Lehendakaritza

Urteko Araugintza Planak

EUSKO JAURLARITZAREN 2022RAKO URTEKO ARAUGINTZA PLANA

Lehendakaritza

1.- Dekretu-proiektua, 12/2019 Dekretua, urtarrilaren 29koa, Kanpo-harremanen eremuan gazteak prestatzeko bekak arautzekoa aldatzen duena.

2.- 23/2022 Dekretua, otsailaren 15koa, 2030 Agenda Bonuen Programa izeneko dirulaguntzak arautzen dituena.

3.- Dekretu-proiektua, Trantsizio Sozialaren eta 2030 Agendaren arloko prestakuntza-bekak arautzen dituena.

4.- Dekretu-proiektua, Zeharkako Lankidetza Proiektu Traktoreak diseinatzeko laguntzak arautzen dituena, Euskadi 2030 ZTBPren zeharkako ekimen traktoreen esparruan jasotako eremuetan.

Segurtasun Saila

1.- Lege-aurreproiektua, suteen prebentzio eta itzalketako eta salbamenduko zerbitzuak arautzen dituena.

2.- Lege-aurreproiektua, datu pertsonalak babesteko.

3.- 19/2022 Dekretua, otsailaren 8koa, zeinaren bidez aldatzen baita Euskal Autonomia Erkidegoan jokoaren erregelamendu orokorra onesten duen dekretua.

4.- Dekretu-proiektua, Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademia erakunde autonomoaren egitura organiko eta funtzionalari buruzkoa.

5.- Dekretu-proiektua, Ertzaintzaren fakultatibo eta teknikoen eskala arautzeari buruzkoa.

6.- Dekretu-proiektua, Euskadiko Autonomia Erkidegoko Poliziaren espezialitateak arautzen dituena.

7.- Dekretu-proiektua, Euskal Autonomia Erkidegoko polizia-kidegoetako funtzionarioen lanpostuak betetzeko araudia aldatzeko/onartzeko dena.

8.- Dekretu-proiektua, Ertzaintzako kondekorazioen eta ohorezko sarien erregimena aldatzen/onartzen duena.

Lan eta Enplegu Saila

1.- Inklusiorako eta Diru Sarrerak Bermatzeko Euskal Sistemaren Lege-proiektua (GKE 2022/05/10).

2.- Euskal Enplegu Sistemaren Lege-aurreproiektua.

3.- Dekretu-proiektua, zeinaren bidez bigarren aldiz aldatzen baita Lan eta Enplegu Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duen Dekretua.

4.- Dekretu-proiektua, Euskal Autonomia Erkidegoko laneko hitzarmen eta akordio kolektiboen erregistro eta gordailuari buruzko Dekretua aldatzen duena.

5.- Dekretu-proiektua, Euskadiko Kooperatiben Erregistroaren antolaketa eta funtzionamenduaren Erregelamendua onartzen duena.

6.- Dekretu-proiektua, kooperatiben arloko zehapen-prozedura arautzen duena.

7.- Dekretu-proiektua, prebentzio zerbitzuek Euskal Autonomia Erkidegoan burutzen dituzten jarduera sanitarioak arautzen dituena.

8.- Dekretu-proiektua, Lanbide – Euskal Enplegu Zerbitzuaren eta enplegu-agentzien artean enplegu-zerbitzua emateko hitzartutako ekintza arautzen duena.

9.- Dekretu-proiektua, laneratzeko enpresen kalifikazioa arautzeko, enpresa horietan sartzeko prozedura ezartzeko eta enpresa horiek erregistratzeko arautzen dituena.

10.- Dekretu-proiektua, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren estatutuak onartzeko Dekretua bigarrenez aldatzen duena.

11.- Dekretu-proiektua, Euskal Autonomia Erkidegoan desgaitasuna duten pertsonen enplegagarritasunarekin loturiko programak eta zerbitzuak eta enplegu zentro berezien Euskal Erregistroa arautzen dituen Dekretua aldatzen duena.

Gobernantza Publikoa eta Autogobernu Saila

1.- Gardentasunaren eta herritarren parte-hartzeari buruzko Lege-aurreproiektua.

2.- Dekretu-proiektua, Euskal Autonomia Erkidegoan gaikuntza nazionala duten toki-administrazioko funtzionarioen araubide juridikoari buruzkoa.

3.- Euskal Autonomia Erkidegoko Toki Erakundeen Erregistroa arautzeko dekretu-proiektua.

4.- 41/2022 Dekretua, apirilaren 5ekoa, Euskadiko Toki-Erakundeetan hizkuntza ofizialen erabilera instituzionala eta administratiboa normalizatzeari buruzko Dekretua aldatzekoa.

5.- Dekretu-proiektua, herritarrei arreta integrala eta kanal anitzekoa ematekoa eta zerbitzu publikoak bitarteko elektronikoen bidez eskuratzekoa.

6.- Dekretu-proiektua, Euskal Autonomia Erkidegoko Sozietate Zibilen Erregistroaren Erregelamendua onartzeko dena.

7.- 57/2022 Dekretua, maiatzaren 3koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren kidego berezien eskalen funtzioak ezarri, espezialitateak arautu eta Emakumeen eta Gizonen Berdintasunaren Espezialitatea sortzen duena.

8.- Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko funtzionarioentzat gordetako lanpostuen ordainsari osagarriak arautzen dituen apirilaren 12ko 79/2005 Dekretua aldatzeko dekretu-proiektua.

9.- Dekretu-proiektua, euskal sektore publikoko enplegatu publikoentzako telelanari buruzko akordioa onartzeko dena.

10.- Euskal Autonomia Erkidegoko Sektore Publikoan Informazioaren eta Komunikazioaren Teknologiak kudeatzeko eredua arautzen duen martxoaren 10eko 36/2020 Dekretua aldatzeko dekretu-proiektua.

Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Saila

1.- Energia Trantsiziorako eta Klima Aldaketarako Lege-aurreproiektua.

2.- 14/2022 Dekretua, urtarrilaren 25ekoa, zeinaren bidez aldatzen baita SPRI-Enpresa Garapenerako Euskal Agentziaren estatutuak onartzeko dekretua eta indargabetzen baitira Elkartek eta Hazitek programak arautzen dituzten aginduak.

3.- Dekretu-proiektua, segurtasun industrialaren arloko profesionalen kualifikazioari buruzkoa.

4.- Dekretu-proiektua, energiaren informazioa eta gardentasunari buruzkoa.

5.- Dekretu-proiektua, Euskadiko energia berriztagarrien lurralde-plan sektoriala onartzen duena.

6.- Dekretu-proiektua, energia eolikotik energia elektrikoa sortzeko instalazioen baimena arautzen duena.

7.- Dekretu-proiektua, nekazaritzatik eratorritako nitratoek urak kutsatzeari buruz Euskal Autonomia Erkidegoan indarrean dagoen araudia eguneratu eta bateratzeko dena.

8.- Dekretu-proiektua, Euskal Autonomia Erkidegoan urpeko jarduerak eta urpekaritzako lanbide-jarduera baimendu eta kontrolatzeko baldintzak ezartzen dituena.

9.- Dekretu-proiektua, arrantza ikuskaritzarena.

10.- Dekretu-proiektua, Euskal Autonomia Erkidegoan elikagaien hurbileko salmenta arautzen duena.

11.- Dekretu-proiektua, Genetikoki Eraldatutako Organismoak kontrolatzeko Biosegurtasunaren Euskal Batzordea sortzen duena, genetikoki eraldatutako organismoak konfinatuta erabiltzeko eta nahita askatzeko baimenak komunikatzeko eta eskatzeko prozedura arautzen duena eta Genetikoki Eraldatutako Organismoen Baimen eta Komunikazioen Erregistroa sortzen duena.

12.- Dekretu-proiektua, Euskal Autonomia Erkidegoan abereen ongizaterako eta abeltzaintzako ustiategien eta instalazioen antolamendu zooteknikorako baldintza higieniko sanitarioak arautzen duena.

13.- Dekretu-proiektua, sasoikako langileentzako ostatuen baldintzak ezartzeko eta ostatuen erregistroa arautzen duena.

14.- 73/2022 Dekretua, ekainaren 14koa, Euskal Herriko arraza autoktonoak kontserbatu, hobetu eta sustatzeko eta animalia-arrazak sustatzen dituzten entitateak arautzeko dekretua aldatzen duena.

15.- Dekretu-proiektua, 2021-2027 aldirako Euskadiko Landa Garapeneko Programan aurreikusitako laguntzen esparru-araudia ezartzen duena.

16.- Dekretu-proiektua, etxeko hondakinen balorizazio energetikoaren ondoriozko zepak balorizatzeko jarduerei aplikatu beharreko araubide juridikoa ezartzen duena.

17.- Dekretu-proiektua, hondakinak hondakindegietan iltegiratuta eta betelanak eginda ezabatzea arautzen duen otsailaren 24ko 49/2009 dekretua aldatzen duena.

18.- Dekretu-proiektua, Izki Naturagune Babestuaren, Parke Naturalaren, Kontserbazio Bereziko Eremuaren eta Hegaztientzako Babes Bereziko Eremuaren natura-baliabideak antolatzeko bigarren plana onartzen duena eta Izki Parke Naturalaren eta haren babes-zona periferikoaren mugak aldatzen dituena.

19.- Dekretu-proiektua, Natura 2000 sareko Hegaztientzako Babes Bereziko Eremua, Kontserbazio Bereziko Eremua eta Parke Naturala (Valderejo) den Valderejo-Sobrón-Árcenako mendilerroa Naturagune Babestuko Natura Baliabideen Antolamendurako bigarren Plana onesten duena.

20.- Dekretu-proiektua, Urdaibaiko Biosfera Erreserbaren Erabilera eta Kudeaketa Arautzeko Egitamua aldatzeko dena.

21.- Dekretua eta Agindua aldatzea, Eraikuntza- eta eraispen-hondakinei eta lurrak berrerabiltzeko eta balorizatzeko irizpideei buruzkoa.

22.- Dekretu-proiektua, EAEn iraunkortasunerako hezkuntza sustatzeko dena.

23.- Dekretu-proiektua, Hiri Erabilerako Uraren Ziklo Integralaren Esparru Erregelamendua onartzen duena.

24.- Dekretu-proiektua, Komunitateko konpostaje-instalazio eta -jardueren araubide juridikoa eta baldintza teknikoak ezartzen dituena.

Ekonomia eta Ogasun Saila

1.- Finantzen Euskal Institutuaren Lege-aurreproiektua.

2.- Diru-laguntzen araubidea arautzen duen Lege-aurreproiektua.

3.- 2023-2026 Euskal Estatistika Planaren Lege-aurreproiektua.

4.- Dekretu proiektua, Euskadiko Ondareari buruzko Legea garatzeko Erregelamendua onartzen duena.

5.- Dekretu proiektua, EAEko aseguru eta berraseguru pribatuak banatzeko jarduera antolatu eta gainbegiratzekoa.

6.- 21/2022 Dekretua, otsailaren 8koa, 2022ko ekitaldirako zorpetze-eragiketak egitea erabaki eta baimentzen duena.

7.- 25/2022 Dekretua, otsailaren 15ekoa, zeinaren bidez onartzen baita 2022ko Urteko Estatistika Programa.

8.- Dekretu proiektua, EAEko higiezinen kredituko bitartekarien eta higiezinen mailegu-emaileen baimena eta erregistroa eta horiek gainbegiratzeko eta zehatzeko eginkizunak arautzeko dena.

9.- Dekretu-proiektua, borondatezko gizarte-aurreikuspeneko erakundeen arloan zenbait dekretu aldatzeko dena.

Hezkuntza Saila

1.- Euskadiko Hezkuntza Lege-aurreproiektua.

2.- Lege-aurreproiektua, "José Uruñuela" Dantza Kontserbatorioa ikastetxe publikoetan integratzeko hitzarmena sinatzeko baimena ematen duena, eta Kontserbatorio publiko berria sortzeko dekretu-proiektua.

3.- Dekretu proiektua, unibertsitateaz kanpoko Irakas-sistema Ebaluatu eta Ikertzeko Erakundearen (ISEI) sorkuntza arautzen duen dekretua aldatzen duena.

4.- Dekretu-proiektua, Urrutiko Prestakuntzako Euskal Institutuaren antolamendu, funtzionamendu eta autonomia ezartzen duen ekainaren 19ko 93/2018 Dekretua aldatzen duena.

5.- Dekretu-proiektua, 1/2018 Dekretua, urtarrilaren 9koa, ikasleak onartzeko eta eskolatzeko prozedura arautzen duena hezkuntza-arloko eskumena duen sailaren mendeko Euskal Autonomia Erkidegoko ikastetxe publikoetan nahiz itunpeko ikastetxe pribatuetan (Haur Hezkuntza, Lehen Hezkuntza, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza, Batxilergoa eta Oinarrizko, Erdi-mailako eta Goi-mailako Lanbide Heziketako ikasketetan), baita oinarrizko lanbide heziketa ematen duten udal-titulartasuneko ikastetxe publikoetan ere, aldatzen duena.

6.- Dekretu-proiektua, otsailaren 3ko 21/2009 Dekretua aldatzeko dena (21/2009 Dekretua, otsailaren 3koa, Euskal Autonomia Erkidegoan unibertsitateaz kanpoko irakaskuntza-zentroen sarea antolatzeko eta planifikatzeko irizpideak ezartzen dituena).

7.- Dekretu-proiektua Haur Hezkuntzako curriculuma zehaztu eta Euskal Autonomia Erkidegoan ezartzen duena.

8.- Dekretu-proiektua Oinarrizko Hezkuntzako curriculuma zehaztu eta Euskal Autonomia Erkidegoan ezartzen duena.

9.- Dekretu-proiektua Batxilergoko curriculuma zehaztu eta Euskal Autonomia Erkidegoan ezartzen duena.

10.- Dekretu-proiektua, 289/1992 Dekretua, urriaren 27koa, aldatzeko dena (289/1992 Dekretua, urriaren 27koa, Hezkuntza Unibertsitate eta Ikerketa sailburuarena, Euskal Autonomi Elkartean “Musika-Eskola” irelako arautu gabeko berariazko musika-irakaskuntzarako ikastetxeak sortu eta jardunean jartzeko balio izango duten oinarrizko arauak ezartzen dituena).

11.- Dekretu-proiektua, Ikastetxe ez unibertsitarioen zuzendaritza taldeak hautatzeko prozedura arautzen duena.

12.- Dekretu-proiektua, hezkuntza-sistemari laguntzeko oinarrizko egiturak eguneratzen dituena, horien antolaketa eta funtzionamendua arautzen dituena eta lanpostuen zerrenda onartzen duena.

13.- Dekretu-proiektua, ospitaleko eta etxeko hezkuntza-arretarako eta arreta terapeutiko-hezigarrirako lurralde-zentroen lanpostuen zerrenda arautzen duena.

14.- Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitateaz kanpoko ikastetxeetako ikasleek hezkuntza-sistema inklusiboaren esparruan aniztasunari eman beharreko erantzunari buruzko Dekretu- proiektua.

15.- Dekretu-proiektua, ikusteko desgaitasuna duten ikasleen hezkuntza-inklusiorako baliabide-zentroen lanpostuen zerrenda arautzen duena.

16.- Dekretu-proiektua, Ingurune estrategikoen bultzatze eta garatzea “TKGUNE” Programaren erregulazioaren bitartez.

17.- Dekretu-proiektua, zeinaren bidez azaroaren 10eko 211/2015 Dekretuaren eranskina aldatzen duena, lan-esperientziaren bidez edo prestakuntzarako bide ezformalen bidez eskuratutako lanbide-konpetentziak ebaluatzeko eta egiaztatzeko prozedura eta antolamendua ezartzen baita Euskal Autonomia Erkidegoan, prozeduran parte hartzeagatik aholkulariei, ebaluatzaileei eta ebaluazio-batzordeei eman beharreko konpentsazio ekonomikoak ezartzen dituena.

18.- Lanbide Heziketako Euskal Kontseilua arautzen duen Dekretu-proiektua.

19.- Dekretu-proiektua, 46/2014 Dekretua, Euskal Autonomia Erkidegoko Lanbide Heziketako Ikastetxe Integratuak arautzen dituena, aldatzeko.

20.- 62/2022 Dekretua, maiatzaren 17koa, zeinaren bidez Lanbide Heziketako Etorkizuneko Ikaskuntzen Euskal Institutua (EIEI) sortu eta erakunde horretako lanpostuen zerrenda onartzen baita

21.- Dekretu-proiektua, Talentuaren Euskal Institutua sortzen eta lanpostuen zerrenda onartzen duena.

22.- Dekretu-proiektua, Ikaskuntza Birtualen eta Digitalizatuen Lanbide Heziketako Zentro Integratua sortzen duena.

23.- Dekretu-proiektua, lanbide-heziketako eredu konbinatuan espezializatutako zentroen sarea sortzekoa.

24.- Berrikuntza Aurreratuaren Kudeaketan Espezializatzeko Programak arautzen dituen Dekretu-proiektua.

25.- 78/2022 Dekretua, ekainaren 21ekoa, Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatearen estatutuak onartzen dituen otsailaren 15eko 17/2011 Dekretua aldatzen duena.

26.- Dekretu-proiektua, Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitateak ematen dituen titulazio ofizialak lortzeko unibertsitate-ikasketen esperimentaltasun-mailak zehazten dituena.

27.- Dekretu-proiektua, Euskal Autonomia Erkidegoko Itunpeko Ikastetxe Pribatuetako Hezkuntza-Itunen Araubidea eta Ordainketa Eskuordetuaren Sistema Arautzen dituen Dekretu berria.

28.- Dekretu-proiektua, Hezkuntza sailak finantzatutako Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitateak ez diren ikastetxe publikoetako ikasleen eskola garraioa arautzen duen dekretua aldatzea.

Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Saila

1.- Kable bidezko garraioaren Lege-proiektua (GKE 2022/02/08).

2.- Euskadiko mugikortasun jasangarriaren Lege-proiektua (GKE 2022/03/29).

3.- Dekretu-proiektua, Euskal Autonomia Erkidegoko etxebizitzen eta zuzkidura-bizitokien bizigarritasun-baldintzak eta diseinu-arauak arautzen dituena.

4.- Dekretu-proiektua, Etxebizitza legez okupatzeko eskubide subjetiboari buruzkoa.

5.- Dekretu-proiektua, Kreditu-erakundeen eta Euskadiko Autonomia Erkidegoko Administrazioaren arteko etxebizitzaren eta lurzoruaren arloko finantza-landideztakoa, eta etxebizitzaren arloko erregelamendu-xedapenak aldatzekoa.

6.- Dekretu-proiektua, Hirigintza estandarrak arautzen dituena.

Osasun Saila

1.- Euskadiko Osasun Publikoaren Lege-aurreproiektua.

2.- Osasun Saileko Aholku Kontseiluen araubideari buruzko maiatzaren 24ko 121/2015 Dekretua aldatzeko edo ordezteko dekretu-proiektua.

3.- Kontsumo publikoko edateko uren fluorazioari buruzko martxoaren 1eko 49/1988 Dekretua indargabetzen duen dekretu-proiektua.

4.- 1/2016 Legea ez betetzeagatik ezarritako zehapenak ordezteko sistema arautzen duen dekretu-proiektua.

5.- Kontsumoko Uren uztailaren 16ko 178/2002 Dekretua aldatzeko edo ordezteko dekretu-proiektua.

6.- Erabilera kolektiboko igerilekuen osasun-araudia onartzen duen otsailaren 18ko 32/2003 Dekretua aldatzeko edo ordezteko dekretu-proiektua.

7.- 17/2022 Dekretua, otsailaren 1ekoa, Profesional Sanitarioen Euskal Erregistroarena.

8.- Osasun-publizitatea arautzen duen urriaren 15eko 550/1991 Dekretua aldatzen duen dekretu-proiektua.

9.- Adikzioei buruzko informazio-sistema sortzen duen dekretu-proiektua.

10.- Eutanasiaren Erregistro Ofizialari buruzko dekretu-proiektua.

11.- Sortzetiko Anomalien Erregistroari buruzko dekretu-proiektua.

12.- 34/2012 Dekretua, martxoaren 6koa, EAEko osasun-prestakuntza espezializatuko sistema antolatzen duena aldatzen duen dekretu-proiektua.

13.- Euskadiko Gobernantza Soziosanitarioaren dekretu-proiektua.

14.- Osasun Saileko osasun-zerbitzuak ituntzeko oinarriak ezartzen dituen apirilaren 8ko 77/1997 Dekretua aldatzeko edo ordezteko dekretu-proiektua.

15.- Haurren Hortzak Zaintzeko Programa (PADI) osasun-zerbitzuez hornitzeko dekretu-proiektua.

16.- Aurretiazko Borondateen Euskal Erregistroa sortu eta arautzen duen azaroaren 4ko 270/2003 Dekretua aldatzeko edo ordezteko dekretu-proiektua.

17.- Azaroaren 28ko 500/1995 Dekretua aldatzen duen dekretu-proiektua, botikinak baimentzeko prozedura eta haien funtzionamendu-araubidearen baldintzak ezartzen dituena.

Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Saila

1.- Haurren eta nerabeen eskubideei buruzko Lege-aurreproiektua.

2.- Garapenerako Lankidetzaren Lege-aurreproiektua.

3.- 5/2022 Dekretua, urtarrilaren 11koa, zeinaren bidez onartzen baitira Aukerak-Gizarteratzearen Euskal Agentziaren estatutuak eta atxikitzen baitira «Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo» zuzenbide publikoko estatu-erakundean zerbitzua ematen zuten langile transferituak. 40/2022 Dekretua, martxoaren 29koa, zeinaren bidez bigarrenez aldatzen baita Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duen Dekretua.

4.- Dekretu-proiektua, haur eta gazteen aisialdiko hezitzaileak trebatzeko eskolak eta haur eta gazteen aisialdi jardueretako begirale eta zuzendariak trebatzeko ikastaroak izendapen ofizialez onartzeko eta bertan parte hartzeko modua arautzen duen Dekretua aldatzen duena.

5.- Dekretu-proiektua, deribazio judizialaren bidezko Familia Elkarguneak arautzen dituen uztailaren 1eko 124/2008 Dekretua aldatzen duena.

6.- Dekretu-proiektua: espetxe-arloko lanaren eta ikerketaren "Francisco Javier Gomez Elosegui" saria sortu eta arautzeari buruzkoa.

7.- Dekretu-proiektua, Gizarte Zerbitzuen Euskal Sisteman itun sozialaren araubidea eta hitzarmenak arautzen dituena.

8.- Dekretu-proiektua, Euskadiko Hirugarren Sektore Sozialeko Erakundeen Errolda sortu eta haren funtzionamendua arautzen duena.

9.- Dekretu-proiektua, Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren prestazio eta zerbitzuen finantzaketan ordaintzera behartuta dauden pertsonen parte-hartzea arautzen duena.

10.- Dekretu-proiektua, Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren Arreta Pertsonalizatuko Planari buruzkoa.

11.- Dekretu-proiektua, Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren Fitxa Sozialari eta Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren gizarte-diagnostikoa egiteko tresnari buruzko maiatzaren 28ko 353/2013 Dekretua aldatzen duena.

12.- Dekretu-proiektua, adinekoentzako ostatu-zerbitzuei buruzkoa.

13.- Dekretu-proiektua, etxeko indarkeriaren edo sexu-indarkeriaren biktima diren emakumeentzako informazioa eta arreta emateko zerbitzuarena.

14.- Dekretu-proiektua, Bonu termikoari buruzkoa.

15.- Dekretu-proiektua, Euskal Autonomia Erkidegoko adinekoentzako egoitza-zentroei buruzko uztailaren 30eko 126/2019 Dekretua berrikusten duena.

16.- Dekretu-proiektua, 14 urtetik beherako seme-alabak zaintzeko langileak kontratatzeko laguntzei buruzkoa.

17.- Dekretu-proiektua, familia-bitartekaritzako zerbitzu integralari buruzkoa.

18.- Dekretu-proiektua, Euskal Autonomia Erkidegoko etorkinen integrazio eta partaidetza sozialerako Foroa sortzeko dena.

19.- Dekretu-proiektua, Garapena eta Lankidetza Sustatzeko Fondoaren kargurako programetarako laguntzak arautzen dituena.

20.- 48/2022 Dekretua, apirilaren 12koa, generoaren arloko aukera-berdintasunerako jarduketa-eremuko zenbait dekretu aldatzen dituena, Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Sailaren egitura organiko eta funtzional berrira egokitzeko.

Kultura eta Hizkuntza Politika Saila

1.- 6/2022 Dekretua, urtarrilaren 11koa, Euskal Kultura Ondarearen Euskal Autonomia Erkidegoko Erregistroari buruzkoa.

2.- Oinarrizko Babeseko Kultura Ondasunen EAEko Erregistroa sortzeko Dekretu-proiektua.

3.- Euskararen jakite-maila egiaztatzen duten tituluak eta ziurtagiriak baliokidetu, eta Hizkuntzen Europako Erreferentzia Marko Bateratuko mailekin parekatzeko, azaroaren 9ko, 297/2010 Dekretua bigarren aldiz aldatzeko Dekretu-proiektua.

4.- Euskara Tituluen eta Ziurtagirien Erregistro Bateratua (ETZEB) sortu eta arautzen duen, urriaren 16ko, 222/2012 Dekretua aldatzen duen Dekretu-proiektua.

5.- Euskal Sektore Publikoan euskararen erabilera normalizatzeko prozesua arautzeko Dekretu-proiektua.

6.- EAEko kultura ondasun immaterialaren inbentarioa egiteko prozesua, haren egitura eta irispidea ezartzen duen Dekretu-proiektua.

7.- Erakundeen jardueran eta kudeaketan euskarak duen garapena ebaluatu eta aitortzeko sistema arautzen duen Dekretu-proiektua.

Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Saila

1.- Kontsumitzaileen eta erabiltzaileen estatutuaren Lege-proiektua (GKE 2022/03/15).

2.- Dekretu-proiektua, 2012ko maiatzaren 22ko 81/2012 Dekretua, bidaia-agentziei buruzkoa, bigarrenez aldatzeko dena.

3.- Dekretu-proiektua, Euskal kultura ondareko elementu katalogatuen barneko turismo-gidariaren jarduna gaitzeko dena.

4.- Dekretu-proiektua, Hotel-establezimenduei buruzkoa.

5.- Turismo aktiboa arautzen duen dekretu-proiektua.

6.- Bigarren eskuko ibilgailuen salerosketan kontsumitzaileen informazio-eskubidea arautzen duen Dekretu-proiektua.

7.- Balio akademiko ofiziala duen titulu bat lortzera bideratzen ez duten irakaskuntzak ematen dituzten ikastetxe pribatuetako erabiltzaileen informaziorako eta interes ekonomikoen babeserako eskubidea arautzen duen Dekretu-proiektua.

EUSKO JAURLARITZAREN 2021ERAKO URTEKO ARAUGINTZA-PLANA

 

Lehendakaritza

1.- 5/2021 Dekretua, urtarrilaren 19koa, Lehendakaritzaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzeko dena.

2.- 58/2021 Dekretua, otsailaren 9koa, Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzarako Euskal Kontseilua arautzen duen dekretua aldatzeko dena.

3.-152/2021 Dekretua, ekainaren 22koa, zeinaren bidez aldatzen baita Kanpo Harremanetarako Aholku Batzordea sortu eta arautzen duen dekretua.

4.- 166/2021 Dekretua, uztailaren 6koa, Euskadin Trantsizio Sozialaren eta 2030 Agendaren Eragile Anitzeko Foroa sortu eta arautzen duena..

5.- 2030 Agenda Bonuak programa arautzeko dekretu-proiektua.

6.-186/2021 dekretua, uztailaren 27koa, zeinaren bidez bigarrenez aldatzen baita Euskal Etxeentzako dirulaguntzak emateko araubidea ezartzen duen dekretua.

7.- Dekretu-proiektua, atzerrian dauden euskal gizataldeetako pertsonei biziraupeneko eta arreta soziosanitarioko oinarrizko beharrei erantzuteko laguntzak ematekoa.

 

Segurtasun Saila

1.- Lege-aurreproiektua, suteen prebentzio eta itzalketa eta salbamendu zerbitzuak arautzen dituena

2.- 6/2021 Dekretua, urtarrilaren 19koa, Segurtasun Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duena.

3.- Dekretu-proiektua, Euskal Autonomia Erkidegoan jokoaren erregelamendu orokorra onesten duen uztailaren 27ko 120/2016 Dekretua aldatzeko dena

4.- Dekretu-proiektua, Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademia erakunde autonomoaren egitura organiko eta funtzionalari buruzkoa

5.-180/2021 Dekretua, uztailaren 20koa, Ertzaintzako langileen garapen profesionalerako sistemarena.

6.- 108/2021 Dekretua, martxoaren 16koa, zeinaren bidez jarraipena ematen baitzaie joko-sektorean COVID-19aren inpaktuari aurre egiteko ezarrita dauden neurriei.

7.- Dekretu-proiektua, Ertzaintzaren fakultatibo eta teknikoen eskala arautzeari buruzkoa.

 

Lan eta Enplegu Saila

1.- Diru Sarrerak Bermatzeko eta Gizarteratzeko Euskal Sistemaren Lege-aurreproiektua

2.- 7/2021 Dekretua, urtarrilaren 19koa, Lan eta Enplegu Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzekoa.

167/2021 Dekretua, uztailaren 6koa, zeinaren bidez aldatzen baita Lan eta Enplegu Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzeko dekretua

3.-136/2021 Dekretua, maiatzaren 18koa, zeinaren bidez Lan eta Enplegu Sailaren Berariazko Estatistika Organoa sortzen baita eta haren antolaketa eta funtzionamendua ezartzen.

4.-232/2021 Dekretua, azaroaren 9koa, enpresa- eta sindikatu-erakundeentzako dirulaguntzak arautzekoa, beren jarduera-esparruei dagozkien gaietan erakunde horiekin lotutako pertsonen kualifikazioa hobetzeko prestakuntza-planak garatzeko.

5.- Dekretu-proiektua, 9/2011 Dekretua, urtarrilaren 25ekoa, aldatzen duena, Euskal Autonomia Erkidegoko lan-hitzarmen eta - akordio kolektiboak Erregistratu eta Gordailuari buruzkoa berdintasun-planak sartzeko.

6.- 181/2021 Dekretua, uztailaren 20koa, EAEko langile autonomoen elkarte profesionalen erregistroaren antolaketa eta funtzionamendurako araudia onartzen duena.

7.- Dekretu-proiektua, Euskadiko Kooperatiben Erregistroaren antolaketa eta funtzionamenduaren Erregelamendua onartzen duena.

8.- Dekretu-proiektua, prebentzio zerbitzuek Euskal Autonomia Erkidegoan burutzen dituzten jarduera sanitarioak arautzen dituena (Erregulazioa eguneratzea).

9.- 156/2021 Dekretua, ekainaren 29koa, zeinaren bidez aldatzen baita Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren estatutuak onartzen dituen Dekretua.

10.- Dekretu-proiektua, Lanbide – Euskal Enplegu Zerbitzuaren eta enplegu-agentzien artean enplegu-zerbitzua emateko hitzartutako ekintza arautzen duena.

11.- Dekretu-proiektua, azaroaren 11ko 182/2008 Dekretua aldatzekoa (182/2008 Dekretua, azaroaren 11koa, laneratzeko enpresen kalifikazioa arautzen duena, enpresa horiek eskuratzeko prozedura eta haien erregistroa ezartzen dituena).

 

Gobernantza Publikoa eta Autogobernu Saila

1.- Lege-proiektua, Euskal Enplegu Publikoarena (GKE 2021/07/06)

2.- Xedapen orokorrak egiteko prozeduraren lege-proiektua (GKE 2021/03/23)

3.- Euskal Administrazio Publikoen zehatzeko ahalari buruzko Lege-Proiektua (GKE 2021/11/23)

4.- Euskal kasazio zibileko errekurtsoaren lege-proiektua (GKE 2021/06/01)

5.- 8/2021 Dekretua, urtarrilaren 19koa, Gobernantza Publiko eta Autogobernu Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzekoa.

6.- Dekretu-proiektua, Euskal Autonomia Erkidegoan gaikuntza nazionala duten toki-administrazioko funtzionarioen araubide juridikoari buruzkoa

7.- Euskal Autonomia Erkidegoko Toki Erakundeen Erregistroa arautzeko dekretu-proiektua

8.-182/2021 Dekretua, uztailaren 20koa, zeinaren bidez onartzen baita Euskal Autonomia Erkidegoko kargu publikoen lanpostuen katalogo eguneratua.

9.- Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio orokorreko funtzionarioentzat gordetako lanpostuen ordainsari osagarriak arautzen dituen apirilaren 12ko 79/2005 Dekretua aldatzeko dekretu-proiektua.

10.- Dekretu-proiektua, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko kidego berezietako eskalen funtzioak ezartzen dituena.

11.- 127/2021 dekretua, apirilaren 20koa, zeinaren bidez aldatzen baita Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren sailetako eta erakunde autonomoetako lanpostuen zerrendak onartzen dituen Dekretua. / 134/2021 dekretua, maiatzaren 4koa, zeinaren bidez aldatzen baita Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren sailetako eta erakunde autonomoetako lanpostuen zerrendak onartzen dituen dekretua./137/2021 Dekretua, maiatzaren 18koa, zeinaren bidez aldatzen baita Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren sailetako eta erakunde autonomoetako lanpostuen zerrendak onartzen dituen Dekretua (behin-behineko pertsonala)/177/2021 Dekretua, uztailaren 13koa, zeinaren bidez aldatzen baita Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren sailetako eta erakunde autonomoetako lanpostuen zerrendak onartzen dituen Dekretua/187/2021 Dekretua, uztailaren 27koa, zeinaren bidez aldatzen baita Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren sailetako eta organismo autonomoetako lanpostuen zerrendak onartzen dituen Dekretua./208/2021 dekretua, irailaren 21ekoa, zeinaren bidez aldatzen baita Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren sailetako eta erakunde autonomoetako lanpostuen zerrendak onartzen dituen dekretua./239/2021 Dekretua, azaroaren 23koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko sailetako eta organismo autonomoetako lanpostuen zerrendak onartu zituen dekretua aldatzekoa/249/2021 Dekretua, abenduaren 21ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko Sailetako eta Organismo Autonomoetako lanpostu-zerrendak onartu zituen dekretua aldatzekoa./250/2021 Dekretua, abenduaren 21ekoa, zeinaren bidez aldatzen baita Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren sailetako eta erakunde autonomoetako lanpostu-zerrendak onartzen dituen Dekretua (behin-behineko pertsonala).

12.- 133/2021 dekretua, maiatzaren 4koa, zeinaren bidez Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundearen egitura eta egitekoak arautzen baitira.

13.- Itzultzaile Zerbitzu Ofizialaren eta Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkariaren eskumenak eta eginkizunak arautzen dituzten zenbait dekretu aldatzen dituen dekretu-proiektua.

14.- Euskadiko toki-erakundeetan hizkuntza ofizialen erabilera instituzionala eta administratiboa normalizatzeari buruzko azaroaren 19ko 179/2019 Dekretua aldatzeko dekretu-proiektua.

 

Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Saila

1.- Landa Garapenaren Lege-proiektua (2021/06/29)

2.- 115/2021 dekretua, martxoaren 23koa, zeinaren bidez arautzen baitira nekazaritzaren, arrantzaren eta elikagaigintzaren sektoreko zientzia-teknologiaren eta enpresaren alorretan langile ikertzaileentzako eta langile teknologoentzako prestakuntza-laguntzak (Ikertalent programa).

3.- Dekretu-proiektua, nekazaritzatik eratorritako nitratoek urak kutsatzeari buruz Euskal Autonomia Erkidegoan indarrean dagoen araudia eguneratu eta bateratzeko dena.

4.- 62/2021 Dekretua, otsailaren 16koa, Esnearen Kontrolerako Euskal Zentroa (EKEZ) eratzeko eta antolatzeko dekretua aldatzeko dena.

5.- Dekretu-proiektua, otsailaren 26ko 26/ 2019 Dekretua, mahastiak berregituratzeko eta birmoldatzeko planei laguntzeko europar batasunak emandako neurriak garatu eta aplikatzeari buruzkoa, aldatzeko.

6.- Dekretu-proiektua, Euskal Autonomia Erkidegoan urpeko jarduerak eta urpekaritzako lanbide-jarduera baimendu eta kontrolatzeko baldintzak ezartzen dituena.

7.-143/2021 Dekretua, maiatzaren 25ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoko itsasoko eta ur kontinentaletako turismo-arrantzari, arrantza-erakustaldiei eta marinel- edo arrantza-turismoari buruzkoa

8.- Dekretu-proiektua, arrantza ikuskaritzarena.

9.- Dekretu-proiektua, segurtasun industrialaren arloko profesionalen kualifikazioari buruzkoa.

10.- Dekretu-proiektua, energiaren informazioa eta gardentasunari buruzkoa.

11.- Dekretu-proiektua, Euskadiko energia berriztagarrien lurralde-plan sektoriala onartzen duena.

12.- Dekretu-proiektua, energia eolikotik energia elektrikoa sortzeko instalazioen baimena arautzen duena.

13.- 21/2021 Dekretua, urtarrilaren 26koa, zeinaren bidez hirugarren aldiz aldatzen baita Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal Sarearen osaera arautzeari eta eguneratzeari buruzko dekretua.

14.- Dekretu-proiektua, etxeko hondakinen balorizazio energetikoaren ondoriozko zepak balorizatzeko jarduerei aplikatu beharreko araubide juridikoa ezartzen duena.

15.- Dekretu-proiektua, ingurumen-ebaluazio estrategikoa egiteko prozedurak arautzen duena.

16.- Dekretu-proiektua, hondakinak hondakindegietan iltegiratuta eta betelanak eginda ezabatzea arautzen duen otsailaren 24ko 49/ 2009 dekretua aldatzen duena.

17.- Dekretu-proiektua, Teknologia Garbien EAEko Zerrenda arautzen duena.

18.- Dekretu-proiektua, horren bitartez, Natura 2000 Sareko Parke Naturala eta Kontserbazio Bereziko Eremua den Armañon Naturagune Babestuko Natura Baliabideen Antolamendurako bigarren Plana onesten da eta Armañon Parke Naturalaren mugak aldatzen dira.

19.- Dekretu-proiektua, horren bitartez, Parke Naturala eta Kontserbazio Bereziko Eremua den Gorbeia Naturagune Babestuko Natura Baliabideen Antolamendurako bigarren Plana onesten da, Gorbeiako Parke Naturalaren mugak aldatzen dira eta Itzinako eremua naturagune honetan txertatzen da.

20.- Dekretu-proiektua, Izki Naturagune Babestuaren, Parke Naturalaren, Kontserbazio Bereziko Eremuaren eta Hegaztientzako Babes Bereziko Eremuaren natura-baliabideak antolatzeko bigarren plana onartzen duena eta Izki Parke Naturalaren eta haren babes-zona periferikoaren mugak aldatzen dituena.

21.- Dekretu-proiektua, horren bitartez, Natura 2000 Sareko Parke Naturala eta Kontserbazio Bereziko Eremua den Urkiola Naturagune Babestuko Natura Baliabideen Antolamendurako bigarren Plana onesten da eta Urkiola Naturagune Babestuaren mugak aldatzen dira.

22.- Dekretu-proiektua, Natura 2000 sareko Hegaztientzako Babes Bereziko Eremua, Kontserbazio Bereziko Eremua eta Parke Naturala (Valderejo) den Valderejo-SobrónÁrcenako mendilerroa Naturagune Babestuko Natura Baliabideen Antolamendurako bigarren Plana onesten duena

23.- Dekretu-proiektua, Urdaibaiko Biosfera Erreserbaren Erabilera eta Kudeaketa Arautzeko Egitamua aldatzeko dena.

24.- 68/2021 Dekretua, otsailaren 23koa, Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duena.

25.-188/2021 dekretua, uztailaren 27koa, Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Sailaren berariazko estatistika-organoa sortu eta haren funtzionamendua eta antolamendua ezartzen dituena.

 

Ekonomia eta Ogasun Saila

1.-Lege-proiektua, baliabideak banatzeko eta Foru Aldundiek Euskal Autonomia Erkidegoaren aurrekontuak finantzatzeko egin beharreko ekarpenak zehazteko 2022-2026 aldian aplikatuko den metodologiari buruzkoa (GKE 2021/07/27)

2.- Laguntzen Araubidea arautzen duen Lege-aurreproiektua

3.- Dekretu-proiektua, Euskadiko Ondareari buruzko Legea garatzeko Erregelamendua onartzen duena

4.- Dekretu-proiektua, Euskal Autonomia Erkidegoak aseguru pribatuen bitartekaritzaren arloan dituen eskumenak arautzen dituena.

5.- 124/2021 dekretua, apirilaren 13koa, zeinaren bidez baimena ematen baitzaio Finantzen Euskal Institutuari «Finkatze Kapitala Finkatuz SA» sozietate publikoa sortzeko.

6.- 229/2021 Dekretua, azaroaren 2koa, Uraren Kanonari buruzko Erregelamendua onartzen duena.

7.- 70/2021 Dekretua, otsailaren 23koa, 2021eko ekitaldirako zorpetze-eragiketak egitea erabaki eta baimentzen duena.

8.-Decreto 191/2021, de 27 de julio de 2021, por el que se aprueba el Programa Estadístico Anual de 2021

191/2021 dekretua, 2021eko uztailaren 27koa, zeinaren bidez onartzen baita 2021eko Urteko Estatistika Egitaraua.

9.- 106/2021 Dekretua, martxoaren 9koa, zeinaren bidez enpresa txiki eta ertainentzako, banakako enpresaburuentzako eta profesional autonomoentzako finantza-laguntzaren 2021eko programa garatzen baita, COVID-19aren eragin ekonomikoari aurre egiteko

10.- 1/2021 Dekretua, urtarrilaren 12koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Diru-bilketa Erregelamendua onartzen duena

11.- 69/2021 Dekretua, otsailaren 23koa, Ekonomia eta Ogasun Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzekoa.

12.- Dekretu-proiektua, Euskadiko higiezinen kreditu eta maileguen bitartekaritzari buruzkoa.

 

Hezkuntza Saila

1.- Lege-Aurreproiektua, Euneiz Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitate pribatu gisa aitortzekoa (GKE 2021/03/16)

2.- Lege-aurreproiektua, "José Uruñuela" Dantza Kontserbatorioa ikastetxe publikoetan integratzeko hitzarmena sinatzeko baimena ematen duena, eta Kontserbatorio publiko berria sortzeko dekretua.

3.- 71/2021 Dekretua, otsailaren 23koa, Hezkuntza Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duena.

4.- Dekretu-proiektua, unibertsitatez kanpoko erregimen orokorreko zein erregimen bereziko irakaskuntza arautuak emateko ikastetxe pribatuak baimentzeko prozedura ezartzen duena (arte eta kirol irakaskuntzak).

5.- Dekretu-proiektua, Euskal Autonomia Erkidegoko arte-irakaskuntza ez arautuen zentroak sortzeko eta funtzionatzeko oinarrizko arauak ezartzen dituena.

6.- Dekretu-proiektua, unibertsitatez kanpoko irakasle funtzionarioen lanpostuak betetzeko dena.

7.- Dekretu-proiektua, Helduen Oinarrizko Hezkuntzako ikasketen antolaketa, berariazko curriculuma eta haren ebaluazioa Euskal Autonomia Erkidegoan irakaskuntza horiek emateko baimendutako ikastetxeetan ezartzen duena.

8.- Dekretu-proiektua, Euskal Autonomi Elkarteko Ingurumenarekiko Irakasbideen Hezkuntza eta Ikerketarako Ikastegien (Ingurugela) lanpostuen zerrenda onartzen duen otsailaren 13ko 28/2001 Dekretua aldatzen duena.

9.- Dekretu-proiektua, ospitaleko eta etxeko hezkuntza-arretarako eta arreta terapeutiko-hezigarrirako lurralde-zentroen lanpostuen zerrenda arautzen duena

10.- Dekretu-proiektua, hezkuntza inklusiboaren esparruan aniztasunari ematen zaion erantzuna arautzen duena.

11.- Dekretu-proiektua, ikusteko desgaitasuna duten ikasleen hezkuntza-inklusiorako baliabide-zentroen lanpostuen zerrenda arautzen duena.

12.- Dekretu-proiektua, zeinaren bidez azaroaren 10eko 211/2015 Dekretuaren eranskina aldatzen duena, lan-esperientziaren bidez edo prestakuntzarako bide ez-formalen bidez eskuratutako lanbide-konpetentziak ebaluatzeko eta egiaztatzeko prozedura eta antolamendua ezartzen baita Euskal Autonomia Erkidegoan, prozeduran parte hartzeagatik aholkulariei, ebaluatzaileei eta ebaluazio-batzordeei eman beharreko konpentsazio ekonomikoak ezartzen dituena.

13.- Lanbide Heziketako Euskal Kontseilua arautzen duen Dekretu-proiektua

14.- 241/2021 Dekretua, azaroaren 23koa, Lanbide Heziketako Koordinazio Organo Gorena arautzen duena.

15.- Dekretu-proiektua, Etorkizuneko Ikasketen Euskal Institutua sortzen eta lanpostuen zerrenda onartzen duena.

16.- Dekretu-proiektua, Talentuaren Euskal Institutua sortzen eta lanpostuen zerrenda onartzen duena.

17.- Dekretu-proiektua, Ikaskuntza Birtualen eta Digitalizatuen Lanbide Heziketako Zentro Integratua sortzen duena.

18.- Dekretu-proiektua, lanbide-heziketako eredu konbinatuan espezializatutako zentroen sarea sortzekoa.

19.- Dekretu-proiektua, Urrutiko Prestakuntzako Euskal Institutuaren antolamendu, funtzionamendu eta autonomia ezartzen duen ekainaren 19ko 93/2018 Dekretua aldatzen duena.

20.-154/2021 Dekretua, ekainaren 22koa, zeinaren bidez ezartzen baita Elikagaiak Merkaturatzeko teknikariaren tituluari dagokion curriculuma.

21.- 254/2021 Dekretua, abenduaren 21ekoa, zeinaren bidez ezartzen baita Kimikako eta Ingurumen Osasuneko goi-mailako teknikariaren tituluari dagokion curriculuma.

22.- 253/2021 Dekretua, abenduaren 21ekoa, zeinaren bidez ezartzen baita Natura Inguruneko eta Astialdiko Gidaritzako teknikariaren tituluari dagokion curriculuma.

23.- Dekretu-proiektua, ikerketarako dirulaguntzen eta sarien eskabideak izapidetzeko bitarteko elektronikoak erabiltzeari buruzkoa.

24.- Dekretu-proiektua, Euskal Autonomia Erkidegoan musika-eskola arautu gabeko berariazko musika-irakaskuntzako ikastetxeen sorrera eta funtzionamendua arautuko dituzten oinarrizko arauak arautzen dituen 289/1992 Dekretua, aldatzen duena.

25.- Dekretu-proiektua, Udal Musika Eskolek eman beharreko zerbitzuen estandarra ezartzen duena Euskadiko Toki Erakundeei buruzko apirilaren 7ko 2/2016 Legearen zazpigarren xedapen gehigarrian xedatutakoaren arabera.

26.- Dekretu-proiektua, 1/2018 Dekretua, urtarrilaren 9koa, ikasleak onartzeko eta eskolatzeko prozedura arautzen duena hezkuntza-arloko eskumena duen sailaren mendeko Euskal Autonomia Erkidegoko ikastetxe publikoetan nahiz itunpeko ikastetxe pribatuetan (Haur Hezkuntza, Lehen Hezkuntza, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza, Batxilergoa eta Oinarrizko, Erdi-mailako eta Goi-mailako Lanbide Heziketako ikasketetan), baita oinarrizko lanbide heziketa ematen duten udal-titulartasuneko ikastetxe publikoetan ere, aldatzen duena

27.- Dekretu proiektua, unibertsitateaz kanpoko Irakas-sistema Ebaluatu eta Ikertzeko Erakundearen (ISEI) sorkuntza arautzen duen dekretua aldatzen duena

 

Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Saila 

1.- 11/2021 Dekretua, urtarrilaren 19koa, Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzekoa

2.- Euskal Autonomia Erkidegoko etxebizitzen eta zuzkidura-bizitokien bizigarritasun-baldintzak eta diseinu-arauak arautzen dituen dekretu-proiektua.

3.-149/2021 Dekretua, ekainaren 8koa, jenderik gabeko etxebizitzei eta etxebizitzaren funtzio soziala betetzeko neurriei buruzkoa.

 

Osasun Saila

1.- Euskadiko Osasun Publikoaren Lege-aurreproiektua.

2.- 116/2021 Dekretua, martxoaren 23koa, Osasun Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzekoa

3.- Osasun-profesionalen informazio-sistemari buruzko 153/2011 Dekretua aldatzeko dekretu-proiektua.

4.- Osasun Saileko osasun-zerbitzuak hitzartzeko oinarriak ezartzen dituen 77/1997 Dekretua aldatzeko dekretu-proiektua.

5.- Osasun Saileko aholku-batzordeen araubideari buruzko 121/2005 Dekretua aldatzeko dekretu-proiektua.

6.- 244/2021 Dekretua, abenduaren 14koa, Euskadiko Medikamentuen Gaineko Ikerkuntza Batzorde Etikoa sortzeko eta haren funtzionamendua arautzekoa.

7.- Arreta Soziosanitarioko Euskal Kontseiluaren 69/2021 Dekretua aldatzeko dekretu-proiektua

8.- 198/2021 Dekretua, uztailaren 27koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Miokardioko Infartu Akutuaren Erregistroa sortu eta arautzekoa.

9.- Kontsumo publikoko edateko uren fluorazioari buruzko martxoaren 1eko 49/1988 Dekretua indargabetzen duen dekretu-proiektua.

10.- Haurren Hortzak Zaintzeko Programa (PADI) osasun-zerbitzuez hornitzeko dekretu-proiektua.

11.- 1/2016 Legea ez betetzeagatik ezarritako zehapenak ordezteko sistema arautzen duen dekretu-proiektua.

 

Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Saila

1.- Garapenerako Lankidetzari buruzko Lege-aurreproiektua.

2.- Lege-proiektua, Euskadiko Memoria Historiko eta Demokratikoarena (GKE 2021/07/27)

3.- Haur eta nerabeen eskubideei buruzko Lege-aurreproiektua.

4.- Lege-proiektua, Euskal Autonomia Erkidegoko kultu-leku edo zentroei eta erlijioaniztasunari buruzkoa (GKE 2021/06/15)

5.- Transexualak genero-identitateagatik ez baztertzeari eta haien eskubideak aitortzeari buruzko ekainaren 28ko 14/2012 Legea aldatzearen Lege-aurreproiektua.

6.- 12/2021 Dekretua, urtarrilaren 19koa, Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duena

7.- Gizarte Zerbitzuen Euskal Sisteman itun sozialaren araubidea eta hitzarmenak arautzen dituen dekretua.

8.- Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren prestazio eta zerbitzuen finantzaketan ordaintzera behartuta dauden pertsonen parte-hartzea arautzen duen dekretu-proiektua.

9.- Euskadiko Hirugarren Sektore Sozialeko erakundeen errolda sortzen duen eta horien funtzionamendua arautzen duen dekretu-proiektua.

10.- Garapena eta Lankidetza Sustatzeko Fondoaren kargurako programetarako laguntzak arautzen dituen dekretu-proiektua.

11.- Dekretua-proiektua, haur eta gazteen aisialdiko hezitzaileak prestatzeko eskolen eta haur eta gazteen aisialdiko hezkuntza-jardueretako begirale eta zuzendarien prestakuntza-ikastaroen onarpen ofiziala eta haietarako sarbidea arautzen dituen dekretua aldatzen duena.

 

Kultura, Hizkuntza Politika eta Kirola Saila

1.-Lege-proiektua, Euskadiko Jarduera Fisikoarena eta Kirolarena (GKE 2021/07/27)

2.- Euskadiko Dokumentu-Kudeaketa Integralaren eta Dokumentu-Ondarearen Lege-proiektua (GKE 2021/04/20)

3.- 73/2021 Dekretua, otsailaren 23koa, Kultura eta Hizkuntza Politika Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duena

4.- 228/2021 Dekretua, urriaren 26koa, Euskal Kultura Ondarearen Euskal Autonomia Erkidegoko Kontseilua arautzen duena.

5.-221/2021 Dekretua, urriaren 5ekoa, Euskal Kultura Ondarearen Erakundearteko Organoaren osaera, antolamendua, funtzionamendua eta zereginak arautzen dituena

6.- Euskal Kultura Ondarearen EAEko Erregistroa sortzeko dekretu-proiektua.

7.- Oinarrizko Babeseko Kultura Ondasunen EAEko Erregistroa sortzeko dekretu-proiektua.

 

Turismo, Merkataritza eta Kontsumo saila

1.- Kontsumitzaileen eta erabiltzaileen estatutuaren Legearen aurreproiektua.

2.- Bigarren eskuko ibilgailuen salerosketan kontsumitzaileen informazio-eskubidea arautzen duen dekretu-proiektua.

3.- Balio akademiko ofiziala duen titulu bat lortzera bideratzen ez duten irakaskuntzak ematen dituzten ikastetxe pribatuetako erabiltzaileen informaziorako eta interes ekonomikoen babeserako eskubidea arautzen duen dekretu-proiektua.

4.- 262/2021 Dekretua, abenduaren 28koa, Euskal Autonomia Erkidegoko kontsumitzaile eta erabiltzaileen elkarteak erregistratzeari buruzkoa.

5.- Dekretu-proiektua, 2012ko maiatzaren 22ko 81/2012 Dekretua, bidaia-agentziei buruzkoa, bigarrenez aldatzeko dena.

6.- Dekretu-proiektua, Euskal kultura ondareko elementu katalogatuen barneko turismo-gidariaren jarduna gaitzeko dena.

7.- Dekretu-proiektua, Hotel-establezimenduei buruzkoa.

8.- 143/2021 Dekretua, maiatzaren 25ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoko itsasoko eta ur kontinentaletako turismo-arrantzari, arrantza-erakustaldiei eta marinel- edo arrantza-turismoari buruzkoa.

9.- Decreto 231/2021, de 2 de noviembre, de modificación del Decreto regulador de la Comisión de Precios de Euskadi.

10.- 13/2021 Dekretua, urtarrilaren 19koa, Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Sailaren egitura orga­nikoa eta funtzionala ezartzen duena.