Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

204. zk., 2023ko urriaren 25a, asteazkena

N.º 204, miércoles 25 de octubre de 2023


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

LURRALDE PLANGINTZA, ETXEBIZITZA ETA GARRAIO SAILA
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES
4855
4855

147/2023 DEKRETUA, urriaren 10ekoa, etxebizitza bat okupatzeko eskubide subjektiboari buruzkoa.

DECRETO 147/2023, de 10 de octubre, del derecho subjetivo de acceso a la ocupación de una vivienda.

I
I

Etxebizitzaren ekainaren 18ko 3/2015 Legeak, bereziki 6., 7., 8. eta 9. artikuluetan, eta, oro har, artikulu guztietan zehar, etxebizitza bat edo zuzkidura-bizitoki bat okupatzeko eskubide subjektiboa aitortzen die pertsona guztiei, dagozkien betekizunak bete arren, bizitokirik ez badute, eta, ondorioz, gizarte-bazterkeria pairatzeko arriskuan badaude, ezin dutelako etxebizitza bat merkatu-baldintzetan eskuratu edo gehiegizko kostuan eskuratu behar dutelako.

La Ley 3/2015, de 18 de junio, de Vivienda, en sus artículos 6, 7, 8 y 9 en particular, y en el conjunto de su articulado en general, contempla el reconocimiento del derecho subjetivo de acceso a la ocupación l de una vivienda o alojamiento dotacional, de todas las personas que, cumpliendo los requisitos correspondientes, no dispongan de alojamiento y se encuentran, precisamente por ello, en riesgo de caer en situación de exclusión social al no poder acceder a una vivienda en condiciones de mercado o a hacerlo a un coste excesivo.

Bestela, eskubide subjektibo hori ezin bada bete ohiko etxebizitzarako edo bizitokirako etxebizitza edo bizitoki bat esleituz, Etxebizitzaren Legeak berak xedatzen du etxebizitzarako prestazio ekonomikoaren bidez egin dadila, Gizarteratzeko eta Diru Sarrerak Bermatzeko abenduaren 23ko 18/2008 Legearen Etxebizitzarako Prestazio Osagarria eta hura garatzeko araudia ordeztuz.

Alternativamente, cuando el mencionado derecho subjetivo no puede ser satisfecho con la adjudicación de una vivienda o alojamiento para la residencia habitual o domicilio, la propia Ley de Vivienda prevé que se realice a través de la prestación económica de vivienda, llamada expresamente a sustituir a la Prestación Complementaria de Vivienda de la Ley 18/2008, de 23 de diciembre, de Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social y normativa de desarrollo de la misma.

Etxebizitzarako edo etxebizitzarako prestazio ekonomikorako eskubide subjektiboa eskuratzeko funtsezko ezaugarriak eta baldintza nagusiak Etxebizitzaren Legean daude zehaztuta. Hala eta guztiz ere, legegileak berak etorkizuneko erregelamendu bidezko garapen baterako uzten ditu, besteak beste, Etxebizitza Babestuen eta Zuzkidura Bizitokien Eskatzaileen Erregistroan izena emateko gutxieneko antzinatasuna eta urteko diru-sarreren mugak. Aldi berean, laugarren xedapen iragankorrean, etxebizitza duin eta egokirako eskubide subjektiboa ezartzeko eta pixkanaka aplikatzeko behin-behineko araubide juridikoa ezartzen du, eta hori aplikagarria izango da, harik eta Etxebizitzaren Legea osatzeko erregelamenduzko xedapenak argitaratzen ez diren arte.

Las características fundamentales y los principales requisitos de acceso al derecho subjetivo de acceso o a la prestación económica de vivienda, en su caso, se hallan definidos en la Ley de Vivienda. No obstante, el propio legislador difiere a un futuro desarrollo reglamentario aspectos tales como la antigüedad mínima de inscripción en el Registro de Solicitantes de Vivienda y Alojamientos Dotacionales y los límites de ingresos anuales. Al mismo tiempo, en la disposición transitoria cuarta, instituye un régimen jurídico provisional para el establecimiento y aplicación gradual del derecho subjetivo a una vivienda digna y adecuada, aplicable mientras no se publiquen las disposiciones reglamentarias llamadas a completar la Ley de Vivienda.

Beraz, dekretu honen beharra eta eraginkortasuna guztiz justifikatuta daude, baina haren edukia ezin da mugatu antzinatasuna eta diru-sarreren mugak arautzera. Eskubide subjektiboaren beste alderdi batzuk ere zehaztu behar dira, hala nola prestazioak aitortzeko, ikuskatzeko, kontrolatzeko, eteteko, azkentzeko eta bidegabe jasotakoak itzultzeko prozedurei buruzkoak.

Por lo tanto, la necesidad y eficacia de este Decreto están plenamente justificadas, aunque su contenido no se puede limitar únicamente a regular la antigüedad y los límites de ingresos. Hay otros aspectos del derecho subjetivo igualmente necesitados de concreción, como pueden ser los relativos a los procedimientos de reconocimiento, inspección, control, suspensión, extinción y reintegro de prestaciones indebidamente percibidas.

Sailak, lehenengo Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailak, eta gaur egun Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Sailak, hasiera-hasieratik hartu zuen bere gain (balio politikoen eskalaren ondoriozko printzipio gidari bereizgarri gisa), etxebizitzarako eskubide subjektiboaren erregelamendua garatzeari dagokionez, etxebizitza duina izateko eskubide subjektiboaren onuradunei eska dakizkiekeen errentari buruzko baldintzak ez zirela inola ere murriztaileagoak izango Gizarteratzeko eta Diru Sarrerak Bermatzeko abenduaren 23ko 18/2008 Legean diru-sarrerak bermatzeko errenta lortzeko adierazitakoak baino.

El Departamento, primero Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, y actualmente de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes, asumió desde el principio de su gestión, como principio rector diferencial fruto de su escala de valores políticos, que en lo relativo al desarrollo del reglamento del derecho subjetivo a la vivienda, los requisitos de ingresos exigibles a los beneficiarios del derecho subjetivo a una vivienda digna no pudieran ser más restrictivos que los señalados en la Ley 18/2008, de 23 de diciembre, de Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social, para la obtención de la renta de garantía de ingresos.

Helburua beti izan da, eta hala izaten jarraitzen du, gizarte-babeseko sistemara jo ahal duen inor ez dadila kaltetua izan bere eskubideetan prestazio-sistematik etxebizitza-sistemara aldatzeagatik, eta, sensu contrario, etxebizitza-sistematik datozen eta eskubide subjektiboa aitortua duten kolektiboei harmonikoki gehitzen zitzaizkiela DSBEari lotutako gizarte-sistemaren alokairu-prestazioak baldintza sozioekonomiko desberdinetan eskuratzen zituzten kolektiboak. Beraz, etxebizitzarako eskubide subjektiboari kolektibo eta onuradun berriak gehitzea da helburua, modu koordinatuan eta harmonikoan.

El propósito ha sido siempre, y sigue siendo, que ninguna persona con acceso al sistema de protección social resultara perjudicada en sus derechos por el cambio al sistema de vivienda y, sensu contrario, que a los colectivos con derecho subjetivo reconocido provenientes del sistema de vivienda, se añadieran sin estridencias los colectivos que, con diferentes requisitos socioeconómicos, accedían a las prestaciones al alquiler del sistema social vinculado a la RGI. Se trata, por tanto, de sumar coordinada y armónicamente al derecho subjetivo a la vivienda a nuevos colectivos y personas beneficiarias.

Apustu hori behin eta berriz berretsi dute legebiltzarkideek, legez besteko mozio eta proposamen gisa, eta Eusko Jaurlaritzari, gehiengo politikotik, ibilbide-orri horrekin jarraitzeko eskatu diote.

Esta apuesta ha sido objeto de reiterados refrendos parlamentarios en forma de Mociones y Proposiciones No de Ley que han instado al Gobierno Vasco, desde la mayoría política, a continuar con ella como hoja de ruta.

Inklusiorako eta Diru-sarrerak Bermatzeko Euskal Sistemaren abenduaren 22ko 14/2022 Legea onesteak sendotu egin du bide hori, bigarren xedapen iragankorrean xedatutakoaren bidez. Xedapen horrek etxebizitzarako prestazio osagarria aitortu eta jasoko dela bermatzen du, harik eta Etxebizitzaren ekainaren 18ko 3/2015 Legea garatzen duten erregelamendu-xedapenak onetsi arte, etxebizitza bat okupatzeko eskubide subjektiboari dagokionez, bai eta eskubide hori modu subsidiarioan beteko duen prestazio ekonomikoen sistema ezartzeari dagokionez ere. Gainera, prestazio batetik bestera zentzuz igarotzea bermatzen du, eta horrek koherentzia eta kohesioa ematen dizkio babes-sistemari.

La aprobación de la Ley 14/2022, de 22 de diciembre, del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos y para la Inclusión, consolida esa senda a través de lo dispuesto en la disposición transitoria segunda, que garantiza el reconocimiento y percepción de la prestación complementaria de vivienda en tanto no se aprueben las disposiciones reglamentarias que desarrollen la Ley 3/2015, de 18 de junio, de Vivienda, en relación con el derecho subjetivo de acceso a la ocupación de una vivienda y el establecimiento del sistema de prestaciones económicas que, con carácter subsidiario, satisfaga aquel derecho. Y lo hace garantizando un tránsito razonable de una prestación a otra, que dota de coherencia y cohesión al sistema de protección.

Ezin bestela izan, dekretu honek lege horretan ezarritako parametro berrietara ahalik eta hobekien egokitzeko ahalegina egiten du. Horrek esan nahi du kontuan hartu behar dela abenduaren 20ko 19/2021 Legeak ezarritako bizitzeko gutxieneko diru-sarrera, zeinaren kudeaketa dagoeneko Euskal Autonomia Erkidegoari (zehazki, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuari) eskualdatu baitzaio eta Inklusiorako eta Diru-sarrerak Bermatzeko Euskal Sistemaren oinarrian sartu baita.

Como no puede ser de otra manera, el presente Decreto trata de ajustarse lo mejor posible a los nuevos parámetros establecidos por esta ley. Ello implica tener en cuenta el ingreso mínimo vital, establecido por la Ley 19/2021, de 20 de diciembre, cuya gestión se halla ya traspasada a la Comunidad Autónoma del País Vasco (en concreto, a Lanbide-Servicio Vasco de Empleo) e incorporada en la base del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos y para la Inclusión.

Era berean, hasiera batean etxebizitza bat okupatzeko eskubide subjektiboaren sarrera-atetzat jotzen ziren gehieneko diru-sarreren mailak –Etxebizitzaren Legearen laugarren xedapen iragankorrean adierazitakoak– arau horietan ezarritako maila askoz handiagoekin parekatu behar dira. Gauza bera gertatzen da ondarearekin, enplegurako pizgarriekin, diru-sarrera eta prestazio finalistekin, adibidez. Parekatze hori, dekretuaren artikuluetan zehar ikus daitekeena, xedapen iragankorretan gorenera iristen da, bereziki, xedapen iragankorretan eta azken xedapenetako laugarrenean. Haren xedea da ahalik eta gehien erraztea gaur egungo etxebizitzarako prestazio osagarritik eskubide subjektiboaren aitorpenera igarotzea, eta, hala badagokio, etxebizitzarako prestazio ekonomikora.

También implica equiparar los niveles de ingresos máximos inicialmente considerados como puerta de entrada al derecho subjetivo de acceso a la ocupación de una vivienda, que eran los previstos en la disposición transitoria cuarta de la Ley de Vivienda, a los niveles, muy superiores, establecidos en las referidas normas. Ocurre lo propio con el patrimonio, los estímulos al empleo, los ingresos y prestaciones de carácter finalista, por ejemplo. La equiparación es perceptible a lo largo del articulado, aunque especialmente en las disposiciones transitorias y en la disposición final cuarta, y tiene por objeto facilitar al máximo el paso de la actual prestación complementaria de vivienda al reconocimiento del derecho subjetivo y, en su caso, a la prestación económica de vivienda.

Gure ustez, beraz, proportzionaltasunaren, segurtasun juridikoaren, gardentasunaren eta efizientziaren printzipioak bete dira, erregelamenduak egiteko ahala gauzatzean jarraitu behar zaienak, alegia.

Entendemos, pues, que se han cumplido los principios de proporcionalidad, seguridad jurídica y eficiencia en la regulación que deben presidir el ejercicio de la potestad reglamentaria.

Segurtasun juridikoaren harira, nabarmendu behar da, gainera, dekretu hau indarrean jartzean amaitu egiten dela etxebizitza duin eta egokirako eskubide subjektiboa ezartzeko eta pixkanaka aplikatzeko behin-behineko araubide juridikoa; Etxebizitzaren Legearen laugarren xedapen iragankorrak taxutzen zuen, eta orain arte aplikagarria izan da.

Por lo que se refiere a la seguridad jurídica, además, debe destacarse que con la entrada en vigor de este Decreto se pone fin al régimen jurídico provisional para el establecimiento y aplicación gradual del derecho subjetivo a una vivienda digna y adecuada, configurado por la disposición transitoria cuarta de la Ley de Vivienda, y aplicable hasta ahora.

Gardentasunari dagokionez, esan behar da dekretu hau egiteko prozeduran zehar eragindako sektoreen eta, oro har, herritarren iritzia jaso dela, entzunaldiaren eta informazio publikoaren izapideen bidez, bai eta Etxebizitzaren Euskal Behatokiaren «Etxebizitza» plataforman irekitako partaidetza-prozesu baten bidez ere. Jasotako ekarpenak oso ugariak izan dira eta araua hobetzeko balio izan dute.

En cuanto a la transparencia, cabe señalar que a lo largo del procedimiento de elaboración de este Decreto se ha recabado la opinión de los sectores afectados y de la ciudadanía en general, mediante los trámites de audiencia e información pública, así como de la apertura de un proceso participativo en la plataforma «Etxebizitza» del Observatorio Vasco de la Vivienda. Las aportaciones recibidas han sido muy numerosas y han servido para mejorar la norma.

II
II

Dekretuak 46 artikulu ditu, lau kapitulutan banatuta, xedapen gehigarri bat, bost xedapen iragankor, xedapen indargabetzaile bat eta bost azken xedapen.

El Decreto consta de 46 artículos, distribuidos en cuatro capítulos, una disposición adicional, cinco disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y cinco disposiciones finales.

I. kapituluan, alegia, 1. artikulutik 8.era bitartekoetan, xedapen orokorrak jasotzen dira; batez ere eskubide subjektiboa eskuratzeko betekizunak. Esan bezala, 14/2022 Legearen eskakizunetara egokituta daude jada, eta horrek hobekuntza nabarmena dakar Etxebizitzaren Legearen laugarren xedapen iragankorrean ezarritako behin-behineko araubide juridikoari dagokionez. Horrela, Etxebizitza Babestuen eta Zuzkidura Bizitokien Eskatzaileen Erregistroan izena emanda lau urteko antzinatasuna izan beharrean, hiru urte izan beharko dira. Hiru kide edo gehiagoko bizikidetza-unitateen 15.000 euroko gehieneko diru-sarrerak, bi kidekoen 12.000 eurokoak eta kide bakarrekoen 9.000 eurokoak, 19.000, 17.000 eta 13.000 eurokoak izango dira, hurrenez hurren. Gainera, zenbateko horiek eguneratu egingo dira etorkizunean, dekretu honen azken xedapenetako laugarrenean adierazitakoaren arabera, hots, Inklusiorako eta Diru-sarrerak Bermatzeko Euskal Sistemarekin bat etorriz.

En el capítulo I, es decir, en los artículos 1 a 8, se recogen las disposiciones generales, fundamentalmente los requisitos de acceso al derecho subjetivo. Como se acaba de indicar, ya están adaptados a las exigencias de la Ley 14/2022, lo que supone una clara mejoría con respecto al régimen jurídico provisional establecido en la disposición transitoria cuarta de la Ley de Vivienda. Así, en lugar de cuatro años de antigüedad de la inscripción en el Registro de Solicitantes de Vivienda Protegida y Alojamientos Dotacionales, se pasa a tres años. Los ingresos máximos de 15.000 euros para las unidades de convivencia de tres o más miembros, 12.000 para las de dos miembros y 9.000 para las de un solo miembro, suben a 19.000, 17.000 y 13.000 euros respectivamente. Además, estos importes se actualizarán en el futuro de acuerdo a lo previsto en la disposición final cuarta del presente Decreto, es decir, en coherencia con el Sistema Vasco de Garantía de Ingresos y para la Inclusión.

II. kapituluak 9. artikulutik 18.era bitartekoak biltzen ditu, eta etxebizitzarako eskubide subjektiboa aitortzeari buruzkoa da. 10. artikuluak, iraupenari eta azkentzeari buruzkoak, ezartzen duenez, denboran iraungo du hura aitortzea eragin zuten inguruabarrek irauten duten bitartean; hortaz, etxebizitza edo zuzkidura-bizitoki bat esleitzeak ez du esan nahi etxebizitzarako eskubide subjektiboa azkenduko denik. Aipatzekoa da manu hori guztiz aplikagarria dela etxebizitzarako prestazio ekonomikoan, eta horrek esan nahi du desagertu egiten dela diru-sarrerak bermatzeko errentari lotutako etxebizitzarako prestazio osagarria bi urtez behin berritzeko eginbeharra.

El capítulo II, que comprende los artículos 9 a 18, está dedicado al reconocimiento del derecho subjetivo de acceso. El artículo 10, relativo a su duración y extinción, establece que se mantendrá en el tiempo mientras subsistan las circunstancias que motivaron su reconocimiento, de manera que la adjudicación de una vivienda o un alojamiento dotacional no supone la extinción del derecho subjetivo de acceso. Merece la pena señalar que este precepto es plenamente aplicable a la prestación económica de vivienda, lo que significa que desaparece la renovación con periodicidad bienal a la que está sometida la prestación complementaria de vivienda vinculada a la renta de garantía de ingresos.

12. artikulutik 16.era bitartekoek eskubide subjektiboa aitortzeko prozedura arautzen dute, eskaera egiten denetik ebazpena eman arte. Bereziki nabarmentzekoa da administrazio-isiltasunaren eragin positiboa, 15.6 artikuluan jasoa.

Los artículos 12 a 16 regulan el procedimiento para reconocer el derecho subjetivo, desde la solicitud hasta la resolución. Destaca especialmente el efecto positivo del silencio administrativo, recogido en el artículo 15.6.

17. eta 18. artikuluak, hurrenez hurren, kontrolari, ikuskapenari eta azkentzeko prozedurari buruzkoak dira, eta ezinbestekoak dira egiaztatzeko eskubide subjektiboaren onuradunek eskubide hori aitortzea ekarri zuten baldintzak betetzen jarraitzen dutela.

Los artículos 17 y 18 se refieren, respectivamente, al control e inspección y al procedimiento de extinción, y son imprescindibles para comprobar que las personas beneficiarias del derecho subjetivo siguen cumpliendo los requisitos que dieron lugar a su reconocimiento.

19. artikulutik 25.era bitartekoek III. kapitulua osatzen dute, etxebizitza edo zuzkidura-bizitokia esleitzeari buruzkoa, eta eskubide subjektiboa aitortzeak titularrak Etxebizitza Babestuen eta Zuzkidura Bizitokien Eskatzaileen Erregistroan izena ematean eta horiek guztiak esleitzeko prozeduran dituen berezitasunak baino ez dituzte jasotzen. Gainerakoan, honako arau hauetan xedatutako araubidea aplikatu behar da: Babes publikoko etxebizitzen araubide juridikoari eta etxebizitzaren eta lurzoruaren inguruko finantza-neurriei buruzko martxoaren 4ko 39/2008 Dekretua, «Bizigune» Etxebizitza Hutsen Programa arautzen duen abenduaren 23ko 466/2013 Dekretua eta Etxebizitza, Herri Lan eta Garraioetako sailburuaren 2012ko urriaren 15eko Agindua, etxebizitza-eskatzaileen erregistroari eta babes ofizialeko etxebizitzak nahiz araubide autonomikoko zuzkidura-bizitokiak esleitzeko prozedurei buruzkoa.

Los artículos 19 a 25 conforman el capítulo III, relativo a la adjudicación de vivienda o alojamiento dotacional, y recogen únicamente las peculiaridades que el reconocimiento del derecho subjetivo tiene en la inscripción de sus titulares en el Registro de Solicitantes de Vivienda Protegida y Alojamientos Dotacionales y en el procedimiento de adjudicación de todos ellos. En todo lo demás, es aplicable el régimen previsto en el Decreto 39/2008, de 4 de marzo, sobre régimen jurídico de viviendas de protección pública y medidas financieras en materia de vivienda y suelo, el Decreto 466/2013, de 23 de diciembre, por el que se regula el Programa de Vivienda Vacía «Bizigune» y en la Orden de 15 de octubre de 2012, del Consejero de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, del Registro de Solicitantes de Vivienda y de los procedimientos para la adjudicación de Viviendas de Protección Oficial y Alojamientos Dotacionales de Régimen Autonómico.

Azpimarragarriena da etxebizitzarako eskubide subjektiboaren titularrei etxebizitza edo zuzkidura-bizitoki bat esleitzeagatik ez zaiela baja emango Etxebizitza Babestuen eta Zuzkidura Bizitokien Eskatzaileen Erregistroan, nahiz eta esleitutako etxebizitza edo bizitokia okupatzen duten bitartean esleipen berriak egiteko ez-gai izatera igaroko diren.

Lo más destacado es que la adjudicación de una vivienda o alojamiento dotacional a las personas titulares del derecho subjetivo de acceso no será causa de baja en el Registro de Solicitantes de Vivienda Protegida y Alojamientos Dotacionales, si bien durante el tiempo que dure la ocupación de la vivienda o alojamiento adjudicados, pasarán a la situación de no aptas para nuevas adjudicaciones.

Etxebizitzarako prestazio ekonomikoa IV. kapituluan arautzen da, 26. artikulutik 46. artikulura bitartean. Etxebizitza edo zuzkidura-bizitoki bat esleitzen ez zaien bitartean, errentamenduan, azpierrentamenduan, logelen alokairuan edo bizitoki kolektibo batean bizi diren eta etxebizitzarako eskubide subjektiboaren titular direnek modu subsidiarioan jasotzen duten prestazioa da. Ez du dirulaguntza izaerarik, eta, beraz, dirulaguntzak arautzen dituen araudia ez zaio aplikatzen. Bateraezina da administrazio publikoek ohiko etxebizitzaren premia berari erantzuteko eman dezaketen beste edozein prestazio, laguntza edo dirulaguntzarekin. Gehieneko zenbatekoa 300 eurokoa da hilean, eta azken xedapenetako laugarrenean ezarritakoaren arabera eguneratuko da.

La prestación económica de vivienda se regula en el capítulo IV, que comprende los artículos 26 a 46. Se trata de la prestación que perciben, de forma subsidiaria, las personas titulares del derecho subjetivo de acceso que residen en arrendamiento, subarriendo, alquiler de habitaciones o en un alojamiento colectivo mientras no se les adjudique una vivienda o alojamiento dotacional. Carece de naturaleza subvencional, por lo que la normativa reguladora de las subvenciones no le es aplicable. Es incompatible con cualquier otra prestación, ayuda o subvención que puedan conceder las Administraciones Públicas para atender la misma necesidad de vivienda habitual. Su cuantía máxima es de 300 euros mensuales, que se actualizará conforme a lo previsto en la disposición final cuarta.

Etxebizitzako lurralde-ordezkaritzei dagokie etxebizitzarako prestazio ekonomikoa kudeatzea, nahiz eta Alokabide SA sozietate publikoak agintaritza publikoa erabiltzea ez dakarten zenbait jarduketa material garatzen laguntzen duen.

La gestión de la prestación económica de vivienda corresponde a las Delegaciones Territoriales de Vivienda, aunque la sociedad pública Alokabide, S.A. colabora desarrollando una serie de actuaciones materiales que no implican el ejercicio de autoridad pública.

Onuradunek eskubide subjektiboaren berezko betebeharrez gain, beste betebehar batzuk ere badituzte, hala nola bizileku-aldaketa edo errentamendu-kontratuaren aldaketa jakinaraztea, edo errenta ordaindu izanaren egiaztagiriak eta errolda-ziurtagiriak edo -agiriak aurkeztea sei hilean behin. Arrazoia etxebizitzarako prestazio ekonomikoaren berariazko betekizunak betetzen direla bermatzea da.

Las personas beneficiarias tienen ciertas obligaciones adicionales a las propias del derecho subjetivo, tales como comunicar el cambio de domicilio o la modificación del contrato de arrendamiento, o presentar semestralmente los justificantes del abono de la renta y los certificados o volantes de empadronamiento. El motivo no es otro que garantizar el cumplimiento de los requisitos específicos de la prestación económica de vivienda.

Helburu horrekin berarekin, kontrola eta ikuskapena arautzen dira, baita eteteko eta azkentzeko arrazoiak ere. Inguruabarren aldaketa jakinarazteko edo dokumentuak sei hilean behin aurkezteko betebeharrak betetzen ez diren kasuetan aplikatzen da etendura, hau da, ez-betetze kasu arinenetan. Aldi baterakoa da, gehienez sei hilabetekoa. Azkentzea honako ez-betetze hauen kasuan gertatzen da: ez-betetze astunak, etxebizitzarako prestazio ekonomikoa jasotzeko baldintzak jada ez betetzea, bateraezinak diren prestazio, laguntza edo dirulaguntzak lortzea, eta eskaeran edo harekin batera aurkeztutako dokumentazioan edo etxebizitzako lurralde-ordezkaritzek eta Alokabide SA sozietate publikoak eskatuta jasotako datuak faltsutzea, ez ematea edo okerrak izatea. Zentzuzkoa denez, etxebizitzarako prestazio ekonomikoaren onuradunei etxebizitza edo bizitoki kolektibo bat esleitzea ere azkentzeko arrazoia da, izaera subsidiarioa duelako.

Con este mismo propósito, se regulan el control e inspección, así como las causas de suspensión y extinción. La suspensión se aplica en los casos de incumplimiento de las obligaciones de comunicación del cambio de circunstancias o de presentación semestral de documentos, es decir, los casos más leves de incumplimiento. Tiene carácter temporal, con un máximo de seis meses. La extinción queda reservada a los incumplimientos graves, a la pérdida de los requisitos para percibir la prestación económica de vivienda, a la obtención de prestaciones, ayudas o subvenciones incompatibles con ella y a la falsedad, omisión o inexactitud de los datos consignados en la solicitud o en la documentación aportada junto con ella o a requerimiento de las Delegaciones Territoriales de Vivienda y la sociedad pública Alokabide, S.A. Lógicamente, dado su carácter subsidiario, la adjudicación de una vivienda o un alojamiento colectivo a las personas beneficiarias de la prestación económica de vivienda, es también causa de extinción.

Orobat, aldatzeko eta azkentzeko prozedura arautzen da, baita bidegabe jasotako prestazioen itzulketa ere. Kontuan izan behar da azken horiek diru-sarrera publikotzat hartzen direla, eta, orduan, Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Diru-bilketa Erregelamendua onartzen duen urtarrilaren 12ko 1/2021 Dekretuaren zatirik handiena aplika daiteke. Dena den, itzulketa konpentsazio bidez egiten da, hots, zor den zenbatekoa etxebizitzarako prestazio ekonomikoaren etorkizuneko ordainketen zenbatekotik kentzen da, salbu eta zenbateko hori ez bada nahikoa itzulketari aurre egiteko, etxebizitzarako prestazio ekonomikoa azkendu egin bada edo onuradunak berariaz aurka egiten badio.

Se regulan, asimismo, el procedimiento de modificación y extinción y el reintegro de las prestaciones indebidamente recibidas. Hay que tener en cuenta que estas últimas tienen la consideración de ingresos públicos, por lo que resulta aplicable la mayor parte del Decreto 1/2021, de 12 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Recaudación de la Hacienda General del País Vasco. No obstante, El reintegro se lleva a cabo por compensación, descontando la cuantía adeudada del importe de los futuros pagos de la prestación económica de vivienda, salvo que este sea insuficiente para hacer frente al reintegro, la prestación económica de vivienda se haya extinguido o la persona beneficiaria se oponga expresamente.

III
III

Azken zatia xedapen gehigarriak, xedapen iragankorrek, xedapen indargabetzaileak eta azken xedapenek osatzen dute, eta oso garrantzi berezia du arau honetan.

La parte final, de la que forman parte la disposición adicional, las disposiciones transitorias, la disposición derogatoria y las disposiciones finales, tiene en esta norma una importancia muy singular.

Bigarren eta hirugarren xedapen iragankorrak dira, zalantzarik gabe, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak kudeatutako etxebizitzarako prestazio osagarritik etxebizitzaren arloan eskumena duen sailak kudeatutako etxebizitzarako prestazio ekonomikora igarotzeko ardatza. Horien helburua da bermatzea, indarraldia amaitu zaielako lehenak azkendu ahala, horiek jasotzeari uzten diotenek hurrengo hilean kobratuko dutela etxebizitzarako prestazio ekonomikoa, automatikoki eta inolako izapiderik egin behar izan gabe. Ondoren, etxebizitzarako eskubide subjektiboa aitortzeko eta, hala badagokio, Etxebizitza Babestuen eta Zuzkidura Bizitokien Eskatzaileen Erregistroan izena emateko eskatu beharko dute, nahiz eta betekizun batzuk betetzetik salbuetsita egon.

Las disposiciones transitorias segunda y tercera son, sin duda, el eje sobre el que pivota el paso de la prestación complementaria de vivienda gestionada por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo a la prestación económica de vivienda gestionada por el departamento competente en materia de vivienda. Su finalidad es garantizar que a medida que las primeras se vayan extinguiendo por haber finalizado su plazo de vigencia, quienes dejen de percibirlas cobren ya el mes siguiente la prestación económica de vivienda de manera automática y sin tener que realizar trámite alguno. Posteriormente, deberán solicitar el reconocimiento del derecho subjetivo de acceso y, en su caso, la inscripción en el Registro de Solicitantes de Vivienda Protegida y Alojamientos Dotacionales, aunque se les eximirá del cumplimiento de algunos requisitos.

Laugarren eta bosgarren xedapen iragankorrek bizitzeko gutxieneko diru-sarrera jasotzen duten pertsonei eta gizarte-larrialdietarako laguntzak jasotzen dituztenei eskubide subjektiboa eskuratzen laguntzen diete.

Las disposiciones transitorias cuarta y quinta facilitan el acceso al derecho subjetivo a las personas perceptoras del ingreso mínimo vital y a las perceptoras de las ayudas de emergencia social.

Xedapen indargabetzaileak Etxebizitzako gastuetarako prestazio osagarriari buruzko urtarrilaren 12ko 2/2010 Dekretua indargabetzen du, nahiz eta, bigarren xedapen iragankorraren arabera, dekretu hau indarrean jartzean zeuden prestazioak azkentzen diren arte aplikatzen jarraituko den.

La disposición derogatoria deroga, valga la redundancia, el Decreto 2/2010, de 12 de enero, de la prestación complementaria de vivienda, aunque, en virtud de la disposición transitoria segunda, seguirá aplicándose hasta que se extingan las prestaciones existentes a la entrada en vigor del presente Decreto.

Azken xedapenetako lehenak eta bigarrenak indarrean dauden hainbat arau aldatzen dituzte, dekretu honen edukira egokitze aldera. Bereziki nabarmentzekoa da ezabatu egin dela Etxebizitza, Herri Lan eta Garraioetako sailburuaren 2012ko urriaren 15eko Aginduaren 10. artikulua, etxebizitza-eskatzaileen erregistroari eta babes ofizialeko etxebizitzak nahiz araubide autonomikoko zuzkidura-bizitokiak esleitzeko prozedurei buruzkoa. Atzerritarrei bizileku-baimena indarrean izatea eskatzen zien, izena eman ahal izateko.

Las disposiciones finales primera y segunda modifican varias normas vigentes, para adaptarlas al contenido de este Decreto. Destaca especialmente la supresión del artículo 10 de la Orden de 15 de octubre de 2012, del Consejero de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, del Registro de Solicitantes de Vivienda y de los procedimientos para la adjudicación de Viviendas de Protección Oficial y Alojamientos Dotacionales de Régimen Autonómico, que exigía a las personas extranjeras disponer de una autorización de residencia en vigor para poder inscribirse.

Azken xedapenetako hirugarrenaren xedea da 2012ko urriaren 15eko agindu horretan aldatutako manuen maila babestea. Azken xedapenetako laugarrenarekin, eguneratu egin daitezke eskubide subjektiboa aitortzeko diru-sarreren gehieneko mugak eta etxebizitzarako prestazio ekonomikoaren gehieneko zenbatekoa.

La disposición final tercera está destinada a salvaguardar el rango de los preceptos modificados de la citada Orden de 15 de octubre de 2012. La disposición final cuarta permite la actualización de los límites máximos de ingresos para el acceso al reconocimiento del derecho subjetivo y la cuantía máxima de la prestación económica de vivienda.

Azkenik, azken xedapenetako bosgarrenak 2024ko apirilaren 2ra atzeratzen du araua indarrean jartzea, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak kudeatutako etxebizitzarako prestazio osagarriaren eta etxebizitzaren arloan eskumena duen sailak kudeatutako etxebizitzarako prestazio ekonomikoaren arteko trantsizio ordenaturako beharrezko diren prestaketa guztiak egin ahal izateko. Hala ere, 5. artikuluko 1. apartatua, 32. artikulua, azken xedapenetako lehenaren 1. eta 2. apartatuak eta azken xedapenetako bigarrenetik laugarrenera bitartekoak Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean jarriko dira indarrean. 5.1 artikuluak eskubide subjektiboa eskuratzeko diru-sarreren gehieneko mugak ezartzen ditu, eta 32. artikuluak etxebizitzarako prestazio ekonomikoaren gehieneko zenbatekoa. Biek hobetzen dituztenez Etxebizitzaren Legearen laugarren xedapen iragankorraren xedapenak, atzerapenik gabe aplikatu behar dira. Era berean, ez da komeni azken xedapenetako lehenaren 1. eta 2. apartatuen eta azken xedapenetako bigarrenetik laugarrenera bitartekoen aplikazioa atzeratzea, lehendik zeuden arauak aldatzen baitituzte. Aldiz, azken xedapenetako lehenaren 3. apartatua ezin da berehala aplikatu, Etxebizitza Babestuen eta Zuzkidura Bizitokien Eskatzaileen Erregistroaren kudeaketa-sistemari eragiten diolako. Hori dela eta, dekretuaren zatirik handienarekin batera jarriko da indarrean.

Por último, la disposición final quinta pospone la entrada en vigor de la norma al día 2 de abril de 2024, con el fin de poder llevar a cabo todos los preparativos necesarios para una transición ordenada entre la prestación complementaria de vivienda gestionada por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo y la prestación económica de vivienda gestionada por el departamento competente en materia de vivienda. No obstante, establece que el apartado 1 del artículo 5, el artículo 32, los apartados 1 y 2 de la disposición final primera y las disposiciones finales segunda a cuarta entrarán en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco. El artículo 5.1 establece los límites máximos de ingresos para acceder al derecho subjetivo y el 32 la cuantía máxima de la prestación económica de vivienda. Dado que ambos mejoran las previsiones de la disposición transitoria cuarta de la Ley de Vivienda, deben aplicarse sin demora. Tampoco conviene posponer la aplicación de los apartados 1 y 2 de la disposición final primera y las disposiciones finales segunda a cuarta, en tanto que modifican normas preexistentes. En cambio, el apartado 3 de la disposición final primera no puede aplicarse inmediatamente porque afecta al sistema de gestión del Registro de Solicitantes de Vivienda Protegida y Alojamientos Dotacionales. De ahí su entrada en vigor con el grueso del Decreto.

Horrela, segurtasun juridikoaren eta efizientziaren printzipioak errespetatuko direla bermatzen da.

De este modo, se garantiza el respeto a los principios de seguridad jurídica y de eficiencia.

IV
IV

Adierazi behar da dekretu hau izapidetzean bete egin dela Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako eta Indarkeria Matxistarik Gabe Bizitzeko Legearen testu bategina onartzen duen martxoaren 16ko 1/2023 Legegintzako Dekretuaren 19. eta 20. artikuluetan ezarritakoa, baita generoaren araberako eragina aurretiaz ebaluatzeko eta gizonen eta emakumeen arteko desberdintasunak ekidin eta berdintasuna sustatzeko neurriak hartzeko jarraibideetan ezarritakoa ere.

Se debe señalar que en la tramitación de este Decreto se ha cumplido lo previsto en los artículos 19 y 20 del Decreto legislativo 1/2023, de 16 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres y Vidas Libres de Violencia Machista contra las Mujeres, así como en las Directrices sobre la realización de la evaluación previa del impacto en función del género y la incorporación de medidas para eliminar desigualdades y promover la igualdad de mujeres y hombres.

Ondorioz, Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraioetako sailburuaren proposamenez, Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoarekin bat, eta Gobernu Kontseiluak 2023ko urriaren 10ean egindako bilkuran aztertu eta onartu ondoren, hauxe

En su virtud, a propuesta del Consejero de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes, de acuerdo con la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi y previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 10 de octubre de 2023,

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:
I. KAPITULUA
CAPÍTULO I
XEDAPEN OROKORRAK
DISPOSICIONES GENERALES

1. artikulua.– Xedea.

Artículo 1.– Objeto.

Etxebizitzaren ekainaren 18ko 3/2015 Legea garatuz, dekretu honen xedea da etxebizitza bat okupatzeko eskubide subjektiboa arautzea.

En desarrollo de la Ley 3/2015, de 18 de junio, de Vivienda, el presente Decreto tiene por objeto regular el derecho subjetivo de acceso a la ocupación de una vivienda.

2. artikulua.– Etxebizitzarako eskubide subjektiboa baliatzea.

Artículo 2.– Satisfacción del derecho subjetivo de acceso.

1.– Etxebizitzarako eskubide subjektiboa modalitate hauetako baten bidez baliatuko da:

1.– El derecho subjetivo de acceso se satisfará a través de una de las siguientes modalidades:

a) Alokairu-araubideko etxebizitza bat edo kanondun zuzkidura-bizitoki bat esleitzea.

a) Adjudicación de una vivienda en régimen de alquiler o de un alojamiento dotacional con canon.

b) Etxebizitzarako prestazio ekonomikoa ematea.

b) Concesión de la prestación económica de vivienda.

2.– Etxebizitzarako prestazio ekonomikoa bakarrik emango da, modu subsidiarioan, etxebizitza edo zuzkidura-bizitokia esleitu behar ez denean.

2.– La prestación económica de vivienda solo se concederá con carácter subsidiario, cuando no sea posible adjudicar una vivienda o un alojamiento dotacional.

3. artikulua.– Etxebizitzarako eskubide subjektiboaren titularrak.

Artículo 3.– Titulares del derecho subjetivo de acceso.

1.– Etxebizitza bat okupatzeko eskubide subjektiboa izango dute honako baldintza hauek guztiak betetzen dituzten pertsonek, banaka zein bizikidetza-unitateko partaide gisa:

1.– Tendrán derecho subjetivo de acceso a la ocupación de una vivienda las personas, bien sea individualmente o como partícipes de una unidad de convivencia, que cumplan todos y cada uno de los siguientes requisitos:

a) Adinez nagusiak edo adingabe emantzipatuak izatea.

a) Ser mayores de edad o menores emancipadas.

b) Bizitokia Euskal Autonomia Erkidegoko edozein udalerritan duela egiaztatzea, urtebetez, etenik gabe eta etxebizitzarako eskubide subjektiboa aitortzeko eskaera egin aurreko unean.

b) Acreditar un año de residencia efectiva, ininterrumpida e inmediatamente anterior a la fecha de solicitud de reconocimiento del derecho subjetivo de acceso, en cualquier municipio de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

c) Bizikidetza-unitateko kide guztiek etxebizitza baten premia izatea.

c) Pertenecer a una unidad de convivencia en la que todos sus miembros tengan necesidad de vivienda.

d) Gizarte-bazterketa pairatzeko arriskuan egotea, 5. artikuluan ezarritakoaren arabera.

d) Estar en riesgo de exclusión social, de conformidad con lo establecido en el artículo 5.

e) Etxebizitza Babestuen eta Zuzkidura Bizitokien Eskatzaileen Erregistroan baliozko eran izena emanda egotea, alokairuko eskatzaile gisa soilik.

e) Hallarse válidamente inscritas en el Registro de Solicitantes de Vivienda Protegida y Alojamientos Dotacionales en la condición de demandante exclusivamente de alquiler.

f) Apartatu honen e) letran aipatzen den inskripzioan gutxienez hiru urteko antzinatasuna egiaztatzea, etenik gabekoa eta etxebizitzarako eskubide subjektiboa aitortzeko eskaera egin aurreko urteei dagokiena, 8. artikuluan ezartzen diren salbuespenetan izan ezik.

f) Acreditar una antigüedad mínima en la inscripción a que se refiere la letra e) de este artículo de tres años ininterrumpidos e inmediatamente anteriores a la fecha de solicitud de reconocimiento del derecho subjetivo de acceso, salvo las excepciones que se establecen en el artículo 8.

2.– Aurreko apartatuan adierazitako baldintzak betetzen badituzte, etxebizitzarako eskubide subjektiboaren titular izango dira Babes publikoko etxebizitzen araubide juridikoari eta etxebizitzaren eta lurzoruaren inguruko finantza-neurriei buruzko martxoaren 4ko 39/2008 Dekretuaren 15. artikuluan edo horren ordezko arauan aipatzen diren pertsonak.

2.– Siempre que cumplan los requisitos previstos en el apartado anterior, serán titulares del derecho de acceso las personas que se refiere el artículo 15 del Decreto 39/2008, de 4 de marzo, sobre régimen jurídico de viviendas de protección pública y medidas financieras en materia de vivienda y suelo, o norma que lo sustituya.

4. artikulua.– Etxebizitza-premia.

Artículo 4.– Necesidad de vivienda.

1.– Bizikidetza-unitateko partaide batek ere ezin izango du etxebizitzarik eduki jabetzan, azalera-eskubidean edo gozamenean.

1.– Todas y cada una de las personas partícipes de la unidad de convivencia deberán carecer de vivienda en propiedad, derecho de superficie o usufructo.

2.– Etxebizitza-premia duten pertsonak izango dira Etxebizitza, Herri Lan eta Garraioetako sailburuaren 2012ko urriaren 15eko Aginduaren (Etxebizitza Eskatzaileen Erregistroari eta babes ofizialeko etxebizitzak nahiz araubide autonomikoko zuzkidura-bizitokiak esleitzeko prozedurei buruzkoa) 9 bis artikuluan xedatzen diren salbuespenezko kasuetako batean daudenak edo agindu hori ordezten duen arauan zehazten direnak.

2.– Se considera que tienen necesidad de vivienda quienes se encuentren en alguno de los supuestos excepcionales previstos en el artículo 9 bis de la Orden de 15 de octubre de 2012, del Consejero de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, del Registro de Solicitantes de Vivienda y de los procedimientos para la adjudicación de Viviendas de Protección Oficial y Alojamientos Dotacionales de Régimen Autonómico, o norma que la sustituya.

5. artikulua.– Gizarte-bazterketa pairatzeko arriskua.

Artículo 5.– Riesgo de exclusión social.

1.– Dekretu honen ondorioetarako, honako muga hauek gainditzen ez dituzten urteko diru-sarrerak egiaztatzen dituztenak gizarte-bazterketa pairatzeko arriskuan daude, inolako ebaluazio-txostenik behar izan gabe:

1.– A los efectos de este Decreto, se hallan en riesgo de exclusión social, sin necesidad de informe de evaluación alguno, quienes acrediten unos ingresos anuales que no superen los siguientes límites:

a) Hiru kide edo gehiagoko bizikidetza-unitateen kasuan: 19.000 (hemeretzi mila) euro gainditzen ez dituzten urteko diru-sarrera haztatuak.

a) En el caso de unidades de convivencia de tres o más miembros: ingresos anuales ponderados que no superen los 19.000 (diecinueve mil) euros.

b) Bi kideko bizikidetza-unitateen kasuan: 17.000 (hamazazpi mila) euro gainditzen ez dituzten urteko diru-sarrera haztatuak.

b) En el caso de unidades de convivencia de dos miembros: ingresos anuales ponderados que no superen los 17.000 (diecisiete mil) euros.

c) Kide bakarreko unitateen kasuan: 13.000 (hamahiru mila) euro gainditzen ez dituzten urteko diru-sarrera haztatuak.

c) En el caso de unidades de un único miembro: ingresos anuales ponderados que no superen los 13.000 (trece mil) euros.

2.– Bizikidetza-unitate horien ondareak ez du izan behar Inklusiorako eta Diru-sarrerak Bermatzeko Euskal Sistemaren abenduaren 22ko 14/2022 Legearen arabera urtebetez legokiekeen gehieneko errenta bermatuaren zenbatekoaren halako bost edo handiagoa.

2.– El patrimonio de estas unidades de convivencia no debe ser equivalente o mayor a cinco veces la cuantía de la renta máxima garantizada que les correspondería durante un año, de conformidad con la Ley 14/2022, de 22 de diciembre, del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos y para la Inclusión.

3.– Kontrako frogarik ezean, egiaztatutzat joko da diru-sarrerak bermatzeko errentaren titularrek aurreko apartatuetan ezarritakoa betetzen dutela.

3.– Se considera acreditado, salvo prueba en contrario, que las personas titulares de la renta de garantía de ingresos cumplen lo establecido en los apartados anteriores.

4.– Artikulu honetan jasotako pertsonak ez daude gizarte-bazterketa pairatzeko arriskuan, baldin eta etxebizitza libre batean alokairuan bizi badira eta etxebizitza horren errenta urteko diru-sarreren % 30 edo gutxiago bada, edo babes publikoko etxebizitza batean bizi badira.

4.– No se hallan en riesgo de exclusión social las personas comprendidas en este artículo cuando residan en arrendamiento en una vivienda libre cuya renta sea inferior o igual al 30 % de sus ingresos anuales o en una vivienda de protección pública.

6. artikulua.– Diru-sarrerak zehaztea.

Artículo 6.– Determinación de los ingresos.

1.– Diru-sarreren zenbaketa, haztapen-sistema eta jatorria Babes publikoko etxebizitzen araubide juridikoari eta etxebizitzaren eta lurzoruaren inguruko finantza-neurriei buruzko martxoaren 4ko 39/2008 Dekretuaren 20. artikulutik 24. artikulura bitartekoetan edo hori ordezten duen arauan xedatutakoaren arabera arautuko dira.

1.– El cómputo, el sistema de ponderación y la determinación de la procedencia de los ingresos se rigen por lo dispuesto en los artículos 20 a 24 del Decreto 39/2008, de 4 de marzo, sobre régimen jurídico de viviendas de protección pública y medidas financieras en materia de vivienda y suelo, o norma que la sustituya.

2.– Hala ere, konpututik kanpo geratuko dira Inklusiorako eta Diru-sarrerak Bermatzeko Euskal Sistema ezartzen duen araudian enplegurako pizgarri gisa aurreikusitako norberaren edo besteren konturako lanaren ondoriozko diru-sarreren ehunekoak.

2.– No obstante, se excluirán del cómputo los porcentajes de ingresos procedentes del trabajo por cuenta propia o ajena previstos como estímulos al empleo en la normativa reguladora del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos y para la Inclusión a quienes disfruten de los mismos.

3.– Halaber, konpututik kanpo geratuko dira eskatzailearen eta bizikidetza-unitateko gainerako kideen diru-sarrera eta prestazio finalistak, Inklusiorako eta Diru-sarrerak Bermatzeko Euskal Sistemaren araudiak ezartzen dituenak.

3.– También quedarán excluidos del cómputo aquellos ingresos y prestaciones de carácter finalista, correspondientes a la persona solicitante y a los demás miembros de la unidad convivencial, que establezca la normativa reguladora del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos y para la Inclusión.

7. artikulua.– Ondarea.

Artículo 7.– Patrimonio.

Bizikidetza-unitateen ondarea Inklusiorako eta Diru-sarrerak Bermatzeko Euskal Sistemaren abenduaren 22ko 14/2022 Legean eta haren erregelamenduzko garapenean zehaztutako ondasun higiezinek, higigarriek eta beste edozeinek osatuko dute, eta araudi honetan bertan ezarritako moduan baloratuko da.

El patrimonio de las unidades convivenciales estará compuesto por los bienes inmuebles, muebles y cualesquiera otros que determine la Ley 14/2022, de 22 de diciembre, del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos y para la Inclusión y su desarrollo reglamentario, y se valorará en la forma prevista por esta misma normativa.

8. artikulua.– Etxebizitza Babestuen eta Zuzkidura Bizitokien Eskatzaileen Erregistroko antzinatasunaren salbuespenak.

Artículo 8.– Excepciones a la antigüedad en el Registro de Solicitantes de Vivienda Protegida y Alojamientos Dotacionales.

1.– Etxebizitza Babestuen eta Zuzkidura-bizitokien Eskatzaileen Erregistroan behar bezala izena emanda egon beharko dute, baina ez zaie 3.1.f) artikuluan aipatzen den antzinatasuna eskatuko ohiko bizitokia osatzen zuen etxebizitzatik kanpo geratu diren bizikidetza-unitateei, honako arrazoi hauengatik:

1.– Deberán hallarse válidamente inscritas en el Registro de Solicitantes de Vivienda Protegida y Alojamientos Dotacionales, pero no se les exigirá la antigüedad a que se refiere el artículo 3.1.f), las unidades de convivencia que se hayan visto privadas de la vivienda que constituía su domicilio habitual por:

a) Askatze-ordainean eman bazaio edo hipoteka-betearazpen baten ondorioz esleitu bazaio, betiere etxebizitza hori bere jabetzako bakarra izan bada etxebizitzarako eskubide subjektiboa aitortzeko eskaera aurkeztu aurreko hiru urteetan.

a) Haberse dado en pago con carácter liberatorio o haber sido adjudicada como consecuencia de una ejecución hipotecaria, siempre que dicha vivienda hubiera sido la única de su propiedad en los tres años anteriores a la presentación de la solicitud de reconocimiento del derecho subjetivo de acceso.

b) Gerora sortutako ordaintzeko ezintasunaren ondorioz errentak ez ordaintzeagatik utzarazi badituzte etxebizitzarako eskubide subjektiboa aitortzeko eskaera aurkeztu aurreko hiru urteetan, betiere etxebizitza librea bada.

b) Haber sido desahuciadas en los tres años anteriores a la presentación de la solicitud de reconocimiento del derecho subjetivo de acceso por impago de rentas, como consecuencia de una incapacidad de pago sobrevenida, siempre que se trate de una vivienda libre.

2.– Nolanahi ere, bizikidetza-unitate horiek Euskal Autonomia Erkidegoko edozein udalerritan hiru urtez erroldatuta egon direla egiaztatu beharko dute.

2.– En todo caso, estas unidades de convivencia tendrán que acreditar tres años de empadronamiento en cualquier municipio de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

II. KAPITULUA
CAPITULO II
ETXEBIZITZARAKO ESKUBIDE SUBJEKTIBOA AITORTZEA
RECONOCIMIENTO DEL DERECHO SUBJETIVO DE ACCESO

9. artikulua.– Eskumena.

Artículo 9.– Competencia.

1.– Eusko Jaurlaritzan etxebizitzaren arloan eskumena duen sailari dagokio etxebizitzarako eskubide subjektiboa aitortzea eta etxebizitzarako prestazio ekonomikoa ematea.

1.– Corresponde al departamento del Gobierno Vasco competente en materia de vivienda el reconocimiento del derecho subjetivo de acceso y la concesión de la prestación económica de vivienda.

2.– Alokabide SA sozietate publikoak esleituko ditu abenduaren 23ko 466/2013 Dekretuak araututako «Bizigune» Etxebizitza Hutsen Programan sartutako etxebizitzak.

2.– La adjudicación de las viviendas incorporadas al Programa de Vivienda Vacía «Bizigune», regulado por el Decreto 466/2013, de 23 de diciembre, corresponderá a la sociedad pública Alokabide, S.A.

3.– Etxebizitzaren arloan eskumena duen sailari dagokio gainerako etxebizitzak eta zuzkidura-bizitokiak esleitzea. Hor sartzen dira, hala badagokio, horretara behartuta dauden administrazio publikoek Etxebizitzaren ekainaren 18ko 3/2015 Legean xedatutakoaren arabera haren eskura jarri dituztenak.

3.– Al departamento competente en materia de vivienda le corresponde adjudicar el resto de viviendas y de los alojamientos dotacionales, incluidos, en su caso, los que hayan puesto a su disposición las administraciones públicas obligadas a ello con arreglo a lo previsto en la Ley 3/2015, de 18 de junio, de Vivienda.

10. artikulua.– Iraupena eta azkentzea.

Artículo 10.– Duración y extinción.

1.– Etxebizitzarako eskubide subjektiboaren aitorpenak indarrean jarraituko du hura aitortzea eragin zuten inguruabarrek irauten duten bitartean.

1.– El reconocimiento del derecho subjetivo de acceso se mantendrá en el tiempo mientras subsistan las circunstancias que motivaron su reconocimiento.

2.– Etxebizitzarako eskubide subjektiboa honako arrazoi hauengatik azkentzen da:

2.– El derecho subjetivo de acceso se extingue por las siguientes causas:

a) Titularrak edo titularrek uko egitea.

a) Renuncia de la persona o personas titulares.

b) Titularra hiltzea, pertsona bakarreko bizikidetza-unitateen kasuan.

b) Fallecimiento de la persona titular, cuando se trate de unidades de convivencia unipersonales.

c) Eskubidea aitortzeko eskatzen diren baldintzak galtzea, 3. artikulutik 8.era bitartekoetan ezarritakoaren arabera.

c) Pérdida de los requisitos exigidos para su reconocimiento, según lo previsto en los artículos 3 a 8.

d) Esleitutako etxebizitzari edo zuzkidura-bizitokiari uko egitea; salbuespena da babes publikoko bizitegi-sistemara edo «Bizigune» Etxebizitza Hutsen Programara jotzeari buruzko araudiaren arabera salbuestekoa den uko egite bat izatea, kasuaren arabera.

d) La renuncia a la vivienda o al alojamiento dotacional adjudicado, salvo que se trate de un supuesto de renuncia de los que se exceptúan con arreglo a la normativa sobre acceso al sistema residencial de protección pública o a las viviendas incorporadas el Programa de Vivienda Vacía «Bizigune», según los casos.

e) Esleitutako etxebizitza edo bizitokia Etxebizitzaren ekainaren 18ko 3/2015 Legean eta dekretu honetan adierazitakoez bestelako erabilera edo helburuetarako erabiltzea.

e) Destinar la vivienda o alojamiento adjudicado a otros usos o fines distintos de los previstos en la Ley 3/2015, de 18 de junio, de Vivienda, y en el presente Decreto.

f) Esleitutako etxebizitzari edo zuzkidura-bizitokiari dagokion errenta edo kanona ez ordaintzea.

f) La falta de pago de la renta o canon correspondiente a la vivienda o alojamiento dotacional adjudicado.

g) Etxebizitzarako prestazio ekonomikoaren onuradunek errenta edo kontraprestazio ekonomiko baliokidea ez ordaintzea.

g) La falta de pago de la renta o de la contraprestación económica equivalente por parte de las personas beneficiarias de la prestación económica de vivienda.

h) 11. eta 21.3 artikuluetan adierazitako betebeharrak ez betetzea.

h) El incumplimiento de las obligaciones previstas en los artículos 11 y 21.3.

i) Eskaeran edo harekin batera aurkeztutako dokumentazioan edo etxebizitzako lurralde-ordezkaritzek eskatuta adierazitako datuak faltsuak edo okerrak direla edo eman ez direla egiaztatzea.

i) La comprobación de la falsedad, omisión o inexactitud de los datos consignados en la solicitud o en la documentación aportada junto con ella o a requerimiento de las Delegaciones Territoriales de Vivienda.

3.– Etxebizitza edo zuzkidura-bizitoki bat esleitzeak ez du esan nahi etxebizitzarako eskubide subjektiboa azkenduko denik, hargatik eragotzi gabe 43.2 artikuluan etxebizitzarako prestazio ekonomikoari buruz ezarritakoa.

3.– La adjudicación de una vivienda o un alojamiento dotacional no supone la extinción del derecho subjetivo de acceso, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 43.2 sobre la prestación económica de vivienda.

4.– Etxebizitzarako eskubide subjektiboa azkendu zaienei 3. artikulutik 8. artikulura ezarritako baldintzak berriro betetzen dituztenean bakarrik aitortu ahal izango zaie berriro.

4.– A quienes se les haya extinguido el derecho subjetivo de acceso, solo se les podrá reconocer de nuevo cuando vuelvan a cumplir los requisitos previstos en los artículos 3 a 8.

5.– Etxebizitzarako eskubide subjektiboa azkentzeak ez du eragotziko beste arau batzuetan aurreikusitako ondorioak gertatzea eta erantzukizunak eskatzea.

5.– La extinción del derecho subjetivo de acceso no impedirá que se produzcan las consecuencias ni se exijan las responsabilidades previstas en otras normas.

11. artikulua.– Titularren betebeharrak.

Artículo 11.– Obligaciones de las personas titulares.

Eskubidearen titularrek betebehar hauek dituzte:

Las personas titulares del derecho tienen las siguientes obligaciones:

a) Eusko Jaurlaritzan etxebizitzaren arloko eskumena duen sailari jakinarazi beharko diote, hilabeteko epean, eskubidea aitortzeko oinarritzat hartu diren inguruabarretan gertatzen den edozein aldaketa, bizikidetza-unitateko kideen kopuruari buruzkoak barne.

a) Comunicar al departamento del Gobierno Vasco competente en materia de vivienda en un plazo de un mes cualquier cambio que se produzca en las circunstancias que hubieren servido de base para su reconocimiento, incluyendo las relativas al número de los miembros de la unidad de convivencia.

b) Emandako informazio guztia eta administrazioak kontrol-funtzioak betetzeko eskatzen duena egiazkoa eta zehatza izatea.

b) Facilitar de forma veraz y precisa cuanta información suministren y la que les sea requerida en el ejercicio de las funciones de control por parte de la Administración.

c) Eusko Jaurlaritzan etxebizitzaren arloko eskumena duen sailak aitortutako eskubidearen harira egin ditzakeen egiaztapen-jarduketak onartzea.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación que respecto del derecho reconocido pueda efectuar el departamento del Gobierno Vasco competente en materia de vivienda.

12. artikulua.– Eskaera.

Artículo 12.– Solicitud.

1.– Etxebizitzarako eskubide subjektiboa interesdunek eskatuta aitortuko da.

1.– El derecho subjetivo de acceso se reconocerá a solicitud de las personas interesadas.

2.– Eskaera Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoan eskuragarri dagoen eredu ofizialaren araberakoa izan beharko da (https://www.euskadi.eus/zerbitzuak/12212).

2.– La solicitud deberá ajustarse al modelo oficial disponible en la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi https://www.euskadi.eus/servicios/12212

3.– Eredu horretan, bizikidetza-unitatea osatzen duten pertsona guztiak identifikatu beharko dira.

3.– En dicho modelo deberá identificarse a todas y cada una de las personas que forman parte de la unidad de convivencia.

4.– Etxebizitzarako prestazio ekonomikoa ere eskatu ahal izango da, modu subsidiarioan, 35. artikuluan ezarritakoaren arabera.

4.– También podrá solicitarse, de forma subsidiaria, la prestación económica de vivienda, conforme a lo establecido en el artículo 35.

5.– Interesdunek, beren eskubideak eta betebeharrak baliatzeko, une oro aukeratu ahal izango dute Eusko Jaurlaritzan etxebizitzaren arloko eskumena duen sailarekin harremanetan jartzean bitarteko elektronikoak erabili edo ez.

5.– Las personas interesadas podrán elegir en todo momento si se relacionan con el departamento del Gobierno Vasco competente en materia de vivienda para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no.

6.– Eskaera Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoan aurkez daiteke: https://www.euskadi.eus/zerbitzuak/12212

6.– La solicitud se puede presentar en la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi https://www.euskadi.eus/servicios/12212

7.– Kasu horretan, eskaeraren osteko izapideak Herritarrei arreta integral eta multikanala emateko eta zerbitzu publikoak bitarteko elektronikoz irispidean izateko ekainaren 20ko 91/2023 Dekretuaren 62. artikuluan aipatzen den «Nire karpeta» herritarren karpetaren bidez egingo dira.

7.– En tal caso, los trámites posteriores a la solicitud se realizan a través de la Carpeta Ciudadana «Nire karpeta-Mi carpeta» a que se refiere el artículo 62 del Decreto 91/2023, de 20 de junio, de atención integral y multicanal de atención a la ciudadanía y acceso a los servicios públicos por medios electrónicos.

8.– Eskaera aurrez aurre ere aurkez daiteke Zuzenean herritarrentzako zerbitzuan –ahal dela aldez aurretik hitzordua eskatuta–, erregistro-gaietan laguntzeko bulegoetan –Herritarrei arreta integral eta multikanala emateko eta zerbitzu publikoak bitarteko elektronikoz irispidean izateko ekainaren 20ko 91/2023 Dekretuaren 100., 101. eta 102. artikuluetan xedatutakoaren arabera–, bai eta Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16.4 artikuluan ezarritako aurkezpen-bitartekoak erabilita ere.

8.– También se puede presentar la solicitud de forma presencial en el Servicio de Atención a la Ciudadanía, Zuzenean, preferentemente con cita previa, en las Oficinas de Asistencia en Materia de Registro, de acuerdo con lo previsto en los artículos 100, 101 y 102 del Decreto 91/2023, de 20 de junio, de atención integral y multicanal de atención a la ciudadanía y acceso a los servicios públicos por medios electrónicos, así como utilizando los medios de presentación previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

13. artikulua.– Eskaerarekin batera aurkeztu beharreko agiriak.

Artículo 13.– Documentación que ha de acompañar a la solicitud.

1.– Eskaerarekin batera, erantzukizunpeko adierazpen bat aurkeztu beharko da, bizikidetza-unitatea osatzen duten pertsonek dekretu honetan adierazitako baldintzak betetzen dituztela jasota utzita.

1.– A la solicitud habrá de acompañarse una declaración responsable en la que se haga constar que las personas que integran la unidad de convivencia cumplen los requisitos previstos en el presente Decreto.

2.– Orobat, aurkeztu beharko da ondasunen eta errentaren ziurtagiri bat edo horren baliokidea, kasuan kasuko foru-ogasunak emana.

2.– También deberá acompañarse de un certificado de bienes y renta, o equivalente, emitido por la Hacienda Foral.

3.– 8. artikuluan ezarritakoaren arabera Etxebizitza Babestuen eta Zuzkidura-bizitokien Eskatzaileen Erregistroan antzinatasuna egiaztatzetik salbuetsita dauden pertsonek honako hauek aurkeztu beharko dituzte, kasuen arabera:

3.– Las personas exentas de acreditar la antigüedad en el Registro de Solicitantes de Vivienda Protegida y Alojamientos Dotacionales conforme a lo previsto en el artículo 8, deberán aportar, según los casos:

a) Hipoteka-betearazpenaren xede den etxebizitza esleitu dela edo ordainean eman dela egiaztatzen duen ebazpen judiziala edo notario-agiria.

a) La resolución judicial o documento notarial que acredite la adjudicación de la vivienda objeto de la ejecución hipotecaria o la dación en pago con carácter liberatorio.

b) Utzarazpenaren ebazpen judiziala.

b) La resolución judicial de desahucio.

4.– Enplegurako pizgarriak dituztenek edo konputagarriak ez diren diru-sarrera finalistak administrazio eskudunak emandako ziurtagiri bat erantsi beharko dute, eta, bertan, erreferentziako ekitaldi ekonomikoko urteko zenbatekoa adierazi beharko dute.

4.– Quienes disfruten de estímulos al empleo o cuenten con ingresos finalistas no computables, deberán adjuntar una certificación emitida por la Administración competente en la que conste su cuantía anual en el ejercicio económico de referencia.

5.– Etxebizitzarako prestazio ekonomikoa modu subsidiarioan eskatzen dutenek 36. artikuluan zehazten den dokumentazioa erantsi beharko dute.

5.– Quienes soliciten subsidiariamente la prestación económica de vivienda, deberán añadir la documentación que se especifica en el artículo 36.

14. artikulua.– Datuak eta dokumentuak elektronikoki eskuratzea.

Artículo 14.– Obtención electrónica de datos y documentos.

1.– Interesdunek eskubidea dute 13., 15.3, 36.b.1, 36.e) eta 39.c) artikuluetan aipatzen diren dokumentuak ez aurkezteko, baldin eta aurka egiten ez badiote Eusko Jaurlaritzan etxebizitzaren arloko eskumena duen sailak beste administrazio publiko batzuei kontsulta egiteari edo horiengandik lortzeari, beren sare korporatiboen bidez edo datu-bitartekaritzarako plataformei edo bestelako sistema elektronikoei kontsulta eginez.

1.– Las personas interesadas tienen derecho a no aportar los documentos a que se refieren los artículos 13, 15.3, 36.b.1, 36.e) y 39.c) siempre que no se opongan a que el departamento del Gobierno Vasco competente en materia de vivienda consulte o recabe de otras Administraciones Públicas los que se encuentren disponibles electrónicamente a través de sus redes corporativas o mediante consulta a las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto.

2.– Sare korporatiboen bidez edo datu-bitartekaritzarako plataformetan edo administrazio publikoek horretarako gaitutako beste sistema elektroniko batzuetan kontsulta eginez elektronikoki eskura ez dauden datu eta dokumentuak eskatzaileek aurkeztu beharko dituzte.

2.– Los datos y documentos no disponibles electrónicamente a través de las redes corporativas o mediante consulta a las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto por las Administraciones Públicas, deberán aportarlos las personas solicitantes.

15. artikulua.– Aitortzeko prozedura.

Artículo 15.– Procedimiento de reconocimiento.

1.– Etxebizitzarako eskubide subjektiboa aitortzeko prozedura Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legean ezarritakoaren arabera izapidetuko da.

1.– El procedimiento para el reconocimiento del derecho subjetivo de acceso se tramitará conforme a lo establecido por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

2.– Eskaeran zerrendatutako bizikidetza-unitateko kideak ez badatoz bat Etxebizitza Babestuen eta Zuzkidura-bizitokien Eskatzaileen Erregistroan inskribatutako bizikidetza-unitateko kideekin, interesdunari errekerimendua egingo zaio eskaera zuzen dezan edo erregistroko inskripzioa alda dezan, eta ebazteko epea eten egingo da, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 22.1.a) artikuluan aurreikusitakoaren arabera.

2.– Cuando los miembros de la unidad de convivencia relacionados en la solicitud no coincidan con los miembros de la unidad de convivencia inscritos en el Registro de Solicitantes de Vivienda Protegida y Alojamientos Dotacionales, se requerirá a la persona interesada para que o bien rectifique la solicitud, o bien solicite la modificación de la inscripción registral, con suspensión del plazo para resolver conforme a lo previsto en el artículo 22.1.a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

3.– Prozedura bideratzean, etxebizitza-arloko lurralde-ordezkaritzek dekretu honetan ezarritako baldintzak betetzen direla egiaztatzeko beharrezkoak diren datu eta txosten guztiak eskatu ahal izango dizkiete eskatzaileei.

3.– Durante la instrucción del procedimiento, las Delegaciones Territoriales de Vivienda podrán recabar de las personas solicitantes todos los datos e informes que resulten necesarios para comprobar el cumplimiento de los requisitos establecidos en este Decreto.

4.– Etxebizitzako lurralde-ordezkariak izango du ebazteko eskumena.

4.– El órgano competente para resolver será el Delegado o la Delegada Territorial de Vivienda.

5.– Ebazpena emateko eta jakinarazteko gehieneko epea hiru hilabetekoa izango da.

5.– El plazo máximo para resolver y notificar la resolución será de tres meses.

6.– Gehieneko epea igaro eta ebazpen espresurik jakinarazi ez bada, interesdunak zilegi izango du administrazio-isiltasun positiboaren bidez baietsitzat jotzea.

6.– El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa, legitimará a la persona interesada para entenderla estimada por silencio administrativo positivo.

16. artikulua.– Ebazpena.

Artículo 16.– Resolución.

1.– Ebazpena aldekoa izango da dekretu honetan ezarritako baldintza guztiak betetzen direnean; bestela, ebazpena aurkakoa izango da.

1.– La resolución será estimatoria cuando se cumplan todos los requisitos previstos en este Decreto y desestimatoria en caso contrario.

2.– Eskaera ezetsi egingo da, 15.2 artikuluan aipatutako errekerimenduaren ondoren, oraindik ere bat ez badatoz eskaeran zerrendatutako bizikidetza-unitateko kideak eta Etxebizitza Babestuen eta Zuzkidura-bizitokien Eskatzaileen Erregistroan izena emanda dauden bizikidetza-unitateko kideak.

2.– Se desestimará la solicitud cuando, tras el requerimiento a que se refiere el artículo 15.2, persista la falta de concordancia entre los miembros de la unidad de convivencia relacionados en la solicitud y los miembros de la unidad de convivencia inscritos en el Registro de Solicitantes de Vivienda Protegida y Alojamientos Dotacionales.

3.– Aldeko ebazpenak honako hauek jaso beharko ditu: etxebizitzarako eskubide subjektiboaren titularra(k) eta bizikidetza-unitatea osatzen duten gainerako pertsonak.

3.– La resolución estimatoria deberá designar a la persona o personas titulares del derecho subjetivo de acceso y al resto de personas que forman parte de la unidad de convivencia.

4.– Eskubidea baliatzeko etxebizitzarako prestazio ekonomikoa modalitate subsidiario gisa eskatu bada, ebazpenak horri buruzko erabakia hartuko du, dekretu honen IV. kapituluan ezarritakoarekin bat etorriz.

4.– Cuando se haya solicitado la prestación económica de vivienda como modalidad subsidiaria de satisfacción, la resolución se pronunciará sobre la misma, de conformidad con lo previsto en el capítulo IV de este Decreto.

5.– Etxebizitzarako prestazio ekonomikoa ematen bada, ebazpenean onuraduna izendatu beharko da, 37.5 artikuluan aurreikusitakoaren arabera.

5.– Si se concede la prestación económica de vivienda, la resolución deberá designar a la persona beneficiaria con arreglo a lo previsto en el artículo 37.5.

17. artikulua.– Kontrola eta ikuskapena.

Artículo 17.– Control e inspección.

1.– Etxebizitzako lurralde-ordezkaritzek aldian-aldian egiaztatuko dute titularrek etxebizitzarako eskubide subjektiboaren baldintzak betetzen jarraitzen dutela, eta egiaztagiriak aurkezteko eskatu ahal izango diete.

1.– Las Delegaciones Territoriales de Vivienda comprobarán periódicamente que las personas titulares siguen cumpliendo los requisitos del derecho subjetivo de acceso, pudiendo requerir a estas la aportación de los documentos acreditativos.

2.– Etxebizitzako lurralde-ordezkaritzek, beren zerbitzuen bitartez eta Etxebizitzaren ekainaren 18ko 3/2015 Legearen 79. artikuluan eta hurrengoetan ezarritako baldintzetan, etxebizitzarako eskubide subjektiboaren titularrak ikuskatu ahal izango dituzte, eskubidea aitortzea eragin zuten baldintzak betetzen eta mantentzen direla bermatzeko.

2.– Las Delegaciones Territoriales de Vivienda, a través de sus servicios y en los términos previstos en los artículos 79 y siguientes de la Ley 3/2015, de 18 de junio, de Vivienda, podrán inspeccionar a las personas titulares del derecho subjetivo de acceso al objeto de garantizar el cumplimiento y mantenimiento de las condiciones que motivaron su reconocimiento.

18. artikulua.– Azkentzeko prozedura.

Artículo 18.– Procedimiento de extinción.

1.– Etxebizitzarako eskubide subjektiboa etxebizitza-arloko lurralde-ordezkariaren ebazpen bidez aldatu eta azkenduko da.

1.– El derecho subjetivo de acceso se extinguirá mediante resolución del Delegado o la Delegada Territorial de Vivienda.

2.– Etxebizitzarako eskubide subjektiboaren azkentzea, titularrak eskatuta edo hark emandako informazioaren ondorioz, dagozkion egiaztapenak egin ondoren ebatziko da, gehienez ere hiru hilabeteko epean.

2.– La extinción del derecho subjetivo de acceso a solicitud de la persona titular o como consecuencia de la información que esta haya comunicado, se resolverá, previas las comprobaciones que procedan, en el plazo máximo de tres meses.

3.– Epe hori igaro eta ebazpen espresurik jakinarazi ez bada, interesdunak zilegi izango du administrazio-isiltasun positiboaren bidez baietsitzat jotzea.

3.– El vencimiento de dicho plazo sin haberse notificado resolución expresa, legitimará a la persona interesada para entenderla estimada por silencio administrativo positivo.

4.– Prozedura ofizioz hasiko da azkentzeko kausaren bat egon daitekeela ikusten denean, eta hamabost egun balioduneko epea emango zaio interesdunari, hari buruz egokitzat jotzen duena alega dezan.

4.– El procedimiento se incoará de oficio cuando se aprecie la posible concurrencia de una causa de extinción, concediendo un plazo de quince días hábiles a la persona interesada para que alegue lo que estime pertinente en relación a la misma.

5.– Ebazpena ez bada epe barruan eman eta jakinarazten, ulertuko da prozedurak azkentze-kausa izan duela.

5.– Si la resolución no se dicta y notifica en plazo, se entenderá que el procedimiento ha incurrido en causa de caducidad.

6.– Eskubidea baliatzeko modalitatea etxebizitzarako prestazio ekonomikoa denean, azkentzeko prozedura 45. artikuluan ezarritakoa izango da.

6.– Cuando la modalidad de satisfacción del derecho subjetivo de acceso sea la prestación económica de vivienda, el procedimiento de extinción será el previsto en el artículo 45.

III. KAPITULUA
CAPITULO III
ETXEBIZITZA EDO ZUZKIDURA-BIZITOKIA ESLEITZEA
ADJUDICACIÓN DE VIVIENDA O ALOJAMIENTO DOTACIONAL

19. artikulua.– Esleipen modalitatean etxebizitzarako eskubide subjektiboa aitortzearen ondorioak.

Artículo 19.– Efectos del reconocimiento del derecho subjetivo de acceso en la modalidad de adjudicación.

Etxebizitzarako eskubide subjektiboa aitortzeko ebazpenak honako ondorio hauek ditu:

La resolución de reconocimiento del derecho subjetivo de acceso tiene los siguientes efectos:

a) Titularren esku uzten du babes publikoko etxebizitzak edo zuzkidura-bizitokiak esleitzeko Eusko Jaurlaritzan etxebizitzaren arloko eskumena duen sailak egiten dituen prozeduretan parte hartzeko eskubidea, etxebizitzarako eskubide subjektiboa baliatzeko kupoan, kontuan hartuta babes publikoko bizitegi-sistemara jotzeari buruzko araudian aurreikusitako egokitzapena, puntuazio-ordena eta lehentasunak.

a) Confiere a sus titulares el derecho a participar en los procedimientos que lleve a cabo el departamento del Gobierno Vasco competente en materia de vivienda para la adjudicación de viviendas de protección pública o de alojamientos dotacionales, en el cupo destinado a la satisfacción del derecho subjetivo de acceso, teniendo en cuenta la adecuación, el orden de puntuación y las prioridades previstas en la normativa sobre acceso al sistema residencial de protección pública.

b) Titularrei erreserbatzen die «Bizigune» Etxebizitza Hutsen Programari atxikitako etxebizitzen esleipenak eskuratzea, programa hori ezartzen duen araudian ezarritakoaren arabera.

b) Confiere a sus titulares el acceso a las adjudicaciones de viviendas incorporadas al Programa de Vivienda Vacía «Bizigune» con arreglo a lo previsto en la normativa reguladora del mismo.

20. artikulua.– Etxebizitza Babestuen eta Zuzkidura Bizitokien Eskatzaileen Erregistroan izena ematea.

Artículo 20.– Inscripción en el Registro de Solicitantes de Vivienda Protegida y Alojamientos Dotacionales.

1.– Aurreko artikuluan ezarritakoaren arabera etxebizitza edo zuzkidura-bizitoki bat eskubide subjektiboaren titularrei esleitzeak ez du ekarriko Etxebizitza Babestuen eta Zuzkidura-bizitokien Eskatzaileen Erregistroan baja ematea.

1.– La adjudicación, con arreglo a lo previsto en el artículo anterior, de una vivienda o alojamiento dotacional a las personas titulares del derecho subjetivo de acceso no será causa de baja en el Registro de Solicitantes de Vivienda Protegida y Alojamientos Dotacionales.

2.– Hala ere, esleitutako etxebizitzaren edo bizitokiaren okupazioak irauten duen bitartean, ez gai izango dira esleipen berriak egiteko.

2.– No obstante, durante el tiempo que dure la ocupación de la vivienda o alojamiento adjudicados, pasarán a la situación de no aptas para nuevas adjudicaciones.

21. artikulua.– Esleipenaren araubidea.

Artículo 21.– Régimen de la adjudicación.

1.– Esleitzeko prozedura babes publikoko bizitegi-sistemara edo «Bizigune» Etxebizitza Hutsen Programara atxikitako etxebizitzak jasotzeari buruzko araudian aurreikusitakoa izango da.

1.– El procedimiento de adjudicación será el previsto en la normativa sobre acceso al sistema residencial de protección pública o a las viviendas incorporadas el Programa de Vivienda Vacía «Bizigune», según los casos.

2.– Etxebizitzak errentamendu-araubidean esleituko dira beti, eta zuzkidura-bizitokien kasuan, erabilera-lagapeneko araubidean, esleipen-egintzan ezartzen diren baldintzetan.

2.– La adjudicación de las viviendas se realizará siempre en régimen de arrendamiento, y en el caso de los alojamientos dotacionales, en régimen de cesión de uso en las condiciones que se establezcan en el acto de adjudicación.

3.– Etxebizitza edo zuzkidura-bizitokia esleipendunen ohiko bizitoki gisa soilik erabili beharko da, eta egoera onean mantendu beharko dute, errentamendu- edo lagapen-kontratuan eta aplikatu beharreko araudian ezarritakoaren arabera. Zehazki debekatzen da esleitutako etxebizitza edo bizitokien azpierrentamendu osoa edo partziala.

3.– La vivienda o alojamiento dotacional habrá de ser destinado exclusivamente a residencia habitual de las personas adjudicatarias, que deberán conservarlo en buen estado en los términos del contrato de arrendamiento o de cesión y de la normativa que le resulte aplicable. Se prohíbe taxativamente el subarriendo total o parcial de las viviendas o alojamientos adjudicados.

4.– Etxebizitzako Lurralde Ordezkaritzak, bere zerbitzuen bitartez eta Etxebizitzaren ekainaren 18ko 3/2015 Legearen 79. artikuluan eta hurrengoetan aurreikusitako baldintzetan, esleitutako etxebizitzak eta zuzkidura-bizitokiak ikuskatu ahal izango ditu, horiek aitortzea eragin zuten baldintzak betetzen eta mantentzen direla bermatzeko.

4.– La Delegación Territorial de Vivienda, a través de sus servicios y en los términos previstos en los artículos 79 y siguientes de la Ley 3/2015, de 18 de junio, de Vivienda, podrá inspeccionar las viviendas y alojamientos dotacionales adjudicados al objeto de garantizar el cumplimiento y mantenimiento de las condiciones que motivaron su reconocimiento.

22. artikulua.– Errenta edo kanona.

Artículo 22.– Renta o canon.

1.– Etxebizitzarako eskubide subjektiboaren egikaritzan esleitutako etxebizitzek berekin ekarriko dute esleipendunek dagokien errenta ordaindu beharra, baita errentari gisa dagozkien gastuak ere.

1.– Las viviendas adjudicadas en el ejercicio del derecho subjetivo de acceso conllevarán la obligación de abono de la renta correspondiente por parte de las personas adjudicatarias, además de los gastos que les incumban en calidad de arrendatarias.

2.– Etxebizitzarako eskubide subjektiboa baliatuz esleitzen diren zuzkidura-bizitokiek berekin ekarriko dute esleipendunek kanon egokia ordaindu beharra, baita errentari gisa dagozkien gastuak ere.

2.– Los alojamientos dotacionales que se adjudiquen en el ejercicio del derecho subjetivo de acceso conllevarán la obligación de abono del canon pertinente por parte de las personas adjudicatarias de los mismos, además de los gastos que les correspondan.

3.– Aurreko apartatuetan aipatzen diren errenten eta kanonen zenbatekoak babes publikoko etxebizitzen eta zuzkidura-bizitokien gehieneko prezioak ezartzen dituen araudian ezarritakoak izango dira, edo «Bizigune» Etxebizitza Hutsen Programa ezartzen duen araudian ezarritakoak, dagokionaren arabera.

3.– Los importes de las rentas y cánones a que se refieren los párrafos anteriores serán los establecidos en la normativa reguladora de los precios máximos de las viviendas de protección pública y alojamientos dotacionales, o en la normativa reguladora del Programa de Vivienda Vacía «Bizigune», según corresponda.

23. artikulua.– Iraupena.

Artículo 23.– Duración.

1.– Etxebizitza bat edo zuzkidura-bizitoki bat etxebizitzarako eskubide subjektiboa baliatuz okupatzeak errentamendu-kontratuan edo erabilera-lagapeneko kontratuan ezarritako iraupena izango du, hura aitortzea eragin zuten inguruabarrek bere horretan dirauten bitartean eta esleipendunek dekretu honetan eta aplikatu beharreko araudian ezarritako betebeharrak betetzen dituzten bitartean.

1.– La ocupación de una vivienda o alojamiento dotacional con causa en el ejercicio del derecho subjetivo de acceso tendrá la duración establecida en el contrato de arrendamiento o de cesión de uso, mientras subsistan las circunstancias que motivaron su reconocimiento y las personas adjudicatarias cumplan con las obligaciones establecidas en este Decreto y en la normativa que resulte aplicable.

2.– Aplikatu beharreko araudiak aukera ematen badu, etxebizitzaren errentamendu-epea amaitzean kontratua berrituko zaie etxebizitzarako eskubide subjektiboari eusten dioten eta betebeharrak bete dituzten pertsonei.

2.– Siempre que la normativa aplicable lo permita, al finalizar el plazo de arrendamiento de la vivienda, se renovará el contrato a quienes mantuvieran el derecho subjetivo de acceso y hubieran cumplido sus obligaciones.

3.– Etxebizitzaren errentamendu-kontratua berritu ezin denean edo zuzkidura-bizitokiaren erabilera lagatzeko epea amaitzen denean, etxebizitzarako eskubide subjektiboari eusten diotenek eta betebeharrak bete dituztenek beste esleipen baterako edo etxebizitzarako prestazio ekonomikorako eskubidea izango dute.

3.– Cuando no sea posible renovar el contrato de arrendamiento de la vivienda o cuando finalice el plazo de cesión de uso del alojamiento dotacional, quienes mantuvieran el derecho subjetivo de acceso y hubieran cumplido sus obligaciones tendrán derecho a una nueva adjudicación o a la prestación económica de vivienda.

24. artikulua.– Azkentzearen ondorioak.

Artículo 24.– Efectos de la extinción.

1.– Eskubidea azkentzeak etxebizitza edo zuzkidura-bizitokia utzi beharra dakar, hura deklaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

1.– La extinción del derecho de acceso implica la obligación de desalojar la vivienda o alojamiento dotacional a partir del día siguiente a aquel en que se declare la misma.

2.– Hala ere, esleipendunek etxebizitza edo zuzkidura-bizitokia okupatzen jarraitu ahal izango dute errentamendu- edo lagapen-kontratua amaitu arte, betiere beren betebehar guztiak bete badituzte.

2.– No obstante, las personas adjudicatarias podrán continuar ocupando la vivienda o el alojamiento dotacional hasta la finalización del contrato de arrendamiento o de cesión, siempre que hayan cumplido todas sus obligaciones.

3.– Aurreko apartatuan ezarritako kasuan, errenta edo kanona bizikidetza-unitatearen egoera berrietara egokituko da, eskubidea azkentzen denetik etxebizitza edo zuzkidura-bizitokia benetan uzten den arte.

3.– En el caso previsto en el apartado anterior, se adecuará la renta o el canon a las nuevas circunstancias de la unidad de convivencia, por el tiempo que medie entre la extinción del derecho y el efectivo abandono de la vivienda o alojamiento dotacional.

25. artikulua.– Etxebizitzaren errentamendu-kontratu berria.

Artículo 25.– Nuevo contrato de arrendamiento de vivienda.

1.– Etxebizitzaren errentamendu-kontratua amaitutakoan, etxebizitzarako eskubide subjektiboa azkentzeko arrazoi bakarra 5. artikuluan aurreikusitako diru-sarreren mugak gainditzea bada, babes publikoko bizitegi-sistema ezartzen duen araudian eskatutako baldintzak betetzen dituzten esleipendunek beste errentamendu-kontratu bat eskuratu ahal izango dute okupatzen zuten etxebizitza beraren gainean, araudi horretan aurreikusitako baldintzetan.

1.– Una vez finalizado el contrato de arrendamiento de vivienda, si la única causa de extinción del derecho subjetivo de acceso es la superación de los límites de ingresos previstos en el artículo 5, las personas adjudicatarias que cumplan los requisitos exigidos en la normativa reguladora del sistema residencial de protección pública podrán acceder a un nuevo contrato de arrendamiento sobre la misma vivienda que ocupaban, en las condiciones previstas por dicha normativa.

2.– Artikulu honetan xedatutakoa ez zaie aplikatuko zuzkidura-bizitokiei.

2.– Lo previsto en este artículo no será de aplicación a los alojamientos dotacionales.

IV. KAPITULUA
CAPITULO IV
ETXEBIZITZARAKO PRESTAZIO EKONOMIKOA
PRESTACIÓN ECONÓMICA DE VIVIENDA

26. artikulua.– Izaera eta ezaugarriak.

Artículo 26.– Naturaleza y carácter.

1.– Etxebizitzarako prestazio ekonomikoa aldizkako prestazio bat da, eta etxebizitzarako eskubide subjektiboaren titularrek errentamendu-kontratu bati, azpierrentamendu bati edo logelak alokatzeari dagokion errenta edo 27. artikuluan aipatzen den kontraprestazio ekonomikoa ordaintzen laguntzen du, etxebizitza edo zuzkidura-bizitoki bat esleitzen ez zaien bitartean.

1.– La prestación económica de vivienda es una prestación periódica que contribuye a que las personas titulares del derecho subjetivo de acceso sufraguen la renta correspondiente a un contrato de arrendamiento, subarriendo o alquiler de habitaciones o la contraprestación económica a que se refiere el artículo 27, mientras no se les adjudique una vivienda o alojamiento dotacional.

2.– Erabat eta esklusiboki helburu horretarako erabili beharko da, besterenezina izango da eta ezin izango da honako hau egin:

2.– Deberá destinarse completa y exclusivamente a dicho fin, será intransferible y no podrá:

a) Betebeharren berme gisa eskaini.

a) Ofrecerse en garantía de obligaciones.

b) Lagapen osoaren edo partzialaren xede izan.

b) Ser objeto de cesión total o parcial.

c) Konpentsazio edo deskontuaren xede izan, bidegabe jasotako prestazioak itzultzeko izan ezik, 46.3 artikuluan ezarritakoaren arabera.

c) Ser objeto de compensación o de descuento, salvo para el reintegro de las prestaciones indebidamente percibidas, de conformidad con lo establecido en el artículo 46.3.

d) Atxikipen edo enbargoaren xede izan, Espainiako legeria zibil eta prozesalean adierazitako kasuetan eta mugekin izan ezik.

d) Ser objeto de retención o embargo, salvo en los supuestos y con los límites previstos en la legislación estatal civil y procesal.

3.– Etxebizitzarako prestazio ekonomikoak ez du dirulaguntza izaerarik.

3.– La prestación económica de vivienda carece de naturaleza subvencional.

27. artikulua.– Bizitoki kolektiboak.

Artículo 27.– Alojamientos colectivos.

Dekretu honen ondorioetarako, bizitoki kolektiboak dira Inklusiorako eta Diru-sarrerak Bermatzeko Euskal Sistemaren araudiaren arabera bizitokitzat hartzen diren ostatu-zerbitzuak, egoitza-zentroak, ostatu-establezimenduak edo horretarako diren beste batzuk, betiere bizitoki horietan bizi direnei kontraprestazio ekonomikoa eskatzen badiete.

A los efectos de este Decreto, son alojamientos colectivos los servicios de alojamiento, centros residenciales, establecimientos de alojamiento u otros que sirvan a idéntico fin que sean considerados como domicilio según la normativa reguladora del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos y para la Inclusión, siempre que exijan una contraprestación económica a las personas que residan en ellos.

28. artikulua.– Logelak alokatzea.

Artículo 28.– Alquiler de habitaciones.

Dekretu honen ondorioetarako, logelen alokairutzat hartzen da etxebizitza baten lagapen partziala, hau da, haren dependentziaren batena, kostu bidez egiten duena haren jabe, gozamendun, azalera-eskubidearen titular edo errentamendua ez den beste edozein eskubideren titular direnek.

A los efectos de este Decreto, se considera alquiler de habitaciones la cesión parcial de una vivienda, es decir, de alguna de sus dependencias, realizada con carácter oneroso por quienes sean sus propietarios, usufructuarios, titulares del derecho de superficie o de cualquier otro derecho que no sea el arrendamiento.

29. artikulua.– Betekizunak.

Artículo 29.– Requisitos.

1.– Etxebizitzarako prestazio ekonomikoa eskuratu ahal izango dute etxebizitzarako eskubide subjektiboaren titularrek, baldin eta, eskaeraren egunean, baldintza hauek guztiak betetzen badituzte:

1.– Podrán acceder a la prestación económica de vivienda las personas titulares del derecho subjetivo de acceso que a la fecha de la solicitud cumplan todos y cada uno de los siguientes requisitos:

a) Etxebizitza libre batean erroldatuta egotea eta bertan bizitzea, errentan, azpierrentan edo logelak alokatuta, edo urteko diru-sarreren % 30 gainditzen duen errenta edo kontraprestazio ekonomiko baliokidea duen bizitoki kolektibo batean.

a) Estar empadronadas y tener su domicilio en una vivienda libre, en régimen de arrendamiento, subarriendo o alquiler de habitaciones, o en un alojamiento colectivo cuya renta o contraprestación económica equivalente supere el 30 % de sus ingresos anuales.

b) Etxebizitzaren errentamendu-kontratuan, azpierrentamendu-kontratuan edo gelen alokairu-kontratuan berariaz errentari edo azpierrentari gisa agertzea, edo bezero gisa bizitoki kolektiboak emandako dokumentu batean.

b) Figurar expresamente como parte arrendataria o subarrendataria en el contrato de arrendamiento, subarriendo o alquiler de habitaciones de la vivienda, o como cliente en un documento emitido por el alojamiento colectivo.

c) Errenta edo kontraprestazio ekonomiko baliokidea banku-transferentzia bidez ordaintzea.

c) Abonar la renta o contraprestación económica equivalente mediante transferencia bancaria.

2.– Kontrako frogarik ezean, errentaren edo kontraprestazio ekonomiko baliokidearen truke errentamendurik, azpierrentamendurik, logelen alokairurik edo ostatu kolektiboko egoitzarik ez dagoela ulertuko da, baldin eta bizikidetza-unitateko kideren batek bigarren mailarainoko odol- edo ezkontza-ahaidetasuna badu etxebizitzaren edo logelen errentatzailearekin, errentari-azpierrentatzailearekin, bizitoki kolektiboaren titularrarekin edo pertsona horien bizikidetza-unitateko edozein kiderekin.

2.– Se presumirá, salvo prueba en contrario, que no existe arrendamiento, subarriendo, alquiler de habitaciones o residencia en alojamiento colectivo a cambio de renta o contraprestación económica equivalente, cuando alguno de los miembros de la unidad de convivencia tenga vínculos familiares hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad con la persona arrendadora de la vivienda o de las habitaciones, con la arrendataria-subarrendadora, con la persona titular del alojamiento colectivo o con cualquiera de los miembros de la unidad convivencial de tales personas.

30. artikulua.– Bateraezintasunak.

Artículo 30.– Incompatibilidades.

1.– Etxebizitzarako prestazio ekonomikoa jasotzea bateraezina da administrazio publikoek ohiko bizitokiaren premia berari erantzuteko eman dezaketen beste edozein prestazio, laguntza edo dirulaguntzarekin.

1.– La percepción de la prestación económica de vivienda es incompatible con cualquier otra prestación, ayuda o subvención que puedan conceder las Administraciones Públicas para atender la misma necesidad de residencia habitual.

2.– Bereziki, etxebizitzarako prestazio ekonomikoa jasotzea guztiz bateraezina da honako hauekin:

2.– En especial, la percepción de la prestación económica de vivienda es completamente incompatible con las siguientes:

a) Gizarteratzeko eta Diru Sarrerak Bermatzeko abenduaren 23ko 18/2008 Legean araututako etxebizitzarako prestazio osagarria, bi prestazioek aldi berean irauten duten bitartean, azken hori desagertu arte.

a) La prestación complementaria de vivienda regulada en la Ley 18/2008 de 23 de diciembre, para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social, durante el tiempo en que sigan coexistiendo ambas prestaciones, hasta la desaparición de esta última.

b) Inklusiorako eta Diru-sarrerak Bermatzeko Euskal Sistemaren abenduaren 22ko 14/2022 Legearen 51. artikuluaren 2.a) apartatuan edo hura ordezten duen arauan aipatutako alokairu-gastuekin lotutako gizarte-larrialdietarako laguntzak.

b) Las ayudas de emergencia social relacionadas con los gastos de alquiler citados en el apartado 2.a del artículo 51 de la Ley 14/2022, de 22 de diciembre, del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos y para la Inclusión, o norma que la sustituya.

c) Lurralde Plangintza, Etxebizitza edo Garraioetako sailburuaren 2022ko apirilaren 26ko Aginduaren bidez araututako Gaztelagun programako laguntzak edo programa hori ordezten dutenenak.

c) Las ayudas del programa Gaztelagun, reguladas por Orden de 26 de abril de 2022, del Consejero de Planificación Territorial, Vivienda u Transportes o los programas que lo sustituyan.

d) Alokairu-gastuei aurre egiteko udal-laguntzak.

d) Las ayudas municipales que contribuyan a cubrir los gastos de alquiler.

31. artikulua.– Titular bat baino gehiago egotea eta prestazioen gehieneko kopurua etxebizitza bakoitzeko.

Artículo 31.– Concurrencia de titulares y número máximo de prestaciones económicas por vivienda.

1.– Baldin eta etxebizitza berean bizikidetza-unitate bat baino gehiago bizi badira –azpierrentamenduan edo logelak alokatzearen bidez–, haien artean ahaidetasun-loturak egonda Inklusiorako eta Diru-sarrerak Bermatzeko Euskal Sistemaren abenduaren 22ko 14/2022 Legearen 25.1 artikuluan araututakoaren arabera, unitate bati bakarrik emango zaio etxebizitzarako prestazio ekonomikoa. Baldintzak betetzen dituzten bi eskaera edo gehiago badaude, aurkeztu diren hurrenkeraren arabera ebatziko dira.

1.– En el supuesto de que una misma vivienda fuera compartida por dos o más unidades convivenciales unidas entre sí por lazos de parentesco en los términos regulados en el artículo 25.1 de la Ley 14/2022, de 22 de diciembre, del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos y para la Inclusión, en virtud de subarriendo o alquiler de habitaciones, la prestación económica de vivienda solo se otorgará a una de ellas. Si hubiera dos o más solicitudes que cumplieran los requisitos, se resolverán atendiendo al orden de presentación.

2.– Baldin eta etxebizitza berean bizikidetza-unitate bat baino gehiago bizi badira –azpierrentamenduan edo logelak alokatzearen bidez–, haien artean ahaidetasun-loturarik ez egonda Inklusiorako eta Diru-sarrerak Bermatzeko Euskal Sistemaren abenduaren 22ko 14/2022 Legearen 25.2 artikuluan arautakoaren arabera, eta dekretu honetan eskatutako baldintzak betetzen baldin badira, etxebizitzarako prestazio ekonomikoak eman ahalko dira, gehienez ere bi. Bi eskaera edo gehiago badaude, aurkeztu diren hurrenkeraren arabera ebatziko dira.

2.– En el supuesto de que una misma vivienda fuera compartida por dos o más unidades de convivencia sin relación de parentesco alguna en los términos previstos en el artículo 25.2 de la Ley 14/2022, de 22 de diciembre, del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos y para la Inclusión, en virtud de subarriendo o alquiler de habitaciones, podrán otorgarse, previo cumplimiento de los requisitos exigidos en el presente Decreto, hasta un máximo de dos prestaciones económicas de vivienda. Si hubiera más de dos solicitudes, se resolverán atendiendo al orden de presentación.

3.– Aurreko apartatuan ezarritakoaren arabera etxebizitzarako bi prestazio ekonomiko emateko, nahitaezkoa izango da bizikidetza-unitate bakoitzak alokairu-kontratua, azpierrentamendu-kontratua edo logelen alokairukoa izatea. Bi bizikidetza-unitatek edo gehiagok batera errentatuz gero, etxebizitzarako prestazio ekonomiko bakarra emango da. Eskaera bat baino gehiago egonez gero, aurkezteko hurrenkeraren arabera ebatziko dira.

3.– Para la concesión de dos prestaciones económicas de vivienda conforme a lo previsto en el apartado anterior, será requisito indispensable que cada unidad de convivencia disponga de su propio contrato de arrendamiento, subarriendo o alquiler de habitaciones. El coarriendo por parte de dos o más unidades convivenciales dará lugar a la concesión de una sola prestación económica de vivienda. Si hubiera más de una solicitud, se resolverán atendiendo al orden de presentación.

4.– Ez da baimenduko etxebizitza gainokupatuta egotea, ezta gela bat bizikidetza-unitate batek baino gehiagok partekatzea ere.

4.– No se permitirá que la vivienda incurra en sobreocupación ni que una habitación sea compartida por más de una unidad convivencial.

5.– Familia ugari bat etxebizitza batean bizitzea ez da joko gehiegizko okupaziotzat.

5.– La residencia de una familia numerosa en una vivienda no se considerará sobreocupación.

6.– Bizitoki kolektiboen kasuan, etxebizitzarako prestazio ekonomikoen gehieneko muga izango da baimenduta dituzten logelen kopuruaren edo erabilera independentea izan dezaketen zatien baliokidea.

6.– En el caso de los alojamientos colectivos, el límite máximo de prestaciones económicas de vivienda será el equivalente al número de habitaciones o partes susceptibles de uso independiente que tengan autorizado.

32. artikulua.– Gehieneko zenbatekoa.

Artículo 32.– Cuantía máxima.

1.– Etxebizitzarako prestazio ekonomikoaren hileko gehieneko zenbatekoa 300 eurokoa da urte natural bakoitzeko hamabi hilabeteetan.

1.– La cuantía máxima mensual de la prestación económica de vivienda es de 300 euros a lo largo de los doce meses de cada año natural.

2.– Aipatutako zenbatekoa ez da, inola ere, errentamendu, azpierrentamendu, gelen alokairu edo bizitoki kolektiboko kontratuan agertzen den errenta edo kontraprestazio ekonomiko baliokidea baino handiagoa izango.

2.– La referida cuantía en ningún caso será superior a la de la renta o contraprestación económica equivalente que figure en el contrato de arrendamiento, subarriendo, alquiler de habitaciones o alojamiento colectivo.

3.– Azpierrentamendu bat dagoelako etxebizitza berean bi prestazio ekonomiko ematen direnean, prestazio horien zenbatekoen baturak ez du gaindituko errentamendu-kontratuan agertzen den errentaren zenbatekoa.

3.– En los casos de concesión de dos prestaciones económicas en una misma vivienda por existir un subarriendo, la suma de sus cuantías no excederá del importe de la renta que conste en el contrato de arrendamiento.

33. artikulua.– Kudeaketa.

Artículo 33.– Gestión.

1.– Etxebizitza-arloko lurralde-ordezkaritzek kudeatuko dute etxebizitzarako prestazio ekonomikoa.

1.– La gestión de la prestación económica de vivienda corresponderá a las Delegaciones Territoriales de Vivienda.

2.– Hala ere, Alokabide SA sozietate publikoak kudeaketan lagunduko du; hala bada, hurrengo artikuluetan aurreikusitako jarduketak egingo ditu.

2.– No obstante, la sociedad pública Alokabide, S.A., colaborará en la gestión realizando las actuaciones previstas en los artículos siguientes.

34. artikulua.– Alokabide SA sozietate publikoaren jarduketak.

Artículo 34.– Actuaciones de la sociedad pública Alokabide, S.A.

1.– Alokabide SA sozietate publikoak ez du, inola ere, agintaritza publikoaz baliatzeko ahalmenik izango.

1.– La sociedad pública Alokabide, S.A. en ningún caso dispondrá de facultades que impliquen el ejercicio de autoridad pública.

2.– Alokabide SA sozietate publikoak jarduketa hauek egingo ditu:

2.– La sociedad pública Alokabide, S.A. llevará a cabo las siguientes actuaciones:

a) Eskatzaileei eta onuradunei etxebizitzarako prestazio ekonomikoari buruzko informazio eta aholkularitza ez-presentziala ematea, Zuzenean herritarrentzako zerbitzuari dagozkion funtzioen kalterik gabe.

a) Facilitar a las personas solicitantes y beneficiarias información y asesoramiento no presencial sobre la prestación económica de vivienda, sin perjuicio de las funciones que corresponden al Servicio de Atención a la Ciudadanía, Zuzenean.

b) Etxebizitzarako prestazio ekonomikoaren hileroko ordainketak egitea onuradunei.

b) Realizar los pagos mensuales de la prestación económica de vivienda a las personas beneficiarias.

c) Onuradunek 39. artikuluaren b) eta c) letretan aipatzen den dokumentazioa sei hilean behin aurkezten dituztela egiaztatzea, eta dokumentazio hori berrikustea, hurrengo letran aipatutako egiaztapena egiteari begira.

c) Verificar que las personas beneficiarias presentan semestralmente la documentación a que se refieren los apartados b) y c) del artículo 39, y revisarla en orden a la comprobación mencionada en el apartado siguiente.

d) Etxebizitzako lurralde-ordezkaritzekin lankidetzan aritzea, onuradunek etxebizitzarako prestazio ekonomikoak jasotzeko baldintzak betetzen jarraitzen dutela aldizka egiaztatzeko.

d) Colaborar con las Delegaciones Territoriales de Vivienda en la comprobación periódica de que las personas beneficiarias siguen cumpliendo los requisitos para percibir las prestaciones económicas de vivienda.

e) Bidegabe jasotako prestazioak borondatezko epean ordaintzen direla egiaztatzea, 46. artikuluan ezarritakoaren arabera.

e) Verificar que se ingresan en periodo voluntario las prestaciones que hayan sido declaradas como indebidamente percibidas, de conformidad con lo previsto en el artículo 46.

35. artikulua.– Eskaera.

Artículo 35.– Solicitud.

1.– Etxebizitzarako prestazio ekonomikoa eskatzeko, etxebizitzarako eskubide subjektiboa aitortzeko eskaeran berariaz horretarako bideratutako atala bete beharko da, 12. artikuluan adierazitako ereduaren arabera.

1.– La prestación económica de vivienda se deberá solicitar cumplimentando el apartado específicamente destinado a tal fin en la solicitud de reconocimiento del derecho subjetivo de acceso, conforme al modelo previsto en el artículo 12.

2.– Atal horretan, etxebizitzarako prestazio ekonomikoaren onuradun izango den bizikidetza-unitateko pertsona izendatu beharko da, eta etxebizitzarako prestazio ekonomikoa sartuko den banku-kontua adierazi.

2.– En este apartado deberá designarse a la persona de la unidad de convivencia que vaya a figurar como beneficiaria de la prestación económica de vivienda, así como el número de cuenta bancaria en que se ingresará la prestación económica de vivienda.

36. artikulua.– Eskaerarekin batera aurkeztu beharreko agiriak.

Artículo 36.– Documentación que ha de acompañar a la solicitud.

Eskaerarekin batera, dokumentu hauek aurkeztu beharko dira:

A la solicitud habrá de acompañarse la siguiente documentación:

a) Erantzukizunpeko adierazpena, bizikidetza-unitatea osatzen duten pertsonek beren etxebizitza-premia asetzeko helburu nagusia edo subsidiarioa duen laguntzaren bat, ekonomikoa edo gauzazkoa, jasotzen duten adierazten duena, eta, hala badagokio, hori egiaztatzen duen dokumentazioa.

a) Declaración responsable en la que conste si las personas que componen la unidad de convivencia perciben alguna ayuda, económica o en especie, que tenga como objeto principal o subsidiario satisfacer su necesidad de vivienda y, en su caso, la documentación acreditativa.

b) Etxebizitza edo bizitoki kolektiboari buruzko kontratuaren kopia. Honako modalitate hauetakoren bati erantzun beharko dio:

b) Copia del contrato relativo a la vivienda o alojamiento colectivo, que deberá responder a una de las siguientes modalidades:

1.– Etxebizitzaren errentamendu-kontratua, Hiri Errentamenduei buruzko azaroaren 24ko 29/1994 Legearen 37. artikuluan aipatzen diren edukiak, gutxienez, jasotzen dituena.

1.– Contrato de arrendamiento de la vivienda, en el que se incluyan, al menos, los contenidos a que se refiere el artículo 37 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos.

2.– Azpierrentamendu-kontratua, errentatzailearen idatzizko adostasunarekin, eta horren kausa den errentamendu-kontratua.

2.– Contrato de subarriendo, con el consentimiento escrito de la parte arrendadora, junto con el contrato de arrendamiento del que traiga causa.

3.– Gelak alokatzeko kontratua.

3.– Contrato de alquiler de habitaciones.

4.– Bizitoki kolektiboko kontratua edo balio juridiko baliokidea duen dokumentua.

4.– Contrato de alojamiento colectivo o documento de valor jurídico equivalente.

c) Erantzukizunpeko adierazpena, etxebizitzaren edo logelen errentatzailearekin, bizitoki kolektiboaren titularrarekin edo pertsona horien bizikidetza-unitateko edozein kiderekin odol- edo ezkontza-ahaidetasuneko bigarren mailara arteko familia-lotura dagoela edo halakorik ez dagoela adierazten duena.

c) Declaración responsable sobre la existencia o inexistencia de vínculos familiares hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad con la persona arrendadora de la vivienda o de las habitaciones, con la persona titular del alojamiento colectivo o con cualquiera de los miembros de la unidad convivencial de tales personas.

d) Errentaren edo kontraprestazio ekonomiko baliokidearen azken hileko kuota banku-transferentzia bidez ordaindu izanaren egiaztagiria. Bertan, gutxienez, datu hauek jaso beharko dira: agindu-emailearen eta onuradunaren datuak, ordaindutako errentaren edo kontraprestazio ekonomiko baliokidearen hilabetea eta urtea, jatorri- eta xede-kontuaren zenbakiak, transferentziaren zenbatekoa eta finantza-entitatearen baliozkotzea, eragiketa behar bezala egin dela modu frogagarrian bermatzen duena.

d) Justificante del abono de la última mensualidad de renta o contraprestación económica equivalente mediante transferencia bancaria, en el que deberán constar, al menos, los datos de las personas ordenante y beneficiaria, el mes y el año de la renta o contraprestación económica equivalente abonada, los números de cuenta de origen y de destino, el importe de la transferencia y la validación de la entidad financiera que garantice de manera fehaciente que la operación se ha realizado.

e) Bizikidetza-unitate eskatzailearen errolda-ziurtagiri edo -agiri eguneratua. Etxebizitzan edo modu independentean erabilitako bizitoki kolektiboaren zatian bizi diren pertsona guztiak jasoko ditu, bai eta horien guztien erroldatze-datak ere. Halakorik ezean, etxebizitzan edo modu independentean erabilitako bizitoki kolektiboaren zatian bizi den pertsona bakoitzari dagozkion errolda-ziurtagiri edo -agiri indibidual eta eguneratuak; guztizko egoiliar kopurua adierazi beharko da bertan.

e) Certificado o volante actualizado de empadronamiento de la unidad convivencial solicitante, en el que consten todas las personas residentes en la vivienda o en la parte del alojamiento colectivo utilizada de manera independiente, así como las fechas de empadronamiento de todas ellas. En su defecto, los certificados o volantes de empadronamiento individuales y actualizados correspondientes a cada una de las personas residentes en la vivienda o en la parte del alojamiento colectivo utilizada de manera independiente, con indicación en los mismos del número total de personas residentes.

Ziurtagiri edo agiri eguneratutzat hartuko da eskabidea aurkeztu baino gehienez ere bi hilabete lehenago eman dena.

Se entenderá por certificado o volante actualizado el que haya sido emitido, como máximo, dos meses antes de la fecha de presentación de la solicitud.

f) Etxebizitzaren azalera erabilgarriaren egiaztagiria; horretarako, zuzenbidean baliozkoa den edozein frogabide onartuko da.

f) Acreditación de la superficie útil de la vivienda, para lo que se admitirá cualquier medio de prueba válido en derecho.

g) 35.2 artikuluan aipatutako banku-kontuaren titulartasun-ziurtagiria.

g) Certificado de titularidad de la cuenta bancaria mencionada en el artículo 35.2.

37. artikulua.– Prozedura eta ebazpena.

Artículo 37.– Procedimiento y resolución.

1.– Etxebizitzarako prestazio ekonomikoa emateko prozedura 15. artikuluan adierazitakoa izango da.

1.– El procedimiento de concesión de la prestación económica de vivienda será el previsto en el artículo 15.

2.– Etxebizitzarako prestazio ekonomikoa emateko eta, hala badagokio, ordaintzeko, amaitu egin beharko dira Eusko Jaurlaritzan etxebizitza-arloko eskumena duen sailak hasitako itzultze- edo zehapen-prozedurak, prestazio horri dagokionez izapidetzen ari direnak.

2.– La concesión y, en su caso, los pagos de la prestación económica de vivienda quedarán condicionados a la terminación de cualquier procedimiento de reintegro o sancionador iniciado por el departamento del Gobierno Vasco competente en materia de vivienda que se encuentre en tramitación en relación con dicha prestación.

3.– Ebazpena ezestekoa izango da bizikidetza-unitatea 30. artikuluan aipatutako edozein prestazio, laguntza edo dirulaguntza jasotzen ari denean, salbu eta alokairu-gastuak ordaintzen laguntzen duten gizarte-larrialdietarako laguntzen edo udal-laguntzen kasuan –30. artikuluko 2.b) eta 2.d) letretan aipatu dira horiek–.

3.– La resolución será desestimatoria cuando la unidad de convivencia esté percibiendo cualquiera de las prestaciones, ayudas o subvenciones mencionadas en el artículo 30, a excepción de las ayudas de emergencia social o las ayudas municipales que contribuyan a cubrir los gastos de alquiler a que se refieren los apartados 2.b) y 2.d) de dicho artículo 30.

4.– Ezestekoa izango da, halaber, 36.e) artikuluan aipatutako errolda-ziurtagiri edo -agiri eguneratuetan bizikidetza-unitatea osatzen duten pertsona guztiak inskribatuta ez badaude, edo etxebizitzaren, logelaren edo bizitoki kolektiboaren urteko errentak edo kontraprestazio ekonomiko baliokideak haren urteko diru-sarrerak gainditzen baditu.

4.– También será desestimatoria cuando en los certificados o volantes actualizados de empadronamiento mencionados en el artículo 36.e) no figuren inscritas todas las personas que constituyen la unidad convivencial o cuando la renta anual o contraprestación económica equivalente de la vivienda, habitación o alojamiento colectivo supere los ingresos anuales de esta.

5.– Aldeko ebazpenak etxebizitzarako prestazio ekonomikoaren onuraduna izendatu beharko du.

5.– La resolución estimatoria deberá designar a la persona beneficiaria de la prestación económica de vivienda.

6.– Aldeko ebazpenak onuradunak erroldatuta dauden udalei jakinaraziko zaizkie, 30. artikuluko 2.b) eta 2.d) letretan aipatzen diren alokairu-gastuak ordaintzen laguntzeko gizarte-larrialdietarako laguntzak edo udal-laguntzak azkendu ditzaten.

6.– Las resoluciones estimatorias se comunicarán a los ayuntamientos en que se hallen empadronadas las personas beneficiarias, a fin de que procedan a la extinción de las ayudas de emergencia social o las ayudas municipales que contribuyan a cubrir los gastos de alquiler a que se refieren los apartados 2.b) y 2.d) del artículo 30.

38. artikulua.– Prestazioaren ondore ekonomikoen data eta ordainketa.

Artículo 38.– Fecha de efectos económicos y pago de la prestación.

1.– Etxebizitzarako prestazio ekonomikoa emateko ebazpenak eskaera aurkeztu eta hurrengo hilaren 1etik aurrera izango ditu ondorio ekonomikoak.

1.– La resolución de concesión de la prestación económica de vivienda surtirá efectos económicos desde el día uno del mes siguiente a la fecha de la presentación de la solicitud.

2.– Ordainketa etxebizitzarako prestazio ekonomikoa ematen den egunetik aurrera aginduko da.

2.– Su abono se ordenará a partir de la fecha de concesión de la prestación económica de vivienda.

3.– Alokabide SA sozietate publikoak egingo du ordainketa, hilabetea amaitu eta gero, eskaeran adierazitako onuradunaren banku-kontuan.

3.– El pago lo realizará la sociedad pública Alokabide, S.A. por mensualidades vencidas en la cuenta bancaria de la persona beneficiaria designada en la solicitud.

4.– Etxebizitzarako prestazio ekonomikoaren onuradunek, ondoren etxebizitza edo zuzkidura-bizitoki baten esleipendun badira, prestazio hori jasotzen jarraitu ahal izango dute esleitu zaien etxebizitzaren errentamendu-kontratua edo bizitokiaren erabilera lagatzeko kontratua sinatu arte.

4.– Las personas beneficiarias de la prestación económica de vivienda que resulten posteriormente adjudicatarias de una vivienda o alojamiento dotacional podrán continuar en su percepción hasta la fecha de la firma del contrato de arrendamiento de la vivienda o de cesión de uso del alojamiento que se les hubiere adjudicado.

39. artikulua.– Onuradunen betebeharrak.

Artículo 39.– Obligaciones de las personas beneficiarias.

11. artikuluan adierazitakoez gain, etxebizitzarako prestazio ekonomikoaren onuradunek honako betebehar hauek izango dituzte:

Además de las previstas en el artículo 11, las personas beneficiarias de la prestación económica de vivienda tendrán las siguientes obligaciones:

a) Hilabete batean, dirulaguntza ematea eragin zuten inguruabarretan izandako edozein aldaketaren berri ematea Etxebizitzako Lurralde Ordezkaritzari, bereziki 29. eta 30. artikuluetan aurreikusitakoak, helbide-aldaketa eta errentamendu-kontratuaren, azpierrentamenduaren, logelen alokairuaren edo bizitoki kolektiboaren aldaketa.

a) Comunicar en un mes a la Delegación Territorial de Vivienda cualquier cambio de las circunstancias que dieron lugar a su concesión, especialmente las previstas en los artículos 29 y 30, el cambio de domicilio y la modificación del contrato de arrendamiento, subarriendo, alquiler de habitaciones o alojamiento colectivo.

b) Errenta edo kontraprestazio ekonomiko baliokidea banku-transferentzia bidez ordaindu izanaren egiaztagiriak aurkeztea sei hilean behin, dagokion hilaren 20a baino lehen, 36.d) artikuluan zehaztutako datuekin.

b) Presentar semestralmente, antes del día 20 del mes correspondiente, los justificantes de abono de la renta o de la contraprestación económica equivalente mediante transferencia bancaria, con los datos especificados en el artículo 36.d).

c) 36.e) artikuluan adierazitako erroldatze-ziurtagiriak edo -agiriak aurkeztea sei hilean behin, dagokion hilaren 20a baino lehen.

c) Presentar semestralmente, antes del día 20 del mes correspondiente, los certificados o volantes de empadronamiento previstos en el artículo 36.e).

d) Alokabide SA sozietate publikoak eta etxebizitza-arloko lurralde-ordezkaritzek egiten dituzten egiaztapen-jarduketak onartzea.

d) Someterse a las actuaciones de comprobación que lleven a cabo tanto la sociedad pública Alokabide, S.A. como las Delegaciones Territoriales de Vivienda.

e) Bidegabe jasotako etxebizitzarako prestazio ekonomikoak itzultzea.

e) Reintegrar las prestaciones económicas de vivienda indebidamente percibidas.

40. artikulua.– Kontrola eta ikuskapena.

Artículo 40.– Control e inspección.

1.– Etxebizitzako lurralde-ordezkaritzek eta Alokabide SA sozietate publikoak aldian-aldian egiaztatuko dute onuradunek etxebizitzarako prestazio ekonomikoa jasotzeko baldintzak betetzen jarraitzen dutela, eta egiaztagiriak aurkezteko eskatu ahal izango diete.

1.– Las Delegaciones Territoriales de Vivienda y la sociedad pública Alokabide, S.A. comprobarán periódicamente que las personas beneficiarias siguen cumpliendo los requisitos para percibir la prestación económica de vivienda, pudiendo requerir a estas la aportación de los documentos acreditativos.

2.– Etxebizitzako Lurralde Ordezkaritzek, beren zerbitzuen bitartez eta Etxebizitzaren ekainaren 18ko 3/2015 Legearen 79. artikuluan eta hurrengoetan ezarritako baldintzetan, etxebizitzarako prestazio ekonomikoaren onuradunak ikuskatu ahal izango dituzte, prestazioa aitortzea eragin zuten baldintzak betetzen eta mantentzen direla bermatzeko.

2.– Las Delegaciones Territoriales de Vivienda, a través de sus servicios y en los términos previstos en los artículos 79 y siguientes de la Ley 3/2015, de 18 de junio, de Vivienda, podrán inspeccionar a las personas beneficiarias de la prestación económica de vivienda al objeto de garantizar el cumplimiento y mantenimiento de las condiciones que motivaron su reconocimiento.

41. artikulua.– Zenbatekoa aldatzea.

Artículo 41.– Modificación de la cuantía.

1.– Errentaren edo kontraprestazio ekonomiko baliokidearen zenbatekoak aldatzeak etxebizitzarako prestazio ekonomikoaren zenbatekoa aldatzea ekarriko du, betiere 32. artikuluan ezarritako gehieneko mugarekin.

1.– La variación de los importes de la renta o contraprestación económica equivalente dará lugar a la modificación de la cuantía de la prestación económica de vivienda, siempre con el límite máximo previsto en el artículo 32.

2.– Aldaketaren ondorioak aldaketa egin eta hurrengo hilaren 1etik aurrera aplikatuko dira.

2.– Los efectos de la modificación se aplican a partir del día uno del mes siguiente al de la fecha en que esta se produzca.

3.– Zenbatekoen aldaketa egiaztatzeko, zuzenbidean baliozkoa den edozein informazio- edo agiri-erregistro erabiliko da, onuradunek, 39. artikuluan ezarritako betebeharrak betetzeko, aldizka aurkeztutako nahitaezko dokumentazioaren ondorioz, edo 40. artikuluan ezarritako kontrol- eta ikuskapen-lanen ondorioz.

3.– La variación de los importes quedará acreditada mediante cualquier registro informativo o documental válido en derecho resultante de la documentación obligatoria regularmente aportada por las personas beneficiarias en cumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 39, o como resultado de las labores de control e inspección previstas en el artículo 40.

42. artikulua.– Etetea.

Artículo 42.– Suspensión.

1.– Etxebizitzarako prestazio ekonomikoa eten egingo da onuradunek 39. artikuluko a), b) eta c) letretan ezarritako betebeharrak betetzen ez dituztenean.

1.– La prestación económica de vivienda se suspenderá cuando las personas beneficiarias incumplan las obligaciones establecidas en los apartados a), b) y c) del artículo 39.

2.– Etenaldiak ez-betetzeak irauten duen bitartean iraungo du, gehienez ere sei hilabetez.

2.– La suspensión se mantendrá mientras dure el incumplimiento, con un máximo de seis meses.

3.– Etxebizitzarako prestazio ekonomikoa Etxebizitzako lurralde-ordezkariaren ebazpen bidez etengo da.

3.– La prestación económica de vivienda se suspenderá mediante resolución del Delegado o la Delegada Territorial de Vivienda.

4.– Etxebizitzarako prestazio ekonomikoa ez-betetzea gertatu eta hurrengo hilaren lehenengo egunean etengo da, eta ez-betetzea amaitu eta hurrengo hilaren lehenengo egunean berrekingo zaio, 45.6 artikuluan ezarritakoa alde batera utzi gabe.

4.– La prestación económica de vivienda se suspenderá el día uno del mes siguiente a aquel en que se haya producido el incumplimiento y se reanudará el día uno del mes siguiente a aquel en que haya finalizado el incumplimiento, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 45.6.

43. artikulua.– Azkentzea.

Artículo 43.– Extinción.

1.– Etxebizitzarako prestazio ekonomikoa azkendu egingo da onuradunei aitortutako etxebizitzarako eskubide subjektiboa azkentzen denean, 10. artikuluan adierazitakoaren arabera.

1.– La prestación económica de vivienda se extinguirá al extinguirse el derecho subjetivo de acceso reconocido a las personas beneficiarias, conforme a lo previsto en el artículo 10.

2.– Onuradunei etxebizitza edo zuzkidura-bizitoki bat esleitzen zaienean ere azkendu egingo da.

2.– También se extinguirá al adjudicarse una vivienda o alojamiento dotacional a las personas beneficiarias.

3.– Honako kasu hauetan ere azkendu egingo da:

3.– Se extinguirá, además, en los casos siguientes:

a) Onuradunek 29. artikuluan ezarritako baldintzak betetzeari uzten diotenean.

a) Cuando las personas beneficiarias dejen de cumplir los requisitos establecidos en el artículo 29.

b) Onuradunak 30. artikuluan adierazitako prestazio, laguntza edo dirulaguntzaren bat jasotzen hasten direnean.

b) Cuando las personas beneficiarias comiencen a percibir una prestación, ayuda o subvención de las previstas en el artículo 30.

c) Onuradunek 39. artikuluko d) eta e) letretan ezarritako betebeharrak betetzen ez dituztenean.

c) Cuando las personas beneficiarias incumplan las obligaciones establecidas en los apartados d) y e) del artículo 39.

d) 42.2 artikuluan ezarritako sei hilabeteko etendura-epea amaitzen denean, eta onuradunek 39. artikuluko a), b) eta c) letretan ezarritako betebeharrak ez betetzen jarraitzen dutenean.

d) Cuando finalice el plazo máximo de seis meses de suspensión previsto en el artículo 42.2 y las personas beneficiarias sigan incumpliendo las obligaciones establecidas en los apartados a), b) y c) del artículo 39.

e) Eskaeran edo harekin batera aurkeztutako dokumentazioan edo etxebizitzako lurralde-ordezkaritzek eta Alokabide SA sozietate publikoak eskatuta adierazitako datuak faltsuak edo okerrak direla edo eman ez direla egiaztatzen denean.

e) Cuando se compruebe la falsedad, omisión o inexactitud de los datos consignados en la solicitud o en la documentación aportada junto con ella o a requerimiento de las Delegaciones Territoriales de Vivienda y la sociedad pública Alokabide, S.A.

4.– Etxebizitzarako prestazio ekonomikoa azkentzeko arrazoiak gertatu eta hurrengo hilaren 1ean azkenduko da.

4.– La prestación económica de vivienda se extinguirá el día uno del mes siguiente a aquel en que concurran las causas de la extinción.

44. artikulua.– Jarraipena.

Artículo 44.– Continuidad.

Onuraduna hiltzen bada, pertsona anitzeko bizikidetza-unitateek etxebizitzarako prestazio ekonomikoa jasotzen jarraituko dute baldintzak betetzen dituzten bitartean, dagozkion aldaketak alde batera utzi gabe.

En caso de fallecimiento de la persona beneficiaria, las unidades de convivencia pluripersonales continuarán percibiendo la prestación económica de vivienda en tanto sigan cumpliendo los requisitos, sin perjuicio de las modificaciones que resulten procedentes.

45. artikulua.– Aldatzeko eta azkentzeko prozedura.

Artículo 45.– Procedimiento de modificación y extinción.

1.– Etxebizitzarako prestazio ekonomikoa Etxebizitzako lurralde-ordezkariaren ebazpen bidez aldatu eta azkenduko da.

1.– La prestación económica de vivienda se modificará y se extinguirá mediante resolución del Delegado o la Delegada Territorial de Vivienda.

2.– Etxebizitzarako prestazio ekonomikoaren aldaketa edo azkentzea, etxebizitzarako eskubide subjektiboaren titularrak edo etxebizitzarako prestazio ekonomikoaren onuradunak eskatuta edo horiek emandako informazioaren ondorioz, dagozkion egiaztapenak egin ondoren ebatziko da, gehienez ere hiru hilabete epean.

2.– La modificación o extinción de la prestación económica de vivienda a solicitud de la persona titular del derecho subjetivo de acceso o de la persona beneficiaria de la prestación económica de vivienda o como consecuencia de la información que estas hayan comunicado, se resolverá, previas las comprobaciones que procedan, en el plazo máximo de tres meses.

3.– Epe hori igaro eta ebazpen espresurik jakinarazi ez bada, interesdunak zilegi izango du administrazio-isiltasun positiboaren bidez baietsitzat jotzea.

3.– El vencimiento de dicho plazo sin haberse notificado resolución expresa, legitimará a la persona interesada para entenderla estimada por silencio administrativo positivo.

4.– Prozedura ofizioz hasiko da aldatzeko edo azkentzeko kausaren bat egon daitekeela ikusten denean, eta hamabost egun balioduneko epea emango zaio interesdunari, hari buruz egokitzat jotzen duena alega dezan.

4.– El procedimiento se incoará de oficio cuando se aprecie la posible concurrencia de una causa de modificación o extinción, concediendo un plazo de quince días hábiles a la persona interesada para que alegue lo que estime pertinente en relación a la misma.

5.– Espedientea hasteko egintzan, Etxebizitzako lurralde-ordezkariak kautelaz eten ahal izango du etxebizitzarako prestazio ekonomikoaren ordainketa, harik eta hura amaitu arte.

5.– En el acto de incoación, el Delegado o la Delegada Territorial de Vivienda podrá suspender cautelarmente el pago de la prestación económica de vivienda hasta la terminación del mismo.

6.– Kautelazko etenduraren erabakia beti hartuko da 43.3.d) artikuluan adierazitako kasuetan.

6.– La suspensión cautelar se acordará siempre en los casos previstos en el artículo 43.3.d).

7.– Espedientea hasi eta sei hilabeteko epean, etxebizitzarako prestazio ekonomikoa aldatzeko, azkentzeko edo mantentzeko ebazpena emango da, eta, hala badagokio, ordainketaren kautelazko etenaldiari dagozkion hilerokoak ordainduko dira.

7.– En el plazo de seis meses desde la incoación, se dictará la pertinente resolución de modificación, extinción o mantenimiento de la prestación económica de vivienda y, en su caso, el abono de las mensualidades correspondientes al período de suspensión cautelar del pago.

8.– Ebazpena ez bada epe barruan eman eta jakinarazten, ulertuko da prozedurak azkentze-kausa izan duela.

8.– Si la resolución no se dicta y notifica en plazo, se entenderá que el procedimiento ha incurrido en causa de caducidad.

46. artikulua.– Bidegabe jasotako prestazioak itzultzea.

Artículo 46.– Reintegro de las prestaciones indebidamente recibidas.

1.– Etxebizitzarako prestazio ekonomikoak bidegabe jasotakotzat hartuko dira, baldin eta, horiek jasotzeko edo mantentzeko, eskaeran, eskaerari erantsitako dokumentazioan edo sei hilean behin aurkeztu beharreko dokumentazioan azaldutako informazioa faltsua edo okerra bada, edo eman ez bada, edo 11. eta 39. artikuluetan adierazitako komunikazioak egin ez badira.

1.– Se consideran indebidamente percibidas las prestaciones económicas de vivienda obtenidas o conservadas mediante la omisión, ocultación o falsedad en la información aportada en la solicitud, en la documentación adjunta a esta o en la documentación de aportación semestral, así como por la omisión de las comunicaciones previstas en los artículos 11 y 39.

2.– Bidegabe jasotako prestazioak itzultzeko betebeharra ebazteko, etxebizitzarako prestazio ekonomikoa eteteko, aldatzeko edo azkentzeko ebazpena eman ahal izango da, edo zehapen-prozedura baten ebazpena, edo berariaz xede horretarako emandako ebazpena.

2.– La obligación de reintegrar las prestaciones indebidamente percibidas podrá declararse en la resolución de suspensión, modificación o extinción de la prestación económica de vivienda, en la resolución de un procedimiento sancionador, o en una resolución específicamente destinada a tal fin.

3.– Itzulketa konpentsazio bidez egiten da, hots, zor den zenbatekoa etxebizitzarako prestazio ekonomikoaren etorkizuneko ordainketen zenbatekotik kentzen da, salbu eta zenbateko hori ez bada nahikoa itzulketari aurre egiteko, etxebizitzarako prestazio ekonomikoa azkendu egin bada edo onuradunak berariaz aurka egiten badio.

3.– El reintegro se llevará a cabo por compensación, descontando la cuantía adeudada del importe de los futuros pagos de la prestación económica de vivienda, salvo que este sea insuficiente para hacer frente al reintegro, la prestación económica de vivienda se haya extinguido o la persona beneficiaria se oponga expresamente.

4.– Bidegabe jasotako prestazioak itzultzeko betebeharra deklaratzen duen ebazpenak finkatuko ditu itzulketaren zenbatekoa, interesdunak itzulketa gauzatzeko izango duen gehieneko epea eta hilean egin beharreko itzulketen kopurua eta zenbatekoa ere.

4.– La resolución que declare la obligación de reintegrar las prestaciones indebidamente percibidas fijará el importe del reintegro, el plazo máximo del que dispondrá la persona interesada para hacerlo efectivo, así como el número y cuantía de las devoluciones mensuales a realizar.

5.– Bidegabe jasotako zenbatekoak itzultzeko betebeharraren ebazpena eman ondoren, Alokabide SA sozietate publikoak borondatezko epearen barruan ordaindu direla egiaztatuko du.

5.– Una vez dictada la resolución que declare la obligación de reintegrar las cantidades indebidamente percibidas, la sociedad pública Alokabide, S.A. verificará su ingreso dentro del periodo voluntario.

6.– Dena den, bidegabe jasotako prestazioen itzulketen diru-bilketaren kudeaketa etxebizitzako lurralde-ordezkaritzei dagokie.

6.– No obstante, la gestión recaudatoria de los reintegros de prestaciones indebidamente percibidas corresponde a las Delegaciones Territoriales de Vivienda.

7.– Kapitulu honetan berariaz arautu ez den guztian, Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Diru-bilketa Erregelamendua onartzen duen urtarrilaren 12ko 1/2021 Dekretua aplikatuko da, 108. artikulua izan ezik.

7.– En lo no previsto expresamente en este capítulo, será de aplicación el Decreto 1/2021, de 12 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Recaudación de la Hacienda General del País Vasco, a excepción de su artículo 108.

XEDAPEN GEHIGARRIA.– Bizitegi-sistema babestura jotzeari buruzko araudia.
DISPOSICIÓN ADICIONAL.– Normativa sobre acceso al sistema residencial protegido.

1.– Dekretu honetan bizitegi-sistema babestura jotzeari buruzko araudia aipatzen denean, honako xedapen hauek aipatzen direla ulertzen da:

1.– Las referencias del presente Decreto a la normativa sobre acceso al sistema residencial protegido se entienden realizadas a las siguientes disposiciones:

– 39/2008 Dekretua, martxoaren 4koa, Babes publikoko etxebizitzen araubide juridikoari eta etxebizitzaren eta lurzoruaren inguruko finantza-neurriei buruzkoa.

– Decreto 39/2008, de 4 de marzo, sobre régimen jurídico de viviendas de protección pública y medidas financieras en materia de vivienda y suelo.

– Agindua, 2022ko ekainaren 30ekoa, Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraioetako sailburuarena, babes publikoko etxebizitzen gehieneko prezioak eta errentak eta zuzkidura-bizitokien kanona zehazteari buruzkoa.

– Orden de 30 de junio de 2022, del Consejero de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes, sobre determinación de los precios y rentas máximas de las viviendas de protección pública y el canon de los alojamientos dotacionales.

– Agindua, 2012ko urriaren 15ekoa, Etxebizitza, Herri Lan eta Garraioetako sailburuarena, etxebizitza-eskatzaileen erregistroari eta babes ofizialeko etxebizitzak nahiz araubide autonomikoko zuzkidura-bizitokiak esleitzeko prozedurei buruzkoa.

– Orden de 15 de octubre de 2012, del Consejero de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, del registro de solicitantes de vivienda y de los procedimientos para la adjudicación de Viviendas de Protección Oficial y Alojamientos Dotacionales de Régimen Autonómico.

– 466/2013 Dekretua, abenduaren 23koa, «Bizigune» Etxebizitza Hutsen Programa arautzen duena.

– Decreto 466/2013, de 23 de diciembre, por el que se regula el Programa de Vivienda Vacía «Bizigune».

– Aurrekoak ordezten dituztenak.

– Las que sustituyan a las anteriores.

2.– Dekretu honetan xedatutakoa Etxebizitzaren ekainaren 18ko 3/2015 Legean eta aurreko apartatuan aipatutako xedapenetan araututakoaren arabera interpretatu behar da, beste araudi bat berariaz aipatzen den kasuetan izan ezik.

2.– Lo dispuesto en este decreto debe ser interpretado con arreglo a lo previsto en la Ley 3/2015, de 18 de junio, de Vivienda, y en las disposiciones citadas en el apartado anterior, salvo en los casos de mención expresa a otra normativa.

LEHENENGO XEDAPEN IRAGANKORRA.– Prozeduren araubide iragankorra.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA.– Régimen transitorio de los procedimientos.

Dekretu hau indarrean jartzen denetik aurrera hasiko diren etxebizitzarako eskubide subjektiboa aitortzeko prozedurei aplikatuko zaie dekretu hau. Aurretik hasitako prozedurak, ondorio guztietarako, aurreko araudiaren arabera arautuko dira.

El presente Decreto será de aplicación a los procedimientos de reconocimiento del derecho subjetivo de acceso que se inicien a partir de su entrada en vigor. Los procedimientos iniciados con anterioridad se regirán, a todos los efectos, por la normativa precedente.

BIGARREN XEDAPEN IRAGANKORRA.– Etxebizitzarako prestazio osagarria.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA.– Prestación complementaria de vivienda.

1.– Gizarteratzeko eta Diru Sarrerak Bermatzeko abenduaren 23ko 18/2008 Legean ezarritakoaren arabera aitortutako etxebizitzarako prestazio osagarriek, dekretu hau indarrean sartzen den egunean indarrean jarraitzen badute, aipatutako araudian eta aitortuak izan diren ebazpenean ezarritako baldintzetan jarraituko dute.

1.– Las prestaciones complementarias de vivienda reconocidas de acuerdo a lo previsto en la Ley 18/2008, de 23 de diciembre, para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social, que permanezcan vigentes a la fecha de la entrada en vigor de este decreto, se mantendrán en los términos de la citada normativa y de la resolución por las que hubiesen sido reconocidas.

2.– Dekretu hau indarrean jartzean indarrean jarraitzen duten eta Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzua administrazio-erakunde autonomoak kudeatzen dituen etxebizitzarako prestazio osagarriak aipatutako erakunde autonomoak izapidetzen, aldatzen eta azkentzen jarraituko ditu, hala badagokio, bere araudiaren eta estatutuen arabera.

2.– Las prestaciones complementarias de vivienda que permanezcan vigentes a la entrada en vigor de este decreto y que vengan siendo gestionadas por el organismo autónomo administrativo Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, seguirán siendo tramitadas, modificadas y extinguidas, cuando proceda, por el mencionado organismo autónomo conforme a su propia normativa y estatutos.

3.– Dekretu hau indarrean jartzen denetik aurrera, ez da etxebizitzarako prestazio osagarri berririk aitortuko.

3.– A partir de la entrada en vigor del presente Decreto no se reconocerán nuevas prestaciones complementarias de vivienda.

HIRUGARREN XEDAPEN IRAGANKORRA.– Etxebizitzarako prestazio ekonomikoa automatikoki jasotzea eta etxebizitzarako prestazio osagarria jasotzen duten pertsonei etxebizitzarako eskubide subjektiboa aitortzeko araubidea.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA.– Percepción automática de la prestación económica de vivienda y régimen de acceso al reconocimiento del derecho subjetivo para las personas perceptoras de la prestación complementaria de vivienda.

1.– Dekretu hau indarrean jarri eta hurrengo hogeita lau hilabeteetan, etxebizitzarako prestazio osagarria jasotzen duten pertsonek, baldin eta prestazioaren indarraldia amaitu ondoren prestazio hori azkentzen bazaie, etxebizitzarako prestazio ekonomikoa jasoko dute automatikoki eta etenik gabe, xedapen iragankor honetan ezarritako baldintzetan.

1.– Durante los veinticuatro meses posteriores a la entrada en vigor de este Decreto, las personas perceptoras de la prestación complementaria de vivienda que vean extinguida esta a consecuencia de la finalización de su periodo de vigencia, pasarán a percibir la prestación económica de vivienda de forma automática y sin interrupción, en las condiciones establecidas en esta disposición transitoria.

2.– Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak gehienez ere hiru hilabete lehenago jakinaraziko die hartzaileei etxebizitzarako prestazio osagarria azkenduko zaiela eta etxebizitzarako prestazio ekonomikoa automatikoki eskuratuko dutela.

2.– Lanbide-Servicio Vasco de Empleo comunicará a las personas perceptoras, con una antelación máxima de tres meses, la extinción de la prestación complementaria de vivienda y el acceso automático a la prestación económica de vivienda.

3.– Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak hilero bidaliko dio Eusko Jaurlaritzan etxebizitza-arloko eskumena duen sailari etxebizitzarako prestazio osagarria azkendu zaien pertsonen zerrenda, etxebizitzarako eskubide subjektiboa eta etxebizitzarako prestazio ekonomikoa behar bezala kudeatzeko behar diren datu guztiekin batera.

3.– Lanbide-Servicio Vasco de Empleo enviará todos los meses al departamento del Gobierno Vasco competente en materia de vivienda la relación de personas a las que se les ha extinguido la prestación complementaria de vivienda, junto con todos los datos necesarios para la correcta gestión del derecho subjetivo de acceso y de la prestación económica de vivienda.

4.– Automatikoki eskuratuko den etxebizitzarako prestazio ekonomikoa etxebizitzarako prestazio osagarria azkendu eta hurrengo hilaren 1etik aurrera ordainduko da, eta gehienez ere urtebeteko iraupena izango du, eta luzaezina izango da.

4.– La prestación económica de vivienda de acceso automático se abonará desde el día uno del mes siguiente a la fecha de extinción de la prestación complementaria de vivienda y tendrá una duración máxima e improrrogable de un año.

5.– Etxebizitzarako prestazio osagarria jasotzen zen banku-kontu berean egingo da ordainketa.

5.– El pago se realizará en la misma cuenta bancaria en la que se percibía la prestación complementaria de vivienda.

6.– Etxebizitzarako prestazio ekonomiko automatikoa jasotzen duten pertsonek etxebizitzarako eskubide subjektiboa aitortzeko eta, hala badagokio, Etxebizitza Babestuen eta Zuzkidura Bizitokien Eskatzaileen Erregistroan izena emateko eskatu beharko dute, xedapen iragankor honen 9.etik 14.era bitarteko apartatuetan arautakoaren arabera, Etxebizitzako Lurralde Ordezkaritzak ematen dien epean.

6.– Las personas perceptoras de la prestación económica de vivienda automática deberán solicitar el reconocimiento del derecho subjetivo de acceso y, en su caso, la inscripción en el Registro de Solicitantes de Vivienda Protegida y Alojamientos Dotacionales, conforme a lo previsto en los apartados 9 a 14 de esta disposición transitoria, en el plazo que les conceda la Delegación Territorial de Vivienda.

7.– Etxebizitzarako prestazio ekonomiko automatikoa azkendu egingo da, baldin eta Etxebizitzako Lurralde Ordezkaritzak emandako epean aitorpena eskatu ez bada, edo, hura eskatuta, dagokion ebazpena ematen bada.

7.– La prestación económica de vivienda automática se extinguirá cuando finalice el plazo concedido por la Delegación Territorial de Vivienda sin haberse solicitado dicho reconocimiento o cuando, habiéndose solicitado, se dicte la resolución correspondiente.

8.– Nolanahi ere, etxebizitzarako prestazio osagarria azkendu zenetik urtebete igaro bada eta ez bada etxebizitzarako eskubide subjektiboa aitortzeko eskaera ebatzi, etxebizitzarako prestazio ekonomikoa automatikoki jasotzeari utziko zaio hamabigarren hileko kuota ordaindu ondoren.

8.– En todo caso, transcurrido un año desde la extinción de la prestación complementaria de vivienda sin haberse resuelto la solicitud de reconocimiento del derecho subjetivo de acceso, la percepción automática de la prestación económica de vivienda finalizará tras el abono de la duodécima mensualidad.

9.– Etxebizitzarako prestazio ekonomiko automatikoa jasotzen duten pertsonek etxebizitzarako eskubide subjektiboa aitor diezaieten eskatu beharko dute, dekretu honen II. kapituluan ezarritakoaren arabera.

9.– Las personas perceptoras de la prestación económica de vivienda automática deberán solicitar el reconocimiento del derecho subjetivo de acceso, con arreglo a lo previsto en el Capítulo II de este Decreto.

10.– Etxebizitza Babestuen eta Zuzkidura Bizitokien Eskatzaileen Erregistroan izena emanda ez daudenek etxebizitzarako eskubide subjektiboa aitortu aurretik edo aldi berean eskatu beharko dute izena eman diezaieten.

10.– Las que no estén inscritas en el Registro de Solicitantes de Vivienda Protegida y Alojamientos Dotacionales, deberán solicitar la inscripción con carácter previo o simultáneo al reconocimiento del derecho subjetivo de acceso.

11.– Eskaera aurkeztu ondorengo hiru urteetan, pertsona horiei ez zaie eskatuko 3.1.f) artikuluan aipatzen den antzinatasuna izatea Etxebizitza Babestuen eta Zuzkidura Bizitokien Eskatzaileen Erregistroan.

11.– Durante los tres años posteriores a la fecha de presentación de la solicitud, no se exigirá a estas personas la antigüedad en el Registro de Solicitantes de Vivienda Protegida y Alojamientos Dotacionales a que se refiere el artículo 3.1.f).

12.– Nolanahi ere, xedapen iragankor honen 9., 10. eta 11. apartatuetan aipatzen diren pertsonek Euskal Autonomia Erkidegoko edozein udalerritan hiru urtez jarraian erroldatuta egon direla egiaztatu beharko dute.

12.– En todo caso, las personas a que se refieren los apartados 9, 10 y 11 de esta disposición transitoria tendrán que acreditar tres años ininterrumpidos de empadronamiento en cualquier municipio de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

13.– Xedapen honetan ezarritakoaren babesean etxebizitzarako prestazio ekonomikoa modu subsidiarioan eskatzen dutenei ez zaie eskatuko 36.d) artikuluan aipatutako errenta edo kontraprestazio ekonomiko baliokidea ordaindu izanaren egiaztagiria. Horren ordez, etxebizitzarako prestazio osagarria jasotzen zutenean aurkeztutako justifikazio-dokumentazio bera eskatuko zaie.

13.– A quienes soliciten de manera subsidiaria la prestación económica de vivienda al amparo de lo establecido en esta disposición, no se les exigirá el justificante del abono de la renta o contraprestación económica equivalente mencionado en el artículo 36.d). En su lugar, se les exigirá la misma documentación justificativa que presentaban mientras percibían la prestación complementaria de vivienda.

14.– Xedapen honetan ezarritakoaren arabera etxebizitzarako prestazio ekonomikoa aitortzen zaien pertsonek errenta edo kontraprestazio ekonomiko baliokidea ordaintzen jarraitu ahal izango dute aitorpenaren ondorengo sei hilabeteetan, baita ordainketa hori justifikatu ere, etxebizitzarako prestazio osagarria jasotzen zuten bitartean egiten zuten bezala. Sei hilabeteko epea amaituta, 39.b) artikuluan ezarritako betebeharra betetzeko eskatuko zaie.

14.– Las personas a las que se les reconozca la prestación económica de vivienda con arreglo a lo establecido en esta disposición, durante los seis meses posteriores al reconocimiento podrán seguir abonando la renta o contraprestación económica equivalente, y justificar dicho abono, del mismo modo en que lo vinieran haciendo mientras percibían la prestación complementaria de vivienda. Finalizado el plazo de seis meses, se les exigirá el cumplimiento de la obligación prevista en el artículo 39.b).

LAUGARREN XEDAPEN IRAGANKORRA.– Bizitzeko gutxieneko diru-sarrera jasotzen duten pertsonei etxebizitzarako eskubide subjektiboa aitortzeko araubide iragankorra.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA CUARTA.– Régimen transitorio de acceso al reconocimiento del derecho subjetivo para las personas perceptoras del ingreso mínimo vital.

1.– Dekretu hau indarrean jartzean abenduaren 20ko 19/2021 Legeak ezarritako bizitzeko gutxieneko diru-sarrera jasotzen ari direla egiaztatzen duten pertsonek, baldin eta hirugarren xedapen iragankorrean araututakoari heldu ezin badiote etxebizitzarako prestazio osagarria jasotzen ez dutelako, etxebizitzarako eskubide subjektiboaren aitorpena eskuratu ahal izango dute, xedapen iragankor honen arabera, baldin eta indarrean jartzen denetik gehienez urtebeteko epean eskatzen badute.

1.– Las personas que a la entrada en vigor de este Decreto acrediten estar percibiendo el ingreso mínimo vital establecido por la Ley 19/2021, de 20 de diciembre, y que no puedan acogerse a lo previsto en la disposición transitoria tercera por no ser perceptoras de la prestación complementaria de vivienda, podrán acceder al reconocimiento del derecho subjetivo de acceso en los términos de la presente disposición transitoria siempre que lo soliciten el plazo máximo de un año desde dicha entrada en vigor.

2.– Etxebizitza Babestuen eta Zuzkidura Bizitokien Eskatzaileen Erregistroan izena emanda ez daudenek etxebizitzarako eskubide subjektiboa aitortu aurretik edo aldi berean eskatu beharko dute izena eman diezaieten.

2.– Las que no estén inscritas en el Registro de Solicitantes de Vivienda Protegida y Alojamientos Dotacionales, deberán solicitar la inscripción con carácter previo o simultáneo al reconocimiento del derecho subjetivo de acceso.

3.– Eskaera aurkeztu ondorengo hiru urteetan, pertsona horiei ez zaie eskatuko 3.1.f) artikuluan aipatzen den antzinatasuna izatea Etxebizitza Babestuen eta Zuzkidura Bizitokien Eskatzaileen Erregistroan.

3.– Durante los tres años posteriores a la fecha de presentación de la solicitud, no se exigirá a estas personas la antigüedad en el Registro de Solicitantes de Vivienda Protegida y Alojamientos Dotacionales a que se refiere el artículo 3.1.f).

4.– Nolanahi ere, aurreko apartatuetan aipatzen diren pertsonek hiru urtez jarraian Euskal Autonomia Erkidegoko edozein udalerritan erroldatuta egon direla egiaztatu beharko dute.

4.– En todo caso, las personas a que se refieren los apartados anteriores tendrán que acreditar tres años ininterrumpidos de empadronamiento en cualquier municipio de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

BOSGARREN XEDAPEN IRAGANKORRA.– Gizarte-larrialdietarako laguntzak jasotzen dituzten pertsonei etxebizitzarako eskubide subjektiboa aitortzeko araubide iragankorra.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA QUINTA.– Régimen transitorio de acceso al reconocimiento del derecho subjetivo para las personas perceptoras de ayudas de emergencia social.

1.– Dekretu hau indarrean jartzean Inklusiorako eta Diru-sarrerak Bermatzeko Euskal Sistemaren abenduaren 22ko 14/2022 Legearen 51. artikuluko 2.a) letran aipatutako alokairu-gastuekin lotutako gizarte-larrialdietarako laguntzak jasotzen ari direla egiaztatzen duten pertsonek etxebizitzarako eskubide subjektiboaren aitorpena eskuratu ahal izango dute, xedapen iragankor honen arabera, baldin eta indarrean jartzen denetik gehienez urtebeteko epean eskatzen badute.

1.– Las personas que a la entrada en vigor de este Decreto acrediten estar percibiendo ayudas de emergencia social relacionadas con los gastos de alquiler citados en el apartado 2.a del artículo 51 de la Ley 14/2022 de 22 de diciembre, del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social, podrán acceder al reconocimiento del derecho subjetivo de acceso en los términos de la presente disposición transitoria siempre que lo soliciten el plazo máximo de un año desde dicha entrada en vigor.

2.– Etxebizitza Babestuen eta Zuzkidura Bizitokien Eskatzaileen Erregistroan izena emanda ez daudenek etxebizitzarako eskubide subjektiboa aitortu aurretik edo aldi berean eskatu beharko dute izena eman diezaieten.

2.– Las que no estén inscritas en el Registro de Solicitantes de Vivienda Protegida y Alojamientos Dotacionales, deberán solicitar la inscripción con carácter previo o simultáneo al reconocimiento del derecho subjetivo de acceso.

3.– Eskaera aurkeztu ondorengo hiru urteetan, pertsona horiei ez zaie eskatuko 3.1.f) artikuluan aipatzen den antzinatasuna izatea Etxebizitza Babestuen eta Zuzkidura Bizitokien Eskatzaileen Erregistroan.

3.– Durante los tres años posteriores a la fecha de presentación de la solicitud, no se exigirá a estas personas la antigüedad en el Registro de Solicitantes de Vivienda Protegida y Alojamientos Dotacionales a que se refiere el artículo 3.1.f).

4.– Nolanahi ere, aurreko apartatuetan aipatzen diren pertsonek hiru urtez jarraian Euskal Autonomia Erkidegoko edozein udalerritan erroldatuta egon direla egiaztatu beharko dute.

4.– En todo caso, las personas a que se refieren los apartados anteriores tendrán que acreditar tres años ininterrumpidos de empadronamiento en cualquier municipio de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

XEDAPEN INDARGABETZAILEA.– Etxebizitzako gastuetarako prestazio osagarriari buruzko urtarrilaren 12ko 2/2010 Dekretua indargabetzea.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA.– Derogación del Decreto 2/2010, de 12 de enero, de la prestación complementaria de vivienda.

Bigarren eta hirugarren xedapen iragankorretan xedatutakoari kalterik egin gabe, indargabetuta geratzen da Etxebizitzako gastuetarako prestazio osagarriari buruzko urtarrilaren 12ko 2/2010 Dekretua.

Sin perjuicio de lo previsto en las disposiciones transitorias segunda y tercera, queda derogado el Decreto 2/2010, de 12 de enero, de la prestación complementaria de vivienda.

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA.– Babes publikoko etxebizitzen araubide juridikoari eta etxebizitzaren eta lurzoruaren inguruko finantza-neurriei buruzko martxoaren 4ko 39/2008 Dekretuaren aldaketa.
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA.– Modificación del Decreto 39/2008, de 4 de marzo, sobre régimen jurídico de viviendas de protección pública y medidas financieras en materia de vivienda y suelo.

1.– Aldatu egiten da 17. artikuluko 1. eta 2. apartatuak. Aurrerantzean honela egongo dira idatzita:

1.– Se modifican los apartados 1 y 2 del artículo 17, que quedan redactados como sigue:

«1.– Babes ofizialeko etxebizitza bat jabetzan edo azalera-eskubidean eskuratu ahal izateko, bizikidetza-unitatea osatzen duten pertsonetako batek ere ezin izango du eduki inolako etxebizitzarik jabetzan, jabetza soilean, azalera-eskubidean edo gozamenean, artikulu honen 3. apartatuan kasu bakoitzerako adierazitako egunetan.

«1.– Para acceder a una vivienda de protección oficial en propiedad o en derecho de superficie, todas las personas que constituyen la unidad convivencial deberán carecer de vivienda en propiedad, nuda propiedad, derecho de superficie o usufructo en las fechas que, para cada caso, se señalan en el apartado 3 de este artículo.

2.– Babes ofizialeko etxebizitza bat alokairuan eskuratu ahal izateko, bizikidetza-unitatea osatzen duten pertsonetako batek ere ezin izango du etxebizitzarik eduki jabetzan, azalera-eskubidean edo gozamenean, artikulu honen 3. apartatuan kasu bakoitzerako adierazitako egunetan».

2.– Para acceder a una vivienda de protección oficial en arrendamiento, todas las personas que constituyen la unidad convivencial deberán carecer de vivienda en propiedad, derecho de superficie o usufructo en las fechas que, para cada caso, se señalan en el apartado 3 de este artículo».

2.– Legearen 19. artikuluari 3. apartatu berria erantsi zaio, eta honela egongo da idatzita:

2.– Se añade un nuevo apartado 3 al artículo 19, con la siguiente redacción:

«Babes ofizialeko etxebizitzarako eska daitezkeen urteko gehieneko diru-sarrera haztatuen mugak urte bakoitzeko urtarrilaren 1ean eguneratuko dira, kontuan hartuta Eustatek argitaratutako EAEko kontsumoko prezioen indizearen urte arteko ehuneko-aldakuntza, eguneratze horren unean argitaratutako urte arteko azken indizeari dagokiona.

«Los límites de ingresos máximos anuales ponderados exigibles para el acceso a la vivienda de protección oficial, se actualizarán el día 1 de enero de cada año teniendo en cuenta la variación porcentual interanual del Índice de Precios al Consumo de Euskadi publicado por Eustat correspondiente al último índice interanual publicado en el momento de dicha actualización.

Salbuespen gisa, eta lehen urtean bakarrik, etxebizitza bat okupatzeko eskubide subjektiboa arautzen duen dekretua Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera egingo da eguneratzea, % 8,5eko gehikuntza-ehunekoa aplikatuta».

Excepcionalmente y solo para el primer año, la actualización se practicará desde el día siguiente al de publicación en el Boletín Oficial del País Vasco del Decreto regulador del derecho subjetivo de acceso a la ocupación de una vivienda, aplicando un porcentaje de incremento del 8,5 %».

3.– Aldatu egiten da 22. artikuluaren 1. apartatua, eta honela geratzen da idatzita:

3.– Se modifica el apartado 1 del artículo 22, que tendrá la siguiente redacción:

«Etxebizitza erosteko, bizikidetza-unitatea osatzen duten eta babes publikoko etxebizitzaren titularkide izango diren pertsona guztiak hartuko dira diru-sarrera konputagarrien hartzaile gisa. Alokairuan hartzeko, diru-sarrera konputagarrien hartzailetzat joko dira gaitasuna judizialki aldatu ez zaien eta bizikidetza-unitatearen parte diren adin nagusiko pertsona guztiak».

«Para el acceso en compra, se tendrán en cuenta como perceptores de ingresos computables a todas aquellas personas que formen parte de la unidad convivencial que vayan a ser cotitulares de la vivienda de protección pública. Para el acceso en alquiler, se tendrán en cuenta como perceptoras de ingresos computables a todas aquellas personas mayores de edad cuya capacidad no haya sido modificada judicialmente y que formen parte de la unidad convivencial».

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA.– Etxebizitza-eskatzaileen erregistroari eta babes ofizialeko etxebizitzak nahiz araubide autonomikoko zuzkidura-bizitokiak esleitzeko prozedurei buruzko Etxebizitza, Herri Lan eta Garraioetako sailburuaren 2012ko urriaren 15eko Agindua aldatzea.
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA.– Modificación de la Orden de 15 de octubre de 2012, del Consejero de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, del Registro de Solicitantes de Vivienda y de los procedimientos para la adjudicación de Viviendas de Protección Oficial y Alojamientos Dotacionales de Régimen Autonómico.

1.– Aldatu egiten da legearen 8. artikuluko 1. apartatua. Aurrerantzean honela egongo da idatzita:

1.– Se modifica el apartado 1 del artículo 8, que queda redactado como sigue:

«1.– Pertsona fisikoak edo bizikidetza-unitateak erosketa- edo alokairu-araubideko etxebizitzaren eskatzaile gisa inskribatu ahal izango dira Etxebizitza Eskatzaileen Erregistroan, betiere indarreko araudiak etxebizitza horiek eskuratzeko ezarritako baldintzak betetzen badituzte eskaeraren egunean, alokairurako aurreikusitako gutxieneko diru-sarrerak izan ezik».

«1.– Las personas físicas o unidades convivenciales podrán inscribirse en el Registro de Solicitantes de Vivienda como demandantes de vivienda en régimen de compra o en régimen de arrendamiento, siempre que en la fecha de la solicitud cumplan los requisitos previstos por la normativa vigente para el acceso a tales viviendas, a excepción de los ingresos mínimos previstos para el alquiler».

2.– Aldatu egiten da 9. artikulua, eta honela egongo da idatzita:

2.– Se modifica el artículo 9, que queda redactado como sigue:

«9. artikulua.– Etxebizitza-premia: arau orokorra.

«Artículo 9.– Necesidad de vivienda: regla general.

1.– Bizitegi-sistema babestura jabetzan edo azalera-eskubidean jotzeko, bizikidetza-unitatea osatzen duten pertsonetako batek ere ezin izango du etxebizitzarik eduki jabetzan, jabetza soilean, azalera-eskubidean edo gozamenean.

1.– Para acceder al sistema residencial protegido en régimen de propiedad o derecho de superficie, todas las personas que constituyen la unidad convivencial deben carecer de vivienda en propiedad, nuda propiedad, derecho de superficie o usufructo.

2.– Bizitegi-sistema babestura errentamendu-araubidean jotzeko, bizikidetza-unitatea osatzen duten pertsonetako batek ere ezin izango du etxebizitzarik eduki jabetzan, azalera-eskubidean edo gozamenean».

2.– Para acceder al sistema residencial protegido en régimen de arrendamiento, todas las personas que constituyen la unidad convivencial deben carecer de vivienda en propiedad, derecho de superficie o usufructo».

3.– 9 bis artikulua gehitzen da, eta honela egongo da idatzita:

3.– Se añade un nuevo artículo 9 bis, con la siguiente redacción:

«9 bis artikulua.– Etxebizitza-premia: salbuespenezko kasuak.

«Artículo 9 bis.– Necesidad de vivienda: supuestos excepcionales.

1.– Bizitegi-sistema babestura jo ahal izango du Euskal Autonomia Erkidegoko etxebizitza baten jabe, jabe soil, azalera-eskubidearen edo gozamen-eskubidearen titularrak, edo bizikidetza-unitate bateko kide denak, baldin eta bertako pertsonaren bat Euskal Autonomia Erkidegoko lurraldean badago eta egoera hauetakoren batean badago:

1.– Podrán acceder al sistema residencial protegido quienes sean propietarios, nudos propietarios, titulares del derecho de superficie o usufructo, o pertenezcan a una unidad convivencial en la que alguna de las personas que la constituyen lo sea, de una vivienda que esté ubicada en el territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco y se encuentre en alguna de las siguientes circunstancias:

a) Ez ditu betetzen Euskal Autonomia Erkidegoan etxebizitzen eta zuzkidura-bizitokien gutxieneko bizigarritasun-baldintzak eta diseinu-arauak arautzen dituen ekainaren 28ko 80/2022 Dekretuan ezarritako gutxieneko bizigarritasun-baldintzak, betiere bizigarritasun-gabeziak konpontzea teknikoki edo ekonomikoki bideragarria ez bada.

a) Que no reúna las condiciones mínimas de habitabilidad establecidas en el Decreto 80/2022, de 28 de junio, de regulación de las condiciones mínimas de habitabilidad y normas de diseño de las viviendas y alojamientos dotacionales en la Comunidad Autónoma del País Vasco, siempre que la subsanación de las deficiencias de habitabilidad no sea técnica o económicamente viable.

b) Bizikidetza-unitatea osatzen duen pertsona bakoitzeko 15 metro koadrotik beherako azalera erabilgarria izatea. Ondorio horietarako, bizikidetza-unitatea honako hauek osatzen dutela joko da: etxebizitza jabetzan, azalera-eskubidean edo alokairuan eskuratuko duenak, haren ondorengoek eta haren tutoretzapeko pertsonek, gutxienez urtebete lehenagotik beren etxebizitzan erroldatutako aurrekoekin batera.

b) Que su superficie útil sea inferior a 15 metros cuadrados por cada persona que forme parte de la unidad convivencial, considerándose a estos efectos que la unidad convivencial está formada por quien vaya a acceder a la vivienda en propiedad, derecho de superficie o arrendamiento, sus descendientes y las personas sometidas a su tutela, junto con las personas ascendientes empadronadas en su domicilio con una antelación mínima de un año.

c) Banantze, dibortzio edo izatezko bikotea azkentzeko prozesu baten ondoren, erabilera esklusiboa beste ezkontideari edo bikotekideari esleitzea epai judizial irmo bidez, epai irmo bidez onartutako hitzarmen arauemaile bidez edo eskritura publiko bidez, banaketa edo dibortzio notarialaren kasuan.

c) Que, tras un proceso de separación, divorcio o extinción de pareja de hecho, su uso exclusivo haya sido adjudicado al otro cónyuge o miembro de la pareja por sentencia judicial firme, convenio regulador aprobado por sentencia judicial firme o escritura pública, en caso de separación o divorcio notarial.

2.– Bizitegi-sistema babestura jo ahal izango dute, halaber, 65 urtetik gorakoek edo mugikortasun urri iraunkorra duten pertsonek edo mugikortasun urri iraunkorra duen seme edo alaba batekin bizi direnek, baldin eta etxebizitza baten jabeak, jabe soilak, azalera-eskubidearen edo gozamenaren titularrak badira, edo bizikidetza-unitate bateko kideren bat titular horietako bat bada, eta etxebizitza horrek ez baditu betetzen irisgarritasunari buruzko arauak (hiri-inguruneen, espazio publikoen, eraikinen eta informazio eta komunikazioko sistemen irisgarritasun-baldintzei buruzko arau teknikoak onartzen dituen apirilaren 11ko 68/2000 Dekretuan jasotzen dira) edo etxebizitza hori aipatutako arauak betetzen ez dituen eraikin batean badago.

2.– También podrán acceder al sistema residencial protegido quienes siendo mayores de 65 años o personas con movilidad reducida permanente o conviviendo con un hijo o hija con movilidad reducida permanente, sean propietarios, nudos propietarios, titulares del derecho de superficie o usufructo o pertenezcan a una unidad convivencial en la que alguna de las personas que la constituyen lo sea, de una vivienda que no cumpla con las condiciones técnicas de accesibilidad establecidas en el Decreto 68/2000, de 11 de abril, por el que se aprueban las normas técnicas sobre condiciones de accesibilidad de los entornos urbanos, espacios públicos, edificaciones y sistemas de información y comunicación, o esté ubicada en un edificio que no las cumpla.

3.– Era berean, bizitegi-sistema babestura jo ahal izango dute etxebizitza baten edo gehiagoren gehienez ere % 50ean jabe, jabe soil, azalera-eskubidearen edo gozamenaren titular direnek, edo bizikidetza-unitate bateko kideek, horietako bat haietako bat bada, baldin eta etxebizitzok jaraunspen, legatu edo dohaintza bidez eskuratu badira, partaidetza guztien merkatu-balio osoa 75.000 eurotik gorakoa ez bada, eta etxebizitza horietako ezein ohiko bizilekua ez bada.

3.– Igualmente podrán acceder al sistema residencial protegido quienes sean propietarios, nudos propietarios, titulares del derecho de superficie o usufructo o pertenezcan a una unidad convivencial en la que alguna de las personas que la constituyen lo sea, de una o más viviendas en un porcentaje no superior al 50 %, siempre que hayan sido adquiridas por herencia, legado o donación, que el valor total de mercado de todas las participaciones no exceda de 75.000 euros, y que ninguna de esas viviendas constituya su domicilio habitual.

4.– Ezin izango dute bizitegi-sistema babestura jo etxebizitza baten baino gehiagoren jabe, jabe soil, azalera-eskubidearen edo gozamenaren titular direnek, ezta bizikidetza-unitate bateko kideek ere, horietako bat haietako bat bada, nahiz eta horiek guztiak artikulu honetako 1. eta 2. apartatuetan adierazitako egoeraren batean egon.

4.– No podrán acceder al sistema residencial protegido quienes sean propietarios, nudos propietarios, titulares del derecho de superficie o usufructo o pertenezcan a una unidad convivencial en la que alguna de las personas que la constituyen lo sea de más de una vivienda, aunque todas ellas estén en alguna de las circunstancias previstas en los apartados 1 y 2 de este artículo.

5.– Aitzitik, bizitegi-sistema babestura jo ahal izango dute 1. apartatuan edo 2. apartatuan adierazitako egoeraren batean dagoen etxebizitza baten eta 3. apartatuan adierazitako egoeran dagoen beste etxebizitza baten edo batzuen jabe, jabe soil, azalera-eskubidearen edo gozamenaren titular edo bizikidetza-unitate bateko kide direnek».

5.– Sí podrán acceder quienes sean propietarios, nudos propietarios, titulares del derecho de superficie o usufructo o pertenezcan a una unidad convivencial en la que alguna de las personas que la constituyen lo sea, de una vivienda que se encuentre en alguna de las circunstancias previstas en el apartado 1 o en el apartado 2 y otra u otras que se encuentren en la circunstancia prevista en el apartado 3».

4.– Aldatu egiten da legearen 16. artikuluko 1. apartatua. Aurrerantzean honela egongo da idatzita:

4.– Se modifica el apartado 1 del artículo 16, que queda redactado como sigue:

«1.– Etxebizitza Eskatzaileen Erregistroko izen-emateak bi urteko balio-epea izango du, etxebizitza bat okupatzeko eskubide subjektiboaren titularrentzat izan ezik, horiek izena emanda jarraituko baitute eskubide horrek irauten duen bitartean».

«1.– La inscripción en el Registro de Solicitantes de Vivienda tendrá un plazo de validez de dos años, excepto para las personas titulares del derecho subjetivo de acceso a la ocupación de una vivienda, que continuarán inscritas mientras este derecho se mantenga».

5.– Ezabatu egiten da 10. artikulua, atzerritarrentzako betekizunei buruzkoa.

5.– Se suprime el artículo 10, relativo a requisitos para las personas extranjeras.

6.– Aldatu egiten da 51. artikuluaren 1. apartatuko c) letra, eta honela egongo da idatzita:

6.– Se modifica la letra c) del apartado 1 del artículo 51, que tendrá la siguiente redacción:

«c) Etxebizitza Eskatzaileen Erregistroan alokairu-eskatzaile gisa izenda emanda egotearen antzinatasuna.

«c) Antigüedad de la inscripción como solicitante de alquiler en el Registro de Solicitantes de Vivienda.

Puntu 1 emango da antzinatasunik handiena duen bizikidetza-unitateko kidearen inskripzio-urte bakoitzeko, gehienez 7 puntu».

Se otorgará 1 punto por cada año de inscripción del miembro de la unidad convivencial que tenga mayor antigüedad, con un máximo de 7 puntos».

AZKEN XEDAPENETAKO HIRUGARRENA.– Erregelamenduzko xedapenen maila zaintzea.
DISPOSICIÓN FINAL TERCERA.– Salvaguardia del rango de disposiciones reglamentarias.

Etxebizitza-eskatzaileen erregistroari eta babes ofizialeko etxebizitzak nahiz araubide autonomikoko zuzkidura-bizitokiak esleitzeko prozedurei buruzko Etxebizitza, Herri Lan eta Garraioetako sailburuaren 2012ko urriaren 15eko Aginduaren 8.1, 9., 9 bis, 16.1 eta 51.1.c) artikuluen (dekretu honen azken xedapenetako bigarrenak aldatu ditu) agindu-mailari eusten zaio.

Se mantiene el rango de orden de los artículos 8.1, 9, 9 bis, 16.1 y 51.1.c) de la Orden de 15 de octubre de 2012, del Consejero de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, del Registro de Solicitantes de Vivienda y de los procedimientos para la adjudicación de Viviendas de Protección Oficial y Alojamientos Dotacionales de Régimen Autonómico, modificados por la disposición final segunda de este Decreto.

Ondorioz, maila hori bera duen arau batek aldatu ahal izango du.

En consecuencia, podrá ser modificado por una norma de ese mismo rango.

AZKEN XEDAPENETAKO LAUGARRENA.– Zenbatekoak eguneratzea.
DISPOSICIÓN FINAL CUARTA.– Actualización de importes.

Dekretu honen 5. eta 32. artikuluetan diru-sarreren gehieneko mugetarako eta etxebizitzarako prestazio ekonomikorako, hurrenez hurren, adierazitako zenbateko ekonomikoak Eusko Jaurlaritzan etxebizitzaren arloko eskumena duen sailburuaren agindu bidez eguneratuko dira. Muga horiek koherenteak izango dira Inklusiorako eta Diru-sarrerak Bermatzeko Euskal Sistemak egiten dituen diru-sarreren mugen eguneratzeekin.

Las cuantías económicas previstas en los artículos 5 y 32 de este Decreto para los límites máximos de los ingresos y para la prestación económica de vivienda, respectivamente, se actualizarán por orden de la Consejera o Consejero del departamento del Gobierno Vasco competente en materia de vivienda. Los citados limites serán coherentes con las actualizaciones de límites de ingresos que se realicen desde el Sistema Vasco de Garantía de Ingresos y para la Inclusión.

AZKEN XEDAPENETAKO BOSGARRENA.– Indarrean jartzea.
DISPOSICIÓN FINAL QUINTA.– Entrada en vigor.

Dekretu hau 2024ko apirilaren 2an jarriko da indarrean, 5. artikuluko 1. apartatua, 32. artikulua, azken xedapenetako lehenaren 1. eta 2. apartatuak eta azken xedapenetako bigarrenetik laugarrenera bitartekoak izan ezik, horiek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean jarriko baitira indarrean.

El presente Decreto entrará en vigor el día 2 de abril de 2024, excepto el apartado 1 del artículo 5, el artículo 32, los apartados 1 y 2 de la disposición final primera y las disposiciones finales segunda a cuarta, que lo harán el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteizen, 2023ko urriaren 10ean.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 10 de octubre de 2023.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraioetako sailburua,

El Consejero de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes,

IGNACIO MARÍA ARRIOLA LÓPEZ.

IGNACIO MARÍA ARRIOLA LÓPEZ.


Azterketa dokumentala


Análisis documental