Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

191. zk., 2018ko urriaren 3a, asteazkena

N.º 191, miércoles 3 de octubre de 2018


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

GOBERNANTZA PUBLIKO ETA AUTOGOBERNU SAILA
DEPARTAMENTO DE GOBERNANZA PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO
4809
4809

135/2018 DEKRETUA, irailaren 25ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren eta haren erakunde autonomoen argitaratze-jarduerari buruzkoa.

DECRETO 135/2018, de 25 de septiembre, sobre la actividad editorial de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus organismos autónomos.

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren argitaratze-jarduera funtsezko tresna da herritarrei erakunde publikoen jarduna erakusteko; hala ere, teknologia digital berriek sakon aldatu dituzte ekoizpen- eta banaketa-bideak, bai eta herritarren artean argitalpenak zabaltzeko moduak ere.

La actividad editorial de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi es una herramienta esencial para acercar la acción de las instituciones públicas a la ciudadanía; sin embargo, las nuevas tecnologías digitales han cambiado sustancialmente los medios de producción y distribución, así como las formas de difusión entre la ciudadanía.

Orain arte, 67/1998 Dekretuak arautu du administrazio publikoaren argitaratze-jarduera, baina dekretu hori zaharkituta geratu da teknologia berriei dagokienez, eta, hortaz, erabat berrikusi beharra dago. Gainera, esperientziak erakutsi du zeregin-banaketa berraztertu beharra dagoela argitaratze-ekoizpenaren prozesu osoan, bai eta jabetza intelektualaren eta garbiketaren arloko eskumenak berrikusi ere.

El Decreto 67/1998, que ha regulado la actividad editorial de la Administración Pública hasta ahora, se ha quedado obsoleto en todo lo referente a las nuevas tecnologías, por lo que se imponía una revisión exhaustiva del mismo. Además, la experiencia ha demostrado la necesidad de replantear el reparto de funciones de todo el proceso de producción editorial, así como la revisión de las competencias en materia de propiedad intelectual y expurgo.

Hain zuzen ere, dekretu honen bidez erantzun nahi zaie berrikuntza teknologiko horiei eta haien eraginez argitaratze-jardueraren operadoreen artean sortzen diren interakzio berriei.

El presente Decreto responde a estas novedades tecnológicas y a las nuevas interacciones que estas generan entre los distintos operadores de la actividad editorial.

I. kapituluan, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren eta haren erakunde autonomoen argitaratze-jarduera arautzen duten xedapen orokorrak jasotzen dira, eta berrikuntza azpimarragarri gisa, kontzeptu batzuk jasotzen dira, argitaratze-lanerako beharrezko diren prozedurak definitzen laguntzeko.

Así, el Capítulo I recoge las Disposiciones Generales que rigen en la actividad editorial de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus organismos autónomos e incluye, como novedad más destacable, una serie de conceptos que ayudarán a definir los procedimientos necesarios para la labor editorial.

II. kapituluan, berriz, zereginak banatzen dira argitaratze-jardueran parte hartzen duten agenteen artean. Administrazio Orokorreko sailek argitaratze-ekimena daukate, dituzten eskumen substantiboak gauzatzearekin lotuta, eta Argitalpen Zerbitzu Nagusiari dagozkio ekoizpen-, banatze- eta salmenta-lanak. Horrela, kalitate-, koherentzia- eta uniformetasun-maila handiagoa lortuko da, bai eta aurrezpen ekonomiko handiagoa ere. Erakunde autonomoek, berriz, aukeran izango dute haien argitalpenak zuzenean ekoitzi eta merkaturatzea edo Argitalpen Zerbitzu Nagusiaren bidez egitea. Lehenago Plangintza eta Ekonomia Gaietarako Ordezko Batzordeak betetzen zituen zereginak argitaratze-jardueraren arloko eskumena duen saileko titularrak hartuko ditu bere gain. Izan ere, batzorde hori desagertu zen, martxoaren 22ko 38/2011 Dekretuaren bitartez (38/2011 Dekretua, Plangintza eta Ekonomia Gaietarako Ordezko Batzordea indargabetzen duena).

La distribución de funciones entre los diversos agentes intervinientes en la actividad editorial se recoge en el Capítulo II. Los departamentos de la Administración General tienen iniciativa editorial, ligada al ejercicio de sus competencias sustantivas, y corresponden al Servicio Central de Publicaciones las tareas materiales de producción, distribución y venta de las publicaciones, lo cual posibilitará mayores niveles de calidad, coherencia y uniformidad, así como mayor ahorro económico. En cuanto a los organismos autónomos, podrán optar entre producir y comercializar sus publicaciones directamente o a través del Servicio Central de Publicaciones. Las funciones que antes llevaba a cabo la Comisión Delegada de Planificación y Asuntos Económicos las asume ahora la persona titular del Departamento competente en materia de actividad editorial, dada la supresión de dicha Comisión en virtud del Decreto 38/2011, de 22 de marzo, por el que se suprime la Comisión Delegada de Planificación y Asuntos Económicos.

III. kapituluan, argitaratze-jardueraren faseak aztertzen dira, ekimenetik merkaturatzeraino, ekoizpen- eta garbiketa-lanak tartean direla. Kapitulu horretan ezartzen dira, besteak beste, zer ildok gidatuko duen argitaratze-lana, bai eta hizkuntzaren erabilera, argitaratze-estiloa eta publikoarentzako salmenta-prezioaren zehaztapena ere.

El Capítulo III analiza las fases en que se descompone la actividad editorial, desde la iniciativa hasta la comercialización, pasando por las tareas de producción y expurgo. En él quedan establecidas las guías principales por las que ha de discurrir la labor editorial, así como el uso del idioma, el estilo editorial o la determinación del precio de venta al público, entre otros aspectos.

Azkenik, IV. kapituluan arautzen dira Argitalpenen Erregistroa –Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren eta haren erakunde autonomoen argitaratze-jarduera osoa ezagutzeko aukera ematen duena–, Gordailu Funtsa eta lantaldeak.

Finalmente, en el Capítulo IV se regula el Registro de Publicaciones, que permite conocer el conjunto de la actividad editorial de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus organismos autónomos, el Fondo de Depósito y los grupos de trabajo.

Horren ondorioz, Gobernantza Publiko eta Autogobernuko sailburuaren proposamenez, eta Gobernu Kontseiluak 2018ko irailaren 25ean egindako bilkuran proposamena aztertu eta onartu ondoren, honako hau

En su virtud, a propuesta del Consejero de Gobernanza Pública y Autogobierno, previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 25 de septiembre de 2018,

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:
I. KAPITULUA
CAPÍTULO I
XEDAPEN OROKORRAK
DISPOSICIONES GENERALES

1. artikulua.– Xedea.

Artículo 1.– Objeto.

Dekretu honen bidez, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak eta haren erakunde autonomoek egiten duten argitaratze-jarduera arautzen da, euskarria edozein dela ere.

Es objeto del presente Decreto la regulación de la actividad editorial de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus organismos autónomos, realizada en cualquier soporte.

2. artikulua.– Esparrua.

Artículo 2.– Ámbito.

1.– Dekretu hau, betiere, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrari aplikatuko zaio.

1.– El presente Decreto se aplicará, en todo caso, a la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

2.– Halaber, erakunde autonomoei aplikatuko zaie, baldin eta argitaratze-jarduera Argitalpen Zerbitzu Nagusiaren bitartez egitea aukeratzen badute. Kontuan hartu beharra dago, hala ere, argitalpenak azoka espezializatuetan merkaturatzeko eta saltzeko jarduera beti dagokiola Argitalpen Zerbitzu Nagusiari, eta dekretu honetako hirugarren kapituluaren hirugarren ataleko dagozkion xedapenak aplikatuko zaizkio jarduera horri.

2.– Asimismo, se aplicará a los organismos autónomos cuando estos opten por realizar su actividad editorial a través del Servicio Central de Publicaciones, salvo que se trate de la comercialización y venta de publicaciones en ferias especializadas, que corresponderán siempre al Servicio Central de Publicaciones y les serán aplicables las disposiciones correspondientes de la sección tercera del capítulo tercero de este Decreto.

3.– Dekretu hau ez da aplikatuko Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian, Ertzaintzaren Albistarian, publizitate-kanpainetako materialetan eta herritar guztientzat edo haien sektore batzuentzat ez diren argitalpenetan.

3.– Se excluye del ámbito de aplicación de este Decreto la edición del Boletín Oficial del País Vasco, el Boletín Oficial de la Ertzaintza, los materiales que formen parte de campañas publicitarias y aquellas publicaciones no destinadas a su difusión al conjunto de la ciudadanía o sectores de la misma.

3. artikulua.– Printzipio orokorrak.

Artículo 3.– Principios generales.

Argitaratze-jarduera printzipio orokor hauekin bat etorriz egingo da:

La actividad editorial se desarrollará de acuerdo a los siguientes principios generales:

a) Arrazionaltasuna eta koherentzia: argitalpenak zer sektoreri zuzentzen zaizkion, haren interes publikoari egokitu behar zaizkio, eta lotura izan behar dute organo sustatzailearen ekintza publikoarekin.

a) Racionalidad y coherencia editorial: las publicaciones han de adecuarse al interés público del sector o sectores a los que se dirijan y guardar relación con la actividad pública del órgano promotor.

b) Kalitatea eta homogeneotasuna: bereziki zainduko dira argitalpenen estiloa, ordena eta aurkezpena, eta ildo uniformea gordeko da, batez ere argitalpen seriatuetan eta bildumetan, eta apirilaren 27ko 318/1999 Dekretua beteko da, zeinak Eusko Jaurlaritzaren Erakunde-Nortasunaren Eskuliburua arautzen baitu.

b) Calidad y homogeneidad: se cuidará especialmente el estilo, orden y presentación de los productos editoriales y se mantendrá una línea uniforme, especialmente al tratarse de publicaciones seriadas y colecciones y se observará la aplicación del Decreto 318/1999, de 31 de agosto, por el que se regula el Manual de Identidad Corporativa del Gobierno Vasco.

c) Koordinazioa: organoen argitaratze-jarduerak jarraibide orokor batzuen barruan garatu behar dira, bakoitzaren eginkizunak errespetatuz eta bikoiztasunik sortu gabe.

c) Coordinación: las actuaciones de los diferentes órganos en materia editorial han de desarrollarse en el marco de unas directrices generales y dentro del respeto al ejercicio de sus funciones propias, evitando duplicidades.

d) Euskararen erabileraren normalizazioa: argitalpenak sustatzen dituzten organoek euskararen agerpena bultzatuko dute argitalpen horietan, euskararen erabilera orokortzen ahaleginduko dira, eta Euskararen Erabilera Arautzeari buruzko azaroaren 24ko 10/1982 oinarrizko Legea betetzen dela ziurtatuko dute.

d) Normalización del uso del euskera: los órganos promotores de las publicaciones impulsarán la presencia del euskera en las mismas tendiendo a la generalización de su utilización y observando la aplicación de la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, básica de normalización del uso del Euskera.

e) Eraginkortasuna eta ekonomia: argitalpen baten edizioarekin lortu nahi diren helburuek zabalkundea, prestakuntza edo beste batzuk- haren kostuak justifikatu behar dituzte.

e) Eficiencia y economía: los objetivos de divulgación, formación u otros a alcanzar con la edición de una publicación han de justificar los costes derivados de la misma.

f) Hizkuntzaren erabilera zuzena: saihestu egingo da hizkuntzaren erabilera sexista edo edozein eskubide urratzen duena.

f) Uso correcto del lenguaje: se evitará la utilización sexista del lenguaje o que lesione cualquier derecho.

g) Ingurumenarekiko errespetua: argitaratze-jarduera arautzeko, iraunkortasun-irizpideak eta ingurumenaren babesa aplikatuko dira, hornitzaileen kontratazioari eta argitalpenaren ekoizpenean erabilitako materialei dagokienez.

g) Respeto al medioambiente: la actividad editorial se regirá, en lo referente a la contratación de proveedores y los materiales empleados en la producción editorial, por criterios de sostenibilidad y protección ambiental.

4. artikulua.– Definizioak.

Artículo 4.– Definiciones.

Dekretu honen ondorioetarako, definizio hauek hartuko dira kontuan:

A efectos del presente Decreto se entiende por:

Argitalpenen katalogoa: zerrenda ordenatu bat da, non editorea dela-eta edo beste arrazoi bategatik elkarrekin lotuta dauden argitalpenak jasotzen diren, argitalpenen ezaugarri nagusiak deskribatzen diren, eta, batzuetan, haien edukia laburtzen den.

Catálogo de publicaciones: relación ordenada en la que se incluyen publicaciones relacionadas entre sí por su editor u otro motivo, y se describen sus características principales y, en su caso, se resume su contenido.

Koedizioa: bi pertsona fisiko edo juridikok edo gehiagok sustatutako eta finantzatutako edizio-prozesua.

Coedición: proceso de edición promovido y financiado por dos o más personas físicas o jurídicas.

Kolaborazioa: pertsona fisiko edo juridiko batek nagusiki beste batek sustatutako eta finantzatutako edizio-prozesu batean parte hartzea.

Colaboración: participación de una persona física o jurídica en un proceso de edición promovido y financiado mayoritariamente por otra.

Merkaturatzea: banaketa-baldintza eta -bide egokiak jartzea, produktu bat salgai jartzeko.

Comercialización: acción de dar a un producto condiciones y vías de distribución para su venta.

Kopia-eskubidea: argitalpen bat edozein bidez, edozein euskarritan eta nahi adina aldiz erreproduzitzeko ahalmena.

Derecho de copia: facultad de reproducir una publicación, por cualquier medio, sobre cualquier soporte y cualquier número de veces.

Hedapena: argitalpen bat salmenta bidez edo doan jendarteratzearen ekintza eta ondorioa.

Difusión: acción y efecto de divulgar una publicación, de modo venal o gratuito.

Banaketa: prozesu bat da, non pertsona fisiko edo juridiko batek argitalpenak jaso, garraiatu, banatu eta birjartzen dituen zenbait salmenta-puntutan, zabalkundea erraztearren.

Distribución: proceso en el que una persona física o jurídica presta servicios de recogida, transporte, suministro y reposición de publicaciones en distintos puntos de venta, con el fin de facilitar su difusión.

Edizioa: prozesu tekniko eta industrialen multzo bat, lan zientifiko, literario, artistiko edo beste modu bateko bat argitalpen bihurtzen duena, haren berri ematearren edo hura zabaltzearren.

Edición: conjunto de procesos técnicos e industriales para transformar en publicación una obra científica, literaria, artística o de cualquier otra índole con el fin de comunicarla o difundirla.

Argitaletxea: pertsona fisikoa edo juridikoa, lan zientifiko, literario, artistiko edo beste modu bateko lan bat argitalpen bihurtzeko beharrezkoak diren prozesu teknikoak kudeatzen eta, hala badagokio, egiten edo enkargatzen dituena.

Editor: persona física o jurídica que gestiona y, en su caso, realiza o encarga los procesos técnicos e industriales necesarios para transformar una obra científica, literaria, artística o de cualquier otra índole en publicación.

Garbiketa: prozesu bat da, non dokumentuak deuseztatzen edo ezabatzen diren, haiek berreraikitzea eta ondoren erabiltzea eragozten duen edozein bidez.

Expurgo: proceso de eliminación o borrado de documentos por cualquier medio que impida su reconstrucción y posterior uso.

Argitaratze-ekimena: lan jakin bat argitaratzeko erabakia.

Iniciativa editorial: decisión de publicar una determinada obra.

Argitalpenak ekoiztea: argitalpen bat egiteko eta haren aurrekontua bideratzeko beharrezkoak diren baliabide ekonomiko eta materialak errazteko prozesua da.

Producción editorial: proceso de facilitar los recursos económicos y materiales necesarios para la realización de una publicación y dirigir su presupuesto.

Argitalpena: lan zientifiko, literario, artistiko edo beste modu bateko lana, originala, behin-betikoa eta osoa, irakurtzekoa den euskarri batez komunikatzen dena; halaber, material inprimatuak, ikusizkoak, entzunezkoak edo multimediakoak, argitaratzen direnak bai solte, bai liburu edo argitalpen seriatu baten osagarri gisa.

Publicación: obra científica, literaria, artística o de cualquier otra índole que es original, definitiva y completa y se comunica mediante un soporte susceptible de lectura, así como los materiales de carácter impreso, visual, sonoro o multimedia publicados bien por sí solos, bien como complemento a un libro o publicación seriada.

Argitalpen digitala: euskarri elektronikoan egiten dena (euskarri digital ere deitzen zaio).

Publicación digital: aquella que se realiza sobre soporte electrónico, también llamado soporte digital.

Argitalpen seriatua: aletan editatzen dena; aleek izenburu berbera dute, kadentzia erregularra, normalean hurrenkera kronologikoan eta zenbakituta egoten dira, eta epe jakinik gabe agertzen jarraitzeko helburua dute.

Publicación seriada: aquella que se edita en ejemplares que se suceden bajo un título común, con cadencia regular, habitualmente en orden cronológico y numerados, y con el propósito de continuar apareciendo sin plazo límite definido.

Berrargitalpena: aurkezpena, egitura eta/edo edukia aldatu zaion argitalpen bat berriz ere edizio-prozesuan sartzearen ekintza eta ondorioa.

Reedición: acción y efecto de someter de nuevo al proceso de edición una publicación que ha experimentado modificaciones en su presentación, estructura y/o contenido.

Berrinprimatzea: argitalpen bat inolako aldaketarik egin gabe berriz ere inprimatzearen ekintza eta ondorioa. Argitalpen bat euskarri analogikotik euskarri digitalean erreproduzitzea ere berrinprimatzetzat jotzen da.

Reimpresión: acción y efecto de imprimir de nuevo una publicación existente sin modificaciones de ningún tipo. Se considera asimismo reimpresión la reproducción de una publicación desde un soporte analógico a otro digital.

Euskarri analogikoa: informazioa magnitude fisiko baten bidez aurkezten duen bitartekoa.

Soporte analógico: medio que presenta la información mediante una magnitud física.

Euskarri digitala: material fisikorik erabili gabe informazio elektronikoa gordetzen eta transmititzen uzten duen bitartekoa.

Soporte digital: medio que permite almacenar y transmitir información electrónica sin utilizar materiales físicos.

5. artikulua.– Argitaratze-jarduera planifikatzea.

Artículo 5.– Planificación de la actividad editorial.

Administrazio Orokorraren sailek, urteko argitalpen-programa bat finkatze aldera, argitalpenen arloan duten aurreikuspena helaraziko diote Argitalpen Zerbitzu Nagusiari, urteko azken hiruhilekoan. Argitalpenen Zerbitzu Nagusiak, behin informazio hori jasota, urteko argitalpen-programa prestatuko du, eta argitaratze-jardueraren arloko eskumena duen saileko titularrari helaraziko dio, onar dezan.

A fin de establecer un programa anual de publicaciones, los departamentos de la Administración General remitirán, en el último trimestre del año, al Servicio de Publicaciones las previsiones de cada uno de ellos en esta materia. Con la información recibida, el Servicio Central de Publicaciones elaborará el programa anual de publicaciones, que será remitido a la persona titular del departamento que tenga atribuida la competencia en materia editorial, para su aprobación.

Erakunde autonomoen aurreikuspenak erakundeok atxikita dauden saileko urteko programetan txertatuko dira.

Las previsiones de los organismos autónomos se integrarán en los programas anuales del departamento al que están adscritos.

II. KAPITULUA
CAPÍTULO II
ANTOLAMENDUA ETA EGINKIZUNAK
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

6. artikulua.– Antolaketa eta eginkizunen banaketa.

Artículo 6.– Organización y distribución de funciones.

Hurrengo artikuluetan zehazten den eginkizun-banaketari jarraituz gauzatuko dituzte argitaratze-arloko jarduerak bai argitaratze-jardueraren eskumena duen saileko titularrak bai Argitalpen Zerbitzu Nagusiak, bai eta Administrazio Orokorreko sailek eta erakunde autonomoek ere, hargatik eragotzi gabe jabetza-intelektualari lotutako kontratuak izenpetzeari buruz eta jabetza intelektualaren eskubideak babesteari buruz. 13. artikuluan ezarritakoa betetzea.

Las actuaciones en materia editorial se llevarán a cabo conforme a la distribución de funciones que se señala en los artículos siguientes por la persona titular del departamento competente en actividad editorial, el Servicio Central de Publicaciones, los distintos departamentos de la Administración General y los organismos autónomos, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 13 sobre la suscripción de contratos relativos a la propiedad intelectual y la salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual.

7. artikulua.– Argitaratze-arloko eskumena duen saila.

Artículo 7.– Departamento competente en materia editorial.

Argitaratze-jardueraren eskumena duen saileko titularrak onartuko ditu urteko argitalpen-programa eta urteko memoria.

Corresponde a la persona titular del Departamento competente en actividad editorial la aprobación del Programa anual de Publicaciones y de la Memoria Anual.

8. artikulua.– Argitalpen Zerbitzu Nagusia.

Artículo 8.– Servicio Central de Publicaciones.

Argitalpen Zerbitzu Nagusia –hierarkikoki argitaratze-jardueraren arloko eskumena duen sailean baliabide orokorren arloko eskumena duen zuzendaritzaren mende dagoen unitate administratiboa– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren argitaratze-zigilu bakarra da, eta eginkizun hauek ditu:

El Servicio Central de Publicaciones, unidad administrativa que depende jerárquicamente de la Dirección competente en materia de recursos generales del Departamento que tiene asignada la competencia en materia de actividad editorial, es el único sello editorial de la Administración General de Euskadi y ejerce las siguientes funciones:

a) Argitaratze-jarduera koordinatzea, 3. artikuluan adierazten diren printzipio orokorrak betetzen direla zaintzea eta urteko argitalpen-programa prestatzea.

a) Coordinar la actividad editorial y velar por el cumplimiento de los principios generales señalados en el artículo 3, así como elaborar el Programa Anual de Publicaciones.

b) Argitaratze-jardueraren segimendua eta ebaluazioa egitea, urteko memoria eginez; memoria hori sailaren titularrari aurkeztuko zaio, onar dezan.

b) Realizar el seguimiento y evaluación de la actividad editorial mediante la elaboración de la Memoria Anual, que será elevada a aprobación del titular del Departamento.

c) Argitalpenak berrinprimatzea, hargatik eragotzi gabe argitalpen horiek sustatu dituzten sailek eta entitateek ere hori bera erabakitzea.

c) Reimprimir publicaciones, sin perjuicio de la adopción de tal decisión por parte de los departamentos y entidades promotoras de aquellas.

d) Argitaratze-ekimena baliatzea, Eusko Legebiltzarrean emandako lege-testuak eta arau-xedapenen bildumak eta Eusko Jaurlaritzak onartutako arau-xedapenak argitaratzeko, ezertan eragotzi gabe beste zenbait erakundek xedapen espezifiko batzuen bidez eskuratutako eskumenak baliatzea.

d) Ejercer la iniciativa editorial de textos legales y colecciones de disposiciones normativas emanadas del Parlamento Vasco y de disposiciones normativas aprobadas por el Gobierno Vasco, todo ello sin perjuicio de las competencias que otras disposiciones específicas puedan atribuir a otras entidades.

e) Sailei eta erakunde autonomoei laguntza teknikoa ematea, argitaratze-jardueran dauzkaten eginkizunak zuzen bete ditzaten.

e) Prestar apoyo técnico a los departamentos y organismos autónomos para el correcto ejercicio de las funciones que les son propias en su actividad editorial.

f) Sailek eta, hala badagokio, erakunde autonomoek sustatutako argitalpenen ekoizpen-lanak gauzatzea, eta horiek banatzea, dekretu honetan ezarritakoari jarraituz. Horretarako, baliabide propioak nahikoa ez direnean, dagozkion kontratazio-espedienteak tramitatuko dira, bata bestearen ondorengo atazak zuzen egin daitezen, originalak hartzen direnetik hasi eta argitalpenak herritarren esku jartzen diren arte.

f) Ejecutar los trabajos de producción de las publicaciones promovidas por los departamentos y, en su caso, por los organismos autónomos, así como la distribución de las mismas, en los términos establecidos en el presente Decreto. A tal fin, se podrán tramitar, cuando los recursos propios no sean suficientes, los oportunos expedientes de contratación precisos para la correcta ejecución de las sucesivas tareas, desde la recepción de originales hasta la puesta a disposición de la ciudadanía de los productos editoriales.

g) Lege-gordailuaren zenbakia, ISBN, ISSN eta argitalpenak zuzen editatzeko behar diren eskakizun guztiak tramitatzea, eta Argitalpen Zerbitzu Nagusiak egindako argitalpenen publikoarentzako salmenta-prezioa proposatzea.

g) Tramitar el número de Depósito Legal, ISBN, ISSN y cuantos requisitos sean precisos para la correcta edición de las publicaciones, así como proponer el precio de venta al público de las producidas por el Servicio Central de Publicaciones.

h) Argitalpenen katalogo orokorra eguneratzea eta, hala behar izanez gero, editatzea, eta egoki deritzen zabalkunde- eta promozio-kanpainak egitea, eta, hala badagokio, sailek egindakoak koordinatzea.

h) Mantener actualizado el catálogo general de publicaciones y, si fuera necesario editarlo, y realizar las campañas de difusión y promoción que estime necesarias y, en su caso, coordinar las emprendidas por los departamentos.

i) Argitalpenen biltegia kudeatzea, eta komeni diren argitalpen-trukeak hitzartzea, dekretu honetan xedatutakoa betez.

i) Gestionar el almacén de publicaciones, así como acordar los intercambios de las publicaciones convenientes de conformidad con lo dispuesto en el presente Decreto.

j) Argitalpen Erregistroa kudeatzea.

j) Gestionar el Registro de Publicaciones.

k) Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren sailen ekimenez egindako argitalpenen garbiketa egin behar den erabakitzea eta gauzatzea, bai eta erakunde autonomoen eta zuzenbide pribatuko ente publikoen ekimenez egindakoen garbiketa egitea ere.

k) Decidir y llevar a cabo el expurgo de las publicaciones realizadas a iniciativa de los Departamentos de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y llevar a cabo el expurgo de las publicaciones realizadas a iniciativa de los organismos autónomos y de los entes públicos de derecho privado.

9. artikulua.– Administrazio Orokorreko sailak.

Artículo 9.– Departamentos de la Administración General.

1.– Sailek eginkizun hauek betetzen dituzte beren argitaratze-jardueran:

1.– Los departamentos ejercen las siguientes funciones en su actividad editorial:

a) Argitalpenen edizioa hitzartzea eta originalak prestatzea (dela edizioa, koedizioa, kolaborazioa edo beste modu bat). Horretaz gainera, lankidetzan aritzea Euskadiko ondarearen ondasunak eta eskubideak zaintzeko zeregina esleitua duen saileko organoarekin, hark ziurta dezan betetzen direla jabetza intelektualaren arloan indarrean dauden xedapenak.

a) Acordar la edición de las publicaciones y confeccionar los originales, bien sea en régimen de edición, coedición, colaboración o cualquier otra forma, y colaborar con el órgano correspondiente del departamento que tenga atribuida la salvaguarda de los bienes y derechos del patrimonio de Euskadi a fin que este pueda asegurar el cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia de propiedad intelectual.

b) Behar den beste kreditu gordetzea, argitalpena ekoizteak eskatzen dituen betebeharrei erantzuteko.

b) Realizar las oportunas reservas de crédito para atender las obligaciones derivadas de la producción de la publicación.

c) Testuak zuzentzea, egindako proben arabera.

c) Realizar las correcciones de los textos a la vista de las pruebas producidas.

d) Argitalpen Zerbitzu Nagusiarekin koordinatzea, egiten dituzten hedapen-kanpainetan.

d) Coordinarse con el Servicio Central de Publicaciones para las campañas de difusión que emprendieran, en su caso.

2.– Sailen egitura organiko eta funtzionalari buruzko dekretuetan zehaztu daiteke zer organori dagozkion aurreko paragrafoetan zerrendatutako eginkizunak. Zehaztu ezean, Zerbitzu Zuzendaritzak edo saileko organo parekideak beteko ditu eginkizun horiek.

2.– Los Decretos de estructura orgánica y funcional de los departamentos podrán concretar el órgano al que le corresponde el ejercicio de las funciones relacionadas en el párrafo anterior. A falta de concreción, tales funciones se ejercerán por la Dirección de Servicios u órgano equivalente del departamento.

10. artikulua.– Erakunde autonomoak.

Artículo 10.– Organismos autónomos.

Beren argitalpenen ekimena, ekoizpena eta merkaturatzea dira erakunde autonomoen eginkizunak, alde batera utzita argitalpen horiek azoka espezializatuetan hedatzea eta saltzea. Hala ere, aukera izango dute beren argitalpenak Argitalpen Zerbitzu Nagusiaren bidez ekoizteko, eta kolaborazioan merkaturatu ahal izango dituzte edo Argitalpen Zerbitzu Nagusiaren bidez, dekretu honen 20. artikulutik 23.era bitartean ezarritakoari jarraituz.

Les corresponde a los organismos autónomos la iniciativa, la producción y la comercialización de sus publicaciones, excepto la difusión y venta de estas en ferias especializadas. No obstante, podrán optar por realizar la producción de sus publicaciones a través del Servicio Central de Publicaciones, y por la comercialización de las mismas en colaboración o a través del Servicio Central de Publicaciones, en los términos establecidos en los artículos 20 a 23 del presente Decreto.

III. KAPITULUA
CAPÍTULO III
ARGITARATZE-JARDUERA
ACTIVIDAD EDITORIAL
LEHENENGO ATALA
SECCIÓN PRIMERA
ARGITARATZE-EKIMENA
INICIATIVA EDITORIAL

11. artikulua.– Argitaratze-ekimena.

Artículo 11.– Iniciativa editorial.

1.– Argitalpen Zerbitzu Nagusiak baliatuko du argitaratze-ekimena, dekretu honen 8.d) artikuluko kasuetan.

1.– El Servicio Central de Publicaciones ejercerá la iniciativa editorial en los supuestos del artículo 8.d) de este Decreto.

2.– Administrazio Orokorreko sailek eta erakunde autonomoek eta organismo autonomoek hurrenez hurren 9. artikuluan eta 10. artikuluan ezarritakoaren arabera baliatuko dute beren argitalpenak argitaratzeko ekimena.

2.– Los departamentos de la Administración General y los organismos autónomos ejercerán la iniciativa editorial de sus publicaciones en los términos de los anteriores artículos 9 y 10, respectivamente.

12. artikulua.– Berrargitalpenak eta berrinprimatzeak.

Artículo 12.– Reediciones y reimpresiones.

1.– Argitalpenak berrargitaratzeko ekimena hura baliatzen duen sailari edo erakunde autonomoari dagokio.

1.– La iniciativa para reeditar publicaciones corresponderá al departamento u organismo autónomo que la ejercita.

2.– Argitalpenak berrinprimatzeko ekimena, berriz, Argitalpen Zerbitzu Nagusiarena eta argitalpena sustatu duen sail edo erakunde autonomoarena da.

2.– La iniciativa para reimprimir publicaciones corresponde al Servicio Central de Publicaciones y al departamento u organismo autónomo promotor.

Argitalpen bat berrinprimatzeko, justifikatu behar da lan beraren aurreko edizioa agortuta dagoela.

La reimpresión de una publicación habrá de justificarse por haberse agotado la edición anterior de la misma obra.

13. artikulua.– Administrazioaren eskubideak.

Artículo 13.– Derechos de la Administración.

1.– Argitaratze-ekimena duten Administrazio Orokorreko sailek eta erakunde autonomoek eskatuko diote ondare-arloko eskumena duen saileko dagokion organoari izenpetu dezala kasuan kasuko obraren jabetza intelektualari dagozkion egile, edizio, itzulpen eta beste zernahi kontratu, organo horrek Administrazioaren eskubideak babes ditzan.

1.– Los departamentos de la Administración General y los organismos autónomos a los que corresponde la iniciativa editorial son los responsables de solicitar al órgano correspondiente del departamento competente en materia de patrimonio la suscripción de los contratos de autoría, edición, traducción o cualesquiera otros relativos a la propiedad intelectual sobre dicha obra, a fin de que este pueda llevar a cabo la salvaguarda de los derechos de la Administración.

2.– Sail eta erakunde autonomo sustatzaileek aurreko paragrafoan aipatzen diren erregistro-kontratu edo -ziurtagirien kopiak eman beharko dizkiote Argitalpen Zerbitzu Nagusiari, zerbitzu horrek hala eskatuta.

2.– Los departamentos y organismos autónomos promotores deberán facilitar al Servicio Central de Publicaciones, a requerimiento de este, copia de los contratos o certificaciones registrales a que se refiere el párrafo anterior.

Argitalpen Zerbitzu Nagusiak editatutako argitalpenen kopia-eskubidea Administrazioari dagokio, ezertan eragotzi gabe hark, dagokien sail edo entitate sustatzaileen bidez, argitalpenak Creative Commons lizentziekin edo etorkizunean egon daitezkeen beste lizentzia aitortu batzuekin zabaltzea erabakitzea.

El derecho de copia de las publicaciones editadas por el Servicio Central de Publicaciones pertenece a la Administración, sin perjuicio de que esta, a través de los correspondientes departamentos o entidades promotores, decida divulgarlas bajo licencias Creative Commons u otras reconocidas que pudieran existir en el futuro.

14. artikulua.– Egile-eskubideak.

Artículo 14.– Derechos de autoría.

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren eta haren erakunde autonomoen argitalpenen egile-eskubideak apirilaren 12ko 1/1966 Legegintzako Errege Dekretuaz arautuko dira (1/1966 Legegintzako Errege Dekretua, Jabetza Intelektualari buruzko Legearen Testu Bategina onartzen duena, arlo horretan indarrean dauden legezko xedapenak arautu, argituz eta bateratuz).

Los derechos de autoría de las publicaciones de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus organismos autónomos se regirán por lo establecido en el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril.

15. artikulua.– Argitalpenen hizkuntza.

Artículo 15.– Lengua de las publicaciones.

1.– Administrazio Orokorreko sailek eta erakunde autonomoek sustatutako argitalpenetan, euskararen agerpenaren ehunekoa bete behar da, indarrean den araudiak horri buruz ezartzen duenaren arabera.

1.– Las publicaciones promovidas por los departamentos de la Administración General y los organismos autónomos respetarán el porcentaje de presencia del euskera en los términos que establezca la normativa vigente.

2.– Euskaraz eta gaztelaniaz argitaratuko dira bai Eusko Legebiltzarrean emandako lege-testuak eta lege-xedapenen bildumak eta Eusko Jaurlaritzak onartutako xedapenenak, bai gidaliburu, katalogo eta bestelako argitalpen dibulgaziozkoak.

2.– Se editarán en euskera y castellano tanto las publicaciones de textos legales y colecciones de disposiciones legislativas emanadas del Parlamento Vasco y de disposiciones aprobadas por el Gobierno Vasco, como las guías, catálogos y otras publicaciones de carácter divulgativo.

3.– Euskararen agerpena ez da izango % 50etik beherakoa Administrazio Orokorreko sailek eta erakunde autonomoek sustatutako dibulgaziozko argitalpen seriatu edo orokorretan, baldin eta Argitalpen Zerbitzu Nagusiak Euskal Autonomia Erkidegoaren eremuan argitaratzen dituenak badira eta hedapena eremu horretara mugatuta badute.

3.– Las publicaciones seriadas promovidas por los departamentos de la Administración General, los organismos autónomos de carácter divulgativo o general editadas por el Servicio Central de Publicaciones en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Euskadi y cuya difusión se circunscriba a esta acogerán un porcentaje de presencia del euskera no inferior al 50%.

4.– Gure autonomia-erkidegoaren lurraldetik kanpora heda daitezkeen argitalpen seriatu espezializatuen edizioan (besteak beste, zientifikoak, literarioak edo juridikoak) eta izaera edo eduki bera duten eta lurralde horretatik kanpokoak diren argitalpen originalen edizioan, euskararen erabilera sustatuko da, argitalpenak editatzean hizkuntza-ehuneko zehatzik bete beharrik gabe. Baldin eta argitalpen horietan artikulu, kapitulu edo zatien laburpenak jasotzen badira, laburpen horiek euskaraz ere egon behar dira.

4.– En la edición de publicaciones seriadas de contenido especializado, como las de carácter científico, literario o jurídico, susceptibles de ser difundidas fuera del territorio de nuestra comunidad autónoma y de publicaciones originales de igual carácter y contenido que procedan de fuera de ella, se fomentará el uso del euskera sin atenerse al cumplimiento de un determinado porcentaje entre las lenguas en que se editen. Si dichas publicaciones incluyen resúmenes de sus artículos, capítulos o partes de ellas, su contenido figurará, asimismo, en euskera.

BIGARREN ATALA
SECCIÓN SEGUNDA
ARGITALPENEN EKOIZPENA
PRODUCCIÓN DE LAS PUBLICACIONES

16. artikulua.– Ekoizpenaren arduraduna.

Artículo 16.– Responsable de la producción.

1.– Argitalpen Zerbitzu Nagusiaren ardura da Administrazio Orokorreko sailek sustatutako argitalpenen ekoizpen-lanak egitea.

1.– El Servicio Central de Publicaciones es el responsable de los trabajos de producción de las publicaciones promovidas por los departamentos de la Administración General.

2.– Erakunde autonomoek autonomia dute lan horiek egiteko; hala ere, Argitalpen Zerbitzu Nagusira jo dezakete horretarako.

2.– Los organismos autónomos gozan de autonomía para realizar tales trabajos, sin perjuicio de que puedan recurrir al Servicio Central de Publicaciones para ello.

3.– Argitaratze-ekimena baliatzen duten sailek eta erakunde autonomoek behar diren aurrekontu-aurreikuspenak eta dagokien kreditu-erreserbak egingo dituzte, argitalpenak ekoizteak ekarritako ordainketa-betebeharrei erantzuteko.

3.– El departamento y el organismo autónomo que ejerza la iniciativa editorial realizará las previsiones presupuestarias precisas y las reservas de crédito correspondientes para atender las obligaciones de pago derivadas de la producción editorial.

4.– Argitalpen Zerbitzu Nagusiak argitalpenen ekoizpen-lanekiko duen ardura inoiz ere ez da zabalduko argitalpenen edukiaren zehaztasuna egiaztatzera.

4.– La responsabilidad del Servicio Central de Publicaciones por los trabajos de producción de las publicaciones no se extenderá, en ningún caso, a la verificación de la exactitud de su contenido.

17. artikulua.– Erakunde-nortasunari buruzko arauak eta hizkuntzaren erabilera.

Artículo 17.– Normas de identidad corporativa y uso del lenguaje.

Argitalpen Zerbitzu Nagusiko argitalpenetan, abuztuaren 31ko 318/1999 Dekretuan Eusko Jaurlaritzaren erakunde-nortasunari buruz ezarritako arauak bete behar dira (318/1999 Dekretua, Eusko Jaurlaritzaren Erakunde-Nortasunaren Eskuliburua arautzen duena).

Las publicaciones del Servicio Central de Publicaciones cumplirán las normas relativas a la identidad corporativa del Gobierno Vasco, establecidos en el Decreto 318/1999, de 31 de agosto, por el que se regula el Manual de Identidad Corporativa del Gobierno Vasco.

Halaber, Argitalpen Zerbitzu Nagusiak bereziki zainduko du hizkuntzaren erabilera zuzena, erabilera sexista eta bereziki zaurgarria den edozein kolektibo sozialen eskubideen urraketa saihestuz.

Asimismo, el Servicio Central de Publicaciones velará especialmente por el uso correcto del lenguaje, evitando su utilización sexista o lesiva de los derechos de cualquier colectivo social con especial vulnerabilidad.

18. artikulua.– Argitalpenen euskarria.

Artículo 18.– Soporte de las publicaciones.

Argitalpen Zerbitzu Nagusiak, kontuan hartuta zer herritarrentzat diren argitalpenak, teknologia digitaletan oinarritutako euskarriak erabiltzea bultzatuko du, bai eta material birziklatuak eta ingurumenari kalterik egiten ez diotenak erabiltzea ere.

El Servicio Central de Publicaciones, en atención al sector de la ciudadanía al que se dirijan las publicaciones, impulsará la utilización de soportes basados en tecnologías digitales, así como el uso de materiales reciclados y no lesivos para el medio ambiente.

19. artikulua.– Ediziorako betekizunak.

Artículo 19.– Requisitos para la edición.

Argitalpen Zerbitzu Nagusiak behar diren tramitazioak egingo ditu, lege-gordailuaren zenbakia, ISBN, ISSN lortzeko, bai eta argitalpenak zuzen editatzeko beharrezkoak diren betekizunetarako.

El Servicio Central de Publicaciones tramitará la obtención del número de Depósito Legal, ISBN, ISSN y cuantos otros requisitos sean precisos para la correcta edición de las publicaciones.

HIRUGARREN ATALA
SECCIÓN TERCERA
ARGITALPENEN MERKATURATZEA
COMERCIALIZACIÓN DE LAS PUBLICACIONES

20. artikulua.– Argitalpenen hedapena.

Artículo 20.– Difusión de las publicaciones.

1.– Argitalpen Zerbitzu Nagusiak argitalpenak hedatzeko kanpainak egin ditzake, egoki deritzonean.

1.– El Servicio Central de Publicaciones podrá realizar las campañas de difusión de las publicaciones que estimen oportunas.

Hala ere, sail sustatzaileek eta erakunde autonomoek publizitate-ekintzak egin ditzakete Argitalpen Zerbitzu Nagusiarekin koordinatuta.

Sin perjuicio de ello, los departamentos promotores, así como los organismos autónomos, podrán realizar acciones publicitarias en coordinación con el Servicio Central de Publicaciones.

Argitalpen Zerbitzu Nagusiak katalogo orokor bat mantenduko du eguneratuta, berak zabaltzekoak diren argitalpenak bilduta.

El Servicio Central de Publicaciones mantendrá actualizado un Catálogo General de todas las publicaciones cuya distribución le compete.

2.– Baliabide Orokorren Zuzendaritzaren eskumena da Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren eta haren erakunde autonomoen argitalpenak azoka espezializatuetan zabaltzea eta saltzea, eta Argitalpen Zerbitzu Nagusiaren bitartez gauzatuko du eskumen hori.

2.– La difusión y venta de publicaciones de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus organismos autónomos en ferias especializadas será competencia de la Dirección de Recursos Generales y se realizará por el Servicio Central de Publicaciones.

21. artikulua.– Prezioaren zehaztapena.

Artículo 21.– Determinación del precio.

1.– Publikoarentzako salmenta-prezioa finkatuta izango dute argitalpen guztiek, osorik doan banatzeko direnek izan ezik. Horretarako, Argitalpen Zerbitzu Nagusiak sail sustatzailearekin adostuko du berak editatutako argitalpenen publikoarentzako salmenta-prezioa, eta hala jasoko da Publikoarentzako Salmenta Prezioen dagokion aginduan, argitaratze-jardueraren eskumena duen sailaren titularrak onartu ondoren.

1.– Todas las publicaciones tendrán fijado el precio de venta al público, excepto aquellas cuya tirada esté destinada totalmente a su distribución gratuita. A tal efecto, el Servicio Central de Publicaciones acordará con el Departamento promotor el precio de venta al público de las publicaciones editadas por él, que se incluirán en la Orden de Precios de Venta al Público correspondiente, aprobada por la persona titular del Departamento competente de la actividad editorial.

Erakunde autonomoek jendearentzako salmenta-prezioa ezarriko dute beren argitalpenetan.

Los organismos autónomos establecerán el precio de venta al público de sus propias publicaciones.

2.– Euskal Autonomia Erkidegoko Tasa eta Prezio Publikoei buruzko Legearen arabera finkatuko dira argitalpenen publikoarentzako salmenta-prezioak.

2.– Los precios de venta al público de las publicaciones se fijarán con arreglo a la Ley de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

22. artikulua.– Argitalpenen salmenta.

Artículo 22.– Venta de las publicaciones.

1.– Argitalpenen Zerbitzu Nagusiak editatutako argitalpenen salmenta kudeatzea zerbitzuari berari dagokio. Zuzenean, enpresa banatzaileen bidez eta online egin daiteke salmenta.

1.– La gestión de la venta de publicaciones editadas por el Servicio Central de Publicaciones corresponderá al propio Servicio, y se podrá llevar a cabo a través de venta directa, a través de empresas distribuidoras y on line.

2.– Erakunde autonomoek beren salmenta-bitarteko propioak ezar ditzakete. Banatzaileen bidez saltzeko, Argitalpen Zerbitzu Nagusiak ezarritako bideak erabil ditzakete.

2.– Los organismos autónomos podrán establecer sus propios medios de venta. Para la venta mediante distribuidores podrán acogerse a los medios establecidos por el Servicio Central de Publicaciones.

3.– Erakunde autonomoek sustatutako argitalpenen salmenten bidez Argitalpen Zerbitzu Nagusiak lortutako diru-sarrerak erakunde horien sarrera-aurrekontuari egotziko zaizkio kontabilitateari dagokionez.

3.– Los ingresos obtenidos por el Servicio Central de Publicaciones por la venta de publicaciones promovidas por los organismos autónomos se imputarán contablemente al presupuesto de ingresos de estos.

23. artikulua.– Argitalpenen banaketa.

Artículo 23.– Distribución de publicaciones.

Argitalpen Zerbitzu Nagusiari dagokio bere argitalpenen banaketa kudeatzea. Horretarako, behin baliabide propioen gaitasuna agortuta, behar diren kontratuak izenpetuko dira.

Corresponde al Servicio Central de Publicaciones gestionar la distribución de sus propias publicaciones, para lo que se podrán suscribir, una vez superada la capacidad de los propios recursos, los contratos correspondientes.

24. artikulua.– Doako hedapena.

Artículo 24.– Difusión gratuita.

Argitalpenen doako banaketaren oinarrian interes publikoa edo soziala dago, eta irizpide murriztaileaz aplikatuko da, kostuak berreskuratzeko helburuak gidatu behar baitu argitaratze-jarduera. ISBN edo ISSN daukaten argitalpenak beren araudi espezifikoan xedatuaren arabera banatuko dira.

La difusión gratuita de publicaciones estará basada en razones de interés público o social y se aplicará con criterio restrictivo, ya que la actividad editorial debe regirse por el objetivo de recuperación de costes. La distribución de las publicaciones que cuenten con ISBN o ISSN se ajustará a lo dispuesto en su normativa específica.

25. artikulua.– Trukeak.

Artículo 25.– Intercambios.

Argitalpen Zerbitzu Nagusiari dagokio beste entitate publiko edo pribatu batzuekin trukeak ezartzea, Eusko Jaurlaritzako sailek sustatutako argitalpenei dagokienez. Erakunde autonomoek izango dute ahalmen hori beren argitalpenei dagokienez.

Corresponde al Servicio Central de Publicaciones establecer los intercambios con otras Instituciones Públicas o Privadas de las publicaciones promovidas por los departamentos del Gobierno Vasco. Dichas facultades corresponderán a los organismos autónomos respecto de sus publicaciones.

LAUGARREN ATALA
SECCIÓN CUARTA
ARGITALPENEN GARBIKETA
EXPURGO DE PUBLICACIONES

26. artikulua.– Eskumena.

Artículo 26.– Competencia.

1.– Argitalpen Zerbitzu Nagusiak aukera izango du berak editatutako liburuak garbitzeko, biltegiratze-kostuak murrizte aldera. Horretarako, aldez aurretik kontsulta egin beharko die liburuok sustatu dituzten sail eta erakunde autonomoei.

1.– El Servicio Central de Publicaciones podrá expurgar, a fin de reducir costes de almacenamiento, los libros editados por él, previa consulta a los departamentos u organismos autónomos que los hayan promovido.

2.– Erakunde autonomo ek Argitalpen Zerbitzu Nagusiaren bitartez garbitu ditzakete haren bidez editatu dituzten argitalpenak.

2.– Los organismos autónomos podrán expurgar a través del Servicio Central de Publicaciones las publicaciones que hayan editado a través de este.

27. artikulua.– Argitalpenak garbitzeko irizpideak.

Artículo 27.– Criterios de expurgo de publicaciones.

Euskarri fisikoan dauden argitalpenak garbitzeko, irizpide hauek hartuko dira kontuan:

El expurgo de las publicaciones en soporte físico tendrá en cuenta los siguientes criterios:

Tiradaren % 50 garbitu daiteke 5 urte baino gehiagoko antzinatasuna duten argitalpenetan.

Se podrá expurgar el 50% de la tirada de las publicaciones con más de 5 años de antigüedad.

Tirada osoa garbitu daiteke 10 urte baino gehiagoko antzinatasuna duten argitalpenetan.

Se podrá expurgar la totalidad de la tirada de las publicaciones con más de 10 años de antigüedad.

Hala ere, Argitalpen Zerbitzu Nagusiak ahalmena du tirada bat osorik edo partzialki gordetzeko, argitalpen jakin batek izan dezakeen interes berezia kontuan hartuta.

No obstante, el Servicio Central de Publicaciones tiene la facultad de conservar total o parcialmente una tirada en función del interés concreto que pueda suscitar una publicación determinada.

Dena dela, tirada bakoitzaren lagin-ale bat gordeko da beti, dekretu honen 29. artikuluan xedatzen denaren arabera.

En todo caso, se conservará siempre un ejemplar de muestra de cada tirada, según se dispone en el artículo 29 del presente Decreto.

IV. KAPITULUA
CAPÍTULO IV
BESTE XEDAPEN BATZUK
OTRAS DISPOSICIONES

28. artikulua.– Argitalpenen erregistroa.

Artículo 28.– Registro de publicaciones.

1.– Argitalpenen Erregistroan, sailek eta erakunde autonomoek egindako edizio guztiak sartu behar dira, eta argitalpen bakoitza guztiz identifikatzeko behar diren erreferentziak jaso.

1.– El Registro de Publicaciones deberá incluir la totalidad de las ediciones realizadas por los departamentos y los organismos autónomos, y habrá de recoger respecto de cada publicación referencias suficientes para su total identificación.

2.– Argitalpen Zerbitzu Nagusiak kudeatuko du Argitalpenen Erregistroa.

2.– El Servicio Central de Publicaciones gestionará el Registro de publicaciones.

29. artikulua.– Funts Gordailua.

Artículo 29.– Fondo de Depósito.

Argitalpen Zerbitzu Nagusiak Funts Gordailuan gordeko du sailek, eta erakunde autonomoek editatutako argitalpen guztien ale bana.

El Servicio Central de Publicaciones conservará en el Fondo de Depósito un ejemplar de todas las publicaciones editadas por los departamentos y los organismos autónomos.

30. artikulua.– Lantaldeak.

Artículo 30.– Grupos de trabajo.

Baliabide Orokorren zuzendaritzapean, lantaldeak era daitezke argitaratze-jardueraren egoera analizatzeko, nola hobetu eta zer aldatu aztertzeko, eta sailen eta erakunde autonomoen artean esperientziak trukatzeko.

Bajo la presidencia del Director o Directora de Recursos Generales podrán constituirse grupos de trabajo que tengan por objeto analizar el estado de la actividad editorial y estudiar mejoras y modificaciones a introducir, así como intercambiar experiencias entre los diferentes departamentos y organismos autónomos.

XEDAPEN INDARGABETZAILEA
DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Dekretu honek indargabetu egiten du 67/1998 Dekretua, apirilaren 7koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren argitalpenak arautzen dituena.

Este Decreto deroga el Decreto 67/1998, de 7 de abril, por el que se regula la actividad editorial de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma del Euskadi.

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

Uztailaren 27ko 116/2016 Dekretua aldatzen da, Euskal Autonomia Erkidegoko Sektore Publikoaren Kontratazioaren Araubidea ezartzen duena.

Modificación del Decreto 116/2016, de 27 de julio, sobre el régimen de la contratación del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Honela idatzita geratzen da uztailaren 27ko 116/2016 Dekretuaren 15. artikuluko 2. paragrafoa (116/2016 Dekretuaa, Euskal Autonomia Erkidegoko Sektore Publikoaren Kontratazioaren Araubidea ezartzen duena).

El párrafo 2 del artículo 15 del Decreto 116/2016, de 27 de julio, sobre el régimen de la contratación del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi, queda redactado en los siguientes términos:

«2.– Dekretua, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren eta haren erakunde autonomoen argitaratze-jarduerari buruzkoa».

«2.– Decreto sobre la actividad editorial de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus organismos autónomos».

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Apirilaren 11ko 71/2017 Dekretua aldatzen da, Gobernantza Publiko eta Autogobernu Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duena.

Modificación del Decreto 71/2017, de 11 de abril, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno.

Honela idatzita geratzen da apirilaren 11ko 71/2017 Dekretuaren 21. artikuluko h) letra (71/2017 Dekretua, Gobernantza Publiko eta Autogobernu Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duena):

La letra h) del artículo 21 del Decreto 71/2017, de 11 de abril, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno, queda redactada en los siguientes términos:

«h) Argitalpen Zerbitzu Nagusia zuzentzea eta argitalpenak arautzen dituen Dekretuan Sailari argitalpen arloan esleitutako egitekoak betetzea».

«h) Dirigir el Servicio Central de Publicaciones y ejercer las funciones en materia editorial atribuidas al Departamento en el Decreto por el que se regula la actividad editorial».

AZKEN XEDAPENETAKO HIRUGARRENA.– Erregelamenduz garatzea.
DISPOSICIÓN FINAL TERCERA.– Desarrollo reglamentario.

Argitaratze-jardueraren eskumena duen saileko titularrari baimena ematen zaio dekretu hau garatzeko behar diren beste xedapen emateko.

Se faculta a la persona titular del departamento competente en materia de actividad editorial para dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo del presente Decreto.

AZKEN XEDAPENETAKO LAUGARRENA.– Indarrean jartzea.
DISPOSICIÓN FINAL CUARTA.– Entrada en vigor.

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean jarriko da indarrean dekretu hau.

El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteizen, 2018ko irailaren 25ean.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 25 de septiembre de 2018.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

Gobernantza Publiko eta Autogobernuko sailburua,

El Consejero de Gobernanza Pública y Autogobierno,

JOSU IÑAKI ERKOREKA GERVASIO.

JOSU IÑAKI ERKOREKA GERVASIO.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común