Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

59. zk., 2017ko martxoaren 24a, ostirala

N.º 59, viernes 24 de marzo de 2017


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

OGASUN ETA EKONOMIA SAILA
DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y ECONOMÍA
1535
1535

64/2017 DEKRETUA, martxoaren 21ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoaren kontratazioaren araubidea ezartzen duen Dekretua aldatzen dena.

DECRETO 64/2017, de 21 de marzo, por el que se modifica el Decreto sobre el régimen de la contratación del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Euskal Autonomia Erkidegoko Sektore Publikoaren Kontratazioaren araubidea ezartzeko uztailaren 27ko 116/2016 Dekretuaren 4. artikuluaren 2. zenbakian sail eskuduneko titularrak kontratatzeko dituen eskumenak arautzen dira, kontratatzeko debekuen esparruan.

El párrafo 2 del artículo 4 del Decreto 116/2016, de 27 de julio, sobre régimen de la contratación del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi, regula las competencias del titular del departamento competente en materia de contratación en el ámbito de las prohibiciones para contratar.

Zehazki, b) letran organo horri eskumena ematen zaio Sektore Publikoko Kontratuen Legearen testu bategineko 60.1 artikuluko a) eta b) letretan aipatzen diren kontratatzeko debekuen iraupena eta irismena ezartzeko.

En concreto, la letra b) otorga a este órgano la competencia para la fijación de la duración y alcance de la prohibición de contratar en los supuestos de las letras a) y b) del artículo 60.1 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

Baina azaroaren 14ko 3/2011 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onartu zen Sektore Publikoko Kontratuen Legearen testu bategineko 61.3 artikuluak, indarreko idazketan, ezartzen du eskumen horiek Ogasuneko eta Administrazio Publikoetako ministroari esleitu zaizkiola, Estatuko Administrazio Kontratazioaren Kontsulta Batzordeak proposatuta. Beraz, Euskal Autonomia Erkidegoko Sektore Publikoaren Kontratazioaren araubidea ezartzeko uztailaren 27ko 116/2016 Dekretuaren 4.2. artikulua aldatu behar da, eta oinarrizko manuetan ezarritakoaren kontra doazen xedapenak kenduko dira.

Sin embargo, del artículo 61.3 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, en su redacción vigente, se desprende que tales competencias están asignadas al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, previa propuesta de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado, por lo que procede modificar el artículo 4.2 del Decreto 116/2016, de 27 de julio, sobre el régimen de la contratación del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi, suprimiendo aquellas disposiciones que contravienen lo establecido por preceptos de carácter básico.

Horren ondorioz, Ogasun eta Ekonomiako sailburuaren proposamenez, Kontratazio Publikoaren Aholku Batzordeak informazioa eman ostean eta Euskadiko Batzorde Juridikoarekin bat, Gobernu Kontseiluak 2017ko martxoaren 21ean eginiko bilkuran eztabaidatu eta onartu ondoren, honako hau

En su virtud, a propuesta del Consejero de Hacienda y Economía, informado por la Junta Asesora de Contratación Pública, de acuerdo con la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi, y previa deliberación y aprobación por el Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 21 de marzo de 2017,

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:

Artikulu bakarra.– Euskal Autonomia Erkidegoko Sektore Publikoaren Kontratazioaren araubidea ezartzeko uztailaren 27ko 116/2016 Dekretuaren 4. artikuluaren 2. zenbakia aldatzen da. Honela geratuko da idatzita:

Artículo único.– El párrafo 2 del artículo 4 del Decreto 116/2016, de 27 de julio, sobre el régimen de la contratación del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi, queda redactado como sigue:

«2.– Kontratatzeko debekuen esparruan, debeku hori deklaratzea dagokio Sektore Publikoko Kontratuen Legearen testu bategineko 60.1.e) artikuluan sailkapenari buruzko informazioa nahiz lizitatzaileen eta sailkatutako enpresen erregistroei buruzko informazioa komunikatzeko betebeharrari buruz ezarritako kasuan.»

«2.– En el ámbito de las prohibiciones para contratar, le corresponde la declaración de su existencia en el caso del artículo 60.1.e) del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, respecto de la obligación de comunicar la información prevista en materia de clasificación y respecto del registro de licitadores y empresas clasificadas.»

AZKEN XEDAPENA.– Indarrean jartzea.
DISPOSICIÓN FINAL.– Entrada en vigor.

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunean jarriko da indarrean dekretu hau.

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteizen, 2017ko martxoaren 21ean.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 21 de marzo de 2017.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

Ogasun eta Ekonomiako sailburua,

El Consejero de Hacienda y Economía,

PEDRO MARÍA AZPIAZU URIARTE.

PEDRO MARÍA AZPIAZU URIARTE.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común