Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

226. zk., 2017ko azaroaren 27a, astelehena

N.º 226, lunes 27 de noviembre de 2017


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

OSASUN SAILA
DEPARTAMENTO DE SALUD
5718
5718

252/2017 DEKRETUA, azaroaren 21ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoaren eremuan Osasun Sistema Nazionalaren osasun-prestazioak emateko araubideari buruzko Dekretua aldatzen duena.

DECRETO 252/2017, de 21 de noviembre, de modificación del Decreto sobre régimen de las prestaciones sanitarias del Sistema Nacional de Salud en la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Ekainaren 26ko 114/2012 Dekretuaren bidez (Euskal Autonomia Erkidegoaren eremuan Osasun Sistema Nazionalaren osasun-prestazioak emateko araubideari buruzkoa) arautu zen Osasun Sistema Nazionalaren bidez funts publikoekin finantzatutako osasun-laguntzaren eremutik kanpo dauden pertsonek, ez asegurudun ez onuradun ez direlako, Euskal Osasun Sistemaren zerbitzu-zorroko osasun-prestazioak jasotzea.

Mediante el Decreto 114/2012, de 26 de junio, sobre régimen de las prestaciones sanitarias del Sistema nacional de Salud en la Comunidad Autónoma de Euskadi, se reguló el acceso a las prestaciones sanitarias contenidas en la cartera de servicios del Sistema Vasco de Salud a aquellas personas excluidas del ámbito de aplicación de la asistencia sanitaria con cargo a fondos públicos, a través del sistema nacional de salud, por no tener la condición de asegurados o beneficiarios del mismo.

Dekretu horren arabera Euskal Autonomia Erkidegoan, eta beste kolektibo batzuekin batera, Euskal Osasun Sistemaren zerbitzu-zorroko prestazioak jaso ahal izango dituzte honako baldintza hauek betetzen dituztenak:

Conforme al citado Decreto, junto a otros colectivos de personas, en la Comunidad Autónoma de Euskadi, pueden recibir prestaciones de la cartera de servicios del Sistema Vasco de Salud las personas que cumplan simultáneamente los siguientes requisitos:

a) Euskal Autonomia Erkidegoko edozein udalerritan ohiko bizilekua izatea eta bertan erroldatuta egotea, urtebetez gutxienez, etenik gabe, osasun-laguntza aitortzeko eskaera egiteko unean. Urtebete horrek eskaera egin aurre-aurrekoa izan behar du.

a) Estar empadronadas en cualquiera de los municipios de la Comunidad Autónoma de Euskadi en el que tengan su domicilio habitual, por un periodo continuado de, al menos, un año inmediatamente anterior a la presentación de la solicitud de reconocimiento de la asistencia sanitaria.

b) Gizarteratzeko eta Diru Sarrerak Bermatzeko Euskal Sistemaren barruko prestazio ekonomikoak jasotzea edo legearen arabera gizarteratze eta gizarte-babeserako oinarrizko errentari dagokion zenbatekotik beheragoko diru-sarrerak izatea.

b) Ser persona perceptora de prestaciones económicas integradas en el Sistema Vasco de Garantía de Ingresos e Inclusión o tener ingresos inferiores a la cuantía correspondiente a la renta básica para la inclusión y protección social de acuerdo con su normativa reguladora.

c) Beste edozein titulurengatik beste osasun-babes publiko sistemarik ez jasotzea.

c) No tener acceso a un sistema de protección sanitaria pública por cualquier otro título.

114/2012 Dekretuari errekurtsoa jarri zitzaion Konstituzio Auzitegian. Epaia ez da oraindik eman, baina 2012ko abenduaren 13ko autoaren bidez Konstituzio Auzitegiak kendu egin zien indarraldiaren etenaldia dekretu horretako osasun-laguntzaren irismenari buruzko artikuluei.

El Decreto 114/2012 fue recurrido por el Estado ante el Tribunal Constitucional. Si bien la sentencia no se ha dictado todavía, mediante Auto de 13 de diciembre de 2012, el Tribunal Constitucional levantó la suspensión de la vigencia de los artículos del citado Decreto referidos al alcance de la asistencia sanitaria.

Auto horretan Konstituzio Auzitegiak honako hau adierazi du: «aurkaratu diren neurriek ukitzen dituzten pertsonen osasunerako eta osotasun fisikorako eskubideak, eta oro har gizartearen osasunari lotuta arriskurik ez hartzeak, berebiziko garrantzia dute konstituzioaren esparruan; garrantzi hori ezin da indargabetu, gainera, zehaztu ezin izan den aldi baterako aurrezte ekonomiko batengatik».

En dicho Auto, el Tribunal Constitucional mantiene que «el derecho a la salud y el derecho a la integridad física de las personas afectadas por las medidas impugnadas, así como la conveniencia de evitar riesgos para la salud del conjunto de la sociedad, poseen una importancia singular en el marco constitucional, que no puede ser desvirtuada por la mera consideración de un eventual ahorro económico que no ha podido ser concretado».

Gai honi lotuta, autotik honako ondorio hauek atera daitezke:

Por lo que ahora interesa, del Auto se pueden obtener las siguientes conclusiones:

a) 114/2012 Dekretua tresna arauemaile baliozkoa da kolektibo jakin batzuk (Osasun Sistema Nazionalak estaltzen ez dituenak) Euskal Osasun Sistemaren laguntza-estalduran sar daitezen.

a) Que el Decreto 114/2012 constituye un instrumento normativo válido para hacer posible que determinados colectivos, excluidos de la cobertura del Sistema Nacional de Salud, puedan ser incluidos dentro de la cobertura asistencial del Sistema Vasco de Salud.

b) Laguntza-estaldura kolektibo jakin batzuetara hel daitekeela onartuta, eta bizi den administrazio-egoera gorabehera, urtebeteko erroldatze-aldia izateko baldintza hori gehiago da argudio ekonomikoa argudio juridikoa baino.

b) Una vez aceptada esta extensión de la cobertura asistencial a determinados colectivos, con independencia de la situación administrativa en la que se encuentren, la exigencia de un año de empadronamiento previo se convierte más en un argumento económico que en un argumento jurídico.

Kolektibo horiei laguntza ematen lortu den esperientzia baliatuz, eta hainbat erakundek eta instituziok eman dituzten gomendioak kontuan hartuz, dekretu honen bidez ekainaren 26ko 114/2012 Dekretuaren 2. artikuluan ezartzen den erroldatze-aldia aldatu nahi da, orain eskatzen den urtebeteko aldia eragozpen handia delako pertsonen kolektibo garrantzitsu batek osasun-laguntza eskura dezan.

A la vista de la experiencia adquirida en la asistencia prestada a estos colectivos, así como de las recomendaciones efectuadas por numerosas organizaciones e instituciones, mediante el presente Decreto se pretende modificar el periodo de empadronamiento previo exigido en el artículo 2 del Decreto 114/1012, de 26 de junio, habida cuenta de que la actual exigencia de un año viene a constituir un importante escollo para el acceso a la asistencia sanitaria de un importante colectivo de personas.

Azaldutakoa dela bide, Osasuneko sailburuaren proposamenez eta egoki diren tramiteak egin ostean, Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoarekin bat, eta Gobernu Kontseiluak 2017ko azaroaren 21ean eginiko bilkuran eztabaidatu eta onartu ondoren, hauxe

Por lo expuesto, a propuesta del Consejero de Salud, previos los trámites oportunos, de acuerdo con la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi, y previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su reunión celebrada el día 21 de noviembre de 2017,

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:

Artikulu bakarra.– Aldatu egiten da ekainaren 26ko 114/2012 Dekretuaren (Euskal Autonomia Erkidegoaren eremuan Osasun Sistema Nazionalaren osasun-prestazioak emateko araubideari buruzkoa) 2.3.a) artikulua. Honela geratzen da idatzita artikuluaren testua:

Artículo único.– Se modifica el artículo 2.3.a) del Decreto 114/2012, de 26 de junio, sobre régimen de las prestaciones sanitarias del Sistema Nacional de Salud en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Euskadi, cuyo texto queda redactado de la siguiente forma:

a) Euskal Autonomia Erkidegoko edozein udalerritan ohiko bizilekua izatea eta bertan erroldatuta egotea, hiru hilabetez gutxienez, etenik gabe, osasun-laguntza aitortzeko eskaera egiteko unean. Urtebete horrek eskaera egin aurre-aurrekoa izan behar du.

a) Estar empadronadas en cualquiera de los municipios de la Comunidad Autónoma de Euskadi en el que tenga su domicilio habitual, por un periodo continuado de, al menos, tres meses inmediatamente anteriores a la presentación de la solicitud de reconocimiento de la asistencia sanitaria.

AZKEN XEDAPENA
DISPOSICIÓN FINAL

Dekretu hau indarrean jarriko da Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean.

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteizen, 2017ko azaroaren 21ean.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 21 de noviembre de 2017.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

Osasuneko sailburua,

El Consejero de Salud,

JON DARPÓN SIERRA.

JON DARPÓN SIERRA.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común