Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

202. zk., 2023ko urriaren 23a, astelehena

N.º 202, lunes 23 de octubre de 2023


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

BERDINTASUN, JUSTIZIA ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA
DEPARTAMENTO DE IGUALDAD, JUSTICIA Y POLÍTICAS SOCIALES
4804
4804

149/2023 DEKRETUA, urriaren 10ekoa, zeinaren bitartez arautzen baitira Euskal Autonomia Erkidegoaren eremuan Trantsizio energetikorako eta kontsumitzaileen babeserako presako neurriei buruzko urriaren 5eko 15/2018 Errege Lege Dekretuak sortutako gizarte-bonu termikoaren kudeaketa, ebazpena eta ordainketa.

DECRETO 149/2023, de 10 de octubre, por el que se regula la gestión, resolución y pago del Bono Social Térmico creado por el Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Energia ezinbesteko ondasuna da oinarrizko beharrak asetzeko, hala nola argiztapena, elikadura edo osasunerako gutxieneko konfort baldintzak edukitzea ahalbidetzen duen klimatizazioa; eta etxeek gero eta elektrifikazio gehiago edukitzeak hornikuntza energetikoa fidagarria eta eskuragarria izatea eskatzen du.

La energía es un bien imprescindible para satisfacer necesidades básicas tales como la iluminación, la alimentación o una climatización que permita mantener unas condiciones de confort suficientes para la salud; y la creciente electrificación de los hogares demanda un suministro energético fiable y asequible.

Horrenbestez, 2008ko krisiaz geroztik nabarmentzen ari zen energia-pobretasuneko egoeraren aurrean, Sektore Elektrikoari buruzko abenduaren 26ko 24/2013 Legeak kontsumitzaile zaurgarriaren figura sortu zuen eta «Gizarte-bonu» deritzon laguntza ezarri zuen. Geroagoko arauen bidez garatu ziren hala kontsumitzaile zaurgarriaren figura nola «gizarte-bonua». Arau horien artean, aipagarria da urriaren 6ko 897/2017 Errege Dekretua, Kontsumitzaile zaurgarriaren figura, gizarte-bonua eta energia elektrikoaren etxeko kontsumitzaileentzako beste babes-neurri batzuk arautzen dituena.

Por ello, y ante la situación de pobreza energética que venía midiéndose desde la crisis del 2008, el artículo 45 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, creó la figura del consumidor vulnerable e instauró la ayuda denominada «Bono Social». Tanto la figura del consumidor vulnerable como la del «Bono Social» fueron desarrollados por normativa posterior, entre la que cabe citar el Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre, por el que se regula la figura del consumidor vulnerable, el bono social y otras medidas de protección para los consumidores domésticos de energía eléctrica.

Hala ere, «gizarte-bonuak» emandako babesa nahikoa ez zela egiaztatu zenez, eta energiaren prezioen etengabeko igoeraren aurrean, 2018. urtean Trantsizio energetikorako eta kontsumitzaileen babeserako presako neurriei buruzko urriaren 5eko 15/2018 Errege Lege Dekretua onartu zen. Horren bidez, kontsumitzaile zaurgarrien pobrezia energetikoa arintzeko zuzeneko laguntzen programa berri bat sortu zen, berokuntzarako, ur bero sanitariorako edo sukalderako energiari dagokionez: «Gizarte-bonu termikoa» deritzon laguntza, hain zuzen ere.

No obstante, constatada la insuficiencia de la protección brindada por el «Bono Social» y ante la continua escalada de los precios de la energía, en el año 2018 se aprobó el Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores, mediante el cual se articuló un nuevo programa de ayudas destinadas a paliar la pobreza energética en personas consumidoras vulnerables, en lo que respecta a energía destinada a calefacción, a agua caliente sanitaria y a cocina, ayuda denominada «Bono Social Térmico».

Konstituzio Auzitegiak, irailaren 23ko 134/2020 Epaiaren bidez, gizarte-laguntzaren arloko eskumena autonomia-erkidegoen eskumen esklusibotzat jo zuen, eta Estatuko Administrazioak eta autonomia-erkidegoek gizarte-bonu termikoari dagokionez dituzten eskumenak zedarritu zituen. Horrela, laguntzaren alderdi nagusi batzuk estatu-mailako arautze-esparruan ezarri zituen (laguntzaren xedea eta helburua, modalitate teknikoa, onuradunak eta eskuratzeko funtsezko betekizunak), eta autonomia-erkidegoaren esparruan, berriz, izapideak, ebazpena eta ordainketa utzi zituen, bai eta alderdi horiei dagokien prozeduraren erregulazioa ere.

El Tribunal Constitucional, en la Sentencia 134/2020, de 23 de septiembre, declaró como competencia exclusiva de las comunidades autónomas la competencia en materia de asistencia social y delimitó las competencias de la Administración del Estado y las comunidades autónomas en relación al Bono Social Térmico, declarando dentro de la esfera estatal la regulación de los aspectos centrales de la ayuda (objeto y finalidad de la ayuda, modalidad técnica de las mismas, personas beneficiarias y requisitos esenciales de acceso), y dentro de la esfera autonómica lo atinente a su tramitación, resolución y pago, así como la regulación del procedimiento correspondiente a estos aspectos.

Era berean, irailaren 23ko 134/2020 Epaiak deklaratu zuen urriaren 5eko 15/2018 Errege Lege Dekretuaren zenbait artikulu Konstituzioaren aurkakoak eta deusezak zirela; besteak beste, 11. artikulua, zeinak ezartzen baitzuen erreferentziako merkaturatzaileek aurreko urteko abenduaren 31n elektrizitatearen gizarte-bonuaren onuradun zirenen datu pertsonalak eman behar zizkiotela Estatuko Administrazio Orokorraren organo eskudunari. Konstituzio Auzitegiak Konstituzioaren aurkakotzat jo zuen artikulu hori, uste baitzuen eskatzen zen informazioaren helburua zela gizarte-bonu termikoaren laguntzaren zenbatekoa zehaztea eta hura ordaintzea soilik, eta horrek gainditu egiten zituen Estatuak laguntzari buruz zituen ahalmenak, zuzenean lotuta baitzegoen autonomia-erkidegoen eskumenekoak diren kudeaketa-zereginekin.

Asimismo, la citada Sentencia 134/2020, de 23 de septiembre, declaró la inconstitucionalidad y nulidad de algunos artículos del Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre, entre ellos, la del artículo 11, que preveía la obligación de los comercializadores de referencia de facilitar los datos personales de los beneficiarios del bono social de electricidad a 31 de diciembre del año anterior al órgano competente de la Administración General del Estado, y que el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional, por considerar que el fin de la información que se solicitaba era únicamente determinar el importe de la ayuda del Bono Social Térmico y proceder a su pago, lo que excedía de las facultades estatales en relación con la ayuda, al estar directamente vinculado a las tareas de gestión que son competencia de las comunidades autónomas.

Horrenbestez, ikusita premiazkoa dela lege-mailako arau bat izatea, ezarriko duena erreferentziako merkaturatzaileek Euskal Autonomia Erkidegoan elektrizitatearen gizarte-bonuaren onuradun direnen datu pertsonalak eman beharra daukatela, datu pertsonalen babesaren arloko Europako eta Estatuko araudia betez, ekainaren 8ko 6/2023 Legea onartu zen, zeinaren bidez arautzen baita erreferentziako merkaturatzaileek Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrari eman beharreko informazioa, gizarte-bonu termikoa kudeatu eta ordaintzeko Euskal Autonomia Erkidegoan.

En consecuencia con lo anterior, y ante la necesidad de contar con una norma con rango de ley que establezca la obligación de los comercializadores de referencia de facilitar los datos personales de las personas beneficiarias del bono social de electricidad en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Euskadi, en cumplimiento de la normativa europea y estatal en materia de protección de datos personales, se aprobó la Ley 6/2023, de 8 de junio, que regula la comunicación de información por los comercializadores de referencia a la Administración General de la Comunidad autónoma de Euskadi para la gestión y pago del Bono Social Térmico en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Azaldutako guztia aintzat hartuta, dekretu honen xedea da Euskal Autonomia Erkidegoaren eremuan «Gizarte-bonu termikoa» kudeatu, ebatzi eta ordaintzeko jarduketa-esparrua arautzea, Trantsizio energetikorako eta kontsumitzaileen babeserako presako neurriei buruzko urriaren 5eko 15/2018 Errege Lege Dekretuan xedatutakoaren arabera eta, era berean, Erreferentziako merkaturatzaileek Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrari gizarte-bonu termikoa kudeatu eta ordaintzeko eman beharreko informazioa arautzen duen ekainaren 8ko 6/2003 Legearen arabera.

Por todo lo expuesto, mediante el presente Decreto se procede a regular el marco de actuación para la gestión, resolución y pago del «Bono Social Térmico» en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Euskadi, de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto-Ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores, y en la Ley 6/2003, de 8 de junio, que regula la comunicación de información por los comercializadores de referencia a la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi para la gestión y pago del Bono Social Térmico en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Gizarte-bonu termikoa eman ahal izateko, beharrezkoa izango da funtsak edukitzea, Estatuko Administrazio Orokorrak Euskal Autonomia Erkidegoaren alde transferentzia egin ondoren.

La concesión del Bono Social Térmico estará condicionada a la disposición de los fondos con la efectiva transferencia en favor de la Comunidad Autónoma de Euskadi efectuada por la Administración General del Estado.

Gizarte Zerbitzuei buruzko abenduaren 5eko 12/2008 Legearen 39.5 artikuluari jarraikiz, lurralde historikoetako foru-aldundien eta udalen ardura da gizarte-zerbitzuetako arauak gauzatzea, lege honetan bertan eta garapen-arauetan xedaturik dagoenaren arabera.

A tenor del artículo 39.5 de la Ley 12/2008, de 5 de diciembre, de Servicios Sociales, corresponde a las diputaciones forales de los territorios históricos y a los ayuntamientos la ejecución de las normas de servicios sociales, de acuerdo con lo dispuesto en la presente ley y en su normativa de desarrollo.

Era berean, lege horren 39. artikuluaren 2. apartatuak ezartzen du Eusko Jaurlaritzaren eskumena dela gizarte-zerbitzuen arloko arauak garatzea eta zuzeneko ekintzak egitea, eta, hirugarren apartatuaren arabera, zuzeneko ekintza da prestazio eta zerbitzu jakin batzuk betearazteko eskumena, baldin eta prestazio eta zerbitzu horiek Euskal Autonomia Erkidegoko lurralde osoan modu bateratuan eman behar badira, interes orokorragatik, izaeragatik eta ezaugarriengatik, erabiltzaile potentzialen kopuruagatik edo autonomia-erkidegoan ematen direlako lor daitezkeen eskala-ekonomiengatik.

Así mismo, el apartado 2 del artículo 39 de la citada ley establece como competencia del Gobierno Vasco el desarrollo normativo y la acción directa en materia de servicios sociales, definiendo en el apartado tercero como acción directa la competencia de ejecución respecto a aquellas prestaciones y servicios que por su interés general, por su naturaleza y características, o por el número de potenciales personas usuarias o por las economías de escala susceptibles de obtenerse por su prestación a nivel autonómico, tengan que ser prestados con carácter unitario en todo el territorio de la CAE.

Energia ezinbesteko ondasuna da oinarrizko beharrak asetzeko, hala nola argiztapena, elikadura edo osasunerako gutxieneko konfort baldintzak edukitzea ahalbidetzen duen klimatizazioa. Bestalde, gizarte-bonu termikoa Estatuak sortu duen prestazio ekonomiko bat da, beharrizan horiei aurre egin ezin dieten zenbait kolektiboren energia-beharrak estaltzeko. Prestazio horiek jasotzeko, betekizun eta zenbateko bateratu batzuk ezarri dira, elektrizitatearen gizarte-bonua jasotzen duten pertsona guztientzako, zeinahi dela ere bizi diren autonomia-erkidegoa.

La energía es un bien imprescindible para satisfacer necesidades básicas como la iluminación, alimentación o una climatización que permita mantener unas condiciones de confort suficientes para la salud, y el Bono Social Térmico es una prestación económica que el Estado ha creado con el objetivo de cubrir las necesidades energéticas de determinados colectivos que no pueden hacer frente a las mismas, estableciendo unos requisitos comunes para su percepción y unas cuantías unitarias para todas las personas perceptoras del bono social eléctrico independientemente de la comunidad autónoma en la que residan.

Aipatutako prestazioaren izaera, ezaugarriak eta interes orokorra direla eta, Euskal Autonomia Erkidegoan ez da inolako bereizketarik egin behar hura kudeatzeko orduan, eta kudeaketa hori erkidego horretako Administrazio Orokorrak modu bateratuan egin behar du lurralde osoan, prestazioaren onuradun guztiek aldi berean eta modu berean jaso dezaten.

La naturaleza y características de la prestación antes citada y su interés general implican que dentro de la Comunidad Autónoma de Euskadi no deba existir ningún tipo de diferenciación en su gestión, y determinan la necesidad de que dicha gestión se lleve a cabo por la Administración General de dicha comunidad de manera unitaria en todo el territorio de aquella, de modo que todas las personas beneficiarias de la prestación la perciban al mismo tiempo y de la misma manera.

Horregatik, ekimen honetan horretarako eskatzen diren baldintzak betetzen direnez, eta Gizarte Zerbitzuei buruzko abenduaren 5eko 12/2008 Legearen 39. artikuluko 4. apartatuan ezarritakoarekin bat etorriz, dekretu honen bidez, gizarte-bonu termikoari buruzko exekuzio-jardueren zuzeneko ekintza deklaratzen da.

Por todo lo anterior, dado que concurren en la presente iniciativa las circunstancias exigidas para ello, y de acuerdo con lo establecido en el apartado 4 del artículo 39 de la Ley 12/2008, de 5 de diciembre, de Servicios Sociales, mediante el presente Decreto se procede a la declaración de acción directa de las actuaciones de ejecución referidas al Bono Social Térmico.

Horrenbestez, Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako sailburuak proposatuta, Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoarekin bat etorriz, eta Gobernu Kontseiluak 2023ko urriaren 10ean egindako bilkuran proposamena aztertu eta onartu ondoren, hauxe

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, de acuerdo con la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi, y previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su reunión de 10 de octubre de 2023

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:

1. artikulua.– Xedea.

Artículo 1.– Objeto.

1.– Dekretu honen xedea da arautzea nola kudeatu, ebatzi eta ordainduko den «gizarte-bonu termikoa» Euskal Autonomia Erkidegoan, Trantsizio energetikorako eta kontsumitzaileen babeserako presako neurriei buruzko urriaren 5eko 15/2018 Errege Lege Dekretuaren 5. artikulutik 10.era bitartean xedatutakoarekin bat etorriz.

1.– El presente Decreto regula la gestión, resolución y pago del «Bono Social Térmico» en la Comunidad Autónoma de Euskadi, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 5 a 10 del Real Decreto-Ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores.

Gizarte-bonu termikoa kontsumitzaile zaurgarrien pobrezia energetikoa arintzeko laguntzak emateko programa bat da, berokuntzarako, ur bero sanitariorako edo sukalderako energiari dagokionez. Laguntza horien helburua beharrezkoak diren gastuak konpentsatzea da, kontsumitzaile zaurgarriei erabilera termikoaren inguruko energia-hornidura bermatzeko, edo energia aurrezteko eta energiaren efizientzia hobetzeko jarduketetan laguntza emateko.

El Bono Social Térmico es un programa de concesión de ayudas destinadas a paliar la pobreza energética en personas consumidoras vulnerables en lo que respecta a energía destinada a calefacción, agua caliente sanitaria o cocina, siendo la finalidad de tales ayudas compensar los gastos necesarios para garantizar el suministro de energía para usos térmicos o el apoyo a actuaciones de ahorro o mejoras de la eficiencia energética a las personas consumidoras vulnerables.

2.– Dekretu honen xedea da, era berean, gizarte-bonu termikoari buruzko exekuzio-jardueren zuzeneko ekintza deklaratzea. Jarduera horiek Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrean gizarte-zerbitzuen arloko eskumena duen sailak gauzatuko ditu.

2.– Así mismo, constituye objeto del presente Decreto la declaración de acción directa de las actuaciones de ejecución referidas al Bono Social Térmico, que serán llevadas a cabo por el Departamento competente en materia de servicios sociales de la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

2. artikulua.– Onuradunak.

Artículo 2.– Personas beneficiarias.

Trantsizio energetikorako eta kontsumitzaileen babeserako presako neurriei buruzko urriaren 5eko 15/2018 Errege Lege Dekretuaren 8. artikuluan xedatutakoaren arabera, ekitaldi bakoitzean gizarte-bonu termikoaren onuradun izango dira Sektore Elektrikoari buruzko abenduaren 26ko 24/2013 Legearen 45. artikuluan aurreikusitako elektrizitatearen gizarte-bonuaren onuradun izan diren kontsumitzaileak.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 del Real Decreto-Ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores, serán personas beneficiarias del Bono Social Térmico en cada ejercicio las que hayan sido beneficiarias del bono social de electricidad previsto en el artículo 45 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.

3. artikulua.– Baliabide ekonomikoak.

Artículo 3.– Recursos económicos.

1.– Gizarte-bonu termikoa finantzatzeko, Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorretako zuzkidurak erabiliko dira, hain zuzen ere Estatuko Aurrekontu Orokorretatik horretarako datozenak. Zuzkidura horiek Estatuko Aurrekontu Orokorren Legean urte bakoitzerako ezarritako aurrekontu-erabilgarritasunaren eta mugaren mende egongo dira, hargatik eragotzi gabe Trantsizio energetikorako eta kontsumitzaileen babeserako presako neurriei buruzko urriaren 5eko 15/2018 Errege Lege Dekretuaren 10.5 artikuluan ezarritakoa.

1.– El Bono Social Térmico se financiará con las dotaciones de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi destinadas a tal fin procedentes de los Presupuestos Generales del Estado, quedando condicionado a la existencia y al límite de disponibilidad presupuestaria fijada en cada año en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 10.5 de Real Decreto-Ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores.

2.– Gizarte-zerbitzuen arloan eskumena duen zuzendariaren ebazpenaren bidez (Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da), Estatuko Aurrekontu Orokorretatik eta, hala badagokio, Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorretatik gizarte-bonu termikorako esleitutako urteko zuzkidura jakinaraziko da (azken horren kasuan, halaxe egingo litzateke, baldin eta Estatuko zuzkidura ekonomikoa handitzea erabakiko balitz).

2.– Mediante Resolución de la directora o director competente en materia de Servicios Sociales, publicada en el Boletín Oficial del País Vasco, se dará a conocer la dotación anual asignada para el Bono Social Térmico procedente de los Presupuestos Generales del Estado y, en su caso, de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi, si por esta última se determinase la ampliación de la dotación económica estatal.

3.– Ebazpen hori Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren iragarki-taula elektronikoan ere argitaratuko da.

3.– La resolución se publicará también en el Tablón Electrónico de Anuncios de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

4.– Dekretu honetan arautzen den prozedurari buruzko jakinarazpenetan argi eta garbi zehaztuko da laguntza Trantsizio Ekologikorako eta Erronka Demografikorako Ministerioaren kontura ematen dela edo, hala badagokio, finantzaketa bateraturik badago, Trantsizio Ekologikorako eta Erronka Demografikorako Ministeriotik datorren ehunekoa adieraziko da, bai eta Euskal Autonomia Erkidegotik datorren ehunekoa ere.

4.– En las comunicaciones referidas al procedimiento que se regula en este decreto se especificará con claridad que la ayuda es otorgada con cargo al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico o en su caso, si existiese cofinanciación, se reflejará el porcentaje procedente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y el porcentaje procedente de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

4. artikulua.– Laguntzaren zenbatekoa eta zenbateko hori zehazteko irizpideak.

Artículo 4.– Cuantificación de la ayuda y criterios para su determinación.

1.– Gizarte-bonu termikoaren onuradunetako bakoitzari dagokion urteko zenbatekoa Trantsizio energetikorako eta kontsumitzaileen babeserako presako neurriei buruzko urriaren 5eko 15/2018 Errege Lege Dekretuaren I. eranskinean xedatutakoaren arabera kalkulatuko da («Gizarte-bonu termikoaren laguntzaren zenbatekoa kalkulatzeko metodologia»).

1.– La cuantía anual correspondiente a cada una de las personas beneficiarias del Bono Social Térmico se calculará de conformidad con lo dispuesto en el Anexo I del Real Decreto-Ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores, denominado «Metodología para el cálculo de la cuantía de la ayuda del Bono Social Térmico».

2.– Aurrekontu-baliabiderik badago, onuradun bakoitzari 40 euroko gutxieneko laguntza emango zaio, halaxe ezartzen baitu urriaren 5eko 15/2018 Errege Lege Dekretuaren I. eranskinak.

2.– La ayuda mínima por persona beneficiaria, para el caso de que exista disponibilidad presupuestaria, será de 40 euros, tal y como se establece en el Anexo I del Real Decreto-Ley 15/2018, de 5 de octubre.

5. artikulua.– Prozedura.

Artículo 5.– Procedimiento.

1.– Urtero emango da gizarte-bonu termikoa, eta ez da beharrezkoa izango onuradunek aldez aurretik eskatzea.

1.– La concesión del Bono Social Térmico será anual, y no requerirá de solicitud previa de las personas beneficiarias.

2.– Gizarte-zerbitzuen arloko eskumena duen zuzendaritzak kudeatuko du gizarte-bonu termikoa.

2.– La gestión del Bono Social Térmico corresponde a la dirección competente en materia de servicios sociales.

3.– Gizarte-zerbitzuen arloan eskumena duen zuzendariaren ebazpena Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean hasiko da laguntzak emateko prozedura. Ebazpen hori dekretu honen 3. artikuluaren 2. apartatuan aurreikusita dago.

3.– El procedimiento de concesión se iniciará al día siguiente de la publicación en el Boletín Oficial del País Vasco de la resolución de la directora o director competente en materia de Servicios Sociales prevista en el apartado 2 del artículo 3 del presente Decreto.

4.– Onuradunak zehazteko, erreferentziako merkaturatzaileek, urte bakoitzeko urtarrilaren 30a baino lehen, aurreko urteko abenduaren 31n elektrizitatearen gizarte-bonuaren onuradun izan direnen zerrenda igorri beharko dute gizarte-zerbitzuen arloan eskumena duen zuzendaritzara.

4.– Para determinar las personas beneficiarias, las comercializadoras de referencia, antes del 30 de enero de cada año, deberán remitir a la dirección competente en materia de servicios sociales el listado de las personas beneficiarias del bono social de electricidad a 31 de diciembre del año anterior.

5.– Zerrenda horrek formatu digitala izango du, automatikoki operagarria izango da, eta dekretu honen eranskinaren arabera bidali beharko, informazio hau duela:

5.– El listado, en formato digital operable automáticamente, deberá remitirse conforme al Anexo del presente Decreto, con la siguiente información:

a) Onuradunaren izena, bi abizenak eta nortasun agiri nazionala.

a) Nombre, dos apellidos y documento nacional de identidad del beneficiario.

b) Helbide osoa, honako hauek adierazita: kalea, zenbakia, posta-kodea eta udalerria.

b) Domicilio completo, con indicación de vía, número, código postal y municipio.

c) Zaurgarritasun-maila: zaurgarritasun handiko edo gizarte-bazterketaren arriskupeko kontsumitzailea den.

c) Determinación del grado de vulnerabilidad: consumidor vulnerable severo o en riesgo de exclusión social.

d) Bankuko kontuaren datu eguneratuak.

d) Datos actualizados de la cuenta bancaria.

e) Telefonoa eta helbide elektronikoa.

e) Teléfono y dirección de correo electrónico.

6. artikulua.– Prozeduraren ebazpena.

Artículo 6.– Resolución del procedimiento.

1.– Gizarte-zerbitzuen arloan eskumena duen zuzendariak ebazpen bakarra emango du, eta, horren bidez, trantsizio energetikorako eta kontsumitzaileen babeserako presako neurriei buruzko urriaren 5eko 15/2018 Errege Lege Dekretuari jarraikiz zehaztuko du zein izango diren gizarte-bonu termikoaren onuradunak, bai eta bonu bakoitzerako zenbatekoa ere, 4. artikuluan ezarritako irizpideen arabera.

1.– La directora o el director competente en materia de servicios sociales dictará una única resolución mediante la cual determinará, de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto-Ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores, las personas beneficiarias del Bono Social Térmico y la cuantía correspondiente a cada una de ellas calculada conforme a los criterios establecidos en el artículo 4 del presente Decreto.

Ebazpena non eta noiz argitaratu behar den jakinaraziko zaie interesdunei.

Se procederá a comunicar a las personas interesadas el lugar y fecha en el que se haya de publicar la citada resolución.

2.– Ebazteko eta jakinarazteko gehieneko epea 6 hilabetekoa izango da, gizarte-zerbitzuen arloan eskumena duen zuzendariaren ebazpena Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera. Ebazpen horren bidez, laguntza horri esleitutako zuzkidura ekonomikoa jakinaraziko da. Epe hori igarota, onuradunek laguntza ezetsi dela ulertu ahal izango dute.

2.– El plazo máximo para resolver y notificar será de 6 meses a contar desde el día siguiente a la publicación en el Boletín Oficial del País Vasco de la resolución de la directora o director competente en materia de servicios sociales por la cual se da publicidad de la dotación económica asignada a esta ayuda, transcurrido el cual las personas beneficiarias podrán entender desestimada la ayuda.

3.– Dirulaguntza emateko ebazpena Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren iragarki-taula elektronikoan argitaratuz jakinaraziko zaie onuradunei (https://www.euskadi.eus/iragarki-taula-elektronikoa), Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 45 artikuluan xedatutakoaren arabera.

3.– La resolución de concesión se notificará a las personas beneficiarias mediante su publicación en el Tablón Electrónico de Anuncios de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi (https://www.euskadi.eus/tablon-electronico-anuncios) de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

4.– Laguntzak emateko ebazpen horren aurka, gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango zaio, gizarte-zerbitzuen arloan eskumena duen sailburuordeari, hilabeteko epean, ebazpena jakinarazi eta hurrengo egunetik hasita.

4.– Contra la resolución de concesión de las ayudas se podrá interponer recurso de alzada ante la viceconsejera o el viceconsejero competente en materia de servicios sociales en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a aquel en que tuvo lugar la notificación.

7. artikulua.– Uko egitea.

Artículo 7.– Renuncia.

1.– Laguntzaren berri banaka emango zaie onuradunei, posta bidez. Jakinaraziko zaie 10 eguneko epea dutela laguntzari uko egiteko, hala nahi izanez gero, eta ohartaraziko zaie, epe hori igaro ondoren uko egin ez badute, ulertuko dela laguntza onartu egin dutela.

1.– La ayuda les será comunicada individualmente a las personas beneficiarias vía postal a los efectos de hacerles saber que disponen de un plazo de 10 días para renunciar a la misma, si así lo quisieran, y advirtiéndoles de que transcurrido dicho plazo sin renunciar se entenderá que la ayuda ha sido aceptada.

2.– Gizarte-bonu termikoari uko egiteko, formulario bat erabiliko da, onuradunei posta bidez bidaliko zaiena eta helbide elektroniko honetan ere eskuragarri egongo dena: www.euskadi.eus/servicios/1112501

2.– La renuncia al Bono Social Térmico se realizará a través de un formulario, el cual además de serle remitido a la beneficiaria vía postal, estará disponible en la siguiente dirección electrónica www.euskadi.eus/servicios/1112501

3.– Uko egiteko formularioa Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16. artikuluak aurreikusten dituen tokietako batean aurkeztu ahalko da.

3.– El formulario de renuncia se podrá presentar en cualquiera de los lugares establecidos para ello en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

4.– Laguntzari uko egiteko eskubidea bide elektronikoak erabilita ere egin ahal izango da, helbide honetan: www.euskadi.eus/servicios/1112501. Bide elektronikoa erabili ahal izateko, onuradun bakoitzari identifikatzaile bana eta erreferentzia-kode bana bidaliko zaizkie posta bidezko komunikazioan.

4.– El ejercicio del derecho de renuncia a la ayuda también podrá realizarse por vía electrónica en la siguiente dirección electrónica www.euskadi.eus/servicios/1112501, para lo cual se facilitará a cada persona beneficiaria en la comunicación vía postal un identificador y un código de referencia.

8. artikulua.– Laguntza ordaintzea.

Artículo 8.– Pago de la ayuda.

1.– Onuradunak egiaztatu beharko du zuzenak direla laguntza ordaintzeko behar diren datuak, aurreko artikuluan aipatzen den jakinarazpenean agertzen direnak.

1.– La persona beneficiaria deberá comprobar que los datos necesarios para el pago de la ayuda y que figuran en la comunicación a la que se refiere el artículo anterior son correctos.

2.– Datu horiek osatu gabe badaude, zuzenak ez badira edo ez badaude jasota eta laguntza ordaintzea eragozten badute, onuradunek horren berri eman beharko diote organo kudeatzaileari, jakinarazpenarekin batera doan inprimakia erabiliz.

2.– En aquellos casos en que dichos datos estén incompletos, sean incorrectos o no consten e impidan realizar el pago de la ayuda, las personas beneficiarias deberán comunicar dicha circunstancia al órgano gestor a través del formulario que se acompaña con la comunicación.

3.– Inprimaki normalizatu hori uko egiteko formularioaren leku eta modu berberetan egongo da eskuragarri, eta leku eta modu berberetan aurkeztu ahal izango da.

3.– Dicho formulario normalizado estará disponible y podrá presentarse en los mismos lugares y de las mismas formas que el formulario correspondiente a la renuncia.

4.– Laguntza ordainduko da, horri uko egiten ez bazaio edo, horretarako emandako epea igarota, ordaindu ez bada. Zuzendaritza kudeatzailean horretarako ageri den banku-erakundearen kontu-zenbakian sartuko da dirua, eta, onuradunak helburu horrekin bidalitako formularioan beste kontu bat adierazi badu, ordainketa kontu horretan egingo da.

4.– El abono de la ayuda se efectuará en los casos en que no se haya renunciado a la misma o haya transcurrido el plazo concedido a estos efectos sin haberse realizado. Se procederá a su ingreso en el número de cuenta de la entidad bancaria que a tales efectos le conste a la dirección gestora y en el supuesto de que la persona beneficiaria hubiera indicado otra en el formulario remitido a estos efectos, el abono se realizará a dicha cuenta.

5.– Gizarte-bonu termikoa ordaintzeko erabiltzen diren kontuak ez dira sartuko Euskal Autonomia Erkidegoko Diruzaintza Nagusiari buruzko irailaren 30eko 211/1997 Dekretuaren 20. artikuluan aurreikusitako Hirugarrenen Erregistroan.

5.– Las cuentas en las que se abone el Bono Social Térmico no se integrarán en el Registro de Terceros que prevé el artículo 20 del Decreto 211/97 de 30 de septiembre de la Tesorería General del País Vasco.

6.– Behin ordainketa eginda, gizarte-zerbitzuen arloan eskumena duen zuzendaritzak txosten bat igorriko dio urteko lehen seihilekoan Energiaren Estatu Idazkaritzari, emandako laguntzak, erregistratutako uko-egiteak, izandako kofinantzaketa-maila (halakorik badago) eta sortutako geldikinak barne hartuta, hurrengo ekitaldiko banaketaren kalkuluan kontuan har daitezen..

6.– Una vez realizado el pago, la dirección competente en materia de servicios sociales remitirá en el primer semestre del año un informe a la Secretaria de Estado de Energía incluyendo las ayudas otorgadas, las renuncias registradas, el grado de cofinanciación que, en su caso, se haya producido y los remanentes generados, a los efectos de su consideración en el cálculo del reparto del siguiente ejercicio.

9. artikulua.– Bateragarritasuna.

Artículo 9.– Compatibilidad.

«Gizarte-bonu termikoaren» laguntzarekin batera, hartzaileek beste dirulaguntza, laguntza, diru-sarrera edo baliabide batzuk jaso ahalko dituzte helburu bererako, administrazioetatik, erakunde publiko zein pribatuetatik, eta espainiar Estatuko erakundeetatik zein nazioarteko erakundeetatik. Bateragarria izango da, halaber, elektrizitatearen gizarte-bonuarekin, trantsizio energetikorako eta kontsumitzaileen babeserako presako neurriei buruzko urriaren 5eko 15/2018 Errege Lege Dekretuaren 6. artikuluan ezartzen den moduan.

Esta ayuda del «Bono Social Térmico» es compatible con la percepción de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales, de las que pudieran beneficiarse las personas destinatarias de la ayuda. Asimismo, será compatible con la percepción del Bono Social de Electricidad tal y como se establece en el artículo 6 del Real Decreto-Ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores.

XEDAPEN GEHIGARRIA
DISPOSICIÓN ADICIONAL

1.– Dekretu honen 3. artikuluaren 2. apartatuan aurreikusitako baldintzetan, argitara ematen da 2022ko gizarte-bonu termikoari dagokion zuzkidura ekonomikoa, zeina 2023ko ekitaldi honetan kudeatu eta ordainduko baita. Aipatutako zuzkidura ekonomikoa 21.493.538,56 eurokoa izango da.

1.– En los términos previstos en el apartado 2 del artículo 3 del presente Decreto, se procede a dar publicidad a la dotación económica correspondiente al Bono Social Térmico 2022 que se gestionará y abonará durante el presente ejercicio 2023, que será de 21.493.538,56 €.

2.– Laguntza hori osorik finantzatuko da Trantsizio Ekologikorako eta Erronka Demografikorako Ministerioari dagozkion Estatuko Aurrekontu Orokorren zuzkiduraren kargura, zeina zuzenean transferitu baitzaio Euskal Autonomia Erkidegoari. Era berean, 2022ko maiatzaren 15a baino lehenagoko ekitaldietako geldikinen kargura ere finantzatuko da; izan ere, aipatutako ministerioak kontuan hartu ditu geldikin horiek 2022ko gizarte-bonu termikorako Euskal Autonomia Erkidegoari transferitutako zenbatekoak kalkulatzeko, Trantsizio energetikorako eta kontsumitzaileen babeserako presako neurriei buruzko urriaren 5eko 15/2018 Errege Lege Dekretuaren 10.6 artikuluan ezarritakoaren arabera.

2.– Dicha ayuda se financiará, en su totalidad, con cargo a la dotación de los Presupuestos Generales del Estado correspondientes al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que ha sido transferida directamente a la Comunidad Autónoma del País Vasco, así como con cargo a los remanentes de ejercicios anteriores a fecha de 15 de mayo de 2022 que han sido considerados por el citado ministerio para el cálculo de las cantidades transferidas a la Comunidad autónoma del País Vasco para el Bono Social Térmico 2022, tal y como se establece en el artículo 10.6 del Real Decreto-Ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores.

3.– Onuradun bakoitzeko gutxieneko laguntza 40 eurokoa izango da 2022ko gizarte-bonu termikorako.

3.– La ayuda mínima por persona beneficiaria será de 40 euros para el Bono Social Térmico 2022.

XEDAPEN IRAGANKORRA
DISPOSICIÓN TRANSITORIA

2021eko gizarte-bonu termikoari dagozkion eta ordaintzeke dauden laguntzen ordainketa Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako sailburuaren 2022ko urriaren 19ko Aginduaren arabera arautuko da (2021eko gizarte-bonu termikoa kudeatu, ebatzi eta ordaintzeari buruzkoa da agindu hori).

El pago de las ayudas pendientes correspondientes al Bono Social Térmico 2021 se regirán por los términos de la Orden de 19 de octubre de 2022, de la Consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, sobre la gestión, resolución y pago del Bono Social Térmico correspondiente al año 2021.

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

Gizarte-zerbitzuen arloan eskumena duen sailburuari ahalmena ematen zaio dekretu hau garatzeko eta betearazteko beharrezkoak diren xedapenak emateko, albo batera utzita Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko beste sail batzuetako sailburuei legezko aginduz dagozkienak.

Se faculta a la consejera o consejero del departamento competente en materia de servicios sociales para adoptar las disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecución del presente Decreto, salvo las que por mandato legal correspondan a los consejeros o consejeras de otros departamentos de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Dekretu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean jarriko da indarrean.

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteizen, 2023ko urriaren 10ean.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 10 de octubre de 2023.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako sailburua,

La Consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales,

NEREA MELGOSA VEGA.

NEREA MELGOSA VEGA.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental