Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

230. zk., 2017ko abenduaren 1a, ostirala

N.º 230, viernes 1 de diciembre de 2017


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

EKONOMIAREN GARAPEN ETA AZPIEGITURA SAILA
HEZKUNTZA SAILA
OSASUN SAILA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO E INFRAESTRUCTURAS
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
DEPARTAMENTO DE SALUD
5818
5818

250/2017 DEKRETUA, azaroaren 21ekoa, Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal Sarearen osaera arautzeari eta eguneratzeari buruzko Dekretua aldatzekoa.

DECRETO 250/2017, de 21 de noviembre, de modificación del Decreto por el que se regula y actualiza la composición de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Ekainaren 23ko 109/2015 Dekretuak Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal Sarearen osaera arautu eta eguneratzen du.

El Decreto 109/2015, de 23 de junio, regula y actualiza la composición de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Ekainaren 23ko 109/2015 Dekretua argitaratu zenetik (2015eko uztailaren 16ko EHAA, 133. zk.) indarrean egon den eta aplikatu den denboran, 3., 15. eta 16. artikuluen edukia osatzeko beharra ikusi da: 3. artikuluan (Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal Sarearen osaera), Unibertsitateen Ikerkuntza Egiturak atala; 15. artikulua (Baldintza Orokorrak); 16. artikuluan (Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal Sareko eragileen baldintza zehatzak), Unibertsitateen Ikerkuntza Egiturak, Foku Anitzeko Teknologia Zentroak eta Ikerkuntza Kooperatiboko Zentroak atalak. Era berean, Ebazpen Organoak egiaztapen baldintzatuaren epea luzatu ahal izateko beharra ikusi da, bai eta unean uneko ebazpena emateko eta jakinarazteko 22. artikuluak ezartzen duen eta egiaztapena eskatzeko prozesuak dakarren epea zehaztu ahal izatekoa ere.

En el periodo de aplicación transcurrido desde la publicación del Decreto 109/2015 de 23 de junio (BOPV n.º 133, jueves 16 de julio de 2015), se ha observado la necesidad de completar los contenidos del artículo 3.– Composición de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación correspondiente a las Estructuras de Investigación de las Universidades), del artículo 15. – Requisitos Generales, del artículo 16. – Requisitos Específicos de los Agentes de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación correspondiente a las Estructuras de Investigación de la Universidades, así como a los Centros Tecnológicos Multifocalizados y a los Centros de Investigación Cooperativa, y facultar al Órgano de Resolución para poder ampliar el plazo de acreditación condicionada, así como concretar el periodo especificado en el artículo 22 de adopción y notificación de la correspondiente resolución que conlleva el proceso de solicitud de acreditación.

Ondorioz, Ekonomiaren Garapeneko eta Lehiakortasuneko sailburuaren, Hezkuntzako sailburuaren eta Osasuneko sailburuaren proposamenez, eta Gobernu Kontseiluak 2017ko azaroaren 21ean egindako bilkuran gaia aztertu eta onartu ondoren, honako hau

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, de la Consejera de Educación, y del Consejero de Salud y previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su reunión celebrada el día 21 de noviembre de 2017,

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:

Lehenengo artikulua.– Osatu egin da Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal Sarearen osaera arautzeko eta eguneratzeko ekainaren 23ko 109/2015 Dekretuak 3. artikuluan (Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal Sarearen osaera) 2. zenbakiaren b) letran ezartzen duena. Unibertsitateen Ikerkuntza Egiturei buruzkoa da letra hori, eta orain honela geratu da:

Artículo primero.– Se completa el apartado b) del punto 2 del artículo 3. – Composición de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación, del Decreto 109/2015, de 23 de junio, que regula y actualiza la composición de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación, que hace referencia a las Estructuras de Investigación de las Universidades, quedando redactado en los siguientes términos:

«b) Unibertsitateen Ikerkuntza Egiturak.

«b) Estructuras de Investigación de las Universidades.

Unibertsitateen mendeko zentroak, departamentuak, atalak, ikerkuntza-taldeak, EUS Euskal Unibertsitate Sistemako unibertsitateei atxikitako zentroak edo bestelako egiturak dira, egiteko nagusia jakintza zientifikoa sortzea dutenak baina I+G+b balio-kate guztian jarduerak aurrera eraman ere egiten dituztenak».

Las Estructuras de Investigación de las Universidades son los Centros, Departamentos, secciones, grupos de investigación, centros adscritos a las universidades del Sistema Universitario Vasco (SUV) u otras estructuras dependientes de las universidades cuya función fundamental es la generación de conocimiento científico, aunque también realizan actividades a lo largo de toda la cadena de valor de la I+D+i».

Bigarren artikulua.– Osatu egin da Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal Sarearen osaera arautzeko eta eguneratzeko ekainaren 23ko 109/2015 Dekretuak 15. artikuluan (Baldintza Orokorrak) sarreran ematen duen azalpena, eta honela geratu da:

Artículo segundo.– Se completa la explicación de la introducción del artículo 15. Requisitos Generales del Decreto 109/2015, de 23 de junio, que regula y actualiza la composición de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación quedando redactada en los siguientes términos:

«Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal Sareko zientzia eta teknologia eragile izatearen egiaztapena lortzeko, erakunde eskatzaileek baldintza orokor hauek bete beharko dituzte. Zehazki, unibertsitateetan integratutako eragileen kasuan, unibertsitate eskatzaileek bete beharko dituzte baldintzak, beren nortasun juridikoaren arabera, eta, EUS Euskal Unibertsitate Sistemako unibertsitateetara atxikitako zentroen kasuan, zentro horiek legez eratuta egon beharko dute eta nortasun juridiko propioa eta bereizia izan beharko dute, artikulu honen 1 zenbakian zehazten den eran».

«Para obtener la acreditación como Agente Científico Tecnológico de la Red Vasca de Ciencia Tecnología e Innovación las entidades solicitantes deberán reunión los siguientes requisitos generales. De forma particular, en el caso de los agentes integrados en las universidades, serán las respectivas universidades solicitantes las que deberán reunir dichos requisitos, de conformidad con su naturaleza jurídica y en el caso de los centros adscritos a las universidades del Sistema Universitario Vasco (SUV), éstos deberán estar legalmente constituidos y contar con personalidad jurídica propia e independiente, tal y como se especifica en el punto 1 de este artículo».

Hirugarren artikulua.– Paragrafo bat gehitu da Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal Sarearen osaera arautzeko eta eguneratzeko ekainaren 23ko 109/2015 Dekretuaren 16. artikuluan (Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal Sareko eragileen baldintza zehatzak), 2. zenbakian, eta honela geratu da idatzita:

Artículo tercero.– Se añade un párrafo en el punto 2 del artículo 16, Requisitos Específicos de los Agentes de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación, del Decreto 109/2015, de 23 de junio, que regula y actualiza la composición de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación, quedando redactado en los siguientes términos:

«2.– Unibertsitateen Ikerkuntza Egiturak.

«2.– Estructuras de Investigación de las Universidades.

Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal Sarean integratu ahal dira unibertsitate publiko eta pribatuen ikerkuntza-egiturak, EAEn kokatuta badaude eta jarduera nagusia bertan garatzen badute.

Serán susceptibles de integrarse en la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación las estructuras de investigación las Universidades públicas y privadas, y ubicadas en la CAE, donde deberán desarrollar su actividad prioritaria.

EUS Euskal Unibertsitate Sistemako unibertsitateetara atxikitako zentroek, berriz, atxikipen-hitzarmena aurkeztu beharko dute.

En el caso de los centros adscritos a las universidades del SUV deberán aportar el convenio de adscripción.

Unibertsitateek beren ikerkuntza-egituren zerrenda eman behar dute, informazioa izateko baino ez».

Las Universidades deberán incluir, a título informativo, la relación de sus estructuras de investigación».

Laugarren artikulua.– Puntu bat gehitu zaio, II puntu berria, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal Sarearen osaera arautzeko eta eguneratzeko ekainaren 23ko 109/2015 Dekretuaren 16. artikuluari (Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal Sareko eragileen baldintza zehatzak), 7. zenbakian (Teknologia Zentroak), a) letrako (Foku Anitzeko Teknologia Zentroak) 3. puntuan (Gobernantza). Honela geratuko da idatzita:

Artículo cuarto.– Se añade un nuevo punto (II) en el subapartado 3 – Gobernanza – del apartado a) Centros Tecnológicos Multifocalizados en el párrafo 7 – Centros Tecnológicos – del artículo 16, Requisitos Específicos de los Agentes de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación, del Decreto 109/2015, de 23 de junio, que regula y actualiza la composición de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación, quedando redactado en los siguientes términos:

«7.– Teknologia Zentroak.

«7.– Centros Tecnológicos.

Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal Sarean sartzen diren teknologia-zentroek eragile-tipologia bakoitzarentzat definitutako misioa eta jarduerak bete beharko dituzte, dekretu honetako aurreko kapituluan ezarritakoari jarraikiz. Gainera, artikulu honetako betekizun espezifikoak ere bete beharko dituzte, alegia, egiturako, finantzaketako, gobernamenduko eta kudeaketako ereduak izateari dagokionez jarritako betekizunak, baita, jarraian adierazten den moduan, 2020. urtera arteko jarduketa-plan estrategiko bat izateari dagokionez jarritakoak ere.

Los centros tecnológicos que se integren de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación deberán responder a la misión y actividades definidas para cada tipología de agente, según se recoge en el capítulo anterior de este Decreto. Además, deberán cumplir con los requisitos específicos establecidos en el presente artículo en lo que se refiere a disponer de modelos de estructura, financiación, gobernanza y gestión y contar con un Plan de actuación 2020, según se especifica a continuación.

a) Foku Anitzeko Teknologia Zentroak.

a) Centros Tecnológicos Multifocalizados.

Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzako Euskal Sarean sartu ahal izango dira, Foku Anitzeko Teknologia Zentro gisa sartu ere, Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzako Euskal Sistemak Euskadirako finkatutako ikerketa-lehentasunekin bat datozen esparruetan teknologia propioa sortzeko eta garatzeko beharra beteko duen ikerketa eta garapen eragile bat edukitzeko premiari erantzunez sortzen diren erakundeak.

Serán susceptibles de integrarse en la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación en calidad de Centros Tecnológicos Multifocalizados, aquellas entidades que surjan de la necesidad de contar con un agente de investigación y desarrollo que cubra las necesidades del Sistema Vasco de Ciencia, Tecnología e Innovación relativas a la generación y desarrollo de tecnología propia en ámbitos alineados con las prioridades de investigación establecidas para Euskadi.

.../...

.../...

3) Gobernantza.

3) Gobernanza.

I.– Izaera pribatuko zentroek beren gobernu-organoetan enpresa-ordezkaritza bat izango dute, dekretu honetako III. eranskinean zehaztu den heinekoa. Eranskin horretan, aginte-taulak eta betekizun kuantitatiboen balioak ere argitaratu dira. Organo horien egiteko nagusia plan estrategikoa onartzea izango da, baita ikerketa-agenda onartzea ere.

I.– Los centros de carácter privado, deberán disponer en sus órganos de gobierno de una representación empresarial en la proporción que se especifique en el Anexo III de este Decreto, que da publicidad a los Cuadros de Mando y valores de los requisitos cuantitativos. La principal misión de tales órganos será la de aprobar el Plan estratégico, así como la Agenda de Investigación.

II.– Izaera pribatuko zentroek, Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Sailaren ordezkaritzarik ez badute beren gobernu-organoetan, jarraipen-batzorde bat eratu beharko dute, eta hor, zentroaren gobernantza-organoak ez ezik, sail hori ere ordezkatuta egongo da. Zentroa Euskadirentzat ezarri diren ikerketa-lehentasunekin bat datorrela egiaztatzea izango da batzorde horren eginkizunetako bat, bai eta dekretu honetako III. eranskinean aipatutako Aginte Taula betetzen dela egiaztatzea ere.

II.– Los centros de carácter privado que no cuenten con representación del Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras en sus órganos de gobierno, deberán constituir una Comisión de Seguimiento en la que, además de representantes de los órganos de gobernanza del centro, esté representado el citado Departamento. Esta Comisión tendrá entre sus funciones la comprobación de la alineación del centro con las prioridades de investigación establecidas para Euskadi, así como del cumplimiento del Cuadro de Mando especificado en el Anexo III de este Decreto.

III.– Teknologia Zentroetan eragina izan dezaketen enpresek (esaterako, gobernu-organoko kide diren horiek) ezin izango dituzte lehentasunez baliatu zentro horien ikerkuntza-gaitasunak, ez eta lehentasunez eskuratu ere ikerkuntzaren emaitzak, Erkidego Esparruko Ikerkuntza Erakundearen definizioan zehaztutakoaren arabera».

III.– Las empresas que puedan ejercer influencia en los Centros Tecnológicos, por ejemplo, en calidad de miembros de sus órganos de gobierno, no podrán gozar de acceso preferente a sus capacidades de investigación ni a los resultados que genere, según lo especificado en la definición de Organismo de Investigación del Marco Comunitario».

Bosgarren artikulua.– Puntu bat gehitu zaio, 2) puntu berria, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal Sarearen osaera arautzeko eta eguneratzeko ekainaren 23ko 109/2015 Dekretuaren 16. artikuluari (Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal Sareko eragileen baldintza zehatzak) 8. zenbakian (Ikerkuntza Kooperatiboko Zentroak (IKZ)), c) letran (Gobernantza). Honela geratuko da idatzita:

Artículo quinto.– Se añade un nuevo subapartado 2) en el apartado c) Gobernanza del párrafo 8 – Centros de Investigación Cooperativa (CIC) – del artículo 16, Requisitos Específicos de los Agentes de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación, del Decreto 109/2015, de 23 de junio, que regula y actualiza la composición de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación, quedando redactado en los siguientes términos:

«8.– Ikerketa Kooperatiboko Zentroak (IKZ).

«8.– Centros de Investigación Cooperativa (CIC).

Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzako Euskal Sarean sartu ahal izango dira, Ikerketa Kooperatiboko Zentro gisa sartu ere, Zientzia, Teknologia eta Berrikuntza Planean estrategikotzat jotzen diren eta teknologia eta berrikuntzaren arloko eskumenak dituen saiIari dagozkion esparruetan Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzako Euskal Sistemaren beharrak beteko dituen ikerketa eta garapen-eragile bat edukitzeko premiari erantzunez sortzen diren erakundeak.

Serán susceptibles de integrarse en la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación en calidad de Centros de Investigación Cooperativa, aquellas entidades que surjan de la necesidad de contar con un agente de investigación y desarrollo que cubra las necesidades del Sistema Vasco de Ciencia Tecnología e Innovación en ámbitos considerados estratégicos en el Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación correspondientes al Departamento competente en materia de tecnología e innovación.

.../...

.../...

c) Gobernantza:

c) Gobernanza:

I.– IKZek beren gobernu-organoetan enpresen ordezkariak izan beharko dituzte, dekretu honetako III. eranskinean ezartzen den proportzioan. Eranskin horretan, Aginte Taulak eta betekizun kuantitaboen balioak ere argitaratu dira. Ordezkari horiek eta organo horietako gainerako kideek Eusko Jaurlaritzaren estrategiarekin bat egiten dela bermatu beharko dute, Aginte Taularen jarraipena eginda eta ikerketa-agenda definituta.

I.– Los CICs deberán contar en sus órganos de gobierno con representantes de empresas en la proporción que se establece en el Anexo III de este Decreto, que da publicidad a los Cuadros de Mando y valores de los requisitos cuantitativos. Estos representantes, junto con el resto de miembros de dichos órganos deberán garantizar el alineamiento con la estrategia de Gobierno Vasco a través del seguimiento del Cuadro de Mando y la definición de la agenda de investigación.

II.– IFZek, Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Sailaren ordezkaritzarik ez badute beren gobernu-organoetan, jarraipen-batzorde bat eratu beharko dute, eta hor, zentroaren gobernantza-organoak ez ezik, sail hori ere ordezkatuta egongo da. Zentroa Euskadirentzat ezarri diren ikerketa-lehentasunekin bat datorrela egiaztatzea izango da batzorde horren eginkizunetako bat, bai eta dekretu honetako III. eranskinean aipatutako Aginte Taula betetzen dela egiaztatzea ere.

II.– Los CICs que no cuenten con representación del Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras en sus órganos de gobierno, deberán constituir una Comisión de Seguimiento en la que, además de representantes de los órganos de gobernanza del centro, esté representado el citado Departamento. Esta Comisión tendrá entre sus funciones la comprobación de la alineación del centro con las prioridades de investigación establecidas para Euskadi, así como del cumplimiento del Cuadro de Mando especificado en el Anexo III de este Decreto.

III.– IKZetan eragina izan dezaketen enpresek (esaterako, gobernu-organoko kide gisa eragina izan dezaketen horiek) ezin izango dituzte lehentasunez baliatu zentro horien ikerketa-gaitasunak, ezta lehentasunez eskuratu ere ikerketak sortzen dituen emaitzak, Erkidegoko Esparruko Ikerketa Erakundearen definizioaren arabera».

III.– Las empresas que puedan ejercer influencia en los CIC, por ejemplo, en calidad de miembros de sus órganos de gobierno, no podrán gozar de acceso preferente a sus capacidades de investigación ni a los resultados que genere según la definición Organismo de Investigación del Marco Comunitario».

Seigarren artikulua.– Aldatu egin da Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal Sarearen osaera arautzeko eta eguneratzeko ekainaren 23ko 109/2015 Dekretuaren 22. artikulua («Ebazpen Organoa»), 2. eta 3. paragrafoetan. Honela geratuko da:

Artículo sexto.– Se modifican el párrafo 2 y 3, del artículo 22, Órgano de Resolución, del señalado Decreto 109/2015, de 23 de junio, por el que se regula y actualiza la composición de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación, quedando como sigue:

«22. artikulua.– Ebazpen Organoa.

«Articulo 22.– Órgano de Resolución.

.../...

.../...

2.– Egiaztapen-ebazpenak baldintza zehatz batzuk jar ditzake, eta bi urte baino lehen bete beharko dira, non eta, hasierako epea bete baino lehen hura luzatzeko eskaera eginda eta arrazoituta, Ebazpen Organoak, Ebaluazio Batzordeak proposatuta, ez duen beharrezkotzat jotzen epe hori luzatzea baldintzak betetzeko bidean egin diren eta entitateak justifikatzen dituen aurrerapausoak ikusita. Hasierako epearen erdia luza daiteke, gehienez ere, epea. Epe hori bete ondoren, ebazpenean eskatutako baldintza justifikatu behar da, eta horrek beste egiaztapen-ebazpen bat ekar dezake berekin.

2.– La resolución de acreditación podrá ser condicionada al cumplimiento de determinado/s requisito/s en un plazo no superior a dos años, salvo en los casos en los que, previa fundamentada petición de prórroga efectuada antes del vencimiento del plazo inicial, el Órgano de Resolución, a propuesta de la Comisión de Evaluación, considere necesario ampliar este plazo en base a la trayectoria y avances en el cumplimiento del requisito que la entidad justifique. La prórroga no excederá de la mitad del plazo inicial. Transcurrido este plazo, la entidad deberá justificar el cumplimiento del requisito exigido en la resolución, lo que podrá dar lugar a una nueva resolución de acreditación.

3.– Artikulu honetako lehenengo paragrafoan aipatzen den ebazpena gehienez sei hilabeteko epean eman eta jakinaraziko da, egiaztapen-eskaera osorik dagoen egunetik hasita. Epe hori bete ondoren ebazpena espresuki ez bada jakinarazi, eskaera baztertutzat joko da».

3.– La resolución a la que se refiere el apartado uno del presente artículo será adoptada y notificada en el plazo máximo de seis meses desde la fecha en la que la solicitud de acreditación está completa. Si transcurrido dicho plazo no se hubiera notificado la resolución expresa se entenderá desestimada la solicitud».

XEDAPEN INDARGABETZAILEA
DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Indarrik gabe uzten da 2016ko abenduaren 28ko Agindua, Ekonomiaren Garapeneko eta Azpiegituretako sailburuarena, giza kapital ikertzailea sartzeko diru-laguntzak arautzen dituena. Berrikertu programa.

Queda derogada la Orden de 28 de diciembre de 2016, de la Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, por la que se regulan las subvenciones a la incorporación de capital humano investigador. Programa Berrikertu.

XEDAPEN IRAGANKORRA
DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Nolanahi ere, dekretu honen xedapen indargabetzaileak xedatzen duena gorabehera, aurrerantzean ere 2016ko abenduaren 28ko Aginduak ezartzen duenari jarraituko diote Ekonomiaren Garapeneko eta Azpiegituretako sailburuaren agindu horren arabera diru-laguntzak emateko hasita dauden prozedurek (alegia, giza kapital ikertzailea sartzeko diru-laguntzak arautzen dituen aginduaren araberakoak emateko hasitako prozedurek, Berrikertu programakoek), behin betiko amaitzen diren arte.

No obstante lo dispuesto en la Disposición Derogatoria del presente Decreto, los procedimientos subvencionales iniciados de acuerdo con lo dispuesto en la Orden de 28 de diciembre de 2016, de la Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, por la que se regulan las subvenciones a la incorporación de capital humano investigador, Programa Berrikertu, se seguirán rigiendo por ella hasta su conclusión definitiva.

AZKEN XEDAPENA
DISPOSICIÓN FINAL

Dekretu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunean jarriko da indarrean.

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteizen, 2017ko azaroaren 21ean.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 21 de noviembre de 2017.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

Ekonomiaren Garapeneko eta Azpiegituretako sailburua,

La Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras,

MARÍA ARANZAZU TAPIA OTAEGUI.

MARÍA ARANZAZU TAPIA OTAEGUI.

Hezkuntzako sailburua,

La Consejera de Educación,

CRISTINA URIARTE TOLEDO.

CRISTINA URIARTE TOLEDO.

Osasuneko sailburua,

El Consejero de Salud,

JON DARPÓN SIERRA.

JON DARPÓN SIERRA.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común