Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

231. zk., 2018ko azaroaren 30a, ostirala

N.º 231, viernes 30 de noviembre de 2018


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

SEGURTASUN SAILA
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD
5896
5896

172/2018 DEKRETUA, azaroaren 27koa, Ertzaintzako zerbitzu-egintzaren deklarazioa eta kondekorazioen eta ohorezko sarien erregimena arautzen duen Dekretua aldatzen duena.

DECRETO 172/2018, de 27 de noviembre, de modificación del Decreto regulador de la declaración de acto de servicio y régimen de condecoraciones y distinciones honoríficas de la Ertzaintza.

Ertzaintzako kondekorazioen eta ohorezko sarien erregimena urriaren 16ko 202/2012 Dekretuan arautzen da (202/2012 Dekretua, Ertzaintzako zerbitzu-egintzaren deklarazioa eta kondekorazioen eta ohorezko sarien erregimena arautzeko dena).

El régimen de condecoraciones y distinciones honoríficas de la Ertzaintza se regula en el Decreto 202/2012, de 16 de octubre, regulador de la declaración de acto de servicio y régimen de condecoraciones y distinciones honoríficas de la Ertzaintza.

Dekretu horrek, batetik, Euskal Herriko Poliziari buruzko uztailaren 17ko Legearen 79. artikuluan zerbitzu-egintzari buruz jasotako aurreikuspenak garatzen ditu, eta, bestetik, ondo egindako polizia-lana (ertzaintzako langileen kasuan) edo segurtasun publikoaren zerbitzura egindako lana (hirugarrenen kasuan) goraipatzeko ohorezko sariak emateko araudia jasotzen du.

En dicho Decreto se desarrolla, por una parte, las previsiones relativas a la declaración de acto de servicio contenidas en el artículo 79 de la Ley 4/1992, de 17 de julio, de la Policía del País Vasco, y por otro, contiene una regulación sobre el otorgamiento de distinciones honoríficas para honrar el buen trabajo policial en el caso del personal de la Ertzaintza o al servicio de la seguridad pública en el caso de terceros.

Araudi horretan, aplikazioaren denbora-eremua definitu zen, merezimenduzko egitateak noiz gertatu ziren kontuan izanda; hau da, dekretu hori indarrean jarri aurreko egitateei lehenago indarrean zegoen araudia aplikatuko zitzaien, hartara eragotzi gabe jasotako dominak edo zorion-adierazpenak araudi berriaren arabera parekatzea, ondorioei dagokienez.

Dicha regulación definía su ámbito temporal de aplicación atendiendo al momento en que se produjeron los hechos meritorios, de forma que a hechos acaecidos con anterioridad a la entrada en vigor de tal Decreto se les aplicaba lo previsto en la normativa anteriormente vigente que resultara de aplicación, sin perjuicio de que las medallas o felicitaciones recibidas tuvieran una equiparación en efectos con arreglo a la nueva normativa.

Legezko aurreikuspen horrek, printzipioz, segurtasun juridikoa ematen dion arren araudi batetik besterako igarotzeari, aldi berean, arazoak planteatu ditu 2012aren aurreko eta ondorengo ibilbide profesionalak edo egitate eta jarrera profesional jarraituak edo etenak baloratzeko orduan; izan ere, ez dirudi egokia denik denbora-eten bat ezartzea batzuen eta besteen artean, eta araudi desberdinen mende egotea batzuk eta besteak, eta are gutxiago 2012aren aurreko guztia kontuan ez hartzea.

Esta previsión legal, aunque en principio dota de seguridad jurídica al tránsito normativo, ha planteado igualmente problemas a la hora de determinar cómo valorar trayectorias profesionales o hechos y actitudes profesionales de producción continuada o discontinua antes y después de 2012, ya que no parecía adecuado establecer un corte temporal entre unos y otros y sujetarlos a normativas diferentes y, menos aún, no tener en cuenta todo lo anterior a 2012.

Bestetik, gerora ikusi da izan zirela jarduketa nabarmenak, bere sasoian aitormenik izan ez zutenak, sasoi hartan indarrean zen araudia ez zegoelako egokituta edo segurtasun publikorako egindako jarduketa haien garrantzia gerora agertu delako. Kasu horietan ere ez dirudi egokiena denik kondekorazioa dagoeneko indargabetuta dagoen araudi baten arabera ematea eta gaur egun fabrikatzen ez diren domina edo bereizgarriak ematea.

Por otra parte en la práctica se han advertido supuestos de actuaciones sobresalientes que no fueron en su momento objeto de reconocimiento por inadecuación de la normativa en su momento vigente o porque ha podido aflorar con posterioridad la transcendencia de lo actuado para la seguridad pública. En tales casos tampoco parece lo más adecuado el otorgamiento de la condecoración conforme a una normativa ya derogada y unos tipos de medallas o distintivos que no se fabrican en la actualidad.

Hori dela eta, dekretu honen bidez, urriaren 16ko 202/2012 Dekretuaren araubide iragankorra aldatzen da, dekretu horren aurreko merezimenduzko egitate edo jarduketak gaur egun indarrean den araudiarekin bat etorriz baloratu daitezen, baldin eta gertatu zirenean indarrean zen araudiaren arabera baloratu ez baziren. Horrek ez du esan nahi, jakina, bere sasoian jasotako kondekorazioak eta sariak berriz aztertuko direnik. Horrek ez dauka zentzurik; izan ere, dekretuak berak ezartzen zituen kondekorazio eta sari horien eta dekretuan bertan araututako sarien arteko baliokidetasunak.

Por tales razones, por medio del presente Decreto se modifica el régimen transitorio del Decreto 202/2012, de 16 de octubre, con la finalidad de que los hechos o actuaciones meritorias anteriores a dicho Decreto que no hubieran sido objeto de valoración conforme a la normativa vigente en el momento de su producción puedan ser valorados conforme a la normativa hoy vigente. Ello por supuesto no implica proceder a la revisión de las condecoraciones y distinciones ya recibidas en su momento, lo cual carece de sentido, ya que el propio Decreto establecía su equiparación con las distinciones que regulaba.

Beste alde batetik, aldaketa hau aprobetxatuz, praktikak erakutsi dituen gai batzuk argituko dira, eta, batez ere, gehiago zehaztuko da zer kasutan eman litekeen polizia-lanarengatiko bereizgarri zuridun domina.

Por otra parte se aprovecha la modificación para clarificar algunas cuestiones derivadas de la práctica y especialmente se pormenoriza más los supuestos en los que cabe la concesión de la medalla al reconocimiento de la labor policial con distintivo blanco.

Zorion-adierazpenak emateko prozedura zehatzago arautuko du, eta zorion-adierazpenok ez direla meritutzat joko lanpostuak betetzeko eta barne sustapenerako deialdietan, nahiz eta zorion-adierazpenok aintzat hartu ahal izan polizia-lanarengatiko bereizgarri zuridun domina emateko.

Se contempla una regulación más detallada del procedimiento para otorgar las felicitaciones, especificando que las mismas no son consideradas como mérito en los procedimientos de provisión o selección, aunque pueden ser tomadas en consideración para la concesión de medalla al reconocimiento de la labor policial con distintivo blanco.

Hori dela bide, Ertzaintzaren Kontseiluak aldeko txostena eman duenez, Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoarekin bat etorriz, Segurtasuneko sailburuak proposatuta, eta Gobernu Kontseiluaren 2018ko azaroaren 27ko bilkuran aztertu eta onartu ondoren, honako hau

En su virtud, habiendo emitido informe el Consejo de la Ertzaintza, de acuerdo con la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi, a propuesta de la Consejera de Seguridad, previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en sesión celebrada el día 27 de noviembre de 2018,

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:

Lehenengo artikulua.– Ertzaintzako zerbitzu-egintzaren deklarazioa eta kondekorazioen eta ohorezko sarien erregimena arautzen duen urriaren 16ko 202/2012 Dekretuaren 1. artikuluan paragrafo bat eransten da. Honela idatzita egongo da:

Artículo primero.– Se añade un nuevo párrafo al artículo 1 del Decreto 202/2012, de 16 de octubre, regulador de la declaración de acto de servicio y régimen de condecoraciones y distinciones honoríficas de la Ertzaintza, con la siguiente redacción:

«Dekretu honetan jasotako erregulazioa, Ertzaintzako karrerako funtzionarioei ez ezik, funtzionario izaera galdu dutenei ere aplikatuko zaie, bai eta Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiako prestakuntza-ikastaroa gainditu duten praktiketako funtzionarioei ere, baldin eta bi kasuetan jarduketa edo egitate horiek Ertzaintzan lanean diharduten bitartean egindakoak badira.»

«La regulación contemplada en este Decreto es de aplicación además de al personal funcionario de carrera de la Ertzaintza, a quienes hubieran perdido tal condición funcionarial, así como al personal funcionario en prácticas que hubiera superado el curso formativo de la Academia Vasca de Policía y Emergencias, siempre que en ambos casos se trate de hechos o actuaciones acaecidas durante su desempeño profesional en la Ertzaintza»

Bigarren artikulua.– Ertzaintzako zerbitzu-egintzaren deklarazioa eta kondekorazioen eta ohorezko sarien erregimena arautzen duen urriaren 16ko 202/2012 Dekretuaren 8.1 artikuluaren bigarren paragrafoa aldatzen da; honela geratzen da idatzita:

Artículo segundo.– Se modifica el párrafo segundo del artículo 8.1 del Decreto 202/2012, de 16 de octubre, regulador de la declaración de acto de servicio y régimen de condecoraciones y distinciones honoríficas de la Ertzaintza, que pasa a tener la siguiente redacción:

«Bestetik, domina hori jasotzeko eskubidea izango dute ezohiko polizia-jarduerek, baldin eta beren izaeragatik, hain meritu handikoak izanda, goi-mailako aitorpena merezi badute. Horretarako, funtzionarioak bere bizitza arriskuan jarri behar izan du, egiaz.»

«Asimismo, tendrán derecho a esta medalla aquellas otras actuaciones policiales extraordinarias que revistan por su naturaleza y carácter un mérito tan excepcional que requieran un alto reconocimiento, en los que el funcionario o funcionaria haya puesto en peligro su vida, de una manera real.»

Hirugarren artikulua.– Ertzaintzako zerbitzu-egintzaren deklarazioa eta kondekorazioen eta ohorezko sarien erregimena arautzen duen urriaren 16ko 202/2012 Dekretuaren 8.2 artikulua ezabatzen da.

Artículo tercero.– Se suprime el artículo 8.2 del Decreto 202/2012, de 16 de octubre, regulador de la declaración de acto de servicio y régimen de condecoraciones y distinciones honoríficas de la Ertzaintza.

Laugarren artikulua.– Ertzaintzako zerbitzu-egintzaren deklarazioa eta kondekorazioen eta ohorezko sarien erregimena arautzen duen urriaren 16ko 202/2012 Dekretuaren 9.1 artikulua aldatzen da; honela geratzen da idatzita:

Artículo cuarto.– Se modifica el artículo 9.1 del Decreto 202/2012, de 16 de octubre, regulador de la declaración de acto de servicio y régimen de condecoraciones y distinciones honoríficas de la Ertzaintza que pasa a tener la siguiente redacción:

«1.– Polizia-lanarengatiko bereizgarri berdedun domina Segurtasun Sailburuordetzako titularrak eman ahalko du egitate garrantzitsuak edo ezohiko polizia-jarduerak burutzen direnean, baldin eta beren izaeragatik, hain meritu handikoak izanda, goi-mailako aitorpena merezi badute. Dena den, ez da nahitaezkoa funtzionarioaren bizitzarako arriskugarriak izatea (aurreko paragrafoaren zentzuan) edo ez dute zertan zerbitzu-egintzaren deklarazioa merezi.»

«1.– La medalla al reconocimiento de la labor policial con distintivo verde podrá otorgarse por la persona titular de la Viceconsejería de Seguridad en caso de realización de hechos relevantes o actuaciones policiales extraordinarias que revistan por su naturaleza y carácter un mérito tan excepcional que requieran su alto reconocimiento, aun cuando no reúnan la condición de riesgo personal para su propia vida en el sentido del artículo anterior o no sean merecedoras de declaración de acto de servicio.»

Bosgarren artikulua.– Ertzaintzako zerbitzu-egintzaren deklarazioa eta kondekorazioen eta ohorezko sarien erregimena arautzen duen urriaren 16ko 202/2012 Dekretuaren 10. artikulua aldatzen da; honela geratzen da idatzita:

Artículo quinto.– Se modifica el artículo 10 del Decreto 202/2012, de 16 de octubre, regulador de la declaración de acto de servicio y régimen de condecoraciones y distinciones honoríficas de la Ertzaintza, que pasa a tener la siguiente redacción:

«10. artikulua.– Polizia-lanarengatiko bereizgarri zuridun domina.

«Artículo 10.– Medalla al reconocimiento de la labor policial con distintivo blanco.

1.– Kasu hauetan, polizia-lanarengatiko bereizgarri zuridun domina Segurtasun Sailburuordetzako titularrak eman ahalko du aparteko meritutzat jo daitezkeen jokabide eredugarriak saritzeko:

1.– La medalla al reconocimiento de la labor policial con distintivo blanco podrá otorgarse por la persona titular de la Viceconsejería de Seguridad para premiar conductas ejemplares dignas de resaltarse como mérito extraordinario en los siguientes casos:

a) Zailtasun edo garrantzi handiko zerbitzuetan, operatiboetan edo jarduketetan izandako parte-hartze arrakastatsua, berorietan lanbide arloko edo gizalegezko dohainak erakutsi badira.

a) La participación exitosa en servicios, operativos o actuaciones policiales que impliquen gran dificultad o importancia cuando se hayan evidenciado relevantes cualidades profesionales o cívicas.

b) Bere lan-ibilbidean maiz eta era nabarian nabarmentzea polizia-eginkizunak betetzeko lanetan.

b) Sobresalir durante su trayectoria profesional con habitualidad y notoriedad en el cumplimiento de los deberes policiales.

c) Kidegoaren ospea hobetzeko edo zerbitzuan erabilgarriak diren lanbide edo zientzia arloko lan edo azterketa bikainak egin izana, betiere ezohikoak badira.

c) Haber realizado destacados trabajos o estudios profesionales o científicos que redunden en el prestigio del cuerpo o en utilidad para el servicio, siempre que tengan carácter extraordinario.

2.– Domina jaso izana meritutzat joko da lanpostuak betetzeko eta barne-sustapeneko deialdietan, indarrean dagoen araudian eta deialdien oinarrietan ezarritakoaren arabera.»

2.– La concesión de esta medalla constituye mérito en las convocatorias de provisión de puestos de trabajo y de promoción interna de conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente y en las bases de las convocatorias.»

Seigarren artikulua.– Ertzaintzako zerbitzu-egintzaren deklarazioa eta kondekorazioen eta ohorezko sarien erregimena arautzen duen urriaren 16ko 202/2012 Dekretuan artikulu berri bat eransten da: 10 bis artikulua. Honela idatzita egongo da:

Artículo sexto.– Se añade un nuevo artículo 10 bis al Decreto 202/2012, de 16 de octubre, regulador de la declaración de acto de servicio y régimen de condecoraciones y distinciones honoríficas de la Ertzaintza, con la siguiente redacción:

«10 bis artikulua.– Zorion-adierazpenak.

«Artículo 10 Bis.– Felicitaciones.

1.– Unitateburuek edo haien nagusi hierarkikoek idatziz eta formalki zoriondu ahal izango dituzte beren ardurapean daudenek egindako merezimenduzko jarduketak, baldin eta merezimenduzkoak izanik domina ematea merezi ez badute. Zoriontze hori haren kabuz egin daiteke edo unitateko lankideek edo menpekoek arrazoitutako mozio bat dela eta.

1.– Las personas que desempeñen funciones de Jefatura de la Unidad o sus superiores jerárquicos podrán felicitar formalmente por escrito las actuaciones meritorias que realicen las personas bajo su responsabilidad que siendo meritorias no sean merecedoras del otorgamiento de medalla, sea a iniciativa propia o por moción razonada de compañeros o subordinados de la misma unidad.

2.– Horretarako, zorion-adierazpena eman baino lehenago, zorion-adierazpena egin duenaren nagusi hierarkikoaren oniritzia eta bere unitateko kideen jokabide profesionala aztertzeaz arduratzen den Ertzaintzako unitatearen aldeko txostena izan beharko dira.

2.– Para ello con carácter previo al otorgamiento de la felicitación, deberá recabarse el visto bueno del superior jerárquico de quien felicite y la evaluación favorable de la unidad de la Ertzaintza encargada de examinar la conducta profesional de sus miembros.

3.– Zorion-adierazpena idazki arrazoitu bidez egin beharko da, eta banan-banan bidaliko zaio zoriondutako bakoitzari, eta langilearen espedientean jasoko da.

3.– La felicitación deberá ser realizada por escrito motivado y se dirigirá, de manera individualizada, a cada uno de los felicitados o felicitadas y se anotará en el expediente personal.

4.– Zorion-adierazpena jasotzea ez da meritutzat hartuko lanpostuak betetzeko eta barne-sustapeneko deialdietan.

4.– Su otorgamiento no constituye mérito en las convocatorias de provisión de puestos de trabajo y de promoción interna.

Dena den, xedapen honetan ezarritako prozeduraren arabera langilearen espedientean zenbait zorion-adierazpen formal behin baino gehiagotan jasoz gero, zorion-adierazpen horiek aintzat hartu ahal izango dira polizia-lanarengatiko bereizgarri zuridun domina emateko, dekretu honen 10.1 artikuluaren b) letra aplikatuta. Bereziki hartuko dira kontuan burutza desberdinek eman badituzte edo zorion-adierazpena jaso duenaren unitateko lankideek edo menpekoek arrazoitutako mozioen ondoriozkoak badira.»

No obstante, la reiteración de varias felicitaciones formales anotadas en el expediente personal, tras seguir el procedimiento establecido en este precepto, podrá tomarse en consideración para el otorgamiento de la medalla al reconocimiento de la labor policial con distintivo blanco por aplicación de la letra b) del artículo 10.1 de este Decreto. Se tendrán en consideración especialmente cuando hayan sido concedidas por jefaturas distintas o deriven de mociones razonadas de personas compañeras o subordinadas de la misma Unidad que la felicitada.»

Zazpigarren artikulua.– Ertzaintzako zerbitzu-egintzaren deklarazioa eta kondekorazioen eta ohorezko sarien erregimena arautzen duen urriaren 16ko 202/2012 Dekretuaren 14. artikulua aldatzen da; honela geratzen da idatzita:

Artículo séptimo.– Se modifica el artículo 14 del Decreto 202/2012, de 16 de octubre, regulador de la declaración de acto de servicio y régimen de condecoraciones y distinciones honoríficas de la Ertzaintza, que pasa a tener la siguiente redacción:

14. artikulua.– Ertzaintzako langileei emandako kondekorazioen eta sarien erregistroa.

«Artículo 14.– Registro de las condecoraciones y distinciones al personal de la Ertzaintza.

1.– Dekretu honetan araututako kondekorazioak eta ohorezko sariak, Ertzaintzako langileei dagozkienak, langileen erregistro-liburuaren atal batean jasoko dira. Erregistro horretaz Segurtasun Saileko Giza Baliabideen Zuzendaritza arduratuko da. Atal horrek Ertzaintzako langileentzat arautzen diren kondekorazioak eta ohorezko sariak adina atal izango ditu.

1.– Las condecoraciones y distinciones honoríficas reguladas en el presente Decreto referidas al personal de la Ertzaintza deberán inscribirse en una sección del registro de personal, cuya llevanza corresponde a la Dirección de Recursos Humanos del Departamento de Seguridad. Dicha sección estará dividida en tantas secciones como tipo de condecoraciones y distinciones honoríficas referidas al personal de la Ertzaintza se regulan.

2.– Funtzionarioaren espediente pertsonalean kondekorazioak eta ohorezko sariak idatziko dira, bai eta 10 bis artikuluaren arabera emandako zorion-adierazpenak ere.

2.– En el expediente personal del funcionario o funcionaria se anotarán, las condecoraciones y distinciones concedidas y las felicitaciones conferidas conforme a lo dispuesto en el artículo 10 bis.»

Zortzigarren artikulua.– Beste era batera idatzita geratuko da Ertzaintzako zerbitzu-egintzaren deklarazioa eta kondekorazioen eta ohorezko sarien erregimena arautzen duen urriaren 16ko 202/2012 Dekretuaren bigarren xedapen iragankorreko 1. paragrafoa:

Artículo octavo.– Se da nueva redacción al párrafo 1.º de la disposición transitoria segunda del Decreto 202/2012, de 16 de octubre, regulador de la declaración de acto de servicio y régimen de condecoraciones y distinciones honoríficas de la Ertzaintza:

«1.– Kondekorazioak eta sariak, dekretu hau indarrean jarri aurretik emandakoak badira, kondekorazio eta sari horiek emateko oinarri izan zen araudiaren mende egongo dira, hartara eragotzi gabe hurrengo paragrafoetan xedatutakoa.»

«1.– Las condecoraciones y distinciones concedidas con anterioridad a la entrada en vigor de este Decreto se regirán por lo previsto en la normativa conforme a la cual fueron concedidas, sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos siguientes.»

Bederatzigarren artikulua.– Ertzaintzako zerbitzu-egintzaren deklarazioa eta kondekorazioen eta ohorezko sarien erregimena arautzen duen urriaren 16ko 202/2012 Dekretuan xedapen iragankor berri bat eransten da, hirugarrena:

Artículo noveno.– Se añade una nueva disposición transitoria tercera al Decreto 202/2012, de 16 de octubre, regulador de la declaración de acto de servicio y régimen de condecoraciones y distinciones honoríficas de la Ertzaintza:

«Hirugarrena.– Dekretu hau indarrean jarri aurretik izandako merezimenduzko jarduketak dekretu honetan jasotako polizia-lanarengatiko dominak emateko baloratu ahal izango dira, baldin eta gertatu zirenean indarrean zen araudiaren arabera haien egileak kondekoratuak edo sarituak izan ez baziren haiengatik.»

«Tercera.– Las actuaciones meritorias acaecidas con anterioridad a la entrada en vigor de este Decreto podrán ser valoradas para la concesión de las medallas al reconocimiento de la labor policial previstas en el mismo, cuando los funcionarios o las funcionarias que las realizaron no hubieran sido condecorados o distinguidos por las mismas conforme a la normativa vigente en el momento de su producción.»

XEDAPEN IRAGANKORRA
DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Ez dira izapidetuko, ez eta langilearen espedientean idatziko ere, dekretu hau indarrean jarri baino lehenagoko egintzak direla-eta burutzak emandako zorion-adierazpenak, hartara eragotzi gabe urriaren 16ko 202/2012 Dekretua indarrean jartzen den egunetik aurrera langilearen espedientean idatzita daudenak.

No se tramitarán, ni anotarán en el expediente personal aquellas felicitaciones de jefatura relativas a hechos anteriores a la entrada en vigor de este Decreto, sin perjuicio de aquellas que ya figuraran anotadas en el mismo a partir de la entrada en vigor del Decreto 202/2012, de 16 de octubre.

XEDAPEN INDARGABETZAILEA
DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Indarrik gabe geratzen dira dekretu honetan zehaztutakoaren kontra doazen maila bereko edo txikiagoko bestelako xedapenak ere.

Quedan derogadas las disposiciones de igual o inferior rango que se opongan a lo dispuesto en el presente Decreto.

AZKEN XEDAPENA
DISPOSICIÓN FINAL

Dekretu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean jarriko da indarrean.

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteizen, 2018ko azaroaren 27an.

Lehendakaria,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

Segurtasuneko sailburua,

ESTEFANÍA BELTRÁN DE HEREDIA ARRONIZ.


Azterketa dokumentala

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 27 de noviembre de 2018.

El Lehendakari,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

La Consejera de Seguridad,

ESTEFANÍA BELTRÁN DE HEREDIA ARRONIZ.


Análisis documental

Euskadi, bien común