Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

216. zk., 2017ko azaroaren 13a, astelehena

N.º 216, lunes 13 de noviembre de 2017


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

LEHENDAKARITZA
LEHENDAKARITZA
5399
5399

2/2017 LEGEGINTZAKO DEKRETUA, urriaren 19koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Ekonomia Kontrolari eta Kontabilitateari buruzko Legearen testu bategina onartzen duena.

DECRETO LEGISLATIVO 2/2017, de 19 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Control Económico y Contabilidad de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Eusko Legebiltzarrak urriaren 19ko 2/2017 Legegintzako Dekretua, Euskal Autonomia Erkidegoko Ekonomia Kontrolari eta Kontabilitateari buruzko Legearen testu bategina onartzen duena onartu duela jakinarazten zaie Euskadiko herritar guztiei.

Se hace saber a todos los ciudadanos y ciudadanos de Euskadi que el Parlamento Vasco ha aprobado el Decreto Legislativo 2/2017, de 19 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Control Económico y Contabilidad de la Comunidad Autónoma de Euskadi:

Euskal Autonomia Erkidegoko 2017. urteko Aurrekontu Orokorrak onartzen dituen apirilaren 11ko 2/2017 Legeak, azken xedapenetako laugarreneko 3. paragrafoan, baimena ematen dio Eusko Jaurlaritzari, lege hau indarrean sartzen denetik sei hilabete baino gutxiagoko epean, testu bakar batean batzeko Euskal Autonomia Erkidegoko Ekonomia Kontrolari eta Kontabilitateari buruzko ekainaren 30eko 14/1994 Legea eta gerora emandako beste lege batzuek eragin dizkioten aldaketak.

El párrafo 3 de la disposición final cuarta de la Ley 2/2017, de 11 de abril, por la que se aprueban los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para 2017 autoriza al Gobierno para que, en un plazo no superior a seis meses desde su entrada en vigor, refunda en un solo texto la Ley 14/1994, de 30 de junio, de Control Económico y Contabilidad de la Comunidad Autónoma de Euskadi y las modificaciones introducidas en la misma por otras leyes posteriores.

Aurreko lerroaldietako baimenak bere barne hartzen du batu behar diren testuak arautzea, argitzea eta harmonizatzea, baita behar diren terminologia-egokitzapenak egitea eta sistematizatzea ere, Jaurlaritzari buruzko ekainaren 30eko 7/1981 Legearen 52.4 artikuluarekin bat etorriz.

Dicha autorización incluye la de regularizar, aclarar y armonizar los textos legales que han de ser refundidos, así como la de sistematizar y realizar las adaptaciones terminológicas que fueren necesarias, de conformidad con el artículo 52.4 de la Ley 7/1981, de 30 de junio, de Gobierno.

Hori dela eta, Ogasun eta Ekonomiako sailburuaren proposamenez, Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoarekin bat edo hari entzun ondoren, eta Gobernu Kontseiluak 2017ko irailaren 26an egindako bilkuran eztabaidatu eta onartu eta gero, hauxe

En su virtud, a propuesta del Consejero de Hacienda y Economía, de acuerdo con la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi y previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 26 de septiembre de 2017,

EBAZTEN DUT:
DISPONGO:

Artikulu bakarra.– Euskal Autonomia Erkidegoko 2017. urteko Aurrekontu Orokorrak onartzen dituen apirilaren 11ko 2/2017 Legearen azken xedapenetako laugarrenak, 3. paragrafoan, ezarritakoari jarraituz, onartutzat ematen da Euskal Autonomia Erkidegoko Ekonomia Kontrolari eta Kontabilitateari buruzko Legearen testu bategina, eta jarraian jasotzen da.

Artículo único.– De conformidad con lo establecido en la disposición final cuarta, párrafo tercero, de la Ley 2/2017, de 11 de abril, por la que se aprueban los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para 2017, se aprueba el texto refundido de la Ley de Control Económico y Contabilidad de la Comunidad Autónoma de Euskadi que se inserta a continuación.

XEDAPEN GEHIGARRIA
DISPOSICIÓN ADICIONAL

Euskal Autonomia Erkidegoko Ekonomia Kontrolari eta Kontabilitateari buruzko ekainaren 30eko 14/1994 Legeari buruz beste xedapen batzuetan egindako aipamenak hemen onartutako testuari buruz egindakoak direla jo behar da.

Las referencias normativas efectuadas en otras disposiciones a la Ley 14/1994, de 30 de junio, de Control Económico y Contabilidad de la Comunidad Autónoma de Euskadi, deben entenderse realizadas al texto aquí aprobado.

XEDAPEN INDARGABETZAILEA
DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Legegintzako dekretu honen bitartez onartutako testu bategina indarrean sartzen denean, indarrik gabe geldituko dira Euskal Autonomia Erkidegoko Ekonomia Kontrolari eta Kontabilitateari buruzko ekainaren 30eko 14/1994 Legea eta testu bateginean ezarritakoaren aurka doazen maila bereko edo beheragoko xedapen guztiak.

A la entrada en vigor del texto refundido que se aprueba en virtud del presente Decreto legislativo quedará derogada la Ley 14/1994, de 30 de junio, de Control Económico y Contabilidad de la Comunidad Autónoma de Euskadi, y cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en el mismo.

AZKEN XEDAPENA
DISPOSICIÓN FINAL

Legegintzako Dekretu honen bidez onartutako testu bategina Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean jarriko da indarrean.

El texto refundido que se aprueba en virtud del presente Decreto Legislativo entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO EKONOMIA KONTROLARI ETA KONTABILITATEARI BURUZKO LEGEAREN TESTU BATEGINA
TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE CONTROL ECONÓMICO Y CONTABILIDAD DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EUSKADI
ZIOEN AZALPENA
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1.– Legearen planteamendua.

1.– Planteamiento de la ley.

Euskadiko Ogasun Nagusiaren eskumena da Autonomia Erkidegoko ekonomia-jarduerak bete behar duen kontrol- eta kontabilitate-sistema, azaroaren 11ko 1/1997 Legegintza Dekretuaren bidez onartutako Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginaren 1.2.c) artikuluaren arabera.

El sistema de control y contabilidad a que debe sujetarse la actividad económica de la Comunidad Autónoma del País Vasco es materia propia de la Hacienda General del País Vasco, de acuerdo con el artículo 1.2.c) del texto refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por Decreto Legislativo 1/1997 de 11 de noviembre.

Aurrerapen handia izan zen Euskal Autonomia Erkidegoko Ekonomia Kontrolari eta Kontabilitateari buruzko ekainaren 30eko 14/1994 Legea Euskadiko Ogasun Nagusia osatzen dituzten gaiak artikulatzeko; izan ere, lehenengo aldiz eta egiturazko izaera oso batekin arautu zen haren bidez Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio publikoaren barneko kontrol ekonomikoa. Kontrol horrek, Herri Kontuen Euskal Epaitegiaren bidez egiten den kanpoko kontrolarekin batera, Euskal Autonomia Erkidegoko jarduera ekonomikoaren kontrola ziurtatzen du.

La Ley 14/1994, de 30 de junio, de Control Económico y Contabilidad de la Comunidad Autónoma de Euskadi, constituyó un importante avance en la articulación de las materias que configuran la Hacienda General del País Vasco, regulando, por primera vez y con carácter estructural y completo, el control económico interno en la Administración pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Este control, unido al control externo, que es el que se ejerce a través del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas-Herri Kontuen Euskal Epaitegia, asegura la arquitectura controladora de la actividad económica en la Comunidad Autónoma.

Geroago, Euskadiko Ondareari buruzko Legearen testu bategina onartu zuen azaroaren 6ko 2/2007 Legegintzako Dekretuak 14/1994 Legearen aplikazio-eremua Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikora zabaltzea ekarri zuen, azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuak onartu zuen Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginaren 7. artikuluan islatzen den sailkapen instituzionalaren arabera. Halaber, 14/1994 Legea aplika ahal zitzaien, ordutik, kontabilitate publikoaren araubidearen mende dauden Lan Harremanen Kontseiluari, Kooperatiben Goren Kontseiluari, Ekonomia eta Gizarte Kontseiluari eta Datuak Babesteko Euskal Bulegoari, Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorren barruan aurrekontuak dituzten erakundeei eta ezarritako terminoetan funts edo diru-laguntza publikoak jasotzen edo erabiltzen dituzten pertsona fisiko publiko nahiz pribatuei aplikatzeaz gain.

Con posterioridad, el Decreto Legislativo 2/2007 de 6 de noviembre, de aprobación del texto refundido de la Ley de Patrimonio de Euskadi, supuso la ampliación del ámbito de aplicación de la Ley 14/1994 al sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi, de acuerdo con la clasificación institucional que tiene su reflejo en el artículo 7 de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por Decreto Legislativo 1/1997 de 11 de noviembre. Asimismo la Ley 14/1994 resultaba desde entonces aplicable al Consejo de Relaciones Laborales, al Consejo Superior de Cooperativas, al Consejo Económico y Social y la Agencia Vasca de Protección de Datos, sujetos al régimen de contabilidad pública, además de a las entidades cuyos presupuestos formen parte de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi y a las personas físicas, públicas o privadas que reciban o utilicen fondos públicos en los términos establecidos.

Beste mugarri garrantzitsu bat izan zen lege hauek argitaratzea: Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina aldatzeko den martxoaren 1eko 6/2012 Legea, Euskal Autonomia Erkidegoko Ekonomia Kontrolari eta Kontabilitateari buruzko Legea eta Herri Kontuen Euskal Epaitegiaren Legea, Euskal Autonomia Erkidegoko arlo publikoaren gehiengoko partaidetza edo finantziazioa daukaten erakundeak arautze aldera. Aipatu legeak eta horri geroago egin zaizkion aldaketek aukera ematen dute Kontrol Ekonomikoko Bulegoaren kontrol-eginkizunak Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoaren partaidetza duten erakundeen gainean ere egiteko, araubide ekonomikoa eta finantzarioa arautzen dituzten hitzarmenek ezarritako terminoetan.

Otro hito importante supuso la Ley 6/2012, de 1 de marzo, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, la Ley de Control Económico y Contabilidad de la Comunidad Autónoma de Euskadi y la Ley del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, para la regulación de las entidades participadas o financiadas mayoritariamente por el sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Dicha Ley y sus modificaciones posteriores posibilitan que las funciones de control de la Oficina de Control Económico sean también realizadas sobre las entidades participadas por el sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi en los términos que dispongan los convenios que regulan su régimen económico financiero.

Arau honetako barneko kontrol ekonomikoaren eredua oso-osoa izan nahi duen kontrol gisa osatu da, baina a priori beligeranteegia izan gabe. Arauen gaineko prebentzio-kontrolak eta jarduera ekonomikoaren ondorengo kontrolak lantzen ditu, jardunbide ekonomikoak aldatzeko. Oso-osoko kontrola da, gertakari eta eragiketa ekonomiko guztiak, hau da, administrazio-jarduera ekonomiko guztiak baitaude kontrolpean. Era berean, administrazio-arauen eta -xedapenen prebentziozko kontrola egingo da, alor horretan hartzen diren arau-mailako erabakiak ekonomikoki eta finantzarioki zentzuzkoak direla bermatzeko, alor finantzario eta ekonomikoko jarduera administratiboa zehatz-mehatz egituratzen dutenak onartu baino lehen.

El modelo de control económico interno que contiene esta norma se concibe como un control que trata de ser integral y a la vez no excesivamente beligerante a priori para poner el acento más en controles preventivos, que en normas y controles posteriores sobre la actividad económica que puedan modificar los modos de actuar económicos. Es un control que se concibe integral, porque son todos los hechos y operaciones económicas en su conjunto, esto es, toda la actividad administrativa de carácter económico, la que está sujeta a control y es, a la vez, un control preventivo sobre normas y disposiciones administrativas que ha de velar por la razonabilidad económica y financiera de las decisiones normativas en este campo con anterioridad a que se adopten las que vertebren de manera concreta el quehacer administrativo en materia financiera y económica.

Aipatutako ezaugarri horiekin oreka lortzeko eta sailek ekonomia kontuetan egunero egiten duten lanarekiko jarrera positiboa izateko, kontrol hori gogoetan oinarritua eta esku-sartzerik gabekoa izatea nahi da, kontraesana izan gabe.

Como contrapunto a las características señaladas, y primando una actitud positiva ante la gestión económica diaria, es un control que se pretende más reflexivo y menos injerente, sin que ello sea un contrasentido.

Gogoetari ematen zaio lehentasuna, gerora egindako kontrolek, orokorrean edo gai zehatzen inguruan, osotasunezko ikuspuntua ematen baitute, eta kudeatzaileek hartu beharreko erabakietan eragina izango du. Horrela, erantzukizun publikoa herri-erakundeen kudeaketan gailenduko da, eta ez horrenbeste kontrolean. Era berean, kontrol horrek ez du gehiegizko esku-hartzerik izango, eskubideak onartu edo gastuetara behartzeko erabakiak hartzen dituztenek ez baitute, orokorrean behintzat, «intromisio» delakorik jasango, eta hori izan da aldez aurretik eta modu kritikoan egindako kontu-hartzeek ekarri izan dutena orain artean. Lege honetan, lehentasuna du arduraz egindako kudeaketak, kontrolatu gabeko ustezko jarduerak baino. Gainera, zaila izan daiteke haiek ordezkatzea jarduera hipotetiko horiek irregularrak direnean.

Se prima la reflexión, dado que los controles posteriores ofrecen visiones de conjunto, en general o en materias concretas, que servirán para la toma de decisiones por los gestores con el fin de que la responsabilidad en la gestión, y no tanto en el control, sea una de las notas dominantes del actuar público. Al propio tiempo, se considera un control menos injerente ya que la cadena decisional sobre tomas de postura consistentes en reconocer derechos y obligar gastos se ve, en general, bastante despojada de la mal llamada «intromisión» que históricamente ha supuesto el ejercicio de la función interventora de carácter previo o crítico. En esta ley tiene prioridad la gestión responsable frente a hipotéticas actuaciones no controladas cuya reposición, caso de ser irregulares, puede resultar dificultosa.

Baina, lege honen bidez lortu nahi den barneko kontrol ekonomikoaren alderdi bakarrak ez dira izaera integrala, prebentzioa, hausnarketa eta tartean ez sartzea. Horiekin batera, barne-kontrolaren ezaugarri nagusietako bat mugikortasuna da. Hain zuzen ere, kontrol ekonomikoaren dinamismoa azaltzen duten artikulu batzuk daude, kide anitzeko organoetan kontrolatzeko formulak ezartzen baitituzte, kontrol hitzartuak zehazten eta probatzen baitituzte, eta, laburbilduz, kontrol-organoen esku uzten baitute aurretiko kontrol selektiboak egiteko urtero aukera zehazten diren aurrekontu-programen arabera.

Pero no son el carácter integral, preventivo, reflexivo y no injerente los únicos rasgos del control económico interno que pretende dicha ley. Junto a todos ellos hay que enumerar en lugar preferente el dinamismo en el control como nota a subrayar del control interno. En efecto, hay algunos artículos que dan idea del dinamismo del control económico al establecer fórmulas de participación del control en los órganos colegiados, al definir y experimentar controles concertados y, en definitiva, al dejar en manos de los órganos de control la posibilidad de ejercer cada año controles selectivos de carácter previo en función de los programas presupuestarios que se determinen.

Bukatzeko, esan behar da lege hau Autonomia Erkidegoko administrazio-egiturak berritzeko ere ahaleginaren barruan sartzen dela eta, helburu hori gogoan izanda, jardunbideak gero eta arrazoizkoagoak izateko balio izan beharko du. Horrela, burokratizazioa gero eta txikiagoa izango da eta ekonomiaren inguruko ekintza publikoa kudeatu eta kontrolatu behar duten organoek azkartasun handiagoarekin jardungo dute.

Para terminar, debe decirse que la ley se inscribe también en los esfuerzos por modernizar las estructuras administrativas de la Comunidad Autónoma, y bajo este punto de vista sirve a una progresiva racionalización de los procedimientos que ha de proporcionar menores tasas de burocratización y mayor agilidad en los órganos llamados a gestionar y controlar la cosa pública desde su vertiente económica.

2.– I. tituluko xedapen orokorrak.

2.– Las disposiciones generales del Título I.

I. tituluko xedapenek, Legeko 1. artikulutik 4. artikulura, barneko kontrol ekonomikoa zehazten dute kanpoko kontroletik bereizteko; horrez gain, osatzen duten baliabideak eta haren helburu nagusia arautzen dituzte, kontrol horren legezko araudia ezarri eta kontrolean nagusi diren printzipio orokorrak aditzera ematen dituzte, eta, bukatzeko, kontrol hori ia oso-osoan zein organok eramango duen aurrera deskribatzen da laburki. Aipatzekoa da barneko kontrol ekonomikoaren oinarrizko printzipioek argitzen dutela zer parametrotan mugitu behar den kontrol ekonomikoa Euskal Autonomia Erkidegoan. Era berean, Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoaren eremuan barneko kontrol ekonomikoa bateratuko duen gunea izango da Kontrol Ekonomikoko Bulegoa.

Las disposiciones del Título I, artículos 1 a 4 de la ley, definen el control económico interno para distinguirlo del externo, regulan los medios que lo integran y su objeto primordial, establecen la regulación legal de dicho control y manifiestan los principios generales que lo rigen, terminando por describir sucintamente el órgano que de manera prácticamente exclusiva es llamado a ejercerlo. Ha de decirse que los principios básicos de ejercicio del control económico interno clarifican los parámetros en los que se ha de mover el control económico en la Comunidad Autónoma. Al propio tiempo, la Oficina de Control Económico es la pieza aglutinadora del control económico interno en el ámbito del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

3.– Kontabilitatea eta kontabilitate-kontrola.

3.– La contabilidad y el control contable.

Legeko II. tituluan, 5. artikulutik 14. artikulura, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren sektore publikoan erabili beharreko kontabilitate-kontroleko eta kontabilitateko ereduak zehazten dira. Orokorrean, kontabilitatearen arloan etengabeko deszentralizazioa bultzatuko da, erakundeek kontrolatzeko printzipioa aukeratu arren. Nolanahi ere, benetan baliagarria da Kontrol Ekonomikoko Bulegoak zenbait erakundetan aurrera eramandako egungo kudeaketa-modua, emaitzak oso onak izan baitira; hortaz, ez dago asmorik bide hori indarrik gabe berehala uzteko.

En este Título II de la ley, artículos 5 a 14, se describe el modelo de control contable y de contabilidad en el sector público de la Comunidad Autónoma, optándose en general por el principio de entidad en virtud del cual se tenderá a una progresiva descentralización contable, aun cuando la realidad actual de gestión en la Oficina de Control Económico para determinadas entidades es un modelo muy válido que ha dado muy buenos resultados y con el que tampoco se desea terminar de un modo inmediato.

Kontabilitatea, oinarrian, erabakiak hartzeko informazioa bada, ezaugarri hori indartzen du lege honek, informazioaren eta oharren gardentasuna bermatzen duen tresna bihurtzen baitu kontabilitate-kontrola. Kontabilitatearen kontrola eta kontabilitatea, haien izaeragatik, Estatukoaren nahiz gainerako autonomia-erkidegoetakoen antzera gauzatuko dira, bai finkapen-ondorioei bai eskumenei dagokienez.

Si la contabilidad es, de una manera fundamental, información para la toma de decisiones, la ley realza esta cualidad al convertir el control contable en garante de una transparencia informativa y de anotaciones. El control contable y la contabilidad por su propia naturaleza se llevan de un modo muy similar tanto al del Estado como al del resto de las Comunidades Autónomas, tanto a efectos de consolidación como de respeto competencial.

4.– III. titulua. Kontrol kontu-hartzailea.

4.– El Título III. El control interventor.

Titulu hau 5 kapitulutan dago banatuta, eta 15. artikulutik 29. artikulura bitartekoak hartzen ditu barnean. Kontrol kontu-hartzaileak zer egitura, osaera eta funtzionamendu erakusten duten gutxieneko parametroak garatzen eta ezartzen dira.

Este Título, subdividido a su vez en 5 capítulos y que agrupa los artículos 15 a 29, viene a desarrollar y establecer los parámetros mínimos en los que ha de inscribirse la estructura, integración y funcionamiento del control interventor.

Gauzak horrela, kontrol kontu-hartzailea egiten duen organoaren inguruan egituratuta dagoen kontrolen sistema da aipatutakoa. Organo horrek autonomia osoa dauka kontrolpean dituen zerbitzu edo erakundeei dagokienez, eta, gainera, beste informazio batzuk ere biltzen ditu zeinek EAEko jarduera ekonomikoa zehaztasunez ezagutzeko, funtzionamenduaren arazoak hautematen laguntzeko eta kudeaketarekin orekatuta egongo den legezkotasuna bermatzeko balio izan baitezakete.

Así, el control interventor se configura como un sistema de controles estructurado en torno al órgano que lo realiza, el cual, con perfecta autonomía respecto de los servicios y entes controlados, aglutina, además, otras informaciones susceptibles de dar por resultado un conocimiento exhaustivo de la actividad económica en la Comunidad Autónoma, detectar anomalías de funcionamiento y garantizar la legalidad de un modo equilibrado con el quehacer gestor.

Proposatutako ereduak indartu egiten du kontrol finantzen eta kudeaketaren kontu-hartzailea, kontrol publikoa gidatzen duten printzipioek aldarrikatzen duten kontrolaren unibertsaltasuna ondoen betetzen duena baita. Indartu egiten da kontrol hori, eta kontabilitatea ordezkatzeko nolabaiteko izaera ematen zaio, erantzukizunak eskatzeko indarra duten kontrol-aktak egiteko aukera ezartzen baita. Bestalde, maila guztietan egiten den kontu-ikuskatzaileen ohizko kontrola dugu hau, eta EAEko sektore publikoaren efikazia, efizientzia eta ekonomia neurtzeko balio behar du.

El control interventor de carácter financiero y de gestión sale fortalecido en el modelo propuesto al ser aquel que más sinceramente cumple con la universalidad del objeto que se predica en los principios rectores del control público. Se potencia este control e incluso se le dota de cierto carácter de reposición contable al establecer la posibilidad de dictar actas de control con fuerza para exigir responsabilidades. Por lo demás, es un control auditor típico a todos los niveles que debe servir para medir la eficacia, eficiencia y economía del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Zerga-izaerako kontrol kontu-hartzailea kontrol mugatua izango da bere aplikazio-eremuan, eta legezkotasuna bermatu beharko du dagokion alorrean. Ez da eskubide eta betebehar ekonomikoak sor ditzaketen ekintza, dokumentu eta espedienteen legezkotasun finantzarioaren gaineko kontrol oso-osoa, partziala baizik; izan ere, ez ditu kontrolatzen aukera guztiak, ez eta kasu zehatzei aplika dakizkiekeen legezkotasun-parametro guztiak ere. Horrek kudeaketa dinamizatzen eta malgutzen du, ekonomikoki garrantzitsua dena soilik kontrolatzen baita. Hasiera batean behintzat, nahiko helburu orekatua du, bi zatitan banatuta: egiturazko zatia, legean agertzen dena; eta egoeraren araberako zatia, urte bakoitzean xeda daitekeena. Bestaldetik, ez da alde batera uzten zerga-txostenean hautemandako akats batzuen ondorioz izapideak eteteko ondorio mugatua.

El control interventor de carácter fiscal se configura como un control limitado en su ámbito de aplicación y garante de la legalidad en lo que es su objeto. No es un control de legalidad financiera total sobre actos, documentos y expedientes susceptibles de producir derechos y obligaciones económicas, sino parcial, ya que ni se controla todo el universo posible ni se controlan todos los parámetros de legalidad aplicables a los casos concretos. Ello dinamiza y flexibiliza la gestión, ya que sólo lo considerado económicamente trascendente es objeto de control. En principio su objeto es bastante equilibrado y se compone de una parte estructural que aparece en la ley y de una parte coyuntural según pueda disponerse anualmente. No se elimina tampoco el efecto suspensivo limitado de algunos defectos advertidos en el informe fiscal.

Horretaz gain, izaera ekonomiko-normatiboa duen kontrol kontu-hartzailearen helburua izango da ebaluatzea zer eragin ekonomiko duten ikuskatuko diren lege-aurreproiektu eta xedapen arautzaileen proiektuek aurrekontuko diru-sarrera eta gastu publikoetan nahiz aurrekontutik kanpokoetan. Ekonomia- eta antolakuntza-alderdiei dagokienez, kontrol horrek barne hartzen du organoen nahiz erakundeen sorrera fiskalizatzea, baita diru-laguntzen programak eta haren deialdiak garatzeko araudia ere.

El control interventor de carácter económico-normativo, por su parte, está dirigido a evaluar la incidencia económica, tanto presupuestaria en ingresos y gastos públicos como extrapresupuestaria de los anteproyectos de ley y proyectos de disposición normativa que se prevea dictar. Este control, en su modalidad económico-organizativa, abarca la fiscalización de toda creación de órganos y entidades, y en todo caso incluye la regulación que se dicte para el desarrollo de programas subvencionales y sus convocatorias.

Azkenik, izaera ekonomiko-administratiboa duen kontrol kontu-hartzailea kontrol logiko bat izango da diru-sarreren bidean, eta zabala, gastuen bidean.

Por último, el control interventor de carácter económico-administrativo se dibuja como un control lógico en la vía de los ingresos y amplio en el de los gastos.

I. TITULUA
TÍTULO I
XEDAPEN OROKORRAK
DISPOSICIONES GENERALES

1. artikulua.– Xedea eta definizioa.

Artículo 1.– Objeto y definición.

1.– Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoaren ekonomia- eta kontabilitatearen kontrolaren araubidea arautzea da lege honen xedea.

1.– Es objeto de la presente Ley la regulación del régimen de control económico y de la contabilidad en el ámbito del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

2.– Kontrol ekonomikotzat jotzen da Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoaren jarduera ekonomikoaren gainean egiten dena, Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren gaien gainean egiten dena, eta haietatik etorririk edo haiek aipatuz egiten diren eta hura osatzen duten eskubideekin eta betebeharrekin zuzeneko edo zeharkako lotura duten banakako eragiketen gainean egiten dena.

2.– Se entiende por control económico aquel que se ejerce sobre la actividad económica del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi, sobre las materias propias de la Hacienda General del País Vasco y sobre las operaciones individuales que derivando de aquellas o manifestándolas tienen relación directa o indirecta con el conjunto de derechos y obligaciones que la conforman.

3.– Kontrol ekonomikoa barnekoa edo kanpokoa izan daiteke. Kontabilitate-kontrola, kontrol kontu-hartzailea eta erreklamazio ekonomiko-administratiboen bidez egindako kontrola dira barneko kontrol ekonomikoak. Kanpo-kontrola Herri Kontuen Euskal Epaitegiak egindakoa da.

3.– El control económico puede ser de carácter interno o de carácter externo. Son controles económicos internos el control contable, el control interventor y el control que se ejerce a través de las reclamaciones económico-administrativas Es control externo el control del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas-Herri Kontuen Euskal Epaitegia.

4.– Lege hau modu berean aplikatuko zaie bai lehenengo xedapen gehigarrian jasotako erakundeei, bai Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorren mendeko aurrekontuak dituzten erakundeei, baita ezarritako terminoetan funts edo diru-laguntza publikoak erabiltzen edo jasotzen dituzten pertsona fisiko eta juridiko publiko nahiz pribatuei ere.

4.– La presente Ley es asimismo aplicable a las entidades citadas en la disposición adicional primera, a aquellas cuyos presupuestos formen parte de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma y a las personas físicas y jurídicas, públicas o privadas, que reciban o utilicen subvenciones o fondos públicos en los términos establecidos.

2. artikulua.– Arauak.

Artículo 2.– Regulación.

1.– Kontabilitatea eta, kontabilitateko eta kontu-hartzeko kontrolak lege honetan, legearen aldaketetan edo hura erregulatzen edo garatzen duten arauetan ezarritakoaren arabera arautuko eta erabiliko dira.

1.– La contabilidad y los controles contable e interventor se regulan y ejercen de conformidad a la presente Ley, sus modificaciones y sus normas reglamentarias o de desarrollo.

2.– Izaera ekonomiko-administratiboa duen kontrol kontu-hartzailea arautzeari buruz lege honetan aipatzen diren berezitasunak direla eta, erreklamazio ekonomiko-administratiboen bidez egiten den kontrola bere araudi espezifikoaren arabera ezarriko da.

2.– Con las especialidades que se contienen en la presente Ley a propósito de la regulación del control interventor de carácter económico-administrativo, el control que se ejerce a través de las reclamaciones económico-administrativas se ejerce de conformidad a su normativa específica.

3.– Herri Kontuen Euskal Epaitegiaren kontrola bere araudi espezifikoaren arabera arautzen eta gauzatzen da.

3.– El control del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas-Herri Kontuen Euskal Epaitegia se regula y ejerce de conformidad a su normativa específica.

3. artikulua.– Barneko kontrol ekonomikoaren printzipioak.

Artículo 3.– Principios del control económico interno.

Barneko kontrol ekonomikoa oinarrizko printzipio hauen arabera gauzatuko da:

El control económico interno se desarrollará bajo los principios básicos siguientes:

a) Kontrol-gaiaren unibertsaltasunaren printzipioa. Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio publikoak egindako jarduera ekonomiko orok barneko kontrol ekonomikoa eduki dezake.

a) Principio de universalidad en el objeto, según el cual toda la actividad económica realizada por las entidades pertenecientes al sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi es susceptible de control económico interno.

b) Kontrolatzailearen unitatearen printzipioa eta hierarkia organikoaren printzipioa. Lege honetan kontrol kontu-hartzaile ekonomiko-administratiborako ezartzen den salbuespena kenduta, bakarra izango da barneko kontrol ekonomikoa gauzatzen duen organoa EAEko sektore publiko osorako, eta barneko kontrol ekonomikoaren erantzukizunetan eskuduna den Eusko Jaurlaritzako Sailaren barruan kokatuko da egituraz.

b) Principio de unicidad y jerarquía orgánica en el sujeto controlador, según el cual, y salvo con la excepción que se establece en la presente Ley respecto al control interventor económico-administrativo, el órgano que ejerce el control económico interno es único para todo el sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi y está jerárquicamente ubicado en el departamento del Gobierno Vasco competente en materia de control económico interno y contabilidad.

c) Independentzia funtzionalaren printzipioa. Barneko kontrol ekonomikoaz arduratzen den organoak erabateko autonomia du kontrolatzen dituen organo eta erakundeekiko.

c) Principio de independencia funcional, según el cual el órgano ejerciente del control económico interno lo hace con absoluta autonomía respecto a los órganos y entes a los que controla.

d) Dagokion jarduerara mugatutako erantzukizunaren printzipioa. Barneko kontrol ekonomikoaz arduratzen direnak erantzule izango dira soilik baldin eta doluarekin, erruarekin edo zabarkeria larriarekin bete ez badute Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiari kalteak eragiten dizkieten ekintza edo xedapenen desegokitasunaren edo legezkotasunik ezaren gainean duten erantzukizuna, eta haiek sortzeko, egiteko eta gainbegiratzeko prozesuan parte hartu badute aurrez.

d) Principio de responsabilidad limitada a su actuación, según el cual los sujetos ejercientes de control económico interno sólo son responsables en los casos en que con dolo, culpa o negligencia grave no hayan salvado su responsabilidad acerca de la improcedencia o ilegalidad de aquellos actos o disposiciones que causen daños y perjuicios a la Hacienda General del País Vasco y en cuyo proceso de formación, emisión y supervisión hayan participado previamente.

e) Lankidetza organikoaren printzipioa. Aitortutako eskumenen barruan, barneko kontrol ekonomikoaz arduratzen den organoak lankidetza eta laguntza aktiboa emango dizkie kontrolatzen dituen organoei, dagozkien funtzioak eta eskumenak eraginkortasunez bete ditzaten.

e) Principio de colaboración orgánica, según el cual y dentro de las competencias reconocidas, el órgano ejerciente del control económico interno prestará colaboración y asistencia activa a los órganos cuya actividad controle para el eficaz ejercicio de las funciones y competencias de éstos.

4. artikulua.– Kontrol Ekonomikoko Bulegoa.

Artículo 4.– La Oficina de Control Económico.

1.– Kontrol Ekonomikoko Bulegoak egingo ditu lege honetan kontabilitaterako eta barneko kontrol ekonomikorako ezarritako funtzioak, legean bertan ezarritako baldintzetan.

1.– En los términos establecidos en la presente Ley, las funciones de contabilidad y control económico interno que se regulan en la misma se realizarán por la Oficina de Control Económico.

Kontrol Ekonomikoko Bulegoa Eusko Jaurlaritzaren egituraren barruko organoa da eta barneko kontrol ekonomikoaren eta kontabilitatearen arloan du eskumena. Bulegoko zuzendaria izango da burua, eta goi-karguduntzat joko da Jaurlaritzari buruzko 7/1981 Legearen ondorioetarako.

La Oficina de Control Económico es un órgano integrado en la estructura del departamento del Gobierno Vasco competente en materia de control económico interno y contabilidad. A su frente habrá un director o directora de la Oficina, que tendrá la consideración de alto cargo a los efectos de la Ley 7/1981, de Gobierno.

2.– Kontu-hartzaileen bidez burutuko dira Kontrol Ekonomikoko Bulegoak bere langileen bidez egingo dituen kontu-hartzearen kontrol-lanak. Kontu-hartzaileak indarrean dauden xedapenetan ezartzen den kontabilitate-erantzukizunaren mende egongo dira, xedapen horietan adierazitako terminoetan. Kontrol Ekonomikoko Bulegoaren jarduera hori zuzenean edo ordezkotza duten organoen bidez eraman ahal izango da aurrera. Era berean, finantzen eta kudeaketaren kontrol ekonomikoari buruzkoa denean, horretarako kontratatutako Administrazioz kanpoko baliabideak erabili ahal izango ditu.

2.– Las funciones de control interventor que realice la Oficina de Control Económico por medio del personal adscrito a la misma se llevarán a cabo por medio de personal interventor que estará sujeto a la responsabilidad contable que establezcan las disposiciones en vigor en los términos que de ellas se deriven. El ejercicio de la actividad de la Oficina de Control Económico podrá llevarse a cabo directamente por la Oficina de Control Económico o mediante órganos delegados. Asimismo, podrá servirse de medios ajenos a la propia Administración contratados al efecto cuando se refiera al ejercicio del control económico-financiero y de gestión.

Kontrol Ekonomikoko Bulegoak lege honetan aurreikusitako kontrol kontu-hartzailea gauzatzeko erabateko autonomia eta askatasuna izango du kudeaketa kontrolatzen dien gainerako organo eta erakundeekiko. Hori dela eta, ez du jarraibiderik jasoko inongo administrazio-organoren aldetik.

La Oficina de Control Económico ejercerá las funciones de control interventor previstas en la presente Ley con plena autonomía e independencia respecto a los órganos y entidades cuya gestión controle, sin que, por tanto, reciba instrucciones de órgano administrativo alguno.

Arau bidez ezarriko dira Kontrol Ekonomikoko Bulegoaren egitura eta antolamendua, bai eta haren funtzioak egiteko moduak ere.

Reglamentariamente se establecerán la estructura y organización de la Oficina de Control Económico, así como las modalidades de ejercicio de sus funciones.

3.– Barneko kontrol ekonomikoa egin ahal izateko, Kontrol Ekonomikoko Bulegoak beharrezko dituen espediente, datu, txosten, aholkularitza tekniko, aurrekari, agiri edo argibideak eskatu ahal izango dizkie kasuan kasuko erakunde guztiei. Errekerimendu horri ezin izango zaio ezezkorik erantzun ezinbesteko arrazoiren batengatik edo jarduera isilpekoa delako ez bada, indarrean dagoen legediaren arabera.

3.– En el ejercicio de sus funciones de control económico interno, la Oficina de Control Económico podrá recabar los expedientes, datos, informes, asesoramientos técnicos, antecedentes, documentos o aclaraciones necesarios para el desempeño de su función a cuantas instancias fuere pertinente. El correspondiente requerimiento no podrá ser denegado salvo causas de fuerza mayor o secreto de las actuaciones, en los términos previstos en la legislación vigente.

4.– Euskal Autonomia Erkidegoko kontabilitate-kontrolari, kontrol kontu-hartzaileari eta kontabilitateari buruzko erregelamenduak egiteko ahala bultzatzeko aginpidea duen organoa da Kontrol Ekonomikoko Bulegoa. Era berean, aipatutako gai horiei buruzko edozein ekimeni buruzko iritzia entzun beharko zaio.

4.– La Oficina de Control Económico es el órgano competente para instar el ejercicio de la potestad reglamentaria en materia de control contable, control interventor y contabilidad en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Asimismo, deberá ser oída en cualquier iniciativa relativa a las materias citadas.

5.– Kontrol Ekonomikoko Bulegoak egingo duen kontrola, hala badagokio, Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onetsi zuen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren xedapen gehigarri bakarrean aipatzen diren erakundeen gainean, kasuan kasuko hitzarmenetan esaten dena bete beharko du.

5.– Las funciones de control que, en su caso, realice la Oficina de Control Económico sobre las entidades a las que se refiere la disposición adicional única de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, texto refundido aprobado por el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, se regirán por lo dispuesto en los correspondientes convenios.

II. TITULUA
TÍTULO II
KONTABILITATEA ETA KONTABILITATE KONTROLA
LA CONTABILIDAD Y EL CONTROL CONTABLE
I. KAPITULUA
CAPÍTULO I
KONTABILITATEA
LA CONTABILIDAD

5. artikulua.– Definizioa eta xedea.

Artículo 5.– Definición y objeto.

1.– Kontabilitatea Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoaren aurrekontu, finantza, ondare eta diruzaintzari buruzko informazioa ematen duen tresna edo sistema da, eta atxikitako erakunde bakoitzaren ondarearen, finantza-egoeraren, aurrekontu-egoeraren eta emaitzen irudi fidagarria ematea izango da haren xedea, dokumentuen, kontuen, liburuen eta egoeren bidez.

1.– La contabilidad es el instrumento o sistema de información presupuestaria, financiera, patrimonial y de tesorería del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi y tendrá por objeto mostrar, a través de documentos, cuentas, libros y estados, la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, presupuestaria y de los resultados de cada entidad sujeta.

2.– Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoak egindako ekintza eta eragiketa ekonomiko guztiak, kasuan kasuko erakundearen kontabilitatean jaso beharko dira eta erabakitako moduan justifikatu beharko dira.

2.– Todos los actos y operaciones de contenido económico realizados por el sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi deberán ser registrados en la contabilidad de las correspondientes entidades de la misma y habrán de ser justificados en la forma que se establezca.

6. artikulua.– Kontabilitatera atxikitakoak eta araubideak.

Artículo 6.– Sujetos y regímenes de contabilidad.

1.– Titulu honen ondorioetarako, hauek osatzen dute Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoa: Eusko Legebiltzarra, Administrazio orokorra, Administrazio instituzionala, azaroaren 11ko 1/1997 Legegintza Dekretu bidez onartutako Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategineko 7. artikuluko 4. paragrafoko a), b) eta c) letretan adierazitako erakundeak, eta Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorren barruan sartuta dituzten gainerako erakunde guztiak.

1.– A los efectos de este título, componen el sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi: el Parlamento Vasco, la Administración General, la Administración Institucional, las entidades relacionadas en las letras a), b) y c) del párrafo 4 del artículo 7 de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, texto refundido aprobado por el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, y aquellas otras entidades cuyos presupuestos formen parte de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

2.– Kontabilitate publikoaren araubideari atxikirik egongo dira EAEko Administrazio orokorra, erakunde autonomoak eta sektore publikoko partzuergoak. Euskal Autonomia Erkidegoaren Kontabilitate Publikoko Planean, plan horren garapeneko arauetan eta aplikaziokoak diren gainerako arauetan jasotako kontabilitate-printzipio eta -arauak beteko dituzte erakunde horiek.

2.– Estarán sujetos al régimen de contabilidad pública la Administración General de la Comunidad Autónoma, los organismos autónomos y los consorcios del sector público. Estas entidades aplicarán los principios y normas de contabilidad recogidos en el Plan de Contabilidad Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi, en sus normas de desarrollo y en las restantes normas que sean de aplicación.

3.– Enpresa-kontabilitateko araubideari atxikirik egongo dira zuzenbide pribatuko erakunde publikoak, sozietate publikoak eta sektore publikoko fundazioak. Kontabilitate-arloko merkataritza-araudian eta, bereziki, Kontabilitate Plan Orokorrean eta hura garatzen duten xedapenetan jasotako kontabilitate-printzipio eta -arauak beteko dituzte erakunde horiek.

3.– Estarán sujetos al régimen de contabilidad empresarial los entes públicos de derecho privado, las sociedades públicas y las fundaciones del sector público. Estas entidades aplicarán los principios y normas de contabilidad recogidos en la normativa mercantil en materia contable y en especial en el Plan General de Contabilidad y disposiciones que lo desarrollen.

4.– Artikulu honetako 1. paragrafoan adierazitakoari jarraituz, Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorren barruan dauden Autonomia Erkidegoko sektore publikoko gainerako erakundeak, bestalde, atxikirik egongo dira kontabilitate publikoko araubideari zein enpresa-kontabilitateko araubideari, lehentasunez zuzenbide publikoaren edo zuzenbide pribatuaren arabera, hurrenez hurren, salbu haiek sortzeko arauak ez badu ezartzen aplikagarri den araubide espezifikoren bat.

4.– Las demás entidades del sector público de la Comunidad Autónoma que formen parte de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi, en los términos que se establecen en el párrafo 1 de este artículo, estarán sujetas al régimen de contabilidad pública o al régimen de contabilidad empresarial según se rijan preferentemente por derecho público o privado respectivamente, salvo que su norma de creación establezca un régimen específico aplicable.

7. artikulua.– Kontabilitatearen helburuak eta hartzaileak.

Artículo 7.– Finalidades y destinatarios de la contabilidad.

1.– Kontabilitateak aukera eman beharko du:

1.– La contabilidad deberá permitir:

a) Erabakiak hartzeko, bai arlo politikoan, bai eta antolamenduaren, ekonomiaren eta kudeaketaren arloetan ere.

a) La toma de decisiones, tanto en el ámbito político como en el organizativo, económico y de gestión.

b) Kostua zehazteko, eta, hala badagokio, zerbitzuen errendimendua zehazteko.

b) La determinación del coste y, en su caso, rendimiento de los servicios.

c) Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorrak nola gauzatzen diren erregistratzeko, bai eta ondarearen eta diruzaintzaren egoera eta mugimenduak jasotzeko ere.

c) El registro de la ejecución de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi, así como los movimientos y situación del patrimonio y la tesorería.

d) Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorrak egiteko eta haien likidazioaren kontuak emateko, bai eta Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoko urteko kontuak egiteko ere.

d) La formación y rendición de la liquidación de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma, así como la elaboración de las cuentas anuales del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

e) Euskadiko kontu ekonomikoak egiteko.

e) La elaboración de las cuentas económicas de Euskadi.

f) Kontrol kontu-hartzailea gauzatzeko.

f) El ejercicio del control interventor.

g) Sektore publikoko erakundeen jardueraren ondorio ekonomiko eta finantzarioak aztertzeko tresna izateko.

g) Servir como instrumento de análisis de los efectos económicos y financieros de la actividad de los entes del sector público.

2.– Hauek izango dira Euskal Autonomia Erkidegoko kontabilitateak ematen duen informazioaren hartzaileak, araudian ezartzen den baldintzetan: Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio publikoaren ordezkaritza politikoaren organoak, zuzendaritza-organoak eta kudeaketa-organoak, sektore publikoko kanpoko eta barneko kontrol ekonomikoaren organoak, eta erakunde pribatuak, elkarteak eta hiritarrak oro har.

2.– En los términos en que se establezca reglamentariamente, son destinatarios de la información que suministra la contabilidad de la Comunidad Autónoma de Euskadi: los órganos de representación política, los de dirección y gestión de las entidades que integran el sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi, los de control económico externo e interno del sector público y las entidades privadas, asociaciones y ciudadanos en general.

8. artikulua.– Urteko kontuak eta kontu ekonomikoak.

Artículo 8.– Cuentas anuales y cuentas económicas.

1.– Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoaren urteko kontuek honi buruzko informazioa emango dute, gutxienez ere:

1.– Las cuentas anuales del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi suministrarán, como mínimo, información sobre:

a) EAEko sektore publikoaren egoera ekonomikoari, finantzarioari eta ondareari buruzkoa.

a) La situación económica, financiera y patrimonial del sector público de la Comunidad Autónoma.

b) Ekonomiaren eta ondarearen alorreko urteko emaitzei buruzkoa.

b) Los resultados económico-patrimoniales del ejercicio.

c) Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorren gauzatzeari eta likidazioari buruzkoa.

c) La ejecución y liquidación de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

2.– Kontabilitate eta kontabilitateko erantzukizunetan eskuduna den Eusko Jaurlaritzako sailak egingo ditu kontu ekonomikoak, kontabilitate nazionalaren beharrei erantzunez. Euskadiko administrazio publiko guztiek kontu ekonomikoak egiteko behar duen informazio eta lankidetza guztia emango diote aipatu sailari.

2.– Las cuentas económicas se formarán por el departamento del Gobierno Vasco competente en materia de contabilidad y responsabilidades contables atendiendo a las necesidades de la contabilidad nacional. Todas las Administraciones públicas de Euskadi proporcionarán a dicho departamento la colaboración e información necesaria para la elaboración de las cuentas económicas.

9. artikulua.– Kontabilitate eta kontabilitateko erantzukizunetan eskuduna den Eusko Jaurlaritzako sailburuaren eskumenak.

Artículo 9.– Competencias del consejero o de la consejera del departamento del Gobierno Vasco competente en materia de contabilidad y responsabilidades contables.

Egiteko hauek dagozkio kontabilitate eta kontabilitateko erantzukizunetan eskuduna den Eusko Jaurlaritzako sailburuari:

Corresponde al consejero o a la consejera titular del departamento del Gobierno Vasco competente en materia de contabilidad y responsabilidades contables:

a) Euskal Autonomia Erkidegoko Kontabilitate Publikoaren Plana onestea.

a) Aprobar el Plan de Contabilidad Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

b) Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoko erakunde eta organoek aurkeztu beharreko urteko kontuak eta gainerako dokumentazioa zehaztea, bai eta haien egitura eta ereduak ere, merkataritza-araudiarekin eta Kontabilitate Plan Orokorrarekin bat etorriz, enpresa-kontabilitateari dagokionez.

b) Determinar las cuentas anuales y demás documentación a rendir por las entidades y órganos del sector público de la Comunidad Autónoma, así como su estructura y modelos, de acuerdo, en lo referente a la contabilidad empresarial, a la normativa mercantil y al Plan General de Contabilidad.

c) EAEko sektore publikoko erakunde guztiei aplikatuko zaien kontabilitate-araubidea zehaztea, haien arauetan gai horretaz ezer agintzen ez den kasuetan.

c) Determinar el régimen de contabilidad aplicable a las distintas entidades del sector público de la Comunidad Autónoma en los casos en que nada se disponga al efecto en la normativa que las regule.

d) Kontabilitatearen mende dauden erakundeek organo, eragiketa edo baliabide zehatzei buruzko kontu espezifikoak eman diezazkiotela zehaztea.

d) Determinar que se le rindan cuentas específicas referidas a órganos, operaciones o recursos concretos por parte de las entidades sujetas a la contabilidad.

10. artikulua.– Kontrol Ekonomikoko Bulegoaren eskumenak.

Artículo 10.– Competencias de la Oficina de Control Económico.

Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoaren kontabilitatea zuzentzen duen zentroa da Kontrol Ekonomikoko Bulegoa, eta eskumen hauek ditu:

La Oficina de Control Económico es el centro directivo de la contabilidad del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi al que compete:

a) Kontabilitate Publikoaren Plana garatzea eta haren arabera egiten diren plan partzial edo bereziak onartzea, bai eta enpresa-kontabilitatearen araubidera atxikitako EAEko sektore publikoko erakundeek Kontabilitate Plan Orokorraren arabera egindakoak ere.

a) Desarrollar el Plan de Contabilidad Pública y aprobar los planes parciales o especiales que se elaboren conforme al mismo, así como los de las entidades del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi sujetas al régimen de contabilidad empresarial respecto al Plan General de Contabilidad.

b) Kontabilitate-arauak onartzea. Haien bidez, kontabilitate publikoko araubidera atxikita dauden erakundeek bete beharreko kontabilitate-arauak ezarriko dira.

b) Aprobar las normas de contabilidad mediante las cuales se establezcan las reglas contables a las que habrán de sujetarse las entidades sometidas al régimen de contabilidad pública.

c) Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorren likidazioa eta Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoaren urteko kontuak egitea. Horrez gain, kontu ekonomikoak egingo ditu, kontu nazionalen beharrak kontuan hartuz.

c) Elaborar la liquidación de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi, así como las cuentas anuales del sector público de la Comunidad Autónoma. Asimismo, elaborará las cuentas económicas atendiendo a las necesidades de las cuentas nacionales.

d) Kontabilitate publikoko araubidera atxikita dauden erakundeen kontabilitate analitikorako arauak eta prozedurak ezartzea.

d) Establecer las reglas y procedimientos de la contabilidad analítica de las entidades sujetas al régimen de contabilidad pública.

e) Kontabilitateko informazioa erregistratzeko eta egiteko baliabide eta bitarteko informatikoak zuzentzea eta kontrolatzea, hargatik eragotzi gabe zer sailetara dauden atxikita.

e) Dirigir y controlar los medios y recursos informáticos destinados a la realización de las funciones de registro y elaboración de la información contable sin perjuicio de la adscripción departamental de los mismos.

11. artikulua.– Kontabilitatean parte-hartzea.

Artículo 11.– Participación contable.

Kontabilitatearen mende dauden organoek eta erakundeek erabaki egokiak hartzen dituztela bermatze aldera, hauetan hartuko dute parte:

A los efectos de procurar la adecuada toma de decisiones por parte de los órganos y entidades sujetas a contabilidad, éstos participan en:

a) Kontabilitate Publikoaren Plana, eta haren arabera egiten diren plan partzial edo bereziak garatzeko araudia eta enpresa-kontabilitatearen araubidearen mendeko EAEko sektore publikoko erakundeek Kontabilitate Plan Orokorrari buruz egindako planak garatzeko araudia egiten.

a) La elaboración de la normativa de desarrollo del Plan de Contabilidad Pública y los planes parciales o especiales que se elaboren conforme al mismo, así como los de las entidades del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi sujetas el régimen de contabilidad empresarial respecto al Plan General de Contabilidad.

b) Kontabilitate publikoko araubidearen mende dauden erakundeek bete beharreko kontabilitate-arauak ezartzen dituzten kontabilitate-arauak egiten.

b) La elaboración de las normas de contabilidad mediante las cuales se establezcan las reglas contables a las que habrán de someterse las entidades sometidas al régimen de contabilidad pública.

c) Administrazio orokorrerako, erakunde autonomo eta Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoko partzuergoetarako ezartzen den kontabilitate-sistemaren kudeaketaren ezaugarriak eta kudeaketa horretatik ondorioztatutako informazioa zehazten, bere baliabideak behar bezala kudeatzeko beharrezko den kontabilitate-informazioa jasotzeko aukera izanik.

c) La determinación de las características de gestión del sistema de contabilidad que se establezca para la Administración General, los organismos autónomos y los consorcios del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi y de la información deducida del mismo, pudiendo recabar aquella información contable necesaria para la correcta gestión de sus recursos.

12. artikulua.– Kontabilitatearen kudeaketa, behartuak eta erantzuleak.

Artículo 12.– Gestión contable, obligados y responsables.

1.– Kontrol Ekonomikoko Bulegoak kudeatuko du Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio orokorraren, haren erakunde autonomoen eta sektore publikoko partzuergo guztien kontabilitatea. Jaurlaritzak ezarri ahal izango du erakunde autonomo administratiboen eta partzuergoen kontabilitatea deszentralizazio-araubidearen arabera kudeatuko dela.

1.– La gestión de la contabilidad se llevará a cabo por la Oficina de Control Económico en el ámbito de la Administración General, los organismos autónomos y los consorcios del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi. El Gobierno podrá establecer que la gestión contable de los organismos autónomos administrativos y de los consorcios del sector público se realice en régimen de descentralización.

Administrazio Orokorraren sailek, erakunde autonomoek eta sektore publikoko partzuergoek eragiketa ekonomikoei buruzko kontabilitate-informazioa bidaliko diote Kontrol Ekonomikoko Bulegoari. Kontabilitatearen mende dauden EAEko sektore publikoko gainerako erakundeek kontabilitatea kudeatuko dute haien organoen bidez.

Los Departamentos de la Administración General, los organismos autónomos y los consorcios del sector público remitirán la información contable referida a sus operaciones económicas a la Oficina de Control Económico. El resto de las entidades del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi sujetas a contabilidad gestionarán ésta a través de sus órganos propios.

2.– EAEko sektore publikoko erakundeek Gobernu Kontseiluari, Kontrol Ekonomikoko Bulegoari eta kanpoko kontrolerako organoari aurkeztuko dizkiete indarrean dauden xedapenek ezartzen dituzten kontuak.

2.– Las entidades del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi rendirán ante el Consejo de Gobierno, la Oficina de Control Económico y el órgano de control externo las cuentas que determinen las disposiciones vigentes.

3.– Araudietan ezartzen denari jarraituz, hauek izango dira kontabilitatearen alorreko erantzuleak:

3.– De conformidad a lo que se establezca reglamentariamente serán responsables en relación a la contabilidad:

a) Sailetako sailburuak.

a) Los consejeros y las consejeras de los Departamentos.

b) Kontrol Ekonomikoko Bulegoa.

b) La Oficina de Control Económico.

c) Erakunde autonomoen buruak edo zuzendariak.

c) Las personas que ostenten la presidencia o dirección de los organismos autónomos.

d) Zuzenbide pribatuko erakunde publikoen buruak edo zuzendariak.

d) Las personas que ostenten la presidencia o dirección de los entes públicos de derecho privado.

e) Sozietate publikoetako administrariak edo administrazio-kontseiluetako kideak.

e) Los administradores y las administradoras o miembros de los Consejos de Administración de las sociedades públicas.

f) EAEko sektore publikoko gainerako erakundeei dagokienez, haien araudiak ezartzen dituen kudeaketa-organoak.

f) Los órganos de gestión que, en relación al resto de las entidades del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi, determine en cada caso la normativa que las regula.

II. KAPITULUA
CAPÍTULO II
KONTABILITATEAREN KONTROLA
EL CONTROL CONTABLE

13. artikulua.– Kontabilitate-kontrolaren definizioa eta atxikipena.

Artículo 13.– Definición y sujeción al control contable.

1.– Kontabilitatea kontrolatzea da EAEko sektore publikoko jarduera ekonomikoaren jarraipena egitea, ziurtatzeko eta bermatzeko eragiketa guztiak behar bezala daudela jasota kontabilitatean.

1.– El control contable consiste en el seguimiento de la actividad económica del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi a fin de asegurar y garantizar que todas las operaciones tengan un adecuado reflejo en la contabilidad.

2.– Kontabilitatea kontrolatuko zaie EAEko sektore publikoko erakunde guztiei.

2.– Quedan sujetas al control contable cada una de las entidades del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Erakunde horiek behartuta egongo dira ekintza eta eragiketa ekonomikoen kontuak ematera, lege honi jarraituz.

Tales entidades estarán obligadas a rendir cuentas de los actos y operaciones de contenido económico de conformidad a la presente Ley.

14. artikulua.– Kontrol Ekonomikoko Bulegoaren eskumenak.

Artículo 14.– Facultades de la Oficina de Control Económico.

1.– Kontrol Ekonomikoko Bulegoa kontabilitatea kontrolatzeaz arduratuko den organoa da, eta egiteko hauek ditu:

1.– La Oficina de Control Económico es el órgano al que compete el ejercicio del control contable y podrá:

a) EAEko Administrazio publikoa osatzen duten erakundeen eta azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren bidez onartutako Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategineko 7. artikuluko 4. paragrafoko a), b) eta c) letretan adierazitako erakundeen kontabilitate-bulegoen jarduera ikuskatzea, eta, esparru horretan, kanpoko kontroleko organoari edo beste organo batzuei aurkeztu beharreko kontuak eta gainerako dokumentuak aztertzea eta haien aurkezpena jasotzea, egoki iruditzen zaizkion oharrak eginez, hala badagokio.

a) Inspeccionar la actividad de las oficinas de contabilidad de las entidades que componen la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi y de las entidades relacionadas en las letras a), b) y c) del párrafo 4 del artículo 7 de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, texto refundido aprobado por Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre y, en ese mismo ámbito, recabar la presentación y examinar las cuentas y demás documentos que hayan de rendirse al órgano de control externo u otros órganos formulando, en su caso, las observaciones que considere necesarias.

b) Zehaztea kontabilitate-izaerako zer informazio bidali beharko dioten EAEko sektore publikoko erakundeek, bai eta zenbatean behin bidali beharko dioten eta zer komunikazio-prozedura erabili beharko duten ere, bere zentralizazio-funtzioak gauzatu ahal izan ditzan eta sektore publikoko informazio ekonomiko eta finantzarioa egin ahal izan dezan.

b) Determinar la información de carácter contable que las entidades del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi habrán de remitir a la misma, así como su periodicidad y su procedimiento de comunicación a efectos de posibilitar el ejercicio de sus funciones de centralización y elaboración de información económica y financiera del sector público.

2.– Kontabilitatearen kontrolarekin erabat lotuta dago sektore publikoko erakundeen era guztietako kontabilitate-informazioa jasotzeko aukera, eragiten dieten kontabilitate-txosten ekonomikoak jasotzeko aukera, eta kontabilitatearen informazioa zentralizatzeko aukera hura finkatu eta gehitzeko.

2.– Es inherente al ejercicio del control contable la posibilidad de recabar todo tipo de información contable de las entidades del sector público, los informes económico-contables que les afecten y centralizar la información contable a efectos de su consolidación y agregación.

III. TITULUA
TÍTULO III
KONTROL KONTU HARTZAILEA
EL CONTROL INTERVENTOR
I. KAPITULUA
CAPÍTULO I
XEDAPEN OROKORRAK
DISPOSICIONES GENERALES

15. artikulua.– Definizioa eta osaera.

Artículo 15.– Definición e integración.

1.– Kontrol kontu-hartzailetzat hartzen da EAEko sektore publikoaren jarduera ekonomikoaren gainean egiten den barneko kontrola, titulu honetan jasotako modalitateetan.

1.– Se entiende por control interventor el control interno que se ejerce sobre la actividad económica del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi según las modalidades incluidas en el presente Título.

2.– Kontrol-modalitate hauek osatzen dute kontrol kontu-hartzailea:

2.– Integran el control interventor las siguientes modalidades de control:

a) Kontrol ekonomiko-finantzarioa eta kudeaketakoa.

a) El control económico-financiero y de gestión.

b) Kontrol ekonomiko-fiskala.

b) El control económico-fiscal.

c) Kontrol ekonomiko-normatiboa.

c) El control económico-normativo.

d) Kontrol ekonomiko-administratiboa.

d) El control económico-administrativo.

16. artikulua.– Xedeak eta helburuak.

Artículo 16.– Objetivos y finalidades.

Kontrol kontu-hartzaileak helburu hauek izango ditu:

El control interventor estará al servicio de las siguientes finalidades:

– EAEko sektore publikoa osatzen duten erakundeen jarduera ekonomikoak ekonomiaren, finantzaren, aurrekontuen, ogasunaren eta kontabilitatearen alorreko lege-xedapen aplikagarriak betetzen dituela bermatzea.

– Garantizar, en los términos establecidos, que la actividad económica de las entidades integrantes del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi se ajuste a las disposiciones legales de carácter económico, financiero, presupuestario, hacendístico y contable que le son aplicables.

– Eragiketa ekonomikoen kudeaketan eta administrazioaren antolaketan ekonomia, efizientzia eta efikazia lortzea.

– Propiciar la economía, eficiencia y eficacia en la gestión en las operaciones económicas así como en la organización administrativa.

– EAEko sektore publikoa osatzen duten erakundeen jarduera ekonomikoari buruzko beharrezko informazioa ematea dagokien organoei, beharrezko erabakiak hartzen laguntzeko.

– Facilitar a los órganos correspondientes la información necesaria sobre la actividad económica de las entidades integrantes del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi a fin de facilitar la adopción de las decisiones pertinentes.

– Politika ekonomiko publikoak gauzatzen laguntzea.

– Coadyuvar en la ejecución de las políticas económicas públicas.

– Legezkotasun finantzarioa betetzen dela bermatzea, EAEko Ogasun Nagusiaren eskubideak errespetatzen direla ziurtatzeko.

– Velar por la legalidad financiera a fin de asegurar la integridad de los derechos de la Hacienda General del País Vasco.

II. KAPITULUA
CAPÍTULO II
KONTROL EKONOMIKO FINANTZARIOA ETA KUDEAKETA KONTROLA
CONTROL ECONÓMICO-FINANCIERO Y DE GESTIÓN

17. artikulua.– Irismena eta helburua.

Artículo 17.– Alcance y finalidad.

1.– Kontrol ekonomiko-finantzarioak eta kudeaketakoak xedetzat izango du:

1.– El control económico-financiero y de gestión tendrá por objeto:

a) Egiaztatzea Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoaren kudeaketa ekonomiko-finantzarioa bat datorrela hura osatzen duten erakunde, zerbitzu eta unitateen jokabide ekonomiko-finantzarioa arautzen duten xedapen eta jarraibideekin eta hura zuzentzen duten erregulartasun-, legezkotasun-, eraginkortasun-, -efizientzia eta ekonomia-printzipioekin.

a) Comprobar la adecuación de la gestión económico-financiera del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi a las disposiciones y directrices que rijan el comportamiento económico-financiero de las entidades, órganos, servicios y unidades que la componen y a los principios de regularidad, legalidad, eficacia, eficiencia y economía que la informan.

b) Begiztatzea kontrolatzen diren organo eta erakundeen kontabilitateak eta informazio ekonomiko-finantzarioak egiazki islatzen dutela haien finantza-, ondare- eta aurrekontu-egoera, eta bat datozela aplikagarriak diren xedapen eta printzipioekin.

b) Verificar que la contabilidad e información económico-financiera de los órganos y entes controlados representan la imagen fiel de su situación financiera, patrimonial y presupuestaria y se adecuan a las disposiciones y principios aplicables.

Kontrol ekonomiko-finantzarioko eta kudeaketa-kontroleko txostenek kontrolatzen diren erakundeen kudeaketa hobetzeko beharrezko diren gomendioak erantsiko dituzte.

Los informes de control económico-financiero y de gestión incluirán las recomendaciones necesarias para la mejora de la gestión de los entes controlados.

2.– Orokorrean edo modu zehatzean ezarriko den moduan, edozein erakunde edo enpresa publiko edo pribatu nahiz norbanakori aplikatu ahal izango zaio kontrol ekonomiko-finantzarioa eta kudeaketakoa, baldin eta edozein laguntza jaso badu Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorren edo Batasuneko funtsen kontura. Era berean, administrazioarekin laguntzak kudeatzen lankidetza-erakundeak ere hartu ahal izango ditu kontrol horrek. Kontrola esatean, laguntzak modu egokian erabiltzea eta haien helburura bideratzea esan nahi da, baina dena delako laguntza onuradunaren finantziazio-bide nagusia denean, jarduera ekonomiko osoa kontrolatu ahal izango da. Aipatzen ari garen ondorioetarako, hauek joko dira laguntzatzat: Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoak ondasunak edo industria, kredituak, abalak edo bestelako berme batzuk dohainik edo merkatuko prezioa baino merkeago ematea edo uztea, diru-laguntzak, zergak ordaindu behar izatetik salbuestea edo zergetan onurak eskaintzea.

2.– En la forma que de modo general o particular pueda establecerse, el control económico-financiero y de gestión podrá ejercerse sobre cualquier entidad o empresa pública o privada y sobre los particulares por razón de cualquier clase de ayudas percibidas con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi o fondos comunitarios. Asimismo, dicho control podrá ejercerse sobre las entidades colaboradoras de la Administración en la gestión de ayudas. El control se referirá a la correcta utilización y destino de las ayudas, si bien, cuando la ayuda suponga la financiación mayoritaria de la persona beneficiaria, el alcance del control podrá comprender toda su actividad económica. A estos efectos, tendrán la consideración de ayudas las subvenciones y las exenciones o beneficios fiscales, así como las cesiones de bienes o industria, los créditos, los avales y otras garantías concedidas por el sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi a título gratuito o por precio inferior al de mercado.

3.– Artikulu honetako 2. paragrafoan aipatzen diren pertsonak eta erakundeak lokaletara sartzeko eta kontrolatu beharreko dokumentazioa ikusi ahal izateko aukera eman beharko dute, eta horretaz arduratzen diren funtzionarioei fakturak, antzeko dokumentuak, haien ordezko dokumentuak edo kontrol horren mende dauden eragiketekin lotutako bestelako dokumentuak lortzeko aukera eman beharko diete.

3.– Las personas y entidades a que se refiere el párrafo 2 de este artículo deberán facilitar el libre acceso a los locales y documentación objeto de control, así como la posibilidad de obtener, por parte del personal funcionario encargado del mismo, las facturas, los documentos equivalentes o sustitutivos y cualquier otro documento relativo a las operaciones sujetas a dicho control.

4.– Kontrolaz arduratzen diren funtzionarioak, haien funtzioak egiten ari direnean, agintaritza-agentetzat hartuko dira.

4.– El personal funcionario encargado del control, en el ejercicio de sus funciones, será considerado agente de la autoridad.

18. artikulua.– Gauzatzeko modua.

Artículo 18.– Modo de ejercicio.

1.– Kontrol ekonomiko-finantzarioa eta kudeaketa-kontrola egitean, auditoretza-teknikak erabiliko dira jarduera ekonomikoaren jarraipena egiteko. Auditoretza horiek izan daitezke kudeaketaren arlokoak, finantzaren arlokoak, aurrekontua eta legezkotasuna betetzen den edo ez ikustekoak edota ikuskatutako erakunde, zerbitzu eta norbanakoen prozedurak eta barneko kontrola aztertzekoak.

1.– El control económico-financiero y de gestión consistirá en el seguimiento de la actividad económica mediante técnicas de auditoría. Estas auditorías pueden revestir la forma de auditorías de gestión, financieras, de cumplimiento presupuestario y de legalidad y de revisión de procedimientos y control interno de los entes, servicios y particulares auditados.

2.– Kontrol ekonomiko-finantzarioa eta kudeaketa-kontrola kontrolaren menpekoarentzat denboraren edo ekonomiaren aldetik esanguratsua den epealdia amaitu ondoren egingo da, izaeraren arabera. Dena den, hala zehazten bada, kontrol ekonomiko-finantzarioa eta kudeaketa-kontrola etengabe egin ahal izango dira, baita administrazio-zerbitzu edo -unitateetan ere.

2.– El control económico-financiero y de gestión se realizará en un momento posterior a la conclusión de un ciclo temporal o económicamente trascendente para el sujeto a ser controlado según su naturaleza. Ello no obstante, cuando así se determine, el control económico-financiero y de gestión podrá realizarse de modo permanente incluso en servicios o unidades administrativas.

Aurreko artikuluko 2. paragrafoan aipatzen diren kontrol ekonomiko-finantzarioa eta kudeaketa-kontrola diru-laguntzak eta laguntzak ematea arautzen duten xedapenetan ezarritako unean egingo dira. Bestela, Kontrol Ekonomikoko Bulegoak zehazten duen unean.

El control económico-financiero y de gestión al que se refiere el párrafo 2 del artículo anterior se realizará en el momento establecido por las disposiciones reguladoras de la concesión de las subvenciones y ayudas. En su defecto, el momento será determinado por la Oficina de Control Económico.

3.– Kontrol ekonomiko-finantzarioaren eta kudeaketako kontrolaren alorrean egingo diren jarduerak Auditoretzen Urteko Planean gehituko dira; plan hori Kontrol Ekonomikoko Bulegoak landua da, eta barneko kontrol ekonomikoko gaietan eskuduna den Eusko Jaurlaritzako sailburuak onartuta, hura aplikatuko den ekitaldia hasi baino lehen. Gobernu Kontseiluari jakinaraziko zaio plan hori, jakinaren gainean egon dadin. Auditoretzen Urteko Planak kontrol ekonomiko-finantzarioaren eta kudeaketako kontrolaren arloko ekimenak jasoko ditu, bai kontrol-organoan bertan sortzen direnak, bai eta kontrolatu daitezkeen erakundeetan sortzen direnak ere.

3.– Las actuaciones de control económico-financiero y de gestión que se prevean realizar se incluirán en el Plan Anual de Auditorías que, elaborado por la Oficina de Control Económico, será aprobado por el consejero o la consejera del departamento del Gobierno Vasco competente en materia de control económico interno con anterioridad al inicio del ejercicio en que deba aplicarse. De este plan se dará cuenta al Consejo de Gobierno para su conocimiento. El Plan Anual de Auditorías recogerá tanto las iniciativas de control económico-financiero y de gestión que tengan su origen en el órgano de control como las que lo tengan en los entes susceptibles de ser controlados.

19. artikulua.– Kontrol finantzarioaren txostenak.

Artículo 19.– Informes de control financiero.

1.– Kontrol ekonomiko-finantzarioa eta kudeaketakoa kontrol-txostenean gauzatuko da. Kontrolaren mendekoaren kudeaketa ekonomiko-finantzario osoari egin diezaiokete erreferentzia, edo kudeaketa horren zati bati bakarrik, aztertutako aldiaren barruan. Kontrol ekonomiko-finantzarioak eta kudeaketakoak 17. artikuluko 2. paragrafoari egiten badiote erreferentzia, txostena mugatuko da azken hitz-tartean ezarritakora.

1.– El control económico-financiero y de gestión se materializará en informes de control financiero que podrán referirse a la totalidad de la gestión económico-financiera del sujeto controlado o a una parte de ella en el periodo considerado. Si el control económico-financiero y de gestión se refiere al párrafo 2 del artículo 17, el informe se realizará con el alcance establecido en dicho párrafo.

2.– Ahaleginak birritan ez egiteko edo gastuak murrizteko, Kontrol Ekonomikoko Bulegoak beste kontrol-organo batzuek edo kanpoko auditoreek egindako txostenak erabili ahal izango ditu, eta, hala badagokio, txosten horiek gehitu eta bere egin, kontrol finantzarioaren txostena egiteko, iturria aipatuz betiere.

2.– Con el fin de no duplicar esfuerzos o de reducir gastos, la Oficina de Control Económico podrá, para emitir su informe de control financiero, utilizar y, en su caso, incorporar y hacer suyos los informes elaborados por otros órganos de control o por auditores externos citando la correspondiente fuente.

3.– Arauetan zehazten denari jarraituz, kontrolatutako erakundeei edo organoei, sailetako sailburuei eta Gobernu Kontseiluari bidaliko zaizkie txostenak.

3.– De conformidad a lo que se determine reglamentariamente, los informes se remitirán a las entidades u órganos controlados, a los consejeros y a las consejeras de los departamentos y al Consejo de Gobierno.

4.– Txostena egin baino lehen, kontrolatutako organoari edo erakundeari jakinaraziko zaio espedientea. Berariaz jasoko dira txostenean organo edo erakunde horrek adierazitako epean egiten dituen alegazioak eta onartzen ez direnak.

4.– Previamente a la emisión del informe se pondrá de manifiesto el expediente al órgano o entidad controlado. Las alegaciones que, en el plazo señalado, realice éste y que no sean aceptadas serán expresamente recogidas en el informe.

20. artikulua.– Kontrol finantzarioaren aktak.

Artículo 20.– Actas de control financiero.

Kontrol ekonomiko-finantzarioa eta kudeaketakoa gauzatzean EAEko Ogasun Publikoari kalte eragin dioten edo kalteak eragin diezazkioketen gorabeherak hautematen badira, arau-hauste horiek kontrol finantzarioaren aktetan jasoko dira, bai eta aurreko artikuluan aipatu diren txostenetan ere. Arau-hausteak eskudun organoetara bidaliko dira, dagozkion kalte-ordainen erantzukizunak eskatzeko lanak has daitezen, eta barneko kontrol ekonomikoko gaietan eskuduna den Eusko Jaurlaritzako sailburuari ere bidaliko zaizkio, jakinaren gainean egon dadin.

Cuando en el ejercicio del control económico-financiero y de gestión se detectasen irregularidades que hayan ocasionado o sean susceptibles de ocasionar daños y perjuicios a la Hacienda Pública Vasca, tales infracciones serán puestas de manifiesto, además de en los informes a los que se ha hecho referencia en el artículo anterior, en actas de control financiero, dándose traslado de las mismas a los órganos competentes para que inicien las actuaciones oportunas de exigencia de responsabilidades indemnizatorias que, en su caso, resulten y al consejero o a la consejera del departamento del Gobierno Vasco competente en materia de control económico interno, en todo caso, para su conocimiento.

III. KAPITULUA
CAPÍTULO III
KONTROL EKONOMIKO FISKALA
CONTROL ECONÓMICO-FISCAL

21. artikulua.– Xedea eta aplikazio-eremua.

Artículo 21.– Objeto y ámbito de aplicación.

1.– Kontrol ekonomiko-fiskala da Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio orokorraren, haren erakunde autonomoen eta sektore publikoko partzuergoen jarduera ekonomikoa fiskalizatzea, aplikagarri zaizkien xedapenak betetzen dituztela bermatzeko.

1.– El control económico-fiscal consiste en la fiscalización de la actividad económica de la Administración General, organismos autónomos y consorcios del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi a fin de garantizar el cumplimiento de las disposiciones que le sean aplicables.

2.– Lege honen ondorioetarako, jarduera ekonomikotzat joko dira ekintza administratibo guztiak, bai eta fondoen eta baloreen mugimenduan edo EAEko Ogasun Nagusian eskubideak eta betebeharrak sor ditzaketen garrantzia ekonomikoko gertaerak eta eragiketak ere.

2.– A los efectos de la presente Ley se entenderá por actividad económica el conjunto de actos administrativos así como los hechos u operaciones con trascendencia económica que sean susceptibles de producir derechos y obligaciones para la Hacienda General del País Vasco o el movimiento de fondos o valores.

Era berean, xedapen aplikagarritzat joko dira EAEko Ogasun Nagusia osatzen duten arloekin lotura duen finantza-, ekonomia-, aurrekontu-, ondare- eta kontabilitate-legezkotasunaren blokea osatzen duten arauak eta lege- eta araudi-erregelak.

Del mismo modo, se entenderá por disposiciones que le sean aplicables el conjunto de normas y reglas de carácter legal o reglamentario que integran el bloque de la legalidad financiera, económica, presupuestaria, patrimonial, contable o de otra naturaleza similar propia de las materias que integran la Hacienda General del País Vasco.

22. artikulua.– Irismena eta hedapena.

Artículo 22.– Alcance y extensión.

1.– Hauek sartuko dira kontrol ekonomiko-fiskalaren barruan:

1.– El control económico-fiscal comprenderá:

a) Hauek aldez aurretik fiskalizatzea:

a) La fiscalización previa de:

1.– Zuzeneko nahiz zeharkako eduki ekonomikoa duten erabaki-proposamenak, haiek baimentzea eta onartzea Gobernu Kontseiluaren aginpidea denean edo haiek ezagutzea dagokionean.

1.– Las propuestas de acuerdo de contenido económico directo o indirecto cuya autorización y aprobación competa al Consejo de Gobierno o cuyo conocimiento le corresponda.

2.– Aurrekontu-aldaketak, ondare-eragiketak –kontratu txikitzat hartzen diren eragiketak salbu– eta EAEko Diruzaintza Orokorraren kargura bermeak emateko diren eragiketak.

2.– Las modificaciones presupuestarias, las operaciones patrimoniales con excepción de las que tengan consideración de contrato menor, y las consistentes en concesión de garantías con cargo a la Tesorería general del País Vasco.

3.– Zehaztu gabeko kopuruko gastuak sortaraz ditzaketen ekonomia-ekintzak edo -eragiketak, segidako hiru aurrekontu-ekitaldi baino gehiagorako diru-sarrera eta gastu konpromisoa dakartenak eta gastu-mota bakoitzeko zenbatekoa araudiz ezarritakoa baino gehiagokoa duten gastu-espedienteak. Lege honetatik kanpo geratzen dira kontratu txikiak, langileen kontratuak, betetzealdi jarraituko eta aldizkako izaera dutenak, datozen egintza edo hasierako aldia edo haien aldaketak kontrolatu ondoren, bai eta Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorretan izendapen bidez emandako diru-laguntzak ere.

3.– Los hechos u operaciones económicos que puedan dar lugar a gastos de cuantía indeterminada, aquellos que supongan compromisos tanto de ingreso como de gasto para tres o más ejercicios presupuestarios consecutivos y expedientes de gastos cuyo importe unitario por tipo de gasto sea superior al fijado reglamentariamente. Se excluyen los contratos menores, los contratos de personal, los de tracto sucesivo y carácter periódico una vez controlado el acto o periodo inicial de que deriven o sus modificaciones, así como las subvenciones nominativamente asignadas en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

b) Dagozkien obra, hornidura, eskuratze eta zerbitzuen egiaztatze fisikoa eta selektiboa.

b) La verificación física y selectiva de las obras, suministros, adquisiciones y servicios correspondientes.

c) Ordaindu beharreko aitorpenaren ziurtagiriak egiaztatzea.

c) La comprobación de la documentación justificativa del reconocimiento de las obligaciones de pago.

d) Ordainketak aldez aurretik kontrolatzea.

d) El control previo de los pagos.

2.– Ez daude kontrol ekonomiko-fiskalaren mende aldez aurreko agizko fondoak.

2.– No están sujetos a control económico-fiscal los fondos ordinarios anticipados.

3.– Artikulu honetako 1. paragrafoan ezarritakoaz gain, Gobernu Kontseiluak ezarri ahal izango du, ekitaldi jakin batean, aurrekontu-programa zehatz batzuetako gastuen edo diru-sarreren espediente guztiek edo batzuek kontrol ekonomiko-fiskalaren mende egotea.

3.– Además de lo establecido en el párrafo 1 de este artículo, el Consejo de Gobierno podrá establecer para un ejercicio concreto que todos o algunos de los expedientes de gastos o ingresos de determinados programas presupuestarios específicos se sujeten al control económico-fiscal.

4.– Aurreko paragrafoetan finkatutako eremua osatzeko, kontrol ekonomiko-fiskal hitzartuak egitea adostu ahal izango da dagokion kudeaketa-organoaren eta Kontrol Ekonomikoko Bulegoaren artean. Itundutako kontrol ekonomiko-fiskaltzat hartzen da ekintza, gertaera edo eragiketa ekonomiko batzuk kontrolatzea, hasiera batean ez egon arren kontrol horren mende; baina, haien garrantzia kualitatiboagatik edo kudeaketa-organoaren ustez aukerako beste arrazoi batzuengatik, kontrola egin behar da aipatu programak hoberen betetzeko.

4.– Con carácter complementario al ámbito fijado en los párrafos anteriores podrá acordarse entre el órgano gestor correspondiente y la Oficina de Control Económico la realización de controles económico-fiscales concertados. Se entiende por control económico-fiscal concertado el ejercicio del control económico-fiscal sobre actos, hechos u operaciones económicos en principio no sujetos al mismo pero que por la importancia cualitativa de los mismos o por otras razones de oportunidad estime el órgano gestor que debe realizarse el control para el óptimo cumplimiento de los programas respectivos.

23. artikulua.– Gauzatzeko modua.

Artículo 23.– Modo de ejercicio.

1.– Ikuskapena izan daiteke sakona edo laginketa bidezkoa. Laginketa bidez hauek soilik ikuskatuko dira: administrazio-organo beretik datozen eta denbora-tarte jakin batean Kontrol Ekonomikoko Bulegoan jaso diren ekintza, gertaera edo eragiketa ekonomikoak edo antzekoak.

1.– La fiscalización podrá ser exhaustiva o por muestreo. Sólo serán objeto de muestreo los actos, hechos u operaciones económicos de naturaleza análoga que procedan de un mismo órgano administrativo y se hayan recibido en la Oficina de Control Económico en un periodo de tiempo determinado.

Izaera ekonomikoko ekintzak, gertaerak edo eragiketak sortzen diren unearen aurre-aurretik egingo da kontrol ekonomiko-fiskala, eta, horretarako, Administrazio orokorren, haren erakunde autonomoen eta partzuergoen espediente osoak bidali beharko dituzte Kontrol Ekonomikoko Bulegora, araudietan ezarritako baldintzetan.

El control económico-fiscal se realizará en el momento inmediatamente anterior a la producción de los actos, hechos u operaciones de contenido económico, a cuyos efectos los órganos correspondientes de la Administración General, organismos autónomos y consorcios del sector público deberán remitir los expedientes completos a la Oficina de Control Económico en los términos que se establezcan reglamentariamente.

2.– Urtero, Kontrol Ekonomikoko Bulegoak txosten bat egingo du, kontrol ekonomiko-fiskalaren mende egon den gainerako jarduera ekonomikoak lege-xedapenak zenbateraino betetzen dituen azaltzeko. Txosten hori geroko auditoretzaren prozeduren bidez egingo da.

2.– Con periodicidad anual, la Oficina de Control Económico emitirá un informe sobre el grado de cumplimiento de las disposiciones legales por el resto de la actividad económica sobre la que no se ha ejercido el control económico fiscal. Este informe se realizará por procedimientos de auditoría posterior.

3.– Administrazioaren kide anitzeko organoen sorrera eta funtzionamendua arautzen duten arauek, zeinek lege honetako 22.1 artikuluan adierazitako diru-sarreretan eta gastuetan izaera ekonomikoko konpromisoak hartzea eragin dezaketen erabakiak hartzen badituzte, Kontrol Ekonomikoko Bulegoaren arduradun batek organo horietan parte hartzea ezarri ahal izango dute. Kasu horietan, organoan egingo da kontrol ekonomiko-fiskala eta dagokion une erabakitzailean. Arau bidez ezarriko dira parte-hartze horren mugak, presentzia-araubidea eta gainerako egoerak.

3.– Las normas de creación o de funcionamiento de los órganos colegiados de la Administración en cuyo seno se adopten decisiones que sean susceptibles de producir adquisiciones de compromisos de contenido económico en ingresos y gastos públicos a que se refiere el artículo 22.1 de esta ley de modo directo e inequívoco, podrán prever la participación en los mismos de una persona responsable de la Oficina de Control Económico. En estos casos, el ejercicio del control económico fiscal se realizará en el órgano y en el momento decisorio resultante. Reglamentariamente se establecerán los límites, el régimen de presencia y demás circunstancias de esta participación.

24. artikulua.– Fiskalizazio-txostenak.

Artículo 24.– Informes de fiscalización.

1.– Kontrol ekonomiko-fiskala egiteko, fiskalizazio-txostenak egingo dira. Txosten horiek erabakigarriak izango dira halako txostenak nahitaez behar dituzten prozedurak ebazteko.

1.– El control económico-fiscal se materializará en informes de fiscalización que serán determinantes para la resolución de los procedimientos en que sea preceptiva su existencia.

Aldeko txostenek ez dute beharko zioen azalpenik, baina idatziz jaso beharko dira.

Los informes favorables no requerirán motivación pero sí constancia escrita.

Aurkako txostenek, berriz, dagozkion izaera ekonomikoko gertaerak edo eragiketak sortzeko, onartzeko edo egiteko espedienteen izapidetzea etengo dute, kasu hauetan:

Los informes desfavorables sólo suspenderán la tramitación de un expediente de producción, aprobación o generación de los hechos u operaciones de contenido económico a los que se refieran en los siguientes casos:

a) Fiskalizazio-txostenaren oinarria bada ez egotea nahikoa kreditu edo beste finantziazio-iturri legalik, edo ez baditu egokitzat jotzen.

a) Cuando el informe de fiscalización se base en la insuficiencia de crédito o de otra fuente legal de financiación o éstos no se consideren adecuados.

b) Ekintza, gertaera edo eragiketa egitea edo ebaztea horretarako eskumenik ez duen organo bati proposatzen bazaio.

b) Cuando el acto, hecho u operación se proponga para su generación o dictado a un órgano que carezca de competencia para ello.

c) Arau-hauste larriak hautematen badira ordainketa-aginduen frogagirietan edo ez bada behar bezala egiaztatzen hartzailearen eskubidea.

c) Cuando se aprecien graves irregularidades en la documentación justificativa de las órdenes de pago o no se acredite suficientemente el derecho de su perceptor.

d) Aurkako txosten horren oinarria bada egiaztatu ahal izatea lanak, hornidurak, erosketak eta zerbitzuak desegokiak edo izaerarik gabekoak direla.

d) Cuando el informe desfavorable derivare de comprobaciones materiales de obras, suministros, adquisiciones y servicios no satisfactorios o inexistentes.

e) Uste bada administrazio-kudeaketaren jarraipenak galera ekonomikoak ekar diezazkiokeela EAEko Diruzaintza Nagusiari edo hirugarren bati.

e) Cuando se estime que la continuación de la gestión administrativa pudiera causar quebrantos económicos a la Tesorería General del País Vasco o a un tercero.

2.– Dagokion xedapena egiteko edo sortzeko eskumena duen organoak, edo hura proposatzeko eskumena duenak, Gobernu Kontseiluaren eskumenekoa bada, hautemandako akatsak konpondu ahal izango ditu, aurkako txostena ikusi ondoren, edo, ados ez badago, Gobernu Kontseilura aurkeztu desadostasuna, behin betiko ebatz dezan.

2.– El órgano competente para producir o generar el acto correspondiente o para proponerlo cuando sea competencia del Consejo de Gobierno podrá, a la vista del informe desfavorable, subsanar los defectos detectados o elevar la discrepancia, en caso de que aquélla subsista, al Consejo de Gobierno para que resuelva definitivamente.

3.– Arauetan ezarritako epean egin beharko da fiskalizazio-txostena. Epe hori igarotzen bada fiskalizazio-txostenik gabe, dagokion kudeaketa-organoak erabaki ahal izango du espedientearen jarraipena. Dena den, kontrol ekonomiko-fiskalaren mende dagoen ekintza sortu baino lehen jasotzen bada fiskalizazio-txostena, artikulu honetako 1. paragrafoan adierazitako ondorioak sortuko ditu txosten horrek.

3.– El informe de fiscalización deberá emitirse en el plazo que reglamentariamente se establezca. Transcurrido el plazo sin la emisión del informe de fiscalización, el órgano gestor correspondiente podrá decidir la continuación del expediente. Sin embargo, recibido el informe de fiscalización antes de la producción del acto sujeto a control económico-fiscal, aquél producirá, en su caso, los efectos a que se refiere el párrafo 1 de este artículo.

Aurreko paragrafoan aipatutako epea eten egin ahal izango da, baldin eta Kontrol Ekonomikoko Bulegoaren iritziz beharrezkoa bada dokumentuak jasotzea edo informazio gehigarria lortzea. Gainera, salbuespen gisa, txostena egiteko epea eten ahal izango du Kontrol Ekonomikoko Bulegoak, hala egitea komeni bada espedientearen konplexutasunagatik eta EAEko Ogasun Nagusiaren eskubideetan eta betebeharretan duen garrantziagatik.

El plazo a que se refiere el párrafo anterior podrá ser interrumpido cuando a juicio de la Oficina de Control Económico sea necesario recabar documentos u obtener información adicional. Excepcionalmente, además, la Oficina de Control Económico podrá interrumpir el plazo de emisión del informe cuando la complejidad y la relevancia del expediente en los derechos y obligaciones de la Hacienda General del País Vasco así lo aconsejen.

4.– Fiskalizazio-txostena eskatu gabe edo lege honetako 22. artikuluan adierazitako prozeduretan txosten hori egiteko ezarritako epea igaro aurretik hartzen badira gastu-konpromisoak, aitortutako obligazioaren ordainketa gelditu egingo da. Kontrol Ekonomikoko Bulegoak fiskalizazio-txostena egingo du dagokion prozedura-unean, eta txostena aldekoa bada, espedienteak aurrera jarraitu ahal izango du. Bestela, Gobernu Kontseiluari jakinaraziko zaio. Nolanahi ere, txostena eskatu ez dela jakinaraziko zaio Gobernu Kontseiluari.

4.– La asunción de compromisos de gasto sin solicitar el informe de fiscalización o antes de transcurrido el plazo para su emisión en aquellos procedimientos a que se refiere el artículo 22 de la presente Ley supondrá la paralización del pago de la obligación reconocida. La Oficina de Control Económico emitirá el informe fiscalizador que en el momento procesal oportuno hubiera correspondido, y si éste es favorable podrá continuarse el expediente. En caso contrario se dará cuenta al Consejo de Gobierno. En cualquier caso, se informará al Consejo de Gobierno de la falta de solicitud de informe.

IV. KAPITULUA
CAPÍTULO IV
KONTROL EKONOMIKO NORMATIBOA
CONTROL ECONÓMICO-NORMATIVO

25. artikulua.– Xedea eta aplikazio-eremua.

Artículo 25.– Objeto y ámbito de aplicación.

1.– Hau izango da kontrol ekonomiko-normatiboaren xedea: EAEko Administrazio publikoko organo eskudunek egin behar dituzten izaera ekonomikoko lege-aurreproiektuak eta arauak ezartzeko proiektuak fiskalizatzea.

1.– El control económico-normativo tendrá por objeto la fiscalización de los anteproyectos de ley y proyectos de disposición normativa con contenido económico que se prevea dictar por parte de los órganos competentes de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

2.– Kontrol horrek, alderdi ekonomiko-antolatzailean, barne hartzen du Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio publikoko organo eta erakunde ororen eraketaren zein ezabaketaren ikuskapena, bai eta organo eta erakunde horien aldaketen eta berregituraketen ikuskapena ere.

2.– Este control abarcará, en su aspecto económico-organizativo, la fiscalización de toda creación y supresión de órganos y entidades de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi, así como sus modificaciones y reestructuraciones.

3.– Kontrol hori izango dute, kasu guztietan, diru-laguntzetarako programak garatzeko ematen diren arauek eta horien deialdiek.

3.– Será, en todo caso, objeto de este control la regulación que se dicte para el desarrollo de programas subvencionales, así como para sus convocatorias.

26. artikulua.– Helburua eta edukia.

Artículo 26.– Finalidad y contenido.

1.– Kontrol ekonomiko-normatiboaren helburua izango da ebaluatzea zer eragin ekonomiko duten, aurrekontuko diru-sarrera eta gastu publikoetan nahiz aurrekontutik kanpo, ikuskatuko diren arau- edo xedapen-proiektuek. Alderdi hauek hartuko ditu barnean:

1.– El control económico-normativo tendrá como finalidad evaluar la incidencia económica, tanto presupuestaria en ingresos y gastos públicos como extrapresupuestaria, de los proyectos de normas o disposiciones objeto de fiscalización, y abarcará los siguientes aspectos:

a) Dagokion arauaren edo xedapenaren aurrekontuari aurre egiteko kreditu bat edo finantziazio bat existitzen dela eta egokia dela ziurtatzea.

a) La comprobación de la existencia e idoneidad del crédito o financiación propuesta para dar cobertura presupuestaria a la norma o disposición de que se trate.

b) Zer eragin duen arauak edo xedapenak une bakoitzean indarrean dagoen EAEko Diruzaintza Nagusiaren araubidean, ondarearenean, kontabilitatearenean, kontratazioarenean, bere zerga-sistemarenean, zorpetzearenean edo bermeak ematearenean, bai eta Euskadiko Aurrekontuen Araubideari buruzko Legean edo Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorren urteko legeetan jasotako gastu eta diru-sarrera publikoak gauzatzeko araubidean eta aurrekontuen araubidean ere.

b) La incidencia o repercusión de la norma o disposición en el régimen de la Tesorería General del País Vasco, patrimonial, contable, de contratación, tributario propio, de endeudamiento o de concesión de garantías vigente en cada momento, así como en el régimen presupuestario y de ejecución del gasto e ingreso públicos recogidos en la Ley de Régimen Presupuestario o en las leyes anuales de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

c) Zer eragin duen kontrolatu beharreko arauak edo xedapenak dagozkion ekonomia- eta aurrekontu-programen helburuetan eta ekintzetan, eta ea egokitzen den haietara.

c) La incidencia y adecuación, en su caso, de la norma o disposición sujeta a control en los objetivos y acciones de los programas económico-presupuestarios a que se refiere.

d) Proposatutako arauaren edo xedapenaren finantza-arrazoizkotasuna, kuantifikatzeko moduan.

d) La razonabilidad financiera en términos cuantificables de la norma o disposición propuesta.

e) Jarduera ekonomikoan eta EAEko Ogasun Nagusiaren alorretan duten eraginagatik garrantzitsuak diren beste alderdi batzuk.

e) Aquellos otros extremos que por su incidencia y trascendencia en la actividad económica y en las materias propias de la Hacienda general del País Vasco resulten relevantes.

2.– Kontrol ekonomiko-normatiboa aurreko artikuluko 2. paragrafoarekin lotuta badago, aurreko paragrafoan aipatzen diren eta aplikagarri zaizkion atalez gain, barnean hartu beharko ditu zerbitzuen errendimenduaren eta kostuaren egoera, bilakaera eta aldaketa, eta haien eraginkortasunari buruzko iritzi arrazoitu bat eman beharko du.

2.– Cuando el control económico-normativo se manifieste en relación al párrafo 2 del artículo anterior deberá abarcar y pronunciarse, además de sobre los apartados citados en el párrafo anterior que puedan ser de aplicación, sobre la situación, evolución y modificación del coste y rendimiento de los servicios y emitir un juicio razonado sobre su eficacia.

27. artikulua.– Gauzatzeko modua.

Artículo 27.– Modo de ejercicio.

1.– Kontrol ekonomiko-normatiborako, nahitaezko kontrol-txostena egingo da. Kontrol hori kontrolatu beharreko araua edo xedapena horretarako eskumena duen organoari onartzeko aurkezten zaion unea baino lehenago gauzatuko da, edo, hala badagokio, Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoari kontsulta egin baino justu lehenago. Azken kasu horretan, onartu baino lehenago, Kontrol Ekonomikoko Bulegoari jakinarazi beharko zaizkio aholku-organo horren iradokizunen eta ebazpen-proposamenen ondorioz lege-aurreproiektuetan eta arau-xedapenen proiektuetan egiten diren aldaketak.

1.– El control económico-normativo se materializará mediante la emisión del correspondiente informe de control preceptivo y se ejercerá en el momento inmediatamente anterior a que se someta la norma o disposición objeto de control a la aprobación del órgano que resulte competente para ello o, cuando proceda, a la consulta de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi. En este último caso, con anterioridad a su aprobación, deberán comunicarse a la Oficina de Control Económico las modificaciones que se introduzcan en los anteproyectos de ley y proyectos de disposiciones normativas como consecuencia de las sugerencias y propuestas del dictamen de dicho órgano consultivo.

2.– Aurreko artikuluko a) letraren arabera kontrol ekonomiko-normatiboaren mende dauden arauek edo xedapenek kontrako txostena jasotzen duten kasuetan, edo arauak edo xedapenak EAEko Diruzaintza Nagusiari edo haren ondareari kalte ekonomikoak eragin diezazkiokeela uste den kasuetan, espedientearen izapideak etengo dira, arazoa konpondu arte.

2.– En los casos en que las normas o disposiciones sujetas a control económico-normativo sean informadas desfavorablemente en virtud de la letra a) del artículo anterior o se estime que la norma o disposición pudiera causar quebrantos económicos a la Tesorería General del País Vasco o a su patrimonio, se suspenderá la tramitación del expediente hasta que el reparo sea solventado.

Dagokion araua edo xedapena egiteko eskumena duen organoak, edo hura proposatzeko eskumena duenak, Gobernu Kontseiluaren eskumenekoa denean, aurkako txostena ikusi ondoren, hautemandako akatsak konpondu ahal izango ditu, edo, ados ez badago, Gobernu Kontseilura aurkeztu desadostasuna, behin betiko ebatz dezan.

El órgano competente para dictar la norma o disposición correspondiente o para proponerla cuando sea competencia del Consejo de Gobierno podrá, a la vista del informe desfavorable, subsanar los defectos detectados o elevar la discrepancia, en caso de que aquélla subsista, al Consejo de Gobierno para que resuelva definitivamente.

3.– Ekonomia eta antolakuntza motako txostenen berri emango zaio administrazioaren antolamendu eta langileen araubide juridiko eta ordainketari buruzko eskumena duen Eusko Jaurlaritzako Sailari edo, aurkakoak direnean, Jaurlaritza-Kontseiluari, barneko kontrol ekonomikoko gaietan eskuduna den sailburuaren bitartez.

3.– Los informes elaborados bajo la modalidad económico-organizativa serán puestos en conocimiento del departamento del Gobierno Vasco competente en materia de organización administrativa y régimen jurídico y retributivo del personal o del Consejo de Gobierno, a través del consejero o de la consejera del departamento del Gobierno Vasco competente en materia de control económico interno, cuando resulten desfavorables.

4.– Kontrol ekonomiko-normatiboko txostenak barnean hartuko ditu, haren baldintzetan, kasuan kasu eta indarrean dauden lege-xedapenek agindutakoaren arabera, barneko kontrol ekonomikoko gaietan eskumenak dauzkan edozein organok eman beharreko txosten guztiak, bakoitzaren sorburuaren berri emanda.

4.– El informe de control económico-normativo incorporará, en sus propios términos, todos los informes que, en su caso y en virtud de disposiciones legales vigentes, deba evacuar cualquier órgano del departamento del Gobierno Vasco competente en materia de control económico interno con competencias en la materia de que se trate dando cuenta de su procedencia.

5.– Arauetan ezartzen den epean egingo da kontrol ekonomiko-normatiboaren txostena. Araututako epe hori ez da izango 15 egunetik beherakoa. Txostena aipatutako epean egiten ez bada, jarduerekin jarraitu ahal izango da.

5.– El informe de control económico-normativo se emitirá dentro del plazo que se establezca reglamentariamente. Este plazo reglamentario no será inferior a 15 días. De no emitirse el informe en el plazo señalado, podrán proseguirse las actuaciones.

V. KAPITULUA
CAPÍTULO V
KONTROL EKONOMIKO ADMINISTRATIBOA
CONTROL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO

28. artikulua.– Xedea eta aplikazio-eremua.

Artículo 28.– Objeto y ámbito de aplicación.

1.– Kontrol ekonomiko-administratiboa errekurtso eta erreklamazio ekonomiko-administratiboak jartzea da era horretako organoen aurrean, EAEko Ogasun Nagusiaren eskubideak eta betebeharrak berrezartzeko egindako zenbait eragiketa ekonomikotan.

1.– El control económico-administrativo consiste en la interposición de recursos y reclamaciones económico-administrativas ante órganos de esta naturaleza a fin de reponer los derechos y obligaciones de la Hacienda General del País Vasco en determinadas operaciones económicas llevadas a cabo.

2.– Erreklamazio ekonomiko-administratiboak jarri ahal izango dira, haietan izatezko edo eskubidezko gaiak jorratzen badira, gai hauekin lotuta:

2.– Procederá la interposición de reclamaciones económico-administrativas, tanto si en ellas se suscitan cuestiones de hecho como de derecho, en relación a las siguientes materias:

a) Bere zergak kudeatzea, ikuskatzea eta biltzea; azaroaren 11ko 1/1997 Legegintza Dekretu bidez onartutako Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategineko 35. artikuluko zergen gaineko errekarguak; eta EAEko zuzenbide publikoko gainerako diru-sarrera motak, aipatutako lege-testuko 32. artikuluko d) apartatuan jasotakoa izan ezik.

a) La gestión, inspección y recaudación de los tributos propios, recargos sobre impuestos del artículo 35 de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, texto refundido aprobado por Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre y demás tipos de ingresos de derecho público de la Comunidad Autónoma de Euskadi, a excepción del comprendido en el apartado d) del artículo 32 del texto legal citado.

b) EAEko Diruzaintza Nagusiaren obligazioen aitorpena eta likidazioa, eta haren kargura ordaindu beharreko eragiketekin lotutako gaiak. Horrez gain, Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoaren erakundeek egindako gastuak eta ordainketak, baldin eta aurreko a) letran aipatutako lege-testuko 18., 22. eta 23. quater artikuluen arabera zuzenbide publikoa aplikatu behar zaien harremanetatik badatoz.

b) El reconocimiento o la liquidación de las obligaciones de la Tesorería General del País Vasco y las cuestiones relacionadas con las operaciones de pago con cargo a la misma. Asimismo, los gastos y pagos realizados por parte de las entidades pertenecientes al sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi cuando deriven de relaciones en las que de conformidad a los artículos 18, 22 y 23 quater del texto legal citado en la letra a) anterior les sea de aplicación el derecho público.

c) EAEko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen eskumeneko pentsio eta eskubide pasibo guztien aitorpena eta ordainketa.

c) El reconocimiento y pago de toda clase de pensiones y derechos pasivos que sean de la competencia de la Administración de la Comunidad Autónoma o sus organismos autónomos.

d) Legez hala ezartzen den beste edozein.

d) Cualesquiera otras respecto de las que por ley así se declare.

29. artikulua.– Gauzatzeko modua.

Artículo 29.– Modo de ejercicio.

1.– Bere eskumeneko arloei dagokienez, dagozkion erreklamazioak jartzeko legitimazioa izango dute barneko kontrol ekonomikoko gaietan eskuduna den sailburuak, aipatu saileko sailburuordeek eta Kontrol Ekonomikoko Bulegoko zuzendariak.

1.– En relación a las materias de su competencia, estarán legitimados para interponer las reclamaciones oportunas el consejero o la consejera del departamento competente en materia de hacienda, los viceconsejeros o las viceconsejeras de dicho departamento, así como el director o la directora de la Oficina de Control Económico.

2.– Kontrol ekonomiko-administratiborako, dagozkion errekurtsoak eta erreklamazioak jarriko dira haiek izapidetzeaz eta ebazteaz arduratzen diren organo ekonomiko-administratiboetan, eta indarrean dagoen prozedura ekonomiko-administratiboaren eta EAEn haiek eraentzen dituzten arauen arabera gauzatuko da kontrol hori.

2.– El control económico-administrativo se ejercerá mediante la interposición de los correspondientes recursos y reclamaciones ante los órganos económico-administrativos a los que corresponderá su tramitación y resolución y se sustanciará de conformidad al procedimiento económico-administrativo vigente y las normas autonómicas que lo rijan.

LEHEN XEDAPEN GEHIGARRIA
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA

Lan Harremanen Kontseilua, Kooperatiben Goren Kontseilua, Ekonomia eta Gizarte Kontseilua eta Datuak Babesteko Euskal Bulegoa kontabilitate publikoaren araubidearen mende egongo dira, lege honen 6.2 artikuluan jasotako modu berean Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio orokorrari, erakunde autonomoei eta sektore publikoaren partzuergoei dagokienez.

El Consejo de Relaciones Laborales, el Consejo Superior de Cooperativas, el Consejo Económico y Social y la Agencia Vasca de Protección de Datos estarán sujetos al régimen de contabilidad pública en los mismos términos descritos en el artículo 6.2 de la presente Ley en relación con la Administración general de la Comunidad Autónoma, los organismos autónomos y los consorcios del sector público.

BIGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA

Zuzenbide pribatuko erakunde publikoek eta sozietate publikoek, Gobernu Kontseiluak hala egitea erabakitzen duen kasuetan, Ikuskaritza eta Kontrol Batzordea eratu beharko dute. Batzorde horretan administrazio-kontseiluak izendatutako kontseilari ez-exekutiboak izango dira gehien, eta, era berean, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio publikoaren kontabilitaterako eta barneko kontrol ekonomikorako esleitutako organoaren ordezkari bat ere egongo da gutxienez.

Los entes públicos de derecho privado y las sociedades públicas deberán constituir, en los casos que así se acuerde por el Consejo de Gobierno, un comité de auditoría y control que habrá de contar con una mayoría de consejeros o de consejeras en funciones no ejecutivas nombrados por su consejo de administración e, igualmente, con al menos una persona en representación del órgano de la Administración Pública de la Comunidad de Euskadi que tiene asignadas las funciones de contabilidad y de control económico interno.

AZKEN XEDAPENA
DISPOSICIÓN FINAL

Jaurlaritzari baimena ematen zaio Lege hau erregelamendu bidez garatzeko.

Se autoriza al Gobierno para que desarrolle reglamentariamente la presente Ley.

Beraz, Legegintzako Dekretu honi men egiteko eta eginarazteko agintzen diet, norbanako zein agintari direla, Euskadiko herritar guztiei.

Por consiguiente, ordeno a todos los ciudadanos y ciudadanas de Euskadi, particulares y autoridades, que lo guarden y hagan guardar.

Vitoria-Gasteiz, 2017ko azaroaren 8a.

Lehendakaria,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.


Azterketa dokumentala

Vitoria-Gasteiz, a 8 de noviembre de 2017.

El Lehendakari,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.


Análisis documental

Euskadi, bien común