Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

150. zk., 2018ko abuztuaren 6a, astelehena

N.º 150, lunes 6 de agosto de 2018


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

ENPLEGUKO ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA
DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES
4066
4066

121/2018 DEKRETUA, uztailaren 30ekoa, seme-alabak dituzten familientzako diru-laguntzak arautzen dituen Dekretua aldatzeko dena.

DECRETO 121/2018, de 30 de julio, de modificación del Decreto de las ayudas económicas de apoyo a las familias con hijos e hijas a cargo.

Familiei laguntzeko abenduaren 12ko 13/2008 Legearen helburua da familia-politika integral baterako esparrua eta oinarria ezartzea, betiere familiaren eta familiako kideen ongizatea eta bizi-kalitatea hobetzera zuzendurik. Lortu nahi den helburuarekin bat etorriz eta familiak babesteko, erantzuteko eta laguntzeko helburuarekin, 13/2008 Legeak hainbat laguntza ekonomiko zuzen dakarzkie seme-alabak dituzten familiei, eta hauxe ezartzen du: Eusko Jaurlaritzak bata bestearen atzetik onartutako familiei laguntzeko erakunde arteko planen esparruan, euskal herri-administrazioak progresiboki zabalduz joango dira ardurapeko seme-alaba adingabeengatik ematen diren zuzeneko diru-laguntzak, 2020. urtean Europar Batasunaren mailara heltzeko.

La Ley 13/2008, de 12 de diciembre, de Apoyo a las Familias, tiene por objeto establecer el marco y las bases para una política familiar integral, orientada a la mejora del bienestar y de la calidad de vida de las familias y de sus miembros. En coherencia con el objeto perseguido, y con la finalidad de proteger, atender y apoyar a las familias, la Ley 13/2008 establece una serie de ayudas económicas directas para las familias con hijos e hijas y dispone que, en el marco de los sucesivos planes interinstitucionales de apoyo a las familias aprobados por el Gobierno Vasco, las administraciones públicas vascas procederán a extender progresivamente las prestaciones referentes a ayudas económicas directas por hijos e hijas menores de edad a cargo, con el fin de alcanzar la convergencia con la Unión Europea en el horizonte del año 2020.

Aipatu legea garatzeko asmoz, Seme-alabak dituzten familientzako diru-laguntzak arautzen dituen martxoaren 17ko 30/2015 Dekretuaren xedea da Eusko Jaurlaritzak, Enpleguko eta Gizarte Politiketako Sailaren bitartez, seme-alabak dituzten familiei ematen dizkien diru-laguntzak arautzea.

En desarrollo de la referida Ley, el Decreto 30/2015, de 17 de marzo, de las ayudas económicas de apoyo a las familias con hijos e hijas a cargo, tiene por objeto la regulación de las ayudas económicas que el Gobierno Vasco, a través del Departamento de Empleo y Políticas Sociales, otorga a las familias con hijos e hijas.

Aipatu dekretuaren arabera, adingabearen lehen bi urteetan kobratuko dira bigarren seme-alabarengatik jasotako laguntzak: jaiotzaren urtean eta semeak edo alabak lehen urtea betetzean. Legezko aginduari dagokionez, Eusko Jaurlaritzak, dekretu honen bidez, laguntza emateko aukera luzatzen du, bigarren umearen jaiotzagatik, semeak edo alabak bi urte betetzen dituen urtera.

Dicho Decreto prevé que las ayudas por segundo hijo o por segunda hija se cobren los dos primeros años de la edad del menor o de la menor: en la anualidad del nacimiento y cuando el hijo o la hija cumpla un año de edad.

2018-2022rako Familiei Laguntza emateko erakundeen arteko IV. Plana Gobernu Kontseiluak 2018ko ekainaren 19an onetsi zuen, bertan 3. jardun-ardatzean- Familiei Laguntzea deiturikoa-, seme-alabak dituzten familientzako laguntza ekonomikoa eta haur-pobreziaren prebentzioa jasotzen du. Helburua, besteak beste, 36. jardunean garatzen da: ardurapeko seme-alaben ondoriozko aldian behingo prestazio ekonomikoak mailaz maila hobetzea.

El IV Plan Interinstitucional de apoyo a las familias de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el período 2018-2022, aprobado por el Consejo de Gobierno en su sesión de 19 de junio de 2018, recoge en su eje 3 –denominado Apoyar a las familias–, el objetivo de garantizar unos recursos económicos mínimos a todas las familias con hijos o hijas y prevenir la pobreza infantil, el objetivo se desarrolla, entre otras, en la actuación número 36: mejora gradual de las prestaciones económicas periódicas por hijo e hija a cargo.

Legezko aginduari dagokionez eta aipatutako IV. Planean jasotako jardunetan dekretu honen bidez, Eusko Jaurlaritzak laguntza emateko aukera luzatzen du, bigarren umearen jaiotzagatik, semeak edo alabak bi urte betetzen dituen urtera.

Atendiendo al mandato legal y a las actuaciones establecidas en el referido IV Plan a través del presente Decreto, el Gobierno Vasco extiende las ayudas por segundo hijo o por segunda hija a la anualidad en la que el hijo o la hija cumpla dos años de edad.

Bestalde, adingabearen goragoko interesa kontuan hartze aldera, laguntza-eskaera izapidetzen den bitartean eskatzaileari laguntzaren xede den semearen edo alabaren zaintza kendu edo eteten bazaio, edozein arrazoi dela medio, eskaera ezetsi egingo da; kasu horretan, gainera, zaintza duen beste pertsonak laguntza-eskaera aurkeztu ahal izango du ezarritako epearen barruan. Salbuespen moduan, zaintzarik ez duen pertsonak aurkeztutako hasierako eskaeraren datak ondorio onuragarriak izan baditzake, data hori hartuko da erreferentzia moduan.

Por otro lado, y al objeto de atender el interés superior del o de la menor, se contempla que si durante la tramitación de la solicitud de la ayuda, la persona solicitante fuera privada o suspendida de la guarda y custodia del hijo o hija que motive la ayuda, por cualquier causa, la solicitud será denegada, y otra persona que ostente la guarda y custodia podrá presentar solicitud de ayuda en el plazo general establecido. Excepcionalmente, cuando la fecha de solicitud inicialmente presentada por la persona privada de la guarda y custodia tuviera efectos más favorables, se tomará como referencia dicha fecha.

Gainera, besteak arrazoi batzuen artean EAEko gazteek emantzipatzeko zailtasunak dituztela kontuan hartuta, oraindik familiaren egoitzan bizi diren eta ekonomikoki familiaren menpean dauden semeak eta alabak neba-arreben kopuru osoan sartzeko adin-muga igo da: 25 urtekoa da muga. Horrela ez dira kanpoan utziko seme-alaben arteko adina handia duten familiak.

Además, teniendo en cuenta, entre otras razones, las dificultades de emancipación a las que se enfrenta la juventud vasca, se eleva el límite de edad para que los hijos e hijas que siguen conviviendo en el domicilio familiar y dependen económicamente de su familia sean considerados en el número total de hermanos y hermanas; el límite se sitúa en los 25 años. Con ello se evitan las situaciones discriminatorias que este límite supone para las familias que tienen la descendencia muy distanciada en el tiempo.

Bestalde, adopzioa, tutoretza edo adopzio aurreko bizikidetzarako zaintzaren eskuordetza dagoen kasuetan muga bat kendu da: mantenurako laguntzetan umearen adina kontuan hartzen duena. Horrela, familia horiek seme-alaba biologikoak dituztenen maila berean utzi dira. Beraz, familia-unitatean duten hurrenkeraren arabera, ezarritako urtekoen kopurua jasotzeko eskubidea dute.

Asimismo, en los supuestos de adopción, tutela o delegación de guarda para la convivencia preadoptiva se elimina la limitación que supone tener en cuenta la edad del niño o niña en las ayudas de mantenimiento, equiparando estas familias a las familias con hijos e hijas biológicas. De esta forma, tienen derecho al número de anualidades que corresponden en función del orden que ocupan en la unidad familiar.

Aldaketa batzuk egin dira laguntza-eskaerak izapidetzeari lotuta, horien arautzea, funtzionamendua eta kudeaketa hobetzeko asmoz. Izan ere, laguntza-eskaera aurkezteko lehen eguna aldatu da, adopzioa eta tutoretza kasuetan laguntzak eskuratzeko baldintzak egiaztatzea errazagoa izan dadin. Horrelakoetan, adopzioaren (nazionala edo nazioartekoa) eraketa Erregistro Zibil egokian (kontsularrak barne) inskribatu den egunaren biharamunetik hasiko da zenbatzen laguntza-eskaera aurkezteko epea.

Se introducen también una serie de modificaciones que afectan a la tramitación de las solicitudes de ayuda, que pretenden introducir mejoras en la regulación, funcionamiento y gestión de las mismas; así con el objeto de facilitar la acreditación de las condiciones de acceso en los supuestos de adopción y tutela, se modifica la fecha de inicio del plazo de solicitud de la ayuda. En esos casos, el plazo de presentación de las solicitudes de ayuda comenzará el día siguiente a la fecha de la inscripción de la constitución de la adopción, nacional o internacional, en la Oficina del Registro Civil correspondiente (incluidas las Consulares).

Bestalde, araua egokitu egin da Erregistro Zibilari buruzko uztailaren 21eko 20/2011 Legeak sartutako aldaketen arabera; horren arabera, aurrerantzean ez da familia-liburu gehiago egingo.

Se adecúa la norma a los cambios introducidos por la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil, que dispone que no se seguirán expidiendo Libros de Familia.

Laguntzak kudeatzeko ardurako pertsonek zein eskatzaileek araua kontsultatzea errazteko asmoz, 18. artikuluaren idazketa aldatu da, osorik (laguntza-eskaerarekin batera aurkeztu beharreko dokumentazioari buruzkoa).

A fin de facilitar la consulta a la norma por parte tanto de las personas responsables de la gestión de las ayudas, como de las personas solicitantes, se da una nueva redacción al artículo 18 (relativo a la documentación a aportar junto a la solicitud de ayuda), en su integridad.

Azkenik, terminologia eta arau-erreferentziak eguneratu dira Haurrak eta nerabeak babesteko sistema aldatzeko uztailaren 28ko 26/2015 Legearen bigarren xedapen gehigarriak eta Administrazio publikoen administrazio-prozedura erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legeak sartutako aldaketen arabera.

Por último, se actualiza la terminología y las referencias normativas a los cambios introducidos por la disposición adicional 2.ª de la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, y la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Horrenbestez, Enpleguko eta Gizarte Politiketako sailburuak proposatuta, Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoarekin bat etorriz, eta Gobernu Kontseiluak 2018ko uztailaren 30ean eginiko bilkuran proposamena aztertuta eta onartuta,

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Empleo y Políticas Sociales, de acuerdo con la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi, y previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 30 de julio de 2018,

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:

Lehenengo artikulua.– 3. artikuluari beste idazketa bat emango zaio:

Artículo primero.– Se da una nueva redacción al artículo 3:

«3. artikulua.– Kontzeptuak.

«Artículo 3.– Conceptos.

Dekretu honen xedeetarako:

A los efectos de este Decreto:

1.– Honako hauek izango dira diruz lagundu daitezkeen egoerak: jaiotza, adopzioa, adopzioa-ren aurreko familia-harrera, hemezortzi urtetik beherako pertsonaren tutoretza eta, eskatutako urtearen urtarrilaren 1ean familia eratzen duten hemezortzi urtetik beherako seme-alaben mantenua.

1.– Se consideran situaciones subvencionables el nacimiento, la adopción, la delegación de guarda para la convivencia preadoptiva, la tutela sobre una persona menor de dieciocho años de edad, y el mantenimiento de los hijos y de las hijas menores de dieciocho años integrantes de la unidad familiar a fecha de 1 de enero del año para el que se solicita la ayuda.

2.– Familia-unitatetzat hartzen da Familia-politiken eremuan familia-errenta estandarizatzeko sistema erregulatzen duen uztailaren 24ko 154/2012 Dekretuaren 4.1 artikuluan ezarritako kideek osatzen dutena, eta araudi horrek esleitutako irismenarekin.

2.– Se considera unidad familiar la compuesta por los miembros que se establecen en el artículo 4.1 del Decreto 154/2012, de 24 de julio, sobre el sistema de estandarización de la renta familiar en el marco de las políticas de familia, y con el alcance que les atribuye la citada norma.

3.– Diru-laguntza sortzen duen semea edo alaba zenbatgarrena den zehazte aldera, seme-alaben kopurua zenbatzean.

3.– Con la finalidad de computar el número de hijos e hijas en la familia que determinará el orden ocupado por el hijo o hija que motiva la ayuda:

a) Semea edo alaba izango da familia-etxean bizi den eta ekonomikoki aitaren eta/edo amaren mende dagoen 25 urtez azpiko seme edo alaba oro, baldin eta eskatzaile eta/edo ezkontidearekin edo izatezko bikotekidearekin seme-alabatasunezko harremana badu, norberarena zein adoptatua izan, edo haren tutoretzan edo adopzio aurreko elkarbizitzarako zaintzaren delegazioko egoeran badago.

a) Se considera hijo o hija a toda persona menor de veinticinco años de edad, que conviva en el domicilio familiar y dependa económicamente de su padre o madre, vinculada por relación de filiación, sea por naturaleza o por adopción, o en situación de delegación de guarda para la convivencia preadoptiva o tutela con la persona solicitante o con su cónyuge o pareja de hecho.

b) Mendekotasun ekonomikoa dagoela joko da semearen edo alabaren urteko errentak (errenta salbuetsiak zenbatu gabe) urteko lanbide arteko gutxieneko soldata baino handiagoak ez badira.

b) Se entenderá que existe dependencia económica cuando el hijo o hija no tenga rentas anuales (sin incluir las exentas) superiores al salario mínimo interprofesional anual.

4.– Hauek har daitezke aitatzat edo amatzat:

4.– Se asimila a la condición de padre o madre:

a) Semearen edo alabaren zaintza eta jagoletza duena.

a) A quien ostente la guarda y custodia del hijo o de la hija.

b) Adopzioaren aurreko elkarbizitzarako zaintza duena.

b) A quien tenga delegada la guarda para la convivencia preadoptiva.

c) Tutoretza dela eta, adingabeko pertsonen jagoletza dutenak.

c) A las personas que tengan atribuida la guarda de personas menores de edad en virtud de tutela.

d) Aurrekoarekin bizi dena, ezkontidea zein izatezko bikotekidea izan.»

d) A la persona que conviva con las anteriores, sea como cónyuge o como pareja de hecho».

Bigarren artikulua.– 4. artikuluari laugarren paragrafo bat gehitu zaio:

Artículo segundo.– Se añade un cuarto párrafo en el artículo 4:

«4.– Laguntzen eskatzaileak sarbideko baldintza guztiak izaten jarraitu beharko du, nolanahi ere, haiek ebazteko unean.

«4.– La persona solicitante de las ayudas deberá mantener todos los requisitos de acceso, en todo caso, en el momento de resolución de las mismas.

a) Eskaria aurkeztu eta gero etor daitekeen edozein gorabehera, baldin eta sarbideko eskakizunei eragiten badie, bulego kudeatzaileari jakinarazi beharko zaio, dagokion ebazpen-proposamena egin dezan.

a) Cualquier circunstancia que sobreviniese tras la presentación de la solicitud y que afecte a los requisitos de acceso, deberá ser comunicada a la dependencia gestora a fin de que resuelva lo que corresponda.

b) Bereziki, laguntza eragin duen seme edo alaben zaintza eta jagoletza eskatzaileari kendu edo eteten bazaio, eskatu eta gero, edozein arrazoirengatik, laguntzen organo kudeatzaileari jakinarazi beharko zaio. Kasu horretan, laguntza eragin duen seme edo alabaren zaintza eta jagoletza duenak laguntza horien eskaera aurkez dezake ezarritako epe orokorrean, hain zuzen, zaintza eta jagoletza aitortzen dion jakinarazpen formala jasotzen denetik kontatzen hasita.

b) En particular, la persona solicitante que, con posterioridad a la presentación de la solicitud de la ayuda fuera privada o suspendida de la guarda y custodia del hijo o hija que motive la ayuda, por cualquier causa, deberá comunicarlo inmediatamente al órgano gestor de las ayudas; en ese supuesto, la persona que ostente la guarda y custodia del hijo o hija que motive la ayuda podrá presentar solicitud de estas ayudas en el plazo general establecido a contar, en su caso, desde que haya recibido la notificación formal que le reconozca tal guarda y custodia.

c) Mesedegarriagoa bada hasiera batean laguntza eragin duen seme edo alabaren zaintza eta jagoletza galdu duen pertsonak aurkeztutako eskabide-data, bigarren eskatzaile honi aitortuko zaio laguntza, eta, horretarako, erreferentziatzat hartuko da aurreko erregimen mesedegarriena, betiere sartzeko baldintzak bete eta gero.

c) Cuando la fecha de solicitud inicialmente presentada por la persona privada de la guarda y custodia del hijo o hija que motive la ayuda tuviera efectos más favorables, se le reconocerá la ayuda a esta segunda persona solicitante tomando como referencia el régimen precedente más favorable, siempre y cuando cumpla los requisitos de acceso.

d) Orobat, ebazpena eman aurretik eta diru-laguntza ordaintzeko unean, eskatzaileak zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzari egin beharreko ordainketak egunean izan behar ditu».

d) Así mismo, la persona solicitante deberá encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social en el momento previo a dictar la resolución y en el que se proceda al pago de la ayuda.»

Hirugarren artikulua.– 5. artikulua, beste era batera idatzita geratzen da:

Artículo tercero.– Se da una nueva redacción al artículo 5:

«5. artikulua.– Baldintzak betetzea.

«Artículo 5.– Cumplimiento de requisitos.

1.– Eskaerak aurkezten diren unean bete behar dira jaiotza, adopzio, adopzio aurreko elkarbizitzarako zaintzaren delegazio zein tutoretzagatik dagokion diru-laguntza emateko baldintzak, eta horretarako ezarritako epeetan egiaztatu; horrez gain, laguntzak eman arte iraun behar dute baldintza horiek.

1.– Los requisitos para la concesión de las ayudas económicas con motivo del nacimiento, la adopción, la delegación de guarda para la convivencia preadoptiva y la tutela, deberán concurrir en el momento en el que se presente la solicitud, ser acreditados en los plazos establecidos al efecto y mantenerse en todo momento hasta la concesión de las ayudas.

2.– Diruz lagundu daitekeen egoera dela medio, bidezkoak diren urteroko laguntzei, mantenu-laguntzei, dagokienez, laguntza eskatzen den urteko urtarrilaren 1ean familiak zuen osaera hartuko da aintzat. Horrez gainera, eskabidea aurkezten den unean ere bete beharko dituzte laguntzak emateko eskatzen diren baldintzak, bai eta laguntza ematen den unean ere, eta horretarako ezarritako epeetan egiaztatu beharko dituzte.

2.– En cuanto a las ayudas económicas correspondientes a las sucesivas anualidades que procedan con motivo de una situación subvencionable –ayudas de mantenimiento–, la composición de la unidad familiar que se tendrá en cuenta para la concesión de la ayuda será la existente a fecha de 1 de enero del año para el que se solicita la ayuda, debiendo, asimismo, concurrir los requisitos exigidos para la concesión de las ayudas en el momento en el que se presente la solicitud, los cuales deberán mantenerse hasta la concesión de la ayuda, y deberán ser acreditados en los plazos establecidos al efecto.

Aurreko paragrafoan, familia-osaera zehazteko datari dagokionez, ezarritakotik salbuetsita geldituko dira 21. artikuluan aipatzen diren zaintza eta jagoletza partekatuko egoerak; egoera horietan, adingabea erroldatuta egon ahalko da haren zaintza eta jagoletza esleituta daukan edozein pertsonarekin».

Se exceptúa de lo dispuesto en el párrafo anterior en relación a la fecha a la que se atiende para determinar la composición familiar a los supuestos de guarda y custodia compartida a los que se alude en el artículo 21, y respecto de los cuales la persona menor de edad podrá estar empadronada con cualquiera de las personas que tengan atribuida su guarda y custodia.»

Laugarren artikulua.– 6. artikuluko 2. paragrafoa beste era batera idatzita geratzen da:

Artículo cuarto.– Se da una nueva redacción al párrafo 2 del artículo 6:

«2.– Aurreko paragrafoko b) eta c) letretan aipatutako diru-laguntzek hasierako laguntza bat sorraraziko dute, jaiotza, adopzioa, adopzio aurreko elkarbizitzarako zaintzaren delegazioa edo tutoretza dela medio, eta ondorengo mantentze-laguntzak ere sorraraziko dituzte, horretarako eskatzen diren baldintzak betez gero, zeinak luzatuko baitira hurrengo artikuluan adierazitako aldietan. Urtero eskatu beharko dira azken laguntza horiek».

«2.– Las ayudas económicas citadas en los apartados b) y c) del párrafo anterior darán lugar a una ayuda inicial con motivo del nacimiento, la adopción, la delegación de guarda para la convivencia preadoptiva o la tutela, y, en el caso de que concurran los requisitos exigidos para ello, a posteriores ayudas de mantenimiento, las cuales se extenderán durante los periodos que se indican en el artículo siguiente. Esas últimas ayudas deberán solicitarse anualmente.»

Bosgarren artikulua.– 7. artikulua beste era batera idatzita geratzen da:

Artículo quinto.– Se da una nueva redacción al artículo 7:

«7. artikulua.– Diru-laguntzen luzapena.

«Artículo 7.– Extensión de las ayudas económicas.

1.– Ordainketa bakarreko diru-laguntza izango da lehenengo seme edo alabak eragindako laguntza, jaiotza, adopzioa, adopzio aurreko elkarbizitzarako zaintzaren delegazioa edo tutoretzaren ezarpena gertatu zen urteari dagokiona. Diru-laguntza hori emateko dekretu honetan ezarritako baldintzak bete beharko dira, eta ez du mantenu-laguntzen ordainketak jasotzea ekarriko.

1.– La ayuda económica por primer hijo o primera hija consistirá en una ayuda económica de pago único, correspondiente al año en el que tuvo lugar el nacimiento, la adopción, la delegación de guarda para la convivencia preadoptiva o la constitución de la tutela, que se otorgará en función del cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente Decreto, y la cual no dará lugar a ayudas de mantenimiento.

2.– Bigarren seme edo alabagatik jasotako diru-laguntzak eta hirugarren edo hurrengo seme-alabengatikoak jaiotza, adopzio, adopzioaren aurreko elkarbizitzarako zaintzaren delegazio edo tutoretzagatik emango dira, baita dekretu honetan ezarritako baldintzak betetzen baldin badira ere; hala dagokionean, mantenu-laguntzetan ere ordainduko dira, artikulu honetan azaltzen den moduan.

2.– Las ayudas económicas por segundo hijo o segunda hija, y por tercero o sucesivo hijo o por tercera o sucesiva hija, consistirán en una ayuda económica que se otorgará con motivo del nacimiento, la adopción, la delegación de guarda para la convivencia preadoptiva o la tutela, y del cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente Decreto, y, en su caso, a ayudas de mantenimiento en el modo en que se indica en el presente artículo.

3.– Jaiotza-kasuetan, semearen edo alabaren adinaren eta ordenaren arabera emango da diru-laguntza, jarraian adierazitako aldietan:

3.– En el supuesto de nacimiento, la ayuda económica se otorgará en función de la edad y del orden del hijo o de la hija, durante los siguientes periodos:

a) Bigarren seme-alabagatik:

a) Por segundo hijo o segunda hija:

– Ordainketa bat semea edo alaba jaio zen urtean.

– Un pago correspondiente al año en el que tuvo lugar el nacimiento del hijo o de la hija.

– Ordainketa bat semeak edo alabak urte bat edo bi betetzen duenean.

– Un pago correspondiente al año en que el hijo o la hija cumpla uno y dos años de edad.

b) Hirugarren edo ondorengo semeengatik edo hirugarren edo ondorengo alabengatik:

b) Por tercero o sucesivos hijos o tercera o sucesivas hijas:

– Ordainketa bat semea edo alaba jaio zen urtean.

– Un pago correspondiente al año en el que tuvo lugar el nacimiento del hijo o de la hija.

– Ordainketa bat semeak edo alabak urte bat, bi, hiru, lau, bost eta sei urte betetzen dituenean.

– Un pago correspondiente al año en que el hijo o la hija cumpla uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis años de edad.

4.– Adopzioetan, adopzio aurreko elkarbizitzarako zaintzaren delegazioan edo hemezortzi urtetik beherako adingabe baten gaineko tutoretza ezartzean, horiek gertatzen diren urtean egingo da ordainketa, adingabeen adina gorabehera.

4.– En el supuesto de adopción, delegación de guarda para la convivencia preadoptiva o constitución de la tutela sobre una persona menor de dieciocho años de edad, procederá la realización de un pago en el año en que se formalice la adopción, la delegación de guarda para la convivencia preadoptiva o la constitución de la tutela, independientemente de su edad.

a) Hurrengo urteetan, mantenu-laguntza semearen edo alabaren ordenaren arabera emango da, aurreko zenbakian zehaztutakoaren arabera, semearen edo alabaren adinak izan dezakeen muga kontuan hartu gabe.

a) Los años siguientes, la ayuda de mantenimiento se otorgará en función del orden que ocupe el hijo o la hija, según lo previsto en el número anterior, sin tener en consideración la limitación que puede suponer la edad del hijo o hija.

b) Adopzioan, tutoretzan edo adopzio aurreko elkarbizitzarako zaintzaren delegazioko egoeran hartutako haurrak duen ordena jaiotza-daten arabera ezarriko da.

b) El orden del hijo o hija adoptado, tutelado o en delegación de guarda para la convivencia preadoptiva, vendrá dado por la fecha de nacimiento.

c) Ez du mantenu-laguntza jasotzeko eskubidea emango semeak edo alabak 18 urte betetzen dituen urtean.

c) No dará derecho a la ayuda de mantenimiento la anualidad en la que el hijo o hija cumpla los 18 años.

5.– Artikulu honetan aurreikusitako laguntzak metagarriak izango dira, eta, beraz, ezarritako adina eta ordena betetzen dituen seme edo alaba bakoitzeko diru-laguntza bana jasotzeko aukera izango da».

5.– Las ayudas previstas en este artículo serán acumulativas, por lo que podrán percibirse tantas como hijos o hijas cumplan los requisitos de edad y orden establecidos.»

Seigarren artikulua.– 9. artikuluko 2. paragrafoa beste era batera idatzita geratzen da:

Artículo sexto.– Se da una nueva redacción al párrafo 2 del artículo 9:

«2.– Desgaitasun-maila edo mendetasun-egoera aitortzen duen ziurtagiria diru-laguntza eskatu ondoren aurkezten bada, zenbatekoen bikoizketa aitortuko da eskabidea aurkezteko egunean egiaztatutako familia-unitatearen osaera eta berezitasunen arabera kalkulatutako familia-errenta estandarizatuari men eginez eman badira. Hori guztia, baldin eta ziurtagiria lau urteko epea bukatu baino lehen aurkezten bada, jaiotza gertatu zenetik edo, hala badagokio, adopzioa, adopzioaren aurreko elkarbizitzarako zaintzaren delegazioa edo tutoretza ezarri zenetik, eta onuradunek dekretu honetan xedatutako gainerako eskakizun eta baldintzak betetzen jarraitzen badute. Lau urte bete ondoren aurkeztuz gero, ziurtagiria aurkeztutako urteei dagokien diru-laguntza soilik bikoiztuko da».

«2.– Si el certificado que acredita el reconocimiento del grado de discapacidad o de la situación de dependencia fuera presentado con posterioridad a la fecha de la solicitud de la ayuda, se reconocerá la duplicación de las cuantías que hubiesen sido concedidas en función de la renta familiar estandarizada calculada de acuerdo a la composición y singularidades de la unidad familiar acreditadas en la fecha de la presentación de la solicitud. Todo ello, siempre que dicho certificado fuera presentado en el plazo de cuatro años desde el nacimiento o, en su caso, desde la constitución de la adopción, la delegación de guarda para la convivencia preadoptiva o la tutela, y las personas beneficiarias siguieran cumpliendo el resto de requisitos y condiciones establecidos en el presente Decreto. Si fuera presentado después de los cuatro años, se duplicará solamente la ayuda económica correspondiente a los años en que se presente el certificado.»

Zazpigarren artikulua.– 10. artikuluko 3. paragrafoa beste era batera idatzita geratzen da:

Artículo séptimo.– Se da una nueva redacción al párrafo 3 del artículo 10:

«3.– Adopzio nazional anitza da Estatuan, aldi berean, adingabeko bi edo gehiago prozedura berean adoptatzen direnean, ebazpen judiziala edo hori eratzen duen dokumentua dagoenean.

«3.– Se considera adopción nacional múltiple aquella en la que se adoptan en el Estado simultáneamente dos o más personas menores de edad en un único procedimiento, una vez que haya resolución judicial o documento constitutivo de la misma.

Era berean, eta kapitulu honetan aurreikusitako diru-laguntzei dagokienez, adopzio nazional anizkoiztzat joko da adopzioaren aurreko elkarbizitzarako zaintzaren delegazioa edo tutoretza, baldin eta aldi berean eta prozedura bakarrean bi adingabe edo gehiagori eragiten baitie.»

Asimismo, y a los efectos de las ayudas económicas previstas en el presente capítulo, se asimila a la adopción nacional múltiple la delegación de guarda para la convivencia preadoptiva o la tutela que afecte, simultáneamente y en un único procedimiento, a dos o más personas menores de edad.»

Zortzigarren artikulua.– 16. artikulua beste era batera idatzita geratzen da:

Artículo octavo.– Se da una nueva redacción al artículo 16:

«16. artikulua.– Laguntza-eskaerak aurkezteko epea.

«Artículo 16.– Plazo de presentación de las solicitudes de ayuda.

Hau izango da laguntza-eskaerak aurkezteko epea:

El plazo de presentación de las solicitudes de ayuda será el siguiente:

a) Urte naturalaren barruan jaiotza, adopzioa edo tutoretza gertatzen bada, eskaerak hiru hilabeteko epean aurkeztu beharko dira, jaiotzaren hurrengo egunetik edo adopzioa, nazionala zein nazioartekoa, edo tutoretza gauzatu izanaren agiria, dagokien Erregistro Zibilaren bulegoan (kontsuletxetakoak barne), sinatu zen hurrengo egunetik zenbatzen hasita.

a) En los supuestos en que se produzca en el año natural un nacimiento, una adopción o una tutela, las solicitudes deberán presentarse en el plazo de tres meses a partir del día siguiente a la fecha del nacimiento, o a la de la inscripción de la constitución de la adopción, nacional o internacional o de la tutela, en la oficina del Registro Civil que corresponda (incluidas las consulares).

b) Urte naturalean adopzio-aurreko elkarbizitzarako zaintzaren delegazioa gertatzen bada, eskabidea aurkeztu beharko da hiru hilabeteko epean administrazio-ebazpena osatzen denetik edo laguntza eskatu duenari jakinarazten zaionetik kontatzen hasita, edozein dela ere aipatu ebazpenak irmotasuna lortu zuen eguna.

b) En el caso en que se produzca en el año natural una delegación de guarda para la convivencia preadoptiva, la solicitud deberá presentarse en el plazo de tres meses a partir del día siguiente a la fecha de la resolución administrativa constitutiva, o a la de su notificación a la persona solicitante de la ayuda, con independencia de la fecha en que dicha resolución haya adquirido firmeza.

c) Diru-laguntza jaso dezakeen egoerari dagozkion mantenu-laguntzetarako, urte bakoitzeko urtarrilaren 1ean familia-unitatean dauden seme-alabei dagokienez, semeak edo alabak dagokion adina betetzen duen urte natural osoan aurkeztu ahal izango dira eskariak, dekretu honetako 5. artikuluko bigarren paragrafoan zaintza eta jagoletza partekatuko egoeretarako xedatutakoari kalterik eragin gabe».

c) Para las ayudas de mantenimiento que procedan con motivo de una situación subvencionable, referidas a los hijos o las hijas existentes en la unidad familiar a fecha de 1 de enero de cada año, y sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 5 del presente Decreto para los supuestos de guarda y custodia compartida, las solicitudes podrán presentarse durante todo el año natural en el que el hijo o la hija cumpla la edad correspondiente.»

Bederatzigarren artikulua.– 17. artikuluko 2. paragrafoa beste era batera idatzita geratzen da:

Artículo noveno.– Se da una nueva redacción al párrafo 2 del artículo 17:

«2.– Dekretu honetan aurreikusitako diru-laguntzen eskabideak aurrez aurre aurkez daitezke Eusko Jaurlaritzako Herritarrentzako Zerbitzuaren bulegoetan (Zuzenean Zerbitzua), edo Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16.4 artikuluan aurreikusitako organoen aurrean, atal guztiak behar bezala beteta, edo, era berean, elektronikoki, dekretu honen 19. artikuluan zehaztutako baldintzetan».

«2.– Las solicitudes de las ayudas económicas previstas en este Decreto podrán presentarse de forma presencial en las oficinas del Servicio de Atención Ciudadana –Zuzenean– del Gobierno Vasco, o ante los órganos previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas mediante instancia normalizada, debidamente cumplimentada en todos sus términos, o, asimismo, de forma electrónica en los términos definidos en el artículo 19 de este Decreto.»

Hamargarren artikulua.– 18. artikulua beste era batera idatzita geratzen da:

Artículo décimo.– Se da una nueva redacción al artículo 18:

«18. artikulua.– Laguntzak eskuratzeko betekizunak egiaztatzeko agiriak

«Artículo 18.– Documentación acreditativa de los requisitos de acceso a las ayudas.

1.– Laguntzak eskuratzeko betekizunak agiri hauen bidez egiaztatu ahal izango dira:

1.– Los requisitos de acceso a las ayudas podrán acreditarse mediante la siguiente documentación:

a) Familia-unitatea osatzen duten aita edo amaren nortasunaren egiaztapena. Europar Batasuneko beste estatu kide bateko edo Europako Esparru Ekonomikoari buruzko Akordioan parte hartutako estatu bateko nazionalitatea duten pertsonek pasaportea edo haien herrialdeko nortasun-agiri baliokidearen bidez egiaztatuko dute nortasuna, titularraren nazionalitatea adierazten den heinean, eta gainerako herrialdeetako nazionalitatea duten pertsonek, berriz, Atzerritarra Identifikatzeko Zenbakia (AIZa) edo pasaportea aurkeztu beharko dute, edo, hala dagokionean, bizileku iraunkorrerako baimena.

a) Acreditación de la identidad del padre o de la madre integrantes de la unidad familiar. Cuando se trate de nacionales de otro Estado miembro de la Unión Europea o de un Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, la acreditación de la identidad se realizará a través del pasaporte o documento de identidad equivalente en su país y en el que conste la nacionalidad del titular, y cuando se trate de nacionales del resto de países se acreditará el Número de Identificación de Extranjeros (NIE) o pasaporte, o, cuando proceda, la autorización de residencia permanente.

b) Ezkontza-ziurtagiria edo, erregistratuta dauden Izatezko Bikoteen Erregistroaren ziurtagiria edo antzeko dokumentuak, zeinak ezkontza edo dagokion Izatezko Bikoteen Erregistroaren inskripzioa egiaztatzen duen.

b) Certificación de matrimonio o certificación del Registro de Parejas de Hecho en el que estén inscritos o documentos análogos que acrediten el matrimonio o la inscripción en el Registro de Parejas de Hecho que corresponda.

c) Agintaritza eskudunak eman beharreko jaiotza, adopzio, adopzio aurreko elkarbizitzarako zaintzaren delegazio edo tutoretzaren agiria edo egoera hori egiaztatzen duen agiri baliokidea, familia-unitatea osatzen duten seme-alaba bakoitzeko.

c) Certificado de nacimiento, adopción, delegación de guarda para la convivencia preadoptiva o constitución de la tutela expedido por la autoridad competente o documento análogo que acredite la situación, correspondiente a cada uno de los hijos e hijas que conforman la unidad familiar.

Edo laguntza jasotzeko eskubidea eman dezaketen seme-alabak hartzen dituen familia-liburua.

Libro de familia en la que estén incluidos los hijos o las hijas que dan derecho a las ayudas.

d) Eskatzaile, ezkontide edo izatezko bikotekidearen erroldatze-ziurtagiri eguneratua, eta haiekin bizi diren seme-alabena. Eskatzailea udalerrian erroldatu zeneko eguna jaso beharko du ziurtagiriak. Ez dute baliorik izango, aipaturiko egiaztapena gauzatzeari begira, laguntzaren aurkezpen-data baino gutxienez hilabete lehenago igorritako agiriek.

d) Acreditación actualizada de empadronamiento de la persona solicitante, del cónyuge o pareja de hecho y de los hijos e hijas con los que conviva o convivan. La acreditación deberá indicar la fecha desde la que la persona solicitante está empadronada en el municipio. No tendrán validez a efectos de la referida acreditación los documentos que hayan sido emitidos con una antelación superior al mes respecto a la fecha de presentación de la ayuda.

Erroldatze-ziurtagiria ez bada egoitza eraginkorraren froga edo beharrezkotzat jotzen bada jakitea eskaria aurkezten ez duen aitak edo amak azken bi urteetan non izan duen bizilekua, jakiteko pertsona horrek Pertsona Fisikoaren Errentaren gaineko Zergaren (PFEZ) aitorpena zein zerga-administrazioren aurrean egin behar zuen, informazio hori egiaztatzen duten agiriak aurkezteko.

En el supuesto de que la documentación acreditativa del empadronamiento no sea prueba de la residencia efectiva, o se considere necesario conocer el lugar de residencia del padre o de la madre no solicitante de la ayuda, correspondiente a los dos últimos años, a fin de poder determinar la Administración tributaria ante la que estaba obligada a realizar la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), documentación acreditativa de los citados extremos.

Eskaera egin duen pertsona 4.3 artikuluaren bigarren paragrafoan aipatutako salbuespenean sartzen bada, egungo erroldatze-ziurtagiriaz gain, salbuespen horren aukera egiaztatuko duten erroldatze-agiriak ere.

Cuando la persona solicitante está comprendida en la excepción señalada en el segundo párrafo del artículo 4.3, acreditación actualizada de empadronamiento y documentación relativa al empadronamiento que acredite dicha excepción.

e) Diru-sarrera fiskalen egiaztagiria:

e) Acreditación de los ingresos fiscales:

– Familia-unitatea osatzen duten aitaren edo amaren PFEZ aitorpenari dagokion Administrazioak egindako likidazioa (baterako aitorpena zein bakoitzaren banakako aitorpenari dagokiona), eta seme-alaben jaiotzaren, adopzioaren, adopzio aurreko elkarbizitzarako zaintzaren delegazioaren edo tutoretzaren eguna baino bi urte lehenagoko zergaldiari dagokiona. Edo, mantenu-laguntzen kasuan, laguntza eragin duten seme-alabak urtebete, bi, hiru, lau, bost eta sei urte betetzen dituen urtea baino bi urte lehenagoko zergaldiari dagokiona.

– Liquidación realizada por la Administración que corresponda de la declaración del IRPF del padre o de la madre integrantes de la unidad familiar (bien declaración conjunta o declaración individual de cada uno de ellos), y correspondiente al periodo impositivo referido a dos años antes a la fecha de nacimiento, adopción, delegación de guarda para la convivencia preadoptiva o tutela de los hijos o de las hijas, o, para el caso de que se trate de las ayudas de mantenimiento, correspondiente al periodo impositivo referido a dos años antes al año en que el hijo o la hija que motiva la ayuda cumpla uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis años de edad.

– Ezkontza deuseztatzearen, banantzearen edo dibortzioen kasuetan, Administrazioak egindako likidazioaren kopia, laguntza eragin duen seme edo alaben zaintza eta jagoletza esleitu zaion aitaren edo amaren errenta-aitorpenari dagokiona.

– En caso de nulidad, separación o divorcio, liquidación realizada por la Administración que corresponda de la declaración del IRPF del padre o de la madre que tenga atribuida la guarda y custodia de los hijos o de las hijas que originan la ayuda.

– Familia-unitatea osatzen duten aitak edo amak PFEZ aitorpenik egin izan ezean, PFEZ aitorpenari dagozkion errenta eta etekin guztiak adierazten dituen Administrazioak egindako ziurtagiria, eta seme-alaben jaiotzaren, adopzioaren, adopzio-aurreko elkarbizitzarako zaintzaren delegazioaren edo tutoretzaren aurreko bi urte lehenagoko zergaldiari dagokiona. Edo, mantenu-laguntzen kasuan, laguntza eragin duten seme-alabak urtebete, bi, hiru, lau, bost eta sei urte betetzen dituen urtearen aurreko bi urte lehenagoko zergaldiari dagokiona.

– En el caso de que el padre o la madre integrantes de la unidad familiar no hubiesen realizado la declaración del IRPF, certificado emitido por la Administración que corresponda en el que se indiquen la totalidad de las rentas y de los rendimientos imputables al IRPF que hubiera o hubieran percibido en el periodo impositivo referido a dos años antes a la fecha de nacimiento, adopción, delegación de guarda para la convivencia preadoptiva o tutela de los hijos o de la hijas, o, para el caso de que se trate de las ayudas de mantenimiento, correspondiente al periodo impositivo referido a dos años antes al año en que el hijo o la hija que motiva la ayuda cumpla uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis años de edad.

f) Laguntza kobratu nahi den aurrezki-libretaren edo banku-kontuaren titulartasunaren datuen kopia egiaztagiria. Laguntzaren eskatzaileak aipatutako aurrezki-libretaren edo banku-kontuaren titularra izan beharko du nahitaez.

f) Acreditación de la titularidad de la libreta de ahorro o cuenta bancaria en la que se desee cobrar la ayuda. Necesariamente la persona solicitante de la ayuda habrá de ser la titular de la citada libreta de ahorro o cuenta bancaria.

g) Laguntza eskatzen duen eskatzailearen erantzukizunpeko adierazpena, honen berri emateko: ez duela diru-laguntza edo laguntza publikoak jasotzeko zehapen administratibo edo penalik, ez eta horretarako gaitasuna kentzen dion lege-debekurik, berariazko erreferentzia eginez sexuaren ziozko bereizkeria egiteagatik jarritakoei, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen azken xedapenetako seigarrenean xedatutakoarekin bat etorriz.

g) Declaración responsable de la persona solicitante de la ayuda de no hallarse sancionada penal ni administrativamente con la pérdida de la posibilidad de obtención de subvenciones o ayudas públicas, ni estar incursa en prohibición legal alguna que la inhabilite para ello, con expresa referencia a las que se hayan producido por discriminación de sexo de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Final sexta de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

h) Eskatzailearen erantzukizunpeko adierazpena, honen berri emateko: ea irekita duen Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak edo haren erakunde autonomiadunek hasitako itzultze- edo zehapen-prozedurarik, emandako laguntzak edo diru-laguntzak direla-eta.

h) Declaración responsable de la persona solicitante informando si tiene abiertos procedimientos de reintegro o sancionadores incoados por la Administración General de la Comunidad Autónoma y sus Organismos Autónomos en el marco de ayudas o subvenciones concedidas.

i) Diru-laguntzaren eskatzailearen erantzukizunpeko adierazpena, haren bidez aditzera emateko familiaren egoitzan bizi diren 25 urtez azpiko seme-alaben urteko errentak (errenta salbuetsiak zenbatu gabe) urteko lanbide arteko gutxieneko soldata baino handiagoak ez direla.

i) Declaración responsable de la persona solicitante informando que los hijos e hijas menores de 25 años que conviven en el domicilio familiar no tienen rentas anuales (sin incluir las exentas) superiores al salario mínimo interprofesional anual.

j) Eskatzailearen erantzukizunpeko adierazpena, eskaeran eta horrekin batera doan dokumentazioan azaltzen diren datuak egiazkoak direla eta laguntza horien onuradun izateko indarreko araudian ezarritako baldintzak betetzen dituela adierazteko.

j) Declaración responsable de la persona solicitante de la ayuda sobre la veracidad de los datos contenidos en la solicitud y documentación que le acompaña, y cumplimiento con los requisitos establecidos en la normativa vigente para ser beneficiaria de estas ayudas.

2.– Halaber, honako kasu hauetan:

2.– Asimismo, cuando concurran los siguientes supuestos:

a) Adopzio edo tutoretza kasuetan, aipatu egoerak Erregistro Zibilean inskribatu izanaren ziurtagiria, baita noiz inskribatu diren ere.

a) En el supuesto de adopción y tutela, la inscripción de las citadas situaciones en el Registro Civil con indicación de la fecha de inscripción.

Adopzio aurreko elkarbizitzarako zaintzaren delegazioa gertatzen bada, administrazio-ebazpenaren kopia, eta, hala badagokio, horren jakinarazpen-data egiaztatzen duen ziurtagiria, gauzatzeko eskumena duen agintaritzak emana, betiere.

En el supuesto de delegación de guarda para la convivencia preadoptiva, la resolución administrativa y, en su caso, certificación acreditativa de la fecha de notificación de la misma, que habrá de ser expedida por la autoridad competente de su constitución.

b) Eskatzailearen ezkontza deuseztatu bada edo ebazpen judizialen bitartez eskatzailea banandu edo dibortziatu bada, laguntza eragin duen seme edo alabaren zaintza eta jagoletza esleitzen duen ebazpen judizialaren kopia, edo, hala badagokio, laguntza hori eskatzean, seme-alaben kopurua zehazteko, zenbatzen diren seme-alabena edo antzeko dokumentua.

b) En caso de nulidad matrimonial, separación judicial o divorcio de la persona solicitante, la resolución judicial que atribuya la guarda y custodia de los hijos o de las hijas que originan la ayuda o que, en su caso, se computan para determinar el número de hijos e hijas por el cual se solicita o documento análogo.

Era berean, aurretik aipatutako seme-alaben zaintza eta jagoletza partekatuko egoeretan, ebazpen judizialez edo antzeko dokumentu batean ezarria, zaintza eta jagoletza partekatua duten aitak eta amak sinatutako akordioa aurkeztu beharko da. Akordio horretan zehaztuko da bietatik nork eskatzen duen diru-laguntza, 21. artikuluan xedatutakoari jarraikiz.

Asimismo, en el supuesto de guarda y custodia compartida establecida en resolución judicial, o documento análogo, de los hijos o de las hijas arriba citados, acuerdo firmado por el padre y por la madre que ostentan la misma, en el que se recoja de forma expresa quién de los dos será la persona solicitante de la ayuda, a efectos de lo dispuesto en el artículo 21.

c) Eskatzailea genero-indarkeriaren biktima izanez gero, familien politiken esparruan Familia-errenta estandarizatzeko sistemari buruzko uztailaren 24ko 154/2012 Dekretuan ezarritako baliabideren baten genero-indarkeriako egoeraren ziurtagiria.

c) En el supuesto de que la persona solicitante de la ayuda sea víctima de violencia de género, acreditación de la situación de violencia de género por alguno de los medios establecidos en el Decreto 154/2012, de 24 de julio, sobre el sistema de estandarización de la renta familiar en el marco de las políticas de familias.

d) Familia-unitatea osatzen duten pertsonetako bati % 33ko edo gehiagoko desgaitasuna onartu bazaio, indarreko desgaitasun-mailaren berri ematen duen ziurtagiria, organo eskudunak emandakoa.

d) En caso de que alguna de las personas que integran la unidad familiar tenga reconocida una discapacidad con un porcentaje igual o superior al 33%, acreditación del reconocimiento del grado de discapacidad vigente emitido por la autoridad competente.

Bestalde, familia-unitatea osatzen duten pertsonetako batek mendetasun-egoera aitortuta edukiz gero, senitartekoa mendetasun-egoeran dagoela egiaztatzen duen ziurtagiria, Administrazio eskumendunak emana. Ziurtagiri horretan hauek zehaztuko dira: mendetasun-maila eta maila bakoitzean duen azpimaila, Autonomia Pertsonala eta Arreta Sustatzeko abenduaren 14ko 39/2006 Legean eta Lege hori garatzen duten arauetan aurreikusitakoaren esparruan.

Por su parte, en el supuesto de que alguna de las personas que integran la unidad familiar tuviese reconocida una situación de dependencia, acreditación de la situación de dependencia, emitida por la Administración competente, con especificación del grado de dependencia y el nivel dentro de cada grado, en el marco de lo previsto en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia y en su normativa de desarrollo.

3.– Mantenu-laguntzei dagozkien eskaerak eskabide erraztuaren bidez egingo dira; eta mantenua eragin duen hasierako laguntza lortzeko kontuan izandako baldintzei eusten zaiela adierazten duen erantzukizunpeko aitorpena sartuko da haietan, aurretik egiaztatutako egoeran izandako edozer aldaketa frogatuko da eta, betiere, artikulu honen lehen paragrafoko d) eta e) letretan deskribatutako ziurtagiriekin.

3.– Las solicitudes correspondientes a las ayudas de mantenimiento se harán en instancia simplificada, en las que se incluirá una declaración responsable en la que se afirme que se mantienen los requisitos tenidos en cuenta para el acceso a la ayuda inicial que da lugar al mantenimiento de la misma, y se probará cualquier modificación producida respecto a la situación anteriormente acreditada y, en todo caso, mediante la documentación descrita en los apartados d) y e) del párrafo primero de este artículo.

Mantenu-laguntzen eskaerei ez zaie arestian adierazitakoa aplikatuko, aurretik ez bada aurkeztu laguntza eragin duen eta diruz lagundu daitekeen egoerarengatik dagokion laguntza-eskaera.

Lo anterior no resultará de aplicación a las solicitudes correspondientes a las ayudas de mantenimiento respecto de las cuales no se hubiese presentado previamente la solicitud de ayuda por la situación subvencionable que da lugar a la misma.

4.– Laguntzak eskatzen dituzten eskatzaileek zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzari egin beharreko ordainketak egunean dituztela egiaztatzen duen dokumentazioa automatikoki egiaztatuko du organo kudeatzaileak, behar den aldi guztietan, horretarako eskatzaileen baimenik zertan izan gabe, Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen duen azaroaren 11ko 1/ 1997 Legegintza Dekretua aplikatuz.

4.– La acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social por parte de las personas solicitantes de las ayudas se verificará automáticamente, tantas veces como fuera necesario, por el órgano gestor sin necesidad del consentimiento de las mismos, en aplicación del Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco.

5.– Aurkeztutako atzerriko edozer agiri ofizialki itzulita egon beharko da euskarara edo gaztelerara. Gainera, atzerriko dokumentu publikoek egoki den moduan legeztatuta egon beharko dute.»

5.– Todo documento extranjero que se aporte deberá estar, en su caso, traducido en forma oficial al euskera o al castellano, Además, los documentos públicos extranjeros deben ser legalizados según corresponda.»

Hamaikagarren artikulua.– 20. artikulua beste era batera idatzita geratzen da:

Artículo undécimo.– Se da una nueva redacción al artículo 20:

«20. artikulua.– Eskabidea zuzentzea eta hobetzea.

«Artículo 20.– Subsanación y mejora de la solicitud.

Aurkeztu beharreko eskaerak eta dokumentazioak arau honetan ezarritako betebehar guztiak biltzen ez baditu, edo horien edukia osatu gabe dagoela irizten bada, eskaera egiten duen pertsonari eskatuko zaio 10 laneguneko epean dokumentazioa osatzeko edo hutsegiteak konpontzeko. Halaber, horrelakorik egiten ez badu, haren eskaera baliogabetuko dela jakinaraziko zaio, eta Administrazioak eskaera horri buruzko esanbidezko ebazpena eman eta jakinarazi beharko dio, Administrazio publikoen administrazio-prozedura erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015, Legearen 68.1 eta 21.1 artikuluetan ezarritakoa betez».

Si la solicitud y la documentación que debe aportarse no reuniera todos los requisitos establecidos en la presente norma, o su contenido resultare insuficiente, se requerirá a la persona solicitante para que en el plazo de 10 días hábiles complete la documentación o subsane las deficiencias, con indicación de que si no lo hiciere se le tendrá por desistido de su petición, estando obligada la Administración a dictar resolución expresa sobre esta solicitud, así como a notificarla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 68.1 y 21.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.»

Hamabigarren artikulua.– 21. artikuluko 1. paragrafoa beste era batera idatzita geratzen da:

Artículo duodécimo.– Se da una nueva redacción al párrafo 1 del artículo 21:

«1.– Ebazpen judizialez ebatzi den zaintza eta jagoletza partekatuaren kasuan, aitak eta amak berariaz adostu beharko dute nork eskatuko duen jaiotza, adopzio, adopzio aurreko elkarbizitzarako zaintzaren delegazio zein tutoretzagatik dagokion diru-laguntza, onuraduna pertsona bakarra izan baitaiteke».

«1.– En el supuesto de guarda y custodia compartida, establecida por resolución judicial, el padre y la madre deberán acordar de forma expresa quién de los dos será la persona solicitante de la ayuda que corresponda con motivo del nacimiento, la adopción, delegación de guarda para la convivencia preadoptiva y la tutela, ya que la persona beneficiaria es única.»

Hamahirugarren artikulua.– 22. artikulua beste era batera idatzita geratzen da:

Artículo decimotercero.– Se da una nueva redacción al artículo 22:

«22. artikulua.– Adopzio-aurreko elkarbizitzarako zaintzaren delegazioaren ondoko adopzioa.

«Artículo 22.– Adopción precedida de delegación de guarda para la convivencia preadoptiva.

Adopzio-aurreko elkarbizitzarako zaintzaren delegazioaren ondoko adopzioaren kasuan, aitari edo amari dagokie adopzio aurreko elkarbizitzarako zaintzaren delegazioa formalizatzeko edo, ondoren, adopzioa emateko laguntza eskatzea; nolanahi ere, seme edo alaba berak ez du diruz lagundu daitezkeen bi egoerei dagozkien laguntzak eskatzeko eskubidea emango».

En el supuesto de adopción que hubiera estado precedida de delegación de guarda para la convivencia preadoptiva será a elección del padre o de la madre solicitar la ayuda con motivo de la formalización de la delegación de guarda para la convivencia preadoptiva o, posteriormente, con motivo de la constitución de la adopción, sin que en ningún caso el mismo hijo o hija pueda dar derecho a la ayuda correspondiente a ambas situaciones subvencionables.»

Hamalaugarren artikulua.– 23. artikuluko 2. paragrafoa beste era batera idatzita geratzen da:

Artículo decimocuarto.– Se da una nueva redacción al párrafo 2 del artículo 23:

«2.– Familia-politiken eremuan familia-errenta estandarizatzeko sistema erregulatzen duen uztailaren 24ko 154/2012 Dekretuak 5. artikuluan aipatzen duen familia-errentaren maila honela zehaztuko da: zerga-oinarri orokorra eta familia-unitatea osatzen duten aitaren edo amaren PFEZen aurrezpenaren zerga-oinarria batuz, semeen edo alaben jaiotzaren, adopzioaren, adopzio aurreko elkarbizitzarako zaintzaren delegazioaren edo tutoretzaren eguna baino bi urte lehenagoko zergaldiari dagozkionak edo, mantenu-laguntzen kasuan, laguntza eragiten duen semeak edo alabak urtebete, bi, hiru, lau, bost edo sei urte betetzen dituen urtea baino bi urte lehenagoko zergaldiari dagozkionak.

«2.– El nivel de renta familiar al que se alude en el artículo 5 del Decreto 154/2012, de 24 de julio, sobre el sistema de estandarización de la renta familiar en el marco de las políticas de familias, se determinará por la suma de la base imponible general y la base imponible del ahorro del IRPF del padre o de la madre integrantes de la unidad familiar, correspondientes al periodo impositivo referido a dos años antes a la fecha de nacimiento, adopción, delegación de guarda para la convivencia preadoptiva o constitución de la tutela del hijo o de la hija, o, para el caso de que se trate de las ayudas de mantenimiento, correspondientes al periodo impositivo referido a dos años antes al año en que el hijo o la hija que motiva la ayuda cumpla uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis años de edad.

Banantze, dibortzio edo ezkontza-deuseztasun kasuetan, hiru kontzeptu hauen batura egingo da: zerga-oinarri orokorra, epai judizialaren arabera seme-alaben zaintza eta jagoletza duen aita edo ama eskatzailearen PFEZren aurrezpenaren zerga-oinarria, eta haren egungo ezkontidearen edo izatezko bikotearen diru-sarrerak, hala badagokio».

En los casos de separación, divorcio o nulidad, se considerará la suma de la base imponible general y la base imponible del ahorro del IRPF del padre o la madre solicitante de la ayuda que ostente la guarda y custodia de los hijos según la sentencia judicial, más los ingresos de su cónyuge o pareja de hecho actual, si fuera el caso.»

Hamabosgarren artikulua.– 26. artikuluko 3. paragrafoa beste era batera idatzita geratzen da:

Artículo decimoquinto.– Se da una nueva redacción al párrafo 3 del artículo 26:

«3.– Ebazteko eta ebazpenak jakinarazteko gehienezko epea sei hilabetekoa izango da, eskaera organo eskudunaren Erregistroan izapidetzeko sartzen denetik kontatzen hasita; epe hori igaro eta berariazko ebazpenik argitaratu ez bada, eskaera onartu dela ulertuko da, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legeak 24. artikuluan ezarritakoaren arabera.»

«3.– El plazo máximo para resolver y notificar las solicitudes será de seis meses desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el Registro del órgano competente para su tramitación, transcurrido el cual se entenderá concedida la petición de subvención si no recayera resolución expresa, a los efectos de lo establecido en el artículo 24 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.»

Hamaseigarren artikulua.– 27. artikulua beste era batera idatzita geratzen da:

Artículo decimosexto.– Se da una nueva redacción al artículo 27:

«27. artikulua.– Bateraezintasunak.

«Artículo 27.– Incompatibilidades.

Jaiotzaren, adopzioaren, adopzio aurreko elkarbizitzarako zaintzaren delegazioaren edo tutoretzaren ondorioz diru-laguntza eragin duten semeek edo alabek ezin izango dute beste diru-laguntzarik eragin, diruz lagundu daitekeen aipatutako beste edozein egoerarengatik, baldin eta haien aita edo ama sartuta badago estandarizatutako familia-errenta zehazteko kontuan hartutako familia-unitatearen eraketan».

Todo hijo o hija que haya dado lugar a una ayuda económica con motivo del nacimiento, adopción, delegación de guarda para la convivencia preadoptiva o tutela, no podrá dar lugar a una nueva ayuda económica por cualquiera de las situaciones subvencionables citadas, cuando en la composición de la unidad familiar que se tenga en cuenta para la determinación de la renta familiar estandarizada se integre el padre o la madre del mismo o de la misma.»

Hamazazpigarren artikulua.– Kendu egin da xedapen gehigarria.

Artículo decimoséptimo.– Se suprime la disposición adicional.

Hamazortzigarren artikulua.– Azken xedapenetako lehenengoa beste era batera idatzita geratzen da:

Artículo decimoctavo.– Se da una nueva redacción a la disposición final primera:

«Azken Xedapenetatik Lehenengoa.– Ordezko araubidea.

«Disposición Final Primera.– Régimen supletorio.

Administrazio-prozedurari buruz dekretu honetan aurreikusi ez den orori dagokionez, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidea Arautzeko urriaren 1eko 39/2015 Legea izango da aplikagarria.»

En lo no previsto en este Decreto en relación con el procedimiento administrativo será de aplicación la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.»

AZKEN XEDAPENA.– Indarrean jartzea.
DISPOSICIÓN FINAL.– Entrada en vigor.

Dekretu hau 2018ko abuztuaren 1ean jarriko da indarrean.

El presente Decreto entrará en vigor el día 1 de agosto de 2018.

Vitoria-Gasteizen, 2018ko uztailaren 30ean.

Lehendakaria,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

Enpleguko eta Gizarte Politiketako sailburua,

BEATRIZ ARTOLAZABAL ALBENIZ.


Azterketa dokumentala

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 30 de julio de 2018.

El Lehendakari,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

La Consejera de Empleo y Políticas Sociales,

BEATRIZ ARTOLAZABAL ALBENIZ.


Análisis documental

Euskadi, bien común