Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

26. zk., 2018ko otsailaren 6a, asteartea

N.º 26, martes 6 de febrero de 2018


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

EKONOMIAREN GARAPEN ETA AZPIEGITURA SAILA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO E INFRAESTRUCTURAS
649
649

10/2018 DEKRETUA, urtarrilaren 30ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoko nekazarien eta baso-ekoizleen elkarteei eta horien batasun edo federazioei buruzkoa.

DECRETO 10/2018, de 30 de enero, de agrupaciones de personas productoras agrarias y forestales, y sus uniones o federaciones, en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Nekazarien elkarteak eta horien batasunak edo federazioak eratzea modu eraginkortzat jotzen da nekazaritzako produktuen merkaturatzean dauden akatsak konpontzeko, produktu horien eskaintza kontzentratzeko eta, era horretan, elikakatearen balio-sorkuntzan ekoizpen-sektorearen negoziazio-ahalmena handitzea lortzeko.

La constitución de agrupaciones de personas productoras agrarias y sus uniones o federaciones se considera una manera eficaz de paliar las deficiencias existentes en la comercialización de los productos agrarios, de concentrar la oferta de dichos productos, y de conseguir de esta manera aumentar la capacidad de negociación del sector productor en la formación de valor de la cadena alimentaria.

Helburu horrekin, Europako araudiak erakunde horien aitorpena egiteko eta haiei laguntzak emateko araubide juridikoa erregulatu zuen, haien eraketa eta funtzionamendua sustatzeko. Euskal Autonomia Erkidegoan Nekazarien Elkarteentzako laguntzak lehen aldiz abenduaren 30eko 401/1985 Dekretuaren bitartez ezarri ziren. Ondoren, egoera berrietara eta araudi berrira egokituz, Euskal Autonomia Erkidegoko Nekazarien Elkarteei eta horien Batasunei buruzko urtarrilaren 20ko 13/2004 Dekretua argitaratu zen.

Con esa finalidad la reglamentación europea reguló el régimen jurídico para el reconocimiento y la concesión de ayudas a estas organizaciones para incentivar su constitución y funcionamiento. En la Comunidad Autónoma del País Vasco se establecieron por primera vez ayudas a la Agrupaciones de Personas Productoras Agrarias por medio del Decreto 401/1985, de 30 de diciembre. Posteriormente, adaptándose a nuevas circunstancias y nueva reglamentación, se publicó el Decreto 13/2004, de 20 de enero, de agrupaciones de personas Productoras agrarias y sus uniones en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Politika hori hasi zenetik denbora asko igaro den arren, oraindik ere beharrezkoa da nekazariak eta baso-ekoizleak berriz elkartzeko aukera bultzatzea eta sustatzea, lehen sektorearen garapen ekonomikoa pizteko asmoz, lan bateratuaren bitartez eskaintza kontzentratuta eta ekoizpena merkatuaren eskakizunetara egokituta eta elkartea bere egonkortasunari eta eraginkortasunari dagokienez behar adinako bermeekin egiten dela behar bezala kontrolatuta eta egiaztatuta.

A pesar de todo el tiempo transcurrido desde el inicio de esta política, sigue siendo preciso estimular e incentivar la reagrupación de las personas agricultoras y forestalistas con objeto de estimular el desarrollo económico del sector primario por medio de la acción común dirigida a concentrar la oferta y a adaptar la producción a las exigencias del mercado, así como establecer un adecuado control y comprobación que su agrupación se realiza con garantías suficientes en cuanto a su estabilidad y eficacia.

Gaur egun, erakunde horien aitorpenari buruzko Europako Erkidegoko araudia Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2013ko abenduaren 17ko 1308/2013 (EB) Erregelamendua da. Laguntzei dagokienez, landa-garapenerako laguntzei buruzko Europako araudiak (Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 1305/2013 (EB) Erregelamendua, 2013ko abenduaren 17koa) eta nekazaritza- eta basogintza-sektoreetan eta landa-eremuetan 2014tik 2020ra arteko estatuko laguntzei aplikatzekoak zaizkien Europar Batasunaren zuzentarauek ekoizleen elkarteei laguntzak emateko esparrua ahalbidetzen eta erregulatzen jarraitzen dute.

Actualmente, la normativa comunitaria sobre el reconocimiento de estas organizaciones está constituida por el Reglamento (UE) n° 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013. Por lo que se refiere a las ayudas, la reglamentación europea relativa a las ayudas al desarrollo rural (Reglamento (UE) n.º 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013) como las Directrices de la Unión Europea aplicables a las ayudas estatales en los sectores agrícola y forestal y en las zonas rurales de 2014 a 2020 siguen permitiendo y regulando el marco para la concesión de ayudas a las agrupaciones de personas productoras.

Europako Erkidegoko araudia garatuz eta aplikatuz, 2015-2020 aldirako EAEko Landa Garapeneko Programa garatu da, zeinak plangintza hori biltzen baitu, eta Batzordearen Betearazpen Erabakiaren bitartez onartu da (Batzordearen Erabakia (2015) 3479 azkena, 2015-05-26koa). Programa horretan, LGENF Landa Garapenerako Europako Nekazaritza Funtsak kofinantzatutako neurri bat sartu da, «ekoizleen elkarteak eta erakundeak sortzeko laguntza» izenekoa. Halaber, otsailaren 14ko 43/2017 Dekretua argitaratu da, zeinaren bidez 2015-2020 aldirako Euskadiko Landa Garapenerako Programan jasota dauden laguntzen esparru-araudia ezartzen baita.

En desarrollo y aplicación de la reglamentación comunitaria, se ha elaborado el Programa de Desarrollo Rural del País Vasco 2015-2020, que recoge dicha planificación y que ha sido aprobado mediante Decisión de Ejecución de la Comisión (Decisión C(2015) 3479 final, de 26-05-2015). En este Programa se ha incluido una medida cofinanciada por el Feader, denominada «ayuda a la creación de agrupaciones y organizaciones de productores». Asimismo se ha publicado el Decreto 43/2017, de 14 de febrero, por el que se establece la normativa marco de las ayudas previstas en el Programa de Desarrollo Rural de Euskadi 2015-2020.

Aurreko guztiak ekoizleen elkarteen aitorpenari aplikatzekoa zaion araubide juridikoa aldatu beharra dakar, esparru berrira egokitzeko eta basogintza-sektoreko elkarteei sarrera emateko eta horien inguruabar bereziak biltzeko. Horregatik, dekretu honen bitartez Euskal Autonomia Erkidegoko Nekazarien Elkarteei eta horien Batasunei buruzko urtarrilaren 20ko 13/2004 Dekretua indargabetzen eta ordezten da, araubide juridiko berri hau ezartzeko, nahiz eta oraindik ere haren filosofia eta oinarrizko ildoak antzekoak diren.

Todo lo anterior conlleva la necesidad de modificar el régimen jurídico aplicable al reconocimiento de las agrupaciones de personas productoras para adaptarse al nuevo marco y para dar entrada a las agrupaciones del sector forestal y recoger sus especiales circunstancias. Por ello, mediante este Decreto se deroga y sustituye el Decreto 13/2004, de 20 de enero, de Agrupaciones de Productores Agrarios y sus Uniones en la Comunidad Autónoma del País Vasco, con objeto de establecer este nuevo régimen jurídico, si bien tanto su filosofía como sus líneas básicas siguen siendo similares.

Euskal Autonomia Erkidegoak Konstituzioaren 148.7 artikuluaren eta Autonomia Estatutuaren 10.9 artikuluaren arabera nekazaritza eta abeltzaintzaren alorrean duen eskumen esklusiboa garatuz ematen da dekretu hau.

El presente Decreto se dicta en desarrollo de la competencia exclusiva que en materia de agricultura y ganadería ostenta la Comunidad Autónoma del País Vasco de conformidad con el artículo 148.7 de la Constitución y del artículo 10.9 del Estatuto de Autonomía.

Dekretu hau prestatzerakoan, aholkua eskatu zaie Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako foru-aldundiei eta sektorea ordezkatzen duten elkarte eta erakunde profesionalei.

Las Diputaciones Forales de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, así como las organizaciones profesionales y las asociaciones sectoriales, han sido consultadas en la elaboración de este Decreto.

Horrenbestez, nahitaezko txostenak eman ondoren eta Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoarekin bat etorriz, Ekonomiaren Garapeneko eta Azpiegituretako sailburuak proposatuta, eta Gobernu Kontseiluak 2018ko urtarrilaren 30ean egindako bileran proposamena aztertu eta onartu ondoren, hauxe

En su virtud, una vez emitidos los informes preceptivos correspondientes y de acuerdo con la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi, a propuesta de la Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 30 de enero de 2018,

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:

1. artikulua.– Xedea.

Artículo 1.– Objeto.

1.– Dekretu honen xedea da nekazarien eta baso-ekoizleen elkarteen eta horien batasun edo federazioen aitorpenari aplikatzekoak zaizkion oinarrizko arauak erregulatzea, elkartuta daudenek ekoizten dutena modu bateratuan merkaturatzen badute.

1.– Es objeto del presente Decreto la regulación de las normas básicas aplicables al reconocimiento de las agrupaciones de personas productoras agrarias y forestales, y sus uniones o federaciones, que comercialicen en común la producción de las personas productoras asociadas.

2.– Dekretu honetan xedatutakoaren ondorioetarako, basogintza-sektorean, merkaturatzearen parekotzat joko da elkartutako pertsonek ekoizten dutena merkaturatzeko bitartekaritza-lana.

2.– A los efectos de lo dispuesto en este Decreto, en el sector forestal la intermediación para la comercialización de la producción de las personas productoras asociadas se considerará equiparable a la comercialización.

Bitartekaritza horrek gutxienez ere honako hauek hartuko ditu barnean: bazkideek erakundeari salgai jarriko dituzten baso-produktuen berri ematea, erakundeak horiei buruz egiten duen tasazioa, erakundeak bazkideei merkaturatzeko posibilitateei buruz ematen dien aholkularitza, eta baso-produktuak haren bitartekaritzaren bitartez erosteko interesa dutenei saltzea produktu horiek.

Esta intermediación como mínimo incluirá: la puesta en conocimiento de la entidad por parte de sus personas asociadas de los productos forestales que van poner a la venta, la tasación de los mismos por parte de la entidad, el asesoramiento por parte de la entidad a las personas asociadas acerca de las diversas posibilidades de comercialización, y la venta de los productos forestales a las personas interesadas en adquirir dichos productos a través de su intermediación.

2. artikulua.– Nekazarien eta baso-ekoizleen elkarteak eta horien batasun edo federazioak aitortzea.

Artículo 2.– Reconocimiento de agrupaciones de personas productoras agrarias y forestales, y sus uniones o federaciones.

Kooperatibek, eraldaketarako nekazaritza-sozietateek eta nortasun juridiko propioa duen beste edozein entitatek jaso dezakete nekazarien eta baso-ekoizleen elkarte edo horien batasun edo federazio izateko aitorpena, bai produktu bat ekoizten dutenek bai batzuk ekoizten dituztenek, edota horien produktu multzoak ekoizten dituztenek. Horretarako, ordea, baldintza orokor hauek bete beharko dituzte:

Podrán ser reconocidas como agrupaciones de personas productoras agrarias y forestales, y sus uniones o federaciones, de uno o varios productos o grupos de productos, las cooperativas, las sociedades agrarias de transformación y cualesquiera otras entidades con personalidad jurídica propia, que cumplan las siguientes condiciones generales:

a) Ekoizleen ekimenez sortzea eta pertsona horiei erakundearen eta haren erabakien kontrol demokratikoa bermatzea.

a) Que se creen por iniciativa de las personas productoras y que garanticen a dichas personas el control democrático de la organización y de sus decisiones.

b) Nortasun juridiko propioa eduki beharko dute, bai eta ondare propioa ere, elkartekideekiko independentea.

b) Que tengan personalidad jurídica propia y patrimonio propio e independiente de sus miembros.

c) Nekazarien eta baso-ekoizleen elkarteek egoitza soziala Euskal Autonomia Erkidegoan eduki beharko dute, eta gutxienez elkarteko bazkideen % 70ek Euskal Autonomia Erkidegoaren lurralde-eremuan kokatuta egon beharko du.

c) En el supuesto de agrupaciones de personas productoras agrarias y forestales, que tengan ubicada su sede social en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma del País Vasco, y que al menos el 70% de las personas socias de la agrupación estén radicadas en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

d) Nekazarien eta baso-ekoizleen elkarteen batasunek edo federazioek egoitza soziala Euskal Autonomia Erkidegoan eduki beharko dute, eta batasuna edo federazioa osatzen duten elkarteen % 70ek, gutxienez, Euskal Autonomia Erkidegoaren lurralde-eremuan kokatuta egon beharko du.

d) En el supuesto de uniones o federaciones de agrupaciones de personas productoras agrarias y forestales, que tengan ubicada su sede social en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma del País Vasco, y que al menos el 70% de las agrupaciones que constituyan la unión o federación, estén radicadas en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

e) Nekazarien eta baso-ekoizleen elkarteen kasuan, elkartea osatzen duten bazkideetako batek ere, banaka hartuta, ezingo du gainditu erakundearen ekoizpenaren guztizko bolumenaren % 20 –elkarteko kideen kopurua 15etik gorakoa bada– edo erakundearen ekoizpenaren guztizko bolumenaren % 40 –elkarteko kideen kopurua 16tik beherakoa bada–. Elkarteak merkataritza-sozietatearen forma juridikoa hartzen badu, akzioak edo partaidetzak izendunak izango dira, eta bazkide guztiek nekazari izan beharko dute. Sozietate-partaidetzak ekoizpen-ahalmenaren arabera banatuko dira; erabakitzeko ahalmena, bestalde, sozietate-partaidetzen araberakoa izango da.

e) En el supuesto de las agrupaciones de personas productoras agrarias y forestales, que ninguna de las personas productoras individuales socias que integren la Agrupación supere por sí sola el 20% del volumen total de la producción de la entidad, en caso de que el número de miembros de la Agrupación sea superior a 15, o el 40% del volumen total de la producción de la entidad, en caso de que el número de miembros de la Agrupación sea inferior a 16. En el supuesto de que la agrupación adopte la forma jurídica de sociedad mercantil, las acciones o participaciones serán nominativas y todos las personas socias deberán tener la condición de personas productoras agrarios. La distribución de las participaciones sociales se realizará en función de su capacidad de producción, y el poder de decisión estará en función de las participaciones sociales.

f) Nekazarien eta baso-ekoizleen elkarteen batasunen edo federazioen kasuan, horiek osatzen dituzten elkarteek (banaka hartuta) batasunaren ekoizpen osoarekiko duten ehunekoa ez da izango gainerako elkarteena baino 50 puntu handiagoa.

f) En el supuesto de las uniones o federaciones de agrupaciones de personas productoras agrarias y forestales, que ninguna agrupación que las integren tenga un porcentaje sobre el conjunto de toda la producción de la unión que supere en 50 puntos al resto de agrupaciones.

g) Produktua, produktuak edo produktu multzoak ekoizteko eta merkaturatzeko lana elkarrekin egokitzea izan behar du elkartea sortzeko arrazoietako bat. Horretaz gain, produktuen % 70ek gutxienez Euskal Autonomia Erkidegokoa izan beharko du.

g) Que entre sus fines constitutivos figure el de adaptar en común la producción y la comercialización del producto, productos o grupo de productos para el que se hayan constituido, y que los productos sean procedentes de la Comunidad Autónoma del País Vasco en al menos un 70%.

h) Estatutuetan, alderdi hauek sartu beharko dituzte, gutxienez:

h) Que en sus estatutos se incluyan, al menos los siguientes aspectos:

– Jarduteko lurralde-eremua.

– Ámbito territorial de actuación.

– Ekoizleei erakundearen eta erabakien kontrol demokratikoa bermatuko dieten arauak, elkarteen kasuan; eta kide diren elkarteei erakundearen eta erabakien kontrol demokratikoa bermatuko dieten arauak, nekazarien eta baso-ekoizleen elkarteen batasunen edo federazioen kasuan.

– Normas que garanticen a las personas productoras el control democrático de la organización y de sus decisiones, en caso de las agrupaciones; y normas que garanticen a las agrupaciones asociadas el control democrático de la organización y de sus decisiones, en el caso de las uniones o federaciones de agrupaciones de personas productoras agrarias y forestales.

– Elkartea zer produktu dela-eta sortu den, produktu hori ekoizteko, eskatutako informazioa emateko eta produktuen zati bat gutxienez ere elkartearen bidez merkaturatzeko betebeharra, elkarteak ezartzen dituen arauei jarraituz.

– La obligación de sus personas socias de producir el producto o grupo de productos para el que se constituyen en agrupación, de facilitar la información solicitada, y de comercializarlos, al menos en parte, a través de la Agrupación, o con su intermediación, con las reglas que se establezcan por la agrupación.

– Zuzendaritza- eta gobernu-organoetan emakume eta gizonen presentzia orekatua izateko gomendioa, eta organo horietan bi hizkuntza ofizialak erabiltzeko gaitasun nahikoa duten pertsonak egoteko gomendioa.

– La recomendación de que en sus órganos rectores y de gobierno exista una presencia equilibrada de mujeres y hombres, y de que en dichos órganos haya personas con suficiente capacitación en las dos lenguas oficiales.

– Kideen finantza-kontribuzioen araubidea, eta elkartearen finantza- eta kontabilitate-arauena.

– Régimen de contribuciones financieras de sus personas miembros, y de las normas financieras y contables de la agrupación.

– Onartzeko araubidea.

– Régimen de admisión.

– Uko egiteko araubidea.

– Régimen de renuncias.

– Zigortzeko araubidea.

– Régimen de penalizaciones.

i) Ekoizteko eta merkaturatzeko gutxieneko bolumenak bete beharko dituzte, bai eta produktu bakoitzerako edo produktu-multzoetarako elkartean gutxienez egon beharreko kide kopurua ere, dekretu honen 7. artikuluan xedatutakoaren arabera.

i) Cumplir con los volúmenes mínimos de producción y comercialización, así como con el número mínimo de personas productoras asociadas para cada producto o grupo de productos que se establezca, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 de este Decreto.

j) Aitortzeko eskatzen duten jarduera betetzeko behar diren instalazio, ekipamendu edo baliabide teknikoak edukiko dituzte.

j) Que posean las instalaciones, equipamientos o medios técnicos suficientes para la actividad por la que solicitan el reconocimiento.

k) Bai nekazarien eta baso-ekoizleen elkarteek bai horien batasunek edo federazioek elkartzen dituen produktuaren edo produktu multzoaren kontabilitate bat izan beharko dute, erakundearen gainerako jardueretatik bereizita.

k) Que tanto las agrupaciones de personas productoras agrarias y forestales como sus uniones o federaciones lleven una contabilidad respecto del producto o grupo de productos concretos para el que se constituyen, separada del resto de las actividades de la entidad.

l) Zerga-alorreko betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean izatea. Inguruabar horien egiaztapena zuzenean lortu ahal izango du erregistroa kudeatzen duen organoak, aitorpena eskatzen duen erakundeak horretarako baimena ematen badu.

l) Que estén al corriente de sus obligaciones fiscales y con la Seguridad Social. La acreditación de estas circunstancias podrán ser obtenidas de forma directa por el órgano gestor del registro en caso de que la entidad solicitante del reconocimiento así lo autorice.

3. artikulua.– Nekazarien eta baso-ekoizleen elkarteen eta horien batasun edo federazioen betebeharrak.

Artículo 3.– Obligaciones de las agrupaciones de personas productoras agrarias y forestales, y sus uniones o federaciones.

Nekazarien eta baso-ekoizleen elkarteek eta horien batasun edo federazioek, aitorpena emateko arrazoi izan diren produktuei dagokienez, baldintza orokor hauek bete beharko dituzte:

Las agrupaciones de personas productoras agrarias y forestales, y sus uniones o federaciones deberán cumplir, en relación con los productos para los que hayan sido reconocidas, las siguientes condiciones generales:

a) Ekoizteko eta merkaturatzeko gutxieneko bolumenak mantendu beharko dituzte, bai eta produktu bakoitzerako edo produktu-multzoetarako elkartean egon behar duten kideen gutxieneko kopurua ere. Produktuak eta kopuruak dekretu honen eranskinean jaso dira.

a) Mantener los volúmenes mínimos de producción y comercialización, así como con el número mínimo de personas productoras asociadas para cada producto o grupo de productos que se establecen en el anexo del presente Decreto.

b) Egoera ekonomiko eta administratiboa kargarik gabekoa eta orekatua izan beharko da; hori erakusteko, nekazarien eta baso-ekoizleen elkarteen eta horien batasun edo federazioen balantzeak eta emaitzen kontuak aurkeztu beharko dizkiote, urtean behin, nekazaritza- eta abeltzaintza-arloan eskuduna den zuzendaritzari.

b) Disponer de una situación económica y administrativa saneada y equilibrada, para lo cual presentarán anualmente a la dirección competente en materia de agricultura y ganadería los balances y cuentas de resultados de las agrupaciones de personas productoras agrarias y forestales, y sus uniones o federaciones.

c) Nekazaritza- eta abeltzaintza-arloan eskuduna den zuzendaritzan, aurreko urtean eginiko jardueren laburpen bat aurkeztu beharko dute urtero, urtarrilaren 31 baino lehen. Bertan, ekoizpen eta merkaturatzearen bolumena, negozio-zifra eta bazkide-kopurua aipatu beharko dituzte beren-beregi.

c) Presentar anualmente a la dirección competente en materia de agricultura y ganadería, antes del 31 de enero, una memoria que contenga un resumen de las actividades realizadas durante el año anterior, con indicación expresa del volumen de producción y comercialización, cifra de negocio, y número de personas socias.

d) Nekazaritza- eta abeltzaintza-arloan eskuduna den zuzendaritzak egiten dituen ikuskatze-lanetan laguntzea, nekazarien eta baso-ekoizleen elkarteen eta horien batasun edo federazioen funtzionamendua egiaztatzeko.

d) Colaborar en las inspecciones que lleve a cabo la dirección competente en materia de agricultura y ganadería para comprobar el funcionamiento de las agrupaciones de personas productoras agrarias y forestales, y sus uniones o federaciones.

e) Emakumeen eta gizonen tratu- eta aukera-berdintasuna bermatzea esparru guztietan, barnekoetan zein kanpokoetan, eta emakumeen posizio soziala, ekonomikoa eta politikoa indartzea eta autonomia sustatzea.

e) Garantizar la igualdad de trato y oportunidades de mujeres y hombres en todos los ámbitos, tanto internos como externos, así como promover la autonomía y fortalecer la posición social, económica y política de aquellas.

f) Erakundearekiko harremanetan, idatzizkoetan zein ahozkoetan, bermatuko da pertsona fisikoek eta pertsona juridikoen ordezkariek euskara eta gaztelania erabiltzeko eskubidea eta aukeratuko duten hizkuntzan arreta jasotzeko eskubidea izango dutela. Era berean, Kontsumitzaileen eta Erabiltzaileen Estatutuari buruzko abenduaren 22ko 6/2003 Legeak dakartzan hizkuntza-betebeharrak ere zaindu beharko dituzte.

f) Garantizar el derecho de las personas físicas y de las personas representantes de las personas jurídicas a utilizar el euskera y el castellano y a ser atendidas en la lengua elegida en sus relaciones, tanto orales como escritas, con la entidad. Asimismo, deberán respetar las obligaciones lingüísticas establecidas en la Ley 6/2003, de 22 de diciembre, del Estatuto de las Personas Consumidoras y Usuarias.

4. artikulua.– Aitortzeko prozedura.

Artículo 4.– Procedimiento de Reconocimiento.

1.– Nekazarien eta baso-ekoizleen elkarteak eta horien batasunak edo federazioak aitortzeko eskaera nekazaritza- eta abeltzaintza-arloko zuzendaritza eskudunari egin beharko zaio, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legean jasotakoaren arabera.

1.– La solicitud para ser reconocida como agrupaciones de personas productoras agrarias y forestales, y sus uniones o federaciones, se dirigirá a la dirección competente en materia de agricultura y ganadería, de conformidad con lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de la Administraciones Públicas.

2.– Eskabidearekin batera, agiri hauek aurkeztu beharko dira:

2.– La solicitud deberá ir acompañada de la siguiente documentación:

a) Nekazarien eta baso-ekoizleen elkarteek beren estatutuen kopia bat aurkeztu beharko dute.

a) En el supuesto de agrupaciones de personas productoras agrarias y forestales, copia de sus estatutos.

b) Nekazarien edo baso-ekoizleen elkarteen batasunek edo federazioek estatutuen kopiak eta batasuna osatzen duten elkarte guztien estatutuenak aurkeztu beharko dituzte.

b) En el supuesto de uniones o federaciones de agrupaciones de personas productoras agrarias y forestales, copia de sus estatutos, así como de los estatutos de cada agrupación que la integran.

c) Nekazarien eta baso-ekoizleen elkarteek haiek osatzen dituzten kideen kopuruari buruzko erantzukizunpeko adierazpena aurkeztu behar dute, sexuen arabera bananduta, eta ustiategiak zer udalerritan dauden eta produktu bakoitzerako zenbat ekoizpen-unitate (azalera edo abelburu) dituzten adierazi beharko dute, eta zuzendaritza- eta gobernu-organoen osaera, sexuen arabera bananduta.

c) En el supuesto de agrupaciones de personas productoras agrarias y forestales, declaración responsable sobre el número de personas miembros que la integran, desglosada por sexos, con indicación de los términos municipales en que radican sus explotaciones, y unidades productivas (superficie o cabezas de ganado) de que disponen para cada uno de los productos afectados, y composición de los órganos rectores y de gobierno, desglosados por sexo.

d) Nekazarien edo baso-ekoizleen elkarteen batasunek edo federazioek batasuna edo federazioa osatzen duten elkarteen zerrenda aurkeztu beharko dute. Halaber, batasun edo federazioaren barruan dagoen elkarte bakoitza osatzen duten nekazarien ustiategiak zer udalerritan dauden eta produktu bakoitzerako zenbat nekazari dituzten adierazi beharko dute.

d) En el supuesto de uniones o federaciones de agrupaciones de personas productoras agrarias y forestales, relación de las agrupaciones que la integran, con indicación de los términos municipales en que radican las explotaciones de las personas productoras que integran cada agrupación que constituye la unión o federación, y del número de personas productoras de que disponen para cada uno de los productos afectados.

e) Erakundeko organo eskudunaren erabakia, honako gai hauek zehazten dituena:

e) Acuerdo del órgano competente de la entidad, en el que se precise:

– Zer produktu dela-eta (bakarra, batzuk edo produktu multzoak izan daitezke) eskatzen duten nekazarien edo baso-ekoizleen elkarte edo elkarteen batasun edo federazio izateko aitorpena.

– El producto, productos o grupo de productos para el que quieren ser reconocidos como agrupaciones de personas productoras agrarias y forestales, y sus uniones o federaciones de éstas.

– Produktua ekoizteko guztiek erabiliko dituzten arauak; programazioa, kalitate-sistemak eta, hala badagokie, erabiliko dituzten metodo ekologikoak edo praktika biologikoak.

– Las reglas comunes de producción que se van a utilizar, concretando la programación, sistemas de calidad, en su caso prácticas biológicas o métodos ecológicos a utilizar.

– Ekoizpena ezagutzeko arauak.

– Las reglas de conocimiento de la producción.

– Merkaturatzeko eta informazioa emateko guztiek baliatuko dituzten arauak.

– Las reglas comunes de comercialización y de información.

– Aurreikusitako negozio-zifra eta aurreikusita dagoen ekoizpen-bolumena, elkarteak aitortzeko eskatzen dituen produktuei dagokienez.

– El volumen previsto de producción y la cifra de negocio prevista correspondiente a los productos para los cuales se solicita el reconocimiento de la agrupación correspondiente.

– Genero-ikuspegiaren arloko zuzentarauak.

– Las directrices en materia de perspectiva de género.

– Komunikazioetan (ahozkoetan zein idatzizkoetan) hizkuntza ofizialak erabiltzearen arloko zuzentarauak, eta produktuak etiketatzerakoan hizkuntza ofizialak erabiltzeari buruzkoak.

– Las directrices en materia de utilización de las lenguas oficiales en sus comunicaciones, tanto orales como escritas, y de utilización de las lenguas oficiales en el etiquetado de sus productos.

f) Elkartearen instalazio edo ekipamenduak eta eskura dituzten baliabide teknikoak, adieraziz kokalekua, egoera eta erabiltzeko ahalmen teknikoa.

f) Instalaciones o equipamientos de la agrupación y medios técnicos de los que dispongan, con indicación del emplazamiento, estado y capacidad técnica de utilización.

g) Nekazaritza- eta abeltzaintza-arloan eskumena duen zuzendaritzak aurkeztu den aitorpen-eskaera behar bezala ulertu, ebaluatu eta izapidetzeko beharrezko irizten dion dokumentazio edota informazio osagarri guztia.

g) Cualquier otra documentación o información complementaria que la dirección competente en materia de agricultura y ganadería considere necesaria para la adecuada comprensión, evaluación y tramitación de la solicitud de reconocimiento presentada.

3.– Nekazaritzaren arloan eskumena duen sailak nekazaritza- eta abeltzaintza-arloan eskuduna den zuzendariaren ebazpen baten bidez aitortuko ditu nekazarien eta baso-ekoizleen elkarteak eta horien batasunak edo federazioak, betiere dekretu honen 2. artikuluan ezarritako betekizunak betetzen badira.

3.– El reconocimiento como agrupaciones de personas productoras agrarias y forestales, y sus uniones o federaciones, se efectuará por el departamento competente en materia de agricultura, mediante resolución de la persona titular de la dirección competente en materia de agricultura y ganadería, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 2 del presente Decreto.

4.– Nekazarien eta baso-ekoizleen elkarteak aitortzeko ebazpena gehienez ere sei hileko epean eman eta jakinaraziko da, eskabidea aurkeztu zen egunetik zenbatuta; epe horretan ebazpen espresurik ematen ez bada, eskabidea baietsitzat joko da, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 24. artikuluan aurreikusitako ondorioetarako.

4.– La resolución de reconocimiento o denegación de la condición de agrupaciones de personas productoras agrarias y forestales, se dictará y notificará en el plazo máximo de seis meses desde el día de la presentación de la solicitud, transcurrido el cual sin resolución expresa, se entenderá ésta reconocida a los efectos previstos en el artículo 24 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

5. artikulua.– Aitorpena kentzea.

Artículo 5.– Retirada del reconocimiento.

Aitorpena jaso duten nekazarien eta baso-ekoizleen elkarteek edo horien batasun edo federazioek dekretu honetan aurreikusitako betekizun edo betebeharren bat betetzeari uzten badiote, galdu egingo dute izaera hori, nekazaritza- eta abeltzaintza-alorrean eskumena duen zuzendariaren ebazpen baten bidez. Izan ere, ebazpen horren bitartez, errebokatu egingo zaie nekazarien eta baso-ekoizleen elkarte gisa eta horien batasun edo federazio gisa egin zitzaien aitorpena. Hori gertatuz gero, erregistroaren arduradunak erregistroan baja emango dio, ofizioz.

En el supuesto de que la agrupaciones de personas productoras agrarias y forestales, y sus uniones o federaciones, reconocidas dejen de cumplir alguno de los requisitos u obligaciones previstos en este Decreto, perderá tal condición mediante resolución de la persona titular de la dirección competente en materia de agricultura y ganadería de revocación del reconocimiento como agrupaciones de personas productoras agrarias y forestales, y sus uniones o federaciones, lo que conllevará asimismo la baja del Registro, que se efectuará de oficio por la persona encargada del mismo.

6. artikulua.– Nekazarien eta baso-ekoizleen elkarteen eta horien batasun edo federazioen erregistroa.

Artículo 6.– Registro de agrupaciones de personas productoras agrarias y forestales, y sus uniones o federaciones.

1.– Nekazarien eta baso-ekoizleen elkarteak eta horien batasun edo federazioak urtarrilaren 20ko 13/2004 Dekretuaren bidez sortutako Nekazarien elkarteen eta horien batasunen erregistroan erregistratuko dira. Erregistro hori publikoa izango da, haren izena «Euskal Autonomia Erkidegoko Nekazarien eta Baso-ekoizleen Elkarteen eta horien Batasun edo Federazioen Erregistroa» izango da, eta dekretu honetan xedatutakora egokituko da.

1.– Las agrupaciones de personas productoras agrarias y forestales, y sus uniones o federaciones, se inscribirá en el Registro de Agrupaciones de Personas Productoras Agrarias y sus Uniones creado por el Decreto 13/2004, de 20 de enero. Dicho registro será público y pasará a denominarse «Registro de Agrupaciones de Personas Productoras Agrarias y Forestales, y Sus Uniones o Federaciones, del País Vasco», y se adaptará a lo dispuesto en este Decreto.

2.– Nekazaritza eta abeltzaintzaren alorrean eskumena duen zuzendaritzako titularra izango da erregistroaren arduraduna, eta zuzendaritza horretako langileek egingo dute lan bertan.

2.– La persona titular de la dirección competente en materia de agricultura y ganadería será la encargada del Registro, que será atendido por personal de su dirección.

3.– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren Tasa eta Prezio Publikoei buruzko Legean ezarritako dagokion tasa ordaindu ostean, aitorpena jaso duten nekazarien eta baso-ekoizleen elkarteak eta elkarteen batasunak edo federazioak, 2. artikuluan jasotako betekizunak beteak dituztela, ofizioz inskribatuko ditu erregistroaren arduradunak, hartara eragotzi gabe dekretu honen lehen xedapen iragankorrean xedatutakoa. Aitorpena eskatu duen erakundeak aukeratutako hizkuntza ofizialean, gutxienez, egingo da inskripzioa.

3.– Una vez satisfecha la tasa correspondiente establecida en la Ley de Tasas y Precios Públicos de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco, la inscripción en el Registro se efectuará de oficio por la persona encargada, respecto de aquellas agrupaciones de personas productoras agrarias y forestales, y sus uniones o federaciones que hayan sido reconocidas como tales y que cumplan los requisitos contenidos en el artículo 2, sin perjuicio de lo dispuesto en las Disposición Transitoria Primera del presente Decreto. La inscripción se hará, al menos, en la lengua oficial elegida por la entidad solicitante del reconocimiento.

4.– Erregistroan inskripzio-liburu bat egongo da, dekretu honetan ezarritako betekizunak beteak izanik nekazaritza eta abeltzaintzako zuzendariaren ebazpen baten bidez aitortu diren nekazarien eta baso-ekoizleen elkarteak eta horien batasunak edo federazioak erregistratzeko, zeinei erregistro-zenbaki bat esleituko baitzaie.

4.– El Registro constará de un libro de inscripción en el que se anotarán las agrupaciones de personas productoras agrarias y forestales, y sus uniones o federaciones, que cumplan los requisitos establecidos en el presente Decreto y que hayan sido reconocidas como tales mediante resolución de la persona titular de la dirección de agricultura y ganadería, a las que se asignaran un número registral.

5.– Inskripzio-liburuak honako datu hauek jasoko ditu idatziz:

5.– El libro de inscripción contendrá la anotación de los siguientes datos:

– Nekazarien eta baso-ekoizleen elkarteen eta horien batasun edo federazioen izena, helbide soziala, erakunde mota eta identifikazio fiskaleko kodea.

– Denominación de la agrupaciones de personas productoras agrarias y forestales, y sus uniones o federaciones, domicilio social, tipo de entidad y código de identificación fiscal.

– Jarduteko lurralde-eremua.

– Ámbito territorial de actuación.

– Sozietatearen helburua.

– Objeto social.

– Erakundea noiz eratu zen, eta aitorpena noiz jaso zuen.

– Fecha de constitución de la entidad y fecha de reconocimiento.

– Kideen kopurua, sexuaren arabera bereizita, eta zuzendaritza- eta gobernu-organoen osaera.

– Número de personas miembros, desglosada por sexos, y composición de los órganos rectores y de gobierno.

– Hasiera batean erregistratutako datuetan egindako aldaketak eta, halakorik balego, egindako ezerezteak eta ezerezte horien data.

– Las modificaciones de los datos registrados inicialmente y las posibles cancelaciones, así como la fecha de cancelación.

Erregistroaren arduradunak emango die inskripzioaren berri bai nekazarien eta baso-ekoizleen elkarteei bai elkarteen batasun edo federazioei.

Esta inscripción será comunicada a las agrupaciones de personas productoras agrarias y forestales, y sus uniones o federaciones, por la persona encargada del Registro.

6.– Inskribatzen diren nekazarien eta baso-ekoizleen elkarteek eta horien batasun edo federazioek eguneratuta eduki beharko dituzte erregistroko datuak; horretaz gain, elkarteko estatutuak aldatuz gero edota zuzendaritza-organoak edo kideak aldatuz gero, aldaketa horien berri eman beharko diote arduradunari.

6.– Las agrupaciones de personas productoras agrarias y forestales, y sus uniones o federaciones, inscritas deberán mantener actualizados los datos que constan en el Registro, y comunicar a la encargada del mismo las modificaciones estatutarias que se produzcan en la agrupación, así como las modificaciones o cambios que se produzcan en sus órganos rectores y en sus personas miembros.

7. artikulua.– Gutxieneko negozio-bolumena eta gutxieneko ekoizle kopurua.

Artículo 7.– Volumen mínimo de negocio y número mínimo de personas productoras.

1.– Dekretu honen eranskinean, elkarrekin eginiko merkaturatzearen eta ekoizpenaren gutxieneko negozio-bolumenak ezartzen dira, baita produktu bakoitzerako edo produktu-multzoetarako elkartean egon behar duten kideen gutxieneko kopurua ere, ekoizleen elkarte edo erakundeentzat zein horien batasun edo federazioentzat.

1.– En el anexo a este Decreto se establecen los volúmenes mínimos de negocio de la comercialización en común y de producción, así como el número mínimo de personas productoras asociadas, para cada producto o grupo de productos tanto para las agrupaciones u organizaciones de productores como para sus uniones o federaciones.

2.– Nekazaritzaren alorrean eskumena duen sailaren titularraren agindu baten bidez, elkarrekin eginiko merkaturatzearen eta ekoizpenaren gutxieneko negozio-bolumenak ezarri ahalko dira, baita beste produktu batzuetarako edo produktu-multzoetarako elkartean egon behar duten ekoizleen gutxieneko kopurua ere. Halaber, agindu horretan aldatu egin ahalko dira elkartean egon behar duten ekoizleen gutxieneko kopurua eta bolumenak, aurreko apartatuko eranskinean ezarriak.

2.– Mediante Orden de la persona titular de la consejería competente en materia de agricultura se podrán establecer los volúmenes mínimos de negocio de la comercialización en común y de producción, así como el número mínimo de personas productoras asociadas, para otros productos o grupo de productos. Asimismo en dicha Orden se podrán modificar los volúmenes y número mínimo de personas productoras asociadas establecidos en el anexo previsto en el apartado anterior.

8. artikulua.– Laguntzak.

Artículo 8.– Ayudas.

1.– Nekazaritzaren eta abeltzaintzaren alorrean eskumena duen sailaren titularraren agindu baten bidez, dekretu honetan ezarritakoaren arabera aitorpena lortu duten nekazari eta baso-ekoizleen elkarteak eta horien batasun edo federazioak eratzeko eta/edo horien funtzionamendurako laguntzen deialdia egin ahal izango da.

1.– Mediante Orden de la persona titular de la consejería competente en materia de agricultura y ganadería, podrán convocarse ayudas para la constitución y/o funcionamiento de las agrupaciones de personas productoras agrarias y forestales, y sus uniones o federaciones, que hayan obtenido el reconocimiento de conformidad con lo establecido en este Decreto.

2.– Aurreko apartatuan aurreikusitako laguntzak gai honi buruz aplikatzekoak diren araudian edo Europako erabakietan ezarritakora egokitu beharko dira.

2.– Las ayudas previstas en el apartado anterior deberán ajustarse a lo establecido en la normativa o en las decisiones europeas sobre esta materia que resulten de aplicación.

3.– Ezartzen diren laguntzak bateragarri izango dira edozein administrazio publikok nahiz entitate pribatuk ematen dituen laguntzekin, emandako diru-laguntza guztiak batuta aipatutako aginduan ezarritako mugak gainditzen ez badira eta hori Europako araudiarekin bateragarria baldin bada.

3.– Las ayudas que se establezcan serán compatibles con cualesquiera otras concedidas por cualquier administración pública o por entidades privadas, siempre que la suma de las subvenciones concedidas no supere los límites que se establezcan en la citada Orden, y que ello sea compatible con la normativa europea.

XEDAPEN IRAGANKORRA.– Dekretu hau indarrean jarri baino lehen aitortu diren erakundeak.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA.– Entidades reconocidas con anterioridad.

Dekretu hau indarrean jarri baino lehen aitortu diren nekazarien elkarteak eta horien batasunak dekretu honetan ezarritako araubideari egokitu beharko zaizkio, dekretua indarrean jartzen denetik kontatzen hasi eta gehienez ere sei hileko epearen barruan.

Las agrupaciones de personas productoras agrarias o sus uniones, reconocidas con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto, deberán adaptarse al régimen establecido en este Decreto en el plazo máximo de seis meses desde su entrada en vigor.

LEHENENGO XEDAPEN INDARGABETZAILEA.– 13/2004 Dekretua, urtarrilaren 20koa.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA PRIMERA.– Decreto 13/2004 de 20 de enero.

Indargabetuta geratzen da 13/2004 Dekretua, urtarrilaren 20koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Nekazarien Elkarteei eta horien Batasunei buruzkoa.

Queda derogado el Decreto 13/2004 de 20 de enero, de Agrupaciones de Personas Productoras Agrarias y sus Uniones en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

BIGARREN XEDAPEN INDARGABETZAILEA.– Garatzeko aginduak.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA SEGUNDA.– Ordenes de desarrollo.

Indarrik gabe geratzen dira agindu hauek, zeinen bidez ezartzen baitziren gutxieneko negozio-bolumenak eta ekoizle elkartekideen gutxieneko kopurua:

Quedan sin efectos las siguientes Órdenes por las que se establecían los volúmenes mínimos de negocios y número mínimo de personas productoras asociadas:

1.– Agindua, 2014ko abenduaren 19koa, Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasuneko sailburuarena, zeinen bidez ezartzen baitira gutxieneko ekoizpen- eta merkaturatze-kopurua eta elkartutako ekoizleen gutxieneko kopurua, giza kontsumorako lekaleen sektorean diharduten Nekazarien Elkarte eta horien Batasun gisa aitortuak izateko.

1.– Orden de 19 de diciembre de 2014, de la Consejera de Desarrollo Económico y Competitividad por la que se establece el volumen mínimo de producción y de comercialización, así como el número mínimo de productores personas asociadas, para obtener el reconocimiento como Agrupación de Personas productoras agrarias (APA) y sus Uniones en el sector de las legumbres para consumo humano.

2.– Agindua, 2014ko apirilaren 9koa, Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasuneko sailburuarena, zeinen bidez, batetik, ezartzen baita gutxieneko ekoizpen- eta merkaturatze-bolumena, eta baita ekoizle elkartuen gutxieneko kopurua ere nekazarien elkarte gisa aitortua izateko txerriaren sektorean, eta, bestetik, aldatzen baita 2010eko azaroaren 24ko Agindua, gutxieneko ekoizpen- eta merkaturatze-bolumenari dagokionean, eta baita ekoizle elkartuen gutxieneko kopuruari dagokionean ere, nekazarien elkarte gisa aitortua izateko ardi-esnearen sektorean.

2.– Orden de 9 de abril de 2014, de la Consejera de Desarrollo Económico y Competitividad, por la que se establece el volumen mínimo de producción y de comercialización, así como el número mínimo de productores personas asociadas, para obtener el reconocimiento como Agrupación de Personas productoras agrarias (APA) en el sector del porcino; y por la que se modifica la Orden de 24 de noviembre de 2010 en lo relativo a volumen mínimo de producción y de comercialización, así como el número mínimo de productores personas asociadas, para obtener el reconocimiento como Agrupación de Personas productoras agrarias (APA) en el sector de la leche de ovino.

3.– Agindua, 2012ko uztailaren 4koa, Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantzako sailburuarena, gutxieneko produkzio- eta negozio-bolumenak eta gutxieneko ekoizle elkartekide kopurua ezartzen dituena, hain zuzen ere, zerealen sektorean Ekoizpena Elkarrekin Merkaturatzen duten Nekazari Elkarteak delako izendapena jasotzeko.

3.– Orden de 4 de julio de 2012, de la Consejera de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca, por la que se establece el volumen mínimo de producción y de comercialización, así como el número mínimo de productores personas asociadas, para obtener el reconocimiento como Agrupación de Personas productoras agrarias (APA) en el sector de los cereales.

4.– Agindua, 2011ko ekainaren 10ekoa, Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantzako sailburuarena, gutxieneko produkzio- eta negozio-bolumenak eta gutxieneko ekoizle elkartekide kopurua ezartzen dituena, hain zuzen ere, haragitarako behi-aziendaren sektorean Ekoizpena Elkarrekin Merkaturatzen duten Nekazari Elkarte eta horien Batasunak delako izendapena jasotzeko.

4.– Orden de 10 de junio de 2011, de la Consejera de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca, por la que se establece el volumen mínimo de producción y de comercialización, así como el número mínimo de productores personas asociadas, para obtener el reconocimiento como Agrupación de Personas productoras agrarias (APA) y sus Uniones en el sector del vacuno de carne.

5.– Agindua, 2010eko azaroaren 24koa, Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantzako sailburuarena, gutxieneko produkzio- eta negozio-bolumenak eta gutxieneko ekoizle elkartekide kopurua ezartzen dituena, hain zuzen ere, ardi- eta ahuntz-okelaren, eta ahuntz-esnearen sektorean Ekoizpena Elkarrekin Merkaturatzen duten Nekazari Elkarte gisa aitortua izateko.

5.– Orden de 24 de noviembre de 2010, de la Consejera de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca, por la que se establece el volumen mínimo de producción y de comercialización, así como el número mínimo de productores personas asociadas, para obtener el reconocimiento como Agrupación de Personas productoras agrarias (APA) en el sector de la carne de ovino y caprino, y en el sector de la leche de ovino.

6.– Agindua, 2008ko ekainaren 30ekoa, Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura sailburuarena, hazitarako patata-ekoizleen elkarteak aitortzeari begira gutxieneko ekoizpen- eta negozio-kopurua eta elkartutako ekoizleen gutxieneko kopurua aldatzekoa.

6.– Orden de 30 de junio de 2008, del Consejero de Agricultura, Pesca y Alimentación, por la que se modifica el volumen mínimo de producción y de negocios y el número mínimo de productores personas asociadas para el reconocimiento de las Agrupaciones de Productores de Patata de Siembra.

AZKEN XEDAPENETATIK LEHENENGOA.– Garatzeko ahalmena.
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA.– Facultad de desarrollo.

Nekazaritzaren eta abeltzaintzaren alorrean eskumena duen sailaren titularrari ahalmena ematen zaio dekretu hau garatzeko eta betearazteko behar diren xedapenak emateko.

Se faculta a la persona titular del departamento competente en materia de agricultura y ganadería para dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo y la ejecución de este Decreto.

AZKEN XEDAPENENETATIK BIGARRENA.– Indarrean jartzea.
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA.– Entrada en vigor.

Dekretu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean jarriko da indarrean.

Este Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteizen, 2018ko urtarrilaren 30ean.

Lehendakaria,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

Ekonomiaren Garapeneko eta Azpiegituretako sailburua,

MARÍA ARANZAZU TAPIA OTAEGUI.

(Ikus .PDF)

Azterketa dokumentala

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 30 de enero de 2018.

El Lehendakari,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

La Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras,

MARÍA ARANZAZU TAPIA OTAEGUI.

(Véase el .PDF)

Análisis documental

Euskadi, bien común