Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

210. zk., 2017ko azaroaren 3a, ostirala

N.º 210, viernes 3 de noviembre de 2017


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

EKONOMIAREN GARAPEN ETA AZPIEGITURA SAILA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO E INFRAESTRUCTURAS
5265
5265

240/2017 DEKRETUA, urriaren 24koa, Euskal Autonomia Erkidegoko arraza garbien abeltzain-elkarteei diru-laguntzak emateko modua arautzen duena.

DECRETO 240/2017, de 24 de octubre, por el que se regula la concesión de subvenciones a las asociaciones ganaderas de razas puras de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Baliabide genetikoen, batez ere autoktonoen, kontserbazioa, karakterizazioa eta hobekuntza Europako legeria berria diseinatzeko eta FAOren mundu-estrategia diseinatzeko eredu izan dira. Horrek eskatzen du laguntza-mekanismoak ezartzea, politika horiek abeltzain-elkarteen jarduerara moldatzeko; izan ere, horrela, funtsezko zeregina betetzen dute sektorea arau-esparru berrira egokitzeko.

La conservación, caracterización y mejora de los recursos genéticos, especialmente los autóctonos, ha sido el modelo para el diseño tanto de la nueva legislación europea, como de la estrategia mundial de la FAO. Ello reclama la implantación de mecanismos de ayuda que adecuen dichas políticas a la actividad de las asociaciones ganaderas, que desempeñan así un papel fundamental en la adaptación del sector al nuevo marco normativo.

Batetik, ustiategiak modernizatzeko ahaleginak koordinatu eta bultzatzen dituzte, liburu genealogikoak kudeatuz, hautaketa-programak baliatuz eta errendimenduen kontrola eginez. Bestetik, lortutako emaitzak jakinarazten dituzte, eta abereen eta haien produktuen merkaturatzean laguntzen dute; modu horretan, produkzioa eraginkorragoa izatea eta abeltzaintzako ustiategiak errentagarriagoak izatea lortzen dute, programa berritzaileak eta teknologia berriak aplikatuz apurka-apurka. Era berean, Euskal Autonomia Erkidegoko landa-eremuen eta mendi-nekazaritzako inguruen garapen eta sustapenean laguntzen dute.

Por una parte, coordinan e impulsan los esfuerzos en pro de la modernización de las explotaciones, gestionando los libros genealógicos, ejecutando los programas de selección y el control de los rendimientos. Por otra, difunden los resultados obtenidos y ayudan en la comercialización de los animales y sus productos, permitiendo alcanzar una mayor eficacia en la producción y una mayor rentabilidad de las explotaciones ganaderas, con la progresiva aplicación de programas innovadores y de nuevas tecnologías. Así mismo, colaboran en el desarrollo e impulso de las zonas rurales y de agricultura de montaña del territorio de la Comunidad Autónoma Vasca.

Neurriak erabat eraginkorrak izatea ziurtatzeko, eta balizko hartzaile guztiek lortzeko eta gozatzeko aukera berak izatea bermatzeko, baita araudi zooteknikoaren aplikazioa homogeneoa izan dadin ere, beharrezkoa da, arau honen bidez, diru-laguntzak emateko araubidea ezartzea. Eusko Jaurlaritzan nekazaritza arloko eskumena duen zuzendaritzara atxikita dagoen abere-arrazak sustatzeko elkarteen erregistroan inskribatuta dauden elkarteek egiten dituzten jarduerak sustatu eta babesteko diru-laguntzak arautzeko oinarriak ezartzen ditu dekretuak.

Para asegurar la plena efectividad de las medidas, y para garantizar las mismas posibilidades de obtención y disfrute por parte de sus potenciales destinatarias, así como la aplicación homogénea de la normativa zootécnica, se hace necesario regular dicho régimen de concesión de subvenciones mediante la presente norma. El decreto establece las bases reguladoras de las subvenciones para la promoción y apoyo de las actividades llevadas a cabo por las asociaciones inscritas en el Registro de Asociaciones de Fomento de Razas Animales, adscrito a la dirección del Gobierno vasco competente en materia de ganadería.

Dekretu honek aurreikusten dituen diru-laguntzak arautu dira orain arte Euskal Autonomia Erkidegoko nekazaritza, arrantza eta elikaduraren sektoreetako elkarte eta federazio profesional eta enpresarialei zuzendutako laguntzei buruzko («Elkarteak» programa) azaroaren 15eko 233/2011 («Elkarteak» programa) Dekretuaren bidez. Horrela, Euskal Autonomia Erkidegoko arraza garbien abeltzain-elkarteak sustatu nahi dira, liburu genealogikoen kudeaketarekin lotutako jarduera berriak gara ditzaten; izan ere, ekainaren 2ko 81/2015 Dekretuan ezarritako betekizun berrietara egokitu behar dira (81/2015 Dekretua, Euskal Herriko abere-arraza autoktonoak kontserbatu, hobetu eta sustatzekoa eta animalia-arrazak sustatzen dituzten entitateak arautzekoa).

Este decreto prevé subvenciones que se han regido hasta ahora por el Decreto 233/2011, de 15 de noviembre, de ayudas a las asociaciones y federaciones profesionales y empresariales de los sectores agrario, pesquero y alimentario de la Comunidad Autónoma del País Vasco (Programa «Elkarteak»). Así, se pretende incentivar a las asociaciones ganaderas de razas puras de la Comunidad Autónoma del País Vasco para que desarrollen nuevas actividades relacionadas con la gestión de los libros genealógicos, que tienen que afrontar los nuevos requerimientos del Decreto 81/2015 de 2 de junio, de conservación, mejora y fomento de las razas autóctonas vascas, y de regulación de las entidades de fomento de razas animales.

Diru-laguntza hauek bat datoz Europako Batzordearen 2014ko ekainaren 25eko 702/2014 (EB) Erregelamenduan xedatutakoarekin. Erregelamendu horren bidez, nekazaritza- eta basogintza-sektoreetan eta landa-eremuetan barne-merkatuarekin bateragarriak diren zenbait laguntza-kategoria deklaratzen dira Europar Batasunaren Funtzionamenduari buruzko Tratatuaren 107. eta 108. artikuluak aplikatuz.

Las subvenciones previstas se ajustan a lo dispuesto en el Reglamento (UE) n.º 702/2014, de la Comisión, de 25 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayuda en los sectores agrícola y forestal y en zonas rurales compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

Dekretuan aintzat hatu da genero ikuspegia, bai dekretua bera egitean, bai aplikatzean, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legean adierazten denez.

El decreto incorpora la perspectiva de género tanto en su elaboración como en su aplicación, tal y como se señala en la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako foru-aldundiei iritzia eskatu zaie dekretu hau egiteko garaian, bai eta sektorean esanguratsuak diren erakundeei ere.

En la tramitación del presente Decreto han sido consultadas las Diputaciones Forales de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, así como las organizaciones representativas del sector.

Konstituzioaren 148.1.7 eta Euskal Autonomia Erkidegoko Autonomia Estatutuaren 10.9 artikuluetan ezarritakoarekin bat etorrita, nekazaritzako eta abeltzaintzako eskumen guztiak autonomia-erkidegoari dagozkio, ekonomiaren antolakuntza orokorraren arabera, eta hori kontuan izanda eman da dekretu hau.

Este Decreto se dicta en ejercicio de la competencia exclusiva que, en materia de agricultura y ganadería, y de acuerdo con la ordenación general de la economía, corresponde a la Comunidad Autónoma del País Vasco, en virtud de lo dispuesto en los artículos 148.1.7 de la Constitución y 10.9 del Estatuto de Autonomía del País Vasco.

Dagozkion nahitaezko txostenak eman ondoren, Ekonomiaren Garapeneko eta Azpiegituretako sailburuak proposatuta, eta Gobernu Kontseiluak 2017ko urriaren 24an egindako bileran aztertu eta onartu ondoren, hauxe

En su virtud, una vez emitidos los informes preceptivos correspondientes, a propuesta de la Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, y previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 24 de octubre de 2017,

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:

1. artikulua.– Xedea.

Artículo 1.– Objeto.

1.– Dekretu honen xedea da produkzioko arraza garbien abeltzain elkarteei zuzendutako diru-laguntzak ezartzea, arraza horiek kontserbatzeko, hautatzeko, hobetzeko eta sustatzeko.

1.– El presente Decreto tiene por objeto establecer las subvenciones destinadas a las asociaciones ganaderas de razas puras de producción, para su conservación, selección, mejora y fomento.

2.– Diru-laguntza hauek bat datoz Europako Batzordearen 2014ko ekainaren 25eko 702/2014 (EB) Erregelamenduaren 24. eta 27. artikuluetan xedatutakoarekin. Erregelamendu horren bidez, nekazaritza- eta basogintza-sektoreetan eta landa-eremuetan barne-merkatuarekin bateragarriak diren zenbait laguntza-kategoria deklaratzen dira Europar Batasunaren Funtzionamenduari buruzko Tratatuaren 107. eta 108. artikuluak aplikatuz (Europar Batasunaren Aldizkari Ofiziala, 193. zk., 2014ko uztailaren 1ekoa, 1-75 or.).

2.– Estas subvenciones se ajustan a lo dispuesto en los artículos 24 y 27 del Reglamento (UE) n.º 702/2014, de la Comisión, de 25 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayuda en los sectores agrícola y forestal y en zonas rurales compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea núm. 193, de 1 de julio de 2014, páginas 1 a 75.

2. artikulua.– Finantzaketa.

Artículo 2.– Financiación.

1.– Diru-laguntza hauetara zuzendutako baliabide ekonomikoak Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorretan horretarako ezarritako aurrekontu-kredituetatik etorriko dira.

1.– Los recursos económicos destinados a estas subvenciones procederán de los correspondientes créditos establecidos al efecto en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

2.– Dekretu honen bidez ekitaldi bakoitzean eman beharreko diru-laguntzen gehieneko kopuru osoa ekitaldi horretako Euskal Autonomia Erkidegoko aurrekontu orokorretako kontsignazio espezifikoaren kargura emango da.

2.– El volumen total máximo de las subvenciones a conceder durante cada ejercicio en virtud del presente Decreto irá con cargo de su consignación presupuestaria específica de los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma del País Vasco del año en ejercicio.

3. artikulua.– Erakunde onuradunak.

Artículo 3.– Entidades beneficiarias.

1.– Xedapen honetan ezarritako diru-laguntzak eskatu ahal izango dituzte Euskal Autonomia Erkidegoaren esparruan jarduten duten arraza garbien abeltzain-elkarteek, baldin eta Animalia Arrazak Sustatzeko Elkarteen Erregistroan inskribatuta badaude.

1.– Podrán acogerse a las subvenciones previstas en la presente disposición las asociaciones ganaderas de razas puras que operen en el ámbito de la Comunidad Autónoma Vasca e inscritas en el Registro de Asociaciones de Fomento de Razas Animales.

2.– Arraza garbien euskal elkarteek liburu genealogikoa eramateko aitorpena beharko dute, eta, gainera, Euskal Herriko abere-arraza autoktonoak kontserbatu, hobetu eta sustatzeko eta animalia-arrazak sustatzeko entitateak arautzeko ekainaren 2ko 81/2015 Dekretuan ezarritako xedapenak bete beharko dituzte.

2.– Las asociaciones vascas de razas puras deberán estar reconocidas para llevar el libro genealógico y deberán cumplir con las disposiciones del Decreto 81/2015, de 2 de junio, de conservación, mejora y fomento de las razas autóctonas vascas, y de regulación de las entidades de fomento de razas animales.

3.– Elkarte onuradunek, gainera, baldintza hauek bete beharko dituzte:

3.– Las asociaciones beneficiarias deberán cumplir, además, los siguientes requisitos:

a) Diru-laguntza honen xede diren jarduerak Euskal Autonomia Erkidegoaren lurraldean garatzea.

a) Desarrollar las actividades objeto de esta subvención en el territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

b) Ez edukitzea administrazio- edo zigor-zehapenik, laguntza edo diru-laguntza publikoak lortzeko aukera kentzen dionik, edo ez egotea diru-laguntza edo laguntza publikoak lortzeko ezgaitzen duen legezko debekuren baten eraginpean, sexu-diskriminazioarengatik gertatutakoak barne hartuta.

b) No estar sancionada administrativa ni penalmente con la pérdida de la posibilidad de obtención de ayudas o subvenciones públicas, o incursa en alguna prohibición legal que le inhabilite a ello, con inclusión de las que se hayan producido por discriminación de sexo.

c) Ez dadila izan krisian den enpresa, betiere krisialdian dauden enpresak salbatzeko eta berregituratzeko estatu-laguntzei buruzko Erkidegoaren zuzentarauetan jasotako definizioaren arabera, estatuek krisialdian dauden enpresa ez-finantzarioak salbatzeko eta berregituratzeko ematen dituzten laguntzei buruzko zuzentarauekin bat etorriz (Batzordearen 2014/C 249/01 Komunikazioa, 2014ko uztailaren 31koa).

c) No tener la consideración de empresa en crisis, según se define en las directrices comunitarias sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis, de acuerdo con las Directrices sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas no financieras en crisis (Comunicación 2014/C 249/01, de la Comisión, de 31 de julio de 2014).

d) Laguntzak berreskuratzeko agindu baten menpe ez egotea, Batzordeak aurretiaz erabaki badu laguntza bat legez kanpokoa eta barne-merkatuarekin bateraezina dela.

d) No estar sujetas a una orden de recuperación de ayudas pendiente tras una decisión previa de la Comisión que haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado interior.

e) Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13.2 eta 13.3 artikuluetan aurreikusitako inguruabarretan ez izatea.

e) No estar incursa en ninguna de las circunstancias previstas en los artículos 13.2 y 13.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

f) Ogasuneko eta Gizarte Segurantzako eginbeharretan egunean egotea eta horrela mantendu emandako diru-laguntza jaso arte.

f) Hallarse al corriente de las obligaciones con Hacienda y la Seguridad Social y mantenerse así hasta la liquidación de la subvención concedida.

g) Diru-laguntzen itzulketen beharretan egunean egotea eta horrela mantendu emandako diru-laguntza jaso arte.

g) Hallarse al corriente en el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones y mantenerse así hasta la liquidación de la subvención concedida.

h) Enpresa txiki eta ertaina izatea (ETE), Batzordearen 2014ko ekainaren 25eko 702/2014 (EB) Erregelamenduaren I. eranskineko definizioaren arabera (erregelamendu horren bidez, nekazaritza- eta basogintza-sektoreetan eta landa-eremuetan barne-merkatuarekin bateragarriak diren zenbait laguntza-kategoria deklaratzen dira Europar Batasunaren Funtzionamenduari buruzko Tratatuaren 107. eta 108. artikuluak aplikatuz).

h) Tener la consideración de PYME (Pequeña y Mediana Empresa), de acuerdo con la definición del Anexo I del Reglamento (UE) n.º 702/2014 de la Comisión, de 25 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayuda en los sectores agrícola y forestal y en zonas rurales compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

4. artikulua.– Diru-laguntzen araubidea.

Artículo 4.– Régimen de las subvenciones.

1.– Dekretu honetan ezarritako diru-laguntzak esleitzean, balorazio-fasera pasa daitezke eskabidea epearen barruan aurkeztu duten elkarte guztiak, baldin eta eskatzen diren baldintza subjektibo eta objektiboak betetzen dituztela egiaztatzen badute, ezarritako eran.

1.– En la adjudicación de las subvenciones previstas en el presente Decreto podrán acceder a la fase de valoración todas las asociaciones que, habiendo presentado en plazo la solicitud acrediten, en la forma establecida, reunir los requisitos subjetivos y objetivos exigidos.

2.– Diru-laguntzak emateko prozedura elkarte onuradunen arteko norgehiagoka izango da, Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 22. artikuluan ezartzen den bezala.

2.– El procedimiento para la concesión de las subvenciones será en régimen de concurrencia competitiva entre las asociaciones beneficiarias, tal y como se define en el artículo 22 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

3.– Diru-laguntzaren hainbanatzea egingo da elkarte onuradunen artean kasu honetan: elkarte onuradun guztien artean diruz lagun daitekeen gehieneko zenbatekoa estaltzeko bestekoa ez denean deialdiaren diru-kopurua. Hainbanatzea artikulu honen 4.c.3 atalean adierazitakoarekin bat etorriz egingo da.

3.– Se procederá al prorrateo entre las asociaciones beneficiarias de la subvención cuando el montante de la dotación económica de la convocatoria sea insuficiente para cubrir el importe máximo de gasto subvencionable de todas las asociaciones beneficiarias. Este prorrateo se hará de acuerdo con el apartado 4.c.3 de este artículo.

4.– Hau izango da eskabideak baloratzeko prozedura:

4.– El procedimiento de valoración de las solicitudes será el siguiente:

a) Gastuen aurrekontu zehaztu bakoitzerako (2. inprimakia), diruz lagun daitekeen kopuru bat aterako da dekretu honen 6., 7. eta 8. artikuluak aplikatuta, eta diruz lagun daitekeen batukari osoa kalkulatuko da.

a) Para cada presupuesto de gastos detallado (impreso 2) se obtendrá un importe de gasto subvencionable en aplicación de los artículos 6, 7 y 8 de este Decreto, y se calculará el sumatorio total de gasto subvencionable.

b) Batukari hori ez balitz dagokion ekitaldian aurrekontuaren arabera eman beharreko diru-laguntzaren gehieneko kopuru osoa baino handiagoa izango, elkarte bakoitzari diruz lagun daitekeen gastuari dagokion diru-laguntza emango zaio.

b) Si este sumatorio no superara el montante total de la convocatoria, se concederá la subvención a cada asociación por el importe de gasto subvencionable.

c) Batukariak deialdiaren gehieneko kopuru osoa gainditzen badu, hainbanatzea egingo da, modu honetan:

c) En el caso de que supere el montante de la convocatoria, se procederá al prorrateo de la manera siguiente:

i) 4. inprimakian aurkeztu beharreko txosten deskriptiboak ebaluatuko dira, hamargarren artikuluko b) letrako interes zientifiko eta teknikoari dagokion puntuazioa lortzeko.

i) Se evaluarán las memorias descriptivas que acompañarán al impreso 4, para obtener la puntuación correspondiente al interés científico y técnico del apartado b) del artículo décimo.

ii) Hamargarren artikuluko gainerako kuantifikazio-irizpideak aplikatuko dira, eta, aurreko atalarekin batuta, elkarte bakoitzari dagokion puntu-kopurua aterako da.

ii) Se aplicarán el resto de criterios de cuantificación del artículo décimo y, sumado al apartado anterior, se obtendrá un número de puntos para cada asociación.

iii) Puntu guztiak batu ondoren, elkarte bakoitzari dagokion puntu-portzentajea kalkulatuko da, eta portzentaje hori dagokion ekitaldian aurrekontuan ezarri den gehieneko kopuru osoari aplikatuko zaio.

iii) Una vez se haya sumado el total de puntos, se calculará el porcentaje de puntos correspondiente a cada asociación, y se aplicará este porcentaje al total del volumen total máximo presupuestado de la subvención en el ejercicio en curso.

iv) Elkarte batek ezin du ezein kasutan diruz lagun daitekeen gastuaren zenbatekoa gainditzen duen diru-laguntzarik jaso. Horrela, 3.iii) atalean ateratzen den zenbatekoak diruz lagun daitekeen gastua gainditzen duenean, soberakina egoera horretan ez dauden gainontzeko elkarte onuradunen artean banatuko da.

iv) En ningún caso una asociación puede recibir una subvención en cantidad superior al importe de gasto subvencionable. Cuando la cantidad obtenida del apartado 3.iii) supere el importe de gasto subvencionable, la cantidad sobrante se repartirá entre el resto de asociaciones beneficiarias que no estén en esta misma situación.

v) Soberakina –elkarte bati diruz lagun dakiokeen gastuaren zenbatekotik ateratzen dena– metatu egingo da, eta gehieneko kopurura iritsi ez diren gainontzeko elkarteen artean banatuko da. Horretarako, beste banaketa bat egingo da, egoera berean dauden elkarteen puntuen guztizko partzialari dagokion portzentajearen arabera. Eragiketa hori behin eta berriro egingo da, harik eta aurrekontu-partida agortzen den arte.

v) La cuantía sobrante, resultado de que a una asociación le corresponda el importe de gasto subvencionable, se acumulará y se repartirá entre el resto de asociaciones que no hayan llegado al máximo. Para ello se hará un nuevo reparto según el porcentaje de puntuación relativo al subtotal de puntos de las asociaciones que estén en la misma situación. Esta operación se realizará repetidamente hasta agotar la partida presupuestaria.

5. artikulua.– Diruz lagun daitezkeen gastuak eta gehieneko kopuruak.

Artículo 5.– Gastos subvencionables e importes máximos.

1.– Diruz laguntzeko modukoak izango dira, kasuan-kasuan ezartzen den mugara iritsi arte, hurrengo artikuluetan aurreikusitako gastuak.

1.– Serán subvencionables, hasta el límite que se indica en cada caso, los gastos previstos en los artículos siguientes.

2.– Dena dela, diruz laguntzeko moduko kostuak agiri bidez bermatu beharko dira, eta agiri argiak, espezifikoak eta eguneratuak izango dira, besteak beste, fakturak, ziurtagiri analitikoen buletinak, iragarki-kartelak, argitalpenak, aseguru-ziurtagiriak eta beste egiaztagiri batzuk.

2.– En todo caso, los costes subvencionables deberán estar avalados por pruebas documentales claras, específicas y actualizadas, entendiendo como tales las facturas, boletines de certificados analíticos, carteles anunciadores, publicaciones, certificados de aseguradores y otros documentos o comprobantes.

3.– Elkarte onuradunak diruz lagundutako jardueraren % 50 azpikontratatu ahal izango du gehienez ere; hala ere, portzentaje hori % 95erainokoa izan daiteke, kontua liburu genealogikoa eramatea denean. Azpikontratatzeko muntak gainditzen dituenean 3/2011 Legegintzako Errege-dekretuak ezartzen dituenak kontratu txikientzat, hiru eskaintza eskatu beharko ditu.

3.– La asociación beneficiaria podrá subcontratar hasta el 50% de la actividad subvencionada; no obstante, dicho porcentaje se podrá elevar hasta el 95% cuando se trate de llevar el libro genealógico. Cuando el importe subcontratado supere las cuantías establecidas en el Real Decreto Legislativo 3/2011 para los contratos menores deberá solicitar tres ofertas.

4.– Elkarteak Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 29. artikulua eta hurrengoak betetzen dituela egiaztatu beharko du, baita Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren Erregelamendua onartzen duen uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretuaren 68. artikulua ere.

4.– La asociación deberá acreditar el cumplimiento de los artículos 29 y siguientes de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como el del artículo 68 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

6. artikulua.– Abere-sariketak antolatzeak eta lehiaketa horietan parte hartzeak dakartzan gastuak.

Artículo 6.– Gastos de organización y participación en certámenes ganaderos.

1.– Jarduera hauek Europako Batzordearen 2014ko ekainaren 25eko 702/2014 (EB) Erregelamenduaren 24. artikuluaren barruan sartzen dira –erregelamendu horren bidez, nekazaritza- eta basogintza-sektoreetan eta landa-eremuetan barne-merkatuarekin bateragarriak diren zenbait laguntza-kategoria deklaratzen dira Europar Batasunaren Funtzionamenduari buruzko Tratatuaren 107. eta 108. artikuluak aplikatuz–; eta, beraz, diru-laguntzek ezin izango dituzte artikulu horretako mugak gainditu.

1.– Estas actividades se enmarcan en el artículo 24 del Reglamento (UE) N.º 702/2014, de la Comisión, de 25 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayuda en los sectores agrícola y forestal y en zonas rurales compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y las subvenciones no podrán superar los límites de dicho artículo.

2.– Abere-sariketen antolaketak eta haietan parte hartzeak dakartzan gastuen % 80raino lagundu ahal izango da diruz (probak, lehiaketak eta azokak, Euskadiko txapelketaren maila dutenak); era berean, diruz lagundu ahal izango dira Nekazaritza eta Arrantza, Elikadura eta Ingurumen Ministerioaren egutegiaren barruan sartutako enkanteetan parte hartzeak dakartzan kostuak, baldin eta Euskal Autonomia Erkidegoko lurraldearen eremuan egiten badira.

2.– Podrán subvencionarse hasta el 80% los gastos de organización de certámenes ganaderos y los costes ocasionados por la participación en ellos: pruebas, concursos y ferias con rango de campeonato de Euskadi; también serán subvencionables los costes de participación en las subastas incluidas en el calendario oficial del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, desarrolladas en el ámbito territorial del País Vasco.

3.– Parte-hartze gastuen, bidaia-gastuen eta abere-garraio gastuen % 100eraino lagundu ahal izango da diruz; abere-garraiorako diru-laguntza Euskadiko txapelketetara eramateko eskatzen denean, kanpoan utziko dira sariketa egiten den lurralde historikoan dauden ustiategietako abereei dagozkienak.

3.– Podrán ser subvencionados hasta el 100% los gastos de participación y gastos de viaje y transporte de animales; en el caso de solicitarse subvención en concepto de transporte de animales a Campeonatos de Euskadi, se excluirán las correspondientes a animales de explotaciones que radiquen en el Territorio Histórico donde se desarrolle el certamen.

4.– Elkarteek adierazi egin beharko dute zer sariketa egingo duten diru-laguntzari dagokion aldian, eta zeintzuetara joango diren; eta adierazi beharko dute zein arrazak parte hartuko duten, eta zeintzuk diren egunak eta tokiak.

4.– Las asociaciones deberán indicar las propuestas de certámenes que van a desarrollar durante el período financiable y a las que van a asistir, con indicación de las razas participantes, las fechas y los lugares de celebración.

5.– Sariketak antolatzeko, honako hauek izango dira finantzatu daitezkeen kontzeptuak: sariketa egiten den tokiari, lokalari edo instalazioari dagozkion gastuak, barne direla alokairuak, inskripzio-gastuak eta gastu arruntak; argitalpenen gastuak; eta kategoria bakoitzeko lehenengo sariari eskudirutan eman beharreko sari jakin batzuk.

5.– Para la organización de certámenes, los conceptos financiables serán: gastos del lugar, local o instalaciones en que se efectúa el certamen, incluidos alquileres, gastos de inscripción y los costes corrientes; coste de publicaciones; y determinados premios en metálico al primer premio de cada categoría.

7. artikulua.– Liburu genealogikoak sortu edo eramateko gastuak.

Artículo 7.– Gastos de creación o mantenimiento de libros genealógicos.

1.– Elkarte onuradunek liburu genealogikoa eramateko aitorpena beharko dute, edo, hala badagokio, Euskal Autonomia Erkidegoaren esparruan dagokion liburu genealogikoa eskuordetuta kudeatzeko aitorpena.

1.– Las asociaciones beneficiarias deberán estar reconocidas para llevar el libro genealógico, o en su caso para gestionar de forma delegada el libro genealógico correspondiente para el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

2.– Honako gastu hauek lagundu daitezke, ondoren aipatzen den mugaraino lagundu ere:

2.– Serán subvencionables, hasta el límite que se indica a continuación, los siguientes gastos:

a) % 90eraino lagundu ahal izango dira diruz bazkideek Autonomia Erkidegoaren, estatuaren eta Europako Erkidegoaren eremuetan dituzten interesak defendatzeko elkarteei aitortzen eta ematen zaizkien ordezkaritza-funtzioek eragindako gastuak; besteak beste, ostatu, bidaia edo otordu gastuak.

a) Podrán subvencionarse hasta el 90% los gastos derivados de funciones de representación que tengan reconocidas y encomendadas en defensa de los intereses de las personas asociadas en los ámbitos autonómico, estatal y comunitario tales como alojamiento, viajes o comidas.

b) % 100eraino lagundu ahal izango dira diruz funtzionamendu-gastu arrunt hauek:

b) Podrán subvencionarse, hasta el 100%, los siguientes gastos corrientes de funcionamiento:

– Nominan dauden langileen gastuak.

– Gastos de personal en nómina.

– Bulego-gastuak.

– Gastos de oficina.

– Gastu orokorrak.

– Gastos generales.

– Profesional independenteen zerbitzuak; besteak beste, kudeaketa, aholkularitza, edo elkarte eskatzailearen jarduerarekin zuzenean lotutako kontsultak.

– Servicios de profesionales independientes, tales como gestoría, asesoramiento, o consultas directamente relacionadas con la actividad de la asociación solicitante.

Zenbait funtzionamendu-gastutan (bulegoko langileen gastuak, bulegoen alokairuak, aseguru-primak, garbiketaren eta komunitatearen gastu orokorrak, bulegoko materiala, argitalpenen kuotak, eta kontserbazio- eta konponketa-gastuak), 50 eurotik gorako fakturak (BEZ barne) soilik izango dira diruz laguntzeko modukoak.

En los siguientes gastos de funcionamiento: gastos de personal de oficina, alquileres de oficinas, primas de seguros, gastos generales de limpieza y comunidad, material de oficina, cuotas de publicaciones, conservación y reparaciones, sólo se considerarán subvencionables los gastos soportados en facturas superiores a 50 euros, IVA incluido.

c) % 100eraino lagundu ahal izango da diruz hirugarren erakunde batzuek honako hauek egitea: arrazari buruzko ikerketa genetikoak, kontserbazio-programara lotutako jarduerak edo liburu genealogikoak eta hazitarako abereen eta ugalketarako emeen katalogoak editatu eta argitaratzea. Kasu horretan, barruan sartzen dira laginak hartzea, garraioa eta laborategiko analisiak, baita emaitzen ustiapena ere. Ez dira diruz laguntzekoak izango filiazio-analisiak, liburu genealogikoaren ondorioetarako: inskripzioa, kalifikazioa eta filiazioaren kontrola.

c) Podrá subvencionarse hasta el 100% la realización, por terceras entidades, de estudios genéticos sobre la raza, actuaciones ligadas al programa de conservación, o la edición y publicación de los libros genealógicos y los catálogos de sementales y hembras reproductoras. En este caso se incluirán la toma de muestras, transporte y análisis de laboratorio, así como la explotación de resultados. No serán subvencionables los gastos relativos a análisis de filiación para los efectos del libro genealógico: inscripción, calificación y control de filiación.

d) 81/2015 Dekretuaren eranskineko Euskal Herriko abere-arraza autoktonoen kasuan, % 100eraino lagundu ahal izango dira diruz honako hauek: epaile kalifikatzaileak prestatzea, prestakuntza egiteko lokalaren edo instalazioaren alokairua, prestakuntzako materiala editatu eta banatzea, eta prestatzaileen ordainsariak, bidaia-gastuak, ostatu-gastuak eta mantenu-gastuak barne direla.

d) En el caso de las razas ganaderas autóctonas vascas del anexo del Decreto 81/2015, podrán subvencionarse hasta el 100% la preparación de jueces calificadores, el alquiler del local o instalación en que se realice la preparación, edición y distribución del material de preparación, y los honorarios del personal preparador, incluidos sus gastos de viaje, alojamiento y manutención.

8. artikulua.– Ganaduaren kalitate genetikoa edo errendimendua zehazteko proben gastuak.

Artículo 8.– Gastos de pruebas de calidad genética o rendimiento del ganado.

1.– Ganaduaren kalitate genetiko edo errendimendua zehazteko proben gastuak % 70eraino lagundu ahal izango dira diruz.

1.– Los gastos de pruebas destinadas a determinar la calidad genética o el rendimiento del ganado podrán subvencionarse hasta el 70%.

2.– Errendimendua kontrolatzeko probak ezarri eta garatzeak dakartzan gastuak ordaintzera bideratuko dira diru-laguntzak, baita arraza garbiak hautatzeko ofizialki onartutako programetarako ere.

2.– Las subvenciones irán encaminadas a sufragar los gastos relativos a la implantación y desarrollo de las pruebas de control de rendimiento y los encuadrados en programas de selección de las razas puras aprobados oficialmente.

3.– Hona hemen diruz lagun daitezkeen jarduerak:

3.– Las actividades subvencionables serán las siguientes:

a) Material inbentariagarria, ekipo informatikoak, softwarea eta bulegoko materiala alokatzea, eta balorazio genetikorako testak egiteko lokal edo zentroak alokatzea.

a) Arrendamiento de material inventariable, equipos informáticos, software y material de oficina, y arrendamiento de locales o centros de testaje para la valoración genética.

b) Hobekuntza-programa koordinatuko duten langile tekniko eta administratiboak kontratatzea eta haien gastuak estaltzea. Kanpoan gelditzen dira ustiategian laginak hartzera bideratutako langileen kostuak.

b) Contratación y gastos de personal técnico y administrativo que coordine el programa de mejora. Se excluirán los costes de personal destinado a las tomas de muestras en explotación.

c) Genetika departamentu batek hobekuntza, garapen eta eguneratze programa prestatzea, ebaluazio genetikoa eta analisi genetikoak egitea, ekoizpenerako interesgarriak diren markagailu molekularrak aztertzeko edo ekoizpen- edo ugalketa-indizeei eragiten dieten alterazio genetikoak edo kromosomatikoak detektatu eta prebenitzeko. Kanpoan gelditzen dira informazioa jasotzeko, laginak hartzeko, laborategira eramateko eta analisiak egiteko gastuak.

c) Elaboración por un Departamento de Genética del programa de mejora, desarrollo y actualización del mismo, evaluación genética y realización de análisis genéticos para analizar marcadores moleculares de interés en la producción o detectar y prevenir alteraciones genéticas o cromosómicas que afecten los índices de producción o reproducción. Se excluirán los gastos de recogida de información, toma de muestras, transporte al laboratorio y análisis.

d) Arrazak hobetzeko planetarako hautaketa-proba ofizialak eta testatze zentroetako probak antolatu eta egitea, baita garraio-gastuak eta probetan parte-hartzeak dakartzan gastuak ere.

d) Organización y realización de las pruebas oficiales de selección y pruebas en centros de testaje para los planes de mejora de las razas, así como los costes de transporte y participación en las pruebas.

e) Hobetzeko programetan parte hartzen duten ugalketarako abereen argitalpen eta katalogoak.

e) Publicaciones y catálogos de reproductores que participen en los programas de mejora.

f) Hautaketa-probetan parte hartzen duten abereen aseguruak.

f) Seguros de los animales participantes en las pruebas de selección.

g) Galzorian dauden arrazen kasuan, hobetzeko programan deskribatutako germoplasma-bankuak eratzeko eta mantentzeko gastuak.

g) En el caso de las razas en peligro de extinción, los gastos derivados de la constitución y mantenimiento de bancos de germoplasma descritos en el programa de mejora.

9. artikulua.– Diruz ezin lagun daitezkeen gastuak.

Artículo 9.– Gastos no subvencionables.

1.– Honako gastu hauek ez dira diruz lagunduko:

1.– No serán gastos subvencionables los siguientes:

a) Elkarte eskatzaileak, zerbitzuak emateagatik edo errentamenduengatik, bera parte den edo bere parte diren beste elkarte batzuei ordaintzen dizkien gastuak. Salbuetsiko dira, eta lagunduak izan ahalko dira, hobekuntza-programaren barruan garatutako zerbitzuei dagozkien gastuak, goragoko edo beheko mailako elkarte batek bakarrik burutu ditzakeenak horretarako ofizialki aitortua den bakarra delako.

a) Los gastos que abone la asociación solicitante, en concepto de prestación de servicios o arrendamientos, a otras asociaciones que integre o en las que se encuentra integrada. Se exceptúan, y podrán ser subvencionables, los gastos correspondientes a servicios desarrollados dentro del programa de mejora y que sólo pueda realizar una entidad de grado superior o inferior por ser la única reconocida oficialmente para ello.

b) Elkarte eskatzailearen gobernu-organoetako kideren bat kontratatzeak eragin ditzakeen langileria eta zerbitzu profesionalen gastuak.

b) Los gastos de personal y servicios profesionales que pudieran derivarse de la contratación de algún miembro de los órganos de gobierno de la asociación solicitante.

c) Autopista eta aparkaleku gastuak.

c) Los gastos de autopista y parking.

d) Elkarte eskatzailearen soldatapeko langileen kaleratzeek eta erretiro aurreratuak eragindako kalte-ordainak.

d) Las indemnizaciones por despido y jubilaciones anticipadas del personal asalariado de la asociación solicitante.

e) Ustiategi elkartuei egindako analisiei dagozkien gastuak.

e) Los gastos correspondientes a las analíticas realizadas a explotaciones asociadas.

f) Partaide dituen bigarren mailako edo goragoko elkarteei ordaindutako kuotak.

f) Las cuotas satisfechas a asociaciones de segundo grado o superior de la que formen parte.

2.– Dena dela, diruz lagundutako jardueraren izaerari zalantzarik gabe erantzuten dioten gastuak bakarrik lagunduko dira diruz, behar-beharrezko direnak eta uneko urtean egiten direnak. Laguntzaren ondorioetarako, kanpoan geratuko dira eskumena duen sailaren ustez elkartearen funtzionamendu edo ordezkaritzarako beharrezko edo funtsezko ez diren gastuak.

2.– En todo caso, sólo serán objeto de subvención los gastos que de manera indubitada respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada, resulten estrictamente necesarios y se realicen en el año en curso. Quedarán excluidos del cómputo, a efectos de la ayuda, los gastos que el Departamento competente considere innecesarios o superfluos para el funcionamiento o representación de la asociación.

10. artikulua.– Zenbatekoa zehazteko irizpideak.

Artículo 10.– Criterios de cuantificación.

Diru-laguntzaren zenbatekoa zehazteko –betiere 6., 7. eta 8. artikuluetan ezarritako mugen barruan– irizpide hauek hartuko dira kontuan:

La determinación de la cuantía concreta de la subvención, que se realizará dentro de los límites fijados en los artículos 6, 7 y 8, responderá a los siguientes criterios y valoración:

a) Lurralde historikoetako zenbait elkarte batuta azken 2 urteetan sortu berri den elkartea: 5 puntu.

a) Asociación de nueva creación constituida en los últimos 2 años a raíz de la unión de las asociaciones de los distintos Territorios Históricos: 5 puntos.

b) Aurkeztutako proiektuen interes teknikoa eta zientifikoa, bai eta beren emaitzek arloaren hobekuntzari, garapenari eta modernizazioari ekar diezaieketen abantailak ere. Txosten deskriptiboak baloratuko dira (4. inprimakia): 15 puntu gehienez; hobekien baloratzen den proiektuak 15 puntuak eskuratuko ditu.

b) Interés técnico y científico de los proyectos presentados, así como las ventajas que sus resultados puedan aportar a la mejora, desarrollo y modernización del sector en cuestión. Se valorarán las memorias descriptivas (impreso 4): hasta 15 puntos, que obtendrá el proyecto mejor valorado.

c) Elkartea osatzen duten ustiategi edo enpresen tamaina edo bolumena, AzLUtan neurtua (azienda larri unitatea, Batzordearen 2016ko apirilaren 28ko Betearazpen Erregelamenduaren (EB) II. eranskinaren arabera, zeinaren bidez 808/2014 Betearazpen Erregelamendua (EB) aldatzen baita, landa-garapeneko programen aldaketari eta edukiari dagokienez, haien publikotasunari dagokionez eta azienda larrien unitateetarako bihurketa-tasei dagokienez), arrazen informazioko sistema nazionalaren (ARCA) datuen arabera adieraziak: 45 puntu gehienez; hobekien baloratzen den proiektuak 45 puntuak eskuratuko ditu.

c) Tamaño o volumen de las explotaciones o empresas que integran la asociación, medido en número de UGM (Unidad de Ganado Mayor según el Anexo II del Reglamento de Ejecución (UE) 2016/669 de la Comisión, de 28 de abril de 2016, que modifica el Reglamento de Ejecución (UE) N.º 808/2014 en lo que atañe a la modificación y al contenido de los programas de desarrollo rural, la publicidad de los mismos y los tipos de conversión a unidades de ganado mayor) representadas según los datos del Sistema Nacional de Información de Razas – ARCA: hasta 45 puntos, que obtendrá el proyecto mejor valorado.

d) Euskal Herriko arraza autoktonoa, Euskal Herriko abere-arraza autoktonoak kontserbatu, hobetu eta sustatzeko eta animalia-arrazak sustatzeko entitateak arautzeko ekainaren 2ko 81/2015 Dekretuaren eranskinean sartuta dagoena: 10 puntu.

d) Raza autóctona vasca incluida en el anexo del Decreto 81/2015, de 2 de junio, de conservación, mejora y fomento de las razas autóctonas vascas, y de regulación de las asociaciones de fomento de razas animales: 10 puntos.

e) Galzorian dagoen arraza, Euskal Herriko abere-arraza autoktonoak kontserbatu, hobetu eta sustatzeko eta animalia-arrazak sustatzeko entitateak arautzeko ekainaren 2ko 81/2015 Dekretuaren eranskinean sartuta dagoena: 5 puntu.

e) Raza en peligro de extinción incluida en el anexo del Decreto 81/2015, de 2 de junio, de conservación, mejora y fomento de las razas autóctonas vascas, y de regulación de las asociaciones de fomento de razas animales: 5 puntos.

f) Elkartearen zuzendaritza-organoetan emakumeak egotea kontuan hartuko da, Emakume Nekazarien Estatutuan ezarritakoaren arabera.

f) La presencia de mujeres en los órganos de dirección de la asociación se tendrá en cuenta en los términos previstos en el Estatuto de las Mujeres Agricultoras.

g) Eusko Jaurlaritzak emandako Bikain-Euskararen Kalitate Ziurtagiria edukitzea, edota Euskararen Erabilera Plana edukitzea: 5 puntu.

g) Asociación a la que Gobierno Vasco haya otorgado el Certificado de Calidad en la Gestión Lingüística Bikain – Euskararen Kalitate Ziurtagiria, o que tenga un plan de normalización del euskera: 5 puntos.

11. artikulua.– Eskabideak eta dokumentazioa.

Artículo 11.– Solicitudes y documentación.

1.– Eskabideak Eusko Jaurlaritzan abeltzaintzaren alorrean eskumena duen zuzendariari bidali behar zaizkio, eta Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legean ezarritako moduan aurkeztuko dira, eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren eta bere erakunde autonomiadunen erregistroen sorrera, antolaketa eta funtzionamenduari buruzko apirilaren 29ko 72/2008 Dekretuarekin bat.

1.– Las solicitudes de subvención estarán dirigidas a la persona titular de la dirección competente en materia de ganadería de Gobierno Vasco, y se presentarán en la forma prevista en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y conforme a lo dispuesto en el Decreto 72/2008, de 29 de abril de creación, organización y funcionamiento de los registros de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus Organismos Autónomos.

2.– Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearekin bat etorriz, diru-laguntza hauen eskabide-espedienteen izapidetze elektronikoa ahalbidetzeko beharrezkoak diren neurriak ezarriko dira.

2.– De acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se implementarán las medidas necesarias para facilitar la tramitación electrónica de los expedientes de solicitud de estas subvenciones.

3.– Eskabideak aurkezteko epea hilabetekoa izango da gutxienez, deialdi bakoitza argitaratu eta biharamunetik hasita.

3.– El plazo de presentación de solicitudes será como mínimo un mes a partir del día siguiente a la publicación de cada convocatoria.

4.– Eskatzaileek nahi duten hizkuntza ofizialean aurkeztu ahal izango dituzte eskabidea eta eskatutako agiriak. Halaber, eskabidearen ondoriozko jardueretan, eta prozedurak irauten duen bitartean, elkarte eskatzaileak hautatutako hizkuntza erabiliko da, Euskararen Erabilera Arautzen duen azaroaren 24ko 10/1982 Oinarrizko Legean xedatutakoaren arabera.

4.– La solicitud de subvención, junto con la documentación exigida, podrá presentarse en el idioma oficial que se seleccione. Así mismo, en las actuaciones derivadas de la solicitud de subvención, y durante todo el procedimiento, se utilizará el idioma elegido por la asociación solicitante, según lo establecido en la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, básica de normalización del uso del Euskera.

5.– Eskabide-inprimaki normalizatuak aurkeztuko dira, eranskinean azaltzen direnak; elkarte eskatzailearen legezko ordezkariak sinatu beharko ditu inprimaki horiek, eta ondoren adierazten den dokumentazioarekin batera aurkeztuko dira:

5.– Se presentarán en los impresos normalizados de solicitud que figuran en el Anexo, firmados por la persona que ostente la representación legal de la asociación solicitante, junto con la documentación que se detalla a continuación:

a) 1. inprimakia: eskabidea.

a) Impreso 1: solicitud.

b) 2. inprimakia: gastuak. Dagokion ekitaldiaren gastuen aurrekontu zehaztuan, diruz lagun daitezkeen gastuen aurreikuspenaren banakapena sartuko da, bai eta elkartearen aurrekontuaren kopia bat ere.

b) Impreso 2: gastos. El presupuesto de gastos detallado del ejercicio correspondiente incluirá el desglose de la previsión de gastos subvencionables, así como de una copia del presupuesto de la asociación.

c) 3. inprimakia: zinpeko deklarazioa; bertan adieraziko dira beste erakunde publiko edo pribatu batzuei zer eskabide egin zaien –eta zenbatekoak izan diren eskabide horiek–, ustiategi elkartuen zerrenda eta haietako bakoitzak aurreko ekitaldian egin duen ekarpena, bai eta elkartearen xede soziala ere.

c) Impreso 3: declaración jurada, con indicación de las solicitudes de subvención hechas ante otras instituciones públicas o privadas y su cuantía, el compromiso de realizar una auditoría simplificada de cuentas, la relación de explotaciones asociadas y aportación efectuada por cada uno de ellos en el ejercicio anterior, así como del objeto social de la asociación.

d) 4. inprimakia: sozietatearen erabakia eta txosten deskriptiboa; bertan, eskabidea aurkezten den ekitaldian zehar egiteko diren jarduera eta ekimenak zehaztuko dira, seigarren, zazpigarren eta zortzigarren artikuluetan aurreikusitako diruz laguntzekoak diren gastuen arabera; era berean, bertan adieraziko dira jarduera eta ekimenen datak, giza baliabideak eta baliabide materialak, ustiategi elkartuen kopurua eta zerrenda eta haien ekarpen-kuota, eta diru-laguntzaren beharra eta zenbatekoa ebaluatzeko baliagarriak izan daitezkeen beste alderdi guztiak ere.

d) Impreso 4: acuerdo societario y memoria descriptiva, en la que se detalle el contenido de las actividades e iniciativas previstas a realizar, en función de los gastos subvencionables solicitados previstos en los artículos sexto, séptimo y octavo, durante el ejercicio económico en el que se presenta la solicitud, fechas de realización, medios humanos y materiales, número y relación explotaciones asociadas y su cuota de aportación, así como todos aquellos otros aspectos que pudieran ser de utilidad para evaluar la necesidad y el importe de la subvención.

6.– Txosten deskriptiboan, zenbatekoa zehazteko 10. artikuluan ezarritako irizpideen arabera eskabidea baloratu ahal izateko behar besteko informazioa jaso beharko da.

6.– La memoria descriptiva deberá contener la información suficiente para poder valorar la solicitud en función de los criterios de cuantificación previstos en el artículo 10.

7.– Eskatzaileak, 5. atalean adierazitako inprimakiekin batera, honako agiriak aurkeztu beharko ditu:

7.– Junto con los impresos señalados en el apartado 5, la solicitante deberá presentar la siguiente documentación:

a) Eraketa-aktaren eta estatutuen kopia autentikoa.

a) Copia auténtica del acta de constitución y de los estatutos.

b) Identifikazio fiskaleko txartelaren kopia autentikoa.

b) Copia auténtica de la tarjeta de identificación fiscal.

c) Arraza garbien liburu genealogikoak eramateko elkarteen kasuan, estatu-esparruko federazioak edo konfederazioak emandako ziurtagiria aurkeztu beharko dute, eta bertan azaldu beharko da elkarte hori dela Euskal Autonomia Erkidegoaren lurraldean liburu genealogikoa kudeatzeko baimena duen elkarte aitortua.

c) En el caso de asociaciones para llevar libros genealógicos de raza pura, deberán presentar certificado expedido por la federación o confederación de ámbito estatal, reconociendo a la asociación como la asociación autorizada para la gestión del libro genealógico a tal efecto en el territorio de la Comunidad Autónoma Vasca.

8.– Eskabidean akatsen bat edo zehaztasunik eza atzematen bada, edo ezarritako betekizun guztiak betetzen ez baditu, interesdunari eskatuko zaio ezen, hamar eguneko epean, hutsa zuzen dezan edo beharrezko agiriak aurkez ditzan; eta, hala egin ezean, eskaerari uko egin diola ulertuko dela ohartaraziko zaio.

8.– Si en la solicitud presentada se advirtiera la existencia de algún defecto o inexactitud, o bien no reuniera todos los requisitos establecidos, se requerirá al interesado o interesada para que, en un plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistida de su petición.

9.– Dena dela, aurkeztutako eskabidea behar bezala ulertu, ebaluatu eta izapidetzeko, beharrezkotzat jotzen diren agiri eta argibide osagarriak eskatu ahal izango zaizkie eskatzaileei.

9.– En cualquier caso, se podrá requerir a la persona solicitante cuanta documentación e información complementaria se estime necesaria para la adecuada comprensión, evaluación y tramitación de la solicitud presentada.

10.– Eskabidea egiteak berekin dakar eskatzaileak baimena ematen diola abeltzaintza-arloan eskumena duen sailari ogasunaren arloan eskumena duen sailetik eta, hala badagokio, beste zerga-administrazio batzuetatik eta Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusitik ziurtagiriak eta egiaztapenak jaso ditzan, eskatzailea erakunde horiei dagokienez zer egoeratan dagoen jakiteko xedez. Eskari-egileak baimen hori uka dezake berariaz; halakoetan, ziurtagiria ekarri beharko du, azaroaren 17ko 38/2003 Diru-laguntzen Lege orokorraren Arautegia onartzen duen uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretuaren 22 artikuluaren arabera.

10.– La presentación de la solicitud conlleva la autorización de la persona solicitante al Departamento competente en materia de ganadería para recabar del Departamento competente en materia de hacienda y en su caso, otras administraciones tributarias y de la Tesorería General de la Seguridad Social la emisión de certificados y verificación sobre su situación ante estos organismos. La solicitante podrá denegar expresamente el consentimiento, debiendo aportar entonces la certificación en los términos previstos en el artículo 22 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

12. artikulua.– Balorazio Batzordea.

Artículo 12.– Comisión de Valoración.

1.– Eskabideak aztertu eta ebaluatzeko, Eusko Jaurlaritzan abeltzaintza-arloan eskumena duen zuzendariak Balorazio Batzordea izendatuko du; bere zuzendaritzako teknikari mailako hiru pertsonek osatuko dute batzorde hori.

1.– Para el análisis y evaluación de las solicitudes presentadas se nombrará por la directora o director del Gobierno Vasco competente en ganadería, de entre el personal de su dirección, una Comisión de Valoración, compuesta por tres personas de nivel técnico.

2.– Batzordeko kideak izendatzerakoan kontuan hartuko da Euskal Autonomia Erkidegoko bi hizkuntza ofizialetan nahikoa gaitasun edukitzea eta gizonen eta emakumeen arteko oreka bilatuko da.

2.– Para su elección se tendrá en cuenta el conocimiento de las dos lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma Vasca y que la composición de esta comisión tenga una representación equilibrada de mujeres y hombres.

3.– Batzordeak egoki iritzitako pertsonek parte har dezaten eskatu ahal izango du, dauzkaten ezagutza espezifikoengatik, eta, horrela, eskabideak hobeto baloratu daitezen.

3.– La Comisión podrá requerir la participación de las personas que estime necesarias, en atención a sus conocimientos específicos, para una mejor valoración de las solicitudes.

4.– Batzordearen eginkizunak izango dira aurkeztutako eskabideak aztertu eta ebaluatzea, dekretu honen 4. eta 10. artikuluekin bat etorriz. Balorazio Batzordeak diru-laguntzen zenbatekoak zehaztuko ditu lortutako puntuen arabera. Diru-laguntzak eskuratzeko betekizunak betetzen dituztenek eskatutako zenbatekoen batura handiagoa bada deialdiaren xede den zenbatekoa baino, Batzordeak zenbateko oso hori onuradunen artean hainbanatuko du, eta hori egingo du proiektuei egokitutako gastuen aurrekontuaren arabera, dagozkion programekin bat etorriz, baldin eta diru-laguntzaren baldintzak, xedea eta helburua aldatzen ez badira.

4.– La Comisión tendrá como funciones el análisis y la evaluación de las solicitudes presentadas conforme a los artículos 4 y 10 de este Decreto. La Comisión de Valoración determinará los puntos obtenidos por cada una. En el caso de que la suma de los importes solicitados por quienes reúnan los requisitos para acceder a las subvenciones sea superior al importe objeto de la convocatoria, la Comisión procederá al prorrateo de dicho importe total entre las beneficiarias en proporción a los presupuestos de gastos ajustados de los proyectos, conforme a los programas afectados, siempre que no se alteren las condiciones, objeto y finalidad de la subvención.

5.– Era berean, Batzordeak prozeduraren ebazpen-proposamena egingo dio Eusko Jaurlaritzan abeltzaintza-arloan eskumena duen zuzendariari. Bertan, ematea proposatzen diren diru-laguntzen zerrenda jasoko da, honako hauek adieraziz: zein den elkarte onuraduna, diruz lagundutako jarduera edo jarduerak eta zenbatekoa banakatuta; edo, hala badagokio, diru-laguntza ukatuko du, eskabidea egin duen elkartea eta zergatik ukatu den adierazita.

5.– La Comisión también formulará una propuesta de resolución del procedimiento a la dirección del Gobierno Vasco competente en ganadería, que habrá de contener la relación de subvenciones que se propone conceder con indicación de la asociación beneficiaria, actuación o actuaciones subvencionadas e importe desglosado, o en su caso, denegar la subvención, con indicación de la asociación solicitante y el motivo de denegación.

13. artikulua.– Deialdiak.

Artículo 13.– Convocatorias.

Xedapen gehigarrian 2017ko deialdiarentzat aurreikusitakoaren kalterik gabe, urtero, eta abeltzaintzan eskumena duen sailburuaren aginduz, dekretu honek arautzen dituen diru-laguntzetarako deialdia egingo da; aginduak finkatuko du ekitaldi horretara bideratutako diru-kopurua, ezarriko du eskabideak aurkezteko epea, eta, beharrezkoa den artean, zehaztuko ditu Emakume Nekazarien Estatutuaren bigarren xedapen gehigarriaren ondorioak.

Sin perjuicio de lo establecido en la Disposición Adicional para la convocatoria correspondiente a 2017, anualmente, mediante orden de la persona titular del departamento competente en ganadería, se convocarán las subvenciones reguladas en este Decreto; la orden determinará el importe destinado para ese ejercicio, fijará el plazo para presentar las solicitudes, y, mientras sea preciso, explicitará las derivadas de la Disposición Adicional Segunda del Estatuto de las Mujeres Agricultoras.

14. artikulua.– Kudeaketa, ebazpena eta errekurtsoak.

Artículo 14.– Gestión, resolución y recursos.

1.– Eusko Jaurlaritzan abeltzaintza-arloan eskumena duen zuzendaria izango da diru-laguntzak kudeatzeko organoa.

1.– El órgano competente para la gestión de las subvenciones es la persona titular de la dirección del Gobierno Vasco competente en ganadería.

2.– Deialdian aurkeztutako eskabideak prozedura bakar batean izapidetuko dira. Prozedura hori ebazteko arduraduna Eusko Jaurlaritzan abeltzaintza-arloan eskumena duen zuzendaria izango da.

2.– Las solicitudes presentadas en la convocatoria se tramitarán en un único procedimiento, cuya resolución corresponde a la persona titular de la dirección del Gobierno Vasco competente en ganadería.

3.– Emango den ebazpenean zehaztuko da eskatutako diru-laguntzak emango diren edo, hala badagokio, ukatu egingo diren; ematekotan, adierazi beharko da zein den erakunde onuradunen izen soziala, emandako diru-laguntzaren zenbatekoa, zer jardueratan parte hartzeko ematen den eta emandako diru-laguntza jardueraka banakatuta. Ukatutako eskabideei dagokienez, eskatzaileen izen soziala eta laguntza zergatik ukatu den adieraziko du ebazpenak.

3.– La resolución que se adopte determinará la concesión y, en su caso, la denegación de las subvenciones solicitadas, expresando, en el caso de las primeras, la denominación social de las asociaciones beneficiarias, las actuaciones subvencionadas y la cuantía de la subvención concedida desglosada por actuaciones. En el caso de las denegadas recogerá la denominación social de los solicitantes y los motivos que fundamenten la denegación.

4.– Emandako ebazpenak elkarte interesdunek planteatutako gai guztiak erabakiko ditu, eta, hala badagokio, Balorazio Batzordearen proposamenetik kanpo zergatik uzten den arrazoitu beharko du.

4.– La resolución decidirá todas las cuestiones planteadas por las asociaciones interesadas, y motivará expresamente, en su caso, las razones por las que se aparte de la propuesta de la Comisión de valoración.

5.– Ebazpena banan-banan jakinaraziko zaie elkarte interesdunei. Dena dela, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko dira elkarte onuradunen zerrenda, bakoitzari eman zaion diru-laguntzaren zenbatekoa eta finantzatutako jarduera.

5.– La resolución que se adopte será notificada individualmente a las asociaciones interesadas, sin perjuicio de que se publicará en el Boletín Oficial del País Vasco la relación de asociaciones beneficiarias, con indicación del respectivo importe de la subvención concedida y actuación financiada.

6.– Prozedura ebazteko eta ebatzitakoa erakunde interesdunei jakinarazteko gehieneko epea hiru hilabetekoa izango da, deialdiaren agindua Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik hasita. Epe hori igarota ebazpenik jakinarazi ez bada, eskaera ezetsi dela ulertu beharko dute interesdunek, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 25.1.a) artikuluan ezarritakoaren ondorioetarako.

6.– El plazo máximo para resolver el procedimiento y notificar lo resuelto a las asociaciones interesadas será de tres meses a contar desde el día siguiente a la publicación de la orden de convocatoria en el Boletín Oficial del País Vasco, transcurrido el cual sin haberse notificado resolución alguna, los interesados podrán entender desestimada su solicitud de subvención, a los efectos de lo establecido en el artículo 25.1.a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

7.– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak edo haren erakunde autonomoek emandako izaera bereko laguntzen edo diru-laguntzen esparruan hasi den eta oraindik bideratzen ari den itzultzeko edo zigortzeko prozedura oro amaiturik izan beharko da, elkarte onuradunei diru-laguntzak emateko eta, egoki bada, ordaintzeko.

7.– La concesión y, en su caso, el pago a las asociaciones beneficiarias de las subvenciones quedarán condicionados a la terminación de cualquier procedimiento de reintegro o sancionador que, habiéndose iniciado en el marco de ayudas o subvenciones de la misma naturaleza concedidas por la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus Organismos Autónomos, se halle todavía en tramitación.

15. artikulua.– Ordainketa.

Artículo 15.– Pago.

1.– Diru-laguntzak ondoren zehazten den moduan ordaindu beharko dira:

1.– El abono de la subvención se realizará de la siguiente manera:

a) Lehenengo ordainketa, emandako zenbatekoaren % 50a, eman dela jakinarazi ondoren egingo da, jakinarazpena jaso eta hilabete igaro ondoren.

a) Un primer pago, por importe equivalente al 50% de la cuantía concedida, se realizará tras la notificación de la concesión, una vez transcurrido el plazo de un mes tras la fecha de su recepción.

b) Gainontzeko zenbatekoa diru-laguntzaren xede diren gastu guztiak behar bezala justifikatu ondoren ordainduko da, eskabidea egin den ekitaldiaren ondorengo ekitaldiko urtarrilaren 31 baino lehen; eta, horretarako, gastua justifikatzeko agiriak aurkeztu beharko dira.

b) La cantidad restante se abonará una vez haya sido debidamente justificada la totalidad de los gastos objeto de subvención, antes del 31 de enero del ejercicio siguiente al año de la solicitud, debiendo presentar para ello los documentos justificativos del gasto.

2.– Diru-laguntzak ordaintzeko, amaitu egin beharko da izapidetzen ari den itzulketa- edo zehapen-prozedura oro. Ez da ordainketa egingo harik eta elkarte onuradunak zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak bete arte, edo itzulketaren bidezkotasuna adierazten duen ebazpen bat tarteko dela zorduna bada.

2.– El pago de las subvenciones quedará condicionado a la terminación de cualquier procedimiento de reintegro o sancionador que se halle en tramitación. No se realizará el pago en tanto que la asociación beneficiaria no se halle al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social o sea deudora por resolución de procedencia de reintegro.

3.– Diru-laguntzaren likidazioa egiteko eta ordaintzeke dagoen zenbatekoa ordaintzeko, elkarte onuradunek agiri bidez justifikatu beharko dute diruz lagundutako jarduera gauzatu dela, baita haren kostua ere, baita zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean izaten jarraitzen dutela ere.

3.– Para la liquidación de la subvención y la materialización del pago de la cantidad pendiente, las asociaciones beneficiarias deberán justificar documentalmente la materialización de la actuación subvencionada y su costo, así como el mantenimiento del requisito de encontrarse al corriente en el pago de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social.

16. artikulua.– Elkarte onuradunen betebeharrak.

Artículo 16.– Obligaciones de las asociaciones beneficiarias.

1.– Agindu honetan araututako diru-laguntzen onuradunek betebehar hauek dituzte: diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 14. eta 46. artikuluetan aurreikusitakoak, EAEko Ogasun Orokorra Ordenatzeko Printzipioen Legearen testu bateginaren 50.2 artikuluan ezarritakoak; eta, edonola ere, honako hauek:

1.– Las beneficiarias de las subvenciones reguladas en el presente Decreto deberán cumplir las obligaciones previstas en los artículos 14 y 46 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, las prevenidas en el artículo 50.2 del TRLPOHGPV y, en todo caso, las siguientes:

a) Zertarako ematen den, horretarako erabiltzea diru-laguntza.

a) Utilizar la subvención para el concreto destino para el que ha sido concedida.

b) Arrazari buruzko araudi espezifikoa eta dagokion administrazioak onartutako hobekuntza-programa betetzea.

b) Cumplir con la reglamentación específica de la raza y con el programa de mejora aprobado por la Administración correspondiente.

c) Eusko Jaurlaritzan abeltzaintza-arloan eskumena duen zuzendaritzak eta Europar Batasuneko organo eskudunek egiten dituen egiaztapenen mende eta Kontrol Ekonomikoko Bulegoak burutzen duen ikuskaritzaren mende egotea, Euskal Autonomia Erkidegoko aurrekontu orokorren kontura eskuratzen diren laguntza edo diru-laguntzei dagokienez. Era berean, Herri Kontuen Euskal Epaitegiaren araudi bereziko neurrien mende ere egotea.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por la dirección del Gobierno Vasco competente en ganadería y por los órganos competentes de la Unión Europea, y a las de control que corresponden a la Oficina de Control Económico en relación con las ayudas y subvenciones percibidas con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi, además de las previstas por la normativa específica del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas.

d) Eusko Jaurlaritzan abeltzaintza-arloan eskumena duen zuzendaritzak, Europar Batasuneko organo eskudunek, Kontrol Ekonomikorako Bulegoak eta Herri Kontuen Euskal Epaitegiak diru-laguntzen destinoa fiskalizatzeko lanetan eskatzen dieten informazio guztia aurkeztu beharko dute.

d) Facilitar cuanta información que les sea requerida por la dirección del Gobierno Vasco competente en ganadería, los órganos competentes de la Unión Europea, la Oficina de Control Económico y el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, en el ejercicio de sus funciones de fiscalización del destino de las subvenciones.

e) Eusko Jaurlaritzan abeltzaintza-arloan eskumena duen zuzendaritzari jakinaraztea bestelako administrazio edo erakunde publiko zein pribatuetatik xede berarekin jasotako diru-laguntzak, laguntzak, diru-sarrerak edo baliabideak, bai eta diru-laguntza ematean kontuan hartutako gorabehera objektibo edo subjektiboetan izandako aldaketak ere.

e) Comunicar a la dirección del Gobierno Vasco competente en materia de ganadería la obtención de subvenciones o ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedente de cualesquiera administraciones o entes tanto públicos como privados, y la modificación de cualquier circunstancia tanto objetiva como subjetiva que hubiese sido tenida en cuenta para la concesión de la subvención.

f) Emandako diru-laguntza onartzea. Ildo horretatik, diru-laguntza eman zaiola dioen jakinarazpena jasotzen duen egunetik hasi eta hamabost eguneko epean elkarte onuradunak diru-laguntzari esanbidez eta idatziz uko egiten ez badio, pentsatuko da diru-laguntza onartu duela.

f) Aceptar la subvención concedida. En este sentido, si en el plazo de quince días desde la fecha de recepción de la notificación de la concesión de la subvención la asociación beneficiaria no renuncia expresamente y por escrito a la misma, se entenderá que esta queda aceptada.

g) Elkarte onuradunek jasotako diru-laguntzen eta laguntzen berri eman beharko dute, gardentasunari, informazio publikoa eskuratzeko bideari eta gobernu onari buruzko abenduaren 9ko 19/2013 Legean xedatutako moduan eta baldintzetan.

g) Las asociaciones beneficiarias deberán dar publicidad de las subvenciones y ayudas percibidas en los términos y condiciones establecidos en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

h) Elkarte onuradunek behar bezala jakinarazi beharko dute, erregelamendu bidez xedatutako moduan, diru-laguntza jaso duten programa, jarduera, inbertsio edo jarduketen finantzaketa hori publikoa izan dela.

h) Las asociaciones beneficiarias deberán dar la adecuada publicidad del carácter público de la financiación de programas, actividades, inversiones o actuaciones de cualquier tipo que sean objeto de subvención, en los términos reglamentariamente establecidos.

2.– Elkarte onuradunak eskabidea aurkezten den urtean egin beharko ditu diruz lagundutako gastuak, eta, eskabidea egin den ekitaldiaren ondorengo ekitaldiko urtarrilaren 31 baino lehen, Eusko Jaurlaritzan abeltzaintza-arloan eskumena duen zuzendaritzari honako agiriak bidali beharko dizkio:

2.– La asociación beneficiaria deberá ejecutar los gastos subvencionados en el año de presentación de solicitud y remitir a la dirección del Gobierno Vasco competente en materia de ganadería, antes del 31 de enero del ejercicio siguiente al de la solicitud, los siguientes documentos:

a) Eskabidearekin aurkeztu eta Sailak onetsitako gastu eta sarreren aurrekontua nola gauzatu den zehatz-mehatz azaltzen duen txostena.

a) Informe detallado de la ejecución total del presupuesto de gastos e ingresos presentado para la solicitud y aprobado por el Departamento.

b) Fakturak edo ordainagiriak, diru-laguntza onartu den ekitaldiari dagozkionak, eta diru-laguntzaren xedearen gastua egin dela justifikatzen dutenak. Gainera, 2.500 eurotik gorako fakturei banku-ordainagiria erantsiko zaie.

b) Facturas o documentos justificativos de pago, correspondientes al ejercicio de aprobación de la subvención, de la realización del gasto objeto de la subvención. Las facturas superiores a 2.500 euros deberán ir acompañadas del correspondiente comprobante bancario de pago.

c) Elkartearen plantillako langileen izenen zerrenda.

c) Relación nominal de las personas incluidas en la plantilla de la asociación.

d) Egindako jardueren txostena.

d) Memoria de actividades realizadas.

a), b) eta c) puntuek balioko dute ETE izateko baldintzak betetzen dituztela egiaztatzeko, Europako Batzordearen 2014ko ekainaren 25eko 702/2014 (EB) Erregelamenduaren I. eranskinaren definizioaren arabera.

Los puntos a), b) y c) servirán para acreditar que cumplen con los requisitos para ser PYME, según la definición del Anexo I del Reglamento (UE) n.º 702/2014, de la Comisión, de 25 de junio de 2014.

17. artikulua.– Baldintzak aldatzea eta ez-betetzeak.

Artículo 17.– Alteración de condiciones e incumplimientos.

1.– Diru-laguntzak emateko eta ordaintzeko kontuan hartu diren baldintzen aldaketa orok eragin dezake diru-laguntzak emateko ebazpena aldatzea, betiere dekretu honetako 3. artikuluan ezarritako betekizunak errespetatzen badira. Ez-betetzea dagoela ulertuko da aurreikusitako jardueren % 50 egiten ez direnean.

1.– Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión y pago de las subvenciones, siempre que se salvaguarden los requisitos establecidos en el artículo 3 de este Decreto podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión de las subvenciones. Se considerará que hay incumplimiento cuando no se realice el 50% de las actividades previstas.

2.– EAEko Ogasun Orokorra Ordenatzeko Printzipioen Legearen testu bateginaren 53.1 artikuluan eta Diru-laguntzen Lege Orokorraren 37.1 artikuluan aurreikusitako kasuetan, ezin izango da laguntzaren edo diru-laguntzaren ordainketa galdatu, eta aurretik zerbait ordaindu bazaie, bidezkoa izango da, batetik, jasotako zenbatekoak itzularaztea, eta, bestetik, laguntza edo diru-laguntza ordaindu zenetik aurrera sortuko ziren diru-laguntza gaietan aplikatzekoak diren korrituak galdatzea.

2.– No será exigible el abono de la ayuda o subvención, y en su caso procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia de los intereses legales aplicables en materia de subvenciones desde el momento del pago de la ayuda o subvención, en casos previstos en los artículos 53.1 del TRLPOHGPV y 37.1 de la LGS.

3.– Elkarte onuradunek arau honetan ezarritako betekizunak bete ezean, Eusko Jaurlaritzan abeltzaintza-arloan eskumena duen zuzendariak emandako ebazpen bidez, diru-laguntzarako eskubidea galdu dutela adieraziko da; horretarako, aldez aurretik, ez-betetzeari buruzko espedientea bideratuko da, eta, bertan, interesdunari entzungo zaio; era berean, hala badagokio, ezarriko da jasotako diru-laguntzaren printzipala eta diru-laguntza gaietan aplikatzekoak diren berandutze-interesak itzuli beharra, Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onesten duen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintza Dekretuan eta abenduaren 17ko 698/1991 Dekretuan ezarritakoarekin bat etorriz.

3.– En caso de que las asociaciones beneficiarias incumplan los requisitos establecidos en la presente norma, la pérdida del derecho a la subvención se declarará mediante resolución de la persona titular de la dirección del Gobierno Vasco competente en materia de ganadería, previo expediente de incumplimiento en el que se dará audiencia a la asociación interesada, y determinará, en su caso, la obligación a reintegrar a la Tesorería General del País Vasco el principal de las cantidades percibidas, así como los intereses aplicables en materia de subvenciones, de conformidad con lo previsto en el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, y el Decreto 698/1991, de 17 de diciembre.

18. artikulua.– Diru-laguntzen bateragarritasuna.

Artículo 18.– Compatibilidad de las subvenciones.

1.– Dekretu honetan ezarritako diru-laguntzak ematea bateragarria izango da xedapen honen arabera diruz laguntzekoak diren gastuak ordaintzeko beste erakunde publiko edo pribatu batzuek emandako laguntzekin, 702/2014 (EB) Erregelamenduan aurreikusitako mugetaraino.

1.– La concesión de las subvenciones previstas en el presente Decreto será compatible con la obtención de cualquier otro tipo de subvención o ayuda concedida por otras instituciones o entidades públicas o privadas para sufragar los gastos subvencionables por la presente disposición, hasta los límites previstos en el Reglamento (UE) n.º 702/2014.

2.– Beste diru-laguntza batzuk lortzearen ondorioz diruz lagun daitekeen gehieneko muga gaindituz gero, dekretu honetan araututako diru-laguntzak emateko ebazpena aldatuko da. Horretarako, Eusko Jaurlaritzan abeltzaintza-arloan eskumena duen zuzendariak aldatzeko ebazpena emango du, eta, bertan, emandako zenbatekoak gutxituko dira, elkarte interesdunari entzun ondoren.

2.– La superación del límite máximo de la cuantía subvencionable por obtención concurrente de otras ayudas o subvenciones dará lugar a la modificación de la resolución de concesión de las subvenciones convocadas en este Decreto. A estos efectos, se dictará por la persona titular de la dirección del Gobierno Vasco competente en materia de ganadería la oportuna resolución de modificación en la que se minorarán los importes de la subvenciones concedida, previa audiencia a la asociación interesada.

19. artikulua.– Datuak babestea.

Artículo 19.– Protección de datos.

Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Sailak datuak babespean tratatzeko konpromisoa hartzen du, Izaera Pertsonaleko Datuak Babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoan eta aplikatu beharreko gainerako araudian ezarritakoarekin bat etorriz.

El Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras se compromete a tratar los datos con el grado de protección que corresponda, de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y demás normativa aplicable al efecto.

XEDAPEN GEHIGARRIA
DISPOSICIÓN ADICIONAL

1.– Produkzioko arraza garbien abeltzain elkarteei zuzendutako diru-laguntzen deialdia egiten da 2017rako, arraza horiek kontserbatzeko, hautatzeko, hobetzeko eta sustatzeko.

1.– Se convocan, para 2017, subvenciones destinadas a las asociaciones ganaderas de razas puras de producción, para su conservación, selección, mejora y fomento.

2.– Eskabideak Eusko Jaurlaritzako Abeltzaintzako zuzendariari bidali behar zaizkio, eta aurrez aurre abeltzaintzaren alorrean eskumena duen sailaren bulegoetan aurkeztuko dira, edo Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legean ezarritako moduetako batean, eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren eta bere erakunde autonomiadunen erregistroen sorrera, antolaketa eta funtzionamenduari buruzko apirilaren 29ko 72/2008 Dekretuan xedatutakoarekin bat.

2.– Las solicitudes estarán dirigidas a la Directora de Agricultura y Ganadería de Gobierno Vasco, y se presentarán de forma presencial en las dependencias del Departamento competente en dicha materia, o bien en cualesquiera de las formas previstas en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y conforme a lo dispuesto en el Decreto 72/2008, de 29 de abril de creación, organización y funcionamiento de los registros de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus Organismos Autónomos.

3.– Eskabideak aurkezteko epea hilabetekoa izango da, dekretu hau argitaratu eta biharamunetik hasita.

3.– El plazo de presentación de solicitudes será un mes a partir del día siguiente a la publicación de este Decreto.

4.– Elkartearen zuzendaritza-organoetan emakumearen presentziarik bada, 15 puntu emango dira.

4.– La presencia de mujeres en los órganos de dirección de la asociación se valorará con 15 puntos.

5.– Deialdi honetan sartuta dauden diru-laguntzek 2017ko aurrekontu-ekitaldirako 17.1.03.32.0200.1.454.99.71110.002.M aurrekontu-kontsignazioa izango dute, 350.000 eurokoa.

5.– Las subvenciones incluidas en esta convocatoria dispondrán para el ejercicio presupuestario 2017 de la consignación presupuestaria 17.1.03.32.0200.1.454.99.71110.002.M por un importe de 350.000 euros.

AZKEN XEDAPENA.– Indarrean sartzea.
DISPOSICIÓN FINAL.– Entrada en vigor.

Dekretu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean sartuko da indarrean.

Este Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteizen, 2017ko urriaren 24an.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 24 de octubre de 2017.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

Ekonomiaren Garapeneko eta Azpiegituretako sailburua,

La Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras,

MARÍA ARANZAZU TAPIA OTAEGUI.

MARÍA ARANZAZU TAPIA OTAEGUI.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común