Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

216. zk., 2017ko azaroaren 13a, astelehena

N.º 216, lunes 13 de noviembre de 2017


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

SEGURTASUN SAILA
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD
5400
5400

245/2017 DEKRETUA, azaroaren 7koa, Suteen Prebentzio eta Itzalketako eta Salbamenduko Zerbitzuetarako Erakundeen arteko Batzordea sortzen duena.

DECRETO 245/2017, de 7 de noviembre, de creación de la Comisión Interinstitucional para los Servicios de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento.

Suteen prebentzio eta itzalketako eta salbamenduko zerbitzuak, beste batzuekin batera, larrialdiei aurre egiteko eta babes zibilerako euskal sistemaren barruko funtsezko edo oinarrizko zerbitzuetako bat dira, ekainaren 28ko 15/2012 Legean, Segurtasun Publikoaren Sistema Antolatzekoan, aitortzen den bezala.

Los servicios de prevención y extinción de incendios y salvamento son uno de los servicios esenciales o básicos, junto con otros, del sistema vasco de atención de emergencias y protección civil, tal y como reconoce la Ley 15/2012, de 28 de junio, de Ordenación del Sistema de Seguridad Pública de Euskadi.

Euskadin dauden zerbitzuen titulartasuna eta kudeaketa lurralde historikoei eta haietako hiriburuei dagokie, bakoitzari bere eremuan.

La titularidad y gestión de los servicios existentes en Euskadi corresponde en sus respectivos ámbitos a los Territorios Históricos y a las capitales.

Apirilaren 27ko 1/2017 Legegintza Dekretuak, zeinak Larrialdiak Kudeatzeko Legearen testu bategina onartzen baitu, ahalmen hauek esleitzen dizkie erakunde erkideei: zerbitzuetarako sarbide-erregimenaren zehaztasun komunak arautzea; langileen prestakuntzan eta hobekuntzan lagunduz parte hartzea; haien lurralde-eremutik kanpo jarduteko lankidetza eskatzea, beharrezkoa denean; ekipoen eta materialen normalizazioa eta homologazioa lortzea; eta suteen prebentzio eta itzalketarako udalaraudia sustatzea.

El Decreto Legislativo 1/2017, de 27 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Gestión de Emergencias, atribuye a las Instituciones Comunes las siguientes facultades: regular las especificidades del régimen de ingreso comunes; participar colaborando en la formación y perfeccionamiento de su personal; solicitar su colaboración para actuar fuera de su término territorial cuando sea preciso; procurar la normalización y homologación de equipos y materiales; e impulsar una normativa municipal reguladora de la prevención y extinción de incendios.

Lan egiteko metodoen homogeneizazioa, ekipo eta materialen normalizazioa nahiz homologazioa eta suteetan izandako esku-hartzeei buruzko eredu estatistiko komun baten homologazioa sustatzea egokia da, zerbitzu desberdinen lankidetza ziurtatzeko larrialdi-egoerak hala eskatzen duenean; izan ere, koordinazioa eta lankidetza larrialdiegoeretako jarduketen oinarrizko printzipioak dira, Euskadiko Segurtasun Publikoaren Sistema Antolatzen duen ekainaren 28ko 15/2012 Legearen 61. artikuluarekin eta, Larrialdiak Kudeatzeko Legearen testu bategina onartzen duen apirilaren 27ko 1/2017 Legegintzako Dekretuaren 2. artikuluarekin bat etorriz.

Impulsar la homogeneización de métodos de trabajo, la normalización y homologación de equipos y materiales o un modelo estadístico común sobre intervenciones en incendios es adecuado para asegurar la cooperación de los distintos servicios en el caso en que las emergencias lo hicieran necesario, siendo la coordinación y la cooperación principios básicos de actuación en las emergencias, de conformidad tanto con el artículo 61 de la Ley 15/2012, de 28 de junio, de Ordenación del Sistema de Seguridad Pública de Euskadi como con el artículo 2 del Decreto Legislativo 1/2017, de 27 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Gestión de Emergencias.

Asmo horiek errazte aldera, eta erakunde erkideei esleitutako ahalmenak betez, egoki dirudi gaian zerikusia duten administrazioak elkartzeko organo bat sortzeak, non bilduko baitira erakunde komunak zein zerbitzuen titularrak diren gainerako maila instituzionalak. Aipatutako organoa aholkularitzakoa eta partaidetzakoa izango da, eta hark hartuko dituen erabakiak bere egingo dituzte bere partaide guzti guztiek, beren borondatez.

Para facilitar tales propósitos, y en cumplimiento de las atribuciones asignadas a las instituciones comunes, parece adecuado crear un órgano de encuentro de las administraciones implicadas, tanto de las instituciones comunes como del resto de niveles institucionales titulares de servicios, de carácter consultivo y participativo, cuyos acuerdos serían, en su caso, voluntariamente, incorporados por cada uno de los participantes.

Azaldutako guztiarengatik, Segurtasuneko sailburuak proposatuta, Gobernu Kontseiluak 2017ko azaroaren 7an izandako bileran eztabaidatu eta onartu ondoren, honako hau

Por lo expuesto, a propuesta de la Consejera de Seguridad, previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 7 de noviembre de 2017,

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:

1. artikulua.– Sortzea eta atxikitzea.

Artículo 1.– Creación y adscripción.

1.– Suteen Prebentzio eta Itzalketako eta Salbamenduko Zerbitzuetarako Erakundeen arteko Batzordea sortzen dugu, kide anitzeko organo gisa, gai horren gainean aholkua emateko, eztabaidatzeko eta parte hartzeko.

1.– Se crea la Comisión Interinstitucional para los Servicios de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento, como órgano colegiado consultivo, deliberante y de participación en esta materia.

2.– Kide anitzeko organo hori segurtasun publikoaren arloan eskumena duen Eusko Jaurlaritzako sailari atxikitzen zaio.

2.– Este órgano colegiado queda adscrito al Departamento del Gobierno Vasco competente en materia de seguridad pública.

2. artikulua.– Eginkizunak

Artículo 2.– Funciones.

1.– Hona Suteen Prebentzio eta Itzalketako eta Salbamenduko Zerbitzuetarako Erakundeen arteko Batzordearen eginkizunak:

1.– Son funciones de la Comisión Interinstitucional para los Servicios de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento:

a) Zerbitzuak hobetzeko proposamenak egitea, batez ere erantzuteko denboraren eta zerbitzua baldintza homogeneoetan eskaintzearen inguruan, hiriburu eta/edo lurralde historiko bakoitzaren berezitasunak eta ezaugarriak kontuan hartuz.

a) Proponer medidas de mejora de los servicios, especialmente en cuanto a tiempos de respuesta y condiciones homogéneas de prestación, teniendo en cuenta las particularidades y características de la capital y/o Territorio Histórico.

b) Zerbitzuen baliabide teknikoak eta behar dituzten bestelako baliabideak homogeneizatzea proposatzea, egin beharreko lanak eraginkorragoak izan daitezen.

b) Proponer la homogeneización de los medios técnicos y recursos necesarios de los servicios con el fin de aumentar la eficacia de sus cometidos.

c) Zerbitzuen jarduteko metodoak eta protokoloak homogeneizatzea sustatzea (gai horretan diharduten administrazio guztiek adostuak izan beharko dute).

c) Impulsar la homogeneización de métodos y protocolos de actuación de los servicios, consensuándolos entre las distintas administraciones actuantes.

d) Zerbitzuei zuzentzen zaizkien ikastaroen eta gainerako prestakuntza-ekintzen programazioaren berri izatea.

d) Conocer de la programación de los cursos y demás actividades de formación destinados a los servicios.

e) Zerbitzuen arteko lankidetzarako akordioak bultzatzea.

e) Impulsar acuerdos de colaboración entre los servicios.

f) Zerbitzu guztientzako estatistika-eredu komun bat ezar dadila sustatzea.

f) Promover el establecimiento de un modelo estadístico común a todos los servicios.

2.– Batzordearen proposamen eta irizpenak ez dira lotesleak izango.

2.– Las propuestas e informes de la Comisión no tendrán carácter vinculante.

3. artikulua.– Osaera.

Artículo 3.– Composición.

1.– Honela osatuko da Suteen Prebentzio eta Itzalketako eta Salbamenduko Zerbitzuetarako Erakundeen arteko Batzordea:

1.– La composición de la Comisión Interinstitucional para los Servicios de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento es la siguiente:

a) Batzordeburua: Eusko Jaurlaritzan segurtasun publikoaren arloko eskumenak dituen saileko zuzendari bat.

a) Presidencia: un Director o Directora del Departamento competente en materia de seguridad pública del Gobierno Vasco.

b) Euskal Autonomia Erkidegoan suteen prebentzio eta itzalketako eta salbamenduko zerbitzuen titular diren administrazioen bina ordezkari.

b) Dos personas en representación de cada una de las administraciones titulares de servicios de Prevención, Prevención Extinción de Incendios y Salvamento de la comunidad Autónoma de Euskadi.

c) Eusko Jaurlaritzako bi ordezkari, segurtasun publikoaren arloko eskumenak dituen saileko sailburuak aukeratuak, hain zuzen ere, Batzordeak dituen eginkizunen eremuan erantzukizunen bat dutenen artetik.

c) Dos personas en representación del Gobierno Vasco, elegidos por la persona titular del departamento competente en seguridad pública atendiendo a su responsabilidad en áreas relacionadas con las atribuciones de esta Comisión.

d) Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiako ordezkari bat.

d) Una persona en representación de la Academia Vasca de Policía y Emergencias.

e) Euskadiko udalen ordezkaritza zabalena duen elkarteko ordezkari bat.

e) Una persona en representación de la asociación más representativa de municipios de Euskadi.

f) Euskadiko suhiltzaileen ordezkaritza zabalena duen elkarte profesionaleko ordezkari bi.

f) Dos personas en representación de la asociación profesional más representativa de los bomberos y bomberas de Euskadi.

g) Idazkaria: Eusko Jaurlaritzan segurtasun publikoaren eskumena duen saileko funtzionario bat.

g) Secretaría: un funcionario o funcionaria del Departamento del Gobierno Vasco competente en materia de seguridad pública.

2.– Segurtasun publikoaren arloan eskuduna den saileko titularrak izendatuko ditu batzordeko kideak, haien erakundeek izendatutako pertsonen artean. Kargutik kentzeko ere izendatzeko erabili den prozedura bera erabiliko da.

2.– El nombramiento de las personas que componen la Comisión será realizado por la persona titular del departamento competente en materia de seguridad pública en las personas designadas por sus respectivas instituciones. El cese se realizará por el mismo procedimiento que su nombramiento.

3.– Batzordeko kideren bat edo batzuk presente egon ezean, edo karguak betetzeke edo gaixorik egonez gero, batzordeko kide horiei dagokien organoetako, elkarteetako edo erakundeetako beste pertsona batzuek ordezkatu ahalko dituzte; idazkaritzari jakinarazi beharko zaio horren berri aldez aurretik.

3.– En los casos de ausencia, vacante o enfermedad, las personas que sean miembros de la Comisión podrán ser suplidas por otras personas representantes de sus respectivos órganos, asociaciones u organizaciones previa comunicación a la Secretaría.

4.– Landu beharreko gaiak direla-eta horrela egitea komeni denean, batzordeko kideak ez diren adituak deitu ahal izango dira bilkuretan parte hartzera; ahotsa izango dute, baina boto ematerik ez.

4.– Cuando así lo aconsejen los asuntos a tratar, podrán ser convocados a las reuniones, con voz pero sin voto, otras personas expertas no integrantes de la Comisión.

4. artikulua.– Batzordeburua.

Artículo 4.– Presidencia.

Hona batzordeburuaren betebeharrak:

Corresponderá a la Presidencia:

a) Batzordearen ordezkaria izatea.

a) Ostentar la representación de la Comisión.

b) Ohiko bilkuretarako eta bilkura berezietarako deialdia eta gai-zerrendaren zehaztapena erabakitzea; horretarako, gainerako kideen eskaerak hartuko ditu kontuan, betiere behar besteko aurrerapenaz aurkeztuz gero.

b) Acordar la convocatoria de las sesiones ordinarias y extraordinarias y la fijación del orden del día, teniendo en cuenta, en su caso, las peticiones de los demás miembros, siempre que hayan sido formuladas con la suficiente antelación.

c) Bileretan buru izatea, eztabaidak bideratzea, eta eztabaida horiek etetea, hori egiteko bidezko arrazoirik egonez gero.

c) Presidir las sesiones, moderar el desarrollo de los debates y suspenderlos por causas justificadas.

d) Legeak betetzen direla ziurtatzea.

d) Asegurar el cumplimiento de las leyes.

e) Organoren erabakien aktak eta ziurtagiriak ontzat ematea.

e) Visar las actas y certificaciones de los acuerdos del órgano.

f) Presidentetzak berezkoak dituen gainerako eginkizunak betetzea.

f) Ejercer cuantas otras funciones sean inherentes a la Presidencia.

5. artikulua.– Bokalak.

Artículo 5.– Personas vocales.

Batzordeko bokaleek betebehar hauek izango dituzte:

Las personas que ostentan la vocalía de la Comisión deben:

a) Gutxienez zazpi egun lehenago jasotzea bilkuretarako deia, gai-zerrenda eta guzti. Epe berean izango dute eskuragarri aztergaiei buruzko informazioa.

a) Recibir, con una antelación mínima de siete días, la convocatoria conteniendo el orden del día de las reuniones. La información sobre los temas que figuren en el orden del día estará a disposición de los miembros en igual plazo.

b) Bilkuretako eztabaidetan parte hartzea.

b) Participar en los debates de las sesiones.

c) Botoa emateko eskubideaz baliatzea, beren boto partikularra ematea eta beren botoaren esanahia eta arrazoiak azaltzea. Administrazio publikoetako agintari edo langile diren aldetik batzordeko berezko kideak direnek ez dute bozketetan abstentzioa egiterik izango, betetzen duten kargua dela-eta.

c) Ejercer su derecho al voto y formular su voto particular, así como expresar el sentido de su voto y los motivos que lo justifican. No podrán abstenerse en las votaciones quienes por su cualidad de autoridades o personal al servicio de las Administraciones Públicas, tengan la condición de miembros natos de la Comisión, en virtud del cargo que desempeñan.

d) Galderak eta eskaerak egitea.

d) Formular ruegos y preguntas.

e) Esleitu zaizkien eginkizunak betetzeko beharrezkoak diren argibideak eskuratzea.

e) Obtener la información precisa para cumplir las funciones asignadas.

f) Batzordeko kide izateari datxekion beste edozein eginkizun.

f) Cuantas otras funciones sean inherentes a su condición.

6. artikulua.– Idazkaritza.

Artículo 6.– Secretaría.

Idazkaritzari dagokio:

Corresponde a la Secretaría:

a) Bilkuretara joatea; ahotsa izango dute, baina boto ematerik ez.

a) Asistir a las reuniones con voz pero sin voto.

b) Batzordeburuaren aginduz organoaren bilkuretarako deia egitea, bai eta Batzordeko kideentzako zitazioak ere.

b) Efectuar la convocatoria de las sesiones del órgano por orden de la Presidencia, así como las citaciones a los miembros de la Comisión.

c) Kideek egindako komunikazioak jasotzea, direla jakinarazpenak, datu-eskaerak, zuzenketak edo ezagutu beharrekoak dituzten bestelako idazkiak ere.

c) Recibir los actos de comunicación de los miembros, sean notificaciones, peticiones de datos, rectificaciones o cualquiera otra clase de escritos de los que deba tener conocimiento.

d) Gaiak bideratuak izan ahal izateko prestatzea, bilkuretako aktak idaztea eta akta horien fede ematea.

d) Preparar el despacho de los asuntos, redactar y autorizar las actas de las sesiones.

e) Batzordearen jarduerak formalki zein materialki legalak direla zaintzea, eta akordioak eratzeko eta hartzeko prozedurak eta arauak betetzen direla bermatzea.

e) Velar por la legalidad formal y material de las actuaciones de la Comisión y garantizar que los procedimientos y reglas de constitución y adopción de acuerdos son respetadas.

f) Kontsulten eta onartutako irizpen eta erabakien ziurtagiriak ematea.

f) Expedir certificaciones de las consultas, dictámenes y acuerdos aprobados.

g) Idazkaritzak berezko dituen beste eginkizun guztiak.

g) Cuantas otras funciones sean inherentes a la Secretaría.

7. artikulua.– Deialdia, eratzea eta erabakiak hartzea.

Artículo 7.– Convocatoria, constitución y adopción de acuerdos.

1.– Aurrez zein urrutitik eratu ahalko da Batzordea; eta aurrez zein urrutitik ere deialdiak eta bilkurak egin ahalko ditu, erabakiak hartu eta aktak bidali ere bai.

1.– La Comisión podrá constituirse, convocarse, celebrar sus sesiones, adoptar acuerdos y remitir actas tanto de forma presencial como a distancia.

2.– Urrutitik egindako bilkuretan, batzordeko kideak toki desberdinetan egon ahal izango dira, betiere, elementu hauek guztiak bermatzen badira bide elektronikoen bidez (halakotzat jotzen dira bide telefonikoak eta ikus-entzunezkoak): kideen edo haien ordezkarien identitatea; haien adierazpenen edukia; adierazpenak egiten diren unea; bai eta kideen arteko elkarreragitea eta interkomunikazioa denbora errealean, eta bilkurak irauten duen bitartean behar diren baliabideak izatea ere. Besteak beste, posta elektronikoa, audiokonferentziak eta bideokonferentziak joko dira baliozko baliabide elektronikotzat.

2.– En las sesiones que celebren a distancia, sus miembros podrán encontrarse en distintos lugares siempre y cuando se asegure por medios electrónicos, considerándose también tales los telefónicos, y audiovisuales, la identidad de las personas que sean miembros o personas que los suplan, el contenido de sus manifestaciones, el momento en que éstas se producen, así como la interactividad e intercomunicación entre ellos en tiempo real y la disponibilidad de los medios durante la sesión. Entre otros, se considerarán incluidos entre los medios electrónicos válidos, el correo electrónico, las audioconferencias y las videoconferencias.

3.– Batzordeak urtean behin egingo du ohiko bilkura egingo du, gutxienez.

3.– La Comisión se reunirá en sesión ordinaria, al menos, una vez al año.

4.– Batzordearen bilkuren deialdia batzordeburuari dagokio, bere ekimenez edo kideen heren batek eskatuta.

4.– La convocatoria de las sesiones de la Comisión corresponde a la presidencia, a iniciativa propia o a petición de un tercio de las personas que sean miembros.

5.– Idazkariak eta kide anitzeko organoko kide guztiak edo horiek ordezten dituzten pertsonak bilkuran daudenean, aurrez aurre edo urrutitik, kide anitzeko organo gisa eratu ahal izango dira, baliotasunez, aldez aurretik deialdirik egin gabe, baldin eta kide guztiek hori egitea erabakitzen badute; horrela, bilerak eta deliberazioak egin ahal izango dituzte, bai eta erabakiak hartu ere.

5.– Cuando estuvieran reunidos, de manera presencial o a distancia, el Secretario o Secretaria y todas los personas que sean miembros del órgano colegiado, o en su caso las personas que les suplan, podrán constituirse válidamente como órgano colegiado para la celebración de sesiones, deliberaciones y adopción de acuerdos sin necesidad de convocatoria previa cuando así lo decidan todos sus miembros.

6.– Bilkura bakoitzeko gai-zerrenda dagokion dokumentuan jasoko da, zeina kideei bidali beharko baitzaie, deialdiaren idazkiarekin batera eta, hala badagokio, aztergaien arabera egoki iritzitako dokumentazioarekin batera.

6.– El orden del día de cada una de las sesiones, se reflejará en el documento al efecto, que deberá remitirse a las personas que sean miembros, junto con el escrito de convocatoria, y, si procede, con la documentación que se considere oportuna en relación con los temas a tratar.

7.– Bokalek bilkura izan baino gutxienez zazpi egun lehenago jasoko dute hartarako deialdia, salbu eta presidentearen iritziz bilera urgentziaz egin behar bada. Kasu horretan, gorabehera horren berri adierazi beharko da deialdian bertan, eta lehenengo eta bigarren deialdirako eguna, ordua eta tokia zehaztu beharko dira.

7.– La convocatoria de las sesiones deberá ser recibida por las personas que sean miembros, con una antelación mínima de siete días, salvo en el caso de urgencia apreciada por la presidencia, circunstancia que debe hacerse constar en la misma convocatoria, expresando en ésta el día, la hora para la primera y segunda convocatoria, y el lugar de celebración.

8.– Bide elektronikoen bidez bidaliko zaizkie deialdiak batzordeko kideei, horrela egiterik ez dagoenean izan ezik. Hala, mezu elektronikoetan, gai-zerrendarekin batera, gogoeta egiteko behar den dokumentazioa jasoko da, eta, halaber, azalduko zaie zein baldintzatan egingo den bilkura, zer konexio-sistema erabiliko den, eta, halakorik balitz, bilkuran izateko eta parte hartzeko beharrezkoak diren bide teknikoak zein tokitan dauden ere.

8.– Salvo que no resulte posible, las convocatorias serán remitidas a los miembros de la Comisión a través de medios electrónicos, haciendo constar en la misma el orden del día junto con la documentación necesaria para su deliberación cuando sea posible, las condiciones en las que se va a celebrar la sesión, el sistema de conexión y, en su caso, los lugares en que estén disponibles los medios técnicos necesarios para asistir y participar en la reunión.

9.– Batzordea eratzeko behar besteko quoruma egoteko, lehenengo deialdian, Batzordeko kideen gehiengo osoa behar da, betiere horien artean Batzordeburua eta idazkaria, edo haien ordekoak, badaude.

9.– En la primera convocatoria, el quórum de constitución de la Comisión, es el de la asistencia de la mayoría absoluta de las personas que sean miembros, entre los que se encuentren la persona que ostente la presidencia y la persona que ostente la secretaría o las personas que los sustituyan.

10.– Bigarren deialdian, berriz, Batzordeko kideen heren bat nahikoa da quoruma lortzeko, betiere horien artean Batzordeburua eta idazkaria, edo haien ordezkoak, badaude.

10.– En la segunda convocatoria, el quórum se obtiene con la asistencia de la tercera parte de las personas que sean miembros, siempre que entre éstos estén la persona que ostente la presidencia y la persona que ostente la secretaría o las personas que los sustituyan.

11.– Ezin izango da eztabaidatu edo erabaki gai-zerrendatik kanpo dagoen inolako konturik, salbu eta Batzordeko kide guztiak bertaratzen badira bilkuran eta gai bat premiazkotzat jotzen badute gehiengoaren aldeko botoz.

11.– No podrá ser objeto de deliberación o acuerdo ningún asunto que no figure incluido en el orden del día, salvo que asistan todos los miembros de la Comisión y sea declarada la urgencia del asunto por el voto favorable de la mayoría.

12.– Bertaratutakoen gehiengoaren aldeko botoa behar du Batzordeak bere erabakiak onartzeko. Bilkura urrutitik egiten bada, erabakiok segurtasun publikoaren gainean eskumena duen sailak egoitza duen lekuan hartu direla ulertuko da.

12.– Los acuerdos de la Comisión se tienen que adoptar por mayoría de votos de las personas asistentes. Cuando se asista a distancia, los acuerdos se entenderán adoptados en el lugar donde tenga la sede el Departamento competente en materia de seguridad pública.

13.– Batzordeko kideek kontrako botoa ematen dutenean edo abstenitu egiten direnean, ez dute erantzukizunik izango hartutako erabakien eraginez izan daitezkeen ondorioen gainean.

13.– Cuando las personas que sean miembros de la Comisión voten en contra o se abstengan, quedarán exentos de la responsabilidad que, en su caso, pueda derivarse de los acuerdos.

8. artikulua.– Aktak eta ziurtagiriak.

Artículo 8.– Actas y certificados.

1.– Batzordeak egiten dituen bilkura guztietako akta egingo du idazkariak. Akta horretan, nahitaez, datu hauek guztiak jaso behar dira: bildutakoak, gai-zerrenda, bilera non eta noiz izan den, eztabaidetako argudio nagusiak eta erabakien edukiak.

1.– De cada sesión que celebre la Comisión se levantará acta por la Secretaría, que especificará necesariamente las personas asistentes, el orden del día de la reunión, las circunstancias del lugar y tiempo en que se ha celebrado, los puntos principales de las deliberaciones, así como el contenido de los acuerdos adoptados.

2.– Kide anitzeko organoak egiten dituen bilkura guztiak grabatu ahal izango dira. Bilkura-aktarekin batera jarri ahal izango dira grabaziotik lortzen den fitxategia, idazkariak egindako ziurtagiria grabazioaren benetakotasuna eta osotasunari buruz eta bilkuran euskarri elektronikoan erabiltzen diren dokumentu guztiak, gogoeten puntu nagusiak aktan jasotzeko beharrik izan gabe.

2.– Podrán grabarse las sesiones que celebre el órgano colegiado. El fichero resultante de la grabación, junto con la certificación expedida por la Secretaría de la autenticidad e integridad del mismo, y cuantos documentos en soporte electrónico se utilizasen como documentos de la sesión, podrán acompañar al acta de las sesiones, sin necesidad de hacer constar en ella los puntos principales de las deliberaciones.

3.– Bilkura bakoitzeko akta bilkuran bertan onartu ahal izango da, edo, bestela, hurrengo bilkuran. Idazkariak, Batzordeburuaren oniritziz, akta egingo du, eta kide anitzeko organoko kideei bidaliko die bide elektronikoen bidez. Kide horiek bide horiexen bidez testuarekiko adostasuna edo desadostasuna adierazi ahal izango dute, testuaren onespena bideratzeko; baiezkoa emanez gero, bilkuran bertan onartutzat joko da.

3.– El acta de cada sesión podrá aprobarse en la misma reunión o en la inmediata siguiente. El Secretario o Secretaria elaborará el acta con el visto bueno de la Presidencia y lo remitirá a través de medios electrónicos, a los miembros del órgano colegiado, quienes podrán manifestar por los mismos medios su conformidad o reparos al texto, a efectos de su aprobación, considerándose, en caso afirmativo, aprobada en la misma reunión.

4.– Egindako bilkurak grabatzea edo euskarri elektronikoan dauden dokumentuak erabiltzea erabakitzen bada, dagozkion fitxategi elektronikoen osotasuna eta benetakotasuna bermatzeko moduan gorde beharko dira, bai eta kide anitzeko organoko kideek fitxategiok atzitzeko moduan ere.

4.– Cuando se hubiese optado por la grabación de las sesiones celebradas o por la utilización de documentos en soporte electrónico, deberán conservarse de forma que se garantice la integridad y autenticidad de los ficheros electrónicos correspondientes y el acceso a los mismos por parte de los miembros del órgano colegiado.

5.– Zuzenbidearen araberako interesen baten titulartasuna egiaztatzen dutenek idazkariarengana jo dezakete, erabakien ziurtagiria eskuratzeko. Ziurtagiria bide elektronikoen bidez igorriko da, salbu eta interesdunak kontrakoa adierazten badu eta administrazioekiko harremanak bitarteko horien bidez bideratzeko betebeharrik ez badu.

5.– Quienes acrediten la titularidad de un interés legítimo podrán dirigirse al Secretario o Secretaria para que les sea expedida certificación de sus acuerdos. La certificación será expedida por medios electrónicos, salvo que la persona interesada manifieste expresamente lo contrario y no tenga obligación de relacionarse con las Administraciones por esta vía.

9. artikulua.– Lantaldeak.

Artículo 9.– Grupos de trabajo.

Batzordeburuak, Batzordeak adostuta, lantaldeak sor ditzake gaien arabera; egokitzat jotzen den kide-kopurua izango dute.

La Presidencia, por acuerdo de la Comisión, puede constituir grupos de trabajo por materias, integrados en el número que se considere adecuado.

10. artikulua.– Araubide juridikoa eta funtzionamendua.

Artículo 10.– Régimen jurídico y de funcionamiento.

Suteen Prebentzio eta Itzalketako eta Salbamenduko Zerbitzuetarako Erakundeen arteko Batzordea bere barneko funtzionamenduari buruzko arautegia landu ahalko du dekretu honen barruan. Hala eta guztiz ere, dekretu honetan, eta, hala badagokio, aipaturiko erregelamenduan aurreikusita ez dagoen guztirako, administrazio-prozedurari buruzko legedi orokorrean aurreikusitakoak arautuko du Suteen Prebentzio eta Itzalketako eta Salbamenduko Zerbitzuetarako Erakundeen arteko Batzordea.

La Comisión Interinstitucional para los Servicios de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento podrá elaborar su reglamento de funcionamiento interno en el marco del presente Decreto. No obstante, en lo no previsto en el presente Decreto y, en su caso, en el Reglamento citado, la Comisión Interinstitucional para los Servicios de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento se rige por lo previsto en la legislación general relativa al procedimiento administrativo.

AZKEN XEDAPENA.– Indarrean jartzea.
DISPOSICIÓN FINAL.– Entrada en vigor.

Dekretu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean jarriko da indarrean.

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2017ko azaroaren 7a.

Lehendakaria,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

Segurtasuneko sailburua,

ESTEFANÍA BELTRAN DE HEREDIA ARRONIZ.


Azterketa dokumentala

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 7 de noviembre de 2017.

El Lehendakari,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

La Consejera de Seguridad,

ESTEFANÍA BELTRAN DE HEREDIA ARRONIZ.


Análisis documental

Euskadi, bien común