Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

29. zk., 2019ko otsailaren 11, astelehena

N.º 29, lunes 11 de febrero de 2019


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

OSASUN SAILA
DEPARTAMENTO DE SALUD
707
707

16/2019 DEKRETUA, otsailaren 5ekoa, zeinaren bidez bigarren aldiz aldatzen baita Euskadiko osasun-sistemako langileek agindutako tratamendu medikoak betetzea errazteko laguntzak arautzen dituen Dekretua.

DECRETO 16/2019, de 5 de febrero, de segunda modificación del decreto por el que se regulan las ayudas destinadas a facilitar la adherencia a los tratamientos médicos prescritos por personal del sistema sanitario de Euskadi.

Agindutako tratamendu medikoak betetzea errazteko laguntzak arautzen dituen azaroaren 19ko 447/2013 Dekretua 2013ko azaroaren 28ko EHAAn argitaratu zen, 227. zenbakian. Dekretu horretan, gaixotasun- eta behar-egoera objektiboan dauden pertsonentzako laguntzak arautzen dira, Euskadiko osasun-sistemako langileek agindutako tratamendu medikoak bete ditzaten, tratamenduok finantzaketa publikoaren xede direnean betiere.

El Decreto 447/2013, de 19 de noviembre, por el que se regulan las ayudas destinadas a facilitar la adherencia a los tratamientos médicos prescritos por personal del Sistema Sanitario de Euskadi, publicado en el Boletín Oficial del País Vasco núm. 227, de 28 de noviembre de 2013, regula las ayudas destinadas a facilitar la adherencia de personas en situación objetiva de enfermedad y necesidad a los tratamientos médicos sujetos a financiación pública prescritos por personal del Sistema Sanitario de Euskadi.

Aipatutako dekretuak arautzen duen laguntza-araubidearen xedea da, hain zuzen, tratamendua betetzea errazteko tresnak ezartzea eta era horretan murriztea tratamendu medikoa betetze aldera pertsona jakin batzuen artean sor daitezkeen desberdintasunak; izan ere, baliteke batzuk, dauzkaten muga ekonomikoengatik edo gizarte-bazterkeriako egoeran egoteagatik, mediku-aginduak behar bezala ez betetzeko edo uzteko arriskuan egotea.

El régimen de ayudas que regula el citado decreto tiene como finalidad establecer los mecanismos para facilitar la continuidad del tratamiento y reducir así las posibles desigualdades que se puedan producir en determinadas personas en tratamiento médico que, por sus limitaciones económicas o situación de exclusión social, se encuentren en situación de riesgo de no seguimiento óptimo o abandono de las prescripciones médicas.

Hala, urteroko laguntza-deialdiak egin dira haren aplikazio-eremuaren barruan, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 eta 2017-2018 denboraldietarako.

Así, se han venido realizando las correspondientes convocatorias anuales de ayudas dentro de su ámbito de aplicación, en los periodos 2013 y 2014; 2014 y 2015; 2015 y 2016; 2016 y 2017 y 2017 y 2018.

Dekretu horren 3.1 artikuluaren arabera, pertsona hauek jotzen dira laguntzen onuraduntzat:

El artículo 3.1 del citado decreto reconocía como beneficiarios de las ayudas que constituían su objeto a las siguientes personas:

«a) Gizarte Segurantzan pentsiodun gisa aseguratuta egonik, urtean 18.000 eurotik beherako diru-sarrerak dituztenak, baldin eta Euskadiko osasun-sistemak bermatzen duen banako osasun-txartelaren titularrak badira.

«a) Las personas que ostenten la condición de asegurado como pensionistas de la Seguridad Social, tengan unos ingresos en rentas anuales inferiores a 18.000 euros y sean titulares de la Tarjeta Individual Sanitaria expedida y cuyo garante sea el Sistema Sanitario de Euskadi.

b) Aurreko apartatuan aipatutako aseguratuen onuradunak, baldin eta Euskadiko osasun-sistemak bermatzen duen banako osasun-txartelaren titularrak badira.

b) Las personas beneficiarias de los asegurados a que se refiere el apartado anterior, y sean titulares de la Tarjeta Individual Sanitaria expedida y cuyo garante sea el Sistema Sanitario de Euskadi.

c) Legezko langabezia-egoeran dauden eta langabezia-prestaziorik eta diru-sarrerak bermatzeko errentarik jasotzen ez duten pertsonak, baldin eta Euskadiko osasun-sistemak bermatzen duen banako osasun-txartelaren titularrak badira.

c) Las personas que se hallen en situación legal de desempleo y no perciban prestación por desempleo ni Renta de Garantía de Ingresos, y sean titulares de la Tarjeta Individual Sanitaria expedida y cuyo garante sea el Sistema Sanitario de Euskadi.

d) Aurreko apartatuan aipatutako aseguratuen onuradunak, baldin eta Euskadiko osasun-sistemak bermatzen duen banako osasun-txartelaren titularrak badira.

d) Las personas beneficiarias de los asegurados a que se refiere el apartado anterior y sean titulares de la Tarjeta Individual Sanitaria expedida y cuyo garante sea el Sistema Sanitario de Euskadi.

e) Estatuko osasun-sistemako aseguratu edo onuradun ez izan arren, Euskal Autonomia Erkidegoaren eremuan Estatuko osasun-sistemaren osasun-prestazioak emateko araubideari buruzko ekainaren 26ko 114/2012 Dekretuaren aplikazio-eremu subjektiboan sartzen badira».

e) Las personas que no teniendo la condición de aseguradas ni beneficiarias del Sistema Nacional de Salud, entren dentro del ámbito de aplicación subjetiva del Decreto 114/2012 de 26 de junio, de régimen de las prestaciones sanitarias del Sistema Nacional de Salud en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Euskadi».

2017ko martxoaren 23an, Eusko Legebiltzarraren Osoko Bilkurak, erdibideko zuzenketa baten bidez, legez besteko proposamen bat onartu zuen, pentsiodunek eta langabetuek botiken berrordainketa egin behar ez izateko bermeei buruz. Proposamen horretan, zenbait eskaera egin zizkion Osasun Sailari, besteak beste, hauek:

El Pleno del Parlamento Vasco aprobó en fecha 23 de marzo de 2017 por medio de una enmienda de transacción, una proposición no de ley relativa a las garantías para que el repago de los medicamentos no afecte a pensionistas y a las personas en situación de desempleo en la que, entre otras cosas, insta al Departamento de Salud a:

– Tratamendu medikoak bete daitezen bermatzeko neurriak berrikustea, inork ez dezan arrazoi ekonomikoengatik baztertu Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko profesionalek ezarritako botika-tratamendua.

– Revisar las medidas establecidas que tienen por objeto garantizar adherencia al tratamiento para garantizar que ninguna persona prescinda del tratamiento farmacológico establecido por los y las profesionales de Osakidetza-Servicio vasco de salud por motivos económicos.

– Azaroaren 19ko 447/2013 Dekretua aldatzea, Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan bizi diren langabetuek eta diru-sarrerak bermatzeko errenta jasotzen duten pertsona guztiek eskura ditzaten tratamendua betetzeko laguntzak (aipatutako dekretuak Euskadiko osasun-sistemako langileek agindutako tratamendu medikoak betetzea errazteko laguntzak arautzen ditu, eta 2013ko azaroaren 28ko EHAAn argitaratu zen, 227. zenbakian).

– Modificar el Decreto 447/2013 (de 19 de noviembre, por el que se regulan las ayudas destinadas a facilitar la adherencia a los tratamientos médicos prescritos por personal del Sistema Sanitario de Euskadi, publicado en BOPV núm. 227, de 28 de noviembre de 2013) para dar acceso a las ayudas para la adherencia del tratamiento a todas las personas desempleadas así como perceptoras de RGI que vivan en Álava, Bizkaia y Gipuzkoa.

Legez besteko proposamen horretan aipatzen diren kolektiboak arauak erregulatzen dituen laguntzen onuradunen taldean sartzeko, azaroaren 14ko 247/217 Dekretua onartu zen (dekretu haren bidez aldatzen zen Euskadiko osasun-sistemako langileek agindutako tratamendu medikoak betetzea errazteko laguntzak arautzen dituen Dekretua). 247/217 Dekretua 2017ko azaroaren 17ko EHAAn argitaratu zen (220. zk.). Dekretu haren artikulu bakarraren bidez aldatzen ziren Euskadiko Osasun Sistemako langileek agindutako tratamendu medikoak betetzea errazteko laguntzak arautzen dituen azaroaren 19ko 447/2013 Dekretuaren 3.1 artikuluaren b), c) eta d) apartatuak, laguntzen onuradunei buruzkoak. Honela geratuko da:

Con el objetivo de incluir dentro del colectivo de los beneficiarios de las ayudas que regula la norma a aquellos colectivos señalados en la citada proposición no de ley se aprobó el Decreto 247/2017, de 14 de noviembre, de modificación del decreto por el que se regulan las ayudas destinadas a facilitar la adherencia a los tratamientos médicos prescritos por personal del sistema sanitario de Euskadi (publicado en el BOPV núm. 220, de 17 de noviembre de 2017), cuyo artículo único modifica la redacción de los apartados b), c) y d) del artículo 3.1 del Decreto 447/2013, de 19 de noviembre, por el que se regulan las ayudas destinadas a facilitar la adherencia a los tratamientos médicos prescritos por personal del Sistema Sanitario de Euskadi, relativo a los beneficiarios de las ayudas, estableciendo lo siguiente:

«1.– Hauek izango dira laguntzen onuradunak:

«1.– Las personas beneficiarias de estas ayudas serán las siguientes:

a) Gizarte Segurantzan pentsiodun gisa aseguratuta dauden pertsonak, baldin eta urtean 18.000 eurotik beherako diru-sarrerak badituzte eta Euskadiko osasun-sistemak bermatzen duen banako osasun-txartelaren titularrak badira.

a) Las personas que ostenten la condición de asegurado como pensionistas de la Seguridad Social, tengan unos ingresos en rentas anuales inferiores a 18.000 euros y sean titulares de la Tarjeta Individual Sanitaria expedida y cuyo garante sea el Sistema Sanitario de Euskadi.

b) Legezko langabezia-egoeran dauden pertsonak, baldin eta urtean 18.000 eurotik beherako diru-sarrerak badituzte eta Euskadiko osasun-sistemak bermatzen duen banako osasun-txartelaren titularrak badira.

b) Las personas que se hallen en situación legal de desempleo, tengan unos ingresos en rentas anuales inferiores a 18.000 euros y sean titulares de la Tarjeta Individual Sanitaria expedida y cuyo garante sea el Sistema Sanitario de Euskadi.

c) Aurreko bi apartatuetan aipatutako aseguratuen onuradunak, baldin eta Euskadiko osasun-sistemak bermatzen duen banako osasun-txartelaren titularrak badira.

c) Las personas beneficiarias de los asegurados a que se refieren los dos apartados anteriores y sean titulares de la Tarjeta Individual Sanitaria expedida y cuyo garante sea el Sistema Sanitario de Euskadi.

d) Beren laneko errentak osatzeko diru-sarrerak bermatzeko errenta jasotzen duten pertsonak, baldin eta Euskadiko osasun-sistemak bermatzen duen banako osasun-txartelaren titularrak badira.

d) Las personas que perciban la Renta de Garantía de Ingresos Mínimos como complemento a sus rentas del trabajo y sean titulares de la Tarjeta Individual Sanitaria expedida y cuyo garante sea el Sistema Sanitario de Euskadi.

e) Estatuko osasun-sistemako aseguratu edo onuradun ez izan arren, Euskal Autonomia Erkidegoaren eremuan Estatuko osasun-sistemaren osasun-prestazioak emateko araubideari buruzko ekainaren 26ko 114/2012 Dekretuaren aplikazio-eremu subjektiboan sartzen diren pertsonak».

e) Las personas que no teniendo la condición de aseguradas ni beneficiarias del Sistema Nacional de Salud, entren dentro del ámbito de aplicación subjetiva del Decreto 114/2012 de 26 de junio, de régimen de las prestaciones sanitarias del Sistema Nacional de Salud en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Euskadi».

Bestalde, Osasun Sistema Nazionalerako Irispide Unibertsalari buruzko uztailaren 27ko 7/2018 Errege Lege Dekretuak honako lege-xedapen hauek aldatzen ditu: Osasun Sistema Nazionalaren kohesio eta kalitateari buruzko maiatzaren 28ko 16/2003 Legearen 3., 3.bis eta 3 ter artikuluak; Sendagai eta osasun-produktuen berme eta erabilera arrazionalari buruzko Legearen testu bateginaren 102.5.e) artikulua (uztailaren 24ko 1/2015 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onartu zen lege hura). Uztailaren 27ko 7/2018 Errege Lege Dekretua 2018ko uztailaren 30eko Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratu zen eta 2018ko uztailaren 31n indarrean jarri.

Por otro lado, el Real Decreto-ley 7/2018, de 27 de julio, sobre el acceso universal al Sistema Nacional de Salud, modifica los artículos 3, 3 bis, 3 ter de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud y el artículo 102.5.e) del texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, aprobado por Real Decreto legislativo 1/2015, de 24 de julio, fue publicado en el Boletín Oficial del Estado núm. 183, de 30 de julio de 2018 y entró en vigor el día 31 de julio de 2018.

Osasun Sistema Nazionalaren kohesio eta kalitateari buruzko maiatzaren 28ko 16/2003 Legearen 3.1 eta 3 ter artikuluetan egindako aldaketaren arabera, osasun-babeserako eta osasun-laguntzarako eskubidearen titular dira, batetik, Espainiako nazionalitatea dutenak eta Espainian bizilekua duten atzerritarrak, eta bestetik, Espainiako Estatuan erregistratu gabe edo egoiliar gisa baimendu gabe dauden atzerritarrak, Espainiako nazionalitatea dutenen baldintza berberetan osasun-babeserako eta osasun-laguntzarako eskubidea dutenak, 3.1 artikuluan ezarrita dagoen bezala.

La modificación introducida por el referido Real Decreto-ley en los artículos 3.1 y 3 ter de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud establece que son titulares del derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria todas las personas con nacionalidad española y las personas extranjeras que tengan establecida su residencia en territorio español, por una parte, y las personas extranjeras no registradas ni autorizadas como residentes en España, por otra, que tienen derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria en las mismas condiciones que las personas con nacionalidad española, tal y como se establece en el artículo 3.1.

Beraz, egokitu beharra dago Euskadiko osasun-sistemako langileek agindutako tratamendu medikoak betetzea errazteko laguntzak arautzen dituen azaroaren 19ko 447/2013 Dekretua, onuradunen definizioa arautegi berrira moldatzeko.

Por tanto, es preciso adaptar el Decreto 447/2013, de 19 de noviembre, por el que se regulan las ayudas destinadas a facilitar la adherencia a los tratamientos médicos prescritos por personal del Sistema Sanitario de Euskadi, para adecuar la definición de sus beneficiarios a esta nueva regulación normativa.

Hori dela eta, Osasuneko sailburuak proposatuta, Gobernu Kontseiluak 2019ko otsailaren 5ean izandako bileran gaia eztabaidatu eta onartu ondoren, honako hau

En su virtud, a propuesta del Consejero de Salud y previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 5 de febrero de 2019,

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:

Lehenengo artikulua.– Aldatu egiten da Euskadiko Osasun Sistemako langileek agindutako tratamendu medikoak betetzea errazteko laguntzak arautzen dituen azaroaren 19ko 447/2013 Dekretuaren 3.1 artikulua. Honela geratzen da idatzita:

Artículo primero.– Se modifica el artículo 3.1 del Decreto 447/2013, de 19 de noviembre, por el que se regulan las ayudas destinadas a facilitar la adherencia a los tratamientos médicos prescritos por personal del Sistema Sanitario de Euskadi, resultando con la siguiente nueva redacción:

«1.– Hauek izango dira laguntzen onuradunak:

«1.– Las personas beneficiarias de estas ayudas serán las siguientes:

a) Osasun-babeserako eta osasun-laguntzarako eskubidearen titularrak, baldin eta Gizarte Segurantzan pentsiodunak badira, urtean 18.000 eurotik beherako diru-sarrerak badituzte eta Euskadiko osasun-sistemak bermatzen duen banako osasun-txartelaren titularrak badira.

a) Las personas titulares del derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria que tengan la condición de pensionistas de la Seguridad Social, unos ingresos en rentas anuales inferiores a 18.000 euros y sean titulares de la Tarjeta Individual Sanitaria expedida y cuyo garante sea el Sistema Sanitario de Euskadi.

b) Osasun-babeserako eta osasun-laguntzarako eskubidearen titularrak, baldin eta legezko langabezia-egoeran badaude, urtean 18.000 eurotik beherako diru-sarrerak badituzte eta Euskadiko osasun-sistemak bermatzen duen banako osasun-txartelaren titularrak badira.

b) Las personas titulares del derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria que se hallen en situación legal de desempleo, tengan unos ingresos en rentas anuales inferiores a 18.000 euros y sean titulares de la Tarjeta Individual Sanitaria expedida y cuyo garante sea el Sistema Sanitario de Euskadi.

c) Osasun-babeserako eta osasun-laguntzarako eskubidearen titularrak, baldin eta beren laneko errentak osatzeko diru-sarrerak bermatzeko errenta jasotzen badute eta Euskadiko osasun-sistemak bermatzen duen banako osasun-txartelaren titularrak badira.

c) Las personas titulares del derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria que perciban la renta de garantía de ingresos en su modalidad de renta complementaria de ingresos de trabajo y sean titulares de la Tarjeta Individual Sanitaria expedida y cuyo garante sea el Sistema Sanitario de Euskadi.

d) Osasun-babeserako eta osasun-laguntzarako eskubidearen titularrak, baldin eta aurreko hiru apartatuetan aipatutako aseguratuen onuradunak badira eta Euskadiko osasun-sistemak bermatzen duen banako osasun-txartelaren titularrak badira.

d) Las personas beneficiarias de las personas titulares del derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria a que se refieren los tres apartados anteriores y sean titulares de la Tarjeta Individual Sanitaria expedida y cuyo garante sea el Sistema Sanitario de Euskadi.

e) Espainiako Estatuan erregistratu gabe edo egoiliar gisa baimendu gabe dauden atzerritarrak, baldin eta osasun-babeserako eta osasun-laguntzarako eskubidea badute Espainiako nazionalitatea dutenen baldintza berberetan, eta Euskal Autonomia Erkidegoak eskubide hori aitortzeko emandako egiaztagiria badute».

e) Las personas extranjeras no registradas ni autorizadas como residentes en España que tienen derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria en las mismas condiciones que las personas con nacionalidad española, que ostenten el correspondiente documento acreditativo de reconocimiento de ese derecho expedido por la Comunidad Autónoma de Euskadi».

Bigarren artikulua.– Aldatu egiten da Euskadiko Osasun Sistemako langileek agindutako tratamendu medikoak betetzea errazteko laguntzak arautzen dituen azaroaren 19ko 447/2013 Dekretuaren lehenengo xedapen gehigarria. Honela geratzen da idatzita:

Artículo segundo.– Se modifica la disposición adicional primera del Decreto 447/2013, de 19 de noviembre, por el que se regulan las ayudas destinadas a facilitar la adherencia a los tratamientos médicos prescritos por personal del Sistema Sanitario de Euskadi, resultando con la siguiente nueva redacción:

«LEHENENGO XEDAPEN GEHIGARRIA
«Disposición adicional primera

Arau honetan erregulatutako laguntzen onuraduntzat hartutako pertsonek, 3.1 artikuluan jasotako definizioetan jasota daudenean, laguntzak eskatu ahal izango dituzte Estatuko osasun-sistemako langileek agindutako eta finantzaketa publikoa duen tratamendu medikoagatik benetan ordaintzen dituzten zenbatekoei dagokienez».

Las personas que hayan sido reconocidas como beneficiarias de las ayudas reguladas por la presente norma y que estén incluidas en las definiciones contenidas en el artículo 3.1 también podrán solicitar las ayudas respecto a las cantidades que abonen efectivamente por tratamiento médico sujeto a financiación pública prescrito por personal del Sistema Nacional de Salud».

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA.– Erregelamendu bidezko garapena.
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA.– Desarrollo reglamentario.

Osasun arloko eskumena duen Eusko Jaurlaritzako sailburuari ahalmena ematen zaio dekretu hau garatu eta betearazteko hartu behar diren xedapenak har ditzan.

Se faculta al Consejero o a la Consejera del Departamento del Gobierno Vasco competente en materia de salud para adoptar las disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecución del presente Decreto.

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA.– Indarrean jartzea.
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA.– Entrada en vigor.

Dekretu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean jarriko da indarrean.

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteizen, 2019ko otsailaren 5ean.

Lehendakaria,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

Osasuneko sailburua,

JON DARPÓN SIERRA.


Azterketa dokumentala

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 5 de febrero de 2019.

El Lehendakari,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

El Consejero de Salud,

JON DARPÓN SIERRA.


Análisis documental

Euskadi, bien común