Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

76. zk., 2017ko apirilaren 21a, ostirala

N.º 76, viernes 21 de abril de 2017


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

SEGURTASUN SAILA
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD
1969
1969

83/2017 DEKRETUA, apirilaren 11koa, Segurtasun Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duena.

DECRETO 83/2017, de 11 de abril, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Seguridad.

Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazioko sailak, sortu, ezabatu eta aldatzen dituen eta horien egitekoak eta jardun-arloak finkatzen dituen Lehendakariaren azaroaren 26ko 24/2016 Dekretuaren 15. artikuluaren bidez, Segurtasun Sailari honako egiteko eta jardun-arlo hauek dagozkio, besteak beste: a) Autonomia-erkidegoko polizia; b) Hauteskunde-administrazioa; c) Babes zibila eta larrialdiei aurre egitea; d) Autonomia-erkidegoko komunikazio-bideetatik dabiltzan ibilgailuen zirkulazioaren polizia; e) Jokoa, apustuak eta ikuskizunak; f) Segurtasun-arloko transmisioak eta komunikazioak; g) Poliziaren ibilgailuak; h) Meteorologia; i) Sailari atxikita dauden erakunde autonomoak, zuzenbide pribatuko erakunde publikoak eta sozietate publikoak (Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademia) zuzentzea, legeek eta erregelamenduek ezartzen dutenaren arabera; eta j) Legeek eta erregelamenduek eman diezazkioten gainerako ahalmenak.

El artículo 15 del Decreto 24/2016, de 26 de noviembre, del Lehendakari, de creación, supresión y modificación de los Departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de determinación de funciones y áreas de actuación de los mismos, atribuye al Departamento de Seguridad las siguientes funciones y áreas de actuación: a) Policía de la Comunidad Autónoma; b) Administración electoral; c) Protección civil y atención de emergencias; d) Policía de tráfico rodado por las vías de comunicación de la Comunidad Autónoma, e) Juego, apuestas y espectáculos, f) Transmisiones y comunicaciones en materia de seguridad, g) Parque móvil policial, h) Meteorología, i) Dirigir, de acuerdo con las leyes y los reglamentos, los organismos autónomos, entes públicos de derecho privado y sociedades públicas adscritos al Departamento (Academia Vasca de Policía y Emergencias) y j) Las demás facultades que le atribuyan las Leyes y los reglamentos.

Azaroaren 26ko 24/2016 Dekretuaren azken xedapenetatik lehenengoan ezarritakoaren arabera, sailen erregelamendu organikoen egitasmoak 2017ko martxoaren 31 baino lehen aurkeztu behar zaizkio Lehendakariari, berak onar ditzan, eta horiek jardun-arlo bakoitzarentzat Jaurlaritzaren programan jasotako helburuei eta programa hori argitu duten irizpideei egokituko zaizkie, baita antolaketa-irizpide hauei ere: austeritatea, egiturak soiltzea, eduki zabaleko egiteko-arloak bateratzea, egiturazkoak ez diren staff egiteko-arloak identifikatzea eta informazioaren teknologiez ahalik eta gehien baliatzea.

De conformidad con lo dispuesto en la disposición final primera del Decreto 24/2016, de 26 de noviembre los proyectos de reglamentos orgánicos de los Departamentos se deberán presentar al Lehendakari, para su aprobación, con anterioridad al 31 de marzo de 2017, y se adecuarán a los principios inspiradores y a los objetivos previstos en el programa del Gobierno para cada una de las áreas de actuación asignadas a los mismos, así como a los siguientes criterios organizativos: austeridad, aplanamiento de estructuras, agrupación de áreas funcionales con amplios contenidos, identificación de áreas funcionales staff no estructurales y el máximo aprovechamiento de las tecnologías de la información.

Ondorioz, Segurtasuneko sailburuaren proposamenez, Lehendakariak onartu ondoren, eta Gobernu Kontseiluak 2017ko apirilaren 11n egindako bileran aztertu eta onartu ondoren, hauxe

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Seguridad, previa aprobación del Lehendakari, y deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 11 de abril 2017,

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:
I. KAPITULUA
CAPÍTULO I
SAILAREN ANTOLAKETA OROKORRA
DE LA ORGANIZACIÓN GENERAL DEL DEPARTAMENTO

1. artikulua.– Segurtasun Saila.

Artículo 1.– El Departamento de Seguridad.

Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazioko sailak, sortu, ezabatu eta aldatzen dituen eta horien egitekoak eta jardun-arloak finkatzen dituen Lehendakariaren azaroaren 26ko 24/2016 Dekretuaren 15. artikuluan xedatutakoaren arabera, Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailari honako egiteko eta jardun-arlo hauek dagozkio, besteak beste: a) Autonomia-erkidegoko polizia; b) Hauteskunde-administrazioa; c) Babes zibila eta larrialdiei aurre egitea; d) Autonomia-erkidegoko komunikazio-bideetatik dabiltzan ibilgailuen zirkulazioaren polizia; e) Jokoa, apustuak eta ikuskizunak; f) Segurtasun-arloko transmisioak eta komunikazioak; g) Poliziaren ibilgailuak; h) Meteorologia; i) Sailari atxikita dauden erakunde autonomoak, zuzenbide pribatuko erakunde publikoak eta sozietate publikoak zuzentzea, legeek eta erregelamenduek ezartzen dutenaren arabera; eta j) Legeek eta erregelamenduek eman diezazkioten gainerako ahalmenak.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto 24/2016, de 26 de noviembre, del Lehendakari, de creación, supresión y modificación de los Departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de determinación de funciones y áreas de actuación de los mismos, el Departamento de Seguridad es el órgano del Gobierno Vasco al que corresponden como áreas de actuación propias las de: a) Policía de la Comunidad Autónoma; b) Administración electoral; c) Protección civil y atención de emergencias; d) Policía de tráfico rodado por las vías de comunicación de la Comunidad Autónoma, e) Juego, apuestas y espectáculos, f) Transmisiones y comunicaciones en materia de seguridad, g) Parque móvil policial, h) Meteorología, i) Dirigir, de acuerdo con las Leyes y los reglamentos, los organismos autónomos, entes públicos de derecho privado y sociedades públicas adscritos al Departamento y j) Las demás facultades que le atribuyan las Leyes y los reglamentos.

2. artikulua.– Sailaren organoak.

Artículo 2.– Órganos del Departamento.

1.– Aurreko artikuluan aipatutako arloen inguruko eskumenak betetzeko, honako organo hauek egituratuko dute Segurtasun Saila:

1.– Para el ejercicio de las competencias correspondientes a las áreas referidas en el artículo anterior, el Departamento de Seguridad se estructura en los siguientes órganos:

A) Organo Nagusiak:

A) Órganos Centrales:

0.– Sailburua.

0.– El Consejero o la Consejera.

0.1.– Sailburuaren Kabineteko Zuzendaritza.

0.1.– La Dirección del Gabinete del Consejero o la Consejera.

0.2.– Komunikazio Zuzendaritza.

0.2.– La Dirección de Comunicación.

1.– Administrazio eta Zerbitzuen Sailburuordetza.

1.– La Viceconsejería de Administración y Servicios.

1.1.– Kudeaketa Ekonomikoaren eta Baliabide Orokorren Zuzendaritza.

1.1.– La Dirección de Gestión Económica y Recursos Generales.

1.2.– Araubide Juridikoaren, Zerbitzuen eta Hauteskunde Prozesuen Zuzendaritza.

1.2.– La Dirección de Régimen Jurídico, Servicios y Procesos Electorales.

1.3.– Giza Baliabideen Zuzendaritza.

1.3.– La Dirección de Recursos Humanos.

1.4.– Telekomunikazioak eta Sistema Informatikoak Kudeatzeko Zuzendaritza.

1.4.– La Dirección de Gestión de Telecomunicaciones y Sistemas Informáticos.

2.– Segurtasun Sailburuordetza.

2.– La Viceconsejería de Seguridad.

2.1.– Larrialdiei Aurre Egiteko eta Meteorologiako Zuzendaritza.

2.1.– La Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología.

2.2.– Joko eta Ikuskizun Zuzendaritza.

2.2.– La Dirección de Juego y Espectáculos.

2.3.– Trafiko Zuzendaritza.

2.3.– La Dirección de Tráfico.

2.4.– Ertzaintzaren Zuzendaritza.

2.4.– La Dirección de la Ertzaintza.

2.5.– Segurtasuna Koordinatzeko Zuzendaritza.

2.5.– La Dirección de Coordinación de Seguridad.

B) Organo periferikoak:

B) Órganos Periféricos:

Organo periferikoak dira Trafikoko lurralde-bulegoak eta Joko eta Ikuskizunetako lurralde-bulegoak: horietako bakoitzean, funtzionario arduradun bat egongo da, betiere, dagokion zuzendaritzako zuzendariaren menpe egongo dena. Lurralde-bulego horien eremu funtzionala zuzendaritza bakoitza arautzerakoan finkatuko da.

Son órganos periféricos las oficinas territoriales de tráfico y las oficinas territoriales de juego y espectáculos, a cuyo frente existirá un funcionario o funcionaria responsable de cada una de los mismos, que dependerán de los titulares de las Direcciones correspondientes. El ámbito funcional de dichas oficinas territoriales será el establecido al regular las Direcciones de que se trata.

C) Kide anitzeko organo hauek atxiki eta/edo lotuko zaizkio Segurtasun Sailari:

C) Órganos Colegiados: están adscritos y/o vinculados al Departamento de Seguridad los siguientes órganos:

– Euskadiko Segurtasun Publikoren Kontseilua

– Consejo de Seguridad Pública de Euskadi.

– Euskadiko Bide Segurtasuneko Batzordea.

– Comisión de Seguridad Vial de Euskadi.

– Euskal Autonomia Erkidegoko Babes Zibilerako Batzordea.

– Comisión de Protección Civil de Euskadi.

– Babes Zibileko Boluntariotzako Aholku Batzordea.

– Comité Asesor del Voluntariado de Protección Civil.

– Jendaurreko Ikuskizunen eta Jolas Jardueren Euskal Kontseilua.

– Consejo Vasco de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas.

– Jokoaren Euskal Kontseilua.

– Consejo Vasco del Juego.

– Jokoaren Batzorde Tekniko Aholkularia.

– Comisión Técnica Asesora de Juego.

– Zezenketa-gaien Euskal Batzorde Aholku-emailea.

– Comisión Vasca Asesora para Asuntos Taurinos.

– Ertzaintzaren Kontseilua.

– Consejo de la Ertzaintza.

– Tokiko polizia-koordinaziorako batzordeak.

– Comisiones de Coordinación policial ámbito local.

– Euskal Autonomia Erkidegoko Udaltzaingoak Koordinatzeko Batzordea.

– Comisión de Coordinación de las Policías Locales del País Vasco.

– Euskadiko Segurtasun Pribatua Koordinatzeko Batzorde Mistoa.

– Comisión Mixta de Coordinación de la Seguridad Privada de Euskadi.

– Bideozaintza eta Askatasun Batzordea.

– Comisión de Videovigilancia y Libertades.

– Euskadiko Poliziaren Datuak Prestatzeko Zentroaren (EPDPZ) Kontseilu Aholku-emailea.

– Consejo Consultivo del Centro de Elaboración de Datos de la Policía de Euskadi (CEDPE).

2.– Sailburuak, dekretu hau garatzeko emandako agindu baten bidez, dekretu honetan araututako administrazio-unitateak baino maila beheragokoak ere ezarri ahal izango ditu.

2.– Mediante Orden del Consejero o Consejera dictada en desarrollo del presente Decreto, podrán establecerse unidades administrativas inferiores a las reguladas en este Decreto.

3.– Sailburuaren agindu baten bidez, dekretu honetan aurreikusitako funtzio-eskudantziei dagokienez, talde edo lantalde horizontalak ezarri ahalko dira, sailaren egitekoei lotutako prozesuen edo proiektuen plangintza, garapena, kudeaketa eta jarraipena egiteko. Prozesuan edo proiektuan parte diren saileko hainbat arlo edo organotako arduradunek osatuko dituzte talde edo lantalde horiek, eta egin beharreko lanen koordinazioaren eta jarraipenaren arduradun bat izendatuko da.

3.– Mediante Orden del Consejero o Consejera podrán establecerse, con respeto a las atribuciones funcionales previstas en este Decreto, grupos o equipos de trabajo horizontales para la planificación, desarrollo, gestión y seguimiento de procesos o proyectos vinculados al quehacer departamental. Dichos grupos o equipos de trabajo estarán conformados por personas responsables de áreas u órganos diversos del Departamento involucradas en el proceso o proyecto de que se trate y se designará una persona responsable de la coordinación y seguimiento de los trabajos a realizar.

3. artikulua.– Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademia.

Artículo 3.– Academia Vasca de Policía y Emergencias.

Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademia erakunde autonomoa Segurtasun Sailari atxikita dago, saileko titularraren bitartez, Euskadiko Segurtasun Publikoaren Sistema Antolatzeko ekainaren 28ko 15/2012 Legearen 21. artikuluan xedatutakoaren arabera.

El Organismo Autónomo Academia Vasca de Policía y Emergencias está adscrito al Departamento de Seguridad, a través de la persona titular de la Consejería, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 15/2012, de 28 de junio, de Ordenación del Sistema de Seguridad Pública de Euskadi.

II. KAPITULUA
CAPÍTULO II
SAILBURUA ETA SAILEKO GOI-KARGUAK
DEL CONSEJERO O CONSEJERA Y ALTOS CARGOS DEL DEPARTAMENTO

4. artikulua.– Segurtasuneko sailburua.

Artículo 4.– Consejera o Consejero de Seguridad.

1.– Segurtasuneko sailburuari dagokio Jaurlaritzaren ekainaren 30eko 7/1981 Legearen 26. artikuluan xedatutako eskumenak eta ahalmenak betetzea, baita sailaren berezko egitekoen eta jardun-arloen eremuan indarreko legeriak esleitzen dizkionak ere, azaroaren 26ko 24/2016 Dekretua aintzat harturik.

1.– Corresponden al Consejero o Consejera de Seguridad el ejercicio de las competencias y facultades establecidas en el artículo 26 de la Ley 7/1981, de 30 de junio, de Gobierno, y cuantas le atribuya la legislación vigente en el ámbito de las funciones y áreas de actuación que corresponden al Departamento en virtud del Decreto 24/2016, de 26 de noviembre.

2.– Sailburuari dagozkio, baita ere, egiteko edo eskudantzia hauek:

2.– Corresponden también al Consejero o Consejera las siguientes funciones o atribuciones:

a) Sailaren jardun-arloetan politika publikoak zuzentzea, Eusko Jaurlaritzak ezarritako zuzentarauen arabera;

a) Dirigir las políticas públicas en las áreas de actuación departamentales, conforme a las directrices que fije el Gobierno Vasco;

b) Bere eskumenen esparruko helburu estrategikoak definitzea, Jaurlaritzaren programan zehaztutako ildo estrategikoen eta programa-konpromisoen arabera.

b) Definir los objetivos estratégicos del ámbito de sus competencias en función de las líneas estratégicas y compromisos programáticos definidos en el Programa del Gobierno.

c) Helburu estrategikoak garatzean lortutako eragin soziala aztertzea, eta saileko jarduera-sektoreen helburuetan beharrezko aldaketak edo garapenak zehaztea.

c) Analizar el impacto social logrado por el desarrollo de sus objetivos estratégicos y determinar las modificaciones o desarrollo precisos en los objetivos de los distintos sectores de actividad del Departamento.

d) Honako hauek onartzea proposatzea: EAEko Segurtasun Publikoko Plan Orokorra, babes zibileko planak eta EAEko Bide Segurtasuneko Plana.

d) Proponer la aprobación del Plan General de Seguridad Pública de Euskadi, los planes de protección civil y el Plan de Seguridad Vial de Euskadi.

e) Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoan segurtasun publikoaren jardueretara bideratutako komunikazio-sistemak eta informatizazio-planak eta -programak ezartzea; horrez gain, euskal administrazioetako segurtasun publikoko zerbitzuek hartu beharreko informatika- eta telekomunikazio-arloko estandarrak ezartzea, datuak transmititzeko eta gorabeherak eta baliabideak kudeatu eta bideratzeko.

e) Establecer los planes y programas de informatización y sistemas de comunicación destinados a actividades de seguridad pública en el sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi, así como los estándares a adoptar por los servicios de seguridad pública de las administraciones vascas en materia de informática y telecomunicaciones para la transmisión de datos y la gestión y despacho de incidentes y recursos.

f) Kontratazio-organo gisa jardutea eta sailaren gastuak baimentzea, egiteko horiek Gobernu Kontseiluari edo saileko beste organo batzuei esleitu ez zaizkienean, eta ondare-arloan ordenamendu juridikoak sailei esleitzen dizkien eskudantziak erabiltzea.

f) Actuar como órgano de contratación y autorizar los gastos del Departamento cuando no estén atribuidas tales funciones al Consejo de Gobierno u a otros órganos del Departamento y ejercer las atribuciones que en materia de patrimonio atribuye el ordenamiento jurídico a los Departamentos.

g) Behin-behineko langileak izendatzea.

g) Designar al personal eventual.

h) Ertzaintzako langile funtzionarioen lanpostu-zerrendak onartzea.

h) Aprobar las relaciones de puestos de trabajo del personal funcionario de la Ertzaintza.

i) Saileko ordezkariak izendatzea Ertzaintzako langileen ordezkariekiko eta Segurtasun Administrazioko zerbitzu laguntzaileetako lan-kontratudun langileen ordezkariekiko negoziazioetan aritzeko.

i) Designar la representación del Departamento en la negociación con los representantes del personal de la Ertzaintza y del personal laboral de los servicios auxiliares de la Administración de Seguridad.

j) Ertzaintzako langileen estatutu-araubidea aplikatzearekin lotuta, honako hauek dagozkio: zerbitzu-egintza deklaratzea, polizia-lanarengatiko bereizgarri gorridun eta urdindun dominak ematea, eta zerbitzutik kentzeko zehapena jartzea.

j) En relación con la aplicación del régimen estatutario del personal de la Ertzaintza le corresponde declarar el acto de servicio, conceder medallas al mérito policial con distintivo rojo y azul, y la imposición de la sanción de separación de servicio.

k) Zehatzeko ahala erabiltzea herritarren segurtasunaren arloan; larrialdietan eta babes zibilean; joko eta ikuskizunetan eta jolas-jardueretan, ordenamendu juridiko sektorialak horretarako ahala ematen dionean.

k) Ejercer la potestad sancionadora en materia de seguridad ciudadana; emergencias y protección civil; juego y espectáculos y actividades recreativas cuando así se lo reserve el ordenamiento jurídico sectorial.

l) Zehatzeko ahala erabiltzea arau-hauste oso astunengatik, zeinak jasota baitaude kirol-ikuskizunetan egon daitekeen indarkeriaren, arrazakeriaren, xenofobiaren eta intolerantziaren aurkako estatu-legerian, 360.000 eurotik gorako isunarekin, eta kirol-ikuskizunak antolatzeko desgaikuntza-zehapenak edo kirol-esparrua urtebetetik gora aldi baterako ixteko zehapenak jartzea, eta kirol-esparrura sartzea debekatzea hiru urtetik gorako aldirako.

l) Ejercer la potestad sancionadora por infracciones muy graves previstas en la legislación estatal contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, con multa de cuantía superior a 360.000 euros y las sanciones de inhabilitación para organizar espectáculos deportivos o clausura temporal del recinto deportivo superiores a 1 año y de prohibición de acceso al recinto deportivo por más de tres años.

m) Segurtasun pribatuaren arloan, zaintza- eta babes-zerbitzuen prestazioa erabakitzea Segurtasun Pribatuari buruzko apirilaren 4ko 5/2014 Legearen 41.3 artikuluan aurreikusitako kasuetan; segurtasun pribatuko zerbitzuetan hirugarrenei kalteak sor diezazkieketen edo herritarren segurtasuna arriskuan jar dezaketen bitarteko material edo teknikoak erabiltzea, lege horren 8.5 artikuluan ezarritakoaren arabera; segurtasun-neurriak har daitezen agintzea, lege horren 51. artikuluaren arabera, eta, halaber, baimenen, gaikuntzen eta erantzukizunpeko adierazpenen azkentze-zigorrak ezartzea Segurtasun Pribatuari buruzko apirilaren 4ko 5/2014 Legearen arau-hausteengatik.

m) En materia de seguridad privada, decidir la prestación por la misma de servicios de vigilancia y protección en los casos contemplados en el artículo 41.3 de la Ley 5/2014, de 4 de abril de Seguridad Privada; prohibir la utilización en los servicios de seguridad privada de medios materiales o técnicos que pudieran causar daños o perjuicios a terceros o poner en peligro la seguridad ciudadana, conforme al artículo 8.5 de dicha ley; ordenar la adopción de medidas de seguridad conforme al artículo 51 de dicha Ley, así como la imposición de las sanciones de extinción de las autorizaciones, habilitaciones y declaraciones responsables por infracciones a la Ley 5/2014, de 4 de abril de Seguridad Privada.

n) Segurtasun Sailari edo bere zerbitzura dauden agintaritzei edo langileei egotz dakizkiekeen ondare-erantzukizuneko prozedurak ebaztea.

n) Resolver los procedimientos de responsabilidad patrimonial imputables al departamento de seguridad, así como a las autoridades y personal a su servicio.

o) Saileko organoek emandako xedapen eta egintzen kaltegarritasun-deklarazioko eta ofizioz berrikusteko prozedurak hasi eta ebaztea.

o) Incoar y resolver los procedimientos de revisión de oficio y de declaración de lesividad de los actos y disposiciones dictados por los órganos del Departamento.

p) Indarreko legeriak espresuki ematen dizkion gainerakoak.

p) Las demás que les sean expresamente atribuidas por la legislación vigente.

5. artikulua.– Sailburuordetzak.

Artículo 5.– De las Viceconsejerías.

Sailburuordetza bakoitzaren arduraduna sailburuordea izango da, zeina hierarkian zuzenean sailburuaren menpe egongo baita. Titularrei hauek dagozkie:

Al frente de cada una de las Viceconsejerías habrá un Viceconsejero o Viceconsejera bajo la dependencia directa y jerárquica del Consejero o Consejera del Departamento. Corresponde a sus titulares:

a) Sailburuordetzak zuzendaritza bakoitzarentzat dituen kudeaketa publikoko politikak definitzea.

a) Definir las políticas de gestión pública de la Viceconsejería para cada una de sus Direcciones.

b) Jaurlaritzaren estrategiaren arabera, sailak sailburuordetzari esleitutako helburu estrategikoak garatzea.

b) Desarrollar los objetivos estratégicos, asignados a la Viceconsejería por el Departamento, en función de la estrategia del Gobierno.

c) Eragin soziala aztertzea eta sailburuordetzaren zuzendaritzen helburuen beharrezko aldaketak edo garapenak zehaztea.

c) Analizar el impacto social y determinar las modificaciones o desarrollos precisos en los objetivos de las distintas direcciones de la Viceconsejería.

d) Sailburuordetzaren jarduerak nahiz zuzendaritzenak eta sailburuordetzaren menpeko gainerako administrazio-organo eta -unitateenak zuzendu, koordinatu, bultzatu eta ikuskatzea.

d) Dirigir, coordinar, impulsar y supervisar las actuaciones de la Viceconsejería, así como de las direcciones y demás órganos y unidades administrativas dependientes de la misma.

e) Saileko sailburuari jardun-politika eta laguntza teknikoko proposamenak prestatzea, esleituak dituen egitekoen esparruan.

e) Elaborar propuestas de políticas de actuación y asistencia técnica al Consejero o Consejera del Departamento, en el ámbito de las funciones que tenga encomendadas.

f) Gaiaren arabera estatuaren, autonomia erkidegoen, foru aldundien eta toki-erakunde eskudunen organoekin harremanak izatea.

f) Mantener las relaciones con los órganos del Estado, Comunidades Autónomas, Diputaciones Forales y entes locales competentes, en razón de la materia.

g) Sailaren eskumeneko arloetan eta sailaren izenean bera izango da harremanetarako organoa, baita arlo material horren inguruan sortutako sailen arteko koordinazio-organoen arteko harremanetarako organoa ere.

g) Ser el órgano de relación del Departamento, en las áreas de su competencia, con el resto de los Departamentos; así como con los órganos de coordinación interdepartamental constituidos en relación a dicho ámbito material.

h) Sailburuordetzaren antolamendu operatiboa proposatzea, zuzendaritzetan eta administrazio-unitateetan antolatuta, ezarrita dauden antolamendu-irizpideekin bat.

h) Proponer la organización operativa de la Viceconsejería en Direcciones y Unidades Administrativas en el marco de los criterios organizativos establecidos.

i) Gainerako sailburuordetzekin lankidetzan jardutea, proiektu edo prozedura batean batek baino gehiagok esku hartu behar duenean, Jaurlaritzaren jardun politikoaren eta administratiboaren koherentziari eusteko, hargatik eragotzi gabe Jaurlaritzaren koordinazio-jardun orokorra.

i) Colaborar con las demás Viceconsejerías, cuando hayan de intervenir varias en un proyecto o procedimiento, a fin de mantener la coherencia de la actuación política y administrativa del Gobierno, sin perjuicio de la acción coordinadora general de Gobierno.

j) Azterlanak eta txostenak egitea, eta azterlan-txosten horiek aztertzea bere eskumenen esparruan.

j) Realizar estudios e informes y su análisis en su ámbito competencial.

k) Indarrean dagoen legerian aurreikusten diren kasuetan, errekurtsoak ebaztea.

k) La resolución de los recursos administrativos en los supuestos previstos en la normativa vigente.

l) Saileko hizkuntza normalizazioaren ardura bere gain hartzea eta beraren eskumeneko alorretan zerbitzu- eta lan-hizkuntzan euskararen erabilera sustatzea, herritarren hizkuntza eskubideak bermatzeko, Gobernu Kontseiluak onartutako Euskararen Agenda Estrategikoari jarraikiz.

l) Asumir la responsabilidad de la normalización lingüística en su departamento e impulsar el uso del euskera como lengua de servicio y lengua de trabajo en los ámbitos de su competencia, de conformidad con la Agenda Estratégica del Euskera aprobada por el Consejo de Gobierno.

m) Indarrean dagoen ordenamendu juridikoak esleitzen dien beste edozein egiteko eta, orokorrean, sailburuordeei esleitzen zaizkien ohiko egitekoak.

m) Las que les atribuyan expresamente el ordenamiento jurídico vigente y las que tengan el carácter de comunes por venir atribuidas de forma general a los Viceconsejeros o Viceconsejeras.

6. artikulua.– Zuzendaritzak.

Artículo 6.– De las Direcciones.

Saileko zuzendaritza bakoitzaren arduraduna zuzendari bat izango da eta, oro har, hauxe dagokio:

Al frente de cada una de las Direcciones del Departamento habrá un Director o Directora a los que, con carácter general corresponde:

a) Nork bere jardun-arloan, kudeaketa publikoko politikak garatzea, eta egin beharreko planak eta programak gauzatzea.

a) Desarrollar las políticas de gestión pública correspondientes a sus áreas de actuación, acometiendo los planes y programas a realizar.

b) Nork bere jardun-arloan, dagozkion helburuak zabaltzea, horretarako jarduerak eta erantzukizunak esleitzea, eta kudeaketan behar diren zuzenketak egitea.

b) Desplegar los objetivos asignados a sus áreas de actuación, asignando actividades y responsabilidades, controlando logros, y estableciendo las correcciones necesarias en la gestión.

c) Nork bere jardun-arloaren antolamendu operatiboa proposatzea, eta barruko lan-sistemak zehaztea.

c) Proponer la organización operativa de sus áreas de actuación y definir los sistemas internos de trabajo.

d) Bere jardun-arloko jarduerak programatu, sustatu, zuzendu, koordinatu eta gainbegiratzea.

d) Programar, impulsar, dirigir, coordinar y supervisar las actividades de sus áreas de actuación.

e) Prozedura batean, bere jardun-arloa eta beste batzuena artikulatzeko behar diren harremanak izatea.

e) Mantener las relaciones necesarias para articular la concurrencia de sus áreas de actuación con otras en un procedimiento.

f) Indarrean dagoen legerian aurreikusten diren kasuetan, errekurtsoak ebatziko dituzte.

f) La resolución de los recursos en los supuestos previstos en la normativa vigente.

g) Administrazio eta Zerbitzuen Sailburuordetzaren gidaritzapean eta Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzarekin elkarlanean, indarrean dagoen Euskara Normalizatzeko Planeko helburuak definitu berari dagokion alorrean eta horiek lortzeko ekimenak garatu eta ebaluatu bere Zuzendaritzako arduradunekin batera euskararen kudeaketa integratua eginez.

g) Definir en su ámbito los objetivos del Plan de Normalización Lingüística en vigor, así como desarrollar y evaluar las iniciativas para alcanzar dichos objetivos llevando a cabo una gestión integrada del euskera en colaboración con las jefaturas de servicio de su Dirección; todo ello bajo la coordinación de la Viceconsejería de Administración y Servicios y en colaboración con la Viceconsejería de Política Lingüística.

h) Hizkuntza Ofizialak Erabiltzeko Irizpideak ezartzea eta horien jarraipena egitea Zuzendaritzako jardun-eremuetan, besteak beste: itzulpen-irizpideak, langileen etengabeko prestakuntza orokorra, izendapen ofizialak eta sailak antolatutako jendaurreko ekitaldiak. Halaber, hala dagokionean, hizkuntza irizpideak txertatzea administrazio-kontratazioan eta diru-laguntza deialdietan.

h) Implementar los Criterios de Uso de las Lenguas Oficiales y hacer seguimiento de los mismos en los campos de actuación de la Dirección, tales como: criterios de traducción, formación general continua del personal, nombramientos oficiales y eventos públicos organizados por el departamento. Así como, cuando le corresponda, introducir criterios lingüísticos en la contratación administrativa y en las convocatorias de subvenciones.

i) Esandakoez gain, indarrean dagoen legeriak esleitzen dizkien gainontzeko egitekoak eta Jaurlaritzako zuzendariei oro har dagozkienak ere bete behar dituzte.

i) Cualesquiera otras funciones que les atribuya el ordenamiento jurídico vigente o tengan el carácter de comunes por venir atribuidas con carácter general a los Directores o las Directoras del Gobierno.

III. KAPITULUA
CAPÍTULO III
SAILBURUAREN MENDEKO GOI-KARGUDUNAK
DE LOS ALTOS CARGOS DEPENDIENTES DEL CONSEJERO O CONSEJERA

7. artikulua.– Sailburuaren Kabineteko Zuzendaritza.

Artículo 7.– Dirección del Gabinete del Consejero o la Consejera.

Kabineteko Zuzendaritzak lagunduko dio sailburuari bere egitekoetan, eta aholkularitza-lana ere egingo du. Hona hemen Kabineteko Zuzendaritzak bere gain hartuko dituen egitekoak:

Para el ejercicio de sus funciones, el Consejero o Consejera contará con la asistencia y asesoramiento de la Dirección de Gabinete, que desarrollará las siguientes funciones:

a) Sailburuaren lan-programaren jarraipena egitea.

a) El seguimiento del programa de trabajo del Consejero o Consejera.

b) Sailburuak, sailaren politika garatzeko interesgarri direlakoan, agintzen dizkion azterlanak egitea.

b) Elaborar estudios de interés para el desarrollo de la política departamental que le sean requeridos por el Consejero o Consejera.

c) Sailaren eginbeharrekoetan eragina duten gaien inguruko informazio egokia biltzea, aztertzea eta aurkeztea. Horretarako, gaiarekin zerikusia duten beste organo eskudunekin batera lan egingo du.

c) Recopilar, analizar y trasladar la información pertinente sobre los asuntos que tengan incidencia en el quehacer departamental, requiriendo para ello la colaboración de los órganos competentes por razón de la materia.

d) Saileko ekintza ofizialak eta protokolozkoak antolatuko ditu, Jaurlaritzaren Lehendakaritzari dagozkionak alde batera utzi gabe.

d) Organizar los actos oficiales y protocolarios que celebre el Departamento, sin perjuicio de los que pudieran corresponder a la Presidencia de Gobierno.

e) Ertzaintzaren musika-bandaren parte hartzea planifikatzea eta zehaztea, ekintza ofizial eta protokolozkoetan.

e) Planificar y determinar la participación de la Banda de Música de la Ertzaintza en actos oficiales y protocolarios.

f) Sailak sustatutako kongresuak, jardunaldiak edo mintegiak antolatzeko lanak koordinatzea.

f) Coordinar la organización de congresos, jornadas o seminarios promovidos por el Departamento.

g) Sailak Eusko Legebiltzarrarekin eta Arartekoarekin dituen harremanak bideratzea, Eusko Jaurlaritza osorako organo eskudunaren bidez.

g) Canalizar las relaciones del Departamento con el Parlamento Vasco y con el Ararteko a través del órgano competente para el conjunto del Gobierno Vasco.

8. artikulua.– Komunikazio Zuzendaritza.

Artículo 8.– Dirección de Comunicación.

Komunikazio Zuzendaritzari honako egiteko hauek dagozkio:

Corresponde a la Dirección de Comunicación el ejercicio de las siguientes funciones:

a) Komunikabide sozialekiko informazio-harremanak zuzendu eta mantentzea, eta sailaren informazio orokorra zabaltzea, sailaren gainerako organoei laguntzeko organo gisa jardunez.

a) Dirigir y mantener las relaciones informativas con los medios de comunicación social y difundir la información de carácter general del Departamento, actuando como órgano de apoyo al resto de órganos del Departamento.

b) Sailaren egitekoarekin zerikusia duten gaietan herritarren parte-hartzea bultzatzeko eta gizartea sentsibilizatzeko neurriak edo kanpainak eta publizitate instituzionaleko kanpainak diseinatzea eta gauzatzea, interesa duten gainontzeko organoekin koordinatuta.

b) Diseñar y ejecutar las campañas de publicidad institucional y otras campañas o medidas de sensibilización social, destinadas a promover la colaboración ciudadana en materias relacionadas con el quehacer departamental, en coordinación con los demás órganos interesados.

c) Sailaren urteko argitalpen-programa egitea, Argitalpen Zerbitzu Nagusiarekin lankidetzan.

c) Elaborar el programa anual de publicaciones del Departamento en colaboración con el Servicio Central de Publicaciones.

d) Herritarrei informazio orokorra emateko egitekoak koordinatzea, baita herritarrei informazioa emateko eta harrera egiteko sailaren zerbitzuak eta Zuzenean-Jaurlaritzako Herritarrentzako Arreta Zerbitzua artikulatzen direla ziurtatzea ere.

d) Coordinar las funciones de información general a la ciudadanía, así como asegurar la articulación de los servicios de información y atención a la ciudadanía del Departamento con el Servicio de Atención al Ciudadano del Gobierno-Zuzenean.

e) Segurtasun Sailaren interes orokorreko dokumentazio-informazioko zerbitzua kudeatzea, informazio automatizatua emateko, bai bibliografikoa bai prentsa, irrati eta telebistakoa zein Internetekoa.

e) Gestionar el servicio de información documental de interés general del Departamento de Seguridad, a fin de suministrar información automatizada, tanto bibliográfica como de prensa, radio y televisión o de Internet.

f) Behar diren dokumentazio bibliografiko eta tekniko guztiak katalogatzeko organo gisa aritzea, sailaren politika behar bezala gauzatzeko eta administrazio-zerbitzuak optimizatzeko.

f) Actuar como órgano de catalogación de cuanta documentación bibliográfica y técnica sea precisa para el ejercicio de la política departamental y la optimización de los servicios administrativos.

IV. KAPITULUA
CAPÍTULO IV
SAILBURUORDETZAK
DE LAS VICECONSEJERIAS
I. ATALA
SECCIÓN I
ADMINISTRAZIO ETA ZERBITZUEN SAILBURUORDETZA
VICECONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS

9. artikulua.– Administrazio eta Zerbitzuen Sailburuordetza.

Artículo 9.– Viceconsejería de Administración y Servicios.

1.– Administrazio eta Zerbitzuen Sailburuordetzari dagokio, Segurtasun Sailari esleitutako egitekoen eremuan, jardun-arlo hauek zuzendu eta koordinatzea: ekonomia, ondarea eta aurrekontuak kudeatzea; saileko zerbitzu orokorrak eta giza baliabideak, eta segurtasun-egiturari laguntzeko baliabide teknikoak eta azpiegiturak, eta baita hauteskunde-prozesuak kudeatzea ere.

1.– Corresponde a la Viceconsejería de Administración y Servicios, dentro del ámbito de atribuciones encomendado al Departamento de Seguridad, la dirección y coordinación de las siguientes áreas de actuación: gestión económica, patrimonial y presupuestaria, servicios generales y recursos humanos del Departamento y los recursos técnicos e infraestructuras para el apoyo a la estructura de seguridad, así como la gestión de procesos electorales.

2.– Horretarako, 5. artikuluan ikusitako egiteko orokorrez gain, hauek betetzea ere badagokio:

2.– A tal efecto le corresponde, además de las funciones genéricas contempladas en el artículo 5, el ejercicio de las siguientes funciones:

a) Segurtasun Administrazioko zerbitzu laguntzaileetako lan-kontratudun langile finkoak izateko hautatutako pertsonak kontratatzea, bai eta saileko Administrazio Orokorreko langile funtzionarioen izendapen askeko lanpostuen eta Segurtasun Administrazioko zerbitzu laguntzaileetako lan-kontratudun langileen lanpostuen hornidura ebaztea ere. Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiako lanpostuak lehenago aipatutik kanpo gelditzen dira.

a) Contratar a las personas seleccionadas para el acceso a la condición de laboral fijo de los servicios auxiliares de la Administración de Seguridad y resolver la provisión de los puestos de libre designación del personal funcionario de Administración General del Departamento y del personal laboral de los servicios auxiliares de la Administración de Seguridad. Se excluye de lo anterior lo referente a los puestos de la Academia Vasca de Policía y Emergencias.

b) Ertzaintzan, merezimendu-lehiaketaren bidez lanpostuak betetzeko prozeduren deialdiak egin eta horiek ebaztea. Horrez gain, Ertzaintzako langileen estatutu-araubidea aplikatzeko gainerako egintzak, berariaz beste organo batzuei esleitu ez bazaizkie.

b) Convocar y resolver los procedimientos de provisión de puestos de trabajo por concurso de méritos en la Ertzaintza así como el resto de actos de aplicación del régimen estatutario del personal de la Ertzaintza que no están expresamente atribuidos a otros órganos.

c) Sailetako zerbitzuen eta horien lan-sistemen eta -metodoen barneko antolaketa proposatzea, Segurtasun Sailburuordetzakoena izan ezik, arrazionalizatzeko eta hobetzeko, eta polizia-zerbitzuen mendekoekin koordinatzeko.

c) Proponer la organización interna de los servicios departamentales y sus sistemas y métodos de trabajo, excepción hecha de los de la Viceconsejería de Seguridad, para su racionalización y mejora, y para su coordinación con los dependientes de los servicios policiales.

3.– Hauek ere badagozkio: sailaren Euskara Unitatea koordinatzea; Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzaren laguntzarekin, zuzendaritzek eta lurralde ordezkaritzek hizkuntza-normalizazioan egiten duten lana koordinatzea eta dinamizatzea, hala nola euskararen sustapena ere egitea politika publikoetan eta sailak kudeatzen duen beste edozein arlotan.

3.– Igualmente le corresponde coordinar la unidad de euskera del Departamento, para con ayuda de la Viceconsejería de Política Lingüística, coordinar y dinamizar la labor realizada en materia de normalización lingüística por las direcciones, así como fomentar el euskera en las políticas públicas y en cualquier otro ámbito que gestione el Departamento.

4.– Honako zuzendaritza hauek Administrazio eta Zerbitzuen Sailburuordetzaren mende egongo dira:

4.– Dependen de la Viceconsejería de Administración y Servicios las siguientes Direcciones:

a) Kudeaketa Ekonomikoaren eta Baliabide Orokorren Zuzendaritza.

a) La Dirección de Gestión Económica y Recursos Generales.

b) Araubide Juridikoaren, Zerbitzuen eta Hauteskunde Prozesuen Zuzendaritza.

b) La Dirección de Régimen Jurídico, Servicios y Procesos Electorales.

c) Giza Baliabideen Zuzendaritza.

c) La Dirección de Recursos Humanos.

d) Telekomunikazioak eta Sistema Informatikoak Kudeatzeko Zuzendaritza.

d) La Dirección de Gestión de Telecomunicaciones y Sistemas Informáticos.

10. artikulua.– Kudeaketa Ekonomikoaren eta Baliabide Orokorren Zuzendaritza.

Artículo 10.– Dirección de Gestión Económica y Recursos Generales.

1.– Kudeaketa Ekonomikoaren eta Baliabide Orokorren Zuzendaritzak sailaren administrazio ekonomikoa eta kontratazioa egiteko ardura osoa du, eta, horrenbestez, honako egiteko hauek izango ditu:

1.– La Dirección de Gestión Económica y Recursos Generales concentra la responsabilidad de la administración económica y la contratación del Departamento y, en su virtud, ejerce, las siguientes funciones:

a) Sailaren aurrekontu-aurreproiektua egin eta zuzentzea eta horren jarraipena egitea, aurrekontu-aldaketak izapidetzea eta gastu-programen ebaluazioa egitea. Era berean, Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiaren aurrekontu-proiektua egiteko lana koordinatzea, eta sailaren aurrekontuarekin bateratzea.

a) Elaborar y dirigir el anteproyecto de presupuesto del Departamento y ejercer su seguimiento, tramitar las modificaciones presupuestarias y la evaluación de los programas de gasto. Igualmente coordinar la elaboración del proyecto de Presupuesto de la Academia Vasca de Policía y Emergencias y su consolidación con el presupuesto del Departamento.

b) Sailaren kudeaketa ekonomikoa egitea, eta, horretarako, beharrezko informazio-, etengabeko ebaluaketa- eta jarraipen-sistemak ezartzea eta mantentzea.

b) La gestión económica del Departamento, estableciendo y manteniendo los correspondientes sistemas de información, evaluación continuada y seguimiento.

c) Kontratazio-espedienteak izapidetzea, eta, halaber, sailari esleitutako ondare-espedienteak kudeatzea. Halaber, sailaren jardun-arloekin zerikusia izanagatik beste sail batzuetako organoek izapidetu behar dituzten kontratazio- edo ondare-arloko bestelako espedienteen izapidetzea sustatzea.

c) Tramitar los expedientes de contratación, así como la gestión de los expedientes de patrimonio que estén atribuidos al Departamento. Igualmente impulsar la tramitación de otros expedientes en materia de contratación o patrimonial relacionados con las áreas de actuación departamentales que deban ser tramitados por órganos de otros Departamentos.

d) Baliabide propioei enkarguak egitea, Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoaren kontratazioaren araubidean aurreikusitakoaren arabera.

d) La realización de encargos a medios propios en los términos previstos en la normativa para la contratación del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

e) Gainbegiratzea eduki ekonomikoko arau-xedapenen, administrazio-hitzarmenen eta laguntzak edo diru-laguntzak arautzen dituzten aginduen aurreproiektu eta proiektuek duten eragina –aurrekontuaren eta ekonomiaren aldetik–, fiskalizazio-organoetara bidali baino lehen. Era berean, nahitaez txosten juridikoa behar duten administrazio-kontratazioko gaiei buruzko irizpenak ematea.

e) Supervisar, con carácter previo a su remisión a los órganos de fiscalización, la incidencia económica y presupuestaria de anteproyectos y proyectos de disposiciones normativas con contenido económico; los convenios administrativos y las Órdenes reguladoras de ayudas o subvenciones; así como informar los asuntos relacionados con la contratación administrativa que requieran de informe jurídico preceptivo.

f) Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiarenak diren gaiekin lotutako egiteko komunak kudeatzea, sailaren eskumenekoak badira.

f) Gestionar las funciones comunes relacionadas con materias propias de la Hacienda General del País Vasco que sean de competencia departamental.

g) Polizia-arloko materialak eta azpiegiturak beharrezkoak eta egokiak diren aztertu eta ebaluatzea, baita horien estandarizazioa eta homologazioa proposatzea ere.

g) Analizar y evaluar la necesidad e idoneidad de los materiales e infraestructuras de índole policial, así como proponer su estandarización y homologación.

h) Polizia-arloko azpiegiturak eta baliabide materialak ezarri, lortu, mantendu eta berritzeko planak eta programak proposatzea.

h) Proponer planes y programas para la implantación, adquisición, mantenimiento y renovación de infraestructuras y medios materiales de índole policial.

i) Baliabideen hornikuntzaren eta dotazioaren erantzukizuna, baita horien kudeaketaren kontrola ere.

i) La responsabilidad del aprovisionamiento de medios y dotación, así como el control de la gestión de los mismos.

j) Poliziaren ibilgailuak eta zerbitzuak antolatu eta kudeatzea.

j) Ordenar y gestionar los servicios y vehículos del Parque Móvil Policial.

k) Segurtasun Sailaren mendeko eraikinei dagokienez, zuzendaritza honek berariazko gainbegiratze-zerbitzua emango du: obra-proiektuak, ikuskaritza teknikoa, kalitate-kontrola eta egiaztagirien jarraipena.

k) Actuar como servicio específico de supervisión de los proyectos de obra, inspección técnica, control de calidad y seguimiento de certificaciones respeto a los edificios dependientes del Departamento de Seguridad.

2.– Kudeaketa Ekonomikoaren eta Baliabide Orokorren Zuzendaritzako titularrari dagokio sailaren 300.000 euroko edo hortik beherako gastuak baimentzea, eta sailaren kontratazio-organoari dagozkion ahalmenak erabiltzea kopuru horretako edo hortik beherako lizitazio-oinarria duten aurrekontu-espedienteetan.

2.– A la persona titular de la Dirección de Gestión Económica y Recursos Generales le corresponde autorizar los gastos del Departamento que no superen los 300.000 euros, así como las facultades correspondientes al órgano de contratación del Departamento en aquellos expedientes cuyo presupuesto base de licitación no supere dicha cantidad.

11. artikulua.– Araubide Juridikoaren, Zerbitzuen eta Hauteskunde Prozesuen Zuzendaritza.

Artículo 11.– Dirección de Régimen Jurídico, Servicios y Procesos Electorales.

1.– Araubide Juridikoaren, Zerbitzuen eta Hauteskunde Prozesuen Zuzendaritzak izaera juridikoko jarduerak koordinatu behar ditu Segurtasun Sailaren kudeaketaren eremuan; sailaren gainontzeko organoen laguntza-organoa da, eta sailaren eskumeneko hauteskunde-prozesuen garapena kudeatzeko ardura du.

1.– La Dirección de Régimen Jurídico, Servicios y Procesos Electorales tiene encomendada la coordinación de las actuaciones de índole jurídica en el ámbito de gestión del Departamento de Seguridad, sirve de órgano de apoyo al resto de órganos del Departamento y es el responsable de gestionar lo referente al desarrollo de los procesos electorales competencia del Departamento.

2.– Segurtasun Sailaren izaera juridikoko jardueren eremuan, egiteko hauek dagozkio:

2.– En el ámbito de las actuaciones de índole jurídica propias del Departamento de Seguridad le corresponde:

a) Saileko arauen programa ezartzea, eta izaera orokorreko xedapenen proiektuak eta aurreproiektuak egin eta izapidetzea, saileko gainerako organoen lankidetzarekin.

a) Establecer el programa normativo departamental y elaborar y tramitar los proyectos y anteproyectos de disposiciones de carácter general con la colaboración del resto de órganos departamentales.

b) Sailaren gaiak Gobernu Kontseilura eta eskuordeko batzordeetara bidaltzeko prozesua izapidetzea; horrez gain, aldizkari ofizialetara bidaltzea haietan argitaratu behar diren xedapenak eta administrazio-egintzak.

b) Tramitar la remisión de asuntos del Departamento al Consejo de Gobierno y a sus Comisiones Delegadas, así como la remisión a los boletines oficiales de disposiciones y actos administrativos que hayan de publicarse en ellos.

c) Administrazio-hitzarmenak eta laguntza eta diru-laguntzei buruzko agindu arauemaileak izapidetzea, baita sailburuak edo sailburuordeek ebatzi beharreko administrazio-prozedurak ere, bestelako organoei esleitzen ez bazaizkie.

c) Tramitar los convenios administrativos, las órdenes reguladoras de ayudas y subvenciones y los procedimientos administrativos cuya resolución corresponda a las personas titulares del Departamento y de las Viceconsejerías cuando no se atribuyan a otros órganos.

d) Izaera orokorreko xedapenei eta sailak sinatu beharreko hitzarmen eta akordioei buruzko txostenak egitea; aholkularitza juridikoa ematea (eskatzen bazaio), eta saileko aholkularitza juridikoaren gainerako eskudantziak betetzea.

d) Informar las disposiciones de carácter general, los acuerdos y convenios a suscribir por el Departamento; prestar asesoramiento jurídico que le fuere requerido y el resto de atribuciones propias de la asesoría jurídica departamental.

e) Saileko organo zuzenen egintza propioen kaltegarritasun-deklarazioari buruzko espedienteak izapidetzea, jurisdikzio-inpugnazioa baino lehen; xedapen eta egintza deusezen ofiziozko berrikusketa izapidetzea, bai eta ondare-erantzukizunagatiko administrazio-erreklamazioen prozedurak ere.

e) Tramitar los expedientes sobre declaración de lesividad de los actos propios de los órganos directos del Departamento, con carácter previo a su impugnación jurisdiccional; tramitar la revisión de oficio de disposiciones y actos nulos, así como los procedimientos de reclamación administrativa por responsabilidad patrimonial.

f) Auzi-arloan eskuduna den zuzendaritzaren bitartez, sailaren gaiei buruz bidezkoak diren jarduerak eta harremanak koordinatzea epaitegiekin eta justizia-auzitegiekin, bai eta Eusko Jaurlaritzaren Zerbitzu Juridikoa Antolatzeko ekainaren 2ko 7/2016 Legeak sailetako aholkularitzei esleitu dizkien gainerako egitekoak ere.

f) Coordinar a través de la dirección competente en materia contenciosa las relaciones y actuaciones que procedan respecto a los asuntos del Departamento con los juzgados y tribunales de justicia y las demás funciones atribuidas a las asesorías departamentales por la Ley 7/2016, de 2 de junio, de Ordenación del Servicio Jurídico del Gobierno Vasco.

g) Ertzaintzako langileen legelari-laguntza, eta jurisdikzio zibil eta penalaren aurrean Ertzaintzako kideak defendatu eta ordezkatzeko legelariak gaitzeari buruzko apirilaren 25eko 250/1995 Dekretuan aurreikusitako gainerako egitekoak.

g) La asistencia letrada al personal de la Ertzaintza y el ejercicio del resto de las funciones previstas en el Decreto 250/1995, de 25 de abril, sobre habilitación para representación y defensa ante las jurisdicciones penal y civil de los miembros de la Ertzaintza.

3.– Segurtasun Sailaren langileen eta zerbitzuen kudeaketaren eremuan, egiteko hauek dagozkio:

3.– En el ámbito de la gestión del personal y de los servicios comunes del Departamento de Seguridad le corresponde:

a) Sailari atxikitako giza baliabideak kudeatzea, bere eskumenen eremuan, Ertzaintzako eta Segurtasun Administrazioaren laguntza-zerbitzuetako langileak izan ezik.

a) Gestionar los recursos humanos adscritos al Departamento en el ámbito de las competencias propias del mismo, con excepción del personal de la Ertzaintza y de los servicios auxiliares de la Administración de Seguridad.

b) Lanpostuen zerrendak proposatzea bere eskumenen eremuan, baita egitura, langile eta organigramei buruzko sailaren informazio bateratua aurkeztea ere.

b) Proponer las relaciones de puestos de trabajo en el ámbito de su competencia, así como presentar la información consolidada del Departamento en cuanto a estructuras, personal y organigramas.

c) Sailari atxikitako giza baliabideen esparruko bateragarritasun-espedienteak ebaztea, Ertzaintzako eta Segurtasun Administrazioaren laguntza-zerbitzuetako langileak izan ezik.

c) Resolver los expedientes de compatibilidad en el ámbito de los recursos humanos adscritos al Departamento con excepción del personal de la Ertzaintza y de los servicios auxiliares de la Administración de Seguridad.

d) Funtzionarioen prestakuntza eta hobekuntza planak eta programak kudeatzea, IVAPen eskumenak alde batera utzi gabe, eta funtzionario horien hizkuntza-normalizazioren prozesua aztertu, planifikatu eta horren jarraipena egitea, saileko Euskara Unitateak zehaztutako esparruan.

d) Gestionar los planes y programas de formación y perfeccionamiento del personal funcionario, sin perjuicio de las competencias del IVAP y analizar, planificar y hacer seguimiento del proceso de normalización lingüística de este personal, en el marco definido por la Unidad de Euskera departamental.

e) Sailaren segurtasun eta osasun unitatearen jardunak zuzentzea, betiere eragotzi gabe prebentzio zerbitzuari dagozkion eskudantziak, sailari atxikitako giza baliabideekin lotuta. Egiteko horretatik kanpo uzten dira Ertzaintzako eta Segurtasuneko laguntza-zerbitzuetako langileak. Esparru hori, arlo honi dagokionez, Giza Baliabideen Zuzendaritzari esleitzen zaio.

e) Dirigir las actuaciones de la unidad de seguridad y salud del departamento, sin perjuicio de las atribuciones que corresponden al servicio de prevención, en relación a los recursos humanos adscritos al Departamento. Se excluye de esta función el personal de la Ertzaintza y el de los servicios auxiliares de la Seguridad, ámbito asignado a este respecto a la Dirección de Recursos Humanos.

f) Sail guztienak diren egitekoak kudeatzea, honako hauekin lotuta: antolaketaren inguruko gaiak; baliabide bibliografikoak erregistratu, artxibatu eta antolatzeko sistemak; saileko bulegoen barne-araubidea, eta atxikitako ondarearen eta haren ekipamenduaren administrazioa eta kontserbazioa. Horrez gain, sailaren barruan koordinatzea Europar Batasunaren arau eta politikak egin eta aplikatzeko lanetan esku hartzearekin lotuta dagoen guztia.

f) Gestionar las funciones comunes a todos los Departamentos en relación con las materias propias de organización, sistemas de registro, archivo y organización bibliográfica, régimen interior de las dependencias departamentales y administración y conservación del patrimonio adscrito y su equipamiento, así como coordinar dentro del Departamento lo referente a la intervención en la elaboración y aplicación de la normativa y de las políticas de la Unión Europea.

g) Eusko Jaurlaritzak gardentasunaren, kalitatearen, etengabeko hobekuntzaren, modernizazioaren, Administrazio elektronikoaren, Administrazioak Interneten izan behar duen presentziaren, eta I+G eta Berrikuntzaren arloetan garatutako proiektu orokorretan parte hartzea, eta proiektu horiek sailean sustatzea.

g) Participar en los proyectos de ámbito general del Gobierno Vasco en las materias de transparencia, calidad, mejora continua, modernización, Administración electrónica, presencia de la Administración en Internet, I+D e Innovación y promoverlos en el Departamento.

h) Informazio publikoa eskuratzeko eskubidea erabiltzeko eskaerak ebaztea.

h) Resolver las peticiones de ejercicio del derecho de acceso a la información pública.

i) Emakumeen eta gizonen arteko berdintasunaren arloko indarreko plan eta arauetan aurreikusita dauden neurriak bete daitezen sustatzea.

i) Promover la ejecución de las medidas previstas en los Planes y normas vigentes en materia de igualdad de mujeres y hombres.

4.– Hauteskunde-prozesuen kudeaketaren eremuan, egiteko hauek dagozkio:

4.– En el ámbito de la gestión de los procesos electorales le corresponde:

a) Eusko Legebiltzarrerako hauteskunde-prozesuaren garapena planifikatu, kudeatu eta koordinatzea, hauteskunde-legeak Segurtasun Sailari emandako eskudantzien barruan, sailburuari dagozkionak izan ezik.

a) Planificar, gestionar y coordinar el desarrollo del proceso electoral al Parlamento Vasco dentro de las atribuciones conferidas al Departamento de Seguridad por la ley electoral, salvo aquellas reservadas al Consejero o Consejera.

b) Hauteskunde-prozesu horien modernizazioa bultzatzea, eta euskal herritarren ordezkaritza politikoan eragina duten beste batzuen jarraipena egitea.

b) Impulsar la modernización de tales procesos electorales y hacer seguimiento de otros con incidencia en la representación política de la ciudadanía vasca.

c) Alderdi politikoen jardunerako urteko diru-laguntzen zenbatekoen banaketa proposatzea, hala badagokio, indarrean dagoen legeriaren arabera.

c) Proponer la distribución de las cuantías de las subvenciones anuales por funcionamiento de los partidos políticos que, en su caso, procedan conforme a la legislación vigente.

d) Erreferendumak eta kontsultak egiteko behar diren jarduerak planifikatu eta kudeatzea.

d) Planificar y gestionar la realización de referendos y consultas.

12. artikulua.– Giza Baliabideen Zuzendaritza.

Artículo 12.– Dirección de Recursos Humanos.

1.– Giza Baliabideen Zuzendaritzaren ardura da Ertzaintzako langileen estatutu-araubidea kudeatzea, eta Ertzaintzako giza baliabideen politikak garatzea, baita Segurtasun Administrazioko zerbitzu laguntzaileetako lan-kontratudun langileak kudeatzea ere, Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiako langileak izan ezik.

1.– La Dirección de Recursos Humanos tiene encomendada la gestión del régimen estatutario del personal de la Ertzaintza y el desarrollo de las políticas de recursos humanos en la misma, así como la gestión del personal laboral de los servicios auxiliares de la Administración de Seguridad, salvo en lo referente al personal laboral de la Academia Vasca de Policía y Emergencias.

2.– Ertzaintzako langileekin lotuta, honako hauek dagozkio: giza baliabideen politikak zuzendu eta administratzea, eta horien estatutu-araubidearen ohiko kudeaketa egitea, beste batzuei esleituta ez badago; eta, bereziki:

2.– En relación al personal de la Ertzaintza le corresponde la dirección y administración de las políticas de recursos humanos y la gestión ordinaria de su régimen estatutario cuando no esté atribuido a otros, y en particular:

a) Ertzaintzako langileen ordezkari diren erakunde sindikalekin harremana izatea, eta horiekin negoziazio kolektiboa lantzea.

a) La relación con las organizaciones sindicales representativas del colectivo de la Ertzaintza y la negociación colectiva con las mismas.

b) Lanpostu-zerrendak egitea eta lanpostuak betetzeko prozedurak kudeatzea. Horrez gain, zerbitzu-eginkizunen deialdiak egitea eta horiek ematea ebaztea, bai eta errebokatzea ere, baldin eta eskumenok berariaz beste organo batzuei eman ez bazaizkie.

b) Elaborar la relación de puestos de trabajo y gestionar los procedimientos de provisión de puestos de trabajo. Igualmente le corresponde convocar y resolver la concesión de comisiones de servicios y su revocación, cuando tales facultades no correspondan a otros órganos.

c) Ertzaintzako langileen gastuen aurreikuspena eta kontrola egitea, Kudeaketa Ekonomiaren eta Baliabide Orokorren Zuzendaritzarekin batera.

c) Previsión y control de gastos del personal de la Ertzaintza en coordinación con la Dirección de Gestión Económica y Recursos Generales.

d) Langileen Erregistroa kudeatzea, eta ziurtagiriak ematea Ertzaintzako langileen lan-gorabeherei, egoerei eta aitorturiko eskubideei buruz.

d) Gestionar el Registro de Personal y certificar sobre las circunstancias laborales, situaciones y derechos reconocidos al personal de la Ertzaintza.

e) Presentzia kontrolatzea, eta berariazko ebazpena behar duten lizentziak eta baimenak ematea.

e) Control de presencia y concesión de licencias y permisos que precisen resolución expresa.

f) Bateragarritasun-espedienteak ebaztea.

f) Resolver los expedientes de compatibilidad.

g) Honako hauek deklaratzea: administrazio-egoera ezberdinak, zerbitzu aktibora itzultzea eta nahitaezko erretiroa eta ezintasunagatiko erretiroa.

g) Declarar las diferentes situaciones administrativas, el reingreso al servicio activo y la jubilación forzosa y por incapacidad.

h) Ertzaintzako langileen enplegu-baldintzen araubide juridikoa eta lansariena kudeatzea eta aplikatzea, honako hauek barnean direla: maileguak eta gizarte-onurak ematea, hirurtekoak eta emandako zerbitzuak aitortzea, eta Ertzaintzaren lan-egutegiak aztertu, irizpena eman, negoziatu eta jarraipena egitea.

h) Gestionar y aplicar el régimen jurídico y retributivo y de las condiciones de empleo del personal de la Ertzaintza, incluyendo la concesión de préstamos y beneficios sociales, reconocimiento de trienios y servicios prestados, así como así como el estudio, informe, negociación y seguimiento de los calendarios laborales de la Ertzaintza.

i) Ertzaintzaren antolaketa eta horren osteko ebaluazioa egiten parte hartzea, eta Ertzaintzako langileen prestakuntza-politika diseinatu, planifikatu eta ebaluatzeko lanean parte hartzea.

i) Participar en la elaboración de la organización de la Ertzaintza y su posterior evaluación, así como participar en el diseño, planificación y evaluación de la política de formación del personal de la Ertzaintza.

j) Barneko informazio- eta komunikazio-sistemak diseinatu, ezarri eta kudeatzea, eta giza baliabideak egoki kudeatzeko egin diren ekimenetatik eta kalitate-proiektuetatik ateratako arrazionalizazio-neurriak ezartzea.

j) Diseñar, implantar y gestionar sistemas de información y comunicación interna e implantar medidas racionalizadoras emanadas de iniciativas y proyectos de calidad para la adecuada gestión de los recursos humanos.

k) Ertzaintzako hizkuntza-normalizazioaren prozesua aztertu, planifikatu eta ebaluatzea, saileko Euskara Unitateak zehaztutako esparruan.

k) Analizar, planificar y evaluar el proceso de normalización lingüística de la Ertzaintza, en el marco definido por la Unidad de Euskera departamental.

l) Lan-arriskuen prebentzioa antolatzea, eta Ertzaintzako langileei arreta emateko prebentzio-zerbitzu propioa zuzendu eta kudeatzea.

l) Organizar la función de prevención de riesgos laborales y dirigir y gestionar un servicio de prevención propio que atienda al personal de la Ertzaintza.

m) Giza baliabideak egoki kudeatzeko irizpide eta jarraibideak ematea.

m) Emitir directrices e instrucciones para la adecuada gestión de los recursos humanos.

3.– Segurtasun Administrazioko zerbitzu laguntzaileetako langileei dagokienez, Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziari buruzko uztailaren 17ko 4/1992 Legearen 5. artikuluarekin bat, eta euskal funtzio publikoaren printzipio orokorrak kontuan harturik, langile horiek zuzentzea eta administratzea dagokio, eta, bereziki:

3.– En relación con el personal de los servicios auxiliares de la Administración de Seguridad de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 4/1992, de 17 de julio, de Policía del País Vasco y los principios generales aplicables al conjunto de la función pública del País Vasco, le corresponde la dirección y administración de los mismos y en particular:

a) Langile horien giza baliabideen politika planifikatu eta aplikatzea.

a) Planificar y aplicar la política de recursos humanos de dicho personal.

b) Langile horien ordezkari diren erakunde sindikalekin harremana izatea, eta horiekin negoziazio kolektiboa lantzea.

b) La relación con las organizaciones sindicales representativas del colectivo y la negociación colectiva con las mismas.

c) Lanpostu-zerrendak proposatzea.

c) Proponer las relaciones de puestos de trabajo.

d) Aldi baterako lan-kontratudun langileak kontratatzea, eta horretarako lan-poltsak eratu eta kudeatzea.

d) Contratar al personal laboral temporal, así como configurar y gestionar las bolsas de trabajo para ello.

e) Lan-kontratudun langile finkoa izateko hautaketa-proben oinarriak, programak eta edukia prestatzea, epaimahaiak izendatzea, eta hautaketa-prozesua antolatu eta kudeatzea.

e) Elaborar las bases, programas y contenido de las pruebas selectivas para el acceso a la condición de personal laboral fijo, la designación de los tribunales calificadores de las mismas, y la organización y gestión del proceso selectivo.

f) Lanpostuak betetzeko prozeduren oinarriak prestatzea, horien deialdia egitea, garapena kudeatzea eta horiek ebaztea. Jardunean hasteko, lekuz aldatzeko edo dituzten lan-baldintzak aldatzeko izapideak egitea eta baimena ematea.

f) Elaborar las bases de los procedimientos de provisión de puestos del personal, convocarlos, gestionar su desarrollo y resolverlos. Tramitar y autorizar la asignación al desempeño de funciones y otros supuestos de movilidad o modificación de las condiciones de trabajo.

g) Lan-arriskuak prebenitzeko funtzioa antolatzea, eta prebentzio-zerbitzua zuzendu eta kudeatzea.

g) Organizar la función de prevención de riesgos laborales y dirigir y gestionar un servicio de prevención.

h) Langile horien hizkuntza-normalizazioaren prozesua aztertu, planifikatu eta ebaluatzea, saileko Euskara Unitateak zehaztutako esparruan.

h) Analizar, planificar y evaluar el proceso de normalización lingüística de este personal en el marco definido por la Unidad de Euskera departamental.

i) Langileen prestakuntza eta hobekuntza plan eta programak bultzatu eta prestatzea, IVAPen eskumenak alde batera utzi gabe.

i) Promover y preparar planes y programas de formación y perfeccionamiento del personal, sin perjuicio de las competencias del IVAP.

j) Langileen Erregistroa kudeatzea, eta ziurtagiriak ematea horien lan-gorabeherei, egoerei eta aitorturiko eskubideei buruz.

j) Gestionar el Registro de Personal y certificar sobre las circunstancias laborales, situaciones y derechos reconocidos al mismo

k) Langile horien ohiko kudeaketa egitea, eta, gainera, bateragarritasun-espedienteak ebaztea, nahitaezko eta ezintasun fisikoagatiko erretiroak deklaratzea, diziplina-ahalak erabiltzea –kaleratzea salbu–, eta lizentziak eta baimenak ematea.

k) La gestión ordinaria de este personal, comprendiendo además, la resolución de los expedientes de compatibilidad, la declaración de las jubilaciones forzosas y por incapacidad física, el ejercicio de las potestades disciplinarias excepto el despido, y la concesión de licencias y permisos.

3.– Era berean, langileak kudeatzeari buruzko Eusko Jaurlaritzako aplikazio horizontalei dagokienez, zuzendaritzari dagokio saila eta bere erakunde autonomoa zuzendu, ordezkatu eta koordinatzea, eta bere eskumenaren eremuko langileei dagozkien aplikazioen bidez kudeatutako datu pertsonalen gaineko ardura ere bai.

3.– Igualmente le corresponde la dirección, representación y coordinación del Departamento y su Organismo Autónomo con respecto a las aplicaciones horizontales del Gobierno Vasco dedicadas a la gestión de personal así como la responsabilidad de los datos de carácter personal que se gestionen a través de dichas aplicaciones pertenecientes al personal del ámbito de su competencia.

13. artikulua.– Telekomunikazioak eta Sistema Informatikoak Kudeatzeko Zuzendaritza.

Artículo 13.– Dirección de Gestión de Telecomunicaciones y Sistemas Informáticos.

1.– Telekomunikazioak eta Sistema Informatikoak Kudeatzeko Zuzendaritzari dagokio segurtasun publikoko jardueretarako baliabideak planifikatu, kudeatu eta mantentzea. Horretarako, egiteko hauek ditu:

1.– Corresponde a la Dirección de Gestión de Telecomunicaciones y Sistemas Informáticos lo referente a la planificación, gestión y mantenimiento de los destinados a actividades de seguridad pública. A tal fin le corresponde:

a) Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoari dagokionez, segurtasunaren esparruko informazio- eta komunikazio-sistemen programak eta planak proposatzea, Segurtasuneko sailburuak onar ditzan.

a) Proponer, para su aprobación por el Consejero o Consejera de Seguridad, los planes y programas de sistemas de información y comunicaciones en el ámbito de la seguridad correspondientes al sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

b) Segurtasun Sailaren segurtasun publikoko jardueretarako informazio- eta komunikazio-sistemetan egin beharreko inbertsioak planifikatzea, eta horiek koordinatu, gainbegiratu, ebaluatu eta kostuak aztertzea.

b) Elaborar la planificación de las inversiones en sistemas de información y comunicación destinados a actividades de seguridad pública del Departamento de Seguridad, así como coordinarlos, supervisar su ejecución, evaluarlos y analizar sus costes.

c) Segurtasun Komunikazioen Sare Ofiziala, bai eta segurtasun-jardueretarako gisa horretako gainerako tresnak eta sistemak ere, planifikatu, diseinatu, kudeatu eta mantentzea.

c) Planificar, diseñar, gestionar y mantener la Red Oficial de Comunicaciones de Seguridad y demás instrumentos y sistemas de esta índole destinados al desenvolvimiento de las actividades de seguridad.

d) Segurtasun Sailburuordetzaren jarraibideak kontuan hartuta, proposatzea euskal administrazioen segurtasun publikoko zerbitzu guztiek hartu behar dituzten informatika- eta komunikazio-arloko estandarrak, horien bidez datuak transmititzeko eta gorabeherak eta baliabideak kudeatu eta bideratzeko.

d) Proponer, teniendo en cuenta las directrices de la Viceconsejería de Seguridad, los estándares en materia de informática y comunicaciones a adoptar por el conjunto de servicios de seguridad pública de las administraciones vascas, que permitan la transmisión de datos y la gestión y despacho de incidentes y recursos.

e) Segurtasunaren arloko informazio- eta komunikazio-sistemak estandarizatu eta homologatzea.

e) Estandarizar y homologar sistemas de información y comunicaciones en el ámbito de la seguridad.

f) Datu-prozesuen teknikak eta datu-kodetze eta -egituren teknikak aztertu eta garatzea, Euskadiko Poliziaren Datuak Prestatzeko Zentrotik ezarritako jarraibideak eta protokoloak aintzat hartuta.

f) Estudiar y desarrollar las técnicas de proceso de datos, codificación y estructuras de datos, atendiendo a las pautas y protocolos fijados desde el Centro de Elaboración de Datos de la Policía del País Vasco.

g) Segurtasun publikoaren euskal sistemarekin lotutako egitekoak betetzeko behar diren informazio- eta komunikazio-sistemak eskuratu eta mantentzea, bai eta Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiak bere funtzioak egiteko eskatzen dituenak ere, akademiak berak finantzatu ostean.

g) Provisión y mantenimiento de sistemas de información y comunicaciones necesarios para el cumplimiento de las funciones que incumben al sistema vasco de seguridad pública, así como de los requeridas por Academia Vasca de Policía y Emergencias para el ejercicio de sus funciones, previa financiación por ésta.

h) Komunikazioetan segurtasun-zerbitzuak ematea, bai teknikoak bai administratiboak, teknika eta baliabide elektroniko, informatiko eta telematikoen bidez.

h) Prestar servicios de seguridad, técnicos y administrativos, en las comunicaciones a través de técnicas y medios electrónicos, informáticos y telemáticos.

i) Segurtasun Administrazioaren zerbitzuen informatizazio- eta digitalizazio-proiektuak egikaritzea, zeinak interes estrategikokoak izango baitira.

i) Ejecutar proyectos de interés estratégico de informatización y digitalización de los servicios de la Administración de Seguridad.

j) Segurtasun Sailarenak diren eta segurtasun-jarduerekin loturik dauden informatika- eta telekomunikazio-instalazioen mantentze-lana egitea.

j) Mantener las instalaciones de informática y telecomunicaciones del Departamento de Seguridad vinculadas a actividades de seguridad.

k) Eusko Jaurlaritzatik bultzatutako konbergentzia-prozesuetan parte hartzea, informatika- eta telekomunikazio-sistemei dagokienez.

k) Participar en los procesos de convergencia impulsados desde el Gobierno Vasco respecto a sistemas informáticos y de telecomunicaciones.

l) Beste administrazio batzuekin hartutako konpromisoen ondorioz sortu diren programak eta proiektuak egikaritzeko prozesua kontrolatu eta koordinatzea, bere eskumenekoak diren gaietan.

l) Controlar y coordinar la ejecución de los programas y proyectos derivados de compromisos contraídos con otras administraciones, en las materias propias de su competencia.

II. ATALA
SECCIÓN II
SEGURTASUN SAILBURUORDETZA
VICECONSEJERÍA DE SEGURIDAD

14. artikulua.– Segurtasun Sailburuordetza.

Artículo 14.– Viceconsejería de Seguridad.

1.– Segurtasun Sailburuordetzari dagokio Segurtasun Sailari esleitzen zaizkion egitekoak betetzea honako arlo hauetan: pertsona eta ondasunen segurtasuna eta herritarren segurtasuna; udaltzaingoen koordinazioa; segurtasun pribatua; babes zibila eta larrialdiak; meteorologia; trafikoa eta bide-segurtasuna. Halaber, Segurtasun Sailburuordetzari dagokio ausazko jokoen eta ikuskizun zein jolas-jardueren erregimena.

1.– Corresponde a la Viceconsejería de Seguridad el ejercicio de las funciones atribuidas al Departamento de Seguridad en el ámbito de la seguridad de las personas, bienes y seguridad ciudadana; coordinación de policías locales; seguridad privada; protección civil y emergencias; meteorología; tráfico y seguridad vial, así como el régimen de los juegos de azar y de los espectáculos y actividades recreativas.

2.– Ertzaintza dela-eta, honako hauek dagozkio Segurtasuneko sailburuordeari, betiere sailburuaren zuzendaritzapean:

2.– Respecto a la Ertzaintza corresponde al titular de la Viceconsejería de Seguridad, bajo la superior dirección del Consejero o Consejera:

a) Ertzaintzaren zuzeneko agintaritza, eta haren unitateen eta polizia-zerbitzuen zuzendaritza, ikuskaritza eta koordinazioa.

a) El mando directo de la Ertzaintza y la dirección, inspección y coordinación de las unidades y servicios policiales de la misma.

b) Ertzaintzaren antolaketa orokorra planifikatu eta ebaluatzea, haren plantilla egitea eta langile-beharrak zehaztea, hautaketa- eta prestakuntza-prozesuak bideratzeko.

b) Planificar y evaluar la organización general de la Ertzaintza, elaborar su plantilla y determinar las necesidades de personal en orden a instrumentar los procesos de selección y formación.

c) Ertzaintzako kideek bete beharreko polizia-zerbitzu publikoari buruzko jarraibideak ematea.

c) Dictar instrucciones relativas al desempeño del servicio público policial por los miembros de la Ertzaintza.

d) Ertzaintzako langileen izendapen askeko lanpostuak betetzeko deialdiak egitea eta ebaztea, sistema horren bitartez egiten denean edo zerbitzu-eginkizunen deialdien kasuan. Horrez gain, izendapen horiek errebokatzea ere .

d) Convocar y resolver la provisión de puestos del personal de la Ertzaintza cuyo sistema de provisión sea la libre designación, tanto si se realiza mediante dicho sistema o por medio de comisión de servicios. Igualmente revocar dichos nombramientos.

e) Polizia-lanarengatiko bereizgarri berdedun edo zuridun dominak ematea.

e) Conceder medallas al mérito policial con distintivo verde o blanco.

f) Diziplina-ahala erabiltzea Ertzaintzako langileei dagokienez, Euskal Autonomia Erkidegoko polizia-kidegoen diziplina-araubidean aurreikusitakoaren arabera.

f) Ejercer la potestad disciplinaria respecto al personal de la Ertzaintza en los términos previstos en la regulación del régimen disciplinario de los cuerpos de la Policía del País Vasco.

g) Segurtasun-arloan arduradun diren beste agintaritza eta erakunde batzuekiko lankidetza sustatzea, eta autonomia-erkidegoaren aldetik koordinazio-irizpide orokorrak ezartzea nazioarteko lankidetzako organismo ofizialekin eta polizia-kidegoekin.

g) Promover la cooperación con otras autoridades e instituciones responsables en materia de seguridad y determinar por parte de la Comunidad Autónoma los criterios generales de coordinación con otros cuerpos policiales y organismos oficiales de cooperación internacional.

3.– Segurtasun publikoaren arloko agintaritza den aldetik, honako hauek dagozkio:

3.– Como autoridad de seguridad pública le corresponde:

a) Euskadiko Segurtasun Publikoaren Plan Orokorra egitea.

a) Elaborar el Plan General de Seguridad Pública de Euskadi.

b) Honako hauek baimentzea: udalerrien arteko lankidetza-hitzarmenak (Euskadiko Segurtasun Publikoaren Sistema Antolatzeko ekainaren 28ko 15/2012 Legearen 48. artikulua), eta udalerriak polizia-zerbitzuak emateko elkartzea.

b) Autorizar los convenios de colaboración entre municipios previstos en el artículo 48 de la Ley 15/2012, de 28 de junio, de Ordenación del Sistema de Seguridad Pública de Euskadi, así como la asociación de municipios para la prestación del servicio policial.

c) Pertsonen, eraikinen, instalazioen, jardueren eta interes bereziko objektuen segurtasuna planifikatzea eta koordinatzea, neurriak hartzea proposatuz.

c) Planificar y coordinar la seguridad de las personas, edificios, instalaciones, actividades y objetos de especial interés, proponiendo la adopción de medidas.

d) Autonomia-erkidegoko erakunde komunen eraikin eta instalazio publikoetan babes- eta segurtasun-neurrien ezarpena ebaztea eta organo edo erakunde publikoetan segurtasun-neurrien ezarpena proposatzea eta adostea, horiek menpekoak dituzten erakundeekin aldez aurretik adostuta.

d) Resolver el establecimiento de medidas de protección y seguridad en edificios e instalaciones públicas pertenecientes a las instituciones comunes de la Comunidad Autónoma y proponer y acordar la implantación de medidas de seguridad en órganos u organismos públicos previo acuerdo con la entidad de los que dependan.

e) Interes publikokoa denean, mehatxua edo jazarpena jasaten duten pertsona edo erakundeak babesteko zerbitzua planifikatzea eta koordinatzea, bai polizia-zerbitzu publikoaren bitartez, bai berariaz horretarako kontratatutako segurtasun-zerbitzu pribatuak erabiliz, horretarako beharrezkoak diren jarraibideak emanez.

e) Cuando resulte de interés público planificar y coordinar la prestación de servicios de protección a personas o entidades objeto de amenazas o persecución, a través del servicio público policial o de servicios privados de seguridad contratados al efecto, impartiendo al efecto las instrucciones que fueran necesarias.

f) Herritarren Segurtasuna Babesteari buruzko Lege Organikoak autonomia-erkidegoari aitortzen dizkion eskumenak erabiltzea, zehatzeko ahala erabiltzea barnean dela, baldin eta eskumenok berariaz beste organo batzuei eman ez bazaizkie.

f) Ejercer las competencias de la Comunidad Autónoma previstas en la Ley Orgánica de protección de la Seguridad Ciudadana, incluido el ejercicio de la potestad sancionadora, no encomendadas expresamente a otros órganos.

g) EAEko poliziak bideokamerak instalatzeko baimena ematea uztailaren 21eko 168/1998 Dekretuan aurreikusitako kasuetan (168/1998 Dekretua, Euskal Herriko Poliziak toki publikoetan bideokamerak erabiltzeko baimenen eta haien erabileraren erregimena garatzen duena).

g) Autorizar la instalación de videocámaras por la Policía del País Vasco en los casos previstos en el Decreto 168/1998, de 21 de julio, por el que se desarrolla el régimen de autorización y utilización de videocámaras por la Policía del País Vasco en lugares públicos.

h) Segurtasun pribatuaren arloan, lankidetza-mekanismoak eta -prozedurak ezartzea Ertzaintzaren eta segurtasun pribatuaren sektorearen artean; jarduketa nabarmenak ohorezko aipamenekin saritzea, eta, era berean, segurtasun pribatuari buruzko legeriaren arau-hauste oso astunengatik zehapenak ezartzea, beste organo batzuei esleitu ez bazaizkie.

h) En materia de seguridad privada, establecer mecanismos y procedimientos de colaboración entre la Ertzaintza y el sector de la seguridad privada; distinguir las actuaciones notables con menciones honoríficas, así como imponer sanciones por infracciones muy graves a la legislación de seguridad privada no atribuidas a otros órganos.

i) Euskadiko Poliziaren Datuak Prestatzeko Zentroaren (EPDPZ) zuzendaritza eta erantzukizuna; halaber, zentro horrek gordetzen dituen fitxategien arduraduna izango da.

i) La superior dirección y responsabilidad del Centro de Elaboración de Datos de la Policía de Euskadi (CEDPE), así como la figura del responsable de los ficheros que albergue.

4.– Babes zibilaren eta larrialdien esparruan, sektoreko ordenamendu juridikoak ematen dizkion egitekoak burutu behar ditu, horien kudeaketari eta zehatzeko ahala erabiltzeari dagokienez.

4.– En el ámbito de la protección civil y emergencias le corresponde realizar las funciones que respecto a su gestión y al ejercicio de la potestad sancionadora le reserva el ordenamiento jurídico sectorial.

5.– Ausazko jokoekin, ikuskizunekin eta jolas-jarduerekin lotutako arauak aplikatzearen esparruan, zehapen-ahala erabiltzea dagokio, sektoreko ordenamendu juridikoak horretarako ahalmena ematen badio. Halaber, kirol-ikuskizunetan egon daitekeen indarkeria, arrazakeria, xenofobia eta intolerantziarekin lotuta estatuko legeriari eginiko arau-hauste oso astunengatik zehazpenak jartzea dagokio, 360.000 eurora arteko isunak direnean; kirol ikuskizunak antolatzeko desgaitzeko edo kirol-esparrua gehienez urtebetez ixteko zehapenak ematea ere badagokio, bai eta gehienez hiru urtez kirol-esparrura sartzeko debekua ezartzea ere.

5.– En el ámbito de la aplicación de las normas correspondientes a los juegos de azar y a los espectáculos y actividades recreativas le corresponde ejercer la potestad sancionadora cuando así se lo reserve el correspondiente ordenamiento jurídico sectorial. Igualmente le corresponde sancionar por infracciones muy graves a la legislación estatal contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte cuando se trate de multas de hasta 360.000 euros, de sanciones de inhabilitación para organizar espectáculos deportivos o de clausura temporal de recinto deportivo de hasta un año, y de prohibición de acceso a recinto deportivo de hasta tres años.

6.– Zuzendaritza hauek Segurtasun Sailburuordetzaren mende daude:

6.– Dependen de la Viceconsejería de Seguridad las siguientes Direcciones:

a) Larrialdiei Aurre Egiteko eta Meteorologiako Zuzendaritza.

a) La Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología.

b) Joko eta Ikuskizun Zuzendaritza.

b) La Dirección de Juego y Espectáculos

c) Trafiko Zuzendaritza.

c) La Dirección de Tráfico

d) Ertzaintzaren Zuzendaritza.

d) La Dirección de la Ertzaintza.

e) Segurtasuna Koordinatzeko Zuzendaritza.

e) La Dirección de Coordinación de Seguridad.

15. artikulua.– Larrialdiei Aurre Egiteko eta Meteorologiako Zuzendaritza.

Artículo 15.– Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología.

1.– Babes zibilaren eta larrialdien esparruan, Larrialdiei Aurre Egiteko eta Meteorologiako Zuzendaritzari dagokio Segurtasun Sailaren misioak eta eskumenak egikaritu eta betetzea arlo horietan. Zehazki, hauxe dagokio:

1.– Corresponde a la Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología en el ámbito de la protección civil y emergencias la ejecución y cumplimiento de las misiones y competencias del Departamento de Seguridad en tales materias. Concretamente le corresponde:

a) Eusko Jaurlaritzaren eskumenekoak diren babes zibileko planak egin, ezarri, berrikusi eta eguneratzea, eta beste administrazio batzuekin lankidetza aritzea, ordenamenduan jasotako tresnen bitartez, Euskadiko lurraldeari eragiten dioten bestelako larrialdi-planak bultzatu eta idazteko.

a) Elaborar, implantar, revisar y actualizar los planes de protección civil de la competencia del Gobierno Vasco, así como cooperar con otras administraciones, a través de los instrumentos previstos en el ordenamiento, en el impulso y redacción de otros planes de emergencia que afecten al territorio de Euskadi.

b) Euskadin dauden arriskuen mapa eta inbentarioa egin eta mantentzea.

b) Elaborar y mantener el inventario y mapa de riesgos presentes en Euskadi.

c) Babes zibileko informazio- eta alerta-sarea koordinatzea.

c) Coordinar la red de información y alerta de protección civil.

d) Euskadiko autobabes-planen erregistroa kudeatzea; autobabesa sustatzea eta zabaltzea, eta, beste erakunde batzuekin lankidetzan, programak egitea, herritarrei informazioa emateko, zer arriskuren menpe dauden eta larrialdiei nola erantzun behar dieten jakin dezaten.

d) Gestionar el registro de planes de autoprotección de Euskadi; promover y divulgar la autoprotección, y realizar, en colaboración con otras instituciones, programas de información a la población sobre riesgos y formas de responder ante emergencias.

e) Eusko Jaurlaritzaren eskumenen eremuan, larrialdietarako praktikak eta simulakroak egitea.

e) Realizar prácticas y simulacros de emergencia dentro del marco de las competencias del Gobierno Vasco.

f) Euskadiko Larrialdiak Koordinatzeko Zentroa eta larrialdietarako 1-1-2 telefono-zerbitzua kudeatzea.

f) Gestionar el Centro de Coordinación de Emergencias de Euskadi y el servicio telefónico de atención de urgencias 1-1-2.

g) Taktika operatiboak egitea eta horiek tratatzeko jarduerak zuzentzea, bai eta baliabide operatiboen koordinazioa ere.

g) Elaborar las tácticas operativas y dirigir las actuaciones para su tratamiento y la coordinación de los recursos operativos.

h) Larrialdi-egoerei erantzuteko baliabide eta bitartekoen eskuragarritasuna sustatzea.

h) Fomentar la disponibilidad de medios y recursos de respuesta a situaciones de emergencia.

i) Larrialdietako eta babes zibileko zerbitzuei laguntzeko sareak sortzea sustatzea, herritarrek boluntariotza-erakundeetan emandako lankidetzaren bitartez.

i) Promocionar la creación de redes de apoyo a los servicios de emergencias y protección civil mediante la colaboración ciudadana en organizaciones de voluntariado.

j) Larrialdi-kudeaketako maila profesional ezberdinen prestakuntza-curriculumen garapena bultzatzea, eta horien kualifikazio profesionala sustatzea, baliabide didaktikoak sortuz eta Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiaren lankidetzarekin.

j) Impulsar el desarrollo de los currículos formativos de los diferentes niveles profesionales de la gestión de emergencias, así como promover su cualificación profesional mediante la creación recursos didácticos y la colaboración con la Academia Vasca de Policía y Emergencias.

k) Behar diren neurriak garatzea, itsasertzeko jurisdikziopeko uretako gertakariei aurre egitea bermatzeko, eta itsasoko laguntzaren arloko legeria betearazteko.

k) Desarrollar las medidas necesarias para garantizar la atención ante incidentes en aguas territoriales correspondientes al litoral marítimo, y la ejecución de la legislación en materia de salvamento marítimo.

l) Zehatzeko ahala erabiltzea babes zibilaren eta larrialdien arloan, araudi horretan aurreikusitako baldintzetan.

l) Ejercer la potestad sancionadora en materia de protección civil y emergencias en los términos previstos en dicha normativa.

2.– Meteorologia- eta klimatologia-esparruan, honako hauek dagozkio, zuzendaritza honi atxikitako Meteorologiako Euskal Agentziaren bitartez:

2.– En el ámbito de la meteorología y climatología le corresponde, a través de la agencia vasca de meteorología adscrita a esta Dirección:

a) Titulartasun propioko meteorologia-zerbitzuak eta horien azpiegiturak planifikatu, koordinatu eta mantentzea, bai eta sare ozeano-hidro-meteorologikoa eta sarearen informazioaren kalitatearena ere.

a) Planificar, coordinar y mantener los servicios meteorológicos de titularidad propia y sus infraestructuras, así como la red océano-hidro-meteorológica y de la calidad de información de la red.

b) Eguraldia behatzea, eta meteorologiaren eta klima-fenomeno naturalen azterketa eta iragarpena egitea.

b) Vigilar el tiempo atmosférico y efectuar el análisis y predicción meteorológica y de fenómenos naturales climáticos.

c) Meteorologia-informazio ofiziala prestatu eta kudeatzea, eta zerbitzu publikoei –babes zibilari edo bide-segurtasunari– zuzendutako meteorologia- eta klima-informazioko produktuak garatzea, edota berariazko sektore eta ekonomia-jardueretarako bestelako produktu espezifikoak, zeinetan klimatologiak eta meteorologiak garrantzi berezia izango baitute.

c) Elaborar y gestionar la información meteorológica oficial y desarrollar productos de información meteorológica y climatológica destinados a servicios públicos como protección civil o seguridad vial, u otros productos específicos para sectores y actividades económicas específicas en los que la climatología y meteorología tenga especial relevancia.

16. artikulua.– Joko eta Ikuskizun Zuzendaritza.

Artículo 16.– Dirección de Juego y Espectáculos.

1.– Joko eta Ikuskizun Zuzendaritzari ahalmen eta egiteko hauek dagozkio:

1.– Corresponde a la Dirección de Juego y Espectáculos el ejercicio de las siguientes facultades y funciones:

a) Ausazko jokoei buruzko politika publikoak egitea, eta jokoaren erregelamendu orokorrak Euskal Autonomia Erkidegoan jokoa arautzen duen agintaritzari ematen dizkion ahalmenak eta egitekoak gauzatzea, honako hauekin lotuta, beste organo batzuen eskumenekoak ez badira: baimenak, txostenak, homologazioak, kontrolak, ikuskapenak edo zehapenak.

a) Elaborar las políticas públicas relativas a los juegos de azar y ejercer las facultades y funciones que el reglamento general de juego confiere a la autoridad reguladora del juego en la Comunidad Autónoma de Euskadi, ya sean de autorización, informe, homologación, control, inspección o sanción, siempre que no correspondan a otros órganos.

b) Euskadiko jokoaren behatoki gisa jardutea. Horretarako, jokoaren bilakaerari buruzko azterketak egingo ditu, eta jokoari buruzko urteko memoria bat egingo du.

b) Actuar como observatorio del juego en Euskadi, para lo cual realizará prospecciones sobre su evolución y realizará una memoria anual del juego.

c) Jokoaren sektoreko enpresen gizarte-erantzukizuna sustatzea, eta, joko arduratsua eta bermatua lortzeko asmoz, herritarrei zuzendutako sentsibilizazio-kanpaina publikoak egitea.

c) Promover la responsabilidad social corporativa del sector del juego y realizar campañas públicas de sensibilización destinadas a la ciudadanía en aras de un juego responsable y con garantías.

d) Ikuskizun publikoei eta jolas-jarduerei buruzko legeriaren ondoriozko politika publikoak egitea, ostalaritzako jarduerak eta establezimenduak barnean direla. Horrez gain, legeria horrek Segurtasun Sailari ematen dizkion ahalmenak eta egitekoak gauzatzea, honako hauekin lotuta, beste organo batzuen eskumenekoak ez badira: baimenak, txostenak, homologazioak, kontrolak, ikuskapenak edo zehapenak.

d) Elaborar las políticas públicas derivadas de la legislación relativa a los espectáculos públicos y actividades recreativas, incluyendo a establecimientos y actividades de hostelería, y ejercer las facultades y funciones que dicha legislación confiere al Departamento de Seguridad, ya sean de autorización, informe, homologación, control, inspección o sanción, siempre que no correspondan a otros órganos.

e) Jolas-jardueren eta ikuskizunen sektorearen egoerari eta bilakaerari buruzko urteko memoria egitea.

e) Elaborar la memoria anual sobre la situación del sector de los espectáculos y actividades recreativas y su evolución.

f) Kirolean egon daitekeen indarkeriaren, arrazakeriaren, xenofobiaren eta intolerantziaren aurkako estatu-legeriari eginiko arau-hauste arin eta astunengatik zehatzeko ahala erabiltzea.

f) Ejercer la potestad sancionadora por infracciones leves y graves a la legislación estatal contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte.

2.– Zuzendaritza honen menpe dauden lurralde-bulegoek honako ahalmen eta eskumen hauek izango dituzte dagokien lurralde-eremuan, betiere zuzendariak emandako irizpideen arabera:

2.– Las Oficinas Territoriales dependientes de esta Dirección ejercerán, de acuerdo con las instrucciones emanadas del titular de la Dirección, las siguientes facultades y competencias dentro de su ámbito territorial:

a) Baimenak ematea, jendaurreko ikuskizunak eta jolas-jarduerak egiteko. Nolanahi ere, salbuespen izango dira 10.000 lagunetik gorako edukiera dutenak eta zezen-ikuskizun nagusiak.

a) Otorgamiento de las autorizaciones para la celebración de espectáculos públicos y actividades recreativas, con excepción de las correspondientes a aquéllas con un aforo superior a 10.000 personas y los espectáculos taurinos generales.

b) «B» motako makinei eta joko-makina laguntzaileei dagozkien izapideak egitea eta baimenak ematea. Nolanahi ere, salbuespen izango dira honako hauei dagozkien baimentzeak: ustiapen-baimenak eta horien eskualdatzeak, erredentzio-makinak edo «AR» izenekoak ustiatzeko erantzukizun-adierazpenak jasotzea, eta jolas-aretoak ustiatzea.

b) Tramitación y autorizaciones relativas a máquinas de tipo «B» y máquinas auxiliares de juego con excepción de las autorizaciones de permisos de explotación y su transmisión, así como la recepción de las declaraciones responsables para la explotación de las máquinas tipo AR o recreativas de redención y las relativas a la explotación de salones recreativos.

c) Lokal eta establezimendu publikoak kudeatzea, baldin eta horien kontrola Joko eta Ikuskizun Zuzendaritzari badagokio; horrez gain, horien dokumentazioa eta datu-baseak eguneratzea.

c) Gestión de los establecimientos y locales de pública concurrencia cuyo control corresponda a la Dirección de Juego y Espectáculos, así como la actualización de la documentación y bases de datos de los mismos.

d) Erreklamazio-orriak kudeatzea, Kontsumobideren eskumenak alde batera utzi gabe.

d) Gestión de las hojas de reclamaciones, sin perjuicio de las competencias de Kontsumobide.

e) Dagokion lurralde-eremuko ikuskaritzarekin koordinatzea.

e) Coordinación con la inspección en su ámbito territorial.

3.– Jokoaren, ikuskizun publikoen eta jolas-jardueren arloko zehapen-espedienteak eta kirol-ikuskizunetan egon daitekeen indarkeriaren, arrazakeriaren, xenofobiaren eta intolerantziaren aurkako estatu-legeriari buruzkoak Joko eta Ikuskizun Zuzendaritzako funtzionarioek izapidetuko dituzte, Araubide Juridikoaren, Zerbitzuen eta Hauteskunde Prozesuen Zuzendaritzak horiek izendatzeko ezarritako sistema objektiboaren bidez.

3.– La Instrucción de los expedientes sancionadores en materia de juego, espectáculos públicos y actividades recreativas, así como los relativos a la legislación estatal contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte se realizará por personal funcionario de la Dirección de Juego y Espectáculos mediante el sistema objetivo para su designación que establezca la Dirección de Régimen Jurídico, Servicios y Procesos Electorales.

17. artikulua.– Trafiko Zuzendaritza.

Artículo 17.– Dirección de Tráfico.

1.– Trafiko Zuzendaritza da Euskal Autonomia Erkidegoko bide-segurtasuneko politikak egiteko eta kudeatzeko ardura duen organoa.

1.– La Dirección de Tráfico es el órgano encargado de elaborar y gestionar las políticas de seguridad vial en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

2.– Trafikoari eta bide-segurtasunari buruzko araudian aurreikusi diren baimentzeko, ikuskatzeko eta zehatzeko ahalmenak baliatuz, egiteko hauek dagozkio:

2.– En el ejercicio de las potestades de autorización, inspección y sanción previstas en la normativa sobre tráfico y seguridad vial, le corresponde:

a) Trafikoari eta bide-segurtasunari buruzko araudian aurreikusitako baimenak ematea, hala nola: garraio bereziek eta ibilgailu historikoek zirkulatzeko behar dituzten baimenak, eta hiriarteko bideetan egiten diren kirol-probetarako baimenak.

a) Otorgar las autorizaciones previstas en la normativa sobre tráfico y seguridad vial, tales como las autorizaciones de circulación de transportes especiales, de vehículos históricos y las de las pruebas deportivas en vías interurbanas.

b) Gidarientzako eskola partikularrak baimendu, kontrolatu eta ikuskatzea.

b) Autorizar, controlar e inspeccionar las escuelas particulares de conductores.

c) Trafikoaren eta bide-segurtasunaren arloan zehatzeko ahala erabiltzea.

c) Ejercer la potestad sancionadora en materia de tráfico y seguridad vial.

a) eta b) letretan jasotako egitekoak burutzea Trafikoko Lurralde Bulegoetako organoei dagokie.

El ejercicio de las funciones comprendidas en las letras a) y b) corresponde a los órganos correspondientes de las Oficinas Territoriales de Tráfico:

c) letran jasotako zehatzeko ahala erabiltzeko eskumena ematen zaie Trafikoko Lurralde Bulegoetako organo eskudunei –arau-haustea non egin den aintzat hartuta– eta «Trafikoko Arau-hausteak Izapidetzeko Zentro Automatizatuaren» arduradunari, bakoitzari dagokion eskumen-eremuan. Espediente horien instrukzioa egitea dagokie, hurrenez hurren, Trafikoko Lurralde Bulego bakoitzeko instruktoreari edo «Trafikoko Arau-hausteak Izapidetzeko Zentro Automatizatuko» instruktoreari.

El ejercicio de la potestad sancionadora previsto en la letra c) se confiere a los órganos correspondientes de las Oficinas Territoriales de Tráfico competentes por el lugar de comisión de la infracción y la persona responsable del «Centro Automatizado de Tramitación de Infracciones de Tráfico» (CATIT) en sus respectivos ámbitos competenciales. La instrucción de estos expedientes corresponde respectivamente al Instructor o la Instructora de cada Oficina Territorial de Tráfico o al del «Centro Automatizado de Tramitación de Infracciones de Tráfico» (CATIT).

3.– Trafikoa eta bide-segurtasuna kudeatu eta kontrolatzeko esparruan, hauek dagozkio:

3.– En el ámbito de la gestión y control del tráfico y la seguridad vial le corresponde:

a) Euskadiko hiriarteko trafikoa kudeatzeko sistema eta Trafikoa Kudeatzeko Zentroa kudeatzea.

a) Gestionar el sistema de gestión del tráfico interurbano de Euskadi y el Centro de Gestión de Tráfico.

b) Hiriarteko bideetako segurtasuna eta arintasuna hobetzeko jarduerak planifikatzea, zuzentzea eta koordinatzea, batez ere hiri barruko bideetarako eta hiri handietarako sarreretan, baita trafiko handikoak eta arriskutsuak diren zati edo guneetan eta zeharbideetan ere.

b) Planificar, dirigir y coordinar las actuaciones para mejorar la seguridad y fluidez vial en las vías interurbanas, especialmente en accesos a las vías urbanas y grandes núcleos de población, tramos y puntos peligrosos y de alta densidad de tráfico y en las travesías.

c) Bide publikoetako trafikoaren egoeraren berri ematea herritarrei.

c) Informar a la ciudadanía sobre el estado del tráfico en las vías públicas.

d) Trafikoa arautzeko neurri bereziak ezartzea.

d) Establecer medidas especiales de regulación del tráfico.

e) Lankidetzan jardutea errepideen arloan eskumena duten Administrazioekin, baita Europa Barneko Errepideen Sarearekin loturiko beste Administrazio batzuekin ere, izan eskualdekoak izan nazioartekoak.

e) Mantener relaciones de cooperación con las Administraciones competentes en materia de carreteras y con otras administraciones regionales e internacionales relacionadas con la Red Transeuropea de Carreteras.

4.– Bide-segurtasunerako prestakuntza, sentsibilizazio eta ikerketaren alorrean, egiteko hauek dagozkio:

4.– En el ámbito de formación, sensibilización e investigación para la seguridad vial le corresponde:

a) Gidari Eskola Partikularrak arautzen dituen erregelamenduan jasota dauden titulu profesionalak lortzeko proben eta ikastaroen deialdiak egitea, eta horiek kudeatzea; tituluak ematea; eta eskola horietako irakasleentzako birziklatze-ikastaroen deialdiak egitea.

a) Convocar y gestionar las pruebas y cursos para la obtención de los títulos profesionales previstos en el reglamento regulador de las Escuelas Particulares de Conductores, expedirlos y convocar cursos de reciclaje para el personal docente de dichas escuelas.

b) Bide-berreziketarako eta -sentsibilizaziorako ikastaroak kudeatzea eta nola eman behar diren zehaztea.

b) Determinar el modo de impartir los cursos de sensibilización y reeducación vial y gestionarlos.

c) Herritarrei zuzenduta, bide-segurtasunaren arloko zabalkunde-, prestakuntza- eta hezkuntza-kanpainak eta -ekintzak egitea, eta hezkuntza-administrazioarekin lankidetzan aritzea, ikastetxeetan bide-segurtasuneko hezkuntza-ekintzak programatzeko.

c) Realizar acciones y campañas de divulgación, formación y educación en seguridad vial dirigidas a la ciudadanía, así como colaborar con la administración educativa en programar acciones educativas de seguridad vial en los centros de enseñanza.

d) Osasunaren arloan eskumena duen Administrazioarekin lankidetzan aritzea, edari alkoholdunek, droga toxikoek, estupefazienteek eta substantzia psikotropikoek istripuetan duten eragina aztertzeko eta egoera hori prebenitzeko.

d) Colaborar con la administración competente en materia de salud en el análisis y prevención de la incidencia en los accidentes de tráfico de la ingestión de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas.

e) Trafikoari eta bide-segurtasunari buruzko ikerketa-azterlanak eta -lanak egitea, hala nola Trafiko eta Bide Segurtasuneko Behatokia.

e) Elaborar estudios y trabajos de investigación sobre el tráfico y seguridad vial, como Observatorio del Tráfico y Seguridad Vial.

5.– Trafiko Zuzendaritzak Ertzaintzaren laguntza izango du, aurreko paragrafoetan adierazitako eskuduntzak garatzeko. Horretarako, Trafiko Zuzendaritzak dagozkion jarraibideak emango dizkio Ertzaintzari.

5.– En el desarrollo de las atribuciones definidas en los párrafos anteriores la Dirección de Tráfico contará con el apoyo de la Ertzaintza. A tales efectos la Dirección de Tráfico transmitirá a la Ertzaintza las directrices correspondientes.

Kirol-proben ondorioz edo bidean egiten diren bestelako ekitaldiak direla-eta jendetza handia bilduko dela aurreikusten denean, eta, beraz, horrek segurtasun-mailako arazoak ekar ditzakeela ikusten denean, Ertzaintzaren Zuzendaritzarekin eta Larrialdiei Aurre Egiteko eta Meteorologiako Zuzendaritzarekin koordinatuko da.

En el caso de pruebas deportivas u otros eventos en la vía que puedan dar lugar a grandes concentraciones de personas con los consiguientes problemas de seguridad, se coordinará con las Direcciones de la Ertzaintza y de Atención de Emergencias y Meteorología.

18. artikulua.– Ertzaintzaren Zuzendaritza.

Artículo 18.– Dirección de la Ertzaintza.

Ertzaintzaren Zuzendaritzak egiteko hauek ditu:

Corresponde a la Dirección de la Ertzaintza el ejercicio de las siguientes funciones:

a) Euskadiko herritarren segurtasuna hobetzeko neurriak eta gailuak prestatzea eta Segurtasun Sailburuordetzari proposatzea.

a) Elaborar y proponer a la Viceconsejería de Seguridad medidas y dispositivos conducentes a la mejora de la seguridad ciudadana en el País Vasco

b) Zuzendaritza honen menpe dauden Ertzaintzaren alorren, lurralde-unitateen, unitateen eta atalen zuzeneko agintaritza, Ertzaintzaren egitura arautzen duen aginduari jarraikiz.

b) El mando directo de las Divisiones, Unidades Territoriales, Unidades y Secciones de la Ertzaintza que dependen de esta Dirección conforme a la Orden reguladora de la estructura de la Ertzaintza.

c) Segurtasun Sailari Miñoien, Foralen eta Mikeleteen sekzioen polizia-zerbitzu publikoaren arloan dagozkion eskumenez baliatzea, betiere bat eginik Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziari buruzko uztailaren 17ko 4/1992 Legearen 110. artikuluan eta horrekin bat egiten dutenetan xedatutakoarekin.

c) El ejercicio de las facultades que correspondan al Departamento de Seguridad en relación al desempeño del servicio público policial por las secciones de Miñones, Forales y Mikeletes de la Ertzaintza, en virtud de lo previsto en el artículo 110 y concordantes de la Ley 4/1992, de 17 de julio, de Policía del País Vasco.

d) Trafiko Zuzendaritzak bere eskumenekoak diren alorretan finkatzen dituen jarraibideak, zirkularrak, irizpideak eta helburuak betetzeko polizia-baliabideak erabiltzea. Bi zuzendaritzen artean ezartzen diren helburuak Ertzaintzak izendatuta dituen helburuen multzoan txertatuko dira.

d) La instrumentación policial de las directrices, circulares e instrucciones y objetivos formulados por la Dirección de Tráfico en materias de su competencia. Los objetivos que se establezcan entre ambas Direcciones se incardinarán en el conjunto de objetivos que tiene atribuidos la Ertzaintza.

e) Ertzaintzaren polizia judizialeko eta ikerketa kriminaleko egitekoei dagozkien lanak zuzentzea.

e) Dirigir las labores realizadas en funciones de policía judicial y de investigación criminal en la Ertzaintza.

f) Polizia judizialaren arduradun den aldetik, Fiskaltzarekiko eta agintaritza judizialekiko harremanak zaintzea.

f) Atender, como responsable de policía judicial, las relaciones con el Ministerio Fiscal y las autoridades judiciales.

g) Herritarrek biltzeko eta manifestatzeko dituzten eskubideak baliatzen dituztenean, gobernu-agintariei dagozkien egitekoak betetzea, eta, oro har, segurtasuna bermatzeari begira garrantzizkoak diren gertakizun eta jardueren aurrean herritarren segurtasuna babesteko beharrezko neurriak hartzea.

g) Desempeñar las funciones que competen a la autoridad gubernativa en el ejercicio de los derechos de reunión y manifestación y, en general, la adopción de las medidas necesarias para preservar la seguridad ciudadana ante acontecimientos y actividades relevantes para la misma.

h) Herritarren segurtasunaren arloan, zehatzeko ahala erabiltzea; horrela, 30.000 eurorainoko isun-zehapenak jarriko ditu, bai eta faltak egiteagatik aurreikusitako gainerako zehazpenak ere.

h) Ejercer la potestad sancionadora en materia de seguridad ciudadana imponiendo sanciones de multa hasta 30.000 euros, así como las restantes sanciones previstas para la comisión de faltas.

i) Ukitutako zuzendaritzekin batera, Ertzaintzaren zentroetan eta Segurtasun Sailaren komunikazio-azpiegituretan ezarri beharreko segurtasun-neurriak zehaztea, eta, era berean, eraikin eta instalazio instituzionaletako segurtasun-neurriei buruzko aholkuak ematea.

i) Determinar, junto con las Direcciones afectadas, las medidas de seguridad a implantar en los centros de la Ertzaintza e infraestructuras de comunicaciones del Departamento de Seguridad, así como asesorar sobre las medidas de seguridad en edificios e instalaciones de carácter institucional.

j) Ertzaintzak bideo-kamerak toki publikoetan erabili eta baimentzeari buruz uztailaren 21eko 168/1998 Dekretuak ematen dizkion egitekoak.

j) Las funciones que en materia de autorización y uso de videocámaras en espacios públicos por la Policía del País Vasco le otorga el Decreto 168/1998, de 21 de julio.

k) Segurtasun pribatuaren arloan autonomia-erkidegoak dituen berezko eskudantziak gauzatzea, Segurtasun Sailaren beste organo batzuei agindu gabekoak badira, eta izendatu ahal izan zaizkion beste zeinahi, bai berariazkotasunagatik, bai Ertzaintzari esleitutako egitekoen edo zerbitzuen atxikipenagatik edo osagarritasunagatik. Halaber, Euskadiko Segurtasun Pribatuaren Erregistroa eramatea dagokio.

k) El ejercicio de las atribuciones propias de la Comunidad Autónoma en materia de seguridad privada no encomendadas a otros órganos del Departamento de Seguridad, así como cuantas otras le puedan corresponder bien por su especificidad o bien por su inherencia o complementariedad con las funciones o servicios atribuidos a la Ertzaintza. Le corresponde igualmente la llevanza del Registro de Seguridad Privada de Euskadi.

l) Zehatzeko ahala erabiltzea; horrela, segurtasun pribatuaren arloan, arau-hauste astun eta arinengatiko zehazpenak ezarriko ditu.

l) Ejercer la potestad sancionadora imponiendo sanciones por infracciones graves y leves en materia de seguridad privada.

m) Saileko beste organo batzuei laguntzea egiaztatze- eta ikuskatze-jarduerak egiten, horrela eskatzen badute.

m) Colaborar en actividades de comprobación e inspección con otros órganos del Departamento cuando así lo soliciten.

n) Ertzaintzako polizia-unitateen plantilla organikoak proposatzea.

n) Proponer las plantillas orgánicas de las unidades policiales de la Ertzaintza.

o) Honako hauei buruzko azterlanak eta proiektuak sustatzea: polizia-antolamendua, horren lanbide-modernizazioa, jarduera-plan orokorrak eta kudeaketa- eta kontrol-sistemak.

o) Promover estudios y proyectos sobre la organización policial, su modernización profesional, planes generales de actuación y sistemas de gestión y control.

19. artikulua.– Segurtasuna Koordinatzeko Zuzendaritza.

Artículo 19.– Dirección de Coordinación de Seguridad.

1.– Segurtasuna Koordinatzeko Zuzendaritzak Segurtasuneko sailburuordeari laguntza emango dio esleituta dituen egitekoetan eta eskumenetan.

1.– La Dirección de Coordinación de Seguridad asistirá al titular de la Viceconsejería de Seguridad en el ejercicio de las funciones y competencias atribuidas al mismo.

2.– Polizia-antolamenduaren arloan, honako hauek dagozkio:

2.– Le corresponde en el ámbito de la organización policial:

a) Segurtasun arloko jarduera-plan orokorren eta informazio-sistemen gaineko aholkuak ematea, baita antolaketa-proiektuen gainekoak ere.

a) Asesorar sobre lo concerniente a planes generales de actuación y de sistema de información, así como a proyectos de organización en materia de seguridad.

b) Euskadiko Poliziaren Datuak Prestatzeko Zentroaren kudeaketaren titulartasuna. Honako hauei buruzko protokoloak ezartzea: haren ekipamendua, datuen egitura, sarbide-mailak, datuen konfidentzialtasunari buruzko segurtasun-neurriak, izaera pertsonaleko datuen babesari buruzko araudia betetzea, datu-transferentzia, eta hirugarrenei legez lagatzeko baldintzak.

b) La titularidad de la gestión del Centro de Elaboración de Datos de la Policía de Euskadi. Fijar protocolos sobre su equipamiento, estructura de datos, niveles de acceso, medidas de seguridad sobre confidencialidad de los datos, cumplimiento de la normativa sobre protección de datos de carácter personal, transmisión de datos, y condiciones de cesión legítima a terceros.

c) Telekomunikazioak eta Sistema Informatikoak Kudeatzeko Zuzendaritzarekin batera, proposatzea Euskadiko Poliziaren Datuak Prestatzeko Zentroan jasota dauden datu-baseen eta polizia-kudeaketarako aplikazioen estandar informatikoak.

c) Proponer, conjuntamente con la Dirección de Gestión de Telecomunicaciones y Sistemas Informáticos, los estándares informáticos de las aplicaciones de gestión policial y de las bases de datos albergadas en el Centro de Elaboración de Datos de la Policía del País Vasco.

d) Euskadiko Poliziaren Datuak Prestatzeko Zentroaren informazio-sistemekin eta fitxategiekin lotutako proiektuen garapenaren definizioa eta jarraipena koordinatzea.

d) Coordinar la definición y seguimiento del desarrollo de los proyectos relacionados con los sistemas de información y ficheros del Centro de Elaboración de Datos de la Policía del País Vasco.

e) Polizia-artxiboen eta -erregistroen ezaugarriak, segurtasun-betekizunak eta antolamendu-protokoloak zehaztea, eta hori dena behar bezala aplikatuko dela zaintzea.

e) Definir las características, requisitos de seguridad y protocolos de ordenación de los archivos y registros policiales, así como el control de aplicación de todo ello.

f) Euskal Autonomia Erkidegoko Segurtasun Batzordearen eta hortik sortutako batzordeen agiriak eta erabakiak artxibatzea eta horien jarraipena egitea. Polizia-gaietako erreferentziazko funts bibliografikoak kudeatzea, bai eta itzulpen eta interpretazioko laguntza zentralizatua emateko zerbitzuak kudeatzea ere.

f) El archivo y seguimiento de la documentación y acuerdos de la Junta de Seguridad del País Vasco y de las Comisiones que de ella se deriven. Gestionar los fondos bibliográficos de referencia en materia policial, así como gestionar los servicios de apoyo centralizado en materia de traducción e interpretación.

g) Polizia-zerbitzu publikoaren araubide juridikoari buruzko arloetan aholkuak ematea Ertzaintzako zuzendaritza-organoei.

g) Asesorar a los órganos directivos de la Ertzaintza en las materias referentes al régimen jurídico del servicio público policial.

3.– Segurtasun publikoaren arloan, honako hauek dagozkio:

3.– Además le corresponden en el ámbito de la seguridad pública:

a) Segurtasun Sailburuordetzako organoen eta Euskadiko segurtasun publikoaren sistemako beste administrazio batzuen arteko lankidetza-bideak sustatzea.

a) Promover cauces de colaboración entre los diversos órganos de la Viceconsejería de Seguridad y otras administraciones integrantes del sistema de seguridad pública de Euskadi.

b) Euskadiko segurtasun publikoaren sistema definitzeko lankidetza- eta koordinazio-mekanismoak bultzatzea.

b) Impulsar los mecanismos de cooperación y coordinación definitorios del sistema de seguridad pública de Euskadi.

c) Herritarren segurtasunaren eta segurtasun pribatuaren arloetan aurrez ikusitako zehapen-araubideei buruzko espedienteak hasi eta izapidetzea.

c) Incoar y tramitar los expedientes relativos a los régimenes sancionadores previstos en materia de seguridad ciudadana y de seguridad privada.

d) Segurtasun publikoaren sistema hobetzeko herritarren ekimenen bulegoa kudeatzea.

d) Gestionar la Oficina de iniciativas ciudadanas para la mejora del sistema de seguridad pública.

e) Segurtasuneko sailburuordeari laguntzea uztailaren 21eko 168/1998 Dekretuak ematen dizkion eskumenak erabiltzen (168/1998 Dekretua, Euskal Herriko Poliziak toki publikoetan bideokamerak erabiltzeko baimenen eta haien erabileraren erregimena garatzen duena).

e) Auxiliar al Viceconsejero o Viceconsejera de Seguridad en el ejercicio de las atribuciones conferidas por el Decreto 168/1998, de 21 de julio, por el que se desarrolla el régimen de autorización y utilización de videocámaras por la Policía del País Vasco en lugares públicos.

f) Segurtasun publikoaren arloan, beste instituzio edo erakunde publiko zein pribatuekiko harremanak sustatzea, koordinatzea eta bideratzea, hargatik eragotzi gabe saileko beste organo batzuen eskumenak.

f) Promover, coordinar y canalizar las relaciones, en el ámbito de la seguridad pública, con instituciones u organizaciones públicas y privadas, sin perjuicio de las competencias de otros órganos departamentales.

g) Udaltzaingoen koordinazioari dagozkion egitekoak, ekainaren 28ko 15/2012 Legearen 38.b) artikuluan eta 37. artikuluan xedatutakoak (15/2012 Legea, Euskadiko Segurtasun Publikoaren Sistema Antolatzekoa).

g) Las funciones relativas a la coordinación de policías locales previstas en el artículo 38.b) de la Ley 15/2012, de 28 de junio, de Ordenación del Sistema de Seguridad Pública de Euskadi, en relación con el artículo 37 de la misma Ley.

h) EAEko poliziako kideen akreditazio profesionaleko agiriak egitea, eta Euskadiko udaltzaingoen erregistroa kudeatzea.

h) Confeccionar los documentos de acreditación profesional de los miembros de la Policía del País Vasco y gestionar el registro de policías locales de Euskadi.

i) Udaltzaingoaren kidegoak sortzeko baimen-eskaerak izapidetzea, baimen hori legez beharrezkoa denean. Horrez gain, honako baimen-eskaera hauek ere izapidetzea: udaltzaingoaren kidegoen arteko lankidetza-hitzarmenak egitea, eta udalerriak polizia-zerbitzuak emateko elkartzea.

i) Tramitar las solicitudes de autorización de creación de cuerpos de policía local cuando tal autorización fuera legalmente precisa, así como las solicitudes de autorización de convenios de colaboración entre cuerpos de policía local y asociación de municipios para la prestación del servicio policial.

j) Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiarekin lankidetzan aritzea, EAEko udaltzainak hautatzeko oinarrizko irizpideak zehazten eta hainbat ikastaro antolatzen: sartzeko ikastaroak, etengabeko prestakuntzako ikastaroak, espezialitate-ikastaroak eta gora egiteko ikastaroak.

j) Colaborar con la Academia Vasca de Policía y Emergencias en la determinación de los criterios básicos de selección y la organización de los cursos de acceso, formación continua, especialidades y ascensos de las policías locales del País Vasco.

4.– Segurtasuna Koordinatzeko Zuzendaritzari dagokio Segurtasun Sailaren estatistika-jarduera koordinatzea, eta, horretarako, Segurtasun Saileko Estatistikarako Organo Berezia atxikitzen zaio. Arlo honetan eskumena duten kide anitzeko organoetan saila ordezkatzeko egitekoa ere badagokio.

4.– Corresponde a la Dirección de Coordinación de Seguridad la coordinación de la actividad estadística del Departamento de Seguridad, a cuyo efecto se le adscribe el Órgano Estadístico Específico del Departamento de Seguridad. Igualmente le corresponde representar al Departamento en los órganos colegiados competentes en esta materia.

LEHENENGO XEDAPEN GEHIGARRIA
DISPOSICION ADICIONAL PRIMERA

1.– Sailburuordeen edo zuzendarien lanpostuak hutsik daudenean edo titular horiek kanpoan edo gaixorik daudenean, arau hauei jarraituko zaie ordezkapenak egiteko:

1.– En los supuestos de vacante, ausencia o enfermedad de las personas titulares de las Viceconsejerías o Direcciones, se seguirán las siguientes reglas de suplencia:

a) Administrazio eta Zerbitzuen Sailburuordetzaren eta Segurtasun Sailburuordetzaren eskumenak eta egitekoak Segurtasuneko sailburuak beteko ditu, edo, kasuan kasu, berak izendatzen duen sailburuorde edo zuzendariak.

a) Las competencias y funciones atribuidas a las Viceconsejerías de Administración y Servicios y de Seguridad serán ejercidas por el Consejero o Consejera de Seguridad o por el Viceconsejero o Viceconsejera o Director o Directora que el Consejero o Consejera designe en cada caso.

b) Zuzendariei esleitutako egiteko eta eskumenak haietako bakoitzari dagokion sailburuordeak beteko ditu, edo sailburuorde horiek berariaz izendaturiko zuzendariak.

b) Las competencias y funciones atribuidas a los Directores o Directoras serán ejercidas por las personas titulares de las Viceconsejerías respectivas o por el Director o Directora que éstas designen al efecto.

c) Zuzenean sailburuaren menpe dauden zuzendarien ordezkapena sailburuak kasu bakoitzerako erabakitzen duenaren arabera egingo da.

c) La suplencia de los Directores o Directoras que dependan directamente del Consejero o Consejera se realizará conforme ésta determine para cada supuesto.

2.– Lurralde-bulegoetan lanpostuak hutsik daudenean, edo horiek betetzen dituztenak kanpoan edo gaixorik badaude, bulegook zuzentzen dituzten Zuzendaritzetako titularren esku geldituko da kasuan kasuko ordezkapen-araubide egokia ematea.

2.– Para los supuestos de vacante, ausencia o enfermedad en las Oficinas Territoriales, las personas titulares de las Direcciones de las que dependan podrán dictar el régimen de suplencias que considere oportuno en cada caso.

BIGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA
DISPOSICION ADICIONAL SEGUNDA

1.– Segurtasun Administrazioko zerbitzu laguntzaileek laguntza emango dute, egiteko burokratikoak burutuko dituzte, eta Ertzaintzari, Segurtasun Administrazioari eta Euskal Herriko Poliziaren Ikastegiari babesa eta laguntza emango diete, egiteko horiek Ertzaintzako funtzionarioei legez esleiturik ez badaude bederen.

1.– Los servicios auxiliares de la Administración de Seguridad tendrán a su cargo aquellas tareas auxiliares, burocráticas y de cobertura y apoyo a la Ertzaintza y la Administración de Seguridad, así como a la Academia de Policía del País Vasco, que no estén legalmente atribuidas al funcionariado de la Ertzaintza.

2.– Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziari buruzko uztailaren 17ko 4/1992 Legearen 5. artikuluan eta Euskal Funtzio Publikoaren uztailaren 6ko 6/1989 Legearen hamargarren xedapen gehigarrian ezarritakoa aintzat harturik, Segurtasun Administrazioko zerbitzu laguntzaileetako lanpostutzat hartuko dira Segurtasun Sailaren zerbitzuan diharduten langileen hitzarmen kolektiboaren esparruan sartzen diren lan-kontratudun langileak.

2.– A los efectos de lo establecido en el artículo 5 de la Ley 4/1992, de 17 de julio, de la Policía del País Vasco y la Disposición Adicional décima de la Ley 6/1989, de 6 de julio, de la Función Pública Vasca, se considerarán puestos de trabajo de los servicios auxiliares de la Administración de la Seguridad los del personal laboral comprendido en el ámbito del convenio colectivo del personal laboral al servicio del Departamento de Seguridad.

HIRUGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA
DISPOSICION ADICIONAL TERCERA

Sailetako zuzendaritza-organoen egoitza Vitoria-Gasteizen ezartzen da. Hori horrela izanda ere, Segurtasun Saileko zuzendaritzen menpeko administrazio zerbitzu eta unitateak Vitoria-Gasteizko udal-mugartetik kanpo kokatu ahal izango dira, zerbitzu periferikoak ez badira ere. Kasu horietan, lanpostuen zerrendetan xedatutakoaren arabera zehaztuko da lan egiteko edo zerbitzua emateko zentroa.

La sede de los órganos directivos departamentales se establece en Vitoria-Gasteiz, sin perjuicio de lo cual las unidades y servicios administrativos dependientes de las Direcciones del Departamento de Seguridad podrá radicar fuera del término municipal de Vitoria-Gasteiz, aun cuando no se trate de servicios periféricos. En tales casos, la determinación del centro de trabajo o de prestación de servicio vendrá determinada conforme a lo dispuesto en las relaciones de puestos de trabajo.

LAUGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA
DISPOSICION ADICIONAL CUARTA

Hemen aipatzen diren sailetako organoek, euren egitekoak burutzeko, Ertzaintzaren polizia-zerbitzuen laguntza izango dute, Ertzaintzaren egitura onesteko aginduan jasotako baldintzetan:

Los órganos departamentales que a continuación se citan contarán para el ejercicio de sus funciones con la asistencia de servicios policiales de la Ertzaintza en los términos que se prevea en la Orden de Estructura de la Ertzaintza:

a) Ertzaintzaren egitura onesteko aginduan zehazten diren polizia-langileen zuzeneko laguntza izango du Segurtasuneko sailburuordeak.

a) La persona titular de la Viceconsejería de Seguridad contará con el apoyo directo del personal policial que se determine en la orden de estructura de la Ertzaintza.

b) Segurtasuna Koordinatzeko Zuzendaritzak, bere egitekoak gauzatzeko, egitura-aginduan zehaztuko diren Ertzaintzaren unitateen laguntza izango du, bertan ezarriko den mendekotasunarekin.

b) La Dirección de Coordinación de Seguridad contará, para la materialización de sus funciones, con la asistencia de las unidades de la Ertzaintza que así se determine en su Orden de Estructura bajo la forma de dependencia que en la misma se establezca.

c) Sailburuaren Kabineteko Zuzendaritzari esleitzen zaizkio, funtzionalki, Ertzaintzako kideen omenaldi eta aitortza-ekitaldi ofizialetan eta protokolozkoetan laguntzen duten Ertzaintzako funtzionarioak, funtzionario-estatutuan jasotako gaiak izan ezik.

c) A la Dirección del Gabinete del Consejero o Consejera se asigna funcionalmente, con excepción de los asuntos relacionados en el estatuto funcionarial, el personal funcionario de la Ertzaintza que colabore en la realización de actos oficiales y protocolarios relacionados con homenajes y reconocimientos a miembros de la Ertzaintza.

d) Komunikazio Zuzendaritzari esleitzen zaio, funtzionalki, Ertzaintzaren Prentsa Zerbitzua, eta baita Ertzaintzaren bozeramaile ofizialaren egitekoak beteko dituzten funtzionarioak ere, funtzionario-estatutuan jasotako gaiak izan ezik.

d) A la Dirección de Comunicación se asigna funcionalmente, con excepción de los asuntos relacionados en el estatuto funcionarial, el Servicio de Prensa de la Ertzaintza, así como el personal funcionario que ejerza la función de portavoz oficial de la Ertzaintza.

e) Larrialdiei Aurre Egiteko eta Meteorologiako Zuzendaritzari esleitzen zaio, funtzionalki, Larrialdiei Aurre Egiteko eta Babes Zibileko Zuzendaritzari Laguntzeko Zerbitzua (LAZLZ), funtzionario-estatutuan jasotako gaiak izan ezik.

e) A la Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología se asigna funcionalmente, con excepción de los asuntos relacionados en el estatuto funcionarial, el Servicio de Apoyo a la Dirección de Atención de Emergencias y Protección Civil (SADAE).

f) Joko eta Ikuskizun Zuzendaritzari esleitzen zaio, funtzionalki, Joko eta Ikuskizun Unitatea –funtzionario-estatutuan jasotako gaiak izan ezik–. Hori gorabehera, joko- eta ikuskizun-politikak ezartzeko, Ertzaintzaren Zuzendaritzari eskatu ahal izango dio horretarako behar duen informazioa.

f) A la Dirección de Juego y Espectáculos se asigna funcionalmente, con excepción de los asuntos relacionados en el estatuto funcionarial, la Unidad de Juego y Espectáculos. sin perjuicio de que para el establecimiento de las políticas de juego y espectáculos, podrá recabar de la Dirección de la Ertzaintza la información que a tal efecto precise.

XEDAPEN IRAGANKORRA
DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Dekretu hau indarrean jarritakoan, dekretu honen arabera eskudun diren organoek izapidetuko eta ebatziko dituzte hasitako espedienteak.

A la entrada en vigor de este Decreto los expedientes en curso se tramitaran y resolverán por los órganos que resulten competentes conforme a lo que en el mismo se establece.

XEDAPEN INDARGABETZAILEA
DISPOSICION DEROGATORIA

Indargabetuta geratzen dira honako xedapen hauek:

Quedan derogadas las siguientes disposiciones:

a) 194/2013 Dekretua, apirilaren 9koa, Segurtasun Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duena.

a) El Decreto 194/2013, de 9 de abril, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Seguridad;

b) Herrizaingo sailburuaren 2012ko maiatzaren 28ko Agindua, Poliziako unitate eta zentroetan lan egiten duten Segurtasun Administrazioko zerbitzu laguntzaileetako langileen mendekotasun organikoa eta funtzionala zehazteko dena.

b) La Orden de 28 de mayo de 2012, del Consejero de Interior, por la que se determina la dependencia orgánica y funcional del personal de los Servicios Auxiliares de la Administración de Seguridad que desempeñe su actividad en las Unidades y Centros Policiales,

c) Herrizaingo sailburuaren 2000ko azaroaren 24ko Agindua, Segurtasun Sailburuordetzaren menpeko zuzendaritzen egoitza Erandion (Bizkaia) ezartzeko dena, bai eta 2001eko urtarrilaren 29ko Aginduaren bidez eginiko aldaketa ere.

c) La Orden de 24 de noviembre de 2000, del Consejero de Interior, por la que se establece en Erandio (Bizkaia) la sede de las direcciones dependientes de la Viceconsejería de Seguridad y su modificación por Orden de 29 de enero de 2001.

AZKEN XEDAPENA
DISPOSICION FINAL

Dekretu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean jarriko da indarrean.

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteizen, 2017ko apirilaren 11n.

Lehendakaria,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

Segurtasuneko sailburua,

ESTEFANÍA BELTRÁN DE HEREDIA ARRONIZ.


Azterketa dokumentala

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 11 de abril de 2017.

El Lehendakari,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

La Consejera de Seguridad,

ESTEFANÍA BELTRÁN DE HEREDIA ARRONIZ.


Análisis documental

Euskadi, bien común