Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

125. zk., 2023ko uztailaren 3a, astelehena

N.º 125, lunes 3 de julio de 2023


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

LAN ETA ENPLEGU SAILA
OSASUN SAILA
DEPARTAMENTO DE TRABAJO Y EMPLEO
DEPARTAMENTO DE SALUD
3166
3166

90/2023 DEKRETUA, ekainaren 20koa, Euskal Autonomia Erkidegoko prebentzio-sistemaren barruan prebentzio-zerbitzuen jarduketa sanitarioei eta laneko medikuntzaren gaineko auditoretzak egiteari buruzkoa.

DECRETO 90/2023, de 20 de junio, sobre actuaciones sanitarias de los servicios de prevención y sobre la realización de auditorías referentes a la medicina del trabajo en el sistema de prevención en la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Aurrezaintzako zerbitzuek Euskal Autonomia Erkidegoan burutzen dituzten jarduera sanitarioak arautzen dituen uztailaren 27ko 306/1999 Dekretuak prebentzio-zerbitzuek eta auditoretza-erakundeek eta kanpo-ebaluazioko erakundeek bete behar izan dituzten baldintza sanitarioak arautu ditu gaur arte, bai eta Euskal Autonomia Erkidegoko laneko osasunaren arloko jarduketa sanitarioen esparrua ere.

El Decreto 306/1999, de 27 de julio, por el que se regulan las actuaciones sanitarias de los servicios de prevención en la Comunidad Autónoma de Euskadi ha regulado hasta la fecha las condiciones sanitarias necesarias que deben de reunir los servicios de prevención y las entidades auditoras o de evaluación externa, así como el marco de actuaciones sanitarias en el ámbito de salud laboral en la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Arau horren babespean, prebentzio-zerbitzuen jarduera sanitarioak antolatzeko eta arautzeko eredu propioa sortu eta finkatu da, eta, horri esker, Euskal Autonomia Erkidegoan lana duten biztanle guztien laneko osasuna babestu ahal izan da, oso kalitate-maila onarekin.

Al amparo de esta norma se ha creado y consolidado un modelo propio de organización y ordenación de las actividades sanitarias de los servicios de prevención que ha hecho posible la protección de la salud laboral del conjunto de la población ocupada en el País Vasco con un notable nivel de calidad.

Hala ere, bi hamarkada baino gehiago igaro dira indarrean sartu zenetik, eta, beraz, arau berri bat behar da, aipatutako eredua laneko prebentzioaren eta osasunaren arloan sortutako eskakizun berrietara egokitu dadin eta, modu berean, urte hauetan guztietan erreferentziako arau-esparruan izan diren aldaketetara egokitu dadin.

No obstante, han transcurrido más de dos décadas desde su entrada en vigor, con lo que resulta preciso una nueva norma que incluya y adapte el indicado modelo a los nuevos requerimientos surgidos en materia de prevención y salud laboral, así como a los cambios experimentados durante estos años en el marco normativo de referencia.

Hauek dira, besteak beste, esparru hori osatzen duten arau-testuak: 31/1995 Legea, azaroaren 8koa, Lan-arriskuen Prebentzioari buruzkoa; 33/2011 Lege Orokorra, urriaren 4koa, Osasun Publikoarena; 8/1997 Legea, ekainaren 26koa, Euskadiko Antolamendu Sanitarioarena; 7/1993 Legea, abenduaren 21ekoa, Osalan-Laneko Segurtasun eta Osasunerako Euskal Erakundea sortzekoa; 16/2003 Legea, maiatzaren 28koa, Osasun Sistema Nazionalaren kohesio eta kalitateari buruzkoa; 1277/2003 Errege Dekretua, urriaren 10ekoa, zentro, zerbitzu eta establezimendu sanitarioen baimenak emateko oinarri orokorrak finkatzen dituena; 31/2006 Dekretua, otsailaren 21ekoa, zentro, zerbitzu eta establezimendu sanitarioak baimentzeari buruzkoa; eta berau garatzeko emandako xedapenak. Arreta berezia merezi dute ekainaren 17ko 843/2011 Errege Dekretuan sartutako berrikuntzek. Hain zuzen ere, Errege Dekretu horren bidez, prebentzio-zerbitzuen jarduera sanitarioa garatzeko baliabideak antolatzeko oinarrizko irizpideak ezartzen dira.

Dicho marco está constituido, entre otros, por los siguientes textos normativos: la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, la Ley 8/1997, de 26 de junio, de Ordenación Sanitaria de Euskadi, la Ley 7/1993, de 21 de diciembre, de creación de Osalan-Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales - Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales, la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, el Real Decreto 1277/2003, de 10 de octubre, por el que se establecen las bases generales sobre autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios, el Decreto 31/2006, de 21 de febrero, de autorización de los centros, servicios y establecimientos sanitarios, y disposiciones dictadas para su desarrollo. Especial atención merecen las novedades introducidas en el Real Decreto 843/2011, de 17 de junio, por el que se establecen los criterios básicos sobre la organización de recursos para desarrollar la actividad sanitaria de los servicios de prevención.

Dekretu honek hainbat alderdi garatzen ditu, laneko osasunaren arloko gobernu-plan eta -estrategietan jada jasota daudenak, bai eta osasun-araudiak edo laneko prebentzioari buruzko araudiak erregulatutako arau-esparruak ere, hala nola, Euskadiko Antolamendu Sanitarioaren ekainaren 26ko 8/1997 Legea eta ekainaren 17ko 843/2011 Errege Dekretua, prebentzio-zerbitzuen jarduera sanitarioa garatzeko baliabideak antolatzeko oinarrizko irizpideak ezartzen dituena, zeinak barne hartu baitzuen kanpoko prebentzio-zerbitzuen arteko lankidetza-hitzarmenen erregulazioa eta arau honetan berez garatzen diren prebentzio-zerbitzu propioen jarduera sanitarioen azpikontratazioa.

El presente Decreto, desarrolla diversos aspectos ya recogidos en Planes y Estrategias gubernamentales en materia de salud laboral y también áreas normativas reguladas por normativa sanitaria o de prevención laboral, como, la Ley 8 /1997, de 26 de junio, de ordenación sanitaria de Euskadi y el Real Decreto 843/2011, de 17 de junio, por el que se establecen los criterios básicos sobre la organización de recursos para desarrollar la actividad sanitaria de los servicios de prevención el cual incorporó la regulación de los acuerdos de colaboración entre servicios de prevención ajenos y la subcontratación de actividades sanitarias por parte de los servicios de prevención propios que naturalmente se desarrollan en esta norma.

Beste alde batetik, dekretu honen bidez, modu sakonagoan garatu nahi dira zenbait gai, hala nola, laneko historia klinikoa edo Laneko Osasunari buruzko Informazio Sanitarioko sistema. Horrela, informazioa bildu ahal izango da, langileen osasuna babesteko eta lantokietan osasuna sustatzeko politikak diseinatu eta planifikatzeko asmoz. Osasunaren zaintzan aritzen diren prebentzio-zerbitzuek eta laneko medikuntzaren prebentzio-diziplinaren auditoretza egiten duten pertsonek edo erakundeek bete behar dituzten gutxieneko baldintzak zehazten dira, arlo hauetan: giza baliabideak, baliabide materialak, ezaugarriak, instalazioak, ekipoak, osasun arloko materiala, prebentzio-zerbitzuetako zerbitzu sanitarioen baimenak, komunikazioak eta erregistroak, eta unitate mugikorrak erabiltzeko baldintzak.

Por otra parte, este decreto pretende llevar a cabo un desarrollo más profundo de algunas materias como la historia clínico-laboral, o el sistema de Información Sanitaria de Salud Laboral, posibilitando recabar la información para diseñar y planificar políticas tendentes a proteger la salud de la población trabajadora y a promover la salud en los lugares de trabajo. Se detallan las condiciones mínimas que deben cumplir los servicios de prevención que realizan vigilancia de la salud y las personas o entidades que realizan auditoria de la disciplina preventiva de la medicina del trabajo, tanto sus recursos humanos como materiales, características, instalaciones, equipos, material sanitario, autorización, comunicación y registro de los servicios sanitarios de los servicios de prevención, así como las condiciones para poder recurrir a unidades móviles.

Eskumenak banatzeko sistemarekin bat etorriz, Euskal Autonomia Erkidegoan jarduera sanitarioak egiten dituzten prebentzio-zerbitzuek Euskal Autonomia Erkidegoko osasun-agintaritzaren ikuskapena eta kontrola izan beharko dute, alde batera utzita prebentzio-zerbitzuaren egoitza Euskal Autonomia Erkidegoan dagoen edo ez, edo instalazio sanitariorik duen edo ez duen Euskal Autonomia Erkidegoan. Agintaritza horrek ebaluatuko du prebentzio-zerbitzuek egiten duten jarduera sanitarioa, gure erkidegoan lan egiten duten pertsonei eragiten baitie. Era berean, egiaztatuko du jarduera hori kalitatezkoa, nahikoa eta egokia ote den, eta antzemandako hutsak konpontzeko eskaera egingo du.

De acuerdo con el sistema de distribución de competencias, los servicios de prevención que efectúen actividades sanitarias en la Comunidad Autónoma de Euskadi deberán someterse a la supervisión y control de la autoridad sanitaria de la Comunidad Autónoma de Euskadi, independientemente de que el servicio de prevención tenga o no su sede en la Comunidad Autónoma de Euskadi o cuente o no con instalaciones sanitarias en la misma. Esta misma autoridad evaluará la actividad sanitaria que desarrollan los servicios de prevención y que afecta a las personas que trabajan en nuestra Comunidad, comprobando su calidad, suficiencia y adecuación, exigiendo la subsanación de las deficiencias detectadas.

Hori dela eta, dekretu hau idatzi da Aurrezaintzako zerbitzuek Euskal Autonomia Erkidegoan burutzen dituzten jarduera sanitarioak arautzen dituen uztailaren 27ko 306/1999 Dekretuaren ordez. Modu horretan, zenbait arlo zehaztuko dira: alde batetik, laneko osasunaren eremuko jarduketa sanitarioen esparru berri bat; eta, bestetik, zeintzuk diren bete beharreko betekizun teknikoak eta oinarrizko baldintzak, Euskal Autonomia Erkidegoan lan egiten duten pertsonen osasunaren zaintzan aritzen diren prebentzio-zerbitzuei dagokienez, eta Euskal Autonomia Erkidegoko prebentzio-sistemaren barruan laneko medikuntzaren prebentzio-diziplinaren kanpo-auditoretza egiten duten pertsonei edo erakundeei dagokienez.

Por ello, el presente Decreto se dicta en sustitución del Decreto 306/1999, de 27 de julio, por el que se regulan las actuaciones sanitarias de los servicios de prevención en la Comunidad Autónoma de Euskadi a fin de determinar un nuevo marco de las actuaciones sanitarias en el ámbito de la salud laboral así como los requisitos técnicos y condiciones básicas que deberán reunir los servicios de prevención que realizan vigilancia de la salud a personas que trabajan en Euskadi y las personas o entidades que realizan auditoría externa de la disciplina preventiva de la medicina del trabajo del sistema de prevención en la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Ondorioz, Jaurlaritzako bigarren lehendakariorde eta Lan eta Enpleguko sailburuaren eta Osasuneko sailburuaren proposamenez, Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoaren adostasunarekin, lehendakariak aldez aurretik onarturik, eta Gobernu Kontseiluak 2023ko ekainaren 20an egindako bilkuran eztabaidatu eta onartu ondoren, hauxe

En su virtud, a propuesta de la Vicelehendakari Segunda y Consejera de Trabajo y Empleo, y de la Consejera de Salud, de acuerdo con la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi, previa aprobación del Lehendakari y deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 20 de junio de 2023,

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:
I. KAPITULUA
CAPITULO I
XEDAPEN OROKORRAK
DISPOSICIONES GENERALES

1. artikulua.– Xedea.

Artículo 1.– Objeto.

1.– Dekretu honen xedea da betekizun tekniko eta oinarrizko baldintza batzuk zehaztea, Euskal Autonomia Erkidegoaren eremuan, lan-arriskuen prebentzio-zerbitzuetako osasun-zerbitzuei eta laneko medikuntzaren prebentzio-diziplinaren auditoretza edo kanpo-ebaluazioak egiteko baimena duten pertsona edo erakunde espezializatuei laneko osasunaren arloan eskatzen zaizkien jarduketa sanitarioei buruzkoak, horiek baimentzeko eta, funtzionamenduan dauden bitartean, beren kalitate-estandarrak mantentzeko.

1.– El presente Decreto tiene por objeto establecer, los requisitos técnicos y condiciones mínimas de las actuaciones sanitarias en materia de salud laboral exigidas a los servicios sanitarios de los servicios de prevención de riesgos laborales y a las personas o entidades especializadas autorizadas para desarrollar la auditoría o evaluación externa de la disciplina preventiva de la medicina del trabajo en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Euskadi para su autorización y para el mantenimiento de los estándares de calidad en su funcionamiento.

2.– Prebentzio-zerbitzuko zerbitzu sanitarioa prebentzio-zerbitzuen osasun-jarduerarako erabiltzen diren baliabideen eta zentroen eta jarduera hori garatzen duten pertsonen multzoa da. Zentro sanitarioa, berriz, jarduera garatzeko behar diren instalazioak eta ekipamenduak hartzen dituen establezimendu bakoitza da.

2.– El servicio sanitario del servicio de prevención es el conjunto de recursos, centros y personas que desarrollan y se utilizan para la actividad sanitaria de los servicios de prevención. El centro sanitario es cada establecimiento donde se ubican las instalaciones y la equipación necesarias para desarrollar la actividad.

2. artikulua.– Aplikazio-eremua.

Artículo 2.– Ámbito de aplicación.

Dekretu hau honakoei aplikatuko zaie:

El presente Decreto será de aplicación a:

a) Lan-arriskuen kanpoko prebentzio-zerbitzuei eta, baliabide propioekin edo baliabide mankomunatuekin, edo langileak izendatuta, jarduera sanitario horretan aritzen diren enpresei.

a) Los servicios de prevención de riesgos laborales ajenos y a las empresas que hayan asumido dicha actividad sanitaria con recursos propios o mancomunados o designando personas trabajadoras.

b) Enpresen prebentzio-sistemaren kanpoko ebaluazioa egiten duten erakundeei.

b) Las entidades que llevan a cabo la evaluación externa del sistema de prevención de las empresas.

c) Lan-arriskuen prebentzioaren esparruko osasun-funtzioak egiten dituzten guztiei.

c) A cuantos intervengan desarrollando funciones sanitarias en el campo de la prevención de riesgos laborales.

3. artikulua.– Agintaritza eskuduna.

Artículo 3.– Autoridad competente.

Osalan-Laneko Segurtasun eta Osasunerako Euskal Erakundearen eskumena izango da (Laneko Osasun Unitatearen bitartez), osasun-baimenak eta prebentzio-zerbitzuei buruzko txostenak ematea, beharrezkoa diren neurri zehatzak hartzea, bai eta dekretu honetan aurreikusitakoa betearaztea, hargatik eragotzi gabe beste organismo batzuen alde berariaz ezartzen diren eskumenak.

Osalan-Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales, a través de su Unidad de Salud Laboral, será el organismo competente para emitir autorizaciones sanitarias e informes sobre los servicios de prevención, para adoptar las medidas que se precisen, así como para ejecutar lo previsto en el presente Decreto, sin perjuicio de las competencias que específicamente se establecen a favor de otros organismos.

4. artikulua.– Osasun-baimena eta -komunikazioa.

Artículo 4.– Autorización y comunicación sanitaria.

1.– Osasun-baimena eskatu beharko da zentro sanitarioak instalatu eta funtzionamenduan jartzeko, eta zentro horietan funtsezko aldaketak egin behar direnean.

1.– Procede solicitar la autorización sanitaria para la instalación y funcionamiento de los centros sanitarios, y cuando se produzcan modificaciones sustanciales de los mismos.

Osasun-baimena da prebentzio-zerbitzuaren jarduera hasi aurretik behar den baimena, bai eta laneko medikuntzaren prebentzio-diziplinaren kanpo-auditoretzak egiten dituzten pertsonen edo erakundeen jarduera hasi aurrekoa ere. Eskumena duen agintaritzak ematen du; hau da, Osalan-Laneko Segurtasun eta Osasunerako Euskal Erakundeak, Laneko Osasun Unitatearen bitartez, eta Zuzendaritza Nagusiaren ebazpen baten bidez.

La autorización sanitaria es la autorización previa al inicio de la actividad a desarrollar por un servicio de prevención, así como de las personas o entidades que realicen auditorías externas de la disciplina preventiva de la medicina del trabajo, y que es realizada por la autoridad competente, entendiéndose referida a Osalan-Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales, a través de su Unidad de Salud Laboral, mediante resolución de su Dirección General.

2.– Funtsezko aldaketatzat hartuko da higiezinaren egiturari edo banaketari eragiten diona edo titular-aldaketa dakarrena.

2.– Se considera modificación sustancial, aquella que afecte a la estructura o distribución del inmueble o suponga cambio de la persona titular.

3.– Funtsezkoak ez diren aldaketatzat hartuko dira zuzendari teknikoa aldatzea, osasun-langileen altak eta bajak, eta prebentzio-zerbitzuan baimendutako osasun-langileen dedikazio-araubidea aldatzea. Aldaketa ez-funtsezkotzat joko da, halaber, jarduera osorik zein partzialki aldi baterako etetea. Funtsezkoak ez diren aldaketa horiek ez dute aldez aurreko osasun-baimenik beharko, baina Osalan-Laneko Segurtasun eta Osasunerako Euskal Erakundearen Laneko Osasun Unitateari jakinarazi beharko zaizkio, aldaketak gertatu eta, gehienez ere, hilabeteko epean.

3.– Se considerarán modificaciones no sustanciales los cambios en las personas que ostenten el cargo de Dirección Técnica, las altas y bajas del personal sanitario, del mismo modo que el régimen de dedicación del personal sanitario autorizado al servicio de prevención. También se considerará modificación no sustancial el cese temporal de la actividad tanto total como parcial. Estas modificaciones no sustanciales no requieren autorización sanitaria previa, pero sí deben de comunicarse a la Unidad de Salud Laboral de Osalan-Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales en el plazo máximo de un mes desde que se hayan producido.

4.– Zentro sanitarioen instalazio eta funtzionamendurako osasun-baimenean ezagupen bereziak edo konplexutasun handiko instalazioak (hala nola teknika diagnostiko berezitu osagarriak) behar dituzten aldaketak edo itun berriak egitekotan, edo jarduera sanitario espezifikoen azpikontratazioa eskatzen duten aldaketak egitekotan, kontratu-agiri bat formalizatu beharko da, eta ondorengo 10 eguneko epean jakinarazi beharko zaio Osalan-Laneko Segurtasun eta Osasunerako Euskal Erakundearen Laneko Osasun Unitateari.

4.– Las modificaciones de la autorización sanitaria para la instalación y funcionamiento de los centros sanitarios que impliquen cambios o nueva concertación o subcontratación de actividades sanitarias específicas que requieren conocimientos especiales o instalaciones de gran complejidad, tales como técnicas diagnósticas especializadas complementarias deberán formalizarse en documento contractual y comunicarse en el plazo de los 10 días siguientes a su formalización a la Unidad de Salud Laboral de Osalan-Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales.

5. artikulua.– Osasun arloko publizitatea.

Artículo 5.– Publicidad sanitaria.

Osasun arloko publizitatea arautzen duen urriaren 15eko 550/1991 Dekretuaren eraginpean jarriko da prebentzio-zerbitzuek Euskal Autonomia Erkidegoko lurralde-eremuan lan-arriskuak prebenitzeari buruz egindako osasun arloko publizitate oro.

Toda publicidad sanitaria que se realice por los servicios de prevención en materia de prevención de riesgos laborales en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Euskadi queda sometida a lo dispuesto en el Decreto 550/1991, de 15 de octubre, por el que se regula la publicidad Sanitaria.

6. artikulua.– Prebentzio-zerbitzu propioen edo mankomunatuen prestazio mediko-farmazeutikoa, osasunaren zaintzaz arduratzeko.

Artículo 6.– Prestación médico-farmacéutica de los servicios de prevención propios o mancomunados para realizar la vigilancia de la salud.

1.– Langileen osasuna kontrolatzeko eta zaintzeko funtzioak gauzatzen dituzten eta prebentzio-zerbitzu propioa nahiz mankomunatua duten enpresek prestazio mediko-farmazeutikoa egiteko edo, kasuaren arabera, sendagaiak aholkatzeko aukera izatea eskatu ahal izango dute, salbu eta enpresa edo erakunde horiek Gizarte Segurantzaren gertakari arruntetarako kudeaketan aritzen badira. Prestazio hori lan-ordutegian agertzen diren osasun-arazo akutuak konpontzera bideratuta dago.

1.– Aquellas empresas con servicio de prevención propio o mancomunado que desarrollen funciones de control y vigilancia de la salud de la población trabajadora podrán solicitar la realización de la prestación médico-farmacéutica o la indicación de dispensación de medicamentos, según el caso, salvo que sean entidades o empresas colaboradoras en la gestión de la Seguridad Social para contingencias comunes. Dicha prestación está orientada a solventar los problemas agudos de salud que se presenten durante el horario laboral.

2.– Eskabideak Osalan-Laneko Segurtasun eta Osasunerako Euskal Erakundearen Laneko Osasun Unitatean aurkeztuko dira, preskripzioaren ardura duen medikua edo indikazioaren ardura duen erizaina espresuki adierazita; eta unitate horrek Eusko Jaurlaritzan osasunaren arloko eskumena duen sailean farmaziaren arloko ardura duen organoari helaraziko dizkio, ebazpen-proposamenarekin batera, gehienez bi hilabeteko epean dagokion ebazpena eman dezan. Aipatutako epean ebazpenik ematen ez bada, eskaera ezetsi egin dela esan nahiko du.

2.– Las solicitudes se presentarán, con indicación expresa del personal médico responsable de la prescripción o del personal de enfermería responsable de la indicación, ante la Unidad de Salud Laboral de Osalan-Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales, quien dará traslado de la misma junto con la propuesta de resolución al órgano responsable en materia farmacéutica del departamento competente en materia de salud del Gobierno Vasco, para que en el plazo máximo de dos meses resuelva lo que proceda. La falta de resolución en plazo tendrá efectos desestimatorios.

3.– Eusko Jaurlaritzan osasunaren arloan eskumena duen saileko farmaziaren arloko ardura duen organoak nominatiboki emango die baimena aipatutako prestazioaren ardura duten medikuei edo indikazioaren ardura duten erizainei, eta, haiek eskatuta, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuaren errezeta-liburuxka ofizialak emango dizkie. Edozein kasutan, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko errezeta ofizialaren bidezko agindua alor horretan indarrean den araudiari jarraikiz egingo da.

3.– El órgano responsable en materia farmacéutica del departamento competente en materia de salud del Gobierno Vasco, autorizará nominativamente al personal facultativo responsable de la mencionada prestación o al personal de enfermería responsable de la indicación y entregará, a su instancia, los talonarios de recetas oficiales de Osakidetza-Servicio vasco de salud. En todo caso, la prescripción en receta oficial de Osakidetza-Servicio vasco de salud se realizará de acuerdo con la normativa vigente en la materia.

4.– Preskripzioa edo indikazioa sendagaiaren erabilera arrazionalerako estrategietara egokituko da, Eusko Jaurlaritzan osasunaren arloko eskumena duen sailak ezarritako eran.

4.– La prescripción o la indicación se ajustarán a las estrategias de uso racional del medicamento establecidas por el departamento competente en materia de salud del Gobierno Vasco.

5.– Errezetak erabiltzeko baimena duten medikuek finantzaketa publikoan sartutako sendagaiak baino ezingo dituzte agindu, eta, beraz, alde batera geratuko dira gainerako sendagaiak, efektuak eta osagarriak, eta txertoak.

5.– El personal médico autorizado para utilizar las recetas podrá prescribir en ellas exclusivamente medicamentos incluidos en la financiación pública, quedando excluidos el resto de los medicamentos, los efectos y accesorios, y las vacunas.

Erizaintzako langileek baimena izango dute preskripzioa behar duten sendagaiak aholkatzeko, erabiltzeko eta ematea baimentzeko –dagokion emate-aginduaren bidez –, baldin eta, aplikatzekoa den araudia betez, jarduketa horiek berezkotzat aitortzen bazaizkie organo eskudunak behar bezala prestatutako protokolo edo praktika kliniko eta asistentzialeko gidaren bidez, eta agintari eskudunak dagokion akreditazioa onartzen badio gizakientzako sendagaiak eta osasun-produktuak aholkatzeko, erabiltzeko eta ematea baimentzeko.

El personal de enfermería estará autorizado para la indicación, el uso y la autorización de la dispensación de medicamentos sujetos a prescripción –mediante la oportuna orden de dispensación- siempre y cuando, en cumplimiento de la normativa aplicable, dichas actuaciones le sean reconocidas como propias por medio de protocolo o guía de práctica clínica y asistencial debidamente elaborada por el órgano competente, y tenga reconocida por la autoridad competente la oportuna acreditación para la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano.

6.– Prestazio mediko-farmazeutikoa edo sendagaiak ematea aholkatzea Eusko Jaurlaritzan osasunaren arloko eskumena duen saileko organo eskudunaren kontrolen mende geratzen dira, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuari dagozkion aplikazio-baldintza berberetan. Artikulu honetan ezarritako baldintzak betetzen ez badira, baimena galdu egingo da, hargatik eragotzi gabe beste erantzukizun-mota batzuk ere egotea.

6.– La prestación médico-farmacéutica o la indicación de dispensación de medicamentos quedan sometidas a los controles del órgano competente del departamento competente en materia de salud del Gobierno Vasco en los mismos términos de aplicación que a Osakidetza-Servicio vasco de salud. El incumplimiento de las condiciones establecidas en el presente artículo conllevará la pérdida de esta autorización, sin perjuicio de la posible concurrencia de otro tipo de responsabilidades.

II. KAPITULUA
CAPITULO II
OSASUN ARLOKO KOORDINAZIOA, LANKIDETZA ETA INFORMAZIOA
COORDINACIÓN, COLABORACIÓN E INFORMACIÓN SANITARIA

7. artikulua.– Eusko Jaurlaritzan osasun arloko eskumena duen sailaren koordinazioa.

Artículo 7.– Coordinación del departamento competente en materia de salud del Gobierno Vasco.

1.– Eusko Jaurlaritzan osasunaren arloko eskumena duen saila izango da, osasun publikoaren eta adikzioen arloko ardura duen zuzendaritzaren bitartez, prebentzio-zerbitzuaren eta euskal osasun-sistemaren arteko koordinazioaren arduraduna.

1.– El departamento competente en materia de salud del Gobierno Vasco, a través de la Dirección responsable en materia de salud pública y adicciones, ejercerá la coordinación entre los servicios de prevención y el sistema sanitario vasco.

2.– Prebentzio-zerbitzuek zeregin hauek izango dituzte:

2.– Los servicios de prevención:

a) Zaintza epidemiologikoa egingo dute beren jarduketa-eremuan, eta Eusko Jaurlaritzan osasunaren arloko eskumena duen sailaren mendeko Euskal Autonomia Erkidegoko Zaintza Epidemiologikoko Sistemak antolatzen dituen sare epidemiologikoko jardueretan eta osasun-kanpainetan lagunduko dute Euskal Autonomia Erkidegoan Zaintza Epidemiologikoko Sistema sortzen duen abenduaren 24ko 312/1996 Dekretuan jasotako xedapenekin bat etorriz, eta Osasun Publikoaren urriaren 4ko 33/2011 Lege Orokorrean jasotako jarduerei dagokienez.

a) Realizarán la vigilancia epidemiológica en su ámbito de actuación, colaborando en las campañas sanitarias y actividades en la red epidemiológica que sean organizadas por el Sistema de Vigilancia Epidemiológica del País Vasco, dependiente del departamento competente en materia de salud del Gobierno Vasco, conforme a las disposiciones contenidas en el Decreto 312/1996, de 24 de diciembre por el que se crea el Sistema de Vigilancia Epidemiológica en la Comunidad Autónoma del País Vasco y en relación con las actividades recogidas en la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública.

b) Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko Osasun Erakunde Integratuekin kolaboratuko dute lanarekin zerikusia duten gaixotasunen diagnostikoari, tratamenduari eta errehabilitazioari dagokienez, eta laneko osasunaren inguruan planifikatzen diren jarduerei dagokienez.

b) Colaborarán con las Organizaciones Sanitarias Integradas de Osakidetza-Servicio vasco de salud en el diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de enfermedades relacionadas con el trabajo, y en la actividad de salud laboral que se planifique.

c) Honako agiri hauek emango dizkiete Osalan-Laneko Segurtasun eta Osasunerako Euskal Erakundearen Laneko Osasun Unitateari eta Eusko Jaurlaritzan osasunaren arloko eskumena duen saileko Ikuskaritza Medikoari, hala eskatzen dizkietenean:

c) Pondrán a disposición tanto de la Unidad de Salud Laboral de Osalan-Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales como de la Inspección Médica del departamento competente en materia de salud del Gobierno Vasco, una vez requeridas por estas:

1.– Laneko historia klinikoa, dekretu honen 13.2 artikuluak jasotako informazioarekin.

1.– La historia clínico-laboral con la información que recoge el párrafo 2 del artículo 13 de este decreto.

2.– Langileen artean sortzen diren gaixotasunen zerrenda eta, osasun-arrazoiak direla-eta, lanera joan ez direnei buruzko agiria, helburu jakin baterako soilik: identifikatu ahal izatea loturarik ote dagoen gaixotasunaren edo hutsegitearen arrazoien eta lantokietan egon daitezkeen osasun-arriskuen artean.

2.– La relación de las enfermedades que se produzcan entre las personas trabajadoras y las ausencias del trabajo por motivos de salud, a los solos efectos de poder identificar cualquier relación entre la causa de enfermedad o de ausencia y los riesgos para la salud que puedan presentarse en los lugares de trabajo.

3.– Urteko memoria (bertan, bereizita jasoko dira aldi horretan zerbitzuak eman zaizkien enpresak edo lantokiak, kasu bakoitzean horien izaera adierazita), eta prebentzio-zerbitzuaren urteko programazioa, biak ere Laneko Arriskuen Prebentzioari buruzko azaroaren 8ko 31/1995 Legearen 39.2.d artikuluan aipatutakoak.

3.– La memoria anual en la que incluirán de forma separada las empresas y centros de trabajo a los que se ha prestado servicios durante dicho período, indicando en cada caso la naturaleza de estos, y la programación anual del servicio de prevención a las que se refiere el apartado d) del párrafo 2 del artículo 39 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales.

4.– Beren eginkizunetarako beharrezkoa den beste edozein dokumentazio.

4.– Cualquier otra documentación que sea necesaria para el ejercicio de sus funciones.

3.– Prebentzio-zerbitzuetako osasun-langileek eta langileen osasun-arreta egiten duten Osakidetza-Euskal osasun zerbitzukoek elkarri eskatu ahal izango diote esleituta dituzten helburuak betetzeko garrantzitsua den informazio guztia, eta horretarako ezartzen den harreman-ereduaren bidez eman beharko dute informazio hori. Nolanahi ere, langileen intimitaterako eta datu pertsonalen babeserako eskubideak errespetatuko direla bermatuko da, eraginpeko pertsonaren baimen informatua barne, legeak salbuesten duenean izan ezik, zehazki lege hauetan ezarritakoarekin bat: 3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzkoa; eta 2016/679 (EB) Erregelamendua, 2016ko apirilaren 27koa, Europako Parlamentuarena eta Kontseiluarena, datu pertsonalen tratamenduari dagokionez pertsona fisikoen babesari eta datu horien zirkulazio askeari buruzkoa, zeinak 95/46/EE Zuzentaraua indargabetzen baitu.

3.– El personal sanitario de los servicios de prevención y el de Osakidetza-Servicio vasco de salud que realice la atención sanitaria de los trabajadores o trabajadoras podrán solicitarse recíprocamente toda aquella información que sea relevante para el cumplimiento de los fines que tienen encomendados, debiendo ser aportada dicha información mediante el modelo de relación que se establezca al efecto. En todo caso, se garantizará el respeto de los derechos a la intimidad y a la protección de los datos personales de las personas trabajadoras, incluyendo el consentimiento informado de la persona afectada salvo en los casos en los que la ley lo exceptúe, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE.

4.– Aurreko paragrafoan aipatutako osasun-langileek informazio bera eskatu ahal izango diote informazio hori baldintza eta berme berberekin ematen duen beste edozein zerbitzu sanitario publiko edo pribaturi.

4.– El personal sanitario incluido en el párrafo anterior podrá solicitar la misma información a cualquier otro servicio sanitario público o privado que pueda prestarla con las mismas condiciones y garantías.

8. artikulua.– Laneko osasunari buruzko informazio sanitarioko sistema.

Artículo 8.– Sistema de información sanitaria de salud laboral.

1.– Laneko osasunari buruzko osasun-informazioaren sistema Euskal Autonomia Erkidegoko osasun publikoa zaintzeko, laneko arriskuak prebenitzeko eta zaintza epidemiologikorako informazio-iturrietako bat denez, Eusko Jaurlaritzan osasun-arloko eskumena duen sailak zuzentzen duen Osasun Publikoko Zaintza Sarearekin koordinatuta diseinatu eta ezarriko da.

1.– El sistema de información sanitaria de salud laboral, al constituir una de las fuentes de información para la vigilancia en salud pública, la prevención de los riesgos laborales y la vigilancia epidemiológica de la Comunidad Autónoma de Euskadi, será diseñado e implementado de manera coordinada con la Red de Vigilancia en Salud Pública que dirige el departamento competente en materia de salud del Gobierno Vasco.

2.– Prebentzio-zerbitzuetako osasun-zerbitzuek kolaboratu egingo dute laneko osasunari buruzko informazio sanitarioko sistema sortzen eta mantentzen (sistema hori Osalan-Laneko Segurtasun eta Osasunerako Euskal Erakundearen Laneko Osasun Unitateak kudeatzen du), laneko osasunari buruz eskatzen zaien informazioa eta datuak emanez, kontuan izanik Datu Pertsonalak Babesteko eta Eskubide Digitalak Bermatzeko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoak eta Datu pertsonalen tratamenduari dagokionez pertsona fisikoen babesari eta datu horien zirkulazio askeari buruzko Europako Parlamentuarena eta Kontseiluaren apirilaren 27ko 2016/679 (EB) Erregelamendua, zeinak 95/46/EE Zuzentaraua indargabetzen baitu, eta betiere, pertsonaren duintasunerako eta intimitaterako errespetua bermatuz.

2.– Los servicios sanitarios de los servicios de prevención colaborarán en la creación y mantenimiento del sistema de información sanitaria en salud laboral gestionado por la Unidad de Salud Laboral de Osalan-Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales, aportando aquella información y datos sobre salud laboral que les sea requerida, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, garantizando en todo caso el respeto a la dignidad e intimidad de la persona.

3.– Honakoek osatuko dute laneko osasunari buruzko informazio sanitarioko sistema:

3.– El sistema de información sanitaria en salud laboral estará compuesto por:

a) Prebentzio-zerbitzuetako osasun-langileek emango duten datuen gutxieneko multzoa, Prebentzio Zerbitzuen Araudia onartzen duen urtarrilaren 17ko 39/1997 Errege Dekretuaren 39. artikuluan xedatzen den moduan, Eusko Jaurlaritzako osasunaren arloko eskumena duen sailak ezarriko du, Euskadiko Osasun Publikoko Zaintza Sarearen diseinuarekin bat.

a) El conjunto mínimo de datos que será remitido por el personal sanitario de los servicios de prevención, tal y como establece el artículo 39 del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, será establecido por el departamento competente en materia de salud del Gobierno Vasco de acuerdo con el diseño de la Red de Vigilancia en Salud Pública de Euskadi.

b) Gaixotasun profesional gisa sailka daitezkeen gaixotasunei buruzko komunikazio-sistema, Gizarte Segurantzaren sistemako gaixotasun profesionalen koadroa onartu eta horien jakinarazpen eta erregistroa egiteko irizpideak ezartzen dituen azaroaren 10eko 1299/2006 Errege Dekretuaren 5. artikuluan eta aipatutako Errege Dekretua garatzen duen araudi autonomikoan ezartzen den bezala.

b) El sistema de comunicación de enfermedades que podrían ser calificadas como profesionales, establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y registro, así como por la normativa autonómica que lo desarrolle.

c) Prebentzio-zerbitzuen jarduera sanitarioei buruzko informazio-sistema.

c) El sistema de información de las actividades sanitarias de los servicios de prevención.

d) Zaintza epidemiologikoaren arloko eta informazio-sistemen arloko osasun-eskumenen arabera garatzen diren laneko osasunari buruzko informazio-azpisistema guztiak, Osasun Publikoaren urriaren 4ko 33/2011 Lege Orokorrak eta osasun publikoaren arloan aplikatu beharrekoa den araudi autonomikoak ezarritakoak, Eusko Jaurlaritzan osasunaren arloko eskumena duen sailak Euskadiko Osasun Publikoko Zaintza Sarearen diseinuaren arabera zehaztuko duen moduan.

d) Todos aquellos subsistemas de información en materia de salud laboral que pudieran desarrollarse al amparo de las competencias sanitarias en materia de vigilancia epidemiológica y sistemas de información que establece la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, así como en la normativa autonómica aplicable en materia de salud pública; tal como establezca el departamento competente en materia de salud del Gobierno Vasco de acuerdo con el diseño de la Red de Vigilancia en Salud Pública de Euskadi.

4.– Prebentzio-zerbitzuetako langile fakultatiboei dagokien lurralde historikoko Osalan-Laneko Segurtasun eta Osasunerako Euskal Erakundearen Laneko Osasun Unitateari jakinarazi beharko diote artikulu honen 3.b) paragrafoan adierazitako zein gaixotasun har daitezkeen gaixotasun profesionaltzat. Jakinarazpen hori, gehienez ere, 5 egun naturaleko epean egingo da, horren berri izaten den egunetik aurrera.

4.– El personal facultativo de los servicios de prevención deberá comunicar a la Unidad de Salud Laboral de Osalan-Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales del territorio histórico correspondiente las enfermedades que podrían ser calificadas como profesionales a las que hace referencia el párrafo 3 b) del presente artículo. Esta comunicación se hará en el plazo máximo de 5 días naturales desde que se tenga conocimiento de la misma.

5.– Laneko osasunari buruzko informazio sanitarioko sistema informazio-sistemen arteko elkarreragingarritasun-eskakizunetara egokituko da, osasun publikoko informazio sisteman integratuko dela bermatze aldera. Eskakizun horiek Eusko Jaurlaritzan osasunaren arloko eskumena duen sailak zehaztutako ditu Euskadiko Osasun Publikoko Zaintza Sarearen diseinuaren arabera.

5.– El sistema de información sanitaria en salud laboral se adecuará a las exigencias de interoperabilidad entre sistemas de información definidas por el departamento competente en materia de salud del Gobierno Vasco de acuerdo con el diseño de la Red de Vigilancia en Salud Pública de Euskadi, a fin de garantizar su integración en el sistema de información en salud pública.

6.– Osalan-Laneko Segurtasun eta Osasunerako Euskal Erakundearekiko komunikazioa baliabide elektronikoak erabiliz egingo da, prebentzio-zerbitzuen jarduera sanitarioarekin erlazionatutako guztian eta prebentzio-sistemaren barruan laneko medikuntzaren prebentzio-diziplinaren kanpo-auditoretza egiten duten pertsonen edo erakundeen jarduera sanitarioarekin erlazionatutako guztian, Administrazio Elektronikoari buruzko otsailaren 21eko 21/2012 Dekretuaren 28. artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz.

6.– La comunicación con Osalan-Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales se realizará utilizando medios electrónicos en todo lo relacionado con la actividad sanitaria de los servicios de prevención, y de las personas o entidades que realizan auditoría externa de la disciplina preventiva de la medicina del trabajo del sistema de prevención, de acuerdo con lo establecido en el artículo 28 del Decreto 21/2012, de 21 de febrero, de Administración Electrónica.

9. artikulua.– Osasun-protokoloak.

Artículo 9.– Protocolos sanitarios.

Osasunaren arloko eskumena duen Eusko Jaurlaritzako sailak, Osalan-Laneko Segurtasun eta Osasunerako Euskal Erakundearen Laneko Osasun Unitatearen bitartez, langileen osasuna modu indibidualean zein kolektiboan zaintzeko behar diren osasun-protokoloen edukiak eta maiztasunak sortu, eguneratu eta finkatuko ditu, eta gauza bera egingo du lehen laguntzen prestazioarekin ere.

El departamento competente en materia de salud del Gobierno Vasco, a través de la Unidad de Salud Laboral de Osalan-Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales creará, actualizará y establecerá el contenido y periodicidad de cuantos protocolos sanitarios sean precisos para efectuar la vigilancia, individual y colectiva, de la salud de la población trabajadora, y la prestación de los primeros auxilios.

10. artikulua.– Prestakuntza.

Artículo 10.– Formación.

1.– Osalan-Laneko Segurtasun eta Osasunerako Euskal Erakundea arduratuko da prebentzio-zerbitzuetan parte hartzen duten osasun-langileen gaitasun profesionala aldian-aldian hobetuz joan dadin. Zehazki, langile horien lan-eremuan, arriskuen prebentzioei eta osasuna sustatzeari buruzko etengabeko prestakuntza sustatuko du. Prestakuntza horrek genero-ikuspegiarekin lotutako ezagutzak ere jasoko ditu, eta osasunaren baldintzatzaile sozialei ere emango die arreta.

1.– Osalan-Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales velará porque exista una mejora periódica de la competencia profesional del personal sanitario interviniente en los servicios de prevención. En concreto, fomentará la formación continuada en prevención de riesgos y promoción de la salud en el ámbito laboral de este personal. Esta formación incluirá conocimientos en relación con la incorporación de la perspectiva de género y la atención a los determinantes sociales de la salud.

2.– Era berean, prebentzio-zerbitzuetan eta auditoretzetan parte hartzen duten osasun-langileen prestakuntza gainbegiratuko du, aldizkako kontrol eta ebaluazioen bitartez.

2.– Asimismo, supervisará la formación del personal sanitario actuante en los servicios de prevención y auditorías, mediante controles y evaluaciones periódicas.

11. artikulua.– Datu pertsonalen babesa.

Articulo 11.– Protección de datos personales.

Prebentzio-zerbitzuetako eta auditoretza-erakundeetako langileek, bai eta, duen karguagatik edo lanbideagatik, langileen osasunari buruzko datuak ezagutuko dituen edozein pertsonak ere, beti bermatu beharko dute beteko dela datu horien konfidentzialtasuna eta, orobat, abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoa, Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzkoa; eta 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 (EB) Erregelamendua, Europako Parlamentuarena eta Kontseiluarena, datu pertsonalen tratamenduari dagokionez pertsona fisikoen babesari eta datu horien zirkulazio askeari buruzkoa, zeinak 95/46/EE Zuzentaraua indargabetzen baitu.

El personal de los servicios de prevención y de las entidades auditoras, así como cualquier persona que por razón de su cargo u ocupación llegará a conocer datos relativos a la salud de las personas trabajadoras, deberá garantizar en todo caso, la confidencialidad de los mismos y el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE.

12. artikulua.– Laneko historia klinikoa.

Artículo 12.– Historia clínico-laboral.

1.– Prebentzio-zerbitzuetako osasun-langileek zerbitzua ematen dieten langileen laneko historia klinikoa prestatu, eguneratu eta mantenduko dute, hala ezartzen baitute Prebentzio Zerbitzuen Erregelamendua onartzen duen urtarrilaren 17ko 39/1997 Errege Dekretuak, azaroaren 14ko 41/2002 Legeak (informazio eta dokumentazio klinikoaren arloan pazientearen autonomia eta eskubideak eta betebeharrak arautzen dituen oinarrizko legea) eta martxoaren 13ko 38/2012 Dekretuak (historia klinikoari eta osasun-arloko paziente eta profesionalek dokumentazio klinikoaren arloan dituzten eskubide eta obligazioei buruzkoa).

1.– El personal sanitario de los servicios de prevención elaborará, actualizará y mantendrá una historia clínico-laboral de las personas trabajadoras a las que dan servicio, tal como establecen el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, y el Decreto 38/2012, de 13 de marzo, sobre historia clínica y derechos y obligaciones de pacientes y profesionales de la salud en materia de documentación clínica.

2.– Laneko historia klinikoak honakoak jasoko ditu gutxienez:

2.– La historia clínico-laboral contendrá como mínimo:

a) Aurrekariak eta anamnesi-datuak, miaketa klinikoak, kontrol biologikoa eta lanari atxikitako arriskuen araberako azterketa osagarriak.

a) Los antecedentes y los datos de anamnesis, exploración clínica, control biológico y estudios complementarios en función de los riesgos inherentes al trabajo.

b) Lanpostuaren deskribapen zehatza, lan-baldintzen azterketan atzemandako arriskuak, langileak zenbat denbora ematen duen arrisku horien mende, prebentzio indibidualeko zein neurri hartu diren.

b) Una descripción detallada del puesto de trabajo, los riesgos detectados en el análisis de las condiciones de trabajo, el tiempo estimado de exposición a los mismos, las medidas de prevención individual adoptadas.

c) Aurreko lanpostuei, horiek dituzten arriskuei eta langileak horietako bakoitzean egin duen denborari buruzko deskribapena.

c) Una descripción de los anteriores puestos de trabajo, riesgos presentes en los mismos, y tiempo de permanencia para cada uno de ellos.

3.– Enpresa batek prebentzio-zerbitzu batekin egiten duen jarduera sanitarioa eteten badu eta beste prebentzio-zerbitzu batekin hitzartzen badu diziplina hori, edozein dela ere bien modalitatea, langileen laneko historia klinikoak helaraziko zaizkie laneko medikuntzaren prebentzio-diziplinan arituko diren prebentzio-zerbitzuko osasun-langileei.

3.– Cuando una empresa cese de efectuar la actividad sanitaria con un servicio de prevención y concierte esta disciplina con otro servicio de prevención, sea cual sea la modalidad de ambos, se traspasarán las historias clínico-laborales de la población trabajadora que tutelan al personal sanitario del servicio de prevención que vaya a desarrollar la disciplina preventiva de la medicina del trabajo.

4.– Langileak enpresarekin duen kontratu-harremana amaitzen duenean, bere kabuz edo baimendutako pertsona baten bidez eskatu ahal izango du bere historia kliniko-laboralaren kopia emateko, hargatik eragotzi gabe berak informazio gehiago eskatu ahal izatea kontratuak irauten duen bitartean eta kontratuaren amaieran. Horretarako, prebentzio-zerbitzuek eta enpresek eskubide horren berri emango diete langileei eta beharrezkoak diren komunikazio-mekanismoak finkatuko dituzte, prebentzio-zerbitzuek jakin dezaten kontratu-harremana amaitu egin dela. Horrek guztiak, baina, ez die kalterik egingo kontserbazioaren eta zaintzaren inguruko betebeharrei, hala ezartzen duenean martxoaren 13ko 38/2012 Dekretuak (historia klinikoari eta osasun-arloko paziente eta profesionalek dokumentazio klinikoaren arloan dituzten eskubide eta obligazioei buruzkoa).

4.– Cuando la persona trabajadora finalice su la relación contractual con la empresa, podrá instar, por sí misma o mediante persona autorizada, que se le haga entrega de copia de su historia clínico-laboral, sin perjuicio de cuanta información pueda solicitar tanto durante la vigencia del contrato como a su finalización. A tal fin, las empresas y los servicios de prevención informarán de este derecho a las personas trabajadoras y establecerán los mecanismos de comunicación que posibiliten el conocimiento por parte de los servicios de prevención de la finalización de la relación contractual. Todo ello sin perjuicio de las obligaciones de conservación y custodia que, en su caso, establezca el Decreto 38/2012, de 13 de marzo, sobre historia clínica y derechos y obligaciones del paciente y profesionales de la salud en materia de documentación clínica.

13. artikulua.– Lan-harremana amaitu osteko zaintza.

Artículo 13.– Vigilancia postocupacional.

1.– Lan-harremana amaitu eta gero ere, langileen osasun-egoera aldian-aldian zaindu behar denean, prebentzio-zerbitzuetako medikuek txostena egingo dute, eta txosten hori laneko historia klinikoari erantsiko zaio. Diagnostikoa adierazi beharko da bertan, bai eta osasun-egoera zaintzen jarraitu beharra eragin duen arrazoia ere. Txosten horretan zenbait datu jasoko dira: lanpostuaren deskribapen zehatza, langileak zenbat denbora eman duen lanpostu horretan, lan-baldintzen azterketan antzemandako arriskuak, eta prebentzio indibidualeko zein neurri hartu diren. Txostena, langilearen adostasunarekin betiere, bere osasun-asistentziaren ardura duten zerbitzuei igorriko zaie, aldez aurretik pertsona horri kopia eman ostean, dekretu honen azken xedapenetako hirugarrenean ezarritako prozeduraren arabera.

1.– En los supuestos en que se haga necesaria la vigilancia periódica del estado de salud de la población trabajadora más allá de la finalización de la relación laboral, el personal médico de los servicios de prevención emitirá informe, que se incorporará a la historia clínico-laboral, y que comprenderá el diagnóstico y la causa que origine o hace necesaria la continuación de vigilancia del estado de salud. Dicho informe incluirá una descripción detallada del puesto de trabajo, el tiempo de permanencia en el mismo, los riesgos detectados en el análisis de las condiciones de trabajo y las medidas de prevención individuales adoptadas. Este informe será remitido con el consentimiento de la persona trabajadora a los servicios responsables de su asistencia sanitaria, previa entrega de una copia a la persona afectada, según el procedimiento que se determine conforme a la Disposición Final Tercera de este decreto.

2.– Prebentzio-zerbitzuek enpresekiko komunikazio-mekanismoak ezarriko dituzte, lehenengoek kontratu-harremana amaitu dela jakin dezaten.

2.– Los servicios de prevención establecerán los mecanismos de comunicación con las empresas que posibiliten el conocimiento por parte de los primeros de la finalización de la relación contractual.

III. KAPITULUA
CAPITULO III
PREBENTZIO-ZERBITZUEN JARDUERA SANITARIOAK ETA PREBENTZIO-SISTEMAREN BARRUAN LANEKO MEDIKUNTZAREN PREBENTZIO-DIZIPLINAREN AUDITORETZA EGITEN DUTEN ERAKUNDEEN EDO PERTSONEN JARDUERA SANITARIOAK
ACTIVIDADES SANITARIAS DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y DE LAS ENTIDADES O PERSONAS AUDITORAS DE LA DISCIPLINA PREVENTIVA DE LA MEDICINA DEL TRABAJO DEL SISTEMA DE PREVENCIÓN
1. atala
Sección 1.ª
Prebentzio-zerbitzuen jarduera sanitarioak
Actividad sanitaria de los servicios de prevención

14. artikulua.– Kontzeptua eta hedadura.

Artículo 14.– Concepto y extensión.

Prebentzio-zerbitzuen jarduera sanitarioa da baimendutako zerbitzu sanitario batek, laneko medikuntzako espezialista edo enpresa-medikuntzako diplomadun den zuzendari tekniko baten ardurapean, beren menpeko langileei dagokienez burutzen duen jarduera, osasun arloko legediarekin eta lan-arriskuen prebentzioaren legediarekin bat etorriz. Besteak beste, honako hauek hartzen ditu barnean: langileen osasun integrala sustatzea; osasunaren zaintza indibiduala eta kolektiboa, laneko arriskuen ondorioak garaiz detektatzeko eta laneko arriskuen prebentzioaren alderdi sanitarioak; eta osasun-langileen eta haien legezko ordezkarien eta enpresaburuen artean lan-osasunaren arloko osasun-plan, -programa eta -jarduketen inguruko informazioa, prestakuntza, kontsulta eta parte-hartzea sustatzea; eta Prebentzio-zerbitzuen osasun-jarduera garatzeko baliabideen antolamenduari buruzko oinarrizko irizpideak ezartzen dituen ekainaren 17ko 843/2011 Errege Dekretuaren 3. artikuluan eta Osasun Publikoaren urriaren 4ko 33/2011 Lege Orokorraren 33. artikuluan zehazten direnak.

La actividad sanitaria de los servicios de prevención es la actividad que efectúa un servicio sanitario autorizado bajo la responsabilidad de un director o directora técnica especialista en medicina de trabajo o diplomado o diplomada en medicina de empresa en relación con las personas trabajadoras a su cargo, de acuerdo con la legislación sanitaria y de prevención de riesgos laborales. Comprende, entre otras, la promoción de la salud integral de las personas trabajadoras, la vigilancia individual y colectiva de la salud para detectar precozmente los efectos de los riesgos derivados de las exposiciones laborales, los aspectos sanitarios de la prevención de riesgos laborales; así como la promoción de la información, formación, consulta y participación del personal sanitario, de las personas trabajadoras y sus representantes legales, y del empresariado en los planes, programas y actuaciones sanitarias en el campo de la salud laboral, tal y las que se especifican en el artículo 3 del Real Decreto 843/2011, de 17 de junio, por el que se establecen los criterios básicos sobre la organización de recursos para desarrollar la actividad sanitaria de los servicios de prevención y en el artículo 33 de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública.

2. atala
Sección 2.ª
Prebentzio-zerbitzuetako osasun-langileak
Personal sanitario de los servicios de prevención

15. artikulua.– Osasun-langileen baldintzak.

Artículo 15.– Condiciones del personal sanitario.

1.– Prebentzio-zerbitzuetako osasun-langileek beren eskumen profesionalak gauzatzeko beharrezkoa den kualifikazioa izango dute, zaindu beharreko populazioaren eta arriskuen arabera, eta indarrean den araudian oinarrituta bete beharko dituzten funtzioen arabera.

1.– El personal sanitario de los servicios de prevención tendrá la cualificación necesaria para el desempeño de sus competencias profesionales en función de la población y riesgos a vigilar, así como de las funciones que deba realizar en base a la normativa vigente.

2.– Aurreko paragrafoan xedatutakoaren helburuetarako, edonola ere, medikuek laneko medikuntzako espezialista edo enpresa-medikuntzako diplomadun izan beharko dute, eta erizainek, berriz, laneko erizaintzako espezialista edo enpresa-erizaintzako diplomadun.

2.– A los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, en todo caso, el personal de medicina deberá ser especialista en medicina del trabajo o diplomado en medicina de empresa y el personal de enfermería deberá ser especialista en enfermería del trabajo o diplomado en enfermería de empresa.

3.– Prebentzio-zerbitzuetako zerbitzu sanitarioak laneko medikuntzan espezializatutako titulua duen zuzendari tekniko bat izan beharko du.

3.– El servicio sanitario de los servicios de prevención debe contar con un director o directora técnica, con el título de especialista en medicina del trabajo.

4.– Prebentzio-zerbitzuetako osasun-zerbitzuen jarduera sanitarioan parte hartu ahal izango dute titulu ofiziala duten beste mediku edo erizain espezializatu batzuek, osasungintzaren eremu jakin batean duten gaikuntza eta ekarpen espezializatuaren arabera, baldin eta hori behar bezala egiaztatzen badu prebentzio-zerbitzuak, eta, betiere, zaindu beharreko osasun-arrisku espezifikoei dagokienez.

4.– Podrán participar en la actividad sanitaria de los servicios sanitarios de los servicios de prevención, otro personal médico o de enfermería especialistas en posesión de título oficial, en función de su capacitación y aportación especializada en un concreto campo sanitario, si así se justifica debidamente por el servicio de prevención y siempre en relación con los riesgos específicos para la salud que sea preciso vigilar.

5.– Prebentzio-zerbitzuko zerbitzu sanitarioan lan egiten dutenek Pazientearen autonomia eta informazio eta dokumentazio klinikoaren arloko eskubide eta betebeharrak arautzen dituen azaroaren 14ko 41/2002 Oinarrizko Legean eta Historia klinikoari eta osasun-arloko paziente eta profesionalek dokumentazio klinikoaren arloan dituzten eskubide eta obligazioei buruzko martxoaren 13ko 38/2012 Dekretuan xedatutakoa aplikatuko zaie.

5.– Al personal que desarrolle su actividad en el servicio sanitario del servicio de prevención, le serán de aplicación la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, y el Decreto 38/2012, de 13 de marzo, sobre historia clínica y derechos y obligaciones del paciente y profesionales de la salud en materia de documentación clínica.

16. artikulua.– Osasun-langileen bateraezintasunak.

Artículo 16.– Incompatibilidades del personal sanitario.

1.– Prebentzio-zerbitzuen parte diren osasun-langileak aipatutako zerbitzuetan arituko dira modu esklusiboan, honako araudietan deskribatutako funtzioetan: Lan Arriskuen Prebentzioaren azaroaren 8ko 31/1995 Legearen 31.3 artikulua; Prebentzio Zerbitzuen Araudia onartzen duen urtarrilaren 17ko 39/1997 Errege Dekretuaren VI. eta VII. kapituluak; eta Prebentzio-zerbitzuen jarduera sanitarioa garatzeko baliabideak antolatzeko oinarrizko irizpideak ezartzen dituen ekainaren 17ko 843/2011 Errege Dekretuaren 3. artikulua.

1.– Los y las profesionales sanitarios que formen parte de los servicios de prevención, dedicarán de forma exclusiva su actividad en los mismos a las funciones descritas en el artículo 31.3 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales, en los Capítulos VI y VII del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y en el artículo 3 del Real Decreto 843/2011, de 17 de junio, por el que se establecen los criterios básicos sobre la organización de recursos para desarrollar la actividad sanitaria de los servicios de prevención.

2.– Ezingo dute ordutegi berean beste zerbitzu publiko edo pribatuetako jarduerarik egin, eta administrazio publikoen zerbitzuko langileen bateraezintasunen araudi orokorra aplikatuko zaie.

2.– No podrán simultanear en el mismo horario actividades en otros servicios públicos o privados, siendo en su caso de aplicación la normativa general de incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones públicas.

3.– Era berean, ezin izango dute lan egin lan-arriskuen prebentzioaren arloan administrazio-jarduketak egitea dagokien erakunde edo zerbitzu publikoetan.

3.– Igualmente, no podrán trabajar en organismos o servicios públicos con actuación administrativa en materia de prevención de riesgos laborales.

4.– Era berean, ezin izango dute langile fakultatibo gisa lan egin lan-istripuak, lanbide-gaixotasunak, gaixotasun arruntak edo biek eragindako aldi baterako ezintasunagatiko prestazio ekonomikoa kontrolatzen, prebentzio-zerbitzuko osasun-lanak egiten dituzten enpresa berean, baldin eta prebentzio-zerbitzuak gizarte-segurantzaren kudeaketan erakunde laguntzaile gisa jarduten badu.

4.– Tampoco podrán trabajar como personal facultativo en el control de la prestación económica por incapacidad temporal derivada de accidente de trabajo, enfermedad profesional, enfermedad común, o ambas, en la empresa en la que realicen labores sanitarias del servicio de prevención cuando esta actúe como entidad colaboradora en la gestión de la seguridad social.

17. artikulua.– Osasun-langileen gutxieneko zuzkidura.

Artículo 17.– Dotación mínima de personal sanitario.

1.– Osasun-langileen kopurua eta ordutegia egokitu egingo da zaindu beharreko langileen eta arriskuen ezaugarrietara. Hau izango da gutxieneko zuzkidura:

1.– El número de profesionales sanitarios y sanitarias, y su horario será adecuado a las características de la población trabajadora a vigilar y a los riesgos existentes. La dotación mínima será la siguiente:

a) Gehienez ere bi mila langile, Oinarrizko Osasun Unitate bat.

a) Hasta dos mil trabajadores o trabajadoras, una Unidad Básica Sanitaria, en adelante UBS.

b) Bi mila langiletik gora, talde-lanaren eraginkortasun handiagoa hartuko da kontuan, eta, horretarako, ordu/langile/urte irizpidea erabiliko da prebentzio-zerbitzuen osasun-arloa dimentsionatzeko, I. eranskinean adierazitako progresioa hartuz erreferentzia gisa.

b) A partir de dos mil trabajadores o trabajadoras, se tendrá en cuenta la mayor eficacia del trabajo en equipo, para lo que se utilizará el criterio horas/persona trabajadora/año para dimensionar el área sanitaria de los servicios de prevención, tomando como referencia la progresión que se adjunta en el Anexo I.

2.– Oinarrizko Osasun Unitatea: bi langile izango ditu: alde batetik, laneko medikuntzako mediku espezialista edo enpresa-medikuntzako diplomaduna; eta, bestetik, laneko erizaintzako erizain espezialista edo enpresa-erizaintzako diplomaduna.

2.– La UBS es la constituida por un médico o médica especialista en medicina del trabajo o diplomada en medicina de empresa y un enfermero o enfermera especialista en enfermería del trabajo o diplomada en enfermería de empresa, a jornada completa.

3.– Prebentzio-zerbitzuko osasun-langileek beren zaintzapean dituztenean itunpeko enpresetako pertsonak, eta kontuan izanda osasuna modu kolektiboan zaintzea zaila dela produkzio-sektore desberdinetako eta egitura zein arazo desberdinetako hainbeste enpresatan (eta hainbeste langilerekin), gorako faktore zuzentzailea aplikatuko da ordu/langile/urte kopuruan, prebentzio-zerbitzuari esleitutako enpresen kopuruaren arabera, II. eranskinean jasotako moduan.

3.– Cuando el personal sanitario del servicio de prevención tenga bajo su atención a población perteneciente a diferentes empresas concertadas, debido a la complejidad que supone la realización de las actividades de vigilancia colectiva de la salud en múltiples empresas (y a sus respectivos trabajadores o trabajadoras), pertenecientes a diferentes sectores productivos y con diferentes estructuras y problemáticas, se aplicará el factor corrector al alza en el número de horas / persona trabajadora / año, según el número de empresas asignadas al servicio de prevención, que se adjunta en el Anexo II.

4.– Medikuen eta erizainen lan-denboraren banaketa, bakoitzaren eskumen profesionalak kontuan izanda, desberdina izan daiteke lan-kargaren arabera eta zerbitzu sanitario bakoitzaren, lantokien eta langileen ezaugarrien arabera, baina ezarritako denbora errespetatuko da.

4.– La distribución del tiempo de trabajo del personal médico y de enfermería, teniendo presente las competencias profesionales de cada uno, podrá diferir en mayor o menor medida según la carga de trabajo y las peculiaridades de cada servicio sanitario y de los centros de trabajo y personas trabajadoras a su cargo, respetando en su conjunto el tiempo establecido.

5.– Prebentzio-zerbitzu propio batean zerbitzu sanitarioa eratzeko, baldin eta bi mila langileren aurreikuspena gainditzen ez bada, lanaldi osoa baino txikiagoak diren ordutegiak onartu ahal izango dira zerbitzuaren dedikaziorako, langile-kopuruaren eta enpresetako arriskuen arabera, lanaldiaren erdia ezarriz gutxieneko gisa.

5.– Para constituir un servicio sanitario de un servicio de prevención propio, siempre y cuando no se supere la previsión de dos mil trabajadores o trabajadoras, podrán aceptarse horarios de dedicación del servicio inferiores a la jornada completa, en función del número de trabajadores o trabajadoras y de los riesgos de las empresas, estableciendo como mínimo la mitad de la jornada laboral.

6.– Prebentzio-zerbitzuetako osasun-zerbitzuek langileen osasuna modu kolektiboan zaintzeari eskainitako denbora zehazteko, kontuan izango da zenbat denboraz dauden langileak arriskuen mende, eta, arau orokor gisa, denbora hori ez da lanaldiaren herena baino txikiagoa izango.

6.– El tiempo dedicado por los servicios sanitarios de los servicios de prevención a la vigilancia colectiva de la salud de los trabajadores y trabajadoras se establecerá en función de los riesgos a los que estén expuestos y, como regla general, no deberá ser inferior a un tercio del tiempo de trabajo.

7.– Laneko medikuntzan espezializatutako medikuak edo laneko erizaintzan espezializatutako erizainak prestatzeko baimena duten lan-arriskuen prebentziorako zerbitzuetan, prestakuntza jasotzen ari diren langileak osasun-langile gisa hartuko dira hirugarren prestakuntza-urtetik aurrera medikuen kasuan, eta bigarren prestakuntza-urtetik aurrera erizainen kasuan. Ondorio horietarako, bi egoiliar laneko medikuntzako espezialista bat bezala hartuko dira edo, hala badagokio, laneko erizaintzako espezialista bat bezala, baldin eta prestatzaile funtzioa duen prebentzio-zerbitzuko Oinarrizko Osasun Unitate (OOU) batean badihardute, aplikatu beharreko araudian arautzen diren egoiliarrak baimendu eta ikuskatzeko bermeei kalterik egin gabe.

7.– En los servicios de prevención de riesgos laborales acreditados para la formación de personal médico especialista en medicina del trabajo o personal especialista en enfermería del trabajo, el personal sanitario en formación contará como recurso de personal sanitario desde el tercer año de formación, en el caso del personal médico, y desde el segundo año en el caso del personal de enfermería. A estos efectos cada dos residentes computarán, como un o una especialista en medicina del trabajo o, en su caso, especialista en enfermería de trabajo, según corresponda; siempre que desempeñen su actividad en una UBS del servicio de prevención que les forma; sin perjuicio de las garantías de autorización y supervisión de las y los residentes, reguladas por la normativa de aplicación.

8.– 15.4 artikuluan aipatzen den pertsonal sanitario espezialistaren lan-denbora, kontuan hartuko da, kasu bakoitzean, prebentzio-zerbitzuko pertsonal sanitarioa hornitzeko, osasunerako arrisku espezifikoaren eta arrisku horren eraginpean dauden langile kopuruaren arabera.

8.– El tiempo de trabajo del personal sanitario especialista referido en el artículo 15.4 contará en cada caso a efectos de dotación del personal sanitario de los servicios de prevención, en función del riesgo específico para la salud y del número de personas empleadas expuestas a dicho riesgo.

3. atala
Sección 3.ª
Prebentzio-zerbitzuetako zentro sanitarioak
Centros sanitarios de los servicios de prevención

18. artikulua.– Zentro sanitarioen ezaugarriak.

Artículo 18.– Características de los centros sanitarios.

1.– Prebentzio-zerbitzuek Osalan-Laneko Segurtasun eta Osasunerako Euskal Erakundearen Laneko Osasunaren Unitatearen onarpenerako aurkezten duten jarduera sanitariorako proiektuak bermatu egin beharko du zentro sanitarioen zuzkidura eta ezaugarriak egokiak direla zaindu beharreko langileei, dauden arriskuei eta Euskal Autonomia Erkidegoan duten irisgarritasunari dagokienez.

1.– El proyecto de actividad sanitaria que los servicios de prevención presenten a la Unidad de Salud Laboral de Osalan-Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales para su aprobación, deberá garantizar que la dotación de centros sanitarios y sus características se adecúen al número de trabajadores y trabajadoras a vigilar, a los riesgos existentes, así como a la accesibilidad a dichos centros en la Comunidad Autónoma de Euskadi.

2.– Zentro sanitario finkoaren lokala propioa, alokatua edo utzitakoa izan daiteke, baina soilik prebentzio-zerbitzuak erabili ahal izango du xede horretarako zehaztutako orduetan. Gainera, baldintza hauek bete beharko ditu:

2.– El local donde se ubique el centro sanitario fijo puede ser propio, alquilado o cedido, pero de uso exclusivo del servicio de prevención en las horas en que este disponga de ellos. Además, deberá:

a) Sarreran identifikazio-plaka bat jarri beharko da, non adieraziko baitira dagokion osasun-agintaritzaren datuak.

a) Instalar en su acceso una placa identificativa que recoja los datos de la autorización sanitaria correspondiente.

b) Erabiltzaileak sartzeko eta haiei harrera egiteko espazioak izan beharko ditu, bai eta zerbitzuko eta langileen eremuko laguntza orokorretarako espazioak ere, pertsonen duintasuna eta intimitatea bermatuz prebentzio-zerbitzuko eremu espezifiko batean, beharrezkoa den diziplinarteko koordinazioa albo batera utzi gabe.

b) Disponer de espacios para el acceso y recepción del usuario o usuaria, los apoyos generales del servicio y la zona de personal, debiendo garantizar la dignidad e intimidad de las personas en un área específica del servicio de prevención, sin menoscabo de la necesaria coordinación interdisciplinar.

c) Medikuen bulegoak, kontsulta- eta miaketa-eremuak (konketarekin), eta erizainen bulegoak, sendaketa-gelak eta lehen laguntzetarako gelak (konketarekin) izan beharko ditu.

c) Disponer de despachos médicos, con áreas de consulta y exploración (con lavamanos), y de despachos de enfermería y salas de curas y primeros auxilios (con lavamanos).

d) Hornidura elektrikoa eta iturriko ura izan beharko ditu.

d) Disponer de suministro eléctrico y de agua corriente.

e) Komun independenteak izan beharko ditu esparruan edo inguruetan.

e) Aseos independientes en el recinto o en sus proximidades.

f) Argiztapen- eta aireztapen-baldintzak bermatu beharko ditu.

f) Garantizar las condiciones de iluminación y ventilación.

g) Suteen aurkako instalazioa izan beharko du, araudira egokituta.

g) Disponer de instalación contra incendios ajustada a la normativa.

h) Apirilaren 20ko 505/2007 Errege Dekretuan (irisgarritasunerako oinarrizko baldintzak onartzen dituena, desgaitasunen bat duten pertsonek, diskriminatuak izan gabe, urbanizatutako eremu publikoetara eta eraikinetara sartu, eta horiek erabili ahal izateko) jasotako oinarrizko baldintzak bete beharko ditu, bai eta apirilaren 11ko 68/2000 Dekretuan (Euskal Autonomia Erkidegoko hiri-inguruneen, espazio publikoen, eraikinen eta informazioko eta komunikazioko sistemen irisgarritasun-baldintzei buruzko arau teknikoak onartzen dituena) ezarritakoa ere.

h) Reunir las condiciones básicas contempladas en el Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones, así como lo estipulado en el Decreto 68/2000, de 11 de abril, por el que se aprueban las normas técnicas sobre condiciones de accesibilidad de los entornos urbanos, espacios públicos, edificaciones y sistemas de información y comunicación del País Vasco.

i) Lantokietako gutxieneko segurtasun eta osasun baldintzak ezartzen dituen apirilaren 14ko 486/1997 Errege Dekretuak horri buruz xedatzen duena bete beharko du.

i) Cumplir con lo establecido al respecto en el Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.

j) Bere ardurapeko langileen osasun-zaintza gauzatzeko ekipamendu eta material egokiak izan beharko ditu, propioak nahiz itunduak. Izan beharreko gutxieneko ekipamenduaren zuzkidura dekretu honen III. eranskinean zehazten da.

j) Disponer de equipos y material adecuado, propio o concertado, para realizar la vigilancia de la salud de las personas trabajadoras a los que atienda. La dotación de equipamiento mínimo se especifica en el Anexo III de este decreto.

k) Artxiborako ekipoak eta materialak izan beharko ditu, datuen tratamenduaren konfidentzialtasuna eta segurtasuna bermatuko duten zaintza-sistemekin, arau hauetan ezarritakaorekin bat: abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoa, Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzkoa; eta 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 (EB) Erregelamendua, Europako Parlamentuarena eta Kontseiluarena, datu pertsonalen tratamenduari dagokionez pertsona fisikoen babesari eta datu horien zirkulazio askeari buruzkoa, zeinak 95/46/EE Zuzentaraua indargabetzen baitu.

k) Disponer de equipos y material de archivo con los sistemas de custodia que garanticen la confidencialidad y seguridad en el tratamiento de los datos de acuerdo con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE.

3.– Prebentzio-zerbitzuak Osalan-Laneko Segurtasun eta Osasunerako Euskal Erakundearen Laneko Osasunaren Unitatearen eskura jarri beharko ditu langile gaixoen lehen sorospen, ebakuazio eta lekualdaketarako kasuetan arreta bermatzeko beste osasun-baliabide batzuekin mantentzen diren kontratu edo hitzarmenei dagozkien dokumentu guztiak.

3.– Los servicios de prevención deberán tener en el centro sanitario a disposición de la Unidad de Salud Laboral de Osalan-Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales documentación referida a los acuerdos o contratos que se mantienen con otros recursos sanitarios para garantizar la atención en situaciones de primeros auxilios, evacuación y traslado de personas trabajadoras enfermas.

4.– Prebentzio-zerbitzuaren titularrak bermatu beharko du modu zuzenean mantenduko dituela instalazioak eta ekipamendua.

4.– La persona titular del servicio de prevención debe garantizar el correcto mantenimiento de las instalaciones y equipamiento.

19. artikulua.– Zentro sanitarioen jarduera baimentzeari, aldatzeari eta berritzeari buruzko erregimena.

Artículo 19.– Régimen de autorización, modificación y renovación de la actividad de los centros sanitarios.

1.– Zentro, zerbitzu eta establezimendu sanitarioak baimentzeari buruzko otsailaren 21eko 31/2006 Dekretuan hitzartutakoari jarraikiz, prebentzio-zerbitzuetako osasun-zerbitzuaren funtzionamendurako edo funtsezko aldaketak egiteko baimena edo baimena berritzea, Osalan-Laneko Segurtasun eta Osasunerako Euskal Erakundeko zuzendari nagusiaren ebazpenaren bidez egingo da. Ebazpenok eskatzaileari, Euskal Autonomia Erkidegoko lan-agintaritzari, Eusko Jaurlaritzan osasunaren arloko eskumena duen saileko zentro, zerbitzu eta establezimendu sanitarioen Erregistroari eta hala badagokie beste lan- eta osasun-agintaritza guztiei jakinarazi beharko zaizkie.

1.– En concordancia con lo estipulado en el Decreto 31/2006, de 21 de febrero, de autorización de los centros, servicios y establecimientos sanitarios, las autorizaciones de funcionamiento, renovación o modificación sustancial de los centros sanitarios de los servicios de prevención se efectuarán mediante resolución de la Dirección General de Osalan-Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales. Dichas resoluciones deberán de notificarse a la persona solicitante, a la Autoridad laboral de la Comunidad Autónoma de Euskadi, al Registro de Centros, Servicios y Establecimientos Sanitarios del departamento competente en materia de salud del Gobierno Vasco y a todas aquellas autoridades laborales y sanitarias que procedan.

2.– Arestian aipatutako edozein eskaera ebatzi aurretik, Osalan-Laneko Segurtasun eta Osasunerako Euskal Erakundeko Laneko Osasun Unitateak egiaztatuko du zentro sanitarioak araudiaren baldintzak betetzen dituela eta instalazioaren baimenera egokitzen dela.

2.– Antes de resolver cualquiera de las solicitudes arriba mencionadas, la Unidad de Salud Laboral de Osalan-Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales comprobará que el centro sanitario cumple con los requisitos de la normativa y se ajusta a la autorización de instalación.

3.– Baldintzak betetzen badira, funtzionamendua baimenduko da. Betetzen ez badira, hilabeteko epea emango zaio eskatzaileari, atzemandako hutsegiteak konpontzeko, eta ebazteko eta funtzionamenduari buruzko ebazpena jakinarazteko epea eten egingo da, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 22. artikuluan aurreikusitakoarekin bat etorriz.

3.– Si se cumplen los requisitos, se procederá a autorizar su funcionamiento. Si no se cumplen, se concede al o a la solicitante un mes para subsanar las deficiencias detectadas, con suspensión del plazo para resolver y notificar la resolución de funcionamiento, conforme a lo previsto en el artículo 22 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

20. artikulua.– Prebentzio-zerbitzuak etetea.

Artículo 20.– Cese de los servicios de prevención.

Prebentzio-zerbitzu batek bere jarduerak erabat eteteko asmoa duenean, aldez aurretik bermatu beharko du beharrezko neurriak dituela zaindutako langileen osasun-arretarako, bai eta jarduera sanitarioan sortutako dokumentazio klinikoa zainduko duela ere. Ondorio horietarako, jarduera eten baino hiru hilabete lehenago gutxienez, Osalan-Laneko Segurtasun eta Osasunerako Euskal Erakundearen Laneko Osasun Unitateari jakinarazi beharko diote, beharrezko neurriak premiatu ditzan.

Cuando un servicio de prevención pretenda cesar completamente sus actividades, previamente deberá garantizar las medidas necesarias para la atención sanitaria a la población trabajadora tutelada, así como la custodia de la documentación clínica generada por su actividad sanitaria. A estos efectos, con una antelación mínima de tres meses al cese de la actividad deberán comunicarlo a la Unidad de Salud Laboral de Osalan-Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales para que pueda instar las medidas necesarias.

4. atala
Sección 4.ª
Unitate mugikorrak
Unidades móviles

21. artikulua.– Ezaugarriak.

Artículo 21.– Características.

1.– Osasun-ekipo mugikorrak edukiz gero, ekipo osagarriak izango dira, osasunaren zaintza garatzeko orduan Oinarrizko Unitate finkoei babesa emateko asmoz. Era berean, jarduerarekin hasi baino lehen, funtzionamenduan hasteko osasun-baimena izan beharko dute.

1.– En caso de disponer de equipos sanitarios móviles, estos tendrán carácter complementario para el desarrollo de la actividad de vigilancia de la salud en apoyo a las Unidades Básicas fijas, y previamente al inicio de su actividad, deberán disponer de autorización sanitaria de funcionamiento.

2.– Osasun arloko ekipo eta material nahikoa izango dute, langileen zaintza eta arreta egokia bermatzeko beste eta langileen segurtasuna, intimitatearen eta duintasunaren errespetua, eta datuen konfidentzialtasuna bermatzeko beste, instalazio finkoei eskatzen zaizkien hornidura berberekin. Edonola ere, erabat irisgarriak izango dira desgaitasunen bat duten pertsonentzat.

2.– Contarán con los equipos y material sanitario suficientes que garanticen la vigilancia y atención adecuados de las personas trabajadoras, así como su seguridad, el respeto a su intimidad y dignidad, y la confidencialidad de sus datos, con las mismas dotaciones exigidas a las instalaciones fijas. En todo caso, serán plenamente accesibles a las personas con discapacidad.

3.– Unitate mugikor bakoitzeko kideak Oinarrizko Osasun Unitatea (OOU) osatzen duten langileak izango dira, gutxienez.

3.– Cada unidad móvil estará constituida, como mínimo, por el personal que conforma una UBS.

4.– Beste autonomia-erkidego batzuek baimendutako unitate mugikorrak Euskal Autonomia Erkidegoaren lurraldean erabili ahal izango dira, jarduketaren berri Osalan-Laneko Segurtasun eta Osasunerako Euskal Erakundeko Lan Osasuneko Unitateari eman eta dagokion autonomia-erkidegoaren baimena aurkeztu ondoren, hala ezartzen baitu Zentro, zerbitzu eta establezimendu sanitarioak baimentzeko oinarri orokorrak ezartzen dituen urriaren 10eko 1277/2003 Errege Dekretuaren 3.1 artikuluak.

4.– Las unidades móviles autorizadas por otras comunidades autónomas podrán ser utilizadas en el territorio de la Comunidad Autónoma de Euskadi, previa comunicación de la actuación a la Unidad de Salud Laboral de Osalan-Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales y aportación de la autorización de la comunidad autónoma de que se trate, de conformidad con lo establecido en el artículo 3.1 del Real Decreto 1277/2003, de 10 de octubre, por el que se establecen las bases generales sobre autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios.

5.– Osasun-ekipo mugikorren titularrak bermatu egin beharko du instalazioak eta ekipamenduak mantentzen direla, dagozkion mantentze-kontratu eguneratuekin eta horietatik eratorritako jardueren erregistroarekin.

5.– La persona titular de los equipos sanitarios móviles debe garantizar el mantenimiento de las instalaciones y equipamiento, con los correspondientes contratos de mantenimiento actualizados y el registro de las actividades que de ellos deriven.

22. artikulua.– Unitate mugikorren mugak.

Artículo 22.– Limitaciones a las unidades móviles.

Unitate mugikorra ezin izango da enpresa edo lantoki batean erabili, baldin eta, errepidez egindako ibilbiderik laburrena neurtuta, 75 kilometro baino gutxiago badaude hurbileneko prebentzio-zerbitzuko zentro sanitario finkotik zerbitzua jasoko duen enpresara. Hala ere, Osalan-Laneko Segurtasun eta Osasunerako Euskal Erakundeko Lan Osasuneko Unitateak baimena eman ahal izango du unitate mugikorra distantzia txikiagoetan erabiltzeko, baldin eta enpresak isolatuta edo geografikoki dispertsatuta badaude eta, ondorioz, ez badago aukerarik 60 minutuan baino gutxiagoan zentro sanitario finkora iristeko errepide bidezko garraio arruntean, edo, langileen ezaugarri fisiko edo psikikoak kontuan hartuta, gomendagarria bada prebentzio-zerbitzua lantoki horretara joatea.

La unidad móvil no podrá actuar en una empresa o centro de trabajo si hay menos de 75 Km., medidos en trayecto más corto por carretera, desde el centro sanitario fijo del servicio de prevención más cercano a la empresa a la que va a prestar servicio. No obstante, la Unidad de Salud Laboral de Osalan-Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales podrá autorizar su utilización en distancias menores si concurren razones de aislamiento o dispersión geográfica de los centros empresariales que impidan llegar al centro sanitario fijo en menos de 60 minutos mediante transporte ordinario por carretera, o cuando las características físicas o psíquicas de las personas trabajadoras aconsejen que sea el servicio de prevención el que se desplace hasta el centro de trabajo.

23. artikulua.– Jakinarazteko obligazioa.

Artículo 23.– Obligación de comunicación.

Lan-arriskuen prebentzio-zerbitzuek, funtzionamendurako osasun-baimena izateari kalterik egin gabe, eta prebentzio-zerbitzuen jarduera sanitarioa garatzeko baliabideak antolatzeko oinarrizko irizpideak ezartzen dituen ekainaren 17ko 843/2011 Errege Dekretuaren 5.7 artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz, hilabeteko aurrerapenez jakinarazi beharko diote Osalan-Laneko Segurtasun eta Osasunerako Euskal Erakundearen Laneko Osasun Unitateari zein den unitate mugikorrekin jarduteko eremua, dekretu honetan adierazitako baldintzen arabera; hori egin ezean, ezin izango da osasuna zaintzeko jarduerarik egin.

Los servicios de prevención de riesgos laborales, sin perjuicio de disponer de autorización sanitaria de funcionamiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5.7 del Real Decreto 843/2011, de 17 de junio, por el que se establecen los criterios básicos sobre la organización de recursos para desarrollar la actividad sanitaria de los servicios de prevención; deberán comunicar a la Unidad de Salud Laboral de Osalan-Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales, con un mes de antelación, el ámbito de actuación con unidades móviles de acuerdo con los requisitos exigidos en el presente Decreto, sin lo cual no será posible realizar la vigilancia de la salud.

5. atala
Sección 5.ª
Prebentzio-sistemaren barruan laneko medikuntzaren prebentzio-diziplinaren auditoretza egiten duten pertsonak edo erakundeak
Personas o entidades auditoras de la disciplina preventiva de la medicina del trabajo del sistema de prevención

24. artikulua.– Auditoretza-jarduerak egiteko gutxieneko osasun-baldintzak.

Artículo 24.– Condiciones mínimas sanitarias para desarrollar la actividad de auditoría.

1.– Prebentzio-zerbitzuen jarduera sanitarioaren kanpo-auditoretza edo -ebaluazioa laneko medikuntzako espezialistek edo enpresa-medikuntzako diplomadunek egin beharko dute.

1.– La auditoría o evaluación externa de la actividad sanitaria de los servicios de prevención deberá ser realizada por personal médico especialista en medicina del trabajo o diplomado en medicina de empresa.

2.– Prebentzio-sistemaren barruan laneko medikuntzaren prebentzio-diziplinaren kanpo-auditoretza egiten duten pertsonek edo erakundeek onespena jaso beharko dute jarduerari ekin aurretik, eta onespen hori Osalan-Laneko Segurtasun eta Osasunerako Euskal Erakundearen Zuzendaritza Nagusiaren ebazpen baten bidez formalizatuko da.

2.– Las personas o entidades que realicen auditoría externa de la disciplina preventiva de la medicina del trabajo del sistema de prevención, deberán ser objeto de aprobación con carácter previo al inicio de su actividad y se formalizará mediante resolución de la Dirección General de Osalan-Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales.

3.– Laneko medikuntzaren prebentzio-diziplinaren auditoretza egiten duten pertsonei edo erakundeei dagokienez formalizatutako ebazpenak lan-agintaritzari eta interesdunei jakinaraziko zaizkie.

3.– Las resoluciones formalizadas en relación con las personas o entidades auditoras de la disciplina preventiva de la medicina del trabajo, se comunicarán a la autoridad laboral y a las personas interesadas.

4.– Osalan-Laneko Segurtasun eta Osasunerako Euskal Erakundeak aldaketa hauek baimenduko ditu:

4.– Osalan-Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales autorizará las modificaciones que se produzcan en relación con:

a) Auditoretza-erakundearen egoitza sozialaren kokapenaren edo titularraren aldaketa.

a) El cambio de ubicación del domicilio social o de la persona titular de la entidad auditora.

b) Osasun-langileen edo beren dedikazio-erregimenaren aldaketa.

b) El cambio de personal sanitario o su régimen de dedicación.

IV. KAPITULUA
CAPITULO IV
AZPIKONTRATAZIOA ETA LANKIDETZA-HITZARMENAK
SUBCONTRATACIÓN Y ACUERDOS DE COLABORACIÓN

25. artikulua.– Prebentzio-zerbitzu propio edo mankomunatu batek osasuna zaintzeko egindako jardueren azpikontratazioa, kanpoko prebentzio-zerbitzuarekin.

Artículo 25.– Subcontratación de actividades de vigilancia de la salud realizada por un servicio de prevención propio o mancomunado, con un servicio de prevención ajeno.

1.– Prebentzio-zerbitzu propio edo mankomunatu batek osasuna zaintzeko egindako jarduerak (kanpoko prebentzio-zerbitzuarekin) azpikontratatzeko orduan, prebentzio-zerbitzuen jarduera sanitarioa garatzeko baliabideak antolatzeko oinarrizko irizpideak ezartzen dituen ekainaren 17ko 843/2011 Errege Dekretuaren 9. artikuluan ezarritakoaren arabera jokatuko da, eta azpikontratatutako jarduera sanitarioaren berri eman beharko zaio Osalan-Laneko Segurtasun eta Osasunerako Euskal Erakundearen Laneko Osasun Unitateari, egoera hori efektibo egin eta hurrengo hamar eguneko epean.

1.– La subcontratación de actividades de vigilancia de la salud realizada por un servicio de prevención propio o mancomunado con un servicio de prevención ajeno se realizará de acuerdo con lo establecido en el artículo 9 del Real Decreto 843/2011, de 17 de junio, por el que se establecen los criterios básicos sobre la organización de recursos para desarrollar la actividad sanitaria de los servicios de prevención, debiendo comunicar las actividades sanitarias subcontratadas a la Unidad de Salud Laboral de Osalan-Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales en el plazo de los diez días siguientes a su efectividad.

2.– Dekretu honen 17. artikuluan adierazitakoarekin bat etorriz, kanpoko prebentzio-zerbitzuak une oro mantendu beharko ditu giza baliabideen ratioak, nahikotasunez bete ahal izateko, ez soilik kanpoko prebentzio-zerbitzuaren ituna hitzartu duten enpresekiko jarduera sanitarioak, baizik eta, baita ere, prebentzio-zerbitzu propioak azpikontratatu dituzten enpresekikoak. Era berean, kanpoko prebentzio-zerbitzuak, hamar eguneko epean, egiaztapena eman zuen lan-agintaritzari helarazi beharko dizkio giza baliabideen ratioei eragin diezaieketen azpikontratazioei buruzko datuak.

2.– El servicio de prevención ajeno deberá mantener en todo momento las ratios de recursos humanos de acuerdo con lo señalado en el artículo 17 de este decreto para cubrir con suficiencia, no solo las actividades sanitarias asumidas con las empresas con las que haya suscrito concierto de servicio de prevención ajeno, sino también aquellas que le hayan subcontratado los servicios de prevención propios. Asimismo, el servicio de prevención ajeno deberá comunicar a la autoridad laboral que lo acreditó, en el plazo de diez días, los datos de las subcontrataciones que puedan afectar a sus ratios de recursos humanos.

3.– Aurreko paragrafoan aipatutako jarduera azpikontratatuak inola ere ezingo dira berriro azpikontratatu, eta irizpide jakin batzuk bete beharko ditu; hain zuzen ere, jarduera sanitarioak egitean, prebentzio-zerbitzu propioak jarraitzen dituen irizpide berberak.

3.– Las actividades subcontratadas referidas en el párrafo anterior no podrán en ningún caso ser subcontratadas a su vez y deberán ajustarse a los mismos criterios que se sigan por el servicio de prevención propio en cuanto a la realización por dicho servicio de las distintas actividades sanitarias.

26. artikulua.– Kanpoko prebentzio-zerbitzuen arteko hitzarmenak, osasunaren zaintza jasotzen duten enpresei lotutako jarduera sanitarioak egiteko.

Artículo 26.– Acuerdos de colaboración entre servicios de prevención ajenos para la prestación de actividades sanitarias en relación con las empresas a las que realizan vigilancia de la salud.

1.– Kanpoko prebentzio-zerbitzuek beraien arteko lankidetza-hitzarmenak sinatu ahal izango dituzte, itundutako enpresei jarduera sanitarioak eskaini ahal izateko; horrela, benetako estaldura emango da, lantokiak prebentzio-zerbitzu nagusiaren instalazioetatik urrun edo dispertsatuta daudenean. Lankidetza-akordioetatik eratorritako neurrien kostua inola ere ez da eragindako langileen gain geratuko.

1.– Los servicios de prevención ajenos podrán adoptar acuerdos de colaboración entre sí para la prestación de actividades sanitarias hacia las empresas concertadas, con objeto de dar cobertura efectiva, cuando resulte conveniente por razones de dispersión o lejanía de dichos centros de trabajo respecto del lugar donde radiquen las instalaciones principales del servicio de prevención principal. En ningún caso el coste de las medidas derivadas de los acuerdos de colaboración recaerá sobre los trabajadores o las trabajadoras afectadas.

2.– Osasunaren zaintzaren inguruan ezarritako kanpoko prebentzio-zerbitzuen arteko lankidetza-akordioek baldintza hauek bete behar dituzte:

2.– Los acuerdos de colaboración entre servicios de prevención ajenos establecidos en relación con la vigilancia de la salud, deben cumplir los siguientes requisitos:

a) Prebentzio-zerbitzu nagusiak prebentzio-zerbitzu laguntzaileari ematen dion jarduera sanitarioa ezingo da izan haren urteko jardueraren bolumen osoaren % 10 baino handiagoa. Muga hori prebentzio-zerbitzu nagusiak izan beharreko osasun-langileen ratio osoarekiko finkatzen da, dekretu honen 17. artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz.

a) La actividad sanitaria del servicio de prevención principal hacia el servicio de prevención colaborador no podrá superar en ningún caso el 10 % del volumen total de actividad anual de aquel. Este límite se fija sobre las ratios totales de recursos de personal sanitario que debe disponer el servicio de prevención principal de acuerdo con lo estipulado en el artículo 17 de este decreto.

b) Era berean, dekretu honen 17. artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz, prebentzio-zerbitzu laguntzaileak une oro mantendu beharko ditu osasun-langileen ratioak, nahikotasunez bete ahal izateko, ez soilik kanpoko prebentzio-zerbitzuen ituna hitzartu duten enpresekiko jarduera sanitarioak, baizik eta, baita ere, lankidetza-akordioen bidez beste prebentzio-zerbitzu batzuk eskatu dizkioten enpresekikoak.

b) Igualmente, el servicio de prevención colaborador deberá mantener en todo momento las ratios de recursos de personal sanitario de acuerdo con lo estipulado en el artículo 17 de este decreto para cubrir con suficiencia no solo las actividades sanitarias asumidas con las empresas con las que haya suscrito concierto de servicios de prevención ajeno, sino también aquellas que le hayan encomendado otros servicios de prevención mediante acuerdos de colaboración.

c) Lankidetzaren bitartez eskatutako jarduerak irizpide jakin batzuk bete beharko ditu; hain zuzen ere, jarduera sanitarioak egitean, kanpoko prebentzio-zerbitzu nagusiak jarraitzen dituen irizpide berberak.

c) La actividad encomendada mediante la colaboración deberá ajustarse a los mismos criterios que se sigan por el servicio de prevención ajeno principal en cuanto a la realización por el mismo de las distintas actividades sanitarias.

d) Osasuna modu espezifikoan zaintzeko programa eta osasuna modu kolektiboan zaintzeko programa ezin izango dira lankidetza-akordio bidez eskatu.

d) No se podrá encomendar mediante acuerdo de colaboración la elaboración del programa de vigilancia sanitaria específica ni la vigilancia de la salud colectiva.

e) Lankidetza-esparruaren barruan osasun-azterketak sartuz gero, osasuna modu espezifikoan zaintzeko programaren garapenean parte hartzeko obligazioa jaso beharko da, prebentzio-zerbitzu nagusiaren gidalerroak betez.

e) En el caso de que se incluya en el ámbito de la colaboración la realización de exámenes de salud se deberá recoger la obligación de participación en el desarrollo del programa de vigilancia sanitaria específica, siguiendo las directrices del servicio de prevención principal.

f) Prebentzio-zerbitzu laguntzaileak bere langile eta baliabide propioekin garatu beharko du prebentzio-zerbitzu nagusiak agindutako jarduera, eta inola ere ezingo du kanpoko prebentzio-zerbitzurik azpikontratatu edo hari agindu jarduera hori egiteko.

f) El servicio de prevención colaborador deberá desarrollar, siempre con su propio personal y medios, la actividad encomendada por el principal, por lo que no podrá, en ningún caso, subcontratar o encomendarla a su vez a otro servicio de prevención ajeno.

g) Eragindako enpresek aldez aurretik ezagutu eta onartu beharko dute lankidetza-akordioaren edukia, eta horri buruzko kontsultak egin beharko zaizkie enpresa horietako prebentzioko ordezkariei.

g) Las empresas afectadas deben conocer y aceptar con carácter previo el contenido del acuerdo de colaboración y deben ser consultados al respecto los delegados o delegadas de prevención de dichas empresas.

3.– Prebentzio-zerbitzu nagusiak eta laguntzaileak lankidetza-akordioen berri eman beharko diote horiek egiaztatu zituen lan-agintaritzari, akordioak indarrean jarri eta hamar eguneko epean. Lan-agintaritzak akordio horien kopia bidaliko du Osalan-Laneko Segurtasun eta Osasunerako Euskal Erakundearen Laneko Osasunaren Unitatera.

3.– Tanto el servicio de prevención principal como el colaborador deberán comunicar a la autoridad laboral que los acreditó, en el plazo de los diez días siguientes a su efectividad, los acuerdos de colaboración que se celebren. La autoridad laboral remitirá copia de dichos acuerdos a la Unidad de Salud Laboral de Osalan-Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales.

4.– Lankidetzak eragindako osasun-agintaritzak bereizita agertu beharko dira prebentzio-zerbitzu nagusiaren urteroko memorian eta prebentzio-zerbitzu laguntzailearenean.

4.– Las actividades sanitarias afectadas por la colaboración deberán constar de forma separada en la memoria anual del servicio de prevención principal y también en la del colaborador.

27. artikulua.– Jarduera sanitarioaren azpikontratazioan eta lankidetza-hitzarmenetan koordinatuta eta lankidetzan aritzeko betebeharra.

Artículo 27.– Deber de coordinación y colaboración en la subcontratación y acuerdos de colaboración de la actividad sanitaria.

1.– Prebentzio-zerbitzu nagusiak (propioa zein kanpokoa) eta prebentzio-zerbitzu azpikontratatu edo laguntzaileak beraien artean kolaboratzeko eta koordinatzeko obligazioa izango dute, langileen osasuna ahalik eta ondoen zaindu ahal izateko.

1.– El servicio de prevención principal, tanto propio como ajeno, y el servicio de prevención subcontratado o colaborador según sea el caso, tendrán la obligación de colaborar y coordinarse entre sí para el mejor desarrollo de la vigilancia de la salud de las personas trabajadoras.

2.– Prebentzio-zerbitzu nagusiak informazio nahikoa eman beharko dio prebentzio-zerbitzu azpikontratatu edo laguntzaileari, agindutako jarduera sanitarioak behar bezala gauzatu ditzan. Era berean, zaintzen dituen langileekiko arreta egokia bermatzeko beharrezkoak diren gidalerroak eta irizpideak ere emango dizkio.

2.– El servicio de prevención principal habrá de remitir la información suficiente al servicio de prevención subcontratado o colaborador para el correcto desarrollo de las actividades sanitarias que le sean encomendadas, así como las directrices y criterios necesarios a fin de garantizar la adecuada atención a la población trabajadora que tutela.

3.– Informazio nahikotzat hartuko da, besteak beste, langilearen lanpostuaren eta egiten dituen zereginen eta horien iraupenaren deskribapena; arriskuen deskribapena eta ebaluazioa, eta langileak zenbat denbora ematen duen arrisku horien mende; prebentzio-neurriak; bereziki sentikorrak diren langileen identifikazioa, hala badagokio; bai eta aplikatu beharreko protokolo medikoen proposamena ere.

3.– Se entenderá por información suficiente, entre otras, la descripción del puesto de trabajo de la persona trabajadora y de las tareas que desempeña y su duración, la descripción y evaluación de los riesgos y tiempos de exposición a los mismos, las medidas preventivas, la identificación, en su caso, de aquellos trabajadores o trabajadoras especialmente sensibles, así como la propuesta de protocolos médicos a aplicar.

V. KAPITULUA
CAPITULO V
KONTROLA ETA ZEHAPEN-ARAUBIDEA
CONTROL Y RÉGIMEN SANCIONADOR

28. artikulua.– Gutxieneko osasun-baldintzen jarraipena, kontrola eta ebaluazioa.

Artículo 28.– Seguimiento, control, y evaluación de las condiciones mínimas sanitarias.

1.– Prebentzio-zerbitzuek eta auditoretza-erakundeek beti mantendu beharko dituzte osasun-baimen administratiboa lortzeko izan zituzten gutxieneko osasun-baldintzak. Edozein aldaketa edo bariazio gertatzen bada, Osalan-Laneko Segurtasun eta Osasunerako Euskal Erakundearen Laneko Osasun Unitateari jakinarazi beharko diote, eta horrek edozein unetan egiaztatu ahal izango du baldintzak mantentzen ote diren.

1.– Los servicios de prevención y las entidades auditoras deberán mantener en todo momento las condiciones mínimas sanitarias que motivaron el otorgamiento de la correspondiente autorización administrativa sanitaria. En caso de producirse cualquier alteración o variación deberán comunicarse a la Unidad de Salud Laboral de Osalan-Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales, que podrá verificar en cualquier momento que se mantienen dichas condiciones.

2.– Laneko Osasun Unitateak ebaluatuko du prebentzio-zerbitzuek garatzen duten jarduera sanitarioa, eta jarduera horren kalitatea, nahikotasuna eta egokitasuna egiaztatuko du, prebentzio-zerbitzuen jarduera sanitarioa garatzeko baliabideak antolatzeko oinarrizko irizpideak ezartzen dituen ekainaren 17ko 843/2011 Errege Dekretuaren 11. artikuluan ezartzen den moduan.

2.– La citada Unidad de Salud Laboral evaluará la actividad sanitaria que desarrollan los servicios de prevención, comprobando su calidad, suficiencia y adecuación en el modo que se establece en el artículo 11 del Real Decreto 843/2011, de 17 de junio, por el que se establecen los criterios básicos sobre la organización de recursos para desarrollar la actividad sanitaria de los servicios de prevención.

3.– Euskal Autonomia Erkidegoan jarduera sanitarioak egiten dituzten prebentzio-zerbitzuek erkidego honetako osasun-agintaritzaren ikuskapena eta kontrola izan beharko dute, alde batera utzita prebentzio-zerbitzuaren egoitza Euskal Autonomia Erkidegoan dagoen edo ez, eta/edo instalazio sanitariorik duen edo ez duen Euskal Autonomia Erkidegoan.

3.– Los servicios de prevención que efectúen actividades sanitarias en la Comunidad Autónoma de Euskadi deberán someterse a la supervisión y control de la autoridad sanitaria de esta Comunidad, independientemente de que el servicio de prevención tenga o no su sede en la Comunidad Autónoma de Euskadi y cuente o no con instalaciones sanitarias en la misma.

29. artikulua.– Zehapen-araubidea.

Artículo 29.– Régimen sancionador.

1.– Dekretu honetan xedatutakoaren arau-hausteak administrazio-zehapenak eragin ditzake, dagozkion zehapen-espediente administratiboak bideratu eta izapidetu ondoren, betiere arau hauetan oinarrituta: 8/1997 Legea, ekainaren 26koa, Euskadiko Antolamendu Sanitarioarena; 33/2011 Lege Orokorra, urriaren 4koa, Osasun Publikoarena; 14/1986 Lege Orokorra, apirilaren 25ekoa, Osasunarena; eta indarrean den gainerako araudia.

1.– Las infracciones de lo dispuesto en este decreto podrán ser objeto de sanciones administrativas conforme a lo dispuesto en la Ley 8/1997, de 26 de junio, de Ordenación Sanitaria de Euskadi, en la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, en la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, y demás normativa vigente, previa instrucción y tramitación de los oportunos expedientes administrativos sancionadores.

2.– Osalan-Laneko Segurtasun eta Osasunerako Euskal Erakundearen zerbitzu propioak arduratuko dira zehapen-espedienteak bideratzeaz eta izapidetzeaz, eta ebazpen-proposamena aurkeztuko diote osasunaren arloan eskumena duen Eusko Jaurlaritzako sailari.

2.– La incoación y tramitación de los expedientes sancionadores corresponderá a los servicios propios de Osalan-Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales, los cuales elevarán propuesta de resolución al departamento competente en materia de salud del Gobierno Vasco.

3.– Euskadiko Antolamendu Sanitarioari buruzko ekainaren 26ko 8/1997 Legearen 35.4 artikuluan ezarritakoari jarraikiz, ez da zehapena izango aldez aurreko aginduzko baimen edo erregistro sanitariorik gabeko establezimenduak, instalazioak edo zerbitzuak kautelaz ixtea, ez eta haien funtzionamenduaren jarduna etetea ere, harik eta akatsak konpondu arte, edo osasun-, higiene- edo segurtasun-arrazoiengatik eskatutako baldintzak bete arte.

3.– De acuerdo con lo establecido en el artículo 35.4 de la precitada Ley 8/1997, de 26 de junio, de Ordenación Sanitaria de Euskadi no tendrán carácter de sanción la clausura o cierre cautelar de establecimientos, instalaciones o servicios que no cuenten con las previas autorizaciones o registros sanitarios preceptivos, o la suspensión de su funcionamiento hasta tanto se subsanen los defectos o se cumplan los requisitos exigidos por razones de sanidad, higiene o seguridad.

XEDAPEN IRAGANKORRA.– Agintaritza sanitario eskudunari jarduera sanitarioen egutegiaren eta kokalekuaren berri ematea.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA.– Comunicación del calendario y localización de las actividades sanitarias a la autoridad sanitaria competente.

Prebentzio-zerbitzuen datu-erregistroen interkomunikaziorako sistema elektronikoan komunikazioa aurkeztu dela jakinarazten duen mekanismo automatikorik martxan ez dagoen bitartean (hain zuzen ere, mekanismo horrek jakinaraziko lioke Osalan-Laneko Segurtasun eta Osasunerako Euskal Erakundearen Laneko Osasun Unitateari komunikazio hori aurkeztu dela), prebentzio-zerbitzuen jarduera sanitarioa garatzeko baliabideak antolatzeko oinarrizko irizpideak ezartzen dituen ekainaren 17ko 843/2011 Errege Dekretuaren 11.2 artikuluak aipatzen duen komunikazioa Osalan-Laneko Segurtasun eta Osasunerako Euskal Erakundearen Laneko Osasun Unitateari bidaliko zaio.

En tanto no se encuentre plenamente operativo un mecanismo automático que advierta a la Unidad de Salud Laboral de Osalan-Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales de la presentación de la comunicación en el sistema electrónico de intercomunicación de registro de datos de servicios de prevención, la comunicación a la que se refiere el artículo 11.2 del Real Decreto 843/2011, de 17 de junio, por el que se establecen los criterios básicos sobre la organización de recursos para desarrollar la actividad sanitaria de los servicios de prevención, se dirigirá a esta Unidad de Salud Laboral de Osalan-Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales.

XEDAPEN INDARGABETZAILEA.– Arauak indargabetzea.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA.– Derogación normativa.

Indargabetuta geratzen dira dekretu honetan xedatutakoaren aurka dauden maila bereko nahiz beheragoko arau guztiak, eta, modu espezifikoan, uztailaren 27ko 306/1999 Dekretua, Aurrezaintzako zerbitzuek Euskal Autonomia Erkidegoan burutzen dituzten jarduera sanitarioak arautzen dituena.

Quedarán derogadas cuantas normas de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto por el presente Decreto y, específicamente, el Decreto 306/1999, de 27 de julio, por el que se regulan las actuaciones sanitarias de los servicios de prevención en la Comunidad Autónoma de Euskadi.

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA.– Araudia garatzea.
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA.– Desarrollo normativo.

Eusko Jaurlaritzan lanaren arloan eskumena duen sailaren titularrari eta osasunaren arloan eskumena duen sailaren titularrari ahalmena ematen zaie dekretu hau aplikatu eta garatzeko behar diren xedapenak eman ditzaten.

Se faculta a la persona titular del departamento competente en materia de trabajo y a la persona titular del departamento competente en materia de salud del Gobierno Vasco para dictar las disposiciones necesarias para la aplicación y desarrollo del presente Decreto.

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA.– Laneko Osasunari buruzko Informazio Sanitarioko Sistema, gaixotasun profesionalak izan daitezkeen kasuen berri emateko prozedura eta gutxieneko datu-multzoa.
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA.– Sistema de Información Sanitaria en Salud Laboral, conjunto mínimo de datos y procedimiento de comunicación de casos sospechosos de enfermedad profesional.

Osasunaren arloan eskumena duen Eusko Jaurlaritzako sailak, dagokion sailburuaren agindu baten bidez, erregelamenduz garatuko ditu Laneko Osasunari buruzko Informazio Sanitarioko Sistema, gutxieneko datu-multzoa, eta gaixotasun profesionalak izan daitezkeen kasuen berri emateko prozedura; izan ere, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko Osasun Erakunde Integratuetako medikuek horien berri emango diote osasunaren arloan eskumena duen saileko Ikuskaritza Medikoari, eta prebentzio-zerbitzuek, berriz, Osalan-Laneko Segurtasun eta Osasunerako Euskal Erakundearen Laneko Osasun Unitateari.

El departamento competente en materia de salud del Gobierno Vasco, mediante orden de su titular, desarrollará reglamentariamente el Sistema de Información Sanitaria en Salud Laboral, el conjunto mínimo de datos, así como el procedimiento de comunicación de casos sospechosos de enfermedad profesional que realicen los facultativos de las Organizaciones Sanitarias Integradas de Osakidetza-Servicio vasco de salud a la Inspección Médica del departamento competente en materia de salud del Gobierno Vasco, y los servicios de prevención a la correspondiente Unidad Territorial de Salud Laboral de Osalan-Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales.

AZKEN XEDAPENETAKO HIRUGARRENA.– Langileen zaintza, lan-harremana amaitu ostean.
DISPOSICIÓN FINAL TERCERA.– Vigilancia post-ocupacional de la población laboral.

Eusko Jaurlaritzan osasunaren arloan eskumena duen sailak, dagokion aginduaren bitartez, honakoak zehaztuko ditu: lan-arriskuen mende egondako langileekin jarraitu beharreko prozeduren epea, dokumentazio-eredua eta gainerako ezaugarriak, betiere, lan-harremana amaitu ostean, oraindik ere osasunaren zaintza espezifikoa behar duten langileen kasuan.

El departamento competente en materia de salud del Gobierno Vasco, mediante la correspondiente orden, indicará el plazo, modelo de documentación y demás características de los procedimientos a seguir con la población laboral expuesta a riesgos profesionales que requieran la continuación de la vigilancia sanitaria específica más allá de la finalización de su vida laboral.

AZKEN XEDAPENETAKO LAUGARRENA.– Laneko historia klinikoaren eredua.
DISPOSICIÓN FINAL CUARTA.– Modelo de historia clínico-laboral.

Eusko Jaurlaritzan osasunaren arloko eskumena duen sailak, titularraren agindu bidez, laneko historia klinikoaren eredua garatuko du, hura lantzeari, eguneratzeari, mantentzeari eta beste ezaugarri batzuei dagokienez.

El departamento competente en materia de salud del Gobierno Vasco, mediante orden de su titular, desarrollará el modelo de historia clínico laboral en los aspectos relativos a su elaboración, actualización, mantenimiento y otras características.

AZKEN XEDAPENETAKO BOSGARRENA.– Araudi osagarria.
DISPOSICIÓN FINAL QUINTA.– Normativa supletoria.

Dekretu honek ezartzen ez diren alderdiei, gauzatze-aginduei eta bateragarri den guztiari dagokienez, zentro, zerbitzu eta establezimendu sanitarioak baimentzeari buruzko otsailaren 21eko 31/2006 Dekretuan xedatutakoa aplikatu beharko da.

En lo no previsto por el presente Decreto, en las órdenes de desarrollo y en todo aquello que resulte compatible, será de aplicación lo dispuesto por el Decreto 31/2006, de 21 de febrero, de autorización de los centros, servicios y establecimientos sanitarios.

AZKEN XEDAPENETAKO SEIGARRENA.– Indarrean jartzea.
DISPOSICIÓN FINAL SEXTA.– Entrada en vigor.

Dekretu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean jarriko da indarrean.

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteizen, 2023ko ekainaren 20an.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 20 de junio de 2023.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

Jaurlaritzako bigarren lehendakariorde eta Lan eta Enpleguko sailburua,

La Vicelehendakari Segunda y Consejera de Trabajo y Empleo,

IDOIA MENDIA CUEVA.

IDOIA MENDIA CUEVA.

Osasuneko sailburua,

La Consejera de Salud,

MIREN GOTZONE SAGARDUI GOIKOETXEA.

MIREN GOTZONE SAGARDUI GOIKOETXEA.

EKAINAREN 20KO 90/2023 DEKRETUAREN I. ERANSKINA
ANEXO I AL DECRETO 90/2023, DE 20 DE JUNIO
PREBENTZIO-ZERBITZUETAKO OSASUN-ZERBITZUETAKO GIZA BALIABIDEEN ZUZKIDURA, TARTEKA BANATUTA
DOTACIÓN POR RANGOS DE LOS RECURSOS HUMANOS DE LOS SERVICIOS SANITARIOS DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
EKAINAREN 20KO 90/2023 DEKRETUAREN II. ERANSKINA
ANEXO II AL DECRETO 90/2023, DE 20 DE JUNIO
OSASUNA MODU KOLEKTIBOAN ZAINTZERA BIDERATUTAKO ORDU/LANGILE/URTE IRIZPIDEA ZUZENTZEKO TAULA, PREBENTZIO-ZERBITZUAK ARTATUTAKO ENPRESEN KOPURUAREN ARABERA
TABLA DE CORRECCIÓN DE HORAS/PERSONA TRABAJADORA/AÑO DEDICADAS A LA VIGILANCIA COLECTIVA DE LA SALUD SEGÚN EL NÚMERO DE EMPRESAS ATENDIDAS POR EL SERVICIO DE PREVENCIÓN
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
EKAINAREN 20KO 90/2023 DEKRETUAREN III ERANSKINA
ANEXO III AL DECRETO 90/2023, DE 20 DE JUNIO
PREBENTZIO-ZERBITZUKO ZENTRO SANITARIOETAKO OINARRIZKO OSASUN-EKIPAMENDUA
EQUIPAMIENTO SANITARIO BÁSICO DE LOS CENTROS SANITARIOS DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN

a) Audiometro eta kabina audiometriko homologatuak, kanpoko prebentzio-zerbitzu guztietan. Prebentzio-zerbitzu propioen kasuan, soilik euren zerbitzua jasotzen duten enpresetako langileek zarata jasan behar izaten dutenean.

a) Audiómetro y cabina audiométrica homologados en todos los servicios de prevención ajenos. En el caso de los servicios de prevención propios únicamente en el caso de que en las empresas a las que dan servicio haya exposición a ruido.

b) Miaketarako ohatila.

b) Camilla de exploración.

c) Elektrokardiografoa.

c) Electrocardiógrafo.

d) Espirometro edo neumotakografo homologatuak.

d) Espirómetro o neumotacógrafo homologados.

e) Ikusmena kontrolatzeko ekipo homologatua.

e) Equipo para control visión homologado.

f) Fonendoskopioa.

f) Fonendoscopio.

g) Esfigmomanometroa.

g) Esfigmomanómetro.

h) Oftalmoskopioa.

h) Oftalmoscopio.

i) Otoskopioa.

i) Otoscopio.

j) Errinoskopioa.

j) Rinoscopio.

k) Linterna edo kanpoko argi-iturria.

k) Linterna o fuente de luz externa.

l) Erreflexu-mailua.

l) Martillo de reflejos.

m) Negatoskopioa, edo ordenagailuko pantaila eta programa egokia, erradiografia digitala erabiltzen bada.

m) Negatoscopio, o pantalla de ordenador y programa adecuado en el caso de utilizarse radiografía digital.

n) Hozkailua, gehieneko eta gutxieneko tenperaturak markatzen dituen termometroarekin.

n) Nevera con termómetro de máximas y mínimas.

o) Pisu klinikoa.

o) Peso clínico.

p) Tallimetroa.

p) Tallímetro.

q) Larrialdietarako eta lehen laguntzetarako sendagai, material eta ekipo nahikoa.

q) Medicación, material y equipo suficiente para atender urgencias y primeros auxilios.

r) Hondakin sanitarioetarako edukiontziak, aplikagarria den araudiaren arabera.

r) Contenedores de residuos sanitarios, según normativa aplicable.

s) Laborategia: propioa edo itundua.

s) Laboratorio: propio o concertado.

t) Erradiodiagnostikorako ekipoa: propioa edo itundua.

t) Equipo de radiodiagnóstico: propio o concertado.


Azterketa dokumentala


Análisis documental