Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

68. zk., 2019ko apirilaren 8a, astelehena

N.º 68, lunes 8 de abril de 2019


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

GOBERNANTZA PUBLIKO ETA AUTOGOBERNU SAILA
DEPARTAMENTO DE GOBERNANZA PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO
1750
1750

51/2019 DEKRETUA, martxoaren 26koa, zeinaren bidez onartzen baita Euskal Autonomia Erkidegoko kargu publikoen lanpostuen katalogo eguneratua.

DECRETO 51/2019, de 26 de marzo, por el que se aprueba el catálogo actualizado de puestos de cargos públicos de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Kargu Publikodunen Jokabide Kodea eta Haien Interes Gatazkak Arautzen dituen ekainaren 26ko 1/2014 Legea onartu zen kudeaketa publikoaren gardentasuna bermatzeko helburuarekin; horrela, funtzio publikoak dituen pertsona orok eginkizun etiko bat eta eginkizun sozial bat bete dezan, eta, era horretan, gizarteak berriro konfiantza izan dezan interes komuna kudeatzen dutenengan. Era berean, legearen xedea da, kargu publikodunen jokabide-kodean agintzen duten printzipio orokorrak ezartzeaz gain, interes-gatazkak sor ditzaketen egoerak arautzea eta bateraezintasun-araubidea finkatzea, hori guztia interes orokorra nagusituko dela bermatzeko.

La Ley 1/2014, de 26 de junio, Reguladora del Código de Conducta y de los Conflictos de Intereses de los Cargos Públicos, se aprobó con la finalidad garantizar la transparencia en la gestión pública, de tal modo que quien ejerza funciones públicas satisfaga un deber ético y un deber social, permitiendo de esta manera que la sociedad recupere la confianza en quien gestiona el interés común, y tiene como objeto, además del establecimiento de los principios generales que rigen el código de conducta de los cargos públicos, la regulación de las situaciones que pueden generar conflictos de intereses y el régimen de incompatibilidades, todo ello de forma que se garantice la prevalencia del interés general.

Ekainaren 26ko 1/2014 Legearen 2. artikuluak zehazten du Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoko zein kargu publiko sartzen diren bere aplikazio-eremuan. Legearen garapenari eta aplikazioari ziurtasun juridikoa emateko, Jaurlaritzak kargu publikoen katalogoa onar dezala aurreikusten da 4. artikuluaren 1. apartatuan, lege horretan ezarritako araubide juridikoaren mende dauden Kargu publikoak identifikatzeko eta horiei buruzko informazioa izateko. Hain zuzen ere, Euskal Autonomia Erkidegoko kargu publikoen katalogoa onartzen duen azaroaren 18ko 216/2014 Dekretuaren bidez onartu zen katalogo hori. Hori dela eta, 4. artikulu horretan, ezartzen da kargu publikoen katalogoak izaera eratzailea izango duela, kargu publikoa katalogoan azaltzea beharrezkoa izango dela legea aplikatu ahal izateko, kargu publikoen katalogoa etengabe eguneratuko dela eta herritar guztiek katalogoa eskura izango dutela Eusko Jaurlaritzaren web-orriaren bidez.

El artículo 2 de la citada Ley 1/2014, de 26 de junio, detalla los cargos públicos al servicio del sector público de la Comunidad Autónoma del País Vasco incluidos en su ámbito de aplicación. Con el propósito de aportar certeza jurídica en el desarrollo y aplicación de la ley, previó en el apartado 1 del artículo 4 la aprobación por el Gobierno de un catálogo de cargos públicos, instrumento de identificación e información del elenco de cargos públicos que se encuentran sujetos al régimen jurídico establecido en la ley, a lo que se dio cumplimiento en el Decreto 216/2014, de 18 de noviembre, por el que se aprueba el catálogo de cargos públicos en la Comunidad Autónoma del País Vasco. A este respecto, en el citado artículo 4 se establece la naturaleza constitutiva del catálogo de cargos públicos, siendo preciso que la persona cargo público figure en el catálogo para que la ley le resulte aplicable, que el catálogo del personal cargo público se mantendrá permanentemente actualizado, y que será accesible a toda la ciudadanía a través de la página web institucional del Gobierno Vasco.

Horri dagokionez, kargu publikodunen betebeharrei eta eskubideei buruzko azaroaren 15eko 156/2016 Dekretuaren 51.1 artikuluan ago zehaztuta (ekainaren 26ko 1/2014 Legea garatzeko eman zen dekretu hori) publizitate aktiboaren konpromisoa. Artikulu horren a) letran, Kargu Publikoen Katalogoa azaltzen da, non adieraziko baita kargu publikoen titularrei buruzko informazioa eta zer egunetan hasi diren zerbitzua ematen.

A este respecto, el Decreto 156/2016, de 15 de noviembre, sobre obligaciones y derechos del personal cargo público, dictado en desarrollo de la Ley 1/2014, de 26 de junio, concreta en su artículo 51.1 el compromiso de publicidad activa, que en el apartado a) incluye el Catálogo de Cargos Públicos, donde se incluirá información de las personas titulares de los puestos de cargos públicos, y la fecha de inicio de la prestación de servicio.

Horrela, kargu publikodunen lanpostuekiko gardentasun-konpromisoa hartuta, 2015etik aurrera, urterik urtera eman dira argitara kargu publikodunen lanpostuak, Euskal Autonomia Erkidegoko kargu publikodunen lanpostuen katalogo eguneratua onartu duten dekretuen bitartez.

Así, habiendo asumido un compromiso de transparencia en relación con los cargos públicos, desde el año 2015 anualmente se ha dado publicidad a los puestos de los cargos públicos mediante decretos que han aprobado el catálogo actualizado de puestos de cargos públicos de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Kargu publikodunen lanpostuei dagokienez, azaroaren 15eko 156/2016 Dekretuaren 8. artikuluan ezarri bezala, urtero eta lehen hiruhilekoan, Gobernu Kontseiluak, funtzio publikoaren arloan eskumena duen sailburuak hala proposatuta, dekretu bidez onetsiko du Kargu Publikoen Katalogo eguneratua, eta Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da.

Respecto a los puestos de cargos públicos, el artículo 8 del Decreto 156/2016, de 15 de noviembre, establece que anualmente, y dentro del primer trimestre, el Consejo de Gobierno, a propuesta de la persona titular del departamento competente en materia de función pública, aprobará, mediante Decreto, el Catálogo actualizado de puestos de cargos públicos, procediéndose a su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Arartekoari, Herri Kontuen Euskal Epaitegiari, Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordeari, Lan Harremanen Kontseiluari eta Datuak Babesteko Euskal Bulegoari dagokienez, erakunde horietako kargu publikoen katalogo eguneratuak sartu dira, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzeko xedez.

En cuanto a las instituciones del Ararteko, Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, Consejo Económico y Social Vasco, Consejo de Relaciones Laborales y Agencia Vasca de Protección de Datos, se incorporan, a los efectos de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco, los catálogos actualizados de puestos de cargos públicos de dichas instituciones.

Horren ondorioz, Gobernantza Publiko eta Autogobernuko sailburuaren proposamenez, eta Gobernu Kontseiluak 2019ko martxoaren 26an egindako bilkuran proposamena aztertu eta onartu ondoren, honako hau

En su virtud, a propuesta del Consejero de Gobernanza Pública y Autogobierno, previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 26 de marzo de 2019,

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:

1. artikulua.– Kargu publikoen katalogo eguneratua onartzea.

Artículo 1.– Aprobación del catálogo actualizado de puestos de cargos públicos.

1.– Euskal Autonomia Erkidegoko kargu publikoen katalogo eguneratua onartu da, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzeko xedez. Dekretu honen I. eranskinean jaso da katalogoa.

1.– Se aprueba, a los efectos de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco, el catálogo actualizado de puestos de cargos públicos de la Comunidad Autónoma del País Vasco, que se detalla en el Anexo I del presente Decreto.

2.– Arartekoaren, Herri Kontuen Euskal Epaitegiaren, Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordearen, Lan Harremanen Kontseiluaren eta Datuak Babesteko Euskal Bulegoaren kargu publikoen katalogo eguneratuak sartu dira, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitara daitezen. Dekretu honen II. eranskinean jaso dira.

2.– Se incorporan, a los efectos de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco, los catálogos actualizados de puestos de cargos públicos de la institución del Ararteko, del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, del Consejo Económico y Social Vasco, del Consejo de Relaciones Laborales y de la Agencia Vasca de Protección de Datos, que se detallan en el Anexo II del presente Decreto.

3.– Dekretu honek ondorioak dituen egunean dago eguneratuta dekretu honen bidez onartutako kargu publikoen katalogoa; hala ere, gerora emandako beste edozein arauk aldatutzat joko da, baldin eta bertako kargu publikoen arautzeari eragiten badio.

3.– El catálogo de puestos de cargos públicos que se aprueba por el presente Decreto está actualizado a la fecha de efectos del mismo y se entenderá modificado por cualquier norma posterior que afecte a la regulación de los puestos de cargos públicos que en él se incluyen.

2. artikulua.– Argitalpena.

Artículo 2.– Publicación.

Dekretu honen bidez onartzen den kargu publikoen katalogo eguneratua Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da.

El catálogo actualizado de puestos de cargos públicos que se aprueba por el presente Decreto se publicará en el Boletín Oficial del País Vasco.

XEDAPEN INDARGABETZAILEA.– Arauak indargabetzea.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA.– Derogación normativa.

Indargabetuta geratzen da martxoaren 20ko 36/2018 Dekretua, zeinaren bidez onartzen baita Euskal Autonomia Erkidegoko kargu publikoen lanpostuen katalogo eguneratua.

Queda derogado el Decreto 36/2018, de 20 de marzo, por el que se aprueba el catalogo actualizado de puestos de cargos públicos en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

AZKEN XEDAPENA.– Eragina.
DISPOSICIÓN FINAL.– Eficacia.

Dekretu honek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzen den egunaren biharamunetik aurrera izango ditu ondorioak.

El presente Decreto surtirá efectos a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteizen, 2019ko martxoaren 26an.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a Vitoria-Gasteiz, a 26 de marzo de 2019.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

Gobernantza Publiko eta Autogobernuko sailburua,

El Consejero de Gobernanza Pública y Autogobierno,

JOSU IÑAKI ERKOREKA GERVASIO.

JOSU IÑAKI ERKOREKA GERVASIO.

I. ERANSKINA, MARTXOAREN 26KO 51/2019 DEKRETUARENA
ANEXO I AL DECRETO 51/2019, DE 26 DE MARZO
EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO SEKTORE PUBLIKOKO KARGU PUBLIKOEN ETA BEHIN-BEHINEKO LANGILEEN LANPOSTUAK
PUESTOS DE PERSONAL CARGO PÚBLICO Y DE PERSONAL EVENTUAL DEL SECTOR PÚBLICO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

I.– LEHENDAKARITZA.

I.– LEHENDAKARITZA.

1.– Lehendakaria.

1.– Lehendakari.

• Idazkaritzako eta Erakundeekiko Harremanetarako zuzendaria.

• Director/a de Secretaría y Relaciones Institucionales.

2.– Lehendakaritzako idazkari nagusia.

2.– Secretario/a General de la Presidencia.

a) Azterlan Kabinetearen zuzendaria.

a) Director/a de Gabinete de Estudios.

b) Araubide Juridikoaren zuzendaria.

b) Director/a de Régimen Jurídico.

c) Koordinaziorako zuzendaria.

c) Director/a de Coordinación.

d) Zerbitzu zuzendaria.

d) Director/a de Servicios.

e) Komunikaziorako zuzendaria.

e) Director/a de Comunicación.

f) Gobernu Irekiaren zuzendaria.

f) Director/a de Gobierno Abierto.

3.– Kanpo Harremanetarako idazkari nagusia.

3.– Secretario/a General de Acción Exterior.

a) Kanpo Harremanetarako zuzendaria.

a) Director/a de Relaciones Exteriores.

b) Europako Gaietarako zuzendaria.

b) Director/a de Asuntos Europeos.

c) Kanpoan den Euskal Komunitatearentzako zuzendaria.

c) Director/a para la Comunidad Vasca en el Exterior.

d) Euskadiren Europar Batasunerako ordezkaria.

d) Delegado/a de Euskadi para la Unión Europea.

e) Euskadiren Argentinako (Mercosur) ordezkaria.

e) Delegado/a de Euskadi en Argentina-Mercosur.

f) Euskadiren Txile, Peru eta Kolonbiako ordezkaria.

f) Delegado/a de Euskadi en Chile, Perú y Colombia.

g) Euskadiren Estatu Batuetako ordezkaria.

g) Delegado/a de Euskadi en Estados Unidos.

h) Euskadiren Mexikoko ordezkaria.

h) Delegado/a de Euskadi en México.

4.– Giza Eskubide, Bizikidetza eta Lankidetzaren idazkari nagusia.

4.– Secretario/a General de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación.

a) Biktimen eta Giza Eskubideen zuzendaria.

a) Director/a de Víctimas y Derechos Humanos.

5.– Behin-behineko langileak.

5.– Personal eventual.

a) Lehendakariaren aholkularia. (Sailburuordearekin parekatua).

a) Asesor/a del Lehendakari. (Asimilado/a a Viceconsejero/a).

b) Lehendakaritzaren Idazkaritza Nagusiaren aholkularia. (Zuzendariarekin parekatua).

b) Asesor/a de la Secretaría General de la Presidencia. (Asimilado/a a Director/a).

c) Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzarako aholkularia. (Zuzendariarekin parekatua).

c) Asesor/a para Ciencia, Tecnología e Innovación. (Asimilado/a a Director/a).

d) Biktimei arreta emateko koordinatzailearen aholkularia. (Zuzendariarekin parekatua).

d) Asesor/a Coordinador/a Atención a las Víctimas. (Asimilado/a a Director/a).

e) Kanpo Harremanetarako Idazkaritza Nagusiaren aholkularia. (Zuzendariarekin parekatua).

e) Asesor/a Secretaría General de Acción Exterior. (Asimilado/a a Director/a).

6.– Organismo autonomoak.

6.– Organismos Autónomos.

– Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundea.

– Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer.

i) Emakundeko zuzendari nagusia.

i) Director/a General de Emakunde.

ii) Emakundeko idazkari nagusia.

ii) Secretario/a General de Emakunde.

– Memoriaren, Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen Institutua.

– Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos.

• Memoriaren, Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen Institutuko zuzendaria.

• Director/a del Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos.

7.– Zuzenbide pribatuko erakunde publikoa.

7.– Ente Público de Derecho Privado.

– Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentzia.

– Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo.

• Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziako zuzendaria.

• Director/a de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo.

2.– GOBERNANTZA PUBLIKO ETA AUTOGOBERNU SAILA.

2.– DEPARTAMENTO DE GOBERNANZA PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO.

I.– Kargu publikoak.

I.– Personal Cargo Público.

A) Organo nagusiak:

A) Órganos centrales:

2.0.– Gobernantza Publiko eta Autogobernuko sailburua.

2.0.– Consejero/a de Gobernanza Pública y Autogobierno.

2.0.1.– Zerbitzu zuzendaria.

2.0.1.– Director/a de Servicios.

2.0.2.– Kabinete eta Komunikazioko zuzendaria.

2.0.2.– Director/a de Gabinete y Comunicación.

2.1.– Erakunde Harremanetarako sailburuordea.

2.1.– Viceconsejero/a de Relaciones Institucionales.

2.1.1.– Jaurlaritzaren Idazkaritzako eta Legebiltzarrarekiko Harremanetarako zuzendaria.

2.1.1.– Director/a de la Secretaría del Gobierno y de Relaciones con el Parlamento.

2.1.2.– Toki Administrazioekiko Harremanetarako eta Administrazio Erregistroetako zuzendaria.

2.1.2.– Director/a de Relaciones con las Administraciones Locales y Registros Administrativos.

2.1.3.– Herritarrak Hartzeko eta Administrazioa Berritzeko eta Hobetzeko zuzendaria.

2.1.3.– Director/a de Atención a la Ciudadanía e Innovación y Mejora de la Administración.

2.2.– Araubide Juridikoaren sailburuordea.

2.2.– Viceconsejero/a de Régimen Jurídico.

2.2.1.– Estatutuaren Garapenerako zuzendaria.

2.2.1.– Director/a de Desarrollo Estatutario.

2.2.2.– Lege Garapen eta Arau Kontrolerako zuzendaria.

2.2.2.– Director/a de Desarrollo Legislativo y Control Normativo.

2.2.3.– Auzibideen zuzendaria.

2.2.3.– Director/a de lo Contencioso.

2.3.– Funtzio Publikoko sailburuordea.

2.3.– Viceconsejero/a de Función Pública.

2.3.1.– Funtzio Publikoko zuzendaria.

2.3.1.– Director/a de Función Pública.

2.3.2.– Lan Harremanen zuzendaria.

2.3.2.– Director/a de Relaciones Laborales.

2.4.– Administrazioko eta Zerbitzu Orokorretako sailburuordea.

2.4.– Viceconsejero/a de Administración y Servicios Generales.

2.4.1.– Informatika eta Telekomunikazioetako zuzendaria.

2.4.1.– Director/a de Informática y Telecomunicaciones.

2.4.2.– Baliabide Orokorren zuzendaria.

2.4.2.– Director/a de Recursos Generales.

B) Sektore publikoa:

B) Sector Público:

B.1.– Organismo autonomoa:

B.1.– Organismo Autónomo:

– Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundea (HAEE/IVAP).

– Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundea / Instituto Vasco de la Administración Pública (HAEE/IVAP).

• IVAPeko zuzendari nagusia.

• Director/a General del IVAP.

B.2.– Sozietate publikoak:

B.2.– Sociedades Públicas:

– Itelazpi SA.

– Itelazpi, S.A.

• Itelazpi SAko zuzendari nagusia.

• Director/a General de Itelazpi, S.A.

– Eusko Jaurlaritzaren Informatika Elkartea (EJIE).

– Eusko Jaurlaritzaren Informatika Elkartea-Sociedad Informática del Gobierno Vasco, S.A. (EJIE).

• EJIEko zuzendari nagusia.

• Director/a General de EJIE.

C) Partaidetzako entitatea:

C) Entidad Participada:

– Izenpe SA.

– Izenpe, S.A.

• Izenpe SAko zuzendari nagusia.

• Director/a General de Izenpe, S.A.

D) Administrazioaren egitura hierarkikoan integratuta ez dagoen organoa:

D) Órgano no integrado en la estructura jerárquica de la Administración:

– Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoa.

– Comisión Jurídica Asesora de Euskadi.

a) Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoko bokala.

a) Vocal Comisión Jurídica Asesora de Euskadi.

b) Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoko bokala.

b) Vocal Comisión Jurídica Asesora de Euskadi.

c) Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoko bokala.

c) Vocal Comisión Jurídica Asesora de Euskadi.

d) Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoko bokala.

d) Vocal Comisión Jurídica Asesora de Euskadi.

e) Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoko bokala.

e) Vocal Comisión Jurídica Asesora de Euskadi.

f) Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoko bokala.

f) Vocal Comisión Jurídica Asesora de Euskadi.

g) Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoko bokala.

g) Vocal Comisión Jurídica Asesora de Euskadi.

h) Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoko bokala.

h) Vocal Comisión Jurídica Asesora de Euskadi.

– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren Datuak Babesteko ordezkaria.

– Delegado/a de Protección de Datos de la Administración Pública de la CAE.

• Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren Datuak Babesteko ordezkaria.

• Delegado/a de Protección de Datos de la Administración Pública de la CAE.

II.– Behin-behineko langileak.

II.– Personal Eventual.

a) Sailaren komunikazioetarako eta Jaurlaritzako bozeramailearen aholkularia. (Zuzendariarekin parekatua).

a) Asesor/a Comunicaciones del Departamento y Portavocía del Gobierno. (Asimilado/a a Director/a).

b) Legebiltzarreko eta Konstituzioko gaietarako aholkularia. (Zuzendariarekin parekatua).

b) Asesor/a en materia Parlamentaria y Constitucional. (Asimilado/a a Director/a).

c) Administrazioa Berriztatzeko aholkularia. (Zuzendariarekin parekatua).

c) Asesor/a en materia de Modernización Administrativa. (Asimilado/a a Director/a).

3.– EKONOMIAREN GARAPEN ETA AZPIEGITURA SAILA.

3.– DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO E INFRAESTRUCTURAS.

I.– Kargu publikoak.

I.– Personal Cargo Público.

A) Organo nagusiak:

A) Órganos centrales:

3.0.– Ekonomiaren Garapeneko eta Azpiegituretako sailburua.

3.0.– Consejero/a de Desarrollo Económico e Infraestructuras.

3.0.1.– Kabinete eta Komunikazioko zuzendaria.

3.0.1.– Director/a de Gabinete y Comunicación.

3.0.2.– Zerbitzu zuzendaria.

3.0.2.– Director/a de Servicios.

3.1.– Teknologia, Berrikuntza eta Lehiakortasuneko sailburuordea.

3.1.– Viceconsejero/a de Tecnología, Innovación y Competitividad.

3.1.1.– Teknologia eta Estrategiako zuzendaria.

3.1.1.– Director/a de Tecnología y Estrategia.

3.1.2.– Ekintzailetzaren, Berrikuntzaren eta Informazio Gizartearen zuzendaria.

3.1.2.– Director/a de Emprendimiento, Innovación y Sociedad de la Información.

3.2.– Industriako sailburuordea.

3.2.– Viceconsejero/a de Industria.

3.2.1.– Industria Garatzeko zuzendaria.

3.2.1.– Director/a de Desarrollo Industrial.

3.2.2.– Energiaren, Meategien eta Industria Administrazioaren zuzendaria.

3.2.2.– Director/a de Energía, Minas y Administración Industrial.

3.3.– Nekazaritzako, Arrantzako eta Elikagai Politikako sailburuordea.

3.3.– Viceconsejero/a de Agricultura, Pesca y Política Alimentaria.

3.3.1.– Landaren eta Itsasertzaren Garapeneko eta Europar Politiketako zuzendaria.

3.3.1.– Director/a de Desarrollo Rural y Litoral y Políticas Europeas.

3.3.2.– Nekazaritza eta Abeltzaintzako zuzendaria.

3.3.2.– Director/a de Agricultura y Ganadería.

3.3.3.– Arrantza eta Akuikulturako zuzendaria.

3.3.3.– Director/a de Pesca y Acuicultura.

3.3.4.– Elikagaien Kalitate eta Industriako zuzendaria.

3.3.4.– Director/a de Calidad e Industrias Alimentarias.

3.4.– Azpiegitura eta Garraioko sailburuordea.

3.4.– Viceconsejero/a de Infraestructuras y Transportes.

3.4.1.– Garraio Plangintzaren zuzendaria.

3.4.1.– Director/a de Planificación del Transporte.

3.4.2.– Garraio Azpiegituren zuzendaria.

3.4.2.– Director/a de Infraestructuras del Transporte.

3.4.3.– Portu eta Itsas Gaietako zuzendaria.

3.4.3.– Director/a de Puertos y Asuntos Marítimos.

B) Sektore publikoa:

B) Sector Público:

B.1.– Zuzenbide pribatuko erakunde publikoak:

B.1.– Entes Públicos de Derecho Privado:

– Energiaren Euskal Erakundea (EEE/EVE).

– Energiaren Euskal Erakundea / Ente Vasco de la Energía (EEE/EVE).

• EEEko zuzendari nagusia.

• Director/a General de EEE/EVE.

– Euskal Trenbide Sarea.

– Red Ferroviaria Vasca-Euskal Trenbide Sarea.

• Red Ferroviaria Vasca-Euskal Trenbide Sarearen zuzendaria.

• Director/a General de Red Ferroviaria Vasca-Euskal Trenbide Sarea.

– SPRI-Enpresa-garapenerako euskal agentzia.

– SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial.

• SPRI-Enpresa-garapenerako euskal agentziaren zuzendari nagusia.

• Director/a General de SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial.

• SPRI-Enpresa-garapenerako euskal agentziaren nazioartekotzeko zuzendaria.

• Director/a de Internacionalización de SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial.

B.2.– Sozietate publikoak:

B.2.– Sociedades Públicas:

a) Euskadiko Hidrokarburo Baltzua SAU.

a) Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, S.A.U.

• Euskadiko Hidrokarburo Baltzua SAUko zuzendari nagusia.

• Director/a General de Hidrocarburos de Euskadi, S.A.U.

b) Teknologi Elkartegia SA.

b) Parque Tecnológico-Teknologi Elkartegia, S.A.

• Teknologi Elkartegia SAko zuzendari nagusia.

• Director/a General de Parque Tecnológico-Teknologi Elkartegia, S.A.

c) Euskal Herriko Arrisku Kapitalaren Kudeaketa, SA.

c) Sociedad Gestión de Capital Riesgo del País Vasco, S.A.

• Euskal Herriko Arrisku Kapitalaren Kudeaketa SAko zuzendari nagusia.

• Director/a General Sociedad Gestión de Capital Riesgo del País Vasco, S.A.

d) Sprilur SA.

d) Sprilur, S.A.

• Sprilur SAko zuzendari nagusia.

• Director/a General de Sprilur, S.A.

e) NEIKER, Nekazal Ikerketa eta Garapenerako Euskal Erakundea AB.

e) NEIKER, Nekazal Ikerketa eta Garapenerako Euskal Erakundea, A.B., Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo Agrario, S.A.

• Neikerreko zuzendari nagusia.

• Director/a General de Neiker.

f) Eusko Trenbideak/Ferrocarriles Vascos SA (ET/FFVV).

f) Eusko Trenbideak/Ferrocarriles Vascos, S.A. (ET/FFVV).

• Eusko Trenbideak/Ferrocarriles Vascos SAko zuzendari nagusia.

• Director/a General de Eusko Trenbideak / Ferrocarriles Vascos, S.A.

g) Euskotren Participaciones SA.

g) Euskotren Participaciones, S.A.

• Euskotren Participaciones SAko zuzendari nagusia.

• Director/a General de Euskotren Participaciones, S.A.

h) Euskadiko Kirol Portua SA.

h) Euskadiko Kirol Portua, S.A.

• Euskadiko Kirol Portua SAko zuzendari nagusia.

• Director/a General de Euskadiko Kirol Portua, S.A.

B.3.– Sektore publikoko fundazioak.

B.3.– Fundaciones del sector público.

– HAZI Fundazioa.

– Fundación HAZI Fundazioa.

• HAZI Fundazioko zuzendari kudeatzailea.

• Director/a Gerente de la Fundación HAZI.

– ELIKA Nekazaritzako Elikagaien Segurtasunerako Euskal Fundazioa.

– ELIKA Nekazaritzako Elikagaien Segurtasunerako Euskal Fundazioa-Fundación Vasca para la Seguridad Alimentaria.

• ELIKA Fundazioko zuzendari kudeatzailea.

• Director/a Gerente Fundación ELIKA.

II.– Behin-behineko langileak.

II.– Personal Eventual.

a) Nazioartekotzeko eta Europako Programetako aholkularia. (Sailburuordearekin parekatua).

a) Asesor/a en Internacionalización y Programas Europeos. (Asimilado/a a Viceconsejero/a).

b) Komunikazioetako aholkularia. (Zuzendariarekin parekatua).

b) Asesor/a en Comunicaciones. (Asimilado/a a Director/a).

c) Nekazaritzako eta Abeltzaintzako aholkularia. (Zuzendariarekin parekatua).

c) Asesor/a asuntos Agropecuarios y Pesqueros. (Asimilado/a a Director/a).

d) Koordinazio eta Plangintzako aholkularia. (Zuzendariarekin parekatua).

d) Asesor/a Coordinación y Planificación. (Asimilado/a a Director/a).

e) Garraio eta Azpiegitura arloko aholkularia. (Zuzendariarekin parekatua).

e) Asesor/a en Materia de Transportes e Infraestructuras. (Asimilado/a a Director/a).

4.– ENPLEGUKO ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA.

4.– DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES.

I.– Kargu publikoak.

I.– Personal Cargo Público.

A) Organo nagusiak:

A) Órganos centrales:

4.0.– Enpleguko eta Gizarte Politiketako sailburua.

4.0.– Consejero/a de Empleo y Políticas Sociales.

4.0.1.– Kabinete eta Komunikazioko zuzendaria.

4.0.1.– Director/a del Gabinete y Comunicación.

4.0.2.– Zerbitzu zuzendaria.

4.0.2.– Director/a de Servicios.

4.1.– Enplegu eta Gazteriako sailburuordea.

4.1.– Viceconsejero/a de Empleo y Juventud.

4.1.1.– Enplegu eta Gizarteratzeko zuzendaria.

4.1.1.– Director/a de Empleo e Inclusión.

4.1.2.– Gazteriako zuzendaria.

4.1.2.– Director/a de Juventud.

4.2.– Gizarte Politiketako sailburuordea.

4.2.– Viceconsejero/a de Políticas Sociales.

4.2.1.– Gizarte Zerbitzuen zuzendaria.

4.2.1.– Director/a de Servicios Sociales.

4.2.2.– Familia Politikako eta Aniztasuneko zuzendaria.

4.2.2.– Director/a de Política Familiar y Diversidad.

B) Sektore publikoa:

B) Sector Público:

B.1.– Organismo autonomoa:

B.1.– Organismo Autónomo:

– Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzua.

– Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

• Lanbideko zuzendari nagusia.

• Director/a General de Lanbide.

• Lanbideko Zerbitzu Orokorretako zuzendaria.

• Director/a de Servicios Generales de Lanbide.

• Lanbideko Lan Aktibazioko zuzendaria.

• Director/a de Activación Laboral de Lanbide.

• Enplegurako Prestakuntzako eta Diru-sarrerak Bermatzeko zuzendaria.

• Director/a de Formación para el empleo y Garantía de ingresos de Lanbide.

B.2.– Sektore publikoko fundazioak.

B.2.– Fundaciones del sector público.

– Hobetuz–Langileen Prestakuntzarako Euskal Fundazioa.

– Hobetuz-Fundación Vasca para la Formación Profesional Continua / Langileen Prestakuntzarako Euskal Fundazioa.

• Hobetuz Fundazioko zuzendari kudeatzailea.

• Director/a Gerente de Fundación Hobetuz.

II.– Behin-behineko langileak.

II.– Personal Eventual.

a) Saileko Politiken aholkularia. (Sailburuordearekin parekatua).

a) Asesor/a de Política Departamental. (Asimilado/a a Viceconsejero/a).

b) Azterlan eta Programetako aholkularia. (Zuzendariarekin parekatua).

b) Asesor/a de Estudios y Programas. (Asimilado/a a Director/a).

c) Gizarte Politiketako aholkularia. (Zuzendariarekin parekatua).

c) Asesor/a de Políticas Sociales. (Asimilado/a a Director/a).

d) Komunikazioetako aholkularia. (Zuzendariarekin parekatua).

d) Asesor/a en Comunicaciones. (Asimilado/a a Director/a).

e) Kabineteko aholkularia. (Zuzendariarekin parekatua).

e) Asesor de Gabinete. (Asimilado/a a Director/a).

5.– INGURUMEN, LURRALDE PLANGINTZA ETA ETXEBIZITZA SAILA.

5.– DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y VIVIENDA.

I.– Kargu publikoak.

I.– Personal Cargo Público.

A) Organo nagusiak:

A) Órganos centrales:

5.0.– Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako sailburua.

5.0.– Consejero/a de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda.

5.0.1.– Zerbitzu zuzendaria.

5.0.1.– Director/a de Servicios.

5.1.– Ingurumeneko sailburuordea.

5.1.– Viceconsejero/a de Medio Ambiente.

5.1.1.– Ingurumen Administrazioaren zuzendaria.

5.1.1.– Director/a de Administración Ambiental.

5.1.2.– Natura Ondare eta Klima Aldaketako zuzendaria.

5.1.2.– Director/a de Patrimonio Natural y Cambio Climático.

5.2.– Lurralde Plangintzaren sailburuordea.

5.2.– Viceconsejero/a de Planificación Territorial.

5.2.1.– Lurralde Plangintza, Hirigintza eta Hiri Berroneratze zuzendaria.

5.2.1.– Director/a de Planificación Territorial, Urbanismo y Regeneración Urbana.

5.3.– Etxebizitzako sailburuordea.

5.3.– Viceconsejero/a de Vivienda.

5.3.1.– Etxebizitza eta Arkitekturako zuzendaria.

5.3.1.– Director/a de Vivienda y Arquitectura.

5.3.2.– Etxebizitzako Plangintzaren eta Prozesu Eragileen zuzendaria.

5.3.2.– Director/a de Planificación y Procesos Operativos de Vivienda.

B) Sektore publikoa:

B) Sector Público:

B.1.– Zuzenbide pribatuko erakunde publikoa.

B.1.– Ente Público de Derecho Privado.

– Uraren Euskal Agentzia.

– Uraren Euskal Agentzia / Agencia Vasca del Agua.

• Uraren Euskal Agentziako zuzendari nagusia.

• Director/a General de Uraren Euskal Agentzia / Agencia Vasca del Agua.

• Uraren Euskal Agentziako Administrazio eta Zerbitzu zuzendaria.

• Director/a de Administración y Servicios de Uraren Euskal Agentzia / Agencia Vasca del Agua.

• Uraren Euskal Agentziako Plangintzako eta Obretako zuzendaria.

• Director/a de Planificación y Obras de Uraren Euskal Agentzia / Agencia Vasca del Agua.

• Uraren Euskal Agentziako Jabari Publikoa Kudeatzeko zuzendaria.

• Director/a de Gestión del Dominio Público de Uraren Euskal Agentzia / Agencia Vasca del Agua.

B.2.– Sozietate publikoak:

B.2.– Sociedades Públicas:

– Vivienda y Suelo de Euskadi, S.A. – Euskadiko Etxebizitza eta Lurra EA. (Visesa).

– Vivienda y Suelo de Euskadi, S.A. – Euskadiko Etxebizitza eta Lurra, E.A. (Visesa).

• Visesako zuzendari nagusia.

• Director/a General de Visesa.

– Alokabide, S.A.

– Alokabide, S.A.

• Alokabide SAko zuzendari nagusia.

• Director/a General de Alokabide, S.A.

– Ihobe SA-Ingurumen Jarduketarako Sozietate Publikoa.

– Ihobe, S.A., Sociedad Pública de Gestión Ambiental.

• Ihobe SAko zuzendari nagusia.

• Director/a General de Ihobe, S.A.

II.– Behin-behineko langileak.

II.– Personal Eventual.

a) Koordinazioko aholkularia. (Sailburuordearekin parekatua).

a) Asesor/a de Coordinación. (Asimilado/a a Viceconsejero/a).

b) Komunikazioetako aholkularia. (Zuzendariarekin parekatua).

b) Asesor/a en Comunicaciones. (Asimilado/a a Director/a).

c) Erakunde Harremanetarako aholkularia. (Zuzendariarekin parekatua).

c) Asesor/a de Relaciones Institucionales. (Asimilado/a a Director/a).

d) Legebiltzarrarekiko Harremanetarako aholkularia. (Zuzendariarekin parekatua).

d) Asesor/a de Relaciones con el Parlamento. (Asimilado/a a Director/a).

e) Ingurumen eta Lurralde Plangintzako aholkularia. (Zuzendariarekin parekatua).

e) Asesor/a de Medio Ambiente y Planificación Territorial. (Asimilado/a a Director/a).

f) Etxebizitzako aholkularia. (Zuzendariarekin parekatua).

f) Asesor/a de Vivienda. (Asimilado/a a Director/a).

g) Saileko Publizitaterako aholkularia. (Zuzendariarekin parekatua).

g) Asesor/a de Publicidad Departamental. (Asimilado/a a Director/a).

6.– OGASUN ETA EKONOMIA SAILA.

6.– DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y ECONOMÍA.

I.– Kargu publikoak.

I.– Personal Cargo Público.

A) Organo nagusiak:

A) Órganos centrales:

6.0.– Ogasun eta Ekonomiako sailburua.

6.0.– Consejero/a de Hacienda y Economía.

6.0.1.– Kontrol Ekonomikoko Bulegoko zuzendaria. (Sailburuorde maila).

6.0.1.– Director/a Oficina de Control Económico. (Rango Viceonsejero/a).

6.0.2.– Kabinete eta Komunikazioko zuzendaria.

6.0.2.– Director/a de Gabinete y Comunicación.

6.0.3.– Zerbitzu zuzendaria.

6.0.3.– Director/a de Servicios.

6.1.– Ekonomia, Finantza eta Aurrekontu sailburuordea.

6.1.– Viceconsejero/a de Economía, Finanzas y Presupuestos.

6.1.1.– Ekonomia eta Plangintzako zuzendaria.

6.1.1.– Director/a de Economía y Planificación.

6.1.2.– Finantza Politikako zuzendaria.

6.1.2.– Director/a de Política Financiera.

6.1.3.– Aurrekontu Zuzendaritza.

6.1.3.– Dirección de Presupuestos.

6.2.– Ogasuneko sailburuordea.

6.2.– Viceconsejero/a de Hacienda.

6.2.1.– Zerga Administrazioko zuzendaria.

6.2.1.– Director/a de Administración Tributaria.

6.2.2.– Ondare eta Kontratazioko zuzendaria.

6.2.2.– Director/a de Patrimonio y Contratación.

6.2.3.– Erakundeen Baliabideetako zuzendaria.

6.2.3.– Director/a de Recursos Institucionales.

B) Sektore publikoa:

B) Sector Público:

B.1.– Organismo autonomoak:

B.1.– Organismos Autónomos:

– Euskal Estatistika Erakundea (EEE/IVE).

– Euskal Estatistika Erakundea / Instituto Vasco de Estadística (EEE/IVE).

• EEEko zuzendari nagusia.

• Director/a General del IVE.

– Lehiaren Euskal Agintaritza.

– Autoridad Vasca de la Competencia.

• Lehiaren Euskal Agintaritzako lehendakaria.

• Presidente/a de la Autoridad Vasca de la Competencia.

• Lehiaren Euskal Agintaritzako bokala.

• Vocal de la Autoridad Vasca de la Competencia.

• Lehiaren Euskal Agintaritzako bokala.

• Vocal de la Autoridad Vasca de la Competencia.

• Ikerketako zuzendaria.

• Director/a de Investigación.

B.2.– Zuzenbide pribatuko erakunde publikoa.

B.2.– Ente Público de Derecho Privado.

– Finantzen Euskal Institutua.

– Finantzen Euskal Institutua / Instituto Vasco de Finanzas.

• Finantzen Euskal Institutuko zuzendari nagusia.

• Director/a General del Finantzen Euskal Institutua / Instituto Vasco de Finanzas.

C) Administrazioaren egitura hierarkikoan integratuta ez dagoen organoa.

C) Órgano no integrado en la estructura jerárquica de la Administración:

– Euskal Autonomia Erkidegoko Kontratuen inguruko Errekurtsoen Administrazio Organoa.

– Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

• Euskal Autonomia Erkidegoko Kontratuen inguruko Errekurtsoen Administrazio Organoaren titularra.

• Titular del Órgano Administrativo de recursos contractuales de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

II.– Behin-behineko langileak.

II.– Personal Eventual.

a) Ogasuneko eta finantzetako arautegien aholkularia. (Sailburuordearekin parekatua).

a) Asesor/a Normativa Hacendística y Financiera. (Asimilado/a a Viceconsejero/a).

b) Komunikazioetako aholkularia. (Zuzendariarekin parekatua).

b) Asesor/a en Comunicaciones. (Asimilado/a a Director/a).

c) Legebiltzarreko ekimenen aholkularia. (Zuzendariarekin parekatua).

c) Asesor/a en materia de Iniciativas Parlamentarias. (Asimilado/a a Director/a).

d) Programen eta azterlanen aholkularia. (Zuzendariarekin parekatua).

d) Asesor/a de Programas y Estudios. (Asimilado/a a Director/a).

e) Egitura-funtsen aholkularia. (Zuzendariarekin parekatua).

e) Asesor/a en Fondos Estructurales. (Asimilado/a a Director/a).

7.– HEZKUNTZA SAILA.

7.– DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN.

I.– Kargu publikoak.

I.– Personal Cargo Público.

A) Organo nagusiak:

A) Órganos centrales:

7.0.– Hezkuntzako sailburua.

7.0.– Consejero/a de Educación.

7.0.1.– Kabinete eta Komunikazioko zuzendaria.

7.0.1.– Director/a de Gabinete y Comunicación.

7.0.2.– Irakas Sistema Ebaluatu eta Ikertzeko Erakundeko zuzendaria (ISEI).

7.0.2.– Director/a del Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa no Universitaria (IVEI).

7.1.– Administrazio eta Zerbitzuetako sailburuordea.

7.1.– Viceconsejero/a de Administración y Servicios.

7.1.1.– Kudeaketa Ekonomikoaren zuzendaria.

7.1.1.– Director/a de Gestión Económica.

7.1.2.– Langileak Kudeatzeko zuzendaria.

7.1.2.– Director/a de Gestión de Personal.

7.1.3.– Azpiegitura, Baliabide eta Teknologia zuzendaria.

7.1.3.– Director/a de Infraestructuras, Recursos y Tecnologías.

7.1.4.– Araubide Juridikoaren eta Zerbitzuen zuzendaria.

7.1.4.– Director/a de Régimen Jurídico y Servicios.

7.2.– Hezkuntzako sailburuordea.

7.2.– Viceconsejero/a de Educación.

7.2.1.– Hezkuntza Berriztatzeko zuzendaria.

7.2.1.– Director/a de Innovación Educativa.

7.2.2.– Ikastetxe eta Plangintzaren zuzendaria.

7.2.2.– Director/a de Centros y Planificación.

7.3.– Lanbide Heziketako sailburuordea.

7.3.– Viceconsejero/a de Formación Profesional.

7.3.1.– Plangintza eta Antolaketako zuzendaria.

7.3.1.– Director/a de Planificación y Organización.

7.3.2.– Teknologiaren eta Ikaskuntza Aurreratuen zuzendaria.

7.3.2.– Director/a de Tecnología y Aprendizajes Avanzados.

7.4.– Unibertsitate eta Ikerketako sailburuordea.

7.4.– Viceconsejero/a de Universidades e Investigación.

7.4.1.– Unibertsitate Politika eta Koordinazioko zuzendaria.

7.4.1.– Director/a de Política y Coordinación Universitaria.

7.4.2.– Ikerketaren zuzendaria.

7.4.2.– Director/a de Investigación.

B) Sektore publikoa:

B) Sector Público:

B.1.– Sektore publikoko fundazioa.

B.1.– Fundación del sector público.

– Euskal Herriko Goi Mailako Musika Ikastegia-Musikene fundazio pribatua.

– Fundación Privada para el Centro Superior de Música del País Vasco-Musikene.

• Musikeneko zuzendari kudeatzailea.

• Director/a Gerente de Musikene.

• Musikeneko zuzendari akademikoa.

• Director/a Académico/a de Musikene.

B.2.– Sektore publikoko partzuergoa.

B.2.– Consorcio del sector público.

– Haurreskolak Partzuergoa.

– Consorcio Haurreskolak.

• Haurreskolakeko kudeatzailea.

• Gerente de Haurreskolak.

B.3.– Zuzenbide pribatuko erakunde publikoak.

B.3.– Entes Públicos de derecho privado.

a) Unibasq – Euskal Unibertsitate Sistemaren Kalitate Agentzia.

a) Unibasq – Agencia de Calidad del Sistema Universitario Vasco.

– Unibasqeko zuzendaria.

• Director/a de Unibasq.

II.– Behin-behineko langileak.

II.– Personal Eventual.

a) Eskola Kontseiluko lehendakaria. (Zuzendariarekin parekatua).

a) Presidente del Consejo Escolar. (Asimilado/a a Director/a).

b) Komunikazioetako aholkularia. (Zuzendariarekin parekatua).

b) Asesor/a en Comunicaciones. (Asimilado/a a Director/a).

c) Hezkuntzaren arloko aholkularia. (Zuzendariarekin parekatua).

c) Asesor/a en materia de Educación. (Asimilado/a a Director/a).

d) Hezkuntzaren arloko aholkularia. (Zuzendariarekin parekatua).

d) Asesor/a en materia de Educación. (Asimilado/a a Director/a).

e) Administrazioko aholkularia (Zuzendariarekin parekatua).

e) Asesor/a de Administración (Asimilado/a a Director/a).

8.– OSASUN SAILA.

8.– DEPARTAMENTO DE SALUD.

I.– Kargu publikoak.

I.– Personal Cargo Público.

A) Organo nagusiak:

A) Órganos centrales:

8.0.– Osasuneko sailburua.

8.0.– Consejero/a de Salud.

8.0.1.– Osasuneko sailburuaren Kabineteko zuzendaria.

8.0.1.– Director/a del Gabinete del Consejero o Consejera de Salud.

8.1.– Osasuneko sailburuordea.

8.1.– Viceconsejero/a de Salud.

8.1.1.– Osasun Publikoaren eta Adikzioen zuzendaria.

8.1.1.– Director/a de Salud Pública y Adicciones.

8.1.2.– Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio Sanitarioko zuzendaria.

8.1.2.– Director/a de Planificación, Ordenación y Evaluación Sanitarias.

8.1.3.– Ikerketa eta Berrikuntza Sanitarioko zuzendaria.

8.1.3.– Director/a de Investigación e Innovación Sanitarias.

8.2.– Administrazio eta Finantzaketa Sanitarioko sailburuordea.

8.2.– Viceconsejero/a de Administración y Financiación Sanitarias.

8.2.1.– Araubide Juridiko, Ekonomiko eta Zerbitzu Orokorretako zuzendaria.

8.2.1.– Director/a de Régimen Jurídico, Económico y Servicios Generales.

8.2.2.– Aseguramendu eta Kontratazio Sanitarioko zuzendaria.

8.2.2.– Director/a de Aseguramiento y Contratación Sanitarias.

8.2.3.– Farmaziako zuzendaria.

8.2.3.– Director/a de Farmacia.

B) Sektore publikoa:

B) Sector Público:

B.1.– Zuzenbide pribatuko erakunde publikoa.

B.1.– Ente Público de Derecho Privado.

– Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua.

– Osakidetza-Servicio vasco de salud.

1) Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko Zuzendaritza Nagusia.

1) Dirección General de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

a) Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zuzendari nagusia.

a) Director/a General de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

b) Asistentzia Sanitarioko Dibisio Korporatiboko zuzendaria.

b) Director/a de División Corporativa de Asistencia Sanitaria.

c) Ekonomia eta Finantzako Dibisio Korporatiboko zuzendaria.

c) Director/a de División Corporativa Económico-Financiera.

d) Giza Baliabideetako Dibisio Korporatiboko zuzendaria.

d) Director/a de División Corporativa de Recursos Humanos.

2) Emergentziak-Emergentzietako lurralde unitateak.

2) Emergencias-Unidades Territoriales de Emergencias.

a) Emergentzietako zuzendari kudeatzailea, 4. mailakoa.

a) Director/a Gerente de Emergencias (GR4).

b) Kudeaketako zuzendaria, 4. mailakoa.

b) Director/a de Gestión (GR4).

3) Transfusio eta Giza Ehunen Euskal Zentroa.

3) Centro Vasco de Transfusión y Tejidos Humanos.

a) Transfusio eta Giza Ehunen Euskal Zentroko zuzendari kudeatzailea, 4. mailakoa.

a) Director/a Gerente del Centro Vasco de Transfusión y Tejidos Humanos (GR4).

b) Kudeaketako zuzendaria, 4. mailakoa.

b) Director/a Gestión (GR4).

4) Arabako Erakunde Sanitario Integratua.

4) Organización Sanitaria Integrada Araba.

a) Zuzendari kudeatzailea, 1. mailakoa.

a) Director/a Gerente (GR1).

b) Zuzendari medikoa, 1. mailakoa.

b) Director/a Médico (GR1).

c) Erizaintzako zuzendaria, 1. mailakoa.

c) Director/a de Enfermería (GR1).

d) Ekonomia eta Finantzetako zuzendaria, 1. mailakoa.

d) Director/a Económico-Financiero (GR1).

e) Langileen zuzendaria, 1. mailakoa.

e) Director/a de Personal (GR1).

f) Integrazio Asistentzialeko zuzendaria, 1. mailakoa.

f) Director/a de Integración Asistencial (GR1).

5) Arabako Errioxako Erakunde Sanitario Integratua.

5) Organización Sanitaria Integrada Arabako Errioxa-Rioja Alavesa.

a) Zuzendari kudeatzailea, 4. mailakoa.

a) Director/a Gerente (GR4).

b) Erizaintzako zuzendaria, 4. mailakoa.

b) Director/a de Enfermería (GR4).

c) Kudeaketako zuzendaria, 4. mailakoa.

c) Director/a Gestión (GR4).

6) Arabako Osasun Mentaleko Sarea.

6) Red de Salud Mental de Araba.

a) Zuzendari kudeatzailea, 4. mailakoa.

a) Director/a Gerente (GR4).

b) Zuzendari medikoa, 4. mailakoa.

b) Director/a Médico (GR4).

c) Erizaintzako zuzendaria, 4. mailakoa.

c) Director/a de Enfermería (GR4).

d) Ekonomia eta Finantzetako zuzendaria, 4. mailakoa.

d) Director/a Económico-Financiero (GR4).

e) Langileen zuzendaria, 4. mailakoa.

e) Director/a de Personal (GR4).

7) Ezkerraldea-Enkarterri-Gurutzetako Erakunde Sanitario Integratua.

7) Organización Sanitaria Integrada Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces.

a) Zuzendari kudeatzailea, 1. mailakoa.

a) Director/a Gerente (GR1).

b) Zuzendari medikoa, 1. mailakoa.

b) Director/a Médico (GR1).

c) Erizaintzako zuzendaria, 1. mailakoa.

c) Director/a de Enfermería (GR1).

d) Ekonomia eta Finantzetako zuzendaria, 1. mailakoa.

d) Director/a Económico-Financiero (GR1).

e) Langileen zuzendaria, 1. mailakoa.

e) Director/a de Personal (GR1).

f) Integrazio Asistentzialeko zuzendaria, 1. mailakoa.

f) Director/a de Integración Asistencial (GRI).

8) Bilbao-Basurtuko Erakunde Sanitario Integratua.

8) Organización Sanitaria Integrada Bilbao-Basurto.

a) Zuzendari kudeatzailea, 2. mailakoa.

a) Director/a Gerente (GR2).

b) Integrazio Asistentzialeko zuzendaria, 2. mailakoa.

b) Director/a de Integración Asistencial (GR2).

c) Zuzendari medikoa, 2. mailakoa.

c) Director/a Médico (GR2).

d) Erizaintzako zuzendaria, 2. mailakoa.

d) Director/a de Enfermería (GR2).

e) Ekonomia eta Finantzetako zuzendaria, 2. mailakoa.

e) Director/a Económico-Financiero (GR2).

f) Langileen zuzendaria, 2. mailakoa.

f) Director/a de Personal (GR2).

9) Barrualde-Galdakaoko Erakunde Sanitario Integratua.

9) Organización Sanitaria Integrada Barrualde-Galdakao.

a) Zuzendari kudeatzailea, 2. mailakoa.

a) Director/a Gerente (GR2).

b) Integrazio Asistentzialeko zuzendaria, 2. mailakoa.

b) Director/a de Integración Asistencial (GR2).

c) Zuzendari medikoa, 2. mailakoa.

c) Director/a Médico (GR2).

d) Erizaintzako zuzendaria, 2. mailakoa.

d) Director/a de Enfermería (GR2).

e) Ekonomia eta Finantzetako zuzendaria, 2. mailakoa.

e) Director/a Económico-Financiero (GR2).

f) Langileen zuzendaria, 2. mailakoa.

f) Director/a de Personal (GR2).

10) Barakaldo-Sestaoko Erakunde Sanitario Integratua.

10) Organización Sanitaria Integrada Barakaldo-Sestao.

a) Zuzendari kudeatzailea, 3. mailakoa.

a) Director/a Gerente (GR3).

b) Asistentzia Koordinatzeko zuzendaria. Arlo Medikoa, 3. mailakoa.

b) Director/a de Coordinación Asistencial. Área Médica (GR3).

c) Asistentzia Koordinatzeko zuzendaria. Erizaintza Arloa, 3. mailakoa.

c) Director/a de Coordinación Asistencial. Área de Enfermería (GR3).

d) Ekonomia eta Finantzetako zuzendaria, 3. mailakoa.

d) Director/a Económico-Financiero (GR3).

e) Langileen zuzendaria, 3. mailakoa.

e) Director/a de Personal (GR3).

11) Santa Marina Ospitalea.

11) Hospital Santa Marina.

a) Zuzendari kudeatzailea, 4. mailakoa.

a) Director/a Gerente (GR4).

b) Zuzendari medikoa, 4. mailakoa.

b) Director/a Médico (GR4).

c) Erizaintzako zuzendaria, 4. mailakoa.

c) Director/a de Enfermería (GR4).

d) Ekonomia eta Finantzetako zuzendaria, 4. mailakoa.

d) Director/a Económico-Financiero (GR4).

e) Langileen zuzendaria, 4. mailakoa.

e) Director/a de Personal (GR4).

12) Gorlizko Ospitalea.

12) Hospital Gorliz.

a) Zuzendari kudeatzailea, 4. mailakoa.

a) Director/a Gerente (GR4).

b) Zuzendari medikoa, 4. mailakoa.

b) Director/a Médico (GR4).

c) Erizaintzako zuzendaria, 4. mailakoa.

c) Director/a de Enfermería (GR4).

d) Ekonomia eta Finantzetako zuzendaria, 4. mailakoa.

d) Director/a Económico-Financiero (GR4).

e) Langileen zuzendaria, 4. mailakoa.

e) Director/a de Personal (GR4).

13) Bizkaiko Osasun Mentaleko Sarea.

13) Red de Salud Mental de Bizkaia.

a) Zuzendari kudeatzailea, 2. mailakoa.

a) Director/a Gerente (GR2).

b) Zuzendari medikoa, 2. mailakoa.

b) Director/a Médico (GR2).

c) Erizaintzako zuzendaria, 2. mailakoa.

c) Director/a de Enfermería (GR2).

d) Ekonomia eta Finantzetako zuzendaria, 2. mailakoa.

d) Director/a Económico-Financiero (GR2).

e) Langileen zuzendaria, 2. mailakoa

e) Director/a de Personal (GR2).

14) Uribeko Erakunde Sanitario Integratua.

14) Organización Sanitaria Integrada Uribe.

a) Zuzendari kudeatzailea, 3. mailakoa.

a) Director/a Gerente (GR3).

b) Asistentzia Koordinatzeko zuzendaria. Arlo Medikoa, 3. mailakoa.

b) Director/a de Coordinación Asistencial. Área Médica (GR3).

c) Asistentzia Koordinatzeko zuzendaria. Erizaintza Arloa, 3. mailakoa.

c) Director/a de Coordinación Asistencial. Área de Enfermería (GR3).

d) Ekonomia eta Finantzetako zuzendaria, 3. mailakoa.

d) Director/a Económico-Financiero (GR3).

e) Langileen zuzendaria, 3. mailakoa.

e) Director/a de Personal (GR3).

15) Donostialdeko Erakunde Sanitario Integratua.

15) Organización Sanitaria Integrada Donostialdea.

a) Zuzendari kudeatzailea, 1. mailakoa.

a) Director/a Gerente (GR1).

b) Integrazio Asistentzialeko zuzendaria, 1. mailakoa.

b) Director/a Integración Asistencial (GRI).

c) Zuzendari medikoa, 1. mailakoa.

c) Director/a Médico (GR1).

d) Erizaintzako zuzendaria, 1. mailakoa

d) Director/a de Enfermería (GR1).

e) Ekonomia eta Finantzetako zuzendaria, 1. mailakoa.

e) Director/a Económico-Financiero (GR1).

f) Langileen zuzendaria, 1. mailakoa.

f) Director/a de Personal (GR1).

16) Goierri-Urola Garaiko Erakunde Sanitario Integratua.

16) Organización Sanitaria Integrada Goierri-Alto Urola.

a) Zuzendari kudeatzailea, 3. mailakoa.

a) Director/a Gerente (GR3).

b) Asistentzia Koordinatzeko zuzendaria. Arlo Medikoa, 3. mailakoa.

b) Director/a de Coordinación Asistencial. Área médica (GR3).

c) Asistentzia Koordinatzeko zuzendaria. Erizaintza Arloa, 3. mailakoa.

c) Director/a de Coordinación Asistencial. Área Enfermería (GR3).

d) Ekonomia eta Finantzetako zuzendaria, 3. mailakoa.

d) Director/a Económico-Financiero (GR3).

e) Langileen zuzendaria, 3. mailakoa.

e) Director/a de Personal (GR3).

17) Bidasoako Erakunde Sanitario Integratua.

17) Organización Sanitaria Integrada Bidasoa.

a) Zuzendari kudeatzailea, 3. mailakoa.

a) Director/a Gerente (GR3).

b) Asistentzia Koordinatzeko zuzendaria. Arlo Medikoa, 3. mailakoa.

b) Director/a de Coordinación Asistencial. Área médica (GR3).

c) Asistentzia Koordinatzeko zuzendaria. Erizaintza Arloa, 3. mailakoa.

c) Director/a de Coordinación Asistencial. Área Enfermería (GR3).

d) Ekonomia eta Finantzetako zuzendaria, 3. mailakoa.

d) Director/a Económico-Financiero (GR3).

e) Langileen zuzendaria, 3. mailakoa.

e) Director/a de Personal (GR3).

18) Debabarreneko Erakunde Sanitario Integratua.

18) Organización Sanitaria Integrada Debabarrena.

a) Zuzendari kudeatzailea, 3. mailakoa.

a) Director/a Gerente (GR3).

b) Asistentzia Koordinatzeko zuzendaria. Arlo Medikoa, 3. mailakoa.

b) Director/a de Coordinación Asistencial. Área médica (GR3).

c) Asistentzia Koordinatzeko zuzendaria. Erizaintza Arloa, 3. mailakoa.

c) Director/a de Coordinación Asistencial. Área Enfermería (GR3).

d) Ekonomia eta Finantzetako zuzendaria, 3. mailakoa.

d) Director/a Económico-Financiero (GR3).

e) Langileen zuzendaria, 3. mailakoa.

e) Director/a de Personal (GR3).

19) Debagoieneko Erakunde Sanitario Integratua.

19) Organización Sanitaria Integrada Alto Deba.

a) Zuzendari kudeatzailea, 3. mailakoa.

a) Director/a Gerente (GR3).

b) Asistentzia Koordinatzeko zuzendaria. Arlo Medikoa, 3. mailakoa.

b) Director/a de Coordinación Asistencial. Área médica (GR3).

c) Asistentzia Koordinatzeko zuzendaria. Erizaintza Arloa, 3. mailakoa.

c) Director/a de Coordinación Asistencial. Área Enfermería (GR3).

d) Ekonomia eta Finantzetako zuzendaria, 3. mailakoa.

d) Director/a Económico-Financiero (GR3).

e) Langileen zuzendaria, 3. mailakoa.

e) Director/a de Personal (GR3).

20) Gipuzkoako Osasun Mentaleko Sarea.

20) Red de Salud Mental de Gipuzkoa.

• Zuzendari kudeatzailea, 4. mailakoa.

• Director/a Gerente (GR4).

21) Tolosaldeko Erakunde Sanitario Integratua.

21) Organización Sanitaria Integrada Tolosaldea.

a) Zuzendari kudeatzailea, 4. mailakoa.

a) Director/a Gerente (GR4).

b) Kudeaketako zuzendaria, 4. mailakoa.

b) Director/a de Gestión (GR4).

B.2.– Sozietate publikoa.

B.2.– Sociedad Pública.

– Osatek SA.

– Osatek, S.A.

• Osatek SAko zuzendari kudeatzailea.

• Director/a Gerente de Osatek, S.A.

B.3.– Sektore publikoko fundazioa.

B.3.– Fundación Sector Público.

– Berrikuntza eta Ikerkuntza Sanitariorako Euskal Fundazioa (BIOEF).

– Fundación Vasca de Innovación e Investigación Sanitarias (BIOEF).

• Berrikuntza eta Ikerkuntza Sanitariorako Euskal Fundazioko I+G+b Kudeaketako zuzendaria (BIOEF).

• Director/a de Gestión de I+D+i de la Fundación Vasca de Innovación e Investigación Sanitarias (BIOEF).

• Berrikuntza eta Ikerkuntza Sanitariorako Euskal Fundazioko (BIOEF) Antolaketa Berrikuntzako eta Kudeaketako zuzendaria.

• Director/a de Innovación Organizativa y de gestión de la Fundación Vasca de Innovación e Investigación Sanitarias (BIOEF).

II.– Behin-behineko langileak.

II.– Personal Eventual.

a) Osasun Programetako eta Herritarrekiko Harremanen zuzendaria. (Sailburuordearekin parekatua).

a) Asesor/a en Programas Sanitarios y Relaciones Ciudadanas. (Asimilado/a a Viceconsejero/a).

b) Komunikazioetako aholkularia. (Zuzendariarekin parekatua).

b) Asesor/a en Comunicaciones. (Asimilado/a a Director).

c) Erakundeekiko Harremanetarako aholkularia. (Zuzendariarekin parekatua).

c) Asesor/a en Relaciones Institucionales. (Asimilado/a a Director).

d) Kudeaketa Estrategikorako aholkularia. (Zuzendariarekin parekatua).

d) Asesor/a de Gestión Estratégica. (Asimilado/a a Director).

e) Osasun Plangintzako eta Berrikuntzako aholkularia. (Zuzendariarekin parekatua).

e) Asesor/a Planificación e Innovación Sanitaria. (Asimilado/a a Director).

9.– TURISMOA, MERKATARITZA ETA KONTSUMOA.

9.– TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO.

I.– Kargu publikoak.

I.– Personal Cargo Público.

A) Organo nagusiak:

A) Órganos centrales:

9.0.– Turismo, Merkataritza eta Kontsumoko sailburua.

9.0.– Consejero/a de Turismo, Comercio y Consumo.

9.0.1.– Kabinete eta Komunikazioko zuzendaria.

9.0.1.– Director/a de Gabinete y Comunicación.

9.0.2.– Zerbitzu zuzendaria.

9.0.2.– Director/a de Servicios.

9.1.– Turismo eta Merkataritzako sailburuordea.

9.1.– Viceconsejero/a de Turismo y Comercio.

9.1.1.– Turismo eta Ostalaritzako zuzendaria.

9.1.1.– Director/a de Turismo y Hostelería.

9.1.2.– Merkataritzako zuzendaria.

9.1.2.– Director/a de Comercio.

B) Sektore publikoa:

B) Sector Público:

B.1.– Organismo autonomoa.

B.1.– Organismo Autónomo.

– Kontsumobide-Kontsumoko Euskal Institutua.

– Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo.

• Kontsumobideko zuzendaria.

• Director/a de Kontsumobide.

B.2.– Sozietate publikoa.

B.2.– Sociedad Pública.

– Basquetour – Turismoaren Euskal Agentzia – Agencia Vasca de Turismo SA.

– Basquetour – Turismoaren Euskal Agentzia – Agencia Vasca de Turismo, S.A.

• Basquetour SAko zuzendari nagusia.

• Director General de Basquetour, S.A.

II.– Behin-behineko langileak.

II.– Personal Eventual.

a) Arau Garapenerako eta Azterketarako aholkularia (Sailburuordearekin parekatua).

a) Asesor/a de Análisis y Desarrollo Normativo (Asimilado/a a Viceconsejero/a).

b) Azterlan eta Programetako aholkularia (Zuzendariarekin parekatua).

b) Asesor/a de Estudios y Programas (Asimilado/a a Director/a).

c) Komunikazioetako aholkularia (Zuzendariarekin parekatua).

c) Asesor/a en Comunicaciones (Asimilado/a a Director/a).

d) Erakundeekiko Harremanetarako aholkularia (Zuzendariarekin parekatua).

d) Asesor/a Relaciones Institucionales (Asimilado/a a Director/a).

e) Teknologia Berrietako eta Informazio Gizarteko aholkularia (Zuzendariarekin parekatua).

e) Asesor/a Nuevas Tecnologías y Sociedad de la Información (Asimilado/a a Director/a).

10.– KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA.

10.– CULTURA Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA.

I.– Kargu publikoak.

I.– Personal Cargo Público.

A) Organo nagusiak:

A) Órganos centrales:

10.0.– Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburua.

10.0.– Consejero/a de Cultura y Política Lingüística.

10.0.1.– Kabinetearen eta Gizarte Hedabideen zuzendaria.

10.0.1.– Director/a de Gabinete y Medios de Comunicación Social.

10.0.2.– Zerbitzu zuzendaria.

10.0.2.– Director/a de Servicios.

10.0.3.– Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren zuzendaria.

10.0.3.– Director/a de Actividad Física y Deporte.

10.1.– Kulturako sailburuordea.

10.1.– Viceconsejero/a de Cultura.

10.1.1.– Kultura Ondarearen zuzendaria.

10.1.1.– Director/a de Patrimonio Cultural.

10.1.2.– Kultura Sustatzeko zuzendaria.

10.1.2.– Director/a de la Promoción de la Cultura.

10.2.– Hizkuntza Politikarako sailburuordea.

10.2.– Viceconsejero/a de Política Lingüística.

10.2.1.– Herri Administrazioetan Hizkuntza Normalizatzeko zuzendaria.

10.2.1.– Director/a de Normalización Lingüística de las Administraciones Públicas.

10.2.2.– Euskara Sustatzeko zuzendaria.

10.2.2.– Director/a de Promoción del Euskera.

10.2.3.– Hizkuntza Ikerketa eta Koordinaziorako zuzendaria.

10.2.3.– Director/a de Investigación Lingüística y Coordinación.

B) Sektore publikoa:

B) Sector Público:

B.1.– Organismo autonomoa.

B.1.– Organismo Autónomo.

– Helduen Alfabetatze eta Berreuskalduntzerako Erakundea (HABE).

– Instituto de Alfabetización y Reeuskaldunización de Adultos (HABE).

– HABEko zuzendari nagusia.

• Director/a General de HABE.

B.2.– Zuzenbide pribatuko erakunde publikoak:

B.2.– Entes Públicos de derecho privado:

– Euskal Irrati Telebista (EITB).

– Euskal Irrati Telebista/ Radio Televisión Vasca (EITB).

• EITBko zuzendari nagusia.

• Director/a General de EITB.

• EITBko zuzendari kudeatzailea.

• Director/a Gerente de EITB.

– Etxepare Euskal Institutua.

– Instituto Vasco Etxepare Euskal Institutua / Basque Institute.

• Etxepare Euskal Institutuko zuzendari nagusia.

• Director/a General del Instituto Vasco Etxepare Euskal Institutua / Basque Institute.

• Euskara Sustatu eta Hedatzeko Arloaren zuzendaria.

• Director/a del Área para la Promoción y Difusión del Euskera.

• Euskal Kultura Sustatu eta Hedatzeko Arloaren zuzendaria.

• Director/a del Área para la Promoción y Difusión de la Cultura Vasca.

B.3.– Sozietate publikoak:

B.3.– Sociedades Públicas:

– Euskal Telebista SA.

– Euskal Telebista / Televisión Vasca, S.A.

• Euskal Telebista SAko zuzendaria.

• Director/a de Euskal Telebista / Televisión Vasca, S.A.

– Eusko Irratia SA.

– Eusko Irratia / Radiodifusión vasca, S.A.

• Eusko Irratia SAko zuzendaria.

• Director/a de Eusko Irratia / Radiodifusión vasca, S.A.

– Euskadiko Orkestra SA.

– Orquesta de Euskadi, S.A.

• Euskadiko Orkestra SAko zuzendari nagusia.

– Director/a General de la Orquesta de Euskadi, S.A.

II.– Behin-behineko langileak.

II.– Personal Eventual.

a) Kultur Ondarearen Garapenerako aholkularia (Sailburuordearekin parekatua).

a) Asesor/a para Desarrollo de Patrimonio Cultural (Asimilado/a a Viceconsejero/a).

b) Komunikazioetako aholkularia (Zuzendariarekin parekatua).

b) Asesor/a en Comunicaciones (Asimilado/a a Director/a).

c) Kultur eta Sormen Industrietarako aholkularia (Zuzendariarekin parekatua).

d) Asesor/a de Industrias Culturales y Creativas (Asimilado/a a Director/a).

d) Nazioartekotzeko aholkularia (Zuzendariarekin parekatua).

d) Asesor/a de Internacionalización (Asimilado/a a Director/a).

e) Kabineteari Laguntzeko aholkularia (Zuzendariarekin parekatua).

e) Asesor/a de Apoyo al Gabinete (Asimilado/a a Director/a).

11.– SEGURTASUN SAILA.

11.– DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD.

I.– Kargu publikoak.

I.– Personal Cargo Público.

A) Organo nagusiak:

A) Órganos centrales:

11.0.– Segurtasuneko sailburua.

11.0.– Consejero/a de Seguridad.

11.0.1.– Sailburuaren Kabineteko zuzendaria.

11.0.1.– Director/a del Gabinete del Consejero/a.

11.0.2.– Komunikazioko zuzendaria.

11.0.2.– Director/a de Comunicación.

11.1.– Administrazio eta Zerbitzuetako sailburuordea.

11.1.– Viceconsejero/a de Administración y Servicios.

11.1.1.– Kudeaketa Ekonomikoaren eta Baliabide Orokorren zuzendaria.

11.1.1.– Director/a de Gestión Económica y Recursos Generales.

11.1.2.– Araubide Juridikoaren, Zerbitzuen eta Hauteskunde Prozesuen zuzendaria.

11.1.2.– Director/a de Régimen Jurídico, Servicios y Procesos Electorales.

11.1.3.– Giza Baliabideen zuzendaria.

11.1.3.– Director/a de Recursos Humanos.

11.1.4.– Telekomunikazioak eta Sistema Informatikoak Kudeatzeko zuzendaria.

11.1.4.– Director/a de Gestión de Telecomunicaciones y Sistemas Informáticos.

11.2.– Segurtasuneko sailburuordea.

11.2.– Viceconsejero/a de Seguridad.

11.2.1.– Larrialdiei Aurre Egiteko eta Meteorologiako zuzendaria.

11.2.1.– Director/a de Atención de Emergencias y Meteorología.

11.2.2.– Joko eta Ikuskizunen zuzendaria.

11.2.2.– Director/a de Juego y Espectáculos.

11.2.3.– Trafikoko zuzendaria.

11.2.3.– Director/a de Tráfico.

11.2.4.– Ertzaintzako zuzendaria.

11.2.4.– Director/a de la Ertzaintza.

11.2.5.– Segurtasuna Koordinatzeko zuzendaria.

11.2.5.– Director/a de Coordinación de Seguridad.

B) Sektore publikoa:

B) Sector Público:

B.1.– Organismo autonomoa.

B.1.– Organismo Autónomo.

– Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademia.

– Academia Vasca de Policía y Emergencias.

• Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiako zuzendari nagusia.

• Director/a General de la Academia Vasca de Policía y Emergencias.

• Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiako Administrazio eta Zerbitzuetako zuzendaria.

• Director/a de Administración y Servicios de la Academia Vasca de Policía y Emergencias.

II.– Behin-behineko langileak.

II.– Personal Eventual.

a) Segurtasun Publikoan Aplikatzeko Teknologia Berrien aholkularia. (Sailburuordearekin parekatua).

a) Asesor/a Nuevas Tecnologías Aplicables a la Seguridad Pública. (Asimilado/a a Viceconsejero/a).

b) Kalitatearen Kudeaketa Prozesuak Ezartzeko aholkularia. (Zuzendariarekin parekatua).

b) Asesor/a Implantación Procesos de Gestión de Calidad. (Asimilado/a a Director/a).

c) Segurtasun Publikoaren Esparruko Prestakuntza Politiken aholkularia. (Zuzendariarekin parekatua).

c) Asesor/a de Políticas de Formación en el Ámbito de la Seguridad Pública. (Asimilado/a a Director/a).

d) Euskadiko segurtasun publikoko planaren garapenerako aholkularia. (Zuzendariarekin parekatua).

d) Asesor/a para el desarrollo del Plan de Seguridad Pública de Euskadi. (Asimilado a Director/a).

12.– LANA ETA JUSTIZIA.

12.– TRABAJO Y JUSTICIA.

I.– Kargu publikoak.

I.– Personal Cargo Público.

A) Organo nagusiak:

A) Órganos centrales:

12.0.– Lan eta Justiziako sailburua.

12.0.– Consejero/a de Trabajo y Justicia.

12.0.1.– Zerbitzu zuzendaria.

12.0.1.– Director/a de Servicios.

12.0.2.– Kabineteko zuzendaria.

12.0.2.– Director/a de Gabinete.

12.1.– Laneko eta Gizarte Segurantzako sailburuordea.

12.1.– Viceconsejero/a de Trabajo y Seguridad Social.

12.1.1.– Laneko eta Gizarte Segurantzako zuzendaria.

12.1.1.– Director/a de Trabajo y Seguridad Social.

12.1.2.– Gizarte Ekonomiaren zuzendaria.

12.1.2.– Director/a de Economía Social.

12.2.– Justiziako sailburuordea.

12.2.– Viceconsejero/a de Justicia.

12.2.1.– Justizia Administrazioko zuzendaria.

12.2.1.– Director/a de la Administración de Justicia.

12.2.2.– Bulego Judizial eta Fiskala Modernizatzeko zuzendaria.

12.2.2.– Director/a para la Modernización de la Oficina Judicial y Fiscal.

12.2.3.– Justiziako zuzendaria.

12.2.3.– Director/a de Justicia.

B) Sektore publikoa:

B) Sector Público:

B.1.– Organismo autonomoa.

B.1.– Organismo Autónomo.

– Osalan-Laneko Segurtasun eta Osasunerako Euskal Erakundea.

– Osalan/Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales-Laneko Segurtasun eta Osasunerako Euskal Erakundea.

• Osalaneko zuzendari nagusia.

• Director/a General de Osalan.

II.– Behin-behineko langileak.

II.– Personal Eventual.

a) Lan arloko aholkularia (Sailburuordearekin parekatua).

a) Asesor/a en materia de Trabajo (Asimilado/a a Viceconsejero/a).

b) Azterlan eta Programetako aholkularia (Zuzendariarekin parekatua).

b) Asesor/a de Estudios y Programas (Asimilado/a a Director/a).

c) Komunikazioetako aholkularia (Zuzendariarekin parekatua).

c) Asesor/a en Comunicaciones (Asimilado/a a Director/a).

d) Legebiltzarrarekiko Harremanetarako aholkularia (Zuzendariarekin parekatua).

d) Asesor/a en Relaciones con el Parlamento (Asimilado/a a Director/a).

e) Modernizazioko aholkularia (Zuzendariarekin parekatua).

e) Asesor/a de Modernización (Asimilado/a a Director/a).

II. ERANSKINA, MARTXOAREN 26KO 51/2019 DEKRETUARENA
ANEXO II AL DECRETO 51/2019, DE 26 DE MARZO
ARARTEKOAREN, HERRI KONTUEN EUSKAL EPAITEGIKO, EUSKADIKO EKONOMIA ETA GIZARTE ARAZOETARAKO BATZORDEKO, LAN HARREMANEN KONTSEILUKO ETA DATUAK BABESTEKO EUSKAL BULEGOKO KARGU PUBLIKOEN ETA BEHIN-BEHINEKO LANGILEEN LANPOSTUAK
PUESTOS DE PERSONAL CARGO PÚBLICO Y DE PERSONAL EVENTUAL DE LAS INSTITUCIONES DEL ARARTEKO, TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PÚBLICAS, CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL VASCO, CONSEJO DE RELACIONES LABORALES Y AGENCIA VASCA DE PROTECCIÓN DE DATOS

I.– ARARTEKOA.

I.– ARARTEKO.

a) Arartekoa.

a) Ararteko.

b) Arartekoaren ondokoa.

b) Adjunto/a al Ararteko.

II.– HERRI KONTUEN EUSKAL EPAITEGIA (HKEE).

II.– TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PÚBLICAS (TVCP).

a) HKEEko kideak.

a) Miembros del TVCP.

i) HKEEko lehendakaria.

i) Presidente/a del TVCP.

ii) HKEEko lehendakariordea.

ii) Vicepresidente/a del TVCP.

iii) HKEEko kidea.

iii) Miembro del TVCP.

iv) HKEEko kidea.

iv) Miembro del TVCP.

v) HKEEko kidea.

v) Miembro del TVCP.

vi) HKEEko kideak.

vi) Miembros del TVCP.

vii) HKEEko kidea.

vii) Miembro del TVCP.

b) HKEEko idazkari nagusia.

b) Secretario/a General del TVCP.

c) HKEEko behin-behineko langileak.

c) Personal eventual del TVCP.

i) HKEEko auditoretzako aholkularia.

i) Asesor/a en auditoría del TVCP.

ii) HKEEko auditoretzako aholkularia.

ii) Asesor/a en auditoría del TVCP.

iii) HKEEko auditoretzako aholkularia.

iii) Asesor/a en auditoría del TVCP.

iv) HKEEko auditoretzako aholkularia.

iv) Asesor/a en auditoría del TVCP.

v) HKEEko auditoretzako aholkularia.

v) Asesor/a en auditoría del TVCP.

vi) HKEEko auditoretzako aholkularia.

vi) Asesor/a en auditoría del TVCP.

vii) HKEEko auditoretzako aholkularia.

vii) Asesor/a en auditoría del TVCP.

viii) HKEEko auditoretzako aholkularia.

viii) Asesor/a en auditoría del TVCP.

III.– EUSKADIKO EKONOMIA ETA GIZARTE ARAZOETARAKO BATZORDEA.

III.– Consejo Económico y Social Vasco.

a) Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordeko lehendakaria.

a) Presidente/a del Consejo Económico y Social Vasco.

b) Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordeko idazkari nagusia.

b) Secretario/a General del Consejo Económico y Social Vasco.

IV.– LAN HARREMANEN KONTSEILUA.

IV.– CONSEJO DE RELACIONES LABORALES.

a) Lan Harremanen Kontseiluko lehendakaria.

a) Presidente/a del Consejo Relaciones Laborales.

b) Lan Harremanen Kontseiluko idazkari nagusia.

b) Secretario/a General del Consejo Relaciones Laborales.

V.– DATUAK BABESTEKO EUSKAL BULEGOA.

V.– AGENCIA VASCA DE PROTECCIÓN DE DATOS.

• Datuak Babesteko Euskal Bulegoko zuzendaria.

• Director/a de la Agencia Vasca de Protección de Datos.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común