Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

141. zk., 2017ko uztailaren 26a, asteazkena

N.º 141, miércoles 26 de julio de 2017


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

EKONOMIAREN GARAPEN ETA AZPIEGITURA SAILA
OGASUN ETA EKONOMIA SAILA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO E INFRAESTRUCTURAS
DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y ECONOMÍA
3754
3754

196/2017 DEKRETUA, uztailaren 18koa, USA Basque Trade and Investment Sozietate Publikoa sortu eta bertan Sociedad para la Transformación Competitiva-Eraldaketa Lehiakorrerako Sozietatea S.A.ren parte-hartzea baimentzeko.

DECRETO 196/2017, de 18 de julio, por el que se autoriza la creación de la Sociedad Pública USA Basque Trade and Investment, y la participación en la misma de la Sociedad para la Transformación Competitiva-Eraldaketa Lehiakorrerako Sozietatea, S.A.

Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen duen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren 19. artikuluak dioenez, merkataritzako sozietateak sozietate publiko izango dira, baldin eta Euskal Autonomia Erkidegoaren sektore publikoa osatzen duten erakundeek haien kapitaletan duten partaidetza nagusi bada, erakunde horiek zuzenbide publikokoak edo pribatukoak izan. Partaidetza hori gehiengoa den ala ez erabakitzerakoan, kontuan hartuko dira aipatutako erakunde guztien partaidetzak.

El artículo 19 del Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco establece que son sociedades públicas las sociedades mercantiles en cuyo capital sea mayoritaria la participación de las entidades que integran el sector público de la Comunidad Autónoma, ya se rijan éstas por el derecho público o por el derecho privado. Para la determinación de dicha participación mayoritaria se tendrán en cuenta todas las participaciones de las entidades referidas.

Azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren 20.1 artikuluak honako hau ezartzen du: sozietate publikoaren izaera duela, zein kasutan sor daitezkeen merkataritzako den sozietate publiko bat. Xedapen horren 3. atalean ezartzen denez, Jaurlaritzaren dekretu bat beharko da, sozietate publikoak sortu edo desagertzeko eta Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazioak edo haren erakundeek sozietate horietako partaide nagusi bilakatzeko edo izaera hori galtzeko.

El artículo 20.1 del Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre establece que constituyen supuestos de creación de una sociedad pública la creación de una sociedad mercantil con la cualidad de sociedad pública. En su apartado 3 establece que la creación y extinción de sociedades públicas, así como la adquisición o pérdida de la condición de partícipe mayoritario en las mismas de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi o de sus entes institucionales, precisarán de decreto del Gobierno.

Azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren 21. artikuluan ezartzen denez, sozietate publikoak merkataritza-legeen arabera eratuko dira, sortzeaz batera fundatutako sozietate anonimo gisa, ahal dela, eta unean-unean sozietate-mota bakoitzerako indarrean dagoen araubide juridikoa aplikatuko zaie.

El artículo 21 del Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, establece que las sociedades públicas habrán de ser constituidas de conformidad con la legislación mercantil, preferentemente como sociedades anónimas de fundación simultánea a su creación, siéndoles de aplicación el régimen jurídico vigente en cada momento respecto a cada tipo de sociedad.

2015eko abenduaren 16an, Sociedad para la Transformación Competitiva-Eraldaketa Lehiakorrerako Sozietatea, S.A.ren Administrazio Kontseiluak honako erabaki hau hartu zuen: Estatu Batuetan eta Singapur-en, Sociedad para la Transformación Competitiva-Eraldaketa Lehiakorrerako Sozietatea, S.A.ren mendeko merkataritzako sozietateak eratzea; eta Zuzendaritza Nagusiari ahalmenak ematen zaizkio, bai behar diren izapideak egiteko, bai aipatu helbururako behar diren agiria publikoak zein pribatuak sinatzeko; gainera, goragoko paragrafoetan adierazitakoarekin bat etorriz, Gobernu Kontseiluari horretarako baimena eskatzen zaio.

Habiendo adoptado el Consejo de Administración de la Sociedad para la Transformación Competitiva-Eraldaketa Lehiakorrerako Sozietatea, S.A., con fecha 16 de diciembre de 2015, el acuerdo de aprobar la constitución de nuevas sociedades mercantiles dependientes de la Sociedad para la Transformación Competitiva-Eraldaketa Lehiakorrerako Sozietatea, S.A. en Estados Unidos y Singapur, facultando a la Dirección General a la realización de todos los trámites precisos, así como la suscripción de cualquier tipo de documento público o privado para el citado objetivo, y requiriendo, de conformidad a lo expuesto en los párrafos anteriores, de autorización del Consejo de Gobierno.

Sozietatearen helburu soziala izango da legezko edozein ekintza edo jarduera egitea Merkataritza arloko Legearen arabera enpresak sortu ahal izateko. Nolanahi ere, enpresa horiek ekintzak edo jarduerak gauzatzeko Estatuko funtzionario, departamendu, batzorde, agentzia edo erakunde baten baimena edo oniritzia behar badute, aldez aurretik eskuratu beharko dute baimen edo oniritzi hori.

La Sociedad tendrá por objeto social realizar cualquier acto o actividad legal para la que se pueda crear una empresa según la Ley Mercantil, siempre que no se forme para realizar actos o actividades que requieran el consentimiento o aprobación de ningún funcionario, departamento, junta, agencia o entidad estatales sin haber obtenido dicho consentimiento o aprobación por adelantado.

Ondorioz, Ekonomiaren Garapeneko eta Azpiegituretako sailburuaren eta Ogasun eta Ekonomiako sailburuaren proposamenez, eta Gobernu Kontseiluak 2017ko uztailaren 18an egindako bilkuran proposamena aztertu eta onartu ondoren, honako hau

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras y del Consejero de Hacienda y Economía, previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su reunión celebrada el día 18 de julio de 2017,

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:

1. artikulua.– Baimena ematen da sozietate publiko bat sortzeko: «USA Basque Trade and Investment» izena izango du, eta bazkide bakarra Sociedad para la Transformación Competititiva-Eraldaketa Lehiakorrerako Sozietatea, S.A. izango da.

Artículo primero.– Se autoriza la creación de una Sociedad Pública, que tendrá la denominación de «USA Basque Trade and Investment» y cuyo único socio será la Sociedad para la Transformación Competititiva-Eraldaketa Lehiakorrerako Sozietatea, S.A.

2. artikulua.– USA Basque Trade and Investment sozietate publikoak helburu sozial hau izango du: «Sozietate honen helburua izango da legezko edozein ekintza edo jarduera egitea Merkataritza arloko Legearen arabera enpresak sortu ahal izateko. Enpresa horiek, nolanahi ere, ekintzak edo jarduerak gauzatzeko Estatuko funtzionario, departamendu, batzorde, agentzia edo erakunde baten baimena edo oniritzia behar badute, aldez aurretik eskuratu beharko dute baimen edo oniritzi hori».

Artículo segundo.– La Sociedad Pública USA Basque Trade and Investment tendrá por objeto social el siguiente: «Esta empresa se forma para realizar cualquier acto o actividad legal para la que se pueda crear una empresa según la Ley Mercantil, siempre que no se forme para realizar actos o actividades que requieran el consentimiento o aprobación de ningún funcionario, departamento, junta, agencia o entidad estatales sin haber obtenido dicho consentimiento o aprobación por adelantado».

3. artikulua.– Sociedad Pública USA Basque Trade and Investment sozietate publikoaren egoitza soziala Washington, D.C.n egongo da (AEB).

Artículo tercero.– El domicilio social de la Sociedad Pública USA Basque Trade and Investment se establecerá en Washington, D.C. (USA).

4. artikulua.– USA Basque Trade and Investment sozietate publikoaren kapital soziala Estatu Batzuetako zazpi mila dolarrekoa (7.000,00 USD) izango da. Zenbateko horrek trukean ezin izango ditu gainditu zazpi mila (7.000,00) euro, eta osorik (% 100) harpidetuko du Transformación Competitiva-Eraldaketa Lehiakorrerako Sozietatea, S.A.k.

Artículo cuarto.– El capital social de la Sociedad Pública USA Basque Trade and Investment será de siete mil dólares estadounidenses (7.000,00 USD), sin poder superar al cambio los siete mil (7.000,00) euros, y estará suscrito íntegramente, al 100% por la Sociedad para la Transformación Competititiva-Eraldaketa Lehiakorrerako Sozietatea, S.A.

5. artikulua.– Aplikatu daitekeen erregimena: USA Basque Trade and Investment sozietate publikoaren estatutu sozialak, eta horiez gainera, sozietate publikoei aplikatzen zaizkien xedapenak, eta Washington, D.C.n merkataritzako sozietateei aplikatu beharreko legeria.

Artículo quinto.– Régimen aplicable: además de por sus estatutos sociales, la Sociedad Pública USA Basque Trade and Investment se regirá por las disposiciones aplicables a las Sociedades Públicas y lo dispuesto en la legislación de aplicación sobre sociedades mercantiles en Washinton, D.C.

6. artikulua.– Baimena ematen zaio Sociedad para la Transformación Competititiva-Eraldaketa Lehiakorrerako Sozietatea, S.A.ri USA Basque Trade and Investment sozietate publikoa eratzeko beharrezkoak diren agiri publiko edo pribatuak harpidetu ditzan haren legezko ordezkariaren bidez edo horretarako izendatutako pertsonaren edo pertsonen bidez. Baimena ematen zaio, halaber, sozietatearen estatutu sozialak ezartzeko, administrazio-organoak izendatzeko, beharrezkoak diren ahalmenak emateko, kapital sozialari egin beharreko ekarpena finkatzeko, akzioak izenpetzeko eta dekretu honetan xedatutakoa gauzatzeko egoki diren gainerako erabakiak hartzeko.

Artículo sexto.– Se autoriza a la Sociedad para la Transformación Competititiva-Eraldaketa Lehiakorrerako Sozietatea, S.A.para que a través de su representante legal o la persona o personas designadas al efecto, suscriba cuantos documentos públicos o privados sean pertinentes a los efectos de constituir la Sociedad Pública USA Basque Trade and Investment estableciendo sus Estatutos sociales, formalizando la designación de sus órganos de Administración, confiriendo los poderes precisos, fijando la aportación al capital social, suscribiendo acciones y todos aquellos demás acuerdos que resulten adecuados para la ejecución de los dispuesto en el presente Decreto.

AZKEN XEDAPENA
DISPOSICIÓN FINAL

Dekretu honek onartzen den egunetik aurrera izango ditu ondorioak.

El presente Decreto surtirá efectos el día de su aprobación.

Vitoria-Gasteizen, 2017ko uztailaren 18an.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 18 de julio de 2017.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

Ekonomiaren Garapeneko eta Azpiegituretako sailburua,

La Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras,

MARIA ARANZAZU TAPIA OTAEGUI.

MARIA ARANZAZU TAPIA OTAEGUI.

Ogasun eta Ekonomiako sailburua,

El Consejero de Hacienda y Economía,

PEDRO M.ª AZPIAZU URIARTE.

PEDRO M.ª AZPIAZU URIARTE.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común