Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

204. zk., 2018ko urriaren 23a, asteartea

N.º 204, martes 23 de octubre de 2018


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

SEGURTASUN SAILA
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD
5179
5179

147/2018 DEKRETUA, urriaren 16koa, Jokoaren Euskal Behatokia sortu eta arautzeko dena.

DECRETO 147/2018, de 16 de octubre, por el que se crea y regula el Observatorio Vasco del Juego.

Euskal Autonomia Erkidegoko Autonomia Estatutuaren 10.35 artikuluaren arabera, Euskal Autonomia Erkidegoak eskumen esklusiboa du kasinoei, jokoei eta apustuei dagokienez, kirol eta ongintzako elkarrekiko apustuen kasuan izan ezik. Hori dela bide eman zen 4/1991 Legea, azaroaren 8koa, Euskal Autonomia Erkidegoan Jokoa Arautzen duena, bai eta hori garatzen duen erregelamendua ere, zeina dekretu honen bidez onartu baitzen: 120/2016 Dekretua, uztailaren 27koa, Euskal Autonomia Erkidegoan jokoaren erregelamendu orokorra onesten duena.

La Comunidad Autónoma de Euskadi tiene competencia exclusiva en materia de casinos, juegos y apuestas, con excepción de las Apuestas Mutuas Deportivas Benéficas, en virtud del artículo 10.35 del Estatuto de Autonomía del País Vasco. En su virtud se dictó la Ley 4/1991, de 8 de noviembre, reguladora del Juego en la Comunidad Autónoma del País Vasco y su reglamento de desarrollo, aprobado por Decreto 120/2016, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento general del juego en la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Jokoa arautzen duen legeak jasotzen duenez, Jokoaren Euskal Kontseilua izango da arlo horretako azterlan-, koordinazio- eta kontsulta-organoa, eta, haren egitekoen artean, honako hau dago: Euskadin jokoa arautzen duen organoak euskal esparruko jokoaren garapenari buruz egingo duen urteko memoria onartzea. Bestalde, jokoaren erregelamendu orokorrean jasota dagoenez, Jokoaren Batzorde Tekniko Aholkularia parte hartze organo bat da, eta organo horren ardura izango da joko-sektorearen iradokizunak eta proposamenak bideratzea eta joko-sektorearen egoera zein den aztertzea, Jokoaren Euskal Kontseiluari horren berri emateko.

La ley reguladora del Juego contempla la existencia del Consejo Vasco de Juego como órgano de estudio, coordinación y consulta en la materia y entre sus funciones está la de aprobar la memoria anual que elabore el órgano regulador del juego en Euskadi sobre el desarrollo del juego en el ámbito vasco. Por su parte en el reglamento general del juego se contempla la existencia de la Comisión Técnica Asesora de Juego como órgano de participación para canalizar las sugerencias y propuestas del sector del juego y examinar la situación del sector del juego, de lo cual da cuenta al Consejo Vasco de Juego.

Euskal Autonomia Erkidegoan jokoa arautzen duen agintaritzak dituen eskudantzien artean, hauek daude: jokoari buruzko politika publikoak egitea; joko arduratsu eta bermedun baten aldeko sentsibilizazioa sustatzea, eta jokoak gizartean duen eragina aztertzea, batik bat herritarren jokabideetan, adingabeengan eta menpekotasun-jarrerak kontrolatzeko garaian; horrez gain, baita jokoen antolaketa baimendu eta kontrolatzea ere.

La Autoridad Reguladora del Juego en la Comunidad Autónoma de Euskadi tiene entre sus atribuciones elaborar las políticas públicas relativas al juego; promover la sensibilización en aras de un juego responsable y con garantías y la investigación sobre la incidencia social del juego en relación con los comportamientos ciudadanos, las personas menores de edad y el control de las conductas adictivas; así como autorizar y controlar la organización de los juegos.

Jokoaren arloko politika publikoak definitzeko eta ebaluatzeko, horien xede den errealitatea ezagutu behar da, etengabe, modu sistematiko eta berritu batean. Horrela, kontuan izan behar dira jokoaren eskaintza eta gizartearen eskaria, bai eta horrekin lotuta dauden joera prospektiboak ere, Euskal Autonomia Erkidegoan zein beste eremu geografiko batzuetan.

La definición de las políticas públicas del juego y su evaluación requiere disponer de un conocimiento sistemático y renovado permanentemente de la realidad a la que se dirigen, atendiendo tanto a la oferta del juego como a su demanda social y las tendencias prospectivas que se manifiesten al respecto tanto en el ámbito propio de la Comunidad Autónoma como en otros ámbitos geográficos.

Horretarako, arlo hauei buruzko datuak eta informazioak biltzeko sistematika bat izan behar da: Euskadiko eta nazioarteko jokoaren sektore ekonomikoa, hori osatzen duten enpresak, joko-motak, enpresen bolumen ekonomikoari buruzko aldagai ekonomikoak, horien osaera, salmenta-bolumena, inbertsioak eta abar –bai globalak bai azpisektoreen araberakoak–. Gauza bera honako hauei dagokienez: jokoen ezaugarriak eta horien antolaketa; prezioak partidako; sarrera fiskalak eta biztanleko gastua –modu globalean eta azpisektoreen eta lurraldeen arabera–. Baita hauei buruz ere: jokalarien profilaren ezagutza (sexua, adina, ikasketa-maila, maiztasuna, gastua, jokoaren pertzepzioa eta arauketaren benetako eta antzemandako babes-mailarena, gogobetetasun-maila, kexak eta erreklamazioak neurtzea...), herritarrek jokoari buruz oro har duten pertzepzioa, publizitatearen pertzepzioa edo joko patologikoaren prebalentzia neurtzea, eta abar.

Para ello es preciso disponer de una sistemática de recogida de datos e informaciones relativas al sector económico del juego vasco e internacional; empresas que lo componen; tipos de juegos; variables económicas relativas al volumen económico de las empresas, su composición, volumen de ventas, inversiones, etc. tanto globales como por subsectores. Igualmente en cuanto a las características de los juegos y su organización; precios por partida; ingresos fiscales y gasto por habitante en global y por subsectores y territorios. Y también en cuanto al conocimiento del perfil de las personas jugadoras (sexo, edad, nivel de estudios, frecuencia, gasto, percepción del juego y del grado de protección real y percibida de la regulación, nivel de satisfacción, medición de quejas y reclamaciones...), así como de la percepción hacia el juego de la ciudadanía en general, percepción de la publicidad o medición de la prevalencia del juego patológico, etc.

Xede horretarako, beharrezkotzat jotzen da Behatoki bat sortzea. Behatoki horrek, besteak beste, jarduera hauek egingo ditu: datuak kodifikatzeko, sailkatzeko eta kategorizatzeko lan-metodologia bat sistematizatzea; dauden joko-politikak ebaluatzeko datuak aztertzea; eta sektorearen etorkizuneko joerak modu prospektiboan ikertzea. Hori guztia, helburu hauekin: batetik, jokoa arautzeko agintaritzak zein parte hartzerako eta kontsultarako beste organo batzuek jardun eta erabaki ahal izatea, kontrasta daitezkeen datu objektiboak oinarri hartuta; eta, bestetik, datu horien arabera, jokoaren arloko politika publikoak egokitzea errealitateak eskatzen duen hartara.

A tal fin se estima necesaria la creación de un Observatorio que sistematice una metodología de trabajo para codificar, clasificar y categorizar datos; que analice los datos para evaluar las políticas del juego existentes y que investigue prospectivamente las tendencias a futuro del sector, con el fin de que, tanto la autoridad reguladora del juego como otros órganos de participación y consulta, puedan actuar y decidir sobre la base de datos objetivos y contrastables y adapten en consecuencia las políticas públicas del juego a lo que la realidad demande.

Behatoki hau sortzeko dinamika zeharkakotasunari lotuta dago. Horrela, sinergiak bilatu nahi dira arlo partekatu edo osagarrietan adituak dituzten zerbitzu eta sailen artean, jokoaren ikuspegi holistiko bat finkatzeko orduan, modu itunduan eta gizarteari begira, Administrazioari berari baino gehiago. Hori guztia sarean eta interes komuneko jarduera duten beste behatoki batzuekin koordinatuta –hori gertatzen da, adibidez, adikzioen behatokiarekin–; horrela, esperientziak partekatu ahalko dira, emaitzak konparatu eta gehitu daitezke, eta abar.

La dinámica que persigue la creación de este observatorio está ligada a la transversalidad, a buscar la sinergia entre servicios y departamentos que disponen de expertos en áreas temáticas compartidas o complementarias a la hora de fijar una visión holística del fenómeno del juego, de una forma concertada y enfocada a la sociedad más que a la propia Administración. Todo ello en red y coordinación con otros observatorios cuya actividad pudiera ser de interés común, como sucede por ejemplo con el observatorio de adiciones, de modo que se compartan experiencias, se puedan comparar y agregar resultados.

Horri jarraikiz, Segurtasuneko sailburuak proposatuta eta Gobernu Kontseiluak 2018ko urriaren 16an izandako bileran eztabaidatu eta onartu ondoren, honako hau

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Seguridad, y previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 16 de octubre de 2018,

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:

1. artikulua.– Xedea.

Artículo 1.– Objeto.

Dekretu honen xedea da Jokoaren Euskal Behatokia sortzea eta horren osaera, antolaketa eta funtzionamendua arautzea, Euskal Autonomia Erkidegoko jokoaren errealitatea ikertzeko, aztertzeko eta horri buruzko informazioa izateko zerbitzu zentralizatu gisa.

El presente Decreto tiene por objeto crear el Observatorio Vasco del Juego y regular su composición, organización y funcionamiento, como servicio centralizado de información, estudio e investigación de la realidad del juego en la Comunidad Autónoma de Euskadi.

2. artikulua.– Izaera juridikoa eta helburua.

Artículo 2.– Naturaleza jurídica y finalidad.

1.– Jokoaren Euskal Behatokia kide anitzeko organoa da, zeinaren helburua baita Euskadiko jokoaren azterketa eta analisi iraunkorra egitea, Euskadiko Jokoa Arautzeko Agintaritzari jokoaren ikuspegi orokorra emateko, agintaritza horrek bere politika publikoak ezar ditzan.

1.– El Observatorio Vasco del Juego es un órgano de naturaleza colegiada que tiene como finalidad el estudio y análisis permanente del juego en Euskadi, con el fin de proporcionar a la Autoridad Reguladora del Juego en Euskadi una visión de conjunto del fenómeno a la hora de implementar sus políticas públicas.

2.– Jokoaren Euskal Behatokia Eusko Jaurlaritzan jokoaren arloan eskumena duen sailari atxikitzen zaio, arlo horretan eskumena duen zuzendaritzaren bidez.

2.– El Observatorio Vasco del Juego se adscribe al Departamento del Gobierno Vasco competente en materia de juego, a través de la Dirección competente en dicha materia.

3. artikulua.– Egitekoak.

Artículo 3.– Funciones.

Jokoaren Euskal Behatokiak egiteko hauek ditu:

El Observatorio Vasco del Juego tiene las siguientes funciones:

a) Euskal Autonomia Erkidegoan jokoaren sektoreak duen egoera orokorra zein den ezagutzea, aztertzea eta horri buruzko informazioa zabaltzea.

a) Conocer, analizar y difundir información sobre la situación general del sector del juego en la Comunidad Autónoma de Euskadi.

b) Aldizka inkestak eta azterlan ekonomiko eta sozialak egitea honako hauen berri izateko: jokoaren sektorearen egoera eta jokoaren arloko politika publikoen aplikazioa; enpresa-sektorearen osaera; jokalarien profila eta horien pertzepzio subjektiboa; jokoaren pertzepzio soziala eta horri buruzko politika publikoak, eta abar.

b) Llevar a cabo encuestas periódicas y estudios económicos y sociales para conocer la situación de dicho sector del juego y la aplicación de las políticas públicas del juego; la composición del sector empresarial; el perfil de las personas jugadoras y su percepción subjetiva; la percepción social del juego y las políticas públicas relativas al mismo, etc.

c) Ezagutza eta informazio-trukea sustatzea jokoaren sektorearekin lotutako beste erakunde batzuekin, estatuan zein nazioartean.

c) Fomentar el conocimiento y el intercambio de información con otras instituciones a nivel nacional e internacional relacionadas con el sector del juego.

d) Jokoarekin eta jokoak gizartean duen pertzepzioarekin lotuta agertzen hasi diren fenomeno edo alderdiak antzematea.

d) Detectar fenómenos o aspectos emergentes en relación al juego y su percepción social.

e) Aztertzea jokoaren arloko politika publikoek zer nolako eragina duten enpresa-sektorean, jokalariengan eta, oro har, gizartean.

e) Analizar el impacto de las políticas públicas de juego en el sector empresarial, las personas jugadoras y la sociedad en general.

f) Jokoaren arloko politika publikoen konparazio-koadroak ezartzea, Euskadiko, inguruko beste lurralde-esparru batzuetako edota Europar Batasuneko herrialdeetako politikak konparatzeko.

f) Establecer cuadros comparativos de las políticas públicas de juego en Euskadi y en otros ámbitos territoriales circundantes o en los países de la Unión Europea.

g) Jokoarekin lotutako ikerketa-, azterlan- eta prestakuntza-lerroak bultzatzea.

g) Impulsar líneas de investigación, estudio y formación en relación al juego.

h) Adikzioen Euskal Behatokiarekin lankidetzan aritzea azterlana eta ikerketa sustatzeko, jokoarekiko adikzioen eragina, prebalentzia eta arazoak zeintzuk diren jakiteko osasunari eragiten dioten ezaugarri sozialen esparruan eta osasunaren arloan izan ohi diren ezberdintasunen baitan, eta, bereziki, emakumeek jokoarekiko izan ditzaketen adikzioen eragina aztertzeko ikerketa-lerroak sustatzea.

h) Colaborar con el Observatorio Vasco de Adiciones en el estudio y fomento de la investigación para el conocimiento de la incidencia, prevalencia y problemática de las adicciones al juego, en el marco de los determinantes sociales de la salud y las desigualdades en salud, y en concreto en el fomento de líneas de investigación para conocer la problemática de las adicciones al juego en las mujeres.

i) Gazteriaren Behatokiarekin lankidetzan aritzea azterlana eta ikerketa sustatzeko, jokoak gazteengan zer eragin duen jakiteko.

i) Colaborar con el Observatorio de la Juventud en el estudio y fomento de la investigación para el conocimiento de la incidencia del juego en la juventud.

j) Azterlan eta ikerketa prospektiboak egitea gizarte-errealitate horrek izan dezakeen bilakaerari buruz.

j) Realizar estudios e investigaciones prospectivas de cómo puede evolucionar esta realidad social.

k) Aldizka, adikzioen esparruan dagoen dokumentazioa eguneratzea, uneko ebidentzia zientifikoak aintzat hartuta. Edozein erakunde publiko zein pribatuk, profesionalek eta interesa duten guztiek dokumentu horiek aztertzeko aukera izango dutela bermatuko du.

k) Actualizar periódicamente, sobre la base de las evidencias científicas del momento, los recursos documentales en la materia y garantizar el acceso a ellos a todos los organismos públicos y privados, a diferentes profesionales y a cuantas personas estén interesadas en su estudio e investigación.

l) Jokoaren arloko politika publiko eta pribatuen esparruan, jardunbide egokiak eta ekimen gomendagarriak antzeman, bildu eta zabaltzea.

l) Detectar, recopilar y difundir buenas prácticas e iniciativas recomendables en el ámbito de las políticas públicas y las privadas de juego.

4. artikulua.– Osaera.

Artículo 4.– Composición.

1.– Jokoaren Euskal Behatokia honela osatuta dago:

1.– El Observatorio Vasco del Juego tiene la siguiente composición:

a) Lehendakaria: Jokoaren arloan eskuduna den saileko zuzendaritzako titularra, Jokoa Arautzeko Agintaritza den aldetik.

a) Presidencia: la persona titular de la Dirección del Departamento competente en materia de juego, en su cualidad de Autoridad Reguladora del Juego.

b) Bokalak:

b) Vocales:

– Jokoaren arloko eskumena duen zuzendaritzari atxikitako pertsona bat –Eusko Jaurlaritzako dagokion sailekoa–, jokoaren arloko politika publikoetan aditua.

– Una persona adscrita a la Dirección competente en materia de juego del Departamento del Gobierno Vasco correspondiente, en calidad de experta en políticas públicas de juego.

– Adikzioen arloko eskumena duen zuzendaritzari atxikitako pertsona bat –Eusko Jaurlaritzako dagokion sailekoa–, adikzioen arloan aditua.

– Una persona adscrita a la Dirección competente en materia de adiciones del Departamento del Gobierno Vasco correspondiente, en calidad de experta en adiciones.

– Gazteriaren arloko eskumena duen sailari atxikitako pertsona bat, gazteek jokoarekiko duten jarreran aditua.

– Una persona adscrita al Departamento competente en materia de juventud, en calidad de experta en el comportamiento de la juventud respecto del juego.

– Jokoaren arloko eskumena duen saileko estatistika-organoari atxikitako pertsona bat, estatistikan eta azterketa soziologikoan aditua.

– Una persona adscrita al órgano estadístico departamental del Departamento competente en materia de juego, en calidad de experta en estadística y análisis sociológico.

– Segurtasunaren arloko eskumena duen saileko aholkularitza juridikoari atxikitako pertsona bat, araugintza-ebaluazioan aditua.

– Una persona adscrita a la asesoría jurídica departamental del Departamento competente en materia de seguridad, en calidad de experta en evaluación normativa.

– Ekonomiaren eta ogasunaren arloko eskumena duen sailari atxikitako pertsona bat, merkatu ekonomikoaren azterketan aditua.

– Una persona adscrita al Departamento competente en materia de economía y hacienda, en calidad de experta en análisis del mercado económico.

c) Idazkaria: Behatokiko idazkaritzaren arduraduna jendaurreko ikuskizunen eta jolas-jardueren arloan eskuduna den saileko funtzionario bat izango da.

c) Secretaría: la persona responsable de la secretaría del Observatorio será un funcionario o funcionaria del Departamento competente en materia de espectáculos públicos y actividades recreativas.

2.– Behatokian ordezkatuta dagoen organo bakoitzak ordezko bat izendatu beharko du izendaturiko kide titular bakoitzeko, titularraren absentzia, gaixotasun edo lanpostu hutsen kasuetan hura ordezkatzeko.

2.– Cada órgano representado en el Observatorio deberá proponer una persona suplente, por cada miembro titular designado, para casos de ausencia, vacante o enfermedad.

3.– Behatokiko kideek Euskal Autonomia Erkidegoko hizkuntza ofizialetako edozein erabili ahal izango dute euren egitekoak burutzerakoan.

3.– Los miembros del observatorio podrán utilizar cualquiera de las lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma del País Vasco en el ejercicio de sus funciones.

4.– Behatokiak, dagozkion egitekoak burutzeko, arlo horri buruz duten informazioa eskatuko die parte diren eragileei.

4.– Para el ejercicio de sus funciones el observatorio recabará, de todo tipo de agentes concernidos, la información que posean sobre al respecto.

5. artikulua.– Izendapena.

Artículo 5.– Nombramiento.

Jokoaren Euskal Behatokiaren lehendakariak izendatuko eta kargutik kenduko ditu Behatokiko bokalak, Eusko Jaurlaritzako sailetako titularrek proposatuta.

Las personas que ostenten las vocalías del Observatorio serán nombradas y cesadas por la persona titular de la Presidencia del Observatorio Vasco del Juego, a propuesta de los titulares de los Departamentos del Gobierno Vasco correspondiente.

Bokalak izendatzerakoan, gizonen eta emakumeen arteko oreka zainduko da.

Al nombrar las personas vocales se procurará el equilibrio entre hombres y mujeres.

6. artikulua.– Behatokiko kideen egitekoak.

Artículo 6.– Funciones de los miembros del Observatorio.

1.– Behatokiko lehendakariaren egitekoak hauek izango dira:

1.– Corresponderá a la Presidencia:

a) Behatokiaren ordezkaria izatea.

a) Ostentar la representación del Observatorio.

b) Ohiko eta ezohiko bilkuretarako deialdiak erabakitzea eta gai-zerrendak zehaztea; horretarako, gainerako kideen eskaerak kontuan hartuko ditu, betiere behar besteko aurrerapenaz aurkeztu badira.

b) Acordar la convocatoria de las sesiones ordinarias y extraordinarias y la fijación del orden del día, teniendo en cuenta, en su caso, las peticiones de los demás miembros, siempre que hayan sido formuladas con la suficiente antelación.

c) Bileretan buru izatea, eztabaidak bideratzea, eta eztabaida horiek etetea, bidezko arrazoirik badu.

c) Presidir las sesiones, moderar el desarrollo de los debates y suspenderlos por causas justificadas.

d) Legeak betetzen direla ziurtatzea.

d) Asegurar el cumplimiento de las leyes.

e) Organoaren erabakien aktak eta ziurtagiriak ikus-onestea.

e) Visar las actas y certificaciones de los acuerdos del órgano.

f) Lehendakaritzari atxikiak dauden bestelako egitekoak betetzea.

f) Ejercer cuantas otras funciones sean inherentes a la Presidencia.

2.– Behatokiko bokalen egitekoak hauek izango dira:

2.– Las personas que ostentan las vocalías del Observatorio deben:

a) Gutxienez zazpi egun lehenago jasotzea bilkuretarako deia, gai-zerrenda eta guzti. Epe berean izango dute eskuragarri aztergaiei buruzko informazioa.

a) Recibir, con una antelación mínima de siete días, la convocatoria conteniendo el orden del día de las reuniones. La información sobre los temas que figuren en el orden del día estará a disposición de los miembros en igual plazo.

b) Bilkuretako eztabaidetan parte hartzea.

b) Participar en los debates de las sesiones.

c) Botoa emateko eskubideaz baliatzea, boto partikularra ematea eta botoaren esanahia eta arrazoiak azaltzea. Administrazio publikoetako agintari edo langile diren aldetik Behatokiko berezko kide direnak ezingo dira abstenitu bozketetan, betetzen duten kargua dela-eta.

c) Ejercer su derecho al voto y formular su voto particular, así como expresar el sentido de su voto y los motivos que lo justifican. No podrán abstenerse en las votaciones quienes por su cualidad de autoridades o personal al servicio de las Administraciones Públicas, tengan la condición de miembros natos del Observatorio, en virtud del cargo que desempeñan.

d) Galderak eta eskaerak egitea.

d) Formular ruegos y preguntas.

e) Esleitutako egitekoak betetzeko behar beste informazio eskuratzea.

e) Obtener la información precisa para cumplir las funciones asignadas.

f) Bokalei berez dagokien beste edozein egiteko.

f) Cuantas otras funciones sean inherentes a su condición.

3.– Idazkariaren egitekoak hauek izango dira:

3.– Corresponde a la Secretaría:

a) Bilkuretara joatea: hitz egiteko eskubidea izango du, baina botorik ez.

a) Asistir a las reuniones con voz pero sin voto.

b) Lehendakariaren aginduz organoaren bilkuretarako deialdia egitea, bai eta Behatokiko kideentzako zitazioak ere.

b) Efectuar la convocatoria de las sesiones del órgano por orden de la Presidencia, así como las citaciones a los miembros del Observatorio.

c) Kideek egindako komunikazioak jasotzea, direla jakinarazpenak, datu-eskaerak, zuzenketak edo jakin beharreko bestelako idazkiak.

c) Recibir los actos de comunicación de los miembros, sean notificaciones, peticiones de datos, rectificaciones o cualquiera otra clase de escritos de los que deba tener conocimiento.

d) Gaiak bideratuak izan ahal izateko prestatzea, bilkuretako aktak idaztea eta akta horien fede ematea.

d) Preparar el despacho de los asuntos, redactar y autorizar las actas de las sesiones.

e) Behatokiaren jarduerak formalki zein materialki legezkoak direla zaintzea, eta erabakiak hartzeko eta eratzeko prozedurak eta arauak betetzen direla bermatzea.

e) Velar por la legalidad formal y material de las actuaciones del Observatorio y garantizar que los procedimientos y reglas de constitución y adopción de acuerdos son respetadas.

f) Emandako aholku, irizpen eta erabakien ziurtagiriak egitea.

f) Expedir certificaciones de las consultas, dictámenes y acuerdos aprobados.

g) Idazkariak berezko dituen beste egiteko guztiak.

g) Cuantas otras funciones sean inherentes a la Secretaría.

7. artikulua.– Funtzionamendua.

Artículo 7.– Funcionamiento.

Behatokiaren funtzionamendua arautuko dute Behatokiaren beraren arauek eta Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legean xedatutakoak.

El funcionamiento del Observatorio se regirá por sus propias normas y por lo dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Jokoaren Euskal Behatokiak genero-ikuspegia zainduko du bere jardun guztietan, ekitatearen ikuspegitik gizonen eta emakumeen arteko desabantailak edo desberdintasunak ezabatzeko.

El Observatorio vasco del juego atenderá en todas sus actuaciones a las perspectiva de género, como enfoque particular de la equidad que busca eliminar las desventajas o desigualdades existentes entre hombres y mujeres.

8. artikulua.– Deialdia, eratzea eta erabakiak hartzea.

Artículo 8.– Convocatoria, constitución y adopción de acuerdos.

1.– Modu presentzialean zein urrutitik eratu ahalko da Behatokia; eta modu presentzialean zein urrutitik deialdiak eta bilkurak egin ahalko ditu, bai eta erabakiak hartu eta aktak bidali ere.

1.– El Observatorio podrá constituirse, convocarse, celebrar sus sesiones, adoptar acuerdos y remitir actas tanto de forma presencial como a distancia.

Deialdiak, gai-zerrendak, aktak eta gainerako idatziak Euskal Autonomia Erkidegoko bi hizkuntza ofizialetan egingo dira.

Las convocatorias, órdenes del día, actas y demás escritos se realizaran en las dos lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

2.– Behatokia, ohiko izaeraz, hiru hilean behin batzartuko da, eta, horrez gain, lehendakariak deialdia eginda, ezohiko batzarrak egingo ditu, lehendakariak berak erabakita edo gutxienez kideen heren batek hala eskatuta.

2.– El Observatorio se reunirá con carácter ordinario cada tres meses, y, con carácter extraordinario, cuando lo convoque la Presidencia, a iniciativa propia o a solicitud de, al menos, la tercera parte de sus miembros.

3.– Urrutitik egindako bilkuretan, kontseiluko kideak toki desberdinetan egon ahal izango dira, betiere, bide elektronikoen bidez (halakotzat jotzen dira bide telefonikoak eta ikus-entzunezkoak) hauek bermatzen badira: kideen edo kideak ordezten dituzten pertsonen identitatea, kideen adierazpenen edukia, adierazpen horiek egiten diren unea, kideen arteko elkarreragitea eta interkomunikazioa denbora errealean, eta bilkurak irauten duen bitartean baliabideak izatea. Besteak beste, baliozko baliabide elektronikoak izango dira posta elektronikoa, audiokonferentziak eta bideokonferentziak.

3.– En las sesiones que celebren a distancia, sus miembros podrán encontrarse en distintos lugares siempre y cuando se asegure por medios electrónicos, considerándose también tales los telefónicos, y audiovisuales, la identidad de las personas que sean miembros o personas que los suplan, el contenido de sus manifestaciones, el momento en que estas se producen, así como la interactividad e intercomunicación entre ellos en tiempo real y la disponibilidad de los medios durante la sesión. Entre otros, se considerarán incluidos entre los medios electrónicos válidos, el correo electrónico, las audioconferencias y las videoconferencias.

4.– Idazkaria eta kide anitzeko organoko kide guztiak, edo haien ordezkoak, bilduta badaude, modu presentzialean zein urrutitik, balio osoz eratuta geratuko da kide anitzeko organoa, bilkurak egiteko, eztabaidak egiteko eta erabakiak hartzeko, aurretik deialdirik egin beharrik izan gabe, kide guztiek hala erabakitzen badute.

4.– Cuando estuvieran reunidos, de manera presencial o a distancia, el Secretario o Secretaria y todas los personas que sean miembros del órgano colegiado, o en su caso las personas que les suplan, podrán constituirse válidamente como órgano colegiado para la celebración de sesiones, deliberaciones y adopción de acuerdos sin necesidad de convocatoria previa cuando así lo decidan todos sus miembros.

5.– Bilkura bakoitzeko gai-zerrenda dagokion dokumentuan jasoko da, zeina kideei bidaliko baitzaie, deialdiaren idazkiarekin batera eta, hala badagokio, aztergaien arabera egoki iritzitako dokumentazioarekin batera.

5.– El orden del día de cada una de las sesiones, se reflejará en el documento al efecto, que deberá remitirse a las personas que sean miembros, junto con el escrito de convocatoria, y, si procede, con la documentación que se considere oportuna en relación con los temas a tratar.

6.– Bokalek bilkura izan baino gutxienez zazpi egun lehenago jasoko dute hartarako deialdia, salbu eta lehendakariaren iritziz bilera urgentziaz egin behar bada. Kasu horretan, gorabehera horren berri adierazi beharko da deialdian bertan, eta lehenengo eta bigarren deialdirako eguna, ordua eta tokia zehaztu beharko dira.

6.– La convocatoria de las sesiones deberá ser recibida por las personas que sean miembros, con una antelación mínima de siete días, salvo en el caso de urgencia apreciada por la presidencia, circunstancia que debe hacerse constar en la misma convocatoria, expresando en esta el día, la hora para la primera y segunda convocatoria, y el lugar de celebración.

Horrela egin ezin denean salbu, deialdiak Behatokiko kideei bidaliko zaizkie bide elektronikoen bidez, eta mezu horietan gai-zerrenda ere bidaliko da, eztabaidarako beharrezkoa den dokumentazioarekin batera; eta, ahal denean, bilkura zein baldintzatan egingo den jakinaraziko da, baita konexio-sistema ere eta, halakorik balitz, bilkuran izateko eta parte hartzeko beharrezkoak diren bide teknikoak zein tokitan dauden ere jakinaraziko da.

Salvo que no resulte posible, las convocatorias serán remitidas a los miembros del Observatorio a través de medios electrónicos, haciendo constar en la misma el orden del día junto con la documentación necesaria para su deliberación cuando sea posible, las condiciones en las que se va a celebrar la sesión, el sistema de conexión y, en su caso, los lugares en que estén disponibles los medios técnicos necesarios para asistir y participar en la reunión.

7.– Lehenengo deialdian, kide anitzeko organoa eratzeko quoruma kideen gehiengo osoa bertaratzeak ezartzen du, bertan lehendakaria eta idazkaria direla, edo haien ordezkoak.

7.– En la primera convocatoria, el quórum de constitución del órgano colegiado, es el de la asistencia de la mayoría absoluta de las personas que sean miembros, entre los que se encuentren la persona que ostente la presidencia y la persona que ostente la secretaría o las personas que los sustituyan.

8.– Bigarren deialdian, berriz, kide anitzeko organoko kideen heren bat bertaratzea nahikoa da quoruma lortzeko, betiere horien artean badaude lehendakaria eta idazkaria, edo haien ordezkoak.

8.– En la segunda convocatoria, el quórum se obtiene con la asistencia de la tercera parte de las personas que sean miembros, siempre que entre estos estén la persona que ostente la presidencia y la persona que ostente la secretaría o las personas que los sustituyan.

9.– Ezingo da eztabaidatu edo erabakirik hartu gai-zerrendan sartuta ez dauden gaiei buruz, salbu eta kide anitzeko organoko kide guztiak bertan badaude eta gaia presakotzat jotzen bada gehiengoaren aldeko botoaz.

9.– No podrá ser objeto de deliberación o acuerdo ningún asunto que no figure incluido en el orden del día, salvo que asistan todos los miembros del órgano colegiado y sea declarada la urgencia del asunto por el voto favorable de la mayoría.

10.– Bertaratutakoen gehiengoaren aldeko botoa behar du kide anitzeko organoak bere erabakiak onartzeko. Bilkura urrutitik egiten bada, erabakiok segurtasun publikoaren gainean eskumena duen sailak egoitza duen lekuan hartu direla ulertuko da.

10.– Los acuerdos del órgano colegiado se tienen que adoptar por mayoría de votos de las personas asistentes. Cuando se asista a distancia, los acuerdos se entenderán adoptados en el lugar donde tenga la sede el Departamento competente en materia de seguridad pública.

Kide anitzeko organoko kideek aurkako botoa ematen edo abstentzioa egiten badute, ez dute beren gain hartuko erabakietatik erator daitekeen erantzukizunik.

Cuando las personas que sean miembros del órgano colegiado voten en contra o se abstengan, quedarán exentos de la responsabilidad que, en su caso, pueda derivarse de los acuerdos.

9. artikulua.– Aktak eta ziurtagiriak.

Artículo 9.– Actas y certificados.

1.– Behatokiak eginiko bilkura guztien akta egingo du idazkariak, eta, han, honako hauek jaso behar ditu: bertaratutakoak, gai-zerrenda, bilera non egin den eta zenbat iraun duen, eztabaidetako argudio nagusiak eta hartutako erabakien edukiak.

1.– De cada sesión que celebre el Observatorio se levantará acta por la Secretaría, que especificará necesariamente las personas asistentes, el orden del día de la reunión, las circunstancias del lugar y tiempo en que se ha celebrado, los puntos principales de las deliberaciones, así como el contenido de los acuerdos adoptados.

2.– Behatokiak eginiko bilkura guztiak grabatu ahal izango dira. Grabaziotik lortzen den fitxategia, grabazioaren benekotasunari eta osotasunari buruz idazkariak egindako ziurtagiria eta bilkuran euskarri elektronikoan erabiltzen diren dokumentu guztiak bilkura-aktarekin batera jarri ahal izango dira, eztabaiden puntu nagusiak aktan jasotzeko beharrik izan gabe.

2.– Podrán grabarse las sesiones que celebre el Observatorio. El fichero resultante de la grabación, junto con la certificación expedida por la Secretaría de la autenticidad e integridad del mismo, y cuantos documentos en soporte electrónico se utilizasen como documentos de la sesión, podrán acompañar al acta de las sesiones, sin necesidad de hacer constar en ella los puntos principales de las deliberaciones.

3.– Bilkura bakoitzaren akta bilkuran bertan onar daiteke, edo hurrengo bilkuran. Idazkariak, lehendakariaren oniritziz, akta egingo du, eta kide anitzeko organoko kideei bidaliko die bide elektronikoen bidez. Kide horiek bide horiexen bidez testuarekiko adostasuna edo desadostasuna adierazi ahal izango dute, testuaren onespena bideratzeko; adostasuna adieraziz gero, bilkuran bertan onartutzat joko da.

3.– El acta de cada sesión podrá aprobarse en la misma reunión o en la inmediata siguiente. El Secretario o Secretaria elaborará el acta con el visto bueno de la Presidencia y lo remitirá a través de medios electrónicos, a los miembros del órgano colegiado, quienes podrán manifestar por los mismos medios su conformidad o reparos al texto, a efectos de su aprobación, considerándose, en caso afirmativo, aprobada en la misma reunión.

4.– Izandako bilkurak grabatzea hautatu bada edo euskarri elektronikoko dokumentuak erabiltzea hautatu bada, gorde egin beharko dira fitxategi horien osotasuna eta benekotasuna bermatzeko eran, baita kide anitzeko organoko kideek horietarako sarbidea izateko eran ere.

4.– Cuando se hubiese optado por la grabación de las sesiones celebradas o por la utilización de documentos en soporte electrónico, deberán conservarse de forma que se garantice la integridad y autenticidad de los ficheros electrónicos correspondientes y el acceso a los mismos por parte de los miembros del órgano colegiado.

5.– Interes legitimo baten titulartasuna egiaztatzen dutenek idazkariarengana jo dezakete, erabakien ziurtagiria eskuratzeko. Ziurtagiria bide elektronikoen bidez igorriko da, salbu eta interesdunak kontrakoa adierazten badu eta administrazioekiko harremanak bitarteko horien bidez bideratzeko betebeharrik ez badu.

5.– Quienes acrediten la titularidad de un interés legítimo podrán dirigirse al Secretario o Secretaria para que les sea expedida certificación de sus acuerdos. La certificación será expedida por medios electrónicos, salvo que la persona interesada manifieste expresamente lo contrario y no tenga obligación de relacionarse con las Administraciones por esta vía.

10. artikulua.– Lantaldeak.

Artículo 10.– Grupos de trabajo.

1.– Behatokiak lantaldeak eratu ahal izango ditu, landu behar diren gai zehatzak prestatzeko.

1.– El Observatorio podrá constituir grupos de trabajo para la preparación de asuntos concretos que deban tratarse en el mismo.

2.– Lantaldeen egiteko nagusia izango da txostenaren zirriborroa prestatzea dagokien jarduera-esparruan; ondoren, zirriborro hori Behatokiari igorriko diote, horrek aztertu eta behin betiko erabakia har dezan.

2.– Los grupos de trabajo tendrán como principal función la preparación del borrador de informe en su ámbito material de actuación, que elevarán al Observatorio para su análisis y deliberación definitiva.

3.– Behatokiak izendatuko ditu lantaldeetako kideak, eta arlo horretako talde teknikoak edo adituak ere gehitu ahal izango dira.

3.– Los miembros de los grupos de trabajo serán designados por el Observatorio, pudiendo incorporar a dichos grupos técnicos o expertos en el ámbito material del mismo.

4.– Batzar presentzialak alde batera utzi gabe, lantaldeen funtzionamendua eta dokumentazio- eta informazio-trukea bitarteko telematikoak erabilita egingo da.

4.– Sin perjuicio de las reuniones presenciales que se celebren, el funcionamiento de los grupos de trabajo y el correspondiente intercambio de documentación e información se realizará por medios telemáticos.

11. artikulua.– Batzarretan adituek ere parte hartzea.

Artículo 11.– Asistencia de personas expertas.

Behatokiaren lehendakariak batzarretara gonbidatu ahal izango ditu bestelako erakundeetako, sailetako, erakunde publiko edo pribatuetako edota sektoreko erakunde edo elkarteetako ordezkariak, baldin eta, lantzen ari diren gaia dela-eta, horien presentzia eta iritzia egokitzat jotzen badira. Beharrezkoa balitz, genero-arloan adituak diren pertsonak gonbidatuko dira.

La Presidencia del Observatorio podrá invitar a sus reuniones a representantes de otras instituciones, Consejerías, así como de entidades públicas o privadas u organizaciones o asociaciones del sector cuya presencia y opinión sean consideradas oportunas por razón de la materia. Si fuera necesario, se contará con personas expertas en género.

12. artikulua.– Beste organo batzuekin koordinatzea.

Artículo 12.– Coordinación con otros órganos.

1.– Jokoaren Euskal Behatokiak Jokoaren Euskal Kontseiluari eta Jokoaren Batzorde Tekniko Aholkulariari jakinaraziko dizkie egiten dituen seihileko eta urteko txostenak, bai eta bestelako txostenak eta liburu zuriak ere.

1.– El Observatorio Vasco del Juego pondrá en conocimiento del Consejo Vasco de Juego y la Comisión Técnica Asesora de Juego los informes semestrales y anuales que realice, así como otros informes y libros blancos.

2.– Jokoaren Euskal Behatokia izaera osagarria duten beste behatoki batzuekin koordinatuko da, jarduerek ahalik eta koherentzia globalik handiena izan dezaten. Horretarako, hauek bilatuko dira:

2.– El Observatorio Vasco del Juego se coordinará con otros observatorios de índole complementaria para garantizar la máxima coherencia global de sus actuaciones. A tal efecto se procurará:

a) Lanabesak eta tresnak era partekatuan erabiltzea: datu-biltegiak, inkestak, dokumentazio-funtsak, informatika-aplikazioak edo bestelakoak.

a) El aprovechamiento compartido de herramientas e instrumentos: bancos de datos, encuestas, fondos documentales, aplicaciones informáticas u otros.

b) Behatoki bakoitzak eskaintzen dituen produktu eta zerbitzuak homogeneizatzea.

b) La homogeneización de los productos y servicios que cada Observatorio ofrece.

c) Ikerketak eta bestelako jarduerak elkarrekin planifikatzea.

c) La planificación conjunta de investigaciones y otras actividades.

13. artikulua.– Zerbitzuak eta produktuak.

Artículo 13.– Servicios y productos.

Jokoaren Euskal Behatokiak zerbitzu eta produktu hauek eskainiko ditu:

El Observatorio Vasco del Juego ofrecerá los siguientes servicios y productos:

a) Online kontsultagai dauden datu-baseak:

a) Bases de datos consultables en línea:

– Datu biltegiak, Euskal Estatistika Erakundeak eta jokoaren arloan eskumena duen saileko estatistika-organo espezifikoak emandako estatistiketatik ateratakoak, eta baita bestelako erakunde publiko eta pribatuek emandako datuetatik ateratakoak ere.

– Banco de datos, extraídos de las estadísticas proporcionadas por Euskal Estatistika Erakundea-Instituto Vasco de Estadística y por el Órgano Estadístico específico del Departamento competente en materia de juego, así como de los datos aportados por otras entidades públicas y privadas.

– Literatura espezializatuko, legediko eta prentsan argitaratutako albisteetako dokumentuen datu-baseak.

– Bases de datos documentales de literatura especializada, de legislación y de noticias publicadas en prensa.

b) Aldizkako argitalpenak:

b) Publicaciones periódicas:

– Berrikuntza editorialak zabaltzeko buletin dokumental bat.

– Un boletín documental de difusión de las novedades editoriales.

– Albisteen buletin elektroniko bat, Jokoaren Euskal Behatokiak burututako jarduerak zabaltzeko.

– Un boletín electrónico de noticias para la difusión de las actividades desarrolladas desde el Observatorio Vasco del Juego.

c) Txostenak eta ikerketak:

c) Informes e investigaciones:

– Euskadiko jokoaren sektoreari buruzko urteko memoria-txostena.

– Memoria-informe anual sobre el sector del juego en Euskadi.

– Behatokiak eginiko jardueren urteko txostena.

– Informe anual de las actuaciones desarrolladas por el Observatorio.

– Liburu zuriak, jokoaren arloko politika publikoak egin eta ezartzearekin lotutako gomendioak eta jardunbide egokiak zabaltzea ahalbidetzeko.

– Libros blancos que permitan la difusión de recomendaciones y buenas prácticas en relación con la elaboración e implementación de políticas públicas de juego.

XEDAPEN GEHIGARRIA.- Funtzionamendurako beharrezkoak diren bitartekoak prestatzea.
DISPOSICIÓN ADICIONAL.– Habilitación de medios necesarios para el funcionamiento.

Jokoaren arloko eskumena duen Eusko Jaurlaritzako sailak prestatuko ditu beharrezkoak diren bitartekoak eta laguntza administratiboa, Jokoaren Euskal Behatokiak behar bezala funtziona dezan.

El Departamento del Gobierno Vasco competente en materia de juego pondrá a disposición los medios y el soporte administrativo necesario para el funcionamiento del Observatorio Vasco del Juego.

AZKEN XEDAPENA
DISPOSICIÓN FINAL

Dekretu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera jarriko da indarrean.

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteizen, 2018ko urriaren 16an.

Lehendakaria,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

Segurtasuneko sailburua,

ESTEFANÍA BELTRÁN DE HEREDIA ARRONIZ.


Azterketa dokumentala

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 16 de octubre de 2018.

El Lehendakari,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

La Consejera de Seguridad,

ESTEFANÍA BELTRÁN DE HEREDIA ARRONIZ.


Análisis documental

Euskadi, bien común