Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

100. zk., 2020ko maiatzaren 25a, astelehena

N.º 100, lunes 25 de mayo de 2020


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

EKONOMIAREN GARAPEN ETA AZPIEGITURA SAILA
INGURUMEN, LURRALDE PLANGINTZA ETA ETXEBIZITZA SAILA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO E INFRAESTRUCTURAS
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y VIVIENDA
2036
2036

63/2020 DEKRETUA, maiatzaren 19koa, 2017-2028 aldirako Euskal Autonomia Erkidegoko Errepideen Hirugarren Plan Orokorra onartzen duena.

DECRETO 63/2020, de 19 de mayo, por el que se aprueba el tercer Plan General de Carreteras del País Vasco, correspondiente al periodo 2017-2028.

Euskal Autonomia Erkidegoko Errepideen Plan Orokorra arautzen duen maiatzaren 30eko 2/1989 Legeak (azaroaren 29ko 5/2018 Legeak aldatu zuen azken aldiz) Errepideen Plan Orokor horri aplikatu beharreko araubide juridikoa ezartzen du, zeina Autonomia-Elkarte Osorako Erakundeen eta bertako Kondaira-Lurraldeetako Foruzko Ihardutze-Erakundeen Arteko Harremanei Buruzko azaroaren 25eko 27/1983 Legearen 7.a.8 artikuluaren bigarren eta hirugarren paragrafoek aipatzen baitute.

La Ley 2/1989, de 30 de mayo, reguladora del Plan General de Carreteras del País Vasco, modificada por última vez por Ley 5/2018, de 29 de noviembre, establece el régimen jurídico aplicable al citado Plan General de Carreteras, al que aluden los párrafos segundo y tercero del artículo 7.a.8 de la Ley 27/1983, de 25 de noviembre, de Relaciones entre las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma y los Órganos Forales de sus Territorios Históricos.

Maiatzaren 30eko 2/1989 Legearen 3. artikuluak ezartzen du Eusko Jaurlaritzari dagokiola Errepideen Plan Orokorra eta haren berrikuspenak eta ezohiko aldaketak onartzea. Era berean, 2/1989 Legearen 12.7 artikuluak ezartzen duenez, Eusko Jaurlaritzari dagokio Errepideen Plan Orokorra dekretu bidez onartzea, eta Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da.

El artículo 3 de la citada Ley 2/1989, de 30 de mayo, establece que corresponde al Gobierno Vasco tanto la aprobación del Plan General de Carreteras como de sus revisiones y de sus modificaciones extraordinarias. Asimismo, el artículo 12.7 de dicha Ley 2/1989 establece que corresponderá la aprobación del Plan General de Carreteras al Gobierno Vasco mediante Decreto, que se publicará en el Boletín Oficial del País Vasco.

Horrela, abenduaren 19ko 283/1989 Dekretuak 1987/1998 aldirako Errepideen Plan Orokorra onartu zuen, abenduaren 30eko 355/1992 Dekretuak Euskal Autonomia Erkidegoko Errepideen Plan Orokorraren berrikuspena onartu zuen, ekainaren 8ko 250/1999 Dekretuak 1999-2010 aldirako Euskal Autonomia Erkidegoko Errepideen Bigarren Plan Orokorra onartu zuen, eta, ondoren, azaroaren 23ko 307/2010 Dekretuak Euskal Autonomia Erkidegoko Errepideen Bigarren Plan Orokorraren berrikuspena onartu zuen 2005-2016 aldirako.

Así, el Decreto 283/1989, de 19 de diciembre, aprobó el Plan General de Carreteras para el periodo 1987/1998, el Decreto 355/1992, de 30 de diciembre, aprobó la revisión del Plan General de Carreteras del País Vasco, el Decreto 250/1999, de 8 de junio, aprobó el Segundo Plan General de Carreteras del País Vasco, correspondiente al periodo 1999-2010, y posteriormente el Decreto 307/2010 de 23 de noviembre aprobó la revisión del Segundo Plan General de Carreteras del País Vasco, correspondiente al periodo 2005-2016.

Azaroaren 23ko 307/2010 Dekretuaren 2. artikuluan xedatzen denez, Errepideen Plan Orokorrak 12 urteko iraupena izango du. Epe hori igarota, beraz, Errepideen Hirugarren Plan Orokorra onartu behar da.

Dicho Decreto 307/2010, de 23 de noviembre, dispone en su artículo 2 que el Plan General de Carreteras tendrá una duración de 12 años. Transcurrido ese periodo corresponde, por tanto, aprobar el Tercer Plan General de Carreteras.

Hala, Euskal Autonomia Erkidegoko Errepideen Plan Orokorra arautzen duen maiatzaren 30eko 2/1989 Legearen 12. artikulua betez, Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Sailak, Euskal Autonomia Erkidegoko Errepideen Plan Orokorraren Batzordearekin lankidetzan, Planaren Aurrerapenaren testua idatzi zuen, eta, aipatu Batzordeak 2018ko uztailaren 2an txostena egin ondoren, jendaurrean jartzeko eta administrazio interesdunei entzuteko izapidea egin zen 2018ko abuztuaren 30eko aginduaren bidez (irailaren 28ko Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratua).

Así, y en cumplimiento del artículo 12 de la Ley 2/1989, de 30 de mayo, reguladora del Plan General de Carreteras del País Vasco, el Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras redactó, en colaboración con la Comisión del Plan General de Carreteras del País Vasco, el texto del Avance del Plan, el cual, previo informe de la citada Comisión de 2 de julio de 2018, fue sometido al trámite de información pública y audiencia a las administraciones interesadas, mediante Orden de 30 de agosto de 2018 publicada en el Boletín Oficial del País Vasco de 28 de septiembre de 2018.

Aurrerapenaren dokumentuan prozesuaren ondoriozko aldaketak sartu ondoren, Euskadiko Garraio Agintaritzak, 2019ko urtarrilaren 14an egindako bilkuran, aurrerapenaren aldeko txostena eman zuen. Era berean, Euskal Autonomia Erkidegoko Errepideen Plan Orokorraren Batzordeak Planaren dokumentuaren aldeko txostena egin zuen 2019ko otsailaren 27an, eta Euskal Autonomia Erkidegoko Errepideen Hirugarren Plan Orokorraren Proiektua izena hartu zuen.

Una vez incorporadas al documento de Avance las modificaciones resultantes del proceso, la Autoridad del Transporte de Euskadi, en sesión celebrada con fecha 14 de enero de 2019, emitió informe favorable al Avance. Asimismo, la Comisión del Plan General de Carreteras del País Vasco, informó favorablemente, con fecha 27 de febrero de 2019, el documento del Plan, que pasó a denominarse Proyecto de Tercer Plan General de Carreteras del País Vasco.

Era berean, Euskal Autonomia Erkidegoko Ingurumena Babesteko otsailaren 27ko 3/1998 Lege Orokorrak, ingurumen-ebaluazioari buruzko abenduaren 9ko 21/2013 Legeak eta planen eta programen ebaluazio estrategikoa egiteko prozedura arautzen duen urriaren 16ko 211/2012 Dekretuak araututakoa betez, espediente osoa igorri zitzaion Ingurumen Administrazioaren Zuzendaritzari, eta 2019ko irailaren 11ko Ebazpenaren bidez (2019ko urriaren 3ko Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratua) 2017-2028ko Euskal Autonomia Erkidegoko Errepideen III. Plan Orokorraren nahitaezko ingurumen-adierazpen estrategikoa egin du.

Asimismo, en cumplimiento de lo regulado por la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco y por la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental y el Decreto 211/2012, de 16 de octubre, por el que se regula el procedimiento de evaluación estratégica de planes y programas, se remitió el expediente completo a la Dirección de Administración Ambiental, que mediante Resolución de 11 de septiembre de 2019, publicada en el Boletín Oficial del País Vasco de 3 de octubre de 2019, ha formulado la preceptiva Declaración Ambiental Estratégica del III Plan General de Carreteras del País Vasco 2017-2028.

Azkenik, Euskal Autonomia Erkidegoko Lurralde Antolamendurako Batzordearen Osoko Bilkurak dokumentuaren aldeko txostena eman du, 6/2019 bilkuran, 2019ko abenduaren 18an. Ondorioz, Euskal Autonomia Erkidegoko Errepideen Hirugarren Plan Orokorra onartzea dagokio.

Finalmente, el documento ha sido informado favorablemente por el Pleno de la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco, en su sesión 6/2019, celebrada el 18 de diciembre de 2019. Corresponde, en consecuencia, aprobar el Tercer Plan General de Carreteras del País Vasco.

Ondorioz, Ekonomiaren Garapeneko eta Azpiegituretako sailburuaren eta Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako sailburuaren proposamenez, eta Gobernu Kontseiluak 2020ko maiatzaren 19an egindako bilkuran proposamena aztertu eta onartu ondoren, honako hau

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras y del Consejero de Medio Ambiente, Planificación de Territorial y Vivienda, previa deliberación y aprobación por el Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 19 de mayo de 2020,

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:

1. artikulua.– Euskal Autonomia Erkidegoko Errepideen Hirugarren Plan Orokorra onartzen da, dekretu honen eranskin gisa erantsi dena.

Artículo 1.– Se aprueba el Tercer Plan General de Carreteras del País Vasco, que se acompaña, referenciado, como anexo al presente Decreto.

2. artikulua.– Euskal Autonomia Erkidegoko Errepideen Hirugarren Plan Orokorrak hamabi urteko iraupena izango du, 2017tik 2028ra.

Artículo 2.– Este Tercer Plan General de Carreteras del País Vasco tendrá una duración de doce años, de 2017 a 2028.

3. artikulua.– Helburuak eta programak lotesleak dira lurralde historikoetako foru-organoentzat, Euskal Autonomia Erkidegoko Errepideen Plan Orokorra arautzen duen maiatzaren 30eko 2/1989 Legean xedatutakoaren arabera.

Artículo 3.– Son vinculantes para los Órganos Forales de los Territorios Históricos los capítulos de Objetivos y de Programas, en los términos dispuestos en la Ley 2/1989, de 30 de mayo, reguladora del Plan General de Carreteras del País Vasco.

4. artikulua.– Jarduketa-programen nahitaezko edukia benetan betetzen dela bermatzeko, premiazkotzat jotzen da Planean jasotako jarduketek ukitutako ondasun eta eskubideak okupatzea, dagokion desjabetze-prozedura aplikatzearen ondorioetarako.

Artículo 4.– A fin de garantizar el efectivo cumplimiento del contenido obligatorio de los programas de actuaciones, se declara urgente la ocupación de los bienes y derechos afectados por las actuaciones comprendidas en el Plan, a los efectos de la aplicación del procedimiento expropiatorio correspondiente.

5. artikulua.– Maiatzaren 30eko 2/1989 Legearen 8.3 artikuluan xedatutakoaren arabera, ohiko aldaketatzat joko dira arau teknikoei eta programatutako jarduketen lehentasunari eragiten dietenak.

Artículo 5.– A los efectos de lo dispuesto por el artículo 8.3 de la Ley 2/1989, de 30 de mayo, se consideran modificaciones ordinarias las que afectan a las normas técnicas y a la priorización de las actuaciones programadas.

XEDAPEN GEHIGARRIA
DISPOSICIÓN ADICIONAL

Euskal Autonomia Erkidegoko Errepideen Plan Orokorra arautzen duen maiatzaren 30eko 2/1989 Legearen 9. artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz, 1987-1998 aldirako Errepideen Plan Orokorra onartu zuen abenduaren 19ko 283/1989 Dekretuaren III. kapituluan ezarritako arau teknikoetan honako hauek sartu dira: Etxebizitza, Herri Lan eta Garraioetako sailburuaren 2012ko azaroaren 13ko Aginduaren bidez onartutako Euskal Autonomia Erkidegoko Errepide Sareko bide-zoruak dimentsionatzeko Arauaren testu berrikusia eta zabaldua; Euskal Autonomia Erkidegoko Errepide Sareko bide-zoruak dimentsionatzeko Arauaren aldaketa, Ingurumen eta Lurralde Politikako sailburuaren 2015eko azaroaren 10eko Aginduaren bidez onartua; Arauaren bigarren aldaketa Euskal Autonomia Erkidegoko Errepide Sarearen bide-zoruak dimentsionatzeko, Ekonomiaren Garapeneko eta Azpiegituretako sailburuaren 2017ko urriaren 19ko Aginduaren bidez onartutakoa; eta Euskal Autonomia Erkidegoko errepide-sareko zeharbideetan abiadura-murriztaileak instalatzeko jarraibide teknikoa, Ekonomiaren Garapeneko eta Azpiegituretako sailburuaren 2018ko urriaren 22ko Aginduaren bidez onartua.

De conformidad con lo establecido en el artículo 9 de la Ley 2/1989, de 30 de mayo, reguladora del Plan General de Carreteras del País Vasco, se incorporan a las Normas Técnicas establecidas en el capítulo III del Decreto 283/1989, de 19 de diciembre, por el que se aprobó el Plan General de Carreteras para el periodo 1987-1998, el texto revisado y ampliado de la Norma para el dimensionamiento de firmes de la Red de Carreteras del País Vasco aprobado por Orden de 13 de noviembre de 2012, del Consejero de Vivienda, Obras Públicas y Transportes; la modificación de la Norma para el dimensionamiento de firmes de la Red de Carreteras del País Vasco, aprobada por Orden de 10 de noviembre de 2015, de la Consejera de Medio Ambiente y Política Territorial; la segunda modificación de la Norma para el dimensionamiento de firmes de la Red de Carreteras del País Vasco, aprobada por Orden de 19 de octubre de 2017, de la Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras; y la Instrucción técnica para la instalación de reductores de velocidad en las travesías de la red de carreteras del País Vasco, aprobada por Orden de 22 de octubre de 2018, de la Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras.

XEDAPEN INDARGABETZAILEA
DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Indargabetuta geratzen dira Euskal Autonomia Erkidegoko Errepideen Bigarren Plan Orokorraren 2005-2016 aldirako berrikuspena onartzen duen azaroaren 23ko 307/2010 Dekretua eta dekretu honen aurka doazen maila bereko edo beheragoko gainerako xedapenak.

Quedan derogados el Decreto 307/2010, de 23 de noviembre, de aprobación de la revisión del Segundo Plan General de Carreteras del País Vasco, correspondiente al periodo 2005-2016, así como las demás disposiciones de igual o inferior rango en lo que se opongan al presente Decreto.

AZKEN XEDAPENA
DISPOSICIÓN FINAL

Dekretu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzen den egunaren biharamunean jarriko da indarrean.

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteizen, 2020ko maiatzaren 19an.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 19 de mayo de 2019.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

Ekonomiaren Garapeneko eta Azpiegituretako sailburua,

La Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras,

MARÍA ARANZAZU TAPIA OTAEGUI.

MARÍA ARANZAZU TAPIA OTAEGUI.

Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako sailburua,

El Consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda,

IGNACIO MARÍA ARRIOLA LÓPEZ.

IGNACIO MARÍA ARRIOLA LÓPEZ.

MAIATZAREN 19KO 63/2020 DEKRETUAREN ERANSKINA
ANEXO AL DECRETO 63/2020, DE 19 DE MAYO
EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO ERREPIDEEN HIRUGARREN PLAN OROKORRA, 2017-2028 ALDIARI DAGOKIONA
TERCER PLAN GENERAL DE CARRETERAS DEL PAÍS VASCO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2017-2028

(Erantsitako dokumentua interneteko helbide honetan dago:

(El documento anexo figura en la dirección de internet:

Http://www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/garraioak/bideko-azpiegiturak/)

http://www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/garraioak/bideko-azpiegiturak/)


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común