Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

138. zk., 2017ko uztailaren 20a, osteguna

N.º 138, jueves 20 de julio de 2017


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

GOBERNANTZA PUBLIKO ETA AUTOGOBERNU SAILA
HEZKUNTZA SAILA
OSASUN SAILA
KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA SAILA
SEGURTASUN SAILA
DEPARTAMENTO DE GOBERNANZA PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
DEPARTAMENTO DE SALUD
DEPARTAMENTO DE CULTURA Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD
3679
3679

187/2017 DEKRETUA, uztailaren 4koa, euskararen jakite-maila egiaztatzen duten tituluak eta ziurtagiriak baliokidetu, eta Hizkuntzen Europako Erreferentzi Marko Bateratuko mailekin parekatzeko dekretua aldatzen duena.

DECRETO 187/2017, de 4 de julio, por el que se modifica el Decreto de convalidación de títulos y certificados acreditativos de conocimientos de euskera, y equiparación con los niveles del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.

Hezkuntza Sailaren 1982ko irailaren 20ko Aginduak Euskararen Gaitasun Agiria (EGA) arautu zuen, honekin baliokidetuz ordura arte Euskaltzaindiak emandako euskara agiria. Zentzu berean, Hezkuntza eta Kultura Sailaren 1984ko urtarrilaren 12ko Aginduak Euskaltzaindiak emandako zenbait agiriren homologazio-bideak ezarri zituen, EGArekin parekatuz.

El certificado Euskararen Gaitasun Agiria (EGA) se reguló mediante Orden del Departamento de Educación del Gobierno Vasco de 20 de septiembre de 1982, convalidándose, de esa manera, con el título de euskera otorgado por Euskaltzaindia. En ese mismo sentido, el Departamento de Educación y Cultura mediante la Orden de 12 de enero de 1984 adecuó formas de homologación de títulos concedidos por Euskaltzaindia, equiparándolo con el EGA.

Gerora, urriaren 6ko 263/1998 Dekretuak Euskararen Gaitasun Agiriaren eta irakasle postuetarako hizkuntza eskakizunen baliokidetzak finkatu, eguneratu eta berretsi zituen, eta 1. artikuluaren arabera Euskaltzaindiaren D titulua Euskararen Gaitasun Agiriaren baliokidea da.

Posteriormente, mediante el Decreto 263/1998, de 6 de octubre, se establecen, actualizan y ratifican las equivalencias del Certificado de Conocimiento del Euskera EGA y los Perfiles Lingüísticos del profesorado. Y según su artículo primero el título D de Euskaltzaindia es equivalente al Euskararen Gaitasun Agiria.

Halaber, euskararen jakite-maila egiaztatzen duten tituluak eta ziurtagiriak baliokidetu, eta Hizkuntzen Europako Erreferentzi Marko Bateratuko mailekin parekatzeko azaroaren 9ko 297/2010 Dekretuaren 3.3 artikuluan Euskaltzaindiaren D agiria aipatzen da, C1 mailarekin parekatuta dauden titulu eta ziurtagirien artean. Hala ere, Dekretu horrek ez zuen barne hartu Euskaltzaindiaren B agiria.

Así mismo, según el artículo 3.3 del Decreto 297/2010, de 9 de noviembre, de convalidación de títulos y certificados acreditativos de conocimientos de euskera, y equiparación con los niveles del Marco Común Europeo de referencia para las lenguas, el titulo D de Euskaltzaindia, entre otros, se equipara con el C1. Sin embargo, el decreto no contempla el título B de Euskaltzaindia.

Bestalde, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kulturako sailburuaren 2015eko uztailaren 22ko Aginduaren bidez Helduen Euskalduntzearen Oinarrizko Curriculuma (HEOC) ezarri zen.

Así mismo, mediante la Orden de 22 de julio de 2015 de la Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura se dispuso Currículo Básico para la Enseñanza del Euskera a Personas Adultas.

Ondorioz, beharrezkoa da, batetik, Euskaltzaindiaren B agiria, eta, bestetik, Helduen Alfabetatze eta Berreuskalduntzerako Erakundeak (HABE) emandako ziurtagiriak, gainerako ziurtagiriekin baliokidetzea.

En consecuencia, es necesario convalidar el título B de Euskaltzaindia y los certificados emitidos por Helduen Alfabetatze eta Berreuskalduntzerako Erakundea – Instituto de Alfabetización y Reeuskaldunización de adultos (HABE) con el resto de certificados.

Horrela izanik, Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoarekin bat etorriz, Gobernantza Publiko eta Autogobernuko sailburuak, Hezkuntza sailburuak, Osasun sailburuak Kultura eta Hizkuntza Politika sailburuak eta Segurtasun sailburuak proposatuta, eta Jaurlaritzaren Kontseiluak 2017ko uztailaren 4ko bilkuran aztertu eta onartu ondoren, hauxe

En su virtud, de acuerdo con la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi, a propuesta del Consejero de Gobernanza Pública y Autogobierno, de la Consejera de Educación, del Consejero de Salud, del Consejero de Cultura y Política Lingüística, y de la Consejera de Seguridad, previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 4 de julio de 2017,

XEDATU DUT:
DISPONGO:

Artikulu bakarra.– Euskararen jakite-maila egiaztatzen duten tituluak eta ziurtagiriak baliokidetu, eta Hizkuntzen Europako Erreferentzi Marko Bateratuko mailekin parekatzeko azaroaren 9ko 297/2010 Dekretuaren 3. artikulua aldatzea, eta honela uztea:

Artículo único.– Modificar el artículo 3 del Decreto 297/2010, de 9 de noviembre, de convalidación de títulos y certificados acreditativos de conocimientos de euskera, y equiparación con los niveles del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. Quedará de la siguiente forma:

3. artikulua.– Euskararen jakite-maila egiaztatzen duten ondorengo titulu eta ziurtagiriak Europako Kontseiluak onartutako Hizkuntzen Europako Erreferentzi Marko Bateratuaren B1, B2, C1 eta C2 mailekin parekatzen dira:

«Artículo 3.– Los siguientes títulos y certificados acreditativos de conocimientos de euskera se equiparan con los niveles B1, B2, C1 y C2 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas aprobado por el Consejo de Europa:

1.– Titulu eta ziurtagiri hauek Hizkuntzen Europako Erreferentzi Marko Bateratuaren B1 mailarekin egongo dira parekatuta, eta elkarren baliokideak izango dira:

1.– Los siguientes títulos y certificados se equiparan con el nivel B1 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, y quedan convalidados entre sí:

– Euskal Autonomia Erkidegoko herri-administrazioetan euskararen erabilera normalizatzeko prozesuaren esparruan Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeak (HAEE) emandako 1. hizkuntza-eskakizuna.

– El perfil lingüístico 1 emitido por el Instituto Vasco de Administración Pública (IVAP) en el marco del proceso de normalización del uso del euskera en las administraciones públicas de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

– HABE-Helduen Alfabetatze eta Berreuskalduntzerako Erakundearen 1. mailako eta B1 mailako ziurtagiriak, helduei euskara irakasteko oinarrizko curriculumak ezartzen dituen euskara-ezagutzaren mailak egiaztatzeko sistemaren esparruan emanak.

– Los certificados de nivel 1 y nivel B1 de HABE-Helduen Alfabetatze eta Berreuskalduntzerako Erakundea emitidos en el marco del sistema de acreditación de los diferentes niveles de conocimiento del euskera que establece el currículo básico para la enseñanza del euskara a adultos.

– Osakidetzan euskararen erabilera normalizatzeko prozesuaren esparruan emandako Osakidetzako 1. hizkuntza-eskakizuna.

– Primer perfil lingüístico de Osakidetza emitido en el marco del proceso de normalización del uso del euskera en Osakidetza – Servicio Vasco de Salud.

2.– Titulu eta ziurtagiri hauek Hizkuntzen Europako Erreferentzi Marko Bateratuaren B2 mailarekin egongo dira parekatuta, eta elkarren baliokideak izango dira:

2.– Los siguientes títulos y certificados se equiparan con el nivel B2 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, y quedan convalidados entre sí:

– Euskal Autonomia Erkidegoko herri-administrazioetan euskararen erabilera normalizatzeko prozesuaren esparruan Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeak (HAEE) emandako 2. hizkuntza-eskakizuna.

– El perfil lingüístico 2 emitido por el Instituto Vasco de Administración Pública (IVAP) en el marco del proceso de normalización del uso del euskera en las administraciones públicas de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

– HABE-Helduen Alfabetatze eta Berreuskalduntzerako Erakundearen 2. mailako eta B2 mailako ziurtagiriak, helduei euskara irakasteko oinarrizko curriculumak ezartzen dituen euskara-ezagutzaren mailak egiaztatzeko sistemaren esparruan emanak.

– Los certificados de nivel 2 y nivel B2 de HABE-Helduen Alfabetatze eta Berreuskalduntzerako Erakundea emitidos en el marco del sistema de acreditación de los diferentes niveles de conocimiento del euskera que establece el currículo básico para la enseñanza del euskera a adultos.

– Osakidetzan euskararen erabilera normalizatzeko prozesuaren esparruan emandako Osakidetzako 2. hizkuntza-eskakizuna.

– Segundo perfil lingüístico de Osakidetza emitido en el marco del proceso de normalización del uso del euskera en Osakidetza-Servicio vasco de salud.

– Ertzaintzan euskararen erabilera normalizatzeko prozesuaren esparruan emandako Ertzaintzako 1. hizkuntza-eskakizuna.

– El perfil lingüístico 1 de la Ertzaintza emitido en el marco del proceso de normalización del uso del euskera en la Ertzaintza.

– Hezkuntzan euskararen erabilera normalizatzeko prozesuaren esparruan emandako unibertsitatez kanpoko irakaskuntzako irakasleei aplikatzeko Irakaspostuen 1. hizkuntza-eskakizuna.

– El perfil lingüístico 1 de los puestos de trabajo docentes emitido en el marco del proceso de normalización del uso del euskera del sector docente aplicable en la enseñanza no universitaria.

3.– Titulu eta ziurtagiri hauek Hizkuntzen Europako Erreferentzi Marko Bateratuaren C1 mailarekin egongo dira parekatuta, eta elkarren baliokideak izango dira:

3.– Los siguientes títulos y certificados se equiparan con el nivel C1 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, y quedan convalidados entre sí:

– Euskal Autonomia Erkidegoko herri-administrazioetan euskara normalizatzeko prozesuaren esparruan Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeak (HAEE) emandako 3. hizkuntza-eskakizuna.

– El perfil lingüístico 3 emitido por el Instituto Vasco de Administración Pública (IVAP) en el marco del proceso de normalización del uso del euskera en las administraciones públicas de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

– HABE-Helduen Alfabetatze eta Berreuskalduntzerako Erakundearen 3. mailako eta C1 mailako ziurtagiriak, helduei euskara irakasteko oinarrizko curriculumak ezartzen dituen euskara-ezagutzaren mailak egiaztatzeko sistemaren esparruan emanak.

– Los certificados de nivel 3 y nivel C1 de HABE-Helduen Alfabetatze eta Berreuskalduntzerako Erakundea emitidos en el marco del sistema de acreditación de los diferentes niveles de conocimiento del euskera que establece el currículo básico para la enseñanza del euskara a adultos.

– Osakidetzan euskara normalizatzeko prozesuaren esparruan emandako Osakidetzako 3. hizkuntza-eskakizuna.

– Tercer perfil lingüístico de Osakidetza emitido en el marco del proceso de normalización del uso del euskera en Osakidetza-Servicio vasco de salud.

– Ertzaintzan euskararen erabilera normalizatzeko prozesuaren esparruan emandako Ertzaintzako 2. hizkuntza-eskakizuna.

– El perfil lingüístico 2 de la Ertzaintza emitido en el marco del proceso de normalización del uso del euskera en la Ertzaintza.

– Eusko Jaurlaritzan Hezkuntza eskumena duen sailak emandako Euskararen Gaitasun Agiria (EGA) eta bere baliokideak Euskararen Gaitasun Agiriaren eta irakaspostuetarako hizkuntza-eskakizunen baliokidetzak finkatu, eguneratu eta berresten dituen urriaren 6ko 263/1998 Dekretuaren arabera.

– El certificado Euskararen Gaitasun Agiria (EGA) emitido por el Departamento del Gobierno Vasco con competencia en materia de Educación y sus equivalentes conforme al Decreto 263/1998, de 6 de octubre, por el que se establecen, actualizan y ratifican las equivalencias del EGA y los perfiles lingüísticos del profesorado.

– Euskaltzaindiaren D agiria.

– Título D de Euskaltzaindia.

– Hezkuntzan euskararen erabilera normalizatzeko prozesuaren esparruan emandako unibertsitatez kanpoko irakaskuntzako irakasleei aplikatzeko Irakaspostuen 2. hizkuntza-eskakizuna.

– El perfil lingüístico 2 de los puestos de trabajo docentes emitido en el marco del proceso de normalización del uso del euskera del sector docente aplicable en la enseñanza no universitaria.

4.– Titulu eta ziurtagiri hauek Hizkuntzen Europako Erreferentzi Marko Bateratuaren C2 mailarekin egongo dira parekatuta, eta elkarren baliokideak izango dira:

4.– Los siguientes títulos y certificados se equiparan con el nivel C2 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, y quedan convalidados entre sí:

– Euskal Autonomia Erkidegoko herri-administrazioetan euskara normalizatzeko prozesuaren esparruan Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeak (HAEE) emandako 4. hizkuntza-eskakizuna.

– El perfil lingüístico 4 emitido por el Instituto Vasco de Administración Pública (IVAP) en el marco del proceso de normalización del uso del euskera en las administraciones públicas de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

– HABE-Helduen Alfabetatze eta Berreuskalduntzerako Erakundearen 4. mailako eta C2 mailako ziurtagiriak, helduei euskara irakasteko oinarrizko curriculumak ezartzen dituen euskara-ezagutzaren mailak egiaztatzeko sistemaren esparruan emanak.

– Los certificados de nivel 4 y nivel C2 de HABE-Helduen Alfabetatze eta Berreuskalduntzerako Erakundea emitidos en el marco del sistema de acreditación de los diferentes niveles de conocimiento del euskera que establece el currículo básico para la enseñanza del euskara a adultos.

– Osakidetzan euskara normalizatzeko prozesuaren esparruan emandako Osakidetzako 4. hizkuntza-eskakizuna.

– Cuarto perfil lingüístico de Osakidetza emitido en el marco del proceso de normalización del uso del euskera en Osakidetza-Servicio vasco de salud.

– Euskaltzaindiaren B agiria.

– Título B de Euskaltzaindia.»

AZKEN XEDAPENA
DISPOSICIÓN FINAL

Dekretu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean jarriko da indarrean.

Este Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteizen, 2017ko uztailaren 4an.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 4 de julio de 2017.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

Gobernantza Publiko eta Autogobernuko sailburua,

El Consejero de Gobernanza Pública y Autogobierno,

JOSU IÑAKI ERKOREKA GERVASIO.

JOSU IÑAKI ERKOREKA GERVASIO.

Hezkuntzako sailburua,

La Consejera de Educación,

CRISTINA URIARTE TOLEDO.

CRISTINA URIARTE TOLEDO.

Osasuneko sailburua,

El Consejero de Salud,

JON DARPÓN SIERRA.

JON DARPÓN SIERRA.

Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburua,

El Consejero de Cultura y Política Lingüística,

BINGEN ZUPIRIA GOROSTIDI.

BINGEN ZUPIRIA GOROSTIDI.

Segurtasuneko sailburua,

La Consejera de Seguridad,

ESTEFANÍA BELTRÁN DE HEREDIA ARRONIZ.

ESTEFANÍA BELTRÁN DE HEREDIA ARRONIZ.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común