Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

76. zk., 2017ko apirilaren 21a, ostirala

N.º 76, viernes 21 de abril de 2017


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da

Indargabetutako xedapena


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

Disposición Derogada

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

INGURUMEN, LURRALDE PLANGINTZA ETA ETXEBIZITZA SAILA
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y VIVIENDA
1964
1964

77/2017 DEKRETUA, apirilaren 11koa, Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duena.

DECRETO 77/2017, de 11 de abril, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda.

Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazioko sailak sortu, ezabatu eta aldatzen dituen eta horien egitekoak eta jardun-arloak finkatzen dituen lehendakariaren azaroaren 26ko 24/2016 Dekretuaren azken xedapenetatik lehenengoan xedatzen denez, sailburuek lehendakariari aurkeztuko dizkiote bakoitzaren sailari dagokion araudi organikoari buruzko egitasmoa, hark onarpena eman diezaien; sailburuei esleitutako jardun-arlo bakoitzarentzat Jaurlaritzaren programan jasotako printzipio eta helburuei eta programa horren antolaketa-irizpideei egokituko zaizkie egitasmook.

El Decreto 24/2016, de 26 de noviembre, del Lehendakari, de creación, supresión y modificación de los Departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de determinación de funciones y áreas de actuación de los mismos establece en su Disposición Final Primera que los Consejeros y Consejeras procederán a presentar al Lehendakari, para su aprobación, los proyectos de reglamentos orgánicos de sus respectivos Departamentos, que se adecuarán a los principios inspiradores y a los objetivos previstos en el programa del Gobierno para cada una de las áreas de actuación asignadas a los mismos, así como a los criterios organizativos que deberán observar dichos reglamentos.

Dekretu hau da, beraz, Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailaren erregelamendu organikoa, lehendakariaren azaroaren 26ko 24/2016 Dekretuan aurreikusita dagoena.

El presente Decreto se constituye, en consecuencia, en el reglamento orgánico del Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda previsto en el mismo Decreto 24/2016, de 26 de noviembre, del Lehendakari.

Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailak bere gain hartzen du Euskal Autonomia Erkidegoak ingurumenaren, lurralde-plangintzaren eta etxebizitzaren arloetan dituen eskumenen kudeaketa, eta sailaren kudeaketa eraginkorra sustatu eta gauzatzeko konpromisoa hartzen du, gobernantza publiko onari buruzko informazio-printzipio adierazgarrien arabera. Hauek dira printzipio horiek: plangintza, koordinazioa, ebaluazioa, parte-hartzea eta gardentasuna, bere ardurapeko arloan, betiere.

El Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda asume la gestión de las competencias de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco correspondientes a las áreas de medio ambiente, planificación territorial y vivienda y adquiere el compromiso de promover y llevar a cabo una gestión eficaz del Departamento conforme a los principios informadores de la buena gobernanza pública como son la planificación, la coordinación, la evaluación, la participación y la transparencia en el ámbito de su responsabilidad.

Garrantzitsua da, orobat, sailaren jardueretan euskara erabili eta normalizatzeko antolatzen diren ekimenei eman nahi zaien bultzada.

Adquiere, igualmente, una especial relevancia el impulso de iniciativas dirigidas a promover la efectiva utilización y normalización del uso del euskera en las distintas actuaciones propias del Departamento.

Sailari, sailburuaren mende, esleitutako gai eta egitekoen kudeaketa eraginkorraren helburuak lortzea errazteko xedearekin, hiru sailburuordetzek osatzen dute Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailaren egitura organikoa: Ingurumen Sailburuordetza, Lurralde Plangintza Sailburuordetza eta Etxebizitza Sailburuordetza; horiei gehitu behar zaie Zerbitzu Zuzendaritza, zeina sail horretako sailburuaren mende baita zuzenean eta hierarkian.

Con el objeto de facilitar la consecución de los objetivos de gestión eficaz de las materias y funciones asignados al Departamento, bajo la dependencia del Consejero, la estructura orgánica del Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda se compone de tres Viceconsejerías: la Viceconsejería de Medio Ambiente, la Viceconsejería de Planificación Territorial y la Viceconsejería de Vivienda, a las que se añade la Dirección de Servicios, con dependencia jerárquica directa del Consejero del Departamento.

Ingurumen Sailburuordetzari dagokionez, bere gain hartzen ditu arlo hauetan Administrazio honi dagozkion eskumenak eta egitekoak: ingurumena, urak, ubideak eta ureztaketak, baliabide naturalak antolatzea eta natura zaintzea, eta haren xedea da ingurumen-baimenekin eta inguruneetako ingurumen-afekzioekin zerikusia duten gaiak kudeatzea. Halaber, sailburuordetza horrek sustatzen ditu ingurune naturala babesteko tresnen onarpena, hezkuntza eta ingurumenarekiko sentsibilizazioa ingurumen-plangintzaren esparru propio batean. Sailburuordetza horren mende da organikoki Ingurumen Administrazioaren Zuzendaritza eta Natura Ondare eta Klima Aldaketa Zuzendaritza. Gainera, sailburuordetza horri dagokio Uraren Euskal Agentziak eta Ihobe, S.A.k burututako jarduerak koordinatu eta kontrolatzea.

En relación a la Viceconsejería de Medio Ambiente, cabe señalar que la misma asume las competencias y funciones que corresponden a esta Administración en lo que se refiere a las materias de medio ambiente, aguas, canales y regadíos y ordenación de los recursos naturales y conservación de la naturaleza, y tiene por objeto la gestión de las cuestiones relacionadas con distintas autorizaciones de carácter medioambiental, así como con las afecciones ambientales de los diferentes entornos. Asimismo, esta Viceconsejería promueve la adopción de los instrumentos de protección del medio natural, la educación y la sensibilización ambiental dentro de un marco propio de planificación ambiental. Dependen orgánicamente de dicha Viceconsejería la Dirección de Administración Ambiental y la Dirección de Patrimonio Natural y Cambio Climático. Corresponde además a esta Viceconsejería ejercer la coordinación y control de las actividades desarrolladas por la Agencia vasca del Agua y por la Sociedad pública Ihobe, S.A.

Lurralde Plangintzaren Sailburuordetzak, aldiz, bere gain hartzen ditu lurralde-antolaketaren, hirigintzaren eta hiri-berroneratzearen arloan Administrazio honi dagozkion eskumenak eta egitekoak, eta lurralde-estrategia orekatu eta jasangarri bat garatzeaz arduratuko da, lurralde- eta hirigintza-plangintzako eta hiria berroneratzeko eragiketen planifikazio- eta garapen-prozesuen oinarriaren gainean eratua, zeinak espazioen eta ingurune naturalaren ingurumen-babesa eta antolamendu jasangarria barne hartuko baitu. Sailburuordetza honen mende dago organikoki Lurralde Plangintza, Hirigintza eta Hiri Berroneratze Zuzendaritza.

La Viceconsejería de Planificación Territorial, por su parte, asume las competencias y funciones que corresponden a esta Administración en lo que se refiere a las materias de ordenación del territorio, urbanismo y regeneración urbana y se encargará del desarrollo de una estrategia territorial equilibrada y sostenible, conformada sobre la base de una planificación territorial y urbanística y de los procesos de planificación y desarrollo de operaciones de regeneración urbana que integre la protección medioambiental de los espacios y del medio natural, así como la ordenación sostenible. Depende orgánicamente de esta Viceconsejería la Dirección de Planificación Territorial, Urbanismo y Regeneración Urbana.

Azkenik, Etxebizitza Sailburuordetzari gomendioan uzten zaizkio sailak honako arlo hauetan dituen egitekoak: etxebizitza, etxebizitzari atxikitako lurzorua eta hirigintza, arkitektura, eraikingintza, eraikuntzaren jasangarritasuna eta kalitatea eta irisgarritasunaren sustapena; eta bere gain hartzen ditu administrazio honi arlo hauetan esleitutako eskumenak eta egitekoak: arkitektura, bizitegi-lurzoruan eraiki eta urbanizatzea, hirigintza-plangintza, babes publikoko etxebizitzetarako bizitegi-guneetako lurzorua kudeatu eta erostea, herritarrentzako arreta, etxebizitzarekin lotutako laguntzak kudeatzea, baita eraikingintzan berrikuntza, birgaitzea, eraikuntzaren kalitatea, jasangarritasuna eta irisgarritasuna sustatzea ere. Organikoki, sailburuordetza horren mende daude Etxebizitza eta Arkitektura Zuzendaritza eta Etxebizitzako Plangintzaren eta Prozesu Eragileen Zuzendaritza. Gainera, sailburuordetza horri dagokio Visesa eta Alokabide sozietate publikoek burututako jarduerak koordinatu eta kontrolatzea. Etxebizitzari buruzko ekainaren 18ko 3/2015 Legean dagoen erregulazioa kontuan hartuz berrikusi da arlo honetan sailak dituen egitekoen mugaketa; lege horrek dekretuan jasotako egitekoen eta eskumenen mugaketari eragiten dioten zenbait berrikuntza sartzen ditu etxebizitza babestuen, lurzoruaren ondare publikoaren arloan eta eskumenen arloan. Hala ere, legeak sartutako berrikuntza batzuk erregelamendu bidezko garapena falta dutenez, zehaztapen horietako batzuk, Lurzoruaren Ondare Publikoari eta fede-emaile publikoen parte-hartzeari buruzkoak kasu, iragankortasunez jasotzen dira, dekretuaren azken xedapenekin bat.

Por último, la Viceconsejería de Vivienda tiene encomendadas las funciones departamentales relativas a vivienda, suelo y urbanización afectos a vivienda, arquitectura, edificación, sostenibilidad y calidad de la construcción y promoción de la accesibilidad, asumiendo las competencias y funciones que corresponden a esta Administración en lo que se refiere a arquitectura, edificación y urbanización en suelo residencial, planificación urbanística, gestión y adquisición de suelo en ámbitos residenciales para vivienda de protección pública, atención a la ciudadanía, gestión de ayudas relativas a la vivienda, así como el fomento de la innovación en la edificación, la rehabilitación, la calidad de la construcción, la sostenibilidad y la promoción de la accesibilidad. En dependencia orgánica de la citada Viceconsejería se encuentran la Dirección de Vivienda y Arquitectura y la Dirección de Planificación y Procesos Operativos de Vivienda. Corresponde además a esta Viceconsejería ejercer la coordinación y control de las actividades desarrolladas por las sociedades públicas Visesa y Alokabide. La delimitación de las funciones departamentales en este ámbito ha sido revisada a la luz de la regulación contenida en la Ley 3/2015, de 18 de junio, de Vivienda, que introduce, en materia del régimen jurídico de las viviendas protegidas, patrimonio público de suelo y en materia competencial, algunas novedades que afectan a la delimitación de funciones y competencias recogida en el Decreto. No obstante dado que algunas de las novedades que la ley introdujo se hallan pendientes del necesario desarrollo reglamentario, algunas de estas determinaciones, como las relativas al Patrimonio Público de Suelo y a la participación de fedatario público, se recogen con carácter de transitoriedad, conforme a las disposiciones finales del Decreto.

Bestalde, Zerbitzu Zuzendaritzak, sailak parte hartzen duen zeharkako prozesuen organo horizontal eta ardatz egituratzaile den heinean, administrazio-zerbitzu orokorrak erraztea eta sailaren jardueren plangintza, jarraipena eta ebaluazioa bultzatzea du xede.

Por su parte, la Dirección de Servicios, como órgano horizontal y eje vertebrador de los procesos transversales en los que participa el departamento tiene por objeto facilitar los servicios administrativos de carácter general, así como impulsar la planificación, el seguimiento y la evaluación de las actividades del Departamento.

Sailaren estatistika organo bereziaren jardun-arloa mugatzen du dekretuak; azaroaren 19ko 448/2013 Dekretuaren bidez sortu zen organo hori.

El Decreto procede asimismo a la delimitación del ámbito de actuación del órgano estadístico específico del Departamento, creado por el Decreto 448/2013, de 19 de noviembre.

Ondorioz, Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako sailburuaren proposamenez, lehendakariak onartuta, eta Gobernu Kontseiluak 2017ko apirilaren 11n egindako bileran gaia aztertu eta onartu ondoren, hau

En su virtud, a propuesta del Consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, previa aprobación del Lehendakari, y deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 11 de abril de 2017,

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:
I. KAPITULUA
CAPÍTULO I
ANTOLAKETA OROKORRA
ORGANIZACIÓN GENERAL

1. artikulua.– Egitekoak eta jardun-arloak.

Artículo 1.– Funciones y áreas de actuación.

Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailak, Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazioko sailak sortu, ezabatu eta aldatzen dituen eta horien egitekoak eta jardun-arloak finkatzen dituen lehendakariaren azaroaren 26ko 24/2016 Dekretuaren 9. artikuluarekin bat etorriz, honako eremu hauetan gauzatuko ditu bere egitekoak, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioari dagozkion eskumenetatik atera gabe, betiere:

El Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, de acuerdo con el artículo 9 del Decreto 24 /2016, de 26 de noviembre, del Lehendakari, de creación, supresión y modificación de los Departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de determinación de funciones y áreas de actuación de los mismos, ejercerá sus funciones sobre las siguientes materias, dentro siempre de las competencias que corresponden a la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco:

a) Ingurumena.

a) Medio Ambiente.

b) Urak.

b) Aguas.

c) Ubideak eta ureztaketak.

c) Canales y regadíos.

d) Baliabide naturalak antolatzea eta natura zaintzea.

d) Ordenación de recursos naturales y conservación de la naturaleza.

e) Lurraldearen eta itsasbazterraren antolamendua.

e) Ordenación del territorio y del litoral.

f) Lurra eta hirigintza.

f) Suelo y urbanismo.

g) Etxebizitza eta urbanizazioa.

g) Vivienda y urbanización.

h) Arkitektura, eraikingintza, jasangarritasuna, efizientzia energetikoa eta kalitatea eraikuntzan.

h) Arquitectura, edificación, sostenibilidad, eficiencia energética y calidad en la construcción.

i) Irisgarritasunaren sustapena.

i) Promoción de la accesibilidad.

j) Hiria birgaitzea, hau da, eraikinak birgaitzea eta hiria eraberritu eta berroneratzea.

j) Rehabilitación urbana, en su triple componente de rehabilitación edificatoria, renovación y regeneración urbanas.

2. artikulua.– Egitura orokorra.

Artículo 2.– Estructura general.

Aurreko atalean aipaturiko jardun-arloetako eskumenak erabiltzeko, honako egitura orokor hau hartuko du Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailak:

Para el ejercicio de las competencias relativas a las materias señaladas en el artículo anterior, el Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda adopta la siguiente estructura general:

A) Organo zentralak:

A) Órganos centrales:

1.– Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako sailburua.

1.– Consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda.

1.1.– Zerbitzu Zuzendaritza.

1.1.– Dirección de Servicios.

2.– Ingurumen Sailburuordetza.

2.– Viceconsejería de Medio Ambiente.

2.1.– Ingurumen Administrazioaren Zuzendaritza.

2.1.– Dirección de Administración Ambiental.

2.2.– Natura Ondare eta Klima Aldaketa Zuzendaritza.

2.2.– Dirección de Patrimonio Natural y Cambio Climático.

3.– Lurralde Plangintzaren Sailburuordetza.

3.– Viceconsejería de Planificación Territorial.

3.1.– Lurralde Plangintza, Hirigintza eta Hiri Berroneratze Zuzendaritza.

3.1.– Dirección de Planificación Territorial, Urbanismo y Regeneración Urbana.

4.– Etxebizitza Sailburuordetza.

4.– Viceconsejería de Vivienda.

4.1.– Etxebizitza eta Arkitektura Zuzendaritza.

4.1.– Dirección de Vivienda y Arquitectura.

4.2.– Etxebizitzako Plangintzaren eta Prozesu Eragileen Zuzendaritza.

4.2.– Dirección de Planificación y Procesos Operativos de Vivienda.

B) Organo periferikoak:

B) Órganos periféricos:

1.– Ingurumeneko Lurralde Zerbitzuak.

1.– Los Servicios Territoriales de Medio Ambiente.

2.– Urdaibai Biosfera Erreserbako Zerbitzua.

2.– El Servicio de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai.

3.– Etxebizitzako Lurralde Ordezkaritzak, lurralde historiko bakoitzekoak.

3.– Las Delegaciones Territoriales de Vivienda de cada uno de los Territorios Históricos.

C) Kide anitzeko organoak:

C) Órganos colegiados:

Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailari kide anitzeko organo hauek atxiki zaizkio saila eratzeko arauetan zehaztutakoaren arabera:

Están adscritos al Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, en los términos previstos en sus normas de creación, los siguientes órganos colegiados:

a) Euskal Autonomia Erkidegoko Ingurumen Batzordea, otsailaren 27ko 3/1998 Legearen bidez sortua eta apirilaren 11ko 69/2000 Dekretuan arautua; azken hori apirilaren 11ko 82/2002 Dekretuak aldatu zuen.

a) La Comisión Ambiental del País Vasco, creada por la Ley 3/1998, de 27 de febrero y regulada en el Decreto 69/2000, de 11 de abril, modificado por el Decreto 82/2002, de 11 de abril.

b) Euskal Autonomia Erkidegoko Ingurumenerako Aholku Kontseilua, otsailaren 27ko 3/1998 Legearen bidez sortua eta urriaren 10eko 199/2000 Dekretuan arautua.

b) El Consejo Asesor de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma del País Vasco, creado por la Ley 3/1998, de 27 de febrero y regulado en el Decreto 199/2000, de 10 de octubre.

c) Urdaibaiko Biosfera Erreserbaren Patronatua, uztailaren 6ko 5/1989 Legearen bidez sortua.

c) El Patronato de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, creado por la Ley 5/1989, de 6 de julio.

d) Urdaibaiko Biosfera Erreserbako Lankidetza Kontseilua, otsailaren 14ko 164/1995 Dekretuaren bidez sortua.

d) El Consejo de Cooperación de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, creado por Decreto 164/1995, de 14 de febrero.

e) Naturzaintza-Euskal Autonomia Erkidegoko Natura Babesteko Aholku Kontseilua, ekainaren 30eko 16/1994 Legearen bidez sortua.

e) El Consejo Asesor de Conservación de la Naturaleza del País Vasco-Naturzaintza, creado por la Ley 16/1994, de 30 de junio.

f) Euskal Autonomia Erkidegoko Lurralde Antolamendurako Batzordea, maiatzaren 31ko 4/1990 Legean aurreikusia eta irailaren 9ko 157/2008 Dekretuan arautua.

f) La Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco prevista en la Ley 4/1990, de 31 de mayo y regulada por Decreto 157/2008, de 9 de septiembre.

g) Lurralde Politikako Aholku Batzordea, maiatzaren 31ko 4/1990 Legean aurreikusia eta urtarrilaren 15eko 7/2008 Dekretuan arautua.

g) El Consejo Asesor de Política Territorial previsto en la Ley 4/1990, de 31 de mayo y regulado por Decreto 7/2008, de 15 de enero.

h) Eraikuntzaren Kalitatea Kontrolatzeko Batzordea, urriaren 22ko 209/2014 Dekretuak sortua.

h) La Comisión para el Fomento de la Calidad de la Construcción, constituida por el Decreto 209/2014, de 28 de octubre.

i) Irisgarritasuna Sustatzeko Euskal Kontseilua, abenduaren 4ko 20/1997 Legeak sortua.

i) El Consejo Vasco para la Promoción de la Accesibilidad, creado por la Ley 20/1997, de 4 de diciembre.

j) Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako Nahitaezko Desjabetzeko Lurralde Epaimahaiak, azaroaren 20ko 8/1987 Legeak sortuak, eta Euskadiko Balorazio Batzorde Teknikoa.

j) Los Jurados Territoriales de Expropiación Forzosa de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, creados por la Ley 8/1987, de 20 de noviembre, y la Comisión Técnica de Valoración de Euskadi.

k) Hirigintza eta Etxebizitzarako Topagunea, lurzoruari eta hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legeak eta ekainaren 3ko 105/2008 Dekretuak arautua.

k) El Foro de Encuentro de Urbanismo y Vivienda de Euskadi, creado por la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo, y regulado por el Decreto 105/2008, de 3 junio.

3. artikulua.– Administrazio Instituzionala eta Sozietate Publikoak.

Artículo 3.– Administración Institucional y Sociedades Públicas.

Erakunde hauek Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailaren mende daude, edo berari lotuta, kasu bakoitzean legez behar duen egoeran.

Se encuentran en situación de dependencia o vinculación, que legalmente corresponda en cada caso, con el Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda los siguientes entes:

A) Uraren Euskal Agentzia, zuzenbide pribatuko erakunde publikoa.

A) El ente público de derecho privado Uraren Euskal Agentzia / Agencia Vasca del Agua:

B) Honako sozietate publiko hauek:

B) Las siguientes sociedades públicas:

1.– Ihobe, S.A., Ingurumen Jarduketarako Sozietate Publikoa.

1.– Ihobe, S.A., Sociedad Pública de Gestión Ambiental.

2.– Euskadiko Etxebizitza eta Lurra, E.A. (Visesa).

2.– Vivienda y Suelo de Euskadi, S.A.–Euskadiko Etxebizitza eta Lurra, E.A. (Visesa).

3.– Alokabide, S.A.

3.– Alokabide, S.A.

II. KAPITULUA
CAPÍTULO II
SAILBURUA, SAILEKO GOI-KARGUDUNAK ETA ORGANOAK
CONSEJERO, ALTOS CARGOS Y ÓRGANOS DEL DEPARTAMENTO
1. ATALA
SECCIÓN 1.ª
INGURUMEN, LURRALDE PLANGINTZA ETA ETXEBIZITZAKO SAILBURUA ETA ORGANO HORIZONTALAK
CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y VIVIENDA Y ÓRGANOS HORIZONTALES

4. artikulua.– Sailburua.

Artículo 4.– El Consejero.

1.– Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako sailburuari eskumen hauek betetzea dagokio: batetik, Jaurlaritzaren ekainaren 30eko 7/1981 Legearen 26. eta 28. artikuluetan finkatutakoak, eta, bestetik, Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazioko sailak sortu, ezabatu eta aldatzen dituen eta horien egitekoak eta jardun-arloak finkatzen dituen lehendakariaren azaroaren 26ko 24/2016 Dekretuaren arabera sailari dagozkion egiteko eta jardun-arloetan, indarrean dauden legeek esleitzen dizkiotenak, betiere, saileko beste organoren bati esleitu ez bazaizkio.

1.– Corresponde al Consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda el ejercicio de las competencias establecidas en los artículos 26 y 28 de la Ley 7/1981, de 30 de junio, de Gobierno, y cuantas le atribuya la legislación vigente en el ámbito de las funciones y áreas de actuación que corresponden al Departamento en virtud del Decreto 24/2016, de 26 de noviembre, del Lehendakari, de creación, supresión y modificación de los Departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de determinación de funciones y áreas de actuación de los mismos, y no estén atribuidas a ningún otro órgano del Departamento.

2.– Sailburuari dagozkio, halaber, honako eskudantzia hauek:

2.– Además, corresponden al Consejero las siguientes atribuciones:

a) Sailaren politiken helburu estrategikoak definitzea, Gobernu Programan definitutako estrategia-lerroen eta programa-konpromisoen esparruan, eta lortutako gizarte-eraginaren analisia egitea.

a) La definición de los objetivos estratégicos de las políticas del Departamento, en el marco de las líneas estratégicas y compromisos programáticos definidos en el Programa de Gobierno y el análisis del impacto social logrado.

b) Saileko organoen artean eskudantziei buruz sortzen diren gatazkak ebaztea eta beste sail eta erakunde batzuekiko eskumen-gaiak planteatzea.

b) La resolución de los conflictos de atribuciones entre órganos del propio Departamento y el planteamiento de cuestiones de competencia con otros Departamentos y organismos.

c) Gobernu Kontseiluaren aurretiazko baimenetik kanpo dauden hitzarmenak eta akordioak baimentzea, sailaren berezko gaietan, eta horiek sinatzea.

c) La autorización de los convenios y protocolos generales, en materias propias del Departamento, que se encuentren excluidos de la previa autorización por el Consejo de Gobierno, así como la suscripción de los mismos.

d) Sailaren 1.000.000 eurotik gorako gastuak baimentzea, gastuok ez badira ez Zerbitzu zuzendariak kontratazio-organo gisa diharduen kontratazio-espedienteen ondoriozkoak, ez nahitaezko desjabetze prozeduren ondoriozkoak, hargatik eragotzi gabe Gobernu Kontseiluaren eskumenak.

d) Autorizar los gastos del Departamento de cuantía superior a 1.000.000 de euros, que no deriven de expedientes de contratación en los que la Directora de Servicios actúe como órgano de contratación ni deriven de procedimientos de expropiación forzosa; todo ello sin perjuicio de las competencias del Consejo de Gobierno.

e) Saileko Kontratazio Organo gisa jardutea, 5.000.000 eurotik gorako lizitazio-aurrekontua duten kontratuetan.

e) Actuar como Órgano de Contratación del Departamento en los contratos cuyo presupuesto base de licitación sea superior a 5.000.000 de euros.

Halaber, eta baldintza beretan, berari dagokio baliabide propioei enkarguak egiteko eskumena, Euskal Autonomia Erkidegoko Sektore Publikoaren Kontratazioaren araubidea ezartzeko uztailaren 27ko 116/2016 Dekretuaren IV. tituluan aurreikusi bezala.

Igualmente, y en las mismas condiciones, le corresponderá la competencia para realizar los encargos a medios propios, en los términos previstos en el título IV del Decreto 116/2016, de 27 de julio, sobre el régimen de la contratación del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

f) Ondare-erantzukizuneko prozedurak ebaztea eta ofiziozko berrikusketako eta kaltegarritasun-adierazpeneko prozedurak hasi eta ebaztea sailarenak diren arloetan.

f) La resolución de los procedimientos de responsabilidad patrimonial y la incoación y resolución de los procedimientos de revisión de oficio y de declaración de lesividad, en las áreas de su Departamento.

g) Hirigintza-plangintza garatzeko hirigintza-antolamenduko planak onartzea, baldin eta Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazioari badagozkio.

g) Aprobar los planes de ordenación urbanística en desarrollo del planeamiento urbanístico que correspondan a la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

h) Plan, programa eta jarduera garrantzitsuak onartzea, Gobernu Kontseiluak onartzeko direnak izan ezik.

h) Aprobar los planes, programas y actuaciones significativas, salvo aquellos cuya aprobación corresponda al Consejo de Gobierno.

3.– Sailburua buru duen Zuzendaritza Kontseilu bat ere badago, sailaren politika orokorra planifikatu eta koordinatzen laguntzeko. Kontseilu horretan parte hartuko dute saileko sailburuordetzetako eta Zerbitzu Zuzendaritzako pertsona titularrek eta, landu beharreko gaien arabera, sailburuak zehazten dituen pertsonek.

3.– Presidido por el Consejero, existe un Consejo de Dirección con la función de asistirle en la planificación y coordinación de la política general del Departamento. Formarán parte de este Consejo las personas titulares de las Viceconsejerías del Departamento y de la Dirección de Servicios, además de aquellas personas que determine el Consejero en función de los asuntos a tratar.

5. artikulua.– Zerbitzu Zuzendaritza.

Artículo 5.– Dirección de Servicios.

1.– Zerbitzu Zuzendaritzari dagokio, Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailaren eskudantzien esparruan eta sailburuaren mende zuzenean eta hierarkian, jardun-arlo hauek zuzendu eta koordinatzea:

1.– Corresponde a la Dirección de Servicios, dentro del ámbito de atribuciones encomendado al Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda y bajo la dependencia directa y jerárquica del Consejero, la dirección y coordinación de las siguientes áreas de actuación:

a) Ekonomia eta aurrekontua.

a) Económico-presupuestaria.

b) Pertsonak, euskara eta berdintasuna.

b) Personas, Euskara e Igualdad.

c) Juridiko-administratiboa.

c) Jurídico-Administrativa.

d) Kontratazioa.

d) Contratación.

e) Herritarrak eta berrikuntza.

e) Ciudadanía e Innovación.

f) Informazio- eta estatistika-sistemak.

f) Sistemas de Información y Estadística.

g) Baliabide orokorrak, antolamendua eta informatika.

g) Recursos generales, Organización e Informática.

2.– Horretarako, indarreko araubide juridikoak agintzen dien edo, oro har, saileko zuzendaritzei atxikitako eskumen komunez gain, eskumen hauek izango dituzte saileko zuzendaritzek:

2.– A tal efecto le corresponde, además de otras funciones que les atribuya el ordenamiento jurídico vigente o tengan el carácter de comunes por venir atribuidas con carácter general a las Direcciones del Departamento el ejercicio de las siguientes competencias:

a) Batetik, sailaren aurrekontu-aurreproiektua lantzea eta horren jarraipena eta aldaketak egitea, eta, bestetik, Administrazio Instituzionaleko erakundeen eta sailari atxikitako sektore publikoko erakundeen aurrekontu-proiektuak koordinatzea eta horiek sailaren aurrekontuarekin bateratzea.

a) Elaborar el Anteproyecto de Presupuestos del Departamento y realizar su seguimiento y modificaciones, y la coordinación de los proyectos de Presupuestos de las entidades de la Administración institucional y del sector público adscritos al Departamento y su consolidación con el del Departamento.

b) Sailaren jarduera ekonomikoa planifikatu eta kudeatzea, aurrekontua betearazteko faseak izapidetzea. Esparru honetan, Zerbitzu zuzendariari dagokio sailaren gastuak baimentzea, baldin eta ez badira 1.000.000 euro baino handiagoak, salbu eta nahitaezko desjabetzeei dagozkienak, horiek sailburuordeei baitagozkie.

b) Planificar y gestionar la actividad económica departamental, tramitar las diferentes fases de ejecución presupuestaria. En este ámbito, corresponde a la Directora de Servicios autorizar los gastos del Departamento cuya cuantía no exceda de 1.000.000 de euros, excepto las relativas a las expropiaciones forzosas, que corresponden a las y los Viceconsejeras y Viceconsejeros.

c) Sailari atxikitako giza baliabideak administratu eta kudeatzea, horretarako indarreko araudiak esleitzen dizkion eskumenak erabiliz.

c) Administrar y gestionar los recursos humanos adscritos al Departamento, ejerciendo las competencias que le atribuya la normativa vigente.

d) Langileak prestatu eta hobetzeko planak lantzea, hargatik eragotzi gabe Funtzio Publikoaren Zuzendaritzari eta Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeari dagozkion eskumenak.

d) Elaborar planes de formación y perfeccionamiento del personal, sin perjuicio de las competencias correspondientes a la Dirección de Función Pública y al Instituto Vasco de Administración Pública.

e) Gizonen eta Emakumeen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legean eta Eusko Jaurlaritzak onartutako Berdintasunerako Planean xedatutako neurriak bete daitezela sustatzea, eta, neurri horiek betearazteko bultzada, koordinazioa eta lankidetza, zuzendaritzekin, Administrazio Instituzionaleko erakundeekin eta hari atxikitako organoekin.

e) Promover la ejecución de las medidas previstas en la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres y en el Plan para la Igualdad aprobado por el Gobierno Vasco, y el impulso, coordinación y colaboración con las distintas direcciones y con las entidades de la Administración Institucional y órganos adscritos al mismo, para la ejecución de dichas medidas.

f) Sailaren Segurtasun eta Osasun Unitatearen jardunak zuzentzea, hargatik eragotzi gabe Prebentzio Zerbitzuari dagozkion eskudantziak.

f) Dirigir las actuaciones de la Unidad de Seguridad y Salud del Departamento, sin perjuicio de las atribuciones que corresponden al Servicio de Prevención.

g) Jaurlaritzako gainerako sailekin administrazio-harremana izatea, eta solaskide izatea Legebiltzarrarekin Arartekoarekin, Herri Kontuen Euskal Epaitegiarekin eta Euskal Autonomia Erkidegoko eta Estatuko gainerako erakunde eta instituzioekin, hargatik eragotzi gabe Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko beste organo batzuen eta sailen eskumenak.

g) La relación administrativa con el resto de Departamentos del Gobierno y la interlocución con el Parlamento Vasco, el Ararteko, el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas y demás Organismos e Instituciones de la Comunidad Autónoma del País Vasco y del Estado, sin perjuicio de las competencias que ostentan otros órganos y Departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma.

h) Ondare-erantzukizuneko, ofiziozko berrikusketako eta kaltegarritasun-adierazpeneko prozedurak hasi eta ebaztea sailarenak diren arloetan.

h) La incoación e instrucción de los procedimientos de responsabilidad patrimonial, revisión de oficio y de declaración de lesividad, en las áreas de su Departamento.

i) Gobernu Kontseilura bidali behar diren sailaren gaiak izapidetzea, baita Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian edo beste edozein aldizkari ofizialetan argitaratu beharreko xedapenak eta administrazio-egintzak ere.

i) Tramitar la remisión de los asuntos del Departamento que hayan de ser sometidos al Consejo de Gobierno, así como la de aquellas disposiciones y actos administrativos que hayan de publicarse en el Boletín Oficial del País Vasco o en cualquier otro diario oficial.

j) Jurisdikzio-prozeduren eta, hala badagokio, horien ebazpenen jarraipena eta kontrola egitea eta sailak parte hartzen duen gaietan Auzibide Zuzendaritzarekin harremana izatea.

j) Realizar el seguimiento y el control de los procedimientos jurisdiccionales y, en su caso, el de las resoluciones recaídas en ellos y relacionarse con la Dirección de lo Contencioso en los asuntos en los que intervenga el Departamento.

k) Sailaren eskumeneko kontratazio-espedienteak eta sailaren eremuko kontratazio elektronikoko prozeduren eta zerbitzuen kudeaketa eta zabalkundea zuzendu, koordinatu eta izapidetzea.

k) Dirección, coordinación y realización de la tramitación de los expedientes de contratación del Departamento atribuidos a su competencia y de la gestión y el despliegue de los procedimientos y servicios de la contratación electrónica en el ámbito del Departamento.

l) Sailaren jardun-arloei buruzko informazioa herritarrei emateko egitekoak koordinatzea eta sailaren jardun-arloen inguruan dauden kexak eta iradokizunak jasotzea.

l) Coordinación de las funciones de información general a la ciudadanía, comunicación, participación y transparencia en la actividad del Departamento y la recepción de quejas y sugerencias en relación con las áreas de actuación departamentales.

m) Proposamenak lantzea saileko zerbitzuen eta sailean erabiltzen diren lan-sistemen eta -metodoen barne-antolaketa, arrazionalizazioa, aplikazio informatikoak, administrazio digitala eta informatizazioa lortzeko, saileko beste organoekin eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko organo eskudunekin batera koordinatuta.

m) Elaborar propuestas sobre la organización interna, racionalización, sistemas de información, administración digital e informatización de los servicios del Departamento y de los sistemas y métodos de trabajo en el mismo, en forma coordinada con los demás órganos del Departamento y con los órganos competentes de la Administración de la Comunidad Autónoma.

n) Aktiboki parte hartzea Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren zeharkako ekimenetan eta eremu orokorreko proiektuetan, hain zuzen, koordinazioa, kalitatea, etengabeko hobekuntza, modernizazioa, Administrazio elektronikoa, I+G eta Berrikuntzaren arloetan, eta horiek oro sailean sustatzea, gainerako sailekiko solaskidetza erraztuz.

n) Participar activamente en las iniciativas transversales y en los proyectos de ámbito general de la Administración de la Comunidad Autónoma en las materias de coordinación, calidad, mejora continua, modernización, Administración electrónica, I+D e Innovación, y promoverlos en el Departamento, facilitando la interlocución con los demás Departamentos.

o) Erregistro Orokorra, Artxiboa eta saileko gainerako dokumentazio-zentroak kudeatzea.

o) Gestionar el Registro General, Archivo y demás centros de documentación del Departamento.

p) Saileko bulegoen barne-araudia zaindu eta babestea eta sailari atxikitako ondarea eta bere ekipamendua administratu eta iraunaraztea.

p) Atender y cuidar el régimen interior de las dependencias del Departamento y la administración y conservación del patrimonio adscrito al mismo y de su equipamiento.

q) Herritarrei informazioa eta laguntza emateko zerbitzuen funtzionamendua kudeatzea (2. eta 3. mailak) eta Zuzenean-Herritarrei Laguntzeko Zerbitzuarekiko harremanak ezartzea.

q) Gestionar el funcionamiento de los servicios de información y atención a la ciudadanía (niveles 2 y 3) y articular las relaciones con el Servicio de Atención a la ciudadanía-Zuzenean.

r) Sailaren Estatistika Plana lantzea eta Euskal Estatistika Plana eta urteko Estatistika Programak lantzen Euskal Estatistika Erakundearekin batera lan egitea. Halaber, Zerbitzu Zuzendaritzak sailaren estatistika organo bereziari esleitutako eskumen eta ahalmenez baliatuko da, eta, saileko estatistikekin lotutako gaietan, laguntza teknikoa emango die saileko organo orori.

r) Elaboración del Plan Estadístico Departamental colaborando con el Euskal Estatistika Erakundea / Instituto Vasco de Estadística en la elaboración del Plan Vasco de Estadística y de los Programas Estadísticos anuales. Asimismo, la Dirección de Servicios ejercerá las competencias y facultades atribuidas al órgano estadístico específico del Departamento y prestará apoyo técnico a cualquier órgano del Departamento en materias relacionadas con las estadísticas departamentales.

s) Sailean sortutako gaiei buruzko azterketak eta txostenak egitea, batez ere gai ekonomikoei buruzkoak, baita sailaren ekonomia-jarduneko ildoak planifikatu eta programatzea ere beste sail edo administrazio batzuek lantzen dituzten eta ondorio ekonomikoa duten planen prestakuntza-prozesuetan, baldin eta haien jardun-arloetan eragina badute eta beste zuzendaritza batzuen esku utzi ez badira, betiere.

s) La realización de estudios e informes en asuntos que se susciten en el Departamento, especialmente los de naturaleza económica, así como planificar y programar líneas de actuación económica del Departamento en los procesos de formación de los planes con repercusión económica que elaboren otros departamentos o administraciones y que incidan en sus áreas de actuación, cuando no estén atribuidos a otras Direcciones.

t) Saileko zerbitzu orokorrak antolatu eta administratzea, sailburuordetzen, zuzendaritzen eta lurralde-ordezkaritzen lan-sistema eta -metodoak koordinatzea eta saileko administrazio-unitateen espazio-banaketa eta ekipamendu materiala antolatzea, hargatik eragotzi gabe Etxebizitza Sailburuordetzari eta haren mendeko organoei eta Ogasun eta Ekonomia Sailari esleitutako eskumenak.

t) La organización y administración de los servicios generales del Departamento, la coordinación de los sistemas y métodos de trabajo de las Viceconsejerías, Direcciones y Delegaciones Territoriales, y la ordenación de la distribución espacial de las distintas unidades administrativas del Departamento, así como su equipamiento material, sin perjuicio de las competencias atribuidas a la Viceconsejería de Vivienda y a sus órganos dependientes y de las competencias del Departamento de Hacienda y Economía.

u) Sailaren eskumenekoak diren gaiak koordinatzeko neurriak gauzatzea, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak Europar Batasuneko araudia eta politikak lantzeko eta aplikatzeko izan beharreko esku-hartzea garatu ahal izateko, indarreko arauak betez. Horren haritik, saileko organoen eta Europako Erkidegoko Erakundeen arteko gaiak eta harremanak bideratuko ditu, Jaurlaritzaren Lehendakaritzaren eskumeneko organoaren bitartez.

u) La ejecución de medidas de coordinación en materias cuya competencia corresponde al Departamento a fin de desarrollar la intervención de la Administración de la Comunidad Autónoma en la elaboración y aplicación de la normativa y de las políticas de la Unión Europea, de conformidad con las normas en vigor, canalizando la tramitación de los asuntos y relaciones de los órganos del Departamento con las Instituciones Comunitarias a través del órgano competente de Lehendakaritza-Presidencia de Gobierno.

3.– Zerbitzu Zuzendaritza izango da sailaren Kontratazio Organoa 5.000.000 euro baino oinarrizko lizitazio-aurrekontu handiagoa ez duten kontratuetan, eta, halaber, berak izango du eskumena, baldintza beretan, baliabide propioei enkarguak egiteko, Euskal Autonomia Erkidegoko Sektore Publikoaren Kontratazioaren araubidea ezartzeko uztailaren 27ko 116/2016 Dekretuaren IV. tituluan aurreikusi bezala. Egiteko horiek burutzean, hari dagokio, muga berarekin, tokatzen diren gastuak baimentzea.

3.– La Directora de Servicios será el Órgano de Contratación del Departamento en los contratos cuyo presupuesto base de licitación no exceda de 5.000.000 euros y será también competente, en las mismas condiciones, para los encargos a medios propios en los términos previstos en el título IV del Decreto 116/2016, de 27 de julio, sobre el régimen de la contratación del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi. En el ejercicio de estas funciones, le corresponde con este mismo límite, la autorización de los gastos correspondientes.

Sailaren Kontratazio Mahaiak –Zerbitzu Zuzendaritzari atxikia; 2017ko apirilaren 6ko Aginduaren bidez eratua– Euskal Autonomia Erkidegoko Sektore Publikoaren Kontratazioaren araubidea ezartzeko uztailaren 27ko 116/2016 Dekretuaren 9. artikuluan aurreikusitako egitekoak izango ditu.

Adscrita a la Dirección de Servicios, la Mesa de Contratación del Departamento, constituida por Orden de 6 de abril de 2017 desarrollará las funciones previstas en el artículo 9 del Decreto 116/2016, de 27 de julio, sobre el régimen de la contratación del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

4.– Euskara unitateak, Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzaren gidalerroei jarraikiz, saileko zuzendaritzek politika publikoetan eta sailaren ohiko jardunean euskararen erabilera normalizatzeko egiten duten lana koordinatuko eta dinamizatuko du, eta horretarako egiteko hauek burutuko ditu, besteak beste:

4.– La unidad de euskera, siguiendo las directrices de la Viceconsejería de Política Lingüística, coordinará y dinamizará el trabajo que desarrollan las Direcciones del Departamento en materia de normalización del uso del euskera en el desarrollo de las políticas públicas y en la actividad ordinaria del Departamento y desarrollará para ello, entre otras, las siguientes funciones:

a) Eusko Jaurlaritzaren Euskararen Erabilera Normalizatzeko Planaren jarraipena eta ebaluazioa zehaztu, garatu eta gauzatzea, sailari dagokionez.

a) Definir, desarrollar, realizar el seguimiento y la evaluación del Plan de Normalización del Uso del Euskera en el Gobierno Vasco en lo referido al Departamento.

b) Saileko euskararen erabilera-planaren urteko kudeaketa-planaren jarraipena eta ebaluazioa zehaztu, garatu eta gauzatzea.

b) Definir, desarrollar, realizar el seguimiento y la evaluación del Plan de Gestión Anual del plan de uso del euskera del Departamento.

c) Sailaren jardun-arloaren funtzionamenduan aplikatu beharreko hizkuntza-irizpideak definitzea, horren jarraipena egitea, lortutako betetze-maila zehaztea eta beharrezko neurri zuzentzaileak proposatzea, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio osoarentzat ezarritako hizkuntza-irizpideekin bat etorriz eta sailaren ezaugarriak kontuan hartuz.

c) Definir los criterios lingüísticos a aplicar en el funcionamiento del área de actuación del Departamento, realizar su seguimiento, determinar el grado de cumplimiento alcanzado y proponer las medidas correctoras necesarias, de conformidad con los criterios lingüísticos establecidos para el conjunto de la Administración de la Comunidad Autónoma y tomando en consideración las características propias del Departamento.

d) Aplikatu beharreko hizkuntza-irizpideak ezartzea sailaren jardun-arlo hauetan, besteak beste: hizkuntza ofizialak zerbitzu-hizkuntza eta lan-hizkuntza moduan erabiltzea, itzulpen-irizpideak, langileen etengabeko prestakuntza orokorra, erregistroa, diru-laguntzak, argitalpenak, saileko kargudunen agerraldi publikoak, tresnak eta aplikazio informatikoak, internet-a eta intranet-a, errotulazio finkoa, oharrak eta aldi baterako oharpenak, iragarkiak, publizitatea eta kanpainak, izendapen ofizialak, sailak antolatutako jendaurreko ekitaldiak eta administrazio-kontratazioa, azken kasu horretan Gobernu Kontseiluak, 2016ko apirilaren 26ko Erabakia betez, onartutako jarraibideen arabera.

d) Establecer los criterios lingüísticos a aplicar, entre otros, en los siguientes ámbitos de actuación del Departamento: uso de las lenguas oficiales como lengua de servicio y lengua de trabajo, criterios de traducción, formación continua general del personal, registro, subvenciones, publicaciones, comparecencias públicas de los cargos del Departamento, herramientas y aplicaciones informáticas, Internet e intranet, rotulación fija, notas y observaciones temporales, anuncios, publicidad y campañas, denominaciones oficiales, actos públicos organizados por el Departamento y contratación pública, con sujeción, en este último caso, a las instrucciones aprobadas por el Consejo de Gobierno, en virtud de Acuerdo de 26 de abril de 2016.

5.– Zerbitzu Zuzendaritzaren Aholkularitza Juridikoak, 8.2 artikuluak sailaren aholkularitza juridikoei aitortzen dizkien egitekoez gain, Eusko Jaurlaritzaren Zerbitzu Juridikoa Antolatzeko ekainaren 2ko 7/2016 Legearen 4. artikuluaren d), e) eta f) hizkietan jasotako egitekoak beteko dituzte berariaz. Gainera, nahitaezko txosten juridikoak emateaz arduratuko da sailaren xedapen arauemaileen, hitzarmen eta protokolo orokorren eta plan, programa eta jardun esanguratsuen lanketa-prozeduran.

5.– La Asesoría jurídica de la Dirección de Servicios desarrollará en exclusiva, además de las funciones que el artículo 8.2 reconoce a las asesorías jurídicas del Departamento, las recogidas en los apartados d), e) y f) del artículo 4 de la Ley 7/2016, de 2 de junio, de Ordenación del Servicio Jurídico del Gobierno Vasco. Se encargará además de la emisión los informes jurídicos preceptivos en el procedimiento de elaboración de disposiciones normativas, convenios y protocolos generales y planes, programas y actuaciones significativas del Departamento.

2. ATALA
SECCIÓN 2.ª
SAILBURUORDETZAK ETA ZUZENDARITZAK: EGITEKO OROKORRAK
VICECONSEJERÍAS Y DIRECCIONES: FUNCIONES GENERALES

6. artikulua.– Saileko sailburuordeak.

Artículo 6.– Viceconsejeras y Viceconsejeros del Departamento.

Saileko sailburuordeei dagozkie, beren eskumenen esparruan eta sailburuaren mende zuzenean eta hierarkian, honako eskudantzia orokor hauek:

Corresponde a las Viceconsejeras y Viceconsejeros del Departamento, dentro de su ámbito competencial y bajo la dependencia directa y jerárquica del Consejero, el ejercicio de las siguientes atribuciones generales:

a) Sailburuordetzaren jarduerak planifikatu, zuzendu, koordinatu, bultzatu eta gainbegiratzea, baita zuzendaritzenak eta sailburuordetzaren mende dauden gainerako administrazio-organo eta -unitateenak ere, horretarako behar diren jarraibideak eta aginduak emanez.

a) Planificar, dirigir, coordinar, impulsar y supervisar las actuaciones de la Viceconsejería, así como de las Direcciones y demás órganos y unidades administrativas dependientes de la misma, dictando las oportunas instrucciones y órdenes de servicio para tal fin.

b) Bere arlo funtzionaleko jarduera-politikak zehaztu, landu eta sailburuari proposatzea, Jaurlaritzaren estrategiaren arabera sailburuordetzari ezarritako helburu estrategikoak garatzea eta lortutako gizarte-inpaktua neurtzea.

b) Definir, elaborar y proponer al Consejero políticas de actuación asignadas a su área funcional, desarrollar objetivos estratégicos asignados a la Viceconsejería por el Departamento, en función de la estrategia del Gobierno y medir el impacto social logrado.

c) Sailburuordetzaren barruan, baliabide materialen eta giza baliabideen premiak definitzea, aurrekontu-aurreproiektua lantzeko.

c) Definir dentro de la Viceconsejería, las necesidades de recursos materiales y humanos, en orden a la elaboración del Anteproyecto de Presupuestos.

d) Xedapen orokorren, planen, programen eta jarduera garrantzitsuen proiektuak sustatzea.

d) Promover proyectos de disposiciones de carácter general, planes, programas y actuaciones significativas.

e) Bere jardun-arloan izapidetzen dituen nahitaezko desjabetzeen gastuak baimentzea, zenbatekoa edozein dela ere.

e) La autorización de los gastos en las expropiaciones forzosas tramitadas en su ámbito de actuación, cualquiera que fuera su cuantía.

f) Ahaleginak egitea sailburuordetzak eta bere zuzendaritzek ordezkaritza eraginkor eta koordinatua izan dezaten proiektu, sare, elkarte, erakunde eta instituzioetan, are Europa nahiz nazioarte mailan.

f) Velar por una representación eficaz y coordinada de la Viceconsejería y sus Direcciones en proyectos, redes, asociaciones, organismos e instituciones, también al nivel europeo e internacional.

g) Euskararen erabilera sustatzea zerbitzu-hizkuntza eta lan-hizkuntza gisa bere eskumeneko esparruetan, Gobernu Kontseiluak onartutako Euskararen Agenda Estrategikoarekin bat.

g) Impulsar el uso del euskera como lengua de servicio y lengua de trabajo en los ámbitos de su competencia, de conformidad con la Agenda Estratégica del Euskera aprobada por el Consejo de Gobierno.

h) Indarrean dagoen araubide juridikoak agintzen dien beste edozein egiteko, edo, egiteko komunak, oro har, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko sailburuordeei atxikitzen zaizkienak.

h) Cualesquiera otras funciones que les atribuya el ordenamiento jurídico vigente o tengan el carácter de comunes por venir atribuidas con carácter general a los Viceconsejeros y las Viceconsejeras de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

7. artikulua.– Saileko zuzendariak.

Artículo 7.– Directoras y Directores del Departamento.

Saileko zuzendariei dagozkie, beren eskumenen esparruan eta sailburuaren mende zuzenean eta hierarkian, honako eskudantzia orokor hauek:

Corresponde a las Directoras y a los Directores del Departamento, dentro de su ámbito competencial y bajo la dependencia directa y jerárquica del Viceconsejero o Viceconsejera correspondiente, el ejercicio de las siguientes atribuciones generales:

a) Beren jardun-arloei esleitutako kudeaketa publikoko politikak garatzea, zuzendaritzaren barneko zerbitzuak eta lan-sistemak antolatuz, jarduerak eta ardurak esleituz, lortutakoa kontrolatuz eta kudeaketan behar diren zuzenketak ezarriz, organo eskudunek ezarritako arauekin bat etorrita.

a) Desarrollar las políticas de gestión pública asignados a sus áreas de actuación, organizando los servicios internos y sistemas de trabajo de la Dirección, asignando actividades y responsabilidades, controlando logros, y estableciendo las correcciones necesarias en la gestión, de acuerdo con las normas establecidas por los órganos competentes.

b) Zuzendaritzako jarduerak programatu, zuzendu, bultzatu, zuzendu, koordinatu eta ikuskatzea, organo gorenak emandako jarraibideen arabera.

b) Programar, dirigir, impulsar, coordinar y supervisar las actividades de la Dirección, de conformidad con las instrucciones recibidas del órgano superior.

c) Beren eskumen-gaietan xedapen-proiektu orokorrak, planak, programak eta jarduera garrantzitsuak lantzeko eta izapidetzeko lanak bultzatzea.

c) Impulsar la elaboración y tramitación de proyectos de disposiciones de carácter general, planes, programas y actuaciones significativas en las materias de su competencia.

d) Beste administrazio batzuekiko eta pertsona publiko nahiz pribatuekiko hitzarmenak eta lankidetza-tresnak proposatzea, zuzendaritzari berari dagozkion gaietan.

d) Proponer los convenios y protocolos generales con otras administraciones y demás personas públicas o privadas en las materias propias de la Dirección.

e) Goragoko organoei proposamenak egitea, bere eskumenen arloan.

e) Realizar propuestas, en materia de su competencia, a los órganos superiores.

f) Bere eskumenen arloan beharrezko diren ebazpenak ematea, baita, hala behar denean, goragoko organoetara ebazpen-proposamenak bidaltzea ere.

f) Emitir las resoluciones pertinentes en los ámbitos de su competencia, así como elevar las propuestas de resolución a los órganos superiores cuando así proceda.

g) Politikako tresnak garatu eta aplikatzea, zuzendaritzaren arlo funtzionaletan.

g) Desarrollar y aplicar los instrumentos de política en las áreas funcionales de la Dirección.

h) Zuzendaritzaren gaietan diru-laguntzak emateko bideak proposatzea.

h) Proponer la articulación de subvenciones en materias propias de la Dirección.

i) Zuzendaritzaren eskumeneko kontratuen egiaztagiriak onartzea.

i) La aprobación de las certificaciones de los contratos competencia de la Dirección.

j) Zuzendaritzaren tasa eta prezio publikoen zenbatekoa proposatzea eta dagokion likidazioa egitea.

j) Proponer la cuantía de las tasas y precios públicos propios de la Dirección y efectuar, en su caso, la liquidación correspondiente.

k) Indarreko Hizkuntza Normalkuntzaren Planaren helburuak definitzea berari dagokion esparruan, eta helburu horiek lortzeko ekimenak garatu eta ebaluatzea euskararen kudeaketa integratua gauzatuz bere zuzendaritzako zerbitzu burutzekin elkarlanean; Hizkuntza Ofizialak Erabiltzeko Irizpideak inplementatzea eta Zuzendaritzaren jardun-arloetan irizpide horien jarraipena egitea; hori guztia Zerbitzu Zuzendaritzaren koordinaziopean eta Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzarekin elkarlanean.

k) Definir en su ámbito los objetivos del Plan de Normalización Lingüística en vigor, así como desarrollar y evaluar las iniciativas para alcanzar dichos objetivos llevando a cabo una gestión integrada del euskera en colaboración con las jefaturas de servicio de su Dirección; Implementar los Criterios de Uso de las Lenguas Oficiales y hacer seguimiento de los mismos en los campos de actuación de la Dirección; Todo ello bajo la coordinación de la Dirección de Servicios y en colaboración con la Viceconsejería de Política Lingüística.

l) Indarreko araubide juridikoak agintzen dien beste edozein egiteko, edo, egiteko komunak, oro har, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko zuzendariei atxikitzen zaizkienak.

l) Cualesquiera otras funciones que les atribuya el ordenamiento jurídico vigente o tengan el carácter de comunes por venir atribuidas con carácter general a las Directoras y Directores de la Administración.

8. artikulua.– Saileko zuzendaritza guztiei dagozkien egitekoak.

Artículo 8.– Funciones comunes a las Direcciones del Departamento.

1.– Saileko zuzendaritza bakoitzari, haientzako berariaz jasotako egitekoez gain, hauek ere badagozkie, beren eskumen-esparruaren barnean:

1.– Además de aquellas otras funciones recogidas de forma específica para cada una de las Direcciones del Departamento, corresponde a todas ellas, cada una dentro de su ámbito competencial, el ejercicio de las siguientes funciones:

a) Beste administrazioekiko eta gainerako pertsona publiko edo pribatuekiko hitzarmenei, protokolo orokorrei eta lankidetzako bestelako tresnei dagokienez, horiek negoziatu, landu, izapidetu eta burutzea eta horien jarraipena egitea; izapidetu, baina, Zerbitzu Zuzendaritzarekin elkarlanean egingo dute.

a) En relación con los Convenios, protocolos generales y otros instrumentos de cooperación con otras administraciones y demás personas públicas o privadas, les corresponde su negociación, elaboración y tramitación, en colaboración en este último caso con la Dirección de Servicios, así como su ejecución y seguimiento.

b) Diru-laguntzei dagokienez, agiri eta tresna juridikoak eta ekonomikoak lantzea, zeinetan arautzen baita horien izapidetzea, Zerbitzu Zuzendaritzarekin elkarlanean, eta, oro har, horien kudeaketa, jarraipena eta ebaluazioa egitea.

b) En relación con las subvenciones, les corresponde la elaboración de los documentos e instrumentos jurídicos y económicos en los que se regulan, su tramitación, en colaboración con la Dirección de Servicios y, con carácter general, su gestión, seguimiento y evaluación.

c) Kontratazioaren arloan, memoriak eta oinarri teknikoen pleguak idaztea kontratazio-espedienteetan, eta kontratuei jarraipena egitea eta horiek zuzen egiten direla kontrolatzea.

c) En materia de contratación, les corresponde la redacción de memorias y pliegos de bases técnicas en los expedientes de contratación y el seguimiento y control de la correcta realización de los contratos.

d) Oro har, zuzendaritzaren arlo funtzionaletako irizpenak, txostenak eta azterketak lantzea.

d) Con carácter general, elaborar dictámenes, informes y estudios en las áreas funcionales de su Dirección.

e) Zehapen-espedienteen instrukzioa egitea, Etxebizitzako Lurralde Ordezkaritzei dagozkien espedienteenak salbu.

e) Instruir los expedientes sancionadores, excepto los que corresponden a las Delegaciones territoriales de Vivienda.

2.– Zuzendaritzen Aholkularitza Juridikoek, bakoitzak bere eskumen-eremuaren barnean, Eusko Jaurlaritzaren Zerbitzu Juridikoa Antolatzeko ekainaren 2ko 7/2016 Legearen 4. artikuluan jasotako egitekoak izango dituzte, salbu d), e) eta f) hizkietan jasotako egitekoak, horiek Zerbitzu Zuzendaritzaren Zerbitzu Juridikoari baitagozkio.

2.– Las Asesorías jurídicas de las Direcciones desarrollarán, cada una dentro de su ámbito competencial, las funciones recogidas en el artículo 4 de la Ley 7/2016, de 2 de junio, de Ordenación del Servicio Jurídico del Gobierno Vasco, excepto las de los apartados d), e) y f), que corresponden al Servicio jurídico de la Dirección de Servicios.

III. KAPITULUA
CAPÍTULO III
INGURUMEN SAILBURUORDETZA
VICECONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

9. artikulua.– Ingurumen Sailburuordetza.

Artículo 9.– La Viceconsejería de Medio Ambiente.

1.– Ingurumen Sailburuordetzak honako jardun-arlo hauek zuzendu eta koordinatuko ditu:

1.– La Viceconsejería de Medio Ambiente dirige y coordina las siguientes áreas de actuación:

a) Ingurumen-politika planifikatzea.

a) Planificación de la Política ambiental.

b) Ingurumenari eragiten dioten jarduerak antolatu eta ebaluatzea.

b) Ordenación y evaluación de las actividades con incidencia en el medio ambiente.

c) Ingurumenari eragiten dioten jarduerak zaindu, ikuskatu eta kontrolatzea.

c) Vigilancia, inspección y control de las actividades con incidencia en el medio ambiente.

d) Klima-aldaketa, eta atmosfera eta lurzorua babestea.

d) Cambio climático y protección de la atmósfera y del suelo.

e) Urak.

e) Aguas.

f) Ingurumenari buruzko informazioa, parte-hartzea eta prestakuntza.

f) Información, participación y formación ambiental.

g) Ingurune naturala babestea.

g) Protección del medio natural.

h) Ingurumen-ebaluazioa.

h) Evaluación ambiental.

i) Garapen jasangarria bermatu eta sustatzea.

i) Garantía y fomento del desarrollo sostenible.

j) Ingurumeneko erantzukizuna eta diziplina.

j) Responsabilidad y disciplina ambiental.

2.– Ingurumen Sailburuordetzari, dekretu honen 6. artikuluak oro har esleitzen dizkion egitekoez gain, hauek ere badagozkio:

2.– A la Viceconsejería de Medio Ambiente le corresponde, además de las que con carácter general le atribuye el artículo 6 del presente Decreto, el ejercicio de las siguientes funciones:

a) Ingurumen-politika antolatu, programatu eta koordinatzea.

a) Planificar, programar y coordinar la política ambiental.

b) Ingurumenaren eta uren arloko arauen lanketa sustatzea.

b) Promover la elaboración de normativa en materia de medio ambiente y aguas.

c) Ingurumenaren prebentzioa, babesa eta leheneratzea lortzeko tresnak diseinatu eta garatzea.

c) Diseñar y desarrollar los instrumentos dirigidos a la prevención, protección y recuperación ambiental.

d) Klima-aldaketari egokitu eta horren aurka borroka egiteko politikak formulatzea.

d) Formular las políticas para la adaptación y lucha contra el cambio climático.

e) Ingurumenari eragiten dioten jarduerak antolatzea, jarduerok izan ditzaketen eragin kutsagarrien kontrol bateratua eginez.

e) Ordenar las actividades con incidencia en el medio ambiente, efectuando un control integrado de sus posibles efectos contaminantes.

f) Bere eskumen-eremuko baimenak eta ebazpenak ematea, ingurumeneko legerian daudenak, baldin eta beste organoren bati esleitu ez bazaizkio, betiere.

f) Otorgar autorizaciones y resoluciones atribuidas a su ámbito competencial y contempladas en la legislación ambiental, cuando no estén atribuidas a otro órgano distinto.

g) Ingurumen-arloko elkargune-foroetan parte hartzea.

g) Participar en foros de encuentro en materia de medio ambiente.

h) Ingurumen-arloko informazioa eta beraren eskurapena sustatzea.

h) Fomentar la información ambiental y el acceso a la misma.

i) Ingurumen-arloan sentsibilizazio- eta kontzientziatze-jarduerak sustatzea.

i) Impulsar las actuaciones de sensibilización y concienciación en materia ambiental.

j) Administrazioaren sailek sustatutako ingurumen-jasangarritasuneko jarduerak koordinatzea.

j) Coordinar las actuaciones de sostenibilidad ambiental promovidas por los distintos Departamentos de la Administración.

k) Ihobe, S.A. Ingurumena Kudeatzeko Sozietate Publikoaren kudeaketa ikuskatzea.

k) Ejercer la supervisión de la gestión de Ihobe, S.A., Sociedad Pública de Gestión Ambiental.

3.– Ingurumen Sailburuordetzaren mende daude hierarkian Ingurumen Administrazioaren Zuzendaritza eta Natura Ondare eta Klima Aldaketa Zuzendaritza.

3.– De la Viceconsejería de Medio Ambiente, dependen jerárquicamente la Dirección de Administración Ambiental y la Dirección de Patrimonio Natural y Cambio Climático.

4.– Sailburuordetza honek bideratu behar ditu Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailaren eta Uraren Euskal Agentziaren arteko harremanak, erakunde horren gaineko koordinazioa, ikuskapena eta kontrola eginez, hargatik eragotzi gabe kontrol-arloan Ogasun eta Ekonomia Sailak dituen egitekoak.

4.– Corresponde a esta Viceconsejería instrumentalizar las relaciones del Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda con Uraren Euskal Agentzia / Agencia Vasca del Agua, ejerciendo sobre dicho ente las funciones de coordinación, supervisión y control, sin perjuicio de las que correspondan en este último ámbito al Departamento de Hacienda y Economía.

10. artikulua.– Ingurumen Administrazioaren Zuzendaritza.

Artículo 10.– La Dirección de Administración Ambiental.

1.– Ingurumen Administrazioaren Zuzendaritzak sailburuordetzaren jardun-arlo hauetan garatzen ditu bere egitekoak:

1.– La Dirección de Administración Ambiental desarrolla sus funciones en las siguientes áreas de actuación de la Viceconsejería:

a) Ingurumenari eragiten dioten jarduerak antolatu eta ebaluatzea.

a) Ordenación y evaluación de las actividades con incidencia en el medio ambiente.

b) Ingurumenari eragiten dioten jarduerak zaindu, ikuskatu eta kontrolatzea.

b) Vigilancia, inspección y control de las actividades con incidencia en el medio ambiente.

c) Atmosfera eta lurzorua babestea.

c) Protección de la atmósfera y del suelo.

d) Ingurumen-ebaluazioa.

d) Evaluación ambiental.

e) Ingurumen-erantzukizuna eta -diziplina.

e) Responsabilidad y disciplina ambiental.

2.– Arlo horietan, Ingurumen Administrazioaren Zuzendaritzari, dekretu honen 7. eta 8. artikuluetan oro har esleitutako egitekoez gain, hauek ere badagozkio:

2.– En estas áreas, corresponde a la Dirección de Administración Ambiental, además de las que con carácter general le atribuyen los artículos 7 y 8 del presente Decreto, el ejercicio de las siguientes funciones:

a) Ingurumen-baimen integratuen baimen-proposamena izapidetu eta lantzea eta horien jarraipena egitea eta sailkatutako jarduerei lizentzia emateko prozeduretan neurri zuzentzaileak ezartzeko txostena ematea.

a) Tramitar, elaborar la propuesta de autorización y realizar el seguimiento de las autorizaciones ambientales integradas, y emitir el informe de imposición de medidas correctoras en los procedimientos de concesión de licencia de actividades clasificadas.

b) Planen eta programen ingurumen-ebaluazio estrategikoko prozedurak eta proiektuen ingurumen-inpaktua ebaluatzeko prozedurak izapidetu eta ebaztea.

b) Tramitar y resolver los procedimientos de evaluación ambiental estratégica de planes y programas y los procedimientos de evaluación de impacto ambiental de proyectos.

c) Atmosfera kutsa dezaketen jarduerek bete behar dituzten ingurumen-prozedurak izapidetu eta ebaztea eta atmosfera-ingurumenaren kalitatea, kutsadura akustikoa, argi-kutsadura eta usain-kutsadura barne, ebaluatu eta kontrolatzea.

c) Tramitar y resolver los procedimientos ambientales a los que están sujetas las actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y la evaluación y control de la calidad del medio ambiente atmosférico, incluyendo la contaminación acústica, lumínica y olfativa.

d) Hondakinak ekoitzi eta kudeatzeko jarduerek eta produktuaren ekoizlearen erantzukizun zabalduaren eremuko jarduerek bete behar dituzten ingurumen-prozedurak izapidetu eta ebaztea, baita hondakinak prebenitu eta balioztatzeko jarduerak bultzatzea ere.

d) Tramitar y resolver los procedimientos ambientales a los que están sujetas las actividades de producción y gestión de residuos, incluidas las actuaciones en el ámbito de la responsabilidad ampliada del productor del producto, así como el impulso a las actuaciones de prevención y valorización de residuos.

e) Lurzoruaren kalitatearen arloko prozedurak izapidetu eta ebaztea, prebentzio-, defentsa-, leheneratze-, kontrol- eta jarraipen-neurriak definituz.

e) Tramitar y resolver los procedimientos en materia de calidad del suelo, definiendo las medidas de preventivas y de defensa, de recuperación y de control y seguimiento.

f) Ingurumen-erantzukizuneko prozedurak izapidetu eta ebaztea.

f) Tramitar y resolver los procedimientos en materia de responsabilidad ambiental.

g) Berotegi-efektuko gasak igortzeko baimenak emateko prozedurak eta berotegi-efektuko gasak igortzeko eskubideak salerosteko prozedurak izapidetu eta ebaztea.

g) Tramitar y resolver los procedimientos de autorización de emisión de gases de efecto invernadero y del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.

h) Ingurumeneko kudeaketa eta auditoretzen erkidegoko sisteman (EMAS) izena emateko proposatzea eta berau izapidetzea.

h) Tramitar y proponer la inscripción en el sistema comunitario de gestión y auditorias medioambientales (EMAS).

i) Europar Batasunaren etiketa ekologikoa emateko prozedura izapidetu eta ebaztea.

i) Tramitar y resolver el procedimiento de concesión de etiqueta ecológica de la Unión Europea.

j) Ingurumen-lankidetzako erakundeek, lurzoruaren kalitatea ikertzeko erakundeak barne, bete beharreko ingurumen-prozedurak izapidetu eta ebaztea.

j) Tramitar y resolver los procedimientos ambientales a los que están sujetas las entidades de colaboración ambiental, incluidas las entidades para la investigación de la calidad del suelo.

k) Ingurumena zaindu eta ikuskatzeko lanak egitea, baita ingurumen-kontrola fiskalizatzea ere.

k) Realizar las labores de vigilancia e inspección ambiental, así como fiscalizar el control ambiental.

l) Ingurumen-planak landu eta izapidetzea zuzendaritzaren eskumen-esparruetan: hondakinen eta lurzoru-planaren arloan planifikatzea.

l) Elaborar y tramitar los planes ambientales en los ámbitos competencia de la Dirección: planificación en materia de residuos y plan de suelos.

m) Euskal Autonomia Erkidegoko aire-kalitatearen sarearen mantentze-lanak eta kudeaketa egitea.

m) Realizar el mantenimiento y la gestión de la red de calidad del aire de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

n) Hondakinak mugaz gaindi mugitzeko baimenak izapidetu eta ebaztea eta horren ikuskapena eta kontrola egitea, Hondakinei eta lurzoru kutsatuei buruzko uztailaren 28ko 22/2011 Legean zehaztu irismenaren arabera.

n) Tramitar y resolver las autorizaciones de traslados transfronterizos de residuos y efectuar su inspección y control, según el alcance determinado en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.

o) Ingurumenaren gaineko ondorioak prebenitu, murriztu eta arintzeko tekniken aplikazioa sustatzea ekoizpen-prozesuetan, dagozkion funts eta laguntzen kudeaketaren bitartez.

o) Impulsar la aplicación sobre los procesos productivos de técnicas para la prevención, reducción y mitigación de las repercusiones sobre el medio ambiente mediante la gestión de los fondos y ayudas correspondientes.

p) Ingurumen-arloko prozedurak eta zerbitzu elektronikoen kudeaketa eta zabaltze-lanak koordinatzea, Zerbitzu Zuzendaritzarekin koordinatuta.

p) Coordinar la gestión y el despliegue de los procedimientos y servicios electrónicos del área de medio ambiente, en coordinación con la Dirección de Servicios.

q) Lurzoruaren Kalitatearen Administrazio Erregistroaren, Ingurumenean Eragina duten Instalazioen Erregistroaren eta Euskal Autonomia Erkidegoko Ingurumen Lankidetzako Erakundeen Erregistroaren administrazio-kudeaketa egitea.

r) Realizar la gestión administrativa del Registro administrativo de la Calidad del Suelo, del Registro de instalaciones con incidencia ambiental y del Registro de Entidades de Colaboración Ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

r) Zuzendaritzaren eskumen-esparruetan, inbentarioak landu eta zabaltzea: hondakinak, berotegi-efektuko gasak eta lurzoruak.

s) Elaborar y difundir los inventarios en los ámbitos competencia de la Dirección: residuos, gases de efecto invernadero y suelos.

3.– Ingurumen Administrazioaren Zuzendaritzak, bere eskumen-esparruan, Ihobe, S.A. Ingurumen Jarduketarako Sozietate Publikoaren administrazio-tutoretza izango du, goragoko zuzendaritzaren mende eta Ingurumeneko sailburuordearen jarraibideak betez.

3.– Bajo la superior dirección y conforme a las instrucciones de la Viceconsejera de Medio Ambiente, la Dirección de Administración Ambiental ejercerá en el ámbito de competencia de su Dirección, la tutela administrativa de Ihobe, S.A., Sociedad Pública de Gestión Ambiental.

11. artikulua.– Natura Ondare eta Klima Aldaketa Zuzendaritza.

Artículo 11.– La Dirección de Patrimonio Natural y Cambio Climático.

1.– Natura Ondare eta Klima Aldaketa Zuzendaritzak sailburuordetzaren jardun-arlo hauetan garatzen ditu bere egitekoak:

1.– La Dirección de Patrimonio Natural y Cambio Climático desarrolla sus funciones en las siguientes áreas de actuación de la Viceconsejería:

a) Ingurumen-politika planifikatzea.

a) Planificación de la Política Ambiental.

b) Ingurune naturala babestea.

b) Protección del medio natural.

c) Garapen jasangarria bermatu eta sustatzea.

c) Garantía y fomento del desarrollo sostenible.

d) Klima-aldaketa.

d) Cambio climático.

e) Ingurumenari buruzko informazioa, parte-hartzea, sentsibilizazioa, hezkuntza eta prestakuntza.

e) Información, participación, sensibilización, educación y formación ambiental.

2.– Arlo horietan, Natura Ondare eta Klima Aldaketa Zuzendaritzari, dekretu honen 7. eta 8. artikuluetan oro har esleitutako egitekoez gain, hauek ere badagozkio:

2.– En estas áreas, corresponde a la Dirección de Patrimonio Natural y Cambio Climático, además de las que con carácter general le atribuyen los artículos 7 y 8 del presente Decreto, el ejercicio de las siguientes funciones:

a) Garapen Iraunkorreko Euskal Ingurumen Estrategian eta Euskal Autonomia Erkidegoko Ingurumen Esparru Programan ezarritako ingurumen-politika lantzea.

a) Elaborar la política ambiental recogida en la Estrategia Ambiental Vasca de Desarrollo Sostenible y en el Programa Marco Ambiental del País Vasco.

b) EAEko Naturagune Babestuak deklaratzeko dekretu-proiektuak eta interes komunitarioko leku berrien proposamenak landu eta izapidetzea.

b) Elaborar y tramitar los proyectos de decreto de declaración de los Espacios Naturales Protegidos de la CAPV y las propuestas de nuevos Lugares de Interés Comunitario.

c) Natura-baliabideen antolamendu-planak eta Natura 2000 Sareko KBEen eta BBEen helburuei eta horiek babesteko neurriei buruzko planak landu eta izapidetzea.

c) La elaboración y tramitación de los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales y la de los Planes relativos a los objetivos y medidas de conservación de las ZEC y ZEPA de la Red Natura 2000.

d) EAEko Gune Hezeen plangintza lantzea eta hezeguneak nazioarteko garrantzia duten hezeguneen Ramsar Zerrendan sartzeko proposatzea, EAEko Gune Hezeen Inbentarioen mantenimendua eta Hezeguneen Inbentario Nazionalari buruzko lanak egitea.

d) La elaboración de la planificación de las Zonas Húmedas de la CAPV y la propuesta de inclusión de humedales en la Lista Ramsar de Humedales de Importancia Internacional, el mantenimiento del Inventario de Zonas Húmedas de la CAPV y las labores relativas al Inventario Nacional de Humedales.

e) Fauna eta florako espezieak babesteari dagokionez, planak lantzea eta erregistroak kudeatzea; egiteko horiek Euskal Autonomia Erkidegoko Natura Kontserbatzeko Legeak ematen dizkio Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrari.

e) Con respecto a la protección de las especies de fauna y flora, desarrollar las funciones de elaboración de planes y de gestión de registros que la Ley de Conservación de la Naturaleza del País Vasco atribuye a la Administración general del País Vasco.

f) Fauna eta flora basatiko espezieen eta habitaten jarraipena planifikatzea EAEko lurraldean, xede horretara bideratutako sareak diseinatu, ezarri eta koordinatuz eta habitat eta espezie talde ezberdinei egokitutako metodologia komunak ezarriz.

f) Planificar el seguimiento de los hábitats y especies de fauna y flora silvestre en el territorio de la CAPV, diseñando, estableciendo y coordinando las redes dirigidas a este fin y fijando metodologías comunes adaptadas a los diferentes grupos de hábitats y especies.

g) Urdaibaiko Biosfera Erreserba babestu eta antolatzeari buruzko uztailaren 6ko 5/1989 Legean aurreikusitako zehaztapenak eta bere garapen-araudia betetzeko beharrezkoak diren jarduerak sustatu eta kontrolatzea, horren kudeaketa sustatu eta koordinatuz. Arlo horretan, zuzendariari dagokio ingurumen-organoaren baimenari atxikitako Erreserbaren Erabilera eta Kudeaketa Zuzentzeko Planeko jarduerak baimentzea.

g) Promover y controlar las acciones necesarias para el cumplimiento de las determinaciones previstas en la Ley 5/1989, de 6 de julio, de Protección y Ordenación de la Biosfera de Urdaibai y su normativa de desarrollo, impulsando y coordinando la gestión de la misma. En este ámbito, corresponde al Director la autorización de las actuaciones que el Plan Rector de Uso y Gestión de la Reserva sujeta a autorización del órgano ambiental.

h) Klima-aldaketaren inguruko ingurumen-politika planifikatu, programatu eta koordinatzea eta klima-aldaketari dagozkion helburuak definitzera bideratutako azterketak, txostenak, planak eta estrategiak lantzea.

h) Planificar, programar y coordinar la política ambiental en relación con el cambio climático y elaborar estudios, informes, planes y estrategias dirigidos a la definición del cumplimiento de objetivos en relación con el cambio climático.

i) Klima Aldaketaren Euskal Estrategiarekin zerikusia duten ekintzak definitu eta garatzea, zuzendaritzaren eskumenekoak diren arloen esparruan.

i) Definir y desarrollar acciones relacionadas en la Estrategia Vasca de Cambio Climático, en el marco de las materias competentes de la Dirección.

j) EAEko geodibertsitatearen babesa eta leheneratzea sustatzea, baita Geodibertsitatearen Euskal Estrategiarekin zerikusia duten helburuak eta ekintzak bultzatzea ere sailaren eskumenekoak diren arloen esparruan.

j) Promover la protección y restauración de la geodiversidad del País Vasco, así como impulsar los objetivos y acciones relacionadas en la Estrategia Vasca de Geodiversidad en el marco de las materias competencia del Departamento.

k) Zientzia, Teknologia eta Berrikuntza Planaren I+G jarduerak sustatzea, baldin eta Ingurumen Sailburuordetzari badagokio horiek gauzatzea.

k) Promover las actividades de I+D enmarcadas en el Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación, cuya ejecución corresponde a la Viceconsejería de Medio Ambiente.

l) Hezkuntza, prestakuntza eta ingurumen-sentsibilizazioaren arloko planak lantzea eta ekintzak koordinatu eta burutzea.

l) Elaborar los planes pertinentes y coordinar y llevar a cabo la ejecución de acciones en el ámbito de la educación, formación y sensibilización ambiental.

m) Ingurumenaren jasangarritasuna sustatzea, udal mailan Tokiko Agenda 21 delakoaren bidez, eta lurralde mailan, beste erakunde batzuekiko elkarlanean.

m) Impulsar la sostenibilidad en el medio ambiente a nivel municipal a través de la Agenda Local 21 y a nivel territorial en colaboración con otras instituciones.

n) Euskal Autonomia Erkidegoko naturaren informazio-sistema, eta, oro har, ingurumen-informazioa eta informazio hori eskuratzeko modua kudeatzea eta jendeak ingurumen arloan duen parte-hartzea sustatzea.

n) Gestionar el sistema de información de la naturaleza de Euskadi y, en general, la información ambiental y el acceso a la misma y fomentar la participación pública en materia ambiental.

o) Idazkaritza eta babes teknikoa ematea Euskal Autonomia Erkidegoko Ingurumen Batzordeari, Euskal Autonomia Erkidegoko Ingurumenerako Aholku Kontseiluari eta Naturzaintza-Euskal Autonomia Erkidegoko Natura Babesteko Aholku Kontseiluari.

o) Proporcionar el apoyo técnico y la secretaría de la Comisión Ambiental del País Vasco, del Consejo Asesor de Medio Ambiente del País Vasco y del Consejo Asesor de Conservación de la Naturaleza-Naturzaintza.

3.– Natura Ondare eta Klima Aldaketa Zuzendaritzak, bere zuzendaritzaren eskumen-eremuan, Ihobe, S.A. Ingurumen Jarduketarako Sozietate Publikoaren administrazio-tutoretza izango du, goragoko zuzendaritzaren mende eta Ingurumeneko sailburuordearen jarraibideak betez.

3.– Bajo la superior dirección y conforme a las instrucciones de la Viceconsejera de Medio Ambiente, la Dirección de Patrimonio Natural y Cambio Climático ejercerá en el ámbito de competencia de su Dirección, la tutela administrativa de Ihobe, S.A., Sociedad Pública de Gestión Ambiental.

IV. KAPITULUA
CAPÍTULO IV
LURRALDE PLANGINTZAREN SAILBURUORDETZA
VICECONSEJERÍA DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL

12. artikulua.– Lurralde Plangintzaren Sailburuordetza.

Artículo 12.– La Viceconsejería de Planificación Territorial.

1.– Lurralde Plangintzaren Sailburuordetzak honako jardun-arlo hauek zuzendu eta koordinatuko ditu:

1.– La Viceconsejería de Planificación Territorial dirige y coordina las siguientes áreas de actuación:

a) Lurraldearen eta paisaiaren antolamendua egitea eta hiriaren berroneratzea planifikatzea, lurralde-plangintza estrategiko baten barruan.

a) Ordenación del territorio y paisaje y planificación de la regeneración urbana en el marco de una planificación territorial estratégica.

b) Lurralde-planeamenduko erabakiak garatzeko hirigintza-antolamendua egitea, zeina onartzeko eskumena Eusko Jaurlaritzak baitu.

b) Ordenación urbanística que desarrolle determinaciones del planeamiento territorial y cuya aprobación competa a la Administración de la Comunidad Autónoma.

c) Lurralde-informazioa.

c) Información territorial.

d) Lurzorua eta hirigintza.

d) Suelo y Urbanismo.

2.– Lurralde Plangintzaren Sailburuordetzari, dekretu honen 6. artikuluan oro har esleitutako eskudantziez gain, honako hauek ere badagozkio:

2.– Corresponde a la Viceconsejería de Planificación Territorial, además de las que con carácter general le atribuye el artículo 6, del presente Decreto, el ejercicio de las siguientes atribuciones:

a) Lurralde-antolamenduko tresnak lantzea eta izapidetzeko lanak sustatzea.

a) Promover e impulsar la elaboración y tramitación de los instrumentos de ordenación territorial.

b) Lurralde-antolamendu, paisaia, lurzoru, hirigintza eta hiri-berroneratzearen arloetako arauen lanketa sustatzea.

b) Promover la elaboración de normativa en materia de ordenación del territorio, paisaje, suelo, urbanismo y regeneración urbana.

c) Sailburuari helaraztea, hark behin betiko onar ditzan, hirigintza-antolamenduko tresnak –zeinak onestea Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioari baitagokio– eta lurralde-plangintzaren zehaztapenak garatzen dituen tresnak.

c) Elevar al Consejero, para su aprobación definitiva, los instrumentos de ordenación urbanística cuya aprobación competa a la Administración de la Comunidad Autónoma, así como los que desarrollen determinaciones del planeamiento territorial.

d) Lurraldeko informazioa sustatzea tresna estrategikoak erabiliz, hala nola, Euskadiko Datu Espazialen Azpiegitura (DEA) eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren oinarrizko kartografia ofiziala.

d) Promover la información territorial a través de herramientas estratégicas como la Infraestructura de Datos Espaciales (IDE) de Euskadi y la cartografía oficial básica de la Administración de la Comunidad Autónoma.

e) Sailburuordetzaren jardun-arloetako zehapen-espedienteak hasi eta ebaztea.

e) Iniciar y resolver los expedientes sancionadores correspondientes a las áreas de actuación de la Viceconsejería.

3.– Lurralde Plangintzaren Sailburuordetzaren mende dago hierarkian Lurralde Plangintza, Hirigintza eta Hiri Berroneratze Zuzendaritza.

3.– De la Viceconsejería de Planificación Territorial depende jerárquicamente la Dirección de Planificación Territorial, Urbanismo y Regeneración urbana.

13. artikulua.– Lurralde Plangintza, Hirigintza eta Hiri Berroneratze Zuzendaritza.

Artículo 13.– Dirección de Planificación Territorial, Urbanismo y Regeneración Urbana.

1.– Lurralde Plangintza, Hirigintza eta Hiri Berroneratze Zuzendaritzak sailburuordetzaren jardun-arlo hauetan betetzen ditu bere egitekoak:

1.– La Dirección de Planificación Territorial, Urbanismo y Regeneración Urbana desarrolla sus funciones en las áreas de actuación de la Viceconsejería.

2.– Lurralde Plangintza, Hirigintza eta Hiri Berroneratze Zuzendaritzari, dekretu honen 7. eta 8. artikuluetan oro har esleitutako egitekoez gain, hauek ere badagozkio:

2.– Corresponde a la Dirección de Planificación Territorial, Urbanismo y Regeneración Urbana, además de las que con carácter general le atribuyen los artículos 7 y 8 del presente Decreto, el ejercicio de las siguientes funciones:

a) Lurralde-antolamenduko tresnak sustatu, landu eta izapidetzea, hargatik eragotzi gabe Administrazioko beste erakunde batzuen eskumenak.

a) Promover, elaborar y tramitar los instrumentos de ordenación del territorio, sin perjuicio de las competencias atribuidas a otros órganos de la Administración.

b) Paisaiaren antolamendua eta babesa bultzatzea, lurralde-antolamenduko tresnen arloan.

b) Promocionar la ordenación y protección del paisaje en el ámbito de los instrumentos de ordenación del territorio.

c) Hirigintza-antolamenduko tresnak izapidetzea, baldin eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak badu horiek onartzeko eskumena, baita lurralde-planeamenduko zehaztapenak garatzen dituztenak izapidetzea ere.

c) La tramitación de los instrumentos de ordenación urbanística cuya aprobación competa a la Administración de la Comunidad Autónoma, así como los que desarrollen determinaciones del planeamiento territorial.

d) Lurralde-antolamenduko eta hirigintza-antolamenduko tresnen txosten teknikoak lantzea, Euskal Autonomia Erkidegoko Lurralde Antolamendurako Batzordearen eta Eusko Jaurlaritzako Lurralde Politikarako Aholku Kontseiluaren funtzionamenduan, baita organo horiei lurralde-antolamenduaren eta lurzoru eta hirigintzaren arloko legeriak esleitutako gainerako egitekoak betetzea ere.

d) Elaborar las ponencias técnicas sobre los instrumentos de ordenación del territorio y ordenación urbanística, en el ámbito de funcionamiento de la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco y del Consejo Asesor de Política Territorial del Gobierno Vasco, así como desempeñar el resto de funciones que respecto a estos órganos atribuye la legislación en materia de ordenación del territorio y de suelo y urbanismo.

e) Idazkaritza eta babes teknikoa ematea Euskal Autonomia Erkidegoko Lurralde Antolamendurako Batzordearen eta Lurralde Politikarako Aholku Batzordeari.

e) Proporcionar el apoyo técnico y el secretariado de la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco y del Consejo Asesor de Política Territorial.

f) Gobernu Kontseiluak hartu beharreko erabaki-proposamenak lantzea, Euskal Autonomia Erkidegoko Lurralde Antolamenduari buruzko maiatzaren 31ko 4/1990 Legean eta Lurzoru eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legean Eusko Jaurlaritzari esleitutako egitekoei dagokienez.

f) Elaborar las propuestas de acuerdo a adoptar por el Consejo de Gobierno, en relación con las funciones asignadas al Gobierno Vasco en la Ley 4/1990, de 31 de mayo, de Ordenación del Territorio del País Vasco, así como en la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo.

g) Planeamenduaren Euskal Erregistroa kudeatzea.

g) Gestionar el Registro Vasco de Planeamiento.

h) Hirigintza-ikuskapena gauzatzea lurralde-antolamenduko gaietan, eta hirigintza-diziplinaren arloan dituen ahalmenak erabiltzea.

h) Ejercer la inspección urbanística en materia de ordenación del territorio y las facultades propias en materia de disciplina urbanística.

i) Hiria berroneratzeko plan espezifikoak sustatzea, arreta berezia jarriz industria-aurriek eragindako eremuetan eta 1980 baino lehenagoko hiriguneetan.

i) Promover planes específicos de regeneración urbana prestando especial atención a las áreas afectadas por la problemática de ruinas industriales, así como a las áreas urbanas anteriores a 1980.

j) Birgaitze integratuko eremuen eta eremu degradatuen adierazpena formulatu eta izapidetzea, ondare urbanizatua eta eraikia birgaitzeko.

j) La formulación y tramitación de la declaración de las áreas de rehabilitación integrada y áreas degradadas, a efectos de rehabilitación del patrimonio urbanizado y edificado.

k) Hiria epe labur, ertain eta luzera berroneratzeko eskakizunak lurralde-mailan aplikatzeari bideratutako estrategiak lantzea; Europako, Espainiako eta EAEko xedapen eta zuzentarauetan jasota daude eskakizunok.

k) Elaborar estrategias orientadas a la aplicación a nivel territorial de las exigencias regeneración urbana a corto, medio y largo plazo, recogidas en las disposiciones y directivas comunitarias, estatales y autonómicas.

l) Finantzazioko Europako programen esparruan, sailak bultzatzen edo garatzen dituen berroneratze-planak planifikatu eta garatzea eta horien jarraipena egitea.

l) Planificación, desarrollo y seguimiento de planes de regeneración urbana que impulse o desarrolle el Departamento en el marco de programas europeos de financiación.

m) I+G+i proiektuak bultzatzea eta sailburuordetzaren eskudantzietara egokitutako Europako programetan parte hartzea.

m) Impulso de proyectos de I+D+i y participación en programas europeos adecuados a las atribuciones de la Viceconsejería.

n) Euskadiko Datu Espazialen Azpiegitura (DEA) eta bere geoataria (www.geo.euskadi.net) sustatu eta koordinatzea, informazioren eta zerbitzu geografikoen zabalkundea eta berrerabilpena bultzauz.

n) Promover y coordinar la Infraestructura de Datos Espaciales de Euskadi (IDE de Euskadi) y su geoportal www.geo.euskadi.net, impulsando la difusión y reutilización de información y servicios geográficos.

o) Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren oinarrizko kartografia ofiziala lantzea eta Euskadiko Datu Espazialen Azpiegiturari bidaltzea, Euskadiko azpiegitura kartografiko eta geodesikoaren mantentzea kontrolatuz.

o) Elaborar la cartografía oficial básica de la Administración de la Comunidad Autónoma y su suministro a la IDE de Euskadi, controlando el mantenimiento de la infraestructura cartográfica y geodésica de Euskadi.

p) Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak sortzen duen informazio geografikoa koordinatzea, datu geografiko harmoniatsuak eta kalitatezkoak eskuratzeko, gaur egungo eta etorkizuneko beharrei atzemanez eta Europar Batasuneko informazio espazialaren azpiegiturari buruzko Europako legerian (INSPIRE) ezarritakoa betetzen dela zainduz.

p) Coordinar la producción de información geográfica en la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco, para disponer de datos geográficos armonizados y de calidad, identificando necesidades actuales y futuras y velando por la observancia de lo dispuesto por la normativa europea relativa a la infraestructura de información espacial de la Unión Europea (INSPIRE).

q) Kartografia eta geodesia arloetako laguntza teknikoa eta informazio geografikoa zabaldu eta ematea, Euskadiko Datu Espazialen Azpiegituraren informazio geografikoaren eta zerbitzuen erabilera, banaketa eta ustiapena sustatuz.

q) Divulgar y proporcionar la asistencia técnica en materia de cartografía, geodesia e información geográfica, promoviendo el uso, distribución y explotación de la información geográfica y los servicios de la IDE de Euskadi.

V. KAPITULUA
CAPÍTULO V
ETXEBIZITZA SAILBURUORDETZA
VICECONSEJERÍA DE VIVIENDA

14. artikulua.– Etxebizitza Sailburuordetza.

Artículo 14.– Viceconsejería de Vivienda.

1.– Etxebizitza Sailburuordetzak honako jardun-arlo hauek zuzentzen eta koordinatzen ditu:

1.– La Viceconsejería de Vivienda dirige y coordina las siguientes áreas de actuación:

a) Etxebizitza.

a) Vivienda.

b) Etxebizitzari lotutako lurzorua eta urbanizazioa.

b) Suelo y urbanización afectos a vivienda.

c) Babes publikoko etxebizitzarako bizitegi-guneei lotutako planeamendua.

c) Planeamiento vinculado a ámbitos residenciales para vivienda de protección pública.

d) Arkitektura, eraikingintza, jasangarritasuna, efizientzia energetikoa eta kalitatea eraikuntzan.

d) Arquitectura, edificación, sostenibilidad, eficiencia energética y calidad en la construcción.

e) Hiria birgaitzea, Lurralde Plangintzaren Sailburuordetzarekin koordinatuta.

e) Rehabilitación urbana, en coordinación con la Viceconsejería de Planificación Territorial.

f) Irisgarritasuna sustatzea.

f) Promoción de la accesibilidad.

2.– Etxebizitza Sailburuordetzari, dekretu honen 6. artikuluan oro har esleitutako egitekoez gain, hauek ere badagozkio:

2.– A la Viceconsejería de Vivienda le corresponde, además de las que con carácter general le atribuye el artículo 6, del presente Decreto, el ejercicio de las siguientes funciones:

a) Etxebizitzaren arloko politika publikoen plangintza estrategikoa, herritarren partaidetzaren sustapena, koordinazioa, kudeaketa operatiboa, egikaritzea eta ebaluazioa.

a) Planificación estratégica, promoción de la participación ciudadana, coordinación, gestión operativa, ejecución y evaluación de las políticas públicas en materia de vivienda.

b) Jasangarritasuna sustatzea, eraikuntza- eta hirigintza-garapena bideratzeko elementua baita.

b) La promoción de la sostenibilidad como elemento orientador del desarrollo edificatorio y urbanizador.

c) Irisgarritasuna bultzatu eta sustatzea.

c) El impulso, promoción, y fomento de la accesibilidad.

d) Hiria birgaitzeko politiken programak, araudiak, sustapen-jarduerak eta kudeaketa operatiboa bultzatzea, Lurralde Plangintzaren Sailburuordetzarekin koordinatuta.

d) El impulso de programas, normativas, actividades de promoción y gestión operativa de las políticas de rehabilitación urbana, en coordinación con la Viceconsejería de Planificación Territorial.

e) Babes ofizialeko etxebizitzen kalifikazioa aldatzea, babes publikoko etxebizitzen araubide juridikoari eta etxebizitzaren eta lurzoruaren inguruko finantza-neurriei buruzko martxoaren 4ko 39/2008 Dekretuaren 11.5 artikuluan aipatua.

e) La modificación de la calificación de las viviendas de protección oficial a que se refiere el apartado 5, del artículo 11, del Decreto 39/2008, de 4 de marzo, sobre régimen jurídico de viviendas de protección pública y medidas financieras en materia de vivienda y suelo.

f) Esleipen-prozedura orokorretatik kanpo uztea Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak sustatutako alokairu-programetan sartutako babes publikoko etxebizitzak, zuzkidura-bizitokiak eta etxebizitza libreak, norbanakoak salbuestea etxebizitza horietarako sarbidea izateko edozein baldintza betetzetik, eta etxebizitza horiek zuzenean esleitzea, araudian ezarritako moduan, betiere.

f) La exclusión de viviendas de protección pública, alojamientos dotacionales y de viviendas libres incorporadas a programas de alquiler impulsados por la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco de los procedimientos generales de adjudicación, la exención individual del cumplimiento de cualquier requisito de acceso a dichas viviendas y alojamientos y la adjudicación directa de los mismos, en los términos previstos en la normativa.

g) Zenbait etxebizitza beste bizileku baten beharrean gertatu direnei emandako aldi baterako etxebizitza gisa sailkatzea, beste bizileku baten beharrean gertatu direnentzako babes ofizialeko etxebizitzak esleitzeko prozeduratik kanpo uztea eta norbanakoa salbuestea etxebizitza horietara sarbidea izateko edozein baldintza betetzetik.

g) La consideración específica de vivienda con la calificación sobrevenida y temporal de vivienda de realojo, así como la exclusión del procedimiento de adjudicación de las viviendas de protección pública destinadas a realojos y la exención individual el cumplimiento de cualquier requisito de acceso a dichas viviendas.

h) Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak erosi behar dituen babes publikoko etxebizitzen salmenta-eskaintzak onartzea eta etxebizitza libreak erostea babes publikoko etxebizitza gisa sailkatzeko, betiere, ondarearen arloko indarreko legedia beteaz.

h) La aceptación de las ofertas de venta de las viviendas de protección pública que vayan a ser adquiridas por la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco y la adquisición de viviendas libres para su calificación como viviendas de protección pública, a salvo la legislación vigente en materia de patrimonio.

i) Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legearen 80. artikuluan xedatutako baimen-prozedurak ebaztea.

i) La resolución de los procedimientos de autorización previstos en el artículo 80 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo.

j) Etxebizitzako Lurralde Ordezkaritzak, organikoki sailburuordetza honen mende daudenak, koordinatu, antolatu eta zuzentzea, hargatik eragotzi gabe dagozkien zuzendariekiko mendekotasun funtzionala.

j) Coordinar, organizar y dirigir las Delegaciones Territoriales de Vivienda, que dependerán orgánicamente de la misma, sin perjuicio de la dependencia funcional de los y las Directoras respectivas.

k) Etxebizitzari buruzko ekainaren 18ko 3/2015 Legearen erregelamendu bidezko garapena osorik bultzatzea.

k) El impulso del completo desarrollo reglamentario de la Ley 3 /2015, de 18 de junio, de Vivienda.

3.– Etxebizitza Sailburuordetzaren mende daude zuzenean eta hierarkian Etxebizitza eta Arkitektura Zuzendaritza, Etxebizitzako Plangintzaren eta Prozesu Eragileen Zuzendaritza eta Etxebizitzako Lurralde Ordezkaritzak.

3.– De la Viceconsejería de Vivienda dependen directa y jerárquicamente la Dirección de Vivienda y Arquitectura, la Dirección de Planificación y Procesos Operativos de Vivienda y las Delegaciones Territoriales de Vivienda.

15. artikulua.– Etxebizitza eta Arkitektura Zuzendaritza.

Artículo 15.– Dirección de Vivienda y Arquitectura.

1.– Etxebizitza eta Arkitektura Zuzendaritzak sailburuordetzaren jardun-arlo hauetan betetzen ditu bere egitekoak:

1.– La Dirección de Vivienda y Arquitectura desarrolla sus funciones en las siguientes áreas de actuación de la Viceconsejería:

a) Babes publikoko etxebizitzen edota zuzkidurako bizitokiak eraikitzea.

a) Edificación de viviendas de protección pública y/o alojamientos dotacionales.

b) Etxebizitzari lotutako lurzorua eta urbanizazioa.

b) Suelo y urbanización afectos a vivienda.

c) Babes publikoko etxebizitzarako bizitegi-guneei lotutako planeamendua.

c) Planeamiento vinculado a ámbitos residenciales para vivienda de protección pública.

d) Arkitektura, eraikingintza, jasangarritasuna, efizientzia energetikoa eta kalitatea eraikuntzan.

d) Arquitectura, edificación, sostenibilidad, eficiencia energética y calidad en la construcción.

e) Hiri-birgaitzea, hau da, eraikinak birgaitzea eta hiria berroneratu eta eraberritzea, Lurralde Plangintza, Hirigintza eta Hiri Berroneratze Zuzendaritzarekin koordinatuta.

e) Rehabilitación urbana, en su triple componente de rehabilitación edificatoria y regeneración y renovación urbanas, en coordinación con la Dirección de Planificación Territorial, Urbanismo y Regeneración Urbana.

f) Irisgarritasuna sustatzea.

f) Promoción de la accesibilidad.

2.– Arlo horietan, Etxebizitza eta Arkitektura Zuzendaritzari, dekretu honen 7. eta 8. artikuluetan oro har esleitutako egitekoez gain, hauek ere badagozkio:

2.– En estas áreas, corresponde a la Dirección de Vivienda y Arquitectura, además de las que con carácter general le atribuye los artículos 7 y 8 del presente Decreto, el ejercicio de las siguientes funciones:

a) Hiri- eta lurzoru-antolamenduko tresnen izapidetzea, eta, hala badagokio, lanketa koordinatu eta kontrolatzea eta hori gauzatzeko kudeaketak egitea, betiere, Etxebizitza Sailburuordetzaren eskumen-eremuan.

a) La coordinación y control de la tramitación y la elaboración, en su caso, de los instrumentos de ordenación urbana y del suelo, y la gestión de su ejecución en el ámbito de las competencias de la Viceconsejería de Vivienda.

b) Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legearen 80. artikuluan xedatutako baimen-prozedurak izapidetzea.

b) La tramitación de los procedimientos de autorización previstos en el artículo 80 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo.

c) Pertsona fisikoekin, juridikoekin eta administrazio publikoekin egindako konpromiso-akordioak eta lankidetza-hitzarmenak negoziatu, idatzi eta izapidetzea eta horien jarraipena egitea, babes publikoko etxebizitzen eta zuzkidura-bizitokien sustapenerako lurzorua lortzeko eta hirigintza-antolamendua eta -kudeaketa gauzatzeko eta ondare arkitektonikoa leheneratzeko.

c) La negociación, redacción, tramitación y seguimiento de acuerdos de compromiso y convenios de colaboración con personas físicas, jurídicas y administraciones públicas, en orden a la obtención de suelo, ordenación y gestión urbanística para la promoción de viviendas de protección pública y alojamientos dotacionales y recuperación del patrimonio arquitectónico.

d) Etxebizitzari buruzko ekainaren 18ko 3/2015 Legean araututako lurzoruaren ondare publikoan barne hartutako lurzoru integratua administratzea, lege horretan aurreikusitakoaren esparruan, eta horren inbentario espezifikoa landu, antolatu eta kontrolatzea.

d) La administración del suelo integrado en el patrimonio público de suelo regulado en la Ley 3/2015, de 18 de junio, de Vivienda, en el marco de lo previsto en dicha ley y la elaboración, organización y control de inventario específico del mismo.

e) Informazio geografikoko sistemak garatu, eguneratu eta mantentzea, non babes publikoko etxebizitzen hirigintza-eremuak eta -sustapenak identifikatuko baitira, Euskadiko DEAren esparruan. Zerbitzu Zuzendaritzarekin eta Lurralde Plangintza, Hirigintza eta Hiri Berroneratze Zuzendaritzarekin koordinatuta egingo du hori.

e) El desarrollo, actualización y mantenimiento de sistemas de información geográfica en los que se identifiquen los ámbitos y promociones urbanísticas de vivienda de protección pública, en el marco de la IDE de Euskadi, en coordinación con las Direcciones de Servicios y de Planificación Territorial, Urbanismo y Regeneración Urbana.

f) Desjabetze-espedienteak izapidetzea eta sailak burututako jardueren eta beste sail batzuek gomendioan utzitako jardueren ondorio diren balio justuak onartzea, baita beste bizileku baten beharrean gertatu direnei etxebizitza uztea ere, Etxebizitzako Lurralde Ordezkaritzekin koordinatuta.

f) La tramitación de los expedientes expropiatorios derivados de las actuaciones desarrolladas por el Departamento y las encomendadas por otros Departamentos, así como la asignación de realojos en coordinación con las Delegaciones Territoriales de Vivienda.

g) Etxebizitzako Lurralde Ordezkaritzen egitekoak koordinatzea, Nahitaezko Desjabetzeko Lurralde Epaimahaiei eta Lurzorua Balioesteko Batzorde Teknikoari dagozkionean.

g) La coordinación de las funciones de las Delegaciones Territoriales de Vivienda relativas a los Jurados Territoriales de Expropiación forzosa así como a la Comisión Técnica de Valoración de Suelo.

h) Sailak, bere egitekoak betez, Ogasun eta Ekonomia Sailarekin elkarlanean, parte hartzen duen ondare-eragiketei atxikitako eraikinen balorazio teknikoak egitea, baita beste eraikin batzuen balorazioak egitea edo haiek egiten laguntzea ere, sail horren eskaerari erantzunez.

h) La realización de las valoraciones técnicas de inmuebles sujetos a operaciones patrimoniales en las que participe el Departamento en el ejercicio de sus funciones, en colaboración con el Departamento de Hacienda y Economía, así como la realización de otras valoraciones de inmuebles o colaboración en su realización, a instancia de dicho Departamento.

i) Eraikingintza eta urbanizazio jasangarriak sustatzeko jarduerak bultzatzea, Ingurumen Sailburuordetzarekin elkarlanean.

i) Las actividades de fomento para el impulso de la edificación y urbanización sostenibles, en colaboración con la Viceconsejería de Medio Ambiente.

j) Sailaren zuzeneko sustapenekoak diren sustapen publikoko esparruetako urbanizazio-obrak eta babes publikoko etxebizitzak eta zuzkidura-bizitokiak eraikitzeko obrak planifikatu, programatu, kudeatu eta kontrolatzea.

j) La planificación, programación, gestión y control de las obras de urbanización de los ámbitos de promoción pública y de las obras de edificación de viviendas de protección pública y alojamientos dotacionales, de promoción directa del Departamento.

k) Babes publikoko etxebizitzen eta zuzkidura-bizitokien zuzeneko sustapenen proiektuak idaztea eta obrak gainbegiratu, zuzendu eta ikuskatzea, obra-proiektuak onartzea barne, baita obra horien jarraipena, betearazpen-kontrola eta harreren kontrol teknikoa egitea.

k) La redacción de proyectos y su supervisión, dirección e inspección de obras en la promoción directa de viviendas de protección pública y alojamientos dotacionales, incluida la aprobación de los proyectos de obra, así como el seguimiento, control de su ejecución y control técnico de las recepciones de dichas obras.

l) Sailak bultzatutako babes publikoko etxebizitzen sustatzeko itunekin zerikusia duten proiektuak aztertzea eta horiei buruzko aholkularitza teknikoa ematea, baita, hala badagokio, sustapen horiekin zerikusia duten obren gauzatzea kudeatu eta kontrolatzea eta horien jarraipen teknikoa egitea ere.

l) El examen y asesoramiento técnico de los proyectos relativos a promociones concertadas de viviendas de protección pública impulsadas por el Departamento, así como en su caso la gestión, el control y el seguimiento técnico de la ejecución de obras relativas a dichas promociones.

m) Sailaren zuzeneko sustapeneko babes ofizialeko etxebizitzen kalifikazioak ematea, haien deskalifikazioa, baita ere eskubideen indargabetzea eta espedienteen birgaitzea, hala badagokio, eta etxebizitza horien aldatze-, hobetze- eta erreformatze-lanak baimentzea, kalifikazioa eman eta gero.

m) El otorgamiento de las calificaciones de las viviendas de protección oficial de promoción directa del Departamento, su descalificación, así como el decaimiento de derechos y rehabilitación del expediente, cuando proceda y autorizar las obras de modificación, mejora y reforma de dichas viviendas, una vez otorgada la calificación.

n) Irisgarritasuna sustatzea.

n) La promoción de la accesibilidad.

o) Eraikingintza eta urbanizazioa aztertu, ebaluatu eta kontrolatzea.

o) El estudio, evaluación y control de la edificación y urbanización.

p) Eraikuntza-kalitatea antolatu eta sustatzea, etxebizitzak eraiki eta lotutako urbanizazio-obrak egiterakoan.

p) La ordenación, fomento y verificación de la calidad constructiva en la edificación de viviendas y obras de urbanización vinculada.

q) Eraikuntza-sektorean kalitatea, jasangarritasuna eta lan-arriskuen prebentzioa integratzeko sistemak sustatzea, hargatik eragotzi gabe, azken horri dagokionez, arlo horietan eskumena duten organoen eskumenak.

q) La promoción de los sistemas integrados de calidad, sostenibilidad y prevención de riesgos laborales en el sector de la construcción, sin perjuicio, en este último caso, de las competencias de los órganos competentes en dicha materia.

r) Entsegu-erakundeen eta laborategien erantzukizunpeko adierazpenen erregistroa eta kontrola, eraikingintzaren kalitatea kontrolatzeko, horiei eskatutako baldintzak betetzen direla egiaztatzea eta lan, entsegu eta ikuskapenak egitea arlo horretan.

r) El registro y control de declaraciones responsables de entidades y laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación, la verificación del cumplimiento de los requisitos exigibles a los mismos y la realización de trabajos, ensayos e inspecciones en dicha materia.

s) Proiektuak Gainbegiratzeko Bulego gisa jardutea eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren sail guztiei dagozkien eraikingintza-obren harreren kontrol teknikoa egitea, baldin eta sail horiek, proiektuak ikuskatzeko zerbitzu espezifikorik ez izateagatik, hala eskatzen badute, hargatik eragotzi gabe –sail anitzeko eraikinei dagokienez– Ogasun eta Ekonomia Sailari dagozkion eskumenak.

s) Actuar como Oficina de Supervisión de Proyectos y efectuar el control técnico de las recepciones de las obras de edificación que afecten a los distintos Departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma que no cuenten con un servicio específico de supervisión de proyectos, a solicitud de los mismos, y sin perjuicio de las competencias que en materia de edificios multidepartamentales correspondan al Departamento de Hacienda y Economía.

t) Eraikingintzaren kalitatea kontrolatzeko Batzordea eta Irisgarritasuna sustatzeko Euskal Kontseilua bultzatu eta laguntzea.

t) El apoyo y la asistencia a la Comisión para el control de la calidad de la Edificación y al Consejo Vasco para la promoción de la Accesibilidad.

u) Euskal Autonomia Erkidegoko Eraikinen Ikuskapen Teknikoaren Erregistroa kudeatzea –azaroaren 21eko 241/2012 Dekretuaren bidez sortua–.

u) La gestión del Registro de Inspección Técnica de Edificios de la Comunidad Autónoma de Euskadi, creado por el Decreto 241/2012, de 21 de noviembre.

v) Etxebizitzari buruzko ekainaren 18ko 3/2015 Legean jasotako arau-hausteengatik, zuzendaritzaren jardun-esparruari dagozkion zehapen-espedienteak hasi eta ebaztea.

v) El inicio y la resolución de los expedientes sancionadores por infracciones recogidas en la Ley 3/2015, de 18 de junio, de Vivienda, correspondientes al ámbito de actuación de la Dirección.

w) Arkitektura, eraikingintza, birgaitzea, jasangarritasuna, efizientzia energetikoa eta eraikuntzako kalitatea zabaldu, bultzatu eta ikertzea, beste sail eta administrazio publikoko organo batzuekin, profesionalekin, instituzioekin eta elkarteekin elkarlanean, publikoak zein pribatuak izan.

w) La difusión, fomento e investigación de la arquitectura, edificación, rehabilitación, sostenibilidad, eficiencia energética y calidad en la construcción, en colaboración con otros departamentos y órganos de las administraciones públicas, profesionales, instituciones y asociaciones, tanto públicas como privadas.

x) Bizigarritasun- eta ekipamendu-baldintzei buruzko txostena egitea, atzerritarrek Espainian dituzten eskubide eta askatasunei eta atzerritarrak gizarteratzeari buruzko 4/2000 Lege Organikoaren Erregelamendua onartzen duen apirilaren 20ko 557/2011 Errege Dekretuaren babesean, hargatik eragotzi gabe immigrazioaren arloan Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko beste organo batzuei dagozkien eskumenak.

x) La realización de informe sobre las condiciones de habitabilidad y equipamiento al amparo del Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, sin perjuicio de las competencias que en materia de inmigración corresponden a otros órganos de la Administración de la Comunidad autónoma.

16. artikulua.– Etxebizitzako Plangintzaren eta Prozesu Eragileen Zuzendaritza.

Artículo 16.– Dirección de Planificación y Procesos Operativos de Vivienda.

1.– Etxebizitzako Plangintzaren eta Prozesu Eragileen Zuzendaritzak sailburuordetzaren jardun-arlo hauetan betetzen ditu bere egitekoak:

1.– La Dirección de Planificación y Procesos Operativos de Vivienda desarrolla sus funciones en las siguientes áreas de actuación de la Viceconsejería:

a) Etxebizitza-politika planifikatzea.

a) Planificación de la política de vivienda.

b) Etxebizitza-politikaren finantza-kudeaketa.

b) Gestión financiera de la política vivienda.

c) Sailaren titulartasuneko etxebizitzak eta zuzkidura-bizitokiak administratu eta kudeatzea.

c) Administración y gestión de las viviendas y alojamientos dotacionales de titularidad del Departamento.

d) Etxebizitzaren arloko diru-laguntzen politika.

d) Política subvencional en materia de vivienda.

2.– Arlo horietan, Etxebizitzako Plangintzaren eta Prozesu Eragileen Zuzendaritzari, dekretu honen 7. eta 8. artikuluetan oro har esleitutako egitekoez gain, hauek ere badagozkio:

2.– En estas áreas, corresponde a la Dirección de Planificación y Procesos Operativos de Vivienda le corresponde, además de las que con carácter general le atribuye los artículos 7 y 8 del presente Decreto, el ejercicio de las siguientes funciones:

a) Etxebizitzaren arloko politika publikoen plangintza estrategikoa, koordinazioa, kudeaketa operatiboa, burutzapena eta ebaluazioa lantzea, herritarren parte-hartzea sustatuz.

a) La elaboración de la planificación estratégica, coordinación, gestión operativa, ejecución y evaluación de las políticas públicas en materia de vivienda promoviendo la participación ciudadana.

b) Etxebizitza-programaren aurrekontu-aurreproiektuaren proposamena lantzea eta etxebizitza-programaren ekonomia, finantzak eta administrazioa kudeatzea, Zerbitzu Zuzendaritzaren koordinazio-eskumenak salbu.

b) La elaboración de la propuesta de Anteproyecto de Presupuestos del programa de vivienda, y la gestión económica-financiera y administrativa del programa de vivienda, a salvo las competencias de coordinación de la Dirección de Servicios.

c) Kudeaketa-informazioa integratu eta bateratzea eta etxebizitzaren arloko partaidetzazko sozietate publikoen –sailari atxikiak– jardueren jarraipena eta kontrola egitea.

c) La integración y consolidación de la información de gestión y el seguimiento y control de las actuaciones de las sociedades públicas y participadas del área de vivienda, adscritas al Departamento.

d) Etxebizitzaren, hiri-birgaitzearen eta lurzoruaren arloko finantza-neurrien finantzak eta administrazioa kudeatzea.

d) La gestión financiera y administrativa de las medidas financieras en materia de vivienda, rehabilitación urbana y suelo.

e) Etxebizitzaren prestazio ekonomikoaren finantzak kudeatu eta ordaintzea.

e) La gestión financiera y pago de la prestación económica de vivienda.

f) Etxebizitza-arloan babestekoak diren politika eta esparruetako planen, finantziazio-programen eta araubide juridikoaren proposamenak lantzea.

f) La elaboración de las propuestas de los planes, programas de financiación y régimen jurídico de las políticas y ámbitos protegibles en materia de vivienda.

g) Babes publikoko etxebizitzen gehieneko prezioa proposatzea.

g) La propuesta del precio máximo de las viviendas de protección pública.

h) Ikerketa, txosten eta argitalpen ekonomikoak eta sailburuordetzaren jardun-esparruaren sektore-eraginari buruzkoak egitea, politika eraginkorra eta koherentea ahalbidetzeko etxebizitza-arloan.

h) La realización de los estudios, informes y publicaciones de naturaleza económica y repercusión sectorial en el ámbito de actuación de la Viceconsejería, con la finalidad de posibilitar una política eficaz y coherente en materia de vivienda.

i) Zerbitzu Zuzendaritzari proposatzea Estatistika Planean sar ditzala Etxebizitza Sailburuordetzako gaiei buruzko eragiketak, baita gai horiei buruzko txostenak, azterketak eta estatistika-analisiak lantzea ere, hargatik eragotzi gabe Sailaren Estatistika Organo Bereziaren eskumenak.

i) La propuesta a la Dirección de Servicios de inclusión en el Plan de Estadística de operaciones en materias propias de la Viceconsejería de Vivienda, así como la elaboración de informes, estudios y análisis estadísticos en las citadas materias, sin perjuicio de las competencias del Órgano Estadístico Específico del Departamento.

j) Zerbitzu Zuzendaritzarekin koordinatuta, Informazio-sistemen plan estrategiko eta operatiboak diseinatu eta ezartzea etxebizitza-programaren arloan, eta administrazio-informazioko sistemak diseinatu, mantendu eta kudeatzea, sektorearen errealitatea eta haren bilakaera behar bezala ezagutzen dela bermatzeko.

j) El diseño e implementación de planes estratégicos y operativos de sistemas de información en el área del programa de vivienda y el mantenimiento y gestión de sistemas de información administrativa que garanticen un adecuado conocimiento de la realidad sectorial y de su evolución, en coordinación con la Dirección de Servicios.

k) Etxebizitza-arloan zerbitzuak emateko hobekuntza eta modernizazioko plan eta programak diseinatu eta ezartzea, teknologia telematikoak, etengabeko hobekuntzako erremintak eta parte-hartzea bultzatzearen bidez, arlo horretan Jaurlaritzaren organo zentralek dituzten eskumenetan izan ezik.

k) El diseño e implementación de planes y programas para la mejora y modernización en la prestación de servicios en materia de vivienda, mediante el impulso de las nuevas tecnologías telemáticas, el impulso a las herramientas de mejora continua y el fomento de la participación, a salvo las competencias de los órganos centrales del Gobierno en estas materias.

l) Etxebizitzen promozio adostuei dagozkien etekinen deialdia, kudeaketa eta esleipena.

l) La convocatoria, gestión y adjudicación de los beneficios correspondientes a las promociones concertadas de viviendas.

m) Hitzarmenak prestatzea eta pizgarriak esleitzea alokairuko etxebizitzak sustatzeko erakunde publiko eta pribatuekin, baita alokairu-programak kudeatzea ere.

m) La preparación de convenios y la adjudicación de incentivos para la promoción de viviendas en alquiler con entidades públicas y privadas, así como la gestión de los programas de alquiler.

n) Etxebizitzari buruzko ekainaren 18ko 3/2015 Legean araututako lurzoruaren ondare publikoan barne hartutako etxebizitzak, eranskinak eta lokal komertzialak administratu eta kudeatzea, lege horretan aurreikusitako esparruan.

n) La administración y gestión de las viviendas, anejos y locales comerciales integrados en el patrimonio público de suelo regulado en la Ley 3/2015, de 18 de junio, de Vivienda, en el marco de lo previsto en dicha ley.

o) Prozesu hauen zuzendaritza funtzionala. etxebizitzen eskaria eta esleipena kudeatzea eta bitartekaritza-, informazio- eta adiskidetze-lanak egitea, jabeen eta maizterren eskubideei, alokairu-kontratuei, auzokide-erkidegoei eta jabetza horizontalari dagokienez.

o) La dirección funcional de los siguientes procesos: la gestión de la demanda y la adjudicación de viviendas, y la mediación, información y conciliación en materia de derechos de propietarios e inquilinos, contratos de alquiler, comunidades de vecinos y propiedad horizontal.

p) Hiri-birgaitzearen arloko laguntza-lerroak proposatu eta kudeatzea.

p) La propuesta y gestión de las líneas de ayudas en materia de rehabilitación urbana.

q) Etxebizitza babestuen eta zuzkidura-bizitokien esleipenak planifikatu, horien aginduak argitaratu, barematu, koordinatu eta kontrolatzea.

q) La planificación, publicación de órdenes, baremación, coordinación y control de las adjudicaciones de viviendas protegidas y alojamientos dotacionales.

r) Kanpo-erakundeekin koordinatzea (udalak, sustatzaile pribatuak, kooperatibak), etxebizitzak esleitzeko haien prozesuetan laguntzeko, eta haien beharretara egokitutako datu-baseak haien esku jartzeko.

r) La coordinación con entidades externas (Ayuntamientos, promotores privados, cooperativas) para sus procesos de adjudicación de viviendas y el suministro de bases de datos adaptadas a sus necesidades.

s) Etxebizitzari buruzko ekainaren 18ko 3/2015 Legean jasotako lege-araubidearen arau-hausteengatiko zehapen-espedienteei hasiera ematea eta espediente horiek ebaztea, baita hertsapen-isunak ezartzea ere, zenbatekoa edozein dela ere.

s) El inicio y la resolución de los expedientes sancionadores por infracciones del régimen legal de viviendas recogido en la Ley 3/2015, de 18 de junio, de Vivienda, así como la imposición de multas coercitivas, cualquiera que sea su cuantía.

t) Fidantzen gordailu itunduko araubide bereziari buruzko eskabideak izapidetu eta ebaztea eta Euskal Autonomia Erkidegoko Hiri Finken Alokairu Kontratuen Erregistroaren zuzendaritza funtzionala, fidantzak jartzeari buruzko martxoaren 15eko 42/2016 Dekretuan xedatuaren arabera, eta Euskal Autonomia Erkidegoko Hiri Finken Errentamendu Kontratuen Erregistroaren zuzendaritza funtzionala.

t) La tramitación y resolución de solicitudes relativas al régimen especial de depósito concertado de fianzas y la dirección funcional del Registro de Contratos de Arrendamiento de Fincas Urbanas de la Comunidad Autónoma de Euskadi, de conformidad con lo previsto en el Decreto 42/2016, de 15 de marzo, del depósito de fianzas y del Registro de Contratos de Arrendamiento de Fincas Urbanas de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

u) Babes Publikoko Etxebizitzen eta Zuzkidura Bizitokien Erregistroaren, Hutsik dauden Etxebizitzen Erregistroaren eta Etxebizitza Babestuen eta Zuzkidura Bizitokien Eskatzaileen Erregistroaren zuzendaritza funtzionala.

u) La dirección funcional del Registro de Viviendas de Protección Pública y Alojamientos Dotacionales, del Registro de Viviendas Deshabitadas y del Registro de Solicitantes de Vivienda Protegida y Alojamientos Dotacionales.

VI. KAPITULUA
CAPÍTULO VI
ORGANO PERIFERIKOAK
ÓRGANOS PERIFÉRICOS

17. artikulua.– Ingurumeneko Lurralde Zerbitzuak.

Artículo 17.– Los Servicios Territoriales de Medio Ambiente.

Ingurumeneko Lurralde Zerbitzuek, Ingurumen Administrazioaren Zuzendaritzaren mende funtzionalki eta hierarkian, honako egiteko hauek izango dituzte:

Bajo la dependencia funcional y jerárquica de la Dirección de Administración Ambiental, los Servicios Territoriales de Medio Ambiente realizan las siguientes funciones:

a) Zuzendaritzaren zerbitzuei laguntza ematea.

a) Dar apoyo a los diferentes servicios de la Dirección.

b) Neurri zuzentzaileak ezartzeko txostenaren proposamena lantzea sailkatutako jarduerei lizentzia emateko prozeduretan.

b) Elaborar la propuesta de informe de imposición de medidas correctoras en los procedimientos de concesión de licencia de actividades clasificadas.

c) Ingurumena zaindu, ikuskatu eta kontrolatzeko lanak egitea bere lurralde-eremuan.

c) Realizar las labores de vigilancia, inspección y control ambiental en su ámbito territorial.

18. artikulua.– Urdaibai Biosfera Erreserbako Zerbitzua.

Artículo 18.– El Servicio de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai.

Urdaibai Biosfera Erreserbako Zerbitzuak, Natura Ondare eta Klima Aldaketa Zuzendaritzaren mende funtzionalki eta hierarkian, honako egiteko hauek izango ditu:

Bajo la dependencia funcional y jerárquica de la Dirección de Patrimonio Natural y Cambio Climático, el Servicio de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai realiza las siguientes funciones:

a) Baimen-espedienteetan txosten teknikoak eta proposamenak lantzea eta Urdaibai Biosfera Erreserbako lurzoruaren erabilera-ekintzen eta eraikuntza-lanen txostenak egitea.

a) Elaborar las ponencias técnicas y propuestas en los expedientes de autorización e informe de los actos de uso del suelo y construcción en el ámbito de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai.

b) Urdaibaiko Biosfera Erreserba babestu eta antolatzeari buruzko uztailaren 6ko 5/1989 Legean aurreikusitako zehaztapenak eta bere garapen-araudia betetzeko beharrezkoak diren jarduerak sustatu eta kontrolatzea, horren kudeaketa bultzatu eta koordinatuz.

b) Promover y controlar las acciones necesarias para el cumplimiento de las determinaciones previstas en la Ley 5/1989, de 6 de julio, de Protección y Ordenación de la Biosfera de Urdaibai y su normativa de desarrollo, impulsando y coordinando la gestión de la misma.

c) Urdaibaiko Biosfera Erreserbako Lankidetza Kontseiluaren laguntza teknikoa eta idazkaritza ematea.

c) Proporcionar el apoyo técnico y la secretaría del Patronato y Consejo de Cooperación de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai.

19. artikulua.– Etxebizitzako Lurralde Ordezkaritzak.

Artículo 19.– Delegaciones Territoriales de Vivienda.

1.– Lurralde historiko bakoitzean Etxebizitzako Lurralde Ordezkaritza bat izango da, eta, horren arduradun, lurralde-ordezkari bat, zeina, Etxebizitzako sailburuordearen mende egongo baita organikoki, eta funtzionalki, berriz, sailburuordetza horretako zuzendarien mende. Honako hauek dira lurralde-ordezkariaren egitekoak:

1.– En cada uno de los Territorios Históricos existirá una Delegación Territorial de Vivienda, a cuyo frente figurará un Delegado o Delegada Territorial que, bajo la dependencia orgánica del Viceconsejero o Viceconsejera de Vivienda y funcional de los Directores y Directoras de dicha Viceconsejería, tiene atribuidas las siguientes funciones:

a) Sailari esleitutako eskumenei dagokienez, honako arlo hauetan legeak eta xedapenak betetzen direla zaintzea: etxebizitzari lotutako lurzorua eta urbanizazioa, etxebizitza, arkitektura, eraikingintza, birgaitzea, jasangarritasuna, efizientzia energetikoa eta kalitatea eraikuntzan, eta irisgarritasunaren sustapena.

a) La vigilancia del cumplimiento de las leyes y disposiciones en lo que se refiere a las competencias atribuidas al Departamento en materia de suelo y urbanización afectos a vivienda, vivienda, arquitectura, edificación, rehabilitación, sostenibilidad eficiencia energética y calidad en la construcción y promoción de la accesibilidad.

b) Lurralde-ordezkaritzaren zerbitzu orokorren administrazioa eta hura osatzen duten administrazio-dependentzia eta -unitateen jarduerak koordinatzea.

b) La administración de los servicios generales de la Delegación Territorial, y la coordinación de las actividades de las dependencias y unidades administrativas que la integran.

c) Etxebizitza duin eta egoki bat legez okupatzeko eskubide subjektiboa aitortzeko eskabideak izapidetu eta ebaztea.

c) La tramitación y resolución de las solicitudes de reconocimiento del derecho subjetivo a la ocupación legal de una vivienda digna y adecuada.

d) Euskadiko Ondareari buruzko testu bategina onesteko den azaroaren 6ko 2/2007 Legegintza Dekretuaren bigarren xedapen gehigarria eta Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako sailburuak, Etxebizitzako sailburuordeak eta Etxebizitza eta Etxebizitzako Plangintzaren eta Prozesu Eragileen zuzendariak etxebizitza eta lurzoruaren arloan hartutako ebazpenak aplikatzearen ondorioz sortuko diren egoera juridikoak gauzatzeko beharrezkoak izango diren eskritura guztiak egilestea.

d) El otorgamiento de cuantas escrituras sean necesarias para la formalización de las situaciones jurídicas originadas como consecuencia de la aplicación de la Disposición Adicional Segunda del Decreto Legislativo 2/2007, de 6 de noviembre, de aprobación del Texto Refundido de la Ley del Patrimonio de Euskadi, así como de las resoluciones adoptadas por el Consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, el Viceconsejero o Viceconsejera de Vivienda y de los Directores o Directoras de Vivienda y Planificación Operativos de Vivienda en materia de vivienda y suelo.

e) Babes publikoko etxebizitzen kalifikazioak ematea, haien deskalifikazioa, baita ere eskubideen indargabetzea eta espedienteen birgaitzea, behin-behineko kalifikazioan onartutako proiektuaren aldaketen gainean ebaztea, eta etxebizitza horien aldatze-, hobetze-eta erreformatze-lanak baimentzea, kalifikazioa eman eta gero; horrek guztia Sailaren zuzeneko sustapeneko etxebizitzei dagokienez dekretu honen 15.2.n) artikuluak Etxebizitza eta Arkitektura Zuzendaritzari aitortutako eskumenaren salbuespenarekin.

e) El otorgamiento de las calificaciones de las viviendas de protección pública, su descalificación, así como el decaimiento de derechos y rehabilitación del expediente, resolver sobre modificaciones del proyecto aprobado en la calificación provisional, y autorizar las obras de modificación, mejora y reforma de dichas viviendas, una vez otorgada la calificación, todo ello con excepción de la competencia reconocida a la Dirección de Vivienda y Arquitectura en el artículo 15.2.n) del presente Decreto en relación con las viviendas de promoción directa del Departamento.

f) Premia nabarmeneko arrazoiak direla-eta, etxebizitza-erregimen aldaketa eta babestutako etxebizitzen eta lokalen erabilera-aldaketa ebaztea.

f) Resolver por razones de necesidad notoria, el cambio de régimen de vivienda, así como el cambio de uso de viviendas y locales protegidos.

g) Epeak luzatzeari buruz ebaztea, bai sustatzaileei behin-behineko kalifikazioan zehaztutako obrak burutzeko epean, bai erosleei edo errentatzaileei etxebizitzak emateko epean eta bai salerosketako eskritura publikoa emateko epean, sailak sustatzen ez dituen babes publikoko etxebizitzei dagokienez, betiere.

g) Resolver sobre la concesión de la prórroga a los promotores en el plazo de ejecución de las obras fijado en la calificación provisional, en el plazo de entrega de las viviendas a los compradores o arrendadores, y en el plazo del otorgamiento de la escritura pública de compraventa, todo ello en relación con las viviendas de protección pública no promovidas por el Departamento.

h) Sailak sustatutako babes publikoko etxebizitzak eta zuzkidura-bizitokiak eraikitzeko eta konpontzeko udal-lizentziak eta baimenak eskuratzea kudeatzea.

h) Gestionar la obtención de licencias municipales y permisos para la construcción y reparación de viviendas de protección pública y alojamientos dotacionales promovidos por el Departamento.

i) Bizitegi-parke babestua ikuskatzea, hargatik eragotzi gabe udalaren eskumenak.

i) La inspección del parque residencial protegido, sin perjuicio de las competencias municipales.

j) Babes publikoko etxebizitzen legezko arauak hausteagatik eta etxebizitzen hutsune higieniko-sanitarioengatik zehazpen-prozeduren instrukzioa, prebentziozko eta kautelazko neurriak hartuta. Horretarako, lurralde-ordezkaritzetan administrazio-unitate berezi bat egongo da, zehapen-prozedura guztien instrukzioen ardura izango duena.

j) La instrucción de los procedimientos sancionadores por infracciones del régimen legal de viviendas de protección pública y por deficiencias higiénico-sanitarias de las viviendas, adoptando las medidas de carácter preventivo o cautelar. A tal fin en las delegaciones territoriales existirá una unidad administrativa especial responsable de la instrucción en todos los procedimientos sancionadores.

k) Behin-behineko kalifikazioa indarrean dagoen bitartean, sailak sustatutako babes publikoko etxebizitzen guztizko prezioaren konturako diru-laguntzak jasotzeko aukera baimentzea.

k) Autorizar durante la vigencia de calificación provisional, la percepción de cantidades a cuenta del precio total de las viviendas de protección pública no promovidas por el Departamento.

l) Sustatzaileari banku-abala edo aseguru-kontratua itzultzeari buruz ebaztea, behin betiko kalifikazioa emandakoan edo lanak legezko epean amaitutakoan.

l) Resolver sobre la devolución del aval bancario o contrato de seguro, al promotor, una vez otorgada la calificación definitiva o terminadas las obras dentro del plazo legal.

m) Sailaren zuzeneko sustapeneko etxebizitzetan, etxebizitza horien amortizazio aurreratua baimentzea, baita desahuzio administratiboko espedienteak ebaztea ere Autonomia Erkidegoaren jabetzakoak diren etxebizitzen, merkataritza-lokalen eta eraikuntza osagarrien okupatzaileen aurka, botatzea eta beharrezkoak diren neurri guztiak egikarituz. Era berean, dagozkion salaketak jartzea Euskal Autonomia Erkidegoaren jabetzako etxebizitza eta lokalak bidegabe okupatzeagatik.

m) En las viviendas de promoción directa del Departamento, autorizar la amortización anticipada de dichas viviendas, así como resolver los expedientes de desahucio administrativo contra los ocupantes de viviendas, locales comerciales y edificaciones complementarias, propiedad de la Comunidad Autónoma, ejecutando en su caso el lanzamiento y cuantas medidas sean precisas. Del mismo modo, interponer las denuncias correspondientes por ocupación indebida de viviendas y locales propiedad de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

n) Laguntza, baliabide materialak zein giza baliabideak eta administrazio-euskarria ematea azaroaren 20ko 8/1987 Legeak sortutako Euskadiko Balorazio Batzorde Teknikoari eta Nahitaezko Desjabetzeen Lurralde Epaimahaiei, eta azken horien idazkaritza-lanak egitea, Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legearen hamabigarren xedapen gehigarriaren 2. zenbakian ezarritako moduan.

n) El apoyo, provisión de medios y recursos materiales y personales y el soporte administrativo a la Comisión Técnica de Valoración de Euskadi y a los Jurados Territoriales de Expropiación Forzosa, creados por la Ley 8/1987, de 20 de noviembre, y el ejercicio de las funciones de Secretaría de estos últimos, en los términos del apartado 2 de la Disposición Adicional Duodécima de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo.

o) Hiri-etxebizitzen jabeen eta errentarien eskubideei eta betebeharrei buruzko informazioa ematea eta EAEko Hiri Finken Errentamendu Kontratuen Erregistroa kudeatzea, baita bitartekaritza- eta adiskidetze-egitekoak ere higiezinen jabeen artean eta horien eta maizterren artean sortzen diren gatazketan, aurretik alderdi interesdunekin akordioa bilatuz, eta haren araudi erregulatzailearekin bat.

o) Las funciones de información en materia de derechos y obligaciones de las personas propietarias y arrendatarias de viviendas urbanas, así como la gestión del Registro de Contratos de Arrendamiento de Fincas Urbanas de la CAPV; así como las de mediación y conciliación en las cuestiones que surjan entre propietarios inmobiliarios y entre éstos y personas inquilinas, previo acuerdo con las partes interesadas y de conformidad con su normativa reguladora.

p) Hiri-finken errentamendu-kontratuetatik eratorritako araubide orokorreko fidantzak jaso eta itzultzea eta Euskal Autonomia Erkidegoko Hiri Finken Errentamendu Kontratuen Erregistroaren kudeaketa, fidantzak jartzeari buruzko martxoaren 15eko 42/2016 Dekretuan xedatuaren arabera, eta Euskal Autonomia Erkidegoko Hiri Finken Errentamendu Kontratuen Erregistroaren kudeaketa.

p) La recepción y devolución de las fianzas de régimen general derivadas de los contratos de arrendamiento de fincas urbanas y la gestión del Registro de Contratos de Arrendamiento de Fincas Urbanas de la Comunidad Autónoma de Euskadi, de conformidad con lo previsto en el Decreto 42/2016, de 15 de marzo, del depósitos de fianzas y del Registro de Contratos de Arrendamiento de Fincas Urbanas de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

q) Babes Publikoko Etxebizitzen eta Zuzkidura Bizitokien Erregistroaren eta Etxebizitza Babestuen eta Zuzkidura Bizitokien Eskatzaileen Erregistroaren kudeaketa.

q) La gestión del Registro de Viviendas de Protección Pública y Alojamientos Dotacionales y del Registro de Solicitantes de Vivienda Protegida y Alojamientos Dotacionales.

r) Gazteentzako emantzipazioko oinarrizko errenta osatzen duten Estatuko laguntzen kudeaketarekin lotutako egitekoak; laguntzok azaroaren 2ko 1472/2007 Errege Dekretuan eta haren ondorengo zuzenketetan arautu ziren.

r) Las funciones relacionadas con la gestión de las ayudas estatales que configuran la renta básica de emancipación a las personas jóvenes, reguladas en el RD 1472/2007, de 2 de noviembre, y sus posteriores modificaciones.

s) Indarreko antolamendu juridikoak ematen dizkien gainerako eskumenak, prerrogatibak eta egitekoak.

s) Todas las demás facultades, prerrogativas y funciones que les atribuyan el ordenamiento jurídico en vigor.

2.– Lurralde-ordezkariei dagokie funts aurreratuen araubidearen barnean beharrezko funtzionamendu-gastuak onartzeko eskumena; araubide hori Euskadiko Diruzaintza Nagusiaren irailaren 30eko 211/1997 Dekretuaren II. kapituluaren bigarren sekzioan arautzen da.

2.– Corresponde a las Delegadas y Delegados territoriales la competencia para la aprobación de los gastos de funcionamiento necesarios dentro del régimen de fondos anticipados, regulado en la Sección Segunda del Capítulo II del Decreto 211/1997, de 30 de septiembre, de la Tesorería General del País Vasco.

LEHENENGO XEDAPEN GEHIGARRIA.– Ordezkapenen araubidea.
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA.– Régimen de suplencias.

Sailburuordeen eta zuzendarien postuak bete gabe egonez gero, sailburuak bestelako berariazko erabakirik eman ezean, honako ordezkapen-arau hauek beteko dira:

En los supuestos de vacante, ausencia o enfermedad de las Viceconsejeras y Viceconsejeros, Directores y Directoras se seguirán las siguientes reglas de suplencia en defecto de resolución expresa del titular del Departamento:

a) Sailburuordeei esleitutako eskumenak eta egitekoak haien mendeko zuzendariek beteko dituzte, dekretu honetan ageri diren ordenaren arabera.

a) Las competencias y funciones atribuidas a las Viceconsejeras y los Viceconsejeros serán ejercidas, por los Directores y las Directoras de ellos dependientes, por el mismo orden en que aparecen en el presente Decreto.

b) Zuzendariei esleitutako eskumenak eta egitekoak goragoko kargudunak beteko ditu.

b) Las competencias y funciones atribuidas a los Directores y Directoras serán ejercidas por el superior jerárquico inmediato.

c) Etxebizitzako Lurralde Ordezkaritzei esleitutako eskumenak eta egitekoak hierarkian gorago dagoen agintariak beteko ditu, egoera horrek dirauen bitartean.

c) Las competencias y funciones atribuidas a las Delegaciones Territoriales de Vivienda serán ejercidas, mientras dure tal situación, por el superior jerárquico inmediato.

BIGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA.– Ingurumen-organoa.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA.– Órgano ambiental.

Dekretu honetako egiteko-banaketaren arabera gauzatuko dira hainbat arauk Euskal Autonomia Erkidegoaren ingurumen-organoari esleitzen dizkioten egitekoak, eta Ingurumen Sailburuordetzari dagozkio berariaz beste organo bati esleitu ez zaizkionak.

La asignación de funciones que las distintas normas atribuyen al órgano ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco se ejercerá de conformidad con la distribución de funciones que se realiza en este Decreto, correspondiendo a la Viceconsejería de Medio Ambiente aquéllas que no se hallen atribuidas específicamente a otro órgano.

HIRUGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA.– Estatistika organo berezia.
DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA.– Órgano estadístico específico.

Sailaren estatistika organoa Ingurumen eta Lurralde Politika Saileko Estatistika Organo Berezia sortzeko azaroaren 19ko 448/2013 Dekretuaren bidez sortu zen, eta, aurrerantzean, Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailaren estatistika organo berezia izena hartuko du. Organo horrek 180/1993 Dekretuan sail honen egitekoen esparrurako aurreikusitako eskumenak eta ahalmenak izango ditu; honek dakar garraio-arlokoez baliatzeari uztea eta etxebizitza-esparrukoak hartzea.

El órgano estadístico del Departamento es el creado por el Decreto 448/2013, de 19 de noviembre, por el que se crea el órgano estadístico específico del Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial, y pasa a denominarse órgano estadístico específico del Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda. Este órgano ostentará las competencias y ejercerá las facultades previstas en Decreto 180/1993 para el ámbito de las funciones de este departamento, lo que supone dejar de ejercitar las correspondientes a la materia de transportes y asumir las del área de vivienda.

XEDAPEN IRAGANKORRA
DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Dekretu hau indarrean sartzen den unean izapidetzen ari diren espedienteak, dekretu honetan esleitutako eskumen eta egitekoei dagozkienak, dekretuan esleitutako eskumen eta egitekoen arabera izapidetuko eta ebatziko dira.

Los expedientes en tramitación en el momento de la entrada en vigor del presente Decreto que se refieran a competencias y funciones atribuidas en el mismo, se tramitarán y resolverán conforme a las atribuciones de competencias y funciones que se realizan en el Decreto.

XEDAPEN INDARGABETZAILEA
DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Indarrik gabe geratzen dira Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailaren egitura organiko eta funtzionala ezartzen duen apirilaren 9ko 191/2013 Dekretua, Etxebizitza Sailburuordetzari eta haren mendeko organoen egitekoei eta jardun-arloei erreferentzia egiten dien zatian, eta Ingurumen eta Lurralde Politika Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duen apirilaren 9ko 196/2013 Dekretua.

Quedan derogados el Decreto 191/2013, de 9 de abril, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Empleo y Políticas Sociales, en la parte de los mismos que hace referencia a las funciones y áreas de actuación de la Viceconsejería de Vivienda y sus órganos dependientes y el Decreto 196/2013, de 9 de abril, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial.

AZKEN XEDAPENETATIK LEHENENGOA.– Lurzoruaren ondare publikoa.
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA. – Patrimonio público de suelo.

Euskal Autonomia Erkidegoko Lurzoru Ondare Publikoaren araubide juridikoko araudi erregulatzailea indarrean sartu arte esleitutako eskumentzat jotzen dira Etxebizitzari buruzko ekainaren 18ko 372015 Legean araututako lurzoruaren ondare publikoan barne hartutako lurzoruaren arloan Etxebizitza eta Arkitektura Zuzendaritzari eta titulartasun publikoko etxebizitzak, eranskinak eta lokal komertzialak administratu eta kudeatzearen arloan Etxebizitzako Plangintzaren eta Prozesu Eragileen Zuzendaritzari dekretu honetan esleitutako eskumenak.

La atribución de competencias realizada en este Decreto a la Dirección de Vivienda y Arquitectura en materia de suelo integrado en el patrimonio público de suelo regulado en la Ley 3/2015, de 18 de junio, de Vivienda y la realizada a la Dirección de Planificación y Procesos Operativos de Vivienda en materia de administración y gestión de las viviendas, anejos y locales comerciales de titularidad pública, se consideran realizadas hasta la entrada en vigor de la normativa reguladora del régimen jurídico del Patrimonio Público de Suelo de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

AZKEN XEDAPENETATIK BIGARRENA.– Fede-emaileen parte hartzea etxebizitzak esleitzeko prozeduretan.
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA.– Participación de fedatario público en los procedimientos de adjudicación de viviendas.

Etxebizitzari buruzko ekainaren 18ko 3/2015 Legearen 32. artikuluan xedatutako araudia garatu arte, Etxebizitzako Lurralde Ordezkaritzen Administrazioaren eta Zerbitzuen arduradunei dagokie fede publikoaren erabilera sailak sustatutako babes publikoko etxebizitzak eta zuzkidura-bizitokiak esleitzeko prozeduretan.

Hasta tanto se proceda al desarrollo reglamentario previsto en el artículo 32 de la Ley 3/2015, de 18 de junio, de Vivienda, el ejercicio de la fe pública en los procedimientos de adjudicación de viviendas de protección pública y alojamientos dotacionales promovidos por el Departamento, corresponderá a las y los Responsables de Administración y Servicios de las Delegaciones Territoriales de Vivienda.

AZKEN XEDAPENETATIK HIRUGARRENA.– Araudia aldatzea.
DISPOSICIÓN FINAL TERCERA.– Modificación normativa.

Etxebizitza sailburuordearen Ebazpenaren aipamenekin ordezkatu behar dira Babes publikoko etxebizitzen araubide juridikoari eta etxebizitzaren eta lurzoruaren inguruko finantza-neurriei buruzko martxoaren 4ko 39/2008 Dekretuaren 11.5, 12.3, 16.3, 27.2, 29.3.b) eta 39.6 artikuluetan egiten diren Etxebizitza eta Gizarte Gaietako sailburuaren Aginduari egiten zaizkion aipamenak.

Las menciones a Orden del Consejero de Vivienda y Asuntos Sociales contenidas en los artículos 11.5, 12.3, 16.3, 27.2, 29.3.b) y 39.6 del Decreto 39/2008, de 4 de marzo, sobre régimen jurídico de viviendas de protección pública y medidas financieras en materia de vivienda y suelo, quedan sustituidas por menciones a Resolución del Viceconsejero de Vivienda.

AZKEN XEDAPENETATIK LAUGARRENA.– Indarrean sartzea.
DISPOSICIÓN FINAL CUARTA.– Entrada en vigor.

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunean sartuko da indarrean dekretu hau.

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteizen, 2017ko apirilaren 11n.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 11 de abril de 2017.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako sailburua,

El Consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda,

IGNACIO MARÍA ARRIOLA LÓPEZ.

IGNACIO MARÍA ARRIOLA LÓPEZ.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común