Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

67. zk., 2018ko apirilaren 9a, astelehena

N.º 67, lunes 9 de abril de 2018


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

LEHENDAKARITZA
LEHENDAKARITZA
1818
1818

40/2018 DEKRETUA, martxoaren 27koa, zeinaren bidez arautzen baitira genero-berdintasunaren aldeko antolaketa-aldaketako prozesuak bultzatzeko lankidetza-erakundeei eman beharreko laguntzak.

DECRETO 40/2018, de 27 de marzo, por el que se regulan las ayudas a entidades de cooperación para promover procesos de cambio organizacional pro-equidad de género.

Garapenerako Lankidetzari buruzko otsailaren 22ko 1/2007 Legeak giza garapen iraunkorreko eredu baten aldeko apustu irmoa egiten du, eta eredu hori lortzeko helburu besterenezin bihurtzen du genero-berdintasuna lortzea.

La Ley 1/2007, de 22 de febrero, de Cooperación para el Desarrollo, apuesta decididamente por un modelo de desarrollo humano sostenible, convirtiendo en objetivo inalienable para su consecución el logro de la equidad de género.

Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentzia sortu eta arautzen duen ekainaren 19ko 5/2008 Legeak, halaber, haren eginkizunen artean ezartzen du lankidetzako eragileei laguntzea eta babesa ematea, eta gehitzen du emakume eta gizonen berdintasuneko helburua modu aktiboan kontuan izanik garatuko direla eginkizun horiek.

Asimismo, la Ley 5/2008, de 19 de junio, por la que se crea y regula la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo, establece, entre sus funciones, el apoyo y la asistencia a los agentes de cooperación y señala que estas funciones deben llevarse a cabo teniendo en cuenta el objetivo de igualdad entre mujeres y hombres de manera activa.

Bestalde, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legeak ezartzen du generoaren ikuspegia sartu behar dela euskal botere publikoen diru-laguntzak jasotzen dituzten erakundeetan.

Por su parte, la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres, insta a la incorporación de la perspectiva de género en las entidades que reciban subvenciones de los poderes públicos vascos.

Premisa horietatik abiatuz, azaroaren 25eko 197/2008 Dekretuak arautu zituen erakundeetan genero-berdintasunaren aldeko antolaketa-aldaketako prozesuak sustatzeko lankidetza-erakundeei eman beharreko laguntzak. Lankidetza-erakundeetako genero-desberdintasunak kentzea da prozesu horien helburua, barruan gauzak egiteko eta pentsatzeko dauzkaten moduak eraldatzeko ekintzen bidez.

Partiendo de estas premisas, el Decreto 197/2008, de 25 de noviembre, reguló las ayudas a entidades de cooperación para promover procesos de cambio organizacional pro-equidad de género. Estos procesos tienen como fin eliminar las desigualdades de género que existen en las entidades de cooperación mediante la adopción de acciones que transformen los modos de hacer y pensar internos.

Eraldaketa horiek ez diete erakundeen alderdi formalei edo egiturazkoei bakarrik eragiten, antolaketa-kulturan aldaketak egiteari ere lotuta daude. Antolaketa-kulturatzat hartzen dugu iritzi partekatuen multzo bat, zeinak itxaropenak sortzen baititu, erakundearen funtzionamenduan zer onartzen den eta zer balioesten den mugarritzen baitu, eta erakundearen barruan femeninotzat eta maskulinotzat zer ulertzen den definitzen baitu. Hortaz, erakundeen barruan sustatu eta bereganatu behar diren aldaketez ari gara, eta, horregatik, prozesuetan ezinbestekoa da langile guztien inplikazioa.

Estas transformaciones no sólo hacen referencia a aspectos formales o de estructura de las entidades, sino que están ligadas a cambios en la cultura organizacional. Esta última se entiende como el conjunto de creencias compartidas que generan expectativas, delimitan lo aceptado y valorado en el funcionamiento de la organización, y definen lo considerado femenino y masculino dentro de la misma. Por lo tanto, se trata de cambios que deben ser promovidos y aprehendidos dentro de las entidades, por lo que resulta imprescindible la implicación de todo el personal en los procesos.

Urte batzuk pasa dira laguntzen programa onartu zenetik, eta zenbait deialdiren ebazpenetik ikasitakoa eta tresna arauemailea ebaluatu ondoren egindako gomendioak kontuan hartuta, agerian geratu da beharrezkoa dela programa horren arauketa aldatzea. Arauketa hau aurreko dekretuak zuen premisa beretik abiatzen da; alegia, modu bakarra dago erakundeen jardueran genero-ikuspegia sartzeko: ikuspegi hori erakundeen barne-izaeraren parte izatea. Beraz, tresna arauemaile berriak kontzeptu-esparru berari eusten badio ere, egokia dela ikusi baita, praktikan sakonago jokatzea du helburua. Horrez gain, Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziaren antolaketa-egoerara egokitzen dira laguntza-programaren prozedura, funtzionamendua eta kudeaketa.

Transcurridos varios años desde su aprobación, los aprendizajes derivados de la resolución de varias convocatorias, así como las recomendaciones surgidas a raíz de una evaluación del instrumento normativo, constatan la necesidad de llevar a cabo una nueva regulación del programa de ayudas. Esta regulación parte de la misma premisa que el Decreto anterior; es decir, que la incorporación de la perspectiva de género en la actividad de las entidades sólo es posible si esta perspectiva forma parte de la naturaleza interna de las propias organizaciones. Por lo tanto, el nuevo instrumento normativo mantiene el mismo marco conceptual, que se ha revelado como adecuado, pero aspira a profundizar en su puesta en práctica. Adicionalmente, se adaptan los aspectos de procedimiento, funcionamiento y gestión del programa de ayudas a la realidad organizativa de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo.

Egindako aldaketen artetik, nabarmendu beharra dago jarduera-mota gehiagok jaso dezaketela orain antolaketa-aldaketak egiteko diru-laguntza. Orain arte, Generoaren Partaidetza Diagnostikoa eta Genero Berdintasunaren Aldeko Ekintza Plan Estrategikoa egiteko ematen ziren diru-laguntzak, eta, orain, Genero Berdintasunaren Aldeko Ekintza Plan Estrategikoa inplementatzeko ekintzak egiteko eta horren egikaritzea ebaluatzeko ere emango dira.

Entre las modificaciones que se incluyen hay que destacar la ampliación del tipo de actuaciones de cambio organizacional que pueden ser subvencionadas, las cuales, hasta la fecha, comprendían la elaboración del Diagnóstico Participativo de Género y del Plan de Acción Estratégico pro-equidad de Género y que ahora se completa con las acciones relativas a la implementación del Plan de Acción Estratégico pro-equidad de Género y a la evaluación de su ejecución.

Bestalde, betekizun berriak ezartzen dira antolaketa-aldaketen prozesuen parte diren jardueren bideragarritasunerako. Betekizun horien artetik, hauek nabarmentzen dira:

Por otro lado, también se establecen nuevos requisitos para la viabilidad de las distintas actuaciones que constituyen los procesos de los cambios organizacionales. Entre estas exigencias cabe destacar las siguientes:

– Antolaketa-kulturarekin zerikusia duen ekintza bat, gutxienez, sartu behar da planetan, dimentsio hori landu gabe gera ez dadin.

– La obligatoriedad de incluir, al menos, una acción relacionada con la cultura organizacional en los planes para evitar que no se aborde esa dimensión.

– Erakundeetako zuzendaritzek nahitaez hartu behar dute parte generoaren arloko barne-taldean, prozesuak legitimatzeko eta bultzatzeko.

– La participación obligatoria de las direcciones de las entidades en el grupo interno de género con el fin de legitimar e impulsar los procesos.

– Erakundeek prozesuko fase guztietan genero-egiturei –erreferentea eta barne-taldea– eusteko konpromisoa hartu behar dute, egitura horiek ahuldu ez daitezen.

– El compromiso que deben adquirir las entidades de mantener las estructuras de género -referente y grupo interno- durante todas las fases del proceso para evitar que decaigan.

– Aukera egon behar da erakundeek pertsona erreferentearen soldataren zati bat genero-berdintasunaren aldeko barne-prozesuekiko konpromisoa bultzatzeko laguntzen kontura ordaintzeko.

– La posibilidad de que las entidades puedan imputar una parte del salario de la persona referente con cargo a las ayudas para apoyar el compromiso con los procesos internos a favor de la igualdad de género.

Azken batean, laguntzen programako alderdi batzuk eguneratuta, garapenerako lankidetzako erakundeetan berdintasuna lortzeko apustua sendotu nahi da, eta, horrez gain, erakundeetan genero-berdintasunaren aldeko antolaketa-aldaketako prozesuetan sakontzeko tresna eraginkor bat eskaini.

En definitiva, con la actualización de algunos de los aspectos del programa de ayudas se pretende reforzar la apuesta por la consecución de la igualdad en las organizaciones de cooperación para el desarrollo y ofrecer un instrumento eficaz para poder profundizar en los procesos de cambio organizacional pro-equidad de género.

Horrenbestez, lehendakariak proposatuta, eta Gobernu Kontseiluak 2018ko martxoaren 27an egindako bilkuran eztabaidatu eta onetsi ondoren, hau

En su virtud, a propuesta del Lehendakari, previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el 27 de marzo de 2018,

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:
I. KAPITULUA
CAPÍTULO I
DIRU-LAGUNTZAREN HELBURUA
OBJETO DE LAS SUBVENCIONES

1. artikulua.– Helburua.

Artículo 1.– Objeto.

1.– Dekretu honek arautzen ditu garapen-lankidetzarako euskal erakundeetan genero-berdintasunaren aldeko antolaketa-aldaketako prozesuei eman beharreko laguntzak. Laguntza horiek generoaren partaidetza-diagnostikoak, genero-berdintasunaren aldeko ekintza-plan estrategikoak eta genero-berdintasunaren aldeko ekintza-plan estrategikoen inplementazioa eta ebaluazioa finantzatzeko emango dira.

1.– El presente Decreto regula las ayudas a procesos de cambio organizacional pro-equidad de género en las entidades vascas de cooperación para el desarrollo a través de la financiación de Diagnósticos Participativos de Género, de Planes de Acción Estratégicos pro-equidad de Género y de la implementación y evaluación de los Planes de Acción Estratégicos pro-equidad de Género.

2.– Genero-berdintasunaren aldeko antolaketa-aldaketaren prozesuak erakundeetan gogoeta eginez eta ekintzak martxan jarriz gauzatzen dira. Ekintza horiek ekarriko dute gaur egun dauden egiteko eta pentsatzeko moduak aldatzea, erakundearen funtzionamendu-eremu guztietan (estrategiak, egiturak, lan-sistemak, politikak, antolaketa-kultura eta abar) gertatzen diren genero-desberdintasunak desagerrarazteko.

2.– Los procesos de cambio organizacional pro-equidad de género se definen como la reflexión y puesta en marcha de acciones en el seno de las organizaciones para transformar los modos de hacer y pensar existentes con el objetivo de eliminar las desigualdades de género que se pueden producir en todos los niveles de funcionamiento de las entidades: estrategias, estructuras, sistemas de trabajo, políticas, cultura organizacional, etc.

2. artikulua.– Jarduketa finantzagarriak.

Artículo 2.– Actuaciones financiables.

1.– Antolaketa-aldaketek lau fase izaten dituzte, eta gehienez bi fasetarako diru-laguntza eskuratu ahal izango da, baldintza hauek betez gero:

1.– De las cuatro fases en las que se dividen los procesos de cambio organizacional podrán ser objeto de subvención hasta un máximo de dos en los siguientes términos:

a) Generoaren Partaidetza Diagnostikoa egitea, eta Genero Berdintasunaren Aldeko Ekintza Plan Estrategikoa prestatzea.

a) La realización del Diagnóstico Participativo de Género y la elaboración del Plan de Acción Estratégico pro-equidad de Género.

– 3.a) artikuluan ezarritako eskakizunak betetzen dituen generoaren partaidetza-diagnostiko bat daukaten erakundeek Genero Berdintasunaren Aldeko Ekintza Plan Estrategikoa prestatzeko bakarrik eskatu ahal izango dute finantzaketa, betiere ez badira bi urte baino gehiago pasa diagnostikoa egiten den egunetik eskaera aurkezten den egunera.

– Aquellas entidades que dispongan de un Diagnóstico Participativo de Género que cumpla los requisitos establecidos en el artículo 3.a) podrán solicitar financiación únicamente para la elaboración del Plan de Acción Estratégico pro-equidad de Género, siempre que no hayan transcurrido más de dos años entre la fecha de realización del diagnóstico y la fecha de presentación de la solicitud.

b) Genero Berdintasunaren Aldeko Ekintza Plan Estrategikoa inplementatzea, eta, ondoren, plana ebaluatzea.

b) La implementación del Plan de Acción Estratégico pro-equidad de Género y su evaluación posterior.

– Plana 3.c) artikuluan adierazitako moduan inplementatuta daukaten erakundeek inplementazio hori ebaluatzeko bakarrik eska dezakete finantzaketa, betiere ez bada urtebete pasa planaren egikaritzea bukatzen den egunetik eskaera aurkezten den egunera.

– Aquellas entidades que ya hayan implementado el plan en los términos fijados en el artículo 3.c) podrán solicitar financiación únicamente para la evaluación de su implementación, siempre que no haya trascurrido un año entre la fecha de finalización de la ejecución del plan y la fecha de la presentación de la solicitud.

– Dena den, gehienez ere sei hilabetekoa izango da ekintza-plan estrategikoa inplementatzen hasteko epea plan hori onartzen denetik.

– En todo caso la implementación del Plan de Acción Estratégico debe iniciarse en un plazo no superior a los seis meses desde la aprobación del mismo.

2.– Dekretu honetan aurreikusitako ondorioetarako, definizio hauek hartuko dira kontuan:

2.– A los efectos previstos en el presente Decreto se tendrán en consideración las siguientes definiciones:

a) Generoaren Partaidetza Diagnostikoak erakundearen ikuspegi osoa eskaini behar du generoaren ikuspegitik. Erakunde batean nagusi diren osagai, harreman eta sinesmen guztiak sistematikoki berrikusteko prozesu parte-hartzailea da, eta erakunde horretan gertatzen diren genero-desberdintasunak zer modu zehatz eta espezifikotan gertatzen diren antzematea du helburu. Diagnostiko hori da Genero Berdintasunaren Aldeko Ekintza Plan Estrategikoa definitzeko abiapuntu eta oinarri-lerroa.

a) El Diagnóstico Participativo de Género, que debe ofrecer una visión completa de la organización desde la perspectiva de género, es un proceso participativo de revisión sistemática de todos los componentes, relaciones y creencias preponderantes en una organización y tiene como objeto la detección de los modos particulares y específicos en que se producen las desigualdades de género en ella. Este diagnóstico se convierte en punto de partida y línea de base para la definición del Plan de Acción Estratégico pro-equidad de Género.

b) Diagnostikoan atzemandako genero-desberdintasunak desagerrarazteko, genero-zeharkakotasuna garatzeko eta erakundeen barruan emakumeen ahalduntzea bultzatzeko ikuspuntua, gidalerroak eta ekintzak deskribatzen ditu Genero Berdintasunaren Aldeko Ekintza Plan Estrategikoak.

b) El Plan de Acción Estratégico pro-equidad de Género describe el enfoque, las directrices y las acciones que se impulsarán para eliminar las desigualdades de género detectadas en el diagnóstico, desarrollar la transversalidad de género e impulsar el empoderamiento de las mujeres en el seno de las organizaciones.

c) Genero Berdintasunaren Aldeko Ekintza Plan Estrategikoa inplementatzeko, plan horren barruko neurriak jartzen dira martxan, izan ere neurri horiek erantzuna ematen diete diagnostikoan atzemandako desberdintasunei.

c) La implementación del Plan de Acción Estratégico pro-equidad de Género consiste en la puesta en marcha de las medidas contenidas en el mismo y que dan respuesta a las desigualdades detectadas en el diagnóstico.

d) Genero Berdintasunaren Aldeko Ekintza Plan Estrategikoaren inplementazioaren ebaluazioa jarduera programatua eta sistematikoa da, eta, genero-ikuspegiari jarraikiz eta, ahal dela, metodologia parte-hartzailean oinarrituta, plan estrategikoaren egokitasuna, efikazia, efizientzia, iraunkortasuna eta inpaktua nahiz langileek berdintasunaren aldeko ekintzetan duten parte-hartzea balioesten du, eta ikaskuntzak, ondorioak eta gomendioak ekartzen ditu, gero lankidetza-erakundeen etengabeko hobekuntza ahalbidetzen duten erabakiak hartzeko.

d) La evaluación de la implementación del Plan de Acción Estratégico pro-equidad de Género se define como la actividad programada y sistemática que, con enfoque de género, y sirviéndose preferentemente de una metodología participativa, valora la pertinencia, eficacia, eficiencia, sostenibilidad e impacto del plan estratégico, así como la participación del personal en las acciones pro-equidad, aportando aprendizajes, conclusiones y recomendaciones dirigidas a la toma de decisiones futuras que permita una mejora continua de las entidades de cooperación.

3. artikulua.– Genero-berdintasunaren aldeko antolaketa-aldaketako prozesuen betekizunak.

Artículo 3.– Requisitos de los procesos de cambio organizacional pro-equidad de género.

Baldintza hauek bete beharko dituzte euskal lankidetza-erakundeek aurkezten dituzten genero-berdintasunaren aldeko antolaketa-aldaketetarako proposamenek:

Las propuestas de cambio organizacional pro-equidad de género que presenten las entidades vascas de cooperación deberán cumplir los siguientes requisitos:

a) Generoaren Partaidetza Diagnostikoa.

a) Diagnóstico Participativo de Género.

1.– Erakundeko genero-desberdintasunak atzemateko analisia egin behar du, genero-ikuspegia sartuz eta Tichy-ren esparruan oinarrituta. Diagnostikoak erakundearen dimentsio eta alor zehatz hauek aztertu behar ditu:

1.– Debe realizar un análisis destinado a detectar las desigualdades de género en la organización, incorporando la perspectiva de género y en base al Marco de Tichy. Concretamente, el diagnóstico tiene que examinar las siguientes dimensiones y áreas de la entidad:

– Politikak: erakundearen balioak definitzen eta haren jarduketak kokatzen dituzten agiri gidariak.

– Políticas: documentos rectores que definen los valores de la organización y enmarcan sus actuaciones.

– Berdintasunaren alde aurretik egindako lan-ibilbidea: genero-berdintasunaren alde egindako lanaren eragin handiko faktoreak, ahaleginak, zailtasunak, mehatxuak, indarguneak eta aukerak.

– Trayectoria de trabajo previo pro-equidad: factores influyentes, esfuerzos realizados, dificultades, amenazas, fortalezas y oportunidades del trabajo pro-equidad de género realizado.

– Antolaketa-kultura: botere-tipologia, lanaren eta enpleguaren nozioa, maskulinitate hegemonikoaren eredua eta beste faktore batzuk.

– Cultura organizacional: tipología de poder, noción de trabajo y empleo, modelo de masculinidad hegemónica y otros factores.

– Lanaren barne-prozesuak: zereginen eta erantzukizunen banaketa, prozedurak eta lana planifikatzeko eta koordinatzeko prozesuak.

– Procesos internos de trabajo: división de tareas y responsabilidades, procedimientos, procesos de planificación y coordinación del trabajo.

– Erabakiak hartzea: nola parte hartzen den eta lehentasunak nola ezartzen diren deskribatzen duten sistemak, prozesuak eta jarraibideak.

– Toma de decisiones: sistemas, procesos y pautas que describen cómo se participa y cómo se establecen las prioridades.

– Komunikatzea eta ikastea: erakundearen lanean genero-ikuspegia sustatzeari buruzko informazio-kanalak, komunikaziorako espazioak eta ezagupenak eskuratzeko moduak.

– Comunicación y aprendizaje: canales de información, espacios de comunicación y formas de adquisición de conocimientos relativos a la promoción de la perspectiva de género en el trabajo de la organización.

– Pertsonak kudeatzea: erakundeko giza lantaldea aukeratzea eta kudeatzea, zereginak eta erantzukizunak definitzea, prestakuntza, promozioa eta kontziliazio-neurriak.

– Gestión de las personas: selección y gestión del equipo humano de la organización, definición de funciones y responsabilidades, formación, promoción y medidas de conciliación.

– Jarrerak: berdintasunaren alde egindako antolaketa-aldaketako prozesuaren aurrean erakundeak dituen portaerak edo jarrera-hartzeak, erresistentziak eta planifikatutako jarduketei emandako esanahiak.

– Actitudes: comportamientos o posicionamientos de la organización ante el proceso de cambio organizacional pro-equidad, resistencias, significados otorgados a las actuaciones planificadas.

2.– Diagnostikoa egiteko, partaidetzazko metodologiak erabili beharko dira, eta erakundeko langileen esku-hartzea bermatzen duten neurriak hartu.

2.– Para la realización del diagnóstico deberán utilizarse metodologías participativas y adoptarse medidas que garanticen la intervención del personal de la entidad.

b) Genero Berdintasunaren Aldeko Ekintza Plan Estrategikoa.

b) Plan de Acción Estratégico pro-equidad de Género.

1.– Ekintza-plan estrategikoak neurri zehatzak eta egituratuak ezarri behar ditu erakundean dauden genero-desberdintasunak eraldatzeko, eta ezaugarri hauek izan behar ditu:

1.– El plan de acción estratégico debe establecer medidas concretas y estructuradas de transformación de las desigualdades de género en la entidad y contar con las siguientes características:

– Diagnostikoak adierazitako erakunde-errealitatearekin zuzenean lotuta egon behar du, eta harreman zuzen eta arrazoitua eduki behar du haren emaitzekin.

– Vinculación directa con la realidad organizacional expuesta en el diagnóstico y relación directa y argumentada con sus resultados.

– Atzemandako genero-desberdintasunak gutxitzera bideratuta dauden berdintasunaren aldeko ekintzak zehaztuko ditu, genero-zeharkakotasuna sartuko du, eta emakumeen ahalduntzea bultzatuko du erakundean. Ezarritako ekintzetako batek gutxienez zerikusia izan beharko du antolaketa-kulturaren dimentsioarekin.

– Determinará las acciones pro-equidad orientadas a la disminución de las desigualdades de género detectadas, incorporará la transversalidad de género e impulsará el empoderamiento de las mujeres de la organización. Al menos una de las acciones fijadas deberá estar relacionada con la dimensión de cultura organizacional.

– Planean bildutako ekintzak egikaritzeko epea ezin da izan 24 hilabetetik beherakoa.

– Periodo de ejecución de las acciones contenidas en el plan no inferior a 24 meses.

2.– Egitura hau izango du Genero Berdintasunaren Aldeko Ekintza Plan Estrategikoak:

2.– El Plan de Acción Estratégico pro-equidad de Género dispondrá de la siguiente estructura:

– Erreferentziazko esparru teorikoa, diagnostikoa oinarri hartuta lehentasuna eman zaien arazoen laburpena eta arazo horiek konpontzeko hartutako estrategia.

– Marco teórico de referencia, resumen de los problemas priorizados a partir del diagnóstico y estrategia adoptada para su resolución.

– Helburu espezifikoak.

– Objetivos específicos.

– Espero diren emaitzak.

– Resultados esperados.

– Emaitza horiek lortzeko aurreikusten diren berdintasunaren aldeko ekintzak.

– Acciones pro-equidad previstas para alcanzar los resultados.

– Ezarritako helburu eta emaitzei buruzko prozesu– eta amaiera-adierazleak –kuantitatiboak eta kualitatiboak–.

– Indicadores -tanto cuantitativos como cualitativos- de proceso y finales sobre los objetivos y resultados establecidos.

– Egikaritzeko kronograma.

– Cronograma de ejecución.

– Ekintza bakoitza gauzatzeko behar diren giza baliabideak eta baliabide materialak.

– Recursos humanos y materiales necesarios para la realización de cada una de las acciones.

– Zein diren aurreikusitako ekintzak gauzatzeko ardura izango duten pertsonak eta arloak.

– Indicación de las personas y áreas responsables de llevar a cabo las acciones previstas.

– Kalkulatutako aurrekontua.

– Presupuesto estimado.

– Planaren beraren jarraipena eta ebaluazioa egiteko sistema.

– Sistema de seguimiento y evaluación del propio plan.

c) Genero Berdintasunaren Aldeko Ekintza Plan Estrategikoaren inplementazioa.

c) Implementación del Plan de Acción Estratégico pro-equidad de Género.

1.– Genero Berdintasunaren aldeko Ekintza Plan Estrategikoa inplementatzeko, plan bat eduki behar da prestatuta, eta, hala badagokio, aurretik diagnostiko bat egin behar da. Bai planak eta bai diagnostikoak aurreko a) eta b) letretan aurreikusten diren baldintzak bete behar dituzte.

1.– La implementación del Plan de Acción pro-equidad de Género requiere de la disposición de un plan elaborado y, en su caso, de un diagnóstico previo, que cumplan los requisitos previstos en los apartados a) y b) precedentes.

2.– Finantzaketa zer ekintzatarako eskatzen den zehaztu behar du planak. Ekintzak honako hauek izan daitezke: esperientzien trukea, argitalpenak, sistematizazioak eta prestakuntzak. Prestakuntzen kasuan, erakundeak dituen gabezietan edo beharrizanetan eta berdintasunaren aldeko erakunde-prozesuei lotutako alderdietan oinarritu behar dira prestakuntzak, eta ez da kontuan hartuko prestakuntza generikorik edo lankidetza-ekimenetan genero-ikuspegia txertatzeko prestakuntzarik.

2.– Debe determinar las acciones para las que se solicita financiación, que podrán ser intercambios de experiencias, publicaciones, sistematizaciones y formaciones. En el caso de las formaciones, éstas deben centrarse en las carencias o necesidades de la entidad y en aspectos vinculados a los procesos organizacionales pro-equidad y quedan excluidas las formaciones genéricas o de inserción de la perspectiva de género en las iniciativas de cooperación.

d) Genero Berdintasunaren aldeko Ekintza Plan Estrategikoaren inplementazioa ebaluatzea.

d) Evaluación de la implementación del Plan de Acción Estratégico pro-equidad de Género.

1.– Ebaluazioak Genero Berdintasunaren Aldeko Ekintza Plan Estrategikoaren diseinua, martxan jartzea eta emaitzak ebaluatu eta balioetsi behar ditu, eta, horrez gain, gomendioak ere eman behar ditu gai horiei buruz.

1.– La evaluación debe analizar, valorar y dar recomendaciones sobre el diseño, la puesta en práctica y los resultados del Plan de Acción Estratégico Pro-equidad de Género.

2.– Gainera, genero-desberdintasunak desagerrarazteko eta genero-zeharkakotasunerako eta emakumeen ahalduntzea bultzatzeko ekintzen emaitzak eta eragina deskribatuko ditu.

2.– Asimismo describirá los resultados y el impacto de las acciones dirigidas a la eliminación de las desigualdades de género, la transversalidad de género y al impulso del empoderamiento de las mujeres.

4. artikulua.– Egikaritzeko epeak.

Artículo 4.– Plazos de ejecución.

1.– Generoaren Partaidetza Diagnostikoa eta Berdintasunaren Aldeko Ekintza Plan Estrategikoa egiteko epea ez da 24 hilabetetik gorakoa izango, ezta 6 hilabetetik beherakoa ere. Plana egiteko bakarrik eskatzen bada finantzaketa, epea ez da 9 hilabetetik gorakoa izango, ezta 6 hilabetetik beherakoa ere.

1.– El plazo para la realización del Diagnóstico Participativo de Género y la elaboración del Plan de Acción Estratégico Pro-equidad de Género no podrá ser superior a 24 meses ni inferior a 6 meses. En el caso de que la solicitud de financiación sea exclusivamente para la elaboración del Plan, el plazo no podrá ser superior a 9 meses ni inferior a 6 meses.

2.– Genero Berdintasunaren Aldeko Ekintza Plan Estrategikoa inplementatzea, eta, ondoren, plana ebaluatzea:

2.– Para la Implementación del Plan de Acción Estratégico pro-equidad de género y su evaluación:

a) Planaren egikaritzea osorik estaltzen badu diru-laguntzak, epea ez da 36 hilabetetik gorakoa izango, ez eta 27 hilabetetik beherakoa ere.

a) En el supuesto de que la subvención cubra la totalidad de la ejecución del Plan, este plazo no podrá ser superior a 36 meses ni inferior a 27 meses.

b) Planaren egikaritzea zati batean estaltzen badu diru-laguntzak, epea ez da 18 hilabetetik beherakoa izango.

b) En el caso de que la subvención cubra parte de la ejecución del Plan, este plazo no podrá ser inferior a 18 meses.

c) Ebaluaziorako bakarrik eskatzen bada finantzaketa, epea ez da 6 hilabetetik gorakoa izango.

c) En el caso de que la financiación solicitada sea exclusivamente para la evaluación, el plazo no podrá ser superior a 6 meses.

3.– Hala ere, Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziak, erakunde onuradunaren eskariz, epe horiek luzatzeko aukera izango du prozesuaren garapenean gorabeherarik egonez gero. Luzapen hori 6 hilabetekoa izango da gehienez ere, eta Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziako zuzendariak ebazpen arrazoitua eman beharko du aldez aurretik.

3.– No obstante, la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo, a solicitud de la entidad beneficiaria, podrá ampliar los plazos mencionados hasta un máximo de 6 meses, en razón de circunstancias sobrevenidas relacionadas con el desarrollo del proceso, previa resolución motivada del Director o Directora de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo.

5. artikulua.– Baliabide ekonomikoak.

Artículo 5.– Recursos económicos.

1.– Dekretu honetan arautzen diren laguntzen deialdietarako esleitzen diren funtsen zenbatekoek bat etorri beharko dute une bakoitzean indarrean dagoen garapenerako lankidetzaren gida-planak aurreikusten dituen zenbatekoekin.

1.– El importe de los fondos que se asignen a las convocatorias de ayudas que se regulan en el presente Decreto deberá respetar las previsiones que al respecto se determinen en el Plan Director de Cooperación para el Desarrollo que esté en vigor en cada momento.

2.– Dagokion deialdi-ebazpenean zehaztuko da genero-berdintasunaren aldeko antolaketa-aldaketako prozesuen fase diruz lagungarri bakoitzerako zehaztutako zenbatekoa.

2.– La cuantía determinada para cada una de las fases subvencionables de los procesos de cambio organizacional pro-equidad de género se especificará en la correspondiente resolución de convocatoria.

3.– Prozesuaren barruan diruz lagundu daitekeen beste faseren bati esleitu ahal izango zaio behar adina eskabidek gutxieneko puntuazioa ez lortzeagatik, eskatutako baldintzak ez betetzeagatik edo erabilgarri dagoen aurrekontu-zuzkidurarako eskabide-kopuru nahikorik ez jasotzeagatik prozesuko faseren bati esleitu ezin zaion zenbatekoa.

3.– El importe que no pueda ser asignado a alguna de las fases del proceso por no alcanzar el número suficiente de éstas la puntuación mínima exigida, por no reunir los requisitos exigidos, o por no haberse recibido suficientes solicitudes para la dotación presupuestaria disponible, podrá destinarse a otra de las fases subvencionables del proceso.

4.– Aurreko zenbakian adierazitako esleipena egin ondoren esleitu gabeko zenbatekorik geratzen bada eskaera-kopuru nahikorik jaso ez delako, zenbateko hori Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziak aurrekontu-ekitaldirako duen beste laguntza-programa baterako erabili ahal izango da.

4.– Si tras producirse la asignación mencionada en el apartado anterior quedase algún importe sin asignar por no haberse recibido suficientes solicitudes, éste podrá destinarse a otros programas de ayudas del mismo ejercicio presupuestario de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo.

6. artikulua.– Diru-laguntzen zenbatekoa.

Artículo 6.– Cuantía de las ayudas.

Diru-laguntzaren gehieneko zenbateko hau emango zaio erakunde eskatzaile bakoitzari genero-berdintasunaren aldeko antolaketa-aldaketako prozesuen fase bakoitzerako:

La cuantía máxima a subvencionar por entidad solicitante, para cada una de las fases de los procesos de cambio organizacional pro-equidad de género, es la siguiente:

1) Generoaren Partaidetza Diagnostikoa egiteko eta Genero Berdintasunaren Aldeko Ekintza Plan Estrategikoa prestatzeko, 42.000 euro arte.

1) Para la realización del Diagnostico Participativo de Género y la elaboración del Plan de Acción Estratégico pro-equidad de Género, hasta 42.000 euros.

2) Genero Berdintasunaren Aldeko Ekintza Plan Estrategikoa prestatzeko, 16.000 euro arte.

2) Para la elaboración del Plan de Acción Estratégico pro-equidad de Género, hasta 16.000 euros.

3) Genero Berdintasunaren Aldeko Ekintza Plan Estrategikoaren inplementatu, eta, ondoren, plana ebaluatzeko, 40.000 euro arte.

3) Para la implementación y evaluación del Plan de Acción Estratégico pro-equidad de Género, hasta 40.000 euros.

4) Genero Berdintasunaren aldeko Ekintza Plan Estrategikoaren inplementazioa ebaluatzeko, 7.000 euro arte.

4) Para la evaluación de la implementación del Plan de Acción Estratégico pro-equidad de Género, hasta 7.000 euros.

II. KAPITULUA
CAPÍTULO II
ERAKUNDE ONURADUNAK
ENTIDADES BENEFICIARIAS

7. artikulua.– Diru-laguntza eskuratzea.

Artículo 7.– Acceso a la subvención.

1.– Laguntzak eskuratzeko, baldintza hauek bete beharko dituzte erakunde eskatzaileek:

1.– Para tener acceso a las ayudas las entidades solicitantes deberán cumplir los siguientes requisitos:

a) Euskal Autonomia Erkidegoko Garapenerako Lankidetzako Eragileen Erregistroan formalki izena emanda egotea.

a) Estar inscritas formalmente en el Registro de Agentes de Cooperación para el Desarrollo de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

b) Kontratatutako hiru pertsonako plantilla gutxienez izatea erakundeak.

b) Contar, al menos, con una plantilla de tres personas contratadas en la entidad.

c) Erakundeko pertsona bat izendatzea antolaketa-aldaketaren prozesuko erreferentetzat.

c) Designar a una persona de la entidad como referente del proceso de cambio organizacional.

d) Generoaren arloko barne-talde bat eratzea erakundeko pertsonekin, berdintasunaren aldeko aldaketa-prozesua dinamiza dezan. Erakundearen arlo desberdinak ordezkatu behar ditu talde horrek, eta nahitaezkoa izango da erakundeko batzorde edo patronatuko pertsona batek gutxienez parte hartzea bertan.

d) Conformar un grupo interno de género, compuesto por personas de la organización, que impulse y dinamice el proceso de cambio pro-equidad. El grupo tiene que ser representativo de las distintas áreas de la organización, siendo obligatoria la participación de al menos una persona de la Junta o Patronato en el mismo.

e) Pertsona erreferentea, generoaren arloko barne-taldea eta prozesuan parte hartzen duten erakundeko langileak haien eginkizunetatik liberatzeko sistema espezifiko eta zehatz bat ezartzea.

e) Establecer un sistema específico y concreto de liberación de funciones para la persona referente, el grupo interno de género y el personal de la organización participante en el proceso

f) Prozesuaren eraginak erakundearen barruan sozializatzea, eta ematen diren urratsak, barrukoak nahiz erakundearen ingurukoak, jakitera ematea.

f) Socializar en el seno de la entidad las implicaciones del proceso y dar a conocer los pasos que se van dando, tanto a nivel interno como en el entorno de la organización.

g) Pertsona erreferenteak eta generoaren arloko barne-taldeak prozesu osoan jarraituko dutela bermatzea.

g) Garantizar la permanencia a lo largo de todo el proceso tanto de la persona referente como del grupo interno de género.

h) Ezin izango dute laguntzarik eskuratu Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13. artikuluaren 2. eta 3. zenbakietan aurreikusten diren egoeraren baten eraginpean dauden erakundeek.

h) No podrán ser beneficiarias de estas ayudas las entidades en las que concurra alguna de las circunstancias previstas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

2.– Modu honetara egiaztatu behar dira 1. zenbakian aurreikusten diren betekizunak:

2.– Los requisitos previstos en el apartado 1 se acreditarán de la siguiente manera:

a) Laguntza kudeatzen duen organoak ofizioz egiaztatuko du a) letran aurreikusitako eskakizuna, laguntza eskatzen duen erakundearen ordezkariak aurretik horretarako berariazko adostasuna emanda. Adostasun hori egon ezean, edo organo kudeatzaileak ezin badu ofizioz egiaztatu, adostasuna egiaztatzen duten agiriak eskatu ahal izango zaizkio pertsona horri.

a) La acreditación del requisito previsto en el apartado a) será verificado de oficio por el órgano gestor de las ayudas previo el consentimiento expreso de la persona representante de la entidad solicitante. En caso de no constar este consentimiento, o si no puede ser verificado de oficio por el órgano gestor, se podrá requerir a la persona la documentación necesaria que acredite el mismo.

b) Lan-kontratuen kopia digitalizatua aurkeztuz egiaztatuko da b) letran aurreikusitako betekizuna.

b) La acreditación del requisito previsto en el apartado b) se realizará presentando copia digitalizada de los contratos laborales

c) Eskaera-eredu normalizatuan zehaztu beharko dira c), d), e), f) eta g) letretan aurreikusten diren betekizunak.

c) Los requisitos previstos en los apartados c), d), e), f) y g) deberán determinarse en el modelo normalizado de solicitud.

d) Laguntzak kudeatzen dituen organoak automatikoki egiaztatuko du ea betetzen diren dagokion foru-ogasunarekiko zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekiko ordainketa-betebeharrak (Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13.2.e) artikuluan ezartzen dira betebehar horiek). Edonola ere, erakunde eskatzailearen ordezkariak berariaz uko egin ahal izango dio adostasun inplizitu horri laguntza-eskabidean, eta, kasu horretan, dagokion ziurtagiria aurkeztu beharko du.

d) El órgano gestor de las ayudas verificará automáticamente el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la correspondiente Hacienda Foral y las obligaciones de pago con la Seguridad Social, establecidas en el artículo 13.2.e) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. No obstante, la persona representante de la entidad solicitante podrá denegar expresamente este consentimiento implícito en la solicitud de ayuda, en cuyo caso deberá aportar la correspondiente certificación.

e) Aurreko 1.h) letran adierazitako gainerako egoerak betetzen direla egiaztatzeko, Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13. artikuluaren 2. eta 3. zenbakietan aurreikusitako debekurik ez daukala adierazten duen erantzukizunpeko adierazpena aurkeztu beharko du erakunde eskatzaileak, laguntza-eskaera egiteko unean.

e) Para acreditar el cumplimiento del resto de las circunstancias referidas en el apartado 1.h) precedente, la entidad solicitante deberá presentar, en el momento de formular la solicitud de la ayuda, una declaración responsable de no estar incursa en ninguna de las prohibiciones previstas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

III. KAPITULUA
CAPITULO III
GASTU DIRUZ LAGUNGARRIAK
GASTOS SUBVENCIONABLES

8. artikulua.– Gastu diruz lagungarriak.

Artículo 8.– Gastos subvencionables.

1.– Generoaren Partaidetza Diagnostikoa egiteko eta Genero Berdintasunaren Aldeko Ekintza Plan Estrategikoa prestatzeko finantzaketa eskatuz gero, gastu hauek jaso dezakete diru-laguntza:

1.– En el caso de que solicite financiación para la realización del Diagnóstico Participativo de Género y para la elaboración del Plan de Acción Estratégico pro-equidad de Género, los gastos subvencionables son los siguientes:

a) Diagnostikoa bideratzeko zerbitzuak: erakunde eskatzailetik kanpoko pertsona fisiko edo juridiko bat edo batzuk kontratatzeak dakartzan gastuak.

a) Servicios de facilitación para el diagnóstico: los gastos de contratación de una o varias personas físicas o jurídicas, externas a la entidad solicitante.

b) Plana bideratzeko zerbitzuak: erakunde eskatzailetik kanpoko pertsona fisiko edo juridiko bat edo batzuk kontratatzeak dakartzan gastuak.

b) Servicios de facilitación para el plan: los gastos de contratación de una o varias personas físicas o jurídicas, externas a la entidad solicitante.

c) Antolaketa-aldaketaren prozesuko pertsona erreferentearen kostu laboralak: erakundeko pertsona erreferentearen soldata eta gizarte-gastuak. Dedikazioaren % 50ekoa izango da finantzatutako prozesuari egozteko gehieneko portzentajea.

c) Costes laborales de la persona referente del proceso de cambio organizacional: el salario y los gastos sociales de la persona referente de la entidad. El porcentaje máximo imputable será el 50% de la dedicación al proceso financiado.

d) Zeharkako kostuak: berdintasunaren aldeko antolaketa-aldaketaren prozesua kudeatzeko eta haren jarraipena egiteko, erakunde onuradunak izaten dituen gastuak. Diru-laguntzaren kostu zuzenen zenbateko osoaren % 10ekoa izango da egozteko gehieneko portzentajea.

d) Costes indirectos: los gastos en los que incurre la entidad beneficiaria relacionados con la gestión y seguimiento de los procesos de cambio organizacional pro-equidad. El porcentaje máximo imputable será el 10% del importe total de los costes directos de la subvención.

2.– Plana prestatzeko bakarrik eskatuz gero finantzaketa, ez dira kontuan hartuko diagnostikoa bideratzeko zerbitzuaren gastuak.

2.– En el supuesto de que sólo se solicite financiación con el fin de elaborar el plan no se contemplarán los gastos del servicio de facilitación del diagnóstico.

3.– Genero Berdintasunaren Aldeko Ekintza Plan Estrategikoa inplementatzeko eta gero plana ebaluatzeko eskatuz gero finantzaketa, gastu hauek jaso ahal izango dute diru-laguntza:

3.– En el caso de que se solicite financiación para la implementación del Plan de Acción Estratégico pro-equidad de Género y su posterior evaluación los gastos subvencionables son los siguientes:

a) Prestakuntza: unean uneko prestakuntzak eragiten dituen gastuak, 3. artikuluan ezarritako baldintzetan.

a) Formación: gastos derivados de formaciones puntuales en los términos establecidos en el artículo 3.

b) Esperientziak trukatzeko bidaiak eta egonaldiak: EAEko pertsonen bidaiak, ostatua eta mantenuak eragindako gastuak, baita EAEra gonbidatu beharreko beste pertsonenak ere, berdintasunaren aldeko erakunde-prozesuen trukeko esperientzietan parte hartzeko.

b) Viajes y estancias para el intercambio de experiencias: los gastos derivados de la realización de viajes, alojamiento y manutención de personas de la CAE, así como de otras personas que sea necesario invitar a la CAE, para participar en experiencias de intercambio de procesos organizacionales pro-equidad.

c) Argitalpenak eta sistematizazioak: kontzeptu horiekin zerikusia duten zerbitzuak eta langileak kontratatzea. Sortutako materialaren kasuan, Eusko Jaurlaritzaren sostengua jasotzen duela agerrarazi beharko du erakunde onuradunak, haren irudi korporatiboa eta «Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentzia» azpititulua ikusteko moduan jarriz, betiere dagozkien jarraibide teknikoei jarraituz.

c) Publicaciones y sistematizaciones: la contratación de servicios y personal relacionados con estos conceptos. En el caso del material generado, la entidad beneficiaria deberá hacer constar el apoyo del Gobierno Vasco, con inclusión visible de la imagen corporativa de éste y el subtítulo de «Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo», siempre en base a las indicaciones técnicas oportunas.

d) Antolaketa-aldaketaren prozesuko pertsona erreferentearen kostu laboralak: erakundeko pertsona erreferentearen soldata eta gizarte-gastuak. Dedikazioaren % 50ekoa izango da finantzatutako prozesuari egozteko gehieneko portzentajea.

d) Costes laborales de la persona referente del proceso de cambio organizacional: el salario y los gastos sociales de la persona referente de la entidad. El porcentaje máximo imputable será el 50% de la dedicación al proceso financiado.

e) Kanpo-ebaluazioko zerbitzua: erakunde eskatzailetik kanpoko pertsona fisiko edo juridiko bat edo batzuk kontratatzeak dakartzan gastuak.

e) Servicio de evaluación externa: los gastos de contratación de una o varias personas físicas o jurídicas, externas a la entidad solicitante.

f) Zeharkako kostuak: berdintasunaren aldeko antolaketa-aldaketaren prozesua kudeatzeko eta haren jarraipena egiteko, erakunde onuradunak izaten dituen gastuak. Diru-laguntzaren kostu zuzenen zenbateko osoaren % 10ekoa izango da egozteko gehieneko portzentajea.

f) Costes indirectos: los gastos en los que incurre la entidad beneficiaria relacionados con la gestión y seguimiento de los procesos de cambio organizacional pro-equidad. El porcentaje máximo imputable será el 10% del importe total de los costes directos de la subvención.

4.– Planaren inplementazioa ebaluatzeko soilik eskatuz gero finantzaketa, kanpo-ebaluazioko zerbitzuaren gastuak eta zeharkako kostuak bakarrik hartuko dira kontuan.

4.– En el supuesto de que se solicite financiación sólo para evaluar la implementación del plan únicamente podrán imputarse los gastos relativos al servicio de evaluación externa y los costes indirectos.

5.– Gastuak justifikatzea: kostuak faktura bidez justifikatuko dira. Salbuespena egingo da lan-kostuekin, horiek dagozkion nominak aurkeztuz justifikatuko baitira.

5.– Justificación de gastos: los costes se justificarán mediante factura, salvo en el caso de los costes laborales, que serán justificados mediante la presentación de las nóminas correspondientes.

9. artikulua.– Azpikontratazioa.

Artículo 9.– Subcontratación.

1.– Erakunde onuradunak hirugarrenekin itundu ahal izango du diruz lagundutako jarduera egikaritzea, betiere diruz lagundutako jardueraren zenbatekoaren % 50 gehienez, azpikontratu guztien prezioak gehituta.

1.– La entidad beneficiaria podrá concertar con terceros la ejecución de la actividad subvencionada hasta un límite máximo del 50% del importe de la actividad subvencionada, sumando los precios de todos los subcontratos.

2.– Dena den, Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 29. artikuluan ezarritako mugak eta betebeharrak aplikatuko zaizkie erakunde onuradunari eta kontratistari.

2.– En todo caso, será de aplicación a la entidad beneficiaria y a la contratista los límites y obligaciones establecidos en el artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

IV. KAPITULUA
CAPÍTULO IV
LAGUNTZAK EMATEKO PROZEDURA
PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE LAS AYUDAS

10. artikulua.– Laguntzak emateko prozedura.

Artículo 10.– Procedimiento de concesión de las ayudas.

Laguntzak lehiaketa-prozeduraren bidez esleituko dira, dekretu honetan zehaztutako hautaketa-prozesuarekin eta balioespen-irizpideekin bat etorriz. Ezarritako eskakizun guztiak betetzen dituzten eskabideak bakarrik onartuko dira, eta, horien artetik, 100 puntutik 50eko puntuazioa gainditzen dutenak, dagokion deialdiaren ebazpenean ezarritako aurrekontu-zuzkiduraren mugara iritsi arte, gehienez ere. Aurrekontu-zuzkidura izango lukeen azken eskabidean eskatutako zenbatekoa ekarpen horren arabera dagoen soberakina baino txikiagoa bada, eskabidearen zati bat onartu ahal izango da.

Las ayudas se adjudicarán mediante el procedimiento de concurso, de conformidad con el proceso de selección y los criterios de valoración determinados en el presente Decreto. En todo caso sólo serán seleccionadas aquellas solicitudes que, reuniendo todos los requisitos establecidos, superen los 50 puntos –sobre 100–, hasta cubrir, como máximo, el límite de la dotación presupuestaria establecida en la resolución de la convocatoria correspondiente. Si la cantidad solicitada en la última solicitud para la que existiera dotación presupuestaria es inferior al remanente existente según dicha dotación, se podrá proceder a efectuar una aprobación parcial de la solicitud.

11. artikulua.– Izapidetze elektronikoa.

Artículo 11.– Tramitación electrónica.

1.– Bitarteko elektronikoak baliatuz soilik izapidetuko da prozedura. Beraz, erakunde eskatzaile interesdunek telematikoki egin beharko dituzte eskaerak, kontsultak eta izapide guztiak.

1.– La tramitación del procedimiento se llevará a cabo exclusivamente utilizando medios electrónicos, de manera que las entidades solicitantes interesadas habrán de solicitar, consultar y realizar todos los trámites vía telemática.

2.– Bitarteko elektronikoak erabiltzeko prozedura eta jarraibideei dagokienez, dagokion deialdiaren ebazpenean ezarritakoaren arabera jokatuko da.

2.– En cuanto al procedimiento e instrucciones para la utilización de medios electrónicos, se procederá conforme a lo establecido en la resolución de la convocatoria correspondiente.

12. artikulua.– Deialdia.

Articulo 12.– Convocatoria.

1.– Laguntzen deialdia aldian-aldian egingo da, Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziaren zuzendariaren ebazpen baten bidez.

1.– Las ayudas se convocarán con carácter periódico mediante Resolución del Director o Directora de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo.

2.– Deialdiaren ebazpenean alderdi hauek azaldu beharko dira: deialdiaren helburua, laguntzen zenbatekoa, fase diruz lagungarri bakoitzaren gehieneko zenbatekoa, Hautaketa Batzordeko kideen izenak eta eskabideak aurkezteko modua eta epea.

2.– En la Resolución de la convocatoria habrá de constar el objeto de la convocatoria, la dotación de las ayudas, el importe máximo de cada una de las fases subvencionables, la designación de las personas integrantes de la Comisión de Selección, así como el modo y plazo de presentación de solicitudes.

3.– Deialdiaren ebazpena Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da, eta, zabalkunde orokorra izan dezan, baita www.elankidetza.euskadi.net eta www.euskadi.net web-orrietan ere.

3.– La Resolución de convocatoria se publicará en el Boletín Oficial del País Vasco y, para el general conocimiento, en www.elankidetza.euskadi.net y en www.euskadi.net

13. artikulua.– Aurkeztutako eskabideetan egindako akatsak zuzentzea.

Artículo 13.– Subsanación de defectos en las solicitudes.

Diru-laguntza eskabideak guztiz beteta ez badaude, edo 7. artikuluan adierazitako agiriak aurkezten ez badira, 10 eguneko epean okerra konpon dezan edo aurkeztu beharreko agiriak aurkez ditzan eskatuko dio Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziak erakunde interesdunari; eta adieraziko zaio, hala egiten ez badu, eskaerari uko egin diola ulertuko dela, eta horrek Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 21. eta 68. artikuluetan aurreikusitako ondorioak izango dituela.

Si las solicitudes de subvención no vinieran cumplimentadas en todos sus términos o no fueran acompañadas de toda la documentación señalada en el artículo 7, la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo requerirá a la entidad interesada para que, en un plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en los artículos 21 y 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

14. artikulua.– Laguntzak kudeatzeko organoa.

Artículo 14.– Órgano de gestión de las ayudas.

Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziako Koordinazio Teknikoko Zerbitzuaren eginkizuna izango da laguntzen azterketa teknikoa egitea eta kudeaketa-zereginak betetzea.

Corresponderá al Servicio de Coordinación Técnica de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo la realización del análisis técnico y las tareas de gestión de las ayudas.

15. artikulua.– Hautaketa Batzordea.

Artículo 15.– Comisión de Selección.

1.– Merezimenduen balioespena Hautaketa Batzordeak egingo du, 16. artikuluan ezarritako irizpideen arabera. Kide hauek izango ditu batzordeak:

1.– La valoración de las solicitudes, de conformidad con los criterios establecidos en el artículo 16, será realizada por una Comisión de Selección que estará integrada por las siguientes personas:

a) Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziako Koordinazio Teknikoko arduraduna; batzordeko lehendakaria izango da.

a) La persona Responsable de Coordinación Técnica de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo, a quien corresponderá la presidencia.

b) Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziako goi-mailako bi teknikari; bietako batek egingo ditu batzordeko idazkari-lanak.

b) Dos personas Técnicas Superiores de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo, una de las cuales desempeñará funciones de secretaría de la Comisión.

2.– Deialdiaren ebazpenean ordezkapenak aurreikusi ahal izango dira, karguak hutsik badaude, titularrak bertaratzen ez badira, gaixo badaude edo legezko beste kausaren bat gertatzen bada ordezkoak izateko.

2.– La resolución de convocatoria podrá prever sustituciones para los casos de vacante, ausencia, enfermedad u otra causa legal.

3.– Hautaketa Batzordeak, behar izanez gero, teknikari espezialisten laguntza izan dezake. Teknikari horiek batzordean hitz egiteko eskubidea izango dute, baina botoa emateko eskubiderik ez.

3.– La Comisión de Selección podrá contar, en su caso, con el asesoramiento de personas técnicas especialistas, los cuales participarán en ella, con voz pero sin voto.

4.– Batzordeak edozein erabaki hartzeko, batzordekideen gehiengoaren aldeko botoa beharko da. Berdinketa gertatuz gero, batzordeko lehendakariak kalitateko botoa izango du.

4.– Cualquier acuerdo que adopte la comisión requerirá el voto favorable de la mayoría de sus personas miembros. En caso de empate, la persona que desempeñe la presidencia tendrá voto de calidad.

16. artikulua.– Balorazio-irizpideak.

Artículo 16.– Criterios de valoración.

1.– Generoaren Partaidetza Diagnostikoa egiteko eta Genero Berdintasunaren Aldeko Ekintza Plan Estrategikoa prestatzeko, hauek izango dira irizpideak:

1.– Para la realización del Diagnóstico Participativo de Género y la elaboración del Plan de Acción Estratégico pro-equidad de Género los criterios serán los siguientes:

a) Aurkeztutako proposamenaren kalitatea (60 puntu arte). Hau aztertuta: prozesuan erakundeko langileen parte-hartzea ziurtatuko duten neurrien multzoa (30 puntu, gehienez); proposatutako genero-egituren egokitasuna (25 puntu, gehienez), eta aurreikusitako lan-plana (5 puntu, gehienez).

a) La calidad de la propuesta presentada (hasta 60 puntos). Analizando: el conjunto de medidas que asegurarán la participación del personal de la entidad en el proceso (máximo 30 puntos); la idoneidad de las estructuras de género propuestas (máximo 25 puntos) y el plan de trabajo previsto (máximo 5 puntos).

b) Kanpo-dinamizazioa egiten duen pertsonaren edo pertsonen egokitasuna (40 puntu arte). Hau aztertuta: berdintasunaren, garapen-lankidetzaren eta parte-hartzeko metodologien alorreko prestakuntza (15 puntu, gehienez); gizarte-erakundeetako lan-esperientzia, berdintasun-diagnostikoak eta -planak lantzen eta antzeko prozesuen kudeaketan (15 puntu, gehienez); Emakunderen homologazioa duten enpresei eta erakundeei emakumeen eta gizonen berdintasunerako laguntza teknikoa emateko aholkularitza-erakunde gisa (10 puntu, gehienez).

b) La idoneidad de la persona o personas que realizan la dinamización externa (hasta 40 puntos). Analizando: la formación en el ámbito de la igualdad, cooperación para el desarrollo y metodologías participativas (máximo 15 puntos); la experiencia de trabajo en organizaciones sociales, en elaboración de diagnósticos y planes de igualdad y en la gestión de procesos similares (máximo 15 puntos); si cuentan con la homologación de Emakunde como entidades consultoras para la prestación de asistencia técnica en materia de igualdad de mujeres y hombres a empresas y entidades (máximo 10 puntos).

2.– Irizpideak berak izango dira 3. artikuluan ezarritako baldintzak betetzen dituen generoaren partaidetza-diagnostiko bat egina duten erakundeentzat.

2.– Estos criterios serán los mismos en el caso de las entidades que ya dispongan de un Diagnóstico Participativo de Género que cumpla los requisitos establecidos en el artículo 3.

3.– Genero Berdintasunaren Aldeko Ekintza Plan Estrategikoa inplementatzeko, eta, ondoren, plana ebaluatzeko, hauek izango dira irizpideak:

3.– Para la implementación del Plan de Acción Estratégico pro-equidad de Género y su evaluación posterior los criterios serán los siguientes:

a) Aurkeztutako proposamenaren kalitatea (70 puntu arte). Hau aztertuta: kanpo-laguntza eskatzen duten ekintzen justifikazioa eta deskripzioa kanpo-laguntza (15 puntu, gehienez); ekintza horien bideragarritasun teknikoa eta ekonomikoa, baliabideei, metodologiari, egutegiari eta aurrekontuari dagokienez (40 puntu, gehienez) eta ebaluazioaren deskripzio orokorra (15 puntu, gehienez).

a) La calidad de la propuesta presentada (hasta 70 puntos). Analizando: la justificación y descripción de las acciones para las que se solicita acompañamiento externo (máximo 15 puntos); la viabilidad técnica y económica de dichas acciones, en cuanto a recursos, metodología calendario y presupuesto (máximo 40 puntos) y la descripción general de la evaluación (máximo 15 puntos)

b) Kanpo-laguntza egiten duen pertsonaren edo pertsonen egokitasuna (30 puntu arte). Hau aztertuta: berdintasunaren, garapen-lankidetzaren, parte-hartzeko metodologien eta genero ikuspegiarekin egindako ebaluazioaren alorreko prestakuntza (12 puntu, gehienez); gizarte-erakundeetako lan-esperientzia, berdintasun-diagnostikoak eta -planak lantzen eta antzeko prozesuen kudeaketan eta genero ikuspegiarekin egindako ebaluazioetan (12 puntu, gehienez); Emakunderen homologazioa duten enpresei eta erakundeei emakumeen eta gizonen berdintasunerako laguntza teknikoa emateko aholkularitza-erakunde gisa (6 puntu, gehienez).

b) La idoneidad de la persona o personas que realizan el acompañamiento externo (hasta 30 puntos). Analizando: la formación en el ámbito de la igualdad, cooperación para el desarrollo, metodologías participativas y evaluación con perspectiva de género (máximo 12 puntos); la experiencia de trabajo en organizaciones sociales, en elaboración de diagnósticos y planes de igualdad, en la gestión de procesos similares y en evaluaciones con perspectiva de género (máximo 12 puntos); si cuentan con la homologación de Emakunde como entidades consultoras para la prestación de asistencia técnica en materia de igualdad de mujeres y hombres a empresas y entidades (máximo 6 puntos).

4.– Plana jada egikaritu duten eta finantzaketa egikaritze hori ebaluatzeko bakarrik eskatzen duten erakundeen kasuan, hauek izango dira irizpideak:

4.– En el caso de las entidades que ya hayan ejecutado el plan y soliciten financiación exclusivamente para la evaluación de su ejecución los criterios serán los siguientes:

a) Ebaluazio-proposamenaren kalitatea (60 puntu arte). Hau aztertuta: metodologia parte-hartzaileak erabiltzea ebaluazioa egiteko (20 puntu, gehienez), eta aurkeztutako erreferentzia-baldintzak deskribatzea (40 puntu, gehienez).

a) La calidad de la propuesta de evaluación (hasta 60 puntos). Analizando: la utilización de metodologías participativas para realizarla (máximo 20 puntos) y la descripción de los términos de referencia presentados (máximo 40 puntos).

b) Ebaluatzailearen edo ebaluatzaileen egokitasuna (40 puntu arte) Hau aztertuta: berdintasunaren, garapen-lankidetzaren, parte-hartzeko metodologien eta genero ikuspegiarekin egindako ebaluazioaren alorreko prestakuntza (16 puntu, gehienez); gizarte-erakundeetako lan-esperientzia, berdintasun-diagnostikoak eta -planak lantzen eta antzeko prozesuen kudeaketan eta genero ikuspegiarekin egindako ebaluazioetan (16 puntu, gehienez); Emakunderen homologazioa duten enpresei eta erakundeei emakumeen eta gizonen berdintasunerako laguntza teknikoa emateko aholkularitza-erakunde gisa (8 puntu, gehienez).

b) La idoneidad de la persona o personas evaluadoras (hasta 40 puntos). Analizando: la formación en el ámbito de la igualdad, cooperación para el desarrollo, metodologías participativas y evaluación con perspectiva de género (máximo 16 puntos); la experiencia de trabajo en organizaciones sociales, en elaboración de diagnósticos y planes de igualdad, en la gestión de procesos similares y en evaluaciones con perspectiva de género (máximo 16 puntos); si cuentan con la homologación de Emakunde como entidades consultoras para la prestación de asistencia técnica en materia de igualdad de mujeres y hombres a empresas y entidades (máximo 8 puntos).

5.– Balioespenean 50 puntutik gora lortzen duten eskabideak puntuazio handienetik txikienera ordenatuko dira, eta baremazio horren emaitza Garapenerako Euskal Agentziako zuzendariari helaraziko zaio.

5.– Aquellas solicitudes que, tras su valoración, superen los 50 puntos serán ordenadas de mayor a menor, según la puntuación obtenida, y el resultado de esta baremación será trasladada al Director o Directora de la Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo.

17. artikulua.– Esleipen-ebazpena.

Artículo 17.– Resolución de adjudicación.

1.– Hautaketa Batzordearen proposamena ikusita, Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziako zuzendariak emango du eskatutako laguntzak emateko edo ukatzeko ebazpena.

1.– El Director o Directora de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo, a la vista de la propuesta formulada por la Comisión de Selección, adoptará la correspondiente resolución por la que se conceden o deniegan las ayudas solicitadas.

2.– Ebazpen horrek ez dio bukaera ematen administrazio-bideari, eta, beraren aurka, gora jotzeko errekurtsoa jarri ahal izango zaio Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziako lehendakaritzari, ebazpen hori jakinarazi eta biharamunetik hilabeteko epean.

2.– Contra dicha resolución, que no agota la vía administrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante la presidencia de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su notificación.

3.– Deialdi bakoitza argitaratzen den egunetik sei hilabeteko epean eman eta jakinarazi beharko zaie ebazpena erakunde interesdunei. Horrez gain, ebazpena Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian eta www.elankidetza.euskadi.eus eta www.euskadi.eus web-orrietan argitaratuko da, zabalkunde orokorra izan dezan.

3.– La resolución deberá dictarse y ser notificada a las entidades interesadas en el plazo de seis meses, a contar desde el día de la publicación de la correspondiente convocatoria. Asimismo la resolución será publicada, para general conocimiento, en el Boletín Oficial del País Vasco, en www.elankidetza.euskadi.eus y en www.euskadi.eus

4.– Epe hori pasata, ez bada berariazko ebazpenik jakinarazi, eskaerak ezetsi zaizkiela ulertu beharko dute erakunde interesdunek, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 25. artikuluan ezarritakoaren ondorioetarako.

4.– Transcurrido dicho plazo sin que se haya notificado resolución expresa, las entidades solicitantes podrán entender desestimadas sus solicitudes, a los efectos previstos en el artículo 25 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

18. artikulua.– Diru-laguntza onartzea.

Artículo 18.– Aceptación de la ayuda.

1.– Erakunde onuradunak 10 eguneko epea izango du emandako laguntza onartzeko.

1.– La entidad beneficiaria dispondrá de un plazo de 10 días para aceptar la ayuda concedida.

2.– Laguntza onartzeko agiria laguntza esleitzeko ebazpenarekin batera bidali beharko da. Datu hauek izango ditu agiri horrek:

2.– El documento de aceptación de la ayuda, que se remitirá junto con la resolución de adjudicación de la ayuda, contendrá los siguientes datos:

a) Onartutako antolaketa-aldaketaren prozesua hasi eta bukatzeko behin betiko datak.

a) Las fechas de inicio y fin definitivas del proceso de cambio organizacional aprobado.

b) Laguntzaren zenbatekoa eta ordaintzeko modua.

b) El importe de la ayuda y la forma de pago.

c) Banku-kontuaren zenbakia.

c) El número de cuenta bancaria.

3.– Erakunde onuradunak ez badu laguntza onartzeko agiria sinatzen, laguntza ez duela onartu ulertuko du Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziak.

3.– En el caso de que la entidad beneficiaria no suscriba el documento de aceptación de la ayuda, la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo entenderá que la subvención no ha sido aceptada.

4.– Agindu honetan araututako diru-laguntzen erakunde onuradunek artikulu hauetan xedatutako betebeharrak bete beharko dituzte: Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen duen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren 50.2 artikulua, eta Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 14. artikulua.

4.– Las entidades beneficiarias de las subvenciones reguladas en el presente Decreto deberán cumplir las obligaciones establecidas en el artículo 50.2 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, así como las obligaciones contenidas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

19. artikulua.– Diru-laguntzak ordaintzea.

Artículo 19.– Abono de las ayudas.

1.– Baldin eta Generoaren Partaidetza Diagnostikoa egiteko faseetarako eta Genero Berdintasunaren Aldeko Ekintza Plan Estrategikoa prestatzeko bada emandako diru-laguntza, epe hauetan ordainduko da:

1.– En caso de que la subvención concedida sea para las fases de realización del Diagnóstico Participativo de Género y la elaboración del Plan de Acción Estratégico pro-equidad de Género, esta se abonará en los siguientes plazos:

a) Lehenengo ordainketa, diru-laguntzaren zenbatekoaren % 60 arte, laguntza onartu eta gero.

a) Un primer pago de hasta el 60% del importe de la subvención tras la aceptación de la ayuda.

b) Bigarren eta azken ordainketa, diru-laguntzaren zenbateko osoaren % 40 arte, emandako diru-laguntzaren % 40 gauzatu izanaren txostena egin eta agirien bidez justifikatu eta gero.

b) Un segundo y último pago de hasta el 40% del importe del total de la subvención, previo informe y justificación documental de la realización del 40% de la subvención concedida.

2.– Baldin eta Genero Berdintasunaren Aldeko Ekintza Plan Estrategikoaren prestakuntza-faserako bakarrik bada emandako diru-laguntza, ordainketa bakarrean ordainduko da laguntza onartu ostean emandako diru-laguntza osoa.

2.– En caso de que la subvención concedida sea exclusivamente para la fase de elaboración del Plan de Acción Estratégico pro-equidad de Género, esta se abonará en un único pago por la totalidad de la subvención concedida tras la aceptación de la ayuda.

3.– Baldin eta Genero Berdintasunaren Aldeko Ekintza Plan Estrategikoa inplementatzeko eta ondoren ebaluatzeko bada emandako diru-laguntza, epe hauetan ordainduko da:

3.– En caso de que la subvención concedida sea para las fases de implementación del Plan de Acción Estratégico pro-equidad de Género y su evaluación posterior, esta se abonará en los siguientes plazos:

a) Lehenengo ordainketa, diru-laguntzaren zenbatekoaren % 60 arte, laguntza onartu eta gero.

a) Un primer pago de hasta el 60% del importe de la subvención tras la aceptación de la ayuda.

b) Bigarren eta azken ordainketa, diru-laguntzaren zenbateko osoaren % 40 arte, emandako diru-laguntzaren % 40 gauzatu izanaren txostena egin eta agirien bidez justifikatu eta gero.

b) Un segundo y último pago de hasta el 40% del importe del total de la subvención, previo informe y justificación documental de la realización del 40% de la subvención concedida.

4.– Baldin eta Genero Berdintasunaren Aldeko Ekintza Plan Estrategikoaren inplementazioaren ebaluazio-faserako bakarrik bada emandako diru-laguntza, ordainketa bakarrean ordainduko da laguntza onartu ostean emandako diru-laguntza osoa.

4.– En caso de que la subvención concedida sea exclusivamente para la fase de evaluación de la implementación del Plan de Acción Estratégico pro-equidad de Género, esta se abonará en un único pago por la totalidad de la subvención concedida tras la aceptación de la ayuda.

V. KAPITULUA
CAPITULO V
JUSTIFIKATZEA ETA JARRAIPENA EGITEA
JUSTIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO

20. artikulua.– Ez-betetzeak.

Artículo 20.– Incumplimientos.

Egiaztatuz gero ez dela betetzen diru-laguntza ematea eragin zuten baldintzaren bat, jasotako kopuruak eta sortutako berandutze-interesak itzuli beharko zaizkio Euskal Herriko Diruzaintza Nagusiari, hala agintzen baitute azaroaren 11ko 1/1997 Legegintza Dekretuak –Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen duenak– eta abenduaren 17ko 698/1991 Dekretuak –Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorren pentzutan ematen diren diru-laguntzen bermeei eta horiek itzultzeari buruzko erregimen orokorra arautzen duen eta horien kudeaketan parte hartzen duten erakunde laguntzaileek bete beharreko baldintzak, erregimena eta eginbeharrak ezartzen dituenak–. Itzultzeko modua ere aipatutako dekretuetan dago jasota. Horrez gain, bidezko diren gainerako ekintzak abiaraziko dira. Zehatzago esanda, azaroaren 17ko 38/2003 Legearen 37. artikuluan jasotzen diren gertakariek eta egoerek eragingo dute dirua itzuli beharra.

La constatación de la existencia de cualquier supuesto de incumplimiento de las condiciones que motivaron la concesión de la ayuda dará lugar de conformidad y en los términos establecidos en el Decreto legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, y el Decreto 698/1991, de 17 de diciembre, por el que se regula el régimen general de garantías y reintegros de las subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi y se establecen los requisitos, régimen y obligaciones de las Entidades Colaboradoras que participan en su gestión, a la obligación de reintegrar a la Tesorería General del País Vasco las cantidades percibidas más los intereses de demora que procedan, sin perjuicio de las demás acciones que procedan. Más específicamente, serán causa de reintegro los hechos y las situaciones contenidas en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

21. artikulua.– Dirua itzultzeko prozedura.

Artículo 21.– Procedimiento de reintegro.

Ezarritako baldintzak edota betebeharrak betetzen ez badira, Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorrean eta abenduaren 17ko 698/1991 Dekretuan agindutakoari jarraituko zaio emandako diru-laguntza itzultzeko. Hau ezartzen du azken dekretu horrek:

El procedimiento para la devolución de la subvención concedida, en el supuesto de incumplimiento de las condiciones y/u obligaciones establecidas, se ajustará a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el Decreto 698/1991, de 17 de diciembre, que determina lo siguiente:

a) Prozeduraren hasiera eta prozedura oinarritzeko arrazoiak jakinaraziko dizkio Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziako zuzendariak erakunde onuradunari, eta 15 egun balioduneko epea emango dio egoki iritzitako alegazioak aurkezteko.

a) El Director o Directora de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo comunicará a la entidad beneficiaria la iniciación del procedimiento y las causas que lo fundamentan, concediendo un plazo de 15 días hábiles para que formule las alegaciones que estime oportunas.

b) Alegazioak jaso ondoren, edo epea alegaziorik egin gabe bukatu ondoren, Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziako zuzendariak bukatutzat joko du prozedura, ebazpen baten bidez.

b) Recibidas las alegaciones o transcurrido el plazo sin que se hubieran realizado, se pondrá fin al procedimiento por resolución del Director o Directora de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo.

c) Ez-betetzeren bat egon dela adierazten badu ebazpenak, diru-laguntza jasotzeko eskubidea galdutzat joko da, eta jasotako zenbatekoak eta aplikatu beharreko legezko interesak Euskal Autonomia Erkidegoko Diruzaintza Nagusiari itzultzeko aginduko da ebazpenean bertan. Jakinarazpena egiten den egunetik bi hileko epea bukatu baino lehen itzuli beharko da dirua. Epe hori borondatez ordaintzeko epetzat joko da.

c) Si la resolución estimase la existencia de incumplimiento, declarará la pérdida del derecho a la percepción de la subvención y la obligación de reintegrar a la Tesorería General del País Vasco las cantidades ya percibidas más los intereses legales que resultaren de aplicación, en el plazo máximo de dos meses, a contar desde su notificación. Este plazo se considerará como período voluntario.

d) Borondatez ordaintzeko epean itzulketarik egiten ez bada, horren berri emango zaio Eusko Jaurlaritzaren Ogasun eta Ekonomia Saileko organo eskudunari, hark premiamendu-bideari ekin diezaion, aplikatzekoa den legezko araudian xedatuari jarraituz.

d) La falta de reintegro en el período voluntario será puesta en conocimiento del Órgano competente del Departamento de Hacienda y Economía del Gobierno Vasco, a fin de que se proceda por la vía de apremio, según lo dispuesto en la normativa legal aplicable.

e) Hamabi hilekoa izango da aplikatzekoak diren arauak ez betetzeagatik diru-laguntzak itzultzeari buruz artikulu honetan araututako prozedura ebazteko eta jakinarazteko epea.

e) El plazo máximo para resolver y notificar el procedimiento para la resolución de las ayudas concedidas por incumplimiento de las normas aplicables, regulado en el presente artículo, será de doce meses.

22. artikulua.– Beste diru-laguntza batzuekiko bateragarritasuna.

Artículo 22.– Compatibilidad con otras subvenciones.

Bateragarria izango da laguntza hauek ematea eta funts publiko edo pribatuen kargura helburu bererako jasotzen diren beste edozein laguntza eskuratzea. Hala ere, helburu bererako jasotako laguntzen zenbateko osoa gehi deialdi honetan emandako diru-laguntzaren kopurua handiagoa bada azken kostu osoa baino, gehiegizko kopuru hori kenduko zaio emandako laguntzari.

La concesión de las presentes ayudas será compatible con la obtención de cualesquiera otras que pudieran recibirse con cargo a fondos públicos o privados para el mismo fin. No obstante, en el caso de que el importe total de las ayudas recibidas para el mismo fin, más la cantidad de la subvención otorgada en la presente convocatoria, sea superior a su coste final total se reducirá en la cantidad correspondiente al exceso el importe de la ayuda concedida.

23. artikulua.– Genero-berdintasunaren aldeko erakunde-aldaketako prozesuetan aldaketak egitea.

Artículo 23.– Modificaciones en el proceso de cambio organizacional pro-equidad de género.

1.– Erakunde onuradunak Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziari baimen-eskaera bidali beharko dio arlo hauetan aldakuntza nabarmenak eragiten dituzten aldaketak egiteko: dinamizazioan, generoaren arloko barne-taldearen osaeran, prozesuko pertsona erreferentean, erabili beharreko metodologian, aurreikusten diren helburu eta emaitzetan, prozesuaren luzapenetan eta diruz lagundu daitekeen gastu bakoitzean jasotako diru-laguntzarekin alderatuta % 20tik gorako aldea dakarten aldaketetan.

1.– La entidad beneficiaria deberá remitir solicitud de autorización a la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo previamente a la realización de toda modificación que implique cambios sustanciales respecto a la dinamización, la composición del grupo interno de género, la persona referente del proceso, la metodología a emplear, los objetivos y resultados previstos, las prórrogas del proceso y las variaciones en cada una de los gastos subvencionables en más de un 20% respecto a las cantidades subvencionadas.

2.– Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziak emango du proposatutako aldaketei buruzko ebazpena, eta, aldaketa-eskaera ukatuz gero, hasieran ezarritako baldintzetan jarraitu beharko du prozesuarekin erakunde onuradunak.

2.– La Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo resolverá sobre las modificaciones propuestas, y en caso de que la solicitud de modificación sea rechazada, la entidad beneficiaria deberá continuar con el proceso en los términos establecidos inicialmente.

24. artikulua.– Jarraipena egiteko sistema eta justifikazioa.

Artículo 24.– Sistema de seguimiento y justificación.

1.– Finantzatutako prozesu bakoitzean, jarraipeneko batzorde misto bat ezarriko da prozesuen garapena aztertzeko, eta gutxienez kide hauek izango ditu batzorde horrek: Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziako ordezkari bat, erakunde onuraduneko beste ordezkari bat eta kanpo-dinamizazioko beste ordezkari bat. Batzorde hori prozesu bakoitzaren hasieran bilduko da, eta beste zenbait aldiz ere bai prozesuan zehar, ondoren zehazten den bezala.

1.– En cada proceso financiado se establecerá una Comisión Mixta de seguimiento para analizar el desarrollo del mismo, que estará compuesta, al menos, por una persona en representación de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo, otra en representación de la entidad beneficiaria y otra en representación de la dinamización externa. Dicha Comisión se reunirá al inicio de cada proceso y varias veces a lo largo de su desarrollo, en los términos que se señalan a continuación.

2.– Baldin eta Generoaren Partaidetza Diagnostikoa egiteko eta Genero Berdintasunaren Aldeko Ekintza Plan Estrategikoa prestatzeko bada finantzaketa:

2.– En el caso de que la financiación sea para la realización del Diagnóstico Participativo de Género y la elaboración del Plan de Acción Estratégico pro-equidad de Género:

a) Diru-laguntzaren bigarren ordainketa eskuratzeko eskakizun gisa, tarteko narrazio– eta finantza-txosten bat aurkeztu beharko ditu erakunde esleipendunak, baita prestatutako Partaidetza Diagnostikoa ere. Narrazio-atala deskripzio-txosten bat da, zeinetan adieraziko baita prozesuaren egoera; finantza-atalean, berriz, egindako gastuen egiaztagiriak sartuko dira, eta, ezarritako portzentajera heltzen direnean egingo da horiei dagokien ordainketa. Jarraipeneko Batzorde Mistoak orduan egingo du lehenengo bilera, prozesuaren egoera elkarrekin baloratzeko eta planaren hurrengo lanketa-fasea aurkezteko. Bilera hori nahitaezko eskakizun da bigarren ordainketa izapidetzeko.

a) La entidad adjudicataria deberá aportar, como requisito para acceder al segundo pago de la subvención, un informe narrativo y financiero intermedio, acompañado del Diagnóstico participativo elaborado. La parte narrativa es un informe descriptivo en el que se indicará la situación del proceso y en la parte financiera se incluirán los justificantes de gastos incurridos que, cuando alcancen el porcentaje fijado, dará lugar al pago correspondiente. En este momento tendrá lugar la primera reunión de la Comisión Mixta de Seguimiento, para valorar conjuntamente el estado del proceso y presentar la fase siguiente de elaboración del Plan. Esta reunión se considera requisito indispensable para la tramitación del segundo pago.

b) Amaierako narrazio– eta finantza-txosten bat ere aurkeztu beharko du erakunde esleipendunak, eta, bertan, emandako diru-laguntza osoaren % 100 justifikatu beharko du, egindako gastuen egiaztagiriak barne hartuta. Txosten hori 6 hileko epean aurkeztu beharko da, prozesua amaitzeko egunetik hasita. Orduan egingo da Jarraipeneko Batzorde Mistoaren bigarren bilera, eta, bertan aurkeztuko da Genero Berdintasunaren Aldeko Ekintza Plan Estrategikoa.

b) La entidad adjudicataria deberá aportar también un informe final narrativo y financiero, en el cual se justifique el 100% del total de la subvención concedida, incluyendo los justificantes de gastos incurridos. El plazo de entrega de este informe será de 6 meses a contar desde la fecha de finalización del proceso. En este momento se realizará la segunda de las reuniones de la Comisión Mixta de Seguimiento, en la cual se presentará el Plan de Acción Estratégico pro-equidad de Género.

3.– Genero Berdintasunaren Aldeko Ekintza Plan Estrategikoa prestatzeko bakarrik bada diru-laguntza, 24.2.b) artikuluan zehaztutakoa izango da horri jarraipena egiteko sistema.

3.– En el supuesto de que la subvención sea sólo para la elaboración del Plan de Acción Estratégico Pro-equidad de Género, se seguirá el mismo sistema de seguimiento que se determina en el artículo 24.2.b).

4.– Genero Berdintasunaren Aldeko Ekintza Plan Estrategikoa inplementatzeko eta ondoren ebaluatzeko eskatuz gero finantzaketa:

4.– En el caso de que la financiación sea para la implementación del Plan de Acción Estratégico Pro-equidad de Género y su evaluación posterior:

a) Diru-laguntzaren bigarren ordainketa eskuratzeko eskakizun gisa, tarteko narrazio– eta finantza-txosten bat aurkeztu beharko du erakunde esleipendunak, baita Genero Berdintasunaren Aldeko Ekintza Plan Estrategikoaren inplementazioaren memoria bat ere. Narrazio-atala deskripzio-txosten bat da, zeinetan adieraziko baita prozesuaren egoera; finantza-atalean, berriz, egindako gastuen egiaztagiriak sartuko dira, eta, ezarritako portzentajera heltzen direnean egingo da horiei dagokien ordainketa. Jarraipeneko Batzorde Mistoak orduan egingo du lehenengo bilera, prozesuaren egoera elkarrekin baloratzeko eta Genero Berdintasunaren Aldeko Ekintza Plan Estrategikoa inplementatzearen hurrengo ebaluazio-fasea aurkezteko. Bilera hori nahitaezko eskakizun da bigarren ordainketa izapidetzeko.

a) La entidad adjudicataria deberá aportar, como requisito para acceder al segundo pago de la subvención, un informe narrativo y financiero intermedio, acompañado de una memoria de la implementación del Plan de Acción Estratégico Pro-equidad de Género participativo elaborado. La parte narrativa es un informe descriptivo en el que se indicará la situación del proceso y en la parte financiera se incluirán los justificantes de gastos incurridos que, cuando alcancen el porcentaje fijado, dará lugar al pago correspondiente. En este momento tendrá lugar la primera reunión de la Comisión Mixta de Seguimiento, para valorar conjuntamente el estado del proceso y presentar la fase siguiente de evaluación de la implementación del Plan de Acción Estratégico Pro-equidad de Género. Esta reunión se considera requisito indispensable para la tramitación del segundo pago.

b) Amaierako narrazio– eta finantza-txosten bat ere aurkeztu beharko du erakunde esleipendunak; bertan, emandako diru-laguntza osoaren % 100 justifikatu beharko du, eta egindako gastuen egiaztagiriak sartuko ditu. Txosten hori 6 hileko epean aurkeztu beharko da, prozesua amaitzeko egunetik hasita. Jarraipeneko Batzorde Mistoak orduan egingo du bigarren bilera, eta bertan aurkeztuko da Genero Berdintasunaren Aldeko Ekintza Plan Estrategikoaren inplementazioaren ebaluazioa.

b) La entidad adjudicataria deberá aportar también un informe final narrativo y financiero, en el cual se justifique el 100% del total de la subvención concedida, incluyendo los justificantes de gastos incurridos. El plazo de entrega de este informe será de 6 meses a contar desde la fecha de finalización del proceso. En este momento se realizará la segunda de las reuniones de la Comisión Mixta de Seguimiento, en la cual se presentará la evaluación de la implementación del Plan de Acción Estratégico pro-equidad de Género.

5.– Genero Berdintasunaren Aldeko Ekintza Plan Estrategikoaren inplementazioa ebaluatzeko bakarrik bada diru-laguntza, 24.2.b) artikuluan zehaztutakoa izango da horri jarraipena egiteko sistema.

5.– En el supuesto de que la subvención sea sólo para la evaluación de la implementación del Plan de Acción Estratégico Pro-equidad de Género, se seguirá lo planteado en el artículo 24.4.b).

6.– Nolanahi ere, batzordea bertako kideek nahi adina aldiz bilduko da.

6.– En cualquier caso, la Comisión podrá reunirse tantas veces como sus integrantes consideren oportuno.

25. artikulua.– Kontrola.

Artículo 25.– Control.

1.– Garapen Lankidetzarako Euskal Agentziako langileek genero-berdintasunaren aldeko antolaketa-aldaketako prozesuaren prestaketa eta kudeaketa aztertu ahal izango dute hura egikaritzen ari den bitartean.

1.– La realización y gestión del proceso de cambio organizacional pro-equidad de género podrá ser examinada durante su ejecución por el personal de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo.

2.– Erakunde onuradunak behartuta daude dagokion deialdiaren kargura jasotzen dituzten diru-laguntzen inguruan Kontrol Ekonomikoko Bulegoak eta Herri Kontuen Euskal Epaitegiak, beren zereginak betetzen ari direla, eskatzen dieten informazioa ematera.

2.– Las entidades beneficiarias quedan además obligadas a facilitar a la Oficina de Control Económico y al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas la información que les sea requerida en el ejercicio de sus funciones respecto de las subvenciones recibidas con cargo a la correspondiente convocatoria.

3.– Prozesuaren garapenaren egiaztapen bat hastera doanean, erakunde onuradunak bermeak eta erraztasunak emango ditu ekintza egiten ari den tokira eta higiezinetara sartzeko, baita ekintzari dagozkion liburu, kontu eta egiaztagiriak eskuratzeko ere.

3.– Cuando se proceda a una verificación del desarrollo del proceso, la entidad beneficiaria garantizará y facilitará el acceso al lugar de la acción y a sus inmuebles, así como a los libros, cuentas y documentos justificativos correspondientes.

XEDAPEN GEHIGARRIA
DISPOSICIÓN ADICIONAL

Dekretu honetako laguntzek edo diru-laguntzek arau hau bete beharko dute: Europako Batzordearen 2013ko abenduaren 18ko 1407/2013 Erregelamendua, Tratatuaren 107. eta 108. artikuluak minimis laguntzei aplikatzeari buruzkoa (2013-12-24ko EBAO, L 352. zk.). Laguntza hauek minimis motako laguntzatzat jotzen dira; izan ere, pertsona fisiko edo juridiko jakin bati emandako laguntzaren guztizkoak ez du gaindituko 200.000 euroko kopurua, hiru ekitaldi fiskaleko edozein epetan. Ulertzen da muga horretatik beherako diru-laguntzek ez diotela eragiten merkataritzari edo ez dutela lehiakortasuna faltsutzen, eta, ondorioz, ez dira sartzen Europar Batasunaren Funtzionamenduari buruzko Tratatuaren 107.1 artikuluaren aplikazio-eremuan.

Las ayudas o subvenciones contempladas en el presente Decreto estarán sujetas al Reglamento (CE) n.º 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado a las ayudas de minimis (DOUE, L n.º 352, de 24-12-2013). Estas ayudas son calificadas de minimis, puesto que ninguna ayuda total concedida a una persona jurídica o física determinada superará los 200.000 euros, durante cualquier periodo de tres ejercicios fiscales. Se considera que por debajo de este límite las ayudas no afectan al comercio o no falsean la competencia y por consiguiente no entran dentro del ámbito de aplicación del 107.1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

XEDAPEN IRAGANKORRA
DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Euskal Autonomia Erkidegoko Garapenerako Lankidetzako Eragileen Erregistroa martxan jartzen denera arte, erregistro horretan izena emanda egoteko eskakizuna betetzat emateko, informazio hau egiaztatzen duten agiriak aurkeztu beharko dituzte erakunde eskatzaileek:

En tanto no esté en funcionamiento el Registro de Agentes de Cooperación para el Desarrollo de la Comunidad Autónoma de Euskadi, el requisito relativo a la inscripción en el mismo se entenderá cumplimentado mediante la presentación por parte de las entidades solicitantes de la documentación que acredite que:

a) Nortasun juridikoa eta jarduteko lege-gaitasuna duten erakundeak dela.

a) Es una organización con personalidad jurídica y capacidad legal para actuar.

b) Ez duela irabazi-asmorik.

b) Carece de ánimo de lucro.

c) Erakundeen helburuetako bat, haiek onartutako estatutuen edo agirien arabera, garapenerako lankidetza dela.

c) Tiene la cooperación para el desarrollo como uno de los fines de la entidad, según sus estatutos o documentos aprobados por la misma.

XEDAPEN INDARGABETZAILEA
DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Indargabetuta geratzen dira bai azaroaren 25eko 197/2008 Dekretua, zeinak lankidetza-erakundeei eman beharreko laguntzak arautzen baititu, erakundeetan genero-berdintasunaren aldeko antolaketa-aldaketako prozesuak sustatzeko, eta bai dekretu honetan ezarritakoaren aurka dauden maila bereko edo beheragoko xedapen guztiak ere.

Queda derogado el Decreto 197/2008, de 25 de noviembre, por el que se regulan ayudas a entidades de cooperación para promover procesos de cambio organizacional pro-equidad de género, así como cualquier otra disposición de igual o inferior rango que se oponga a lo dispuesto en el presente Decreto.

AZKEN XEDAPENETATIK LEHENENGOA
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

Dekretu honetan berariaz aurreikusten ez den guztian, arau hauek aplikatuko dira: 39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearena; 40/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoarena; 1/1997 Legegintzako Dekretua, azaroaren 11koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen duena, eta 38/2003 Lege Orokorra, azaroaren 17koa, Diru-laguntzei buruzkoa.

En todo lo no previsto en este Decreto será de aplicación la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, así como la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

AZKEN XEDAPENETATIK BIGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Dekretu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunean jarriko da indarrean.

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteizen, 2018ko martxoaren 27an.

Lehendakaria,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.


Azterketa dokumentala

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 27 de marzo de 2018.

El Lehendakari,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.


Análisis documental

Euskadi, bien común