Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

13. zk., 2019ko urtarrilaren 18a, ostirala

N.º 13, viernes 18 de enero de 2019


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

LAN ETA JUSTIZIA SAILA
DEPARTAMENTO DE TRABAJO Y JUSTICIA
266
266

3/2019 DEKRETUA, urtarrilaren 15ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoan Elkarrizketa Sozialaren Mahaia sortzekoa.

DECRETO 3/2019, de 15 de enero, de creación de la Mesa de Diálogo Social en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Europar Batasuneko gizarte modernoen eta aurreratuenen bereizgarri eta ezaugarri nagusia Elkarrizketa Sozialaren instituzionalizatzea da. Administrazio Publikoaren eta ekonomia- eta gizarte-eragileen artean gauzatzen da, eta ordezkaritza handieneko enpresa-erakunde eta sindikatuek ordezkatzen dituzte gizarte- eta ekonomia-eragileak.

Las sociedades más modernas y avanzadas de la Unión Europea se caracterizan y distinguen por la institucionalización del Diálogo Social entre la Administración Pública y los agentes económicos y sociales, representados por las organizaciones empresariales y sindicales más representativas.

Lanaren Nazioarteko Erakundeak honela definitzen du elkarrizketa soziala: gobernuen, enplegu-emaileen eta langileen ordezkarien arteko edozein negoziazio, kontsulta edo informazio-elkartruke huts, alderdi guztien interesekoak diren ekonomia- eta gizarte-politikari lotutako alderdiei buruz.

En definición de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el diálogo social comprende todo tipo de negociación, consulta o, simplemente, intercambio de información entre las personas representantes de los gobiernos, de las y los empleadores y de los trabajadores y trabajadoras, sobre temas de interés común relativos a la política económica y social.

Lanaren Nazioarteko Erakundeak uste du elkarrizketa soziala mekanismorik onena dela bizi- zein lan-baldintza hobeak eta justizia soziala sustatzeko. Horrez gain, funtsezko eginkizuna betetzen du gizonek eta emakumeek aukera berberak izan ditzaten sustatzeko eta kalitateko lana bermatzeko askatasunez, segurtasunez eta duintasunez. Halaber, gobernu ona bultzatzeko tresna lagungarria da, hainbat esparrutan. Globalizazio-prozesua kudeatzen ere laguntzen du, eta, oro har, ekonomiaren etekinak hobetzen, lehiakortasuna sustatzen eta gizarte egonkorragoa eta bidezkoagoa lortzen.

Este organismo internacional considera que el diálogo social es el mejor mecanismo para promover unas mejores condiciones de vida y de trabajo, así como la justicia social, y desempeña un papel crucial para promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y conseguir un trabajo de calidad, en condiciones de libertad, seguridad y dignidad. Es un instrumento para el buen gobierno en varias esferas, y no solo es pertinente con respecto al proceso de globalización, sino, en general, a cualquier esfuerzo desplegado a fin de mejorar el rendimiento de la economía y fomentar la competitividad en la misma, y de lograr una sociedad más estable y equitativa en su conjunto.

Europar Batasunaren Funtzionamenduari buruzko Tratatuaren 151. artikuluak ezartzen du Batasunak eta estatu kideek helburu hauek dauzkatela, 1961eko urriaren 18an Turinen izenpetutako Europako Gutun Sozialean eta Langileen oinarrizko eskubide sozialen Batasunaren 1989ko Gutunean aipatutako oinarrizko eskubide sozialak aintzat hartuta: enplegua sustatzea; baldintzak aurrerapenen bidez parekatzeko, bizi- eta lan-baldintzak hobetzea; gizarte-babes egokia ematea; elkarrizketa soziala sustatzea; enplegu-maila handia eta iraunkorra lortzeko, giza baliabideak garatzea; eta bazterkeriaren kontra borrokatzea.

El artículo 151 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea dispone que la Unión y los Estados miembros, teniendo presentes derechos sociales fundamentales como los que se indican en la Carta Social Europea, firmada en Turín el 18 de octubre de 1961, y en la Carta comunitaria de los Derechos Sociales Fundamentales de los Trabajadores, de 1989, deben tener como objetivo el fomento del empleo, la mejora de las condiciones de vida y de trabajo, a fin de conseguir su equiparación por la vía del progreso, una protección social adecuada, el diálogo social, el desarrollo de los recursos humanos para conseguir un nivel de empleo elevado y duradero y la lucha contra las exclusiones.

Goteborgen 2017ko azaroaren 17an egin zen Goi Bilera Sozialean, Europako Parlamentuak, Kontseiluak eta Batzordeak batera aldarrikatu zuten Gizarte-eskubideen Europako Zutabea. Europar Batasun osoan bizi- eta lan-baldintza hobeak lortzeko prozesu berritu baten iparrorratza da, eta helburu hauek dauzka: herritar guztiei aukera berberak bermatzea lanean hasteko eta lanean jarduteko, laneko baldintzak zuzenak izan daitezen bermatzea, eta gizarte-babesa eta gizarte-bazterketarik eza egon daitezen ziurtatzea.

En la Cumbre Social celebrada en Gotemburgo el 17 de noviembre de 2017, el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión proclamaron conjuntamente el Pilar europeo de derechos sociales, que sirve de guía para un proceso renovado de convergencia hacia unas mejores condiciones de vida y de trabajo en toda la Unión, que garantice la igualdad de oportunidades y de acceso al mercado laboral para la ciudadanía, así como condiciones de trabajo justas y la protección e inclusión sociales.

Hitzaurreko 20. apartatuan ezarrita dago elkarrizketa sozialak funtsezko eginkizuna betetzen duela eskubide sozialak indartzeko eta hazkunde iraunkorra eta inklusiboa lortzeko. Gizarte-solaskideek ezinbesteko funtzioa dute Gizarte-eskubideen Europako Zutabea garatzeko eta aplikatzeko, akordioak negoziatzeko eta egiteko daukaten autonomiarekin eta negoziazio kolektiborako eta ekintza kolektiborako eskubidearekin bat etorrita.

El apartado 20 de su Preámbulo establece que el diálogo social desempeña un papel fundamental en el refuerzo de los derechos sociales y del crecimiento sostenible e inclusivo, así como que los interlocutores sociales a todos los niveles desempeñan un papel crucial en el desarrollo y la aplicación del pilar europeo de derechos sociales, de conformidad con su autonomía para la negociación y la celebración de acuerdos y su derecho a la negociación colectiva y a la acción colectiva.

Gizarte-eskubideen Europako Zutabearen 8. printzipioaren a) eta c) apartatuetan –elkarrizketa soziala eta langileen parte-hartzea– ezarrita dago gizarte-solaskideei kontsulta egin beharko zaiela gizarte-, ekonomia- eta enplegu-politiken diseinuari eta aplikazioari buruz, nazio-jardunbideekin bat etorrita. Horrez gain, haien erantzukizunei lotutako hitzarmen kolektiboak negoziatzeko eta egiteko bultzada eman beharko zaie, betiere, haien autonomia eta ekintza kolektiborako eskubidea errespetatuta. Bestetik, laguntza eman beharko zaie gizarte-solaskideei, elkarrizketa soziala sustatzeko gaitasun handiagoa izan dezaten lortzeko.

Los apartados a) y c) del principio 8 del pilar europeo de derechos sociales, diálogo social y participación de los trabajadores y trabajadoras, disponen, de un lado, que se deberá consultar a los interlocutores sociales sobre el diseño y la aplicación de políticas sociales, económicas y de empleo, de acuerdo con las prácticas nacionales, así como que deberá animárseles a que negocien y celebren convenios colectivos en asuntos de su incumbencia, respetando su autonomía y su derecho a la acción colectiva. De otro, que deberá fomentarse el apoyo para aumentar la capacidad de los interlocutores sociales para promover el diálogo social.

Elkarrizketa sozialaren helburu nagusia da lan-eremuko solaskide nagusien arteko adostasuna eta parte-hartze demokratikoa sustatzea. Elkarrizketa sozialeko egiturak, eta behar bezala garatutako prozesuak ere bai, gai izan dira arazo ekonomiko eta sozial garrantzitsuak ebazteko. Halaber, ekonomiaren garapena sustatzeaz gain, gobernu ona, aurrerabidea, gizarte-bakea eta egonkortasuna bultzatu dituzte.

El principal objetivo del diálogo social propiamente dicho es el de promover el logro de un consenso y la participación democrática de los principales interlocutores presentes en el mundo del trabajo. Las estructuras del diálogo social así como los procesos que se han desarrollado con éxito han sido capaces de resolver importantes cuestiones de índole económica y social, han alentado el buen gobierno, el progreso y la paz sociales, la estabilidad, e impulsado el desarrollo económico.

Espainiako Konstituzioaren 7. artikuluan ezarrita dago langileen sindikatuak eta enpresa-elkarteak erakunde garrantzitsuenak direla, Konstituzioaren arabera; eta berezko dituzten gizarte- eta ekonomia-interesak babesten eta sustatzen laguntzen dutela. Halaber, libreki sindikatzeko funtsezko eskubidea 28.1 artikuluan aitortzen da; eta 22. artikuluan, elkartze-eskubidea.

El artículo 7 de la Constitución española califica a los sindicatos de trabajadores y trabajadoras y a las asociaciones empresariales como instituciones de máxima relevancia constitucional que contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios y, asimismo reconoce en el artículo 28.1 el derecho fundamental a la libertad sindical, y el derecho de asociación en su artículo 22.

Sindikatu-askatasunari buruzko abuztuaren 2ko 11/1985 Lege Organikoaren 6. eta 7. artikuluek eta Langileen Estatutuaren Legearen testu bategina onartzen duen urriaren 23ko 2/2015 Legegintzako Errege Dekretuaren seigarren xedapen gehigarriak arautzen dute «ordezkaritza handiena» izatea zer den, eta nola aplikatu behar zaien sindikatu eta enpresa-erakunde zehatz batzuei, kideen ehunekoaren arabera, eta kualifikazioa aitortzen die administrazio publikoekiko harremanetan. «Ordezkaritza handiena» izateko baldintza Konstituzio Auzitegiaren doktrinak berretsi eta ezaugarritu du. Horren harira, doktrinak ordezkaritza handieneko sindikatuei eta enpresa-erakundeei zentralitatea aitortzen die lan-harremanetan eta, oro har, ekonomia- eta gizarte-bizitzan.

De otra parte, los artículos 6 y 7 de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, y la Disposición adicional sexta del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, han regulado el reconocimiento de la condición de «más representativos» y su aplicación a determinadas organizaciones sindicales y empresariales, en función de su mayor implantación, cualificándolas en su relación con las Administraciones Públicas. Esta institución de la «mayor representatividad» ha sido confirmada y perfilada por la doctrina del Tribunal Constitucional, que reconoce a los sindicatos y organizaciones empresariales más representativas la centralidad en las relaciones laborales y, en general, en la vida económica y social.

Azken hiru legealdiotan (IX.etik XI.era), Eusko Jaurlaritzak bultzada nabarmena eman dio Administrazio Publikoaren eta enpresa-erakunde eta sindikatuen arteko elkarrizketa sozial iraunkorrari. Elkarrizketa sozial hori dekretu honen bidez instituzionalizatzen da, hain zuzen ere.

El Gobierno Vasco ha venido impulsando, de manera notable en las tres últimas legislaturas (IX-XI), el permanente diálogo social entre la Administración pública y las organizaciones empresariales y sindicales, que ahora se institucionaliza mediante el presente Decreto.

Horren harira, jarraian ageri diren gertaerak aipatzekoak dira, Elkarrizketa Sozial iraunkorrerako mahai bat eratzeko eta Jaurlaritzak, patronalak eta sindikatuek zenbait akordio hartzeko lagungarriak izan baitira. Lehenik eta behin, 2009ko uztailaren 2az geroztik bilerak egin dira, krisiari eta krisiaren berehalako ondorioei aurre egiteko neurriak hartzeko. Gero, 2016ko uztailaren 22an akordio bat lortu zen, negoziazio kolektiboa sustatzeko eta akordioak lortzen laguntzeko. Azkenik, Jaurlaritzaren XI. legealdirako programak (2016-2020) printzipio inspiratzaile hau berresten du: elkarrizketa sozialak enplegu-politika publikoari laguntza eta bultzada eman behar dizkiola. Programa, hain zuzen ere, 2016ko azaroaren 21eko akordio politikoaren lau ardatzetan oinarritzen da. Horrez gain, ekonomia- eta gizarte-eragileen arteko negoziaziorako esparru iraunkorra finkatu eta lan-harremanen EAEko sistema indartzen du.

En este sentido, cabe citar los siguientes hitos tendentes a constituir una Mesa de Diálogo Social de carácter permanente para la adopción de diversos acuerdos entre Gobierno, patronal y sindicatos: En primer lugar, las reuniones mantenidas desde el 2 de julio de 2009 para adoptar medidas para la superación de la crisis y de sus efectos inmediatos. Posteriormente, el acuerdo alcanzado el 22 de julio de 2016 para promover la negociación colectiva y facilitar acuerdos. Por último, el programa de Gobierno para la XI legislatura (2016-2020), cuyo fundamento se encuentra en los cuatro pilares que sustentan el Acuerdo político suscrito el 21 de noviembre de 2016, reitera el principio inspirador de que la política pública de empleo y reactivación debe ser acompañada e impulsada mediante el diálogo social, consolidando un marco permanente de negociación entre los agentes económicos y sociales, y reforzando el sistema vasco de relaciones laborales.

Dekretuak Elkarrizketa Sozialaren Mahai deitzen dio elkarrizketa hori gauzatzeko mekanismoari. Hiruko organoa da, eta ordezkaritza handieneko sindikatu eta enpresa-erakundeei eta Euskal Autonomia Erkidegoko Jaurlaritzari elkarrekin hitz egiteko eta parte hartzeko aukera emango die. Lan-arloko eskumena duen sailari atxikita dago.

Este diálogo se va a llevar a cabo en la que el Decreto denomina Mesa de Diálogo Social, cuya naturaleza es la de un órgano de carácter tripartito, de encuentro y participación institucional de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas y el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Euskadi, y adscrito al departamento competente en materia de trabajo.

Elkarrizketa Sozialaren Mahaiaren bitartez bideratuko da ordezkaritza handieneko sindikatu eta enpresa-erakundeen esku-hartzea gizarteko eta laneko eremuetan, lan-harremanetan eta negoziazio kolektiboan eragina duten politika publikoak diseinatzeko, eta hala dagokionean, negoziatzeko eta hitzartzeko prozesuetan, baldin eta alderdiek urteko lan-planean identifikatu badituzte politika horiek.

La Mesa de Diálogo Social es el órgano a través del cual se canaliza la intervención de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas en los procesos de diseño y, en su caso, de negociación y concertación de las políticas públicas que incidan en el ámbito socio laboral o afecten a las relaciones laborales y a la negociación colectiva, y las partes identifiquen en el plan de trabajo anual.

Mahaiaren lana eta sindikatu- eta enpresa-ordezkaritza osatzen duten beste organo batzuen lan osagarria egituratze aldera, legez ezarrita badago hiruko organo batek edo sindikatuen eta enpresa-erakundeen ordezkaritza duen organo batek informatu behar duela dagokion plan- edo arau-proiektua, organo horiei emango dizkie gomendioak Elkarrizketa Sozialaren Mahaiak.

Con el objetivo de articular la complementariedad del trabajo de la Mesa con el de otros órganos existentes que integran la representación sindical y empresarial, en aquellos casos en los que, por prescripción legal, el proyecto de plan o de norma deba ser informado por un órgano de composición tripartita o que cuente con la representación de los sindicatos y organizaciones empresariales, la Mesa dirigirá sus recomendaciones a estos órganos.

Dekretu honetan kontzertazio soziala finkatu nahi da, horretarako elkarrizketa sozial iraunkorra instituzionalizatuz Elkarrizketa Sozialaren Mahaiaren baitan, hori da-eta demokraziaren barruan gerta daitekeen fenomeno politiko aberasgarrienetako bat. Dekretu hau ematen da Euskal Autonomia Erkidegoaren Estatutuaren 10.2 artikuluan ezarritakoa garatzeko. Artikulu horren arabera, Euskal Autonomia Erkidegoak eskumen esklusiboa dauka autogobernuaren erakundeen antolaketaren, araubidearen eta funtzionamenduaren arloetan, hau da, administrazio-aparatuaren egitura organikoa nahieran osatzeko.

El presente Decreto persigue consolidar la concertación social mediante la institucionalización del diálogo social permanente en la denominada Mesa de Diálogo Social, lo que sin duda es uno de los fenómenos políticos más enriquecedores de la democracia. Se dicta en desarrollo de lo previsto en el artículo 10.2 del Estatuto de Autonomía para el País Vasco, en virtud del cual corresponde a esta Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia de organización, régimen y funcionamiento de sus instituciones de autogobierno, esto es, para conformar libremente la estructura orgánica de su aparato administrativo.

Dena den, elkarrizketa sozialak esku-hartzezko beste maila instituzional batzuei heldu ahala dagozkion lan-gaietan, Jaurlaritzak edota ordezkaritza handieneko sindikatuek eta enpresa-erakundeek zera erabaki dezakete hartutako neurrien funtzionamendua ebaluatu eta gero: lege-mailako arau bat ematea komeni dela parte-hartze instituzionala arautzeko. Izan ere, beste autonomia-erkidego batzuetan hori egin dute jada.

Y ello, sin perjuicio de que tanto el Gobierno como las organizaciones sindicales y empresariales más representativas que la integran contemplen a futuro, y tras la evaluación de su funcionamiento, la oportunidad de plantear una norma con rango de ley que regule esta participación institucional, a semejanza de otras Comunidades Autónomas que ya la han llevado a cabo, a medida que el diálogo social abarque otros niveles institucionales de intervención en las materias de trabajo que le sean propios.

Arautzen den gaiaren alderdi sustantiboak eta prozesalak oso heterogeneoak direnez, egoki iritzi zaio dekretu hau hiru kapitulu bereizitan egituratzeari. Lehen kapituluan xedapen orokorrak biltzen dira: Elkarrizketa Sozialaren Mahaiaren sorrera eta haren ezaugarriak eta eginkizunak, alegia. Bigarren kapituluan Mahaiaren osaera jorratzen da, eta bereziki nabarmentzen da hiruko organoa dela. Mahaiaren urteko lehen deialdiaren berezitasuna azpimarratzen da, deialdi horretan mahaiaren osaera eta hurrengo urterako lan-plana zehaztuko baitira. Horrez gain, mahaiko kideen eskubideak eta betebeharrak arautzen dira kapitulu horretan. Azkenik, hirugarren kapituluan funtzionamendu-arauak zehaztuta daude.

Dada la heterogeneidad de los aspectos sustantivos y procesales de la materia regulada, se ha considerado conveniente estructurar este Decreto en tres capítulos diferenciados. En el primer capítulo, disposiciones generales, se dispone la creación de la Mesa de Diálogo Social, así como su naturaleza y funciones. El capítulo segundo se destina a su composición, en la que se destaca su carácter tripartito; se incide en la particularidad de la primera convocatoria anual de la Mesa, en la que se determina su composición y se elabora el plan de trabajo para el periodo anual correspondiente; así como se regulan los derechos y deberes de sus integrantes. Por último, en el capítulo tercero se determinan sus reglas de funcionamiento.

Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legeak, 129. artikuluan, erregulazio onaren printzipioak ezartzen ditu: premia, efikazia, proportzionaltasuna, segurtasun juridikoa, gardentasuna eta efizientzia. Dekretu honek, bada, printzipio horiek betetzen ditu. Orobat, dekretu honek interes orokorrari erantzuten dio, Elkarrizketa Sozialaren Mahaia deritzon organo berriaren bitartez bideratuko baita ordezkaritza handieneko sindikatu eta enpresa-erakundeen esku-hartzea gizarteko eta laneko eremuetan, lan-harremanetan eta negoziazio kolektiboan eragina duten politika publikoak diseinatzeko, eta hala dagokionean, negoziatzeko eta hitzartzeko prozesuetan.

Este Decreto cumple con los principios de buena regulación a los que se refiere el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia. De este modo, la norma persigue un interés general al permitir que este nuevo órgano denominado Mesa de Diálogo Social canalice la intervención de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas en los procesos de diseño y, en su caso, de negociación y concertación de las políticas públicas que incidan en el ámbito socio laboral o afecten a las relaciones laborales y a la negociación colectiva.

Arauak ez ditu murrizten partikularren eskubideak, bere helburua betetzeko ezinbestekoak diren neurriak baino ez ditu ezartzen, ez du administrazio-zama berririk sortzen, eta bere helburuak behar adina justifikatuta daude.

La norma no conlleva la restricción de derechos de los particulares, establece las medidas imprescindibles para cumplir su objetivo, no genera nuevas cargas administrativas y quedan justificados suficientemente los objetivos que persigue.

Azkenik, gardentasun-printzipioa betetzen du, entzunak izateko aukera eman baitzaie bai gizarte- eta lan-eremuetako enpresa-erakunde eta sindikatu esanguratsuenei bai Eusko Jaurlaritzako sailei.

Finalmente, cumple el principio de transparencia, en tanto que se ha sometido al trámite de audiencia de las organizaciones empresariales y sindicales más representativas en el ámbito sociolaboral, así como de los departamentos del Gobierno.

Horiek horrela, Lan eta Justiziako sailburuak proposatuta, eta Gobernu Kontseiluak 2019ko urtarrilaren 15ean izandako bileran eztabaidatu eta onartu ondoren, honako hau

En virtud de lo expuesto, a propuesta de la Consejera de Trabajo y Justicia, y previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el 15 de enero de 2019,

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:
I. KAPITULUA
CAPÍTULO I
XEDAPEN OROKORRAK
DISPOSICIONES GENERALES

1. artikulua.– Elkarrizketa Sozialaren Mahaia sortzea.

Artículo 1.– Creación de la Mesa de Diálogo Social.

Dekretu honen bidez, Elkarrizketa Sozialaren Mahaia eratzen da (aurrerantzean, Mahaia). Halaber, mahaiaren izaera, eginkizunak, osaera eta funtzionamendua ezartzen dira dekretu honetan.

Mediante este Decreto se crea la Mesa de Diálogo Social, en adelante la Mesa, que tiene la naturaleza, funciones, composición y funcionamiento que el mismo establece.

2. artikulua.– Izaera.

Artículo 2.– Naturaleza.

1.– Mahaia hiruko organoa da, eta ordezkaritza handieneko sindikatu eta enpresa-erakundeei eta Euskal Autonomia Erkidegoko Jaurlaritzari elkarrekin hitz egiteko eta parte hartzeko aukera emango die. Lan-arloko eskumena duen sailari atxikita dago.

1.– La Mesa es un órgano de 1carácter tripartito, de encuentro y participación institucional de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas y el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Euskadi, adscrito al departamento competente en materia de trabajo.

2.– Elkarrizketa Sozialaren Mahaia gobernantza onerako tresna da, eta, elkarrizketaren bidez, gizarte-kohesioa eta aurrerapen ekonomikoa sustatzen ditu Euskadin. Haren bidez bideratuko da ordezkaritza handieneko sindikatu eta enpresa-erakundeen esku-hartzea gizarteko eta laneko eremuetan, lan-harremanetan eta negoziazio kolektiboan eragina duten politika publikoak diseinatzeko, eta hala dagokionean, negoziatzeko eta hitzartzeko prozesuetan, baldin eta alderdiek urteko lan-planean identifikatu badituzte politika horiek. Hain zuzen, Dekretuaren 5.1, 7.2 eta 8. artikuluetan aipatzen da urteko lan-plana.

2.– La Mesa, en cuanto instrumento de buena gobernanza para el fortalecimiento, a través del diálogo, de la cohesión social y el progreso económico en Euskadi, es el órgano a través del cual se canaliza la intervención de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas en los procesos de diseño y, en su caso, de negociación y concertación de las políticas públicas que incidan en el ámbito socio laboral o afecten a las relaciones laborales y a la negociación colectiva, y las partes identifiquen en el plan de trabajo anual a que se refieren los artículos 5.1, 7.2 y 8 de este Decreto.

3. artikulua.– Eginkizunak.

Artículo 3.– Funciones.

1.– Mahaiak, bere eginkizunak gauzatzeko, askatasun osoz jarduten du, fede onaren printzipioari jarraituz eta ordenamendu juridikoa betez.

1.– En el ejercicio de sus funciones la Mesa actúa de acuerdo con el principio de buena fe, con plena independencia y sometimiento al ordenamiento jurídico.

2.– Mahaiak, bere izaerarekin bat, honako eginkizun hauek bete behar ditu:

2.– De acuerdo con su naturaleza, corresponden a la Mesa las siguientes funciones:

a) Negoziazioa eta kontzertazioa sustatzea eta bultzatzea gizarte- eta lan-gaietako politika publikoetan edota lan-harremanetan eta negoziazio kolektiboan eragina duten politika publikoetan.

a) Impulsar y favorecer la negociación y concertación de las políticas públicas en materia socio laboral o que incidan en las relaciones laborales y la negociación colectiva.

b) Bereziki, Eusko Jaurlaritzaren plangintza osatzen duten plan estrategikoen eta sailetako planen alderdiei buruzko iritzia ematea, bai eta urteko lan-planean zehazten diren lege-proiektuen eta erregelamenduzko arauen alderdiei buruzkoa ere.

b) En particular, se pronunciará sobre aquellos aspectos de los planes estratégicos y los planes departamentales que integren la planificación del Gobierno Vasco, así como sobre los proyectos de ley y normas de carácter reglamentario que determine en su plan de trabajo anual.

c) Helarazten dizkioten ekimenei buruz egoki irizten dituen aldaketak, iradokizunak edo ekarpenak proposatzea. Horrez gain, bere kabuz, zera eskatu ahal izango du: bere eskumeneko edozein gai sar dadila.

c) Podrá proponer, en relación con las iniciativas que se le trasladen, aquellas modificaciones, sugerencias o aportaciones que considere pertinentes y podrá solicitar, por iniciativa propia, la introducción de cualesquiera otras cuestiones vinculadas con sus funciones.

d) Irizpide edo printzipio orokorrak zehaztea, kontuan har daitezen sektoreko politikak eta ukitutako jardun-arloetako planak definitzean.

d) Asimismo, podrá fijar criterios o principios de carácter general con la finalidad de que sean tenidos en cuenta en la definición de las políticas sectoriales y planes de actuación de las áreas afectadas.

e) Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren organo eskudunei eskatzea bere funtzioak betetzeko behar duen informazio guztia, eta informazio hori jasotzea.

e) Solicitar y recibir de los órganos competentes de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi, cuanta información precise para el desempeño de sus funciones.

3.– Mahaikideek ikuspegi partekatuak bilatuko dituzte eztabaidetan. Hala dagokionean, gomendio egokiak emango dituzte, eta dagoeneko eratuta dauden foro instituzional eskudunei bidaliko dizkiete; hargatik eragotzi gabe etorkizunean osa daitezkeen beste sektore-organo batzuei ere gomendiook bidaltzea. Sindikatuek eta enpresa-erakundeek ordezkaritza edukiko dute organo horietan. Honako hauek dira gaur egun eratuta dauden foro instituzional eskudunak:

3.– Tras el desarrollo en el seno de la Mesa de los debates dirigidos a la búsqueda de planteamientos compartidos y a la elaboración, en su caso, de las recomendaciones pertinentes, estas serán trasladadas a los foros institucionales competentes que a continuación se relacionan, actualmente existentes, en los que se encuentren representadas las organizaciones sindicales y empresariales, y ello sin perjuicio de que también se trasladen a aquellos otros órganos sectoriales de participación que se puedan constituir en el futuro:

a) Lanbideren Administrazio Kontseilua, enpleguaren arloko politika aktiboen eremuan.

a) Consejo de administración de Lanbide en los ámbitos de las políticas activas de empleo.

b) Osalanen Kontseilu Nagusia, lan-osasunaren arloan.

b) Consejo General de Osalan en el ámbito de la salud laboral.

c) Lanbide Heziketako Euskal Kontseilua, hezkuntzaren arloan.

c) Consejo Vasco de Formación Profesional en el ámbito educativo.

4.– Era berean, Mahaiak Ekonomia eta Gizarte Kontseiluari eta Lan Harremanen Kontseiluari emango die ekarpenen, akordioen eta erabakien berri, jorratutako gaiak organo horien eskumenekoak direnean.

4.– Asimismo, la Mesa dará traslado de sus aportaciones, acuerdos y decisiones al Consejo Económico y Social y al Consejo de Relaciones Laborales cuando las materias tratadas incidan en competencias propias de estos órganos.

5.– Mahaiko kideen adostasunik ezak ez du inola ere etengo edo oztopatuko dagokion arau-xedapenaren, planaren edo ekimenaren izapideek aurrera jarraitzea.

5.– La ausencia de acuerdo en el seno de la Mesa en ningún caso impedirá o suspenderá la tramitación de la disposición normativa, plan o iniciativa de que se trate.

6.– Mahaiak elkarrizketa sozialari buruzko erabakien jarraipena egingo du, zenbateraino bete diren ebaluatuz eta eraginkorrak ote diren kontrolatuz. Horretarako, urteko txosten bat egingo du, erabaki horiek beren eskumeneko politika publikoetan izan duten benetako eragina aztertzeko.

6.– La Mesa realizará el seguimiento, evaluación del cumplimiento y control de eficacia de los acuerdos del diálogo social. A tal efecto, elaborará un informe anual sobre la incidencia efectiva de dichos acuerdos en el conjunto de las políticas públicas correspondientes al ámbito de sus competencias.

II. KAPITULUA
CAPÍTULO II
OSAERA, ESKUBIDEAK ETA BETEBEHARRAK
COMPOSICIÓN, DERECHOS Y DEBERES

4. artikulua.– Osaera.

Artículo 4.– Composición.

1.– Mahaia hiruko organoa da. Jaurlaritzako ordezkariez gain, ordezkaritza handieneko sindikatuetako eta enpresa-erakundeetako ordezkariek parte hartzen dute.

1.– La Mesa tiene carácter tripartito y en ella están representadas, además del Gobierno, las organizaciones sindicales y empresariales más representativas.

2.– Behin eratuta, Mahaiaren osaera urtean behin berrituko da.

2.– Una vez constituida, la Mesa se renovará por periodos anuales.

3.– Eusko Jaurlaritzak Mahaian izango dituen ordezkariak gai hauetan eskumena daukaten sailetako titularrak izango dira: lana eta lan-harremanak, enplegua, industria, ekonomia-garapena eta hezkuntza.

3.– En representación del Gobierno Vasco, forman parte de la Mesa las personas titulares de los departamentos con competencias en las siguientes materias: trabajo y relaciones laborales, empleo, industria, desarrollo económico y educación.

Halaber, noizean behin, Eusko Jaurlaritzaren beste sail batzuetako titularrek ere parte hartu ahal izango dute, Mahaian jorratzen diren gaiak haien eskumen espezifikoetakoak direnean.

Así mismo, y con carácter puntual, podrán incorporarse a la Mesa las personas titulares de otros departamentos del Gobierno cuando los temas a tratar en ella guarden relación con su ámbito específico de competencias.

4.– Esan bezala, Euskal Autonomia Erkidegoan ordezkaritza handiena duten sindikatuek eta enpresa-erakundeek ere ordezkariak izango dituzte, baldin eta Mahaiarekin bat egitea eta bertan parte hartzea onartzen badute. Erakunde bakoitzak bere ordezkariak izendatuko ditu.

4.– A su vez, forman parte de la composición de la Mesa las organizaciones sindicales y empresariales más representativas en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco, que acepten integrarse y participar de forma activa en ella. Cada una de ellas designará a las personas que le representen.

Sindikatu edo enpresa-erakunde parte-hartzaileetako beste kide batzuek ere parte hartu ahal izango dute Mahaiaren bileretan, baina horrek ez du eraginik izango erabakiak hartzeko bete behar den mahaikideen arteko paritate-irizpidean. Irizpide hori dekretu honetan ezartzen da.

En las reuniones de la Mesa podrán participar otras personas que formen parte de alguna de las organizaciones empresariales o sindicales integrantes de la misma, sin que esto pueda afectar en ningún caso al criterio de paridad entre ellas establecido en el presente Decreto para la adopción de acuerdos.

5.– Lan-arloko eskumena duen saileko titularra izango da mahaiburua. Mahaiburuak bilera-deia egin, gai-zerrenda finkatu eta eztabaidak moderatuko ditu. Egoki irizten dituen adituen laguntza jaso ahal izango du, baina aditu horiek ez dira izango Mahaiko kide.

5.– Preside la Mesa la persona titular del departamento competente en materia de trabajo, que la convoca, fija el orden del día de las sesiones y modera el desarrollo de los debates. Dispondrá del asesoramiento de los expertos y expertas que considere oportuno, que en ningún caso tendrán la condición de miembros de la Mesa.

Lan-arloko eskumena duen saileko pertsona batek Mahaiko idazkaritza-lanak eta, hala dagokionean, lantaldeetako idazkaritza-lanak egingo ditu. Pertsona hori sail horretako titularrak izendatuko du; bileretan parte hartuko du, hitzarekin baina botorik gabe. Bileren aktak egingo ditu, eta hartutako erabakien ziurtapena igorriko du.

Ejerce la secretaría de la Mesa y, en su caso, de los Grupos de Trabajo que se constituyan en su seno, una persona al servicio del departamento competente en materia de trabajo, designada por su titular, que participa en sus reuniones, con voz pero sin voto, levanta acta de las mismas y emite certificación de los acuerdos y decisiones adoptados.

6.– Mahaikide izango diren pertsonak izendatzeko orduan, presentzia orekatua bilatuko da trebakuntza, gaitasun eta prestakuntza egokia duten gizonen eta emakumeen artean.

6.– En la designación de las personas que hayan de formar parte de la Mesa se ha de procurar una presencia equilibrada de mujeres y hombres con capacitación, competencia y preparación adecuada.

5. artikulua.– Mahaiaren urteko lehen bileraren deialdia.

Artículo 5.– Convocatoria a la primera reunión anual de la Mesa.

1.– Mahaiburuak ordezkaritza handiena duten sindikatu eta enpresa-erakunde guztiei deialdia bidaliko die, urteko lehen bileran parte har dezaten. Bilera horretan mahaiaren osaera berritu eta zehaztuko da. Horrez gain, urteko lan-plana egingo da.

1.– La presidencia de la Mesa convocará a todas las organizaciones sindicales y empresariales más representativas a la primera reunión anual de la misma; en ella se renovará y determinará su composición y se elaborará el plan de trabajo para el periodo anual correspondiente.

2.– Urteko lehen bilerara joateari uko egiten dioten sindikatuek edo enpresa-erakundeek hurrengo urtera arte ezin izango dute eskatu Mahaian ordezkaritza edukitzea edo kide efektibo izatea.

2.– Aquellas organizaciones sindicales o empresariales que no acudan a esta primera reunión anual para la que han sido convocadas, no podrán reclamar o hacer efectiva su incorporación a la Mesa hasta el año siguiente.

3.– Elkarrizketa sozialeko multzoan parte hartzen duten erakundeek, Mahaian parte hartzeko berariazko eskaera aurreko apartatuan ezarritako alditik kanpo egiten badute ere, bileretara joateko baimena lortu ahal izango dute, salbuespenez. Horretarako ados jarri beharko dira aho batez mahaikide guztiak.

3.– De forma excepcional, y por acuerdo unánime de los miembros de la Mesa, podrá autorizarse la integración en la misma de aquellas organizaciones que asumiendo su participación en el conjunto del diálogo social, cursaran una petición expresa fuera del periodo establecido en el párrafo anterior.

6. artikulua.– Eskubideak eta betebeharrak.

Artículo 6.– Derechos y deberes.

Mahaikideek eskubide eta betebehar hauek dituzte:

Las personas que integran la Mesa tienen los siguientes derechos y deberes:

a) Parte-hartzezko organoen bileretara joatea.

a) Asistir a las reuniones de los órganos de participación.

b) Bilera-deia eta informazio egokia behar bezalako denbora-epean eta moduan jasotzea.

b) Ser convocadas y recibir la correspondiente información en tiempo y forma.

c) Ematen zaien dokumentazioa behar bezalako arretaz zaintzea.

c) Custodiar con la debida diligencia la documentación a la que tengan acceso.

d) Mahaiko bileretan jasotzen duten informazioa behar bezalako konfidentzialtasunaz gordetzea, norberak erabakita, informazio hori isilpekotzat jotzen denean; eztabaidetan adierazitakoa isilpekotzat jotzea; eta, informazioa zertarako jaso, horretarako baino ez erabiltzea.

d) Guardar confidencialidad sobre la información obtenida en las reuniones de la Mesa, que por propia decisión se declare reservada, y sobre sus deliberaciones, así como utilizar tal información solo para los fines a los que va destinada.

III. KAPITULUA
CAPÍTULO III
FUNTZIONAMENDU-ARAUAK
REGLAS DE FUNCIONAMIENTO

7. artikulua.– Bilerak.

Artículo 7.– Reuniones.

1.– Mahaiak bi ohiko bilera egingo ditu urtean; eta, Mahaian ordezkaritza duten alderdiak adostuta, ezohiko bilerak ere egin ahal izango ditu, alderdietako edozeinek proposatuta.

1.– La Mesa se reúne con carácter ordinario dos veces al año, y con carácter extraordinario siempre que se acuerde por las partes representadas en la misma, a propuesta de cualquiera de ellas.

2.– Mahaiak urteko lan-plana onartuko du urteko lehen bileran.

2.– La Mesa, en su primera reunión del año, aprueba el plan de trabajo anual.

8. artikulua.– Urteko lan-plana.

Artículo 8.– Plan de trabajo anual.

1.– Mahaiak dagozkion akordioak lortu ahal izatea helburu, urteko lan-planean zehaztuko du planen, arau-xedapenen proiektuen edo ekimenen zer alderdi jorratuko dituen, haiei buruzko ikuspegi partekatuak bilatu eta, hala dagokionean, haien gaineko gomendioak emateko.

1.– Con el objetivo de que la Mesa pueda alcanzar los acuerdos pertinentes, el plan de trabajo anual determinará aquellos aspectos de los planes, proyectos de disposiciones normativas e iniciativas sobre los que la Mesa trabajará en la búsqueda de planteamientos compartidos y, en su caso, elaboración de recomendaciones.

2.– Urteko lan-plana egiteko, Mahaiak kontuan hartuko ditu indarreko araudiak sindikatuen eta enpresa-erakundeen ordezkaritza daukaten Euskal Autonomia Erkidegoko organoei aitortzen dizkien eskumenak kontsultarako, parte-hartzerako edo negoziaziorako.

2.– En la elaboración del plan de trabajo anual, la Mesa tendrá en cuenta la competencia de consulta, participación o negociación que la normativa en vigor atribuya a los órganos de la Comunidad Autónoma de Euskadi en los que estén representadas las organizaciones sindicales y empresariales.

9. artikulua.– Lantaldeak.

Artículo 9.– Grupos de Trabajo.

1.– Mahaiak lantaldeak antolatuko ditu, gaien edo sektoreen arabera. Haien zeregina izango da mahaiak eztabaidatu –eta, hala dagokionean, ebatzi– behar dituen gaiak prestatzea.

1.– La Mesa se organizará en Grupos de Trabajo, de carácter temático o sectorial, con el objetivo de preparar los asuntos que deban presentarse para su consideración y, en su caso, acuerdo.

2.– Mahaiak erabakiko du egoki irizten dituen lantaldeak osatzea ala ezabatzea eta, hala dagokionean, haiei ematea erabaki jakin batzuk hartzeko eskumena.

2.– Corresponde a la Mesa acordar la creación o supresión de los Grupos de Trabajo que estime oportunos, así como delegar en ellos, en su caso, la adopción de determinados acuerdos.

3.– Mahaiak erabakiko du lantaldeen osaera. Osaerak, edonola ere, hiruko organoa dela islatu beharko du. Lantaldeko burua sail eskuduneko titularra izango da, edo jorratuko den gaiaren arabera hark eskuordetzen duen pertsona. Buruaren zereginak izango dira lantaldeen bilera-deia egitea, bileren gai-zerrenda finkatzea eta eztabaidak moderatzea.

3.– La composición de los Grupos de Trabajo se determinará por acuerdo de la Mesa, que garantizará su carácter tripartito. Su presidencia corresponde a la persona titular del departamento competente, o a la persona en quien esta delegue en cada una de las materias correspondientes, que lo convoca, fija el orden del día de las sesiones y modera el desarrollo de los debates.

4.– Adituek eta profesionalek ere parte hartu ahal izango dute lantaldeetan, baldin eta lantaldean ordezkaritza duten aldeek hori erabakitzen badute.

4.– Los Grupos de Trabajo podrán contar con la participación de expertos y profesionales, siempre que el propio Grupo de Trabajo así lo decida por acuerdo de las partes en él representadas.

10. artikulua.– Erabakiak hartzea.

Artículo 10.– Adopción de acuerdos.

1.– Mahaiak, oro har, aho batez hartuko ditu erabakiak eta akordioak.

1.– Con carácter general, los acuerdos y decisiones de la Mesa se adoptarán por unanimidad de las partes que la integran.

2.– Edonola ere, erabaki-proposamen baten alde daudenean Jaurlaritzaren ordezkariak eta Mahaiko kide den enpresa-erakundearen ordezkariak eta sindikatu bateko edo batzuetako aldeko botoa daukanean proposamen horrek, Elkarrizketa Sozialaren Mahaiaren azken erabaki gisa dokumentatu ahal izango da, mahaikideetako batek hala eskatuta, eta dagokion gaiarekin lotutako politikak edo jarduketak garatu ahal izateko gerora.

2.– Ello no obstante, cuando una propuesta de acuerdo cuente con la conformidad de los representantes del Gobierno y de la organización empresarial integrante de la Mesa y con el voto favorable de alguna o algunas de las organizaciones sindicales, dicha propuesta podrá quedar documentada como una decisión final de la Mesa de Diálogo Social a propuesta de cualquiera de sus integrantes, a efectos del desarrollo de políticas o actuaciones posteriores relacionadas con la materia de que se trate.

3.– Mahaiaren akordioak eta erabakiak Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu ahal izango dira edo beste edozein baliabide erabilita. Edonola ere, adierazi beharko da erabakiok aho batez hartu diren ala aurreko zenbakian adierazitako moduan.

3.– Los acuerdos y decisiones de la Mesa podrán ser publicados en el Boletín Oficial del País Vasco, o publicitados por cualquier otro medio, haciendo constar en todo caso si se trata de acuerdos en sentido estricto respaldados unánimemente por todos sus integrantes, o decisiones adoptadas conforme a lo establecido en el párrafo anterior.

XEDAPEN GEHIGARRIA.– Mahaia eratzea.
DISPOSICIÓN ADICIONAL.– Constitución de la Mesa.

Dekretu hau indarrean jarri eta hilabeteko epean eratuko da Elkarrizketa Sozialaren Mahaia.

En el plazo de un mes desde la entrada en vigor del presente Decreto se procederá a la constitución de la Mesa de Diálogo Social.

AZKEN XEDAPENA.– Indarrean jartzea.
DISPOSICIÓN FINAL.– Entrada en vigor.

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean jarriko da indarrean dekretu hau.

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteizen, 2019ko urtarrilaren 15ean.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 15 de enero de 2019.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

Lan eta Justiziako sailburua,

La Consejera de Trabajo y Justicia,

MARÍA JESÚS CARMEN SAN JOSÉ LÓPEZ.

MARÍA JESÚS CARMEN SAN JOSÉ LÓPEZ.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común