ekainaren 26ko 114/2012 Dekretua aldatzeko Dekretua.

64.- Dekretua, zeinaren bidez elikagai empresa eta establezimenduen baimen sanitarioen eta komunikazioen erregimena aruatzen baita eta Euskal Autonomia Erkidegoko elikagai establezimenduen erregistroa (REACAV) sortzen baita.

65.- Esne Bankuak arautzekoa den Dekretua.

66.-Euskal Autonomia Erkidegoko Ikerketa Klinikoetarako Batzorde Etikoa sortzeko den urtarrilaren 11ko 3/2005 Dekretua aldatzeko Dekretua.

67.- Euskal Autonomia Erkidegoko zerbitzu sanitarioetako erakundeen egituraren antolaketa arautzeko den Dekretua.

68.- Dekretu, Adikzioen eta Droga Menpekotasunaren gaineko Areta Integralari buruzko apirilaren 7ko 1/2016 Legean jasotzen den egitura instituzionala arautzen duena.

69.- 32/2003 Dekretua, otsailaren 18koa, erabilera kolektiboko igerilekuen araudi sanitarioa onartzeari buruzko aldatzen duen Dekretua.

70.- Dekretua, 270/2003, azaroaren 4koa, Aurretiazko Borondateen Euskal Erregistroa sortu eta arautzen duen dekretua aldatzen duena, 11/2016, uztailaren 8koa, bizitzaren amaierako prozesuan pertsonen eskubideak eta duintasuna ziurtatzeari buruzko, legeari egokitzeko.

71.- 447/2013 Dekretua, azaroaren 19koa, Euskadiko Osasun Sistemako langileek agindutako tratamendu medikoak betetzea errazteko laguntzak arautzeko, aldatzen duen Dekretua.

72.- Adinekoentzako egoitzetako farmaziako zerbitzuei eta sendagai-gordailuei buruzko Dekretua.

73.- Osakidetzako profesionalak era librean aukeratzea ahal bideratzen duen Dekretua.

 

9. TURISMOA, MERKATARITZA ETA KONTSUMOA

74.- Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duen Dekretua.

75.- 81/2012 Dekretua, maiatzaren 22koa, bidaia-agentziei buruzkoa, aldatzen duen Dekretua.

76.- Kontsumitzaileak eta erabiltzaileak babesteko jardun onen kodeak arautuko dituen Dekretua.

77.- Euskadiko Kontsumo Batzorde Aholku Emailea arautzen duen Dekretua.

78.- Erabilera turistikorako etxebizitzak eta erabilera turistikorako logeletako ostatua arautzen duen Dekretua.

79.- Apartamentu turistikoak arautzen dituen Dekretua.

 

10. KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA

80.- Kultura eta Hizkuntza Politika Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzeko den Dekretua .

81.- Offline zein online banatzen diren argitalpenen gordailua arautzen duen Dekretua.

82.- Euskararen ezagutza egiaztatzen duten titulu eta ziurtagirien arteko baliokidetzak finkatu eta Hizkuntzen Europako Erreferentzi Marko Bateratura egokitzeko Dekretua aldatzeko den Dekretua.

83.- Bikain - Euskararen Kalitate Ziurtagiria arautzen duen Dekretua.

84.- Euskal Autonomia Erkidegoko Izen Geografiko Ofizialen Erregistroa sortzeko den Dekretua.

 

11. SEGURTASUNA

85.- Segurtasun Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duen Dekretua.

86.- Larrialdiak Kudeatzeko legearen testu bategina onesteko den legegintzako Dekretua.

87.- Ikuskizun publiko eta jolas jardueren legea garatzen duen Dekretua.

88.- Autonomia Erkidegoko hauteskunde-batzordearen osaera argitaratzen duen Dekretua.

89.- Ertzaintzan jasotzen diren ordainsarien eta konpentsazioen araubidea partzialki aldatzen duen Dekretua.

90.- Sua itzaltzeko eta prebenitzeko zerbitzuetarako eta salbamendu-zerbitzuetarako Erakunde arteko Batzordea sortu eta arautzen duen Dekretua.

91.- Larrialdi eta babes zibilaren arloko kondekorazioak eta sariak arautzen dituen Dekretua.

 

12. LAN ETA JUSTIZIA

92.- Lan eta Justizia Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duen Dekretua.

93.- Doako laguntza juridikoari buruzko Dekretua.

94.- EAEn prebentzio sistemako laneko medikuntzaren diziplina prebentiboari buruzko auditoria edo kanpo-ebaluazioa egiteko prebentzioko zerbitzuek edo baimendutako erakunde espezializatuek bete beharreko jarduera sanitarioa arautzen duen Dekretua.

00. DECRETOS APROBADOS AL MARGEN DEL PLAN ANUAL NORMATIVO 2017

LEHENDAKARITZA

95- 230/2017 Dekretua, urriaren 10ekoa, Kanpo Harremanetarako Aholku Batzordea sortu eta arautzen duen Dekretua aldatzen duena.

EKONOMIAREN GARAPENA ETA AZPIEGITURAK

96- 250/2017 Dekretua, azaroaren 21ekoa, Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal Sarearen osaera arautzeari eta eguneratzeari buruzko Dekretua aldatzekoa.

97- 196/2017 Dekretua, uztailaren 18koa, USA Basque Trade and Investment Sozietate Publikoa sortu eta bertan Sociedad para la Transformación Competitiva-Eraldaketa Lehiakorrerako Sozietatea S.A.ren parte-hartzea baimentzeko

98- 241/2017 Dekretua, urriaren 31koa, zeinaren bidez baimentzen baita Agencia Vasca de Internacionalización / Basque Trade And Investment SA sozietate publikoa sortzea eta Sociedad para la Transformación Competitiva-Eraldaketa Lehiakorrerako Sozietatea SAk bertan parte hartzea.


ENPLEGU ETA GIZARTE POLITIKAK

99- 6/2017 Dekretua, urtarrilaren 17koa, gizarte-larrialdietarako laguntzei buruzko Dekretua aldatzen duena.


INGURUMENA, LURRALDE PLANGINTZA ETA ETXEBIZITZA

100- 272/2017 Dekretua, abenduaren 19koa, kreditu-erakundeek eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak etxebizitzaren eta lurzoruaren arloan duten finantza-lankidetzari buruzko Dekretua aldatzen duena.


OGASUNA ETA EKONOMIA

101- 2/2017 Legegintzako Dekretua, urriaren 19koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Ekonomia Kontrolari eta Kontabilitateari buruzko Legearen testu bategina onartzen duena.

102- 243/2017 Dekretua, azaroaren 7koa, 2017. urteko Estatistika-Egitaraua onartzeko dena.

 

Azken aldaketako data: