Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

76. zk., 2017ko apirilaren 21a, ostirala

N.º 76, viernes 21 de abril de 2017


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da

INDARGABETUTAKO XEDAPENA


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

DISPOSICIÓN DEROGADA

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

TURISMO, MERKATARITZA ETA KONTSUMO SAILA
DEPARTAMENTO DE TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO
1967
1967

81/2017 DEKRETUA, apirilaren 11koa, Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duena.

DECRETO 81/2017, de 11 de abril, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Turismo, Comercio y Consumo.

Lehendakariaren azaroaren 26ko 24/2016 Dekretuak Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazioko sailak sortu, ezabatu eta aldatzen ditu eta horien egitekoak eta jardun-arloak finkatzen ditu. Haren azken xedapenetatik lehenengoan ezartzen denez, sailburuek lehendakariari aurkeztuko dizkiote, 2017ko martxoaren 31 baino lehen, euren sailen erregelamendu organikoen proiektuak, berak onar ditzan. Jaurlaritzaren programan sail bakoitzaren jardun-arlo bakoitzari emandako helburuen eta printzipioen arabera egingo dira proiektuok. Horrekin batera, erregelamendu horiek bete behar dituzten erakunde-irizpideak ere ezartzen ditu.

El Decreto 24/2016, de 26 de noviembre, del Lehendakari, de creación, supresión y modificación de los Departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de determinación de funciones y áreas de actuación de los mismos, establece en su Disposición Final Primera que los Consejeros y Consejeras procederán a presentar al Lehendakari para su aprobación, con anterioridad al 31 de marzo de 2017, los proyectos de reglamentos orgánicos de sus respectivos Departamentos, que se adecuarán a los principios inspiradores y a los objetivos previstos en el programa del Gobierno para cada una de las áreas de actuación asignadas a los mismos y a continuación fija los criterios organizativos que deberán seguir dichos reglamentos.

Turismo, Merkataritza eta Kontsumo sail berriak aurkezten duen organigramak dekretu honen 1. artikuluan xehatutako funtzioak eta jardun-arloak betetzeko gauza den egitura batera egokitu beharrari erantzuten dio. Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun sail iraungiko Merkataritza eta Turismo Sailburuordetzako organoek eta unitateek osatzen dute egitura hori, baita Zerbitzu Zuzendaritzaren eta Kabinete eta Komunikazio Zuzendaritzaren unitateek eta baliabide materialek eta giza baliabideek ere, dekretu honetan adierazitako jardun-arloei atxikita badaude eta egitekoak badituzte.

El organigrama que presenta el nuevo Departamento de Turismo, Comercio y Consumo responde a la necesidad de adecuar las funciones y áreas de actuación desglosadas en el artículo 1 del presente Decreto a una estructura capaz de llevar a la práctica las mismas. Esta estructura se compone de los órganos y unidades de la Viceconsejería de Comercio y Turismo del extinto Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad, así como por las unidades y medios materiales y personales de la Dirección de Servicios y de la Dirección de Gabinete y Comunicación que desarrollan funciones y que están adscritos a las áreas de actuación señaladas en el presente Decreto.

Antolaketa Eskuliburuan daude jasota egitura ezartzeko kontuan hartutako erakunde-diseinuaren orientazioak, printzipioak eta irizpideak; Berrikuntzaren eta Administrazio Elektronikoaren Zuzendaritzak egin zuen eskuliburu hori Berrikuntza Publikoaren Planaren barruan. Aurreikusitako egituraren bidez, kudeaketaren erdigunea turismoa, ostalaritza eta merkataritza sustatzen jarri nahi da, haien sinergiak sustatu eta kontsumo-arloarekiko erlazioa hobetu. Horretarako, arlo guztien koordinazioa planteatzen da saileko goi-mailako organoen mailan; horri esker, zeharkako politikak formulatu ahal izango dira, gizartearen demandak asetzera bideratuta, kontsumitzaileenak edo erabiltzaileenak zein enpresenak edo profesionalenak izan, eta ahalik eta ondoen aprobetxatu ahal izango dira erabilgarri dauden giza baliabideak eta materialak.

Para la determinación de la estructura se han tenido en cuenta las orientaciones, principios y criterios de diseño organizativo del Manual de Organización elaborado por la Dirección de Innovación y Administración Electrónica en el marco del Plan de Innovación Pública. Mediante la estructura prevista se pretende centrar la gestión en la promoción del turismo, de la hostelería y del comercio, incentivar sus sinergias y mejorar su interrelación con el área de consumo. Para ello, se plantea la coordinación de todos los ámbitos a nivel de los órganos superiores del Departamento, lo cual permitirá formular políticas transversales, orientadas a las demandas de la sociedad, tanto de las personas consumidoras y usuarias como de las empresas y profesionales, y al óptimo aprovechamiento de los recursos humanos y materiales disponibles.

Ondorioz, Turismo, Merkataritza eta Kontsumoko sailburuaren proposamenez, Lehendakariak onartuta eta Gobernu Kontseiluak 2017ko apirilaren 11n egindako bilkuran aztertu eta onartu ondoren, hau

En su virtud, a propuesta del Consejero de Turismo, Comercio y Consumo, previa aprobación del Lehendakari, y deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 11 de abril de 2017,

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:
I. KAPITULUA
CAPÍTULO I
ANTOLAKETA OROKORRA
DE LA ORGANIZACIÓN GENERAL

1. artikulua.– Egitekoak eta jardun-arloak.

Artículo 1.– Funciones y áreas de actuación.

Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Sailari honako egiteko eta jardun-arlo hauek dagozkio, betiere Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Nagusiari dagozkion eskumenen barruan eta lehendakariaren azaroaren 26ko 24/2016 Dekretuaren 13. artikulua garatze aldera (Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazioko sailak sortu, ezabatu eta aldatzen dituena eta horien egitekoak eta jardun-arloak finkatzen ditu dekretu horrek):

El Departamento de Turismo, Comercio y Consumo, en desarrollo del artículo 13 del Decreto 24/2016, de 26 de noviembre, del Lehendakari, de creación, supresión y modificación de los Departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de determinación de funciones y áreas de actuación de los mismos, ejercerá sus funciones sobre las siguientes materias, dentro siempre de las competencias que corresponden a la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco:

a) Turismoa.

a) Turismo.

b) Merkataritza.

b) Comercio.

c) Kontsumoa.

c) Consumo.

d) Merkataritza, Industria eta Nabigazioko ganberak.

d) Cámaras de Comercio, Industria y Navegación.

e) Sailari atxikita dauden edo sailaren mendekoak diren erakunde autonomoak, zuzenbide pribatuko erakunde publikoak eta sozietate publikoak zuzentzea, legeek eta erregelamenduek ezartzen dutenaren arabera.

e) Dirigir, de acuerdo con las Leyes y los reglamentos, los organismos autónomos, entes públicos de derecho privado y las sociedades públicas adscritos o dependientes del Departamento.

f) Legeek eta erregelamenduek ematen dizkioten gainerako ahalmenak.

f) Las demás facultades que le atribuyan las Leyes y los reglamentos.

2. artikulua.– Egitura orokorra.

Artículo 2.– Estructura general.

A) Organo zentralak:

A) Órganos centrales:

Aurreko artikuluan aipatutako gaiei buruzko eskumenak baliatzeko, Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Sailak honako egitura orokor hau hartzen du:

Para el ejercicio de las competencias relativas a las materias señaladas en el artículo anterior, el Departamento de Turismo, Comercio y Consumo adopta la siguiente estructura general:

1.– Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Saila:

1.– Consejería de Turismo, Comercio y Consumo:

1.1.– Kabinete eta Komunikazio Zuzendaritza.

1.1.– Dirección de Gabinete y Comunicación.

1.2.– Zerbitzu Zuzendaritza.

1.2.– Dirección de Servicios.

2.– Turismo eta Merkataritza Sailburuordetza:

2.– Viceconsejería de Turismo y Comercio.

2.1.– Turismo eta Ostalaritza Zuzendaritza.

2.1.– Dirección de Turismo y Hostelería.

2.2.– Merkataritza Zuzendaritza.

2.2.– Dirección de Comercio.

B) Organo periferikoak:

B) Órganos periféricos:

Turismo eta Merkataritzako lurralde-bulegoak, lurralde historikoetakoak. Funtzionario bulegoburu bat egongo da horietariko bakoitzean. Sailburuordetzaren mende egongo dira organikoki, eta, funtzionalki, gaiari dagokion zuzendaritzaren mende.

Oficinas Territoriales de Turismo y Comercio de cada Territorio Histórico. A su frente habrá una funcionaria o funcionario responsable, que dependerá orgánicamente de la Viceconsejería y funcionalmente de la Dirección que proceda por razón de la materia.

C) Sektore publikoa:

C) Sector público:

Hauek Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Sailari atxikita geratzen dira:

Quedan adscritos al Departamento de Turismo, Comercio y Consumo:

a) Kontsumobide–Euskal Kontsumoko Euskal Institutua erakunde autonomoa, ekainaren 29ko 9/2007 Legeak sortua.

a) El organismo autónomo Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo, creado por Ley 9/2007, de 29 de junio.

b) Basquetour–Turismoaren Euskal Agentzia–Agencia Vasca de Turismo SA sozietate publikoa.

b) La sociedad pública Basquetour- Turismoaren Euskal Agentzia- Agencia Vasca de Turismo, S.A.

D) Kide anitzeko organoak:

D) Órganos colegiados:

Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Sailari atxikita daude, sortze-arauetan ezarritako moduan, kide anitzeko organo hauek:

Están adscritos al Departamento de Turismo, Comercio y Consumo, en los términos previstos en sus normas de creación, los siguientes órganos colegiados:

a) Merkataritzako Establezimendu Handien Batzordea.

a) Comisión de Grandes Establecimientos Comerciales.

b) Merkataritzako Aholku Batzordea.

b) Comisión Consultiva de Comercio.

c) Merkataritza Banaketaren Behatokia.

c) Observatorio de la Distribución Comercial.

d) Euskadiko Turismo Mahaia.

d) Mesa de Turismo de Euskadi.

II. KAPITULUA
CAPÍTULO II
TURISMO, MERKATARITZA ETA KONTSUMOKO SAILBURUA
DE LA CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO

3. artikulua.– Sailburua.

Artículo 3.– La Consejería.

1.– Turismo, Merkataritza eta Kontsumoko sailburuari honako egiteko hauek dagozkio: batetik, Jaurlaritzaren ekainaren 30eko 7/1981 Legearen 26. eta 28. artikuluetan finkaturiko eskumenak betetzea, eta, bestetik, Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazioko sailak sortu, ezabatu eta aldatzen dituen eta horien funtzioak eta jardun-arloak finkatzen dituen lehendakariaren azaroaren 26ko 24/2016 Dekretuaren arabera sailari dagozkion egiteko eta jardun-arloetan, indarrean dauden legeek egozten dizkioten eskumenak betetzea, betiere, saileko beste organoren bati esleitu ez bazaizkio.

1.– Corresponde a la persona titular del Departamento de Turismo, Comercio y Consumo el ejercicio de las competencias establecidas en los artículos 26 y 28 de la Ley 7/1981, de 30 de junio, de Gobierno, y cuantas le atribuya la legislación vigente en el ámbito de las funciones y áreas de actuación que corresponden al Departamento en virtud del Decreto 24/2016, de 26 de noviembre, del Lehendakari, de creación, supresión y modificación de los Departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de determinación de funciones y áreas de actuación de los mismos, y no estén atribuidas a ningún otro órgano del Departamento.

2.– Saileko organo gorena denez, bere gain hartuko ditu saileko organo guztien eta bertako jarduera guztien ordezkaritza, zuzendaritza, koordinazioa eta kontrola.

2.– Como órgano superior del Departamento ejercerá la representación, la dirección, la coordinación y el control de todos los órganos y actividades del mismo.

3.– Sailburuari dagozkio, halaber, eskudantzia hauek:

3.– Corresponden asimismo a la persona titular del Departamento las siguientes atribuciones:

a) Izendapen askeko lanpostuak betetzea, aurretik deialdi publikoa eginda, eta behin-behineko langileak izendatzea.

a) La provisión de los puestos de libre designación previa convocatoria pública, así como la designación del personal eventual.

b) Saileko organoen artean eskudantziei buruz sortzen diren gatazkak ebaztea eta beste sail eta erakunde batzuekiko eskumen-gaiak planteatzea.

b) La resolución de los conflictos de atribuciones entre órganos del propio Departamento y el planteamiento de cuestiones de competencia con otros Departamentos y organismos.

c) Sailaren erakunde edo agintarien aurka aurkeztutako errekurtsoak ebaztea, non eta beste organo baten eskumena ez diren.

c) Resolver los recursos que se interpongan contra resoluciones de los organismos o autoridades del Departamento cuando no sean competencia de otro órgano.

d) Sailaren jarduerari lotutako ondare-erantzukizunei buruzko erreklamazioak ebaztea.

d) La resolución de las reclamaciones de responsabilidad patrimonial que se susciten en relación con la actividad del Departamento.

e) Egintza deuseztagarrien kaltegarritasun-deklarazioa egiteko prozedurak hasi eta ebaztea, baita xedapen eta egintzat deusezak ofizioz berrikusteko prozedurak ere; esandako bi kasuetan, sailari lotutako eremuan emandako egintzei dagokienez eta haren araudi espezifikoak beste organo bati esleitzen ez badio.

e) Incoar y resolver los procedimientos de declaración de lesividad de actos anulables, y los de revisión de oficio de disposiciones y actos nulos; en ambos casos respecto de actos dictados en el ámbito del Departamento y salvo que su normativa específica los atribuya a otro órgano.

4.– Sailburuak Zuzendaritza Kontseiluaren laguntza izango du, sailaren politika orokorra planifikatzeko eta koordinatzeko aholkuak emateko. Kontseilu horren parte izango dira: saileko organo zentralen titularrak, Kontsumobide–Kontsumoko Euskal Institutua erakunde autonomoaren zuzendaria, Basquetourren zuzendari nagusia eta Turismoaren Euskal Agentzia–Agencia Vasca de Turismo SAren zuzendaria, baita sailaren titularrak landu beharreko gaien arabera bilerara deitutako saileko beste pertsona batzuk ere.

4.– La persona titular del Departamento estará asistido por un Consejo de Dirección, que tendrá la función de asesorarle en la planificación y coordinación de la política general del Departamento. Formarán parte de este Consejo los titulares de los órganos centrales del Departamento y los de la Dirección del organismo autónomo Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo y de Basquetour- Turismoaren Euskal Agentzia- Agencia Vasca de Turismo, S.A., así como aquellas otras personas del Departamento que sean llamadas por la persona titular del Departamento a asistir a la reunión en función de los asuntos a tratar.

4. artikulua.– Kabinete eta Komunikazio Zuzendaritza.

Artículo 4.– La Dirección de Gabinete y Comunicación.

1.– Kabinete eta Komunikazio Zuzendaritzari dagokio, zuzenean sailburuaren mende eta sailburuordetzarekin koordinatuta, eskudantzia hauek baliatzea:

1.– Corresponde a la Dirección de Gabinete y Comunicación, bajo la dependencia directa de la persona titular del Departamento y en coordinación con la Viceconsejería, el ejercicio de las siguientes atribuciones:

a) Sailburuari behar den laguntza eta aholkua ematea, bere egiteko instituzional eta orokorretan jardun dezan.

a) Prestar a la persona titular del Departamento la asistencia y asesoramiento necesario para el ejercicio de sus funciones institucionales y generales.

b) Sailaren komunikazio-politika zuzendu eta koordinatzea, eta, ildo horretan, gizarte-komunikabideekiko harremanak zaintzea.

b) Dirigir y coordinar la política de comunicación del Departamento y, en este sentido, atender las relaciones con los medios de comunicación social.

c) Sailburuari laguntza zuzena ematea lan-programaren plangintzan eta jarraipenean, batez ere ordezkaritza instituzionaleko ekitaldietarako.

c) Prestar apoyo directo a la persona titular del Departamento en la planificación y seguimiento del programa de trabajo, con especial dedicación a los actos de representación institucional.

d) Sailaren organoen ekitaldi publikoak eta kanpoko jarduerak programatzea.

d) Programar los actos públicos y las actividades externas de los órganos del Departamento.

e) Saileko solaskidea izatea gainerako sailetarako, administrazioetarako eta erakundeetarako, beste organo batzuei berariaz egotzitako egoeretan izan ezik.

e) Ser el interlocutor del Departamento con otros Departamentos, Administraciones y organizaciones, con la salvedad de los supuestos específicamente asignados a otros órganos.

f) Arartekoarekiko eta Legebiltzarrarekiko harremanak kudeatzea, Jaurlaritzaren Idazkaritzako eta Legebiltzarrarekiko Harremanetarako Zuzendaritzaren bitartez.

f) Gestionar las relaciones con el Parlamento y el Ararteko a través de la Dirección de la Secretaría del Gobierno y de Relaciones con el Parlamento.

g) Informazio publikora iristeko eskabideak ebaztea.

g) Resolver sobre las solicitudes de acceso a la información pública.

h) Sailaren argitalpenak eta dibulgazio-jarduerak koordinatzea.

h) Coordinar las publicaciones y actividades divulgativas del Departamento.

2.– Kabinete eta Komunikazioko zuzendariari dagokio baimena ematea bere jardun-arloaren barneko espedienteen ondoriozko gastuetarako, non eta baimen hori ez den beste organo baten eskumena.

2.– Corresponde a la Directora o al Director de Gabinete y Comunicación autorizar el gasto derivado de los expedientes incluidos en su área de actuación, salvo que dicha autorización sea competencia de otro órgano.

5. artikulua.– Zerbitzu Zuzendaritza.

Artículo 5.– La Dirección de Servicios.

1.– Zerbitzu Zuzendaritzari dagozkio, zuzenean sailburuaren mende eta sailburuordetzarekin koordinatuta, eskudantzia hauek:

1.– Corresponde a la Dirección de Servicios, bajo la dependencia directa y jerárquica de la persona titular del Departamento y en coordinación con la Viceconsejería, el ejercicio de las siguientes atribuciones:

a) Sailburuari laguntza tekniko-juridiko eta administratiboa ematea.

a) La asistencia técnico-jurídica y administrativa a la persona titular del Departamento.

b) Sailburuari sailaren estrategien eta funtzionamenduaren ikuspegi osoa ematea, eta baliabideak esleitzeko eta programak ebaluatzeko erabaki-esparrua prestatzea.

b) Proporcionar a la persona titular del Departamento una visión conjunta de las estrategias y funcionamiento del Departamento, facilitando el marco de decisión para la asignación de recursos y la evaluación de políticas públicas y programas.

c) Sailaren aholkularitza juridikoa eta araugintza, Eusko Jaurlaritzaren Zerbitzu Juridikoa Antolatzeko ekainaren 2ko 7/2016 Legearen 4. artikuluan jasotakoaren arabera.

c) La asesoría jurídica y la actividad de producción normativa del Departamento, en los términos del artículo 4 de la Ley 7/2016, de 2 de junio, de Ordenación del Servicio Jurídico del Gobierno Vasco.

d) Sailaren barruko kudeaketaren jarraipena zuzendu, koordinatu eta egitea, eta Gobernu Kontseiluaren kontuak kudeatzea.

d) Dirigir, coordinar y realizar el seguimiento de la gestión interna del Departamento y gestionar los asuntos de Consejo de Gobierno.

e) Sailaren jarduera ekonomikoa eta administratiboa planifikatu eta kudeatzea.

e) Planificar y gestionar la actividad económica y administrativa del Departamento.

f) Sailari atxikitako giza baliabideak eta antolamendua planifikatu eta kudeatzea, eta funtzio publikoari buruzko legediak sailari esleitzen dion eskumen oro baliatzea.

f) Planificar y gestionar la organización y los recursos humanos adscritos al Departamento, ejerciendo todas las competencias que al respecto le atribuye al Departamento la normativa sobre función pública.

g) Sailaren informazio-sistemak eta baliabide materialak planifikatu eta kudeatzea.

g) Planificar y gestionar los sistemas de información y los recursos materiales del Departamento.

h) Jardun-arloaren barruko espedienteetatik eratorritako gastua baimentzea.

h) Autorizar el gasto derivado de los expedientes incluidos en su área de actuación.

i) Sailaren jarduera dela-eta sortzen diren ondare-erantzukizuneko prozedurak hasi, horien instrukzioa egin eta ebazpen-proposamena egitea.

i) Incoar, instruir y preparar las propuestas de resolución en los procedimientos de responsabilidad patrimonial que se susciten en relación con la actividad del Departamento.

j) Jurisdikzio-prozeduren jarraipena eta kontrola egitea eta Eusko Jaurlaritzako Zerbitzu Juridiko Nagusiarekiko harremanak zaintzea.

j) El seguimiento y el control de los procedimientos jurisdiccionales y la relación con el Servicio Jurídico Central de Gobierno Vasco.

k) Sailean Eusko Jaurlaritzaren eremu orokorreko proiektuak koordinatzea kalitatearen, berrikuntzaren, modernizazioaren, Administrazio elektronikoaren eta berdintasunaren arloetan.

k) Coordinar en el Departamento los proyectos de ámbito general del Gobierno vasco en las materias de calidad, innovación, modernización, Administración electrónica e igualdad.

l) Euskararen erabileraren normalizazioa eta saileko langileen euskalduntze-prozesua sustatzea.

l) La promoción de la normalización del uso del euskera y el proceso de euskaldunización del personal del Departamento.

m) Aldizkari ofizialetan egin behar diren argitalpenak kudeatzea.

m) Gestionar las publicaciones en los diarios oficiales.

n) Erregistro orokorra eta artxiboa kudeatzea.

n) Gestionar el registro general y el archivo.

ñ) Zuzenean–Eusko Jaurlaritzaren Herritarrentzako Arreta Zerbitzuarekiko harremanak.

ñ) La relación con el Servicio de Atención a la Ciudadanía del Gobierno- Zuzenean.

o) Jaurlaritzaren Prebentzio Zerbitzuarekiko harremanak.

o) La relación con el Servicio de Prevención de Gobierno Vasco.

p) Sailaren estatistika-jardueren eta estatistika-organo espezifikoaren zuzendaritza.

p) La dirección de la actividad estadística del Departamento y del órgano estadístico específico.

2.– Zerbitzu-zuzendaria izango da sailaren organo kontratatzailea, eta eskudantzia hauek dagozkio:

2.– La Directora o el Director de Servicios será el órgano de contratación del Departamento, y como tal le corresponde:

a) Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoko zerbitzu teknikoei eta baliabide propioei egindako enkarguen eta kontratazioen espedienteak izapidetzea.

a) La tramitación de los expedientes de contratación y de los encargos a medios propios y servicios técnicos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

b) Baliabide propioen eta zerbitzu teknikoen enkarguen kontratuak egitea. Bi kasuetan, gastua egiteko baimena eman beharko du.

b) La celebración de los contratos y de los encargos a medios propios y servicios técnicos. En ambos casos, le corresponderá la autorización de gasto de los mismos.

Lehengoa gorabehera, Gobernu Kontseiluaren baimena behar da aurrekontu-legeek ezarritako muga kuantitatiboak gainditzen dituzten kontratuak edo esparru-akordioak egiteko.

No obstante lo anterior, la celebración de contratos o acuerdos marco que superen los límites cuantitativos establecidos en las leyes de presupuestos requerirá autorización del Consejo de Gobierno.

3.– Zerbitzu-zuzendariari dagokio sailaren aurrekontu-aurreproiektua egitea, haren jarraipena koordinatzea, gastua erabiltzeari eta obligazioa kontratatzeari buruzko eragiketak gauzatzea eta, oro har, sailaren ekonomia eta aurrekontua kudeatzea. Halaber, koordinatu beharko ditu erakunde autonomoen, zuzenbide pribatuko erakunde publikoen eta sailari atxikitako gainerako erakunde publikoen aurrekontuak, eta horiek sailaren aurrekontuarekin bateratzea.

3.– Corresponde a la Directora o al Director de Servicios la elaboración del anteproyecto de presupuesto del Departamento, la coordinación del seguimiento del mismo, la materialización de las operaciones atinentes a la disposición del gasto y contracción de la obligación y, en general, la gestión económica y presupuestaria del Departamento. Así mismo, le corresponde la coordinación de los proyectos de presupuestos de los organismos autónomos, entes públicos de derecho privado y demás entidades del sector público adscritos al Departamento y su consolidación con el del Departamento.

III. KAPITULUA
CAPÍTULO III
SAILBURUORDETZA ETA ZUZENDARITZAK
DE LA VICECONSEJERÍA Y LAS DIRECCIONES
1. ATALA
SECCIÓN 1.ª
SAILBURUORDETZA
DE LA VICECONSEJERÍA

6. artikulua.– Sailburuordetza.

Artículo 6.– Viceconsejería.

1.– Turismo eta Merkataritza Sailburuordetzak, sailburuaren zuzendaritzapean, jardun-arlo hauek zuzentzen eta koordinatzen ditu:

1.– La Viceconsejería de Turismo y Comercio, bajo la dirección de la persona titular del Departamento, dirige y coordina las siguientes áreas de actuación:

a) Turismo.

a) Turismo.

b) Merkataritza.

b) Comercio.

2.– Sailburuordetzari dagokio honako eskudantzia hauek betetzea:

2.– Corresponde a la Viceconsejería el ejercicio de las siguientes atribuciones:

a) Bere arlo funtzionalari esleitutako kudeaketa-politikak definitzea, helburu estrategikoak garatzea eta eragin soziala aztertzea, baita helburuetan behar diren doikuntzak eta garapenak egitea ere.

a) Definir las políticas de gestión asignadas a su área funcional, desarrollar los objetivos estratégicos y analizar el impacto social y los ajustes y desarrollos precisos en los objetivos.

b) Sailburuordetzaren jarduerak zuzendu eta kudeatzea, baita zuzendaritzenak eta haien mendekoak diren gainerako organoenak eta administrazio-unitateenak ere.

b) Dirigir y gestionar las actuaciones de la Viceconsejería, así como de las Direcciones y demás órganos y unidades administrativas dependientes de las mismas.

c) Sailburuordeari dagozkion egitekoen eremuan, jardun-politikak egitea, horiek sailburuari proposatzea eta laguntza teknikoa ematea.

c) Elaborar y proponer a la persona titular del Departamento políticas de actuación y prestarle asistencia técnica en el ámbito de las funciones que tenga encomendadas.

d) Harremanak izatea Estatuko, autonomia-erkidegoetako eta foru-aldundietako organoekin eta toki-entitate eskudunekin, gaiaren arabera.

d) Mantener las relaciones con los órganos del Estado, Comunidades Autónomas y Diputaciones Forales y entidades locales competentes, en relación de la materia.

e) Europako eta nazioarteko erakunde publiko nahiz pribatuekiko harremanak eta lankidetza sustatzea.

e) Fomentar la interlocución y la colaboración con las organizaciones europeas e internacionales, tanto públicas como privadas.

f) Sailburuordetzaren antolamendu operatiboa proposatzea, zuzendaritzetan eta administrazio-unitateetan antolatuta, ezarrita dauden antolamendu-irizpideekin bat.

f) Proponer la organización operativa de la Viceconsejería en direcciones y unidades administrativas en el marco de los criterios organizativos establecidos.

g) Sailburuordetzaren mendeko organo eta unitateei zuzendutako jarraibideak eta zerbitzu-aginduak ematea, ondo funtziona dezaten.

g) Dictar instrucciones y órdenes de servicio dirigidas a los órganos y unidades dependientes de la Viceconsejería, en orden a su correcto funcionamiento.

h) Sailburuordetzaren jarduna gainerako sailburuordetzekin koordinatzea, proiektu edo prozedura batean batek baino gehiagok esku hartu behar duenean, Jaurlaritzaren jardun politiko eta administratiboaren koherentziari eusteko, hargatik eragotzi gabe Jaurlaritzaren koordinazio-jardun orokorra.

h) Coordinar las actuaciones de su Viceconsejería en relación con otras Viceconsejerías, cuando hayan de intervenir varias en un proyecto o procedimiento, a fin de mantener la coherencia de la actuación política y administrativa del Gobierno, sin perjuicio de la acción coordinadora general de Gobierno.

i) Azterlanak eta txostenak egitea, eta azterlan-txosten horiek aztertzea bere eskumenen esparruan.

i) Realizar estudios e informes y su análisis en su ámbito competencial.

j) Sailburuordetzaren mendeko zuzendariek emandako ebazpenen aurka jarritako errekurtsoak ebaztea.

j) Resolver los recursos interpuestos contra las resoluciones adoptadas por los Directores dependientes de su Viceconsejería.

k) Akordioak edo hitzarmenak sinatzea enpresekin, erakundeekin eta antolakundeekin baldin eta ez bazaio eskumena eman beste organo bati.

k) Suscribir acuerdos o convenios con empresas, entidades y organizaciones cuando la competencia no se haya atribuido a otro órgano.

l) Bere jardun-arloetan, Euskal Autonomia Erkidego aurrekontu orokorretan esleitutako diru-laguntza izendunak ematea.

l) Conceder las subvenciones asignadas nominativamente en los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma del País Vasco en sus áreas de actuación.

m) Zehatzeko ahalmena baliatzea bere eskumen-eremuan, eta arau-hauste oso astunen ondoriozko zehapenak ezartzea.

m) Ejercer la potestad sancionadora en el ámbito de su competencia con la imposición de las sanciones por infracciones muy graves.

n) Bere jardun-arloaren barnean hartutako espedienteen ondoriozko gastua baimentzea, non eta baimen hori ez den beste organo baten eskumena.

n) Autorizar el gasto derivado de los expedientes incluidos en su área de actuación, salvo que dicha autorización sea competencia de otro órgano.

ñ) Basquetour–Turismoaren Euskal Agentzia–Agencia Vasca de Turismo SA sozietate publikoa babesteko egitekoak gauzatzea.

ñ) Ejercer las funciones de tutela de la sociedad pública Basquetour- Turismoaren Euskal Agentzia- Agencia Vasca de Turismo, S.A.

o) Merkataritza, Industria eta Itsasketa ganberak babesteko ahalmena.

o) La potestad de tutela de las Cámaras de Comercio, Industria y Navegación.

p) Merkataritzako erakusketen eta azoken sustapena eta jarraipena.

p) La promoción y seguimiento de certámenes y ferias comerciales.

q) Euskal erakundeen artean koordinatutako politika garatzea, eta erakundeak turismoaren, ostalaritzaren eta merkataritza-banaketaren sektoreekin koordinaturik.

q) El desarrollo de una política coordinada entre las distintas instituciones vascas y de éstas con los agentes del sector turístico, de la hostelería y de la distribución comercial.

r) Saila ordezkatzea Estatuko Administrazioak sustatutako organoetan eta batzordeetan, turismoko eta merkataritzako kontuetan.

r) Representar al Departamento en los órganos y/o comisiones promovidos por la Administración del Estado en materia de Turismo y Comercio.

s) Indarrean dagoen araubide juridikoak agintzen dien beste edozein egiteko, edo, egiteko komunak, oro har, Jaurlaritzako Sailburuordetzei atxikitzen zaizkienak.

s) Cualesquiera otras funciones que les atribuya el ordenamiento jurídico vigente o tengan el carácter de comunes por venir atribuidas con carácter general a las Viceconsejerías.

3.– Turismo eta Merkataritza Sailburuordetzaren mende daude hierarkian Turismo eta Ostalaritza Zuzendaritza eta Merkataritza Zuzendaritza, eta Turismo eta Merkataritzako lurralde-bulegoak.

3.– De la Viceconsejería de Turismo y Comercio dependen jerárquicamente la Dirección de Turismo y Hostelería y la Dirección de Comercio, así como las Oficinas Territoriales de Turismo y Comercio.

2. ATALA
SECCIÓN 2.ª
ZUZENDARITZAK
DE LAS DIRECCIONES

7. artikulua.– Egiteko orokorrak.

Artículo 7.– Funciones generales.

Saileko zuzendariei dagokie, zuzenean eta hierarkian sailburuordearen mende, edo saileko titularraren mende, Kabinete eta Komunikazio Zuzendaritzaren eta Zerbitzu Zuzendaritzaren kasuan, honako eskudantzia orokor hauek baliatzea:

Corresponde a las Directoras y a los Directores del Departamento, bajo la dependencia directa y jerárquica de la Viceconsejería, o de la persona titular del Departamento en el caso de la Dirección de Gabinete y Comunicación y de la Dirección de Servicios, el ejercicio de las siguientes atribuciones generales:

a) Nork bere jardun-arloan, kudeaketa publikoko politikak garatzea eta egin beharreko planak eta programak zehaztea.

a) Desarrollar las políticas de gestión pública correspondientes a sus áreas de actuación, determinando los planes y programas a realizar.

b) Nork bere jardun-arloari dagozkion helburuak zabaltzea, horretarako jarduerak eta erantzukizunak esleitzea, eta kudeaketan behar diren zuzenketak egitea.

b) Desplegar los objetivos asignados a sus áreas de actuación, asignando actividades y responsabilidades, controlando logros, y estableciendo las correcciones necesarias en la gestión.

c) Nork bere jardun-arloaren antolamendu operatiboa proposatzea, eta barruko lan-sistemak zehaztea.

c) Proponer la organización operativa de sus áreas de actuación y definir los sistemas internos de trabajo.

d) Nork bere jardun-arloaren jarduerak programatu, sustatu, zuzendu, koordinatu eta kontrolatzea.

d) Programar, impulsar, dirigir, coordinar y controlar las actividades de sus áreas de actuación.

e) Nork bere jardun-arloaren jarduketak koordinatzea gainerako zuzendaritzak tartean daudenean, prozeduraren batean batek baino gehiagok parte hartu behar dutenean.

e) Coordinar las actuaciones en sus áreas de actuación en relación con las demás áreas, cuando hayan de intervenir varias en un procedimiento.

f) Nork bere jardun-arloko arauak garatzeko proposamenak egitea.

f) Proponer el desarrollo normativo en sus áreas de actuación.

g) Nork esleituta dauzkan egitekoak gauzatzeko behar dituen administrazio-egintzak ematea.

g) Dictar los actos administrativos correspondientes para la ejecución de las funciones a ellos atribuidas.

h) Nork zehatzeko ahalmena baliatzea bere eskumen-eremuan, eta arau-hauste arin eta astunen ondoriozko zehapenak ezartzea.

h) Ejercer la potestad sancionadora en el ámbito de su competencia con la imposición de las sanciones por infracciones leves y graves.

i) Indarreko araudian aurreikusitako egoeretako errekurtsoak ebaztea.

i) Resolver recursos en los supuestos previstos en la normativa vigente.

j) Indarrean dagoen araubide juridikoak agintzen dien beste edozein egiteko, edo, egiteko komunak, oro har, Jaurlaritzako sailburuordeei atxikitzen zaizkienak.

j) Cualesquiera otras funciones que les atribuya el ordenamiento jurídico vigente o tengan el carácter de comunes por venir atribuidas con carácter general a las Directoras y Directores del Gobierno.

8. artikulua.– Turismo eta Ostalaritza Zuzendaritza.

Artículo 8.– La Dirección de Turismo y Hostelería.

1.– Turismo eta Ostalaritza Zuzendaritzari dagokio, zuzenean eta hierarkian Turismo eta Merkataritza Sailburuordetzaren mende, eskudantzia hauek baliatzea:

1.– Corresponde a la Dirección de Turismo y Hostelería, bajo la dependencia directa y jerárquica de la Viceconsejería de Turismo y Comercio, el ejercicio de las siguientes funciones:

a) Turismoaren arloko arauak garatzeko proiektuak sustatzea.

a) Promover los proyectos de desarrollo normativo en materia de turismo.

b) Baliabide turistikoak antolatzea, turismoko lurralde-plan sektoriala bultzatuta, Euskadiko lurralde-garapen turistikoaren eredua eta kudeaketa turistiko iraunkorra definitzeko.

b) La ordenación de los recursos turísticos, impulsando el Plan territorial sectorial de turismo para la definición del modelo de desarrollo turístico territorial de Euskadi y la gestión turística sostenible.

c) Antolamendu turistikoko prozedurak kudeatzea.

c) Gestionar procedimientos de ordenación turística.

d) Laguntza sektorialak planifikatu, kudeatu eta berrikustea.

d) Planificar, gestionar y supervisar las ayudas sectoriales.

e) Ostalaritzaren modernizazioa sustatu eta bultzatzea, euskal turismoaren beste eragile bat den heinean.

e) Promover, promocionar e impulsar la modernización de la hostelería como un elemento tractor más del turismo vasco.

f) Enpresa eta jomuga turistikoetan ziurtagiri bidezko kalitatearen garapena bultzatzea. Euskadiko irisgarritasun turistikoaren eredua kudeatzea.

f) Impulsar el desarrollo de la calidad certificada en empresas y destinos turísticos. Gestionar el modelo de accesibilidad turística de Euskadi.

g) Azpisektoreetan zein jardun-arloetan, enpresen arteko lankidetza sustatzea, dimentsionamendu lehiakorrago bat lortzeko xedez.

g) Promover la cooperación interempresarial, tanto en subsectores como en áreas de actividad, con el objetivo de alcanzar un dimensionamiento más competitivo.

h) Lanbide turistikoen garapena sustatzea, eta sektoreko profesionalak hezteko eta hobetzeko jarduerak bultzatzea.

h) Fomentar el desarrollo de las profesiones turísticas y promover actuaciones en materia de formación y perfeccionamiento de los profesionales del sector.

i) Enpresak eta produktu turistiko berriak modernizatzea eta sortzea sustatzen duten programak, tresnak edo jarduketak lantzea eta gauzatzea, bereziki berrikuntzara eta teknologia berrietara zuzendutakoak.

i) Elaborar y ejecutar programas, instrumentos o actuaciones que promuevan la modernización y creación de empresas y/o nuevos productos turísticos; en especial, los orientados a la innovación y nuevas tecnologías.

j) Sustapen eta merkaturatze turistikoko plana egitea eta bultzatzea.

j) Elaborar e impulsar el plan de promoción y comercialización turística.

k) Sustapen turistikorako ekintzak bultzatzea.

k) Impulsar acciones de promoción turística.

l) Euskadi jomugari buruzko informazio turistikoa koordinatzea eta baliabide turistikoak zabaltzea Itourbask turismo-bulegoen sarearen bidez.

l) Coordinar la información turística del destino Euskadi y la difusión de los recursos turísticos a través de la red de oficinas de turismo Itourbask.

m) Euskadiko baliabide turistikoak sustatzeko eta sektoreko eragile guztiak erlazionatzeko teknologia berrien erabilpena sustatzea, batez ere web-orrien bidez eta sare sozialetako kontu korporatiboen bidez.

m) Impulsar el uso de nuevas tecnologías para la promoción de los recursos turísticos de Euskadi y para la relación entre todos los agentes del sector, en particular a través de las webs y de las cuentas corporativas en las redes sociales.

n) Turismo-arloan arauak betetzen direla ikuskatu, kontrolatu eta egiaztatzea.

n) La inspección, control y verificación del cumplimiento de la normativa en materia de turismo.

ñ) Azterlan sektorialak, balorazio eta azterketa estatistikoak, eta merkatuari buruzko azterlanak eta txostenak egitea.

ñ) Promover la realización de estudios sectoriales, valoración y análisis estadísticos, estudios e informes de mercado.

o) Oro har, turismo-administrazioaren eta lehiakortasunaren arloan agintzen zaizkion bestelako egiteko guztiak garatzea.

o) En general, desarrollar cuantas otras funciones le sean encomendadas en materia de administración turística y competitividad.

2.– Zuzendaritza honi Euskadiko Turismo Mahaia atxikitzen zaio.

2.– Se adscribe a esta Dirección la Mesa de Turismo de Euskadi.

9. artikulua.– Merkataritza Zuzendaritza.

Artículo 9.– La Dirección de Comercio.

1.– Merkataritza Zuzendaritzari dagokio, zuzenean eta hierarkian sailburuaren mende, egiteko hauek betetzea:

1.– Corresponde a la Dirección de Comercio, bajo la dependencia directa y jerárquica de la Viceconsejería de Turismo y Comercio, el ejercicio de las siguientes funciones:

a) Merkataritza-jarduera ordenatzea.

a) Ordenar la actividad comercial.

b) Merkataritza-banaketako egituren eta prozesuen hobekuntza eta modernizazioa sustatzea.

b) Promover la mejora y modernización de las estructuras y procesos de distribución comercial.

c) Kalitate-prozesuen eta merkataritzan berrikuntza kudeatzeko prozesuen ezarpena sustatzea, eta banaketa-prozesuko kostuak arrazionalizatzeko eta murrizteko programak bultzatzea.

c) Fomentar la implantación de procesos de calidad y de innovación en el comercio, así como impulsar programas dirigidos a la racionalización y reducción de costes en el proceso de distribución.

d) Merkataritza-sektoreko enpresei eta elkarteei laguntza teknikoa ematea, merkataritzari laguntza teknikoa emateko bulegoen sarearen bidez.

d) La asistencia técnica a las empresas y asociaciones del sector comercial, a través de la red de Oficinas de Asistencia Técnica al Comercio.

e) Euskal enpresen kooperazio-estrategiak sustatzea, merkataritza-jardueretarako.

e) Promover estrategias de cooperación de las empresas vascas para actividades de comercialización.

f) Merkataritza-proiektu berriak erakar daitezen sustatzea eta merkataritza-jarduera biziberritzearen alde egitea.

f) Promover la captación de nuevos proyectos comerciales y apoyar la revitalización de la actividad comercial.

g) Merkataritza Banaketaren Behatokia babestea.

g) Tutelar el Observatorio de la Distribución Comercial.

h) Merkataritza-arloan arauak betetzen direla ikuskatu, kontrolatu eta egiaztatzea.

h) Inspeccionar, controlar y verificar el cumplimiento de la normativa en materia de comercio.

i) Oro har, banaketa- eta merkataritza-gaietan indarrean dauden arauak betearazteko eskumenak, bai eta, gai horri dagokionez, beste organo batzuei esleituta ez daudenak ere.

i) En general, las competencias de ejecución de la normativa vigente en materia de distribución y comercio, así como las que en esta materia no estén atribuidas de forma expresa a otros órganos.

2.– Merkataritza Zuzendaritzari atxikitzen zaizkio Merkataritza Establezimendu Handien Batzordea, Merkataritzako Aholku Batzordea eta Merkataritza Banaketaren Behatokia.

2.– Se adscriben a la Dirección de Comercio la Comisión de Grandes Establecimientos Comerciales, la Comisión Consultiva de Comercio y el Observatorio de la Distribución Comercial.

IV. KAPITULUA
CAPÍTULO IV
LURRALDE-BULEGOAK
DE LAS OFICINAS TERRITORIALES

10. artikulua.– Turismo eta Merkataritzako lurralde-bulegoak.

Artículo 10.– Las Oficinas Territoriales de Turismo y Comercio.

Hierarkian Turismo eta Merkataritza Sailburuordetzaren mende, eta, funtzionalki, gaiaren arabera, zein bere zuzendaritzaren mende, Turismo eta Merkataritzako lurralde-bulego bat egongo da lurralde historiko bakoitzean; lurralde-bulegoak sailaren eskumenekoak diren turismo eta merkataritzaren alorrean eginkizun betearazleak izango ditu, bakoitzak jarduteko dagokion lurralde-eremuaren barruan.

Bajo la dependencia jerárquica de la Viceconsejería de Turismo y Comercio, y la funcional, por razón de la materia, de las Direcciones correspondientes, en cada uno de los Territorios Históricos existirá una Oficina Territorial de Turismo y Comercio, que ejercerá las funciones ejecutivas en materia de turismo y comercio de competencia del Departamento, dentro de su respectivo ámbito territorial de actuación.

LEHENENGO XEDAPEN GEHIGARRIA
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA

Dekretu honek aipatzen dituen organoetako titularren postuak hutsik geratuz gero, edo haien absentziaren edo gaixotasunaren kasuetan, haiei esleitutako egitekoak eta eskumenak hierarkian gorago dagoen organoko titularrak baliatuko ditu, egoera hori luzatzen den bitartean eta saileko titularrak berariazko ebazpena eman ezean, bi kasu hauetan izan ezik: Kabinete eta Komunikazio Zuzendaritzarenean eta Zerbitzu Zuzendaritzarenean, haiek elkar ordezkatuko baitute.

En los casos de vacante, ausencia o enfermedad de los y las titulares de los órganos a que se refiere este Decreto, las funciones y competencias atribuidas a los mismos serán ejercidas, en defecto de resolución expresa de la persona titular del Departamento, por el órgano superior jerárquico inmediato, excepto la Dirección de Gabinete y Comunicación y la Dirección de Servicios, que se suplirán mutuamente.

BIGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA

Apirilaren 9ko 190/2013 Dekretuari jarraikiz laguntza eta diru-laguntza programa desberdinetan egiten den egitekoen esleipena dekretu honen ondorioz gaiaren arabera eskudun diren organoei egin beharko zaiela ulertu beharko da (dekretu horrek Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen du).

La asignación de funciones que, en los diferentes programas de ayudas y subvenciones, se realiza a los distintos órganos conforme al Decreto 190/2013, de 9 de abril, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad, deberá entenderse realizada a los órganos que en aplicación del presente Decreto resulten competentes por razón de la materia.

LEHENENGO XEDAPEN IRAGANKORRA.– Izapidetze-aribideko espedienteak.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA.– Expedientes en tramitación.

Hau indarrean jartzen denean izapidetzen ari diren espedienteak gaiaren araberako eskumena duten organoek ebatziko dituzte.

Los expedientes que a la entrada en vigor del presente Decreto se encuentren en tramitación se tramitarán y resolverán por los órganos que resulten competentes por razón de la materia.

BIGARREN XEDAPEN IRAGANKORRA.– Estatistika-organo espezifikoaren egitekoak hartzeko araubide iragankorra.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA.– Régimen transitorio de asunción de funciones del Órgano Estadístico Específico.

Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Sailaren estatistika-organo espezifikoa sortzeko dekretua onartu arte, indarrean jarraituko du Industria, Merkataritza eta Turismo Sailaren estatistika-organo espezifikoa sortu eta haren antolamendua eta funtzionamendua ezartzen duen urriaren 3ko 189/2006 Dekretuak, sailaren jardun-arloei dagozkien estatistika-jarduketei erantzuna emateko xedez.

Mientras no se apruebe el Decreto de creación del órgano estadístico específico del Departamento de Turismo, Comercio y Consumo, mantendrá su vigencia el Decreto 189/2006, de 3 de octubre, por el que se crea el Órgano Estadístico Específico del Departamento de Industria, Turismo y Comercio y se establece su organización y funcionamiento, a fin de dar cobertura a las actuaciones estadísticas correspondientes a las áreas de actuación del Departamento.

XEDAPEN INDARGABETZAILEA
DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Indarrik gabe geratzen da 190/2013 Dekretua, apirilaren 9koa, Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duena, dekretu honek aintzat hartzen dituen antolamendu-arloei dagokienez.

Queda derogado el Decreto 190/2013, de 9 de abril, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad, en las áreas organizativas contempladas en el presente Decreto.

AZKEN XEDAPENA
DISPOSICIÓN FINAL

Dekretu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean jarriko da indarrean.

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteizen, 2017ko apirilaren 11n.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 11 de abril de 2017.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

Turismo, Merkataritza eta Kontsumoko sailburua,

El Consejero de Turismo, Comercio y Consumo,

JOSÉ ALFREDO RETORTILLO PANIAGUA.

JOSÉ ALFREDO RETORTILLO PANIAGUA.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común