Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

60. zk., 2018ko martxoaren 26a, astelehena

N.º 60, lunes 26 de marzo de 2018


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

HEZKUNTZA SAILA
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
1621
1621

23/2018 DEKRETUA, otsailaren 20koa, Eraikuntza-obrak Antolatzeko eta Kontrolatzeko goi-mailako teknikariaren tituluari dagokion curriculuma ezartzen duena.

DECRETO 23/2018, de 20 de febrero, por el que se establece el currículo correspondiente al título de Técnico Superior de Organización y Control de Obras de Construcción.

Kualifikazioei eta Lanbide Heziketari buruzko ekainaren 19ko 5/2002 Lege Organikoaren 10.1 artikuluak ezartzen duenez, Estatuko Administrazio Orokorrak finkatuko ditu Lanbide Kualifikazioen Katalogo Nazionalean aditzera emandako Lanbide Heziketako eskaintzak osatuko dituzten profesionaltasun-ziurtagiriak eta -tituluak, Konstituzioaren 149.1.30 eta 7. artikuluan xedatutakoaren arabera eta Lanbide Heziketaren Kontseilu Nagusiari kontsultatu ondoren.

La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, establece en el artículo 10.1 que la Administración General del Estado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 149.1.30.ª y 7.ª de la Constitución, y previa consulta al Consejo General de la Formación Profesional, determinará los títulos y los certificados de profesionalidad, que constituirán las ofertas de Formación Profesional referidas al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales.

Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoaren 39.6 artikuluak xedatzen duenez, Espainiako Gobernuak, autonomia-erkidegoei kontsultatu ostean, Lanbide Heziketako ikasketei dagozkien titulazioak ezarriko ditu, baita titulazio horietako bakoitzaren curriculumaren oinarrizko alderdiak ere.

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, dispone en el artículo 39.6 que el Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas, establecerá las titulaciones correspondientes a los estudios de Formación Profesional, así como los aspectos básicos del currículo de cada una de ellas.

Ekonomia Jasangarriaren martxoaren 4ko 2/2011 Legeak eta Ekonomia Jasangarriaren Legea osatzen duen martxoaren 11ko 4/2011 Lege Organikoak –zeinaren bidez Lanbide Heziketaren eta kualifikazioen 5/2002 Lege Organikoa eta Hezkuntzaren 2/2006 Lege Organikoa aldatzen baitira– hainbat lege-aldaketa adierazgarri eragin dituzte bestelako ekonomia baten garapena sustatzeko eta bizkortzeko, hau da, ekonomia lehiakorragoa eta berritzaileagoa, produkzio-sektore tradizionalak berritzeko gauza izango dena eta kalitateko enplegu egonkorra eskatzen duten beste jarduera batzuetaranzko bidea egiteko gauza izango dena.

La Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, y la Ley Orgánica 4/2011, de 11 de marzo, complementaria de la Ley de Economía Sostenible, por la que se modifican las Leyes Orgánicas 5/2002, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, y 2/2006, de Educación, han introducido un ambicioso conjunto de cambios legislativos necesarios para incentivar y acelerar el desarrollo de una economía más competitiva, más innovadora, capaz de renovar los sectores productivos tradicionales y abrirse camino hacia las nuevas actividades demandantes de empleo, estables y de calidad.

Hezkuntza-sistemako Lanbide Heziketaren antolamendu orokorra ezartzen duen uztailaren 29ko 1147/2011 Errege Dekretuaren 9. artikuluan definitzen da Lanbide Heziketako tituluen egitura. Horretarako, Lanbide Kualifikazioen Katalogo Nazionala, Europar Batasunak finkatutako zuzentarauak, eta gizarte-intereseko beste alderdi batzuk hartu dira kontuan. Titulu horien lanbide-profila zehazten du errege-dekretu horren 7. artikuluak. Lanbide-profil horretan sartuko dira konpetentzia orokorra, konpetentzia profesionalak, pertsonalak eta sozialak eta, hala badagokie, Lanbide Kualifikazioen Katalogo Nazionalaren konpetentzia-atalak. Horrenbestez, osatutako lanbide-kualifikazio bat, gutxienez, hartuko du barnean titulu bakoitzak; betiere, Lanbide Heziketako tituluek produkzio-sistemaren beharrei eta herritartasun demokratikoa gauzatzeko aukera emango duten balio pertsonal eta sozialei eraginkortasunez erantzuteko.

El Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la Ordenación General de la Formación Profesional del Sistema Educativo, define en el artículo 9, la estructura de los títulos de formación profesional, tomando como base el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, las directrices fijadas por la Unión Europea y otros aspectos de interés social. El artículo 7 concreta el perfil profesional de dichos títulos, que incluirá la competencia general, las competencias profesionales, personales y sociales, las cualificaciones y, en su caso, las unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en los títulos, de modo que cada título incorporará, al menos, una cualificación profesional completa, con el fin de lograr que los títulos de formación profesional respondan de forma efectiva a las necesidades demandadas por el sistema productivo y a los valores personales y sociales que permitan ejercer una ciudadanía democrática.

Eraikuntza-obrak Antolatzeko eta Kontrolatzeko goi-mailako teknikariaren titulua ezartzen eta haren gutxieneko irakaskuntzak finkatzen dituen uztailaren 10eko 636/2015 Errege Dekretuak ordeztu egin du Obrak eta Planak Burutzeko goi-mailako teknikariaren tituluaren erregulazioa, abenduaren 17ko 2210/1993 Errege Dekretuan eta hura osatzeko 1994ko uztailaren 25ean emandako 1411/1995 Errege Dekretuan ezarria.

El Real Decreto 636/2015, de 10 de julio, por el que se establece el título de Técnico Superior en Organización y Control de Obras de Construcción y se fijan sus enseñanzas mínimas, ha sustituido la regulación del título de Técnico Superior en Realización y Planes de Obra, establecido por el Real Decreto 2210/1993, de 17 de diciembre y en el Real Decreto 1411/1994, de 25 de junio, por el que se completa el anterior.

Bestalde, 1147/2011 Errege Dekretuak, Hezkuntza Sistemako Lanbide Heziketaren antolamendu orokorra ezartzen duenak, 8. artikuluaren 2. zenbakian xedatzen du hezkuntza-administrazioek ezarriko dituztela Lanbide Heziketako irakaskuntzen curriculumak. Edonola ere, errege-dekretu horretan bertan xedatutakoa eta titulu bakoitza erregulatzen duten arauetan xedatutakoa bete behar dute.

Por otro lado, el artículo 8, apartado 2, del precitado Real Decreto 1147/2011, por el que se establece la Ordenación General de la Formación Profesional del Sistema Educativo, dispone que las Administraciones educativas establecerán los currículos de las enseñanzas de Formación Profesional respetando lo en él dispuesto y en las normas que regulen los títulos respectivos.

Hortaz, Euskal Autonomia Erkidegoaren berezko eskumenen esparruan, honako hau adierazten du Autonomia Estatutuaren 16. artikuluak: «Konstituzioaren lehen xedapen gehigarrian ezarritakoa aplikatzeko, irakaskuntza, zabalera, maila, gradu, era eta espezialitate guztietan, Euskal Autonomia Erkidegoaren eskuduntzapean dago, Konstituzioaren 27. artikuluan ezarritakoari eta hura garatzen duten Lege Organikoei, eta 149.1.30. artikuluak Estatuari ematen dizkion ahalmenei eta hori guztia betetzeko eta bermatzeko behar den goi-inspekzioari kalterik egin gabe».

Así, en lo referente al ámbito competencial propio de la Comunidad Autónoma del País Vasco, el Estatuto de Autonomía establece en su artículo 16 que «En aplicación de lo dispuesto en la disposición adicional primera de la Constitución, es de la competencia de la Comunidad Autónoma del País Vasco la enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades, sin perjuicio del artículo 27 de la Constitución y Leyes Orgánicas que lo desarrollen, de las facultades que atribuye al Estado el artículo 149.1.30.ª de la misma y de la alta inspección necesaria para su cumplimiento y garantía».

Bestalde, otsailaren 26ko 32/2008 Dekretuak hezkuntza-sistemaren barruan Lanbide Heziketaren antolamendu orokorra ezartzen du Euskal Autonomia Erkidegorako.

Por su parte, el Decreto 32/2008, de 26 de febrero, establece la Ordenación General de la Formación Profesional del Sistema Educativo en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Azaldutako aurrekarien arabera, dekretu honen helburua da Eraikuntza-obrak Antolatzeko eta Kontrolatzeko goi-mailako teknikariaren tituluari dagozkion Lanbide Heziketako irakaskuntzetarako curriculuma ezartzea, Euskal Autonomia Erkidegoan; betiere, Eraikuntza-obrak Antolatzeko eta Kontrolatzeko goi-mailako teknikariaren titulua ezarri eta curriculumaren oinarrizko alderdiak finkatzen dituen uztailaren 10eko 636/2015 Errege Dekretuaren babesean.

De acuerdo con los antecedentes expuestos, el objetivo del presente Decreto es establecer para la Comunidad Autónoma del País Vasco el currículo para las enseñanzas de Formación Profesional correspondientes al título de Técnico Superior en Organización y Control de Obras de Construcción, al amparo del Real Decreto 636/2015, de 10 de julio, por el que se establece el título de Técnico Superior de Organización y Control de Obras de Construcción y se fijan los aspectos básicos del currículo.

Eraikuntza-obrak Antolatzeko eta Kontrolatzeko goi-mailako teknikariaren tituluaren curriculumean alderdi hauek deskribatzen dira: alde batetik, tituluak adierazten duen lanbide-profila (kualifikazioak eta konpetentzia-atalak zerrendatzen dira, eta konpetentzia profesionalak, pertsonalak eta sozialak deskribatzen dira); eta, bestetik, tituluak biltzen dituen helburu orokorren eta lanbide-moduluen bidez, besteak beste, ezarritako irakaskuntzak (lanbide-modulu bakoitzari dagozkion ikaskuntzaren emaitzak, ebaluazio-irizpideak eta edukiak, eta horiek antolatu eta ezartzeko jarraibideak eta zehaztapenak barne hartuta).

En el currículo del presente título de Técnico Superior de Organización y Control de Obras de Construcción, se describen por un lado, el perfil profesional que referencia el título con la enumeración de cualificaciones y unidades de competencia y la descripción de las competencias profesionales, personales y sociales y por otro lado, las enseñanzas que establecen, entre otros elementos, los objetivos generales y módulos profesionales que lo componen con los resultados de aprendizaje, criterios de evaluación y contenidos de cada uno de ellos, así como directrices y determinaciones para su organización e implantación.

Profilean deskribatzen diren konpetentzia profesional, pertsonal eta sozialetan oinarrituta ezarri dira helburu orokorrak. Helburuen bidez, ikasleak heziketa-zikloaren amaieran eskuratu behar dituen gaitasunak eta lorpenak adierazten dira; hortaz, lehen iturria dira heziketa-zikloa osatzen duten lanbide-moduluetako bakoitzean landu behar diren edukiak eta bereganatu behar dituzten ikaskuntzaren emaitzak lortzeko.

Los objetivos generales extraídos de las competencias profesionales, personales y sociales descritas en el perfil, expresan las capacidades y logros que al finalizar el ciclo formativo el alumnado ha debido adquirir y son la primera fuente para obtener los resultados de aprendizaje que se deben alcanzar y contenidos que se deben abordar en cada uno de los módulos profesionales que componen el ciclo formativo.

Irakatsi eta ikasteko prozesuaren euskarri dira moduluetako edukiak, eta, horien bidez, trebetasun eta abilezia teknikoak, etorkizun profesionalean aurrera egiteko kontzeptuzko oinarri zabala eta lortu nahi den kualifikazioarekiko lanbide-nortasun koherentea islatuko duten portaerak eskuratu behar ditu ikasleak.

Los contenidos expresados en cada módulo, constituyen el soporte del proceso de enseñanza-aprendizaje para que el alumnado logre unas habilidades y destrezas técnicas, un soporte conceptual amplio para progresar en su futuro profesional y unos comportamientos que reflejen una identidad profesional coherente con la cualificación deseada.

Honako dekretu honen tramitazio-prozesuan, bete egin dira otsailaren 18ko 4/2005 Legeak, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerakoak, 19. artikulutik 22. artikulura bitartean arautzen dituen izapideak.

En la tramitación del presente Decreto se han realizado los trámites previstos en los artículos 19 a 22 de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

Ondorioz, Hezkuntzako sailburuaren proposamenez, Lanbide Heziketako Euskal Kontseiluak emandako txostena eta gainerako aginduzko txostenak aztertuta, Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoak adierazitakoa aintzat hartuta, eta Eusko Jaurlaritzako Gobernu Kontseiluak 2018ko otsailaren 20an egindako bilkuran proposamena eztabaidatu eta onartu ondoren, honako hau

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Educación, con informe del Consejo Vasco de Formación Profesional y demás informes preceptivos, de acuerdo con la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi y previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 20 de febrero de 2018,

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:
I. KAPITULUA
CAPÍTULO I
XEDAPEN OROKORRA
DISPOSICIÓN GENERAL

1. artikulua.– Xedea eta aplikazio-eremua.

Artículo 1.– Objeto y ámbito de aplicación.

1.– Dekretu honek Eraikuntza-obrak Antolatzeko eta Kontrolatzeko goi-mailako teknikari-tituluari dagozkion Lanbide Heziketako irakaskuntzetarako curriculuma ezartzen du Euskal Autonomia Erkidegorako.

1.– Este Decreto establece para la Comunidad Autónoma del País Vasco el currículo de las enseñanzas de Formación Profesional correspondientes al título de Técnico Superior de Organización y Control de Obras de Construcción.

2.– Ikastetxeak pedagogiaren eta antolamenduaren arloetan duen autonomiaren ildotik, hari dagokio bere Ikastetxearen Ikasketa Proiektua ezartzea, eta proiektu horretan ezarriko ditu bere irakaskuntza-lanaren ezaugarriak eta nortasuna zehazteko xedapenak eta lanbide-moduluen programazioak prestatzeko irizpideak finkatzeko behar diren erabakiak.

2.– En el marco de la autonomía pedagógica y organizativa de que se dispone, corresponde al centro educativo establecer su proyecto curricular de centro, en el cual abordará las decisiones necesarias para concretar sus características e identidad en la labor docente así como para determinar los criterios para elaborar las programaciones de los módulos profesionales.

3.– Ikastetxearen Ikasketa Proiektuaren esparruan, heziketa-zikloaren ardura duen irakasle-taldeari eta, zehazki, irakasle bakoitzari dagokio programazioak prestatzea. Horretarako, ezartzen diren helburu orokorrak kontuan izan beharko ditu, lanbide-modulu bakoitzean bildutako ikaskuntzaren emaitzak eta edukiak errespetatu beharko ditu, eta irakaskuntzen erreferentziazko lanbide-profila hartu behar du euskarri.

3.– En el marco del proyecto curricular de centro, corresponderá al equipo docente, responsable del ciclo, y a cada profesor o profesora en particular, elaborar las programaciones teniendo presente los objetivos generales que se establecen, respetando los resultados de aprendizaje y contenidos que cada módulo profesional contiene y teniendo como soporte el perfil profesional que referencia las enseñanzas.

II. KAPITULUA
CAPÍTULO II
TITULUAREN IDENTIFIKAZIOA ETA LANBIDE-PROFILA
IDENTIFICACIÓN DEL TÍTULO Y PERFIL PROFESIONAL

2. artikulua.– Tituluaren identifikazioa.

Artículo 2.– Identificación del título.

Eraikuntza-obrak antolatzeko eta kontrolatzeko goi-mailako teknikariaren titulua elementu hauek identifikatzen dute:

El título de Técnico Superior de Organización y Control de Obras de Construcción queda identificado por los siguientes elementos:

– Izena: Eraikuntza-obren Antolamendua eta Kontrola.

– Denominación: Organización y Control de Obras de Construcción.

– Maila: Goi-mailako Lanbide Heziketa.

– Nivel: Formación Profesional de Grado Superior.

– Iraupena: 2.000 ordu.

– Duración: 2.000 horas.

– Lanbide-arloa: Eraikuntza eta Obra Zibila.

– Familia Profesional: Edificación y Obra Civil.

– Irakaskuntzaren Nazioarteko Sailkapen Normalizatuko erreferentea: INSN-5b.

– Referente en la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación: CINE-5b.

– Goi Mailako Hezkuntzako Kualifikazioen Espainiako Esparruan duen maila: 1. maila, goi-mailako teknikaria.

– Nivel del Marco Español de Cualificaciones para la educación superior: Nivel 1 Técnico Superior.

3. artikulua.– Lanbide-profila.

Artículo 3.– Perfil profesional.

1.– Titulu honen konpetentzia orokorra da eraikuntza eta obra zibila gauzatzeko lanak antolatzea, obra-tokian, baliabideak kudeatuz, obra-leku edo sakanak koordinatuz eta egindako obra-unitateak kontrolatuz, bat etorriz proiektuaren espezifikazioekin, obraren plangintzarekin, jasotako jarraibideekin, aplikatu beharreko araudiarekin eta kalitate-, segurtasun-, laneko osasun-, eta ingurumen-arloan ezarritako baldintzekin.

1.– La competencia general de este título consiste en organizar, a pie de obra, trabajos de ejecución de edificación y obra civil, gestionando recursos, coordinando tajos y controlando unidades de obra realizadas, de acuerdo con las especificaciones del proyecto, la planificación de la obra, las instrucciones recibidas, la normativa aplicable y las condiciones establecidas en materia de calidad, seguridad, salud laboral y medio ambiente.

2.– Konpetentzia profesionalak, pertsonalak eta sozialak.

2.– Competencias profesionales, personales y sociales.

a) Eraikuntza-zuinketak egitea, tresna topografikoen laguntzaz, puntuak, lerrokadurak eta kotak ezarriz, eraikuntzako eta obra zibileko obrak eta sakanak edo obra-lekuak eratzeko.

a) Realizar replanteos de construcción con la ayuda de instrumentos topográficos, materializando puntos, alineaciones y cotas para ejecutar obras y tajos de edificación y obra civil.

b) Lurrak mugitzeko lanak kontrolatzea, topografia-zerbitzuak koordinatuz, erabilgarri dauden baliabideak kudeatuz eta lurra egokitzeko eta mailak eta kotak ezartzeko eragiketen hurrenkera antolatuz, eraikuntza-obrak egiteko.

b) Controlar trabajos de movimiento de tierras coordinando los servicios de topografía, gestionando los recursos disponibles y organizando la secuencia de las operaciones para acondicionar el terreno y establecer niveles y cotas para la ejecución de obras de construcción.

c) Zimenduak eta egiturak gauzatzeko lanak kontrolatzea, eraikuntza-obretako lanak gauzatzeko prozesuak koordinatuz, egindako obra-unitateen egoera egiaztatuz eta enkofratuak, armadurak, hormigoiak eta aurrez fabrikatutako osagaiak obran ezartzeko baliabideak kudeatuz.

c) Controlar la ejecución de cimentaciones y estructuras coordinando la realización de los trabajos, comprobando las unidades de obra ejecutadas y gestionando los recursos para la puesta en obra de encofrados, armaduras, hormigones y elementos prefabricados en obras de construcción.

d) Eraikuntza-obretako inguratzailea gauzatzeko lanak antolatzea, itxitura eta estalkiak egiteko obra berrietako edo birgaitze-obretako lanak gauzatzeko prozesuak koordinatuz, egindako obra-unitateen egoera egiaztatuz eta baliabideak kudeatuz.

d) Organizar las obras de ejecución de la envolvente de edificios coordinando la realización de los trabajos, comprobando las unidades de obra ejecutadas y gestionando los recursos para la realización de obra nueva o rehabilitación de cerramientos y cubiertas.

e) Eraikuntza-obretako barnealdeko lanak egiteko prozesuak koordinatzea, zatiketak, instalazioak eta akaberak egiteko obra berrietako edo birgaitze-obretako sakanak edo obra-lekuak antolatuz, egindako obra-unitateen egoera egiaztatuz eta baliabideak kudeatuz.

e) Coordinar la ejecución de trabajos de interior en obras de edificación organizando los tajos, comprobando unidades de obra ejecutadas y gestionando los recursos para la realización de obra nueva o rehabilitación de particiones, instalaciones y acabados.

f) Obra zibileko sakan edo obra-lekuak antolatzea, hoditeriak eta kanalizazioak, bide-zoruak eta elementu osagarriak egiteko erabilgarri dauden baliabideak kudeatuz, egindako obra-unitateen egoera egiaztatuz, eta lanen prozesua koordinatuz.

f) Organizar tajos de obra civil gestionando los recursos disponibles, comprobado las unidades de obra ejecutadas y coordinando el desarrollo de los trabajos para la ejecución de conducciones, canalizaciones, firmes y elementos complementarios.

g) Eraikuntza-obren segimendua egitea, errendimenduak kalkulatuz, erabilgarri dauden baliabideak egiaztatuz eta planak eta programak lanen benetako prozesura egokitzeko egin beharreko aldaketak egiteko eta ezustekoak bideratzeko sortu diren beharrizanak aintzat hartuz.

g) Realizar el seguimiento de las obras de construcción calculando rendimientos, comprobando la disponibilidad de recursos y considerando las necesidades surgidas a partir de los cambios o imprevistos para adecuar planes y programas al proceso real de los trabajos.

h) Eraikuntza-lanak eta -obrak balioestea, proiektuko informaziotik abiatuta eta obren garapena kontuan hartuta, horretarako neurketak eginez, aurrekontuak eratuz eta obra-ziurtagiriak emanez, hartara eskaintzak alderatu, fakturazio-prozesua zaindu eta kostuak kontrolatu ahal izateko.

h) Valorar trabajos y obras de construcción a partir de la información del proyecto y del avance de la obra realizando mediciones y generando presupuestos y certificaciones de obra para posibilitar la comparación de ofertas, el proceso de facturación y el control de costes.

i) Kalitatea, ingurumena, segurtasuna eta osasuna kudeatzeko sistemetan parte hartzea, ezarritako prozedurak aplikatuta, zehaztutako segimendua eginez eta harremana duen dokumentazioa kudeatuz, eskuliburuetan eta planetan adierazitako helburuak lortzeko, araudia betetzeko eta arriskuak murrizteko.

i) Participar en sistemas de gestión de calidad, medioambiental, de seguridad y salud aplicando los procedimientos establecidos, realizando el seguimiento especificado y gestionando la documentación relacionada para alcanzar los objetivos perseguidos en manuales y planes y dar cumplimiento de la normativa y minimizar riesgos.

j) Hondakinak, segurtasuna eta osasuna kudeatzeko planak eratzea, eraikuntza-obrak egiteko, birgaitzeko edo eraisteko, proiektuko dokumentazioan oinarrituta, araudia betetzeko eta arriskuak murrizteko.

j) Elaborar planes de gestión de residuos y de seguridad y salud para la ejecución, rehabilitación o demolición de obras de construcción utilizando la documentación del proyecto con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la normativa y minimizar los riesgos.

k) Eraikuntza-obren eta -proiektuen dokumentazioa eguneratzea, jasotako argibideen araberako aldaketak eginez eta, beharrezkoa bada, planoak eta dokumentazioa editatuz, ofimatikako eta diseinuko programak baliatuta, ezarritako aldaketak gauzatzeko eta proiektua obrara egokitzeko.

k) Actualizar la documentación de proyectos y obras de construcción introduciendo, a partir de las instrucciones recibidas, los cambios precisos y editando, en su caso, planos y documentación relacionada mediante programas de ofimática y de diseño asistido por ordenador, para materializar las modificaciones establecidas y adaptar el proyecto a la obra.

l) Eraikinak eta obra zibilak birgaitzeko edo kontserbatzeko lanak koordinatzea, obra-lekuak antolatuz, erabilgarri dauden baliabideak banatuz eta egindako obra-unitateen egoera egiaztatuz, lanak ondo egin direla ziurtatzeko.

l) Coordinar los trabajos de rehabilitación o conservación de edificios y obra civil, organizando los tajos, distribuyendo los recursos disponibles, comprobando las unidades de obra realizadas para comprobar la correcta ejecución de los trabajos.

m) Laneko egoera berrietara egokitzea, egunean izanda lanbide-ingurunearen gaineko ezagutza zientifikoak, teknikoak eta teknologikoak, prestakuntza eta dauden baliabideak bizitza osoko ikaskuntzan kudeatuta, eta informazioaren eta komunikazioaren teknologiak erabilita.

m) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados los conocimientos científicos, técnicos y tecnológicos relativos a su entorno profesional, gestionando su formación y los recursos existentes en el aprendizaje a lo largo de la vida y utilizando las tecnologías de la información y la comunicación.

n) Egoerak, arazoak eta gorabeherak konpontzea, ekimenez eta autonomiaz dagokion eskumen-eremuan, eta sormenez, berrikuntzaz eta hobetzeko gogoz norberaren eta lantaldearen zereginetan.

n) Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en el ámbito de su competencia, con creatividad, innovación y espíritu de mejora en el trabajo personal y en el de los miembros del equipo.

ñ) Lantaldeak arduraz antolatu eta koordinatzea, haien garapena gainbegiratuz, harreman onak izanez, lidergoa hartuz, eta lantaldean sortzen diren gatazkak konpontzeko aterabideak proposatuz.

ñ) Organizar y coordinar equipos de trabajo con responsabilidad, supervisando el desarrollo del mismo, manteniendo relaciones fluidas y asumiendo el liderazgo, así como aportando soluciones a los conflictos grupales que se presenten.

o) Parekoekin, nagusiekin, bezeroekin eta bere ardurapeko pertsonekin komunikatzea, komunikazio-bide eraginkorrak erabiliz, informazioa edo ezagupen egokiak emanez, eta dagokion lan-eremuan parte hartzen duten lagunen autonomia eta eskumenak errespetatuz.

o) Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su responsabilidad, utilizando vías eficaces de comunicación, transmitiendo la información o conocimientos adecuados y respetando la autonomía y competencia de las personas que intervienen en el ámbito de su trabajo.

p) Norberaren eta lantaldearen lan-garapenean ingurune seguruak sortzea, laneko eta ingurumeneko arriskuen prebentziorako prozedurak gainbegiratuz eta aplikatuz, betiere enpresaren arautegian eta helburuetan ezarritakoarekin bat etorriz.

p) Generar entornos seguros en el desarrollo de su trabajo y el de su equipo, supervisando y aplicando los procedimientos de prevención de riesgos laborales y ambientales, de acuerdo con lo establecido por la normativa y los objetivos de la empresa.

q) Produkzioko edo zerbitzugintzako prozesuetan bildutako lanbide-jardueretan, kalitatea kudeatzeko prozedurak, irisgarritasun unibertsalekoak eta «denontzako diseinukoak» gainbegiratzea eta aplikatzea.

q) Supervisar y aplicar procedimientos de gestión de calidad, de accesibilidad universal y de «diseño para todas las personas», en las actividades profesionales incluidas en los procesos de producción o prestación de servicios.

r) Enpresa txiki bat sortu eta abiarazteko oinarrizko kudeaketa egitea, eta dagokion lanbide-jardueran ekimena izatea erantzukizun sozialez jokatuta.

r) Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña empresa y tener iniciativa en su actividad profesional con sentido de la responsabilidad social.

s) Dagokion jardueraren ondoriozko eskubideak baliatzea eta betebeharrak betetzea, indarrean dauden legeetan xedatutakoaren arabera, eta bizitza ekonomikoan, sozialean eta kulturalean aktiboki parte hartuz.

s) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida económica, social y cultural.

t) Euskal Autonomia Erkidegoko hizkuntza-eskubideei buruzko arautegia ezagutzea; batez ere, Kontsumitzaileen eta Erabiltzaileen Estatuaren abenduaren 22ko 6/2003 Legea eta haren garapenean onartutako xedapenak, hizkuntza-eskubideei buruzkoak.

t) Conocer la normativa de la Comunidad Autónoma del País Vasco relativa a los derechos lingüísticos y, en especial, la Ley 6/2003, de 22 de diciembre, del Estatuto de las Personas Consumidoras y Usuarias, así como las disposiciones aprobadas en su desarrollo, sobre lo dispuesto en materia de derechos lingüísticos.

3.– Titulu honetan biltzen diren Lanbide Kualifikazioen Katalogo Nazionaleko kualifikazioen eta konpetentzia-atalen zerrenda:

3.– Relación de Cualificaciones y unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en el título:

– Osatutako lanbide-kualifikazioak:

– Cualificaciones Profesionales completas:

a) Eraikuntza-obrak gauzatzeko lanak kontrolatzea. EOC642_3. (1030/2011 Errege Dekretua, uztailaren 15ekoa, lanbide-kualifikazioen katalogo nazionala osatzen duena, Eraikuntza eta Obra Zibilak lanbide-arloko bi lanbide-kualifikazio ezartzearen bidez). Konpetentzia-atal hauek barne hartzen ditu:

a) Control de ejecución de obras de edificación. EOC642_3. (Real Decreto 1030/2011, de 15 de julio, por el que se complementa el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de dos cualificaciones profesionales de la familia profesional Edificación y Obra Civil), que comprende las siguientes unidades de competencia:

UC2140_3: sakanetan zuinketak egin, eta topografia-zerbitzuen esku-hartzea antolatu.

UC2140_3: realizar replanteos en los tajos y organizar la intervención de los servicios de topografía.

UC2141_3: enkofratuak, armadura pasiboak eta hormigoia obran jartzeko lanak kontrolatu.

UC2141_3: controlar la puesta en obra de encofrados, armaduras pasivas y hormigón.

UC2147_3: lurra egokitzeko, zimenduak jartzeko eta eraikuntzaren egitura altxatzeko prozesuak kontrolatu.

UC2147_3: controlar el acondicionamiento del terreno y la ejecución de la cimentación y estructura en edificación.

UC2148_3: eraikuntzaren inguratzailearen gauzatzea kontrolatu.

UC2148_3: controlar la ejecución de la envolvente en edificación.

UC2149_3: eraikuntzaren zatitzeak, instalazioak eta akaberak gauzatzeko prozesuak kontrolatu.

UC2149_3: controlar la ejecución de las particiones, instalaciones y acabados en edificación.

UC2146_3: eraikuntza-obren garapena antolatu eta kudeatu.

UC2146_3: organizar y gestionar el desarrollo de obras de construcción.

UC2150_3: eraikinak zaharberritzeko berariazko teknikak kontrolatu.

UC2150_3: controlar las técnicas específicas de obras de rehabilitación en edificación.

UC1360_2: eraikuntzako arriskuak oinarrizko mailan kontrolatzea.

UC1360_2: controlar a nivel básico riesgos en construcción.

b) Obra zibilak gauzatzeko lanak kontrolatzea. EOC641_3. (1030/2011 Errege Dekretua, uztailaren 15ekoa). Konpetentzia-atal hauek barne hartzen ditu:

b) Control de ejecución de obras civiles. EOC641_3. (Real Decreto 1030/2011, de 15 de julio), que comprende las siguientes unidades de competencia:

UC2140_3: sakanetan zuinketak egin, eta topografia-zerbitzuen esku-hartzea antolatu.

UC2140_3: realizar replanteos en los tajos y organizar la intervención de los servicios de topografía.

UC2141_3: enkofratuak, armadura pasiboak eta hormigoia obran jartzeko lanak kontrolatu.

UC2141_3: controlar la puesta en obra de encofrados, armaduras pasivas y hormigón.

UC2142_3: obra zibiletan zimenduak jartzeko eta egiturak altxatzeko prozesuen gauzatzea kontrolatu.

UC2142_3: controlar la ejecución de cimentaciones y estructuras en obra civil.

UC2143_3: obra zibiletan lurrak mugitzeko lanak kontrolatu.

UC2143_3: controlar la ejecución del movimiento de tierras en obra civil.

UC2144_3: obra zibiletan hoditeria eta zerbitzuak bideratzeko prozesuaren gauzatzea kontrolatu.

UC2144_3: controlar la ejecución de la obra civil en conducciones y canalizaciones de servicios.

UC2145_3: zoruen eta obra zibileko elementu osagarrien gauzatzea kontrolatu.

UC2145_3: controlar la ejecución de firmes y elementos complementarios en obra civil.

UC2146_3: eraikuntza-obren garapena antolatu eta kudeatu.

UC2146_3: organizar y gestionar el desarrollo de obras de construcción.

UC1360_2: eraikuntzako arriskuak oinarrizko mailan kontrolatzea.

UC1360_2: controlar a nivel básico riesgos en construcción.

c) Eraikuntza-proiektuak eta -obrak kontrolatzea. EOC273_3. (872/2007 Errege Dekretua, uztailaren 2koa, Lanbide Kualifikazioen Katalogo Nazionala osatzen duena, Eraikuntza eta Obra Zibila lanbide-arloko lau lanbide-kualifikazio ezartzearen bidez). Konpetentzia-atal hauek barne hartzen ditu:

c) Control de proyectos y obras de construcción. EOC273_3. (Real Decreto 872/2007, de 2 de julio, por el que se complementa el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de cuatro cualificaciones profesionales correspondientes a la Familia Profesional Edificación y Obra Civil), que comprende las siguientes unidades de competencia:

UC0874_3: eraikuntzan plangintzaren jarraipena egitea.

UC0874_3: realizar el seguimiento de la planificación en construcción.

UC0875_3: eraikuntza-kostuen kontrola prozesatzea.

UC0875_3: procesar el control de costes en construcción.

UC0876_3: eraikuntza-proiektuen dokumentazio-sistemak kudeatzea.

UC0876_3: gestionar sistemas de documentación de proyectos de construcción.

– Osatu gabeko lanbide-kualifikazioa:

– Cualificación Profesional incompleta:

Jasotzeak eta zuinketak. EOC274_3. (872/2007 Errege Dekretua, uztailaren 2koa). Konpetentzia-atal hauek barne hartzen ditu:

Levantamientos y replanteos. EOC274_3. (Real Decreto 872/2007, de 2 de julio), que comprende la siguiente unidad de competencia:

UC0879_3: proiektuen zuinketak egitea.

UC0879_3: realizar replanteos de proyectos.

4. artikulua.– Lanbide-ingurunea.

Artículo 4.– Entorno profesional.

1.– Titulu hau lortzen dutenek eraikuntza-enpresa txiki, ertain eta handietan, administrazio publikoetan, arkitektura- eta ingeniaritza-estudioetan eta aholkularitza-enpresetan lan egiten dute.

1.– Esta figura profesional ejerce su actividad en pequeñas, medianas y grandes empresas constructoras, Administraciones públicas, estudios de arquitectura e ingeniería y consultorías.

2.– Hauek dira zeregin eta lanpostu aipagarrienak:

2.– Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes:

Taldeko buruak eta arduradunak eraikuntzako egitura-obretan.

Encargadas y jefas o Encargados y jefes de equipo en obras estructurales de la construcción.

Eraikuntza-obrako arduraduna oro har.

Encargada o Encargado de obra de edificación, en general.

Birgaitzeko eta erreformatzeko obretako arduraduna eraikuntzan.

Encargada o Encargado de obras de rehabilitación y reforma en edificación.

Lantegiko burua eta eraikinen akaberako langileen arduraduna.

Jefa o Jefe de taller y encargada o encargado de trabajadores de acabado de edificios.

Langileburua eraikinen eraikuntzan.

Capataz en construcción de edificios.

Obra zibileko arduraduna oro har.

Encargada o Encargado de obra civil en general.

Lur-mugimenduetako arduraduna.

Encargada o Encargado de movimiento de tierras.

Bide-zoru eta zoladuren arduraduna.

Encargada o Encargado de firmes y pavimentos.

Obra zibileko arduraduna eroanbide eta kanalizazioetan.

Encargada o Encargado de obra civil en conducciones y canalizaciones.

Bulego teknikoko buruaren laguntzailea.

Ayudante de Jefe de Oficina Técnica.

Plangintza-egilearen laguntzailea.

Ayudante de Planificador.

Kostu-kontroleko teknikariaren laguntzailea.

Ayudante de Técnico de Control de Costes.

Dokumentu-kontroleko teknikaria.

Técnica o Técnico de control documental.

Espezialista zuinketetan.

Especialista en replanteos.

III. KAPITULUA
CAPÍTULO III
HEZIKETA-ZIKLOAREN IRAKASGAIAK, ESPAZIOAK ETA EKIPAMENDUAK, ETA IRAKASLEAK
ENSEÑANZAS DEL CICLO FORMATIVO, ESPACIOS Y EQUIPAMIENTOS, Y PROFESORADO

5. artikulua.– Heziketa-zikloaren irakasgaiak.

Artículo 5.– Enseñanzas del ciclo formativo.

1.– Heziketa-zikloaren helburu orokorrak:

1.– Objetivos generales del ciclo formativo:

a) Puntuak, lerrokadurak eta kotak kokatzea, neurketarako tresna eta lanabes topografikoekin finkatuz eta lan eginez, eraikuntza-zuinketak egiteko.

a) Situar y emplazar puntos, alineaciones y cotas estacionando y operando con instrumentos y útiles topográficos de medición para realizar replanteos de construcción.

b) Topografia-lanak antolatzea, eskuragarri dauden baliabideak kudeatuz eta lurrak mugitzeko lanak kontrolatzeko mailak eta kotak ezarriz.

b) Organizar los trabajos de topografía gestionando los recursos disponibles y estableciendo niveles y cotas para controlar los trabajos de movimiento de tierras.

c) Egiturazko elementuak obran jartzeko koordinazio-lanak egitea, egin beharreko obra-unitateak egiaztatuz eta baliabideak kudeatuz, zimenduak eta egiturak gauzatzeko lanak kontrolatzeko.

c) Coordinar la puesta en obra de los elementos estructurales comprobando las unidades de obra que es preciso realizar y gestionando recursos para controlar la ejecución de cimentaciones y estructuras.

d) Obra berrietako edo birgaitze-obretako lanak koordinatzea, gauzatutako obra-unitateak egiaztatuz eta baliabideak kudeatuz, eraikuntza-obretako inguratzailea gauzatzeko lanak antolatzeko.

d) Coordinar la realización de los trabajos en obra nueva o rehabilitación comprobando las unidades de obra ejecutadas y gestionando los recursos para organizar la ejecución de la envolvente en obras de edificación.

e) Obra berrietako edo birgaitze-obretako lanak koordinatzea zatiketetan, instalazioetan eta akaberetan, gauzatutako obra-unitateak egiaztatuz eta baliabideak kudeatuz, eraikuntza-obretako barnealdeko lanak nola egiten diren kontrolatzeko.

e) Organizar los trabajos de ejecución en obra nueva o rehabilitación de particiones, instalaciones y acabados, comprobando las unidades de obra realizadas y gestionando los recursos para controlar la ejecución de trabajos de interior en obras de edificación.

f) Eroanbideak, kanalizazioak, bide-zoruak eta elementu osagarriak egiteko lanak koordinatzea, erabilgarri dauden baliabideak kudeatuz eta egindako obra-unitateak egiaztatuz, obra zibileko obra-lekuak edo sakanak antolatzeko.

f) Coordinar el desarrollo de trabajos para la ejecución de conducciones, canalizaciones, firmes y elementos complementarios gestionando los recursos disponibles, comprobando las unidades de obra realizadas para organizar tajos de obra civil.

g) Eraikuntza-obra baten faseak planifikatzea eta kontrolatzea, errendimenduak kalkulatuz eta plana/programa lanen benetako aurrerapenera, egiten diren aldaketetara eta agertzen diren ezustekoetara egokituz, eraikuntza-obren jarraipena egiteko.

g) Planificar y controlar las fases de una obra de construcción calculando rendimientos, adecuando el plan/programa al progreso real de los trabajos, a los cambios introducidos y a los imprevistos surgidos para realizar el seguimiento de obras de construcción.

h) Aurrekontuak eta ziurtagiriak egitea, kontu-sailak ebaluatuz, hornitzaile, kontratista eta azpikontratisten eskaintzak alderatuz eta neurketak eginez, eraikuntza-lanak eta -obrak baloratzeko.

h) Generar presupuestos y certificaciones evaluando partidas, comparando ofertas de suministradores, contratistas y subcontratistas, y realizando mediciones para valorar trabajos y obras de construcción.

i) Kalitatea, ingurumena, segurtasuna eta osasuna kudeatzeko prozedurak aplikatzea, eskuliburu eta planetan ezarritako helburuak lortzeko, eta, horretarako, jarraipena egitea, kalitatea, ingurumena, segurtasuna eta osasuna kudeatzeko sistemetan parte hartzeko.

i) Aplicar procedimientos de gestión de calidad, medioambiental y de seguridad y salud para alcanzar los objetivos establecidos en manuales y planes realizando el seguimiento, para participar en sistemas de gestión de calidad, medioambiental y de seguridad y salud.

j) Araudia betetzen dela bermatzea eta arriskuak txikiagotzea, proiektuari buruzko dokumentazioa erabiliz hondakinak kudeatzeko planak eta segurtasun- nahiz osasun-planak egiteko, eraikuntza-obrak egiteko, birgaitzeko edo eraisteko.

j) Garantizar el cumplimiento de la normativa y minimizar los riesgos utilizando la documentación del proyecto para elaborar planes de gestión de residuos y de seguridad y salud para la ejecución, rehabilitación o demolición de obras de construcción.

k) Obrako dokumentuak kudeatzea, eta proiektua eta eraikuntza-planoak eguneratzea, programa informatikoen bidez, jasotako jarraibideak harturik abiapuntutzat, eraikuntza-proiektuen eta -obren dokumentazioa antolatuta edukitzeko.

k) Gestionar los documentos de obra, actualizando el proyecto y los planos de construcción, mediante programas informáticos a partir de instrucciones recibidas para mantener organizada la documentación de proyectos y obras de construcción.

l) Obra-leku edo sakanak antolatzea eta ondo egiten direla kontrolatzea, erabilgarri dauden baliabideak banatuz eta egindako obra-unitateak egiaztatuz, eraikinen eta obra zibilen birgaikuntza- edo kontserbazio-lanak koordinatzeko.

l) Organizar los tajos y controlar la correcta ejecución de los trabajos, distribuyendo los recursos disponibles y comprobando las unidades de obra realizadas para coordinar los trabajos de rehabilitación o conservación de edificios y obra civil.

m) Sektoreko bilakaera zientifikoarekin, teknologikoarekin eta antolamendukoarekin lotutako ikaskuntza-baliabideak eta -aukerak aztertzea eta erabiltzea, baita informazioaren eta komunikazioaren teknologiak ere, eguneratzeko gogoari eusteko eta laneko egoera berrietara eta egoera pertsonal berrietara egokitzeko.

m) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionados con la evolución científica, tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de la información y la comunicación, para mantener el espíritu de actualización y adaptarse a nuevas situaciones laborales y personales.

n) Sormena eta berrikuntzarako gogoa garatzea, lanarekin eta norberaren bizitzarekin lotutako prozesuetan eta antolamenduan agertzen diren erronkei erantzuteko.

n) Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a los retos que se presentan en los procesos y en la organización del trabajo y de la vida personal.

ñ) Erabakiak arrazoituta hartzea, eta, horretarako, tartean diren aldagaiak aztertzea, hainbat esparrutako jakintzak integratzea eta arriskuak eta erabaki okerrak hartzeko aukera onartzea, askotariko egoerei, arazoei edo kontingentziei aurre egiteko eta horiek ebazteko.

ñ) Tomar decisiones de forma fundamentada, analizando las variables implicadas, integrando saberes de distinto ámbito y aceptando los riesgos y la posibilidad de equivocación en las mismas, para afrontar y resolver distintas situaciones, problemas o contingencias.

o) Gidaritza-, motibazio-, gainbegiratze- eta komunikazio-teknikak garatzea talde-laneko testuinguruetan, lantaldeen antolamendua eta koordinazioa errazteko.

o) Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en contextos de trabajo en grupo, para facilitar la organización y coordinación de equipos de trabajo.

p) Komunikazio-estrategiak eta -teknikak aplikatzea eta transmitituko diren edukietara, xedera eta hartzaileen ezaugarrietara egokitzea, komunikazio-prozesuen eraginkortasuna ziurtatzeko.

p) Aplicar estrategias y técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van a transmitir, a la finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la eficacia en los procesos de comunicación.

q) Laneko arriskuen prebentzioko eta ingurumen-babeseko egoerak ebaluatzea, norberaren eta taldearen prebentziorako neurriak proposatuz eta aplikatuz, lan-prozesuetan aplikatzekoa den araudiaren arabera, ingurune seguruak bermatzeko.

q) Evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, proponiendo y aplicando medidas de prevención, personales y colectivas, de acuerdo con la normativa aplicable en los procesos de trabajo, para garantizar entornos seguros.

r) Irisgarritasun unibertsalari eta «denontzako diseinuari» erantzuteko beharrezkoak diren lanbide-ekintzak identifikatzea eta proposatzea.

r) Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias, para dar respuesta a la accesibilidad universal y al «diseño para todas las personas».

s) Kalitate-parametroak identifikatzea eta aplikatzea ikaskuntza-prozesuan egindako lanetan eta jardueretan, ebaluazioaren eta kalitatearen kultura balioesteko eta kalitate-kudeaketako prozedurak gainbegiratu eta hobetzeko gai izateko.

s) Identificar y aplicar parámetros de calidad en los trabajos y actividades realizados en el proceso de aprendizaje, para valorar la cultura de la evaluación y de la calidad y ser capaces de supervisar y mejorar procedimientos de gestión de calidad.

t) Kultura ekintzailearekin, enpresakoarekin eta ekimen profesionalekoarekin erlazionatutako prozedurak erabiltzea, enpresa txiki baten oinarrizko kudeaketa egiteko edo lan bati ekiteko.

t) Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora, empresarial y de iniciativa profesional, para realizar la gestión básica de una pequeña empresa o emprender un trabajo.

u) Gizarte-eragile aktibo den heinean zer eskubide eta betebehar dituen jakitea, aintzat harturik gizarte- eta lan-baldintzak arautzen dituen lege-esparrua, herritar demokratiko moduan parte hartzeko.

u) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales, para participar como ciudadano democrático.

2.– Honako hau da heziketa-zikloa osatzen duten lanbide-moduluen zerrenda:

2.– La relación de módulos profesionales que conforman el ciclo formativo:

a) Eraikuntza-egiturak.

a) Estructuras de construcción.

b) Eraikuntzako neurketak eta balioespenak.

b) Mediciones y valoraciones de construcción.

c) Eraikuntza-zuinketak.

c) Replanteos de construcción.

d) Eraikuntzako plangintza.

d) Planificación de construcción.

e) Eraikuntza-obren eta -proiektuen dokumentazioa.

e) Documentación de proyectos y obras de construcción.

f) Eraikuntza-prozesuak eraikuntzan.

f) Procesos constructivos en edificación.

g) Eraikuntza-prozesuak obra zibilean.

g) Procesos constructivos en obra civil.

h) Eraikuntza-egiturak kontrolatzea.

h) Control de estructuras de construcción.

i) Eraikuntza-obrak gauzatzeko lanak kontrolatzea.

i) Control de ejecución en obras de edificación.

j) Obra zibilak gauzatzeko lanak kontrolatzea.

j) Control de ejecución en obra civil.

k) Eraikuntza-obrak birgaitu eta kontserbatzea.

k) Rehabilitación y conservación de obras de construcción.

l) Eraikuntza-obrak antolatu eta kontrolatzeko proiektua.

l) Proyecto de organización y control de obras de construcción.

m) Ingeles teknikoa.

m) Inglés técnico.

n) Laneko Prestakuntza eta Orientabidea.

n) Formación y Orientación Laboral.

ñ) Enpresa eta ekimen sortzailea.

ñ) Empresa e iniciativa emprendedora.

o) Lantokiko prestakuntza.

o) Formación en Centros de Trabajo.

I. eranskinean zehaztu da lanbide-moduluen ordu-esleipena eta lanbide-moduluak zein kurtsotan eman beharko diren.

La correspondiente asignación horaria y el curso en el que se deberán impartir los módulos profesionales señalados se detallan en el Anexo I.

Hezkuntzaren alorrean eskumena duen Sailak arautu ditzakeen heziketa-eskaintzen arabera egokitu ahal izango da moduluen ordu-esleipena eta moduluak zein kurtsotan emango diren, dekretu honen 11. artikuluan xedatutakoarekin bat eginik.

Tanto la asignación horaria como el curso en el que los módulos se deberán impartir se podrán adaptar a las distintas ofertas formativas que pudieran ser reguladas por el Departamento competente en materia de Educación, en consonancia con lo dispuesto en el artículo 11 del presente Decreto.

3.– Lanbide-modulu bakoitzerako, ikaskuntzaren emaitzak (prestakuntzaldia amaitzean ikasleak jakin, ulertu eta egin dezan espero dena azaltzen dute), ebaluazio-irizpideak, eta irakatsi beharreko edukiak ezartzen dira. II. eranskinean ezarri da hori guztia.

3.– Para cada módulo profesional se establecen los resultados de aprendizaje que describen lo que se espera que conozca, comprenda y pueda realizar el alumnado al finalizar el periodo de formación, así como los criterios de evaluación y contenidos a impartir. Todo ello se establece en el Anexo II.

4.– Lantokiko prestakuntzako modulua, bestalde, bigarren kurtsoko azken 13 asteetan gauzatuko da, eta ikastetxean egindako lanbide-modulu guztien aldeko ebaluazioa lortuta egingo da.

4.– En relación con el módulo de Formación en Centros de Trabajo, se desarrollará en las últimas 13 semanas del segundo curso y se accederá una vez alcanzada la evaluación positiva en todos los módulos profesionales realizados en el centro educativo.

5.– Europako Batzordeak ezarritako oinarrizko konpetentziak garatzeko eta sakontzeko gomendioei jarraituz eta lehentasuneko arloekin lotzen den prestakuntzaren garapenaren indarrez, curriculumean Ingeles teknikoa modulua txertatuta landuko da heziketa-ziklo horretan atzerriko hizkuntza, betiere Kualifikazioei eta Lanbide Heziketari buruzko ekainaren 19ko 5/2002 Lege Organikoaren hirugarren xedapen gehigarrian ezarritakoaren arabera.

5.– Siguiendo las recomendaciones para el desarrollo y profundización de las competencias básicas establecidas por la Comisión Europea y en virtud del desarrollo de la formación relacionada con las áreas prioritarias, según lo establecido en la disposición adicional tercera de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, el tratamiento del idioma extranjero en este ciclo formativo se realizará incorporando a su currículo un módulo de Inglés Técnico.

6. artikulua.– Espazioak eta ekipamenduak.

Artículo 6.– Espacios y equipamientos.

Prestakuntza garatzeko, eta ezarritako emaitzak eta konpetentziak lortzeko gutxieneko espazioak eta ekipamenduak III. eranskinean zehazten dira.

La relación de espacios y equipamientos mínimos para el desarrollo de la formación y el logro de los resultados y competencias establecidas, viene detallado en el Anexo III.

7. artikulua.– Irakasleak.

Artículo 7.– Profesorado.

1.– Heziketa-ziklo honetako irakasgaiak osatzen dituzten lanbide-moduluen irakaskuntza honako hauen esku egongo da: Bigarren Hezkuntzako katedradunen kidegoko irakasleak, Bigarren Hezkuntzako irakasleen kidegoko irakasleak eta Lanbide Heziketako irakasle teknikoen kidegoko irakasleak, dekretu honetako IV. eranskinaren 1. atalean ezarritako espezialitateek eskatzen dutenaren arabera.

1.– La docencia de los módulos profesionales que constituyen las enseñanzas de este ciclo formativo corresponde al profesorado del Cuerpo de Catedráticos de Enseñanza Secundaria, del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria y del Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional, según proceda, de las especialidades establecidas en el apartado 1 del Anexo IV de este Decreto.

2.– Aipatu irakaskuntza-kidegoetako irakasleei oro har eskatzen zaizkien titulazioak otsailaren 23ko 276/2007 Errege Dekretuaren 13. artikuluan ezarritakoak dira. Izan ere, errege-dekretu horrek onartzen du Hezkuntzako maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoan aipatzen diren irakasle-kidegoetako espezialitate berrietan sartzeko eta eskuratzeko araudia, eta arautzen du lege horren hamazazpigarren xedapen iragankorrean adierazten den sarrerako aldi baterako erregimena. Ondorio horietarako, aipatu titulazioen baliokideak –irakaskuntza-espezialitateen arabera– dekretu honen IV. eranskineko 2. atalean jasotakoak dira.

2.– Las titulaciones requeridas para acceder a los cuerpos docentes citados son, con carácter general, las establecidas en el artículo 13 del Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y se regula el régimen transitorio de ingreso a que se refiere la disposición transitoria decimoséptima de la citada ley. Las titulaciones equivalentes a las anteriores a esos mismos efectos son, para las distintas especialidades del profesorado, las recogidas en el apartado 2 del Anexo IV del presente Decreto.

3.– Hezkuntzakoaz bestelako administrazioetan barnean hartuta dauden titulartasun pribatuko nahiz titulartasun publikoko ikastetxeetako irakasleentzat, titulua osatzen duten lanbide-moduluak emateko beharrezko titulazioak eta eskakizunak dekretu honen IV. eranskinaren 3. atalean eman dira aditzera. Nolanahi ere, aditzera emandako titulazio horiek lortzeko irakaskuntzek lanbide-moduluen helburuak bete beharko dituzte. Helburu horiek barnean hartuta ez badaude, titulazioaz gain, lanbide-arlo horrekin lotzen den sektorean gutxienez hiru urteko lan-esperientzia frogatu beharko da «ziurtagiri» baten bidez –ikaskuntzaren emaitzekin inplizituki lotzen diren enpresetan produkzio-jarduerak garatzen hiru urteko esperientzia frogatu beharko du ziurtagiriak–.

3.– Para el profesorado de los centros de titularidad privada o de titularidad pública de otras administraciones distintas de las educativas, las titulaciones requeridas y los requisitos necesarios, para la impartición de los módulos profesionales que conforman el título, son las incluidas en el apartado 3 del Anexo IV del presente Decreto. En todo caso, se exigirá que las enseñanzas conducentes a las titulaciones citadas engloben los objetivos de los módulos profesionales y, si dichos objetivos no estuvieran incluidos, además de la titulación deberá acreditarse, mediante «certificación», una experiencia laboral de, al menos, tres años en el sector vinculado a la familia profesional, realizando actividades productivas en empresas relacionadas implícitamente con los resultados de aprendizaje.

4.– Sailaren ardura izango da lanbide-moduluak ematen dituzten irakasleek zehaztutako eskakizunak betetzen dituztela zaintzea, irakaskuntza horien kalitatea bermatzeko.

4.– El Departamento correspondiente velará para que el profesorado que imparta los módulos profesionales cumpla con los requisitos especificados y garantizar así la calidad de estas enseñanzas.

IV. KAPITULUA
CAPÍTULO IV
BESTE IKASKETA BATZUETARAKO SARBIDEAK ETA LOTURA. BALIOZKOTZEAK, SALBUESPENAK ETA EGOKITASUNAK. BALIOKIDETASUNAK, ETA ONDORIO AKADEMIKOAK ETA PROFESIONALAK. URRUTIKO ESKAINTZA ETA BESTELAKO MODALITATEAK
ACCESOS Y VINCULACIÓN A OTROS ESTUDIOS. CONVALIDACIONES, EXENCIONES Y CORRESPONDENCIAS. EQUIVALENCIAS Y EFECTOS ACADÉMICOS Y PROFESIONALES. OFERTA A DISTANCIA Y OTRAS MODALIDADES

8. artikulua.– Heziketa-ziklo honetara sartzeko lehentasuna, ikasitako batxilergo-modalitateen eta -irakasgaien arabera.

Artículo 8.– Preferencias para el acceso a este ciclo formativo en relación con las modalidades y materias de bachillerato cursadas.

Zientzien batxilergo-modalitatea ikasi dutenek izango dute heziketa-ziklo honetara sartzeko lehentasuna.

Tendrán preferencia para acceder a este ciclo formativo quienes hayan cursado la modalidad de Bachillerato de Ciencias.

9. artikulua.– Beste ikasketa batzuetarako sarbideak eta lotura.

Artículo 9.– Accesos y vinculación a otros estudios.

1.– Eraikuntza-obrak Antolatzeko eta Kontrolatzeko goi-mailako teknikariaren tituluak aukera ematen du goi-mailako edozein heziketa-ziklotara zuzenean sartzeko, betiere horretarako ezartzen diren onarpen-baldintzak betetzen baldin badira.

1.– El título de Técnico Superior en Organización y Control de Obras de Construcción permite el acceso directo para cursar cualquier otro ciclo formativo de grado superior, en las condiciones de admisión que se establezcan.

2.– Eraikuntza-obrak Antolatzeko eta Kontrolatzeko goi-mailako teknikariaren tituluak aukera ematen du Graduko unibertsitate-tituluetako ikasketetara zuzenean sartzeko, betiere horretarako ezartzen diren onarpen-baldintzak betetzen baldin badira.

2.– El título de Técnico Superior en Organización y Control de Obras de Construcción permite el acceso directo a las enseñanzas conducentes a los títulos universitarios de Grado, en las condiciones de admisión que se establezcan.

3.– Hezkuntzaren alorrean eskumena duen sailak Eraikuntza-obrak Antolatzeko eta Kontrolatzeko goi-mailako teknikariaren eta hari lotutako graduko unibertsitate-tituluen arteko baliozkotze-araubidea zehaztuko du. Baliozkotze-araubide hori bideratze aldera, 120 ECTS kreditu esleitu dira dekretu honetan ezarritako ikasketetan, heziketa-zikloaren lanbide-moduluen artean.

3.– El Departamento competente en materia de Educación, concretará el régimen de convalidaciones, entre el título de Técnico Superior de Organización y Control de Obras de Construcción y los títulos universitarios de grado relacionados con él. A efectos de facilitar el régimen de convalidaciones, se han asignado 120 créditos ECTS, en las enseñanzas establecidas en este Decreto, entre los módulos profesionales del ciclo formativo.

10. artikulua.– Baliozkotzeak, salbuespenak eta korrespondentziak.

Artículo 10.– Convalidaciones, exenciones y correspondencias.

1.– Dekretu honen V. eranskinean jasotzen dira urriaren 3ko 1/1990 Lege Organikoaren babespean ezarritako tituluetako lanbide-moduluen eta maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoaren babespean ezarritako lanbide-moduluen arteko baliozkotzeak.

1.– Las convalidaciones entre módulos profesionales establecidos al amparo de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo y los establecidos al amparo de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación, se presentan en el Anexo V.

2.– Dekretu honen VI. eranskinean jasotzen dira Eraikuntza-obrak Antolatzeko eta Kontrolatzeko goi-mailako teknikariaren irakaskuntzako lanbide-moduluen eta konpetentzia-atalen arteko egokitasuna –horiek baliozkotzeko edo salbuesteko– eta titulu honetako lanbide-moduluen eta konpetentzia-atalen arteko egokitasuna –horiek egiaztatzeko–.

2.– La correspondencia de las unidades de competencia con los módulos profesionales que forman las enseñanzas del título de Técnico Superior de Organización y Control de Obras de Construcción para su convalidación o exención y la correspondencia de los módulos profesionales del presente título con las unidades de competencia para su acreditación se recogen en el Anexo VI.

3.– Heziketa-zikloa osatzen duten lanbide-moduluetarako baliozkotzeak, salbuespenak eta korrespondentziak 32/2008 Dekretuaren 27. artikuluan biltzen dira (32/2008 Dekretua, otsailaren 26koa, Euskal Autonomia Erkidegoaren esparruan Hezkuntza Sistemako Lanbide Heziketaren antolamendu orokorra ezartzen duena), eta, halaber, esparru horretan betetzekoa den gainerako araudian.

3.– Las convalidaciones, exenciones y correspondencias para los diferentes módulos profesionales que configuran el ciclo formativo serán las que se recogen en el artículo 27 del Decreto 32/2008, de 26 de febrero, por el que se establece la Ordenación General de la Formación Profesional del Sistema Educativo, en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco, así como en la demás normativa que sea de aplicación al efecto.

11. artikulua.– Urrutiko eskaintza eta bestelako modalitateak.

Artículo 11.– Oferta a distancia y otras modalidades.

Hezkuntzaren alorrean eskumena duen sailak arautuko ditu ziklo honetako irakaskuntzak araubide orokorrean ezarritakoaz bestelako eskaintza osoaren modalitatean eta urrutiko irakaskuntzan edo beste modalitate batzuetan eskaini ahal izateko baimena eta eskaintza horren oinarrizko alderdiak (hala nola moduluen iraupena eta sekuentziazioa).

El Departamento competente en materia de Educación, regulará la autorización y aspectos básicos, como la duración y secuenciación de los módulos, de la posible oferta de las enseñanzas de este ciclo, en la modalidad de oferta completa distinta de la establecida en régimen general, así como, para la enseñanza a distancia u otras modalidades.

LEHENENGO XEDAPEN GEHIGARRIA.– Titulazio baliokideak eta lanbide-trebakuntzekiko lotespena.
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA.– Titulaciones equivalentes y vinculación con capacitaciones profesionales.

1.– Bat etorrita Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoaren hogeita hamaikagarren xedapen gehigarrian zehaztutakoarekin, uztailaren 10eko 636/2015 Errege Dekretuan ezarritako Eraikuntza-obrak Antolatzeko eta Kontrolatzeko goi-mailako teknikaren tituluaren ondorio profesional eta akademiko berberak izango ditu Hezkuntzari eta Hezkuntzako Erreforma Finantzatzeari buruzko abuztuaren 4ko 14/1970 Lege Orokorreko teknikari espezialistaren tituluak:

1.– De acuerdo con lo establecido en la disposición adicional trigésimo primera de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, los títulos de Técnico Especialista de la Ley 14/1970 de 4 de agosto, General de Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa, que a continuación se relaciona, tendrán los mismos efectos profesionales y académicos que el título Técnico Superior en Organización y Control de Obras de Construcción establecido en el Real Decreto 636/2015, de 10 de julio:

Eraikinen Eraikuntzako teknikari espezialista (Obra Maisua). Adarra: Eraikuntza eta Obrak.

Técnica o Técnico Especialista en Construcción de Edificios (Maestro de Obras), rama Construcción y Obras.

2.– Abenduaren 17ko 2010/1993 Errege Dekretuan eta ekainaren 25eko 1411/1994 Errege Dekretuan ezarritako Obrak eta Planak Burutzeko goi-mailako teknikariaren tituluak eta uztailaren 10eko 636/2015 Errege Dekretuan ezarritako Eraikuntza-obrak Antolatzeko eta Kontrolatzeko goi-mailako teknikariaren tituluak ondorio profesional eta akademiko berberak izango dituzte.

2.– El título de Técnico Superior de Realización y Planes de Obra, establecido por el Real Decreto 2010/1993, de 17 de diciembre y en el Real Decreto 1411/1994, de 25 de junio, tendrá los mismos efectos profesionales y académicos que el título de Técnico Superior en Organización y Control de Obras de Construcción establecido en el Real Decreto 636/2015 de 10 de julio.

3.– Errege-dekretu honetan Laneko prestakuntza eta orientabidearen lanbide-modulurako ezarritako prestakuntzak trebatu egiten du laneko arriskuen prebentzioko oinarrizko mailako jardueren pareko lanbide-ardurak betetzeko –Prebentzio-zerbitzuen Araudia onartzeko urtarrilaren 17ko 39/1997 Errege Dekretuan arautzen dira jarduerok–, baldin eta gutxienez 45 eskola-ordu ematen baldin badira modulu horretan.

3.– La formación establecida en este Decreto en el módulo profesional de Formación y Orientación Laboral capacita para llevar a cabo responsabilidades profesionales equivalentes a las que precisan las actividades de nivel básico en prevención de riesgos laborales, establecidas en el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, siempre que tenga, al menos 45 horas lectivas.

4.– Dekretu honetan ezarritako prestakuntzak, konpetentzia-atalei lotutako modulu guztien artean eta modu bateratuan, bete egiten du laneko arriskuen prebentzioaren arloko berariazko prestakuntza, bai eta arlo horretan eskatzen diren baldintzak ere, eraikuntzako lanbide-txartela lortzeko, eraikuntzaren sektoreko hitzarmen kolektibo orokorrean ezarritako zehaztapenen arabera.

4.– La formación establecida en este Decreto cubre, entre todos los módulos asociados a las unidades de competencia y de forma integrada, la formación específica en materia de prevención de riesgos laborales, y los requisitos exigibles en dicha materia para la obtención de la Tarjeta Profesional de la Construcción (TPC), conforme a las especificaciones establecidas en el Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción.

BIGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA.– Metodologia berriz egindako proiektuak baimentzea.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA.– Autorización de proyectos con nuevas metodologías.

Ikastetxeek aukera izango dute, beren autonomia pedagogikoaz eta antolamendukoaz baliatuta eta ikasketa-proiektuko aurreikuspenen arabera, dekretu honen eranskinetan lanbide-moduluek duten iraupena zertxobait aldatzea proposatzen duten proiektuak prestatzeko, heziketa-zikloak emateari buruzko estrategietan eta metodologietan oinarrituta. Hori egin ahal izango da, baldin eta ez bada aldatzen haien mailakako banaketa, eta titulua sortzeko errege-dekretuan modulu bakoitzerako ezarri diren gutxieneko ordutegiak errespetatzen badira. Lanbide Heziketako Sailburuordetzaren baimena beharko dute proiektuek.

En el marco de su autonomía pedagógica de los centros y de acuerdo con las previsiones contempladas en el proyecto curricular, los centros podrán elaborar proyectos con estrategias y metodologías de impartición de los ciclos formativos en los que se plantee una modificación no sustancial de la duración establecida en los anexos de este Decreto para los módulos profesionales, siempre que no se altere su distribución por cursos y que se respeten los horarios mínimos atribuidos a cada módulo en el Real Decreto de creación del título. Estos proyectos requerirán de la autorización de la Viceconsejería de Formación Profesional.

AZKEN XEDAPENA.– Indarrean jartzea.
DISPOSICIÓN FINAL.– Entrada en vigor.

Dekretu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean jarriko da indarrean.

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2018ko otsailaren 20an.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 20 de febrero de 2018.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

Hezkuntzako sailburua,

La Consejera de Educación,

CRISTINA URIARTE TOLEDO.

CRISTINA URIARTE TOLEDO.

OTSAILAREN 20KOA 23/2018 DEKRETUAREN I. ERANSKINA
ANEXO I AL DECRETO 23/2018, DE 20 DE FEBRERO
LANBIDE-MODULUEN ZERRENDA, ORDU-ESLEIPENA ETA KURTSOA
RELACIÓN DE MÓDULOS PROFESIONALES, ASIGNACIÓN HORARIA Y CURSO DE IMPARTICIÓN
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
OTSAILAREN 20KOA 23/2018 DEKRETUAREN II. ERANSKINA
ANEXO II AL DECRETO 23/2018, DE 20 DE FEBRERO
LANBIDE-MODULUAK: IKASKUNTZAREN EMAITZAK ETA EBALUAZIO-IRIZPIDEAK ETA EDUKIAK
MÓDULOS PROFESIONALES: RESULTADOS DE APRENDIZAJE, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CONTENIDOS

1. lanbide-modulua: Eraikuntza-egiturak.

Módulo Profesional 1: Estructuras de construcción.

Kodea: 0562.

Código: 0562.

Kurtsoa: 1.

Curso: 1.º.

Iraupena: 99 ordu.

Duración: 99 horas.

ECTS kredituetako baliokidetasuna: 6.

Equivalencia en créditos ECTS: 6.

A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak.

A) Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

1.– Eraikuntza-elementuak aurretiaz dimentsionatzeko kalkuluak egiten ditu, estatika-arazoak ebatzita eta indarren konposizioa, deskonposizioa, oreka eta momentuak aplikatuta.

1.– Realiza cálculos para el predimensionado de elementos de construcción, resolviendo problemas de estática y aplicando la composición, descomposición y equilibrio de fuerzas y sus momentos.

Ebaluazio-irizpideak:

Criterios de evaluación:

a) Indar-sistema baten erresultantearen magnitudea eta norabidea kalkulatu ditu.

a) Se ha calculado la magnitud y dirección de la resultante de un sistema de fuerzas.

b) Indar bat bi norabidetan deskonposatu du, eta modu analitikoan eta grafikoan eman ditu.

b) Se ha realizado la descomposición de una fuerza en dos direcciones dadas de forma analítica y gráfica.

c) Planoan sakabanatutako indarren serie baten erresultantea lortu du, poligono zentrala eta funikularra erabilita.

c) Se ha obtenido la resultante de una serie de fuerzas dispersas en el plano, utilizando el polígono central y el funicular.

d) Indar paraleloak analitikoki eta grafikoki konposatu eta deskonposatu ditu.

d) Se han compuesto y descompuesto, analítica y gráficamente, fuerzas paralelas.

e) Momentu estatikoak aplikatu ditu indar sakabanatuak eta paraleloak konposatzeko problemak ebazteko.

e) Se han aplicado momentos estáticos a la resolución de problemas de composición de fuerzas dispersas y paralelas.

f) Planoan indarren oreka-baldintza orokorrak ezarri ditu.

f) Se han establecido las condiciones generales de equilibrio de fuerzas en el plano.

g) Irudi sinpleen grabitate-zentroaren posizioa identifikatu du.

g) Se ha identificado la posición del centro de gravedad de figuras simples.

h) Irudi konposatuen grabitate-zentroaren posizioa analitikoki eta grafikoki lortu du.

h) Se ha obtenido analítica y gráficamente la posición del centro de gravedad en figuras compuestas.

i) Irudi sinpleen inertzia-momentuak identifikatu ditu.

i) Se han identificado los momentos de inercia de figuras simples.

j) Irudi konposatuen inertzia-momentuak kalkulatu ditu.

j) Se han calculado los momentos de inercia de figuras compuestas.

2.– Barne-esfortzuen diagramak egiten ditu, eraikuntzako egitura-elementuak aztertu eta kargen ekintzak eragindako efektuak zehaztu ondoren.

2.– Elabora diagramas de esfuerzos internos, analizando elementos estructurales de construcción y determinando los efectos producidos por la acción de las cargas.

Ebaluazio-irizpideak:

Criterios de evaluación:

a) Egitura-elementuak eta -sistemak identifikatu ditu: kableak eta mintzak, triangeluarrak, sare-formakoak, laminarrak eta arkupetuak.

a) Se han identificado los diferentes elementos y sistemas estructurales: cables y membranas, triangulados, reticulados, laminares y porticados.

b) Oinarrizko egitura baten kargen ibilbide-eskema bat marraztu du.

b) Se ha dibujado un esquema del recorrido de cargas de una estructura elemental.

c) Euskarri eta lotura mota bakoitza zehaztu du.

c) Se han definido los diferentes tipos de apoyos y uniones.

d) Sistema artikulatuen ezaugarriak ezagutu ditu.

d) Se han reconocido las características de los sistemas articulados.

e) Sistema artikulatu baten erreakzioak eta esfortzuak kalkulatu ditu.

e) Se han calculado las reacciones y esfuerzos de un sistema articulado.

f) Habeetako karga eta euskarri motak identifikatu ditu.

f) Se han identificado los distintos tipos de cargas y apoyos en vigas.

g) Euskarri sinplea duen habe bati dagokion esfortzu ebakitzailearen eta flexio-momentuaren balioa lortu du.

g) Se ha obtenido el valor del esfuerzo cortante y el momento flector de una viga simplemente apoyada.

h) Euste-hormen oreka estatikorako baldintzak definitu ditu.

h) Se han definido las condiciones de equilibrio estático de muros de sostenimiento.

3.– Eraikuntza-egituretarako eraikuntza-soluzioak proposatzen ditu, haien tipologiaren arabera zehaztuta erabili beharreko materialaren propietateak eta obran jartzeko prozesua.

3.– Propone soluciones constructivas para estructuras de construcción, relacionando su tipología con las propiedades del material empleado y con su proceso de puesta en obra.

Ebaluazio-irizpideak:

Criterios de evaluación:

a) Hormigoi armatuzko, altzairuzko, zurezko eta fabrikako egiturazko elementuen tipologia eta oinarrizko ezaugarriak identifikatu ditu.

a) Se ha identificado la tipología de elementos estructurales de hormigón armado, acero, madera y fábrica y sus características fundamentales.

b) Hormigoi motak dagozkien ezaugarri, propietate eta aplikazioekin lotu ditu.

b) Se han relacionado los tipos de hormigón, con sus características, propiedades y aplicaciones.

c) Hormigoia obran jartzeko prozedurak sekuentziatu ditu (fabrikazioa, garraioa, isurketa, trinkotzea eta lehortzea).

c) Se han secuenciado los procedimientos de puesta en obra del hormigón (fabricación, transporte, vertido, compactado y curado).

d) Enkofratu motak eta horien ezaugarriak eta aplikazioak identifikatu ditu.

d) Se han identificado los tipos de encofrado, sus características y aplicaciones.

e) Hormigoi armatuzko elementuak prestatzeko mihiztatze, lotura, eskoramendu eta zurkaizteko sistemak identifikatu ditu.

e) Se han identificado los sistemas de ensamblaje, unión, apuntalamiento y apeo para la confección de elementos de hormigón armado.

f) Desenkofratzeko irizpideak ezarri ditu.

f) Se han establecido criterios para la ejecución del desencofrado.

g) Hormigoi armatuzko obretan erabiltzen diren armaduren tipologia eta ezaugarriak haien aplikazioekin lotu ditu.

g) Se ha relacionado la tipología y características de las armaduras utilizadas en obras de hormigón armado con sus aplicaciones.

h) Armadurak egiteko prozedurak (barrak neurtu, ebaki, tolestu eta muntatzea) sekuentziatu ditu.

h) Se han secuenciado los procedimientos para la ejecución de armaduras (medida, corte, doblado y montaje de las barras).

i) Metalezko egituretan erabiltzen den altzairuaren tipologia eta ezaugarriak haren aplikazioekin lotu ditu.

i) Se ha relacionado la tipología y características del acero utilizado en estructuras metálicas con sus aplicaciones.

j) Egituretan erabiltzen den zuraren tipologia eta ezaugarriak haren aplikazioekin lotu ditu.

j) Se ha relacionado la tipología y características de la madera utilizada en estructuras con sus aplicaciones.

k) Fabrikak egiteko erabiltzen diren materialak eta horien propietateen ezaugarriak zehaztu ditu.

k) Se han caracterizado los materiales utilizados en la ejecución de fábricas y sus propiedades.

4.– Hormigoi armatuzko, altzairuzko, zurezko nahiz fabrikako egitura-elementu eta -sistema sinpleak dimentsionatzen ditu, araudia aplikatuta eta kalkulu-prozedurak erabilita.

4.– Dimensiona elementos y sistemas estructurales sencillos de hormigón armado, acero, madera o fábrica, aplicando normativa y utilizando procedimientos de cálculo.

Ebaluazio-irizpideak:

Criterios de evaluación:

a) Krokisak egin ditu, eta laguntzako dokumentazioa prestatu du, egitura zehazteko garaian oinarri gisa balio dezaten.

a) Se han realizado croquis y preparado documentación de apoyo, que sirva de base a la definición de las estructuras.

b) Egitura-elementu sinpleak zein ekintzaren eraginpean dauden ebaluatu du.

b) Se han evaluado las acciones a las que están sometidas elementos estructurales sencillos.

c) Hormigoi armatuzko zapata bakartuen bidez zimenduak dimentsionatu ditu.

c) Se han dimensionado cimentaciones mediante zapatas aisladas de hormigón armado.

d) Hormigoi armatuzko, altzairuzko eta zurezko habeak dimentsionatu ditu.

d) Se han dimensionado vigas de hormigón armado, acero y madera.

e) Hormigoi armatuzko, altzairuzko eta zurezko euskarriak dimentsionatu ditu.

e) Se han dimensionado soportes de hormigón armado, acero y madera.

f) Hormigoi armatuzko eta fabrikako hormak dimentsionatu ditu.

f) Se han dimensionado muros de hormigón armado y fábrica.

g) Altzairu ijetzizko eta zurezko egitura-sistema artikulatuak dimentsionatu ditu.

g) Se han dimensionado sistemas estructurales articulados de acero laminado y madera.

h) Araudi eta metodo egokiak (abakoak, taulak edo informatika-programak) aplikatu ditu.

h) Se ha aplicado la normativa y el método correspondiente (ábacos, tablas o programas informáticos).

5.– Lursailaren prospekzioa egiteko metodoak eta jardunbidea aztertzen, eta honako hauekin lotzen ditu: lurzoruaren propietateen zehaztapenarekin, zimendatzeari begira duen sailkapenarekin eta azterlan geoteknikoaren edukiarekin.

5.– Reconoce los métodos y la operativa para la prospección del terreno, relacionándolos con la determinación de las propiedades del suelo, su clasificación a efectos de cimentación y el contenido del estudio geotécnico.

Ebaluazio-irizpideak:

Criterios de evaluación:

a) Lurra osatzen duten materialak horien propietateekin lotu ditu.

a) Se han relacionado los materiales que componen el terreno con sus propiedades.

b) Eraikuntzak eta lurra azterketa-sistemen arabera sailkatu ditu.

b) Se han clasificado las construcciones y el terreno de acuerdo con los sistemas de reconocimiento.

c) Azterketen dentsitatea eta sakonera zehaztu ditu, eta erreferentzien bidez horiek plano batean irudikatu ditu.

c) Se ha determinado la densidad y la profundidad de los reconocimientos y representado en un plano mediante referencias.

d) Lursailaren prospekziorako prozedurak identifikatu ditu.

d) Se han identificado los procedimientos para la prospección del terreno.

e) Azterketa geotekniko batean egin daitezkeen landa-saiakuntzen ezaugarriak zehaztu ditu.

e) Se han caracterizado los ensayos de campo que pueden realizarse en un reconocimiento geotécnico.

f) Lursail bateko laginak hartzeko helburuak, kategoriak, tresneria eta prozedurak zehaztu ditu.

f) Se han definido los objetivos, categorías, equipos y procedimientos para la toma de muestras de un terreno.

g) Lurzoruaren propietateak zehazteko erabiltzen diren laborategiko saiakuntzak ezagutu ditu.

g) Se han reconocido los ensayos de laboratorio que se utilizan para determinar las propiedades de un suelo.

h) Azterlan geotekniko baten edukiarekin oinarrizko gidoia prestatu du.

h) Se ha elaborado un guion básico con el contenido de un estudio geotécnico.

6.– Lur-mugimenduko eragiketen ezaugarriak zehazten ditu, dagozkien gauzatze-prozesuak aztertu eta haiek erabili beharreko makineriarekin erlazionatu ondoren.

6.– Caracteriza las operaciones de movimiento de tierras, analizando los procesos de ejecución asociados y relacionándolos con la maquinaria empleada.

Ebaluazio-irizpideak:

Criterios de evaluación:

a) Lur-mugimenduaren ezaugarriak eta metodoak bereizi ditu.

a) Se han diferenciado las características y métodos del movimiento de tierras.

b) Lurrak mugitzeko erabilitako makinak eta horien tipologia identifikatu ditu.

b) Se ha identificado la maquinaria utilizada para movimiento de tierras y su tipología.

c) Lur-mugimenduaren oinarrizko eragiketak (erauztea, karga, garraioa, lur-berdinketa eta trinkotzea) eta horretarako makineria identifikatu ditu.

c) Se han identificado las operaciones básicas del movimiento de tierras-arranque, carga, transporte, explanación, compactación y la maquinaria asociada.

d) Hondeaketak egiteko prozesuak zehaztu ditu, planoak irakurri ondoren, eta beharrezkoak diren zereginak, baliabide materialak eta giza baliabideak deskribatu ditu.

d) Se han definido los procesos de ejecución de excavaciones, realizando lecturas de planos, describiendo las tareas y los recursos materiales y humanos necesarios.

e) Elkarrekin lotu ditu makineria eta egin beharreko lanak.

e) Se ha relacionado la maquinaria con los trabajos a realizar.

f) Hondeaketako ezponden eta pareten egonkortasuna ziurtatzeko prozedurak zehaztu ditu (lursaila eskoratzea, sendotzea eta gainazala babestea).

f) Se han definido los procedimientos para asegurar la estabilidad de los taludes y paredes de la excavación (entibación, refuerzo y protección superficial del terreno).

g) Betegarria jartzeko prozesua eta egin beharreko kontrolen ezaugarriak zehaztu ditu.

g) Se ha caracterizado el proceso de ejecución de rellenos y los controles que deben realizarse.

7.– Zimendatzeko eta euste-elementuetarako eraikuntza-soluzioak proposatzen ditu, eta haien ezaugarriak gauzatze-prozesuekin eta -lanekin lotzen ditu.

7.– Propone soluciones constructivas para cimentaciones y elementos de contención, relacionando sus características con los procesos y trabajos de ejecución.

Ebaluazio-irizpideak:

Criterios de evaluación:

a) Zimenduei eta euste-elementuei buruzko informazio grafikoa bildu du.

a) Se ha recabado la información gráfica de cimentaciones y elementos de contención.

b) Zuzeneko eta sakoneko zimendatzeen eta euste-elementuen mota eta ezaugarri nagusiak identifikatu ditu.

b) Se han identificado los diferentes tipos de cimentaciones directas, profundas y elementos de contención y sus características fundamentales.

c) Zapatak, lauzak eta zimendatze-putzuak gauzatzeko prozesua pilotaje motekin eta zepoz segurtatzeko moduekin lotu du.

c) Se ha relacionado el proceso de ejecución de zapatas, losas y pozos de cimentación con los tipos de pilotaje y encepados.

d) Hormak eta pantailak gauzatzeko prozesua euskarriak bete behar dituen baldintzekin lotu du.

d) Se ha relacionado el proceso de ejecución de muros y pantallas con las condiciones que debe reunir el soporte.

e) Zuzeneko eta sakoneko zimendatzeekin eta euste-elementuekin lotutako obra-unitateak aztertu ditu.

e) Se han reconocido las unidades de obra relativas a las cimentaciones directas, profundas y elementos de contención.

f) Zimenduak eta horiek kontrolatzeko prozedurak gauzatzeko behar diren baliabideak zehaztu ditu.

f) Se han determinado los recursos necesarios para la ejecución de las cimentaciones y sus procedimientos de control.

g) Ura agortzearekin edo beheratzearekin lotutako alderdiak identifikatu ditu.

g) Se han identificado los aspectos relativos al agotamiento o rebajamiento del agua.

h) Lurperatutako egituretan haustura hidraulikoaren ondorioz izaten diren ezegonkortasunak identifikatu ditu.

h) Se han identificado las inestabilidades de las estructuras enterradas en el terreno por roturas hidráulicas.

i) Proposatutako soluzioen esku hutsezko krokisak egin ditu.

i) Se han realizado croquis a mano alzada de las soluciones propuestas.

B) Edukiak:

B) Contenidos:

1.– Eraikuntza-elementuak aurredimentsionatzea.

1.–Predimensionado de elementos de construcción.

Planoan sakabanatutako indarren serie edo sistema baten erresultanteari dagozkion magnitudea eta norabidea kalkulatzea, poligono zentrala eta funikularra erabilita.

Cálculo de magnitud y dirección de la resultante de una serie o sistema de fuerzas dispersas en el plano utilizando el polígono central y el funicular.

Indarren konposizioa eta deskonposizioa modu analitikoan eta grafikoan egitea.

Realización de la composición y descomposición de fuerzas de forma analítica y gráfica.

Indar sakabanatuak eta paraleloak konposatzeko problemak ebaztean momentu estatikoak aplikatzea.

Aplicación de momentos estáticos a la resolución de problemas de composición de fuerzas dispersas y paralelas.

Irudi sinpleen grabitate-zentroaren posizioa identifikatzea, eta analitikoki eta grafikoki lortzea.

Identificación y obtención analítica y gráfica de la posición del centro de gravedad de figuras simples.

Irudi sinpleen eta konposatuen inertzia-momentuak identifikatu eta kalkulatzea.

Identificación y cálculo de los momentos de inercia de figuras simples y compuestas.

Indarrak. Konposizioa eta deskonposizioa. Oreka. Indar sakabanatuak: poligono zentrala eta funikularra. Indar paraleloak. Indar-pareak.

Fuerzas. Composición y descomposición. Equilibrio. Fuerzas dispersas: polígonos central y funicular. Fuerzas paralelas. Pares de fuerzas.

Momentu estatikoak. Momentuen teorema.

Momentos estáticos. Teorema de los momentos.

Indarren oreka-baldintzak planoan. Indar paraleloen zentroa.

Condiciones de equilibrio de fuerzas en el plano. Centro de fuerzas paralelas.

Grabitate-zentroak. Gainazalen momentu estatikoak.

Centros de gravedad. Momentos estáticos de superficies.

Inertzia-momentuak. Eratorritako kontzeptuak: biraketa-erradioa eta momentu erresistenteak.

Momentos de inercia. Conceptos derivados: radio de giro y momentos resistentes.

Ordenaz jokatzea prozeduran; kalkuluak zehaztasunez egitea (grafikoak izan nahiz zenbakizkoak izan) eta unitateak zuzen erabiltzea.

Orden en el procedimiento y exactitud en la realización de cálculos, tanto gráficos como numéricos y la correcta utilización de las unidades.

Dokumentazioa txukun eta argi prestatu eta aurkeztea.

Limpieza y claridad en la preparación y presentación de documentación.

2.– Esfortzuen diagramak egitea.

2.– Elaboración de diagramas de esfuerzos.

Oinarrizko egitura baten kargen ibilbide-eskema egitea.

Realización un esquema del recorrido de cargas de una estructura elemental.

Sistema artikulatuen erreakzioak eta esfortzuak kalkulatzea.

Calculo de las reacciones y esfuerzos de los sistemas articulados.

Habeetako karga eta euskarri motak identifikatzea.

Identificación de los distintos tipos de cargas y apoyos en vigas.

Euskarri sinplea duen habe bati dagokion esfortzu ebakitzailearen eta flexio-momentuaren balioa lortzea.

Obtención el valor del esfuerzo cortante y el momento flector de una viga simplemente apoyada.

Euste-hormen oreka estatikorako baldintzak zehaztea.

Definición de las condiciones de equilibrio estático de muros de sostenimiento.

Egitura-elementuak eta -sistemak. Ekintzak: ibilbidea eta transferentzia.

Elementos y sistemas estructurales. Acciones, su recorrido y transferencia.

Barneko indarrak. Loturak eta euskarriak.

Fuerzas interiores. Uniones y apoyos.

Sistema artikulatuak. Esfortzuak barretan: trakzioa eta konpresioa. Barretako esfortzuak zehazteko metodoak.

Sistemas articulados. Esfuerzos en las barras: tracción y compresión. Métodos para la determinación de esfuerzos en las barras.

Bilbadurak. Habeak. Karga kontzentratuak eta banatuak.

Entramados. Vigas. Cargas concentradas y repartidas.

Barneko esfortzuak: habe bateko esfortzu ebakitzailea eta flexio-momentua. Ebakitzaileen eta flektoreen diagrama. Kargaren, esfortzu ebakitzailearen eta flexio-momentuaren arteko loturak.

Esfuerzos internos: esfuerzo cortante y momento flector en una viga. Diagrama de cortantes y flectores. Relaciones entre la carga, el esfuerzo cortante y el momento flector.

Fabrika-blokeak. Marruskadura. Euste-hormak eta horien egonkortasuna. Lur-bultzadak eta horien zehazpena.

Macizos de fábrica. Rozamiento. Muros de sostenimiento y su estabilidad. Empujes de tierras y su determinación.

Momentuen eta ebakitzaileen diagramak argitasunez egitea.

Claridad en la elaboración de diagramas de momentos y de cortantes.

Esleitutako lanak autonomiaz egitea.

Autonomía en la ejecución de los trabajos asignados.

3.– Egituretako soluzioak eta materialak zehaztea.

3.– Definición de soluciones y materiales estructurales.

Hormigoi armatuzko, altzairuzko, zurezko, material mistoko eta fabrikako egitura-elementuetarako soluzioak eta horien eraikuntza-xehetasunak identifikatzea.

Identificación de soluciones, detalles constructivos de elementos estructurales de hormigón armado, acero, madera, mixta y fábrica.

Hormigoi armatuzko, altzairuzko, zurezko, material mistoko eta fabrikako egitura-elementuak konektatzeko eta elementuak gauzatzeko prozesuak.

Procesos de ejecución de elementos y conexiones de elementos estructurales de hormigón armado, acero, madera, mixta y fábrica.

Hormigoi armatuzko elementuak prestatzeko mihiztatze-, lotze-, eskoratze- eta zurkaizte-sistemak identifikatzea.

Identificación de sistemas de ensamblaje, unión, apuntalamiento y apeo para la confección de elementos de hormigón armado.

Desenkofratzea.

Ejecución del desencofrado.

Honako hauek sekuentziatzea:

Secuenciación de:

– Hormigoia obran jartzeko prozedurak (fabrikazioa, garraioa, isurketa, trinkotzea eta lehortzea).

– Los procedimientos de puesta en obra del hormigón (fabricación, transporte, vertido, compactado-curado).

– Armadurak egiteko prozedurak (barrak neurtu, ebaki, tolestu eta muntatzea).

– Los procedimientos para la ejecución de armaduras (medida, corte, doblado y montaje de las barras).

Hormigoi armatuzko egiturak:

Estructuras de hormigón armado:

– Hormigoizko egituraren proiektua. Araudia. Hormak eta zutabeak. Habeak. Forjak. Lauzak. Eskailerak. Arrapalak.

– El proyecto de estructura de hormigón. Normativa. Muros y Pilares. Vigas. Forjados. Losas. Escaleras. Rampas.

– Hormigoia, enkofratuak eta armadurak: tipologia, propietateak, fabrikazioa eta obran jartzea.

– Hormigón, encofrados y armaduras: tipología, propiedades, fabricación y puesta en obra.

Aurrefabrikatuak:

Prefabricados:

– Elementu aurrefabrikatuak. Zutabeak, habe angeluzuzenak, ertz handiko aurreatezatuak, karga-habeak, habe armatuak, habe aurreatezatuak.

– Elementos prefabricados. Pilares, vigas rectangulares, pretensados de gran canto, vigas de carga, vigas armadas, vigas pretensadas.

– Nabe aurrefabrikatuak. Delta habeak, malda bikoitzeko habeak, zutabeak, uhalak.

– Naves prefabricadas. Vigas delta, vigas doble pendiente, pilares, correas.

Altzairuzko egiturak:

Estructuras de acero:

– Metalezko egituraren proiektua. Araudia. Egitura-elementuak: habeak, bilbadurak, forjak, euskarriak, elementu konposatuak, egitura triangeluarrak eta arinak, sareak. Piezen loturak: motak eta ezaugarriak.

– El proyecto de estructura metálica. Normativa. Elementos estructurales: vigas, entramados, forjados, soportes, elementos compuestos, estructuras trianguladas y ligeras, mallas. Uniones de piezas: tipos y características.

– Altzairua: motak eta ezaugarriak. Propietate mekanikoak. Profil komertzialak.

– El acero: tipos y características. Propiedades mecánicas. Perfiles comerciales.

Zurezko egiturak:

Estructuras de madera:

– Zurezko egituren proiektua. Araudia. Zurezko egitura-sistemen tipologia. Habe mistoak, euskarriak, konposatuak, saretak, diafragmak, txarrantxatzeak. Loturak: larako motak, konektoredunak, tradizionalak.

– El proyecto de estructuras de madera. Normativa. Tipología de sistemas estructurales de madera. Vigas mixtas, soportes compuestos, celosías, diafragmas, arriostramientos. Uniones: tipo clavija, con conectores, tradicionales.

– Zura egitura-material gisa: tipologia, propietateak, babesa. Itsasgarriak.

– La madera como material estructural: tipología, propiedades, protección. Adhesivos.

– Fabrika-egiturak:

– Estructuras de fábrica:

– Adreilu, bloke eta harrizko fabrika-egituraren proiektua. Araudia. Fabrikak: egitura-portaera eta erresistentzia.

– El proyecto de estructura de fábrica de ladrillo, bloques y piedra. Normativa. Fábricas: comportamiento estructural y resistencia.

Fabriketan erabiltzen diren materialak: tipologia eta propietateak. Morteroak: motak, propietateak eta gauzatzea. Armadurak, giltzak eta lotura-piezak.

Materiales utilizados en fábricas: tipología y propiedades. Morteros: tipos, propiedades y ejecución. Armaduras, llaves y piezas de unión.

Obra-elementuei buruzko terminologia teknikoa zehaztasunez erabiltzea, eraikuntza-soluzioei eta materialei dagokienez.

Exactitud en el empleo de terminología técnica referente a elementos de obra en soluciones constructivas y materiales.

Aplikatu beharreko araudia ekimenez bilatu eta hautatzea, eraikuntza-soluzioen obra-elementuei eta horiek gauzatzeko materialei dagokienez.

Iniciativa en la búsqueda y selección de normativa de aplicación en elementos de obra de soluciones constructivas y en los materiales para su ejecución.

Krokisak arretaz eta garbitasunez egitea.

Esmero y limpieza en la realización de croquis.

4.– Egiturak dimentsionatzea.

4.– Dimensionado de estructuras.

Krokisak egitea eta laguntzako dokumentazioa prestatzea, egitura zehazteko garaian oinarri gisa balio dezaten.

Realización de croquis y preparado documentación de apoyo, que sirva de base a la definición de las estructuras.

Ekintzak kuantifikatzea. Egitura-elementu sinpleak zein ekintzaren eraginpean dauden ebaluatzea.

Cuantificación de las acciones. Evaluación de las acciones a las que están sometidos elementos estructurales sencillos.

Trakzioaren, konpresioaren eta makurduraren eraginpeko piezak kalkulatzea. Aplikatzekoa den araudia. Aplikazio eta metodo egokiak (abakoak, taulak edo informatika-programak). Honako hauek dimentsionatzea:

Cálculo de piezas sometidas a tracción, compresión y flexión. Normativa aplicable. Aplicación y método correspondiente (ábacos, tablas o programas informáticos). Dimensionado de:

– Zimenduak.

– Cimentaciones.

– Hormigoi armatuzko, altzairuzko eta zurezko habeak.

– Vigas de hormigón armado, acero y madera.

– Hormigoi armatuzko, altzairuzko eta zurezko euskarriak.

– Soportes de hormigón armado, acero y madera.

– Hormigoi armatuzko eta fabrikako hormak.

– Muros de hormigón armado y fábrica.

– Altzairu ijetzizko eta zurezko egitura-sistema artikulatuak.

– Sistemas estructurales articulados de acero laminado y madera.

Kargen tipologia. Karga iraunkorrak (pisu propioa, lurraren ekintzak), karga aldakorrak (erabilera, haizea, termikoak, elurra), ustekabeko kargak (lurrikara, sutea, talka). Karga kontzentratuak eta banatuak.

Tipología de cargas. Cargas permanentes (peso propio, acciones del terreno), cargas variables (uso, viento, térmicas, nieve), cargas accidentales (sismo, incendio, impacto). Cargas concentradas y repartidas.

Egitura-elementuen gaineko kargak: esfortzu sinpleak eta konposatuak.

Cargas sobre los elementos estructurales: esfuerzos simples y compuestos.

Materialen ezaugarri mekanikoak: tentsioak, moduluak eta koefizienteak.

Características mecánicas de los materiales: tensiones, módulos y coeficientes.

Kalkulu-hipotesiak edo karga-konbinazioa irizpide argiz ezartzea, dagokion araudiak finkatutako jarraibideen arabera.

Claridad de criterios al establecer las hipótesis de cálculo, o combinación de cargas, según las directrices que marca la correspondiente normativa.

Aplikatu beharreko araudia ekimenez bilatu eta hautatzea, hormigoi armatuzko egiturak, metalezkoak, zurezkoak eta fabrika-obrakoak kalkulatu eta gauzatzeari dagokionez.

Iniciativa en la búsqueda y selección de normativa de aplicación al cálculo y ejecución de estructuras de hormigón armado, metálicas, de madera y de obras de fábrica.

Krokisak prestatzeko eta esleitutako lanak aurkezteko orduan autonomiaz, garbitasunez eta argitasunez jokatzea.

Autonomía, limpieza y claridad en la preparación de croquis y presentación de los trabajos asignados.

5.– Lurraren ezaugarriak aztertzea.

5.– Reconocimiento de las características del terreno.

Lurra osatzen duten materialen eta horien propietateen arteko lotura ezartzea.

Establecimiento de la relación de los materiales que componen el terreno con sus propiedades.

Azterketen dentsitatea eta sakonera zehaztea, eta erreferentzien bidez horiek plano batean irudikatzea.

Determinación de la densidad y la profundidad de los reconocimientos y representado en un plano mediante referencias.

Lursaila ikertzea: azterketari begira aintzat hartu beharreko eraikuntzak eta lurra.

Investigación del terreno: las construcciones y el terreno a efectos de reconocimiento.

Lursailaren prospekziorako prozedurak identifikatzea. Laginketak, zundaketa mekanikoak, sartze-proba etengabeak, metodo geofisikoak.

Identificación de los procedimientos para la prospección del terreno. Calicatas, sondeos mecánicos, pruebas continuas de penetración, métodos geofísicos.

Azterketa geotekniko batean egin daitezkeen landa-saiakuntzen ezaugarriak zehaztea.

Caracterización de los ensayos de campo que pueden realizarse en un reconocimiento geotécnico.

Lursail bateko laginak hartzeko prozedurak.

Procedimientos para la toma de muestras de un terreno.

Azterlan geotekniko baten edukiarekin oinarrizko gidoia prestatzea.

Elaboración de un guion básico con el contenido de un estudio geotécnico.

Harkaitzak: sailkapena eta propietateak.

Las rocas: clasificación y propiedades.

Lurzoruak: jatorria, egitura fisikoa eta sailkapena. Lurraren geruzapena. Lurzoruko ura.

Los suelos: origen, estructura física y clasificación. La estratificación del terreno. El agua en el suelo.

Landa-saiakuntzak:

Ensayos de campo:

– Zundaketan: sartze-saiakuntza estandarra (SPT), errota-saiakuntza (Vane Test), saiakuntza presiometrikoa (PMT), Lefranc saiakuntza, Lugeon saiakuntza.

– En sondeo: ensayo de penetración estándar (SPT), ensayo de molinete (Vane Test), ensayo presiométrico (PMT), ensayo Lefranc, ensayo Lugeon.

– Gainazalean edo putzuan: plaka bidezko karga-saiakuntza.

– En superficie o en pozo: ensayo de carga con placa.

– Putzuan: ponpaketa-saiakuntza.

– En pozo: ensayo de bombeo.

Laginak hartzea. Helburuak, kategoriak eta tresneria.

La toma de muestras. Objetivos, categorías y equipos.

Laborategiko saiakuntzak.

Ensayos de laboratorio.

Lurzoru baten propietate ohikoenak.

Propiedades más usuales de un suelo.

Azterlan geoteknikoaren edukia.

Contenido del estudio geotécnico.

Lurren azterlanari buruzko terminologia teknikoa zehaztasunez erabiltzea.

Exactitud en el empleo de terminología técnica referida al estudio de terrenos.

Azterlan geotekniko bat aztertu eta interpretatzeko gaitasuna izatea.

Capacidad de análisis e interpretación de un estudio geotécnico.

Esleitutako lanak autonomiaz egitea.

Autonomía en la ejecución de los trabajos asignados.

6.– Lur-mugimenduetarako makineria eta eragiketak identifikatzea.

6.– Identificación de maquinaria y operaciones para movimiento de tierras.

Lur-mugimenduaren oinarrizko eragiketak (erauztea, karga, garraioa, lur-berdinketa eta trinkotzea) eta horretarako makineria identifikatzea.

Identificación de las operaciones básicas del movimiento de tierras arranque, carga, transporte, explanación, compactación y la maquinaria asociada.

Hondeaketako ezponden eta pareten egonkortasuna ziurtatzeko prozedurak zehaztea (lursaila eskoratzea, sendotzea eta gainazala babestea).

Definición de los procedimientos para asegurar la estabilidad de los taludes y paredes de la excavación (entibación, refuerzo y protección superficial del terreno).

Zimenduetan eta zangetan hondeaketak egiteko prozesuak: planoa irakurtzea, zuinkatu eta markatzea, zereginak deskribatzea, baliabide materialak eta giza baliabideak, makineria hautatzea, eskoratzeak, hondeaketa, ezpondak, fintzea, lurrak erretiratzea, betegarria jartzea eta abar.

Procesos de ejecución de excavaciones en cimientos y zanjas: lectura del plano, replanteo y marcado, descripción de tareas, recursos materiales y humanos, selección maquinaria, entibaciones, excavación, taludes, refino, retirada de tierras, rellenos, otros.

Betegarria jartzeko prozesua eta egin beharreko kontrolen ezaugarriak zehaztea.

Caracterización del proceso de ejecución de rellenos y los controles que deben realizarse.

Sasiak kentzeko, lurrak berdintzeko, zuhaitzak mozteko, husteko eta hondeaketak eta lubetak egiteko lanen ezaugarriak eta metodoak.

Características y métodos de: desbroce, explanación, desmonte, vaciado, excavaciones, y terraplenes.

Lur-mugimendurako makineria: motak.

Maquinaria para movimiento de tierras: tipos.

Lur-mugimendurako makineriari eta eragiketei buruzko terminologia teknikoa zehatz erabiltzea.

Exactitud en el empleo de terminología técnica referente a maquinaria y operaciones para movimiento de tierras.

Lur-mugimenduko fasea aplikatzeko araudia ekimenez bilatu eta hautatzea.

Iniciativa en la búsqueda y selección de normativa de aplicación en la fase de movimiento de tierras.

Esleitutako lanak autonomiaz egitea.

Autonomía en la ejecución de los trabajos asignados.

7.– Zimenduetarako eta euste-elementuetarako eraikuntza-soluzioak zehaztea.

7.– Soluciones constructivas para cimentaciones y elementos de contención.

Zimenduei eta euste-elementuei buruzko informazio grafikoa lortzea.

Obtención de la información gráfica de cimentaciones y elementos de contención.

Zuzeneko eta sakoneko zimendatzeen eta euste-elementuen motak eta ezaugarri nagusiak identifikatzea.

Identificación de los diferentes tipos de cimentaciones directas, profundas y elementos de contención y sus características fundamentales.

Zuzeneko eta sakoneko zimendatzeekin eta euste-elementuekin lotutako obra-unitateak aztertzea.

Reconocimiento de las unidades de obra relativas a las cimentaciones directas, profundas y elementos de contención.

Zimenduak eta horiek kontrolatzeko prozedurak gauzatzeko beharrezko baliabideak zehaztea.

Determinación de los recursos necesarios para la ejecución de las cimentaciones y sus procedimientos de control.

Honako hauek identifikatzea:

Identificación de:

– Ura agortzearekin zerikusia duten alderdiak.

– Los aspectos relativos al agotamiento del agua.

– Haustura hidraulikoaren ondorioz egitura lurperatuetan izaten diren ezegonkortasunak.

– Las inestabilidades de las estructuras enterradas en el terreno por roturas hidráulicas.

Proposatutako soluzioen esku hutsezko krokisak egitea.

Realización de croquis a mano alzada de las soluciones propuestas.

Zimenduak eta euste-lanak egiteko prozesuak: planoa irakurtzea, zuinkatu eta markatzea, zereginak deskribatzea, makinak, tresneria eta bitarteko osagarriak.

Procesos de ejecución de cimentaciones y contenciones: lectura del plano, replanteo y marcado, descripción de tareas, máquinas, equipos y medios auxiliares.

Zimenduei eta euste-elementuei buruzko kontzeptu orokorrak.

Conceptos generales sobre la cimentación y elementos de contención.

Zimenduak:

Cimentaciones:

– Gainazalekoak edo zuzenekoak: tipologia eta eraikuntza- eta kontrol-baldintzak.

– Superficiales o directas: tipología, condiciones constructivas y de control.

– Sakonekoak: tipologia, eraikuntza- eta kontrol-baldintzak.

– Profundas: tipología, condiciones constructivas y de control.

Euste-elementuak. Pantailak eta hormak. Tipologia, eraikuntza- eta kontrol-baldintzak.

Elementos de contención. Pantallas y muros. Tipología, condiciones constructivas y de control.

Zimenduekin eta euspenarekin lotutako elementu bereziak. Ainguraketak, drainatzeak, iragazgaizteak, zolatak, saneamendu-sare horizontala.

Elementos singulares asociados a la cimentación y contención. Anclajes, drenajes, impermeabilizaciones, soleras, red horizontal de saneamiento.

Lurra hobetu edo sendotzeko sistemak. Trinkotze dinamikoa, bibroflotazioa, injekzioak, presio handiko injekzioa (jet-grouting).

Sistemas de mejora o refuerzo del terreno. Compactación dinámica, vibro-flotación, inyecciones, inyección de alta presión (jet-grouting).

Zimenduen patologia. Dauden zimenduetan jardutea. Lurreztatzeak: sendotzea/zabaltzea, ordezkatzea.

Patología de las cimentaciones. Actuaciones en cimentaciones existentes. Recalces: refuerzo ampliación, sustitución.

Zimenduei eta euste-elementuei buruzko terminologia teknikoa zehatz erabiltzea.

Exactitud en el empleo de terminología técnica referente a cimentaciones y elementos de contención.

Zimenduetako obra-elementuei eta euste-elementuei aplikatu beharreko araudia ekimenez bilatu eta hautatzea.

Iniciativa en la búsqueda y selección de normativa de aplicación en elementos de obra de cimentaciones y elementos de contención.

Krokisak prestatzeko eta esleitutako lanak aurkezteko orduan autonomiaz, garbitasunez eta argitasunez jokatzea.

Autonomía, limpieza y claridad en la preparación de croquis y presentación de los trabajos asignados.

2. lanbide-modulua: Eraikuntzako neurketak eta balioespenak.

Módulo Profesional 2: Mediciones y valoraciones de construcción.

Kodea: 0564.

Código: 0564.

Kurtsoa: 1.

Curso: 1.º

Iraupena: 99 ordu.

Duración: 99 horas.

ECTS kredituetako baliokidetasuna: 6.

Equivalencia en créditos ECTS: 6.

A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak.

A) Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

1.– Obra-unitateen zerrendak egiten ditu, eraikuntza-proiektuak aztertu ondoren, eta lortutako informazioa kapitulutan antolatzen du.

1.– Elabora listados de unidades de obra, analizando proyectos de construcción y organizando la información obtenida en capítulos.

Ebaluazio-irizpideak:

Criterios de evaluación:

a) Proiektuaren kapitulu bakoitza identifikatu du, planoen eta memorien arabera.

a) Se han identificado los diferentes capítulos del proyecto según los planos y la memoria.

b) Obra-unitatea argiro eta osorik zehaztu du.

b) Se ha definido de forma clara y completa la unidad de obra.

c) Proiektuaren kapitulu bakoitza osatzen duten obra-unitateak edo oroharreko kontu-sailak identifikatu ditu.

c) Se han identificado las distintas unidades de obra o partidas alzadas que constituyen los diferentes capítulos del proyecto.

d) Proiektuan erabiliko den obra-unitate edo oroharreko kontu-sail bakoitzaren zenbatekoak zerrendatu ditu.

d) Se han relacionado las diferentes cantidades de cada unidad de obra o partidas alzadas que se van a emplear en el proyecto.

e) Obra-unitateak edo oroharreko kontu-sailak lortzeko datu-base normalizatuak erabili ditu.

e) Se han utilizado bases de datos normalizadas para la obtención de las unidades de obra o partidas alzadas.

2.– Obra-unitateen prezioen taulak egiten ditu, baliabideak eta errendimenduak hautatu ondoren.

2.– Confecciona cuadros de precios de unidades de obra, seleccionando recursos y rendimientos.

Ebaluazio-irizpideak:

Criterios de evaluación:

a) Langileen errendimenduei buruzko kalkuluak egin ditu.

a) Se ha realizado el cálculo de los rendimientos del personal.

b) Erabilitako makineriaren errendimenduei buruzko kalkuluak egin ditu.

b) Se ha realizado el cálculo de los rendimientos de la diferente maquinaria empleada.

c) Obra-unitate bakoitzean erabilitako materialen prezioak lortu ditu.

c) Se han obtenido los precios de los materiales empleados en las diferentes unidades de obra.

d) Langile-kostuak zehazten dituzten soldata-taulak lortu ditu.

d) Se han obtenido las tablas salariales que determinan los costes de personal.

e) Makineria erabiltzeko ordu-kostuak lortu ditu.

e) Se han obtenido los costes horarios de uso de la maquinaria.

f) Zuzeneko kostuak kalkulatu ditu.

f) Se han calculado los costes directos.

g) Zeharkako kostuak kalkulatu ditu.

g) Se han calculado los costes indirectos.

h) Obra-unitateen prezio banakatuak eta unitarioak kalkulatu ditu, zuzeneko eta zeharkako kostuak egokiro konbinatuta.

h) Se han calculado los precios descompuesto y unitario de la unidad de obra combinando de manera adecuada los costes directos e indirectos.

i) Oroharreko kontu-sailen prezioa kalkulatu du.

i) Se ha calculado el precio de las partidas alzadas.

j) Prezioen taulak prestatu ditu.

j) Se han elaborado los cuadros de precios.

3.– Obra-unitateen neurketak egiten ditu, irizpideak aplikatu eta zenbatekoak kalkulatu ondoren, eta dokumentu normalizatuetan jasotzen du horien emaitza.

3.– Realiza mediciones de unidades de obra, aplicando criterios, calculando cantidades y reflejando su resultado en documentos normalizados.

Ebaluazio-irizpideak:

Criterios de evaluación:

a) Neurketa-irizpideak argi eta garbi ezarri ditu.

a) Se han establecido los criterios de medición de forma inequívoca.

b) Neurketa-irizpideak neurtutako obra-unitateetara egokitu ditu.

b) Se han ajustado los criterios de medición a las unidades de obra medidas.

c) Egin nahi diren neurketekin lotutako dokumentazio grafikoa hautatu du.

c) Se ha seleccionado la documentación gráfica relacionada con las mediciones que se pretenden realizar.

d) Neurketan esku hartzen duten elementu identifikatuak neurtu ditu, planoetan zehaztutako eskala erabilita eta ezarritako neurketa-irizpideak kontuan izanda.

d) Se han medido los elementos identificados que intervienen en la medición utilizando la escala especificada en los planos y teniendo en cuenta los criterios de medición establecidos.

e) Hautatutako dokumentuan egindako neurketak haien amaierako helburura egokitutako doitasunez jaso ditu.

e) Se han reflejado las mediciones realizadas en el documento seleccionado con la precisión adecuada al destino final de las mismas.

f) Egiaztatu du zehaztutako obra-unitatea bat datorrela neurketa-irizpideetan ezarritakoarekin eta dagokion obra-unitateari dagokionez jasotakoarekin.

f) Se ha comprobado que la unidad de medida especificada coincide con la establecida en los criterios de medición y con la redacción de la unidad de obra correspondiente.

4.– Eraikuntza-lanen aurrekontuak egiten ditu, eta obra-unitateen neurketa dagokion prezioarekin lotzen du.

4.– Elabora presupuestos de trabajos de construcción relacionando la medición de unidades de obra con el precio correspondiente.

Ebaluazio-irizpideak:

Criterios de evaluación:

a) Egin beharreko aurrekontu mota zehaztu du.

a) Se ha definido el tipo de presupuesto que se debe elaborar.

b) Aurrekontua zer kapitulutan zatituko den ezarri du.

b) Se han establecido los diferentes capítulos en los que se va a dividir el presupuesto.

c) Kapitulu bakoitzeko obra-unitateen neurketak lortu ditu.

c) Se han obtenido las mediciones de las unidades de obra de los diferentes capítulos.

d) Kapitulu bakoitzeko obra-unitateen prezio unitarioak lortu ditu.

d) Se han obtenido los precios unitarios de las unidades de obra de los diferentes capítulos.

e) Dagokion kontu-sailean sartutako obra-unitate bakoitzerako neurketa eta prezio unitarioa konbinatu ditu.

e) Se han combinado, para cada unidad de obra incluida en su partida correspondiente, la medición y el precio unitario.

f) Kapitulu bakoitzerako aurrekontua egin du.

f) Se ha realizado el presupuesto por cada capítulo.

g) Gastu orokorrak kontuan hartuta guztizko aurrekontua egin du.

g) Se ha realizado el presupuesto total considerando los gastos generales.

h) Indarrean dauden zergak aplikatu ditu.

h) Se han aplicado los impuestos vigentes.

i) «Prezioen justifikazioa» eranskina idatzi du.

i) Se ha redactado el anexo de «Justificación de precios».

5.– Kostuen kontrolak egiten ditu, eta eskaintzak konparatzeko azterlanak, ziurtagiriak eta dokumentazio teknikoa prestatzen ditu.

5.– Realiza controles de costes elaborando estudios comparativos de ofertas, certificaciones, documentación técnica.

Ebaluazio-irizpideak:

Criterios de evaluación:

a) Kapituluei eta kontu-sailei buruzko informazioa osatu du, ezarritako kodetze-sistema aplikatuta.

a) Se ha completado la información de capítulos y partidas aplicando el sistema de codificación establecido.

b) Abiapuntuko aurrekontua (kostuen hasierako zenbatespena) sortu du.

b) Se ha generado un presupuesto de partida (estimación inicial de costes).

c) Aurrekontu-unitateak sortatan banatu ditu.

c) Se han distribuido las unidades del presupuesto en lotes.

d) Planteatutako sorten hedadura ekonomikoa zehaztu du.

d) Se ha determinado el alcance económico de los lotes planteados.

e) Hornitzaile, kontratista eta azpikontratistentzako dokumentazioa prestatu du eskaintzak eskatzeko (lehiaketa).

e) Se ha preparado la documentación destinada a los suministradores, contratista y subcontratistas para la petición de ofertas (concurso).

f) Egiaztatu du hornitzaileek emandako informazioa homogeneoa dela, akatsik edo hutsik ez duela eta eskaintzak konparatzeko bidea ematen duela.

f) Se ha comprobado que la información suministrada por las proveedoras o los proveedores es homogénea, no contiene errores u omisiones y permite la comparación de las ofertas.

g) Jasotako eskaintzak ebaluatu ditu, konparazio-azterlanak eginez.

g) Se han evaluado las ofertas recibidas realizando estudios comparativos.

h) Ziurtagiriak idatzi ditu, horiek jaulki eta fakturatzeko, eta proiektuaren arduradunak onartutako neurketetara eta ezarritako klausuletara egokitu ditu egindako balioespenak.

h) Se han redactado las certificaciones para su emisión y facturación, ajustando las relaciones valoradas a las mediciones aprobadas por el responsable del proyecto y a las cláusulas establecidas.

i) Proiektu-aldaketen ondorioz kontratuaren klausuletara doituta sortutako kostuak aztertu, eta haien jarraipena eta eguneraketa egin du.

i) Se ha realizado el seguimiento y la actualización de los costes derivados de los cambios del proyecto ajustados a las cláusulas del contrato.

j) Egindako aldaketa-proposamenak justifikatu ditu, horien hedadura ekonomikoki balioetsita.

j) Se han justificado las propuestas de cambio elaboradas, valorando económicamente el alcance de las mismas.

k) Kontratazioaren, aldaketen eta ziurtapenaren egoera-orriak jasotzen dituzten kostu-orriak prestatu eta prozesatu ditu.

k) Se han elaborado y procesado las hojas de costes que reflejan los estados de contratación, cambios y certificación.

l) Proiektu osoaren kostuen egoerari buruzko aldizkako txostenak egin ditu.

l) Se han emitido los informes periódicos del estado de costes del proyecto total.

6.– Neurketak, aurrekontuak eta kostuen kontrol-prozesuak prestatzen ditu, berariazko informatika-tresnak erabilita.

6.– Confecciona mediciones, presupuestos y procesos de control de costes empleando herramientas informáticas específicas.

Ebaluazio-irizpideak:

Criterios de evaluación:

a) Aurrekontuan sartuko den obrari buruzko datu orokorrak zehaztu ditu.

a) Se han definido los datos generales de la obra que se va a presupuestar.

b) Obra-unitateen prezioak jasotzen dituzten datu-baseak inportatu ditu.

b) Se han importado las bases de datos que contienen los precios de las unidades de obra.

c) Kapitulu bakoitzean sartu beharreko obra-unitateak hautatu ditu.

c) Se han seleccionado las unidades de obra que se deben incluir en los diferentes capítulos.

d) Kapitulu bakoitzeko obra-unitateen neurketak egin ditu.

d) Se han realizado las mediciones de las unidades de obra de los diferentes capítulos.

e) Aurrekontua egin du.

e) Se ha realizado el presupuesto.

f) Kostuak kontrolatzeko prozesua osatu du.

f) Se ha completado el proceso de control de costes.

g) «Prezioen justifikazioa» eranskina idatzi du.

g) Se ha redactado el anexo de «Justificación de precios».

B) Edukiak:

B) Contenidos:

1.– Obra-unitateak eta eraikuntza-proiektuei buruzko azterketa.

1.– Unidades de obra y análisis de proyectos de construcción.

Proiektuaren kapitulu bakoitza identifikatzea, planoen eta memorien arabera.

Identificación de los diferentes capítulos del proyecto según los planos y la memoria.

Proiektuaren kapitulu bakoitza osatzen duten obra-unitateak edo oroharreko kontu-sailak identifikatzea.

Identificación de las distintas unidades de obra o partidas alzadas que constituyen los diferentes capítulos del proyecto.

Proiektuan erabiliko den obra-unitate edo oroharreko kontu-sail bakoitzaren zenbatekoak zerrendatzea.

Relación de las diferentes cantidades de cada unidad de obra o partidas alzadas que se van a emplear en el proyecto.

Obra-unitateak edo oroharreko kontu-sailak lortzeko datu-base normalizatuak erabiltzea.

Utilización de bases de datos normalizadas para la obtención de las unidades de obra o partidas alzadas.

Kapituluen zerrendak egitea eta obra-unitateak idaztea.

Elaboración de listados de capítulos y redacción de unidades de obra.

Proiektuaren egitura eta haren banaketa bestelako obra-kapituluetan.

La estructura del proyecto y su distribución en capítulos de obra de naturaleza diferente.

Obra-unitateak, oroharreko kontu-sailak eta dagozkien neurketa-unitateen kontu-sailak.

Las unidades de obra y las partidas alzadas así como de sus unidades de medición correspondientes.

Obra-unitate bakoitza zehazten duten dokumentu-iturriak edo datu-baseak.

Las fuentes documentales o bases de datos en los que se especifican las diferentes unidades de obra.

Eraikuntza-proiektuak. Informazioa antolatzea.

Los proyectos de construcción. Organización de la información.

Proiektuaren lanak zehaztasunez deskribatzea.

Rigor en la descripción de los trabajos del proyecto.

Kapituluak ordenaz ezartzea.

Orden en el establecimiento de los capítulos.

Obra-unitateak argitasunez idaztea.

Claridad en la redacción de las unidades de obra.

2.– Obra-unitateen prezioak prestatzea.

2.– Confección de precios de unidades de obra.

Langileen eta erabilitako makineriaren errendimenduak kalkulatzea.

Calculo de los rendimientos del personal y de la diferente maquinaria empleada.

Obra-unitate bakoitzean erabilitako materialen prezioak, langile-gastuak eta makineria erabiltzeko ordu-kostuak biltzea.

Recabar los precios de los materiales empleados en las diferentes unidades de obra, los costes de personal y los costes horarios de uso de la maquinaria.

Honako hauek kalkulatzea:

Cálculo de:

– Zuzeneko kostuak.

– Los costes directos.

– Zeharkako kostuak.

– Los costes indirectos.

– Obra-unitateen prezio banakatuak eta unitarioak, zuzeneko eta zeharkako kostuak egokiro konbinatuta.

– Los precios descompuesto y unitario de la unidad de obra combinando de manera adecuada los costes directos e indirectos.

– Oroharreko kontu-sailen prezioa.

– Precio de las partidas alzadas.

Prezioen taulak prestatzea.

Elaboración de los cuadros de precios.

Prezio motak.

Tipos de precios.

Kostuen egitura: zuzeneko kostuak eta kostu osagarriak. Zeharkako kostuak.

Estructura de costes: costes directos y complementarios. Costes indirectos.

Zuzeneko kostuak: eskulana, materiala eta makineria.

Costes directos: mano de obra, materiales y maquinaria.

Zeharkako kostuak: eskulana, bitarteko osagarriak, obrako bertako instalazioak eta eraikuntzak, langile teknikoak eta administrazio-langileak.

Costes indirectos: mano de obra, medios auxiliares, instalaciones y construcciones a pie de obra, personal técnico y administrativo.

Obra-unitateak balioestean zuzeneko eta zeharkako kostuek duten eragina.

Repercusión de los costes directos e indirectos en la valoración de las unidades de obra.

Denetariko kostuak. Segurtasunak eta higieneak sortutako kostuak.

Costes varios. Costes generados por seguridad e higiene.

Prezioen koadroak. Oroharreko kontu-sailak idazteko irizpideak.

Cuadros de precios. Criterios para la redacción de partidas alzadas.

Obra-unitateak zorrotz eta argi deskribatzea.

Rigor y claridad en la descripción de las unidades de obra.

Aplikatzekoa den araudiaren jarraipena zorroztasunez eta ordenaz egitea.

Seguimiento con rigor y orden de la normativa aplicable.

Kalkuluak zuhurtasunez egitea.

Rigor en el cálculo.

3.– Obra-unitateak neurtzea.

3.– Medición de unidades de obra.

Neurketa-irizpideak argi eta garbi ezartzea. Neurtzeko irizpideak neurtutako obra-unitateetara egokitzea.

Establecimiento de los criterios de medición de forma inequívoca. Ajuste de los criterios de medición a las unidades de obra medidas.

Egin nahi diren neurketekin lotutako dokumentazio grafikoa hautatzea.

Selección de la documentación gráfica relacionada con las mediciones que se pretenden realizar.

Neurketan esku hartzen duten elementu identifikatuak neurtzea, planoetan zehaztutako eskala erabilita eta ezarritako neurketa-irizpideak kontuan izanda.

Medición de los elementos identificados que intervienen en la medición utilizando la escala especificada en los planos y teniendo en cuenta los criterios de medición establecidos.

Egindako neurketak hautatutako dokumentuan transkribatzea, horien azken xedera behar bezala doituz. Neurketak egiteko formatuak aplikatzea.

Transcripción de las mediciones realizadas en el documento seleccionado con la precisión adecuada al destino final de las mismas. Aplicación de formatos para la elaboración de mediciones.

Neurketak kalkulatzeko prozedurak, egiaztatuz zehaztutako obra-unitatea bat datorrela neurketa-irizpideetan ezarritakoarekin eta dagokion obra-unitatearen idazketarekin. Kalkulu-orriak erabiltzea.

Procedimientos de cálculo de mediciones, comprobando que la unidad de medida especificada coincide con la establecida en los criterios de medición y con la redacción de la unidad de obra correspondiente. Utilización de hojas de cálculo.

Neurtzeko irizpideak.

Criterios de medición.

Neurri-unitateak. Behar bezalako doitasuna.

Unidades de medida. Precisión requerida.

Neurketa. Obrako neurketa. Plano gaineko neurketa.

Medición. Medición en obra. Medición sobre plano.

Neurketak kalkulatzea.

Cálculo de las mediciones.

Neurketak zehatz egitea.

Exactitud en las mediciones.

Unitateen erabilera zuzenari arreta jartzea.

Atención a la correcta utilización de las unidades.

Neurketa-irizpideak zorroztasunez aplikatzea.

Rigor en la aplicación de los criterios de medición.

4.– Eraikuntza-lanen aurrekontuak egitea.

4.– Elaboración de presupuestos de trabajos de construcción.

Aurrekontua zer kapitulutan zatituko den ezartzea.

Establecimiento de los diferentes capítulos en los que se va a dividir el presupuesto.

Kapitulu bakoitzeko obra-unitateen neurketak lortzea.

Obtención de las mediciones de las unidades de obra de los diferentes capítulos.

Kapitulu bakoitzeko obra-unitateen prezio unitarioak lortzea.

Obtención de los precios unitarios de las unidades de obra de los diferentes capítulos.

Dagokion kontu-sailean sartutako obra-unitate bakoitzerako neurketa eta prezio unitarioa konbinatzea.

Combinación de, para cada unidad de obra incluida en su partida correspondiente, la medición y el precio unitario.

Kapitulu bakoitzerako aurrekontua eta guztizko aurrekontua egitea, gastu orokorrak kontuan izanda.

Realización del presupuesto por cada capítulo y del presupuesto total considerando los gastos generales.

Indarrean dauden zergak aplikatzea.

Aplicación de los impuestos vigentes.

«Prezioen justifikazioa» eranskina idaztea.

Redacción del anexo de «Justificación de precios».

Aurrekontuak. Motak.

Presupuestos. Tipos.

Gauzatze materialaren aurrekontua. Deskribapena. Egiteko irizpideak.

Presupuesto de ejecución material. Descripción. Criterios de elaboración.

Kontratu bidezko gauzatze-aurrekontua. Deskribapena. Egiteko irizpideak.

Presupuesto de ejecución por contrato. Descripción. Criterios de elaboración.

Lizitazio-aurrekontua. Deskribapena. Egiteko irizpideak.

Presupuesto de licitación. Descripción. Criterios de elaboración.

Esleipen-aurrekontua. Deskribapena. Egiteko irizpideak.

Presupuesto de adjudicación. Descripción. Criterios de elaboración.

«Prezioen justifikazioa» eranskina. Egiteko irizpideak.

El anexo de «Justificación de precios». Criterios de elaboración.

Kapituluak ordenaz ezartzea.

Orden en el establecimiento de los capítulos.

Aurrekontua zorroztasunez kalkulatzea.

Rigor en el cálculo del presupuesto.

Indarrean dagoen araudia betetzeko interesa izatea.

Interés en el cumplimiento de la normativa vigente.

5.– Eraikuntzako kostuak kontrolatzea.

5.– Control de costes en construcción.

Kapituluei eta kontu-sailei buruzko informazioa osatzea, ezarritako kodetze-sistema aplikatuta.

Completar la información de capítulos y partidas aplicando el sistema de codificación establecido.

Abiapuntuko aurrekontua (kostuen hasierako zenbatespena) sortzea.

Generación de un presupuesto de partida (estimación inicial de costes).

Eskaintzak ebaluatzeko prozedurak; egiaztatzea hornitzaileek emandako informazioa homogeneoa dela, akatsik edo hutsik ez duela eta eskaintzak konparatzeko bidea ematen duela.

Procedimientos de evaluación de ofertas, comprobación de que la información suministrada por las proveedoras o los proveedores es homogénea, no contiene errores u omisiones y permite la comparación de las ofertas.

Ziurtagiriak idaztea, horiek jaulki eta fakturatzeko, eta proiektuaren arduradunak onartutako neurketetara eta ezarritako klausuletara egokitzea egindako balioespenak.

Redacción de las certificaciones para su emisión y facturación, ajustando las relaciones valoradas a las mediciones aprobadas por el responsable del proyecto y a las cláusulas establecidas.

Proiektu-aldaketen ondoriozko kostuen (kontratuaren klausuletara doituak) jarraipena egitea, eta horiek eguneratzea.

Realización del seguimiento y la actualización de los costes derivados de los cambios del proyecto ajustados a las cláusulas del contrato.

Egindako aldaketa-proposamenak justifikatzea, horien hedadura ekonomikoki balioetsita.

Justificación de las propuestas de cambio elaboradas, valorando económicamente el alcance de las mismas.

Kontratazioaren, aldaketen eta ziurtapenaren egoera-orriak jasotzen dituzten kostu-orriak eta proiektu osoko kostuen egoera-orrien aldizkako txostenak prestatzea eta prozesatzea.

Elaboración y procesado de las hojas de costes que reflejan los estados de contratación, cambios y certificación e informes periódicos del estado de costes del proyecto total.

Kostuak. Hornitzaileak. Azpikontratuak. Eskaintzak. Lehiaketak.

Costes. Suministradores. Subcontratas. Ofertas. Concursos.

Kontratazio sorten arabera behar diren materialak.

Materiales necesarios por lotes de contratación.

Kontrataziorako dokumentazioa.

Documentación para la contratación.

Materialei buruzko baldintza teknikoen agiria.

Pliego de Prescripciones Técnicas de materiales.

Ziurtagiriak. Definizioa, motak eta ezaugarriak.

Certificaciones. Definición, tipos y características.

Kostuak eguneratzea.

Actualización de costes.

Kostuen kontrola: kontratazioaren, aldaketen eta ziurtapenaren egoera-orriak. Aldizkako txostenak.

Control de costes: estados de contratación, cambios, certificaciones. Informes periódicos.

Eskaintzak zorroztasunez balioestea.

Rigor en la valoración de ofertas.

Indarrean dagoen araudia betetzeko interesa izatea.

Interés en el cumplimiento de la normativa vigente.

Ziurtagiriak zorroztasunez prestatzea.

Rigor en la elaboración de las certificaciones.

6.– Neurketak, aurrekontuak eta kostuen kontrol-prozesuak egitea.

6.– Realización de mediciones, presupuestos y procesos de control de costes.

Aurrekontuan sartuko den obrari buruzko datu orokorrak zehaztea.

Definición de los datos generales de la obra que se va a presupuestar.

Obra-unitateen prezioak jasotzen dituzten datu-baseak inportatzea.

Importación de las bases de datos que contienen los precios de las unidades de obra.

Kapitulu bakoitzean sartu beharreko obra-unitateak hautatzea.

Selección de las unidades de obra que se deben incluir en los diferentes capítulos.

Kapitulu bakoitzeko obra-unitateen neurketak egitea.

Realización las mediciones de las unidades de obra de los diferentes capítulos.

Aurrekontua egitea. Aurrekontuaren amaierako dokumentua prestatzea.

Realización del presupuesto. Confección del documento final del presupuesto.

Kostuak kontrolatzeko prozesua betetzea.

Cumplimentación del proceso de control de costes.

«Prezioen justifikazioa» eranskina idaztea.

Redacción del anexo de «Justificación de precios».

Neurketak gaineratzea. Interfaze grafikoarekin kargatzea.

Incorporación de las mediciones. Carga con interfaz gráfico.

Diseinu-programak, neurketak eta kostuen zenbatespena integratzea.

Integración de programas de diseño, mediciones y estimación de costes.

Aurrekontuak egiteko prozesu automatizatuak.

Procesos automatizados para la elaboración de presupuestos.

Helburu orokorreko informatika-tresnak. Kalkulu-orriak. Datu-baseak.

Herramientas informáticas de propósito general. Hojas de cálculo. Bases de datos.

Eraikuntzarako berariazko aplikazioak. Programa instalatzea. Prezioen baseak lortu eta gaineratzea.

Aplicaciones específicas para la construcción. Instalación de programa. Obtención e incorporación de bases de precios.

Aurrekontuaren amaierako dokumentua.

Documento final del presupuesto.

Aurrekontuan sartuko diren lanen dokumentazioa. Fitxategi grafikoak.

Documentación de los trabajos a presupuestar. Archivos gráficos.

Kostuak kontrolatzeko dokumentazioa sortzeko parametroak.

Parámetros para la generación de la documentación de control de costes.

Kapituluak ordenaz ezartzea.

Orden en el establecimiento de los capítulos.

Neurketak zehatz egitea.

Exactitud en las mediciones.

Informatika-aplikazioak erabiltzeko interesa izatea.

Interés por la utilización de las aplicaciones informáticas.

3. lanbide-modulua: Eraikuntza-zuinketak.

Módulo Profesional 3: Replanteos de construcción.

Kodea: 0565.

Código: 0565.

Kurtsoa: 2.

Curso: 2.º

Iraupena: 120 ordu.

Duración: 120 horas.

ECTS kredituetako baliokidetasuna: 7.

Equivalencia en créditos ECTS: 7.

A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak.

A) Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

1.– Zuinketako krokisak eta planoak egiteko informazioa biltzen du, proiektuari, lurraren azterketari eta obraren egoerari buruzko dokumentazioa aztertuz lortutako datu garrantzitsuak hautatu ondoren.

1.– Recopila información para realizar croquis y planos de replanteo, seleccionando los datos relevantes obtenidos a partir del análisis de la documentación de proyecto, del estudio del terreno y de la situación de la obra.

Ebaluazio-irizpideak:

Criterios de evaluación:

a) Dokumentazio teknikoan beharrezko zehaztapenak eta datuak identifikatu ditu.

a) Se han identificado en la documentación técnica las especificaciones y datos necesarios.

b) Zuinkatu beharreko lursaila edo obra eta horren inguruak aztertu ditu.

b) Se ha estudiado el terreno u obra objeto de replanteo y sus alrededores.

c) Zuinkatu beharreko lursailaren edo obraren eta horren inguruen ezaugarriei buruzko eskema egin du.

c) Se ha elaborado un esquema de las características del terreno u obra objeto de replanteo y sus alrededores.

d) Zuinkatu beharreko lursailaren edo obraren eta horren inguruen ezaugarriak dokumentazio teknikoan identifikatutako datuekin eta zehaztapenekin alderatu ditu.

d) Se han contrastado las características del terreno u obra objeto de replanteo y sus alrededores con los datos y especificaciones identificados en la documentación técnica.

e) Zuinketako planoak eta krokisak egiteko beharrezko informazioa bildu eta prestatu du.

e) Se ha compilado y preparado la información necesaria para elaborar croquis y planos de replanteo.

f) Zuinkatu beharreko lursailari edo obrari eta horren inguruei buruzko dokumentazio teknikoa interpretatzeko IKTak erabili ditu.

f) Se han utilizado TIC para la interpretación de documentación técnica y el estudio del terreno u obra objeto de replanteo y sus alrededores.

2.– Zuinketako planoak eta krokisak egiten ditu, zuinkatzeko metodoa hautatu eta datu garrantzitsuak jaso ondoren.

2.– Realiza croquis y planos de replanteo, seleccionando el método de replanteo y anotando los datos relevantes.

Ebaluazio-irizpideak:

Criterios de evaluación:

a) Zuinketako planoak eta krokisak egiteko tresna, euskarri eta formatu egokienak hautatu ditu.

a) Se han seleccionado los útiles, soportes y formatos más adecuados para la realización de croquis y planos de replanteo.

b) Egingo diren lanaren arabera aukeran dauden zuinketa-metodoak hautatu ditu.

b) Se han seleccionado los posibles métodos de replanteo en función del trabajo a realizar.

c) Zuinketako planoak eta krokisak irudikatzeko eskala egokiak hautatu ditu.

c) Se han seleccionado las escalas adecuadas para representar croquis y planos de replanteo.

d) Egin beharreko lanaren araberako zuinketako planoak eta krokisak egin ditu.

d) Se han realizado croquis y planos de replanteo en función del trabajo que se deba realizar.

e) Zuinketako planoetan eta krokisetan, puntuak, estazioak, erreferentziak, datuak eta sinboloak irudikatu ditu.

e) Se han representado en croquis y en planos de replanteo los puntos, estaciones, referencias, datos y símbolos.

f) Zuinketako planoetan eta krokisetan, puntu eta elementu kritiko guztiak identifikatu ditu.

f) Se han identificado en croquis y en planos de replanteo todos los puntos y elementos críticos.

g) Zuinketako planoak eta krokisak egiteko IKTak erabili ditu.

g) Se han utilizado TIC en la elaboración de croquis y planos de replanteo.

3.– Zuinketa-lanak planifikatzen ditu, lanen sekuentziazioa ezarriz eta beharrezko baliabideak zehaztuz.

3.– Planifica los trabajos de replanteo, estableciendo la secuenciación de los trabajos y especificando los recursos necesarios.

Ebaluazio-irizpideak:

Criterios de evaluación:

a) Zuinketako estazioak, erreferentziak eta puntuak ezarri ditu.

a) Se han establecido las estaciones, referencias y puntos de replanteo.

b) Lanen antolamendua eta sekuentziazioa hautatu ditu.

b) Se ha seleccionado la ordenación y secuenciación de los trabajos.

d) Aparatu topografikoak, tresnak eta bitarteko osagarriak hautatu ditu.

d) Se han seleccionado los aparatos topográficos, útiles, instrumentos, y medios auxiliares.

e) Baliabideak egin beharreko zuinketa-lanekin lotu ditu.

e) Se han relacionado los recursos con los trabajos de replanteo que se han de realizar.

f) Zuinketaren plangintza egin du, lanen sekuentziazioaren arabera.

f) Se ha realizado el «planning» de replanteo según la secuenciación de los trabajos.

g) Zuinketaren plangintza egiteko IKTak erabili ditu.

g) Se han utilizado TIC en la elaboración del «planning» de replanteo.

4.– Zuinketarako informazio teknikoa osatzen du, krokisei, planoei eta plangintzari koordenatuen, distantzien, angeluen, koten, inklinazioen eta bestelako parametro osagarrien emaitza gaineratuta.

4.– Completa la información técnica para el replanteo, incorporando a croquis, planos y «planning» el resultado del cálculo de coordenadas, distancias, ángulos, cotas, inclinaciones y otros parámetros complementarios.

Ebaluazio-irizpideak:

Criterios de evaluación:

a) Kalkuluak egiteko beharrezko tresnak, euskarriak, bitartekoak eta materialak hautatu ditu.

a) Se han seleccionado los útiles, soportes, medios y materiales necesarios para realizar los cálculos.

b) Zuinketako planoen eta krokisen beharrezko puntuak eta elementuak zehaztu ditu.

b) Se han determinado los puntos y elementos necesarios de los croquis y de los planos de replanteo.

c) Kalkulu-metodoa hautatu du, lortu nahi diren datuen arabera.

c) Se ha seleccionado el método de cálculo en función de los datos que se desean obtener.

d) Egin beharreko eragiketak behar bezalako doitasunez egin ditu.

d) Se han realizado las operaciones necesarias con la precisión requerida.

e) Koordenatuak, distantziak, angeluak, kotak, inklinazioak eta bestelako parametroak behar bezalako doitasunez lortu ditu.

e) Se han obtenido coordenadas, distancias, ángulos, cotas, inclinaciones y otros parámetros con la precisión requerida.

f) Aurreko datuak lortzean izan litezkeen erroreak ezarri ditu, egingo den lana eta tresneriaren doitasuna kontuan izanda.

f) Se han establecido los posibles errores en la obtención de los datos anteriores, en función del trabajo que se va a realizar y de la precisión de los equipos.

g) Hala egokitu denean, lortutako erroreak konpentsatu eta behin betiko datuak lortu ditu.

g) Se han compensado, en su caso, los errores obtenidos y se han obtenido los datos definitivos.

h) Krokisetan, zuinketako planoetan eta plangintzan horiek osatzeko behar ziren datuak gaineratu ditu.

h) Se han incorporado a los croquis, a los planos de replanteo y al planning, los datos necesarios para completar su elaboración.

i) Beharrezko kalkuluetan IKTak erabili ditu.

i) Se han utilizado las TIC en los cálculos necesarios.

5.– Eraikuntza-obrako puntuak eta elementuak zuinkatzen ditu, lursailean eta obran haien seinaleak jarrita.

5.– Replantea puntos y elementos de obras de construcción materializando en el terreno y en la obra su señalización.

Ebaluazio-irizpideak:

Criterios de evaluación:

a) Beharrezkoak diren tresna topografikoak, bestelako tresnak, seinaleztapen-elementuak eta bitarteko osagarriak ezarri ditu.

a) Se han establecido los instrumentos topográficos, útiles, elementos de señalización y medios auxiliares necesarios.

b) Hala egokitu denean, behar diren datuak tresna topografikoetara irauli ditu.

b) Se han volcado, en su caso, los datos necesarios a los instrumentos topográficos.

c) Tresna topografikoak, bestelako tresnak, seinaleztapen-elementuak eta bitarteko osagarriak doitu ditu.

c) Se ha realizado la puesta a punto de los instrumentos topográficos, útiles, elementos de señalización y medios auxiliares.

d) Krokisak, zuinketako planoak, plangintza, tresna topografikoak, bestelako tresnak, seinaleztapen-elementuak eta bitarteko osagarriak prestatu ditu.

d) Se han preparado los croquis, los planos de replanteo, el planning, los instrumentos topográficos, los útiles, los elementos de señalización y los medios auxiliares.

e) Zuinketa-eremuen eraginkortasuna eta argibide zehatzak gauzatzeko behar diren elementuen antolaera egiaztatu ditu.

e) Se ha comprobado la operatividad de las zonas de replanteo y la disposición de los elementos necesarios para realizar las indicaciones precisas.

f) Zuinketa-lanen jatorria eta horien erreferentziak ezarri ditu.

f) Se han establecido el origen de los trabajos de replanteo y sus referencias.

g) Tresna topografikoak, lanabesak, seinaleztapen-elementuak eta bitarteko osagarriak behar bezala finkatu, erreferentziatu eta maneiatu ditu.

g) Se han estacionado, referenciado y manejado correctamente los instrumentos topográficos, útiles, elementos de señalización y medios auxiliares.

h) Lursailean eta obran beharrezko zuinketa-puntuak gauzatu ditu, krokisen, zuinketako planoen eta plangintzaren arabera.

h) Se han materializado en el terreno y en la obra, los puntos de replanteo necesarios según los croquis, los planos de replanteo y el planning.

i) Zuinketa-puntu nagusien kokaleku zehatza egiaztatu du eta horien erreferentzia ezarri du.

i) Se ha comprobado la posición exacta de los puntos principales de replanteo y se ha realizado su referenciación.

j) Krokisetan, zuinketako planoetan eta plangintzan, puntuak gauzatu ondorengo ohar zehatzak adierazi ditu.

j) Se han indicado en los croquis, en los planos de replanteo y en el planning las anotaciones precisas posteriores a la materialización de puntos.

k) Tresna topografikoak, bestelako tresnak, seinaleztapen-elementuak eta bitarteko osagarriak bildu eta gorde ditu.

k) Se han recogido y guardado los instrumentos topográficos, útiles, elementos de señalización y medios auxiliares.

B) Edukiak:

B) Contenidos:

1.– Zuinketari buruzko datuak biltzea.

1.– Recopilación de datos de replanteo.

Lursailak irudikatzea.

Representación de terrenos.

Dokumentazio teknikoan zuinketarako behar diren zehaztapenak eta datuak identifikatzea.

Identificación en la documentación técnica de las especificaciones y datos necesarios para el replanteo.

Zuinkatu beharreko lursailaren edo obraren eta horren inguruen ezaugarriei buruzko eskemak, krokisak edo zuinketako planoak egiteko informazioa biltzea.

Recogida de información para la confección de esquemas de las características del terreno u obra objeto de replanteo y sus alrededores, croquis o planos de replanteo.

Zuinkatu beharreko lursailari edo obrari eta horren inguruei buruzko dokumentazio teknikoa interpretatzeko IKTak erabiltzea.

Utilización de las TIC para la interpretación de documentación técnica y el estudio del terreno u obra objeto de replanteo y sus alrededores.

Topografiaren oinarriak.

Fundamentos de la Topografía.

Koordenatuak.

Coordenadas.

Angeluak.

Ángulos.

Orientazioak eta erreferentziak.

Orientaciones y referencias.

Distantziak. Kotak. Desnibelak. Maldak. Ezpondak.

Distancias. Cotas. Desniveles. Pendientes. Taludes.

Jasotze eta zuinketa topografikoak.

Levantamientos y replanteos topográficos.

Planimetria eta altimetrika.

Planimetría y altimétrica.

Dokumentazio teknikoa. Zuinketa-lanekin lotutako dokumentuak. Dokumentuak interpretatzea. Eskalak, kotak, neurriak eta sinbologia.

Documentación técnica. Documentos relacionados con los trabajos de replanteo. Interpretación de documentos. Escalas, cotas, medidas y simbología.

Jarduketaren xede diren lursaila eta obra. Kartografia.

El terreno y la obra objeto de actuación. Cartografía.

Proiekzio kartografikoak.

Proyecciones cartográficas.

Zuinketako planoak eta krokisak egiteko beharrezko dokumentazioa eraginkortasunez bildu eta prestatzea.

Eficacia operativa al compilar y preparar la documentación necesaria para la elaboración de croquis y planos de replanteo.

2.– Zuinketako planoak eta krokisak egitea.

2.– Realización de croquis y planos de replanteo.

Zuinketako planoak eta krokisak egiteko tresna, euskarri eta formatu egokienak hautatzea.

Selección de los útiles, soportes y formatos más adecuados para la realización de croquis y planos de replanteo.

Zuinkatzeko metodoa, prozedurak eta teknikak hautatzea, egingo den lanaren arabera.

Selección del método, procedimientos y técnicas de replanteo en función del trabajo a realizar.

Zuinketako planoak eta krokisak irudikatzeko eskala egokiak zehaztea.

Definición de escalas adecuadas para representar los croquis y planos de replanteo.

Puntuak, estazioak, erreferentziak, datuak eta sinboloak zuinkatzeko planoak eta krokisak egitea, puntu eta elementu kritikoak identifikatuta.

Elaboración de croquis y planos de replanteo de puntos, estaciones, referencias, datos y símbolos identificando los puntos y elementos críticos.

Zuinketako planoak eta krokisak egiteko IKTak erabiltzea. Ordenagailuz lagundutako marrazketa-programak.

Utilización de las TIC en la elaboración de croquis y planos de replanteo. Programas de dibujo asistidos por ordenador.

Puntuak zuinkatzea.

Replanteo de puntos.

Lerrokadura zuzenak zuinkatzea.

Replanteo de alineaciones rectas.

Kurba zirkularrak eta trantsizio-kurbak zuinkatzea.

Replanteo de curvas circulares y curvas de transición.

Nibelazioa. Puntuen kotak eta altuerak.

Nivelación. Cotas y alturas de los puntos.

Lur-berdinketak eta sestrak.

Explanaciones y rasantes.

Puntuak kotan zuinkatzea.

Replanteo de puntos en cota.

Zuinketako planoak eta krokisak argitasunez eta proportzioz marraztea.

Claridad y proporción al dibujar los croquis y planos de replanteo.

3.– Zuinketa-lanak planifikatzea.

3.– Planificación de los trabajos de replanteo.

Zuinketako estazioak, erreferentziak eta puntuak identifikatzea.

Identificación de las estaciones, referencias y puntos de replanteo.

Zuinketarako aparatu topografikoak, tresnak eta bitarteko osagarriak hautatzea.

Selección de aparatos topográficos, útiles, instrumentos, y medios auxiliares para el replanteo.

Zuinketa planifikatzea. Lanak sekuentziatzea. Beharrezko baliabideak. Zuinketaren plangintza.

Planificación del replanteo. Secuenciación de los trabajos. Recursos necesarios. Planning de replanteo.

Plangintza egiteko IKTak erabiltzea.

Utilización de las TIC en la elaboración del «planning».

Tresna topografikoak, bestelako tresnak, seinaleztapen-elementuak eta bitarteko osagarriak.

Instrumentos topográficos, útiles, elementos de señalización y medios auxiliares.

Tresna sinpleak.

Instrumentos simples.

Seinaleztapeneko tresnak eta elementuak.

Útiles y elementos de señalización.

Nibelak.

Niveles.

Distantzia-neurgailu elektronikoa.

Distanciómetro electrónico.

Guztizko estazioa.

Estación Total.

Satelite-seinale bidezko posizionatze globaleko sistema (GPS).

Sistema de posicionamiento global (GPS) mediante señal vía satélite.

Lan-estazio informatikoa eta berariazko programa informatikoak.

Estación de trabajo informática y programas informáticos específicos.

Tresneria doitzea, mantentzea, zaintzea eta kontserbatzea.

Puesta a punto, mantenimiento, cuidado y conservación de los equipos.

Zereginak eraginkortasunez planifikatzea.

Eficacia operativa en la planificación de las tareas a realizar.

4.– Zuinketako kalkuluak.

4.– Cálculos de replanteo.

Kalkuluak egiteko behar diren tresnak, euskarriak, bitartekoak eta materialak hautatzea.

Selección de los útiles, soportes, medios y materiales necesarios para realizar cálculos.

Zuinketako plano eta krokisetako beharrezko puntuak eta elementuak identifikatzea.

Identificación de los puntos y elementos necesarios de los croquis y de los planos de replanteo.

Lursailen eta eraikuntzen zuinketako eragiketak eta kalkuluak eta zuinketa planimetriko eta altimetrikoko berariazko kalkuluak egitea.

Realización de operaciones y cálculos de replanteo y cálculos específicos de replanteo planimétrico y altimétrico de terrenos y construcciones.

Datuak lortzean izan litezkeen erroreak aztertzea, egingo den lana eta tresneriaren doitasuna kontuan izanda.

Análisis de los posibles errores en la obtención de los datos en función del trabajo que se va a realizar y de la precisión de los equipos.

Hala badagokio, lortutako erroreak konpentsatzea eta behin betiko datuak lortzea.

Compensación, en su caso, de los errores obtenidos y obtención de los datos definitivos.

Krokisak, zuinketako planoak eta plangintza berrikustea, eta horiek osatzeko behar diren datuak gaineratzea.

Revisión de croquis, planos de replanteo y planning, incorporando los datos necesarios para completar su elaboración.

Zuinketa kalkulatzeko informatika-programak aplikatzea.

Aplicación de programas informáticos de cálculos de replanteo.

Elementu geometrikoak.

Elementos geométricos.

Segmentuak. Erdizuzenak eta zuzenak. Angeluak. Poligonoak.

Segmentos. Semirrectas y rectas. Ángulos. Polígonos.

Zirkunferentziak.

Circunferencias.

Trantsizio-kurbak.

Curvas de transición.

Kalkuluak zorroztasunez eta doitasunez egitea.

Rigor y precisión en la realización de cálculos.

5.– Eraikuntza-obren puntuak eta elementuak zuinkatzea.

5.– Replanteo de puntos y elementos de obras de construcción.

Honako hauek ezarri eta prestatzea:

Establecimiento y preparación de:

– Beharrezko tresna topografikoak (beharrezko datuak iraulita), bestelako tresnak, seinaleztapen-elementuak eta bitarteko osagarriak.

– Los instrumentos topográficos (volcando los datos necesarios), útiles, elementos de señalización y medios auxiliares necesarios.

– Krokisak, zuinketako planoak eta plangintza.

– Los croquis, los planos de replanteo y el planning.

Zuinketa-eremuen eraginkortasuna eta argibide zehatzak gauzatzeko behar diren elementuen antolaera egiaztatzea.

Chequeo de la operatividad de las zonas de replanteo y la disposición de los elementos necesarios para realizar las indicaciones precisas.

Zuinketa-lanen jatorria eta erreferentziak ezartzea; tresna topografikoak, lanabesak, seinaleztapen-elementuak eta bitarteko osagarriak behar bezala finkatu, erreferentziatu eta maneiatzea.

Establecimiento del origen de los trabajos de replanteo y sus referencias, estacionamiento, referenciado y manejo correcto de los instrumentos topográficos, útiles, elementos de señalización y medios auxiliares.

Zuinketak gauzatu eta egiaztatzea, krokisen, zuinketako planoen eta plangintzaren arabera.

Ejecución, materialización y comprobación de los replanteos según los croquis, los planos de replanteo y el «planning».

Krokisetan, zuinketako planoetan eta plangintzan, puntuak gauzatu ondorengo ohar zehatzak adieraztea.

Indicación sobre los croquis, planos de replanteo y «planning» de las anotaciones precisas posteriores a la materialización de los puntos.

Lursailen, eraikuntzen eta obra-elementuen zuinketa planimetrikoa eta altimetrikoa.

Replanteo planimétrico y altimétrico de terrenos, construcciones y elementos de obra.

Zuinketako eragiketak doitasunez, zehaztasunez eta ordenaz egitea.

Precisión, exactitud y orden en las operaciones de replanteo.

Tresna topografikoak, bestelako tresnak, seinaleztapen-elementuak eta bitarteko osagarriak arretaz eta erantzukizunez erabiltzea.

Cuidado y responsabilidad en el uso de los instrumentos topográficos, útiles, elementos de señalización y medios auxiliares.

4. lanbide-modulua: Eraikuntzako plangintza.

Módulo Profesional 4: Planificación de construcción.

Kodea: 0566.

Código: 0566.

Kurtsoa: 2.

Curso: 2.º

Iraupena: 80 ordu.

Duración: 80 horas.

ECTS kredituetako baliokidetasuna: 6.

Equivalencia en créditos ECTS: 6.

A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak.

A) Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

1.– Eraikuntza-obrak proiektatu eta gauzatzeko jarduerak identifikatzen ditu, eta prozesuaren faseekin eta plangintza-prozedurekin lotzen ditu.

1.– Identifica actividades de proyecto y ejecución de obras de construcción, relacionándolas con las fases del proceso y con los procedimientos de planificación.

Ebaluazio-irizpideak:

Criterios de evaluación:

a) Egingo diren lanak proiektuaren dokumentazioarekin eta inplikatutako jardueren tipologiarekin lotu ditu.

a) Se han relacionado los trabajos que se van a realizar con la documentación de proyecto y con la tipología de las actividades implicadas.

b) Gauzatze-lanetan deskribatutako eraikuntzako planoak eta xehetasunak hautatu ditu.

b) Se ha seleccionado los planos y detalles constructivos que describen los trabajos de ejecución.

c) Plangintzarako datu garrantzitsuak bildu ditu.

c) Se han recopilado los datos relevantes para la planificación.

d) Prozesua bere fase nagusietan banakatu du.

d) Se ha descompuesto el proceso en sus fases principales.

e) Prozesuaren faseak elkarrekin lotu ditu.

e) Se han interrelacionado las fases del proceso.

f) Plangintza-teknika ezarritako helburuaren arabera aplikatu du.

f) Se ha aplicado la técnica de planificación de acuerdo con el objetivo establecido.

g) Jardueren zerrenda ezarri du, erabilitako plangintza-teknikaren jardunbide bereizgarriari jarraituz.

g) Se ha establecido la relación de las actividades siguiendo el procedimiento operativo característico de la técnica de planificación empleada.

h) Jardueraren deskribapen laburra jasotzen duen taula egin du.

h) Se ha elaborado un cuadro con la descripción sucinta de las actividades.

2.– Eraikuntza-obrak proiektatu eta gauzatzeko jardueren sekuentzia egiten du, haiek gauzatzeko denborak ezarrita eta baliabideak zehaztuta.

2.– Elabora la secuencia de las actividades de proyecto y ejecución de obras de construcción, estableciendo tiempos y determinando los recursos para su ejecución.

Ebaluazio-irizpideak:

Criterios de evaluación:

a) Inplikatutako eraikuntza-prozesua identifikatu du.

a) Se ha identificado el proceso constructivo implicado.

b) Prozesuaren faseei dagozkien jarduerak sailkatu ditu.

b) Se han agrupado las actividades correspondientes a las fases del proceso.

c) Jarduerak oinarrizko gauzatze-planaren arabera zerrendatu ditu.

c) Se han relacionado las actividades de acuerdo al plan de ejecución básico.

d) Jardueren arteko lotura modu eskematikoan irudikatu du.

d) Se ha representado de manera esquemática la relación entre actividades.

e) Baliabideak kalkulatzeko garrantzizko neurketak, balioespenak, datu-baseak, prezioak eta errendimendu-taulak bildu ditu.

e) Se han recopilado las mediciones, valoraciones, bases de datos, precios, y cuadros de rendimientos relevantes para el cálculo de recursos.

f) Datuak bildu eta prozesatzean IKTak erabili ditu.

f) Se han utilizado las TIC en la recopilación y procesado de los datos.

g) Espero diren errendimenduen arabera jarduerak egiteko beharrezko tresneria hautatu du.

g) Se han seleccionado los equipos necesarios para la realización de las actividades en función de los rendimientos esperados.

h) Identifikatutako jarduera bakoitzerako giza baliabideak identifikatu ditu.

h) Se han identificado los recursos humanos para cada una de las actividades identificadas.

i) Jardueraren iraupena kalkulatu du: gehienekoa, gutxienekoa eta probablea.

i) Se ha calculado la duración máxima, mínima y probable de las actividades.

3.– Eraikuntza-obrak diseinatu, kontratatu eta kontrolatzeko programak prestatzen ditu, helburuak ezarriz eta esku hartzen duten agenteak eta izapideak identifikatuz.

3.– Elabora programas de diseño, de contratación y de control de obras de construcción, estableciendo objetivos e identificando agentes intervinientes y trámites.

Ebaluazio-irizpideak:

Criterios de evaluación:

a) Proiektuaren faseak eskatutako xehetasun-mailarekin identifikatu ditu.

a) Se han identificado las fases de proyecto con el nivel de detalle requerido.

b) Proiektua garatzeko beharko diren etapak sekuentziatu ditu.

b) Se han secuenciado las etapas necesarias para el desarrollo del proyecto.

c) Jarduerak oinarrizko planaren aurrerapenarekin lotu ditu.

c) Se han relacionado las actividades con el avance del plan básico.

d) Jardueren iraupena zenbatetsi du, ezarritako epemugak kontuan izanda.

d) Se han estimado la duración de las actividades teniendo en cuenta los plazos límites establecidos.

e) Baliabide berak erabil ditzaketen jarduerak identifikatu ditu.

e) Se han identificado las actividades que pueden compartir recursos.

f) Esku hartzen duten lantaldeen eta espero den errendimendua identifikatu ditu.

f) Se han identificado los equipos que intervienen y el rendimiento esperado.

g) Programaren helburuak planean ezarritako jarraibideekin lotu ditu.

g) Se han relacionado los objetivos del programa con las directrices establecidas en el plan.

h) Oinarrizko programazio-teknikak aplikatu ditu.

h) Se han aplicado técnicas básicas de programación.

i) Jardueren programazioaren bide kritikoa adierazi du.

i) Se ha señalado el camino crítico de la programación de actividades.

j) Jarduera multzoaren guztizko iraupena kalkulatu du.

j) Se ha calculado la duración total del conjunto de las actividades.

k) Diagramak egiteko IKTak eta berariazko plangintza erabili ditu.

k) Se han utilizado TIC y programas específicos de planificación en la elaboración de diagramas.

4.– Eraikuntza-obrak gauzatzeko planen jarraipena egiten du, programazio-teknikak aplikatuta, eta hautemandako desbideratzeetarako zuzenketak proposatzen ditu.

4.– Realiza el seguimiento de planes de ejecución de obras de construcción, aplicando técnicas de programación y proponiendo correcciones a las desviaciones detectadas.

Ebaluazio-irizpideak:

Criterios de evaluación:

a) Planaren jarraipena egiteko ezarritako prozedura identifikatu du.

a) Se ha identificado el procedimiento establecido para realizar el seguimiento del plan.

b) Proiektuaren edo obraren aurrerapena kontrolatzeko informazio garrantzitsua hautatu du.

b) Se ha seleccionado la información relevante para controlar el avance del proyecto o de la obra.

c) Planaren jarraipenerako egutegia eskatutako aldizkakotasunaren arabera prestatu du.

c) Se ha elaborado un calendario para el seguimiento del plan de acuerdo con la periodicidad requerida.

d) Programazioaren aurrerapena, kontrola eta desbideratzeak kronograma errealisten bidez irudikatu ditu.

d) Se han representado mediante cronogramas realistas el avance, el control y las desviaciones de la programación.

e) Gauzatze-denborak eta esleitutako baliabideak egiaztatu ditu.

e) Se han comprobado tiempos de ejecución y recursos asignados.

f) Jarraipen-diagramak egiteko IKTak erabili ditu.

f) Se han utilizado TIC en la elaboración de diagramas de seguimiento.

g) Desbideratzeak zuzentzeko, berriro esleitu ditu baliabideak.

g) Se han reasignado recursos para corregir desviaciones.

h) Gauzatze-denborak berriro esleitutako baliabideen arabera zenbatetsi ditu.

h) Se han estimado tiempos de ejecución según los recursos reasignados.

i) Gauzatze-epe berrien arabera zuzendutako planen diagramak egin ditu.

i) Se han elaborado diagramas de planes corregidos de acuerdo con nuevos plazos de ejecución.

5.– Proiektuaren dokumentuen kalitatea kudeatzen du, dokumentazio-sistemak aztertuta eta kontrol-teknikak aplikatuta.

5.– Gestiona la calidad de los documentos del proyecto, analizando sistemas de documentación y aplicando técnicas de control.

Ebaluazio-irizpideak:

Criterios de evaluación:

a) Dokumentu-kontroleko tekniken abantailak identifikatu ditu.

a) Se han identificado las ventajas de las técnicas de control documental.

b) Dokumentu-kontroleko teknikak aplikatzean izan ohi diren akatsak hauteman ditu.

b) Se han detectado los defectos habituales en la aplicación de las técnicas de control documental.

c) Dokumentu-kontrola ezartzeko eskatutako jarduketak identifikatu ditu.

c) Se han identificado las actuaciones requeridas para la implantación del control documental.

d) Eraikuntza-proiektuetako informazio- eta dokumentazio-trukeak identifikatu ditu.

d) Se han identificado los intercambios de información y documentación en los proyectos de construcción.

e) Eraikuntzan erabiltzen diren berariazko formatuak eta horiek identifikatu eta kodetzeko funtsezko elementuak identifikatu ditu.

e) Se han identificado los formatos específicos utilizados en construcción y los elementos esenciales de su identificación y codificación.

f) Dokumentazioa trukatzeko eta aurkezpenak egiteko kontrol-txostenak prestatu ditu.

f) Se han elaborado informes de control para el intercambio de documentación y para las representaciones.

g) Dokumentuak fisikoki eta informatika-euskarrian artxibatu ditu.

g) Se ha realizado el archivo físico e informático de los documentos.

6.– Eraikuntzako laneko arriskuen prebentzio-planak egiten ditu, berariazko arriskuak obra-faseekin lotuz eta prebentziorako eta babeserako neurriak zehaztuz.

6.– Elabora planes de prevención de riesgos laborales en construcción, relacionando los riesgos específicos con las fases de obra y determinando las medidas de prevención y protección.

Ebaluazio-irizpideak:

Criterios de evaluación:

a) Obra- eta jarduera-fase bakoitzaren berariazko arriskuak identifikatu ditu.

a) Se han identificado los riesgos específicos de las distintas fases de obra y actividades.

b) Eraikuntzan gehien erabiltzen diren bitarteko osagarrien, tresneriaren eta erreminten berariazko arriskuak identifikatu ditu.

b) Se han identificado los riesgos específicos de los medios auxiliares, equipos y herramientas más utilizados en construcción.

c) Arriskuak ebaluatu ditu, kontuan izanda arriskuok gertatzeko zer probabilitate dagoen eta nolako larritasuna izan dezaketen ondorioek.

c) Se han evaluado los riesgos en función de la probabilidad de que sucedan y la gravedad de sus consecuencias.

d) Hautemandako arriskuetarako hartu behar diren berariazko prebentzio-neurriak zehaztu ditu.

d) Se han determinado las medidas preventivas específicas frente a los riesgos detectados.

e) Arriskuaren arabera, banakako eta taldeko babes egokiak hautatu ditu.

e) Se han seleccionado las protecciones individuales y colectivas adecuadas en función del riesgo.

f) Prebentziorako eta babeserako neurriak ezarri ditu, Segurtasun eta Osasun Azterlanean jasotako aurreikuspenak garatuta eta osatuta.

f) Se han establecido las medidas de prevención y protección, desarrollando y complementado las previsiones contenidas en el Estudio de Seguridad y Salud.

g) Prebentziorako eta babeserako neurriak aurreikusitako eraikuntza-prozedura eta -sistemetara egokitu ditu.

g) Se han adaptado las medidas de prevención y protección a los procedimientos y sistemas constructivos previstos.

B) Edukiak:

B) Contenidos:

1.– Plangintza-jarduerak eta -metodoak identifikatzea.

1.– Identificación de actividades y métodos de planificación.

Egingo diren lanak proiektuaren dokumentazioarekin eta inplikatutako jardueren tipologiarekin lotzea.

Relación de los trabajos que se van a realizar con la documentación de proyecto y con la tipología de las actividades implicadas.

Gauzatze-lanetan deskribatutako eraikuntzako planoak eta xehetasunak hautatzea.

Selección de los planos y detalles constructivos que describen los trabajos de ejecución.

Plangintzarako datu garrantzitsuak biltzea.

Recopilación de los datos relevantes para la planificación.

Eraikuntzako prozesuak deskribatzea, horiek fasetan banakatzeko. Faseen arteko loturak.

Descripción del proceso en construcción para su descomposición en fases. Relaciones entre las fases.

Eraikuntzako jarduerak deskribatzea. Eraikuntza-prozesuak jardueretan banakatzeko irizpideak.

Descripción de actividades en construcción. Criterios para la descomposición de los procesos constructivos en actividades.

Jarduerak identifikatzea. Aurrekotasun- eta aldiberekotasun-loturak. Jarduera-taulak.

Identificación de actividades. Relaciones de precedencia y simultaneidad. Cuadros de actividades.

Eraikuntzako jarduerak planifikatu eta programatzea.

Planificación y programación de actividades en construcción.

Eraikuntza-proiektuak garatu eta gauzatzea.

Desarrollo y ejecución de proyectos de construcción.

Eraikuntzako jarduerak. Eginkizuna. Helburua. Hedadura. Faseak.

Actividades en construcción. Función. Objetivo. Alcance. Fases.

Planak. Motak. Planak egiteko oinarrizko printzipioak.

Planes. Tipos. Principios básicos para la elaboración de planes.

Plangintzako oinarrizko metodoak eta printzipioak. Pert, CMP, Gantt.

Métodos y principios básicos de planificación. Pert, CMP, Gantt.

Lanak autonomiaz eta ekimenez egitea.

Autonomía e iniciativa en la ejecución de los trabajos.

Ordenaz eta zorroztasunez lan egitea.

Orden y rigor en el trabajo.

Hartutako erabakiak arrazoitzea.

Razonamiento de las decisiones adoptadas.

2.– Eraikuntzako prozesuen sekuentziak egitea.

2.– Elaboración de secuencias de procesos en construcción.

Inplikatutako eraikuntza-prozesua identifikatzea.

Identificación del proceso constructivo implicado.

Prozesuaren faseei dagozkien jarduerak sailkatzea.

Agrupación de las actividades correspondientes a las fases del proceso.

Eraikuntzako eta obra zibiletako jarduerak sekuentziatzea.

Secuenciación de actividades en edificación y en obra civil.

Baliabideak zenbatestea. Errendimenduen, kostuen eta denboren arteko lotura.

Estimación de recursos. Relación entre rendimientos, costes y tiempos.

Baliabideak kalkulatzeko garrantzizko neurketak, balioespenak, datu-baseak, prezioak eta errendimendu-taulak biltzea.

Recopilación de las mediciones, valoraciones, bases de datos, precios y cuadros de rendimientos relevantes para el cálculo de recursos.

Datuak bildu eta prozesatzean IKTak erabiltzea.

Utilización de TIC en la recopilación y procesado de los datos.

Beharko diren lantaldeak identifikatzea, identifikatutako jarduera bakoitzerako espero diren errendimenduak eta giza baliabideak kontuan izanda.

Identificación de los equipos necesarios en función de los rendimientos esperados y de los recursos humanos para cada una de las actividades identificadas.

Jardueren iraupena kalkulatzea: gehienekoa, gutxienekoa eta probablea.

Cálculo de la duración máxima, mínima y probable de las actividades.

Eraikuntzako proiektuen eta obren tipologia.

Tipología de proyectos y obras de edificación.

Oinarrizko plana. Fase-diagrama.

Plan básico. Diagrama de fases.

Jardueren arteko loturak. Irudikapen eskematikoa. Jarduerak sailkatzeko irizpideak.

Relaciones entre actividades. Representación esquemática. Criterios para la agrupación de actividades.

Diagramak eta eskemak egiteko informatika-tresnak.

Herramientas informáticas para la elaboración de diagramas y esquemas.

Lanak autonomiaz eta ekimenez egitea.

Autonomía e iniciativa en la ejecución de los trabajos.

Ordenaz eta zorroztasunez lan egitea.

Orden y rigor en el trabajo.

Hartutako erabakiak arrazoitzea.

Razonamiento de las decisiones adoptadas.

3.– Eraikuntzako proiektuak eta obrak programatzea.

3.– Programación de proyectos y obras de construcción.

Proiektuaren faseak identifikatzea eta horiek garatzeko etapak sekuentziatzea.

Identificación de las fases de proyecto y secuenciación de las etapas necesarias para su desarrollo.

Jarduerak zerrendatzea eta haien iraupena zenbatestea, ezarritako epemugak kontuan izanda.

Relación de las actividades y estimación de tiempos de duración de las actividades teniendo en cuenta los plazos límites establecidos.

Baliabide berak erabil ditzaketen jarduerak, esku hartzen duten lantaldeak eta espero den errendimendua identifikatzea.

Identificación de las actividades que pueden compartir recursos y de los equipos que intervienen con el rendimiento esperado.

Programaren helburuak planean ezarritako jarraibideekin lotzea.

Relación de los objetivos del programa con las directrices establecidas en el plan.

Programak irudikatu eta kalkulatzeko prozedurak aplikatzea.

Aplicación de procedimientos para la representación y cálculo de programas.

Jarduera-programazioaren bide kritikoa seinaleztatzea eta jarduera multzoaren guztizko iraupena kalkulatzea.

Señalización del camino crítico de la programación de actividades y cálculo de la duración total del conjunto de actividades.

Programaziorako IKTak erabiltzea eta informatika-programak aplikatzea.

Utilización de TIC y aplicación de programas informáticos para la programación.

Jarduerak programatzeko dokumentazio teknikoa. Dokumentazio grafikoa. Obra-unitateak. Neurketak eta balioespenak. Kostuak zenbatestea. Errendimenduak.

Documentación técnica para la programación de actividades. Documentación gráfica. Unidades de obra. Mediciones y valoraciones. Estimación de costes. Rendimientos.

Eraikuntzako datu-baseak.

Bases de datos en construcción.

Denborak zenbatesteko teknikak.

Técnicas de estimación de tiempos.

Programazio-teknikak.

Técnicas de programación.

Eraikuntza-obrak diseinatu, kontratatu eta kontrolatzeko programak. Faseak. Etapak. Jarduerak. Baliabideak. Denborak. Esku hartzen duten agenteak.

Programas de diseño, de contratación y de control de obras de construcción. Fases. Etapas. Actividades. Recursos. Tiempos. Agentes que intervienen.

Lanak autonomiaz eta ekimenez egitea.

Autonomía e iniciativa en la ejecución de los trabajos.

Ordenaz eta zorroztasunez lan egitea.

Orden y rigor en el trabajo.

Hartutako erabakiak arrazoitzea.

Razonamiento de las decisiones adoptadas.

4.– Plangintzaren jarraipena.

4.– Seguimiento de la planificación.

Proiektuaren edo obraren aurrerapena kontrolatzeko informaziorako ezarritako prozedura identifikatzea.

Identificación del procedimiento establecido de la información relevante para controlar el avance del proyecto o de la obra.

Planaren jarraipena egiteko egutegia, kronogramak eta kontrol-diagramak prestatzea, eskatzen den aldizkakotasunaren arabera, programazioaren aurrerapena, kontrola eta desbideratzeak irudikatuta.

Elaboración de un calendario, cronogramas y diagramas de control para el seguimiento del plan de acuerdo con la periodicidad requerida, mediante la representación del avance control y desviaciones de la programación.

Gauzatze-denborak eta esleitutako baliabideak egiaztatzea.

Comprobación de tiempos de ejecución y recursos asignados.

Jarraipen-diagramak egiteko IKTak erabiltzea.

Utilización de TIC en la elaboración de diagramas de seguimiento.

Baliabideak berriro esleitzea, desbideratzeak zuzentzeko, eta gauzatze-denborak zenbatestea.

Reasignación de recursos para corregir desviaciones y estimación de tiempos de ejecución.

Plangintza eguneratzea: gauzatze-epe berrien arabera zuzendutako planen diagramak egitea.

Actualización de la planificación: elaboración de diagramas de planes corregidos de acuerdo con nuevos plazos de ejecución.

Plangintza berrikusteko teknikak. Desbideratzeak. Proiektuaren aldaketak.

Técnicas de revisión de la planificación. Desviaciones. Modificaciones al proyecto.

Plangintza-txostenak. Proiektuaren aurrerapena.

Informes de planificación. Avance del proyecto.

Lanak autonomiaz eta ekimenez egitea.

Autonomía e iniciativa en la ejecución de los trabajos.

Ordenaz eta zorroztasunez lan egitea.

Orden y rigor en el trabajo.

Hartutako erabakiak arrazoitzea.

Razonamiento de las decisiones adoptadas.

5.– Dokumentuen kontrola kudeatzea.

5.– Gestión del control documental.

Dokumentu-kontroleko tekniken abantailak eta horiek aplikatzean izaten diren akatsak identifikatzea.

Identificación de las ventajas de las técnicas de control documental y defectos en su aplicación.

Honako hauek identifikatzea:

Identificación de:

– Dokumentu-kontrola ezartzeko jarduketak.

– Actuaciones para la implantación del control documental.

– Informazio- eta dokumentazio-trukeak eraikuntza-proiektuetan.

– Intercambios de información y documentación en los proyectos de construcción.

– Eraikuntzan erabiltzen diren formatuak, eta horiek identifikatu eta kodetzeko funtsezko elementuak.

– Formatos utilizados en construcción y elementos esenciales de su identificación y codificación.

Dokumentazioa trukatzeko eta aurkezpenak egiteko kontrol-txostenak prestatzea.

Elaboración de informes de control para el intercambio de documentación y para las representaciones.

Proiektuari eta obrari buruzko dokumentazioa eguneratzea.

Actualización de la documentación de proyecto y obra.

Dokumentuak fisikoki eta informatika-euskarrian artxibatzea.

Realización del archivo físico e informático de los documentos.

Dokumentu-kontrolean erabiltzen diren informatika-aplikazioak.

Aplicaciones informáticas empleadas en control documental.

Dokumentu-kontrolaren funtzioa.

Función del control documental.

Dokumentuak sortu eta bideratzeko etapak.

Etapas en la creación y tramitación de documentos.

Dokumentu-kontroleko sistemak.

Sistemas de control documental.

Dokumentu-kontrolari lotutako dokumentuak: komunikazioa, ekonomikoak, diseinua, kudeaketa, legezkoak eta kalitatea.

Documentos sujetos al control documental: comunicación, económicos, diseño, gestión, legales y calidad.

Hasiera-, diseinu- eta gauzatze-faseetan erabiltzen diren dokumentuak.

Documentos empleados en la fase inicial, de diseño y ejecución.

Lanak autonomiaz eta ekimenez egitea.

Autonomía e iniciativa en la ejecución de los trabajos.

Ordenaz eta zorroztasunez lan egitea.

Orden y rigor en el trabajo.

Hartutako erabakiak arrazoitzea.

Razonamiento de las decisiones adoptadas.

6.– Laneko arriskuen prebentzio-planak egitea.

6.– Elaboración de planes de prevención de riesgos laborales.

Eraikuntzako jardueren obra-fase bakoitzaren, eta gehien erabiltzen diren bitarteko osagarrien, tresneriaren eta erreminten berariazko arriskuak identifikatzea.

Identificación de los riesgos específicos de las distintas fases de obra de las actividades, de los medios auxiliares, equipos y herramientas más utilizados en construcción.

Arriskuak ebaluatzea, kontuan izanda arriskuok gertatzeko zer probabilitate dagoen eta nolako larritasuna izan dezaketen ondorioek.

Evaluación de los riesgos en función de la probabilidad de que sucedan y la gravedad de sus consecuencias.

Hautemandako arriskuetarako berariazko prebentzio-neurriak eta taldeko eta banakako babesak zehaztea.

Determinación de las medidas preventivas específicas frente a los riesgos detectados, de las protecciones colectivas e individuales.

Prebentziorako eta babeserako neurriak ezartzea, Segurtasun eta Osasun Azterlanean jasotako aurreikuspenak garatuta eta osatuta.

Establecimiento de medidas de prevención y protección, desarrollando y complementando las previsiones contenidas en el estudio de seguridad y salud.

Prebentziorako eta babeserako neurriak aurreikusitako eraikuntza-prozedura eta -sistemetara egokitzea.

Adaptación de las medidas de prevención y protección a los procedimientos y sistemas constructivos previstos.

Laneko arriskuen prebentzioaren arloko oinarrizko arau-esparrua.

Marco normativo básico en materia de prevención de riesgos laborales.

Lana eta osasuna. Arrisku profesionalak. Lanak eragindako beste patologia batzuk. Eraikuntza-obren berariazko arriskuak. Lanlekua eta ingurunea egiaztatu, identifikatu eta zaintzea. Behin-behineko instalazioak. Obra-ezarpena. Lokal higieniko-sanitarioak.

El trabajo y la salud. Los riesgos profesionales. Otras patologías derivadas del trabajo Riesgos específicos de las obras de construcción. Verificación, identificación y vigilancia del lugar de trabajo y entorno. Instalaciones provisionales. Implantación de obra locales higiénicos sanitarios.

Obra-fase bakoitzaren berariazko arriskuak. Eraisteak. Lur-mugimendua. Egitura. Instalazioak. Itxiturak. Akaberak.

Riesgos específicos de las distintas fases de obra. Demoliciones. Movimiento de tierras. Estructura. Instalaciones. Cerramientos. Acabados.

Bitarteko osagarriak, tresneria eta erremintak erabiltzearen ondoriozko berariazko arriskuak.

Riesgos específicos derivados del uso de medios auxiliares, equipos y herramientas.

Arriskuak ebaluatzeko teknikak.

Técnicas de evaluación de riesgos.

Arriskuak kontrolatzeko oinarrizko sistemak. Berariazko prebentzio-teknikak. Prebentzio-neurriak. Taldeko eta banakako babesak.

Sistemas elementales de control de riesgos Técnicas preventivas específicas. Medidas preventivas. Protecciones colectivas e individuales.

Obrako lanen aldiberekotasuna. Jarduerak tartekatzearen ondoriozko arriskuak. Identifikazioa eta prebentzioa. Lanaren antolamendu prebentiboa: oinarrizko ohiturak.

Simultaneidad de trabajos en obra. Riesgos derivados de la interferencia de actividades. Identificación y prevención. Organización preventiva del trabajo: rutinas básicas.

Segurtasuna eraikuntza-proiektuan. Segurtasun eta Osasuneko azterlanak analizatzea.

La seguridad en el proyecto de construcción. Análisis de estudios de Seguridad y Salud.

Segurtasun- eta osasun-planak. Edukia. Dokumentuak. Jaso, prestatu eta artxibatzea.

Planes de seguridad y salud. Contenido. Documentos. Recogida elaboración y archivo.

Lanak autonomiaz eta ekimenez egitea.

Autonomía e iniciativa en la ejecución de los trabajos.

Ordenaz eta zorroztasunez lan egitea.

Orden y rigor en el trabajo.

Hartutako erabakiak arrazoitzea.

Razonamiento de las decisiones adoptadas.

5. lanbide-modulua: Eraikuntza-obren eta -proiektuen dokumentazioa.

Módulo Profesional 5: Documentación de proyectos y obras de construcción.

Kodea: 1287.

Código: 1287.

Kurtsoa: 1.

Curso: 1.º

Iraupena: 165 ordu.

Duración: 165 horas.

ECTS kredituetako baliokidetasuna: 11.

Equivalencia en créditos ECTS: 11.

A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak.

A) Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

1.– Obraren ezarpen eta antolamendu orokorrerako dokumentazioa egiten du, kokalekuen planoak interpretatuz eta sakan edo obra-lekuen behin-behineko instalazioen eta materialak nahiz hondakinak metatzeko eremuen kokapena irudikatuz.

1.– Elabora documentación gráfica para la implantación y organización general de la obra, interpretando planos de emplazamiento y representando la situación de los tajos, instalaciones provisionales y zonas de acopios y residuos.

Ebaluazio-irizpideak:

Criterios de evaluación:

a) Irudikapen-sistemak eta proiekzio motak ezagutu ditu.

a) Se han reconocido los sistemas de representación y los tipos de proyección.

b) Erabiltzen diren plano-formatuak deskribatu ditu.

b) Se han descrito los formatos de los planos empleados.

c) Lursailaren, kokapenaren eta zonakatzearen planoetan irudikatutako eraikuntza-elementuak eta sinboloak identifikatu ditu.

c) Se han identificado los elementos constructivos y los símbolos representados en los planos de terreno, emplazamiento y zonificación.

d) Planoan irudikatutako lerroen esanahia interpretatu du (ertzak, ardatzak, osagarriak eta nibel-kurbak, besteak beste).

d) Se ha interpretado el significado de las líneas representadas en el plano (aristas, ejes, auxiliares, curvas de nivel y otras).

e) Egoera eta kokapen-planoen sinbologia, kokalekua eta orientazioa interpretatu ditu.

e) Se ha interpretado la simbología, ubicación y orientación de los planos de situación y emplazamiento.

f) Plano topografikoetan irudikatutako elementu berezien ezaugarriak zehaztu ditu.

f) Se han caracterizado los elementos particulares representados en los planos topográficos.

g) Egoera-, kokapen- eta zonakatze-planoetan datorren informazioa bildu du.

g) Se ha recopilado la información contenida en los planos de situación y emplazamiento y zonificación.

h) Obren kokalekuaren, behin-behineko instalazioen eta materialak nahiz hondakinak metatzeko eremuen plano krokizatuak egin ditu.

h) Se han realizado planos croquizados de situación de las obras, de las instalaciones provisionales y de las zonas de acopio y residuos.

i) Oinplanoko zuinketa orokorren krokisak egin ditu.

i) Se han realizado croquis de replanteos generales en planta.

j) Krokisak arauen arabera eta argi kotatu ditu.

j) Se han acotado los croquis de forma clara y de acuerdo a las normas.

k) Krokis osoa egin du, ulergarria izateko moduan.

k) Se ha realizado el croquis completo de forma que permita su comprensión.

2.– Eraikuntza-obrak gauzatzeko dokumentazio grafikoa egiten du, proiektuen planoetatik abiatuta, obra-elementuak eta -unitateak identifikatuz, horien dimentsioak lortuz eta egingo diren lanak zehaztuz, eraikuntza-xehetasunen eta krokisen bidez.

2.– Elabora documentación gráfica para la ejecución de obras de edificación a partir de planos de proyectos, identificando elementos y unidades de obra, obteniendo sus dimensiones y concretando los trabajos que se van a realizar mediante detalles constructivos y croquis.

Ebaluazio-irizpideak:

Criterios de evaluación:

a) Proiektuen edo eraikuntza-obren planoetan irudikatutako eraikuntza-elementuak eta sinboloak identifikatu ditu (zutabeak, hormak, arotzeria eta sarrailak, besteak beste).

a) Se han identificado los elementos constructivos y simbología (pilares, muros, carpintería y cerrajería, entre otros) representados en los planos de proyecto o de obras de edificación.

b) Lotura duten eraikuntza-xehetasunak identifikatu ditu proiektuen edo eraikuntza-obren planoetan.

b) Se han identificado los detalles constructivos relacionados en los planos de proyecto o de obras edificación.

c) Oinplanoaren, sekzioen eta altxaeren planoetan irudikatutako elementuen erreferentziak eta kotak identifikatu eta interpretatu ditu.

c) Se han identificado e interpretado las referencias de elementos y acotación de elementos representados en los distintos planos de planta, secciones y alzados.

d) Proiektuen edo eraikuntza-obren planoetako hainbat elementu interpretatu ditu: sinboloak, barneko eta kanpoko kotak, nibela, arotzeria-erreferentziak eta abar.

d) Se ha interpretado la simbología, acotación interior, exterior, niveles, referencias de carpintería y demás indicaciones en los planos de proyecto o de obras de edificación.

e) Oinplanoaren, sekzioen eta altxaeren planoetan irudikatutako eraikuntza-elementuen ezaugarriak zehaztu ditu.

e) Se han caracterizado los elementos constructivos representados en los planos de planta, secciones y alzados.

f) Oinplanoaren irudikapenak proiektuaren beste plano batzuetan, laburpen-tauletan eta eraikuntza-xehetasunetan jasotako informazioarekin lotu ditu.

f) Se han relacionado las representaciones en planta con la información asociada en otros planos del proyecto, cuadros resumen y detalles constructivos.

g) Eraikuntza-elementuen oinplanoaren, sekzioen, altxaeren eta perspektiben krokisak egin ditu, horien kokapena argitzeko eta gauzatze-prozedura adierazteko.

g) Se han realizado croquis en planta, sección, alzado y en perspectiva de elementos constructivos para aclarar su posición e indicar el procedimiento de ejecución.

h) Obrako eraikuntza-elementuen xehetasunen krokisa egin du, horien kokalekua argitzeko eta gauzatze-prozedura adierazteko.

h) Se han realizado croquis de detalles constructivos de obra para aclarar su posición e indicar el procedimiento de ejecución.

i) Krokisak arauen arabera eta argi kotatu ditu.

i) Se han acotado los croquis de forma clara y de acuerdo a las normas.

j) Krokis osoa egin du, ulergarria izateko moduan.

j) Se ha realizado el croquis completo de forma que permita su comprensión.

k) Oinplanoetan, sekzioen planoetan eta aurretiko bistako planoetan neurketa linealak eta azalera-neurketak egin ditu.

k) Se han realizado mediciones lineales y de superficie en los planos de planta, secciones y alzados.

l) Ordenaz eta garbitasunez lan egin du.

l) Se ha trabajado con orden y limpieza.

3.– Obra linealak eta urbanizazio-obrak gauzatzeko dokumentazio grafikoa egiten du, proiektuen planoetatik abiatuta, obra-elementuak eta -unitateak identifikatuz, horien dimentsioak, kotak eta maldak lortuz eta egingo diren lanak zehaztuz, eraikuntza-xehetasunen eta krokisen bidez.

3.– Elabora documentación gráfica para la ejecución de obras lineales y de urbanización a partir de planos de proyectos, identificando elementos y unidades de obra, obteniendo sus dimensiones, cotas y pendientes y concretando los trabajos que se van a realizar mediante detalles constructivos y croquis.

Ebaluazio-irizpideak:

Criterios de evaluación:

a) Lursailaren, partzelen, bideen eta trazaduren planoetan irudikatutako eraikuntza-elementuak eta sinboloak identifikatu ditu.

a) Se han identificado los elementos constructivos y símbolos representados en los planos de terrenos, parcelas, viales y trazados.

b) Lotura duten eraikuntza-xehetasunak identifikatu ditu proiektuen edo obra lineal nahiz urbanizazio-obren planoetan.

b) Se han identificado los detalles constructivos relacionados en los planos de proyecto o de obras lineales y de urbanización.

c) Trazadura-planoetan jasotako sinbologia identifikatu du.

c) Se ha identificado la simbología contenida en los planos de trazado.

d) Trazadura-planoak, planoen profilak eta xehetasunak identifikatu ditu, horietan datorren informazioa zehaztuz.

d) Se han interpretado los planos de trazado, perfiles y detalles de los planos, determinando la información contenida en estos.

e) Luzetarako eta zeharkako profiletan erabilitako kotatze mota identifikatu du.

e) Se ha identificado el tipo de acotación empleada en los perfiles longitudinales y transversales.

f) Proiektuen edo obra lineal nahiz urbanizazio-obren planoetan irudikatutako elementu berezien ezaugarriak zehaztu ditu.

f) Se han caracterizado los elementos particulares representados en los distintos planos de proyecto o de obras lineales y de urbanización.

g) Oinplanoaren irudikapenak proiektuaren beste plano batzuetan, laburpen-tauletan eta eraikuntza-xehetasunetan jasotako informazioarekin lotu ditu.

g) Se han relacionado las representaciones en planta con la información asociada en otros planos del proyecto, cuadros resumen y detalles constructivos.

h) Eraikuntza-elementuen oinplanoaren, sekzioen, altxaeren eta perspektiben krokisak egin ditu, horien kokapena argitzeko eta gauzatze-prozedura adierazteko.

h) Se han realizado croquis en planta, sección, alzado y en perspectiva de elementos constructivos para aclarar su posición e indicar el procedimiento de ejecución.

i) Obrako eraikuntza-elementuen xehetasunen krokisa egin du, horien kokalekua argitzeko eta gauzatze-prozedura adierazteko.

i) Se han realizado croquis de detalles constructivos de obra para aclarar su posición e indicar el procedimiento de ejecución.

j) Krokisak arauen arabera eta argi kotatu ditu.

j) Se han acotado los croquis de forma clara y de acuerdo a las normas.

k) Krokis osoa egin du, ulergarria izateko moduan.

k) Se ha realizado el croquis completo de forma que permita su comprensión.

l) Neurketa linealak, kota-neurketak eta malden neurketak egin ditu trazadura-planoetan eta profiletan.

l) Se han realizado mediciones lineales, de cota y pendientes en los planos de trazado y perfiles.

m) Ordenaz eta garbitasunez lan egin du.

m) Se ha trabajado con orden y limpieza.

4.– Eraikuntza-obrak egiteko informazioa eskuratzen du, gauzatze-proiektuetatik abiatuta, obran jartzeko ezarritako materialak, baliabideak eta baldintzak identifikatuz eta bulegotika-bitartekoekin lotutako dokumentazioa prozesatuz.

4.– Obtiene información para la realización de obras de construcción a partir de proyectos de ejecución, identificando materiales, recursos y condiciones establecidas para su puesta en obra y procesando la documentación relacionada con medios ofimáticos.

Ebaluazio-irizpideak:

Criterios de evaluación:

a) Gauzatu beharreko proiektuaren baldintza teknikoei, legezkoei eta ekonomikoei buruzko aldez aurreko datuak zehaztu ditu.

a) Se han determinado los datos previos referentes a las condiciones técnicas, legales y económicas del proyecto que se debe desarrollar.

b) Eraikuntzaren eremu geografikoa eta kokapena identifikatu ditu.

b) Se ha identificado la zona geográfica y el emplazamiento de la construcción.

c) Eraikuntza-proiektua gauzatzeko planoak interpretatu, eta dokumentazioarekin lotu ditu.

c) Se han interpretado los planos de ejecución del proyecto de construcción relacionándolos con la documentación.

d) Eraikuntza-proiektua gauzatzeko planoetan jasotako informazioa bildu du.

d) Se ha recopilado la información contenida en los planos de ejecución del proyecto de construcción.

e) Testu-tratamenduko programak eta kalkulu-orriak erabili ditu bildutako datuak transferitzeko.

e) Se han utilizado procesadores de textos y hojas de cálculo en la transferencia de los datos recopilados.

f) Beharrezko dokumentazioa eskaneatu du, eta zegokiona inprimatu du.

f) Se ha escaneado documentación necesaria y realizado la impresión correspondiente.

g) Obran jartzeko materialen eta baliabideen zerrendak eskuratu ditu.

g) Se han obtenido listados de materiales y recursos para la puesta en obra.

h) Besteak beste, armaduren ataltzeen eta material moten zerrendak egin ditu.

h) Se han elaborado los listados de despieces de armaduras, tipos de materiales y otros.

i) Dokumentuak eta planoak komunikabide informatikoen bidez jaso eta transferitu ditu.

i) Se han recibido y transferido documentos y planos por medios de comunicación informáticos.

j) Planoen inprimaketak paperean eta formatu digitalean lortu ditu.

j) Se han obtenido impresiones de planos en papel y en formato digital.

k) Proiektua gauzatzen hasi ahal izateko datu guztiak bildu ditu.

k) Se ha realizado la toma de datos completa para poder abordar la ejecución del proyecto.

l) Proiektuko dokumentuen arteko koherentzia egiaztatu du.

l) Se ha verificado la coherencia entre los documentos del proyecto.

5.– Eraikuntza-proiektuen eta -obren dokumentazio grafikoa eguneratzen du, planoak aplikazio informatikoekin editatuz eta aldaketak eginez, jasotako jarraibideen arabera.

5.– Actualiza la documentación gráfica de proyectos y obras de construcción editando planos e introduciendo modificaciones mediante aplicaciones informáticas según instrucciones recibidas.

Ebaluazio-irizpideak:

Criterios de evaluación:

a) Ordenagailuz lagundutako diseinu-programaren lan-prozesua eta erabiltzaile-interfazea identifikatu ditu.

a) Se ha identificado el proceso de trabajo e interfaz de usuario del programa de diseño asistido por ordenador.

b) Ordenagailuz lagundutako diseinu-programaren marrazketa-, edizio- eta kontsulta-utilitateak identifikatu ditu.

b) Se han identificado las utilidades de dibujo, edición y consulta del programa de diseño asistido por ordenador.

c) Eskala eta formatu egokiak hauteman ditu.

c) Se ha reconocido la escala y el formato apropiado.

d) Eraikuntza-planoetan jasotako kotak identifikatu ditu.

d) Se han identificado las cotas reflejadas en los planos de construcción.

e) Eskatutako aldaketak egin ditu eraikuntza-proiektu eta -obren planoetan, jasotako jarraibideen arabera.

e) Se han realizado las modificaciones solicitadas en los planos de proyecto y obras de construcción conforme a las instrucciones recibidas.

f) Linea- eta kolore-kodeak erabili ditu planoetako egungo egoerak eta egoera berrituak irudikatzeko.

f) Se han utilizado los códigos de líneas y colores para representar los estados actuales y reformados en los planos.

g) Eskatutako aldaketak egin ditu eraikuntza-xehetasunetan, egingo diren lanak zehazte aldera, jasotako jarraibideen arabera.

g) Se han realizado las modificaciones solicitadas en los detalles constructivos para concretar los trabajos que se van a realizar conforme a las instrucciones recibidas.

h) Marrazkien oharrak egin ditu planoen aldaketetan.

h) Se han realizado las anotaciones de dibujos en las modificaciones de los planos.

i) Informatika-tresnen bidez oinplanoetan neurketa linealak eta azalera-neurketak egin ditu.

i) Se han realizado mediciones lineales y de superficie en los planos de planta con herramientas informáticas.

j) Aldatutako obra-planoak paperean eta formatu digitalean inprimatu ditu, eskatutako eskalan.

j) Se han impreso los planos de obra modificados en papel y en formato digital a la escala solicitada.

k) Dokumentazio grafikoa trukerako formatura pasatu du, bateragarria izan dadin eta transferitu ahal izan dadin.

k) Se ha pasado la documentación gráfica a formato de intercambio para permitir su compatibilidad y proceder a su transferencia.

6.– Eraikuntza-proiektu eta -obren dokumentazioa kudeatzen du, paperean eta euskarri informatikoan kopiatu, antolatu eta artxibatuz.

6.– Gestiona la documentación de proyectos y obras de construcción, reproduciéndola, organizándola y archivándola en soporte papel e informático.

Ebaluazio-irizpideak:

Criterios de evaluación:

a) Dokumentuak euskarri fisiko eta informatikoan kontrolatzeko sistemak identifikatu ditu.

a) Se han identificado los sistemas de control documental en soporte físico e informático.

b) Eraikuntza-proiektu edo -obra batean dokumentuak kontrolatzeko aplikazioak zehaztu ditu.

b) Se han determinado las aplicaciones del control documental dentro del entorno de un proyecto/obra de construcción.

c) Dokumentazioa kodetzeko sistema identifikatu du.

c) Se ha identificado el sistema de codificación de la documentación.

d) Kalitatea, ingurumena, segurtasuna eta osasuna kudeatzeko eskuliburuetako prozedurak identifikatu ditu.

d) Se han identificado los procedimientos de manuales de gestión de calidad, medioambiental y de seguridad y salud.

e) Dokumentu-kontrolaren mende dauden dokumentuak jaso ditu (jakinarazpenak, kudeaketari buruzkoak, kalitateari buruzkoak eta ekonomikoak, besteak beste).

e) Se han recepcionado los documentos (comunicación, gestión, calidad y de carácter económico, entre otros) sujetos a control documental.

f) Banaketa-beharren arabera kopiatzeko egokiena den bitartekoa aukeratu eta erabili du.

f) Se ha seleccionado y utilizado el medio de reproducción adecuado a las necesidades de distribución.

g) Egiaztatu du egindako kopiak argiak eta irakurgarriak direla.

g) Se ha comprobado la nitidez y legibilidad de las copias realizadas.

h) Proiektuaren/obraren dokumentazioa ordenaren eta motaren arabera antolatu du.

h) Se ha organizado la documentación de proyecto/obra por orden y tipo.

i) Proiektuaren/obraren dokumentazioa eskatutako euskarrian artxibatu du.

i) Se ha archivado la documentación de proyecto/obra en el soporte solicitado.

j) Artxibatutako dokumentazioa eskatutako denboran aurkitu du.

j) Se ha localizado la documentación archivada en el tiempo requerido.

B) Edukiak:

B) Contenidos:

1.– Obraren ezarpen eta antolamendu orokorrerako dokumentuak egitea.

1.– Elaboración de documentos para la implantación y organización general de la obra.

Irudikapen-sistemak eta proiekzio motak ezagutzea.

Reconocimiento de los sistemas de representación y los tipos de proyección.

Erabiltzen diren plano-formatuak deskribatzea.

Descripción de los formatos de los planos empleados.

Lursailaren, kokapenaren eta zonakatzearen planoetan irudikatutako eraikuntza-elementuak eta sinboloak identifikatzea.

Identificación de los elementos constructivos y los símbolos representados en los planos de terreno, emplazamiento y zonificación.

Planoan irudikatutako lerroen esanahia interpretatzea (ertzak, ardatzak, osagarriak eta nibel-kurba, besteak beste).

Interpretación del significado de las líneas representadas en el plano (aristas, ejes, auxiliares, curvas de nivel y otras).

Egoera eta kokapen-planoen sinbologia, kokalekua eta orientazioa interpretatzea.

Interpretación de la simbología, ubicación y orientación de los planos de situación y emplazamiento.

Plano topografikoetan irudikatutako elementu berezien ezaugarriak zehaztea.

Caracterización de los elementos particulares representados en los planos topográficos.

Egoera-, kokapen- eta zonakatze-planoetan datorren informazioa biltzea.

Recopilación de la información contenida en los planos de situación y emplazamiento y zonificación.

Obren kokalekuaren, behin-behineko instalazioen eta materialak nahiz hondakinak metatzeko eremuen plano krokizatuak egitea.

Realización de los planos croquizados de situación de las obras, de las instalaciones provisionales y de las zonas de acopio y residuos.

Oinplanoko zuinketa orokorren krokisak egitea.

Realización de croquis de replanteos generales en planta.

Krokisak arauen arabera eta argi kotatzea.

Acotación de los croquis de forma clara y de acuerdo a las normas.

Krokis osoa egitea, ulergarria izateko moduan.

Realización del croquis completo de forma que permita su comprensión.

Eraikuntzako proiektu baten dokumentazio grafikoa. Formatuak.

Documentación gráfica de un proyecto de construcción. Formatos.

Lur-planoen motak. Irudikapen-irizpideak eta sinbologia.

Tipos de planos de terreno. Criterios de representación y simbología.

Obrako behin-behineko instalazioak.

Instalaciones provisionales de obra.

Materialak eta baliabideak metatzeko eremuak.

Zonas de acopio de materiales y recursos.

Hondakinen eremuak.

Zonas de residuos.

Obra antolatzeko planoak:

Planos para la organización de obra:

– Egoera eta kokapena.

– Situación y emplazamiento.

– Plano topografikoa.

– Plano topográfico.

– Ezarpen-planoa.

– Plano de implantación.

– Zuinketa-planoa.

– Plano de replanteo.

Bisten irudikapenak. Ebakidurak eta sekzioak.

Representaciones de vistas. Cortes y Secciones.

Plano kotatuak. Planimetria eta altimetria.

Planos acotados. Planimetría y altimetría.

Eraikuntza-planoen kotak.

Acotación de planos de construcción.

Krokisak egiteko arau orokorrak. Lanabesak. Euskarriak.

Normas generales en la elaboración de croquis. Útiles. Soportes.

Krokisak eta ezarpen-planoak egiteko teknikak eta prozesua.

Técnicas y proceso de elaboración de croquis y planos de implantación.

Proportzioak.

Proporciones.

Lanak jarrera ordenatu eta metodikoz egitea.

Actitud ordenada y metódica durante la realización de las tareas.

Ideiak eta taldean jarraitu beharreko prozedurak prestasunez eta ekimen pertsonalez ekartzea eta adostea.

Disposición e iniciativa personal para aportar ideas y acordar procedimientos que debe seguir el grupo o equipo.

Egin beharreko lanak egiteko prest izatea.

Buena disposición ante los trabajos a acometer.

2.– Eraikuntza-obretarako dokumentazio grafikoa egitea.

2.– Elaboración de documentación gráfica para obras de edificación.

Proiektuen edo eraikuntza-obren planoetan irudikatutako eraikuntza-elementuak eta sinboloak identifikatzea (zutabeak, hormak, arotzeria eta sarrailak, besteak beste).

Identificación de los elementos constructivos y simbología (pilares, muros, carpintería y cerrajería, entre otros) representados en los planos de proyecto o de obras de edificación.

Lotura duten eraikuntza-xehetasunak identifikatzea proiektuen edo eraikuntza-obren planoetan.

Identificación de los detalles constructivos relacionados en los planos de proyecto o de obras edificación.

Oinplanoaren, sekzioen eta altxaeren planoetan irudikatutako elementuak eta elementuen kotak identifikatzea eta interpretatzea.

Identificación e interpretación de las referencias de elementos y acotación de elementos representados en los distintos planos de planta, secciones y alzados.

Proiektuen edo eraikuntza-obren planoetako hainbat elementu interpretatzea: sinboloak, barneko eta kanpoko kotak, nibela, arotzeria-erreferentziak etab.

Interpretación de la simbología, acotación interior, exterior, niveles, referencias de carpintería y demás indicaciones en los planos de proyecto o de obras de edificación.

Oinplanoaren, sekzioen eta altxaeren planoetan irudikatutako eraikuntza-elementuen ezaugarriak zehaztea.

Caracterización de los elementos constructivos representados en los planos de planta, secciones y alzados.

Oinplanoko irudikapenen eta proiektuaren beste plano batzuetan, laburpen-tauletan eta eraikuntza-xehetasunetan jasotako informazioaren arteko lotura ezartzea.

Relación de las representaciones en planta con la información asociada en otros planos del proyecto, cuadros resumen y detalles constructivos.

Eraikuntza-elementuen oinplanoaren, sekzioen, altxaeren eta perspektiben krokisak egitea, horien kokapena argitzeko eta gauzatze-prozedura adierazteko.

Realización de croquis en planta, sección, alzado y en perspectiva de elementos constructivos para aclarar su posición e indicar el procedimiento de ejecución.

Obrako eraikuntza-elementuen xehetasunen krokisa egitea, horien kokapena argitzeko eta gauzatze-prozedura adierazteko.

Realización de croquis de detalles constructivos de obra para aclarar su posición e indicar el procedimiento de ejecución.

Krokisak arauen arabera eta argi kotatzea.

Acotación de los croquis de forma clara y de acuerdo a las normas.

Krokis osoa egitea, ulergarria izateko moduan.

Realización del croquis completo de forma que permita su comprensión.

Oinplanoetan, sekzioen planoetan eta aurretiko bistako planoetan neurketa linealak eta azalera-neurketak egitea.

Realización de mediciones lineales y de superficie en los planos de planta, secciones y alzados.

Ordenaz eta garbitasunez lan egitea.

Trabajo con orden y limpieza.

Eraikuntza-planoen motak. Irudikapen-irizpideak eta sinbologia.

Tipos de planos de edificación. Criterios de representación y simbología.

Paper-formatuak.

Formatos de papel.

Marrazketa arkitektonikoa. Lerro motak.

Dibujo arquitectónico. Tipos de línea.

Plano arkitektonikoak. Oinplanoen sinbologia. Arotzeria, forja-hutsarteak, komunikazio bertikalak, irisgarritasuna, zoladurak eta akaberak irudikatzeko irizpideak.

Planos arquitectónicos. Simbología de las plantas. Criterios de representación de carpinterías, huecos de forjado, comunicaciones verticales, accesibilidad, solados y acabados.

Altxaeren eta sekzioen sinbologia.

Simbología de los alzados y secciones.

Eraikuntza-planoak:

Planos de edificación:

– Zimenduak.

– Cimentación.

– Zutabeen koadroa.

– Cuadros de pilares.

– Egituren oinplanoak.

– Plantas de estructuras.

– Habeen eta arkupeen dimentsionatze-planoak.

– Planos de dimensionamiento de vigas y pórticos.

– Banaketa-oinplanoak.

– Plantas de distribución.

– Igeltserotza-oinplanoak.

– Plantas de albañilería.

– Iturgintza- eta saneamendu-instalazioa.

– Instalación de fontanería y saneamiento.

– Elektrizitate-instalazioa.

– Instalación de electricidad.

– Telekomunikazioak.

– Telecomunicaciones.

– Estalkiaren oinplanoak.

– Plantas de cubierta.

– Zeharkako eta luzetarako sekzioa.

– Sección transversal y longitudinal.

– Altxaerak.

– Alzados.

– Eraikuntza-sekzioaren xehetasuna.

– Detalle de sección constructiva.

Perspektiba axonometrikoa. Marrazketa isometrikoa.

Perspectiva axonométrica. Dibujo isométrico.

Cavalieri perspektiba. Ihes-lerroak, inklinazioa eta norabidea.

Perspectiva caballera. Líneas de fuga, inclinación y dirección.

Arkitektura-elementuen irudikapena: hormak eta paretak. Ateak eta leihoak. Eskailerak eta arrapalak. Estalkiak eta zabaltzak. Eraikuntza-sekzioa.

Representación de elementos arquitectónicos: muros y paredes. Puertas y ventanas. Escaleras y rampas. Cubiertas y azoteas. Sección constructiva.

Eraikuntza-xehetasunen krokisak egiteko teknikak eta prozesua.

Técnicas y proceso de elaboración de croquis de detalles constructivos.

Eskalaren, proportzionaltasunaren, arrazoiaren edo proportzioaren kontzeptua.

Concepto de escala, proporcionalidad, razón o proporción.

Eskala baten kalkulua. Eskala normalizatuak.

Cálculo de una escala. Escalas normalizadas.

Eskalekin lan egiteko lanabes egokiak.

Útiles adecuados para el trabajo con escalas.

Lanak jarrera ordenatu eta metodikoz egitea.

Actitud ordenada y metódica durante la realización de las tareas.

Ideiak eta taldean jarraitu beharreko prozedurak prestasunez eta ekimen pertsonalez ekartzea eta adostea.

Disposición e iniciativa personal para aportar ideas y acordar procedimientos que debe seguir el grupo o equipo.

Egin beharreko lanak egiteko prest izatea.

Buena disposición ante los trabajos a acometer.

3.– Obra lineal eta urbanizazio-obretarako dokumentazio grafikoa egitea.

3.– Elaboración de documentación gráfica para obras lineales y de urbanización.

Lursailaren, partzelen, bideen eta trazaduren planoetan irudikatutako eraikuntza-elementuak eta sinboloak identifikatzea.

Identificación de los elementos constructivos y símbolos representados en los planos de terrenos, parcelas, viales y trazados.

Lotura duten eraikuntza-xehetasunak identifikatzea proiektuen edo obra lineal nahiz urbanizazio-obren planoetan.

Identificación de los detalles constructivos relacionados en los planos de proyecto o de obras lineales y de urbanización.

Trazadura-planoetan jasotako sinbologia identifikatzea.

Identificación de la simbología contenida en los planos de trazado.

Trazadura-planoak, planoen profilak eta xehetasunak identifikatzea, horietan datorren informazioa zehaztuz.

Interpretación de los planos de trazado, perfiles y detalles de los planos, determinando la información contenida en estos.

Luzetarako eta zeharkako profiletan erabilitako kotatze mota identifikatzea.

Identificación del tipo de acotación empleada en los perfiles longitudinales y transversales.

Proiektuen edo obra lineal nahiz urbanizazio-obren planoetan irudikatutako elementu berezien ezaugarriak zehaztea.

Caracterización de los elementos particulares representados en los distintos planos de proyecto o de obras lineales y de urbanización.

Oinplanoko irudikapenen eta proiektuaren beste plano batzuetan, laburpen-tauletan eta eraikuntza-xehetasunetan jasotako informazioaren arteko lotura ezartzea.

Relación de las representaciones en planta con la información asociada en otros planos del proyecto, cuadros resumen y detalles constructivos.

Eraikuntza-elementuen oinplanoaren, sekzioen, altxaeren eta perspektiben krokisak egitea, horien kokapena argitzeko eta gauzatze-prozedura adierazteko.

Realización de croquis en planta, sección, alzado y en perspectiva de elementos constructivos para aclarar su posición e indicar el procedimiento de ejecución.

Obrako eraikuntza-elementuen xehetasunen krokisa egitea, horien kokapena argitzeko eta gauzatze-prozedura adierazteko.

Realización de croquis de detalles constructivos de obra para aclarar su posición e indicar el procedimiento de ejecución.

Krokisak arauen arabera eta argi kotatzea.

Acotación de los croquis de forma clara y de acuerdo a las normas.

Krokis osoa egitea, ulergarria izateko moduan.

Realización del croquis completo de forma que permita su comprensión.

Trazadura-planoetan eta profiletan neurketa linealak, kotarenak eta maldenak egitea.

Realización de mediciones lineales, de cota y pendientes en los planos de trazado y perfiles.

Ordenaz eta garbitasunez lan egitea.

Trabajo con orden y limpieza.

Obra zibileko plano motak. Irudikapen-irizpideak eta sinbologia.

Tipos de planos de obra civil. Criterios de representación y simbología.

Trenbide, zubi eta obra hidraulikoetako obra linealen planoak:

Planos de obras lineales de vías férreas, puentes y obras hidráulicas:

– Egoera eta kokapena.

– Situación y emplazamiento.

– Plano topografikoa.

– Plano topográfico.

– Oinplanoko trazaduraren planoa.

– Plano de trazado en planta.

– Luzetarako profila.

– Perfil longitudinal.

– Zeharkako profilak.

– Perfiles transversales.

– Sekzio-ereduak.

– Secciones tipo.

– Xehetasunak.

– Detalles.

Hirigintzako planen planoak:

Planos de planes urbanísticos:

– Informazioa. Sailkapena.

– Información. Clasificación.

– Antolamendua. Zonakatzea.

– Ordenación. Zonificación.

– Lerrokadurak eta sestrak.

– Alineaciones y rasantes.

– Komunikazio-sarea.

– Red de comunicaciones.

Urbanizazio-planoak:

Planos de urbanización:

– Egoera eta kokapena.

– Situación y emplazamiento.

– Topografikoa.

– Topográfico.

– Antolamendua.

– Ordenación.

– Zonakatzea eta partzela zatitzea.

– Zonificación y parcelación.

– Bide-sarea.

– Red viaria.

– Luzetarako profilak.

– Perfiles longitudinales.

– Zeharkako profilak.

– Perfiles transversales.

– Ur-hornidura.

– Abastecimiento de aguas.

– Euri-uren eta ur beltzen saneamendua.

– Saneamiento de aguas pluviales y fecales.

– Energia elektrikoa.

– Energía eléctrica.

– Argiteria publikoa.

– Alumbrado público.

– Gasa.

– Gas.

– Telekomunikazioak.

– Telecomunicaciones.

– Xehetasunak. Sekzio-ereduak.

– Detalles. Secciones tipo.

Lanak jarrera ordenatu eta metodikoz egitea.

Actitud ordenada y metódica durante la realización de las tareas.

Ideiak eta taldean jarraitu beharreko prozedurak prestasunez eta ekimen pertsonalez ekartzea eta adostea.

Disposición e iniciativa personal para aportar ideas y acordar procedimientos que debe seguir el grupo o equipo.

Egin beharreko lanak egiteko prest izatea.

Buena disposición ante los trabajos a acometer.

4.– Eraikuntza-obrak gauzatzeko informazioa lortzea.

4.– Obtención de información para la ejecución de obras de construcción.

Gauzatu beharreko proiektuaren baldintza teknikoei, legezkoei eta ekonomikoei dagozkien aldez aurreko datuak zehaztea.

Determinación de los datos previos referentes a las condiciones técnicas, legales y económicas del proyecto que se debe desarrollar.

Gauzatu beharreko proiektuaren baldintza teknikoei, legezkoei eta ekonomikoei dagozkien aldez aurreko datuak zehaztea.

Determinación de los datos previos referentes a las condiciones técnicas, legales y económicas del proyecto que se debe desarrollar.

Eraikuntzaren eremu geografikoa eta kokapena identifikatzea.

Identificación de la zona geográfica y el emplazamiento de la construcción.

Eraikuntza-proiektua gauzatzeko planoak interpretatzea, dokumentazioarekin lotuz.

Interpretación de los planos de ejecución del proyecto de construcción relacionándolos con la documentación.

Eraikuntza-proiektua gauzatzeko planoetan jasotako informazioa biltzea.

Recopilación de la información contenida en los planos de ejecución del proyecto de construcción.

Testu-tratamenduko programak eta kalkulu-orriak erabiltzea bildutako datuak transferitzeko.

Utilización de procesadores de textos y hojas de cálculo en la transferencia de los datos recopilados.

Behar den dokumentazioa eskaneatzea eta dagokiona inprimatzea.

Escaneado de la documentación necesaria y realización de la impresión correspondiente.

Obran jartzeko materialen eta baliabideen zerrendak eskuratzea.

Obtención de listados de materiales y recursos para la puesta en obra.

Besteak beste, armaduren ataltzeen eta material moten zerrendak egitea.

Elaboración de los listados de despieces de armaduras, tipos de materiales y otros.

Dokumentuak eta planoak komunikabide informatikoen bidez jaso eta transferitzea.

Recibir y transferir los documentos y planos por medios de comunicación informáticos.

Planoen inprimaketak paperean eta formatu digitalean lortzea.

Obtención de impresiones de planos en papel y en formato digital.

Proiektua gauzatzen hasi ahal izateko datu guztiak biltzea.

Realización de la toma de datos completa para poder abordar la ejecución del proyecto.

Proiektuko dokumentuen arteko koherentzia egiaztatzea.

Verificación de la coherencia entre los documentos del proyecto.

Proiektuen garapena planifikatzea.

Planificación de desarrollo de proyectos.

Beharrezko informazioa eta dokumentazioa bilatu eta aztertzea. Datuak hartzea: eraikuntzaren eremu geografikoa eta kokapena. Hirigintzako eta topografiako datuak. Proiektuaren dokumentuak. Baldintza teknikoen agiria. Neurketak eta balioespenak.

Búsqueda y análisis de la información y documentación necesaria. Toma de datos: zona geográfica y emplazamiento de la construcción. Datos urbanísticos y topográficos. Documentos del proyecto. Pliego de condiciones técnicas. Mediciones y valoraciones.

Aplikazio informatikoak:

Aplicaciones informáticas:

– Testu-prozesadorea.

– Procesador de textos.

– Kalkulu-orriak.

– Hojas de cálculo.

– Internet. Posta elektronikoa.

– Internet. Correo electrónico.

Eskanerraren eta inprimagailuaren maneiua.

Manejo de escáner e impresoras.

Lanak jarrera ordenatu eta metodikoz egitea.

Actitud ordenada y metódica durante la realización de las tareas.

Ideiak eta taldean jarraitu beharreko prozedurak prestasunez eta ekimen pertsonalez ekartzea eta adostea.

Disposición e iniciativa personal para aportar ideas y acordar procedimientos que debe seguir el grupo o equipo.

Egin beharreko lanak egiteko prest izatea.

Buena disposición ante los trabajos a acometer.

5.– Eraikuntza-proiektu eta -obren dokumentazio grafikoa eguneratzea.

5.– Actualización de la documentación gráfica de proyectos y obras de construcción.

Ordenagailuz lagundutako diseinu-programaren lan-prozesua eta erabiltzaile-interfazea identifikatzea.

Identificación del proceso de trabajo e interfaz de usuario del programa de diseño asistido por ordenador.

Ordenagailuz lagundutako diseinu-programaren marrazketa-, edizio- eta kontsulta-utilitateak identifikatzea.

Identificación de las utilidades de dibujo, edición y consulta del programa de diseño asistido por ordenador.

Eskala eta formatu egokiak ezagutzea.

Reconocimiento de la escala y el formato apropiado.

Eraikuntza-planoetan jasotako kotak identifikatzea.

Identificación de las cotas reflejadas en los planos de construcción.

Eskatutako aldaketak egitea eraikuntza-proiektu eta -obren planoetan, jasotako jarraibideen arabera.

Realización de las modificaciones solicitadas en los planos de proyecto y obras de construcción conforme a las instrucciones recibidas.

Linea- eta kolore-kodeak erabiltzea, planoetako egungo egoerak eta egoera berrituak irudikatzeko.

Utilización de los códigos de líneas y colores para representar los estados actuales y reformados en los planos.

Eskatutako aldaketak egitea eraikuntza-xehetasunetan, egingo diren lanak zehazte aldera, jasotako jarraibideen arabera.

Realización de las modificaciones solicitadas en los detalles constructivos para concretar los trabajos que se van a realizar conforme a las instrucciones recibidas.

Marrazkien oharrak egitea planoen aldaketetan.

Realización de las anotaciones de dibujos en las modificaciones de los planos.

Informatika-tresnen bidez oinplanoetan neurketa linealak eta azalera-neurketak egitea.

Realización de mediciones lineales y de superficie en los planos de planta con herramientas informáticas.

Aldatutako obra-planoak paperean eta formatu digitalean inprimatzea, eskatutako eskalan.

Impresión de los planos de obra modificados en papel y en formato digital a la escala solicitada.

Dokumentazio grafikoa trukerako formatura pasatzea, bateragarria izan dadin eta transferitu ahal izan dadin.

Conversión de la documentación gráfica a formato de intercambio para permitir su compatibilidad y proceder a su transferencia.

Ordenagailuz lagundutako diseinua:

Diseño asistido por ordenador:

– Erabiltzaile-interfazea. Hasiera, antolamendua eta gordetzea. Lan-prozesua hautatzea. Marrazketa. Edizioa. Kontsulta. Marrazkien oharrak. Kotatzea. Eskala. Dokumentazioa. Marrazkiak trazatu eta argitaratzea.

– Interfaz de usuario. Inicio, organización y guardado. Elección del proceso de trabajo. Dibujo. Edición. Consulta. Anotación de dibujos. Acotación. Escala. Documentación. Trazado y publicación de dibujos.

– Periferikoak.

– Periféricos.

– Neurketa-sistemak eta -unitateak. Motak eta aplikazioak.

– Sistemas de unidades de medida. Tipos y aplicaciones.

– Neurketa linealak eta azalera-neurketak.

– Mediciones lineales y de superficie.

– Eremu lauen kalkulua.

– Cálculo de áreas planas.

– Bolumenen kalkulua.

– Cálculo de volúmenes.

Berritze- eta birgaitze-planoak:

Planos de reformas y rehabilitación:

– Linea- eta kolore-kodea.

– Código de líneas y colores.

– Egungo egoera. Oinplanoak. Sekzioak eta altxaerak. Barneko kota.

– Estado actual. Plantas. Secciones y alzados. Acotación interior.

– Zaharberritzea. Oinplanoak. Sekzioak eta altxaerak. Eraikuntza-xehetasunak.

– Reformado. Plantas. Secciones y alzados. Detalles constructivos.

Lanak jarrera ordenatu eta metodikoz egitea.

Actitud ordenada y metódica durante la realización de las tareas.

Ideiak eta taldean jarraitu beharreko prozedurak prestasunez eta ekimen pertsonalez ekartzea eta adostea.

Disposición e iniciativa personal para aportar ideas y acordar procedimientos que debe seguir el grupo o equipo.

Egin beharreko lanak egiteko prest izatea.

Buena disposición ante los trabajos a acometer.

6.– Eraikuntza-proiektu eta -obren dokumentazio grafikoa kudeatzea.

6.– Gestión de la documentación gráfica de proyectos y obras de construcción.

Dokumentuak euskarri fisiko eta informatikoan kontrolatzeko sistemak identifikatzea.

Identificación de los sistemas de control documental en soporte físico e informático.

Eraikuntza-proiektu edo -obra batean dokumentuak kontrolatzeko aplikazioak zehaztea.

Determinación de las aplicaciones del control documental dentro del entorno de un proyecto/obra de construcción.

Dokumentazioa kodetzeko sistema identifikatzea.

Identificación del sistema de codificación de la documentación.

Kalitatea, ingurumena, segurtasuna eta osasuna kudeatzeko eskuliburuetako prozedurak identifikatzea.

Identificación de los procedimientos de manuales de gestión de calidad, medioambiental y de seguridad y salud.

Dokumentu-kontrolaren mende dauden dokumentuak jasotzea (jakinarazpenak, kudeaketari buruzkoak, kalitateari buruzkoak eta ekonomikoak, besteak beste).

Recepción de los documentos (comunicación, gestión, calidad y de carácter económico, entre otros) sujetos a control documental.

Banaketa-beharren arabera egokiena den kopiatzeko bitartekoa aukeratu eta erabiltzea.

Selección y utilización del medio de reproducción adecuado a las necesidades de distribución.

Egindako kopiak argiak eta irakurgarriak direla egiaztatzea.

Comprobación de la nitidez y legibilidad de las copias realizadas.

Proiektuaren/obraren dokumentazioa ordenaren eta motaren arabera antolatzea.

Organización de la documentación de proyecto/obra por orden y tipo.

Proiektuaren/obraren dokumentazioa eskatutako euskarrian artxibatzea.

Archivado de la documentación de proyecto/obra en el soporte solicitado.

Artxibatutako dokumentazioa eskatutako denboran aurkitzea.

Localización de la documentación archivada en el tiempo requerido.

Dokumentu motak. Formatuak.

Tipos de documentos. Formatos.

Kalitate-, ingurumen-, segurtasun- eta osasun-eskuliburuak kudeatzea.

Gestión de manuales de calidad, medioambiental y de seguridad y salud.

Dokumentuak kudeatzeko sistema aztertzea:

Análisis del sistema de gestión documental:

– Euskarri fisikoa.

– Soporte físico.

– Informatika-sistemak.

– Sistemas informáticos.

Dokumentazioaren, proiektuen eta eraikuntza-obren kontrolak identifikatzea.

Identificación de controles en la documentación, proyectos y obras de construcción.

Proiektu- eta obra-dokumentuak sailkatzea: kodetzeko arauak.

Clasificación de los documentos de proyecto y de obra: normas de codificación.

Dokumentazioa kopiatzea. Periferikoak maneiatzea.

Reproducción de la documentación. Manejo de periféricos.

Dokumentazioa karpetan sartzea eta artxibatzea.

Encarpetado y archivo de la documentación.

Artxibo informatikoak trukatzea.

Intercambio de archivos informáticos.

Dokumentazioa aurkitzea.

Localización de la documentación.

Lanak jarrera ordenatu eta metodikoz egitea.

Actitud ordenada y metódica durante la realización de las tareas.

Ideiak eta taldean jarraitu beharreko prozedurak prestasunez eta ekimen pertsonalez ekartzea eta adostea.

Disposición e iniciativa personal para aportar ideas y acordar procedimientos que debe seguir el grupo o equipo.

Egin beharreko lanak egiteko prest izatea.

Buena disposición ante los trabajos a acometer.

6. lanbide-modulua: Eraikuntza-prozesuak eraikuntzan.

Módulo Profesional 6: Procesos constructivos en edificación.

Kodea: 1288.

Código: 1288.

Kurtsoa: 1.

Curso: 1.º

Iraupena: 198 ordu.

Duración: 198 horas.

ECTS kredituetako baliokidetasuna: 14.

Equivalencia en créditos ECTS: 14.

A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak.

A) Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

1.– Eraikuntza-obren tipologien eraikuntza-prozesuak identifikatzen ditu, proiektuak eta lotutako dokumentazio teknikoa aztertuz eta obran zer agentek eta lanbidek esku hartuko duten ezarriz.

1.– Identifica los procesos constructivos de las tipologías de obras de edificación, analizando proyectos y la documentación técnica relacionada y estableciendo los agentes y oficios que intervienen en su ejecución.

Ebaluazio-irizpideak:

Criterios de evaluación:

a) Eraikuntzaren sektoreko jarduera-esparruak bereizi ditu.

a) Se han distinguido los diferentes ámbitos de actuación en el sector de la construcción.

b) Eraikuntza-obren tipologiak eta horien aplikazio-eremuak zehaztu ditu.

b) Se han determinado las diferentes tipologías de obras de edificación y su ámbito de aplicación.

c) Eraikuntza-proiektuen dokumentu grafikoak eta idatziak identifikatu ditu, baita horien edukia ere.

c) Se han identificado los documentos gráficos y escritos de los proyectos de edificación, así como su contenido.

d) Segurtasun- eta osasun-arloko azterlana eta plana, eraikuntza- eta eraispen-hondakinak kudeatzeko azterlana, kalitatea kontrolatzeko plana eta eraikuntza-proiektuen obren plana identifikatu ditu, baita horien edukia ere.

d) Se ha identificado el estudio y el plan de seguridad y salud, el estudio de gestión de residuos de construcción y demolición, el plan de control de calidad y el plan de obras de proyectos de edificación, así como su contenido.

e) Eraikuntza-obrak gauzatzean zer agentek esku hartuko duten adierazi, eta elkarren arteko lotura zehaztu du.

e) Se han establecido los agentes que intervienen en la ejecución de obras de edificación y se han relacionado entre sí.

f) Eraikuntza-obrak gauzatzean zer lanbidek esku hartuko duten adierazi, eta elkarren arteko lotura zehaztu du.

f) Se han establecido los oficios que intervienen en la ejecución de obras de edificación y se han relacionado entre sí.

g) Eraikuntza-obrak gauzatzeko zer araudi aplikatu behar den zehaztu du.

g) Se ha determinado la normativa de aplicación relacionada con la ejecución de obras de edificación.

2.– Fatxadak egiteko eraikuntza-prozesuen ezaugarriak zehazten ditu, eta elementuen proiektu-soluzioak aztertu ditu, behar diren materialak eta baliabideak identifikatu ditu eta lanen sekuentzia ezarri du.

2.– Caracteriza procesos constructivos para la ejecución de fachadas analizando las soluciones de proyecto de los diferentes elementos, identificando los materiales y recursos necesarios y estableciendo la secuencia de los trabajos.

Ebaluazio-irizpideak:

Criterios de evaluación:

a) Eraikinen fatxadetako eraikuntza-soluzioen ezaugarriak, eskakizunak, elementuak eta erabilitako materialak aztertu ditu.

a) Se han analizado las características, requerimientos, elementos y materiales empleados en las diferentes soluciones constructivas de las fachadas de edificios.

b) Fatxadak eraikitzeko prozeduretan aplikatu beharreko araudi teknikoko eta segurtasun-araudiko preskripzioak identifikatu ditu.

b) Se han identificado las prescripciones de la normativa técnica y de seguridad aplicables a los procedimientos de construcción de fachadas.

c) Kanpoko itxituren eraikuntzari lotutako dokumentazio teknikoa interpretatu du, bai fabrika-soluzioei dagokienez (adreilua, blokea eta harria), bai fatxada aireztatuei, errezel-hormei, panel arinezko fatxadei eta aurrefabrikatu astunei dagokienez.

c) Se ha interpretado la documentación técnica asociada a la construcción de cerramientos exteriores, tanto de soluciones de fábrica (ladrillo, bloque y piedra), como de fachadas ventiladas, muros cortina, fachadas de paneles ligeros y de prefabricados pesados.

d) Proiektuaren dokumentazioan, fatxadetako eraikuntza-soluzioak osatzen dituzten orri eta elementuen erabilgarritasuna identifikatu du, baita horiek bete behar dituzten baldintzak, erabili diren materialak, ezaugarriak eta lodierak ere.

d) Se ha identificado en la documentación de proyecto la disposición de las distintas hojas y elementos que forman las soluciones constructivas de las fachadas, las condiciones que se deben cumplir, los materiales empleados, las características y los espesores.

e) Kanpoko orriko elementuak elkarrekin eta euskarriekin lotzeko sistemak ezarri ditu.

e) Se han establecido los sistemas de unión entre los elementos de la hoja exterior y entre éstos y los soportes.

f) Fatxadetako puntu berezien eraikuntza-soluzioak ezarri ditu: hutsarteak, elementu irtenak, dilatazio-junturak eta egiturazko eta arotzeriako elementuekiko elkarguneak, besteak beste.

f) Se han establecido las soluciones constructivas de los puntos singulares de las fachadas, relativas a formación de huecos, elementos salientes, juntas de dilatación y encuentros con elementos estructurales y carpintería, entre otros.

g) Fatxadetako eraikuntza-soluzioen eraikuntzako eragiketak sekuentziatu ditu, beste lanbide batzuekin koordinatuta aritzekoak diren lanak identifikatuz.

g) Se han secuenciando las operaciones de construcción de las diferentes soluciones constructivas de las fachadas, identificando los trabajos que precisan coordinación con otros oficios.

h) Eraikuntza-soluzioak eta materialen, eskulanaren eta bitarteko teknikoen beharrizanak lotu ditu, eta horien ezaugarri eta baldintzatzaileak aztertu ditu.

h) Se han relacionado las soluciones constructivas con las necesidades de materiales, mano de obra y medios técnicos precisos, analizando sus características y condicionantes.

i) Segurtasun-planean ezarritako laneko arriskuak, norbera babesteko ekipamenduak eta taldea babesteko bitartekoak identifikatu ditu, fatxadak egiteko eraikuntza-prozesuekin loturan.

i) Se han identificado los riesgos laborales, los equipos de protección individual y los medios de protección colectiva establecidos en el Plan de Seguridad, en relación a los procesos constructivos de ejecución de fachadas.

3.– Estalkiak egiteko eraikuntza-prozesuen ezaugarriak zehazten ditu, tipologiaren arabera, elementu guztien proiektu-soluzioak aztertuz, behar diren materialak eta baliabideak identifikatuz eta lanen sekuentzia ezarriz.

3.– Caracteriza procesos constructivos para la ejecución de cubiertas, según su tipología, analizando las soluciones de proyecto de los diferentes elementos, identificando los materiales y recursos necesarios y estableciendo la secuencia de los trabajos.

Ebaluazio-irizpideak:

Criterios de evaluación:

a) Estalki lau eta inklinatuen tipologia identifikatu du, baita horien ezaugarriak, errekerimenduak, eraikuntza-soluzioak, osatzen dituzten elementuak eta erabilitako materialak ere.

a) Se han identificado las tipologías tanto de cubiertas planas como inclinadas, sus características, requerimientos, soluciones constructivas, elementos que las forman y materiales empleados.

b) Estalki lau eta inklinatuak eraikitzeko prozeduretan aplika daitezkeen araudi teknikoko eta segurtasun-araudiko preskripzioak identifikatu ditu.

b) Se han identificado las prescripciones de la normativa técnica y de seguridad aplicable a los procedimientos de construcción de cubiertas planas e inclinadas.

c) Estalki lau eta inklinatuen eraikuntza-soluzioei lotutako dokumentazio teknikoa interpretatu du.

c) Se ha interpretado la documentación técnica asociada a las soluciones constructivas de cubiertas planas e inclinadas.

d) Maldak eratzeko eraikuntza-prozedurak ezarri ditu, estalki lau eta inklinatuetako soluzioen arabera.

d) Se han establecido procedimientos constructivos de formación de pendientes según las distintas soluciones de cubiertas planas e inclinadas.

e) Estalkiko elementu eta geruzen (lurrun-oztopoa, isolamendua, iragazgaiztea eta azken estaldura) ordena, antolaera eta bete behar dituzten baldintzak identifikatu ditu, baita erabiliko diren materialen ezaugarriak eta lodiera ere.

e) Se ha identificado el orden, disposición y condiciones que deben cumplir los distintos elementos y capas de la cubierta (barrera de vapor, aislamiento, impermeabilización y cobertura final), así como las características y espesores de los materiales que se van a emplear.

f) Estalki inklinatuetako elementuen eta estaldura-piezen antolaera eta horiek finkatzeko sistema ezarri ditu.

f) Se ha establecido la disposición y el sistema de fijación de los elementos y piezas de cobertura de las cubiertas inclinadas.

g) Estalki lau eta inklinatuetako puntu berezietako eraikuntza-soluzioak ezarri ditu (egiturazko junturei, loturei eta beste obra-elementu batzuekiko elkarguneei dagozkienak).

g) Se han establecido las soluciones constructivas de los puntos singulares de cubiertas, tanto planas como inclinadas, relativas a juntas estructurales, uniones y encuentros con otros elementos de obra.

h) Estalki lauak eta inklinatuak eraikitzeko eragiketak sekuentziatu ditu, beste lanbide batzuekin koordinatuta aritzekoak diren lanak identifikatuz.

h) Se han secuenciando las operaciones de construcción de cubiertas planas e inclinadas, identificando los trabajos que precisan coordinación y ayudas a otros oficios.

i) Eraikuntza-soluzioak eta materialen, eskulanaren eta bitarteko teknikoen beharrizanak lotu ditu, eta horien ezaugarri eta baldintzatzaileak aztertu ditu.

i) Se han relacionado las soluciones constructivas con las necesidades de materiales, mano de obra y medios técnicos precisos, analizando sus características y condicionantes.

j) Segurtasun-planean ezarritako laneko arriskuak, norbera babesteko ekipamenduak eta taldea babesteko bitartekoak identifikatu ditu, estalkiak egiteko eraikuntza-prozesuekin loturan.

j) Se han identificado los riesgos laborales, equipos de protección individual y medios de protección colectiva establecidos en el Plan de seguridad, en relación a los procesos constructivos de ejecución de cubiertas.

4.– Zatiketak, trasdosatuak, sabai aizunak eta zoru teknikoak gauzatzeko eraikuntza-prozesuen ezaugarriak zehazten ditu, proiektu-soluzioak aztertuz, behar diren materialak eta baliabideak identifikatuz eta lanen sekuentzia ezarriz.

4.– Caracteriza procesos constructivos para la ejecución de particiones, trasdosados, cielos rasos y suelos técnicos, analizando las soluciones de proyecto, identificando materiales y recursos necesarios y estableciendo la secuencia de los trabajos.

Ebaluazio-irizpideak:

Criterios de evaluación:

a) Zatiketak, trasdosatuak, sabai aizunak eta zoru teknikoak gauzatzeko eraikuntza-soluzioen ezaugarriak, eskakizunak, elementuak eta erabilitako materialak aztertu ditu.

a) Se han analizado las características, requerimientos, elementos y materiales empleados en la ejecución de las distintas soluciones constructivas de particiones, trasdosados, cielos rasos y suelos técnicos.

b) Zatiketak, trasdosatuak, sabai aizunak eta zoru teknikoak gauzatzeko eraikuntza-soluzioei aplikatu beharreko araudi teknikoko eta segurtasun-araudiko preskripzioak identifikatu ditu.

b) Se han identificado las prescripciones de la normativa técnica y de seguridad, aplicable a los procedimientos de ejecución de las distintas soluciones constructivas de particiones, trasdosados, cielos rasos y suelos técnicos.

c) Zatiketen, trasdosatuen, sabai aizunen eta zoru teknikoen eraikuntza-soluzioei lotutako dokumentazio teknikoa interpretatu du.

c) Se ha interpretado la documentación técnica asociada a las diferentes soluciones constructivas de particiones, trasdosados, cielos rasos y suelos técnicos.

d) Zatiketak, trasdosatuak, sabai aizunak eta zoru teknikoak gauzatzeko erabilitako elementuek izan beharreko antolaera eta bete beharreko baldintzak ezarri ditu, aukeratutako eraikuntza-soluzioen arabera.

d) Se ha establecido la disposición y condiciones que deben cumplir los distintos elementos empleados en la ejecución de particiones, trasdosados, cielos rasos y suelos técnicos, según las soluciones constructivas adoptadas.

e) Zatiketak, trasdosatuak, sabai aizunak eta zoru teknikoak eraikitzeko eragiketak sekuentziatu ditu, beste lanbide batzuekin koordinatuta aritzekoak diren lanak identifikatuz.

e) Se han secuenciando las operaciones de construcción de particiones, trasdosados, cielos rasos y suelos técnicos, identificando los trabajos que precisan coordinación con otros oficios.

f) Eraikuntza-soluzioak eta materialen, eskulanaren eta bitarteko teknikoen beharrizanak lotu ditu, eta horien ezaugarri eta baldintzatzaileak aztertu ditu.

f) Se han relacionado las soluciones constructivas con las necesidades de materiales, mano de obra y medios técnicos precisos, analizando sus características y condicionantes.

g) Segurtasun-planean ezarritako laneko arriskuak, norbera babesteko ekipamenduak eta taldea babesteko bitartekoak identifikatu ditu, fatxadak egiteko eraikuntza-prozesuetarako.

g) Se han identificado los riesgos laborales, equipos de protección individual y medios de protección colectiva establecidos en el Plan de Seguridad, en relación a los procesos constructivos de ejecución de fachadas.

5.– Eraikuntza-instalazioak egiteko lanen ezaugarriak zehazten ditu, proiektu-soluzioak aztertuz, behar diren baliabideak identifikatuz, lanen sekuentzia ezarriz eta fabrikatzaileen errekerimenduak eta indarreko araudia aplikatuz.

5.– Caracteriza los trabajos de ejecución de instalaciones en edificación, analizando las soluciones de proyecto, identificando los recursos necesarios, estableciendo la secuencia de los trabajos y aplicando los requerimientos de los fabricantes y la normativa vigente.

Ebaluazio-irizpideak:

Criterios de evaluación:

a) Instalazioek hodien eta kontrol- nahiz erabilera-elementuen banaketa eta finkapenari dagokienez dituzten errekerimenduak identifikatu ditu, erabilitako materialen arabera.

a) Se han identificado los requerimientos de las instalaciones en relación a la distribución y fijación de conductos y elementos de control y uso, según los materiales utilizados.

b) Instalazioak egiteko lanetan aplikatu beharreko araudi teknikoko eta segurtasun-araudiko preskripzioak identifikatu ditu.

b) Se han identificado las prescripciones de la normativa técnica y de seguridad aplicable a los trabajos de ejecución de las instalaciones.

c) Proiektuko dokumentazio teknikoa eta fabrikatzaileek instalazioetako elementuekin loturan egindako errekerimendu eta jarraibideak interpretatu ditu.

c) Se ha interpretado la documentación técnica de proyecto y los requerimientos e instrucciones de los fabricantes en relación a los elementos de las instalaciones.

d) Eraikuntza-instalazioak egiteko eragiketak sekuentziatu ditu, beste lanbide batzuekin koordinatuta aritzea eskatzen duten lanak identifikatuz.

d) Se han secuenciando las operaciones de ejecución de instalaciones en edificación, identificando los trabajos que precisan coordinación con otros oficios.

e) Eraikuntza-soluzioak eta materialen, eskulanaren eta bitarteko teknikoen beharrizanak lotu ditu, eta horien ezaugarri eta baldintzatzaileak aztertu ditu.

e) Se han relacionado las soluciones constructivas con las necesidades de materiales, mano de obra y medios técnicos precisos, analizando sus características y condicionantes.

f) Segurtasun-planean ezarritako laneko arriskuak, norbera babesteko ekipamenduak eta taldea babesteko bitartekoak identifikatu ditu, fatxadak egiteko eraikuntza-prozesuetarako.

f) Se han identificado los riesgos laborales, equipos de protección individual y medios de protección colectiva establecidos en el Plan de Seguridad, en relación a los procesos constructivos de ejecución de fachadas.

6.– Estaldura jarraituak eta etenak egiteko eraikuntza-prozesuen ezaugarriak zehazten ditu, proiektu-soluzioak aztertuz, behar diren baliabideak identifikatuz, lanen sekuentzia ezarriz eta fabrikatzaileen errekerimenduak eta indarreko araudia aplikatuz.

6.– Caracteriza procesos constructivos para la ejecución de revestimientos continuos y discontinuos en edificación, analizando las soluciones de proyecto, identificando los recursos necesarios, estableciendo la secuencia de los trabajos y aplicando los requerimientos de los fabricantes y la normativa vigente.

Ebaluazio-irizpideak:

Criterios de evaluación:

a) Barnealdeko nahiz kanpoaldeko paramentuetako estaldura jarraituak eta etenak (bertikalak eta horizontalak) gauzatzeko ezaugarriak, errekerimenduak, elementuak eta behar diren materialak aztertu ditu.

a) Se han analizado las características, requerimientos, elementos y materiales empleados en la ejecución de revestimientos continuos y discontinuos (verticales y horizontales) de paramentos interiores y exteriores.

b) Estaldura jarraituak eta etenak egiteko prozeduretan aplikatu beharreko araudi teknikoko eta segurtasun-araudiko preskripzioak identifikatu ditu.

b) Se han identificado las prescripciones de la normativa técnica y de seguridad aplicable a los procedimientos de ejecución de revestimientos continuos y discontinuos en edificación.

c) Proiektuko dokumentazio teknikoa eta fabrikatzaileek estaldura jarraituak eta etenak egiteko lanekin loturan egindako errekerimendu eta jarraibideak interpretatu ditu.

c) Se ha interpretado la documentación técnica de proyecto y los requerimientos e instrucciones de los fabricantes en relación a los trabajos de ejecución de revestimientos continuos y discontinuos en edificación.

d) Lanak egiteko eragiketak sekuentziatu ditu, beste lanbide batzuekin koordinatuta aritzekoak diren lanak identifikatuz.

d) Se han secuenciando las operaciones de ejecución de los trabajos identificando los que precisan coordinación con otros oficios.

e) Eraikuntza-soluzioak eta materialen, eskulanaren eta bitarteko teknikoen beharrizanak lotu ditu, eta horien ezaugarri eta baldintzatzaileak aztertu ditu.

e) Se han relacionado las soluciones constructivas con las necesidades de materiales, mano de obra y medios técnicos precisos, analizando sus características y condicionantes.

f) Segurtasun-planean ezarritako laneko arriskuak, norbera babesteko ekipamenduak eta taldea babesteko bitartekoak identifikatu ditu, fatxadak egiteko eraikuntza-prozesuetarako.

f) Se han identificado los riesgos laborales, equipos de protección individual y medios de protección colectiva establecidos en el Plan de Seguridad, en relación a los procesos constructivos de ejecución de fachadas.

B) Edukiak:

B) Contenidos:

1.– Eraikuntza-obren eraikuntza-prozesuak identifikatzea.

1.– Identificación de los procesos constructivos de obras de edificación.

Eraikuntza-obren tipologiak sailkatzea, haien funtzioari, ezaugarriei eta kokapenari dagokienez.

Clasificación de las tipologías de obras de edificación en relación a su función, características, y situación.

Eraikuntza-obren elementuak, eta haien eraikuntza-prozesuen faseak eta sekuentziazioa identifikatzea.

Identificación de los elementos de obras de edificación y de las fases y secuenciación de sus procesos constructivos.

Eraikuntzako proiektuen dokumentu grafikoen eta idatzizkoen arteko interrelazioa identifikatzea.

Identificación de las interrelaciones entre diferentes documentos gráficos y escritos de los proyectos de edificación.

Segurtasun- eta osasun-arloko plana, eraikuntza- eta eraispen-hondakinak kudeatzeko azterlana, kalitatea kontrolatzeko plana eta eraikuntzako proiektuen plangintza identifikatu eta interpretatzea.

Identificación e interpretación del plan de seguridad y salud, el estudio de gestión de residuos de construcción y demolición, el plan de control de calidad y la planificación de proyectos de edificación.

Eraikuntza-obrak gauzatzeko fase bakoitzean aplikatu beharreko araudia aurkitu eta zehaztea.

Localización y determinación de la normativa a aplicar en cada fase de ejecución de obras de edificación.

Eraikuntzaren sektorea. Jarduketa-eremuak. Horren ezaugarriak eta egoera.

El sector de la construcción. Campos de actuación. Características y situación del mismo.

Eraikuntza-obren motak. Horien ezaugarriak eta eraikuntza-sistemak.

Tipos de obras de edificación. Características y sistemas constructivos de los mismos.

Eraikuntza-obren proiektuen faseak: hasierako fasea, diseinu-fasea, kontratazio-fasea, gauzatze-fasea. Behar den dokumentazioa. Aurreproiektua, gauzatze-proiektua, ziurtagiriak eta beste batzuk.

Fases de los proyectos de obras de edificación, fase inicial, fase de diseño, fase de contratación, fase de ejecución. Documentación requerida en los mismos. Anteproyecto, proyecto de ejecución, certificaciones, otros.

Eraikuntza-proiektuekin lotura duten dokumentu teknikoak:

Documentos técnicos relacionados con proyectos de edificación:

– Memoriak eta eranskinak.

– Memorias y anejos.

– Baldintza-agiriak.

– Pliegos de condiciones.

– Proiektu-planoak.

– Planos de proyecto.

– Aurrekontua.

– Presupuesto.

Eraikuntza-proiektu eta -obretan esku hartzen duten agenteak, horien funtzioak, atribuzioak eta erantzukizunak; agente horiek dira sustatzailea, eraikitzailea, proiektugilea eta zuzendaritza fakultatiboa. Agenteen arteko harremana.

Agentes que intervienen en proyectos y obras de edificación, funciones, atribuciones y responsabilidades de: promotor, constructor, proyectista, dirección facultativa. Relación entre los agentes.

Eraikuntza-obrak gauzatzeko prozesuetako fase guztietan esku hartzen duten profesionalen lanbideak, espezialitateak eta okupazio nagusiak, baita horien arteko interrelazioak ere.

Oficios, especialidades y principales ocupaciones de los profesionales que intervienen en los procesos de ejecución de obras de edificación en sus distintas fases y las interrelaciones entre los mismos.

Eraikuntza-obrak egiteko aplikatu beharreko araudia. Eraikingintzaren Kode Teknikoa.

Normativa de aplicación relacionada con la ejecución de obras de edificación. Código técnico de edificación.

Aplikatu beharreko araudia ekimenez bilatu eta hautatzea.

Iniciativa en la búsqueda y selección de normativa aplicable.

Proiektuaren dokumentuek eraikuntza-obrak gauzatzeko duten garrantzia baloratzea.

Valoración de la importancia que tienen los documentos de proyecto para la ejecución de las obras de edificación.

Obrak kudeatzen eta egiten esku hartzen duten agente guztien funtzioak eta erantzukizunak baloratzea.

Valoración de las funciones y responsabilidades de cada uno de los agentes implicados en la gestión y realización de las obras.

2.– Fatxadak eraikitzeko prozesuen ezaugarriak zehaztea.

2.– Caracterización de procesos constructivos de fachadas.

Fatxaden eraikuntzarekin lotura duen dokumentazio teknikoa interpretatzea.

Interpretación de la documentación técnica asociada a la construcción de fachadas.

Fatxadetako eraikuntza-soluzioetan egingo diren lanak sekuentziatzea, beste lanbide batzuekin koordinatuta aritzekoak diren lanak identifikatuz.

Secuenciación de los trabajos a realizar en las diferentes. Soluciones constructivas de las fachadas, identificando los trabajos que precisan coordinación con otros oficios.

Egingo diren lanekin lotutako beharrizanen zerrenda egitea (materialak, eskulana eta bitarteko teknikoak), horien ezaugarri eta baldintzatzaileak aztertuta.

Relación de las necesidades materiales, mano de obra y medios técnicos relacionados con los trabajos a realizar, analizando sus características y condicionantes.

Fatxadak eraikitzeko prozeduretan aplikatu beharreko araudi teknikoko eta segurtasun-araudiko preskripzioak identifikatzea.

Identificación de las prescripciones de la normativa técnica y de seguridad aplicables a los procedimientos de construcción de fachadas.

Segurtasun-planean ezarritako laneko arriskuak, norbera babesteko ekipamenduak eta taldea babesteko bitartekoak identifikatzea, fatxadak egiteko eraikuntza-prozesuetarako.

Identificación de los riesgos laborales, los equipos de protección individual y los medios de protección colectiva establecidos en el Plan de Seguridad, en relación a los procesos constructivos de ejecución de fachada.

Proiektuaren dokumentazioan, fatxadetako eraikuntza-soluzioak osatzen dituzten orri eta elementuen erabilgarritasuna identifikatzea, baita horiek bete behar dituzten baldintzak, erabili diren materialak, ezaugarriak eta lodierak ere.

Identificación en la documentación de proyecto de la disposición de las distintas hojas y elementos que forman las soluciones constructivas de las fachadas, las condiciones que se deben cumplir, los materiales empleados, las características y los espesores.

Aukeratutako soluzioaren sekzio-krokisa egitea.

Realización de croquis de sección de la solución adoptada.

Fatxadetako lotura-sistemen eta puntu berezien eraikuntza-soluzioak ezartzea, dagokien dokumentazio teknikoaren arabera: krokadurak, hutsarteak, elementu irtenak, dilatazio-junturak eta egiturazko eta arotzeriako elementuekiko elkarguneak, besteak beste.

Establecimiento según la documentación técnica, los sistemas de unión y las soluciones constructivas de los puntos singulares de las fachadas, relativas a: engarces, formación de huecos, elementos salientes, juntas de dilatación y encuentros con elementos estructurales y carpintería, entre otros.

Fatxada mota: fabrikakoak, aireztatuak, errezel-hormak, aurrefabrikatuak.

Tipos de fachadas: de fábrica, ventiladas, muros cortina, prefabricados.

Eraikuntza-fatxaden baldintzatzaileak eraikuntzaren, eraginkortasun energetikoaren, segurtasunaren, funtzionalitatearen eta mantentze-lanen arloetan.

Condicionantes en el diseño de fachadas en edificación, eficiencia, energética, seguridad, funcionalidad y mantenimiento.

Isolamenduak, iragazgaizteak eta lurrun-oztopoak fatxadetan: motak eta jartzeko moduak.

Aislamientos, impermeabilizaciones y barreras de vapor en fachadas, tipos y formas de colocación.

Hermetikotasunaren kontzeptua. Geruza hermetikoa: noiz, nola eta zergatik jarri.

Concepto de hermeticidad, Capa hermética, cuando, cómo y porqué de la misma.

Fabrikako obra-fatxaden eraikuntza-soluzioak: aparailuak, orrien kokapena, aire-ganbera, isolamendua, lurrun-oztopoa, eta horien funtzioak.

Soluciones constructivas de fachadas de obra de fábrica, aparejos, disposición de hojas, cámara de aire, aislamiento, barrera de vapor, funciones de las mismas.

Fabrikako obra-fatxadak eraikitzean erabilitako elementuen eta materialen ezaugarriak.

Características de los elementos y materiales empleados en la construcción de fachadas de obra de fábrica.

Fatxada aireztatuen eraikuntza-soluzioak.

Soluciones constructivas de fachadas ventiladas.

Errezel-hormekin, panel arinekin eta aurrefabrikatu astunekin eginiko fatxaden eraikuntza-soluzioak.

Soluciones constructivas de fachadas de muros cortina, de paneles ligeros y de prefabricados pesados.

Fatxada aireztatuak, errezel-hormak, panel arinekin egindako fatxadak eta aurrefabrikatu astunak eraikitzean erabilitako lotze- nahiz ainguratze-elementuen eta materialen ezaugarriak.

Características de los elementos de unión y anclaje y materiales empleados en la construcción de fachadas ventiladas, muros cortina, fachadas de paneles ligeros y de prefabricados pesados.

Fatxaden elementu osagarriak, arotzeriak, sarrailak, instalazioak eta beste batzuk. Betetzen dituzten funtzioak eta horiek jartzeko baldintzak, fatxada mota bakoitzaren arabera.

Elementos complementarios de fachadas, carpinterías, cerrajería, instalaciones, otros. Funciones y condiciones de colocación según cada tipo de fachada.

Obra-elementuei buruzko terminologia teknikoa zehaztasunez erabiltzea, eraikuntza-soluzioei eta materialei dagokienez.

Exactitud en el empleo de terminología técnica referente a elementos de obra en soluciones constructivas y materiales.

Aplikatu beharreko araudia ekimenez bilatu eta hautatzea, eraikuntza-soluzioen obra-elementuei eta horiek gauzatzeko materialei dagokienez.

Iniciativa en la búsqueda y selección de normativa de aplicación en elementos de obra de soluciones constructivas y en los materiales para su ejecución.

Ideiak eta taldean jarraitu beharreko prozedurak autonomiaz, prestasunez eta ekimen pertsonalez ekartzea eta adostea.

Autonomía, disposición e iniciativa personal para aportar ideas y acordar procedimientos que debe seguir el grupo.

3.– Estalkiak eraikitzeko prozesuen ezaugarriak zehaztea.

3.– Caracterización de procesos constructivos de cubiertas.

Estalki lau eta inklinatuen eraikuntza-soluzioei lotutako dokumentazio teknikoa interpretatzea.

Interpretación en la documentación técnica asociada a las soluciones constructivas de cubiertas planas e inclinadas.

Proiektuaren dokumentazioan, estalkietako eraikuntza-soluzioak osatzen dituzten geruza eta elementuen erabilgarritasuna identifikatzea, baita horiek bete behar dituzten baldintzak, erabili diren materialak, ezaugarriak eta lodierak ere.

Identificación en la documentación de proyecto de la disposición de las distintas capas y elementos que forman las soluciones constructivas de las cubiertas, las condiciones que se deben cumplir, los materiales empleados, las características y los espesores.

Aukeratutako soluzioaren sekzio-krokisa egitea.

Realización de croquis de sección de la solución adoptada.

Estalki lau eta inklinatuetako eraikuntza-soluzioetan egingo diren lanak sekuentziatzea, beste lanbide batzuekin batera elkarri lagunduta eta koordinatuta aritzekoak diren lanak identifikatuz.

Secuenciación de los trabajos a realizar en las diferentes. Soluciones constructivas de las cubiertas planas y cubiertas inclinadas, identificando los trabajos que precisan coordinación y ayuda a otros oficios.

Estalki lau eta inklinatuak eraikitzeko prozeduretan aplikatu beharreko araudi teknikoko eta segurtasun-araudiko preskripzioak identifikatzea.

Identificación de las prescripciones de la normativa técnica y de seguridad aplicable a los procedimientos de construcción de cubiertas planas e inclinadas.

Eraikuntza-soluzioak eta materialen, eskulanaren, lantaldeen eta bitartekoen beharrizanak lotzea, eta horien ezaugarri eta baldintzatzaileak aztertzea.

Relación de las soluciones constructivas con las necesidades de materiales, mano de obra equipos, herramientas y medios auxiliares precisos, analizando sus características y condicionantes.

Segurtasun-planean ezarritako laneko arriskuak, norbera babesteko ekipamenduak eta taldea babesteko bitartekoak identifikatzea, estalkiak egiteko eraikuntza-prozesuetarako.

Identificación de los riesgos laborales, equipos de protección individual y medios de protección colectiva establecidos en el Plan de Seguridad, en relación a los procesos constructivos de ejecución de cubiertas.

Estalki lau eta inklinatuen tipologia. Horien ezaugarriak eta bete behar dituzten funtzioak.

Tipología de cubiertas, tanto planas como inclinadas. Características de las mismas, funciones que deben cumplir.

Estalkien diseinuaren baldintzatzaileak, klima, eraginkortasun energetikoa, zubi termikoak, segurtasuna, funtzionalitatea eta mantentze-lanak.

Condicionantes en el diseño de cubiertas, clima, eficiencia, energética, puentes térmicos, seguridad, funcionalidad y mantenimiento.

Osagaien motak, ordena eta erabilgarritasuna estalki lau eta inklinatuen askotariko eraikuntza-soluziotan (lurrun-oztopoa, isolamendua, iragazgaiztea, babes-geruza eta beste batzuk).

Tipos, orden y disposición de los componentes en las distintas soluciones constructivas de cubiertas planas e inclinadas (barrera de vapor, aislamiento, impermeabilización, capa de protección, otras).

Estalki lau eta inklinatuen geruzen funtzioak, materialak eta ezaugarriak. Soluzio integratuak, xafla autobabestuak, isolamendua barneratuta duten xaflak eta beste batzuk.

Funciones, materiales y características de las capas de cubierta plana e inclinada, Soluciones integradas, laminas autoprotegidas, laminas con aislamiento incorporado, otras.

Estalkiak iragazgaizteko sistemak.

Sistemas de impermeabilización de las cubiertas.

Estalkietako hermetikotasun-geruza: noiz eta nola jarri; fatxadarekiko elkarguneak.

Capa de hermeticidad en cubiertas, cuando y como colocarla, encuentros con fachada.

Estalki lauetan maldak sortzeko soluzioak.

Soluciones de formación de pendientes en cubiertas planas.

Estalki inklinatuetan maldak sortzeko soluzioak: forja inklinatua, egitura arina, egitura astuna, teilape-trenkada.

Soluciones de formación de pendientes en cubiertas inclinadas: forjado inclinado, estructura ligera, estructura pesada, tabiques palomeros.

Ibiltzeko modukoak nahiz ibilgaitzak diren estalki lauen estaldura-materialak eta akabera-soluzioak.

Materiales de cubrición y soluciones de acabado de cubiertas planas transitables y no transitables.

Estalki inklinatuak estaltzeko materialak: teilak eta arbela. Xafla konformatu, panel eta plaka bidezko taulak eta estalkiak. Estalduraren euskarriak, finkatzeko sistemak, teilakatzeak.

Materiales de cubrición de cubiertas inclinadas: tejas y pizarra. Tableros y coberturas con chapa conformada, paneles y placas Soportes de la cubrición, sistemas de fijación, solapes.

Estalki lau eta inklinatuen elementu osagarriak. Babes kolektiboak, instalazioak, uren ebakuazioa, tximiniak, antenak eta beste batzuk.

Elementos complementarios de las cubiertas planas e inclinadas. Protecciones colectivas, instalaciones, evacuación de aguas, chimeneas, antenas, otras.

Estalki lau eta inklinatuen puntu berezietarako soluzioak (hegalak, limak, erretenak, paramentu bertikalekiko elkarguneak, malda-aldaketak isurkietan, hutsarteak, alderik aldeko elementuak eta instalazioak).

Soluciones de puntos singulares de cubiertas, tanto planas como inclinadas (aleros, limas, canalones, encuentros con paramentos verticales, cambios de pendiente en los faldones, huecos, elementos pasantes e instalaciones).

Obra-elementuei buruzko terminologia teknikoa zehaztasunez erabiltzea, eraikuntza-soluzioei eta materialei dagokienez.

Exactitud en el empleo de terminología técnica referente a elementos de obra en soluciones constructivas y materiales.

Aplikatu beharreko araudia ekimenez bilatu eta hautatzea, eraikuntza-soluzioen obra-elementuei eta horiek gauzatzeko materialei dagokienez.

Iniciativa en la búsqueda y selección de normativa de aplicación en elementos de obra de soluciones constructivas y en los materiales para su ejecución.

Ideiak eta taldean jarraitu beharreko prozedurak autonomiaz, prestasunez eta ekimen pertsonalez ekartzea eta adostea.

Autonomía, disposición e iniciativa personal para aportar ideas y acordar procedimientos que debe seguir el grupo.

4.– Zatiketen, trasdosatuen, sabai aizunen eta zoru teknikoen eraikuntza-prozesuen ezaugarriak zehaztea.

4.– Caracterización de procesos constructivos de particiones, trasdosados, cielos rasos y suelos técnicos.

Zatiketak, trasdosatuak, sabai aizunak eta zoru teknikoak gauzatzeko eraikuntza-soluzioei aplikatu beharreko araudi teknikoko eta segurtasun-araudiko preskripzioak identifikatzea.

Identificación de las prescripciones de la normativa técnica y de seguridad, aplicable a los procedimientos de ejecución de las distintas soluciones constructivas de particiones, trasdosados, cielos rasos y suelos técnicos...

Zatiketen, trasdosatuak, sabai aizunen eta zoru teknikoen eraikuntza-soluzioei lotutako dokumentazio teknikoa interpretatzea.

Interpretación de la documentación técnica asociada a las diferentes soluciones constructivas de particiones, trasdosados, cielos rasos y suelos técnicos.

Aukeratutako soluzioaren sekzio-krokisa egitea.

Realización de croquis de sección de la solución adoptada.

Segurtasun-planean ezarritako laneko arriskuak, norbera babesteko ekipamenduak eta taldea babesteko bitartekoak identifikatzea, zatiketak, trasdosatuak, sabai aizunak eta zoru teknikoak gauzatzeko eraikuntza-prozesuetarako.

Identificación de los riesgos laborales, equipos de protección individual y medios de protección colectiva establecidos en el Plan de Seguridad, en relación a los procesos constructivos de ejecución de particiones, trasdosados, cielos rasos y suelos técnicos.

Egingo diren barnealdeko lanekin lotutako beharrizanen zerrenda egitea (materialak, eskulanak, erremintak eta bitarteko teknikoak), horien ezaugarri eta baldintzatzaileak aztertuta.

Relación de las necesidades materiales, mano de obra, herramientas y medios técnicos necesarios relacionados con la ejecución de los trabajos de interior a realizar, analizando sus características y condicionantes.

Zatiketak, trasdosatuak, sabai aizunak eta zoru teknikoak gauzatzeko erabilitako junturek izan beharreko antolaera, tratamendua eta kokapena eta gainerako elementuek bete beharreko baldintzak ezartzea, aukeratutako eraikuntza-soluzioen arabera.

Establecimiento de la disposición, tratamiento y ubicación de juntas y condiciones que deben cumplir los distintos elementos empleados en la ejecución de particiones, trasdosados, cielos rasos y suelos técnicos, según las soluciones constructivas adoptadas.

Eraikuntzako barne-zatiketa motak eta eraikuntza-soluzioak: finkoak edo desmuntagarriak, fabrikakoak, igeltsu ijeztuzko plakak. Bete behar dituzten exijentzia edo baldintzak.

Tipos y soluciones constructivas de particiones interiores en edificación: fijos o desmontables, de fábrica, sistemas PYL. Exigencias o condiciones que han de cumplir.

Barnealdeko itxitura-sistema horietako isolamendu termiko eta akustiko motak: bakoitzaren abantailak eta desabantailak.

Tipos de aislamiento térmico y acústico en estos sistemas de cerramientos interiores, ventajas e inconvenientes de cada uno.

Fatxada eta trenkaden arteko elkarguneetan zubi teknikoak saihesteko soluzioak.

Soluciones para evitar puentes térmicos en encuentros entre fachada y tabiques.

Fabrikako zatiketak egiteko prozedurak. Lanen sekuentzia eta interferentziak.

Procedimientos de ejecución de particiones de fábrica. Secuencia de los trabajos e interferencias.

Igeltsu ijeztuzko plakekin zatiketak eta trasdosatuak egiteko prozedurak. Lanen sekuentzia eta interferentziak.

Procedimientos de ejecución de particiones y trasdosados con sistemas de PYL. Secuencia de los trabajos e interferencias.

Zatiketei eusteko egiturak, igeltsu ijeztuzko plakekin eta panelekin.

Estructura de soporte de particiones con sistemas de PYL y empanelados.

Panelez eta manparaz osaturiko soluzio tekniko desmuntagarriekin zatiketak egiteko prozedurak. Lanen sekuentzia eta interferentziak.

Procedimientos de ejecución de particiones con soluciones técnicas desmontables de empanelados y mamparas. Secuencia de los trabajos e interferencias.

Panelen sistema autoeramaile eta erdieramaileekin zatiketak egiteko prozedurak. Lanen sekuentzia eta interferentziak.

Procedimientos de ejecución de particiones con sistemas autoportantes y semiportantes de empanelados. Secuencia de los trabajos e interferencias.

Sabai aizunen (jarraituak edo desmuntagarriak) eraikuntza-soluzioak eta horiei eusteko egiturak.

Soluciones constructivas de falsos techos (continuos o desmontables) y sus estructuras soporte.

Sabai aizunak egiteko prozedurak. Lanen sekuentzia eta interferentziak.

Procedimientos de ejecución de falsos techos. Secuencia de los trabajos e interferencias.

Zoladura goratu erregistragarrien, horien euste-azpiegituren eta akabera-piezen eraikuntza-soluzioak.

Soluciones constructivas de pavimentos elevados registrables, sus subestructuras de apoyo y piezas de acabado.

Zoladura goratu erregistragarriak egiteko prozedurak. Lanen sekuentzia eta interferentziak.

Procedimientos de ejecución de pavimentos elevados registrables. Secuencia de los trabajos e interferencias.

Obra-elementuei buruzko terminologia teknikoa zehaztasunez erabiltzea, eraikuntza-soluzioei eta materialei dagokienez.

Exactitud en el empleo de terminología técnica referente a elementos de obra en soluciones constructivas y materiales.

Aplikatu beharreko araudia ekimenez bilatu eta hautatzea, eraikuntza-soluzioen obra-elementuei eta horiek gauzatzeko materialei dagokienez.

Iniciativa en la búsqueda y selección de normativa de aplicación en elementos de obra de soluciones constructivas y en los materiales para su ejecución.

Ideiak eta taldean jarraitu beharreko prozedurak autonomiaz, prestasunez eta ekimen pertsonalez ekartzea eta adostea.

Autonomía, disposición e iniciativa personal para aportar ideas y acordar procedimientos que debe seguir el grupo.

5.– Eraikuntza-instalazioak gauzatzeko prozesuen ezaugarriak zehaztea.

5.– Caracterización de procesos de ejecución de instalaciones en edificación.

Instalazioak gauzatzeko lanetan aplikatu beharreko araudi teknikoko eta segurtasun-araudiko preskripzioak identifikatzea eta aurkitzea.

Identificación y localización de las prescripciones de la normativa técnica y de seguridad aplicable a los trabajos de ejecución de las diferentes instalaciones.

Segurtasun-planean ezarritako laneko arriskuak, norbera babesteko ekipamenduak eta taldea babesteko bitartekoak identifikatzea, eraikuntza-instalazioak gauzatzeko prozesuetarako.

Identificación de los riesgos laborales, equipos de protección individual y medios de protección colectiva establecidos en el Plan de Seguridad, en relación a los procesos de ejecución de instalaciones en edificación.

Eraikiko diren instalazioekin lotutako beharrizanen zerrenda egitea (materialak, eskulana, erremintak eta bitarteko teknikoak), horien ezaugarri eta baldintzatzaileak aztertuta.

Relación de las necesidades materiales, mano de obra, herramientas y medios técnicos necesarios relacionados con la ejecución de las instalaciones a realizar, analizando sus características y condicionantes.

Proiektuko dokumentazio teknikoa, funtzionamendu-eskemak eta fabrikatzaileek instalazioetako elementuekin loturan egindako errekerimendu eta jarraibideak interpretatzea.

Interpretación de la documentación técnica de proyecto, los esquemas de funcionamiento y los requerimientos e instrucciones de los fabricantes en relación a los elementos de las instalaciones.

Eraikuntza-instalazioak. Ur hotza, etxeko ur beroa, ur zikinak eta euri-urak hustea, klimatizazioa, aireztapena, elektrizitatea, komunikazioak, gasa, tximisten aurkako babesa eta beste batzuk. Horien ezaugarri nagusiak, hierarkiak eta bateraezintasunak.

Instalaciones en edificación. Agua fría, ACS, evacuación de aguas residuales y pluviales, climatización, ventilación, electricidad, comunicaciones, gas, protección de rayos, otras. Características principales de los mismos, jerarquías e incompatibilidades.

Iturgintza-instalazioak: instalazioaren elementuak, kontrol- eta erregulazio-sistemak, kontagailuak, balbulak eta kontsumo-aparatuak.

Instalaciones de fontanería: elementos de la instalación, sistemas de control y regulación, contadores, válvulas y aparatos de consumo.

Saneamendu-instalazioak: sailkapena, osagaiak, kutxatilak eta hobi septikoak, estolderiarako hargunea.

Instalaciones de saneamiento: clasificación, componentes, arquetas y fosas sépticas, acometida al alcantarillado.

Instalazio elektrikoak: lotura-instalazioak, deribazioak, barnealdeko instalazioak, hargailuak, larrialdi-sistemak, bideratzeak.

Instalaciones eléctricas: instalaciones de enlace, derivaciones, instalación interior, receptores, sistemas de emergencia, tramitaciones.

Gas-instalazioak: gas-instalazioen elementuak, hoditeriak, aireztatze-hodiak.

Instalaciones de gas: elementos de las instalaciones de gas, tuberías, conductos de ventilación.

Berokuntza-instalazioak: bero-igorgailuak, banaketa-sareak, sistema sorgailuak, andelak.

Instalaciones de calefacción: emisores de calor, redes de distribución, sistemas generadores, depósitos.

Airea girotzeko eta aireztapeneko sistemak: konfort-baldintzak, energia-kontsumoa, ekipoak eta hodiak.

Instalaciones de climatización y ventilación: condiciones de confort, consumo energético, equipos y conductos.

Komunikazio-instalazioak: instalazioen elementuak, kanalizazioak, erregistroak eta komunikazio-instalazioen barrutiak.

Instalaciones de comunicaciones: elementos de las instalaciones, canalizaciones, registros y recintos de instalaciones de comunicación.

Suteen kontrako babes-instalazioak: detekzioa, alarma, seinaleztatzea, larrialdia, itzaltzea.

Instalaciones de protección contra incendios: detección, alarma, señalización, emergencia, extinción.

Instalazioak muntatzeko errekerimenduak: erretenak, pausoak, erretiluak eta kanalizazioak, instalazio-gelak eta -armairuak, kutxatilak eta erregistroak. Instalazioen tamaina eta kokapena.

Requerimientos para el montaje de instalaciones: rozas, pasos, bandejas y canalizaciones, cuartos y armarios de instalaciones, arquetas y registros. Dimensiones y ubicación de las mismas.

Instalazioak muntatzeko prozedurak, lanen sekuentzia eta interferentziak.

Procedimientos de montaje de instalaciones, secuencia de los trabajos e interferencias.

Eraikuntza-instalazioetako elementuei buruzko terminologia teknikoa zehaztasunez erabiltzea.

Exactitud en el empleo de terminología técnica referente a elementos de instalaciones en edificación.

Instalazioen elementuei aplikatu beharreko araudia ekimenez bilatu eta hautatzea.

Iniciativa en la búsqueda y selección de normativa de aplicación en elementos de instalaciones.

Ideiak eta taldean jarraitu beharreko prozedurak autonomiaz, prestasunez eta ekimen pertsonalez ekartzea eta adostea.

Autonomía, disposición e iniciativa personal para aportar ideas y acordar procedimientos que debe seguir el grupo.

6.– Eraikuntzako estaldura jarraituak eta etenak gauzatzeko prozesuen ezaugarriak zehaztea.

6.– Caracterización de procesos de ejecución de revestimientos continuos y discontinuos en edificación.

Estaldura jarraituak eta etenak egiteko prozeduretan aplikatu beharreko araudi teknikoko eta segurtasun-araudiko preskripzioak identifikatzea.

Identificación de las prescripciones de la normativa técnica y de seguridad, aplicable a los procedimientos de ejecución de los revestimientos continuos y discontinuos en edificación.

Proiektuko dokumentazio teknikoa eta fabrikatzaileek estaldura jarraituak eta etenak gauzatzeko lanekin loturan egindako errekerimendu eta jarraibideak interpretatzea.

Interpretación de la documentación técnica de proyecto y los requerimientos e instrucciones de los fabricantes en relación a los trabajos de ejecución de revestimientos continuos y discontinuos en edificación.

Erabakitako soluzioaren krokisak, antolaerak eta neurriak zehaztea.

Realización de croquis, disposiciones y medidas de la solución adoptada.

Segurtasun-planean ezarritako laneko arriskuak, norbera babesteko ekipamenduak eta taldea babesteko bitartekoak identifikatzea, barne- eta kanpo-estaldurak egiteko.

Identificación de los riesgos laborales, equipos de protección individual y medios de protección colectiva establecidos en el Plan de Seguridad, en relación a los procesos constructivos de ejecución de revestimientos interiores y exteriores.

Eraikiko diren estaldurak egiteko beharrizanen zerrenda egitea (materialak, eskulana, erremintak eta bitarteko teknikoak), horien ezaugarri eta baldintzatzaileak aztertuta.

Relación de las necesidades materiales, mano de obra, herramientas y medios técnicos necesarios relacionados con la ejecución de los revestimientos a realizar, analizando sus características y condicionantes.

Estaldurak egiteko lanen bideragarritasunerako ingurumen-baldintzak eta ezaugarriak identifikatzea eta baloratzea.

Identificación y valoración de las condiciones tanto ambientales, como del soporte para la viabilidad de los trabajos de revestimientos.

Eraikuntzako barne- nahiz kanpo-estaldurak, diseinuaren baldintzatzaileak eta estaldura baten hautaketa.

Tipos de revestimientos interiores y exteriores en edificación, condicionantes en el diseño y elección de un revestimiento.

Estaldura jarraituen motak, erabilitako materialak.

Tipos de revestimientos continuos, materiales empleados.

Estali beharreko euskarriaren aldez aurreko baldintzak. Beharrezko tratamenduak.

Condiciones previas del soporte a revestir. Tratamientos necesarios.

Askotariko estaldura jarraituak egiteko prozedurak eta teknikak. Lanen sekuentziazioa eta beste gremio batzuekiko interferentziak.

Procedimientos y técnicas de ejecución de los diferentes tipos de revestimientos continuos. Secuenciación de los trabajos e interferencias con otros gremios.

Pieza zurrunekin egindako estaldurak: zolatze-, alikatatze- eta xaflatze-lanak. Euste-materialak eta finkatze-sistemak.

Revestimientos con piezas rígidas: solados, alicatados y chapados. Materiales de agarre y sistemas de fijación.

Erabilitako materialak kokatzeko ezaugarriak, formatuak eta errekerimenduak.

Características, formatos y requerimientos de colocación de los materiales empleados.

Euskarriaren baldintzak: bertikala eta horizontala, goratua, malden eraketa eta beste batzuk.

Condiciones del soporte, vertical y horizontal, recrecidos, formación de pendientes, otros.

Piezen arteko eta elkarguneekiko junturak, junturak berdintzeko materialak eta horien tratamendua.

Juntas entre piezas y con encuentros, materiales de rejuntado y tratamiento de las mismas.

Zolatze-, alikatatze- eta xaflatze-lanak egiteko prozedurak. Lanen sekuentziazioa eta beste gremio edo lan batzuekiko interferentziak.

Procedimientos de ejecución de solados, alicatados y chapados. Secuencia de los trabajos e interferencias con otros gremios o trabajos.

Eraikuntzako estaldura arinen motak. Erabilitako materialak eta lotzeko materialak, itsasgarriak eta oreak.

Tipos de revestimientos ligeros en edificación. Materiales empleados y materiales de unión, adhesivos y pastas. Sistemas de instalación.

Euskarria prestatzea eta junturen baldintzak.

Preparación del soporte y condiciones de las juntas.

Askotariko eraikuntza-estaldura arinak egiteko prozesuak eta teknikak. Lanen sekuentzia.

Procesos y técnicas de ejecución de distintos revestimientos ligeros en edificación. Secuencia de los trabajos.

Pinturen, esmalteen eta bernizen motak eta propietateak.

Tipos y propiedades de las pinturas, de los esmaltes y de los barnices.

Tratamendu bereziak: iragazgaiztekoak, fatxada babestekoak. Inprimazioak. Aplikatzeko sistemak.

Tratamientos especiales: impermeabilizantes, protectores de fachada. Imprimaciones. Sistemas de aplicación.

Pinturen osagaiak: pigmentuak, katalizatzaileak, disolbatzaileak eta diluitzaileak, obran egingo diren pinturentzat.

Componentes de las pinturas: pigmentos, catalizadores, disolventes y diluyentes para pinturas que se van a elaborar en obra.

Konposizioa eta dosifikazioa, aplikazioen eta fabrikatzaileen gomendioen arabera.

Composición y dosificación según aplicaciones y recomendaciones de fabricantes.

Pintatu beharreko euskarri edo gainazalaren aldez aurreko baldintzak: egonkortasuna, estankotasuna, erresistentzia, tenperatura.

Condiciones previas del soporte o superficie a pintar. Estabilidad, estanqueidad, resistencia, temperatura.

Pinturak, esmalteak eta bernizak aplikatzeko sistemak eta teknikak. Lanen sekuentzia eta interferentziak.

Sistemas y técnicas de aplicación de pinturas, esmaltes y barnices. Secuencia de los trabajos e interferencias.

Obra-elementuei buruzko terminologia teknikoa zehaztasunez erabiltzea, eraikuntza-soluzioei eta materialei dagokienez.

Exactitud en el empleo de terminología técnica referente a elementos de obra en soluciones constructivas y materiales.

Aplikatu beharreko araudia ekimenez bilatu eta hautatzea, eraikuntza-soluzioen obra-elementuei eta horiek gauzatzeko materialei dagokienez.

Iniciativa en la búsqueda y selección de normativa de aplicación en elementos de obra de soluciones constructivas y en los materiales para su ejecución.

Ideiak eta taldean jarraitu beharreko prozedurak autonomiaz, prestasunez eta ekimen pertsonalez ekartzea eta adostea.

Autonomía, disposición e iniciativa personal para aportar ideas y acordar procedimientos que debe seguir el grupo.

7. lanbide-modulua: Eraikuntza-prozesuak obra zibilean.

Módulo Profesional 7: Procesos constructivos en obra civil.

Kodea: 1289.

Código: 1289.

Kurtsoa: 1.

Curso: 1.º

Iraupena: 165 ordu.

Duración: 165 horas.

ECTS kredituetako baliokidetasuna: 11.

Equivalencia en créditos ECTS: 11.

A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak.

A) Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

1.– Obra zibilen eta kanalizazioen tipologien eraikuntza-prozesuak identifikatzen ditu, proiektuak eta lotutako dokumentazio teknikoa aztertuz eta obran zer agentek eta lanbidek esku hartuko duten ezarriz.

1.– Identifica los procesos constructivos de las tipologías de obras civiles y canalizaciones, analizando los proyectos y documentación técnica relacionada y estableciendo los agentes y oficios que intervienen en su ejecución.

Ebaluazio-irizpideak:

Criterios de evaluación:

a) Eraikuntzaren sektoreko jarduera-esparruak bereizi ditu.

a) Se han distinguido los diferentes ámbitos de actuación en el sector de la construcción.

b) Obra zibilen eta kanalizazioen motak eta horien aplikazio-eremuak zehaztu ditu.

b) Se han determinado los diferentes tipos de obras civiles y canalizaciones y su ámbito de aplicación.

c) Obra zibilen eta kanalizazioen aldez aurreko azterlanak eta aurreproiektuak identifikatu ditu, baita horien edukia ere.

c) Se han identificado los estudios previos y anteproyectos de obras civiles y canalizaciones, así como su contenido.

d) Obra zibilen eta kanalizazioen eraikuntza-proiektuetako dokumentuak zehaztu ditu, baita horien edukia ere.

d) Se han determinado los documentos de proyectos de construcción de obras civiles y canalizaciones, así como su contenido.

e) Segurtasun- eta osasun-azterketa, ingurumen-inpaktuaren azterketa eta eraikuntza- eta eraispen-lanen hondakinen kudeaketa identifikatu ditu, baita horien edukia ere.

e) Se ha identificado el estudio de seguridad y salud, el estudio de impacto ambiental y la gestión de residuos de construcción y demolición, así como su contenido.

f) Obra zibilak eta kanalizazioak gauzatzean zer agentek esku hartuko duten adierazi, eta elkarren arteko lotura zehaztu du.

f) Se han establecido los agentes que intervienen en la ejecución de obras civiles y canalizaciones, relacionándose entre sí.

g) Obra zibilak eta kanalizazioak gauzatzeko zer lanbidek esku hartuko duten adierazi, eta elkarren arteko lotura zehaztu du.

g) Se han establecido los oficios que intervienen en la ejecución de obras civiles y canalizaciones, relacionándose entre sí.

h) Obra zibilak gauzatzeko zer araudi aplikatu behar den zehaztu du, proiektuaren baldintza-agirien arabera.

h) Se ha determinado la normativa de aplicación relacionada con la ejecución de obras civiles según los pliegos de condiciones del proyecto.

2.– Bide-zoru eta zoladuren eraikuntza-prozesuen ezaugarriak zehazten ditu, proiektu-soluzioak aztertuz, tartean diren eraikuntza-elementuak identifikatuz eta lanen sekuentzia horiek gauzatzeko baliabideekin lotuz.

2.– Caracteriza procesos constructivos de firmes y pavimentos a partir del análisis de soluciones de proyecto, identificando los elementos constructivos implicados y relacionando la secuencia de los trabajos con los recursos para su ejecución.

Ebaluazio-irizpideak:

Criterios de evaluación:

a) Proiektuan, bide-zoru eta zoladurekin zerikusia duten zenbait eraikuntza-elementu hauteman eta aukeratu ditu.

a) Se han reconocido y seleccionado, en el proyecto, los diferentes elementos constructivos relacionados con firmes y pavimentos.

b) Zoruak egonkortzeko eta forma-geruzak jartzeko gauzatze-prozesuak zehaztu ditu.

b) Se han determinado procesos de ejecución de estabilización de suelos y de colocación de capas de forma.

c) Eraikuntza-elementuen zati, material eta baliabide guztiak adierazi, eta elkarren arteko harremana zehaztu du.

c) Se han determinado y relacionado entre sí cada una de las partes, materiales y recursos de los elementos constructivos.

d) Bide-zoruen eta zoladuren geruzen materialak, baliabideak eta eraikuntza-elementuak gauzatze-prozesuekin lotu ditu.

d) Se han asociado materiales, recursos y elementos constructivos de las distintas capas de firmes y pavimentos con los procesos de ejecución.

e) Bide-zoruaren geruzak gauzatzeko prozesuen zatiak sekuentziatu eta elkarrekin lotu ditu.

e) Se han secuenciado y relacionado entre sí las diferentes partes de los procesos de ejecución de las capas del firme.

f) Gauzatze-prozesuen zatiak eraikitzeko teknikak zehaztu ditu.

f) Se han determinado las técnicas de construcción de las diferentes partes de los procesos de ejecución.

g) Drainatze-sistemak eta horien elementu eta materialak zehaztu ditu.

g) Se han determinado los sistemas de drenaje, sus elementos y materiales.

h) Drainatze-obrak gauzatzeko lanak sekuentziatu ditu.

h) Se han secuenciado los trabajos de ejecución de obras de drenaje.

i) Hala egokitu denean, obrak gauzatzean egin beharreko trafiko-desbideratzeak zehaztu ditu.

i) Se han determinado, en su caso, los desvíos de tráfico durante la ejecución de las obras.

j) Seinaleztatzeko, balizatzeko eta defendatzeko elementuak zehaztu ditu.

j) Se han establecido los diferentes elementos de señalización, balizamiento y defensas.

k) Ekologia-, estetika- eta paisaia-antolamendurako irizpideak aplikatu ditu bide-zoruen eta zoladuren obretan.

k) Se han aplicado criterios para la ordenación ecológica, estética y paisajística en las obras de firmes y pavimentos.

l) Obra osagarriak identifikatu ditu.

l) Se han identificado las obras complementarias.

m) Kaltetutako zerbitzuak berrezartzeko jarduketak zehaztu ditu.

m) Se han definido las actuaciones para realizar la reposición de servicios afectados.

3.– Trenbideen eraikuntza-prozesuen ezaugarriak zehazten ditu, proiektu-soluzioak aztertuz, tartean diren eraikuntza-elementuak identifikatuz eta lanen sekuentzia horiek gauzatzeko baliabideekin lotuz.

3.– Caracteriza procesos constructivos de vías férreas a partir del análisis de soluciones de proyecto, identificando los elementos constructivos implicados y relacionando la secuencia de los trabajos con los recursos para su ejecución.

Ebaluazio-irizpideak:

Criterios de evaluación:

a) Proiektuan, trenbideekin zerikusia duten zenbait eraikuntza-elementu hauteman eta aukeratu ditu.

a) Se han reconocido y seleccionado, en el proyecto, los diferentes elementos constructivos relacionados con vías férreas.

b) Zoruak egonkortzeko eta forma-geruzak jartzeko gauzatze-prozesuak zehaztu ditu.

b) Se han determinado procesos de ejecución de estabilización de suelos y colocación de capas de forma.

c) Trenbidea osatzen duten elementuen zati, material eta baliabide guztiak adierazi, eta elkarren arteko harremana zehaztu du.

c) Se han determinado y relacionado entre sí cada una de las partes, materiales y recursos de los elementos que componen una vía férrea.

d) Eraikuntzako materialak, bitartekoak eta elementuak trenbidea muntatzeko prozesuarekin lotu ditu.

d) Se han asociado los materiales, recursos y elementos constructivos con el proceso de montaje de la vía.

e) Trenbidea muntatzeko prozesuaren zatiak sekuentziatu eta elkarrekin lotu ditu.

e) Se han secuenciado y relacionado entre sí las diferentes partes del proceso de montaje de la vía.

f) Trenbidea osatzen duten elementuak kokatzeko teknikak zehaztu ditu.

f) Se han determinado las técnicas de colocación de los elementos que componen la vía.

g) Drainatze-sistemak eta horien elementu eta materialak zehaztu ditu.

g) Se han determinado los sistemas de drenaje, sus elementos y materiales.

h) Drainatze-obrak gauzatzeko lanak sekuentziatu ditu.

h) Se han secuenciado los trabajos de ejecución de obras de drenaje.

i) Hala egokitu denean, obrak gauzatzean egin beharreko trafiko-desbideratzeak zehaztu ditu.

i) Se han determinado, en su caso, los desvíos de tráfico durante la ejecución de las obras.

j) Seinaleztatzeko, balizatzeko eta defendatzeko elementuak ezarri ditu.

j) Se han establecido los elementos de señalización, balizamiento y defensa y electrificación.

k) Kaltetutako zerbitzuak berrezartzeko jarduketak zehaztu ditu.

k) Se han definido las actuaciones para realizar la reposición de servicios afectados.

4.– Zubibideen eta azpiko pasabideen eraikuntza-prozesuen ezaugarriak zehazten ditu, proiektu-soluzioak aztertuz, tartean diren eraikuntza-elementuak identifikatuz eta lanen sekuentziak horiek gauzatzeko baliabideekin lotuz.

4.– Caracteriza procesos constructivos de puentes viaductos y pasos inferiores a partir del análisis de soluciones de proyecto, identificando los elementos constructivos implicados y relacionando la secuencia de los trabajos con los recursos para su ejecución.

Ebaluazio-irizpideak:

Criterios de evaluación:

a) Zubi, zubibide eta azpiko pasabideekin zerikusia duten eraikuntza-elementuak hauteman eta aukeratu ditu proiektuan.

a) Se han reconocido y seleccionado, en el proyecto, los diferentes elementos constructivos relacionados con puentes, viaductos y pasos inferiores.

b) Zimenduen, pilareen, estribuen eta taulen zati, material eta baliabide guztiak adierazi, eta elkarren arteko harremana zehaztu du.

b) Se han determinado y relacionado entre sí cada una de las partes, materiales y recursos de las cimentaciones, pilas, estribos y tableros.

c) Zimenduak, pilareak, estribuak eta taulak gauzatzeko prozesuekin lotu ditu eraikuntzako materialak, bitartekoak eta elementuak.

c) Se han asociado los materiales, recursos y elementos constructivos con los diferentes procesos de ejecución de cimentaciones, pilas, estribos y tableros.

d) Gauzatze-prozesuaren zatiak sekuentziatu eta elkarrekin lotu ditu.

d) Se han secuenciado y relacionado entre sí las diferentes partes de los procesos de ejecución.

e) Zimenduak, pilareak, estribuak eta taulak eraikitzeko teknikak zehaztu ditu.

e) Se han determinado las técnicas de construcción de cimentaciones, pilas, estribos y tableros.

f) Seinaleztatzeko, juntatzeko, eusteko, balizatzeko, defendatzeko eta drainatzeko elementuak zehaztu ditu.

f) Se han establecido los elementos de señalización, juntas, apoyos, balizas, defensas y drenajes.

5.– Tunelen eraikuntza-prozesuen ezaugarriak zehazten ditu, proiektu-soluzioak aztertuta eta tartean diren eraikuntza-elementuak identifikatuz eta lanen sekuentzia lanak gauzatzeko baliabideekin lotuz.

5.– Caracteriza procesos constructivos de túneles a partir del análisis de soluciones de proyecto, identificando los elementos constructivos implicados y relacionando la secuencia de los trabajos con los recursos para su ejecución.

Ebaluazio-irizpideak:

Criterios de evaluación:

a) Proiektuan, tunelekin zerikusia duten eraikuntza-elementuak hauteman eta aukeratu ditu.

a) Se han reconocido y seleccionado, en el proyecto, los diferentes elementos constructivos relacionados con túneles.

b) Hondeaketen, zulaketen eta euste-lanen zati, material eta baliabide guztiak adierazi, eta elkarren arteko harremana zehaztu du.

b) Se han determinado y relacionado entre sí cada una de las partes, materiales y recursos de excavaciones, perforaciones y sostenimientos.

c) Eraikuntzako materialak, bitartekoak eta elementuak hondeaketak, zulaketak eta euste-lanak gauzatzeko prozesuekin lotu ditu.

c) Se han asociado los materiales, recursos y elementos constructivos con los diferentes procesos de excavación, perforación y sostenimiento.

d) Hondeaketak, zulaketak eta euste-lanak gauzatzeko prozesuen zatiak sekuentziatu eta elkarrekin lotu ditu.

d) Se han secuenciado y relacionado entre sí los procesos de ejecución de excavaciones, perforaciones y sostenimientos.

e) Horma pikoak, ganga eta zolata eraikitzeko teknikak zehaztu ditu.

e) Se han determinado las técnicas de construcción de los hastiales, la bóveda y la solera.

f) Drainatze-sistemak eta horien elementu eta materialak zehaztu ditu.

f) Se han determinado los sistemas de drenaje, sus elementos y materiales.

g) Inguruneko obrek eta eraikuntzek izan ditzaketen eraginak definitu ditu.

g) Se han definido las posibles afecciones a las obras y construcciones del entorno.

h) Lurzorua sendotzeko eta tratatzeko teknikak definitu ditu, eraikinak eta eraikuntzak babesteko.

h) Se han definido técnicas de refuerzo y tratamiento del terreno para protección de edificaciones y construcciones.

6.– Zabalguneen, zoladuren, zerbitzuen kanalizazioen eta urbanizazioetako bestelako elementuen eraikuntza-prozesuen ezaugarriak zehazten ditu, proiektu-soluzioak aztertuz, tartean diren eraikuntza-elementuak identifikatuz eta lanen sekuentzia-lanak gauzatzeko baliabideekin lotuz.

6.– Caracteriza procesos constructivos de explanadas, pavimentos, canalizaciones de servicios y otros elementos de urbanizaciones a partir del análisis de soluciones de proyecto, identificando los elementos constructivos implicados y relacionando la secuencia de los trabajos con los recursos para su ejecución.

Ebaluazio-irizpideak:

Criterios de evaluación:

a) Proiektuan, zabalguneak, zoladurak, kanalizazio motak, drainatze-sistemak, hiriko altzariak, seinaleak eta parkeak hauteman eta aukeratu ditu.

a) Se han reconocido y seleccionado, en el proyecto, la explanación, la pavimentación, los tipos de canalizaciones, los sistemas de drenaje, los elementos de mobiliario urbano, la señalización y los parques.

b) Zabalguneen, zoladuraren, horniduren eta saneamenduen zati, material eta baliabide guztiak adierazi, eta elkarren arteko harremana zehaztu du.

b) Se han determinado y relacionado entre sí cada una de las partes, materiales y recursos de la explanación, la pavimentación, los abastecimientos y saneamientos.

c) Zabalguneak, zoladurak, hornidurak eta saneamenduak gauzatzeko prozesuekin lotu ditu eraikuntzako materialak, bitartekoak eta elementuak.

c) Se han asociado los materiales, recursos y elementos constructivos con los procesos de ejecución de la explanación, la pavimentación y los abastecimientos y saneamientos.

d) Gauzatze-prozesuaren zatiak sekuentziatu eta elkarrekin lotu ditu.

d) Se han secuenciado y relacionado entre sí las diferentes partes de los procesos de ejecución.

e) Drainatze-sistemak eta horien elementu eta materialak zehaztu ditu.

e) Se han determinado los sistemas de drenaje, sus elementos y materiales.

f) Zabalguneen, zoladuren, horniduren, saneamenduen eta drainatze-lanen eraikuntza-teknikak zehaztu ditu.

f) Se han determinado las técnicas de construcción de la explanación, la pavimentación, los abastecimientos, saneamientos y drenajes.

g) Kaltetutako zerbitzuak berrezartzeko jarduketak zehaztu ditu.

g) Se han definido las actuaciones para realizar la reposición de servicios afectados.

7.– Presetako obren, portuetako obren eta hondartzak leheneratzeko obren eraikuntza-prozesuen ezaugarriak zehazten ditu, proiektu-soluzioak aztertuz, tartean diren eraikuntza-elementuak identifikatuz eta lanen sekuentzia lanak gauzatzeko baliabideekin lotuz.

7.– Caracteriza procesos constructivos de obras de presas, obras portuarias y de regeneración de playas a partir del análisis de soluciones de proyecto, identificando los elementos constructivos implicados y relacionando la secuencia de los trabajos con los recursos para su ejecución.

Ebaluazio-irizpideak:

Criterios de evaluación:

a) Proiektuan, presetako obrak, portuetako obrak eta hondartzak leheneratzeko obrak osatzen dituzten eraikuntza-elementuak hauteman eta aukeratu ditu.

a) Se han reconocido y seleccionado, en el proyecto, los diferentes elementos constructivos que componen las obras de presas, obras portuarias y de regeneración de playas.

b) Presetako obretako, portuetako obretako eta hondartzak leheneratzeko obretako zati, material eta makina guztiak zehaztu ditu.

b) Se han determinado cada una de las partes, materiales y maquinaria de obras de presas, obras portuarias y de regeneración de playas.

c) Presak egiteko prozesuaren zatiak sekuentziatu eta elkarrekin lotu ditu.

c) Se han secuenciado y relacionado entre sí las diferentes partes de los procesos de ejecución de presas.

d) Dragatze-lanak, portuetako obrak eta hondartzak leheneratzeko obrak egiteko prozesuaren zatiak sekuentziatu eta elkarrekin lotu ditu.

d) Se han secuenciado y relacionado entre sí las diferentes partes de los procesos de ejecución de dragados, obras portuarias y obras de regeneración de playas.

B) Edukiak:

B) Contenidos:

1.– Obra zibilen eta kanalizazioen eraikuntza-prozesuak identifikatzea.

1.– Identificación de los procesos constructivos de obras civiles y canalizaciones.

Eraikuntzaren sektoreko jarduera-esparruak identifikatzea.

Identificación de los distintos ámbitos de actuación en el sector de la construcción.

Obra zibil eta kanalizazio motak identifikatzea, horien aplikazio-eremuaren arabera.

Identificación de los distintos tipos de obras civiles y canalizaciones según su ámbito de aplicación.

Obra zibilak eta kanalizazioak eraikitzeko proiektuak idazteko faseak ezartzea.

Establecimiento de las distintas fases en la redacción de los proyectos de construcción de obras civiles y canalizaciones.

Obra zibiletan eta kanalizazioetan esku hartzen duten agente eta lanbideak zehaztea.

Determinación de los distintos agentes y oficios que intervienen en la ejecución de las obras civiles y canalizaciones.

Obra zibilen eta kanalizazioen eraikuntza-proiektuak osatzen dituzten dokumentuak eta horien edukia identifikatzea. Segurtasun- eta osasun-azterketa. Ingurumen-inpaktuaren azterketa. Eraikuntza- eta eraispen-hondakinen kudeaketaren azterketa.

Identificación de los distintos documentos que componen los proyectos de construcción de obras civiles y canalizaciones, así como su contenido. El estudio de seguridad y salud. El estudio de impacto ambiental. El estudio de gestión de residuos de construcción y demolición.

Obra zibilak egitean, proiektuaren baldintza-agirien arabera aplikatu beharreko araudia zehaztea (estatukoa, erkidegokoa, probintziakoa eta udal-mailakoa).

Determinación de la normativa estatal, autonómica, provincial y municipal de aplicación relacionada con la ejecución de obras civiles según los pliegos de condiciones del proyecto.

Eraikuntzaren sektorea.

El sector de la construcción.

Obra zibilen motak.

Tipos de obras civiles.

Kanalizazio-obrak.

Obras de canalizaciones.

Obra zibilen proiektuak eta kanalizazio-obren proiektuak. Segurtasun- eta osasun-azterketa. Ingurumen-inpaktuaren azterketa. Eraikuntza- eta eraispen-hondakinen kudeaketa.

Proyectos de obras civiles y proyectos de obras de canalizaciones. Estudio de seguridad y salud. Estudio de impacto ambiental. Gestión de residuos de construcción y demolición.

Proiektu eta obra zibiletan eta kanalizazioetan esku hartzen duten agenteak.

Agentes que intervienen en proyectos y obras civiles y canalizaciones.

Obra batean esku hartzen duten langileak. Obrako langileen egitura hierarkikoa.

Personal que interviene en una obra. Estructura jerárquica del personal de obra.

Obra zibilen preskripzio-agiriak eta lotura duen estatuko, erkidegoko, probintziako eta udal-mailako araudia.

Pliegos de prescripciones de obras civiles y normativa asociada de carácter estatal, autonómico, provincial y municipal.

Obra zibilen eta kanalizazioen tipologia irizpide argiz ezartzea.

Claridad de criterios al establecer la tipología de obras civiles y canalizaciones.

Obra zibilen eta kanalizazioen eraikuntza-proiektuarekin lotutako faseei eta dokumentuei buruzko terminologia teknikoa zehaztasunez erabiltzea.

Exactitud en el empleo de terminología técnica referente a las fases y los documentos relacionados con los proyectos de construcción de obras civiles y canalizaciones.

Obra zibiletan aplikatu beharreko araudia ekimenez bilatzea eta aukeratzea, proiektuaren baldintza-agirien arabera.

Iniciativa en la búsqueda y selección de normativa de aplicación en las obras civiles según los pliegos de condiciones del proyecto.

Ideiak eta taldean jarraitu beharreko prozedurak autonomiaz, prestasunez eta ekimen pertsonalez ekartzea eta adostea.

Autonomía, disposición e iniciativa personal para aportar ideas y acordar procedimientos que debe seguir el grupo.

2.– Bide-zoruak eta zoladurak eraikitzeko prozesuen ezaugarriak zehaztea.

2.– Caracterización de procesos constructivos de firmes y pavimentos.

Bide-zoru eta zoladuren eraikuntza-elementuekin lotura duten proiektuko dokumentuak identifikatzea eta aukeratzea.

Identificación y selección de los documentos del proyecto relacionados con los elementos constructivos de los firmes y pavimentos.

Zoruak egonkortzeko eta forma-geruzak jartzeko gauzatze-prozesuak identifikatzea eta sekuentziatzea.

Identificación y secuenciación de los procesos de ejecución de estabilización de suelos y de colocación de capas de forma.

Bide-zoruen eta zoladuren geruzak eraikitzeko prozesuaren zatiak, materialak, baliabideak, eraikuntza-elementuak, gauzatze-teknikak eta sekuentzia zehaztea.

Determinación de las partes, materiales, recursos, elementos constructivos, técnicas de ejecución y secuencia del proceso constructivo de las capas de firmes y pavimentos.

Drainatze-sistemak, horien elementuak eta materialak eta horiek gauzatzeko prozesuaren sekuentziazioa ezartzea.

Establecimiento de los sistemas de drenaje, sus elementos y materiales y secuenciación de su proceso de ejecución.

Bideak egiteko prozesuaren obra osagarriak identifikatzea.

Identificación de las obras complementarias del proceso de ejecución de viales.

Kaltetutako zerbitzuak berrezartzeko jarduketak zehaztea.

Determinación de las actuaciones para realizar la reposición de servicios afectados.

Trafiko-desbideratzeak zehaztea bidegintzako obrak gauzatzean eta konpontzean.

Determinación de desvíos de tráfico durante la ejecución y conservación de las obras de vialidad.

Seinaleztatzeko, balizatzeko eta defendatzeko elementuak identifikatzea bidegintzako obretan, horien araudi-kategorizazioaren arabera.

Identificación de los diferentes elementos de señalización, balizamiento y defensas en obras de vialidad, según su categorización normativa.

Ekologia-, estetika- eta paisaia-antolamendurako irizpideak aplikatzea bide-zoruen eta zoladuren obretan.

Aplicación de criterios para la ordenación ecológica, estética y paisajística en las obras de firmes y pavimentos.

Bide-zoruen eta zoladuren obren mantentze-lanak egiteko jarduketak zehaztea.

Determinación de las actuaciones para realizar el mantenimiento de las obras de firmes y pavimentos.

Laneko arriskuak, prebentzio-teknika espezifikoak eta lantokia eta ingurua egiaztatzeko, identifikatzeko eta zaintzeko mekanismoak identifikatzea, baita zereginak prebentziozko ikuspegitik planifikatzeko mekanismoak ere, zabalguneak egonkortzeko eta bide-zoruak zabaltzeko eraikuntza-prozesuei dagokienez.

Identificación de los riesgos laborales, técnicas preventivas específicas y los mecanismos para la verificación, identificación y vigilancia del lugar de trabajo y su entorno, así como para la planificación de las tareas desde un punto de vista preventivo en relación a los procesos constructivos de estabilización de explanadas y extendido de firmes.

Bideen tipologia, estatuko, erkidegoko, probintziako eta udal-mailako araudiaren arabera.

Tipología de viales según la normativa estatal, autonómica, provincial y municipal.

Bide-zoruen definizioak eta tipologia.

Definiciones y tipología de firmes.

Bide-zoru baten elementuak. Materialak. Makineria. Eskulana. Bitarteko osagarriak. Segurtasun-neurriak.

Elementos de un firme. Materiales. Maquinaria. Mano de obra. Medios auxiliares. Medidas de seguridad.

Zabalguneak. Materialak. Zabalgunearen osaera. Forma-geruzak. Zoruak egonkortzeko prozesuak.

Explanadas. Materiales. Formación de la explanada. Capas de forma. Procesos de estabilización de suelos.

Forma-geruzak eraikitzeko sistemak. Zoruak egonkortzeko lanak gauzatzea.

Sistemas de construcción de capas de forma. Ejecución de la estabilización de suelos.

Askotariko geruza granularrak obran jartzeko eta gauzatzeko sistemak.

Sistemas de puesta en obra y ejecución de capas granulares de distintos tipos.

Bide-zoruetarako nahaste bituminosozko eta betun-deribatuzko geruzak obran jartzeko eta gauzatzeko sistemak.

Sistemas de puesta en obra y ejecución de capas de mezclas bituminosas y derivados de betún para firmes.

Bide-zoru zurrunetarako hormigoizko zoladurak obran jartzeko eta gauzatzeko sistemak.

Sistemas de puesta en obra y ejecución de pavimentos de hormigón para los firmes rígidos.

Bide-zoruak drainatzeko sistemak.

Sistemas de drenaje de firmes.

Seinaleztatzeko, balizatzeko eta defendatzeko elementuak bidegintzako obretan, horien araudi-kategorizazioaren arabera.

Señalización, balizamiento y defensas en obras de vialidad, según su categorización normativa.

Bidegintzako obren ekologia-, estetika- eta paisaia-antolamendua.

Ordenación ecológica, estética y paisajística de las obras de vialidad.

Bideak gauzatzeko prozesuaren obra osagarriak.

Obras complementarias del proceso de ejecución de viales.

Bidegintzako obrek kaltetutako zerbitzuak leheneratzeko lanak.

Reposición de servicios afectados por las obras de vialidad.

Bide-zoruak eta zoladurak kontserbatzeko eta ustiatzeko lanak.

Trabajos de conservación y explotación de firmes y pavimentos.

Zabalguneak egonkortzeko eta bide-zoruak zabaltzeko lanetan, laneko arriskuen prebentzioaren arloan aplikatu beharreko arau-esparru orokorra eta espezifikoa.

Marco normativo general y específico en materia de PRL de aplicación en los trabajos de estabilización de explanadas y extendido de firmes.

Zehaztasunez erabiltzea lurzoruak egonkortzeko, forma-geruzak jartzeko, bide-zoruak eta zoladurak egiteko eta drainatze-sistemak ezartzeko zati, material, elementu eta eraikuntza-teknikak obran erabiltzeko terminologia teknikoa.

Exactitud en el empleo de terminología técnica referente a la puesta en obra de las partes, materiales, elementos y técnicas constructivas relacionados con la estabilización de suelos, colocación de capas de forma, ejecución de firmes y pavimentos y sistemas de drenaje.

Bide-zoruen eta zoladuren obrak gauzatzeko edo kontserbatzeko kasu praktikoak koordinatzeko eta planifikatzeko ikaskuntza-baliabideak ekimenez aztertzea eta erabiltzea.

Iniciativa en el análisis y utilización de los recursos del aprendizaje para la coordinación y planificación de supuestos prácticos de ejecución y conservación de obras de firmes y pavimentación.

Ideiak eta taldean jarraitu beharreko prozedurak autonomiaz, prestasunez eta ekimen pertsonalez ekartzea eta adostea.

Autonomía, disposición e iniciativa personal para aportar ideas y acordar procedimientos que debe seguir el grupo.

3.– Trenbideak eraikitzeko prozesuen ezaugarriak zehaztea.

3.– Caracterización de procesos constructivos de vías férreas.

Trenbideen eraikuntza-elementuekin lotura duten proiektuko dokumentuak identifikatzea eta aukeratzea.

Identificación y selección de los documentos del proyecto relacionados con los elementos constructivos de las vías férreas.

Zoruak egonkortzeko eta forma-geruzak jartzeko gauzatze-prozesuak identifikatzea eta sekuentziatzea.

Identificación y secuenciación de los procesos de ejecución de estabilización de suelos y de colocación de capas de forma.

Trenbideak muntatzeko prozesuaren zatiak, materialak, baliabideak, eraikuntza-elementuak, gauzatze-teknikak eta sekuentzia zehaztea.

Determinación de las partes, materiales, recursos, elementos constructivos, técnicas de ejecución y secuencia del proceso de montaje de las vías férreas.

Drainatze-sistemak, horien elementuak eta materialak eta horiek gauzatzeko prozesuaren sekuentziazioa ezartzea.

Establecimiento de los sistemas de drenaje, sus elementos y materiales y secuenciación de su proceso de ejecución.

Obra osagarriak identifikatzea.

Identificación de las obras complementarias.

Kaltetutako zerbitzuak berrezartzeko jarduketak zehaztea.

Determinación de las actuaciones para realizar la reposición de servicios afectados.

Obrak gauzatzean zer trafiko-desbideratze egingo diren zehaztea.

Determinación de desvíos de tráfico durante la ejecución de las obras.

Seinaleztatzeko, balizatzeko eta defendatzeko elementuak identifikatzea trenbideetako obretan.

Identificación de los diferentes elementos de señalización, balizamiento y defensas en obras de vías férreas.

Laneko arriskuak, prebentzio-teknika espezifikoak eta lantokia eta ingurua egiaztatzeko, identifikatzeko eta zaintzeko mekanismoak identifikatzea, baita zereginak prebentziozko ikuspegitik planifikatzekoak ere, trenbideen eraikuntza-prozesuei dagokienez.

Identificación de los riesgos laborales, técnicas preventivas específicas y los mecanismos para la verificación, identificación y vigilancia del lugar de trabajo y su entorno, así como para la planificación de las tareas desde un punto de vista preventivo en relación a los procesos constructivos de vías férreas.

Definizioak. Trenbide motak.

Definiciones. Tipos de vías férreas.

Trenbideen elementuak. Materialak. Makineria. Eskulana. Bitarteko osagarriak. Segurtasun-neurriak.

Elementos de vías férreas. Materiales. Maquinaria. Mano de obra. Medios auxiliares. Medidas de seguridad.

Trenbidearen jarraitutasuna. Junturak dituzten trenbideak. Junturarik gabeko trenbideak.

La continuidad de la vía. Vías con juntas. Vías sin juntas.

Zabalguneak. Materialak. Zabalgunearen osaera. Forma-geruzak. Asentu-geruzak gauzatzea.

Explanadas. Materiales. Formación de la explanada. Capas de forma. Ejecución de las capas de asiento.

Trenbidea muntatzea.

Montaje de la vía.

Trenbidea lerrokatzea eta nibelatzea.

Alineación y nivelación de la vía.

Trenbideak drainatzeko sistemak.

Sistemas de drenaje de vías férreas.

Trenbidearen elektrifikazioa.

Electrificación ferroviaria.

Trenbideko seinaleak.

Señalización ferroviaria.

Trenbideak berritzeko eta mantentzeko lanak.

Trabajos de renovación y mantenimiento de las vías férreas.

Trenbideak eraikitzeko eta mantentzeko lanetan, laneko arriskuen prebentzioaren arloan aplikatu beharreko arau-esparru orokorra eta espezifikoa.

Marco normativo general y específico en materia de PRL de aplicación en los trabajos de construcción y mantenimiento de vías férreas.

Lurzoruak egonkortzearekin, forma-geruzak jartzearekin, trenbideak egitearekin eta drainatze-sistemekin zerikusia duten zati, material, elementu eta eraikuntza-teknikoekin lotutako terminologia teknikoa zehaztasunez erabiltzea.

Exactitud en el empleo de terminología técnica referente a la puesta en obra de las partes, materiales, elementos y técnicas constructivas relacionados con la estabilización de suelos, colocación de capas de forma, ejecución de vías férreas y sistemas de drenaje.

Trenbideen obrak gauzatzeko edo mantentze-lanak egiteko kasu praktikoak koordinatzeko eta planifikatzeko ikaskuntza-baliabideak ekimenez aztertzea eta erabiltzea.

Iniciativa en el análisis y utilización de los recursos del aprendizaje para la coordinación y planificación de supuestos prácticos de ejecución y mantenimiento de obras ferroviarias.

Ideiak eta taldean jarraitu beharreko prozedurak autonomiaz, prestasunez eta ekimen pertsonalez ekartzea eta adostea.

Autonomía, disposición e iniciativa personal para aportar ideas y acordar procedimientos que debe seguir el grupo.

4.– Zubiak, zubibideak eta azpiko pasabideak eraikitzeko prozesuen ezaugarriak zehaztea.

4.– Caracterización de procesos constructivos de puentes, viaductos y pasos inferiores.

Zubi, zubibide eta azpiko pasabideen eraikuntza-elementuekin lotura duten proiektuko dokumentuak identifikatzea eta aukeratzea.

Identificación y selección de los documentos del proyecto relacionados con los elementos constructivos de los puentes, puentes, viaductos y pasos inferiores.

Zimenduak, pilareak, estribuak eta taulak gauzatzeko prozesuaren zatiak, materialak, baliabideak, eraikuntza-elementuak, gauzatze-teknikak eta sekuentzia zehaztea.

Determinación de las partes, materiales, recursos, elementos constructivos, técnicas de ejecución y secuencia del proceso de ejecución de las cimentaciones, pilas, estribos y tableros.

Seinaleztatzeko, juntatzeko, eusteko, balizatzeko, defendatzeko eta drainatzeko elementuak zehaztea.

Establecimiento de los diferentes elementos de señalización, juntas, apoyos, balizas, defensas y drenajes.

Laneko arriskuak, prebentzio-teknika espezifikoak eta lantokia eta ingurua egiaztatzeko, identifikatzeko eta zaintzeko mekanismoak identifikatzea, baita zereginak prebentziozko ikuspegitik planifikatzeko mekanismoak ere, zubi, zubibide eta azpiko pasabideen eraikuntza-prozesuei dagokienez.

Identificación de los riesgos laborales, técnicas preventivas específicas y los mecanismos para la verificación, identificación y vigilancia del lugar de trabajo y su entorno, así como para la planificación de las tareas desde un punto de vista preventivo en relación a los procesos constructivos de puentes, viaductos y pasos inferiores.

Definizioak. Zubi, zubibide eta azpiko pasabide motak.

Definiciones. Tipos de puentes, viaductos y pasos inferiores.

Zubien elementuak. Materialak. Makineria. Eskulana. Bitarteko osagarriak. Segurtasun-neurriak.

Elementos de los puentes. Materiales. Maquinaria. Mano de obra. Medios auxiliares. Medidas de seguridad.

Zubien elementuak eraikitzeko prozedurak. Zimenduak, estribuak, pilareak, taulak eta elementu funtzionalak.

Procedimientos constructivos de elementos de los puentes. Cimentaciones, estribos, pilas tableros y elementos funcionales.

Taulak eraikitzeko sistemak. In situ. Aurrefabrikatuak. Ondoz ondoko baoak. Ondoz ondoko hegalak. Bultzatuak. Arku-zubien taulak.

Sistemas de construcción de tableros. In situ. Prefabricados. Vanos sucesivos. Voladizos sucesivos. Empujados. Tableros de puentes arco.

Zubi, zubibide eta azpiko pasabideen beste elementu batzuk: seinaleak, junturak, euskarriak, balizak, defentsak, drainatze-sistemak.

Otros elementos de los puentes, viaductos y pasos inferiores: señalización, juntas, apoyos, balizas, defensas, drenajes.

Zubi, zubibide eta azpiko pasabideen mantentze-lanak.

Trabajos de mantenimiento de puentes, viaductos y pasos inferiores.

Zubi, zubibide eta azpiko pasabideak eraikitzeko eta mantentzeko lanetan, laneko arriskuen prebentzioaren arloan aplikatu beharreko arau-esparru orokorra eta espezifikoa.

Marco normativo general y específico en materia de PRL de aplicación en los trabajos de construcción y mantenimiento de puentes, viaductos y pasos inferiores.

Zubien, zubibideen eta azpiko pasabideen eraikuntza-elementuekin zerikusia duten zati, material, elementu eta eraikuntza-teknikoekin lotutako terminologia teknikoa zehaztasunez erabiltzea.

Exactitud en el empleo de terminología técnica referente a la puesta en obra de las partes, materiales, elementos y técnicas constructivas relacionados con los elementos constructivos de los puentes, puentes, viaductos y pasos inferiores.

Zubiak, zubibideak eta azpiko pasabideak gauzatzeko edo mantentze-lanak egiteko kasu praktikoak koordinatzeko eta planifikatzeko ikaskuntza-baliabideak ekimenez aztertzea eta erabiltzea.

Iniciativa en el análisis y utilización de los recursos del aprendizaje para la coordinación y planificación de supuestos prácticos de ejecución y mantenimiento de puentes, viaductos y pasos inferiores.

Ideiak eta taldean jarraitu beharreko prozedurak autonomiaz, prestasunez eta ekimen pertsonalez ekartzea eta adostea.

Autonomía, disposición e iniciativa personal para aportar ideas y acordar procedimientos que debe seguir el grupo.

5.– Tunelak eraikitzeko prozesuen ezaugarriak zehaztea.

5.– Caracterización de procesos constructivos de túneles.

Tunelen eraikuntza-elementuekin lotura duten proiektuko dokumentuak identifikatzea eta aukeratzea.

Identificación y selección de los documentos del proyecto relacionados con los elementos constructivos de los túneles.

Hondeatzeko, zulatzeko eta eusteko eraikuntza-prozesuaren zatiak, materialak, baliabideak, eraikuntza-elementuak, gauzatze-teknikak eta sekuentzia zehaztea.

Determinación de las partes, materiales, recursos, elementos constructivos, técnicas de ejecución y secuencia del proceso constructivo de excavación, perforación y sostenimiento.

Horma pikoak, ganga eta zolatak eraikitzeko teknikak identifikatzea.

Identificación de las técnicas de ejecución de hastiales, bóveda y soleras.

Drainatze-sistemak, horien elementuak eta materialak eta horiek gauzatzeko prozesuaren sekuentziazioa ezartzea.

Establecimiento de los sistemas de drenaje, sus elementos y materiales y secuenciación de su proceso de ejecución.

Inguruneko obra eta eraikuntzetarako jarduketak zehaztea.

Determinación de las actuaciones para las obras y construcciones del entorno.

Lurra sendotzeko eta tratatzeko teknikak identifikatzea, eraikinak eta eraikuntzak babesteko.

Identificación de técnicas de refuerzo y tratamiento del terreno para protección de edificaciones y construcciones.

Laneko arriskuak, prebentzio-teknika espezifikoak eta lantokia eta ingurua egiaztatzeko, identifikatzeko eta zaintzeko mekanismoak identifikatzea, baita zereginak prebentziozko ikuspegitik planifikatzekoak ere, tunelak eta euste-lanak egiteko eraikuntza-prozesuei dagokienez.

Identificación de los riesgos laborales, técnicas preventivas específicas y los mecanismos para la verificación, identificación y vigilancia del lugar de trabajo y su entorno, así como para la planificación de las tareas desde un punto de vista preventivo en relación a los procesos constructivos de túneles y sostenimientos.

Definizioak. Tunel motak.

Definiciones. Tipos de túneles.

Tunelen elementuak. Materialak. Makineria. Eskulana. Bitarteko osagarriak. Segurtasun-neurriak.

Elementos de los túneles. Materiales. Maquinaria. Mano de obra. Medios auxiliares. Medidas de seguridad.

Eraikuntza- eta hondeaketa-metodoak. Metodo tradizionalak. Zulaketa eta leherketa. Metodo mekanizatuak: erretenak eta tunelak egitekoak. Hondeaketa-sistemaren aukeraketa. Hondeaketa-faseak.

Métodos de construcción y excavación. Métodos tradicionales. Perforación y voladura. Métodos mecanizados: rozadoras y tuneladoras. Elección del sistema de excavación. Fases de excavación.

Lur azpiko hondeaketetan euste-lanak eta estaldurak egiteko sistemak. Hormigoi proiektatua eta sare elektrosoldatuak. Metodo austriar berria. Dobela-eraztuna. Estaldurak.

Sistemas de ejecución de sostenimientos y revestimientos de las excavaciones subterráneas. Hormigón proyectado y mallas electrosoldadas. Nuevo método austríaco. Anillo de dovelas. Revestimientos.

Tunelak drainatzeko sistemak.

Sistemas de drenaje de túneles.

Lur azpiko obrek inguruneari eragindako kalteak.

Afección al entorno de las obras subterráneas.

Lurraren tratamenduak eta errefortzuak. Eraikuntzak babesteko tratamenduak.

Tratamientos del terreno y refuerzos. Tratamientos para protección de edificaciones y construcciones.

Tunelen mantentze-lanak.

Trabajos de mantenimiento de túneles.

Tunelak eta euskarriak eraikitzeko eta mantentzeko lanetan, laneko arriskuen prebentzioaren arloan aplikatu beharreko arau-esparru orokorra eta espezifikoa.

Marco normativo general y específico en materia de PRL de aplicación en los trabajos de construcción y mantenimiento de túneles y sostenimientos.

Tunelen eraikuntza-elementuekin eta horiek hondeatzeko, zulatzeko eta eusteko lanekin zerikusia daukaten zati, material, elementu eta eraikuntza-teknikoekin lotura duen terminologia teknikoa zehaztasunez erabiltzea.

Exactitud en el empleo de terminología técnica referente a la puesta en obra de las partes, materiales, elementos y técnicas constructivas relacionados con los elementos constructivos de los túneles y la ejecución de sus obras asociadas de excavación, perforación y sostenimiento.

Tunelak eta euskarriak gauzatzeko edo horien mantentze-lanak egiteko kasu praktikoak koordinatzeko eta planifikatzeko ikaskuntza-baliabideak ekimenez aztertzea eta erabiltzea.

Iniciativa en el análisis y utilización de los recursos del aprendizaje para la coordinación y planificación de supuestos prácticos de ejecución y mantenimiento de túneles y sostenimientos.

Ideiak eta taldean jarraitu beharreko prozedurak autonomiaz, prestasunez eta ekimen pertsonalez ekartzea eta adostea.

Autonomía, disposición e iniciativa personal para aportar ideas y acordar procedimientos que debe seguir el grupo.

6.– Lurra berdintzeko, zoladurak egiteko, zerbitzuak kanalizatzeko eta urbanizazioetako beste elementu batzuk jartzeko eraikuntza-prozesuen ezaugarriak zehaztea.

6.– Caracterización de procesos constructivos explanaciones, pavimentos, canalizaciones de servicios y otros elementos de urbanizaciones.

Urbanizazio-obren eraikuntza-elementuekin zerikusia duten proiektuko dokumentuak identifikatzea eta aukeratzea (lur-berdinketa, zoladura, kanalizazioak, drainatze-sistemak, hiriko altzariak, seinaleak eta parkeak).

Identificación y selección de los documentos del proyecto relacionados con los distintos elementos constructivos de las obras de urbanización (explanación, pavimentación, canalizaciones, sistemas de drenaje, mobiliario urbano, señalización y parques).

Hirigintza-obren eraikuntza-prozesuaren zatiak, materialak, baliabideak, eraikuntza-elementuak, gauzatze-teknikak eta sekuentzia zehaztea.

Determinación de las partes, materiales, recursos, elementos constructivos, técnicas de ejecución y secuencia del proceso constructivo de las obras de urbanización.

Laneko arriskuak, prebentzio-teknika espezifikoak eta lantokia eta ingurua egiaztatzeko, identifikatzeko eta zaintzeko mekanismoak identifikatzea, baita zereginak prebentziozko ikuspegitik planifikatzeko mekanismoak ere, urbanizazio-obrak egiteko eraikuntza-prozesuei dagokienez.

Identificación de los riesgos laborales, técnicas preventivas específicas y los mecanismos para la verificación, identificación y vigilancia del lugar de trabajo y su entorno, así como para la planificación de las tareas desde un punto de vista preventivo en relación a los procesos constructivos de obras de urbanización.

Urbanizazio-proiektua.

El proyecto de urbanización.

Definizioak. Urbanizazio-elementuak.

Definiciones. Elementos de urbanización.

Lurra berdintzeko elementuak, zoladura, ur-hornidura, energia elektrikoa, argi publikoak, gasa, telekomunikazioak, saneamenduak. Materialak. Makineria. Eskulana. Bitarteko osagarriak. Segurtasun-neurriak.

Elementos de explanaciones, pavimentación, abastecimiento de agua, energía eléctrica, alumbrado público, gas, telecomunicaciones, saneamientos. Materiales. Maquinaria. Mano de obra. Medios auxiliares. Medidas de seguridad.

Lurra prestatzeko sistemak.

Sistemas de preparación del terreno.

Lurra berdintzeko eta zoladura, ur-hornidura, energia elektrikoa, argi publikoak, gasa, telekomunikazioak eta saneamenduak jartzeko sistemak.

Sistemas de ejecución de explanaciones, pavimentación, abastecimiento de agua, energía eléctrica, alumbrado público, gas, telecomunicaciones, saneamientos.

Urbanizazioak drainatzeko sistemak.

Sistemas de drenaje de urbanizaciones.

Parke eta lorategietako elementuak, hiriko altzariak, seinaleak eta semaforoak.

Elementos de parques y jardines, mobiliario urbano, señalización y semaforización.

Urbanizazio-obrak kontserbatzeko eta ustiatzeko ingurumen-iraunkortasunerako neurriak.

Medidas de sostenibilidad ambiental en la conservación y explotación de obras de urbanización.

Urbanizazio-obrak eraikitzeko eta mantentzeko lanetan, laneko arriskuen prebentzioaren arloan aplikatu beharreko arau-esparru orokorra eta espezifikoa.

Marco normativo general y específico en materia de PRL de aplicación en los trabajos de construcción y mantenimiento de obras de urbanización.

Urbanizazio-obren eraikuntza-elementuekin zerikusia duten zati, material, elementu eta eraikuntza-teknikoekin lotutako terminologia teknikoa zehaztasunez erabiltzea.

Exactitud en el empleo de terminología técnica referente a la puesta en obra de las partes, materiales, elementos y técnicas constructivas relacionados con los elementos constructivos de las obras de urbanización.

Urbanizazio-obrak gauzatzeko edo horien kontserbazio-lanak egiteko kasu praktikoak koordinatzeko eta planifikatzeko ikaskuntza-baliabideak ekimenez aztertzea eta erabiltzea.

Iniciativa en el análisis y utilización de los recursos del aprendizaje para la coordinación y planificación de supuestos prácticos de ejecución y conservación de obras de urbanización.

Ideiak eta taldean jarraitu beharreko prozedurak autonomiaz, prestasunez eta ekimen pertsonalez ekartzea eta adostea.

Autonomía, disposición e iniciativa personal para aportar ideas y acordar procedimientos que debe seguir el grupo.

7.– Presen, portuko obren eta hondartzak leheneratzeko obren eraikuntza-prozesuen ezaugarriak zehaztea.

7.– Caracterización de procesos constructivos de presas, obras portuarias y obras de regeneración de playas.

Presen, portuko obren, dragatzeen eta hondartzak leheneratzeko obren eraikuntza-elementuekin zerikusia duten proiektuko dokumentuak identifikatzea eta aukeratzea.

Identificación y selección de los documentos del proyecto relacionados con los elementos constructivos de las obras de presas, obras portuarias, dragados y de regeneración de playas.

Presen, portuko obren, dragatzeen eta hondartzak leheneratzeko obren eraikuntza-prozesuaren zatiak, materialak, baliabideak, eraikuntza-elementuak, gauzatze-teknikak eta sekuentzia zehaztea.

Determinación de las partes, materiales, recursos, elementos constructivos, técnicas de ejecución y secuencia del proceso constructivo las obras de presas, obras portuarias, dragados y de regeneración de playas.

Laneko arriskuak, prebentzio-teknika espezifikoak eta lantokia eta ingurua egiaztatzeko, identifikatzeko eta zaintzeko mekanismoak identifikatzea, baita zereginak prebentziozko ikuspegitik planifikatzeko mekanismoak ere, itsas lanen eraikuntza-prozesuei dagokienez.

Identificación de los riesgos laborales, técnicas preventivas específicas y los mecanismos para la verificación, identificación y vigilancia del lugar de trabajo y su entorno, así como para la planificación de las tareas desde un punto de vista preventivo en relación a los trabajos marítimos.

Definizioak. Obra hidraulikoen eta itsas obren motak.

Definiciones. Tipos de obras hidráulicas y marítimas.

Presen, portuko obren eta hondartzak leheneratzeko obren elementuak. Materialak eta makineria.

Elementos de obras presas, obras portuarias y obras de regeneración de playas. Materiales y maquinaria.

Presak eraikitzeko metodoak.

Métodos de construcción de presas.

Dragatzeak eta portuko obrak eraikitzeko metodoak. Hondartzak babesteko eta leheneratzeko obrak.

Métodos de construcción de dragados y obras portuarias. Obras para defensa y regeneración de playas.

Itsas lanetan aplikatu beharreko laneko arriskuen prebentzioaren arloko arau-esparru orokorra eta espezifikoa.

Marco normativo general y específico en materia de PRL de aplicación en los trabajos marítimos.

Presen, portuetako obren, dragatzeen eta hondartzak leheneratzeko obren eraikuntza-elementuekin zerikusia duten zati, material, elementu eta eraikuntza-teknikoekin lotutako terminologia teknikoa zehaztasunez erabiltzea.

Exactitud en el empleo de terminología técnica referente a la puesta en obra de las partes, materiales, elementos y técnicas constructivas relacionados con los elementos constructivos de las obras de presas, obras portuarias, dragados y de regeneración de playas.

Presak, portuetako obrak, dragatzeak eta hondartzak leheneratzeko obrak gauzatzeko edo kontserbatzeko kasu praktikoak koordinatzeko eta planifikatzeko ikaskuntza-baliabideak ekimenez aztertzea eta erabiltzea.

Iniciativa en el análisis y utilización de los recursos del aprendizaje para la coordinación y planificación de supuestos prácticos de ejecución de las obras de presas, obras portuarias, dragados y de regeneración de playas.

Ideiak eta taldean jarraitu beharreko prozedurak autonomiaz, prestasunez eta ekimen pertsonalez ekartzea eta adostea.

Autonomía, disposición e iniciativa personal para aportar ideas y acordar procedimientos que debe seguir el grupo.

8. lanbide-modulua: Eraikuntza-egiturak kontrolatzea.

Módulo Profesional 8: Control de estructuras de construcción.

Kodea: 1290.

Código: 1290.

Kurtsoa: 2.

Curso: 2.º

Iraupena: 80 ordu.

Duración: 80 horas.

ECTS kredituetako baliokidetasuna: 6.

Equivalencia en créditos ECTS: 6.

A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak.

A) Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

1.– Zimenduak eta egiturak ezartzeko lanak antolatzen ditu; horretarako, lehenengo proiektu-soluzioak eta lotutako dokumentazioa aztertzen du, egingo diren lanak identifikatuz eta jarduketaren eremuan erabilgarri dauden baliabideak banatuz.

1.– Organiza los trabajos de implantación de cimentaciones y estructuras a partir del análisis de soluciones de proyecto y de documentación técnica relacionada, identificando los trabajos que se van a realizar y distribuyendo los recursos disponibles en la zona de actuación.

Ebaluazio-irizpideak:

Criterios de evaluación:

a) Zimenduen eta egituren proiektuei buruzko informazioa hautatu du.

a) Se ha seleccionado la información de proyectos de cimentaciones y estructuras.

b) Zimenduak eta egiturak egiteko eskuratu den beharrezko informazioa antolatu eta ordenatu du.

b) Se ha organizado y ordenado la información extraída que se necesita para la ejecución de las cimentaciones y estructuras.

c) Zimenduak eta egiturak antolatzeko plangintza orokorra egin du.

c) Se ha realizado el «planning» general de organización de las cimentaciones y estructuras.

d) Egingo den zimendu edo egitura mota eta eraikuntza-prozedura zehaztu du, dokumentazio teknikoari jarraituz.

d) Se ha definido el tipo de cimentación o estructura que se va a realizar y el procedimiento constructivo, según la documentación técnica.

e) Baimenak eta lizentziak emateko eskaerak egiteko irizpideak ezarri ditu.

e) Se han establecido criterios para realizar las solicitudes para la concesión de permisos y licencias.

f) Segurtasuneko eta osasuneko eta ingurumen-inpaktua zuzentzeko neurriak identifikatu ditu zimenduak eta egiturak antolatzean.

f) Se han seleccionado e identificado las medidas de seguridad y salud y las medidas correctivas de impacto ambiental durante la organización de las cimentaciones y estructuras.

g) Zimenduen eta egituren zuinketa orokorra egiteko irizpideak ezarri ditu, dagokion zuinketa-akta eginez.

g) Se han establecido criterios para realizar el replanteo general de las cimentaciones y estructuras elaborando el acta de replanteo pertinente.

h) Zimenduak eta egiturak banatzeko, behin-behineko instalazioetarako eta hondakinen kudeaketarako irizpideak ezarri ditu.

h) Se han establecido criterios para la distribución de las cimentaciones y estructuras, instalaciones provisionales y gestión de residuos.

i) Zimenduen eta egituren, behin-behineko instalazioen eta hondakinen eremuen kokapen-krokisa irudikatu du.

i) Se han representado croquis de situación de las cimentaciones y estructuras, de las instalaciones provisionales y de las zonas de residuos.

j) Obraren kalitate-plana interpretatu du, jarraitu beharreko jarduketekin lotutako informazioa antolatuz.

j) Se ha interpretado el plan de calidad de la obra, organizando la información relacionada con las actuaciones que se deben seguir.

2.– Lurra egokitzeko eta elementu osagarriak egiteko lanak antolatzen ditu, egiturak egiteko proiektu eta arauetan zehaztutako preskripzio teknikoetatik abiatuta, lotutako jarduerak planifikatuz eta sakan edo obra-lekuen segimendua eta kontrola egiteko prozedurak ezarriz.

2.– Organiza trabajos de acondicionamiento del terreno y de ejecución de elementos complementarios para la realización de estructuras a partir de prescripciones técnicas especificadas en proyectos y normas, planificando las actividades relacionadas y estableciendo procedimientos para el seguimiento y control de tajos.

Ebaluazio-irizpideak:

Criterios de evaluación:

a) Lurra eta elementu osagarriak egokitzeko jardueren zerrenda egin du –drainatzeak, saneamenduak eta abar–, eta horien arteko loturak ezarri ditu.

a) Se ha realizado un listado de actividades de ejecución de acondicionamiento del terreno y elementos complementarios, como drenajes y saneamientos, estableciendo sus dependencias.

b) Lurra eta elementu osagarriak egokitzeko jardueren neurketa kuantifikatu du.

b) Se ha cuantificado la medición de las actividades de acondicionamiento del terreno y de elementos complementarios.

c) Lurra eta elementu osagarriak egokitzeko behar diren eskulana, materialak, makineria eta bitarteko osagarriak kuantifikatu ditu.

c) Se ha cuantificado mano de obra, materiales, maquinaria y medios auxiliares para la ejecución del acondicionamiento del terreno y de los elementos complementarios.

d) Lurra eta elementu osagarriak egokitzeko jarduerak gauzatzeko denborak ezarri ditu, neurketak baliabideekin lotuz.

d) Se han establecido los tiempos de ejecución de las actividades de acondicionamiento del terreno y de elementos complementarios relacionando las mediciones con los recursos.

e) Gantt diagrama bat egin du lurra eta elementu osagarriak egokitzeko prozesuak planifikatzeko.

e) Se ha realizado un diagrama de Gantt con la planificación de los procesos de ejecución de acondicionamiento del terreno y elementos complementarios.

f) Lurra egokitzeko zuinketa planimetriko eta altimetrikoa egiteko irizpideak ezarri ditu.

f) Se han establecido criterios para realizar el replanteo planimétrico y altimétrico del acondicionamiento del terreno.

g) Lurra eta elementu osagarriak egokitzeko materialak kontrolatzeko eta jasotzeko jarduketak ezarri ditu.

g) Se han establecido las actuaciones para realizar el control y recepción de materiales para ejecución de acondicionamiento del terreno y de elementos complementarios.

h) Lurra eta elementu osagarriak egokitzeko lan hauek kontrolatzeko jarduketak ezarri ditu: besteak beste, hondeatzea, zuinketa-kotak egiaztatzea, materiala zabaltzea eta trinkotzea.

h) Se han establecido las actuaciones para realizar el control de ejecución: excavación, comprobación de cotas de replanteo, extendido de material, compactación entre otros, de acondicionamiento del terreno y de elementos complementarios.

i) Lurra eta elementu osagarriak egokitzeko lan hauek gainbegiratzeko jarduketak ezarri ditu: besteak beste, trinkotzea eta iragazkortasuna.

i) Se han establecido las actuaciones para realizar la supervisión de ejecución: compactación, permeabilidad, entre otros, del acondicionamiento del terreno y de elementos complementarios.

j) Lurra eta elementu osagarriak egokitzeko sakan edo obra-lekuetako babes- eta prebentzio-bitartekoak ezarri ditu, baita ingurumen-neurri zuzentzaileak ere.

j) Se han establecido los medios de protección y prevención de los tajos de obra de acondicionamiento del terreno y de elementos complementarios y las medidas correctivas medioambientales.

3.– Enkofratuak egiteko eta muntatzeko lanak antolatzen ditu, proiektu eta arauetan zehaztutako preskripzio teknikoetatik abiatuta, lotutako jarduerak planifikatuz eta sakan edo obra-lekuen segimendua eta kontrola egiteko prozedurak ezarriz.

3.– Organiza trabajos de elaboración y montaje de encofrados a partir de prescripciones técnicas especificadas en proyectos y normas, planificando las actividades relacionadas y estableciendo procedimientos para el seguimiento y control de tajos.

Ebaluazio-irizpideak:

Criterios de evaluación:

a) Enkofratze-lanetako jardueren zerrenda egin du, eta horien arteko loturak ezarri ditu.

a) Se ha realizado un listado de actividades de trabajos de encofrados estableciendo sus dependencias.

b) Enkofratze-lanetako jardueren neurketa kuantifikatu du.

b) Se ha cuantificado la medición de las actividades de trabajos de encofrados.

c) Enkofratuak egiteko eta muntatzeko behar diren eskulana, materialak, makineria eta bitarteko osagarriak kuantifikatu ditu.

c) Se ha cuantificado mano de obra, materiales, maquinaria y medios auxiliares para la ejecución de trabajos de elaboración y montaje de encofrados.

d) Enkofratuak egiteko eta muntatzeko jarduerak gauzatzeko denborak ezarri ditu, neurketak baliabideekin lotuz.

d) Se han establecido los tiempos de ejecución de las actividades de trabajos de elaboración y montaje de encofrados relacionando las mediciones con los recursos.

e) Gantt diagrama bat egin du enkofratze-lanak egiteko prozesuak planifikatzeko.

e) Se ha realizado un diagrama de Gantt con la planificación de los procesos de ejecución de trabajos de encofrados.

f) Enkofratze-lanen zuinketa planimetriko eta altimetrikoa egiteko irizpideak ezarri ditu.

f) Se han establecido criterios para realizar el replanteo planimétrico y altimétrico de trabajos de encofrados.

g) Enkofratze-lanak egiteko materialak kontrolatzeko eta hartzeko jarduketak ezarri ditu, eta honako hauek egiaztatu ditu: sekzioen geometria, egonkortzeko elementuen erabilgarritasuna eta zurkaizte-lana, besteak beste.

g) Se han establecido las actuaciones para realizar el control y recepción de materiales para la ejecución de trabajos de encofrados comprobando la geometría de las secciones, la disposición de los elementos de estabilización y el apuntalado, entre otros.

h) Enkofratze- eta desenkofratze-lanak kontrolatzeko jarduketak ezarri ditu, eta egiaztatu du moldeen eta enkofratuen barneko gainazalak garbi daudela eta, hala badagokio, desenkofratzeko produktu egokia eman zaiela.

h) Se han establecido las actuaciones para realizar el control de ejecución de trabajos de encofrados y desencofrados comprobando que las superficies interiores de los moldes y encofrados estén limpias y que se haya aplicado, en su caso, el correspondiente producto desencofrante.

i) Enkofratze-lanak egiteko sakan edo obra-lekuetako babes- eta prebentzio-bitartekoak ezarri ditu, baita ingurumen-neurri zuzentzaileak ere.

i) Se han establecido los medios de protección y prevención de los tajos de obra de trabajos de encofrados y las medidas correctivas medioambientales.

4.– Armadurak egiteko eta obran jartzeko lanak antolatzen ditu, proiektu eta arauetan zehaztutako preskripzio teknikoetatik abiatuta, lotutako jarduerak planifikatuz eta sakan edo obra-lekuen segimendua eta kontrola egiteko prozedurak ezarriz.

4.– Organiza trabajos de elaboración y puesta en obra de armaduras, a partir de prescripciones técnicas especificadas en proyectos y normas, planificando las actividades relacionadas y estableciendo procedimientos para el seguimiento y control de tajos.

Ebaluazio-irizpideak:

Criterios de evaluación:

a) Armadurak egiteko eta obran jartzeko jardueren zerrenda egin du, eta horien arteko loturak ezarri ditu.

a) Se ha realizado un listado de actividades de elaboración y puesta en obra de armaduras, estableciendo sus dependencias.

b) Armadurak egiteko eta obran jartzeko jardueretako lanen neurketa kuantifikatu du.

b) Se ha cuantificado la medición de los trabajos de las actividades de elaboración y puesta en obra de armaduras.

c) Armadurak egiteko eta obran jartzeko behar diren eskulana, materialak, makineria eta bitarteko osagarriak kuantifikatu ditu.

c) Se ha cuantificado mano de obra, materiales, maquinaria y medios auxiliares previstos para la ejecución de los trabajos de elaboración y puesta en obra de armaduras.

d) Armadurak egiteko eta obran jartzeko jarduerak gauzatzeko denborak ezarri ditu, neurketak baliabideekin lotuz.

d) Se han establecido los tiempos de ejecución de los trabajos de elaboración y puesta en obra de armaduras, según el plan de obra, relacionando las mediciones con los recursos.

e) Gantt diagrama bat egin du armadura-lanak egiteko prozesuak planifikatzeko.

e) Se ha realizado un diagrama de Gantt con la planificación de los procesos de ejecución de trabajos de armaduras.

f) Armadurak zuinkatzeko irizpideak ezarri ditu, dokumentazio teknikoan eta araudian zehaztutako estalduren, diametroen eta barren arteko distantzien arabera.

f) Se han establecido criterios para realizar el replanteo de armaduras según los recubrimientos, diámetros y distancias entre barras especificados en la documentación técnica y en la normativa.

g) Armadura-lanak gauzatzeko materialak kontrolatzeko eta hartzeko jarduketak ezarri ditu, CE markaren bidez edo materialen kontrol dokumental edo esperimentalen bidez.

g) Se han establecido las actuaciones para realizar el control y recepción de materiales para ejecución de trabajos de armaduras mediante el marcado CE o controles documentales o experimentales de los mismos.

h) Armadura-lanen gauzatze-prozesua kontrolatzeko jarduketak ezarri ditu: besteak beste, armatze-prozesua, ainguraketaren eta gainjarpenaren luzerak, planoen araberako geometria eta bereizgailuak (neurriak eta tarteak).

h) Se han establecido las actuaciones para realizar el control de ejecución de trabajos de armaduras, como son proceso de armado, longitudes de anclaje y solape, geometría según planos y separadores (dimensiones y distancias), entre otros.

i) Armadurak egiteko eta obran jartzeko sakan edo obra-lekuetako babes- eta prebentzio-bitartekoak ezarri ditu, baita ingurumen-neurri zuzentzaileak ere.

i) Se han establecido los medios de protección y prevención de los tajos de obra para la elaboración y puesta en obra de armaduras y las medidas correctivas medioambientales.

5.– Hormigoiztatze-lanak antolatzen ditu, proiektu eta arauetan zehaztutako preskripzio teknikoetatik abiatuta, lotutako jarduerak planifikatuz eta sakan edo obra-lekuen segimendua eta kontrola egiteko prozedurak ezarriz.

5.– Organiza trabajos de hormigonado a partir de prescripciones técnicas especificadas en proyectos y normas, planificando las actividades relacionadas y estableciendo procedimientos para el seguimiento y control de tajos.

Ebaluazio-irizpideak:

Criterios de evaluación:

a) Hormigoiztatze-lanetako jardueren zerrenda egin du, eta horien arteko loturak ezarri ditu.

a) Se ha realizado un listado de actividades de ejecución de trabajos de hormigonado y se han establecido sus dependencias.

b) Hormigoiztatze-lanetako jardueren neurketa kuantifikatu du.

b) Se ha cuantificado la medición de las actividades de trabajos de hormigonado.

c) Hormigoiztatze-lanak gauzatzeko behar diren eskulana, materialak, makineria eta bitarteko osagarriak kuantifikatu ditu.

c) Se ha cuantificado mano de obra, materiales, maquinaria y medios auxiliares para la ejecución de trabajos de hormigonado.

d) Hormigoiztatze-lanak gauzatzeko denborak ezarri ditu, neurketak baliabideekin lotuz.

d) Se han establecido los tiempos de ejecución de los trabajos de hormigonado relacionando las mediciones con los recursos.

e) Gantt diagrama bat egin du hormigoiztatze-lanak gauzatzeko prozesuak planifikatzeko.

e) Se ha realizado un diagrama de Gantt con la planificación de los procesos de ejecución de trabajos de hormigonado.

f) Hormigoiztatze-lanak gauzatzeko materialak kontrolatzeko eta hartzeko jarduketak ezarri ditu; kontrolatu beharrekoak dira, besteak beste, materialon maneiagarritasuna, erresistentzia-adostasuna, loteak eta laginen kopurua.

f) Se han establecido las actuaciones para realizar el control y recepción de materiales para ejecución de trabajos de hormigonado como son, entre otros, la docilidad, conformidad de resistencia, los lotes y el número de muestras.

g) Hormigoiztatze-lanen gauzatze-prozesua kontrolatzeko jarduketak ezarri ditu, hala nola baldintza atmosferikoak, isuri aurreko oratze-lana, isurtzeko prozedurak, geruzen lodiera eta hormigoi-entsegu bereziak.

g) Se han establecido las actuaciones para realizar el control de ejecución de trabajos de hormigonado como son, entre otros, condiciones atmosféricas, el amasado previo al vertido, procedimientos de vertido, espesor de tongadas y los ensayos característicos del hormigón.

h) Hormigoiztatze-lanen gauzatzea gainbegiratzeko jarduketak ezarri ditu, egiaztatuz, besteak beste, ontzea behar bezala gauzatzen dela eta ez dagoela akats nabarmenik.

h) Se han establecido las actuaciones para realizar la supervisión de ejecución de trabajos de hormigonado, comprobando que el curado se desarrolla adecuadamente y la ausencia de defectos significativos, entre otros.

i) Hormigoiztatze-lanak egiteko sakan edo obra-lekuetako babes- eta prebentzio-bitartekoak ezarri ditu, baita ingurumen-neurri zuzentzaileak ere.

i) Se han establecido los medios de protección y prevención de los tajos de obra de hormigonado y las medidas correctivas medioambientales.

6.– Eraikuntza-obretako zimenduak eta euste-elementuak egiteko lanak antolatzen ditu, proiektu eta arauetan zehaztutako preskripzio teknikoetatik abiatuta, lotutako jarduerak planifikatuz eta sakan edo obra-lekuen segimendua eta kontrola egiteko prozedurak ezarriz.

6.– Organiza trabajos de cimentaciones y elementos de contención en las obras de construcción, a partir de prescripciones técnicas especificadas en proyectos y normas, planificando las actividades relacionadas y estableciendo procedimientos para el seguimiento y control de tajos.

Ebaluazio-irizpideak:

Criterios de evaluación:

a) Zimenduak eta euste-elementuak gauzatzeko eta obran jartzeko jardueren zerrenda egin du, eta horien arteko loturak ezarri ditu.

a) Se ha realizado un listado de actividades de ejecución de cimentaciones y elementos de contención, estableciendo sus dependencias.

b) Zimendatze-lanak eta euste-elementuak egiteko lanetako jardueretako lanen neurketa kuantifikatu du.

b) Se ha cuantificado la medición de las actividades de trabajos de cimentaciones y elementos de contención.

c) Zimendatze-lanak eta euste-elementuetako lanak gauzatzeko eta muntatzeko behar diren eskulana, materialak, makineria eta bitarteko osagarriak kuantifikatu ditu.

c) Se han cuantificado mano de obra, materiales, maquinaria y medios auxiliares para la ejecución de trabajos de cimentaciones y elementos de contención.

d) Zimendatze-lanak eta euste-elementuetako lanak egiteko jarduerak gauzatzeko denborak ezarri ditu, neurketak baliabideekin lotuz.

d) Se han establecido los tiempos de ejecución de los trabajos de cimentaciones y elementos de contención relacionando las mediciones con los recursos.

e) Gantt diagrama bat egin du zimenduak eta euste-elementuak gauzatzeko prozesuak planifikatzeko.

e) Se ha realizado un diagrama de Gantt con la planificación de los procesos de ejecución de trabajos de cimentaciones y elementos de contención.

f) Zimenduen eta euste-elementuen gauzatzea kontrolatzeko jarduketak ezarri ditu, hala nola euskarri-lurzoruaren trinkotze-maila, ura kentzeko ahalmena, gainazaleko zimenduak garbitzeko hormigoia eta zulaketen diametroa.

f) Se han establecido las actuaciones para realizar el control de ejecución de cimentaciones y elementos de contención como son, entre otros, el grado de compactación del terreno de apoyo, la eliminación del agua, el hormigón de limpieza para las cimentaciones superficiales o el diámetro de las perforaciones.

g) Zimenduak eta euste-elementuak gauzatzeko lanak gainbegiratzeko jarduketak ezarri ditu; horien artean, besteak beste, honako hauek egiaztatu ditu: zuinketa, hondeaketa, enkofratua, armadurak, estaldurak, hormigoia obran jartzeko lanak, hormigoi-junturak eta akabera-maila.

g) Se han establecido las actuaciones para realizar la supervisión de ejecución de cimentaciones y elementos de contención, comprobando el replanteo, excavación, encofrado, armaduras, recubrimientos, puesta en obra del hormigón, juntas de hormigonado y el nivel acabado.

h) Zimenduak eta euste-elementuak egiteko sakan edo obra-lekuetako babes- eta prebentzio-bitartekoak ezarri ditu, baita ingurumen-neurri zuzentzaileak ere.

h) Se han establecido los medios de protección y prevención de los tajos de obra de cimentaciones y elementos de contención y las medidas correctivas medioambientales.

7.– Hormigoi armatuzko egitura-elementuak egiteko lanak antolatzen ditu, proiektu eta arauetan zehaztutako preskripzio teknikoetatik abiatuta, lotutako jarduerak planifikatuz eta sakan edo obra-lekuen segimendua eta kontrola egiteko prozedurak ezarriz.

7.– Organiza trabajos de ejecución de elementos de estructura de hormigón armado a partir de prescripciones técnicas, especificadas en proyectos y normas, planificando las actividades relacionadas y estableciendo procedimientos para el seguimiento y control de tajos.

Ebaluazio-irizpideak:

Criterios de evaluación:

a) Hormigoizko egitura duten elementuak egiteko jardueren zerrenda egin du, eta horien arteko loturak ezarri ditu.

a) Se ha realizado un listado de actividades de ejecución de elementos de estructura de hormigón estableciendo sus dependencias.

b) Hormigoizko egitura duten elementuak egiteko jardueren neurketa kuantifikatu du.

b) Se ha cuantificado la medición de las actividades de trabajos de elementos de estructura de hormigón.

c) Hormigoizko egitura duten elementuak egiteko behar diren eskulana, materialak, makineria eta bitarteko osagarriak kuantifikatu ditu.

c) Se ha cuantificado mano de obra, materiales, maquinaria y medios auxiliares para la ejecución de trabajos de elementos de estructura de hormigón.

d) Hormigoizko egitura duten elementuak egiteko lanetako jarduerak gauzatzeko denborak ezarri ditu, neurketak baliabideekin lotuz.

d) Se han establecido los tiempos de ejecución de los trabajos de elementos de estructura de hormigón relacionando las mediciones con los recursos.

e) Gantt diagrama bat egin du hormigoizko egitura duten elementuak gauzatzeko prozesuak planifikatzeko.

e) Se ha realizado un diagrama de Gantt con la planificación de los procesos de ejecución de trabajos de elementos de estructura de hormigón.

f) Hormigoizko egitura duten elementuen zuinketa planimetriko eta altimetrikoa egiteko irizpideak ezarri ditu.

f) Se han establecido criterios para realizar el replanteo planimétrico y altimétrico de elementos de estructura de hormigón.

g) Hormigoizko egitura duten elementuak kontrolatzeko jarduketak ezarri ditu; besteak beste, egituraren zuinketa, zinbria eta eskoramenduen kontrola, hormigoia obran jartzea, desenfrokatze-lanak eta amaierako geometria.

g) Se han establecido las actuaciones para realizar el control de ejecución de elementos de estructura de hormigón como son, entre otros, el replanteo de la estructura, el control de cimbras y apuntalamientos, puesta en obra del hormigón, desencofrados y geometría final.

h) Eraikuntzako hormigoizko egitura duten elementuak egiteko sakan edo obra-lekuetako babes- eta prebentzio-bitartekoak ezarri ditu, baita ingurumen-neurri zuzentzaileak ere.

h) Se han establecido los medios de protección y prevención de los tajos de obra de elementos de estructura de hormigón en edificación.

8.– Hormigoi armatuzko, metalezko edo zurezko elementu aurrefabrikatuzko egiturak gauzatzeko lanak antolatzen ditu, proiektu eta arauetan zehaztutako preskripzio teknikoetatik abiatuta, lotutako jarduerak planifikatuz eta sakan edo obra-lekuen segimendua eta kontrola egiteko prozedurak ezarriz.

8.– Organiza trabajos de ejecución de estructuras de elementos prefabricados de hormigón armado, metálicos o madera a partir de prescripciones técnicas especificadas en proyectos y normas, planificando las actividades relacionadas y estableciendo procedimientos para el seguimiento y control de tajos.

Ebaluazio-irizpideak:

Criterios de evaluación:

a) Hormigoi armatuzko, metalezko edo zurezko elementu aurrefabrikatuak gauzatzeko jardueren zerrenda egin du, eta horien arteko loturak ezarri ditu.

a) Se ha realizado un listado de actividades de ejecución de elementos prefabricados de hormigón armado, metálicos o madera, estableciendo sus dependencias.

b) Hormigoi armatuzko, metalezko edo zurezko elementu aurrefabrikatuak egiteko lanetako jardueren neurketa kuantifikatu du.

b) Se ha cuantificado la medición de las actividades de trabajos de elementos prefabricados de hormigón armado, metálicos o madera.

c) Hormigoi armatuzko, metalezko eta zurezko elementu aurrefabrikatuak egiteko behar diren eskulana, materialak, makineria eta bitarteko osagarriak kuantifikatu ditu.

c) Se ha cuantificado mano de obra, materiales, maquinaria y medios auxiliares para la ejecución de trabajos de elementos prefabricados de hormigón armado, metálicos o madera.

d) Hormigoi armatuzko, metalezko edo zurezko elementu aurrefabrikatuetako lanak gauzatzeko denborak ezarri ditu, neurketak baliabideekin lotuz.

d) Se han establecido los tiempos de ejecución de los trabajos de elementos prefabricados de hormigón armado, metálicos o madera relacionando las mediciones con los recursos.

e) Gantt diagrama bat egin du hormigoi armatuzko, metalezko edo zurezko elementu aurrefabrikatuetako lanak gauzatzeko prozesuak planifikatzeko.

e) Se ha realizado un diagrama de Gantt con la planificación de los procesos de ejecución de trabajos de elementos prefabricados de hormigón armado, metálicos o madera.

f) Elementu aurrefabrikatuzko egiturak gauzatzeko materialak kontrolatzeko eta hartzeko jarduketak zehaztu ditu, hala nola onartze-, hartze- eta metatze-irizpideak.

f) Se han establecido las actuaciones para realizar el control y recepción de materiales para ejecución de estructuras de elementos prefabricados como son criterios de aceptación, recepción y acopio.

g) Elementu aurrefabrikatuzko egituren gauzatze-prozesua kontrolatzeko jarduketak ezarri ditu; besteak beste, piezaren eta multzoaren kokapena (bertikaltasuna eta horizontaltasuna) eta euskarria, loturak, etab.

g) Se han establecido las actuaciones para realizar el control de ejecución de estructuras de elementos prefabricados, como el posicionado de la pieza y del conjunto (verticalidad y horizontalidad) y apoyo, enlaces y uniones, entre otros.

h) Hormigoi armatuzko, metalezko eta zurezko elementu aurrefabrikatuzko egiturak gauzatzeko lanak gainbegiratzeko jarduketak ezarri ditu, eta multzoaren deformazio- eta egokitasun-kontrola egin du, proiektuari dagokionez.

h) Se han establecido las actuaciones para realizar la supervisión de ejecución de estructuras de elementos prefabricados de hormigón armado, metal y madera, realizando el control de deformación e idoneidad del conjunto respecto al proyecto.

i) Elementu aurrefabrikatuzko egiturak egiteko sakan edo obra-lekuetako babes- eta prebentzio-bitartekoak ezarri ditu, baita ingurumen-neurri zuzentzaileak ere.

i) Se han establecido los medios de protección y prevención de los tajos de obra de estructuras de elementos prefabricados.

9.– Hormigoi-blokezko, adreiluzko eta harrizko fabrika-egiturak gauzatzeko lanak antolatzen ditu, proiektu eta arauetan zehaztutako preskripzio teknikoetatik abiatuta, lotutako jarduerak planifikatuz eta sakan edo obra-lekuen segimendua eta kontrola egiteko prozedurak ezarriz.

9.– Organiza trabajos de ejecución de estructuras de fábricas de bloque de hormigón, ladrillo y piedra a partir de prescripciones técnicas especificadas en proyectos y normas, planificando las actividades relacionadas y estableciendo procedimientos para el seguimiento y control de tajos.

Ebaluazio-irizpideak:

Criterios de evaluación:

a) Fabriketako egiturazko elementuak gauzatzeko jardueren zerrenda egin du, eta horien arteko loturak ezarri ditu.

a) Se ha realizado un listado de actividades de ejecución de elementos estructurales de fábricas estableciendo sus dependencias.

b) Bloke, hormigoi, adreilu eta harrizko egiturak egiteko jardueren neurketa kuantifikatu du.

b) Se ha cuantificado la medición de las actividades de trabajos de ejecución de estructuras de bloque, hormigón, ladrillo y piedra.

c) Hormigoi armatuzko, metalezko eta zurezko elementu aurrefabrikatuak egiteko behar diren eskulana, materialak, makineria eta bitarteko osagarriak kuantifikatu ditu.

c) Se ha cuantificado mano de obra, materiales, maquinaria y medios auxiliares para la ejecución de trabajos de elementos prefabricados de hormigón armado, metálicos o madera.

d) Bloke, hormigoi, adreilu eta harrizko fabrika-egiturak egiteko jarduerak gauzatzeko denborak ezarri ditu, neurketak baliabideekin lotuz.

d) Se han establecido los tiempos de ejecución de los trabajos de estructuras de fábricas de bloque, hormigón, ladrillo y piedra relacionando las mediciones con los recursos.

e) Gantt diagrama bat egin du bloke, hormigoi, adreilu eta harrizko fabrika-egiturak gauzatzeko prozesuak planifikatzeko.

e) Se ha realizado un diagrama de Gantt con la planificación de los procesos de ejecución de trabajos de estructuras de fábricas de bloque, hormigón, ladrillo y piedra.

f) Bloke, hormigoi, adreilu eta harrizko fabrika-egiturak gauzatzeko materialak kontrolatzeko eta hartzeko jarduketak ezarri ditu.

f) Se han establecido las actuaciones con el fin de realizar el control y recepción de materiales para la ejecución de estructuras de fábricas de bloque, hormigón, ladrillo y piedra.

g) Bloke, hormigoi, adreilu eta harrizko fabrika-egiturak egiteko lanak kontrolatzeko jarduketak ezarri ditu.

g) Se han establecido las actuaciones para realizar el control de ejecución de estructuras de fábricas de bloque, hormigón, ladrillo y piedra.

h) Bloke, hormigoi, adreilu eta harrizko fabrika-egiturak egiteko lanak gainbegiratzeko jarduketak ezarri ditu, eta horien makurgunea, lodiera eta lautasuna kontrolatu ditu, besteak beste.

h) Se han establecido las actuaciones para realizar la supervisión de ejecución de estructuras de fábricas de bloque, hormigón, ladrillo y piedra, realizando el control de desplome, espesor y planeidad, entre otros.

i) Bloke, hormigoi, adreilu eta harrizko fabrika-egiturak egiteko sakan edo obra-lekuetako babes- eta prebentzio-bitartekoak ezarri ditu, baita ingurumen-neurri zuzentzaileak ere.

i) Se han establecido los medios de protección y prevención de los tajos de obra de estructuras de fábricas de bloque, hormigón, ladrillo y piedra.

B) Edukiak:

B) Contenidos:

1.– Zimenduak eta egiturak ezartzeko lanak antolatzea.

1.– Organización de trabajos de implantación de cimentaciones y estructuras.

Zimendu eta egituren proiektuetatik, horiek gauzatzeko behar den informazioa aukeratzea, antolatzea eta ordenatzea.

Selección, organización y orden de la información extraída de proyectos de cimentaciones y estructuras necesaria para su ejecución.

Honako hauek egitea:

Realización de:

– Zimenduak eta egiturak antolatzeko plangintza orokorra.

– «Planning» general de organización de cimentaciones y estructuras.

– Zimendu eta egituren, behin-behineko instalazioen eta hondakinen eremuen egoeraren krokisa.

– Croquis de situación de las cimentaciones y estructuras, de las instalaciones provisionales y de las zonas de residuos.

Egingo den zimendu edo egitura motaren eta eraikuntza-prozeduraren definizioa, dokumentazio teknikoari jarraituz.

Definición del tipo de cimentación o estructura que se va a realizar y el procedimiento constructivo, según la documentación técnica.

Zenbait irizpide ezartzea:

Establecimiento de criterios para:

– Baimenak eta lizentziak emateko eskaerak egiteko.

– Realizar las solicitudes para la concesión de permisos y licencias.

– Zimenduen eta egituren zuinketa orokorra egiteko, zuinketa-akta eginez.

– Realizar el replanteo general de las cimentaciones y estructuras elaborando el acta de replanteo.

– Zimenduak eta egiturak, behin-behineko instalazioak eta hondakinen kudeaketa banatzeko.

– La distribución de las cimentaciones y estructuras, instalaciones provisionales y gestión de residuos.

Segurtasuneko eta osasuneko eta ingurumen-inpaktua zuzentzeko neurriak aukeratzea eta identifikatzea, zimenduak eta egiturak antolatzean.

Selección e identificación de las medidas de seguridad y salud y las medidas correctivas de impacto ambiental durante la organización de las cimentaciones y estructuras.

Obraren kalitate-plana interpretatzea, jarraitu beharreko jarduketekin lotutako informazioa antolatuz.

Interpretación del plan de calidad de la obra, organizando la información relacionada con las actuaciones que se deben seguir.

Zimenduen eta egituren proiektuak.

Proyectos de cimentaciones y estructuras.

Obren antolamendu orokorra. Baimenak eta lizentziak.

Organización general de las obras. Permisos y licencias.

Segurtasuna eta osasuna. Ingurumen-inpaktua zuzentzeko neurriak.

Seguridad y salud. Medidas correctivas de impacto ambiental.

Obren egokitzapena. Behin-behineko instalazioak. Eraikuntza- eta eraispen-hondakinen kudeaketa. Irudikapen grafikoa.

Acondicionamiento de las obras. Instalaciones provisionales. Gestión de residuos de construcción y demolición. Representación gráfica.

Obren zuinketa orokorra.

Replanteo general de las obras.

Kalitate-kontrola. Kalitate-kontrolaren plana. Jarduketak.

Control de calidad. Plan de control de calidad. Actuaciones.

Aplikatzekoa den araudia.

Normativa aplicable.

Indarrean dagoen araudia betetzeko interesa izatea.

Interés en el cumplimiento de la normativa vigente.

Egingo diren lanak metodikoki planifikatzea, zailtasunak eta horiek gainditzeko modua aurreikusita.

Planificación metódica de las tareas a realizar con previsión de las dificultades y el modo de superarlas.

Egin beharreko lanak egiteko prest izatea.

Buena disposición ante los trabajos a acometer.

2.– Lurra eta elementu osagarriak egokitzeko lanak antolatzea.

2.– Organización de trabajos de acondicionamiento del terreno y elementos complementarios

Lurra eta elementu osagarriak –hala nola drainatze eta saneamenduak– egokitzeko jardueren zerrenda bat egitea, eta horien arteko loturak ezarrita.

Realización de un listado de actividades de ejecución de acondicionamiento del terreno y elementos complementarios, como drenajes y saneamientos, estableciendo sus dependencias.

Honako hauek kuantifikatzea:

Cuantificación de:

– Lurra eta elementu osagarriak egokitzeko jardueren neurketa.

– La medición de las actividades de acondicionamiento del terreno y de elementos complementarios.

– Lurra eta elementu osagarriak egokitzeko behar diren eskulana, materialak, makineria eta bitarteko osagarriak.

– La mano de obra, materiales, maquinaria y medios auxiliares para la ejecución del acondicionamiento del terreno y de los elementos complementarios.

Lurra eta elementu osagarriak egokitzeko jarduerak gauzatzeko denborak ezartzea, neurketak baliabideekin lotuz.

Establecimiento de los tiempos de ejecución de las actividades de acondicionamiento del terreno y de elementos complementarios relacionando las mediciones con los recursos.

Gantt diagrama bat egitea lurra eta elementu osagarriak egokitzeko prozesuak planifikatzeko.

Realización de un diagrama Gantt con la planificación de los procesos de ejecución de acondicionamiento del terreno y elementos complementarios.

Honako hauek ezartzea:

Establecimiento de:

– Lurra egokitzeko zuinketa planimetriko eta altimetrikoa egiteko irizpideak.

– Criterios para realizar el replanteo planimétrico y altimétrico del acondicionamiento del terreno.

– Lurra eta elementu osagarriak egokitzeko materialak kontrolatzeko eta hartzeko jarduketak.

– Actuaciones para realizar el control y recepción de materiales para la ejecución de acondicionamiento del terreno y elementos complementarios.

– Lurra eta elementu osagarriak egokitzeko lanak (hondeatzea, zuinketa-kotak egiaztatzea, materiala zabaltzea eta trinkotzea) kontrolatzeko jarduketak.

– Actuaciones para realizar el control de ejecución: excavación, comprobación de cotas de replanteo, extendido de material, compactación entre otros, de acondicionamiento del terreno y de elementos complementarios.

– Lurra eta elementu osagarriak egokitzeko lanak (besteak beste, trinkotzea eta iragazkortasuna) gainbegiratzeko jarduketak.

– Actuaciones para realizar la supervisión de ejecución: compactación, permeabilidad, entre otros, del acondicionamiento del terreno y elementos complementarios.

– Lurra eta elementu osagarriak egokitzeko sakan edo obra-lekuetako babes- eta prebentzio-bitartekoak, baita ingurumen-neurri zuzentzaileak ere.

– Medios de protección y prevención de los tajos de obra de acondicionamiento del terreno y de elementos complementarios y las medidas correctivas medioambientales.

Lurraren osaera eta ezaugarriak. Lursailak eta bide-zoruko geruzak identifikatzeko parametroak.

Composición y características del terreno. Parámetros de identificación de los terrenos y capas de firme.

Lursailaren prospekzioa. Laginak hartzea. Landako eta laborategiko entseguak.

La prospección del terreno. Toma de muestras. Ensayos de campo y laboratorio.

Eraikuntza-proiektuen azterketa geoteknikoaren edukia.

Contenido del Estudio Geotécnico de los proyectos de construcción.

Lur-mugimendua eta lurzoruaren hobekuntzak. Gauzatzeko teknika, prozesu eta faseak.

Movimiento de tierras y mejoras del terreno. Técnicas, procesos y fases de ejecución.

Lurrak mugitzeko eta lurzorua hobetzeko makineria. Motak eta ezaugarriak.

Maquinaria para el movimiento de tierras y mejoras del terreno. Tipos y características.

Lurrak zabortegira eramatea eta bertan hustea, eta aprobetxatzea. Lurren kudeaketa.

Transporte y evacuación a vertedero y aprovechamiento de tierras. Gestión de tierras.

Lotutako zuinketak.

Replanteos asociados.

Aplikatzekoa den araudia.

Normativa aplicable.

Lurra egokitzeko prozesuen plangintza, zimenduak eta elementu osagarriak egiteko. Masa-diagrama. Gantt diagrama.

Planificación de los procesos de ejecución del acondicionamiento del terreno para la ejecución de cimentaciones y elementos complementarios. Diagrama de masas. Diagrama de Gantt.

Zimenduen eta elementu osagarrien zuinketa. Sasiak kentzeko, husteko, zuhaitzak mozteko, lubetak egiteko, betegarria jartzeko eta forma-geruzak egiteko lanen zuinketa planimetriko eta altimetrikoa.

Replanteo de cimentaciones y elementos complementarios. Replanteo planimétrico y altimétrico de desbroces, vaciados, desmontes, terraplenes, rellenos y capas de forma.

Obra-unitateen eta lurzoruaren hobekuntzen gauzatze-lanak kontrolatzea. Sasiak kentzeko, husteko eta zuhaitzak mozteko lanen gainazala eta sakonera kontrolatzea. Betegarria jartzeko eta lurzorua hobetzeko lanak kontrolatzea. Kotak eta geruzen lodierak kontrolatzea. Lurrei eusteko sistemak kontrolatzea.

Control de ejecución de unidades de obra y mejoras del terreno. Control de superficie y profundidad de desbroces, vaciados y desmontes. Control de la ejecución de rellenos y mejoras del terreno. Control de cotas y espesores de capas. Control de sistemas de contención de tierras.

Gainazaleko ura eta ur freatikoa kudeatzea.

Gestión del agua superficial y freática.

Lurra egokitzeko lanetan amaituta dauden obra-unitateak gainbegiratzea. Trinkotzea eta iragazkortasuna.

Supervisión de las unidades de obra, terminadas, del acondicionamiento del terreno. Compactación y permeabilidad.

Lurra eta elementu osagarriak egokitzeko lanetako arriskuen prebentzioa.

Prevención de riesgos en trabajos de acondicionamiento del terreno y elementos complementarios.

Indarrean dagoen araudia betetzeko interesa izatea.

Interés en el cumplimiento de la normativa vigente.

Egingo diren lanak metodikoki planifikatzea, zailtasunak eta horiek gainditzeko modua aurreikusita.

Planificación metódica de las tareas a realizar con previsión de las dificultades y el modo de superarlas.

Egin beharreko lanak egiteko prest izatea.

Buena disposición ante los trabajos a acometer.

3.– Enkofratuak egiteko eta muntatzeko lanak antolatzea.

3.– Organización de trabajos de elaboración y montaje de encofrados.

Enkofratze-lanetako jardueren zerrenda egitea, horien arteko loturak ezarrita.

Realización de un listado de actividades de trabajos de encofrados estableciendo sus dependencias.

Honako hauek kuantifikatzea:

Cuantificación de:

– Enkofratze-lanetako jardueren neurketa.

– La medición de las actividades de trabajos de encofrados.

– Enkofratuak egiteko eta muntatzeko behar diren eskulana, materialak, makineria eta bitarteko osagarriak.

– La mano de obra, materiales, maquinaria y medios auxiliares para la ejecución trabajos de elaboración y montaje de encofrados.

Enkofratuak egiteko eta muntatzeko jarduerak gauzatzeko denborak ezartzea, neurketak baliabideekin lotuz.

Establecimiento de los tiempos de ejecución de las actividades de trabajos de elaboración y montaje de encofrados relacionando las mediciones con los recursos.

Gantt diagrama bat egitea enkofratze-lanak gauzatzeko prozesuak planifikatzeko.

Realización de un diagrama Gantt con la planificación de los procesos de ejecución de trabajos de encofrados.

Honako hauek ezartzea:

Establecimiento de:

– Enkofratze-lanen zuinketa planimetriko eta altimetrikoa egiteko irizpideak.

– Criterios para realizar el replanteo planimétrico y altimétrico de trabajos de encofrados.

– Enkofratze-lanak egiteko materialak kontrolatzeko eta hartzeko jarduketak, honako hauek egiaztatuz: atalen geometriak, egonkortzeko elementuen erabilgarritasuna eta zurkaizte-lana, besteak beste.

– Actuaciones para realizar el control y recepción de materiales para la ejecución de trabajos de encofrados comprobando la geometría de las secciones, la disposición de los elementos de estabilización y el apuntalado, entre otros.

– Enkofratze- eta desenkofratze-lanak kontrolatzeko jarduketak, egiaztatuz moldeen eta enkofratuen barneko gainazalak garbi daudela eta, hala badagokio, desenkofratzeko produktu egokia eman zaiela.

– Actuaciones para realizar el control de ejecución de trabajos de encofrados y desencofrados comprobando que las superficies interiores de los moldes y encofrados estén limpias y que se haya aplicado, en su caso, el correspondiente producto desencofrante.

– Enkofratze-lanetarako sakan edo obra-lekuetako babes- eta prebentzio-bitartekoak, baita ingurumen-neurri zuzentzaileak ere.

– Medios de protección y prevención de los tajos de obra de trabajos de encofrados y las medidas correctivas medioambientales.

Enkofratuen tipologia eta soluzioak.

Tipología y soluciones de encofrados.

Enkofratze-soluzioen konfigurazioa. Fabrikatzailearen jarraibide teknikoak eta prozedura espezifikoak.

Configuración de soluciones de encofrado. Instrucciones técnicas de fabricante y procedimientos específicos.

Lotutako zuinketak.

Replanteos asociados.

Aplikatzekoa den araudia.

Normativa aplicable.

Enkofratuak egiteko eta muntatzeko prozesuen plangintza. Gantt diagrama.

Planificación de los procesos de elaboración y montaje de encofrados. Diagrama de Gantt.

Enkofratuen gaineko kargak. Enkofratuaren araberako erresistentzia: esfortzuak euskarrietan, enkofratuko elementu hauskaitzen orekari laguntzea eta abar.

Cargas sobre encofrados. Diferente resistencia según el tipo de encofrado: esfuerzos en los apoyos, contribución al equilibrio de los elementos resistentes del encofrado y otros.

Zimendu, horma, zutabe eta eskaileren enkofratuen zuinketa. Eraikuntza-elementuen lerrokatzea eta nibela. Tolerantzia onargarriak. Araudia.

Replanteo de encofrados de cimentaciones, muros, pilares y escaleras. Alineación y nivel de elementos constructivos. Tolerancias admisibles. Normativa.

Enkofratze-materialak kontrolatzea. Enkofratze-sistema aurrefabrikatuak kontrolatzea.

Control de los materiales de encofrado. Control de sistemas prefabricados de encofrado.

Enkofratuak, zinbriak eta apeoak egiteko eta muntatzeko lanak kontrolatzea: forma, erresistentzia, estankotasuna, gelditasuna, zurruntasuna, itsaspena eta abar. Euskarriaren gainazala kontrolatzea: geometria, estankotasuna eta garbiketa.

Control de la ejecución de la elaboración y montaje de encofrados, cimbras y apeos: forma, resistencia, estanqueidad, inmovilidad, rigidez, adherencia y otros. Control de la superficie soporte: geometría, estabilidad y limpieza.

Enkofratuak muntatzeko lanetan amaitutako unitateak gainbegiratzea. Desenkofratzekoak. Amaierako kalitatea: zuzentasuna, lautasuna, egonkortasuna, ageriko geruzen akabera.

Supervisión de las unidades terminadas de montaje de encofrados. Desencofrantes. Calidad final: aplomado, planeidad, estabilidad, acabado de capas vistas.

Enkofratuak desmuntatzeko prozesua.

Proceso de desmontaje de encofrados.

Enkofratuak obran jartzeko eta desmuntatzeko ekipoak.

Equipos para puesta en obra y desmontaje de encofrados.

Enkofratuak muntatzeko eta obran jartzeko lanetako arriskuen prebentzioa.

Prevención de riesgos en el montaje y puesta en obra de encofrados.

Indarrean dagoen araudia betetzeko interesa izatea.

Interés en el cumplimiento de la normativa vigente.

Egingo diren lanak metodikoki planifikatzea, zailtasunak eta horiek gainditzeko modua aurreikusita.

Planificación metódica de las tareas a realizar con previsión de las dificultades y el modo de superarlas.

Egin beharreko lanak egiteko prest izatea.

Buena disposición ante los trabajos a acometer.

4.– Armadurak prestatzeko eta obran jartzeko lanak antolatzea.

4.– Organización de los trabajos de elaboración y puesta en obras de armaduras.

Armadurak prestatzeko eta obran jartzeko jarduerak zerrendatzea, horien arteko loturak ezarrita.

Realización de un listado de actividades de elaboración y puesta en obra de armaduras, estableciendo sus dependencias.

Honako hauek kuantifikatzea:

Cuantificación de:

– Armadurak prestatzeko eta obran jartzeko jardueretako lanen neurketa.

– La medición los trabajos de las actividades de elaboración y puesta en obra de las armaduras.

– Armadurak prestatzeko eta obran jartzeko lanak gauzatzeko aurreikusitako eskulana, materialak, makineria eta bitarteko osagarriak.

– La mano de obra, materiales, maquinaria y medios auxiliares previstos para la ejecución de los trabajos de elaboración y puesta en obra de las armaduras.

Armadurak prestatzeko eta obran jartzeko lanak gauzatzeko denborak ezartzea, obra-planaren arabera, baliabideekin lotuz neurketak.

Establecimiento de los tiempos de ejecución de los trabajos de elaboración y puesta en obra de armaduras, según el plan de obra, relacionando las mediciones con los recursos.

Gantt diagrama bat egitea armadura-lanak gauzatzeko prozesuak planifikatzeko.

Realización de un diagrama Gantt con la planificación de los procesos de ejecución de trabajos de armaduras.

Honako hauek ezartzea:

Establecimiento de:

– Armaduren zuinketa egiteko irizpideak, dokumentazio teknikoan eta araudian zehaztutako estalduren, diametroen eta barra-arteko distantzien arabera.

– Criterios para realizar el replanteo de armaduras según los recubrimientos, diámetros y distancias entre barras especificados en la documentación técnica y la normativa.

– Armadura-lanak gauzatzeko materialak kontrolatzeko eta hartzeko jarduketak, CE markaren bidez edo materialen kontrol dokumental edo esperimentalen bidez.

– Actuaciones para realizar el control y recepción de materiales para la ejecución de trabajos de armaduras mediante el marcado CE o controles documentales o experimentales de los mismos.

– Armadura-lanen gauzatze-prozesua kontrolatzeko jarduketak; besteak beste, armatzeko prozesua, ainguratze- eta gainjarpen-luzerak, planoen eta bereizleen araberako geometria (neurriak eta distantziak).

– Actuaciones para realizar el control de ejecución de trabajos de armaduras, como son el proceso de armado, longitudes de anclaje y solape, geometría según planos y separadores (dimensiones y distancias), entre otros.

– Armadura-lanak egiteko sakan edo obra-lekuetako babes- eta prebentzio-bitartekoak eta ingurumen-neurri zuzentzaileak.

– Medios de protección y prevención de los tajos de obra de trabajos de armaduras y las medidas correctivas medioambientales.

Armadurak hormigoian. Funtzioak, motak, formatu normalizatuak. Barra laztuak eta sare elektrosoldatuak identifikatzea; hornidura-orriak.

Las armaduras en el hormigón. Funciones, tipos, formatos normalizados. Identificación de barras corrugadas y mallas electrosoldadas, hojas de suministro.

Armaduren multzo- eta xehetasun-planoak: sinbolo grafikoak eta armadurak irudikatzeko modua.

Planos de armadura de conjunto y detalle: símbolos gráficos y forma de representación de armaduras.

Ferralla-elementuak: ferrallaren motak, funtzioa, ezaugarriak eta banaketa. Ferralla ataltzeko planoak.

Elementos de ferralla: tipos, función, características y distribución de la ferralla. Planos de despiece de ferralla.

Ferralla prestatzeko eta armatzeko prozesua.

Proceso de elaboración y armado de la ferralla.

Lotutako zuinketak.

Replanteos asociados.

Aplikatzekoa den araudia.

Normativa aplicable.

Armadurak prestatzeko eta obran jartzeko prozesuak planifikatzea. Gantt diagrama.

Planificación de los procesos de elaboración y puesta en obra de armaduras. Diagrama de Gantt.

Armaduren multzo- eta xehetasun-planoak interpretatzea. Ferrallaren elementuak kontrolatzea. Armadurak zuinkatzea.

Interpretación de planos de armaduras de conjunto y de detalle. Control de los elementos de la ferralla. Replanteo de armaduras.

Armaduren materialak kontrolatzea. Garraioa obran.

Control de los materiales de armaduras. Transporte en obra.

Armadurak prestatzeko lanen gauzatze-prozesua kontrolatzea: barrak mozteko eta tolesteko prozedura, baldintza eta ekipoak. Ferrallak armatzeko prozedurak, baldintzak eta ekipoak. Armaduren muntaketa kontrolatzea.

Control de la ejecución de la elaboración de armaduras: procedimientos, condiciones y equipos para corte y doblado de barras. Procedimientos, condiciones y equipos para armado de ferralla. Control de montaje de armaduras.

Armadurak prestatzeko eta obran jartzeko lanetan amaitutako unitateak gainbegiratzea.

Supervisión de las unidades terminadas de elaboración y puesta en obra de armaduras.

Armadurak obran jartzeko ekipoak.

Equipos para puesta en obra de armaduras.

Enkofratuak muntatzeko eta obran jartzeko lanetako arriskuen prebentzioa.

Prevención de riesgos en el montaje y puesta en obra de encofrados.

Indarrean dagoen araudia betetzeko interesa izatea.

Interés en el cumplimiento de la normativa vigente.

Egingo diren lanak metodikoki planifikatzea, zailtasunak eta horiek gainditzeko modua aurreikusita.

Planificación metódica de las tareas a realizar con previsión de las dificultades y el modo de superarlas.

Egin beharreko lanak egiteko prest izatea.

Buena disposición ante los trabajos a acometer.

5.– Hormigoiztatze-lanak antolatzea.

5.– Organización de los trabajos de hormigonado.

Hormigoiztatze-lanak gauzatzeko jarduerak zerrendatzea, horien arteko loturak ezarrita.

Realización de un listado de actividades de ejecución de trabajos de hormigonado, estableciendo sus dependencias.

Honako hauek kuantifikatzea:

Cuantificación de:

– Hormigoiztatze-lanetako jardueretako lanen neurketa.

– La medición los trabajos de las actividades de trabajos de hormigonado.

– Hormigoiztatze-lanak gauzatzeko aurreikusitako eskulana, materialak, makineria eta bitarteko osagarriak.

– La mano de obra, materiales, maquinaria y medios auxiliares previstos para la ejecución de los trabajos de hormigonado.

Hormigoiztatze-lanak gauzatzeko denborak ezartzea, obra-planaren arabera, baliabideekin lotuz neurketak.

Establecimiento de los tiempos de ejecución de los trabajos de hormigonado relacionando las mediciones con los recursos.

Gantt diagrama bat egitea hormigoiztatze-lanak gauzatzeko prozesuak planifikatzeko.

Realización de un diagrama Gantt con la planificación de los procesos de ejecución de trabajos de hormigonado.

Honako hauek ezartzea:

Establecimiento de:

– Hormigoiztatze-lanetarako materialak kontrolatzeko eta hartzeko jarduketak; besteak beste, maneiagarritasuna, erresistentziaren adostasuna, loteak eta lagin kopurua.

– Actuaciones para realizar el control y recepción de materiales para la ejecución de trabajos de hormigonado como son, entre otros, la docilidad, conformidad de resistencia, los lotes y el número de muestras.

– Hormigoiztatze-lanen gauzatze-prozesua kontrolatzeko jarduketak; besteak beste, egoera atmosferikoa, isuri aurreko masatzea, isurketa-prozedurak, geruzen lodiera eta hormigoi-entsegu bereziak.

– Actuaciones para realizar el control de ejecución de trabajos de hormigonado como son, entre otros, condiciones atmosféricas, el amasado previo al vertido, procedimientos de vertido, espesor de tongadas y los ensayos característicos del hormigón.

– Hormigoiztatze-lanen gauzatze-prozesua gainbegiratzeko jarduketak, ongi lehortzen dela eta akats larririk ez dagoela egiaztatuz, besteak beste.

– Actuaciones para realizar la supervisión de ejecución de trabajos de hormigonado, comprobando que el curado se desarrolla adecuadamente y la ausencia de defectos significativos, entre otros.

– Hormigoiztatze-lanak egiteko sakan edo obra-lekuetako babes- eta prebentzio-bitartekoak eta ingurumen-neurri zuzentzaileak.

– Medios de protección y prevención de los tajos de obra de trabajos de hormigonado y las medidas correctivas medioambientales.

Oinarrizko osagaien ezaugarriak eta propietateak. Hormigoiaren gehigarriak. Hormigoia dosifikatzea.

Características y propiedades de sus componentes básicos. Aditivos del hormigón. Dosificación del hormigón.

Hormigoiaren propietateak.

Propiedades del hormigón.

Hormigoia fraguatzeko prozesua. Hormigoiaren erresistentziaren bilakaera.

Proceso de fraguado del hormigón. Evolución de la resistencia del hormigón.

Hormigoi motak: ezaugarriak eta aplikazio-eremuak.

Tipos de hormigones: características y campos de aplicación.

Hormigoia fabrikatzea eta obran jartzea. Hornidura-orriak.

Fabricación y puesta en obra del hormigón. Hojas de suministro.

Aplikatzekoa den araudia.

Normativa aplicable.

Hormigoiztatze-prozesuak planifikatzea. Gantt diagrama.

Planificación de los procesos de hormigonado. Diagrama de Gantt.

Hormigoiaren kontrola: maneiagarritasuna, erresistentzia eta iraunkortasuna. Hormigoi motak. Hormigoiaren gehigarriak. Hormigoia dosifikatzea. Hormigoiaren fabrikazioa. Hornidura-orriak: hornitutako hormigoiak ezarritako baldintzak betetzen dituela egiaztatzea.

Control del hormigón: docilidad, resistencia y durabilidad. Tipos de hormigones. Aditivos del hormigón. Dosificación del hormigón. Fabricación del hormigón. Hojas de suministro: comprobación que el hormigón suministrado cumple con las condiciones establecidas.

Hormigoia obran jartzea kontrolatzea: hormigoia isurtzea, hormigoia trinkotzea eta hormigoiztatze-junturak egitea.

Control de la puesta en obra del hormigón: vertido del hormigón, compactación del hormigón y juntas de hormigonado.

Hormigoia obran jartzen eta lehortzen den bitartean ingurumenaren egoerak duen eragina.

Efectos de la condiciones ambientales durante la puesta en obra y curado del hormigón.

Hormigoiztatze-lanen gauzatze-prozesua gainbegiratzea: hormigoia babestea eta lehortzea. Hormigoiaren akatsak.

Supervisión de ejecución de los trabajos de hormigonado: protección y curado del hormigón. Defectos del hormigón.

Hormigoi armatuaren kalitate-kontrola eta saiakuntzak. Abrams-en konoa.

Control de calidad y ensayos de hormigón armado. El cono de Abrams.

Hormigoiztatze-lanetako arriskuak prebenitzea.

Prevención de riesgos en los trabajos de hormigonado.

Indarrean dagoen araudia betetzeko interesa izatea.

Interés en el cumplimiento de la normativa vigente.

Egingo diren lanak metodikoki planifikatzea, zailtasunak eta horiek gainditzeko modua aurreikusita.

Planificación metódica de las tareas a realizar con previsión de las dificultades y el modo de superarlas.

Egin beharreko lanak egiteko prest izatea.

Buena disposición ante los trabajos a acometer.

6.– Zimendatze-lanen eta euste-elementuetako lanen plangintza.

6.– Organización de los trabajos de cimentación y elementos de contención.

Zimenduak eta euste-elementuak gauzatzeko jarduerak zerrendatzea, horien arteko loturak ezarrita.

Realización de un listado de actividades de ejecución de cimentaciones y elementos de contención, estableciendo sus dependencias.

Honako hauek kuantifikatzea:

Cuantificación de:

– Zimendatze-lanetako eta euste-elementuetako lanetako jardueretako lanen neurketa.

– La medición los trabajos de las actividades de trabajos de cimentaciones y elementos de contención.

– Zimendatze-lanak eta euste-elementuetako lanak egiteko aurreikusitako eskulana, materialak, makineria eta bitarteko osagarriak.

– La mano de obra, materiales, maquinaria y medios auxiliares previstos para la ejecución de los trabajos de cimentaciones y elementos de contención.

Zimendatze-lanak eta euste-elementuetako lanak gauzatzeko denborak ezartzea, obra-planaren arabera, neurketak baliabideekin lotuz.

Establecimiento de los tiempos de ejecución de los trabajos de cimentaciones y elementos de contención relacionando las mediciones con los recursos.

Gantt diagrama bat egitea zimendatze-lanak eta euste-elementuetako lanak gauzatzeko prozesuak planifikatzeko.

Realización de un diagrama Gantt con la planificación de los procesos de ejecución de trabajos de cimentaciones y elementos de contención.

Honako hauek ezartzea:

Establecimiento de:

– Zimenduak eta euste-elementuak gauzatzeko lanen kontrola egiteko jarduketak; besteak beste, euste-lurraren trinkotze-maila, ura ezabatzea, gainazaleko zimenduetarako garbiketa-hormigoia eta zulaketen diametroa.

– Actuaciones para realizar el control de ejecución de cimentaciones y elementos de contención como son, entre otros, el grado de compactación del terreno de apoyo, la eliminación del agua, el hormigón de limpieza para las cimentaciones superficiales o el diámetro de las perforaciones.

– Zimendatze-lanak eta euste-elementuak gauzatzeko lanak gainbegiratzeko jarduketak, hauek egiaztatuz: zuinketa, hondeaketa, enkofratua, armadurak, estaldurak, hormigoia obran jartzeko prozedura, hormigoiztatze-junturak eta akabera-maila.

– Actuaciones para realizar la supervisión de ejecución de trabajos de cimentaciones y elementos de contención, comprobando el replanteo, excavación, encofrado, armaduras, recubrimientos, puesta en obra del hormigón, juntas de hormigonado y el nivel acabado.

– Zimenduak eta euste-elementuak egiteko sakan edo obra-lekuetako babes- eta prebentzio-bitartekoak eta ingurumen-neurri zuzentzaileak.

– Medios de protección y prevención de los tajos de obra de cimentaciones y elementos de contención y las medidas correctivas medioambientales.

Zimenduak: motak, funtzioak, aplikazio-eremuak.

Cimentaciones: tipos, funciones, ámbitos de aplicación.

Euste-elementuak: motak, funtzioak, aplikazio-eremuak.

Elementos de contención: tipos, funciones, ámbitos de aplicación.

Zimenduak eta euste-elementuak gauzatzeko prozedurak eta makineria.

Procedimientos y maquinaria de ejecución de cimentaciones y elementos de contención.

Lotutako zuinketak.

Replanteos asociados.

Aplikatzekoa den araudia.

Normativa aplicable.

Zimendatze-lanen eta euste-elementuetako lanen plangintza. Gantt diagrama.

Planificación de los trabajos de cimentación y elementos de contención. Diagrama de Gantt.

Gainazaleko edo zuzeneko zimenduen gauzatzea kontrolatzea.

Control de ejecución de cimentaciones superficiales o directas.

Sakoneko zimenduen gauzatzea kontrolatzea.

Control de ejecución de cimentaciones profundas.

Euste-elementuen gauzatzea kontrolatzea.

Control de ejecución de elementos de contención.

Zimenduekin eta euspenarekin lotutako elementu berezien gauzatzea kontrolatzea. Zimenduen eta euste-elementuen obra-unitate amaitua gainbegiratzea.

Control de ejecución de elementos singulares asociados a la cimentación y contención. Supervisión de la unidad de obra terminada de cimentaciones y elementos de contención.

Zimenduetako eta lurra eusteko elementuetako lanetako arriskuak prebenitzea.

Prevención de riesgos en los trabajos de cimentación y elementos de contención de tierras.

Indarrean dagoen araudia betetzeko interesa izatea.

Interés en el cumplimiento de la normativa vigente.

Egingo diren lanak metodikoki planifikatzea, zailtasunak eta horiek gainditzeko modua aurreikusita.

Planificación metódica de las tareas a realizar con previsión de las dificultades y el modo de superarlas.

Egin beharreko lanak egiteko prest izatea.

Buena disposición ante los trabajos a acometer.

7.– Hormigoi armatuzko egiturak gauzatzeko lanen plangintza.

7.– Organización de los trabajos de ejecución de estructuras de hormigón armado.

Hormigoizko egitura duten elementuak gauzatzeko jarduerak zerrendatzea, horien arteko loturak ezarrita.

Realización de un listado de actividades de ejecución de elementos de estructura de hormigón, estableciendo sus dependencias.

Honako hauek kuantifikatzea:

Cuantificación de:

– Hormigoizko egitura duten elementuak egiteko lanetako jardueretako lanen neurketa.

– La medición los trabajos de las actividades de trabajos de elementos de estructura de hormigón.

– Hormigoizko egitura duten elementuetako lanak egiteko aurreikusitako eskulana, materialak, makineria eta bitarteko osagarriak.

– La mano de obra, materiales, maquinaria y medios auxiliares previstos para la ejecución de los de trabajos de elementos de estructura de hormigón.

Hormigoizko egitura duten elementuetako lanak gauzatzeko denborak ezartzea, neurketak baliabideekin lotuz.

Establecimiento de los tiempos de ejecución de los de trabajos de elementos de estructura de hormigón, relacionando las mediciones con los recursos.

Gantt diagrama bat egitea hormigoizko egitura duten elementuetako lanak gauzatzeko prozesuak planifikatzeko.

Realización de un diagrama Gantt con la planificación de los procesos de ejecución de trabajos de elementos de estructura de hormigón.

Honako hauek ezartzea:

Establecimiento de:

– Hormigoizko egitura duten elementuen zuinketa planimetriko eta altimetrikoa egiteko irizpideak.

– Criterios para realizar el replanteo planimétrico y altimétrico de elementos de estructura de hormigón.

– Hormigoizko egitura duten elementuak gauzatzeko lanak kontrolatzeko jarduketak; besteak beste, egituraren zuinketa, zinbriak eta eskoramenduak kontrolatzea, hormigoia obran jartzea, desenkofratzea eta azken geometria.

– Actuaciones para realizar el control de ejecución de elementos de estructura de hormigón como son, entre otros, el replanteo de la estructura, el control de cimbras y apuntalamientos, puesta en obra del hormigón, desencofrados y geometría final.

– Hormigoizko egitura duten elementuetako lanen sakan edo obra-lekuetako babes- eta prebentzio-bitartekoak.

– Medios de protección y prevención de los tajos de obra de trabajos de elementos de estructura de hormigón en edificación.

Egituren funtzionamendua.

Funcionamiento de las estructuras.

Hormigoi armatuaren erresistentzia-portaera.

Comportamiento resistente del hormigón armado.

Hormigoi armatuzko egitura-elementuak.

Elementos estructurales de hormigón armado.

Aplikatzekoa den araudia.

Normativa aplicable.

Lotutako zuinketak.

Replanteos asociados.

Elementuen eraikuntza-soluzioak eta -xehetasunak. Planoak interpretatzea. Gauzatze-prozedurak.

Soluciones y detalles constructivos de elementos. Interpretación de planos. Procedimientos de ejecución.

Hormigoi armatuzko egiturak gauzatzeko lanen plangintza. Gantt diagrama.

Planificación de los trabajos de ejecución de estructuras de hormigón armado. Diagrama de Gantt.

Hormigoi armatuzko egiturak eraikuntzan.

Estructuras de hormigón armado en edificación.

Hormigoi armatuzko egiturak obra zibilean.

Estructuras de hormigón armado en obra civil.

Hormigoi armatuzko egituren gauzatze-prozesua kontrolatzea.

Control de ejecución de estructuras de hormigón armado.

Hormigoi armatuzko egituren obra-unitate amaitua gainbegiratzea.

Supervisión de la unidad de obra terminada de estructuras de hormigón armado.

Hormigoi armatuzko egiturak gauzatzeko lanetako arriskuak prebenitzea.

Prevención de riesgos en los trabajos de ejecución de estructuras de hormigón armado.

Indarrean dagoen araudia betetzeko interesa izatea.

Interés en el cumplimiento de la normativa vigente.

Egingo diren lanak metodikoki planifikatzea, zailtasunak eta horiek gainditzeko modua aurreikusita.

Planificación metódica de las tareas a realizar con previsión de las dificultades y el modo de superarlas.

Egin beharreko lanak egiteko prest izatea.

Buena disposición ante los trabajos a acometer.

8.– Hormigoi armatuzko, metalezko edo zurezko elementu aurrefabrikatuzko egiturak gauzatzeko lanak antolatzea.

8.– Organización de los trabajos de ejecución de estructuras de elementos prefabricados de hormigón armado, metálicos o madera.

Hormigoi armatuzko, metalezko edo zurezko elementu aurrefabrikatuak gauzatzeko jarduerak zerrendatzea, horien arteko loturak ezarrita.

Realización de un listado de actividades de ejecución de elementos prefabricados de hormigón armado, metálicos o madera, estableciendo sus dependencias.

Honako hauek kuantifikatzea:

Cuantificación de:

– Hormigoi armatuzko, metalezko edo zurezko elementu aurrefabrikatuak egiteko lanetako jardueretako lanen neurketa.

– La medición los trabajos de las actividades de elementos prefabricados de hormigón armado, metálicos o madera.

– Hormigoi armatuzko, metalezko edo zurezko elementu aurrefabrikatuetako lanak egiteko aurreikusitako eskulana, materialak, makineria eta bitarteko osagarriak.

– La mano de obra, materiales, maquinaria y medios auxiliares previstos para la ejecución de los trabajos de elementos prefabricados de hormigón armado, metálicos o madera.

– Hormigoi armatuzko, metalezko edo zurezko elementu aurrefabrikatuetako lanak gauzatzeko denborak ezartzea, neurketak baliabideekin lotuz.

Establecimiento de los tiempos de ejecución de los trabajos de elementos prefabricados de hormigón armado, metálicos o madera, relacionando las mediciones con los recursos.

Gantt diagrama bat egitea, hormigoi armatuzko, metalezko edo zurezko elementu aurrefabrikatuetako lanak gauzatzeko prozesuak planifikatzeko.

Realización de un diagrama Gantt con la planificación de los procesos de ejecución de trabajos de elementos prefabricados de hormigón armado, metálicos o madera.

Honako hauek ezartzea:

Establecimiento de:

– Elementu aurrefabrikatuzko egituretako lanak gauzatzeko materialak kontrolatzeko eta hartzeko jarduketak; besteak beste, onarpen-, harrera- eta metatze-irizpideak.

– Actuaciones para realizar el control y recepción de materiales para la ejecución de trabajos de estructuras de elementos prefabricados como son criterios de aceptación, recepción y acopio.

– Elementu aurrefabrikatuzko egituretako lanen gauzatze-prozesua kontrolatzeko jarduketak; besteak beste, pieza eta multzoa kokatzea (bertikaltasuna eta horizontaltasuna) eta euskarria eta loturak.

– Actuaciones para realizar el control de ejecución de trabajos de estructuras de elementos prefabricados, como el posicionado de la pieza y del conjunto (verticalidad y horizontalidad) y apoyo, enlaces y uniones, entre otros.

– Hormigoi armatuzko, metalezko eta zurezko elementu aurrefabrikatuzko egiturak gauzatzeko lanak gainbegiratzeko jarduketak, multzoaren deformazioa eta egokitasuna kontrolatuz proiektuari dagokionez.

– Actuaciones para realizar la supervisión de ejecución de estructuras de elementos prefabricados de hormigón armado, metal y madera, realizando el control de deformación e idoneidad del conjunto respecto al proyecto.

– Elementu aurrefabrikatuzko egituretako lanen sakan edo obra-lekuetako babes- eta prebentzio-bitartekoak.

– Medios de protección y prevención de los tajos de obra de trabajos de estructuras de elementos prefabricados.

Egitura aurrefabrikatuetan erabilitako materialen propietateak eta erresistentzia-portaera.

Propiedades y comportamiento resistente de los materiales utilizados en las estructuras prefabricadas.

Egitura aurrefabrikatuen motak. Egitura-elementuak.

Tipos estructuras prefabricadas. Elementos estructurales.

Egitura aurrefabrikatuaren proiektua.

El proyecto de estructura Prefabricada.

Elementuen eta konexioen eraikuntza-soluzioak eta -xehetasunak. Planoak interpretatzea.

Soluciones y detalles constructivos de elementos y conexiones. Interpretación de planos.

Lotutako zuinketak.

Replanteos asociados.

Aplikatzekoa den araudia.

Normativa aplicable.

Elementu aurrefabrikatuzko egiturak gauzatzeko lanak planifikatzea. Gantt diagrama.

Planificación de los trabajos de ejecución de estructuras de elementos prefabricados. Diagrama de Gantt.

Elementu aurrefabrikatuzko egiturak gauzatzeko materialen kontrola eta harrera.

Control y recepción de los materiales para la ejecución de estructuras con elementos prefabricados.

Hormigoi armatuzko egitura aurrefabrikatuak.

Estructuras de hormigón armado prefabricadas.

Metalezko elementu aurrefabrikatuzko egiturak.

Estructuras de elementos prefabricados metálicos.

Zurezko elementu aurrefabrikatuzko egiturak.

Estructuras de elementos prefabricados de madera.

Elementu aurrefabrikatuzko egituren gauzatze-prozesua kontrolatzea.

Control de ejecución de estructuras de elementos prefabricados.

Obra-unitate amaituetan, elementu aurrefabrikatuzko egiturak gainbegiratzea.

Supervisión de la unidad de obra, terminada, de estructuras de elementos prefabricados.

Elementu aurrefabrikatuzko egiturak gauzatzeko lanetako arriskuak prebenitzea.

Prevención de riesgos en los trabajos de ejecución de estructuras de elementos prefabricados.

Indarrean dagoen araudia betetzeko interesa izatea.

Interés en el cumplimiento de la normativa vigente.

Egingo diren lanak metodikoki planifikatzea, zailtasunak eta horiek gainditzeko modua aurreikusita.

Planificación metódica de las tareas a realizar con previsión de las dificultades y el modo de superarlas.

Egin beharreko lanak egiteko prest izatea.

Buena disposición ante los trabajos a acometer.

9.– Bloke, hormigoi, adreilu eta harrizko fabrika-egiturak gauzatzeko lanak antolatzea.

9.– Organización de los trabajos de ejecución de estructuras de fábricas de bloque de hormigón, ladrillo y piedra.

Fabriken egiturazko elementuak gauzatzeko jarduerak zerrendatzea, horien arteko loturak ezarrita.

Realización de un listado de actividades de ejecución de elementos estructurales de fábricas estableciendo sus dependencias.

Honako hauek kuantifikatzea:

Cuantificación de:

– Bloke, hormigoi, adreilu eta harrizko egitura-elementuak gauzatzeko jardueretako lanen neurketa.

– La medición los trabajos de las actividades de trabajos de ejecución de estructuras de bloque, hormigón, ladrillo y piedra.

– Hormigoi armatuzko, metalezko edo zurezko elementu aurrefabrikatuetako lanak egiteko aurreikusitako eskulana, materialak, makineria eta bitarteko osagarriak.

– La mano de obra, materiales, maquinaria y medios auxiliares previstos para la ejecución de los trabajos de elementos prefabricados de hormigón armado, metálicos o madera.

Bloke, hormigoi, adreilu eta harrizko fabrika-egituretako lanak gauzatzeko denborak ezartzea, neurketak baliabideekin lotuz.

Establecimiento de los tiempos de ejecución de los trabajos de estructuras de fábricas de bloque, hormigón, ladrillo y piedra relacionando las mediciones con los recursos.

Gantt diagrama bat egitea bloke, hormigoi, adreilu eta harrizko fabrika-egituretako lanak gauzatzeko prozesuak planifikatzeko.

Realización de un diagrama Gantt con la planificación de los procesos de ejecución de trabajos de estructuras de fábricas de bloque, hormigón, ladrillo y piedra.

Honako hauek ezartzea:

Establecimiento de:

– Bloke, hormigoi, adreilu eta harrizko fabrika-egituretako lanak gauzatzeko materialak kontrolatzeko eta hartzeko jarduketak.

– Actuaciones para realizar el control y recepción de materiales para la ejecución de trabajos de estructuras de fábricas de bloque, hormigón, ladrillo y piedra.

– Bloke, hormigoi, adreilu eta harrizko fabrika-egituretako lanen gauzatze-prozesua kontrolatzeko jarduketak.

– Actuaciones para realizar el control de ejecución de estructuras de fábricas de bloque, hormigón, ladrillo y piedra.

– Bloke, hormigoi, adreilu eta harrizko fabrika-egiturak gauzatzeko lanak gainbegiratzeko jarduketak, besteak beste makurgunea, lodiera eta lautasuna kontrolatuz.

– Actuaciones para realizar la supervisión de ejecución de estructuras de fábricas de bloque, hormigón, ladrillo y piedra, realizando el control de desplome, espesor y planeidad, entre otros.

– Bloke, hormigoi, adreilu eta harrizko fabrika-egituretako lanen sakan edo obra-lekuetako babes- eta prebentzio-bitartekoak.

– Medios de protección y prevención de los tajos de obra de trabajos de estructuras de fábricas de bloque, hormigón, ladrillo y piedra.

Fabrika-egituretan erabilitako materialen propietateak eta erresistentzia-portaera.

Propiedades y comportamiento resistente de los materiales utilizados en las estructuras de fábricas.

Fabrika-egituren motak.

Tipos estructuras de fábricas.

Fabriken eta hormen erresistentzia mekanikoa. Elementuen kokapena. Lodierak. Eutsitako kargak. Txarrantxatzea.

Resistencia mecánica de las fábricas y muros. Disposiciones de los elementos. Espesores. Cargas soportadas. Arriostramiento.

Elementuen eta konexioen eraikuntza-soluzioak eta -xehetasunak. Planoak interpretatzea.

Soluciones y detalles constructivos de elementos y conexiones. Interpretación de planos.

Lotutako zuinketak.

Replanteos asociados.

Aplikatzekoa den araudia.

Normativa aplicable.

Bloke, hormigoi, adreilu eta harrizko fabrika-egiturak gauzatzeko lanak planifikatzea. Gantt diagrama.

Planificación de los trabajos de ejecución de estructuras de fábricas de bloque, hormigón, ladrillo y piedra. Diagrama de Gantt.

Fabrika-egiturak gauzatzeko materialen kontrola eta harrera.

Control y recepción de los materiales para la ejecución de estructuras de fábricas.

Fabrika-egituren gauzatze-prozesua kontrolatzea.

Control de ejecución de estructuras de fábricas.

Fabrika-egituren obra-unitate amaitua gainbegiratzea: makurguneak, lautasuna, lodiera eta altuera, besteak beste.

Supervisión de la unidad de obra terminada de estructuras de fábricas: desplomes, planeidad, espesor y altura, entre otros.

Fabrika-egiturak gauzatzeko lanetako arriskuak prebenitzea.

Prevención de riesgos en los trabajos de ejecución de estructuras de fábricas.

Indarrean dagoen araudia betetzeko interesa izatea.

Interés en el cumplimiento de la normativa vigente.

Egingo diren lanak metodikoki planifikatzea, zailtasunak eta horiek gainditzeko modua aurreikusita.

Planificación metódica de las tareas a realizar con previsión de las dificultades y el modo de superarlas.

Egin beharreko lanak egiteko prest izatea.

Buena disposición ante los trabajos a acometer.

9. lanbide-modulua: Eraikuntza-obrak gauzatzeko lanak kontrolatzea.

Módulo Profesional 9: Control de ejecución en obras de edificación.

Kodea: 1291.

Código: 1291.

Kurtsoa: 2.

Curso: 2.º

Iraupena: 120 ordu.

Duración: 120 horas

ECTS kredituetako baliokidetasuna: 6.

Equivalencia en créditos ECTS: 6.

A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak.

A) Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

1.– Eraikuntza-obrak ezartzeko lanak antolatzen ditu, proiektu-konponbideak eta lotutako dokumentazio teknikoa aztertuz, egingo diren lanak identifikatuz eta jarduketaren eremuan dauden baliabideak banatuz.

1.– Organiza trabajos de implantación de obras de edificación a partir del análisis de soluciones de proyecto y de documentación técnica relacionada, identificando los trabajos que se van a realizar y distribuyendo los recursos disponibles en la zona de actuación.

Ebaluazio-irizpideak:

Criterios de evaluación:

a) Eraikuntzaren inguratzailea, zatiketak, instalazioa eta akaberak gauzatzeko proiektuen informazioa interpretatu du.

a) Se ha interpretado la información de los proyectos de ejecución de la envolvente, particiones, instalaciones y acabados en edificación.

b) Obra hasteko behar diren lizentziak eta baimenak identifikatu ditu.

b) Se han identificado las licencias y permisos necesarios para el inicio de la obra.

c) Enpresa hornitzaileei behin-behineko ur-, saneamendu- eta elektrizitate-instalazioak eskatu dizkie.

c) Se han solicitado, a las empresas suministradoras, las instalaciones provisionales de agua, saneamiento y electricidad.

d) Partzelaren itxitura-planoa egin du, eta hesiak eta sarbideak jaso ditu.

d) Se ha realizado el plano del cerramiento de la parcela reflejando las vallas y zonas de acceso.

e) Obra-etxolen kokapena jaso du planoan, dagozkien uraren, saneamenduaren eta elektrizitatearen krokadurekin.

e) Se ha reflejado en plano la colocación de las casetas de obra con sus correspondientes enganches de agua, saneamiento y electricidad.

f) Materialak metatzeko, kargatzeko eta deskargatzeko eremuak jaso ditu planoan.

f) Se ha reflejado en plano las zonas de acopio, carga y descarga de material.

g) Segurtasuneko eta osasuneko eta ingurumen-inpaktua zuzentzeko neurriak aukeratu eta identifikatu ditu.

g) Se han seleccionado e identificado las medidas de seguridad y salud y las medidas correctivas de impacto ambiental.

h) Obra-hondakinen edukiontziak kokatu ditu, eta hondakinak kudeatzeko irizpideak ezarri ditu dagokien planoan.

h) Se han colocado los contenedores de escombros y establecido los criterios para la gestión de residuos en el plano correspondiente.

i) Garabiaren instalazioa kokatu du planoan, garraiatuko den materiala mugitu ahal izateko.

i) Se ha situado, en el plano, la instalación de la grúa para poder realizar el movimiento de material que se va a transportar.

2.– Fatxadak egiteko lanak antolatzen ditu, proiektuetan eta arauetan zehaztutako preskripzio teknikoetatik abiatuta, lotutako jarduerak planifikatuz eta sakan edo obra-lekuen segimendua eta kontrola egiteko prozedurak ezarriz.

2.– Organiza trabajos de ejecución de fachadas, a partir de prescripciones técnicas especificadas en proyectos y normas, planificando las actividades relacionadas y estableciendo procedimientos para el seguimiento y control de tajos.

Ebaluazio-irizpideak:

Criterios de evaluación:

a) Fatxadaren itxitura gauzatzeko materialen kalitatea eta kopurua kontrolatzeko onarpen- eta baztertze-irizpideak identifikatu ditu.

a) Se han identificado los criterios de aceptación y rechazo para controlar la calidad y cantidad de los materiales para ejecutar el cerramiento de fachada.

b) Fase bakoitzean fatxada egiten parte hartzen duten profesionalen lanbideak, espezialitateak eta zeregin nagusiak identifikatu ditu.

b) Se han identificado los oficios, especialidades y principales ocupaciones de los profesionales que intervienen en la ejecución de la fachada en sus distintas fases.

c) Fatxadak gauzatzeko erabiltzen diren tresneriaren, bitarteko osagarrien eta makineriaren beharrak eta ezaugarriak ezarri ditu.

c) Se han establecido las necesidades y características de equipos, medios auxiliares y maquinaria empleados en la ejecución de las fachadas.

d) Fatxadaren itxitura gauzatzeko prozesua planifikatu du.

d) Se ha planificado el proceso de ejecución de cerramientos de fachada.

e) Kanpo-itxituren obra-plana interpretatu du.

e) Se ha interpretado el plan de obra de los cerramientos exteriores.

f) Zuinkatu beharreko fatxada-elementuak eta horien ezaugarriak zehazten dituen dokumentazio grafikoa eta teknikoa interpretatu du.

f) Se ha interpretado la documentación gráfica y técnica que define los elementos de fachada que se va a replantear y sus características.

g) Dokumentazio grafikotik eta jasotako jarraibideetatik abiatuta lortutako hasierako zuinketa-erreferentziak identifikatu ditu.

g) Se han identificado las referencias de replanteo de partida obtenidas a partir de la documentación gráfica y de las instrucciones recibidas.

h) Fatxadaren zuinketa egiteko erreferentzia-planoa prestatu du, hutsarteak, defentsak eta gauzatuko diren gainerako elementuak zehaztuz.

h) Se ha elaborado el plano de referencia para realizar el replanteo de la fachada, marcando los huecos, defensas y demás elemento que se van a ejecutar.

i) Fatxadaren itxitura gauzatzean kontrolatu beharreko elementuen irizpideak ezarri ditu (ilaren horizontaltasuna, makurgunea, lautasuna eta lodierak, besteak beste).

i) Se han establecido los criterios de los elementos que se tienen que controlar en la ejecución del cerramiento de fachada (horizontalidad de las hiladas, desplome, planeidad y espesores, entre otros).

j) Fatxadaren itxituraren faseak betetzeko denborak egiaztatu ditu.

j) Se han comprobado los tiempos de ejecución de las diferentes fases del cerramiento de la fachada.

k) Partzelaren itxiturako sakan edo obra-lekuetako babes- eta prebentzio-bitartekoak eta ingurumen-neurri zuzentzaileak ezarri ditu.

k) Se han establecido los medios de protección y prevención de los tajos de obra en cerramientos de parcela y las medidas correctivas medioambientales.

3.– Estalkiak gauzatzeko lanak antolatzen ditu, proiektuetan eta arauetan zehaztutako preskripzio teknikoetatik abiatuta, lotutako jarduerak planifikatuz eta sakan edo obra-lekuen segimendua eta kontrola egiteko prozedurak ezarriz.

3.– Organiza trabajos de ejecución de cubiertas, a partir de prescripciones técnicas especificadas en proyectos y normas, planificando las actividades relacionadas y estableciendo procedimientos para el seguimiento y control de tajos.

Ebaluazio-irizpideak:

Criterios de evaluación:

a) Estalkia gauzatzeko jasotako materialak onartzeko eta baztertzeko irizpideak ezarri ditu.

a) Se han establecido los criterios de aceptación y rechazo de los materiales decepcionados para la ejecución de la cubierta.

b) Fase bakoitzean estalkia egiten parte hartzen duten profesionalen lanbideak, espezialitateak eta zeregin nagusiak identifikatu ditu.

b) Se han identificado los oficios, especialidades y principales ocupaciones de los profesionales que intervienen en la ejecución de la cubierta en sus distintas fases.

c) Estalkiak gauzatzeko erabiltzen diren tresneriaren, bitarteko osagarrien eta makineriaren beharrak eta ezaugarriak ezarri ditu.

c) Se han establecido las necesidades y características de equipos, medios auxiliares y maquinaria empleados en la ejecución de la cubierta.

d) Estalkia gauzatzeko prozesua planifikatu du.

d) Se ha planificado el proceso de ejecución de la cubierta.

e) Estalkia gauzatzeko obra-plana interpretatu du.

e) Se ha interpretado el plan de obra para la ejecución de la cubierta.

f) Estalkian zuinkatu beharreko elementuak eta horien ezaugarriak zehazten dituen dokumentazio grafikoa eta teknikoa interpretatu du.

f) Se ha interpretado la documentación gráfica y técnica que define los elementos de cubierta que se van a replantear y sus características.

g) Dokumentazio grafikotik eta jasotako jarraibideetatik abiatuta lortutako hasierako zuinketa-erreferentziak identifikatu ditu.

g) Se han identificado las referencias de replanteo de partida obtenidas a partir de la documentación gráfica y de las instrucciones recibidas.

h) Estalkiaren zuinketa egiteko erreferentzia-planoa prestatu du, limak, gailurrak, maldak, tximiniak, hustubideak eta gauzatuko diren gainerako elementuak zehaztuz.

h) Se ha elaborado el plano de referencia para realizar el replanteo de la cubierta, marcando las limas, cumbreras, pendientes, chimeneas, sumideros y demás elementos que se van a ejecutar.

i) Estalkia gauzatzean kontrolatu beharreko elementuen irizpideak ezarri ditu (maldak, estalkia eta trenkadatxoak, besteak beste).

i) Se han establecido los criterios de los elementos que hay que controlar en la ejecución de la cubierta (pendientes, cobertura y tabiquillos, entre otros).

j) Estalkiaren faseak betetzeko denborak egiaztatu ditu.

j) Se han comprobado los tiempos de ejecución de las diferentes fases de la cubierta.

k) Estalkia egiteko sakan edo obra-lekuetako babes- eta prebentzio-bitartekoak eta ingurumen-neurri zuzentzaileak ezarri ditu.

k) Se han establecido los medios de protección y prevención de los tajos de ejecución de la cubierta y las medidas correctivas medioambientales.

4.– Zatiketak, trasdosatuak, sabai aizunak eta zoru teknikoak eratzeko lanak antolatzen ditu, proiektuetan eta arauetan zehaztutako preskripzio teknikoetatik abiatuta, lotutako jarduerak planifikatuz eta sakan edo obra-lekuen segimendua eta kontrola egiteko prozedurak ezarriz.

4.– Organiza trabajos de ejecución de particiones, trasdosados, cielos rasos y suelos técnicos, a partir de prescripciones técnicas especificadas en proyectos y normas, planificando las actividades relacionadas y estableciendo procedimientos para el seguimiento y control de tajos.

Ebaluazio-irizpideak:

Criterios de evaluación:

a) Zatiketak, trasdosatuak, sabai aizunak eta zoru teknikoak eratzeko materialen kalitatea eta kopurua kontrolatzeko onarpen- eta baztertze-irizpideak identifikatu ditu.

a) Se han identificado los criterios de aceptación y rechazo para controlar la calidad y cantidad de los materiales para ejecutar las particiones, trasdosados, cielos rasos y suelos técnicos.

b) Zatiketak, trasdosatuak, sabai aizunak eta zoru teknikoak egiten parte hartzen duten profesionalen lanbideak, espezialitateak eta zeregin nagusiak identifikatu ditu.

b) Se han identificado los oficios, especialidades y principales ocupaciones de los profesionales que intervienen en la ejecución de particiones, trasdosados, cielos rasos y suelos técnicos.

c) Zatiketak, trasdosatuak, sabai aizunak eta zoru teknikoak eratzeko erabiltzen diren tresneriaren, bitarteko osagarrien eta makineriaren beharrak eta ezaugarriak ezarri ditu.

c) Se han establecido las necesidades y características de equipos, medios auxiliares y maquinaria empleados en la ejecución de particiones, trasdosados, cielos rasos y suelos técnicos.

d) Zatiketak, trasdosatuak, sabai aizunak eta zoru teknikoak eratzeko prozesua planifikatu du.

d) Se ha planificado el proceso de ejecución de particiones, trasdosados, cielos rasos y suelos técnicos.

e) Zatiketak, trasdosatuak, sabai aizunak eta zoru teknikoak eratzeko obra-plana interpretatu du.

e) Se ha interpretado el plan de obra de la ejecución de particiones, trasdosados, cielos rasos y suelos técnicos.

f) Zatiketak, trasdosatuak, sabai aizunak eta zoru teknikoak zehazten dituen dokumentazio grafikoa eta teknikoa interpretatu du.

f) Se ha interpretado la documentación gráfica y técnica que define las particiones, trasdosados, cielos rasos y suelos técnicos.

g) Dokumentazio grafikotik eta jasotako jarraibideetatik abiatuta lortutako hasierako zuinketa-erreferentziak identifikatu ditu.

g) Se han identificado las referencias de replanteo de partida obtenidas a partir de la documentación gráfica y de las instrucciones recibidas.

h) Barne-zatiketen, trasdosatuen, sabai aizunen eta zoru teknikoen zuinketa egiteko erreferentzia-planoa prestatu du.

h) Se ha elaborado el plano de referencia para realizar el replanteo de las particiones interiores, trasdosados, cielos rasos y suelos técnicos.

i) Zatiketak, trasdosatuak, sabai aizunak eta zoru teknikoak gauzatzean kontrolatuko diren elementuetarako irizpideak ezarri ditu (ilaren horizontaltasuna, makurgunea, lautasuna eta lodierak, besteak beste).

i) Se han establecido los criterios de los elementos que se van a controlar en la ejecución de las particiones, trasdosados, cielos rasos y suelos técnicos (horizontalidad de las hiladas, desplomes, planeidad y espesores, entre otros).

j) Zatiketen, trasdosatuen, sabai aizunen eta zoru teknikoen faseak betetzeko denborak egiaztatu ditu.

j) Se han comprobado los tiempos de ejecución de las diferentes fases de particiones, trasdosados, cielos rasos y suelos técnicos.

k) Zatiketak, trasdosatuak, sabai aizunak eta zoru teknikoak egiteko sakan edo obra-lekuetako babes- eta prebentzio-bitartekoak eta ingurumen-neurri zuzentzaileak ezarri ditu.

k) Se han establecido los medios de protección y prevención de los tajos de obra de particiones, trasdosados, cielos rasos y suelos técnicos y las medidas correctivas medioambientales.

5.– Eraikuntza-instalazioak egiteko lanak antolatzen ditu, proiektuetan eta arauetan zehaztutako preskripzio teknikoetatik abiatuta, lotutako jarduerak planifikatuz eta sakan edo obra-lekuen segimendua eta kontrola egiteko prozedurak ezarriz.

5.– Organiza trabajos de ejecución de instalaciones en edificación, a partir de prescripciones técnicas especificadas en proyectos y normas, planificando las actividades relacionadas y estableciendo procedimientos para el seguimiento y control de tajos.

Ebaluazio-irizpideak:

Criterios de evaluación:

a) Eraikuntza-instalazioak egiteko hartutako materialen kalitatea eta kopurua kontrolatzeko onarpen- eta baztertze-irizpideak identifikatu ditu.

a) Se han identificado los criterios de aceptación y rechazo para controlar la calidad y cantidad de los materiales recepcionados para ejecutar las instalaciones en edificación.

b) Eraikuntza-instalazioak egiten parte hartzen duten profesionalen lanbideak, espezialitateak eta zeregin nagusiak identifikatu ditu.

b) Se han identificado los oficios, especialidades y principales ocupaciones de los profesionales que intervienen en la ejecución de las instalaciones en edificación.

c) Eraikuntza-instalazioak egiteko erabiltzen diren tresneriaren, bitarteko osagarrien eta makineriaren beharrak eta ezaugarriak ezarri ditu.

c) Se han establecido las necesidades y características de equipos, medios auxiliares y maquinaria empleados en la ejecución de las instalaciones en edificación.

d) Eraikuntza-instalazioak egiteko prozesua planifikatu du.

d) Se ha planificado el proceso de ejecución de las instalaciones en la edificación.

e) Eraikuntza-instalazioak egiteko obra-plana interpretatu du.

e) Se ha interpretado el plan de obra de la ejecución de las instalaciones en edificación.

f) Eraikuntza-instalazioak zehazten dituen dokumentazio grafikoa eta teknikoa interpretatu du.

f) Se ha interpretado la documentación gráfica y técnica que define las instalaciones en edificación.

g) Dokumentazio grafikotik eta jasotako jarraibideetatik abiatuta lortutako hasierako zuinketa-erreferentziak identifikatu ditu.

g) Se han identificado las referencias de replanteo de partida obtenidas a partir de la documentación gráfica e instrucciones recibidas.

h) Eraikuntza-instalazioen zuinketa egiteko erreferentzia-planoa prestatu du.

h) Se ha elaborado el plano de referencia para realizar el replanteo de las instalaciones en edificación.

i) Eraikuntza-instalazioak eratzeko kontrolatu beharreko elementuen irizpideak ezarri ditu (lodierak, isolamenduak, euspenak, aireberritzeko patioak eta zabalgailuak, besteak beste).

i) Se han establecido los criterios de los elementos que hay que controlar en la ejecución de las instalaciones en edificación (espesores, aislamientos, sujeción, patinillos y dilatadores, entre otros).

j) Eraikuntza-instalazioen faseak betetzeko denborak egiaztatu ditu.

j) Se han comprobado los tiempos de ejecución de las diferentes fases de instalaciones en edificación.

k) Eraikuntza-instalazioak egiteko sakan edo obra-lekuetako babes- eta prebentzio-bitartekoak eta ingurumen-neurri zuzentzaileak ezarri ditu.

k) Se han establecido los medios de protección y prevención de los tajos de obra de instalaciones en edificación y las medidas correctivas medioambientales.

6.– Akaberak gauzatzeko lanak antolatzen ditu, proiektuetan eta arauetan zehaztutako preskripzio teknikoetatik abiatuta, lotutako jarduerak planifikatuz eta sakan edo obra-lekuen segimendua eta kontrola egiteko prozedurak ezarriz.

6.– Organiza trabajos de ejecución de acabados, a partir de prescripciones técnicas especificadas en proyectos y normas, planificando las actividades relacionadas y estableciendo procedimientos para el seguimiento y control de tajos.

Ebaluazio-irizpideak:

Criterios de evaluación:

a) Akaberak gauzatzeko jasotako materialen kalitatea eta kopurua kontrolatzeko onarpen- eta baztertze-irizpideak identifikatu ditu.

a) Se han identificado los criterios de aceptación y rechazo para controlar la calidad y cantidad de los materiales recepcionados para ejecutar los acabados en edificación.

b) Akaberak egiten parte hartzen duten profesionalen lanbideak, espezialitateak eta zeregin nagusiak identifikatu ditu.

b) Se han identificado los oficios, especialidades y principales ocupaciones de los profesionales que intervienen en la ejecución de los acabados en edificación.

c) Akaberak gauzatzeko erabiltzen diren tresneriaren, bitarteko osagarrien eta makineriaren beharrak eta ezaugarriak ezarri ditu.

c) Se han establecido las necesidades y características de equipos, medios auxiliares y maquinaria empleados, en la ejecución de los acabados en edificación.

d) Akaberak gauzatzeko prozesua planifikatu du.

d) Se ha planificado el proceso de ejecución de los acabados en la edificación.

e) Akaberak gauzatzeko obra-plana interpretatu du.

e) Se ha interpretado el plan de obra de la ejecución de los acabados en la edificación.

f) Akaberak zehazten dituen dokumentazio grafikoa eta teknikoa interpretatu du.

f) Se ha interpretado la documentación gráfica y técnica que define los acabados en edificación.

g) Dokumentazio grafikotik eta jasotako jarraibideetatik abiatuta lortutako hasierako zuinketa-erreferentziak identifikatu ditu.

g) Se han identificado las referencias de replanteo de partida obtenidas a partir de la documentación gráfica e instrucciones recibidas.

h) Akaberen zuinketa egiteko erreferentzia-planoa prestatu du.

h) Se ha elaborado el plano de referencia para realizar el replanteo de los acabados en edificación.

i) Akaberak gauzatzean kontrolatu beharreko elementuen irizpideak ezarri ditu (lodierak, heltzeko motrailuak, hezetasuna, lautasuna eta homogeneotasuna, besteak beste).

i) Se han establecido los criterios de los elementos que se van a controlar en la ejecución de los acabados en edificación (espesores, morteros de agarre, humedad, planeidad y homogeneidad, entre otros).

j) Eraikuntzako akaberen faseak betetzeko denborak egiaztatu ditu.

j) Se han comprobado los tiempos de ejecución de las diferentes fases de los acabados en edificación.

k) Akaberak egiteko sakan edo obra-lekuetako babes- eta prebentzio-bitartekoak eta ingurumen-neurri zuzentzaileak ezarri ditu.

k) Se han establecido los medios de protección y prevención de los tajos de obra de acabados en edificación y las medidas correctivas medioambientales.

B) Edukiak:

B) Contenidos:

1.– Obra ezartzeko lanak antolatzea.

1.– Organización de los trabajos de implantación de la obra.

Proiektu teknikoen analisia. Planoak, memoriak, neurketak eta baldintza-agiriak.

Análisis de los proyectos técnicos. Planos, memorias, mediciones y pliegos de condiciones.

Partzelako itxituren eta sarbideen planoa egitea.

Realización del plano de los cerramientos de parcela y zonas de acceso.

Obra-etxolen, bulegoaren, aldagelen, jangelen, biltegien, komunen, botikinaren eta garabiaren kokapen-planoa egitea.

Realización del plano de ubicación de Casetas de obra, de oficina, vestuarios, comedores, almacenes, aseos, botiquín, grúa.

Gauzatuko den obraren tamaina eta behar diren baliabideak zehaztea.

Determinación de la cantidad de obra que se va a ejecutar y recursos necesarios.

Materiala metatzeko, kargatzeko eta deskargatzeko eremuak planoan kokatzea.

Ubicación sobre plano de las zonas de acopio, carga y descarga de material.

Lanak antolatzea, eta langileak, materialak eta tresneria banatzea.

Ordenación de los trabajos y distribución de trabajadores, materiales y equipos.

Mantentze-eragiketak ezartzea lanaldiaren amaieran.

Establecimiento de las operaciones de mantenimiento al final de la jornada.

Obra-planaren jarraipena egitea: proiektuen eta eraikuntza-obren epeen ohiko desbideratzeak, jarduerak birprogramatzea.

Seguimiento del plan de obra: desviaciones usuales en los plazos de proyectos y obras de construcción, reprogramación de actividades.

Segurtasun- eta osasun-neurriak identifikatzea.

Identificación de las medidas de seguridad y salud.

Sortuko diren hondakinak identifikatzea.

Identificación de los residuos que se van a generar.

Hondakinak kudeatzeko edukiontziak jartzea.

Colocación de contenedores para la gestión de residuos.

Proiektuaren dokumentazioa, eraikuntza-obretan eskumena duten erakundeen lizentziak eta baimenak.

Documentación del proyecto, licencias y permisos de los organismos competentes en la realización de obras de construcción.

Eraikuntza-obrak ezartzeko instalazioak. Elektrizitatea, ura, saneamendua eta beste batzuk

Instalaciones para la implantación de obras de edificación. Electricidad, agua, saneamientos, otras.

Obra-plana, kalitate-plana, segurtasun- eta osasun-plana.

Plan de obra, plan de calidad, plan de seguridad y salud.

Dokumentazio-sistemak eraikuntza-obretan: erregistroak eta trazabilitatea.

Sistemas de documentación en obras de construcción: registros y trazabilidad.

Inguratzaile-, zatiketa-, instalazio- eta akabera-lanei lotutako lanabesak, erremintak, tresneria eta bitarteko osagarriak.

Útiles, herramientas, equipos y medios auxiliares asociados a los trabajos de envolventes, particiones, instalaciones y acabados.

Metaketen kudeaketa eraikuntza-obretan.

Gestión de acopios en obras de edificación.

Ingurumen-kudeaketarako plana.

Plan de gestión medioambiental.

Eraikuntza- eta eraispen-hondakinak: motak, kudeaketa obran, betebeharrak, araudia.

Residuos de construcción y demolición: tipos, gestión en obra, obligaciones, normativa.

Lanaldi-amaierako mantentze-eragiketak.

Operaciones de mantenimiento al final de la jornada.

Indarrean dagoen araudia betetzeko interesa izatea.

Interés en el cumplimiento de la normativa vigente.

Egingo diren lanak metodikoki planifikatzea, zailtasunak eta horiek gainditzeko modua aurreikusita.

Planificación metódica de las tareas a realizar con previsión de las dificultades y el modo de superarlas.

Egin beharreko lanak egiteko prest izatea.

Buena disposición ante los trabajos a acometer.

2.– Fatxadak gauzatzeko lanak antolatzea.

2.– Organización de trabajos de ejecución de fachadas.

Fatxadak egiten parte hartzen duten lanbideak eta elkarrekin duten harremana identifikatzea.

Identificación de los oficios que intervienen en la ejecución de fachadas y su interrelación.

Fatxadak gauzatzeko erabiltzen diren tresneriaren, bitarteko osagarrien eta makineriaren beharrak eta ezaugarriak zehaztea.

Establecimiento de las necesidades y características de equipos, medios auxiliares y maquinaria empleados en la ejecución de las fachadas.

Fatxadak gauzatzeko prozesuaren plangintza.

Planificación del proceso de ejecución de fachadas.

Fatxadetako itxituren obra-plana interpretatzea eta denborak kontrolatzea.

Interpretación del plan de obra de los cerramientos de fachadas y control de tiempos.

Fatxadaren zuinketa egiteko erreferentzia-planoa prestatzea, hutsarteak, defentsak eta gauzatuko diren gainerako elementuak zehaztuz.

Elaboración el plano de referencia para realizar el replanteo de la fachada, marcando los huecos, defensas y demás elemento que se van a ejecutar.

Kontrolatu beharreko obra-unitateak sailkatzea.

Clasificación de unidades de obra que deben controlarse.

Obra-unitateak ikuskatzea eta behatutako kalitate-adierazleak idatziz jasotzea.

Realización de inspecciones de las unidades de obra, anotando los indicadores de calidad observados.

Fatxadetako eta horien elkarguneetako hermetikotasun-planoa kontrolatzea.

Control del plano de hermeticidad en fachadas y sus encuentros.

Norbera eta taldea babesteko elementuak ezartzea fatxadetako itxiturak gauzatzean.

Establecimiento de elementos de protección individual y colectiva en la ejecución de cerramientos de fachadas.

Harrera-kontrola. Hartutako elementuen kopurua eta kalitatea. Hartutako elementuen egoera.

Control de recepción. Cantidad y calidad de los elementos recepcionados. Estado de los elementos recepcionados.

Itxitura bertikalen kontrola. Adreiluak eta blokeak hartzea, ilaren horizontaltasuna, makurgunea, lautasuna, heltzeko motrailua. Elkargune eta izkinetako pareta-hortzak.

Control de cerramientos verticales. Recibido de ladrillo y bloques, horizontalidad de las hiladas, desplome, planeidad, mortero de agarre. Enjarjes de encuentros y esquinas.

Itxituren ainguraketen kontrola.

Control de Anclajes de cerramientos.

Hutsarteen zuinketaren kontrola.

Control de replanteo de huecos.

Fatxadaren isolamenduen, lodieren, homogeneotasunaren eta estalitako azaleraren kontrola. Zubi termikoen ezabaketa.

Control de aislamientos de fachada, espesores, homogeneidad y superficie cubierta. Eliminación de puentes térmicos.

Uztarriak finkatzeko moduak eta kanpoaldeko leihoen eta ateen funtzionamendu motak.

Tipos de fijación cercos y funcionamiento de ventanas y puertas exteriores.

Uztarrien finkatzearen eta kanpoaldeko leihoen eta ateen funtzionamenduaren kontrola.

Control de fijación de cercos y funcionamiento de ventanas y puertas exteriores.

Laborategiko saiakuntza ohikoenak. Motak eta erabilera.

Ensayos de laboratorio más frecuente. Tipos y utilidad.

Fatxadetako hermetikotasun-planoa. Blower door saiakuntza.

Plano de hermeticidad en fachadas. Ensayo Blower door.

Aire-ganberaren lodiera.

Espesor de la cámara de aire.

Norbera eta taldea babesteko elementuak fatxaden itxiturak gauzatzean.

Elementos de protección individual y colectiva en la ejecución de cerramientos de fachadas.

Indarrean dagoen araudia betetzeko interesa izatea.

Interés en el cumplimiento de la normativa vigente.

Egingo diren lanak metodikoki planifikatzea, zailtasunak eta horiek gainditzeko modua aurreikusita.

Planificación metódica de las tareas a realizar con previsión de las dificultades y el modo de superarlas.

Egin beharreko lanak egiteko prest izatea.

Buena disposición ante los trabajos a acometer.

3.– Estalkiak gauzatzeko lanak antolatzea.

3.– Organización de trabajos de ejecución cubiertas.

Estalkiak egiten parte hartzen duten lanbideak eta elkarrekin duten harremana identifikatzea.

Identificación de los oficios que intervienen en la ejecución de cubiertas y su interrelación.

Harrera-kontrola. Hartutako elementuen kopurua eta kalitatea. Hartutako elementuen egoera.

Control de recepción. Cantidad y calidad de los elementos recepcionados. Estado de los elementos recepcionados.

Estalkiak gauzatzeko erabiltzen diren tresneriaren, bitarteko osagarrien eta makineriaren beharrak eta ezaugarriak zehaztea.

Establecimiento de las necesidades y características de equipos, medios auxiliares y maquinaria empleados en la ejecución de cubiertas.

Estalkiak gauzatzeko prozesuaren plangintza.

Planificación del proceso de ejecución de cubiertas.

Estalkien obra-plana interpretatzea eta denborak kontrolatzea.

Interpretación del plan de obra de cubiertas y control de tiempos.

Estalkiaren zuinketa egiteko erreferentzia-planoa prestatzea, limak, gailurrak, maldak, tximiniak, hustubideak eta gauzatuko diren gainerako elementuak zehaztuz.

Elaboración el plano de referencia para realizar el replanteo de la cubierta, marcando las limas, cumbreras, pendientes, chimeneas, sumideros y demás elemento que se van a ejecutar.

Kontrolatu beharreko obra-unitateak sailkatzea.

Clasificación de unidades de obra que deben controlarse.

Norbera eta taldea babesteko elementuak ezartzea estalkiak gauzatzean.

Establecimiento de elementos de protección individual y colectiva en la ejecución de cubiertas.

Estalki inklinatuen kontrola. Malden eta elkarguneen (limak eta gailurrak) kontrola.

Control de cubiertas inclinadas. Control de las pendientes y encuentros (limas y cumbreras).

Trenkadatxoen zuinketaren, maldaren eta estaldura-taulen homogeneotasunaren kontrola.

Control de replanteo de los tabiquillos, pendiente y homogeneidad de los tableros de cubrición.

Listoiak kontrolatzea eta finkatzea; teilak, teilakatzeak, gainjartzeak, aireztatzeak, hegaleko teilak eta segurtasun-kakoak jartzea.

Control y fijación de listones, colocación de tejas, solapes, ventilaciones, tejas de alero y ganchos de seguridad.

Ageriko eta ezkutuko erretenen kontrola.

Control de canalones vistos y ocultos.

Estalki lauen edo alderantzizkatuen kontrola. Malden, elkarguneen eta dilatazio-junturen kontrola.

Control de cubiertas planas o invertidas. Control de las pendientes, encuentros y juntas de dilatación.

Estalkien isolamendu-elementuen kontrola.

Control de los elementos de aislamiento de cubiertas.

Estalki lauen estaldura-elementuen kontrola.

Control de diferentes elementos de cubrición de las cubiertas planas.

Estalkiaren ataltzeen zuinketaren kontrola.

Control de replanteo de los despieces de la cubierta.

Hustubideen eta euri-urak jasotzeko elementuen kontrola.

Control de sumideros y diferentes elementos de recogida de aguas pluviales.

Trenkadatxoen horizontaltasuna, makurgunea eta lautasuna.

Horizontalidad, desplome y planeidad de los tabiquillos.

Estankotasun-probak mintz eta estalki lauetan.

Pruebas de estanqueidad en membranas y cubiertas planas.

Estankotasun-probak estalki inklinatuetan.

Pruebas de estanqueidad en cubiertas inclinadas.

Estalkietako hermetikotasun-planoa.

Plano de hermeticidad en cubiertas.

Norbera eta taldea babesteko elementuak estalkiak gauzatzean.

Elementos de protección individual y colectiva en la ejecución de cubiertas.

Indarrean dagoen araudia betetzeko interesa izatea.

Interés en el cumplimiento de la normativa vigente.

Egingo diren lanak metodikoki planifikatzea, zailtasunak eta horiek gainditzeko modua aurreikusita.

Planificación metódica de las tareas a realizar con previsión de las dificultades y el modo de superarlas.

Egin beharreko lanak egiteko prest izatea.

Buena disposición ante los trabajos a acometer.

4.– Zatiketak, trasdosatuak, sabai aizunak eta zoru teknikoak gauzatzeko lanak antolatzea.

4.– Organización de trabajos de ejecución de particiones, trasdosados, cielos rasos y suelos técnicos.

Zatiketak, trasdosatuak, sabai aizunak eta zoru teknikoak egiten parte hartzen duten lanbideak eta elkarrekin duten harremana identifikatzea.

Identificación de los oficios que intervienen en la ejecución de particiones, trasdosados, cielos rasos y suelos técnicos y su interrelación.

Harrera-kontrola. Hartutako elementuen kopurua eta kalitatea. Hartutako elementuen egoera.

Control de recepción. Cantidad y calidad de los elementos recepcionados. Estado de los elementos recepcionados.

Zatiketak, trasdosatuak, sabai aizunak eta zoru teknikoak gauzatzeko prozesua planifikatzea.

Planificación del proceso de ejecución de particiones, trasdosados, cielos rasos y suelos técnicos.

Fatxadetako itxituren obra-plana interpretatzea eta denborak kontrolatzea.

Interpretación del plan de obra de los cerramientos de fachadas y control de tiempos.

Gauzatuko diren lanen zuinketa egiteko erreferentzia-planoa prestatzea.

Elaboración el plano de referencia para realizar el replanteo de los trabajos que se van a ejecutar.

Kontrolatu beharreko obra-unitateak sailkatzea.

Clasificación de unidades de obra que deben controlarse.

Obra-unitateak ikuskatzea eta behatutako kalitate-adierazleak idatziz jasotzea.

Realización de inspecciones de las unidades de obra, anotando los indicadores de calidad observados.

Norbera eta taldea babesteko elementuak ezartzea zatiketak, trasdosatuak, sabai aizunak eta zoru teknikoak gauzatzeko.

Establecimiento de elementos de protección, individual y colectiva en la ejecución de particiones, trasdosados, cielos rasos y suelos técnicos.

Zatiketen, trasdosatuen, sabai aizunen eta zoru teknikoen zuinketaren kontrola.

Control de replanteo en particiones, trasdosados, cielos rasos y suelos técnicos.

Zatiketa aurrefabrikatuak eta trasdosatuak gauzatzeko lanen kontrola. Plaken lodieraren, egituren, euskarrien, zigilatzearen, torlojuen eta junturen tratamenduaren kontrola.

Control de la ejecución de particiones prefabricadas y trasdosados. Control de espesores de las placas, estructuras soportes, sellado, tornillería y tratamiento de las juntas.

Adreilu-fabrikekin gauzatutako zatiketen kontrola. Lodieren kontrola.

Control de la ejecución de particiones con fábricas de ladrillo. Control de espesores.

Adreilu eta blokeen harreraren, ilaren horizontaltasunaren, makurgunearen, lautasunaren eta heltzeko motrailuaren kontrola.

Control de recibido de ladrillo y bloques, horizontalidad de las hiladas, desplome, planeidad, mortero de agarre.

Itxituren finkatzearen, barne-trenkaden eta tarte-hormen kontrola.

Control de recibido de cercos, tabiquería interior y medianeras.

Zatiketen eta trasdosatuen lautasunaren eta makurgunearen kontrola.

Control de planeidad y desplome de las particiones y trasdosados.

Sabai aizunen eta zoru teknikoen horizontaltasunaren eta lautasunaren kontrola.

Control de horizontalidad y planeidad en cielos rasos y suelos técnicos.

Kalitate-zigiluak eta marka homologatuak.

Sellos de calidad y marcas homologadas.

Zatiketen, trasdosatuen, sabai aizunen eta zoru teknikoen obra-lekuak antolatzea eta egokitzea; zerikusia duten lanbideekin planifikatzea eta koordinatzea.

Organización y acondicionamiento de tajos de particiones trasdosados, cielos rasos y suelos técnicos; planificación y coordinación con oficios relacionados.

Materialak metatzeko eta maneiatzeko baldintzak.

Condiciones de acopio y manipulación de materiales.

Norbera eta taldea babesteko elementuak zatiketak, trasdosatuak, sabai aizunak eta zoru teknikoak gauzatzean.

Elementos de protección individual y colectiva en la ejecución de particiones trasdosados, cielos rasos y suelos técnicos.

Indarrean dagoen araudia betetzeko interesa izatea.

Interés en el cumplimiento de la normativa vigente.

Egingo diren lanak metodikoki planifikatzea, zailtasunak eta horiek gainditzeko modua aurreikusita.

Planificación metódica de las tareas a realizar con previsión de las dificultades y el modo de superarlas.

Egin beharreko lanak egiteko prest izatea.

Buena disposición ante los trabajos a acometer.

5.– Instalazioak gauzatzeko lanak antolatzea.

5.– Organización de trabajos de ejecución de instalaciones.

Instalazioak egiten parte hartzen duten lanbideak identifikatzea.

Identificación de los oficios que intervienen en la ejecución de instalaciones.

Harrera-kontrola. Hartutako elementuen kopurua eta kalitatea. Hartutako elementuen egoera.

Control de recepción. Cantidad y calidad de los elementos recepcionados. Estado de los elementos recepcionados.

Instalazioak gauzatzeko erabiltzen diren tresneriaren, bitarteko osagarrien eta makineriaren beharrak eta ezaugarriak zehaztea.

Establecimiento de las necesidades y características de equipos, medios auxiliares y maquinaria empleados en la ejecución de instalaciones.

Instalazioak gauzatzeko prozesuaren plangintza.

Planificación del proceso de ejecución de instalaciones.

Instalazioen obra-plana interpretatzea eta denborak kontrolatzea.

Interpretación del plan de obra de la ejecución de instalaciones y control de tiempos.

Gauzatuko diren instalazioen zuinketa egiteko erreferentzia-planoa prestatzea.

Elaboración el plano de referencia para realizar el replanteo de las instalaciones que se van a ejecutar.

Kontrolatu beharreko obra-unitateak sailkatzea.

Clasificación de unidades de obra que deben controlarse.

Norbera eta taldea babesteko elementuak ezartzea instalazioak gauzatzean.

Establecimiento de elementos de protección individual y colectiva en la ejecución de instalaciones.

Kanalizazioetarako instalazio-begien eta instalazioetarako gelen neurrien kontrola.

Control de dimensiones de patinillos para canalizaciones y cuartos para instalaciones.

Kontagailuen gelaren tamainaren kontrola.

Control de tamaño del cuarto de contadores.

Lur-konexioko elementuen eta horien erresistentziaren kontrola.

Control de elementos de la puesta a tierra y su resistencia.

Mekanismoen, aginte-koadroen eta babesaren kontrola.

Control de mecanismos y cuadros de mando y protección.

Gas-instalazioaren kontrola. Kontagailu-armairuaren eta bertan kokatuko diren elementuen tamainaren kontrola.

Control de instalación de gas. Control de tamaño de armario de contadores y elementos que se van a colocar en el armario.

Eguzki-panelen kontrola: aleak, kokapena, euspena.

Control de paneles solares, unidades, ubicación, sujeción.

Erradiadoreen elementuen, kokapenaren, euspenaren eta tamainaren eta beroa berokuntza-sistema bidez transmititzen duen edozein elementuren kontrola.

Control de elementos, ubicación, sujeción y tamaño de radiadores o cualquier elemento de transmisión de calor en calefacción.

Ur hotzerako eta berorako kontagailuen armairuen kontrola.

Control de armarios de contadores para agua fría y caliente.

Euri-urak eta ur beltzak husteko elementuen, erregistroen, hustubideen, kanaleten eta gainerako saneamendu-elementuen kontrola.

Control de elementos de evacuación de agua pluvial y fecal, registros, sumideros, canaletas y demás elementos de saneamiento.

Suteen aurkako instalazioaren kontrola: sua detektatzeko eta itzaltzeko elementuak, suteetarako zentrala, alarmak eta instalazioko gainerako elementuak kontrolatzea.

Control de instalación contraincendios, ubicación de los elementos de detección y extinción de fuego, centrales de incendios, alarmas y demás elementos de la instalación.

Komunikazio-instalazioen kontrola.

Control de instalaciones de comunicaciones.

Instalazioen obra-lekuak antolatzea eta kontrolatzea; lotutako lanbideekin planifikatzea eta koordinatzea.

Organización y acondicionamiento de tajos de instalaciones; planificación y coordinación con oficios relacionados.

Norbera eta taldea babesteko elementuak instalazioak gauzatzean.

Elementos de protección individual y colectiva en la ejecución de instalaciones.

Indarrean dagoen araudia betetzeko interesa izatea.

Interés en el cumplimiento de la normativa vigente.

Egingo diren lanak metodikoki planifikatzea, zailtasunak eta horiek gainditzeko modua aurreikusita.

Planificación metódica de las tareas a realizar con previsión de las dificultades y el modo de superarlas.

Egin beharreko lanak egiteko prest izatea.

Buena disposición ante los trabajos a acometer.

6.– Akaberak gauzatzeko lanak antolatzea.

6.– Organización de trabajos de ejecución de acabados.

Akaberak egiten parte hartzen duten lanbideak eta elkarrekin duten harremana identifikatzea.

Identificación de los oficios que intervienen en la ejecución de acabados y su interrelación.

Harrera-kontrola. Hartutako elementuen kopurua eta kalitatea. Hartutako elementuen egoera.

Control de recepción. Cantidad y calidad de los elementos recepcionados. Estado de los elementos recepcionados.

Akaberak gauzatzeko erabiltzen diren tresneriaren, bitarteko osagarrien eta makineriaren beharrak eta ezaugarriak zehaztea.

Establecimiento de las necesidades y características de equipos, medios auxiliares y maquinaria empleados en la ejecución de acabados.

Akaberak gauzatzeko prozesuaren plangintza.

Planificación del proceso de ejecución de acabados.

Akaberen obra-plana interpretatzea eta denborak kontrolatzea.

Interpretación del plan de obra de los trabajos de acabados y control de tiempos.

Gauzatuko diren akaberen zuinketa egiteko erreferentzia-planoa prestatzea.

Elaboración el plano de referencia para realizar el replanteo de los acabados que se van a ejecutar.

Kontrolatu beharreko obra-unitateak sailkatzea.

Clasificación de unidades de obra que deben controlarse.

Obra-unitateak ikuskatzea eta behatutako kalitate-adierazleak idatziz jasotzea.

Realización de inspecciones de las unidades de obra, anotando los indicadores de calidad observados.

Norbera eta taldea babesteko elementuak ezartzea akaberak gauzatzean.

Establecimiento de elementos de protección individual y colectiva en la ejecución de acabados.

Alikatatuen, heltzeko motrailuaren aplikazioaren, itsasgarriaren, junturen, hezetasunaren, lautasunaren eta homogeneotasunaren kontrola.

Control de alicatados, aplicación del mortero de agarre, del adhesivo, juntas, humedad, planeidad, homogeneidad.

Ezkutuko, ageriko edo hagaxkazko ainguratzeekin egindako xaflaztatuaren kontrola, bai eta makurgunearena eta lautasunarena ere.

Control de chapado con anclajes ocultos, vistos o de varilla, desplome y planeidad.

Berdingidatutako edo berdingidatu gabeko zarpiatuen kontrola.

Control de enfoscados maestreados y sin maestrear.

Estaldura malguaren kontrola.

Control de revestimiento flexible.

Igeltsuen kontrola: hormetan eta paretetan emateko, emokatzeko eta luzitzeko lanak kontrolatzea.

Control de yesos, tendido, guarnecido y enlucido en paredes y techos.

Zenbait pintura, laka eta berniz motaren kontrola.

Control de diferentes tipos de pinturas, lacas y barnices.

Ehunekin eta moketekin egindako estalduren kontrola.

Control de revestimientos con textiles y moquetas.

Zoladura jarraituen eta malguen kontrola.

Control de pavimentos continuos y flexibles.

Pieza zurruneko zoladuren, mailen eta errodapien kontrola.

Control de pavimentos, peldaños y rodapié con piezas rígidas.

Zenbait zolata moten kontrola.

Control de diferentes tipos de soleras.

Kalitate-zigiluak eta marka homologatuak eraikuntzako osagaietan eta pinturetan.

Sellos de calidad y marcas homologadas en componentes y pinturas de construcción.

Estaldura arinen eta pieza zurrunak dituztenen instalazioetako akatsak: zergatiak eta ondorioak.

Defectos de instalación de revestimientos ligeros y con piezas rígidas; causas y efectos.

Akaberen obra-lekuen antolamendua eta egokitzea; harremana duten lanbideekiko plangintza eta koordinazioa.

Organización y acondicionamiento de tajos de acabados; planificación y coordinación con oficios relacionados.

Norbera eta taldea babesteko elementuak akaberak gauzatzeko prozesuan.

Elementos de protección individual y colectiva en la ejecución de acabados.

Indarrean dagoen araudia betetzeko interesa izatea.

Interés en el cumplimiento de la normativa vigente.

Egingo diren lanak metodikoki planifikatzea, zailtasunak eta horiek gainditzeko modua aurreikusita.

Planificación metódica de las tareas a realizar con previsión de las dificultades y el modo de superarlas.

Egin beharreko lanak egiteko prest izatea.

Buena disposición ante los trabajos a acometer.

10. lanbide-modulua: Obra zibilak gauzatzeko lanak kontrolatzea.

Módulo Profesional 10: Control de ejecución en obra civil.

Kodea: 1292.

Código: 1292.

Kurtsoa: 2.

Curso: 2.º

Iraupena: 100 ordu.

Duración: 100 horas.

ECTS kredituetako baliokidetasuna: 4.

Equivalencia en créditos ECTS: 4.

A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak.

A) Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

1.– Obra zibilak eta kanalizazioak ezartzeko lanak antolatzen ditu, proiektu-konponbideak eta horri lotutako dokumentazio teknikoa analizatuz, egingo diren lanak identifikatuz eta jarduketaren eremuan dauden baliabideak banatuz.

1.– Organiza trabajos de implantación de obras civiles y canalizaciones a partir del análisis de soluciones de proyecto y de documentación técnica relacionada, identificando los trabajos que se van a realizar y distribuyendo los recursos disponibles en la zona de actuación.

Ebaluazio-irizpideak:

Criterios de evaluación:

a) Obra zibileko eta kanalizazioko proiektuen informazioa hautatu du.

a) Se ha seleccionado la información de proyectos de obras civiles y canalizaciones.

b) Ateratako informaziotik obrak gauzatzeko beharrezkoa dena antolatu eta ordenatu du.

b) Se ha organizado y ordenado la información extraída que se necesita para la ejecución de las obras.

c) Obren antolamendurako plangintza orokorra egin du.

c) Se ha realizado el «planning» general de organización de las obras.

d) Egingo den obra mota eta eraikuntza-prozesua zehaztu ditu, dokumentazio teknikoaren arabera.

d) Se ha definido el tipo de obra que se va a realizar y el procedimiento constructivo, según la documentación técnica.

e) Baimenak eta lizentziak emateko eskaerak egiteko irizpideak ezarri ditu.

e) Se han establecido criterios para realizar las solicitudes para la concesión de permisos y licencias.

f) Obren antolaketan zehar segurtasuneko eta osasuneko eta ingurumen-inpaktua zuzentzeko neurriak aukeratu eta identifikatu ditu.

f) Se han seleccionado e identificado las medidas de seguridad y salud y las medidas correctivas de impacto ambiental durante la organización de las obras.

g) Obren zuinketa orokorra egiteko irizpideak ezarri ditu, dagokion zuinketa-akta prestatuz.

g) Se han establecido criterios para realizar el replanteo general de las obras, elaborando el acta de replanteo pertinente.

h) Obren banaketarako, behin-behineko instalazioetarako eta hondakinen kudeaketarako irizpideak ezarri ditu.

h) Se han establecido criterios para la distribución de las obras, instalaciones provisionales y gestión de residuos.

i) Obren, behin-behineko instalazioen eta hondakin-eremuen kokapen-krokisak irudikatu ditu.

i) Se han representado croquis de situación de las obras, de las instalaciones provisionales y de las zonas de residuos.

j) Obraren kalitate-plana interpretatu du, jarraitu beharreko jarduketekin lotutako informazioa antolatuz.

j) Se ha interpretado el plan de calidad de la obra, organizando la información relacionada con las actuaciones que se deben seguir.

2.– Lur-mugimenduak gauzatzeko lanak antolatzen ditu, proiektuetan eta arauetan zehaztutako preskripzio teknikoetatik abiatuta, lotutako jarduerak planifikatuz eta sakan edo obra-lekuen segimendua eta kontrola egiteko prozedurak ezarriz.

2.– Organiza trabajos de movimiento de tierras a partir de prescripciones técnicas especificadas en proyectos y normas, planificando las actividades relacionadas y estableciendo procedimientos para el seguimiento y control de tajos.

Ebaluazio-irizpideak:

Criterios de evaluación:

a) Sasiak kentzeko, husteko, zuhaitzak mozteko, lubetak egiteko, betegarria jartzeko, lurrak garraiatzeko, zoruak egonkortzeko eta forma-geruzak egiteko jarduerak zerrendatu ditu, horien arteko loturak ezarrita.

a) Se ha realizado un listado de actividades de ejecución de desbroces, vaciados, desmontes, terraplenes, rellenos, transporte de tierras, estabilización de suelos y capas de forma, estableciendo sus dependencias.

b) Erauziko, garraiatuko eta beteko diren lurren kopurua zehaztu du, masa-diagrama baten bidez.

b) Se ha determinado la cantidad de tierras que se van a extraer, transportar y rellenar, realizando un diagrama de masas.

c) Sasiak kentzeko, husteko, zuhaitzak mozteko, lubetak egiteko, betegarria jartzeko, lurrak garraiatzeko, zoruak egonkortzeko eta forma-geruzak egiteko eskulana, materialak, makineria eta bitarteko osagarriak kuantifikatu ditu.

c) Se ha cuantificado la mano de obra, materiales, maquinaria y medios auxiliares para la ejecución de desbroces, vaciados, desmontes, terraplenes, rellenos, transporte de tierras, estabilización de suelos y capas de forma.

d) neurketak baliabideekin lotu ditu, sasiak kentzeko, husteko, zuhaitzak mozteko, lubetak egiteko, betegarria jartzeko, lurrak garraiatzeko, zoruak egonkortzeko eta forma-geruzak egiteko jarduerak gauzatzeko denborak ezarriz.

d) Se han relacionado las mediciones con los recursos, estableciendo los tiempos de ejecución de las actividades de desbroces, vaciados, desmontes, terraplenes, rellenos, transporte de tierras, estabilización de suelos y capas de forma.

e) Gantt diagrama bat egin du lurreko obrak gauzatzeko prozesuak planifikatzeko.

e) Se ha realizado un diagrama de Gantt con la planificación de los procesos de ejecución de las obras de tierra.

f) Sasiak kentzeko, husteko, zuhaitzak mozteko, lubetak egiteko, betegarria jartzeko eta forma-geruzak egiteko lanen zuinketa planimetrikoa eta altimetrikoa egiteko irizpideak ezarri ditu.

f) Se han establecido criterios para realizar el replanteo planimétrico y altimétrico de desbroces, vaciados, desmontes, terraplenes, rellenos y capas de forma.

g) Lur-soberakinen eta obrarako ekarritako lurren jatorria eta helmuga zehazteko irizpideak ezarri ditu.

g) Se han establecido criterios para determinar la procedencia y el destino de las tierras sobrantes y de aportación a la obra.

h) Lubetak, betegarriak, zoru-egonkortzeak eta forma-geruzak gauzatzeko materialak kontrolatzeko eta hartzeko jarduketak ezarri ditu.

h) Se han establecido las actuaciones para realizar el control y recepción de materiales para ejecución de terraplenes, rellenos, estabilización de suelos y capas de forma.

i) Sasiak kentzeko, husteko, zuhaitzak mozteko, lubetak egiteko, betegarria jartzeko, lurrak garraiatzeko, zoruak egonkortzeko eta forma-geruzak egiteko lanak kontrolatzeko jarduketak ezarri ditu.

i) Se han establecido las actuaciones para realizar el control de ejecución de desbroces, vaciados, desmontes, terraplenes, rellenos, transporte de tierras, estabilización de suelos y capas de forma.

j) Sasiak kentzeko, husteko, zuhaitzak mozteko, lubetak egiteko, betegarria jartzeko, lurrak garraiatzeko, zoruak egonkortzeko eta forma-geruzak egiteko lanak gainbegiratzeko jarduketak ezarri ditu.

j) Se han establecido las actuaciones para realizar la supervisión de ejecución de desbroces, vaciados, desmontes, terraplenes, rellenos, transporte de tierras, estabilización de suelos y capas de forma.

k) Lurreko sakan edo obra-lekuetako babes- eta prebentzio-bitartekoak eta ingurumen-neurri zuzentzaileak ezarri ditu.

k) Se han establecido los medios de protección y prevención de los tajos de obra de tierra y las medidas correctivas medioambientales.

3.– Bide-zoruak, zoladurak eta elementu osagarriak gauzatzeko lanak antolatzen ditu, proiektuetan eta arauetan zehaztutako preskripzio teknikoetatik abiatuta, lotutako jarduerak planifikatuz eta sakan edo obra-lekuen segimendua eta kontrola egiteko prozedurak ezarriz.

3.– Organiza trabajos de ejecución de firmes, pavimentos y elementos complementarios a partir de prescripciones técnicas especificadas en proyectos y normas, planificando las actividades relacionadas y estableciendo procedimientos para el seguimiento y control de tajos.

Ebaluazio-irizpideak:

Criterios de evaluación:

a) Seinaleztatzerako, balizajerako, euspenerako, itxituretarako eta hiri-altzarietarako bide-zoruak, zoladurak eta elementu osagarriak gauzatzeko jarduerak zerrendatu ditu, horien arteko loturak ezarrita.

a) Se ha realizado un listado de actividades de ejecución de firmes, pavimentos y elementos complementarios de señalización, balizamiento, contención, vallados y mobiliario urbano, estableciendo sus dependencias.

b) Bide-zoruen eta zoladuren geruzen eta elementu osagarrien neurketa kuantifikatu du, gauzatzeko eskulana, materiala eta makineria ezarriz.

b) Se ha cuantificado la medición de las capas de firmes y pavimentos y de elementos complementarios, estableciendo la mano de obra, materiales y maquinaria de ejecución.

c) Baliabideekin lotu ditu neurketak, bide-zoruen eta zoladuren geruzak eta elementu osagarriak osatzen dituzten jarduerak gauzatzeko denborak ezarriz.

c) Se han relacionado las mediciones con los recursos, estableciendo los tiempos de ejecución de las actividades que componen las capas de firmes y pavimentos y los elementos complementarios.

d) Gantt diagrama bat egin du bide-zoruen eta zoladuren geruzak eta elementu osagarriak gauzatzeko prozesuak planifikatzeko.

d) Se ha realizado un diagrama de Gantt con la planificación de los procesos de ejecución de las capas de firme, pavimentos y elementos complementarios.

e) Geruzen eta elementuen zuinketa planimetrikoa eta altimetrikoa egiteko irizpideak ezarri ditu.

e) Se han establecido criterios para realizar el replanteo planimétrico y altimétrico de capas y elementos.

f) Material granularrak, konglomeratzaileak eta nahasketa bituminosoak kontrolatzeko eta hartzeko jarduketak ezarri ditu.

f) Se han establecido las actuaciones para realizar el control y recepción de materiales granulares, conglomerantes, mezclas bituminosas, entre otros.

g) Bide-zoruen eta zoladuren geruzak eta elementu osagarriak gauzatzeko lanak kontrolatzeko jarduketak ezarri ditu, fabrikazioari, garraioari, zabalketari eta trinkotzeari buruzko irizpideak ezarriz.

g) Se han establecido las actuaciones para realizar el control de ejecución de las capas de firmes y pavimentos y elementos, complementarios estableciendo criterios en cuanto a su fabricación, transporte, extendido y compactación.

h) Bide-zoruen eta zoladuren geruzak eta elementu osagarriak gauzatzeko lanak gainbegiratzeko jarduketak ezarri ditu, trinkotasunari, sestrari, lodierari, zabalerari eta azaleraren erregulartasunari buruzko irizpideak ezarriz.

h) Se han establecido las actuaciones para realizar la supervisión de ejecución de las capas de firmes y pavimentos y de elementos complementarios, estableciendo criterios de densidad, rasante, espesor, anchura y regularidad superficial.

i) Bide-zoruak, zoladurak eta elementu osagarriak egiteko sakan edo obra-lekuetako babes- eta prebentzio-bitartekoak eta ingurumen-neurri zuzentzaileak ezarri ditu.

i) Se han establecido los medios de protección y prevención de los tajos de obra de firmes y pavimentos y de elementos complementarios y las medidas correctivas medioambientales.

4.– Zerbitzuen hoditeriak eta kanalizazioak gauzatzeko lanak antolatzen ditu, proiektuetan eta arauetan zehaztutako preskripzio teknikoetatik abiatuta, lotutako jarduerak planifikatuz eta sakan edo obra-lekuen segimendua eta kontrola egiteko prozedurak ezarriz.

4.– Organiza trabajos de ejecución de conducciones y canalizaciones de servicios a partir de prescripciones técnicas especificadas en proyectos y normas, planificando las actividades relacionadas y estableciendo procedimientos para el seguimiento y control de tajos.

Ebaluazio-irizpideak:

Criterios de evaluación:

a) Hornikuntzak, saneamenduak eta drainatzeak gauzatzeko jarduerak zerrendatu ditu, horien arteko loturak eta gauzatuko den obra-lekuaren tamaina ezarriz.

a) Se ha realizado un listado de actividades de ejecución de abastecimientos, saneamientos y drenajes, estableciendo sus dependencias y la cantidad de tajo que se va a ejecutar.

b) Lubakiak, asentu-oheak, hoditeria, betegarriak eta beste elementu batzuk gauzatzeko eskulana, materialak, makineria eta bitarteko osagarriak kuantifikatu ditu.

b) Se ha cuantificado mano de obra, materiales, maquinaria y medios auxiliares para la ejecución de zanjas, camas de asientos, tuberías, rellenos y otros elementos.

c) Baliabideekin lotu ditu neurketak, hornikuntza-, saneamendu- eta drainatze-jarduerak gauzatzeko denborak ezarriz.

c) Se han relacionado las mediciones con los recursos, estableciendo los tiempos de ejecución de las actividades de abastecimientos, saneamientos y drenajes.

d) Gantt diagrama bat egin du obrak gauzatzeko prozesuak planifikatzeko.

d) Se ha realizado un diagrama de Gantt con la planificación de los procesos de ejecución de las obras.

e) Lubaki, galeria, hoditeria, putzu, kutxatila eta beste elementu batzuen zuinketa egiteko irizpideak ezarri ditu.

e) Se han establecido criterios para realizar el replanteo de zanjas, galerías, tuberías, pozos, arquetas y otros elementos.

f) Lubakiak asentatzeko eta betetzeko, galerietako eta indargarrietako hormigoietarako, hoditeriarako, putzuetarako, kutxatiletarako, konexio- eta erregistro-elementuetarako eta drainatze-sistemetarako materialak kontrolatzeko eta hartzeko jarduketak ezarri ditu.

f) Se han establecido las actuaciones para realizar el control y recepción de materiales para asiento y relleno de zanjas, hormigones en galerías y refuerzos, tuberías, pozos, arquetas, elementos de conexión y registro y sistemas de drenaje.

g) Asentu-oheak, lubakien betegarria, galerietako eta indargarrietako hormigoiak, hoditeria, putzuak, kutxatilak, konexio- eta erregistro-elementuak eta drainatze-sistemak gauzatzeko lanak kontrolatzeko jarduketak ezarri ditu.

g) Se han establecido las actuaciones para realizar el control de ejecución de camas de asiento, relleno de zanjas, hormigones en galerías y refuerzos, tuberías, pozos, arquetas, elementos de conexión y registro y sistemas de drenaje.

h) Asentu-oheak, lubakien betegarria, galerietako eta indargarrietako hormigoiak, hoditeria, putzuak, kutxatilak, konexio- eta erregistro-elementuak eta drainatze-sistemak gauzatzeko lanak gainbegiratzeko jarduketak ezarri ditu.

h) Se han establecido las actuaciones para realizar la supervisión de ejecución de camas de asiento, relleno de zanjas, hormigones en galerías y refuerzos, tuberías, pozos, arquetas, elementos de conexión y registro y sistemas de drenaje.

i) Sakan edo obra-lekuetako babes- eta prebentzio-bitartekoak eta ingurumen-neurri zuzentzaileak ezarri ditu.

i) Se han establecido los medios de protección y prevención de los tajos de obra y las medidas correctivas medioambientales.

5.– Trenbide, zubi eta tuneletako lanen antolaketan parte hartzen du, proiektuetan eta arauetan zehaztutako preskripzio teknikoetatik abiatuta, lotutako jarduerak planifikatuz eta sakan edo obra-lekuen segimendua eta kontrola egiteko prozedurak ezarriz.

5.– Interviene en la organización de los trabajos de obras civiles de vías férreas, puentes y túneles a partir de prescripciones técnicas, especificadas en proyectos y normas, planificando las actividades relacionadas y estableciendo procedimientos para el seguimiento y control de tajos.

Ebaluazio-irizpideak:

Criterios de evaluación:

a) Trenbidea muntatzeko prozesua eta zubien eta tunelen elementu nagusiak gauzatzeko jarduerak zerrendatu ditu.

a) Se ha realizado un listado de actividades de ejecución del proceso de montaje de la vía y de los elementos principales de puentes y túneles.

b) Trenbidearen euste-geruzen, langaren eta errailen, eta zubi eta tuneletako elementu nagusien material kopurua eta makineria kuantifikatu ditu.

b) Se ha cuantificado la cantidad de materiales y maquinaria de las capas de apoyo de la vía, las traviesas y los carriles, y la de los elementos principales de puentes y túneles.

c) Gantt diagrama bat egin du, trenbidea osatzen duten elementuak gauzatzeko prozesuak planifikatuz.

c) Se ha realizado un diagrama de Gantt con la planificación de los procesos de ejecución de los elementos que forman la vía férrea.

d) Trenbidearen euste-geruzen, langaren eta errailen, eta zubi eta tuneletako elementu nagusien zuinketa egiteko irizpideak ezarri ditu.

d) Se han establecido criterios para realizar el replanteo de las capas de apoyo, traviesas y carriles de vía, y el de los elementos principales de puentes y túneles.

e) Trenbidearen euste-geruzen, langaren eta errailen kontrola eta harrera egiteko irizpideak ezarri ditu.

e) Se han establecido criterios para realizar el control y recepción de capas de apoyo, traviesas y carriles de vía.

f) Trenbidea gauzatzeko lanak kontrolatzeko irizpideak ezarri ditu, euste-geruzen zabalketari, lodierei, langaren kokapenari eta errailen ezarpenari dagokienez.

f) Se han establecido criterios para realizar el control de ejecución de la vía en cuanto al extendido de las capas de apoyo, espesores, posición de traviesas y tendido de carriles.

B) Edukiak:

B) Contenidos:

1.– Obra zibilak eta kanalizazioak ezartzeko lanak antolatzea.

1.– Organización de trabajos de implantación de obras civiles y canalizaciones.

Obra zibileko eta kanalizazioko proiektuen informazioa hautatzea.

Selección de la información de proyectos de obras civiles y canalizaciones.

Obrak gauzatzeko behar den informazioa antolatzea.

Organización y ordenación de la información que se necesita para la ejecución de las obras.

Obren antolamendurako plangintza orokorra egitea.

Realización del «planning» general de organización de las obras.

Egingo den obra mota eta eraikuntza-prozesua zehaztea, dokumentazio teknikoaren arabera.

Definición del tipo de obra que se va realizar y su procedimiento constructivo, según la documentación técnica.

Irizpideak finkatzea:

Establecimiento de los criterios:

– Baimenak eta lizentziak eskatzeko.

– Para realizar solicitudes de permisos y licencias.

– Obren zuinketa orokorra egiteko, dagokion zuinketa-akta prestatuz.

– Para realizar el replanteo general de las obras, elaborando el acta de replanteo pertinente.

– Obren banaketarako, behin-behineko instalazioetarako eta hondakinen kudeaketarako.

– Para la distribución de las obras, instalaciones provisionales y gestión de residuos.

Obrak antolatzean, segurtasuneko eta osasuneko eta ingurumen-inpaktua zuzentzeko neurriak aukeratzea eta identifikatzea.

Selección e identificación de las medidas de seguridad y salud y medidas correctivas de impacto ambiental durante la organización de las obras.

Obren, behin-behineko instalazioen eta hondakinen eremuen kokapen-krokisak irudikatzea.

Representación de croquis de situación de las obras, de las instalaciones provisionales y de las zonas de residuos.

Obraren kalitate-plana interpretatzea.

Interpretación del plan de calidad de la obra.

Obra zibileko eta kanalizazioko proiektuen dokumentazioa.

Documentación de Proyectos de obras civiles y canalizaciones.

Obren antolamendu orokorra.

Organización general de las obras.

Administrazio publikoen eta eskumeneko enpresen baimenak eta lizentziak.

Permisos y licencias de las administraciones públicas y empresas competentes.

Obren egokitzapena. Irudikapen grafikoa.

Acondicionamiento de las obras. Representación gráfica.

– Sarbideak. Ibilgailuen eta oinezkoen zirkulazioa.

– Accesos. Circulación rodada y peatonal.

– Obraren itxitura eta seinaleak.

– Vallado de obra y señalizaciones.

– Tentsio elektrikoko aireko lineatatik gertu egiten diren lanen egokitzapena.

– Acondicionamiento de trabajos en proximidades de líneas aéreas electicas en tensión.

– Lurpeko eroanbideak.

– Conducciones enterradas.

Behin-behineko instalazioak. Irudikapen grafikoa.

Instalaciones provisionales. Representación gráfica.

– Langileen aldagelak eta komunak jartzeko lokalak.

– Locales para vestuarios y servicios del personal.

– Obrako behin-behineko instalazio elektrikoa.

– Instalación eléctrica provisional de obra.

– Ferralla egiteko instalazioa.

– Instalación para elaboración de ferralla.

– Hormigoia eta motrailua egiteko instalazioa.

– Instalación para fabricación de hormigón y mortero.

– Hondakinen eremuak.

– Zonas de residuos.

Eraikuntza- eta eraispen-hondakinen kudeaketa. Irudikapen grafikoa.

Gestión de residuos de construcción y demolición. Representación gráfica.

Obren zuinketa orokorra. Zuinkatu beharreko erreferentziak: ardatzak, sestrak, lerrokatze paraleloak, perpendikularrak, kurbak, akordioak.

Replanteo general de las obras. Referencias a replantear: ejes, rasantes, alineaciones paralelas, perpendiculares, curvas, acuerdos.

Kalitate-kontrola. Kalitate-kontrolaren plana. Jarduketak.

Control de calidad. Plan de control de calidad. Actuaciones.

Segurtasuna eta osasuna obra zibiletan eta kanalizazioetan. Ingurumen-inpaktua zuzentzeko neurriak.

Seguridad y salud en obras civiles y canalizaciones. Medidas correctivas de impacto ambiental.

Indarrean dagoen araudia betetzeko interesa izatea.

Interés en el cumplimiento de la normativa vigente.

Egingo diren lanak metodikoki planifikatzea, zailtasunak eta horiek gainditzeko modua aurreikusita.

Planificación metódica de las tareas a realizar con previsión de las dificultades y modo de superarlas.

Egin beharreko lanak egiteko prest izatea.

Buena disposición ante los trabajos a acometer.

2.– Lur-mugimenduak gauzatzeko lanak antolatzea.

2.– Organización de trabajos de movimientos de tierras.

Sasiak kentzeko, husteko, zuhaitzak mozteko, lubetak egiteko, betegarria jartzeko, lurrak garraiatzeko, zoruak egonkortzeko eta forma-geruzak egiteko jarduerak zerrendatzea.

Realización de listado de actividades de ejecución de desbroces, vaciados, desmontes, terraplenes, rellenos, transporte de tierras, estabilización de suelos y capas de forma.

Honako hauek ezartzea:

Establecimiento de:

– Erauziko, garraiatuko eta beteko dituzten lurren kopurua, masa-diagrama baten bidez.

– La cantidad de tierras que se van a extraer, transportar y rellenar, realizando un diagrama de masas.

– Sasiak kentzeko, husteko, zuhaitzak mozteko, lubetak egiteko, betegarria jartzeko eta forma-geruzak gauzatzeko lanen zuinketa planimetrikoa eta altimetrikoa egiteko irizpideak.

– Criterios para realizar el replanteo planimétrico y altimétrico de desbroces, vaciados, desmontes, terraplenes, rellenos y capas de forma.

– Sasiak kentzeko, husteko, zuhaitzak mozteko, lubetak egiteko, betegarria jartzeko eta forma-geruzak gauzatzeko lanen zuinketa planimetrikoa eta altimetrikoa egiteko irizpideak.

– Criterios para realizar el replanteo planimétrico y altimétrico de desbroces, vaciados, desmontes, terraplenes, rellenos y capas de forma.

– Lur-soberakinen eta obrarako ekarritako lurren jatorria eta helmuga zehazteko irizpideak.

– Criterios para determinar la procedencia y el destino de las tierras sobrantes y de aportación a la obra.

– Lubetak, betegarriak, lur-egonkortzeak eta forma-geruzak gauzatzeko materialen kontrola eta harrera egiteko jarduketak.

– Las actuaciones para realizar el control y recepción de materiales para ejecución de terraplenes, rellenos, estabilización de suelos y capas de forma.

– Sasiak kentzeko, husteko, zuhaitzak mozteko, lubetak egiteko, betegarria jartzeko, lurrak garraiatzeko, zoruak egonkortzeko eta forma-geruzak egiteko lanak kontrolatzeko jarduketak.

– Las actuaciones para realizar el control de ejecución de desbroces, vaciados, desmontes, terraplenes, rellenos, transporte de tierras, estabilización de suelos y capas de forma.

– Sasiak kentzeko, husteko, zuhaitzak mozteko, lubetak egiteko, betegarria jartzeko, lurrak garraiatzeko, zoruak egonkortzeko eta forma-geruzak egiteko lanak gainbegiratzeko jarduketak.

– Las actuaciones para realizar la supervisión de ejecución de desbroces, vaciados, desmontes, terraplenes, rellenos, transporte de tierras, estabilización de suelos y capas de forma.

Sasiak kentzeko, husteko, zuhaitzak mozteko, lubetak egiteko, betegarria jartzeko, lurrak garraiatzeko, zoruak egonkortzeko eta forma-geruzak egiteko eskulana, materialak, makineria eta bitarteko osagarriak kuantifikatzea.

Cuantificación de la mano de obra, materiales, maquinaria y medios auxiliares para la ejecución de desbroces, vaciados, desmontes, terraplenes, rellenos, transporte de tierras, estabilización de suelos y capas de forma.

Neurketak baliabideekin lotzea, sasiak kentzeko, husteko, zuhaitzak mozteko, lubetak egiteko, betegarria jartzeko, lurrak garraiatzeko, zoruak egonkortzeko eta forma-geruzak egiteko jarduerak gauzatzeko denborak ezarriz.

Relación de las mediciones con los recursos, estableciendo los tiempos de ejecución de las actividades de desbroces, vaciados, desmontes, terraplenes, rellenos, transporte de tierras, estabilización de suelos y capas de forma.

Gantt diagrama bat egitea lurreko obrak gauzatzeko prozesuak planifikatzeko.

Realización de un diagrama de Gantt con la planificación de los procesos de ejecución de las obras de tierra.

Lurreko sakan edo obra-lekuetako babes- eta prebentzio-bitartekoak eta ingurumen-neurri zuzentzaileak ezartzea.

Establecimiento los medios de protección y prevención de los tajos de obra de tierra y las medidas correctivas medioambientales.

Lurraren osaera eta ezaugarriak.

Composición y características del terreno.

Lursailaren prospekzioa.

La prospección del terreno.

Lurra mugitzeko makineria.

Maquinaria de movimientos de tierra.

Trinkotasuna eta hezetasuna neurtzeko tresnak.

Aparatos de medida de densidad y humedad.

Ezponden tratamendua.

Tratamientos de taludes.

Sasiak kentzeko, husteko, zuhaitzak mozteko, lubetak egiteko, betegarria jartzeko, lurrak garraiatzeko, zoruak egonkortzeko eta forma-geruzak egiteko jarduerak planifikatzea. Masa-diagrama. Gantt diagrama.

Planificación de los procesos de ejecución de desbroces, vaciados, desmontes, terraplenes, rellenos, transporte de tierras, estabilización de suelos y capas de forma. Diagrama de masas. Diagrama de Gantt.

Lurreko obren zuinketa. Sasiak kentzeko, husteko, zuhaitzak mozteko, lubetak egiteko, betegarria jartzeko eta forma-geruzak egiteko lanen zuinketa planimetriko eta altimetrikoa.

Replanteo de obras de tierra. Replanteo planimétrico y altimétrico de desbroces, vaciados, desmontes, terraplenes, rellenos y capas de forma.

Honako hauek kontrolatzea:

Control de:

– Lurreko obren materialak. Harrera-txostena. Onartzeko edo baztertzeko irizpideak.

– Los materiales de obras de tierras. Informe de recepción. Criterios de aceptación o rechazo.

– Obra-unitateak gauzatzea: sasiak kentzea, hustea, zuhaitzak moztea, lubetak egitea, betegarria jartzea, lurrak egonkortzea eta forma-geruzak egitea.

– La ejecución de las unidades de obra: desbroces, vaciados, desmontes, terraplenes, rellenos, estabilización de suelos y capas de forma.

– Lubetak, betegarriak, lur-egonkortzeak eta forma-geruzak hezetu, lehortu eta trinkotzea. Fintzeak.

– La humectación, desecación y compactación de tierras para terraplenes, rellenos, estabilización de suelos y capas de forma. Refinos.

– Geruzen kotak eta lodierak.

– Cotas y espesores de las capas.

– Inklinazioak, ponpatzeak eta ezpondak.

– Inclinaciones, bombeos y taludes.

– Eskoratzeak eta lurren euste-sistemak.

– Entibaciones y sistemas de contención de tierras.

– Lurren garraioa. Laneko jarraibideak. Onartzeko edo baztertzeko irizpideak.

– Transporte de tierras. Instrucciones de trabajo. Criterios de aceptación o rechazo.

Sasiak kentzeko, husteko, zuhaitzak mozteko, lubetak egiteko, betegarria jartzeko, lurrak garraiatzeko, zoruak egonkortzeko eta forma-geruzak egiteko jardueren obra-unitate amaituak gainbegiratzea.

Supervisión de las unidades de obra, terminadas, de desbroces, vaciados, desmontes, terraplenes, rellenos, estabilización de suelos y capas de forma.

Lurreko obretako segurtasunaren kontrola. Ingurumen-inpaktua zuzentzeko neurriak.

Control de la seguridad en obras de tierras. Medidas correctivas de impacto ambiental.

Indarrean dagoen araudia betetzeko interesa izatea.

Interés en el cumplimiento de la normativa vigente.

Egingo diren lanak metodikoki planifikatzea, zailtasunak eta horiek gainditzeko modua aurreikusita.

Planificación metódica de las tareas a realizar con previsión de las dificultades y modo de superarlas.

Egin beharreko lanak egiteko prest izatea.

Buena disposición ante los trabajos a acometer.

3.– Bide-zoruak, zoladurak eta elementu osagarriak gauzatzeko lanak antolatzea.

3.– Organización de trabajos de ejecución de firmes, pavimentos y elementos complementarios.

Seinaleztatzerako, balizajerako, euspenerako, itxituretarako eta hiri-altzarietarako bide-zoruak, zoladurak eta elementu osagarriak gauzatzeko jarduerak zerrendatzea, horien arteko loturak ezarrita.

Realización un listado de actividades de ejecución de firmes, pavimentos y elementos complementarios de señalización, balizamiento, contención, vallados y mobiliario urbano, estableciendo sus dependencias.

Bide-zoruen eta zoladuren geruzen eta elementu osagarrien neurketa kuantifikatzea, horiek gauzatzeko eskulana, materiala eta makineria ezarriz.

Cuantificación de la medición de las capas de firmes y pavimentos y de elementos complementarios, estableciendo la mano de obra, materiales y maquinaria de ejecución.

Neurketak baliabideekin lotzea, bide-zoruen eta zoladuren geruzak eta elementu osagarriak osatzen dituzten jarduerak gauzatzeko denborak ezarriz.

Relación de las mediciones con los recursos, estableciendo los tiempos de ejecución de las actividades que componen las capas de firmes y pavimentos y los elementos complementarios.

Gantt diagrama bat egitea bide-zoruen eta zoladuren geruzak eta elementu osagarriak gauzatzeko prozesuak planifikatzeko.

Realización de un diagrama de Gantt con la planificación de los procesos de ejecución de las capas de firme, pavimentos y elementos complementarios.

Honako hauek ezartzea:

Establecimiento:

– Geruzen eta elementuen zuinketa planimetrikoa eta altimetrikoa egiteko irizpideak.

– De criterios para realizar el replanteo planimétrico y altimétrico de capas y elementos.

– Material granularren, konglomeratzaileen eta nahasketa bituminosoen kontrola eta harrera egiteko jarduketak, besteak beste.

– De las actuaciones para realizar el control y recepción de materiales granulares, conglomerantes, mezclas bituminosas, entre otros.

– Bide-zoruen eta zoladuren geruzak eta elementu osagarriak gauzatzeko lanak kontrolatzeko jarduketak, fabrikazioari, garraioari, zabalketari eta trinkotzeari buruzko irizpideak ezarriz.

– De las actuaciones para realizar el control de ejecución de las capas de firmes y pavimentos y elementos, complementarios estableciendo criterios en cuanto a su fabricación, transporte, extendido y compactación.

– Bide-zoruen eta zoladuren geruzak eta elementu osagarriak gauzatzeko lanak gainbegiratzeko jarduketak, trinkotasunari, sestrari, lodierari, zabalerari eta azaleraren erregulartasunari buruzko irizpideak ezarriz.

– De las actuaciones para realizar la supervisión de ejecución de las capas de firmes y pavimentos y de elementos complementarios, estableciendo criterios de densidad, rasante, espesor, anchura y regularidad superficial.

– Bide-zoruak, zoladurak eta elementu osagarriak egiteko sakan edo obra-lekuetako babes- eta prebentzio-bitartekoak eta ingurumen-neurri zuzentzaileak.

– De los medios de protección y prevención de los tajos de obra de firmes y pavimentos y de elementos complementarios y las medidas correctivas medioambientales.

Bide-zoruak, zoladurak eta elementu osagarriak gauzatzeko prozesuak planifikatzea: seinaleztatzea, balizajea, euspena, itxiturak eta hiri-altzariak. Gantt diagrama.

Planificación de los procesos de ejecución de firmes, pavimentos y elementos complementarios: señalización, balizamiento, contención, vallados, mobiliario urbano. Diagrama de Gantt.

Bide-zoruen eta zoladuren geruzen eta elementu osagarrien zuinketa.

Replanteo de capas de firmes, pavimentos y elementos complementarios.

Honako hauek kontrolatzea:

Control de:

– Bide-zoruen, zoladuren eta elementu osagarrien materialak. Harrera-txostena. Onartzeko edo baztertzeko irizpideak.

– Los materiales de firmes, pavimentos y elementos complementarios. Informe de recepción. Criterios de aceptación o rechazo.

– Azpi-oinarrien, oinarrien, zoladuren, seinaleen, balizen, hesien eta hiri-altzarien obra-unitateak.

– Las unidades de obra de sub-bases, bases, pavimentos, señales, balizas, vallas y mobiliario urbano.

– Geruzen materialak zabaltzea, hezetzea, lehortzea eta trinkotzea.

– La extensión, humectación, desecación y compactación de los materiales de las capas.

– Sestra-koten, geruzen lodieren, zabaleren eta goraguneen geometria.

– Geometría: de cotas de rasante, espesores de las capas, anchuras, peralte.

– Inklinazioak, ponpatzeak eta ezpondak.

– Inclinaciones, bombeos y taludes.

– Trinkotasuna, euspen-gaitasuna, erresistentzia, azaleraren erregulartasuna.

– Densidad, capacidad de soporte, resistencia, regularidad superficial.

– Errodadura-geruza: azaleko makrotestura eta lerratze-erresistentzia.

– La capa de rodadura: macrotextura superficial, resistencia al deslizamiento.

– Seinaleak, balizak, hesiak eta hiri-altzariak. Laneko jarraibideak. Onartzeko edo baztertzeko irizpideak.

– Señales, balizas, vallas y mobiliario urbano. Instrucciones de trabajo. Criterios de aceptación o rechazo.

Azpi-oinarrien, oinarrien, zoladuren eta elementu osagarrien obra-unitate amaituak gainbegiratzea.

Supervisión de las unidades de obra terminadas de sub-bases, bases, pavimentos y elementos complementarios.

Bide-zoruen eta zoladuren eta elementu osagarriak kokatzeko obren segurtasunaren kontrola. Ingurumen-inpaktua zuzentzeko neurriak.

Control de la seguridad en obras de firmes y pavimentos y colocación de elementos complementarios. Medidas correctivas de impacto ambiental.

Indarrean dagoen araudia betetzeko interesa izatea.

Interés en el cumplimiento de la normativa vigente.

Egingo diren lanak metodikoki planifikatzea, zailtasunak eta horiek gainditzeko modua aurreikusita.

Planificación metódica de las tareas a realizar con previsión de las dificultades y modo de superarlas.

Egin beharreko lanak egiteko prest izatea.

Buena disposición ante los trabajos a acometer.

4.– Zerbitzuen eroanbideak eta kanalizazioak gauzatzeko lanak antolatzea.

4.– Organización de los trabajos de ejecución de conducciones y canalizaciones de servicios.

Hornikuntzak, saneamenduak eta drainatzeak gauzatzeko jarduerak zerrendatzea, horien arteko loturak eta gauzatuko den obra-lekuaren tamaina ezarriz.

Realización de un listado de actividades de ejecución de abastecimientos, saneamientos y drenajes, estableciendo sus dependencias y la cantidad de tajo que se va a ejecutar.

Lubakiak, asentu-oheak, hoditeria, betegarriak eta beste elementu batzuk gauzatzeko eskulana, materialak, makineria eta bitarteko osagarriak kuantifikatzea.

Cuantificación de la mano de obra, materiales, maquinaria y medios auxiliares para la ejecución de zanjas, camas de asientos, tuberías, rellenos y otros elementos.

Neurketak baliabideekin lotzea, hornikuntza-, saneamendu- eta drainatze-jarduerak gauzatzeko denborak ezarriz.

Relación de las mediciones con los recursos, estableciendo los tiempos de ejecución de las actividades de abastecimientos, saneamientos y drenajes.

Gantt diagrama bat egitea obrak gauzatzeko prozesuak planifikatzeko.

Realización de un diagrama de Gantt con la planificación de los procesos de ejecución de las obras.

Honako hauek ezartzea:

Establecimiento:

– Lubaki, galeria, hoditeria, putzu, kutxatila eta beste elementu batzuen zuinketa egiteko irizpideak.

– De criterios para realizar el replanteo de zanjas, galerías, tuberías, pozos, arquetas y otros elementos.

– Lubakiak asentatzeko eta betetzeko, galerietako eta indargarrietako hormigoietarako, hoditeriarako, putzuetarako, kutxatiletarako, konexio- eta erregistro-elementuetarako eta drainatze-sistemetarako materialak kontrolatzeko eta hartzeko jarduketak.

– De las actuaciones para realizar el control y recepción de materiales para asiento y relleno de zanjas, hormigones en galerías y refuerzos, tuberías, pozos, arquetas, elementos de conexión y registro y sistemas de drenaje.

– Asentu-oheak, lubakien betetzea, galerietako eta indargarrietako hormigoiak, hoditeria, putzuak, kutxatilak, konexio- eta erregistro-elementuak eta drainatze-sistemak gauzatzeko lanak kontrolatzeko jarduketak.

– De las actuaciones para realizar el control de ejecución de camas de asiento, relleno de zanjas, hormigones en galerías y refuerzos, tuberías, pozos, arquetas, elementos de conexión y registro y sistemas de drenaje.

– Asentu-oheak, lubakien betetzea, galerietako eta indargarrietako hormigoiak, hoditeria, putzuak, kutxatilak, konexio- eta erregistro-elementuak eta drainatze-sistemak gauzatzeko lanak gainbegiratzeko jarduketak.

– De las actuaciones para realizar la supervisión de ejecución de camas de asiento, relleno de zanjas, hormigones en galerías y refuerzos, tuberías, pozos, arquetas, elementos de conexión y registro y sistemas de drenaje.

– Hoditeriak eta kanalizazioak egiteko sakan edo obra-lekuetako babes- eta prebentzio-bitartekoak eta ingurumen-neurri zuzentzaileak.

– De los medios de protección y prevención de los tajos de obra de conducciones y canalizaciones y las medidas correctivas medioambientales.

Hornikuntzako, saneatzeko eta drainatzeko eroanbideak eta kanalizazioak gauzatzeko prozesuak planifikatzea. Gantt diagrama.

Planificación de los procesos de ejecución de conducciones y canalizaciones de abastecimientos, saneamientos y drenajes. Diagrama de Gantt.

Elementuak eta obra-lekuak zuinkatzea. Lubakiak eta galeriak zuinkatzea. Hoditeria zuinkatzea. Putzuak, kutxatilak, armairuak eta beste konexio- eta erregistro-elementuak zuinkatzea.

Replanteo de elementos y tajos. Replanteo de zanjas y galerías. Replanteo de tuberías. Replanteo de pozos, arquetas, armarios y otros elementos de conexión y registro.

Honako hauek kontrolatzea:

Control de:

– Zerbitzuen eroanbide eta kanalizazioetarako materialak. Harrera-txostena. Onartzeko edo baztertzeko irizpideak.

– Los materiales para conducciones y canalizaciones de servicios. Informe de recepción. Criterios de aceptación o rechazo.

– Zerbitzuen eroanbideen eta kanalizazioen obra-unitateak gauzatzea.

– La ejecución de las unidades de obra de conducciones y canalizaciones de servicios.

– Lubakiak, asentu-oheak, betegarriak, hormigoiak, hodi-kokatzeak, putzuak, kutxatilak eta konexio- eta erregistro-elementuak gauzatzea.

– La ejecución de zanjas, cama de asiento, rellenos, hormigones, colocación de tuberías, pozos, arquetas y elementos de conexión y registro.

– Drainatzeko sistemak gauzatzea. Laneko jarraibideak. Onartzeko edo baztertzeko irizpideak.

– La ejecución de los sistemas de drenaje. Instrucciones de trabajo. Criterios de aceptación o rechazo.

Zerbitzuen eroanbideen eta kanalizazioen obra-unitate amaituak gainbegiratzea.

Supervisión de las unidades de obra terminadas de conducciones y canalizaciones de servicios.

Eroanbideen eta kanalizazioen obretako segurtasunaren kontrola. Ingurumen-inpaktua zuzentzeko neurriak.

Control de seguridad en obras de conducciones y canalizaciones. Medidas correctivas de impacto ambiental.

Indarrean dagoen araudia betetzeko interesa izatea.

Interés en el cumplimiento de la normativa vigente.

Egingo diren lanak metodikoki planifikatzea, zailtasunak eta horiek gainditzeko modua aurreikusita.

Planificación metódica de las tareas a realizar con previsión de las dificultades y modo de superarlas.

Egin beharreko lanak egiteko prest izatea.

Buena disposición ante los trabajos a acometer.

5.– Trenbideak, zubiak eta tunelak gauzatzeko lanen antolamenduan parte hartzea.

5.– Intervención en la organización de trabajos de ejecución de vías férreas, puentes y túneles.

Trenbidearen muntatze-prozesua eta zubien eta tunelen elementu nagusiak gauzatzeko jarduerak zerrendatzea.

Realización de un listado de actividades de ejecución del proceso de montaje de la vía y de los elementos principales de puentes y túneles.

Trenbidearen euste-geruzen, langaren eta errailen, eta zubi eta tuneletako elementu nagusien materialen kopurua eta makineria kuantifikatzea.

Cuantificación de la cantidad de materiales y maquinaria de las capas de apoyo de la vía, las traviesas y los carriles, y la de los elementos principales de puentes y túneles.

Gantt diagrama bat egitea trenbidea osatzen duten elementuak gauzatzeko prozesuak planifikatzeko.

Realización de un diagrama de Gantt con la planificación de los procesos de ejecución de los elementos que forman la vía férrea.

Irizpideak ezartzea:

Establecimiento de criterios:

– Trenbidearen euste-geruzak, langarak eta errailak, eta zubi eta tuneletako elementu nagusiak, zuinkatzeko.

– Para realizar el replanteo de las capas de apoyo, traviesas y carriles de vía, y el de los elementos principales de puentes y túneles.

– Trenbidearen euste-geruzen, langaren eta errailen kontrola eta harrera egiteko.

– Para realizar el control y recepción de capas de apoyo, traviesas y carriles de vía.

– Trenbidea gauzatzeko lanak kontrolatzeko, euste-geruzen zabalketari, lodierei, langaren kokapenari eta errailen ezarpenari dagokienez.

– Para realizar el control de ejecución de la vía en cuanto al extendido de las capas de apoyo, espesores, posición de traviesas y tendido de carriles.

Trenbideen, zubien eta tunelen obra-lekuetako babes- eta prebentzio-neurriak ezartzea.

Establecimiento de los medios de protección y prevención de los trabajos de obra de vías férreas, puentes y túneles.

Trenbideak gauzatzeko prozesuak planifikatzea. Zubien eta tunelen elementu nagusiak. Gantt diagrama.

Planificación de los procesos de ejecución de vías férreas. Elementos principales de puentes y túneles. Diagrama de Gantt.

Trenbide baten euste-geruzak, langarak eta errailak zuinkatzea. Zubiak eta tunelen elementu nagusiak zuinkatzea.

Replanteo de las capas de apoyo, traviesas y carriles de una vía férrea. Replanteo de los elementos principales de puentes y túneles.

Trenbideak gauzatzeko materialen kontrola. Harrera-txostena. Onartzeko edo baztertzeko irizpideak.

Control de materiales para ejecución de vías férreas. Informe de recepción. Criterios de aceptación o rechazo.

Asentu-geruzen, langaren eta errailen obra-unitateak gauzatzeko lanen kontrola. Laneko jarraibideak. Onartzeko edo baztertzeko irizpideak.

Control de la ejecución de las unidades de obra de las capas de asiento, las traviesas y los carriles. Instrucciones de trabajo. Criterios de aceptación o rechazo.

Trenbideetako, zubietako eta tuneletako lanen segurtasun-kontrola.

Control de seguridad en los trabajos de vías férreas, puentes y túneles.

Indarrean dagoen araudia betetzeko interesa izatea.

Interés en el cumplimiento de la normativa vigente.

Egingo diren lanak metodikoki planifikatzea, zailtasunak eta horiek gainditzeko modua aurreikusita.

Planificación metódica de las tareas a realizar con previsión de las dificultades y modo de superarlas.

Egin beharreko lanak egiteko prest izatea.

Buena disposición ante los trabajos a acometer.

11. lanbide-modulua: Eraikuntza-obrak birgaitu eta kontserbatzea.

Módulo Profesional 11: Rehabilitación y conservación de obras de construcción.

Kodea: 1293.

Código: 1293.

Kurtsoa: 1.

Curso: 1.º

Iraupena: 165 ordu.

Duración: 165 horas.

ECTS kredituetako baliokidetasuna: 8.

Equivalencia en créditos ECTS: 8.

A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak.

A) Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

1.– Eraikuntza-obrak birgaitzeko eta kontserbatzeko lanak antolatzen ditu, dokumentazio teknikoa kontsultatuz, egingo diren lanak identifikatuz, obra-lekua egokituz, baliabideak aukeratuz eta segurtasuneko eta osasuneko kalitate-baldintzak eta ingurumen-neurri zuzentzaileak betez.

1.– Organiza los trabajos generales de rehabilitación y conservación de obras de construcción, consultando la documentación técnica, identificando los trabajos que se van a realizar, acondicionando el tajo, seleccionando los recursos y cumpliendo las condiciones de calidad, de seguridad y salud, y las medidas correctivas medioambientales.

Ebaluazio-irizpideak:

Criterios de evaluación:

a) Eraikuntzei eragiten dieten kalte motak deskribatu ditu, jatorriaren arabera: fisikoak, mekanikoak eta kimikoak.

a) Se han descrito los tipos de lesiones que afectan a las construcciones según su origen: físicas, mecánicas y químicas.

b) Kalteak eta horien jatorriak hautemateko ikuskapenak, saiakuntzak eta probak identifikatu ditu.

b) Se han identificado las inspecciones, ensayos y pruebas para detectar las lesiones y sus causas.

c) Birgaitzeko eta kontserbatzeko obretako sarbideak, zirkulazio- eta larrialdi-bideak, seinaleak, zerbitzuak eta lokalak ezartzeko eta mantentzeko behar diren elementuak zehaztu ditu.

c) Se han precisado los elementos necesarios para la implantación y mantenimiento de accesos, vías de circulación y emergencia, señalización, servicios y locales de obras de rehabilitación y conservación.

d) Esku-hartze mota eta eraikuntza-prozesua zehaztu ditu, dokumentazio teknikoaren arabera.

d) Se ha definido el tipo de intervención y procedimiento constructivo, según la documentación técnica.

e) Eraikuntzaren eta ingurunearen egoera aztertu du, segurtasunari, sartzeko baldintzei, zerbitzuen deskonexioari eta bestelakoei dagokienez, eta prebentzio-neurri eta laneko prozedura egokienak zehaztu ditu.

e) Se han analizado las condiciones del edificio y su entorno, en cuanto a seguridad, condiciones de acceso, desconexión de servicios u otras, y se han determinado las medidas preventivas y los procedimientos de trabajo más adecuados.

f) Lanak egiteko materialak, bitarteko osagarriak, tresnak eta makineria espezifikoa identifikatu ditu.

f) Se han identificado los materiales, medios auxiliares, herramientas y maquinaria específica para realizar los trabajos.

g) Eraikuntza-elementuak egonkortzeko prozedurak zehaztu ditu, eta kaltetu gabeko elementuak babestu ditu.

g) Se han definido los procedimientos de estabilización de los elementos de la construcción y se han protegido los elementos no afectados.

h) Lan-eremua eta baliabideak metatzeko baldintzak zedarritu eta egokitu ditu.

h) Se ha delimitado y acondicionado la zona de trabajo y las condiciones de acopio de los recursos.

i) Ingurumen-inpaktua zuzentzeko neurriak identifikatu ditu, eta hondakinak kudeatzeko prozedurak aurreikusi ditu, gaika ateratzeko.

i) Se han identificado las medidas correctivas del impacto ambiental y se han previsto los procedimientos de gestión de los residuos generados para su retirada selectiva.

j) Erabiltzaileekin koordinatzeko prozedurak aurreikusi ditu, obrek dituzten eraginak murrizteko sekuentziari, erabilerei eta igarobideei dagokienez.

j) Se han previsto procedimientos de coordinación con los usuarios para minimizar los efectos de las obras en cuanto a secuencia, usos y tránsitos.

2.– Eraikinak erorarazteko edo eraisteko lanak antolatzen ditu, dokumentazio teknikoa kontsultatuz, egingo diren lanak identifikatuz, obra-lekua egokituz, baliabideak aukeratuz eta segurtasuneko eta osasuneko kalitate-baldintzak eta ingurumen-neurri zuzentzaileak betez.

2.– Organiza los trabajos de ejecución de derribos y demoliciones, consultando la documentación técnica, identificando los trabajos que se van a realizar, acondicionando el tajo, seleccionando los recursos y cumpliendo las condiciones de calidad, de seguridad y salud, y las medidas correctivas medioambientales.

Ebaluazio-irizpideak:

Criterios de evaluación:

a) Erorarazte- eta eraiste-sistema eta sekuentziak zerrendatu ditu.

a) Se han enumerado los sistemas y secuencias de derribos y demoliciones.

b) Erorarazte- eta eraiste-obrak zehazten dituen proiektu-dokumentazioa interpretatu du.

b) Se ha interpretado la documentación de proyecto que define las obras de derribo y las demoliciones.

c) Erorarazi eta eraitsiko diren elementuak eta horien kontserbazio- eta erresistentzia-egoera identifikatu ditu, baita kalteak jasan ditzaketen tarteko edo alboko eraikinena ere.

c) Se han identificado los elementos que se van derribar y demoler y el estado de conservación y resistencia de los mismos y de las edificaciones medianeras o colindantes que pudieran verse afectadas.

d) Tresnak, lanabesak, erremintak, makinak eta bitarteko osagarriak hautatu ditu, eraitsiko diren elementuen ezaugarrien eta osaera materialaren arabera.

d) Se han seleccionado los instrumentos, útiles, herramientas, máquinas y medios auxiliares, de acuerdo con las características de los elementos que se van a demoler y su constitución material.

e) Fatxadak egonkortzeko egitura motak eta kargak tokiz aldatzeko erabilitako elementuak deskribatu ditu.

e) Se han descrito los diferentes tipos de estructuras de estabilización de fachadas y los elementos utilizados para la transferencia de cargas.

f) Horma erresistenteetan hutsarteak gauzatzeko prozesuak deskribatu ditu, espazio-antolaketa berria dela eta.

f) Se han descrito los procesos de ejecución de huecos, en muros resistentes, motivados por una nueva ordenación espacial.

g) Kaltetu daitezkeen alboko eraikuntzak eta zerbitzu publikoko elementuak babesteko neurriak lotu ditu.

g) Se han relacionado las medidas de protección para las edificaciones colindantes y los elementos de servicio público que pudieran verse afectados.

h) Eraikinak erorarazten edo eraisten direnean egoten diren lan- eta ingurumen-arriskuak prebenitzeko neurriak zehaztu ditu.

h) Se han definido las medidas de prevención de riesgos laborales y ambientales asociadas a derribos y demoliciones.

i) Hondakinak sailkatu ditu, obran bereizteko eta ondoren tratatzeko.

i) Se han clasificado los residuos para su separación en obra y posterior tratamiento.

j) Erorarazte- eta eraiste-prozesuak kontrolatzeko sistemak eta adostasun-ezeko parametroak zehaztu ditu.

j) Se han definido los sistemas de control y los parámetros de no conformidad en los procesos de ejecución de derribos y demoliciones.

3.– Egiturazko elementuak birgaitzeko eta kontserbatzeko lanak antolatzen ditu, esaterako, zimendu, horma eta egiturak, dokumentazio teknikoa kontsultatuz, egingo diren lanak identifikatuz, obra-lekua egokituz, baliabideak aukeratuz eta segurtasuneko eta osasuneko kalitate-baldintzak eta ingurumen-neurri zuzentzaileak betez.

3.– Organiza los trabajos de rehabilitación y conservación de elementos estructurales tales como cimentaciones, muros y estructuras, consultando la documentación técnica, identificando los trabajos que se van a realizar, acondicionando el tajo, seleccionando los recursos y cumpliendo las condiciones de calidad, de seguridad y salud, y las medidas correctivas medioambientales.

Ebaluazio-irizpideak:

Criterios de evaluación:

a) Birgaituko diren egiturazko elementuen tipologiak eta propietateak, eta horiek osatzen dituzten elementuen izenak identifikatu ditu.

a) Se han identificado las tipologías y propiedades de los elementos estructurales que se van a rehabilitar y la denominación de los elementos que las integran.

b) Eraikinaren euskarri diren lurzoruen ezaugarriak eta konposizioa identifikatu ditu, eta hainbat patologiatarako konponbideak zehaztu ditu.

b) Se han identificado las características y composición de los terrenos que sirven de soporte a la edificación y se han definido las soluciones que dan respuesta a diferentes patologías.

c) Zimenduetan eragina izan dezaketen kalte motak identifikatu ditu, bai eta arrazoi posibleak eta patologiei erantzuteko konponbideak ere.

c) Se han identificado los tipos de lesiones que pueden afectar a las cimentaciones, sus posibles causas y las soluciones que dan respuesta a las diferentes patologías.

d) Lurperatutako hormetan eragina izan dezaketen kalte motak identifikatu ditu material motaren arabera, bai eta arrazoi posibleak eta patologiei erantzuteko konponbideak ere.

d) Se han identificado los tipos de lesiones que pueden afectar a los muros enterrados según el tipo de material, sus posibles causas y las soluciones que dan respuesta a las diferentes patologías.

e) Zimendu eta zolatetan eragina izan dezaketen kalte motak identifikatu ditu material motaren arabera, bai eta arrazoi posibleak eta patologiei erantzuteko konponbideak ere.

e) Se han identificado los tipos de lesiones que pueden afectar a las cimentaciones y soleras según el tipo de material, sus posibles causas y las soluciones que dan respuesta a las diferentes patologías.

f) Hainbat materialetako (hormigoia, altzairua, zura) zutabe, habe, forja, arku eta gangetan eragina izan dezaketen kalte motak identifikatu ditu, bai eta arrazoi posibleak eta patologiei erantzuteko konponbideak ere.

f) Se han identificado los tipos de lesiones que pueden afectar a los pilares, vigas, forjados, arcos y bóvedas de diferentes materiales (hormigón, acero, madera), sus posibles causas y las soluciones que dan respuesta a las diferentes patologías.

g) Birgaikuntzako proiektu- eta gauzatze-planoak egingo den lan motarekin eta behar diren baliabideekin lotu ditu.

g) Se han relacionado los planos de proyecto y ejecución de la rehabilitación, con el tipo de trabajo que se va a realizar y los recursos necesarios.

h) Egiturazko elementuekin lotutako lan- eta ingurumen-arriskuak prebenitzeko neurriak zehaztu ditu.

h) Se han definido las medidas de prevención de riesgos laborales y ambientales asociados a los elementos estructurales.

i) Birgaitzen ari diren egiturazko elementuak gauzatzeko prozesuetako kontrol-sistemak eta adostasun-ezeko parametroak zehaztu ditu.

i) Se han definido los sistemas de control y los parámetros de no conformidad en los procesos de ejecución de elementos estructurales en rehabilitación.

j) Birgaitzeko eta kontserbatzeko oinarrizko lanak egin ditu, egiturazko elementuei lotutako obra-unitateak gauzatzeko, konpontzeko eta mantentzeko egokiak diren teknikak eta bitartekoak erabiliz, segurtasun-baldintzatan.

j) Se han realizado trabajos básicos de rehabilitación y conservación, utilizando las técnicas y medios adecuados para ejecutar, reparar y mantener las unidades de obra relativas a los elementos estructurales, en condiciones de seguridad.

4.– Fatxadak birgaitzeko eta kontserbatzeko lanak antolatzen ditu, dokumentazio teknikoa kontsultatuz, egingo diren lanak identifikatuz, obra-lekua egokituz, baliabideak aukeratuz eta segurtasuneko eta osasuneko kalitate-baldintzak eta ingurumen-neurri zuzentzaileak betez.

4.– Organiza los trabajos de rehabilitación y conservación de fachadas, consultando la documentación técnica, identificando los trabajos que se van a realizar, acondicionando el tajo, seleccionando los recursos y cumpliendo las condiciones de calidad, de seguridad y salud, y las medidas correctivas medioambientales.

Ebaluazio-irizpideak:

Criterios de evaluación:

a) Birgaituko diren fatxaden tipologiak eta propietateak, eta horiek osatzen dituzten elementuen izenak identifikatu ditu.

a) Se han identificado las tipologías y propiedades de las fachadas que se van a rehabilitar y la denominación de los elementos que las integran.

b) Ageriko eta estalitako fatxadetan eragina izan dezaketen kalte motak identifikatu ditu, bai eta arrazoi posibleak eta patologiei erantzuteko konponbideak ere.

b) Se han identificado los tipos de lesiones que pueden afectar a las fachadas vistas y a las revestidas, sus posibles causas y las soluciones que dan respuesta a las diferentes patologías.

c) Birgaikuntzako proiektu- eta gauzatze-planoak egingo den lan motarekin eta behar diren baliabideekin lotu ditu.

c) Se han relacionado los planos de proyecto y ejecución de rehabilitación, con el tipo de trabajo que hay que realizar y los recursos necesarios.

d) Fatxadak konpontzeko erabili behar diren prozesuak eta teknikak deskribatu ditu, kalteen arabera.

d) Se han descrito los procesos y técnicas que se han de emplear en las reparaciones de fachadas según sus lesiones.

e) Fatxadetako elementu osagarrietan eragina izan dezaketen kalteak identifikatu ditu: erremateak eta petoak, hegalak, erlaitzak, hutsarteak, arotzeriak...

e) Se han identificado las lesiones que pueden afectar a elementos complementarios de las fachadas: remates y petos, vuelos, cornisas, huecos, carpinterías.

f) Fatxadetako elementu osagarriak konpontzeko erabil daitezkeen prozesuak eta teknikak deskribatu ditu.

f) Se han descrito los procesos y técnicas que se pueden emplear en las reparaciones de elementos complementarios de las fachadas.

g) Fatxadak garbitzeko erabil daitezkeen prozesuak eta teknikak deskribatu ditu.

g) Se han descrito los procesos y técnicas que se pueden emplear en la limpieza de fachadas.

h) Fatxada birgaitzearekin lotutako lan- eta ingurumen-arriskuak prebenitzeko neurriak zehaztu ditu.

h) Se han definido las medidas de prevención de riesgos laborales y ambientales asociadas a la rehabilitación de la fachada.

i) Gauzatze-prozesuetako kontrol-sistemak eta adostasun-ezeko parametroak zehaztu ditu.

i) Se han definido los sistemas de control y los parámetros de no conformidad en los procesos de ejecución.

j) Birgaitzeko eta kontserbatzeko oinarrizko lanak egin ditu, fatxadei lotutako obra-unitateak gauzatzeko, konpontzeko eta mantentzeko egokiak diren teknikak eta bitartekoak erabiliz, segurtasun-baldintzetan.

j) Se han realizado trabajos básicos de rehabilitación y conservación, utilizando las técnicas y medios adecuados para ejecutar, reparar y mantener las unidades de obra relativas a las fachadas, en condiciones de seguridad.

5.– Estalkiak birgaitzeko eta kontserbatzeko lanak antolatzen ditu, dokumentazio teknikoa kontsultatuz, egingo diren lanak identifikatuz, obra-lekua egokituz, baliabideak aukeratuz eta segurtasuneko eta osasuneko kalitate-baldintzak eta ingurumen-neurri zuzentzaileak betez.

5.– Organiza los trabajos de rehabilitación y conservación de cubiertas, consultando la documentación técnica, identificando los trabajos que se van a realizar, acondicionando el tajo, seleccionando los recursos y cumpliendo las condiciones de calidad, de seguridad y salud, y las medidas correctivas medioambientales.

Ebaluazio-irizpideak:

Criterios de evaluación:

a) Birgaituko diren estalkien tipologiak eta propietateak, eta horiek osatzen dituzten elementuen izenak identifikatu ditu.

a) Se han identificado las tipologías y propiedades de las cubiertas que se van a rehabilitar y la denominación de los elementos que las integran.

b) Estalki inklinatuetan eta lauetan eragina izan dezaketen kalte motak identifikatu ditu, bai eta arrazoi posibleak eta patologiei erantzuteko konponbideak ere.

b) Se han identificado los tipos de lesiones que pueden afectar a las cubiertas inclinadas y planas, sus posibles causas y las soluciones que dan respuesta a las diferentes patologías.

c) Birgaikuntzako proiektu- eta gauzatze-planoak egingo den lan motarekin eta behar diren baliabideekin lotu ditu.

c) Se han relacionado los planos de proyecto y ejecución de rehabilitación, con el tipo de trabajo que se va a realizar y los recursos necesarios.

d) Estalkien elementu osagarrietan eta berezietan eragina izan dezaketen kalteak identifikatu ditu.

d) Se han identificado las lesiones que pueden afectar a elementos complementarios y singulares de las cubiertas.

e) Estalkiak eta elementu osagarriak konpontzeko erabili behar diren prozesuak eta teknikak deskribatu ditu, kalteen arabera.

e) Se han descrito los procesos y técnicas que se han de emplear en las reparaciones de cubiertas y sus elementos complementarios según sus lesiones.

f) Estalkiak iragazgaiztearekin lotutako kalteak identifikatu ditu, eta konponketa-prozesuak deskribatu ditu.

f) Se han identificado las lesiones relacionadas con la impermeabilización de cubiertas y se han descrito los procesos de reparación.

g) Estalkia osatzen duten egiturako eta egiturakoak ez diren material berrerabilgarriak identifikatu ditu.

g) Se han identificado los materiales estructurales y no estructurales, que componen la cubierta, susceptibles de ser reutilizados.

h) Estalkiak birgaitzearekin lotutako lan- eta ingurumen-arriskuak prebenitzeko neurriak zehaztu ditu.

h) Se han definido las medidas de prevención de riesgos laborales y ambientales asociados a la rehabilitación de cubiertas.

i) Gauzatze-prozesuetako kontrol-sistemak eta adostasun-ezeko parametroak zehaztu ditu.

i) Se han definido los sistemas de control y los parámetros de no conformidad en los procesos de ejecución.

j) Birgaitzeko eta kontserbatzeko oinarrizko lanak egin ditu, estalkiei lotutako obra-unitateak gauzatzeko, konpontzeko eta mantentzeko egokiak diren teknikak eta bitartekoak erabiliz, segurtasun-baldintzetan.

j) Se han realizado trabajos básicos de rehabilitación y conservación, utilizando las técnicas y medios adecuados para ejecutar, reparar y mantener las unidades de obra relativas a las cubiertas, en condiciones de seguridad.

6.– Barnealdeko obrak birgaitzeko eta kontserbatzeko lanak (zatiketak, estaldurak, arotzeria eta sarrailak) antolatzen ditu, dokumentazio teknikoa kontsultatuz, egingo diren lanak identifikatuz, obra-lekua egokituz, baliabideak aukeratuz eta segurtasuneko eta osasuneko kalitate-baldintzak eta ingurumen-neurri zuzentzaileak betez.

6.– Organiza los trabajos de rehabilitación y conservación de obras de interior (particiones, revestimientos, carpinterías y cerrajerías), consultando la documentación técnica, identificando los trabajos que se van a realizar, acondicionando el tajo, seleccionando los recursos y cumpliendo las condiciones de calidad, de seguridad y salud, y las medidas correctivas medioambientales.

Ebaluazio-irizpideak:

Criterios de evaluación:

a) Birgaituko diren zatiketen, estalduren, arotzeriaren eta sarrailen tipologiak eta propietateak eta horiek osatzen dituzten elementuen izenak identifikatu ditu.

a) Se han identificado las tipologías y propiedades de las particiones, revestimientos, carpinterías y cerrajerías que se van a rehabilitar y la denominación de los elementos que las integran.

b) Zatiketetan, estalduretan, arotzerian eta sarrailetan eragina izan dezaketen kalte motak eta arrazoi posibleak identifikatu ditu.

b) Se han identificado los tipos de lesiones que pueden afectar a las particiones, revestimientos, carpinterías y cerrajerías y sus posibles causas.

c) Patologia guztiei erantzuteko konponbideak zehaztu ditu.

c) Se han definido las soluciones que dan respuesta a las diferentes patologías.

d) Barnealdeko obrak birgaitzeko eta kontserbatzeko proiektu- eta gauzatze-planoak egingo den lan motarekin lotu ditu.

d) Se han relacionado los planos de proyecto y ejecución de rehabilitación y conservación de obras de interior con el tipo de trabajo que se va a realizar.

e) Zatiketak, estaldurak, arotzeria eta sarrailak konpontzeko erabili behar diren prozesuak eta teknikak deskribatu ditu, kalteen arabera.

e) Se han descrito los procesos y técnicas que se han de emplear en las reparaciones de particiones, revestimientos, carpinterías y cerrajerías según sus lesiones.

f) Konponketa-lanak egiteko baliabideak (eskulana, materialak, makineria, erremintak, lanabesak eta bitarteko osagarriak) adierazi ditu.

f) Se han enunciado los recursos de mano de obra, materiales, máquinas, herramientas, útiles y medios auxiliares para realizar las operaciones de reparación.

g) Zatiketak, estaldurak, arotzeria eta sarrailak birgaitzearekin lotutako lan- eta ingurumen-arriskuak prebenitzeko neurriak zehaztu ditu.

g) Se han definido las medidas de prevención de riesgos laborales y ambientales asociadas a la rehabilitación de particiones, revestimientos, carpinterías y cerrajerías.

h) Zatiketak, estaldurak, arotzeria eta sarrailak gauzatzeko prozesuetan aplika daitezkeen kontrol-sistemak eta adostasun-ezeko parametroak zehaztu ditu.

h) Se han definido los sistemas de control y los parámetros de no conformidad aplicables a los procesos de ejecución de particiones, revestimientos, carpinterías y cerrajerías.

i) Barnealdeko obrekin lotutako obra-unitateen plangintzaren jarraipena eta kontrola egiteko prozedurak ezarri ditu.

i) Se han establecido los procedimientos de seguimiento y control de la planificación de las unidades de obra asociadas a las obras de interior.

j) Eraikitzeko, birgaitzeko eta kontserbatzeko oinarrizko lanak egitea, eraikinetako barnealdeko lanei (zatiketak eta estaldurak) lotutako obra-unitateak gauzatzeko, konpontzeko eta mantentzeko egokiak diren teknikak eta bitartekoak erabiliz, segurtasun-baldintzetan.

j) Se han realizado trabajos básicos de construcción, rehabilitación y conservación, utilizando las técnicas y medios adecuados para ejecutar, reparar y mantener las unidades de obra relativas a las obras de interior de los edificios (particiones y revestimientos).

7.– Hiri-eraikin eta -zerbitzuetako instalazioak birgaitzeko eta kontserbatzeko lanak antolatzen ditu, dokumentazio teknikoa kontsultatuz, egingo diren lanak identifikatuz, obra-lekua egokituz, baliabideak aukeratuz eta segurtasuneko eta osasuneko kalitate-baldintzak eta ingurumen-neurri zuzentzaileak betez.

7.– Organiza los trabajos de rehabilitación y conservación de instalaciones en edificios y servicios urbanos, consultando la documentación técnica, identificando los trabajos que se van a realizar, acondicionando el tajo, seleccionando los recursos y cumpliendo las condiciones de calidad, de seguridad y salud, y las medidas correctivas medioambientales.

Ebaluazio-irizpideak:

Criterios de evaluación:

a) Konponduko eta aldatuko diren hiri-instalazio eta zerbitzuen tipologiak eta propietateak, eta horiek osatzen dituzten elementuen izenak identifikatu ditu.

a) Se han identificado las tipologías y propiedades de las instalaciones y servicios urbanos que se van a reparar y sustituir y la denominación de los elementos que las integran.

b) Eraikinaren barnealdeko instalazioetan eragina izan dezaketen kalte motak identifikatu ditu, bai eta arrazoi posibleak eta patologiei erantzuteko konponbideak ere.

b) Se han identificado los tipos de lesiones que pueden afectar a las instalaciones interiores del edificio, sus posibles causas y las soluciones que dan respuesta a las diferentes patologías.

c) Hiri-zerbitzuen lurpeko sarean (saneamendua, ur-hornikuntza eta energia elektrikoa) eragina izan dezaketen kalte motak identifikatu ditu, material motaren arabera, bai eta arrazoi posibleak eta patologiei erantzuteko konponbideak ere.

c) Se han identificado los tipos de lesiones que pueden afectar a la red enterrada de servicios urbanos (saneamiento, abastecimiento de agua y energía eléctrica), sus posibles causas y las soluciones que dan respuesta a las diferentes patologías.

d) Hiri-instalazioak eta -zerbitzuak birgaitzeko proiektu- eta gauzatze-planoak egingo den lan motarekin lotu ditu.

d) Se han relacionado los planos de proyecto y ejecución de la rehabilitación de instalaciones y servicios urbanos, con el tipo de trabajo que se va a realizar.

e) Barnealdeko instalazioak konpontzeko erabili behar diren prozesuak eta teknikak deskribatu ditu, kalteen arabera.

e) Se han descrito los procesos y técnicas que se han de emplear en las reparaciones de instalaciones interiores según sus lesiones.

f) Lurpeko sarea (saneamendua, ur-hornikuntza eta energia elektrikoa) konpontzeko erabili behar diren prozesuak eta teknikak deskribatu ditu, kalteen arabera.

f) Se han descrito los procesos y técnicas que se han de emplear en las reparaciones de la red enterrada (saneamiento, abastecimiento de agua y energía eléctrica), según sus lesiones.

g) Konponketa-lanak egiteko baliabideak (eskulana, materialak, makineria, erremintak, lanabesak eta bitarteko osagarriak) adierazi ditu.

g) Se han enunciado los recursos de mano de obra, materiales, máquinas, herramientas, útiles y medios auxiliares para realizar las operaciones de reparación.

h) Hiri-instalazioak eta -zerbitzuak birgaitzearekin eta aldatzearekin lotutako lan- eta ingurumen-arriskuak prebenitzeko neurriak zehaztu ditu.

h) Se han definido las medidas de prevención de riesgos laborales y ambientales asociados a la rehabilitación y sustitución de instalaciones y servicios urbanos.

i) Hiri-instalazioak eta zerbitzuak gauzatzeko prozesuetan aplika daitezkeen kontrol-sistemak eta adostasun-ezeko parametroak zehaztu ditu.

i) Se han definido los sistemas de control y los parámetros de no conformidad aplicables a los procesos de ejecución de instalaciones y servicios urbanos.

j) Birgaitzeko eta kontserbatzeko oinarrizko eraikuntza-lanak gauzatu ditu, hiri-eraikin eta -zerbitzuetako instalazioei lotutako obra-unitateak gauzatzeko, konpontzeko eta mantentzeko egokiak diren teknikak eta bitartekoak erabiliz, segurtasun-baldintzetan.

j) Se han realizado trabajos básicos de construcción, rehabilitación y conservación, utilizando las técnicas y medios adecuados para ejecutar, reparar y mantener las unidades de obra relativas a instalaciones en los edificios y servicios urbanos, en condiciones de seguridad.

8.– Kanpoko zoladurak birgaitzeko eta kontserbatzeko lanak antolatzen ditu, dokumentazio teknikoa kontsultatuz, egin behar diren lanak identifikatuz, obra-lekua egokituz, baliabideak aukeratuz eta segurtasuneko eta osasuneko kalitate-baldintzak eta ingurumen-neurri zuzentzaileak betez.

8.– Organiza los trabajos de rehabilitación y conservación de pavimentación exterior, consultando la documentación técnica, identificando los trabajos que hay que realizar, acondicionando el tajo, seleccionando los recursos y cumpliendo las condiciones de calidad, de seguridad y salud, y las medidas correctivas medioambientales.

Ebaluazio-irizpideak:

Criterios de evaluación:

a) Birgaituko diren kanpoko zoladuren tipologiak eta propietateak, eta horiek osatzen dituzten elementuen izenak identifikatu ditu.

a) Se han identificado las tipologías y propiedades de la pavimentación exterior que se va a rehabilitar y la denominación de los elementos que las integran.

b) Kanpoko zoladuretan eragina izan dezaketen kalte motak eta horien arrazoi posibleak identifikatu ditu.

b) Se han identificado los tipos de lesiones que pueden afectar a pavimentación exterior y sus posibles causas.

c) Patologia guztiei erantzuteko konponbideak zehaztu ditu.

c) Se han definido las soluciones que dan respuesta a las diferentes patologías.

d) Kanpoko zoladurak birgaitzeko eta kontserbatzeko proiektu- eta gauzatze-planoak egin behar den lan motarekin lotu ditu.

d) Se han relacionado los planos de proyecto y ejecución de rehabilitación de la pavimentación exterior con el tipo de trabajo que hay que realizar.

e) Kanpoko zoladurak konpontzeko erabili behar diren prozesuak eta teknikak deskribatu ditu, kalteen arabera.

e) Se han descrito los procesos y técnicas que se han de emplear en las reparaciones de pavimentación exterior según sus lesiones.

f) Konponketa-lanak egiteko behar diren baliabideak (eskulana, materialak, makineria, erremintak, lanabesak eta bitarteko osagarriak) adierazi ditu.

f) Se han enunciado los recursos necesarios (mano de obra, materiales, máquinas, herramientas, útiles y medios auxiliares) para realizar las operaciones de reparación.

g) Kanpoko zoladurak birgaitzearekin lotutako lan- eta ingurumen-arriskuak prebenitzeko neurriak zehaztu ditu.

g) Se han definido las medidas de prevención de riesgos laborales y ambientales asociados a la rehabilitación de pavimentación exterior.

h) Kanpoko zoladurak gauzatzeko prozesuetan aplika daitezkeen kontrol-sistemak eta adostasun-ezeko parametroak zehaztu ditu.

h) Se han definido los sistemas de control y los parámetros de no conformidad aplicables a los procesos de ejecución de pavimentación exterior.

i) Kanpoko zoladurekin lotutako obra-unitateen plangintzaren jarraipena eta kontrola egiteko prozedurak ezarri ditu.

i) Se han establecido los procedimientos de seguimiento y control de la planificación de las unidades de obra asociadas a la pavimentación exterior.

j) Birgaitzeko eta kontserbatzeko oinarrizko eraikuntza-lanak gauzatu ditu, kanpoko zoladurekin lotutako obra-unitateak gauzatzeko, konpontzeko eta mantentzeko egokiak diren teknikak eta bitartekoak erabiliz, segurtasun-baldintzetan.

j) Se han realizado trabajos básicos de construcción, rehabilitación y conservación, utilizando las técnicas y medios adecuados para ejecutar, reparar y mantener las unidades de obra relativas a la pavimentación exterior, en condiciones de seguridad.

B) Edukiak:

B) Contenidos:

1.– Birgaitzeko eta kontserbatzeko lanak antolatzea.

1.– Organización de los trabajos de rehabilitación y conservación.

Eraikuntzei eragiten dieten kalte motak deskribatzea, jatorriaren arabera: fisikoak, mekanikoak eta kimikoak.

Descripción de los tipos de lesiones que afectan a las construcciones según su origen: físicas, mecánicas y químicas.

Kalteak eta horien jatorriak hautemateko ikuskapenak, saiakuntzak eta probak identifikatzea.

Identificación de las inspecciones, ensayos y pruebas para detectar las lesiones y sus causas.

Birgaitzeko eta kontserbatzeko obretako sarbideak, zirkulazio- eta larrialdi-bideak, seinaleak, zerbitzuak eta lokalak ezartzeko eta mantentzeko behar diren elementuak zehaztea.

Determinación de los elementos necesarios para la implantación y mantenimiento de accesos, vías de circulación y emergencia, señalización, servicios y locales de obras de rehabilitación y conservación.

Esku-hartze mota eta eraikuntza-prozesua zehaztea, dokumentazio teknikoaren arabera.

Definición del tipo de intervención y procedimiento constructivo, según la documentación técnica.

Eraikuntzaren eta ingurunearen egoera aztertzea, segurtasunari, sartzeko baldintzei, zerbitzuen deskonexioari eta bestelakoei dagokienez, eta prebentzio-neurri eta laneko prozedura egokienak zehaztea.

Análisis de las condiciones del edificio y su entorno, en cuanto a seguridad, condiciones de acceso, desconexión de servicios u otras, y determinación de las medidas preventivas y los procedimientos de trabajo más adecuados.

Lanak egiteko materialak, bitarteko osagarriak, tresnak eta makineria espezifikoa identifikatzea.

Identificación de los materiales, medios auxiliares, herramientas y maquinaria específica para realizar los trabajos.

Eraikuntza-elementuak egonkortzeko prozedurak zehaztea, eta kaltetu gabeko elementuak babestea.

Definición de los procedimientos de estabilización de los elementos de la construcción y protección de los elementos no afectados.

Lan-eremua eta baliabideak metatzeko baldintzak zedarritu eta egokitzea.

Delimitación y acondicionamiento de la zona de trabajo y las condiciones de acopio de los recursos.

Ingurumen-inpaktua zuzentzeko neurriak identifikatzea, eta hondakinak kudeatzeko prozedurak aurreikustea, gaika ateratzeko.

Identificación de las medidas correctivas del impacto ambiental y previsión de los procedimientos de gestión de los residuos generados para su retirada selectiva.

Erabiltzaileekin koordinatzeko prozedurak aurreikustea, obrek dituzten eraginak murrizteko sekuentziari, erabilerei eta igarobideei dagokienez.

Previsión de procedimientos de coordinación con los usuarios para minimizar los efectos de las obras en cuanto a secuencia, usos y tránsitos.

Birgaikuntzaren eta kontserbazioaren oinarriak.

Fundamentos de la rehabilitación y conservación.

Birgaitzeko eta kontserbatzeko obren proiektua eta gauzatze-prozesua.

El proyecto y la ejecución de obras de rehabilitación y conservación.

Aurretiko jarduketak: inguruneko eragina, bide publikoak okupatzeari lotutako beharrak, ingurumen-inpaktua eta eraikuntzaren erabiltzaileei sortutako eragozpenak, neurri prebentiboak eta zuzentzaileak, zerbitzuen behin-behineko desbideratzeak.

Actuaciones previas: afecciones al entorno, necesidades de ocupación de vías públicas, impactos ambientales y molestias a usuarios de la edificación, medidas preventivas y correctivas, desvíos provisionales de servicios.

Eraikuntza-materialak (harrizkoak, zeramikoak, zurezkoak, metalezko elementuak, hormigoia, aglomeratzaileak eta konglomeratzaileak). Kaltearen ezaugarriak, motak eta zergatiak (fisikoak, mekanikoak, kimikoak). Diagnosia eta tratamendua.

Materiales de construcción (pétreos, cerámicos, madera, elementos metálicos, hormigón, aglomerantes y conglomerantes). Características, tipos y causas de alteración (físicas, mecánica, químicas). Diagnosis y tratamiento.

Eraikuntza-elementuetako kalteak. Kalteen zergatiak. Hezetasun-arazoak eta horien tratamendua.

Lesiones en los elementos constructivos. Causas de las lesiones. Problemas de humedades y su tratamiento.

Kalteak diagnostikatzea eta hautematea.

Diagnóstico y reconocimiento de lesiones.

Eraikuntzako birgaikuntza-obretako materialak, teknikak eta ekipo bereziak.

Materiales, técnicas y equipos singulares en obras de rehabilitación en edificación.

Ingurumen-inpaktua zuzentzeko neurriak. Hondakinen kudeaketa.

Medidas correctivas del impacto ambiental. Gestión de residuos.

Birgaikuntza-obretako taldeen artean eta erabiltzaileekin planifikatzeko eta koordinatzeko prozedurak.

Procedimientos de planificación y coordinación entre equipos y con usuarios en obras de rehabilitación.

Laneko arriskuen prebentzioko eta hondakinen kudeaketako araudia betetzeko interesa izatea.

Interés en el cumplimiento de la normativa PRL y de Gestión de Residuos.

Egingo diren lanak metodikoki planifikatzea, zailtasunak eta horiek gainditzeko modua aurreikusita.

Planificación metódica de las tareas a realizar con previsión de las dificultades y modos de superarlas.

Egin beharreko lanak egiteko prest izatea.

Buena disposición en los trabajos a acometer.

2.– Erorarazte- eta eraiste-lanak antolatzea.

2.– Organización de los trabajos de derribos y demoliciones.

Erorarazte- eta eraiste-sistemak eta sekuentziak zerrendatzea.

Enumeración de los sistemas y secuencias de derribos y demoliciones.

Erorarazte- eta eraiste-lanak zehazten dituen proiektu-dokumentazioa interpretatzea.

Interpretación de la documentación de proyecto que define las obras de derribo y las demoliciones.

Erorarazi edo eraitsiko diren elementuak eta horien kontserbazio- eta erresistentzia-egoera identifikatzea, baita kalteak jasan ditzaketen tarteko edo alboko eraikinena ere.

Identificación de los elementos que se van derribar y demoler y del estado de conservación y resistencia de los mismos y de las edificaciones medianeras o colindantes que pudieran verse afectadas.

Zerbitzu hauek identifikatzea:

Identificación de servicios:

– Bota edo eraitsi aurretik kendu edo deskonektatu behar direnak.

– A retirar o a desconectar antes de derribar o demoler.

– Behin-behinean edo behin-betiko desbideratu behar direnak.

– A desviar provisionalmente o definitivamente.

Identifikatzea zer prozesu eta konponbide erabiltzen diren:

Identificación de los procesos y soluciones utilizados en:

– Egiturak eta zimenduak eraisteko.

– La ejecución de los derribos de estructuras y cimentaciones.

– Fatxadak eta zatiketak eraisteko.

– La ejecución de los derribos de fachadas y particiones.

– Instalazioak egiteko.

– El levantado de instalaciones.

– Estalkiak eraisteko.

– La ejecución de los derribos de cubiertas.

– Estaldurak eraisteko.

– La demolición de revestimientos.

Tresnak, lanabesak, erremintak, makinak eta bitarteko osagarriak hautatzea, eraitsiko diren elementuen ezaugarrien eta osaera materialaren arabera.

Selección de los instrumentos, útiles, herramientas, máquinas y medios auxiliares, de acuerdo con las características de los elementos que se van a demoler y su constitución material.

Fatxadak egonkortzeko egitura motak eta kargak tokiz aldatzeko erabilitako elementuak deskribatzea.

Descripción de los diferentes tipos de estructuras de estabilización de fachadas y los elementos utilizados para la transferencia de cargas.

Horma erresistenteetan hutsarteak gauzatzeko prozesuak deskribatzea, espazio-antolaketa berria dela eta.

Descripción de procesos de ejecución de huecos, en muros resistentes, motivados por una nueva ordenación espacial.

Plangintza eta kalitate-kontrola egitea, bai eraikinak behin-behinean egonkortzeko obretan, bai eraikinak erorarazteko edo eraisteko obretan.

Planificación y control de calidad de los trabajos de estabilización provisional, derribos y demoliciones.

Kaltetu daitezkeen alboko eraikuntzak eta zerbitzu-publikoko elementuak babesteko neurriak lotzea.

Coordinación entre las medidas de protección para las edificaciones colindantes y los elementos de servicio público que pudieran verse afectados.

Erorarazte- eta eraiste-obrekin lotutako lan- eta ingurumen-arriskuak prebenitzeko neurriak zehaztea.

Definición de las medidas de prevención de riesgos laborales y ambientales asociadas a derribos y demoliciones.

Hondakinak sailkatzea obran bereizteko eta ondoren tratatzeko.

Clasificación de los residuos para su separación en obra y posterior tratamiento.

Erorarazte- eta eraiste-prozesuak kontrolatzeko sistemak eta adostasun-ezeko parametroak zehaztea.

Definición de los sistemas de control y los parámetros de no conformidad en los procesos de ejecución de derribos y demoliciones.

Behin-behineko egonkortze, erorarazte eta eraispenetako obra-lekuak antolatu, egokitu eta zuinkatzea.

Organización, acondicionamiento y replanteo asociados a los tajos de estabilización provisional, derribos y demoliciones.

Erorarazte- eta eraiste-lanen proiektua.

El proyecto de derribo y demolición.

Aurretiko jarduketak.

Actuaciones previas.

Behin-behineko egonkortzea.

Estabilización provisional.

Lurrera botatzeko eta eraispenetarako konponbide teknikoak eta sistemak.

Soluciones técnicas y sistemas utilizados para los derribos y demoliciones.

Eskoramendu eta apeoetarako konponbideak.

Soluciones para apuntalamientos y apeos.

Prozesuak eta soluzioak:

Procesos y soluciones utilizados en:

– Egiturak eta zimenduak eraisteko.

– La ejecución de los derribos de estructuras y cimentaciones.

– Fatxadak eta zatiketak eraisteko.

– La ejecución de los derribos de fachadas y particiones.

– Instalazioak egiteko.

– El levantado de instalaciones.

– Estalkiak eraisteko.

– La ejecución de los derribos de cubiertas.

– Estaldurak eraisteko.

– La demolición de revestimientos.

Hormetan eta fatxadetan hutsarteak irekitzeko prozedurak.

Procedimientos para apertura de huecos en muros y fachadas.

Egonkortzeko eta lurrera botatzeko/eraisteko makineria, materialak, ekipoak eta bitarteko osagarriak.

Maquinaria, materiales, equipos y medios auxiliares para estabilización y demolición/deconstrucción.

Laneko arriskuak.

Riesgos laborales.

Ingurumen-arriskuak.

Riesgos ambientales.

Eraikinak behin-behinean egonkortzeko eta erorarazteko edo eraisteko lanen plangintzarako eta kalitate-kontrolerako prozedurak.

Procedimientos de planificación y control de calidad de los trabajos de estabilización provisional, derribos y demoliciones.

Laneko arriskuen prebentzioko eta hondakinen kudeaketako araudia betetzeko interesa izatea.

Interés en el cumplimiento de la normativa PRL y de Gestión de Residuos.

Egingo diren lanak metodikoki planifikatzea, zailtasunak eta horiek gainditzeko modua aurreikusita.

Planificación metódica de las tareas a realizar con previsión de las dificultades y modos de superarlas.

Egin beharreko lanak egiteko prest izatea.

Buena disposición en los trabajos a acometer.

3.– Egiturazko elementuak birgaitzeko eta kontserbatzeko lanak antolatzea.

3.– Organización de los trabajos de rehabilitación y conservación de elementos estructurales.

Soluzio tradizionalak identifikatzea hauetarako:

Identificación de las soluciones tradicionales de:

– Lurperatutako hormak.

– Muros enterrados.

– Zolatak.

– Soleras.

– Zimenduak. Zimenduen prozesu patologikoak eta birgaikuntza-prozedurak (mikropilotajea, azpi-berritzeak eta injekzioak). Zimenduak birgaitzeko makineria espezifikoa.

– Cimentación. Procesos patológicos y procedimientos de rehabilitación de cimentaciones (micropilotaje, recalces e inyecciones). Maquinaria específica para la rehabilitación de cimentaciones.

Eraikuntza-soluzio tradizionalak identifikatzea. Egiturak birgaitzeko prozesu patologikoak eta prozedurak.

Identificación de las soluciones estructurales tradicionales en edificación. Procesos patológicos y procedimientos de rehabilitación de estructuras.

Birgaituko diren egiturazko elementuen tipologiak eta propietateak, eta horiek osatzen dituzten elementuen izenak identifikatzea.

Identificación de las tipologías y propiedades de los elementos estructurales que se van a rehabilitar y denominación de los elementos que las integran.

Eraikinaren euskarri diren lurzoruen ezaugarriak eta konposizioa identifikatzea, eta zenbait patologiatarako konponbideak zehaztea.

Identificación de las características y composición de los terrenos que sirven de soporte a la edificación y definición de las soluciones que dan respuesta a diferentes patologías.

Zimenduak eta lurperatutako hormak konpontzeko hondeaketa-teknikak identifikatzea.

Identificación de las técnicas de excavación para reparación de cimentaciones y muros enterrados.

Zimenduetan eragina izan dezaketen kalte motak identifikatzea, bai eta arrazoi posibleak eta patologiei erantzuteko konponbideak ere.

Identificación de los tipos de lesiones que pueden afectar a las cimentaciones, sus posibles causas y las soluciones que dan respuesta a las diferentes patologías.

Honako hauetan eragina izan dezaketen kalte motak identifikatzea:

Identificación de los tipos de lesiones que pueden afectar a:

– Lurperatutako hormetan, material motaren arabera; bai eta arrazoi posibleak eta patologiei erantzuteko konponbideak ere.

– Los muros enterrados según el tipo de material, sus posibles causas y soluciones que dan respuesta a las diferentes patologías.

– Zimendu eta zolatetan, material motaren arabera; bai eta arrazoi posibleak eta patologiei erantzuteko konponbideak ere.

– Las cimentaciones y soleras según el tipo de material, sus posibles causas y soluciones que dan respuesta a las diferentes patologías.

– Hainbat materialetako (hormigoia, altzairua, zura) zutabe, habe, forja, arku eta gangetan; baita arrazoi posibleak eta patologiei erantzuteko konponbideak ere.

– A los pilares, vigas, forjados, arcos y bóvedas de diferentes materiales (hormigón, acero, madera), sus posibles causas y soluciones que dan respuesta a las diferentes patologías.

Birgaikuntzako proiektu- eta gauzatze-planoak egingo den lan motarekin eta behar diren baliabideekin lotzea.

Relación de los planos de proyecto y ejecución de la rehabilitación, con el tipo de trabajo que se va a realizar y los recursos necesarios.

Egiturazko elementuekin lotutako lan- eta ingurumen-arriskuak prebenitzeko neurriak zehaztea.

Definición de las medidas de prevención de riesgos laborales y ambientales asociados a los elementos estructurales.

Birgaitzen ari diren egiturazko elementuak gauzatzeko prozesuetako kontrol-sistemak eta adostasun-ezeko parametroak zehaztea.

Definición de los sistemas de control y parámetros de no conformidad en los procesos de ejecución de elementos estructurales en rehabilitación.

Egiturazko elementuak birgaitzeko eta kontserbatzeko obra-lekuak antolatzea, egokitzea eta zuinkatzea.

Organización, acondicionamiento y replanteo asociados a los tajos de rehabilitación y conservación de elementos estructurales.

Egiturazko elementuak birgaitzeko eta kontserbatzeko lanen plangintza eta kalitate-kontrola egitea.

Planificación y control de calidad de los trabajos de rehabilitación y conservación de los elementos estructurales.

Birgaitzeko eta kontserbatzeko oinarrizko lanak egitea, egiturazko elementuei lotutako obra-unitateak gauzatzeko, konpontzeko eta mantentzeko egokiak diren teknikak eta bitartekoak erabiliz, segurtasun-baldintzetan.

Realización de trabajos básicos de rehabilitación y conservación, utilizando las técnicas y medios adecuados para ejecutar, reparar y mantener las unidades de obra relativas a los elementos estructurales, en condiciones de seguridad.

Lurra euspenerako egitura-elementu gisa.

El terreno como elemento estructural de soporte.

Hauetarako konponbide tradizionalak:

Soluciones tradicionales de:

– Lurperatutako hormak.

– Muros enterrados.

– Zolatak.

– Soleras.

– Zimenduak. Zimenduen prozesu patologikoak eta birgaikuntza-prozedurak (mikropilotajea, azpi-berritzeak eta injekzioak). Zimenduak birgaitzeko makineria espezifikoa.

– Cimentación. Procesos patológicos y procedimientos de rehabilitación de cimentaciones (micro pilotaje, recalces e inyecciones). Maquinaria específica para la rehabilitación de cimentaciones.

Eraikuntzako egitura-konponbide tradizionalak. Egiturak birgaitzeko prozesu patologikoak eta prozedurak.

Soluciones estructurales tradicionales en edificación. Procesos patológicos y procedimientos de rehabilitación de estructuras.

Birgaikuntzarako materialak, ekipoak eta bitarteko osagarriak.

Materiales, equipos y medios auxiliares para la rehabilitación.

Laneko arriskuak.

Riesgos laborales.

Ingurumen-arriskuak.

Riesgos ambientales.

Egiturazko elementuak birgaitzeko eta kontserbatzeko lanen plangintzarako eta kalitate-kontrolerako prozedurak.

Procedimientos de planificación y control de calidad de los trabajos de rehabilitación y conservación de los elementos estructurales.

Egiturazko elementuak birgaitzeko eta kontserbatzeko oinarrizko lanak: enkofratuak, armadurak eta hormigoiak gauzatzea.

Trabajos básicos de rehabilitación y conservación de elementos estructurales: ejecución de encofrados, armaduras y hormigones.

Laneko arriskuen prebentzioko eta hondakinen kudeaketako araudia betetzeko interesa izatea.

Interés en el cumplimiento de la normativa PRL y de Gestión de Residuos.

Egingo diren lanak metodikoki planifikatzea, zailtasunak eta horiek gainditzeko modua aurreikusita.

Planificación metódica de las tareas a realizar con previsión de las dificultades y modos de superarlas.

Egin beharreko lanak egiteko prest izatea.

Buena disposición en los trabajos a acometer.

4.– Fatxadak birgaitzeko eta kontserbatzeko lanak antolatzea.

4.– Organización de los trabajos de rehabilitación y conservación de fachadas.

Birgaituko diren fatxaden tipologiak eta propietateak, eta horiek osatzen dituzten elementuen izenak identifikatzea.

Identificación de tipologías y propiedades de las fachadas que se van a rehabilitar y denominación de los elementos que las integran.

Ageriko eta estalitako fatxadetan eragina izan dezaketen kalte motak identifikatzea, bai eta arrazoi posibleak eta patologiei erantzuteko konponbideak ere.

Identificación de tipos de lesiones que pueden afectar a las fachadas vistas y a las revestidas, sus posibles causas y soluciones que dan respuesta a las diferentes patologías.

Fatxadetako elementu osagarrietan eragina izan dezaketen kalteak identifikatzea: erremateak eta petoak, hegalak, erlaitzak, hutsarteak, arotzeria.

Identificación de lesiones que pueden afectar a elementos complementarios de las fachadas: remates y petos, vuelos, cornisas, huecos, carpinterías.

Birgaikuntzako proiektu- eta gauzatze-planoak egin behar den lan motarekin eta behar diren baliabideekin lotzea.

Relación de planos de proyecto y ejecución de rehabilitación, con el tipo de trabajo que hay que realizar y los recursos necesarios.

Fatxadak konpontzeko erabili behar diren prozesuak eta teknikak deskribatzea, kalteen arabera.

Descripción de procesos y técnicas que se han de emplear en las reparaciones de fachadas según sus lesiones.

Honako hauetan erabil daitezkeen prozesu eta teknikak deskribatzea:

Descripción de procesos y técnicas que se pueden emplear en:

– Fatxadetako elementu osagarrien konponketan.

– Reparaciones de elementos complementarios de las fachadas.

– Fatxaden garbiketan.

– La limpieza de fachadas.

Fatxada birgaitzearekin lotutako lan- eta ingurumen-arriskuak prebenitzeko neurriak zehaztea.

Definición de las medidas de prevención de riesgos laborales y ambientales asociadas a la rehabilitación de la fachada.

Fatxadak birgaitzeko eta kontserbatzeko lanen plangintza eta kalitate-kontrola egitea.

Planificación y control de calidad de los trabajos de rehabilitación y conservación de las fachadas.

Gauzatze-prozesuetako kontrol-sistemak eta adostasun-ezeko parametroak zehaztea.

Definición de sistemas de control y parámetros de no conformidad en los procesos de ejecución.

Fatxadak birgaitzeko eta kontserbatzeko obra-lekuak antolatzea, egokitzea eta zuinkatzea.

Organización, acondicionamiento y replanteo asociados a los tajos de rehabilitación y conservación de fachadas.

Birgaitzeko eta kontserbatzeko oinarrizko lanak egitea, fatxadei lotutako obra-unitateak gauzatzeko, konpontzeko eta mantentzeko egokiak diren teknikak eta bitartekoak erabiliz, segurtasun-baldintzetan.

Realización de trabajos básicos de rehabilitación y conservación, utilizando las técnicas y medios adecuados para ejecutar, reparar y mantener las unidades de obra relativas a las fachadas, en condiciones de seguridad.

Fatxadetako konponbide tradizionalak.

Soluciones tradicionales de fachadas.

Fatxadetako kalteak: mekanikoak, hezetasuna, akabera-materialak askatzea, zikina.

Lesiones en fachadas: mecánicas, humedad, desprendimientos del material de acabado, suciedad.

Fatxadak eta lotutako elementuak mantentzeko, konpontzeko eta birgaitzeko prozedurak. Fatxaden garbiketa.

Procedimientos de mantenimiento, reparación y rehabilitación de las fachadas y elementos asociados. Limpieza de fachadas.

Birgaikuntzarako materialak, ekipoak eta bitarteko osagarriak.

Materiales, equipos y medios auxiliares para la rehabilitación.

Laneko arriskuak.

Riesgos laborales.

Ingurumen-arriskuak.

Riesgos ambientales.

Egiaztatu beharrekoak:

Comprobaciones a realizar:

– Euskarria, akabera eman aurretik.

– En el soporte antes de realizar el acabado.

– Isolamendu-planoa, isolamendu gaineko estaldura dagoenean.

– En el plano del aislamiento en caso de revestimientos sobre aislamiento.

– Aurremarkoen edo kanpoko arotzeriaren finkatzea eta zigilatzea.

– En la fijación y sellado de precercos o carpintería exterior.

Fatxadak birgaitzeko eta kontserbatzeko lanen plangintzarako eta kalitate-kontrolerako prozedurak.

Procedimientos de planificación y control de calidad de los trabajos de rehabilitación y conservación de las fachadas.

Fatxadak birgaitzeko eta kontserbatzeko oinarrizko lanak. Pastak eta motrailuak egitea. Makinak, erremintak, lanabesak eta bitarteko osagarriak erabiltzea. Fabrikako obrak gauzatzea.

Trabajos básicos de rehabilitación y conservación de fachadas. Elaboración de pastas y morteros. Uso de máquinas, herramientas, útiles y medios auxiliares. Ejecución de obras de fábrica.

Laneko arriskuen prebentzioko eta hondakinen kudeaketako araudia betetzeko interesa izatea.

Interés en el cumplimiento de la normativa PRL y de Gestión de Residuos.

Egingo diren lanak metodikoki planifikatzea, zailtasunak eta horiek gainditzeko modua aurreikusita.

Planificación metódica de las tareas a realizar con previsión de las dificultades y modos de superarlas.

Egin beharreko lanak egiteko prest izatea.

Buena disposición en los trabajos a acometer.

5.– Estalkiak birgaitzeko eta kontserbatzeko lanak antolatzea.

5.– Organización de los trabajos de rehabilitación y conservación de cubiertas.

Birgaituko diren estalkien tipologiak eta propietateak, eta horiek osatzen dituzten elementuen izenak identifikatzea.

Identificación de las tipologías y propiedades de las cubiertas que se van a rehabilitar y denominación de los elementos que las integran.

Identifikatzea zer kalte motak izan dezakeen eragina:

Identificación de tipos de lesiones que pueden afectar a:

– Estalki inklinatuetan eta lauetan; bai eta horien arrazoi posibleak eta patologiei erantzuteko konponbideak ere.

– Cubiertas inclinadas y planas, sus posibles causas y soluciones que dan respuesta a las diferentes patologías.

– Estalkien elementu osagarrietan eta berezietan.

– Elementos complementarios y singulares de las cubiertas.

Birgaikuntzako proiektu- eta gauzatze-planoak egingo den lan motarekin eta behar diren baliabideekin lotzea.

Relación de planos de proyecto y ejecución de rehabilitación, con el tipo de trabajo que se va a realizar y los recursos necesarios.

Estalkiak eta elementu osagarriak konpontzeko erabili behar diren prozesuak eta teknikak deskribatzea, kalteen arabera.

Descripción de procesos y técnicas que se han de emplear en las reparaciones de cubiertas y sus elementos complementarios según sus lesiones.

Estalkien iragazgaiztearekin lotutako kalteak identifikatzea, eta konponketa-prozesuak deskribatzea.

Identificación de lesiones relacionadas con la impermeabilización de cubiertas y descripción de los procesos de reparación.

Estalkia osatzen duten egiturako eta egiturakoak ez diren material berrerabilgarriak identifikatzea.

Identificación de los materiales estructurales y no estructurales, que componen la cubierta, susceptibles de ser reutilizados.

Estalkiak birgaitzearekin lotutako lan- eta ingurumen-arriskuak prebenitzeko neurriak zehaztea.

Definición de las medidas de prevención de riesgos laborales y ambientales asociados a la rehabilitación de cubiertas.

Gauzatze-prozesuetako kontrol-sistemak eta adostasun-ezeko parametroak zehaztea.

Definición de sistemas de control y parámetros de no conformidad en los procesos de ejecución.

Estalkiak birgaitzeko eta kontserbatzeko lanen plangintza eta kalitate-kontrola egitea.

Planificación y control de calidad de los trabajos de rehabilitación y conservación de las cubiertas.

Estalkiak birgaitzeko eta kontserbatzeko obra-lekuak antolatzea, egokitzea eta zuinkatzea.

Organización, acondicionamiento y replanteo asociados a los tajos de rehabilitación y conservación de cubiertas.

Birgaitzeko eta kontserbatzeko oinarrizko lanak egitea, estalkiei lotutako obra-unitateak gauzatzeko, konpontzeko eta mantentzeko egokiak diren teknikak eta bitartekoak erabiliz, segurtasun-baldintzetan.

Realización de trabajos básicos de rehabilitación y conservación, utilizando las técnicas y medios adecuados para ejecutar, reparar y mantener las unidades de obra relativas a las cubiertas, en condiciones de seguridad.

Estalki inklinatuetarako eta lauetarako konponbide tradizionalak.

Soluciones tradicionales de cubiertas inclinadas y planas.

Iragazgaizte-sistemak: funtzioak eta gauzatzeko modua.

Sistemas de impermeabilización: funciones y ejecución.

Estalkietako kalteak: mugimenduek, portaera higrotermikoa, ur-irazpenek sortutako hezetasuna, kalte mekanikoak eta higadurak, proiektuaren eta gauzatzearen akatsak.

Lesiones en cubiertas: causadas por movimientos, comportamiento higrotérmico, humedad producida por filtración de agua, lesiones mecánicas y erosiones, defectos de proyecto y ejecución.

Estalki tradizionalak mantentzeko, konpontzeko eta birgaitzeko prozedurak.

Procedimientos de mantenimiento, reparación y rehabilitación de cubiertas tradicionales.

Birgaikuntzarako materialak, ekipoak eta bitarteko osagarriak.

Materiales, equipos y medios auxiliares para la rehabilitación.

Estalkiaren materialen berrerabilera.

Reutilización de materiales de cubierta.

Kargak tokiz aldatzeko aurreikusi beharreko neurriak.

Medidas de transferencia de cargas a prever.

Laneko arriskuak.

Riesgos laborales.

Ingurumen-arriskuak.

Riesgos ambientales.

Estalkien elementu osagarriak iragazgaiztean eta zigilatzean egiaztatu beharrekoak.

Comprobaciones a realizar en la impermeabilización y sellado de elementos complementarios de cubierta.

Estalkiak birgaitzeko eta kontserbatzeko lanen plangintzarako eta kalitate-kontrolerako prozedurak.

Procedimientos de planificación y control de calidad de los trabajos de rehabilitación y conservación de las cubiertas.

Estalkiak birgaitzeko eta kontserbatzeko oinarrizko lanak. Malden eraketa. Estaldura-materiala finkatzea. Makinak, erremintak, lanabesak eta bitarteko osagarriak erabiltzea.

Trabajos básicos de rehabilitación y conservación de cubiertas. Formación de pendientes. Fijación de material de cobertura. Uso de máquinas, herramientas, útiles y medios auxiliares.

Laneko arriskuen prebentzioko eta hondakinen kudeaketako araudia betetzeko interesa izatea.

Interés en el cumplimiento de la normativa PRL y de Gestión de Residuos.

Egingo diren lanak metodikoki planifikatzea, zailtasunak eta horiek gainditzeko modua aurreikusita.

Planificación metódica de las tareas a realizar con previsión de las dificultades y modos de superarlas.

Egin beharreko lanak egiteko prest izatea.

Buena disposición en los trabajos a acometer.

6.– Barnealdeko obrak birgaitzeko eta kontserbatzeko lanak antolatzea.

6.– Organización de los trabajos de rehabilitación y conservación de obras de interior.

Birgaituko diren zatiketen, estalduren, arotzeriaren eta sarrailen tipologiak eta propietateak eta horiek osatzen dituzten elementuen izenak identifikatzea.

Identificación de tipologías y propiedades de las particiones, revestimientos, carpinterías y cerrajerías que se van a rehabilitar y denominación de los elementos que las integran.

Zatiketetan, estalduretan, arotzerian eta sarrailetan eragina izan dezaketen kalte motak eta arrazoi posibleak identifikatzea.

Identificación de tipos de lesiones que pueden afectar a las particiones, revestimientos, carpinterías y cerrajerías y sus posibles causas.

Patologia guztiei erantzuteko konponbideak zehaztea.

Definición de soluciones que dan respuesta a las diferentes patologías.

Egin beharreko lan motarekin lotzea barnealdeko obrak birgaitzeko eta kontserbatzeko proiektu- eta gauzatze-planoak.

Relación de planos de proyecto y ejecución de rehabilitación y conservación de obras de interior con el tipo de trabajo que se va a realizar.

Zatiketak, estaldurak, arotzeria eta sarrailak konpontzeko erabili behar diren prozesuak eta teknikak deskribatzea, kalteen arabera.

Descripción de procesos y técnicas que se han de emplear en reparaciones de particiones, revestimientos, carpinterías y cerrajerías según sus lesiones.

Konponketa-lanak egiteko baliabideak (eskulana, materialak, makineria, erremintak, lanabesak eta bitarteko osagarriak) identifikatzea.

Identificación de recursos de mano de obra, materiales, máquinas, herramientas, útiles y medios auxiliares para realizar las operaciones de reparación.

Zatiketak, estaldurak, arotzeria eta sarrailak birgaitzearekin lotutako lan- eta ingurumen-arriskuak prebenitzeko neurriak zehaztea.

Definición de medidas de prevención de riesgos laborales y ambientales asociadas a la rehabilitación de particiones, revestimientos, carpinterías y cerrajerías.

Zatiketak, estaldurak, arotzeria eta sarrailak gauzatzeko prozesuetan aplika daitezkeen kontrol-sistemak eta adostasun-ezeko parametroak zehaztea.

Definición de sistemas de control y parámetros de no conformidad aplicables a los procesos de ejecución de particiones, revestimientos, carpinterías y cerrajerías.

Barnealdeko obrekin lotutako obra-unitateen plangintzaren jarraipena eta kontrola egiteko prozedurak ezartzea.

Establecimiento de procedimientos de seguimiento y control de la planificación de las unidades de obra asociadas a las obras de interior.

Zatiketak, estaldurak, arotzeria eta sarrailak birgaitzeko eta kontserbatzeko lanen plangintza eta kalitate-kontrola egitea.

Planificación y control de calidad de los trabajos de rehabilitación y conservación de las particiones, revestimientos, carpintería y cerrajería.

Zatiketak, estaldurak, arotzeria eta sarrailak birgaitzeko eta kontserbatzeko obra-lekuak antolatzea, egokitzea eta zuinkatzea.

Organización, acondicionamiento y replanteo asociados a los tajos de rehabilitación y conservación de particiones y revestimientos, carpintería y cerrajería.

Eraikitzeko, birgaitzeko eta kontserbatzeko oinarrizko lanak egitea, eraikinetako barnealdeko lanei (zatiketak eta estaldurak) lotutako obra-unitateak gauzatzeko, konpontzeko eta mantentzeko egokiak diren teknikak eta bitartekoak erabiliz, segurtasun-baldintzetan.

Realización de trabajos básicos de construcción, rehabilitación y conservación, utilizando las técnicas y medios adecuados para ejecutar, reparar y mantener las unidades de obra relativas a las obras de interior de los edificios (particiones y revestimientos).

Konponbide tradizionalak:

Soluciones tradicionales:

– Zatiketa eta estalduretarako.

– De particiones y revestimientos.

– Arotzeriarako eta sarrailetarako.

– De carpintería y cerrajería.

Prozesu patologikoak:

Procesos patológicos:

– Zatiketetan: hezetasuna eta kalte mekanikoak.

– De las particiones: humedad y lesiones mecánicas.

– Estalduretan: askatzeak eta kalteak lurretan, hormetan eta sabaietan.

– De los revestimientos: desprendimientos y desperfectos en suelos, paredes y techos.

– Arotzerian eta sarrailetan.

– De carpinterías y cerrajerías.

Zatiketak, estaldurak, arotzeria eta sarrailak mantentzeko, konpontzeko eta birgaitzeko prozedurak.

Procedimientos de mantenimiento, reparación y rehabilitación de particiones, revestimientos, carpintería y cerrajería.

Birgaikuntzarako materialak, ekipoak eta bitarteko osagarriak.

Materiales, equipos y medios auxiliares para la rehabilitación.

Laneko arriskuak.

Riesgos laborales.

Ingurumen-arriskuak.

Riesgos ambientales.

Zatiketak, estaldurak, arotzeria eta sarrailak birgaitzeko eta kontserbatzeko lanen plangintzarako eta kalitate-kontrolerako prozedurak.

Procedimientos de planificación y control de calidad de los trabajos de rehabilitación y conservación de las particiones, revestimientos, carpintería y cerrajería.

Eraikinetako barnealdeko obrak (zatiketak eta lur, horma eta sabaien estaldurak) birgaitzeko eta kontserbatzeko oinarrizko lanak. Trenkadak. Zarpiatuak eta emokadurak aliritzira egitea. Zolatze-, alikatatze- eta xaflatze-lanak. Makinak, erremintak, lanabesak eta bitarteko osagarriak erabiltzea.

Trabajos básicos de rehabilitación y conservación de obras de interior de los edificios (particiones y revestimientos de suelos, paredes y techos). Tabiques. Enfoscados y guarnecidos a buena vista. Solados, alicatados y chapados. Uso de máquinas, herramientas, útiles y medios auxiliares.

Laneko arriskuen prebentzioko eta hondakinen kudeaketako araudia betetzeko interesa izatea.

Interés en el cumplimiento de la normativa PRL y de Gestión de Residuos.

Egingo diren lanak metodikoki planifikatzea, zailtasunak eta horiek gainditzeko modua aurreikusita.

Planificación metódica de las tareas a realizar con previsión de las dificultades y modos de superarlas.

Egin beharreko lanak egiteko prest izatea.

Buena disposición en los trabajos a acometer.

7.– Hiri-instalazioak eta -zerbitzuak birgaitzeko eta kontserbatzeko lanak antolatzea.

7.– Organización de los trabajos de rehabilitación y conservación de instalaciones y servicios urbanos.

Konponduko eta aldatuko diren hiri-instalazio eta -zerbitzuen tipologiak eta propietateak, eta horiek osatzen dituzten elementuen izenak identifikatzea.

Identificación de tipologías y propiedades de las instalaciones y servicios urbanos que se van a reparar y sustituir y denominación de los elementos que las integran.

Identifikatzea zer kalte motak izan dezakeen eragina:

Identificación de tipos de lesiones que pueden afectar:

– Eraikinaren barnealdeko instalazioetan; bai eta horien arrazoi posibleak eta patologiei erantzuteko konponbideak ere.

– A las instalaciones interiores del edificio, sus posibles causas y las soluciones que dan respuesta a las diferentes patologías.

– Hiri-zerbitzuen lurpeko sarean (saneamendua, ur-hornikuntza eta energia elektrikoa); bai eta horien arrazoi posibleak eta patologiei erantzuteko konponbideak ere.

– A la red enterrada de servicios urbanos (saneamiento, abastecimiento de agua y energía eléctrica), sus posibles causas y soluciones que dan respuesta a las diferentes patologías.

Hiri-instalazioak eta -zerbitzuak birgaitzeko proiektu- eta gauzatze-planoak egingo den lan motarekin lotzea.

Relación de planos de proyecto y ejecución de la rehabilitación de instalaciones y servicios urbanos, con el tipo de trabajo que se va a realizar.

Honako hauetan erabili behar diren prozesu eta teknikak deskribatzea:

Descripción de procesos y técnicas que se han de emplear en:

– Barnealdeko instalazioen konponketetan, kalteen arabera.

– Las reparaciones de instalaciones interiores según sus lesiones.

– Lurpeko sarearen konponketetan (saneamendua, ur-hornikuntza eta energia elektrikoa), kalteen arabera.

– Las reparaciones de la red enterrada (saneamiento, abastecimiento de agua y energía eléctrica), según sus lesiones.

Konponketa-lanak egiteko baliabideak (eskulana, materialak, makineria, erremintak, lanabesak eta bitarteko osagarriak) identifikatzea.

Identificación de recursos de mano de obra, materiales, máquinas, herramientas, útiles y medios auxiliares para realizar las operaciones de reparación.

Hiri-instalazioak eta -zerbitzuak birgaitzearekin eta aldatzearekin lotutako lan- eta ingurumen-arriskuak prebenitzeko neurriak zehaztea.

Definición de medidas de prevención de riesgos laborales y ambientales asociados a la rehabilitación y sustitución de instalaciones y servicios urbanos.

Hiri-instalazioak eta zerbitzuak gauzatzeko prozesuetan aplika daitezkeen kontrol-sistemak eta adostasun-ezeko parametroak zehaztea.

Definición de sistemas de control y parámetros de no conformidad aplicables a los procesos de ejecución de instalaciones y servicios urbanos.

Hiri-instalazioak eta -zerbitzuak birgaitzeko eta kontserbatzeko lanen plangintza eta kalitate-kontrola egitea.

Planificación y control de calidad de los trabajos de rehabilitación y conservación de las instalaciones y servicios urbanos.

Hiri-instalazioak eta -zerbitzuak birgaitzeko eta kontserbatzeko obra-lekuak antolatzea, egokitzea eta zuinkatzea.

Organización, acondicionamiento y replanteo asociados a los tajos de rehabilitación y conservación de instalaciones y servicios urbanos.

Birgaitzeko eta kontserbatzeko oinarrizko eraikuntza-lanak gauzatzea, hiri-eraikin eta -zerbitzuetako instalazioei lotutako obra-unitateak gauzatzeko, konpontzeko eta mantentzeko egokiak diren teknikak eta bitartekoak erabiliz, segurtasun-baldintzetan.

Realización de trabajos básicos de construcción, rehabilitación y conservación, utilizando las técnicas y medios adecuados para ejecutar, reparar y mantener las unidades de obra relativas a instalaciones en los edificios y servicios urbanos, en condiciones de seguridad.

Instalazio hauetarako konponbide tradizionalak:

Soluciones tradicionales de instalaciones:

– Ura, hustubideak, elektrizitatea eta klimatizazioa.

– De agua, desagüe, electricidad y climatización.

– Estolderiako, ur-hornikuntzako eta energia elektrikoko hiri-zerbitzuak.

– De servicios urbanos de alcantarillado, abastecimiento de agua y energía eléctrica.

Hiri-instalazioen eta -zerbitzuen prozesu patologikoak.

Procesos patológicos de las instalaciones y servicios urbanos.

Hiri-instalazioak eta -zerbitzuak mantentzeko, konpontzeko eta birgaitzeko prozedurak. Araudi espezifikoa.

Procedimientos de mantenimiento, reparación y rehabilitación de instalaciones y servicios urbanos. Normativa específica.

Birgaikuntzaren hobekuntza energetikoko konponbideak.

Soluciones de mejora energética en rehabilitación.

Birgaikuntzarako materialak, ekipoak eta bitarteko osagarriak.

Materiales, equipos y medios auxiliares para la rehabilitación.

Laneko arriskuak.

Riesgos laborales.

Ingurumen-arriskuak.

Riesgos ambientales.

Hiri-instalazioak eta -zerbitzuak birgaitzeko eta kontserbatzeko lanen plangintzarako eta kalitate-kontrolerako prozedurak.

Procedimientos de planificación y control de calidad de los trabajos de rehabilitación y conservación de las instalaciones y servicios urbanos.

Eraikinetako instalazioak eta hiri-zerbitzuak birgaitzen eta kontserbatzen laguntzeko oinarrizko lanak.

Trabajos básicos de ayuda a la rehabilitación y conservación de las instalaciones en los edificios y de los servicios urbanos.

Laneko arriskuen prebentzioko eta hondakinen kudeaketako araudia betetzeko interesa izatea.

Interés en el cumplimiento de la normativa PRL y de Gestión de Residuos.

Egingo diren lanak metodikoki planifikatzea, zailtasunak eta horiek gainditzeko modua aurreikusita.

Planificación metódica de las tareas a realizar con previsión de las dificultades y modos de superarlas.

Egin beharreko lanak egiteko prest izatea.

Buena disposición en los trabajos a acometer.

8.– Kanpoko zoladurak birgaitzeko eta kontserbatzeko lanak antolatzea.

8.– Organización de los trabajos de rehabilitación y conservación de pavimentos de exterior.

Birgaituko diren kanpoko zoladuren tipologiak eta propietateak, eta horiek osatzen dituzten elementuen izenak identifikatzea.

Identificación de tipologías y propiedades de la pavimentación exterior que se va a rehabilitar y la denominación de los elementos que las integran.

Kanpoko zoladuretan eragina izan dezaketen kalte motak eta horien arrazoi posibleak identifikatzea.

Identificación de tipos de lesiones que pueden afectar a pavimentación exterior y sus posibles causas.

Patologia guztiei erantzuteko konponbideak zehaztea.

Definición de soluciones que dan respuesta a las diferentes patologías.

Kanpoko zoladurak birgaitzeko eta kontserbatzeko proiektu- eta gauzatze-planoak egin behar den lan motarekin lotzea.

Relación de planos de proyecto y ejecución de rehabilitación de la pavimentación exterior con el tipo de trabajo que hay que realizar.

Kanpoko zoladurak konpontzeko erabili behar diren prozesuak eta teknikak deskribatzea, kalteen arabera.

Descripción de procesos y técnicas que se han de emplear en las reparaciones de pavimentación exterior según sus lesiones.

Konponketa-lanak egiteko behar diren baliabideak (eskulana, materialak, makineria, erremintak, lanabesak eta bitarteko osagarriak) identifikatzea.

Identificación de recursos necesarios (mano de obra, materiales, máquinas, herramientas, útiles y medios auxiliares) para realizar las operaciones de reparación.

Kanpoko zoladurak birgaitzearekin lotutako lan- eta ingurumen-arriskuak prebenitzeko neurriak zehaztea.

Definición de medidas de prevención de riesgos laborales y ambientales asociados a la rehabilitación de pavimentación exterior.

Kanpoko zoladurak gauzatzeko prozesuetan aplika daitezkeen kontrol-sistemak eta adostasun-ezeko parametroak zehaztea.

Definición de sistemas de control y los parámetros de no conformidad aplicables a los procesos de ejecución de pavimentación exterior.

Kanpoko zoladurekin lotutako obra-unitateen plangintzaren jarraipena eta kontrola egiteko prozedurak ezartzea.

Establecimiento de procedimientos de seguimiento y control de la planificación de las unidades de obra asociadas a la pavimentación exterior.

Kanpoko zoladurak birgaitzeko eta kontserbatzeko lanen plangintza eta kalitate-kontrola egitea.

Planificación y control de calidad de los trabajos de rehabilitación y conservación de la pavimentación exterior.

Kanpoko zoladurak birgaitzeko eta kontserbatzeko obra-lekuak antolatzea, egokitzea eta zuinkatzea.

Organización, acondicionamiento y replanteo asociados a los tajos de rehabilitación y conservación de pavimentación exterior.

Birgaitzeko eta kontserbatzeko oinarrizko eraikuntza-lanak egitea, kanpoko zoladurekin lotutako obra-unitateak gauzatzeko, konpontzeko eta mantentzeko egokiak diren teknikak eta bitartekoak erabiliz, segurtasun-baldintzetan.

Realización de trabajos básicos de construcción, rehabilitación y conservación, utilizando las técnicas y medios adecuados para ejecutar, reparar y mantener las unidades de obra relativas a la pavimentación exterior, en condiciones de seguridad.

Kanpoko zoladuretarako konponbide tradizionalak.

Soluciones tradicionales de pavimentación exterior.

Kanpoko zoladuren prozesu patologikoak:

Procesos patológicos de la pavimentación exterior:

– Zoladurak.

– Pavimentos.

– Bide-zoruak.

– Firmes.

Honako hauek mantentzeko, konpontzeko eta birgaitzeko prozedurak:

Procedimientos de mantenimiento, reparación y rehabilitación:

– Kanpoko zoladurak.

– De pavimentos exteriores.

– Bide-zoruak.

– De firmes.

Birgaikuntzarako materialak, ekipoak eta bitarteko osagarriak.

Materiales, equipos y medios auxiliares para la rehabilitación.

Laneko arriskuak: berariazko prebentzio-teknikak, norbera babesteko ekipamenduak eta taldea babesteko neurriak.

Riesgos laborales: técnicas preventivas específicas, equipos de protección individual y medios de protección colectiva.

Ingurumen-arriskuak.

Riesgos ambientales.

Kanpoko zoladurak birgaitzeko eta kontserbatzeko lanen plangintzarako eta kalitate-kontrolerako prozedurak.

Procedimientos de planificación y control de calidad de los trabajos de rehabilitación y conservación de la pavimentación exterior.

Kanpoko zoladurak birgaitzeko eta kontserbatzeko oinarrizko lanak. Makinak, erremintak, lanabesak eta bitarteko osagarriak erabiltzea.

Trabajos básicos de rehabilitación y conservación de la pavimentación exterior. Uso de máquinas, herramientas, útiles y medios auxiliares.

Laneko arriskuen prebentzioko eta hondakinen kudeaketako araudia betetzeko interesa izatea.

Interés en el cumplimiento de la normativa PRL y de Gestión de Residuos.

Egingo diren lanak metodikoki planifikatzea, zailtasunak eta horiek gainditzeko modua aurreikusita.

Planificación metódica de las tareas a realizar con previsión de las dificultades y modos de superarlas.

Egin beharreko lanak egiteko prest izatea.

Buena disposición en los trabajos a acometer.

12. lanbide-modulua: Eraikuntza-obrak antolatu eta kontrolatzeko proiektua.

Módulo Profesional 12: Proyecto de organización y control de obras de construcción.

Kodea: 1294.

Código: 1294.

Kurtsoa: 2.

Curso: 2.º

Iraupena: 50 ordu.

Duración: 50 horas.

ECTS kredituetako baliokidetasuna: 5.

Equivalencia en créditos ECTS: 5.

1.– Produkzio-sektorearen beharrak identifikatzen ditu, eta behar horiek bete ditzaketen ereduzko proiektuekin lotzen ditu.

1.– Identifica necesidades del sector productivo, relacionándolas con proyectos tipo que las puedan satisfacer.

Ebaluazio-irizpideak:

Criterios de evaluación:

a) Sektoreko enpresak antolamendu-ezaugarrien arabera eta eskaintzen duten produktuaren edo zerbitzuaren arabera sailkatu ditu.

a) Se han clasificado las empresas del sector por sus características organizativas y el tipo de producto o servicio que ofrecen.

b) Ereduzko enpresak ezaugarritu ditu, eta, horretarako, sail bakoitzaren eginkizunak eta antolamendu-egitura eman du aditzera.

b) Se han caracterizado las empresas tipo indicando la estructura organizativa y las funciones de cada departamento.

c) Enpresei gehien eskatzen zaizkien beharrak identifikatu ditu.

c) Se han identificado las necesidades más demandadas a las empresas.

d) Sektorean aurreikus daitezkeen negozio-aukerak baloratu ditu.

d) Se han valorado las oportunidades de negocio previsibles en el sector.

e) Aurreikusten diren eskariei erantzuteko behar den proiektu mota identifikatu du.

e) Se ha identificado el tipo de proyecto requerido para dar respuesta a las demandas previstas.

f) Proiektuak izan behar dituen berariazko ezaugarriak zehaztu ditu.

f) Se han determinado las características específicas requeridas al proyecto.

g) Zerga-betebeharrak, lanekoak eta arriskuen prebentziokoak, eta horiek aplikatzeko baldintzak, zehaztu ditu.

g) Se han determinado las obligaciones fiscales, laborales y de prevención de riesgos y sus condiciones de aplicación.

h) Proposatzen diren produkzio edo zerbitzuko teknologia berriak txertatzeko jaso daitezkeen laguntzak edo diru-laguntzak identifikatu ditu.

h) Se han identificado posibles ayudas o subvenciones para la incorporación de nuevas tecnologías de producción o de servicio que se proponen.

i) Proiektua lantzeko jarraitu beharreko laneko gidoia egin du.

i) Se ha elaborado el guion de trabajo que se va a seguir para la elaboración del proyecto.

2.– Tituluan adierazitako konpetentziekin lotutako proiektuak diseinatzen ditu, eta horiek osatzen dituzten faseak barnean hartu eta garatzen ditu.

2.– Diseña proyectos relacionados con las competencias expresadas en el título, incluyendo y desarrollando las fases que lo componen.

Ebaluazio-irizpideak:

Criterios de evaluación:

a) Proiektuan jorratuko diren alderdiei buruzko informazioa bildu du.

a) Se ha recopilado información relativa a los aspectos que van a ser tratados en el proyecto.

b) Bideragarritasun teknikoari buruzko azterlana egin du.

b) Se ha realizado el estudio de viabilidad técnica del mismo.

c) Proiektua osatzen duten faseak edo zatiak eta horien edukia identifikatu ditu.

c) Se han identificado las fases o partes que componen el proyecto y su contenido.

d) Lortu nahi diren helburuak ezarri ditu eta horien irismena identifikatu du.

d) Se han establecido los objetivos que se pretenden conseguir identificando su alcance.

e) Proiektua gauzatzeko beharrezko baliabide materialak eta pertsonalak aurreikusi ditu.

e) Se han previsto los recursos materiales y personales necesarios para realizarlo.

f) Dagokion aurrekontu ekonomikoa egin du.

f) Se ha realizado el presupuesto económico correspondiente.

g) Abian jartzeko finantzaketa-beharrak identifikatu ditu.

g) Se han identificado las necesidades de financiación para la puesta en marcha del mismo.

h) Diseinatzeko beharrezko dokumentazioa definitu eta sortu du.

h) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para su diseño.

i) Proiektuaren kalitatea ziurtatzeko kontrolatu beharreko alderdiak identifikatu ditu.

i) Se han identificado los aspectos que se deben controlar para garantizar la calidad del proyecto.

3.– Proiektua ezartzeko eta gauzatzeko prozedurak planifikatzen ditu, esku-hartzeko plana eta lotutako dokumentazioa zehaztuz.

3.– Planifica la implementación o ejecución del proyecto, determinando el plan de intervención y la documentación asociada.

Ebaluazio-irizpideak:

Criterios de evaluación:

a) Jarduerak sekuentziatu ditu, eta inplementazio-beharren arabera antolatu ditu.

a) Se han secuenciado las actividades ordenándolas en función de las necesidades de implementación.

b) Jarduera bakoitzerako beharrezko baliabideak eta logistika finkatu ditu.

b) Se han determinado los recursos y la logística necesaria para cada actividad.

c) Jarduerak gauzatzeko baimenen beharrak identifikatu ditu.

c) Se han identificado las necesidades de permisos y autorizaciones para llevar a cabo las actividades.

d) Jarduerak gauzatzeko edo jarduteko prozedurak finkatu ditu.

d) Se han determinado los procedimientos de actuación o ejecución de las actividades.

e) Inplementazioaren berezko arriskuak identifikatu ditu, eta arriskuei aurrea hartzeko plana eta behar diren bitartekoak eta ekipoak definitu ditu.

e) Se han identificado los riesgos inherentes a la implementación definiendo el plan de prevención de riesgos y los medios y equipos necesarios.

f) Baliabide materialak, giza baliabideak eta gauzatze-denborak esleitzeko plangintza egin du.

f) Se han planificado la asignación de recursos materiales y humanos y los tiempos de ejecución.

g) Inplementazioaren baldintzei erantzuten dien balorazio ekonomikoa egin du.

g) Se ha hecho la valoración económica que da respuesta a las condiciones de la implementación.

h) Proiektua inplementatzeko edo gauzatzeko beharrezko dokumentazioa zehaztu eta prestatu du.

h) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para la implementación o ejecución.

4.– Proiektua gauzatzean, haren jarraipena eta kontrola egiteko prozedurak definitzen ditu, eta erabilitako aldagaiak eta tresnak hautatu izana justifikatzen du.

4.– Define los procedimientos para el seguimiento y control en la ejecución del proyecto, justificando la selección de variables e instrumentos empleados.

Ebaluazio-irizpideak:

Criterios de evaluación:

a) Jarduerak edo esku-hartzeak ebaluatzeko prozedura definitu du.

a) Se ha definido el procedimiento de evaluación de las actividades o intervenciones.

b) Ebaluazioa egiteko kalitate-adierazleak definitu ditu.

b) Se han definido los indicadores de calidad para realizar la evaluación.

c) Jarduerak egitean sor daitezkeen gorabeherak eta egon litekeen konponbidea ebaluatzeko eta horiek erregistratzeko prozedura definitu du.

c) Se ha definido el procedimiento para la evaluación de las incidencias que puedan presentarse durante la realización de las actividades, su posible solución y registro.

d) Baliabideetan eta jardueretan egon daitezkeen aldaketak kudeatzeko prozedura definitu du, horiek erregistratzeko sistema barne.

d) Se ha definido el procedimiento para gestionar los posibles cambios en los recursos y en las actividades, incluyendo el sistema de registro de los mismos.

e) Jarduerak eta proiektua ebaluatzeko beharrezko dokumentazioa definitu eta landu du.

e) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para la evaluación de las actividades y del proyecto.

f) Erabiltzaileek edo bezeroek ebaluazioan parte hartzeko prozedura ezarri du, eta berariazko dokumentuak prestatu ditu.

f) Se ha establecido el procedimiento para la participación en la evaluación de los usuarios y usuarias o clientela y se han elaborado los documentos específicos.

g) Proiektuaren baldintza-agiria beteko dela ziurtatzeko sistema bat ezarri du.

g) Se ha establecido un sistema para garantizar el cumplimiento del pliego de condiciones del proyecto.

5.– Proiektua aurkezten eta defendatzen du, eta proiektua egitean eta heziketa-zikloko ikaskuntza-prozesuan eskuratutako konpetentzia teknikoak eta pertsonalak eraginkortasunez erabiltzen ditu.

5.– Presenta y defiende el proyecto, utilizando eficazmente las competencias técnicas y personales adquiridas durante la elaboración del proyecto y durante el proceso de aprendizaje en el ciclo formativo.

Ebaluazio-irizpideak:

Criterios de evaluación:

a) Proiektuari buruzko memoria-dokumentua egin du.

a) Se ha elaborado un documento-memoria del proyecto.

b) Proiektuaren aurkezpena prestatu du, informazioaren eta komunikazioaren teknologia berriak erabiliz.

b) Se ha preparado una presentación del mismo utilizando las NTIC.

c) Proiektuaren azalpena egin du. Bertan, haren helburuak eta eduki nagusiak deskribatu ditu, eta jasotako ekintza-proposamenen hautaketa justifikatu du.

c) Se ha realizado una exposición del proyecto, describiendo sus objetivos, principales contenidos y justificando la elección de las diferentes propuestas de acción contenidas en el mismo.

d) Azalpenean, komunikazio-estilo egokia erabili du, eta, ondorioz, azalpen antolatua, argia, atsegina eta eraginkorra egitea lortu du.

d) Se ha utilizado un estilo de comunicación adecuado en la exposición, haciendo que ésta sea organizada, clara, amena y eficaz.

e) Proiektua defendatu du, eta behar bezala arrazoituta erantzun die ebaluazio-taldeak eginiko galderei.

e) Se ha realizado una defensa del proyecto, respondiendo razonadamente a preguntas relativas al mismo, planteadas por el equipo evaluador.

13. lanbide-modulua: Ingeles teknikoa.

Módulo Profesional 13: Inglés Técnico.

Kodea: E200.

Código: E200.

Kurtsoa: 2.

Curso: 2.º

Iraupena: 40 ordu.

Duración: 40 horas.

A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak.

A) Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

1.– Tituluaren lanbide-esparruarekin, prestakuntza pertsonalarekin eta eskainitako produktuarekin/zerbitzuarekin lotutako ahozko informazioa interpretatu eta erabiltzen du, eta haren ezaugarriak eta propietateak, enpresa motak eta haien kokapena identifikatu eta deskribatzen du.

1.– Interpreta y utiliza información oral relacionada con el ámbito profesional del título, su formación personal, así como del producto/servicio que se ofrece, identificando y describiendo características y propiedades de los mismos, tipos de empresas y ubicación de las mismas.

Ebaluazio-irizpideak:

Criterios de evaluación:

a) Zuzeneko mezuaren, telefono bidezkoaren edo entzunezko beste bitarteko baten bidezkoaren xedea ezagutu du.

a) Se ha reconocido la finalidad del mensaje directo, telefónico o por otro medio auditivo.

b) Egoera jakin batzuk ebazteko ahozko mezu zehatzak igorri ditu: hitzordua, produktu bat bidaltzeko/jasotzeko datak eta baldintzak, makina/aparatu baten oinarrizko funtzionamendua.

b) Se han emitido mensajes orales precisos y concretos para resolver situaciones puntuales: una cita, fechas y condiciones de envío/recepción de un producto, funcionamiento básico de una máquina/aparato.

c) Ahozko argibideak ezagutu ditu eta enpresaren testuinguruan emandako adierazpenei jarraitu die.

c) Se han reconocido las instrucciones orales y se han seguido las indicaciones emitidas en el contexto de la empresa.

d) Sektorearen berezko produktuak edo zerbitzuak deskribatzeko termino tekniko zehatzak erabili ditu.

d) Se han utilizado los términos técnicos precisos para describir los productos o servicios propios del sector.

e) Mezu bat bere elementu guztiak ulertu beharrik gabe orokorrean konprenitzea zeinen garrantzitsua den konturatu da.

e) Se ha tomado conciencia de la importancia de comprender globalmente un mensaje, sin necesidad de entender todos y cada uno de los elementos del mismo.

f) Emandako informazioen ideia nagusiak laburbildu ditu bere hizkuntza-baliabideak erabilita.

f) Se han resumido las ideas principales de informaciones dadas, utilizando sus propios recursos lingüísticos.

g) Beharrezkotzat jo duenean diskurtsoa edo horren zati bat berriz formulatzeko eskatu du.

g) Se ha solicitado la reformulación del discurso o parte del mismo cuando se ha considerado necesario.

h) Laneko elkarrizketa baterako aurkezpen pertsonala prestatu du.

h) Se ha preparado una presentación personal para una entrevista de trabajo.

i) Lan-ingurunean garatu beharreko konpetentziak deskribatu ditu.

i) Se han descrito las competencias a desarrollar en el entorno laboral.

2.– Sektorearen eta nazioarteko merkataritza-transakzioen berezko dokumentuak interpretatu eta betetzen ditu: ezaugarriei eta funtzionamenduari buruzko eskuliburua, eskabide-orria, jasotze- edo entrega-orria, fakturak, erreklamazioak.

2.– Interpreta y cumplimenta documentos escritos propios del sector y de las transacciones comerciales internacionales: manual de características y de funcionamiento, hoja de pedido, hoja de recepción o entrega, facturas, reclamaciones.

Ebaluazio-irizpideak:

Criterios de evaluación:

a) Berariazko informazioa atera du eskainitako produktuarekin edo zerbitzuarekin lotutako mezuetatik (publizitate-liburuxkak, funtzionamenduari buruzko eskuliburua) eta bizitza profesionalarekin zerikusia duten eguneroko alderdietatik.

a) Se ha extraído información específica en mensajes relacionados con el producto o servicio ofertado (folletos publicitarios, manual de funcionamiento), así como de aspectos cotidianos de la vida profesional.

b) Merkataritza-transakzioei buruzko dokumentuak identifikatu ditu.

b) Se han identificado documentos relacionados con transacciones comerciales.

c) Euskarri telematikoen bitartez (posta elektronikoa, faxa, besteak beste) hartutako mezua interpretatu du.

c) Se ha interpretado el mensaje recibido a través de soportes telemáticos: e-mail, fax, entre otros.

d) Sektoreko webgune bateko oinarrizko informazioak identifikatu ditu.

d) Se han identificado las informaciones básicas de una página web del sector.

e) Dagokion lanbide-esparruko merkataritza-dokumentazioa eta berariazko dokumentazioa bete ditu.

e) Se ha cumplimentado documentación comercial y específica de su campo profesional.

f) Lanbidearen berezko terminologia eta hiztegia zuzen erabili ditu.

f) Se ha utilizado correctamente la terminología y vocabulario específico de la profesión.

g) Aurkezpenetan eta agurretan, prestatu beharreko dokumentuaren berezko adeitasun-formulak erabili ditu.

g) Se han utilizado las fórmulas de cortesía en presentaciones y despedidas propias del documento a elaborar.

h) Bere lanbide-ingurunearekin erlazionatutako testuen laburpenak egin ditu.

h) Se han realizado resúmenes de textos relacionados con su entorno profesional.

i) Profilarekin lotutako okupazioak eta lanpostuak identifikatu ditu.

i) Se han identificado las ocupaciones y puestos de trabajo asociados al perfil.

j) Bere konpetentziako lan-prozesu bat deskribatu eta sekuentziatu du.

j) Se ha descrito y secuenciado un proceso de trabajo de su competencia.

k) Lan-ingurunean garatu beharreko konpetentziak deskribatu ditu.

k) Se han descrito las competencias a desarrollar en el entorno laboral.

l) Curriculum vitaea egin du, norberaren prestakuntza eta konpetentzia profesionalak aurkezteko Europako herrialdeetan erabiltzen diren jarraibideak betez.

l) Se ha elaborado un currículum vitae siguiendo las pautas utilizadas en países europeos, para presentar su formación y competencias profesionales.

3.– Komunikazio-egoeretan jarrera eta portaera profesionalak identifikatu eta aplikatzen ditu, herrialde bakoitzarekin ezarritako protokolo-arauak eta haren ohiturak errespetatuz.

3.– Identifica y aplica actitudes y comportamientos profesionales en situaciones de comunicación, respetando las normas de protocolo y los hábitos y costumbres establecidas con los diferentes países.

Ebaluazio-irizpideak:

Criterios de evaluación:

a) Atzerriko hizkuntza hitz egiten den gizarteko ohitura eta usadioen ezaugarri esanguratsuenak definitu ditu.

a) Se han identificado los rasgos más significativos de las costumbres y usos de la comunidad donde se habla la lengua extranjera.

b) Herrialdearen berezko gizarte- eta lan-harremanetako protokoloak eta arauak deskribatu ditu.

b) Se han descrito los protocolos y normas de relación socio-laboral propios del país.

c) Sektorearen berezko alderdi sozioprofesionalak identifikatu ditu edozein testu motatan.

c) Se han identificado los aspectos socio-profesionales, propios del sector, en cualquier tipo de texto.

d) Atzerriko hizkuntza hitz egiten den herrialdearen berezko gizarte-harremanetako protokoloak eta arauak aplikatu ditu.

d) Se han aplicado los protocolos y normas de relación social propios del país de la lengua extranjera.

e) Beste herrialdearen berezko balioak eta ohiturak identifikatu eta bere jatorrizko herrialdekoekin lotu ditu, antzekotasunak eta desberdintasunak ezartzeko.

e) Se han identificado los valores y costumbres propios del otro país, relacionándolos con los de su país de origen, para establecer las similitudes y diferencias.

B) Edukiak:

B) Contenidos:

1.– Profilarekin lotutako ahozko mezuak ulertu eta sortzea.

1.– Comprensión y producción de mensajes orales asociados al perfil.

Sektoreko mezu profesionalak eta egunerokoak ezagutzea.

Reconocimiento de mensajes profesionales del sector y cotidianos.

Zuzeneko mezuak, telefono bidezkoak eta grabatutakoak identifikatzea.

Identificación de mensajes directos, telefónicos, grabados.

Ideia nagusia eta bigarren mailako ideiak bereiztea.

Diferenciación de la idea principal y las ideas secundarias.

Beste hizkuntza-baliabide batzuk ezagutzea: gustuak eta lehentasunak, iradokizunak, argudioak, argibideak, baldintzaren eta zalantzaren adierazpena eta bestelakoak.

Reconocimiento de otros recursos lingüísticos: gustos y preferencias, sugerencias, argumentaciones, instrucciones, expresión de la condición y duda, y otros.

Ahozko mezuak igortzeko erabiltzen diren erregistroak hautatzea.

Selección de registros utilizados en la emisión de mensajes orales.

Ahozko diskurtsoa mantentzea eta jarraitzea: sostengua ematea, ulertzen dela erakustea, argitzeko eskatzea, eta bestelakoak.

Mantenimiento y seguimiento del discurso oral: apoyo, demostración de entendimiento, petición de aclaración y otros.

Intonazioa, ahozko testuaren kohesio-baliabide gisa.

Entonación como recurso de cohesión del texto oral.

Mezua behar beste ulertzeko moduko soinuak eta fonemak egoki sortzea.

Producción adecuada de sonidos y fonemas para una comprensión suficiente.

Gizarte-harremanen markatzaile linguistikoak, adeitasun-arauak eta erregistro-desberdintasunak hautatzea eta erabiltzea.

Selección y utilización de marcadores lingüísticos de relaciones sociales, normas de cortesía y diferencias de registro.

Laneko elkarrizketa bat prestatzea, bere prestakuntza eta motibazio pertsonalak aurkezteko.

Preparación de una entrevista de trabajo presentando su formación y sus motivaciones personales.

Sektoreko terminologia espezifikoa.

Terminología específica del sector.

Gramatika-baliabideak: aditz-denborak, preposizioak, adberbioak, lokuzio preposizionalak eta adberbialak, erlatibozko perpausak, zehar-estiloa eta bestelakoak.

Recursos gramaticales: tiempos verbales, preposiciones, adverbios, locuciones preposicionales y adverbiales, uso de la voz pasiva, oraciones de relativo, estilo indirecto y otros.

Hots eta fonema bokalikoak eta kontsonantikoak. Konbinazioak eta elkarteak.

Sonidos y fonemas vocálicos y consonánticos. Combinaciones y agrupaciones.

Lan-elkarrizketa baten gaikako atalak.

Apartados temáticos de una entrevista de trabajo.

Atzerriko hizkuntzak lanbide-munduan duen garrantziaz konturatzea.

Toma de conciencia de la importancia de la lengua extranjera en el mundo profesional.

Errespetuz jokatzea eta ulertzeko zein ulertarazteko interesa izatea.

Respeto e interés por comprender y hacerse comprender.

Informazio-trukean bete-betean parte hartzea.

Participación activa en el intercambio de información.

Atzerriko hizkuntzan komunikatzeko norberaren gaitasunaz jabetzea.

Toma de conciencia de la propia capacidad para comunicarse en la lengua extranjera.

Hizkuntza bakoitzaren berezko adeitasun-arauak eta erregistro-desberdintasunak errespetatzea.

Respeto por las normas de cortesía y diferencias de registro propias de cada lengua.

2.– Profilarekin lotutako idatzizko mezuak interpretatu eta igortzea.

2.– Interpretación y emisión de mensajes escritos asociados al perfil.

Mezuak askotariko formatuetan ulertzea: eskuliburuak, liburuxkak, eta oinarrizko artikulu profesionalak eta egunerokoak.

Comprensión de mensajes en diferentes formatos: manuales, folletos, artículos básicos profesionales y cotidianos.

Ideia nagusia eta bigarren mailako ideiak bereiztea.

Diferenciación de la idea principal y las ideas secundarias.

Erlazio logikoak ezagutzea: aurkakotasuna, kontzesioa, konparazioa, baldintza, kausa, helburua, emaitza.

Reconocimiento de las relaciones lógicas: oposición, concesión, comparación, condición, causa, finalidad, resultado.

Denbora-erlazioak bereiztea: aurrekotasuna, gerokotasuna, aldiberekotasuna.

Diferenciación de las relaciones temporales: anterioridad, posterioridad, simultaneidad.

Sektorearen berezko testu profesional errazak eta egunerokoak egitea.

Elaboración de textos sencillos profesionales propios del sector y cotidianos.

Puntuazio-markak erabiltzea.

Uso de los signos de puntuación.

Lexikoa hautatzea, egitura sintaktikoak hautatzea, horiek egoki erabiltzeko eduki adierazgarria hautatzea.

Selección léxica, selección de estructuras sintácticas, selección de contenido relevante para una utilización adecuada de los mismos.

Testu koherenteak egitea.

Elaboración de textos coherentes.

Bere lan-ingurunearekin lotura duen lan-eskaintza baten iragarkiaren atalak ulertzea.

Comprensión de los apartados en un anuncio de oferta de trabajo asociado a su entorno profesional.

Bere profilarekin lotutako lan-eskaera prestatzea: curriculuma eta motibazio-gutuna.

Elaboración de una solicitud de trabajo asociada a su perfil: currículo y carta de motivación.

Euskarri telematikoak: faxa, posta elektronikoa, burofaxa, webguneak.

Soportes telemáticos: fax, e-mail, burofax, páginas web.

Hizkuntzaren erregistroak.

Registros de la lengua.

Nazioarteko transakzioekin lotutako dokumentazioa: eskabide-orria, jasotze-orria, faktura.

Documentación asociada a transacciones internacionales: hoja de pedido, hoja de recepción, factura.

Europako Curriculum Vitaearen eredua.

Modelo de Currículum Vitae Europeo.

Heziketa-zikloarekin lotutako konpetentziak, lanbideak eta lanpostuak.

Competencias, ocupaciones y puestos de trabajo asociados al ciclo formativo.

Ulertzeko eta ulertarazteko interesa izatea eta hori errespetatzea.

Respeto e interés por comprender y hacerse comprender.

Beste kultura batzuetako alderdi profesionalekiko interesa agertzea.

Muestra de interés por aspectos profesionales de otras culturas.

Beste kultura eta gizarteetako ohiturak eta pentsamoldea errespetatzea.

Respeto ante los hábitos de otras culturas y sociedades, y su forma de pensar.

Testuaren garapenean koherentziaren premia baloratzea.

Valoración de la necesidad de coherencia en el desarrollo del texto.

3.– Herrialdearen berezko errealitate soziokulturala ulertzea.

3.– Comprensión de la realidad socio-cultural propia del país.

Komunikazio-egoera bakoitzerako kultura-elementurik esanguratsuenak interpretatzea.

Interpretación de los elementos culturales más significativos para cada situación de comunicación.

Enpresaren irudi ona proiektatzeko portaera sozioprofesionala eskatzen duten egoeretan baliabide formalak eta funtzionalak erabiltzea.

Uso de los recursos formales y funcionales en situaciones que requieren un comportamiento socio-profesional con el fin de proyectar una buena imagen de la empresa.

Atzerriko hizkuntza (ingelesa) mintzatzen den herrialdeetako elementu soziolaboral esanguratsuenak.

Elementos socio-laborales más significativos de los países de lengua extranjera (inglesa).

Nazioarteko harremanetan, arau soziokulturalak eta protokolokoak balioestea.

Valoración de las normas socioculturales y protocolarias en las relaciones internacionales.

Bestelako usadioak eta pentsamoldeak errespetatzea.

Respeto para con otros usos y maneras de pensar.

14. lanbide-modulua: Laneko prestakuntza eta orientabidea.

Módulo Profesional 14: Formación y Orientación Laboral.

Kodea: 1295.

Código: 1295.

Kurtsoa: 1.

Curso: 1.º

Iraupena: 99 ordu.

Duración: 99 horas.

ECTS kredituetako baliokidetasuna: 5.

Equivalencia en créditos ECTS: 5.

A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak.

A) Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

1.– Laneratzeko eta bizialdi osoko ikaskuntzarako aukerak identifikatu ondoren, lan-aukerak hautatzen ditu.

1.– Selecciona oportunidades de empleo, identificando las diferentes posibilidades de inserción y las alternativas de aprendizaje a lo largo de la vida.

Ebaluazio-irizpideak:

Criterios de evaluación:

a) Etengabeko prestakuntzaren garrantzia baloratu du, enplegatzeko aukerak zabaltzeko eta produkzio-prozesuaren eskakizunetara egokitzeko funtsezko faktore gisa.

a) Se ha valorado la importancia de la formación permanente como factor clave para la empleabilidad y la adaptación a las exigencias del proceso productivo.

b) Enplegua lortzeko hizkuntza ofizialak ezagutzeak duen garrantzia baloratu du.

b) Se ha valorado la importancia de conocer las lenguas oficiales como oportunidad de empleo.

c) Tituluaren lanbide-profilari lotutako prestakuntza-ibilbidea eta ibilbide profesionala identifikatu ditu.

c) Se han identificado los itinerarios formativo-profesionales relacionados con el perfil profesional del título.

d) Profilari lotutako lanbide-jarduerarako eskatzen diren konpetentziak eta jarrerak zehaztu ditu.

d) Se han determinado las aptitudes y actitudes requeridas para la actividad profesional relacionada con el perfil.

e) Tituludunarentzako enplegu-sorgune eta laneratzeko gune nagusiak identifikatu ditu.

e) Se han identificado los principales yacimientos de empleo y de inserción laboral asociados al titulado o titulada.

f) Lana bilatzeko prozesuan erabiltzen diren teknikak zehaztu ditu.

f) Se han determinado las técnicas utilizadas en el proceso de búsqueda de empleo.

g) Tituluari lotutako lanbide-sektoreetan autoenplegurako hautabideak aurreikusi ditu.

g) Se han previsto las alternativas de autoempleo en los sectores profesionales relacionados con el título.

h) Erabakiak hartzeko nortasuna, helburuak, jarrerak eta norberaren prestakuntza baloratu ditu.

h) Se ha realizado la valoración de la personalidad, aspiraciones, actitudes y formación propia para la toma de decisiones.

2.– Talde-laneko estrategiak aplikatzen ditu, eta erakundearen helburuak lortzeko duten eraginkortasuna baloratzen du.

2.– Aplica las estrategias del trabajo en equipo, valorando su eficacia y eficiencia para la consecución de los objetivos de la organización.

Ebaluazio-irizpideak:

Criterios de evaluación:

a) Profilari lotutako lan-egoeretan talde-lanak dituen abantailak baloratu ditu.

a) Se han valorado las ventajas de trabajo en equipo en situaciones de trabajo relacionadas con el perfil.

b) Benetako lan-egoera batean osa daitezkeen lantaldeak identifikatu ditu.

b) Se han identificado los equipos de trabajo que pueden constituirse en una situación real de trabajo.

c) Lantalde ez-eraginkorraren aldean, talde eraginkorrak dituen ezaugarriak zehaztu ditu.

c) Se han determinado las características del equipo de trabajo eficaz frente a los equipos ineficaces.

d) Taldekideek beren gain hartutako denetako eginkizunen eta iritzien beharra ontzat baloratu du.

d) Se ha valorado positivamente la necesaria existencia de diversidad de roles y opiniones asumidos por los miembros de un equipo.

e) Taldekideen artean gatazkak sortzeko aukera erakundeen alderdi ezaugarritzat onartu du.

e) Se ha reconocido la posible existencia de conflicto entre los miembros de un grupo como un aspecto característico de las organizaciones.

f) Gatazka motak eta horien sorburuak identifikatu ditu.

f) Se han identificado los tipos de conflictos y sus fuentes.

g) Gatazkak konpontzeko prozedurak zehaztu ditu.

g) Se han determinado procedimientos para la resolución del conflicto.

3.– Lan-harremanen ondoriozko eskubideak baliatu eta betebeharrak betetzen ditu, eta gaitasuna dauka horiek lan-kontratuetan aurkitzeko.

3.– Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las relaciones laborales, reconociéndolas en los diferentes contratos de trabajo.

Ebaluazio-irizpideak:

Criterios de evaluación:

a) Lan-zuzenbidearen oinarrizko kontzeptuak identifikatu ditu.

a) Se han identificado los conceptos básicos del derecho del trabajo.

b) Enpresaburuen eta langileen arteko harremanetan esku hartzen duten erakunde nagusiak bereizi ditu.

b) Se han distinguido los principales organismos que intervienen en las relaciones entre empresarios o empresarias y trabajadores o trabajadoras.

c) Pertsonek lan-harremanetan dituzten hizkuntza-eskubideak identifikatu ditu.

c) Se han identificado los derechos lingüísticos de las personas en su relación laboral.

d) Lan-harremanaren ondoriozko eskubideak eta betebeharrak zehaztu ditu.

d) Se han determinado los derechos y obligaciones derivados de la relación laboral.

e) Kontratazio modalitate nagusiak sailkatu ditu, eta kolektibo jakin batzuentzat kontratazioa sustatzeko neurriak identifikatu ditu.

e) Se han clasificado las principales modalidades de contratación, identificando las medidas de fomento de la contratación para determinados colectivos.

f) Lan-bizitza eta familia-bizitza bateragarri egiteko indarrean dagoen legeriak xedatutako neurriak baloratu ditu.

f) Se han valorado las medidas establecidas por la legislación vigente para la conciliación de la vida laboral y familiar.

g) Lan-harremanak aldatu, eten eta azkentzearen arrazoiak eta ondorioak identifikatu ditu.

g) Se han identificado las causas y efectos de la modificación, suspensión y extinción de la relación laboral.

h) Soldata-ordainagiria aztertu du, eta haren osagai nagusiak identifikatu ditu.

h) Se ha analizado el recibo de salarios identificando los principales elementos que lo integran.

i) Gatazka kolektiboko neurriak eta gatazkak ebazteko prozedurak aztertu ditu.

i) Se han analizado las diferentes medidas de conflicto colectivo y los procedimientos de solución de conflictos.

j) Tituluarekin zerikusia duen lanbide-sektore bati aplikatzekoa zaion hitzarmen kolektiboan adostutako lan-baldintzak azaldu ditu.

j) Se han determinado las condiciones de trabajo pactadas en un convenio colectivo aplicable a un sector profesional relacionado con el título.

k) Lan-antolamenduaren ingurune berrien ezaugarriak identifikatu ditu.

k) Se han identificado las características definitorias de los nuevos entornos de organización del trabajo.

4.– Estalitako kontingentzien aurrean, Gizarte Segurantzako sistemaren babes-ekintza zehazten du, eta prestazio mota guztiak identifikatzen ditu.

4.– Determina la acción protectora del sistema de la Seguridad Social ante las distintas contingencias cubiertas, identificando las distintas clases de prestaciones.

Ebaluazio-irizpideak:

Criterios de evaluación:

a) Herritarren bizi-kalitatea hobetzeko funtsezko oinarri gisa baloratu du Gizarte Segurantzaren eginkizuna.

a) Se ha valorado el papel de la Seguridad Social como pilar esencial para la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía.

b) Gizarte Segurantzak estaltzen dituen kontingentziak zerrendatu ditu.

b) Se han enumerado las diversas contingencias que cubre el sistema de Seguridad Social.

c) Gizarte Segurantzako sisteman dauden araubideak identifikatu ditu.

c) Se han identificado los regímenes existentes en el sistema de Seguridad Social.

d) Gizarte Segurantzako sistemaren barruan enpresaburuak eta langileak dituzten betebeharrak identifikatu ditu.

d) Se han identificado las obligaciones de la figura del empresario o empresaria y de la del trabajador o trabajadora dentro del sistema de Seguridad Social.

e) Langilearen kotizazio-oinarriak, eta langilearen eta enpresaburuaren irudiari dagozkion kuotak identifikatu ditu.

e) Se han identificado las bases de cotización de un trabajador o trabajadora y las cuotas correspondientes a la figura del trabajador o trabajadora y a la del empresario o empresaria.

f) Gizarte Segurantzako sistemaren prestazioak sailkatu eta eskakizunak identifikatu ditu.

f) Se han clasificado las prestaciones del sistema de Seguridad Social, identificando los requisitos.

g) Legez egon daitezkeen langabezia-egoerak azaldu ditu.

g) Se han determinado las posibles situaciones legales de desempleo.

h) Oinarrizko kontribuzio-mailari dagokion langabezia-prestazioaren iraupena eta kopurua kalkulatu ditu.

h) Se ha realizado el cálculo de la duración y cuantía de una prestación por desempleo de nivel contributivo básico.

5.– Bere jardueraren ondoriozko arriskuak ebaluatzen ditu, lan-inguruneko lan-baldintzak eta arrisku-faktoreak aztertuta.

5.– Evalúa los riesgos derivados de su actividad, analizando las condiciones de trabajo y los factores de riesgo presentes en su entorno laboral.