Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

155. zk., 2020ko abuztuaren 10a, astelehena

N.º 155, lunes 10 de agosto de 2020


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA SAILA
DEPARTAMENTO DE CULTURA Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA
3197
3197

99/2020 DEKRETUA, uztailaren 28koa, Euskararen Aholku Batzordeari buruzkoa.

DECRETO 99/2020, de 28 de julio, del Consejo Asesor del Euskera.

Euskararen Erabilpena Arauzkotzezko azaroaren 24ko 10/1982 Legeak, 29. artikuluan, euskararen erabileraren normalizazio-lanean laguntzeko harreman-organoa eratzea aurreikusten du, esandako legea ezarri eta gauzatzeari begira erakundeen ahaleginak aztertu, bideratu eta koordinatzeko, hain zuzen.

La Ley 10/1982, de 24 de noviembre, básica de normalización del uso del Euskera, en su artículo 29 contempla la existencia de un órgano de encuentro que tendrá por objeto estudiar, canalizar y coordinar los esfuerzos y las actividades de las diversas Instituciones, en lo referente a la aplicación y desarrollo de esa Ley.

Lehenago, urtarrilaren 11ko 5/1982 Dekretuak jada Euskararen Aholku Batzordea sortu zuen. Eta abenduaren 15eko 370/1987 Dekretuaren bidez antzaldatu egin zen, Euskararen Erabilpena Arauzkotzezko azaroaren 24ko 10/1982 Legeak hainbat ataletan eta, bereziki 29. artikuluan, elkargune bat sortarazteaz diona betetzeko. Horrela, Batzordearen egitura eta funtzionamendua egokitu ziren. Zentzu horretan, Euskararen Aholku Batzordea elkarrizketarako bilgune gisa eratu zen. Eta izaera hori islatzeko, hauek osatu zuten Batzordea: Lurralde Historikoetako ordezkariek, Euskal Herrian sendo errotutako erakunde eta elkarteek, eta euskararen arloan ospe eta itzal handia irabazia zuten norbanakoek. Horrela, oinarriak ezarri ziren Euskararen Aholku Batzordea, instrumentalizazio politikoen gainetik, gure hizkuntza sendotu eta zabaltzen lagunduko duen Organoa izan dadin.

Anteriormente, el Decreto de 5/1982, de 11 de enero, ya creó el Consejo Asesor del Euskera. Y mediante el Decreto 370/1987, de 11 de enero se procedió a su modificación para dar cumplimiento a lo que la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, básica de normalización del uso del Euskera establece en diversos apartados y, en particular, en su artículo 29, de creación de un punto de encuentro. Así, se adecuó la estructura y el funcionamiento del Consejo. En ese sentido, el Consejo Asesor del Euskera se constituyó como un foro de diálogo. Y para reflejar ese carácter, formaron parte del Consejo: representantes de los Territorios Históricos, instituciones y asociaciones fuertemente arraigadas en el País Vasco, y personas de reconocido prestigio en el ámbito del euskera. Así, se sentaron las bases para que el Consejo Asesor del Euskera sea, por encima de instrumentalizaciones políticas, un órgano que contribuya a fortalecer y difundir nuestra lengua.

Ordutik hona, Organo horrek hainbat eguneratze izan ditu, indarrean dagoen urriaren 16ko 176/2007 azken Dekretua onartu arte, 176/2007 Dekretua, urriaren 16koa, Euskararen Aholku Batzordeari buruzkoa. Dekretu horren arabera, Euskararen Aholku Batzordea azaroaren 24ko 10/1982 Legearen 29. atalean aurreikusitako harreman organoa izango da, hizkuntza-normalizazioan diharduten erakunde publiko nahiz pribatuen ahaleginak eta ekintzak aztertzeko, bideratzeko eta koordinatzeko.

Desde entonces, este Órgano ha tenido varias actualizaciones, hasta la aprobación del último decreto en vigor, Decreto 176/2007, de 16 de octubre del Consejo Asesor del Euskera, según el cual este Consejo se configura como el órgano de encuentro previsto en el artículo 29 de la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, básica de normalización del uso del Euskera, para el estudio, canalización y coordinación de los esfuerzos y actividades de las diversas Instituciones, tanto públicas como privadas, implicadas en la tarea de la normalización lingüística.

Urriaren 16ko 176/2007 Dekretuan oinarrituta, eta Gobernantza eta Berrikuntza Publikoko 2020 Plan Estrategikoaren ildotik, Euskararen Aholku Batzordeari buruzko Dekretu berri hau osatu da. Izan ere, 2018. urtean Euskararen Aholku Batzordea arrazionalizatzeko eta hobetzeko ebaluazioa egin zen, eta Organo horren funtzionamendua, osaera eta araudia egokitzeko beharra antzeman zen. Beraz, Dekretu berri honetan egindako aldaketa nagusiak Batzordearen funtzionamendua hobetzeko eguneratze eta doitze teknikoaren aldetik egindako moldaketak dira. Besteak beste, honako aldaketa hauek egin dira: Batzordearen organoak murriztu, batzordekide kopurua murriztu eta funtzionamendu-arau batzuk aldatu.

En base al Decreto 176/2007, de 16 de octubre del Consejo Asesor del Euskera, y en línea con el Plan Estratégico de Gobernanza e Innovación Pública 2020, se ha elaborado este nuevo Decreto. De hecho, en el año 2018 se realizó una evaluación para racionalizar y mejorar el Consejo Asesor del Euskera, y se detectó la necesidad de adecuar el funcionamiento, la composición y la normativa de dicho Órgano. Por tanto, las principales modificaciones introducidas en este nuevo Decreto son las modificaciones introducidas en la actualización y ajuste técnico para mejorar el funcionamiento del Consejo. Se introducen modificaciones como la reducción de los órganos del Consejo, la reducción del número de vocales y la modificación de algunas normas de funcionamiento.

Horren guztiaren ondorioz, Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoarekin bat etorriz, Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuak proposatuta, Eusko Jaurlaritzaren Kontseiluak 2020ko uztailaren 28ko egindako bilkuran eztabaidatu eta onartu ondoren, honako hau

Por todo ello, de acuerdo con la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi, a propuesta del Consejero de Cultura y Política Lingüística, previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su reunión celebrada el día 28 de julio de 2020,

XEDATU DUT:
DISPONGO:

1. artikulua.– Euskararen Aholku Batzordearen xedea eta atxikitzea.

Artículo 1.– Naturaleza y adscripción del Consejo Asesor del Euskera.

1.– Euskararen Aholku Batzordea azaroaren 24ko 10/1982 Legearen 29. atalean aurreikusitako harreman-organoa da, hizkuntza-normalizazioan diharduten erakunde publiko nahiz pribatuen ahaleginak eta ekintzak aztertzeko, bideratzeko eta koordinatzeko.

1.– El Consejo Asesor del Euskera se configura como el órgano de encuentro previsto en el artículo 29 de la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, básica de normalización del uso del Euskera, para el estudio, canalización y coordinación de los esfuerzos y actividades de las diversas Instituciones, tanto públicas como privadas, implicadas en la tarea de la normalización lingüística.

2.– Euskararen Aholku Batzordea Kultura eta Hizkuntza Politika Sailari atxikita egongo da, Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzaren bitartez, baina bere egitura organikoan txertatu gabe.

2.– El Consejo Asesor del Euskera estará adscrito al Departamento de Cultura y Política Lingüística, a través de la Viceconsejería de Política Lingüística, pero sin integrarse en su estructura orgánica.

2. artikulua.– Euskararen Aholku Batzordearen organoak.

Artículo 2.– Órganos del Consejo Asesor del Euskera.

Euskararen Aholku Batzordeak bere jarduera gauzatzeko Batzorde Osoa eta Batzorde-atal bereziak izango ditu.

El Consejo Asesor del Euskera contará, para el desarrollo de su actividad, con un Pleno y con Comisiones Especiales.

3. artikulua.– Euskararen Aholku Batzordearen Batzorde Osoaren osaera.

Artículo 3.– Composición del Pleno del Consejo Asesor del Euskera.

1.– Honako hauek osatuko dute Euskararen Aholku Batzordearen Batzorde Osoa:

1.– El Consejo Asesor del Euskera tendrá la siguiente composición:

a) Presidentea: Eusko Jaurlaritzako Lehendakaria.

a) Presidencia: el o la Lehendakari del Gobierno Vasco.

b) Presidenteordea: Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburua.

b) Vicepresidencia: el consejero o la consejera de Cultura y Política Lingüística.

c) Hizkuntza Politikarako sailburuordea.

c) El viceconsejero o la viceconsejera de Política Lingüística.

d) Hezkuntza sailburuordea.

d) El viceconsejero o la viceconsejera de Educación.

e) Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeko (IVAP) zuzendari nagusia.

e) El director o la directora general del Instituto Vasco de Administración Pública.

f) Euskaltzainburua.

f) El presidente o la presidenta de Euskaltzaindia.

g) Hiru foru-aldundietako ordezkari bana, gutxienez zuzendari mailakoak.

g) Un o una representante de cada una de las diputaciones forales, con rango mínimo de director o directora.

h) Euskal Udalen Elkarteko (EUDEL) ordezkaria.

h) Un o una representante de la Asociación de Municipios Vascos (EUDEL).

i) Udalerri Euskaldunen Mankomunitateko (UEMA) ordezkaria.

i) Un o una representante de la Mancomunidad de Municipios Vascos (UEMA)

j) Hamabost kide, hizkuntza-normalizazioaren prozesuan eragina duten arloetako pertsona ezagunen artean hautatuak:

j) Quince vocales nombrados y nombradas de entre personalidades de reconocido prestigio en los diferentes ámbitos sectoriales que inciden en el proceso de normalización lingüística:

1) Legebiltzarrak izendatutako bost kide.

1) Cinco vocales nombrados y nombradas a propuesta del Parlamento Vasco.

2) Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuak izendatutako hamar kide. Euskararen hizkuntza-komunitatearen lurraldeetako ordezkariak izateari begiratuko zaio.

2) Diez vocales nombrados y nombradas por el consejero o la consejera de Cultura y Política Lingüística, procurándose la presencia de vocales procedentes de los distintos territorios de la comunidad lingüística vasca.

2.– Batzorde Osoaren bilkuretara, eztabaidatzekoak diren gaietako adituak eraman ahal izango dira. Aditu horiek hitza izango dute, baina ez botorik.

2.– El Pleno podrá recabar la participación en sus sesiones, con voz pero sin voto, de personas especializadas en los temas que fueran objeto de tratamiento en las mismas.

3.– Euskararen Aholku Batzordearen Batzorde Osoa osatzerakoan, emakumeen eta gizonen ordezkaritza orekatua izango dela bermatuko da. Ondorio horretarako, ordezkaritza orekatua izango da baldin eta sexu bakoitzak gutxienez % 40ko ordezkaritza lortzen badu. Xede horretarako, beharrezkoak diren arauzko neurriak edo bestelakoak hartuko dira.

3.– Cuando se proceda a la composición del Consejo Asesor del Euskera se garantizará una representación equilibrada de hombres y mujeres, y se tomarán las medidas oportunas para tal fin. Se considera que existe una representación equilibrada cuando los dos sexos estén representados al menos al 40%.

4. artikulua.– Euskararen Aholku Batzordearen Batzorde Osoko kideak izendatzea.

Artículo 4.– Nombramiento de las y los miembros del Pleno del Consejo Asesor del Euskera.

1.– Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuak izendatuko ditu, Agindu baten bidez, 3.1 artikuluko g) h) i) eta j) idatz-zatietako kideak. Agindua, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da.

1.– Las y los miembros a que se refieren los apartados g) h) i) y j) del artículo 3.1 serán nombradas y nombrados por una Orden del consejero o la consejera del Departamento de Cultura y Política Lingüística, y publicados en el Boletín Oficial del País Vasco.

2.– Dekretuaren 3.1 artikuluko g) h) i) eta j) idatz-zatietan aipatzen diren kideen kargualdia lau urtekoa izango da; kargualdia berritu egin daiteke. Kargualdia amaitutakoan, Euskararen Aholku Batzorde Osoko kide izaten jarraituko dute behin-behinean, harik eta Euskararen Aholku Batzorde berria izendatzen den arte, baldin eta kargualdiaren amaiera gertatzen ez bada kideak Batzordea uzteko eskaera egin duelako. Administrazioak, udalen elkarteek edo Legebiltzarrak edozein unetan kargutik kendu ahal izango ditu g) h) i) eta j.1) idatz-zatietako kideak.

2.– La duración del mandato de las y los miembros de los apartados g) h) i) y j) del artículo 3.1 del Decreto será de cuatro años renovables. Una vez que expire su mandato, seguirán formando parte del Pleno del Consejo de manera provisional, hasta que se produzca la designación del nuevo Consejo Asesor del Euskera, siempre y cuando la o el miembro no haya remitido una petición expresa de baja. Las y los miembros mencionados podrán ser cesadas o cesados por revocación en cualquier momento por la Administración, las Asociaciones de Municipios o el Parlamento.

3.– Baldin eta Aholku Batzordearen Batzorde Osoko kideen artean, 3.1 artikuluko g) h), i) eta j.1) idatz-zatietan aipatzen direnen artean, karguren bat hutsik geratzen bada, jakinarazi egin beharko zaio kargu hori betetzeko kidea proposatu edo hautatu zuen erakunde edo organoari, beste kide bat proposatu edo hauta dezan, hilabeteko epean.

3.– Las vacantes que se produzcan entre las y los miembros del Pleno del Consejo Asesor a que se refieren los apartados g) h), i) y j.1) del artículo 3.1 deberán ser comunicadas a la entidad u órgano que propuso o eligió al o la vocal para que proponga o elija a otro u otra, en el plazo de un mes.

4.– Dekretuaren 3.1 artikuluko j.2) idatz-zatian aipatzen diren kideen artean, karguren bat hutsik geratzen bada Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuak beste kide berri bat izendatuko du.

4.– En caso de producirse vacante entre las y los miembros del apartado j.2) del artículo 3.1, el consejero o la consejera de Cultura y Política Lingüística procederá al nombramiento de un nuevo o una nueva vocal.

5. artikulua.– Euskararen Aholku Batzordeko presidentea.

Artículo 5.– La Presidencia del Consejo Asesor del Euskera.

1.– Aholku Batzordearen Batzorde Osoko presidenteari dagokio, besteak beste:

1.– Corresponde al presidente o la presidenta del Pleno del Consejo Asesor del Euskera, entre otras funciones:

a) Euskararen Aholku Batzordearen ordezkari izatea.

a) Representar al Consejo Asesor del Euskera.

b) Bilkuretarako deia egitea, Idazkaritzaren bidez.

b) Convocar, a través de la Secretaría, sus sesiones.

c) Bilkuretako gai-zerrenda finkatzea.

c) Fijar el orden día de las sesiones.

d) Bilkurei hasiera eta amaiera ematea.

d) Abrir y levantar sesiones.

e) Bilkuretako buru izatea eta eztabaidak bideratzea.

e) Presidir las sesiones y moderar el desarrollo de los debates.

f) Erabakiak hartzerakoan berdinketarik bada, bere botoaz erabakitzea.

f) Decidir con su voto los empates que se puedan producir.

g) Legeak betetzen direla ziurtatzea.

g) Asegurar el cumplimiento de las leyes.

h) Presidente izateak berez dakartzan gainerako eginkizun guztiak betetzea.

h) Las demás que le sean inherentes a su condición de presidente o presidenta.

2.– Euskararen Aholku Batzordearen Batzorde Osoko presidentearen kargua hutsik geratuz gero, edo bera kanpoan nahiz gaixorik izanez gero, edo bestelako legezko arrazoirik gertatzen bada, presidenteordeak ordezkatuko du presidentea, eta, halakorik ezean, adin handieneko kideak ordezkatuko du.

2.– En los casos de vacante, ausencia, enfermedad, u otra causa legal el presidente o la presidenta del Pleno del Consejo Asesor del Euskera será sustituido o sustituida por el vicepresidente o vicepresidenta y, en su defecto, por la o el miembro del órgano colegiado de mayor edad.

6. artikulua.– Euskararen Aholku Batzordeko idazkaria.

Artículo 6.– La Secretaría del Consejo Asesor del Euskera.

1.– Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuak Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzako zuzendarietako bat izendatuko du Batzordearen idazkari. Horrek hitza izango du baina ez botorik, eta Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzako zerbitzu teknikoak izango ditu eskura. Idazkariaren izendapenaren berri emango zaio Euskararen Aholku Batzorde Osoari.

1.– El consejero o consejera de Cultura y Política Lingüística nombrará como secretario o secretaria del Consejo a uno de los directores o una de las directoras de la Viceconsejería de Política Lingüística. Tendrá voz pero no voto y dispondrá de los servicios técnicos de la Viceconsejería de Política Lingüística. Del nombramiento del secretario o secretaria se dará cuenta al Pleno del Consejo Asesor del Euskera.

2.– Euskararen Aholku Batzordearen Batzorde Osoko idazkariari dagokio, besteak beste:

2.– Al secretario o la secretaria del Consejo le corresponden entre otras las siguientes funciones:

a) Batzordeko bilkuretara joatea.

a) Asistir a las reuniones del Consejo.

b) Bilkuretako gai-zerrenda prestatu eta bideratzea, bai eta bilkuretan eztabaidatu beharreko gaiei buruzko dokumentazioa ere.

b) Preparar y cursar el orden del día de las sesiones del Consejo, así como la documentación necesaria relativa a los asuntos que hayan de tratarse en las mismas.

c) Presidentearen aginduz, Batzordearen bilkuretarako deia egitea.

c) Efectuar la convocatoria de las sesiones del Consejo por orden de la Presidencia.

d) Kideek Batzordeari egindako komunikazioak eta, beraz, jakinarazpenak, datu-eskaerak, zuzenketak, edo bere ardurapean egon behar duten bestelako idazkiak jasotzea.

d) Recibir los actos de comunicación de las y los miembros con el Consejo y, por tanto, las notificaciones, peticiones de datos, rectificaciones o cualquier otra clase de escritos de los que deba tener conocimiento.

e) Bilkuretako aktak idaztea eta baimentzea, presidentearen oniritziarekin.

e) Redactar y autorizar las actas de las sesiones, con el visto bueno del presidente o presidenta.

f) Onartutako akta, irizpen eta erabakien ziurtagiriak egitea, presidenteak aginduta eta oniritzia emanda.

f) Expedir, por orden de la presidencia y con su visto bueno, certificaciones de las actas, dictámenes y acuerdos aprobados.

g) Euskararen Aholku Batzordearen batzorde-atal bereziak koordinatzeko lanak burutzea.

g) Las labores de coordinación de las Comisiones Especiales del Consejo Asesor del Euskera.

h) Kide anitzeko organo bateko idazkari izateak berez dakartzan gainerako eginkizun guztiak betetzea.

h) Las demás funciones inherentes a la secretaría de un órgano colegiado.

3.– Euskararen Aholku Batzordearen Batzorde Osoko idazkariaren kargua hutsik geratuz gero, edo bera kanpoan nahiz gaixorik izanez gero, edo bestelako legezko arrazoirik gertatzen bada, Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuak Hizkuntza Politikarako zuzendarien artean izendatutako batek ordezkatuko du.

3.– En los casos de vacante, ausencia, enfermedad, u otra causa legal el secretario o la secretaria del Pleno del Consejo Asesor del Euskera será sustituido o sustituida por la persona que designe el consejero o la consejera de Cultura y Política Lingüística entre los directores y las directoras de la Viceconsejería de Política Lingüística.

7. artikulua.– Euskararen Aholku Batzorde Osoaren egitekoak.

Artículo 7.– Funciones del Pleno del Consejo Asesor del Euskera.

Hauek dira Euskararen Aholku Batzordearen Batzorde Osoaren egitekoak:

Son funciones del Pleno del Consejo Asesor del Euskera:

a) Jaurlaritzak eskatuta, Euskal Autonomia Erkidegoko hizkuntza-normalizazioari buruzko gaiak aztertzea eta ikertzea.

a) Estudiar y analizar, a instancias del Gobierno, cuantas cuestiones se refieran a la normalización lingüística en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

b) Euskararen erabilerari buruzko xedapenak ondo ezartzeko behar diren neurriak proposatzea Eusko Jaurlaritzari eta dagokien erakundeei.

b) Proponer al Gobierno y a las instituciones correspondientes la adopción de medidas adecuadas para la mejor aplicación de las disposiciones referentes al uso del Euskera.

c) Hizkuntzari loturiko gaietan eskumena duten aginte publikoen jarduera koordinatua bermatzeko neurriak proposatzea.

c) Proponer medidas que aseguren la actuación coordinada de todos los poderes públicos con competencia en materia lingüística.

d) Indarrean dagoen euskara sustatzeko plan nagusiaren garapenari eta betetzeari buruzko txostenak egitea.

d) Elaborar informes sobre el desarrollo y el cumplimiento del plan general de promoción del euskera vigente.

e) Batzorde Osoaren nahiz batzorde-atal berezien jarduera-arauak ezartzea.

e) Establecer las normas de funcionamiento del Pleno y de las Comisiones Especiales.

f) Euskararen Aholku Batzordearen urteko oroitidazkia onartzea.

f) Elaborar y aprobar la memoria anual del Consejo Asesor del Euskera.

g) Batzorde-atal bereziek proposamenak eta txostenak eginez gero, horiek aztertzea.

g) Analizar las propuestas y los informes que, en su caso, pudieran formular las Comisiones Especiales.

h) Legeek edo erregelamenduek aitortutako beste edozein egiteko.

h) Cualquier otra función que le atribuyan las leyes o los reglamentos.

8. artikulua.– Batzorde-atal bereziak.

Artículo 8.– Las Comisiones Especiales.

1.– Euskararen Aholku Batzordearen Batzorde Osoak batzorde-atal bereziak sortzea erabaki dezake gai zehatzei buruzko lanak eta txostenak egiteko.

1.– Para la realización de trabajos e informes sobre materias concretas podrán crearse Comisiones Especiales mediante acuerdo en tal sentido del Pleno del Consejo Asesor.

2.– Batzorde-atal berezien egiteko orokorrak izango dira: Batzorde Osoari laguntzea beren eginkizunetan; Euskararen Aholku Batzordeak eskatutako oinarrizko azterlanak eta txostenak egitea.

2.– Serán funciones generales de estas Comisiones la de auxiliar al Pleno en el cumplimiento de sus funciones y la de realizar los estudios de base que demande el Pleno del Consejo Asesor del Euskera.

3.– Batzorde-atal berezien jarduketa Euskararen Aholku Batzordearen Batzorde Osoaren orientazio eta jarraibideei lotuko zaie; jarduketa horri buruz eskatzen dizkieten argibide guztiak eman beharko dizkiote batzorde-atal bereziek Batzorde Osoari.

3.– Las Comisiones Especiales se atendrán en su actuación a las orientaciones e instrucciones emanadas del Pleno del Consejo Asesor, y suministrarán a este cuanta información relativa a su actuación demande.

4.– Batzorde-atal berezien egiteko zehatzak, funtzionamendu-arauak, osaera eta iraupena Euskararen Aholku Batzorde Osoak erabakiko ditu. Euskararen Aholku Batzordearen egitekoekin erlazionaturiko jardueretan aintzatespena duten pertsonak izango dira batzorde-atal berezietako kide, Euskararen Aholku Batzordeko kide izan edo ez.

4.– Las funciones concretas, el funcionamiento, la composición y la duración de las Comisiones Especiales será determinada por el Pleno del Consejo Asesor. Sus miembros serán personas de reconocido prestigio en relación a las tareas encomendadas a este órgano de encuentro, pertenezcan o no al Pleno del Consejo Asesor.

5.– Batzorde-atal bereziek Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzako zerbitzu teknikoak izango dituzte eskura; dagokion Zuzendaritzako zerbitzu teknikoek emango dute laguntza, lan-arloa kontuan hartuta.

5.– Las Comisiones Especiales del Consejo Asesor del Euskera contarán con el apoyo de los servicios técnicos de la Viceconsejería de Política Lingüística. El apoyo será prestado por los servicios técnicos de la correspondiente Dirección de la Viceconsejería de Política Lingüística, teniendo en cuenta el área de trabajo.

6.– Dekretu honen 3.1 artikuluan aipatzen diren kideetako batek Euskararen Aholku Batzorde Osoko kide izateari uzten dion unean, batzorde-atal bereziko kide izateari ere utziko dio.

6.– En el momento en que alguno o alguna de los miembros a que se refiere el artículo 3.1 del presente Decreto cese como integrante del Pleno del Consejo Asesor del Euskera, dejará de pertenecer también a la Comisión Especial de la que forme parte.

7.– Euskararen Aholku Batzordearen batzorde-atal bereziak osatzerakoan emakumeen eta gizonen ordezkaritza orekatua izango dela bermatuko da. Ondorio horretarako, ordezkaritza orekatua izango da baldin eta sexu bakoitzak gutxienez % 40ko ordezkaritza lortzen badu. Xede horretarako, beharrezkoak diren arauzko neurriak edo bestelakoak hartuko dira.

7.– Cuando se proceda a la composición de las Comisiones Especiales se garantizará una representación equilibrada de hombres y mujeres, y se tomarán las medidas oportunas para tal fin. Se considera que existe una representación equilibrada cuando los dos sexos estén representados al menos al 40%.

9. artikulua.– Euskararen Aholku Batzordeak eta haren batzorde-atal bereziek egindako lanak eragindako gastuak ordaintzea.

Artículo 9.– Compensación por los gastos atribuibles a la labor desempeñada por los y las miembros del Consejo Asesor del Euskera y de sus Comisiones Especiales.

Euskararen Aholku Batzordearen Batzorde Osoko eta haren batzorde-atal berezietako kideek eskubidea izango dute Zerbitzuagatiko Kalte-ordainei buruzko otsailaren 2ko 16/1993 Dekretuan aurreikusitako kalte-ordainak eta konpentsazioak jasotzeko.

Los y las miembros del Pleno del Consejo Asesor del Euskera y de sus Comisiones Especiales tendrán derecho a percibir las indemnizaciones y compensaciones previstas en el Decreto 16/1993, de 2 de febrero, sobre indemnizaciones por razón del servicio.

LEHENENGO XEDAPEN GEHIGARRIA
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA

Euskararen Aholku Batzordeak, bere egitekoak gauzatzean, kontuan izan beharko ditu antzeko erakundeen jarduketak, bereziki euskararen lurraldeetako erakundeenak. Euskararen Aholku Batzordeak erakunde horiekiko harremanak eta lankidetza sustatuko ditu, euskararen hizkuntza-elkarteen batasun soziokulturalari eusteko eta bizitasun linguistikoa bultzatzeko.

El Consejo Asesor del Euskera deberá tener en cuenta en el desempeño de su cometido, las actuaciones desarrolladas por entidades análogas, especialmente las de los territorios de lengua vasca, e impulsará los contactos y la colaboración con estas entidades a fin de preservar la unidad sociocultural y de fomentar la vitalidad lingüística de las comunidades de habla vasca.

BIGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA

Dekretu honetako 3.1 artikuluko g), h), eta i) idatz-zatietan aipatutako kideek ordezkatzen dituzten erakundeek, beren ordezkoak izendatu ahal izango dituzte, beraiei aplikatzekoak diren arauen arabera.

Las entidades representadas por las y los miembros a que se refieren los apartados g), h) e i) del artículo 3.1 del presente Decreto podrán designar a sus suplentes de acuerdo con las normas que les sean de aplicación.

XEDAPENA INDARGABETZAILEA
DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Indarrik gabe geratzen da, urriaren 16ko, 176/2007 Dekretua, Euskararen Aholku Batzordeari buruzkoa, bai eta maila bereko edo txikiagoko xedapenak ere, Dekretu honetan ezarritakoaren aurkakorik diotenetan.

Quedan derogado el Decreto 176/2007, de 16 de octubre, del Consejo Asesor del Euskera así como cuantas otras disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en este Decreto.

XEDAPEN IRAGANKORRA
DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Indargabetzen den urriaren 16ko 176/2007 Dekretuaren arabera indarrean dauden Euskararen Aholku Batzordeko kideen izendapenek behin-behinean jarraituko dute, Euskararen Aholku Batzordeko kide berriak izendatzen diren arte.

Los nombramientos de las y los miembros del Consejo Asesor del Euskera vigentes conforme al Decreto 176/2007, de 16 de octubre, que se deroga, continuarán con carácter provisional hasta la designación de las nuevas y los nuevos miembros del Consejo Asesor del Euskera.

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuak sei hilabeteko epea izango du Euskararen Aholku Batzordearen Batzorde Osoko kide berriak izendatzeko.

El consejero o la consejera de Cultura y Política Lingüística dispondrá de un plazo de seis meses para nombrar a las nuevas y los nuevos miembros del Pleno del Consejo Asesor del Euskera.

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Dekretu honetan ezarri ez direnetan eta Euskararen Aholku Batzordeak onartzen dituen jarduera-arauetan, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoari buruzko urriaren 1eko 40/2015 Legean kide anitzeko organoei buruz zehaztutakoa aplikatuko da.

En todo lo no dispuesto en el presente Decreto y en las normas de funcionamiento que apruebe el Consejo Asesor del Euskera será de aplicación lo establecido para los órganos colegiados por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

AZKEN XEDAPENETAKO HIRUGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL TERCERA

Dekretu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunean jarriko da indarrean.

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteizen, 2020ko uztailaren 28an.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 28 de julio de 2020.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburua,

El Consejero de Cultura y Política Lingüística,

BINGEN ZUPIRIA GOROSTIDI.

BINGEN ZUPIRIA GOROSTIDI.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común