Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

114. zk., 2017ko ekainaren 16a, ostirala

N.º 114, viernes 16 de junio de 2017


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da

Indargabetutako xedapena


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

Disposición Derogada

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

OGASUN ETA EKONOMIA SAILA
DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y ECONOMÍA
3014
3014

168/2017 DEKRETUA, ekainaren 13koa, Ogasun eta Ekonomia sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duena.

DECRETO 168/2017, de 13 de junio, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Hacienda y Economía.

Ogasun eta Ekonomia Sailaren egitekoak eta jardun-arloak Lehendakariaren azaroaren 26ko 24/2016 Dekretuaren 10. artikuluan jasota datoz. Dekretu hori, hain zuzen ere, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko sailak sortu, ezabatu eta aldatzeari eta haien egitekoak eta jardun-arloak finkatzeari buruzkoa da.

El Decreto 24/2016, de 26 de noviembre, del Lehendakari, de creación, supresión y modificación de los Departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de determinación de funciones y áreas de actuación de los mismos, determina en su artículo 10 las funciones y áreas de actuación correspondientes al Departamento de Hacienda y Economía.

Arau horren Lehenengo Azken Xedapenean aurreikusitakoaren arabera, dekretu honek sail horren egitura eta zereginak finkatzen ditu, aipatutako xedapenean ezarritako antolaketa-irizpideei eta aurreikuspenei jarraituz. Egitura horrek Sailaren arlo nagusiez arduratuko diren bi sailburuordetza ditu; gainera, sailburuordetza horiei Kontrol Ekonomikoko Bulegoa lotzen zaie, egitura-maila bera duena, eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioan jardun ekonomikoa fiskalizatzen duena, bere sortze-legearen eta ondorengo garapenen arabera.

De conformidad con lo previsto en la disposición final primera de dicha norma, el presente Decreto establece la estructura y funciones del citado departamento, siguiendo los criterios organizativos y previsiones señalados en la referida disposición. Dicha estructura se articula en dos Viceconsejerías que atienden las principales áreas del departamento a las cuales se une la Oficina de Control Económico que, con el mismo nivel orgánico, fiscaliza la actividad económica de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi de conformidad con su ley de creación y sus posteriores desarrollos.

Ekonomia, Finantza eta Aurrekontu Sailburuordetzaren ardura izango da Jaurlaritzaren epe ertainerako plangintza ekonomikoa zuzendu eta koordinatzea. Era berean, beste eginkizun edo esparru hauetan guztietan zuzendaritza- eta koordinazio-lana betetzea dagokio: azterlan ekonomikoen, koiunturaren eta aurreikuspen ekonomikoaren inguruko politiketan; Eusko Jaurlaritzak bideratutako egitura-politiken jarraipena egiteko, aurrekontuen eta gastu publikoaren inguruko programazioan; Euskal Autonomia Erkidegoak eskualde-politikan eta erkidegoko funtsen arloko politikan eta lehiaren defentsan egiten duen guztian. Beste esparru hauekin zerikusia duten jardun-arloetatik eratorrita sailak bere baitan dituen eskumenak ere bere ardurapean ditu: finantza-politika eta finantza-erakundeekiko eta gizarte-aurreikuspeneko erakundeekiko harremanak, zorpetzea, bermea ematea eta Euskadiko Diruzaintza Orokorraren araubidea. Bestalde, Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorrak prestatzeaz, horien kudeaketa orokorraz, horiei jarraipena egiteaz eta aurrera eramateaz arduratzen da.

A la Viceconsejería de Economía, Finanzas y Presupuestos se encomienda la dirección y coordinación de la planificación económica a medio plazo del Gobierno. Igualmente, le corresponden las funciones de dirección y coordinación de las políticas de estudios económicos, coyuntura y previsión económica, de la programación en materia de presupuesto y gasto público en seguimiento de políticas estructurales marcadas por el ejecutivo vasco, de las actuaciones de la Comunidad Autónoma del País Vasco en materia de política regional y fondos comunitarios, y de la defensa de la competencia. También se ocupa de las competencias departamentales derivadas de las áreas de actuación que tienen relación con la política financiera y las relaciones con las entidades financieras, las entidades de previsión social, así como con el endeudamiento, la prestación de garantías y el régimen de la Tesorería General del País Vasco. Por otro lado, se ocupa de la elaboración, gestión general, seguimiento y ejecución de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma.

Bestalde, Ogasun Sailburuordetzan biltzen dira Kontzertu Ekonomikoaren, Estaturako Kupoaren eta Lurralde Historikoen ekarpenen arloan administrazio honi dagozkion eskumenak eta egitekoak. Euskal Autonomia Erkidegoaren, Estatuko Administrazioaren eta bestelako lurralde-erakunde batzuen artean transferitzekoak diren eskumenak edo zerbitzuak baloratzeko eskumena ere sailburuordetza honek izango du. Aldi berean, autonomia-erkidegoko zerga-administrazioa eta erreklamazio ekonomiko-administratiboen erregimena zuzentzeko eta ikuskatzeko ardura ere badu, horretarako jarritako organoak erabiliz. Ondarearen, kontratazioaren eta arrisku eta aseguruen kudeaketaren arloan Autonomia Erkidegoko Administrazioak dituen eskumenen ondorioz sortutako araubide orokorrak zuzentzea ere organo honi dagokio.

La Viceconsejería de Hacienda, por su parte, es el órgano en el que se concentran las competencias y funciones que se derivan para esta Administración en lo que atañe al Concierto Económico, Cupo al Estado y Aportaciones de los Territorios Históricos, constituyéndose, al mismo tiempo, como el órgano competente en lo relativo a la valoración de las competencias y/o servicios objeto de transferencias entre la Comunidad Autónoma de Euskadi, la Administración del Estado y otros Entes Territoriales. Al propio tiempo, dirige y supervisa la Administración Tributaria de la Administración de la Comunidad Autónoma y el régimen de las reclamaciones económico-administrativas a través de los órganos establecidos al efecto. Asimismo, son dirigidos por este órgano los regímenes generales derivados de las competencias de la Administración de la Comunidad Autónoma en materia de patrimonio, contratación y gestión de riesgos y seguros.

Sailaren egitura organikoa Zerbitzu Zuzendaritzarekin eta Kabinete eta Komunikazio Zuzendaritzarekin osatzen da. Zerbitzu Zuzendaritza saileko arlo desberdinetako gai komunetan eskumena duen sail barruko organoa da. Kabinete eta Komunikazio Zuzendaritzak, berriz, honako egitekoak ditu, betiere sailburuaren zuzendaritzapean: sailaren politika estrategiko sektorialak gauzatzea erraztea, batik bat komunikazioari eta komunikabideekiko harremanei dagokienez, eta erakunde-harremanak izatea beste entitate, instituzio eta erakunde publikoekin, esaterako Eusko Legebiltzarrarekin, foru-aldundiekin, toki-administrazioarekin eta Jaurlaritzaren beste sailekin, bere eskumeneko berezko gaietan.

La estructura orgánica del departamento se completa con la Dirección de Servicios que es el órgano intradepartamental competente en materias de naturaleza común a las diversas áreas del Departamento y con la Dirección de Gabinete y Comunicación, encargada de propiciar, bajo la superior dirección del consejero o consejera del departamento, el cumplimiento de las políticas estratégicas sectoriales del Departamento, particularmente las de comunicación y relación con medios de comunicación, así como de mantener las relaciones de carácter institucional con otras entidades, Instituciones y organismos de carácter público tales como el Parlamento vasco, las Diputaciones Forales, la administración local y otros departamentos del Gobierno en las materias propias de su competencia.

Ogasun eta Ekonomia Sailari atxikitzen zaizkio Euskal Estatistika Erakundea / Instituto Vasco de Estadística (EEE/IVE) eta Lehiaren Euskal Agintaritza administrazioko erakunde autonomoak; eta Finantzen Euskal Institutua zuzenbide pribatuko erakunde publikoa.

Se encuentran adscritos al Departamento de Hacienda y Economía los Organismos Autónomos administrativos Euskal Estatistika Erakundea / Instituto Vasco de Estadística (EEE/IVE) y la Autoridad Vasca de la Competencia; y el Ente Público de Derecho Privado Finantzen Euskal Institutua / Instituto Vasco de Finanzas.

Ondorioz, Ogasun eta Ekonomiako sailburuaren proposamenez, Lehendakariak onartuta, eta Gobernu Kontseiluak 2017ko ekainaren 13an egindako bilkuran aztertu eta onartu ondoren, hau

En su virtud, a propuesta del Consejero de Hacienda y Economía, previa aprobación del Lehendakari, y deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 13 de junio de 2017,

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:
I. KAPITULUA
CAPÍTULO I
ANTOLAMENDU OROKORRA
ORGANIZACIÓN GENERAL

1. artikulua.– Egitekoak, eskumenak eta jardun-arloak.

Artículo 1.– Funciones, competencias y áreas de actuación.

1.– Ogasun eta Ekonomia Sailaren egitekoak eta jardun-arloak Lehendakariaren azaroaren 26ko 24/2016 Dekretuaren 10. artikuluan jasota datoz. Dekretu hori, hain zuzen ere, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko sailak sortu, ezabatu eta aldatzeari eta haien egitekoak eta jardun-arloak finkatzeari buruzkoa da.

1.– Al Departamento de Hacienda y Economía le corresponden las funciones y áreas de actuación que se determinan en el artículo 10 del Decreto 24/2016, de 26 de noviembre, del Lehendakari, de creación, supresión y modificación de los Departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de determinación de funciones y áreas de actuación de los mismos.

2.– Halaber, aurreko paragrafoan jasota dauden gai horiekin zerikusia duen eta Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoko beste organo edo erakunderen bati beren beregi atxiki gabe dagoen bestelako ezein eskumen ere Ogasun eta Ekonomia Sailarena izango da.

2.– Asimismo, el Departamento de Hacienda y Economía ostentará cualquier otra competencia relacionada con las materias señaladas en el párrafo anterior que no hubieren sido atribuidas expresamente a otro órgano o ente de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma.

3.– Beste egiteko hauek ere Ogasun eta Ekonomia Sailari dagozkio:

3.– Además, corresponderá al Departamento de Hacienda y Economía:

a) Hitzarmenak eta akordioak sinatzea eta harremanak izatea Estatuko administrazio orokorrarekin eta instituzionalarekin, beste autonomia-erkidego batzuekin, lurralde historikoekin eta toki-korporazioekin, beste erakunde batzuekin eta pertsona publikoekin eta pribatuekin, artikulu honetako orain arteko epigrafeetan zehazturiko gaietan edo, legez edo Jaurlaritzaren erabakiz, agintzen zaizkion bestelako gaietan, betiere, indarreko legeetan hala ezarrita badago.

a) La celebración de convenios y acuerdos y el mantenimiento de relaciones con la Administración General e Institucional del Estado, con otras Comunidades Autónomas, con los Territorios Históricos y Corporaciones Locales, así como con otras entidades y personas públicas y privadas en las materias a que se ha hecho referencia en epígrafes anteriores de este artículo o en otras que, por disposiciones legales o por el Gobierno, se le encomienden, cuando así se establezca en la legislación vigente.

b) Orokorrean Autonomia Erkidegoko Administrazioaren egiturako sailen esku uzten diren eskumen komunak.

b) Las competencias comunes atribuidas con carácter general a los departamentos en que se estructura la Administración de la Comunidad Autónoma.

4.– Artikulu honetan aipatzen diren gaietan, administrazio-prozeduraren fase guztiak Ogasun eta Ekonomia Sailaren ardurapekoak izango dira, eta, orokorrean, betearaztea izango da haren egitekoa, non eta ez den beste zer edo zer ulertzen dekretu hau irakurrita edo maila bereko beste xedapen batzuk irakurrita.

4.– En relación con las materias a que se refiere este artículo, corresponden al Departamento de Hacienda y Economía todas las fases del procedimiento administrativo, ejerciendo, en general, la función ejecutiva, salvo que se dedujese otra cosa del contenido del presente Decreto o de otras disposiciones de igual observancia.

2. artikulua.– Ogasun eta Ekonomia Sailaren egitura orokorra.

Artículo 2.– Estructura general del Departamento de Hacienda y Economía.

1.– Aurreko artikuluan zehazturiko gaiei buruzko eskumenak betetzeko, Ogasun eta Ekonomia Sailak honako organo hauek izango ditu bere egituran:

1.– Para el ejercicio de las competencias relativas a las materias señaladas en el artículo anterior, el Departamento de Hacienda y Economía se estructura en los siguientes órganos:

a) Ogasun eta Ekonomiako sailburua:

a) Consejero o Consejera de Hacienda y Economía:

Kontrol Ekonomikoko Bulegoa.

Oficina de Control Económico.

Kabinete eta Komunikazio Zuzendaritza.

Dirección de Gabinete y Comunicación.

Zerbitzu Zuzendaritza.

Dirección de Servicios.

b) Ekonomia, Finantza eta Aurrekontu Sailburuordetza:

b) Viceconsejería de Economía, Finanzas y Presupuestos:

Ekonomia eta Plangintza Zuzendaritza.

Dirección de Economía y Planificación.

Finantza Politikako Zuzendaritza.

Dirección de Política Financiera.

Aurrekontu Zuzendaritza.

Dirección de Presupuestos.

c) Ogasun Sailburuordetza:

c) Viceconsejería de Hacienda:

Zerga Administrazioko Zuzendaritza.

Dirección de Administración Tributaria.

Ondare eta Kontratazio Zuzendaritza.

Dirección de Patrimonio y Contratación.

Erakundeen Baliabideetako Zuzendaritza.

Dirección de Recursos Institucionales.

2.– Aurreko paragrafoko organo horiek baino beheragoko administrazio-unitateak Ogasun eta Ekonomiako sailburuaren agindu bidez garatuko dira.

2.– Las unidades administrativas inferiores de los órganos previstos en el párrafo anterior se desarrollarán mediante Orden del Consejero o Consejera de Hacienda y Economía.

3.– Organo hauek ere Ogasun eta Ekonomia Sailari atxikita egongo dira, sorrera-arauetan zehaztutako moduan:

3.– Están, asimismo, adscritos al Departamento de Hacienda y Economía en los términos que establecen sus normas de creación, los siguientes órganos:

a) Bahitutako Ondasunak eta Eskubideak Itzultzeko Batzorde Instrukziogilea.

a) Comisión Instructora para la Reversión de Bienes y Derechos Incautados.

b) Euskadiko Prezioen Batzordea.

b) Comisión de Precios de Euskadi.

c) Euskal Estatistika Batzordea.

c) Comisión Vasca de Estadística.

d) Euskal Estatistika Kontseilua.

d) Consejo Vasco de Estadística.

e) Kontratazio Batzorde Nagusia.

e) Comisión Central de Contratación.

f) Euskal Autonomia Erkidegoko Kontratazio Publikoaren Aholku Batzordea.

f) Junta Asesora de Contratación Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

g) Euskadiko Zerga Koordinaziorako Organoa.

g) Órgano de Coordinación Tributaria de Euskadi.

h) Euskadiko Ekonomia Arduralaritzako Epaitegia.

h) Tribunal Económico-Administrativo de Euskadi.

i) Euskal Autonomia Erkidegoko Kontratuen inguruko Errekurtsoen Administrazio Organoa.

i) Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

j) Gizarte Aurreikuspenaren Euskal Kontseilua.

j) Consejo Vasco de Previsión Social.

4.– Organismo autonomo eta erakunde hauek ere Ogasun eta Ekonomia Sailari atxikita daude:

4.– Están adscritos al Departamento de Hacienda y Economía, los siguientes organismos autónomos y entes:

a) Euskal Estatistika Erakundea / Instituto Vasco de Estadística (EEE/IVE) administrazio-erakunde autonomoa, Ogasun eta Ekonomiako sailburuaren bitartez.

a) El organismo autónomo administrativo Euskal Estatistika Erakundea / Instituto Vasco de Estadística (EEE/IVE), a través del Consejero o Consejera de Hacienda y Economía.

b) Lehiaren Euskal Agintaritza administrazio-erakunde autonomoa, Ekonomia, Finantza eta Aurrekontu Sailburuordetzaren bitartez, betiere haren autonomia organiko eta funtzionalari kalterik egin gabe, otsailaren 2ko 1/2012 Legeak ezarritako baldintzetan.

b) El organismo autónomo administrativo Autoridad Vasca de la Competencia, a través de la Viceconsejería de Economía, Finanzas y Presupuestos, sin perjuicio de su autonomía orgánica y funcional, en los términos establecidos por la Ley 1/2012, de 2 de febrero.

c) Finantzen Euskal Institutua / Instituto Vasco de Finanzas zuzenbide pribatuko erakunde publikoa, Ekonomia, Finantza eta Aurrekontu Sailburuordetzaren bitartez.

c) El Ente Público de Derecho privado Finantzen Euskal Institutua / Instituto Vasco de Finanzas, a través de la Viceconsejería de Economía, Finanzas y Presupuestos.

5.– Bada Zuzendaritza Kontseilu bat ere, saileko politika gauzatzen laguntzeko. Ogasun eta Ekonomiako sailburua izango da kontseilu horretako burua, eta gainerako kideak, berriz, hauek izango dira: Ogasun eta Ekonomia Saileko sailburuordeak, Kontrol Ekonomikoko Bulegoko zuzendaria, eta horiei atxikitako konfiantzazko edo behin-behineko langileak. Zuzendaritza Kontseiluan parte hartu ahal izango dute, izan iraunkorki zein puntualki, sailaren titular den sailburuak egoki iritzitako Ogasun eta Ekonomia Saileko goi-kargudunek zein konfiantzazko edo behin-behineko langileek.

5.– Presidido por el Consejero o Consejera de Hacienda y Economía existe un Consejo de Dirección que le asiste en la elaboración de la política del departamento y del que forman parte los Viceconsejeros y Viceconsejeras del Departamento de Hacienda y Economía, el Director o Directora de la Oficina de Control Económico y el personal de confianza o eventual a ellos asimilado. Al Consejo de Dirección podrán asistir bien de manera permanente o bien de manera puntual cualesquiera Altos Cargos o personal de confianza o eventual del Departamento de Hacienda y Economía que considere oportuno el consejero o consejera titular del departamento.

II. KAPITULUA
CAPÍTULO II
SAILBURUA
DEL CONSEJERO O CONSEJERA

3. artikulua.– Ogasun eta Ekonomiako sailburua.

Artículo 3.– Consejero o Consejera de Hacienda y Economía.

1.– Ogasun eta Ekonomiako sailburuari dagokio Jaurlaritzari buruzko ekainaren 30eko 7/1981 Legearen 26. eta 28. artikuluetan ezarritako eskumenak erabiltzea, bai eta indarrean dagoen legeriak esleitzen dizkionak ere, azaroaren 26ko Lehendakariaren 24/2016 Dekretuaren arabera sail honi esleitutako egiteko eta jardun-arloen esparruan (24/2016 Dekretua, Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazioko sailak sortu, ezabatu eta aldatzen dituena eta horien egitekoak eta jardun-arloak finkatzen dituena).

1.– Corresponde al Consejero o Consejera de Hacienda y Economía el ejercicio de las competencias establecidas en los artículos 26 y 28 de la Ley 7/1981, de 30 de junio, de Gobierno, y cuantas le atribuya la legislación vigente en el ámbito de las funciones y áreas de actuación que corresponden al departamento en virtud del Decreto 24/2016, de 26 de noviembre, del Lehendakari, de creación, supresión y modificación de los Departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de determinación de funciones y áreas de actuación de los mismos.

2.– Ogasun eta Ekonomiako sailburuak egiteko hauek ere izango ditu:

2.– Corresponde, asimismo, al Consejero o Consejera de Hacienda y Economía:

a) Autonomia-erkidegoen eta estatuko ogasunaren finantza-jardunak ondo koordinatzeko organorik sortzen baldin bada, dena delako organo horretan parte hartzea eta Euskal Autonomia Erkidegoa ordezkatzea.

a) La participación y representación, en su caso, de la Comunidad Autónoma en los órganos que se creen para la adecuada coordinación entre la actividad financiera de las Comunidades Autónomas y de la Hacienda del Estado.

b) Euskal Autonomia Erkidegoko administrazioak koordinatzea, bai zerga- eta finantza-gaietan beste herri-administrazio batzuen aitzinean azalpenik eskatu edo eman behar denean, bai Kontzertu Ekonomikotik datozen baliabideak banatzeko sistemaren puntu erkideetan, hargatik eragotzi gabe Herri Dirubideen Euskal Kontseiluaren berezko egitekoak.

b) La coordinación de las Administraciones del País Vasco, en cuanto a los aspectos tributarios y de financiación a plantear frente a otras Administraciones Públicas, así como en cuanto a los aspectos comunes del sistema de distribución de recursos derivados del Concierto Económico, todo ello sin perjuicio de las funciones que son propias del Consejo Vasco de Finanzas Públicas.

c) Saileko organo eta jarduera guztiak programatu, bultzatu, zuzendu, koordinatu eta kontrolatzea.

c) La programación, impulso, dirección, coordinación y control de todos los órganos y actividades del departamento.

d) Sailaren 1.000.000 euroko edo hortik gorako gastuak baimentzea, hargatik eragotzi gabe Gobernu Kontseiluaren eskumenak.

d) La autorización de los gastos del departamento de cuantía igual o superior a 1.000.000 de euros, sin perjuicio de las competencias del Consejo de Gobierno.

e) Izendapen askeko lanpostuak betetzea, aurretik deialdi publikoa eginda.

e) La provisión de los puestos de trabajo de libre designación, previa convocatoria pública.

f) Ogasun eta Ekonomia Saileko kontratazio-organoari dagozkion ahalmenak erabiltzea, baldin eta oinarrizko lizitazio-aurrekontua edo, halakorik ezean, balio zenbatetsia, BEZa barne, 1.000.000 eurokoa edo hortik gorakoa duten kontratuak eta hitzarmenak badira.

f) El ejercicio de las facultades correspondientes al órgano de contratación del Departamento de Hacienda y Economía, en relación con aquellos contratos y convenios de naturaleza y objeto contractual cuyo presupuesto base de licitación IVA incluido o, en su defecto, el valor estimado sea igual o superior al importe de 1.000.000 de euros.

Halaber, prestazioen zenbatekoa aurreko paragrafoan zehaztutakoaren berdina bada edo kopuru hori gainditzen badu, baliabide propioaren edo zerbitzu teknikoaren izaera duten erakundeei enkarguak egiteko eskumena berari dagokio, Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoaren kontratazioaren araubidea ezartzeko uztailaren 27ko 116/2016 Dekretuaren IV. tituluan aurreikusi bezala.

Igualmente, cuando el importe de las prestaciones sea igual o superior a la cifra señalada en el párrafo anterior, le corresponderá la competencia para realizar los encargos a las entidades que tengan el carácter de medio propio o servicio técnico, en los términos previstos en el Título IV del Decreto 116/2016, de 27 de julio, sobre el régimen de la contratación del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

g) Saileko organoek emandako egintza deuseztagarrien kaltegarritasun-espedienteak hasi eta ebaztea.

g) La incoación y resolución de los expedientes de lesividad de actos anulables adoptados por los órganos del departamento.

h) Saileko organoek emandako xedapenak eta egintza deusezak berrikusteko espedienteak hasi eta ebaztea, salbuetsita dekretu honen 13.1 artikuluko f) letran xedatutakoa.

h) La incoación y resolución de los expedientes de revisión de disposiciones y actos nulos adoptados por los órganos del departamento, con la excepción de lo previsto en el apartado f) del artículo 13.1 del presente Decreto.

i) Indarreko arauek Ogasun eta Ekonomia Sailari esleitutako egitekoak izanik, saileko beste ezein organori edo sailaren menpeko beste ezein erakunderi eman ez zaizkion egitekoak, eta, dekretu honen 1. artikuluko gaiekin zerikusia duten eskumenen artetik, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoko beste organo batzuei berariaz eman ez zaizkienak.

i) Las funciones que estando atribuidas al Departamento de Hacienda y Economía en la normativa vigente, no hayan sido conferidas a otro órgano del mismo o a otro ente dependiente de aquél, así como aquellas competencias relacionadas con las materias señaladas en el artículo 1 de este Decreto que no estén expresamente conferidas a otros órganos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

3.– Ogasun eta Ekonomiako sailburuaren mende daude, zuzenean eta hierarkikoki, Kontrol Ekonomikoko Bulegoa, Kabinete eta Komunikazio Zuzendaritza eta Zerbitzu Zuzendaritza.

3.– Del Consejero o Consejera de Hacienda y Economía dependen directa y jerárquicamente la Oficina de Control Económico, la Dirección de Gabinete y Comunicación y la Dirección de Servicios.

4. artikulua.– Kontrol Ekonomikoko Bulegoa.

Artículo 4.– Oficina de Control Económico.

Kontrol Ekonomikoko Bulegoak sailburuordetzaren maila organiko bera izango du, eta, dekretu honen 7. artikuluan adierazitakoez gain, honako egitekoak izango ditu:

La Oficina de Control Económico, con rango orgánico de Viceconsejería, ejercerá, además de las funciones señaladas en el artículo 7 del presente Decreto, las siguientes:

a) Kontabilitatearen eta barne-kontrol ekonomikoaren arloan Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoari dagozkion ahalmen guztiak erabiltzea, Ogasun eta Ekonomia Saileko beste organo batzuei emandakoak izan ezik, betiere, gai horiek erregulatzen dituen araudiak zehazten duen moduan.

a) El ejercicio de todas las facultades que correspondan a la Administración Pública de la Comunidad Autónoma, con excepción de las atribuidas a otros órganos del Departamento de Hacienda y Economía, en lo relativo a las funciones de contabilidad y control económico interno en los términos establecidos en la normativa reguladora de la materia.

b) Kontabilitatearekin zerikusia duten dokumentu, kontu eta txostenak prestatu eta hedatzea, bai eta Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoko erakundeen eta partaide direneko enpresen jardun ekonomiko eta finantzarioari buruzkoak ere, eta bai Euskal Autonomia Erkidegoan aplikatzekoak diren aurrekontu-egonkortasunaren eta finantza-jasangarritasunaren printzipioen informazioari eta kontrolari buruzkoak ere, hargatik eragotzi gabe bestelako organoek gai honetan dituzten eskudantziak.

b) La elaboración y distribución de documentos, cuentas e informes deducidos de la contabilidad, así como de aquellos relativos a la actividad económico-financiera de los entes integrantes del Sector Público de la Comunidad Autónoma de Euskadi y de las entidades de que sean partícipes, así como los relativos a la información y control de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera aplicables a la Comunidad Autónoma de Euskadi, sin perjuicio de las atribuciones de otros órganos al respecto.

c) Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren eta bere erakunde autonomoen kontabilitatearen eta barne-kontrol ekonomikoaren arloan bitartekoak nahiz baliabide elektroniko eta informatikoak nola aplikatzen eta ezartzen diren gainbegiratu eta kontrolatzea, kontabilitatea informatizatzeko plan eta programak jarriz, trataera informatikoa zein kontabilitate-lanek eduki behar duten erabakiz, kontabilitate publikoaren arloan egin beharreko garapen informatikoei onespena emanez, eta informatizatutako kontabilitate-informazioa eskuera izan eta erabiltzeko baimenak emanez.

c) La dirección y control de la aplicación e implantación de los medios y recursos electrónicos e informáticos en el ámbito de la contabilidad y el control económico interno de la Administración General de la Comunidad Autónoma y de sus organismos autónomos mediante el establecimiento de planes y programas de informatización de la contabilidad, la determinación de las tareas contables que hayan de tener tratamiento informático, la aprobación de los desarrollos informáticos en materia de control interno y contabilidad pública y la autorización del acceso y uso de la información contable informatizada.

d) Arlo ekonomikoan gobernu arduratsua eta arriskuen kudeaketa eta barruko kontrola egiteko politikak jartzearen alde egin, eta politikok koordinatu eta gainbegiratzea, helburu hartuta Euskal Autonomia Erkidegoan sektore publikoaren kudeaketa hobetzea eta xedeak erdiesten laguntzea.

d) Impulsar, coordinar y supervisar la aplicación de políticas de Gobierno responsable y de Gestión de Riesgos y Control Interno, en el ámbito económico, con la finalidad de mejorar la gestión del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi y favorecer la consecución de sus objetivos.

e) Koordinaturik eta, egoki denean, elkarlanean aritzea Herri Kontuen Euskal Epaitegiarekin, Estatuko Kontuen Epaitegiarekin eta kanpoko kontrola eramaten duten bestelako organoekin, eta koordinaturik jardutea beste administrazio publikoetako ikuskapen-organoekin eta barruko kontrol ekonomikoa daramaten organoekin.

e) La coordinación y colaboración, en su caso, con el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas / Herri Kontuen Euskal Epaitegia, con el Tribunal de Cuentas del Estado y otros órganos de control externo, así como los trabajos de coordinación con los órganos interventores y de control económico interno de otras Administraciones Públicas.

5. artikulua.– Kabinete eta Komunikazio Zuzendaritza.

Artículo 5.– Dirección de Gabinete y Comunicación.

Kabinete eta Komunikazio Zuzendaritzak, dekretu honen 8. artikuluan ematen zaizkion egiteko orokorrez gain, honako egiteko hauek ere izango ditu:

A la Dirección de Gabinete y Comunicación le corresponde, además de las funciones que con carácter general le atribuye el artículo 8 del presente Decreto, el ejercicio de las siguientes:

a) Sailburuaren lan-programa eta -jarduna antolatzea eta horri jarraipena egitea.

a) Organizar y seguir el programa de trabajo y actuación del consejero o consejera.

b) Sailburuari sailaren eskumen eta politikak ongi garatu eta burutzeko behar dituen laguntza eta aholkuak ematea, sailaren eskudantzien jardun-irizpideak eta -planak identifikatuz.

b) Prestar al consejero o consejera la asistencia y el asesoramiento necesarios para el desarrollo y buen fin de las competencias y políticas del departamento identificando los criterios y planes de acción de las atribuciones departamentales.

c) Sailburuak eskatuta, sailaren politika garatzeko interesgarriak diren ikerlan eta azterketak identifikatzea eta, hala behar bada, lantzea.

c) Identificar y, en su caso, elaborar los estudios y análisis de interés para el desarrollo de la política del departamento que le sean requeridos por el consejero o consejera.

d) Saileko ekitaldi ofizialak eta protokolozkoak antolatzea, hargatik eragotzi gabe Lehendakaritzari dagozkionak, eta sailaren biltzarrak, jardunaldiak edo mintegiak koordinatzea.

d) Organizar los actos oficiales y protocolarios que celebre el departamento sin perjuicio de los que correspondan a la Lehendakaritza, así como coordinar la organización de congresos, jornadas o seminarios del departamento.

e) Sailaren eskumenekoak diren politika publikoei dagokienean, haren jardunei buruzko informazioa eta publizitatea behar bezala ematen dela bermatzea.

e) Garantizar la adecuada cobertura informativa y publicitaria de las acciones del departamento relacionadas con las políticas públicas competencia del mismo.

f) Sailaren egitekoetan eragina duten gaien inguruko informazio egokia bildu, aztertu eta aurkeztea, gaiarekin zerikusia duten saileko beste organo eskudunekin elkarlanean.

f) Recopilar, analizar y trasladar la información pertinente sobre los asuntos que tengan incidencia en el quehacer departamental, requiriendo para ello la colaboración de otros órganos del departamento competentes por razón de la materia.

g) Komunikabideekiko harremanak planifikatu, ezarri eta artatzea.

g) Planificar, establecer y atender las relaciones con los medios de comunicación.

h) Sailaren komunikazio-ekintzak burutzea, sailetako organoei laguntzeko atal gisa jardunez.

h) Realizar las acciones de comunicación del departamento actuando como unidad de apoyo a los órganos departamentales.

i) Beste entitate, instituzio edo erakunde publikoekin harremanak erraztu, garatu eta mantentzea, esaterako Eusko Legebiltzarrarekin, foru-aldundiekin, toki-administrazioarekin eta Jaurlaritzako beste sailekin, bere eskumeneko berezko gaietan.

i) Propiciar, desarrollar y mantener, en su caso, las relaciones de carácter institucional con otras entidades, instituciones y organismos de carácter público tales como el Parlamento vasco, las Diputaciones Forales, la administración local y otros departamentos del Gobierno en las materias propias de su competencia.

6. artikulua.– Zerbitzu Zuzendaritza.

Artículo 6.– Dirección de Servicios.

1.– Zerbitzu Zuzendaritzak, dekretu honetako 8. artikuluan adierazitakoez gain, honako egiteko hauek izango ditu:

1.– La Dirección de Servicios ejercerá, además de las funciones señaladas en el artículo 8 del presente Decreto, las siguientes:

a) Sailari atxikita dauden langileen burua izango da, sailarekin zerikusia duten administrazio-egintzak eta ohiko kudeaketa-egintzak gauzatzeko ardura izango du, baita indarreko arautegiak agintzen dion beste edozein egiteko ere. Bereziki, egiteko hauek izango ditu:

a) La jefatura de personal adscrito al departamento y los actos de administración y gestión ordinaria relativos al mismo, así como cuantas otras funciones le atribuya la normativa vigente. En particular le corresponderá:

1) Langile-gaietan Euskal Funtzio Publikoaren arauek sail bakoitzari ematen dizkioten eskumenak erabiltzea.

1) Ejercer las competencias que, en materia de personal, atribuye a los departamentos la normativa reguladora de la Función Pública Vasca.

2) Langileen prestakuntzarako eta hobekuntzarako planak eta programak prestatzea, hargatik eragotzi gabe funtzio publikoaren ardura duen zuzendaritzaren eta Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundearen eskudantziak.

2) Preparar planes y programas de formación y perfeccionamiento del personal del departamento, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan a la Dirección competente en materia de función pública y al Instituto Vasco de Administración Pública.

3) Langileen arloan jartzen diren errekurtsoak ebazteko izapideak eta proposamenak egitea, hargatik eragotzi gabe funtzio publikoaren arloan ardura duten organoen eskudantziak.

3) Tramitar y proponer las resoluciones que procedan sobre los recursos que en materia de personal se interpongan, todo ello sin perjuicio de las atribuciones que correspondan a los órganos competentes en materia de función pública.

b) Sailaren aurrekontuei buruzko aurreproiektua koordinatu eta lantzea, eta haren jarraipena egitea; erakunde autonomoen, zuzenbide pribatuko erakunde publikoen eta sailari atxikitako sektore publikoko gainerako erakundeen aurrekontu-proiektuak koordinatu eta sailarenarekin bateratzea; aurrekontuan egin beharreko aldaketak izapidetzea, eta saileko gastu-programak ebaluatzea.

b) Coordinar y elaborar el Anteproyecto de Presupuesto del departamento y ejercer el seguimiento del mismo, la coordinación de los proyectos de Presupuestos de los Organismos Autónomos, entes públicos de derecho privado y demás entidades del sector público adscrito al departamento y su consolidación con el del departamento, la tramitación de las modificaciones presupuestarias pertinentes y la evaluación de los programas de gasto departamentales.

c) Sailaren kudeaketa ekonomikoa egitea, behar den informazio-, etengabeko ebaluaketa- eta jarraipen-sistemak ezarri eta mantenduz.

c) La gestión económica del departamento, estableciendo y manteniendo los correspondientes sistemas de información, evaluación continuada y seguimiento.

d) Sailaren 1.000.000 eurotik beherako gastuak baimentzea.

d) La autorización de los gastos del departamento por una cuantía que no supere el 1.000.000 de euros.

e) Saileko atalek lanpostuak fisikoki kokatzeko eta ekipamendua banatzeko egiten duten lana eta lekua eraberritzeko eta hobetzeko egiten dituzten obrak zuzentzea, hargatik eragotzi gabe hainbat sailetarako diren zerbitzuen ardura duten organo eskudunen eskumenak.

e) Dirigir las actuaciones de las distintas unidades del departamento relacionadas con la distribución física y equipamiento de puestos de trabajo y obras de reforma y mejora, sin perjuicio de las competencias que le correspondan a los órganos competentes en materia de servicios multidepartamentales.

f) Sailaren egoitzetako barne-araubidea bete eta zaintzea, eta sailari atxikitako ondarea eta ekipamendua kudeatu eta zaintzea.

f) Atender y cuidar el régimen interior de las dependencias del departamento y la administración y conservación del patrimonio adscrito al mismo y de su equipamiento.

g) Sailaren erregistro nagusia, artxibategia, liburutegia eta gainerako agiritegiak kudeatzea, hargatik eragotzi gabe hainbat sailetarako diren zerbitzuen ardura duten organo eskudunen eskudantziak.

g) Gestionar el Registro General, el Archivo, la Biblioteca y los demás centros de documentación del departamento, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan a los órganos competentes en materia de servicios multidepartamentales.

h) Sailaren zerbitzu eta lan-moldeen barne-antolaketari, arrazionalizazioari eta informatizazioari buruzko proposamenak egitea, saileko gainerako organoekin eta Autonomia Erkidegoko Administrazioaren organo eskudunekin koordinaturik.

h) Elaborar propuestas sobre la organización interna, racionalización e informatización de los servicios del departamento y de los sistemas y métodos de trabajo en el mismo, en forma coordinada con los demás órganos del departamento y con los órganos competentes de la Administración de la Comunidad Autónoma.

i) Saileko Segurtasun eta Osasun Atalaren lanak zuzendu eta antolatzea, hargatik eragotzi gabe Prebentzio Zerbitzuaren eskudantziak.

i) Dirigir y organizar las actuaciones de la Unidad de Seguridad y Salud del departamento, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan al Servicio de Prevención.

j) Sailaren arau-ekoizpena egituratu eta gauzatzea, zerikusia duten beste arlo batzuekin arau-koherentzia bilatuz, honela balizko gatazkak konpontzeko, eta sailaren aholkularitza eta laguntza juridikoko jarduerak burutzea, bertako gainerako organoek bereganatu gabeko arloetan, eta Eusko Jaurlaritzaren Zerbitzu Juridikoa antolatzeko ekainaren 2ko 7/2016 Legeak saileko aholkularitzei esleitutako gainerako egitekoak.

j) Estructurar y llevar a cabo la producción normativa del departamento buscando la coherencia con la normativa de otras áreas relacionadas, resolviendo posibles conflictos, y realizar las actividades de asesoramiento y asistencia jurídica del departamento, en aquellos aspectos no asumidos por los restantes órganos del mismo, y las demás funciones atribuidas a las asesorías departamentales por la Ley 7/2016, de 2 de junio, de Ordenación del Servicio Jurídico del Gobierno Vasco.

k) Sailaren gaien artetik Jaurlaritzaren Kontseiluak eta gobernu-batzordeek onartu beharrekoak direnak hara bidaltzeko izapideak egitea, berariaz bestelakorik adierazi ezean, baita Legebiltzarrerakoak ere, Jaurlaritzari buruzko ekainaren 30eko 7/1981 Legearen 56. artikuluan xedatutakoaren arabera.

k) Tramitar la remisión de los asuntos del departamento que hayan de ser sometidos al Consejo de Gobierno y, en su caso, a las Comisiones del Gobierno, salvo indicación expresa en contrario, así como aquéllos que tengan por destino el Parlamento Vasco, en virtud de lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley 7/1981, de 30 de junio, de Gobierno.

l) Egunkari ofizialetan argitaratu behar diren dokumentuak bidaltzea eta gardentasunari buruzko arau aplikagarrietatik sortutako publikotasun aktiboaren betebeharrak betetzea.

l) Tramitar el envío de asuntos del departamento que deban ser objeto de publicación en diarios oficiales y dar cumplimiento a las obligaciones de publicidad activa derivadas de la normativa aplicable en materia de transparencia.

m) Sailean dauden informazio publikoa eskuratzeko eskabideak izapidetu eta ebaztea, gardentasunari buruzko arau aplikagarriei jarraituz.

m) Tramitar y resolver las solicitudes de acceso a la información pública obrante en el departamento, de conformidad con la normativa aplicable en materia de transparencia.

n) Komunikazio-organo gisa jardutea gainerako sailekin eta sailarekin harremanetan dauden organoekin edo erakundeekin, eta, sail arteko batzorde eta kontseiluetan parte hartzea, baldin eta aztergaien artean zuzendaritza honen ardurapeko egitekorik badute.

n) Actuar como órgano de comunicación con los demás departamentos y con los Organismos o Entidades que tengan relación con el departamento, y participar en las Comisiones y Consejos interdepartamentales que tengan por objeto asuntos sobre los que esta Dirección tenga atribuidas funciones.

o) Sailaren jardunarekin lotuta sortzen diren ondare-erantzukizuneko espedienteak hasi eta izapidetzea, ondoren sailburuari emateko, ebatz ditzan.

o) La incoación y tramitación de los expedientes de responsabilidad patrimonial que se susciten en relación con la actividad del departamento para su posterior elevación al consejero o consejera que los resolverá.

p) Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren berariazko gaien, antolaketaren eta informatikaren inguruan sailari dagozkion eskumenak kudeatzea.

p) Gestionar las competencias que correspondan al departamento en relación con las materias propias de la Hacienda General del País Vasco, organización e informática.

2.– Zerbitzu zuzendariak erabiliko ditu Ogasun eta Ekonomia Saileko kontratazio-organoari dagozkion ahalmenak, oinarrizko lizitazio-aurrekontua edo, halakorik ezean, balio zenbatetsia, BEZa barne, 1.000.000,00 eurotik beherakoa duten kontratu eta hitzarmenetan.

2.– El Director o la Directora de Servicios ejercerá las facultades correspondientes al órgano de contratación del Departamento de Hacienda y Economía, en relación con aquellos contratos y convenios de naturaleza y objeto contractual cuyo presupuesto base de licitación IVA incluido o, en su defecto, el valor estimado, sea inferior a 1.000.000,00 de euros.

Halaber, prestazioen zenbatekoak aurreko paragrafoan zehaztutako kopurua gainditzen ez badu, baliabide propioaren edo zerbitzu teknikoaren izaera duten erakundeei enkarguak egiteko eskumena berari dagokio, Euskal Autonomia Erkidegoko Sektore Publikoaren Kontratazioaren araubidea ezartzen duen uztailaren 27ko 116/2016 Dekretuaren IV. tituluan aurreikusi bezala.

Igualmente, cuando el importe de las prestaciones no supere la cifra señalada en el párrafo anterior, le corresponderá la competencia para realizar los encargos a las entidades que tengan el carácter de medio propio o servicio técnico, en los términos previstos en el Título IV del Decreto 116/2016, de 27 de julio, sobre el régimen de la contratación del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

3.– Gainera, Ogasun eta Ekonomia Sailaren arloan, Zerbitzu Zuzendaritzak ardura hauek izango ditu:

3.– Además, en el ámbito del Departamento de Hacienda y Economía, la Dirección de Servicios es el órgano responsable de:

a) Administrazioa eraberritu eta modernizatzearen eta administrazio elektronikoaren, kudeaketa aurreratuaren, gobernantzaren eta berrikuntzaren inguruan eskumena duten organoek mahai gainean jarritako ekimenak eta gidalerroak garatzeko eta gauzatzeko behar diren euskarriak bermatzea, gobernu-programan gai horien inguruan ezarri diren aurreikuspenak sailaren jarduketa-arloan garatzeko.

a) Garantizar el soporte necesario para desarrollar y ejecutar las iniciativas y directrices dictadas por los órganos competentes en materia de reforma y modernización de la Administración y administración electrónica, gestión avanzada, gobernanza e innovación, en orden a desarrollar las previsiones del programa de Gobierno relativos a las citadas materias en el ámbito de actuación del departamento.

b) Sailaren barneko koordinazioa Europar Batasuneko arauak eta politikak landu eta aplikatzerakoan, gaien izapidetzea eta saileko organoen harremanak Europar Batasuneko Erakundeekin bideratuz, Lehendakaritzako organo eskudunaren bidez.

b) La coordinación dentro del ámbito del departamento, en la elaboración y aplicación de la normativa y de las políticas de la Unión Europea, canalizando la tramitación de los asuntos y relaciones de los órganos del departamento con las Instituciones Comunitarias a través del órgano competente de la Lehendakaritza-Presidencia de Gobierno.

c) Saileko gainerako zuzendaritza eta arloekin eta sailera atxikitako erakunde autonomo, entitate eta organoekin koordinatu eta lankidetzan aritzea, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunari buruzko arauetan eta Eusko Jaurlaritzak onetsitako berdintasun-planean jasota datozen neurriak betearazteko.

c) La coordinación y colaboración con las distintas direcciones y áreas del departamento y con los organismos autónomos, entidades y órganos adscritos al mismo para la ejecución de las medidas previstas en la normativa reguladora de la Igualdad de Mujeres y Hombres, y en el Plan para la Igualdad aprobado por el Gobierno Vasco.

d) Euskararen erabilera sustatzea, saileko euskara atalaren bidez, zeinaren egitekoa izango baita, beste batzuen artean, Eusko Jaurlaritzan Euskararen Erabilera Normalizatzeko Plana eta Sailaren Erabilerako Urteko Kudeaketa Plana garatu, jarraipena egin eta ebaluatzea, eta jardun-eremuan aplikatu beharreko hizkuntza-irizpideak definitzea, betiere hizkuntza-politikaren arloan eskumena duen organoaren gidalerroei jarraituz.

d) La promoción del uso del euskera, a través de la unidad de euskera del departamento, a la que corresponderá, entre otras funciones, el desarrollo, seguimiento y evaluación del Plan de Normalización del uso del euskera en el Gobierno Vasco y del Plan de Gestión Anual de uso del departamento, así como la definición de los criterios lingüísticos a aplicar en el área de actuación del mismo; todo ello en seguimiento de las directrices del órgano competente en materia de política lingüística.

e) Saileko gainerako organoek hizkuntza-normalizazioaren arloan egindako lana koordinatu eta dinamizatzea, hizkuntza-politikaren arloan eskumena duen organoaren laguntzarekin, eta euskara sustatzea politika publikoetan eta sailak kudeatzen duen beste edozein alorretan.

e) Con ayuda del órgano competente en materia de política lingüística, coordinar y dinamizar la labor realizada en materia de normalización lingüística por el resto de órganos del departamento, así como fomentar el euskera en las políticas públicas y en cualquier otro ámbito que gestione el departamento.

f) Sailak herritarrei harrera egiteko eta informazioa emateko dituen zerbitzuek lana ondo egiten dutela bermatzea (harrera egiteko 2. eta 3. mailak), eta Jaurlaritzak herritarrei harrera egiteko duen zerbitzuarekiko –Zuzenean– harremanak behar bezala taxutzea, eta, horretarako, eskumen pean dituen gai guztietarako solaskideren bat beti lanerako prest edukitzea.

f) Asegurar el óptimo funcionamiento de los servicios de información y atención a la ciudadanía del Departamento (niveles 2 y 3 de atención), así como articular adecuadamente las relaciones con el servicio de atención a la ciudadanía del Gobierno –Zuzenean– asegurando la existencia de interlocutores operativos en las diferentes materias de su ámbito competencial.

g) Herritarrekin interakzioa izateko jarritako kanal elektronikoei dagokienez sailak egiten duen erabilera koordinatu eta jarraitzea, eta plangintza-prozesuetan, arauak lantzekoetan eta politikak eta zerbitzu publikoen kalitatea ebaluatzekoetan parte hartzeko aurrez aurreko kanalak edo kanal birtualak irekitzeari bultzada ematea.

g) La coordinación y seguimiento del uso del departamento de los canales electrónicos puestos al servicio de la interacción con la ciudadanía y estímulo a la apertura de canales presenciales o virtuales de participación en los procesos de planificación, de elaboración de normas y de evaluación de las políticas y de la calidad de los servicios públicos.

III. KAPITULU
CAPÍTULO III
SAILEKO GOI-KARGUDUNAK
DE LOS ALTOS CARGOS DEL DEPARTAMENTO

7. artikulua.– Ogasun eta Ekonomia Saileko sailburuordetzak.

Artículo 7.– De las Viceconsejerías del Departamento de Hacienda y Economía.

Orokorrean, egiteko hauek izango dituzte Ogasun eta Ekonomia Saileko sailburuordeek:

A los Viceconsejeros y Viceconsejeras del Departamento de Hacienda y Economía les corresponde, con carácter general:

a) Saila ordezkatzea sailburuaren eskuordetzeaz.

a) La representación del departamento por delegación del consejero o consejera.

b) Sailburuordetzako eta sailburuordetzaren mende dauden zuzendaritzetako organo eta jarduketa guztiak zuzendu, koordinatu, sustatu, programatu eta ikuskatzea; halaber, mendeko zerbitzu eta organoen antolamenduari eta funtzionamenduari buruzko jarraibideak eta zerbitzu-aginduak ematea.

b) La dirección, coordinación, impulso, programación y supervisión de todos los órganos y actividades de la Viceconsejería y de las Direcciones que dependan de la misma, así como la emisión de instrucciones y órdenes de servicio sobre la organización y funcionamiento de los servicios y órganos dependientes.

c) Jardute-politikak prestatu eta sailburuari proposatzea, eta sailburuari laguntza teknikoa ematea agintzen zaizkion egitekoen alorrean.

c) La elaboración y propuesta al consejero o consejera de políticas de actuación, así como la asistencia técnica a la misma en el ámbito de las funciones que tenga encomendadas.

d) Xedapen-proiektuak proposatzea, ezarritako jardun-politikarekin bat.

d) La propuesta de proyectos de disposiciones, de conformidad con la política de actuación establecida.

e) Sailburuordetzaren menpeko organoen ebazpenen aurka aurkezten diren errekurtsoak ebaztea.

e) La resolución de recursos que se interpongan contra resoluciones de los órganos que dependan de la Viceconsejería.

f) Saileko hizkuntza-normalizazioaren ardura bere gain hartzea eta beraren eskumeneko alorretan zerbitzu- eta lan-hizkuntzan euskararen erabilera sustatzea, herritarren hizkuntza-eskubideak bermatzeko, Gobernu Kontseiluak onartutako Euskararen Agenda Estrategikoari jarraikiz.

f) Asumir la responsabilidad de la normalización lingüística en su departamento e impulsar el uso del euskera como lengua de servicio y lengua de trabajo en los ámbitos de su competencia con el fin de garantizar los derechos lingüísticos de la ciudadanía, de conformidad con la Agenda Estratégica del Euskera aprobada por el Consejo de Gobierno.

g) Indarrean dagoen antolamendu juridikoak espresuki esleitzen dizkiotenak, eta komunak direnak sailburuordeei oro har esleitzen zaizkielako.

g) Las que les atribuya el ordenamiento jurídico vigente y las que tengan el carácter de comunes por venir atribuidas de forma general a los Viceconsejeros y Viceconsejeras.

8. artikulua.– Ogasun eta Ekonomia Saileko zuzendaritzak.

Artículo 8.– De las Direcciones del Departamento de Hacienda y Economía.

Orokorrean, egiteko hauek izango dituzte Ogasun eta Ekonomia Saileko zuzendariek:

A los Directores y Directoras del Departamento de Hacienda y Economía les corresponde, con carácter general:

a) Sailburuaren eta sailburuordeen ebazpenak betearaztea eta eskuordetzen zaizkien eskudantziak baliatzea.

a) Ejecutar las resoluciones del Consejero o Consejera y los Viceconsejeros y Viceconsejeras y ejercitar las atribuciones que les sean delegadas.

b) Saila ordezkatzea sailburuaren eskuordetzeaz.

b) La representación del departamento por delegación del Consejero o Consejera.

c) Zuzendaritzaren jarduera guztiak programatu, bultzatu, zuzendu, koordinatu eta kontrolatzea.

c) La programación, impulso, dirección, coordinación y control de todas las actividades de la Dirección.

d) Zuzendaritza barruko zerbitzuak eta lan-sistemak antolatzea –organo eskudunek ezarritako arauak aintzat harturik–, eta, batez ere, espediente-erregistroak eta -artxibategiak antolatzea.

d) La organización de los servicios internos de la Dirección y de los sistemas de trabajo de la misma, de acuerdo con las normas establecidas por los órganos competentes y, en especial, de los registros y archivos de expedientes.

e) Errekurtsoak ebaztea, indarreko arauetan zehazturik dauden kasuetan.

e) La resolución de recursos en los supuestos previstos en la normativa vigente.

f) Bere eskumen-eremu materialean emandako egintza deuseztagarrien kaltegarritasun-espedienteak kudeatzea.

f) La tramitación de los expedientes de lesividad de actos anulables adoptados en su ámbito material de competencia.

g) Bere eskumen-eremu materialean emandako xedapenak eta egintza deusezak berrikusteko espedienteak kudeatzea.

g) La tramitación de los expedientes de revisión de disposiciones y actos nulos adoptados en su ámbito material de competencia.

h) Bere eremuan indarreko Hizkuntza-normalizazio Planaren helburuak zehaztea, eta helburu horiek lortzeko ekimenak garatu eta ebaluatzea, euskararen kudeaketa integratua bideratuz zuzendaritzako zerbitzu-burutzekin elkarlanean, betiere Zerbitzu Zuzendaritzak koordinatuta eta hizkuntza-politikaren arloan eskumena duen organoarekin lankidetzan.

h) Definir en su ámbito los objetivos del Plan de Normalización Lingüística en vigor, así como desarrollar y evaluar las iniciativas para alcanzar dichos objetivos llevando a cabo una gestión integrada del euskera en colaboración con las jefaturas de servicio de su Dirección; todo ello bajo la coordinación de la Dirección de Servicios y en colaboración con el órgano competente en materia de política lingüística.

i) Hizkuntza ofizialak erabiltzeko irizpideak inplementatzea eta horien jarraipena egitea zuzendaritzaren jarduketa-alorretan, esaterako: itzulpen-irizpideak, langileen etengabeko prestakuntza orokorra, izendapen ofizialak eta sailak antolatutako ekitaldi publikoak. Halaber, hala dagokionean administrazio-kontratuetan eta diru-laguntzak emateko deialdietan hizkuntza-irizpideak sartzea.

i) Implementar los Criterios de Uso de las Lenguas Oficiales y hacer seguimiento de los mismos en los campos de actuación de la Dirección, tales como: criterios de traducción, formación general continua del personal, nombramientos oficiales y eventos públicos organizados por el departamento. Asimismo, cuando le corresponda, introducir criterios lingüísticos en la contratación administrativa y en las convocatorias de subvenciones.

j) Indarreko araubide juridikoak berariaz esleitzen dizkionak, eta komunak direnak zuzendariei oro har esleitzen zaizkielako.

j) Las que les atribuya expresamente el ordenamiento jurídico vigente y las que tengan el carácter de comunes por venir atribuidas de forma general a los Directores y Directoras.

IV. KAPITULUA
CAPÍTULO IV
SAILBURUORDETZAK
DE LAS VICECONSEJERÍAS
1. ATALA
SECCIÓN 1.ª
EKONOMIA, FINANTZA ETA AURREKONTU SAILBURUORDETZA
VICECONSEJERÍA DE ECONOMÍA, FINANZAS Y PRESUPUESTOS

9. artikulua.– Ekonomia, Finantza eta Aurrekontu Sailburuordetza.

Artículo 9.– Viceconsejería de Economía, Finanzas y Presupuestos.

1.– Ekonomia, Finantza eta Aurrekontu Sailburuordetzak Ogasun eta Ekonomia Sailari esleitutako eskumenak erabiliko ditu honako gai hauetan, betiere sailburuaren zuzendaritzapean: plangintza ekonomikoa; azterlan eta metodo ekonomikoak; koiuntura eta aurreikuspen ekonomikoa; eskualde-politika; lehiaren defentsa; Autonomia Erkidegoko aurrekontuak zuzendu, landu, kudeatu, jarraipena egin eta kontrolatzea; finantza-politika eta finantza-erakundeekiko harremanak; diruzaintza, zorpetzea eta bermeak ematea; aseguru-bitartekaritzako eta gizarte-aurreikuspeneko erakundeen jarduera baimendu eta kontrolatzea; Sailburuordetzaren titularrari dagozkio, dekretu honen 7. artikuluan adierazitakoez gain, honako egitekoak:

1.– La Viceconsejería de Economía, Finanzas y Presupuestos, bajo la superior dirección del Consejero o Consejera de Hacienda y Economía, ejercerá las competencias atribuidas al Departamento de Hacienda y Economía en materia de planificación económica, estudios y métodos económicos, coyuntura y previsión económica, política regional, defensa de la competencia, dirección, elaboración, gestión general, seguimiento y control de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma, política financiera y relaciones con las entidades financieras, tesorería, endeudamiento y prestación de garantías, autorización y control de la actividad de mediación de seguros, y entidades de previsión social, correspondiendo a su titular, además de las funciones señaladas en el artículo 7 del presente Decreto, las siguientes:

a) Jaurlaritzaren plangintza ekonomikoa eta ekonomia-azterlanen, koiunturaren, eta azterketa ekonomikoen arloak zuzendu eta koordinatzea, eta egonkortasuneko aurrekontu-agiriak landu eta garatzea.

a) Dirigir y coordinar la planificación económica del Gobierno y las áreas de estudios económicos, coyuntura y previsión económica, así como la elaboración y desarrollo de documentos presupuestarios de estabilidad.

b) Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak eskualde-politikaren arloan egiten dituen jarduketak zuzendu eta koordinatzea.

b) Dirigir y coordinar las actuaciones de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco en materia de política regional.

c) Urteko aurrekontuetan errespetatu behar diren gidalerro ekonomikoak eta teknikoak lantzea, eta Autonomia Erkidegoko aurrekontu orokorren aurreproiektua eta aurrekontu horiek onartzeko lege-aurreproiektua egitea, gai horri buruzko indarreko legediaren arabera.

c) La elaboración de las directrices económicas y técnicas que deberán respetar los Presupuestos anuales, así como la elaboración del Anteproyecto de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma y del Anteproyecto de ley de aprobación de los mismos, de conformidad con la normativa vigente en la materia.

d) Aurrekonturako kargaren bat dakarten lege-proiektu guztiek berekin eraman behar duten finantzaketa-eranskina prestatzea, eta Autonomia Erkidegora beste eskumen edo zerbitzu batzuk eskualdatzearen edo Autonomia Erkidegotik beste administrazio publiko batzuetara eskualdatzearen ondorioz aurrekontu-kredituak gehitzeko edo kentzeko proiektuak egitea.

d) La preparación del anejo de financiación que debe acompañar a todos los proyectos de ley que comporten un gravamen al Presupuesto, así como la elaboración de los proyectos de incorporación y baja de créditos presupuestarios, derivados de las transferencias de competencias y/o servicios a la Comunidad Autónoma o desde ésta a otras Administraciones Públicas.

e) Urte anitzeko aurrekontu-plangintza zuzendu, taxutu eta ezartzea, eta, horretarako, sailak eta gainerako erakunde eta ente publikoak koordinatzea.

e) Dirigir, articular e implementar la planificación presupuestaria plurianual coordinando al efecto a los departamentos y el resto de las Instituciones y Entes Públicos.

f) Autonomia Erkidego guztiaren interesekoak diren gastu publikoko ekimenak ekitaldi bakoitzeko programa eta aurrekontuetan nola zehaztu behar diren koordinatzea, eta Ogasun eta Ekonomia Sailak ekonomiaren eta gastu publikoaren arloan egiten duen lana koordinatzea.

f) Coordinar la concreción de las iniciativas en materia de gasto público de interés para el conjunto de la Comunidad Autónoma en los programas y presupuestos de cada ejercicio, así como coordinar la actividad del Departamento de Hacienda y Economía en materia económica y de gasto público.

g) Euskal Autonomia Erkidegoko aurrezki-kutxa, banku-fundazio eta kreditu-kooperatiben antolaketari, dependentzia-araubideari eta araubide juridikoari lotutako berariazko baimen, onespen eta kontzesioak ematea, baldin eta indarreko legediaren arabera Autonomia Erkidegoko Administrazioaren egitekoak badira.

g) Todas aquellas funciones que impliquen actos de autorización, aprobación y concesión específicos en relación con la organización, régimen de dependencia y régimen jurídico propio de las Cajas de Ahorro, Fundaciones Bancarias y Cooperativas de Crédito de la Comunidad Autónoma del País Vasco y correspondan a la Administración de la Comunidad Autónoma de conformidad a la legislación vigente.

Edonola ere, Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrezki Kutxen Kontroleko Batzordea osatzen duten ordezkariez gain, beste ordezkari bat gehiago izendatzea dagokio, Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrezki Kutxei buruzko ekainaren 14ko 11/2012 Legearen 66. artikuluan xedatutakoaren arabera.

En todo caso, le corresponderá designar la persona representante adicional a los que constituyen la Comisión de Control de las Cajas de Ahorro de la Comunidad Autónoma del País Vasco, a la que se refiere el artículo 66 de la Ley 11/2012, de 14 de junio, de Cajas de Ahorro de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

h) Arauak hausteagatik aurrezki-kutxek, banku-fundazioek eta kreditu-kooperatibek eragindako zehapenak proposatzea eskumena duen organoari, eta zehapenei dagozkien espedienteak izapidetzea, indarrean dagoen legediaren arabera.

h) Proponer al órgano competente las sanciones en que pudieran incurrir las Cajas de Ahorro, las Fundaciones Bancarias y las Cooperativas de Crédito por la comisión de infracciones, de acuerdo con la normativa vigente, así como tramitar los expedientes correspondientes.

i) Aseguruen bitartekaritzako jarduna dagokion erregistroan inskribatzea eta baliogabetzea.

i) Las inscripciones y cancelaciones relativas a las actividades de mediación de seguros en los registros correspondientes.

j) Aurrerakinak eskatzea, autonomia-erkidegoko erakunde komunen eta lurralde historikoetako foru-organoen arteko harremanei buruzko azaroaren 25eko 27/1983 Legearen 25.2 artikuluari jarraituz.

j) La solicitud de anticipos y la concesión, en su caso, de aplazamientos a que se refiere el artículo 25.2 de la Ley 27/1983, de 25 de noviembre, de Relaciones entre las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma y los Órganos Forales de sus Territorios Históricos.

k) Diruzaintza-arloan eskumena daukan sailak eragindako zorrak atzeratzeko edo zatika ordaintzeko eskabideak izapidetu eta ebaztea, borondatezko epean zein betearazpenekoan, bermea jartzea eskatzen denean, betiere aplikatu beharreko araudiaren arabera.

k) La tramitación y resolución de solicitudes de aplazamiento y de fraccionamiento de deudas atribuidas al departamento competente en materia de tesorería, tanto en periodo voluntario como ejecutivo, cuando se exija la aportación de garantías, según la normativa aplicable.

l) Finantzen arloan Euskal Autonomia Erkidegoan indarreko araudiak Ogasun eta Ekonomia Sailari agindutako egitekoak betetzea, bermeak formalizatu, aldatu eta berresteari buruzkoak.

l) Las funciones atribuidas al Departamento de Hacienda y Economía por la normativa vigente en materia de finanzas de la Comunidad Autónoma de Euskadi, relativas a la formalización, modificación y ratificación de las garantías.

m) Finantzen arloan Euskal Autonomia Erkidegoaren gain utzitako harremanak koordinatzea, eta gai horretan eskumena duten organoetan erkidegoaren ordezkari izatea, bereziki Balore Merkatuaren Batzorde Nazionalean eta edozein arlotako finantza-erakundeetan.

m) Coordinar las relaciones de ámbito financiero atribuidas a la Comunidad Autónoma del País Vasco y la representación de ésta en los órganos competentes en la materia, en particular la Comisión Nacional del Mercado de Valores y las instituciones financieras de cualquier ámbito.

n) Orokorrean, ekonomiari, aurrekontuei, ogasunari, finantza-politikari eta finantza-erakundeekiko zein gizarte-aurreikuspeneko erakundeekiko harremanei, diruzaintzari, zorpetzeari eta bermeak emateari buruzko legeak bete daitezela ziurtatzea, horretarako beharrezko neurriak hartuz edo, hala badagokio, proposatuz, eta indarreko araudiak agintzen dizkion bestelako egiteko guztiak burutzea.

n) En general, cuidar del cumplimiento de la legislación en materia de economía, presupuestos, hacienda, política financiera y relaciones con las entidades financieras, entidades de previsión social, tesorería, endeudamiento y prestación de garantías, adoptando, o en su caso, proponiendo, las medidas precisas para ello, y ejercer cualesquiera otras funciones que le atribuya la normativa vigente.

2.– Ekonomia, Finantza eta Aurrekontu Sailburuordetzaren menpe daude, zuzenean eta hierarkikoki, Ekonomia eta Plangintza Zuzendaritza, Finantza Politikako Zuzendaritza eta Aurrekontu Zuzendaritza.

2.– De la Viceconsejería de Economía, Finanzas y Presupuestos dependen directa y jerárquicamente la Dirección de Economía y Planificación, la Dirección de Política Financiera y la Dirección de Presupuestos.

10. artikulua.– Ekonomia eta Plangintza Zuzendaritza.

Artículo 10.– Dirección de Economía y Planificación.

1.– Ekonomia eta Plangintza Zuzendaritzak, dekretu honetako 8. artikuluan adierazitakoez gain, honako egiteko hauek izango ditu:

1.– La Dirección de Economía y Planificación ejercerá, además de las funciones señaladas en el artículo 8 del presente Decreto, las siguientes:

a) Jaurlaritzaren erdi-eperako politika ekonomikoaren gidalerro eta norabideak zehaztea; sailen eta administrazio-atalen jarduna koordinatzen laguntzea, ekonomian eraginik baldin badute; eta jardun hori politika ekonomiko orokorrarekiko koherenteak izango dela zaintzea.

a) La elaboración de las directrices y orientaciones de la política económica del Gobierno a medio plazo, apoyar la coordinación de las actuaciones de departamentos y unidades administrativas que tengan una incidencia en la economía y velar por la coherencia de estas actuaciones con la política económica general.

b) Jaurlaritzaren plangintza ekonomikoak bere baitan izan behar dituen tresnak eta edukiak definitu eta sortzea, eta programa eta politika publikoen ebaluazioa sustatu eta bultzatzea, hargatik eragotzi gabe Kontrol Ekonomikoko Bulegoari barne-kontrol ekonomikoaren arloan dagozkion eskumenak.

b) La definición y elaboración de los instrumentos y contenidos que habrá de reunir la planificación económica del Gobierno, así como fomentar e impulsar la evaluación de programas y políticas públicas, sin perjuicio de las competencias que en materia de control económico interno corresponden a la Oficina de Control económico.

c) Euskal Sektore Publiko osoaren, administrazio publikoen eta azken horri atxikitako sektore publikoaren jardun ekonomiko eta finantzarioaren jarraipena eta azterketa egitea, hartara, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren urte anitzerako programazioa errazago doitu eta eguneratzeko.

c) El seguimiento y análisis de la actividad económico-financiera del conjunto del Sector Público Vasco, Administraciones Públicas y Sector Público adscrito, que facilite el reajuste y actualización de la programación plurianual de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

d) Euskal Autonomia Erkidegoa parte den gainerako erakunde publikoen jarduna planifikatzen parte hartzea, Jaurlaritzak erabakitzen duen moduan; eta gizarteko eta ekonomiako eragileek parte hartu ahal izateko moduak dinamizatu eta sustatzea, ekonomiaren egiazko plangintza hitzartua lortzeko.

d) La participación, en los términos que el Gobierno disponga, en la planificación de las actividades del resto de Instituciones Públicas en las que forme parte la Comunidad Autónoma del País Vasco, así como dinamizar y promover fórmulas de participación de los agentes sociales y económicos a fin de lograr una auténtica planificación económica concertada.

e) Indarreko arauen arabera lurraldea antolatzeko tresnak sortzeko prozesuetan parte hartzea, hain zuzen ere, eskualdearen plangintzan eragina duten eta ekonomiarekin zerikusia duten erabakietan.

e) Participar en el proceso de formación de los instrumentos de ordenación territorial, previstos en la normativa vigente, en aquellas determinaciones de trascendencia económica con repercusión e incidencia en la planificación regional.

f) Euskal ekonomiari buruzko azterlanak, txostenak eta argitalpenak egitea, bai orokorrak bai arlokakoak.

f) Realizar estudios, informes y publicaciones sobre la economía vasca, sean de carácter general o sectorial.

g) Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak egiten dituen eta jardun ekonomikoan eragina duten azterlanak koordinatzea, eta ekonomiaren arloan diharduen edozein organori laguntza teknikoa ematea, Gobernu Kontseiluak, hala badagokio, ezarritako baldintzetan.

g) Coordinar todos los estudios con incidencia en la actividad económica realizados por la Administración General de la Comunidad Autónoma y prestar apoyo técnico a cualquier órgano que opere en el campo económico, en los términos que establezca, en su caso, el Consejo de Gobierno.

h) Ikerketa ekonomikorako metodoak garatzea, bereziki euskal ekonomiarako ereduak eta ekonomia horren arloetarako edota zatietarako ereduak.

h) Desarrollar métodos de investigación económica, y en particular, de modelos de la economía vasca y de sectores y/o segmentos de la misma.

i) Euskal Autonomia Erkidegoaren egoera ekonomikoari buruzko urteroko eta sei hileroko txostenak egitea. Txosten horiek Euskadiko aurrekontu-erregimenaren arauetan eta Euskadiko Gizarte eta Ekonomia Kontseiluaren arauetan daude aurreikusita.

i) Elaborar los informes, anual y semestral, sobre la situación económica de la Comunidad Autónoma del País Vasco previstos en la normativa reguladora del régimen presupuestario de Euskadi y del Consejo Económico y Social Vasco.

j) Euskal Autonomia Erkidegoko ekonomia eta politika ekonomikoaren egoeraren eta eboluzio orokor eta sektorialaren jarraipena egitea –erkidegoarena zein erkidegoan eragina duenarena– baita nazioko eta nazioarteko koiuntura ekonomikoarena ere, aurreikuspen-teknikak sortuz eta erabiliz eta koiuntura ekonomikoari buruzko azterlanak, txostenak eta argitalpenak eginez.

j) Efectuar el seguimiento de la situación y evolución global y sectorial de la economía y de la política económica del País Vasco, o con incidencia en el mismo, así como de la coyuntura económica nacional e internacional, mediante la elaboración y utilización de técnicas de previsión y la realización de análisis, informes y publicaciones sobre coyuntura económica.

k) Jaurlaritzak, urteko aurrekontua baino haratago, aparteko ekonomia- eta finantza-neurririk hartu behar badu, neurri horiek aztertu eta analizatzea.

k) Estudio y análisis de las medidas económico-financieras excepcionales del Gobierno que trascienden el marco presupuestario anual.

l) Sailaren estatistikak ekoizteko lanak bultzatzea, proposatzea eta garatzea, hargatik eragotzi gabe Euskal Estatistika Erakundearen (EEE) eskumenak.

l) El impulso, propuesta y desarrollo de la producción estadística del departamento, sin perjuicio de las competencias del Euskal Estatistika Erakundea / Instituto Vasco de Estadística (EEE/IVE).

m) Euskadik Europar Batasunean izan behar duen Esparru Estrategikorako proposamena egitea, eta Euskadirako Estatu Laguntzen Maparako proposamena egitea, erkidegoko bete beharreko arauetan jartzen duen moduan.

m) Elaborar la propuesta del Marco Estratégico del País Vasco en la Unión Europea, así como elaborar la propuesta de Mapa de las Ayudas de Estado con finalidad regional del País Vasco, de acuerdo con la normativa comunitaria que resulte de aplicación.

n) Euskal Autonomia Erkidegoan Europar Batasunaren esku-hartze programak eta ekimenak lantzea, horien jarraipena egitea eta kontrolatzea, europar eskualde-politikaren arloan, nekazaritza, arrantza eta elikagaietan eskumena duten sailek lantzen dituzten programak eta ekimenak izan ezik.

n) Elaboración, seguimiento y control de los Programas e Iniciativas de Intervención Comunitaria en la Comunidad Autónoma del País Vasco, en materia de política regional europea, salvo aquellos programas e iniciativas cuya elaboración corresponda a los departamentos competentes en materia de agricultura, pesca y alimentación.

o) Europar Batasuneko politika ekonomikoaren eta, batez ere, eskualde-politikaren bilakaera eta garapenaren gaineko informazioa Jaurlaritzari ematea.

o) Informar al Gobierno sobre la evolución y desarrollo de la política económica europea y, especialmente, de la política regional.

p) Euskal Autonomia Erkidegoko barneko eskualde-politikari buruzko programak egin, proposatu eta kudeatzea.

p) La elaboración, propuesta y gestión de programas en materia de política regional interna de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

2.– Euskadiko Prezioen Batzordea eta Saileko Estatistikarako Organo Berezia ere Ekonomia eta Plangintza Zuzendaritzari atxikita daude.

2.– Se adscriben a la Dirección de Economía y Planificación la Comisión de Precios de Euskadi y el Órgano Estadístico Específico del departamento.

11. artikulua.– Finantza Politikako Zuzendaritza.

Artículo 11.– Dirección de Política Financiera.

Finantza Politikako Zuzendaritzak, dekretu honetako 8. artikuluan adierazitakoez gain, honako eskudantziak izango ditu:

La Dirección de Política Financiera ejercerá, además de las atribuciones señaladas en el artículo 8 del presente Decreto, las siguientes:

a) Aurrezki-kutxen, banku-fundazioen eta kreditu-kooperatiben antolaketa, mendekotasun-araubide eta araubide juridikoari dagokienez indarreko legeriaren arabera Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren esku dauden egitekoak, dekretu honen 9. artikuluko 1.g) atalean daudenak izan ezik. Bereziki, erakunde horiek Ogasun eta Ekonomia Sailari bidali behar dizkioten agirien jarraipena eta gainbegiratzea egingo du.

a) Todas las que en relación con la organización, régimen de dependencia y régimen jurídico propio de las Cajas de Ahorro, Fundaciones Bancarias y Cooperativas de Crédito corresponda realizar a la Administración de la Comunidad Autónoma de conformidad a la legislación vigente y no estén comprendidas en el apartado 1.g) del artículo 9 del presente Decreto. En particular, el seguimiento y supervisión de la documentación que estas entidades deben remitir al Departamento de Hacienda y Economía.

Nolanahi ere, zuzendaritza horri dagokio Euskal Autonomia Erkidegoko aurrezki-kutxen eta kreditu-kooperatiben erregistroak kudeatu, zaindu eta bideratzea, eta, baita entitate horien zuzentza-organoetako goi-karguena ere.

En todo caso, corresponderá a esta Dirección la gestión, custodia y llevanza de los Registros de Cajas de Ahorro y Cooperativas de Crédito de Euskadi, así como el de Altos Cargos de sus órganos rectores.

b) Finantza-politikari eta finantza-erakundeekiko harremanei buruz elkarrekiko berme-baltzuen arloan autonomia-erkidegoko araudiak sailari emandako egitekoak, autonomia-erkidegoaz kanpoko administrazioekin erlazionatutakoak izan ezik, horiek sailburuari baitagozkio.

b) Las atribuidas al departamento competente en materia de política financiera y relaciones con las entidades financieras por la normativa autonómica en materia de Sociedades de Garantía Recíproca, salvo las relacionadas con Administraciones distintas a la de la Comunidad Autónoma, que corresponden al consejero o consejera.

c) Euskal Autonomia Erkidegoko araudiak diruzaintza-arloko eskumenak dituen sailari emandako egitekoak, ordainketa-aginduak bereziki, eta Euskal Autonomia Erkidegoko finantzen arloan indarreko araudiaren babespean burututako diruzaintza-eragiketen kudeaketa.

c) Las atribuidas al departamento competente en materia de tesorería por la normativa autonómica, en especial el mandamiento de pagos, y la gestión de las operaciones de tesorería realizadas al amparo de la normativa vigente en materia de finanzas de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

d) Zerga bidezkoak ez diren zuzenbide publikoko diru-sarreren bilketaren kudeaketa zuzentzea borondatezko epean, prezio publikoak izan ezik. Diru-bilketaren kudeaketa betearazpen-epean, edozein kontzeptugatik, baita zorra erantzule subsidiarioei bideratzea ere. Halaber, Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Diru-bilketari buruzko Erregelamenduan diruzaintza-alorrean eskumena duen sailari esleitutako eskumenak dagozkio, Ekonomia, Finantza eta Aurrekontu Sailburuordetzari esleitutakoak izan ezik.

d) La dirección de la gestión recaudatoria, en período voluntario, de ingresos de derecho público no tributarios, excepto precios públicos. La gestión recaudatoria, en período ejecutivo, por cualquier concepto, incluida la derivación de la deuda a los responsables subsidiarios. Asimismo, le corresponden todas las competencias atribuidas en el Reglamento de Recaudación de la Hacienda General del País Vasco al departamento competente en materia de tesorería, salvo las atribuidas a la Viceconsejería de Economía, Finanzas y Presupuestos.

e) Euskadiko Zor Publikoaren eta kreditu- edo mailegu-eragiketen kudeaketa osoa; sailburuak baimendutako zorpetze-eragiketek zein ezaugarri izango duten zehaztea; eta zuzenbide pribatuko erakunde publikoen eta sozietate publikoen zorpetze-eragiketak baimentzea.

e) La gestión integral de la Deuda Pública de Euskadi y de las operaciones de crédito o de préstamo; la determinación de las características de las operaciones accesorias al endeudamiento autorizadas por el consejero o consejera; y la autorización de operaciones de endeudamiento de entes públicos de derecho privado y sociedades públicas.

f) Emandako Bermeen Erregistroaren kudeaketa. Hala ere, zuzenbide pribatuko erakunde publikoek eta sozietate publikoek bermeak eman ahal izateko baimena sailburuak eman behar du.

f) La gestión del Registro de Garantías Prestadas. No obstante, la autorización para la prestación de garantías por los entes públicos de derecho privado y por las sociedades públicas, corresponde al consejero o consejera.

g) Euskal Autonomia Erkidegoko Baloreak Kontratatzeko Zentroen araubide juridikoa arautzen duen araudiaren arabera Ogasun eta Ekonomia Sailari dagozkion eskudantziak, arau-hauste oso astunengatik zehapenak ezartzeko ahalmena izan ezik, ahalmen hori sailburuarena baita.

g) Las atribuidas al Departamento de Hacienda y Economía en la normativa reguladora del régimen jurídico de los Centros de Contratación de Valores en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco, salvo la imposición de sanciones por infracciones muy graves que corresponde al consejero o consejera.

h) Ogasun eta Ekonomia Sailaren eskumeneko diren finantzen, finantza-entitateekiko harremanen eta diru-zaintzaren inguruko prozedurak izapidetzea, horiek ebaztea berari ez dagokionean, eta indarreko araudiak esleitzen dizkion bestelako egitekoak burutzea.

h) La tramitación de todos los procedimientos cuya resolución no le corresponda y pertenezca a la competencia del Departamento de Hacienda y Economía en materia de finanzas, relaciones con las entidades financieras y en materia de tesorería, así como ejercer cualesquiera otras funciones que le atribuya la normativa vigente.

i) Erregistroak kudeatu, jardueren jarraipena egin, ikuskatu, zigor-espedienteak izapidetu eta aseguru-bitartekarien arloan burutu beharreko gainerako egitekoak gauzatzea, Ekonomia, Finantza eta Aurrekontu Sailburuordetzari esleitutakoak eta zehapen-ahalmena erabiltzea –erregistro-inskripzioa baliogabetzea badakar– izan ezik, hori sailburuordeari baitagokio.

i) La llevanza de registros, el seguimiento de actividad, la inspección, la tramitación de expedientes sancionadores y todas las demás de ejecución en materia de mediadores de seguros, salvo las atribuidas a la Viceconsejería de Economía, Finanzas y Presupuestos y la capacidad sancionadora en los casos en que la misma conlleva cancelación de la inscripción registral que corresponderá al Viceconsejero o Viceconsejera.

j) Borondatezko gizarte-aurreikuspeneko erakundeei buruzko araudia betetzen den kontrolatu, gainbegiratu eta ikuskatzea, antolaketa eta funtzionamenduari eta, batez ere, erakundeen kaudimenari eta jarduera ekonomiko eta finantzarioari dagokienez.

j) El control, tutela e inspección del cumplimiento de la normativa en materia de Entidades de Previsión Social Voluntaria en relación con la organización y funcionamiento de sus órganos de gobierno, y, en particular, de la actividad económico-financiera y de la solvencia de las entidades de previsión social.

k) Borondatezko gizarte-aurreikuspeneko erakundeek Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioari igorri behar dioten ekonomia- eta finantza-dokumentazioa arautu, garatu, horren jarraipena egin eta gainbegiratzea, baita borondatezko gizarte- aurreikuspeneko erakundeen sustapen- eta garapen-programak landu eta kudeatzea ere.

k) La regulación, desarrollo, seguimiento y supervisión de la documentación económico-financiera que las entidades de previsión social deben remitir a la Administración de la Comunidad Autónoma, así como la elaboración y gestión de los programas de fomento, promoción y desarrollo de las Entidades de Previsión Social Voluntaria.

l) Euskal Autonomia Erkidegoan gizarte-aurreikuspen osagarriaren arloan politika publiko orokorrak ikertu, aztertu, diseinatu eta proposatzea, baita Euskadiko Borondatezko Gizarte Aurreikuspeneko Erakundeen Erregistroa zuzendu, antolatu eta kudeatzea ere.

l) El estudio, análisis, diseño y propuesta de políticas públicas generales en materia de previsión social complementaria en la Comunidad Autónoma del País Vasco, así como dirigir, organizar y gestionar el Registro de las Entidades de Previsión Social Voluntaria de Euskadi.

12. artikulua.– Aurrekontu Zuzendaritza.

Artículo 12.– Dirección de Presupuestos.

Aurrekontu Zuzendaritzak, dekretu honetako 8. artikuluan adierazitakoez gain, honako zereginak izango ditu:

La Dirección de Presupuestos ejercerá, además de las funciones señaladas en el artículo 8 del presente Decreto, las siguientes:

a) Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoaren organo eta erakundeen aurrekontu-egitura prestatu eta dagokion organo eskudunari proposatzea, onets dezan.

a) Elaborar y proponer para su aprobación por el órgano competente la estructura presupuestaria relativa a los órganos y entidades pertenecientes al sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

b) Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publiko osoari aplikatzeko aurrekontu-egonkortasunaren printzipioaren urteko eta urte anitzeko prestaketa gauzatu, eta erabakitako egonkortasun-helburuen jarraipenean Euskal Autonomia Erkidegoari aplikagarri zaizkion gastu- eta gardentasun-arauen bidezko jarraipena egitea.

b) Instrumentación anual y plurianual del principio de estabilidad presupuestaria aplicable al sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi en su integridad y su seguimiento a través de las reglas de gasto y transparencia aplicables a la Comunidad Autónoma de Euskadi en seguimiento de los objetivos de estabilidad acordados.

c) Urteko aurrekontu-ikuspenak prestatzea, nola diru-sarrerenak hala gastuenak, bai eta Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorretako baliabideen esleipen organiko, ekonomiko eta funtzionala proposatzeko behar diren azterlan eta txostenak egitea ere.

c) Elaboración de los escenarios presupuestarios anuales, tanto de ingresos como de gastos, y los estudios e informes necesarios a fin de proponer la asignación orgánica, económica y funcional de los recursos en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

d) Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoaren aurrekontu orokorren aurreproiektuak egituratzeko oinarri izango diren gidalerro ekonomikoak garatu eta gidalerro teknikoak prestatzea, dagokion organo eskudunak onesteko.

d) Desarrollo de las directrices económicas y elaboración de las directrices técnicas por las que se guiará la confección de los anteproyectos de Presupuestos Generales de las entidades que componen el sector público de la Comunidad Autónoma, para su aprobación por el órgano competente.

e) Aurrekontuak prestatzeko teknika modernoak jartzeko beharrezko azterlanak egitea eta Autonomia Erkidegoko Administrazioaren organoetan ezartzea, lortu beharreko helburuak behar bezala identifikatzeko, helburuak zenbateraino bete diren ikusteko adierazle operatiboak formulatzeko eta gastu-programen emaitzen ebaluazioa egiteko programaz programako aurrekontuaren arabera, aukerak nahiz jarri beharreko baliabide globalak aztertuz eta zehaztuz.

e) Estudio e implantación en los órganos de la Administración de la Comunidad Autónoma de las modernas técnicas de presupuestación con el fin de conseguir la identificación adecuada de objetivos a alcanzar, la formulación de indicadores operativos para la medición del logro de los objetivos y una evaluación de resultados de los programas de gasto en consonancia con la presupuestación por Programas, estudiando y delimitando las opciones a tomar y los recursos globales a dedicar.

f) Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorretan jasotako helburuak bete ahal izateko ekintzen betearazpenari jarraipena egin eta bultzada ematea, aurreikusitako xede horiek betetzeko bidea emango duten neurriak proposatuz eta, hala badagokio, baliabideak berresleitzea aurrekontuetako diru-sarrerak eta gastuak optimizatu ahal izateko.

f) El seguimiento e impulso de la ejecución de las acciones para el cumplimiento de los objetivos contenidos en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma, proponiendo las medidas tendentes al cumplimiento de los fines previstos, así como, en su caso, a la reasignación de recursos que permitan una optimización del ingreso y gasto público presupuestarios.

g) Eduki ekonomiko esanguratsuen arau-proposamenei, planei, hitzarmenei eta erabakiei buruzko beharrezko txostenak egitea, aurrekontu-eragina ebaluatzeko eta dagozkion doitze-neurriak proposatzeko, Euskal Autonomia Erkidegoko kontrol ekonomikoari eta kontabilitateari buruzko ekainaren 30eko 14/1994 Legearen 27.4 artikuluan ezarritakoarekin bat.

g) Emitir los informes que correspondan en relación con las propuestas normativas, planes, convenios y acuerdos de contenido económico relevante a fin de evaluar el impacto presupuestario y proponer las medidas de ajuste correspondiente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 27.4 de la Ley 14/1994, de 30 de junio, de control económico y contabilidad de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

h) Urte anitzeko gastuen inguruan eta aurrekontuen aldaketa ororen inguruan lege-antolamenduak Autonomia Erkidegoko Administrazioari esleitzen dizkion egitekoak, Jaurlaritzari edo bestelako organoei esleitutakoak izan ezik.

h) Las que el ordenamiento jurídico atribuya a la Administración de la Comunidad Autónoma sobre gastos plurianuales y todo tipo de modificaciones presupuestarias, a excepción de las que estuviesen conferidas al Gobierno o a otros órganos.

i) Laguntza teknikoa ematea Jaurlaritzak eta Legebiltzarrak aurrekontuen inguruan daukaten hartu-emanean.

i) La asistencia técnica en las relaciones del Gobierno con el Parlamento en materia presupuestaria.

j) Aurrekontuen inguruko prozedurak izapidetzea eta, hala badagokio, proposatzea, horiek ebaztea ez badagokio, nahiz eta Ogasun eta Ekonomia Sailaren eskumenekoak izan. Dena den, Administrazio Orokorraren Aurrekontuak osatzen dituzten aurrekontu-atalen hasierako baimena eta kudeaketa orokorra egiteko eskumena berea izango da, betiere, sail jakinei ez badagokie.

j) La tramitación y, en su caso, propuesta de todos los procedimientos en materia presupuestaria cuya resolución no le corresponda y pertenezca a la competencia del Departamento de Hacienda y Economía. En todo caso, tendrá atribuida la competencia en la autorización inicial y gestión general, en su caso, de los créditos de las Secciones presupuestarias que, no correspondiendo a departamentos concretos, formen parte integrante de los Presupuestos de la Administración General.

k) Estatuko, Aldundietako eta toki-administrazioetako aurrekontu-organoekin koordinatzea eta, egokitzen bada, elkarlanean aritzea.

k) La coordinación, en su caso, y colaboración con los órganos de presupuestación de las Administraciones estatales, forales y locales.

l) Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorrak prestatu, kudeatu, ebaluatu eta horien jarraipena egiteari buruzko beste edozein egiteko betetzea, egitekook gai hau erregulatzen duen araudian edo indarreko ordenamendu juridikoan jasotakoak eta inongo beste organori esleitu gabeak badira.

l) Cualquier otra relativa a la elaboración, gestión, evaluación y seguimiento de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma prevista en la normativa reguladora de la materia, o en el ordenamiento jurídico vigente y no atribuida a otro órgano.

2. ATALA
SECCIÓN 2.ª
OGASUN SAILBURUORDETZA
VICECONSEJERÍA DE HACIENDA

13. artikulua.– Ogasun Sailburuordetza.

Artículo 13.– Viceconsejería de Hacienda.

1.– Ogasun Sailburuordetzak erabiliko ditu, Ogasun eta Ekonomiako sailburuak zuzenduta, honako gai hauetan Ogasun eta Ekonomia Sailari esleitu zaizkion eskumenak: kontzertu ekonomikoa, estatuari eman beharreko kupoa eta lurralde historikoen ekarpenak, transferitzekoak diren eskumen eta zerbitzuen balorazioa, eta estatuarekin izan beharreko finantza-fluxuak zehaztea gai hauen inguruan: gizarte-segurantzaren finantziazioa, zerga-administrazioa eta ekonomia- eta administrazio-erreklamazioak, baita ondare eta kontratazio alorrean esleitutakoak ere. Sailburuordeari dagozkio, halaber, dekretu honetako 7. artikuluan zehaztutako egitekoak betetzea. Honako hauek dira:

1.– La Viceconsejería de Hacienda, bajo la superior dirección del Consejero o Consejera de Hacienda y Economía, ejercerá las competencias atribuidas al Departamento de Hacienda y Economía en materia de Concierto Económico, Cupo al Estado y aportaciones de los Territorios Históricos, valoración de competencias y/o servicios objeto de transferencia, así como determinación de los flujos financieros con el Estado en relación con la financiación de la Seguridad Social, administración tributaria y reclamaciones económico-administrativas, así como en materia de patrimonio y contratación, correspondiendo a su titular, además de las funciones señaladas en el artículo 7 del presente Decreto, las siguientes:

a) Ordenamendu juridikoak Autonomia Erkidegoko Administrazioari esleitzen dizkion eskumen guztiak, Kontzertu Ekonomikoaren kudeaketatik eratorritako baliabideen banaketa-sistemaren ingurukoak zein Kontzertutik eratorritako finantza-gaien ingurukoak, non eta ez dauden Eusko Jaurlaritzari edo bestelako organoren bati emanda.

a) Todas las competencias que el ordenamiento jurídico atribuya a la Administración de la Comunidad Autónoma, salvo que estuvieran conferidas al Gobierno Vasco o a otros órganos, relativas al sistema de distribución de recursos derivados de la gestión del Concierto Económico y a los aspectos de financiación derivados del mismo.

b) Euskal Gizarte Segurantzaren finantzazioaren inguruan estatuko administrazioarekin ezar daitezkeen finantza-fluxuak zein izango diren zehaztea.

b) La determinación de los flujos financieros que pudieran establecerse con la Administración del Estado en relación con la financiación de la Seguridad Social Vasca.

c) Euskal Autonomia Erkidegoaren, Estatuko Administrazioaren eta bestelako lurralde-erakunde batzuen artean transferitzekoak diren eskumenak edo zerbitzuak baloratzea.

c) Valoración de competencias y/o servicios objeto de transferencias entre la Comunidad Autónoma de Euskadi, la Administración del Estado y otros Entes Territoriales.

d) Lurralde Historikoen arteko koordinazio, harmonizazio fiskal eta lankidetzari dagokionez Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioari dagozkion zerga-alorreko eskumenak erabiltzea, ordenamendu juridikoak xedatutakoaren arabera.

d) Las competencias relativas a la coordinación, armonización fiscal y colaboración entre los Territorios Históricos que, en materia tributaria, correspondan a la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi de conformidad a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico.

e) Zerga-alorreko eta zergen araubideko eskumenak, Kontzertu Ekonomikoaren ondorioz Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioari eman zaizkionak, Eusko Jaurlaritzari emandakoak izan ezik.

e) Las competencias de naturaleza tributaria y régimen tributario propio que correspondan a la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi en virtud del Concierto Económico, salvo las conferidas al Gobierno Vasco.

f) Autonomia Erkidegoko Administrazioaren nahiz haren erakunde autonomoen organoek emandako zerga-egintza guztien ofiziozko berrikusketei buruzko espedienteak ebaztea.

f) Resolución de los expedientes relativos a la revisión de oficio de todos los actos tributarios dictados por los órganos de la Administración de la Comunidad Autónoma o de sus Organismos Autónomos.

g) Euskal Autonomia Erkidegoarekin lotuta dauden finantza-fluxu europarren jarraipena egitea.

g) El seguimiento de los flujos financieros europeos relacionados con la Comunidad Autónoma del País Vasco.

2.– Bere jurisdikzio bereziaren barruan egindako erreklamazioak ebazteko independentzia funtzionala izango duen arren, Euskadiko Ekonomia Arduralaritzako Epaitegia Ogasun eta Ekonomia Sailari atxikita dago, Ogasun Sailburuordetzaren bitartez.

2.– Sin perjuicio de su independencia funcional en la resolución de las reclamaciones de su especial jurisdicción, está adscrito al Departamento de Hacienda y Economía, a través de la Viceconsejería de Hacienda, el Tribunal Económico-Administrativo de Euskadi / Euskadiko Ekonomia-Arduralaritzako Epaitegia.

3.– Ogasun Sailburuordetzaren mende daude zuzenean eta hierarkikoki honako zuzendaritza hauek: Zerga Administrazioko Zuzendaritza, Ondare eta Kontratazio Zuzendaritza, eta Erakundeen Baliabideetako Zuzendaritza.

3.– Dependen directa y jerárquicamente de la Viceconsejería de Hacienda la Dirección de Administración Tributaria, la Dirección de Patrimonio y Contratación y la Dirección de Recursos Institucionales.

14. artikulua.– Zerga Administrazioko Zuzendaritza.

Artículo 14.– Dirección de Administración Tributaria.

Zerga Administrazioko Zuzendaritzak, dekretu honetako 8. artikuluan adierazitakoez gain, honako eskudantziak izango ditu:

La Dirección de Administración Tributaria ejercerá, además de las atribuciones señaladas en el artículo 8 del presente Decreto, las siguientes:

a) Ordenamendu juridikoak zerga-administrazioaren arloan Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrari eta Instituzionalari ematen dizkion eskumen guztiak, tasa eta kontribuzio berezien kudeaketarekin lotutako egintza administratiboak izan ezik, baldin horien egintza zergagarria ez bada Ogasun eta Ekonomia Sailaren eskumenekoa, diru-bilketa eta ekonomia- eta administrazio-erreklamazioa kanpo utzita. Atal honetan xedatutakoak ezin du erakunde autonomoek beren eskubide ekonomiko propioak administratu, kudeatu eta eraginkor egiteko duten eskumenaren aurka egin, indarreko xedapenek adierazten duten moduan.

a) Todas las competencias que el ordenamiento jurídico atribuye a la Administración General e Institucional de la Comunidad Autónoma en materia de Administración Tributaria, a excepción de los actos administrativos de gestión de tasas y contribuciones especiales, cuyo hecho imponible pertenezca a materia que no sea competencia del Departamento de Hacienda y Economía, no comprendiendo la recaudación ni la reclamación económico-administrativa. Lo dispuesto en el presente apartado se entiende sin perjuicio de la competencia de los Organismos Autónomos respecto de la administración, gestión y efectividad de sus propios derechos económicos, en los términos previstos en las disposiciones vigentes.

b) Zergadun edo ordezko gisa, Autonomia Erkidegoko Administrazioari dagozkion zerga-betebehar guztiak betetzea, bere organo guztien laguntza bilduta, sailak berak, orokorrean eta kasu bakoitzerako, ezarritako baldintzen arabera.

b) El cumplimiento de todas las obligaciones tributarias que, como contribuyente o sustituto, incumban a la Administración de la Comunidad Autónoma, con la colaboración de todos los órganos de la misma, en los términos que establezca, en general o para cada caso concreto, el propio departamento.

c) Zergadun edo ordezko gisa, erakunde autonomoei, zuzenbide pribatuko erakunde publikoei, sozietate publikoei eta Autonomia Erkidegoko Sektore Publikoko beste erakundeei dagozkien zerga-betebeharrak betetzen direla kontrolatzea eta betebehar horiei buruzko aholkuak ematea.

c) El asesoramiento y control del cumplimiento de las obligaciones tributarias que, como contribuyentes o sustitutos, incumban a los organismos autónomos, entes públicos de derecho privado, sociedades públicas y demás entes del sector público de la Comunidad Autónoma.

d) Autonomia Erkidegoko Administrazioaren nahiz bere erakunde autonomoen organoek emandako zerga-egintza guztien ofiziozko berrikusketei buruzko espedienteak izapidetzea.

d) Tramitación de los expedientes relativos a la revisión de oficio de todos los actos tributarios dictados por los órganos de la Administración de la Comunidad Autónoma o de sus organismos autónomos.

e) Zerga Koordinazioko Organoari laguntza teknikoa eta administratiboa ematea.

e) El apoyo técnico y administrativo al Órgano de Coordinación Tributaria.

f) Zerga-kontuetan Autonomia Erkidegoko Administrazioari dagozkion harmonizazio, koordinazio eta elkarlan fiskalari buruzko ikerketa, azterlan eta txostenak egitea, ordenamendu juridikoak agintzen duenaren arabera.

f) La realización de los análisis, estudios e informes, en su caso, relativos a la armonización, coordinación y colaboración fiscal que, en materia tributaria, correspondan a la Administración de la Comunidad Autónoma, de conformidad a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico.

g) Zerga-araudiak zerga-bilketan duen eraginari buruzko azterketak eta ikerlanak egitea, baita Euskal Autonomia Erkidegoan bildutako zerga-baliabideei buruzkoak ere.

g) Realización de análisis y estudios relativos a la incidencia en la recaudación impositiva de la normativa tributaria, así como los correspondientes a los recursos de naturaleza tributaria recaudados en la Comunidad Autónoma de Euskadi.

h) Autonomia Erkidegoko Administrazioaren ordezkari izatea edozein erakunde publikoren aurrean, bien artean zerga-harremanak badaude eta administrazioa, zergadun edo ordezko gisa, harreman horietako partaide bada.

h) La representación de la Administración de la Comunidad Autónoma ante cualquier ente público por razón de las relaciones tributarias en que aquélla participe como contribuyente o sustituto.

i) Kontzertu Ekonomikoaren Batzorde Mistoari babesa eta laguntza tekniko eta administratiboa ematea esleituta dituen egitekoak betetzeko, Erakundeen Baliabideetako Zuzendaritzarekin koordinatuta.

i) Asistencia y apoyo técnico y administrativo a la Comisión Mixta del Concierto Económico para el ejercicio de las funciones que tiene atribuidas, en coordinación con la Dirección de Recursos Institucionales.

j) Foru-aldundien eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren artean adosten dituzten zerga-informazioa trukatzeko baliabideak kudeatzeko organoetan parte hartzea, eta organo horietan egiten den informazio-trukaketa kudeatzea.

j) Participar en los órganos gestores de los instrumentos de intercambio de información tributaria que se acuerden entre las Diputaciones Forales y la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi y gestionar el intercambio de información que se contemple en los mismos.

15. artikulua.– Ondare eta Kontratazio Zuzendaritza.

Artículo 15.– Dirección de Patrimonio y Contratación.

Ondare eta Kontratazio Zuzendaritzak, dekretu honetako 8. artikuluan adierazitakoez gain, honako egiteko hauek izango ditu:

La Dirección de Patrimonio y Contratación ejercerá, además de las funciones señaladas en el artículo 8 del presente Decreto, las siguientes:

a) Ondare-kontuetan:

a) En materia de Patrimonio:

1) Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren titulartasuneko eta Euskadiko ondare diren ondasun eta eskubideen gaineko jabari-ahalmenak erabiltzea, ondasun eta eskubide horiek kudeatu, administratu eta ustiatzea, ordezkatu eta auzitegietatik kanpora defendatzea, betearaztea Euskadiko Ondareari buruzko Legearen testu bateginean arauturiko sailaren eskumeneko gaiei buruz Gobernu Kontseiluak hartzen dituen erabakiak, eta auzitegietan ondasunen eta eskubideen alde egitea, berariaz beste organo edo erakunderen bati agindu zaionean salbu, eta hargatik eragotzi gabe atxikitze-egintzak berekin dakartzan ahalmenak.

1) El ejercicio de las facultades dominicales sobre los bienes y derechos del patrimonio de Euskadi cuya titularidad corresponda a la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi, así como su gestión, administración y explotación, su representación y defensa extrajudicial, la ejecución de los acuerdos del Consejo de Gobierno relativos a las materias reguladas en el texto refundido de la Ley de Patrimonio de Euskadi y competencia del departamento y el ejercicio de acciones en defensa y protección de los bienes y derechos, salvo que se encuentre expresamente atribuido a otro órgano o entidad y sin perjuicio de las facultades inherentes al acto de adscripción.

2) Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren titulartasuneko eta Euskadiko ondare diren ondasunak eta eskubideak kudeatu, administratu eta ustiatzea, baldin eta beste organo edo entitate batzuei atxikita ez badaude.

2) La gestión, administración y explotación de los bienes y derechos del patrimonio de Euskadi cuya titularidad corresponda a la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi que no se encuentren adscritos a otros órganos o entidades.

3) Euskadiko ondare diren ondasun eta eskubideen lotura, lotura eza, atxikipena, atxikipena kentzea eta helburua aldatzea, bai eta higiezinen errentamendua ere, Euskadiko Ondareari buruzko Legearen testu bateginean xedatzen den bezala.

3) La afectación, desafectación, adscripción, desadscripción y cambio de destino de los bienes y derechos del patrimonio de Euskadi, así como el arrendamiento de inmuebles, en los términos previstos en el texto refundido de la Ley de Patrimonio de Euskadi.

4) Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioari edozein eratako enpresa eta sozietatetan partaide izateagatik dagozkion eskubideak erabiltzea, beste organo bati berariaz izendatu zaizkion kasuetan izan ezik.

4) El ejercicio de los derechos que corresponden a la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi como partícipe en empresas y sociedades de cualquier clase, salvo que se hayan atribuido expresamente a otro órgano.

5) Ustez Euskal Autonomia Erkidegoaren Ondarearen parte diren ondasun eta eskubideen ikerketa egitea; edozein tituluren bidez horiek erabiltzeko baimena duen pertsona edo erakunderen erabilpena ikertzea; banatzea eta mugak zehaztea; babestu, defendatu, eta errebindikatzea, zigor-ahalmenak erabiltzea eta horiekiko erantzukizunak eskatzea.

5) La investigación de cuantos bienes y derechos se presuma formen parte del Patrimonio de Euskadi; la investigación de su utilización por cualquier persona o ente cuyo uso tenga atribuido por cualquier título; su deslinde y amojonamiento; su protección, defensa y reivindicación, así como las facultades sancionadoras y de exigencia de responsabilidades en relación con los mismos.

6) Euskal Autonomia Erkidegoaren Ondarearen aurkako ekintzak jurisdikzio penalari jakinaraztea, delitu edo falta izan badaitezke.

6) Dar cuenta a la jurisdicción penal de cuantos hechos relativos al Patrimonio de Euskadi tenga conocimiento y pudieran ser constitutivos de delito o falta.

7) Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren Ondarea osatzen duten Ondasun eta Eskubideen Errolda Nagusia egin eta eguneratzea, eta, halaber, horien egoera fisikoa eta juridikoa finkatzea eta dagozkien erregistro publikoetan inskribatzea.

7) La confección y actualización del Inventario General de bienes y derechos del Patrimonio de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi, la depuración de su estado físico y jurídico y su inscripción en los Registros Públicos correspondientes.

8) Ondarearen arloan Ogasun eta Ekonomia Sailaren eskumenekoak diren prozedura guztiak izapidetu eta dagozkien agiriak formalizatzea; eta Euskal Autonomia Erkidegoaren Ondarearen ondasun edo eskubideak adierazten edo gauzatzen dituzten agiri, eskritura, titulu eta balore guztiak eduki eta zaintzea.

8) La tramitación de todos los procedimientos y la formalización de los correspondientes documentos que, en materia de patrimonio, sean competencia del Departamento de Hacienda y Economía, así como la tenencia y custodia de todos los documentos, escrituras o títulos valores en que se representen o materialicen bienes o derechos del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

9) Eskubide ukiezinak eskuratzeari, aldatzeari edo besterentzeari buruzko espedienteak izapidetzea, Interneteko domeinu-izenak erreserbatzeari eta aldatzeari buruzkoak barne.

9) La tramitación de los expedientes en virtud de los cuales se adquieran, modifiquen o enajenen derechos incorporales, incluida la reserva y cambios de titularidad de dominios de Internet.

10) Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren jabetza publiko edo pribatuko ondasun eta eskubideen arloan indarreko arauek ematen dioten beste edozein eskumen.

10) Cualquier otra competencia que le atribuya la normativa vigente en materia de bienes y derechos de dominio público o privado de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

b) Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioan kontratazio- araubidea garatu eta koordinatzen duen zentro zuzentzaile denez, orokorrean Ogasun eta Ekonomia Sailari dagozkion eskumenak izango ditu. Arlo horri dagokionez, jardunerako eta barne-antolaketarako arauak ezar ditzake kontratazio-espedienteak izapidetzeko eta kontratuen eta kontratisten erregistroko kontuetarako.

b) Como centro directivo que desarrolla y coordina el régimen de contratación en el seno de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco, ostentará, con carácter general, las competencias derivadas de tal función que corresponden al Departamento de Hacienda y Economía, pudiendo establecer, a tales efectos, normas de funcionamiento y organización interna en la tramitación de expedientes de contratación y registro de contratos y contratistas.

c) Hauek ere badagozkio:

c) Asimismo, le corresponde:

1) Kontratazio Batzorde Nagusiaren eskumeneko kontratazio- espedienteak izapidetzea, Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoaren kontratazio-araubidea arautzen duen araudiarekin bat etorriz.

1) La tramitación de los expedientes de contratación que sean competencia de la Comisión Central de Contratación, de conformidad con la normativa reguladora del régimen de la contratación del Sector Público de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

2) Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoko botere esleitzaileen kontratu-jardueraren alorrean kontratazio-araubidearen gainean indarrean dagoen legedian xedatzen diren txostenak egitea.

2) La emisión de los informes que en el ámbito de la actividad contractual de los poderes adjudicadores del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi se establezcan en la legislación vigente en materia de régimen de la contratación.

3) Sektore publikoan integratutako erakundeei bultzada, laguntza eta aholkuak ematea kontratazioaren arloan. Eskumen hori baliatzeari dagokionez, hauek dagozkio:

3) El impulso, apoyo y asesoramiento en materia de contratación a las entidades integradas en el sector público. En el ejercicio de esta competencia le corresponde:

– Kontratazioaren alorrean beharrezkotzat jotzen diren arau-proiektuak sustatzea, kontratazio publikoan orokorrean aplika daitezen.

– Impulsar los proyectos normativos que sean precisos en el ámbito de la contratación para su aplicación general a la contratación pública.

– Kontratazioaren alorrean zirkularrak egiteko eta gomendioak emateko ahalmena.

– La facultad de emitir circulares y aprobar recomendaciones en materia de contratación.

– Kontratazio publikoaren alorrean bitarteko elektronikoak eta informatikoak ezar daitezen sustatzea eta bitarteko horiek garatzea.

– El impulso y desarrollo de la implantación de medios electrónicos e informáticos en la contratación pública.

– Euskal Autonomia Erkidegoko Kontratazio Publikoaren Aholku Batzordeari iritzia eskatzea, titularraren bidez, garrantzi bereziko edo botere esleitzaileentzako interes orokorreko gaien inguruan, aholku-organo horren iritzia –txosten, gomendio edo orokorrean aplikatu beharreko irizpideak ezarriz– beharrezkoa, egokia edo komenigarria dela uste duenean.

– Elevar, a través de su titular, al conocimiento de la Junta Asesora de Contratación Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi las cuestiones que, por su especial importancia o por tener interés de carácter general para los poderes adjudicadores, considere necesario, oportuno o conveniente el pronunciamiento expreso de este órgano consultivo mediante la emisión de informes o la adopción de recomendaciones o criterios de general aplicación.

– Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoko erakundeei laguntza eta aholkuak ematea, hargatik eragotzi gabe erakunde horietako organoek alor horretan dituzten eskumenak.

– Apoyo y asesoramiento a las entidades del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi, sin perjuicio de las competencias en la materia de los órganos de dichas entidades.

– Laguntza teknikoa eta administratiboa ematea Euskal Autonomia Erkidegoko Kontratazio Publikoaren Aholku Batzordeari.

– Dar soporte técnico y administrativo a la Junta Asesora de Contratación Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

4) Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren eta Instituzionalaren horniduren, obren eta zerbitzuen kontratazioa kontratazio zentralizatu izendatzeko administrazio-espedientea osatu eta izapidetzea, eta mota horretakotzat jotako prestazioak eskuratzeko kontratazio irekiko espedienteak kudeatzea.

4) La conformación y tramitación del expediente administrativo para la declaración de contratación centralizada de suministros, obras y servicios en la Administración General e Institucional de la Comunidad Autónoma de Euskadi, así como la gestión de los expedientes de contratación abiertos para la adquisición de prestaciones así declaradas.

5) Euskal Autonomia Erkidegoko kontratuen eta lizitatzaile eta enpresa sailkatuen erregistroak ikuskatu eta kudeatzea.

5) La supervisión y gestión de los registros de contratos y de licitadores y empresas clasificadas de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

6) Kontratisten sailkapenari buruzko espedienteak izapidetzea.

6) La tramitación de los expedientes de clasificación de contratistas.

7) Kontratazio elektronikoaren definizio funtzionala ematea eta ezarpena koordinatzea.

7) La definición funcional y la coordinación de la implantación de la contratación electrónica.

8) Kontratazio Publikoa Euskadin plataforma kudeatu eta mantentzea.

8) La gestión y mantenimiento de la Plataforma Kontratazio Publikoa Euskadin-Contratación Pública en Euskadi.

d) Arrisku eta aseguruen kudeaketari dagokionez, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren langile, ondare eta jardunaren gainean eragina duten arriskuen azterketa, balorazio, kudeaketa eta bermeari buruzko araudian ezarritako eskumenak izango ditu.

d) En materia de gestión de riesgos y seguros tendrá atribuidas, con carácter general, las competencias que derivan de la normativa reguladora sobre análisis, valoración, gestión y garantías de los riesgos que afectan al personal, patrimonio y actividad de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

e) Lehiaketa-prozesuetan akordioak edo hitzarmenak sinatzea; dena dela, zenbait kasutan, baliteke Ogasun eta Ekonomiako sailburuak edo Gobernu Kontseiluak aurretik baimena eman behar izatea.

e) La suscripción de acuerdos o convenios en procesos concursales, sin perjuicio de la autorización previa que, en determinados supuestos, debe ejercer el Consejero o Consejera de Hacienda y Economía o el Consejo de Gobierno.

f) Ondarearen, kontratazioaren eta arrisku eta aseguruen kudeaketaren alorrean indarreko legeriak ematen dion beste edozein eskumen.

f) Cualquier otra competencia que en materia de patrimonio, contratación y gestión de riesgos y seguros le atribuya la normativa vigente.

16. artikulua.– Erakundeen Baliabideetako Zuzendaritza.

Artículo 16.– Dirección de Recursos Institucionales.

Erakundeen Baliabideetako Zuzendaritzak, dekretu honetako 8. artikuluan adierazitakoez gain, honako eskudantziak izango ditu:

La Dirección de Recursos Institucionales ejercerá, además de las atribuciones señaladas en el artículo 8 del presente Decreto, las siguientes:

a) Kontzertu Ekonomikoaren edo finantzaketako bestelako tresna juridikoen arabera, Estatuko administrazioarekin edo foru-aldundiekin dituen harremanetan Autonomia Erkidegoko Administrazioaren eskubideak edo betebeharrak kudeatu eta izapidetzea.

a) Gestión y tramitación de los derechos u obligaciones de la Administración de la Comunidad Autónoma en su relación con la Administración del Estado en virtud del Concierto Económico u otros instrumentos jurídicos de financiación y con las Diputaciones Forales.

b) Autonomia Erkidegoaren, Estatuko Administrazioaren eta bestelako lurralde-erakundeen artean transferitzekoak diren eskumen edo zerbitzuen balorazioari buruzko txostena prestatzea, eta erkidegoaren barruan balorazioak onesteko ardura duten organoei laguntza ematea.

b) La elaboración del informe de valoración de competencias y/o servicios objeto de transferencia entre la Comunidad Autónoma, la Administración del Estado y otros Entes Territoriales, así como las de apoyo a los órganos de dicha Comunidad Autónoma a los que competa aprobar las mismas.

c) Estatuko Administrazioarekin, Euskal Autonomia Erkidegoko beste administrazioekin eta beste administrazio publikoekin dituen harremanetan Autonomia Erkidegoko Administrazioak alor ekonomikoan dituen eskubide eta obligazio guztiak izapidetzea, indarreko araudiak hala agintzen duenez eta bete behar denez; alde batera utzita zerga- edo finantza-arloko eskubide eta obligazioak.

c) Tramitación de todos los derechos y obligaciones de contenido económico de la Administración de la Comunidad Autónoma en sus relaciones con la Administración del Estado, con otras Administraciones del País Vasco y otras Administraciones Públicas, en virtud y cumplimiento de la normativa vigente, a excepción de las que tengan carácter tributario o financiero.

d) Tarteko diren erakundeekin batera, kupoaren osagaien eta metodologiaren eta urteko zenbatekoaren kalkuluari eta balorazioari buruzko azterlan eta ikerlanak egitea, eta horretan arituko diren organoetan lotu beharreko arau eta akordioen metodologia eta artikulazioa zehaztea.

d) Realización de los análisis y estudios, en colaboración con las Instituciones afectadas, relativos al cálculo y valoración de los componentes del Cupo, su metodología y determinación anual, así como la metodología y articulación de la normativa necesaria y de los acuerdos a adoptar en el seno de los órganos previstos al efecto.

e) Kontzertu Ekonomikoaren Batzorde Mistoari babesa eta laguntza tekniko eta administratiboa ematea bere zereginak egiteko, Zerga Administrazioko Zuzendaritzarekin koordinazioan jardunez.

e) Asistencia y apoyo técnico y administrativo a la Comisión Mixta del Concierto Económico para el ejercicio de las funciones que tiene atribuidas, en coordinación con la Dirección de Administración Tributaria.

f) Kontzertu Ekonomikoaren baliabideak Euskal Autonomia Erkidegoko erakundeen artean banatzeko sistemari buruzko azterlan eta ikerlanak egitea, zehazki, sistemaren arauak nola egituratuko diren eta horretarako jarritako organoek arauok etengabe nola interpretatuko dituzten; halaber, baliabideak banatzeko sistemei jarraipena egin eta txostenak prestatzea, bereziki, foru aldundiek Euskadiko Ogasun Nagusira egin beharreko ekarpenei buruzkoak, hala agintzen baitute organo eskudunen akordioek eta indarreko araudiak.

f) Realización de análisis y estudios relativos al sistema de distribución de recursos procedentes del Concierto Económico entre las Instituciones de la Comunidad Autónoma del País Vasco en lo que se refiere a su instrumentación normativa y a su interpretación permanente en el seno de los órganos previstos al efecto, así como el informe y seguimiento de los sistemas de distribución de recursos y, en particular, de las aportaciones de las Diputaciones Forales a la Hacienda General del País Vasco, en orden al cumplimiento de lo dispuesto en los Acuerdos de los órganos competentes y en la normativa vigente.

g) Babesa eta laguntza tekniko eta administratiboa ematea Herri Dirubideen Euskal Kontseiluari, agindutako egitekoak bete ditzan.

g) Asistencia y apoyo técnico y administrativo al Consejo Vasco de Finanzas Públicas para el ejercicio de las funciones que tiene atribuidas.

h) Kontzertu Ekonomikoan eta bestelako finantzaketa-sistema orokorretan bildutako zergei buruzko araudiak finantzaketa-arloan duen eraginari buruzko ikerketa eta azterlanak egitea, baita Euskal Autonomia Erkidegokoan bildutako zerga-baliabideei dagozkienak ere, honela, Euskal Autonomia Erkidegoaren finantzaketa-sistemaren jarraipena egitea ahalbidetuz, gainerako Administrazio Publikoekin alderatuta.

h) Realización de análisis y estudios relativos a la incidencia en materia de financiación de la normativa tributaria contenida en el Concierto Económico y otros sistemas generales de financiación, así como los correspondientes a los recursos de naturaleza tributaria recaudados en la Comunidad Autónoma de Euskadi que permitan el seguimiento del sistema de financiación de la misma, en comparación con otras Administraciones Públicas.

i) Euskal Autonomia Erkidegoko administrazioak erakundeetatik jasotzen dituen eskubide ekonomikoei buruzko ikerlan, azterketa eta txostenak egitea, bai eta erkidegotik kanpoko edozein iturritatik nahiz beste organo batzuek, beren lanean, ezartzen dituzten determinazioetatik autonomia-erkidegoak eskura dezakeen finantzazioaren optimizazioari buruzko ikerlan, azterketa eta txostenak ere.

i) Realización de los estudios, análisis e informes sobre los derechos económicos de procedencia institucional de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi y los relativos a la optimización de la financiación obtenible por la Comunidad Autónoma de cualesquiera fuentes extracomunitarias y de las determinaciones procedentes de otros órganos en el ejercicio de sus competencias.

j) Euskadiko administrazioek daukaten eskumen-mailaren kalkulua eta balorazioa egiteko beharrezko diren azterketa eta ikerlanak egitea, udaletako finantzazioa ere barne dela, eta, orokorrean, Euskadiko administrazioen barruan, erakundeen finantzazioari eragiten dioten beste edozein egite ekonomikori buruzko azterketak eta ikerlanak egitea.

j) Realizar análisis y estudios relativos al cálculo y valoración de los niveles competenciales de las diferentes Administraciones del País Vasco, incluido el ámbito de la financiación municipal y, en general, cualquier otra de naturaleza económica relativo a las Administraciones del País Vasco con incidencia en el ámbito de la financiación institucional.

k) Gaiaren arabera eskumena daukaten sailekin elkarlanean jardunez, Euskal Autonomia Erkidegoarekin lotura daukaten finantza-fluxu europarrei aplikatu beharreko gidalerro eta irizpideak ezartzea.

k) Establecer, en colaboración con los departamentos competentes por razón de la materia, las directrices y criterios a seguir en relación con los flujos financieros europeos relacionados con la Comunidad Autónoma del País Vasco.

l) Europako Batzordearen Kohesio Funtsaren –edo pareko figuraren baten– kargura finantzatzekoak izan daitezkeen Euskal Autonomia Erkidegoko proposamen eta ekimenak zuzendu, prestatu, landu eta horien jarraipena egitea, gai horretan eskudun diren sailekin lankidetzan.

l) Dirección, formación, elaboración y seguimiento de las propuestas e iniciativas de la Comunidad Autónoma de Euskadi que puedan ser financiados con cargo al Fondo de Cohesión, o figura análoga, de la Comisión Europea, en coordinación con los departamentos competentes por razón de la materia.

LEHENENGO XEDAPEN GEHIGARRIA.– Ordezkapen-araubidea.
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA.– Régimen de suplencias.

Ogasun eta Ekonomia Saileko organoetako titularren lanpostuak bete gabe badaude, titularra ez badago edo gaixorik badago, eta egoera hori gertatu baino lehen eskuordetu ez baziren, honako hauek beteko dituzte horien egitekoak egoera horrek irauten duen bitartean: goragoko hurbileneko agintariek eta, era berean, lanpostu hori bete gabe dagoenean, edo titularra ez badago edo gaixorik badago, goragoko hurrengo agintariek, eta horrela gainerakoek, berariazko erabakiren batek edo lege-xedapenen batek aurkakoa agindu ezean.

En los casos de vacante, ausencia o enfermedad de las personas titulares de los órganos del Departamento de Hacienda y Economía, las competencias atribuidas a los mismos, en el supuesto de que no hayan sido delegadas antes de producirse tal situación serán ejercidas por aquellas personas que ostenten cargo superior jerárquico inmediato y, en el supuesto de vacante, enfermedad o ausencia de éstas, por aquellas con cargo superior jerárquico siguiente, y así sucesivamente, salvo disposición o resolución expresa en contrario.

BIGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA.– Borondatezko Gizarte Aurreikuspeneko Erakundeak.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA.– Entidades de Previsión Social Voluntaria.

Indarreko arauek EAEko Gizarte Aurreikuspeneko arloan dagoeneko deseginda dagoen Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Sailari egiten dizkioten aipamenak Ogasun eta Ekonomia Sailari egindakotzat joko dira, hain zuzen ere, dekretu honetan eta aplikagarri zaizkion arauetan sail honi esleitutako eskumenei dagokienez.

Las alusiones que la normativa vigente en materia de entidades de previsión social voluntaria en la Comunidad Autónoma realiza al Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social se entenderán realizadas al Departamento de Hacienda y Economía en lo que se refiera a las competencias atribuidas a este departamento en el presente Decreto y en la normativa de aplicación.

XEDAPEN INDARGABETZAILEA
DISPOSICIÓN DEROGATORIA

1.– Indargabetu egiten dira Ogasun eta Finantza Saila zenaren egitura eta egitekoak ezartzen dituen apirilaren 9ko 192/2013 Dekretua eta dekretu honetan ezarritakoari aurka egiten dioten maila bereko zein beheragoko xedapenak.

1.– Queda derogado el Decreto 192/2013, de 9 de abril, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del extinto Departamento de Hacienda y Finanzas, así como cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en el presente Decreto.

2.– Halaber, indargabetu egiten da Ogasun eta Finantzetako sailburuordearen 2006ko urriaren 16ko Ebazpena. Ebazpen horren bidez, trafikoko isunen ondorio diren zorrak betearazpen-epean geroratzeko izapideak eskuordetzen dira.

2.– Asimismo, se deroga la Resolución de 16 de octubre de 2006, del Viceconsejero de Hacienda y Finanzas, por la que se delega la tramitación de los aplazamientos, en periodo ejecutivo, de las deudas derivadas de sanciones de tráfico.

AZKEN XEDAPENETATIK LEHENENGOA.– Lanpostuen zerrendak.
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA.– Relaciones de puestos de trabajo.

Dekretu honetan ezarritako egitura organikoak lanpostuen zerrendetan eragingo dituen aldaketak funtzio publikoaren alorreko organo eskudunek egindako ereduzko agirian jasoko dira, zeinean zerrenda horiei buruzko informazioa aldiro eguneratuko baita.

Las modificaciones de las relaciones de puestos de trabajo derivadas de la estructura orgánica establecida por el presente Decreto se harán constar en el documento tipo elaborado al efecto por los órganos competentes en materia de función pública en el que actualicen periódicamente la información sobre las mismas.

AZKEN XEDAPENETATIK BIGARRENA.– Garapena eta aplikazioa.
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA.– Desarrollo y aplicación.

Baimena ematen zaio Ogasun eta Ekonomiako sailburuari dekretu hau garatzeko eta aplikatzeko beharrezkoak diren xedapenak emateko eta zuzendaritzaren mailara heltzen ez diren unitate organikoak bateratu, sortu edo desagerrarazteko, baldin eta horrek gastuak areagotzen ez baditu.

Se autoriza al Consejero o Consejera de Hacienda y Economía para dictar cuantas disposiciones fuesen necesarias para el desarrollo y aplicación de este Decreto, así como para agrupar, crear o suprimir unidades orgánicas de rango inferior a Dirección, siempre que ello no suponga un incremento de gasto.

AZKEN XEDAPENETATIK HIRUGARRENA.– Indarrean sartzea.
DISPOSICIÓN FINAL TERCERA.– Entrada en vigor.

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunean sartuko da indarrean dekretu hau.

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteizen, 2017ko ekainaren 13an.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 13 de junio de 2017.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

Ogasun eta Ekonomiako sailburua,

El Consejero de Hacienda y Economía,

PEDRO MARÍA AZPIAZU URIARTE.

PEDRO MARÍA AZPIAZU URIARTE.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común