Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

54. zk., 2018ko martxoaren 16a, ostirala

N.º 54, viernes 16 de marzo de 2018


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

HEZKUNTZA SAILA
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
1422
1422

24/2018 DEKRETUA, otsailaren 20koa, zeinaren bidez ezartzen baita Elektromedikuntza Klinikoko goi-mailako teknikariaren tituluari dagokion curriculuma.

DECRETO 24/2018, de 20 de febrero, por el que se establece el currículo correspondiente al título de Técnico Superior de Electromedicina Clínica.

Ekainaren 19ko 5/2002 Lege Organikoak, Kualifikazioei eta Lanbide Heziketari buruzkoak, 10.1 artikuluan arautzen du Estatuko Administrazio Orokorrak finkatuko dituela Lanbide Kualifikazioen Katalogo Nazionalean adierazitako lanbide-prestakuntzako eskaintzak osatuko dituzten profesionaltasun-ziurtagiriak eta -tituluak; betiere, Konstituzioaren 149.1.30 eta 7. artikuluan xedatutakoaren arabera eta Lanbide Heziketaren Kontseilu Nagusiari kontsultatu ondoren.

La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, establece en el artículo 10.1 que la Administración General del Estado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 149.1.30.ª y 7.ª de la Constitución, y previa consulta al Consejo General de la Formación Profesional, determinará los títulos y los certificados de profesionalidad, que constituirán las ofertas de Formación Profesional referidas al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales.

Hezkuntzari buruzko 2/2006 Lege Organikoak, maiatzaren 3koak, 39.6 artikuluan xedatzen du Espainiako Gobernuak, autonomia-erkidegoei kontsultatu ostean, Lanbide Heziketako ikasketei dagozkien titulazioak ezarriko dituela, baita titulazio horietako bakoitzaren curriculumaren oinarrizko alderdiak ere.

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, dispone en el artículo 39.6 que el Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas, establecerá las titulaciones correspondientes a los estudios de Formación Profesional, así como los aspectos básicos del currículo de cada una de ellas.

Martxoaren 4ko 2/2011 Legeak, Ekonomia Jasangarriarenak, eta eta haren osagarri den martxoaren 11ko 4/2011 Lege Organikoak –Kualifikazioei eta Lanbide Heziketari buruzko 5/2002 Lege Organikoa eta Hezkuntzari buruzko 2/2006 Lege Organikoa aldatzen ditu– hainbat lege-aldaketa adierazgarri egin dituzte, bestelako ekonomia baten garapena sustatzeko eta bizkortzeko. Aldaketa horiek egin behar dira, baldin eta ekonomia lehiakorragoa eta berritzaileagoa izango baldin bada, hau da, produkzio-sektore tradizionalak berritzeko gauza izango baldin bada eta kalitatezko enplegu egonkorra eskatzen duten beste jarduera batzuk hartzeko bidea egingo baldin badu.

La Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, y la Ley Orgánica 4/2011, de 11 de marzo, complementaria de la Ley de Economía Sostenible, por la que se modifican las Leyes Orgánicas 5/2002, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, y 2/2006, de Educación, han introducido un ambicioso conjunto de cambios legislativos necesarios para incentivar y acelerar el desarrollo de una economía más competitiva, más innovadora, capaz de renovar los sectores productivos tradicionales y abrirse camino hacia las nuevas actividades demandantes de empleo, estables y de calidad.

Hezkuntza-sistemako Lanbide Heziketaren antolamendu orokorra ezartzen duen uztailaren 29ko 1147/2011 Errege Dekretuaren 9. artikuluan definitzen da Lanbide Heziketako tituluen egitura. Horretarako, Lanbide Kualifikazioen Katalogo Nazionala, Europar Batasunak finkatutako zuzentarauak, eta gizarte-intereseko beste alderdi batzuk hartu dira kontuan. Titulu horien lanbide-profila zehazten du errege-dekretu horren 7. artikuluak. Lanbide-profil horretan sartuko dira konpetentzia orokorra, konpetentzia profesionalak, pertsonalak eta sozialak eta, hala badagokio, Lanbide Kualifikazioen Katalogo Nazionalaren konpetentzia-atalak. Horrenbestez, osatutako lanbide-kualifikazio bat, gutxienez, hartuko du barnean titulu bakoitzak; betiere, Lanbide Heziketako tituluek produkzio-sistemaren beharrei eta herritartasun demokratikoa gauzatzeko aukera emango duten balio pertsonal eta sozialei eraginkortasunez erantzuteko.

El Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la Ordenación General de la Formación Profesional del Sistema Educativo, define en el artículo 9, la estructura de los títulos de formación profesional, tomando como base el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, las directrices fijadas por la Unión Europea y otros aspectos de interés social. El artículo 7 concreta el perfil profesional de dichos títulos, que incluirá la competencia general, las competencias profesionales, personales y sociales, las cualificaciones y, en su caso, las unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en los títulos, de modo que cada título incorporará, al menos, una cualificación profesional completa, con el fin de lograr que los títulos de formación profesional respondan de forma efectiva a las necesidades demandadas por el sistema productivo y a los valores personales y sociales que permitan ejercer una ciudadanía democrática.

Bestalde, 1147/2011 Errege Dekretuak, Hezkuntza Sistemako Lanbide Heziketaren antolamendu orokorra ezartzen duenak, 8. artikuluaren 2. zenbakian xedatzen du hezkuntza-administrazioek ezarriko dituztela Lanbide Heziketako irakaskuntzen curriculumak. Edonola ere, errege-dekretu horretan bertan xedatutakoa eta titulu bakoitza erregulatzen duten arauetan xedatutakoa bete behar dute.

Por otro lado, el artículo 8, apartado 2, del precitado Real Decreto 1147/2011, de 29 de junio, por el que se establece la Ordenación General de la Formación Profesional del Sistema Educativo, dispone que las Administraciones educativas establecerán los currículos de las enseñanzas de Formación Profesional respetando lo en él dispuesto y en las normas que regulen los títulos respectivos.

Irailaren 21eko 838/2015 Errege Dekretuak Elektromedikuntza Klinikoko goi-mailako teknikariaren titulua ezarri eta haren gutxieneko irakaskuntzak finkatzen ditu.

El Real Decreto 838/2015, de 21 de septiembre, establece el título de Técnico Superior en Electromedicina Clínica y fija sus enseñanzas mínimas.

Hortaz, Euskal Autonomia Erkidegoaren berezko eskumenen esparruan, honako hau adierazten du Autonomia Estatutuaren 16. artikuluak: «Konstituzioaren lehen xedapen gehigarrian ezarritakoa aplikatzeko, irakaskuntza, zabalera, maila, gradu, era eta espezialitate guztietan, Euskal Autonomia Erkidegoaren eskuduntzapean dago, Konstituzioaren 27. artikuluan ezarritakoari eta hura garatzen duten Lege Organikoei, eta 149.1.30 artikuluak Estatuari ematen dizkion ahalmenei eta hori guztia betetzeko eta bermatzeko behar den goi-inspekzioari kalterik egin gabe».

Así, en lo referente al ámbito competencial propio de la Comunidad Autónoma del País Vasco, el Estatuto de Autonomía establece en su artículo 16 que «En aplicación de lo dispuesto en la disposición adicional primera de la Constitución, es de la competencia de la Comunidad Autónoma del País Vasco la enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades, sin perjuicio del artículo 27 de la Constitución y Leyes Orgánicas que lo desarrollen, de las facultades que atribuye al Estado el artículo 149.1.30.ª de la misma y de la alta inspección necesaria para su cumplimiento y garantía».

Bestalde, otsailaren 26ko 32/2008 Dekretuak hezkuntza-sistemaren barruan Lanbide Heziketaren antolamendu orokorra ezartzen du Euskal Autonomia Erkidegorako.

Por su parte, el Decreto 32/2008, de 26 de febrero, establece la Ordenación General de la Formación Profesional del Sistema Educativo en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Azaldutako aurrekarien arabera, dekretu honen helburua da Elektromedikuntza Klinikoko goi-mailako teknikariaren tituluari dagozkion Lanbide Heziketako irakaskuntzetarako curriculuma ezartzea, Euskal Autonomia Erkidegoan; betiere, Elektromedikuntza Klinikoko goi-mailako teknikariaren titulua ezarri eta tituluaren gutxieneko irakasgaiak finkatzen dituen irailaren 21eko 838/2015 Errege Dekretuan oinarrituta.

De acuerdo con los antecedentes expuestos, el objetivo del presente Decreto es establecer para la Comunidad Autónoma del País Vasco el currículo para las enseñanzas de Formación Profesional correspondientes al título de Técnico Superior de Electromedicina Clínica, al amparo del Real Decreto 838/2015, de 21 de septiembre, por el que se establece el título de Técnico Superior de Electromedicina Clínica y se fijan sus enseñanzas mínimas.

Elektromedikuntza Klinikoko goi-mailako teknikariaren tituluaren curriculumean alderdi hauek deskribatzen dira: alde batetik, tituluak adierazten duen lanbide-profila –kualifikazioak eta konpetentzia-atalak zerrendatzen dira, eta konpetentzia profesionalak, pertsonalak eta sozialak deskribatzen dira–; eta, bestetik, tituluak biltzen dituen helburu orokorren eta lanbide-moduluen bidez, besteak beste, ezarritako irakaskuntzak –lanbide-modulu bakoitzari dagozkion ikaskuntzaren emaitzak, ebaluazio-irizpideak eta edukiak, eta horiek antolatu eta ezartzeko jarraibideak eta zehaztapenak barne hartuta–.

En el currículo del presente título de Técnico Superior de Electromedicina Clínica, se describen por un lado, el perfil profesional que referencia el título con la enumeración de cualificaciones y unidades de competencia y la descripción de las competencias profesionales, personales y sociales y por otro lado, las enseñanzas que establecen, entre otros elementos, los objetivos generales y módulos profesionales que lo componen con los resultados de aprendizaje, criterios de evaluación y contenidos de cada uno de ellos, así como directrices y determinaciones para su organización e implantación.

Profilean deskribatzen diren konpetentzia profesional, pertsonal eta sozialetan oinarrituta ezarri dira helburu orokorrak. Helburuen bidez, ikasleak heziketa-zikloaren amaieran eskuratu behar dituen gaitasunak eta lorpenak adierazten dira; hortaz, lehen iturria dira heziketa-zikloa osatzen duten lanbide-moduluetako bakoitzean landu behar diren edukiak eta bereganatu behar dituzten ikaskuntzaren emaitzak lortzeko.

Los objetivos generales extraídos de las competencias profesionales, personales y sociales descritas en el perfil, expresan las capacidades y logros que al finalizar el ciclo formativo el alumnado ha debido adquirir y son la primera fuente para obtener los resultados de aprendizaje que se deben alcanzar y contenidos que se deben abordar en cada uno de los módulos profesionales que componen el ciclo formativo.

Irakatsi eta ikasteko prozesuaren euskarri dira moduluetako edukiak, eta, horien bidez, trebetasun eta abilezia teknikoak, etorkizun profesionalean aurrera egiteko kontzeptuzko oinarri zabala eta lortu nahi den kualifikazioarekiko lanbide-nortasun koherentea islatuko duten portaerak eskuratu behar ditu ikasleak.

Los contenidos expresados en cada módulo, constituyen el soporte del proceso de enseñanza-aprendizaje para que el alumnado logre unas habilidades y destrezas técnicas, un soporte conceptual amplio para progresar en su futuro profesional y unos comportamientos que reflejen una identidad profesional coherente con la cualificación deseada.

Honako dekretu honen tramitazio-prozesuan, bete egin dira otsailaren 18ko 4/2005 Legeak, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerakoak, 19. artikulutik 22. artikulura bitartean arautzen dituen izapideak.

En la tramitación del presente Decreto se han realizado los trámites previstos en los artículos 19 a 22 de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

Ondorioz, Hezkuntzako sailburuaren proposamenez, Lanbide Heziketako Euskal Kontseiluak emandako txostena eta gainerako aginduzko txostenak aztertuta, Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoak adierazitakoa aintzat hartuta, eta Eusko Jaurlaritzako Gobernu Kontseiluak 2018ko otsailaren 20an egindako bilkuran proposamena eztabaidatu eta onartu ondoren, honako hau

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Educación, con informe del Consejo Vasco de Formación Profesional y demás informes preceptivos, de acuerdo con la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi y previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 20 de febrero de 2018,

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:
I. KAPITULUA
CAPÍTULO I
XEDAPEN OROKORRA
DISPOSICIÓN GENERAL

1. artikulua.– Xedea eta aplikazio-eremua.

Artículo 1.– Objeto y ámbito de aplicación.

1.– Dekretu honek Elektromedikuntza Klinikoko goi-mailako teknikariaren tituluari dagozkion Lanbide Heziketako irakaskuntzetarako curriculuma ezartzen du, Euskal Autonomia Erkidegorako.

1.– Este Decreto establece para la Comunidad Autónoma del País Vasco el currículo de las enseñanzas de Formación Profesional correspondientes al título de Técnico Superior de Electromedicina Clínica.

2.– Ikastetxeari dagokio, aitortua duen pedagogia- eta antolamendu-autonomiaren esparruan, bere curriculum-proiektua ezartzea, eta proiektu horretan landuko ditu bere irakaskuntza-lanaren ezaugarriak eta nortasuna zehazteko eta prestakuntza-moduluen programaziorako irizpideak finkatzeko behar diren erabakiak.

2.– En el marco de la autonomía pedagógica y organizativa de que se dispone, corresponde al centro educativo establecer su proyecto curricular de centro, en el cual abordará las decisiones necesarias para concretar sus características e identidad en la labor docente así como para determinar los criterios para elaborar las programaciones de los módulos profesionales.

3.– Ikastetxearen curriculum-proiektuaren esparruan, heziketa-zikloaren ardura duen irakasle-taldeari eta, zehazki, irakasle bakoitzari dagokio programazioak prestatzea. Horretarako, ezartzen diren helburu orokorrak hartuko ditu kontuan, lanbide-modulu bakoitzean bildutako ikaskuntzaren emaitzak eta edukiak zainduko ditu, eta irakaskuntzen erreferentziazko lanbide-profila hartuko du euskarri.

3.– En el marco del proyecto curricular de centro, corresponderá al equipo docente, responsable del ciclo, y a cada profesor o profesora en particular, elaborar las programaciones teniendo presente los objetivos generales que se establecen, respetando los resultados de aprendizaje y contenidos que cada módulo profesional contiene y teniendo como soporte el perfil profesional que referencia las enseñanzas.

II. KAPITULUA
CAPÍTULO II
TITULUAREN IDENTIFIKAZIOA ETA LANBIDE-PROFILA
IDENTIFICACIÓN DEL TÍTULO Y PERFIL PROFESIONAL

2. artikulua.– Tituluaren identifikazioa.

Artículo 2.– Identificación del Título.

Honako elementu hauek identifikatzen dute Elektromedikuntza Klinikoko goi-mailako teknikariaren titulua:

El título de Técnico Superior de Electromedicina Clínica queda identificado por los siguientes elementos:

– Izena: Elektromedikuntza Klinikoa.

– Denominación: Electromedicina Clínica.

– Maila: Goi-mailako Lanbide Heziketa.

– Nivel: Formación Profesional de Grado Superior.

– Iraupena: 2.000 ordu.

– Duración: 2.000 horas.

– Lanbide-arloa: Elektrizitatea eta Elektronika.

– Familia Profesional: Electricidad y Electrónica.

– Irakaskuntzaren Nazioarteko Sailkapen Normalizatuko erreferentea: INSN-5b.

– Referente en la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación: CINE-5b.

– Goi-mailako hezkuntzako kualifikazioen Espainiako esparruan duen maila: 1. maila, goi-mailako teknikaria.

– Nivel del Marco Español de Cualificaciones para la educación superior: Nivel 1, Técnico Superior.

3. artikulua.– Lanbide-profila.

Artículo 3.– Perfil profesional.

1.– Titulu honen konpetentzia orokorra da elektromedikuntza klinikoko instalazioak, sistemak eta ekipoak kudeatzea eta horien muntaketa- eta mantentze-lanak egitea; betiere, fabrikatzaileen gomendioak, kalitatearen eta segurtasunaren alorreko eskakizunak eta betetzekoak diren arau indarrekoak aintzat hartuta.

1.– La competencia general de este título consiste en gestionar y realizar el montaje y mantenimiento de instalaciones, sistemas y equipos de electromedicina clínica, considerando las recomendaciones del fabricante, los requerimientos oportunos de calidad y seguridad y la normativa vigente aplicable.

2.– Konpetentzia profesionalak, pertsonalak eta sozialak.

2.– Competencias profesionales, personales y sociales.

a) Sistemak eta ekipoak berritzeko eta eskuratzeko plan bat egitea, osasun-zentroak eskuragarri duen parke teknologikoa, bere beharrizan klinikoak eta asistentzialak eta atxikita duen aurrekontua aintzat hartuta.

a) Elaborar un plan de renovación y adquisición de sistemas y equipos, a partir del estado del parque tecnológico disponible en un centro sanitario, de sus necesidades clínicas/asistenciales y de su presupuesto asociado.

b) Zer ekipamendu eskuratuko den zehaztea. Zehaztapen hori egiteko, ezaugarri teknikoak eta atxikiriko kostuak baloratzeaz gain, eskuratze-modalitate egokiena identifikatu behar du.

b) Determinar el equipamiento a adquirir a partir de diferentes ofertas, valorando especificaciones técnicas y costes asociados e identificando la modalidad de adquisición más apropiada.

c) Instalazioak eta sistemen kokapena birpentsatzea, erabiltzen diren gainerako sistemekiko interferentziak minimizatuz eta muntaketak bideragarri izango direla ziurtatuz.

c) Replantear instalaciones y la ubicación de sistemas, minimizando las interferencias con otros sistemas en funcionamiento y garantizando la viabilidad del montaje.

d) Elementuak, ekipoak eta sistemak hartzea, inbentarioan jasotzea eta eskatzen diren espezifikazioak eta akreditazioak betetzen direla ziurtatzea.

d) Recepcionar e inventariar elementos, equipos y sistemas, verificando que se cumplen las especificaciones y acreditaciones requeridas.

e) Instalazioen, sistemen eta ekipoen muntaketa programatzea, eta abiarazteko probak zehaztea, fabrikatzailearen jarraibideak eta indarreko arauak aintzat hartuta.

e) Programar el montaje de instalaciones, sistemas y equipos, definiendo las pruebas de puesta en marcha en función de las especificaciones del fabricante y la normativa vigente.

f) Instalazio, sistema eta ekipoen mantentze-lanen plangintza egitea, eta lanen denborak, eskura dauden baliabide materialak eta giza baliabideak optimizatzea.

f) Planificar el mantenimiento de instalaciones, sistemas y equipos, optimizando los tiempos de ejecución y los recursos materiales y humanos disponibles.

g) Ordezko piezen eta material suntsikorren hornidura programatzea, bateragarriak eta homologatuak direla ziurtatzea eta haiek biltegiratzeko baldintza egokienak ezartzea.

g) Programar el aprovisionamiento de repuestos y fungibles, garantizando su compatibilidad y homologación y estableciendo las condiciones óptimas de su almacenaje.

h) Sortzen diren hondakinen tratamendua kudeatzea, eta zehaztea horietako zein diren berrerabiltzekoak, eta zein eraman behar diren zaharkituen biltegira.

h) Gestionar el tratamiento de residuos generados, definiendo los elementos susceptibles de ser reutilizados y guardados en un almacén de obsolescencia.

i) Muntaketen, abiarazteko lanen eta mantentze-lanen dokumentazioa prestatzea eta artxibatzea, indarreko legeriak agintzen duen moduan.

i) Elaborar y archivar la documentación correspondiente a la gestión del montaje, puesta en marcha y mantenimiento, considerando la legislación vigente.

j) Muntaketa egiteko azpiegiturak egiaztatzea, eta lan hori egiteko behar diren egokitze-eragiketa guztiak egitea.

j) Verificar las infraestructuras necesarias para el montaje, realizando las operaciones de acondicionamiento que sean necesarias.

k) Muntatzeak eta desmuntatzeak egitea, osotasunaren funtzionalitatea bermatuta.

k) Ejecutar el montaje y desmontaje, asegurando la funcionalidad del conjunto.

l) Abiarazteko lanak egitea, eta, langintza horretan, ezaugarri teknikoak ziurtatzea eta indarreko arauak betetzen direla bermatzea, egin behar diren doikuntzak eginez.

l) Ejecutar la puesta en marcha, verificando sus características técnicas y el cumplimiento de la normativa vigente y realizando los ajustes necesarios.

m) Prebentziozko mantentze-lanak egitea, fabrikatzailearen gomendioak eta indarreko arauak aintzat hartuta.

m) Realizar el mantenimiento preventivo, considerando las recomendaciones del fabricante y la normativa vigente.

n) Matxurak diagnostikatzea, eta zehaztea nork egin behar duen konponketa: zentroko langileriak, fabrikatzaileak ala banatzaile baimenduak.

n) Diagnosticar averías, identificando si la reparación debe ser realizada por personal del centro, del fabricante o de un distribuidor autorizado.

ñ) Matxurak konpontzea eta ziurtatzea, berriro zerbitzuan jartzean, kalitate- eta segurtasun-baldintzak betetzen direla.

ñ) Ejecutar la reparación de averías, garantizando la puesta en servicio en condiciones de calidad y seguridad.

o) Muntatzeko lanak, desmuntatzekoak, abian jartzekoak eta mantentze-lanak gainbegiratzea, eta lan bakoitzean bete behar diren espezifikazioak betetzen direla egiaztatzea.

o) Supervisar las acciones de montaje, desmontaje y puesta en marcha y mantenimiento, comprobando que se cumplen las especificaciones requeridas en cada caso.

p) Pertsonal kliniko/asistentzialak eta teknikariek erabili behar dituzten instalazioen, sistemen eta ekipoen oinarrizko erabileraren eta mantentze-lanen gaineko informazio-ekintzen plangintza egitea eta ekintza horiek egitea.

p) Planificar e impartir acciones informativas sobre el uso básico y mantenimiento de instalaciones, sistemas y equipos destinadas a personal clínico/asistencial y técnico.

q) Kalitatea kontrolatzeko planak betetzea egiten edo gainbegiratzen dituen prozesu eta prozedura guztietan; aintzat hartuta, beti, lan-arriskuen prebentzioaren eta ingurumen-babeseko arau indarrekoek agintzen dutena.

q) Aplicar planes de control de calidad y seguridad en todos los procesos y procedimientos ejecutados o supervisados, teniendo en cuenta la normativa vigente en materia de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental asociada.

r) Laneko egoera berrietara egokitzea, eta egokitze-lan horretan, egunean izatea lanbide-ingurunearen gaineko ezagutza zientifikoak, teknikoak eta teknologikoak, bizialdi osoko ikaskuntzari erreparatuta kudeatzea bere prestakuntza eta eskura dituen baliabideak; eta informazioaren eta komunikazioaren teknologiak erabiltzea.

r) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados los conocimientos científicos, técnicos y tecnológicos relativos a su entorno profesional, gestionando su formación y los recursos existentes en el aprendizaje a lo largo de la vida y utilizando las tecnologías de la información y la comunicación.

p) Egoerak, arazoak eta askotariko gertakariak konpontzea, ekimenez eta autonomiaz dagokion eskumen-eremuan, eta sormenez, berrikuntzaz eta hobetzeko gogoz norberaren eta lantaldearen zereginetan.

s) Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en el ámbito de su competencia, con creatividad, innovación y espíritu de mejora en el trabajo personal y en el de los miembros del equipo.

t) Lantaldeak arduraz antolatu eta koordinatzea, haien jarduna ikuskatzea, haiekin harreman naturalak izatea, lidergoa hartzea, eta sortzen diren talde-gatazketarako konponbideak ematea.

t) Organizar y coordinar equipos de trabajo con responsabilidad, supervisando el desarrollo del mismo, manteniendo relaciones fluidas y asumiendo el liderazgo, así como aportando soluciones a los conflictos grupales que se presenten.

u) Berdinekin, nagusiekin, bezeroekin eta bere ardurapeko pertsonekin komunikatzea, eta, lan horretan, komunikatzeko bide eraginkorrak erabiltzea, informazio edo ezagutza egokiak helaraztea, eta lan-eremuan esku hartzen duten pertsonen autonomia eta eskumena zaintzea.

u) Comunicarse con sus iguales, superiores, clientela y personas bajo su responsabilidad, utilizando vías eficaces de comunicación, transmitiendo la información o conocimientos adecuados y respetando la autonomía y competencia de las personas que intervienen en el ámbito de su trabajo.

v) Norberak eta lantaldeak seguru lan egiteko inguruneak prestatzea, eta lan- eta ingurumen-arriskuak prebenitzeko prozedurak betetzea eta ikuskatzea, araubideak eta enpresaren helburuek agintzen dutena betez.

v) Generar entornos seguros en el desarrollo de su trabajo y el de su equipo, supervisando y aplicando los procedimientos de prevención de riesgos laborales y ambientales, de acuerdo con lo establecido por la normativa y los objetivos de la empresa.

w) Kalitatea kudeatzeko prozedurak, irisgarritasun unibertsalekoak eta «denontzako diseinukoak» gainbegiratzea eta aplikatzea produkzioko edo zerbitzugintzako prozesuen lanbide-jardueretan.

w) Supervisar y aplicar procedimientos de gestión de calidad, de accesibilidad universal y de «diseño para todas las personas», en las actividades profesionales incluidas en los procesos de producción o prestación de servicios.

x) Enpresa txiki bat sortu eta abiarazteko oinarrizko kudeaketa egitea eta dagokion lanbide-jardueran ekimena izatea, erantzukizun sozialez jokatuta.

x) Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña empresa y tener iniciativa en su actividad profesional con sentido de la responsabilidad social.

y) Dagokion lanbide-jardueraren ondoriozko eskubideak baliatzea eta betebeharrak betetzea, indarrean dagoen legeriak arautzen duena betez eta gogoz parte hartuz bizitza ekonomikoan, sozialean eta kulturalean.

y) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida económica, social y cultural.

z) Euskal Autonomia Erkidegoak hizkuntza-eskubideen arloan dituen arauak ezagutzea, eta batez ere, Kontsumitzaileen eta Erabiltzaileen Estatutuaren abenduaren 22ko 6/2003 Legea, bai eta hizkuntza-eskubideen arloan lege hura garatzeko onartutako xedapenak ere.

z) Conocer la normativa de la Comunidad Autónoma del País Vasco relativa a los derechos lingüísticos y, en especial, la Ley 6/2003, de 22 de diciembre, del Estatuto de las Personas Consumidoras y Usuarias, así como las disposiciones aprobadas en su desarrollo, sobre lo dispuesto en materia de derechos lingüísticos.

3.– Lanbide Kualifikazioen Katalogo Nazionaleko kualifikazio eta konpetentzia-atal hauek biltzen ditu tituluak:

3.– Relación de Cualificaciones y unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en el título:

– Lanbide-kualifikazio osoa:

– Cualificación Profesional completa:

Elektromedikuntzako sistemen instalazioaren eta mantentze-lanen kudeaketa eta ikuskapena –328/2008 Errege Dekretua, otsailaren 29koa, Lanbide Kualifikazioen Katalogo Nazionala osatzen duena, Elektrizitatea eta Elektronika lanbide-arloko zortzi lanbide-kualifikazio ezarrita–. Konpetentzia-atal hauek barne hartzen ditu:

ELE381_3: Gestión y supervisión de la instalación y mantenimiento de sistemas de Electromedicina (Real Decreto 328/2008, de 29 de febrero por el que se complementa el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de ocho cualificaciones profesionales de la Familia Profesional Electricidad y Electrónica), que comprende las siguientes unidades de competencia:

UC1271_3: Elektromedikuntzako sistemak eta horiekin lotutako instalazioak planifikatzea eta kudeatzea.

UC1271_3: Planificar y gestionar la instalación de sistemas de Electromedicina y sus instalaciones asociadas.

UC1272_3: Elektromedikuntzako sistemak eta horiekin lotutako instalazioak instalatzea eta gainbegiratzea.

UC1272_3: Supervisar y realizar la instalación de sistemas de Electromedicina y sus instalaciones asociadas.

UC1273_3: Elektromedikuntzako sistemen eta horiekin lotutako instalazioen mantentze-lanak planifikatzea eta kudeatzea.

UC1273_3: Planificar y gestionar el mantenimiento de sistemas de Electromedicina y sus instalaciones asociadas.

UC1274_3: Elektromedikuntzako sistemen eta horiekin lotutako instalazioen mantentze-lanak egitea eta gainbegiratzea.

UC1274_3: Supervisar y realizar el mantenimiento de sistemas de Electromedicina y sus instalaciones asociadas.

4. artikulua.– Lanbide-ingurunea.

Artículo 4.– Entorno profesional.

1.– Lanbide-titulu hau duenak elektromedikuntza klinikoko instalazioen, sistemen eta ekipoen muntaketak eta mantentze-lanak egiten dituzten zerbitzu teknikoetan lan egiten du, osasun-zentro publiko edo pribatuetan, eta lan egiten du, era berean, zerbitzu publiko edo pribatu horiek banatzen edo hornitzen dituzten enpresetako laguntza teknikoko eta bezeroen arretarako departamentuetan, baldin eta elektromedikuntzako instalazio, sistema eta ekipoen muntaketak eta mantentze-lanak egiten baldin badituzte edo lan horien gaineko aholkularitza ematen baldin badute. Administrazio eskudunek arautzen dituzte bere lanbide-esparruko jarduerak.

1.– Esta figura profesional ejerce su actividad en servicios técnicos dedicados al montaje y mantenimiento de instalaciones, sistemas y equipos de electromedicina clínica pertenecientes a centros sanitarios públicos o privados, y en los departamentos de asistencia técnica o atención al cliente dedicados a asesoramiento y ejecución del montaje y mantenimiento de instalaciones, sistemas y equipos de electromedicina clínica pertenecientes a empresas fabricantes, distribuidoras o proveedoras de dichos servicios, de naturaleza pública o privada, con independencia de su forma jurídica y tamaño, por cuenta propia o ajena. Las actividades que desarrolla en su ámbito profesional están sometidas a regulación por las administraciones competentes.

2.– Hauek dira zeregin eta lanpostu nabarmenenak:

2.– Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes:

Elektromedikuntzako sistemen instalatzaileen burua edo taldeburua.

Jefa o Jefe de equipo de instaladores de sistemas de electromedicina.

Elektromedikuntzako sistemetako mantentze-lanen koordinatzailea eta ikuskatzailea.

Coordinadora o coordinador y supervisora o supervisor de mantenimiento de sistemas de electromedicina.

Elektromedikuntzako aplikazioen espezialista.

Especialista de aplicaciones electromédicas.

Elektromedikuntzako sistemetako produktuen espezialista.

Especialista de producto de sistemas de electromedicina.

Elektromedikuntzako sistemetarako aholkulari teknikoa.

Asesora técnica o Asesor técnico de sistemas de electromedicina.

Elektronika-teknikaria, elektromedikuntzako espezialitatean.

Técnica o Técnico en electrónica, especialidad en electromedicina.

Elektromedikuntzako instalatzailea/konpontzailea.

Instaladora/reparadora o Instalador/reparador en electromedicina.

III. KAPITULUA
CAPÍTULO III
HEZIKETA-ZIKLOAREN IRAKASGAIAK, ESPAZIOAK ETA EKIPAMENDUAK, ETA IRAKASLEAK
ENSEÑANZAS DEL CICLO FORMATIVO, ESPACIOS Y EQUIPAMIENTOS, Y PROFESORADO

5. artikulua.– Heziketa-zikloaren irakasgaiak.

Artículo 5.– Enseñanzas del ciclo formativo.

1.– Heziketa-zikloaren helburu orokorrak:

1.– Objetivos generales del ciclo formativo:

a) Parke teknologikoaren egoera ebaluatzea, eta egoera hori beharrizan asistentzial eta klinikoei eta eskura dauden baliabide ekonomikoei erreparatuta aztertzea, parkearen berrikuntzarako eta eskurapenerako plangintza bat egiteko.

a) Evaluar el estado del parque tecnológico, relacionándolo con las necesidades asistenciales y clínicas así como con los recursos económicos disponibles para elaborar un plan de renovación y adquisición.

b) Eskaintzak aztertzea eta haien ezaugarri teknikoak eta kostua konparatzea, zer ekipamendu eskuratu behar den zehazteko.

b) Analizar diferentes ofertas, comparando sus especificaciones técnicas y su coste para determinar el equipamiento que se debe adquirir.

c) Instalazioek eta sistemek zer kokapen duten identifikatzea, eta, lan horretan, muntaketen bideragarritasuna eta gainerako sistemekin gerta daitezkeen interferentziak aztertzea, lekuak eta kokapenak birplanteatzeko.

c) Identificar la ubicación de instalaciones y sistemas, relacionando la viabilidad de su montaje con posibles interferencias en otros sistemas para replantear su lugar de ocupación o posicionado.

d) Inbentario-planak eta harrera-prozedurak betetzea, eta elementuak, sistemak eta ekipoak hartzeko eta inbentarioan jasotzeko espezifikazioak eta akreditazioak betetzen direla egiaztatzea.

d) Aplicar planes de inventario y procedimientos de recepción, comprobando que se cumplen las especificaciones y acreditaciones requeridas para recepcionar e inventariar elementos, sistemas y equipos.

e) Instalazioak, sistemak eta ekipoak muntatzeko bete behar diren baldintzak aztertzea, eta espezifikazioei eta arauei erreparatuta zehaztea abiarazteko probak, haien programazioa egiteko.

e) Analizar los requisitos que se deben cumplir en el montaje de instalaciones, sistemas y equipos, definiendo las pruebas de puesta en marcha según especificaciones y normativa para elaborar su programación.

f) Prebentziozko zer mantentze-lan egin behar diren erabakitzea, eta haiek noiz egingo diren zehaztea, lan horien programazioa egiteko eskura dauden baliabideei erreparatuta.

f) Determinar las acciones de mantenimiento preventivo, definiendo los tiempos de ejecución en función de los recursos disponibles para elaborar su programación.

g) Stockean zer ordezko elementu eta material suntsigarri izan behar den ebaluatzea, eta bateragarritasun-, homologazio- eta biltegiratze-baldintzak identifikatzea, haien hornidura programatzeko.

g) Evaluar las necesidades de repuestos y fungibles en stock, identificando las condiciones de compatibilidad, homologación y almacenaje para programar su aprovisionamiento.

h) Hondakinak tratatzeko plana interpretatzea, eta haiek berrerabiltzeko eta behar bezala kudeatzeko eskakizunak zehaztea.

h) Interpretar el plan de tratamiento de residuos establecido, identificando los requerimientos de su reutilización para gestionarlos apropiadamente.

i) Eginkizunak betetzeko eta artxibatzeko prozedurak hautatzea, eta sortutako dokumentazioa lantzeko eta artxibatzeko ekintzak burutzea.

i) Seleccionar los procedimientos de cumplimentación y archivo, realizando las acciones requeridas para elaborar y archivar la documentación generada.

j) Muntaketa egiteko behar den azpiegiturak hitzartutako baldintzak betetzen dituela egiaztatzea, eta, beharrezkoa baldin bada, egokitzapenak egitea, azpiegitura egokia dela ziurtatzeko.

j) Comprobar que la infraestructura necesaria para el montaje se ajusta a las condiciones estipuladas, realizando en su caso las adaptaciones necesarias para asegurar la idoneidad de la misma.

k) Muntatzeko eta desmuntatzeko prozedurak hautatzea, eta lan horiek egiteko teknika egokienak zehaztea.

k) Seleccionar los procedimientos de montaje y desmontaje, identificando las técnicas más apropiadas para su ejecución.

l) Abiarazteko prozedurak hautatzea, eta prozedura horiek betetzeko teknikak, segurtasun-neurriak eta bete behar den araubidea identifikatzea.

l) Seleccionar los procedimientos de puesta en marcha, identificando las técnicas, medidas de seguridad y normativa implicadas para su ejecución.

m) Prebentziozko zer mantentze-lan egin erabakitzea, eta lan horiek egiteko teknika egokienak zehaztea.

m) Seleccionar los procedimientos de mantenimiento preventivo, identificando las técnicas más adecuadas para su ejecución.

n) Diagnostiko-prozedurak betetzea, eta matxuren arrazoiak identifikatzea, konponketa seguruak eta kalitatezkoak egiteko.

n) Aplicar procedimientos de diagnosis, identificando las causas de la avería para repararlas en condiciones de seguridad y calidad.

ñ) Ezarritako prozedurak zuzen betetzen direla egiaztatzea, eta egin diren ekintzen ikuskapenak egiteko erabili diren teknikak eta ezarri diren eskakizunak identifikatzea.

ñ) Verificar la correcta ejecución de los procedimientos establecidos, identificando las técnicas utilizadas y los requerimientos establecidos para llevar a cabo la supervisión de las acciones realizadas.

o) Pertsonal klinikoari/asistentziakoari zuzendutako informazio-ekintzak hautatzea, eta instalazioen, sistemen eta ekipoen oinarrizko erabileraren eta mantentze-lanen gaineko informazio pertinentea ematea.

o) Seleccionar las acciones informativas destinadas al personal clínico/asistencia y técnico, transmitiendo la información pertinente para garantizar el conocimiento de uso básico y mantenimiento de instalaciones, sistemas y equipos.

p) Protokoloak hautatzea, eta, lan horretan, egindako eta ikuskatutako prozesuen garapenean duten eragina aztertzea, kalitatea kontrolatzeko planak eta segurtasun-planak betetzeko.

p) Seleccionar protocolos, analizando su influencia en el desarrollo de los procesos ejecutados y supervisados para aplicar planes de control de calidad y seguridad.

q) Sektoreko bilakaera zientifikoarekin, teknologikoarekin eta antolamendukoarekin lotzen diren ikaskuntza-baliabideak eta -aukerak aztertzea eta erabiltzea, baita informazioaren eta komunikazioaren teknologiak ere, eguneratze-espirituari eusteko eta laneko egoera berrietara eta egoera pertsonal berrietara egokitzeko.

q) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionados con la evolución científica, tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de la información y la comunicación, para mantener el espíritu de actualización y adaptarse a nuevas situaciones laborales y personales.

r) Sormena eta berrikuntzarako joera lantzea, lanean eta norberaren bizitzako prozesuetan eta antolamenduan agertzen diren erronkei erantzuteko.

r) Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a los retos que se presentan en los procesos y en la organización del trabajo y de la vida personal.

s) Erabakiak arrazoituta hartzea, eta, horretarako, uneko aldagaiak aztertzea, hainbat esparrutako jakintzak integratzea eta arriskuak eta erabaki okerrak hartzeko aukera onartzea, askotariko egoerei, arazoei edo gorabeherei aurre egiteko eta horiek ebazteko.

s) Tomar decisiones de forma fundamentada, analizando las variables implicadas, integrando saberes de distinto ámbito y aceptando los riesgos y la posibilidad de equivocación en las mismas, para afrontar y resolver distintas situaciones, problemas o contingencias.

t) Gidaritzako, motibatzeko, gainbegiratzeko eta komunikatzeko teknikak lantzea talde-laneko egoeretan, lantaldeen antolamendua eta koordinazioa errazteko.

t) Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en contextos de trabajo en grupo, para facilitar la organización y coordinación de equipos de trabajo.

u) Komunikazio-estrategiak eta teknikak erabiltzea eta transmitituko diren edukietara, xedera eta hartzaileen ezaugarrietara egokitzea, komunikazio-prozesuen eraginkortasuna ziurtatzeko.

u) Aplicar estrategias y técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van a transmitir, a la finalidad y a las características de las receptoras y los receptores, para asegurar la eficacia en los procesos de comunicación.

v) Lan-arriskuen prebentzioko eta ingurumen-babeseko egoerak ebaluatzea, norberaren eta taldearen prebentziorako neurriak proposatuz eta aplikatuz, lan-prozesuetan aplikatzekoa den araudiaren arabera; betiere, ingurune seguruak bermatzeko.

v) Evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, proponiendo y aplicando medidas de prevención, personales y colectivas, de acuerdo con la normativa aplicable en los procesos de trabajo, para garantizar entornos seguros.

w) Irisgarritasun unibertsalari eta «guztiontzako diseinuari» erantzuteko beharrezkoak diren lanbide-ekintzak identifikatzea eta proposatzea.

w) Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias, para dar respuesta a la accesibilidad universal y al «diseño para todas las personas».

x) Kalitate-parametroak identifikatzea eta aplikatzea ikaskuntza-prozesuan egindako lanetan eta jardueretan, ebaluazioaren eta kalitatearen kultura baloratzeko eta kalitate-kudeaketako prozedurak gainbegiratzeko eta hobetzeko.

x) Identificar y aplicar parámetros de calidad en los trabajos y actividades realizados en el proceso de aprendizaje, para valorar la cultura de la evaluación y de la calidad y ser capaces de supervisar y mejorar procedimientos de gestión de calidad.

y) Ekintzailetzako, enpresako eta ekimen profesionaleko kulturarekin lotzen diren prozedurak erabiltzea, enpresa txiki baten oinarrizko kudeaketa egiteko edo lan bati ekiteko.

y) Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora, empresarial y de iniciativa profesional, para realizar la gestión básica de una pequeña empresa o emprender un trabajo

z) Baldintza sozialak eta lanekoak arautzen dituen lege-esparrua kontuan izanda, gizarteko agente aktibo gisa dituen eskubideak eta betebeharrak zein diren jakitea, herritar demokratiko gisa parte hartzeko.

z) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales, para participar como ciudadana democrática o ciudadano democrático.

2.– Hau da heziketa-zikloa osatzen duten lanbide-moduluen zerrenda:

2.– La relación de módulos profesionales que conforman el ciclo formativo:

a) Instalazio elektrikoak.

a) Instalaciones eléctricas.

b) Elektromekanika- eta fluido-sistemak.

b) Sistemas electromecánicos y de fluidos.

c) Sistema elektronikoak eta fotonikoak.

c) Sistemas electrónicos y fotónicos.

d) Erradiodiagnostiko, erradioterapia eta irudi medikoetarako sistemak.

d) Sistemas de radiodiagnóstico, radioterapia e imagen médica.

e) Monitorizazio, erregistro eta zainketa kritikoko klinikoak.

e) Sistemas de monitorización, registro y cuidados clínicos.

f) Laborategi- eta hemodialisi-sistemak.

f) Sistemas de laboratorio y hemodiálisis.

g) Errehabilitazio-sistemak eta proba funtzionalak.

g) Sistemas de rehabilitación y pruebas funcionales.

h) Osasun-teknologia, eremu klinikoan.

h) Tecnología sanitaria en el ámbito clínico.

i) Elektromedikuntzako sistemak eskuratzeko plangintza.

i) Planificación de la adquisición de sistemas de electromedicina.

j) Elektromedikuntzako sistemen muntaiaren eta mantentzearen kudeaketa.

j) Gestión del montaje y mantenimiento de sistemas de electromedicina.

k) Elektromedikuntza klinikoko proiektua.

k) Proyecto de electromedicina clínica.

l) Ingeles teknikoa.

l) Inglés Técnico.

m) Enpresa eta ekimen sortzailea.

m) Empresa e Iniciativa Emprendedora.

n) Laneko prestakuntza eta orientabidea.

n) Formación y Orientación Laboral.

ñ) Lantokiko prestakuntza.

ñ) Formación en Centros de Trabajo.

I. eranskinean zehaztu da lanbide-moduluen ordu-esleipena eta modulu horiek zer kurtsotan eman behar diren.

La correspondiente asignación horaria y el curso en el que se deberán impartir los módulos profesionales señalados se detallan en el Anexo I.

Hezkuntzaren alorrean eskumena duen sailak araututako heziketa-eskaintzaren arabera egokitu daiteke moduluen ordu-esleipena eta eta horren arabera zehaztu daiteke moduluak zer kurtsotan emango diren, dekretu honen 11. artikuluak arautzen duen moduan.

Tanto la asignación horaria como el curso en el que los módulos se deberán impartir se podrán adaptar a las distintas ofertas formativas que pudieran ser reguladas por el Departamento competente en materia de Educación, en consonancia con lo dispuesto en el artículo 11 del presente Decreto.

3.– Lanbide-modulu bakoitzerako, ikaskuntzaren emaitzak (prestakuntzaldia amaitzean ikasleak jakin eta ulertu behar duena eta izan behar dituen gaitasunak adierazten dituzte), ebaluazio-irizpideak eta irakatsi beharreko edukiak ezartzen dira. II. eranskinean ezarri da hori guztia.

3.– Para cada módulo profesional se establecen los resultados de aprendizaje que describen lo que se espera que conozca, comprenda y pueda realizar el alumnado al finalizar el periodo de formación, así como los criterios de evaluación y contenidos a impartir. Todo ello se establece en el Anexo II.

4.– Lantokiko prestakuntzako modulua, bestalde, bigarren kurtsoko azken 13 asteetan irakatsiko da, eta ikastetxean ikasitako lanbide-modulu guztietan ebaluazioa gainditu ondoren egingo da.

4.– En relación con el módulo de Formación en Centros de Trabajo, se desarrollará en las últimas 13 semanas del segundo curso y se accederá una vez alcanzada la evaluación positiva en todos los módulos profesionales realizados en el centro educativo.

5.– Aintzat hartzen dira Europako Batzordeak ezarritako oinarrizko konpetentziak garatzeko eta indartzeko gomendioak, eta, orobat, lehentasuneko arloei atxikitako prestakuntza landuko da; hori horrela, ekainaren 19ko 5/2002 Lege Organikoak, Kualifikazioei eta Lanbide Heziketari buruzkoak, hirugarren xedapen gehigarrian arautzen duenari erreparatuta, curriculumean Ingeles Teknikoa izeneko modulua txertatuta landuko da heziketa-ziklo horretan atzerriko hizkuntza.

5.– Siguiendo las recomendaciones para el desarrollo y profundización de las competencias básicas establecidas por la Comisión Europea y en virtud del desarrollo de la formación relacionada con las áreas prioritarias, según lo establecido en la disposición adicional tercera de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, el tratamiento del idioma extranjero en este ciclo formativo se realizará incorporando a su currículo un módulo de Inglés Técnico.

6. artikulua.– Espazioak eta ekipamenduak.

Artículo 6.– Espacios y equipamientos.

III. eranskinean zehazten dira prestakuntza emateko eta ezarritako emaitzak eta konpetentziak lortzeko gutxieneko espazioak eta ekipamenduak.

La relación de espacios y equipamientos mínimos para el desarrollo de la formación y el logro de los resultados y competencias establecidas, viene detallado en el Anexo III.

7. artikulua.– Irakasleak.

Artículo 7.– Profesorado.

1.– Irakaskuntza-kidego hauetako irakasleek emango dituzte prestakuntza-ziklo honetako lanbide-moduluak: Bigarren Hezkuntzako katedradunak, Bigarren Hezkuntzako irakasleak eta Lanbide Heziketako irakasle teknikoak, betiere Dekretu honen IV. eranskineko 1. puntuan ezarritako espezialitateen arabera.

1.– La docencia de los módulos profesionales que constituyen las enseñanzas de este ciclo formativo corresponde al profesorado del Cuerpo de Catedráticos de Enseñanza Secundaria, del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria y del Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional, según proceda, de las especialidades establecidas en el apartado 1 del Anexo IV de este Decreto.

2.– Otsailaren 23ko 276/2007 Errege Dekretuaren 13. artikuluak arautzen du zer titulazio eskatzen zaizkien, oro har, irakaskuntza-kidegoetako irakasleei. Izan ere, errege-dekretu horrek onartzen du maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoak, Hezkuntzari buruzkoak, adierazten dituen irakasle-kidegoetako espezialitate berrietan sartzeko eta espezialitate horiek eskuratzeko arauak, eta, era berean, lege organikoaren hamazazpigarren xedapen iragankorrean adierazten den sarrerako aldi baterako erregimena arautzen du.

2.– Las titulaciones requeridas para acceder a los cuerpos docentes citados son, con carácter general, las establecidas en el artículo 13 del Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y se regula el régimen transitorio de ingreso a que se refiere la disposición transitoria decimoséptima de la citada ley.

3.– Irakasle espezialistek eskumena izango dute dekretu honen IV. eranskineko 1. puntuan zehaztutako lanbide-moduluak irakasteko.

3.– El profesorado especialista tendrá atribuida la competencia docente de los módulos profesionales especificados en el apartado 1 del Anexo IV del presente Decreto.

4.– Irakasle espezialistek otsailaren 23ko 276/2007 Errege Dekretuaren 12. artikuluan xedatutako betekizun orokorrak bete behar dituzte irakaskuntzako funtzio publikora sartzeko. Errege Dekretu horrek onartzen du Hezkuntzako maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoan aipatzen diren irakasle-kidegoetara sartzeko eta espezialitate berriak eskuratzeko araudia, eta lege organiko horren hamazazpigarren xedapen iragankorrean adierazten den sarrerako aldi baterako erregimena arautzen du.

4.– El profesorado especialista deberá cumplir los requisitos generales exigidos para el ingreso en la función pública docente establecidos en el artículo 12 del Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y se regula el régimen transitorio de ingreso a que se refiere la disposición transitoria decimoséptima de la citada ley.

5.– Gainera, lanbide-moduluko prozesuen beharrizanei erantzuten zaiela bermatzeko, irakasle espezialistek, izendapen bakoitzaren hasieran, dagokien lan-esparruan aitortutarik duten lanbide-esperientzia egiaztatu behar dute, behar bezala eguneratua. Izan ere, izendapenaren aurre-aurreko lau urteetan gutxienez bi urteko lanbide-jarduna frogatu behar dute.

5.– Además, con el fin de garantizar que se da respuesta a las necesidades de los procesos involucrados en el módulo profesional, es necesario que el profesorado especialista acredite al inicio de cada nombramiento una experiencia profesional reconocida en el campo laboral correspondiente, debidamente actualizada, de al menos dos años de ejercicio profesional en los cuatro años inmediatamente anteriores al nombramiento.

6.– Dekretu honen IV. eranskinaren 3. puntuan adierazi dira, hezkuntzakoaz bestelako administrazioetan barnean hartuta dauden titulartasun pribatuko nahiz titulartasun publikoko ikastetxeetako irakasleentzat, titulua osatzen duten lanbide-moduluak emateko behar diren titulazioak eta eskakizunak. Edonola ere, lanbide-moduluen helburuak bete behar dituzte adierazitako titulazio horiek lortzeko irakaskuntzek. Ez baldin badituzte helburu horiek barne hartzen, titulazioaz gain, lanbide-arlo horri dagokion sektorean gutxienez hiru urteko lan-esperientzia frogatu beharko da «ziurtagiri» bidez –ikaskuntzaren emaitzekin inplizituki lotzen diren enpresetan produkzio-jarduerak egiten hiru urteko esperientzia frogatu beharko dute ziurtagiriek–.

6.– Para el profesorado de los centros de titularidad privada o de titularidad pública de otras administraciones distintas de las educativas, las titulaciones requeridas y los requisitos necesarios, para la impartición de los módulos profesionales que conforman el título, son las incluidas en el apartado 3 del Anexo IV del presente Decreto. En todo caso, se exigirá que las enseñanzas conducentes a las titulaciones citadas engloben los objetivos de los módulos profesionales y, si dichos objetivos no estuvieran incluidos, además de la titulación deberá acreditarse, mediante «certificación», una experiencia laboral de, al menos, tres años en el sector vinculado a la familia profesional, realizando actividades productivas en empresas relacionadas implícitamente con los resultados de aprendizaje.

7.– Lanbide-moduluak irakasten dituzten irakasleek berariaz ezarri diren eskakizunak betetzen dituztela zaindu behar du Sailak, irakaskuntza horien kalitatea bermatzeko.

7.– El Departamento correspondiente velará para que el profesorado que imparta los módulos profesionales cumpla con los requisitos especificados y garantizar así la calidad de estas enseñanzas.

IV. KAPITULUA
CAPÍTULO IV
BESTE IKASKETA BATZUETARAKO SARBIDEAK ETA LOTURA. BALIOZKOTZEAK, SALBUESPENAK ETA EGOKITASUNAK. BALIOKIDETASUNAK, ETA ONDORIO AKADEMIKOAK ETA PROFESIONALAK. URRUTIKO ESKAINTZA ETA BESTELAKO MODALITATEAK
ACCESOS Y VINCULACIÓN A OTROS ESTUDIOS. CONVALIDACIONES, EXENCIONES Y CORRESPONDENCIAS. EQUIVALENCIAS Y EFECTOS ACADÉMICOS Y PROFESIONALES. OFERTA A DISTANCIA Y OTRAS MODALIDADES

8. artikulua.– Heziketa-ziklo honetara sartzeko lehentasuna, batxilergoan ikasitako modalitateak eta ikasgaiak aintzat hartuta.

Artículo 8.– Preferencias para el acceso a este ciclo formativo en relación con las modalidades y materias de bachillerato cursadas.

Heziketa-ziklo honetara sartzeko lehentasuna izango dute Batxilergoan Zientziak modalitatea ikasi dutenek.

Tendrán preferencia para acceder a este ciclo formativo quienes hayan cursado la modalidad de Bachillerato de Ciencias.

9. artikulua.– Beste ikasketa batzuetarako sarbideak eta lotura.

Artículo 9.– Accesos y vinculación a otros estudios.

1.– Elektromedikuntza Klinikoko goi-mailako teknikari-tituluak aukera ematen du goi-mailako edozein heziketa-ziklotara zuzenean sartzeko, baldin eta onarpen-baldintzak betetzen baldin badira.

1.– El título de Técnico Superior de Electromedicina Clínica permite el acceso directo para cursar cualquier otro ciclo formativo de grado superior en las condiciones de admisión que se establezcan.

2.– Elektromedikuntza Klinikoko goi-mailako teknikari-tituluak aukera ematen du graduko edozer unibertsitate-titulutara zuzenean sartzeko, baldin eta onarpen-baldintzak betetzen baldin badira.

2.– El título de Técnico Superior de Electromedicina Clínica permite el acceso directo a las enseñanzas conducentes a los títulos universitarios de Grado, en las condiciones de admisión que se establezcan.

3.– Hezkuntzaren alorreko eskumena duen Sailak zehaztuko du Elektromedikuntza Klinikoko goi-mailako teknikari-tituluak eta titulu horrekin lotutako unibertsitate-mailako tituluak baliozkotzeko araubidea. Baliozkotze-araubidea errazteko xedea hartuta, dekretu honetan ezarritako irakasgaietan 120 ECTS kreditu esleitu dira, heziketa-ziklo honetako lanbide-moduluetan banatuta.

3.– El Departamento competente en materia de Educación, concretará el régimen de convalidaciones, entre el título de Técnico Superior de Electromedicina Clínica y los títulos universitarios de grado relacionados con él. A efectos de facilitar el régimen de convalidaciones, se han asignado 120 créditos ECTS, en las enseñanzas establecidas en este Decreto, entre los módulos profesionales del ciclo formativo.

10. artikulua.– Baliozkotzeak, salbuespenak eta egokitasunak.

Artículo 10.– Convalidaciones, exenciones y correspondencias.

1.– Agiri honen V. eranskinean adierazten dira zer baliozkotze duten urriaren 3ko 1/1990 Lege Organikoak, Hezkuntza-sistemaren antolamendu orokorrari buruzkoak, araututako lanbide-moduluen eta maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoak, Hezkuntzari buruzkoak, araututako lanbide-moduluen artean.

1.– Las convalidaciones entre módulos profesionales establecidos al amparo de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo y los establecidos al amparo de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación, se presentan en el Anexo V.

2.– Arau honen VI. eranskinean adierazten da zer egokitasun duten Elektromekanika Klinikoko goi-mailako teknikariaren tituluaren irakaskuntzako lanbide-moduluek eta konpetentzia-atalek –horiek baliozkotzeko edo salbuesteko–, bai eta titulu honetako lanbide-moduluek eta konpetentzia-atalek duten egokitasuna ere –horiek egiaztatzeko–.

2.– La correspondencia de las unidades de competencia con los módulos profesionales que forman las enseñanzas del título de Técnico Superior de Electromedicina Clínica para su convalidación o exención y la correspondencia de los módulos profesionales del presente título con las unidades de competencia para su acreditación se recogen en el Anexo VI.

3.– Heziketa-zikloa osatzen duten lanbide-moduluetarako baliozkotzeak, salbuespenak eta korrespondentziak 32/2008 Dekretuaren 27. artikuluan biltzen dira (32/2008 Dekretua, otsailaren 26koa, Euskal Autonomia Erkidegoaren esparruan Hezkuntza Sistemako Lanbide Heziketaren antolamendu orokorra ezartzen duena) eta, halaber, esparru horretan betetzekoa den gainerako araudian.

3.– Las convalidaciones, exenciones y correspondencias para los diferentes módulos profesionales que configuran el ciclo formativo serán las que se recogen en el artículo 27 del Decreto 32/2008, de 26 de febrero, por el que se establece la Ordenación General de la Formación Profesional del Sistema Educativo, en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco, así como en la demás normativa que sea de aplicación al efecto.

11. artikulua.– Urrutiko eskaintza eta bestelako modalitateak.

Artículo 11.– Oferta a distancia y otras modalidades.

Hezkuntzaren alorrean eskumena duen sailak arautuko du nola emango diren ziklo honetako irakaskuntzak araubide orokorrean ezarritakoaz bestelako eskaintza osoaren modalitatean eta urrutiko irakaskuntzan edo beste modalitate batzuetan irakasteko baimenak eta sail horrek arautuko ditu, era berean, eskaintza horren oinarrizko alderdiak (hala nola moduluen iraupena eta sekuentziazioa).

El Departamento competente en materia de Educación, regulará la autorización y aspectos básicos, como la duración y secuenciación de los módulos, de la posible oferta de las enseñanzas de este ciclo, en la modalidad de oferta completa distinta de la establecida en régimen general, así como, para la enseñanza a distancia u otras modalidades.

LEHENENGO XEDAPEN GEHIGARRIA.– Titulazio baliokideak eta lanbide-trebakuntzekiko lotespena.
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA.– Titulaciones equivalentes y vinculación con capacitaciones profesionales.

Lanbide-ardurak jakinak betetzeko aukera ematen du Dekretu honek Lan Prestakuntza eta Orientabidea lanbide-modulurako arautzen duen prestakuntzak; zehazki, laneko arriskuen prebentzioko oinarrizko mailako jardueren pareko lanbide-ardurak betetzeko, baldin eta, gutxienez, 45 eskola-ordu ematen baldin badira –urtarrilaren 17ko 39/1997 Errege Dekretuak, Prebentzio Zerbitzuen Erregelamendua onartzekoak, arautzen ditu oinarrizko mailako ardura horiek–.

La formación establecida en este Decreto en el módulo profesional de Formación y Orientación Laboral capacita para llevar a cabo responsabilidades profesionales equivalentes a las que precisan las actividades de nivel básico en prevención de riesgos laborales, establecidas en el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, siempre que tenga, al menos 45 horas lectivas.

BIGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA.– Metodologia berriz egindako proiektuak baimentzea.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA.– Autorización de proyectos con nuevas metodologías.

Ikastetxeek aukera izango dute, beren autonomia pedagogikoaz eta antolamendukoaz baliatuta eta ikasketa-proiektuko aurreikuspenen arabera, dekretu honen eranskinetan lanbide-moduluek duten iraupena zertxobait aldatzea proposatzen duten proiektuak prestatzeko, heziketa-zikloak emateari buruzko estrategietan eta metodologietan oinarrituta. Hori egin ahal izango da, baldin eta ez bada aldatzen haien mailakako banaketa, eta titulua sortzeko errege-dekretuan modulu bakoitzerako ezarri diren gutxieneko ordutegiak errespetatzen badira. Lanbide Heziketako Sailburuordetzaren baimena behar dute proiektuek.

En el marco de su autonomía pedagógica de los centros y de acuerdo con las previsiones contempladas en el proyecto curricular, los centros podrán elaborar proyectos con estrategias y metodologías de impartición de los ciclos formativos en los que se plantee una modificación no sustancial de la duración establecida en los anexos de este Decreto para los módulos profesionales, siempre que no se altere su distribución por cursos y que se respeten los horarios mínimos atribuidos a cada módulo en el Real Decreto de creación del título. Estos proyectos requerirán de la autorización de la Viceconsejería de Formación Profesional.

AZKEN XEDAPENA.– Indarrean jartzea.
DISPOSICIÓN FINAL.– Entrada en vigor.

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean jarriko da indarrean dekretu hau.

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteizen, 2018ko otsailaren 20an.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 20 de febrero de 2018.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

Hezkuntzako sailburua,

La Consejera de Educación,

CRISTINA URIARTE TOLEDO.

CRISTINA URIARTE TOLEDO.

OTSAILAREN 20KOA 24/2018 DEKRETUAREN I. ERANSKINA
ANEXO I AL DECRETO 24/2018, DE 20 DE FEBRERO
LANBIDE-MODULUEN ZERRENDA, ORDU-ESLEIPENA ETA KURTSOA
RELACIÓN DE MÓDULOS PROFESIONALES, ASIGNACIÓN HORARIA Y CURSO DE IMPARTICIÓN
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
OTSAILAREN 20KOA 24/2018 DEKRETUAREN II. ERANSKINA
ANEXO II AL DECRETO 24/2018, DE 20 DE FEBRERO
LANBIDE-MODULUAK: IKASKUNTZAREN EMAITZAK, EBALUAZIO-IRIZPIDEAK ETA EDUKIAK
MÓDULOS PROFESIONALES: RESULTADOS DE APRENDIZAJE, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CONTENIDOS

1. lanbide-modulua: Instalazio elektrikoak

Módulo Profesional 1: Instalaciones eléctricas

Kodea: 1585

Código: 1585

Kurtsoa: 1

Curso: 1.º

Iraupena: 132 ordu

Duración: 132 horas

ECTS kredituetako baliokidetasuna: 6

Equivalencia en créditos ECTS: 6

A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak.

A) Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

1.– Informazioa eskuratzen du instalazio elektrikoaren dokumentazio teknikotik, eta informazio horren sinbologia eta adierazpen-arauak interpretatzen ditu.

1.– Obtiene informaciones de la documentación técnica de la instalación eléctrica, interpretando la simbología y normas de representación en las que se basa.

Ebaluazio-irizpideak:

Criterios de evaluación:

a) Instalazioaren dokumentazio tekniko guztia eskuragarri dagoela egiaztatu du.

a) Se ha comprobado que está disponible toda la documentación técnica asociada a la instalación.

b) Proiektu orokorrarekin lotu du instalazioaren proiektua.

b) Se ha relacionado el proyecto de la instalación con el proyecto general.

c) Instalazioaren dokumentazio teknikoak indarreko araubidea betetzen duela egiaztatu du.

c) Se ha verificado que toda la documentación técnica asociada a la instalación cumple la normativa vigente.

d) Izan behar diren akreditazioak eta ziurtagiriak daudela egiaztatu du.

d) Se ha comprobado la disponibilidad de las acreditaciones y certificaciones oportunas.

e) Proiektuko obra zibilaren planoetako kotak eta eskalak interpretatu ditu.

e) Se han interpretado cotas y escalas de los planos de obra civil que conforman el proyecto.

f) Elementuak eta espazioak, horien eraikuntza-ezaugarriak eta helburu duten erabilera identifikatu ditu.

f) Se han identificado los distintos elementos y espacios, sus características constructivas y el uso al que se destina.

g) Sinbologia eta zehaztapen teknikoak identifikatu ditu planoetan eta eskema elektrikoetan.

g) Se ha identificado la simbología y las especificaciones técnicas en los planos y esquemas eléctricos.

h) Informazioa lortu du koadro eta sistema elektrikoetako aginte eta maniobrako eskemetatik eta krokisetatik.

h) Se ha obtenido información de croquis y esquemas de mando y maniobra de cuadros y sistemas eléctricos.

2.– Korronte alterno monofasikoko eta trifasikoko lineen ezaugarri diren parametroak kalkulatzen ditu eta balio ohikoak identifikatzen ditu.

2.– Calcula parámetros característicos de líneas de corriente alterna monofásica y trifásica, identificando valores típicos.

Ebaluazio-irizpideak:

Criterios de evaluación:

a) Hargailuek korronte alternoarekin duten portaera ezagutu du.

a) Se ha reconocido el comportamiento de receptores frente a la corriente alterna.

b) Kalkuluak egin ditu korronte alternoko zirkuituetan (tentsioa, intentsitatea, potentziak, potentzia-faktorea eta erresonantzia-maiztasuna, besteak beste).

b) Se han realizado cálculos (tensión, intensidad, potencias, factor de potencia y frecuencia de resonancia, entre otros) en circuitos de corriente alterna.

c) Hiru edo lau haritako banaketako sistemak bereizi ditu.

c) Se han distinguido los sistemas de distribución a tres y cuatro hilos.

d) Potentzia-faktorea kalkulatu du eta instalazio elektrikoan zuzena ote den adierazi du.

d) Se ha calculado el factor de potencia y su corrección en instalaciones eléctricas.

e) Tentsio-erortzearen kalkuluak egin ditu korronte alternoko lineatan.

e) Se han realizado cálculos de caída de tensión en líneas de corriente alterna.

f) Harmonikoak, haien ondorioak eta iragazte-sistemak identifikatu ditu.

f) Se han identificado los armónicos, sus efectos y las técnicas de filtrado.

3.– Motor elektrikoen eta transformadoreen funtzionamendua zehazten du eta osasunaren alorrean duten erabilera identifikatzen du.

3.– Caracteriza el funcionamiento de motores eléctricos y transformadores, identificando su campo de aplicación en el entorno sanitario.

Ebaluazio-irizpideak:

Criterios de evaluación:

a) Korronte zuzeneko eta alternoko motorren ezaugarriak identifikatu ditu.

a) Se han identificado las características de los motores de corriente continua y alterna.

b) Transformadoreen ezaugarri teknikoak identifikatu ditu.

b) Se han identificado las características técnicas de transformadores.

c) Korronte zuzeneko eta alternoko motorren parametroak lotu ditu.

c) Se han relacionado los parámetros de los motores de corriente continua y alterna.

d) Kargatuta eta hutsean aztertu du transformadoreen funtzionamendua.

d) Se ha analizado el funcionamiento de transformadores en carga y vacío.

e) Korronte zuzen eta alternoko motorren abiatzeko eta galgatzeko sistemak ezagutu ditu.

e) Se han reconocido los sistemas de arranque y frenado de motores de alterna y continua.

f) Korronte zuzen eta alternoko motorren erregulazio-sistemetan kontrolatu behar diren magnitudeak identifikatu ditu.

f) Se han identificado las magnitudes que hay que controlar en los sistemas de regulación de velocidad de motores de continua y alterna.

g) Motorrek eta transformadoreek darabiltzaten elektromekanika klinikoko sistemak eta ekipoak identifikatu ditu.

g) Se han identificado los sistemas y equipos de electromedicina clínica que emplean motores y transformadores.

4.– Parametroak neurtzen ditu instalazio elektrikoetan, eta instalazio horien eta beraien babes-sistemen funtzionamenduak dakartzan arriskuak identifikatzen ditu.

4.– Mide parámetros en instalaciones eléctricas, identificando los riesgos inherentes al funcionamiento de las mismas y los sistemas de protección asociados.

Ebaluazio-irizpideak:

Criterios de evaluación:

a) Neurgailuen funtzionamendu-printzipioa eta ezaugarriak ezagutu ditu.

a) Se ha reconocido el principio de funcionamiento y las características de los instrumentos de medida.

b) Oinarrizko parametroak neurtu ditu (tentsioa, intentsitatea, potentziak eta potentzia-faktorea) neurketa-ekipo eta segurtasun-arau egokiak erabiliz.

b) Se han realizado medidas de los parámetros básicos (tensión, intensidad, potencias y factor de potencia, entre otros) con el equipo de medida y normativa de seguridad adecuados.

c) Segurtasun-arauak bete ditu.

c) Se han aplicado normas de seguridad.

d) Pertsonengan talka elektrikoak dituen arriskuak eta ondorio fisiologikoak identifikatu ditu, baita horiei lotutako faktoreak ere.

d) Se han identificado los riesgos de choque eléctrico en las personas y sus efectos fisiológicos, así como los factores relacionados.

e) Berotze bidezko sute-arriskuak identifikatu ditu.

e) Se han identificado los riesgos de incendio por calentamiento.

f) Gainintentsitateen eta gaintentsioen aurkako instalazioek behar dituzten babesak identifikatu ditu.

f) Se han identificado las protecciones necesarias de una instalación contra sobreintensidades y sobretensiones.

g) Zuzeneko eta zeharkako kontaktuen aurkako babes-sistemak identifikatu ditu.

g) Se han identificado los sistemas de protección contra contactos directos e indirectos.

5.– Instalazio elektriko bat muntatu eta bere funtzionamendua egiaztatzen du.

5.– Monta instalaciones eléctricas, verificando su funcionamiento.

Ebaluazio-irizpideak:

Criterios de evaluación:

a) Materialak identifikatu ditu (profilak, inguratzaileak eta koadroak).

a) Se han identificado materiales (perfiles, envolventes y cuadros).

b) Multzoan duen funtzioarekin lotu du elementu bakoitza.

b) Se ha relacionado cada elemento con su función de conjunto.

c) Mekanizazio-lanak egin ditu profiletan, inguratzaileetan, koadroetan eta kanalizazioetan.

c) Se han ejecutado las operaciones de mecanizado en perfiles, envolventes, cuadros y canalizaciones.

d) Motorretarako aginte- eta potentzia-zirkuituak muntatu ditu.

d) Se han montado circuitos de mando y potencia para motores.

e) Maniobrak egin ditu motorrekin.

e) Se han realizado maniobras con motores.

f) Autonomiaz jardun du proposatutako jardueretan.

f) Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas.

g) Instalazioaren funtzionamendua egiaztatu du.

g) Se ha comprobado el funcionamiento de la instalación.

h) Autonomiaz eta trebetasunez jardun du elementuekin, ekipoekin eta erremintekin lan egitean.

h) Se ha operado con autonomía y destreza en la manipulación de elementos, equipos y herramientas.

i) Bete egin ditu segurtasun-, higiene- eta ingurumen-arauak.

i) Se han respetado las normas de seguridad e higiene y medioambientales aplicables.

B) Edukiak:

B) Contenidos:

1.– Instalazio elektrikoari loturiko dokumentazio teknikoa.

1.– Documentación técnica asociada a la instalación eléctrica.

Obra zibiletako planoak interpretatzea.

Interpretación de planos de obra civil.

Elementuak eta espazioak identifikatzea.

Identificación de los distintos elementos y espacios.

Eskema elektrikoen interpretazioa: koadro eta sistema elektrikoetako aginte- eta maniobra-eskemak eta -krokisak.

Interpretación de esquemas eléctricos: croquis y esquemas de mando y maniobra de cuadros y sistemas eléctricos.

Dokumentazio teknikoa. Proiektuaren egitura eta osagai nagusiak: xedea, memoria, planoak, kalkuluak, bibliografia eta bestelakoak.

Documentación técnica. Desglose y principales partes del proyecto: objeto, memoria, planos, cálculos, bibliografía, otros.

Obra zibiletako planoak. CAD:

Planos de obra civil. CAD:

– Bi dimentsioko planoak marraztea eta interpretatzea.

– Interpretación y dibujo de planos en dos dimensiones.

– Akotazioak eta neurketak.

– Acotaciones y mediciones.

– Planoetan marraztea instalazioak eta ekipoak.

– Dibujo de instalaciones y equipos en planos.

Eskema elektrikoen ezaugarriak: plano orokorra. Funtzionamenduko planoak. Zirkuituen planoak. Eskema hari-bakarrak. Eskema sekundarioak. Oinarrizko zirkuituak. Akatsak aurkitzeko teknikak. Konexio-eskemak PLC kontrolatzailea duten sistemetan.

Características de esquemas eléctricos: plano general. De funcionamiento. De circuitos. Esquemas unifilares. Esquemas secundarios. Circuitos básicos. Técnicas de localización de fallos. Esquemas de conexione en sistemas con PLC.

Sinbologia normalizatua eta konbentzionala. Konexioen izendapena. Elementuak identifikatzea planoetan.

Simbología normalizada y convencionalismos. Designación de conexiones. Identificación de elementos en planos.

Indarreko arauak. Behe-tentsioko erregelamendu elektroteknikoa (BTEE).

Normativa vigente. Reglamento electrotécnico de baja tensión (REBT).

Jarduerak doitasunez egitea.

Precisión en el desarrollo de las actividades.

Zehaztasuna hizkuntza eta terminologia espezifikoa erabiltzean.

Precisión en el uso del lenguaje y de la terminología específica.

Zorroztasuna lan-protokoloak betetzean.

Rigor en el seguimiento de protocolos de trabajo.

Datuak diskrezioz erabiltzea.

Discreción en el uso de los datos.

Gertakariak eta ezusteko egoerak erabakitzeko ekimena.

Iniciativa en la resolución de contingencias y situaciones imprevistas.

2.– Korronte alternoko lineen parametro bereizgarriak kalkulatzea.

2.– Cálculo de parámetros característicos de líneas de corriente alterna.

Kalkuluak egitea (tentsioa, intentsitatea, potentziak, potentzia-faktorea eta erresonantzia-maiztasuna, besteak beste).

Realización de cálculos (tensión, intensidad, potencias, factor de potencia y frecuencia de resonancia, entre otros).

Potentzia-faktorea kalkulatzea eta zuzentzea.

Cálculo del factor de potencia y su corrección.

Tentsio-erortzea kalkulatzea korronte alternoko lineatan.

Cálculo de caída de tensión en líneas de corriente alterna.

Zirkuituetako harmonikoak neurtzea, iturriak zehaztea eta erabili behar den iragazketa-teknika deskribatzea.

Medición de armónicos en un circuito, determina la fuente y describe la técnica de filtrado aplicable.

Korronte alterno monofasikoko zirkuituak. Oinarrizko funtzionamendu-parametroak: tentsio eta korronte maximoa, eraginkorrak eta batez bestekoak. Maiztasuna eta periodoa. Inpedantzia. Erresonantzia. Tentsio-korronte fase-erlazioa erresistentzietan (R), bobinetan (L) eta kondentsadoreetan (C). Serie-zirkuituak eta paraleloak. Bektore-adierazpena. Kirchhoff legeak eta bektore-adierazpena. Potentzia-faktorea.

Circuitos de corriente alterna monofásica. Parámetros de funcionamiento básicos: tensiones y corrientes máximas, eficaces y medias. Frecuencia y periodo. Impedancia. Resonancia. Relación de fase tensión-corriente en resistencias (R), bobinas (L) y condensadores (C). Circuitos serie y paralelo. Representación vectorial. Leyes de Kirchhoff con representación vectorial. Factor de potencia.

Korronte alterno monofasiko eta trifasikoko potentziak: aktiboa. Erreaktiboa. Itxurazkoa.

Potencias en corriente alterna monofásica y trifásica: activa. Reactiva. Aparente.

Sistema trifasikoak: Transformadore trifasikoen zirkuituak, hari neutroa. Izar- eta triangelu-hargailuak. Sistema orekatuak eta ez-orekatuak.

Sistemas trifásicos: Circuitos de transformadores trifásicos, hilo neutro. Receptores en estrella y triángulo. Sistemas equilibrados y no equilibrados.

Sistema polifasikoen sarrera.

La introducción de los sistemas polifásicos.

Neurketak korronte alterno monofasiko eta trifasikoko zirkuituetan: tentsioak. Korronteak. Potentziak. Energiak.

Medidas en circuitos de corriente alterna monofásica y trifásica: tensiones. Corrientes. Potencias. Energías.

Harmonikoak. Kausak eta efektuak: Fourier seriea (sarrera). Harmonikoen jatorria. Karga ez-linealek eragindako perturbazioak: tentsioa eta intentsitate harmonikoa. Intentsitate harmonikoen fluxua banaketa-sareetan. Efektuak instalazioetan. Distentsio harmonikoaren adierazle bereizgarrien eta atari kritikoen neurketa. Ahultze bidezko soluzioak. Bete behar diren arauak.

Armónicos. Causas y efectos: serie Fourier (introducción). Origen de los armónicos. Perturbaciones producidas por cargas no lineales: tensión e intensidad armónica. Flujo de intensidades armónicas en las redes de distribución. Efectos en las instalaciones. Indicadores característicos y umbrales críticos de distorsión armónica, medición. Soluciones de atenuación. Normas de aplicación.

Arduraz betetzea norberaren eginkizunak.

Responsabilidad en el cuidado en el cumplimiento de sus funciones.

Jarduerak zehaztasunez egitea.

Precisión en el desarrollo de las actividades.

Zehatz erabiltzea hizkuntza eta terminologia espezifikoa.

Precisión en el uso del lenguaje y de la terminología específica.

3.– Motorren eta transformadoreen ezaugarriak.

3.– Características de motores y transformadores.

Korronte zuzen, alterno eta urratsez urratseko motorren ezaugarriak interpretatzea.

Interpretación de las características de los motores de corriente continua, alterna y paso a paso.

Transformadoreetako ezaugarrien plaka interpretatzea.

Interpretación de la placa de características de los transformadores.

Motorren parametroak interpretatzea.

Interpretación de los parámetros de los motores.

Kargatuta eta hutsean dauden transformadoreen funtzionamendua azaltzea.

Descripción del funcionamiento de transformadores en carga y vacío.

Hustuketa-saiakuntzak egitea. Lotura-puntuak identifikatzea.

Realización de ensayos de vacío. Identificación de puntos correspondientes.

Motorren abiarazte- eta galgatze-zirkuituak muntatzea: merkatuko erreguladoreak.

Montaje circuitos de arranque y frenado de motores: reguladores comerciales.

Motorrak. Eragiketa-oinarriak: Korronte elektrikoaren eta eremu magnetikoaren arteko interakzioa, printzipio motorra. Ezker eskuaren erregela. Biratzearen eta abiaduraren parea, potentzia ardatzean.

Motores. Fundamentos de operación: Interacción entre corriente eléctrica y campo magnético, principio motor. Regla de la mano izquierda. Par de giro y velocidad, potencia en el eje.

Engranajeak eta poleak darabiltzaten abiadura-murriztaileak.

Reductor de velocidad con engranajes y poleas.

Korronte jarraituko motorrak. Funtsezko osagaiak: estatorea (harila, seriea, paraleloa) eta errotorea. Brushless. Erreluktantzia aldakorra. Urratsez urratseko motorra.

Motores de corriente continua. Partes fundamentales: estator (devanado serie, paralelo) y rotor. Brushless. Reluctancia variable. Motor paso a paso.

Korronte alternoko motorrak. Oinarrizko osagaiak: Estatorea (haril banatua) eta errotorea (harila edo urtxintxa-kaiola).

Motores de corriente alterna. Partes fundamentales: Estator (devanado distribuido) y rotor (devanado o jaula de ardilla).

Transformadoreak. Eraikuntza (nukleoa, harilak). Funtzionamendu-printzipioa. Ezaugarri teknikoak (tentsioak, korronteak, potentziak, transformazio-erlazioa). Tipologia (potentzia- eta neurri-transformadoreak).

Transformadores. Construcción (núcleo, devanados). Principio de funcionamiento. Características técnicas (tensiones, corrientes, potencias, relación de transformación). Tipología (transformadores de potencia y medida).

Erabilpenak osasun-eremuan.

Aplicaciones en el entorno sanitario.

Motorren abiadura-erregulazioa. Magnitudeak. Kontrol-sistemak.

Regulación de velocidad de motores. Magnitudes. Sistemas de control.

Ardatzean abiadura neurtzea: Kodetzaile angeluar digitala (Encoder). Takodinamoa. Kodetzaile angeluar analogikoa (Resolver).

Medición de velocidad en el eje: Encoder. Tacodinamo. Resolver.

Korronte zuzeneko motorrak: Chopper. Pultsu-zabaleraren modulazioa (PWM). H zubia. Merkatuko erregulagailuak, barne-blokeak, kanpo-konexioak, funtzionamenduaren programazioa.

Motores DC: Chopper. Modulación de anchura de pulso (PWM). Puente H. Reguladores comerciales, bloques internos, conexiones externas, programación de funcionamiento.

Korronte alternoko motorrak: Poloen, maiztasunaren eta abiaduraren arteko erlazioa. Pultsu-zabaleraren modulazioa (PWM). Maiztasuneko abiadura-kontrola. Merkatuko erregulagailuak, barne-blokeak, kanpo-konexioak, funtzionamenduaren programazioa. Poloen kopurua aldatuz aldatzea abiadura.

Motores AC: Relación entre polos, frecuencia y velocidad. Modulación de anchura de pulso (PWM). Control de velocidad con frecuencia. Controladores comerciales, bloques internos, conexiones externas, programación de funcionamiento. Variación de velocidad variando el número de polos.

Korronte zuzenez galgatzea, pultsu-zabalera modulatuta (desazelerazio-arrapala).

Frenado por DC, controlado por PWM (rampa de deceleración).

Urratsez urratseko motorrak: Kontrol-teknikak (polobakarra eta bipolarra). Pultsu motak (Drive methods).

Motores paso a paso: Técnicas de control (unipolar y bipolar). Tipos de pulsos (Drive methods).

Indarrean dagoen legeria betetzea.

Respeto a la legislación vigente.

Zehatz erabiltzea hizkuntza eta terminologia espezifikoa.

Precisión en el uso del lenguaje y de la terminología específica.

Zorroztasuna lan-protokoloak betetzean.

Rigor en el seguimiento de protocolos de trabajo.

Lantaldeko pertsonekin koordinatzeko eta lankidetzan aritzeko interesa.

Interés por coordinarse y colaborar con las personas del equipo de trabajo.

Ekimena izatea gertakariak eta ezusteko egoerak erabakitzean.

Iniciativa en la resolución de contingencias y situaciones imprevistas.

4.– Instalazio elektrikoak neurtzeko teknikak.

4.– Técnicas de medida de instalaciones eléctricas.

Shock elektrikoaren arriskua dakarten puntuak identifikatzea muntatutako zirkuituetan.

Identificación en los circuitos montados los puntos de riesgos de choque eléctrico.

Berotzearen edo kanpo-korronteen ondoriozko sute-arriskua dakarten puntuak identifikatzea muntatutako zirkuituetan.

Identificación en los circuitos montados los puntos de riesgos de incendio por calentamiento y extracorrientes.

Neurketak egitea multimetroarekin eta osziloskopioarekin.

Realización de medidas con multímetro y osciloscopio.

Segurtasun-arauak betetzea neurketak egitean.

Aplicación de normas de seguridad en las mediciones.

Neurgailuak. Neurketa-sistemak. Neurketa-tresnak: multimetroak. Osziloskopioak. Matxarda anperimetrikoak. Wattmetroa. Energia-kontagailuak. Isolamendu-neurgailuak. Lur-neurketa.

Equipos de medida. Sistemas de medida. Instrumentos de medida: multímetros. Osciloscopios. Pinzas amperimétricas. Vatímetros. Contadores de energía. Medidores de aislamiento. Medidas de tierras.

Neurketa-prozedurak. Erresistentzia-neurriak. Tentsio-neurriak. Intentsitate-neurriak. Potentzia-neurriak. Energia-neurriak. Isolamendu-neurriak.

Procedimientos de medida. Medidas de resistencia. Medidas de tensión. Medidas de intensidad. Medida de potencia. Medidas de energía. Medidas de aislamientos.

Neurketa-aparatuen kalibratzea. Egungo araubidea: patroi batez konparatzearen kontzeptua. Erroreak.

La calibración de los aparatos de medida. Normativa actual: concepto de comparación con un patrón. Errores.

Kalibratzeko instalazioak: onetsitako laborategiak. ENAC.

Instalaciones de calibración: laboratorios acreditados. ENAC.

Instalazio baten eroaleen sekzioa kalkulatzea. Tentsio erorketak eroaleetan. BTEE.

El cálculo de la sección de los conductores de una instalación. Caída de tensión en conductores. REBT.

Kable motak: airekoak eta lurpekoak, barne-instalazioetarako. Materialak eta isolatzaileak.

Tipos de cables: distribución aérea y subterránea, para instalaciones de interior. Materiales y aislantes.

Arrisku elektrikoa. Korronte elektrikoaren efektuak giza organismoan.

Riesgo eléctrico. Efectos de la corriente eléctrica en el organismo.

Instalazio elektrikoetako segurtasuna. BTEE: xede bereziko instalazioak.

Seguridad en instalaciones eléctricas. REBT: instalaciones con fines especiales.

Instalazio elektrikoetako babesak. BTEE: lurrerako konexiorako instalazioak.

Las protecciones en instalaciones eléctricas. REBT: instalaciones de puesta a tierra.

Zuzeneko eta zeharkako kontaktuen aurkako babesa.

La protección contra contactos directos e indirectos.

Gainintentsitate eta gaintentsioen aurkako babesak erregulazio-sistemetan.

Las protecciones contra sobreintensidades y sobretensiones en sistemas de regulación.

Lanak tentsiorik gabe egiteko arauak.

Reglas para la realización de trabajos sin tensión.

Arduraz betetzea norberaren eginkizunak.

Responsabilidad en el cuidado en el cumplimiento de sus funciones.

Jarduerak zehaztasunez egitea.

Precisión en el desarrollo de las actividades.

Zehatz erabiltzea hizkuntza eta terminologia espezifikoa.

Precisión en el uso del lenguaje y de la terminología específica.

5.– Sare elektrikoak muntatzeko eragiketak.

5.– Operaciones de montaje de instalaciones eléctricas.

Materialak identifikatzea (profilak, inguratzaileak eta koadroak).

Identificación de materiales (perfiles, envolventes y cuadros).

Mekanizazio-lanak egitea profiletan, inguratzaileetan, koadroetan eta kanalizazioetan.

Ejecución de las operaciones de mecanizado en perfiles, envolventes, cuadros y canalizaciones.

Motorretarako aginte- eta potentzia-zirkuituak muntatzea koadro elektrikoetan.

Montaje de circuitos de mando y potencia para motores en cuadros eléctricos.

Instalazioak funtzionatzen dutela egiaztatzea.

Comprobación del funcionamiento de la instalación.

Inguratzaileak eta horien babes-mailak.

Envolventes y sus grados de protección.

Koadro eta instalazioen mekanizazioa. Koadroa prestatzea.

Mecanización de cuadros e instalaciones. Preparación del cuadro.

Koadro elektrikoen motak eta ezaugarriak: metalezko koadroak, armairu estankoak, kutxa blindatuak eta deflagrazioen aurkako kutxa.

Cuadros eléctricos, tipos y características: cuadros metálicos, armario estanco, caja blindada y caja antideflagradora.

Kaxa elektrikoak muntatzeko eta mekanizatzeko irizpideak. Unitate funtzionalak: Koadro finkoak. Moduluzko koadroak. Koadro konektagarriak. Beste batzuk.

Criterios de montaje y mecanizado de cuadros eléctricos. Unidades funcionales: Cuadros fijos. Cuadros modulares. Cuadros enchufables. Otros.

Armairuen eta koadro elektrikoen muntaketa. Eraikuntza-alderdiak: tapakiak. Ateak. Xasisa. Profilak. Kableak igarotzeko xaflak. Zigiluak. Obturadoreak. Kutxa moldekatuko etengailuak finkatzeko elementuak. Estalkia. Zokaloa. Xaflak. Armadura. Estaldura. Horman finkatzeko euskarriak. Klimatizazioa. Beste batzuk.

Montaje de armarios, cuadros eléctricos. Aspectos constructivos: tapas. Puerta. Chasis. Perfiles. Placas pasacables. Precintos. Obturadores. Elemento de fijación para interruptores de caja moldeada. Tejado. Zócalo. Placas. Armadura. Revestimiento. Soportes para fijación mural. Climatización. Otros.

Kanalizazioen muntaketa: terminologia.

Montaje de canalizaciones: terminología.

Barne-instalazioak edo hargailuak.

Instalaciones interiores o receptoras.

Kable-sarbideak.

Entradas de cables.

Barreriak. Barren jokoaren instalazioa egitean kontuan hartu beharrekoak.

Embarrados. Consideraciones a tener en cuenta en la instalación del juego de barras.

Sentsoreak eta eragingailuak. Ezaugarriak eta aplikazioak. Hautaketa-irizpideak.

Sensores y actuadores. Características y aplicaciones. Criterios de selección.

Motorren abioa eta maniobra. Motorren abioaren ezaugarri nagusiak:

Arranque y maniobra de motores. Características fundamentales de los arranques de motores:

Korronte zuzeneko motorrak: kontaktoredun zirkuituak (abioa, biraketa-noranzkoaren alderantzikatzea). Errele laguntzaileak, errele tenporizatuak.

Motores AC: circuitos con contactores (arranque, inversión de giro). Relés auxiliares, relés temporizados.

Instalazioen eta automatismoen muntaketa: bornetegia. Borneak. Borneak markatzea. Kableak markatzea. Kableen muturrak. Zorroak edo puntakoak. Terminalak. Konexio azkarreko sistema. Kable-sarea finkatzea. Perturbazio elektromagnetikoak. Potentzia-etengailuen konexioa. Osagaien banaketa.

Montaje de las instalaciones y automatismos: regletero. Bornas. Marcado de bornas. Marcado de cables. Terminación de cables. Casquillos o punteras. Terminales. Sistema de conexión rápida. Fijación del cableado. Perturbaciones electromagnéticas. Conexión de interruptores de potencia. Distribución de componentes.

Indarrean dagoen legeria betetzea.

Respeto a la legislación vigente.

Zehatz erabiltzea hizkuntza eta terminologia espezifikoa.

Precisión en el uso del lenguaje y de la terminología específica.

Zorroztasuna lan-protokoloak betetzean.

Rigor en el seguimiento de protocolos de trabajo.

Lantaldeko pertsonekin koordinatzeko eta lankidetzan aritzeko interesa.

Interés por coordinarse y colaborar con las personas del equipo de trabajo.

Ekimena izatea gertakariak eta ezusteko egoerak erabakitzean.

Iniciativa en la resolución de contingencias y situaciones imprevistas.

2. lanbide-modulua: Elektromekanika- eta fluido-sistemak

Módulo Profesional 2: Sistemas electromecánicos y de fluidos

Kodea: 1586

Código: 1586

Kurtsoa: 1

Curso: 1.º

Iraupena: 99 ordu

Duración: 99 horas

ECTS kredituetako baliokidetasuna: 6

Equivalencia en créditos ECTS: 6

A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak.

A) Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

1.– Sistema eta ekipo mekanikoen bloke funtzionalak zehazten ditu, eta planoak, printzipio-diagramak eta zirkuituen eskemak interpretatzen ditu.

1.– Caracteriza los bloques funcionales de sistemas y equipos mecánicos, interpretando planos, diagramas de principio y esquemas de circuitos.

Ebaluazio-irizpideak:

Criterios de evaluación:

a) Aztertutako dokumentazio teknikoan erabilitako irudikapen eta sinbolo normalizatuak eta horiek irudikatzen dituzten elementu fisikoak lotu ditu.

a) Se han asociado las representaciones y símbolos normalizados empleados en la documentación técnica analizada con los elementos físicos a los que representan.

b) Agertzen diren elementuen klaseak eta kategoriak identifikatu ditu.

b) Se han identificado las clases o categorías de los elementos presentes.

c) Bloke bakoitzeko elementuen funtsezko ezaugarri geometrikoak definitu ditu.

c) Se han definido las características geométricas relevantes de los elementos de cada bloque.

d) Bloke batekin lotzen diren elementuek espazioan duten antolamendua eta lotura zehaztu du.

d) Se ha determinado la disposición espacial e interrelación de los elementos asociados a un bloque.

e) Dagokion bloke funtzionalaren barruan, dokumentazioan islatzen diren elementuetako bakoitzak betetzen duen funtzioa behar bezala definitu du.

e) Se ha definido correctamente la función de cada uno de los elementos reflejados en la documentación dentro del bloque funcional al que pertenecen.

f) Bloke funtzional bakoitzaren portaerarekin lotu egin ditu sistema edo ekipo mekanikoaren funtzionamendu moduak.

f) Se han relacionado los posibles modos de funcionamiento del sistema o equipo mecánico con el comportamiento de cada uno de los bloques funcionales que la constituyen.

2.– Elementu mekanikoak muntatzeko eta desmuntatzeko eragiketak egiten ditu, tresneriaren fabrikatzaileak emandako dokumentazio teknikoa interpretatuta.

2.– Realiza operaciones de montaje y desmontaje de elementos mecánicos, interpretando la documentación técnica suministrada por el fabricante.

Ebaluazio-irizpideak:

Criterios de evaluación:

a) Informazioa eskuratu du planoetatik eta desmuntatu behar diren elementuen edo multzoen dokumentazio teknikotik.

a) Se ha obtenido información de los planos así como de la documentación técnica referida a los elementos o conjuntos que hay que desmontar.

b) Sistemako elementu guztiak identifikatu ditu.

b) Se ha identificado cada uno de los elementos que configuran el sistema.

c) Elementuak muntatzeko eta desmuntatzeko teknikak erabili ditu.

c) Se han aplicado las técnicas para el montaje y desmontaje de elementos.

d) Elementu mekanikoak muntatzeko eta desmuntatzeko tresnak eta erremintak erabili ditu.

d) Se han empleado los útiles y herramientas para el montaje y desmontaje de elementos mecánicos.

e) Oinarrizko elementuen ezaugarriak (azalerak, dimentsioak eta geometria, besteak beste) egiaztatu ditu, tresna egokiak erabilita.

e) Se han verificado las características de los elementos fundamentales (superficies, dimensiones y geometría, entre otros), empleando los útiles adecuados.

f) Muntatzeko prestatu dira sistema mekanikoak, eta, behar izan denean, aldatu egin ditu hondatutako zatiak.

f) Se han preparado los sistemas mecánicos para su montaje, sustituyendo, si procede, las partes deterioradas.

g) Elementuak muntatu ditu, multzo osoak funtzionatzen duela ziurtatuta.

g) Se han montado los elementos, asegurando la funcionalidad del conjunto.

h) Sistema mekanikoa doitu du, espezifikazio teknikoak betez.

h) Se ha ajustado y reglado el sistema mecánico, cumpliendo con las especificaciones técnicas.

3.– Teknologia pneumatiko/elektro-pneumatikoetako sistema automatiko sekuentzialen funtzionamendua ezaugarritu du, eta haien elementuen ezaugarri fisikoak eta funtzionalak identifikatu ditu.

3.– Caracteriza el funcionamiento de los sistemas automáticos secuenciales de tecnología neumática/electro-neumática, identificando las características físicas y funcionales de los elementos que los componen.

Ebaluazio-irizpideak:

Criterios de evaluación:

a) Energia pneumatikoa hornitzeko instalazioetako osagaiak eta egiturak identifikatu ditu.

a) Se ha identificado la estructura y componentes que configuran las instalaciones de suministro de energía neumática.

b) Eragingailuen eskakizunekin lotu ditu dimentsioak eta funtzioak.

b) Se han relacionado las características dimensionales y funcionales con los requerimientos de los distintos actuadores que las componen.

c) Identifikatu du zer alde dauden teknologia pneumatikoa darabilten kontrol-sistemen eta teknologia hibrido elektro-pneumatikoa darabiltenen artean.

c) Se han identificado las diferencias entre los sistemas de control automáticos basados en tecnología neumática y los que utilizan tecnología híbrida electroneumática.

d) Informazioa eskuratu du teknologia pneumatikoa eta elektro-pneumatikoa darabilten kontrol-sistema automatikoetako dokumentaziotik.

d) Se ha obtenido información de la documentación de sistemas de control automáticos, realizados con tecnología neumática/electroneumática.

e) Sistema automatikoaren egitura osatzen duten sekzioak identifikatu ditu, eta horietako bakoitzaren eginkizuna eta ezaugarriak ezagutu ditu.

e) Se han identificado las distintas secciones que componen la estructura del sistema automático, reconociendo la función y características de cada una de ellas.

f) Sistemaren egiazko elementuekin lotu ditu dokumentazioan agertzen diren sinboloak.

f) Se han relacionado los símbolos que aparecen en la documentación con los elementos reales del sistema.

g) Sistema automatiko pneumatiko/elektro-pneumatikoko osagai, ekipo edo gailu bakoitzaren eginkizuna, mota eta ezaugarriak ezagutu ditu.

g) Se ha reconocido la función, tipo y características de cada componente, equipo o dispositivo del sistema automático neumático/electroneumático.

h) Sistema automatiko pneumatiko edo elektro-pneumatiko baten funtzionamendu-sekuentzia zehaztu du.

h) Se ha definido la secuencia de funcionamiento de un sistema automático neumático/electroneumático.

i) Sistema automatiko pneumatiko edo elektro-pneumatiko baten oinarrizko magnitudeak eta parametroak kalkulatu ditu.

i) Se han calculado las magnitudes y parámetros básicos de un sistema automático neumático/electroneumático.

j) Prozesu automatiko pneumatiko edo elektro-pneumatikoetan gerta daitezkeen larrialdi-egoerak identifikatu ditu.

j) Se han identificado las situaciones de emergencia que pueden presentarse en el proceso automático neumático/electroneumático.

k) Probak eta neurketak egin ditu sistema automatiko pneumatiko edo elektro-pneumatiko baten funtsezko puntuetan.

k) Se han realizado pruebas y medidas en los puntos notables de un sistema automático neumático/electroneumático.

4.– Ezaugarri fisiko eta funtzionalen arabera ezaugarritzen du teknologia hidraulikoa/elektro-hidraulikoa darabilten sistema automatiko sekuentzialen funtzionamendua.

4.– Caracteriza el funcionamiento de los sistemas automáticos secuenciales de tecnología hidráulica/electro-hidráulica, atendiendo a sus características físicas y funcionales.

Ebaluazio-irizpideak:

Criterios de evaluación:

a) Energia hidraulikoa hornitzeko instalazioak konfiguratzen dituzten osagaiak eta egitura identifikatu ditu.

a) Se ha identificado la estructura y componentes que configuran las instalaciones de suministro de energía hidráulica.

b) Eragingailuen eskakizunekin lotu ditu dimentsioak eta funtzioak.

b) Se han relacionado sus características dimensionales y funcionales con los requerimientos de los distintos actuadores.

c) Identifikatu du zer alde dauden teknologia hidraulikoa darabilten kontrol-sistemen eta teknologia hibrido elektro-hidraulikoa darabiltenen artean.

c) Se han identificado las diferencias entre los sistemas de control automáticos basados en tecnología hidráulica y los que utilizan tecnología híbrida electro-hidráulica.

d) Informazioa eskuratu du teknologia hidraulikoa eta elektro-hidraulikoa darabilten kontrol-sistema automatikoetako dokumentaziotik.

d) Se ha obtenido información de la documentación de sistemas de control automáticos realizados con tecnología hidráulica/electro-hidráulica.

e) Sistemaren prestazioak, funtzionamendu orokorra eta ezaugarriak ezagutu ditu.

e) Se han reconocido las prestaciones, el funcionamiento general y las características del sistema.

f) Sistemaren egiazko elementuekin lotu ditu dokumentazioan agertzen diren sinboloak.

f) Se han relacionado los símbolos que aparecen en la documentación con los elementos reales del sistema.

g) Sistema automatiko hidrauliko/elektro-hidraulikoko osagai, ekipo edo gailu bakoitzaren eginkizuna, mota eta ezaugarriak ezagutu ditu.

g) Se ha reconocido la función, tipo y características de cada componente, equipo o dispositivo del sistema automático hidráulico/electro-hidráulico.

h) Sistema automatiko hidrauliko edo elektro-hidrauliko baten funtzionamendu-sekuentzia zehaztu du.

h) Se ha definido la secuencia de funcionamiento de un sistema automático hidráulico/electro-hidráulico.

i) Sistema automatiko hidrauliko edo elektro-hidrauliko baten oinarrizko magnitudeak eta parametroak kalkulatu ditu.

i) Se han calculado las magnitudes y parámetros básicos de un sistema automático hidráulico/electro-hidráulico.

j) Prozesu automatiko hidrauliko edo elektro-hidraulikoetan gerta daitezkeen larrialdi-egoerak identifikatu ditu.

j) Se han identificado las distintas situaciones de emergencia que pueden presentarse en el proceso automático hidráulico/electro-hidráulico.

k) Probak eta neurketak egin ditu sistema automatiko hidrauliko edo elektro-hidrauliko egiazko nahiz simulatu baten funtsezko puntuetan.

k) Se han realizado las pruebas y medidas en los puntos notables de un sistema automático hidráulico/electro-hidráulico real o simulado.

5.– Automatismo pneumatikoak/elektro-pneumatikoak edo hidraulikoak/elektro-hidraulikoak muntatzen ditu, dokumentazio teknikoa interpretatuta, eta proba eta doikuntza funtzionalak eginda.

5.– Monta automatismos neumático/electro-neumático e hidráulico/electro-hidráulico, interpretando la documentación técnica y realizando las pruebas y ajustes funcionales.

Ebaluazio-irizpideak:

Criterios de evaluación:

a) Elementuek instalazioan, sisteman edo ekipoan duten lekuari begiratu eta krokisak egin ditu, haien kokapena optimizatzeko.

a) Se han realizado croquis para optimizar la disposición de los elementos de acuerdo a su situación en la instalación, sistema o equipo.

b) Krokisetan adierazitako moduan banatu ditu elementuak.

b) Se han distribuido los elementos de acuerdo a los croquis.

c) Elementuen arteko konexio fisikoak egin ditu.

c) Se ha efectuado el interconexionado físico de los elementos.

d) Euste mekaniko ona eta konexio elektriko zuzena ziurtatu du.

d) Se ha asegurado una buena sujeción mecánica y una correcta conexión eléctrica.

e) Automatismoak behar bezala funtzionatzen duela kontrolatzeko erregulatu behar diren aldagai fisikoak identifikatu ditu.

e) Se han identificado las variables físicas que se deben regular para realizar el control del funcionamiento correcto del automatismo.

f) Erregulatu behar den aldagaiari eta egingo diren doikuntzei egokiak zaizkien tresnak eta erremintak hautatu ditu.

f) Se han seleccionado los útiles y herramientas adecuadas a la variable que hay que regular y a los ajustes y reglajes que se van a realizar.

g) Automatismo pneumatikoaren edo hidraulikoaren funtzionamendua ezaugarritzen duten aldagai fisikoak erregulatu ditu.

g) Se han regulado las variables físicas que caracterizan el funcionamiento del automatismo neumático o hidráulico.

h) Mugimenduak eta karrerak ezarritako parametroetara egokitu ditu, hutseko eta kargako proba funtzionalak egitean.

h) Se han ajustado los movimientos y carreras a los parámetros establecidos durante la ejecución de las pruebas funcionales en vacío y en carga.

i) Automatismo pneumatikoaren edo hidraulikoaren funtzionalitatea egokia izateko doikuntzak eta aldaketak egin ditu.

i) Se han realizado ajustes y modificaciones para una adecuada funcionalidad del automatismo neumático o hidráulico.

j) Dokumentatu egin ditu lortutako emaitzak.

j) Se han documentado los resultados obtenidos.

B) Edukiak:

B) Contenidos:

1.– Sistema eta ekipo mekanikoen bloke funtzionalak zehaztea.

1.– Determinación de bloques funcionales de sistemas y equipos mecánicos.

Aztertutako dokumentazio teknikoan erabilitako irudikapen eta sinbolo normalizatuak eta horiek irudikatzen dituzten elementu fisikoak identifikatzea.

Identificación de las representaciones y símbolos normalizados empleados en la documentación técnica con los elementos físicos a los que representan.

Bloke bakoitzeko elementuen funtsezko ezaugarri geometriko nabarmenak deskribatzea.

Descripción de las características geométricas relevantes de los elementos de cada bloque.

Blokeetako elementuek espazioan duten antolamendua eta haien arteko lotura zehaztea.

Determinación de la disposición espacial e interrelación de los elementos asociados a un bloque.

Bloke funtzional bakoitzean, dokumentazioan adierazten diren elementuek zer funtzio duten zehaztea.

Definición de la función de cada uno de los elementos reflejados en la documentación dentro del bloque funcional al que pertenecen.

Sistema edo ekipo mekanikoaren funtzionamendu-moduak aztertzea.

Análisis de los modos de funcionamiento del sistema o equipo mecánico.

Kate zinematikoak. Definizioa: mekanismoa. Pieza. Elementua. Egitura. Multzo mekaniko baten eskema orokorra.

Cadenas cinemáticas. Definición: mecanismo. Pieza. Elemento. Estructura. Esquema general de un conjunto mecánico.

Kate-mailak. Pare zinematikoak. Eskemak.

Eslabones. Pares cinemáticos. Esquemas.

Mugimenduen transmisioa. Mekanismoen analisi funtzionala. Motak eta aplikazioak: palankak. Palanka higigarriak. Poleak. Alderantzikatzeak. Ardatz-akoplagailuak.

Transmisión de movimientos. Análisis funcional de mecanismos. Tipos y aplicaciones: palancas. Palancas rodantes. Poleas. Inversiones. Acopladores de ejes.

Erreduktoreak.

Reductores.

Mugimendu lineala mugimendu zirkular eta alderantzizko mugimendu bihurtzen duten transformadoreak: biela-biradera. Espekak. Torloju boladunak eta arrabolak.

Transformadores de movimiento lineal a circular y viceversa: biela-manivela. Levas. Husillos de bolas y rodillos.

Enbrageak: Disko bakarreko marruskadurazko enbragea. Bi diskoko marruskadurazko enbrageak. Enbrage hidraulikoak. Atzapar-enbragea. Enbrage konikoa. Enbrage elektromagnetikoa. Beste batzuk.

Embragues: Embrague de fricción de disco simple. Embragues de fricción de disco doble. Embragues hidráulicos. Embrague de garras. Embrague cónico. Embrague electromagnético. Otros.

Balaztak: pneumatikoak. Elektrikoak. Hidraulikoak. Elektromagnetikoak. Eskuliburuak. Igoera-jausgailua.

Frenos: neumáticos. Eléctricos. Hidráulicos. Electromagnéticos. Manuales. Paracaídas para elevación.

Abiadura-aldagailuak. Sinkronizazioa.

Cajas de cambio de velocidad. Sincronización.

Diferentzialak.

Diferenciales.

Materiala arduraz zaintzea eta erabiltzea.

Responsabilidad en el cuidado y manejo del material.

Zorrotz betetzea lan-protokoloak.

Rigor en el seguimiento de protocolos de trabajo.

Datuak diskrezioz erabiltzea.

Discreción en el uso de los datos.

Ekimena izatea gertakariak eta ezusteko egoerak erabakitzean.

Iniciativa en la resolución de contingencias y situaciones imprevistas.

2.– Sistema mekanikoen muntaketa eta desmuntaketa.

2.– Montaje y desmontaje de sistemas mecánicos.

Planoak eta dokumentazio teknikoa interpretatzea.

Interpretación de planos y documentación técnica.

Sistema osatzen duten elementu guztiak identifikatzea.

Identificación de cada uno de los elementos que configuran el sistema.

Muntatzeko eta ordezteko prestatzea sistema mekanikoak.

Preparación de los sistemas mecánicos para su montaje y sustitución.

Elementuen muntaketa eta desmuntaketa.

Montaje y desmontaje de elementos.

Elementuak muntatzea, multzo osoak funtzionatzen duela ziurtatuta.

Montaje de los elementos, asegurando la funcionalidad del conjunto.

Sistema mekanikoak doitzea eta egokitzea.

Ajuste y reglaje el sistema mecánico.

Elementu mekanikoak:

Elementos mecánicos:

– Errodamenduak: osagaiak. Errodamendu motak. Karga motak. Aplikazioa. Osagarriak. Muntaketa eta desmuntaketa.

– Rodamientos: componentes. Tipos de rodamientos. Tipos de cargas. Aplicación. Accesorios. Montaje y desmontaje.

– Bereziak: isolamendu elektrikoa. Olio solidoa. Polimerikoak.

– Especiales: aislamiento eléctrico. Aceite sólido. Poliméricos.

– Transmisio-elementuak.

– Elementos de transmisión.

– Irristadura-gainazalak: indar-osaera. Marruskadura-koefizienteak. Gainazalen arteko akoplamendu-geometriak. Lubrifikazioa.

– Superficies de deslizamiento: composición de fuerzas. Coeficientes de rozamiento. Geometrías de acoplamiento entre superficies. Lubricación.

– Erregulazioa.

– La regulación.

– Junturak. Funtzionalitate-egiaztapena: estankotasun estatikoa eta dinamikoa. Juntura motak. Materialak eta aplikazioak.

– Juntas. Verificación de funcionalidad: estanqueidad estática y dinámica. Tipos de juntas. Materiales y aplicaciones.

– Lotura torlojutuak. Aplikazioak: xedea. Torloju hexagonalak, abeilanatuak, zilindrikoak, bestelakoak. Torlojutze zuzena, zeharkakoa eta higidurakoa. Azkoin hexagonalak, moletatuak, tximeleta, bi zulokoak eta artekatuak. Babeski helikoidalak. Zirrindolak.

– Uniones atornilladas. Aplicaciones: finalidad. Tornillos hexagonales, avellanados, cilíndricos, otros. Atornillamientos directo, indirecto y de movimiento. Tuercas hexagonales, moleteadas, mariposa, dos agujeros y ranuradas. Seguros helicoidales. Arandelas.

– Errematxatzea.

– Remachado.

– Gidak, zutabeak eta desplazamendu-orgak: muntaketa.

Guías, columnas y carros de desplazamiento: montaje.

Pertsonen arriskuak eta ingurumenekoak prebenitzeko protokoloak eta arauak betetzea.

Respeto a los protocolos y normativa de prevención de riesgos personales y ambientales.

Indarrean dagoen legeria betetzea.

Respeto a la legislación vigente.

Materiala arduraz zaintzea eta erabiltzea.

Responsabilidad en el cuidado y manejo del material.

Zehatz erabiltzea hizkuntza eta terminologia espezifikoa.

Precisión en el uso del lenguaje y de la terminología específica.

Zorrotz betetzea lan-protokoloak.

Rigor en el seguimiento de protocolos de trabajo.

Jakintza berriak bereganatzeko interesa.

Interés por la adquisición de nuevos conocimientos.

3.– Osagai pneumatikoen eta elektro-pneumatikoen funtzionamendua ezaugarritzea.

3.– Caracterización del funcionamiento de componentes neumáticos y electro-neumáticos

Dokumentazio teknikoa interpretatzea.

Interpretación de documentación técnica.

Ekipoko elementuen kokapena.

Localización de los elementos en el equipo.

Energia pneumatikoa hornitzeko instalazioak konfiguratzen dituzten osagaiak eta egitura identifikatzea.

Identificación de la estructura y componentes que configuran las instalaciones de suministro de energía neumática.

Aplikazioaren arabera erabakitzea eragingailu mota.

Determinación del tipo de actuador en función de la aplicación.

Ekipo eta osagai elektro-pneumatikoen funtzionamendua deskribatzea.

Descripción del funcionamiento de equipos y componentes electroneumático.

Sistema automatiko pneumatiko edo elektro-pneumatiko baten oinarrizko magnitudeak eta parametroak kalkulatzea.

Calculo de magnitudes y parámetros básicos de un sistema automático neumático/electroneumático.

Ekipoen funtzionamenduan gerta daitezkeen larrialdi-egoeren deskribapena.

Descripción de las situaciones de emergencia que pueden presentarse durante el funcionamiento de los equipos.

Probak eta neurketak egitea sistema automatiko pneumatiko edo elektro-pneumatiko baten funtsezko puntuetan.

Realización de pruebas y medidas en los puntos notables de un sistema automático neumático/electroneumático.

Aire konprimatua: Boyle-Mariotte legea.

Aire comprimido: Ley de Boyle-Mariotte.

– Produkzioa: konpresoreak.

– Producción: compresores.

– Biltegiratzea: tanga metatzailea.

– Almacenamiento: depósito acumulador.

– Prestaketa: lehorgailuak. Mantentze-lanetarako unitatea.

– Preparación: secadores. Unidad de mantenimiento.

– Banaketa: sare motak. Ixte-balbulak.

– Distribución: tipos de redes. Válvulas de cierre.

Balbulak: sailkapena (bideak, presioa eta emaria erregulatzekoak, atzera ezinekoak eta bestelakoak). Sinbologia. Bideak. Jarrerak. Eragiteko moduak.

Válvulas: clasificación (vías, reguladoras de presión, caudal, antirretorno, otras). Simbología. Vías. Posiciones. Tipos de accionamiento.

Eragingailuak: zilindroak. Plater zatitzaileak. Prozesuetarako eragingailu erregulatzaileak. Motelgailuak. Beste batzuk.

Actuadores: cilindros. Platos divisores. Accionamientos reguladores para procesos. Amortiguadores. Otros.

Hustuketako teknikak eta adierazleak.

Técnicas de vacío e indicadores.

Kontrol, aginte eta erregulazioko elementuak. Sentsoreak eta erregulagailuak: presio-etengailuak. Ihesen kaptadoreak. Hurbileko fluidoen kaptadoreak. Igarobide-detektagailuak edo aire-langak. Anplifikadore pneumatikoak.

Elementos de control, mando y regulación. Sensores y reguladores: presostatos. Captadores de fuga. Captadores fluídicos de proximidad. Detectores de paso o barrera de aire. Amplificadores neumáticos.

Kontrol-elementuak (erreleak eta kontaktoreak). Babes-elementuak. PLCa.

Elementos de control (relés y contactores). Elementos de protección. PLC.

Materiala arduraz zaintzea eta erabiltzea.

Responsabilidad en el cuidado y manejo del material.

Zorrotz betetzea lan-protokoloak.

Rigor en el seguimiento de protocolos de trabajo.

Datuak diskrezioz erabiltzea.

Discreción en el uso de los datos.

Ekimena izatea gertakariak eta ezusteko egoerak erabakitzean.

Iniciativa en la resolución de contingencias y situaciones imprevistas.

4.– Osagai hidraulikoen eta elektro-hidraulikoen funtzionamendua ezaugarritzea.

4.– Caracterización del funcionamiento de componentes hidráulicos y electro-hidráulicos.

Dokumentazio teknikoa interpretatzea.

Interpretación de documentación técnica.

Ekipoko elementuen kokapena.

Localización de los elementos en el equipo.

Energia hidraulikoa hornitzeko instalazioen osagaiak eta egitura identifikatzea.

Identificación de la estructura y componentes que configuran las instalaciones de suministro de energía hidráulica.

Aplikazioaren arabera erabakitzea eragingailu mota.

Determinación del tipo de actuador en función de la aplicación.

Ekipo eta osagai elektro-hidraulikoen funtzionamendua deskribatzea.

Descripción del funcionamiento de equipos y componentes electrohidráulicos.

Sistema elektro-hidrauliko baten oinarrizko magnitudeak eta parametroak kalkulatzea.

Calculo de magnitudes y parámetros básicos de un sistema electrohidráulico.

Ekipoen funtzionamenduan gerta daitezkeen larrialdi-egoeren deskribapena.

Descripción de las situaciones de emergencia que pueden presentarse durante el funcionamiento de los equipos.

Probak eta neurketak egitea sistema automatiko pneumatiko edo elektro-hidrauliko baten funtsezko puntuetan.

Realización de pruebas y medidas en los puntos notables de un sistema electrohidráulico.

Hidraulika: abantailak eta desabantailak. Masa espezifikoa edo dentsitate absolutua. Pisu espezifikoa. Biskositatea. Likidoen oinarrizko legeak eta propietateak: Pascalen printzipioa. Emari bolumetrikoa. Jarraitutasunaren ekuazioa. Bernoulli-ren ekuazioa.

Hidráulica: ventajas y desventajas. Masa específica o densidad absoluta. Peso específico. Viscosidad. Leyes básicas y propiedades de los líquidos: Principio de Pascal. Caudal volumétrico. Ecuación de continuidad. Ecuación de Bernoulli.

Ezaugarriak, aplikazioa eta motak: biskositate-indize handia. Olio-geruza erresistentea. Lubrifikazio-gaitasun handia. Demultsio-gaitasun handia. Neutralizazio-zifra apala. Egonkortasun kimikoa. Ponpa hidraulikoak. Olio-depositua. Iragazkia. Hozte-sistema. Berotze-sistema. Metagailu hidraulikoa.

Características, aplicación y tipos: elevado índice de viscosidad. Película de aceite resistente. Capacidad elevada de lubricación. Demulsibilidad elevada. Baja cifra de neutralización. Estabilidad química. Bombas hidráulicas. Depósito de aceite. Filtro. Sistema de refrigeración. Sistema de calefacción. Acumulador hidráulico.

Motak, funtzionamendua, mantentze-lanak eta aplikazioak. Aginteko eta erregulazioko gailuak: balbulak (bideak, presioa eta emaria erregulatzekoak, atzera ezinekoak eta bestelakoak). Sinbologia. Bideak. Jarrerak. Eragiteko moduak.

Tipos, funcionamiento, mantenimiento y aplicaciones. Dispositivos de mando y regulación: válvulas (vías, reguladoras de presión, caudal, antirretorno, otras). Simbología. Vías. Posiciones. Tipos de accionamiento.

Sentsoreak eta erregulagailuak.

Sensores y reguladores.

Neurtzeko elementuak eta eskema hidraulikoen edo elektro-hidraulikoen interpretazioa.

Elementos de medida Interpretación de esquemas hidráulicos-electrohidráulicos.

Kontrol-sistema hidraulikoen eta elektro-hidraulikoen arteko diferentziak.

Diferencias entre sistemas de control hidráulico y electrohidráulico.

Eragingailu hidraulikoak. Zilindroak. Motorrak.

Actuadores hidráulicos. Cilindros. Motores.

Pertsonen arriskuak eta ingurumenekoak prebenitzeko protokoloak eta arauak betetzea.

Respeto a los protocolos y normativa de prevención de riesgos personales y ambientales.

Indarrean dagoen legeria betetzea.

Respeto a la legislación vigente.

Jarduerak zehaztasunez egitea.

Precisión en el desarrollo de las actividades.

Zorrotz betetzea lan-protokoloak.

Rigor en el seguimiento de protocolos de trabajo.

5.– Zirkuitu pneumatiko eta elektro-pneumatikoen eta hidrauliko eta elektro-hidraulikoen muntaketa.

5.– Montaje de circuitos neumáticos y electro-neumáticos/hidráulicos y electro-hidráulicos.

Krokisak egitea, elementuak beren eginkizunaren arabera kokatzeko instalazioan, sisteman edo ekipoan.

Realización de croquis para la disposición de los elementos de acuerdo a su función en la instalación, sistema o equipo.

Sistemaren muntaketa.

Montaje del sistema.

Euskarri mekanikoak eta konexio elektrikoak egiaztatzea.

Verificación las sujeciones mecánicas y las conexiones eléctricas.

Automatismoa kontrolatzeko erregulatu behar diren aldagai fisikoak zehaztea.

Determinación de las variables físicas que se deben regular para controlar el automatismo.

Automatismoaren funtzionamendua ezaugarritzen duten aldagai fisikoak erregulatzea.

Regulación de las variables físicas que caracterizan el funcionamiento del automatismo.

Eragingailuen mugimenduak eta ibiltarteak doitzea.

Ajuste de los movimientos y carreras de los actuadores.

Muntatze-prozesua dokumentatzea.

Documentado del proceso de montaje.

Sektorean onartu ohi diren lanbide-jardunaren arauak. Baliabideak eta prozedurak: lan-ekipoek bete beharrekoak dituzten xedapen gutxienekoak. Konpontzen ari diren makina eta ekipoen blokeatzea. Jarduera-prozedura.

Normas de práctica profesional comúnmente aceptadas en el sector. Medios y procedimientos: disposiciones mínimas aplicables a los equipos de trabajo. Bloqueo de máquinas y equipos en reparación. Procedimiento de actuación.

Erregulatu eta kontrolatu behar diren aldagaiak neurtzeko tresnak eta prozedurak: tentsioak, potentziak, emariak, presioak eta tenperaturak, besteak beste.

Instrumentos y procedimientos de medición de las variables que hay que regular y controlar: tensiones, potencias, caudales, presiones y temperaturas, entre otros.

Pertsonen arriskuak eta ingurumenekoak prebenitzeko protokoloak eta arauak betetzea.

Respeto a los protocolos y normativa de prevención de riesgos personales y ambientales.

Indarrean dagoen legeria betetzea.

Respeto a la legislación vigente.

Jarduerak zehaztasunez egitea.

Precisión en el desarrollo de las actividades.

Zorrotz betetzea lan-protokoloak.

Rigor en el seguimiento de protocolos de trabajo.

Jakintza berriak bereganatzeko interesa.

Interés por la adquisición de nuevos conocimientos.

3. lanbide-modulua: Sistema elektronikoak eta fotonikoak

Módulo Profesional 3: Sistemas electrónicos y fotónicos

Kodea: 1587

Código: 1587

Kurtsoa: 1

Curso: 1.º

Iraupena: 132 ordu

Duración: 132 horas

ECTS kredituetako baliokidetasuna: 7

Equivalencia en créditos ECTS: 7

A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak.

A) Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

1.– Seinale elektrikoak eta optikoak neurtzeko eta bistaratzeko teknikak erabiltzen ditu, eta, era berean, ekipoak deskribatzen eta erabilitako prozedurak aztertzen ditu.

1.– Aplica técnicas de medida y visualización de señales eléctricas y ópticas, describiendo los equipos y analizando los procedimientos utilizados.

Ebaluazio-irizpideak:

Criterios de evaluación:

a) Dagozkien fenomeno fisikoekin lotu ditu magnitude elektrikoak eta optikoak.

a) Se han relacionado las magnitudes eléctricas y ópticas con los fenómenos físicos asociados.

b) Seinale elektrikoak, optikoak eta horien oinarrizko parametroak ezaugarritu ditu.

b) Se han caracterizado las señales eléctricas y ópticas y sus parámetros fundamentales.

c) Elikatze-iturriak maneiatu ditu.

c) Se han manejado fuentes de alimentación.

d) Seinale-sorgailuak maneiatu ditu.

d) Se han manejado generadores de señales.

e) Zunda logikoa maneiatu du.

e) Se ha manejado la sonda lógica.

f) Parametro elektrikoak eta optikoak neurtzeko ekipoak eta teknikak identifikatu ditu.

f) Se han identificado los equipos y técnicas de medida de parámetros eléctricos y ópticos.

g) Aparatuari edo ekipoari begiratuta erabili ditu neurketa-prozedurak.

g) Se han aplicado los procedimientos de medida en función del aparato o equipo.

h) Magnitude elektriko eta optiko oinarrizkoen parametroak neurtu ditu.

h) Se han medido parámetros de las magnitudes eléctricas y ópticas básicas.

i) Uhin-forma desberdineko seinale elektrikoak ikusarazi ditu.

i) Se han visualizado señales eléctricas con diferentes formas de onda.

j) Parametro grafikoak lortu ditu, ikusitako seinaleetan oinarrituta.

j) Se han obtenido gráficamente parámetros a partir de las señales visualizadas.

k) Simulazio elektronikoko programen tresnak erabili ditu.

k) Se han utilizado los instrumentos de los programas de simulación electrónica.

l) Kalitate- eta segurtasun-irizpideak erabili ditu neurtzeko prozesuan.

l) Se han aplicado criterios de calidad y seguridad en el proceso de medida.

2.– Zirkuitu analogiko moten ezaugarriak eta aplikazioak zehazten ditu, horien bloke funtzionalak identifikatzen ditu eta osagaien arteko loturak aztertzen ditu.

2.– Determina las características y aplicaciones de circuitos analógicos tipo, identificando sus bloques funcionales y analizando la interrelación de sus componentes.

Ebaluazio-irizpideak:

Criterios de evaluación:

a) Oinarrizko zirkuitu motak ezagutu ditu.

a) Se han reconocido las topologías básicas de los circuitos.

b) Osagaien arteko lotura justifikatu du.

b) Se ha justificado la interrelación de los componentes.

c) Bloke funtzionalak identifikatu ditu eskema konplexuetan.

c) Se han identificado bloques funcionales en esquemas complejos.

d) Bloke funtzionalen ezaugarriak ezagutu ditu.

d) Se han reconocido las características de los bloques funcionales.

e) Oinarrizko zirkuitu elektronikoekin lotu ditu bloke funtzionalak.

e) Se han relacionado los bloques funcionales con los circuitos electrónicos básicos.

f) Sarrerako eta irteerako seinaleak lotu ditu bloke funtzionaletan.

f) Se han relacionado las señales de entrada y salida en los bloques funcionales.

g) Zirkuitu elektronikoak diseinatzeko eta simulazioak egiteko tresna informatikoak erabili ditu.

g) Se han utilizado herramientas informáticas de diseño y simulación de circuitos electrónicos.

h) Dagozkion aplikazioekin erlazionatu ditu zirkuituak.

h) Se han relacionado los circuitos con sus aplicaciones.

i) Zirkuitu analogikoen muntaketak eta simulazioak egin ditu.

i) Se han montado o simulado circuitos analógicos.

3.– Zirkuitu digitalen ezaugarriak eta aplikazioak zehazten ditu, osagaiak eta blokeak identifikatzen ditu eta egoki dabiltzala ziurtatzen du.

3.– Determina las características y aplicaciones de circuitos digitales, identificando componentes y bloques y verificando su funcionamiento.

Ebaluazio-irizpideak:

Criterios de evaluación:

a) Bloke funtzional digitalekin erlazionatu ditu oinarrizko funtzio logikoak.

a) Se han relacionado las funciones lógicas fundamentales con los bloques funcionales digitales.

b) Integratu digitalen aplikazioa identifikatu du ekipamendu elektronikoetan.

b) Se ha identificado la aplicación en equipos electrónicos de los integrados digitales.

c) Eskemetan zerrendatu du sinbologia elektronikoa.

c) Se ha relacionado la simbología electrónica en los esquemas.

d) Konbinaziozko zirkuitu digitalen funtzionamendua ezagutu du.

d) Se ha reconocido el funcionamiento de circuitos digitales combinacionales.

e) Zirkuitu digital sekuentzialen funtzionamendua ezagutu du.

e) Se ha reconocido el funcionamiento de circuitos digitales secuenciales.

f) Zirkuitu digitalen muntaketak eta simulazioak egin ditu.

f) Se han montado o simulado circuitos digitales.

g) Mikroprozesadorean eta periferikoetan oinarritutako sistemen arkitektura ezagutu du.

g) Se ha reconocido la arquitectura de sistemas basados en microprocesador y sus periféricos.

h) Software informatikoaren oinarrizko erabilera-printzipioak identifikatu ditu.

h) Se han identificado los principios básicos del manejo de software informático.

4.– Instrumentazio-zirkuituen egitura zehazten du, horien erabilpena identifikatzen du eta osagaien arteko loturak aztertzen ditu.

4.– Determina la estructura de circuitos de instrumentación, identificando su aplicación y analizando la interrelación de sus componentes.

Ebaluazio-irizpideak:

Criterios de evaluación:

a) Ezagutu ditu zirkuituen topologiak.

a) Se han reconocido las topologías de los circuitos.

b) Osagaien arteko erlazioa justifikatu du.

b) Se ha justificado la interrelación de los componentes.

c) Erabilitako sentsore mota justifikatu du.

c) Se ha justificado el tipo de sensor utilizado.

d) Zirkuituaren bloke funtzionalak identifikatu ditu.

d) Se han identificado los bloques funcionales del circuito.

e) Oinarrizko zirkuitu elektronikoak eta bloke funtzionalekiko loturak ezagutu ditu.

e) Se han reconocido los bloques funcionales con los circuitos electrónicos asociados.

f) Sarrerako eta irteerako seinaleak lotu ditu bloke funtzionaletan.

f) Se han relacionado las señales de entrada y salida en los bloques funcionales.

g) Segurtasun elektrikoa bermatzen duten diseinu-neurriak justifikatu ditu.

g) Se han justificado las medidas de diseño que garantizan la seguridad eléctrica.

5.– Osagai eta zirkuitu fotonikoak ezaugarritzen, funtzionamenduak aztertzen eta aplikazioak identifikatzen ditu.

5.– Caracteriza componentes y circuitos fotónicos, analizando su funcionamiento e identificando sus aplicaciones.

Ebaluazio-irizpideak:

Criterios de evaluación:

a) Gailu fotoniko erdieroale nagusiak ezaugarritu ditu.

a) Se han caracterizado los principales dispositivos fotónicos semiconductores.

b) Argia zuntz optiko bidez transmititzeko oinarriak deskribatu ditu.

b) Se han descrito los fundamentos de la transmisión de luz por fibra óptica.

c) Zuntz optikoen mota nagusiak ezaugarritu ditu.

c) Se han caracterizado los principales tipos de fibra óptica.

d) Konektore motak identifikatu ditu.

d) Se han identificado los diferentes tipos de conectores.

e) Zuntz optikoan oinarritutako sistemen osagai aktibo nagusiak ezaugarritu ditu.

e) Se han caracterizado los principales componentes activos de sistemas basados en fibra óptica.

f) Fabrikatzailearen katalogoak eta orriak maneiatuta eskuratu ditu gailu fotonikoen ezaugarriak.

f) Se han obtenido características de dispositivos fotónicos, manejando catálogos y hojas de fabricante.

6.– Zirkuitu elektroniko eta optikoen funtzionamendua egiaztatzen du, eskemak interpretatzen ditu eta seinaleak neurtu eta ikusteko teknikak erabiltzen ditu.

6.– Verifica el funcionamiento de circuitos electrónicos y ópticos, interpretando esquemas y aplicando técnicas de medida/visualización de señales.

Ebaluazio-irizpideak:

Criterios de evaluación:

a) Zirkuituaren funtzionamendu-ezaugarriak identifikatu ditu.

a) Se han identificado las características de funcionamiento del circuito.

b) Zirkuitu motaren arabera hautatu ditu neurtzeko ekipoak eta teknikak.

b) Se han seleccionado los equipos y técnicas de medida, en función del tipo de circuito.

c) Zirkuituko edo haren blokeetako parametroak/seinaleak neurtu/bistarazi ditu.

c) Se han medido/visualizado los parámetros/señales del circuito o sus bloques constitutivos.

d) Neurketak/bistaratzeak erlazionatu ditu blokeen sarrera eta irteeretan.

d) Se han relacionado las medidas/visualizaciones en las entradas y salidas de los bloques.

e) Neurketa/bistaratze teoriko edo funtzionamenduko zuzenekin konparatu ditu neurketa/bistaratze praktikoak.

e) Se han comparado las medidas/visualizaciones prácticas con las teóricas o de funcionamiento correctas.

f) Behar izan denean, aldaketak edo doiketak egitea proposatu du.

f) Se han propuesto, en su caso, modificaciones o ajustes.

B) Edukiak:

B) Contenidos:

1.– Seinale elektrikoak eta optikoak neurtzeko eta bistaratzeko teknikak erabiltzea.

1.– Aplicación de técnicas de medida y visualización de señales eléctricas y ópticas.

Magnitude elektriko eta optiko oinarrizkoak neurtzea.

Medición de magnitudes eléctricas y ópticas básicas.

Neurtzeko eta bistaratzeko ekipoak maneiatzea.

Manejo de los equipos de medida y visualización.

Seinale elektrikoen hainbat uhin-forma bistaratzea eta horien parametro bereizgarrien grafikoak lortzea.

Visualización de diferentes formas de onda de señales eléctricas y obtención gráfica de sus parámetros característicos.

Simulazio elektronikoak egiteko programak erabiltzea.

Utilización de los programas de simulación electrónica.

Segurtasun elektrikoaren irizpideak erabiltzea.

Aplicación de criterios de seguridad eléctrica.

Kalitate-irizpideak baliatzea seinaleak neurtu eta bistaratzeko.

Aplicación de criterios de calidad en la medición y visualización de señales.

Optika-kontzeptu oinarrizkoak.

Conceptos básicos sobre de óptica.

Uhinen gaineko kontzeptu oinarrizkoak.

Conceptos básicos sobre ondas.

Oinarrizko magnitude elektrikoak.

Magnitudes eléctricas básicas.

Magnitude elektriko oinarrizkoen neurriak.

Medidas de magnitudes eléctricas básicas.

Elikatze-iturrien eta oinarrizko seinale elektrikoen sorgailuen funtzionamendua eta aplikazioak.

Funcionamiento y aplicaciones de las fuentes de alimentación y los generadores de señales eléctricas básicas.

Uhin elektrikoak neurtzeko ekipoak. Zunda logikoa, osziloskopioa eta analizagailu logikoa. Neurketa-teknikak.

Equipos de medida de ondas eléctricas. Sonda lógica, osciloscopio y analizador lógico. Técnicas de medida.

Seinale optikoen ezaugarriak.

Características de las señales ópticas.

Laserrak. Potentzia optikoaren neurgailuak.

Láseres. Medidores de potencia óptica.

Neurketa-ekipoak maneiatzeko neurriak.

Precauciones en el manejo de equipos de medida.

Simulazio elektronikoko programak.

Programas de simulación electrónica.

Seinaleak neurtu eta bistaratzeko kalitate-irizpideak.

Criterios de calidad en medición y visualización de señales.

Segurtasun-neurriak betetzea neurketak egitean.

Cumplimiento de medidas de seguridad en las mediciones.

Ekipoak maneiatzeko arauak betetzea.

Cumplimiento de las normas establecidas en el manejo de equipos.

Software eta ekipo berrien maneiua ikasteko jarrera.

Predisposición a aprender el manejo de nuevo software y equipos.

2.– Zirkuitu analogikoen egitura zehaztea.

2.– Determinación de la estructura de circuitos analógicos.

Osagaien kalkulua.

Cálculo de componentes.

Bloke funtzionalak eta horiei dagozkien zirkuitu elektronikoen identifikazioa.

Identificación de los bloques funcionales con sus respectivos circuitos electrónicos básicos.

Zirkuitu elektroniko oinarrizkoen funtzioa identifikatzea.

Identificación de la función de los circuitos electrónicos básicos.

Zirkuitu elektronikoak diseinatzeko eta horien simulazioak egiteko tresna informatikoen maneiua.

Manejo de herramientas informáticas de diseño y simulación de circuitos electrónicos.

Zirkuitu analogikoen muntaketa edo simulazioa.

Montaje o simulación de circuitos analógicos.

Neurketak egitea zirkuitu analogikoetan.

Realización de medidas en circuitos analógicos.

Fabrikatzaileen katalogoak interpretatzea zirkuitu analogikoetarako.

Interpretación de catálogos de fabricantes para circuitos analógicos.

Zirkuitu elektronikoen osagai aktiboak eta pasiboak: erresistentzia, kondentsadorea, bobina, diodoa, transistorea, zirkuitu integratuak.

Componentes activos y pasivos de los circuitos electrónicos: resistencia, condensador, bobina, diodo, transistor, circuitos integrados, otros.

Zirkuitu elektronikoetako bloke funtzionalen ezaugarriak eta funtzionamendua. Artezgailuak. Elikatze-iturri lineal eta kommutatuak. DC/DC bihurgailuak. DC/AC bihurgailuak.

Características y funcionamiento de bloques funcionales de circuitos electrónicos. Rectificadores. Fuentes de alimentación, lineales y conmutadas. Convertidores DC/DC. Convertidores DC/AC.

Oinarrizko zirkuitu elektronikoak:

Circuitos electrónicos básicos:

– Anplifikadoreak. Anplifikatze motak.

– Amplificadores. Clases de amplificación.

– Osziladoreak. Motak. Ezaugarriak.

– Osciladores. Tipos. Características.

– Multibibratzaileak. Motak. Ezaugarriak.

– Multivibradores. Tipos. Características.

Anplifikadore operazionala eta korronte elektrikoarekin duen portaera.

Amplificador operacional y su comportamiento ante la corriente eléctrica.

Anplifikadore operazionalak darabiltzaten zirkuituak: konparadorea, tentsio-jarraitzailea, batugailua, integratzailea, iragazkiak, beste batzuk.

Circuitos con amplificadores operacionales: comparador, seguidor de tensión, sumador, integrador, filtros, otros.

Iragazkiak. Maiztasun-erantzuna eta iragazki motak.

Filtros. Respuesta en frecuencia y tipos de filtros.

Neurriak zirkuitu elektronikoetan.

Medidas en circuitos electrónicos.

Bloke funtzionalen sinbologia.

Simbología de bloques funcionales.

Zehaztasunez kalkulatzea parametroak eta osagaiak.

Rigor en el cálculo de parámetros y componentes.

Oinarrizko zirkuitu elektronikoetan oinarritutako zirkuitu konplexuak aztertzeko eta analizatzeko jarrera.

Predisposición al estudio y análisis de circuitos complejos basados en circuitos electrónicos básicos.

Teknologia berriek kontsulta eta laguntzako elementu gisa duten ahalmena ezagutzea.

Reconocimiento del potencial de las Nuevas Tecnologías como elementos de consulta y apoyo.

Dokumentazio teknikoa zorroztasunez erabiltzea.

Rigor en el uso de documentación técnica.

3.– Zirkuitu digitalen egitura zehaztea.

3.– Determinación de la estructura de circuitos digitales.

Oinarri-aldaketak egitea zenbaki-sistemetan.

Realización de cambios de base en sistemas de numeración.

Zirkuitu digitalak darabiltzaten ariketak ebaztea: egia-taulak, ekuazioak, kronogramak.

Resolución de ejercicios con circuitos digitales: tablas de la verdad, ecuaciones, cronogramas.

Integratu digitalen aplikazioa zehaztea ekipamendu elektronikoetan.

Definición de la aplicación en equipos electrónicos de los integrados digitales.

Zirkuitu digitalen muntaketa edo simulazioa.

Montaje y simulación de circuitos digitales.

Fabrikatzaileen katalogoak interpretatzea zirkuitu digitaletarako.

Interpretación de catálogos de fabricantes para circuitos digitales.

Sistema analogiko eta digitalak. Zenbakizko kode bitar eta hamartarrak.

Sistemas analógicos y digitales. Códigos numéricos binarios y decimales.

Boole-ren aljebra. Funtzio logikoak eta egia-taulak. Ate logikoak. Funtzioen sinplifikazioa.

Algebra de Boole. Funciones lógicas y tablas de la verdad. Puertas lógicas. Simplificación de funciones.

Konbinaziozko zirkuituak: kodetzaileak, multiplexadoreak, konparadoreak, beste batzuk. Egia-taularen sintesia eta sorrera.

Circuitos combinacionales: codificadores, multiplexores, comparadores, otros. Síntesis y generación de la tabla de la verdad.

Gailu logiko programagarriak.

Dispositivos lógicos programables.

Egoera-kontzeptua. Seinale sinkronoak eta asinkronoak. Erlojuaren maiztasuna.

Concepto de estado. Señales síncronas y asíncronas. Frecuencia de reloj.

Zirkuitu sekuentzialak: biegonkorrak, kontulariak, beste batzuk. Sistema sekuentzialen sintesia eta analisia.

Circuitos secuenciales: biestables, contadores, otros. Síntesis y análisis de sistemas secuenciales.

Elektronika digitaleko osagaien sinbologia.

Simbología de componentes de electrónica digital.

Zirkuitu integratuen familia teknologikoak.

Familias tecnológicas de circuitos integrados.

Mikroprozesadoreen arkitektura:

Arquitectura de microprocesadores:

– CPUa.

– CPU.

– Sarrerak eta irteerak.

– Entradas y salidas.

– Memoriak: cachea, erregistroak, ROM, PROM, EPROM, EEPROM, RAM, beste batzuk.

– Memorias: caché, registros, ROM, PROM, EPROM, EEPROM, RAM, otras.

– Bus-kontzeptua.

– Concepto de bus.

Mikrokontrolagailuak: aplikazioak.

Microcontroladores: aplicaciones.

Mikroprozesadoreetan oinarritutako sistemak. PCak, beste batzuk.

Sistemas basados en microprocesador: PC, otros.

Softwarea maneiatzeko oinarrizko printzipioak: aginduak, programazio-lengoaiak, mihiztatzailea, konpiladorea, beste batzuk.

Principios básicos de manejo de software: instrucciones, lenguajes de programación, ensamblador, compilador, otros.

Zenbaki-sistemak ezagutzeko eta maneiatzeko interesa.

Interés por conocer y manejar distintos sistemas numéricos.

Ohikoez besteko logika matematikoak baliatzeko jarrera.

Predisposición a manejar una lógica matemática distinta a la habitual.

Mikroprozesadoreetan eta mikrokontrolagailuetan oinarritutako gailuek eguneroko bizitzan duten garrantzia balioestea.

Valoración de la importancia en la vida cotidiana de los dispositivos basados en microprocesador y microcontrolador.

Softwarearen barne-programazioa ezagutzeko interesa.

Interés por conocer la programación interna del software.

Mikroprozesadoreen bilakaera teknologikoa ezagutzeko interesa.

Interés por conocer la evolución tecnológica de los microprocesadores.

4.– Instrumentazio-zirkuituen egitura.

4.– Estructura de circuitos de instrumentación.

Neurtu beharreko magnitudearen eta konektatutako ekipoari entregatu beharreko irteeraren arabera hautatzea sentsorea.

Selección del sensor según la magnitud a medir y la salida a entregar al equipo conectado.

Sarrerako eta irteerako seinaleak kalkulatzea neurtzeko zubi-zirkuituetan eta datu-bihurgailuetan.

Cálculo de señales de entrada y salida en puentes de medida y convertidores de datos.

Katalogoak interpretatzea.

Interpretación de catálogos.

Funtzio bera betetzen duten zirkuituen abantailen eta desabantailen konparaketa kritikoa egitea.

Comparación crítica según ventajas y desventajas de diferentes circuitos que realicen la misma función.

Sentsoreak eta transduktoreak.

Sensores y transductores.

Sentsore erresistiboak (potentziometroak, RTD, galga estentsiometrikoak, termistoreak eta fotorresistentziak). Sentsore kapazitiboak. Sentsore induktiboak. Sentsore elektromagnetikoak. Sentsore elektrokimikoak. Seinale-sorgailu diren sentsore optikoak.

Sensores resistivos (potenciométricos, RTD, galgas extensiométricas, termistores y fotorresistencias). Sensores capacitivos. Sensores inductivos. Sensores electromagnéticos. Sensores electroquímicos. Sensores ópticos generadores de señal.

Sentsoreen parametroak: neurketa-eremua, offseta, linealtasuna, sentikortasuna, histeresia, beste batzuk.

Parámetros de un sensor: rango de medida, offset, linealidad, sensibilidad, histéresis, otros.

Seinaleen egokitzapena. Neurtzeko zubiak: Wheatstone, Kelvin, Maxwell, beste batzuk. Instrumentazio-anplifikadoreak: egitura eta aplikazioak. Parametro ohikoak: irabazia, maiztasun-erantzuna, modalitate komuneko baztertze-erlazioa (CMRR), sarrerako inpedantzia, beste batzuk.

Acondicionamiento de señales. Puentes de medida: Wheatstone, Kelvin, Maxwell, otros. Amplificadores de instrumentación: estructura y aplicaciones. Parámetros típicos: ganancia, respuesta en frecuencia, relación de rechazo en modo común, impedancia de entrada, otros.

Denbora eta maiztasuneko seinaleak. Laginketa-maiztasuna. Nyquist-en teorema.

Señales en tiempo y frecuencia. Frecuencia de muestreo. Teorema de Nyquist.

Datu-bihurtzaileak (DAC-ADC). Zirkuitu motak: DAC eskailera, DAC R-2R, ADC eskailerazko arrapala, ADC hurbilketa jarraituak, ADC paraleloa, beste batzuk.

Convertidores de datos (DAC-ADC). Tipos de circuitos: DAC escalera, DAC R-2R, ADC rampa en escalera, ADC aproximaciones sucesivas, ADC paralelo, otros.

Gailuak kalibratzeko prozesua: potentzia optikoaren neurgailuak, sentsoreak, beste batzuk.

Proceso de calibración de un instrumento: medidores de potencia óptica, sensores, otros.

Neurketa-errorearen kontzeptua.

Concepto de error en la medida.

Segurtasun-irizpideak sentsoreak instalatzean eta neurketa biomedikoak egitean.

Criterios de seguridad en la instalación de sensores y mediciones biomédicas.

Balioestea zer-nolako garrantzia duten ekipoen mantentze-lanek eta kalibraketek, neurketa zuzenak egiteko.

Valoración de la importancia del mantenimiento y calibración de los equipos para realizar mediciones correctas.

Arreta handiz betetzea aparatu elektrikoen segurtasun-arauak pertsonen gorputza ukitu behar dutenean.

Prestación de especial cuidado al cumplimiento de las normas de seguridad eléctrica para aparatos en contacto con el cuerpo humano.

Zehatz eta argitasunez egitea kalkuluak.

Rigor y claridad en los cálculos.

5.– Osagai eta zirkuitu fotonikoen ezaugarriak.

5.– Características de componentes y circuitos fotónicos.

Sarrera-angeluaren sinua eta limite-angelua kalkulatzea.

Cálculo de apertura numérica y ángulo límite.

Formari begiratuta identifikatzea konektore optikoak.

Identificación de conectores ópticos según su forma.

Fabrikatzaileek zirkuitu optiko eta fotonikoetarako egindako katalogoak interpretatzea.

Interpretación de catálogos de fabricantes para circuitos ópticos y fotónicos.

Zuntz optikoko sistemetarako osagai aktiboak hautatzea.

Selección de componentes activos para sistemas de fibra óptica.

Potentziak eta atenuazioak kalkulatzea zuntz optikoko loturetan.

Cálculo de potencias y atenuaciones en enlaces de fibra óptica.

Transmisio optikoaren printzipioak. Islapena, errefrakzioa eta transmisioa. Snell-en legea. Lenteak eta ispiluak.

Principios de la transmisión óptica. Reflexión, refracción y transmisión. Ley de Snell. Lentes y espejos.

Zuntz optikoak: osaera, abantailak eta desabantailak, modu bakarreko eta anitzeko zuntzak, komunikazio-leihoak, indize-saltoak eta -bariazioak, sarrera-angeluaren sinua, beste batzuk.

Fibras ópticas: composición, ventajas y desventajas, fibra multimodo y monomodo, ventanas de comunicación, saltos de índice y variación de índice, apertura numérica, otras.

Zuntz optikoko konektoreak: ST, SC, FDDI, beste batzuk.

Conectores de fibra óptica: ST, SC, FDDI, otros.

Igorgailu elektro-optikoak: LED, laser-diodoa. Funtzionamendua eta ezaugarriak.

Emisores electroópticos: LED, diodo LASER. Funcionamiento y características.

Detektagailu optikoak: PIN fotodiodoa, APD fotodiodoa. Funtzionamendua eta ezaugarriak.

Detectores ópticos: fotodiodo PIN, fotodiodo de avalancha APD. Funcionamiento y características.

Seinalea dispertsatzea eta ahultzea.

Dispersión y atenuación de la señal.

Anplifikadore optikoak: SOA eta DFA. Motak eta ezaugarriak.

Amplificadores ópticos: SOA y DFA. Tipos y características.

Modulagailu elektro-optikoak. Motak eta ezaugarriak.

Moduladores electroópticos. Tipos y características.

Fabrikatzaileen osagai-katalogoak.

Catálogos de componentes de fabricantes.

Irizpide kritikoz konparatzea, abantailei eta desabantailei begiratuta, zuntz optikoko hainbat konektore.

Comparación crítica según ventajas y desventajas de diferentes conectores de fibra óptica.

Irizpide kritikoz konparatzea, abantailei eta desabantailei erreparatuta, igorpeneko, harrerako, anplifikatzeko eta modulatzeko ekipoak.

Comparación crítica según ventajas y desventajas de equipos de emisión, recepción, amplificación y modulación.

Balioestea zer-nolako garrantzia duen transmisio optikoak gaur egungo komunikazioetan.

Valoración de la importancia de la transmisión óptica en las comunicaciones actuales.

Jarduera teknikoaren eta berritu diren bitarteko eta prozeduren bilakaera historikoa aurkitzeko jakin-mina izatea.

Curiosidad por descubrir la evolución histórica de la actividad técnica y de los medios y procedimientos que se han renovado.

Dokumentazio teknikoa zorroztasunez erabiltzea.

Rigor en el uso de documentación técnica.

6.– Zirkuitu elektroniko eta optikoen funtzionamendua egiaztatzea.

6.– Verificación del funcionamiento de circuitos electrónicos y ópticos.

Zirkuituaren funtzionamendu-ezaugarriak eta funtzionamendua egiaztatzeko egin beharreko egiaztapenak identifikatzea.

Identificación de las características de funcionamiento del circuito y comprobaciones a realizar para verificar su funcionamiento.

Neurketak egiteko ekipo eta teknika egokiak hautatzea.

Selección de equipos y técnicas de medida adecuadas.

Laborategiko tresnak eta hardware eta software tresnak maneiatzea zirkuituen egiaztapenak egiteko.

Manejo de instrumentos de laboratorio y herramientas hardware y software para verificación de circuitos.

Seinaleak neurtzea edo bistaratzea.

Medición o visualización de señales.

Neurketak interpretatzea eta seinale teorikoarekin konparatzea egiazko seinalea.

Interpretación de las mediciones y comparación de la señal real con la teórica.

Disfuntzioaren edo matxuraren sintomak identifikatzea, diagnostikoa egitea eta hura konpontzea.

Identificación de los síntomas de la disfunción o avería, diagnóstico y resolución de la misma.

Aldaketak edo doikuntzak proposatzea.

Propuesta de modificaciones o ajustes.

Zirkuituen mantentze-lanen gaineko txostenak egitea.

Elaboración de informes de las labores de mantenimiento de circuitos.

Osagai elektroniko eta optikoen dokumentazio teknikoa.

Documentación técnica de componentes electrónicos y ópticos.

Zirkuitu elektronikoen funtzionamendua, haien dokumentazio teknikoaren bidez. Blokeen diagrama, eskema elektrikoa, elikatze-tentsioak, oszilogramak eta kronogramak.

Funcionamiento de circuitos electrónicos a través de su documentación técnica. Diagrama de bloques, esquema eléctrico, tensiones de alimentación, oscilogramas y cronogramas.

Zirkuitu elektroniko analogikoak: egiaztapena. Zirkuituaren banaketa funtzionala. Kontrol-puntuen zehaztapena. Seinaleen jarraipena.

Circuitos electrónicos analógicos: comprobación. División funcional del circuito. Definición de puntos de control. Seguimiento de señales.

Parametroak neurtzeko teknikak. Irteera-tentsioa. Korronte maximoa. Banda-zabalera. Irabazia. Erresonantzia-maiztasuna. Muga-maiztasuna.

Técnicas de medida de parámetros. Tensión de salida. Corriente máxima. Ancho de banda. Ganancia. Frecuencia de resonancia. Frecuencia de corte.

Zirkuitu elektroniko digitalek eta mikroprogramagarriek izaten dituzten matxuren tipologia. Matxurak aurkitzeko teknikak.

Tipología de averías en circuitos electrónicos digitales y microprogramables. Técnicas de localización de averías.

Zirkuitu optikoen funtzionamendua: egiaztapena. Tresnak.

Funcionamiento de circuitos ópticos: comprobación. Herramientas.

Zirkuitu elektroniko eta fotonikoen manipulazioa eta doikuntza: doitze-puntuak. Doitze-sekuentzia. Babes-neurria.

Manipulación y ajuste de circuitos electrónicos y fotónicos: puntos de ajuste. Secuencia de ajuste. Medida de protección.

Zorrotz betetzea neurketetan eta egiaztapenetan bete beharreko jarraibideak.

Cumplimiento riguroso de las pautas a seguir en las medidas y verificaciones.

Autonomiaz egitea probak, egiaztapenak eta mantentze-lanak.

Autonomía en la realización de pruebas, verificaciones y labores de mantenimiento.

Pertsonen eta ekipamenduen segurtasun-arauak betetzea.

Respeto a las normas de seguridad personal y de los equipamientos.

4. lanbide-modulua: Erradiodiagnostiko, erradioterapia eta irudi medikoko sistemak

Módulo Profesional 4: Sistemas de radiodiagnóstico, radioterapia e imagen médica

Kodea: 1588

Código: 1588

Kurtsoa: 2

Curso: 2.º

Iraupena: 216 ordu

Duración: 216 horas

ECTS kredituetako baliokidetasuna: 14

Equivalencia en créditos ECTS: 14

A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak.

A) Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

1.– Instalazioak, sistemak eta ekipamenduak ezaugarritzen ditu, beren funtzionaltasuna eta ezaugarri teknikoak identifikatuta.

1.– Caracteriza las instalaciones, sistemas y equipos, identificando su funcionalidad y sus características técnicas.

Ebaluazio-irizpideak:

Criterios de evaluación:

a) Diagnostikorako edo terapiarako ahalmenaren eta ezaugarri teknikoen arabera sailkatu ditu sistemak eta ekipoak.

a) Se han clasificado los sistemas y equipos según su capacidad de diagnóstico o terapia y características técnicas.

b) Sistema eta ekipo bakoitzak atzitu/sortutako seinale biomediko/fisiologiko nagusiak identifikatu ditu.

b) Se han identificado las principales señales biomédicas/fisiológicas capturadas/generadas por cada sistema y equipo.

c) Sistema eta ekipoen bloke funtzional nagusiak eta haien oinarrizko ezaugarri teknikoak identifikatu ditu.

c) Se han identificado los principales bloques funcionales de cada sistema y equipo y sus fundamentales características técnicas.

d) Sistemen eta ekipoen funtzionamendua ezaugarritzen duten kontrol, alarma eta botoi nagusiak identifikatu ditu.

d) Se han identificado los principales controles, alarmas y botones que caracterizan el funcionamiento de los sistemas y equipos.

e) Sistemak eta ekipoak muntatzeko behar izaten diren azpiegitura-beharrak identifikatu ditu.

e) Se han identificado las necesidades típicas de la infraestructura necesaria para el montaje de los sistemas y equipos.

f) Erradiazio ionizatzaileko eta ez-ionizatzaileko ekipoak dituzten aretoen ezaugarri tekniko nagusiak zerrendatu ditu.

f) Se han relacionado las principales características técnicas de salas con equipos de radiaciones ionizantes y no ionizantes.

g) Instalazioen, sistemen eta ekipoen maneiuak eta horiekin egindako eragiketek dakarten arrisku nagusiak identifikatu ditu.

g) Se han identificado los principales riesgos a la hora de manejar u operar con la instalación, sistema o equipo.

2.– Instalatu beharreko sistemako ekipamenduak eta elementuak hartzen ditu, aurretik ezarritako muntaketa-planean jasotakoak direla egiaztatuta.

2.– Recepciona los equipos y elementos del sistema a instalar, comprobando que son los indicados en el plan de montaje establecido.

Ebaluazio-irizpideak:

Criterios de evaluación:

a) Ekipoak ezarritako muntaketa-planaren arabera eta indarreko arauak betez hartzeko behar den dokumentazioa bildu da.

a) Se ha recopilado la documentación necesaria para la recepción de los equipos de acuerdo con el plan de montaje establecido y la normativa vigente.

b) Hartutako ekipo guztien ezaugarriak egiaztatu ditu eta behar bezala dabiltzala ziurtatu du.

b) Se han verificado las características y el perfecto estado de todos los equipos recibidos.

c) Egiaztatu du ekipo guztiek betetzen dutela osasun-produktuen gainean indarrean diren arauak (CE marka eta etiketatzea, besteak beste) eta erradiazio ionizatzaileen eta ez-ionizatzaileen gainean indarrean diren xedapen espezifikoak.

c) Se ha comprobado que todos los equipos cumplen con la normativa y reglamentación vigente en cuanto a productos sanitarios (marcado CE y etiquetado, entre otros) y otras específicas de radiaciones ionizantes o no ionizantes.

d) Ekipoei dagokien dokumentazio guztia eskura dagoela egiaztatu du.

d) Se ha verificado la disponibilidad de toda la documentación asociada a los equipos.

e) Kontrol-zerrenda bete du, dagokion arduradunari eman dio, eta ikusitako intzidentzien berri eman du.

e) Se ha cumplimentado la lista de chequeo y se ha trasladado al correspondiente responsable, notificando las incidencias observadas.

f) Ekipoen eta osagarrien jatorria dokumentatu du (ikastetxearen jabetza, lagapena, dohaintza, erakusketa, entsegu klinikoa, besteak beste).

f) Se ha documentado la procedencia de los equipos y accesorios (propiedad del centro, cesión, donación, demostración, ensayo clínico, entre otros).

3.– Instalazioaren, sistemaren edo ekipamenduaren muntaketa hartuko dituen espazio fisikoa eta azpiegitura egiaztatzen ditu, muntaketa-planean jasotako prozedurak interpretatuta eta aplikatuta.

3.– Verifica el espacio físico y la infraestructura donde se va a realizar el montaje de la instalación, sistema o equipo, interpretando y aplicando los procedimientos establecidos en el plan de montaje.

Ebaluazio-irizpideak:

Criterios de evaluación:

a) Behar den azpiegitura egiaztatzeko eta prestatzen hasteko dokumentazioa bildu du.

a) Se ha recopilado la documentación necesaria para la verificación y pre-acondicionamiento de la infraestructura necesaria.

b) Planoetan identifikatu ditu elementuak eta espazioak, horien eraikuntza-ezaugarriak eta helburu duten erabilera.

b) Se ha identificado en los planos los distintos elementos y espacios, sus características constructivas y el uso al que se destina.

c) Instalatzekoa den sistema edo ekipoa muntatzeko eta behar bezala funtzionatzeko behar den azpiegitura egoera onean dagoela egiaztatu du.

c) Se ha verificado el adecuado estado de la infraestructura necesaria para el montaje y el correcto funcionamiento del sistema o equipo a instalar.

d) Beharrezkoa izan denean, azpiegitura egokitzeko lanak egin ditu, muntaketa-planari jarraituta eta instalatzekoa den sistemaren edo ekipoaren eskakizunei erreparatuta.

d) Se han realizado operaciones para el acondicionado, en caso de ser necesario, de la infraestructura de acuerdo al plan de montaje y los requerimientos del sistema o equipo a instalar.

e) Azpiegitura aurre-egokitzeko makina eta erreminta egokiak erabili ditu.

e) Se han utilizado las máquinas y herramientas adecuadas para el pre-acondicionamiento de la infraestructura.

f) Seinale egokiak jarri ditu eremu fisikoan, eragiketak egin bitartean erabilpenik izan ez dezan.

f) Se ha señalizado adecuadamente el espacio físico para que no se utilice durante el periodo de duración de las intervenciones.

g) Ezarritako segurtasun- eta kalitate-arauak bete ditu.

g) Se han aplicado las medidas de seguridad y calidad establecidas.

4.– Instalazioak, sistemak eta ekipamenduak muntatzen eta desmuntatzen ditu, ezarritako muntaketa- edo desmuntaketa-plana betez.

4.– Realiza el montaje y desmontaje de instalaciones, sistemas y equipos, aplicando el plan de montaje o desmontaje establecido.

Ebaluazio-irizpideak:

Criterios de evaluación:

a) Muntaketa-faseak identifikatu ditu ezarritako planean, eta, lan horretan, aintzat hartu ditu fabrikatzailearen gomendioak eta indarreko araubidea.

a) Se han identificado las fases de montaje en el plan establecido, teniendo en cuenta las recomendaciones del fabricante y la normativa vigente.

b) Informazio eskuratu du planoetatik eta muntatu edo desmuntatu behar diren elementuen edo sistemen dokumentazio teknikotik.

b) Se ha obtenido información de los planos y de la documentación técnica referida a los elementos o sistemas que hay que montar o desmontar.

c) Ekipoak muntatzeko lanak egin ditu muntaketa-planak adierazitako lekuan eta dokumentazio teknikoak adierazitako moduan.

c) Se han realizado operaciones de montaje de los equipos en el lugar de ubicación de acuerdo al plan de montaje y a la documentación técnica.

d) Ezarritako prozedurak betez egin ditu desmuntatzeko lanak.

d) Se han realizado operaciones de desmontaje según los procedimientos establecidos.

e) Muntatzean eta desmuntatzean maizen gertatzen diren intzidentziak identifikatu ditu.

e) Se han identificado las incidencias más frecuentes que se pueden presentar en el montaje y en el desmontaje.

f) Muntaketa edo desmuntatzea amaitu ondoren, ekipoak eta elementuak konektatu ditu, eta, kalterik eragin gabe, multzo osoak funtzionatzen duela ziurtatu da.

f) Se han conectado los equipos y elementos después del montaje o desmontaje sin deterioro de los mismos, asegurando la funcionalidad del conjunto.

g) Seinale egokiak jarri ditu lan-eremu fisikoan, eta bitarteko egokiak erabili ditu eremu horrek, lanak egin bitartean, erabilpenik izan ez dezan.

g) Se ha señalizado adecuadamente el espacio físico de trabajo, empleando los medios apropiados para que no se emplee durante las intervenciones.

h) Berrerabil daitezkeen materialak, osagaiak eta osagarriak berreskuratu ditu, osasun-zentroaren hondakinak kudeatzeko planaren arabera.

h) Se han recuperado los materiales, componentes y accesorios susceptibles de ser reutilizados según el plan de gestión de residuos del centro sanitario.

i) Dokumentatu egin ditu muntatzean eta desmuntatzean gertatu diren intzidentziak.

i) Se han documentado las posibles contingencias del montaje o desmontaje.

5.– Erabilera klinikoa egin aurretik, abian jarri ditu instalazioak, sistemak edo ekipamenduak, indarrean dagoen araudia eta fabrikatzailearen zehaztapenak beteta.

5.– Pone en marcha, de forma previa a su utilización clínica, instalaciones, sistemas y equipos, aplicando la normativa vigente y las especificaciones del fabricante.

Ebaluazio-irizpideak:

Criterios de evaluación:

a) Identifikatu egin ditu instalazioa, sistema edo ekipoa abiarazteko faseak, muntaketa-planean adieraziak.

a) Se han identificado las fases de puesta en marcha de la instalación, sistema o equipo reflejadas en el plan de montaje.

b) Muntaketa-planak, fabrikatzaileak eta indarreko araubideak adierazitako egiaztatze-ekipoak hautatu ditu.

b) Se han seleccionado los equipos de verificación marcados por el plan de montaje, el fabricante y la normativa vigente.

c) Sistemen eta ekipoen portaeran eragiten duten kontrol, alarma eta botoi nagusiak konfiguratu ditu.

c) Se han configurado los principales controles, alarmas y botones que determinan el comportamiento del sistema o equipo.

d) Egiaztatu du fabrikatzaileak adierazitako balioen artean daudela sistemaren edo ekipoaren parametroak eta alarmak.

d) Se ha verificado si los parámetros y alarmas del sistema o equipo se ajustan a los valores indicados por el fabricante.

e) Behar izan denean, fabrikatzaileak adierazitakoetara doitu ditu parametroen eta alarmen balioak.

e) Se ha procedido a ajustar los valores de los parámetros y las alarmas a los indicados por el fabricante, en caso de ser necesario.

f) Sistemek eta ekipoek beren alderdi guztietan funtzionatzen dutela egiaztatu du.

f) Se ha comprobado el correcto funcionamiento del sistema o equipo en todas sus facetas.

g) Behar izan denean, doikuntzak egin ditu funtzionamenduan.

g) Se han realizado ajustes en el funcionamiento, en caso de ser necesario.

h) Abiarazte-aktan dokumentatu du egiaztapenaren emaitza, eta arduradunari entregatu dio akta.

h) Se ha documentado el resultado de la verificación en la correspondiente acta de puesta en marcha y se ha entregado al responsable.

6.– Instalazioen, sistemen edo ekipamenduen mantentze-lan prebentiboak egiten ditu, osasun-zentroko mantentze-lanak egiteko plana, fabrikatzailearen zehaztapenak eta indarrean dagoen araudia aplikatuta.

6.– Realiza el mantenimiento preventivo de instalaciones, sistemas y equipos, aplicando el plan de mantenimiento del centro sanitario, las recomendaciones del fabricante y la normativa vigente.

Ebaluazio-irizpideak:

Criterios de evaluación:

a) Mantentze-lanen plangintzan jaso behar diren lanak identifikatu ditu.

a) Se han identificado las intervenciones a realizar en el plan de mantenimiento.

b) Mantentze prebentiboaren eragiketak zer elementutan egin behar diren identifikatu du.

b) Se han identificado los elementos sobre los que se deben realizar las operaciones de mantenimiento preventivo.

c) Ekipoaren itxura orokorrari begiratu dio, kolpeak, zikinkeria, herdoila edo bestelakoak ote dituen ikusteko.

c) Se ha comprobado el aspecto general del equipo, en cuanto a golpes, suciedad y corrosión, entre otros.

d) Elementuen konexioak egiaztatu ditu.

d) Se han verificado todas las conexiones de los diferentes elementos.

e) Segurtasun elektrikoaren analisia egin du ekipamendu mota horretarako.

e) Se ha realizado el análisis de seguridad eléctrica de este tipo de equipamiento.

f) Egiaztatu du fabrikatzaileak adierazitako balioen artean daudela sistemaren edo ekipoaren parametro eta alarma guztiak.

f) Se ha verificado la adecuación de todos los parámetros y alarmas del sistema o equipo a los valores indicados por el fabricante.

g) Garbitzeko, koipeztatzeko, lubrifikatzeko, lotura-elementuak doitzeko, filtroak eta bateriak aldatzeko eta bestelako lan ohikoak egin ditu.

g) Se han realizado operaciones típicas de limpieza, engrase y lubricación, ajuste de elementos de unión, cambio de filtros y baterías, entre otras.

h) Dagokion zerbitzu teknikora bideratu da egiaztapen-probak gainditu ez dituzten sistemen eta ekipoen konponketa.

h) Se ha derivado a reparación por el servicio técnico correspondiente el sistema o equipo que no ha superado las pruebas de verificación.

i) Txosten bidez dokumentatu du prozesuaren emaitza eta arduradunari entregatu dio.

i) Se ha documentado el resultado del proceso mediante el correspondiente informe y se ha entregado al responsable.

7.– Instalazio, sistema eta ekipamenduetan matxurak edo disfuntzioak diagnostikatzen ditu, intzidentziaren arrazoia identifikatuta eta norberaren edo besteren baliabideekin konpontzeko aukerak aztertuta.

7.– Diagnostica averías o disfunciones en instalaciones, sistemas y equipos, identificando el tipo de causa de la incidencia y la posibilidad de resolución por medios propios o ajenos.

Ebaluazio-irizpideak:

Criterios de evaluación:

a) Matxura-diagnosietan esku hartzeko prozedurak zehaztu eta bete ditu, fabrikatzailearen gomendioei begiratuta eta indarreko araubidea beteta.

a) Se han definido y aplicado procedimientos de intervención en la diagnosis de averías de acuerdo a las recomendaciones del fabricante y la normativa vigente.

b) Neurketak eta egiaztapenak egiteko ekipo egokiak hautatu ditu.

b) Se han seleccionado los apropiados equipos de medida y verificación.

c) Egindako neurketen bitartez eta instalazioen portaera behatuta egiaztatu ditu matxuren sintomak.

c) Se han verificado los síntomas de las averías a través de las medidas realizadas y la observación del comportamiento de las instalaciones.

d) Kontuan hartu du matxuren historia.

d) Se ha tenido en cuenta el histórico de averías.

e) Matxuratzeko arriskua duten puntuak ezagutu ditu.

e) Se han reconocido los puntos susceptibles de averías.

f) Matxuren zergatien eta ondorioen gaineko hipotesiak proposatu ditu.

f) Se han propuesto hipótesis de las causas y repercusión de averías.

g) Matxuraren jatorria aurkitu du.

g) Se ha localizado el origen de la avería.

h) Matxuraren norainokoa zehaztu du.

h) Se ha determinado el alcance de la avería.

i) Matxura edo disfuntzioa konpontzeko irtenbideak proposatu ditu, lan horiek nork egin behar dituen kontuan hartuta.

i) Se han propuesto soluciones para la resolución de la avería o disfunción, teniendo en cuenta quién debe hacer la intervención.

8.– Instalazioen, sistemen edo ekipamenduen matxurak konpontzen ditu, berariazko teknikak eta prozedurak aplikatuta, eta berriro ondo funtzionatzen dutela egiaztatuta.

8.– Repara averías en instalaciones, sistemas y equipos, aplicando técnicas y procedimientos específicos y comprobando la restitución del funcionamiento.

Ebaluazio-irizpideak:

Criterios de evaluación:

a) Konponketa-lanen plangintza egin du, fabrikatzailearen gomendioei begiratuta eta indarreko araubidea beteta.

a) Se han planificado las intervenciones de reparación de acuerdo a las recomendaciones del fabricante y la normativa vigente.

b) Ordeztu behar den elementua identifikatu da fabrikatzaileak emandako eskemetan (elektrikoak, elektronikoak, pneumatikoak, hidraulikoak eta bestelakoak).

b) Se ha identificado en los esquemas (eléctricos, electrónicos, neumáticos, hidráulicos, entre otros) suministrados por el fabricante el elemento a sustituir.

c) Behar diren erremintak eta lanabesak hautatu ditu.

c) Se han seleccionado las herramientas o útiles necesarios.

d) Ordeztu egin ditu matxura eragin duten mekanismoak, ekipoak, eroaleak eta bestelakoak.

d) Se han sustituido los mecanismos, equipos, conductores, entre otros, responsables de la avería.

e) Ordeztekoak diren elementuen bateragarritasuna egiaztatu du.

e) Se ha comprobado la compatibilidad de los elementos a sustituir.

f) Doikuntzak egin ditu esku hartutako ekipoetan eta elementuetan.

f) Se han realizado ajustes de los equipos y elementos intervenidos.

g) Esku-hartzeak egin ondoren, sistemek eta ekipoek funtzionatzen dutela egiaztatu du.

g) Se ha verificado la funcionalidad de los sistemas o equipos después de la intervención.

h) Txosten bidez dokumentatu du prozesuaren emaitza eta arduradunari entregatu dio.

h) Se ha documentado el resultado del proceso mediante el correspondiente informe y se ha entregado al responsable.

i) Osasun-zentroak ezarritako planaren arabera eta indarreko araubidea betez birziklatu ditu hondakinak.

i) Se han reciclado los residuos de acuerdo al plan establecido por el centro sanitario y la normativa vigente.

9.– Laneko arriskuen prebentzioari eta ingurumen-babesari buruzko arauak betetzen ditu, arriskuak eta horiei aurre hartzeko neurriak eta ekipoak identifikatuta.

9.– Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, identificando los riesgos asociados, las medidas y equipos para prevenirlos.

Ebaluazio-irizpideak:

Criterios de evaluación:

a) Materialak, erremintak, tresnak, makinak eta garraiobideak manipulatzearen ondoriozko arriskuak eta arriskugarritasun-maila identifikatu ditu.

a) Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad que supone la manipulación de los materiales, herramientas, útiles, máquinas y medios de transporte.

b) Segurtasun-arauak errespetatuz lan egin du makinekin eta erremintekin.

b) Se ha operado con máquinas y herramientas respetando las normas de seguridad.

c) Identifikatu du zergatik gertatu ohi diren istripuak materialak, erremintak, eta ebaketa eta, besteak beste, konformazioko makinak manipulatzean.

c) Se han identificado las causas más frecuentes de accidentes en la manipulación de materiales, herramientas, máquinas de corte y conformado, entre otras.

d) Muntaketan eta mantentze-lanetan erabili behar diren babes indibidual eta kolektiboko ekipoak (oinetakoak, begien babesa, jantziak eta bestelakoak) eta segurtasun-elementuak (babesak, alarmak, larrialdietarako geldialdiak eta bestelakoak) ezagutu ditu.

d) Se han reconocido los elementos de seguridad (protecciones, alarmas, pasos de emergencia, entre otros), los equipos de protección individual y colectiva (calzado, protección ocular, indumentaria, entre otros) que se deben emplear en las distintas operaciones de montaje y mantenimiento.

e) Segurtasun-elementuen eta babes indibidual eta kolektiboko ekipoen erabilera zuzena identifikatu du.

e) Se ha identificado el uso correcto de los elementos de seguridad y de los equipos de protección individual y colectiva.

f) Materialen, erreminten eta makinen manipulazioa segurtasuneko eta norbera babesteko neurriekin lotu du.

f) Se ha relacionado la manipulación de materiales, herramientas y máquinas con las medidas de seguridad y protección personal requeridos.

g) Ingurumenaren poluzio-iturriak zein izan daitezkeen identifikatu du.

g) Se han identificado las posibles fuentes de contaminación del entorno ambiental.

h) Sortutako hondakinak sailkatu ditu, gaika biltzeko.

h) Se han clasificado los residuos generados para su retirada selectiva.

i) Arriskuei aurrea hartzeko lehen faktore gisa, instalazioen eta ekipoen ordena eta garbitasuna baloratu ditu.

i) Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y equipos como primer factor de prevención de riesgos.

B) Edukiak:

B) Contenidos:

1.– Instalazioen, sistemen eta ekipoen ezaugarri teknikoak eta operatiboak.

1.– Características técnicas y operativas de instalaciones, sistemas y equipos.

Sistemen eta ekipoen sailkapena, diagnostikorako edo terapiarako ahalmenaren eta ezaugarri teknikoen araberakoa.

Clasificación de los sistemas y equipos según su capacidad de diagnóstico o terapia y características técnicas.

Sistema eta ekipo bakoitzak atzitu/sortutako seinale biomediko/fisiologiko nagusiak identifikatzea.

Identificación de las principales señales biomédicas/fisiológicas capturadas/generadas por cada sistema y equipo.

Sistemen eta ekipoen bloke funtzional nagusiak identifikatzea.

Identificación de los principales bloques funcionales de cada sistema y equipo.

Sistemen eta ekipoen funtzionamendua ezaugarritzen duten kontrol, alarma eta botoi nagusiak identifikatzea.

Identificación de los principales controles, alarmas y botones que caracterizan el funcionamiento de los sistemas y equipos.

Ospitale baten kokapen-planoa interpretatzea ospitaleak berak emandako informazioari jarraituz; eta, hala dagokionean, norberak kokapen-planoa diseinatzea, espazioen ezaugarriei erreparatuta.

Interpretación del plano de situación de un hospital según la información publicada por el mismo; y, en su caso, hacer un diseño propio, añadiendo características a los distintos espacios.

Instalazioen, sistemen eta ekipoen maneiuak eta horiekin egindako eragiketek dakarten arrisku nagusiak identifikatzea.

Identificación de los principales riesgos a la hora de manejar u operar con la instalación sistema o equipo.

Irudiaren bidez diagnostikatzeko eta tratatzeko laguntza-unitateen kalitate-estandarrak eta -gomendioak, Osasun, Gizarte Zerbitzu eta Berdintasun Ministerioak argitaratuak (laguntza-unitateetako egitura eta baliabide materialak).

Estándares y recomendaciones de calidad de las UADTI (Unidad asistencial de diagnóstico y tratamiento por la imagen) publicadas por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (Estructura y recursos materiales de la UADTI).

Lan-arriskuak:

Riesgos laborales:

– Mekanikoak (kolpeak, ebakiak, zapaltzeak, beste batzuk).

– Mecánicos (golpes, cortes, aplastamientos, otros).

– Elektrikoak (kontaktu zuzenak, zeharkakoak, eragingailuen programazioa, beste batzuk).

– Eléctricos (contactos directos, indirectos, programación de actuadores, otros).

– Pneumatiko-hidraulikoak (fluido-galerak: putzuak egitea olio hidraulikoarekin).

– Neumáticos-hidráulicos (pérdidas de fluido: charcos en caso de aceite hidráulico).

Erradiazio ionizatzaileak eta ez-ionizatzaileak: espektro elektromagnetikoaren oinarrizko ezaugarri fisikoak. RNI-aren eta erradiazio ionizatzailearen arteko banaketa. Eremu estatikoak.

Radiaciones ionizantes y no ionizantes: características físicas básicas del espectro electromagnético. División entre la RNI y la radiación ionizante. Campos estáticos.

Ultramorea. Infragorria. Laserrak. Irrati-maiztasuna eta mikrouhinak. VLF eta ELF.

Ultravioleta. Infrarroja. Láseres. Radiofrecuencia y microondas. VLF Y ELF.

Giza organismoaren gaineko efektuak: esposizioa. Erradiazio moten efektuak. Arrisku-balorazioak. Babes-politika eta -neurriak.

Efectos sobre el organismo humano: exposición. Efectos de los distintos tipos de radiaciones. Valoraciones de riesgo. Política y medidas de protección.

Erradiazio motei dagozkien arauak.

Reglamentación según los distintos tipos de radiación.

Erradiologia-gelen egitura eta ezaugarri teknikoak. Irudi bidezko diagnostiko-gela teknikoak: Erradiologia orokorra eta toraxeko erradiologia. Erabilera anitzeko fluoroskopia. Ordenagailu bidezko tomografia. Erresonantzia magnetikoa. Ekografia. Mamografia. Ortopantomografia. Hezur-dentsitometria. Erradiologia baskularra eta interbentzionista.

Estructura y características técnicas de una sala de radiología. Salas técnicas de diagnóstico por imagen: Radiología general y tórax. Fluoroscopia multiuso. Tomografía computarizada. Resonancia magnética. Ecografía. Mamografía. Ortopantomografía. Densitometría ósea. Radiología Vascular e Intervencionista.

Neuroerradiologia.

Neurorradiología.

Erradiodiagnostikoko ekipoen bloke nagusiak, ezaugarri teknikoak eta funtzionamendua: urrutiko agintea, X izpien hodia, zutabea, buckya, kolimatzailea. Arraste-motorrak. Beste batzuk.

Bloques fundamentales, características técnicas y funcionamiento de equipos de radiodiagnóstico: telemando, tubo de rayos X. columna, bucky, colimador. Motores de arrastre. Otros.

Mamografia: Sorgailua. Milianpereak. Izpi-hodia. Iragazkiak. Kolimazioa. Konpresioa. Sare antidifusorea. Irudi-hartzailea. Esposimetria automatikoa. Erradiologia-irudia.

Mamografía: Generador. Miliamperaje. Tubo de rayos. Filtros. Colimación. Compresión. Parrilla antidifusora. Receptor de imagen. Exposimetría automática. Imagen radiológica.

Erradioterapia-ekipoen funtsezko blokeak, ezaugarri teknikoak eta funtzionamendua.

Bloques fundamentales, características técnicas y funcionamiento de equipos de radioterapia.

Kanpo-erradioterapia: tratamendu-mahaiak. Aginte-kontsolak. Hozketa.

Radioterapia externa: mesas de tratamiento. Consolas de mando. Refrigeración.

Elektroien azeleragailu linealak: sorrerako atala. Azeleratzeko atala. Ebakitzeko atala. Burua. Kolimatzaileak. Maiztasunaren kontrol automatikoa.

Aceleradores lineales de electrones: sección generadora. Sección aceleradora. Sección deflectora. Cabezal. Colimadores. Control automático de frecuencia.

Kobaltozko unitatea: iturri erradioaktiboa. Besoa eta burua.

Unidad de cobalto: fuente radiactiva. Brazo y cabezal.

X-izpiko ekipoak, energia apal eta ertainekoak: X-izpien sorgailua. X-izpien hodia. X-izpien hodiko euskarri estatiboa.

Equipos de rayos x de baja y media energía: generador de rayos X. Tubo de rayos X. Estativo soporte del tubo de rayos X.

Ultrasoinuak. Ultrasoinuen fisika: soinua. Maiztasuna. Hedatze-abiadura. Ehunekiko interakzioa. Eraso-angelua. Atenuazioa. Pultsuen errepikapen-maiztasuna. Bereizmena. Gris-eskala. Transduktoreak. Irudia sortzea. Ekografia-modalitateak.

Ultrasonidos. Física de los ultrasonidos: sonido. Frecuencia. Velocidad de propagación. Interacción con los tejidos. Ángulo de incidencia. Atenuación. Frecuencia de repetición de pulsos. Resolución. Escala de grises. Transductores. Creación de la imagen. Modalidades de la ecografía.

Doppler efektua. Parametroak.

Efecto Doppler. Parámetros.

Irudi medikoko gelen egitura eta ezaugarri teknikoak. Gela motak: Gammakamera. PET/SPECT gela. Paziente injektatuak.

Estructura y características técnicas de salas de imagen médica. Tipos de salas: Gammacámara. Sala de PET/SPECT. Pacientes inyectados.

Endoskopiak.

Endoscopias.

Irudi medikoko ekipoen funtsezko blokeak, ezaugarri teknikoak eta funtzionamendua.

Bloques fundamentales, características técnicas y funcionamiento de equipos de imagen médica.

Endoskopiak: Argi-iturria, airea eta ura. Lotura unbilikala. Kontrol-sistema. Buru artikulatua. Hodi malgua.

Endoscopias: Fuente de luz, aire y agua. Conexión umbilical. Sistema de control. Cabezal articulado. Tubo flexible.

Gammakamera: burua. Datuen eskurapena. Ordenagailua. Paziente-mahaia.

Gammacámara: cabezal. Adquisición de datos. Ordenador. Mesa paciente.

Zehaztasuna ezarritako protokoloak aplikatzean.

Precisión en la aplicación de protocolos establecidos.

Lantaldeak planteatutako helburuetan laguntzeko interesa.

Interés por la colaboración en los objetivos planteados en el equipo de trabajo.

Ingurumenaren eta norberaren arriskuak prebenitzeko interesa.

Interés por la prevención de riesgos personales y ambientales.

Ezagutzak hobetzeko eta eguneratzeko interesa.

Interés por la mejora y actualización de sus conocimientos.

Baliabideen erabilera eraginkorra egiteko ardura.

Preocupación por el uso eficiente de los recursos.

2.– Sistemen eta ekipoen harrera.

2.– Recepción de sistemas y equipos.

Ekipoen harrera egiteko behar diren dokumentuen zerrenda egitea.

Creación de listados de la documentación necesaria para la recepción de los equipos.

Hartutako ekipo guztiak egoera hobezinean daudela egiaztatzea, ontzat emateko eranskina betez, edo, beharrezkoa baldin bada, ikusitako akatsak adieraziz eranskinean.

Verificación del perfecto estado de todos los equipos recibidos, cumplimentando un anexo de visto bueno o defectos observados según sea el caso.

Eskuratutako ekipoen dokumentazioa artxibatzea eta, besteak beste, CE marka eta etiketatua egiaztatzea.

Archivo de la documentación de los equipos adquiridos y la verificación de marcado CE y etiquetado, entre otros.

Kontrol-zerrendak betetzea eskuratutako ekipoekin, baldin eta ekipoak ez baldin badakar zerrenda bat enbalajearekin.

Cumplimentación de la lista de chequeo por equipos adquiridos en caso de que el mismo no adjunte una en el embalaje.

Ekipoen eta osagarrien jatorriari dagokion dokumentazioa.

Documentado de la procedencia de los equipos y accesorios.

Ekipoak ezarritako muntaketa-planaren arabera eta indarreko arauak betez hartzeko behar den dokumentazioa: fabrikatzailearen dokumentazioa. Osasun-zentroaren barnekoa.

Documentación necesaria para la recepción de los equipos de acuerdo con el plan de montaje establecido y la normativa vigente: documentación del fabricante. Interna del centro sanitario.

Erradiodiagnostiko, erradioterapia eta irudi medikoko ekipoen azpisistema eta elementu ohikoak.

Subsistemas y elementos típicos en equipos de radiodiagnóstico, radioterapia e imagen médica.

Etiketatzea eta informazio administratiboaren identifikazioa. Ekipamenduaren oinarrizko datuak: fabrikatzaileak eman beharrekoak. Zaintza-sistema (etiketatze desegokia).

Etiquetado e identificación de información administrativa. Datos básicos del equipamiento: responsabilidad del fabricante. Sistema de vigilancia (inadecuación del etiquetado).

Erradiologia eta irudi medikoko geletan behar diren egiaztagiriak eta egiaztagiriak. Segurtasun Nuklearreko Kontseilua: indarreko arauen araberakoa, diagnostiko medikurako X-izpietako instalazioetan lan egiten dutenen gaikuntza. Gaikuntzaren akreditazioa.

Certificaciones y acreditaciones requeridas en salas de radiología e imagen médica. Consejo de Seguridad Nuclear: según normativa actual, Capacitación del personal que opera las instalaciones de rayos X de diagnóstico médico. Acreditación de la capacitación.

Babes erradiologikoko zerbitzuak eta unitate teknikoak.

Servicios y Unidades Técnicas de Protección Radiológica.

Erradiodiagnostiko, erradioterapia eta irudi medikoko sistemen eta ekipoen dokumentazio ohikoa.

Documentación típica en sistemas y equipos de radiodiagnóstico, radioterapia e imagen médica.

Erradiodiagnostiko, erradioterapia eta irudi medikoko sistemak eta ekipoak entregatzeko protokoloak, indarreko araudiaren araberakoak (ekipamenduaren hasierako erreferentzia-egoera). Ekipamenduaren kalitate-kontrola. Material erradiaktiboa medikuntza nuklearrean hartzeko eta biltegiratzeko arauak. Material erradiaktiboa terapia metabolikoko unitatean hartzeko eta biltegiratzeko arauak.

Protocolos de entrega de sistemas y equipos de radiodiagnóstico, radioterapia e imagen médica según normativa actual (estado de referencia inicial del equipamiento). Control de calidad del equipamiento. Normas para la recepción y almacenaje de material radiactivo en medicina nuclear. Normas para la recepción y almacenaje de material radiactivo en la unidad de terapia metabólica.

Erradiodiagnostiko, erradioterapia eta irudi medikoko sistemak eskuratzeko aukerak: jabetza. Dohaintza. Lagapena.

Opciones de adquisición de sistemas y equipos de radiodiagnóstico, radioterapia e imagen médica: propiedad. Donación. Cesión.

Zehaztasuna ezarritako protokoloak aplikatzean.

Precisión en la aplicación de protocolos establecidos.

Lantaldeak planteatutako helburuetan laguntzeko interesa.

Interés por la colaboración en los objetivos planteados en el equipo de trabajo.

Ingurumenaren eta norberaren arriskuak prebenitzeko interesa.

Interés por la prevención de riesgos personales y ambientales.

Ezagutzak hobetzeko eta eguneratzeko interesa.

Interés por la mejora y actualización de sus conocimientos.

Baliabideen erabilera eraginkorra egiteko ardura.

Preocupación por el uso eficiente de los recursos.

3.– Espazio fisikoen eta azpiegituren egiaztapena.

3.– Verificación de espacios físicos e infraestructuras.

Behar den azpiegitura egiaztatzeko eta prestatzen hasteko dokumentazioa interpretatzea.

Interpretación la documentación necesaria para la verificación y pre-acondicionamiento de la infraestructura necesaria.

Planoen interpretazioa: elementuak eta espazioak, eraikuntza-ezaugarriak eta erabilera.

Interpretación de planos: elementos y espacios, sus características constructivas y el uso al que se destina.

Instalatzekoa den sistema edo ekipoa muntatzeko eta behar bezala funtzionatzeko behar den azpiegituraren egoera egokia deskribatzea.

Descripción del adecuado estado de la infraestructura necesaria para el montaje y correcto funcionamiento del sistema o equipo a instalar.

Azpiegitura aurre-egokitzeko zer makina eta erreminta behar diren erabakitzea.

Definición de las máquinas y herramientas adecuadas para el pre-acondicionamiento de la infraestructura.

Seinaleen tipologia egokia zehaztea, bai espazio fisikoaren erabilera mugatzeko, bai interbentzioek irauten duten bitartean espazio hori erabilia ez izateko.

Determinación del tipo de señalización adecuada para limitar el uso del espacio físico y no se utilice durante el periodo de duración de las intervenciones.

Ezarritako kalitate- eta segurtasun-neurriak zehaztea.

Determinación de las medidas de seguridad y calidad establecidas.

Irudiaren bidez diagnostikatzeko eta tratatzeko laguntza-unitateen antolamendua, helburuak eta baliabideak.

Organización, objetivos y recursos de las UADTI.

Erradiologiako eta irudi medikoko gelen planoak: antolamendu funtzional eta fisikorako irizpideak. Irudiaren bidez diagnostikatzeko eta tratatzeko laguntza-unitateak kokatzeko irizpideak eta beste unitate batzuekiko harreman funtzionalak. Irudiaren bidezko diagnostiko eta tratamendurako laguntza-unitatearen antolamendua.

Planos de salas de radiología e imagen médica: criterios de organización funcional y física. Criterios de localización de las UADTI en el hospital y relaciones funcionales con otras unidades. La organización de la UDTR.

Interbentzioetarako gelak. Mediku-kontrolerako gela.

Salas de intervencionismo. Sala de control médico.

Antolamendu-irizpide orokorra.

Criterio general de organización.

Zonakako banaketa: harrera eta onarpena. Irudi bidezko diagnostikorako gela teknikoak. Irudien bidez gidatutako interbentzioak. Irudiak artxibatzeko eta komunikatzeko sistema. Laguntzak. Langileen lana.

Distribución por zonas: recepción y admisión. Salas técnicas de diagnóstico por imagen. Intervencionismo guiado por imagen. Sistema de archivo y comunicación de imágenes. Apoyos. Trabajo del personal.

Irudi medikoko geletako espazio eta azpiegitura ohikoak. Pazientearen gela: antolamendu-irizpide orokorra.

Espacios e infraestructuras típicas en salas de imagen médica. Sala de paciente: criterio general de organización.

Zonakako banaketa: harrera eta onarpena. Gela teknikoak. Paziente injektatuak eta erizaintzako kontrola. Laguntza komunak. Erradiofarmakoak. Langileak.

Distribución por zonas: recepción y admisión. Salas técnicas. Pacientes inyectados y control de enfermería. Apoyos comunes. Radiofármacos. Personal.

Espazio- eta azpiegitura-eskakizun bereziak erradiodiagnostikoko, erradioterapiako eta irudi medikoko sistema eta ekipoetarako.

Requerimientos especiales en cuanto a espacios e infraestructuras de sistemas y equipos de radiodiagnóstico, radioterapia e imagen médica.

Berrikuntza teknologikoak eta berrikuntza horiek irudiaren bidez diagnostikatzeko eta tratatzeko laguntza-unitateen antolamenduan eta diseinuan duten eragina.

Innovaciones tecnológicas y su influencia sobre la organización y diseño de las UADTI.

Erradiofisikako eta babes erradiologikoko unitatea (EBEU).

Unidad de radiofísica y protección radiológica (URPR).

Zonakako banaketa: harrera eta langileen bulegoak. Laneko eta lantegietako gelak. Laguntza komunak.

Distribución por zonas: recepción y despachos del personal. Salas de trabajo y taller. Apoyos comunes.

Azpiegiturak muntatzea eta egokitzea sistema eta ekipo tipoetarako erradiologia eta irudi medikoko geletan: erabili behar den ekipamendua zehaztea. Ekipamendua jartzea. Blindatzearen helburua.

Montaje y acondicionamiento de infraestructuras en salas de radiología e imagen médica para sistemas y equipos tipo: definición de equipamiento a usar. Colocación del mismo. Propósito del blindaje.

Erabilera orokorreko neurgailuak.

Instrumentación de medida de uso general.

Zehaztasuna ezarritako protokoloak aplikatzean.

Precisión en la aplicación de protocolos establecidos.

Lantaldeak planteatutako helburuetan laguntzeko interesa.

Interés por la colaboración en los objetivos planteados en el equipo de trabajo.

Ingurumenaren eta norberaren arriskuak prebenitzeko interesa.

Interés por la prevención de riesgos personales y ambientales.

Ezagutzak hobetzeko eta eguneratzeko interesa.

Interés por la mejora y actualización de sus conocimientos.

Baliabideen erabilera eraginkorra egiteko ardura.

Preocupación por el uso eficiente de los recursos.

4.– Instalazioen, sistemen eta ekipamenduen muntaketa eta desmuntaketa.

4.– Montaje y desmontaje de instalaciones, sistemas y equipos.

Sistemen eta ekipoen planoak interpretatzea.

Interpretación de planos de sistemas y equipos.

Muntatzeko eta desmuntatzeko eragiketak egitea.

Realización de operaciones de montaje y desmontaje.

Muntatzean eta desmuntatzean maizen gerta daitezkeen intzidentziak zehaztea.

Determinación de las incidencias que se pueden dar en el montaje y en el desmontaje.

Berreskura daitezkeen materialak, osagaiak eta osagarriak zehaztea.

Determinación de los materiales, componentes y accesorios susceptibles de recuperación.

Muntatzean eta desmuntatzean gerta daitezkeen intzidentziak dokumentatzea.

Documentación de las posibles contingencias del montaje o desmontaje.

Erradiodiagnostiko, erradioterapia eta irudi medikoko sistemen eta ekipoen enbalajea kentzeko protokoloak: harrera dokumentatzea. Enbalajea begiz ikuskatzea. Inprimatuta dauden jarraibideen arabera jokatzea eta irekitzea. Barrualdea begiz ikuskatzea eta babesak kentzea. Osagaiak ateratzea eta leku seguru batean uztea.

Protocolos de desembalaje para sistemas y equipos tipo de radiodiagnóstico, radioterapia e imagen médica: documentar la recepción. Inspección visual del embalaje. Posicionamiento y apertura según indicaciones impresas. Inspección visual del interior y retirada de protecciones. Extracción de componentes a una zona segura.

Erradiodiagnostiko, erradioterapia eta irudi medikoko instalazioak, sistemak eta ekipoak muntatzeko eta konektatzeko teknika ohikoak.

Técnicas de montaje y conexionado típicas en instalaciones, sistemas y equipos de radiodiagnóstico, radioterapia e imagen médica.

Erradiodiagnostiko, erradioterapia eta irudi medikoko instalazioak, sistemak eta ekipoak muntatzeko erabiltzen diren makina eta erreminta ohikoak.

Maquinaria y herramientas utilizadas típicamente en el montaje de instalaciones, sistemas y equipos de radiodiagnóstico, radioterapia e imagen médica.

Hondakinak kudeatzeko planaren arabera berrerabil daitezkeen materialen, osagaien eta osagarrien zerrenda.

Listado de materiales, componentes y accesorios susceptibles de ser reutilizados según el plan de gestión de residuos.

Erradiodiagnostiko, erradioterapia eta irudi medikoko ekipoetan berrerabil daitezkeen materialak, osagaiak eta osagarriak.

Materiales, componentes y accesorios reutilizables en equipos de radiodiagnóstico, radioterapia e imagen médica.

Zehaztasuna ezarritako protokoloak aplikatzean.

Precisión en la aplicación de protocolos establecidos.

Lantaldeak planteatutako helburuetan laguntzeko interesa.

Interés por la colaboración en los objetivos planteados en el equipo de trabajo.

Ingurumenaren eta norberaren arriskuak prebenitzeko interesa.

Interés por la prevención de riesgos personales y ambientales.

Ezagutzak hobetzeko eta eguneratzeko interesa.

Interés por la mejora y actualización de sus conocimientos.

Baliabideen erabilera eraginkorra egiteko ardura.

Preocupación por el uso eficiente de los recursos.

5.– Instalazioak, sistemak eta ekipoak abiaraztea.

5.– Puesta en marcha de instalaciones, sistemas y equipos.

Instalazioa, sistema edo ekipoan abiarazteko faseak identifikatzea, muntaketa-planean adierazitako moduan.

Determinación de las fases de puesta en marcha de la instalación, sistema o equipo reflejadas en el plan de montaje.

Ekipoak doitzeko egiaztatze-ekipoen hautaketa.

Selección de los equipos de verificación para el ajuste de equipos.

Parametroen eta alarmen balioak doitzeko prozesuaren deskribapena.

Descripción del proceso de ajuste de los valores de los parámetros y las alarmas.

Jarduketa-prozesuaren dokumentazioa.

Documentación del proceso de actuación.

Abiarazteko prozesu ohikoak erradiologiako eta irudi medikoko geletan eta horiei atxikitako ekipoetan: zaintza eta segurtasun erradiologikoko protokoloak eta erregistroak.

Protocolos típicos de puesta en marcha en salas de radiología e imagen médica, así como en sus equipos asociados: protocolos y registros de vigilancia y seguridad radiológica.

Simulazioetarako eta egiaztapenetarako ekipoak.

Equipos de simulación y comprobación.

Erradiazioak neurtzeko ekipoak: erradiazio-detektagailuak. Dosimetroak.

Equipos para la medición de radiaciones: detectores de radiación. Dosímetros.

Erradiologiako eta irudi medikoko instalazioetan eta horiei atxikitako sistemetan eta ekipoetan parametro bereizgarriak neurtzeko metodoak.

Métodos de medición de parámetros característicos en instalaciones de radiología e imagen médica, así como en sus sistemas y equipos asociados.

Erradiologiako (erradioterapia barne) eta medikuntza nuklearreko instalazioen onarpenerako irizpideak.

Criterios para la aceptabilidad de instalaciones radiológicas (incluyendo radioterapia) y de medicina nuclear.

Erradiodiagnostiko, erradioterapia eta irudi medikoko sistema eta ekipoetako kontrolen, botoien eta alarmen konfigurazio ohikoa: ekipoen eskuliburuak.

Configuración típica de controles, botones y alarmas en sistemas y equipos de radiodiagnóstico, radioterapia e imagen médica: manuales de equipos.

Behar denean, fabrikatzaileak adierazitakoetara doitzea parametroen eta alarmen balioak.

Valores de los parámetros y las alarmas a los indicados por el fabricante, en caso de ser necesario.

Erradiodiagnostikoko, erradioterapiako eta irudi medikoko sistema eta ekipoetan segurtasun elektrikoa aztertzeko metodoak: CE marka eta beste batzuk egiaztatzea. Konexioen egiaztapena. Parametroak (tentsioak, isolamenduak, beste batzuk).

Métodos análisis de seguridad eléctrica en sistemas y equipos de radiodiagnóstico, radioterapia e imagen médica: verificación de marcado CE y otros. Comprobación de conexiones. Parámetros (tensiones, aislamientos, otros).

Indarrean dagoen legeria eta araudia betetzea.

Respeto a la normativa y legislación vigente.

Ezagutzak hobetzeko eta eguneratzeko interesa.

Interés por la mejora y actualización de sus conocimientos.

Ordena eta garbitasuna prozedurak gauzatzean.

Orden y limpieza durante la ejecución de los procedimientos.

6.– Instalazioen, sistemen eta ekipoen prebentziozko mantentze-lanak.

6.– Mantenimiento preventivo de instalaciones, sistemas y equipos.

Mantentze-lanen plangintzan egin behar diren lanak identifikatzea.

Identificación de las intervenciones a realizar en el plan de mantenimiento.

Ekipoaren itxura orokorrari begiratzea, kolpeak, zikinkeria, herdoila edo bestelakoak ote dituen ikusteko.

Comprobación del aspecto general del equipo, en cuanto a golpes, suciedad y corrosión, entre otros.

Mantentze-lanen historia interpretatzea.

Interpretación del histórico de mantenimiento.

Maizen matxuratzen diren piezak eta elementuak zehaztea.

Determinación de las piezas o elementos con mayor frecuencia de averías.

Prebentziozko mantentze-lanen prozesua dokumentatzea.

Documentación del proceso de mantenimiento preventivo.

Mantentze-lanen plangintzako esku-hartzeak: elementuak, maiztasuna, erabili behar diren erremintak, maila teknikoa, beste batzuk.

Intervenciones en el plan de mantenimiento: elementos, frecuencia, herramientas a usar, nivel técnico, otras.

Erradiodiagnostikoko, erradioterapiako eta irudi medikoko sistema eta ekipoetarako prebentziozko mantentze-lanen plangintza. Mantentze-lanen prozesuaren dokumentazioa eta txostena. Erregistroak. Auditoria. Elementuak, maiztasuna, erabili beharreko erremintak, langileen maila teknikoa, fabrikatzailearen gomendioak.

Plan de mantenimiento preventivo para sistemas y equipos de radiodiagnóstico, radioterapia e imagen médica. Documentación del proceso e informe de mantenimiento. Registros. Auditoría. Elementos, frecuencia, herramientas a usar, nivel técnico del personal, recomendaciones del fabricante.

Egitura eta atal interesgarriak: probak espezialitateen arabera sailkatzea.

Estructura y secciones de interés: pruebas a realizar clasificadas por especialidades.

Prebentziozko mantentze-lan ohikoak egitea erradiologia eta irudi medikoko geletan eta horiei atxikitako sistemetan eta ekipoetan: garbiketa, koipeztatzea eta lubrifikatzea, lotura-elementuak doitzea, filtroak eta bateriak aldatzea.

Intervenciones típicas de mantenimiento preventivo en salas de radiología e imagen médica, así como en los sistemas y equipos asociados: limpieza, engrase y lubricación, ajuste de elementos de unión, cambio de filtros y baterías.

Erradiodiagnostiko, erradioterapia eta irudi medikoko sistemak eta ekipoak begiz ikuskatzeko proba ohikoak. Suntsikorrak berrikustea. Txasisak, ainguraketak eta konexioak begiz ikuskatzea. Kolpeak, zikinkeria, korrosioa, katigamenduak, ihesak, isolamendu-kalteak, beste batzuk.

Pruebas típicas de inspección visual en sistemas y equipos de radiodiagnóstico, radioterapia e imagen médica. Revisión de fungibles. Inspección visual de chasis, anclajes, conexiones. Golpes, suciedad, corrosión enclavamientos, fugas, daños de aislamiento, otros.

Erradiodiagnostiko, erradioterapia eta irudi medikoko sistemen eta ekipoen funtzionamenduko eta funtzionalitateko proba eta neurketa ohikoak: onarpen-probak. Egoera-probak. Konstantzia-probak.

Pruebas y medidas típicas de funcionamiento y funcionalidad en sistemas y equipos de radiodiagnóstico, radioterapia e imagen médica: pruebas de aceptación. Pruebas de estado. Pruebas de constancia.

Segurtasuna mantentze-lanetan. Segurtasun elektrikoa.

Seguridad en el mantenimiento. Seguridad eléctrica.

Erradiazio handiegiaren arriskuak: arrisku erradiologikoen sailkapena. Erradiazio ionizatzaileen hartzaile izateko arriskua. Erradiazio ez-ionizatzaileen hartzaile izateko arriskua. Prebentzio-neurriak. Neurketak. Efektuak.

Riesgos de radiación excesiva: clasificación de riesgos radiológicos. Riesgo de exposición a radiaciones ionizantes. Riesgo de exposición a radiaciones no ionizantes. Medidas preventivas. Mediciones. Efectos.

Mantentze-lanen prozesuaren dokumentazioa: egindako lanak. Kontsumitutako ordezko piezak. Tresnak. Teknikari arduraduna. Dokumentazioa artxibatzea.

Documentación del proceso e informe de mantenimiento: tareas realizadas. Repuestos consumidos. Herramientas. Técnico responsable. Archivo de documentación.

Mantentze-prozesuari lotutako egitekoak: abisuen eta erantzunen erregistroa. Ekipoen inbentarioa. Baliabide teknikoak. Lege-aldaketen jakinarazpena. Aseguru-polizak. Mantentze-lanen burua (lanak banatzea, lehentasunak). Teknikariak (gauzapena).

Responsabilidad asociada al proceso de mantenimiento: registro de avisos y respuestas. Inventario de equipos. Medios técnicos. Notificación de cambios legislativos. Pólizas de seguros. Jefe de mantenimiento (distribución de tareas, prioridades). Técnicos (realización).

Indarrean dagoen legeria eta araudia betetzea.

Respeto a la normativa y legislación vigente.

Ezagutzak hobetzeko eta eguneratzeko interesa.

Interés por la mejora y actualización de sus conocimientos.

Ordena eta garbitasuna prozedurak gauzatzean.

Orden y limpieza durante la ejecución de los procedimientos.

7.– Instalazio, sistema eta ekipoen matxurak diagnostikatzea.

7.– Diagnosis de averías en instalaciones, sistemas y equipos.

Matxuren diagnostikoan esku hartzeko prozedurak zehaztea.

Definición de los procedimientos de intervención en la diagnosis de averías.

Neurtzeko eta egiaztatzeko ekipoak zehaztea.

Determinación de los equipos de medida y verificación.

Matxuratzeko arriskua duten puntuak aurkitzea.

Localización de los puntos susceptibles de averías.

Matxuren zergatien eta ondorioen gaineko hipotesiak egitea.

Realización de hipótesis de las causas y repercusión de averías.

Matxura edo disfuntzioa konpontzeko izan daitezkeen irtenbideak zehaztea, lan horiek nork egin behar dituen kontuan hartuta.

Determinación de las posibles soluciones para la resolución de la avería o disfunción, teniendo en cuenta quién debe hacer la intervención.

Erradiologiako eta irudi medikoko instalazioetan eta horiei atxikitako sistemetan eta ekipoetan matxurak sor ditzaketen elementuak eta sistemak. Bloke-diagramekiko harremana, ekipoen ezaugarrien arabera: sare antidifusorea. Irudi digitalean zentralizatutako arkitekturak.

Elementos y sistemas susceptibles de producir averías en salas de radiología e imagen médica, así como en los sistemas y equipos asociados. Relación con diagramas de bloques según las características de los equipos: parrilla antidifusora. Arquitecturas centralizadas en imagen digital.

Eskanerra. Matxuren sailkapena, kokapena eta konponketa: arrazoi fisikoak. Mugimendua. Arrazoi teknikoak.

Escáner. Clasificación de averías, localización y solución: razones físicas. Movimiento. Razones técnicas.

Foku automatikoa kolimazioan. Argiztapen-kontrola.

Enfoque automático en colimación. Control de iluminación.

Erradiodiagnostiko, erradioterapia eta irudi medikoko sistemetan eta ekipoetan matxurak diagnostikatzeko teknikak.

Técnicas de diagnóstico de averías en sistemas y equipos de radiodiagnóstico, radioterapia e imagen médica.

Erradiodiagnostiko, erradioterapia eta irudi medikoko sistemetan eta ekipoetan disfuntzioak eta matxurak kontrolatzeko neurketa ohikoak. Neurketa-puntuak.

Mediciones típicas de control de disfunciones y averías en sistemas y equipos de radiodiagnóstico, radioterapia e imagen médica. Puntos de medida.

Erradiologiako (erradioterapia barne) eta medikuntza nuklearreko instalazioen onarpenerako irizpideak.

Criterios para la aceptabilidad de instalaciones radiológicas (incluyendo radioterapia) y de medicina nuclear.

Matxuren historia berrikustea.

Revisión del histórico de averías.

Erradiologia eta irudi medikoko geletan izaten diren instalazioen, sistemen eta ekipoen bermea eta horiei lotutako kontratu motak: mantentze-lanetako lantaldea (prestakuntza eta esperientzia). Zerbitzua emateko baldintzak. Zerbitzuaren prestazio-maila. Esleipendunaren funtzioak eta garapen operatiboa. Inbentarioa. Baztertutako materialak. Baliabide teknikoak.

Garantía y tipología de contratos asociados a instalaciones, sistemas y equipos presentes en salas de radiología e imagen médica: equipo de trabajo de mantenimiento (formación y experiencia). Condiciones para el desarrollo del servicio. Nivel de prestación del servicio. Funciones y desarrollo operativo del adjudicatario. Inventario. Materiales excluidos. Medios técnicos.

Indarrean dagoen legeria eta araudia betetzea.

Respeto a la normativa y legislación vigente.

Ezagutzak hobetzeko eta eguneratzeko interesa.

Interés por la mejora y actualización de sus conocimientos.

Ordena eta garbitasuna prozedurak gauzatzean.

Orden y limpieza durante la ejecución de los procedimientos.

8.– Instalazio, sistema eta ekipoen matxurak konpontzea.

8.– Reparación de averías en instalaciones, sistemas y equipos.

Konpontzeko esku-hartzeen plangintza egitea.

Planificación de las intervenciones de reparación.

Eskemak interpretatzea.

Interpretación de los esquemas.

Konpondu edo ordezkatu beharreko sistema edo ekipoa zehaztea.

Determinación del sistema o equipo a reparar o sustituir.

Konponketa egiteko behar diren tresnak edo erremintak zehaztea.

Determinación de las herramientas o útiles necesarios para la reparación.

Ekipoetan egin behar diren doikuntzak deskribatzea.

Descripción de los ajustes a realizar en los equipos.

Dagokion txostenaren bidez dokumentatzea prozesuaren emaitza.

Documentación del resultado del proceso mediante el correspondiente informe.

Eskemak: elektrikoak, elektronikoak, pneumatikoak, hidraulikoak eta bestelakoak.

Esquemas: eléctricos, electrónicos, neumáticos, hidráulicos, entre otros.

Erradiologia eta irudi mediko geletan ohikoak diren elementuak eta horiei atxikitako sistemen eta ekipoen elementu ohikoak konpontzeko eta ordezteko prozesua planifikatzeko metodoak.

Métodos de planificación del proceso de reparación y sustitución de elementos típicos en salas de radiología e imagen médica, así como de sus sistemas y equipos asociados.

Erradiodiagnostiko, erradioterapia eta irudi medikoko sistema eta ekipoen ohiko zerbitzu-gidaliburuak.

Manuales de servicio típicos de sistemas y equipos de radiodiagnóstico, radioterapia e imagen médica.

Elementuen bateragarritasuna.

Compatibilidad de elementos.

Erradiodiagnostiko, erradioterapia eta irudi medikoko sistemetan eta ekipoen matxura ohikoak konpontzeko teknikak.

Técnicas de reparación de averías tipo en sistemas y equipos radiodiagnóstico, radioterapia e imagen médica.

Erradiodiagnostiko, erradioterapia eta irudi medikoko ekipoak lanean jarri direla egiaztatzea.

Comprobaciones de puesta en servicio en equipos de radiodiagnóstico, radioterapia e imagen médica.

Erradiologiako (erradioterapia barne) eta medikuntza nuklearreko instalazioen onarpenerako irizpideak.

Criterios para la aceptabilidad de instalaciones radiológicas (incluyendo radioterapia) y de medicina nuclear.

Esku-hartzeen segurtasuna eta kalitatea: babes erradiologikoaren helburuak. Dosia mugatzeko sistema. Eremuen sailkapena eta zainketa. Dosimetria. Babes erradiologikoaren antolamendua. Banako dosien erregistroa.

Seguridad y calidad en las intervenciones: objetivos de la protección radiológica. Sistema de limitación de dosis. Clasificación y vigilancia de zonas. Dosimetría. Organización de la protección radiológica. Registro de dosis individuales.

Erradiazio-arriskuak: erabilera medikurako erradiazioa. Efektu motak. Iturri erradioaktiboak.

Riesgos de radiaciones: radiación para usos médicos. Tipos de efectos. Fuentes radiactivas.

Hondakinak birziklatzea. X-izpien hodiak. Goi-tentsioko transformadoreak.

Reciclado de residuos. Tubo de rayos X. Transformadores de alta tensión.

Prozesua dokumentatzea.

Documentación del proceso.

Indarrean dagoen legeria eta araudia betetzea.

Respeto a la normativa y legislación vigente.

Ezagutzak hobetzeko eta eguneratzeko interesa.

Interés por la mejora y actualización de sus conocimientos.

Ordena eta garbitasuna prozedurak gauzatzean.

Orden y limpieza durante la ejecución de los procedimientos.

9.– Arriskuen prebentzioa, segurtasuna eta ingurumen-babesa.

9.– Prevención de riesgos, seguridad y protección medioambiental.

Materialak, tresnak, makinak, erremintak eta garraiobideak manipulatzearen ondoriozko arriskuak eta arrisku-mailak zehaztea.

Determinación de los riesgos y el nivel de peligrosidad que supone la manipulación de los materiales, herramientas, útiles, máquinas y medios de transporte.

Eragiketa bakoitzean erabili behar diren segurtasun-elementuak identifikatzea.

Identificación de los elementos de seguridad a utilizar en cada operación.

Segurtasun-araudia aplikatzea.

Aplicación de la normativa de seguridad.

Ospitale-ingurunean dauden erradiazio-iturriak zehaztea.

Determinación de las fuentes de radiación presentes en el entorno hospitalario.

Ingurumena kutsa dezaketen kutsadura-iturriak deskribatzea.

Descripción de las posibles fuentes de contaminación del entorno ambiental.

Sor daitezkeen hondakinen sailkapena.

Clasificación de los residuos generables.

Jasotako hondakinen gaineko dokumentazioa.

Documentación de la retirada de residuos.

Segurtasun-elementuak (babesak, alarmak eta larrialdietarako geldialdiak, besteak beste) eta muntatze- eta mantentze-lanetan erabili diren babes indibidual eta kolektiboko ekipoak (oinetakoak, begien babesa eta jantziak, besteak beste).

Elementos de seguridad (protecciones, alarmas, pasos de emergencia, entre otros), los equipos de protección individual y colectiva (calzado, protección ocular, indumentaria, entre otros) que se deben emplear en las distintas operaciones de montaje y mantenimiento.

Erradiologiako eta irudi medikoko gelen eta horiei atxikitako sistema eta ekipoen arriskuak: blindatze-beharrizanak aztertzea. Erabilitako materialak. Egiaztapenak. Altzari orokorrak. Altzari klinikoak. Tresna eta gailu sanitarioak. Material suntsikorra. Beste batzuk.

Riesgos en salas de radiología e imagen médica, así como en los sistemas y equipos asociados: análisis de las necesidades de blindaje. Materiales usados. Verificaciones. Mobiliario general. Mobiliario clínico. Instrumental y dispositivos sanitarios. Material fungible. Otros.

Materialak, erremintak eta, besteak beste, ebaketa eta konformazioko makinak manipulatzean gertatzen diren istripuen arrazoi ohikoenak.

Causas más frecuentes de accidentes en la manipulación de materiales, herramientas, máquinas de corte y conformado, entre otras.

Instalazio elektrikoen, hidraulikoen eta pneumatikoen mantentze-lanak egitean lan-arriskuen prebentzioaren alorrean betetzekoak diren arau indarrekoak.

Normativa actual de prevención de riesgos laborales relativa al mantenimiento de instalaciones eléctricas, hidráulicas y neumáticas.

Lan-arriskuen prebentzioa erradiazio ionizatzaileko instalazioak, sistemak eta ekipoak muntatzeko eta mantentzeko prozesuetan.

Prevención de riesgos laborales en los procesos de montaje y mantenimiento de instalaciones, sistemas y equipos de radiaciones ionizantes.

Babes indibidualeko ekipoak. Enpresariaren betebehar orokorra. Seinaleak erabiltzeko irizpideak. Prestakuntzaren eta informazioaren alorretako betebeharrak. Langileei kontsultatzea eta langileen parte-hartzea. Langileen betebeharrak. Babes indibidualeko ekipoen motak.

Equipos de protección individual. Obligación general del empresario. Criterios para el empleo de la señalización. Obligaciones en materia de formación e información. Consulta y participación de los trabajadores. Obligaciones de los trabajadores. Tipos de EPI.

Babes kolektiboa.

Protección colectiva.

Hondakinen kudeaketaren araudia. Sortutako hondakinak sailkatzea, gaika biltzeko.

Normativa reguladora en gestión de residuos. Clasificación de los residuos generados para su retirada selectiva.

Ingurumen- eta erradiologia-babeseko araudia: Lan-alorreko medikuntza. Lan-arriskuen prebentzioa.

Normativa de protección ambiental y protección radiológica: Medicina del Trabajo. Prevención de Riesgos Laborales.

Instalazioen eta tresnen ordena eta garbitasuna, arriskuak prebenitzeko lehen faktorea.

Orden y limpieza de instalaciones y equipos como primer factor de prevención de riesgos.

Indarrean dagoen legeria eta araudia betetzea.

Respeto a la normativa y legislación vigente.

Ezagutzak hobetzeko eta eguneratzeko interesa.

Interés por la mejora y actualización de sus conocimientos.

Ordena eta garbitasuna prozedurak gauzatzean.

Orden y limpieza durante la ejecución de los procedimientos.

5. lanbide-modulua: Monitorizazio, erregistro eta zainketa kritikoko sistemak

Módulo Profesional 5: Sistemas de monitorización, registro y cuidados críticos

Kodea: 1589

Código: 1589

Kurtsoa: 1

Curso: 1.º

Iraupena: 165 ordu

Duración: 165 horas

ECTS kredituetako baliokidetasuna: 14

Equivalencia en créditos ECTS: 14

A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak.

A) Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

1.– Instalazioak, sistemak eta ekipamenduak ezaugarritzen ditu, horien funtzionaltasuna identifikatuta eta ezaugarri teknikoak zehaztuta.

1.– Caracteriza las instalaciones, sistemas y equipos, identificando su funcionalidad y determinando sus características técnicas.

Ebaluazio-irizpideak:

Criterios de evaluación:

a) Diagnostikorako edo terapiarako ahalmenaren eta ezaugarri teknikoen arabera sailkatu ditu sistemak eta ekipoak.

a) Se han clasificado los sistemas y equipos según su capacidad de diagnóstico o terapia y características técnicas.

b) Sistema eta ekipo bakoitzak atzitu/sortutako seinale biomediko/fisiologiko nagusiak identifikatu ditu.

b) Se han identificado las principales señales biomédicas/fisiológicas capturadas/generadas por cada sistema y equipo.

c) Sistema eta ekipoen bloke funtzional nagusiak eta haien oinarrizko ezaugarri teknikoak identifikatu ditu.

c) Se han identificado los principales bloques funcionales de cada sistema y equipo y sus fundamentales características técnicas.

d) Sistemen eta ekipoen funtzionamendua ezaugarritzen duten kontrol, alarma eta botoi nagusiak identifikatu ditu.

d) Se han identificado los principales controles, alarmas y botones que caracterizan el funcionamiento de los sistemas y equipos.

e) Sistemak eta ekipoak muntatzeko behar izaten diren azpiegitura-beharrak identifikatu ditu.

e) Se han identificado las necesidades típicas de la infraestructura necesaria para el montaje de los sistemas y equipos.

f) Ebakuntza-gelen eta zainketa kritikoko gelen ezaugarri tekniko nagusiak zerrendatu ditu.

f) Se han relacionado las principales características técnicas de quirófanos y salas de cuidados críticos.

g) Instalazioen, sistemen eta ekipoen maneiuak eta horiekin egindako eragiketek dakarten arrisku nagusiak identifikatu ditu.

g) Se han identificado los principales riesgos a la hora de manejar u operar con la instalación, sistema o equipo.

2.– Instalatu beharreko sistemako ekipamenduak eta elementuak hartzen ditu, aurretik ezarritako muntaketa-planean jasotakoak direla egiaztatuta.

2.– Recepciona los equipos y elementos del sistema a instalar, comprobando que son los indicados en el plan de montaje establecido.

Ebaluazio-irizpideak:

Criterios de evaluación:

a) Ekipoak ezarritako muntaketa-planaren arabera eta indarreko arauak betez hartzeko behar den dokumentazioa bildu da.

a) Se ha recopilado la documentación necesaria para la recepción de los equipos de acuerdo con el plan de montaje establecido y la normativa vigente.

b) Hartutako ekipo guztien ezaugarriak egiaztatu ditu eta behar bezala dabiltzala ziurtatu du.

b) Se han verificado las características y el perfecto estado de todos los equipos recibidos.

c) Egiaztatu du ekipo guztiek betetzen dutela osasun-produktuen gainean indarrean diren arauak (CE marka eta etiketatzea, besteak beste).

c) Se ha comprobado que todos los equipos cumplen con la normativa y reglamentación vigente en cuanto a productos sanitarios (marcado CE y etiquetado, entre otros).

d) Ekipoei dagokien dokumentazio guztia eskura dagoela egiaztatu du.

d) Se ha verificado la disponibilidad de toda la documentación asociada a los equipos.

e) Kontrol-zerrenda bete du, dagokion arduradunari eman dio, eta ikusitako intzidentzien berri eman du.

e) Se ha cumplimentado la lista de chequeo y se ha trasladado al correspondiente responsable, notificando las incidencias observadas.

f) Ekipoen eta osagarrien jatorria dokumentatu du (ikastetxearen jabetza, lagapena, dohaintza, erakusketa, entsegu klinikoa, besteak beste).

f) Se ha documentado la procedencia de los equipos y accesorios (propiedad del centro, cesión, donación, demostración, ensayo clínico, entre otros).

3.– Instalazioaren, sistemaren edo ekipamenduaren muntaketa hartuko dituen espazio fisikoa eta azpiegitura egiaztatzen ditu, muntaketa-planean jasotako prozedurak interpretatuta eta aplikatuta.

3.– Verifica el espacio físico y la infraestructura donde se va a realizar el montaje de la instalación, sistema o equipo, interpretando y aplicando los procedimientos establecidos en el plan de montaje.

Ebaluazio-irizpideak:

Criterios de evaluación:

a) Behar den azpiegitura egiaztatzeko eta prestatzen hasteko dokumentazioa bildu du.

a) Se ha recopilado la documentación necesaria para la verificación y pre-acondicionamiento de la infraestructura necesaria.

b) Planoetan identifikatu ditu elementuak eta espazioak, horien eraikuntza-ezaugarriak eta helburu duten erabilera.

b) Se ha identificado en los planos los distintos elementos y espacios, sus características constructivas y el uso al que se destina.

c) Instalatzekoa den sistema edo ekipoa muntatzeko eta behar bezala funtzionatzeko behar den azpiegitura egoera onean dagoela egiaztatu du.

c) Se ha verificado el adecuado estado de la infraestructura necesaria para el montaje y el correcto funcionamiento del sistema o equipo a instalar.

d) Beharrezkoa izan denean, azpiegitura egokitzeko lanak egin ditu, muntaketa-planari jarraituta eta instalatzekoa den sistemaren edo ekipoaren eskakizunei erreparatuta.

d) Se han realizado operaciones para el acondicionado, en caso de ser necesario, de la infraestructura de acuerdo al plan de montaje y los requerimientos del sistema o equipo a instalar.

e) Azpiegitura aurre-egokitzeko makina eta erreminta egokiak erabili ditu.

e) Se han utilizado las máquinas y herramientas adecuadas para el pre-acondicionamiento de la infraestructura.

f) Seinale egokiak jarri ditu eremu fisikoan, eragiketak egin bitartean erabilpenik izan ez dezan.

f) Se ha señalizado adecuadamente el espacio físico para que no se utilice durante el periodo de duración de las intervenciones.

g) Ezarritako segurtasun- eta kalitate-arauak bete ditu.

g) Se han aplicado las medidas de seguridad y calidad establecidas.

4.– Instalazioak, sistemak eta ekipamenduak muntatzen eta desmuntatzen ditu, ezarritako muntaketa- edo desmuntaketa-plana betez.

4.– Realiza el montaje y desmontaje de instalaciones, sistemas y equipos, aplicando el plan de montaje o desmontaje establecido.

Ebaluazio-irizpideak:

Criterios de evaluación:

a) Muntaketa-faseak identifikatu ditu ezarritako planean, eta, lan horretan, aintzat hartu ditu fabrikatzailearen gomendioak eta indarreko araubidea.

a) Se han identificado las fases de montaje en el plan establecido, teniendo en cuenta las recomendaciones del fabricante y la normativa vigente.

b) Informazio eskuratu du planoetatik eta muntatu edo desmuntatu behar diren elementuen edo sistemen dokumentazio teknikotik.

b) Se ha obtenido información de los planos y de la documentación técnica referida a los elementos o sistemas que hay que montar o desmontar.

c) Ekipoak muntatzeko lanak egin ditu muntaketa-planak adierazitako lekuan eta dokumentazio teknikoak adierazitako moduan.

c) Se han realizado operaciones de montaje de los equipos en el lugar de ubicación de acuerdo al plan de montaje y a la documentación técnica.

d) Ezarritako prozedurak betez egin ditu desmuntatzeko lanak.

d) Se han realizado operaciones de desmontaje según los procedimientos establecidos.

e) Muntatzean eta desmuntatzean maizen gertatzen diren intzidentziak identifikatu ditu.

e) Se han identificado las incidencias más frecuentes que se pueden presentar en el montaje y en el desmontaje.

f) Muntaketa edo desmuntatzea amaitu ondoren, ekipoak eta elementuak konektatu ditu, eta, kalterik eragin gabe, multzo osoak funtzionatzen duela ziurtatu da.

f) Se han conectado los equipos y elementos después del montaje o desmontaje sin deterioro de los mismos, asegurando la funcionalidad del conjunto.

g) Seinale egokiak jarri ditu lan-eremu fisikoan, eta bitarteko egokiak erabili ditu eremu horrek, lanak egin bitartean, erabilpenik izan ez dezan.

g) Se ha señalizado adecuadamente el espacio físico de trabajo, empleando los medios apropiados para que no se emplee durante las intervenciones.

h) Berrerabil daitezkeen materialak, osagaiak eta osagarriak berreskuratu ditu, osasun-zentroaren hondakinak kudeatzeko planaren arabera.

h) Se han recuperado los materiales, componentes y accesorios susceptibles de ser reutilizados según el plan de gestión de residuos del centro sanitario.

i) Dokumentatu egin ditu muntatzean eta desmuntatzean gertatuta intzidentziak.

i) Se han documentado las posibles contingencias del montaje o desmontaje.

5.– Erabilera klinikoa egin aurretik, abian jartzen ditu instalazioak, sistemak edo ekipamenduak, indarrean dagoen araudia eta fabrikatzailearen zehaztapenak beteta.

5.– Pone en marcha, de forma previa a su utilización clínica, instalaciones, sistemas y equipos, aplicando la normativa vigente y las especificaciones del fabricante.

Ebaluazio-irizpideak:

Criterios de evaluación:

a) Identifikatu egin ditu instalazioa, sistema edo ekipoan abiarazteko faseak, muntaketa-planean adieraziak.

a) Se han identificado las fases de puesta en marcha de la instalación, sistema o equipo reflejadas en el plan de montaje.

b) Muntaketa-planak, fabrikatzaileak eta indarreko araubideak adierazitako egiaztatze-ekipoak hautatu ditu.

b) Se han seleccionado los equipos de verificación marcados por el plan de montaje, el fabricante y la normativa vigente.

c) Sistemen eta ekipoen portaeran eragiten duten kontrol, alarma eta botoi nagusiak konfiguratu ditu.

c) Se han configurado los principales controles, alarmas y botones que determinan el comportamiento del sistema o equipo.

d) Egiaztatu du fabrikatzaileak adierazitako balioen artean daudela sistemaren edo ekipoaren parametroak eta alarmak.

d) Se ha verificado si los parámetros y alarmas del sistema o equipo se ajustan a los valores indicados por el fabricante.

e) Behar izan denean, fabrikatzaileak adierazitakoetara doitu ditu parametroen eta alarmen balioak.

e) Se ha procedido a ajustar los valores de los parámetros y alarmas a los indicados por el fabricante, en caso de ser necesario.

f) Sistemek eta ekipoek beren alderdi guztietan funtzionatzen dutela egiaztatu du.

f) Se ha comprobado el correcto funcionamiento del sistema o equipo en todas sus facetas.

g) Behar izan denean, doikuntzak egin ditu funtzionamenduan.

g) Se han realizado ajustes en el funcionamiento, en caso de ser necesarios.

h) Abiarazte-aktan dokumentatu du egiaztapenaren emaitza, eta arduradunari entregatu dio akta.

h) Se ha documentado el resultado de la verificación en la correspondiente acta de puesta en marcha y se ha entregado a la o a el responsable.

6.– Instalazioen, sistemen eta ekipamenduen prebentziozko mantentze-lanak egiten ditu, eta horretan, osasun-zentroko mantentze-lanak egiteko plana, fabrikatzailearen zehaztapenak eta indarrean dagoen araudia aplikatzen ditu.

6.– Realiza el mantenimiento preventivo de instalaciones, sistemas y equipos, aplicando el plan de mantenimiento del centro sanitario, las recomendaciones del fabricante y la normativa vigente.

Ebaluazio-irizpideak:

Criterios de evaluación:

a) Mantentze-lanen plangintzan jaso behar diren lanak identifikatu ditu.

a) Se han identificado las intervenciones a realizar en el plan de mantenimiento.

b) Mantentze prebentiboaren eragiketak zer elementutan egin behar diren identifikatu du.

b) Se han identificado los elementos sobre los que se deben realizar las operaciones de mantenimiento preventivo.

c) Ekipoaren itxura orokorrari begiratu dio, kolpeak, zikinkeria, herdoila edo bestelakoak ote dituen ikusteko.

c) Se ha comprobado el aspecto general del equipo, en cuanto a golpes, suciedad y corrosión, entre otros.

d) Elementuen konexioak egiaztatu ditu.

d) Se han verificado todas las conexiones de los diferentes elementos.

e) Segurtasun elektrikoaren analisia egin du ekipamendu mota horretarako.

e) Se ha realizado el análisis de seguridad eléctrica de este tipo de equipamiento.

f) Egiaztatu du fabrikatzaileak adierazitako balioen artean daudela sistemaren edo ekipoaren parametro eta alarma guztiak.

f) Se ha verificado la adecuación de todos los parámetros y alarmas del sistema o equipo a los valores indicados por el fabricante.

g) Garbitzeko, koipeztatzeko, lubrifikatzeko, lotura-elementuak doitzeko, filtroak eta bateriak aldatzeko eta bestelako lan ohikoak egin ditu.

g) Se han realizado operaciones típicas de limpieza, engrase y lubricación, ajuste de elementos de unión, cambio de filtros y baterías, entre otras.

h) Dagokion zerbitzu teknikora bideratu da egiaztapen-probak gainditu ez dituzten sistemen eta ekipoen konponketa.

h) Se ha derivado a reparación por el servicio técnico correspondiente el sistema o equipo que no ha superado las pruebas de verificación.

i) Txosten bidez dokumentatu du prozesuaren emaitza eta arduradunari entregatu dio.

i) Se ha documentado el resultado del proceso mediante el correspondiente informe y se ha entregado al responsable.

7.– Instalazio, sistema eta ekipamenduetan matxurak edo disfuntzioak diagnostikatzen ditu, intzidentziaren arrazoia identifikatuta eta norberaren edo besteren baliabideekin konpontzeko aukerak aztertuta.

7.– Diagnostica averías o disfunciones en instalaciones, sistemas y equipos, identificando el tipo de causa de la incidencia y la posibilidad de resolución por medios propios o ajenos.

Ebaluazio-irizpideak:

Criterios de evaluación:

a) Matxura-diagnosietan esku hartzeko prozedurak zehaztu eta bete ditu, fabrikatzailearen gomendioei begiratuta eta indarreko araubidea beteta.

a) Se han definido y aplicado procedimientos de intervención en la diagnosis de averías de acuerdo a las recomendaciones del fabricante y la normativa vigente.

b) Neurketak eta egiaztapenak egiteko ekipo egokiak hautatu ditu.

b) Se han seleccionado los apropiados equipos de medida y verificación.

c) Egindako neurketen bitartez eta instalazioen portaera behatuta egiaztatu ditu matxuren sintomak.

c) Se han verificado los síntomas de las averías a través de las medidas realizadas y la observación del comportamiento de las instalaciones.

d) Kontuan hartu du matxuren historia.

d) Se ha tenido en cuenta el histórico de averías.

e) Matxuratzeko arriskua duten puntuak ezagutu ditu.

e) Se han reconocido los puntos susceptibles de averías.

f) Matxuren zergatien eta ondorioen gaineko hipotesiak proposatu ditu.

f) Se han propuesto hipótesis de las causas y repercusión de averías.

g) Matxuraren jatorria aurkitu du.

g) Se ha localizado el origen de la avería.

h) Matxuraren norainokoa zehaztu du.

h) Se ha determinado el alcance de la avería.

i) Matxura edo disfuntzioa konpontzeko irtenbideak proposatu ditu, lan horiek nork egin behar dituen kontuan hartuta.

i) Se han propuesto soluciones para la resolución de la avería o disfunción, teniendo en cuenta quién debe hacer la intervención.

8.– Instalazioen, sistemen edo ekipamenduen matxurak konpontzen ditu, berariazko teknikak eta prozedurak aplikatuta, eta berriro ondo funtzionatzen dutela egiaztatuta.

8.– Repara averías en instalaciones, sistemas y equipos, aplicando técnicas y procedimientos específicos y comprobando la restitución del funcionamiento.

Ebaluazio-irizpideak:

Criterios de evaluación:

a) Konponketa-lanen plangintza egin du, fabrikatzailearen gomendioei begiratuta eta indarreko araubidea beteta.

a) Se han planificado las intervenciones de reparación de acuerdo a las recomendaciones del fabricante y la normativa vigente.

b) Ordeztu behar den elementua identifikatu da fabrikatzaileak emandako eskemetan (elektrikoak, elektronikoak, pneumatikoak, hidraulikoak eta bestelakoak).

b) Se ha identificado en los esquemas (eléctricos, electrónicos, neumáticos, hidráulicos, entre otros) suministrados por el fabricante el elemento a sustituir.

c) Behar diren erremintak eta lanabesak hautatu ditu.

c) Se han seleccionado las herramientas o útiles necesarios.

d) Ordeztu egin ditu matxura eragin duten mekanismoak, ekipoak, eroaleak eta bestelakoak.

d) Se han sustituido los mecanismos, equipos, conductores, entre otros, responsables de la avería.

e) Ordeztekoak diren elementuen bateragarritasuna egiaztatu du.

e) Se ha comprobado la compatibilidad de los elementos a sustituir.

f) Doikuntzak egin ditu esku hartutako ekipoetan eta elementuetan.

f) Se han realizado ajustes de los equipos y elementos intervenidos.

g) Esku-hartzeak egin ondoren, sistemek eta ekipoek funtzionatzen dutela egiaztatu du.

g) Se ha verificado la funcionalidad de los sistemas o equipos después de la intervención.

h) Txosten bidez dokumentatu du prozesuaren emaitza eta arduradunari entregatu dio.

h) Se ha documentado el resultado del proceso mediante el correspondiente informe y se ha entregado al responsable.

i) Osasun-zentroak ezarritako planaren arabera eta indarreko araubidea betez birziklatu ditu hondakinak.

i) Se han reciclado los residuos de acuerdo al plan establecido por el centro sanitario y la normativa vigente.

9.– Laneko arriskuen prebentzioari eta ingurumen-babesari buruzko arauak betetzen ditu, arriskuak eta horiei aurre hartzeko neurriak eta ekipoak identifikatuta.

9.– Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, identificando los riesgos asociados, las medidas y equipos para prevenirlos.

Ebaluazio-irizpideak:

Criterios de evaluación:

a) Materialak, erremintak, tresnak, makinak eta garraiobideak manipulatzearen ondoriozko arriskuak eta arriskugarritasun-maila identifikatu ditu.

a) Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad que supone la manipulación de los materiales, herramientas, útiles, máquinas y medios de transporte.

b) Segurtasun-arauak errespetatuz lan egin du makinekin eta erremintekin.

b) Se ha operado con máquinas y herramientas respetando las normas de seguridad.

c) Identifikatu du zergatik gertatu ohi diren istripuak materialak, erremintak eta, besteak beste, ebaketa eta konformazioko makinak manipulatzean.

c) Se han identificado las causas más frecuentes de accidentes en la manipulación de materiales, herramientas, máquinas de corte y conformado, entre otras.

d) Muntaketan eta mantentze-lanetan erabili behar diren norbera babesteko eta eta babes kolektiboko ekipoak (oinetakoak, begien babesa, jantziak eta bestelakoak) eta segurtasun-elementuak (babesak, alarmak, larrialdietarako geldialdiak eta bestelakoak) ezagutu ditu.

d) Se han reconocido los elementos de seguridad (protecciones, alarmas, pasos de emergencia, entre otros), los equipos de protección individual y colectiva (calzado, protección ocular, indumentaria, entre otros) que se deben emplear en las distintas operaciones de montaje y mantenimiento.

e) Segurtasun-elementuen eta norbera babesteko zein babes kolektiboko ekipoen erabilera zuzena identifikatu du.

e) Se ha identificado el uso correcto de los elementos de seguridad y de los equipos de protección individual y colectiva.

f) Materialen, erreminten eta makinen manipulazioa segurtasuneko eta norbera babesteko neurriekin lotu du.

f) Se ha relacionado la manipulación de materiales, herramientas y máquinas con las medidas de seguridad y protección personal requeridos.

g) Ingurumenaren poluzio-iturriak zein izan daitezkeen identifikatu du.

g) Se han identificado las posibles fuentes de contaminación del entorno ambiental.

h) Sortutako hondakinak sailkatu ditu, gaika biltzeko.

h) Se han clasificado los residuos generados para su retirada selectiva.

i) Arriskuei aurrea hartzeko lehen faktore gisa, instalazioen eta ekipoen ordena eta garbitasuna baloratu ditu.

i) Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y equipos como primer factor de prevención de riesgos.

B) Edukiak:

B) Contenidos:

1.– Instalazioen, sistemen eta ekipoen ezaugarri teknikoak eta operatiboak.

1.– Características técnicas y operativas de instalaciones, sistemas y equipos.

Sistemen eta ekipoen sailkapena, diagnostikorako edo terapiarako ahalmenaren eta ezaugarri teknikoen araberakoa.

Clasificación de los sistemas y equipos según su capacidad de diagnóstico o terapia y características técnicas.

Sistema eta ekipo bakoitzak atzitu/sortutako seinale biomediko/fisiologiko nagusiak identifikatzea.

Identificación de las principales señales biomédicas/fisiológicas capturadas/generadas por cada sistema y equipo.

Sistemen eta ekipoen bloke funtzional nagusiak identifikatzea.

Identificación de los principales bloques funcionales de cada sistema y equipo.

Sistemen eta ekipoen funtzionamendua ezaugarritzen duten kontrol, alarma eta botoi nagusiak identifikatzea.

Identificación de los principales controles, alarmas y botones que caracterizan el funcionamiento de los sistemas y equipos.

Solairu-banaketako planoen interpretazioa, honako hauek adierazita: sarbidea eta eremu kirurgikoaren barneko zirkulazioa. Eremu kirurgikoek izan behar dituzten eremuak. Eremu kirurgikoaren egitura funtzionala.

Interpretación del plano de distribución en planta que contemple: acceso y circulación dentro del área quirúrgica. Espacios a contemplar en un área quirúrgica. Estructuración funcional del área quirúrgica.

Instalazioen, sistemen eta ekipoen maneiuak eta horiekin egindako eragiketek dakarten arrisku nagusiak identifikatzea.

Identificación de los principales riesgos a la hora de manejar u operar con la instalación sistema o equipo.

Lan-arriskuak:

Riesgos laborales:

– Mekanikoak (kolpeak, ebakiak, zapaltzeak, beste batzuk).

– Mecánicos (golpes, cortes, aplastamientos, otros).

– Elektrikoak (kontaktu zuzenak, zeharkakoak, eragingailuen programazioa, beste batzuk).

– Eléctricos (contactos directos, indirectos, programación de actuadores, otros.

– Pneumatiko-hidraulikoak (fluido-galerak: putzuak egitea olio hidraulikoarekin).

– Neumáticos-hidráulicos (Pérdidas de fluido: charcos en caso de aceite hidráulico).

Ebakuntza-gelen egitura eta ezaugarri teknikoak: instalazioak. Barneko guneak. Ekipamendua.

Estructura y características técnicas de un quirófano: instalaciones. Dependencias. Equipamiento.

Ebakuntza-gelaren mantentze-lanak: argindarraren berrikuspena eta berrikuspen horren maiztasuna. Berokuntza.

Mantenimiento del quirófano: revisión eléctrica y su periodicidad. Calefacción.

Sendagasak eta sendagasen instalazioa eta banaketa: gas motak. Ezaugarriak. Aplikazioak. Instalazio orokorra ospitaletan. Ontziratzea.

Gases medicinales, su instalación y su distribución: tipos de gases. Características. Aplicaciones. Instalación general hospitalaria. Envasado.

Zainketa kritikoko gela baten egitura eta ezaugarri teknikoak: zainketa intentsiboetako unitatearen kokapena eta dimentsioak. Giza baliabideak.

Estructura y características técnicas de una sala de cuidados críticos: localización y dimensionado de la UCI. RR.HH.

Argindarraren berrikuspena eta berrikuspen horren maiztasuna. Sendagasak eta sendagasen instalazioa eta banaketa. Pazientearen gela / boxa.

Revisión eléctrica y su periodicidad. Gases medicinales, su instalación y su distribución. Habitación / box del paciente.

Monitorizazio-ekipoen funtsezko blokeak, ezaugarri teknikoak eta funtzionamendua. Transduktoreak. Anplifikadoreak: monitorizazio hemodinamikoa. Monitorizazio-alarmak ZIUn.

Bloques fundamentales, características técnicas y funcionamiento de equipos de monitorización. Transductores. Amplificadores: monitorización hemodinámica. Alarmas de monitorización en UCI.

Neurri biopotentzialak: potentzialak, bioelektrikoak. Seinale bioelektrikoen ezaugarriak. EMI. Elektrodoak. Seinaleen anplifikazioa.

Medidas de biopotenciales: potenciales, bioeléctricos. Características de las Señales Bioeléctricas. EMI. Electrodos. Amplificación de las señales.

Erregistro-ekipoen funtsezko blokeak, ezaugarri teknikoak eta funtzionamendua.

Bloques fundamentales, características técnicas y funcionamiento de equipos de registro.

Zaintza kritikoak emateko ekipoen funtsezko blokeak, ezaugarri teknikoak eta funtzionamendua.

Bloques fundamentales, características técnicas y funcionamiento de equipos de cuidados críticos.

Indarrean dagoen legeria betetzea.

Respeto a la legislación vigente.

Zehatz erabiltzea hizkuntza eta terminologia espezifikoa.

Precisión en el uso del lenguaje y de la terminología específica.

Zorrotz betetzea lan-protokoloak.

Rigor en el seguimiento de protocolos de trabajo.

Lantaldeko pertsonekin koordinatzeko eta lankidetzan aritzeko interesa.

Interés por coordinarse y colaborar con las personas del equipo de trabajo.

Ekimena izatea gertakariak eta ezusteko egoerak erabakitzean.

Iniciativa en la resolución de contingencias y situaciones imprevistas.

2.– Sistemen eta ekipoen harrera.

2.– Recepción de sistemas y equipos.

Ekipoen harrera egiteko behar diren dokumentuen zerrenda egitea.

Creación de listados de la documentación necesaria para la recepción de los equipos.

Hartutako ekipo guztiak egoera hobezinean daudela egiaztatzea, ontzat emateko eranskina betez, edo, beharrezkoa baldin bada, ikusitako akatsak adieraziz eranskinean.

Verificación del perfecto estado de todos los equipos recibidos, cumplimentando un anexo de visto bueno o defectos observados según sea el caso.

Eskuratutako ekipoen dokumentazioa artxibatzea eta, besteak beste, CE marka eta etiketatua egiaztatzea.

Archivo de la documentación de los equipos adquiridos y la verificación de marcado CE y etiquetado, entre otros.

Kontrol-zerrendak betetzea eskuratutako ekipoekin, baldin eta ekipoak ez baldin badakar zerrenda bat enbalajearekin.

Cumplimentación de la lista de chequeo por equipos adquiridos en caso de que el mismo no adjunte una en el embalaje.

Monitorizazioko, erregistroko eta zainketa kritikoko ekipoen azpisistemak eta elementu ohikoak.

Subsistemas y elementos típicos en equipos de monitorización, registro y cuidados críticos.

Etiketatzea eta informazio administratiboaren identifikazioa.

Etiquetado e identificación de información administrativa.

Fabrikatzailearen erantzukizuna. Zaintza-sistema (etiketatze desegokia).

Responsabilidad del fabricante. Sistema de vigilancia (inadecuación del etiquetado).

Ebakuntza-geletako, zainketa kritikoko geletako eta horiei atxikitako sistema eta ekipoetako ziurtagiriak eta egiaztagiriak. Indarreko arauak. Kalitatea kudeatzeko sistemak.

Certificaciones y acreditaciones en quirófanos y salas de cuidados críticos, así como sus sistemas y equipos asociados. Normativa vigente. Sistemas de gestión de calidad.

Ekipoak ezarritako muntaketa-planaren arabera eta indarreko arauak betez hartzeko behar diren dokumentuen zerrenda: fabrikatzailearen dokumentazioa. Osasun-zentroaren barnekoa.

Listado de la documentación necesaria para la recepción de los equipos de acuerdo con el plan de montaje establecido y la normativa vigente: documentación del fabricante. Interna del centro sanitario.

Monitorizazio, erregistro eta zainketa kritikoko sistemen eta ekipoen dokumentu ohikoak.

Documentación típica en sistemas y equipos de monitorización, registro y cuidados críticos.

Monitorizazio, erregistro eta zainketa kritikoko sistemen eta ekipoen entregatze-protokoloak.

Protocolos de entrega de sistemas y equipos de monitorización, registro y cuidados críticos.

Indarrean dagoen legeria betetzea.

Respeto a la legislación vigente.

Zehatz erabiltzea hizkuntza eta terminologia espezifikoa.

Precisión en el uso del lenguaje y de la terminología específica.

Zorrotz betetzea lan-protokoloak.

Rigor en el seguimiento de protocolos de trabajo.

Lantaldeko pertsonekin koordinatzeko eta lankidetzan aritzeko interesa.

Interés por coordinarse y colaborar con las personas del equipo de trabajo.

Ekimena izatea gertakariak eta ezusteko egoerak erabakitzean.

Iniciativa en la resolución de contingencias y situaciones imprevistas.

3.– Espazio fisikoen eta azpiegituren egiaztapena.

3.– Verificación de espacios físicos e infraestructuras.

Behar den azpiegitura egiaztatzeko eta prestatzen hasteko dokumentazioa interpretatzea.

Interpretación la documentación necesaria para la verificación y pre-acondicionamiento de la infraestructura necesaria.

Planoen interpretazioa: elementuak eta espazioak, eraikuntza-ezaugarriak eta erabilera.

Interpretación de planos: elementos y espacios, sus características constructivas y el uso al que se destina.

Instalatzekoa den sistema edo ekipoa muntatzeko eta behar bezala funtzionatzeko behar den azpiegituraren egoera egokia deskribatzea.

Descripción del adecuado estado de la infraestructura necesaria para el montaje y correcto funcionamiento del sistema o equipo a instalar.

Azpiegitura aurre-egokitzeko zer makina eta erreminta behar diren erabakitzea.

Definición de las máquinas y herramientas adecuadas para el pre-acondicionamiento de la infraestructura.

Seinaleen tipologia egokia zehaztea, bai espazio fisikoaren erabilera mugatzeko, bai interbentzioek irauten duten bitartean espazio hori erabilia ez izateko.

Determinación del tipo de señalización adecuada para limitar el uso del espacio físico y no se utilice durante el periodo de duración de las intervenciones.

Ezarritako kalitate- eta segurtasun-neurriak zehaztea.

Determinación de las medidas de seguridad y calidad establecidas.

Ebakuntza-gelen eta zainketa kritikoko gelen planoak. Sinbologia espezifikoa.

Planos de quirófanos y salas de cuidados críticos. Simbología especifica.

Ebakuntza-gelen espazio eta azpiegitura ohikoak. Pazientearen gela. Kontrol elektrikorako gela. Ikus-entzunezkoen gela.

Espacios e infraestructuras típicas en quirófanos. Sala de paciente. Sala de control eléctrico. Sala audiovisual.

Ebakuntza-gela: arkitektura-arauak. Zonakako azpibanaketa. Egoera. Isolamendua.

Quirófano: normas de arquitectura. Subdivisión en zonas. Situación. Aislamiento.

Zainketa kritikoko geletako espazio eta azpiegitura ohikoak. Monitarizazio-gela. Pazienteak isolatzeko gela. Balio anitzeko gela: ZIUaren antolamendua eta ezaugarri fisikoak.

Espacios e infraestructuras típicas en salas de cuidados críticos. Sala de monitorización. Sala de aislamiento de paciente. Sala polivalente: Organización y características físicas de la UCI.

Monitorizazio, erregistro eta zainketa kritikoko sistema eta ekipoen Espazio- eta azpiegitura-eskakizun bereziak. Banaketa elektrikoa. Sendagasak.

Requerimientos especiales en cuanto a espacios e infraestructuras de sistemas y equipos de monitorización, registro y cuidados críticos. Distribución eléctrica. Gases medicinales.

Presio-kontrol positiboa. Ingurumen-kontroleko sistemak. Airea tratatzeko unitatea (ATU).

Control presión positiva. Sistemas de control ambiental. UTA (unidad de tratamiento de aire).

Azpiegituren muntaketa eta egokitzapena ebakuntza-geletan eta zaintza kritikoetarako geletan, ohiko sistema eta ekipoetarako. Presio-kontrola.

Montaje y acondicionamiento de infraestructuras en quirófanos y salas de cuidados críticos para sistemas y equipos tipo. Control de presión.

Indarrean dagoen legeria betetzea.

Respeto a la legislación vigente.

Zehatz erabiltzea hizkuntza eta terminologia espezifikoa.

Precisión en el uso del lenguaje y de la terminología específica.

Zorrotz betetzea lan-protokoloak.

Rigor en el seguimiento de protocolos de trabajo.

Lantaldeko pertsonekin koordinatzeko eta lankidetzan aritzeko interesa.

Interés por coordinarse y colaborar con las personas del equipo de trabajo.

Ekimena izatea gertakariak eta ezusteko egoerak erabakitzean.

Iniciativa en la resolución de contingencias y situaciones imprevistas.

4.– Instalazioen, sistemen eta ekipamenduen muntaketa eta desmuntaketa.

4.– Montaje y desmontaje de instalaciones, sistemas y equipos.

Sistemen eta ekipoen planoak interpretatzea.

Interpretación de planos de sistemas y equipos.

Muntatzeko eta desmuntatzeko eragiketak egitea.

Realización de operaciones de montaje y desmontaje.

Muntatzean eta desmuntatzean maizen gerta daitezkeen intzidentziak zehaztea.

Determinación de las incidencias que se pueden dar en el montaje y en el desmontaje.

Ekipoak eta elementuak konektatzea, muntatzeko edo desmuntatzeko lanen ondoren.

Conexión de los equipos y elementos después del montaje o desmontaje.

Berreskura daitezkeen materialak, osagaiak eta osagarriak zehaztea.

Determinación de los materiales, componentes y accesorios susceptibles de recuperación.

Muntatzean eta desmuntatzean gerta daitezkeen intzidentziak dokumentatzea eta artxibatzea.

Documentación y archivo de las posibles contingencias del montaje o desmontaje.

Monitorizazio, erregistro eta zaintza kritikoetarako sistemen eta ekipoen enbalajea kentzeko protokoloak: harrera dokumentatzea. Enbalajea begiz ikuskatzea. Inprimatuta dauden jarraibideen arabera jokatzea eta irekitzea. Barrualdea begiz ikuskatzea eta babesak kentzea. Osagaiak ateratzea eta leku seguru batean uztea.

Protocolos de desembalaje para sistemas y equipos tipo de monitorización, registro y cuidados críticos: documentar la recepción. Inspección visual del embalaje. Posicionamiento y apertura según indicaciones impresas. Inspección visual del interior y retirada de protecciones. Extracción de componentes a una zona segura.

Monitorizazio, erregistro eta zaintza kritikoetarako instalazioak, sistemak eta ekipoak muntatzeko eta konektatzeko teknika ohikoak.

Técnicas de montaje y conexionado típicas en instalaciones, sistemas y equipos de monitorización, registro y cuidados críticos.

Monitorizazio, erregistro eta zaintza kritikoetarako instalazioak, sistemak eta ekipoak muntatzeko erabiltzen diren makina eta erreminta ohikoak.

Maquinaria y herramientas utilizadas típicamente en el montaje de instalaciones, sistemas y equipos de monitorización, registro y cuidados críticos.

Monitorizazio, erregistro eta zainketa kritikoko ekipoen eta sistemen seinalizazioa muntatzeko eta desmuntatzeko prozesuetan: seinalizazio motak laneko eremuan.

Señalización de instalaciones y sistemas de monitorización, registro y cuidados críticos en proceso de montaje y desmontaje: tipos de señalización en el lugar de trabajo.

Monitorizazio, erregistro eta zainketa kritikoko ekipoen material, osagai eta osagarri berrerabilgarriak.

Materiales, componentes y accesorios reutilizables en equipos de monitorización, registro y cuidados críticos.

Indarrean dagoen legeria betetzea.

Respeto a la legislación vigente.

Zehatz erabiltzea hizkuntza eta terminologia espezifikoa.

Precisión en el uso del lenguaje y de la terminología específica.

Zorrotz betetzea lan-protokoloak.

Rigor en el seguimiento de protocolos de trabajo.

Lantaldeko pertsonekin koordinatzeko eta lankidetzan aritzeko interesa.

Interés por coordinarse y colaborar con las personas del equipo de trabajo.

Ekimena izatea gertakariak eta ezusteko egoerak erabakitzean.

Iniciativa en la resolución de contingencias y situaciones imprevistas.

5.– Instalazioak, sistemak eta ekipoak abiaraztea.

5.– Puesta en marcha de instalaciones, sistemas y equipos.

Instalazioa, sistema edo ekipoan abiarazteko faseak identifikatzea, muntaketa-planean adierazitako moduan.

Determinación de las fases de puesta en marcha de la instalación, sistema o equipo reflejadas en el plan de montaje.

Ekipoak doitzeko egiaztatze-ekipoen hautaketa.

Selección de los equipos de verificación para el ajuste de equipos.

Kontrol nagusien konfigurazioa.

Configuración de los principales controles.

Parametroen eta alarmen balioak doitzeko prozesuaren deskribapena.

Descripción del proceso de ajuste de los valores de los parámetros y las alarmas.

Sistemaren edo ekipoaren parametroak eta alarmak doitzea.

Ajuste de parámetros y alarmas del sistema o equipo.

Jarduketa-prozesuaren dokumentazioa.

Documentación del proceso de actuación.

Abiarazteko protokoloak ebakuntza-geletan, zaintza kritikoetarako geletan eta horiei atxikitako ekipoetan: ebakuntza-gelak abiaraztea eta horien mantentze-lanak egitea.

Protocolos de puesta en marcha en quirófanos y salas de cuidados críticos, así como en sus equipos asociados: puesta en funcionamiento y mantenimiento de quirófanos.

Monitorizazio-sistemak eta erregistroak simulatzeko eta egiaztatzeko ekipoak. Zaintza kritikoetarako sistemak simulatzeko eta egiaztatzeko ekipoak: paziente-simulatzailea.

Equipos de simulación y comprobación de sistemas de monitorización y registros. Equipos de simulación y comprobación de sistemas de cuidados críticos: simulador de paciente.

Ebakuntza-geletako, zainketa kritikoko geletako eta horiei atxikitako sistema eta ekipoetako parametro bereizgarriak.

Parámetros característicos en instalaciones de quirófanos y salas de cuidados críticos, así como en sus sistemas y equipos asociados.

Zerbitzu-egoeran dauden ebakuntza-gelak. Itxarote-moduan dauden ebakuntza-gelak. Zerbitzutik kanpoko ebakuntza-gelak.

Quirófanos en servicio. Quirófanos en modo espera. Quirófanos fuera de servicio.

Monitarizazio, erregistro eta zaintza kritikoetarako sistema eta ekipoetako kontrolen, botoien eta alarmen konfigurazio ohikoa: ekipoen eskuliburuak.

Configuración típica de controles, botones y alarmas en sistemas y equipos de monitorización, registro y cuidados críticos: manuales de equipos.

Segurtasun elektrikoa monitorizazio, erregistro eta zainketa kritikoko sistemetan eta ekipoetan. Segurtasun elektrikoaren analizagailuak eta horien konfigurazioa. CE markaren eta besteren egiaztapena. Konexioen egiaztapena. Parametroak (tentsioak, isolamenduak, beste batzuk).

Seguridad eléctrica en sistemas y equipos de monitorización, registro y cuidados críticos. Analizadores de seguridad eléctrica y su configuración. Verificado del marcado CE y otros. Comprobación de conexiones. Parámetros (tensiones, aislamientos, otros).

Emaitzak dokumentatzea.

Documentación de resultados.

Indarrean dagoen legeria betetzea.

Respeto a la legislación vigente.

Zehatz erabiltzea hizkuntza eta terminologia espezifikoa.

Precisión en el uso del lenguaje y de la terminología específica.

Zorrotz betetzea lan-protokoloak.

Rigor en el seguimiento de protocolos de trabajo.

Lantaldeko pertsonekin koordinatzeko eta lankidetzan aritzeko interesa.

Interés por coordinarse y colaborar con las personas del equipo de trabajo.

Ekimena izatea gertakariak eta ezusteko egoerak erabakitzean.

Iniciativa en la resolución de contingencias y situaciones imprevistas.

6.– Instalazioen, sistemen eta ekipoen prebentziozko mantentze-lanak.

6.– Mantenimiento preventivo de instalaciones, sistemas y equipos.

Mantentze prebentiboko/zuzentzaileko lanak zer elementutan egin behar diren identifikatzea.

Identificación de los elementos sobre los que se deben realizar las operaciones de mantenimiento preventivo.

Ekipoaren itxura orokorrari begiratzea, kolpeak, zikinkeria, herdoila edo bestelakoak ote dituen ikusteko.

Comprobación del aspecto general del equipo, en cuanto a golpes, suciedad y corrosión, entre otros.

Garbitzeko, koipeztatzeko, lubrifikatzeko eta lotura-elementuak doitzeko lan ohikoak egitea.

Realización de operaciones típicas de limpieza, engrase y lubricación, ajuste de elementos de unión.

Konpontzerik edo zerbitzu teknikora bidaltzerik ote dagoen zehaztea.

Determinación de la posibilidad de reparación o envío al servicio técnico.

Konexio guztien egiaztapena.

Verificación de todas las conexiones.

Mantentze-lanen historia eguneratzea.

Actualización del histórico de mantenimiento.

Prebentziozko mantentze-lanen prozesua dokumentatzea.

Documentación del proceso de mantenimiento preventivo.

Prebentziozko mantentze-lanen plangintza monitorizazio, erregistro eta zainketa kritikoko sistema eta ekipoetarako: elementuak, maiztasuna, erabili behar diren erremintak, langileen maila teknikoa, fabrikatzailearen gomendioak. Mantentze-lanen prozesuaren dokumentazioa eta txostena. Erregistroak. Auditoria.

Plan de mantenimiento preventivo para sistemas y equipos de monitorización, registro y cuidados críticos: elementos, frecuencia, herramientas a usar, nivel técnico del personal, recomendaciones del fabricante. Documentación del proceso e informe de mantenimiento. Registros. Auditoría.

Prebentziozko mantentze-lan ohikoak egitea ebakuntza-geletan, zaintza kritikoetarako geletan eta horiei atxikitako sistemetan eta ekipoetan: garbiketa, koipeztatzea eta lubrifikatzea, lotura-elementuak doitzea, filtroak eta bateriak aldatzea.

Intervenciones típicas de mantenimiento preventivo en quirófanos y salas de cuidados críticos, así como en los sistemas y equipos asociados: limpieza, engrase y lubricación, ajuste de elementos de unión, cambio de filtros y baterías.

Monitorizazio, erregistro eta zainketa kritikoko sistemak eta ekipoak begiez ikuskatzeko proba ohikoak. Txasisak, ainguraketak eta konexioak begiz ikuskatzea. Kolpeak, zikinkeria, korrosioa, katigamenduak, ihesak, isolamendu-kalteak, beste batzuk.

Pruebas típicas de inspección visual en sistemas y equipos de monitorización, registro y cuidados críticos. Inspección visual de chasis, anclajes, conexiones. Golpes, suciedad, corrosión enclavamientos, fugas, daños de aislamiento, otros.

Monitorizazio, erregistro eta zainketa kritikoko sistemen eta ekipoen funtzionamenduko eta funtzionalitateko proba eta neurketa ohikoak. Onarpen-probak. Egoera-probak. Konstantzia-probak.

Pruebas y medidas típicas de funcionamiento y funcionalidad en sistemas y equipos de monitorización, registro y cuidados críticos: Pruebas de aceptación. Pruebas de estado. Pruebas de constancia.

Segurtasuna mantentze-lanetan. Segurtasun elektrikoa.

Seguridad en el mantenimiento. Seguridad eléctrica.

Infekzioen prebentzioa lokalizazio kirurgikoan. Laguntzako langilean arrisku-lanetarako.

La prevención de infecciones en la localización quirúrgica. Personal de apoyo en tareas de riesgo.

Mantentze-lanen prozesuari lotutako erantzukizuna.

Responsabilidad asociada al proceso de mantenimiento.

Abisuen eta erantzunen erregistroa. Ekipoen inbentarioa. Baliabide teknikoak. Lege-aldaketen jakinarazpena. Aseguru-polizak. Mantentze-lanen burua (lanak banatzea, lehentasunak). Teknikariak (gauzapena).

Registro de avisos y respuestas. Inventario de equipos. Medios técnicos. Notificación de cambios legislativos. Pólizas de seguros. Jefe de mantenimiento (distribución de tareas, prioridades). Técnicos (realización).

Indarrean dagoen legeria betetzea.

Respeto a la legislación vigente.

Zehatz erabiltzea hizkuntza eta terminologia espezifikoa.

Precisión en el uso del lenguaje y de la terminología específica.

Zorrotz betetzea lan-protokoloak.

Rigor en el seguimiento de protocolos de trabajo.

Lantaldeko pertsonekin koordinatzeko eta lankidetzan aritzeko interesa.

Interés por coordinarse y colaborar con las personas del equipo de trabajo.

Ekimena izatea gertakariak eta ezusteko egoerak erabakitzean.

Iniciativa en la resolución de contingencias y situaciones imprevistas.

7.– Instalazio, sistema eta ekipoen matxurak diagnostikatzea.

7.– Diagnosis de averías en instalaciones, sistemas y equipos.

Matxurak diagnostikatzeko interbentzio-prozedurak aplikatzea.

Aplicación de los procedimientos de intervención en la diagnosis de averías.

Neurtzeko eta egiaztatzeko ekipoak zehaztea.

Determinación de los equipos de medida y verificación.

Matxuratzeko arriskua duten puntuak aurkitzea.

Localización de los puntos susceptibles de averías.

Matxuren zergatien eta ondorioen gaineko hipotesiak egitea.

Realización de hipótesis de las causas y repercusión de averías.

Matxura aurkitzea.

Localización de la avería.

Matxura edo disfuntzioa konpontzeko izan daitezkeen irtenbideak zehaztea.

Determinación de las posibles soluciones para la resolución de la avería o disfunción.

Matxuren historia eguneratzea.

Actualización del histórico de averías.

Ebakuntza-geletan, zaintza kritikoetarako geletan eta horiei atxikitako sistemetan eta ekipoetan matxurak sor ditzaketen elementuak eta sistemak.

Elementos y sistemas susceptibles de producir averías en quirófanos y salas de cuidados críticos, así como en los sistemas y equipos asociados.

Monitorizazio, erregistro eta zainketa kritikoko sistemen eta ekipoen matxurak diagnostikatzeko teknikak. Ohiko matxurak.

Técnicas de diagnóstico de averías en sistemas y equipos de monitorización, registro y cuidados críticos. Averías tipo.

Monitorizazio, erregistro eta zainketa kritikoko sistemetan eta ekipoetan disfuntzioak eta matxurak kontrolatzeko neurketa ohikoak. Neurketa-puntuak. Neurtzeko prozedurak: paziente-simulagailua. Fabrikatzailearen informazioa.

Mediciones típicas de control de disfunciones y averías en sistemas y equipos de monitorización, registro y cuidados críticos. Puntos de medida. Procedimientos de medida: simulador paciente. Información fabricante.

Matxuren historia berrikustea.

Revisión del histórico de averías.

Ebakuntza-geletan eta zainketa kritikoko geletan izaten diren instalazioen, sistemen eta ekipoen bermea eta horiei lotutako kontratu motak: mantentze-lanetako lantaldea (prestakuntza eta esperientzia). Zerbitzua emateko baldintzak. Zerbitzuaren prestazio-maila. Esleipendunaren funtzioak eta garapen operatiboa. Inbentarioa. Baztertutako materialak. Baliabide teknikoak.

Garantía y tipología de contratos asociados a instalaciones, sistemas y equipos presentes en quirófanos y salas de cuidados críticos: equipo de trabajo de mantenimiento (formación y experiencia). Condiciones para el desarrollo del servicio. Nivel de prestación del servicio. Funciones y desarrollo operativo del adjudicatario. Inventario. Materiales excluidos. Medios técnicos.

Indarrean dagoen legeria betetzea.

Respeto a la legislación vigente.

Zehatz erabiltzea hizkuntza eta terminologia espezifikoa.

Precisión en el uso del lenguaje y de la terminología específica.

Zorrotz betetzea lan-protokoloak.

Rigor en el seguimiento de protocolos de trabajo.

Lantaldeko pertsonekin koordinatzeko eta lankidetzan aritzeko interesa.

Interés por coordinarse y colaborar con las personas del equipo de trabajo.

Ekimena izatea gertakariak eta ezusteko egoerak erabakitzean.

Iniciativa en la resolución de contingencias y situaciones imprevistas.

8.– Instalazio, sistema eta ekipoen matxurak konpontzea.

8.– Reparación de averías en instalaciones, sistemas y equipos.

Konpontzeko esku-hartzeen plangintza egitea.

Planificación de las intervenciones de reparación.

Eskemak interpretatzea.

Interpretación de los esquemas.

Konpondu edo ordezkatu beharreko sistema edo ekipoa zehaztea.

Determinación del sistema o equipo a reparar o sustituir.

Konponketa egiteko behar diren tresnak edo erremintak zehaztea.

Determinación de las herramientas o útiles necesarios para la reparación.

Ekipoetan egin behar diren doikuntzak deskribatzea.

Descripción de los ajustes a realizar en los equipos.

Matxuratutako elementuak ordeztea edo konpontzea.

Sustitución o reparación de componentes averiados.

Konpondutako ekipoak edo sistemak funtzionatzen duela egiaztatzea.

Verificación de la funcionalidad del equipo o sistema reparado.

Dagokion txostenaren bidez dokumentatzea prozesuaren emaitza.

Documentación del resultado del proceso mediante el correspondiente informe.

Dokumentazio teknikoa, eskemak: elektrikoak, elektronikoak, pneumatikoak, hidraulikoak eta bestelakoak.

Documentación técnica, esquemas: eléctricos, electrónicos, neumáticos, hidráulicos, entre otros.

Monitorizazio, erregistro eta zainketa kritikoko sistemen eta ekipoen zerbitzu-eskuliburu ohikoak.

Manuales de servicio típicos de equipos y sistemas de monitorización, registro y cuidados críticos.

Elementuen bateragarritasuna.

Compatibilidad de elementos.

Monitorizazio, erregistro eta zainketa kritikoko sistemen eta ekipoen matxura ohikoak konpontzeko teknikak.

Técnicas de reparación de averías tipo en sistemas y equipos de monitorización, registro y cuidados críticos.

Monitorizazio, erregistro eta zainketa kritikoko ekipoak zerbitzuan jarri izanaren egiaztapenak.

Comprobaciones de puesta en servicio en equipos de monitorización, registro y cuidados críticos.

Interbentzioen segurtasuna eta kalitatea. Ordezko ekipoen plangintza.

Seguridad y calidad en las intervenciones. Plan de equipos de sustitución.

Goi-tentsioko arrisku elektrikoak: arku elektriko akzidentalak. Lurpeko kable elektrikoak. Airetiko linea elektrikoak. Urrezko bost arauak.

Riesgos eléctricos de alta tensión: arcos eléctricos accidentales. Cables Eléctricos Subterráneos. Líneas Eléctricas Aéreas. Cinco Reglas de Oro.

Hondakinak birziklatzea.

Reciclado de residuos.

Ebakuntza-geletako, zainketa kritikoko geletako eta horiei atxikitako sistema eta ekipoetako ohiko elementuak konpontzeko eta ordezteko prozesua: ordezkoak eskura izatea. Tresnak. Teknikari arduraduna. Momentu egokia. Sistemaren elikadura. Hustuketa hidraulikoa.

Proceso de reparación y sustitución de elementos típicos en quirófanos y salas de cuidados críticos, así como de sus sistemas y equipos asociados: disponibilidad de repuesto. Herramientas. Técnico responsable. Momento adecuado. Alimentaciones del sistema. Vaciado hidráulico.

Indarrean dagoen legeria betetzea.

Respeto a la legislación vigente.

Zehatz erabiltzea hizkuntza eta terminologia espezifikoa.

Precisión en el uso del lenguaje y de la terminología específica.

Zorrotz betetzea lan-protokoloak.

Rigor en el seguimiento de protocolos de trabajo.

Lantaldeko pertsonekin koordinatzeko eta lankidetzan aritzeko interesa.

Interés por coordinarse y colaborar con las personas del equipo de trabajo.

Ekimena izatea gertakariak eta ezusteko egoerak erabakitzean.

Iniciativa en la resolución de contingencias y situaciones imprevistas.

9.– Arriskuen prebentzioa, segurtasuna eta ingurumen-babesa.

9.– Prevención de riesgos, seguridad y protección ambiental.

Materialak, tresnak, makinak, erremintak eta garraiobideak manipulatzearen ondoriozko arriskuak eta arrisku-mailak zehaztea.

Determinación de los riesgos y el nivel de peligrosidad que supone la manipulación de los materiales, herramientas, útiles, máquinas y medios de transporte.

Eragiketa bakoitzean erabili behar diren segurtasun-elementuak identifikatzea.

Identificación de los elementos de seguridad a utilizar en cada operación.

Segurtasun-araudia aplikatzea.

Aplicación de la normativa de seguridad.

Ingurumena kutsa dezaketen kutsadura-iturriak deskribatzea.

Descripción de las posibles fuentes de contaminación del entorno ambiental.

Sor daitezkeen hondakinen sailkapena.

Clasificación de los residuos generables.

Arriskuak monitorizazio, erregistro eta zainketa kritikoko geletan, eta horiei atxikitako sistema eta ekipoetan: altzari orokorrak. Altzari klinikoak. Tresna eta gailu sanitarioak. Material suntsikorra. Beste batzuk.

Riesgos en salas de monitorización, registro y cuidados críticos, así como en los sistemas y equipos asociados: mobiliario general. Mobiliario clínico. Instrumental y dispositivos sanitarios. Material fungible. Otros.

Materialak, erremintak eta, besteak beste, ebaketa eta konformazioko makinak manipulatzean gertatzen diren istripuen arrazoi ohikoenak.

Causas más frecuentes de accidentes en la manipulación de materiales, herramientas, máquinas de corte y conformado, entre otras.

Instalazio elektrikoen, hidraulikoen eta pneumatikoen mantentze-lanak egitean lan-arriskuen prebentzioaren alorrean betetzekoak diren arau indarrekoak.

Normativa actual de prevención de riesgos laborales relativa al mantenimiento de instalaciones eléctricas, hidráulicas y neumáticas.

Lan-arriskuen prebentzioa instalazioak, sistemak eta ekipoak muntatzeko eta mantentzeko prozesuetan.

La prevención de riesgos laborales en procesos de montaje y mantenimiento de instalaciones, sistemas y equipos.

Norbera babesteko ekipamendua: enpresariaren betebehar orokorra. Seinaleak erabiltzeko irizpideak. Prestakuntzaren eta informazioaren alorretako betebeharrak. Langileei kontsultatzea eta langileen parte-hartzea. Langileen betebeharrak. Babes indibidualeko ekipoen motak.

Equipos de protección individual: obligación general del empresario. Criterios para el empleo de la señalización. Obligaciones en materia de formación e información. Consulta y participación de los trabajadores. Obligaciones de los trabajadores. Tipos de EPI.

Babes kolektiboa: betekizunak. Ordena eta garbitasuna instalazioetan eta ekipoetan.

Protección colectiva: requisitos. Orden y limpieza en instalaciones y equipos.

Hondakinen kudeaketaren araudia. Sortutako hondakinak sailkatzea, gaika biltzeko.

Normativa reguladora en gestión de residuos. Clasificación de los residuos generados para su retirada selectiva.

Lan-istripuen arrazoi nagusiak.

Causas más frecuentes en los accidentes laborales.

Ingurumena babesteko araudia.

Normativa de protección ambiental.

Indarrean dagoen legeria betetzea.

Respeto a la legislación vigente.

Zehatz erabiltzea hizkuntza eta terminologia espezifikoa.

Precisión en el uso del lenguaje y de la terminología específica.

Zorrotz betetzea lan-protokoloak.

Rigor en el seguimiento de protocolos de trabajo.

Lantaldeko pertsonekin koordinatzeko eta lankidetzan aritzeko interesa.

Interés por coordinarse y colaborar con las personas del equipo de trabajo.

Ekimena izatea gertakariak eta ezusteko egoerak erabakitzean.

Iniciativa en la resolución de contingencias y situaciones imprevistas.

6. lanbide-modulua: Laborategi- eta hemodialisi-sistemak

Módulo Profesional 6: Sistemas de laboratorio y hemodiálisis

Kodea: 1590

Código: 1590

Kurtsoa: 1

Curso: 1.º

Iraupena: 132 ordu

Duración: 132 horas

ECTS kredituetako baliokidetasuna: 8

Equivalencia en créditos ECTS: 8

A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak.

A) Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

1.– Instalazioak, sistemak eta ekipamenduak ezaugarritzen ditu, horien funtzionaltasuna identifikatuta eta ezaugarri teknikoak zehaztuta.

1.– Caracteriza las instalaciones, sistemas y equipos, identificando su funcionalidad y determinando sus características técnicas.

Ebaluazio-irizpideak:

Criterios de evaluación:

a) Diagnostikorako edo terapiarako ahalmenaren eta ezaugarri teknikoen arabera sailkatu ditu sistemak eta ekipoak.

a) Se han clasificado los sistemas y equipos según su capacidad de diagnóstico o terapia y características técnicas.

b) Sistema eta ekipo bakoitzak atzitu/sortutako seinale biomediko/fisiologiko nagusiak identifikatu ditu.

b) Se han identificado las principales señales biomédicas/fisiológicas capturadas/generadas por cada sistema y equipo.

c) Sistema eta ekipoen bloke funtzional nagusiak eta haien oinarrizko ezaugarri teknikoak identifikatu ditu.

c) Se han identificado los principales bloques funcionales de cada sistema y equipo y sus fundamentales características técnicas.

d) Sistemen eta ekipoen funtzionamendua ezaugarritzen duten kontrol, alarma eta botoi nagusiak identifikatu ditu.

d) Se han identificado los principales controles, alarmas y botones que caracterizan el funcionamiento de los sistemas y equipos.

e) Sistemak eta ekipoak muntatzeko behar izaten diren azpiegitura-beharrak identifikatu ditu.

e) Se han identificado las necesidades típicas de la infraestructura necesaria para el montaje de los sistemas y equipos.

f) Laborategi- eta hemodialisi-unitateen ezaugarri tekniko nagusiak zerrendatu ditu.

f) Se han relacionado las principales características técnicas de unidades de laboratorio y hemodiálisis.

g) Instalazioen, sistemen eta ekipoen maneiuak eta horiekin egindako eragiketek dakarten arrisku nagusiak identifikatu ditu.

g) Se han identificado los principales riesgos a la hora de manejar u operar con la instalación, sistema o equipo.

2.– Instalatu beharreko sistemako ekipamenduak eta elementuak hartzen ditu, aurretik ezarritako muntaketa-planean jasotakoak direla egiaztatuta.

2.– Recepciona los equipos y elementos del sistema a instalar, comprobando que son los indicados en el plan de montaje establecido.

Ebaluazio-irizpideak:

Criterios de evaluación:

a) Ekipoak ezarritako muntaketa-planaren arabera eta indarreko arauak betez hartzeko behar den dokumentazioa bildu du.

a) Se ha recopilado la documentación necesaria para la recepción de los equipos de acuerdo con el plan de montaje establecido y la normativa vigente.

b) Hartutako ekipo guztien ezaugarriak egiaztatu ditu eta behar bezala dabiltzala ziurtatu du.

b) Se han verificado las características y el perfecto estado de todos los equipos recibidos.

c) Egiaztatu du ekipo guztiek betetzen dutela osasun-produktuen gainean indarrean diren arauak (CE marka eta etiketatzea, besteak beste).

c) Se ha comprobado que todos los equipos cumplen con la normativa y reglamentación vigente en cuanto a productos sanitarios (marcado CE y etiquetado, entre otros).

d) Ekipoei dagokien dokumentazio guztia eskura dagoela egiaztatu du.

d) Se ha verificado la disponibilidad de toda la documentación asociada a los equipos.

e) Kontrol-zerrenda bete du, dagokion arduradunari eman dio, eta ikusitako intzidentzien berri eman du.

e) Se ha cumplimentado la lista de chequeo y se ha trasladado al correspondiente responsable, notificando las incidencias observadas.

f) Ekipoen eta osagarrien jatorria dokumentatu du (ikastetxearen jabetza, lagapena, dohaintza, erakusketa, entsegu klinikoa, besteak beste).

f) Se ha documentado la procedencia de los equipos y accesorios (propiedad del centro, cesión, donación, demostración, ensayo clínico, entre otros).

3.– Instalazioaren, sistemaren edo ekipamenduaren muntaketa hartuko dituen espazio fisikoa eta azpiegitura egiaztatzen ditu, muntaketa-planean jasotako prozedurak interpretatuta eta aplikatuta.

3.– Verifica el espacio físico y la infraestructura donde se va a realizar el montaje de la instalación, sistema o equipo, interpretando y aplicando los procedimientos establecidos en el plan de montaje.

Ebaluazio-irizpideak:

Criterios de evaluación:

a) Behar den azpiegitura egiaztatzeko eta prestatzen hasteko dokumentazioa bildu du.

a) Se ha recopilado la documentación necesaria para la verificación y pre-acondicionamiento de la infraestructura necesaria.

b) Planoetan identifikatu ditu elementuak eta espazioak, horien eraikuntza-ezaugarriak eta helburu duten erabilera.

b) Se ha identificado en los planos los distintos elementos y espacios, sus características constructivas y el uso al que se destina.

c) Instalatzekoa den sistema edo ekipoa muntatzeko eta behar bezala funtzionatzeko behar den azpiegitura egoera onean dagoela egiaztatu du.

c) Se ha verificado el adecuado estado de la infraestructura necesaria para el montaje y correcto funcionamiento del sistema o equipo a instalar.

d) Beharrezkoa izan denean, azpiegitura egokitzeko lanak egin ditu, muntaketa-planari jarraituta eta instalatzekoa den sistemaren edo ekipoaren eskakizunei erreparatuta.

d) Se han realizado operaciones para el acondicionado, en caso de ser necesario, de la infraestructura de acuerdo al plan de montaje y los requerimientos del sistema o equipo a instalar.

e) Azpiegitura aurre-egokitzeko makina eta erreminta egokiak erabili ditu.

e) Se han utilizado las máquinas y herramientas adecuadas para el pre-acondicionamiento de la infraestructura.

f) Seinale egokiak jarri ditu eremu fisikoan, eragiketak egin bitartean erabilpenik izan ez dezan.

f) Se ha señalizado adecuadamente el espacio físico para que no se utilice durante el periodo de duración de las intervenciones.

g) Ezarritako segurtasun- eta kalitate-arauak bete ditu.

g) Se han aplicado las medidas de seguridad y calidad establecidas.

4.– Instalazioak, sistemak eta ekipamenduak muntatzen eta desmuntatzen ditu, ezarritako muntaketa- edo desmuntaketa-plana betez.

4.– Realiza el montaje y desmontaje de instalaciones, sistemas y equipos, aplicando el plan de montaje o desmontaje establecido.

Ebaluazio-irizpideak:

Criterios de evaluación:

a) Muntaketa-faseak identifikatu ditu ezarritako planean, eta, lan horretan, aintzat hartu ditu fabrikatzailearen gomendioak eta indarreko araubidea.

a) Se han identificado las fases de montaje en el plan establecido, teniendo en cuenta las recomendaciones del fabricante y la normativa vigente.

b) Informazio eskuratu du planoetatik eta muntatu edo desmuntatu behar diren elementuen edo sistemen dokumentazio teknikotik.

b) Se ha obtenido información de los planos y de la documentación técnica referida a los elementos o sistemas que hay que montar o desmontar.

c) Ekipoak muntatzeko lanak egin ditu muntaketa-planak adierazitako lekuan eta dokumentazio teknikoak adierazitako moduan.

c) Se han realizado operaciones de montaje de los equipos en el lugar de ubicación de acuerdo al plan de montaje y a la documentación técnica.

d) Ezarritako prozedurak betez egin ditu desmuntatzeko lanak.

d) Se han realizado operaciones de desmontaje según los procedimientos establecidos.

e) Muntatzean eta desmuntatzean maizen gertatzen diren intzidentziak identifikatu ditu.

e) Se han identificado las incidencias más frecuentes que se pueden presentar en el montaje y en el desmontaje.

f) Muntaketa edo desmuntatzea amaitu ondoren, ekipoak eta elementuak konektatu ditu, eta, kalterik eragin gabe, multzo osoak funtzionatzen duela ziurtatu da.

f) Se han conectado los equipos y elementos después del montaje o desmontaje sin deterioro de los mismos, asegurando la funcionalidad del conjunto.

g) Seinale egokiak jarri ditu lan-eremu fisikoan, eta bitarteko egokiak erabili ditu eremu horrek, lanak egin bitartean, erabilpenik izan ez dezan.

g) Se ha señalizado adecuadamente el espacio físico de trabajo, empleando los medios apropiados para que no se emplee durante las intervenciones.

h) Berrerabil daitezkeen materialak, osagaiak eta osagarriak berreskuratu ditu, osasun-zentroaren hondakinak kudeatzeko planaren arabera.

h) Se han recuperado los materiales, componentes y accesorios susceptibles de ser reutilizados según el plan de gestión de residuos del centro sanitario.

i) Dokumentatu egin ditu muntatzean eta desmuntatzean gertatuta intzidentziak.

i) Se han documentado las posibles contingencias del montaje o desmontaje.

5.– Erabilera klinikoa egin aurretik, abian jarri ditu instalazioak, sistemak edo ekipamenduak, indarrean dagoen araudia eta fabrikatzailearen zehaztapenak beteta.

5.– Pone en marcha, de forma previa a su utilización clínica, instalaciones, sistemas y equipos, aplicando la normativa vigente y las especificaciones del fabricante.

Ebaluazio-irizpideak:

Criterios de evaluación:

a) Identifikatu egin ditu instalazioa, sistema edo ekipoan abiarazteko faseak, muntaketa-planean adieraziak.

a) Se han identificado las fases de puesta en marcha de la instalación, sistema o equipo reflejadas en el plan de montaje.

b) Muntaketa-planak, fabrikatzaileak eta indarreko araubideak adierazitako egiaztatze-ekipoak hautatu ditu.

b) Se han seleccionado los equipos de verificación marcados por el plan de montaje, el fabricante y la normativa vigente.

c) Sistemen eta ekipoen portaeran eragiten duten kontrol, alarma eta botoi nagusiak konfiguratu ditu.

c) Se han configurado los principales controles, alarmas y botones que determinan el comportamiento del sistema o equipo.

d) Egiaztatu du fabrikatzaileak adierazitako balioen artean daudela sistemaren edo ekipoaren parametroak eta alarmak.

d) Se ha verificado si los parámetros y alarmas del sistema o equipo se ajustan a los valores indicados por el fabricante.

e) Beharrezkoa izan denean, fabrikatzaileak adierazitakoetara doitu ditu parametroen eta alarmen balioak.

e) Se ha procedido a ajustar los valores de los parámetros y alarmas a los indicados por el fabricante, en caso de ser necesario.

f) Sistemek eta ekipoek beren alderdi guztietan funtzionatzen dutela egiaztatu du.

f) Se ha comprobado el correcto funcionamiento del sistema o equipo en todas sus facetas.

g) Behar izan denean, doikuntzak egin ditu funtzionamenduan.

g) Se han realizado ajustes en el funcionamiento, en caso de ser necesarios.

h) Abiarazte-aktan dokumentatu du egiaztapenaren emaitza, eta arduradunari entregatu dio akta.

h) Se ha documentado el resultado de la verificación en la correspondiente acta de puesta en marcha y se ha entregado al responsable.

6.– Instalazioen, sistemen eta ekipamenduen prebentziozko mantentze-lanak egiten ditu, eta horretan, osasun-zentroko mantentze-lanak egiteko plana, fabrikatzailearen zehaztapenak eta indarrean dagoen araudia aplikatzen ditu.

6.– Realiza el mantenimiento preventivo de instalaciones, sistemas y equipos, aplicando el plan de mantenimiento del centro sanitario, las recomendaciones del fabricante y la normativa vigente.

Ebaluazio-irizpideak:

Criterios de evaluación:

a) Mantentze-lanen plangintzan jaso behar diren lanak identifikatu ditu.

a) Se han identificado las intervenciones a realizar en el plan de mantenimiento.

b) Mantentze prebentiboaren eragiketak zer elementutan egin behar diren identifikatu du.

b) Se han identificado los elementos sobre los que se deben realizar las operaciones de mantenimiento preventivo.

c) Ekipoaren itxura orokorrari begiratu dio, kolpeak, zikinkeria, herdoila edo bestelakoak ote dituen ikusteko.

c) Se ha comprobado el aspecto general del equipo, en cuanto a golpes, suciedad y corrosión, entre otros.

d) Elementuen konexioak egiaztatu ditu.

d) Se han verificado todas las conexiones de los diferentes elementos.

e) Segurtasun elektrikoaren analisia egin du ekipamendu mota horretarako.

e) Se ha realizado el análisis de seguridad eléctrica de este tipo de equipamiento.

f) Egiaztatu du fabrikatzaileak adierazitako balioen artean daudela sistemaren edo ekipoaren parametro eta alarma guztiak.

f) Se ha verificado la adecuación de todos los parámetros y alarmas del sistema o equipo a los valores indicados por el fabricante.

g) Garbitzeko, koipeztatzeko, lubrifikatzeko, lotura-elementuak doitzeko, filtroak eta bateriak aldatzeko eta bestelako lan ohikoak egin ditu.

g) Se han realizado operaciones típicas de limpieza, engrase y lubricación, ajuste de elementos de unión, cambio de filtros y baterías, entre otras.

h) Dagokion zerbitzu teknikora bideratu da egiaztapen-probak gainditu ez dituzten sistemen eta ekipoen konponketa.

h) Se ha derivado a reparación por el servicio técnico correspondiente el sistema o equipo que no ha superado las pruebas de verificación.

i) Txosten bidez dokumentatu du prozesuaren emaitza eta arduradunari entregatu dio.

i) Se ha documentado el resultado del proceso mediante el correspondiente informe y se ha entregado al responsable.

7.– Instalazio, sistema eta ekipamenduetan matxurak edo disfuntzioak diagnostikatzen ditu, intzidentziaren arrazoia identifikatuta eta norberaren edo besteren baliabideekin konpontzeko aukerak aztertuta.

7.– Diagnostica averías o disfunciones en instalaciones, sistemas y equipos, identificando el tipo de causa de la incidencia y la posibilidad de resolución por medios propios o ajenos.

Ebaluazio-irizpideak:

Criterios de evaluación:

a) Matxura-diagnosietan esku hartzeko prozedurak zehaztu eta bete ditu, fabrikatzailearen gomendioei begiratuta eta indarreko araubidea beteta.

a) Se han definido y aplicado procedimientos de intervención en la diagnosis de averías de acuerdo a las recomendaciones del fabricante y la normativa vigente.

b) Neurketak eta egiaztapenak egiteko ekipo egokiak hautatu ditu.

b) Se han seleccionado los apropiados equipos de medida y verificación.

c) Egindako neurketen bitartez eta instalazioen portaera behatuta egiaztatu ditu matxuren sintomak.

c) Se han verificado los síntomas de las averías a través de las medidas realizadas y la observación del comportamiento de las instalaciones.

d) Kontuan hartu du matxuren historia.

d) Se ha tenido en cuenta el histórico de averías.

e) Matxuratzeko arriskua duten puntuak ezagutu ditu.

e) Se han reconocido los puntos susceptibles de averías.

f) Matxuren zergatien eta ondorioen gaineko hipotesiak proposatu ditu.

f) Se han propuesto hipótesis de las causas y repercusión de averías.

g) Matxuraren jatorria aurkitu du.

g) Se ha localizado el origen de la avería.

h) Matxuraren norainokoa zehaztu du.

h) Se ha determinado el alcance de la avería.

i) Matxura edo disfuntzioa konpontzeko irtenbideak proposatu ditu, lan horiek nork egin behar dituen kontuan hartuta.

i) Se han propuesto soluciones para la resolución de la avería o disfunción, teniendo en cuenta quién debe hacer la intervención.

8.– Instalazioen, sistemen edo ekipamenduen matxurak konpontzen ditu, berariazko teknikak eta prozedurak aplikatuta, eta berriro ondo funtzionatzen dutela egiaztatuta.

8.– Repara averías en instalaciones, sistemas y equipos, aplicando técnicas y procedimientos específicos y comprobando la restitución del funcionamiento.

Ebaluazio-irizpideak:

Criterios de evaluación:

a) Konponketa-lanen plangintza egin du, fabrikatzailearen gomendioei begiratuta eta indarreko araubidea beteta.

a) Se han planificado las intervenciones de reparación de acuerdo a las recomendaciones del fabricante y la normativa vigente.

b) Ordeztu behar den elementua identifikatu da fabrikatzaileak emandako eskemetan (elektrikoak, elektronikoak, pneumatikoak, hidraulikoak eta bestelakoak).

b) Se ha identificado en los esquemas (eléctricos, electrónicos, neumáticos, hidráulicos, entre otros) suministrados por el fabricante el elemento a sustituir.

c) Behar diren erremintak eta lanabesak hautatu ditu.

c) Se han seleccionado las herramientas o útiles necesarios.

d) Ordeztu egin ditu matxura eragin duten mekanismoak, ekipoak, eroaleak eta bestelakoak.

d) Se han sustituido los mecanismos, equipos, conductores, entre otros, responsables de la avería.

e) Ordeztekoak diren elementuen bateragarritasuna egiaztatu du.

e) Se ha comprobado la compatibilidad de los elementos a sustituir.

f) Doikuntzak egin ditu esku hartutako ekipoetan eta elementuetan.

f) Se han realizado ajustes de los equipos y elementos intervenidos.

g) Esku-hartzeak egin ondoren, sistemek eta ekipoek funtzionatzen dutela egiaztatu du.

g) Se ha verificado la funcionalidad de los sistemas o equipos después de la intervención.

h) Txosten bidez dokumentatu du prozesuaren emaitza eta arduradunari entregatu dio.

h) Se ha documentado el resultado del proceso mediante el correspondiente informe y se ha entregado al responsable.

i) Osasun-zentroak ezarritako planaren arabera eta indarreko araubidea betez birziklatu ditu hondakinak.

i) Se han reciclado los residuos de acuerdo al plan establecido por el centro sanitario y la normativa vigente.

9.– Laneko arriskuen prebentzioari eta ingurumen-babesari buruzko arauak betetzen ditu, arriskuak eta horiei aurre hartzeko neurriak eta ekipoak identifikatuta.

9.– Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, identificando los riesgos asociados, las medidas y equipos para prevenirlos.

Ebaluazio-irizpideak:

Criterios de evaluación:

a) Materialak, erremintak, tresnak, makinak eta garraiobideak manipulatzearen ondoriozko arriskuak eta arriskugarritasun-maila identifikatu ditu.

a) Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad que supone la manipulación de los materiales, herramientas, útiles, máquinas y medios de transporte.

b) Segurtasun-arauak errespetatuz lan egin du makinekin eta erremintekin.

b) Se ha operado con máquinas y herramientas respetando las normas de seguridad.

c) Identifikatu du zergatik gertatu ohi diren istripuak materialak, erremintak eta, besteak beste, ebaketa eta konformazioko makinak manipulatzean.

c) Se han identificado las causas más frecuentes de accidentes en la manipulación de materiales, herramientas, máquinas de corte y conformado, entre otras.

d) Muntaketan eta mantentze-lanetan erabili behar diren norbera babesteko eta eta babes kolektiboko ekipoak (oinetakoak, begien babesa, jantziak eta bestelakoak) eta segurtasun-elementuak (babesak, alarmak, larrialdietarako geldialdiak eta bestelakoak) ezagutu ditu.

d) Se han reconocido los elementos de seguridad (protecciones, alarmas, pasos de emergencia, entre otros), los equipos de protección individual y colectiva (calzado, protección ocular, indumentaria, entre otros) que se deben emplear en las distintas operaciones de montaje y mantenimiento.

e) Segurtasun-elementuen eta norbera babesteko zein babes kolektiboko ekipoen erabilera zuzena identifikatu du.

e) Se ha identificado el uso correcto de los elementos de seguridad y de los equipos de protección individual y colectiva.

f) Materialen, erreminten eta makinen manipulazioa segurtasuneko eta norbera babesteko neurriekin lotu du.

f) Se ha relacionado la manipulación de materiales, herramientas y máquinas con las medidas de seguridad y protección personal requeridos.

g) Ingurumenaren kutsadura-iturriak zein izan daitezkeen identifikatu du.

g) Se han identificado las posibles fuentes de contaminación del entorno ambiental.

h) Sortutako hondakinak sailkatu ditu, gaika biltzeko.

h) Se han clasificado los residuos generados para su retirada selectiva.

i) Arriskuei aurrea hartzeko lehen faktore gisa, instalazioen eta ekipoen ordena eta garbitasuna baloratu ditu.

i) Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y equipos como primer factor de prevención de riesgos.

B) Edukiak:

B) Contenidos:

1.– Instalazioen, sistemen eta ekipoen ezaugarri teknikoak eta operatiboak.

1.– Características técnicas y operativas de instalaciones, sistemas y equipos.

Dokumentazio teknikoa interpretatzea.

Interpretación de la documentación técnica.

Sistemen eta ekipoen sailkapena, diagnostikorako edo terapiarako ahalmenaren eta ezaugarri teknikoen araberakoa.

Clasificación de los sistemas y equipos según su capacidad de diagnóstico o terapia y características técnicas.

Sistema eta ekipo bakoitzak atzitu/sortutako seinale biomediko/fisiologiko nagusiak identifikatzea.

Identificación de las principales señales biomédicas/fisiológicas capturadas/generadas por cada sistema y equipo.

Sistemen eta ekipoen bloke funtzional nagusiak identifikatzea.

Identificación de los principales bloques funcionales de cada sistema y equipo.

Sistemen eta ekipoen funtzionamendua ezaugarritzen duten kontrol, alarma eta botoi nagusiak identifikatzea.

Identificación de los principales controles, alarmas y botones que caracterizan el funcionamiento de los sistemas y equipos.

Laborategi- eta hemodialisi-unitateen ezaugarrien deskribapena.

Descripción de las características técnicas de unidades de laboratorio y hemodiálisis.

Instalazioen, sistemen eta ekipoen maneiuak eta horiekin egindako eragiketek dakarten arrisku nagusiak identifikatzea.

Identificación de los principales riesgos a la hora de manejar u operar con la instalación, sistema o equipo.

Lan-arriskuak:

Riesgos laborales:

– Mekanikoak (kolpeak, ebakiak, zapaltzeak, beste batzuk).

– Mecánicos (golpes, cortes, aplastamientos, otros).

– Elektrikoak (kontaktu zuzenak, zeharkakoak, eragingailuen programazioa, beste batzuk).

– Eléctricos (contactos directos, indirectos, programación de actuadores, otros.

– Pneumatiko-hidraulikoak (fluido-galerak: putzuak egitea olio hidraulikoarekin).

– Neumáticos-hidráulicos (pérdidas de fluido: charcos en caso de aceite hidráulico).

Uraren tratamendua eta kalitatea ingurune klinikoan: deposituak. Metagailua. Bero-trukagailua. Banaketa-sarea. Puntu proximala. Puntu kritikoak. Instalazioen mantentze-lanak. Kontsumitzeko uraren kalitatea kontrolatzeko plana. Aplika daitekeen araudia.

Tratamiento y calidad del agua en el entorno clínico: depósitos. Acumulador. Intercambiador de calor. Red de distribución. Punto proximal. Puntos críticos. Mantenimiento de las instalaciones. Plan de control de calidad del agua de consumo. Normativa aplicable.

Laborategi-unitateetako instalazioek izan behar duten egitura eta ezaugarri teknikoak. Ur-sarea: uraren ohiko erabilera. Mikrobiologia-laborategia (iturgintza).

Estructura y características técnicas de las instalaciones requeridas por una unidad de laboratorio. Red de agua: uso típico del agua. Laboratorio de microbiología (fontanería).

Bloke nagusiak: elikadura, sarrera eta irteerako periferikoak, kontrola.

Bloques fundamentales: alimentación, periféricos de entrada y salida, control.

Laborategi-ekipoen ezaugarri teknikoak eta funtzionamendua: konposatuen banaketa eta zatiketa. Behaketa optikoa. Azterketetan laguntzeko tresnak. Garbiketa-tresnak.

Características técnicas y funcionamiento de equipos de laboratorio: división y separación de compuestos. Observación óptica. Instrumentos de apoyo en los exámenes. Instrumentos de limpieza.

Hemodialisiaren printzipio fisikoak eta kimikoak. Difusio bidezko garraioa. Konbekzio edo ultrairagazketa bidezko garraioa. Osmosia. Alderantzikatua.

Principios físicos y químicos de la hemodiálisis. Transporte por difusión. Transporte por convección o ultrafiltración. Osmosis. Inversa.

Hemodialisi-unitateetako instalazioek izan behar duten egitura eta ezaugarri teknikoak. Ur-sarea:

Estructura y características técnicas de las instalaciones requeridas por una unidad de hemodiálisis. Red de agua:

Uraren kutsatzaile ohikoak. Hemodialisirako ura tratatzeko instalazioa. Bakterioen eta endotoxinen kutsadura uretan. Aluminioa dialisi-uretan. Kloroa eta kloraminak. Uraren eta dialisi-likidoen kalitatearen kontrola. Ur-tratamenduaren mantentze-lanetarako eta higienerako sistemak. Banaketa-sistemak. Ur eta dialisi-likido desegokiak erabiltzearen ondorio klinikoak.

Contaminantes habituales del agua. Planta de tratamiento del agua para hemodiálisis. Contaminación bacteriana y endotoxinas en el agua. Aluminio en el agua de diálisis. Cloro y cloraminas. Control de calidad del agua y líquidos de diálisis. Sistemas de mantenimiento e higiene del tratamiento de agua. Sistemas de distribución. Consecuencias clínicas del uso de agua y líquido de diálisis inadecuados.

Hemodialisiko eta peritoneo-dialisirako ekipoen bloke nagusiak, ezaugarri teknikoak eta funtzionamendua: elikatze-sistema, sarrerako eta irteerako periferikoak, kontrola. Monitorizatzeko eta neurtzeko moduluak. Osagarriak.

Bloques fundamentales, características técnicas y funcionamiento de equipos de hemodiálisis y diálisis peritoneal: alimentación, periféricos de entrada y salida, control. Módulos de monitorización y medición. Accesorios.

Pertsonaren baldintzetara egokitzeko interesa.

Interés en la adaptación a las condiciones de la persona.

Zorrotz betetzea lan-protokoloak.

Rigor en el seguimiento de protocolos de trabajo.

Lantaldearekin koordinazioan eta lankidetzan aritzeko interesa.

Interés por coordinarse y colaborar con el equipo de trabajo.

2.– Sistemen eta ekipoen harrera.

2.– Recepción de sistemas y equipos.

Harrera-dokumentazioaren zerrenda egitea.

Creación de un listado de la documentación de recepción.

Hartutako ekipo guztiak egoera hobezinean daudela egiaztatzea, eta, horri erreparatuta, ontzat emateko eranskin bat ala ikusitako akatsak adierazteko eranskin bat betetzea.

Verificación del perfecto estado de todos los equipos recibidos, con un anexo de visto bueno o defectos observados según sea el caso.

Edukiaren kontrol-zerrenda betetzea eta arduradunari ematea.

Cumplimentación de la lista de chequeo del contenido y traslado al responsable.

Eskuratutako ekipoen dokumentazioa artxibatzea eta, besteak beste, CE marka eta etiketatua egiaztatzea.

Archivo de la documentación de los equipos adquiridos y la verificación de marcado CE y etiquetado, entre otros.

Ekipoen eta makineriaren jatorriaren gaineko dokumentazioa.

Documentación de la procedencia de los equipos y accesorios.

Ekipoak ezarritako muntaketa-planaren arabera eta indarreko arauak betez hartzeko behar diren dokumentuen zerrenda: fabrikatzailearen dokumentazioa. Osasun-zentroaren barnekoa.

Listado de la documentación necesaria para la recepción de los equipos de acuerdo con el plan de montaje establecido y la normativa vigente: documentación del fabricante. Interna del centro sanitario.

Laborategi- eta hemodialisi-ekipoen azpisistema eta elementu ohikoak.

Subsistemas y elementos típicos en equipos de laboratorio y hemodiálisis.

Etiketatzea eta informazio administratiboaren identifikazioa.

Etiquetado e identificación de información administrativa.

Fabrikatzailearen erantzukizuna. Zaintza-sistema (etiketatze desegokia).

Responsabilidad del fabricante. Sistema de vigilancia (inadecuación del etiquetado).

Laborategi- eta hemodialisi-unitateetako eta horiei atxikitako sistema eta ekipoetako ziurtagiriak eta egiaztagiriak.

Certificaciones y acreditaciones en unidades de laboratorio y hemodiálisis, así como en sus sistemas y equipos asociados.

Kalitatea kudeatzeko sistemak.

Sistemas de gestión de calidad.

Laborategi- eta hemodialisi-ekipoen dokumentazio ohikoak.

Documentación típica en equipos de laboratorio y hemodiálisis.

Laborategi- eta hemodialisi-sistemen eta ekipoen entregatze-protokoloak.

Protocolos de entrega de sistemas y equipos de laboratorio y hemodiálisis.

Pertsonaren baldintzetara egokitzeko interesa.

Interés en la adaptación a las condiciones de la persona.

Zorrotz betetzea lan-protokoloak.

Rigor en el seguimiento de protocolos de trabajo.

Lantaldearekin koordinazioan eta lankidetzan aritzeko interesa.

Interés por coordinarse y colaborar con el equipo de trabajo.

3.– Espazio fisikoen eta azpiegituren egiaztapena.

3.– Verificación de espacios físicos e infraestructuras.

Behar den azpiegitura egiaztatzeko eta prestatzen hasteko dokumentazioa zehaztea.

Definición de la documentación necesaria para la verificación y pre-acondicionamiento de la infraestructura necesaria.

Planoak interpretatzea.

Interpretación de planos.

Instalatzekoa den sistema edo ekipoa muntatzeko eta behar bezala funtzionatzeko behar den azpiegituraren egoera deskribatzea.

Descripción del estado de la infraestructura necesaria para el montaje y correcto funcionamiento del sistema o equipo a instalar.

Azpiegitura aurre-egokitzeko zer makina eta erreminta behar diren erabakitzea.

Definición de las máquinas y herramientas adecuadas para el pre-acondicionamiento de la infraestructura.

Seinaleen tipologia egokia hautatzea, bai espazio fisikoaren erabilera mugatzeko, bai interbentzioek irauten duten bitartean espazio hori erabilia ez izateko.

Selección el tipo de señalización adecuada para limitar el uso del espacio físico y no se utilice durante el periodo de duración de las intervenciones.

Ezarrita dauden segurtasun- eta kalitate-neurriak betetzea.

Aplicación de las medidas de seguridad y calidad establecidas.

Hemodialisi-unitateen espazio eta azpiegitura ohikoak. Ura tratatzeko/osmosi alderantzikatuko instalazioa. Hemodialisi-unitateen planoak: itxarongela. Aldagelak. Egongela. Tailerra. Biltegia. Hemodialisi-gela.

Espacios e infraestructuras típicas en unidades de hemodiálisis. Planta de tratamiento de agua/osmosis inversa. Planos de unidades de hemodiálisis: sala de espera. Vestuarios. Sala de estar. Taller. Almacén. Sala hemodiálisis.

Laborategi-unitateen espazio eta azpiegitura ohikoak. Laborategi-unitateen planoak: kontsultak. Aldagelak. Biltegiak. Itxarongela. Erauzteko eta laginak hartzeko eremua.

Espacios e infraestructuras típicas en unidades de laboratorio. Planos de unidades de laboratorio: consultas. Vestuarios. Almacenes. Sala de espera. Área de extracción y toma de muestras.

– Hematologia-eremua: azpiespezialitateak. Eguneko ospitalea. Zitostatikoak prestatzeko eremua. Gela bakartuak transplantatuak izan diren paziententzat. Kontsultak.

– Área de hematología: subespecialidades. Hospital de Día. Área de Preparación de Citostáticos. Habitaciones aisladas para pacientes trasplantados. Consultas.

– Analisi klinikoen eremua: hematologia. Biokimika.

– Áreas de análisis clínicos: hematología. Bioquímica.

– Mikrobiologia-eremua: Harrera eta ereintzako eremua. Materiala garbitu eta esterilizatzeko eremua. Baliabideak prestatzeko eremua. Bigarren mailako hesiak eta euste-mailak. Laborategi motak.

– Área de microbiología: Área de recepción y siembras. Área de limpieza de material y esterilización. Área de preparación de medios. Barreras secundarias y niveles de contención. Tipos de laboratorios.

– Anatomia patologikoko eremua: patologia kirurgikoko atala. Zitopatologia-eremua. Autopsien eremua. Laborategi bereziak.

– Área de anatomía patológica: sección de patología quirúrgica. Área de citopatología. Área de autopsias. Laboratorios especiales.

Laborategiko eta hemodialisiko sistema eta ekipoen espazio- eta azpiegitura-eskakizun bereziak.

Requerimientos especiales en cuanto a espacios e infraestructuras de sistemas y equipos de laboratorio y hemodiálisis.

Azpiegiturak muntatzea eta egokitzea laborategi- eta hemodialisi-unitateetan, ohiko sistema eta ekipoetarako. Presio-kontrola.

Montaje y acondicionamiento de infraestructuras en unidades de laboratorio y hemodiálisis para sistemas y equipos tipo. Control de presión.

Pertsonaren baldintzetara egokitzeko interesa.

Interés en la adaptación a las condiciones de la persona.

Zorrotz betetzea lan-protokoloak.

Rigor en el seguimiento de protocolos de trabajo.

Lantaldearekin koordinazioan eta lankidetzan aritzeko interesa.

Interés por coordinarse y colaborar con el equipo de trabajo.

4.– Instalazioen, sistemen eta ekipamenduen muntaketa eta desmuntaketa.

4.– Montaje y desmontaje de instalaciones, sistemas y equipos.

Muntatze-faseak identifikatzea.

Identificación de las fases de montaje.

Planoak interpretatzea.

Interpretación de planos.

Lan-eremua seinaleztatzea.

Señalización del espacio de trabajo.

Muntatzeko eta desmuntatzeko eragiketak egitea.

Realización de operaciones de montaje y desmontaje.

Sistemak eta ekipoak konektatzea.

Conexionado de los sistemas y equipos.

Prozesua dokumentatzea.

Documentado del proceso.

Laborategiko eta hemodialisiko sistema eta ekipo ohikoen enbalajea kentzeko protokoloak: harrera dokumentatzea. Enbalajea begiz ikuskatzea. Inprimatuta dauden jarraibideen arabera jokatzea eta irekitzea. Barrualdea begiz ikuskatzea eta babesak kentzea. Osagaiak ateratzea eta leku seguru batean uztea.

Protocolos de desembalaje para sistemas y equipos tipo de laboratorio y hemodiálisis: documentar la recepción. Inspección visual del embalaje. Posicionamiento y apertura según indicaciones impresas. Inspección visual del interior y retirada de protecciones. Extracción de componentes a una zona segura.

Laborategiko eta hemodialisiko instalazioak, sistemak eta ekipoak muntatzeko eta konektatzeko teknika ohikoak: Argiztatze-baldintzak. Hozketa. Airea egokitzea.

Técnicas de montaje y conexionado típicas en instalaciones, sistemas y equipos de laboratorio y hemodiálisis: Requisitos de iluminación. Refrigeración. Acondicionamiento de aire.

BTEE.

REBT.

Laborategiko eta hemodialisiko instalazioak, sistemak eta ekipoak muntatzeko erabiltzen diren makina eta erreminta ohikoak.

Maquinaria y herramientas utilizadas típicamente en el montaje de instalaciones, sistemas y equipos de laboratorio y hemodiálisis.

Seinaleak muntatzeko edo desmuntatzeko prozesuan dauden laborategiko eta hemodialisiko instalazioetan eta sistemetan: seinalizazio motak laneko eremuan.

Señales en instalaciones y sistemas de laboratorio y hemodiálisis en proceso de montaje o desmontaje: tipos de señalización en el lugar de trabajo.

Berrerabil daitezkeen materialak, osagaiak eta osagarriak laborategiko eta hemodialisiko sistema eta ekipoetan: birusak transmititzeko bitartekoak. Garbiketa eta esterilizazioa. Erabili eta botatzekoak direnen kostu-erlazioa.

Materiales, componentes y accesorios reutilizables en sistemas y equipos de laboratorio y hemodiálisis: medios de transmisión de virus. Limpieza y esterilización. Relación de coste con desechables.

Prozesua dokumentatzea.

Documentado del proceso.

Pertsonaren baldintzetara egokitzeko interesa.

Interés en la adaptación a las condiciones de la persona.

Zorrotz betetzea lan-protokoloak.

Rigor en el seguimiento de protocolos de trabajo.

Lantaldearekin koordinazioan eta lankidetzan aritzeko interesa.

Interés por coordinarse y colaborar con el equipo de trabajo.

5.– Instalazioak, sistemak eta ekipoak abiaraztea.

5.– Puesta en marcha de instalaciones, sistemas y equipos.

Eskuliburu teknikoen interpretazioa.

Interpretación de manuales técnicos.

Kontrol, alarma eta botoi nagusien konfigurazioa.

Configuración de los principales controles, alarmas y botones.

Funtzionamendu-doikuntzak egitea.

Realización de ajustes de funcionamiento.

Sistemak edo ekipoak zuzen funtzionatzen duela egiaztatzea.

Comprobación del correcto funcionamiento del sistema o equipo.

Abiarazte-akta betetzea.

Cumplimentación del acta de puesta en marcha.

Laborategiko eta hemodialisiko unitateak eta horiei atxikitako ekipoak abiarazteko protokolo ohikoak.

Protocolos típicos de puesta en marcha en unidades de laboratorio y hemodiálisis, así como en sus equipos asociados.

Dialisiko eta laborategiko egiaztapen-ekipoak. Kalibratzea.

Equipos de comprobación en diálisis y laboratorio. Calibrado.

Doikuntza: egiaztatu beharreko osagaiak eta parametroak. Neurgailuak.

Ajuste: componentes y parámetros a comprobar. Aparatos de medición.

Laborategi- eta hemodialisi-instalazioen eta horiei atxikitako sistema eta ekipoen parametro bereizgarriak: neurketak.

Parámetros característicos en instalaciones de laboratorio y hemodiálisis, así como en sus sistemas y equipos asociados: mediciones.

Laborategi- eta hemodialisi-sistema eta -ekipoetako kontrolak, botoiak eta alarmak: konfigurazioa.

Controles, botones y alarmas en sistemas y equipos de laboratorio y hemodiálisis: configuración.

Laborategi- eta hemodialisi-sistema eta -ekipoetako segurtasun elektrikoa: CE marka eta beste batzuk egiaztatzea. Konexioen egiaztapena. Parametroak (tentsioak, isolamenduak, beste batzuk).

Seguridad eléctrica en sistemas y equipos de laboratorio y hemodiálisis: verificación de marcado CE y otros. Comprobación de conexiones. Parámetros (tensiones, aislamientos, otros).

Pertsonaren baldintzetara egokitzeko interesa.

Interés en la adaptación a las condiciones de la persona.

Zorrotz betetzea lan-protokoloak.

Rigor en el seguimiento de protocolos de trabajo.

Lantaldearekin koordinazioan eta lankidetzan aritzeko interesa.

Interés por coordinarse y colaborar con el equipo de trabajo.

6.– Instalazioen, sistemen eta ekipoen prebentziozko mantentze-lanak.

6.– Mantenimiento preventivo de instalaciones, sistemas y equipos.

Laborategiko eta hemodialisiko sistemen eta ekipoen prebentziozko mantentze-lanak egiteko plangintza bat interpretatzea.

Interpretación de un plan de mantenimiento preventivo para sistemas y equipos de laboratorio y hemodiálisis.

Mantentze-lanen plangintzan egin behar diren lanak zehaztea.

Determinación de las intervenciones a realizar en el plan de mantenimiento.

Mantentze prebentiboko lanak zer elementutan egin behar diren identifikatzea.

Identificación de los elementos sobre los que realizar las operaciones de mantenimiento.

Ekipoaren itxura orokorra egiaztatzea.

Comprobación del aspecto general del equipo.

Sistemaren edo ekipoaren parametroak eta alarmak egiaztatzea.

Verificación de los parámetros y alarmas del sistema o equipo.

Garbitzeko, koipeztatzeko eta lubrifikatzeko eragiketak egitea.

Realización de operaciones de limpieza, engrase y lubricación.

Prebentziozko mantentze-lanen plangintza laborategi eta hemodialisiko sistema eta ekipoetarako: elementuak, maiztasuna, erabili behar diren erremintak, langileen maila teknikoa, fabrikatzailearen gomendioak.

Plan de mantenimiento preventivo para sistemas y equipos de laboratorio y hemodiálisis: elementos, frecuencia, herramientas a usar, nivel técnico del personal, Recomendaciones del fabricante.

Prebentziozko ohiko mantentze-lanak laborategi- eta hemodialisi-unitateetan eta horiei atxikitako sistema eta ekipoetan.

Intervenciones típicas de mantenimiento preventivo en unidades de laboratorio y hemodiálisis, así como en los sistemas y equipos asociados.

Begiez ikuskatzeko proba ohikoak laborategiko eta hemodialisiko sistema eta ekipoetan: kolpeak, zikinkeria, korrosioa, katigatzeak, ihesak, isolamendu-kalteak eta bestelakoak.

Pruebas típicas de inspección visual en sistemas y equipos de laboratorio y hemodiálisis: golpes, suciedad, corrosión enclavamientos, fugas, daños de aislamiento, otros.

Laborategi eta hemodialisiko sistemen eta ekipoen funtzionamenduko eta funtzionalitateko proba eta neurketa ohikoak.

Pruebas y medidas típicas de funcionamiento y funcionalidad en sistemas y equipos de laboratorio y hemodiálisis.

Segurtasuna mantentze-lanetan: seinaleztatzea. NBE.

Seguridad en el mantenimiento: señalización. EPI.

Mantentze-lanen prozesuaren dokumentazioa: egindako lanak. Kontsumitutako ordezko piezak. Tresnak. Teknikari arduraduna. Dokumentazioa artxibatzea.

Documentación del proceso e informe de mantenimiento: tareas realizadas. Repuestos consumidos. Herramientas. Técnico responsable. Archivo de documentación.

Mantentze-lanen prozesuaren gaineko erantzukizuna: mantentze-lanen burua (lanen banaketa, lehentasunak). Teknikariak (gauzapena). Abisuen eta erantzunen erregistroa. Ekipoen inbentarioa. Baliabide teknikoak. Lege-aldaketen jakinarazpena. Aseguru-polizak.

Responsabilidad asociada al proceso de mantenimiento: jefa o jefe de mantenimiento (distribución de tareas, prioridades). Técnicas o técnicos (realización). Registro de avisos y respuestas. Inventario de equipos. Medios técnicos. Notificación de cambios legislativos. Pólizas de seguros.

Pertsonaren baldintzetara egokitzeko interesa.

Interés en la adaptación a las condiciones de la persona.

Zorrotz betetzea lan-protokoloak.

Rigor en el seguimiento de protocolos de trabajo.

Lantaldearekin koordinazioan eta lankidetzan aritzeko interesa.

Interés por coordinarse y colaborar con el equipo de trabajo.

7.– Instalazio, sistema eta ekipoen matxurak diagnostikatzea.

7.– Diagnosis de averías en instalaciones, sistemas y equipos.

Anomalia edo matxura deskribatzea.

Descripción de la anomalía o avería.

Matxuren historia aztertzea.

Análisis del histórico de averías.

Dokumentazio teknikoa interpretatzea.

Interpretación de documentación técnica.

Neurtzeko eta egiaztatzeko ekipoak hautatzea.

Selección de los equipos de medida y verificación.

Balioak neurtzea eta instalazioen funtzionamendua behatzea.

Medición de valores y observación del comportamiento de las instalaciones.

Matxuraren jatorria aurkitzea.

Localización del origen de la avería.

Matxuraren garrantzia zehaztea.

Determinación del alcance de la avería.

Laborategi eta hemodialisiko unitateetan eta horiei atxikitako sistemetan eta ekipoetan matxurak sor ditzaketen elementuak eta sistemak. Aginteak (sakagailuak, etengailuak, potentziometroak). Konexio mugigarriak. Kableak. Elektrodoak. Berokuntza-erresistentziak. Eragingailu mekaniko, pneumatiko eta hidraulikoak. Junturak.

Elementos y sistemas susceptibles de producir averías en unidades de laboratorio y hemodiálisis, así como en los sistemas y equipos asociados. Mandos (pulsadores, interruptores, potenciómetros). Conexiones amovibles. Cables. Electrodos. Resistencias de caldeo. Accionamientos mecánicos, neumáticos e hidráulicos. Juntas.

Serboak eta robotak: motorrak. Erreduktoreak. Kodetzaileak. Eragingailuak. Isolamenduak.

Servos y robots: motores. Reductores. Encoders. Actuadores. Aislamientos.

Xurgatze bidezko sistemak. Motorrak. Iragazkiak. Betetze-sentsoreak. Xurgatze-konektoreak. Isolamenduak.

Sistemas de aspiración. Motores. Filtros. Sensores de llenado. Conectores de aspiración. Aislamientos.

Distantziak neurtzeko sistemak: sentsoreak.

Sistemas de medida de distancias: sensores.

Kalibratze-sistemak.

Sistemas de calibración.

Laborategiko eta hemodialisiko sistemen eta ekipoen matxurak diagnostikatzeko teknikak. Ohiko matxurak.

Técnicas de diagnóstico de averías en sistemas y equipos de laboratorio y hemodiálisis. Averías tipo.

Laborategiko eta hemodialisiko sistemetan eta ekipoetan disfuntzioak eta matxurak kontrolatzeko neurketa ohikoak. Deskarga elektrikoekiko babesa: elikatze-tentsioak eta tentsioak osagaietan. Osagaien parametroak aldatzea, eraginean jarriz. Presioak.

Mediciones típicas de control de disfunciones y averías en sistemas y equipos de laboratorio y hemodiálisis. Protección frente a descargas eléctricas: tensiones de alimentación y en componentes. Variación de parámetros de componentes con su accionamiento. Presiones.

Xurgatze-sistemak: deposituak betetzea. Iragazkiak.

Sistemas de aspiración: llenado de depósitos. Filtros.

Serboak eta robotak: Abiadurak. Desplazamenduak. Esfortzuak.

Servos y robots: Velocidades. Desplazamientos. Esfuerzos.

Matxuren historia berrikustea: disfuntzioen arrazoi nagusiak.

Revisión del histórico de averías: causas de disfunción más frecuentes.

Laborategi eta hemodialisiko unitateetako instalazioen, sistemen eta ekipoen bermea eta horiei lotutako kontratu motak: kontratuaren xedea. Aplikazio-esparrua. Esleipendunaren egitekoak. Zainketa-lanak egitea. Materialen eta ordezkoen kudeaketa. Baliabide teknikoak. Lanak garatzea. Lan-harremanak. Kontrola eta ikuskapena. Lizitazioa.

Garantía y tipología de contratos asociados a instalaciones, sistemas y equipos presentes en unidades de laboratorio y hemodiálisis: objeto del contrato. Ámbito de aplicación. Funciones del adjudicatario. Desarrollo de las operaciones de mantenimiento. Gestión de materiales y repuestos. Medios técnicos. Desarrollo de trabajos. Relaciones laborales. Control e inspección. Licitación.

Pertsonaren baldintzetara egokitzeko interesa.

Interés en la adaptación a las condiciones de la persona.

Zorrotz betetzea lan-protokoloak.

Rigor en el seguimiento de protocolos de trabajo.

Lantaldearekin koordinazioan eta lankidetzan aritzeko interesa.

Interés por coordinarse y colaborar con el equipo de trabajo.

8.– Instalazio, sistema eta ekipoen matxurak konpontzea.

8.– Reparación de averías en instalaciones, sistemas y equipos.

Eskemak interpretatzea.

Interpretación de esquemas.

Konponketa-lanen plangintza egitea, fabrikatzailearen gomendioei begiratuta eta indarreko araubidea beteta.

Planificación de las intervenciones de reparación de acuerdo a las recomendaciones del fabricante y la normativa vigente.

Zer tresna edo erreminta behar diren erabakitzea.

Determinación de las herramientas o útiles necesarios.

Matxurak eragin ditzaketen mekanismoak, ekipoak eta eroaleak desmuntatzea eta muntatzea.

Desmontaje y montaje de los mecanismos, equipos, conductores, susceptibles de provocar averías.

Ordeztu behar diren elementuen bateragarritasuna egiaztatzea.

Comprobación de la compatibilidad de los elementos a sustituir.

Esku hartutako ekipoak eta elementuak doitzea.

Realización de los ajustes de los equipos y elementos intervenidos.

Esku-hartzeak egin ondoren, sistemek eta ekipoek funtzionatzen dutela egiaztatzea.

Verificación de la funcionalidad de los sistemas o equipos después de la intervención.

Prozesua dokumentatzea.

Documentación del proceso.

Laborategi eta hemodialisi unitateetako eta horiei atxikitako sistema eta ekipoetako ohiko elementuak konpontzeko eta ordezteko prozesua: ordezkoak eskura izatea. Tresnak. Teknikari arduraduna. Momentu egokia. Sistemaren elikadura.

Proceso de reparación y sustitución de elementos típicos en unidades de laboratorio y hemodiálisis, así como de sus sistemas y equipos asociados: disponibilidad de repuesto. Herramientas. Técnico responsable. Momento adecuado. Alimentaciones del sistema.

Eskemak: elektrikoak, elektronikoak, pneumatikoak, hidraulikoak eta bestelakoak.

Esquemas: eléctricos, electrónicos, neumáticos, hidráulicos, entre otros.

Laborategi eta hemodialisiko sistemen eta ekipoen zerbitzu-eskuliburu ohikoak.

Manuales de servicio típicos de equipos y sistemas de laboratorio y hemodiálisis.

Elementuen bateragarritasuna.

Compatibilidad de elementos.

Laborategiko eta hemodialisiko sistemen eta ekipoen ohiko matxurak konpontzeko teknikak.

Técnicas de reparación de averías tipo en sistemas y equipos de laboratorio y hemodiálisis.

Laborategiko eta hemodialisiko ekipoak zerbitzuan jarri izanaren egiaztapenak.

Comprobaciones de puesta en servicio en equipos de laboratorio y hemodiálisis.

Interbentzioen segurtasuna eta kalitatea.

Seguridad y calidad en las intervenciones.

Hondakinak birziklatzea.

Reciclado de residuos.

Prozesua dokumentatzea.

Documentación del proceso.

Pertsonaren baldintzetara egokitzeko interesa.

Interés en la adaptación a las condiciones de la persona.

Zorrotz betetzea lan-protokoloak.

Rigor en el seguimiento de protocolos de trabajo.

Lantaldearekin koordinazioan eta lankidetzan aritzeko interesa.

Interés por coordinarse y colaborar con el equipo de trabajo.

9.– Arriskuen prebentzioa, segurtasuna eta ingurumen-babesa.

9.– Prevención de riesgos, seguridad y protección medioambiental.

Materialak, tresnak, makinak, erremintak eta garraiobideak manipulatzearen ondoriozko arriskuak eta arrisku-mailak zehaztea.

Determinación de los riesgos y el nivel de peligrosidad que supone la manipulación de los materiales, herramientas, útiles, máquinas y medios de transporte.

Eragiketa bakoitzean erabili behar diren segurtasun-elementuak identifikatzea.

Identificación de los elementos de seguridad a utilizar en cada operación.

Ingurumena kutsa dezaketen kutsadura-iturriak deskribatzea.

Descripción de las posibles fuentes de contaminación del entorno ambiental.

Segurtasun-araudia aplikatzea.

Aplicación de la normativa de seguridad.

Ingurumena kutsa dezaketen kutsadura-iturriak deskribatzea.

Descripción de las posibles fuentes de contaminación del entorno ambiental.

Sor daitezkeen hondakinen sailkapena.

Clasificación de los residuos generables.

Jasotako hondakinen gaineko dokumentazioa.

Documentación de la retirada de residuos.

Laborategi- eta hemodialisi-unitateen eta horiei atxikitako sistema eta ekipoen arriskuak: kutsatze biologikoa. Kargak edo esfortzuak. Mekanikoak edo elektrikoak. Kimikoak. Ingurumenekoak.

Riesgos en unidades de laboratorio y hemodiálisis, así como en los sistemas y equipos asociados: contagio biológico. Cargas o esfuerzos. Mecánicos o Eléctricos. Químicos. Ambientales.

Lanpostuen taldeak. Larrialdi-plana.

Grupos de puestos de trabajo. Plan de emergencia.

Instalazio elektrikoen, hidraulikoen eta pneumatikoen mantentze-lanak egitean lan-arriskuen prebentzioaren alorrean betetzekoak diren arau indarrekoak.

Normativa actual de prevención de riesgos laborales relativa al mantenimiento de instalaciones eléctricas, hidráulicas y neumáticas.

Lan-arriskuen prebentzioa instalazioak, sistemak eta ekipoak muntatzeko eta mantentzeko prozesuetan.

La prevención de riesgos laborales en los procesos de montaje y mantenimiento de instalaciones, sistemas y equipos.

Norbera babesteko ekipamendua: enpresariaren betebehar orokorra. Seinaleak erabiltzeko irizpideak. Prestakuntzaren eta informazioaren alorretako betebeharrak. Langileei kontsultatzea eta langileen parte-hartzea. Langileen betebeharrak. Norbera babesteko ekipoen motak.

Equipos de protección individual: obligación general del empresario. Criterios para el empleo de la señalización. Obligaciones en materia de formación e información. Consulta y participación de los trabajadores. Obligaciones de los trabajadores. Tipos de EPI.

Babes kolektiboa: betekizunak. Ordena eta garbitasuna instalazioetan eta ekipoetan.

Protección colectiva: requisitos. Orden y limpieza en instalaciones y equipos.

Materialak, erremintak eta, besteak beste, ebaketa eta konformazioko makinak manipulatzean gertatzen diren istripuen arrazoi ohikoenak.

Causas más frecuentes de accidentes en la manipulación de materiales, herramientas, máquinas de corte y conformado, entre otras.

Hondakinak kudeatzeko arauak: sortutako hondakinak sailkatzea, gaika biltzeko.

Normativa reguladora en gestión de residuos: clasificación de los residuos generados para su retirada selectiva.

Ingurumena babesteko araudia.

Normativa de protección ambiental.

Pertsonaren baldintzetara egokitzeko interesa.

Interés en la adaptación a las condiciones de la persona.

Zorrotz betetzea lan-protokoloak.

Rigor en el seguimiento de protocolos de trabajo.

Lantaldearekin koordinazioan eta lankidetzan aritzeko interesa.

Interés por coordinarse y colaborar con el equipo de trabajo.

7. lanbide-modulua: Errehabilitazio-sistemak eta proba funtzionalak

Módulo Profesional 7: Sistemas de rehabilitación y pruebas funcionales

Kodea: 1591

Código: 1591

Kurtsoa: 1

Curso: 1.º

Iraupena: 99 ordu

Duración: 99 horas

ECTS kredituetako baliokidetasuna: 6

Equivalencia en créditos ECTS: 6

A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak.

A) Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

1.– Instalazioak, sistemak eta ekipamenduak ezaugarritzen ditu, horien funtzionaltasuna identifikatuta eta ezaugarri teknikoak zehaztuta.

1.– Caracteriza las instalaciones, sistemas y equipos, identificando su funcionalidad y determinando sus características técnicas.

Ebaluazio-irizpideak:

Criterios de evaluación:

a) Diagnostikorako edo terapiarako ahalmenaren eta ezaugarri teknikoen arabera sailkatu ditu sistemak eta ekipoak.

a) Se han clasificado los sistemas y equipos según su capacidad de diagnóstico o terapia y características técnicas.

b) Sistema eta ekipo bakoitzak atzitu/sortutako seinale biomediko/fisiologiko nagusiak identifikatu ditu.

b) Se han identificado las principales señales biomédicas/fisiológicas capturadas/generadas por cada sistema y equipo.

c) Sistema eta ekipoen bloke funtzional nagusiak eta haien oinarrizko ezaugarri teknikoak identifikatu ditu.

c) Se han identificado los principales bloques funcionales de cada sistema y equipo y sus fundamentales características técnicas.

d) Sistemen eta ekipoen funtzionamendua ezaugarritzen duten kontrol, alarma eta botoi nagusiak identifikatu ditu.

d) Se han identificado los principales controles, alarmas y botones que caracterizan el funcionamiento de los sistemas y equipos.

e) Sistemak eta ekipoak muntatzeko behar izaten diren azpiegitura-beharrak identifikatu ditu.

e) Se han identificado las necesidades típicas de la infraestructura necesaria para el montaje de los sistemas y equipos.

f) Errehabilitazio-gelen eta proba funtzionaletarako kontsulten ezaugarri tekniko nagusiak zerrendatu ditu.

f) Se han relacionado las principales características técnicas de salas de rehabilitación y consultas de pruebas funcionales.

g) Instalazioen, sistemen eta ekipoen maneiuak eta horiekin egindako eragiketek dakarten arrisku nagusiak identifikatu ditu.

g) Se han identificado los principales riesgos a la hora de manejar u operar con la instalación, sistema o equipo.

2.– Instalatu beharreko sistemako ekipamenduak eta elementuak hartu ditu, aurretik ezarritako muntaketa-planean jasotakoak direla egiaztatuta.

2.– Recepciona los equipos y elementos del sistema a instalar, comprobando que son los indicados en el plan de montaje establecido.

Ebaluazio-irizpideak:

Criterios de evaluación:

a) Ekipoak ezarritako muntaketa-planaren arabera eta indarreko arauak betez hartzeko behar den dokumentazioa bildu du.

a) Se ha recopilado la documentación necesaria para la recepción de los equipos de acuerdo con el plan de montaje establecido y la normativa vigente.

b) Hartutako ekipo guztien ezaugarriak egiaztatu ditu eta behar bezala dabiltzala ziurtatu du.

b) Se han verificado las características y el perfecto estado de todos los equipos recibidos.

c) Egiaztatu du ekipo guztiek betetzen dutela osasun-produktuen gainean indarrean diren arauak (CE marka eta etiketatzea, besteak beste).

c) Se ha comprobado que todos los equipos cumplen con la normativa y reglamentación vigente en cuanto a productos sanitarios (marcado CE y etiquetado, entre otros).

d) Ekipoei dagokien dokumentazio guztia eskura dagoela egiaztatu du.

d) Se ha verificado la disponibilidad de toda la documentación asociada a los equipos.

e) Kontrol-zerrenda bete du, dagokion arduradunari eman dio, eta ikusitako intzidentzien berri eman du.

e) Se ha cumplimentado la lista de chequeo y se ha trasladado al correspondiente responsable, notificando las incidencias observadas.

f) Ekipoen eta osagarrien jatorria dokumentatu du (ikastetxearen jabetza, lagapena, dohaintza, erakusketa, entsegu klinikoa, besteak beste).

f) Se ha documentado la procedencia de los equipos y accesorios (propiedad del centro, cesión, donación, demostración, ensayo clínico, entre otros).

3.– Instalazioaren, sistemaren edo ekipamenduaren muntaketa hartuko dituen espazio fisikoa eta azpiegitura egiaztatzen ditu, muntaketa-planean jasotako prozedurak interpretatuta eta aplikatuta.

3.– Verifica el espacio físico y la infraestructura donde se va a realizar el montaje de la instalación, sistema o equipo, interpretando y aplicando los procedimientos establecidos en el plan de montaje.

Ebaluazio-irizpideak:

Criterios de evaluación:

a) Behar den azpiegitura egiaztatzeko eta prestatzen hasteko dokumentazioa bildu du.

a) Se ha recopilado la documentación necesaria para la verificación y pre-acondicionamiento de la infraestructura necesaria.

b) Planoetan identifikatu ditu elementuak eta espazioak, horien eraikuntza-ezaugarriak eta helburu duten erabilera.

b) Se ha identificado en los planos los distintos elementos y espacios, sus características constructivas y el uso al que se destina.

c) Instalatzekoa den sistema edo ekipoa muntatzeko eta behar bezala funtzionatzeko behar den azpiegitura egoera onean dagoela egiaztatu du.

c) Se ha verificado el adecuado estado de la infraestructura necesaria para el montaje y correcto funcionamiento del sistema o equipo a instalar.

d) Beharrezkoa izan denean, azpiegitura egokitzeko lanak egin ditu, muntaketa-planari jarraituta eta instalatzekoa den sistemaren edo ekipoaren eskakizunei erreparatuta.

d) Se han realizado operaciones para el acondicionado, en caso de ser necesario, de la infraestructura de acuerdo al plan de montaje y los requerimientos del sistema o equipo a instalar.

e) Azpiegitura aurre-egokitzeko makina eta erreminta egokiak erabili ditu.

e) Se han utilizado las máquinas y herramientas adecuadas para el pre-acondicionamiento de la infraestructura.

f) Seinale egokiak jarri ditu eremu fisikoan, eragiketak egin bitartean erabilpenik izan ez dezan.

f) Se ha señalizado adecuadamente el espacio físico para que no se utilice durante el periodo de duración de las intervenciones.

g) Ezarritako segurtasun- eta kalitate-arauak bete ditu.

g) Se han aplicado las medidas de seguridad y calidad establecidas.

4.– Instalazioak, sistemak eta ekipamenduak muntatzen eta desmuntatzen ditu, ezarritako muntaketa- edo desmuntaketa-plana betez.

4.– Realiza el montaje y desmontaje de instalaciones, sistemas y equipos, aplicando el plan de montaje o desmontaje establecido.

Ebaluazio-irizpideak:

Criterios de evaluación:

a) Muntaketa-faseak identifikatu ditu ezarritako planean, eta, lan horretan, aintzat hartu ditu fabrikatzailearen gomendioak eta indarreko araubidea.

a) Se han identificado las fases de montaje en el plan establecido, teniendo en cuenta las recomendaciones del fabricante y la normativa vigente.

b) Informazio eskuratu du planoetatik eta muntatu edo desmuntatu behar diren elementuen edo sistemen dokumentazio teknikotik.

b) Se ha obtenido información de los planos y de la documentación técnica referida a los elementos o sistemas que hay que montar o desmontar.

c) Ekipoak muntatzeko lanak egin ditu muntaketa-planak adierazitako lekuan eta dokumentazio teknikoak adierazitako moduan.

c) Se han realizado operaciones de montaje de los equipos en el lugar de ubicación de acuerdo al plan de montaje y a la documentación técnica.

d) Ezarritako prozedurak betez egin ditu desmuntatzeko lanak.

d) Se han realizado operaciones de desmontaje según los procedimientos establecidos.

e) Muntatzean eta desmuntatzean maizen gertatzen diren intzidentziak identifikatu ditu.

e) Se han identificado las incidencias más frecuentes que se pueden presentar en el montaje y en el desmontaje.

f) Muntaketa edo desmuntatzea amaitu ondoren, ekipoak eta elementuak konektatu ditu, eta, kalterik eragin gabe, multzo osoak funtzionatzen duela ziurtatu da.

f) Se han conectado los equipos y elementos después del montaje o desmontaje sin deterioro de los mismos, asegurando la funcionalidad del conjunto.

g) Seinale egokiak jarri ditu lan-eremu fisikoan, eta bitarteko egokiak erabili ditu eremu horrek, lanak egin bitartean, erabilpenik izan ez dezan.

g) Se ha señalizado adecuadamente el espacio físico de trabajo, empleando los medios apropiados para que no se emplee durante las intervenciones.

h) Berrerabil daitezkeen materialak, osagaiak eta osagarriak berreskuratu ditu, osasun-zentroaren hondakinak kudeatzeko planaren arabera.

h) Se han recuperado los materiales, componentes y accesorios susceptibles de ser reutilizados según el plan de gestión de residuos del centro sanitario.

i) Dokumentatu egin ditu muntatzean eta desmuntatzean gertatuta intzidentziak.

i) Se han documentado las posibles contingencias del montaje o desmontaje.

5.– Erabilera klinikoa egin aurretik, abian jarri ditu instalazioak, sistemak edo ekipamenduak, indarrean dagoen araudia eta fabrikatzailearen zehaztapenak beteta.

5.– Pone en marcha, de forma previa a su utilización clínica, instalaciones, sistemas y equipos, aplicando la normativa vigente y las especificaciones del fabricante.

Ebaluazio-irizpideak:

Criterios de evaluación:

a) Identifikatu egin ditu instalazioa, sistema edo ekipoan abiarazteko faseak, muntaketa-planean adieraziak.

a) Se han identificado las fases de puesta en marcha de la instalación, sistema o equipo reflejadas en el plan de montaje.

b) Muntaketa-planak, fabrikatzaileak eta indarreko araubideak adierazitako egiaztatze-ekipoak hautatu ditu.

b) Se han seleccionado los equipos de verificación marcados por el plan de montaje, el fabricante y la normativa vigente.

c) Sistemen eta ekipoen portaeran eragiten duten kontrol, alarma eta botoi nagusiak konfiguratu ditu.

c) Se han configurado los principales controles, alarmas y botones que determinan el comportamiento del sistema o equipo.

d) Egiaztatu du fabrikatzaileak adierazitako balioen artean daudela sistemaren edo ekipoaren parametroak eta alarmak.

d) Se ha verificado si los parámetros y alarmas del sistema o equipo se ajustan a los valores indicados por el fabricante.

e) Behar izan denean, fabrikatzaileak adierazitakoetara doitu ditu parametroen eta alarmen balioak.

e) Se ha procedido a ajustar los valores de los parámetros y alarmas a los indicados por el fabricante, en caso de ser necesario.

f) Sistemek eta ekipoek beren alderdi guztietan funtzionatzen dutela egiaztatu du.

f) Se ha comprobado el correcto funcionamiento del sistema o equipo en todas sus facetas.

g) Behar izan denean, doikuntzak egin ditu funtzionamenduan.

g) Se han realizado ajustes en el funcionamiento, en caso de ser necesarios.

h) Abiarazte-aktan dokumentatu du egiaztapenaren emaitza, eta arduradunari entregatu dio akta.

h) Se ha documentado el resultado de la verificación en la correspondiente acta de puesta en marcha y se ha entregado al responsable.

6.– Instalazioen, sistemen eta ekipamenduen prebentziozko mantentze-lanak egiten ditu, eta horretan, osasun-zentroko mantentze-lanak egiteko plana, fabrikatzailearen zehaztapenak eta indarrean dagoen araudia aplikatzen ditu.

6.– Realiza el mantenimiento preventivo de instalaciones, sistemas y equipos, aplicando el plan de mantenimiento del centro sanitario, las recomendaciones del fabricante y la normativa vigente.

Ebaluazio-irizpideak:

Criterios de evaluación:

a) Mantentze-lanen plangintzan jaso behar diren lanak identifikatu ditu.

a) Se han identificado las intervenciones a realizar en el plan de mantenimiento.

b) Mantentze prebentiboaren eragiketak zer elementutan egin behar diren identifikatu du.

b) Se han identificado los elementos sobre los que se deben realizar las operaciones de mantenimiento preventivo.

c) Ekipoaren itxura orokorrari begiratu dio, kolpeak, zikinkeria, herdoila edo bestelakoak ote dituen ikusteko.

c) Se ha comprobado el aspecto general del equipo, en cuanto a golpes, suciedad y corrosión, entre otros.

d) Elementuen konexioak egiaztatu ditu.

d) Se han verificado todas las conexiones de los diferentes elementos.

e) Segurtasun elektrikoaren analisia egin du ekipamendu mota horretarako.

e) Se ha realizado el análisis de seguridad eléctrica de este tipo de equipamiento.

f) Egiaztatu du fabrikatzaileak adierazitako balioen artean daudela sistemaren edo ekipoaren parametro eta alarma guztiak.

f) Se ha verificado la adecuación de todos los parámetros y alarmas del sistema o equipo a los valores indicados por el fabricante.

g) Garbitzeko, koipeztatzeko, lubrifikatzeko, lotura-elementuak doitzeko, filtroak eta bateriak aldatzeko eta bestelako lan ohikoak egin ditu.

g) Se han realizado operaciones típicas de limpieza, engrase y lubricación, ajuste de elementos de unión, cambio de filtros y baterías, entre otras.

h) Dagokion zerbitzu teknikora bideratu da egiaztapen-probak gainditu ez dituzten sistemen eta ekipoen konponketa.

h) Se ha derivado a reparación por el servicio técnico correspondiente el sistema o equipo que no ha superado las pruebas de verificación.

i) Txosten bidez dokumentatu du prozesuaren emaitza eta arduradunari entregatu dio.

i) Se ha documentado el resultado del proceso mediante el correspondiente informe y se ha entregado al responsable.

7.– Instalazio, sistema eta ekipamenduetan matxurak edo disfuntzioak diagnostikatzen ditu, intzidentziaren arrazoia identifikatuta eta norberaren edo besteren baliabideekin konpontzeko aukerak aztertuta.

7.– Diagnostica averías o disfunciones en instalaciones, sistemas y equipos, identificando el tipo de causa de la incidencia y la posibilidad de resolución por medios propios o ajenos.

Ebaluazio-irizpideak:

Criterios de evaluación:

a) Matxura-diagnosietan esku hartzeko prozedurak zehaztu eta bete ditu, fabrikatzailearen gomendioei begiratuta eta indarreko araubidea beteta.

a) Se han definido y aplicado procedimientos de intervención en la diagnosis de averías de acuerdo a las recomendaciones del fabricante y la normativa vigente.

b) Neurketak eta egiaztapenak egiteko ekipo egokiak hautatu ditu.

b) Se han seleccionado los apropiados equipos de medida y verificación.

c) Egindako neurketen bitartez eta instalazioen portaera behatuta egiaztatu ditu matxuren sintomak.

c) Se han verificado los síntomas de las averías a través de las medidas realizadas y la observación del comportamiento de las instalaciones.

d) Kontuan hartu du matxuren historia.

d) Se ha tenido en cuenta el histórico de averías.

e) Matxuratzeko arriskua duten puntuak ezagutu ditu.

e) Se han reconocido los puntos susceptibles de averías.

f) Matxuren zergatien eta ondorioen gaineko hipotesiak proposatu ditu.

f) Se han propuesto hipótesis de las causas y repercusión de averías.

g) Matxuraren jatorria aurkitu du.

g) Se ha localizado el origen de la avería.

h) Matxuraren nolakoa zehaztu du.

h) Se ha determinado el alcance de la avería.

i) Matxura edo disfuntzioa konpontzeko irtenbideak proposatu ditu, lan horiek nork egin behar dituen kontuan hartuta.

i) Se han propuesto soluciones para la resolución de la avería o disfunción, teniendo en cuenta quién debe hacer la intervención.

8.– Instalazioen, sistemen edo ekipamenduen matxurak konpontzen ditu, berariazko teknikak eta prozedurak aplikatuta, eta berriro ondo funtzionatzen dutela egiaztatuta.

8.– Repara averías en instalaciones, sistemas y equipos, aplicando técnicas y procedimientos específicos y comprobando la restitución del funcionamiento.

Ebaluazio-irizpideak:

Criterios de evaluación:

a) Konponketa-lanen plangintza egin du, fabrikatzailearen gomendioei begiratuta eta indarreko araubidea beteta.

a) Se han planificado las intervenciones de reparación de acuerdo a las recomendaciones del fabricante y la normativa vigente.

b) Ordeztu behar den elementua identifikatu da fabrikatzaileak emandako eskemetan (elektrikoak, elektronikoak, pneumatikoak, hidraulikoak eta bestelakoak).

b) Se ha identificado en los esquemas (eléctricos, electrónicos, neumáticos, hidráulicos, entre otros) suministrados por el fabricante el elemento a sustituir.

c) Behar diren erremintak eta lanabesak hautatu ditu.

c) Se han seleccionado las herramientas o útiles necesarios.

d) Ordeztu egin ditu matxura eragin duten mekanismoak, ekipoak, eroaleak eta bestelakoak.

d) Se han sustituido los mecanismos, equipos, conductores, entre otros, responsables de la avería.

e) Ordeztekoak diren elementuen bateragarritasuna egiaztatu du.

e) Se ha comprobado la compatibilidad de los elementos a sustituir.

f) Doikuntzak egin ditu esku hartutako ekipoetan eta elementuetan.

f) Se han realizado ajustes de los equipos y elementos intervenidos.

g) Esku-hartzeak egin ondoren, sistemek eta ekipoek funtzionatzen dutela egiaztatu du.

g) Se ha verificado la funcionalidad de los sistemas o equipos después de la intervención.

h) Txosten bidez dokumentatu du prozesuaren emaitza eta arduradunari entregatu dio.

h) Se ha documentado el resultado del proceso mediante el correspondiente informe y se ha entregado al responsable.

i) Osasun-zentroak ezarritako planaren arabera eta indarreko araubidea betez birziklatu ditu hondakinak.

i) Se han reciclado los residuos de acuerdo al plan establecido por el centro sanitario y la normativa vigente.

9.– Laneko arriskuen prebentzioari eta ingurumen-babesari buruzko arauak betetzen ditu, arriskuak eta horiei aurre hartzeko neurriak eta ekipoak identifikatuta.

9.– Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, identificando los riesgos asociados, las medidas y equipos para prevenirlos.

Ebaluazio-irizpideak:

Criterios de evaluación:

a) Materialak, erremintak, tresnak, makinak eta garraiobideak manipulatzearen ondoriozko arriskuak eta arriskugarritasun-maila identifikatu ditu.

a) Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad que supone la manipulación de los materiales, herramientas, útiles, máquinas y medios de transporte.

b) Segurtasun-arauak errespetatuz lan egin du makinekin eta erremintekin.

b) Se ha operado con máquinas y herramientas respetando las normas de seguridad.

c) Identifikatu du zergatik gertatu ohi diren istripuak materialak, erremintak eta, besteak beste, ebaketa eta konformazioko makinak manipulatzean.

c) Se han identificado las causas más frecuentes de accidentes en la manipulación de materiales, herramientas, máquinas de corte y conformado, entre otras.

d) Muntaketan eta mantentze-lanetan erabili behar diren babes indibidual eta kolektiboko ekipoak (oinetakoak, begien babesa, jantziak eta bestelakoak) eta segurtasun-elementuak (babesak, alarmak, larrialdietarako geldialdiak eta bestelakoak) ezagutu ditu.

d) Se han reconocido los elementos de seguridad (protecciones, alarmas, pasos de emergencia, entre otros), los equipos de protección individual y colectiva (calzado, protección ocular, indumentaria, entre otros) que se deben emplear en las distintas operaciones de montaje y mantenimiento.

e) Segurtasun-elementuen eta babes indibidual eta kolektiboko ekipoen erabilera zuzena identifikatu du.

e) Se ha identificado el uso correcto de los elementos de seguridad y de los equipos de protección individual y colectiva.

f) Materialen, erreminten eta makinen manipulazioa segurtasuneko eta norbera babesteko neurriekin lotu du.

f) Se ha relacionado la manipulación de materiales, herramientas y máquinas con las medidas de seguridad y protección personal requeridos.

g) Ingurumenaren poluzio-iturriak zein izan daitezkeen identifikatu du.

g) Se han identificado las posibles fuentes de contaminación del entorno ambiental.

h) Sortutako hondakinak sailkatu ditu, gaika biltzeko.

h) Se han clasificado los residuos generados para su retirada selectiva.

i) Arriskuei aurrea hartzeko lehen faktore gisa, instalazioen eta ekipoen ordena eta garbitasuna baloratu ditu.

i) Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y equipos como primer factor de prevención de riesgos.

B) Edukiak:

B) Contenidos:

1.– Instalazioen, sistemen eta ekipoen ezaugarri teknikoak eta operatiboak.

1.– Características técnicas y operativas de instalaciones, sistemas y equipos.

Dokumentazio teknikoa interpretatzea.

Interpretación de la documentación técnica.

Sistemen eta ekipoen sailkapena, diagnostikorako edo terapiarako ahalmenaren eta ezaugarri teknikoen araberakoa.

Clasificación de los sistemas y equipos según su capacidad de diagnóstico o terapia y características técnicas.

Sistema eta ekipo bakoitzak atzitu/sortutako seinale biomediko/fisiologiko nagusiak identifikatzea.

Identificación de las principales señales biomédicas/fisiológicas capturadas/generadas por cada sistema y equipo.

Sistemen eta ekipoen bloke funtzional nagusiak identifikatzea.

Identificación de los principales bloques funcionales de cada sistema y equipo.

Sistemen eta ekipoen funtzionamendua ezaugarritzen duten kontrol, alarma eta botoi nagusiak identifikatzea.

Identificación de los principales controles, alarmas y botones que caracterizan el funcionamiento de los sistemas y equipos.

Solairuan banatzeko plano bat marraztea.

Dibujar un plano de distribución en planta.

Instalazioen, sistemen eta ekipoen maneiuak eta horiekin egindako eragiketek dakarten arrisku nagusiak identifikatzea.

Identificación de los principales riesgos a la hora de manejar u operar con la instalación, sistema o equipo.

Instalazioen, sistemen eta ekipoen maneiuak eta horiekin egindako eragiketek dakarten arrisku nagusiak:

Principales riesgos a la hora de manejar u operar con la instalación, sistema o equipo:

– Mekanikoak (kolpeak, ebakiak, zapaltzeak, beste batzuk).

– Mecánicos (golpes, cortes, aplastamientos, otros).

– Elektrikoak (kontaktu zuzenak, zeharkakoak, eragingailuen programazioa, beste batzuk).

– Eléctricos (contactos directos, indirectos, programación de actuadores, otros).

– Pneumatiko-hidraulikoak (fluido-galerak: putzuak egitea olio hidraulikoarekin).

– Neumáticos-hidráulicos (pérdidas de fluido: charcos en caso de aceite hidráulico).

Errehabilitazioko eta proba funtzionaletarako gelen egitura eta ezaugarri teknikoak: pazienteak onartzeko eremua. Mediku-kontsultak. Box espezializatuak. Pazientearen erosotasuna. Arkitektura-oztoporik gabeko sarbidea. Tratamendu-ekipoen banaketa. Pasabideak.

Estructura y características técnicas de una sala de rehabilitación y pruebas funcionales: área de admisión de pacientes. Consultas médicas. Boxes especializados. Comodidad del paciente. Acceso libre de barreras arquitectónicas. Distribución de los equipos de tratamiento. Espacios de tránsito.

Banaketa elektrikoa: ospitaleen eta lehen mailako arretako zentroen argiztapena.

Distribución eléctrica: iluminación en hospitales y centros de atención primaria.

Errehabilitazioko eta proba funtzionaletarako ekipoen funtsezko blokeak, ezaugarri teknikoak eta funtzionamendua. Esfortzu-proben sistema.

Bloques fundamentales, características técnicas y funcionamiento de equipos de rehabilitación, pruebas funcionales. Sistema de pruebas de esfuerzo.

Elektronika: elikadura, sarrera eta irteerako periferikoak, kontrola.

Electrónica: alimentación, periféricos de entrada y salida, control.

Mekanika: pazientearen kokapena, eragingailuak.

Mecánica: ubicación del paciente, actuadores.

Protesiak eta horien automatizazioa: Larruazalaren eta muskuluen elkarrekiko lotura (myoelectric interfaces and peripheral nerve interfaces). Interkonexioa nerbio-sistema zentralarekin (interfaces with the CNS).

Prótesis y su automatización: Interconexión con piel y músculo (myoelectric interfaces and peripheral nerve interfaces). Interconexión con el sistema nervioso central (interfaces with the CNS).

Protesien motak. Materialak: goiko gorputz-adarreko protesia (ekintza-mekanismoa. Sailkapena). Beheko gorputz-adarreko protesia (ekintza-mekanismoa, sailkapena).

Tipos de prótesis. Materiales: prótesis de miembro superior (mecanismo de acción. Clasificación). Prótesis de miembro inferior (mecanismo de acción, clasificación).

IKTen erabilera errehabilitazioan.

El papel de las TIC en la rehabilitación.

Ingurumen-kontroleko sistema: ingurumen-kontrolaren printzipioak barne-eremuetan. Barne-eremuetako airea kontrolatzeko eta garbitzeko metodoak. Aireztapen orokorraren eta diluzio-aireztapenaren helburuak eta printzipioak. Aireztapen-irizpideak industria-izaerakoak ez diren eraikinetan. Berokuntzako eta aire girotuko sistemak. Airea barne-eremuetan, ionizazioa.

Sistemas de control ambiental: principios generales del control ambiental en interiores. Métodos de control y depuración del aire en interiores. Objetivos y principios de la ventilación general y de la ventilación de dilución. Criterios de ventilación para edificios no industriales. Sistemas de calefacción y aire acondicionado. El aire en interiores, ionización.

Pertsonaren baldintzetara egokitzeko interesa.

Interés en la adaptación a las condiciones de la persona.

Zorrotz betetzea lan-protokoloak.

Rigor en el seguimiento de protocolos de trabajo.

Lantaldearekin koordinazioan eta lankidetzan aritzeko interesa.

Interés por coordinarse y colaborar con el equipo de trabajo.

2.– Sistemen eta ekipoen harrera.

2.– Recepción de sistemas y equipos.

Harrera-dokumentazioaren zerrenda egitea.

Creación de un listado de la documentación de recepción.

Hartutako ekipo guztiak egoera hobezinean daudela egiaztatzea, eta, horri erreparatuta, ontzat emateko eranskin bat ala ikusitako akatsak adierazteko eranskin bat betetzea.

Verificación del perfecto estado de todos los equipos recibidos, con un anexo de visto bueno o defectos observados según sea el caso.

Sistemen eta ekipoen harrera.

Recepción de los diferentes sistemas y equipos.

Eskuratutako ekipoen dokumentazioa artxibatzea eta, besteak beste, CE marka eta etiketak egiaztatzea.

Archivo de la documentación de los equipos adquiridos y la verificación de marcado CE y etiquetado, entre otros.

Ekipoen eta osagarrien jatorriari dagokion dokumentazioa.

Documentado de la procedencia de los equipos y accesorios.

Ekipoak ezarritako muntaketa-planaren arabera eta indarreko arauak betez hartzeko behar diren dokumentuen zerrenda: fabrikatzailearen dokumentazioa. Osasun-zentroaren barnekoa.

Listado de la documentación necesaria para la recepción de los equipos de acuerdo con el plan de montaje establecido y la normativa vigente: documentación del fabricante. Interna del centro sanitario.

Errehabilitazioko eta proba funtzionaletarako ekipoen azpisistema eta elementu ohikoak. Elementu mekanikoak. Serboak eta robotak. Pazientea/erabiltzailea babesteko elementuak.

Subsistemas y elementos típicos en equipos de rehabilitación y pruebas funcionales. Elementos mecánicos. Servos y robots. Elementos de protección de paciente/usuario.

Etiketatzea eta informazio administratiboaren identifikazioa: fabrikatzailearen erantzukizuna. Zaintza-sistema (etiketatze desegokia).

Etiquetado e identificación de información administrativa: responsabilidad del fabricante. Sistema de vigilancia (inadecuación del etiquetado).

Errehabilitazio-geletako, proba funtzionalen kontsultetako eta horiei atxikitako sistema eta ekipoetako ziurtagiriak eta akreditazioak: kalitatea kudeatzeko sistemak.

Certificaciones y acreditaciones en salas de rehabilitación y consultas de pruebas funcionales, así como sus sistemas y equipos asociados: sistemas de gestión de calidad.

Errehabilitazioko eta proba funtzionaletarako ekipoen dokumentazio ohikoa.

Documentación típica en equipos de rehabilitación y pruebas funcionales.

Errehabilitazioko eta proba funtzionaletarako sistemen eta ekipoen entregatze-protokoloak.

Protocolos de entrega de sistemas y equipos de rehabilitación y pruebas funcionales.

Erradiodiagnostiko, erradioterapia eta irudi medikoko sistemak eskuratzeko aukerak: Jabetza. Dohaintza. Lagapena.

Opciones de adquisición de sistemas y equipos de radiodiagnóstico, radioterapia e imagen médica: Propiedad. Donación. Cesión.

Pertsonaren baldintzetara egokitzeko interesa.

Interés en la adaptación a las condiciones de la persona.

Zorrotz betetzea lan-protokoloak.

Rigor en el seguimiento de protocolos de trabajo.

Lantaldearekin koordinazioan eta lankidetzan aritzeko interesa.

Interés por coordinarse y colaborar con el equipo de trabajo.

3.– Espazio fisikoen eta azpiegituren egiaztapena.

3.– Verificación de espacios físicos e infraestructuras.

Behar den azpiegitura egiaztatzeko eta prestatzen hasteko dokumentazioa zehaztea.

Definición de la documentación necesaria para la verificación y pre-acondicionamiento de la infraestructura necesaria.

Planoak interpretatzea.

Interpretación de planos.

Instalatzekoa den sistema edo ekipoa muntatzeko eta behar bezala funtzionatzeko behar den azpiegituraren egoera deskribatzea.

Descripción del estado de la infraestructura necesaria para el montaje y correcto funcionamiento del sistema o equipo a instalar.

Azpiegitura aurre-egokitzeko zer makina eta erreminta behar diren erabakitzea.

Definición de las máquinas y herramientas adecuadas para el pre-acondicionamiento de la infraestructura.

Seinaleen tipologia egokia hautatzea, bai espazio fisikoaren erabilera mugatzeko, bai interbentzioek irauten duten bitartean espazio hori erabilia ez izateko.

Selección el tipo de señalización adecuada para limitar el uso del espacio físico y no se utilice durante el periodo de duración de las intervenciones.

Ezarritako kalitate- eta segurtasun-neurriak zehaztea.

Determinación de las medidas de seguridad y calidad establecidas.

Errehabilitazio-geletako eta proba funtzionaletako kontsulten plano ohikoak. Kontsultak. Boxak. Korridoreak. Harrera. Bainugelak. Ezintasunak dituztenentzat egokitzea.

Planos típicos de salas de rehabilitación y consultas de pruebas funcionales. Consultas. Boxes. Pasillos. Recepción. Cuartos de baño. Adaptación a minusválidos.

Errehabilitazio-geletako espazio eta azpiegitura ohikoak. Espazioak erabilera askotara egokitzea eta berrantolatzea. Aplikazio-gelak. Errehabilitazio-gelak.

Espacios e infraestructuras típicas en salas de rehabilitación. Versatilidad y reorganización de espacios. Salas de aplicación. Sala de rehabilitación.

Proba funtzionaletako gelen espazio eta azpiegitura ohikoak. Espazioak erabilera askotara egokitzea eta berrantolatzea.

Espacios e infraestructuras típicas en consultas de pruebas funcionales. Versatilidad y reorganización de espacios.

Instalazioak: mediku-eremua. Zinesiterapiako eremua. Elektroterapiako eremua. Masoterapiako eremua. Talde-tratamenduak. Igerilekua. Beste batzuk.

Instalaciones: área médica. Área cinesiterapia. Área electroterapia. Área masoterapia. Tratamientos en grupo. Piscina. Otros.

Errehabilitazioko eta proba funtzionaletarako sistema eta ekipoen espazio- eta azpiegitura-eskakizun bereziak: baldintza orokorrak. Solairu fisikoaren eta ekipamenduaren alorreko baldintzak. Pertsonal-baldintzak. Funtzionamendu-baldintzak.

Requerimientos especiales en cuanto a espacios e infraestructuras de sistemas y equipos de rehabilitación y pruebas funcionales: requisitos generales. Requisitos de planta física y equipamiento. Requisitos de personal. Requisitos de funcionamiento.

Azpiegituren muntaketa eta egokitzapena errehabilitazio-geletan eta proba funtzionaletako kontsultetan, ohiko sistema eta ekipoetarako.

Montaje y acondicionamiento de infraestructuras en salas de rehabilitación y consultas de pruebas funcionales para sistemas y equipos tipo.

Pertsonaren baldintzetara egokitzeko interesa.

Interés en la adaptación a las condiciones de la persona.

Zorrotz betetzea lan-protokoloak.

Rigor en el seguimiento de protocolos de trabajo.

Lantaldearekin koordinazioan eta lankidetzan aritzeko interesa.

Interés por coordinarse y colaborar con el equipo de trabajo.

4.– Instalazioen, sistemen eta ekipamenduen muntaketa eta desmuntaketa.

4.– Montaje y desmontaje de instalaciones, sistemas y equipos.

Muntatze-faseak identifikatzea.

Identificación de las fases de montaje.

Planoak interpretatzea.

Interpretación de planos.

Lan-eremua seinaleztatzea.

Señalización del espacio de trabajo.

Muntatzeko eta desmuntatzeko eragiketak egitea.

Realización de operaciones de montaje y desmontaje.

Sistemak eta ekipoak konektatzea.

Conexionado de los sistemas y equipos.

Prozesua dokumentatzea.

Documentación del proceso.

Errehabilitazioko eta proba funtzionaletarako sistema eta ekipo ohikoen enbalajea kentzeko protokoloak: harrera dokumentatzea. Enbalajea begiz ikuskatzea. Inprimatuta dauden jarraibideen arabera jokatzea eta irekitzea. Barrualdea begiz ikuskatzea eta babesak kentzea. Osagaiak ateratzea eta leku seguru batean uztea.

Protocolos de desembalaje para sistemas y equipos tipo de rehabilitación y pruebas funcionales: documentar la recepción. Inspección visual del embalaje. Posicionamiento y apertura según indicaciones impresas. Inspección visual del interior y retirada de protecciones. Extracción de componentes a una zona segura.

Errehabilitazioko eta proba funtzionaletarako instalazioak, sistemak eta ekipoak muntatzeko eta konektatzeko teknika ohikoak.

Técnicas de montaje y conexionado típicas en instalaciones, sistemas y equipos de rehabilitación y pruebas funcionales.

Errehabilitazioko eta proba funtzionaletarako instalazioak, sistemak eta ekipoak muntatzeko erabiltzen diren makina eta erreminta ohikoak.

Maquinaria y herramientas utilizadas típicamente en el montaje de instalaciones, sistemas y equipos de rehabilitación y pruebas funcionales.

Seinaleak muntatzeko edo desmuntatzeko prozesuan dauden errehabilitazioko eta proba funtzionaletarako instalazioetan eta sistemetan: seinalizazio motak laneko eremuan.

Señalización de instalaciones y sistemas de rehabilitación y pruebas funcionales en proceso de montaje o desmontaje: tipos de señalización en el lugar de trabajo.

Errehabilitazioko eta proba funtzionaletarako ekipoen material, osagai eta osagarri berrerabilgarriak: elektrodoak. Konexio-kablea. Elektrodoei eusteko banda. Krokodilo-pintzak. Zundak. Bonbilla infragorriak. Manta elektrikoak.

Materiales, componentes y accesorios reutilizables en equipos de rehabilitación y pruebas funcionales: electrodos. Cable de conexión. Banda de sujeción de electrodos. Pinzas de cocodrilo. Sondas. Bombillas infrarrojas. Mantas eléctricas.

Pertsonaren baldintzetara egokitzeko interesa.

Interés en la adaptación a las condiciones de la persona.

Zorrotz betetzea lan-protokoloak.

Rigor en el seguimiento de protocolos de trabajo.

Lantaldearekin koordinazioan eta lankidetzan aritzeko interesa.

Interés por coordinarse y colaborar con el equipo de trabajo.

5.– Instalazioak, sistemak eta ekipoak abiaraztea.

5.– Puesta en marcha de instalaciones, sistemas y equipos.

Eskuliburu teknikoen interpretazioa.

Interpretación de manuales técnicos.

Kontrol, alarma eta botoi nagusien konfigurazioa.

Configuración de los principales controles, alarmas y botones.

Funtzionamendu-doikuntzak egitea.

Realización de ajustes de funcionamiento.

Sistemak edo ekipoak zuzen funtzionatzen duela egiaztatzea.

Comprobación del correcto funcionamiento del sistema o equipo.

Abiarazte-akta betetzea.

Cumplimentación del acta de puesta en marcha.

Errehabilitazio-gelak, proba funtzionaleko kontsultak eta horiei atxikitako ekipoak abiarazteko protokolo ohikoak.

Protocolos típicos de puesta en marcha en salas de rehabilitación y consultas de pruebas funcionales, así como en sus equipos asociados.

Egiaztatze-ekipoak. Kalibratzea. Doikuntza: egiaztatu beharreko osagaiak eta parametroak. Neurgailuak.

Equipos de comprobación. Calibrado. Ajuste: componentes y parámetros a comprobar. Aparatos de medición.

Errehabilitazio-gelen, proba funtzionaletako kontsulten eta horiei atxikitako sistema eta ekipoen parametro bereizgarriak: neurketak.

Parámetros característicos en instalaciones de salas de rehabilitación y consultas de pruebas funcionales, así como en sus sistemas y equipos asociados: mediciones.

Errehabilitazioko eta proba funtzionaletarako sistema eta ekipoetako kontrolak, botoiak eta alarmak: konfigurazioa.

Controles, botones y alarmas en sistemas y equipos de rehabilitación y pruebas funcionales: configuración.

Errehabilitazioko eta proba funtzionaletarako sistema eta ekipoetako segurtasun elektrikoa: CE marka eta beste batzuk egiaztatzea. Konexioen egiaztapena. Parametroak (tentsioak, isolamenduak, beste batzuk).

Seguridad eléctrica en sistemas y equipos de rehabilitación y pruebas funcionales: verificado del marcado CE y otros. Comprobación de conexiones. Parámetros (tensiones, aislamientos, otros).

Emaitzak dokumentatzea.

Documentación de resultados.

Pertsonaren baldintzetara egokitzeko interesa.

Interés en la adaptación a las condiciones de la persona.

Zorrotz betetzea lan-protokoloak.

Rigor en el seguimiento de protocolos de trabajo.

Lantaldearekin koordinazioan eta lankidetzan aritzeko interesa.

Interés por coordinarse y colaborar con el equipo de trabajo.

6.– Instalazioen, sistemen eta ekipoen prebentziozko mantentze-lanak.

6.– Mantenimiento preventivo de instalaciones, sistemas y equipos.

Errehabilitazioko eta proba funtzionaletarako sistemen eta ekipoen prebentziozko mantentze-lanak egiteko plangintza bat interpretatzea.

Interpretación del plan de mantenimiento preventivo para sistemas y equipos de rehabilitación y pruebas funcionales.

Mantentze-lanen plangintzan egin behar diren lanak zehaztea.

Determinación de las intervenciones a realizar en el plan de mantenimiento.

Prebentziozko mantentze-lanak zer elementutan egin behar diren identifikatzea.

Identificación de los elementos sobre los que realizar las operaciones de mantenimiento.

Ekipoaren itxura orokorra egiaztatzea.

Comprobación del aspecto general del equipo.

Sistemaren edo ekipoaren parametroak eta alarmak egiaztatzea.

Verificación de los parámetros y alarmas del sistema o equipo.

Garbitzeko, koipeztatzeko eta lubrifikatzeko eragiketak egitea.

Realización de operaciones de limpieza, engrase y lubricación.

Txosten baten bidez dokumentatzea prozesua.

Documentado del proceso mediante un informe.

Prebentziozko mantentze-lanen plangintza errehabilitazioko eta proba funtzionaletarako sistema eta ekipoetarako: elementuak, maiztasuna, erabili behar diren erremintak, langileen maila teknikoa, fabrikatzailearen gomendioak. Mantentze-lanen prozesuaren dokumentazioa eta txostena. Erregistroak. Auditoria.

Plan de mantenimiento preventivo para sistemas y equipos de rehabilitación y pruebas funcionales: elementos, frecuencia, herramientas a usar, nivel técnico del personal, recomendaciones del fabricante. Documentación del proceso e informe de mantenimiento. Registros. Auditoría.

Prebentziozko mantentze-lan ohikoak errehabilitazio-geletan, proba funtzionaletako kontsultetan eta horiei atxikitako sistema eta ekipoetan.

Intervenciones típicas de mantenimiento preventivo en salas de rehabilitación y consultas de pruebas funcionales, así como en los sistemas y equipos asociados.

Begiez ikuskatzeko proba ohikoak errehabilitazioko eta proba funtzionaletarako sistema eta ekipoetan: kolpeak, zikinkeria, korrosioa, katigatzeak, ihesak, isolamendu-kalteak eta bestelakoak.

Pruebas típicas de inspección visual en sistemas y equipos de rehabilitación y pruebas funcionales: golpes, suciedad, corrosión enclavamientos, fugas, daños de aislamiento, otros.

Errehabilitazioko eta proba funtzionaletarako sistemen eta ekipoen funtzionamenduko eta funtzionalitateko proba eta neurketa ohikoak.

Pruebas y medidas típicas de funcionamiento y funcionalidad en sistemas y equipos de rehabilitación y pruebas funcionales.

Segurtasuna mantentze-lanetan: seinaleztatzea. NBE. Tresnak.

Seguridad en el mantenimiento: señalización. EPI. Herramientas.

Mantentze-lanen prozesuaren dokumentazioa: egindako lanak. Kontsumitutako ordezko piezak. Tresnak. Teknikari arduraduna. Dokumentazioa artxibatzea.

Documentación del proceso e informe de mantenimiento: tareas realizadas. Repuestos consumidos. Herramientas. Técnico responsable. Archivo de documentación.

Mantentze-lanen prozesuaren gaineko erantzukizuna: mantentze-lanen burua (lanen banaketa, lehentasunak). Teknikariak (gauzapena). Abisuen eta erantzunen erregistroa. Ekipoen inbentarioa. Baliabide teknikoak. Lege-aldaketen jakinarazpena. Aseguru-polizak.

Responsabilidad asociada al proceso de mantenimiento: jefa o jefe de mantenimiento (distribución de tareas, prioridades). Técnicas o técnicos (realización). Registro de avisos y respuestas. Inventario de equipos. Medios técnicos. Notificación de cambios legislativos. Pólizas de seguros.

Pertsonaren baldintzetara egokitzeko interesa.

Interés en la adaptación a las condiciones de la persona.

Zorrotz betetzea lan-protokoloak.

Rigor en el seguimiento de protocolos de trabajo.

Lantaldearekin koordinazioan eta lankidetzan aritzeko interesa.

Interés por coordinarse y colaborar con el equipo de trabajo.

7.– Instalazio, sistema eta ekipoen matxurak diagnostikatzea.

7.– Diagnosis de averías en instalaciones, sistemas y equipos.

Anomalia edo matxura deskribatzea.

Descripción de la anomalía o avería.

Matxuren historia aztertzea.

Análisis del histórico de averías.

Dokumentazio teknikoa interpretatzea.

Interpretación de documentación técnica.

Neurtzeko eta egiaztatzeko ekipoak hautatzea.

Selección de los equipos de medida y verificación.

Balioak neurtzea eta instalazioen funtzionamendua behatzea.

Medición de valores y observación del comportamiento de las instalaciones.

Matxuraren jatorria aurkitzea.

Localización del origen de la avería.

Matxuraren garrantzia zehaztea.

Determinación del alcance de la avería.

Matxura edo disfuntzioa konpontzeko izan daitezkeen irtenbideak proposatzea.

Propuesta de posibles soluciones para la resolución de la avería o disfunción.

Errehabilitazio-geletan, proba funtzionaletako kontsultetan eta horiei atxikitako sistemetan eta ekipoetan matxurak sor ditzaketen elementuak eta sistemak (sakagailuak, etengailuak, potentziometroak). Konexio mugigarriak. Kableak. Elektrodoak. Berokuntza-erresistentziak. Eragingailu mekaniko, pneumatiko eta hidraulikoak. Junturak.

Elementos y sistemas susceptibles de producir averías en salas de rehabilitación y consultas de pruebas funcionales, así como en los sistemas y equipos asociados: mandos (pulsadores, interruptores, potenciómetros). Conexiones amovibles. Cables. Electrodos. Resistencias de caldeo. Accionamientos mecánicos, neumáticos e hidráulicos. Juntas.

Errehabilitazioko eta proba funtzionaletarako sistemetan eta ekipoetan matxurak diagnostikatzeko teknikak: eskuzko eragintza mekanikoa. Konexioak berrikustea. Aginteak egiaztatzea. Ihesak aurkitzea.

Técnicas de diagnóstico de averías en sistemas y equipos de rehabilitación y pruebas funcionales: accionamiento mecánico manual. Revisión de conexiones. Comprobación de mandos. Localización de fugas.

Errehabilitazioko eta proba funtzionaletarako sistemetan eta ekipoetan disfuntzioak eta matxurak kontrolatzeko neurketa ohikoak: elikadura-tentsioak eta tentsioak osagaietan. Osagaien parametroak aldatzea, eraginean jarriz. Presioak.

Mediciones típicas de control de disfunciones y averías en sistemas y equipos de rehabilitación y pruebas funcionales: tensiones de alimentación y en componentes. Variación de parámetros de componentes con su accionamiento. Presiones.

Matxuren historia. Berrikuspena.

Histórico de averías. Revisión.

Errehabilitazio-geletako eta proba funtzionalen kontsuletako instalazioen, sistemen eta ekipoen bermea eta horiei lotutako kontratu motak. Kontratuaren xedea. Aplikazio-esparrua. Esleipendunaren egitekoak. Zainketa-lanak egitea. Materialen eta ordezkoen kudeaketa. Baliabide teknikoak. Lanak garatzea. Lan-harremanak. Kontrola eta ikuskapena. Lizitazioa.

Garantía y tipología de contratos asociados a instalaciones, sistemas y equipos presentes en salas de rehabilitación y consultas de pruebas funcionales. Objeto del contrato. Ámbito de aplicación. Funciones del adjudicatario. Desarrollo de las operaciones de mantenimiento. Gestión de materiales y repuestos. Medios técnicos. Desarrollo de trabajos. Relaciones laborales. Control e inspección. Licitación.

Pertsonaren baldintzetara egokitzeko interesa.

Interés en la adaptación a las condiciones de la persona.

Zorrotz betetzea lan-protokoloak.

Rigor en el seguimiento de protocolos de trabajo.

Lantaldearekin koordinazioan eta lankidetzan aritzeko interesa.

Interés por coordinarse y colaborar con el equipo de trabajo.

8.– Instalazio, sistema eta ekipoen matxurak konpontzea.

8.– Reparación de averías en instalaciones, sistemas y equipos.

Eskemak interpretatzea.

Interpretación de esquemas.

Konponketa-lanen plangintza egitea, fabrikatzailearen gomendioei begiratuta eta indarreko araubidea beteta.

Planificación de las intervenciones de reparación de acuerdo a las recomendaciones del fabricante y la normativa vigente.

Zer tresna edo erreminta behar diren erabakitzea.

Determinación de las herramientas o útiles necesarios.

Matxurak eragin ditzaketen mekanismoak, ekipoak eta eroaleak desmuntatzea eta muntatzea.

Desmontaje y montaje de los mecanismos, equipos, conductores, susceptibles de provocar averías.

Ordeztu behar diren elementuen bateragarritasuna egiaztatzea.

Comprobación de la compatibilidad de los elementos a sustituir.

Esku hartutako ekipoak eta elementuak doitzea.

Realización de los ajustes de los equipos y elementos intervenidos.

Esku-hartzeak egin ondoren, sistemek eta ekipoek funtzionatzen dutela egiaztatzea.

Verificación de la funcionalidad de los sistemas o equipos después de la intervención.

Prozesua dokumentatzea.

Documentación del proceso.

Errehabilitazio-geletako, proba funtzionalen kontsultetako eta horiei atxikitako sistema eta ekipoetako ohiko elementuak konpontzeko eta ordezteko prozesua: ordezkoak eskura izatea. Tresnak. Teknikari arduraduna. Momentu egokia. Sistemaren elikadura. Hustuketa hidraulikoa.

Proceso de reparación y sustitución de elementos típicos en salas de rehabilitación y consultas de pruebas funcionales, así como de sus sistemas y equipos asociados: disponibilidad de repuesto. Herramientas. Técnico responsable. Momento adecuado. Alimentaciones del sistema. Vaciado hidráulico.

Errehabilitazioko eta proba funtzionaletarako sistemen eta ekipoen zerbitzu-eskuliburu ohikoak.

Manuales de servicio típicos de sistemas y equipos de rehabilitación y pruebas funcionales.

Eskemak: elektrikoak, elektronikoak, pneumatikoak, hidraulikoak eta bestelakoak.

Esquemas: eléctricos, electrónicos, neumáticos, hidráulicos, entre otros.

Elementuen bateragarritasuna.

Compatibilidad de elementos.

Errehabilitazioko eta proba funtzionaletarako sistemen eta ekipoen ohiko matxurak konpontzeko teknikak.

Técnicas de reparación de averías tipo en sistemas y equipos de rehabilitación y pruebas funcionales.

Errehabilitazioko eta proba funtzionaletarako ekipoak zerbitzuan jarri izanaren egiaztapenak.

Comprobaciones de puesta en servicio en equipos de rehabilitación y pruebas funcionales.

Interbentzioen segurtasuna eta kalitatea.

Seguridad y calidad en las intervenciones.

Hondakinak birziklatzea.

Reciclado de residuos.

Prozesua dokumentatzea.

Documentación del proceso.

Pertsonaren baldintzetara egokitzeko interesa.

Interés en la adaptación a las condiciones de la persona.

Zorrotz betetzea lan-protokoloak.

Rigor en el seguimiento de protocolos de trabajo.

Lantaldearekin koordinazioan eta lankidetzan aritzeko interesa.

Interés por coordinarse y colaborar con el equipo de trabajo.

9.– Arriskuen prebentzioa, segurtasuna eta ingurumen-babesa.

9.– Prevención de riesgos, seguridad y protección medioambiental.

Materialak, tresnak, makinak, erremintak eta garraiobideak manipulatzearen ondoriozko arriskuak eta arrisku-mailak zehaztea.

Determinación de los riesgos y el nivel de peligrosidad que supone la manipulación de los materiales, herramientas, útiles, máquinas y medios de transporte.

Eragiketa bakoitzean erabili behar diren segurtasun-elementuak identifikatzea.

Identificación de los elementos de seguridad a utilizar en cada operación.

Segurtasun-araudia aplikatzea.

Aplicación de la normativa de seguridad.

Ingurumena kutsa dezaketen kutsadura-iturriak deskribatzea.

Descripción de las posibles fuentes de contaminación del entorno ambiental.

Sor daitezkeen hondakinen sailkapena.

Clasificación de los residuos generables.

Jasotako hondakinen gaineko dokumentazioa.

Documentación de la retirada de residuos.

Arriskuak errehabilitazio-geletan, proba funtzionalen kontsultetan eta horiei atxikitako sistema eta ekipoetan: altzari orokorrak. Altzari klinikoak. Tresna eta gailu sanitarioak. Material suntsikorra. Beste batzuk.

Riesgos en salas de rehabilitación y consultas de pruebas funcionales, así como en los sistemas y equipos asociados: mobiliario general. Mobiliario clínico. Instrumental y dispositivos sanitarios. Material fungible. Otros.

Materialak, erremintak eta, besteak beste, ebaketa eta konformazioko makinak manipulatzean gertatzen diren istripuen arrazoi ohikoenak.

Causas más frecuentes de accidentes en la manipulación de materiales, herramientas, máquinas de corte y conformado, entre otras.

Instalazio elektrikoen, hidraulikoen eta pneumatikoen mantentze-lanak egitean, lan-arriskuen prebentzioaren alorrean betetzekoak diren arau indarrekoak.

Normativa actual sobre prevención de riesgos laborales relativa al mantenimiento de instalaciones eléctricas, hidráulicas y neumáticas.

Lan-arriskuen prebentzioa instalazioak, sistemak eta ekipoak muntatzeko eta mantentzeko prozesuetan.

La prevención de riesgos laborales en los procesos de montaje y mantenimiento de instalaciones, sistemas y equipos.

Norbera babesteko ekipamendua: enpresariaren betebehar orokorra. Seinaleak erabiltzeko irizpideak. Prestakuntzaren eta informazioaren alorretako betebeharrak. Langileei kontsultatzea eta langileen parte-hartzea. Langileen betebeharrak. Norbera babesteko ekipoen motak.

Equipos de protección individual: obligación general del empresario. Criterios para el empleo de la señalización. Obligaciones en materia de formación e información. Consulta y participación de los trabajadores. Obligaciones de los trabajadores. Tipos de EPI.

Babes kolektiboa. Baldintzak. Ordena eta garbitasuna instalazioetan eta ekipoetan.

La protección colectiva. Requisitos. Orden y limpieza en instalaciones y equipos.

Hondakinen kudeaketaren araudia. Sortutako hondakinak sailkatzea, gaika biltzeko.

Normativa reguladora en gestión de residuos. Clasificación de los residuos generados para su retirada selectiva.

Ingurumena babesteko araudia.

Normativa de protección ambiental.

Pertsonaren baldintzetara egokitzeko interesa.

Interés en la adaptación a las condiciones de la persona.

Zorrotz betetzea lan-protokoloak.

Rigor en el seguimiento de protocolos de trabajo.

Lantaldearekin koordinazioan eta lankidetzan aritzeko interesa.

Interés por coordinarse y colaborar con el equipo de trabajo.

8. lanbide-modulua: Osasun-teknologia, eremu klinikoan

Módulo Profesional 8: Tecnología sanitaria en el ámbito clínico

Kodea: 1592

Código: 1592

Kurtsoa: 1

Curso: 1.º

Iraupena: 99 ordu

Duración: 99 horas

ECTS kredituetako baliokidetasuna: 4

Equivalencia en créditos ECTS: 4

A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak.

A) Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

1.– Giza organismoaren sistemak ezagutzen ditu, eta haien egiturak, funtzionalitatea, funtzionamendua, kokapena seinale fisiologikoak deskribatzen ditu.

1.– Reconoce los sistemas del organismo humano, describiendo sus estructuras, funcionalidad, funcionamiento, localización y señales generadas a nivel fisiológico.

Ebaluazio-irizpideak:

Criterios de evaluación:

a) Nerbio-sistemaren oinarri anatomiko eta fisiologikoak eta haren patologia nagusiak zehaztu ditu.

a) Se han detallado las bases anatomofisiológicas y principales patologías del sistema nervioso.

b) Digestio-aparatuaren oinarri anatomiko eta fisiologikoak eta haren patologia nagusiak deskribatu ditu.

b) Se han descrito las bases anatomofisiológicas y principales patologías del aparato digestivo.

c) Lokomozio-aparatuaren oinarri anatomiko eta fisiologikoak eta haren patologia nagusiak deskribatu ditu.

c) Se ha descrito las bases anatomofisiológicas y principales patologías del aparato locomotor.

d) Zirkulazio-aparatuaren oinarri anatomiko eta fisiologikoak eta haren patologia nagusiak deskribatu ditu.

d) Se han descrito las bases anatomofisiológicas y principales patologías del aparato circulatorio.

e) Arnas aparatuaren oinarri anatomiko eta fisiologikoak eta haren patologia nagusiak zehaztu ditu.

e) Se han definido las características anatomofisiológicas y principales patologías del aparato respiratorio.

f) Giltzurruneko eta genitaletako sistemen oinarri anatomiko eta fisiologikoak eta haien patologia nagusiak zehaztu ditu.

f) Se han descrito las bases anatomofisiológicas y principales patologías de los sistemas renal y genital.

g) Sistema endokrinoaren oinarri anatomiko eta fisiologikoak eta haren patologia nagusiak deskribatu ditu.

g) Se han descrito las bases anatomofisiológicas y principales patologías del sistema endocrino.

h) Immunitate-sistemaren oinarri anatomiko eta fisiologikoak zehaztu ditu.

h) Se han detallado las bases anatomofisiológicas y principales patologías del sistema inmunitario.

2.– Ospitalearen antolamenduaren barruan, zerbitzu klinikoak eta, horietako bakoitzean, ezargarriak ez diren osasun-produktu aktiboak kokatzen ditu eta Espainiako osasun-sistemaren egitura deskribatzen du.

2.– Localiza los servicios clínicos dentro de la organización hospitalaria así como los productos sanitarios activos no implantables (PSANI) en cada uno de ellos, describiendo la estructura del sistema sanitario español.

Ebaluazio-irizpideak:

Criterios de evaluación:

a) Espainiako osasun-sistema nazionalaren egitura, kudeaketa eta lege-esparrua deskribatu ditu.

a) Se ha descrito la estructura, gestión y marco legal del sistema nacional de salud (SNS) español.

b) Ezargarriak ez diren osasun-produktu aktiboak identifikatu eta sailkatu ditu.

b) Se han identificado y clasificado los PSANI.

c) Osasun-teknologiako instalazio, sistema eta ekipo nagusien bloke handiak zehaztu ditu.

c) Se ha definido en grandes bloques las principales instalaciones, sistemas y equipos de tecnología sanitaria.

d) Indarreko arauak eta horien garapen orokorra deskribatu ditu, osasun-teknologiaren alorrean.

d) Se ha descrito la normativa vigente y su desarrollo, en general, relacionada con la tecnología sanitaria.

e) Osasun-zentroetan izaten diren zerbitzu klinikoak, asistentzialak eta administratiboak kokatu ditu.

e) Se han ubicado los distintos servicios clínicos/asistenciales y administrativos presentes en un centro sanitario.

f) Zerbitzuen ezaugarri nagusiak zehaztu ditu.

f) Se han definido las características principales de los distintos servicios.

g) Elektromedikuntza klinikoaren esparruko laguntza teknikoaren baldintzak aztertu ditu.

g) Se han analizado los requisitos de la asistencia técnica en el ámbito de la electromedicina clínica.

3.– Ospitale edo osasun-erakunde baten elektromedikuntza klinikoko zerbitzua eta zerbitzu horrek laguntza teknikoko zerbitzuekin duen harremana ezaugarritzen du, eta aitortzen du zer-nolako garrantzia eta eragina duen harreman hori egokitasunez kudeatzeak.

3.– Caracteriza el servicio de electromedicina clínica de una institución hospitalaria/sanitaria y su relación con servicios de asistencia técnica, reconociendo la importancia y repercusión de su adecuada gestión.

Ebaluazio-irizpideak:

Criterios de evaluación:

a) Elektromedikuntza klinikoko zerbitzuen egitura organikoa eta berezko funtzioak identifikatu ditu.

a) Se han identificado la estructura organizativa y las funciones propias de un servicio de electromedicina clínica.

b) Ospitaleetan eta osasun-erakundeetan dauden elektromedikuntza kliniko zerbitzuen antolamendu-ereduen ezaugarriak konparatu ditu.

b) Se han comparado las características de los distintos modelos organizativos de servicios de electromedicina clínica existentes en instituciones hospitalarias/sanitarias.

c) Elektromedikuntza klinikoko zerbitzuen kudeaketa-alderdi nagusiak deskribatu ditu.

c) Se ha descrito los principales aspectos relacionados con la gestión de un servicio de electromedicina clínica.

d) Elektromedikuntza klinikoko zerbitzu baten eta zerbitzu teknikoak hornitzen dituzten enpresen arteko harremana identifikatu da.

d) Se ha identificado la relación de un servicio de electromedicina clínica con las empresas proveedoras de servicios técnicos.

e) Elektromedikuntza klinikoko zerbitzu batek ematen dituen zerbitzuen zorroaren garrantzia balioetsi du.

e) Se ha valorado la importancia de la cartera de servicios prestado por un servicio de electromedicina clínica.

f) Ezargarriak ez diren osasun-produktu aktiboek ingurune sanitarioetan egoki erabiltzearen eta mantentzearen premia identifikatu du.

f) Se ha identificado la necesidad del correcto mantenimiento y uso de los PSANI en un entorno sanitario.

4.– Komunikazio-teknikak erabiltzen ditu eta horien ezaugarriak eta aukerak aztertzen ditu ingurune klinikoan.

4.– Aplica técnicas de comunicación, analizando las características y posibilidades de las mismas en un entorno clínico.

Ebaluazio-irizpideak:

Criterios de evaluación:

a) Komunikazio-teknikak eta horien abantailak eta mugak identifikatu ditu.

a) Se han identificado las diferentes técnicas de comunicación, sus ventajas y limitaciones.

b) Ingurune kliniko/asistentzialetan izan daitezkeen komunikazio-kanalen ezaugarriak deskribatu ditu.

b) Se han descrito las características de los posibles canales de comunicación en un entorno clínico/asistencial.

c) Arreta egokiaren parametroak zehaztu ditu, erabilitako komunikazio-kanalaren arabera.

c) Se han definido los parámetros que caracterizan la atención adecuada en función del canal de comunicación utilizado.

d) Komunikazio-kanal bakoitzean gehien erabiltzen diren komunikazio-teknikak deskribatu ditu.

d) Se han descrito las técnicas más utilizadas de comunicación según los diferentes canales de comunicación.

e) Komunikazioaren gertatzen diren errore ohikoenak identifikatu ditu.

e) Se han identificado los errores más habituales en la comunicación.

f) Informazioa ematean eta jasotzean argitasuna eta zehaztasuna kontrolatzeko parametroak hautatu ditu.

f) Se ha definido los parámetros para controlar la claridad y precisión en la transmisión y recepción de la información.

g) Komunikazio presentzialean eta ez presentzialean hitzik gabeko hizkuntzak duen garrantzia balioetsi du.

g) Se ha valorado la importancia del lenguaje no verbal en la comunicación presencial.

h) Egoerara moldatu ditu jarrera eta terminologia.

h) Se ha adaptado la actitud y la terminología a la situación.

i) Komunikazioaren oinarrizko elementuak identifikatu ditu.

i) Se ha identificado los elementos fundamentales en la comunicación.

5.– Pazientearen inguruneak osasun-zentroan dituen arrisku nagusiak ezagutzen ditu, eta horien ezaugarriak eta ondorioak deskribatzen ditu.

5.– Reconoce los principales riesgos del entorno del paciente en un centro sanitario, describiendo sus características y la repercusión de los mismos.

Ebaluazio-irizpideak:

Criterios de evaluación:

a) Pazientearen inguruneko arrisku nagusiak zerrendatu ditu, hala nola elektrikoak, kimikoak eta erradiazio ionizatzaileetatik eratorriak.

a) Se han relacionado los principales riesgos en el entorno de la o del paciente, eléctricos, químicos y procedentes de radiaciones ionizantes, entre otros.

b) Elektromedikuntza klinikoko sistemen eta osasun-zentroaren beraren komunikazio-sistemen edo hari atxikitako sistemen arteko interferentzia elektromagnetikoen ondoriozko arazoak deskribatu ditu.

b) Se han descrito los problemas derivados de interferencias electromagnéticas entre sistemas de electromedicina clínica y sistemas de comunicaciones asociadas o inherentes del centro asistencial.

c) Osasun- edo laguntza-zentroan sortutako hondakin biologiko toxikoen kudeaketak dakartzan arriskuak eta horien gaineko protokoloak zerrendatu ditu.

c) Se han relacionado los principales riesgos y protocolos asociados a la gestión de residuos biológicos tóxicos generados en el centro sanitario/asistencial.

d) Ezargarriak ez diren osasun-produktu aktiboek dakartzaten arriskuen kudeaketa arautzen duten indarreko legeetako eta arauetako protokoloak identifikatu ditu.

d) Se ha identificado los protocolos derivados de la legislación y normativa vigente que regula la gestión de riesgos de PSANI.

e) Agintari eskudunek osasun-larrialdietarako teknikari eta osasun-langileentzat zehaztu dituzten jarduera-protokolo nagusiak deskribatu ditu.

e) Se han descrito los principales protocolos de actuación definidos por la autoridad competente para personal técnico y sanitario en el caso de emergencia sanitaria.

f) Alor klinikoko, asistentzialeko eta kudeaketako langileek elektromedikuntza klinikoko teknikari baten gainean duten ikuspegia deskribatu du, eta alderantziz.

f) Se ha descrito la visión del personal clínico/asistencial y de gestión, sobre un técnico de electromedicina clínica y viceversa.

g) Bete egin dira osasun- edo laguntza-zentroak etika klinikoaren edo asistentzialaren alorrean eta konfidentzialtasunaren esparruan dituen printzipioak.

g) Se han respetado los principios de ética clínica/asistencial y confidencialidad del centro sanitario/asistencial.

6.– Osasun-alorreko informazio-sistema bat sortzeko prozesuan behar diren osagaien ezaugarriak zehazten ditu eta osasun-jardueren gako faktoreekin lotzen ditu.

6.– Caracteriza los diferentes elementos que intervienen en el proceso de creación de un sistema de información sanitario (SIS), relacionándolos con los factores clave de la actividad sanitaria/asistencial.

Ebaluazio-irizpideak:

Criterios de evaluación:

a) Osasun- eta laguntza-informazioaren prozesua eta motak deskribatu ditu.

a) Se ha descrito el proceso de la información sanitaria/asistencial, así como sus tipos.

b) Osasuneko eta laguntzako informazio-sistema baten osagaiak zehaztu ditu.

b) Se han detallado los elementos que constituyen un sistema de información sanitario/asistencial.

c) Osasun- eta laguntza-jardueren gako-osagaiak aztertu ditu.

c) Se han analizado los elementos clave de la actividad sanitaria/asistencial.

d) Osasuneko eta laguntzako informazio-sistema baten utilitateak azaldu ditu.

d) Se han explicado las utilidades de un sistema de información sanitario/asistencial.

e) Osasuneko eta laguntzako informazioan eta irudi medikuaren digitalizazioan estandarrak erabiltzearen premia balioetsi du.

e) Se han valorado las necesidades de utilizar estándares en la información sanitaria/asistencial y en la digitalización de imagen médica.

f) Datuen, informazioaren eta ezagutzaren areko lotura deskribatu du.

f) Se ha descrito la relación entre datos, información y conocimiento.

B) Edukiak:

B) Contenidos:

1.– Giza organismoaren sistemak eta aparatuak, egiturak, funtzionamendua eta izan ohi dituzten gaixotasunak ezagutzea.

1.– Reconocimiento de los sistemas y aparatos del organismo humano, estructuras, funcionamiento y enfermedades típicas asociadas.

Organismoaren egitura hierarkikoa aztertzea.

Análisis de la estructura jerárquica del organismo.

Zenbait sistema eta aparaturen elementuak eta egiturak identifikatzea eta aurkitzea.

Identificación y localización de los elementos y estructuras de distintos sistemas y aparatos.

Prozesu fisiologiko eta patologiko garrantzitsuenen ezaugarriak zehaztea.

Caracterización de los procesos fisiológicos y patológicos más importantes.

Sistema horien funtzionamendu eta alterazioen berezko sintomak eta zeinuak identifikatzea.

Identificación de síntomas y signos propios del funcionamiento y de las alteraciones de estos sistemas.

Terminologia espezifikoari dagozkion arauen arabera interpretatzea testuak.

Interpretación de textos según normas de terminología específica.

Terminologia espezifikoa erabiltzea.

Utilización de la terminología específica.

Giza gorputzaren egitura eta antolakuntza orokorra.

Estructura y organización general del cuerpo humano.

Nerbio-sistema. Egitura eta patologia nagusiak.

Sistema nervioso. Estructura y principales patologías.

Digestio-aparatua. Digestio-aparatuaren eraketa. Digestio-patologiak eta -gaixotasunak.

Aparato digestivo. Constitución del aparato digestivo. Patologías y enfermedades digestivas.

Lokomozio-aparatua. Lokomozio-aparatuko gaixotasunak.

Aparato locomotor. Enfermedades del aparato locomotor.

Zirkulazio-aparatua edo aparatu kardiobaskularra. Bihotzaren oinarri anatomiko eta fisiologikoak. Odolaren deskribapen orokorra. Odolaren gaixotasunak.

Aparato cardiocirculatorio. Bases anatomofisiológicas del corazón. Descripción general de la sangre. Enfermedades de la sangre.

Arnas aparatua. Biriketako zirkulazioa. Biriken patologia.

Aparato respiratorio. Circulación pulmonar. Patología pulmonar.

Gernu-aparatua. Adierazpen patologikoak eta gaixotasunak.

Sistema urinario. Manifestaciones patológicas y enfermedades.

Aparatu genitala. Aparatu genital maskulino eta femeninoaren adierazpen patologikoak eta gaixotasunak.

Aparato genital. Manifestaciones patológicas y enfermedades del aparato genital masculino y femenino.

Sistema endokrinoa. Adierazpen patologikoak eta gaixotasunak.

Sistema endocrino. Manifestaciones patológicas y enfermedades.

Immunitate-sistema. Immunitate-sistemaren alterazioen sailkapena.

Sistema inmunitario. Clasificación de las alteraciones del sistema inmune.

Terminologia espezifikoa zorrotz erabiltzea.

Precisión en el uso de la terminología específica.

Ezagutza zientifikoak eguneratzeko interesa izatea.

Interés por la actualización de los conocimientos científicos.

Gaixorik dauden eta ezaugarri desberdinak dituzten pertsonak errespetatzea.

Respeto a las personas enfermas y diferentes.

Talde-lanarekiko interesa izatea.

Interés por la colaboración en el trabajo en equipo.

2.– Osasun-sistema nazionalaren egitura identifikatzea.

2.– Identificación de la estructura del sistema nacional de salud.

Organizazio-sistemen organigramak eta irudikapenak interpretatzea.

Interpretación de organigramas y representaciones de los sistemas organizativos.

Laguntza-zerbitzuen arteko harreman-sistemen ezaugarriak zehaztea.

Caracterización de los sistemas de relación entre los distintos servicios asistenciales.

Sektoreak erabiltzen den dokumentazioa interpretatzea eta betetzea.

Interpretación y cumplimentación de documentación utilizada en el sector.

Osasun-produktuak sailkatzeko sistemak erabiltzea eta maneiatzea.

Utilización y manejo de los sistemas de clasificación de productos sanitarios.

Indarrean dauden araudiak eta legeriak interpretatzea eta aplikatzea.

Interpretación y aplicación de normativa y legislación vigente.

Espainiako eta EAEko osasun-sistemak.

El sistema sanitario español y de la comunidad autónoma.

Indarreko legeria eta araudia. Osasun Sistema Nazionalaren antolamendu funtzionala. Antolamendu funtzionala Euskal Autonomia Erkidegoan. Elkargoen partaide diren osasun-profesionalak.

Legislación y normativa reguladora vigente. Organización funcional del Sistema Nacional de Salud. Organización funcional en el País Vasco. Profesionales sanitarios colegiados.

Osasun-produktuak. Produktu sanitarioen sailkapena.

Productos sanitarios. Clasificación de productos sanitarios.

CE marka. Dokumentazioa.

Marcado CE. Documentación.

Ospitalearen antolamendua ikuspegi kliniko, asistentzial eta administratibotik. Ospitaleak antolatzeko ereduen azterketa.

La organización hospitalaria desde el punto de vista clínico/asistencial y administrativo. Estudio de los distintos modelos hospitalarios organizativos.

Elektromedikuntza klinikoaren esparruko laguntza teknikoaren baldintzak. Eskurapena. Martxan jartzea. Funtzionamendua. Zaharkitzea.

Requisitos de la asistencia técnica en el ámbito de la electromedicina clínica. Adquisición. Puesta en marcha. Funcionamiento. Obsolescencia.

Sendagai eta Produktu Sanitarioen Espainiako Agentziaren produktu sanitarioen alorreko laguntza teknikoaren gaineko gomendioak eta hari aplikagarri zaizkion arau indarrekoak.

Recomendaciones y normativa vigente aplicable en la asistencia técnica de productos sanitarios de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios.

Lana arduraz egitea.

Responsabilidad en el desarrollo del trabajo.

Kontingentziak erabakitzeko ekimena.

Iniciativa en la resolución de contingencias.

Informazioa argi eta zehaztasunez ematea.

Claridad y precisión en la transmisión de información.

Indarrean dagoen legeria betetzea.

Respeto a la legislación vigente.

Laneko arriskuen prebentzioari eta ingurumena babesteari buruzko arauak betetzea.

Respeto a las normas de prevención de riesgos laborales y protección ambiental.

Elkarlanean eta taldean lan egiteko interesa izatea.

Interés por la colaboración y el trabajo en equipo.

3.– Ospitale baten elektromedikuntza klinikoko zerbitzuaren ezaugarriak eta laguntza teknikoko zerbitzuekin duen harremana.

3.– Características del servicio de electromedicina clínica en una institución hospitalaria y su relación con servicios de asistencia técnica.

Antolamendu-ereduak eta horien ezaugarriak identifikatzea.

Identificación de distintos modelos organizativos y de sus características.

Elektromedikuntza klinikoko zerbitzuetan erabiltzen diren kudeaketa-teknikak erabiltzea.

Aplicación de técnicas de gestión utilizadas en los servicios de electromedicina clínica.

Komunikatzeko, harremanak izateko, kontratatzeko eta bestelako jardueretarako teknikak erabiltzea laguntza teknikoko zerbitzuekin.

Aplicación de técnicas para la comunicación, relación, contratación u otras, con servicios de asistencia técnica.

Elektromedikuntza klinikoko zerbitzuak antolatzeko ereduak. Ondare-zerbitzuak, mistoak eta kontratak, besteak beste.

Modelos organizativos de servicios de electromedicina clínica. Servicios patrimoniales, mixtos y contratas, entre otros.

Ospitale edo osasun-erakunde baten elektromedikuntza klinikoko zerbitzua kudeatzea. Organigrama.

Gestión del servicio de electromedicina clínica de una institución hospitalaria/sanitaria. Organigrama.

Zerbitzuaren harremana enpresekin. Azpikontratazioak. Kontratu motak zerbitzu teknikoa ematen duten enpresekin.

Relación del servicio con empresas. Subcontrataciones. Tipos de contratos con empresas de servicio técnico.

Laguntza teknikoko zerbitzuak.

Servicios de asistencia técnica.

Produktu sanitarioen mantentze eta erabilera onaren ondorioak. Elektromedikuntzako ekipamenduaren bizitza-zikloa.

Repercusión del buen mantenimiento y uso de los productos sanitarios. Ciclo de vida del equipamiento electromédico.

Indarreko arauak.

Normativa vigente.

Lana arduraz egitea.

Responsabilidad en el desarrollo del trabajo.

Kontingentziak erabakitzeko ekimena.

Iniciativa en la resolución de contingencias.

Informazioa argi eta zehaztasunez ematea.

Claridad y precisión en la transmisión de información.

Indarrean dagoen legeria betetzea.

Respeto a la legislación vigente.

Elkarlanean eta taldean lan egiteko interesa izatea.

Interés por la colaboración y el trabajo en equipo.

4.– Komunikazio-teknikak.

4.– Técnicas de comunicación.

Komunikazio-teknikak aplikatzea.

Aplicación de técnicas de comunicación.

Hainbat sistema eta kanal erabiltzea komunikaziorako.

Utilización de distintos sistemas y canales de comunicación.

Informazioa edo komunikatzeko edukiak sortzea.

Elaboración de información o de contenidos para comunicar.

Komunikazioa. Helburuak. Portaerak eragiten dituen komunikazioa.

Comunicación. Objetivos. La comunicación generadora de comportamientos.

Komunikazio-sareak. Kanalak. Abantailak eta desabantailak.

Redes de comunicación. Canales. Ventajas e inconvenientes.

Mezua edo informazioa emateko edo besteri bideratzeko metodoak.

Métodos para la emisión del mensaje, información o canalización a otras personas.

Hitzik gabeko komunikazioa. Motak eta elementuak.

La comunicación no verbal. Tipos y elementos.

Ahozko komunikaziorako jarrerak eta teknikak. Pertsonen arteko komunikazio-eredua. Oztopoak eta zailtasunak.

Actitudes y técnicas de la comunicación oral. Modelo de comunicación interpersonal. Barreras y dificultades.

Idatzizko komunikazioa.

La comunicación escrita.

Mezua ulertzea eta harekiko satisfazio-maila.

La comprensión del mensaje y el grado de satisfacción.

Lana arduraz egitea.

Responsabilidad en el desarrollo del trabajo.

Asertibitatea, bere azalpenetan eta ideiak adieraztean.

Asertividad en sus planteamientos y en la expresión de sus ideas.

Informazioa argi eta zehaztasunez ematea.

Claridad y precisión en la transmisión de información.

Zuzentasuna eta errespetua, pertsonekiko tratuan.

Corrección y respeto en el trato a personas.

Diskrezioa, jardueretan inplikatutako pertsonen datuen erabileran.

Discreción en el uso de los datos de las personas implicadas en las actividades.

Pertsona bakoitzaren baldintza eta egoeretara egokitzeko interesa.

Interés por la adaptación a las condiciones y circunstancias de las personas.

5.– Pazientearen inguruneko arriskuak.

5.– Riesgos en el entorno de la o del paciente.

Arriskuak eta horien iturriak identifikatzea.

Identificación de riesgos y de sus fuentes.

Hondakin biosanitarioak identifikatzea eta sailkatzea.

Identificación y clasificación de residuos biosanitarios.

Arriskuak minimizatzeko teknikak eta baliabideak erabiltzea.

Aplicación de técnicas y recursos para minimizar los riesgos.

Erroreak eta arazo-iturriak hautematea.

Detección de errores o de fuentes de problemas.

Pazientearen inguruneko arrisku ohikoak. Sailkapena.

Riesgos comunes en el entorno de la o del paciente. Clasificación.

Produktu sanitarioak kudeatzea. Arriskua kudeatzeko prozesua.

Gestión de riesgos en productos sanitarios. El proceso de gestión de riesgo.

Interferentzia elektromagnetikoak ospitaleetan. Interferentzia-iturri eta artefaktu nagusiak.

Interferencias electromagnéticas en instituciones hospitalarias. Principales fuentes de interferencia y artefactos.

Hondakin biosanitarioak. Motak. Ontziratzea eta etiketatzea. Osasun-larrialdiko protokoloak. Larrialdi eta presazko egoera ohikoetarako protokoloak deskribatzea. Indarreko legeria.

Residuos biosanitarios. Tipos. Envasado etiquetado. Protocolos de emergencia sanitaria. Descripción de protocolos de urgencias y emergencias más comunes. Legislación vigente.

Osasun-zentroaren alor kliniko eta asistentzialeko langileak eta elektromedikuntza klinikoko teknikariak. Errore motak.

El personal clínico/asistencial del centro sanitario y el técnico de electromedicina clínica. Tipos de errores.

Lana arduraz egitea.

Responsabilidad en el desarrollo del trabajo.

Kontingentziak erabakitzeko ekimena.

Iniciativa en la resolución de contingencias.

Informazioa argi eta zehaztasunez ematea.

Claridad y precisión en la transmisión de información.

Indarrean dagoen legeria betetzea.

Respeto a la legislación vigente.

Elkarlanean eta taldean lan egiteko interesa izatea.

Interés por la colaboración y el trabajo en equipo.

6.– Osasun-alorreko informazio-sistema bat egiteko elementuak ezaugarritzea.

6.– Caracterización de los elementos de creación de un sistema de información sanitario (SIS).

Informazioaren eta komunikazioaren teknologia berriak erabiltzea osasun-alorrean.

Aplicación de nuevas tecnologías de la información y la comunicación en el entorno sanitario.

Osasuneko informazio-sistemen osagaiak identifikatzea.

Identificación de los elementos del sistema de información sanitario (SIS).

Osasuneko informazio-sistemak erabiltzea.

Utilización de sistemas de información sanitarios.

Osasuneko informazio-sistemak. Informazio-sistemen motak. Informazioaren ezaugarriak eta informazio-prozesua.

Sistemas de información sanitarios (SIS). Tipos de sistemas de información. Características y proceso de la información.

Osasuneko informazio-sistemen osagaiak. Osasuneko informazio-sistemen azpisistemak.

Componentes de un SIS. Subsistemas SIS.

Ospitaleen informazio-sistemen teknologia-baldintzak.

Requerimientos tecnológicos de un sistema de información hospitalaria.

Osasuneko informazio-sistemak lehen mailako arretan eta arreta espezializatuan. Datu klinikoak eta ez-klinikoak.

Los SIS en atención primaria y especializada. Datos clínicos y no clínicos.

Estandarrak osasun-informazioan eta irudien digitalizazioan.

Estándares en la información sanitaria y digitalización de la imagen.

Lana arduraz egitea.

Responsabilidad en el desarrollo del trabajo.

Kontingentziak erabakitzeko ekimena.

Iniciativa en la resolución de contingencias.

Informazioa argi eta zehaztasunez ematea.

Claridad y precisión en la transmisión de información.

Diskrezioa pazienteen datuen erabileran.

Discreción en el uso de los datos de pacientes.

Indarreko legeria betetzea.

Respeto a la legislación vigente.

Elkarlanean eta taldean lan egiteko interesa izatea.

Interés por la colaboración y el trabajo en equipo.

9. lanbide-modulua: Elektromedikuntzako sistemak eskuratzeko plangintza

Módulo Profesional 9: Planificación de la adquisición de sistemas de electromedicina

Kodea: 1593

Código: 1593

Kurtsoa: 2

Curso: 2.º

Iraupena: 144 ordu

Duración: 144 horas

ECTS kredituetako baliokidetasuna: 10

Equivalencia en créditos ECTS: 10

A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak.

A) Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

1.– Elektromedikuntza klinikoko sistemak eta ekipo berriak eskuratzeko eta lehendik daudenak berritzeko plan bat egin du, eta plangintza hori egiteko, zentroaren beharrizan klinikoak eta zentroko parke teknologikoaren zaharkitzea eta egoera aztertu ditu.

1.– Elabora un plan de renovación y adquisición de nuevos sistemas y equipos de electromedicina clínica, analizando las necesidades clínicas del centro y la obsolescencia y estado del parque tecnológico disponible.

Ebaluazio-irizpideak:

Criterios de evaluación:

a) Osasun-zentro baten instalazio, sistema eta ekipo guztien balio-bizitza identifikatu du.

a) Se ha identificado la vida útil de todas instalaciones, sistemas y equipos existentes en un centro sanitario.

b) Osasun-zentro baten parke teknologikoaren egoera aztertu du, tresna egokiak erabilita.

b) Se ha analizado el estado del parque tecnológico de un centro de salud, empleando las herramientas apropiadas.

c) Instalazioak, sistemak eta ekipoak ordezteko premiazkotasuna zehaztu du.

c) Se ha determinado la urgencia en el reemplazamiento de instalaciones, sistemas y equipos.

d) Osasun-zentro baten zerbitzuek dabiltzan pazienteen kopurua eta karga asistentziala aztertu ditu, ekipamendu berriak behar ote dituen zehazteko.

d) Se ha calculado el flujo de pacientes y la carga asistencial de diferentes servicios de un centro sanitario para establecer la necesidad de nuevo equipamiento.

e) Lehentasun-sistema bat eta epe motzean eta luzean ekipamendua berritu eta eskuratzeko plan bat ezarri ditu.

e) Se ha establecido un sistema de prioridades, así como un plan de renovación y adquisición de equipamiento a corto y largo plazo.

f) Behe- eta goi-teknologiako osasun-baliabideak optimizatzeko teknikak aztertu ditu.

f) Se han analizado técnicas de optimización de recursos sanitarios de baja y alta tecnología.

g) Lankidetza-irizpideak baliatu ditu ezarritako ekipamenduaren edo protokoloaren erabiltzaile izango diren osasun-langileekin.

g) Se han aplicado los criterios de colaboración con los profesionales sanitarios usuarios finales del equipamiento o protocolos establecidos.

2.– Eskuratu behar den ekipamendu berriaren ezaugarri teknikoak zehaztu ditu, eta, lan horretan, osasun-zentroko gainerako instalazio eta azpiegitura batzuekin bateragarri eta konektatzeko modukoak ote diren eta unean-uneko berrikuntza teknologikoa aztertu ditu.

2.– Determina las características técnicas del nuevo equipamiento a adquirir, considerando la compatibilidad y conectividad con otras instalaciones e infraestructuras del centro sanitario y la innovación tecnológica del momento.

Ebaluazio-irizpideak:

Criterios de evaluación:

a) Teknologia medikuaren garapenaren jarraipena egin du eta azken joerak aztertu ditu.

a) Se ha seguido la evolución de la tecnología médica, analizando las últimas tendencias.

b) Aintzat hartu du instalazioak, sistemak edo ekipoak erabiltzen dituzten pazienteen eta langileen segurtasuna handitzeko aukera.

b) Se ha considerado la posibilidad de mejorar la seguridad de los pacientes y operarios de la instalación, sistema o equipo.

c) Osasun-zentroak ematen duen asistentziaren kalitatea eta haren emaitza klinikoa berrikuntza teknologikoaren bidez hobetzeko aukera aztertu du.

c) Se ha analizado la posibilidad de mejorar la calidad asistencial y el resultado clínico del centro sanitario a través de la innovación tecnológica.

d) Diagnostiko- eta terapia-lan bera egiten duten sistemen eta ekipoen ezaugarri teknologiko nagusiak konparatu ditu.

d) Se han comparado las principales características tecnológicas entre diversos sistemas o equipos destinados a la misma labor diagnóstica o terapéutica.

e) Aintzat hartu du eskura daitezkeen ekipoak eta teknologiak bateragarriak edo konektatzeko modukoak ote diren osasun-zentroak dituen azpiegitura eta instalazioekin.

e) Se han tenido en cuenta la compatibilidad y conectividad de los posibles equipos y tecnologías con las infraestructuras e instalaciones existentes en un centro de salud.

f) Aintzat hartu du zenbait erakunderen espezifikazioekin eta datu teknikoekin egindako txostenetan ageri den informazioa.

f) Se ha tenido presente la información recogida en informes de especificaciones y datos técnicos procedentes de varios organismos.

g) Aintzat hartu ditu ekipoen eta sistemen erabiltzaile diren osasun-alorreko profesionalek protokoloetan, eta eskakizun klinikoen oinarri moduan, ezarri dituzten beharrizan eta espezifikazio teknikoak.

g) Se han considerado las necesidades y especificaciones técnicas establecidas en los protocolos por los profesionales sanitarios usuarios de los equipos y sistemas como base de las necesidades clínicas.

3.– Elektromedikuntza klinikoko instalazioak eta sistemak zuinkatzen ditu, ekipoen eta elementuen kokapenaren trazadura ezarrita.

3.– Replantea instalaciones y sistemas de electromedicina clínica, realizando trazados del lugar de ubicación de los equipos y elementos.

Ebaluazio-irizpideak:

Criterios de evaluación:

a) Berrezarri beharreko sistemek eta elementuek behar dituzten zimenduak eta egiturak berrikusi ditu.

a) Se ha revisado la cimentación y estructuras necesarias para los sistemas y elementos a recolocar.

b) Beren kokapenarekin lotu ditu instalazioaren espazioak eta elementuak.

b) Se han relacionado los espacios y elementos de la instalación con su lugar de ubicación.

c) Egiaztatu du instalazioaren trazadurak ez dituela oztopatzen lehendik daudenak eta egitekoak direnak.

c) Se ha comprobado que el trazado de la instalación no interfiere con otras existentes o previstas.

d) Arauzko xedapenak bete ditu zuinketan.

d) Se han aplicado las normas reglamentarias en el replanteo.

e) Eskema elektrikoak, pneumatikoak eta hidraulikoak egin ditu, behar dituzten azpiegiturak jasota.

e) Se han elaborado esquemas eléctricos, neumáticos e hidráulicos recogiendo las infraestructuras necesarias.

f) Zuinketari dagokion dokumentazio grafikoa egin du.

f) Se ha elaborado documentación gráfica para dar respuesta al replanteo realizado.

g) Esku hutsezko krokisak egin ditu gertatutako kontingentziei aurre egiteko.

g) Se han elaborado croquis a mano alzada para resolver posibles contingencias.

h) Elektromedikuntzako instalazioen markaketa eta zuinketarako teknika espezifikoak erabili ditu.

h) Se han aplicado técnicas específicas de marcado y replanteo de instalaciones electromédicas.

4.– Ekipamendua eskuratzeko aukeren kostuak aztertzen ditu, diru-sailak banakatuta eta prezio-oinarriak erabilita.

4.– Analiza el coste de las distintas alternativas de equipamiento a adquirir, desglosando las partidas correspondientes y empleando bases de precios.

Ebaluazio-irizpideak:

Criterios de evaluación:

a) Partidak banakatu ditu, kostuan taldeen eta xehetasun berezien arabera identifikatuta.

a) Se ha efectuado el desglose de partidas, identificando los costes por grupos y detalles particulares.

b) Behar den espazioa egokitzeko behar diren obra-unitateak zehaztu eta kuantifikatu ditu.

b) Se han reconocido y cuantificado las unidades de obra que intervienen en el acondicionamiento del espacio necesario.

c) Behar den azpiegitura egokitzeko kostuak identifikatu ditu.

c) Se han cuantificado los costes del acondicionamiento de la infraestructura requerida.

d) Instalatzeko eta abiarazteko kostuak balioetsi ditu.

d) Se han valorado los costes de instalación y puesta en marcha.

e) Prebentziozko mantentze-lanen eta balizko matxuren kostua balioetsi du.

e) Se ha valorado el coste de mantenimiento preventivo y posibles averías.

f) Osasun-zentroan eskuragarri izan ez eta beharrezko dituen materialen eta tresnen aurrekontua egin du.

f) Se ha efectuado el presupuesto de materiales y herramientas necesarias y no disponibles en el centro sanitario.

g) Unitate-prezioak lortu ditu fabrikatzaileen katalogoak eta prezioen datu-baseak begiratuta.

g) Se han obtenido los precios unitarios a partir de catálogos de fabricantes y bases de datos de precios.

h) Aplikazio informatikoak erabili ditu hobekuntza-kostuak aztertzeko.

h) Se han utilizado aplicaciones informáticas para el análisis de costes de mejora.

5.– Eskuratu behar den ekipamendua zehazten du, osasun-zentroarentzat egokiena den eskurapen-modua adierazita.

5.– Determina el equipamiento a adquirir, identificando la modalidad de adquisición más apropiado para el centro sanitario.

Ebaluazio-irizpideak:

Criterios de evaluación:

a) Hainbat alderdi hartu ditu kontuan, hala nola kalitatea eta segurtasuna, kostua eta eraginkortasuna, mantentze-lanetarako erraztasuna eta araudia betetzea.

a) Se han considerado aspectos como la calidad y seguridad, coste efectividad, facilidad de mantenimiento y cumplimiento de normativa.

b) Bigarren eskuko merkatua aztertu du, eta berria erostearekiko abantailak eta desabantailak erkatu ditu.

b) Se ha analizado el mercado de segunda mano, contrastando las ventajas e inconvenientes con respecto a una adquisición nueva.

c) Osasun-zentroarentzat onuragarrien den eskurapen-modalitatea zehaztu du, zentroko elektromedikuntzako zerbitzuari eta eskuratu behar den ekipamenduaren ezaugarri teknikoei erreparatuta.

c) Se ha determinado la modalidad de adquisición más ventajosa para el centro sanitario en vista de su servicio de electromedicina clínica y las características técnicas del equipamiento a adquirir.

d) Ekipamendua eskuratzeko behar den dokumentazioa osatu du.

d) Se ha elaborado la documentación necesaria para la adquisición del equipamiento.

e) Negoziazio-teknikak erabili ditu hornitzaileekin, errespetua eta profesionaltasuna adierazita eta sortutako konfiantza adieraziz.

e) Se han empleado técnicas de negociación con proveedores, manifestando respeto y profesionalidad y valorando la confianza generada.

f) Eskaintzen kalitate-prezio erlazioa aztertu du.

f) Se ha efectuado el estudio de la relación calidad-precio de las diferentes ofertas.

g) Eroste-prozesua jarraitu eta kudeatu du.

g) Se ha seguido y gestionado el proceso de compra.

6.– Inbentario-plan bat egin du eta eskuratutako ekipamendu berria eguneratzeko prozedura zehaztu du.

6.– Elabora un plan de inventario, definiendo el procedimiento de actualización del nuevo equipamiento adquirido.

Ebaluazio-irizpideak:

Criterios de evaluación:

a) Ekipamendu berria eskuratzeko modalitatea aztertu du.

a) Se ha considerado la modalidad de adquisición del nuevo equipamiento.

b) Ekipamendua bere ezaugarrien eta osasun-zentroko arauen arabera inbentariatu behar den aztertu du.

b) Se ha analizado la necesidad de inventariar el equipamiento en función de sus características y las normas del centro sanitario.

c) Egoki izan denean, kontrol-zerrendaren bidez harrera dokumentatu ondoren inbentariatu du ekipamendu berria.

c) Se ha inventariado el nuevo equipamiento, si procede, después de haber documentado su recepción a través de la lista de chequeo.

d) Eskuratutako ekipamendua eta bere azpisistema edo bloke independente guztiak etiketatu ditu.

d) Se ha etiquetado el equipamiento adquirido, así como todos sus subsistemas o bloques independientes.

e) Inbentarioa eguneratzeko lanak egin ditu, eta, behar zenean, baja eman die ordeztutako ekipoei.

e) Se ha mantenido actualizado el inventario, dando de baja apropiadamente los equipos sustituidos, si procede.

f) Tresna informatikoak erabili ditu inbentarioa kudeatzeko.

f) Se han empleado herramientas informáticas para la gestión del inventario.

g) Osasun-zentroko arauen arabera dokumentatu du prozedura guztia.

g) Se ha documentado todo el procedimiento según las normas del centro sanitario.

7.– Langile klinikoei eta teknikoei zuzendutako informazio-ekintzak planifikatzen ditu, eta ekintzen gauzapena eta emaitza kontrolatzen ditu.

7.– Planifica acciones informativas destinadas tanto a personal clínico como técnico, comprobando el desarrollo y resultado de las mismas.

Ebaluazio-irizpideak:

Criterios de evaluación:

a) Informazio-programa bat egin du ekipamendu berriaren gaineko informazioa emateko teknikariei.

a) Se ha elaborado un programa informativo para personal técnico acerca del nuevo equipamiento.

b) Informazio-programa bat egin du ekipamendu berriaren gaineko informazioa emateko langile klinikoei.

b) Se ha elaborado un programa informativo para personal clínico acerca del nuevo equipamiento adquirido.

c) Indarreko legediak araututako moduan zehaztu dira lortu nahi diren helburuak.

c) Se han definido los objetivos que se quieren conseguir según la legislación vigente.

d) Informazio-ekintzen sekuentzia zehaztu du, haien hartzaile izango diren pertsonen ezaugarriak aintzat hartuta.

d) Se ha determinado la secuencia de acciones informativas, teniendo en cuenta las características de las personas que las recibirán en cada caso.

e) Informazio-ekintzak programatu ditu, helburuak, baliabideak eta tenporalizazioa zehaztuta.

e) Se han programado las acciones informativas, definiendo objetivos, recursos y temporalización.

f) Iritsi behar diren lorpenak eta atzera elikatzeko estrategiak zehaztu ditu.

f) Se han determinado los logros que se deben alcanzar y las estrategias de retroalimentación.

g) Lortutako emaitzak egiaztatzeko tresnak osatu ditu.

g) Se han elaborado instrumentos para la comprobación de los resultados alcanzados.

h) Prozesuko ekintza nabarmenenak zehaztu ditu txosten batean.

h) Se ha elaborado un informe detallando las acciones más relevantes de proceso.

i) Balizko desbideratzeei aurre egiteko estrategiak eta ekintzak proposatu ditu.

i) Se han propuesto estrategias y acciones de mejora ante posibles desviaciones.

B) Edukiak:

B) Contenidos:

1.– Elektromedikuntzako sistemak eta ekipoak berritu eta berriak erosteko plan bat egitea.

1.– Elaboración de un plan de renovación y adquisición de nuevos sistemas y equipos de electromedicina.

Osasun-zentro baten instalazio, sistema eta ekipo guztien balio-bizitza identifikatzea.

Identificación de la vida útil de todas instalaciones, sistemas y equipos existentes en un centro sanitario.

Osasun-zentro baten parke teknologikoaren egoera aztertzea.

Análisis del estado del parque tecnológico de un centro de salud.

Osasun-zentro baten zerbitzuek dabiltzan pazienteen kopurua eta karga asistentziala aztertzea.

Cálculo del flujo de pacientes y la carga asistencial de diferentes servicios de un centro sanitario.

Instalazioak, sistemak eta ekipoak berritzeko lehentasun-sistema bat ezartzea.

Establecimiento de sistema de prioridades de renovación de instalaciones, sistemas y equipos.

Berritze-plangintzaren faseak betetzea.

Desarrollo de fases del plan de renovación.

Elektromedikuntzako ekipamenduaren bizitza-zikloa. Eskurapena, abiaraztea, funtzionamendua, zaharkitzea. Balio-bizitza. Bizitza teknologikoa.

Ciclo de vida de equipamiento electromédico. Adquisición, puesta en marcha, funcionamiento, obsolescencia. Vida útil. Vida tecnológica.

Elektromedikuntzako ekipamendua ordezteko premiazkotasuna. Zaharkitze programatua. Faktoreak: erabileraren intentsitatea, zaintza, erabilpena egiten duten langileak, gizarte-eragina eta inbertitutako baliabide ekonomikoak.

Nivel de urgencia en el reemplazamiento de equipamiento electromédico. Obsolescencia programada. Factores: la intensidad de uso, conservación, personal involucrado en la utilización, impacto social y los recursos económicos invertidos.

Ekipamendua berritzeko planak, lehentasunak ezarri ondoren. Defizit teknologikoa. Berritzeko jasangarriko tasa.

Planes de renovación de equipamiento en base al establecimiento de prioridades. Déficit tecnológico. Tasa de renovación sostenible.

Pazienteen fluxua eta karga asistentziala kalkulatzeko metodoak eta adierazleak.

Indicadores y métodos de cálculo de flujo de pacientes y carga asistencial.

Ekipamendua berritzeko politikak eta epe laburrean eta luzean eskurapen berriak egiteko planak. COCIR erakundearen (European Coordination Committee of the Radiological, Electromedical and Healthcare IT Industry) gomendioak.

Políticas de renovación de equipamiento y planes de nueva adquisición a corto y largo plazo. Recomendaciones del COCIR (European Coordination Committee of the Radiological, Electromedical and Healthcare IT Industry).

Goi- eta behe-teknologiako baliabide sanitarioak optimizatzea. Goi-teknologiako ekipoak. Baliabideen banaketa, ordezte-politika, prestazioen lehentasun-hurrenkera, beste batzuk.

Optimización de los recursos sanitarios de alta y baja tecnología. Equipos de alta tecnología. Distribución de recursos, política de sustitución, priorización de prestaciones, otras.

Ekipoen parkea aztertzeko tresnak. Alertak zaintzeko sistema, mantentze-lanak, neurtzeko eta saiakuntzak egiteko ekipoak, beste batzuk.

Herramientas para el análisis del parque de equipos. Sistema de vigilancia de alertas, actuaciones de mantenimiento, equipos de medida y ensayo, otras.

Osasun-alorreko profesionalekin lankidetzan aritzeko irizpideak zehazteko interesa, protokoloak eta berritze-planak hitzartze aldera.

Interés por definir criterios de colaboración con profesionales sanitarios para definir protocolos y planes de renovación.

Inbentarioak egiteko metodo sistematiko bat eskuratzea.

Adquisición de método sistemático para inventariar.

Arretaz aztertzea fabrikatzaileek zaharkitzearen gainean emandako informazioa.

Atención a la hora de analizar la información de obsolescencia facilitada por los fabricantes.

2.– Eskuratu behar diren ekipamendu berrien ezaugarri teknikoak zehaztea.

2.– Determinación de las características técnicas del nuevo equipamiento a adquirir.

Osasun-alorreko profesionalekin lankidetzan aritzeko irizpideak zehazteko interesa, protokoloak eta berritze-planak hitzartze aldera.

Interés por definir criterios de colaboración con profesionales sanitarios para definir protocolos y planes de renovación.

Inbentarioak egiteko metodo sistematiko bat eskuratzea.

Adquisición de método sistemático para inventariar.

Arretaz aztertzea fabrikatzaileek zaharkitzearen gainean emandako informazioa.

Atención a la hora de analizar la información de obsolescencia facilitada por los fabricantes.

Medikuntzako teknologiaren bilakaera. Medikuntzaren aurrerapenak historian. Azken joerak. Konputagailu bidezko tomografia, erresonantzia magnetiko nuklearra, ekonografia, beste batzuk. Berrikuntza teknologikoaren bidez laguntza klinikoa hobetzeko estrategiak. Ikerketa eta garapena, telemedikuntza, kalitate-programak, datu-baseen analisia, beste batzuk.

Evolución de la tecnología médica. Avances médicos históricos. Últimas tendencias. Tomografía computerizada, resonancia magnética nuclear, econografía, otras. Estrategias para mejorar la asistencia clínica a través de la innovación tecnológica. Investigación y desarrollo, telemedicina, programas de calidad, análisis de bases de datos, otras.

Antolamenduaren alorreko berrikuntza. Zerbitzu sozio-medikuak birdiseinatzea.

Innovación organizativa. Rediseño de los servicios sociomédicos.

Osasun-alorreko teknologian eta osasun-esparruko legedian eta araudian eguneratuta izateko teknikak. Osasun alorreko teknologiak ebaluatzeko eta behatzeko txostenak, azterlan medikuak, teknologien ebaluazio ekonomikoa egiten duten txostenak, medikuntza-aldizkariak, beste batzuk.

Técnicas para estar actualizado en tecnología sanitaria, así como en la legislación y reglamentación que afecta al entorno sanitario. Informes de evaluación y observación de tecnologías sanitarias, estudios médicos, informes de evaluación económica de tecnologías, revistas médicas, otras.

Nazioarteko lankidetza osasun-alorreko teknologiak ebaluatzeko. European network for health technology assessment (EUnetHTA). International Network of Agencies for Health Technology Assessment (INAHTA). The International Information Network on New and Emerging Health Technologies (EuroScan International Network). Health Technology Assessment International (HTAi).

Colaboración internacional para la evaluación de tecnologías sanitarias. European network for health technology assessment (EUnetHTA). International Network of Agencies for Health Technology Assessment (INAHTA). The International Information Network on New and Emerging Health Technologies (EuroScan International Network). Health Technology Assessment International (HTAi).

Teknologien konparaketa. Irizpide teknologikoak. Irizpide asistentzialak. Osasun Sistema Nazionaleko Teknologia Sanitarioak eta Prestazioak Ebaluatzeko Agentzien Sarea. Ebaluazio-txostena (full HTA report), kontsulta teknikoa (rapid assessment), fitxa teknikoa (early warning brief report), erantzun laburra.

Comparación de tecnologías. Criterios tecnológicos. Criterios asistenciales. Red de Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Prestaciones del Sistema Nacional de Salud. Informe de evaluación (full HTA report), consulta técnica (rapid assessment), ficha técnica (early warning brief report), respuesta breve.

Espezifikazioen eta datu teknikoen txostenak.

Informes de especificaciones y datos técnicos.

Medikuntzako teknologiaren azken aurrerapenen berri izateko interesa.

Interés por conocer los últimos avances de la tecnología médica.

Funtzio bera betetzen duten sistema askotarikoen ezaugarriak ikuspegi kritikoz balioesteko gaitasuna.

Aptitud para valorar críticamente las características de diversos sistemas que realicen la misma función.

Ekipoak erabiltzen dituzten osasun-alorreko profesionalen iritziaren berri izateko jarrera, eskuratu behar diren ekipoek ezaugarriak erabakitzeko.

Predisposición a conocer la opinión de los profesionales sanitarios usuarios de los equipos para determinar las características de los equipos a adquirir.

Teknologia berriek kontsulta eta laguntzako elementu gisa duten ahalmena ezagutzea.

Reconocimiento del potencial de las Nuevas Tecnologías como elementos de consulta y apoyo.

3.– Elektromedikuntzako instalazioen zuinketa.

3.– Replanteo de instalaciones de electromedicina.

Esku-hartzeen hartzaile izango diren espazioen ezaugarriak aztertzea.

Análisis de las características de los espacios en los que actuar.

Zer zimendatze eta egitura gehigarri behar diren erabakitzea, ezarri behar diren ekipoei erreparatuta.

Determinación de la necesidad de cimentación y estructuras adicionales en función de los equipos a instalar.

Planoak egitea eta berrikustea, beren kokalekuan jarrita instalazioaren espazioak eta elementuak.

Elaboración y revisión de planos con los espacios y elementos de la instalación en su lugar de ubicación.

Ordenagailuz lagundutako diseinuko (OLD) programak erabiltzea.

Manejo de programas de diseño asistido por ordenador (CAD).

Sistema elektrikoak, pneumatikoak eta hidraulikoak interpretatzea.

Interpretación de esquemas eléctricos, neumáticos e hidráulicos.

Eskuz marraztutako krokisak egitea.

Elaboración de croquis a mano alzada.

Obra zehar egin behar diren jarduerak planifikatzea.

Planificación de actividades a realizar durante la obra.

Sor litezkeen arazoen konponbidea aztertzea.

Estudio de la solución de problemas que pudieran surgir.

Zuinketa-ekintzetan araua betetzen dela egiaztatzea.

Verificación del cumplimiento de norma en las acciones de replanteo.

Markaketa- eta zuinketa-teknikak. Neurketak, kantitateak, planoak egitea, dauden instalazioak aztertzea, egiturek jasan beharreko kargak aztertzea, materialen hornidura, beste batzuk.

Técnicas de marcado y replanteo. Mediciones, cantidades, levantamiento de planos, análisis de instalaciones existentes, análisis de cargas a soportar por las estructuras, provisión de materiales, otras.

Zimendatzeen, egituren eta ekipoen bankada motak. Zimendu motak: blokea, horma, tiradera, mahaia, beste batzuk. Bibrazioen transmisioaren analisi-azterlana, analisi estatikoa, erresonantzia, grabitate-zentroa, kargak, beste batzuk. Elektromedikuntzako sistemen eta ekipoen bankadak.

Tipos de cimentaciones, estructuras y bancadas de equipos. Cimentaciones tipo bloque, tipo muro, tipo cajón, tipo mesa, otras. Estudio de análisis de la transmisión de las vibraciones, análisis estático, resonancia, centro de gravedad, cargas, otras. Bancadas de sistemas y equipos de electromedicina.

Osasun-zentroetako gela ohikoen zuinketa. Obraren bideragarritasuna, gela ohikoen ezaugarri espezifikoak, ekipoen kokapena, beste instalazio batzuekiko interferentziak, osasun-zentroetako instalazioen planoak egitea eta aztertzea, horiekin lotutako arauak, beste batzuk.

Replanteo de salas tipo de centros sanitarios. Viabilidad de la obra, características específicas del tipo de sala, ubicación de los equipos, interferencia con otras instalaciones, elaboración y análisis de planos de instalaciones de centros sanitarios, normativa relacionada, otras.

Zuinketa hartu duen instalazioari dagozkion arauak betetzeko interesa.

Interés por el cumplimiento de las distintas normas que afectan a la instalación replanteada.

Premiaren arabera balioestea zer marrazketa modu erabiltzea komeni den: OLD, eskuz marraztea, beste batzuk.

Valoración de la necesidad de uso de distintas formas de dibujo según las necesidades: CAD, mano alzada, otras.

Zuinketan ager daitezkeen arazoak konpontzeko ekimena.

Iniciativa para resolver los problemas que se presenten en el replanteo.

Hirugarrenek erraz ulertzeko moduko planoak, eskemak eta krokisak egiteko interesa.

Interés por la realización de planos, esquemas, croquis de fácil comprensión por terceros.

4.– Eskuratzeko aukeren kostuak aztertzea.

4.– Análisis de costes de las diferentes alternativas de adquisición.

Fabrikatzaileen katalogoak, salneurri-oinarriak eta bestelakoak erabiltzea materialen, ekipoen, produktuen, zerbitzuen eta bestelakoen prezioak lortzeko.

Obtención del precio de un material, equipo, producto, servicio, otros, a partir de catálogos de fabricantes, bases de precios, otros.

Azpiegitura egokitzeko kostuak kuantifikatzea.

Cuantificación de los costes de acondicionamiento de la infraestructura.

Elektromedikuntzako azpiegiturak egokitzeko aurrekontuak banakatzea eta aztertzea.

Realización del desglose y análisis de las partidas de un presupuesto de acondicionamiento de infraestructura electromédica.

Prebenitzeko eta zuzentzeko zainketa-lanen kostua zehaztea.

Cuantificación del coste del mantenimiento preventivo y correctivo.

Informatika-aplikazioak erabiltzea kostuak aztertzeko.

Utilización de aplicaciones informáticas para el análisis de costes.

Elektromedikuntzako sistema bat erosi eta instalatzeko aurrekontu bat egitea.f

Realización de un presupuesto de la adquisición e instalación de un sistema de electromedicina.

Proiektu bat gauzatzearen kostuak. Exekuzio materialeko aurrekontua, obra-unitateak, aurrekontu-sailak, atalburuak.

Costes de ejecución de un proyecto. Presupuesto de ejecución material, unidades de obra, partidas presupuestarias, capítulos.

Espazioak egokitzeko kostuak. Kanpoaldea egokitzea, barnealdea egokitzea, altzariak, eskulana, proiektu teknikoa, beste batzuk.

Costes de acondicionamiento de espacios. Acondicionamiento externo, acondicionamiento interno, mobiliario, mano de obra, proyecto técnico, otros.

Instalatzeko eta abiarazteko kostuak. Ekipamendua, instalazioak, hasierako stocka, ordezko piezak, kontsumigarriak, ekipo informatikoak eta softwarea, erremintak, eskulana, proiektu teknikoa, beste batzuk.

Costes de instalación y puesta en marcha. Equipamiento, instalaciones, stock inicial, repuestos, consumibles, equipos informáticos y software, herramientas, mano de obra, proyecto técnico, otros.

Mantentzeko eta konpontzeko lanen kostuak. Mantentze-lan prediktiboak eta zuzentzaileak. Kostu zuzenak, zeharkakoak, galdutako denborenak, orokorrak. Mantentze-lanen kostu orokorra. Ordezko piezen kostua. Konponketak bideragarri diren aztertzea. Kanpo-zerbitzu teknikoen kostua. Ekipamendu, instalazio eta zerbitzuen eten-kostuak. Ohiko gelak ixtearen kostuak.

Costes de mantenimiento y reparación. Mantenimiento predictivo, correctivo y predictivo. Costes directos, indirectos, de tiempos perdidos, generales. Coste global del mantenimiento. Coste de los repuestos. Análisis de la viabilidad de las reparaciones. Coste de los servicios técnicos externos. Costes de interrupción de equipamiento, instalaciones o servicios. Costes de cerrar estancias típicas.

Teknikariei eta langile klinikoei informatzearen kostuak. Informazio-ekintzak, jardunaldi teknikoak, inkestak egitea, beste batzuk.

Costes de informar al personal técnico y clínico. Acciones informativas, jornadas técnicas, realización de encuestas, otras.

Elektromedikuntzako instalazioen, sistemen eta ekipoen amortizazioa. Balio-galera, balio-bizitza. Bideragarritasun ekonomikoa aztertzea: Egungo balio garbia eta barne-errentagarritasuneko tasa. Ingurumen-bideragarritasuna: CO2 isuriak murriztea eta hondakinak kudeatzea.

Amortización de instalaciones, sistemas y equipos electromédicos. Depreciación, vida útil. Estudio de viabilidad económica: VAN y TIR. Viabilidad medioambiental: reducción de emisiones de CO2 y gestión de residuos.

Prezioen koadroak. Prezioen datu-baseak, fabrikatzaileen katalogoak.

Cuadros de precios. Bases de datos de precios, catálogos de fabricantes.

Kontu-sailkako balorazioak. Kritikotasuna eta gastu-ehunekoa aztertzea kontu-sail bakoitzean.

Valoraciones por partidas. Análisis de la criticidad y porcentaje de gasto de cada partida.

Kostuak aztertzeko programa informatikoak.

Programas informáticos para análisis de costes.

Konfiantza izatea norberak lanbidean aurrera egiteko eta maila egokira iristeko duen gaitasunean.

Confianza en la capacidad personal para progresar y llegar a ejercer actividades de responsabilidad en la profesión.

Egin beharreko lanak metodikoki planifikatzea, zailtasunak eta horiek gainditzeko modua aurreikusita.

Planificación metódica de las tareas a realizar con previsión de las dificultades y el modo de superarlas.

Zorroztasunez bilatzea sistema bat instalatzeak dakartzan gastu guztiak.

Exhaustividad en la búsqueda de todos los gastos que conlleve una instalación de un sistema.

5.– Ekipamendua zehaztea eta hura eskuratzeko modua erabakitzea.

5.– Determinación del equipamiento e identificación de la modalidad de adquisición.

Ekipamendua eskuratzeko moduen egokitasuna aztertzea, eskuratu behar den elektromedikuntzako zerbitzuaren eta ekipoaren ezaugarriei erreparatuta.

Estudio de idoneidad de diferentes modalidades de adquisición de equipamiento según las características del servicio de electromedicina y del equipo a adquirir.

Elektromedikuntzako zerbitzu baten ekipoak eskuratzeko plangintza estrategiko bat aztertzea eta egitea, haren beharrizanei begiratuta.

Análisis y elaboración de un plan estratégico de adquisición de equipos para un servicio de electromedicina, según sus necesidades.

Eskuratu behar den ekipamendu teknikorako baldintza-orri bat aztertzea eta egitea.

Análisis y elaboración de un pliego de condiciones para el equipamiento técnico a adquirir.

Eskaintzak aztertzea eta hornitzaileekin negoziatzea.

Análisis de distintas ofertas y negociación con proveedores.

Erosteko prozesuaren jarraipena egitea, behar den dokumentazioa osatze eta prozesuaren adierazleak biltzea.

Seguimiento de un proceso de compra, elaborando la documentación necesaria y recogiendo indicadores del proceso.

Ekonomia-kontzeptu oinarrizkoak: ondasunak, zerbitzuak, baliabideak, kapitala, inbertsioa, amortizazioa, zergak, aukeraketa eta aukera-kostua, eskaintzaren eta eskariaren legea, prezio-indizeak, eskala-ekonomia, beste batzuk.

Nociones de economía básica: bienes, servicios, recursos, capital, inversión, amortización, impuestos, la elección y el coste de oportunidad, la ley de la oferta y la demanda, índices de precios, economía de escala, otros.

Informatika oinarrizkoa: testu-prozesatzaileak eta kalkulu-orriak erabiltzea.

Informática básica: manejo de procesador de textos y hoja de cálculo.

Ekipamendu berriak erostean aintzat hartu behar diren alderdiak. Entregatzea, instalatzea, mantentze-lanak, bateragarritasunak, arauak betetzea, bermea, saldu ondokoa, beste batzuk.

Aspectos a considerar en la compra de nuevo equipamiento. Entrega, instalación, mantenimiento, compatibilidades, cumplimiento de normativa, garantía, postventa, otros.

Elektromedikuntzako ekipamendua eskuratzeko moduak. Berria, bigarren eskukoa, erosteko aukeraz alokatzea, leasinga, rentinga, lagapenak, dohaintzak, beste batzuk.

Modalidades de adquisición de equipamiento electromédico. Nuevo, segunda mano, arrendamiento con opción a compra, leasing, renting, cesiones, donaciones, otras.

Bigarren eskuko ekipamendua. Aintzat hartu behar diren ezaugarriak: egoera, bermea, beste batzuk. Abantailak eta desabantailak.

Equipamiento de segunda mano. Características a tener en cuenta: estado, garantía, otras. Ventajas y desventajas.

Kontratazio publikoa. Kontu praktikoak: kontratu motak (obrakoa, hornidurakoa, zerbitzuetakoa), baldintza-orriak, publizitatea, prozedura motak, beste batzuk.

Contratación pública. Cuestiones prácticas: tipos de contratos (obras, suministros, servicios), pliegos de condiciones, publicidad, tipos de procedimientos, otros.

Erosketa-zentralak.

Centrales de compras.

Hornitzaileak, marketina kudeatzea eta eskaintzak aztertzea.

Proveedores, gestión del marketing y análisis de ofertas.

Ekipamendu elektroniko eskuratzeko dokumentazioa. Beharrizanak aztertzea, albarana, faktura, erabiltzailearen dokumentazioa, eskaintza, arauzko ziurtagiriak, adostasun-adierazpenak, dokumentazio teknikoa, beste batzuk.

Documentación para la adquisición de equipamiento electromédico. Estudio de necesidades, albarán, factura, documentación de usuario, oferta, certificados reglamentarios, declaraciones de conformidad, documentación técnica, otras.

Eroste-prozesua kudeatzea. Eskaintzak eskatzea eta jasotzea, eskaintzak ebaluatzea eta espezifikazioekin erkatzea, esleipena, eskaintzaileei informazioa ematea, ordainketak programatzea. Erosteko prozedurak: irekia, mugatua, presazko tramitazioa, esparru-hitzarmenak, kontratazio zuzena, lizitazio publikoa eta pribatua, beste batzuk.

Gestión del proceso de compra. Solicitud y recepción de ofertas, evaluación de las ofertas y cotejo con las especificaciones, adjudicación, información a ofertantes, programación de pagos. Procedimientos de compra: abierto, restringido, tramitación de urgencia, acuerdos marco, contratación directa, licitación pública y privada, otras.

Osasun-produktuen gaineko indarreko arauak.

Normativa actual sobre productos sanitarios.

Errespetuz eta profesionaltasunez negoziatzea hornitzaileekin.

Manifestación de respeto y profesionalidad en la negociación con proveedores.

Zorroztasunez osatzea dokumentazioa.

Rigor en la elaboración de documentación.

Merkatuak eskaintzen dituen eskurapen aukera guztiak aztertzeko jarrera.

Predisposición a analizar todas las alternativas de adquisición que ofrece el mercado.

Administrazio publikoaren baliabideen aprobetxamendu handiena egiteko sentikortasuna.

Sensibilidad hacia el máximo aprovechamiento de los recursos de la administración pública.

Zorrotz aztertzea araudia.

Rigor en el análisis de la normativa.

6.– Inbentario-plangintza bat egitea eta eguneratzea.

6.– Elaboración de un plan de inventario y su actualización.

Biltegiko inbentariokoekin kontrastatzea elektromedikuntzako sistema bat muntatzeko behar diren ekipoak eta bitartekoak.

Contraste de los medios y equipos necesarios para el montaje de un sistema de electromedicina con los del inventario de almacén.

Deskribatzea zer baldintza bete behar dituen obra-biltegiak (kokapena, antolamendua eta, besteak beste, biltegiratze-ezaugarri bereziak), biltegiratutako baliabideak eskuragarri eta seguru daudela bermatzeko.

Descripción de las condiciones (ubicación, organización, características especiales de almacenamiento, entre otros) que debe cumplir el almacén de obra para garantizar la disponibilidad y seguridad de los recursos almacenados.

Eskuratutako ekipamenduaren etiketatzea, haren zati eta azpisistema independente guztiena barne hartuta.

Etiquetado de equipamiento adquirido, incluyendo todas sus partes o subsistemas independientes.

Inbentario bat egitea, eskuratutako materialaren ezaugarriak eta osasun-zentroaren arauak aintzat hartuta.

Elaboración de un inventario en función de sus características del material adquirido y las normas de un centro sanitario.

Inbentarioa eguneratzeko prozesuak zehaztea.

Definición de los procesos de actualización del inventario.

Informatika-aplikazioak erabiltzea inbentarioa kudeatzeko.

Uso de herramientas informáticas para la gestión del inventario.

Inbentarioa. Funtzioa, motak, aplikazioa eta gestioa.

Inventario. Función, tipos, aplicación y gestión.

Inbentarioan jaso behar den informazioa. Ekipoen zerrenda, ordezko piezen zerrenda, osagarrien zerrenda, biltegiratze-data, materialen tipologia, garantia-epeak, kokapenak, mantentze-lanak, eroste-prezioa, betetzen duen funtzioa, fabrikatzaileak, banatzaileak, beste batzuk.

Información a incluir en el inventario. Lista de equipos, lista de repuestos, lista de accesorios, fecha de almacenaje, tipología de materiales, periodos de garantía, ubicaciones, mantenimiento, precio de compra, función que realiza, fabricantes, distribuidores, otros.

Inbentarioan jaso behar diren ekipoak:

Equipos a introducir en el inventario:

– Analitikoak.

– De analítica.

– Diagnostiko orokorrekoak.

– De diagnóstico general.

– Irudi bidezko diagnostiko egiteko ekipoak.

– De diagnóstico por imagen.

– Desinfekzio handirako ekipoak.

– De alta desinfección.

– Informatika-ekipoak.

– Equipos informáticos.

– Monitorizazio-ekipoak.

– Equipos de monitorización.

– Ekipo terapeutikoak.

– Equipos terapéuticos.

– Ordezko terapietarako ekipoak.

– De terapia sustitutiva.

– Elektronika aplikatuko ekipoak.

– De electrónica aplicada.

Inbentarioak eguneratzeko prozedurak. Erosketak, salmentak, lagapenak, dohaintzak, bajak eta gainerakoak dokumentatzea. Kontrol-zerrendak, etiketak eta serie-zenbakiak egiaztatzea, aldaketak dokumentatzea, beste batzuk.

Procedimientos de actualización de un inventario. Documentar adquisiciones, ventas, cesiones, donaciones, bajas, otros. Listas de chequeo, comprobación de etiquetas y números de serie, documentar modificaciones, otras.

Inbentarioak kudeatzeko eta mantentzeko tresna informatikoak. Mantentze-lana ordenagailuz lagunduta egiteko softwarearen eta intzidentziak kudeatzeko sistemaren ezagutza.

Herramientas informáticas para la gestión y mantenimiento de inventarios. Relación con el software GMAO (gestión del mantenimiento asistida por ordenador) y sistema de gestión de incidencias.

Inbentarioa, tresna den aldetik. Lantegi tekniko baten plangintza eta ekipamendua. Langileak zehaztea. Suntsikorren eta ordezko piezen eskaerak planifikatzea.

El inventario como herramienta. Planificación y equipamiento de un taller técnico. Determinación de personal. Planificación de pedidos de fungibles y repuestos.

Jardun metodikoa ahalik eta zehaztasun handienez erregistratzeko ahalik eta datu kopururik handiena.

Metodicidad a la hora de registrar el mayor número de datos con la mayor exactitud posible.

Inbentarioko informazioa etengabe eguneratua izatearen garrantzia aitortzea.

Reconocimiento de la importancia de mantener actualizada permanentemente la información del inventario.

Material eta ekipamendu guztiak osasun-zentroaren beharrizanen arabera inbentariatuta egon behar dutela ulertzea.

Comprensión de la necesidad de que todos los materiales y equipamiento, esté inventariado según las necesidades del centro sanitario.

7.– Langile klinikoei eta teknikoei zuzendutako informazio-ekintzak planifikatzea.

7.– Planificación de acciones informativas destinadas a personal clínico y técnico.

Ekipamendu berrien gaineko informazio-programa bat egitea teknikarientzat.

Elaboración de programa informativo sobre el nuevo equipamiento para personal técnico.

Ekipamendu berrien gaineko informazio-programa bat egitea langile klinikoentzat.

Elaboración de programa informativo sobre el nuevo equipamiento para personal clínico.

Informazio-ekintzak programatzea, helburuak, baliabideak eta tenporalizazioa zehaztuta.

Elaboración de una programación de las acciones informativas, determinando objetivos, recursos y temporalización.

Informazio-ekintzen emaitzak egiaztatzea.

Comprobación de resultados de las acciones informativas.

Informazio-ekintzen gaineko txosten bat egitea, eta hobetzeko ekintzak jasotzea.

Elaboración de informe sobre las acciones informativas, incluyendo acciones de mejora.

Informazio-jarduerak lan-eremuan. Hitzaldiak, informazio-saioak, erabilerako kartelak edo eskuliburuak egitea, lantegiak, blogak egitea, informazioa sare sozialetan zabaltzea, web-baliabideak, ikastaroak, erabilera-erakustaldiak, mintegiak, beste batzuk.

Actividades informativas en el entorno laboral. Charlas, sesiones informativas, elaboración de carteles o manuales de uso, talleres, creación de blogs, difusión de información en las redes sociales, recursos web, cursos, demostraciones de uso, seminarios, otras.

Langile klinikoen beharrizanak zehaztea. Beharrizanak hautemateko inkestak. Elkarrizketa pertsonala. Lan-jokabidea behatzea. Lan-jarduna ebaluatzea.

Identificación de necesidades en personal clínico. Encuestas de detección de necesidades. Entrevista personal. Observación de la conducta de trabajo. Evaluación de desempeño.

Teknikarien beharrizanak zehaztea. Beharrizanak hautemateko inkestak. Elkarrizketa pertsonala. Intzidentzien erregistroa. Konponketa-txostenak. Lan-jokabidea behatzea. Lan-jarduna ebaluatzea.

Identificación de necesidades en personal técnico. Encuestas de detección de necesidades. Entrevista personal. Registros de incidencias. Partes de reparación. Observación de la conducta de trabajo. Evaluación de desempeño.

Informazio-ekintzak programatzea. Beharrizanak aztertzea, ekintzen helburuak zehaztea, behar diren baliabideak identifikatzea, programazioa egitea, informazio-ekintzak izandako arrakasta ebaluatzea. Ikaskuntza-prozesua helduekin. Helduak ikaskuntzarekiko dituen jarrerak, helduaroko elementu bereizgarriak, prestakuntza-lana harremana.

Programación de acciones informativas. Análisis de necesidades, definición de objetivos de las acciones, identificación de recursos necesarios, elaboración de la programación, evaluación del éxito de la acción informativa. El proceso de aprendizaje con personas adultas. Actitudes del adulto respecto al aprendizaje, elementos diferenciadores de la vida adulta, relación formación-trabajo.

Emaitzak egiaztatzea. Adierazleak hautatzea. Adierazleak biltzea. Biltzeko estrategiak eta sekuentzia. Ebaluazioko eta satisfazioko inkestak. Kexak eta iradokizunak biltzea. Helburuen kontrol zerrenda.

Comprobación de resultados. Selección de indicadores. Recogida de indicadores. Estrategias y secuencia de recogida. Encuestas de evaluación y satisfacción. Recogida de quejas y sugerencias. Check list de objetivos.

Taldekideekin komunikatzeko norberaren ekimena.

Iniciativa personal para la comunicación con los miembros del equipo.

Aurkezten dizkiguten ekimenak (edo ekarpenak) positiboki balioestea.

Valoración positiva de las iniciativas (o aportaciones) que nos presentan.

Teknikarien eta osasun-alorreko langileen beharrizanekiko jarrera eta ekimena.

Disposición e iniciativa ante las necesidades de los profesionales técnicos o sanitarios.

Aldaketa-egoera batean agertzen diren prestakuntza-beharrak positibotzat hartzeko aldez aurreko jarrera.

Predisposición a considerar positivamente las necesidades de formación que aparecen en una situación de cambio.

10. lanbide-modulua: Elektromedikuntzako sistemen muntaiaren eta mantentzearen kudeaketa

Módulo Profesional 10: Gestión del montaje y mantenimiento de sistemas de electromedicina

Kodea: 1594

Código: 1594

Kurtsoa: 2

Curso: 2.º

Iraupena: 126 ordu

Duración: 126 horas

ECTS kredituetako baliokidetasuna: 9

Equivalencia en créditos ECTS: 9

1.– Muntaketa-programak egiten ditu, eta, lan horretan, elektromedikuntza klinikoko instalazioak, sistemak eta ekipoak abiarazteko probak zehazten ditu, eskura dagoen dokumentazio teknikoa baliatuta eta indarreko arauak betez.

1.– Elabora programas de montaje, definiendo las pruebas de puesta en marcha de instalaciones, sistemas y equipos de electromedicina clínica a partir de la documentación técnica disponible y la normativa vigente.

Ebaluazio-irizpideak:

Criterios de evaluación:

a) Osasun-zentroaren beharrizanak hartu ditu kontuan muntaketa-programa egiteko, eta gainerako instalazioekiko, sistemekiko eta ekipoekiko interferentziak saihestu ditu; edo, ezinezkoan izan baldin bada, minimizatu egiten ditu interferentziak.

a) Se han considerado las necesidades del centro sanitario para efectuar el programa de montaje, evitando interferencias con otras instalaciones, sistemas o equipos, o en caso de ser imposible, minimizando estas.

b) Muntaketaren lehen faseak ezarri eta fase bakoitzean egin behar diren lanak zehaztu ditu.

b) Se han establecido las principales fases de montaje, determinando las tareas a efectuar en cada una de las mismas.

c) Muntaketa-fase bakoitzean behar diren giza baliabideak zehaztu ditu, akreditazioak edo ziurtagiriak izan behar ote dituzten kontuan izanda.

c) Se han determinado los recursos humanos de cada fase de montaje, considerando la necesidad de estar acreditados o certificados.

d) Muntaketa-fase bakoitzari dagozkion baliabide materialak esleitu ditu.

d) Se han asignado los recursos materiales para cada una de las fases de montaje.

e) Muntaketa-fase bakoitzeko jarduerak programatu ditu, eta lan bakoitza egiteko kalkulatzen den denbora zehaztu du, dokumentazio teknikoak eta indarreko araudiak adierazitako urratsen arabera.

e) Se han programado las actividades para cada fase del montaje, asignando los tiempos estimados a cada tarea según los hitos establecidos en la documentación técnica y la normativa vigente.

f) Abiarazteko eta segurtasun elektrikorako probak zehaztu ditu, erabili behar diren bitarteko teknikoak adierazita.

f) Se han definido las pruebas de puesta en marcha y seguridad eléctrica, determinado los medios técnicos a emplear.

g) Esku-hartzeetan eta egiaztapenetan bete behar diren segurtasun-neurrien eta kalitate-mailen plangintza egin du.

g) Se han planificado las medidas de seguridad y los niveles de calidad a considerar en las intervenciones y comprobaciones.

h) Prozesuak planifikatzeko programa informatikoak erabili ditu.

h) Se han empleado programas informáticos para la planificación de procesos.

2.– Elektromedikuntza klinikoko instalazioen, sistemen eta ekipoen mantentze-lanetarako programa egin du, eta, zeregin horretan, lanak, denborak, baliabide materialak eta giza baliabideak zehaztu ditu, fabrikatzailearen gomendioak eta indarreko arauak aintzat hartuta.

2.– Confecciona el programa de mantenimiento de instalaciones, sistemas y equipos de electromedicina clínica, definiendo las tareas, tiempos, recursos humanos y materiales de acuerdo a las recomendaciones del fabricante y la normativa vigente.

Ebaluazio-irizpideak:

Criterios de evaluación:

a) Osasun-zentroan prebentziozko mantentze-lanak behar dituzten ekipoak identifikatu ditu, horien fabrikatzaileen gomendioak aintzat hartuta.

a) Se han identificado los equipos que requieren mantenimiento preventivo en el centro sanitario en base a las recomendaciones de sus fabricantes.

b) Prebentziozko mantentze-lanen oinarrizko eragiketak ezarri ditu elektromedikuntzako instalazio, sistema eta ekipo guztietan.

b) Se han establecido las operaciones básicas de mantenimiento preventivo en toda instalación, sistema y equipo de electromedicina.

c) Prebentziozko mantentze-lanen aldizkakotasuna kalkulatu du instalazio, sistema eta ekipo mota bakoitzarentzat.

c) Se ha calculado la periodicidad de las revisiones de mantenimiento preventivo para diferente tipo de instalaciones, sistemas y equipos.

d) Esku-hartzeko protokoloak egin ditu, instalazio, sistema eta ekipoen matxurak konpontzeko.

d) Se han elaborado protocolos de intervención para la reparación de averías en instalaciones, sistemas y equipos.

e) Instalazioen mantentze-lanak programatu ditu, lan horien ezaugarriak, fabrikatzailearen gomendioak eta indarreko araudia aintzat hartuta.

e) Se ha programado el mantenimiento de la instalación teniendo en cuenta sus características, las recomendaciones del fabricante y la normativa vigente.

f) Ekipoetan eta elementuetan doikuntzak egitea proposatu du, ondo funtziona dezaten.

f) Se han propuesto ajustes de los equipos y elementos para su buen funcionamiento.

g) Gelditzeko eta abian jartzeko prozedurak zehaztu ditu, mantentze-lanek jarduera sanitarioan duten inpaktua kontuan izanda.

g) Se han determinado los procedimientos de parada y puesta en servicio, teniendo en cuenta el impacto del mantenimiento en la actividad sanitaria.

h) Esku-hartzeen denborak mugatu ditu, baliabide materialak eta giza baliabideak optimizatuta eta helburuak eta segurtasun-baldintzak bermatuta.

h) Se han acotado los tiempos de intervención, optimizando los recursos humanos y materiales y garantizando los objetivos y las condiciones de seguridad.

i) Esku-hartzeetan eta egiaztapenetan bete behar diren segurtasun-neurrien eta kalitate-mailen plangintza egin du.

i) Se han planificado las medidas de seguridad y los niveles de calidad a considerar en las intervenciones y comprobaciones.

j) Programa informatiko bat aplikatu du mantentze-lanen antolamendua kudeatzeko eta kontrolatzeko.

j) Se ha aplicado un programa informático para la gestión y control de la organización del mantenimiento.

3.– Ordezkoen hornitze-programa eta katalogoa egin du, osagaiak, tresneria, materialak eta ekipoak biltegiratzeko baldintzak ezarrita.

3.– Elabora el programa de aprovisionamiento y el catálogo de repuestos, estableciendo las condiciones de almacenamiento de los componentes, utillajes, materiales y equipos.

Ebaluazio-irizpideak:

Criterios de evaluación:

a) Hornitzeko eta biltegiratzeko aukerak aztertu ditu, muntaketa-planak, prebentziozko mantentze-lanen planak eta konponketen historiak dakarten beharrizana aintzat hartuta.

a) Se han considerado las posibilidades de aprovisionamiento y almacenaje con las necesidades del plan de montaje, del plan de mantenimiento preventivo y del histórico de reparaciones.

b) Ekipoen, osagaien, tresnen eta materialen garraiobideak eta entrega-epeak zehaztu ditu.

b) Se han definido los medios de transporte y los plazos de entrega de los equipos, componentes, útiles y materiales.

c) Biltegiratze-irizpideak eta ordezkoen mailak ezarri ditu.

c) Se han establecido los criterios de almacenaje, así como los niveles de repuestos.

d) Produktu eta hornitzaile homologatuak eta hainbat fabrikatzaileren materialen arteko bateragarritasuna identifikatu du, horniduren eskuragarritasuna eta kalitatea bermatzeko.

d) Se han identificado productos y proveedoras o proveedores homologados y la compatibilidad entre materiales de distintos fabricantes para garantizar la disponibilidad y la calidad del aprovisionamiento.

e) Egiaztatu du ordezko ekipoak daudela laguntza-zerbitzua emateko funtsezkoak diren funtzioetarako.

e) Se ha comprobado la existencia de equipos de sustitución para funciones críticas en la prestación del servicio asistencial.

f) Ordezkoak optimizatzeko irizpideak balioetsi ditu.

f) Se han valorado los criterios de optimización de repuestos.

g) Hornitutako materialak hartzeko eta horien segurtasun-araudia betetzeko protokoloa ezarri du.

g) Se ha establecido el protocolo de recepción y de cumplimiento de la normativa de seguridad de los materiales suministrados.

h) Ordezko piezak identifikatzeko kodeketa-sistema ezarri du.

h) Se ha establecido el sistema de codificación para la identificación de piezas de repuesto.

i) Materialak, ekipoak eta osagaiak biltegiratzeko baldintzak ezarri ditu, behar bezala zainduko direla bermatuta eta indarreko araudia beteta.

i) Se han establecido las condiciones de almacenamiento de los materiales, equipos y componentes garantizando su correcta conservación y el cumplimiento de la reglamentación establecida.

j) Biltegiratzea kudeatzeko programa informatikoak erabili ditu.

j) Se han empleado programas informáticos de gestión de almacenamiento.

4.– Sortutako hondakinen tratamendua planifikatu eta kudeatu du, agente kutsatzaileak identifikatuta eta ingurumenean duten eragina deskribatuta.

4.– Planifica y gestiona el tratamiento de residuos generados, identificando los agentes contaminantes y describiendo sus efectos sobre el medio ambiente.

Ebaluazio-irizpideak:

Criterios de evaluación:

a) Osasun-zentroetako eta elektromedikuntza klinikoko hondakinen kudeaketa arautzen duen legeria hautatu du.

a) Se ha seleccionado la normativa legal que regula la gestión de residuos en centros sanitarios y servicio de electromedicina clínica.

b) Elektromedikuntza klinikoko instalazioek eta sistemek sortzen dituzten hondakinak identifikatu ditu eta horien arriskua zehaztu du.

b) Se han identificado los residuos generados por instalaciones y sistemas de electromedicina clínica determinando su peligrosidad.

c) Hondakinak sailkatzeko organigrama bat egin du, horien toxikotasunaren eta ingurumen-inpaktuaren arabera.

c) Se ha realizado un organigrama de clasificación de los residuos en función de su toxicidad e impacto medioambiental.

d) Bete behar diren lege-mugak identifikatu ditu.

d) Se han identificado los límites legales aplicables.

e) Hondakinak kudeatzeko prozesua kudeatzaile baimenduen bidez egitea zehaztu du.

e) Se ha definido el proceso de gestión de residuos a través de gestores autorizados.

f) Ospitaleetan eta elektromedikuntza klinikoko zerbitzuetan sortzen diren hondakinak tratatzeko eta kontrolatzeko sistemak deskribatu ditu.

f) Se han descrito los sistemas de tratamiento y control de los diferentes residuos en el ámbito de un hospital y un servicio de electromedicina clínica.

g) Elektromedikuntza klinikoko instalazioetan eta sistemetan hondakinak kudeatzeko behar diren instalazioak eta ekipamenduak deskribatu ditu.

g) Se han descrito las instalaciones y equipamientos necesarios para la gestión de los residuos en instalaciones y sistemas de electromedicina clínica.

h) Instalazio, sistema edo ekipo baten mantentze-lanak egin edo hura desmuntatu ondoren berrerabil daitezkeen materialak, osagaiak eta osagarriak zehaztu ditu.

h) Se han determinado los materiales, componentes y accesorios susceptibles de ser reutilizados después del mantenimiento o desmontaje de una instalación, sistema o equipo.

5.– Elektromedikuntza kliniko instalazioak, sistemak eta ekipoak muntatzeko, abiarazteko eta mantentzeko ikuskapen-plana zehaztu du, segurtasuneko eta lan-arriskuak prebenitzeko neurriak betetzen direla ziurtatuta.

5.– Define el plan de supervisión del montaje, puesta en marcha y mantenimiento de instalaciones, sistemas y equipos de electromedicina clínica, garantizando el cumplimiento de las medidas de seguridad y prevención de riesgos laborales.

Ebaluazio-irizpideak:

Criterios de evaluación:

a) Prozesu guztietan aurreikusi diren datak betetzeko eta prozesu horietarako ezarritako plangintzaren denborazko eta formazko baldintzak betetzeko moduak aztertu ditu.

a) Se ha considerado el cumplimiento de las fechas previstas en todos los procesos, así como que su ejecución se ajusta en tiempo y forma a la planificación establecida.

b) Erabilitako egiaztapen-ekipoen kalibrazioa egiaztatzeko protokolo bat ezarri du, fabrikatzailearen gomendioak eta indarreko araudia betez.

b) Se ha definido un protocolo para verificar la calibración de los equipos de comprobación empleados de acuerdo a las recomendaciones del fabricante y la normativa vigente.

c) Erabilitako materialen kalitate- eta segurtasun-baldintzak egiaztatzeko prozedura bat ezarri du.

c) Se ha establecido un procedimiento para comprobar los requisitos de calidad y seguridad de los materiales empleados.

d) Muntatutako instalazioa, sistema edo ekipoa behar bezala kokatu dela kontrolatzeko protokolo bat zehaztu du.

d) Se ha definido un protocolo de control de la correcta ubicación de la instalación, sistema o equipo montado.

e) Prozedura bat ezarri du egiaztatzeko egindako prozesuek ez dutela erasaten inguruko beste instalazio, sistema edo ekipo batzuen funtzionamendu egokia.

e) Se ha establecido el procedimiento para verificar que los procesos ejecutados no afectan al correcto funcionamiento de otras instalaciones, sistemas o equipos colindantes.

f) Protokolo bat zehaztu du, osatzen den dokumentazioa indarreko araudiaren arabera edo osasun-zentroak emandako gomendioen arabera betetzen eta kudeatzen dela egiaztatzeko.

f) Se ha definido un protocolo para comprobar que la documentación resultante se cumplimenta y se gestiona según la normativa vigente o las recomendaciones del centro sanitario.

g) Prozesuak betetzean sortzen diren kontingentziak jakinarazteko eta dokumentatzeko kontrol-bide bat ezarri du.

g) Se ha establecido una vía de control de la notificación y documentación de las contingencias surgidas durante la ejecución de los procesos.

h) Prozedura bat zehaztu du, prozesu guztiak ezarritako segurtasun- eta kalitate-baldintzetan betetzen direla egiaztatzeko.

h) Se ha definido un procedimiento para comprobar que todos los procesos se ejecutan bajo las condiciones de seguridad y calidad establecidas.

i) Norbera babesteko eta babes kolektiboko ekipoak eta materialak behar bezala erabiltzen direla eta betetzekoak dituzten arauak betetzen dituztela egiaztatzeko bide bat ezarri du.

i) Se ha establecido una vía para verificar el cumplimiento de la normativa de seguridad en los equipos y materiales de protecciones individuales y colectivas, así como su correcta utilización.

j) Obraren eta instalazioaren eremuan berrogeialdia kontrolatzeko prozedura bat aztertu da.

j) Se ha considerado un procedimiento de control de la cuarentena en la zona de obra e instalación.

6.– Elektromedikuntza klinikoko instalazioak, sistemak eta ekipoak muntatu, abiarazi eta mantentzeko lanen kudeaketari dagokion dokumentazioa osatzen eta artxibatzen du, ezarrita dauden prozedurak interpretatu ondoren.

6.– Elabora y archiva la documentación correspondiente a la gestión del montaje, puesta en marcha y mantenimiento de instalaciones, sistemas y equipos de electromedicina clínica, interpretando los procedimientos establecidos.

Ebaluazio-irizpideak:

Criterios de evaluación:

a) Harrera-akten edo kontrol-zerrenden ereduak diseinatu ditu osasun-zentroan eskuragarri dauden instalazioen, sistemen eta ekipoen familia guztientzat.

a) Se ha diseñado modelos de acta de recepción o lista de chequeo para las diferentes familias de instalaciones, sistemas y equipos disponibles existentes en un centro sanitario.

b) Instalazioak, sistemak eta ekipoak abiarazteko behar diren baimenak eskuratu ditu.

b) Se han recabado las autorizaciones requeridas para la puesta en marcha de instalaciones, sistemas y equipos.

c) Muntatzeko eta abian jartzeko ereduak egin ditu.

c) Se ha elaborado modelos de acta de montaje y puesta en marcha.

d) Prebentziozko mantentze-lanen txostenen ereduak diseinatu ditu.

d) Se ha diseñado modelos de informes de mantenimiento preventivo.

e) Matxura-parteen ereduak egin ditu.

e) Se ha elaborado modelos de partes de averías.

f) Baja-parteen ereduak egin ditu.

f) Se ha elaborado modelos de partes de bajas.

g) Lan-parteen ereduak prestatu ditu.

g) Se ha diseñado modelos de partes de trabajo.

h) Ordezkoen biltegia kudeatzeko behar diren agiriak egin ditu.

h) Se ha elaborado los documentos necesarios para la gestión del almacén de repuestos.

i) Muntatzeko, abiarazteko, mantentzeko eta matxurak konpontzeko lanek sortutako dokumentazioa artxibatu du, ekipoaren liburua eguneratzeko.

i) Se ha archivado toda la documentación recibida procedente de la ejecución del montaje, puesta en marcha, mantenimiento y reparación de averías para mantener actualizado el libro de equipo.

7.– Elektromekanika klinikoko instalazioen, sistemen eta ekipoen erabilerari eta mantentze-lanei buruzko oinarrizko informazioa eta aintzat hartu behar diren segurtasun neurriei buruzko informazioa ematen die langile klinikoei eta teknikoei, komunikazio-teknika egokienak erabiliz.

7.– Proporciona información básica sobre el uso y mantenimiento de instalaciones, sistemas y equipos de electromedicina clínica, así como de las medidas de seguridad a considerar, a personal clínico y técnico, aplicando las técnicas de comunicación más adecuadas.

Ebaluazio-irizpideak:

Criterios de evaluación:

a) Oinarrizko erabilera-jarraibideak eman ditu.

a) Se han transmitido las instrucciones de uso básico.

b) Erabilera edo konfigurazio okerrek funtzionamenduari dakarzkio akats edo errore ohikoenak identifikatu ditu.

b) Se han identificado los fallos o errores más comunes en el funcionamiento debidos a un mal empleo o configuración.

c) Adierazleen alarmak eta seinaleak azaldu ditu, sistemen eta ekipoen familietan izan daitezkeen disfuntzioak hautematekoak.

c) Se han explicado las alarmas y señales de los indicadores que permiten deducir disfunciones en diferentes familias de sistemas y equipos.

d) Material suntsigarriak aldatzeko, behin erabiltzeko materialak kontrolatzeko eta esterilizatzeko prozesuak irakatsi eta landu ditu.

d) Se ha enseñado y practicado el cambio de fungibles, control de desechables y procesos de esterilización.

e) Prebentziozko mantentze-lanen protokoloei eta egin behar diren kontrolei buruzko informazioa eman du.

e) Se ha informado sobre los protocolos de mantenimiento preventivo y controles que se deben desarrollar.

f) Akats tekniko eta matxura ohikoenak eta horiek konpontzeko moduak adierazi ditu.

f) Se han transmitido los fallos técnicos y averías más comunes y sus formas de repararlas.

g) Pazienteei, erabiltzaileei eta osasun-zentroari dagozkien segurtasun-neurriak azaldu eta bete ditu.

g) Se ha explicado y practicado las medidas de seguridad que afectan al paciente, al usuario y al centro sanitario.

8.– Kalitate-planak betetzen ditu egindako eta ikuskatutako prozesu guztietan, eta kalitatea ziurtatzeko eta kudeatzeko arauak azaltzen ditu.

8.– Aplica planes de calidad en todos los procesos realizados y supervisados, describiendo la normativa de aseguramiento y gestión de la calidad.

Ebaluazio-irizpideak:

Criterios de evaluación:

a) Kalitatea ziurtatzeko sistemak identifikatu ditu.

a) Se han identificado los sistemas de aseguramiento de calidad.

b) Etengabeko hobekuntza-prozesuetan erabiltzen diren kalitate-tresnak azaldu ditu.

b) Se han descrito las herramientas de calidad utilizadas en los procesos de mejora continua.

c) Hainbat neurgailu doitu eta kalibratu ditu.

c) Se han calibrado distintos elementos de medida.

d) Kalitatearen alorreko eskuliburu edo plan baten edukiak ezagutu ditu.

d) Se han reconocido los contenidos de un manual o plan de calidad.

e) Kalitate-eskuliburuak adierazitako muntaketa-prozedura eta mantentze-lanak identifikatu ditu.

e) Se han identificado los procedimientos de montaje y mantenimiento del manual de calidad.

f) Adostasun-ezak zuzentzeko ekintzak egin ditu, kalitatea hobetze aldera.

f) Se han aplicado acciones correctoras de las no conformidades que permitan la mejora de la calidad.

g) Prozedura-erregistroen egitura eta edukiak identifikatu ditu.

g) Se ha identificado la estructura y contenidos de los registros de los procedimientos.

h) Prozesuaren kalitateko barne-auditoriaren parametroak ziurtatu ditu.

h) Se han asegurado los parámetros de una auditoría interna de calidad del proceso.

i) Kalitate-planaren betetze-maila ondorioztatu du.

i) Se ha deducido el grado de cumplimiento del plan de calidad.

j) Kalitatea kudeatzeko programa informatikoak erabili ditu.

j) Se han aplicado programas informáticos de gestión de calidad.

B) Edukiak:

B) Contenidos:

1.– Muntaketaren eta abian jartzearen plangintza.

1.– Planificación del montaje y puesta en marcha.

Zehaztea osasun-zentroak zer beharrizan dituen muntaketa-programa egiteko.

Determinación de las necesidades del centro sanitario para efectuar el programa de montaje.

Muntaketa-fase bakoitzeko giza baliabideak zehaztea.

Determinación de los recursos humanos de cada fase de montaje.

Muntaketa-fase bakoitzari dagozkion baliabide materialak zehaztea.

Determinación de los recursos materiales para cada una de las fases de montaje.

Beste ekipo eta zerbitzu batzuekiko interferentziak zehaztea.

Determinación de interferencias con otros equipos y servicios.

Erabili behar diren segurtasun-neurriak zehaztea.

Determinación de las medidas de seguridad a emplear.

Abian jartzeko eta segurtasun elektrikoko probak zehaztea.

Determinación de las pruebas de puesta en marcha y seguridad eléctrica.

PERT moduko programa informatikoen bidez planifikatzea prozesua.

Planificación del proceso mediante programas informáticos tipo PERT.

Zereginei dagozkien denborak, giza baliabideak eta baliabide teknikoak esleitzea.

Asignación de tiempos, recursos humanos y técnicos a tareas.

Muntaketa: osasun-zentroaren ezagutza. Interferentziak beste instalazio, sistema edo ekipo batzuekin. Muntaketa-faseak eta egitekoak. Giza baliabide akreditatu edo ziurtatuak. Baliabide materialak. Denborak kalkulatzea eta urratsak zehaztea. PERT programa informatikoak. Ibilbide kritikoaren sekuentzia eta lorpena.

El montaje: conocimiento del centro sanitario. Interferencias con otras instalaciones, sistemas o equipos. Fases del montaje y tareas. RR.HH. acreditados o certificados. Recursos materiales. Cálculo de tiempos y definición de hitos. Programas informáticos PERT. Secuencia y obtención de la ruta crítica.

Erreferentziazko dokumentazio teknikoa: osasun-zentroko planoak. Ekipoen planoak. Erregistroak.

Documentación técnica de referencia: planos del centro sanitario. Planos de equipos. Registros.

Ekipoak, materiala eta instalazioak erabiltzeko arauak: eragiketa-eskuliburuak.

Normas de utilización de los equipos, material e instalaciones: manuales de operación.

Abian jartzeko protokoloak. Entsegu eta egiaztapenak: fabrikatzailearen eskuliburua. Osasun-zentroko arauak. Baliabide teknikoak.

Protocolos de puesta en marcha. Ensayos y comprobaciones: manual del fabricante. Normas del centro sanitario. Medios Técnicos.

Segurtasun elektrikoa. Instalatzekoak diren ekipoen segurtasun-arau espezifikoak. Segurtasun elektrikoko araudiak.

Seguridad Eléctrica. Normas específicas de seguridad de los equipos a instalar. Reglamentos de seguridad eléctrica.

Arrisku pertsonalak eta ingurumenekoak prebenitzeko araudia eta indarreko legeria betetzea.

Respeto a la normativa de prevención de riesgos personales y ambientales y a la legislación vigente.

Lan-protokoloak zorrotz betetzea.

Rigor en el seguimiento de los protocolos de trabajo.

Indarreko legeria betetzea.

Respeto a la legislación vigente.

Jakintza berriak bereganatzeko interesa.

Interés por la adquisición de nuevos conocimientos.

2.– Mantentze-programak egitea.

2.– Elaboración de programas de mantenimiento.

Prebentziozko mantentze-lanak behar dituzten ekipoak zehaztea.

Determinación de los equipos que requieren mantenimiento preventivo.

Instalazioen, sistemen eta ekipamenduen matxurak konpontzeko interbentzio-protokoloak egitea.

Elaboración de protocolos de intervención para la reparación de averías en instalaciones, sistemas y equipos.

Ekipo bakoitza gelditzeko eta abian jartzeko prozedurak zehaztea.

Determinación de los procedimientos de parada y puesta en servicio de cada equipo.

Interbentzio-denborak mugatzea, baliabide materialak eta giza baliabideak optimizatzeko.

Acotamiento de los tiempos de intervención, optimizando los recursos humanos y materiales.

Instalazioaren mantentze-lanak programatzea.

Programación del mantenimiento de la instalación.

Programa informatiko bat erabiltzea mantentze-lanak kudeatzeko eta lan horien antolamendua kontrolatzeko.

Utilización de un programa informático para la gestión y control de la organización del mantenimiento.

Mantentze-lanen motak. Teoria eta helburuak: sarrera. Prebentziozko eta zuzenketako mantentze-lanak.

Tipos de mantenimiento. Teoría y objetivos: introducción. Mantenimiento preventivo y correctivo.

Prebentziozko mantentze-lanak: mantentze-lanak behar dituzten ekipoak (fabrikatzailearen jarraibideak, arauak). Giza baliabideak (prestakuntza, esperientzia, beste batzuk) eta materialak. Ekipoak eta elementuak doitzea.

El mantenimiento preventivo: equipos sometidos a mantenimiento (instrucciones del fabricante, normas). RR.HH. (formación, experiencia, otros) y materiales. Ajustes de equipos y elementos.

Prebentziozko mantentze-lanak elektromedikuntzan: mantentze-lanak programatzea (egin behar diren lanak, berrikuspenen aldizkakotasuna, fabrikatzailearen gomendioak, kalitate- eta segurtasun-arauak, interbentzio-protokoloak, interbentzio-denborak, segurtasun-neurriak eta kalitate-mailak).

Mantenimiento preventivo en electromedicina: programación del mantenimiento (operaciones a realizar, periodicidad de las revisiones, recomendaciones del fabricante, normas aplicables de calidad y seguridad, protocolos de intervención, tiempos de intervención, medidas de seguridad y los niveles de calidad).

Prebentziozko mantentze-lanen programa baten eraginkortasuna: aurreikusitako emaitzak eta lortutakoak. Erregistroak.

Efectividad de un programa de mantenimiento preventivo: resultados previstos y obtenidos. Registros.

Ordenagailu bidez lagunduta kudeatzea mantentze-lanak: kontzeptua, merkatuko programak eta neurrira egindakoak.

Gestión de mantenimiento asistido por ordenador (GMAO): concepto, programas comerciales y a medida.

Arrisku pertsonalak eta ingurumenekoak prebenitzeko araudia eta indarreko legeria betetzea.

Respeto a la normativa de prevención de riesgos personales y ambientales y a la legislación vigente.

Lan-protokoloak zorrotz betetzea.

Rigor en el seguimiento de los protocolos de trabajo.

Indarreko legeria betetzea.

Respeto a la legislación vigente.

Jakintza berriak bereganatzeko interesa.

Interés por la adquisición de nuevos conocimientos.

3.– Hornidura-programa eta ordezkoen katalogoa egitea.

3.– Elaboración del programa de aprovisionamiento y catálogo de repuestos.

Erosketa-prozedura bat egitea.

Realización de un procedimiento de compras.

Hornitutako materialak hartzeko eta horien segurtasun-araudia betetzeko protokoloa betetzea.

Aplicación del protocolo de recepción y de cumplimiento de la normativa de seguridad de los materiales suministrados.

Ordezko piezak identifikatzeko kodeketa-sistema deskribatzea.

Descripción del sistema de codificación para la identificación de piezas de repuesto.

Ordezko pieza bateragarrien zerrenda egitea.

Realización de un listado de repuestos compatibles.

Hornitzaile homologatuen, ekipoen eta osagaien zerrenda eguneratzea.

Actualización del listado de proveedores homologados, equipos y componentes.

Materialak, ekipoak eta osagaiak biltegiratzeko baldintzak deskribatzea.

Descripción de las condiciones de almacenamiento de los materiales, equipos y componentes.

Biltegiratzea kudeatzeko programa informatikoak erabiltzea.

Utilización de programas informáticos de gestión de almacenamiento.

Hornidurak kudeatzea: beharrizanaren, kritikotasunaren, entrega-epeen eta bestelako aldagaien arabera hornitzea osagai homologatuak.

Gestión del aprovisionamiento: provisión de componentes homologados según su necesidad, criticidad, plazos de entrega, otros.

Erosketa-prozesua. Eroste-zikloa: ordezkoen edo ekipoen beharrizanak, optimizatzeko irizpideak. Ordezkoak kodetzea. Inbentarioa egitea. Harrera-protokoloa. Araudia betetzea.

Proceso de compras. Ciclo de compras: necesidades de repuestos o equipos, criterios de optimización. Codificación de repuestos. Inventariado. Protocolo de recepción. Cumplimiento de la normativa.

Hornitzaileak. Homologazioa. Sailkapena: hornitzaileak bilatzea eta hautatzea, homologazioa (ebaluazioa eta bigarren ebaluazioa), hornitzaile ezberdinen produktuen arteko bateragarritasuna.

Proveedoras o proveedores. Homologación. Clasificación: búsqueda y selección de proveedores, homologación (evaluación y reevaluación), compatibilidad de productos de distintos proveedores.

Biltegia antolatzeko sistemak: biltegiratze-irizpideak (pisua, arriskua, kontserbazioa, arauak, beste batzuk). Stock motak. Ordezkoen mailak.

Sistemas de organización del almacén: criterios de almacenaje (peso, peligrosidad, conservación, normas, otros). Clases de stocks. Niveles de repuestos.

Bi ekipo izatea, jarduera kliniko edo asistentzialaren arabera: ordezko ekipoak izatea funtsezko eginkizunetarako.

Duplicidad de equipos en función de la actividad clínico-asistencial: equipos de sustitución para funciones críticas.

Horniduraren eta biltegiratzearen alorreko programa informatikoak.

Programas informáticos de aprovisionamiento y almacenamiento.

Datu-baseen sistemak (merkatuko programak eta norberak sortutakoak).

Sistemas de bases de datos (Programas comerciales y de creación propia).

Hornitzeko eta biltegiratzeko aukerak: muntaketa-planaren, prebentziozko mantentze-lanen eta konponketen historiaren arabera.

Posibilidades de aprovisionamiento y almacenaje: según el plan de montaje, el plan de mantenimiento preventivo y el histórico de reparaciones.

Arrisku pertsonalak eta ingurumenekoak prebenitzeko araudia eta indarreko legeria betetzea.

Respeto a la normativa de prevención de riesgos personales y ambientales y a la legislación vigente.

Lan-protokoloak zorrotz betetzea.

Rigor en el seguimiento de los protocolos de trabajo.

Ordena eta metodoa lan egitean.

Orden y método en el desarrollo del trabajo.

Jakintza berriak bereganatzeko interesa.

Interés por la adquisición de nuevos conocimientos.

Ekimena izatea gertakariak eta ezusteko egoerak erabakitzean.

Iniciativa en la resolución de contingencias y situaciones imprevistas.

4.– Hondakinen tratamendua planifikatzea eta kudeatzea.

4.– Planificación y gestión del tratamiento de residuos.

Hondakinen kudeaketa xedatzen duen araudia interpretatzea.

Interpretación de la normativa legal que regula la gestión de residuos.

Elektromedikuntza klinikoko instalazioek eta sistemek sortzen dituzten hondakinak identifikatzea.

Identificación de los residuos generados por instalaciones y sistemas de electromedicina clínica.

Toxikotasunaren eta ingurumen-inpaktuaren arabera sailkatzea hondakinak.

Clasificación de los residuos en función de su toxicidad e impacto medioambiental.

Kudeatzaile baimenduen bidez zehaztea hondakinak kudeatzeko prozesua.

Definición del proceso de gestión de residuos a través de gestores autorizados.

Hondakinak kudeatzeko ingurumen-araudia: EAEko ingurumena babestea.

Normativa medioambiental de gestión de residuos: protección del medio ambiente del País Vasco.

Sailka biltzea hondakinak, dakarten arriskuaren arabera. Ospitaleetako hondakin motak (hiri-hondakinak, biosanitarioak, erradioaktiboak, bestelakoak). Indarreko arauak.

El almacenamiento clasificado de residuos según características de peligrosidad. Tipos de residuos en los hospitales (urbanos, biosanitarios, radiactivos, otros). Normativa vigente.

Hondakinak tratatzea eta biltzea. Enpresa espezializatuak.

Tratamiento y recogida de residuos. Empresas especializadas.

Hondakin ezabagarri bihurtzeko baldintzak.

Requisitos para la conversión en residuos eliminables.

Hondakinak kudeatzeko plangintza. Aldi baterako biltzeko eremuak: hondakin sanitarioak kudeatzeko baldintzak, hondakinak baliaraztea eta ezabatzea, hondakinen zerrenda europarra, hondakin toxiko eta arriskutsuak. Hondakin arriskutsuak erraustea.

Plan de gestión de residuos. Zonas de almacenaje temporal: condiciones para la gestión de los residuos sanitarios, valorización y eliminación de residuos, lista europea de residuos, residuos tóxicos y peligrosos. Incineración de residuos peligrosos.

Seguru eta kalitatez berrerabiltzea osagaiak eta osagarriak: baliabide gutxi duten herrialdeetara bidaltzea ekipo txikiak, oraindik erabilgarriak. Birziklatzea (lehengaiak aprobetxatzea, baliabide naturalak eta energia aurreztea, ingurumena babestea).

Reutilización de componentes y accesorios en condiciones de seguridad y calidad: equipos pequeños aún útiles envío a países con pocos recursos. Reciclaje (aprovechamiento de materias primas, ahorro de recursos naturales y energéticos, protección del medio ambiente).

Arrisku pertsonalak eta ingurumenekoak prebenitzeko araudia eta indarreko legeria betetzea.

Respeto a la normativa de prevención de riesgos personales y ambientales y a la legislación vigente.

Lan-protokoloak zorrotz betetzea.

Rigor en el seguimiento de los protocolos de trabajo.

Ordena eta metodoa lan egitean.

Orden y método en el desarrollo del trabajo.

Jakintza berriak bereganatzeko interesa.

Interés por la adquisición de nuevos conocimientos.

Ekimena izatea gertakariak eta ezusteko egoerak erabakitzean.

Iniciativa en la resolución de contingencias y situaciones imprevistas.

5.– Muntatzeko, abian jartzeko eta mantentzeko lanak ikuskatzeko plana zehaztea.

5.– Definición del plan de supervisión del montaje, puesta en marcha y mantenimiento.

Lanak egiteko datak betetzen direla kontrolatzea.

Control del cumplimiento de las fechas de las distintas actividades.

Ekipoen kalibraketa egiaztatzeko protokoloa aplikatzea.

Aplicación del protocolo de verificación de la calibración de equipos.

Erabilitako materialaren kalitatea egiaztatzea.

Verificación de la calidad del material empleado.

Osatutako dokumentazioa ikuskatzea eta kontrolatzea.

Supervisión y control de la documentación resultante.

Kontingentziak kontrolatzea, erregistratzea eta jakinaraztea.

Realización del control de contingencias y su registro y notificación.

Obraren eta instalazioaren eremuan berrogeialdia kontrolatzeko prozedura zehaztea.

Determinación del procedimiento de control de la cuarentena en la zona de obra o instalación.

Simulagailuen, analizatzaileen eta egiaztatzaileen aldizkako ziurtapena: egiaztapen-ekipoen kalibraketa konprobatzeko protokoloa. Kalibraketa-laborategi akreditatuak.

La certificación periódica de equipos de simulación, analizadores y comprobadores: protocolo para verificar la calibración de los equipos de comprobación. Laboratorios de calibración acreditados.

Lan-arriskuen prebentzioko araudia: erabilitako materialen kalitate- eta segurtasun-baldintzak egiaztatzeko prozedura.

Normativa de prevención de riesgos laborales: procedimiento comprobación de los requisitos de calidad y seguridad de los materiales empleados.

Kontingentziak jakinarazteko protokoloak: prozesuak betetzean sortutako kontingentziak jakinarazteko prozedura.

Protocolos para la notificación de contingencias: procedimiento de notificación de contingencias surgidas durante la ejecución de los procesos.

Berrogeialdia elektromedikuntzako obra eta instalazioetan: berrogeialdiko prozedura.

Cuarentena en obras e instalaciones de electromedicina: procedimiento de cuarentena.

Teknikariak eta langile klinikoak ikuskatu eta kontrolatzeko teknikak eta haiek tratatzekoak. Ikuskapen motak: ikuskapenaren kontzeptua eta helburuak. Motak edo funtzioak: administratiboa, hezitzailea, laguntzailea. Ikuskatze-mailak. Ikuskatzailearen profila.

Técnicas de supervisión, control y trato con personal técnico y clínico. Tipos de supervisión: concepto de supervisión y objetivos. Tipos o funciones: administrativa, educativa o de apoyo. Niveles de supervisión. Perfil del supervisor.

Ikuskatze-ereduak: banakakoa, taldekoa, formala, informala, zuzena, zeharkakoa. Erregistroa.

Modelos de supervisión: individual, grupal, formal, informal, directa, indirecta. Registro.

Arrisku pertsonalak eta ingurumenekoak prebenitzeko araudia eta indarreko legeria betetzea.

Respeto a la normativa de prevención de riesgos personales y ambientales y a la legislación vigente.

Lan-protokoloak zorrotz betetzea.

Rigor en el seguimiento de los protocolos de trabajo.

Ordena eta metodoa lan egitean.

Orden y método en el desarrollo del trabajo.

Jakintza berriak bereganatzeko interesa.

Interés por la adquisición de nuevos conocimientos.

Ekimena izatea gertakariak eta ezusteko egoerak erabakitzean.

Iniciativa en la resolución de contingencias y situaciones imprevistas.

6.– Dokumentazioa osatzea eta artxibatzea.

6.– Elaboración y archivo de documentación.

Harrera-akten edo kontrol-zerrenden ereduak diseinatzea osasun-zentroan eskuragarri dauden instalazioen, sistemen eta ekipoen familia guztientzat.

Ejecución del diseño de modelos de acta de recepción o lista de chequeo para las diferentes familias de instalaciones, sistemas y equipos disponibles existentes en un centro sanitario.

Instalazioak, sistemak eta ekipoak abiarazteko behar diren baimenak zehaztea.

Determinación de las autorizaciones requeridas para la puesta en marcha de instalaciones, sistemas y equipos.

Muntatzeko eta abian jartzeko ereduak egitea.

Elaboración de modelos de acta de montaje y puesta en marcha.

Prebentziozko mantentze-lanen txostenen ereduak diseinatzea.

Diseño de modelos de informes de mantenimiento preventivo.

Matxura-parteen ereduak egitea.

Elaboración de modelos de partes de averías.

Baja-parteen ereduak egitea.

Elaboración de modelos de partes de bajas.

Lan-parteen ereduak diseinatzea.

Diseño de modelos de partes de trabajo.

Ordezkoen biltegia kudeatzeko behar diren agiriak osatzea.

Elaboración de documentos necesarios para la gestión del almacén de repuestos.

Muntatzeko, abiarazteko, mantentzeko eta matxurak konpontzeko lanek sortutako dokumentazioa artxibatzea, ekipoaren liburua eguneratzeko.

Archivo de toda la documentación recibida procedente de la ejecución del montaje, puesta en marcha, mantenimiento y reparación de averías para mantener actualizado el libro de equipo.

Elektromedikuntzako dokumentazioa. Fabrikatzaileek proposatutako modeloak.

Documentación en electromedicina. Modelos propuestos por fabricantes.

Modelo ohikoak. Kontrol-zerrendak. Mantentze-lanen txostenak: harrera eta edukia kontrolatzea. Mantentze-lanen erregistroak.

Modelos tipo. Listas de chequeo. Informes de mantenimiento: recepción y chequeo del contenido. Registros de mantenimiento.

Dokumentuak artxibatzea. Dokumentuak sailkatzea eta antolatzea: artxiboaren kontzeptua eta xedea. Motak (kokapena, edukia, maiztasuna, erabilera, beste batzuk). Dokumentazioa sailkatzea (sailkapen alfabetikoa, numerikoa, tematikoa, bestelakoa).

Archivo de documentos. Clasificación y ordenación de documentos: concepto y finalidad del archivo. Clases (ubicación, contenido, frecuencia uso, otros). Clasificación de la documentación (alfabético, numérico, temático, otros).

Dokumentazioa suntsitzea: dokumentazioa jaso eta suntsitzeko enpresa pribatuak. Sistema publikoak. Bulego-ekipoak. Dokumentazioa euskarri informatikoan (antibirusa, datuak segurtasunez ezabatzea).

La destrucción de documentación: empresas privadas de recogida y destrucción. Sistemas públicos. Equipos de oficina. Documentación en soporte informático (antivirus, borrado seguro de datos).

Informazioaren eta dokumentazioaren konfidentzialtasuna: definizioak (izaera pertsonaleko datuak, fitxategia, datuen tratamendua, fitxategiaren edo tratamenduaren arduraduna, eragindakoa edo interesatua, tratamenduaren arduraduna, interesdunaren adostasuna, datuen lagapena edo komunikazioa). Fitxategiak egitea, aldatzea eta ezabatzea. Izaera pertsonaleko datuak biltzea. Informazioa interesdunei. Segurtasuneko agiriaren gutxieneko edukia onartzea. Interesdunen eskubideak erabiltzeko prozedura. Erreklamazioak Datuak Babesteko Euskal Bulegoari. Izaera Pertsonaleko Datuak Babesteari buruzko Lege Organikoa.

Confidencialidad de la información y documentación: definiciones (datos de carácter personal, fichero, tratamiento de datos, responsable del fichero o tratamiento, afectada o afectado o interesada o interesado, encargada o encargado del tratamiento, consentimiento del interesado, cesión o comunicación de datos). Creación, modificación y supresión de ficheros. Recogida de datos de carácter personal. Información a los interesados. Aprobación del contenido mínimo del documento de seguridad. Procedimiento para el ejercicio de los derechos de los interesados. Reclamaciones ante la Agencia Vasca de Protección de Datos. LOPD.

Arrisku pertsonalak eta ingurumenekoak prebenitzeko araudia eta indarreko legeria betetzea.

Respeto a la normativa de prevención de riesgos personales y ambientales y a la legislación vigente.

Lan-protokoloak zorrotz betetzea.

Rigor en el seguimiento de los protocolos de trabajo.

Ordena eta metodoa lan egitean.

Orden y método en el desarrollo del trabajo.

Jakintza berriak bereganatzeko interesa.

Interés por la adquisición de nuevos conocimientos.

Ekimena izatea gertakariak eta ezusteko egoerak erabakitzean.

Iniciativa en la resolución de contingencias y situaciones imprevistas.

7.– Langile klinikoen eta teknikarien informazioa.

7.– Información de personal clínico y técnico.

Departamentu guztietan matxura-parteak biltzea eta interpretatzea.

Recopilación e interpretación de los partes de averías de todos los departamentos.

Funtzionamenduko akats edo errore ohikoak identifikatzea.

Identificación de los fallos o errores más comunes en el funcionamiento.

Datu-base bat egitea matxuren eta konpontze-prozesuen historiarekin.

Creación de una base de datos con un histórico de averías y proceso de reparación.

Akats tekniko eta matxura ohikoen eta horiek konpontzeko moduen berri ematea.

Transmisión de los fallos técnicos y averías más comunes y sus formas de repararlas.

Material didaktikoak prestatzea.

Elaboración de material didáctico.

Sistema eta ekipoen alarmei eta seinaleei buruzko informazioa.

Información sobre alarmas y señales de los diferentes sistemas y equipos.

Prebentziozko mantentze-lanen protokoloei eta horien kontrolei buruzko informazioa.

Información sobre protocolos de mantenimiento preventivo y sus controles.

Pazientearengan, erabiltzaileengan eta osasun-zentroarengan eragiten duten segurtasun-neurrien gaineko informazioa.

Información sobre las medidas de seguridad que afectan a la o al paciente, usuaria o usuario y al centro sanitario.

Material didaktikoa. Material didaktikoa (inprimatuak eta ikus-entzunezkoak) egiteko ereduak eta baliabide informatikoak.

Material didáctico. Modelos de elaboración de material didáctico (impresos y audiovisuales) recursos informáticos.

Elektromedikuntzaren alorreko material didaktikoa. Motak eta adibideak. Segurtasun-jarraibideak. Ekipamenduaren oinarrizko erabilera. Behin bakarrik erabiltzekoak eta suntsikorrak aldatzea. Esterilizazioa. Kontrolen eta botoien kokapen ohikoa.

Material didáctico en electromedicina. Tipos y ejemplos. Instrucciones de seguridad. Uso básico de equipamiento. Cambio de desechables y fungible. Esterilización. Posición típica de controles y botones.

Prestakuntza-jarduerak lan-ingurunean: Motibazioa. Konfigurazioa. Iraupena.

Actividades formativas en el entorno laboral: Motivación. Configuración. Duración.

Langile klinikoei informazioa emateko prozedurak: komunikazio-teknikak. Zuzendaritzaren ardura. Harrera-plana. Informazio-sistemak (buletinak, deialdiak, mezu elektronikoak, beste batzuk).

Procedimientos de transmisión de información a personal clínico: técnicas de comunicación. Responsabilidad de la dirección. Plan de acogida. Sistemas de información (boletines, convocatorias, correos electrónicos, otros).

Arrisku pertsonalak eta ingurumenekoak prebenitzeko araudia eta indarreko legeria betetzea.

Respeto a la normativa de prevención de riesgos personales y ambientales y a la legislación vigente.

Lan-protokoloak zorrotz betetzea.

Rigor en el seguimiento de los protocolos de trabajo.

Ordena eta metodoa lan egitean.

Orden y método en el desarrollo del trabajo.

Jakintza berriak bereganatzeko interesa.

Interés por la adquisición de nuevos conocimientos.

Ekimena izatea gertakariak eta ezusteko egoerak erabakitzean.

Iniciativa en la resolución de contingencias y situaciones imprevistas.

8.– Kalitatea kontrolatzeko teknikak aplikatzea.

8.– Aplicación de técnicas de control de calidad.

Kalitatea ziurtatzeko sistemak identifikatzea.

Identificación de los sistemas de aseguramiento de la calidad.

Etengabeko hobekuntza-prozesuetan erabiltzen diren kalitate-tresnak deskribatzea.

Descripción de las herramientas de calidad utilizadas en los procesos de mejora continua.

Neurgailuak kalibratzea edo, kalibratzeko, kanpo-laborategietara bidaltzea.

Calibración o envió a calibrar de los distintos elementos de medida a laboratorios externos.

Kalitate-eskuliburua interpretatzea.

Interpretación del manual de calidad.

Muntaketako eta mantentze-lanetako prozedurak interpretatzea.

Interpretación de los procedimientos de montaje y mantenimiento.

Zuzentzeko ekintzak burutzea.

Aplicación de acciones correctoras.

Erregistroak interpretatzea.

Interpretación de registros.

Barne-auditorien plangintza egitea eta emaitzak kudeatzea.

Planificación de las auditorías internas y gestión de los resultados.

Kalitatea kudeatzeko programa informatikoak erabiltzea.

Aplicación de programas informáticos de gestión de calidad.

Kalitatearen zehaztapena: banakoen pertzepzioa. Produktuen eta zerbitzuen kalitatea (bezeroen eskakizunak, balio erantsia, kostu/etekin erlazioa). Kalitate-kudeaketaren printzipioak.

Definición de calidad: percepción individual. Calidad de productos y servicios (exigencias de los clientes, valor añadido, relación coste/beneficio). Principios de la gestión de calidad.

Prozesuaren dimentsio- eta estatistika-kontrola. Kalitatea kudeatzeko teknika aurreratuak, kalitatea hobetzeko tresnak.

Control dimensional y estadístico del proceso. Técnicas avanzadas de gestión de la calidad, las herramientas para la mejora de la calidad.

Kalitatearen ezarpena erosketetan, muntaketetan eta mantentze-lanetan.

Aplicación de la calidad en compras, montaje y mantenimiento.

Kalitatea ziurtatzeko sistemak: lidergoa. Kanpotik hornitutako prozesuak, produktuak eta zerbitzuak kontrolatzea.

Sistemas de aseguramiento de calidad: liderazgo. Control de los procesos productos y servicios suministrados externamente.

Zerbitzua ekoiztea eta ematea. Produktuak eta zerbitzuak aktibatzea. Adostasunik gabe irtendakoen kontrola.

Producción y prestación del servicio. Liberación de los productos y servicios. Control de las salidas no conformes.

Etengabeko hobekuntza-prozesuak: prozesuetara bideratzea.

Procesos de mejora continua: enfoque a procesos.

Barne-auditoriak. Hobekuntza-planak: jardunaren ebaluazioa. Hobekuntza.

Auditorías internas. Planes de Mejora: evaluación del desempeño. Mejora.

Kalitatearen kudeaketa ziurtatzeko arau nagusiak aztertzea: kalitate-sistemak eta -arauak.

Análisis de las principales normas de aseguramiento de la gestión de la calidad: diferentes sistemas y normas de calidad.

Ziurtagiri integratua.

Certificación integrada.

IKTak erabiltzea kalitatea kontrolatzeko: Kalkulu-orria. Datu-basea. Programa komertzialak.

Aplicación de las TIC en el control de calidad: Hoja de cálculo. Base de datos. Programas comerciales.

Arrisku pertsonalak eta ingurumenekoak prebenitzeko araudia eta indarreko legeria betetzea.

Respeto a la normativa de prevención de riesgos personales y ambientales y a la legislación vigente.

Lan-protokoloak zorrotz betetzea.

Rigor en el seguimiento de los protocolos de trabajo.

Ordena eta metodoa lan egitean.

Orden y método en el desarrollo del trabajo.

Jakintza berriak bereganatzeko interesa.

Interés por la adquisición de nuevos conocimientos.

Ekimena izatea gertakariak eta ezusteko egoerak erabakitzean.

Iniciativa en la resolución de contingencias y situaciones imprevistas.

11. lanbide-modulua: Elektromedikuntza klinikoko proiektua

Módulo Profesional 11: Proyecto de electromedicina clínica

Kodea: 1595

Código: 1595

Kurtsoa: 2

Curso: 2.º

Iraupena: 50 ordu

Duración: 50 horas

ECTS kredituetako baliokidetasuna: 5

Equivalencia en créditos ECTS: 5

1.– Produkzio-sektorearen beharrak identifikatzen ditu, eta behar horiek ase ditzaketen ereduzko proiektuekin lotzen ditu.

1.– Identifica necesidades del sector productivo, relacionándolas con proyectos tipo que las puedan satisfacer.

Ebaluazio-irizpideak:

Criterios de evaluación:

a) Sektoreko enpresak antolamendu-ezaugarrien arabera eta eskaintzen duten produktuaren edo zerbitzuaren arabera sailkatu ditu.

a) Se han clasificado las empresas del sector por sus características organizativas y el tipo de producto o servicio que ofrecen.

b) Ereduzko enpresak ezaugarritu ditu, eta, horretarako, sail bakoitzaren funtzioak eta antolamendu-egitura adierazi ditu.

b) Se han caracterizado las empresas tipo, indicando la estructura organizativa y las funciones de cada departamento.

c) Enpresei gehien eskatzen zaizkien beharrak identifikatu ditu.

c) Se han identificado las necesidades más demandadas a las empresas.

d) Sektorean aurreikus daitezkeen negozio-aukerak baloratu ditu.

d) Se han valorado las oportunidades de negocio previsibles en el sector.

e) Aurreikusten diren eskaerei erantzuteko behar den proiektu mota identifikatu du.

e) Se ha identificado el tipo de proyecto requerido para dar respuesta a las demandas previstas.

f) Proiektuak izan behar dituen berariazko ezaugarriak zehaztu ditu.

f) Se han determinado las características específicas requeridas al Proyecto.

g) Zerga-betebeharrak, lanekoak eta arriskuen prebentziokoak, eta horiek aplikatzeko baldintzak zehaztu ditu.

g) Se han determinado las obligaciones fiscales, laborales y de prevención de riesgos, y sus condiciones de aplicación.

h) Proposatzen diren produkzio edo zerbitzuko teknologia berriak txertatzeko jaso daitezkeen laguntzak edo diru-laguntzak identifikatu ditu.

h) Se han identificado posibles ayudas o subvenciones para la incorporación de nuevas tecnologías de producción o de servicio que se proponen.

i) Proiektua lantzeko jarraitu beharreko lan-gidoia landu du.

i) Se ha elaborado el guión de trabajo que se va a seguir para la elaboración del Proyecto.

2.– Tituluan adierazitako konpetentziekin lotutako proiektuak diseinatzen ditu, eta horiek osatzen dituzten faseak barnean hartu eta garatzen ditu.

2.– Diseña Proyectos relacionados con las competencias expresadas en el Título, incluyendo y desarrollando las fases que lo componen.

Ebaluazio-irizpideak:

Criterios de evaluación:

a) Proiektuan jorratuko diren alderdiei buruzko informazioa bildu du.

a) Se ha recopilado información relativa a los aspectos que van a ser tratados en el Proyecto.

b) Bideragarritasun teknikoari buruzko azterlana egin du.

b) Se ha realizado el estudio de viabilidad técnica del mismo.

c) Proiektua osatzen duten faseak edo zatiak eta haien edukia identifikatu ditu.

c) Se han identificado las fases o partes que componen el Proyecto y su contenido.

d) Lortu nahi diren helburuak ezarri ditu eta horien irismena identifikatu du.

d) Se han establecido los objetivos que se pretenden conseguir, identificando su alcance.

e) Proiektua egiteko beharrezkoak diren baliabide naturalak eta pertsonalak aurreikusi ditu.

e) Se han previsto los recursos materiales y personales necesarios para realizarlo.

f) Dagokion aurrekontu ekonomikoa egin du.

f) Se ha realizado el presupuesto económico correspondiente.

g) Abian jartzeko finantzaketa-beharrak identifikatu ditu.

g) Se han identificado las necesidades de financiación para la puesta en marcha del mismo.

h) Diseinatzeko beharrezko dokumentazioa definitu eta landu du.

h) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para su diseño.

i) Proiektuaren kalitatea ziurtatzeko kontrolatu beharreko alderdiak identifikatu ditu.

i) Se han identificado los aspectos que se deben controlar para garantizar la calidad del Proyecto.

3.– Proiektua gauzatzea planifikatzen du, eta esku hartzeko plana eta dagokion dokumentazioa zehazten du.

3.– Planifica la ejecución del Proyecto, determinando el plan de intervención y la documentación asociada.

Ebaluazio-irizpideak:

Criterios de evaluación:

a) Jarduerak sekuentziatu ditu, eta inplementatze-beharren arabera antolatu ditu.

a) Se han secuenciado las actividades, ordenándolas en función de las necesidades de implementación.

b) Jarduera bakoitzerako beharrezko baliabideak eta logistika finkatu ditu.

b) Se han determinado los recursos y la logística necesaria para cada actividad.

c) Jarduerak gauzatzeko baimenen beharrak identifikatu ditu.

c) Se han identificado las necesidades de permisos y autorizaciones para llevar a cabo las actividades.

d) Jarduerak gauzatzeko edo jarduteko prozedurak finkatu ditu.

d) Se han determinado los procedimientos de actuación o ejecución de las actividades.

e) Abiaraztearen berezko arriskuak identifikatu ditu, eta arriskuei aurrea hartzeko plana eta beharrezko bitartekoak eta ekipoak definitu ditu.

e) Se han identificado los riesgos inherentes a la implementación, definiendo el plan de prevención de riesgos y los medios y equipos necesarios.

f) Baliabide materialak eta giza baliabideak eta gauzatze-denborak esleitzeko plangintza egin du.

f) Se han planificado la asignación de recursos materiales y humanos y los tiempos de ejecución.

g) Inplementatzearen baldintzei erantzuten dien balorazio ekonomikoa egin du.

g) Se ha hecho la valoración económica que da respuesta a las condiciones de la implementación.

h) Proiektua inplementatzeko edo gauzatzeko beharrezko dokumentazioa zehaztu eta prestatu du.

h) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para la implementación o ejecución.

4.– Proiektua gauzatzean, jarraipena eta kontrola egiteko prozedurak definitzen ditu, eta erabilitako aldagaiak eta tresnak hautatu izana justifikatzen du.

4.– Define los procedimientos para el seguimiento y control en la ejecución del Proyecto, justificando la selección de variables e instrumentos empleados.

Ebaluazio-irizpideak:

Criterios de evaluación:

a) Jarduerak edo esku-hartzeak ebaluatzeko prozedura definitu du.

a) Se ha definido el procedimiento de evaluación de las actividades o intervenciones.

b) Ebaluazioa egiteko kalitate-adierazleak definitu ditu.

b) Se han definido los indicadores de calidad para realizar la evaluación.

c) Jarduerak egitean sor daitezkeen gorabeherak eta egon litekeen konponbidea ebaluatzeko eta horiek erregistratzeko prozedura definitu du.

c) Se ha definido el procedimiento para la evaluación de las incidencias que puedan presentarse durante la realización de las actividades, su posible solución y registro.

d) Baliabideetan eta jardueretan izan daitezkeen aldaketak kudeatzeko prozedura definitu du, horiek erregistratzeko sistema barne.

d) Se ha definido el procedimiento para gestionar los posibles cambios en los recursos y en las actividades, incluyendo el sistema de registro de los mismos.

e) Jarduerak eta proiektua ebaluatzeko beharrezko dokumentazioa definitu eta landu du.

e) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para la evaluación de las actividades y del Proyecto.

f) Erabiltzaileek edo bezeroek ebaluazioan parte hartzeko prozedura ezarri du, eta berariazko dokumentuak prestatu ditu.

f) Se ha establecido el procedimiento para la participación en la evaluación de los usuarios y usuarias o clientela, y se han elaborado los documentos específicos.

g) Hala badagokio, proiekturako baldintzen orria beteko dela ziurtatzeko sistema bat ezarri du.

g) Se ha establecido un sistema para garantizar el cumplimiento del pliego de condiciones del Proyecto, cuando éste existe.

5.– Proiektua aurkeztu eta defendatzen du, eta proiektua lantzean eta heziketa-zikloko ikaskuntza-prozesua garatzean eskuratutako konpetentzia teknikoak eta pertsonalak eraginkortasunez erabiltzen ditu.

5.– Presenta y defiende el Proyecto, utilizando eficazmente las competencias técnicas y personales adquiridas durante la elaboración del Proyecto y durante el proceso de aprendizaje en el ciclo formativo.

Ebaluazio-irizpideak:

Criterios de evaluación:

a) Proiektuari buruzko memoria-dokumentua egin du.

a) Se ha elaborado un documento-memoria del Proyecto.

b) Informazioaren eta komunikazioaren teknologia berriak erabiliko dituen aurkezpena prestatu du.

b) Se ha preparado una presentación del mismo, utilizando las NTIC.

c) Proiektuaren azalpena egin du. Bertan, haren helburuak eta eduki nagusiak deskribatu ditu eta jasotako ekintza-proposamenen hautaketa justifikatu du.

c) Se ha realizado una exposición del Proyecto, describiendo sus objetivos y principales contenidos y justificando la elección de las diferentes propuestas de acción contenidas en el mismo.

d) Azalpenean komunikazio-estilo egokia erabili du eta, ondorioz, azalpen antolatua, argia, atsegina eta eraginkorra lortu du.

d) Se ha utilizado un estilo de comunicación adecuado en la exposición, haciendo que ésta sea organizada, clara, amena y eficaz.

e) Proiektua defendatu du, eta arrazoituta erantzun die epaimahai ebaluatzaileak planteatzen dituen galderei.

e) Se ha realizado una defensa del Proyecto, respondiendo razonadamente a preguntas relativas al mismo, planteadas por el equipo evaluador.

12. lanbide-modulua: Ingeles teknikoa

Módulo Profesional 12: Inglés Técnico

Kodea: E200:

Código: E200

Kurtsoa: 1

Curso: 1.º

Iraupena: 33 ordu

Duración: 33 horas

A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak.

A) Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

1.– Tituluaren lanbide-esparruarekin, prestakuntza pertsonalarekin eta eskainitako produktuarekin/zerbitzuarekin lotutako ahozko informazioa interpretatzen eta erabiltzen du, eta haren ezaugarriak eta propietateak, enpresa motak eta horien kokapena identifikatu eta deskribatzen du.

1.– Interpreta y utiliza información oral relacionada con el ámbito profesional del título, su formación personal, así como del producto/servicio que se ofrece, identificando y describiendo características y propiedades de los mismos, tipos de empresas y ubicación de las mismas.

Ebaluazio-irizpideak:

Criterios de evaluación:

a) Zuzeneko mezuaren, telefono bidezkoaren edo entzunezko beste bitarteko baten bidezkoaren xedea ezagutu du.

a) Se ha reconocido la finalidad del mensaje directo, telefónico o por otro medio auditivo.

b) Egoera jakin batzuk ebazteko ahozko mezu zehatzak igorri ditu: hitzordua, produktu bat bidaltzeko/jasotzeko datak eta baldintzak, makina/aparatu baten oinarrizko funtzionamendua.

b) Se han emitido mensajes orales precisos y concretos para resolver situaciones puntuales: una cita, fechas y condiciones de envío/recepción de un producto, funcionamiento básico de una máquina/aparato.

c) Ahozko argibideak ezagutu ditu eta enpresaren testuinguruan emandako adierazpenei jarraitu die.

c) Se han reconocido las instrucciones orales y se han seguido las indicaciones emitidas en el contexto de la empresa.

d) Sektorearen berezko produktuak edo zerbitzuak deskribatzeko termino tekniko zehatzak erabili ditu.

d) Se han utilizado los términos técnicos precisos para describir los productos o servicios propios del sector.

e) Mezu bat bere elementu guztiak ulertu beharrik gabe orokorrean konprenitzea zeinen garrantzitsua den konturatu da.

e) Se ha tomado conciencia de la importancia de comprender globalmente un mensaje, sin necesidad de entender todos y cada uno de los elementos del mismo.

f) Emandako informazioen ideia nagusiak laburbildu ditu bere hizkuntza-baliabideak erabilita.

f) Se han resumido las ideas principales de informaciones dadas, utilizando sus propios recursos lingüísticos.

g) Beharrezkotzat jo duenean diskurtsoa edo horren zati bat berriz formulatzeko eskatu du.

g) Se ha solicitado la reformulación del discurso o parte del mismo cuando se ha considerado necesario.

h) Laneko elkarrizketa baterako aurkezpen pertsonala prestatu du.

h) Se ha preparado una presentación personal para una entrevista de trabajo.

i) Lan-ingurunean garatu beharreko konpetentziak deskribatu ditu.

i) Se han descrito las competencias a desarrollar en el entorno laboral.

2.– Sektorearen eta nazioarteko merkataritza-transakzioen berezko dokumentu idatziak interpretatu eta betetzen ditu: ezaugarri eta funtzionamenduari buruzko eskuliburua, eskabide-orria, jasotze- edo bidaltze-orria, fakturak, erreklamazioak.

2.– Interpreta y cumplimenta documentos escritos propios del sector y de las transacciones comerciales internacionales: manual de características y de funcionamiento, hoja de pedido, hoja de recepción o entrega, facturas, reclamaciones.

Ebaluazio-irizpideak:

Criterios de evaluación:

a) Berariazko informazioa atera du eskainitako produktuarekin edo zerbitzuarekin lotutako mezuetatik (publizitate-liburuxkak, funtzionamenduari buruzko eskuliburua) eta bizitza profesionalarekin zerikusia duten eguneroko alderdietatik.

a) Se ha extraído información específica en mensajes relacionados con el producto o servicio ofertado (folletos publicitarios, manual de funcionamiento), así como de aspectos cotidianos de la vida profesional.

b) Merkataritza-transakzioei buruzko dokumentuak identifikatu ditu.

b) Se han identificado documentos relacionados con transacciones comerciales.

c) Euskarri telematikoen bitartez –posta elektronikoz edo faxez, besteak beste– jasotako mezua interpretatu du.

c) Se ha interpretado el mensaje recibido a través de soportes telemáticos: e-mail, fax, entre otros.

d) Sektoreko webgune bateko oinarrizko informazioak identifikatu ditu.

d) Se han identificado las informaciones básicas de una página web del sector.

e) Dagokion lanbide-esparruko merkataritza-dokumentazioa eta berariazko dokumentazioa bete ditu.

e) Se ha cumplimentado documentación comercial y específica de su campo profesional.

f) Lanbidearen berezko terminologia eta hiztegia zuzen erabili ditu.

f) Se ha utilizado correctamente la terminología y vocabulario específico de la profesión.

g) Aurkezpenetan eta agurretan, prestatu beharreko dokumentuaren berezko adeitasun-formulak erabili ditu.

g) Se han utilizado las fórmulas de cortesía en presentaciones y despedidas propias del documento a elaborar.

h) Bere lanbide-ingurunearekin erlazionatutako testuen laburpenak egin ditu.

h) Se han realizado resúmenes de textos relacionados con su entorno profesional.

i) Profilarekin lotutako okupazioak eta lanpostuak identifikatu ditu.

i) Se han identificado las ocupaciones y puestos de trabajo asociados al perfil.

j) Bere konpetentziako lan-prozesu bat deskribatu eta sekuentziatu du.

j) Se ha descrito y secuenciado un proceso de trabajo de su competencia.

k) Lan-ingurunean garatu beharreko konpetentziak deskribatu ditu.

k) Se han descrito las competencias a desarrollar en el entorno laboral.

l) Curriculum vitaea egiteko, norberaren prestakuntza eta konpetentzia profesionalak aurkezteko Europako herrialdeetan erabiltzen diren jarraibideak bete ditu.

l) Se ha elaborado un currículum vitae siguiendo las pautas utilizadas en países europeos, para presentar su formación y competencias profesionales.

3.– Komunikazio-egoeretan jarrera eta portaera profesionalak identifikatu eta aplikatzen ditu, herrialde bakoitzarekin ezarritako protokolo-arauak eta haren ohiturak errespetatuz.

3.– Identifica y aplica actitudes y comportamientos profesionales en situaciones de comunicación, respetando las normas de protocolo y los hábitos y costumbres establecidas con los diferentes países.

Ebaluazio-irizpideak:

Criterios de evaluación:

a) Atzerriko hizkuntza hitz egiten den gizarteko ohitura eta usadioen ezaugarri esanguratsuenak definitu ditu.

a) Se han identificado los rasgos más significativos de las costumbres y usos de la comunidad donde se habla la lengua extranjera.

b) Herrialdearen berezko gizarte- eta lan-harremanetako protokoloak eta arauak deskribatu ditu.

b) Se han descrito los protocolos y normas de relación socio-laboral propios del país.

c) Sektorearen berezko alderdi sozio-profesionalak identifikatu ditu edozein testu motatan.

c) Se han identificado los aspectos socio-profesionales, propios del sector, en cualquier tipo de texto.

d) Atzerriko hizkuntza hitz egiten den herrialdearen berezko gizarte-harremanetako protokoloak eta arauak aplikatu ditu.

d) Se han aplicado los protocolos y normas de relación social propios del país de la lengua extranjera.

e) Beste herrialdearen berezko balioak eta ohiturak identifikatu eta bere jatorrizko herrialdekoekin lotu ditu, antzekotasunak eta desberdintasunak ezartzearren.

e) Se han identificado los valores y costumbres propios del otro país, relacionándolos con los de su país de origen, para establecer las similitudes y diferencias.

B) Edukiak:

B) Contenidos:

1.– Profilarekin lotutako ahozko mezuak ulertu eta sortzea.

1.– Comprensión y producción de mensajes orales asociados al perfil.

Sektoreko mezu profesionalak eta eguneroko jarduneko mezuak ezagutzea.

Reconocimiento de mensajes profesionales del sector y cotidianos.

Zuzeneko mezuak, telefono bidezkoak eta grabatutakoak identifikatzea.

Identificación de mensajes directos, telefónicos, grabados.

Ideia nagusia eta bigarren mailako ideiak bereiztea.

Diferenciación de la idea principal y las ideas secundarias.

Beste hizkuntza-baliabide batzuk ezagutzea: gustuak eta lehentasunak, iradokizunak, argudioak, argibideak, baldintzaren eta zalantzaren adierazpena eta bestelakoak.

Reconocimiento de otros recursos lingüísticos: gustos y preferencias, sugerencias, argumentaciones, instrucciones, expresión de la condición y duda, y otros.

Ahozko mezuak igortzeko erabiltzen diren erregistroak hautatzea.

Selección de registros utilizados en la emisión de mensajes orales.

Ahozko diskurtsoa mantentzea eta jarraitzea: sostengua ematea, ulertzen dela erakustea, argitzeko eskatzea, eta bestelakoak.

Mantenimiento y seguimiento del discurso oral: apoyo, demostración de entendimiento, petición de aclaración y otros.

Intonazioa, ahozko testuaren kohesio-baliabide gisa.

Entonación como recurso de cohesión del texto oral.

Egoki sortzea soinuak eta fonemak, ulermen nahikoa iristeko.

Producción adecuada de sonidos y fonemas para una comprensión suficiente.

Gizarte-harremanen markatzaile linguistikoak, adeitasun-arauak eta erregistro-desberdintasunak hautatzea eta erabiltzea.

Selección y utilización de marcadores lingüísticos de relaciones sociales, normas de cortesía y diferencias de registro.

Laneko elkarrizketa bat prestatzea, dituen prestakuntza eta motibazio pertsonalak aurkezteko.

Preparación de una entrevista de trabajo presentando su formación y sus motivaciones personales.

Sektoreko terminologia espezifikoa.

Terminología específica del sector.

Gramatika-baliabideak: aditz-denborak, preposizioak, adberbioak, lokuzio preposizionalak eta adberbialak, erlatibozko perpausak, zehar-estiloa, eta bestelakoak.

Recursos gramaticales: tiempos verbales, preposiciones, adverbios, locuciones preposicionales y adverbiales, uso de la voz pasiva, oraciones de relativo, estilo indirecto y otros.

Hots eta fonema bokalikoak eta kontsonantikoak. Konbinazioak eta elkarteak.

Sonidos y fonemas vocálicos y consonánticos. Combinaciones y agrupaciones.

Lan-elkarrizketa baten gaikako atalak.

Apartados temáticos de una entrevista de trabajo.

Atzerriko hizkuntzak lanbide-munduan duen garrantziaz konturatzea.

Toma de conciencia de la importancia de la lengua extranjera en el mundo profesional.

Ulertzeko eta ulertarazteko interesa izatea eta hori errespetatzea.

Respeto e interés por comprender y hacerse comprender.

Informazio-trukean bete-betean parte hartzea.

Participación activa en el intercambio de información.

Atzerriko hizkuntzan komunikatzeko norberaren gaitasunaz jabetzea.

Toma de conciencia de la propia capacidad para comunicarse en la lengua extranjera.

Hizkuntza bakoitzaren berezko adeitasun-arauak eta erregistro-desberdintasunak errespetatzea.

Respeto por las normas de cortesía y diferencias de registro propias de cada lengua.

2.– Profilarekin lotutako idatzizko mezuak interpretatu eta igortzea.

2.– Interpretación y emisión de mensajes escritos asociados al perfil.

Mezuak formatu desberdinetan ulertzea: eskuliburuak, liburuxkak, eta oinarrizko artikulu profesionalak eta egunerokoak.

Comprensión de mensajes en diferentes formatos: manuales, folletos, artículos básicos profesionales y cotidianos.

Ideia nagusia eta bigarren mailako ideiak bereiztea.

Diferenciación de la idea principal y las ideas secundarias.

Erlazio logikoak ezagutzea: aurkakotasuna, kontzesioa, konparazioa, baldintza, kausa, helburua, emaitza.

Reconocimiento de las relaciones lógicas: oposición, concesión, comparación, condición, causa, finalidad, resultado.

Denbora-erlazioak bereiztea: aurrekotasuna, gerokotasuna, aldiberekotasuna.

Diferenciación de las relaciones temporales: anterioridad, posterioridad, simultaneidad.

Sektorearen berezko testu erraz profesionalak eta egunerokoak lantzea.

Elaboración de textos sencillos profesionales propios del sector y cotidianos.

Puntuazio-markak erabiltzea.

Uso de los signos de puntuación.

Lexikoa hautatzea, egitura sintaktikoak hautatzea, horiek egoki erabiltzeko eduki adierazgarria hautatzea.

Selección léxica, selección de estructuras sintácticas, selección de contenido relevante para una utilización adecuada de los mismos.

Testu koherenteak lantzea.

Elaboración de textos coherentes.

Lan-ingurunearekin lotzen den lan-eskaintza bateko iragarkien atalak ulertzea.

Comprensión de los apartados en un anuncio de oferta de trabajo asociado a su entorno profesional.

Dagokion profilarekin lotutako lan-eskaera prestatzea: curriculuma eta gutun eragingarria.

Elaboración de una solicitud de trabajo asociada a su perfil: currículo y carta de motivación.

Euskarri telematikoak: faxa, posta elektronikoa, burofaxa, webguneak.

Soportes telemáticos: fax, e-mail, burofax, páginas web.

Hizkuntzaren erregistroak.

Registros de la lengua.

Nazioarteko transakzioekin lotutako dokumentazioa: eskabide-orria, jasotze-orria, faktura.

Documentación asociada a transacciones internacionales: hoja de pedido, hoja de recepción, factura.

Europako curriculum vitaearen eredua.

Modelo de Currículum Vitae Europeo.

Heziketa-zikloarekin lotutako konpetentziak, lanbideak eta lanpostuak.

Competencias, ocupaciones y puestos de trabajo asociados al ciclo formativo.

Ulertzeko eta ulertarazteko interesa izatea eta hori errespetatzea.

Respeto e interés por comprender y hacerse comprender.

Beste kultura batzuen alderdi profesionalekiko interesa erakustea.

Muestra de interés por aspectos profesionales de otras culturas.

Beste kultura eta gizarteetako ohiturak eta pentsamoldea errespetatzea.

Respeto ante los hábitos de otras culturas y sociedades, y su forma de pensar.

Testuaren garapenean koherentziaren premia baloratzea.

Valoración de la necesidad de coherencia en el desarrollo del texto.

3.– Herrialdearen berezko errealitate soziokulturala ulertzea.

3.– Comprensión de la realidad socio-cultural propia del país.

Komunikazio-egoera bakoitzerako kultura-elementurik esanguratsuenak interpretatzea.

Interpretación de los elementos culturales más significativos para cada situación de comunicación.

Enpresaren irudi ona proiektatzeko portaera sozial eta profesionala eskatzen duten egoeretan baliabide formalak eta funtzionalak erabiltzea.

Uso de los recursos formales y funcionales en situaciones que requieren un comportamiento socio-profesional con el fin de proyectar una buena imagen de la empresa.

Atzerriko hizkuntza (ingelesa) mintzatzen den herrialdeen gizarte- eta lan-elementu esanguratsuenak.

Elementos socio-laborales más significativos de los países de lengua extranjera (inglesa).

Nazioarteko harremanetan, arau soziokulturalak eta protokolokoak balioestea.

Valoración de las normas socioculturales y protocolarias en las relaciones internacionales.

Bestelako usadioak eta pentsamoldeak errespetatzea.

Respeto para con otros usos y maneras de pensar.

13. lanbide-modulua: Enpresa eta ekimen sortzailea

Módulo Profesional 13: Empresa e Iniciativa Emprendedora

Kodea: 1596

Código: 1596

Kurtsoa: 2

Curso: 2.º

Iraupena: 54 ordu

Duración: 54 horas

ECTS kredituetako baliokidetasuna: 4

Equivalencia en créditos ECTS: 4

A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak.

A) Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

1.– Ekimen sortzaileari lotutako trebetasunak ezagutu eta aintzat hartzen ditu, eta lanpostuen eta enpresa-jardueren ondoriozko eskakizunak aztertzen ditu.

1.– Reconoce y valora las capacidades asociadas a la iniciativa emprendedora, analizando los requerimientos derivados de los puestos de trabajo y de las actividades empresariales.

Ebaluazio-irizpideak:

Criterios de evaluación:

a) Berrikuntzaren kontzeptua, eta gizartearen aurrerabidearekin eta gizabanakoen ongizatearekin duen lotura identifikatu du.

a) Se ha identificado el concepto de innovación y su relación con el progreso de la sociedad y el aumento en el bienestar de los individuos.

b) Kultura ekintzailearen kontzeptua, eta enpleguaren eta gizarte-ongizatearen sorburu gisa duen garrantzia aztertu du.

b) Se ha analizado el concepto de cultura emprendedora y su importancia como fuente de creación de empleo y bienestar social.

c) Norberaren ekimenaren, sormenaren, prestakuntzaren eta lankidetzaren garrantzia baloratu du, jarduera ekintzailean arrakasta lortzeko ezinbesteko eskakizuntzat.

c) Se ha valorado la importancia de la iniciativa individual, la creatividad, la formación y la colaboración como requisitos indispensables para tener éxito en la actividad emprendedora.

d) Sektoreko enpresa txiki eta ertain bateko enplegatuaren lanerako ekimena aztertu du.

d) Se ha analizado la capacidad de iniciativa en el trabajo de una persona empleada en una pequeña y mediana empresa del sector.

e) Sektorean hasten den enpresaburu baten jarduera ekintzailea nola garatzen den aztertu du.

e) Se ha analizado el desarrollo de la actividad emprendedora de un empresario o empresaria que se inicie en el sector.

f) Jarduera ekintzaile ororen elementu saihestezintzat aztertu du arriskuaren kontzeptua.

f) Se ha analizado el concepto de riesgo como elemento inevitable de toda actividad emprendedora.

g) Enpresaburuaren kontzeptua, eta enpresa-jarduera garatzeko beharrezko eskakizunak eta jarrerak aztertu ditu.

g) Se ha analizado el concepto de empresario o empresaria y los requisitos y actitudes necesarios para desarrollar la actividad empresarial.

2.– Enpresa txiki bat sortzeko aukera zehazten du; enpresa-ideia aukeratzen du, eta haren bideragarritasuna oinarritzen duen merkatu-azterketa egiten du, jardun-ingurunearen gaineko eragina baloratuta eta balio etikoak barneratuta.

2.– Define la oportunidad de creación de una pequeña empresa, seleccionando la idea empresarial y realizando el estudio de mercado que apoye la viabilidad, valorando el impacto sobre el entorno de actuación e incorporando valores éticos.

Ebaluazio-irizpideak:

Criterios de evaluación:

a) Negozio-ideiak sortzeko prozesu bat garatu du.

a) Se ha desarrollado un proceso de generación de ideas de negocio.

b) Tituluarekin lotutako negozio baten esparruan ideia jakin bat hautatzeko prozedura sortu du.

b) Se ha generado un procedimiento de selección de una determinada idea en el ámbito del negocio relacionado con el título.

c) Hautatutako negozio-ideiaren inguruko merkatu-azterketa egin du.

c) Se ha realizado un estudio de mercado sobre la idea de negocio seleccionada.

d) Merkatu-azterketatik ondorioak atera ditu, eta garatu beharreko negozio-eredua ezarri du.

d) Se han elaborado las conclusiones del estudio de mercado y se ha establecido el modelo de negocio a desarrollar.

e) Negozio-proposamenaren balio berritzaileak zehaztu ditu.

e) Se han determinado los valores innovadores de la propuesta de negocio.

f) Enpresen gizarte-erantzukizunaren fenomenoa eta enpresa-estrategiaren elementu gisa duen garrantzia aztertu ditu.

f) Se ha analizado el fenómeno de la responsabilidad social de las empresas y su importancia como un elemento de la estrategia empresarial.

g) Tituluarekin lotura duen enpresa baten balantze soziala egin du eta eragiten dituen kostu eta onura sozial nagusiak deskribatu ditu.

g) Se ha elaborado el balance social de una empresa relacionada con el título y se han descrito los principales costes y beneficios sociales que producen.

h) Sektoreko enpresetan, balio etikoak eta sozialak gaineratzen dituzten ohiturak identifikatu ditu.

h) Se han identificado, en empresas del sector, prácticas que incorporan valores éticos y sociales.

i) Tituluarekin zerikusia duen enpresa txiki eta ertain baten bideragarritasun ekonomiko eta finantzarioari buruzko azterketa egin du.

i) Se ha llevado a cabo un estudio de viabilidad económica y financiera de una pequeña y mediana empresa relacionada con el título.

j) Enpresa-estrategia deskribatu du eta enpresaren helburuekin lotu du.

j) Se ha descrito la estrategia empresarial, relacionándola con los objetivos de la empresa.

k) Tokiko hizkuntza-egoera identifikatu du, eta kontsumitzaileen nahiz erabiltzaileena ere bai, bai eta behar den euskarazko dokumentazioa ere.

k) Se ha identificado la realidad lingüística del entorno y de las personas consumidoras y usuarias y la documentación necesaria en euskera.

3.– Enpresa-plan bat egiteko eta, ondoren, hura abiarazi eta eratzeko jarduerak egiten ditu. Dagokion forma juridikoa hautatzen du, eta, horren arabera, legezko betebeharrak identifikatzen ditu.

3.– Realiza las actividades para elaborar el plan de empresa, su posterior puesta en marcha y su constitución, seleccionando la forma jurídica e identificando las obligaciones legales asociadas.

Ebaluazio-irizpideak:

Criterios de evaluación:

a) Enpresa baten oinarrizko eginkizunak deskribatu ditu, eta enpresari aplikatutako sistemaren kontzeptua aztertu du.

a) Se han descrito las funciones básicas que se realizan en una empresa y se ha analizado el concepto de sistema aplicado a la empresa.

b) Enpresaren ingurune orokorraren osagai nagusiak identifikatu ditu; batik bat, ingurune ekonomiko, sozial, demografiko eta kulturalarenak.

b) Se han identificado los principales componentes del entorno general que rodea a la empresa; en especial el entorno económico, social, demográfico y cultural.

c) Berariazko ingurunearen osagai nagusi diren heinean, bezeroekiko, hornitzaileekiko eta lehiakideekiko harremanek enpresa-jardueran duten eragina aztertu du.

c) Se ha analizado la influencia en la actividad empresarial de las relaciones con la clientela, con los proveedores y las proveedoras y con la competencia como principales integrantes del entorno específico.

d) Sektoreko enpresa txiki eta ertain baten ingurunearen elementuak identifikatu ditu.

d) Se han identificado los elementos del entorno de una pequeña y mediana empresa del sector.

e) Enpresa-kulturaren eta irudi korporatiboaren kontzeptuak eta horiek enpresa-helburuekin duten lotura aztertu ditu.

e) Se han analizado los conceptos de cultura empresarial e imagen corporativa, y su relación con los objetivos empresariales.

f) Enpresaren forma juridikoak aztertu ditu.

f) Se han analizado las diferentes formas jurídicas de la empresa.

g) Hautatutako forma juridikoaren arabera, enpresaren jabeek legez duten erantzukizun-maila zehaztu du.

g) Se ha especificado el grado de responsabilidad legal de los propietarios o propietarias de la empresa en función de la forma jurídica elegida.

h) Enpresen forma juridikoetarako ezarritako tratamendu fiskala bereizi du.

h) Se ha diferenciado el tratamiento fiscal establecido para las diferentes formas jurídicas de la empresa.

i) Indarrean dagoen legeriak enpresa txiki eta ertain bat eratzeko exijitutako izapideak aztertu ditu.

i) Se han analizado los trámites exigidos por la legislación vigente para la constitución de una pequeña y mediana empresa.

j) Erreferentziazko herrian sektoreko enpresak sortzeko dauden laguntza guztiak bilatu ditu.

j) Se ha realizado una búsqueda exhaustiva de las diferentes ayudas para la creación de empresas del sector en la localidad de referencia.

k) Enpresa-planean, forma juridikoa aukeratzearekin, bideragarritasun ekonomiko eta finantzarioarekin, administrazio-izapideekin, diru-laguntzekin eta bestelako laguntzekin zerikusia duen guztia barne hartu du.

k) Se ha incluido en el plan de empresa todo lo relativo a la elección de la forma jurídica, estudio de viabilidad económico-financiera, trámites administrativos, ayudas y subvenciones.

l) Enpresa txiki eta ertain bat abian jartzeko dauden kanpoko aholkularitza eta administrazio-kudeaketako bideak identifikatu ditu.

l) Se han identificado las vías de asesoramiento y gestión administrativa externas existentes a la hora de poner en marcha una pequeña y mediana empresa.

4.– Enpresa txiki eta ertain baten oinarrizko kudeaketa administratibo eta finantzarioko jarduerak egiten ditu: kontabilitate- eta zerga-betebehar nagusiak identifikatzen ditu, eta dokumentazioa betetzen du.

4.– Realiza actividades de gestión administrativa y financiera básica de una pequeña y mediana empresa, identificando las principales obligaciones contables y fiscales y cumplimentando la documentación.

Ebaluazio-irizpideak:

Criterios de evaluación:

a) Kontabilitatearen oinarrizko kontzeptuak eta kontabilitate-informazioa erregistratzeko teknikak aztertu ditu.

a) Se han analizado los conceptos básicos de contabilidad, así como las técnicas de registro de la información contable.

b) Kontabilitate-informazioa aztertzeko oinarrizko teknikak deskribatu ditu, batez ere, enpresaren kaudimenari, likideziari eta errentagarritasunari dagokienez.

b) Se han descrito las técnicas básicas de análisis de la información contable, en especial en lo referente a la solvencia, liquidez y rentabilidad de la empresa.

c) Tituluarekin zerikusia duen enpresa baten zerga-betebeharrak zehaztu ditu.

c) Se han definido las obligaciones fiscales de una empresa relacionada con el título.

d) Zerga-egutegian zerga motak bereizi ditu.

d) Se han diferenciado los tipos de impuestos en el calendario fiscal.

e) Sektoreko enpresa txiki eta ertain batentzako merkataritza eta kontabilitateko oinarrizko dokumentazioa bete du (fakturak, albaranak, eskabide-orriak, kanbio-letrak, txekeak eta bestelakoak), eta dokumentazio horrek enpresan egiten duen bidea deskribatu du.

e) Se ha cumplimentado la documentación básica de carácter comercial y contable (facturas, albaranes, notas de pedido, letras de cambio, cheques y otros) para una pequeña y mediana empresa del sector, y se han descrito los circuitos que dicha documentación recorre en la empresa.

f) Banku-finantzaketako tresna nagusiak identifikatu ditu.

f) Se han identificado los principales instrumentos de financiación bancaria.

g) Dokumentazio hori enpresa-planean txertatu du.

g) Se ha incluido la anterior documentación en el plan de empresa.

B) Edukiak:

B) Contenidos:

1.– Ekimen sortzailea.

1.– Iniciativa emprendedora.

Tituluari lotutako sektorearen jardueran berrikuntzak dituen ezaugarri nagusiak aztertzea (materialak, teknologia, prozesuaren antolamendua, etab.).

Análisis de las principales características de la innovación en la actividad del sector relacionado con el título (materiales, tecnología, organización del proceso, otros).

Ekintzaileen faktore garrantzitsuenak aztertzea: ekimena, sormena, lidergoa, komunikazioa, erabakiak hartzeko ahalmena, plangintza eta prestakuntza.

Análisis de los factores claves de los emprendedores o de las emprendedoras: iniciativa, creatividad, liderazgo, comunicación, capacidad de toma de decisiones, planificación y formación.

Jarduera ekintzailean arriskua ebaluatzea.

Evaluación del riesgo en la actividad emprendedora.

Sektoreko berrikuntza eta garapen ekonomikoa.

Innovación y desarrollo económico en el sector.

Kultura ekintzailea gizarte-behar gisa.

La cultura emprendedora como necesidad social.

Enpresaburuaren kontzeptua.

Concepto de empresario o empresaria.

Ekintzaileen jarduna sektoreko enpresa bateko enplegatu gisa.

La actuación de los emprendedores o de las emprendedoras como empleados o empleadas de una empresa del sector.

Ekintzaileen jarduna enpresaburu gisa.

La actuación de los emprendedores o de las emprendedoras como empresarios o empresarias.

Ekintzaileen arteko lankidetza.

La colaboración entre emprendedores o emprendedoras.

Enpresa-jardueran aritzeko eskakizunak.

Requisitos para el ejercicio de la actividad empresarial.

Negozio-ideia lanbide-arloaren esparruan.

La idea de negocio en el ámbito de la familia profesional.

Kultura ekintzaileari lotutako jardunbide egokiak tituluari dagokion jarduera ekonomikoan eta toki-esparruan.

Buenas prácticas de cultura emprendedora en la actividad económica asociada al título y en el ámbito local.

Izaera ekintzailea eta ekintzailetzaren etika baloratzea.

Valoración del carácter emprendedor y la ética del emprendizaje.

Ekimena, sormena eta erantzukizuna balioestea ekintzailetzaren bultzatzaile gisa.

Valoración de la iniciativa, creatividad y responsabilidad como motores del emprendizaje.

2.– Enpresa-ideiak, ingurunea eta haien garapena.

2.– Ideas empresariales, el entorno y su desarrollo.

Enpresa-ideiak zehazteko tresnak aplikatzea.

Aplicación de herramientas para la determinación de la idea empresarial.

Internet bidez, sektoreko enpresei buruzko datuak bilatzea.

Búsqueda de datos de empresas del sector por medio de Internet.

Garatu beharreko enpresaren ingurune orokorra aztertzea.

Análisis del entorno general de la empresa a desarrollar.

Lanbide-arloko ereduzko enpresa bat aztertzea.

Análisis de una empresa tipo de la familia profesional.

Ahuleziak, mehatxuak, indarrak eta aukerak identifikatzea.

Identificación de fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades.

Merkatu-azterketaren ondorioetatik abiatuta, negozio-eredua ezartzea.

Establecimiento del modelo de negocio partiendo de las conclusiones del estudio de mercado.

Erabakitako ideiaren gainean berrikuntza-ariketak egitea.

Realización de ejercicios de innovación sobre la idea determinada.

Enpresaren betebeharrak berariazko ingurunearekiko eta sozietate osoarekiko (garapen jasangarria).

Obligaciones de una empresa con su entorno específico y con el conjunto de la sociedad (desarrollo sostenible).

Lan-bizitza eta familia-bizitza bateragarri egitea.

La conciliación de la vida laboral y familiar.

Sektoreko enpresen erantzukizun soziala eta etikoa.

Responsabilidad social y ética de las empresas del sector.

Merkatu-azterketa: ingurunea, bezeroak, lehiakideak eta hornitzaileak.

Estudio de mercado: el entorno, la clientela, los competidores o las competidoras y los proveedores o las proveedoras.

Enpresaren balantze soziala aintzat hartu eta baloratzea.

Reconocimiento y valoración del balance social de la empresa.

Genero-berdintasuna errespetatzea.

Respeto por la igualdad de género.

Enpresa-etika baloratzea.Abenduaren 22ko 6/2003 Legearen 14. artikuluari jarraikiz ondasunei eta zerbitzuei buruzko informazioa euskaraz nahiz gaztelaniaz jasotzeko eskubidea aztertzea.

Valoración de la ética empresarial.Análisis del derecho de las personas a recibir la información en euskera y castellano, sobre bienes y servicios en los términos contemplados en el artículo 14 de la Ley 6/2003, de 22 de diciembre.

3.– Enpresa baten bideragarritasuna eta abiarazte-prozesua.

3.– Viabilidad y puesta en marcha de una empresa.

Marketin-plana ezartzea: komunikazio-politika, prezioen politika eta banaketaren logistika.

Establecimiento del plan de marketing: política de comunicación, política de precios y logística de distribución.

Produkzio-plana prestatzea.

Elaboración del plan de producción.

Sektoreko enpresa baten bideragarritasun teknikoa, ekonomikoa eta finantzarioa aztertzea.

Elaboración de la viabilidad técnica, económica y financiera de una empresa del sector.

Enpresaren finantzaketa-iturriak aztertzea eta haren aurrekontua egitea.

Análisis de las fuentes de financiación y elaboración del presupuesto de la empresa.

Forma juridikoa hautatzea. Tamaina eta bazkide kopurua.

Elección de la forma jurídica. Dimensión y número de socios y socias.

Enpresaren kontzeptua. Enpresa motak.

Concepto de empresa. Tipos de empresa.

Enpresa baten funtsezko elementuak eta arloak.

Elementos y áreas esenciales de una empresa.

Zergen arloa enpresetan.

La fiscalidad en las empresas.

Enpresa bat eratzeko administrazio-izapideak (ogasuna eta gizarte-segurantza, besteak beste).

Trámites administrativos para la constitución de una empresa (hacienda, seguridad social, entre otros).

Lanbide-arloko enpresentzako diru-laguntzak, bestelako laguntzak eta zerga-pizgarriak.

Ayudas, subvenciones e incentivos fiscales para las empresas de la familia profesional.

Enpresaren jabeek duten erantzukizuna.

La responsabilidad de los propietarios o propietarias de la empresa.

Proiektuaren bideragarritasun teknikoa eta ekonomikoa zorroztasunez ebaluatzea.

Rigor en la evaluación de la viabilidad técnica y económica del proyecto.

Administrazioko eta legezko izapideak betetzea.

Respeto por el cumplimiento de los trámites administrativos y legales.

4.– Administrazio-funtzioa.

4.– Función administrativa.

Kontabilitate-informazioa aztertzea: diruzaintza, emaitzen kontua eta balantzea.

Análisis de la información contable: tesorería, cuenta de resultados y balance.

Dokumentu fiskalak eta lan-agiriak betetzea.

Cumplimentación de documentos fiscales y laborales.

Merkataritza-dokumentuak betetzea: fakturak, txekeak, letrak, etab.

Cumplimentación de documentos mercantiles: facturas, cheques, letras, entre otros.

Kontabilitatearen kontzeptua eta oinarrizko ideiak.

Concepto de contabilidad y nociones básicas.

Kontabilitatea, egoera ekonomikoaren irudi zehatz gisa.

La contabilidad como imagen fiel de la situación económica.

Enpresen legezko betebeharrak (fiskalak, lanekoak eta merkataritzakoak).

Obligaciones legales (fiscales, laborales y mercantiles) de las empresas.

Dokumentu ofizialak aurkezteko eskakizunak eta epeak.

Requisitos y plazos para la presentación de documentos oficiales.

Sortutako administrazio-dokumentuei dagokienez, antolamendua eta ordena baloratzea.

Valoración de la organización y orden en relación con la documentación administrativa generada.

Administrazioko eta legezko izapideak betetzea.

Respeto por el cumplimiento de los trámites administrativos y legales.

14. lanbide-modulua: Laneko prestakuntza eta orientabidea

Módulo Profesional 14: Formación y Orientación Laboral

Kodea: 1597

Código: 1597

Kurtsoa: 1

Curso: 1.º

Iraupena: 99 ordu

Duración: 99 horas

ECTS kredituetako baliokidetasuna: 5

Equivalencia en créditos ECTS: 5

A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak.

A) Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

1.– Laneratzeko eta bizialdi osoko ikaskuntzarako aukerak identifikatu ondoren, lan-aukerak hautatzen ditu.

1.– Selecciona oportunidades de empleo, identificando las diferentes posibilidades de inserción y las alternativas de aprendizaje a lo largo de la vida.

Ebaluazio-irizpideak:

Criterios de evaluación:

a) Etengabeko prestakuntzaren garrantzia baloratu du, enplegatzeko aukerak zabaltzeko eta produkzio-prozesuaren eskakizunetara egokitzeko funtsezko faktore gisa.

a) Se ha valorado la importancia de la formación permanente como factor clave para la empleabilidad y la adaptación a las exigencias del proceso productivo.

b) Hizkuntza ofizialak jakitearen garrantzia baloratu du, enplegua lortzeko aukera gisa ikusita.

b) Se ha valorado la importancia de conocer las lenguas oficiales como oportunidad de empleo.

c) Tituluaren lanbide-profilari lotutako prestakuntza-ibilbidea eta ibilbide profesionala identifikatu ditu.

c) Se han identificado los itinerarios formativo-profesionales relacionados con el perfil profesional del título.

d) Profilari lotutako lanbide-jarduerarako eskatzen diren gaitasunak eta jarrerak zehaztu ditu.

d) Se han determinado las aptitudes y actitudes requeridas para la actividad profesional relacionada con el perfil.

e) Tituludunarentzako enplegu-hobi eta laneratzeko gune nagusiak identifikatu ditu.

e) Se han identificado los principales yacimientos de empleo y de inserción laboral asociados al titulado o titulada.

f Lana bilatzeko prozesuan erabiltzen diren teknikak zehaztu ditu.

f) Se han determinado las técnicas utilizadas en el proceso de búsqueda de empleo.

g) Tituluari lotutako lanbide-sektoreetan autoenplegurako hautabideak aurreikusi ditu.

g) Se han previsto las alternativas de autoempleo en los sectores profesionales relacionados con el título.

h) Erabakiak hartzeko nortasuna, helburuak, jarrerak eta norberaren prestakuntza baloratu ditu.

h) Se ha realizado la valoración de la personalidad, aspiraciones, actitudes y formación propia para la toma de decisiones.

2.– Talde-laneko estrategiak aplikatzen ditu, eta erakundearen helburuak lortzeko duten eraginkortasuna baloratzen du.

2.– Aplica las estrategias del trabajo en equipo, valorando su eficacia y eficiencia para la consecución de los objetivos de la organización.

Ebaluazio-irizpideak:

Criterios de evaluación:

a) Profilari lotutako lan-egoeretan talde-lanak dituen abantailak baloratu ditu.

a) Se han valorado las ventajas de trabajo en equipo en situaciones de trabajo relacionadas con el perfil.

b) Benetako lan-egoera batean osa daitezkeen lantaldeak identifikatu ditu.

b) Se han identificado los equipos de trabajo que pueden constituirse en una situación real de trabajo.

c) Lantalde ez-eraginkorraren aldean, talde eraginkorrak dituen ezaugarriak zehaztu ditu.

c) Se han determinado las características del equipo de trabajo eficaz frente a los equipos ineficaces.

d) Taldekideek beren gain hartutako denetako eginkizunen eta iritzien beharra ontzat baloratu du.

d) Se ha valorado positivamente la necesaria existencia de diversidad de roles y opiniones asumidos por los miembros de un equipo.

e) Taldekideen artean gatazkak sortzeko aukera erakundeen alderdi ezaugarritzat onartu du.

e) Se ha reconocido la posible existencia de conflicto entre los miembros de un grupo como un aspecto característico de las organizaciones.

f) Gatazka motak eta horien sorburuak identifikatu ditu.

f) Se han identificado los tipos de conflictos y sus fuentes.

g) Gatazkak konpontzeko prozedurak zehaztu ditu.

g) Se han determinado procedimientos para la resolución del conflicto.

3.– Lan-harremanen ondoriozko eskubideak baliatu eta betebeharrak betetzen ditu, eta gaitasuna dauka horiek lan-kontratuetan aurkitzeko.

3.– Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las relaciones laborales, reconociéndolas en los diferentes contratos de trabajo.

Ebaluazio-irizpideak:

Criterios de evaluación:

a) Lan-zuzenbidearen oinarrizko kontzeptuak identifikatu ditu.

a) Se han identificado los conceptos básicos del derecho del trabajo.

b) Enpresaburuen eta langileen arteko harremanetan esku hartzen duten erakunde nagusiak bereizi ditu.

b) Se han distinguido los principales organismos que intervienen en las relaciones entre empresarios o empresarias y trabajadores o trabajadoras.

c) Pertsonek beren laneko harremanetan dituzten hizkuntza-eskubideak zehaztu ditu.

c) Se han identificado los derechos lingüísticos de las personas en su relación laboral.

d) Laneko harremanaren ondoriozko eskubideak eta betebeharrak zehaztu ditu.

d) Se han determinado los derechos y obligaciones derivados de la relación laboral.

e) Kontratazio modalitate nagusiak sailkatu ditu, eta kolektibo jakin batzuentzat kontratazioa sustatzeko neurriak identifikatu ditu.

e) Se han clasificado las principales modalidades de contratación, identificando las medidas de fomento de la contratación para determinados colectivos.

f) Lan-bizitza eta familia-bizitza bateragarri egiteko indarrean dagoen legeriak xedatutako neurriak baloratu ditu.

f) Se han valorado las medidas establecidas por la legislación vigente para la conciliación de la vida laboral y familiar.

g) Laneko harremanak aldatu, eten eta azkentzearen arrazoiak eta ondorioak identifikatu ditu.

g) Se han identificado las causas y efectos de la modificación, suspensión y extinción de la relación laboral.

h) Soldata-ordainagiria aztertu du, eta haren osagai nagusiak identifikatu ditu.

h) Se ha analizado el recibo de salarios identificando los principales elementos que lo integran.

i) Gatazka kolektiboko neurriak eta gatazkak ebazteko prozedurak aztertu ditu.

i) Se han analizado las diferentes medidas de conflicto colectivo y los procedimientos de solución de conflictos.

j) Tituluarekin zerikusia duen lanbide-sektore bati aplikatzekoa zaion hitzarmen kolektiboan adostutako lan-baldintzak azaldu ditu.

j) Se han determinado las condiciones de trabajo pactadas en un convenio colectivo aplicable a un sector profesional relacionado con el título.

k) Lan-antolamenduaren ingurune berrien ezaugarriak identifikatu ditu.

k) Se han identificado las características definitorias de los nuevos entornos de organización del trabajo.

4.– Estalitako kontingentzien aurrean, Gizarte Segurantzako sistemaren babes-ekintza zehazten du, eta prestazio mota guztiak identifikatzen ditu.

4.– Determina la acción protectora del sistema de la Seguridad Social ante las distintas contingencias cubiertas, identificando las distintas clases de prestaciones.

Ebaluazio-irizpideak:

Criterios de evaluación:

a) Herritarren bizi-kalitatea hobetzeko funtsezko oinarri gisa baloratu du Gizarte Segurantzaren eginkizuna.

a) Se ha valorado el papel de la Seguridad Social como pilar esencial para la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía.

b) Gizarte Segurantzak estaltzen dituen kontingentziak zerrendatu ditu.

b) Se han enumerado las diversas contingencias que cubre el sistema de Seguridad Social.

c) Gizarte Segurantzako sisteman dauden araubideak identifikatu ditu.

c) Se han identificado los regímenes existentes en el sistema de Seguridad Social.

d) Gizarte Segurantzako sistemaren barruan enpresaburuaren eta langilearen irudiak dituen betebeharrak identifikatu ditu.

d) Se han identificado las obligaciones de la figura del empresario o empresaria y de la del trabajador o trabajadora dentro del sistema de Seguridad Social.

e) Langilearen kotizazio-oinarriak, eta langilearen eta enpresaburuaren irudiari dagozkion kuotak identifikatu ditu.

e) Se han identificado las bases de cotización de un trabajador o trabajadora y las cuotas correspondientes a la figura del trabajador o trabajadora y a la del empresario o empresaria.

f) Gizarte Segurantzako sistemaren prestazioak sailkatu eta eskakizunak identifikatu ditu.

f) Se han clasificado las prestaciones del sistema de Seguridad Social, identificando los requisitos.

g) Legez egon daitezkeen langabezia-egoerak azaldu ditu.

g) Se han determinado las posibles situaciones legales de desempleo.

h) Oinarrizko kontribuzio-mailari dagokion langabezia-prestazioaren iraupena eta kopurua kalkulatu ditu.

h) Se ha realizado el cálculo de la duración y cuantía de una prestación por desempleo de nivel contributivo básico.

5.– Bere lanak dakartzan arriskuak ebaluatzen ditu, lan-inguruneko lan-baldintzak eta arrisku-faktoreak aztertuta.

5.– Evalúa los riesgos derivados de su actividad, analizando las condiciones de trabajo y los factores de riesgo presentes en su entorno laboral.

Ebaluazio-irizpideak:

Criterios de evaluación:

a) Enpresaren esparru eta jarduera guztietan prebentzioaren kulturak duen garrantzia baloratu du.

a) Se ha valorado la importancia de la cultura preventiva en todos los ámbitos y actividades de la empresa.

b) Lan-baldintzak langilearen osasunarekin erlazionatu ditu.

b) Se han relacionado las condiciones laborales con la salud del trabajador o de la trabajadora.

c) Jardueraren arrisku-faktoreak eta horien ondoriozko kalteak sailkatu ditu.

c) Se han clasificado los factores de riesgo en la actividad y los daños derivados de los mismos.

d) Tituluaren lanbide-profilari lotutako lan-inguruneetan ohikoenak diren arrisku-egoerak identifikatu ditu.

d) Se han identificado las situaciones de riesgo más habituales en los entornos de trabajo asociados al perfil profesional del título.

e) Enpresan dauden arriskuak ebaluatu ditu.

e) Se ha determinado la evaluación de riesgos en la empresa.

f) Lanbide-profilari lotutako lan-inguruneetan, prebentziorako garrantzitsuak diren lan-baldintzak zehaztu ditu.

f) Se han determinado las condiciones de trabajo con significación para la prevención en los entornos de trabajo relacionados con el perfil profesional.

g) Tituluaren lanbide-profilari lotutako kalte profesionalen motak sailkatu eta deskribatu ditu, bereziki lan-istripuei eta lanbide-gaixotasunei dagokienez.

g) Se han clasificado y descrito los tipos de daños profesionales, con especial referencia a accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, relacionados con el perfil profesional del título.

6.– Enpresa txiki batean, arriskuen prebentziorako plana egiten laguntzen du, inplikatutako eragile guztien erantzukizunak identifikatuta.

6.– Participa en la elaboración de un plan de prevención de riesgos en una pequeña empresa, identificando las responsabilidades de todos los agentes implicados.

Ebaluazio-irizpideak:

Criterios de evaluación:

a) Laneko arriskuen prebentzioan dauden eskubide eta betebehar nagusiak zehaztu ditu.

a) Se han determinado los principales derechos y deberes en materia de prevención de riesgos laborales.

b) Enpresan prebentzioa kudeatzeko moduak sailkatu ditu, laneko arriskuen prebentzioari buruzko araudian ezarritako irizpideen arabera.

b) Se han clasificado las distintas formas de gestión de la prevención en la empresa, en función de los distintos criterios establecidos en la normativa sobre prevención de riesgos laborales.

c) Arriskuen prebentzioari dagokionez, enpresan langileak ordezkatzeko moduak zehaztu ditu.

c) Se han determinado las formas de representación de los trabajadores y de las trabajadoras en la empresa en materia de prevención de riesgos.

d) Laneko arriskuen prebentzioarekin zerikusia duten erakunde publikoak identifikatu ditu.

d) Se han identificado los organismos públicos relacionados con la prevención de riesgos laborales.

e) Enpresan, larrialdirik izanez gero jarraitu behar den jardun-sekuentzia barne hartuko duen prebentzio-plana izatearen garrantzia baloratu du.

e) Se ha valorado la importancia de la existencia de un plan preventivo en la empresa que incluya la secuenciación de actuaciones que se deben realizar en caso de emergencia.

f) Tituludunaren lanbide-sektorearekin lotutako lantoki baterako prebentzio-planaren edukia zehaztu du.

f) Se ha definido el contenido del plan de prevención en un centro de trabajo relacionado con el sector profesional del titulado o titulada.

g) Larrialdietako eta ebakuazioko plan bat pentsatu du.

g) Se ha proyectado un plan de emergencia y evacuación.

7.– Prebentzio- eta babes-neurriak aplikatzen ditu, eta tituluari lotutako lan-inguruneko arrisku-egoerak aztertzen ditu.

7.– Aplica las medidas de prevención y protección, analizando las situaciones de riesgo en el entorno laboral asociado al título.

Ebaluazio-irizpideak:

Criterios de evaluación:

a) Kalteak sorburuan saihesteko eta, saihestezinak badira, haien ondorioak ahalik eta gehien murrizteko aplikatu behar diren prebentzio-teknikak, eta norbera eta taldea babestekoak zehaztu ditu.

a) Se han definido las técnicas de prevención y de protección individual y colectiva que deben aplicarse para evitar los daños en su origen y minimizar sus consecuencias en caso de que sean inevitables.

b) Mota guztietako segurtasun-seinaleen esanahia eta hedadura aztertu ditu.

b) Se ha analizado el significado y alcance de los distintos tipos de señalización de seguridad.

c) Larrialdietarako jardun-protokoloak aztertu ditu.

c) Se han analizado los protocolos de actuación en caso de emergencia.

d) Larrialdietan, larritasun-maila desberdinetako biktimak daudenean, zaurituak sailkatzeko teknikak identifikatu ditu.

d) Se han identificado las técnicas de clasificación de personas heridas en caso de emergencia donde existan víctimas de diversa gravedad.

e) Istripuaren lekuan bertan hainbat kalteren aurrean aplikatu beharreko lehen sorospenetako oinarrizko teknikak identifikatu ditu, baita botikinaren osaera eta erabilera ere.

e) Se han identificado las técnicas básicas de primeros auxilios que han de ser aplicadas en el lugar del accidente ante distintos tipos de daños, y la composición y uso del botiquín.

f) Langileen osasuna zaintzeko eskakizunak eta baldintzak zehaztu ditu, eta prebentzio-neurri gisa duten garrantzia adierazi du.

f) Se han determinado los requisitos y condiciones para la vigilancia de la salud de los trabajadores y de las trabajadoras y su importancia como medida de prevención.

B) Edukiak:

B) Contenidos:

1.– Laneratzeko eta bizialdi osoko ikaskuntzarako prozesua.

1.– Proceso de inserción laboral y aprendizaje a lo largo de la vida.

Lan-ibilbiderako interes, konpetentzia eta motibazio pertsonalak aztertzea.

Análisis de los intereses, aptitudes y motivaciones personales para la carrera profesional.

Tituluari lotutako prestakuntza-ibilbideak identifikatzea.

Identificación de itinerarios formativos relacionados con el título.

Tituluaren lanbide-sektorea definitzea eta aztertzea.

Definición y análisis del sector profesional del título.

Norberaren ibilbidea planifikatzea:

Planificación de la propia carrera:

– Beharrekin eta hobespenekin bateragarriak izango diren epe ertain eta luzerako lan-helburuak ezartzea.

– Establecimiento de objetivos laborales a medio y largo plazo compatibles con necesidades y preferencias.

– Uneko eta gerorako pentsatutako prestakuntzarekiko helburu errealistak eta koherenteak .

– Objetivos realistas y coherentes con la formación actual y la proyectada.

Ibilbide-planaren, prestakuntzaren eta helburuen arteko koherentzia norberak egiaztatzeko zerrenda bat ezartzea.

Establecimiento de una lista de comprobación personal de coherencia entre plan de carrera, formación y aspiraciones.

Laneratzeko beharrezkoak diren dokumentuak betetzea (aurkezpen-gutuna, curriculum vitaea...), eta test psikoteknikoak eta elkarrizketa simulatuak egitea.

Cumplimentación de documentos necesarios para la inserción laboral (carta de presentación, currículo-vitae...), así como la realización de testes psicotécnicos y entrevistas simuladas.

Lana bilatzeko teknikak eta tresnak.

Técnicas e instrumentos de búsqueda de empleo.

Erabakiak hartzeko prozesua.

El proceso de toma de decisiones.

Sektoreko enpresa txiki, ertain eta handietan lana bilatzeko prozesua.

Proceso de búsqueda de empleo en pequeñas, medianas y grandes empresas del sector.

Europan ikasi eta enplegatzeko aukerak. Europass, Ploteus.

Oportunidades de aprendizaje y empleo en Europa. Europass, Ploteus.

Tituludunaren lan- eta lanbide-ibilbiderako etengabeko prestakuntzak duen garrantzia baloratzea.

Valoración de la importancia de la formación permanente para la trayectoria laboral y profesional del titulado o titulada.

Norberaren ikaskuntzaz arduratzea. Eskakizunak eta aurreikusitako emaitzak ezagutzea.

Responsabilización del propio aprendizaje. Conocimiento de los requerimientos y de los frutos previstos.

Autoenplegua lan-mundura sartzeko hautabidetzat balioestea.

Valoración del autoempleo como alternativa para la inserción profesional.

Lan-munduan egoki txertatzeko lan-ibilbideak baloratzea.

Valoración de los itinerarios profesionales para una correcta inserción laboral.

Lanarekiko konpromisoa. Lortutako trebakuntza baliaraztea.

Compromiso hacia el trabajo. Puesta en valor de la capacitación adquirida.

2.– Gatazkak eta lantaldeak kudeatzea.

2.– Gestión del conflicto y equipos de trabajo.

Pertsonen talde gisa aztertzea erakundeak.

Análisis de una organización como equipo de personas.

Antolamendu-egiturak aztertzea.

Análisis de estructuras organizativas.

Kideek lantaldean izan ditzaketen eginkizunak aztertzea.

Análisis de los posibles roles de sus integrantes en el equipo de trabajo.

Erakundeen gatazken sorrera aztertzea: espazioak, ideiak eta proposamenak partekatzea.

Análisis de la aparición de los conflictos en las organizaciones: compartir espacios, ideas y propuestas.

Gatazka motak, esku-hartzaileak eta abiapuntuko posizioak aztertzea.

Análisis distintos tipos de conflicto, intervinientes y sus posiciones de partida.

Gatazkak ebazteko moduak, bitartekotza eta jardunbide egokiak aztertzea.

Análisis de los distintos tipos de solución de conflictos, la intermediación y buenos oficios.

Lantaldeen sorrera aztertzea.

Análisis de la formación de los equipos de trabajo.

Enpresa baten antolamendu-egitura, xede bat lortzeko pertsona-talde gisa.

La estructura organizativa de una empresa como conjunto de personas para la consecución de un fin.

Talde motak sektoreko industrian, dituzten eginkizunen arabera.

Clases de equipos en la industria del sector según las funciones que desempeñan.

Komunikazioa, taldeak sortzean arrakasta lortzeko oinarrizko elementu gisa.

La comunicación como elemento básico de éxito en la formación de equipos.

Lantalde eraginkorraren ezaugarriak.

Características de un equipo de trabajo eficaz.

Gatazka definitzea: haren ezaugarriak, sorburuak eta etapak.

Definición de conflicto: características, fuentes y etapas del conflicto.

Gatazkak ebazteko edo ekiditeko metodoak: bitartekaritza, adiskidetzea eta arbitrajea.

Métodos para la resolución o supresión del conflicto: mediación, conciliación y arbitraje.

Enpresa-helburuak lortzeko pertsonen ekarpena balioestea.

Valoración de la aportación de las personas en la consecución de los objetivos empresariales.

Antolamenduaren eraginkortasunean talde-lanak dituen abantailak eta eragozpenak balioestea.

Valoración de las ventajas e inconvenientes del trabajo de equipo para la eficacia de la organización.

Talde-lanerako funtsezko faktoretzat komunikazioa baloratzea.

Valoración de la comunicación como factor clave en el trabajo en equipo.

Lantaldeetan sor daitezkeen gatazkak ebazteko partaidetzazko jarrera izatea.

Actitud participativa en la resolución de conflictos que se puedan generar en los equipos de trabajo.

Gatazkak ebazteko sistemak aztertzea.

Ponderación de los distintos sistemas de solución de conflictos.

3.– Lan-kontratuaren ondoriozko lan-baldintzak.

3.– Condiciones laborales derivadas del contrato de trabajo.

Lan-zuzenbidearen iturriak aztertzea eta hierarkiaren arabera sailkatzea.

Análisis de fuentes del derecho laboral y clasificación según su jerarquía.

Langileen Estatutuari buruzko Legearen testu bateginean (LELTB) arautzen diren lan-jardueren ezaugarriak aztertzea.

Análisis de las características de las actividades laborales reguladas por el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (TRLET).

Kontratu-modalitate ohikoenak formalizatu eta alderatzea, haien ezaugarrien arabera.

Formalización y comparación, según sus características, de las modalidades de contrato más habituales.

Nomina interpretatzea.

Interpretación de la nómina.

Dagokion lanbide-jarduerako sektorerako hitzarmen kolektiboa aztertzea.

Análisis del convenio colectivo de su sector de actividad profesional.

Lan-zuzenbidearen oinarrizko iturriak: Konstituzioa, Europar Batasunaren zuzentarauak, Langileen Estatutua, hitzarmen kolektiboa.

Fuentes básicas del derecho laboral: Constitución, Directivas comunitarias, Estatuto de los Trabajadores, Convenio Colectivo.

Lan-kontratua: kontratuaren elementuak, ezaugarriak eta formalizazioa, gutxieneko edukiak, enpresaburuaren betebeharrak, enpleguari buruzko neurri orokorrak.

El contrato de trabajo: elementos del contrato, características y formalización, contenidos mínimos, obligaciones del empresario o empresaria, medidas generales de empleo.

Kontratu motak: mugagabeak, prestakuntzakoak, aldi baterakoak, lanaldi partzialekoak.

Tipos de contrato: indefinidos, formativos, temporales, a tiempo parcial.

Lanaldia: iraupena, ordutegia, atsedenaldiak (laneko egutegia eta jaiegunak, oporrak, baimenak).

La jornada laboral: duración, horario, descansos (calendario laboral y fiestas, vacaciones, permisos).

Soldata: motak, ordainketa, egitura, aparteko ordainsariak, soldataz kanpoko eskuratzeak, soldata-bermeak.

El salario: tipos, abono, estructura, pagas extraordinarias, percepciones no salariales, garantías salariales.

Soldata-kenkariak: kotizazio-oinarriak eta ehunekoak, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zerga (PFEZ).

Deducciones salariales: bases de cotización y porcentajes, impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF).

Kontratua aldatu, eten eta deuseztatzea.

Modificación, suspensión y extinción del contrato.

Ordezkaritza sindikala: sindikatuaren kontzeptua, sindikatzeko eskubidea, enpresa-elkarteak, gatazka kolektiboak, greba, ugazaben itxiera.

Representación sindical: concepto de sindicato, derecho de sindicación, asociaciones empresariales, conflictos colectivos, la huelga, el cierre patronal.

Hitzarmen kolektiboa. Negoziazio kolektiboa.

El convenio colectivo. Negociación colectiva.

Lan-antolamenduaren ingurune berriak: kanpora ateratzea, telelana, eta abar.

Nuevos entornos de organización del trabajo: externalización, teletrabajo, otros.

Lana arautzeko beharra baloratzea.

Valoración de necesidad de la regulación laboral.

Bere jarduera profesionalari dagokion sektorearen lan-harremanetan aplikatzen diren arauak ikasteko interesa izatea.

Interés por conocer las normas que se aplican en las relaciones laborales de su sector de actividad profesional.

Aurreikusitako legezko bideak laneko gatazken ebazpide gisa aintzat hartzea.

Reconocimiento de los cauces legales previstos como modo de resolver conflictos laborales.

Abenduaren 22ko 6/2003 Legearen 14. artikuluari jarraikiz ondasunei eta zerbitzuei buruzko informazioa euskaraz nahiz gaztelaniaz jasotzeko eskubidea aztertzea.

Análisis del derecho de las personas a recibir la información en euskera y castellano, sobre bienes y servicios en los términos contemplados en el artículo 14 de la Ley 6/2003, de 22 de diciembre.

Langileen kontratazioan etika eskaseko eta legez kanpoko jardunak baztertzea, batez ere premia handienak dituzten kolektiboei dagokienez.

Rechazo de prácticas poco éticas e ilegales en la contratación de trabajadores y trabajadoras, especialmente en los colectivos más desprotegidos.

Gizartea hobetzeko eragile gisa, sindikatuen eginkizuna aintzat hartu eta balioestea.

Reconocimiento y valoración de la función de los sindicatos como agentes de mejora social.

4.– Gizarte Segurantza, enplegua eta langabezia.

4.– Seguridad Social, empleo y desempleo.

Gizarte Segurantzako sistema orokorra unibertsalak zer garrantzi duen aztertzea.

Análisis de la importancia de la universalidad del sistema general de la Seguridad Social.

Gizarte Segurantzaren prestazioei buruzko kasu praktikoak ebaztea.

Resolución de casos prácticos sobre prestaciones de la Seguridad Social.

Gizarte Segurantzako sistema: aplikazio-eremua, egitura, araubideak, erakunde kudeatzaileak eta laguntzaileak.

El sistema de la Seguridad Social: campo de aplicación, estructura, regímenes, entidades gestoras y colaboradoras.

Enpresaburuen eta langileen betebehar nagusiak Gizarte Segurantzaren arloan: afiliazioak, altak, bajak eta kotizazioa.

Principales obligaciones de empresarios o empresarias y trabajadores o trabajadoras en materia de Seguridad Social: afiliación, altas, bajas y cotización.

Babes-ekintza: osasun-asistentzia, amatasuna, aldi baterako ezintasuna eta ezintasun iraunkorra, baliaezintasun gabeko lesio iraunkorrak, erretiroa, langabezia, heriotza eta biziraupena.

Acción protectora: asistencia sanitaria, maternidad, incapacidad temporal y permanente, lesiones permanentes no invalidantes, jubilación, desempleo, muerte y supervivencia.

Prestazioen motak, eskakizunak eta kopurua.

Clases, requisitos y cuantía de las prestaciones.

Langileak euren eskubideen eta betebeharren inguruan aholkatzeko sistemak.

Sistemas de asesoramiento de los trabajadores y de las trabajadoras respecto a sus derechos y deberes.

Herritarren bizi-kalitatea hobetzeko Gizarte Segurantzaren eginkizuna aintzat hartzea.

Reconocimiento del papel de la Seguridad Social en la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía.

Gizarte Segurantzarako kotizazioan nahiz prestazioetan iruzurrezko jokabideak gaitzestea.

Rechazo hacia las conductas fraudulentas tanto en la cotización como en las prestaciones de la Seguridad Social.

5.– Arrisku profesionalak ebaluatzea.

5.– Evaluación de riesgos profesionales.

Lan-baldintzak aztertu eta zehaztea.

Análisis y determinación de las condiciones de trabajo.

Arrisku-faktoreak aztertzea.

Análisis de factores de riesgo.

Segurtasun-baldintzei lotutako arriskuak aztertzea.

Análisis de riesgos ligados a las condiciones de seguridad.

Ingurumen-baldintzei lotutako arriskuak aztertzea.

Análisis de riesgos ligados a las condiciones ambientales.

Baldintza ergonomikoei eta psikosozialei lotutako arriskuak aztertzea.

Análisis de riesgos ligados a las condiciones ergonómicas y psico-sociales.

Enpresaren arrisku-esparruak identifikatzea.

Identificación de los ámbitos de riesgo en la empresa.

Lanbide-eginkizunaren araberako arrisku-protokoloa ezartzea.

Establecimiento de un protocolo de riesgos según la función profesional.

Lan-istripuaren eta lanbide-gaixotasunaren artean bereiztea.

Distinción entre accidente de trabajo y enfermedad profesional.

Arrisku profesionalaren kontzeptua.

El concepto de riesgo profesional.

Enpresan arriskuak ebaluatzea, prebentzio-jardueraren oinarrizko elementu gisa.

La evaluación de riesgos en la empresa como elemento básico de la actividad preventiva.

Profilari lotutako lan-ingurunearen berariazko arriskuak.

Riesgos específicos en el entorno laboral asociado al perfil.

Antzemandako arrisku-egoeren ondorioz langilearen osasunean eragin daitezkeen kalteak.

Daños a la salud del trabajador o trabajadora que pueden derivarse de las situaciones de riesgo detectadas.

Lanbide-jardueraren fase guztietan prebentzioaren kulturak duen garrantzia.

Importancia de la cultura preventiva en todas las fases de la actividad preventiva.

Lanaren eta osasunaren arteko lotura balioestea.

Valoración de la relación entre trabajo y salud.

Prebentzio-neurriak hartzeko interesa azaltzea.

Interés en la adopción de medidas de prevención.

Enpresan prebentziorako prestakuntza ematearen garrantzia balioestea.

Valoración en la transmisión de la formación preventiva en la empresa.

6.– Enpresan arriskuen prebentzioa planifikatzea.

6.– Planificación de la prevención de riesgos en la empresa.

Planifikazio- eta sistematizazio-prozesuak bideratzea, oinarrizko prebentzio-tresna gisa.

Proceso de planificación y sistematización como herramientas básicas de prevención.

Laneko arriskuen prebentzioari (LAP) buruzko oinarrizko araua aztertzea.

Análisis de la norma básica de prevención de riesgos laborales (PRL).

Laneko arriskuen prebentzioaren (LAP) arloko egitura instituzionala aztertzea.

Análisis de la estructura institucional en materia prevención de riesgos laborales (PRL).

Lan-ingurunerako larrialdi-plana egitea.

Elaboración de un plan de emergencia en el entorno de trabajo.

Zenbait larrialdi-plan bateratu eta aztertzea.

Puesta en común y análisis de distintos planes de emergencia.

Lanak giza osasunean eta segurtasunean dituen ondorioak.

El desarrollo del trabajo y sus consecuencias sobre la salud e integridad humanas.

Eskubideak eta betebeharrak laneko arriskuen prebentzioaren arloan.

Derechos y deberes en materia de prevención de riesgos laborales.

Erantzukizunak laneko arriskuen prebentzioaren arloan. Erantzukizun mailak enpresan.

Responsabilidades en materia de prevención de riesgos laborales. Niveles de responsabilidad en la empresa.

Laneko arriskuen prebentzioan (LAP) eta osasunean esku hartzen duten agenteak, eta horien eginkizunak.

Agentes intervinientes en materia de prevención de riesgos laborales (PRL) y Salud y sus diferentes roles.

Prebentzioaren kudeaketa enpresan.

Gestión de la prevención en la empresa.

Langileen ordezkaritza prebentzioaren arloan (laneko arriskuen prebentzioko oinarrizko teknikaria).

Representación de los trabajadores y de las trabajadoras en materia preventiva (técnico básico o técnica básica en prevención de riesgos laborales).

Laneko arriskuen prebentzioarekin zerikusia duten erakunde publikoak.

Organismos públicos relacionados con la prevención de riesgos laborales.

Prebentzioaren plangintza enpresan.

La planificación de la prevención en la empresa.

Larrialdi- eta ebakuazio-planak lan-inguruneetan.

Planes de emergencia y de evacuación en entornos de trabajo.

Laneko arriskuen prebentzioaren (LAP) garrantzia eta beharra baloratzea.

Valoración de la importancia y necesidad de la prevención de riesgos laborales (PRL).

Laneko arriskuen prebentzioko (LAP) eta laneko osasuneko (LO) agente gisa duen posizioa baloratzea.

Valoración de su posición como agente de prevención de riesgos laborales (PRL) y salud laboral (SL).

Erakunde publikoek eta pribatuek laneko osasunean (LO) errazago sartzeko egindako aurrerapenak baloratzea.

Valoración de los avances para facilitar el acceso a la salud laboral (SL) por parte de las instituciones públicas y privadas.

Bere ezagutza baloratzea eta dagokion kolektiboaren larrialdi-planei zabaltzea.

Valoración y traslado de su conocimiento a los planes de emergencia del colectivo al que pertenece.

7.– Enpresan prebentzio- eta babes-neurriak aplikatzea.

7.– Aplicación de medidas de prevención y protección en la empresa.

Norbera babesteko teknikak identifikatzea.

Identificación de diversas técnicas de prevención individual.

Norbera babesteko neurriak erabiltzeko garaian enpresek eta banakoek dituzten betebeharrak aztertzea.

Análisis de las obligaciones empresariales y personales en la utilización de medidas de autoprotección.

Lehen laguntzetako teknikak aplikatzea.

Aplicación de técnicas de primeros auxilios.

Larrialdi-egoerak aztertzea.

Análisis de situaciones de emergencia.

Larrialdietarako jardun-protokoloak egitea.

Realización de protocolos de actuación en caso de emergencia.

Langileen osasuna zaintzea.

Vigilancia de la salud de los trabajadores y de las trabajadoras.

Banako eta taldeko prebentzio- eta babes-neurriak.

Medidas de prevención y protección individual y colectiva.

Larrialdi-egoera batean jarduteko protokoloa.

Protocolo de actuación ante una situación de emergencia.

Larrialdi medikoa / lehen sorospenak. Oinarrizko kontzeptuak.

Urgencia médica/primeros auxilios. Conceptos básicos.

Seinale motak.

Tipos de señalización.

Larrialdien aurreikuspena balioestea.

Valoración de la previsión de emergencias.

Osasuna zaintzeko planen garrantzia baloratzea.

Valoración de la importancia de un plan de vigilancia de la salud.

Proposatutako jardueretan bete-betean parte hartzea.

Participación activa en las actividades propuestas.

15. lanbide-modulua: Lantokiko prestakuntza

Módulo Profesional 15: Formación en Centros de Trabajo

Kodea: 1598

Código: 1598

Kurtsoa: 2

Curso: 2.º

Iraupena: 420 ordu

Duración: 420 horas

ECTS kredituetako baliokidetasuna: 22

Equivalencia en créditos ECTS: 22

A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak.

A) Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

1.– Enpresaren egitura eta antolamendua identifikatzen ditu, enpresak ematen duen zerbitzu motarekin lotuta.

1.– Identifica la estructura y organización de la empresa, relacionándolas con el tipo de servicio que presta.

Ebaluazio-irizpideak:

Criterios de evaluación:

a) Enpresaren antolamendu-egitura eta arlo bakoitzaren eginkizunak identifikatu ditu.

a) Se ha identificado la estructura organizativa de la empresa y las funciones de cada área de la misma.

b) Enpresaren egitura sektorean dauden ereduzko enpresa-antolamenduekin alderatu du.

b) Se ha comparado la estructura de la empresa con las organizaciones empresariales tipo existentes en el sector.

c) Zerbitzuaren ezaugarriak eta bezero mota lotu ditu enpresa-jardueraren garapenarekin.

c) Se han relacionado las características del servicio y el tipo de clientes con el desarrollo de la actividad empresarial.

d) Zerbitzugintza garatzeko lan-prozedurak identifikatu ditu.

d) Se han identificado los procedimientos de trabajo en el desarrollo de la prestación de servicio.

e) Jarduera behar bezala garatzeko giza baliabideen beharrezko konpetentziak baloratu ditu.

e) Se han valorado las competencias necesarias de los recursos humanos para el desarrollo óptimo de la actividad.

f) Jarduera honetan ohikoenak diren hedabideen egokitasuna identifikatu du.

f) Se ha valorado la idoneidad de los canales de difusión más frecuentes en esta actividad.

2.– Lanean aritzen denean, jokabide etikoa izaten du eta lan-ohiturak betetzen ditu, lanpostuaren ezaugarrien eta enpresan ezarritako prozeduren arabera.

2.– Aplica hábitos éticos y laborales en el desarrollo de su actividad profesional, de acuerdo con las características del puesto de trabajo y con los procedimientos establecidos en la empresa.

Ebaluazio-irizpideak:

Criterios de evaluación:

a) Aintzat hartu eta justifikatu ditu:

a) Se han reconocido y justificado:

– Lanpostuan beharrezkoa den langileen eta denboraren eskuragarritasuna.

– La disponibilidad personal y temporal necesaria en el puesto de trabajo.

– Lanposturako beharrezkoak diren jarrera pertsonalak (besteak beste, puntualtasuna eta enpatia) eta profesionalak (besteak beste, ordena, garbitasuna eta erantzukizuna).

– Las actitudes personales (puntualidad y empatía, entre otras) y profesionales (orden, limpieza y responsabilidad, entre otras) necesarias para el puesto de trabajo.

– Jarrerazko eskakizunak lanbide-jarduerak dituen arriskuen prebentzioaren aurrean.

– Los requerimientos actitudinales ante la prevención de riesgos en la actividad profesional.

– Lanbide-jardueraren kalitateari lotutako jarrera-eskakizunak.

– Los requerimientos actitudinales referidos a la calidad en la actividad profesional.

– Lantaldearekin eta enpresan ezarritako hierarkiekin lotutako jarrerak.

– las actitudes relacionadas con el propio equipo de trabajo y con las jerarquías establecidas en la empresa.

– Lanaren esparruan egiten diren jardueren dokumentazioarekin zerikusia duten jarrerak.

– Las actitudes relacionadas con la documentación de las actividades realizadas en el ámbito laboral.

– Profesionalaren jardun egokiarekin lotuta, esparru zientifikoan eta teknikoan laneratzeko eta berriro laneratzeko prestakuntza-beharrizanak.

– Las necesidades formativas para la inserción y reinserción laboral en el ámbito científico y técnico del buen hacer del o de la profesional.

b) Lanbide-jardueran betetzekoak diren laneko arriskuen prebentzioari buruzko arauak eta Laneko Arriskuen Prebentzioari buruzko Legearen oinarrizko alderdiak identifikatu ditu.

b) Se han identificado las normas de prevención de riesgos laborales y los aspectos fundamentales de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales de aplicación en la actividad profesional.

c) Lanbide-jarduerak dituen arriskuen arabera eta enpresaren arauen arabera jarri du abian norbera babesteko ekipamendua.

c) Se han puesto en marcha los equipos de protección individual según los riesgos de la actividad profesional y las normas de la empresa.

d) Ingurumena errespetatzeko jarrera izan du egindako jardueretan.

d) Se ha mantenido una actitud de respeto al medio ambiente en las actividades desarrolladas.

e) Ondo antolatuta, garbi eta oztoporik gabe erabili du lanpostua edo jarduera egiteko eremua.

e) Se ha mantenido organizado, limpio y libre de obstáculos el puesto de trabajo o el área correspondiente al desarrollo de la actividad.

f) Eman zaion lanaren erantzukizuna hartu du, eta interpretatu eta bete egin ditu eman zaizkion aginduak.

f) Se ha responsabilizado del trabajo asignado, interpretando y cumpliendo las instrucciones recibidas.

g) Komunikazio eraginkorra ezarri du egoera bakoitzean ardura duen pertsonarekin eta gainerako taldekideekin.

g) Se ha establecido una comunicación eficaz con la persona responsable en cada situación y con las y los miembros del equipo.

h) Gainerako taldekideekin koordinatu da, eta sortzen diren gertakaririk adierazgarrienak komunikatu ditu.

h) Se ha coordinado con el resto del equipo, comunicando las incidencias relevantes que se presenten.

i) Bere jardueraren garrantzia eta zereginen aldaketetara egokitzeko beharra baloratu ditu.

i) Se ha valorado la importancia de su actividad y la necesidad de adaptación a los cambios de tareas.

j) Lana garatzean arauak eta prozedurak aplikatzeaz arduratu da.

j) Se ha responsabilizado de la aplicación de las normas y procedimientos en el desarrollo de su trabajo.

3.– Hainbat lan egiten ditu erradiodiagonostiko, erradioterapia eta irudi medikoko instalazioak, sistemak eta ekipoak muntatzeko, abiarazteko eta horien mantentze-lanak egiteko.

3.– Realiza operaciones propias del montaje, puesta en marcha o mantenimiento de instalaciones, sistemas o equipos de radiodiagnóstico, radioterapia o imagen médica.

Ebaluazio-irizpideak:

Criterios de evaluación:

a) Instalazioak, sistemak eta ekipoak ezaugarritu ditu erradiologiako eta irudi medikoko geletan, dokumentazio teknikoa eta indarreko araudia aintzat hartuta.

a) Se han caracterizado instalaciones, sistemas o equipos en salas de radiología o imagen médica, considerando la documentación técnica y la normativa vigente.

b) Sistemak eta ekipoak hartu ditu edo harreraren simulazioa egin du, indarreko arauak betetzen dituztela egiaztatuta.

b) Se han recepcionado, o simulado la recepción, de sistemas o equipos, comprobando que cumplen con la normativa vigente.

c) Instalazioak, sistemak eta ekipoak muntatzeko eta desmuntatzeko teknikak erabili ditu.

c) Se han aplicado técnicas propias de montaje o desmontaje de instalaciones, sistemas o equipos.

d) Instalazioak, sistemak eta ekipoak abian jartzeko lanak egin ditu, behar diren ziurtagiriak eta akreditazioak egiaztatuta.

d) Se han realizado operaciones propias de la puesta en marcha de instalaciones, sistemas o equipos, verificando las certificaciones y acreditaciones requeridas.

e) Instalazioen, sistemen eta ekipoen prebentziozko mantentze-lanak egin ditu, eta fabrikatzailearen gomendioekin eta indarreko arauekin kontrastatu ditu egindako kontrolak.

e) Se ha realizado el mantenimiento preventivo de instalaciones, sistemas o equipos, contrastando los controles realizados con las recomendaciones del fabricante y la normativa vigente.

f) Instalazioen, sistemen eta ekipoen matxurak diagnostikatzeko eta konpontzeko lanak egin ditu.

f) Se han realizado operaciones propias del diagnóstico de averías o reparación de instalaciones, sistemas o equipos.

g) Egiaztapenerako tresna eta ekipo egokiak erabili ditu.

g) Se han utilizado las herramientas y los equipos de comprobación adecuados.

h) Formatu egokian dokumentatu ditu egindako prozedurak.

h) Se ha documentado, en el formato correspondiente, los procedimientos realizados.

4.– Hainbat eragiketa egiten ditu monitorizatzeko, erregistratzeko eta zaintza kritikoetarako instalazioak, sistemak eta ekipoak muntatzeko, abiarazteko eta horien mantentze-lanak egiteko.

4.– Realiza operaciones propias del montaje, puesta en marcha o mantenimiento de instalaciones, sistemas o equipos de monitorización, registro o cuidados críticos.

Ebaluazio-irizpideak:

Criterios de evaluación:

a) Instalazioak, sistemak eta ekipoak ezaugarritu ditu ebakuntza-geletan eta zaintza kritikoko unitateetan, dokumentazio teknikoa eta indarreko araudia aintzat hartuta.

a) Se han caracterizado instalaciones, sistemas o equipos en quirófanos o unidades de cuidados críticos, considerando la documentación técnica y la normativa vigente.

b) Sistemak eta ekipoak hartu ditu edo harreraren simulazioa egin du, indarreko arauak betetzen dituztela egiaztatuta.

b) Se han recepcionado, o simulado la recepción, de sistemas o equipos, comprobando que cumplen con la normativa vigente.

c) Instalazioak, sistemak eta ekipoak muntatzeko eta desmuntatzeko teknikak erabili ditu.

c) Se han aplicado técnicas propias de montaje o desmontaje de instalaciones, sistemas o equipos.

d) Instalazioak, sistemak eta ekipoak abian jartzeko lanak egin ditu, behar diren ziurtagiriak eta akreditazioak egiaztatuta.

d) Se han realizado operaciones propias de la puesta en marcha de instalaciones, sistemas o equipos, verificando las certificaciones y acreditaciones requeridas.

e) Instalazioen, sistemen eta ekipoen prebentziozko mantentze-lanak egin ditu, eta fabrikatzailearen gomendioekin eta indarreko arauekin kontrastatu ditu egindako kontrolak.

e) Se ha realizado el mantenimiento preventivo de instalaciones, sistemas o equipos, contrastando los controles realizados con las recomendaciones del fabricante y la normativa vigente.

f) Instalazioen, sistemen eta ekipoen matxurak diagnostikatzeko eta konpontzeko lanak egin ditu.

f) Se han realizado operaciones propias del diagnóstico de averías o reparación de instalaciones, sistemas o equipos.

g) Egiaztapenerako tresna eta ekipo egokiak erabili ditu.

g) Se han utilizado las herramientas y los equipos de comprobación adecuados.

h) Formatu egokian dokumentatu ditu egindako prozedurak.

h) Se ha documentado, en el formato correspondiente, los procedimientos realizados.

5.– Hainbat eragiketa egiten ditu instalazioak, sistemak eta ekipoak muntatzeko, abiarazteko eta horien mantentze-lanak egiteko.

5.– Realiza operaciones propias del montaje, puesta en marcha o mantenimiento de instalaciones, sistemas o equipos de hemodiálisis, laboratorio, rehabilitación o pruebas funcionales.

Ebaluazio-irizpideak:

Criterios de evaluación:

a) Instalazioak, sistemak eta ekipoak ezaugarritu ditu hemodialisiko geletan, laborategietan eta errehabilitazioko eta proba funtzionaletako unitateetan, dokumentazio teknikoa eta indarreko araudia aintzat hartuta.

a) Se han caracterizado instalaciones, sistemas o equipos en salas de hemodiálisis, laboratorios, o unidades de rehabilitación o pruebas funcionales, considerando la documentación técnica y la normativa vigente.

b) Sistemak eta ekipoak hartu ditu edo harreraren simulazioa egin du, indarreko arauak betetzen dituztela egiaztatuta.

b) Se han recepcionado, o simulado la recepción, de sistemas o equipos, comprobando que cumplen con la normativa vigente.

c) Instalazioak, sistemak eta ekipoak muntatzeko eta desmuntatzeko teknikak erabili ditu.

c) Se han aplicado técnicas propias de montaje o desmontaje de instalaciones, sistemas o equipos.

d) Instalazioak, sistemak eta ekipoak abian jartzeko lanak egin ditu, behar diren ziurtagiriak eta akreditazioak egiaztatuta.

d) Se han realizado operaciones propias de la puesta en marcha de instalaciones, sistemas o equipos, verificando las certificaciones y acreditaciones requeridas.

e) Instalazioen, sistemen eta ekipoen prebentziozko mantentze-lanak egin ditu, eta fabrikatzailearen gomendioekin edo indarreko arauekin kontrastatu ditu egindako kontrolak.

e) Se ha realizado el mantenimiento preventivo de instalaciones, sistemas o equipos, contrastando los controles realizados con las recomendaciones del fabricante o la normativa vigente.

f) Instalazioen, sistemen eta ekipoen matxurak diagnostikatzeko eta konpontzeko lanak egin ditu.

f) Se han realizado operaciones propias del diagnóstico de averías o reparación de instalaciones, sistemas o equipos.

g) Egiaztapenerako tresna eta ekipo egokiak erabili ditu.

g) Se han utilizado las herramientas y los equipos de comprobación adecuados.

h) Formatu egokian dokumentatu ditu egindako prozedurak.

h) Se ha documentado, en el formato correspondiente, los procedimientos realizados.

6.– Osasun-zentro arrunt batean elektromedikuntzako ekipamendu berria eskuratzeko plangintzari edo haren teknologia-parkea berritzeko planari dagozkion lanak egiten ditu.

6.– Realiza tareas propias de la planificación de adquisición de nuevo equipamiento electromédico o del plan de renovación del parque tecnológico asociado a un centro sanitario tipo.

Ebaluazio-irizpideak:

Criterios de evaluación:

a) Sistema edo ekipo berriak eskuratzeko edo zeudenak berritzeko plana egiaztatu du, zentroaren beharrizan klinikoa eta egoera teknologikoa kontrastatu ondoren.

a) Se ha verificado el plan de renovación o adquisición de nuevos sistemas y equipos, contrastando las necesidades clínicas y el estado tecnológico del centro.

b) Eskuratu behar den ekipamendu berriaren ezaugarri teknikoak zehaztu ditu, eta, lan horretan, aintzat hartu ditu osasun-zentroko gainerako instalazio eta azpiegiturekiko bateragarritasuna eta unean-uneko berrikuntza teknologikoa.

b) Se han determinado las características técnicas de nuevo equipamiento a adquirir, considerando la compatibilidad con las infraestructuras del centro de salud y la innovación tecnológica del momento.

c) Behar izan denean, azpiegituraren edo instalazioaren zuinketa egin da, plano eta eskema elektrikoak, hidraulikoak eta pneumatikoak eginez.

c) Se han replanteado, en caso de ser necesario, la infraestructura o instalación necesaria, elaborando planos y esquemas eléctricos, hidráulicos o neumáticos.

d) Ekipamendua eskuratzeko aukeren kostuak balioetsi ditu, diru-sailak banakatuta eta prezio-oinarriak erabilita.

d) Se ha valorado el coste de distintas alternativas de equipamiento a adquirir, desglosando las partidas correspondientes y empleando bases de precios.

e) Eskuratu behar den ekipamendua identifikatzeko txostena egin du, osasun-zentroarentzat egokiena den eskurapen-modua zehaztuta.

e) Se ha realizado el correspondiente informe para identificar el equipamiento a adquirir, determinando el modelo de adquisición más apropiado para el centro sanitario.

f) Eskuratutako ekipamenduaren inbentarioa egin du edo inbentarioa egiteko prozesuaren simulazioa egin du; hala, zentroko teknologia-parkea kudeatu du eta eguneratuta mantendu du haren egoera.

f) Se ha inventariado el equipamiento adquirido, o simulado su proceso de inventariado, gestionando y manteniendo actualizado el estado del parque tecnológico del centro.

g) Eskuratu behar den ekipamendu berriaren gaineko informazio-ekintzen plangintza egin du, langile klinikoei eta teknikoei zuzendutakoak.

g) Se han planificado acciones informativas relativas al nuevo equipamiento a adquirir destinadas a personal clínico o técnico.

7.– Elektromedikuntza kliniko instalazioak eta sistemak muntatzeko eta horien mantentze-lanak egiteko eragiketak egiten ditu, eta, horiei lotuta, hornidura-programak eta prestakuntza-planak egiten ditu.

7.– Realiza tareas propias de la programación del montaje o mantenimiento de instalaciones o sistemas de electromedicina clínica, así como de la elaboración de programas de aprovisionamiento o planes de formación asociados.

Ebaluazio-irizpideak:

Criterios de evaluación:

a) Instalazioak, sistemak eta ekipoak muntatzeko programazioaren eragiketak egin ditu, eta abian jartzeko egin behar diren probak zehaztu ditu.

a) Se han realizado operaciones propias de la programación del montaje de instalaciones, sistemas o equipos, definiendo las pruebas de su puesta en marcha.

b) Instalazioak, sistemak eta ekipoak muntatzeko programazioaren eragiketak egin ditu, eta abian jartzeko egin behar diren probak zehaztu ditu.

b) Se han realizado operaciones propias de la programación del mantenimiento de instalaciones, sistemas o equipos, definiendo las tareas, tiempos, recursos humanos y materiales necesarios.

c) Hornidura-programa eta ordezkoen katalogoa kudeatu ditu.

c) Se ha gestionado el programa de aprovisionamiento y el catálogo de repuestos.

d) Sortutako hondakinen tratamendua eta biltegiratzea kudeatu ditu.

d) Se ha gestionado el tratamiento y almacenaje de residuos generados.

e) Instalazioen, sistemen eta ekipoen muntatzea, abian jartzea eta mantentze-lanak ikuskatu ditu.

e) Se ha realizado la supervisión del montaje, puesta en marcha o mantenimiento de instalaciones, sistemas o equipos.

f) Instalazioen, sistemen eta ekipoen muntatzearen, abian jartzearen eta mantentze-lanen kudeaketari dagokion dokumentazioa egin edo artxibatu du.

f) Se ha elaborado o archivado la documentación correspondiente a la gestión del montaje, puesta en marcha o mantenimiento de instalaciones, sistemas o equipos.

g) Elektromedikuntzako ekipamenduaren erabilerari eta mantentze-lanei buruzko oinarrizko informazioa eman die langile klinikoei eta teknikoei.

g) Se ha proporcionado información básica del uso o mantenimiento de equipamiento electromédico a personal clínico o técnico.

h) Egindako prozedura guztien kalitatea kontrolatu du.

h) Se ha controlado la calidad de todos los procedimientos realizados.

(Ikus .PDF)

Azterketa dokumentala

(Véase el .PDF)

Análisis documental