Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

94. zk., 2020ko maiatzaren 19a, asteartea

N.º 94, martes 19 de mayo de 2020


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

EKONOMIAREN GARAPEN ETA AZPIEGITURA SAILA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO E INFRAESTRUCTURAS
1988
1988

58/2020 DEKRETUA, maiatzaren 12koa, «Euskadiko Kirol Portuak» erakundearen estatutuak onartzeko eta jardueraren hasiera zehazteko.

DECRETO 58/2020, de 12 de mayo, por el que se aprueban los estatutos de «Euskadiko Kirol Portuak» y se determina el inicio de su actividad.

EAEko Portuen eta Itsas garraioaren ekainaren 28ko 2/2018 Legea Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkariaren 2018ko uztailaren 5eko alean argitaratu zen, 129. zenbakian. Xedapenaren helburuetako bat 1. artikuluan jasotakoa da, honatx: «Autonomia Erkidegoaren Portuko Administrazioaren egitura eta funtzionamendua ezartzea eta Euskadiko Kirol Portuak zuzenbide pribatuko erakunde publikoa sortzea. Erakunde horren ardura izango da Euskadiko itsas-aisialdiko erabilerako portu-azpiegiturak eta horiekin lotutako erabilera-guneak kudeatzea, bai Jaurlaritzak esleitzen dizkionak, bai kontzesionario gisa hartutako kudeaketak, eta Euskadiko Autonomia Erkidegoko Portuko Administrazioaren parte ere izango da.»

En el Boletín Oficial del País Vasco n.º 129, de 5 de julio de 2018, se publicó la Ley 2/2018, de 28 de junio, de Puertos y Transporte Marítimo del País Vasco. Uno de los objetivos de la disposición, recogido en el artículo 1, es el de «Establecer la estructura y funcionamiento de la Administración portuaria de la Comunidad Autónoma del País Vasco y crear el ente público de Derecho privado Euskadiko Kirol Portuak, responsable de la gestión de las infraestructuras portuarias de uso náutico-recreativo y las zonas de uso relacionadas con estas de Euskadi, tanto de los que el Gobierno le adscriba como de aquellos cuya gestión asuma en calidad de concesionario, y parte integrante de la Administración portuaria de la Comunidad Autónoma del País Vasco.»

Helburu hori 23. artikuluan gauzatzen da, zeinetan «Euskadiko Kirol Portuak» sortu baita nortasun juridiko propioa duen zuzenbide pribatuko erakunde publiko gisa, bere helburuak betetzeko jarduteko gaitasun osoa du eta portuen arloan eskuduna den Jaurlaritzako sailari atxikita dago. 23.2 artikuluan ezartzen da erakundea sortzen duen legean eta estatutuetan xedatutakoaren arabera eraenduko dela, eta estatutuok Eusko Jaurlaritzaren dekretu bidez onartuko dira, gaiaren arloan eskuduna den sailak proposatuta. Horrez gain, ekainaren 28ko 2/2018 Legearen lehen xedapen gehigarrian ezartzen da erakundearen jardueren hasiera Eusko Jaurlaritzaren dekretuaren bidez zehaztuko dela.

Este objetivo alcanza su materialización en el artículo 23, que crea el ente público de derecho privado «Euskadiko Kirol Portuak», con personalidad jurídica propia y plena capacidad para obrar para el cumplimiento de sus funciones, adscrito al departamento del Gobierno Vasco competente en materia de puertos. El apartado 2 del citado artículo 23 establece que este ente se regirá por lo dispuesto en la ley que lo crea y en sus estatutos que serán aprobados por decreto del Gobierno Vasco a propuesta del departamento competente en la materia. Además, el apartado 1 de la Disposición Adicional Primera de la Ley 2/2018, de 28 de junio, establece que el inicio de las actividades del ente se determinará por decreto del Gobierno Vasco.

Horregatik, legezko mandatu bikoitz hori bete beharrez, dekretu hau onartu dugu «Euskadiko Kirol Portuak» erakundearen estatutuak onartu eta bere jardueraren hasiera zehazteko.

Por ello, y con la finalidad de dar cumplimiento al doble mandado legal, se elabora el presente Decreto que aprueba los estatutos de «Euskadiko Kirol Portuak» y regula el inicio de su actividad.

Hala, Gobernuari buruzko ekainaren 30eko 7/1981 Legearen 18. artikuluaren ildotik, eta Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoarekin bat etorrita, Ekonomiaren Garapen eta Azpiegituretako sailburuaren proposamenez, eta Gobernu Kontseiluak 2020ko maiatzaren 12an egindako bileran gaia eztabaidatu eta onartu ondoren, honako hau

En su virtud, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 7/1981, de 30 de junio, de Gobierno, y de conformidad con la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi, a propuesta de la Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 12 de mayo de 2020,

XEDATU DUT:
DISPONGO:

1 artikulua.– Estatutuak onartzea.

Artículo 1.– Aprobación de Estatutos.

«Euskadiko Kirol Portuak» erakundearen estatutuak onartu dira, Euskadiko Portu eta Itsas Garraioko ekainaren 28ko 2/2018 Legearen 27. artikuluko 4. atalarekin bat etorririk, honako dekretu honi erantsirik doakion testuaren arabera.

Se aprueban los Estatutos de «Euskadiko Kirol Portuak», de conformidad con el apartado 4 del artículo 27 de la Ley 2/2018, de 28 de junio, de Puertos y Transporte Marítimo del País Vasco, conforme al texto que se acompaña como anexo al presente Decreto.

2 artikulua.– «Euskadiko Kirol Portuak» erakundearen jardueren hasiera.

Artículo 2.– Inicio de actividad de «Euskadiko Kirol Portuak».

2020. urteko ekainaren 1ean ekingo die lanei «Euskadiko Kirol Portuak» erakundeak.

«Euskadiko Kirol Portuak» iniciará sus actividades el día 1 de junio de 2020.

XEDAPEN IRAGANKORRA
DISPOSICIÓN TRANSITORIA

2020Ko ekainaren 1etik, harik eta «Euskadiko Kirol Portuak» erakundeko gobernu-organoak eratu arte, erakundea erabat martxan jartzeko burutu beharreko ekintzak Ekonomiaren Garapeneko eta Azpiegituretako sailburuak burutuko ditu.

Desde el 1 de junio de 2020 hasta la constitución de los órganos de gobierno de «Euskadiko Kirol Portuak», las actuaciones que resulten necesarias para alcanzar el pleno funcionamiento se ejercerán por la Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras.

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

Baimena ematen zaio Ekonomiaren Garapeneko eta Azpiegituretako sailburuari dekretu hau garatzeko eta betearazteko beharrezko diren xedapen guztiak hartzeko.

Se autoriza a la Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras para adoptar las disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecución del presente Decreto.

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Dekretu hau 2020ko ekainaren 1ean jarriko da indarrean.

El presente Decreto entrará en vigor el día 1 de junio de 2020.

Vitoria-Gasteizen, 2020ko maiatzaren 12an.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 12 de mayo de 2020.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

Ekonomiaren Garapeneko eta Azpiegituretako sailburua,

La Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras,

MARÍA ARANZAZU TAPIA OTAEGUI.

MARÍA ARANZAZU TAPIA OTAEGUI.

ERANSKINA, MAIATZAREN 12KO 58/2020 DEKRETUARENA
ANEXO AL DECRETO 58/2020, DE 12 DE MAYO
«EUSKADIKO KIROL PORTUAK» ERAKUNDEAREN ESTATUTUAK
ESTATUTOS DE «EUSKADIKO KIROL PORTUAK»
I. KAPITULUA
CAPÍTULO I
IZENA, IZAERA, HELBIDEA ETA JARDUERA-ESPARRUA
DENOMINACIÓN, NATURALEZA, DOMICILIO Y ÁMBITO DE ACTUACIÓN

1. artikulua.– Izena eta izaera.

Artículo 1.– Denominación y naturaleza.

1.– Zuzenbide pribatuko erakunde publikoa da hau, Euskadiko Portu eta Itsas Garraioko ekainaren 28ko 2/2018 Legeak sortu zuen, honako estatutu hauen bitartez arauturik, eta «Euskadiko Kirol Portuak» du izena.

1.– El ente público de derecho privado creado por la Ley 2/2018, de 28 de junio, de Puertos y Transporte Marítimo del País Vasco y regulado por los presentes Estatutos, se denomina «Euskadiko Kirol Portuak».

2.– «Euskadiko Kirol Portuak» zuzenbide pribatuko erakunde publikoa da, izaera juridiko propioa du eta bere zereginak betetzeko aldera jarduteko ahalmen erabatekoa, eta Eusko Jaurlaritzako sailetatik portuen inguruko gaietan eskumena daukan sailari atxikia dago.

2.– «Euskadiko Kirol Portuak» es un ente público de derecho privado, con personalidad jurídica propia y plena capacidad para obrar para el cumplimiento de sus funciones, adscrito al departamento del Gobierno Vasco competente en materia de puertos.

2. artikulua.– Araubide juridikoa.

Articulo 2.– Régimen jurídico.

1.– «Euskadiko Kirol Portuak» Euskadiko Portu eta Itsas Garraioko ekainaren 28ko 2/2018 Legeak xedatuta daukanaren arabera eta estatutu hauen arabera arautuko da. Kanpoko harremanetan, bere jarduera, oro har, zuzenbide zibilaren, merkataritza zuzenbidearen eta lan zuzenbidearen mende egongo da, ahal administratiboak erabiltzea dakarten egintzetan izan ezik, horiek zuzenbide administratiboaren mende izango baitira. Bere barneko harreman eta antolaketaren esparruan, izaera publikoko araudi aplikagarriaren mende jartzen da, aurrekontu-, ekonomia- eta finantza-araubidea, kontabilitatea, ondarea, kontratazioa edo funtzionarioak diren kontuan hartuta.

1.– «Euskadiko Kirol Portuak» se regirá por lo dispuesto en la Ley 2/2018, de 28 de junio, de Puertos y Transporte Marítimo del País Vasco y en los presentes Estatutos. Somete su actividad en las relaciones externas, con carácter general, a las normas de derecho civil, mercantil y laboral, excepto en los actos que impliquen ejercicio de potestades administrativas que estarán sujetos al derecho administrativo. En sus relaciones internas y de organización se somete a la normativa de naturaleza pública aplicable según se trate de régimen presupuestario, económico-financiero, contabilidad, patrimonial, contratación o personal funcionario.

2.– Hala, zuzenbide publikoaren mende egongo dira «Euskadiko Kirol Portuak» erakundearen harreman juridikoak, mugatze, kontrolatze, esku hartze edo zergapetze egintzen ondorioz sortutakoak eta, oro har, administrazioaren ahalmenak erabiltzea dakartenak, baita administrazioaren isiltasunaren araubideari eta administrazioaren egintzen aurka egiteari dagokienez ere. Bereziki, hauek dira administrazio izaerako egintzak:

2.– Así, se someten al derecho público las relaciones jurídicas de «Euskadiko Kirol Portuak» derivadas de actos de limitación, control, intervención o gravamen y, en general, aquellos que impliquen el ejercicio de potestades administrativas, incluido el régimen del silencio administrativo y la impugnación de sus actos. En particular, son actos de carácter administrativo los siguientes:

a) Portuko jabari publikoaren antolamendu- eta kudeatze-egintzak, emakida eta baimen administratiboak ematea barne.

a) Los actos de ordenación y gestión del dominio público portuario, incluido el otorgamiento de las concesiones y autorizaciones administrativas.

b) Portuen arloan indarrean dagoen legediak ezarritako zergak kudeatu, kitatu, ikuskatu eta biltzea.

b) Los actos de gestión, liquidación, inspección y recaudación de los tributos establecidos en la legislación vigente en materia de puertos.

c) Kontratazioaren arloan Euskadiko Kirol Portuakeko organo eskudunek ematen dituzten egintzak.

c) Los actos que dicten los órganos competentes de «Euskadiko Kirol Portuak» en materia de contratación.

3. artikulua.– Berezko bitarteko pertsonifikatua.

Artículo 3.– Medio propio personificado.

1.– «Euskadiko Kirol Portuak» erakundeak, administrazio instituzionalaren parte den aldetik, azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren bidez onartutako Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bateginaren 7.3 b) artikuluan xedatutakoaren arabera, bere jardueraren funtsezko zatia egingo du bitarteko propioa eta zerbitzu teknikoa dituen erakundeekin, eta Sektore Publikoko Kontratuei buruzko azaroaren 8ko 9/2017 Legearen 32. artikuluan eta uztailaren 27ko 116/2016 Dekretuaren IV. titulua, Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoaren kontratazio-araubideari buruzkoa, baliabide propioei eta zerbitzuei egindako enkarguei buruzkoan xedatutakoa. Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko sailek eta «Euskadiko Kirol Portuak» erakunde propioaren eta zerbitzu teknikoaren xede diren gainerako erakundeek lanak, zerbitzuak eta xedearekin zerikusia duen beste edozein jarduera enkargatu ahal izango diote.

1.– «Euskadiko Kirol Portuak», como parte integrante de la administración institucional, en virtud de lo dispuesto en el artículo 7.3 b) del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, realizará la parte esencial de su actividad con las entidades de las que es medio propio y servicio técnico, resultándole de aplicación lo dispuesto en el Artículo 32 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del Sector Público y el Título IV del Decreto 116/2016, de 27 de julio, sobre el régimen de la contratación del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi, relativo a encargos a medios propios y servicios técnicos. Los departamentos de la Administración General de la Comunidad Autónoma y las demás entidades para las que «Euskadiko Kirol Portuak» es medio propio y servicio técnico podrán encargar a la misma la realización de trabajos, servicios y cualesquiera actuaciones relacionadas con su objeto y fin.

2.– «Euskadiko Kirol Portuak» erakundeak, gomendioa egin duen sailak edo erakundeak bere aldetik ezarritako jarraibideen arabera, dagokion enkarguaren bidez eskatzen dizkion lanak egin beharko ditu. Mandatu horiek instrumentalak dira, eta ez kontratuzkoak; beraz, ondorio guztietarako, barnekoak, eta mendekoak dira. Nahitaez bete beharrekoak izango dira Euskadiko Kirol Portuentzat, eta «Euskadiko Kirol Portuak» atxikita dagoen Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko sailaren arau organikoek adierazten duten organoak nahikotasun ekonomiko-finantzarioaren irizpidearekin finkatutako tarifen arabera ordainduko dira, Euskadiko Kirol Portuak «berezko bitarteko eta zerbitzu tekniko diren gainerako erakundeen parte-hartzearekin».

2.– «Euskadiko Kirol Portuak» vendrá obligada a realizar, de acuerdo con las instrucciones fijadas unilateralmente por el departamento o entidad encomendante, los trabajos que este le encargue por medio del correspondiente encargo. Estos encargos tienen naturaleza instrumental y no contractual, por lo que, a todos los efectos, tienen carácter interno, dependiente y subordinado. Serán de ejecución obligatoria para «Euskadiko Kirol Portuak» y se retribuirán por referencia a tarifas fijadas con criterio de suficiencia económico-financiera por el órgano que señalen las normas orgánicas del departamento de la Administración General de la Comunidad Autónoma al que se encuentre adscrita «Euskadiko Kirol Portuak», con la participación de las demás entidades para las que «Euskadiko Kirol Portuak» tiene la condición de medio propio y servicio técnico.

3.– Baliabide instrumental propio eta zerbitzu tekniko gisa Euskadiko Kirol Portuak erakundeari eskatzen zaizkion nahitaezko jarduerak proiektu, memoria edo bestelako dokumentu teknikoetan definituko dira, kasuaren arabera, eta dagokion aurrekontuan balioetsiko dira, finkatutako tarifen arabera. Bitarteko instrumental propioa eta zerbitzu teknikoa denez, «Euskadiko Kirol Portuak» erakundeak ezin izango du parte hartu bitarteko propiotzat dituen erakundeek deitutako lizitazio publikoetan. Nolanahi ere, lizitatzailerik ez badago, lizitazioaren xede den prestazioa gauzatzeko agindu ahal izango dio.

3.– Las actuaciones obligatorias que en su condición de medio instrumental propio y servicio técnico le sean encargadas a Euskadiko Kirol Portuak estarán definidas, según los casos, en proyectos, memorias u otros documentos técnicos, y valoradas en su correspondiente presupuesto, de acuerdo con las tarifas fijadas. Como consecuencia de su condición de medio propio instrumental y servicio técnico, Euskadiko Kirol Portuak no podrá participar en licitaciones públicas convocadas por las entidades de las que es medio propio, sin perjuicio de que, cuando no concurra ningún licitador, pueda encargársele la ejecución de la prestación objeto de las mismas.

4. artikulua.– Helbidea eta jarduera-esparrua.

Artículo 4.– Domicilio y ámbito de actuación.

1.– Hemen du egoitza «Euskadiko Kirol Portuak» erakundeak: Donostia kalea 1, Vitoria-Gasteiz (Araba).

1.– «Euskadiko Kirol Portuak» tiene su domicilio en C/ Donostia-San Sebastián, n.º 1 de Vitoria-Gasteiz (Álava).

2.– Euskal Autonomia Erkidegoa da «Euskadiko Kirol Portuak» erakundearen jarduera-esparrua.

2.– El ámbito territorial de actuación de «Euskadiko Kirol Portuak» es la Comunidad Autónoma del País Vasco.

II. KAPITULUA
CAPÍTULO II
HELBURUA ETA EGINKIZUNAK
OBJETO Y FUNCIONES

5. artikulua.– Xedea.

Artículo 5.– Objeto.

Hauxe da «Euskadiko Kirol Portuak» erakundearen xedea:

Constituye el objeto de «Euskadiko Kirol Portuak»:

a) Itsas-aisialdiko portuen eta hari lotutako guneen kudeaketa osoa, Jaurlaritzak esleituta edo kudeaketa hori bere gain hartuta.

a) La gestión integral de los puertos de uso náutico-recreativo y sus áreas de uso conexas que le adscriba el Gobierno o aquellos cuya gestión asuma en calidad de concesionario.

b) Erkidego Autonomoko Administrazio orokorrean portu-alorreko eskumena duen sailarekin egin beharreko lankidetza teknikoa itsas-aisialdiko erabilerako portuetako eta hari lotutako erabilera-guneetako planifikazioan, sustapenean, garapenean eta programazioan.

b) La cooperación técnica con el departamento competente en materia de puertos de la Administración general de la Comunidad Autónoma en la planificación, promoción, desarrollo y programación de los puertos de uso náutico-recreativo y sus áreas de uso conexas.

c) Jaurlaritzak eskatutako portu-azpiegiturak eta -instalazioak eraikitzea, baita azpiegitura berri horiek kontserbatzea, kudeatzea eta administratzea ere, zuzenean edo zuzenbide publikoko edo pribatuko beste erakunde baten bidez eta edozein negozio juridikoren bitartez.

c) La construcción de las infraestructuras e instalaciones portuarias que le encomiende el Gobierno, así como la conservación, gestión y administración de estas nuevas infraestructuras, ya sea directamente o mediante otra entidad de Derecho público o derecho privado y por medio de cualquier negocio jurídico.

d) Portuko zerbitzuak ematea Jaurlaritzak esleitutako kirol portuetan, objektibotasun, gardentasun eta bereizkeriarik ezaren printzipioak errespetatuz.

d) La prestación de los servicios portuarios en los puertos deportivos que le adscriba el Gobierno, con respeto a los principios de objetividad, transparencia y no discriminación.

e) Europar Batasuneko eremuan helburu berak dituzten erakundeekin elkarlana.

e) La colaboración con entes de idénticos fines que actúen en el ámbito de la Unión Europea.

6. artikulua.– Eginkizunak.

Artículo 6.– Funciones.

«Euskadiko Kirol Portuak» erakundearen zereginak dira, gobernuak egotzitako kirol-instalazioetan, Euskadiko Portu eta Itsas Garraioko ekainaren 28ko 2/2018 Legearen 25. artikuluan adierazitakoak. Hauexek dira:

Son funciones de «Euskadiko Kirol Portuak», en las instalaciones portuarias que le adscriba el Gobierno, las indicadas en el artículo 25 de la Ley 2/2018, de 28 de junio, de Puertos y Transporte Marítimo del País Vasco que se transcriben a continuación:

a) Lankidetza teknikoan jardutea Autonomia Erkidegoko Administrazio orokorrean portu alorreko eskumena duen sailarekin, Euskadiko Portu eta Itsas Garraioko ekainaren 28ko 2/2018 Legearen 5. artikuluko 1. paragrafoko d) atalean eta 2. paragrafoko a), f), i) eta j) ataletan aurreikusitako funtzioetan.

a) La cooperación técnica con el departamento competente en materia de puertos de la Administración general de la Comunidad Autónoma en las funciones previstas en el apartado d) del párrafo 1 y los apartados a), f), i) y j) del párrafo 2 del artículo 5 de la Ley 2/2018, de 28 de junio, de Puertos y Transporte Marítimo del País Vasco.

b) Kirol portuak eta portuko instalazioak eraikitzea, handitzea edo eraberritzea, baita mantentzea ere; proiektu teknikoak materialki gauzatzea barne, kendu gabe horiek onartzeko ahalmena portu-alorrean eskumena duen sailari dagokiola.

b) La construcción, ampliación o reforma de puertos deportivos e instalaciones portuarias y su mantenimiento, incluyendo la elaboración material de los proyectos técnicos, sin perjuicio de la facultad para aprobarlos, que corresponde al departamento competente en materia de puertos.

c) Portuko jabari publikoaren babesa bermatzeko zereginak burutzea, bereziki klima-aldaketara egokitzeko neurriak; administrazioen emakida eta baimenak ematea, aldatzea eta iraungitzea, baita zaintza eta ikuskaritza ere, hala ere errebisatzeko eta zehatzeko ahalmena portuen alorrean eskumena duen sailaren esku uzten direlarik.

c) La intervención para garantizar la protección del dominio público portuario, en especial las medidas de adaptación al cambio climático, y el otorgamiento, modificación y extinción de las concesiones y autorizaciones administrativas, así como la vigilancia e inspección, sin perjuicio de las facultades de revisión y del ejercicio de la potestad sancionadora, que se reservan al departamento competente en materia de puertos.

d) Portuetako esleitutako azpiegiturak administratzea eta portuko zerbitzuak ematea.

d) La administración de infraestructuras portuarias adscritas y la prestación de los servicios portuarios.

e) Indarrean dauden portuen arloko legeetan ezarritako zergak eta izaera publikoko ondare prestazioak kudeatzea, kitatzea, biltzea eta ikuskatzea.

e) La gestión, liquidación, recaudación e inspección de los tributos y demás prestaciones patrimoniales de carácter público establecidos en la legislación vigente en materia de puertos.

f) Oinarri arautzaileak onartzea eta bere eskumeneko arloekin zerikusia duten dirulaguntzak ematea.

f) La aprobación de las bases reguladoras y la concesión de subvenciones relacionadas con materias de su competencia.

g) Jaurlaritzak ematen dion beste edozein funtzio, zuzenean edo zeharka lotuta dagoena portu-azpiegituretako eraikuntza, kontserbazio eta administrazioarekin edo portuko zerbitzuak ematearekin.

g) Cualquier otra función que le encomiende el Gobierno y que directa o indirectamente esté relacionada con la construcción, la conservación y la administración de infraestructuras portuarias o la prestación de los servicios portuarios.

h) Klima-aldaketak portuko jabari publikoan izan ditzakeen efektuak prebenitzeko hartu beharreko neurriak onartzea.

h) Aprobar las medidas de adaptación necesarias para prevenir los posibles efectos del cambio climático sobre el dominio público portuario.

7. artikulua.– Printzipio orokorrak.

Artículo 7.– Principios generales.

Honako printzipio orokorren arabera jardun behar du «Euskadiko Kirol Portuak» erakundeak:

La actuación de «Euskadiko Kirol Portuak» se ajustará a los principios generales siguientes:

a) Garapen sozioekonomikoaren elementu gisa, Euskal Autonomia Erkidegoko portuen kudeaketa arautuko da jasangarritasun, elkartasun, baliokidetasun, konkurrentzia libre, kudeaketa integratu eta irisgarritasun printzipioen arabera.

a) La gestión de los puertos de Euskadi, como elemento de desarrollo socioeconómico, se regirá por los principios de sostenibilidad, solidaridad, equivalencia, libre concurrencia, gestión integrada y accesibilidad.

b) Eraginkortasun-, koordinazio- eta lankidetza-printzipioek arautuko dituzte beste administrazio batzuekiko harremanak, bereziki plangintza sektoriala integratzeari, hirigintza-antolamendu egokiari eta itsasertza babesteari begira. Era berean, portuetako jardueren eta zerbitzuen antolaketa eta kudeaketa bideratuko dira portuetako udalerri eta hirietako azpiegituraren eta eguneroko jardueraren arteko bizikidetza baketsura.

b) Los principios de eficacia, coordinación y cooperación regirán las actuaciones en las relaciones con otras administraciones, especialmente en orden a la integración de la planificación sectorial y una adecuada ordenación urbanística y la preservación del litoral. Del mismo modo, la ordenación y gestión de la actividad y los servicios portuarios deberá estar orientada a una convivencia pacífica con la estructura y actividad cotidiana de los municipios y ciudades en las que se ubican.

c) Halaber, portuak kudeatuko dira hauek kontuan hartuta: instalazioen funtzio anitzeko erabilera, ingurunearen errealitate sozio-ekonomikoa eta aktibo publikoen arrazoizko errentagarritasuna, laneko segurtasunaren eta osasunaren printzipioei erreparatuz.

c) Asimismo, la gestión de los puertos se realizará atendiendo a la utilización multifuncional de las instalaciones, la realidad socio-económica del entorno y la razonable rentabilidad de los activos públicos, estando sujeta a la observancia de los principios de seguridad y salud laboral.

d) Euskal Autonomia Erkidegoko portuen kudeaketak intermodalitatea hartzen du bere gain, garraio-kateen gehienezko eragimena lortzeko, eta logistika-eremuak sortzen ditu ekoizte-prozesuei balio erantsia sartzea errazteko. Era berean, kontuan hartuko ditu bide laburreko itsas garraioko aukerak eta Europar Batasunean definitutako itsasoko autobideetako aukerak.

d) La gestión de los puertos de Euskadi asume la intermodalidad como principio para alcanzar la máxima eficiencia de las cadenas de transporte, y la creación de áreas logísticas para facilitar la incorporación de valor añadido a los procesos productivos. Igualmente, considerará las oportunidades del transporte marítimo de corta distancia y de las autopistas del mar definidas en el ámbito de la Unión Europea.

e) Euskal Autonomia Erkidegoko portuen kudeaketa hauek bideratuko dute: batetik, portuen erabiltzaile gisa, herritarren interesak babesteko printzipioei errespetua izateak, bereziki ezintasuna duten edo mugikortasuna mugaturik duten pertsonen kasuan, portuetako zerbitzuak kalitate-baldintzetan eskuratzeko eskubidea bermatuz; bestetik, gizonen eta emakumeen arteko aukera berdinak emateko printzipioei errespetua izateak.

e) El respeto a los principios de protección de los intereses de la ciudadanía en su condición de personas usuarias de los puertos, especialmente en el caso de personas con discapacidad o con movilidad reducida, garantizando su derecho al acceso a los servicios de los puertos en adecuadas condiciones de calidad, y el respeto a los principios de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres deberán guiar la gestión de los puertos de Euskadi.

f) Bermatu egiten da itsas-garraioaren zerbitzuak aske ematea –bidaiariena, salgaiena, edo garraio mistoena–, portuko azpiegituren erabilera, kontsumitzaile eta erabiltzaileen eskubideen errespetua, itsas-segurtasunaren alorrean indarrean dagoen araudia betetzea, baita natur ingurunearen babesa ere.

f) Se garantiza la libre prestación de servicios de transporte marítimo de pasaje, de mercancías o mixtos con la utilización de las infraestructuras portuarias, así como el respeto a los derechos de las personas consumidoras y usuarias, el cumplimiento de la normativa vigente en materia de seguridad marítima y la preservación del medio ambiente natural.

III. KAPITULUA
CAPÍTULO III
ANTOLAMENDUA
ORGANIZACIÓN

8. artikulua.– Antolamendua.

Artículo 8.– Organización.

1.– Honako hauek dira «Euskadiko Kirol Portuak» erakundeko gobernu- eta kudeaketa-organoak, hurrenez hurren:

1.– Son órganos de gobierno y de gestión de «Euskadiko Kirol Portuak», respectivamente:

1.1.– Administrazio Kontseilua.

1.1.– El Consejo de Administración.

1.2.– Zuzendaritza.

1.2.– La Dirección.

9. artikulua.– Administrazio Kontseilua.

Artículo 9.– El Consejo de Administración.

Administrazio Kontseilua da «Euskadiko Kirol Portuak» erakundeko gobernu-organoa.

El Consejo de Administración es el órgano de gobierno de «Euskadiko Kirol Portuak».

10. artikulua.– Administrazio-kontseiluaren osaera.

Artículo 10.– Composición del Consejo de Administración.

1.– Gutxienez sei kidek eta gehienez bederatzi kidek osatuko dute Administrazio Kontseilua.

1.– El Consejo de Administración estará compuesto por un mínimo de seis y un máximo de nueve miembros.

a) Administrazio Kontseiluko lehendakaria portuen arloan eskumena duen saileko titularra izango da.

a) La Presidencia del Consejo de Administración que corresponderá a la persona titular del departamento competente en materia de puertos.

b) Gutxienez kide bat eta gehienez hiru kide, Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio orokorraren ordezkaritzan edo bere sektore publikoaren ordezkaritzan, Eusko Jaurlaritzak izendaturik, portuen kontuetan eskumena daukan saileko buruak proposatuta.

b) Un número de miembros, entre un mínimo de uno y un máximo de tres, en representación de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi o de su sector público, designados por el Gobierno Vasco, a propuesta del Consejero o Consejera del Departamento competente en materia de puertos.

c) Eusko Jaurlaritzak izendaturiko kide bat, ogasun kontuetan eskumena daukan saileko buruak proposatuta.

c) Un miembro designado por el Gobierno Vasco, a propuesta del Consejero o Consejera del Departamento competente en materia de Hacienda.

d) Eusko Jaurlaritzak izendaturiko bi kide gehienez, ingurumen kontuetan eskumena daukan saileko buruak proposatuta.

d) Un número máximo de dos miembros, designados por el Gobierno Vasco, a propuesta del Consejero o Consejera del Departamento competente en materia de medio ambiente.

e) Eusko Jaurlaritzak izendaturiko kide bat, lurralde antolamenduetako kontuetan eskumena daukan saileko buruak proposatuta.

e) Un miembro designado por el Gobierno Vasco, a propuesta del Consejero o Consejera del Departamento competente en materia de ordenación del territorio.

f) Eusko Jaurlaritzak izendaturiko kide bat, hirigintzako kontuetan eskumena daukan saileko buruak proposatuta.

f) Un miembro designado por el Gobierno Vasco, a propuesta del Consejero o Consejera del Departamento competente en materia de urbanismo.

2.– «Euskadiko Kirol Portuak» Erakundeko Administrazio Kontseiluko idazkaria Administrazio Kontseiluak izendatuko du «Euskadiko Kirol Portuak» ko profil juridikoa duten pertsonen artetik. Bileretara joango da, eta hitza izango du, baina botorik ez.

2.– La persona que ejerza la Secretaría del Consejo de Administración de «Euskadiko Kirol Portuak» será designada por el Consejo de Administración entre las personas con perfil jurídico de «Euskadiko Kirol Portuak». Asistirá a las reuniones con voz, pero sin voto.

3.– Administrazio-kontseilua osatzerakoan, gizonen eta emakumeen arteko ordezkaritza orekatua izateko ahalegina egingo da; Administrazio Kontseiluko kideen % 40, gutxienez, emakumea izango da.

3.– En la composición del consejo de administración se procurará la representación equilibrada entre hombres y mujeres, al menos el 40% de los miembros del Consejo de Administración será mujer.

11. artikulua.– Administrazio-kontseilua jarduteko erregimena.

Artículo 11.– Funcionamiento del Consejo de Administración.

1.– Administrazio-kontseilua bere zereginak betetzeko behar beste aldiz bilduko da; gutxienez, hiru hilean behin. Bilerak eratu, deitu, egin, erabakiak hartu, aktak eta gainerako agiriak bidali aurrez aurre edo urrutitik egin ahal izango dira. Besteak beste, baliozko bitarteko elektronikoen artean egongo dira posta elektronikoa, audiokonferentziak eta bideokonferentziak.

1.– El Consejo de Administración se reunirá tantas veces como sea necesario para el desempeño de sus funciones y, al menos, una vez al trimestre. Se podrá constituir, convocar, celebrar sus sesiones, adoptar acuerdos remitir actas y demás documentación tanto de forma presencial como a distancia. Entre otros, se considerarán incluidos entre los medios electrónico válidos, el correo electrónico, las audioconferencias y las videoconferencias.

2.– Administrazio Kontseilua baliozkotasunez eratuko da, baldin eta, lehendakaritzaz eta idazkaritzaz gain, kideen erdiak baino gehiago bertan badaude. Deialdiko baldintzak bete ezean, Administrazio Kontseilua behar bezala eratuta geratuko da, kide guztiak bertan izanik, aho batez hala erabakitzen dutenean. Arau hori bera aplikatuko da gai-zerrendan sartu gabeko gai bat aztertzeko eta, hala badagokio, adosteko.

2.– El Consejo de Administración quedará válidamente constituido cuando, además de la Presidencia y Secretaría, estén presentes más de la mitad de sus miembros. En el caso de que no se hubieran cumplido los requisitos de la convocatoria el Consejo de Administración quedará válidamente constituido cuando, hallándose presentes todos sus miembros, así lo acordaran por unanimidad. Esta misma regla se aplicará para tratar y, en su caso, acordar un tema no incluido en el orden del día.

3.– Administrazio-kontseiluaren eztabaidak isilpean gorde behar dira.

3.– Las deliberaciones del Consejo de Administración tendrán carácter reservado.

4.– Erabakiak bertaratutako kideen gehiengo soilaz hartuko dira. Berdinketa gertatuz gero, lehendakariak izango du erabakitzeko kalitatezko botoa.

4.– Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple de los miembros presentes, teniendo la Presidencia voto de calidad para dirimir los empates.

5.– Bilkura bakoitza bukatzean akta egingo da, eta bertan jasoko da bilkuran nork parte hartu duen, noiz eta non izan den saioa, puntu bakoitzean izan diren eztabaiden laburpena, botazioen forma eta emaitzak eta zer erabaki hartu diren. Aktak idazkariaren sinadura beharko du, bai eta lehendakariaren oniritzia ere, eta bilkura horretan bertan edo hurrengoan onartuko da.

5.– De cada sesión se levantará acta que contendrá la indicación de los miembros asistentes, así como las circunstancias de lugar y tiempo en que se ha celebrado, un resumen de la deliberación que haya tenido lugar en cada punto, la forma y resultados de la votación y el contenido de los acuerdos adoptados. Las actas serán firmadas por la Secretaría con el visto bueno de la Presidencia y se aprobarán en la misma o en la siguiente sesión.

6.– Inbertsioak egiteko erabakiak hartzerakoan, inbertsioak zer eragin izango dituen (sozialak, ekonomikoak eta giza eskubideei lotuak) aintzat hartu behar du administrazio-kontseiluak. Halaber, kontseiluaren barruan sor litezkeen interes-gatazkak ebazteko sistemaren bat ere arbitratuko du administrazio-kontseiluak.

6.– El Consejo de Administración estudiará los impactos sociales, económicos y de derechos humanos en la toma de decisiones de inversión. Asimismo, arbitrará un sistema de resolución de los conflictos de intereses que pudieran surgir en el seno del Consejo de Administración.

7.– Estatutu hauetan aurreikusita ez dagoen guztiari dagokionez, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legean xedatutakoa beteko du.

7.– En lo no previsto en estos estatutos se aplicará lo dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público.

12. artikulua.– Administrazio-kontseiluko ahalmenak.

Artículo 12.– Facultades del Consejo de Administración.

1.– Honako ahalmenak izango ditu «Euskadiko Kirol Portuak» erakundearen administrazio-kontseiluak:

1.– Corresponden al Consejo de Administración de «Euskadiko Kirol Portuak» las siguientes facultades:

a) Estatutu hauetan, Portu eta Itsas Garraioko ekainaren 28ko 2/2018 Legean, eta zuzenbide pribatuko honelako erakunde publikoak arautzeko erregulazio autonomikoan ezarrita ez dagoenerako funtzionatzeko arau propioak taxutzea.

a) Dictar sus propias normas de funcionamiento en todo aquello no previsto en los presentes Estatutos, en la Ley 2/2018, de 28 de junio, de Puertos y Transporte Marítimo del País Vasco y en la normativa autonómica reguladora de este tipo de entes públicos de derecho privado.

b) Plan estrategikoa onartzea. Plan horretan, besteak beste, Dirulaguntzei buruzko Lege Orokorraren 8. artikuluan aipatzen direnak jaso beharko dira.

b) Aprobar el plan estratégico que deberá contener, entre otras posibles cuestiones, las referidas en el artículo 8 de la Ley General de Subvenciones.

c) Sozietateak eratu eta sortzeko onarpena ematea, bai eta sozietate eta edonolako erakundeetan parte hartzeko ere, horretarako legeak agintzen dituen baimen, muga eta prozedura guztiak barne.

c) Aprobar la constitución, creación y participación en sociedades y en todo tipo de entidades, con las autorizaciones, restricciones y procedimientos que sean de obligado cumplimiento legal.

d) Zuzendaritza Nagusiaren proposamena aurkeztea, lanpostuen zerrendari eta langileen ordainsari-araubideari buruzkoa, Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorrak arautzen dituen Legean aurreikusitako arauen arabera izapidetu dadin.

d) Elevar la propuesta de la Dirección General, relativa a la relación de puestos de trabajo y el régimen retributivo de su personal, para su tramitación conforme a las reglas previstas en la Ley reguladora de los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

e) Lanpostuetan sartzeko araubidea eta hautaketa-probetako betekizun eta ezaugarriak onartu, bai horniketarako bai sustapen profesionalerako, bai eta sarbide-prozesuak deitzea, kudeatzea eta ebaztea ere, publizitate-, berdintasun-, merezimendu- eta gaitasun-printzipioen arabera.

e) Aprobar el régimen de acceso a los puestos de trabajo, los requisitos y características de las pruebas de selección en los procedimientos tanto de provisión como de promoción profesional, así como la convocatoria, gestión y resolución de los procesos de acceso de acuerdo a los principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad.

f) Jarduteko, inbertitzeko eta finantzatzeko proposamenak onartu. Administrazio Kontseiluak kredituak, abalak eta beste kauzio batzuk egiteko mugak ezarri beharko ditu, Euskal Autonomia Erkidegoak zorpetzeko eta bermea emateko araubideak arautzen dituen araudiaren esparruan.

f) Aprobar las propuestas de actuación, inversión y financiación. El Consejo de Administración deberá fijar los límites para las operaciones de créditos, avales y otras cauciones en el marco de la normativa reguladora de los regímenes de endeudamiento y de prestación de garantía por la Comunidad Autónoma del País Vasco.

g) Erakunde publikoaren aurrekontu-proposamena, aurreikusitako finantza-egoerak eta jardueren urteko memoria onartzea, eta erakunde publikoaren kontuen likidazioa egitea.

g) Aprobar el anteproyecto de presupuestos, estados financieros provisional y memoria anual de actividades del ente público, así como formular la liquidación de cuentas del mismo.

h) 100.000 eurotik gorako gastuak baimentzea, horien izaera edozein dela ere.

h) Autorizar los gastos de cuantía superior a 100.000 euros con independencia de la naturaleza de los mismos.

i) Organo deskonzentratuak sortzeko onespena ematea eta haien konfigurazioa taxutzea.

i) Aprobar la creación de órganos desconcentrados y su configuración.

j) Zuzendaritzaren proposamenez, beste administrazio publiko batzuekin eta haiekin lotutako erakundeekin lankidetza-hitzarmenak onartzea, erakundearen eginkizunen esparruan, eskumenik eskuordetzea ez dakartenak, eta Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoa osatzen duten erakundeek baliabide propio pertsonifikatuei enkarguak egitea, Sektore Publikoko Kontratuen Legean aurreikusitako baldintzetan.

j) Aprobar, a propuesta de la Dirección, los convenios de colaboración con otras Administraciones Públicas y entes vinculados a las mismas que no conlleven delegación de competencia y los encargos a medios propios personificados de las entidades integrantes del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi en los términos previstos en la Ley de Contratos del Sector Público.

k) Ondasun eta eskubideen inbentarioa onartzea, bai berezkoenak bai atxikienak.

k) Aprobar el inventario de bienes y derechos, tanto propios como los adscritos.

l) Honako administrazio-ahalak burutzea:

l) El ejercicio de las siguientes potestades administrativas:

– Autoantolatzeko ahala.

– La potestad de auto organización.

– Zerbitzuen eta barne-antolamenduaren inguruko arauzko ahala.

– La potestad reglamentaria respecto a los servicios y respecto a la organización interna.

m) Dirulaguntzen deialdien oinarriak onartzea. Deialdi horiek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu beharko dira, erakundearen zuzendaritzaren ebazpen baten bidez.

m) Aprobar las bases de las convocatorias de subvenciones que deberán publicarse en el Boletín Oficial del País Vasco mediante resolución de la dirección del ente.

n) Atxikitako funtzionarioak behin betiko zerbitzutik baztertzeko Zuzendaritzak aurkeztutako proposamena onartzea.

n) Aprobar la propuesta de separación definitiva del servicio del personal funcionario adscrito, elevada por la Dirección.

o) Estatutu hauek eta indarrean dauden xedapenek erakundeari egotziko dizkieten beste zereginak, beste organoek beren gain har ez ditzaketenak, burutzea, ohiko jardunetik kanpokoak badira.

o) Las otras funciones que le atribuyan estos Estatutos y las que las disposiciones vigentes puedan asignar al ente, no atribuibles a otros órganos, siempre que excedan de la gestión ordinaria.

2.– Administrazio Kontseiluak barne-erregelamendua onartu ahal izango du.

2.– El Consejo de Administración podrá aprobar su reglamento de régimen interno.

13. artikulua.– Administrazio-kontseiluaren presidentzia.

Artículo 13.– Presidencia del Consejo de Administración.

1.– Administrazio Kontseilua portuen arloko eskumena duen saileko burua, edo hark izendatutakoa, lehendakari dela jardungo da, eta kalitate-botoa izango du.

1.– El Consejo de Administración actuará bajo la presidencia del Consejero o Consejera del departamento competente en materia de puertos o persona por él o ella designada, y tendrá voto de calidad.

2.– Honako eskumenak bete beharko ditu lehendakariak:

2.– Al Presidente o Presidenta le corresponde el ejercicio de las siguientes facultades:

a) Edozeinen aurrean zein edozein erakunderen aurrean entearen ordezkaritza gorena izatea.

a) Ostentar la máxima representación del ente ante toda clase de personas y entidades.

b) Estatutu hauek eta estatutua garatzeko arauek erakundeari ezarritako helburuak betetzeko ahalegina egitea.

b) Velar por el cumplimiento de los fines del ente, de los que disponen estos Estatutos y sus normas de desarrollo.

c) Administrazio-kontseiluaren saioetarako deiak egitea, saioetan buru jardutea, eta saioak ondo funtzionatzeko eta garatzeko ahalegina egitea, aplikazio-arauak interpretatuz une oro.

c) Convocar, presidir y velar por el correcto funcionamiento y desarrollo de las sesiones del Consejo de Administración, interpretando en cada momento las normas de aplicación.

d) Administrazio-kontseiluak hartu beharreko akordioak proposatzea, eta akordiook beteko direla ziurtatzea.

d) Proponer los acuerdos que haya de adoptar el Consejo de Administración y velar por su cumplimiento.

e) Berdinketak ebaztea, kalitatezko botoaren bitartez.

e) Dirimir los empates con voto de calidad.

f) Administrazio-kontseiluaren bileraren batera beste batzuk etortzeko baimena ematea, aztertuko diren gaiak direla-eta egoki irizten badio, betiere, kontseiluko kideek ahal den informazio honena izan dezaten. Nolanahi, kanpoko jende horrek ez du botorik izango.

f) Autorizar la asistencia de otras personas a las reuniones del Consejo de Administración si lo juzga conveniente por la naturaleza de los asuntos a tratar, siempre con la finalidad de procurar la mejor información de los miembros del Consejo y sin que puedan estar presentes en las votaciones que tengan lugar.

g) Aktak zein administrazio-kontseiluaren erabakien ziurtagiriak ikus-onestea.

g) Visar las actas y certificaciones de los acuerdos del Consejo de Administración.

h) Administrazio-kontseiluko lehendakari izateak berez dakartzan gainerako eginkizun guztiak betetzea.

h) Ejercer cuantas otras funciones sean inherentes a la Presidencia del Consejo de Administración.

14. artikulua.– Administrazio Kontseiluaren idazkaritza.

Artículo 14.– Secretaría del Consejo de Administración.

1.– «Euskadiko Kirol Portuak» Erakundeko Administrazio Kontseiluko idazkaria Administrazio Kontseiluak izendatuko du «Euskadiko Kirol Portuak» ko profil juridikoa duten pertsonen artetik.

1.– La persona que ejerza la Secretaría del Consejo de Administración de «Euskadiko Kirol Portuak» será designada por el Consejo de Administración entre las personas con perfil jurídico de «Euskadiko Kirol Portuak».

2.– Hauek dira «Euskadiko Kirol Portuak» erakundeko administrazio-kontseiluko idazkari nagusiaren eginkizunak:

2.– Corresponden a la persona que ejerza la Secretaría del Consejo de Administración de «Euskadiko Kirol Portuak» las siguientes funciones:

a) Administrazio Kontseiluari aholku juridikoa ematea.

a) Ejercer labores de asesoría jurídica al Consejo de Administración.

b) Administrazio Kontseiluari laguntza tekniko eta administratiboa ematea.

b) Prestar apoyo técnico y administrativo al Consejo de Administración.

c) Administrazio Kontseiluaren bilkuretako aktak egitea.

c) Levantar las actas correspondientes a las reuniones del Consejo de Administración.

d) Administrazio Kontseiluko bilkuretako eztabaida eta erabakien ziurtagiriak egin eta ematea.

d) Extender los certificados sobre los acuerdos y las deliberaciones de las reuniones del Consejo de Administración.

e) Administrazio-kontseiluak, dagokion erabakiaren bitartez, berariaz esleitutako beste edozein.

e) Cualesquiera otras que expresamente le atribuyesen el Consejo de Administración mediante acuerdo.

15. artikulua.– Zuzendaritza.

Artículo 15.– La Dirección.

1.– Zuzendaritza «Euskadiko Kirol Portuak» erakundea kudeatu eta ordezkatzeko pertsona bakarreko organoa da.

1.– La Dirección es el órgano unipersonal ejecutivo que gestiona y representa a «Euskadiko Kirol Portuak».

2.– Honako eginkizunak izango ditu Zuzendaritzak:

2.– A la Dirección le corresponde el ejercicio de las siguientes facultades:

a) Erakundearen ordezkari, ohiko administrari eta kudeatzaile jarduteko ahalak burutzea, honako estatutu hauen arabera. Lehendakaria falta denean jardungo da zuzendaria ordezkaritza-lanetan.

a) El ejercicio efectivo de las facultades de representación, administración y gestión ordinaria del ente, de conformidad con lo dispuesto en los presentes Estatutos. Las facultades de representación se ejercerán en ausencia de la persona que ejerce la presidencia.

b) Plan estrategikoa garatzeko burutuko den ekintza-plana onartzea.

b) Aprobar el plan de acción en desarrollo del plan estratégico.

c) Egindako lanari buruz eta erakundeari kudeatzea dagozkion kontuei buruz fin-fin informazioa ematea, bai administrazio-kontseiluari bai lehendakariari.

c) Informar diligentemente al Consejo de Administración, así como a la presidencia, de su actuación y de los asuntos que conciernen a la gestión del ente.

d) Administrazio-kontseiluaren akordioak betearaztea.

d) Ejecutar los acuerdos del Consejo de Administración.

e) Zerbitzu, obra eta dependentzia guztien buruzagi jardutea, haien zuzendari-, bultzatzaile- eta ikuskaritza-lanak bere gain hartuta.

e) La jefatura superior de todos los servicios, obras y dependencias, asumiendo la dirección, el impulso y la inspección.

f) Administrazio Kontseiluari lanpostuen zerrenda eta langileen ordainsari-araubidea proposatzea, Euskal Autonomia Erkidegoan aplikatzekoak diren arauen arabera izapidetu ditzan. Kontratuak sinatzea eta hautaketa-proben betekizunak eta ezaugarriak proposatzea, bai eta sarbide-prozesuen deialdia, kudeaketa eta ebazpena ere, publizitate-, berdintasun-, merezimendu- eta gaitasun-printzipioen arabera.

f) Proponer al Consejo de Administración la relación de puestos de trabajo y el régimen retributivo de su personal, para su tramitación conforme a las normas que sean de aplicación en la Comunidad Autónoma de Euskadi. Suscribir los contratos y proponer los requisitos y las características de las pruebas de selección, así como la convocatoria, gestión y resolución de los procesos de acceso de acuerdo con los principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad.

g) Langileei laneko zehapenak ezartzea, eta, beharrezkoa bada, kaleratzea, administrazio-kontseiluari behar beste informazio emanda.

g) Disponer la sanción laboral del personal, incluso, si procede, su despido, informando debidamente al Consejo de Administración.

h) Beste administrazio publiko batzuekin eta harekin lotutako erakundeekin sinatzea, erakundearen eginkizunen esparruan, eskumenik eskuordetzea ez dakarten lankidetza-hitzarmenak eta Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoa osatzen duten erakundeek baliabide propio pertsonifikatuei egindako enkarguak, Sektore Publikoko Kontratuen Legean aurreikusitako baldintzetan.

h) Suscribir los convenios de colaboración con otras Administraciones públicas y entes vinculados a ella que no conlleven delegación de competencia y los encargos a medios propios personificados de las entidades integrantes del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi en los términos previstos en la Ley de Contratos del Sector Público.

i) Laguntzen deialdia eta ebazpena argitaratzea.

i) Publicar la convocatoria de ayudas y la resolución de las mismas.

j) Gastuak onartzea, ordainketak agintzea eta, oro har, erakundearen aurrekontu-kudeaketa egitea. Gastuaren zenbatekoa 10.000 eurotik gorakoa bada, Administrazio Kontseiluak baimendu beharko du aldez aurretik.

j) Aprobar los gastos, ordenar pagos y, en general llevar a cabo la gestión presupuestaria del ente. Cuando el importe del gasto superior a la cantidad de 100.000 euros, precisará la autorización previa del mismo por el Consejo de Administración.

k) Kontratazio-organoari dagozkion eginkizunak betetzea sektore publikoko kontratuen legeriaren mende dauden kontratuetan, bai eta maileguen, kredituen, abalen edo bestelako bermeen edo bere helburuen zerbitzura dagoen edozein finantza-tresnaren kontratazioa onartzea ere, Euskal Autonomia Erkidegoak zorpetzeko eta bermea emateko araubideak arautzen dituen araudiaren esparruan.

k) Ejercer las funciones correspondientes al órgano de contratación en los contratos sometidos a la legislación de contratos del sector público, así como aprobar la contratación de préstamos, créditos, avales u otras garantías o cualquier instrumento financiero al servicio de sus finalidades en el marco de la normativa reguladora de los regímenes de endeudamiento y de prestación de garantía por la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Kontratuaren negozio juridikoa 100.000 eurotik gorakoa denean, Administrazio Kontseiluak baimendu beharko du. Kasu horretan, kontratua baimentzearekin batera, dagokion gastua baimenduko da. Kasu horretan, kontratua baimentzearekin batera, dagokion gastua ere baimenduko da.

Cuando el negocio jurídico contractual supere la cuantía de 100.000 euros, habrá de ser autorizado por el Consejo de Administración. En este caso, la autorización del contrato llevará aparejada la del gasto correspondiente.

l) Erakundearen eskubideak eta interesak babestu aldera, erakundeari dagozkion ekintza nahiz errekurtso judizial edo administratiboak burutzea, nola ohikoak hala apartekoak.

l) Ejercer las acciones y los recursos judiciales o administrativos que correspondan al ente en defensa de sus derechos e intereses, con carácter ordinario o extraordinario.

m) Auzietarako ahalak ematea.

m) Otorgar poderes para pleitos.

n) Estatutu hauek eta indarrean dauden xedapenek erakundeari egotziko dizkieten beste zereginak, beste organoek beren gain har ez ditzaketenak, ohiko jardunekoak badira.

n) Las otras funciones que le atribuyan estos Estatutos y las que las disposiciones vigentes puedan asignar al ente, no atribuibles a otros órganos, siempre que correspondan a la gestión ordinaria.

o) Honako ahal administratiboak burutzea dakarten espedienteak ebaztea:

o) La resolución de los expedientes que impliquen el ejercicio de las siguientes potestades administrativas:

– Zergak, izaera publikoko ondare-prestazioak, tasak, prezio publikoak eta zergazkoak ez diren prestazio publikoak biltzeko eta likidatzeko ahala.

– Potestad de recaudación y liquidación de tributos, prestaciones patrimoniales de carácter público, tasas, precios públicos y prestaciones de carácter público no tributarias.

– Erakundeari atxikitako langile funtzionarioen gaineko diziplina-ahala, langilea zerbitzutik behin betiko kentzekoa izan ezik: kasu horretan, proposamena administrazio-kontseilura aurkeztea dagokio.

– Potestad disciplinaria sobre el personal funcionario adscrito, salvo la separación definitiva del servicio respecto de la cual le corresponderá la elevación de propuesta al Consejo de Administración.

– Zehatzeko ahala.

– Potestad sancionadora.

– Ondasunak ikertu, mugatu eta berreskuratzeko ahala.

– Potestad de investigación, deslinde y recuperación de los bienes.

– Erakundearen eskumeneko baimenak, lizentziak eta administrazio-lagapenak emateko ahala.

– Potestad de otorgar los permisos, las licencias, las autorizaciones y las concesiones administrativas de competencia del ente.

p) Estatutu hauek erakundeari agintzen dizkioten beste zereginak eginkizun arruntak ere betetzea, bai eta administrazio-kontseiluak edo lehendakariak eskuordetuak ere, eta indarrean dauden xedapenek erakundeari egotzitakoak, beste inongo organori agindu ez baldin bazaizkio.

p) Ejercer las otras funciones de carácter ordinario que le atribuyan estos Estatutos y las que le delegue el Consejo de Administración o la presidencia, así como las otras funciones que las disposiciones vigentes puedan asignar al ente y no sean atribuibles a otros órganos.

q) Euskadiko Ondareari buruzko Legearen Testu Bateginaren arabera erakunde publikoari dagozkion eskumenak baliatzea, bereziki bere titulartasuneko ondasun eta eskubideen gainekoak, bai eta xedapen horretan xedatutakoaren arabera atxikita dituen ondasunen gainekoak ere.

q) Ejercer las competencias que según el Texto Refundido de la Ley de Patrimonio de Euskadi corresponden al ente público, especialmente aquellas que sobre bienes y derechos cuya titularidad ostenta, así como sobre los que tenga adscritos de conformidad con lo dispuesto en la citada disposición.

r) Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoa osatzen duten erakundeen bitarteko propio pertsonifikatuei enkarguak egitea, Sektore Publikoko Kontratuen Legean aurreikusitako baldintzetan.

r) Realizar encargos a medios propios personificados de las entidades integrantes del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi en los términos previstos en la Ley de Contratos del Sector Público.

s) Erakundearen urteko aurrekontua egitea.

s) Elaboración del presupuesto anual del ente.

3.– Eusko Jaurlaritzak izendatuko du erakundearen zuzendaria, portuen arloan eskumena duen sailburuak proposatuta. Zuzendaria goi-kargua izango da; zerbitzu berezien egoeran geratuko da, aldez aurretik funtzio publikoan ari bazen, eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko goi-karguen bateraezintasun araubidepean egongo da.

3.– La persona que ejerza la dirección será nombrada por el Gobierno Vasco a propuesta del consejero o consejera competente en materia de puertos. Tendrá la consideración de alto cargo, quedará en situación de servicios especiales si anteriormente estuviera desempeñando una función pública, y estará sometido al régimen de incompatibilidades de los altos cargos de la Administración de la Comunidad Autónoma.

IV. KAPITULUA
CAPÍTULO IV
LANGILEAK, EKONOMIA-ARAUBIDEA, ONDARE-ARAUBIDEA ETA KONTRATAZIO-ARAUBIDEA
PERSONAL, RÉGIMEN ECONÓMICO, PATRIMONIAL Y DE CONTRATACIÓN

16. artikulua.– «Euskadiko Kirol Portuak» erakundeko langileak.

Artículo 16.– Personal de «Euskadiko Kirol Portuak».

1.– «Euskadiko Kirol Portuak» erakundearen lanpostuak beren-beregi kontratatutako lan-kontratuko langileek eta Euskal Autonomia Erkidegoko herri-administrazioetako kidego eta eskaletako funtzionarioek beteko dituzte, lanpostu bakoitzak dituen eginkizunen izaeraren arabera.

1.– Los puestos de trabajo de «Euskadiko Kirol Portuak» serán desempeñados por personal laboral contratado al efecto y por personal funcionario de los cuerpos y escalas de las administraciones públicas vascas, según la naturaleza de las funciones asignadas a cada puesto de trabajo.

2.– «Euskadiko Kirol Portuak» erakunderako kontratatutako langileak lan-zuzenbidearen pean egongo dira, eta haien lan eta ekonomia-baldintzak aplikatzekoa den hitzarmen kolektiboan ezarritakoak izango dira.

2.– El personal contratado al servicio de «Euskadiko Kirol Portuak» se regirá por el Derecho Laboral siendo sus condiciones económicas y laborales las que se deriven del convenio colectivo aplicable.

3.– Funtzionarioentzat gordetako lanpostuak lehiaketa bidez beteko dira, erakundeko administrazio-kontseiluak deialdia egin ondoren. Euskal Autonomia Erkidegoko herri-administrazio orokorreko eta instituzionaleko funtzionarioek har dezakete parte, betiere, lanpostu bakoitzerako eskatzen diren baldintzak betetzen badituzte.

3.– Los puestos reservados a personal funcionario se proveerán por concurso, previa convocatoria del Consejo de Administración a la que podrá acceder el personal funcionario de la Administración General e Institucional de la Comunidad Autónoma del País Vasco que cumplan los requisitos exigidos en cada caso en la correspondiente relación de puestos de trabajo.

4.– «Euskadiko Kirol Portuak» erakundeari dagokio, bere langileei dagokienez, hautaketa-proben betebeharrak eta ezaugarriak zehaztea, baita sarbide-prozesuen deialdia, kudeaketa eta ebazpena egitea ere, publizitate-, berdintasun-, merezimendu- eta gaitasun-printzipioen arabera.

4.– Corresponde a la Dirección de «Euskadiko Kirol Portuak» determinar, en lo relativo a su personal, los requisitos y las características de las pruebas de selección, así como la convocatoria, gestión y resolución de los procesos de acceso de acuerdo con los principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad.

17. artikulua.– Ondare-araubidea.

Artículo 17.– Régimen patrimonial.

1.– Euskadiko ondarearen barruan, «Euskadiko Kirol Portuak» erakundeak bere titulartasunekoak dituen ondasun eta eskubide horiexek dira, hain zuzen, erakundearen ondarea, Euskadiko Ondareari buruzko legearen testu bateginaren arabera (azaroaren 6ko 2/2007 Legegintzako Dekretuak dauka onartua).

1.– Constituye el patrimonio de «Euskadiko Kirol Portuak», integrado en el patrimonio de Euskadi, el conjunto de los bienes y derechos cuya titularidad le corresponda, de acuerdo con lo establecido en el Texto Refundido de la Ley de Patrimonio de Euskadi, aprobado por Decreto Legislativo 2/2007, de 6 de noviembre.

2.– «Euskadiko Kirol Portuak» erakundeari dagozkio bere titulartasuneko eta berari atxikitako ondasun eta eskubideen gaineko ahalmenak, bai eta Euskadiko Ondareari buruzko Legearen Testu Bateginean xedatutakoarekin bat egotzita dauzkan besteak ere.

2.– Corresponden al ente público de derecho privado «Euskadiko Kirol Portuak», las facultades sobre bienes y derechos cuya titularidad ostente, así como sobre los que tenga adscritos de conformidad con lo dispuesto en Texto Refundido de la Ley de Patrimonio de Euskadi.

3.– Erakundeari atxikitako ondasunei eta eskubideei jarraipena egingo zaie haren ondare-kontabilitatearen bidez. Halaber, erakunde publikoak behar beste laguntza eman beharko du Euskadiko Ondareko Ondasunen eta Eskubideen Inbentario Orokorra osatzeko, eta merkataritza-sozietaten daukan kapitalaren erakusgarri diren akzio eta tituluen inbentario osagarria osatzeko.

3.– Los bienes y derechos adscritos serán objeto de seguimiento a través de su contabilidad patrimonial. Asimismo, el ente público prestará la colaboración que requerirá la confección del inventario General de Bienes y Derechos del Patrimonio de Euskadi y del inventario auxiliar de acciones y títulos representativos de capital en sociedades mercantiles.

18. artikulua.– Baliabide ekonomikoak.

Artículo 18.– Recursos económicos.

«Euskadiko Kirol Portuak» erakundeak, bere helburuak bete ditzan, diru-baliabide hauek ditu:

«Euskadiko Kirol Portuak» cuenta, para el cumplimiento de sus fines, con los siguientes recursos económicos:

a) Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorretan urtero esleituko zaion diru-kopurua.

a) Las asignaciones que se establezcan anualmente con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

b) Estatuaren, edo foru- edo toki-administrazioen dirulaguntzak eta ekarpenak, eta erakundearen alde emandako dohaitzak.

b) Las subvenciones y aportaciones del Estado o de las administraciones forales y locales y donaciones que se concedan a su favor.

c) Bere jardueraren ondoriozko ohiko eta ezohiko diru-sarrerak.

c) Los ingresos, ordinarios y extraordinarios, derivados del ejercicio de sus actividades.

d) Euskadiko ondareari buruzko araudiari jarraituz, haren ondarea osatzen duten ondasun eta balioak, eta horietatik jasotzen dituzten produktuak eta errentak.

d) Los bienes y valores que, en su caso y conforme a la legislación reguladora del patrimonio de Euskadi, constituyan su patrimonio, así como los productos y rentas de este.

e) Portuen arloan dauden tasak biltzetik eta prezio publikoak kobratzetik datozen diru-sarrerak, bai eta zergazkoak ez diren prestazio publikoetatik datozenak ere («tarifak»).

e) Los ingresos procedentes de la recaudación de las tasas y cobro de precios públicos existentes en materia de puertos, así como de las prestaciones de carácter público no tributarias («tarifas»).

f) Legez dagozkion gainerako beste edozein baliabide.

f) Cualesquiera otros recursos que legalmente le sean atribuidos.

19. artikulua.– Aurrekontu-araubidea.

Artículo 19.– Régimen presupuestario.

«Euskadiko Kirol Portuak» erakundeak urtero prestatu eta onartu behar du bere aurrekontu-egitasmoa eta Eusko Jaurlaritzara bidali, han, behar duen independentzia emanda, Euskal Autonomia Erkidegoko aurrekontu nagusian txerta dadin, Euskadiko aurrekontu-araubidearen arloan indarrean dauden legezko xedapenen gaineko testu bateginaren arabera. Aurrekontuari Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoko fundazio eta partzuergoei aplikatzeko aurrekontu-araubidea aplikatu behar zaio (maiatzaren 24ko 1/2011 Legegintza Dekretuak onetsia).

«Euskadiko Kirol Portuak» elaborará y aprobará anualmente su anteproyecto de presupuestos para su remisión al Gobierno Vasco para que sea integrado, con la debida independencia, en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi, de conformidad con el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen presupuestario de Euskadi y se regula el régimen presupuestario aplicable a las Fundaciones y Consorcios del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi, aprobado por Decreto Legislativo 1/2011, de 24 de mayo.

20. artikulua.– Ekonomia Kontroleko eta Kontabilitateko araubidea.

Artículo 20.– Régimen de Control Económico y Contabilidad.

«Euskadiko Kirol Portuak» erakundearen kontrol ekonomikoa burutzeko, kontrol ekonomiko-finantzarioaren eta kudeaketa iraunkorraren modalitatea landu behar da, urriaren 19ko 2/2017 Legegintza Dekretuaren arabera (horrek onetsi zuen Euskal Autonomia Erkidegoko Ekonomia Kontrolari eta Kontabilitatearen testu bategina).

El control económico de «Euskadiko Kirol Portuak» se ejerce en la modalidad de control económico-financiero y de gestión de carácter permanente, de acuerdo con lo establecido en el Decreto Legislativo 2/2017, de 19 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Control Económico y Contabilidad de la Comunidad Autónoma Vasca.

21. artikulua.– Kontratazio-araubidea.

Artículo 21.– Régimen de Contratación.

1.– Kontratazio-espedienteak izapidetzen dituenean, «Euskadiko Kirol Portuak» erakundeak ek botere esleitzaileentzat ezarritako arauetara doituko du bere jarduera –botere esleitzaileak administrazio publikotzat jotzen dira Sektore Publikoko kontratazio-arauaren ondorioetarako–, baita Euskal Autonomia Erkidegoko legerian eta haren garapen-araudian kontratazioari buruz jasotako arauetara ere. Horretarako, kontratazio-mahaia EAEko sektore publikoko kontratazioaren inguruko araubidearen arabera osatu behar da (uztailaren 27ko 116/2016 Dekretuaren 8. artikuluak xedatuta daukana aplikatuta), edo hori ordezkatzeko aterako den araudiaren arabera.

1.– «Euskadiko Kirol Portuak» tramitará los expedientes de contratación ajustando su actividad a las normas establecidas para los poderes adjudicadores que, a efectos de la normativa de contratación del Sector Público, tienen la consideración de administraciones públicas, así como a las reglas sobre contratación contenidas en la legislación de la Comunidad Autónoma de Euskadi y en sus normas de desarrollo. En este sentido, la mesa de contratación deberá estar constituida conforme a lo establecido en el artículo 8 del Decreto 116/2016, de 27 de julio, sobre régimen de la contratación del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi, o normativa que le sustituya.

2.– «Euskadiko Kirol Portuak» erakundeak kontratazio-kontuetan hartuko dituen ebazpenen kontra Sektore Publikoko kontratazio-araudian erregulatutako errekurtso berezia jar daiteke, araudi horretan zehaztuta dagoen bezala.

2.– Contra las resoluciones de «Euskadiko Kirol Portuak» en materia de contratos procederá interponer el recurso especial regulado en la normativa de contratación del Sector Público, en los términos indicados en dicha normativa.

22. artikulua.– Araubide juridikoko bestelako zehaztapenak.

Artículo 22.– Otras determinaciones de régimen jurídico.

1.– «Euskadiko Kirol Portuak» erakundearen egintzen ondare-erantzukizuneko erregimenak honako arauen bidez erregulatuko dira: 39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearena, eta 40/2015 Legeko, urriaren 1ekoa, Sektore publikoaren araubide juridikoarena, IV. kapitulua.

1.– El régimen de responsabilidad patrimonial de los actos de «Euskadiko Kirol Portuak» se rige por lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en el Capítulo IV de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

2.– «Euskadiko Kirol Portuak» erakundearen ebazpenen kontra, gorako errekurtsoa aurkeztu ahalko zaio Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio orokorrean portuen arloko eskumena duen sailari.

2.– Contra las resoluciones de «Euskadiko Kirol Portuak» procederá interponer recurso de alzada ante el departamento competente en materia de puertos de la Administración general de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

3.– Zergen arloko egintzen kontra, aukerako berraztertzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango zaio errekurtsoa jarritako egintza eman duen organoari. Berraztertzeko errekurtsoari buruzko ebazpenaren aurka edota egintza beraren aurka, baldin eta errekurtsorik aurkeztu ez bada, erreklamazioa aurkeztu ahal izango zaio Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Ekonomiko Administratiboari, auzitegi hori arautzen duten xedapenen arabera.

3.– Los actos tributarios podrán ser objeto de recurso potestativo de reposición ante el órgano que haya dictado el acto recurrido. Contra la resolución del recurso de reposición o contra el propio acto, si no se interpone aquel, podrá reclamarse ante el Tribunal Económico-Administrativo de Euskadi, de conformidad con las disposiciones reguladoras de este.

4.– «Euskadiko Kirol Portuak» erakundea auzibidean ordezkatu eta defendatu beharra badago, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren zerbitzu juridikoen ardura izango du, arauetan xedaturik daukatenaren arabera.

4.– La representación y defensa en juicio de «Euskadiko Kirol Portuak» estará a cargo de los servicios jurídicos de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco, conforme a lo dispuesto en sus normas reguladoras.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común