Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

230. zk., 2017ko abenduaren 1a, ostirala

N.º 230, viernes 1 de diciembre de 2017


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

SEGURTASUN SAILA
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD
5819
5819

253/2017 DEKRETUA, azaroaren 21ekoa, Eusko Jaurlaritzaren larrialdien eta babes zibilaren arloko sariei buruzkoa.

DECRETO 253/2017, de 21 de noviembre, sobre las distinciones del Gobierno Vasco en materia de atención de emergencias y protección civil.

Apirilaren 27ko 1/2017 Legegintzako Dekretuak, Larrialdiak Kudeatzeko Legearen testu bategina onartzen duenak, 67. artikuluan ezartzen du Eusko Jaurlaritzak larrialdietan esku-hartzeko zerbitzuetako langileen jarduketa aipagarriak jendaurrean aintzatesteko sariak sortuko dituela, bai eta arrisku kolektibo larriko, hondamendiko edo lazeria publikoko egoeretan pertsonak, haien ondasunak eta ondare kolektiboa babesteko funtsezko lanean herritarren inplikazioa eta aipatutako zerbitzuei emandako laguntza aintzatesteko sariak ere.

El artículo 67 del Decreto legislativo 1/2017, de 27 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Gestión de Emergencias contempla que el Gobierno Vasco creará distinciones para reconocer públicamente las actuaciones destacables del personal de los servicios de intervención frente a emergencias, así como para reconocer la implicación ciudadana y la colaboración con dichos servicios en la tarea fundamental de protección de las personas y sus bienes y el patrimonio colectivo, en situaciones de grave riesgo colectivo, catástrofe y calamidad pública.

Horregatik guztiagatik, aipatutako jarduketetan beren ekintzengatik merezimenduz nabarmentzen diren pertsonak eta erakundeak saritzeko xedearekin, ezinbestekoa da erregelamendu-arau baten bidez, batetik, garatzea zein sari mota emango diren larrialdietan esku-hartzeko zerbitzuetako langileen jarduketa aipagarriak jendaurrean aintzatesteko, bai eta herritarren inplikazioa eta zerbitzu horiekiko lankidetza aintzatesteko ere, eta, bestetik, sari horiek emateko prozedura ezartzea.

Por todo ello, y al objeto de distinguir a aquellas personas o instituciones que por sus acciones destaquen meritoriamente en las actuaciones mencionadas, resulta preciso desarrollar mediante una norma reglamentaria las clases de distinciones para reconocer públicamente las actuaciones destacables del personal de los servicios de intervención frente a emergencias, así como para reconocer la implicación ciudadana y la colaboración con dichos servicios, además de establecer el procedimiento para su concesión.

Gaur egungo euskal ordenamenduan ez dago horrelako jarduketak saritzeko ohorezko saririk, Larrialdiei Aurre egiteko eta Babes Zibilerako Euskal Sistemaren ikuspegitik.

En la actualidad no existe en el ordenamiento vasco ninguna distinción honorífica que premie este tipo de actuaciones desde la perspectiva del sistema vasco de atención de emergencias y protección civil.

Ondorioz, beharrezko txosten guztiak jasota, Euskadiko Babes Zibileko Batzordearena ere bai, Segurtasuneko sailburuak proposatuta, Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoa ados egonda, eta Gobernu Kontseiluak 2017ko azaroaren 21eko bilkuran eztabaidatu eta onartuta, honako hau

Por todo ello, habiéndose recabado los informes pertinentes, incluido el de la Comisión de Protección Civil de Euskadi, a propuesta de la Consejera de Seguridad, de acuerdo con la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi, previa deliberación y aprobación por el Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 21 de noviembre de 2017,

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:

1. artikulua.– Xedea.

Artículo 1.– Objeto.

Dekretu honen xedea Larrialdiei Aurre egiteko eta Babes Zibilerako Euskal Sistemaren sariak sortzea eta horiek emateko prozedura arautzea da.

Es objeto de este Decreto crear las distinciones del Sistema Vasco de Atención de Emergencias y Protección Civil y regular su procedimiento de concesión.

2. artikulua.– Helburua.

Artículo 2.– Finalidad.

Sari horien helburua da Larrialdiei Aurre Egiteko eta Babes Zibilerako Euskal Sistemaren oinarrizko zerbitzuak eta zerbitzu osagarriak, eta bertako langileak, jendaurrean aintzatestea eta saritzea, hala merezi dutenean, baita Larrialdiei Aurre Egiteko eta Babes Zibilerako Euskal Sistemaren helburuei laguntzen dieten bestelako pertsona eta erakundeak jendaurrean aintzatestea eta saritzea ere.

La finalidad de tales distinciones es reconocer públicamente y premiar a los servicios esenciales o complementarios del Sistema Vasco de Atención de Emergencias y Protección Civil y su personal que así lo merezcan, así como a otras personas y organizaciones que contribuyan a los fines del Sistema Vasco de Atención de Emergencias y Protección Civil.

3. artikulua.– Sari-motak.

Artículo 3.– Clases de Distinciones.

1.– Larrialdiei Aurre egiteko eta Babes Zibilerako Euskal Sistemaren barruan sari hauek sortzen dira:

1.– Se crean las siguientes distinciones dentro del Sistema Vasco de Atención de Emergencias y Protección Civil:

a) Larrialdietako eta babes zibileko merezimenduaren domina.

a) Medalla al mérito en emergencias y protección civil.

b) Larrialdietako eta babes zibileko plaka-diploma.

b) Placa-diploma en emergencias y protección civil.

c) Euskadiko Babes Zibileko boluntarioen lana aintzatesteko diploma.

c) Diploma de reconocimiento a la labor del Voluntariado de Protección Civil de Euskadi.

2.– Sari horiek ematearen ondorioak ohorezkoak baino ez dira izango, eta saritua izan den pertsona fisiko edo juridikoari ez diote inolako ondorio edo eskubide ekonomikorik ekarriko.

2.– La concesión de dichas distinciones tendrá efectos exclusivamente honoríficos, no generando ningún tipo de consecuencia o derecho de carácter económico en favor de la persona física o jurídica distinguida.

3.– Sari horiek bateragarriak dira merezimenduzko egitate edo jarduketa berberak direla-eta emandako beste sari edo aintzatespen batzuekin.

3.– La concesión de dichas distinciones es compatible con la concesión de cualesquiera otras distinciones o reconocimientos que se otorguen por los mismos hechos o actuaciones meritorias.

4. artikulua.– Larrialdietako eta babes zibileko merezimenduaren domina.

Artículo 4.– Medalla al mérito en emergencias y protección civil.

1.– Larrialdietako eta babes zibileko merezimenduaren dominaren helburua da larrialdien eta babes zibilaren arloan Euskal Autonomia Erkidegoaren barruan zein kanpoan egindako jarduketengatik edo jarduerengatik modu indibidualean nabarmentzen diren pertsona fisikoak saritzea.

1.– La Medalla al mérito en emergencias y protección civil tiene por objeto distinguir a aquellas personas físicas que destaquen individualmente por su actuación o actividad, dentro o fuera de la Comunidad Autónoma de Euskadi, en el ámbito de la atención a las emergencias y la protección civil.

2.– Domina hori jaso dezakete Larrialdiei Aurre egiteko eta Babes Zibilerako Euskal Sistemaren zerbitzuetako langileek, hau da, Euskadiko Segurtasun Publikoaren Sistema Antolatzekoa den ekainaren 28ko 15/2012 Legeak 60. artikuluan definitzen dituen oinarrizko zerbitzuetako zein zerbitzu osagarrietako langileek; baita larrialdien eta babes zibilaren helburuen ikuspuntutik merezimenduzkoa edo nabarmentzekoa den ekintza, egitate edo jarduketa egiten duen beste edozein pertsona fisikok ere.

2.– Pueden ser reconocidas con esta medalla tanto las personas pertenecientes a los servicios esenciales o básicos, como a los complementarios del Sistema Vasco de Atención de Emergencias y Protección Civil definidos en el artículo 60 de la Ley 15/2012, de 28 de junio, de Ordenación del Sistema de Seguridad Pública de Euskadi, como cualquier otra persona física que realice alguna acción, hecho o actuación relevante o meritoria, a los fines de la atención de emergencias y protección civil.

3.– Larrialdietako eta babes zibileko merezimenduaren domina bi motatakoa izan daiteke:

3.– La Medalla al mérito en emergencias y protección civil tiene dos modalidades:

a) Bereizgarri gorriko domina.

a) Medalla con distintivo rojo.

b) Bereizgarri berdeko domina.

b) Medalla con distintivo verde.

5. artikulua.– Bereizgarri gorriko domina.

Artículo 5.– Medalla con distintivo rojo.

1.– Larrialdietako eta babes zibileko bereizgarri gorria daukan merezimenduaren domina eman ahal izango da pertsonak edo ondasunak arriskuan dauden larrialdi-egoera batean norbaitek ohiz kanpoko ekintzak edo jarduketak egiten dituenean, eta horietan berebiziko balioak –bere burua osoki eskaintzea, ausardia, gizabidea edo gizartearenganako elkartasuna– erakusten baditu.

1.– La Medalla al mérito en emergencias y protección civil con distintivo rojo se podrá conceder por la realización de actos o actuaciones extraordinarias que pongan de manifiesto cualidades excepcionales de entrega, valor, espíritu humanitario o solidaridad social ante una situación de emergencia en la que peligren personas o bienes.

2.– Domina emateko erabakia diskrezionala da, baina alderdi hauek guztiak baloratuko dira:

2.– Su concesión es discrecional y se efectuara en función de la valoración conjunta de:

a) Egindako ekintza, jarduketa edo egitateen inguruabarren zailtasuna.

a) La dificultad de las circunstancias concurrentes en las acciones, actuaciones o hechos realizados por la persona;

b) Egindako ekintza, jarduketa edo egitateen nekagarritasuna.

b) La penosidad de las acciones, actuaciones o hechos realizados;

c) Herritarrak herritar gisa edo osatzen duen kolektiboaren parte izateagatik dituen betebeharrak zorrotz betetzean eskatu ohi zaizkion oinarrizko jarduketa-estandarrak gainditzea.

c) La superación de los estándares básicos de actuación comúnmente exigibles a una persona en el estricto cumplimiento de sus obligaciones como parte de la ciudadanía o del colectivo en que se integra;

d) Ekintzen, jarduketen edo egitateen eragina, arriskuan dauden ondasunak edo pertsonak babesteko edo larrialdien ondorioak murrizteko.

d) La incidencia de las acciones, actuaciones o hechos en la salvaguarda de personas o bienes en peligro o en la mitigación de los efectos de las emergencias;

e) Ekintza, jarduketa edo egitate horrek Larrialdiei Aurre egiteko eta Babes Zibilerako Euskal Sistemaren irudiaren edo prestigioaren gainean daukan eragina.

e) El impacto que sobre la imagen o prestigio del Sistema Vasco de Atención de Emergencias y Protección Civil tenga dicha acción, actuación o hecho.

6. artikulua.– Bereizgarri berdeko domina.

Artículo 6.– Medalla con distintivo verde.

Larrialdietako eta babes zibileko bereizgarri berdea daukan merezimenduaren domina eman ahal izango da merezimenduzko ekintza edo jarduketa hauengatik:

La Medalla al mérito en emergencias y protección civil con distintivo verde se podrá conceder por la realización de actos o actuaciones meritorias como las siguientes:

a) Larrialdiei Aurre egiteko eta Babes Zibilerako Euskal Sistemaren oinarrizko zerbitzuetako zein zerbitzu osagarrietako langileek emandako zerbitzuak, baldin eta zerbitzuok bikainak, arrakastatsuak edo merezimendu handikoak badira, zailtasun edo garrantzi handikoak.

a) Por servicios sobresalientes, exitosos o meritorios, de gran dificultad o importancia realizados por el personal de los servicios esenciales o complementarios del Sistema Vasco de Atención de Emergencias y Protección Civil.

b) Herritarrek egindako merezimenduzko ekintza, jarduketa edo egitateak, larrialdi egoera batean pertsonak eta ondasunak babesten eta zaintzen edo larrialdiaren ondorioak murrizten laguntzeko erabakigarriak direnean, horrekin Larrialdiei Aurre egiteko eta Babes Zibilerako Euskal Sistemaren helburuei laguntzen dietela.

b) Por acciones, actuaciones o hechos meritorios de ciudadanos o ciudadanas que contribuyan de manera determinante a la protección y salvaguarda de personas y bienes en una situación de emergencia o a mitigar sus efectos, colaborando a los fines del Sistema Vasco de Atención de Emergencias y Protección Civil.

c) Larrialdien eta babes zibilaren arloan eskumena daukaten agintariekin lankidetzan aritzea, aurreikuspen-, prebentzio-, planifikazio-, esku hartze- edo berreskuratze-ekintzak burutzeko, betiere eskatu ohi diren betebeharrak zorrotz betetzetik harago.

c) Por cooperar con las autoridades competentes de emergencias y protección civil en acciones de previsión, prevención, planificación, intervención o recuperación, más allá del estricto cumplimiento de las obligaciones o deberes exigibles.

d) Larrialdien eta babes zibilaren kudeaketa burutzeko eta hobetzeko nabarmen laguntzea edo lankidetzan aritzea, azterlan zientifiko edo teknikoen bidez edo hainbat arlotako berrikuntzen bidez (antolakuntza-teknikak, baliabideak edo materialak, material pedagogikoak edo dibulgaziokoak, etab.).

d) Por colaborar o cooperar de modo notable al desenvolvimiento y perfeccionamiento de la gestión de emergencias y la protección civil con estudios de carácter científico o técnico, innovación de técnicas organizativas, instrumentos o materiales, materiales pedagógicos o divulgativos, etc.

7. artikulua.– Larrialdietako eta babes zibileko merezimenduaren plaka-diploma.

Artículo 7.– Placa-diploma al mérito en emergencias y protección civil.

1.– Larrialdietako eta babes zibileko merezimenduaren plaka-diplomaren helburua da, aurreko artikuluetan ezarritakoaren barruan, larrialdien eta babes zibilaren arloan beren jarduketa edo jardueragatik nabarmentzen diren pertsona juridikoak, publikoak zein pribatuak, saritzea.

1.– La Placa-diploma al mérito en emergencias y protección civil tiene por objeto distinguir a aquellas personas jurídicas, públicas o privadas, que destaquen por su actuación o actividad en el ámbito de la atención a las emergencias y la protección civil en los términos previstos en los artículos anteriores.

2.– Plaka-diploma eman dakioke, modu diskrezionalean, Larrialdiei Aurre egiteko eta Babes Zibilerako Euskal Sisteman parte hartzen duen edozein erakunderi, entitateri edo zerbitzuri; halaber Larrialdiei Aurre egiteko eta Babes Zibilerako Euskal Sistemari laguntza edo lankidetza ematen dioten erakunde, entitate edo zerbitzuei, eta aintzatespena justifikatzen duten merezimenduak dituen beste edozein pertsona juridikori, publikoa zein pribatua izan.

2.– La Placa-diploma podrá otorgarse, de modo discrecional, a cualquier institución, entidad o servicio participante del Sistema Vasco de Atención a Emergencias y Protección Civil; a instituciones, entidades o servicios que presten colaboración o cooperen con el Sistema Vasco de Atención a Emergencias y Protección Civil, y a cualquier otra persona jurídica, pública o privada, acreedora de los méritos que pueden justificar el reconocimiento.

8. artikulua.– Euskadiko Babes Zibileko boluntarioen lana aintzatesteko diploma.

Artículo 8.– Diploma de reconocimiento a la labor del Voluntariado de Protección Civil de Euskadi.

1.– Egindako zerbitzua aintzatesteko diploma Euskadiko Babes Zibileko boluntarioen toki-erakundeetako boluntarioei eman dakieke:

1.– Se otorgará un diploma de reconocimiento al servicio prestado a la persona voluntaria perteneciente a las organizaciones locales de voluntarios y voluntarias de protección civil de Euskadi:

a) Bereizgarri zurikoa, baldin eta zerbitzuan 10 urtetik gorako ibilbidea egiaztatuta badaukate.

a) Con distintivo blanco, a la trayectoria acreditada de más de 10 años de servicio.

b) Bereizgarri gorrikoa, baldin eta zerbitzuan 25 urtetik gorako ibilbidea egiaztatuta badaukate.

b) Con distintivo rojo, a la trayectoria acreditada de más de 25 años de servicio.

2.– Diploma horiek eman dakizkieke orobat Eusko Jaurlaritzarekin hitzarmena duten Euskadiko babes zibileko erakunde laguntzaileetako boluntarioei, baldin eta erakunde laguntzaile horiek, hitzarmen bidez eta beren borondatez, larrialdietan eta babes zibileko zereginetan boluntarioek emandako urteak egiaztatzeko datuak emateko konpromisoa hartu badute, betiere boluntarioen aldez aurretiko berariazko baimena dutela eta aintzatespen-diplomak emateko xedez.

2.– Los mismos diplomas podrán ser otorgados a las personas voluntarias pertenecientes a las entidades colaboradoras de la protección civil de Euskadi convenidas con el Gobierno Vasco, cuando, vía convencional, tales entidades colaboradoras se hayan comprometido voluntariamente a comunicar los datos que acrediten los años de servicio en tareas propias de atención a emergencias y protección civil del personal voluntario, previo su previo consentimiento expreso y a los fines de la expedición de tales diplomas de reconocimiento.

3.– Egindako zerbitzua aintzatesteko bereizgarri gorriko diploma eman dakieke Euskadiko Babes Zibileko boluntarioen toki-erakundeei eta Eusko Jaurlaritzarekin hitzarmena duten Euskadiko babes zibileko erakunde laguntzaileei, baldin eta zerbitzuan 25 urtetik gorako ibilbidea egiaztatuta badaukate.

3.– Se otorgará el diploma de reconocimiento al servicio prestado con distintivo rojo igualmente a las organizaciones locales de voluntarios y voluntarias de protección civil de Euskadi y las entidades colaboradoras de la protección civil de Euskadi convenidas con el Gobierno Vasco, con una trayectoria acreditada de más de 25 años de servicio.

9. artikulua.– Boluntarioak aintzatesteko diplomak ematea.

Artículo 9.– Expedición de diplomas de reconocimiento de voluntariado.

1.– Euskadiko Babes Zibileko boluntarioen lana aintzatesteko diplomak ofizioz eman eta bidaliko dira, inolako proposamenik egiteko premiarik izan gabe, eta Euskal Autonomia Erkidegoko babes zibileko boluntarioen erakunde laguntzaileen erregistroan azaltzen diren datuak egiaztatu ondoren.

1.– El otorgamiento y expedición de los diplomas de reconocimiento a la labor del Voluntariado de Protección Civil de Euskadi se realizará de oficio, sin necesidad de propuesta alguna, y previa comprobación de los datos obrantes en el registro de organizaciones del voluntariado colaboradoras de la protección civil de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

2.– Diploma emateko ebazpena larrialdien eta babes zibilaren arloan eskumena daukan sailburuordeak emango du.

2.– La resolución de otorgamiento del correspondiente diploma corresponde a la persona titular de la Viceconsejería competente en materia de atención de emergencias y protección civil.

10. artikulua.– Domina edo plaka-diploma emateko prozedurari hasiera ematea.

Artículo 10.– Inicio del procedimiento de concesión de la Medalla o de la placa-diploma.

1.– Domina edo plaka-diploma emateko espedienteari ofizioz emango zaio beti hasiera, urtero, segurtasun publikoaren arloan eskumena daukan sailburuak erabakia hartu ondoren eta Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko den agindu baten bidez.

1.– El inicio del expediente para la concesión de la medalla o de la placa-diploma se incoará siempre de oficio, anualmente, por acuerdo de la persona titular del departamento competente en materia de seguridad pública, mediante Orden que será publicada en el Boletín Oficial del País Vasco.

2.– Larrialdiei Aurre egiteko eta Babes Zibilerako Euskal Sistemaren oinarrizko zerbitzuak edo zerbitzu osagarriak beren mende dituzten administrazio publiko, erakunde, entitate, profesionalen edo boluntarioen organizazio edo elkarte, enpresa publiko nahiz pribatuek sari horiek emateko proposamen arrazoituak egin ahal izango dituzte, hilabeteko epean Aldizkari Ofizialean prozeduraren hasiera argitaratzen denetik kontatzen hasita. Dena den, prozedura hasi aurretik jasotako proposamenak ere kontuan hartuko dira.

2.– Las administraciones públicas, instituciones, entidades, organizaciones o agrupaciones profesionales o voluntarias, las empresas públicas o privadas de las que dependan servicios esenciales o complementarios del Sistema Vasco de Atención de Emergencias y Protección Civil, podrán formular propuestas razonadas y motivadas para la concesión de estas distinciones en el plazo de un mes desde la publicación del inicio del procedimiento en el Boletín Oficial. No obstante, también se tendrán en consideración aquellas propuestas recepcionadas con anterioridad al inicio del procedimiento.

3.– Proposamenetan datu hauek jaso behar dira, eta haiekin batera dokumentazio hau aurkeztu:

3.– Las propuestas deberán contener los siguientes datos e ir acompañada de la siguiente documentación:

a) Proposamena egiten duen entitatearen identifikazioa.

a) Identificación de la entidad proponente.

b) Saria jasotzeko proposatzen den pertsona fisikoaren edo juridikoaren datuak.

b) Datos de la persona física o persona jurídica propuesta para la distinción.

c) Eskatzen den saria eta, domina bada, bereizgarri mota zehaztuta.

c) Distinción solicitada, especificando, en el caso de la medalla, el distintivo.

d) Proposamena egiten duenaren eta proposatzen den pertsonaren jakinarazpenetarako helbidea.

d) Dirección a los efectos de notificación de la proponente, así como de la persona propuesta.

e) Proposatzen den saria merezi izatea justifikatzen duen memoria, merezimenduzko ekintza, jarduketa edo jarduerak modu zehatzean jaso eta saria merezi izateko arrazoiak adierazten dituena.

e) Memoria que recoja de manera detallada los actos, actuaciones o actividades meritables y razone los motivos para ser merecedora de la distinción propuesta.

f) Proposamena egiten duenak egokitzat jotzen duen beste edozein dokumentu.

f) Cualquier otra documentación que la persona proponente estime pertinente.

11. artikulua.– Izapideak.

Artículo 11.– Tramitación.

1.– Batzorde batek aztertuko ditu proposamen guztiak, jasotzen direnak zein segurtasun publikoaren arloan eskumena daukan saileko organoek ofizioz egiten dituztenak. Batzorde horretako kideak hauek izango dira:

1.– Las propuestas recibidas, así como las que de oficio realicen los órganos del departamento competente en materia de seguridad pública, serán estudiadas por una comisión formada por:

a) Larrialdien eta babes zibilaren arloan eskumena daukan sailburuordea; batzordeko lehendakaria izango da.

a) La persona titular de la Viceconsejería competente en materia de atención de emergencias y protección civil, quien ostentará la presidencia;

b) Larrialdien eta babes zibilaren arloan eskumena daukan zuzendaria.

b) La persona titular de la dirección competente en materia de atención de emergencias y protección civil.

c) Segurtasun publikoaren arloan eskumena daukan sailburuak izendatutako hiru pertsona.

c) Tres personas designadas por la titular del Departamento competente en materia de seguridad pública.

d) Segurtasun publikoaren arloan eskumena daukan saileko funtzionario bat; idazkaria izango da, hitz egiteko eskubidearekin baina botoa emateko eskubiderik gabe.

d) Una persona funcionaria al servicio del Departamento competente en materia de seguridad pública, que actuará como secretaría, con voz pero sin voto.

2.– Batzorde horren osaeran gizonen eta emakumeen presentzia orekatua bermatzeko modua sustatuko da.

2.– La composición de dicha comisión procurará garantizar la presencia equilibrada de mujeres y hombres.

3.– Batzorde horrek ebazpen-proposamena egingo du eta ebazteko eskumena daukan organoari igorriko dio.

3.– Dicha comisión elaborará la propuesta de resolución y la elevará al órgano competente para su resolución.

12. artikulua.– Ebazpena.

Artículo 12.– Resolución.

1.– Segurtasun publikoaren arloan eskumena daukan sailburuak ebatzi behar du larrialdietako eta babes zibileko bereizgarri gorriko merezimenduaren domina ematea.

1.– Corresponde a la persona titular del Departamento competente en materia de seguridad pública resolver el otorgamiento de la Medalla al mérito en emergencias y protección civil con distintivo rojo.

2.– Larrialdien eta babes zibilaren arloan eskumena daukan sailburuordeak ebatzi behar du larrialdietako eta babes zibileko bereizgarri berdeko merezimenduaren domina eta larrialdietako eta babes zibileko plaka-diploma ematea.

2.– Corresponde a la persona titular de la Viceconsejería competente en materia de atención de emergencias y protección civil resolver el otorgamiento de la Medalla al mérito en emergencias y protección civil con distintivo verde y el otorgamiento de la placa-diploma al mérito en emergencias y protección civil.

3.– Ebazpena emateko eta hori jakinarazteko gehieneko epea lau hilabetekoa da, hasteko erabakia hartzen denetik kontatzen hasita.

3.– La resolución y notificación de la resolución debe efectuarse en el plazo máximo de cuatro meses desde el acuerdo de inicio.

4.– Saria emateko ebazpena Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da.

4.– La resolución por la que se conceda distinción se publicará en el Boletín Oficial del País Vasco.

13. artikulua.– Dominak, plaka-diplomak edo diplomak entregatzea.

Artículo 13.– Entrega de medallas, placas-diploma o diplomas.

1.– Domina jartzeko edo plaka-diploma zein diploma eskura emateko ekitaldia ahalik eta solemnitate gorenarekin egingo da, saria ematea eragin duten merezimenduak eta gaitasunak nabarmentzeko asmoz. Ekitaldi hori 1-1-2ren Europako Eguna ospatzen den egunean izango da, salbu eta aukera- edo presa-arrazoiengatik beste une batean egitea egokiagotzat jotzen bada.

1.– El acto de imposición de la medalla o de entrega de la placa-diploma o del diploma, que revestirá la mayor solemnidad posible, a fin de resaltar los méritos y cualidades que hayan motivado la distinción, tendrá lugar en la fecha en la que se celebre el Día Europeo del 1-1-2, salvo que razones de oportunidad o urgencia aconsejen otro momento.

2.– Domina jarri edo plaka-diploma edo diploma eskura ematearekin batera, saria ematea arrazoitzen duten merezimenduzko egitateak irakurriko dira.

2.– Simultáneamente a la imposición de la Medalla o a la entrega de la Placa-diploma o del diploma se dará lectura del hecho o de los hechos meritorios que motivan la concesión.

3.– Saria jaso behar duen pertsona fisikoa hilda badago, domina edo diploma honako hauei emango zaie, ordena preklusiboari jarraituta: bizirik dagoen ezkontideari edo bikotekideari, hildakoaren ondorengoei adinaren araberako hurrenkeran, edo hildakoaren gurasoei, edo haren anaia, neba, arreba edo ahizpei adinaren araberako hurrenkeran.

3.– En caso de fallecimiento de la persona física objeto de distinción, la medalla o diploma será entregada, en orden preclusivo, al cónyuge o pareja de hecho supérstite, a sus descendientes por orden de edad, o a sus progenitores, o a sus hermanos o hermanas por orden de edad.

14. artikulua.– Sarien Erregistro-liburua.

Artículo 14.– Creación del Libro Registro de Distinciones.

1.– Babes Zibileko Sarien Erregistro-liburu Elektronikoa sortzen da, larrialdien eta babes zibilaren arloan eskumena daukan Zuzendaritzari atxikita eta haren kudeaketapean.

1.– Se crea el Libro Registro de Distinciones de Protección Civil electrónico, que se adscribe y es gestionado por la dirección competente en materia de atención de emergencias y protección civil.

2.– Erregistro-liburuan hauek jasoko dira, ofizioz:

2.– En dicho libro-registro se anotará de oficio:

a) Sari-mota.

a) Tipo de distinción.

b) Onuradunaren datuak; pertsona fisikoa bada, haren sexua zehaztuko da.

b) Datos de la persona beneficiaria, indicando su sexo cuando se trate de una persona física.

c) Emateko agindua eta haren data.

c) Orden de otorgamiento y su fecha.

d) Beharrezkotzat jotzen diren beste datu batzuk.

d) Otros datos que se consideren necesarios.

3.– Datu pertsonalak babesteko araudian onartuta dauden eskubideak, hau da, datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezerezteko eta aurka egiteko eskubideak, erregistro honetako datuekin erabili nahi izanez gero, erregistro hau adskribatuta dagoen organora jo behar da.

3.– Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición reconocidos en la normativa de protección de datos de carácter personal respecto a los datos incorporados a este registro, pueden ejercerse ante el órgano al que se adscribe el registro.

4.– Erregistro honetako datuak ezin zaizkio beste inori laga, salbu eta datu pertsonalak babesteko araudian aurreikusten diren kasuetan. Datu horiek ikerketa estatistikoetarako erabili ahal dira, modu despertsonalizatuan.

4.– Los datos que figuran en este registro no pueden cederse a terceros, excepto por las causas previstas en la normativa de protección de datos de carácter personal. Estos datos se pueden utilizar para estudios estadísticos, de forma despersonalizada.

15. artikulua.– Sarien erabilera.

Artículo 15.– Uso de las distinciones.

1.– Domina modu indibidualean jasotzen duten pertsona fisikoek, zerbitzua uniformez jantzita ematen badute, domina erabili ahal dute uniformean, betiere pertsona horren kidegoari dagokion araudiak horri buruz ezartzen duena betez.

1.– Las personas físicas que resulten distinguidas a título individual con medalla y presten servicio uniformado podrán portar la misma sobre sus uniformes conforme a lo que disponga al efecto la normativa propia del colectivo al cual pertenezca.

2.– Domina modu indibidualean jasotzen duten pertsona fisikoek, baldin eta administrazio publikoetako, erakunde edo enpresetako suteak itzaltzeko, salbamenduko, babes zibileko edo larrialdietako zerbitzuekin funtzionario-loturarik edo lan-loturarik ez badute, domina jantzi ahal izango dute, salbu eta pertsonaren lan-harremana arautzen duen araudiaren arabera hori egitea posiblea ez denean.

2.– Las personas físicas que resulten distinguidas a título individual con Medalla, y no tengan vinculo funcionarial o laboral con los servicios de extinción de incendios, salvamento, protección civil o emergencias, propios de las administraciones públicas, entidades o empresas, podrán portar la medalla, salvo cuando conforme a la normativa que regula su relación laboral ello no sea posible.

3.– Domina modu indibidualean jasotzen duten pertsona fisikoek beren jantzian eraman ahal izango dute papar-hegaleko domina, laneko zereginetan ez dihardutenean.

3.– Cuando no se hallen en el desempeño de sus obligaciones laborales las personas físicas que resulten distinguidas a título individual con medalla, podrán portar la medalla de solapa sobre su vestimenta.

16. artikulua.– Saria errebokatzea.

Artículo 16.– Revocación de la distinción.

1.– Saria eman duen organo berak errebokatuko du, aldez aurretik kontraesaneko espedientea izapidetuta, baldin eta delitu penal bategatik kondena irmoa ezartzen bazaio saridunari, edo larrialdien eta babes zibilaren arloko arau-hauste administratibo larri edo oso larri bat egiteagatik zehapen irmoa ezartzen bazaio.

1.– La distinción será revocada por el órgano concedente, previa tramitación de expediente contradictorio, en caso de condena firme por delito penal, o de ser sancionado en firme por la comisión de infracción administrativa grave o muy grave en materia de atención de emergencias y protección civil.

2.– Errebokatzeko ebazpena, irmoa denean, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da.

2.– La resolución de revocación, una vez firme, se publicará en el Boletín Oficial del País Vasco.

XEDAPEN GEHIGARRIA
DISPOSICIÓN ADICIONAL

2018. urtean dominak jarri eta plaka-diplomak edo diplomak eskura emateko ekitaldia 1-1-2ren Europako Egunarekin batera izan dadin, edo egokitasun-arrazoien ondorioz egun horretatik gertu, domina edo plaka-diploma emateko espedientea hasteko aginduak hamar egunera laburtu ahal izango du dekretu honen 10.2 artikuluan ezarritako epea.

A fin de que el acto de imposición de medallas y entrega de placas-diplomas o diplomas pueda tener lugar en 2018 en la fecha en la que se celebre el Día Europeo del 1-1-2, o por razones de oportunidad otra próxima, la orden de incoación del expediente para la concesión de la medalla o de la placa diploma podrá minorar el plazo de proposición previsto en el apartado 2 del artículo 10 del Decreto a diez días.

AZKEN XEDAPENETATIK LEHENENGOA
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

Euskal Autonomia Erkidegoan larrialdien eta babes zibilaren arloan eskumena daukan sailburuaren agindu baten bidez arautuko dira dekretu honetan aurreikusten diren sarien deskribapena eta forma.

Por Orden de la persona titular del Departamento competente en materia de atención a emergencias y protección civil de la Comunidad Autónoma del País Vasco, se regulará la descripción y forma de las distinciones previstas en esta norma.

AZKEN XEDAPENETATIK BIGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Dekretu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean sartuko da indarrean.

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteizen, 2017ko azaroaren 21ean.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 21 de noviembre de 2017.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

Segurtasuneko sailburua,

La Consejera de Seguridad,

ESTEFANÍA BELTRÁN DE HEREDIA ARRONIZ.

ESTEFANÍA BELTRÁN DE HEREDIA ARRONIZ.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común