Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

234. zk., 2018ko abenduaren 5a, asteazkena

N.º 234, miércoles 5 de diciembre de 2018


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

EKONOMIAREN GARAPEN ETA AZPIEGITURA SAILA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO E INFRAESTRUCTURAS
5980
5980

165/2018 DEKRETUA, azaroaren 20koa, langilerik gabeko instalazioek ibilgailuentzako erregaiak eta motor-erregaiak txikizka saltzeko bete behar dituzten eskakizunei buruzkoa.

DECRETO 165/2018, de 20 de noviembre, sobre requisitos que deben cumplir las instalaciones desatendidas para suministro al por menor de combustibles y carburantes a vehículos.

Urriaren 20ko 2085/1994 Errege Dekretuak, Petrolio-instalazioei buruzko Erregelamendua onartzen duenak, ibilgailuen hornidurarako instalazioak arautzen ditu. Era berean, MI-IP 04 jarraibide tekniko osagarriak (urriaren 1eko 1523/1999 Errege Dekretua, Petrolio-instalazioei buruzko Erregelamendua aldatzen duena) eta uztailaren 7ko 706/2017 Errege Dekretu berria (MI-IP 04 jarraibide tekniko osagarria («Ibilgailuen hornidurarako instalazioak») onartzen duena eta petrolio-instalazioen arauak erregulatzen dituena).

El Real Decreto 2085/1994, de 20 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Petrolíferas regula las instalaciones para el suministro a vehículos. Asimismo, la instrucción técnica complementaria MI-IP 04 (Real Decreto 1523/1999, de 1 de octubre, por el que se modifica el Reglamento de Instalaciones Petrolíferas), y el reciente Real Decreto 706/2017, de 7 de julio, por el que se aprueba la instrucción técnica complementaria MI-IP 04 «Instalaciones para suministro a vehículos» y se regulan determinados aspectos de la reglamentación de instalaciones petrolíferas.

IM-04 jarraibide tekniko osagarriak arautzen ditu, besteak beste, ibilgailuak motor-erregaiz edo erregai likidoz eta gaseosoz hornitzeko langilerik gabeko instalazioak. Halakotzat hartuko dira langilerik ez duten instalazioak non erabiltzaileak berak egiten baitu ibilgailuaren hornidura. Horretarako, araudiak dio honako betebehar hauek daudela: instalaziook suak itzaltzeko ekipamendu automatikoak edukitzea eta telebista-zirkuitu itxia edukitzea, bai eta, langiledun instalazioa izatetik langilerik gabekoa izatera pasa aurretik, autonomia-erkidegoko eskudun organoari jakinaraztea ere.

En la ITC-MI-IP 04 se regulan, entre otras, las instalaciones desatendidas para el suministro de carburantes y/o combustibles líquidos y gaseosos a vehículos, entendiéndose por tales aquellas en las que no exista personal afecto a la instalación y el suministro al vehículo lo realiza la persona usuaria. A tales efectos, la normativa establece la obligación de que las mismas dispongan de equipos automáticos de extinción de incendios, un circuito cerrado de televisión (CCTV), así como que el cambio de régimen de instalación atendida a desatendida, deberá comunicarse previamente al órgano competente en materia de seguridad industrial de la Comunidad Autónoma.

Bestalde, Ekintzaileak babesteko eta hazkundea eta enplegu-sormena sustatzeko otsailaren 22ko 4/2013 Errege Lege Dekretuaren 40. artikuluak Ondasun- eta zerbitzu-merkatuetan lehia indartzeko larrialdi-neurriei buruzko ekainaren 23ko 6/2000 Errege Lege Dekretua aldatzen du, eta haren 3. artikuluak ezartzen du ezen merkataritza-establezimenduek eta enpresa eta industria-jarduerak garatzeko bestelako inguruneek eduki dezaketela, besteak beste, ibilgailuak petrolio-produktuez hornitzeko instalazio bat gutxienez. Horretaz gain, establezimendua zabaltzeko udal baimena emateak petrolio-produktuez hornitzeko instalazioetarako beharrezko baimenak ematea dakar.

Por su parte, el Real Decreto Ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo, en su artículo 40 modifica el Real Decreto Ley 6/2000, de 23 de junio de medidas urgentes de intensificación de la competencia en mercados de bienes y servicios que, en su artículo 3, establece que los establecimientos comerciales y otras zonas de desarrollo de actividades empresariales e industriales podrán incorporar entre sus equipamientos, al menos, una instalación para suministro de productos petrolíferos a vehículos. Por otra parte determina que, en estos casos, el otorgamiento de las licencias municipales requeridas para el establecimiento llevará implícita la concesión de las que fueran necesarias para la instalación de suministro de productos petrolíferos.

Azken urteotan, gorago aipatutako lege-aldaketa eta ibilgailuentzako gasolina eta gasolioak garestitzea direla-eta sortu dira mota horretako instalazioak leku guztietan, kostuak murrizteko eta jendeari preziorik onena eskaintzeko.

En los últimos años, los cambios normativos antes citados junto con el encarecimiento del precio de las gasolinas y gasóleos de automoción, ha determinado la proliferación de este tipo de instalaciones, en un intento de reducir costes y ofrecer al público el mejor precio posible.

Hala ere, agerikoa denez, partikularrei hidrokarburoak saltzea jarduera arriskutsua izateaz gain, arriskua handitu egiten da erabiltzaileak edo bezeroak ibilgailua hornitzeko gailuak manipulatzen dituenean. Hori dela-eta, nahitaezkoa da segurtasun-neurriak hartzea edo neurri horiek aldatzea, baldin eta, instalazioen izaera dela-eta, egun dagoen araudian jasotako segurtasun-neurriak ez badira eragingarriak edo ezin badira gauzatu.

Resulta sin embargo evidente que si ya la venta de hidrocarburos a particulares es de por sí misma una actividad generadora de riesgo, este riesgo se incrementa en las instalaciones en las que es la persona usuaria quien manipula los surtidores para el abastecimiento de su vehículo, por lo que se hace necesario extremar las precauciones en materia de seguridad e incluso reformularlas cuando la propia naturaleza de las instalaciones impida o haga ineficaz las medidas de seguridad establecidas en la normativa existente.

Era bertsuan, beharrezkoa da instalazioak, haien erabilera eta mantentze-lana kontrolatu eta zaintzea, jardueraren ustiapena segurua dela bermatzeko, oso arriskutsua da-eta petrolio-produktu likidoak manipulatzea eta erabiltzea.

Es preciso, asimismo, que en las instalaciones el uso que se da a las mismas y su mantenimiento estén controlados y vigilados con el propósito de garantizar la explotación segura de la actividad, dado el riesgo que presenta la manipulación y utilización de productos petrolíferos líquidos.

Horretaz gain, nahitaezkoa da bermatzea erregaiak jendeari saltzeko instalazioetako bezeroek eta erabiltzaileek hornidurari buruzko behar besteko informazioa dutela, behar bezala erabiltzen dutela bermatzeko eta, hala badagokio, zerbitzua txarto emateagatik sor litezkeen kalteengatik erreklamatzeko. Ondorioz, berebiziko garrantzia eman behar zaio desgaitasunen bat duten pertsonen sarrera errazteari, arlo horretan bazterkeria-mota guztiak saihestuz; ekipamenduak eta tresnak doitu behar dira pertsona horiek arazorik gabe erabil ditzaten, eta seinale egokiak jarri behar dira.

Por otra parte, resulta necesario también garantizar que las personas usuarias de estas instalaciones de venta al público de combustibles dispongan de una información suficiente sobre las características de dicho suministro, en aras a garantizar la correcta utilización del mismo y, en su caso, la reclamación por los daños ocasionados por una deficiente prestación del servicio, debiendo prestarse especial consideración al acceso a dichas instalaciones a las personas con discapacidad, de manera que se evite cualquier tipo de discriminación por este motivo, facilitando a este colectivo el acceso a las instalaciones, adaptando los equipos e instrumentos para su utilización por los mismos y garantizando su apropiada señalización.

Ildo horretatik, irisgarritasuna bermatu nahi da, honako lege-xedapen hauetan xedatutakoari jarraikiz: azaroaren 29ko 1/2013 Legegintzako Errege Dekretua, Desgaitasuna duten pertsonen eskubideei eta haien gizarteratzeari buruzko Lege Orokorraren testu bategina onartzen duena; azaroaren 5eko 38/1999 Legea, Eraikingintza antolatzeari buruzkoa eta hura garatzeko araudiak; abenduaren 4ko 20/1997 Legea, Irisgarritasuna sustatzekoa. Horretarako, langilerik gabeko hornitegi berrietarako, aurreikusi da erregaia banatzeko hornidura-instalazioen zati bat egokitzea, irisgarritasuna bermatzeko.

En este sentido, con objeto de garantizar la accesibilidad conforme establecen el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su inclusión social, la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación y sus reglamentos de desarrollo, o la Ley 20/1997, de 4 de diciembre, para la Promoción de la Accesibilidad, se ha previsto para las nuevas Estaciones de Servicio en régimen desatendido la adaptación de una parte de las instalaciones de distribución de combustible para garantizar la citada accesibilidad.

Hori dela eta, Hiri-ingurune publikoen, eraikinen eta informazio eta komunikazioko sistemen irisgarritasun-baldintzei buruzko arau teknikoak onartzen dituen apirilaren 11ko 68/2000 Dekretuarekin bat etorriz, xedapen honen III. kapituluan zehazten dira ekipamenduak jartzeko neurri nagusiak.

Por ello, de acuerdo al Decreto 68/2000, de 11 de abril, por el que se aprueban las normas técnicas sobre condiciones de accesibilidad de los entornos urbanos públicos, edificaciones y sistemas de información y comunicación, en el Capítulo III de la presente disposición se definen las principales medidas de colocación de los diversos equipos.

Kontuan hartu behar da gaur egungo legeriak, zehatzago, 706/2017 Errege Dekretuak, IM-04 jarraibide tekniko osagarria («Ibilgailuen hornidurarako instalazioak») onartzen duenak eta petrolio-instalazioen arauen zenbait alderdi arautzen dituenak, definitzen duela suteetan babestu beharreko hornitegiaren eremua, erregaiz hornitu nahi duen ibilgailua kokatu behar den laukizuzen batean oinarrituta. Oso zaila da ibilgailua hor kokatzea, suteak itzaltzeko sistema automatikoaren estalpean egon dadin, sutea gertatuz gero. Gainera, suteak itzaltzeko sistema horiek ez daude berariaz araututa Suteen aurkako babeserako instalazioaren Erregelamenduan (maiatzaren 22ko 513/2017 Errege Dekretua); ez dago, halaber, arau harmonizaturik, ez eta Europako ebaluazio-agiririk ere, sistema horiek merkaturatzeko bidea ematen duenik. Bestalde, diseinu, eraikuntza eta saiakuntzarako arauek (UNE-EN 12416 arauak, 1. eta 2. zatiak) xedatzen dute instalatutako eta epe zehatz batean merkaturatutako ekipamenduak egokituko direla. Baina 2017ko abenduaren 12ko 513/2017 Errege Dekretua indarrean jarri zenetik egokitasun-ebaluazio teknikoak egin daitezke, dekretu honetan jasotakoak.

Debe tenerse en cuenta que la legislación actual, concretamente el Real Decreto 706/2017, de 7 de julio, por el que se aprueba la instrucción técnica complementaria MI-IP 04 «Instalaciones para suministro a vehículos» y se regulan determinados aspectos de la reglamentación de instalaciones petrolíferas, define el área de la Estación de Servicio a proteger en caso de incendio, basándose en un rectángulo donde se debe ubicar el vehículo para repostar; es decir, existe una gran dificultad para ubicar el mismo en dicho área, para que esté bajo la cobertura del sistema de extinción automática de incendios en caso de siniestro. Además, dichos sistemas de extinción de incendios no aparecen expresamente regulados en cuanto a la materia de gasolineras en el actual Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Instalación de Protección contra incendios; tampoco existe norma armonizada, ni existe Documento de Evaluación Europea que permita la comercialización de los mismos en el ámbito europeo. Por otra parte, las normas para su diseño, construcción y ensayos (Normas UNE EN 12416, Partes 1 y 2), disponen la adaptación de los equipos instalados y comercializados en un determinado plazo. Si bien con la entrada en vigor del Real Decreto 513/2017, el 12 de diciembre de 2017 se posibilitan las Evaluaciones Técnicas de Idoneidad, recogidas en este decreto.

Kontuan hartu behar da hornitegiak dauden kokapenaren gorabehera klimatologikoen mende daudela, eta gorabehera horiek eragin handia dutela suteak itzaltzeko sistema automatikoen funtzionamenduan, batez ere funtsezko bi faktore hauei dagokienez: haizea eta tenperatura. Horregatik hartu dira kontuan Euskalmet-eko historikoak, sistema horietarako betekizunak zehazteko orduan.

Debe tenerse en cuenta que las Estaciones de Servicio se encuentran sometidas a las condiciones meteorológica de su ubicación, que afectan de forma notable al funcionamiento de los sistemas de automáticos de extinción de incendios, principalmente en lo que se refiere a dos factores fundamentales como son el viento y la temperatura. Es por ello, que se han tenido en cuenta los históricos de Euskalmet a la hora de fijar los requisitos para dichos sistemas.

Gainera, Administrazio honek tentu handiz aztertu du hornitegien segurtasunari buruzko arautegi konparatua, bai eta langilerik gabeko hornitegietan itzaltze automatikoaren sistemak huts egiteagatik gertatzen diren efektuen simulazioak ere.

En consecuencia, esta administración ha valorado con detenimiento la normativa comparada sobre seguridad en Estaciones de Servicio, así como las simulaciones de efectos en estaciones desatendidas por el fallo del sistema de extinción automática.

Eusko Jaurlaritzak jakin badaki segurtasunean eta bezeroekiko eta erabiltzaileekiko tratuan kalitatea gal daitekeela langilerik gabeko instalazioetan. Hori dela eta, nahitaezkotzat jotzen du erregaia saltzeko guneetako instalazioei buruzko araudia garatzea. Aipatu behar da dekretu honetan ez daudela araututa hirugarren kontsumitzaileei erregaia txikizka saltzen ez dieten kooperatibak. Hori dela eta, hartzailea aldatzen ez denez, ez dituzte bete behar hirugarrenak salmenta-erregimenean hornitzen dituzten instalazioek bete behar dituzten eskakizun guztiak.

El Gobierno Vasco consciente del posible deterioro que en el ámbito de la seguridad y la atención a las personas usuarias puede conllevar este tipo de instalaciones desatendidas considera necesario desarrollar la normativa correspondiente a las instalaciones de dichos puntos de venta de combustible. Indicar que se excluyen de regulación en el presente Decreto las cooperativas que no suministren a terceras personas consumidoras en régimen de venta al por menor, por lo que al no darse cambio de depositario no tienen que cumplir con todos los requisitos de las instalaciones que suministran a terceros en régimen de venta.

Azkenik, kapitulu batean arautzen da Berrikuskapenen, proben eta ikuskapenen Liburua delakoaren garapena, edozein hornidura-erregimenetan gertatzen dena, Euskal Autonomia Erkidegoari begira.

Por último, se dedica un capítulo al denominado Libro de revisiones, pruebas e inspecciones en cualquier tipo de régimen de suministro, para la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Horren ondorioz, Ekonomia Garapen eta Lehiakortasuneko sailburuaren proposamenez, Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoarekin bat, eta Jaurlaritzaren Kontseiluak 2018ko azaroaren 20an egindako bilkuran aztertu eta onartu ondoren, honako hau

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, de acuerdo con la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi, y previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 20 de noviembre de 2018,

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:
I. KAPITULUA
CAPITULO I
XEDAPEN OROKORRAK
DISPOSICIONES GENERALES

1. artikulua.– Xedea.

Artículo 1.– Objeto.

1.– Erregaiak txikizka saltzeko instalazio guztiek ordutegiaren zati batean edo ordutegi osoan langilerik gabe dihardutenean, martxan jartzeko, dekretu honetan jasotako eskakizunak bete behar dituzte.

1.– Todas las instalaciones de venta de combustibles al por menor que funcionen en todo o parte de su horario en régimen desatendido deberán cumplir, para su puesta en funcionamiento, los requisitos indicados en el presente Decreto.

2.– Hirugarrenak hornitzen ez dituzten sozietate kooperatiboek ez dituzte zertan bete eskakizunok.

2.– Se exceptúan del cumplimiento de estos requisitos las sociedades cooperativas que no suministren a terceras personas.

3.– Dekretu honetan, 706/2017 Errege Dekretuan ezarritako eskakizunen osagarriak diren beste eskakizun batzuk garatzen dira (dekretu haren bidez, IM-04 jarraibide tekniko osagarria («Ibilgailuen hornidurarako instalazioak») onartzen da eta petrolio-instalazioen arauen zenbait alderdi arautzen dira), eta eskakizun horiek langilerik gabeko instalazioetan aplika daitezke, motor-erregaiz eta erregaiz txikizka hornitzeko.

3.– El presente Decreto desarrolla determinados requisitos complementarios a los establecidos en el Real Decreto 706/2017, de 7 de julio, por el que se aprueba la instrucción técnica complementaria MI-IP 04 «Instalaciones para suministro a vehículos» y se regulan determinados aspectos de la reglamentación de instalaciones petrolíferas, aplicables a las instalaciones desatendidas para el suministro al por menor de combustibles y carburantes.

2. artikulua.– Instalazioek industria-segurtasunaren organo eskudunari jakinarazi beharra.

Artículo 2.– Comunicación de las instalaciones al órgano competente en materia de seguridad industrial.

1.– Instalazio bat langileduna izatetik langilerik gabea izatera igarotzen bada, abian jartzeko ezarritako arauzko prozeduraren bidez eman beharko die horren berri eskumena duen Sailaren lurralde-ordezkaritzei.

1.– El cambio de régimen de instalación atendida a desatendida deberá comunicarse por el procedimiento reglamentariamente establecido para su puesta en funcionamiento a las Delegaciones Territoriales del departamento competente.

2.– Hala ere, izapidetu egin beharko dira organismo eskudunetan izapidetu behar diren baimenak eta lizentziak.

2.– Todo ello sin perjuicio de las correspondientes autorizaciones, licencias o permisos que fueran necesarios tramitar ante los distintos organismos competentes.

3. artikulua.– Definizioak.

Artículo 3.– Definiciones.

1.– Zona sailkatua: kokagune arriskutsua, kontuan hartuta atmosfera leherkorrak gertatzeko maiztasuna eta haien iraupena.

1.– Zona clasificada: emplazamiento peligroso basándose en la frecuencia de aparición y en la duración de una atmósfera explosiva.

2.– I mota 2. eremua kokagunea: Kokagune horretan ez da erraza gas-atmosfera leherkorrik gertatzea, funtzionamendua normala bada, baina, halakorik gertatzen bada, denbora-tarte txiki batean baino ez du iraungo.

2.– Emplazamiento Clase I Zona 2: Emplazamiento en el que no es probable que se produzca una atmósfera explosiva gaseosa en funcionamiento normal, pero si se genera persiste solo durante un corto periodo.

II. KAPITULUA.
CAPÍTULO II
ERABILTZAILEENTZAKO INFORMAZIOA
INFORMACIÓN A LAS PERSONAS USUARIAS.
ERREKLAMAZIO-ORRIA
HOJAS DE RECLAMACIONES

4. artikulua.– Kanpo aldeko informazio orokorra.

Artículo 4.– Información general exterior.

1.– Instalazioaren sarreran informazio-kartelak jarriko dira, behin betiko eta argi ikusteko eta erraz irakurtzeko moduan, elebidun edo piktogramekin, gutxienez 10 cm-ko tamaina duten karakteretan idatziak. Ibilgailuaren barrutik erraz irakurtzeko moduko tamaina izango dute, eta, kartelotan, funtzionamendu-ordutegia adierazteaz gain, erregaia saltzeko langilerik gabeko gunea dela azalduko da.

1.– A la entrada de la instalación se ubicarán, de modo permanente y de forma perfectamente visible y legible, en bilingüe o en pictogramas, y con caracteres de un tamaño de al menos 10 cm que permitan su lectura desde el interior del vehículo, carteles informativos en los que se indique que se trata de un punto de venta de combustible desatendido, con indicación del horario de funcionamiento.

Gainera, argi ikusteko eta erraz irakurtzeko moduan adieraziko da ea zerbitzuguneak eta zerbitzuguneetako hornigailuak egokituta ote dauden desgaitasunen bat duten pertsonek erabiltzeko.

Además, se indicará de manera perfectamente visible y legible si la Estación de Servicio y los surtidores de la misma están o no adaptados en cuanto a accesibilidad para personas con discapacidad.

2.– Informazio horri honako datuak gehitu behar zaizkio:

2.– Dicha información deberá ser completada con los siguientes datos:

a) Erregaien enpresa hornitzailearen izena edo anagrama edo, hala badagokio, salmenta-instalazioaren merkataritza-izena.

a) El nombre o anagrama de la empresa suministradora de los combustibles y/o el nombre comercial de la instalación de venta, en su caso.

b) Gasolina- eta gasolio-moten litroaren jendeari saltzeko prezioen informazio-panela. Panelaren gutxieneko neurria hau da: 80 bider 60 zentimetro; karaktereek gutxienez 8 cm-ko tamaina izango dute. Zoladuratik metro bat eta erdira gutxienez egon beharko da.

b) Un panel informativo del precio de la venta al público del litro de los diferentes tipos de gasolinas y gasóleos que se expendan. El citado panel deberá ser, al menos, de 80 por 60 centímetros, con caracteres de tamaño de al menos 8 centímetros, y estará situado a una altura no inferior a un metro y medio del pavimento.

c) Hornigailu bakoitzean ikusgarri agertu beharko da erregai bakoitzaren izena. Hornigailuak erregai eta motor-erregai mota desberdinak eskaintzen dituenean, informazioa modu bereizian agertu beharko da eta letra-tamaina 1,5 cm gutxienez izan behar da.

c) En cada aparato surtidor deberá indicarse, de manera visible, el nombre de cada combustible que suministren. En aquellos casos en los cuales el aparato surtidor suministre varios tipos de combustibles y carburantes esta información deberá figurar perfectamente diferenciada y con un tamaño de letra no inferior a 1,5 centímetros.

d) Hornigailuak alde bietara isur dezakeenean, informazio hori alde bietan agertu behar da.

d) Cuando se trate de un surtidor que pueda suministrar a ambos lados del aparato, esta información figurará a ambos lados del surtidor.

e) Ordaintzeko onartutako moduak sarrerako informazio-kartelean adierazi beharko dira.

e) Los medios de pago admitidos deberán indicarse en el cartel informativo de la entrada.

3.– Informazioa informazio-zutabeetan edo galtzadatik kanpoko karteletan agertu behar da, baina instalazioetarako sarreren hasieran, eta galtzadaren norabide bietan irakurri ahal izango da, erabiltzaileak informazioaren berri izan dezan instalazioetara sartu gabe.

3.– La información figurará en pilares informativos o en carteles situados fuera de la calzada pero al comienzo de los accesos a las instalaciones y se podrán leer desde ambos sentidos de la calzada, de modo que la persona usuaria pueda tener conocimiento de dicha información sin necesidad de entrar en el recinto.

Establezimenduak galtzadaren bi aldeetan baditu instalazioak, artikulu honetan ezarritako informazioa alde bietan jarri beharko da.

Si el establecimiento tuviese instalaciones en los dos lados de la calzada, la información prevista en el presente artículo se expondrá en ambos.

4.– Zutabe edo informazio-kartel horien kokapenak hirigintza-arauak eta tokiko organismoen eta autonomia-organismoen arauak bete behar ditu, bai eta segurtasun-eremuak eta bide publikoetako zortasunak errespetatu ere.

4.– La ubicación de estos pilares o carteles informativos respetará, en todo caso, las normas urbanísticas, las normas de los organismos locales o autonómicos y las zonas de seguridad y servidumbre de las vías públicas.

5. artikulua.– Segurtasun-seinaleztapenak.

Artículo 5.– Señalizaciones de seguridad.

Instalazioaren barruan, eta hornidura-gunera heldu baino lehen, gutxienez seinaleztapen bat jarri behar da, eta bertan, panel baten gaineko instrukzioak jarriko dira. Panel hori lurzorutik 1,22-1,98 metrora egon beharko da, eta informazioa 20 mm-ko garaieran, honako hau adierazita, elebidun edo piktogramen bidez:

Dentro de la instalación, y antes de llegar al área de repostaje, existirá como mínimo una señalización, con instrucciones ubicadas sobre un panel cuya parte inferior se encontrará entre 1,22 y 1,98 metros sobre el nivel del suelo, con la información a tamaño mínimo de 20 milímetros de altura, en la que se indique en bilingüe o con pictogramas:

– Ez erre edo surik ez piztu.

– No fumar o encender fuegos.

– Itzali motorra.

– Apagar el motor.

– Argiak itzali.

– Apagar las luces.

– Suterik edo isurketarik egonez gero, larrialdiko etengailua aktibatu behar da eta jakinarazi larrialdietako telefonoaren bidez.

– En caso de incendio o vertido active el interruptor de paro de emergencia e informe a través del teléfono de emergencia.

– 15 urtetik beherakoek debekatuta daukate hornidura hartzea.

– Prohibido el repostaje a menores de 15 años.

– Debekatuta dago ekipamendu eta gailu elektronikoak erabiltzea hornidura hartzen ari den bitartean.

– Prohibido el utilizar equipos o dispositivos electrónicos en tanto se realiza el repostaje.

– Debekatuta dago homologatu gabeko ontzietan edo 60 gasolina-litrotik edo 240 gasolio-litrotik gorakoetan hornidura hartzea.

– Prohibido el suministro en envases no homologados o de más de 60 litros de gasolina o 240 litros en gasóleo.

– Aurreko puntuan aipatzen den horniketa dagokion hornigailuaren bokereletik egin ahal izango da soilik.

– El suministro a que se refiere el punto anterior será realizado exclusivamente desde el boquerel del aparato surtidor que corresponda.

6. artikulua.– Gorabeherei buruzko informazioa.

Artículo 6.– Información sobre incidencias.

1.– Ikusgarri eta hornigailutik hurbil jarri behar da funtzionamendu-jarraibideak dituen kartel bat, eta bertan, larrialdietan (suteak edo halabeharrezko isurketak) zelan jardun behar den adierazi behar da, eta larrialdietako telefonoa aipatu.

1.– En lugar visible y próximo al surtidor deberá existir un cartel con las instrucciones de funcionamiento, de tratamiento de incidencias y de actuación en caso de emergencia (incendio, derrame o vertido accidental), así como del teléfono de emergencias.

2.– Gainera, gorabehera klimatikoengatik edo suteengatik edo isurketengatik martxan jartzen badira dagozkion segurtasun-protokoloak, eta protokolo horiek eragiten badiete telebista-zirkuitu itxia duen kontrol-zentrotik aktibatzeko diren banaketa-zerbitzu guztiei, langilerik gabeko hornitegia «ez dabilela» jakinaraziko da.

2.– Además, en caso de que por las condiciones meteorológicas o incidencias por incendio o vertido, se pongan en marcha los protocolos de seguridad correspondiente y cuando estos afecten a todos los servicios de dispensación por activación desde el Centro de Control CCTV, se informará de la situación de «fuera de servicio» de la Estación desatendida.

3.– Erregai-hornigailu bat matxuratuta dagoenean, edo akats bat duenean neurketan, horniketa eteteaz gain, berehala telebista-zirkuitu itxiaren kontrol-zentrotik informazio-panel digital bat aktibatu beharko da, eta hor adieraziko da zein gailu edo instalazio dagoen matxuratuta, halakorik bada.

3.– Cuando un aparato surtidor de combustible presente una avería o defecto de medición, además de suspenderse la actividad de suministro del mismo, deberá activarse de forma inmediata un panel informativo digital desde el Centro de Control de CCVT, que indicará también el aparato o instalación averiada, si fuera el caso.

17. artikuluan aipatzen den gorabeheraren bat gertatuz gero, berehalaxe abisatuko zaie erabiltzaile posibleei, panelak, errotuluak edo kontrol-zentrotik aktibatutako informazio-pantailak erabiliz.

Ante cualquier incidencia recogida en el artículo 17, se procederá al aviso correspondiente de las posibles personas usuarias, a través de paneles, rótulos o pantallas informativas, activadas desde el centro de control.

4.– Era berean, ur- edo aire-hornigailuak ez badabiltza edo egiten diren neurketak baimendutako tolerantziatik kanpo geratzen badira, honako hau dioten kartel finkoak jarriko dira matxuratutako gailuetan, kasu bakoitzean dagokiona: «Ura, ez dabil» edo «Airea, ez dabil».

4.– Del mismo modo, en los supuestos que los aparatos o dispositivos de suministro de agua y aire no funcionasen, o realizasen mediciones fuera de la tolerancia permitida, se informará sobre tales extremos mediante carteles fijos en los aparatos afectados con las siguientes leyendas según el caso: «Agua, fuera de servicio» o «Aire, fuera de servicio».

7. artikulua.– Ordainketa-bide automatikoak.

Artículo 7.– Medios de pago automático.

1.– Erregai-saltzaile automatiko batean ordaintzeko, prezioei eta ordaintzeko onartutako moduei buruzko informazioa argi eta garbi azaldu behar da, baita erabilera-jarraibideak eman ere.

1.– Para realizar el pago en expendedor automático deberá exhibirse la información relativa a los precios y medios de pago admitidos perfectamente visibles, así como las instrucciones necesarias para el uso adecuado de los mismos.

2.– B gasolioaren hornidurarako, elektronikoki hobaria jasotako gasolio-txartela erabili eta onartu beharko da.

2.– En el caso de suministro de gasóleo B, será necesario utilizar y reconocer una tarjeta de gasóleo bonificado electrónicamente.

8. artikulua.– Erreklamazio-orriak.

Artículo 8.– Hojas de reclamaciones.

Hornigailuan edo ondoan eta agerian dagoen leku batean, panel bat jarriko da, non agertu behar baita Kontsumoko erreklamazio-orriak eta kontsumitzaileen eta erabiltzaileen kexa, erreklamazio eta salaketei erantzuteko prozedura arautzen dituen uztailaren 1eko 142/2014 Dekretuan eskatutako informazioa. Gainera, erreklamazio-orriak eta postontzi fisiko edo elektroniko bat ere egongo dira, dekretu horretan aipatzen diren kexak, erreklamazioak eta salaketak bideratzeko.

En el mismo surtidor, o en un lugar visible a su lado, existirá un panel con la información exigida por el Decreto 142/2014, de 1 de julio, que regula las hojas de reclamaciones de consumo y del procedimiento de atención de quejas, reclamaciones y denuncias de las personas consumidoras y usuarias, a las empresas y profesionales de venta automática. Además, se contará con hojas de reclamaciones y un buzón, de modo físico o electrónico, para canalizar las denuncias, quejas y reclamaciones a que se refiere el mencionado decreto.

III. KAPITULUA
CAPÍTULO III
IRISGARRITASUNA
ACCESIBILIDAD

9. artikulua.– Baldintza orokorrak.

Artículo 9.– Condiciones generales.

Hornidura-guneak beharrezko irisgarritasun unibertsalerako neurriak izango ditu, hornigailuetara, ordainlekuetara edo erabiltzaileak erabil dezakeen beste edozein kontrol-, komunikazio- edo larrialdi-sistematara heltzeko.

El área de repostaje contará con las medidas de accesibilidad universal necesarias tanto para el acceso a surtidores como al sistema de pago o cualquier otro sistema de control, comunicación o emergencia que pueda utilizar una persona usuaria.

10. artikulua.– Irisgarritasunaren irismena.

Artículo 10.– Alcance de la accesibilidad.

1.– Gutxienez hornigailuaren alde bateko mahuka guztiak egokituta egongo dira desgaitasunen bat duten pertsonek erabiltzeko.

1.– Al menos todas las mangueras de uno de los laterales del surtidor, deberán estar adaptadas a personas con discapacidad.

2.– Gainera, deskonexio-sakagailuak, itzaltze automatikoaren sistemaren aktibatze-sakagailuak, mahukak, komunikazio-sistemak eta ordainketarako eta produktuen hautaketarako bitarteko automatikoak jarri beharko dira, dagokien garaieretan.

2.– Además, se deberán colocar los pulsadores de desconexión, pulsadores de activación del sistema de extinción automática, mangueras, sistemas comunicación y medios automáticos de pago y selección de productos a las alturas correspondientes.

3.– Nolanahi ere, hornigailuak, sakagailuak, telefonoak eta kutxazainak dauden irlatxoa zintarririk ez izateko eta ekipamendu horietarako sarbidea ez mugatzeko diseinatu beharko da.

3.– En todo caso. la isleta sobre la que descansan surtidores, pulsadores, teléfonos y cajeros, deberá diseñarse para que no presenten bordillos o limiten el acceso a dichos equipos.

11. artikulua.– Irisgarritasun-baldintza bereziak.

Artículo 11.– Condiciones particulares de accesibilidad.

1.– Larrialdietako telefonoa eta mahukak 0,90 m-ko garaieran jarriko dira. Telefono horren ordez bideo-atezain bat jarri ahal izango da.

1.– El teléfono de emergencia y las mangueras estarán colocados a una altura de 0,90 m. Así mismo, dicho teléfono podrá ser sustituido por un sistema de videoportero.

2.– Itzaltze automatikoaren sistemaren deskonexio- eta aktibatze-sakagailuak, eta kutxazainen eta salgai-hautaketarako gailuen teklatuak 0,90 eta 1,20 m arteko garaieran egongo dira.

2.– Los diferentes pulsadores de desconexión y activación del sistema de extinción automática, los teclados de cajeros y dispositivos de selección de productos estarán colocados a una altura entre 0,90 y 1,20 m.

3.– Salgai-hautaketarako eta ordainketa-bide automatikoetarako pantailek 1 eta 1,40 m arteko garaieran eta 15.º eta 30.º arteko maldan egon beharko dute, eta eserita dagoen pertsona batek ondo ikusteko moduan.

3.– Las pantallas de selección de productos y medios de pago automáticos deberán situarse a una altura entre 1 y 1,40 m., ligeramente inclinadas entre 15.º y 30.º, y bien visible también para una persona sentada.

4.– Tiketak jasotzeko tokia 0,70 cm-ko garaieran egongo da, eta paperontzia eta isurkietarako ontziak 0,90 m-ra.

4.– La recogida de tickets estará situada a una altura de 0,70 cm y las papeleras y recipientes para vertidos a 0,90 m.

5.– Hornidura-eremua zerbitzuguneko lekurik argiztatuena izango da, gainerakoak baino 1,5 aldiz argiztatuago dago eta. Maila-aldaketek eta seinaleztapenek gutxienez 100 lux-eko argiztapena izango dute. Era berean, irlatxo bakoitzaren argiztapenak 20 lux gaindituko ditu.

5.– La zona de suministro estará iluminada con más intensidad que el resto de la Estación de Servicio, en una proporción mayor a 1,5 veces. Los cambios de nivel y las señalizaciones deberán tener una iluminación al menos de 100 lux. Asimismo, la iluminación de cada isleta superará los 20 lux.

IV. KAPITULUA
CAPÍTULO IV
INSTALAZIOEN SEGURTASUNA
SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES

12. artikulua.– Segurtasun-distantziak.

Artículo 12.– Distancias de seguridad.

1.– Aplikagarria den beste edozein arauk besterik eskatu arren, 15 m gutxienez egon behar dira hornidura-eremutik okupatzeko moduko erakin publiko batera edo bizitzeko moduko eraikin pribatu batera edo tunel baten sarrerara edo irteerara; ingurumariko bide publikoetako kanpoaldeko lerrora, berriz, 4 m gutxienez.

1.– Sin perjuicio de los requisitos que exija cualquier otra normativa aplicable, la distancia de la zona de suministro a todo tipo de edificio público ocupable o privado habitable o entrada o salida de túnel, no será inferior a 15 metros, y la distancia de la zona de suministro a la línea exterior de los viales públicos que se encuentren en la proximidad será como mínimo de 4 metros.

2.– Distantzia horiek % 30 gutxitu daitezke, baldin eta 2,50 metroko garaiera duen murru bat jartzen bada, gutxienez 5 metrora babestu beharreko hornidura-eremutik.

2.– Estas distancias podrán ser reducidas en un 30% si se coloca un muro de una altura de 2,50 metros y situado al menos a 5 metros de la zona de suministro a proteger.

3.– Murru horiek, erasandako jabetzaren mugan zehar edo paraleloan jarrita, luzetara ipiniko dira, kasuan kasuko perimetro osoa babesteko.

3.– Dichos muros, colocados a lo largo o paralelos al límite de propiedad afectada, se extenderán longitudinalmente de forma que quede protegido el perímetro correspondiente.

13. artikulua.– Autobabeserako Plana.

Artículo 13.– Plan de Autoprotección.

1.– Langilerik gabeko edozein hornidura-lekuk bere burua babesteko plana izango du eta plan hori aldez aurretik izapidetu behar izan da babes zibilaren eskumena duen organoan.

1.– Todo punto de suministro en régimen de desatendido, dispondrá de un plan de autoprotección tramitado previamente ante el órgano competente en materia de protección civil.

2.– Enpresak identifikatu behar du berak kudeatu behar dituen kontingentziak enpresaren izenean berehala kudeatzeko gaitasuna duen pertsona: pertsona horrek berehala azaldu behar du instalazioetara, larrialdi-zerbitzuek edo babes zibilaren eskumena duen agintariak hala eskatzen dutenean. Pertsona hori nor den behar bezala zehaztuta egon beharko da Autobabeserako Planean.

2.– La empresa deberá identificar una persona con capacidad suficiente para gestionar de manera inmediata, en nombre de la empresa, las contingencias a las que esta deba dar respuesta, incluyendo la presencia física inmediata en las instalaciones a requerimiento de los servicios de emergencia u otra autoridad competente en materia de protección civil. Esta persona deberá figurar perfectamente identificada en el preceptivo Plan de Autoprotección.

3.– Nolanahi ere, aurreko puntuko «berehala» lokuzioak berez dakar gorabehera lehenengo minututik SOS Deiak zerbitzuei jakinaraztea, eta berehalako arreta eman behar duen pertsonari lehenengo hiru minututan jakinaraztea gorabehera.

3.– En todo caso, la acepción de la locución «de manera inmediata» a que se refiere el número anterior implica la comunicación de la incidencia a los servicios de SOS Deiak dentro del primer minuto, y la comunicación de la incidencia dentro de los tres primeros minutos a la persona encargada de la atención inmediata.

14. artikulua.– Telebista-zirkuitu itxia (TZI).

Artículo 14.– Circuito Cerrado de Televisión (CCTV).

1.– Instalazioak telebista-zirkuitu itxi bat eduki behar du, irudiak grabatu eta transmititzeko. Horrek bidea emango du denbora errealean instalazioa kontrolatzeko, urrutiko kontrol-zentro batetik.

1.– La instalación dispondrá de un Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) con grabación y transmisión de imágenes, que permita supervisar en tiempo real la instalación desde un centro de control remoto.

2.– Segurtasun-kamerek honako hauek kontrolatuko dituzte zeharo: hornidura-eremuak, deskarga-eremuak, zona sailkatuak, aginte-mahaien eta kontrol-zentroen sarbideak eta su-itzaltze, komunikazio- eta larrialdi-ekipamenduak.

2.– Las cámaras de seguridad cubrirán completamente las zonas de suministro, las áreas de descarga, las zonas clasificadas, los accesos a cuadros y centros de control y los equipos de comunicación, extinción y emergencia.

3.– Bideozaintzako sistemak baimenik gabeko sarrerak kontrolatuko ditu, edo bestela, mugimendu-, presentzia- eta alarma-detektagailuak jarriko dira, gerta litezkeen gorabeherak kontrol-zentroan jasota gera daitezen.

3.– El sistema de videovigilancia controlará los accesos no autorizados o, en su defecto, se dispondrá de una serie de detectores de movimiento, presencia y alarma que reflejen la posible incidencia en el centro de control.

4.– Urrutiko zaintza-sistema honako gorabehera hauetakoren bat gertatzen denean aktibatu beharko da:

4.– El sistema de vigilancia a distancia deberán detectar y activarse cuando se de alguna de estas circunstancias:

– Zaintzako bideokamerek huts egiten dutenean.

– Fallo de Cámaras de video-vigilancia.

– Hornigailua behar bezala ez dabilenean, hau da, 75 litroak gainditzean edo 3 minutu baino gehiago ematean transakzio bakoitzean, salbu eta baimendutako gehieneko 3.500 kg-ko masatik gorako ibilgailuentzako hornigailuen kasuan, muga 500 litrokoa edo 15 minutukoa bada transakzio bakoitzean.

– Funcionamiento anormal del surtidor, como es sobrepasar los 75 litros o los 3 minutos en cada transacción, excepto en el caso de surtidores para vehículos de más de 3.500 kg de MMA en los que el límite será los 500 litros o los 15 minutos en cada transacción.

– Mahukak behin eta berriz erabiltzen direnean edo erabiltzeari uzten zaionean.

– Repetidos usos y desusos de las mangueras.

– Ordainketa-sisteman behin eta berriz egiten direnean saiakerak.

– Intentos repetidos en el sistema de pago.

– Larrialdi-ekipamenduak aktibatzean edo erabiltzean.

– Activación o uso de equipos de emergencia.

– Sua, kea edo lurruna detektatzeko sistema aktibatzen denean.

– Activación del sistema de detección de fuego, humo y vapores.

– Tangak lar betetzen direnean.

– Sobrellenado de tanques.

– Dekretu honetako artikuluetan aipatzen den eguraldi txarra egiten duenean.

– Condiciones meteorológicas adversas indicadas en el articulado de este decreto.

5.– Bideozaintzako sistemak hamar transakzio egin baino lehen gutxienez txekeatu behar du bere burua.

5.– El sistema de videovigilancia deberá autochequearse al menos con frecuencia inferior a las diez transacciones realizadas.

6.– Kontrol-sistema horren bidez lortutako datuek datuen babesari buruzko arauetan ezarritakoa bete beharko dute, eta, zehatz esanda, Datuak Babesteko Espainiako Bulegoaren azaroaren 8ko 1/2006 Jarraibidean ezarritakoa (jarraibide hura kameren edo bideokameren bidez zaintza egiteko diren datu pertsonalei buruzkoa da).

6.– Los datos recabados por dicho sistema de control deberán cumplir con lo establecido por la normativa sobre protección de datos y, concretamente, con la Instrucción 1/2006, de 8 de noviembre, de la Agencia Española de Protección de Datos, sobre el tratamiento de datos personales con fines de vigilancia a través de sistemas de cámaras o videocámaras.

15. artikulua.– Kontrol-zentroa.

Artículo 15.– Centro de Control.

1.– Kontrol-zentroak gutxienez bi langile iraunkor izango ditu. Langile horiek behar bezalako trebakuntza izango dute eta behar bezala prestatuta egongo dira su-itzaltzeen ekipamenduak erabiltzeko, eta gaitasuna izango dute gertatzen diren gorabeherak aztertzeko, behar bezala bideratze aldera, eta denek batera lan egingo dute, instalazioak langilerik gabe diharduen bitartean.

1.– El centro de Control dispondrá de al menos dos operarios u operarias permanentes, debidamente formados y preparados para el manejo de los equipos de extinción y capacitados para valorar las posibles incidencias que se produzcan con el fin de poder canalizarlas adecuadamente, y trabajando a la vez, durante el funcionamiento de la Instalación en régimen desatendido.

2.– Kontrol-zentro horrek Segurtasun pribatuaren eremuko alarma-sistemen funtzionamenduari buruzko otsailaren 1eko INT/316/2011 Agindua beteko du, eta, haren 2. artikulua betez, 3. mailako segurtasun-zentroa izango da.

2.– Dicho centro de control cumplirá la Orden INT/316/2011 de 1 de febrero, sobre funcionamiento de los sistemas de alarma en el ámbito de la seguridad privada y de acuerdo con su art. 2, será un Centro Seguridad de grado 3.

3.– Irudiak koloreetan jasoko dira. Gutxieneko bereizmena: 640x480 pixel. Artxibatu egingo dira eta Administrazioaren esku jarriko, 30 eguneko epean.

3.– Las imágenes serán recepcionadas a color, con una resolución mínima de 640x480 pixel, siendo archivadas y a disposición de la administración durante un periodo de 30 días.

4.– Kontrolatu nahi den instalazioaren zenbait eszena batera ikusiz gero, eszenen tamaina 12,7x16,51 cm2 izango da gutxienez.

4.– En el caso de visionado simultáneo de varias escenas de la instalación a controlar, el tamaño mínimo de las mismas será al menos de 12,7x16,51 cm2.

5.– Instalazioak monitorizazio-sistema eduki behar du eta kontrol-zentroan 14. artikuluan adierazitako akatsengatiko alarmak, suteen aurkako babes sistemaren etena, larrialdietako etenaldia aktibatzea eta instalazioaren ekipamendu nagusiak ikuskatzea ahal izango dira kontrolatu.

5.– La instalación dispondrá de un sistema de monitorización con acceso remoto desde el centro de control, para la recepción de alarmas por fallos del sistema indicados en el artículo 14, disparo del sistema de protección contra incendios o de activación de la parada de emergencia y la supervisión de los principales equipos de la instalación.

16. artikulua.– Komunikazioa.

Artículo 16.– Comunicación.

Norabide biko komunikazio sistema bat eduki behar da, bai telefonia mugikorraren bidezkoa, bai linea finkoaren bidezkoa. 24 orduko doako larrialdi-zenbakia izango du, gorabeherarik egonez gero erabili ahal izateko, eta behar bezala iragarrita eta seinaleztatuta egon behar da.

Se dispondrá de un doble sistema de comunicación bidireccional vía línea teléfono móvil y vía línea fija, con número de teléfono gratuito de emergencias 24 horas, para uso alternativo en caso de incidencia, debidamente anunciado y señalizado.

17. artikulua.– Gorabeheren kudeaketa.

Artículo 17.– Gestión de incidencias.

1.– Kontrol-zentroak jaso eta erregistratuko ditu isurketen gaineko gorabeherak, eta bermatuta dago berehala gerturatuko dela pertsona bat gutxienez, 13.2 artikuluari jarraikiz.

1.– Las incidencias por vertido serán atendidas y registradas por el centro de control garantizándose la presencia inmediata de al menos una persona, según lo indicado en el número 2 del artículo 13.

2.– Hornidura-lekua ezin da egon aktibo, baldin eta erabiltzailearekiko komunikazio-arazorik, monotorizazio-arazorik, bideozaintzarekin lotutakorik edo suteen aurkako babes sistemaren ingurukorik bada.

2.– El punto de suministro nunca podrá estar operativo si existe algún problema de comunicación con la persona usuaria, la monitorización, la videovigilancia o el sistema de protección contra incendios.

3.– Gorabehera meteorologikoak (ekaitzak, haizeteak, uholdeak eta abar), obrak edo konponketak direla-eta, ezin bada bermatu ondo funtzionatuko dutela itzaltze-sistemek eta haiek kontrolatu eta ikuskatzeko sistemek –kontrol-zentroarekiko komunikazioa barne–, ibilgailuen hornitzea bertan behera geratuko da, normaltasunera itzuli arte.

3.– En caso de incidencia meteorológica (tormentas, vientos fuertes, inundaciones, etc.), u obras o reparaciones de todo tipo, que no garanticen un funcionamiento adecuado de los sistemas de extinción o del control y supervisión de los mismos, incluida la comunicación con el centro de control, se deberá poner fuera de servicio el repostaje de vehículos hasta que se recuperen las condiciones de normalidad.

4.– Horretarako, kontsumitzaileak, gorabehera zein den kontuan hartuta, larrialdiko etengailua aktibatu ahal izango du edo larrialdiko telefonoa erabili, gorabeheraren berri emateko. Arreta euskaraz zein gaztelaniaz eskaini ahal izango da.

4.– A tales efectos, la persona usuaria podrá, según la incidencia de que se trate, activar el interruptor de paro de emergencia o usar el teléfono de emergencia para comunicar la incidencia. Dicha atención podrá ser realizada tanto en euskera como en castellano.

18. artikulua.– Talketatik babestea.

Artículo 18.– Protección contra impactos.

Hornigailuak eta presioa arintzeko balbulen hodiak gutxienez 1,20 m neurtzen duten babeski bertikalez edo mutiloiz babestuko dira, ibilgailuaren talkari eusteko behar besteko erresistentzia izango dutenak.

Los surtidores y las tuberías de las válvulas de venteo estarán protegidos por bolardos o defensas verticales de al menos 1,20 metros, de resistencia adecuada al posible impacto de un vehículo.

19. artikulua.– Ura, isurketak eta jarioak biltzea.

Artículo 19.– Recogida de aguas, vertidos y derrames.

1.– Langilerik gabeko eremuak hornidura-eremuetan egongo dira eta zoladura iragazgaitza izango dute, IM-04 jarraibide tekniko osagarriak («Ibilgailuen hornidurarako instalazioak») dioen bezala. Gainera, irristagaitza izan behar du, eta jarioak biltzeko instalazioak egongo dira.

1.– Las áreas desatendidas se dispondrán en zonas de suministro, con pavimento impermeable, tal como se indica en la instrucción técnica complementaria MI-IP 04 «instalaciones para suministro a vehículos», debiendo ser además antideslizante y se dispondrá de instalaciones para la recogida de derrames.

2.– Erregaia deskargatzeko eremuan eta hornidura gunean, hormigoizko lauza bidezko iragazgaiztea polietilenozko xafla bidez sendotu beharko da.

2.– Tanto en el área de descarga de combustible como el área de repostaje, la impermeabilización mediante losa de hormigón deberá reforzarse mediante lámina de polietileno.

3.– Harea lehor edo bestelako material xurgatzailez betetako ontziak eduki behar dira. Materialok egokiak izan behar dira petrolio-produktuetarako, behar besteko kantitatea egon behar da eta behar bezala seinaleztatu behar dira, isurketen edo jarioen kasuan erabiltzeko. Material xurgatzailearen gutxieneko kantitatea 100 litro da.

3.– Se dispondrá de contenedores de arena seca u otro material absorbente, adecuado a productos petrolíferos y en cantidad suficiente, debidamente señalizados, para uso en caso de derrame o vertido. La cantidad mínima de material absorbente será de 100 litros.

4.– Euri-uraren biltzea saihestuko da 2. eremua izeneko zona sailkatuan, zeina 4,5 metroko erradioa duen zirkulu batek definitzen baitu, hornigailua erdigunetzat duena, petrolio-produkturik bota ez dadin lur azpira, hala nola, kanaletara, ageriko estolda-zuloetara edo saretetara, han sutea gertatuz gero, zaila izango da-eta itzaltzea. Behar izanez gero, ura maldak berdinduz biltzea onartuko da, garrak itzaltzeko sareta duen estolda-zulo batera (deflagrazioaren aurkakoa) eramateko, eta artikulu honen 5. puntuan adierazten dena beteko da, hain zuzen ere, lur azpiko hodien bidez joango baita hidrokarburoak dekantatzeko kutxatilara.

4.– Se evitará la recogida de aguas de lluvia en el área clasificada Zona 2, definida por un círculo de 4,5 metros de radio, con centro en el surtidor, al objeto de que no se depositen productos petrolíferos bajo rasante, tales como canales o sumideros vistos ni rejillas, que en caso de incidencia por incendio sean difíciles de extinguir. En caso necesario, se admitirá la recogida de agua por nivelación de pendientes hasta un sumidero con rejilla apagallamas a prueba de deflagración, que cumpla con lo indicado en el número 5 de este artículo, que mediante tubería soterrada conducirá a la arqueta de decantación de hidrocarburos correspondiente.

5.– Hala ere, aipatutako eremuan, isurketak edo erregai-ihesak zirkuluerdi bidez biltzeko sistema bat egongo da gutxienez, eta sistema horrek, sekula % 1 baino txikiagoak izango ez diren maldak berdintzeagatik soilik, garrak itzaltzeko estolda-zulo baterantz (deflagrazioaren aurkakoa) eramango ditu, UNE EN ISO 16852 araua betez, eta balizko isurkina hidrokarburoak dekantatzeko kutxatila baterantz desbideratuko du.

5.– No obstante, en dicho área se dispondrá de al menos de un sistema de recogida de vertidos o fugas de combustible por semicírculo, que exclusivamente por nivelación de pendientes, y nunca inferiores al 1%, conducirán a un sumidero apagallamas a prueba de deflagración, según UNE EN ISO 16852, y que conducirá el vertido potencial a una arqueta decantadora de hidrocarburos.

6.– Deskarga-eremuan, isurketak edo erregai-ihesak biltzeko sistema bat egongo da gutxienez, eta sistema horrek, maldak berdintzeagatik soilik, garrak itzaltzeko estolda-zulo baterantz (deflagrazioaren aurkakoa) eramango ditu, UNE EN ISO 16852 araua betez, eta balizko isurkina hidrokarburoak dekantatzeko kutxatila baterantz desbideratuko du.

6.– En el área de descarga existirá al menos un sistema de recogida de vertidos o fugas de combustible que, exclusivamente por nivelación de pendientes, conducirán a un sumidero apagallamas a prueba deflagración, según UNE EN ISO 16852, derivando el posible vertido a una arqueta decantadora de hidrocarburos.

7.– Era berean, erabiltzaileen esku jarriko dira eskularruak edo antzeko produktuak, behin bakarrik erabiltzekoak, banaketa-produktuekiko kontaktu zuzena saihesteko. Jarriko dira, orobat, erabiltzaileek erabilitako eskularruak eta produktuak botatzeko ontziak ere, erabili ondoren botatzeko.

7.– Asimismo, existirá a disposición de las personas usuarias guantes o productos de naturaleza análoga, de un solo uso, para evitar el contacto directo con los medios de distribución y de recipientes de recogida de los guantes y productos usados por las personas usuarias con el fin de que sean desechados una vez utilizados.

8.– Era berean, eremu horretan, kutxatilak behar bezala zigilaturik egongo dira eta estankoak izango dira, IM-04 jarraibide tekniko osagarriak («Ibilgailuen hornidurarako instalazioak») dioen bezala.

8.– De igual forma, en dicha área, las arquetas que pudieran existir estarán debidamente selladas y serán estancas conforme se establece en la instrucción técnica complementaria MI-IP 04 "instalaciones para suministro a vehículos".

20. artikulua.– Tangen eta hodien aireztapena.

Artículo 20.– Ventilación de tanques y tuberías.

1.– B motako produktuak (gasolina) biltzen dituzten tangetan, irteerako aireztapen-hodiak presio/hutsaren balbula bat eduki beharko du, uztailaren 7ko 706/2017 Errege Dekretuaren V. kapituluarekin bat etorriz (dekretu haren bidez onartzen da IM-04 jarraibide tekniko osagarria, «Ibilgailuen hornidurarako instalazioak»), eta garren itzalgailua ere izan beharko du, deflagrazio atmosferikoen aurkakoa, UNE EN ISO 16852 arauari jarraikiz.

1.– En los tanques con almacenamiento con productos de clase B (gasolina), la tubería de salida de ventilación deberá disponer de una válvula de presión/vacío que deberá operar conforme establece el capítulo V del Real Decreto 706/2017, de 7 de julio, por el que se aprueba la instrucción técnica complementaria MI-IP 04 "instalaciones para suministro a vehículos" y con apagallamas, a prueba de deflagraciones atmosféricas, según UNE EN ISO 16852.

2.– C motako produktuak (gasolioa) biltzen dituzten tangetan, aireztapen-hodiak, B motako produktuena alde batera utzirik, garrak itzaltzeko sareta bat eduki beharko du, deflagrazio atmosferikoen aurkakoa, UNE EN ISO 16852 arauari jarraikiz, eta gutxienez 3,5 metroko garaiera izango du, lurraren mailaren gainetik.

2.– En los tanques con almacenamiento de productos de clase C (gasóleo), la tubería de ventilación, independiente de la de productos clase B, en su salida deberá disponer de rejilla apagallamas, a prueba de deflagraciones atmosféricas, según UNE EN ISO 16852, y tendrá una altura mínima de 3,5 metros sobre el nivel del suelo.

3.– Zisternaren ahoarekin lotzeko, presioa arintzeko ahoaren hodiak detonazioen kontrako gar-itzalgailu bat izango du, noranzko bikoa, UNE EN ISO 16852 araua beteko duena.

3.– La tubería de la boca de venteo para conexión con la de la cisterna en las operaciones de descarga contará con apagallamas a prueba de detonaciones, tipo bidireccional, que cumplirá la Norma UNE EN ISO 16852.

21. artikulua.– Eskakizun elektrikoak.

Artículo 21.– Requisitos eléctricos.

1.– Larrialdietarako etengailu bat egon behar da, leku nabarmenean jarria eta erraz aurkitzeko modukoa. Behar bezala seinaleztatuta egongo da, eta gogoz besteko eragiketetatik babestuta, eta tentsiorik gabe utziko ditu eremu sailkatuetako ekipamendu elektriko guztiak.

1.– Deberá existir un interruptor de paro de emergencia, claramente visible, de fácil localización, señalizado y protegido contra accionamientos involuntarios, que dejará sin tensión todos los equipos eléctricos en zonas clasificadas.

2.– Larrialdietarako etengailuak hornigailuetatik urrun egon behar du, 6 metrora gutxienez eta 15 metrora gehienez, edozein hornigailutatik.

2.– El interruptor de paro de emergencia se ubicará alejado de los surtidores, entre una distancia mínima de 6 metros y una máxima de 15 metros desde cualquiera de ellos.

3.– Larrialdietarako etengailu batzuk behar dituzten hornigailu batzuk egonez gero, distantziak direla-eta, irteera guztiak konektatuta egon behar dira, denak eta aldi berean eten ahal izateko.

3.– Si existieran varios surtidores que dieran lugar por distancias a varios interruptores de paro de emergencia, todas las salidas de ellos estarán interconectadas de forma que el corte sea común y simultáneo.

4.– Instalazioak tximistorratza eta gaintentsio iragankorren aurkako babesa izango ditu, gutxienez 1., 2. eta 3. motakoak, komunikazioetarako, larrialdietarako, telebista-zirkuitu itxirako eta suteen kontrako babeserako.

4.– La instalación dispondrá de pararrayos y protección contra sobretensiones transitorias, de tipo 1, 2 y 3, al menos, para comunicaciones, emergencia, centro de control CCTV y protección contra incendios.

22. artikulua.– Argiztapena eta argiteria.

Artículo 22.– Iluminación y alumbrado.

1.– Komunikatzeko, hornitzeko eta larrialdietan eteteko sistemak behar bezala argiztatuta egon behar dira eta larrialdietarako argiak edukiko dituzte.

1.– Los sistemas de comunicación, repostaje y paro de emergencia estarán debidamente iluminados y contarán además con alumbrado de emergencia.

2.– Larrialdietarako argi horiek nahikoak eta eragingarriak izan behar dira, erabiltzaileak leku seguru batera eramateko eta hornidura-gunetik urrun egon behar da leku hori.

2.– La dotación y eficacia de dicho alumbrado de emergencia deberá ser la suficiente para evacuar a las personas usuarias a lugar seguro y alejado del área de repostaje.

23. artikulua.– Mahukek bete beharreko eskakizunak.

Artículo 23.– Requisitos de las mangueras.

Mahuka 4 metro luze izango da gehienez, eta sistema bilkorra izango du batzeko.

La longitud máxima de manguera extendida será de 4 metros, y contará con sistema de recogida retráctil.

24. artikulua.– Hornidurarako baldintza bereziak.

Artículo 24.– Condiciones especiales de operación de suministro.

3.500 kg-ko masatik gorako Ibilgailuentzako banagailuen kasuan, eta gasolioaren hornidurarako bakarrik, transakzio bakoitzeko gehienez ere 500 litro onartuko dira 15 minutuan.

Los dispensadores para vehículos de masa máxima autorizada superior a 3.500 Kg. y exclusivamente para el repostaje de gasóleo, se limitarán por transacción a 15 minutos y 500 litros.

25. artikulua.– Eguraldi-gorabeheren kontrola.

Artículo 25.– Control de las condiciones meteorológicas.

1.– Instalazioek tenperatura-erregistradoreak eta anemometro doituak izango dituzte, eta tresna horiek aurretik eta alboetatik jotzen duen haizearen norabidea ebaluatuko dute. Sei hilabetean behin kalibratuko dituzte, eta etengabe eguraldiari buruzko informazioa emango diote zirkuitu itxiko telebista duen kontrol-zentroari. Ezarritako muga-baloreak gaindituz gero (tenperatura: -10 ºC; haizearen batez besteko abiadura: 18,9 km/h-tik gora), langilerik gabeko erregimeneko jarduera aldi batez eteteko protokoloak martxan jarriko dira. Hala badagokio, hornitegia langiledun erregimeneko bihurtuko da, eta hala jakinarazi beharko dio Administrazioan eskumena duen organoari, posta elektronikoz, gehienez ere 24 orduko epean.

1.– La instalación dispondrá de registradores de temperatura y anemómetros precisos que evaluarán la dirección de los vientos frontales y laterales respecto a la isleta de suministro, calibrados semestralmente, que de forma continua informarán al centro de control CCTV de las condiciones meteorológicas existentes. En caso de que sean superados los valores límites fijados, de -10 ºC o velocidades medias de viento a intervalos de un minuto superiores a 18,9 km/h, se activarán los protocolos correspondientes para el posible cese temporal de la actividad en régimen desatendido y pasando, en su caso, a régimen de estación de servicio atendida, comunicándolo al órgano competente de la administración por correo electrónico en el plazo máximo de 24 horas.

2.– Eguraldian eragina badu, oro har abendutik martxora bitarteko ohiko haizearengatik, batez ere kostaldean eta 650 metroko altitudetik gorako inguruetan, hornitegiak langiledun erregimenean edo autozerbitzuan jardun ahal izango du.

2.– En caso de incidencia meteorológica, en general por viento del habitual entre los meses de diciembre a marzo, especialmente en las zonas de costa y las que se encuentran a más de 650 metros de altitud, la Estación de Servicio podrá funcionar el régimen atendido o autoservicio.

3.– Lurralde-ordezkaritzetan aurkeztu beharreko proiektuan sartu beharko da, batetik, instalazioa dagoen lekuaren eguraldi-gorabeheren azterlan bat, bestetik, aipatutako egoeretan eta egunetan zerbitzurik ez ematearen aurreikuspena, eta azkenik, zerbitzuaren araudiaren balizko aldaketa edo funtzionamendutik kanpo jarri ahal izatea. Sartu beharko da, orobat, eguraldi-gorabeheren eta gorabehera horiei emandako erantzunen azterlan xehatu bat.

3.– El proyecto a presentar en las Delegaciones Territoriales, incluirá un estudio de las condiciones meteorológicas en la ubicación de la instalación, la previsión de posible falta de servicio en las condiciones y fechas señaladas, así como el posible cambio de régimen de servicio o la puesta en fuera de funcionamiento. Se incluirá, asimismo, un estudio pormenorizado de condiciones meteorológicas y soluciones a dichas circunstancias.

V. KAPITULUA
CAPÍTULO V
SUTEEN AURKAKO BABESA
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

26. artikulua.– Sistemaren ezaugarriak.

Artículo 26.– Características del sistema.

1.– Langilerik gabeko hornidura-gune bakoitzak suteak detektatu eta itzaltzeko ekipamendu automatikoak izango ditu. Sistema hori langilerik gabeko erregimenean beti edo uneren batean funtzionatzen duten instalazioetako aldean erabiliko da, azaleko suteetatik babesteko.

1.– Cada punto de suministro desatendido dispondrá de equipos automáticos de detección y extinción de incendios. Este sistema se utilizará en la parte de las instalaciones que funcionen en todo o en algún momento en régimen desatendido, para protegerlas de un fuego de superficie.

2.– Diseinuari esker, sistemak gai izan behar du hornigailua erdigunea duen eta hornigailuaren irlatxoaren oinarria erreferentzia den 4,5 metroko erradioa duen eremu erdizirkularrean likido sukoi batek sortutako azaleko suak eragindako sutea itzaltzeko.

2.– El sistema deberá estar diseñado de manera tal que sea capaz de extinguir un eventual incendio producido por fuego superficial de líquido inflamable cubriendo un área semicircular generada tomando como referencia la base de la isleta del surtidor de 4,5 metros de radio con centro en el aparato surtidor/dispensador.

3.– Nolanahi ere, suteak itzaltzeko sistemen abiarazpena dela-eta estali behar den eremua hornigailuaren hornidura-eremuari dagokion zirkuluerdia izango da.

3.– En todo caso, el área a cubrir por la entrada en funcionamiento de los sistemas de extinción de incendios corresponderá al semicírculo correspondiente a cada zona de repostaje del surtidor.

Itzaltze-sistema aktibatzen bada, kasuan kasuko hornigailua ez da abian jarriko, harik eta suak itzaltzeko sistema berriz eragile itzaltzailez kargatu arte, baldin eta lehenago berrarmatzea egin bada.

4.– En caso de activación del sistema de extinción, el surtidor correspondiente no podrá entrar en funcionamiento hasta que no se recargue de nuevo de agente extintor, el sistema de extinción de incendios y siempre y cuando se haya llevado a cabo el rearme correspondiente.

5.– Hornigailu ondoan itzaltze automatikoaren ekipamenduetako barreiagailuak eta iragazkiak egongo dira, erdigunean hornigailua bera dagoen 4,5 metroko zirkulu batean eragile itzaltzailea eman ahal izango dutenak, irlatxoaren oinarria erreferentzia delarik eta hornigaia hartzen ari den ibilgailuak betetzen duen zirkuluerdia kontuan harturik.

5.– Se dispondrán difusores o boquillas de los equipos de extinción automática alrededor del surtidor que sean capaces de suministrar agente extintor en un círculo de 4,5 metros con centro en el mismo, tomando como referencia la base de la isleta y teniendo en cuenta el semicírculo ocupado por el vehículo que está repostando.

6.– Era berean, itzaltze automatikoko ekipamenduen barreiagailuak edo ahokoak hornidura-irlatxoaren aurrean jarriko dira, gerta litekeen isurketaren eremua estaltzeko, tanga hornigailuaren beste aldean betetzen denean.

6.– Asimismo, se dispondrán difusores o boquillas de los equipos frente a la isleta de repostaje, de forma que se cubra el área del posible vertido cuando el llenado del tanque se realiza en la cara opuesta al surtidor.

7.– Hornigailuaren alde bakoitzean, bi suteak itzaltzeko bi ekipamendu automatiko jarriko dira gutxienez, behar bezala konektatuta daudenak; izan ere, gorabeherarik izanez gero, alde bati atxikitako ekipamenduak aldi berean jarriko dira martxan.

7.– Al menos, se dispondrá de dos equipos automáticos de extinción de incendios por cada lado del surtidor debidamente interconexionados de forma que, en caso de incidencia, los equipos vinculados al mismo lado entren en funcionamiento simultáneamente.

8.– Babestutako eremu bakoitzean eskuzko sakagailu bat egongo da, suteak itzaltzeko sistema automatikoa aktibatuko duena, sutea gertatuz gero.

8.– Existirá un pulsador manual por zona protegida que active el sistema de extinción automática de incendios correspondientes.

9.– Halaber, eskuzko sakagailua behar bezala seinaleztatuta egongo da, baldin eta zeharo nabarmena ez bada non dagoen. Sakagailu horri eraginez gero, dagokion hornigailuari atxikitako itzaltze-sistemak jarriko dira martxan, eta telebista-zirkuitu itxia duen kontrol-zentroari abisua bidaliko dio, eta hor adieraziko da zer protokolori jarraitu behar zaion.

9.– El pulsador manual estará debidamente señalizado, a no ser que sea obvia su ubicación. La activación de dicho pulsador activará la puesta en funcionamiento de los sistemas de extinción vinculados al surtidor correspondiente, así como la señal de aviso al centro de control CCTV, que determinará el protocolo a seguir.

10.– Nolanahi ere, bermatuko da itzaltze automatikoaren sistema ibiliko dela -10 ºC eta 50 ºC bitarteko tenperaturetan, eta haizearen abiadura gehienez ere 18,9 km/h-koa bada.

10.– En todo caso, se garantizará el funcionamiento del sistema de extinción automática para un rango de temperaturas de -10 ºC a 50 ºC y vientos de hasta 18,9 km/h.

27. artikulua.– Diseinuaren arauzko eskakizunak.

Artículo 27.– Requisitos normativos de diseño.

1.– Egokitasun-ebaluazio teknikoak onartuko dira, maiatzaren 22ko 513/2017 Errege Dekretuaren 5.3 artikuluari jarraikiz egindakoak (errege-dekretu haren bidez, Suteen aurkako babeserako instalazioaren Erregelamendua onartzen da), baldin eta Euskal Autonomia Erkidegoaren gutxieneko baldintza meteorologikoei egokitzen bazaizkie. Suak hautsarekin itzaltzeko sistema finkoak ez ezik, suteak detektatzeko edo itzaltzeko beste bitarteko batzuk ere erabili ahal izango dira, sistema finkoak bezain eraginkorrak direnak, eta behar bezala dokumentatuta eta justifikatuta egongo dira.

1.– Se aceptarán las Evaluaciones Técnicas de Idoneidad (ETI) realizadas de acuerdo al artículo 5.3 del Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios, siempre que se adapten a las condiciones meteorológicas mínimas de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Asimismo, además de sistemas fijos de extinción por polvo se podrán emplear otros medios o agentes de detección y extinción de eficacia similar convenientemente documentados y justificados.

2.– Egokitasun-ebaluazio teknikoak dagokion laborategiaren proba-eremura isuritako 75 gasolina-litrorekin –gutxienez– egingo dira.

2.– Las Evaluaciones Técnicas de Idoneidad serán realizadas, al menos, con 75 litros de gasolina vertidos en el área de prueba del Laboratorio correspondiente.

3.– Hala ere, arau harmonizatuengatik, Europako ebaluazio-agiriengatik, UNE arauengatik edo beste arau batzuengatik arauz eta derrigorrez aplikatu behar badira suteak itzaltzeko sistemen diseinuaren eta funtzionamenduaren arloan bete beharreko eskakizun berezi batzuk, arau horietan xedatutakoa aplikatuko da.

3.– Ello no obstante, en el caso de que normativamente, bien por normas armonizadas, documentos de evaluación europeos, normas UNE, u otras regulaciones, sean aplicables con carácter obligatorio requisitos específicos de cumplimiento en cuanto al diseño y funcionamiento de los sistemas de extinción, se aplicará lo dispuesto en dicha normativa.

28. artikulua.– Detektatzea eta alarma.

Artículo 28.– Detección y alarma.

UNE-EN 54-23:2011 arauak (Suen detektatze- eta alarma-sistemak) 23. zatian («Su-alarmaren aparatuak») dioenez, kontrol-sistemako alarma-seinaleaz gain, alarma optiko-akustikoa ere aktibatuko da hornidura-gunean.

De acuerdo con la Norma UNE-EN 54-23:2011 de Sistemas de detección y alarma de incendios Parte 23: Dispositivos de alarma de incendios, además de la señal de alarmas en el sistema de control, se producirá alarma óptico-acústica en el punto de repostaje.

29. artikulua.– Hidranteak.

Artículo 29.– Hidrantes.

Instalazioak hirigunean badaude, nahitaezkoa izango da kanpoko hidratatzaileen sistema edukitzea, gutxienez bi ekipamendu izango dituena, salmenta instalazioko eremu guztiak estaltzeko, honako baldintza hauek betez:

En caso de que las instalaciones se ubiquen en zona urbana se exigirá un sistema de hidrantes exteriores, con al menos dos equipos, que cubran todas las áreas de la instalación de venta, cumpliendo las condiciones siguientes:

a) Hidratatzaile baten –gutxienez– sarrerako izendun diametroa DN 100 izan behar da, ahal izanez gero, sarreratik hurbilen dagoena.

a) Al menos uno de los hidrantes será de diámetro nominal de salida 100, a ser posible el más próximo a la entrada.

b) Bakoitzak babesten duen eremuaren erradioa 40 m da, horizontalki neurtuta, hidratatzailea dagoen tokitik.

b) La zona protegida por cada uno de ellos es la cubierta por un radio de 40 metros, medidos horizontalmente desde el emplazamiento del hidrante.

c) Hidratatzailea dagoen tokitik babestu beharreko eremuetara 5 metro egon behar dira gutxienez.

c) La distancia entre el emplazamiento de cada hidrante y las áreas de la instalación a proteger será al menos de 5 metros.

d) UNE 23.500-12 arauaren edo hura ordeztuko duen beste edozeinen arabera diseinatutako hornidura II. kategoria izango da eta suhiltzaileek eta babes zibilak nahi dutenean erabili ahal izango dute.

d) El abastecimiento diseñado según norma UNE 23.500-12 o versión posterior que la sustituya, será Categoría II y será accesible de forma permanente a los servicios de bomberos y protección civil.

e) Sare publikoak edo pribatuak elikatuko ditu gailu horiek, eta sare horrek 1.500 litro minutuko eta 90 minutuz eskaintzeko gaitasuna eduki behar du; hidratatzaileen sarrera-ahotan gutxieneko presioa 5 bar izan behar da, deskarga egiteko unean.

e) Estos dispositivos serán alimentados por una red pública o privada que sea capaz de proporcionar un caudal mínimo de 1.500 litros por minuto durante al menos 90 minutos; siendo la presión mínima en bocas de salida de los hidrantes de 5 bar, cuando se produzca la descarga.

f) Erreserba 135 m3 izan behar da gutxienez.

f) La reserva será al menos de 135 m3.

VI. KAPITULUA
CAPÍTULO VI
KONTROLATZEA, IKUSKATZEA ETA MANTENTZEA
CONTROL, INSPECCIÓN, MANTENIMIENTO

30. artikulua.– Berrikuspenak, ikuskapenak eta instalazioen mantentzea.

Artículo 30.– Inspecciones, Revisiones y mantenimiento de las instalaciones.

1.– Instalazioa langilerik gabea denean, lan- eta segurtasun-ekipamenduak aldian-aldian ikuskatzeko prozedura ezarriko da, hiru hilean behin egingo duena mantentze-enpresa gaituak, eta egindako ikuskapen- eta mantentze-bisitak erregistratuko dira liburu batean.

1.– Cuando la instalación sea desatendida se dispondrá de un procedimiento de revisión periódica de los equipos de trabajo y seguridad, que se realizará cada tres meses por empresa mantenedora habilitada, y un libro registro de las visitas de inspección y mantenimientos realizadas.

2.– Hasieran, kontrol-organismoak segurtasun instalazioak ikuskatuko ditu, bai eta kontrol-zentroa (IV. kapitulua), suteen aurkako babes instalazioak (V. kapitulua) eta zisterna-kamioiak deskargatzeko eragiketak (VII. kapitulua) ere, espedientea organo eskudunean tramitatzeko, eta 5 urterik behin Baimendutako Kontrol Organismoak –suteen aurkako babesean eta erregai likidoetan kreditatua–- ikuskatuko ditu instalaziook.

2.– En el caso de las instalaciones de seguridad, incluyendo el centro de control (capítulo IV), de protección contra incendios (capítulo V), operaciones de descarga de camiones cisterna (capítulo VII), las mismas serán inspeccionadas inicialmente por Organismo de Control para tramitar el expediente correspondiente en el órgano competente y periódicamente cada 5 años por Organismo de Control, acreditado en protección contra incendios y combustibles líquidos.

3.– Instalazioak abian jarri baino lehen, organo eskudunari jakinarazi behar zaizkio instalazioetako kontrolatze- eta mantentze-zentroen telefonoak eta harremanetarako datuak. Era berean, berehala eman behar da datuon edo mantentze-lanak egiten dituen enpresaren aldaketen berri. Nolanahi ere, zerbitzu horiek ematen dituzten enpresak Administrazioaren esanetara egongo dira.

3.– Con carácter previo a la puesta en servicio de las instalaciones se deberá comunicar al órgano competente los teléfonos y datos de contacto, tanto de los centros de control como de los mantenedores con los que cuentan las instalaciones. De la misma manera, se deberá comunicar, de manera inmediata, cualquier modificación que afecte a los datos o a la propia empresa mantenedora. En todo caso, los contratos con las empresas que atienden dichos servicios estarán a disposición de la administración.

31. artikulua.– Gorabeheren erregistroa.

Artículo 31.– Registro de incidencias.

Kontrol-zentroan erregistratutako gorabehera guztiak edo komunikazio-sistemak artatutakoak behar bezala erregistratu behar dira, kontrol-organismoak edo Administrazioak berak auditoretza egin ahal izateko. Gorabehera horiek Zerbitzugunearen erregistro-liburuan erregistratuko dira.

Todas las incidencias en el centro de control, o las atenciones realizadas por el sistema de comunicación, estarán debidamente registradas, al objeto de que puedan ser auditadas por el Organismo de Control o por la propia administración. Dichas incidencias se registrarán en el Libro de Registro de las Estaciones de Servicio.

VII. KAPITULUA
CAPÍTULO VII
ZISTERNA-KAMIOIEN DESKARGAK
OPERACIÓN DE DESCARGAS DE CAMIONES CISTERNA

32. artikulua.– Deskargatzeko protokoloa.

Artículo 32.– Protocolo de descarga.

1.– Lana arriskutsua denez, deskargak egin ahal izateko, zisternako gidariaz gain, instalazioko langileak ere egon behar dira, eta jarduera-protokolo bat hitzartu eta sinatu behar dute enpresa jaulkitzaileak / produktuaren jabe den enpresak, garraio-enpresak eta produktua jaso duen enpresak, Espainiako lurraldean salgai arriskutsuak errepidez garraiatzeko operazioak arautzen dituen otsailaren 14ko 97/2014 Errege Dekretuaren 37. 2 artikuluari jarraikiz.

1.– Dado el riesgo que conlleva la operación, para realizar las descargas únicamente por la persona conductora de la cisterna, se exigirá la asistencia de personal de la instalación, debiendo existir un protocolo de actuación acordado y firmado por la empresa expendedora/propietaria del producto, la empresa transportista y la empresa receptora del producto, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 37.2 del Real Decreto 97/2014, de 14 de febrero, por el que se regulan las operaciones de transporte de mercancías peligrosas por carretera en territorio español.

2.– Protokoloa garraio-eskumenak dituen organoari jakinarazi behar zaio.

2.– El protocolo se comunicará al órgano competente en materia de transporte.

3.– Protokolo horren bidez bermatuko da, MI-IP04 jarraibide tekniko osagarriaren («Ibilgailuen hornidurarako instalazioak») 13.4 zenbakian adierazitakoaz gain (jarraibide hura irailaren 15eko 1427/1997 Errege Dekretuaren bidez onetsi zen), gidariak informazio hau eskuratu dezakeela:

3.– Este protocolo deberá garantizar, además de lo indicado en el número 13.4 de la instrucción técnica complementaria MI-IP04 «instalaciones para suministro a vehículos», aprobada por el Real Decreto 1427/1997, de 15 de septiembre, que la persona conductora pueda acceder a la siguiente información:

– Zerbitzugunearen edo hornidura-unitatearen planoa, non azaltzen baita non dauden gordailuak, kargatzeko ahoak, baporeak berreskuratzeko konexioa, lur-konexioa eta zisterna-ibilgailuen aparkalekua.

– Plano de la estación de servicio o unidad de suministro con la situación de los depósitos, bocas de carga, conexión recuperación de vapores, conexión de puesta a tierra y situación del estacionamiento del vehículo cisterna.

– Karga-ahoetan gordailuan dagoen produktuari buruzko informazio zehatza agertu behar da.

– Que las bocas de carga estén inequívocamente señalizadas sobre el producto que contiene el depósito.

33. artikulua.– Deskargan zehar bete beharreko baldintzak.

Artículo 33.– Condiciones a seguir durante la descarga.

Zisterna-kamioia erregai-tangak betetzen ari den bitartean, debekatuta egongo da edozein ibilgailuk hornidura hartzea, hornigailuan eta deskargatu nahi diren gordailuetan. Hori dela eta, informazio-panel digitalen sistema bat jarriko da martxan, bolada batean ibili ez dabiltzan hornigailuen berri emango duena.

Durante el tiempo que el camión cisterna esté rellenando el/los tanques de suministro de combustible, se prohibirá el repostaje de cualquier tipo de vehículo vinculado con el surtidor y depósitos objeto de la descarga. En este sentido, se habilitará un sistema de paneles digitales informativos que informen de los surtidores temporalmente fuera de servicio.

XEDAPEN GEHIGARRIA.– Edozein hornidura-erregimenetan egindako Berrikuskapenen, proben eta ikuskapenen Liburua.
DISPOSICIÓN ADICIONAL.– Libro de revisiones, pruebas e inspecciones en cualquier tipo de régimen de suministro.

Uztailaren 7ko 706/2017 Errege Dekretuaren laugarren xedapen gehigarriarekin bat etorriz (dekretu haren bidez, IM-04 jarraibide tekniko osagarria («Ibilgailuen hornidurarako instalazioak») onartzen da eta petrolio-instalazioen arauen zenbait alderdi arautzen dira), eta Berrikuskapenen, proben eta ikuskapenen Liburua dela-eta, hor erregistratuko baitira, agertzen diren sinadurak eta egiten dituzten erakundeak kontuan harturik, jarduera bakoitzean lortutako emaitzak, ebazpen honekin batera bidaltzen da liburu horren eredua.

Conforme a la disposición adicional cuarta del Real Decreto 706/2017, de 7 de julio, por el que se aprueba la instrucción técnica complementaria MI-IP 04 «instalaciones para suministro a vehículos» y se regulan determinados aspectos de la reglamentación de instalaciones petrolíferas, y en relación con el denominado Libro de Revisiones, Pruebas e Inspecciones, en el que se registrarán, por las firmas y entidades que las lleven a cabo, los resultados obtenidos en cada actuación, se adjunta como anexo a la presente disposición el modelo de dicho Libro.

Ahalmena ematen zaio Eusko Jaurlaritzan horren eskumena duen zuzendaritzari, behar diren aldaketak egin ditzan aipatutako liburuan, Euskal Autonomia Erkidegoan erabiliko baita.

Se faculta a la dirección del Gobierno Vasco competente, para llevar a cabo las modificaciones necesarias en el mencionado Libro a utilizar en la Comunidad Autónoma de Euskadi.

XEDAPEN IRAGANKORRA.– Dauden edo eraikitzen ari diren instalazioak.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA.– Instalaciones existentes o en construcción.

Dekretu hau indarrean jartzeko garaian dauden edo eraikitzen ari diren instalazioek hamabi hilabeteko epea dute, dekretua indarrean jartzen denetik hasita, bertan xedatutakoari egokitzeko.

Las instalaciones existentes o en construcción a la fecha de la entrada en vigor de esta disposición deberán adaptarse a lo establecido en la misma en el plazo máximo de doce meses contados a partir de la fecha de entrada en vigor.

Aurreko paragrafoan adierazitakotik kanpo geratzen da dekretu honen III. kapituluan irisgarritasunaren inguruan esaten dena, dekretu hau indarrean jarri eta geroko instalazioei baino ez zaie-eta aplikatuko.

Se exceptúa de lo indicado en el párrafo anterior lo relativo a la accesibilidad a que se refiere el Capítulo III del presente Decreto que solo se aplicará a las instalaciones posteriores a la entrada en vigor del mismo.

AZKEN XEDAPENA
DISPOSICIÓN FINAL

Dekretu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean jarriko da indarrean.

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteizen, 2018ko azaroaren 20an.

Lehendakaria,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

Ekonomiaren Garapeneko eta Azpiegituretako sailburua,

MARÍA ARANZAZU TAPIA OTAEGUI

(Ikus .PDF)

Azterketa dokumentala

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 20 de noviembre de 2018.

El Lehendakari,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

La Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras,

MARÍA ARANZAZU TAPIA OTAEGUI.

(Véase el .PDF)

Análisis documental

Euskadi, bien común