Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

59. zk., 2017ko martxoaren 24a, ostirala

N.º 59, viernes 24 de marzo de 2017


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

LEHENDAKARITZA
LEHENDAKARITZA
1533
1533

62/2017 DEKRETUA, martxoaren 21ekoa, zeinaren bidez arautzen baitira Garapenerako Lankidetzaren arloan profesionalak espezializatzeko eta prestatzeko bekak.

DECRETO 62/2017, de 21 de marzo, por el que se regulan las becas de especialización y formación de profesionales en el área de cooperación para el desarrollo.

Dekretu honen xedea da Garapenerako Lankidetzaren arloan profesionalen espezializazioa eta prestakuntza sustatzea.

El presente Decreto pretende promover la especialización y formación de profesionales en el área de Cooperación para el Desarrollo.

Beka hauen aurrekari hurbilena da Garapenerako Lankidetzaren arloan profesionalak espezializatzeko bekak arautzeko ekainaren 17ko 138/1997 Dekretua.

El antecedente inmediato de estas becas lo constituye las reguladas por Decreto 138/1997, de 17 de junio, por el que se regulan las becas de especialización de profesionales en el área de Cooperación al Desarrollo.

Ekainaren 19ko 2/2008 Legearen bidez Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentzia sortu zen. Garapenerako politikaren plangintza prestatzeaz eta politika hori koordinatzeko, kudeatzeko eta gauzatzeko eginkizunez arduratzen da, pobreziaren aurka borrokatzeko eta garatze-bidean diren herrialdeetan giza garapen iraunkorra sustatzeko.

Mediante la Ley 2/2008, 19 de junio, se crea la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo como organismo público encargado de elaborar la planificación de la política de cooperación para el desarrollo, así como de la coordinación, gestión y ejecución de la misma, en orden a luchar contra la pobreza y promover el desarrollo humano sostenible en los países empobrecidos.

Eusko Jaurlaritzak bultzatutako lankidetzak aldaketa handiak izan ditu azken urteotan; lankidetza sendo ageri da, eta kalitatearen eta eraginkortasunaren aldeko apustu irmoa adierazten du.

La cooperación impulsada por el Gobierno Vasco ha sufrido importantes transformaciones en los últimos años, que la identifican como una cooperación sólida y que a su vez realiza una apuesta decidida por la calidad y la eficacia.

Horren haritik, lankidetza-eragileak sendotzea helburu hartuta, lanbide-jarduera garapenerako lankidetzaren esparruan gauzatu nahi duten pertsonentzako prestakuntza sustatu du Eusko Jaurlaritzak. Eremu estrategiko bat jartzen du haien esku, garapenerako lankidetzaren alorreko prestakuntza eta espezializazioa bideratzeko, Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziaren bitartez bultzatuta.

En este sentido, con el objetivo de fortalecer los agentes de cooperación, el Gobierno Vaso ha promovido la formación de personas que deseen ejercer su actividad profesional en el marco de la cooperación para el desarrollo, ofreciéndoles un espacio estratégico a nivel de formación y especialización en cooperación para el desarrollo impulsada desde la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo.

Azken urteotan ebatzitako deialdietan lortutako esperientzia oinarri hartuta, ohartu gara garapenerako lankidetzaren arloko profesional gazteen gaitasunak, ezagutzak, prestakuntza eta espezializazioa indartzeko beka-programaren arautze berria sustatzeko premia dagoela. Orobat, arauketa horrek Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziaren antolaketaren araberakoa izan behar du prozeduraren, funtzionamenduaren eta programaren kudeaketaren alorreko kontuetan.

En base a la experiencia adquirida en las convocatorias resueltas en los últimos años, se constata la necesidad de promover una nueva regulación del programa de becas que potencie el desarrollo de capacidades, conocimientos, formación y especialización de personas jóvenes profesionales en el ámbito de la cooperación para el desarrollo, y que a su vez se adapte en cuanto a las cuestiones de procedimiento, funcionamiento y gestión, a la realidad organizativa de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo

Horregatik guztiagatik, Lehendakaritzak hala proposatuta, eta Jaurlaritzaren Kontseiluak 2017ko martzoaren 21ean egindako bilkuran eztabaidatu eta onetsi ondoren, honako hau

Por todo ello, a propuesta del Lehendakari, previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 21 de marzo de 2017,

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:
I. KAPITULUA
CAPÍTULO I
XEDEA, ESKAKIZUNAK ETA DEIALDIA
OBJETO, REQUISITOS Y CONVOCATORIA

1. artikulua.– Xedea.

Artículo 1.– Objeto.

1.– Dekretu honek arautzen ditu garapenerako lankidetzaren arloan profesionalen espezializazioa eta prestakuntza bultzatzea helburu duten bekak.

1.– El presente Decreto regula las Becas destinadas a impulsar la especialización y formación de profesionales en el área de Cooperación para el Desarrollo.

2.– Prestakuntza hori Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziaren aretoetan emango da. Dena dela, prestakuntzarako lagungarri izatea helburu hartuta, Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio publikoaren beste organo batzuen aretoetan ere eman ahal izango da, baita garapenerako lankidetzarekin lotura duten erakundeen aretoetan ere, deialdi bakoitzean zehaztutakoari jarraituz.

2.– Esta formación se llevará a cabo en dependencias de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo. No obstante, y al objeto de contribuir a su formación, podrá llevarse a cabo en dependencias de otros órganos de la administración pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi y, en su caso, de entidades relacionadas con la cooperación para el desarrollo, según se determine en cada convocatoria.

3.– Beka hauek diru-laguntzatzat joko dira, eta Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorretatik emandako diru-laguntzak arautzeko indarrean dagoen araudiaren arabera kudeatuko dira.

3.– Estas becas tendrán la consideración de subvenciones y se encontrarán sometidas a la normativa vigente reguladora de las subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

4.– Bekak emateak eta haiek baliatzeak ez dakar beka jaso duten pertsonen eta Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziaren arteko inongo kontratu-, lan- edo estatutu-harremanik; horrela, bekadunei gomendiotan emandako lanak bat etorri beharko dira bekaren helburuarekin, eta Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziaren duten harremanak ez du inolaz ere antzik izango bere pertsonalarekin duen harremanarekin.

4.– La concesión y disfrute de las becas no establecerá relación contractual, laboral o estatutaria alguna entre las personas becadas y la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo, de tal manera que las labores encomendadas a la persona becaria deben estar en consonancia con la finalidad de la beca, sin que la relación con la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo se asemeje en ningún caso a la relación existente con su personal.

2. artikulua.– Pertsona onuradunak.

Artículo 2.– Personas beneficiarias.

Dekretu honetan araututako beken onuradun izateko, honako eskakizun hauek bete beharko dituzte pertsona eskatzaileek:

Podrán ser beneficiarias de las becas reguladas en el presente Decreto las personas solicitantes que cumplan los siguientes requisitos:

a) Administrazio-egoitza Euskal Autonomia Erkidegoan izatea bekak iragarritako urteko urtarrilaren 1a baino lehenagotik.

a) Tener la vecindad administrativa en la Comunidad Autónoma del País Vasco con anterioridad al 1 de enero del año en que se convoquen las becas.

b) Unibertsitate-ikasketen titulu ofiziala izatea.

b) Tener titulación oficial de estudios universitarios.

c) Gehienez 28 urte izatea bekak iragarritako urteko urtarrilaren 1ean.

c) Tener 28 años como máximo el 1 de enero del año en que se convoquen las becas.

d) Urtebeteko esperientzia izatea garapenerako lankidetzan edo garapenerako hezkuntzan, ahal dela GGKE batean.

d) Tener experiencia de al menos un año en el área de la cooperación, o educación para el desarrollo, preferentemente en Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo.

e) Beka horiek edo unibertsitate-ikasketadunei bideratutako garapenerako lankidetzako alorreko antzeko beste prestakuntza-beka batzuk lehendik jaso ez izana Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorretatik.

e) No haber resultado anteriormente persona beneficiaria de estas mismas becas, o de otras becas de formación en ámbitos de cooperación para el desarrollo dirigidas a personas con estudios universitarios, con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

f) Halaber, ezin izango dira diru-laguntzen onuradun izan diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13. artikuluaren 2. paragrafoan jasotako gorabeheraren batean aurkitzen diren pertsonak.

f) No podrán ser beneficiarias de éstas becas las personas en quienes concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre General de Subvenciones.

3. artikulua.– Dokumentazioa aurkeztea eta eskakizunak kreditatzea.

Artículo 3.– Presentación de documentación y acreditación de requisitos.

1.– 2.a), b) eta c) artikuluan aurreikusitako eskakizunen kreditatzea egiaztatuko du beken kudeaketa-organoak, dagozkion elkarreragingarritasuneko organoen bidez; aurretik, eskatzaile edo interesdunaren adostasuna jaso beharko da eskabidean. Adostasunik ez bada, dokumentazio hau ekarriko du:

1.– La acreditación de los requisitos previstos en el artículo 2.a), b) y c) se comprobará por el órgano de gestión de las becas, a través de los correspondientes servicios de interoperabilidad, previo consentimiento de la persona solicitante o interesada que se recogerá en la solicitud. En caso de que no haya consentimiento, aportará la siguiente documentación:

a) NANaren kopia digitalizatua.

a) Copia digitalizada del DNI.

b) Bekak iragarritako urteko urtarrilaren 1a baino lehenagotik eskatzaileak administrazio-egoitza Euskal Autonomia Erkidegoan duela egiaztatzen duen errolda-agiriaren kopia digitalizatua.

b) Copia digitalizada de empadronamiento acreditativo de la vecindad administrativa de la persona solicitante en la Comunidad Autónoma del País Vasco, con anterioridad al 1 de enero del año en el que se convoquen las becas.

c) Unibertsitate-tituluaren kopia digitalizatua.

c) Copia digitalizada de la titulación universitaria.

2.– Atzerriko tituluen kasuan, titulu horren aitortzaren kopia digitalizatua aurkeztu beharko da, azaroaren 21eko 967/2014 Errege Dekretuan ezarritakoarekin bat (errege-dekretu horren bitartez ezartzen dira unibertsitateko ikasketa-maila ofizialarekiko eta tituluekiko homologaziorako eta baliokidetza-adierazpenerako baldintzak eta prozedura, bai eta goi-mailako hezkuntzako atzerritar ikasketak baliozkotzekoak ere, eta esaten da zer prozeduraren bidez zehaztu behar den zer elkarrekikotasun duten, goi-mailako hezkuntzarako kualifikazioen espainiar esparruko mailei dagokienez, arkitekto, ingeniari, lizentziadun, arkitekto tekniko, ingeniari tekniko eta diplomadun titulu ofizialek).

2.– En el caso de titulaciones extranjeras deberá presentarse copia digitalizada del reconocimiento de dicho título de acuerdo a lo establecido en el Real Decreto 967/2014, de 21 de noviembre, por el que se establecen los requisitos y el procedimiento para la homologación y declaración de equivalencia a titulación y a nivel académico universitario oficial, y para la convalidación de estudios extranjeros de educación superior, y el procedimiento para determinar la correspondencia a los niveles del marco español de cualificaciones para la educación superior de los títulos oficiales de Arquitecto, Ingeniero, Licenciado, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico y Diplomado.

3.– Lan-bizitzaren kopia digitalizatuaren edo jarduera hori burutu deneko erakundeak emandako ziurtagiriaren bidez kreditatuko da 2.d) artikuluan aurreikusitako eskakizuna.

3.– El requisito previsto en el artículo 2.d) se acreditará mediante copia digitalizada de la vida laboral o certificado emitido por la entidad en la que se ha desarrollado dicha actividad.

4.– Bekaren organo kudeatzaileak ofizioz egiaztatuko du 2.e) artikuluan aurreikusitako eskakizuna; horretarako, aurretik, beka eskatzen duen pertsonaren berariazko adostasuna beharko da. Adostasunik ez bada, edo organo kudeatzaileak ezin badu ofizioz egiaztatu, horiek kreditatzeko behar den dokumentazioa eskatu ahal izango zaio pertsonari.

4.– El requisito previsto en el artículo 2.e) será verificado de oficio por el órgano gestor de la beca previo el consentimiento expreso de la persona solicitante de la misma. En caso de no constar éste consentimiento, o no pueda ser verificado de oficio por el órgano gestor, se podrá requerir a la persona la documentación necesaria que acredite los mismos.

5.– Pertsona eskatzaileak, eskabidea aurkezten duen unean, adierazi beharko du betetzen dituela kasuan kasuko laguntzak edo diru-laguntzak emateko arau erregulatzaileek galdegiten dituzten eskakizunak, eta, adierazi ere, deialdi-ebazpenean ezartzen den eredu normalizatuaren parte izango den erantzukizunpeko adierazpen baten bidez adieraziko du.

5.– La persona solicitante habrá de manifestar, en el momento de formular la solicitud, mediante declaración responsable que formará parte del modelo normalizado que se establezca en la resolución de convocatoria, que reúne los requisitos exigidos en las normas reguladoras de la concesión de las ayudas o subvenciones de que se trate.

4. artikulua.– Deialdia.

Artículo 4.– Convocatoria.

1.– Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziaren zuzendariaren ebazpen baten bidez aldizka iragarriko dira bekak.

1.– Las becas se convocarán con carácter periódico mediante Resolución del Director o Directora de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo.

2.– Hauek jaso beharko dira deialdi-ebazpenean: deialdiaren xedea, iragartzen den beka-kopurua, beken dotazioa, Hautaketa Batzordeko kideen izendapena eta eskabideak aurkezteko modua eta epea.

2.– En la Resolución de convocatoria habrá de constar el objeto de la convocatoria, el número de becas que se convocan, la dotación de las becas, la designación de los miembros de la Comisión de Selección, , así como el modo y plazo de presentación de solicitudes.

3.– Deialdi-ebazpena Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da, eta argitaratu eta biharamunetik aurrera izango ditu ondorioak. Hala ere, eta denek jakin dezaten, www.elankidetza.euskadi.net eta www.euskadi.net web-orrietan ere argitaratuko da ebazpen hori.

3.– La Resolución de convocatoria se publicará en el Boletín Oficial del País Vasco, y surtirá efectos a partir del día siguiente a su publicación. No obstante, y para general conocimiento dicha Resolución también se publicará en www.elankidetza.euskadi.net y en www.euskadi.net

5. artikulua.– Beken iraupena.

Artículo 5.– Duración de las becas.

Beken iraupena 12 hilabetekoa izango da, jardunean hasten den egunetik hasita, eta bekak esleitzeko ebazpenean zehaztuko da hori noiz izango den.

La duración de las becas será de 12 meses a partir del día de inicio, que se concretará en la Resolución de adjudicación.

II. KAPITULUA
CAPÍTULO II
HAUTAKETA-PROZEDURA
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

6. artikulua.– Prozedura-mota.

Artículo 6.– Tipo de procedimiento.

Bekak, zeinen edukia dekretu honen bidez arautzen baita, lehiaketa-prozeduraren bidez esleituko dira, dekretu honetan xedatutako balioespen-irizpideak eta hautatze-prozesuak aintzat hartuta.

Las becas, cuyo contenido se regula en el presente Decreto, se adjudicarán mediante el procedimiento de concurso, atendiendo a los criterios de valoración y procesos de selección contemplados en el presente Decreto.

7. artikulua.– Izapidetze elektronikoa.

Artículo 7.– Tramitación electrónica.

1.– Prozedura bitarteko elektronikoak baliatuz soilik izapidetuko da. Beraz, interesdunek telematikoki egin beharko dituzte eskaera, kontsulta eta izapide guztiak.

1.– La tramitación del procedimiento se llevará a cabo exclusivamente utilizando medios electrónicos, de manera que las personas interesadas habrán de solicitar, consultar y realizar todos los trámites vía telemática.

2.– Bitarteko elektronikoak erabiltzeko prozedura eta jarraibideei dagokienez, dagokion deialdian ezarritakoaren arabera jokatuko da.

2.– En cuanto al procedimiento e instrucciones para la utilización de medios electrónicos, se procederá conforme a lo establecido en la correspondiente convocatoria.

8. artikulua.– Eskabidea zuzentzea eta hobetzea.

Artículo 8.– Subsanación y mejora de la solicitud.

Eskabidea erabat beteta ez badago, edo zerrendatutako agiri guztiak aurkeztu ez badira, pertsona eskatzaileari eskatuko zaio 10 eguneko epean akatsak zuzentzeko edo nahitaezko agiriak aurkezteko, eta, halaber, jakinaraziko zaio, hori egin ezean, ebazpena eman aurretik eskabideari uko egin diola ulertuko dela.

Si la solicitud no viniera cumplimentada en todos sus términos, o no fuera acompañada de la documentación exigida, se requerirá a la persona solicitante para que en un plazo de diez días subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistida en su petición previa resolución.

9 artikulua.– Hautaketa Batzordea.

Artículo 9.– Comisión de Selección.

1.– Merezimenduen balioespena Hautaketa Batzordearen ardura izango da. Honako kide hauek osatuko dute batzordea:

1.– La valoración de los méritos será realizada por una Comisión de Selección que estará integrada por las siguientes personas:

a) Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziako koordinazio teknikoaren arduraduna; batzordeko lehendakaria izango da.

a) La persona Responsable de Coordinación Técnica de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo, a quien corresponderá la presidencia.

b) Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziako hiru goi-teknikari. Haietako bat batzordeko idazkaria izango da.

b) Tres personas Técnicas Superiores de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo, una de las cuales desempeñará funciones de secretaría de la Comisión.

2.– Deialdiari buruzko ebazpenean ordezkapenak aurreikusi ahal izango dira, karguak hutsik badaude, titularrak bertaratzen ez badira, gaixorik badaude edo legezko beste kausaren bat gertatzen bada ordezkoak izateko.

2.– La Resolución de convocatoria podrá prever sustituciones para los casos de vacante, ausencia, enfermedad u otra causa legal.

3.– Hautaketa Batzordeak, hala badagokio, teknikari espezialisten aholkularitza izan dezake. Aholkulariek hitza izango dute batzordean, baina botorik ez.

3.– La Comisión de Selección podrá contar, en su caso, con el asesoramiento de personas técnicas especialistas, las cuales participarán en ella, con voz pero sin voto.

4.– Batzordearen erabakiek batzordekide gehienen aldeko botoa beharko dute. Berdinketa gertatuz gero, batzordeko lehendakariak kalitateko botoa izango du.

4.– Cualquier acuerdo que adopte la Comisión requerirá el voto favorable de la mayoría de sus miembros. En caso de empate, la persona que desempeñe la presidencia tendrá voto de calidad.

10. artikulua.– Balioespen-irizpideak.

Artículo 10.– Criterios de valoración.

Hauek dira balioespen-irizpideak:

Los criterios de valoración son los siguientes:

1.– Eskatzailearen ezagutzarengatik 20 puntu emango dira gehienez, eta garapenarekin zerikusia duten erakunde publikoek eta pribatuek eskainitako garapenerako lankidetzaren edo garapenerako hezkuntzaren arloko ikastaroak balioetsiko dira, honela:

1.– Los conocimientos de la persona solicitante se puntuarán con hasta 20 puntos, y se valorarán los cursos en temas de cooperación o educación para el desarrollo impartidos por entidades públicas y privadas vinculadas al ámbito de desarrollo de la siguiente manera:

● 5 puntu, gutxienez 50 orduko edo hortik gorako ikastaroengatik.

● 5 puntos por cursos igual o superiores a 50 horas.

● 10 puntu, gutxienez 100 orduko edo hortik gorako ikastaroengatik.

● 10 puntos por cursos igual o superiores a 100 horas.

● 20 puntu, gutxienez 200 orduko edo hortik gorako ikastaroengatik.

● 20 puntos por cursos igual o superiores a 200 horas.

2.– Ibilbide profesionalagatik 20 puntu emango dira gehienez, eta 13 hilabetetik aurrerako esperientzia balioetsiko da, honela:

2.– La trayectoria profesional se puntuará con hasta 20 puntos y se valorará a partir del mes 13 la experiencia de la siguiente forma:

● Garapenerako lankidetzaren edo garapenerako hezkuntzaren arloan soldatapeko langile edo boluntario gisa jardundako hilabete bakoitzeko: 0,4 puntu.

● Por mes de trabajo remunerado o como persona voluntaria en temas de cooperación o educación para el desarrollo: 0,4 puntos.

3.– Profil akademiko eta profesionala egokitzeagatik 25 puntu emango dira gehienez, eta indarreko Plan zuzentzailean aurreikusitako ekintzekiko duen egokitzapenaren arabera balioetsiko da. Deialdi-ebazpenak identifikatuko ditu ekintza zehatzak eta berariazkoak, zeinen arabera balioetsiko baita eskabide bakoitzaren profilaren egokitzapena.

3.– La adecuación del perfil académico-profesional se puntuará con hasta 25 puntos y se valorará de acuerdo a su adecuación con las acciones previstas en el Plan Director en vigor. La Resolución de convocatoria identificará las acciones concretas y específicas según las que se valorará la adecuación del perfil de cada solicitud.

4.– Euskararen ezagutzagatik 15 puntu emango dira gehienez, azaroaren 9ko 297/2010 eta Euskaraz egindako ikasketa ofizialak aintzat hartzeko eta euskara-maila hizkuntza-tituluen eta ziurtagirien bidez egiaztatzetik salbuesteko apirilaren 3ko 47/2012 Dekretuetan xedatuaren arabera, honela:

4.– El conocimiento de euskera, se valorará con hasta 15 puntos, de conformidad con lo establecido en los Decretos 297/2010, de 9 de noviembre, y 47/2012, de 3 de abril, de reconocimiento de los estudios oficiales realizados en euskera y de exención de la acreditación con títulos y certificaciones lingüísticas en euskera, del modo siguiente:

● B1: 5 puntu.

● B1: 5 puntos.

● B2: 10 puntu.

● B2: 10 puntos.

● C1 edo goragoko maila: 15 puntu.

● C1 o nivel superior: 15 puntos.

5.– Atzerriko beste hizkuntza batzuengatik 20 puntu emango dira gehienez, Hezkuntzako maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoan arautzen diren araubide bereziko hizkuntzen irakaskuntzaren curriculumaren oinarrizko alderdiak arautzeko abenduaren 29ko 1629/2006 Errege Dekretuan xedatuaren arabera, honela:

5.– Otros idiomas extranjeros, se valorarán con hasta 20 puntos, de acuerdo a lo previsto en el Real Decreto 1629/2006, de 29 de diciembre, por el que se fijan los aspectos básicos del currículo de las enseñanzas de idiomas de régimen especial reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, del modo siguiente:

● B1: 5 puntu.

● B1: 5 puntos.

● B2: 10 puntu.

● B2: 10 puntos.

● C 1 15 puntu.

● C1: 15 puntos.

Deialdi-ebazpenean zehaztuko da zer atzerriko hizkuntza balioetsiko den, dagokion urtean egikaritu beharreko Lankidetzako Plan Zuzentzailean zehazten diren lehentasunezko ekintzen arabera.

Los idiomas extranjeros a valorar se determinarán en la Resolución de convocatoria, atendiendo a las acciones prioritarias que el correspondiente Plan Director de Cooperación determine que ese año hay que ejecutar.

11. artikulua.– Esleipena.

Artículo 11.– Adjudicación.

1.– Hautaketa Batzordeak, egindako balioespena kontuan hartuta, Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziako zuzendariari proposatuko dio hautaketa-fasean 50 puntu lortu dituzten hautagaiei esleitzea bekak, baldin eta, dagokion elkarrizketa egin ondoren, puntuazio altuena lortu badute beren modalitateko hautagaien artean. Proposamen hori eragin duten zioak ere aipatuko ditu.

1.– La Comisión de Selección, teniendo en cuenta la valoración efectuada, propondrá al Director o Directora de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo la adjudicación de las becas a aquellos candidatos y candidatas que, habiendo alcanzado el mínimo de 50 puntos en la fase de selección, y habiendo realizado la entrevista, en su caso, hubieran obtenido la máxima puntuación. Dicha propuesta será motivada.

2.– Horrez gainera, ordezkoen zerrenda ere proposatuko du Hautaketa Batzordeak, norbaitek bekari uko eginez gero edo beka errebokatuz gero, ordezkoak izateko. Ordezkoen zerrenda hori balioespen-irizpideen arabera ordenatuta emango da, hautaketa-fasean gutxienez 50 puntu lortutako hautagaiak soilik kontuan hartuta.

2.– La Comisión de Selección propondrá, además, un listado de suplentes para los supuestos de renuncia o revocación, ordenados según el orden de prelación resultante de la aplicación de los criterios de valoración correspondientes, siempre que hubiera candidatos o candidatas que hubieran alcanzado el mínimo de 50 puntos en la fase de selección.

3.– Hautaketa Batzordeak zehaztuko du zein beka utziko den esleitu gabe eta zein eskabide ukatuko den; zioak ere adieraziko ditu.

3.– La Comisión de Selección determinará las becas que se pretendieran dejar desiertas, y las solicitudes que hayan de ser objeto de denegación, con indicación de los motivos.

12. artikulua.– Ebazpena.

Artículo 12.– Resolución.

1.– Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziako zuzendariak, Hautaketa Batzordeak egindako proposamena ikusi ostean, dagokion ebazpena emango du. Ebazpen horretan, non zioak adieraziko baitira, beken onuradunak izendatuko dira, jardunean hasteko eguna adieraziko da, eta ordezkoen zerrenda emango da, halakorik badago. Baldintzak betetzen dituen hautagairik ez badago, bekak esleitu gabe geratuko dira.

1.– El Director o Directora de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo, a la vista de la propuesta formulada por la Comisión de Selección, adoptará la correspondiente Resolución, que será motivada, designando las personas beneficiarias de las becas, y la fecha de inicio y, en su caso, las personas suplentes, o declarando desiertas las becas que carecieran de candidaturas aptas.

2.– Bekak esleitu gabe gera daitezke, bai hautagairik ez delako aurkeztu, bai hautagaiek ez dutelako gutxieneko puntuazioa lortu.

2.– Las becas podrán ser declaradas desiertas, ya sea por no haber candidaturas o por no alcanzar las personas concurrentes la puntuación mínima exigida.

3.– Ebazpena Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da, eta, denek jakin dezaten, www.elankidetza.euskadi.net eta www.euskadi.net orrietan argitaratuko da beken esleipendunen zerrenda eta haien ordezko izendatuena.

3.– La Resolución se publicará, en el Boletín Oficial del País Vasco, y a efectos de general conocimiento se publicará en www.elankidetza.euskadi.net y en www.euskadi.net, la relación de las personas adjudicatarias de las becas así como de las designadas suplentes.

4.– Emate-ebazpena bitarteko elektronikoen bidez jakinaraziko zaie esleipendunei, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 43. artikuluarekin bat, eta deialdi-ebazpenean adierazten den egoitza elektronikoan ere argitaratuko da.

4.– La Resolución de concesión se comunicará la persona adjudicataria por medios electrónicos de acuerdo a lo previsto en el artículo 43 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en la sede electrónica que se determine en la Resolución de convocatoria.

5.– Ebazpen honek ez dio amaiera ematen administrazio-bideari, eta, beraren aurka, gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango zaio Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziako lehendakariari, hilabeteko epean, ebazpena Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik hasita.

5.– Contra dicha Resolución, que no agota la vía administrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante la presidencia de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a la publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

6.– Ebazpen hori sei hilabeteko epean eman eta jakinarazi beharko da, dagokion deialdia argitaratzen den egunetik hasita.

6.– La mencionada Resolución deberá dictarse y publicarse en el plazo de seis meses, a contar desde el día de publicación de la correspondiente convocatoria.

7.– Epe hori igarota, esleipen-ebazpena ez bada Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu, eskabideak ezetsi direla ulertu beharko da.

7.– Transcurrido dicho plazo sin que la Resolución de adjudicación se haya publicado en el Boletín Oficial del País Vasco, podrán entenderse desestimadas las solicitudes.

13. artikulua.– Uko-egitea.

Artículo 13.– Renuncia.

1.– Bekaren onuradun batek prestakuntza-aldia hasi ostean bekari uko egiten badio, jardunean egindako denboraren araberako proportzioan jasoko du bekaren zenbatekoa. Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziaren zerbitzuek egingo dute dagokion likidazioa.

1.– En el supuesto de que una persona beneficiaria de la beca renuncie a la misma una vez comenzado el período de formación, tendrá derecho a percibir la parte proporcional de su importe al tiempo en el que la ha disfrutado. La liquidación correspondiente se efectuará por los servicios de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo.

2.– Bekaren lehenengo hiru hilabeteetan uko eginez gero, beste pertsona bat izango da bekaren onuradun, ordezkoen zerrendako ordenari jarraituz. Ordezkoak jardungo du bekaren iraupena osatzeko falta den denboran. Jardunean egindako denboraren araberako proportzioan ordainduko zaio bekaren zenbatekoa.

2.– Si la renuncia se produjera dentro de los tres meses primeros del disfrute de la beca se procederá al nombramiento de otra persona que, por orden de prelación, se encuentre en la lista de suplentes, por el período que reste de disfrute de la misma. El importe de la beca que le será asignado corresponderá a la parte proporcional de la misma correspondiente al tiempo por el que la va a disfrutar.

III. KAPITULUA
CAPÍTULO III
PROGRAMA GAUZATZEA
EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

14. artikulua.– Pertsona onuradunen betebeharrak.

Artículo 14.– Obligaciones de las personas beneficiarias.

1.– Emandako beka onartu beharko du bekaren onuradunak. Ildo horretan, onuradunak, hamabost eguneko epean –deialdiari buruzko ebazpena jakinarazi eta hurrengo egunetik aurrera–, berariaz eta idatziz diru-laguntzari uko egiten ez badio, onartutzat joko da.

1.– La persona beneficiaria de la beca habrá de aceptar la beca concedida. En este sentido, si en el plazo de quince días a contar desde el día siguiente a la notificación de la Resolución, no renuncia expresamente y por escrito a la misma, se entenderá que queda aceptada.

2.– Beka onartzeak betebehar hauek dakartza berarekin:

2.– La aceptación de la beca conllevará las siguientes obligaciones:

a) Dekretu honetan adierazitako arauketa errespetatzea.

a) Respetar la regulación señalada en el presente Decreto.

b) Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziaren ekintzetan parte hartzea, eta ezarritako egutegia betetzea.

b) Participar en las acciones de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo acordadas y cumplir con el calendario convenido.

c) Beka bakoitzerako Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziaren Zuzendaritzarekin adostutako prestakuntza-plana betetzea.

c) Cumplir con el plan de formación conformado para cada beca con la Dirección de Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo.

d) Diskrezio eta konfidentzialtasun osoz jokatzea bekari dagokion jardunean jakiten diren eta hala eskatzen duten kontu, egintza eta informazioei buruz.

d) Observar la mayor discreción y confidencialidad en los asuntos, actos e informaciones que lo requieran y de los que tenga conocimiento con ocasión del disfrute de la beca.

e) Amaierako txostena egitea, eta, bertan, xehetasunez adieraztea aztertu dituzten gaiak, sortutako arazoak, proposatutako konponbideak eta, oro har, bekarekin lotutako alderdi guztiak. Txosten hori aurkezteko, 15 eguneko epea dute beka amaitzen den egunetik hasita.

e) Presentar informe final detallado sobre los temas estudiados, problemas planteados, soluciones ofrecidas y, en general sobre todos aquellos aspectos relacionados con la beca, que será entregado en el plazo de 15 días desde la finalización de la beca.

f) Beka ematea eragin zuten baldintzak betetzen diren ikusteko beharrezkoak diren egiaztatzeak igarotzea, eta, beken helburuaren fiskalizazio-zereginak betez, Kontrol Ekonomikoko Bulegoak eta Herri Kontuen Euskal Epaitegiak eskatutako informazio guztia ematea.

f) Someterse a las actuaciones de comprobación precisas para verificar, en su caso, el cumplimiento de las condiciones que determinaron la concesión de la beca, y facilitar cuanta información le sea requerida por la Oficina de Control Económico y el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas en el ejercicio de sus funciones de fiscalización del destino de las becas.

g) Helburu bererako bestelako diru-laguntza, laguntza, diru-sarrera edo baliabideak eskuratu izana jakinaraztea.

g) Comunicar la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad.

15. artikulua.– Laguntzak kudeatzeko organoa.

Artículo 15.– Órgano de gestión de las becas.

Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziako Koordinazio Teknikoko Zerbitzuaren eginkizuna izango da dekretu honetan aurreikusitako laguntzen azterketa teknikoa eta kudeaketa-zereginak betetzea.

Corresponderá al Servicio de Coordinación Técnica de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo la realización del análisis técnico y de las tareas de gestión de las becas previstas en el presente Decreto.

16. artikulua.– Beken zenbatekoa eta ordaintzeko modua.

Artículo 16.– Cuantía de las becas y forma de pago.

1.– Beka bakoitza deialdi-ebazpenean adierazitako zenbatekoaz hornituko da. Hala ere, urteroko beken zenbateko osoa ezingo da izan indarreko Plan Zuzentzailean ezarritako funts banagarriak baino handiagoa.

1.– Cada una de las becas estará dotada con el importe que se determine en la Resolución de convocatoria. No obstante el importe global de las becas, no podrá superar anualmente el porcentaje de los fondos distribuibles establecidos en el Plan Director vigente.

2.– Bekak hilero ordainduko dira, eta beka esleitu eta gero egingo da lehen ordainketa, bekaduna onartu eta barne hartu ondoren.

2.– La forma de pago de las becas será mensual y el primer pago se efectuará tras la adjudicación de la beca, previa aceptación e incorporación de la persona becaria.

17. artikulua.– Ez-betetzeak.

Artículo 17.– Incumplimientos.

Ikusten bada beka ematean ezarritako eskakizunak ez direla betetzen, Euskal Herriko Diruzaintza Nagusiari itzuli beharko zaizkio jasotako kopuruak eta sortutako berandutze-interesak, hala agintzen baitute azaroaren 11ko 1/1997 Legegintza Dekretuak –Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen duena– eta abenduaren 17ko 698/1991 Dekretuak –Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorren pentzutan ematen diren diru-laguntzen bermeei eta horiek itzultzeari buruzko erregimen orokorra arautzen duen eta horien kudeaketan parte hartzen duten erakunde laguntzaileek bete beharreko baldintzak, erregimena eta eginbeharrak ezartzen dituena–. Itzultzeko modua ere aipatutako dekretuetan dago jasota. Zehatzago esanda, azaroaren 17ko 38/2003 Legearen 36. eta 37. artikuluetan jasotzen diren gertakariak eta egoerek eragingo dute dirua itzuli beharra.

La constatación de la existencia de cualquier supuesto de incumplimiento de las condiciones que motivaron la concesión de la beca dará lugar de conformidad y en los términos establecidos en el Decreto legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, y el Decreto 698/1991, de 17 de diciembre, por el que se regula el régimen general de garantías y reintegros de las subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi y se establecen los requisitos, régimen y obligaciones de las Entidades Colaboradoras que participan en su gestión, a la obligación de reintegrar a la Tesorería General del País Vasco las cantidades percibidas más los intereses de demora que procedan, sin perjuicio de las demás acciones que procedan. Más específicamente, serán causa de reintegro los hechos y las situaciones contenidas en los artículos 36 y 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

18. artikulua.– Itzulketa-prozedura.

Artículo 18.– Procedimiento de reintegro.

Ezarritako baldintzak edota betebeharrak betetzen ez direnean, azaroaren 17ko 38/2003 Legean eta abenduaren 17ko 698/1991 Dekretuan xedatuari jarraituko zaio emandako diru-laguntza itzultzeko. Hau diote:

El procedimiento para la devolución de la subvención concedida, en el supuesto de incumplimiento de las condiciones y/u obligaciones establecidas, se ajustará a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el Decreto 698/1991, de 17 de diciembre, que establece lo siguiente:

a) Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziako zuzendariak prozeduraren hasiera eta prozedura funtsatzeko arrazoiak jakinaraziko dizkio erakunde interesdunari, eta 15 egun balioduneko epea emango dio egoki iritzitako alegazioak aurkezteko.

a) El Director o Directora de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo comunicará a la Entidad interesada la iniciación del procedimiento y las causas que lo fundamentan, concediendo un plazo de 15 días hábiles para que formule las alegaciones que estime oportunas.

b) Alegazioak jaso ondoren edo alegaziorik egin gabe epea amaitu ondoren, Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziako zuzendariak amaitutzat joko du prozedura, ebazpen baten bidez. Ebazpen horrek administrazio-bideari amaiera emango dio.

b) Recibidas las alegaciones o transcurrido el plazo sin que se hubieran realizado, se pondrá fin al procedimiento por resolución del Director o Directora de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo. Dicha resolución pondrá fin a la vía administrativa.

c) Ebazpenean adierazten bada baldintzak ez direla bete, galdutzat joko da diru-laguntza jasotzeko eskubidea, eta, beharrezkoa bada, jasotako zenbatekoak eta aplikatzekoak diren berandutze-interesak Euskal Autonomia Erkidegoko Diruzaintza Nagusira itzultzeko aginduko da. Dirua hil biko epean itzuli beharko da, jakinarazpena egiten den egunetik hasita. Epe hori borondatezko alditzat joko da.

c) Si la resolución estimase la existencia de incumplimiento, declarará la pérdida del derecho a la percepción de la subvención y, en su caso, la obligación de reintegrar a la Tesorería General del País Vasco las cantidades ya percibidas más los intereses de demora que resultaren de aplicación, en el plazo máximo de dos meses, a contar desde su notificación. Este plazo se considerará como período voluntario.

d) Borondatezko aldian itzulketarik egiten ez bada, Eusko Jaurlaritzaren Ogasun eta Ekonomia Saileko organo eskudunari horren berri emango zaio, hark premiamendu-bideari ekin diezaion, aplikatzekoa den legezko araudian xedatuari jarraituz.

d) La falta de reintegro en el período voluntario será puesta en conocimiento del Órgano competente del Departamento de Hacienda y Economía del Gobierno Vasco, a fin de que se proceda por la vía de apremio, según lo dispuesto en la normativa legal aplicable.

e) Gehienez ere sei hilekoa izango da aplikatzekoak diren arauak ez betetzeagatik diru-laguntzak itzultzeari buruz artikulu honetan araututako prozedura ebazteko eta jakinarazteko epea.

e) El plazo máximo para resolver y notificar el procedimiento para la resolución de las ayudas concedidas por incumplimiento de las normas aplicables, regulado en el presente artículo, será de doce meses.

19. artikulua.– Bateraezintasunak.

Artículo 19.– Incompatibilidades.

Beka hau bateraezina da ordaindutako beste edozein lan egitearekin eta unibertsitate-ikasketak dituzten pertsonentzako Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorren kontura emandako beste garapenerako lankidetzako alorreko antzeko beste prestakuntza-beka batzuk jaso izanarekin.

El disfrute de la beca se considera incompatible con la realización de cualquier trabajo remunerado. También con la percepción de otras de becas de formación en ámbitos de cooperación para el desarrollo dirigidas a personas con estudios universitarios, con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

20. artikulua.– Ziurtagiriak.

Artículo 20.– Certificados.

Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziak, beka-aldia amaitzean, bekadun izan direla egiaztatzen duen ziurtagiri bat emango die bekadunei, eta bertan zehaztuko da bekaren iraupena, hasiera- eta amaiera-datak, egindako jarduerak eta bekaren organo kudeatzaileak garrantzitsutzat jotako beste inguruabar oro.

La Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo, al finalizar el periodo de la beca, expedirá a las personas becadas un certificado acreditativo de tal condición, en el que se detallará el periodo efectivo de duración de la beca, de fecha a fecha, las actividades que ha desarrollado, así como cualquier otra circunstancia que el órgano gestor de la beca considere relevante.

21. artikulua.– Aseguruak.

Artículo 21.– Seguros.

Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziak istripu-aseguru bat egingo die bekadunei; poliza horrek heriotza eta ezintasun absolutu osoa edo partziala estaliko ditu. Bestalde, erantzukizun zibileko poliza ere egingo die, bekadunen jardueren balizko ondorioak eta hirugarrengoen kalteak estaltzeko.

La Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo suscribirá, con respecto a las personas becadas, una póliza de seguro de accidente que cubra el fallecimiento y la incapacidad absoluta total o parcial, y otra póliza de responsabilidad civil por las consecuencias de la actividad de las y los becarios ante los daños que se pudieran causar a terceros.

22. artikulua.– Ebaluazioa.

Artículo 22.– Evaluación.

1.– Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziak ebaluazio bat egingo du, zeinetan parte hartuko baitute beka baliatu eta amaitu duten pertsonek.

1.– La Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo realizará una evaluación en la que participarán las personas que hayan disfrutado y finalizado la beca.

2.– Honako hau da ebaluazio horren xedea: jakitea zein izan diren parte hartu duten pertsonen esperientziak, dekretuan ezarritakoa nola gauzatu den bekadunen prestakuntzan eta espezializazioan eta ondorengo deialdiak egokitzeko beharrizanik badagoen balioestea.

2.– El objeto de esta evaluación es conocer cuáles han sido las experiencias de las personas participantes, qué plasmación ha tenido lo establecido por el Decreto en la formación y especialización de las personas becadas y valorar la necesidad de reajustes para posteriores convocatorias.

XEDAPEN INDARGABETZAILEA
DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Indargabetuta gelditzen da Garapenerako Lankidetzaren arloan profesionalak espezializatzeko bekak arautzeko ekainaren 17ko 138/1997 Dekretua, baita dekretu honetan ezarritakoaren aurka doan beste edozein xedapen ere, baldin eta maila bera edo apalagoa badu.

Queda derogado el Decreto 138/1997, de 17 de junio, por el que se regulan las becas de especialización de profesionales en el área de Cooperación al Desarrollo, así como cualquier otra disposición de igual o inferior rango que se oponga a lo dispuesto en el presente Decreto.

AZKEN XEDAPENETATIK LEHENENGOA
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

Dekretu honetan berariaz jasotzen ez den guztirako, honako hauek izango dira aplikagarri: Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legea; Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legea; Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onesten duen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretua, eta Diru Laguntzei buruzko azaroaren 17ko 40/2015 Lege Orokorra.

En todo lo no previsto en este Decreto será de aplicación la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, así como la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

AZKEN XEDAPENETATIK BIGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Dekretu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera jarriko da indarrean.

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteizen, 2017ko martxoaren 21ean.

Lehendakaria,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.


Azterketa dokumentala

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 21 de marzo de 2017.

El Lehendakari,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.


Análisis documental

Euskadi, bien común