Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

108. zk., 2018ko ekainaren 6a, asteazkena

N.º 108, miércoles 6 de junio de 2018


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

EKONOMIAREN GARAPEN ETA AZPIEGITURA SAILA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO E INFRAESTRUCTURAS
2943
2943

82/2018 DEKRETUA, maiatzaren 29koa, zeinaren bidez aldatzen baita Euskal Autonomia Erkidegoan honako hauek garatu eta aplikatzeko dekretua: Nekazaritza Politika Erkidearen (NPE) zuzeneko laguntzen erregimenak, Nekazaritza Lursailak Identifikatzeko Informazio Geografikoaren Sistema (SIGPAC) eta laguntzen onuradunek bete beharreko baldintzak.

DECRETO 82/2018, de 29 de mayo, de modificación del Decreto de desarrollo y aplicación en la Comunidad Autónoma de Euskadi de los regímenes de ayudas directas incluidos en la Política Agrícola Común (PAC), del Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas (SIGPAC), y de la condicionalidad.

2016. urtearen hasieran argitaratu zen 20/2016 Dekretua, otsailaren 16koa, Euskal Autonomia Erkidegoan honako hauek garatu eta aplikatzekoa: Nekazaritza Politika Erkidearen (NPE) zuzeneko laguntzen erregimenak, Nekazaritza Lursailak Identifikatzeko Informazio Geografikoaren Sistema (SIGPAC) eta laguntzen onuradunek bete beharreko baldintzak. Dekretu horretan jasotzen dira Nekazaritza Politika Erkidearen laguntza-erregimenen aldaketa ezarri zuten erregelamendu guztiak eta Nekazaritza Politika Erkidea Espainiako estatuan aplikatzeko argitaratu ziren Errege Dekretu guztiak.

A principios de 2016 se publicó el Decreto 20/2016, de 16 de febrero, de desarrollo y aplicación en la Comunidad Autónoma de Euskadi de los regímenes de ayudas directas incluidos en la Política Agraria Común (PAC), del sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas (SIGPAC), y de la condicionalidad. En este Decreto se recoge toda la batería de reglamentos que implementaron la modificación de los regímenes de ayuda de la PAC, y toda la serie de Reales Decretos que se publicaron para la aplicación de la PAC en el Estado Español.

Otsailaren 16ko 20/2016 Dekretua aplikatzean, agerian geratu da disfuntzio batzuk zuzendu behar direla eta aipatutako dekretuaren manu batzuk aldatu behar direla, zehazki, honako hauei dagokienez: batetik, Nekazaritza Lursailak Identifikatzeko Informazio Geografikoaren Sistemako (SIGPAC) datuak aldatzeko prozeduren eta epeen arauketa; eta, bestetik, nekazaritza- eta ingurumen-baldintza egokien 6. arauan estatuko oinarrizko araudiak baimentzen dituen salbuespen batzuen aplikazioa, honekin lotuta: materia organikoaren mailari eustea lurzoruan lan egokiak eginez. Euskal Autonomia Erkidegoan, orografia malkartsua da, eta larre iraunkorrak ez dira handiak. Horren ondorioz, mindak aplikatzea zailagoa da, eta, gainera, minda lurperatu behar duten makinentzat zailagoa da tokira iristea. Horren ondorioz, arrazoizkoa da mindak barreiatzeko debekua ez aplikatzea larre iraunkorrak eta belardiak dituzten lurzatietan; eta satsa lurperatzeko betebeharra ez aplikatzea larre eta labore iraunkorretan, zuzeneko ereintzaren edo gutxieneko lur-lantzearen bidez eginiko laboreetan, eta sats solidoa azalean botatzen denean, laborea dagoeneko jarrita dagoenean.

La aplicación del Decreto 20/2016, de 16 de febrero, ha puesto de manifiesto ciertas disfunciones que es preciso corregir y la necesidad de modificar algunos de los preceptos del mencionado Decreto, en particular en lo referente a la regulación de los plazos y procedimientos para las modificaciones de los datos del SIGPAC, y en la aplicación de algunas de las excepciones permitidas por la normativa estatal básica en la regla 6 de las Buenas Condiciones Agrarias y Medioambientales, referidas al mantenimiento del nivel de materia orgánica en el suelo mediante prácticas adecuadas. Dada la accidentada orografía y las reducidas dimensiones de los pastos permanentes de la Comunidad Autónoma de Euskadi, que no solo dificultan la aplicación de purines sino también el acceso de las máquinas para proceder al enterrado del mismo, es razonable que la prohibición de esparcir purines no sea de aplicación en las parcelas de pastos permanentes y praderas; y que la obligación del enterrado del estiércol no se de aplicación en pastos y cultivos permanentes, en los cultivos realizados mediante siembra directa o mínimo laboreo, y cuando la aportación del estiércol sólido se realice en cobertera con el cultivo ya instalado.

Halaber, zenbait aldaketa izan dira Europako eta estatuko araudian, eta komeni da aldaketa horiek jasotzea. Era berean, arau-proiektu honen xedea da 20/2016 Dekretuan aldaketa batzuk sartzea, araua hobeto egokitu dadin laguntza-erregimen konplexu hauek eskatzen dituzten prozedura eta helburuetara.

Asimismo se han producido algunas modificaciones en la normativa europea y estatal que es conveniente recoger. Igualmente, este proyecto normativo tiene por objeto introducir algunas modificaciones en el Decreto 20/2016 con la finalidad de lograr una mejor adecuación de la norma a los objetivos y procedimientos exigidos por estos complejos regímenes de ayudas.

Dekretu hau prestatzerakoan, aholkua eskatu zaie Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako Foru Aldundiei eta nekazaritza-sektoreko elkarte eta erakunde profesionalei.

Las Diputaciones Forales de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa; así como las asociaciones y organizaciones profesionales del sector agrario han sido consultadas en la elaboración del presente Decreto.

Horrenbestez, nahitaezko txostenak eman ondoren eta Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoarekin bat etorriz, Ekonomiaren Garapeneko eta Azpiegituretako sailburuak proposatuta, eta Gobernu Kontseiluak 2018ko maiatzaren 29an egindako bileran proposamena aztertu eta onartu ondoren, hauxe

En su virtud, una vez emitidos los informes preceptivos correspondientes y de acuerdo con la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi, a propuesta de la Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 29 de mayo de 2018,

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:

Lehenengo artikulua.– Otsailaren 16ko 20/2016 Dekretuaren 1. artikuluko 2.b) apartatua honela idatzita gelditzen da:

Artículo primero.– El apartado 2.b) del artículo 1 del Decreto 20/2016, de 16 de febrero, queda redactado como sigue:

«2.– Bereziki, honako hauei buruzko garapen- eta aplikazio-arauak ezartzen dira:

«2.– En particular se establecen normas de desarrollo y aplicación referidas a:

a) Nekazaritza Politika Erkidearen oinarrizko ordainketaren erregimenerako eskubideak esleitzea.

a) La asignación de derechos de régimen de pago básico de la Política Agrícola Común.

b) Europar Batasuneko laguntza-erregimen hauek:

b) Los siguientes regímenes de ayudas comunitarios:

– Oinarrizko ordainketa.

– Pago básico.

– Klimarako eta ingurumenerako jardunbide onuragarriak aplikatzeko ordainketa.

– Pago para la aplicación de prácticas beneficiosas para el clima y el medio ambiente.

– Nekazaritza-jardueran hasten diren nekazari gazteentzako ordainketa osagarria.

– Pago complementario para las personas jóvenes agricultoras que comiencen su actividad agrícola.

– Ordainketa elkartuak.

– Pagos asociados.

– Nekazari txikientzako erregimen sinplifikatua.»

– Régimen simplificado para personas pequeñas agricultoras.»

Bigarren artikulua.– Otsailaren 16ko 20/2016 Dekretuaren 14. artikuluko 1. apartatua honela idatzita gelditzen da:

Artículo segundo.– El apartado 1 del artículo 14 del Decreto 20/2016, de 16 de febrero, queda redactado como sigue:

«1.– Lagatzaileak dagokion foru-aldundiari emango dio laguntza-eskubidearen lagapenaren berri, eta foru-aldundiak nekazaritzaren eta abeltzaintzaren alorrean eskumena duen Eusko Jaurlaritzako sailera bideratuko du. Aipatutako jakinarazpenarekin batera, lagatzaileak beharrezkoak diren dokumentuak entregatuko ditu, aukeratutako lagapen motaren arabera, hura egiaztatzeko. Jakinarazteko epea azaroaren 1ean hasiko da, eta hurrengo urteko maiatzaren 31n amaituko da.»

«1.– La persona cedente comunicará la cesión de los derechos de ayuda a la diputación foral correspondiente, que a su vez la trasladará al departamento competente en materia de agricultura y ganadería del Gobierno Vasco, entregando, junto a dicha comunicación, los documentos necesarios, en función del tipo de cesión elegida, para acreditar la misma. El período de comunicación se iniciará el 1 de noviembre y finalizará el 31 de mayo del siguiente año.»

Hirugarren artikulua.– Otsailaren 16ko 20/2016 Dekretuaren 18. artikuluko 1. apartatua honela idatzita gelditzen da:

Artículo tercero.– El apartado 1 del artículo 18 del Decreto 20/2016, de 16 de febrero, queda redactado como sigue:

«1.– Honako betekizun hauek betetzen dituzten nekazariek –pertsona fisikoak zein juridikoak izan– izango dute nekazari gazteentzako ordainketa osagarria jasotzeko eskubidea:

«1.– Tendrán derecho a percibir el pago complementario para las personas jóvenes agricultoras, aquellos personas agricultoras, ya sean físicas o jurídicas, que cumplan los siguientes requisitos:

a) Ordainketarako eskubidea izatea oinarrizko ordainketaren erregimenaren arabera, eta dagozkion ordainketa-eskubideak aktibatu izana.

a) Que tengan derecho a un pago en virtud del régimen de pago básico y hayan activado los correspondientes derechos de pago.

b) Nekazaria pertsona fisikoa bada:

b) En el caso que la persona agricultora sea una persona física:

1.– Gehienez 40 urte izatea oinarrizko ordainketa-eskubideen lehen eskaera aurkezten duen urtean.

1.– Que no tenga más de 40 años de edad en el año de presentación de su primera solicitud de derechos de pago básico.

2.– Nekazaritzako ustiategi batean lehenengo aldiz ezartzea ustiategi horren arduradun gisa, edo oinarrizko ordainketaren erregimenaren babesean egindako eskaera lehenengo aldiz aurkeztu baino bost urte lehenago ezarri izana ustiategi horretan. Ustiategiaren kudeaketari, etekinei eta finantza-arriskuei lotutako erabakiei dagokienez epe luzerako kontrola ezartzen duenean ulertuko da nekazari gazte bat ustiategiko arduraduna dela. Apartatu horren xedeetarako, lehen ezarpena zein den zehazteko, Gizarte Segurantzan dagokion nekazaritza-jardueraren erregimenean alta hartu duen eguna hartuko da aintzat.

2.– Que se instale por primera vez en una explotación agraria como responsable de la misma, o que se haya instalado en dicha explotación, como responsable, en los cinco años anteriores a la primera presentación de una solicitud al amparo del régimen de pago básico. Se considerará que una persona joven agricultora es responsable de la explotación si ejerce un control efectivo a largo plazo en lo que respecta a las decisiones relativas a la gestión, los beneficios y los riesgos financieros de la explotación. A efectos de este apartado, la primera instalación se considerará desde la fecha de alta en el régimen de la Seguridad Social correspondiente a la actividad agraria que determine su incorporación.

3.– Landa Garapenerako Programaren esparruan lehen ezarpenerako laguntza emateko aldeko espediente bat izatea, edo nekazaritzarako nahikoa gaitasun-maila duela egiaztatzea; hori zehazteko, kontuan hartuko dira ikaskuntzekin eta esperientzia profesionalarekin lotutako irizpideak, Nekazaritza-ustiategiak modernizatzeari buruzko uztailaren 4ko 19/1995 Legearen 4.1.b) artikuluan ezartzen den bezala, betiere 2015-2020 aldirako Euskal Autonomia Erkidegoko Landa Garapeneko Programan eskatutakoekin bat etorrita.

3.– Que disponga de un expediente favorable de concesión de la ayuda de primera instalación en el ámbito de un Programa de Desarrollo Rural, o que acredite poseer un nivel de capacitación agraria suficiente, para cuya determinación se conjugarán criterios de formación lectiva y experiencia profesional, tal y como establece el artículo 4.1.b) de la Ley 19/1995, de 4 de julio, de modernización de las explotaciones agrarias, que sean acordes a los exigidos en el Programa de Desarrollo Rural de Euskadi 2015-2020.

c) Nekazaria pertsona juridikoa edo pertsona fisikoek edo juridikoek osatutako talde bat bada, alde batera utzita forma juridikoa:

c) En el caso que la persona agricultora sea una persona jurídica o un grupo de personas físicas o jurídicas, con independencia de su forma jurídica:

1.– Nekazari gazteentzako ordainketa osagarria eskatzen duen pertsona juridikoaren gaineko epe luzerako kontrol eraginkorra egokitzea nekazari gazte bati, zeinak b) apartatuan jasota dagoena beteko baitu pertsona juridikoak oinarrizko ordainketa-eskubideen lehenengo eskaera aurkezten duen urtean. Esan daiteke nekazari gazte batek edo nekazari gazte talde batek pertsona juridikoaren gaineko kontrol eraginkorra duela pertsona juridiko horren baitan erabakitzeko ahalmena duenean; horretarako, eskatzen zaio pertsona juridikoaren kapital sozialean kapital sozialaren erdia baino gehiagoko partaidetza eta boto-eskubideen erdia baino gehiago izatea.

1.– Que el control efectivo a largo plazo sobre la persona jurídica que solicita el pago complementario para las personas jóvenes agricultoras corresponda a una persona joven agricultora, que cumpla lo dispuesto en el apartado b) en el año de presentación de la primera solicitud de derechos de pago básico por parte de la persona jurídica. Se entenderá que un persona joven, o un grupo de personas jóvenes agricultoras, ejercen el control efectivo sobre la persona jurídica cuando tengan potestad de decisión dentro de dicha persona jurídica, lo que exige que su participación en el capital social de la persona jurídica sea más de la mitad del capital social total de ésta y que posean más de la mitad de los derechos de voto dentro de la misma.

2.– Zenbait pertsona fisikok, nekazari gazteak ez diren pertsonak barne, pertsona juridikoaren kapitalean edo kudeaketan parte hartzen badute, nekazari gaztea epe luzerako kontrol eraginkorra egiteko moduan egongo da, banaka edo beste nekazari batzuekin elkarlanean. Pertsona juridiko bat, banaka edo beste batzuekin batera beste pertsona juridiko baten kontrolpean badago, aurreko paragrafoan ezarritako baldintzak pertsona juridiko hori kontrolatzen duen edozein pertsona fisikori aplikatuko zaizkio. Xede horretarako, b) apartatuan «ezarpena» aipatu dugunean, pertsona juridikoa kontrolatzen duten nekazari gazteen ezarpena adierazi nahi izan dugu.»

2.– Cuando varias personas físicas, incluidas las personas que no sean jóvenes agricultoras, participen en el capital o la gestión de la persona jurídica, la persona joven agricultora estará en condiciones de ejercer ese control efectivo a largo plazo, de forma individual o en colaboración con otras personas agricultoras. Cuando una persona jurídica sea individual o conjuntamente controlada por otra persona jurídica, las condiciones establecidas en el párrafo anterior, se aplicarán a cualquier persona física que ejerza el control de esa otra persona jurídica. A estos efectos, se entenderá que la referencia a la «instalación» que se hace en el apartado b), está hecha a la instalación de las personas jóvenes agricultoras que ejercen el control de la persona jurídica.»

Laugarren artikulua.– Otsailaren 16ko 20/2016 Dekretuaren 20. artikuluko 2. apartatua honela idatzita gelditzen da:

Artículo cuarto.– El apartado 2 del artículo 20 del Decreto 20/2016, de 16 de febrero, queda redactado como sigue:

«2.– Erregimen horretan parte hartzen duten pertsonek ez dituzte aplikatu beharko klimarako eta ingurumenerako onuragarriak diren nekazaritza-jardunbideak –abenduaren 19ko 1075/2014 Errege Dekretuaren 19. artikuluan ezarrita daudenak–, ez zaie baldintzei buruzko kontrolik egingo, eta ez zaizkie aplikatuko ustiatze-azalera guztiak ez aitortzeagatik aurreikusita dauden zigorrak ere. Halaber, erregimen sinplifikatuari heldu ostean, nekazari txikiek ez dute bete beharko nekazari aktiboaren baldintza, eta ez dute egin beharko nekazaritza-jardueraren aurretiazko kontrola; horrez gain, erregimen honetan parte hartzen dutenen izenak ez dira argitaratuko laguntza zuzenen onuradunen zerrendan».

«2.– Las personas que participen en este régimen estarán exentas de aplicar las prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente establecidas en el artículo 19 del Real Decreto 1075/2014 de 19 de diciembre, no serán objeto de controles relativos a la condicionalidad, ni les serán de aplicación las penalizaciones previstas por no declarar la totalidad de superficies de la explotación. Asimismo, Una vez que hayan accedido al régimen simplificado, las personas pequeñas agricultoras estarán exentas de cumplir la condición de agricultor activo y del control previo de la actividad agraria, y no se publicarán los nombres de las personas que participen en este régimen en la lista de personas beneficiarias de las ayudas directas.»

Bosgarren artikulua.– Otsailaren 16ko 20/2016 Dekretuaren 21. artikuluko 3. apartatua honela idatzita gelditzen da:

Artículo quinto.– El apartado 3 del artículo 21 del Decreto 20/2016, de 16 de febrero, queda redactado como sigue:

«3.– Lehenengo puntuan ezarritakoa alde batera utzi gabe, komunean erabiltzen diren larre-azaleren aitorpena (titulartasun publiko edo komunaleko lursailak, onura publikoko mendiak izan edo ez, zeinetan ganaduak larreen aprobetxamendu komuna egiten baitu) egingo da Nekazaritza Lursailak Identifikatzeko Informazio Geografikoaren Sisteman (SIGPAC) ezarritakoez bestelako identifikazio-erreferentzietan oinarrituta.»

«3.–Sin perjuicio de lo establecido en el punto 1, la declaración de superficies de pastos utilizados en común (terrenos de titularidad pública o comunal, ya sean montes de utilidad pública o no, en los cuales se realiza un aprovechamiento común de los pastos por parte del ganado) se realizará en base a referencias identificativas distintas de las establecidas en el SIGPAC.»

Seigarren artikulua.– Otsailaren 16ko 20/2016 Dekretuaren 24. artikulua honela idatzita gelditzen da:

Artículo sexto.– El artículo 24 del Decreto 20/2016, de 16 de febrero, queda redactado como sigue:

«24. artikulua.– SIGPAC aldatzeko eskaerak.

«Artículo 24.– Solicitudes de modificación del SIGPAC.

1.– SIGPAC esparru baten titularra edo esparru hori erabiltzeko eta haren aprobetxamenduaz baliatzeko gaitasuna egiaztatzen duen pertsona oro ez badago ados esparru horri buruz SIGPACen erregistratuta dagoen informazioarekin, lurraldearen errealitatearekin bat ez datorrelako, informazio hori berrikusteko eskatu beharko du; horretarako, dagokion aldaketa-eskaera aurkeztu beharko du, behar bezala arrazoituta eta dokumentu bidez justifikatuta.

1.– En el caso de que la persona titular de un recinto SIGPAC o cualquier persona que acredite la capacidad de uso y disfrute de su aprovechamiento no esté conforme con la información que el SIGPAC tiene registrada respecto de dicho recinto, al no coincidir con la realidad del territorio, deberá requerir la revisión del mismo, presentando la solicitud de modificación correspondiente, debidamente motivada y justificada documentalmente.

Aurrekoa eragotzi gabe, dagokion esparruko katastro-lursailari buruzko informazio grafikoa eta alfanumerikoa aldatzeko eskatzen bada, lursaila dagoen probintzian higiezinen Katastroa kudeatzeko eskumena duen agintaritzan aurkeztu beharko da eskaera.

Sin perjuicio de lo anterior, cuando la solicitud de modificación se refiera a la información gráfica o alfanumérica inherente a la parcela catastral que contiene el recinto en cuestión, dicha solicitud deberá presentarse ante la autoridad competente para la gestión del Catastro inmobiliario de la provincia donde se ubique la parcela.

2.– Alegazioak, beharrezko agiriekin batera, honako toki hauetan aurkeztu ahal izango dira: eskualde-bulegoetan edo Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legean aurreikusitako tokietan eta hor zehaztutako eran.

2.– Las alegaciones podrán presentarse, acompañadas de la documentación necesaria, en cualquiera de las Oficinas Comarcales, o bien en cualquiera de los lugares y formas previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas.

3.– Interesdunek edozein unetan egin ahal dizkiote alegazioak SIGPACen edukiari; horretarako, 1. apartatuan aipatzen den aldaketa-eskaera aurkeztu beharko dute. Alabaina, alegazio horiek kontuan hartu ahal izateko, laguntza-eskabidea aurkeztu aurreko urtearen azaroaren 1a baino lehen aurkeztu beharko dira.»

3.– Los interesados podrán formular en cualquier momento alegaciones al contenido del SIGPAC mediante la presentación de la solicitud de modificación a la que se hace referencia en el apartado 1. No obstante, para que sean tenidas en cuenta, deberán presentarse con anterioridad al 1 de noviembre del año anterior a aquel en el que se presente la correspondiente solicitud de ayuda.»

Zazpigarren artikulua.– Otsailaren 16ko 20/2016 Dekretuaren 34. artikuluko 4. apartatua honela idatzita gelditzen da:

Artículo séptimo.– El apartado 4 del artículo 34 del Decreto 20/2016, de 16 de febrero, queda redactado como sigue:

«4.– Larre-esparruak aitortuz gero, aitortuko den azalera guztizko azalera izango da, larreen onargarritasun-koefizienteak aplikatu aurretik (azalera gordina). Komunean erabiltzen diren larreak direnean (titulartasun publiko edo komunaleko lursailak, onura publikoko mendiak izan edo ez, zeinetan ganaduak larreen aprobetxamendu komuna egiten baitu), azaleren aitorpena egingo da Nekazaritza Lursailak Identifikatzeko Informazio Geografikoaren Sisteman (SIGPAC) ezarritakoez bestelako nekazaritza-lurzatien identifikazio-erreferentzietan oinarrituta. Kasu horietan, larrea kudeatzen duen agintariak esleitu dion azalera garbia aitortuko du nekazariak, hau da, azalera onargarria, dagokion larreen onargarritasun-koefizientea aplikatu ondoren.»

«4.– En el caso de declarar recintos de pastos, la superficie que se declare deberá ser la superficie total antes de aplicar los coeficientes de admisibilidad de pastos (superficie bruta). Cuando se trate de pastos utilizados en común (terrenos de titularidad pública o comunal, ya sean montes de utilidad pública o no, en los cuales se realiza un aprovechamiento común de los pastos por parte del ganado), la declaración de superficies se realizará, en base a unas referencias identificativas de las parcelas agrícolas distintas de las establecidas en el SIGPAC. En estos casos, el agricultor declarará la superficie neta que le ha sido asignada por la autoridad gestora del pasto, es decir, la superficie admisible una vez aplicado el coeficiente de admisibilidad en pastos que corresponda.»

Zortzigarren artikulua.– Otsailaren 16ko 20/2016 Dekretuaren 35. artikulua honela idatzita gelditzen da:

Artículo octavo.– El artículo 35 del Decreto 20/2016, de 16 de febrero, queda redactado como sigue:

«35. artikulua.– Eskaerak aldatzea.

«Artículo 35.– Modificación de las solicitudes.

Eskaerak aurkezteko epea bukatu ondoren, eskatzaileek maiatzaren 31ra arteko epea izango dute banakako lurzatiak edo banakako ordainketa-eskubideak gehitzeko, betiere kasuan kasuko laguntza-erregimenean ezarritako baldintzak betetzen badira.»

Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes, las personas solicitantes podrán, hasta el día 31 de mayo, añadir parcelas individuales o derechos de pago individuales siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el régimen de ayuda de que se trate.»

Bederatzigarren artikulua.– Otsailaren 16ko 20/2016 Dekretuaren 36. artikulua honela idatzita gelditzen da:

Artículo noveno.– El artículo 36 del Decreto 20/2016, de 16 de febrero, queda redactado como sigue:

«36. artikulua.– Kontrol-plana.

«Artículo 36.– Plan de controles.

1.– Dekretu honetan laguntzak emateko jasotzen diren baldintzak betetzen direla bermatzeko, Euskal Autonomia Erkidegoko Erakunde Ordaintzailea eratzen duen urriaren 3ko 194/2006 Dekretuan xedatutakoaren arabera, foru-aldundiek kontrol-plan bat ezarriko dute, Europar Batasuneko erregelamenduarekin eta Nekazaritza Bermatzeko Espainiako Funtsak prestatutako kontrol-plan nazionalarekin bat etorriz.

1.– Con el fin de garantizar el cumplimiento de las condiciones de concesión de las ayudas recogidas en el presente Decreto, de conformidad a lo dispuesto en el Decreto 194/2006 de 3 de octubre, por el que se constituye el Organismo Pagador de la Comunidad Autónoma del País Vasco, las Diputaciones Forales establecerán un plan de controles, de conformidad con lo dispuesto en la reglamentación comunitaria y con el plan nacional de controles que se elabore por el Fondo Español de Garantía Agraria.

2.– Lurralde historiko bakoitzeko kontrol-planean, laguntzen eskaeren inguruko kontrolak –administrazio-kontrolak nahiz tokian bertan egindakoak– egiteko beharrezkotzat jotzen den alderdi oro bildu beharko da. Era berean, kontrol horiek barne hartuko dituzte bai eskatutako laguntzen onargarritasunari buruzko alderdiak bai baldintzak eta trazadura-sistema (SITRAN-EAE).

2.– El plan de controles de cada Territorio Histórico deberá recoger cualquier aspecto que se considere necesario para la realización de los controles, tanto administrativos como sobre el terreno, de las solicitudes de ayudas. Asimismo, estos controles deberán abarcar tanto los ámbitos referidos a la admisibilidad de las ayudas solicitadas como a la condicionalidad y al sistema de trazabilidad (SITRAN-CAPV).

3.– Lurralde historiko bakoitzeko kontrol-plana jakinarazi beharko zaio Eusko Jaurlaritzako nekazaritza- eta abeltzaintza-arloko zuzendaritza eskudunari, zeinak horren berri eman beharko baitio egiaztapen-erakundeari.

3.– El plan de controles de cada Territorio Histórico se comunicará a la Dirección competente en Materia de Agricultura y Ganadería del Gobierno Vasco que, en todo caso, deberá ponerlo en conocimiento del organismo de certificación.

4.– Organo eskudunei dagokie dekretu honetan araututako laguntza-kontrolen ardura. Euskal Autonomia Erkidegoan, lurralde historikoetako foru-aldundiak dira kontrolen organo eskudunak.»

4.– Corresponde a los órganos competentes la responsabilidad de los controles de las ayudas reguladas en este Decreto. En la Comunidad Autónoma del País Vasco los órganos competentes de los controles son las Diputaciones Forales de los Territorios Históricos. »

Hamargarren artikulua.– Otsailaren 16ko 20/2016 Dekretuaren 37. artikulua honela idatzita gelditzen da:

Artículo décimo.– El artículo 37 del Decreto 20/2016, de 16 de febrero, queda redactado como sigue:

«37. artikulua.– Zigorrak.

«Artículo 37.– Penalizaciones.

1.– Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 1306/2013 (EB) Erregelamenduaren 60. artikulua aplikatuz, ez zaie zuzeneko ordainketarik eta bestelako laguntza zuzenik emango pertsona fisiko eta juridikoei, baldin eta egiaztatzen bada laguntza horiek lortzeko eskatzen diren baldintzak artifizialki sortu dituztela.

1.– En aplicación del artículo 60 del Reglamento (UE) n.º 1306/2013 del Parlamento europeo y del Consejo, no se concederán pagos directos ni otras ayudas directas a las personas físicas y jurídicas en la que se demuestre que se han creado artificialmente las condiciones exigidas para obtener dichas ayudas.

2.– Zuzeneko ordainketak Europar Batasuneko edo estatuko erregelamenduan aurreikusitako zigorren menpe egongo dira. Ustiategi-azaleran egin beharreko nekazaritza-jarduerari buruz eskaera bakarrean aitorpen faltsua egitearen ondorioz ere zigorrak ezarriko dira.»

2.– Los pagos directos estarán sujetos a las penalizaciones previstas en la reglamentación comunitaria o estatal. Estas penalizaciones incluirán las derivadas de una falsa declaración en la solicitud única en relación con la actividad agraria a realizar en la superficie de la explotación.»

Hamaikagarren artikulua.– Otsailaren 16ko 20/2016 Dekretuaren 39. artikuluko 3. eta 4. apartatuak honela idatzita gelditzen dira:

Artículo decimoprimero.– Los apartados 3 y 4 del artículo 39 del Decreto 20/2016, de 16 de febrero, quedan redactados como sigue:

«3.– Hurrengo apartatuan ezarritako epeetan esanbidezko ebazpenik eman eta jakinarazi ezean, eskabideak ezetsitzat joko dira, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 25. artikuluan xedatutakoaren arabera.

«3.– Transcurridos los plazos a que se refiere el apartado siguiente sin haberse dictado y notificado Resolución expresa, las solicitudes se considerarán desestimadas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas.

4.– Oro har, zuzeneko ordainketak egingo dira hurrengo urte naturaleko abenduaren 1aren eta ekainaren 30aren artean. Urriaren 16aren eta abenduaren 1aren artean, agintaritza eskudunak aurrerakinak ordaindu ahal izango ditu, Europako Batzordeak baimendutako ehunekoraino.»

4.– Con carácter general, los pagos correspondientes a los pagos directos se efectuarán entre el 1 de diciembre y el 30 de junio del año natural siguiente. Entre el 16 de octubre y el 1 de diciembre la autoridad competente podrá pagar anticipos hasta el porcentaje que permita la Comisión Europea.»

Hamabigarren artikulua.– Otsailaren 16ko 20/2016 Dekretuaren II. eranskineko nekazaritza- eta ingurumen-baldintza egokien (NIBE) 6. araua honela idatzita gelditzen da:

Artículo decimosegundo.– La BCAM 6 del Anexo II del Decreto 20/2016, de 16 de febrero, queda redactado como sigue:

«6.– NIBE. Materia organikoaren mailari eustea lurzoruan lan egokiak eginez, uztondoak erretzeko debekua barne, salbu eta arrazoi fitosanitarioak direla medio erretzen badira.

«BCAM 6.– Mantenimiento del nivel de materia orgánica en el suelo mediante prácticas adecuadas, incluida la prohibición de quemar los rastrojos, excepto por razones fitosanitarias.

Ezin izango dira uztondoak erre, salbu eta arrazoi fitosanitarioak direla medio agintari eskudunak horretarako baimena ematen badu; kasu horretan, suteen prebentzioari buruzko arauak bete beharko dira, eta bereziki, zerrenda perimetralaren gutxieneko zabalerari buruzkoak, lurrak baso-lurren mugakide direnean.

No podrán quemarse rastrojo salvo que, por razones fitosanitarias, la quema esté autorizada por la autoridad competente, en cuyo caso estará condicionada al cumplimiento de las normas establecidas en materia de prevención de incendios, y en particular, las relativas a la anchura mínima de una franja perimetral cuando los terrenos colinden con terrenos forestales.

Belarki-laboreen uzta-hondarrak eta zurezko laboreen inausketa-hondarrak deuseztatzen direnean, ezarritako araudia bete beharko da.

Cuando se eliminen restos de cosecha de cultivos herbáceos y de los de poda de cultivos leñosos deberá realizarse, en su caso, con arreglo a la normativa establecida.

Nekazaritza-azaleretan, minda ezin izango da banatu plater, haizemaile edo kanoi bidez. Halere, debeku hori ez da aplikatuko larre iraunkorrak eta belardiak dituzten lurzatietan. Halaber, otsailaren 16ko 20/2016 Dekretuaren 33. artikuluan jasotako aginduaren bidez, debeku hori salbuetsi egin ahal izango da beste azalera batzuetan agindu horren xede den kanpainarako, behar bezala justifikatutako salbuespenezko baldintzak ematen direnean.

La distribución de purín en las superficies agrícolas no podrá realizarse mediante sistemas de plato o abanico ni cañones. No obstante, esta prohibición no será de aplicación en las parcelas de pastos permanentes y praderas. Asimismo, mediante la Orden prevista en el artículo 33 del Decreto 20/2016, de 16 de febrero, esta prohibición podrá ser excepcionada en otras superficies para la campaña a la que se refiera dicha Orden cuando concurran circunstancias excepcionales debidamente justificadas.

Sats solidoak, aplikatu ostean, ahalik eta azkarren lurperatu beharko dira. Alabaina, EAEn, betebehar horretatik salbuetsita daude larre eta labore iraunkorrak, zuzeneko ereintzaren edo gutxieneko lur-lantzearen bidez eginiko laboreak, eta sats solidoa azalean botatzen denean, laborea dagoeneko jarrita dagoenean.»

Los estiércoles sólidos deberán enterrarse después de su aplicación en el menor plazo de tiempo posible. No obstante en la CAE se exceptúan de esta obligación los pastos y cultivos permanentes, los tipos de cultivo mediante siembra directa o mínimo laboreo, y cuando la aportación del estiércol sólido se realice en cobertera con el cultivo ya instalado.»

AZKEN XEDAPENA
DISPOSICIÓN FINAL

EHAAn argitaratzen den egunaren biharamunean jarriko da indarrean dekretu hau. Aurrekoa gorabehera, dekretu hau 2018ko urtarrilaren 1etik aurrera aplikatuko da.

Este Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el BOPV. No obstante lo anterior, este Decreto será de aplicación desde el 1 de enero 2018.

Vitoria-Gasteizen, 2018ko maiatzaren 29an.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 29 de mayo de 2018.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

Ekonomiaren Garapeneko eta Azpiegituretako sailburua,

La Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras,

MARÍA ARANZAZU TAPIA OTAEGUI.

MARÍA ARANZAZU TAPIA OTAEGUI.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común