Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

68. zk., 2019ko apirilaren 8a, astelehena

N.º 68, lunes 8 de abril de 2019


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

EKONOMIAREN GARAPEN ETA AZPIEGITURA SAILA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO E INFRAESTRUCTURAS
1751
1751

56/2019 DEKRETUA, apirilaren 2koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Erakunde Ordaintzailea eratzen duen Dekretua bigarrenez aldatzen duena.

DECRETO 56/2019, de 2 de abril, de segunda modificación de Decreto por el que se constituye el Organismo Pagador de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Gobernu Kontseiluaren erabaki baten bidez, 2006ko urriaren 10ean, EAEko Erakunde Ordaintzailea baimendu zen. Erakunde hori urriaren 3ko 194/2006 Dekretuaren bidez eratu zen, Kontseiluaren nekazaritza politika bateratuaren finantziazioari buruzko ekainaren 21eko 1290/2005 (EE) Erregelamenduaren 6.2 artikulua aplikatuz. Erregelamendu horren arabera, estatu kideek nahitaez baimendu behar dituzte erregelamendu horretan ezarritako zenbait baldintza betetzen dituzten zerbitzu edo erakundeak, FEAGA eta LGENF funtsen kargura finantzatutako gastuak ordain ditzaten, eta, era berean, erregelamenduan ezarritakoaren arabera, estatu kide bakoitzean erakunde ordaintzaile bat baino gehiago izan daiteke.

Con fecha 10 de octubre de 2006, mediante Acuerdo de Consejo de Gobierno, se autorizó el Organismo Pagador de la CAPV constituido mediante Decreto 194/2006, de 3 de octubre, por el que se constituye el Organismo Pagador de la Comunidad Autónoma del País Vasco, en aplicación del artículo 6.2 del Reglamento (CE) n.º 1290/2005, del Consejo de 21 de junio, sobre la financiación de la política agrícola común, que establecía la obligatoriedad, por parte de los Estados miembros, de autorizar los servicios u organismos que reúnan una serie de condiciones en él establecidas para poder pagar los gastos financiados con cargo al FEAGA y al FEADER, siendo posible la existencia de más de un organismo pagador en cada Estado miembro.

Arestian aipatutako baimenari eutsiz, eta Europar Batasuneko araudi berrira egokitzeko asmoz (Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2013ko abenduaren 17ko 1306/2013 (EB) Erregelamendua, Nekazaritza Politika Erkidearen finantzaketari, kudeaketari eta jarraipenari buruzkoa, zeinak indarrik gabe uzten baititu Kontseiluaren 352/78 (EE), 165/94 (EE), 2799/98 (EE), 814/2000 (EE), 1290/2005 (EE) eta 485/2008 (EE) Erregelamenduak), urriaren 3ko 194/2006 Dekretua aldatu zen, Euskal Autonomia Erkidegoko Erakunde Ordaintzailea eratzen duen dekretua aldatzen duen maiatzaren 31ko 81/2016 Dekretuaren bidez.

Manteniendo la precitada autorización, y con la finalidad de adaptarse a la nueva normativa comunitaria, Reglamento (UE) n.º 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre, sobre la financiación, gestión y seguimiento de la Política Agrícola Común, por el que se derogan los Reglamentos (CE) n.º 352/78, (CE) n.º 165/94, (CE) n.º 2799/98, (CE) n.º 814/2000, (CE) n.º 1290/2005 y (CE) n.º 485/2008 del Consejo, se procedió a modificar el precitado Decreto 194/2006, de 3 de octubre, mediante el Decreto 81/2016, de 31 de mayo de modificación del decreto por el que se constituye el Organismo Pagador de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Aipatutako dekretua aplikatzearen ondorioz, eta Euskal Autonomia Erkidegoko Erakunde Ordaintzaileak Landa Garapenerako Europako Nekazaritza Funtsak (LGENF) finantzatutako laguntzen ordainketaren gainean garatu behar dituen eginkizunen esleipenari argitasun gehiago emateko asmoz, aldatu egin da urriaren 3ko 194/2006 Dekretua; zehazki, bere 12. artikulua.

Consecuencia de la aplicación del precitado decreto y para dar una mayor claridad en la atribución de las funciones que corresponde desarrollar al Organismo Pagador de la Comunidad Autónoma del País Vasco respecto del pago de las ayudas financiadas por el Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA), se modifica el Decreto 194/2006, de 3 de octubre, en su artículo 12.

Dekretu hau prestatzerakoan, kontsulta egin zaie Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako lurralde historikoetako foru erakundeei.

En la elaboración del presente Decreto han sido consultados los Órganos Forales de los Territorios Históricos de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa.

Horren ondorioz, Ekonomiaren Garapeneko eta Azpiegituretako sailburuaren proposamenez, Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoarekin bat etorriz, eta Gobernu Kontseiluak 2019ko apirilaren 2an egindako bilkuran aztertu eta onartu ondoren, hau

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, de acuerdo con la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi, y previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su reunión celebrada el día 2 de abril de 2019,

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:

Artikulu bakarra.– Euskal Autonomia Erkidegoko Erakunde Ordaintzailea eratzen duen urriaren 3ko 194/2006 Dekretuaren 12. artikuluaren 2. paragrafoko d) apartatua aldatzen da, eta honela idatzita geratuko da:

Artículo único.– Se modifica el apartado d) del párrafo 2 del artículo 12 del Decreto 194/2006, de 3 de octubre, por el que se constituye el Organismo Pagador de la Comunidad Autónoma del País Vasco, que queda redactado como sigue:

«d) Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako Lurralde Historikoetako foru erakundeek –Euskal Autonomia Erkidegoko Erakunde Ordaintzailearen Bulego Likidatzaile Ofizialak diren aldetik– laguntzen diru-sarrerak egingo dizkiete onuradunei, eta hala jakinaraziko diete onuradunei, EAEko Erakunde Ordaintzaileko zuzendariak igorritako ordaintzeko ebazpena betez, dekretu honen 4. artikuluan ezarritakoari jarraikiz.»

«d) Los Órganos Forales de los Territorios Históricos de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, como Oficina Liquidadora Oficial del Organismo Pagador de la Comunidad Autónoma del País Vasco, procederán a ingresar los importes de las ayudas concedidas a los beneficiarios y su comunicación a los mismos, en cumplimiento de la resolución de ejecución de pago emitida por el Director del Organismo Pagador de la CAPV, conforme se dispone en el artículo 4 del presente Decreto»

AZKEN XEDAPENA
DISPOSICIÓN FINAL

Dekretu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean sartuko da indarrean.

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteizen, 2019ko apirilaren 2an.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 2 de abril de 2019.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

Ekonomiaren Garapeneko eta Azpiegituretako sailburua,

La Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras,

MARÍA ARANZAZU TAPIA OTAEGUI.

MARÍA ARANZAZU TAPIA OTAEGUI.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común