Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

173. zk., 2018ko irailaren 7a, ostirala

N.º 173, viernes 7 de septiembre de 2018


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

OSASUN SAILA
DEPARTAMENTO DE SALUD
4443
4443

127/2018 DEKRETUA, irailaren 4koa, zerbitzu sanitarioak emateko titulartasun pribatuko eta irabazi-asmorik gabeko zentro sanitarioekin atxikimendu-hitzarmen espezifikoak izenpetzeko betekizunei eta prozedurari buruzkoa.

DECRETO 127/2018, de 4 de septiembre, sobre requisitos y procedimiento para la suscripción de convenios específicos de vinculación con centros sanitarios de titularidad privada, sin ánimo de lucro, para la provisión de servicios sanitarios.

Euskadiko Antolamendu Sanitarioari buruzko ekainaren 26ko 8/1997 Legearen 17. artikuluaren arabera, zerbitzu sanitarioen prestazio hori jardunbide instrumentala da, eta zera esan nahi du: pertsonei antolatu eta homologatutako baliabide bat eskaintzen zaiela prestazio sanitarioak izan ditzaten, beren osasun-egoera sustatu, zaindu eta berreskuratzeko.

Conforme al artículo 17 de la Ley 8/1997, de 26 de junio, de Ordenación Sanitaria de Euskadi, la provisión de servicios sanitarios es un actividad de carácter instrumental por la que se ofrece a las personas un recurso organizado y homologado con objeto de proporcionarles prestaciones sanitarias dirigidas a la promoción, preservación y restablecimiento de su estado de salud.

Bermatutako prestazio publikoak, eskuarki, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzura atxikitako titulartasun publikoko bitartekoak baliatuta eskaintzen dira, unibertsaltasuna, elkartasuna, ekitatea, zerbitzuen kalitatea eta herritarren partaidetza irizpide nagusi gisa hartuta.

La provisión de las prestaciones aseguradas con carácter público se realiza, con carácter general, con recursos de titularidad pública adscritos Osakidetza-Servicio vasco de salud, conforme a los principios de universalidad, solidaridad, equidad, calidad de los servicios y participación ciudadana.

Titulartasun publikoko egitura horiekin batera, halaber, badira titulartasun pribatuko beste hainbat ere: osagarri moduan, zerbitzu sanitarioak hornitzeko funtzioaren barruan bildutako jarduerak mamitzen dituzte, osasungintzako administrazioak hitzartutako lankidetza-formulei jarraikiz.

Junto a estas estructuras de titularidad pública existen otras, de titularidad privada, que, con carácter complementario desarrollan también actividades comprendidas dentro de esa función provisora de servicios sanitarios conforme a las fórmulas de colaboración acordadas con la administración sanitaria.

Lankidetza hori mamitzeko erabiltzen den formula, oro har, osasungintzako ituna izaten da.

La fórmula que, con carácter general, se viene utilizando para instrumentalizar esta colaboración es el concierto sanitario.

Nolanahi ere, sektore pribatuak badu beste bitartekorik zerbitzu publikoak eskaintzeko. Hain zuzen, Osasunari buruzko apirilaren 25eko 14/1986 Lege Orokorrak, ituna ez ezik, beste erreminta bat ere konfiguratzen du, kontratuzkoa ez dena, zeinaren bidez osasungintzako administrazioek hainbat osasun-jarduera osagarri antolatu ahal izango dituzten, irabazi asmorik gabeko eta titulartasun pribatuko zentro sanitarioek emanda.

Sin embargo, no es ésta la única forma de colaboración posible del sector privado en la prestación del servicio público. De hecho, la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, además de la vía del concierto, configura otro instrumento, no contractual, por el que las administraciones sanitarias pueden organizar determinadas actividades sanitarias, con carácter complementario, prestadas por centros sanitarios de titularidad privada, sin ánimo de lucro.

Lankidetzako beste era hau, atxikimendu-hitzarmen izenekoa, 14/1986 Legearen 66. eta 67. artikuluetan arautzen da eta, nahiz eta ez dagoen berariaz arautua Euskadiko Antolamendu Sanitarioari buruzko Legean, osasungintzako administrazioak hori erabiltzea ez dago indarreko ordenamendu juridikoaren aurka. Halere, hitzarmen hori aplikatzeko (kontratuz kanpoko akordioak sinatu behar direnez eta, horregatik, Sektore Publikoko Kontratuei buruzko Legea aplikatzetik salbuetsita daudenez), hitzarmena sinatzeko betekizunak eta prozedura ezartzen dituen araudi bat onartu behar da.

Esta otra forma de colaboración, denominada convenio de vinculación, se encuentra regulada en los artículos 66 y 67 de la citada Ley 14/1986 y, si bien, no se encuentra expresamente regulada en la Ley de Ordenación Sanitaria de Euskadi, su utilización por la Administración sanitaria no contraviene el vigente ordenamiento jurídico. Ahora bien, para su aplicación, tratándose de la suscripción de acuerdos de naturaleza no contractual, y por ello excluidos de la aplicación de la Ley de contratos del sector público, requiere la aprobación de un reglamento en el que se establezcan los requisitos y el procedimiento para su suscripción.

Arauketa hori apirilaren 4ko 82/1989 Dekretuaren bidez egikaritu zen Euskal Autonomia Erkidegoan (irabazi-asmorik gabeko zentro sanitario pribatuek sina ditzaketen atxikimendu-hitzarmenek bete beharrekoak arautzen dituena).

Esta regulación se llevó a cabo, en esta Comunidad Autónoma, a través del Decreto 82/1989, de 4 de abril, por el que se regula el marco al que deben ajustarse los convenios de vinculación que suscriban los centros sanitarios del sector privado sin ánimo de lucro.

Esandako dekretua prestatzeko arrazoi nagusia zera izan zen, irabazi-asmorik gabeko erakunde sanitarioen bideragarritasun ekonomikoa bermatzea, historian zehar administrazioek estali ezin izan dituzten gizarte- eta asistentzia-beharrizanen zati bat estali duten aldetik.

La razón principal que impulsó el referido Decreto fue la de garantizar la viabilidad económica de las instituciones sanitarias sin ánimo de lucro que a lo largo de la historia habían venido cubriendo una parte de las necesidades sociales y asistenciales que las distintas administraciones no habían podido atender.

Arauaren xedea, hortaz, atxikitako zentroek garatutako asistentzia-jarduna finantzatzeko mekanismo bat ezartzea zen, osasungintzako itunetarako aurreikusitakoaz bestelakoa.

La norma pretendía, básicamente, establecer un mecanismo de financiación de la actividad asistencial desarrollada por los centros vinculados distinto del mecanismo de financiación previsto para los conciertos sanitarios.

Ondoren, Euskadiko Antolamendu Sanitarioaren ekainaren 26ko 8/1997 Legea indarrean jarrita, Euskadiko sistema sanitarioa sortu zen Euskal Autonomia Erkidegoko osasungintzako bitarteko publiko guztiek konfiguratuta, eta bertan sartzen dira finantzaketa publikoa duten zentro sanitarioak.

Posteriormente, la entrada en vigor de la Ley 8/1997, de 26 de junio, de Ordenación Sanitaria de Euskadi, creó el Sistema sanitario de Euskadi configurado por todos los recursos sanitarios públicos de la Comunidad Autónoma de Euskadi, en el que se incluyen los centros sanitarios con financiación pública.

Titulartasun pribatuko zentro sanitarioen finantzaketa publiko hori, oro har, osasungintzako itunen bidez gauzatzen da, eta haien xedea honako hau da: sektore pribatuarekin prezio baten truke hainbat jarduera edo zerbitzu sanitario hitzartzea, hainbat inguruabar direla eta, titulartasun publikoko zerbitzuek artatu ezin dituztenean.

Esta financiación pública de centros sanitarios de titularidad privada se materializa, con carácter general, mediante los conciertos sanitarios, cuya finalidad consiste en pactar con el sector privado, a cambio de un precio, la prestación de determinadas actividades o servicios sanitarios que, con circunstancialmente, no pueden ser atendidos por los servicios de titularidad pública.

Lehendabiziko kontratu-mekanismo hori albo batera utzita, dekretu honen bidez bigarren mekanismoa garatu nahi da; atxikimendu-hitzarmena, alegia. Haren xedea sektore publiko eta pribatuaren arteko lankidetza-mekanismo bat konfiguratzea da, bitartekoak antolaketan txertatzeko eta modu efikazagoan eta efizienteagoan erabiltzeko.

Al margen de este mecanismo contractual, el presente Decreto pretende desarrollar esa otra herramienta, denominada convenio de vinculación, cuya finalidad es la configuración de un mecanismo de colaboración entre el sector público y privado mediante la integración organizativa de sus recursos para una utilización más eficaz y eficiente de los mismos.

Proposatzen den arauketaren bidez lortu nahi den xedea da atxikitako zentroen antolamendua eta alderdi operatiboa integratzea Eusko Jaurlaritzak, Euskadiko Antolamendu Sanitarioari buruzko Legearen 13. artikuluko aurreikuspenen arabera, onartutako osasun-planean aurrez lehentasunezkotzat jotako arloetan baliabide sanitarioen erabilera optimizatzeko eta detektatutako asistentzia-beharrei arreta emateko.

La finalidad perseguida mediante la regulación que se propone es la integración organizativa y operativa de los centros vinculados al objeto de optimizar la utilización de los recursos sanitarios y atender las necesidades asistenciales detectadas en áreas previamente calificadas como prioritarias en el Plan de salud aprobado por el Gobierno Vasco, conforme a las previsiones del artículo 13 de la Ley de Ordenación Sanitaria de Euskadi.

Kontua ez da, hortaz, osasungintzako prestazio jakin batzuk eskuratzea zenbateko jakin baten truke –eskuarki titulartasun pribatuko zentroetan eskaintzen direnak. Atxikimendu-hitzarmenaren bitartez ez dira prestazioak erosten. Aitzitik, asistentzia-jarduera eskaintzen duten zentro jakin batzuk asistentzia-sare publikoan biltzen dira; hala, atxikitako zentro horiei titulartasun publikoko zentroei aplikatzen zaienaren moduko antolaketa– eta funtzionamendu-araubidea aplikatuko zaie. Halaber, atxikitako zentroak kontrol-araubide bati lotuta geratuko dira: finantzak, kudeaketa, onarpen-sistema, eskubideak eta asistentzia-jarduera titulartasun publikoko zentroetan bezala kontrolatuko dira.

No se trata, por tanto, de adquirir, a cambio de un precio previamente establecido, determinadas prestaciones sanitarias que se producen en centros de titularidad privada. Mediante el convenio de vinculación no se trata de comprar prestaciones. Se trata de regular la integración de determinados centros prestadores de la actividad asistencial en la red asistencial pública, de tal modo que a los referidos centros integrados se les aplicará un régimen de organización y funcionamiento similar al de los centros de titularidad pública. Así mismo, los centros vinculados quedarán sujetos a un régimen de control financiero, de gestión, de sistema de admisión, de garantía de derechos y de actividad asistencial similar a los centros de titularidad pública.

Dekretu honen bidez planteatzen den integrazioa dela eta, erakunde independenteen arteko egitura komun bat sortu eta mantenduko da guztien interdependentzia koordinatzeko helburuarekin, proiektu komun batean batera lan egiteko.

La integración que se plantea mediante el presente Decreto implica la creación y mantenimiento de una estructura común entre organizaciones independientes con el propósito de coordinar su interdependencia para trabajar juntos en un proyecto común.

Bestalde, administrazio publikoen kontratuen esparru orokorretik kanpoko formulen mende zerbitzu sanitarioak emateko aukera aurreikusita dago 2014/24/EB Zuzentarauan, Sektore Publikoko Kontratuei buruzko azaroaren 8ko 9/2017 Legearen bidez ekarri dena.

Por otro lado, la posibilidad de prestación de servicios sanitarios bajo fórmulas excluidas del marco general de contratos de las administraciones públicas está prevista en la Directiva 2014/24/UE que ha sido traspuesta mediante la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público.

Horren ondorioz, Osasuneko sailburuaren proposamenez, Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoarekin bat etorriz eta Gobernu Kontseiluak 2018ko irailaren 4an eginiko bilkuran gaia eztabaidatu eta onartu ondoren, honako hau

En virtud de lo expuesto, a propuesta del Consejero de Salud, de acuerdo con la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi, y previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 4 de septiembre de 2018,

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:

1. artikulua.– Xedea.

Artículo 1.– Objeto.

Dekretu honen xedea da Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuaren eta Euskal Autonomia Erkidegoko titulartasun pribatuko eta irabazi-asmorik gabeko zentro sanitarioen artean atxikimendu-hitzarmenak sinatzeko betekizunak eta prozedura arautzea. Horretarako, Euskadiko Antolamendu Sanitarioaren ekainaren 26ko 8/1997 Legearen II. Tituluan (III eta IV. kapituluak) eta IV. Tituluan aurreikusitako esparrua baliatuko da, baita Osasunari buruzko apirilaren 25eko 14/1986 Lege Orokorraren 66. eta 67. artikuluetan jasotakoa ere.

El presente Decreto tiene por objeto la regulación de los requisitos y del procedimiento para la suscripción de los convenios de vinculación con centros sanitarios de titularidad privada y sin ánimo de lucro, ubicados en la Comunidad Autónoma de Euskadi, dentro de marco previsto en el Título II, Capítulos III y IV, y en el Título IV de la Ley 8/1997, de 26 de junio, de Ordenación Sanitaria de Euskadi, y en los artículos 66 y 67 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad.

2. artikulua.– Titulartasun publikoko zerbitzu sanitarioekin integratzea.

Artículo 2.– Integración con los servicios sanitarios de titularidad pública.

1.– Gobernu Kontseiluak aldez aurretik baimenduta eta dekretu honetan deskribatutako prozedurarekin bat, atxikimendu-hitzarmenak sinatu ahal izango dira, Euskadiko Antolamendu Sanitarioari buruzko 8/1997 Legearen 13. artikuluaren arabera Eusko Jaurlaritzak onartutako Osasun Planean lehentasunezkotzat jotako eremuetan asistentzia-premiak detektatzen direnean, guztia ere premia horiei modu efizienteagoan eta efikazagoan erantzuteko, autonomia-erkidegoko beste baliabide sanitario batzuen jarduketa integratzaileen bidez.

1.– Previa autorización del Consejo de Gobierno, y conforme al procedimiento descrito en el presente Decreto, se podrán suscribir convenios de vinculación cuando las necesidades asistenciales detectadas en áreas calificadas como prioritarias en el Plan de Salud aprobado por el Gobierno Vasco de conformidad con el artículo 13 de la Ley 8/1997, de Ordenación Sanitaria de Euskadi, puedan ser atendidas de manera más eficiente y eficaz mediante actuaciones integradoras de otros recursos sanitarios existentes en la Comunidad Autónoma.

2.– Dekretu honen arabera sinatzen diren atxikimendu-hitzarmenak berdintasun, subsidiariotasun, osagarritasun, optimizazio eta koordinazio printzipioen mende egongo dira baliabide publiko eta pribatuak erabiltzeari dagokionez, eta osasungintzako eskumena duen sailak ezartzen dituen ildo estrategikoetara egokitu beharko dira, Osasun Planeko aurreikuspenak garatzean.

2.– Los convenios de vinculación que se suscriban al amparo del presente Decreto se someterán a los principios de igualdad, subsidiariedad, complementariedad, optimización y coordinación en la utilización de los recursos públicos y privados, y deberán adecuarse a las líneas estratégicas que establezca el departamento competente en materia de sanidad, en desarrollo de las previsiones del Plan de salud.

3.– Halaber, dekretu honen arabera sinatzen diren hitzarmenek hau guztia gauzatuko dute:

3.– Así mismo, los convenios que se suscriban al amparo del presente Decreto implicarán:

a) Asistentzia-integrazioa, praktika klinikoen koordinazio gisa ulertuta.

a) La integración asistencial, entendida como la coordinación de prácticas clínicas.

b) Integrazio klinikoa, hainbat zentro sanitariotatik datozen diziplina anitzeko taldeen funtzionamenduari dagokionez.

b) La integración clínica, en cuanto al funcionamiento de equipos multidisciplinares provenientes de distintos centros sanitarios.

c) Integrazio funtzionala, proiektu klinikoaren kudeaketa partekatua ahalbidetzen duen egitura komuna eratzeari dagokionez.

c) La integración funcional, en cuanto a la configuración de una estructura común que permita la gestión compartida del proyecto clínico.

4.– Atxikimendu-hitzarmen espezifikoak dekretu honetan bildutako baldintzetan sinatzen dituzten titulartasun publikoko zentro sanitarioek euren jarduna egokitu egin beharko dute; hain justu ere, zerbitzu sanitario publikoen plangintzarekin lotuta, osasungintzan eskumena duten organoek eta Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuak hartutako erabakietara, guztia ere esandako erakunde publikoaren zerbitzu sanitarioak eskaintzen dituzten erakundeekin modu integratuan funtzionatzea lortzeko.

4.– Los centros sanitarios de titularidad privada que suscriban convenios específicos de vinculación, en los términos que se recogen en el presente Decreto, deberán adecuar sus actividades a las decisiones que, en materia de planificación de los servicios sanitarios públicos, se adopten por los órganos correspondientes del departamento competente en materia de sanidad y por Osakidetza-Servicio vasco de salud, al objeto de conseguir su funcionamiento integrado con las organizaciones de servicios sanitarios del citado Ente Público.

3. artikulua.– Atxikitako zentro sanitarioen funtzionamendu-araubidea.

Artículo 3.– Régimen de funcionamiento de los centros sanitarios vinculados.

1.– Oro har, atxikitako zentro sanitarioen alderdi batzuk –alderdi laboralak, fiskalak, ondarezkoak eta kontabilitatekoak bereziki– zuzenbide pribatuaren bitartez jarraituko da arautzen.

1.– Con carácter general, las actividades de los centros sanitarios vinculados referidas fundamentalmente a los ámbitos laboral, fiscal, patrimonial y contable seguirán rigiéndose por el derecho privado.

2.– Sinatuta dauzkan atxikimendu-hitzarmenei kalterik egin gabe, atxikitako zentro sanitarioek, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuarekin hitzartutako jarduna ez ezik, bestelako asistentzia-jardun pribatua ere eskaini ahal izango dute, beste bermatzaile batzuen kontura. Nolanahi ere, izaera pribatuko bestelako jarduera horiek osagarriak izango dira eta bertatik ezingo da sortu inolako aldaketarik hitzartutako jardueraren ohiko funtzionamenduan.

2.– Sin perjuicio de los convenios de vinculación que hayan suscrito, los centros sanitarios vinculados podrán prestar, además de la actividad asistencial convenida con Osakidetza-Servicio vasco de salud, otras actividades asistenciales, de carácter privado, por cuenta de otros garantes. En todo caso, estas otras actividades de carácter privado deberán tener un carácter suplementario y de la misma no podrá derivarse alteración alguna del normal funcionamiento de la actividad convenida.

3.– Zerbitzu sanitarioak baliatzeko arauak berdinak izango dira zentro sanitarioan artatutako pertsona guztientzat, edozer dela ere pertsona horiek zerbitzua eskuratzeko garaian duten baldintza.

3.– Las normas de utilización de los servicios sanitarios serán iguales para todas las personas atendidas en el centro sanitario, independientemente de la condición en la que accedan.

4. artikulua.– Zentro sanitarioko instalazioen titulartasuna.

Artículo 4.– Titularidad de las instalaciones del centro sanitario.

Atxikitako zentro sanitarioaren titular fisikoak edo juridikoak Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuarekin hitzartutako jarduera eskaintzen duen zentroen, zerbitzuen eta instalazioen titular izaten jarraituko du. Sinatzen diren atxikimendu-hitzarmenek zein zentro eta instalaziori eragingo dien identifikatu beharko dute.

La persona física o jurídica titular del centro sanitario vinculado mantendrá la titularidad de los centros, servicios e instalaciones en los que se presta la actividad convenida con Osakidetza-Servicio vasco de salud. Los convenios de vinculación que se suscriban deberán identificar los centros e instalaciones afectadas.

5. artikulua.– Lan-harremanen titulartasuna.

Artículo 5.– Titularidad de las relaciones laborales.

1.– Zentro sanitarioaren pertsona fisiko edo juridiko titularrak langileen lan-harremanen titular izaten jarraituko du; edonola ere, hitzarmen espezifiko bakoitzak lankidetza-mekanismoak ezarri ahal izango ditu Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuaren mendeko langileen eta atxikitako zentro sanitarioko langileen artean, guztia ere asistentziaren kalitate handiagoa lortzeko eta eskura diren bitartekoen erabilera optimoa bermatzeko.

1.– La persona física o jurídica titular del centro sanitario mantendrá la titularidad de las relaciones laborales con su personal, sin perjuicio de que en cada convenio específico se puedan establecer mecanismos de colaboración entre el personal sanitario dependiente de Osakidetza-Servicio vasco de salud y el personal del centro sanitario vinculado que faciliten una mayor calidad asistencial y una utilización óptima de los recursos existentes.

2.– Sinatzen diren atxikimendu-hitzarmenek eragingo dien pertsonen zerrenda, horien kontratu-modalitatea eta dagozkien ordainsariak adieraziko dituzte. Zuzendaritza-organoak aldian-aldian eguneratuko ditu.

2.– Los convenios de vinculación que se suscriban deberán contener la relación de personas afectadas, su modalidad contractual y sus retribuciones. Su actualización se realizará periódicamente por el Órgano rector.

6. artikulua.– Atxikimendu-hitzarmenen iraupena.

Artículo 6.– Duración de los convenios de vinculación.

1.– Dekretu honen babespean sinatutako atxikimendu-kontratuek hiru urte iraungo dute.

1.– Los convenios de vinculación que se suscriban al amparo de este Decreto tendrán una duración de tres años.

2.– Sinatzen den lehenengo atxikimendu-hitzarmena tazituki luzatuko da urte batez. Aldi horretan hitzarmena ebaluatu eta berrikusi ahal izango da.

2.– El primer convenio de vinculación que se suscriba podrá ser prorrogado tácitamente por periodo de un año. Durante el referido periodo deberá procederse a la evaluación y revisión del mismo.

3.– Berrikusi ondoren, beste atxikimendu-hitzarmen bat onartu ahal izango da. Hitzarmen horrek hiru urte iraungo du eta urteko luzapenek tazituki jardungo dute, salbu eta aldeetako batek salaketa jartzen badu amaitu baino sei hilabete lehenago, gutxienez.

3.– Tras la citada revisión, podrá aprobarse un nuevo convenio de vinculación cuya vigencia será de tres años y sus prórrogas anuales operarán tácitamente, salvo denuncia de una de las partes con, al menos, seis meses de antelación a su finalización.

4.– Artikulu honetan aipatzen diren luzapenak, nolanahi ere, unean-unean Osasun Saileko aurrekontuetan esleitutako kredituen arabera egingo dira, eta, edonola ere, zuzendaritza-organoak emandako aldeko urteko ebaluazioa beharko da.

4.– Las prórrogas a las que se refiere el presente artículo se realizarán, en todo caso, con arreglo a los créditos consignados en cada momento en los presupuestos del Departamento de Salud y siempre que conste la evaluación anual favorable realizada por el Órgano rector.

7. artikulua.– Zentro sanitarioen betekizunak atxikitzea eskatzeko.

Artículo 7.– Requisitos de los centros sanitarios para solicitar la vinculación.

1.– Zentro sanitarioak homologatzeko, atxikimendu-hitzarmen bat sina dadila eskatze aldera, zentro sanitarioek betekizun hauek betetzen dituztela egiaztatu beharko dute:

1.– Para su homologación, a los efectos de solicitar la suscripción de un convenio de vinculación, los centros sanitarios deberán acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos:

a) Zentro sanitarioek dagokien osasun-baimena eduki beharko dute, eta Euskal Autonomia Erkidegoko osasungintzako zentroen, zerbitzuen eta establezimenduen erregistroan izena emanda egon beharko dute.

a) Debe tratarse de un centro sanitario que disponga de la pertinente autorización sanitaria y se halle inscrita en el Registro de centros, servicios y establecimientos sanitarios de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

b) Irabazi-asmorik ez dutela egiaztatu beharko dute, eta zerga-, lan- eta gizarte-araudiak betetzen dituztela frogatu.

b) Debe acreditar la ausencia de ánimo de lucro, así como el cumplimiento de la normativa fiscal, laboral y social.

c) Zentro sanitarioaren titularrek eta bertan jarduten duten langileek egiaztatu beharko dute betetzen dutela sektore publikoaren eta pribatuaren arteko bateraezintasunei buruzko araudia, herri-administrazioen zerbitzura jarduten duten langileen bateraezintasunei buruzko legediak ezarrita bezala.

c) Debe acreditarse el cumplimiento, tanto por las personas titulares del centro como por las personas que trabajan en el centro sanitario, de la normativa sobre incompatibilidades entre el sector público y el privado que establezca la legislación sobre incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones públicas.

d) Zinpeko deklarazio bidez egiaztatu beharko du zentro sanitarioa ez dela zigortu ez administratiboki ez penalki sexu-diskriminazioa dela eta, Emakume eta Gizonen Berdintasunari buruzko otsailaren 18ko 4/2005 Legearen 3. artikuluan ezarritakoaren arabera.

d) Debe acreditar, mediante declaración jurada, que el centro sanitario no ha sido sancionado administrativa ni penalmente por incurrir en discriminación por razón de sexo, de conformidad con los dispuesto en el artículo 3 de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, de Igualdad de Mujeres y Hombres.

e) Egiaztatutako kalitatezko eskarmentua akreditatu beharko dute asistentziaren alorrean eta, zehazki, Eusko Jaurlaritzak onartutako Osasun Planean lehentasunezkotzat jotako eremuetan. Eskarmentua, bada, prozesu edo emaitzen adierazleen bidez egiaztatu beharko da.

e) Acreditar una experiencia asistencial de calidad contrastada, mediante indicadores de proceso o de resultado, en áreas de actividad declaradas de actuación prioritaria en el Plan de Salud aprobado por el Gobierno Vasco.

2.– Aurreko zenbakian ezarritako baldintzak atxikimendu-hitzarmena indarrean den aldi osoan bete beharko dira.

2.– Los requisitos establecidos en el apartado anterior deberán mantenerse durante la vigencia del convenio de vinculación.

8. artikulua.– Atxikimendu-hitzarmena sinatzeko prozedura.

Artículo 8.– Procedimiento para la suscripción de un convenio de vinculación.

1.– Prozedura aldeak eskatuta hasiko da. Eskaeraren edukiak Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen Legearen (urriaren 1eko 39/2015) 66. artikuluan zehaztuta bezala egin beharko dira, eta osasun-plangintzaren alorreko eskumena duen zuzendaritzara helaraziko dira, honako dokumentazio hau atxikita:

1.– El procedimiento se iniciará a instancia de parte. La solicitud deberá ajustar su contenido a las previsiones del artículo 66 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, e irá dirigida a la dirección competente en materia de planificación sanitaria, acompañada de la siguiente documentación:

a) Eskaera sinatzen duen pertsonaren nortasuna eta jarduteko gaitasuna egiaztatzen dituen dokumentazioa.

a) Documentación acreditativa de la personalidad y de capacidad de obrar de la persona que suscribe la solicitud.

b) Aurreko artikuluan aurreikusitako betekizunak egiaztatzeko dokumentazioa.

b) Documentación acreditativa de los requisitos previstos en el artículo anterior.

c) Zentro sanitarioko instalazioen, ekipamenduen eta profesionalen memoria.

c) Memoria de las instalaciones, equipamientos y de profesionales del centro sanitario.

d) Zentroko zerbitzu-zorroaren eta prestazioen deskribapena, baita atxikimendutik eratorritako baliabideen erabileraren onura operatibo, asistentzial eta optimizaziozkoei buruzko txosten zehatz bat ere.

d) Descripción de la cartera de servicios y prestaciones del centro, así como un informe detallado de los beneficios operativos, asistenciales y de optimización del uso de recursos, derivados de la vinculación.

e) Atxikimendu-eskaera egiten duen zentro sanitarioaren auditoretza finantzarioa, gehienez ere atxikimendu-eskaera formulatu aurreko sei hilabeteetan egina.

e) Auditoria financiera del centro sanitario objeto de la solicitud de vinculación, cuya fecha de elaboración no supere los 6 meses previos a la formulación de la solicitud de vinculación.

f) Eskaerarekin batera aurkeztutako auditoretzan jasotzen diren inguruabarrak ez direla aldatu dioen zinpeko deklarazioa.

f) Declaración jurada de que no se han modificado las circunstancias que se reflejan en la auditoria aportada con la solicitud.

g) Kostu-kontabilitatearen eredu-proposamena jarduera pribatuak sortutako gastuaren jarraipena egiteko, eta adierazi egingo dira zuzeneko eta zeharkako kostuak eta egiturazko kostuak lortzeko metodoak. Era berean, zeharkako zerbitzuen kostuetarako erabilitako egozpen-irizpideak adieraziko dira.

g) Propuesta de modelo de contabilidad de costes para seguimiento del gasto generado por la actividad privada, con indicación del método de obtención de los costes directos, indirectos y estructurales. Aportará, así mismo, los criterios de imputación utilizados para los costes de los servicios indirectos.

2.– Aurkeztutako dokumentazioa ez bada osatzen edo betekizun guztiak betetzen ez baditu, interesdunari eskatuko zaio zuzendu ditzala hutsak edo aurkez ditzala beharrezko agiriak hamar eguneko epean; hala egin ezean ukatutzat joko dela ere adieraziko zaio.

2.– Si la documentación presentada es incompleta o no reúne los requisitos establecidos, se requerirá a la persona interesada para que en el plazo de diez días subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que si no lo hiciera se le tendrá por desistida.

3.– Dokumentazioa aztertu ondoren, osasun-plangintzaren alorrean eskumena duen zuzendaritzak honako alderdi hauei buruzko informazioa emango du:

3.– Tras el análisis de la documentación, la dirección competente en materia de planificación sanitaria, informará sobre los siguientes extremos:

a) Atxikimendua eskuratu nahi duen zentro sanitarioak zerbitzuen eta prestazioen zorro egokia duela, indarrean dagoen Osasun Planean lehentasunezkotzat jotako asistentzia-beharrei arreta emateko.

a) Que el centro sanitario que pretende obtener la vinculación tiene una cartera de servicios y prestaciones adecuada para atender las necesidades asistenciales consideradas de actuación prioritaria en el Plan de Salud vigente.

b) Badela aurrekontu-eskuragarritasunik hitzarmena sinatu ahal izateko.

b) Que exista disponibilidad presupuestaria que permita la suscripción del convenio.

c) Atxikimendu-hitzarmenari esker, lehendik diren baliabideak efizientzia handiagoz eta modu integratzaileagoan baliatuko direla.

c) Que el convenio de vinculación permita una utilización más eficiente e integradora de los recursos existentes.

d) Baliabideen kudeaketa integratuari esker, detektatutako premiak modu efikazagoan erantzungo direla, eta ikerketa, berrikuntza eta zabaltze teknologikoko estrategiak garatuko direla.

d) Que la gestión integrada de recursos permita una respuesta más eficaz a las necesidades detectadas, así como el desarrollo de estrategias integradas de investigación, innovación y despliegue tecnológico.

4.– Esandako zuzendaritzak, era berean, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuari eskatuko dio eman dezala honako auzi hauei buruzko informazioa:

4.– Así mismo, la referida dirección, solicitará a Osakidetza-Servicio vasco de salud que proceda a informar sobre los extremos siguientes:

a) Zerbitzu sanitarioen erakundeek estali gabeko asistentzia-premien existentziari buruzkoa, eskatzailearekin hitzartu nahi dituen prestazioekin loturik.

a) Sobre la existencia de necesidades asistenciales no cubiertas por las organizaciones de servicios sanitarios, en cuanto a las prestaciones que propone convenir el centro solicitante.

b) Detektatutako beharrizanei erantzunez, proposatutako atxikimendu-hitzarmena sinatzetik erator litezkeen ondoreei buruzkoa.

b) Sobre los efectos que, en respuesta a las necesidades detectadas, podrían derivarse de la suscripción del convenio de vinculación propuesto.

5.– Egindako eskaera eta espedienteari atxikitako dokumentazioa ikusirik, osasun-plangintzaren alorreko eskumena duen zuzendaritzak atxikimendu-eskaerari buruzko informazioa emango du.

5.– A la vista de la solicitud formulada y de la documentación incorporada al expediente, la dirección competente en materia de planificación sanitaria procederá a informar la solicitud de vinculación.

6.– Posizionamendua aldekoa baldin bada, izapidetze-fasea hasiko da: saileko zerbitzu juridikoen txostena bildu beharko da, atxikimendu-prozeduraren izapidetzearekin lotuta eta indarrean den ordenamendu juridikoaren proposamenaren egokitasunari buruz. Halaber, proposatutako hitzarmenaren norainokoari eta oihartzun ekonomikoari buruz aurrekontuen zerbitzuak prestatutako memoria ere bildu beharko da, baita Kontrol Ekonomikoko Bulegoaren txostena ere.

6.– En caso de que el posicionamiento sea favorable, se iniciará la tramitación en la que se deberá incorporar el informe del servicio jurídico del propio departamento referido a la tramitación del procedimiento de vinculación y sobre la adecuación de la propuesta al ordenamiento jurídico vigente. Así mismo, deberá incorporar la memoria elaborada por el servicio de presupuestos sobre el alcance y repercusión económica del convenio propuesto y el informe de la Oficina de Control Económico.

9. artikulua.– Atxikimendu-hitzarmen espezifikoak onartzeko prozeduren izapidetze elektronikoa.

Artículo 9.– Tramitación electrónica de los procedimientos para la aprobación de los convenios específicos de vinculación.

1.– Dekretu honetan araututako atxikimendu-hitzarmen espezifikoak onartzeko prozedurari hasiera eman nahi dioten pertsona juridikoek bitarteko elektronikoen bidez egin beharko dituzte eskabidea eta dagozkion izapide oro.

1.– Las personas jurídicas interesadas en iniciar el procedimiento para la aprobación de los convenios específicos de vinculación regulados en este Decreto deberán formular la solicitud y realizar los trámites pertinentes utilizando medios electrónicos.

Pertsona fisikoek edozein unetan izango dute bi bitartekoetako edozein (bide elektronikoak edo ez-elektronikoak) baliatzeko Administrazioarekin harremanetan jartzeko.

Las personas físicas podrán optar en todo momento si sus relaciones con la administración se realizan o no por medios electrónicos.

2.– Dekretu honetan aurreikusitako prozeduren erregulazioa gorabehera, izapide elektronikoekin lotutako alderdiak Administrazio Elektronikoari buruzko otsailaren 21eko 21/2012 Dekretuak arautzen dituela ulertuko da.

2.– Sin perjuicio de la regulación procedimental prevista en este decreto, los aspectos relativos a la tramitación electrónica se entenderán regulados por el Decreto 21/2012, de 21 de febrero, de Administración electrónica.

10. artikulua.– Gobernu Kontseiluaren baimena.

Artículo 10.– Autorización del Consejo de Gobierno.

Espedientea osatu ondoren, aurretik azaldutako baldintzetan, Osasun Sailak Eusko Jaurlaritzari bidaliko dio baimen-eskabidea atxikimendu-hitzarmena sinatzeko.

Una vez conformado el expediente, en los términos anteriormente expuestos, el Departamento de Salud elevará al Gobierno Vasco la correspondiente solicitud de autorización para la suscripción del convenio de vinculación.

11. artikulua.– Atxikimendu-hitzarmena onartzea eta sinatzea.

Artículo 11.– Aprobación y suscripción del convenio de vinculación.

Gobernu Kontseiluak hitzarmena onartu eta baimendu ondoren, osasunaren arloan eskumena duen saileko titularrak sinatu beharko du atxikimendu-hitzarmena.

Previa aprobación y autorización del Consejo de Gobierno, corresponderá a la persona titular del departamento competente en materia de sanidad la suscripción del convenio de vinculación.

12. artikulua.– Atxikitako zentroaren jardueren finantziazioa.

Artículo 12.– Financiación de las actividades del centro vinculado.

1.– Osasun Sailak atxikitako zentroaren osasun-asistentziaren urteko kostua finantzatuko du dagokion ekitaldiaren urteko aurrekontuan aurreikusita. Nolanahi ere, araubide pribatuan eskaintzen den osasun-asistentziatik eratorritako gastuak kanpoan geldituko dira.

1.– El Departamento de Salud financiará el coste anual de la asistencia sanitaria del centro vinculado previsto en el presupuesto anual del correspondiente ejercicio. En todo caso quedarán excluidos los gastos derivados de la asistencia sanitaria que se preste en régimen privado.

2.– Osasun Sailak egin beharreko ekarpena Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuak kudeatuko du. Horretarako, Osasun Sailak Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuari kontuan izan behar diren atxikimendu-hitzarmenei dagozkien ekarpenak egingo dizkio.

2.– La aportación a realizar por el Departamento de Salud será gestionada por Osakidetza-Servicio vasco de salud. A tal efecto, el Departamento de Salud efectuará a Osakidetza-Servicio vasco de salud las aportaciones correspondientes a los convenios de vinculación que hayan de ser atendidos.

Baliabide horiek Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuarekin edo bere Administrazio Kontseiluak, dagokion atxikimenduarekin bat, ezartzen duen bestelako zerbitzu-antolamenduarekin indarrean dagoen kontratu-programari dagozkion baliabideekin era integratuan kudeatuko dira.

La gestión de tales recursos se efectuará de forma integrada con los correspondientes al contrato-programa que se encuentre vigente con la Dirección General de Osakidetza-Servicio vasco de salud, o con aquella otra organización de servicios que, acorde con la correspondiente vinculación, fije su Consejo de Administración.

3.– Atxikitako zentro sanitarioko titularrak, une oro, ezagutuko du bere zentro sanitarioaren jarduera atxikia finantzatzen duten baliabideen kudeaketari aplikatuko zaion kontratu-programa.

3.– El titular del centro sanitario vinculado tendrá, en todo momento, conocimiento del contrato programa que se aplicará a la gestión de los recursos que financien la actividad vinculada de su centro sanitario.

4.– Atxikitako zentro sanitarioari urtean behin egingo zaio finantzako eta kudeaketako kanpoko auditoretza bat.

4.– El centro sanitario vinculado se someterá, con carácter anual a una auditoria externa financiera y de gestión.

13. artikulua.– Urteko aurrekontua zehaztea.

Artículo 13.– Determinación del presupuesto anual.

1.– Iraila amaitu baino lehen, zuzendaritza-organoak hurrengo ekitaldiko aurrekontua onartuko du.

1.– Antes de la conclusión del mes de septiembre, el Órgano rector procederá a la aprobación del presupuesto del ejercicio siguiente.

Onartutako aurrekontuak zehaztu egingo ditu zerbitzu-zorroa, prestazio bakoitzerako aurreikusitako jarduera eta bakoitzerako zenbatetsitako kostuak. Era berean, pazienteak bideratzeko irizpideak osatuko ditu.

El presupuesto aprobado deberá concretar la cartera de servicios, la actividad prevista para cada una de las prestaciones y los costes estimados para cada una de ellas. Así mismo, contemplará los criterios para la derivación de pacientes.

2.– Onartutako aurrekontua atxikitako zentro sanitarioari eman beharreko finantzazioaren gehieneko zenbatekoaren parekoa izango da.

2.– El presupuesto aprobado representará el importa global máximo de la financiación a otorgar al centro sanitario vinculado.

3.– Ekitaldian zehar, atxikitako zentro sanitarioaren zerbitzu-zorroan, pazienteak bideratzeko irizpideetan, ordainsarian ondorioak dituzten lan-baldintzetan edo ekonomikoki garrantzia duten bestelako baldintzatzaile batzuetan aldaketa bat dakarren edozein erabaki, baldin eta kostuetan era nabarmenean eragiten badu, atxikitako zentro sanitarioko zuzendaritza-organoak hartuko du eta aldaketa horien inplikazio ekonomikoen kalkulua egin beharko da.

3.– Durante el transcurso del ejercicio, cualquier decisión que conlleve un cambio en la cartera de servicios del centro sanitario vinculado, en los criterios de derivación de pacientes, en las condiciones laborales con implicación salarial o de otros condicionantes con relevancia económica, que incidan de manera relevante en los costes, deberá ser adoptada por el Órgano rector del centro sanitario vinculado y deberá acompañarse del cálculo de las implicaciones económicas de dichos cambios.

Akordio horiek gauzatzeko, Osasun Sailaren aurrekontuan aurrez aldaketa bat egin beharko da eta atxikitako zentro sanitariorako adostutako finantzazio-muga egokitu beharko da.

La materialización de los referidos acuerdos requerirá la previa modificación en el presupuesto del Departamento de Salud y la adecuación del tope de financiación acordado para el centro sanitario vinculado.

14. artikulua.– Hileko fakturazioa.

Artículo 14.– Facturación mensual.

Atxikitako zentro sanitarioak aurreko hilean eskainitako zerbitzuengatiko faktura aurkeztuko du, prestazio bakoitzari buruzko informazio osagarriarekin eta horien kostuarekin.

El centro sanitario vinculado presentará la factura mensual por los servicios prestado el mes anterior con la información complementaria sobre cada una de las prestaciones y el coste de las mismas.

Hori guztia gorabehera, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuak aurrerakin bat emango du, ekitaldirako onartutako aurrekontuaren hamabiren bati dagokion zenbatekoa, hain zuzen.

Independientemente de ello, Osakidetza-Servicio vasco de salud efectuará un anticipo por el importe correspondiente a una doceava parte del presupuesto aprobado para el ejercicio.

15. artikulua.– Hileko informazioa.

Artículo 15.– Información mensual.

Aurreko atalean eskatutako informazioaz gain, atxikitako zentro sanitarioak Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuari bidaliko dio, hilean behin, alderdi hauei buruzko informazio zehatza:

Independientemente de la información requerida en el apartado anterior, el centro sanitario vinculado remitirá a Osakidetza-Servicio vasco de salud, con carácter mensual acumulado, información detallada sobre los siguientes extremos:

a) Diru-sarrera publikoak.

a) Ingresos de carácter público.

b) Diru-sarrera pribatuak.

b) Ingresos de carácter privado.

c) Kontabilitate-kontu bidezko gastuen xehetasunak, adostutako egituraren arabera.

c) Detalle de gastos por cuenta contable, según estructura acordada.

d) Jarduera pribaturako egindako gastuaren xehetasunak, kostuen kontabilitate-ereduaren arabera kalkulatua.

d) Detalle del gasto incurrido para la actividad privada calculado conforme al modelo de contabilidad de costes.

16. artikulua.– Urteko erregularizazioa ekitaldia ixtean.

Artículo 16.– Regularización anual al cierre del ejercicio.

1.– Ekitaldia itxi eta hurrengo ekitaldiko urtarrilean erregularizatu egingo da egindako jarduerari dagokion fakturazioaren eta hamabi hileko ordainketetan ordaindutako zenbatekoaren arteko diferentzia.

1.– Dentro del mes de enero del ejercicio siguiente al cierre se regularizará la diferencia entre la facturación correspondiente a la actividad realizada y el importe abonado en las doce mensualidades.

2.– Ekitaldiaren finantzazioaren muga izango da atxikitako zentro sanitarioak egindako benetako kostua, amortizazio-kostuak kanpoan utzita eta jarduera pribatuak egindako fakturazioa kenduta.

2.– La financiación del ejercicio tendrá como tope el coste real incurrido por el centro sanitario vinculado, excluidos los costes de amortización y deducida la facturación por la actividad privada desarrollada.

3.– Jarduera pribatuaren fakturazioak ezingo du izan jarduera hori eskaintzean egindako kostua baino txikiagoa, aurreko artikuluan aurreikusitakoaren arabera aurkeztuko da.

3.– La facturación de la actividad privada en caso alguno podrá ser menor al coste incurrido en la prestación de esa actividad, aportado con forme a la previsto en el artículo anterior.

17. artikulua.– Inbertsioen finantzazioa.

Artículo 17.– Financiación de las inversiones.

1.– Eraikin, instalazio, altzari, tresna eta era guztietako aparatuetako inbertsioei dagokionez, baita higiezinari lotuta era iraunkorrean instalatzen diren eta atxikitako erakundearen kargura egiten direnei dagokienez ere, zentro sanitarioko pertsona fisiko edo juridiko titularraren titulartasunekoak izango dira.

1.– Respecto de las inversiones en edificios, instalaciones, mobiliario, instrumental y todo tipo de aparatos, incluso los que se instalen unidos al inmueble de una manera permanente que se realicen con cargo a la organización vinculada serán de la titularidad de la persona física o jurídica titular del centro sanitario.

2.– Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuaren ekarpenen kargura egiten diren inbertsioen titulartasuna esandako erakunde publikoarena izango da, eta inoiz ere ez da gertatuko akzesiorik. Ondasun horiek inbentario batean identifikatu beharko dira, eta zentro sanitariotik erretiratu ahal izango dira hitzarmena amaitutakoan; hala badagokio, zentro sanitarioaren titularrari kalte-ordainak ere eskatu ahal izango zaizkio arrazoi hori dela eta izan litzakeen narriadurengatik. Era berean, adostu ahal izango da elementu horiek, kostuagatik edo bereizte-narriaduragatik atxikitako zentro sanitarioak era iraunkorrean erabili eta gozatzeko izatea. Kasu horretan dagokion konpentsazioa egin beharko da.

2.– La titularidad de las inversiones que se realicen con cargo a las aportaciones de Osakidetza-Servicio vasco de salud corresponderá al citado Ente Público, sin que en ningún caso se produzca una accesión. Estos bienes deberán ser identificados en un inventario y podrán ser retirados del centro sanitario a la conclusión del convenio, indemnizando, en su caso, a la persona titular del centro sanitario por los deterioros que pudiese sufrir la construcción por dicha causa. Así mismo, podrá acordarse de que tales elementos, por el coste o deterioro de su separación queden para uso y disfrute permanente del centro sanitario vinculado, en cuyo caso deberá procederse a la compensación correspondiente.

18. artikulua.– Edozein motatako ondasunak eta zerbitzuak eskuratzea.

Artículo 18.– Adquisición de bienes y servicios de cualquier naturaleza.

3.– Atxikimendu-hitzarmen bat sinatu duten zentro sanitarioek ondasunak eta zerbitzuak eskuratu badituzte eta horiek Osasun Sailak finantzatu baditu osotasunean edo partzialki, finantzazio hori Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuari aplikatzen zaion kontratazio publikoko printzipioetara egokituko da.

Las adquisiciones de bienes y servicios por los centros sanitarios que hayan suscrito un convenio de vinculación cuya financiación se realice total o parcialmente con cargo a las aportaciones del Departamento de salud se ajustará a los principios de la contratación pública que resulten de aplicación a Osakidetza-Servicio vasco de salud.

19. artikulua.– Bateraezintasunak diru-laguntzekin.

Artículo 19.– Incompatibilidades para la obtención de subvenciones.

Atxikimendu-hitzarmena sinatu duten zentro sanitarioek ezingo dute hitzarmenaren xede diren asistentzia-jarduera edo -zerbitzuak asetzera bideratutako diru-laguntzarik jaso. Oro har, nola eta laguntzen deialdiak ez duen bestelakorik ezartzen, ez dira atxikimendu-hitzarmenaren xedean sartuko I+G+B jarduerak.

Los centros sanitarios que hayan suscrito un convenio de vinculación no podrán percibir subvenciones destinadas a satisfacer las actividades o servicios asistenciales objeto del convenio. Con carácter general, salvo que la propia convocatoria de ayudas establezca lo contrario, no se considerarán incluidas dentro del objeto del convenio de vinculación las actividades referidas a I+D+i.

20. artikulua.– Asistentzia-jardueraren ordainketaz arduratzen diren hirugarren pertsonak.

Artículo 20.– Terceras personas responsables del pago de la actividad asistencial.

Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuak, zor diren kopuruen zuzeneko hartzekodun gisa, hirugarren arduradun bati atxikimendu-hitzarmenean eskainitako zerbitzuen ordainketa erreklamatzeko eskubidea duen kasuetan, atxikitako zentroak dagokion faktura bidaliko dio ordainketa egin behar duen pertsonari, eta dagozkion kredituen eta ekintzen titularra Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua dela jasoko da.

En aquellos supuestos en los que Osakidetza-Servicio vasco de salud, en su condición de acreedor directo de las cantidades adeudadas, tenga derecho a reclamar de un tercero responsable el pago de los servicios prestados en el convenio de vinculación el centro vinculado remitirá la factura correspondiente a la persona obligada al pago, haciéndolo constar que el titular de los créditos y de las acciones correspondientes es Osakidetza-Servicio vasco de salud.

21. artikulua.– Atxikitako zentro sanitarioaren gobernu-organoak.

Artículo 21.– Órganos de Gobierno del centro sanitario vinculado.

Hitzarmen hau indarrean den bitartean, atxikitako zentro sanitarioak honako zuzendaritza-organoak izango ditu atxikitako asistentzia-jarduna kudeatzeko:

En tanto se mantenga vigente el convenio, para la gestión de la actividad asistencial vinculada, el centro sanitario vinculado estará dotado de los siguientes órganos de dirección:

● zuzendaritza-organoa.

● El Órgano rector.

● osasun-zentroko zuzendaria.

● El director o directora del centro sanitario.

22. artikulua.– Zuzendaritza-organoaren eginkizunak.

Artículo 22.– Funciones del Órgano rector.

1.– Zuzendaritza-organoa da zentro sanitarioaren zuzendaritza- eta kudeaketa-organo gorena.

1.– El Órgano rector es el órgano superior de dirección y gestión del centro sanitario.

2.– Zuzendaritza-organoak honako egiteko hauek izango ditu:

2.– Son funciones del Órgano rector:

a) Zentroaren aurrekontuak onartzea.

a) La aprobación del presupuesto del centro.

b) Zentroaren balantzeak eta kontuak onartzea.

b) La aprobación de los balances y cuentas del centro.

c) Jardueren urteko memoria onartzea.

c) La aprobación de la memoria anual de actividades.

d) Urtero egin behar den finantzaketari eta kudeaketari buruzko kanpoko auditoretzak, hala badagokio, zehazten dituen neurriak ezartzeko behar diren erabakiak hartzea.

d) La adopción de los acuerdos necesarios para la implementación de las medidas que, en su caso, determine la auditoria externa financiera y de gestión, que debe realizarse anualmente.

e) Asistentzia-zerbitzuen eta, oro har, instalazioen egituran aldaketak onartzea;

e) La aprobación de modificaciones en la estructura de los servicios asistenciales e instalaciones en general.

f) Zentroko langileak onartzea, baita langileak kontratatzeko baimena ematea eta hautaketarako irizpideak eta prozedurak ezartzea ere.

f) La aprobación de la plantilla propia del centro, así como la autorización de la contratación de personal y el establecimiento de los criterios y procedimiento para su selección.

g) Zentroko langileen hitzarmena onartzea, nola eta ez dagokion goragoko beste esparru bati hura onartzea.

g) La aprobación del convenio del personal del centro, salvo que le resulte de aplicación otro de ámbito superior.

h) Materialaren edota produktuen besterentzea onartzea, baita material inbentariagarriaren baja ere.

h) Aprobar la enajenación de material o de productos, así como la baja de material inventariable.

i) Zentroaren funtzionamendurako behar diren kontserbazio- eta mantentze-lanak egiteko onarpena ematea.

i) Aprobar la realización de las obras de conservación y mantenimiento precisas para el funcionamiento del centro.

j) Atxikitako zentroaren titularrari proposatzea atxikitako zentro sanitarioko zuzendaria izendatzea eta kargutik kentzea.

j) Proponer a la persona titular del centro vinculado la designación y el cese del director o directora del centro sanitario vinculado.

k) Erreklamazioak adostea, eta zentro sanitarioari dagozkion ondasunak, eskubideak edota ekintzak epaiketan edo epaiketatik kanpo defendatzea, edozein auzitegi edo agintaritzaren aurrean, eta ahala izango du egikaritzen diren ekintzak edo errekurtsoak onartzeko, arbitrajepean ipintzeko edota, hala badagokio, atzera egiteko.

k) Acordar la reclamación y defender en juicio, o fuera de él, y ante cualquier Tribunal o Autoridad, los bienes, derechos o acciones que correspondan al centro sanitario, pudiendo transigir, someter a arbitraje y, en su caso, desistir de las acciones o recursos que se ejerciten.

l) Zentroaren barne-erregelamendua onartzea.

l) la elaboración del reglamento de régimen interior del centro.

23. artikulua.– Zuzendaritza-organoaren osaketa eta jarduteko araubidea.

Artículo 23.– Composición y régimen de funcionamiento del Órgano rector.

1.– Zuzendaritza-organoa atxikitako zentroko titularrak izendatutako sei kidek osatuta egongo da.

1.– El Órgano rector estará compuesto por 6 miembros cuya designación corresponde a la persona titular del centro vinculado, a propuesta de:

– Bi kide Osasun Sailak proposatuta izendatuko dira.

– Dos personas a propuesta del Departamento de Salud.

– Kide bat, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuak proposatuta.

– Una persona a propuesta de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

– Hiru kide, atxikitako zentroaren titularrak proposatuta.

– Tres personas a propuesta de la persona titular del centro vinculado.

2.– Zuzendaritza-organoak presidente gisa onartuko du kide horietako bat, eta barne-funtzionamenduko arauak onartuko ditu.

2.– El Órgano rector elegirá como Presidente o Presidenta a uno sus miembros y aprobará las normas internas de funcionamiento.

3.– Zuzendaritza-organoa presidenteak deituta elkartuko da, edota kideen erdiek eskatuta; hiru hiletik behin, behintzat, elkartu beharko dute.

3.– El Órgano rector se reunirá a convocatoria de la Presidencia, por iniciativa propia, o a petición de la mitad de sus miembros, al menos, una vez cada trimestre.

4.– Gutxienez 48 ordu lehenago egingo da deialdia; edota presidenteak egoki deritzonean, premiazko kasuetan. Aztergaien zerrenda finkatu beharko da. Nolanahi ere, ez da deialdia egin beharrik izango, baldin eta kide guztiak bertan egonik, aho batez onartzen bada saioa egitea.

4.– La convocatoria, salvo casos de urgencia apreciada por su Presidente o Presidenta, deberá remitirse con, al menos 48 horas de antelación, fijando el orden de los asuntos a tratar. No obstante, no será precisa la convocatoria si, estando presentes todos sus miembros, deciden, por unanimidad, celebrar la reunión.

5.– Zuzendaritza-organoa behar bezala osatuta geratuko da bilerara gutxienez hiru kide agertzen badira. Zuzendaritza-organoaren bileretan parte hartuko du atxikitako zentroko zuzendariak, ahotsarekin baina botorik gabe.

5.– El Órgano rector quedará válidamente constituido cuando concurran a la reunión, al menos, tres de sus componentes. A las reuniones del Órgano rector asistirá con voz, pero sin voto, el Director o Directora del centro vinculado.

6.– Zuzendaritza-organoak kideen botoen gehiengo osoz hartuko ditu erabakiak, eta, berdinketa gertatuz gero, presidentearen kalitatezko botoak ebatziko du. Zuzendaritza-organoaren ordezkaritza iraunkorrak, hala ere, lau kideren aldeko botoa eskatuko du gutxienez.

6.– El Órgano rector adoptará sus acuerdos por mayoría de los miembros concurrentes, ostentando la Presidencia, en caso de empate, voto de calidad. No obstante, la delegación permanente de facultades del Órgano rector requerirá el voto favorable de, al menos, cuatro de sus componentes.

24. artikulua.– Atxikitako zentro sanitarioaren zuzendaria.

Artículo 24.– El Director o la Directora del centro sanitario vinculado.

1.– Atxikitako osasun-zentroaren zuzendaria zentroaren titularrak izendatuko eta kargutik kenduko du, zuzendaritza-organoak proposatuta.

1.– El director o directora del centro sanitario vinculado será designado y cesado por la persona titular del centro, a propuesta del Órgano rector.

2.– Zuzendaritza-organoaren mende, zentro sanitarioko zuzendariak honako funtzio hauek izango ditu:

2.– Bajo la dependencia del Órgano rector, el director o directora del centro sanitario desarrollará las funciones siguientes:

a) Zentro sanitarioaren ordezkari ofiziala izango da.

a) Asumir la representación oficial del centro sanitario.

b) Zentroaren zerbitzu eta langile guztien burutza nagusia izango du, baita Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuak zentrora atxikitako langileena ere, halakorik balitz.

b) Ejercer la jefatura superior de todos los servicios y del personal del centro y la del personal adscrito a este por Osakidetza-Servicio vasco de salud, si lo hubiere.

c) Zentro sanitarioko lantaldera langileak kontratatuko ditu.

c) Contratar al personal de la plantilla del centro sanitario.

d) Zentroaren administrazioarekin lotutako ohiko kudeaketaz arduratuko da.

d) La gestión ordinaria de los asuntos que conciernan a la administración del centro.

e) Zentroaren beharrizanen proposamena, aurrekontu-proiektua, kontabilitate-dokumentuak eta jardueren urteko memoria prestatuko ditu, zuzendaritza-organoak onar ditzan.

e) Elaborar, para su aprobación por el Órgano rector, la propuesta de necesidades del centro, el proyecto de presupuesto, los documentos contables y la memoria anual de actividades.

f) Hiru hiletik behin, zentroaren bilakaera ekonomikoari eta jarduerari buruzko txosten bat prestatuko du, zuzendaritza-organoari aurkezteko.

f) Elaborar con carácter trimestral, para su presentación al Órgano rector, un informe sobre la evolución económica y de actividad del centro.

g) Gastuak eta ordainketak aginduko ditu, zeinak zuzendaritza-organoak izendatutako pertsonarekin batera baimendu beharko diren.

g) Ordenar los gastos y pagos que, en todo caso, deberán ser autorizados conjuntamente con la persona que designe el Órgano rector.

h) Zuzendaritza-organoak baimendutako obrak kontratatuko ditu, baita premiaz behar diren bestelakoak ere, horren berri zuzendaritza-organoaren presidenteari emanda.

h) Contratar las obras autorizadas por el Órgano rector y aquellas otras que se precisen con carácter urgente, dando cuenta de ello al Presidente o Presidenta del Órgano rector.

i) Zentro sanitarioa ordezkatuko du ekintza eta errekurtso guztietan, zuzendaritza-organoaren argibideei jarraikiz.

i) Representar al centro sanitario en toda clase de acciones y recursos, de acuerdo con las instrucciones del Órgano rector.

j) Oro har, indarrean den legeriak esleitutako funtzio guztiak beteko ditu, baita zuzendaritza-organoak esleitutako bestelakoak ere.

j) En general, ejercer todas las funciones que le atribuya la legislación vigente y aquellas otras que le sean delegadas por el Órgano rector.

25. artikulua.– Ordezkaritza orekatua eta koofizialtasuna.

Artículo 25.– Representación equilibrada y régimen de cooficialidad.

1.– Zuzendaritza-organoan emakumeen eta gizonen ordezkaritza orekatua egongo da, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legean jasotako irizpideen arabera.

1.– El órgano rector dispondrá de una representación equilibrada de hombres y mujeres, según los criterios expuestos en la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

2.– Beren funtzioez baliatzean, zuzendaritza-organoa osatzen duten pertsonek euskara eta gaztelania erabili ahal izango dute. Era berean, organoak hala erabakitzen badu, euskaraz egin ahal izango dira deialdiak, gai-zerrendak, aktak eta oro har pertsona horien artean banatzen diren dokumentu guztiak. Edozein modutan, Euskal Autonomia Erkidegoko bi hizkuntza ofizialen erabilera bermatuko da beti.

2.– En el ejercicio de sus funciones, las personas que integren el órgano rector podrán utilizar el euskera y el castellano. Así mismo, siempre que el órgano lo acuerde, podrán emitir en euskera las convocatorias, órdenes del día, actas y, en general, todos los escritos de distribución ordinaria entre las citadas personas. En todo caso, se garantizará siempre el uso de los dos idiomas oficiales de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

26. artikulua.– Atxikimendu-hitzarmenaren edukia.

Artículo 26.– Contenido del convenio de vinculación.

Atxikimendu-hitzarmenek gutxienez honako eduki hauek zehaztu beharko dituzte.

Los convenios de vinculación deberán especificar, al menos, los siguientes contenidos:

a) Sinatzen duten alderdien identifikazioa, baita haietako bakoitzaren gaitasun juridikoa eta jarduteko gaitasuna ere.

a) La identificación de las partes que lo suscriben, así como la capacidad jurídica y de obrar de cada una de ellas.

b) Hitzarmenaren xedea, atxikitako zerbitzu guztiak identifikatuta, baita zentro sanitarioaren giza baliabideak, bitarteko materialak eta prestazioak ere.

b) El objeto del convenio, en el que se identificarán la totalidad de los servicios vinculados, los recursos humanos y materiales y las prestaciones del centro sanitario.

c) Dekretu honetan eskatutakoak betetzen direla baieztatzea, hitzarmena sinatu ahal izateko.

c) La confirmación del cumplimiento de los requisitos exigidos en este Decreto para proceder a la suscripción del convenio.

d) Osasun-asistentzia publikoa izateko eskubidea duen eta zentro sanitariora atxikita dagoen populazioaren identifikazioa, zeinaren bermatzaile Osasun Saila izango baita.

d) La identificación de la población, con derecho a la asistencia sanitaria pública cuyo garante es el Departamento de Salud, adscrita al centro sanitario.

e) Zerbitzu eta prestazio sanitarioak eskuratzeko arauak, berdintasun- eta doakotasun-printzipioak betetzen direla egiaztatuta.

e) Las normas de acceso a los servicios y prestaciones sanitarias, en las que se deberá acreditar el cumplimiento de los principios de igualdad y gratuidad.

f) Hitzarmenaren finantzaketa, dekretu honen 12. artikuluan xedatutakoari jarraikiz. Halaber, prezioak berrikusteko eta eguneratzeko araubidea ere aurreikusi beharko da.

f) La financiación del convenio conforme a lo dispuesto en el artículo 12 de este Decreto. En su caso, deberá contemplar el régimen de revisión o actualización de precios.

g) Osasun Sailak eta Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuak kontrol ekonomikoa eta finantzarioa egiteko prozedura, bateragarria erakunde publikoak baliatzen duen sistemarekin.

g) El procedimiento para el control económico financiero por parte del Departamento de Salud y Osakidetza/Servicio vasco de salud, que deberá ser compatible con el sistema utilizado por el citado Ente Público.

h) Zentro sanitarioko gobernu-organoen konfigurazioa eta funtzioak.

h) La configuración de los órganos de gobierno del centro sanitario y sus funciones.

i) Instalazioen titulartasunaren berrespena eta zentroko langileen lan-harremanak atxikitako zentroaren titularraren gain egongo dira.

i) La ratificación de que la titularidad de las instalaciones y de las relaciones laborales del personal del centro recaen en la persona titular del centro vinculado.

j) Atxikitako zentroko langileekin lotuta, hitzarmenak honako konpromiso hauek aurreikusi ahal izango ditu:

j) En relación con el personal de la plantilla del centro vinculado, el convenio podrá contemplar los compromisos siguientes:

– Elkarrekin adostuta osasun-arreta hobetzeko eta koordinatzeko neurriak onartzeko konpromisoa, aplikagarri den araudia errespetatuta, atxikitako zentroko eta Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zerbitzu sanitarioetako erakundeetako profesionalak aldi baterako desplazatzeko aukera aurreikusita, asistentzia-premiek edo etengabeko prestakuntzak hala eskatuko balute.

– El compromiso de adoptar de mutuo acuerdo las medidas que, respetando la normativa que sea aplicable, tiendan a mejorar y coordinar la atención sanitaria mediante el desplazamiento temporal de profesionales entre el centro vinculado y las organizaciones de servicios sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud por motivos de necesidad asistencial o de formación continuada.

– Etengabeko prestakuntzako, ikerketako eta, oro har, ezagutza garatzeko politiketako programa komunetan parte hartzea.

– La participación en programas comunes de formación continuada, investigación y, en general, de las políticas para el desarrollo del conocimiento.

– Teknologia berriak garatzeko programetan parte hartzea, baita bitarteko diagnostikoak eta terapeutikoak baliatzeko erraztasunak ematea ere, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko osasun-erakunde guztietan.

– La participación en los programas de desarrollo de nuevas tecnologías así como la facilidad de acceso a la utilización de medios diagnósticos y terapéuticos en el conjunto de las organizaciones sanitarias de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

– Komunikazio-azpiegiturak hobetzeko programetan parte hartzea, erregistro- eta informazio-sistemetan kalitatea eta homogeneotasuna bermatze aldera.

– La participación en los programas de mejora de infraestructuras de comunicación orientados a asegurar la calidad y homogeneidad en los sistemas de registro e información.

k) Atxikitako zentroak bere kontura hartuko ditu hitzarmena indarrean jarri aurreko gertakarietan edo prestazioetan jatorria duten obligazioak eta zorrak.

k) Que el centro vinculado asumirá por su cuenta las obligaciones y deudas que tengan su origen en hechos o prestaciones anteriores a la entrada en vigor del convenio.

l) Eraikinen, instalazioen eta ekipamenduen mantentze-lan integralak eta baldintza optimoetan kontserbatzeko konpromisoa bizitza baliagarri osoan zehar, baita adostutako berriz jartzeak egitea ere.

l) El compromiso del mantenimiento integral y de la conservación de los edificios, instalaciones y equipamientos en óptimas condiciones durante la totalidad de su vida útil, y de realización de las reposiciones que se acuerden.

m) Indarraldia.

m) El plazo de vigencia.

n) Hitzarmena azkentzeko arrazoiak.

n) Las causas de extinción del convenio.

ñ) Aldeen arteko batzorde paritarioa konfiguratzea, hitzarmena aplikatzean sor litezkeen gertakariak ebazteko.

ñ) La configuración de la Comisión paritaria entre las partes para la resolución de las incidencias que puedan plantearse en la aplicación del convenio.

27. artikulua.– Historia klinikoak eskuratzea.

Artículo 27.– Acceso a las historias clínicas.

1.– Atxikimendu-hitzarmenaren babespean emandako osasun-asistentziaren ondorioz eskuratutako osasun-datuak Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuak artatutako pertsonen historia klinikoan jasoko dira.

1.– Los datos sobre la salud obtenidos como consecuencia de la asistencia sanitaria prestada al amparo del convenio de vinculación se incorporarán a la historia clínica de las personas atendidas obrante en Osakidetza-Servicio vasco de salud.

2.– Atxikitako zentroko profesionalek historia klinikoan ageri den dokumentazioa eskuratzeko, martxoaren 13ko 38/2012 Dekretuaren 13. artikuluak dioenari jarraituko zaio (historia klinikoari eta osasun-arloko paziente eta profesionalek dokumentazio klinikoaren arloan dituzten eskubide eta obligazioei buruzkoa).

2.– El acceso a la documentación obrante en la historia clínica, por profesionales de los centros vinculados, se ajustará a lo previsto en el artículo 13 del Decreto 38/2012, de 13 de marzo, sobre historia clínica y derechos y obligaciones de pacientes y profesionales de la salud en materia de documentación clínica.

28. artikulua.– Hitzarmena azkentzeko arrazoiak.

Artículo 28.– Causas de extinción del convenio.

Atxikimendu-hitzarmena azkentzeko arrazoiak honako hauek izango dira:

Son causa de extinción de los convenios de vinculación:

a) Alderdi sinatzaileek adostasunez hala erabakitzea.

a) El mutuo acuerdo entre las partes firmantes.

b) Indarraldia amaitzea, bi aldeetako edozeinek hala salatuta aurreikusitako epeen barruan.

b) El vencimiento del plazo de vigencia, previa denuncia por cualquiera de las partes con la antelación prevista.

c) Aldeetako batek larriki urratzea hitzarmenaren funtsezko alderdietako bat.

c) El incumplimiento grave de cuestiones que afecten a elementos esenciales del convenio por cualquiera de las dos partes.

Horretarako, atxikimendu-hitzarmena salatzeko kausa izango dira, Osasun Sailaren eta Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuaren aldetik, honako hauek:

A estos efectos, serán causa de denuncia del convenio de vinculación, por parte del Departamento de Salud y de Osakidetza-Servicio vasco de salud, entre otras, las siguientes:

1) Hitzarmenaren xede den osasun-asistentzia Euskadiko Osasun Sistemaren erabiltzaileen doakotasun- eta berdintasun-printzipioei kontra eginez ematea.

1) La prestación de asistencia sanitaria objeto del convenio, contraviniendo el principio de gratuidad e igualdad en el acceso para las personas usuarias del Sistema Sanitario de Euskadi.

2) Arau-hauste astunak egitea legeria fiskalarekin, sozialarekin eta laboralarekin loturik.

2) Las infracciones, calificadas como graves, en materia legislación fiscal, social y laboral.

3) Ez betetzea administrazio publikoetako langileen bateraezintasun-erregimena.

3) El incumplimiento del régimen de incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones públicas.

4) Ez betetzea kontratazio publikoari buruz indarrean den legeria.

4) El incumplimiento de la legislación vigente en materia de contratación pública.

5) Euskadiko Osasun Sistemaren osasun zerbitzuetako erabiltzaileei aitortutako eskubideak zapaltzea.

5) La conculcación de los derechos reconocidos a las personas usuarias de los servicios sanitarios del Sistema Sanitario de Euskadi.

6) Oro har, Euskadiko Antolamendu Sanitarioaren ekainaren 26ko 8/1997 Legea edo dekretu honek aurreikusitakoa modu larrian zapaltzea.

6) En general, la conculcación grave de la Ley 8/1997, de 26 de junio, de Ordenación Sanitaria de Euskadi, así como de lo dispuesto en este Decreto.

29. artikulua.– Gertakariak ebaztea.

Artículo 29.– Resolución de incidencias.

Atxikimendu-hitzarmenak aplikatuz hitzartutako jardunean plantea litezkeen gertaerak ebazteko, batzorde paritario bat osatuko da. Sei kide izango ditu; horietatik hiru osasungintzaren alorrean eskumena duen sailaren titularrak izendatuko ditu, eta beste hirurak, berriz, atxikitako zentro sanitarioaren titularrak.

Para la resolución de las incidencias derivadas de la actividad conveniada que puedan plantearse en la aplicación de los convenios de vinculación se constituirá una comisión paritaria integrada por seis personas, de los cuales tres serán designadas por la persona titular del Departamento competente en materia de sanidad y las otras tres serán designadas por la persona titular del centro sanitario vinculado.

LEHENENGO XEDAPEN IRAGANKORRA.– Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuaren Administrazio Kontseiluaren Akordioa aplikatzea Kudeaketa Klinikoko Unitateetan.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA.– Aplicación del Acuerdo del Consejo de Administración de Osakidetza-Servicio vasco de salud sobre Unidades de Gestión Clínica.

Euskadiko sistema sanitarioaren esparruan kudeaketa-unitateak arautzera jotzen den aldetik, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuaren Administrazio Kontseiluaren 2012ko maiatzaren 23ko Akordioan aurreikusitako ondoreetarako, Dekretu honen arabera atxikitako zentroek Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuaren zerbitzu sanitarioetako erakundeen kontsiderazio berbera izango dute, nahiz eta osaketa-akordioak argi eta garbi jaso beharko dituen atxikitako zentro izatetik eratorritako berezitasunak.

En tanto se procede a la regulación de las unidades de gestión en el ámbito del sistema sanitario de Euskadi, a los efectos previstos en el Acuerdo de 23 de mayo de 2012, del Consejo de Administración de Osakidetza-Servicio vasco de salud, por el que se regula la constitución estructura y funcionamiento de las unidades de gestión clínica, los centros vinculados conforme a las previsiones de este Decreto tendrán la misma consideración que las organizaciones de servicios sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud, si bien el acuerdo de su constitución deberá reflejar claramente las peculiaridades derivadas de su consideración de centro vinculado.

Haren osaketa Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuaren Zuzendaritza Nagusiaren Ebazpen bidez egingo da, atxikitako zentroko zuzendaritzak eta Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuaren zerbitzu sanitarioen antolaketako gerentziak adostuta, bi horien artean konfiguratuko baitute erakunde-unitatea.

Su constitución se materializará mediante Resolución de la Dirección General de Osakidetza-Servicio vasco de salud, a propuesta conjunta de la dirección del centro vinculado y de la gerencia de la organización de servicios sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud con la que se pretenda configurar la Unidad organizativa.

Erakunde-unitate bateko integrazio operatiboak, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuaren zerbitzu sanitarioetako erakundeetako langileekin batera, ez du inola ere hura osatzen duten pertsonen lan-harremanen titulartasunean aldaketarik ekarriko.

La integración operativa en una Unidad organizativa, conjuntamente con personal de las distintas organizaciones de servicios sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud, no generará, en caso alguno, la modificación de la titularidad de las relaciones laborales sobre las personas que se integran en la misma.

Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuaren Administrazio Kontseiluaren bidez identifikatu egingo da atxikitako zentroa atxikimenduak eragiten dien zerbitzu sanitarioetako erakundeen organigraman ondorio operatiboetarako, zerbitzu horien koherentzia, efikazia eta efizientzia berma dadin Euskadiko Sistema Sanitarioaren plangintza eta programazioaren esparruan.

Por el Consejo de Administración de Osakidetza-Servicio vasco de salud se procederá a la identificación del centro vinculado en el organigrama de las organizaciones de servicios sanitarios afectados por la vinculación a los efectos operativos para garantizar la coherencia, eficacia y eficiencia de tales servicios en el marco de la planificación y programación del Sistema Sanitario de Euskadi.

BIGARREN XEDAPEN IRAGANKORRA.– Hileko fakturazioaren behin-behineko balidazioa.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA.– Validación provisional de la facturación mensual.

Atxikitako zentro sanitarioko asistentzia-informazioaren sistemek Osakidetza-Euskal osasun zerbitzukoekin bat egiten ez duten bitartean, dagokion Osasun Sailaren Lurralde Zuzendaritzak atxikitako zentro sanitarioek bidalitako hileko fakturazioa balidatuko du, bai fakturatutako prozesuak benetan egiteko, bai jardueraren estaldura publikoa gauzatzeko.

En tanto los sistemas de información asistencial del centro sanitario vinculado no hayan convergido con los de Osakidetza-Servicio vasco de salud, la Dirección Territorial correspondiente, del Departamento de salud, procederá a validar la facturación mensual emitida por los centros sanitarios vinculados, tanto en cuanto a la efectiva realización de los procesos facturados como a la cobertura pública de la actividad.

XEDAPEN INDARGABETZAILEA
DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Indargabetuta geratzen da apirilaren 4ko 82/1989 Dekretua, irabazi-asmorik gabeko zentro sanitario pribatuek sina ditzaketen atxikimendu-itunek bete beharrekoak arautzen dituena.

Queda derogado el Decreto 82/1989, de 4 de abril, por el que se regula el marco al que deben ajustarse los convenios de vinculación que suscriban los centros sanitarios del sector privado sin ánimo de lucro.

AZKEN XEDAPENA
DISPOSICIÓN FINAL

Dekretu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean jarriko da indarrean.

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2018ko irailaren 4an.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 4 de septiembre de 2018.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

Osasuneko sailburua,

El Consejero de Salud,

JON DARPÓN SIERRA.

JON DARPÓN SIERRA.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común