Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

203. zk., 2018ko urriaren 22a, astelehena

N.º 203, lunes 22 de octubre de 2018


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

SEGURTASUN SAILA
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD
5151
5151

148/2018 DEKRETUA, urriaren 16koa, Eusko Legebiltzarrerako Hauteskundeen antolaketan esku hartuko duten norbanakoen haborokinak eta hauteskunde-administrazioarekin lotutako bestelako funtzionamendu-gastuak arautzen dituena.

DECRETO 148/2018, de 16 de octubre, por el que se regulan las gratificaciones de las personas participantes en las Elecciones al Parlamento Vasco y otros gastos de funcionamiento vinculados a la Administración Electoral.

Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak antolatzeko, eginbehar ezberdinak aurreikusi, planifikatu eta betearazi behar dira, eta horretarako, bitarteko materialak eta giza baliabideak jarri behar dira hauteskunde-administrazioaren zerbitzura.

La celebración de las elecciones al Parlamento Vasco implica la previsión, planificación y ejecución de múltiples tareas que requieren del apoyo y aporte de medios personales y materiales a la Administración electoral.

Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeei buruzko ekainaren 15eko 5/1990 Legearen 16.2 b) artikuluak xedatzen duenez, Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailari dagokio, hauteskunde-arloan organo eskuduna den aldetik, "Hauteskunde batzordeen egitekoa betetzeko behar ditzaten bitarteko materialak eta giza baliabideak haien esku jartzea" Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeetan.

El artículo 16.2.b) de la Ley 5/1990, de 15 de junio, de elecciones al Parlamento Vasco, dispone que el Departamento de Seguridad (antes Interior) del Gobierno Vasco como órgano de la Administración de la Comunidad Autónoma competente en materia electoral deberá «poner a disposición de las Juntas Electorales, los medios personales y materiales necesarios para el ejercicio de sus funciones» en las elecciones al Parlamento Vasco.

Lege bereko azken xedapenetatik laugarrenak, berriz, ahalmena ematen dio Eusko Jaurlaritzari "lege hau garatzeko egoki iritzi dituen xedapenak emateko". Ahalmen hori garatzeko, hauteskunde-prozesuan erabilli beharreko bitarteko materialen zenbait ezaugarri zehazteko araudia onetsi zen 2008ko abenduaren 23ko 220/2008 Dekretuaren bidez, Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeetan erabiltzeko kutxa, kabina, boto-txartel, kartazal eta gainerako agirien eredu ofizialak eta ezaugarriak eta material hori eskura emateko prozedura zehazteari buruzkoa. Ondoren, Dekretu hori beste bi dekretu hauek aldatu zuten: 136/2012 Dekretua, uztailaren 17koa; eta 90/2016 Dekretua, ekainaren 7koa.

La Disposición Final Cuarta de la mencionada Ley, «habilita al Gobierno Vasco para dictar las disposiciones necesarias en el desarrollo de esta ley». En su virtud se han desarrollado reglamentariamente aspectos relativos a los medios materiales precisos para el proceso electoral a través del Decreto 220/2008, de 23 de diciembre, por el que se determinan los modelos oficiales y las características de las urnas, cabinas, papeletas, sobres de votación y demás documentación electoral a emplear en las elecciones al Parlamento Vasco, así como el procedimiento de entrega del citado material. Dicho Decreto ha sido modificado por el Decreto 136/2012, de 17 de julio y el Decreto 90/2016, de 7 de junio.

Hauteskunde-prozesuan esku hartzen duten giza baliabideei eta haiei ordaintzen zaizkien haborokinei dagokienez, edo horien arrisku-estaldurari dagokionez, orain arte honela jokatu izan dugu: hauteskunde-prozesu bakoitzaren hasieran, Gobernu Kontseiluak erabaki bat hartzen zuen, eta erabaki horren bidez, hauteskunde-administrazioaren eta horren organo eskuordetuen zerbitzura lan egingo zuten giza baliabideek eragindako gastuei eta hauteskunde-administrazioaren eta horren organo eskuordetuen funtzionamenduari egotzitako gastuei aplikagarri izango zitzaien araubidea onesten zuen.

En lo que atañe a los medios personales que participan en el proceso electoral y sus gratificaciones, o cobertura ante riesgos, la práctica seguida hasta la fecha ha sido la aprobación puntual por acuerdo del Consejo de Gobierno al inicio de cada proceso electoral del régimen aplicable a los gastos de personal y funcionamiento que se generaban por la Administración electoral y sus órganos delegados.

Xedapen honen bidez, ordea, izaera egonkorreko xedapen orokor batean jaso nahi dugu giza baliabideei ordaindu beharreko gastuei eta funtzionamendu-gastuei dagozkien ordainsarien eta haborokinen araubidea, Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeen Legea araudi bidez zehatzago garatu ahal izateko eta hartutako erabakiei zabalkunde handiagoa emateko, hain zuzen ere.

Por medio de la presente Disposición se trata de fijar el régimen de gratificaciones y compensaciones para tales gastos de personal y de funcionamiento en una disposición general con carácter estable, que garantice una mayor publicidad y difusión de las normas aplicables y en aras a un desarrollo reglamentario más preciso de la Ley de elecciones al Parlamento Vasco.

Ekainaren 15eko 5/1990 Legearen azken xedapenetatik laugarrenak esleitzen dion habilitazio orokorraz ez ezik Eusko Legebiltzarrerako Hauteskundeen 5/1990 Legearen 16.2 c) artikuluak Segurtasun Sailari esleitzen dio, hauteskunde-arloan autonomia-erkidegoko organo eskuduna den aldetik, besteak beste, honako eginkizun hau: hauteskunde-batzordeetako kideen eta horien zerbitzupeko langileen dietak eta haborokinak Gobernu Kontseiluari aurkeztea, bai eta hautesmahaietako buruei eta kideei dagozkien dietak ere, hala badagokio, Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeetan. Arauketa horretatik salbuetsita geratzen da EAEko hauteskunde-batzordea; izan ere, araudi horren 20.3 artikuluan zehazten denez, Autonomia Erkidegoko Hauteskunde Batzordearen eta haren zerbitzupeko langileen dietak eta haborokinak Eusko Jaurlaritzak finkatuko ditu, Legebiltzarreko Mahaiak proposatuta.

Esta regulación encuentra su habilitación normativa no solo en la genérica habilitación conferida en la citada Disposición Final Cuarta de la Ley 5/1990, de 15 de junio, sino también en otros preceptos del texto legal, como su artículo 16.2.c), que confiere al Departamento de Seguridad la función de «proponer al Consejo de Gobierno para su aprobación las dietas y gratificaciones correspondientes a los miembros de las Juntas Electorales y al personal puesto a su servicio, así como las dietas que, en su caso, procedan para los Presidentes y Vocales de las Mesas Electorales», para los comicios al Parlamento Vasco. Se exceptúa el caso de la Junta Electoral de la Comunidad Autónoma, en cuyo caso los gastos de sus miembros y del personal a su servicio serán a cargo del Parlamento Vasco, aunque serán fijados por el Gobierno Vasco, a propuesta de la Mesa del Parlamento, según lo establece el artículo 20.3 de la citada Ley.

Bestalde, hauteskundeetan zerbitzu ematen duten langileen artean, kontuan hartu behar ditugu baita udal-idazkariak, eskualdeko hauteskunde-batzordearen ordezkariak diren aldetik (Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeei buruzko Legearen 22.4 artikulua), edo Lehen Auzialdiko epaileek zein bake-epaileek betetzen dituzten hauteskunde-eginkizunak (Legearen 122 eta 123.2, 123.5 eta 123.6 artikuluak).

Dentro del personal que presta servicio en las elecciones debe tenerse igualmente en consideración a los Secretarios o Secretarias de los Ayuntamientos como Delegadas o Delegados de las Juntas Electorales de Zona (artículo 22.4 de la Ley de elecciones al Parlamento Vasco) o las funciones electorales de las personas titulares de los Juzgados de Primera Instancia o de Paz (artículos 122 y 123.2, 5 y 6 de la Ley).

Hortaz, Segurtasuneko sailburuak proposatuta, Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoaren irizpenarekin bat eta Gobernu Kontseiluak 2018ko urriaren 16an egindako bileran eztabaidatu eta onartuta, hau

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Seguridad, de acuerdo con la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi, y previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 16 de octubre de 2018,

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:

1. artikulua.– Xedea.

Artículo 1.– Objeto.

1.– Agindu honen xedea da Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeen antolaketan esku hartuko duten norbanakoei ordainduko zaizkien haborokinak eta hauteskunde-administrazioarekin lotutako bestelako funtzionamendu-gastuak arautzea.

1.– Es objeto del presente Decreto regular las gratificaciones de las personas participantes en las elecciones al Parlamento Vasco y otros gastos de funcionamiento vinculados a la Administración electoral.

2.– Dekretu honek ez ditu honako hauek arautuko:

2.– No se rigen por el presente Decreto:

a) Autonomia Erkidegoko Hauteskunde Batzordeari ordaintzen zaizkion haborokinak eta haren zerbitzupeko langileek eragindako gastuak. Horiei Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeei buruzko ekainaren 15eko 5/1990 Legearen 20.3 artikuluan xedatutakoa aplikatuko zaie.

a) Las gratificaciones de la Junta Electoral de la Comunidad Autónoma, ni los gastos en que incurra el personal a su servicio, a los cuales se aplica lo dispuesto en el artículo 20.3 de la Ley 5/1990, de 15 de junio, de elecciones al Parlamento Vasco.

b) Hauteskunde-prozesuan erabilli beharreko bitarteko materialak, Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeei buruzko ekainaren 15eko 5/1990 Legean eta 2008ko abenduaren 23ko 220/2008 Dekretuan araututakoak, Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeetan erabiltzeko kutxa, kabina, boto-txartel, kartazal eta gainerako agirien eredu ofizialak eta ezaugarriak eta material hori eskura emateko prozedura zehazteari buruzkoak, hain zuzen.

b) La provisión y características de los elementos materiales utilizados en la votación, que se regulan en la Ley 5/1990, de 15 de junio, de elecciones al Parlamento Vasco y en el Decreto 220/2008, de 23 de diciembre, por el que se determinan los modelos oficiales y las características de las urnas, cabinas, papeletas, sobres de votación y demás documentación electoral a emplear en las elecciones al Parlamento Vasco.

c) Segurtasun Sailak hauteskunde-administrazioaren organo laguntzaile legez zuzenean gauzatzen dituen gainerako gastuak

c) Otros gastos que se realicen directamente por el Departamento de Seguridad como órgano de apoyo a la Administración Electoral.

d) Aurretik zehaztutako gastuez besteko gastuak, bestelako lege-arau zehatzetan jada araututakoak

d) Otros gastos distintos de los anteriores ya regulados específicamente en otras normas legales.

2. artikulua.– Hautesmahaietako kideen dietak.

Artículo 2.– Dietas de los miembros de Mesas electorales.

1.– Bozketa-egunean hautesmahaietako lehendakari eta bokal dihardutenek 85 euroko dieta kobratuko dute, bakoitzak.

1.– Las personas que actúen como Presidente o Presidenta y como Vocales de las Mesas electorales percibirán una dieta de 85 euros cada uno por jornada electoral.

2.– Dietaren zenbateko osoa jasotzeko eskubidea izango dute, bozketa-egunean karguaren egikaritzan emandako denbora edozein dela.

2.– El derecho a la dieta lo será en su importe íntegro, con independencia del tiempo de la jornada electoral en la que se haya desempeñado el cargo.

3. artikulua.– Hautesmahaietako kideen arrisku-estaldura.

Artículo 3.– Cobertura frente a riesgos de los miembros de Mesas electorales.

Hautesmahaietako lehendakari, bokal eta horien ordezko izendatutakoek Gizarte Segurantzaren estaldura izango dute Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeen antolaketan esku hartzeagatik erator lekizkiekeen gertakizun eta egoerengatik, hauteskunde-prozesuen arauketa osagarriari buruzko apirilaren 16ko 605/1999 Errege Dekretuaren 7. artikuluak ezarritako baldintzetan.

Las personas que hayan sido designadas titulares de la Presidencia, de las Vocalías y de las suplencias de las Mesas electorales quedarán protegidas por el sistema de la Seguridad Social frente a las contingencias y situaciones que puedan derivarse de su participación en las elecciones al Parlamento Vasco en los términos previstos en el artículo 7 del Real Decreto 605/1999, de 16 de abril, de regulación complementaria de los procesos electorales.

4. artikulua.– Hauteskunde-batzordeen haborokinak.

Artículo 4.– Gratificaciones a las Juntas Electorales.

1.– Lurralde Historikoetako Hauteskunde Batzordeetako eta Eskualdeko Hauteskunde Batzordeetako kideek ondorengo artikuluetan zehaztutako haborokinak jasotzeko eskubidea izango dute hauteskunde-prozesuan beteriko eginkizunengatik.

1.– Las personas integrantes de las Juntas Electorales de Territorio Histórico y de Zona tienen derecho a ser gratificadas con las cantidades que figuran en los artículos siguientes por la labor desempeñada en el proceso electoral.

2.– Eskubide hori karguaz jabetzen direnetik aurrera izango dute, hauteskunde-batzordeek haien eginkizunak bete bitartean; hau da, eratzen direnetik agintaldia legezko epea betetzeagatik amaitzen zaien arte.

2.– Dicho derecho nacerá desde el momento en que se tome posesión del cargo correspondiente, y se entiende referido a la totalidad del tiempo en el que las respectivas Juntas Electorales cumplan sus funciones desde su constitución hasta que concluyan su mandato por expiración del plazo legal.

3.– Lurralde Historikoetako Hauteskunde Batzordeetako eta Eskualdeko Hauteskunde Batzordeetako kide guztiei dagozkien zenbateko osoak ordaintzeko, ezinbesteko baldintza dute deituak izan diren bilkuren lau bostenera bertaratzea, baita, karguan iraun bitartean, erabateko prestutasuna izatea ere. Adierazitako bilkuretara baino gutxiagoetara bertaratuz gero, haborokina proportzionalki jasoko dute, bertaratu diren bilkuren arabera. Hartara, hauteskunde-batzordeko idazkariak bilkuretara joaten direnen bertaratze-egiaztagiriak igorriko ditu.

3.– El pago íntegro de los importes correspondientes a todos los miembros de las Juntas Electorales de Territorio Histórico y de las de Zona, tiene como condición la asistencia al menos a cuatro quintos de las sesiones a las que hayan sido convocados, así como a la plena disponibilidad durante el tiempo de duración del cargo. En el caso de que la asistencia sea inferior a la mencionada, la gratificación será percibida de forma proporcional a las reuniones a las que se haya asistido. A tal efecto, el Secretario o la Secretaria de la Junta certificará la asistencia a las sesiones de los citados miembros.

4.– Hauteskunde-batzordeetako kideren batek karguan legezko epea baino gutxiago ematen badu, karguan benetan emandako denboraren pareko kopuru proportzionala jasotzeko eskubidea baino ez du izango.

4.– En el supuesto de que el desempeño del cargo de alguno de los miembros de las Juntas sea inferior al mandato legal de la Junta respectiva, tendrá derecho exclusivamente a una cantidad proporcional al tiempo efectivo del desempeño del cargo.

5.– Haborokin horiek hauteskunde-batzordeen agintaldia amaitu eta gero ordainduko dira.

5.– El pago de estas gratificaciones se realizará una vez haya concluido el mandato de las Juntas Electorales.

5. artikulua.– Lurralde Historikoetako Hauteskunde Batzordeen haborokinak.

Artículo 5.– Gratificaciones a las Juntas Electorales de Territorio Histórico.

1.– Lurralde Historikoetako Hauteskunde Batzordeetako kideek eskubidea dute hauteskunde-batzorde bakoitzaren hautesmahai-kopuruaren arabera zehaztutako haborokin hauek jasotzeko.

1.– Las personas integrantes de las Juntas Electorales de Territorio Histórico tienen derecho a ser gratificadas con las cantidades que figuran a continuación en atención al número de Mesas electorales asignadas a cada Junta Electoral.

2.– 1-500 hautesmahai dituzten Lurralde Historikoetako Hauteskunde Batzordeetan:

2.– En el caso de Juntas Electorales de Territorio Histórico de 1 a 500 Mesas electorales:

a) Lehendakaria: 3.015 euro.

a) Presidencia: 3.015 euros.

b) Idazkaria: 2.815 euro.

b) Secretaría: 2.815 euros.

c) Bokal judizialak edo Euskadiko Autonomia Erkidegoko administrazioaren edo Hautesle Erroldaren Bulegoko ordezkariak: 1.855 euro.

c) Vocalías judiciales o personas Delegadas de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco o de la Oficina del Censo Electoral: 1.855 euros.

d) Bokal ez judizialak: 1.115 euro.

d) Vocalías no judiciales: 1.115 euros.

3.– 501-1.000 hautesmahai dituzten Lurralde Historikoetako Hauteskunde Batzordeetan:

3.– En el caso de Juntas Electorales de Territorio Histórico de 501 a 1.000 Mesas electorales:

a) Lehendakaria: 3.215 euro.

a) Presidencia: 3.215 euros.

b) Idazkaria: 3.005 euro.

b) Secretaría: 3.005 euros.

c) Bokal judizialak edo Euskadiko Autonomia Erkidegoko administrazioaren edo Hautesle Erroldaren Bulegoko ordezkariak: 1.980 euro.

c) Vocalías judiciales o personas Delegadas de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco o de la Oficina del Censo Electoral 1.980 euros.

d) Bokal ez judizialak: 1.190 euro.

d) Vocalías no judiciales: 1.190 euros.

4.– 1.001-2.000 hautesmahai dituzten Lurralde Historikoetako Hauteskunde Batzordeetan:

4.– En el caso de Juntas Electorales de Territorio Histórico de 1.001 a 2.000 Mesas electorales:

a) Lehendakaria: 3.415 euro.

a) Presidencia: 3.415 euros.

b) Idazkaria: 3.190 euro.

b) Secretaría: 3.190 euros.

c) Bokal judizialak edo Euskadiko Autonomia Erkidegoko administrazioaren edo Hautesle Erroldaren Bulegoko ordezkariak: 2.100 euro.

c) Vocalías judiciales o personas Delegadas de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco o de la Oficina del Censo Electoral: 2.100 euros.

d) Bokal ez judizialak: 1.265 euro.

d) Vocalías no judiciales: 1.265 euros.

6. artikulua.– Eskualdeko Hauteskunde Batzordeen haborokinak.

Artículo 6.– Gratificaciones a las Juntas Electorales de Zona.

1.– Eskualdeko Hauteskunde Batzordeetako kideek eskubidea dute hauteskunde-batzorde bakoitzaren hautesmahai-kopuruaren arabera zehaztutako haborokin hauek jasotzeko.

1.– Las personas integrantes de las Juntas Electorales de Zona tienen derecho a ser gratificadas con las cantidades que figuran a continuación en atención al número de Mesas electorales asignadas a cada Junta Electoral.

2.– 1-90 hautesmahai dituzten Eskualdeko Hauteskunde Batzordeetan:

2.– En el caso de Juntas Electorales de Zona de 1 a 90 Mesas electorales:

a) Lehendakaria: 2.700 euro.

a) Presidencia: 2.700 euros.

b) Idazkaria: 2.450 euro.

b) Secretaría: 2.450 euros.

c) Bokal judizialak: 1.685 euro.

c) Vocalías judiciales: 1.685 euros.

d) Bokal ez judizialak: 825 euro.

d) Vocalías no judiciales: 825 euros.

3.– 91-250 hautesmahai dituzten Eskualdeko Hauteskunde Batzordeetan:

3.– En el caso de Juntas Electorales de Zona de 91 a 250 Mesas electorales:

a) Lehendakaria: 2.800 euro.

a) Presidencia: 2.800 euros.

b) Idazkaria: 2.540 euro.

b) Secretaría: 2.540 euros.

c) Bokal judizialak: 1.750 euro.

c) Vocalías judiciales: 1.750 euros.

d) Bokal ez judizialak: 855 euro.

d) Vocalías no judiciales: 855 euros.

4.– 251-500 hautesmahai dituzten Eskualdeko Hauteskunde Batzordeetan:

4.– En el caso de Juntas Electorales de Zona de 251 a 500 Mesas electorales:

a) Lehendakaria: 2.995 euro.

a) Presidencia: 2.995 euros.

b) Idazkaria: 2.715 euro.

b) Secretaría: 2.715 euros.

c) Bokal judizialak: 1.870 euro.

c) Vocalías judiciales: 1.870 euros.

d) Bokal ez judizialak: 915 euro.

d) Vocalías no judiciales: 915 euros.

5.– 501-2.000 hautesmahai dituzten Eskualdeko Hauteskunde Batzordeetan:

5.– En el caso de Juntas Electorales de Zona de 501 a 2.000 Mesas electorales:

a) Lehendakaria: 3.090 euro.

a) Presidencia: 3.090 euros.

b) Idazkaria: 2.805 euro.

b) Secretaría: 2.805 euros.

c) Bokal judizialak: 1.930 euro.

c) Vocalías judiciales: 1.930 euros.

d) Bokal ez judizialak: 945 euro.

d) Vocalías no judiciales: 945 euros.

7. artikulua.– Hauteskunde-batzordeetako laguntzaileen ezohiko zerbitzuak.

Artículo 7.– Servicios extraordinarios del personal colaborador de las Juntas Electorales.

1.– Lurralde Historikoetako Hauteskunde Batzordeetako laguntzaileek hauteskunde-prozesuan emandako ezohiko zerbitzuak ordaintzeko zenbatekoa hauteskunde-batzorde bakoitzaren hautesmahai-kopuruaren arabera kalkulatuko da, baremo honi jarraituz:

1.– El importe destinado a remunerar los servicios extraordinarios prestados por el personal colaborador de cada Junta Electoral de Territorio Histórico por los trabajos realizados en el proceso electoral, se calculará atendiendo al número de Mesas electorales correspondientes a cada Junta Electoral conforme al siguiente baremo:

a) 500 hautesmahai arte: 14.265 euro.

a) Hasta 500 Mesas electorales: 14.265 euros.

b) 501-1.000 hautesmahai: 15.210 euro.

b) Entre 501 y 1.000 Mesas electorales: 15.210 euros.

c) 1.001-2.000 hautesmahai: 16.150 euro.

c) Entre 1.001 a 2.000 Mesas electorales: 16.150 euros.

2.– Eskualdeko Hauteskunde Batzorde bakoitzeko laguntzaileek hauteskunde-prozesuan emandako ezohiko zerbitzuak ordaintzeko zenbatekoa hauteskunde-batzorde bakoitzaren hautesmahai-kopuruaren arabera kalkulatuko da, baremo honi jarraituz:

2.– El importe destinado a remunerar los servicios extraordinarios prestados por el personal colaborador de cada Junta Electoral de Zona por los trabajos realizados en el proceso electoral, se calculará atendiendo al número de Mesas electorales correspondientes a cada Junta Electoral conforme al siguiente baremo:

a) 90 hautesmahai arte: 14.000 euro.

a) Hasta 90 Mesas electorales: 14.000 euros.

b) 91-250 hautesmahai: 18.620 euro.

b) Entre 91 y 250 Mesas electorales: 18.620 euros.

c) 251-500 hautesmahai: 23.240 euro.

c) Entre 251 y 500 Mesas electorales: 23.240 euros.

d) 501-2.000 hautesmahai: 28.000 euro.

d) Entre 501 y 2.000 Mesas electorales: 28.000 euros.

3.– Zenbateko horiek izango dira muga. Hauteskunde-batzordeko idazkariak laguntzaile bakoitzak betetako eginkizunen arabera banatuko dizkie dagozkien zenbatekoak.

3.– Los importes tendrán carácter limitativo. La titular de la Secretaría de la Junta distribuirá los correspondientes importes en función del trabajo realizado por cada persona colaboradora.

4.– Zenbateko horrekin, laguntzaileek emandako zerbitzuak ordainduko dira. Edonola ere, bakoitzak jaso dezakeen gehieneko zenbatekoak ezingo du 5.000 eurotik gorakoa izan, erantzukizun-maila, eginbeharrak, eginkizunak edo emandako ezohiko zerbitzuak edozein direlarik ere.

4.– Dicho importe cubrirá el pago de los servicios realizados por el personal colaborador. En cualquier caso, el importe máximo a percibir por persona no podrá superar la cantidad de 5.000 euros, con independencia de las responsabilidades, tareas, funciones o servicios extraordinarios realizados.

5.– Ezohiko zerbitzu horietan laguntzaile moduan esku hartzeko, edozein administrazio publikoko funtzionarioak edo lan-legepeko langileak izan beharko dute.

5.– Para participar en la realización de dichos servicios extraordinarios como personal colaborador, será necesaria su pertenencia como funcionario o laboral a cualquiera de las Administraciones públicas.

8. artikulua.– Hauteskunde-batzordeen gastu arruntak.

Artículo 8.– Gastos corrientes de las Juntas Electorales.

Hauteskunde-prozesuaren gastu arruntei aurre egiteko, hala nola, posta- eta mezularitza-gastuei, idazmahaiko eta papertegiko materiala erosteko gastuei, ostatu-zerbitzuko gastuei, joan-etorri gastuei, ostalaritza-gastuei eta abarrei, hauteskunde-batzordeek honako kopuru hauek izango dituzte:

Las Juntas Electorales dispondrán, para atender a sus gastos corrientes generados durante el proceso electoral, tales como gastos postales y de mensajería, la compra de material de escritorio y librería o la provisión de servicios de alojamiento, desplazamientos y hostelería, de las siguientes cantidades:

a) Lurralde Historikoetako Hauteskunde Batzorde bakoitzak 1.500 euro izango du.

a) Cada Junta Electoral de Territorio Histórico dispondrá de 1.500 euros.

b) Eskualdeko Hauteskunde Batzorde bakoitzak 800 euro izango du.

b) Cada Junta Electoral de Zona dispondrá de 800 euros.

9 artikulua.– Lehen auzialdiko epaileen eta bake-epaileen haborokinak.

Artículo 9.– Gratificaciones de las personas titulares de los Juzgados de Primera Instancia o de Paz.

1.– Lehen auzialdiko epaileek edo bake-epaileek 97 euroko zenbateko globaleko haborokina jasotzeko eskubidea dut, zaintzan duten hautesmahai-kopuruaren arabera, bozketa-egunean hautesmahaiko dokumentazioa jasotzeagatik eta hurrengo egunetan dokumentazio hori jagoteagatik eta entregatzeagatik.

1.– Las personas titulares de los Juzgados de Primera Instancia o de Paz tendrán derecho, por el desempeño de las funciones de recogida, custodia y entrega de la documentación de la Mesa electoral durante la jornada de la votación y días posteriores, en función del número de Mesas electorales asignadas, a una gratificación por importe global de 97 euros.

2.– Zenbateko global hori baremo honetan zehaztutakoaren arabera igo ahal izango da:

2.– Dicho importe global se verá incrementado conforme al siguiente baremo:

a) Hautesmahai-kopurua 6ren eta 20ren artean badago, 2,70 euroko osagarria jasoko dute zaintzan duten hautesmahai bakoitzeko.

a) Si el número de Mesas electorales asignadas oscila entre 6 y 20 percibirá además un complemento de 2,70 euros por cada Mesa que tengan asignada.

b) Zaintzan duten hautesmahai-kopurua 20tik gorakoa bada, gainera 3,25 euroko osagarria jasoko dute zaindutako duten hautesmahai bakoitzeko. Kasu horretan, epaileak Segurtasun Sailari eskatu ahal izango dio berari dagokion haborokin guztia hauteskunde-prozesuan haren zerbitzura lan egin dutenen artean banatzeko. Zenbateko horiek epaileak berak banatuko dizkie, laguntzaile bakoitzak beteriko eginkizunak kontuan hartuta.

b) Si el número de Mesas electorales asignadas es superior a 20, percibirá además un complemento de 3,25 euros por cada Mesa que tengan asignada. En este caso, la persona titular del Juzgado podrá solicitar al Departamento de Seguridad el reparto de la gratificación total que le corresponda entre el personal que haya colaborado con ella prestando sus servicios en el proceso electoral. Las citadas cantidades se distribuirán por el o la titular del Juzgado atendiendo a las funciones realizadas por el personal colaborador.

3.– Aurreko 1. eta 2. paragrafoen kasuan, epaileak Segurtasun Sailari eskatu ahal izango dio, aurretiaz behar bezala justifikatuta, berari dagokion haborokin guztia berak hautatutako laguntzaileari emateko.

3.– En los casos de los apartados 1 y 2 anteriores, la persona titular del Juzgado podrá solicitar al Departamento de Seguridad, previa justificación suficiente, que la gratificación total que le corresponda sea abonada a la persona que él designe.

10. artikulua.– Udal-idazkarien haborokinak.

Artículo 10.– Gratificaciones a los titulares de Secretarías municipales.

1.– Udal-idazkariei, Eskualdeko Hauteskunde Batzordeetako ordezkari diren aldetik, hauteskunde-prozesuan betetzen dituzten eginkizunak ordaintzeko zenbateko batzuk emango zaizkie, udalerri bakoitzeko hautesmahai-kopuruaren arabera zehaztuko direnak artikulu honetan xedatutakoarekin bat:

1.– A los Secretarios o Secretarias de los Ayuntamientos, en cuanto Delegados o Delegadas de las Juntas Electorales de Zona, se les abonarán unas cantidades por el desempeño de sus funciones durante el proceso electoral que vendrán determinadas por el número de Mesas electorales del municipio de que se trate conforme a lo dispuesto en este precepto:

a) Bere ardurapean 3 hautesmahai baino gehiago ez dituen idazkaria: 975 euro.

a) Secretaría con un número no superior a 3 Mesas: 975 euros.

b) Bere ardurapean 4-6 hautesmahai dituen idazkaria: 1.030 euro.

b) Secretaría con un número de entre 4 a 6 Mesas: 1.030 euros.

c) Bere ardurapean 7-20 hautesmahai dituen idazkaria: 1.080 euro.

c) Secretaría con un número de entre 7 a 20 Mesas: 1.080 euros.

d) Bere ardurapean 21-50 hautesmahai dituen idazkaria: 1.190 euro.

d) Secretaría con un número de entre 21 a 50 Mesas: 1.190 euros.

e) Bere ardurapean 51 hautesmahai baino gehiago dituen idazkaria: 1.405 euro.

e) Secretaría con un número de más de 51 Mesas: 1.405 euros.

f) 21 hautesmahai baino gutxiagoko idazkaritza bateratuak: 1.230 euro guztira.

f) Secretarías acumuladas o agrupadas de menos de 21 Mesas: 1.230 euros en total.

g) 21 hautesmahai edo gehiagoko idazkaritza bateratuak: 1.320 euro guztira.

g) Secretarías acumuladas o agrupadas de 21 o más Mesas: 1.320 euros en total.

2.– Aurreko paragrafoan aurreikusitako haborokinak jasotzeko eskubidea hauteskunde-prozesu guztiari hedatzen zaio. Karguan legezko epea baino gutxiago ematen bada, ordea, haborokinaren zati proportzionala jasotzeko eskubidea baino ez da izango, karguan emandako denboraren heinekoa.

2.– El derecho a la percepción de las gratificaciones previstas en el apartado anterior se entiende referido a la totalidad del proceso electoral. En el supuesto de que se permanezca en el cargo por un tiempo inferior, se tendrá solo derecho a una cantidad proporcional al tiempo en el que se haya permanecido en él.

3.– Hauteskunde-prozesuan idazkaria beste Udal batera atxikia bada, kasu horretan, gainera, dirutan dagokion aldea jasoko du, beti ere beste Udal hori jatorrizkoenaren hautesmahai-kopuru ezberdineko tartean badago eta Euskadiko Autonomia Erkidegoaren lurralde-eremuaren barruan badago.

3.– En el supuesto de que la persona titular de una Secretaría sea adscrita a un nuevo Ayuntamiento durante la celebración del proceso electoral, percibirá, en su caso, además, la diferencia que le corresponda, si el Ayuntamiento de destino está comprendido en un tramo de Mesas distinto al de origen y siempre que se encuentra enclavado en el Comunidad Autónoma del País Vasco.

11. artikulua.– Udaletako langileen ezohiko zerbitzuak eta gastu arrunta.

Artículo 11.– Servicios extraordinarios del personal de los Ayuntamientos y gasto corriente.

1.– Udaletako langileen ezohiko zerbitzuak ordaintzeko, udal-idazkarienak izan ezik, 205 euroko zenbateko globala ezarriko da udalerriko hautesmahai bakoitzeko, lortutako emaitza izango delarik muga. dazkariak laguntzaileen artean banatuko ditu zenbatekook, laguntzaile bakoitzak beteriko eginkizunen arabera.

1.– Para remunerar los trabajos extraordinarios prestados por el personal de los Ayuntamientos, exceptuados los Secretarios o Secretarias de estos, se asignará la cantidad global de 205 euros por cada Mesa electoral correspondiente al municipio teniendo la cantidad resultante carácter limitativo. El Secretario o Secretaria distribuirá los importes correspondientes en función del trabajo realizado por cada persona colaboradora.

2.– Kopuru hori hauteskunde-prozesuko gastuak ordaintzeko ere erabili ahal izango dute idazkariek. Adibidez, hauteslekuak atontzeko eta garbitzeko gastuetarako; hautesmahaietako idazmahaiko materialerako gastuetarako; eta boto-kutxak, kabinak eta gainerako materiala muntatzeko, desmuntatzeko eta garraiatzeko.

2.– La citada cantidad también podrá destinarse a criterio del Secretario o Secretaria para atender los gastos que pueda generar el proceso electoral, tales como los gastos de acondicionamiento y limpieza de los locales electorales, del material de escritorio de las Mesas electorales, así como del montaje, desmontaje y transporte de urnas, cabinas y demás material electoral.

3.– Jasotzaile bakoitzak jaso dezakeen gehieneko zenbatekoak ezingo du 5.000 euroko muga gainditu, eginkizun bat edo gehiago, edo ezohiko zerbitzu bat edo gehiago betetzen dutelarik ere.

3.– El importe máximo a percibir por cada persona perceptora no podrá superar los 5.000 euros, con independencia de la realización de una o varias funciones o uno o varios servicios extraordinarios.

12. artikulua.– Administrazioak izendatutako ordezkariek hautesmahaietan ematen dituzten zerbitzuak.

Artículo 12.– Servicios prestados por las personas designadas por la Administración en las Mesas.

1.– Hautesmahai bakoitzeko, 175 euro finkatzen dira administrazioaren ordezkariek egiten dituzten Eusko Legebiltzarrerako Hauteskundeei buruzko ekainaren 15eko 5/1990 Legearen 109 eta 119.2 artikuluetako eginkizunak ordaintzeko. Hautesmahaietan izango dituzten eginkizunak, besteak beste, honako hauek izango dira: hauteskunde-informazioa jasotzea eta komunikatzea, eta, hala dagokionean, dietak ordaintzea eta ordezkarien beharrizanak asetzea. Udal-idazkariak hautatuko ditu ordezkariak, bere irizpideari jarraiki, eta berak banatuko du ere zenbateko hori ordezkarien artean.

1.– Por cada Mesa electoral se asignará un máximo de 175 euros para abonar los trabajos de las personas designadas por la Administración a los que se refieren los artículos 109 y 119.2 de la Ley 5/1990, de 15 de junio, de elecciones al Parlamento Vasco. Los trabajos que deberán realizar en las Mesas consisten entre otros en la recogida y comunicación de la información electoral, el pago en su caso, de las dietas y la cobertura a todas las necesidades que las mismas requieran. Dichas personas serán seleccionadas a criterio del Secretario o Secretaria del Ayuntamiento, quien además distribuirá el citado importe entre las mismas.

2.– Inola ere ezingo da 350 euro baino gehiago jaso administrazioaren ordezkari legez hautesmahaietan betetako eginkizunengatik.

2.– En ningún caso se podrá percibir más de 350 euros en concepto de las funciones realizadas como persona designada por la Administración en las Mesas.

13. artikulua.– Langile- eta funtzionamendu-gastuen kudeaketa.

Artículo 13.– Gestión de los gastos de personal y funcionamiento.

1.– Dekretu honetan adierazitako antolaketa- eta funtzionamendu-gastuen kudeaketa Segurtasun Sailaren hauteskundeak kudeatzeko sistema informatizatuaren bidez gauzatuko da. Hori da Euskadiko Autonomia Erkidegoaren administrazio orokorraren, hauteskunde-batzordeen idazkarien eta hauteskunde-prozesuarekin lotutako udaletako idazkarien arteko informazio- eta komunikazio-tresna.

1.– La gestión de los gastos de organización y funcionamiento relacionados en este Decreto se realizará a través del sistema de gestión electoral informatizado del Departamento de Seguridad, que es la herramienta de información y comunicación entre las diferentes áreas de la Administración General de la Comunidad Autónoma y los y las titulares de las Secretarías de las Juntas Electorales y los y las titulares de las Secretarías de los Ayuntamientos vinculados al proceso electoral.

2.– Hauteskundeak kudeatzeko sistemaren bidez, hauteskunde-prozesuaren gastuei aurre egiteko aurrekontua zehazten duten zirkular ekonomikoak komunikatuko zaizkie hauteskunde-batzordeetako idazkariei eta udaletako idazkariei.

2.– A través del sistema de gestión electoral se comunicarán a los Secretarios o Secretarias de las Juntas Electorales y a los Secretarios o Secretarias de los Ayuntamientos las circulares económico-administrativas en las que se precise el presupuesto que disponen para afrontar los gastos del proceso electoral.

3.– Hauteskunde-batzordeetako idazkariak arduratuko dira hauteskunde-batzordeetako kideen eta laguntzaileen datuak hauteskundeak kudeatzeko sisteman jasotzeaz, baita langileek egindako lana justifikatzeaz eta horien gaineko egiaztagiriak igortzeaz, Dekretu honetan xedatutakoarekin bat etorriz.

3.– Los Secretarios o Secretarias de las Juntas Electorales son los encargados de incorporar al sistema de gestión electoral los datos de los perceptores miembros de las Juntas Electorales y del personal colaborador de las mismas, así como de incorporar las certificaciones y justificaciones del trabajo realizado por el personal y de los gastos corrientes efectuados en atención a lo dispuesto en este Decreto.

4.– Halaber, datuak kudeatzeko sisteman jasoko dira lehen auzialdiko epaileen eta bake-epaileen datuak, baita horiei laguntzen dieten laguntzaileenak ere, hala dagokionean.

4.– Igualmente, se incorporarán al sistema de gestión los datos correspondientes a las y a los Jueces de Primera Instancia y de Paz, así como del personal que auxilie, en su caso, a los mismos.

5.– Udal-idazkariei dagokie ere beraien datuak, jasotzaile moduan, hauteskundeak kudeatzeko sisteman sartzea; baita laguntzaileenak eta administrazioak hautesmahaietarako izendatutako ordezkarienak ere. Horrez gain, udal-idazkariei dagokie langileek egindako lanaren justifikazioa eta horien gainean igorritako egiaztagiriak sistemara igotzea, baita udal-esparruan izandako gastu arruntak igotzea ere, zerbitzu-enpresena barne, halakorik baleude.

5.– Los Secretarios o Secretarias de los Ayuntamientos son los encargados de incorporar al sistema de gestión electoral sus datos propios como perceptores, los del personal colaborador y los de las personas designadas por la Administración en las Mesas, así como de incorporar las certificaciones y justificaciones del trabajo realizado por el personal y de los gastos corrientes efectuados en el ámbito municipal, incluido el que haya podido ser realizado por empresas de servicios.

6.– Euskadiko Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak, aurkezten zaion informazioa aztertuta, dagozkion ordainketak egingo ditu, gastu-motari erreparatuta, kasu bakoitzerako aurreikusitako prozedura eta izapideei jarraiki.

6.– La Administración General de la Comunidad Autónoma realizará a la vista de la información presentada los pagos correspondientes, con arreglo al procedimiento y tramitación previsto en cada caso atendiendo al tipo de gasto.

7.– Hautesmahaietako kideei ordaindu beharreko dietak honela ordaindu ahal izango dira: eskudirutan, txeke bidez, edo Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasunaren Diruzaintza Nagusiaren transferentziaren bidez.

7.– Los pagos de las dietas a los miembros de Mesas electorales podrán realizarse en efectivo, mediante un cheque o mediante transferencia de la Tesorería General de la Hacienda de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

8.– Segurtasun Sailak diru-kopuru zehatza gorde dezake ezusteko beharrizanei eta munta txikiagoko gastuei aurre egiteko.

8.– El Departamento de Seguridad podrá disponer la existencia de cantidades para atender necesidades imprevistas y gastos de menor cuantía.

LEHENENGO XEDAPEN GEHIGARRIA.– Hauteskunde-batzordeen agintaldia luzatzea.
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA.– Prórroga del mandato de las Juntas Electorales.

Hauteskunde-batzordeen agintaldia Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeetarako deia dela-eta luzatu egiten bada, Lurralde Historikoetako Hauteskunde Batzordeetako eta Eskualdeko Hauteskunde Batzordeetako bokal ez judizialek hauteskunde-batzorde horietako bokal judizialek jasotzen dituzten haborokinen munta bera jasoko dute.

En el caso del mandato prorrogado de las Juntas Electorales por convocatoria de nuevas elecciones al Parlamento Vasco, las cuantías de las gratificaciones de los y las Vocales no judiciales de las Juntas Electorales de Territorio Histórico y de Zona serán iguales a las de las Vocalías judiciales de dichas Juntas.

BIGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA.– Hauteskunde-konkurrentzia.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA.– Supuestos de concurrencia electoral.

1.– Data berean gauzatuko balira Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak eta Diputatuen Kongresu eta Senaturakoak, edo Eusko Legebiltzarrerakoak eta estatu- edo foru-mailako hauteskunde-prozesu bi edo gehiago, Dekretu honetan hauteskunde-batzordeetarako eta udal-idazkarientzat zehaztutako haborokinen zenbatekoa eta hauteskunde-batzordeetako eta udaletako laguntzaileei ezohiko zerbitzuengatik ordaindu beharreko zenbatekoa % 50 murriztuko da, baita hautesmahaietako kideei ordainduko zaizkien dietena ere.

1.– En el supuesto de coincidir en la misma fecha la celebración de las elecciones al Parlamento Vasco con elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado o con dos o más procesos electorales de ámbito estatal o foral, los importes contemplados en este Decreto respecto de las gratificaciones a las Juntas Electorales y a los Secretarios y Secretarias de los Ayuntamientos, así como los importes a abonar por servicios extraordinarios del personal colaborador de las Juntas Electorales y de los Ayuntamientos, y las dietas a los miembros de Mesa electoral se reducirán en un 50%.

2.– Data berean gauzatuko balira Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak eta Europako Parlamenturakoak, Dekretu honen aurreko paragrafoan zehaztutako haborokinen eta dieten zenbatekoa % 60 murriztuko da.

2.– En el supuesto de coincidir en la misma fecha la celebración de las elecciones al Parlamento Vasco con elecciones al Parlamento Europeo los importes contemplados en este Decreto respecto de las gratificaciones y dietas descritas en el apartado anterior se reducirán en un 60%.

3.– Aurreko paragrafoetako kasuetan, administrazioak hautesmahaietan izendatutako ordezkariek jasoko dituzten zenbatekoak Dekretu honetan aurreikusitakoak izango dira, salbu eta, Estatuko administrazioarekin izenpetutako alde biko hitzarmenak medio, izendatutako pertsonak partekatu egingo balituzte. Kasu horretan, dagokion hitzarmenean xedatutakoari men egingo zaio. Halako kasuetan, ordezkarientzako haborokinen zenbatekoa zehaztu ahal izango da, onesten diren jarraibide ekonomiko-administratiboetan islatuko dena, hala badagokio.

3.– En los casos previstos en los apartados anteriores, los importes a percibir por las personas designadas por la Administración en las Mesas serán los previstos en este Decreto, salvo que en virtud de acuerdos bilaterales con la Administración del Estado se compartieran tales personas designadas, en cuyo caso se estará a lo dispuesto en tal acuerdo bilateral. En estos supuestos, se podrán determinar las gratificaciones para las personas designadas, que se reflejarán en las instrucciones económico-administrativas que en su caso se aprueben.

HIRUGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA.– Dekretu honetan aurreikusitako munten indarraldia.
DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA.– Vigencia de las cuantías previstas en este Decreto.

Hauteskunde bakoitzerako, Gobernu Kontseiluak, egokitzat jotzen badu, akordio bidez, Dekretu honetan aurreikusten diren zenbatekoak eguneratu ahal izango ditu. Akordio hori Euskal Herriko Aldizkari Ofizialean argitaratu behar da.

Para cada elección, el Consejo de Gobierno, mediante acuerdo, podrá actualizar, si lo estima necesario, las cuantías previstas en el presente Decreto. Dicho acuerdo deberá ser publicado en el Boletín Oficial del País Vasco.

AZKEN XEDAPENA
DISPOSICIÓN FINAL

Dekretu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkari ofizialean argitaratu eta biharamunean jarriko da indarrean.

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteizen, 2018ko urriaren 16an.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 16 de octubre de 2018.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

Segurtasuneko sailburua,

La Consejera de Seguridad,

ESTEFANÍA BELTRÁN DE HEREDIA ARRONIZ.

ESTEFANÍA BELTRÁN DE HEREDIA ARRONIZ.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común