Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

113. zk., 2024ko ekainaren 11, asteartea

N.º 113, martes 11 de junio de 2024


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

EKONOMIAREN GARAPEN, JASANGARRITASUN ETA INGURUMEN SAILA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE
2813
2813

66/2024 DEKRETUA, maiatzaren 28koa, Euskal Autonomia Erkidegoan Nekazaritza Politika Erkidearen 2023-2027 Plan Estrategikoa ezartzeko eta landa-eremuen karakterizazioa finkatzeko dena.

DECRETO 66/2024, de 28 de mayo, de implementación del Plan Estratégico de la Política Agrícola Común 2023-2027 en la Comunidad Autónoma del País Vasco y de caracterización de las zonas rurales.

Nekazaritza Politika Erkidea 1962an sortu zenetik, politika hori nekazaritza sektorearen erronketara eta herritarren beharrizan berrietara egokitu da, zenbait erreformaren bitartez.

Desde el origen de la Política Agrícola Común en 1962, esta política se ha ido adaptando a los retos del sector agrario y a las nuevas necesidades de la ciudadanía a través de sucesivas reformas.

Nekazaritza Politika Erkidearen azken erreforma 2021eko abenduan amaitu zen, hiru erregelamendu argitaratuta. Erregelamendu horiek, ordezko eta betearazpeneko erregelamenduekin batera, 2023-2027 aldian Nekazaritza Politika Erkidea aplikatzeko oinarriak finkatzen eta arautzen dituzte, egon daitezkeen luzapenak gorabehera.

La última reforma de la Política Agrícola Común finalizó en diciembre de 2021 con la publicación de tres reglamentos que vienen a sentar las bases y regular, junto con los respectivos reglamentos delegados y de ejecución, la aplicación de la Política Agrícola Común durante el periodo 2023-2027, sin perjuicio de las posibles prórrogas.

Alde batetik, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2021eko abenduaren 2ko 2021/2115 (EB) Erregelamendua, nekazaritza politika erkidearen esparruan estatu kideek egin beharreko plan estrategikoetarako laguntzari buruzko arauak ezartzen dituena (NPEaren plan estrategikoak) –Nekazaritza Bermatzeko Europako Funtsaren (NBEF) eta Landa Garapenerako Europako Nekazaritza Funtsaren (LGENF) kontura finantzatuta– eta 1305/2013 (EB) Erregelamendua eta 1307/2013 (EB) Erregelamendua indargabetzen dituena.

Por un lado, el Reglamento (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo y del Consejo de 2 de diciembre de 2021 por el que se establecen normas en relación con la ayuda a los planes estratégicos que deben elaborar los Estados miembros en el marco de la política agrícola común (planes estratégicos de la PAC), financiada con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), y por el que se derogan los Reglamentos (UE) n.º 1305/2013 y (UE) n.º 1307/2013.

Bestetik, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2021eko abenduaren 2ko 2021/2116 (EB) Erregelamendua, nekazaritza politika erkidearen finantzaketari, kudeaketari eta jarraipenari buruzkoa eta 1306/2013 (EB) Erregelamendua indargabetzen duena.

Por otro lado, el Reglamento (UE) 2021/2116 del Parlamento Europeo y del Consejo de 2 de diciembre de 2021 sobre la financiación, la gestión y el seguimiento de la política agrícola común y por el que se deroga el Reglamento (UE) n.º 1306/2013.

Eta, azkenik, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2021eko abenduaren 2ko 2021/2117 Erregelamendua (EB), honako hauek aldatzen dituena: 1308/2013 Erregelamendua (EB), nekazaritza-produktuen merkatu antolakunde erkidea sortzen duena; 1151/2012 Erregelamendua (EB), nekazaritzako produktuen eta elikagaien kalitate-araubideei buruzkoa; Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 251/2014 Erregelamendua (EB), mahastizaintza eta ardogintzako produktu aromatizatuen adierazpen geografikoen definizio, deskribapen, aurkezpen, etiketatu eta babesari buruzkoa; eta 228/2013 Erregelamendua (EB), nekazaritza sektorean Europar Batasuneko eskualde ultraperiferikoen aldeko neurri espezifikoak ezartzen dituena.

Y por último, el Reglamento (UE) 2021/2117 del Parlamento Europeo y del Consejo de 2 de diciembre de 2021 que modifica los Reglamentos (UE) n.º 1308/2013, por el que se crea la organización común de mercados de los productos agrarios, (UE) n.º 1151/2012, sobre los regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios, (UE) n.º 251/2014, sobre la definición, descripción, presentación, etiquetado y protección de las indicaciones geográficas de los productos vitivinícolas aromatizados, y (UE) n.º 228/2013, por el que se establecen medidas específicas en el sector agrícola en favor de las regiones ultraperiféricas de la Unión Europea.

Nekazaritza Politika Erkide berriak, 2023tik 2027ra bitartean aplikatuko denak, aurrekoaren funtsezko elementuak dauzka, baina baldintza jakin batzuk betetzean oinarritutako politika izatetik, hiru helburu nagusirekin lotutako emaitza zehatz batzuk lortzera bideratutako politika izatera pasatuko da: nekazaritza sektore adimentsua, lehiakorra, erresilientea eta dibertsifikatua sustatzea, elikagaien epe luzeko segurtasuna bermatuko duena; ingurumenaren babesa indartzea eta babestea, biodibertsitatea eta klimaren aldeko ekintza barne, eta Europar Batasuneko ingurumen- eta klima-helburuak lortzen laguntzea, tartean Parisko Itunaren arabera hartutako konpromisoak; eta landa-inguruetako sare sozioekonomikoa indartzea.

La nueva Política Agrícola Común, que se aplicará de 2023 a 2027, conserva los elementos esenciales de la anterior, pero pasa de ser una política basada en el cumplimiento de requisitos a ser una política orientada a la consecución de resultados concretos, vinculados a tres objetivos generales: fomentar un sector agrícola inteligente, competitivo, resiliente y diversificado que garantice la seguridad alimentaria a largo plazo; apoyar y reforzar la protección del medio ambiente, incluida la biodiversidad, y la acción por el clima y contribuir a alcanzar los objetivos medioambientales y climáticos de la Unión Europea, entre ellos los compromisos contraídos en virtud del Acuerdo de París; y fortalecer el tejido socioeconómico de las zonas rurales.

Helburu orokor horiek, era berean, bederatzi helburu espezifikotan banakatzen dira, jasangarritasunaren hiru zutabeetan oinarrituta, eta zeharkako helburu komun batekin osatuta: nekazaritza sektorea modernizatzea landa-inguruetan, ezagutzaren, berrikuntzaren eta digitalizazioaren bidez.

Estos objetivos generales se desglosan a su vez en nueve objetivos específicos, basados en los tres pilares de la sostenibilidad y complementados con un objetivo transversal común de modernizar el sector agrario a través del conocimiento, la innovación y la digitalización en las zonas rurales.

Nekazaritza Politika Erkidearen 2023-2027 aldiko berrikuntza nagusietako bat da Batasuneko estatu guztiek eduki behar dutela Nekazaritza Politika Erkidearen Plan Estrategiko bakarra, eta bertan Nekazaritza Politika Erkidearen helburuak eta Europako Itun Berdearen xedea lortzeko laguntzarako esku-hartzeak agertu behar direla.

Una de las principales novedades de la Política Agrícola Común 2023-2027 es que todos los Estados miembros deben contar con un único Plan Estratégico de la Política Agrícola Común en el que se recojan las intervenciones de ayuda con las que se pretenden alcanzar los objetivos de la Política Agrícola Común y la ambición del Pacto Verde Europeo.

Ildo horretan, hiru urte inguruko lan-prozesu baten ondoren, 2022ko abuztuaren 31n, Europako Batzordeak Espainiako Nekazaritza Politika Erkidearen 2023-2027 Plan Estrategikoa onartu zuen C (2022) 6017 Erabakiaren bidez. Lan-prozesu hori Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura Ministerioak koordinatu zuen, eta autonomia-erkidegoek parte hartu zuten, bai beharren diagnostikoaren eta analisiaren hasierako fasean, bai esku-hartzeen estrategia eta diseinua artikulatzeko ondoko fasean.

En ese sentido, y tras un proceso de trabajo de aproximadamente tres años que fue coordinado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y en el que participaron las Comunidades Autónomas, tanto en la fase inicial de diagnóstico y análisis de necesidades como en la posterior fase de articulación de la estrategia y diseño de las intervenciones, el 31 de agosto de 2022 la Comisión Europea aprobó el Plan Estratégico de la Política Agrícola Común de España 2023-2027, mediante la Decisión C (2022) 6017.

Plan horretan jaso dira bai lehen zutabearen esparruan programatutako laguntzarako esku-hartzeak (zuzeneko eta sektoreko laguntzak, NBEF funtsak finantzatutakoak), Estatuan zuzenean aplikatuko direnak, bai bigarren zutabeko landa-garapeneko esku-hartzeak (LGENF funtsak eta beste batzuek finantzatuak), autonomia-erkidegoetan abiarazi eta garatzen direnak, kasu bakoitzean ezarritako eskualde-berezitasunekin eta autonomia-erkidego bakoitzak lurraldean programatu dituen esku-hartzeen eta aurrekontuen arabera. Horren ondorioz, EAEren kasuan, zuzeneko ordainketez eta NBEF funtseko esku-hartze sektorialez gainera, landa-garapeneko 18 esku-hartze programatu dira (LGENF), batzuk Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren eskumenekoak eta beste batzuk foru-aldundien eskumenekoak.

En dicho Plan, se han recogido tanto las intervenciones de ayuda programadas en el ámbito del primer pilar (ayudas directas y sectoriales, financiadas por el fondo FEAGA) y que serán de aplicación directa en el ámbito estatal, como las intervenciones de desarrollo rural del segundo pilar (cofinanciadas por el fondo FEADER) las cuales se implementan y desarrollan a nivel autonómico, con las especificidades regionales que se hayan establecido en cada caso y según las intervenciones y presupuestos que haya programado cada Comunidad Autónoma para su territorio. Como consecuencia de esto, en el caso de Euskadi se han programado, además de las intervenciones en forma de pagos directos y las intervenciones sectoriales del fondo FEAGA, inicialmente 18 intervenciones de desarrollo rural (FEADER), algunas de ellas bajo la competencia de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y otras bajo la competencia de las Diputaciones Forales.

Espainiako Nekazaritza Politika Erkidearen Plan Estrategikoa onartu ondoren, Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura Ministerioak arau-sorta zabala prestatu du, Plana behar bezala eta eraginkortasunez ezarri ahal izateko. Arau-sorta hori kontuan hartu beharko da Batasunaren araudiarekin batera.

Tras la aprobación del Plan Estratégico de la Política Agrícola Común de España, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha elaborado un extenso paquete normativo, al objeto de asegurar una correcta y eficaz implementación del Plan en España, y que habrá de ser tenido en cuenta junto con la mencionada normativa comunitaria.

Espainiako Nekazaritza Politika Erkidearen planteamendu berriaren arabera, plan estrategiko bakarra egon behar da, eta bertan bildu behar dira NBEFaren zuzeneko laguntzak eta esku-hartzeak, batetik, eta LGENFaren konturako landa-garapenerako laguntzak, bestetik. Horregatik, ekimena proposatzen duen sailak hausnarketa egin du eta erabaki du Nekazaritza Politika Erkidearen bi zutabeak uztartzen dituen dekretua egitea, eta, horretarako, orain arte sakabanatuta egon diren arauak (xedapen indargabetzaileetan zehazten direnak) indargabetu behar dira.

Este nuevo planteamiento de la Política Agrícola Común de España, que pasa por la existencia de un único Plan Estratégico en el que se incluyen tanto las ayudas directas e intervenciones del FEAGA como las ayudas al desarrollo rural con cargo al FEADER, ha hecho que el departamento proponente de la iniciativa lleve a cabo una reflexión optando por elaborar un decreto que incluya ambos pilares de la Política Agrícola Común y que conlleva, por ello, la derogación de normas dispersas existente hasta ahora, que se relacionan en las disposiciones derogatorias.

Horregatik, dekretu honen xedea da arauak ezartzea, Euskal Autonomia Erkidegoan aplikatu ahal izateko Espainiako Nekazaritza Politika Erkidearen 2023-2027 Plan Estrategikoa, Europako Batzordeak C (2022) 6017 Erabakiaren bidez onartua 2022ko abuztuaren 31n.

Por ello, es objeto del presente Decreto fijar las normas para implementar, en la Comunidad Autónoma del País Vasco, el Plan Estratégico de la Política Agrícola Común de España 2023-2027, aprobado por la Comisión Europea mediante Decisión C (2022) 6017 con fecha de 31 de agosto de 2022.

Beste alde batetik, LGENFaren konturako landa-garapenerako laguntzak landa-eremuen garapen-mailaren arabera ematen dira. Horren ildotik, Landa Ingurunearen Garapenaren ekainaren 30eko 7/2022 Legearen 7. artikuluak ezartzen duenaren arabera, landa-eremuak identifikatuko dira, biztanleriarekin, nekazaritza-jarduerarekin eta biztanleria-dentsitatearekin lotutako parametroetan oinarrituta, besteak beste. 3. apartatuan xedatzen da landa-eremuen katalogazioa eta parametrizazioa erregelamendu bidez arautuko direla. Horixe bera da dekretu honen xedea: landa-eremuen karakterizazioa.

Por otro lado, las ayudas al desarrollo rural con cargo al fondo FEADER tienen como base la clasificación de las zonas rurales según su grado de desarrollo. En este sentido, el artículo 7 de la Ley 7/2022, de 30 de junio, de Desarrollo Rural, establece que debe llevarse a cabo una identificación de las zonas rurales con base en parámetros relacionados, entre otros, con la población, la actividad agraria y la densidad de población. En su apartado 3 se dispone que la catalogación y parametrización de las zonas rurales debe desarrollarse reglamentariamente. Ese es también, el objeto del presente Decreto, la caracterización de las zonas rurales.

Dekretu hau egiteko kontuan hartu dira Emakume Nekazarien Estatutuari buruzko urriaren 15eko 8/2015 Legea eta Emakumeen eta gizonen berdintasunerako eta emakumeen aurkako indarkeria matxistarik gabe bizitzeko Legearen testu bategina onartzen duen martxoaren 16ko 1/2023 Legegintzako Dekretua. Ildo horretan, Nekazaritza Politika Erkidearen programen esparruan, ekintza positiboak ezartzen jarraitu behar da, nekazaritza-sektorean eta landa-ingurunean dauden genero-arrakalak murrizteko.

En la elaboración del mismo se ha tenido en cuenta la Ley 8/2015, de 15 de octubre, del Estatuto de las Mujeres Agricultoras y el Decreto Legislativo 1/2023, de 16 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres y Vidas Libres de Violencia Machista contra las Mujeres. En ese sentido, en el ámbito de los programas de la Política Agrícola Común se deben seguir implementando acciones positivas orientadas a disminuir las brechas de género existentes en el sector agrario y en el medio rural.

Arau hau bat dator Xedapen Orokorrak Egiteko Prozeduraren ekainaren 30eko 6/2022 Legearen 4. artikuluan xedatzen diren arauen kalitatearen printzipioekin.

Esta norma se adecua a los principios de calidad normativa dispuestos en el artículo 4 de la Ley 6/2022, de 30 de junio, del Procedimiento de Elaboración de las Disposiciones de Carácter General.

Hori dela eta, Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburuaren proposamenez, Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoarekin bat etorriz, eta Gobernu Kontseiluak 2024ko maiatzaren 28an egindako bilkuran proposamena aztertu eta onartu ondoren, hau

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente de acuerdo con la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi, previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en sesión celebrada el día 28 de mayo de 2024,

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:
I. KAPITULUA
CAPITULO I
XEDAPEN OROKORRAK
DISPOSICIONES GENERALES
1. ATALA
SECCION 1.ª
XEDEA
OBJETO

1. artikulua.– Xedea.

Artículo 1.– Objeto.

1.– Dekretu honen xedea da, batetik, arauak ezartzea Euskal Autonomia Erkidegoan aplikatu ahal izateko Espainiako Nekazaritza Politika Erkidearen 2023-2027 Plan Estrategikoa (aurrerantzean, NPEPE), Europako Batzordeak C (2022) 6017 Erabakiaren bidez onartua 2022ko abuztuaren 31n. Bi egoitza elektronikotan argitaratuta dago: Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren egoitza elektronikoan eta Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura Ministerioaren egoitza elektronikoan.

1.– El objeto del presente Decreto es, por un lado, fijar las normas para implementar, en la Comunidad Autónoma del País Vasco, el Plan Estratégico de la Política Agrícola Común de España 2023-2027 (en adelante, PEPAC), aprobado por la Comisión Europea mediante Decisión C (2022) 6017 con fecha de 31 de agosto de 2022 y publicado en la sede electrónica de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y en la del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

2.– Bestetik, dekretu honen xedea da, baita ere, landa-eremuen karakterizazioa, Landa Ingurunearen Garapenaren ekainaren 30eko 7/2022 Legearen 7. artikuluak xedatzen duena betetzeko.

2.– Por otro, es también objeto de este decreto la caracterización de las zonas rurales en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley 7/2022, de 30 junio, de Desarrollo Rural.

3.– NPEPEa EAEn aplikatzean, dekretu honetan xedatzen dena ez ezik, Batasunaren araudia eta Estatuko oinarrizko araudia (I. eranskina) edo horren ordezkoa edo hori osatzen duena ere bete beharko dira.

3.– La implementación del PEPAC en Euskadi deberá cumplir, además de lo dispuesto en el presente Decreto, la normativa comunitaria y de carácter básico estatal que se recoge en el Anexo I o aquella que la sustituya o complemente.

2. ATALA
SECCIÓN 2.ª
KOORDINAZIO- ETA GOBERNANTZA-EGITURAK
ESTRUCTURAS DE COORDINACIÓN Y GOBERNANZA

2. artikulua.– Espainiako Nekazaritza Politika Erkidearen 2023-2027 Plan Estrategikoaren gobernantza-organoak.

Artículo 2.– Órganos de coordinación y gobernanza del Plan Estratégico de la Política Agrícola Común de Euskadi.

1.– Dekretu honek koordinazio- eta gobernantza-sistema bat arautzen du honako hauei dagokienez:

1.– El presente Decreto regula un sistema de coordinación y gobernanza con respecto:

a) Nekazaritza Politika Erkidearen Plan Estrategikoa (aurrerantzean, NPEPE), Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2021eko abenduaren 2ko 2021/2115 (EB) Erregelamendua, nekazaritza politika erkidearen esparruan estatu kideek egin beharreko plan estrategikoetarako laguntzari buruzko arauak ezartzen dituena (NPEaren plan estrategikoak) –Nekazaritza Bermatzeko Europako Funtsaren (NBEF) eta Landa Garapenerako Europako Nekazaritza Funtsaren (LGENF) kontura finantzatuta– eta 1305/2013 (EB) Erregelamendua eta 1307/2013 (EB) Erregelamendua indargabetzen dituena (aurrerantzean, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2021eko abenduaren 2ko 2021/2115 (EB) Erregelamendua); honako hauek dira:

a) Del Plan Estratégico de la Política Agrícola Común (en adelante, PEPAC) del Reglamento (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo y del Consejo de 2 de diciembre de 2021 por el que se establecen normas en relación con la ayuda a los planes estratégicos que deben elaborar los Estados miembros en el marco de la política agrícola común (planes estratégicos de la PAC), financiada con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), y por el que se derogan los Reglamentos (UE) n.º 1305/2013 y (UE) n.º 1307/2013 (en adelante, Reglamento (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo y del Consejo de 2 de diciembre de 2021), que son los siguientes:

1.– NPEPEaren Kudeaketa Agintaritza Erregionala EAEn.

1.– Autoridad de Gestión Regional de Euskadi.

2.– Nekazaritza Politika Erkidearen 2023-2027 Plan Estrategikoaren Jarraipen Batzorde Erregionala EAEn.

2.– Comité de Seguimiento Regional del Plan Estratégico de la Política Agrícola Común 2023-2027 en Euskadi.

b) Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2021eko abenduaren 2ko 2021/2116 (EB) Erregelamenduaren finantzaketa –Nekazaritza Politika Erkidearen finantzaketari, kudeaketari eta jarraipenari buruzkoa da, eta 1306/2013 (EB) erregelamendua indargabetzen du– (aurrerantzean, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2021eko abenduaren 2ko 2021/2116 (EB) Erregelamendua); organo hauek osatzen dute:

b) De la financiación del Reglamento (UE) 2021/2116 del Parlamento Europeo y del Consejo de 2 de diciembre de 2021 sobre la financiación, la gestión y el seguimiento de la política agrícola común y por el que se deroga el Reglamento (UE) n.º 1306/2013 (en adelante Reglamento (UE) 2021/2116 del Parlamento Europeo y del Consejo de 2 de diciembre de 2021), que se compone de los siguientes órganos:

1.– Agintaritza eskuduna.

1.– Autoridad Competente.

2.– Erakunde ordaintzailea.

2.– Organismo Pagador.

3.– Ziurtapen-erakundea.

3.– Organismo de Certificación.

2.– Lehen zutabeko eta bigarren zutabeko eremuen arteko lankidetza zuzena eta eraginkorra bermatzeko eta EAEko erakunde ordaintzailearen egitekoak gauzatzeko, erakunde ordaintzailearen koordinazio-batzordea sortzen da, zeinak lantalde gisa jardungo baitu, azken xedapenetako lehenengoan ezarritakoaren arabera.

2.– Al objeto de garantizar una correcta y eficaz colaboración entre los ámbitos del primer y segundo pilar y de ejecutar las tareas correspondientes tanto a la Autoridad de Gestión Regional de Euskadi como al Organismo Pagador en Euskadi, se crea por un lado el comité de coordinación de la Autoridad de Gestión Regional de Euskadi, como grupo de trabajo, en los términos dispuestos en el artículo 5, y por otro lado el comité de coordinación del Organismo Pagador, como grupo de trabajo, en los términos dispuestos en la Disposición Final Primera.

3. artikulua.– Espainiako Nekazaritza Politika Erkidearen 2023-2027 Plan Estrategikoaren gobernantza-organoak.

Artículo 3.– Órganos de gobernanza del Plan Estratégico de la Política Agrícola Común de Euskadi.

1.– Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2021eko abenduaren 2ko 2021/2116 (EB) Erregelamenduak ezartzen dituen gobernantza-erakundeei dagokienez, eta abenduaren 9ko 275/2020 Dekretuak, Nekazaritza Bermatzeko Europako Funtsak (NBEF) eta Landa Garapenerako Europako Nekazaritza Funtsak (LGENF) finantzatutako gastuen erakunde ordaintzailearen Euskal Autonomia Erkidegoko antolakuntza eta funtzionamendu-araubidea ezartzen dituenak (aurrerantzean, abenduaren 9ko 275/2020 Dekretua), xedatzen duenarekin bat etorriz, Euskal Autonomia Erkidegoan honako hauek dira NPEPEaren esparruko gobernantza-organoak –Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko organoak–:

1.– En relación con los organismos de gobernanza contemplados en el Reglamento (UE) 2021/2116 del Parlamento Europeo y del Consejo de 2 de diciembre de 2021 y según lo establecido en el Decreto 275/2020, de 9 de diciembre, por el que se establece la organización y régimen de funcionamiento del Organismo Pagador de los gastos financiados por el Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), en la Comunidad Autónoma del País Vasco, (en adelante, Decreto 275/2020, de 9 de diciembre) los órganos de gobernanza de la Comunidad Autónoma de Euskadi en el marco del PEPAC son los siguientes órganos de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi:

a) Agintaritza eskuduna: nekazaritza politika erkidearen arloko eskumena duen sailaren titularra.

a) Autoridad Competente: persona titular del departamento competente en materia de política agrícola común.

b) Erakunde ordaintzailea: nekazaritza politika erkidearen arloko eskumena duen saila. Erakunde ordaintzailearen gaineko ardura nekazaritza eta abeltzaintzaren arloetako eskumena duen zuzendaritzaren titularrak dauka.

b) Organismo Pagador: el departamento competente en materia de política agrícola común. La responsabilidad sobre el Organismo Pagador la asume la persona titular de la dirección competente en materia de agricultura y ganadería.

c) Ziurtapen-erakundea: ekonomiaren eta ogasunaren gaineko eskumena duen saileko Kontrol Ekonomikorako Bulegoa.

c) Organismo de Certificación: la Oficina de Control Económico del departamento competente en materia de economía y hacienda.

2.– Erakunde horietako bakoitzak Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2021eko abenduaren 2ko 2021/2116 (EB) Erregelamenduak eta abenduaren 27ko 1046/2022 Errege Dekretuak –Espainian Nekazaritza Politika Erkidearen Plan Estrategikoaren eta NBEF eta LGENF Europako nekazaritza-funtsen gobernantza arautzen duena (aurrerantzean, abenduaren 27ko 1046/2022 Errege Dekretua)– esleitzen dizkieten eginkizunak beteko ditu, bai eta abenduaren 9ko 275/2020 Dekretuan aurreikusitakoak ere.

2.– Cada uno de estos organismos desempeñarán las funciones que les asigna el Reglamento (UE) 2021/2116 del Parlamento Europeo y del Consejo de 2 de diciembre de 2021 y el Real Decreto 1046/2022, de 27 de diciembre, por el que se regula la gobernanza del Plan Estratégico de la Política Agrícola Común en España y de los fondos europeos agrícolas FEAGA y Feader (en adelante, Real Decreto 1046/2022, de 27 de diciembre), además de las previstas en el Decreto 275/2020, de 9 de diciembre.

4. artikulua.– NPEPEaren Kudeaketa Agintaritza Erregionala EAEn.

Artículo 4.– Autoridad de Gestión Regional de Euskadi del PEPAC en Euskadi.

Nekazaritza-politika erkidearen arloan eskumena duen Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko saila izendatzen da NPEPEaren Kudeaketa Agintaritza Erregional gisa EAEn, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2021eko abenduaren 2ko 2021/2115 (EB) Erregelamenduaren 123.2 artikuluan ezarritako eta abenduaren 27ko 1046/2022 Errege Dekretuaren 3. artikuluan zehaztutako funtzioak aplikatuz eta betez. Landa-garapenaren arloko eskumena duen zuzendaritzaren titularrak bere gain hartzen du NPEPEa EAEn kudeatuko duen agintaritza erregionalaren ardura.

Se designa al departamento competente en materia de política agrícola común de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi como Autoridad de Gestión Regional del PEPAC en Euskadi, en aplicación y con las funciones fijadas en el artículo 123.2 del Reglamento (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo y del Consejo de 2 de diciembre de 2021 y concretadas en el artículo 3 del Real Decreto 1046/2022, de 27 de diciembre. La persona titular de la dirección competente en materia de desarrollo rural asume la responsabilidad sobre Autoridad de Gestión Regional de Euskadi.

5. artikulua.– EAEko Kudeaketa Agintaritza Erregionalaren Koordinazio Batzordea.

Artículo 5.– Comité de Coordinación de la Autoridad de Gestión Regional de Euskadi.

1.– EAEko Kudeaketa Agintaritza Erregionalaren Koordinazio Batzordea sortzen da, lantalde gisa, lehen zutabeko (zuzeneko laguntzak eta merkatu-neurriak; osorik finantzatuak Nekazaritza Bermatzeko Europako Funtsaren –NBEF– kontura) eta bigarren zutabeko (landa-garapenerako laguntzak; besteak beste, Landa Garapenerako Europako Nekazaritza Funtsaren –LGENF– kontura finantzatuak) eremuen arteko lankidetza zuzena eta eraginkorra izatea bermatzeko eta EAEko kudeaketa-agintaritza erregionalaren egitekoak gauzatzeko.

1.– Se crea el Comité de Coordinación de la Autoridad de Gestión Regional de Euskadi, como grupo de trabajo, para garantizar una correcta y eficaz colaboración entre los ámbitos del primer pilar (ayudas directas y medidas de mercado), financiado íntegramente con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y del segundo pilar (ayudas al desarrollo rural, en régimen de cofinanciación con cargo al fondo FEADER) y de ejecutar las tareas correspondientes a la Autoridad de Gestión Regional de Euskadi.

2.– EAEko Kudeaketa Agintaritza Erregionalaren Koordinazio Batzordea honako hauek osatuko dute:

2.– El Comité de Coordinación de la Autoridad de Gestión Regional de Euskadi estará constituido por:

a) NBEFaren zuzeneko ordainketen ardura duen zuzendaritzaren ordezkari bat.

a) una persona representante de la Dirección responsable de las intervenciones en forma de pagos directos del fondo FEAGA.

b) NBEFaren esku-hartze sektorialen ardura duten zuzendaritzen ordezkari bat.

b) una persona representante de las Direcciones responsables de las intervenciones sectoriales del fondo FEAGA.

c) LGENFaren landa-garapenerako esku-hartzeen ardura duten zuzendaritzen ordezkari bat.

c) una persona representante de las Direcciones responsables de las intervenciones de desarrollo rural del fondo FEADER.

d) Erakunde ordaintzailearen kontabilitate-funtzioaz arduratuko den pertsona bat.

d) una persona encargada de la función de contabilidad del Organismo Pagador.

e) Foru-aldundi bakoitzean nekazaritzaren arloan eskumena duen zuzendaritzaren ordezkari bat.

e) una persona representante de la Dirección competente en materia agraria de cada una de las Diputaciones Forales.

3.– Koordinazio-batzordea kudeaketa-agintaritzaren ardura duen pertsonaren ekimenez bildu ahal izango da, edota batzordeko edozein kideren ekimenez, eta bileretara kasuan kasuko gaiaren arabera bidezkotzat jotzen diren kudeaketa-organoak edo beste administrazio-unitate batzuk edo bestelako erakundeak gonbidatu ahal izango dira.

3.– Este Comité de Coordinación se podrá reunir bien por iniciativa de la persona responsable de la Autoridad de Gestión Regional de Euskadi o bien por iniciativa de cualquiera de los miembros del comité, y podrán invitar a las reuniones a diferentes órganos gestores u otras unidades administrativas o entidades cuya participación se considere pertinente en función de la materia a tratar.

4.– Batzorde horren eginkizun nagusia izango da Euskadin NPEPEa ezartzean sortzen diren gorabeherak aztertzea eta neurri zuzentzaile egokiak proposatzea, honako gai hauei dagokienez:

4.– Las funciones de este Comité consistirán fundamentalmente en hacer un seguimiento de la ejecución del plan estratégico, así como en analizar las incidencias que vayan surgiendo en la implementación del PEPAC en Euskadi y plantear medidas correctoras oportunas, en relación con cuestiones tales como:

a) Aplikazio informatikoen azterketa, kontrola eta jarraipena egitea, NPEPE laguntzen kudeaketa-eskakizunetara egokitzen direla bermatzeko.

a) Análisis, control y seguimiento de las aplicaciones informáticas para garantizar su adecuación a los requerimientos de gestión de las ayudas PEPAC.

b) Laguntza-deialdien azterketa, kontrola eta jarraipena.

b) Análisis, control y seguimiento de las convocatorias de ayudas.

c) Adierazleen eta errendimenduari buruzko bi urtez behingo azterketak egiteko beharrezkoa den bestelako informazioaren tratamendua.

c) Tratamiento de los indicadores y de otra información necesaria para la elaboración de los exámenes bienales de rendimiento.

d) Errendimenduaren esparruan lortutako emaitzen ondoriozko ekintza-planak egitea, hala dagokionean.

d) Elaboración de planes de acción derivados de los resultados obtenidos en el marco de rendimiento, cuando proceda.

e) Eskualde-mailan egin beharreko ebaluazio-ekintzak.

e) Acciones de evaluación que se tengan que llevar a cabo a nivel regional.

f) Euskadiko NPEPEaren komunikazioa eta publizitatea, eta Euskadin NPEPEa ezartzeari buruzko webgunea mantentzea eta eguneratzea.

f) Comunicación y publicidad del PEPAC en Euskadi, y mantenimiento y actualización de la página web relativa a la implementación del PEPAC en Euskadi.

g) Kudeaketa-agintaritzari egotz dakiokeen beste edozein gai, abenduaren 27ko 1046/2022 Errege Dekretuaren 3. artikuluaren arabera, baldin eta NPEPEaren esparruan batzordea osatzen duten administrazio-organoen arteko koordinazioa eskatzen badu.

g) Cualesquiera otras cuestiones atribuibles a la Autoridad de Gestión Regional de Euskadi según el artículo 3 del Real Decreto 1046/2022, de 27 de diciembre y que requieran una coordinación entre los órganos administrativos que componen el comité en el marco del PEPAC.

5.– Euskararen Erabilera Normalizatzeko azaroaren 24ko 10/1982 Oinarrizko Legea betez, artikulu honetan araututako koordinazio-batzordeko kideei nahi duten hizkuntza ofiziala erabiltzeko eskubidea bermatuko zaie.

5.– En cumplimiento de la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, básica de normalización del uso del Euskera, se garantizará el derecho de las personas participantes en el Comité de Coordinación regulado en este artículo a utilizar el idioma oficial deseado.

6. artikulua.– Nekazaritza Politika Erkidearen 2023-2027 Plan Estrategikoaren Jarraipen Batzorde Erregionala EAEn.

Artículo 6.– Comité de Seguimiento Regional del Plan Estratégico de la Política Agrícola Común 2023-2027 en Euskadi.

1.– Nekazaritza-politika erkidean eskumena duen sailari atxikitako kide anitzeko organo gisa, EAEko Nekazaritza Politika Erkidearen 2023-2027 Plan Estrategikoaren Jarraipen Batzorde Erregionala sortzen da, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2021eko abenduaren 2ko 2021/2115 (EB) Erregelamenduaren 124.5 artikuluarekin eta abenduaren 27ko 1046/2022 Errege Dekretuaren 5.6 artikuluarekin bat etorriz.

1.– Se crea, como órgano colegiado adscrito al departamento competente en política agrícola común, el Comité de Seguimiento Regional del Plan Estratégico de la Política Agrícola Común 2023-2027 en Euskadi, de acuerdo con el artículo 124.5 del Reglamento (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 2 de diciembre de 2021 y del artículo 5.6 del Real Decreto 1046/2022, de 27 de diciembre.

Batzorde horrek gainbegiratuko du nola aplikatzen diren plan estrategikoaren elementu erregionalak, eta horren inguruko informazioa eman beharko dio Jarraipen Batzorde Nazionalari.

El Comité deberá supervisar la aplicación de los elementos regionales del plan estratégico y facilitar información al respecto al Comité de Seguimiento Nacional.

2.– Aurreko apartatuan sortutako batzordearen osaera landa-garapenaren arloan eskumena duen zuzendaritzako titularraren ebazpen baten bidez zehaztuko da, EAEko kudeaketa-agintaritza erregionalaren arduradun gisa. Osaera horretan, honako hauen arteko ordezkaritza orekatua bermatuko da:

2.– La composición del Comité creado en el apartado anterior se determinará mediante resolución de la persona titular de la dirección competente en materia de desarrollo rural, como responsable de la Autoridad de Gestión Regional de Euskadi, que a su vez presidirá el Comité. En dicha composición se garantizará una representación equilibrada entre:

a) ingurumenaren eta klimaren arloko eskumena duten agintaritza publikoak;

a) las autoridades públicas competentes en materia de medio ambiente y clima;

b) solaskide ekonomikoak eta sozialak, nekazaritza sektorearen ordezkariak barnean direla;

b) los interlocutores económicos y sociales, incluidos las personas representantes del sector agrícola;

c) sozietate zibila ordezkatzen duten erakundeak eta, hala dagokionean, gizarte inklusioa, oinarrizko eskubideak, genero-berdintasuna eta bereizkeriarik eza sustatzeko ardura duten erakundeak.

c) los organismos pertinentes que representen a la sociedad civil y, cuando proceda, los organismos encargados de promover la inclusión social, los derechos fundamentales, la igualdad de género y la no discriminación.

3.– Jarraipen Batzordeko kide bakoitzak boto bat izango du. Aldiz, noizean behin bileretara aholkulari gisa doazen pertsonek ez dute botorik izango.

3.– Cada miembro del comité de seguimiento tendrá un voto, excepto las personas que asistan a las sesiones eventualmente a título consultivo.

4.– Batzordearen eginkizunak Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2021eko abenduaren 2ko 2021/2115 (EB) Erregelamenduaren 124. artikuluaren 3. eta 4. apartatuetan ezarritakoak dira. Eginkizun horiek NPEPEari buruzkoak izango dira beti, EAEren esparruan. Hain zuzen ere, batzordeak irizpenak eman beharko ditu honako gai hauei buruz:

4.– Las funciones del Comité son las fijadas en los apartados 3 y 4 del artículo 124 del Reglamento (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo y del Consejo de 2 de diciembre de 2021, siempre referidas al Plan Estratégico de la PAC en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Euskadi, y en concreto deberá emitir dictámenes en relación con:

a) EAEn programatutako landa-garapeneko esku-hartzeen bidez (LGENF) finantzatutako jardunak hautatzeko irizpideak.

a) Los criterios de selección de las operaciones financiadas a través de las intervenciones de desarrollo rural (FEADER) programadas en Euskadi.

b) EAEko urteko errendimenduari buruzko txostena.

b) El informe anual de rendimiento referido a Euskadi.

c) NPEPEan EAErako ezarritako zehaztapenak edo NPEPEko zehaztapen orokor batzuk aldatzeko proposamenak, kudeaketa-agintaritza nazionalari helarazi nahi zaizkionak.

c) Las propuestas de modificación de aspectos regionales de Euskadi recogidos en el PEPAC o de aspectos generales del PEPAC que se quieran trasladar a la autoridad de gestión nacional.

5.– Jarraipen Batzordea deitzeko, bilerak egiteko, erabakiak hartzeko eta aktak bidaltzeko, aurrez aurre nahiz urrutitik jardun ahalko da. Hala ere, urtean behin gutxienez, bilera presentziala izango da. Batzordeak NPEPEaren aurrerabidean eragina duten gai guztiak aztertuko ditu, helburuak lortzeko. Kudeaketa-agintaritzak Jarraipen Batzordearen barne araudia eta irizpenak egin eta argitaratuko ditu Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren Egoitza Elektronikoan.

5.– El Comité de Seguimiento se podrá convocar, celebrar sus sesiones, adoptar acuerdos y remitir actas tanto de forma presencial como a distancia. No obstante, al menos una vez al año, la reunión tendrá carácter presencial. El Comité analizará todas las cuestiones que afecten al progreso del PEPAC en la consecución de sus metas. La Autoridad de Gestión Regional de Euskadi elaborará y publicará el reglamento interno y los dictámenes del comité de seguimiento en la Sede Electrónica de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

6.– Euskararen Erabilera Normalizatzeko azaroaren 24ko 10/1982 Oinarrizko Legea betez, artikulu honetan araututako koordinazio-batzordeko kideei nahi duten hizkuntza ofiziala erabiltzeko eskubidea bermatuko zaie.

6.– En cumplimiento de la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, básica de normalización del uso del Euskera, se garantizará el derecho de las personas participantes en el Comité de Coordinación regulado en este artículo a utilizar el idioma oficial deseado.

7.– Batzordeak urteko kudeaketa- eta jarduera-memoria bat egin beharko du, eta Gardena gardentasun-atarian argitaratu (https://www.gardena.euskadi.eus/gardentasuna), «Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko eta haren administrazio instituzionaleko kide anitzeko organoentzako jarduera-planaren» 9.1.8 apartatuan xedatutakoaren arabera, zeina Gobernu Kontseiluaren 2020ko uztailaren 7ko erabakiaren bidez onartu baitzen.

7.– El Comité deberá elaborar y publicar en el portal de Transparencia-Gardena, https://www.gardena.euskadi.eus/transparencia una memoria de gestión anual y de actividad, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 9.1.8 del «Plan de Actuación para los Órganos Colegiados de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y su Administración Institucional», aprobado por Acuerdo de Consejo de Gobierno de 7 de julio de 2020.

8.– Aurreko apartatuak aipatzen duen jarduera-planaren 9.1.1 apartatuan xedatutakoaren arabera, sailak alta emango dio organoei eta kideei buruzko informazioari, eta informazio hori eguneratuta izango du «Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko kide anitzeko organoen kudeaketa sisteman (https://elkarlan.sharepoint.com/sites/102- Berrikuntza/PEGIP2020/proy6.4/SitePages/Sistema-de-Gestión-de-los-ÓrganosColegiados.aspx/)».

8.– De acuerdo con lo dispuesto en el apartado 9.1.1 del Plan de actuación al que se refiere el apartado anterior, el departamento dará de alta y se mantendrá actualizada la información sobre los órganos y las personas miembros en el «Sistema de Gestión de los órganos colegiados de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi (https://elkarlan.sharepoint.com/sites/102- Berrikuntza/PEGIP2020/proy6.4/SitePages/Sistema-de-Gestión-de-los-ÓrganosColegiados.aspx/)».

7. artikulua.– Esku-hartzeak kudeatzeko organoak.

Artículo 7.– Órganos gestores de las intervenciones.

1.– Organo kudeatzaileak izango dira nekazaritza politika erkidearen arloko eskumena duen Eusko Jaurlaritzako saileko administrazio-unitateak eta foru-aldundietakoak eta NPEPEan EAErako programatutako laguntzarako esku-hartzeak kudeatzeko ardura duten erakundeetakoak.

1.– Tendrán la consideración de órganos gestores las unidades administrativas del departamento del Gobierno Vasco competente en política agrícola común, y de las Diputaciones Forales y las entidades encargadas de la gestión de las intervenciones de ayuda programadas para Euskadi en el PEPAC, en su caso.

2.– Laguntzarako esku-hartzeak kudeatzeko, espedienteak artatu behar dira eta behar diren kontrolak aplikatu behar dira.

2.– La gestión de las intervenciones comprenderá, la llevanza de los expedientes y la ejecución de los controles pertinentes.

3.– Kudeaketa-agintaritza erregionalari edo erakunde ordaintzaileari dagozkion eginkizunak ondo egiteko, organo kudeatzaileek une oro lagundu beharko diete bi organo horiei, eta NPEPEaren inguruan eskatzen duten informazio guztia eman beharko diete.

3.– Para el correcto desempeño de las funciones correspondientes bien a la Autoridad de Gestión Regional de Euskadi o bien al Organismo Pagador, los órganos gestores deberán colaborar en todo momento con ambos órganos, proporcionando toda la información que les sea requerida en relación con el PEPAC.

4.– Horretarako, laguntzak kudeatzeko programa informatikoak plan estrategikoaren beharrizanetara moldatu beharko dira, lortu behar baita programa horien bidez behar diren datu guztiak eman ahal izatea, laguntzarako esku-hartzeen errendimendua aztertzeko eta jarraipena egiteko. Nolanahi ere, NPEPEaren programazioaren aldian informazioa eta datuak eskatu ahal izango dizkiete kudeaketa-agintaritzak zein erakunde ordaintzaileak.

4.– A tal fin, se deberán adaptar los programas informáticos de gestión de ayudas a las necesidades del plan estratégico, de tal manera que los mismos puedan proporcionar los datos que sean necesarios en los diferentes ámbitos relativos al rendimiento y seguimiento de las intervenciones. Todo ello sin perjuicio de que, a lo largo del periodo de programación del PEPAC, se les pueda requerir información y datos, ya sea por parte de la Autoridad de Gestión Regional de Euskadi o del Organismo Pagador.

3. ATALA
SECCIÓN 3.ª
EAE-N PROGRAMATUTAKO LAGUNTZARAKO ESKU-HARTZEAK
INTERVENCIONES DE AYUDA PROGRAMADAS EN EUSKADI

8. artikulua.– Esku-hartzeak.

Artículo 8.– Intervenciones.

1.– Euskal Autonomia Erkidegoan dirulaguntzen araubidean egin daitezkeen esku-hartzeak, NBEF zein LGENF funtsetakoak, NPEPEaren 5. apartatuan jasotakoak dira. Plana Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren egoitza elektronikoan argitaratu da (https://www.euskadi.eus/web01-a1pac/eu/). Gainera, LGENFaren konturako landa-garapeneko esku-hartzeetarako, autonomia-erkidego bakoitzean programatutako LGENFaren konturako elementu erregionalei buruzko zehaztasun guztiak ematen dituen deskribapen-fitxa bat dago eskuragarri (aurrerantzean, «esku-hartzeen fitxa»).

1.– Las intervenciones en régimen de subvenciones susceptibles de ser implantadas en la Comunidad Autónoma del País Vasco, tanto las relativas al fondo FEAGA como al fondo FEADER, son las recogidas en el apartado 5 del PEPAC que se encuentra publicado en la sede electrónica de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi https://www.euskadi.eus/web01-a1pac/es/ Además, para las intervenciones de desarrollo rural con cargo al FEADER, el PEPAC incluye una ficha-descripción detallada de los elementos regionales de las intervenciones FEADER programadas en cada Comunidad Autónoma; en adelante, ficha de intervención.

2.– Aplikatu beharreko araudiaren arabera esku-hartzeei dagozkien espezifikotasunak alde batera utzi gabe, esku-hartze guztietan kontuan hartu beharko da atal honetan xedatutakoa.

2.– Sin perjuicio de las especificidades que puedan corresponden a las distintas intervenciones según la normativa que sea de aplicación, en todas ellas deberá tenerse en cuenta lo dispuesto en esta Sección.

9. artikulua.– NBEFaren konturako esku-hartzeak.

Artículo 9.– Intervenciones con cargo al fondo FEAGA.

Dekretu honen laugarren xedapen gehigarrian xedatutakoa eragotzi gabe, EAEn aplikatzeko programatutako NBEFaren konturako esku-hartzeak IV. eta V. kapituluetan arautzen dira, eta honako hauek dira:

Sin perjuicio de lo dispuesto en la disposición adicional cuarta de este decreto, las intervenciones de ayuda con cargo al FEAGA programadas para su aplicación en Euskadi y reguladas en los capítulos IV y V son las siguientes:

a) Esku-hartzeak zuzeneko ordainketa gisa:

a) Intervenciones en forma de pagos directos:

1.– Jasangarritasunerako errentarako oinarrizko laguntza (JEOL).

1.– Ayuda básica a la renta para la sostenibilidad (ABRS).

2.– JEOLen osagarria den birbanaketa-laguntza.

2.– Ayuda redistributiva complementaria a ABRS.

3.– Nekazari gazteentzako errentarako laguntza osagarria.

3.– Ayuda complementaria a la renta para jóvenes agricultores y agricultoras.

4.– Klimaren eta ingurumenaren aldeko araubideak (eko-araubideak).

4.– Regímenes en favor del clima y el medio ambiente (eco-regímenes).

5.– Nekazariei lotutako zuzeneko ordainketak.

5.– Pagos directos asociados a las personas agricultoras y ganaderas.

b) Esku-hartze sektorialak:

b) Intervenciones sectoriales:

1.– Frutak eta barazkiak.

1.– Frutas y Hortalizas.

2.– Erlezaintza.

2.– Apícola.

3.– Ardoa.

3.– Vino.

10. artikulua.– LGENFaren eta Estatuko finantzaketa osagarriaren kontura modu bateratuan finantzatutako esku-hartzeak.

Artículo 10.– Intervenciones cofinanciadas con el fondo FEADER y financiación nacional adicional.

1.– Dekretu honen laugarren xedapen gehigarrian ezartzen dena eragotzi gabe, EAEn aplikatzeko programatutako LGENFaren konturako esku-hartzeak 2. eta 3. apartatuetan zehazten dira. Horiek abian jartzeko kontuan hartuko da nola dauden banatuta eskumenak foru-aldundien eta erakunde komunen artean. Esku-hartze horiek VI. kapituluan arautzen dira, eta EAErako ezarritako zehaztapenak bete behar dituzte; hain zuzen ere, zehaztapen horiek NPEPEaren eranskinetako fitxa erregionaletan daude jasota.

1.– Sin perjuicio de lo dispuesto en la disposición adicional cuarta de este decreto, las intervenciones de ayuda con cargo al FEADER programadas para su aplicación en Euskadi son las que se relacionan en los apartados 2 y 3 y para su puesta en marcha se atenderá a la distribución competencial existente entre las Diputaciones Forales y las Instituciones Comunes. Estas intervenciones están reguladas en el Capítulo VI y deben cumplir las especificidades correspondientes a Euskadi que se encuentran recogidas en las fichas regionales anexas al PEPAC.

2.– Foru-aldundiek honako esku-hartze hauek garatu eta egikaritu behar dituzte:

2.– Corresponde a las Diputaciones Forales el desarrollo y ejecución de las siguientes intervenciones:

a) Nekazaritza-ingurumeneko konpromisoak: ekoizpen integratua.

a) Compromisos agroambientales: producción integrada.

b) Nekazaritza-ingurumeneko konpromisoak: labore jasangarriak.

b) Compromisos agroambientales: cultivos sostenibles.

c) Nekazaritza-ingurumeneko konpromisoak: larreen sustapen/kudeaketa jasangarria.

c) Compromisos agroambientales: fomento/gestión sostenible de pastos.

d) Nekazaritza-ingurumeneko konpromisoak: erlezaintza.

d) Compromisos agroambientales: apicultura.

e) Nekazaritza-ingurumeneko konpromisoak: nekazaritza ekologikoa.

e) Compromisos agroambientales: agricultura ecológica.

f) Nekazaritza-ingurumeneko konpromisoak: baliabide genetikoen kontserbazioa.

f) Compromisos agroambientales: conservación de recursos genéticos.

g) Oztopo naturalak dituzten eremuetarako laguntzak.

g) Ayudas a zonas con limitaciones naturales.

h) Nekazari gazteak ezartzea.

h) Establecimiento de jóvenes agricultores y agricultoras.

3.– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak honako esku-hartze hauek garatu eta egikaritu behar ditu:

3.– Corresponde a la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi el desarrollo y ejecución de las siguientes intervenciones:

a) Nekazaritzako produktuak eraldatzeko, merkaturatzeko edota garatzeko inbertsioak.

a) Inversiones en transformación, comercialización o desarrollo de productos agrarios.

b) Basogintzako ekoizpenerako inbertsioak.

b) Inversiones forestales productivas.

c) Landaguneetako oinarrizko zerbitzuetako inbertsioak, ekoizpenekoak ez direnak.

c) Inversiones no productivas en servicios básicos en zonas rurales.

d) LEADER.

d) LEADER.

e) Kalitate-araubideetan parte hartzea.

e) Participación en regímenes de calidad.

f) Nekazaritzako eta elikagaigintzako produktuak sustatzea kalitate-araubideetan.

f) Promoción de productos agrícolas y alimenticios en regímenes de calidad.

g) Nekazaritzaren Berrikuntzarako Europako Elkarteko (EIP-Agri) talde operatiboen arteko lankidetza.

g) Cooperación de Grupos Operativos de las Asociación Europea para la Innovación en la agricultura (EIP-Agri).

h) EIP-Agri elkartearekin lotuta ez dauden berrikuntzarako taldeen arteko lankidetza.

h) Cooperación de grupos para la innovación no relacionados con la EIP-Agri.

i) Ekoizle elkarteak edo taldeak sustatzeko lankidetza.

i) Cooperación para promover las organizaciones o grupos de productores y productoras.

j) Ezagutzen transferentzia, eta trebakuntza- eta informazio-jarduerak.

j) Transferencia de conocimientos y actividades de formación e información.

k) Kudeaketa-agintaritzaren laguntza teknikoa.

k) Asistencia técnica de la Autoridad de Gestión de Gestión de Euskadi.

11. artikulua.– Administrazioarekiko harremana.

Artículo 11.– Relación con la administración.

1.– Agintari eskudunen aurrean jarraitutako administrazio-prozedura guztietan, NPEaren laguntzen onuradun diren pertsona fisiko edo juridikoek edo nortasun juridikorik gabeko erakundeek, bai eta dagozkien erregistroetan inskribatuta dauden nekazaritza-ustiategietako beste titular batzuek eta lotutako enpresek ere, administrazioarekiko harremana bitarteko elektronikoen bidez soilik izan beharko dute, Nekazaritza Politika Erkidearen Plan Estrategikoaren esparruko esku-hartzeak eta beste laguntza batzuk kudeatzeko eta kontrolatzeko sistema arautzen duen abenduaren 27ko 1047/2022 Errege Dekretuaren 7. artikulua aplikatuz (aurrerantzean, abenduaren 27ko 1047/2022 Errege Dekretua).

1.– En todos los procedimientos administrativos seguidos ante las autoridades competentes, las personas físicas o jurídicas o entes sin personalidad jurídica beneficiarios de las ayudas de la PAC, así como otras personas titulares de explotaciones agrarias inscritas en los correspondientes registros y empresas conexas, deberán relacionarse con la administración exclusivamente por medios electrónicos en aplicación del artículo 7 del Real Decreto 1047/2022, de 27 de diciembre, por el que se regula el sistema de gestión y control de las intervenciones del Plan Estratégico y otras ayudas de la Política Agrícola Común (en adelante, Real Decreto 1047/2022, de 27 de diciembre).

2.– Hala ere, aurreko apartatuan adierazitako manuaren arabera, dekretu honetan xedatutakoarekin bat etorriz dituzten betebeharrak eta eskubideak gauzatu ahal izateko beharrezkoak diren tresnak eta zerbitzuak jarriko dira ustiategien titularren eta onuradunen eskura, hala komeni denean prozedura horiek bitarteko elektronikoen bidez kudeatzea errazteko eta sinplifikatzeko.

2.– No obstante, conforme al precepto indicado en el apartado anterior, se pondrán a disposición de las personas titulares de las explotaciones y beneficiarios, cuando así sea conveniente para facilitar y simplificar el acceso a la gestión de dichos procedimientos por medios electrónicos, las herramientas y servicios necesarios para posibilitar el ejercicio de sus obligaciones y derechos en relación con lo dispuesto en este decreto.

12. artikulua.– Laguntzen deialdiak, eskabideak eta ebazpenak.

Artículo 12.– Convocatorias, solicitudes de ayuda y resolución.

1.– EAEn ezartzen diren esku-hartzeen laguntzen deialdietan, dekretu honetan ezartzen denaz gainera, NPEPEa ere bete beharko da deialdiko esku-hartze guztietan.

1.– Las convocatorias de ayuda de las intervenciones que se implementen en Euskadi deberán respetar, además de las especificidades recogidas en el presente Decreto, el contenido del PEPAC para cada intervención convocada.

2.– Honako esku-hartze hauek ez dira deialdien xede izango:

2.– No serán objeto de convocatoria las siguientes intervenciones:

1) Ezagutzen transferentziari, ezagutzen jarduerei eta prestakuntza- eta informazio-jarduerei buruzko esku-hartzea.

1) la intervención relativa a la transferencia de conocimientos y actividades de conocimientos y actividades de formación e información.

2) Kudeaketa-agintaritzaren laguntza teknikoari buruzko esku-hartzea.

2) la intervención relativa a la asistencia técnica de la Autoridad de Gestión Regional de Euskadi.

3) Fruta eta barazkien inguruko esku-hartzea, non honako bi errege-dekretu hauetan xedatzen dena aplikatuko baita: urriaren 11ko 856/2022 Errege Dekretua, fruta eta barazkien sektoreko ekoizleen elkarteen funts eta programa eragileak arautzen dituen irailaren 21eko 1179/2018 Errege Dekretua aldatzen duena; eta urriaren 11ko 857/2022 Errege Dekretua, fruta eta barazkien sektoreko ekoizleen elkarteen eta haien antolakundeen funts eta programa eragileak arautzen dituena, Nekazaritza Politika Erkidearen Plan Estrategikoaren esku-hartze sektorialaren esparruan (aurrerantzean, urriaren 11ko 857/2022 Errege Dekretua).

3) la intervención relativa a frutas y hortalizas, en atención a lo dispuesto en el Real Decreto 856/2022, de 11 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 1179/2018, de 21 de septiembre, por el que se regulan los fondos y programas operativos de las organizaciones de productores del sector de frutas y hortalizas, y en el Real Decreto 857/2022, de 11 de octubre, por el que se regulan los fondos y programas operativos de las organizaciones de productores del sector de las frutas y hortalizas y de sus asociaciones en el marco de la intervención sectorial del Plan Estratégico de la Política Agrícola Común (en adelante, Real Decreto 857/2022, de 11 de octubre).

3.– Ezagutzen transferentziari, ezagutzen jarduerei eta prestakuntza- eta informazio-jarduerei buruzko esku-hartzearen kasuan izan ezik, 10. artikuluko 3. apartatuko esku-hartzeen deialdia nekazaritza-politika erkidearen arloan eskumena duen saileko titularraren aginduz egingo da.

3.– A excepción de la intervención relativa a la transferencia de conocimientos y actividades de conocimientos y actividades de formación e información, la convocatoria de las intervenciones del apartado 3 del artículo 10 se realizará por orden de la persona titular del departamento competente en materia de política agrícola común.

4.– Iragartzen diren esku-hartze guztiek Dirulaguntzen Araubidea Erregulatzeko abenduaren 21eko 20/2023 Legearen 9. artikuluaren 4. apartatuan xedatutako edukia jaso beharko dute, eta, gutxienez, honako hauek:

4.– Todas las intervenciones que se convoquen deberán recoger el contenido dispuesto en el apartado 4 del artículo 9 de la Ley 20/2023, de 21 de diciembre, Reguladora del Régimen de Subvenciones y, al menos, el siguiente:

a) Laguntzaren edo dirulaguntzaren xedearen definizioa.

a) Definición del objeto de la ayuda o subvención.

b) Esku-hartze bakoitzerako zuzkidura ekonomikoa eta funtsen jatorria, ahal dela. NBEFaren kontura finantzatzen diren laguntzen deialdi edo ekitaldi bateko guztirako zenbatekoa Batasunaren araudiaren eta erabakien arabera finkatuko da, edo oinarrizko araudia aplikatuz, betiere kontuan izanda aurrekontu-mugak eta araudi horretan ezarritako finantza-diziplinaren mekanismoak aplikatu behar direla.

b) La dotación económica destinada a cada intervención y la procedencia de los fondos, cuando ello sea posible. Para las ayudas con cargo al FEAGA el volumen total de los recursos será el que para cada convocatoria o ejercicio se determine por la reglamentación y decisiones comunitarias, o por la normativa estatal básica, teniendo en cuenta los límites presupuestarios y la aplicación de los mecanismos de disciplina financiera establecidos en dicha normativa.

c) Finantzaketa-iturria; hala dagokionean, laguntzaren xede diren eragiketak Europako funtsekin finantzatuko direla adierazi beharko da. Gainera, laguntza emateko eta ordaintzeko ebazpenetan zehaztu beharko da esku-hartzearen kopurutik zenbat finantzatuko den NBEFaren eta LGENFaren aurrekontuen kontura, eta berariaz adierazi beharko da Europar Batasunaren funtsak direla eta ordainketak NPEPE 2023-2027 planeko esku-hartzeetarako izango direla.

c) Fuente de financiación, indicando cuando proceda que las operaciones objeto de ayuda van a ser financiadas con fondos europeos. Asimismo, en las resoluciones de concesión y de pago deberá hacerse constar la parte de la intervención financiada con cargo a los presupuestos del FEAGA y del FEADER haciendo alusión explícita en la resolución que se trata de fondos de la Unión Europea y que los pagos corresponden con intervenciones incluidas en el PEPAC 2023-2027.

d) Onarpenerako baldintzak eta hautaketarako irizpideak, hala dagokionean.

d) Las condiciones de admisibilidad y los criterios de selección, cuando procedan.

e) Hala dagokionean, gastuen gaineko dirulaguntzak zehazteko kontuan hartuko den irizpidea, laguntza eskatzen den jardunaren betearazpen-mailaren arabera.

e) Cuando proceda, especificación del criterio que se tendrá en cuenta para determinar la subvencionabilidad de los gastos en función del grado de ejecución de la operación para la que se solicita la ayuda.

f) Eskabideak aurkezteko modua eta epea, eta aurkeztu beharreko dokumentazioa.

f) Forma, plazo de presentación de solicitudes y documentación a presentar.

g) Dirulaguntza emateko prozedura, kontrolak eta ebazteko epeak.

g) Procedimiento de concesión, controles y plazos para dictar resolución.

h) Noiz eta nola frogatu behar duen onuradunak jasotako laguntzaren edo dirulaguntzaren helburua bete dela eta funtsak horrexetarako erabili dituela.

h) Plazo y forma de justificación por parte de la persona beneficiaria del cumplimiento de la finalidad para la que se concedió la ayuda o subvención y de la aplicación de los fondos percibidos.

i) Dirulaguntza noiz eta nola ordainduko den. Hala dagokionean, konturako ordainketak eta ordainketa aurreratuak egiteko aukera ezarriko da.

i) Plazo y modos de pago estableciendo la posibilidad de realizar abonos a cuenta y pagos anticipados, en su caso.

j) Dirulaguntza emateko ebazpena aldatzeko aukera, gutxieneko baldintzak betetzen direnean, baldin eta dirulaguntza emateko kontuan hartutako inguruabarrak aldatzen badira edo beste administrazio, erakunde publiko edo entitate pribatu batek xede bererako emandako laguntza edo dirulaguntzaren bat lortzen bada edo diru-sarrera edo baliabideren bat eskuratzen bada.

j) Posibilidad de modificar la resolución de concesión, siempre que se salvaguarden los requisitos mínimos, cuando se produzca alteración de condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención o se hayan obtenido de manera concurrente otras ayudas o subvenciones otorgadas por otras administraciones o entes públicos o privados o cualesquiera otros ingresos o recursos para la misma finalidad.

k) Baldintza guztiak bete ezean, dirulaguntza itzultzeko prozedura.

k) Procedimiento de reintegro en los casos de incumplimiento.

l) Beste laguntza, dirulaguntza, diru-sarrera edo baliabide batzuk eskuratzeko aukerarik dagoen, eta, hala badagokio, bateraezinak ote diren. Bateragarritasuna onartzen bada, gehiegizko finantzaketa ez gertatzeko irizpideak edo mugak ezarri beharko dira nahitaez.

l) Posibilidad de concurrencia con otras ayudas, subvenciones, ingresos o recursos y, en su caso, incompatibilidad con su percepción. En el caso de admitirse la compatibilidad, deberán establecerse necesariamente los límites o criterios para evitar la sobrefinanciación.

5.– Kudeaketa-organoek EAEko kudeaketa-agintaritza erregionalari jakinaraziko dizkiote laguntzak deitu eta garatzeko arauen proiektuak, egiazta dezan bat ote datozen Europar Batasunaren erregelamendu aplikagarrietan, dekretu honetan eta NPEPEan ezartzen denarekin.

5.– Los órganos gestores pondrán en conocimiento de la Autoridad de Gestión Regional de Euskadi los proyectos de normas de desarrollo y convocatoria de las ayudas para contrastar la adecuación de estas a lo establecido en los reglamentos comunitarios aplicables, en este decreto, y en el PEPAC.

6.– Azken xedapenetako bigarrenaren arabera, deialdi bakoitzaren aginduan zehaztu egingo dira Europako araudian zein Estatuko oinarrizko araudian izandako aldaketak, deialdiko esku-hartzean eragina dutenak.

6.– De acuerdo con la disposición final segunda, cada orden de convocatoria especificará los cambios que se hubieran podido producir tanto en la normativa europea como en la normativa básica estatal y que afecten a la intervención convocada.

7.– Eskabideak laguntzak kudeatzen dituen organoari aurkeztu behar zaizkio, esku-hartze bakoitzerako ezartzen diren epe eta baldintzetan. Eskabidea jaso duen organoak akatsen bat dagoela edo daturen bat ez dela zehatza antzemanez gero, horren berri emango dio eskatzaileari, eta hark 10 eguneko epea izango du akatsa zuzentzeko. Epe horretan ez badu akatsa zuzentzen, eskaeran atzera egiten duela ulertuko da, organoak ebazpena eman ondoren.

7.– Las solicitudes deberán ser presentadas ante el órgano gestor de las ayudas en el plazo y condiciones que para cada una de las intervenciones se señale. Si el órgano ante el cual se hubiera presentado la solicitud advirtiera en la misma algún defecto o inexactitud lo comunicará a la persona solicitante quien dispondrá de un plazo de 10 días para que proceda a su subsanación, transcurrido el cual sin haber procedido a la subsanación se le tendrá por desistido en su petición, previa resolución del órgano en cuestión.

8.– Laguntza-eskaeren eredu normalizatuak, prozeduraren fitxa eta horretarako sarbidea Eusko Jaurlaritzaren plataforma elektronikoan eta zerbitzuen katalogoan argitaratuta daude https://www.euskadi.eus Horietan, honako informazio hau egongo da eskuragarri:

8.– Tanto los modelos normalizados de solicitudes de ayuda, así como la ficha del procedimiento, y acceso al mismo, se encuentran publicados en la plataforma electrónica del Gobierno Vasco y en el catálogo de servicios https://www.euskadi.eus En los mismos, estará disponible la siguiente información:

a) Prozedura izapidetzeko jarraibideak.

a) Las instrucciones para la tramitación del procedimiento.

b) Eskabidea ebazteko epeari eta administrazio-isiltasunaren ondorioei buruzko informazioa.

b) Información del plazo de resolución de la solicitud y de los efectos del silencio administrativo.

c) Eskabidea betetzeko jarraibideak eta eskabidearekin batera aurkeztu beharreko dokumentazioa.

c) Instrucciones para la cumplimentación y documentación a entregar junto con la solicitud.

d) Prozedurako betekizunen eta egiaztatzeko moduaren inguruko informazio eguneratua, administrazio publikoen arteko kontsulta-sistemen bidez lortzeko aukera eta interesdunaren erantzukizunpeko adierazpena barne.

d) La información actualizada de los requisitos en el procedimiento y forma de acreditación, incluidas la obtención mediante sistemas de consulta entre administraciones públicas y la declaración responsable de la persona interesada.

e) Prozeduran egin daitezkeen izapide guztiak.

e) Todos los trámites posibles en el procedimiento.

f) Prozeduraren eredu eta inprimaki normalizatu guztiak (eskabide-inprimakia, erantzukizunpeko adierazpenena, ordezkaritza eskuordetzeko dokumentua...).

f) Todos los modelos y formularios normalizados del procedimiento (formulario de solicitud, de declaraciones responsables, documento de delegación de la representación...).

9.– Espedientera sartzeko, prozedura hasi ondorengo izapideak egiteko eta prozeduraren izapideetan emandako egintza guztiak jakinarazteko, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren egoitza elektronikoko «Nire karpeta» atalera jo beharko da (https://www.euskadi.eus/nirekarpeta/), bat etorriz Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 43. artikuluarekin eta herritarrei arreta integral eta multikanala emateko eta zerbitzu publikoak bitarteko elektronikoz irispidean izateko ekainaren 20ko 91/2023 Dekretuaren 62. artikuluarekin.

9.– El acceso al expediente y los trámites posteriores al inicio del procedimiento así como la notificación de todos los actos dictados en los trámites del procedimiento se realizarán a través de «Mi carpeta» de la Sede Electrónica de Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi, https://www.euskadi.eus/micarpeta/ de conformidad con el artículo 43 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, el Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y con el artículo 62 del Decreto 91/2023, de 20 de junio, de atención integral y multicanal a la ciudadanía y acceso a los servicios públicos por medios electrónicos.

10.– Hala dagokionean, jakinarazpena argitalpen bidez egin ahal izango da, bai Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkariari lotuta, bai egoitza elektronikoko iragarki-taula elektronikoari lotuta (https://www.euskadi.eus/iragarki-taula-elektronikoa/), Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 44. eta 45. artikuluen arabera.

10.– Cuando proceda, la notificación podrá realizarse mediante publicación, ya sea asociada al Boletín Oficial del País Vasco o al tablón electrónico de anuncios de la sede electrónica, https://www.euskadi.eus/tablon-electronicoanuncios/ de conformidad con los artículos 44 y 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, el Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

11.– Esku-hartze bakoitzerako ezarritako epean ebazpen espresurik ematen eta jakinarazten ez bada, eskabideak ezetsitzat jo ahal izango dira, Dirulaguntzen Araubidea Erregulatzeko abenduaren 21eko 20/2023 Legearen 22. artikuluan xedatzen denaren arabera.

11.– Transcurridos los plazos previstos en cada una de las intervenciones sin haberse dictado y notificado resolución expresa, las solicitudes se podrán entender desestimadas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 20/2023, de 21 de diciembre, Reguladora del Régimen de Subvenciones.

13. artikulua.– Onuradun izateko bete beharreko betekizunak.

Artículo 13.– Requisitos para obtener la condición de persona beneficiaria.

Onuradunak izan daitezke NPEPEan eta, hala badagokio, LGENFaren esku-hartze bakoitzaren fitxan onuradunak izateko hautagarri gisa agertzen diren pertsona fisikoak zein juridikoak. Horiek, onuradunak izateko, berariaz ezarritako baldintzak eta betekizunak bete beharko dituzte, eta, gainera, honako hauetan ezartzen direnak ere bai: Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13. artikulua; uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretua, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren Erregelamendua onartzen duena; abenduaren 21eko 20/2023 Legea, Dirulaguntzen Araubidea Erregulatzekoa, eta aplikatu beharreko gainerako arauak.

Podrán obtener la condición de persona beneficiaria las personas físicas o jurídicas descritas como personas beneficiarias elegibles en el PEPAC y, en su caso, en cada ficha de intervención FEADER y deberán cumplir, además de las condiciones y los requisitos específicos establecidos en ellas, los dispuestos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en la Ley 20/2023, de 21 de diciembre, Reguladora del Régimen de Subvenciones, y el resto de normativa que pueda resultar de aplicación.

14. artikulua.– Onuradunen betebeharrak.

Artículo 14.– Obligaciones de las personas beneficiarias.

Onuradunek Dirulaguntzen Araubidea Erregulatzeko abenduaren 21eko 20/2023 Legearen 14. artikuluak ezartzen dituen betebeharrak eta dekretu honetan eta deialdi-aginduetan xedatzen diren berariazko betebeharrak bete beharko dituzte.

Las personas beneficiarias deberán cumplir las obligaciones recogidas en el artículo 14 de la Ley 20/2023, de 21 de diciembre, Reguladora del Régimen de Subvenciones y aquellas otras específicas dispuestas en este decreto y en las órdenes de convocatoria.

15. artikulua.– Diruz lagundu daitezkeen gastuak eta laguntzen zenbatekoa.

Artículo 15.– Gastos subvencionables y cuantía de las ayudas.

Dirulaguntzen Araubidea Erregulatzeko abenduaren 21eko 20/2023 Legearen 30. artikuluak orokorrean xedatzen duena betetzeaz gainera, esku-hartze bakoitzeko hauta daitezkeen gastuak errespetatu egin beharko dira, baita NPEPEan finkatutako laguntzen gehieneko ehunekoak eta zenbatekoak ere.

Además de cumplir lo dispuesto con carácter general en el artículo 30 de la Ley 20/2023, de 21 de diciembre, Reguladora del Régimen de Subvenciones, se deberán respetar los gastos elegibles por intervención, así como los porcentajes y límites máximos de ayuda fijados en el PEPAC.

16. artikulua.– Datuen eta erregistroen integrazioa eta elkarreragingarritasuna.

Artículo 16.– Integración e interoperabilidad de datos y registros.

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak bermatu beharko du programa informatiko egokiak daudela NPEPEaren esku-hartzeak kudeatzeko, baita programa horietako datuak eta erregistroak eta Estatuko Administrazio Orokorraren programa eta erregistroetako datuak eta erregistroak bateragarriak direla eta denen arteko elkarreragingarritasuna ezar daitekeela ere.

La Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi deberá garantizar la existencia de los programas informáticos necesarios para la gestión de las intervenciones del PEPAC, así como la integración e interoperabilidad de los datos y registros contenidos en dichos programas con los programas y registros de la Administración General del Estado.

4. ATALA
SECCIÓN 4.ª
ESKU-HARTZEAK FINANTZATZEA ETA KONTUAK LIKIDATZEA
FINANCIACIÓN DE LAS INTERVENCIONES Y LIQUIDACIÓN DE CUENTAS

17. artikulua.– NBEFaren konturako esku-hartzeen finantzaketa.

Artículo 17.– Financiación de las intervenciones con cargo al FEAGA.

1.– 9. artikuluan arautzen diren zuzeneko ordainketak eta esku-hartze sektorialak finantzatzeko erabiliko diren baliabide ekonomiko guztiak Nekazaritza Bermatzeko Europako Funtsetik (NBEF) etorriko dira, eta baliabide horien bolumen osoa Batasuneko araudian eta erabakietan edo Estatuko oinarrizko araudian deialdi edo ekitaldi bakoitzerako ezartzen dena izango da, betiere kontuan hartuta aurrekontu-mugak eta araudi horretan ezarritako finantza-diziplinaren mekanismoen aplikazioa.

1.– Los recursos económicos destinados a financiar las intervenciones en forma de pagos directos y las intervenciones sectoriales recogidas en el artículo 9 procederán íntegramente del Fondo Europeo Agrario de Garantía (FEAGA) y su volumen total será el que para cada convocatoria o ejercicio se determine por la reglamentación y decisiones comunitarias, o por la normativa estatal básica, teniendo en cuenta los límites presupuestarios y la aplicación de los mecanismos de disciplina financiera establecidos en dicha normativa.

2.– Aurreko apartatuan aipatzen den Europar Batasunaren finantzaketaz gainera, fruta eta barazkien eta erlezaintzaren sektoreko esku-hartzeetarako finantzaketa nazionala ere erabiliko da, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren eta foru-aldundien aurrekontuan horretarako ezarritako aurrekontu-kredituen kontura, hurrenez hurren.

2.– Además de la financiación comunitaria mencionada en el apartado anterior, en caso de la intervención sectorial de frutas y hortalizas y de la apicultura se recurrirá también a la financiación nacional, con cargo a los créditos presupuestarios establecidos al efecto en el presupuesto de la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de las Diputaciones Forales, respectivamente.

3.– Esku-hartzeen ordainketa erakunde ordaintzailearen bidez egingo da, erakunde ordaintzaileko zuzendariak horretarako ebazpenak eman ondoren, abenduaren 9ko 275/2020 Dekretuan xedatutakoaren arabera.

3.– El pago de las intervenciones se realizará a través del Organismo Pagador de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 275/2020, de 9 de diciembre, previas las correspondientes resoluciones dictadas al efecto por la persona a quien corresponde la dirección del Organismo Pagador.

18. artikulua.– LGENFaren konturako esku-hartzeen finantzaketa.

Artículo 18.– Financiación de las intervenciones con cargo al FEADER.

1.– 10. artikuluan arautzen diren landa-garapenerako esku-hartzeetarako erabiliko diren baliabide ekonomikoak Europako LGENF funtsetik eta foru-aldundien aurrekontuko kredituetatik edo Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko aurrekontu orokorretan berariaz ezartzen diren kredituetatik etorriko dira, NPEPEan EAErako programatutako esku-hartze bakoitzaren fitxan finkatutako finantzaketa-ehunekoa aplikatuz, hau da, Europako Batzordeak onartu eta aldi bakoitzean indarrean dagoena (LGENFak % 43, % 65 edo % 80 finantzatuko du).

1.– Los recursos económicos destinados a las intervenciones de desarrollo rural recogidas en el artículo 10 procederán del fondo europeo FEADER y de los créditos presupuestarios de cada una de las Diputaciones Forales, o de los créditos presupuestarios establecidos al efecto en los presupuestos generales de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi, de conformidad con el porcentaje de cofinanciación que figure para cada ficha de intervención programada para el País Vasco en el PEPAC aprobado por la Comisión Europea vigente en cada momento, y que será del 43 %, del 65 % o del 80 % por parte del fondo FEADER.

2.– Aurreko apartatuan aipatutako finantzaketa bateratuaren sistemaz gain, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2021eko abenduaren 2ko 2021/2115 (EB) Erregelamenduaren 146. artikuluan aurreikusitako finantzaketa nazional gehigarriaren metodoa ere erabili ahal izango da; kasu horretan, baliabide ekonomikoak foru-aldundien funtsetatik edo Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren aurrekontu orokorretatik etorriko dira soilik. Finantzaketa nazionala erabiltzea aukerakoa da, eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren eta foru-aldundien urteko aurrekontuetan erabilgarri dauden diru-kopuruen arabera egikarituko da.

2.– Además del sistema de cofinanciación mencionado en el apartado anterior, también se podrá recurrir al método de la financiación nacional adicional prevista en el artículo 146 del Reglamento (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo y del Consejo de 2 de diciembre de 2021, en cuyo caso los recursos económicos procederán exclusivamente de los fondos de las Diputaciones Forales o de los presupuestos generales de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi. La utilización de esta financiación nacional es opcional y se ejecutará de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias anuales de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y de las Diputaciones Forales.

3.– Oro har, esku-hartze guztietan laguntzeko modua dirulaguntza ematea izango da. Hala ere, esku-hartze batzuk finantza-tresnen bidez finantzatu ahal izango dira, baldin eta NPEPEaren esparruan hala ezartzen bada Euskal Autonomia Erkidegorako. Kasu horretan, finantza-eragiketa horien finantzaketa bateratua eta kudeaketa Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren kontura izango dira.

3.– Con carácter general, la forma de la ayuda para todas las intervenciones será la subvención. No obstante, para algunas de ellas se podrán establecer sistemas de financiación por medio de instrumentos financieros en caso de que se así se instrumente en el marco del PEPAC para el ámbito de la Comunidad Autónoma de Euskadi. En tal caso, la cofinanciación de esas operaciones financieras y su gestión correrán a cargo de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

4.– LGENFaren esku-hartzeetan, erakunde ordaintzaileak ordainketak 1. apartatuan aipatzen den finantzaketa bateratuko sistemaren bidez egiten dituenean, abenduaren 9ko 275/2020 Dekretuan xedatzen denaren arabera egingo ditu, esku-hartzearen organo eskudunak laguntzaren zati nazionalaren ordainketa ebatzi eta egin ondoren (edo laguntzaren zenbateko osoarena, esku-hartzea foru-aldundi batek kudeatzen badu).

4.– El pago de las intervenciones FEADER por parte del Organismo Pagador, cuando se haga mediante el sistema de cofinanciación mencionado en el apartado 1, se realizará de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 275/2020, de 9 de diciembre, una vez que el órgano competente de la intervención haya resuelto y efectuado el pago de la parte nacional de la ayuda (o de la totalidad de la ayuda, en el caso concreto de las intervenciones gestionadas por las Diputaciones Forales).

19. artikulua.– Finantzaketa bikoitzaren debekua eta NBEF eta LGENF funtsen konturako laguntzen bateragarritasuna.

Artículo 19.– Prohibición de la doble financiación y compatibilidad de las ayudas con cargo a los fondos FEAGA y FEADER.

1.– Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2021eko abenduaren 2ko 2021/2116 (EB) Erregelamenduak ezartzen duenaren arabera, ezin dira finantzatu ez NBEFaren ez LGENFaren kontura Europar Batasunaren beste funts edo tresna batzuen kontura finantzatutako gastuak.

1.– De acuerdo con lo establecido en el Reglamento (UE) 2021/2116 del Parlamento Europeo y del Consejo de 2 de diciembre de 2021, no podrán ser financiados con cargo al FEAGA o al FEADER los gastos financiados con cargo al presupuesto de otros fondos o instrumentos de la Unión Europea.

2.– LGENFaren kontura finantzatu ahal izango dira Europar Batasunaren beste funts edo tresna batzuen kontura finantzatutako jardunak, baldin eta finantzabide guztietatik jasotako laguntza osoa ez bada esku-hartzerako ezarritako gehieneko laguntza-intentsitatea edo gehieneko zenbatekoa baino gehiago. Kasu horietan, ezin izango dira finantzatu LGENFaren kontura beste funts batzuen kontura finantzatutako gastuak. Hori dela-eta, faktura bat zenbait gastutan zatitu daiteke hainbana, zenbait funtsen finantzabideak jaso ahal izateko.

2.– Podrán ser financiadas con cargo al FEADER operaciones que hayan sido financiadas con cargo a otros fondos o instrumentos de la Unión Europea siempre que el total de ayuda acumulado en virtud de los diferentes fondos no supere la intensidad máxima de ayuda o el importe máximo de ayuda establecido en cada intervención. En tales casos, no se podrán financiar con el fondo FEADER los mismos gastos que hayan sido financiados por los otros fondos. A tal efecto, una misma factura podrá dividirse a prorrata en diferentes gastos, a fin de que reciba la correspondiente financiación desde diferentes fondos.

3.– Mahastizaintza eta ardogintzako inbertsio-eragiketak (produktuak eraldatzeko zein merkaturatzeko) NBEFaren ardoaren sektoreko esku-hartzeen bidez baino ezin dira finantzatu.

3.– En el caso concreto de las operaciones relativas a inversiones vitivinícolas tanto en materia de transformación como de comercialización, estas únicamente podrán ser financiadas a través de la intervención sectorial del vino del fondo FEAGA.

4.– Fruta eta Barazki Ekoizleen Elkarteen (FBEE) programa operatiboetako jardunak, oro har, NBEFaren kontura baino ezin izango dira finantzatu. Debekatuta dago laguntzak bateratzea. Hala ere, FBEEen programa operatiboetako ingurumenaren arloko ekintzak klimaren eta ingurumenaren aldeko araubideekin (eko-araubideak) bat badatoz eta ingurumeneko ekintza baterako kalkulatutako kostua nekazariak eko-araubidearen bidez urtean jasotako zenbatekoa baino gehiago bada, programa operatiboari egotzi ahal izango zaio kostu horren ordainketa, nekazariak eko-araubidearen bidez jasotako zenbatekoa kenduta.

4.– En el caso de las operaciones incluidas en los programas operativos de las organizaciones de productores de frutas y hortalizas, en general estas solo podrán ser financiadas con cargo al fondo FEAGA, prohibiéndose la compatibilidad de ayudas. No obstante, para las acciones medioambientales incluidas en los programas operativos de las OPFH que sean coincidentes con los regímenes en favor del clima y el medio ambiente o eco regímenes, si el coste específico calculado para la citada acción medioambiental supera el importe anual recibido por las personas agricultoras en virtud del eco régimen, podrá imputarse al programa operativo el pago de dicho coste específico una vez restado el importe percibido por cada persona agricultora en virtud del eco régimen coincidente.

20. artikulua.– Finantza-likidazioa egiteko prozedura.

Artículo 20.– Procedimiento de liquidación financiera.

1.– Abenduaren 27ko 1046/2022 Errege Dekretuaren 16. artikuluaren arabera, finantza-likidazioa da Europako Batzordeak egiten duen prozesua, zehazteko erakunde ordaintzaileak egin eta aitortutako gastuetatik zenbat finantzatu diren NBEF eta LGENF funtsen kontura.

1.– De conformidad con el artículo 16 del Real Decreto 1046/2022, de 27 de diciembre, se entiende por liquidación financiera el proceso a través del que la Comisión Europea determina qué importes de los gastos que han sido realizados y declarados por el Organismo Pagador son definitivamente financiados por el FEAGA y el FEADER.

2.– Prozedura honi dagokionez, erakunde ordaintzaileak zeregin hauek egin behar ditu, finantza-ekitaldia itxi ondoren eta FEGA organismo autonomoak (erakunde ordaintzaileak kudeatzen dituen erakundeak) ezartzen dituen epeetan:

2.– En relación con este procedimiento, el Organismo Pagador, una vez cerrado el ejercicio financiero y en los plazos que señale el FEGA, Organismo Autónomo, como organismo de coordinación de organismos pagadores, realizará las siguientes funciones:

a) Ziurtapen-erakundeari bidaliko dizkio gastuen urteko kontuak eta kudeaketa-aitorpena, ikuska ditzan eta baliozkotzat jo ditzan.

a) Remitirá al organismo de certificación las cuentas anuales de los gastos y la declaración de gestión, con el fin de que sean auditadas y validadas por ese organismo.

b) Europako Batzordearen sistema informatikoan sartuko ditu urteko finantza-likidazioa egiteko behar diren informazio guztiak, honako hauek batez ere:

b) Incorporará al sistema informático de la Comisión Europea toda la información necesaria para la liquidación financiera anual, y en particular:

1.– NBEFaren eta LGENFaren urteko kontuak, eta horiek likidatzeko behar den informazioa.

1.– Las cuentas anuales FEAGA y FEADER y la información necesaria para su liquidación.

2.– Ikuskapenaren eta kontrolen azken txostenak; txosten horietan gobernantza-sisteman antzeman diren erroreen eta akatsen analisia egin behar da eta ezarritako edo aurreikusitako neurri zuzentzaileak azaldu behar dira.

2.– El resumen de los informes de auditoría finales y de los controles realizados, incluyendo el análisis de los errores y deficiencias detectadas en el sistema de gobernanza y las medidas correctoras adoptadas o previstas.

3.– Kudeaketa-aitorpena; bertan berretsi behar da aurkeztutako informazioa zuzena eta zehatza dela eta gobernantza-sistema ondo dabilela.

3.– La declaración de gestión, confirmando la correcta presentación, exhaustividad y exactitud de la información presentadas y el correcto funcionamiento del sistema de gobernanza.

21. artikulua.– Errendimenduaren likidazioa egiteko prozedura.

Artículo 21.– Procedimiento de liquidación del rendimiento.

1.– Abenduaren 27ko 1046/2022 Errege Dekretuaren 17. artikuluaren arabera, errendimenduaren likidazioa Europako Batzordeak egiten du, egiaztatzeko NBEF eta LGENF funtsen kontura finantzatutako esku-hartze bakoitzerako finantza-ekitaldi batean ordaindutako zenbatekoa bat ote datorren NPEPEan ezarritakoarekin.

1.– De conformidad con el artículo 17 del Real Decreto 1046/2022, de 27 de diciembre, se entiende por liquidación del rendimiento el proceso que emplea la Comisión Europea para comprobar que los importes unitarios de las intervenciones financiadas con cargo al FEAGA y al FEADER en un ejercicio financiero se corresponden con los importes unitarios recogidos en el PEPAC.

2.– Prozedura honi dagokionez, erakunde ordaintzaileak zeregin hauek egin behar ditu:

2.– En relación con este procedimiento, el Organismo Pagador realizará las siguientes funciones:

a) Hiru hilean behin, FEGA OAk adierazitako epeetan, esku-hartzeak nola gauzatu diren kontrolatzeko behar den informazioa bidaliko dio erakunde horri, erakunde ordaintzaileak kudeatzen dituen erakundea den aldetik, onuradun bakoitzeko xehatuta: gauzatze-adierazleak, zenbateko unitarioak eta NPEaren emaitzen adierazleak.

a) Con periodicidad trimestral, en los plazos que se indiquen por el FEGA, OA remitirá a ese organismo, como organismo de coordinación de organismos pagadores, la información necesaria por persona beneficiaria para el seguimiento de la ejecución de las intervenciones, indicadores de realización, importes unitarios e indicadores de resultados de la PAC.

b) Urtean behin, finantza-ekitaldia itxi ondoren eta FEGA OAk adierazitako epeetan:

b) Con periodicidad anual, una vez cerrado el ejercicio financiero y en los plazos establecidos por el FEGA OA,

1.– Urteko errendimenduaren txostena egingo du, FEGA OAk emandako ereduari jarraikiz. Txosten horretan, Europako Batzordeak likidaziorako eskatzen duen informazio guztia bildu beharko da.

1.– Elaborará el informe anual del rendimiento, que será elaborado siguiendo el modelo establecido por el FEGA, OA y que contendrá toda la información exigida por la Comisión Europea para la liquidación del informe.

2.– Txosten hori ziurtapen-erakundeari bidaliko dio, ziurtapena eman diezaion.

2.– Remitirá dicho informe al organismo de certificación con el fin de que sea certificado por dicho organismo.

3.– Ziurtapena jaso ondoren, urteko errendimenduaren txosten ziurtatua FEGA OAri bidaliko dio.

3.– Recibida la certificación, remitirá el informe anual de rendimiento certificado al FEGA OA.

3.– Erakunde ordaintzaileak izango du datuen kalitatearen ardura, eta informazioaren segurtasuna bermatuko du etengabe, batez ere NPEaren esku-hartzeei, gauzatze-adierazleei, zenbateko unitarioei eta emaitzen adierazleei buruzkoa.

3.– El Organismo Pagador será el responsable de la calidad de los datos facilitados y garantizará, en todo momento, la seguridad de la información, en especial de las intervenciones, indicadores de realización, importes unitarios e indicadores de resultados de la PAC.

22. artikulua.– Bi urtean behin errendimendua aztertzea.

Artículo 22.– Examen bienal del rendimiento.

1.– Abenduaren 27ko 1046/2022 Errege Dekretuaren 18. artikuluaren arabera, bi urtean behin, errendimenduari buruzko urteko txostenetan emandako informazioan oinarrituta, Europako Batzordeak NPEaren Plan Estrategikoaren errendimenduaren bi urtean behingo azterketa egingo du. Prozesu horretan, Estatuko kudeaketa-agintaritzak eskatuz gero, EAEko kudeaketa-agintaritza erregionalak lagundu egingo dio: eskatzen duen informazio guztia emango dio eta, behar izanez gero, antzematen diren desbideratzeen analisiak egiten lagunduko dio.

1.– De conformidad con el artículo 18 del Real Decreto 1046/2022, de 27 de diciembre, con carácter bienal, con base en la información facilitada en los informes anuales de rendimiento, la Comisión Europea llevará a cabo un examen bienal del rendimiento del Plan Estratégico de la PAC. En este proceso, la Autoridad de Gestión Regional de Euskadi, si así le es requerido por la Autoridad Nacional de Gestión, colaborará con esta, facilitándole toda la información que le sea requerida y colaborará, en su caso, en la elaboración de los análisis de desviaciones que hayan podido observarse.

2.– Analisi horrek agerian uzten badu neurri zuzentzaileak biltzen dituen ekintza-plana aurkeztu behar dela atzemandako akatsak zuzentzeko, EAEko kudeaketa-agintaritza erregionalak prestatu beharko du ekintza-plan hori.

2.– Si con ocasión de dicho examen se determinase la necesidad de presentar un plan de acción con medidas correctoras, a fin de corregir las deficiencias detectadas, corresponderá a la autoridad de gestión regional de Euskadi la elaboración de dicho plan de acción.

3.– Erakunde ordaintzaileak bi urtez behingo errendimenduaren analisiaren inguruko alderdi guztietan lagunduko dio EAEko kudeaketa-agintaritza erregionalari.

3.– El Organismo Pagador prestará su apoyo y colaborará con la autoridad de gestión regional de Euskadi en todos los aspectos relacionados con el examen bienal del rendimiento.

5. ATALA
SECCIÓN 5.ª
INFORMAZIOA ETA PUBLIKOTASUNA
INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD

23. artikulua.– Informazioaren, publikotasunaren eta ikusgarritasunaren inguruko betebeharrak.

Artículo 23.– Obligaciones en materia de información, publicidad y visibilidad.

Hurrengo artikuluetan, administrazioei eta laguntzen onuradunei eskatu behar zaizkien betebeharrak ezartzen dira, bermatu ahal izateko erabat betetzen direla NPEPEaren eta Europako laguntzen informazioaren, publikotasunaren eta ikusgarritasunaren inguruko betebeharrak (Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2021eko abenduaren 2ko 2021/2115 (EB) Erregelamenduaren 123. eta 124. artikuluek ezartzen dituztenak eta Batzordearen 2021eko abenduaren 21eko 2022/129 (EB) Betearazpen Erregelamenduaren 5. eta 6. artikuluetan eta II. eta III. eranskinetan zehazten direnak) –Batzordearen 2021eko abenduaren 21eko 2022/129 (EB) Betearazpen Erregelamendua, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2021/2115 (EB) Erregelamenduari jarraikiz olio-haziei, kotoiari eta ardogintzako azpiproduktuei dagozkien esku-hartze motetarako arauak ezartzen dituena (aurrerantzean, Batzordearen 2021eko abenduaren 21eko 2022/129 (EB) Betearazpen Erregelamendua), bai eta Europar Batasunaren laguntzarekin eta NPEaren plan estrategikoekin lotutako informazio-, publikotasun- eta ikusgarritasun-arloko betekizunetarako ere–.

En los artículos siguientes se establecen las obligaciones exigibles tanto a las administraciones como a las personas beneficiarias de las ayudas, al objeto de garantizar el cumplimiento de los requisitos de información, publicidad y visibilidad del PEPAC y de la ayuda europea contemplados en los artículos 123 y 124 del Reglamento (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo y del Consejo de 2 de diciembre de 2021 y especificados en los artículos 5 y 6 y anexos II y III del Reglamento de Ejecución (UE) 2022/129 de la Comisión de 21 de diciembre de 2021 por el que se establecen normas para los tipos de intervención relativos a las semillas oleaginosas, el algodón y los subproductos de la vinificación en virtud del Reglamento (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo y del Consejo (en adelante Reglamento de Ejecución (UE) 2022/129 de la Comisión de 21 de diciembre de 2021), así como para los requisitos en materia de información, publicidad y visibilidad relacionados con la ayuda de la Unión Europea y los planes estratégicos de la PAC.

24. artikulua.– Administrazioaren betebeharrak.

Artículo 24.– Obligaciones de la administración.

1.– EAEko kudeaketa-agintaritza erregionalari dagokio komunikazio- eta ikusgarritasun-ekintzak ezartzeko betebeharra, NPEPEa indarrean dagoen bitartean. Horretarako, https://www.euskadi.eus/web01-a1pac/eu/ webgunea edo hura ordezten duen beste webgune bat erabiliko da, publiko orokorrari EAEko NPEPEari buruzko informazio garrantzitsua emateko, esku-hartzeetarako laguntzen deialdien egutegia eta horietarako esteka barnean direla.

1.– Corresponde a la Autoridad de Gestión Regional de Euskadi la obligación de establecer acciones de comunicación y visibilidad a lo larto del periodo de vigencia del PEPAC para lo que se utilizará el sitio web https://www.euskadi.eus/web01-a1pac/es u otro que lo sustituya, para proporcionar al publico en general la información relevante sobre el PEPAC en Euskadi, con inclusión, además, del calendario de convocatorias de ayudas de las intervenciones, así como el enlace a las mismas.

2.– Beste alde batetik, publikotasuna eta gardentasuna aintzat hartuta, EAEko kudeaketa-agintaritza erregionalak gutxienez eduki hauek jarriko ditu webgune horretan, NPEPEaren emaitzen eta errendimenduaren jarraipena egin ahal izateko:

2.– Por otro lado, como obligaciones de publicidad y transparencia respecto del seguimiento de los resultados y del rendimiento del PEPAC en Euskadi, la Autoridad de Gestión Regional de Euskadi pondrá a disposición del público en el sitio web al menos los siguientes contenidos:

a) Jarraipen Batzordearen barne erregelamendua, batzordekideen zerrenda eta ematen dituen irizpenak.

a) El reglamento interno del comité de seguimiento, el listado de sus miembros y los dictámenes que emita.

b) Urteko errendimenduaren txostenak, eta horien laburpena, herritarrentzat.

b) Los informes anuales del rendimiento, así como un resumen de su contenido para la ciudadanía.

c) NPEPEaren gauzatze-aldian eta ondoren egindako ebaluazioak.

c) Las evaluaciones realizadas durante el período de ejecución del PEPAC y con posterioridad a este.

25. artikulua.– Onuradunen betebeharrak.

Artículo 25.– Obligaciones de las personas beneficiarias.

1.– Batzordearen 2021eko abenduaren 21eko 2022/129 (EB) Betearazpen Erregelamenduaren III. eranskineko 2. artikuluan xedatutakoa betez, azalerekin eta animaliekin lotuta ez dauden eta LGENFak finantzatuta dauden esku-hartzeen onuradunek NPEPEaren laguntza jakinarazi beharko dute:

1.– En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2 del Anexo III del Reglamento de Ejecución (UE) 2022/129 de la Comisión de 21 de diciembre de 2021, las personas beneficiarias de las intervenciones financiadas por el FEADER distintas de las relacionadas con superficies y animales deberán dar a conocer la ayuda del PEPAC:

a) onuradunaren webgune ofizialean, halakorik edukiz gero, eta sare sozialetako kontu ofizialetan jardunaren deskribapen laburra egingo dute, laguntzaren mailaren proportzioan, helburuak eta emaitzak adierazita, eta Europar Batasunaren finantza-laguntza nabarmenduta.

a) en el sitio web oficial de la persona beneficiaria, cuando dicho sitio web exista, y en sus cuentas oficiales en las redes sociales harán una breve descripción de la operación, de manera proporcionada al nivel de la ayuda, indicarán sus objetivos y resultados, y destacarán la ayuda financiera de la Unión Europea.

b) herritarrei edo parte-hartzaileei zuzendutako eta jardunaren betearazpenarekin lotutako komunikazio-arloko agiri eta materialetan, adierazpen bat jarriko dute erraz ikusteko moduko toki batean, eta hor zehaztuko dute Europar Batasunaren laguntza jaso dutela.

b) facilitarán una declaración que destaque la ayuda de la Unión Europea de manera visible en documentos y materiales de comunicación relacionados con la ejecución de la operación, destinados al público o a los participantes.

c) jardunaren xedea azpiegiturak edo eraikuntza-jarduerak finantzatzea bada eta horien guztirako gastu publikoa 500.000 euro baino gehiago bada, herritarrek erraz ikusteko moduko publizitate-plakak edo -hesiak jarriko dituzte, Europar Batasunaren ikurra agerian dutenak (ikurraren ezaugarri teknikoak dekretu honen II. eranskinean zehazten dira), jardunen egikaritze fisikoa hasi edo erositako ekipoak instalatu bezain laster.

c) en el caso de operaciones consistentes en la financiación de infraestructuras o de actividades de construcción, cuyo gasto público total supere los 500.000 euros, exhibirán placas o vallas publicitarias resistentes en un lugar bien visible para el público, en las que se presente el emblema de la Unión Europea, de conformidad con las características técnicas que figuran en el Anexo II de este decreto, tan pronto como comience la ejecución física de las operaciones o se instalen los equipos adquiridos.

d) jardunaren xedea c) letran aipatzen ez diren aktibo fisikoetan inbertitzea denean eta guztirako laguntza publikoa 50.000 euro baino gehiago bada, proiektuari buruzko informazioa ematen duen plaka bat edo pantaila elektronikoa jarriko dute, eta bertan nabarmenduta agertu beharko da Europar Batasunaren finantza-laguntza.

d) en el caso de operaciones consistentes en inversiones en activos físicos no incluidos en la letra c) cuya ayuda pública total supere los 50.000 euros, colocarán una placa explicativa o una pantalla electrónica equivalente con información sobre el proyecto, que destaque la ayuda financiera de la Unión Europea.

e) jardunaren xedea LEADER motako jardunei laguntzea bada (zehazki, c) eta d) letretan aipatzen ez diren oinarrizko zerbitzu eta azpiegiturei), eta guztirako laguntza publikoa 10.000 euro baino gehiago bada, jardunari buruzko informazioa ematen duen A3 tamainako kartel bat edo pantaila elektronikoa jarriko da, herritarrek erraz ikusteko moduko leku batean, eta bertan nabarmenduta agertu beharko da Europar Batasunaren laguntza. LEADER programaren bidez finantzatzen diren tokiko ekintzarako taldeen instalazioetan ere argibide-plaka bat jarriko da.

e) en el caso de operaciones consistentes en apoyo a operaciones LEADER, servicios básicos e infraestructuras no incluidos en las letras c) y d) cuya ayuda pública total supere los 10.000 euros, exhibirán en un lugar bien visible para el público al menos un cartel de tamaño mínimo A3 o una pantalla electrónica equivalente con información sobre la operación que destaque la ayuda de la Unión Europea. También se colocará una placa explicativa en las instalaciones de los grupos de acción local financiados por LEADER.

2.– Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2021eko abenduaren 2ko 2021/2115 (EB) Erregelamenduaren 77. artikuluan ezarritakoaren arabera, nekazaritza-produktibitatearen eta -jasangarritasunaren arloko Berrikuntzarako Europako Elkarteko (aurrerantzean, BEE) talde eragileentzako laguntzen kasuan, talde horiek kudeaketa-agintaritzaren eta, oro har, herritar guztien eskura jarri beharko dute euren planen eta proiektuen emaitzen laburpena, ahal dela taldeen webguneetan.

2.– De acuerdo a lo establecido en el artículo 77 del Reglamento (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo y del Consejo de 2 de diciembre de 2021, en el caso de las ayudas a los grupos operativos de la asociación europea para la innovación en materia de productividad y sostenibilidad agrícolas (en adelante, AEI), tales grupos deberán poner a disposición de la Autoridad de Gestión Regional de Euskadi y del público en general un resumen de sus planes y de los resultados de sus proyectos, a poder ser en sus sitios web.

26. artikulua.– Europar Batasunaren ikurraren erabilera.

Artículo 26.– Utilización del emblema de la Unión Europea.

1.– Bai kudeaketa-agintaritzak bai NPEPEren laguntzak kudeatzen dituzten organoek eta horien onuradunek Europar Batasunaren ikurra erabili beharko dute ikusgarritasun, gardentasun eta komunikazioko jarduerak egiten dituztenean. Ikurraren ezaugarri teknikoak dekretu honen II. eranskinean eta 2021eko abenduaren 21eko Batzordearen 2022/129 (EB) Betearazpen Erregelamenduan zehazten dira.

1.– Tanto la Autoridad de Gestión Regional de Euskadi como los órganos gestores y las personas beneficiarias de las ayudas del PEPAC deberán utilizar el emblema de la Unión Europea, de conformidad con los requisitos técnicos establecidos en el Anexo II del presente Decreto y en el Reglamento de Ejecución (UE) 2022/129 de la Comisión de 21 de diciembre de 2021, cuando lleven a cabo las actividades de visibilidad, transparencia y comunicación.

2.– Ikurra nabarmenduta agertu beharko da herritarrei jardunen berri emateko prestatzen diren komunikazio-material guztietan, hala nola produktu inprimatuetan eta digitaletan, webguneetan eta horien sakelakoetarako bertsioetan. Ikurrarekin batera honako azalpen hauetako bat agertu beharko da, kasuan kasukoa: «Europar Batasunak finantzatua» edo «Europar Batasunak modu bateratuan finantzatua».

2.– El emblema se consignará de manera destacada en todos los materiales de comunicación, como productos impresos o digitales, sitios web y sus versiones móviles, relativos a la ejecución de una operación y destinados al público. El emblema deberá ir acompañado de la declaración «Financiado por la Unión Europea» o «Cofinanciado por la Unión Europea», según el caso.

6. ATALA
SECCIÓN 6.ª
IRUZURRA ETA INTERES-GATAZKA
FRAUDE Y CONFLICTO DE INTERESES

27. artikulua.– Iruzurraren aurkako politika.

Artículo 27.– Política anti-fraude.

1.– Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2013ko irailaren 11ko 883/2013 Erregelamenduan (EB, Euratom) –Iruzurraren aurka Borrokatzeko Europako Bulegoak (OLAF) egindako ikerketei buruzkoa eta Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 1073/1999 Erregelamendua (EE) eta Kontseiluaren 1074/1999 Erregelamendua (Euratom) indargabetzen dituena– eta abenduaren 27ko 1046/2022 Errege Dekretuan xedatutakoaren arabera, eta Europar Batasunaren eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren finantza-interesak babesteko, erakunde ordaintzaileak indartu egingo du iruzurraren aurka borrokatzeko politika, NBEF eta LGENF funtsekin finantzatutako NPEaren esku-hartzeen esparruan.

1.– En atención a lo dispuesto en el Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de septiembre de 2013 relativo a las investigaciones efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1073/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (Euratom) n.º 1074/1999 del Consejo y en el Real Decreto 1046/2022, de 27 de diciembre y con objeto de proteger los intereses financieros de la Unión Europea y de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi, el Organismo Pagador reforzará su política de lucha contra el fraude en el ámbito de las intervenciones de la PAC financiadas con fondos FEAGA y FEADER.

2.– Horretarako, iruzurtzat ulertuko da Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2017ko uztailaren 5eko 2017/1371 (EB) Zuzentarauaren 3. artikuluan xedatutakoa. Europar Batasunaren finantza-interesei kalte egiten dien iruzurraren kontra zigor zuzenbidearen bidez borrokatzeari buruzkoa da zuzentarau hori («PIF Zuzentaraua»).

2.– A estos efectos, se entenderá por fraude lo dispuesto en el artículo 3 de la Directiva (UE) 2017/1371 del Parlamento Europeo y del Consejo de 5 de julio de 2017 sobre la lucha contra el fraude que afecta a los intereses financieros de la Unión Europea a través del derecho penal («Directiva PIF»).

28. artikulua.– Iruzurraren aurkako neurriak esku-hartzeen kudeaketan.

Artículo 28.– Medidas antifraude en la gestión de las intervenciones.

1.– Abenduaren 27ko 1046/2022 Errege Dekretuaren 25. artikuluan xedatutakoa betez, hauek izango dira erakunde ordaintzailearen estrategiaren oinarriak iruzurraren aurka borrokatzeko: jardun-prozedurak argiak izatea eta eguneratuta egotea, eta kultura etikoa sendotzea EAEko administrazioan eta laguntzen onuradunen artean.

1.– En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 25 del Real Decreto 1046/2022, de 27 de diciembre, la estrategia antifraude del Organismo Pagador estará basada en procedimientos de actuación claros y actualizados y en el desarrollo de una cultura ética en el marco de la administración vasca y de los sectores beneficiarios de las ayudas.

2.– Estrategia hori aplikatzeko, erakunde ordaintzaileak dagozkion neurriak ezarriko ditu iruzurrik ez gertatzeko eta gertatzen dena detektatzeko, modu bidegabean ordaindutako kopuruak berreskuratzeko eta zehapenak ezartzeko, jarduketen jarraipena egiteko, eta gertatzen diren iruzurren berri emateko Europako erakundeei eta behar diren erakunde judizialei.

2.– Para llevar a cabo esa estrategia, el Organismo Pagador implantará las medidas oportunas en relación con la prevención y la detección del fraude, la recuperación de los pagos indebidos y la aplicación de las sanciones, el seguimiento de las actuaciones y la comunicación de los posibles fraudes a las instituciones europeas y judiciales que correspondan.

3.– Jarduketa horiek prozeduraren eskuliburuan azaldu behar dira. Bertan, honako neurri hauek landuko dira, besteak beste:

3.– Estas actuaciones quedarán recogidas en un manual de procedimiento, en el que se abordarán entre otras, las siguientes medidas:

a) Prebentzioaren arloan, kultura etikoa sustatuko da prestakuntzaren bitartez, esku-hartze bakoitzaren arriskuak aztertuko dira, eta egitekoak eta erantzukizunak bereiziko dira.

a) En materia de prevención, se desarrollará la implantación de una cultura ética a través de la formación, se llevará a cabo la evaluación del riesgo en las distintas intervenciones y se asegurará la segregación de funciones y responsabilidades.

b) Iruzurraren detekzioari dagokionez, herritarrek salaketak egiteko kanala edukiko dute eta, NPEaren funtsen erabileran iruzurra gertatu delako susmorik izanez gero, haren bidez jakinarazi ahal izango dute. Komunikazio-kanal hori konfidentziala (anonimoa), eraginkorra eta segurua izango da, eta salatzaileen datu pertsonalak babestuta egongo dira beti.

b) En lo que concierne a la detección del fraude, se pondrá a disposición de la ciudadanía un canal de denuncia a través del cual se podrá comunicar cualquier sospecha referente al uso fraudulento de los fondos procedentes de la PAC. Este canal de comunicación será confidencial (anónimo), efectivo y seguro y garantizará en todo momento la protección de los datos personales de la persona denunciante.

c) Azkenik, atzemandako balizko iruzurrak kudeatzeko prozedura zehaztuko da, bai eta dagozkien erakunde nazionalei eta nazioartekoei jakinarazteko prozedura ere.

c) Por último, se determinará el procedimiento relativo a la gestión de los posibles fraudes detectados y su comunicación a los organismos nacionales e internaciones correspondientes.

29. artikulua.– Interes-gatazka.

Artículo 29.– Conflicto de intereses.

Dekretu honen ondorioetarako, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2018ko uztailaren 18ko 2018/1046 Erregelamenduak (EB, EURATOM), Europar Batasunaren aurrekontu orokorrari aplika dakizkiokeen finantzaketa-arauei buruzkoak eta zenbait erregelamendu indargabetzen dituenak, 61. artikuluan ezartzen duen bezala, interes-gatazka egon daiteke aurrekontua gauzatzen (prestakuntza barne) ari diren finantza-eragileek beren funtzioak inpartzialki eta objektiboki betetzea kolokan badago zenbait arrazoirengatik: arrazoi familiarrak, afektiboak, kidetasun politikoak, interes ekonomikoak edo interes pertsonaleko beste edozein arrazoi.

A efectos del presente Decreto, tal y como se establece en el artículo 61 del Reglamento (UE, EURATOM) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de julio de 2018 sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión Europea, por el que se modifican y derogan determinados reglamentos, se entiende que puede existir conflicto de interés cuando los agentes financieros que participan en la ejecución del presupuesto, incluidos los actos preparatorios, vean comprometido el ejercicio imparcial y objetivo de sus funciones, por razones familiares, afectivas, de afinidad política, de interés económico o por otro motivo de interés personal.

30. artikulua.– Interes-gatazkei aurre egiteko estrategiak.

Artículo 30.– Estrategias frente al conflicto de interés.

1.– Abenduaren 27ko 1046/2022 Errege Dekretuaren 25. artikuluan xedatutakoa betez, erakunde ordaintzaileak esleituta dauzkan laguntzen kudeaketa gardena zaindu behar du, eta horretarako estrategia eta neurri egokiak ezarriko ditu gerta litezkeen interes-gatazkei aurre egiteko, Europar Batasunak eskatzen duen bezala eta Europar Batasunaren indarreko araudiarekin bat etorriz. Horretarako, honako jarduera hauek egingo ditu, besteak beste:

1.– En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 25 del Real Decreto 1046/2022, de 27 de diciembre, el Organismo Pagador velará por la transparencia en la gestión de las ayudas que tiene encomendadas implantando estrategias y medidas para hacer frente a las posibles situaciones de conflicto de intereses, en consonancia con las exigencias de la Unión Europea y con la reglamentación comunitaria en vigor. Para ello, llevará a cabo, entre otras, las siguientes actuaciones:

a) Eskuliburu bat prestatuko du, eta arlo hauek zehaztuko ditu dokumentu horretan:

a) Redactará un manual en el que se recojan los siguientes aspectos:

1.– Interes-gatazkaren definizio argia.

1.– Definición clara de conflicto de intereses.

2.– Balizko interes-gatazken aurrean jokatzeko prozedura, langileentzat.

2.– Procedimiento de actuación de las personas trabajadoras ante posibles situaciones de conflicto de intereses.

3.– Interes-gatazkarik ezaren adierazpen eredua.

3.– Modelo de documento declaración de ausencia de conflicto de intereses.

b) Erakunde ordaintzailean lanean ari diren enplegatu publikoei bidaliko die eskuliburu hori, hain zuzen ere NPEaren esku-hartzeetan ari direnei (prestakuntza-lanak, auditoretza-lanak eta kontrolak barne), bai eta eginkizunak delegatuta dauzkatenei ere, beste administrazio publiko zein entitate pribatu batzuetan.

b) Remitirá ese manual a los empleados y empleadas públicos del Organismo Pagador que participen en la ejecución de las intervenciones de la PAC, incluidos los actos preparatorios, la auditoría o el control, e igualmente en los casos en los que exista delegación de funciones, tanto en otras administraciones públicas como en entes privados.

c) Enplegatuek interes-gatazkei buruzko etengabeko prestakuntza eta kontzientziazioa jasotzea bultzatu eta sustatuko du.

c) Promoverá y facilitará la formación continua y la concienciación de sus empleados y empleadas en materia de conflicto de intereses.

d) Urtero txosten bat egingo du antzemandako interes-gatazkei eta haien inguruko erabakiei buruz. Txosten hori erakunde ordaintzailearen agintaritza eskudunari bidaliko zaio.

d) Emitirá anualmente un informe con las incidencias detectadas en materia de conflicto de intereses y las decisiones adoptadas al respecto. Dicho informe será remitido a la autoridad competente del Organismo Pagador.

2.– Dekretu hau indarrean jartzen denean, 1b) apartatuan aipatzen diren langile guztiek interes-gatazkarik ezaren adierazpen eredua sinatu beharko dute aipatutako eginkizunetako bat esleitzen zaienean, erakunde ordaintzaileari esleitutako Europar Batasunaren laguntzak kudeatzeko, izapidetzeko eta kontrolatzeko lanei dagokienez.

2.– A la entrada en vigor del presente Decreto todas las personas trabajadoras recogidas en el apartado 1b) tendrán la obligación de firmar el documento declaración de ausencia de conflicto de intereses en el momento en que se les asigne cualquiera de las funciones antes mencionadas en relación con la gestión, tramitación y control de cualquiera de las ayudas comunitarias encomendadas al Organismo Pagador.

7. ATALA
SECCIÓN 7.ª
BIDEGABEKO ORDAINKETAK KONTROLATZEKO ETA BERRESKURATZEKO SISTEMA, ZEHAPENAK ETA PENALIZAZIOAK
SISTEMA DE CONTROL, RECUPERACIÓN DE PAGOS INDEBIDOS, SANCIONES Y PENALIZACIONES

31. artikulua.– Bidegabeko ordainketak kontrolatzeko eta berreskuratzeko sistema.

Artículo 31.– Sistema de control y recuperación de los pagos indebidos.

1.– Kontrol-sistema EAEn ezartzeko, eta abenduaren 27ko 1047/2022 Errege Dekretuaren 31. artikuluaren 1. apartatuan xedatutakoari jarraikiz, erakunde ordaintzaileak kontrol-plan bat egingo du. Plan horretan, Euskal Autonomia Erkidegoan programatutako NBEF eta LGENF esku-hartze guztiak kontrolatzeko alderdi garrantzitsu guztiak jasoko dira. Gainera, behar diren prozedura espezifikoen eskuliburuak ere prestatuko ditu, eta plana eta eskuliburuak eguneratuta mantenduko ditu NPEPEaren indarraldi osoan.

1.– Para la implementación en Euskadi del sistema de control y en atención a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 31 del Real Decreto 1047/2022, de 27 de diciembre, el Organismo Pagador elaborará un plan de controles que recoja todos los aspectos relevantes a efectos del control de todas las intervenciones FEAGA y FEADER programadas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Euskadi, además de los manuales de procedimiento específicos que resulten pertinentes, y los mantendrá debidamente actualizados a lo largo de la vigencia del PEPAC.

2.– Nekazaritza Politika Erkidea kudeatzeko sistema eta hari lotutako beste gai batzuk arautzen dituen abenduaren 23ko 30/2022 Legearen 10. artikuluaren 1. apartatuan xedatutakoaren arabera, Europar Batasunaren finantza-interesak behar bezala bermatu behar direnez, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2021eko abenduaren 2ko 2021/2116 (EB) Erregelamenduaren 59.1 artikuluan ezartzen den bezala, baldin eta bidegabeko ordainketarik egiten bada irregulartasun, zabarkeria edo errore administratibo batengatik eta ezarritako kontrol-sistemaren bidez antzematen bada, itzultzeko eskatuko zaio onuradunari, honako xedapen hauetan ezartzen denarekin bat etorriz: Nekazaritza Politika Erkidea kudeatzeko sistema eta hari lotutako beste gai batzuk arautzen dituen abenduaren 23ko 30/2022 Legearen 10. artikulua; abenduaren 21eko 20/2023 Legea, Dirulaguntzen Araubidea Erregulatzekoa; abenduaren 17ko 698/1991 Dekretua, Euskal Autonomia Elkartearen Aurrekontu Orokorren pentzutan ematen diren dirulaguntzen bermeei eta horiek itzultzeari buruzko erregimen orokorra arautzen duena eta horien kudeaketan parte hartzen duten izaiki laguntzaileek bete beharreko baldintzak, erregimena eta eginbeharrak ezartzen dituena; eta foru-aldundiek modu bateratuan finantzatzen dituzten laguntzei aplikatzen zaien foru-araudia.

2.– De conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 10 de la Ley 30/2022, de 23 de diciembre, por la que se regulan el sistema de gestión de la Política Agrícola Común y otras materias conexas, para garantizar una protección eficaz de los intereses financieros de la Unión Europea, tal y como se recoge en el artículo 59.1 del Reglamento (UE) 2021/2116 del Parlamento Europeo y del Consejo de 2 de diciembre de 2021, en el caso de producirse cualquier pago indebido a raíz de irregularidades, negligencias o errores administrativos, detectados por aplicación del sistema de control establecido, se solicitará a la persona beneficiaria la devolución del mismo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 30/2022, de 23 de diciembre, por la que se regulan el sistema de gestión de la Política Agrícola Común y otras materias conexas, en la Ley 20/2023, de 21 de diciembre, reguladora del régimen de Subvenciones, y en el Decreto 698/1991, de 17 de diciembre de 1991 por el que se regula el régimen general de garantías y reintegro de las subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma del País Vasco y se establecen los requisitos, régimen y obligaciones de las Entidades Colaboradoras que participan en su gestión, y en la normativa foral de aplicación en el caso de ayudas cofinanciadas por las Diputaciones Forales.

3.– Nekazaritza Politika Erkidea kudeatzeko sistema eta hari lotutako beste gai batzuk arautzen dituen abenduaren 23ko 30/2022 Legearen 10. artikuluaren 2. apartatuan xedatutakoaren arabera, aurreko apartatuan aipatzen diren zenbatekoak ez berreskuratzea erabaki ahal izango da, baldin eta onuradunak laguntza-araubide edo laguntza-neurri baten bidez jasotako banakako ordainketaren kopurua ez bada 250 eurotik gorakoa (interesak zenbatu gabe), Europar Batasunaren araudiak beste zenbateko bat ezarri ezean. Hala gertatzen denean, onuradunari azalduko zaio zer ez duen bete, eta jakinaraziko zaio neurri zuzentzaileak ezarri behar dituela halakorik berriro ez gertatzeko.

3.– De conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 10 de la Ley 30/2022, de 23 de diciembre, por la que se regulan el sistema de gestión de la Política Agrícola Común y otras materias conexas, se podrá decidir no recuperar los importes citados en el apartado anterior, si la cantidad que se debe recuperar de la persona beneficiaria en un pago individual en virtud de un régimen de ayuda o medida de apoyo, excluidos los intereses, no excede de los 250 euros, salvo que la normativa de la Unión Europea establezca otra cuantía. En este caso, se informará a dicha persona del incumplimiento constatado y de la obligación de adoptar medidas correctoras para el futuro.

32. artikulua.– Zehapen-araubidea.

Artículo 32.– Régimen sancionador.

Nekazaritza Politika Erkidearen arloko arau-hauste administratiboen zehapen-araubidea honako hauetan ezarritakoa da: abenduaren 23ko 30/2022 Legea, Nekazaritza Politika Erkidea kudeatzeko sistema eta hari lotutako beste gai batzuk arautzen dituena, eta martxoaren 16ko 1/2023 Legea, Euskal Administrazio Publikoen zehatzeko ahalari buruzkoa.

El régimen sancionador para las infracciones administrativas en materia de la PAC es el establecido en la Ley 30/2022, de 23 de diciembre, por la que se regulan el sistema de gestión de la Política Agrícola Común y otras materias conexas y en la Ley 1/2023, de 16 de marzo, de la potestad sancionadora de las Administraciones Públicas Vascas.

33. artikulua.– Zehatzeko ahala.

Artículo 33.– Potestad sancionadora.

1.– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrari dagozkion esku-hartzeetan, zehatzeko ahala hurrengo artikuluan xedatzen denaren arabera erabiliko da.

1.– En el caso de las intervenciones que corresponden a la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi, la potestad sancionadora será ejercida de acuerdo con lo dispuesto en el siguiente artículo.

2.– Foru-aldundiei dagozkien esku-hartzeetan, erakunde horrek dituen organoek erabiliko dute zehatzeko ahala.

2.– En el caso de las intervenciones que corresponden a las Diputaciones Forales, la potestad sancionadora será ejercida por los órganos que disponga dicha entidad.

34. artikulua.– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrari dagozkion esku-hartzeetan zehapenak ezartzeko prozedura.

Artículo 34.– Procedimiento sancionador de las intervenciones que corresponden a la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

1.– Arau-hausteak egiteagatik zehapen administratiboak ezarriko dira, dagokion espedientea izapidetu ondoren.

1.– Las infracciones serán objeto de las sanciones administrativas correspondientes, previa instrucción del oportuno expediente.

2.– Zehapen-prozedura ebazteko epea urtebetekoa izango da gehienez. Epe hori eten eta luzatu ahal izango da Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 22. eta 23. artikuluetan xedatutakoarekin bat etorriz. Ebazteko epea igaro eta ebazpen espresurik jakinarazi ez bada, prozedura iraungi egingo da, Euskal Administrazio Publikoen zehatzeko ahalari buruzko martxoaren 16ko 1/2023 Legearen 49. artikuluan ezarritakoaren arabera.

2.– El plazo máximo de tramitación del procedimiento sancionador será de un año desde la fecha de su iniciación. Dicho plazo podrá suspenderse y ampliarse de acuerdo con lo previsto en los artículos 22 y 23 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Si transcurre el plazo para resolver sin que se haya notificado resolución expresa, se producirá la caducidad del procedimiento en los términos fijados en el artículo 49 de la Ley 1/2023, de 16 de marzo, de la potestad sancionadora de las Administraciones Públicas Vascas.

3.– Prozedura hastea 6. apartatuan xedatzen diren organoei dagokie.

3.– El inicio del procedimiento corresponderá a los órganos que se disponen en el apartado 6.

4.– Zehapen-prozeduraren instrukzioa amaitutakoan, instrukzio-organoak ebazpen-proposamena egingo du, eta interesdunei jakinarazi beharko zaie. Ebazpen-proposamenean alegazioak eta beharrezkotzat jotzen diren agiriak eta informazioak aurkezteko epea zehaztu beharko da. Gutxienez hamar egunekoa izango da. Instrukzio-egileak prozeduraren amaiera ebazteko ahalmena izango du, jarduketak artxibatuta, ebazpen-proposamenik egin beharrik gabe, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 89.1 artikuluaren arabera.

4.– Una vez concluida la instrucción del procedimiento, el órgano instructor formulará una propuesta de resolución, que deberá ser notificada a las personas interesadas. La propuesta de resolución deberá indicar el plazo para formular alegaciones y presentar los documentos e informaciones que se estimen pertinentes, que será, al menos, de diez días. El instructor tendrá la facultad de resolver la finalización del procedimiento, con archivo de las actuaciones, sin que sea necesaria la formulación de propuesta de resolución, en los términos del artículo 89.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

5.– Ebazpen-proposamenean adieraziko da, modu arrazoituan, zer egitate ematen diren frogatutzat eta zer kalifikazio juridiko duten zehazki; gainera, zehaztuko da zer arau-hauste gertatu den, gertatu bada, nor diren erantzuleak eta zer zehapen proposatzen den, zein den egindako frogen balorazioa, batez ere erabakiaren funtsezko oinarriei dagokienez, eta behin-behineko zer neurri hartu den, hartu bada. Instrukziotik ondorioztatzen bada ez dagoela arau-hausterik edo erantzukizunik, eta ez bada baliatzen aurreko apartatuan aurreikusitako ahalmena, hala jasoko da proposamenean.

5.– En la propuesta de resolución se fijarán de forma motivada los hechos que se consideren probados y su exacta calificación jurídica, se determinará la infracción que, en su caso, aquellos constituyan, la persona o personas responsables y la sanción que se proponga, la valoración de las pruebas practicadas, en especial aquellas que constituyan los fundamentos básicos de la decisión, así como las medidas provisionales que, en su caso, se hubieran adoptado. Cuando la instrucción concluya la inexistencia de infracción o responsabilidad y no se haga uso de la facultad prevista en el apartado anterior, la propuesta declarará esa circunstancia.

6.– Zehatzeko ahala honako hauek erabiliko dute:

6.– La potestad sancionadora será ejercida por:

a. Nekazaritza politika erkidearen arloko eskumena duen sailaren titularrak, arau-haustea astuna edo oso astuna denean. Nolanahi ere, zehatzeko-ahala beste norbaiti eskuordetu ahal izango dio.

a) La persona titular del departamento competente en política agrícola común, en los supuestos de infracciones graves y muy graves, sin perjuicio de la posibilidad de delegación.

b. Nekazaritza politika erkidearen arloko eskumena duen sailean gaiaren gaineko eskumena duen sailburuordetzaren titularrak, arau-haustea arina denean.

b) La persona titular de la viceconsejería competente por razón de la materia, del departamento competente en materia de política agrícola común, en los supuestos de infracciones leves.

7.– Organo eskudunak dagokion ebazpena emango du. Ebazpenean egindako frogen balorazioa egingo da, eta zehaztuko da zein diren egitateak eta, hala badagokio, zein diren erantzuleak, zer arau-hauste egin den eta zer zehapen ezarriko den, edo, bestela, arau-hausterik edo erantzukizunik ez dagoela adieraziko da.

7.– El órgano competente dictará la resolución que corresponda, que incluirá la valoración de las pruebas practicadas, fijará los hechos y, en su caso, la persona o personas responsables, la infracción o infracciones cometidas y la sanción o sanciones que se imponen, o bien la declaración de inexistencia de infracción o responsabilidad.

35. artikulua.– Penalizazioak.

Artículo 35.– Penalizaciones.

Laguntzen eta ordainketen eskaerei eragiten dieten ez-betetzeei honako errege-dekretu hau aplikatuko zaie: otsailaren 28ko 147/2023 Errege Dekretua, zeinaren bidez Nekazaritza Politika Erkidearen Plan Estrategikoan jasotako esku-hartzeetan zigorrak aplikatzeko arauak ezartzen baitira, eta 2023-2027 aldirako Nekazaritza Politika Erkidea Espainian aplikatzearekin lotutako zenbait alderdi arautzen dituzten errege-dekretu batzuk aldatzen baitira.

El Real Decreto 147/2023, de 28 de febrero, por el que se establecen las normas para la aplicación de penalizaciones en las intervenciones contempladas en el Plan Estratégico de la Política Agrícola Común, y se modifican varios reales decretos por los que se regulan distintos aspectos relacionados con la aplicación en España de la Política Agrícola Común para el período 2023-2027 se aplicará a los incumplimientos que afecten a las solicitudes de ayudas y de pago.

II. KAPITULUA
CAPITULO II
KUDEAKETA ETA KONTROLEKO SISTEMA INTEGRATUAN (SIGC) SARTUTAKO NPEPEAREN ESKU-HARTZEAK KUDEATZEA ETA KONTROLATZEA
GESTIÓN Y CONTROL DE LAS INTERVENCIONES DEL PEPAC INCLUIDAS EN EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL (SIGC)
1. ATALA
SECCIÓN 1.ª
XEDAPEN OROKORRAK
DISPOSICIONES GENERALES

36. artikulua.– SIGC sisteman sartutako NPEPEaren esku-hartzeak.

Artículo 36.– Intervenciones del PEPAC incluidas en el SIGC.

Abenduaren 27ko 1047/2022 Errege Dekretuaren 8. artikuluaren 2. apartatuarekin bat etorriz, Kudeaketa eta Kontrol Sistema Integratuan sartzen dira Nekazaritza Bermatzeko Europako Funtsaren zuzeneko ordainketen erako esku-hartze guztiak, dekretu honen 9. artikuluan jasotakoak, bai eta LGENF funtsaren landa-garapeneko esku-hartzeak ere, 10. artikuluaren 2. apartatuaren «a» azpiapartatutik «g» azpiapartatura bitartean jasotakoak (biak barne).

De conformidad con el apartado 2 del artículo 8 del Real Decreto 1047/2022, de 27 de diciembre, se incluyen en el Sistema Integrado de Gestión y Control todas las intervenciones en forma de pagos directos del FEAGA incluidas en el artículo 9 del presente Decreto y las de desarrollo rural del fondo FEADER incluidas en los subapartados del «a» a la «g» (ambos incluidos) del apartado 2 del artículo 10.

37. artikulua.– Sistemaren elementuak.

Artículo 37.– Elementos del sistema.

Abenduaren 27ko 1047/2022 Errege Dekretuaren 8. artikuluaren 4. apartatuarekin bat etorriz, kudeaketa- eta kontrol-sistema integratuak elementu hauek izango ditu:

De conformidad con el apartado 4 del artículo 8 del Real Decreto 1047/2022, de 27 de diciembre, el Sistema Integrado de Gestión y Control comprenderá los siguientes elementos:

a) Laguntzak eskatzeko sistema (eskabide bakarra).

a) Sistema de solicitud de ayudas (solicitud única).

b) Errentarako oinarrizko laguntzarako eskubideak identifikatzeko eta erregistratzeko sistema.

b) Sistema de identificación y registro de derechos de ayuda básica a la renta.

c) Nekazaritzako Lursailak Identifikatzeko Informazio Geografikoaren Sistema (SIGPAC).

c) Sistema de identificación geográfica de parcelas agrícolas (SIGPAC).

d) Sistema integratuko esku-hartzeen eta neurrien onuradunak, azalerak eta animaliak identifikatzeko sistema.

d) Sistema de identificación de personas beneficiarias, superficies y animales de las intervenciones y medidas del sistema integrado.

e) Azalerak monitorizatzeko sistema.

e) Sistema de monitorización de superficies.

f) Kontrolatzeko eta penalizatzeko sistema.

f) Sistema de control y penalización.

g) Abereak identifikatzeko eta erregistratzeko sistema (SITRAN).

g) Sistema de identificación y registro animal (SITRAN).

h) Nekazaritza-ustiategien informazio-sistema.

h) Sistema de información de explotaciones agrarias.

2. ATALA
SECCIÓN 2.ª
LAGUNTZA ESKATZEKO SISTEMAK (ESKABIDE BAKARRA)
SISTEMAS DE SOLICITUD DE AYUDA (SOLICITUD ÚNICA)

38. artikulua.– Laguntzak eskatzeko sistema (eskabide bakarra).

Artículo 38.– Sistema de solicitud de ayudas (solicitud única).

Nekazariek eta abeltzainek urtean laguntza-eskabide bat bakarrik aurkeztu ahal izango dute, azalera edo abelburuak oinarritzat hartuta. Zuzeneko laguntzak zein landa-garapenerako esku-hartzeak eskatu ahal izango dituzte. Eskabide bakarrean 1048/2022 Errege Dekretuaren IV. tituluaren I. kapituluan ezartzen dena bete beharko da (abenduaren 27ko 1048/2022 Errege Dekretua, 2023tik aurrera Nekazaritza Politika Erkidearen Plan Estrategikoaren esparruan zuzeneko ordainketen esku-hartzeak aplikatzeari eta betekizun komunak ezartzeari buruzkoa eta kudeaketa- eta kontrol-sistema integratuaren eskabide bakarra arautzeari buruzkoa); aurrerantzean, abenduaren 27ko 1048/2022 Errege Dekretua.

Las personas agricultoras y ganaderas podrán presentar una solicitud única anual de ayudas para todas las intervenciones basadas en superficie o ganado, ya sean ayudas directas o intervenciones de desarrollo rural. La solicitud única cumplirá las condiciones establecidas en el Capítulo I del Título IV del Real Decreto 1048/2022, de 27 de diciembre, sobre la aplicación, a partir de 2023, de las intervenciones en forma de pagos directos y el establecimiento de requisitos comunes en el marco del Plan Estratégico de la Política Agrícola Común (en adelante, Real Decreto 1048/2022, de 27 de diciembre), y la regulación de la solicitud única del Sistema Integrado de Gestión y Control.

3. ATALA
SECCIÓN 3.ª
ERRENTARAKO OINARRIZKO LAGUNTZARAKO ESKUBIDEAK IDENTIFIKATZEKO ETA ERREGISTRATZEKO SISTEMA
SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO DE DERECHOS DE AYUDA BÁSICA A LA RENTA

39. artikulua.– Eskubideen datu-basea.

Artículo 39.– Base de datos de derechos.

Abenduaren 27ko 1045/2022 Errege Dekretuak, Nekazaritza Politika Erkidearen esparruan jasangarritasuna bultzatzeko errentaren oinarrizko laguntzaren eskubideei buruzkoak (aurrerantzean, abenduaren 27ko 1045/2022 Errege Dekretua), 6. artikuluan ezartzen duenaren arabera, Estatuko jasangarritasuna bultzatzeko errentarako oinarrizko laguntzarako eskubideen identifikazio eta erregistro elektronikorako sistema garatuko da. Sistema hori Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura Ministerioan ezarrita dago FEGA OAren bidez, errege-dekretu horretan xedatzen den bezala.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del Real Decreto 1045/2022, de 27 de diciembre, sobre derechos de ayuda básica a la renta para la sostenibilidad de la Política Agrícola Común (en adelante, Real Decreto 1045/2022, de 27 de diciembre), se desarrollará un sistema de identificación y registro electrónico de los derechos de ayuda básica a la renta para la sostenibilidad de ámbito nacional, que se encuentra establecido en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a través del FEGA, OA en los términos de dicho Real Decreto.

4. ATALA
SECCIÓN 4.ª
NEKAZARITZAKO LURSAILAK IDENTIFIKATZEKO INFORMAZIO GEOGRAFIKOAREN SISTEMA
SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN GEOGRÁFICA DE PARCELAS AGRÍCOLAS

40. artikulua.– Nekazaritzako Lursailak Identifikatzeko Informazio Geografikoaren Sistemaren erabilera.

Artículo 40.– Utilización del sistema de información geográfica de parcelas agrícolas.

1.– Nekazaritzako Lursailak Identifikatzeko Informazio Geografikoaren Sistema (aurrerantzean, SIGPAC) nekazaritzako lursailak identifikatzeko sistema da, SIGC sisteman (https://www.euskadi.eus/sigpac_identifikazio_sistema/web01-a2pac/eu/) ezarritako esku-hartzeak kudeatzeko eta kontrolatzeko, eta lursailak identifikatzea eskatzen duten esku-hartzeetarako. Beraz, erreferentziazko datu-base bakarra da nekazaritzako lursailak identifikatzeko, NPEaren esparruan.

1.– El sistema de información geográfica de parcelas agrícolas (en adelante, SIGPAC) es el sistema de identificación de parcelas agrícolas a efectos de la gestión y control de los tipos de intervención establecidos en el SIGC (https://www.euskadi.eus/sistema_identificacion_sigpac/web01-a2pac/es), así como para las intervenciones en las que sea preciso identificar las parcelas, siendo por tanto la única base de referencia para la identificación de las parcelas agrícolas en el marco de la PAC.

2.– Halaber, SIGPAC erreferentziazko datu-basea da nekazariek azalerei eta laborantzei buruzko informazioa emateko, 1054/2022 Errege Dekretuaren I. eta II. eranskinetan ezartzen denari jarraikiz (abenduaren 27ko 1054/2022 Errege Dekretua, zeinaren bitartez ezartzen eta arautzen baitira Nekazaritza eta Abeltzaintza Ustiategien eta Nekazaritza Ekoizpenaren Informazio Sistema, Nekazaritza Ustiategien Erregistro Autonomikoa eta Nekazaritza Ustiategiaren Koaderno Digitala).

2.– El SIGPAC es también la base de referencia para que la persona agricultora pueda facilitar la información sobre datos de superficies y cultivos conforme a lo recogido en los anexos I y II del Real Decreto 1054/2022, de 27 de diciembre, por el que se establece y regula el Sistema de información de explotaciones agrícolas y ganaderas y de la producción agraria, así como el Registro autonómico de explotaciones agrícolas y el Cuaderno digital de explotación agrícola.

3.– 1. apartatuan ezartzen denari kalterik egin gabe, azaleren aitorpena SIGPACekoak ez diren beste identifikazio-erreferentzia batzuk kontuan hartuta egin ahal izango da, honako kasu hauetan:

3.– Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 1 la declaración de superficies podrá hacerse con base en referencias identificativas distintas del SIGPAC en los siguientes supuestos:

a) Erkidegoan erabiltzen diren larre publikoen azalerak aitortzen direnean.

a) Para la declaración de las superficies de pastos de titularidad pública utilizados en común.

b) Mahastizaintzako eta ardogintzako sektoreko azalerarekin lotutako laguntzetarako, Mahastizaintza Erregistroa erabiltzen jarraitu ahal izango da lursailak identifikatzeko. Nolanahi ere, bermatu beharko da Mahastizaintza Erregistroetan identifikatutako lursail guztiak SIGPACeko informazio grafikoan eta alfanumerikoan agertzen direla.

b) Para las ayudas relacionadas con la superficie en el sector vitivinícola, se podrá seguir utilizando el Registro Vitícola como sistema de identificación de parcelas. No obstante, deberá asegurarse que todas las parcelas identificadas en su Registro Vitícola tengan reflejo en la información gráfica y alfanumérica del SIGPAC.

41. artikulua.– Nekazaritzako Lursailak Identifikatzeko Informazio Geografikoaren Sistema: mota eta izaera juridikoa.

Artículo 41.– Carácter y naturaleza jurídica del Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas.

1.– SIGPAC erregistro administratibo publikoa da. Bertan, azalerarekin lotutako Batasunaren laguntzak jaso ditzaketen lursailei buruzko informazioa biltzen da; gainera, zehaztutako nekazaritzako erabilerak edo aprobetxamenduak dituzten lursailen eta esparruen euskarri grafikoa dauka.

1.– El SIGPAC es un registro público de carácter administrativo que contiene información de las parcelas susceptibles de beneficiarse de las ayudas comunitarias relacionadas con la superficie y dispone de soporte gráfico del terreno y de las parcelas y recintos con usos o aprovechamientos agrarios definidos.

2.– SIGPAC datu-base geografikoa da, eta honako datu hauek biltzen ditu: esparru bakoitzaren mugapen geografikoa, bere erreferentziarekin; nekazaritza-erabileraren atributua eta beste informazio garrantzitsu batzuk; bere eginkizuna betetzeko beharrezkoak diren beste kartografia batzuk eta Estatuko lurralde osoko erreferentziazko ortoargazkiak eta mapak.

2.– El SIGPAC se configura como una base de datos geográfica que contiene la delimitación geográfica de cada recinto con su referencia individualizada, el atributo correspondiente a su uso agrario y otra información relevante, además de otras cartografías necesarias para cumplir su función, y ortofotografías y mapas de referencia de todo el territorio nacional.

3.– SIGPACeko esparru bakoitzean, diruz lagundu daitekeen gehieneko azalera zehaztu behar da.

3.– En cada recinto del SIGPAC se deberá cuantificar la superficie máxima subvencionable.

42. artikulua.– Nekazaritza Politika Erkideko laguntzen eta beste dirulaguntza batzuen onuradunen erantzukizuna.

Artículo 42.– Responsabilidad de la persona beneficiaria de ayudas de la política agraria común y otras subvenciones.

1.– Dekretu honen 9. artikuluaren a) apartatuan eta 10. artikuluaren 2. apartatuaren a) azpiapartatutik g) azpiapartatura jasotako laguntzen eskabideei dagokieenez, bai eta azalerak aitortzeko SIGPAC erreferentzia gisa erabiltzen duten beste dirulaguntza batzuen eta erregistro publikoetako inskripzioen eskabideei dagokienez ere, laguntza horiek edo dena delako erregistroan (nekazaritza-ustiategien informazio-sistemako nekazaritza ustiategien erregistro autonomikoa barnean dela) inskribatzeko eskatzeko erabiltzen diren SIGPACeko esparruak aitortzen dituen nekazariak bere gain hartzen du honako erantzukizun hau: SIGPACen erregistratzen duen informazioa (grafikoa zein alfanumerikoa) egiazkoa dela eta errealitatearekin bat datorrela.

1.– A los efectos de las solicitudes de ayudas recogidas en el apartado a) del artículo 9 y en los subapartados a) a g) del apartado 2 del artículo 10 de este decreto así como de cualesquiera otras subvenciones o inscripciones en registros públicos en los que se utilice el SIGPAC como referencia para la declaración de superficies, la persona agricultora que declara los recintos activos SIGPAC por los cuales se solicitan dichas ayudas o la inscripción en el registro correspondiente, incluido el registro autonómico de explotaciones agrícolas del sistema de información de explotaciones agrarias, es la persona responsable última de que la información, tanto gráfica como alfanumérica, registrada en el SIGPAC sea verídica y coincidente con la realidad.

2.– Hain zuzen ere, onuradunak egiaztatu beharko du SIGPACeko esparruaren mugapen grafikoa eta erabilera lursailaren egiazko mugapenarekin eta erabilerarekin bat datozela eta esparruan ez dagoela dirulaguntzarako onartzen ez den elementurik, hala nola biderik, eraikinik edo ekoizpenerako ez den bestelako elementu iraunkorrik. Larre-sailen kasuan, onuradunak egiaztatu beharko du sailari esleitutako larreen dirulaguntza-koefizientea bat datorrela sailaren dirulaguntza-azalerarekin.

2.– En particular, la persona beneficiaria comprobará que la delimitación gráfica y el uso del recinto SIGPAC se corresponden con la realidad del terreno y que el recinto no contiene elementos no subvencionables como caminos, edificaciones u otros elementos improductivos de carácter permanente. En el caso de recintos de pasto, se cerciorará de que el coeficiente de subvencionabilidad de pastos asignado al recinto refleja adecuadamente el porcentaje de superficie subvencionable del mismo.

3.– Inaktibo gisa ageri ez diren esparruak soilik joko dira zuzenean aitortutzat edo inskribatutzat. Esparru inaktibo bat aitortu nahi izanez gero, nekazariak SIGPACeko aldaketa eskatu beharko du inaktibotasuna ezabatzeko, eta horrez gain bigarren apartatuan azaltzen diren egiaztapenak egin beharko ditu.

3.– Solo se podrán dar por declarados o inscritos directamente aquellos recintos que no tengan asignada la incidencia de recinto inactivo. En caso de pretender declarar un recinto inactivo, la persona agricultora deberá solicitar una modificación al SIGPAC para eliminar dicha incidencia, a la vez que realiza las comprobaciones descritas en el apartado 2.

4.– Laguntza eskatu ondoren edo erregistroan inskribatzeko eskatu ondoren egiaztatzen bada SIGPACen erregistratutako informazioa ez dela zuzena, dagozkion zehapenak eta zigorrak ezarriko dira, eta, hala badagokio, modu bidegabean jasotako ordainketak itzuli beharko dira.

4.– En el caso de que, con posterioridad a la solicitud de ayuda o inscripción en el registro correspondiente se compruebe que la información registrada en el SIGPAC no es la correcta, se aplicarán las sanciones administrativas, las penalizaciones y, en su caso, la devolución de los pagos indebidamente percibidos.

43. artikulua.– Nekazaritzako Lursailak Identifikatzeko Informazio Geografikoaren Sistema aldatzeko eskaerak.

Artículo 43.– Solicitudes de modificación del sistema de información geográfica de parcelas agrícolas.

1.– SIGPACeko esparru baten titularra edo esparru hori erabiltzeko eta horren aprobetxamendua baliatzeko gaitasuna frogatzen duen pertsonaren bat ez badago ados esparru horri buruz SIGPACen erregistratuta dagoen informazioarekin, errealitatearekin bat ez datorrelako, informazio hori berrikusteko eskaera egin beharko du, eta, horretarako, aldaketa-eskabidea aurkeztu beharko du, behar bezala arrazoituta eta dokumentu bidez justifikatuta.

1.– En el caso de que la persona titular de un recinto SIGPAC o cualquier persona que acredite la capacidad de uso y disfrute de su aprovechamiento no esté conforme con la información que el SIGPAC tiene registrada respecto de dicho recinto, al no coincidir con la realidad del territorio, deberá requerir la revisión de este, presentando la solicitud de modificación correspondiente, debidamente motivada y justificada documentalmente.

2.– Nolanahi ere, esparruari dagokion katastro-lursailari buruzko informazio grafikoa eta alfanumerikoa aldatzeko eskatzen bada, eskabidea higiezinen katastroa kudeatzeko eskumena duen agintaritzari aurkeztu beharko zaio, hain zuzen ere lursailari dagokion probintzian.

2.– Sin perjuicio de lo anterior, cuando la solicitud de modificación se refiera a la información gráfica o alfanumérica inherente a la parcela catastral que contiene el recinto en cuestión, dicha solicitud deberá presentarse ante la autoridad competente para la gestión del Catastro inmobiliario de la provincia donde se ubique la parcela.

3.– Aldaketa-eskaerak Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrean nekazaritzaren arloko eskumena duen zuzendaritzan egin beharko dira, zuzeneko laguntzen urteroko deialdi-aginduan ezarritako prozeduraren arabera.

3.– Las solicitudes de modificación deberán formularse ante la dirección competente en materia de agricultura de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi, conforme al procedimiento que se establezca en la orden anual de convocatoria de las ayudas directas.

4.– SIGPAC aldatzeko eskabideak aurkezteko epeak direla-eta, honako hauek hartu beharko dira kontuan:

4.– En cuanto al plazo de presentación de las solicitudes de modificación del SIGPAC, se tendrá en cuenta lo siguiente:

a) Interesdunek edozein unetan aurkeztu ahal izango dizkiote alegazioak SIGPACen edukiari; horretarako, 1. apartatuan aipatzen den aldaketa-eskabidea aurkeztu beharko dute.

a) Las personas interesadas podrán formular en cualquier momento alegaciones al contenido del SIGPAC presentando la solicitud de modificación a la que se hace referencia en el apartado 1.

b) Hala ere, nahi bada aldaketa kontuan hartzea SIGC sisteman sartu beharreko NPEaren esku-hartzeen eskabide bakarrerako (esku-hartze horiek abenduaren 27ko 1048/2022 Errege Dekretuak arautzen ditu), abenduaren 27ko 1048/2022 Errege Dekretu horren 112. artikuluan eskabide bakarra aldatzeko ezarritako epea amaitu baino lehen aurkeztu beharko da alegazioa.

b) No obstante lo anterior, cuando se pretenda que la modificación sea tenida en cuenta para la solicitud única de las intervenciones sujetas al SIGC de la PAC reguladas en el Real Decreto 1048/2022, de 27 de diciembre, la alegación habrá de presentarse antes de que finalice el plazo de modificación de la solicitud única establecido en el artículo 112 del citado Real Decreto 1048/2022, de 27 de diciembre.

5.– Aurreko kontrolen, kontrol administratiboen edo monitorizazio-kontrolen ondorioz nekazari batek eskatu behar badu eskabide bakarra egokitzeko abenduaren 27ko 1048/2022 Errege Dekretuaren 112.2 eta 112.3 artikuluetan arautzen denaren arabera eta, gainera, SIGPACeko informazioa aldatu behar badu, esparru horiek aldatzeko eskaera egin ahal izango du artikulu horretan ezartzen diren epeetan.

5.– En el caso de personas agricultoras que, como consecuencia de los resultados de los controles preliminares, los controles administrativos o los controles por monitorización deban solicitar una adaptación de la solicitud única conforme a lo regulado en el artículo 112.2 y 112.3 del Real Decreto 1048/2022, de 27 de diciembre, y precisen modificar la información contenida en SIGPAC, podrán solicitar la modificación de aquellos recintos en virtud de los plazos contemplados en dicho artículo.

6.– Gainera, aurreko kasuan, SIGPACeko informazioa ofizioz eguneratuko da nekazariak bere eskabide bakarra egokitzen duenean aurreko kontrolen, kontrol administratiboen edo monitorizazio-kontrolen ondorioz, baldin eta ofiziozko eguneraketa beharrezkoa bada SIGPACen, eskabide bakarreko informazio berriaren eta kontrolen emaitzen arteko koherentzia mantentzeko.

6.– Sin perjuicio de lo anterior, se actualizará la información del SIGPAC de oficio, en los casos en que dicha persona agricultora adapte su solicitud única con base en los controles preliminares, los controles administrativos o los controles por monitorización y dicha actualización de oficio sea necesaria para mantener la coherencia entre el SIGPAC, la nueva información contenida en la solicitud única y el propio resultado de los controles.

5. ATALA
SECCIÓN 5.ª
AZALERAK MONITORIZATZEKO SISTEMA
SISTEMA DE MONITORIZACIÓN DE SUPERFICIES

44. artikulua.– Definizioa eta aplikazio-eremua.

Artículo 44.– Definición y ámbito de aplicación.

1.– Azalerak monitorizatzeko sistemaren funtsa izango da nekazaritzako lursailetan egiten diren nekazaritzako jarduerak eta lanak modu sistematikoan eta aldian-aldian behatzea, lokalizatzea eta aztertzea, Copernicus programako Sentinel sateliteek bildutako datuak edo antzeko beste datu batzuk baliatuz, eskatzen diren esku-hartzeak dirulaguntzarako onargarriak diren erabakitzeko behar den denbora-tartean. Gainera, azalerak monitorizatzeko sistemak jarraipen-ekintza egokiak aplikatuko ditu, dirulaguntzarako onartu daitezkeen edo ez argi ez dagoen eskaeretarako.

1.– El sistema de monitorización de superficies consistirá en un procedimiento de observación, localización y evaluación periódica y sistemática de las actividades y prácticas agrícolas realizadas en las superficies agrícolas mediante los datos obtenidos por los satélites Copernicus Sentinel u otros datos con valor equivalente durante un periodo de tiempo que permita extraer conclusiones sobre la subvencionabilidad de las intervenciones solicitadas. Asimismo, el sistema de monitorización de superficies incluirá, allí donde sea necesario, acciones de seguimiento adecuadas para ser concluyente sobre la subvencionabilidad de los casos que puedan resultar no concluyentes.

2.– Azalerak monitorizatzeko sistema nahitaez aplikatuko zaie azaleran oinarritutako esku-hartzeak dituzten laguntza-eskabide guztiei.

2.– El sistema de monitorización de superficies se aplicará obligatoriamente a todas las solicitudes de ayudas que contengan intervenciones basadas en superficies.

3.– 2025eko urtarrilaren 1etik aurrera, geoetiketadun argazkiek Copernicus programako sateliteen bidez bildutako datuen balio bera izango dute, eskumena duen agintaritzak urteroko deialdiaren aginduan esku-hartze bakoitzerako ezarritako dirulaguntzarako baldintzei eta elementu espezifikoei dagokienez.

3.– A partir del 1 de enero de 2025, las fotografías geoetiquetadas serán consideradas como datos con valor equivalente a los obtenidos por los satélites Copernicus Sentinel para aquellos requisitos de subvencionalidad y elementos específicos que se determinen para cada una de las intervenciones por la autoridad competente en la correspondiente orden de convocatoria anual.

45. artikulua.– Nekazariekin komunikatzeko sistema.

Artículo 45.– Sistema de comunicaciones con las personas agricultoras.

1.– Abenduaren 27ko 1047/2022 Errege Dekretuak xedatzen duenarekin bat etorriz, komunikazio-sistema elektronikoa ezarriko da, eta onuradunek nahitaez erabili beharko dute Administrazioarekiko harremanetarako. Administrazioak ustiategien titularren eta onuradunen eskura jarriko ditu betebeharrak betetzeko eta eskubideak baliatzeko behar dituzten tresnak eta zerbitzuak, prozedura horiek baliabide elektronikoen bidez errazago egin ahal izan ditzaten.

1.– De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 1047/2022, de 27 de diciembre, se establecerá un sistema de comunicación exclusivamente por medios electrónicos, quedando las personas beneficiarias obligadas a emplear estos medios para relacionarse con la administración. La administración pondrá a disposición de las personas titulares de las explotaciones y de las personas beneficiarias, cuando así sea conveniente para facilitar y simplificar el acceso a la gestión de dichos procedimientos por medios electrónicos, las herramientas y servicios necesarios para posibilitar el ejercicio de sus obligaciones y derechos.

2.– Sistema horren bidez, monitorizazioari eta aurreko kontrolei esker antzematen diren gorabeheren berri emango zaie nekazariei, eta sistema bera erabiliko da onuradunei froga gehiago eskatzeko (argazki geoetiketadunak) jarraipen-jarduketetan. Gainera, administrazioak onuradunei aukera emango die beren espedienteetako azalerak monitorizatzeko kontrolen emaitzak aztertzeko.

2.– Este sistema se utilizará para comunicar a las personas agricultoras las incidencias detectadas en el control por monitorización y en los controles preliminares, así como para solicitar pruebas adicionales a las personas beneficiarias, en forma de fotografías geoetiquetadas, en el marco de acciones de seguimiento. Así mismo, la administración dará acceso a las personas beneficiarias a consultar los resultados de los controles de monitorización en las superficies de su expediente.

3.– Dirulaguntzarako baldintzak soilik argazki geoetiketadunen bitartez monitorizatu badaitezke, nekazariak argazki horiek garaiz eta behar bezala aurkezten ez baditu, monitorizatutako baldintzak ez dira betetzat joko. Modu berean jokatuko da nekazariak ez baditu eskatutako froga gehigarriak aurkezten edo argazkiak epez kanpo aurkezten baditu.

3.– Para aquellos requisitos de subvencionabilidad que solo puedan ser monitorizados mediante el uso de fotografías geoetiquetadas, si la persona agricultora no las presenta en tiempo y forma, se considerará que los requisitos objeto de monitorización no se han cumplido. Se procederá de forma análoga ante la falta de respuesta de la persona agricultora ante las solicitudes de evidencias adicionales o cuando las fotografías sean presentadas fuera del plazo.

46. artikulua.– Laguntza-eskabideak moldatzea.

Artículo 46.– Adaptación de solicitudes de ayuda.

Egindako jakinarazpenen ondorioz, onuradunek beren eskaerako nekazaritza-lursailak egokitu ahal izango dituzte azalerak monitorizatzeko sistemaren esku-hartzeen arabera, abenduaren 27ko 1048/2022 Errege Dekretuaren 112. artikuluan adierazitako epeetan eta moduan.

Como resultado de las comunicaciones efectuadas, las personas beneficiarias podrán adaptar las parcelas agrarias de su solicitud de acuerdo con las intervenciones del sistema de monitorización de superficies, en los plazos y forma indicados en el artículo 112 del Real Decreto 1048/2022, de 27 de diciembre.

47. artikulua.– SIGPAC eguneratzea.

Artículo 47.– Consideración a efectos de actualización del SIGPAC.

Azalerak monitorizatzeko sistemaren emaitzak Nekazaritzako Lursailak Identifikatzeko Informazio Geografikoaren Sistema eta beste datu-base ofizial batzuk eguneratzeko erabiliko dira.

Los resultados proporcionados por el sistema de monitorización de superficies serán considerados con objeto de actualizar la información del sistema de identificación geográfica de parcelas agrícolas y otras bases de datos oficiales.

6. ATALA
SECCIÓN 6.ª
KONTROLATZEKO ETA PENALIZATZEKO SISTEMA
SISTEMA DE CONTROL Y PENALIZACIÓN

48. artikulua.– Kontrolatzeko eta penalizatzeko sistema kudeaketa- eta kontrol-sistema integratuaren esparruan.

Artículo 48.– Sistema de control y penalización en el ámbito del sistema integrado de gestión y control.

Kudeaketa- eta kontrol-sistema integratuaren esparruko kontrolak eta penalizazioak Kontrolen Plan Autonomikoan jasoko dira, dekretu honetan arautzen diren kontrolen eta penalizazioen sistemaren parte gisa.

Los controles y penalizaciones en el ámbito del sistema integrado de gestión y control se recogerán en el plan autonómico de controles, como parte del sistema de controles y penalizaciones regulado en el presente Decreto.

7. ATALA
SECCIÓN 7.ª
ABEREAK IDENTIFIKATZEKO ETA ERREGISTRATZEKO SISTEMA
SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO ANIMAL

49. artikulua.– Abereak Identifikatzeko eta Erregistratzeko Sistema.

Artículo 49.– Sistema de Identificación y registro animal.

1.– Abereetan oinarritutako esku-hartzeetako dirulaguntzetarako baldintzak modu automatikoan egiaztatzeko behar den informazioa (ustiategiaren eta bertako ekoizpen-unitateen titulartasuna, ustiategiaren ekoizpenaren orientazioa eta data edo aldi jakin bateko abereen errolda, esaterako) Abereen Trazabilitate Sistema Integraleko (aurrerantzean, SITRAN) erregistroetatik baino ez da aterako. Erregistro horiek honako errege-dekretu hauetan arautzen dira: martxoaren 26ko 479/2004 Errege Dekretua, abeltzaintzako ustiategien erregistro orokorra ezartzen eta arautzen duena; eta ekainaren 13ko 728/2007 Errege Dekretua, abereen mugimenduen erregistro orokorra eta abereak banaka identifikatzeko erregistro orokorra ezartzen eta arautzen dituena. Sistema horretan honako hauek daude:

1.– La información para verificar automáticamente las condiciones de subvencionabilidad requeridas en las intervenciones basadas en los animales, como puedan ser la titularidad de la explotación y de sus unidades de producción, su orientación productiva o los censos de animales en una fecha o periodo concreto, será la extraída exclusivamente de los registros del Sistema Integral de Trazabilidad Animal (en adelante, SITRAN) regulados por el Real Decreto 479/2004, de 26 de marzo, por el que se establece y regula el Registro general de explotaciones ganaderas, y por el Real Decreto 728/2007, de 13 de junio, por el que se establece y regula el Registro general de movimientos de ganado y el Registro general de identificación individual de animales, que contiene:

a) Abeltzaintzako ustiategien erregistro orokorra (REGA).

a) El Registro general de explotaciones ganaderas (REGA).

b) Abereen mugimenduen erregistro orokorra (REMO).

b) El Registro general de movimientos de ganado (REMO).

c) Abereak banaka identifikatzeko erregistro orokorra (RIIA).

c) El Registro general de identificación individual de animales (RIIA).

2.– Kudeaketa- eta kontrol-sistema integratu autonomikoan bildutako informazioa foru-aldundietako agintaritza eskudunek eguneratuko dute, beren datu-baseetan erregistratutako informazioa baliatuz.

2.– La información del sistema integrado de gestión y control autonómico será actualizada por la autoridad competente de cada Diputación Foral, a partir de la información registrada en sus bases de datos territoriales.

3.– Euskal Autonomia Erkidegoko kudeaketa- eta kontrol-sistema integratutik, hasieran laguntza jasotzeko baldintzak betetzen dituzten abereen zerrenda aterako da. Lotutako zuzeneko laguntzen kasuan, abere horiek dirulaguntza jaso dezaketen aberetzat joko dira. Kontzeptu hori abereetan oinarritutako zuzeneko ordainketa gisako esku-hartzeen eskabide automatikoen sistemaren ardatza da.

3.– A partir del sistema integrado de gestión y control de la Comunidad Autónoma de Euskadi se extraerá la relación de animales que en un primer momento cumplen con los requisitos para percibir la correspondiente ayuda. En el caso de las ayudas directas asociadas, estos animales serán los animales potencialmente subvencionables, concepto que constituye la base del sistema de solicitudes automáticas de las intervenciones en forma de pagos directos basadas en animales.

8. ATALA
SECCIÓN 8.ª
NEKAZARITZA-USTIATEGIEN INFORMAZIO-SISTEMA
SISTEMA DE INFORMACIÓN DE EXPLOTACIONES AGRARIAS

50. artikulua.– Nekazaritza-ustiategien informazio-sistema.

Articulo 50.– Sistema de información de explotaciones agrarias.

1.– Nekazaritza-ustiategien informazio-sistemako informazioa baliatuz (abenduaren 27ko 1054/2022 Errege Dekretua, zeinaren bitartez ezartzen eta arautzen baitira Nekazaritza eta Abeltzaintza Ustiategien eta Nekazaritza Ekoizpenaren Informazio Sistema, Nekazaritza Ustiategien Erregistro Autonomikoa eta Nekazaritza Ustiategiaren Koaderno Digitala), Sistema Integratuan egiaztatuko da azaleran oinarritutako esku-hartzeen gutxieneko baldintzak eta dirulaguntzetarako baldintzak eta konpromisoak betetzen ote diren, eta elkarreragingarritasuna ezarriko da beste sail batzuen mendeko datu-base eta erregistro administratibo batzuekin, hain zuzen ere nekazaritza ustiategien karakterizaziorako garrantzitsuak direnekin.

1.– La información contenida en sistema de información de explotaciones agrarias de acuerdo con el Real Decreto 1054/2022, de 27 de diciembre, por el que se establece y regula el Sistema de información de explotaciones agrícolas y ganaderas y de la producción agraria, así como el registro autonómico de explotaciones agrícolas y el cuaderno digital de explotación agrícola, proporcionará un soporte y suministro de información al Sistema Integrado para la comprobación del cumplimiento de los requisitos mínimos y los requisitos de subvencionabilidad y compromisos de las intervenciones basadas en superficie, y perseguirá la interoperabilidad con otras bases de datos y registros administrativos dependientes de otros departamentos que sean relevantes para la caracterización de las explotaciones agrarias.

2.– Nekazaritza-ustiategien erregistro autonomikora eta koaderno digitalera sartzeko –erregelamendu bidez garatuko da–, helbide honetara jo beharko da: https://www.euskadi.eus/nekazaritza-ustiategiaren-koaderno-digitala/web01-a2pac/eu/

2.– El acceso al registro autonómico de explotaciones agrícolas y al cuaderno digital, que se desarrollará reglamentariamente, se realizará desde la siguiente dirección: https://www.euskadi.eus/cuaderno-digital-explotacion-agricola/web01-a2pac/es/

III. KAPITULUA
CAPITULO III
BALDINTZA INDARTUAK ETA BALDINTZA SOZIALAK
CONDICIONALIDAD REFORZADA Y SOCIAL

51. artikulua.– Kontsiderazio orokorrak.

Artículo 51.– Consideraciones generales.

Baldintza indartuak eta baldintza sozialak aplikatzeko arauak, abenduaren 27ko 1049/2022 Errege Dekretuan jasotakoak –1049/2022 Errege Dekretua, abenduaren 27koa, zeinaren bidez ezartzen baita zer arau erabiliko diren Nekazaritza Politika Erkidearen esparruko laguntzen onuradunek bete behar dituzten baldintza sozialak eta indartuak aplikatzeko, baldin eta zuzeneko ordainketak, landa-garapeneko eta Urrun eta Uharteetan egoteagatiko Aukera Espezifikoen Programaren (POSEI) urteko ordainketa jakin batzuk jasotzen badituzte– (aurrerantzean, abenduaren 27ko 1049/2022 Errege Dekretua), aplikagarriak zaizkie aipatutako errege-dekretuaren 1. artikuluan jasotako landa-garapeneko SIGC sistemako esku-hartzeetako azaleren eta abereen araberako zuzeneko ordainketak edota urteko ordainketak jasotzen dituzten onuradun guztiei.

Las normas para la aplicación de la condicionalidad reforzada y de la condicionalidad social recogidas en el Real Decreto 1049/2022, de 27 de diciembre, por el que se establecen las normas para la aplicación de la condicionalidad reforzada y de la condicionalidad social que deben cumplir las personas beneficiarias de las ayudas en el marco de la Política Agrícola Común que reciban pagos directos, determinados pagos anuales de desarrollo rural y del Programa de Opciones Específicas por la Lejanía y la Insularidad (POSEI) (en adelante, Real Decreto 1049/2022, de 27 de diciembre), son aplicables a todas las personas beneficiarias de las ayudas en forma de pagos directos o pagos anuales por superficies y animales correspondientes a las intervenciones SIGC de desarrollo rural incluidas en el artículo 1 del citado Real Decreto.

I. ATALA
SECCIÓN 1.ª
BALDINTZA INDARTUAK
CONDICIONALIDAD REFORZADA

52. artikulua.– Kontrol-agintaritza eskudunak.

Artículo 52.– Autoridades competentes del control.

1.– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrean nekazaritzaren eta abeltzaintzaren arloko eskumena duen zuzendaritza izango da baldintzak aplikatzeko arduraduna.

1.– La dirección competente en materia de agricultura y ganadería de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi será la autoridad responsable de la aplicación de la condicionalidad.

2.– Foru-aldundiak izango dira kontrol-erakunde espezializatuak, bakoitza bere lurralde-eremuan, abenduaren 9ko 275/2020 Dekretuan eta Autonomia Erkidego Osorako Erakundeen eta bertako Lurralde Historikoetako Foruzko Jardute-Erakundeen arteko harremanei buruzko azaroaren 25eko 27/83 Legean xedatutakoaren arabera.

2.– Las Diputaciones Forales, serán los organismos especializados de control, cada uno dentro de su respectivo ámbito territorial, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 275/2020, de 9 de diciembre; así como en la Ley 27/1983 de 25 de noviembre, de Relaciones entre las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma y los Órganos Forales de sus Territorios Históricos.

53. oinarria.– Baldintza indartuak kontrolatzeko plana.

Artículo 53.– Plan de control de la condicionalidad reforzada.

1.– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrean nekazaritza eta abeltzaintzako eskumena duen zuzendaritzak baldintza indartuak kontrolatzeko plana ezarriko du, egiaztatzeko ea 35. artikuluan aipatzen diren laguntzak jasotzen dituzten onuradunek betetzen ote dituzten abenduaren 27ko 1049/2022 Errege Dekretuan zehazten diren Kudeaketako Legezko Eskakizunak (KLE) eta Nekazaritzako eta Ingurumeneko Baldintza Egokiak (NIBE).

1.– La dirección competente en materia de agricultura y ganadería de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi establecerá un plan de control de la condicionalidad reforzada con el fin de comprobar que las personas beneficiarias de las ayudas que figuran en el artículo 35 cumplan las obligaciones establecidas en los Requisitos Legales de Gestión (RLG) y las Buenas Condiciones Agrarias y Medioambientales (BCAM) definidas en el Real Decreto 1049/2022, de 27 de diciembre.

2.– Euskal Autonomia Erkidegoko baldintza indartuen kontrol-plana FEGA OAk autonomia-erkidegoekin elkarlanean egindako Estatuko kontrolen planari egokituko zaio, eta erakunde horri jakinaraziko zaio. Plan hori modu bateratuan idatziko dute erakunde ordaintzaileak eta foru-aldundiek, eta urtero berrikusiko da kontrolen emaitzen arabera.

2.– El plan de control de la condicionalidad reforzada de la Comunidad Autónoma de Euskadi se ajustará al plan estatal de controles elaborado por el FEGA, OA en colaboración con las comunidades Autónomas y se comunicará a dicha entidad. Dicho plan será redactado conjuntamente por el Organismo Pagador y las Diputaciones Forales y se revisará anualmente en función de los resultados obtenidos en los controles.

54. artikulua.– Kontrol motak.

Artículo 54.– Tipos de control.

1.– Administrazio-kontrolak eta tokian tokikoak egingo dira. Halaber, hala dagokionean, azalerak monitorizatzeko sistema edo antzeko beste teknologia batzuk erabili ahal izango dira.

1.– Se realizarán controles administrativos y controles sobre el terreno. Asimismo, cuando proceda, se podrá hacer uso del sistema de monitorización de superficies u otras tecnologías equivalentes.

2.– Kasuan kasuko baldintza indartuen inguruko betekizunen eta arauen arabera, kontrol-sistema sektorialen esparruan egindako kontrolak erabili ahal izango dira, baina ezinbestekoa da kontrol horien irismena eta eraginkortasuna gutxienez ere aurreko apartatuan aipatutako kontrolen bestekoak izatea.

2.– En función de los requisitos y normas de la condicionalidad reforzada de que se trate, se podrán utilizar los controles efectuados en el marco de los sistemas de control sectoriales respectivos, siempre que el alcance y la eficacia de esos controles sea al menos equivalente a la de los controles a que se refiere el apartado anterior.

3.– KLE edo NIBEetako batean ez-betetzeren bat dagoela egiaztatzen duen kontrol ofizial oro erakunde ordaintzaileari jakinarazi beharko zaio.

3.– Todo control oficial en el que se constate un incumplimiento en alguno de los RLG o BCAM deberá ser notificado al Organismo Pagador.

55. artikulua.– Administrazio-kontrolak.

Artículo 55.– Controles administrativos.

Hala dagokionean, administrazio-kontrolak aplikatu beharko zaizkie arau eta baldintza jakin batzuk bete behar dituzten laguntzen onuradun guzti-guztiei, horiek betetzen ote dituzten egiaztatzeko.

Con el fin de verificar el cumplimiento de las normas y requisitos, cuando proceda, será necesario realizar controles administrativos al 100 % de las personas beneficiarias de ayudas que deban cumplir dichas obligaciones.

56. artikulua.– Tokian tokiko kontrolak.

Artículo 56.– Controles sobre el terreno.

1.– Tokian tokiko kontrolak egingo dira. Kontrol horien ehunekoak eta baldintzak Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2021eko abenduaren 2ko 2021/2116 (EB) Erregelamenduaren 83. artikuluan ezartzen dira. Laguntza-eskabideak aurkezten diren ekitaldi berean egingo dira tokian tokiko kontrolak.

1.– Se efectuarán controles sobre el terreno en los porcentajes y requisitos establecidos en el artículo 83 del Reglamento (UE) 2021/2116 del Parlamento Europeo y del Consejo de 2 de diciembre de 2021. Los controles sobre el terreno se realizarán en el mismo ejercicio en que se presenten las solicitudes de ayuda.

2.– Foru-aldundien erantzukizuna izango da lekuan bertan egin beharreko kontrolak egitea, abenduaren 9ko 275/2020 Dekretuarekin bat etorriz, eta bat etorriz, baita ere, Euskal Autonomia Erkidegoko erakunde ordaintzailearen eta Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako foru-aldundien arteko lankidetza-hitzarmenetan ezarritakoarekin, Europako NBEF eta LGENF funtsen kontura finantzatutako zuzeneko laguntzak eta landa-garapeneko neurriak kudeatzeko jarduerak eskuordetzeari dagokionez. Kontrol horiek, gutxienez, KLE edo NIBE bakoitza edo KLE edo NIBE multzo bakoitza bete behar duten pertsonen ehuneko batari egingo zaizkio.

2.– La ejecución de los controles sobre el terreno será responsabilidad de las Diputaciones Forales de conformidad con el Decreto 275/2020, de 9 de diciembre, y de acuerdo con lo establecido en los Convenios de Colaboración entre el Organismo Pagador de la Comunidad Autónoma del País Vasco y las Diputaciones Forales de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa relativos a la delegación de actividades en relación con la gestión de las ayudas directas y medidas del desarrollo rural financiadas con cargo a los fondos europeos FEAGA y FEADER y, se efectuarán, al menos, al uno por ciento de las personas con obligación de cumplir cada uno de los RLG o BCAM, o grupo de RLG o BCAM.

3.– KLE edo NIBE bakoitza edo KLE edo NIBE multzo bakoitza bete behar duten pertsonen gutxieneko kontrolen ehunekora iristeko, kontuan hartu ahal izango dira NPEPEtik kanpo nekazaritzaren arloko beste araudi baten aplikazioaren ondorioz egiten diren tokian tokiko kontrol ofizialak (kontrol sektorialak), hain zuzen ere hautatutako onuradunen KLEei eta NIBEei buruzko legeriaren arabera egiten direnak. Horretarako, kontrol sektorialen kontrol-aktan zehaztu beharko da akta horiek baliozkoak direla baldintza-kontrolei dagokienez eta beren emaitzek ondorioak izan ditzaketela araudi hau aplikatzean.

3.– Para alcanzar el porcentaje mínimo de control en el ámbito de cada RLG o BCAM, o grupo de RLG o BCAM, se podrán utilizar los resultados de los controles sobre el terreno oficiales derivados de la aplicación de otra normativa agraria ajena al PEPAC (controles sectoriales), efectuados de conformidad con la legislación aplicable a los RLG o BCAM para las personas beneficiarias seleccionadas. A tal efecto, en el acta de control correspondiente a los controles sectoriales, deberá especificarse que dichas actas son válidas a nivel de los controles de condicionalidad y que sus resultados podrán tener repercusiones en aplicación de esta normativa.

2. ATALA
SECCIÓN 2.ª.
BALDINTZA SOZIALAK
CONDICIONALIDAD SOCIAL

57. artikulua.– Baldintza sozialak.

Artículo 57.– Condicionalidad social.

1.– Lan-arloko indarreko araudi osoa ez ezik, baldintza sozialak bete behar dituzten laguntzen onuradunek abenduaren 27ko 1049/2022 Errege Dekretuaren III. eranskinean langileen enpleguaz, osasunaz eta segurtasunaz xedatzen dena ere bete beharko dute.

1.– Sin perjuicio de la obligatoriedad de toda la normativa vigente en materia laboral, las personas beneficiarias de ayudas obligadas al cumplimiento de la condicionalidad deberán cumplir las disposiciones relativas a empleo, salud y seguridad de los trabajadores que figuran en el Anexo III del Real Decreto 1049/2022, de 27 de diciembre.

2.– Lan-arloko eta arlo sozialeko ardurak dauzkaten agintaritzek, beren legezko eskumenen esparruan, baldintza sozialak betetzen ote diren kontrolatuko dute, aipatutako III. eranskinean xedatzen dena aplikatzen eta betetzen den egiaztatzeko.

2.– Las autoridades responsables en materia laboral y social, en el marco de sus competencias legales, serán las responsables de llevar a cabo los controles de condicionalidad social para asegurar la observancia y el cumplimiento de las disposiciones que figuran en el citado Anexo III.

3. ATALA
SECCIÓN 3.ª.
PENALIZAZIOAK EZARTZEKO SISTEMAK
SISTEMAS DE APLICACIÓN DE PENALIZACIONES

58. artikulua.– Penalizazioak ezartzeko sistemak.

Artículo 58.– Sistemas de aplicación de penalizaciones.

1.– Baldintza indartuak bete behar dituen onuradun batek KLEen eta NIBEen betebeharrak betetzen ez baditu urte natural jakin bateko edozein unetan eta ez-betetze hori zuzenean egotzi ahal bazaio urte horretan laguntza-eskabidea edo ordaintzeko eskaera aurkeztu duen onuradunari, penalizazioa aplikatuko zaio.

1.– Cuando una persona beneficiaria de las obligadas al cumplimiento de la condicionalidad reforzada incumpla las obligaciones de las RLG y BCAM en cualquier momento de un año natural determinado, y el incumplimiento en cuestión sea directamente imputable a la persona beneficiaria que presentó la solicitud de ayuda o la solicitud de pago en dicho año, se le aplicará una penalización.

2.– 2024ko urtarrilaren 1etik aurrera penalizazioa ezarriko zaie baldintza sozialak ezarrita dauzkaten laguntzen onuradunei, baldin eta kasuan kasuko urte naturalean ez badituzte betetzen abenduaren 27ko 1049/2022 Errege Dekretuaren III. eranskinean ezartzen diren xedapenak.

2.– A partir del 1 de enero de 2024 se aplicará una penalización a todas aquellas personas beneficiarias de ayudas sometidas al cumplimiento de la condicionalidad social que no cumplan, en cualquier momento del año natural de que se trate, las disposiciones establecidas en el Anexo III del Real Decreto 1049/2022, de 27 de diciembre.

3.– Penalizazioak aplikatzeko eskumena duen agintaritza Euskal Autonomia Erkidegoko erakunde ordaintzailea izango da.

3.– La autoridad competente para la aplicación de las penalizaciones será el Organismo Pagador de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

4.– Penalizazioak kalkulatzeko eta aplikatzeko, abenduaren 27ko 1049/2022 Errege Dekretuaren 15. artikuluan xedatutakoa beteko da.

4.– El cálculo y la aplicación de las penalizaciones se ajustarán a lo dispuesto en el artículo 15 del Real Decreto 1049/2022, de 27 de diciembre.

5.– Abenduaren 27ko 1049/2022 Errege Dekretuaren 14. artikuluaren 4. apartatua eta 19. artikuluaren 6. apartatuta aplikatuz, baldin eta penalizazioaren zenbatekoa 100 euro edo gutxiago bada urte natural bakoitzeko, laguntzen onuradunari penalizaziorik ez aplikatzeko aukera egongo da, baina, nolanahi ere, jakinaraziko zaio egiaztatu dela ez dituela baldintzak bete eta neurri zuzentzaileak ezarri behar dituela halakorik berriro ez gertatzeko. Ondorengo kontrolen batean ikusten bada ez dela hartu neurri zuzentzailerik, hori kontuan hartuko da berrerortzearen edo iraunkortasunaren ondorioetarako.

5.– En aplicación del apartado 4 del artículo 14 y del apartado 6 del artículo 19 del Real Decreto 1049/2022, de 27 de diciembre, podrá no aplicarse penalización a la persona beneficiaria de las ayudas cuando el importe de la penalización sea inferior o igual a 100 euros por año natural; no obstante, se informará a la persona beneficiaria de la ayuda del incumplimiento constatado y de la obligación de adoptar medidas correctoras para el futuro. Si en un control posterior se detectase que no se han adoptado las medidas correctoras, se tendrá en cuenta a efectos de la reincidencia o persistencia de este.

IV. KAPITULUA
CAPITULO IV
NBEF-AREN KONTURAKO ESKU-HARTZEAK
INTERVENCIONES CON CARGO AL FEAGA
ZUZENEKO ORDAINKETAK
PAGOS DIRECTOS

59. artikulua.– Laguntzarako esku-hartzeak: zuzeneko ordainketak.

Artículo 59.– Intervenciones de ayuda en forma de pagos directos.

9. artikuluaren arabera, honako hauek dira NBEFaren konturako zuzeneko ordainketa gisa emandako laguntzetarako esku-hartzeak:

De acuerdo con el artículo 9 las intervenciones de ayuda en forma de pagos directos con cargo al FEAGA son las siguientes:

a) Jasangarritasunerako errentarako oinarrizko laguntza (JEOL).

a) Ayuda básica a la renta para la sostenibilidad (ABRS).

b) JEOLen osagarria den birbanaketa-laguntza.

b) Ayuda redistributiva complementaria a ABRS.

c) Nekazari gazteentzako errentarako laguntza osagarria.

c) Ayuda complementaria a la renta para jóvenes agricultores y agricultoras.

d) Klimaren eta ingurumenaren aldeko araubideak (eko-araubideak).

d) Regímenes en favor del clima y el medio ambiente (eco-regímenes).

e) Nekazariei lotutako zuzeneko ordainketak.

e) Pagos directos asociados a las personas agricultoras y ganaderas.

60. artikulua.– Onuradunak.

Artículo 60.– Personas beneficiarias.

Aurreko artikuluan aipatzen diren zuzeneko ordainketa gisa egindako esku-hartzeen onuradunek 1048/2022 Errege Dekretuan ezarritako baldintzak bete beharko dituzte horiek jasotzeko (abenduaren 27ko 1048/2022 Errege Dekretua, 2023tik aurrera Nekazaritza Politika Erkidearen Plan Estrategikoaren esparruan zuzeneko ordainketen esku-hartzeak aplikatzeari eta betekizun komunak ezartzeari buruzkoa eta kudeaketa- eta kontrol-sistema integratuaren eskabide bakarra arautzeari buruzkoa). Hain zuzen ere, II. tituluaren I. eta II. kapituluetan ezartzen dena bete beharko dute, baita III. tituluaren I. kapituluan, II. kapituluan (1., 2., 3. eta 4. atalak) eta III. kapituluan (1. eta 2. atalak) ezartzen dena ere, esku-hartze mota bakoitzaren arabera.

Las personas beneficiarias de las intervenciones en forma de pagos directos señaladas en el artículo anterior deberán cumplir las condiciones señaladas a tal efecto en el Real Decreto 1048/2022, de 27 de diciembre, y la regulación de la solicitud única del sistema integrado de gestión y control. Concretamente, lo reflejado en el Titulo II, capítulos I y II, así como, lo reflejado en el Título III en los capítulos I, II (secciones 1, 2, 3 y 4), III (secciones 1 y 2) en función de los distintos tipos de intervenciones.

61. artikulua.– Deialdiak eta kudeaketa.

Artículo 61.– Convocatorias y gestión.

1.– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrean nekazaritza politika erkidearen arloko eskumena duen sailaren titularraren agindu baten bidez egingo dira esku-hartzeen deialdiak, 12. artikuluan ezarritakoaren arabera. Laguntza-deialdiak urtero egingo dira, eskaera bakarrerako ezarritako prozeduraren bidez, zeina abenduaren 27ko 1048/2022 Errege Dekretuan araututa baitago.

1.– Mediante orden de la persona titular del departamento competente en materia de política agrícola común de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi se procederá a realizar las convocatorias de las intervenciones de conformidad con el artículo 12. Las convocatorias de ayuda se realizarán con carácter anual, a través del procedimiento establecido para la solicitud única regulado en el Real Decreto 1048/2022, de 27 de diciembre.

2.– Deialdiak helbide hauetan argitaratuko dira: https://www.euskadi.eus/web01-a1pac/eu/ helbidean; https://www.euskadi.eus/iragarki-taula-elektronikoa/ iragarki-taulan, eta Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian.

2.– Las convocatorias se publicarán en https://www.euskadi.eus/web01- a1pac/es/ en el tablón de anuncios https://www.euskadi.eus/tablon-electronico-anuncios/ y en el Boletín Oficial del País Vasco.

3.– Esku-hartzeak Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrean nekazaritza eta abeltzaintzaren arloko eskumena duen zuzendaritzako organo kudeatzaileek kudeatuko dituzte. Nolanahi ere, horrek ez ditu eragotziko Euskal Autonomia Erkidegoko erakunde ordaintzailearen eta Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako foru-aldundien arteko lankidetza-hitzarmenen bidez aldundiek eskuordetzaz esleituta dauzkaten eginkizunak, hau da, Europako NBEF eta LGENF funtsen kontura finantzatutako zuzeneko laguntzen eta landa-garapeneko neurrien kudeaketarako eginkizunak.

3.– La gestión de las intervenciones corresponde a los órganos gestores de la dirección competente en materia de agricultura y ganadería de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi sin perjuicio de la tareas atribuidas por delegación a las Diputaciones Forales a través de los Convenios de Colaboración entre el Organismo Pagador de la Comunidad Autónoma del País Vasco y las Diputaciones Forales de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa relativos a la delegación de actividades en relación con la gestión de las ayudas directas y medidas del desarrollo rural financiadas con cargo a los fondos europeos FEAGA y FEADER.

62. artikulua.– Ebazpena eta ordainketa.

Artículo 62.– Resolución y pago.

Foru-aldundiek eskuordetutako eginkizunak amaitu direla jakinarazi eta esku-hartze bakoitzari indarreko kontrol-planaren arabera aplikatu beharreko kontrolak eta egiaztapenak egin ondoren, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrean nekazaritza eta abeltzaintzaren arloko eskumena duen zuzendaritzaren titularrak laguntza ordaintzea ebatziko du, hala badagokio, erakunde ordaintzailearen zuzendaritzaren arduraduna den aldetik.

Una vez recibida de las Diputaciones Forales la comunicación de la finalización de las indicadas tareas delegadas y realizados los controles y comprobaciones pertinentes en el marco de cada intervención, de acuerdo con el plan de controles vigente, la persona titular de la dirección competente en materia de agricultura y ganadería de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi, en su calidad de responsable de la dirección del Organismo Pagador dictará resolución en la que acordará, si procede, el pago de la ayuda.

V. KAPITULUA
CAPITULO V
NBEF-AREN KONTURAKO ESKU-HARTZEAK
INTERVENCIONES CON CARGO AL FEAGA
ESKU-HARTZE SEKTORIALAK
INTERVENCIONES SECTORIALES
I. ATALA
SECCIÓN 1.ª.
FRUTEN ETA BARAZKIEN SEKTOREA
SECTOR DE FRUTAS Y HORTALIZAS

63. artikulua.– Aintzatespena.

Artículo 63.– Reconocimiento.

1.– Fruta eta barazkien ekoizleen erakundeak eta fruta eta barazkien sektoreko ekoizleen erakundeen elkarteak aintzatesteko modua erregulatzen duen araudia honako arau hauetan ezartzen da: dekretu hau, zuzenean aplikatu beharreko Europar Batasunaren araudia, eta maiatzaren 26ko 532/2017 Errege Dekretua, fruta eta barazkien sektoreko ekoizleen elkarteen aintzatespena eta funtzionamendua arautzen dituena.

1.– La normativa que regula el reconocimiento de las organizaciones de productores de frutas y hortalizas y las asociaciones de organizaciones de productores del sector de frutas y hortalizas, será la establecida en este Decreto, en la reglamentación comunitaria de directa aplicación y en el Real Decreto 532/2017 de 26 de mayo, por el que se regulan el reconocimiento y el funcionamiento de las organizaciones de productores del sector de frutas y hortalizas.

2.– Fruta eta barazkien ekoizleen erakundeak eta fruta eta barazkien sektoreko ekoizleen erakundeen elkarteak aintzatestea, transnazionalak barnean direla, egoitza soziala Euskal Autonomia Erkidegoan badute, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrean elikagaien industrien arloko eskumena duen zuzendaritzaren ardura izango da.

2.– El reconocimiento de las organizaciones de productores de frutas y hortalizas y las asociaciones de organizaciones de productores del sector de frutas y hortalizas, incluidas las transnacionales, cuya sede social esté establecida en la Comunidad Autónoma de Euskadi corresponderá a la dirección competente en materia de industrias alimentarias de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

3.– Organo horrek honako eginkizun hauek izango ditu, entitate horiei dagokienez:

3.– A este órgano le corresponderán, además, sobre dichas entidades:

a) Kontrolak, ebaluazioak eta txostenak egitea, eta, esku-hartzeak irauten duen bitartean, zehapenak aplikatzea aintzatespenaren eta jardunaren inguruko baldintzak ez betetzeagatik, honako arau hauetan ezarritako eran: Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2013ko abenduaren 17ko 1308/2013 (EB) Erregelamenduaren 154.4 b) artikulua; Batzordearen 2017ko martxoaren 13ko 2017/892 (EB) Betearazpen Erregelamenduaren 24. eta 26. artikuluak; eta dekretu hau.

a) La realización de los controles, evaluaciones e informes, y la aplicación de las sanciones establecidas en el artículo 154.4 b) del Reglamento (UE) n.º 1308/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, en los artículos 24 y 26 en el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/892, de la Comisión, de 13 de marzo de 2017, y en el presente Decreto, relativos al cumplimiento de los requisitos de reconocimiento y funcionamiento en diferentes momentos de la intervención.

b) Aintzatespenak etetea eta kentzea.

b) La suspensión y retirada de los reconocimientos.

c) 21.1 artikuluan aipatzen den informazioa baliozkotzea, eta maiatzaren 26ko 532/2017 Errege Dekretuak, fruta eta barazkien sektoreko ekoizleen elkarteen aintzatespena eta funtzionamendua arautzen dituenak, 22. artikuluan arautzen dituen komunikazioak egitea.

c) La validación de la información a que hace referencia el artículo 21.1, así como la realización de las comunicaciones previstas en el artículo 22 del Real Decreto 532/2017, de 26 de mayo, por el que se regulan el reconocimiento y el funcionamiento de las organizaciones de productores del sector de frutas y hortalizas.

4.– Aintzatespenen baldintzak eta kategoriak 532/2017 Errege Dekretuaren II., III. eta IV. kapituluetan ezartzen dira (maiatzaren 26ko 532/2017 Errege Dekretua, fruta eta barazkien sektoreko ekoizleen elkarteen aintzatespena eta funtzionamendua arautzen dituena).

4.– Los requisitos y categorías de reconocimiento serán los establecidos en los capítulos II, III y IV del Real Decreto 532/2017, de 26 de mayo, por el que se regulan el reconocimiento y el funcionamiento de las organizaciones de productores del sector de frutas y hortalizas.

64. artikulua.– Programa operatiboetarako laguntzak kudeatzea.

Artículo 64.– Gestión de ayudas a los programas operativos.

1.– Fruta eta barazkien ekoizleen erakundeen eta elkarte aintzatetsien programa operatiboetarako laguntzak arautzen dituen araudia honako arau hauetan ezartzen da: dekretu hau, zuzenean aplikatu beharreko Europar Batasunaren araudia eta urriaren 11ko 857/2022 Errege Dekretua.

1.– La normativa que regula las ayudas a los programas operativos de las organizaciones de productores de frutas y hortalizas y sus asociaciones reconocidas, será la establecida en este decreto, en la reglamentación comunitaria de directa aplicación y en el Real Decreto 857/2022, de 11 de octubre.

2.– NPEPEan ezartzen diren laguntzak fruta eta barazkien ekoizleen elkarteek soilik jaso ahal izango dituzte. Horretarako, programa operatiboa onartzeko eskabidea aurkeztu beharko diote Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrean elikagaien industrien arloko eskumena duen zuzendaritzari, programa aplikatzen hasi behar den urtearen aurreko urteko irailaren 15erako, gehienez ere.

2.– Solo las organizaciones de productores del sector de frutas y hortalizas o sus asociaciones que estén reconocidas podrán acceder a las ayudas previstas en el PEPAC; para ello deberán presentar ante la dirección competente en materia de industrias alimentarias de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi una solicitud de aprobación del proyecto de programa operativo a más tardar el 15 de septiembre del año anterior al inicio de su aplicación.

3.– Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2021eko abenduaren 2ko 2021/2115 (EB) Erregelamenduaren 51. artikuluan jasotako funts operatiboen bidez eratu eta finantzatuko diren funts operatiboekin finantzatuko dira programa operatiboak.

3.– Los programas operativos se financiarán con los fondos operativos que se constituirán y financiarán con los fondos operativos contemplados en el artículo 51 del Reglamento (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo y del Consejo de 2 de diciembre de 2021.

4.– Aintzatetsitako ekoizle elkarte batek funts operatibo bat eratzen badu eta programa operatibo baterako onarpena lortzen badu, honako laguntza hauek eskuratu ahal izango ditu:

4.– Las organizaciones de productores reconocidas, que constituyan un fondo operativo y que obtengan la aprobación de un programa operativo podrán ser beneficiarias de:

a) Europar Batasunaren finantza-laguntza bat, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2021eko abenduaren 2ko 2021/2115 (EB) Erregelamenduaren 52. artikuluan ezartzen denaren arabera.

a) Una ayuda financiera comunitaria de conformidad con lo previsto en el artículo 52 del Reglamento (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo y del Consejo de 2 de diciembre de 2021.

b) Finantza-laguntza nazional bat, baldin eta betetzen badira Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2021eko abenduaren 2ko 2021/2115 (EB) Erregelamenduaren 53. artikuluan ezarritako baldintzak.

b) Una ayuda financiera nacional siempre que se cumplan las condiciones establecidas en el artículo 53 del Reglamento (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo y del Consejo de 2 de diciembre de 2021.

65. artikulua.– Ebazpena eta ordainketa.

Artículo 65.– Resolución y pago.

1.– Elikagaien industrien arloko eskumena duen zuzendaritzako titularrak ebazpena emango du programa operatiboa onesteko edo ezesteko, eta horretarako epea, gehienez ere, programa aplikatzen hasi behar den urtearen aurreko urteko abenduaren 15ean amaituko da edo, bestela, arrazoiak azalduz gero, kasuan kasuko urteko urtarrilaren 20an. Epe horretan ebazpenik ematen ez bada, eskabidea baietsitzat hartu ahal izango da. Era berean, behin betiko ebazpen-proposamena egiteko eskumena duen organoak proiektuan aldaketak egiteko eskatu ahal izango du. Kasu horretan, proiektua onetsi ahal izateko, aldaketak egin beharko dira. Nolanahi ere, programa operatiboen aldaketa guztiak urriaren 11ko 857/2022 Errege Dekretuan ezarritakoarekin bat etorriz egin beharko dira.

1.– El titular de la dirección competente en materia de industrias alimentarias dictará resolución por la que se aprobará o rechazará el programa operativo, a más tardar el 15 de diciembre del año anterior al inicio de su aplicación, o el 20 de enero del año en cuestión por razones debidamente justificadas. Si en dicho plazo no recae resolución, la solicitud podrá entenderse estimada. Asimismo, el órgano competente para realizar la propuesta de resolución definitiva podrá requerir la introducción de modificaciones en el proyecto. En tal caso, la aprobación del proyecto quedará supeditada a la introducción de las modificaciones. En todo caso, todas las modificaciones de los programas operativos se harán conforme a lo indicado en el Real Decreto 857/2022, de 11 de octubre.

2.– Europar Batasunaren funtsen kontura finantzatzen diren laguntzetan zein Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren aurrekontu orokorren kontura finantzatzen direnetan, ordainketa-eskabideak (ordainketa partziala, amaierakoa edo aurrerakina) elikagaien industrien arloko eskumena duen zuzendaritzari aurkeztu behar zaizkio, denak batera, urriaren 11ko 857/2022 Errege Dekretuan ezartzen den epearen barruan.

2.– Tanto en las ayudas financiadas con cargo a los fondos comunitarios como las financiadas con cargo a los presupuestos generales de la Administración General de la Comunidad Autónoma del Euskadi, las solicitudes de pago, parcial o final o de anticipos, se presentarán ante la dirección competente en materia de industrias alimentarias, de una sola vez, en las fechas previstas en el Real Decreto 857/2022, de 11 de octubre.

3.– Europar Batasunaren funtsen konturako laguntzak direla-eta, dagozkion egiaztapenak egin ondoren, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrean elikagaien industrien arloko eskumena duen organoak, ordaintzeko eskaera aurkezteko epea amaitu eta sei hilabeteko epean, ordaintzeko proposamena eta eratutako bermeei dagokienez jarduteko proposamena –hala badagokio– bidaliko dizkio erakunde ordaintzailearen zuzendariari. Ordaintzeko proposamen horretan, baimendutako laguntzaren zenbatekoa zehaztuko da, edo, bestela, aurrerakinik edo ordainketa partzialik egin bada, laguntzaren saldoa. Proposamena ikusita, proposamena jaso eta, gehienez ere, hilabeteko epean, erakunde ordaintzailearen zuzendariak ordainketa gauzatzeko ebazpena emango du. Eratutako bermeei dagokienez, erakunde ordaintzailearen zuzendariak dagozkion kudeaketak egingo ditu diruzaintza-arloko eskumena duen sailaren aurrean.

3.– Por lo que respecta a la ayuda con cargo a los fondos comunitarios, una vez efectuadas las comprobaciones pertinentes, el órgano competente en materia de industrias alimentarias de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi emitirá, en el plazo de seis meses desde la finalización del plazo para la presentación de la solicitud de pago, propuesta de pago y propuesta de actuación respecto a las garantías constituidas, en su caso, a la persona responsable de la dirección del Organismo Pagador. En dicha propuesta de pago se fijará el importe de la ayuda autorizada o de su saldo, en caso de que haya habido anticipos o pagos parciales. A la vista de ello, en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la propuesta, la persona responsable de la dirección del Organismo Pagador dictará resolución de ejecución del pago. En lo relativo a las garantías constituidas, la persona responsable de la dirección del Organismo Pagador realizará las gestiones que correspondan ante el departamento competente en materia de tesorería.

4.– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren aurrekontu orokorraren konturako laguntzak direla-eta, hau da, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2021eko abenduaren 2ko 2021/2115 (EB) Erregelamenduaren 53. artikuluan arautzen direnak, dagozkion egiaztapenak egin ondoren, elikagaien industrien arloko eskumena duen organoak laguntza emateko, ukatzeko edota bermeak askatzeko ebazpena emango du, eta, bertan, laguntzaren zenbatekoa zehaztuko da, edo, bestela, aurrerakinik edo ordainketa partzialik egin bada, laguntzaren saldoa.

4.– Por lo que respecta a las ayudas con cargo al presupuesto general de la Administración General de Euskadi previstas en el artículo 53 del Reglamento (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo y del Consejo de 2 de diciembre de 2021, una vez efectuadas las comprobaciones pertinentes, el órgano competente en materia de industrias alimentarias dictará, en el mismo plazo que el previsto en el apartado anterior, resolución de concesión, denegación o liberación de garantías en la que se fijará el importe de la ayuda o de su saldo en caso de que haya habido anticipos o pagos parciales.

2. ATALA
SECCIÓN 2.ª.
MAHASTIZAINTZA ETA ARDOGINTZAKO ESKU-HARTZEAK
INTERVENCIONES DEL SECTOR VITIVINÍCOLA
MAHASTIEN BERREGITURAKETA ETA BIRMOLDAKETA
REESTRUCTURACIÓN Y RECONVERSIÓN DEL VIÑEDO
UZTA BERDEA
COSECHA EN VERDE

66. artikulua.– Erreferentziako araudia.

Artículo 66.– Normativa de referencia.

Mahastiak berregituratu eta birmoldatzeko eta uzta berderako laguntzak araudi hauetan daude erregulatuta: dekretu honetan, zuzenean aplikatzen diren Europar Batasunaren erregelamenduetan, eta urriaren 25eko 905/2022 Errege Dekretuan, zeinaren bitartez Nekazaritza Politika Erkidearen Plan Estrategikoaren esparruan mahastizaintzako eta ardogintzako esku-hartze sektoriala arautzen baita (aurrerantzean, urriaren 25eko 905/2022 Errege Dekretua).

La normativa que regula las ayudas a la reestructuración y reconversión del viñedo y a la cosecha en verde será la establecida en este Decreto, en la reglamentación comunitaria de directa aplicación y en el Real Decreto 905/2022, de 25 de octubre, por el que se regula la Intervención Sectorial Vitivinícola en el marco del Plan Estratégico de la Política Agrícola Común (en adelante, Real Decreto 905/2022, de 25 de octubre).

67. artikulua.– Deialdia eta kudeaketa.

Artículo 67.– Convocatoria y gestión.

1.– Mahastiak berregituratzeko eta uzta berderako esku-hartzeen deialdia 12. artikuluaren arabera egikarituko da, eta urtean behin egingo du Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrean nekazaritza-politika erkidearen arloko eskumena duen sailburuak.

1.– La convocatoria de las intervenciones de reestructuración de viñedos y cosecha en verde, que se hará de conformidad con el artículo 12, será anual y se realizará por la persona titular del departamento competente en materia de política agrícola común de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

2.– Ustiategia dagoen lurraldeko foru-aldundiko sail eskudunak –gaiaren arabera– kudeatuko ditu esku-hartzeak.

2.– La gestión de las intervenciones corresponderá al departamento competente por razón de la materia de la Diputación Foral correspondiente al territorio donde se ubique la explotación.

68. artikulua.– Onuradunak.

Artículo 68.– Personas beneficiarias.

Urriaren 25eko 905/2022 Errege Dekretuaren 3. artikuluak ezartzen dituen betekizunak betetzen dituztenek jaso ditzakete 2024-2027 aldiko mahastizaintzako eta ardogintzako esku-hartze sektorialaren esparruko laguntzak.

Se podrán acoger a las ayudas en el marco de la Intervención Sectorial Vitivinícola 2024-2027 quienes cumplan los requisitos establecidos a tal efecto en el artículo 3 del Real Decreto 905/2022, de 25 de octubre.

69. artikulua.– Ebazpena eta ordainketa.

Artículo 69.– Resolución y pago.

Foru-aldundiek eskuordetu diren eginkizunak amaitu direla jakinarazi eta esku-hartze bakoitzari indarreko kontrol-planaren arabera aplikatu beharreko kontrolak eta egiaztapenak egin ondoren, erakunde ordaintzailearen ardura duen zuzendaritzaren titularrak laguntza ordaintzea ebatziko du, hala badagokio.

Una vez recibida de las Diputaciones Forales la comunicación de la finalización de las tareas delegadas y realizados los controles y comprobaciones pertinentes en el marco de cada intervención, de acuerdo con el plan de controles vigente, la persona titular de la dirección responsable del Organismo Pagador mediante resolución resolverá, si procede, el pago de la ayuda.

3. ATALA
SECCIÓN 3.ª.
MAHASTIZAINTZA ETA ARDOGINTZAKO ESKU-HARTZEAK
INTERVENCIONES DEL SECTOR VITIVINÍCOLA
INBERTSIOAK
INVERSIONES

70. artikulua.– Erreferentziazko araudia eta horren aplikazioa.

Artículo 70.– Normativa de referencia y aplicación.

1.– Inbertsioetarako laguntzak erregulatzen dituen araudia dekretu honetan, zuzenean aplikatzekoa den Europar Batasuneko erregelamenduan eta urriaren 25eko 905/2022 Errege Dekretuan ezarritakoa izango da.

1.– La normativa que regula las ayudas a las inversiones será la establecida en este Decreto, en la reglamentación comunitaria de directa aplicación y en el Real Decreto 905/2022, de 25 de octubre.

2.– Urriaren 25eko 905/2022 Errege Dekretuaren 20. artikuluaren 3. apartatuan ezarritakoaren ondorioetarako, jardunak hautatu ahal izango dira, laguntzaren xede den inbertsioaren aurrekontuaren zenbatekoa edozein dela ere.

2.– A los efectos de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 20, del Real Decreto 905/2022, de 25 de octubre, serán elegibles las operaciones, con independencia de la cuantía del presupuesto de la inversión para la que se solicita ayuda.

71. artikulua.– Onuradun izateko bete beharreko betekizunak.

Artículo 71.– Requisitos para obtener la condición de persona beneficiaria.

Dekretu honen 13. artikuluan eta aurreko artikuluaren 1. apartatuan aipatzen den araudian ezartzen diren baldintzez gain, inbertsioetarako laguntzen onuradun izango dira baldintza hauek betetzen dituzten pertsona fisikoak eta juridikoak:

Además de los requisitos fijados en el artículo 13 de este decreto y de los establecidos en la normativa de referencia prevista en el apartado 1 del artículo anterior, podrán obtener la condición de personas beneficiarias de las ayudas a la inversión las personas físicas y jurídicas que cumplan los siguientes:

a) Inbertsioa egingo den establezimendua Euskal Autonomia Erkidegoan egotea.

a) Que el establecimiento donde se vaya a realizar la inversión esté ubicado en la Comunidad Autónoma de Euskadi.

b) Fisikoki upategi bati lotuta ez dauden merkaturatze-proiektuetarako edo Batasuneko beste estatu batean merkaturatzeko proiektuetarako inbertsioen kasuan, eskatzailearen egoitza fiskala Euskal Autonomia Erkidegoan egotea.

b) En los casos de inversiones para proyectos de comercialización desvinculados físicamente de una bodega o para proyectos de comercialización con otro Estado miembro, que el domicilio fiscal de la persona solicitante esté ubicado en la Comunidad Autónoma de Euskadi.

72. artikulua.– Deialdiak eta eskabideak.

Artículo 72.– Convocatorias y solicitudes.

1.– Urtean behin, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrean nekazaritza-politika erkidearen arloko eskumena duen sailaren titularraren agindu baten bidez, esku-hartze honetarako aurreikusitako laguntzen deialdia egingo da, dekretu honen 12. artikuluan ezarritakoaren arabera.

1.– Anualmente, mediante orden de la persona titular del departamento competente en materia de política agrícola común de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi, se procederá a realizar la convocatoria de las ayudas previstas para esta intervención de conformidad con el artículo 12 de este decreto.

2.– Deialdiaren aginduan eskabideak aurkezteko epea ezarriko da, gutxienez, eta deialdian NBEFaren kontura emango diren laguntzen guztirako zenbatekoa jakinez gero, hori ere adieraziko da.

2.– La orden de convocatoria establecerá, como mínimo, el plazo de presentación de solicitudes, y, en caso de que se conozca, el volumen total de las ayudas a conceder con cargo al FEAGA para dicha convocatoria.

3.– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrean elikagaien industrien arloko eskumena duen zuzendaritzan aurkeztuko da eskabidea.

3.– La solicitud se presentará ante la dirección competente en materia de industrias alimentarias de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

73. artikulua.– Ebazpena eta ordainketa.

Artículo 73.– Resolución y pago.

1.– Nekazaritza eta Landa Garapenaren Sektoreko Konferentziak funtsak esleitu ondoren, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrean elikagaien industrien arloko eskumena duen organoak dirulaguntza emateko ebazpena eman eta jakinaraziko die onuradunei. Ebazteko eta jakinarazteko gehieneko epea sei hilabetekoa izango da, funtsak esleitzeko Sektoreko Konferentziaren hurrengo egunetik zenbatzen hasita, urriaren 25eko 905/2022 Errege Dekretuaren 27. artikuluarekin bat etorriz.

1.– Una vez asignados los fondos por la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural, el órgano competente en materia de industrias alimentarias de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi, dictará y notificará la resolución de concesión a las personas beneficiarias. El plazo máximo para la resolución y notificación será de seis meses contados a partir del día siguiente a la Conferencia Sectorial de asignación de fondos, todo ello de conformidad con el artículo 27 del Real Decreto 905/2022, de 25 de octubre.

2.– Ukatzeko ebazpenen kasuan –arrazoituak izan beharko dute–, eta laguntza-eskaera ezesten den kasuetan, interesdunek gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango diote elikagaien industrien arloan eskumena duen sailburuordetzako titularrari. Sei hilabeteko epea igaro eta ebazpenik jakinarazi ez bada, interesdunek ezetsitzat jo ahal izango dute eskabidea, Dirulaguntzen Araubidea Erregulatzeko abenduaren 21eko 20/2023 Legearen 22. artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz.

2.– En el caso de resoluciones denegatorias, que deberán ser motivadas, y en los casos en que se desestime la solicitud de ayuda, las personas interesadas podrán interponer recurso de alzada ante la persona titular de la viceconsejería competente en industrias alimentarias. Transcurrido el plazo de seis meses sin haberse notificado la resolución, estos podrán entender desestimada su solicitud de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 20/2023, de 21 de diciembre, Reguladora del Régimen de Subvenciones.

3.– Aldaketa-eskabideak urriaren 25eko 905/2022 Errege Dekretuan ezartzen diren baldintzak betetzen direla egiaztatu ondoren ebatziko dira.

3.– Las solicitudes de modificaciones se resolverán tras comprobar que se cumplen las condiciones establecidas en el Real Decreto 905/2022, de 25 de octubre.

4.– Urriaren 25eko 905/2022 Errege Dekretuaren 29. artikuluan xedatutakoaren arabera egingo da ordainketa. Ordainketa partziala edo osoa eskatuz gero, dagozkion egiaztapenak egin ondoren, organo eskudunak, ordaintzeko eskaera aurkezteko epea amaitu eta sei hilabeteko epean, ordaintzeko proposamena eta eratutako bermeei dagokienez jarduteko proposamena bidaliko dizkio erakunde ordaintzailearen zuzendariari. Ordaintzeko proposamen horretan, baimendutako laguntzaren zenbatekoa zehaztuko da, edo, bestela, ordainketa partzialik egin bada, laguntzaren saldoa. Proposamena ikusita, proposamena jaso eta, gehienez ere, hilabeteko epean, erakunde ordaintzailearen zuzendariak ordainketa gauzatzeko ebazpena emango du. Eratutako bermeei dagokienez, erakunde ordaintzailearen zuzendariak dagozkion kudeaketak egingo ditu Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrean diruzaintza-arloko eskumena duen sailaren aurrean.

4.– El pago se ajustará a lo dispuesto en el artículo 29 del Real Decreto 905/2022, de 25 de octubre. En el caso de pagos parciales o totales, una vez efectuadas las comprobaciones pertinentes, el órgano competente emitirá, en el plazo de seis meses desde la finalización del plazo para la presentación de la solicitud de pago, propuesta de pago y propuesta de actuación respecto a las garantías constituidas, a la persona responsable de la dirección del Organismo Pagador. En dicha propuesta de pago se fijará el importe de la ayuda autorizada o de su saldo, en caso de que haya habido pagos parciales. A la vista de ello, en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la propuesta, la persona responsable de la dirección del Organismo Pagador dictará resolución de ejecución del pago. En lo relativo a las garantías constituidas, la persona responsable de la dirección del Organismo Pagador realizará las gestiones que correspondan ante el departamento competente en materia de tesorería de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

4. ATALA
SECCIÓN 4.ª
MAHASTIZAINTZA ETA ARDOGINTZAKO ESKU-HARTZEAK
INTERVENCIONES DEL SECTOR VITIVINÍCOLA
ARDOA SUSTATZEA BESTE HERRIALDE BATZUETAN
PROMOCIÓN DEL VINO EN TERCEROS PAÍSES

74. artikulua.– Erreferentziazko araudia eta horren aplikazioa.

Artículo 74.– Normativa de referencia y aplicación.

Sustapenerako laguntzak erregulatzen dituen araudia dekretu honetan, zuzenean aplikatzekoa den Europar Batasuneko erregelamenduan eta urriaren 25eko 905/2022 Errege Dekretuan ezarritakoa izango da.

La normativa que regula las ayudas a la promoción será la establecida en este Decreto, en la reglamentación comunitaria de directa aplicación y en el Real Decreto 905/2022, de 25 de octubre.

75. artikulua.– Onuradun izateko bete beharreko betekizunak.

Artículo 75.– Requisitos para obtener la condición de persona beneficiaria.

Dekretu honen 13. artikuluan finkatutako betekizunez gain, aurreko artikuluan aurreikusitako erreferentziazko araudian ezarritakoak betetzen dituztenak izan ahalko dira onuradun. Ardogintzako industrien kasuan, dagokion erregistroan izena emanda egotea eta datuak eguneratuta izatea. Eskatzailea esportatzaileen elkartea bada edo esportazio partzuergoa bada, horiek osatzen dituzten enpresen 2/3, gutxienez, erregistro horretan inskribatuta egotea.

Además de los requisitos fijados en el artículo 13 de este decreto podrán obtener la condición de personas beneficiarias aquellas que cumplan los establecidos en la normativa de referencia prevista en el artículo anterior. En el caso de industrias vinícolas, estar inscrita y tener actualizados sus datos, en el registro correspondiente. En el caso de que el solicitante sea una asociación de exportadores o consorcio de exportación, al menos los 2/3 de las empresas que lo integren deberán estar inscritas en dicho registro.

76. artikulua.– Deialdiak eta eskabideak.

Artículo 76.– Convocatorias y solicitudes.

1.– Urtean behin, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrean nekazaritza-politika erkidearen arloko eskumena duen sailaren titularraren agindu baten bidez, esku-hartze honetan aurreikusitako laguntzen deialdia egingo da, 12. artikuluan ezarritakoaren arabera.

1.– Anualmente, mediante orden de la persona titular del departamento competente en materia de política agrícola común de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi, se procederá a realizar la convocatoria de las ayudas previstas en esta intervención de conformidad con el artículo 12.

2.– Deialdiaren aginduan eskabideak aurkezteko epea ezarriko da, gutxienez, eta deialdian NBEFaren kontura emango diren laguntzen guztirako zenbatekoa jakinez gero, hori ere adieraziko da.

2.– La orden de convocatoria establecerá, como mínimo, el plazo de presentación de solicitudes, y, en caso de que se conozca, el volumen total de las ayudas a conceder con cargo al FEAGA para dicha convocatoria.

3.– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrean elikagaien industrien arloko eskumena duen zuzendaritzan aurkeztuko da eskabidea, eskatzailearen zerga-egoitza Euskal Autonomia Erkidegoan badago.

3.– La solicitud se presentará ante la dirección competente en materia de industrias alimentarias de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi cuando el domicilio fiscal de la persona que solicite se encuentre en esta Comunidad.

77. artikulua.– Ebazpena eta ordainketa.

Artículo 77.– Resolución y pago.

1.– Nekazaritza eta Landa Garapenaren Sektoreko Konferentziak funtsak esleitu ondoren, elikagaien industrien arloko eskumena duen organoak ebazpena emango du eta onuradunei jakinaraziko die. Ebazteko eta jakinarazteko gehieneko epea sei hilabetekoa izango da, funtsak esleitzeko Sektoreko Konferentziaren hurrengo egunetik zenbatzen hasita, urriaren 25eko 905/2022 Errege Dekretuaren 27. artikuluarekin bat etorriz.

1.– Una vez asignados los fondos por la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural, el órgano competente en materia de industrias alimentarias dictará y las notificará la resolución a las personas beneficiarias. El plazo máximo para la resolución y notificación será de seis meses contados a partir del día siguiente a la Conferencia Sectorial de asignación de fondos, todo ello de conformidad con el artículo 27 del Real Decreto 905/2022, de 25 de octubre.

2.– Ukatzeko ebazpenen kasuan –arrazoituak izan beharko dute–, eta laguntza-eskaera ezesten den kasuetan, interesdunek gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango diote elikagaien industrien arloan eskumena duen sailburuordetzako titularrari. Sei hilabeteko epea igaro eta ebazpenik jakinarazi ez bada, interesdunek ezetsitzat jo ahal izango dute eskabidea, Dirulaguntzen Araubidea Erregulatzeko abenduaren 21eko 20/2023 Legearen 22. artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz.

2.– En el caso de resoluciones denegatorias, que deberán ser motivadas, y en los casos en que se desestime la solicitud de ayuda, las personas interesadas podrán interponer recurso de alzada ante la persona titular de la viceconsejería competente en industrias alimentarias. Transcurrido el plazo de seis meses sin haberse notificado la resolución, estos podrán entender desestimada su solicitud de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 20/2023, de 21 de diciembre, Reguladora del Régimen de Subvenciones.

3.– Aldaketa-eskabideak urriaren 25eko 905/2022 Errege Dekretuan ezartzen diren baldintzak betetzen direla egiaztatu ondoren ebatziko dira.

3.– Las solicitudes de modificación se resolverán tras comprobar que se cumplen las condiciones establecidas en el Real Decreto 905/2022, de 25 de octubre.

4.– Halaber, ordainketa partzialak zein osoak egiteko eskabideak aurkeztu ahal izango dira. Urriaren 25eko 905/2022 Errege Dekretuaren 70. artikuluan xedatutakoaren arabera egingo da ordainketa. Ordainketa partziala edo osoa eskatuz gero, dagozkion egiaztapenak egin ondoren, elikagaien industrien arloko eskumena duen zuzendaritzaren titularrak, ordaintzeko eskaera aurkezteko epea amaitu eta sei hilabeteko epean, ordaintzeko proposamena eta eratutako bermeei dagokienez jarduteko proposamena bidaliko dizkio erakunde ordaintzailearen zuzendariari. Ordaintzeko proposamen horretan, baimendutako laguntzaren zenbatekoa zehaztuko da, edo, bestela, ordainketa partzialik egin bada, laguntzaren saldoa. Proposamena ikusita, proposamena jaso eta, gehienez ere, hilabeteko epean, erakunde ordaintzailearen zuzendariak ordainketa gauzatzeko ebazpena emango du. Eratutako bermeei dagokienez, erakunde ordaintzailearen zuzendariak dagozkion kudeaketak egingo ditu diruzaintza-arloko eskumena duen sailaren aurrean.

4.– Asimismo, se podrán presentar solicitudes de pagos parciales o totales. El pago se ajustará a lo dispuesto en el artículo 70 del Real Decreto 905/2022, de 25 de octubre. En el caso de pagos parciales o totales, una vez efectuadas las comprobaciones pertinentes, la persona titular de la dirección competente en materia de industrias alimentarias emitirá, en el plazo de seis meses desde la finalización del plazo para la presentación de la solicitud de pago, propuesta de pago y propuesta de actuación respecto a las garantías constituidas, a la persona responsable de la dirección del Organismo Pagador. En dicha propuesta de pago se fijará el importe de la ayuda autorizada o de su saldo, en caso de que haya habido pagos parciales. A la vista de ello, en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la propuesta, la persona responsable de la dirección del Organismo Pagador dictará resolución de ejecución del pago. En lo relativo a las garantías constituidas, la persona responsable de la dirección del Organismo Pagador realizará las gestiones que correspondan ante el departamento competente en materia de tesorería.

5. ATALA
SECCIÓN 5.ª
ERLEZAINTZAKO ESKU-HARTZEA
INTERVENCION DEL SECTOR APÍCOLA

78. artikulua.– Deialdiak eta kudeaketa.

Artículo 78.– Convocatorias y gestión.

1.– Erlezaintzako esku-hartzeen urteko deialdia foru-aldundiek egin behar dute, eta deialdian, gutxienez, dekretu honetan ezarritako alderdi guztietatik aplikagarri zaizkionak agertu beharko dira, eta NPEPEan, urriaren 25eko 906/2022 Errege Dekretuan (urriaren 25eko 906/2022 Errege Dekretua, Nekazaritza Politika Erkidearen Plan Estrategikoaren esparruan erlezaintzako esku-hartze sektoriala arautzen duena) eta Europar Batasunaren arau aplikagarrietan ezartzen dena bete beharko da.

1.– La convocatoria anual de la intervención del sector apícola le corresponde a las Diputaciones Forales y deberá recoger, al menos, los contenidos previstos en el presente Decreto que le sean de aplicación y respetar los contenidos establecidos en el PEPAC, en el Real Decreto 906/2022, de 25 de octubre, por el que se regula la Intervención Sectorial Apícola en el marco del Plan Estratégico de la Política Agrícola Común y en la normativa comunitaria aplicable.

2.– Ustiategia dagoen lurraldeko foru-aldundiko sail eskudunak –gaiaren arabera– kudeatuko du erlezaintza-sektoreko esku-hartzea.

2.– La gestión de la intervención relativa al sector apícola corresponderá al departamento competente por razón de la materia de la Diputación Foral correspondiente al territorio donde se ubique la explotación.

79. artikulua.– Onuradunak.

Artículo 79.– Personas beneficiarias.

906/2022 Errege Dekretuaren 4. artikuluak ezartzen dituen baldintzak betetzen dituztenek jaso ditzakete erlezaintzako esku-hartze sektorialaren esparruko laguntzak (urriaren 25eko 906/2022 Errege Dekretua, Nekazaritza Politika Erkidearen Plan Estrategikoaren esparruan erlezaintzako esku-hartze sektoriala arautzen duena).

Se podrán acoger a las ayudas en el marco de la Intervención Sectorial Apícola quienes cumplan los requisitos establecidos a tal efecto en el artículo 4 del Real Decreto 906/2022, de 25 de octubre, por el que se regula la Intervención Sectorial Apícola en el marco del Plan Estratégico de la Política Agrícola Común.

80. artikulua.– Ebazpena eta ordainketa.

Artículo 80.– Resolución y pago.

Foru-aldundiek eskuordetu diren eginkizunak amaitu direla jakinarazi eta esku-hartze bakoitzari indarreko kontrol-planaren arabera aplikatu beharreko kontrolak eta egiaztapenak egin ondoren, erakunde ordaintzailearen ardura duen zuzendaritzaren titularrak laguntza NBEFaren kontura ordaintzea ebatziko du, hala badagokio.

Una vez recibida, de las Diputaciones Forales, la comunicación de la finalización de las tareas delegadas y realizados los controles y comprobaciones pertinentes en el marco de cada intervención, de acuerdo con el plan de controles vigente, la persona titular de la dirección responsable del Organismo Pagador, resolverá, si procede, el pago de la ayuda con cargo a los fondos FEAGA.

VI. KAPITULUA
CAPITULO VI
LGENF-AREN KONTURAKO ESKU-HARTZEAK
INTERVENCIONES CON CARGO AL FEADER
1. ATALA
SECCIÓN 1.ª
LGENF-AK ETA FORU-ALDUNDIEK MODU BATERATUAN FINANTZATUTAKO ESKU-HARTZEEN KUDEAKETA
GESTIÓN DE LAS INTERVENCIONES COFINANCIADAS POR EL FEADER Y LAS DIPUTACIONES FORALES

81. artikulua.– Kudeaketa eta deialdiak.

Artículo 81.– Gestión y convocatorias.

1.– Dekretu honen 10. artikuluaren 2. apartatuan aipatzen diren esku-hartzeak lurralde historikoetako foru-aldundietako sail eskudunek kudeatu eta kontrolatuko dituzte.

1.– La gestión y control de las intervenciones señaladas en el apartado 2 del artículo 10 de este decreto corresponderán a los departamentos competentes de las Diputaciones Forales de los Territorios Históricos.

2.– Horretarako, foru-aldundiek egokitzat jotako esku-hartze horien deialdiak eta garatzeko arauak argitaratuko dituzte. Deialdietan edota garatzeko arauetan, dekretu honetan ezartzen diren edukiak agertu beharko dira gutxienez, kasu bakoitzeko esku-hartzeari dagozkionak. Eduki horiek bat etorriko dira NPEPEan eta Europar Batasunaren eta Estatuaren araudi aplikagarrietan ezartzen direnekin.

2.– A tal fin, las Diputaciones Forales correspondientes publicarán las convocatorias y las normas de desarrollo de dichas intervenciones que consideren oportunas. Las convocatorias o normas de desarrollo recogerán, al menos, los contenidos previstos en el presente Decreto que afecten a la intervención que sea objeto de regulación en cada caso y deberán ser coherentes con los contenidos establecidos en el PEPAC y en la normativa comunitaria y estatal aplicable.

3.– Laguntzen deialdiak urtero egingo dira. Nolanahi ere, gerta liteke ekitaldi batean esku-hartze batzuen deialdirik ez egitea aurrekontu-arazoengatik edo deialdia eragozten duten bestelako inguruabar batzuengatik.

3.– Las convocatorias de ayuda se realizarán con carácter anual, sin perjuicio de que en algún ejercicio determinado puedan no convocarse algunas intervenciones debido a dificultades presupuestarias u otras circunstancias que impidan la habilitación de dichas convocatorias.

82. artikulua.– Onuradunak.

Artículo 82.– Personas beneficiarias.

Foru-aldundiek deitutako laguntzen onuradunak NPEPEan esku-hartze zehatz bakoitzerako ezarritakoak izango dira, eta dekretu honen 13. artikuluko betekizunak bete beharko dituzte.

Las personas beneficiarias de las ayudas convocadas por parte de las Diputaciones Forales serán las que se hayan establecido en el PEPAC para cada intervención concreta y deberán cumplir los requisitos del artículo 13 del presente Decreto.

83. artikulua.– Ebazpena eta ordainketa.

Artículo 83.– Resolución y pago.

1.– Esku-hartze bakoitzean indarreko kontrol-planaren arabera egin beharreko kontrolak eta egiaztapenak egin ondoren, foru-organo eskudunek dagokion ebazpena emango dute. Ebazpen horretan, hala badagokio, adieraziko da onuradunari laguntza osoa ordainduko zaiola, bai foru-organoaren aurrekontuen kontura finantzatzen den zatia, bai LGENFaren kontura finantzatzen dena. Onuradunei laguntza osoa ordaindutakoan, foru-organoek erakunde ordaintzaileari eskatuko diote ordain dezala LGENFaren kontura finantzatutako zatia, baldin eta funts horretan foru-organo eskatzailearen aldeko funtsik badago dena delako esku-hartzerako. Esku-hartze baterako LGENF funtsak agortuta badaude, laguntzak Estatuko finantzaketa osagarritzat hartuko dira.

1.– Una vez efectuados los controles y comprobaciones pertinentes en el marco de cada intervención, de acuerdo con el Plan de Controles vigente, los órganos forales competentes dictarán la resolución que corresponda. En dicha resolución se comunicará, si procede, el pago del total de la ayuda a la persona beneficiaria, tanto la parte que se financia con cargo a sus propios presupuestos como la parte cofinanciada por el fondo FEADER. Una vez abonada la totalidad de la ayuda a las personas beneficiarias, los órganos forales solicitarán al Organismo Pagador el reembolso de la parte que corresponde financiar al fondo FEADER, siempre que exista disponibilidad de fondos FEADER a favor del órgano foral solicitante en las intervenciones para las que se pretende el reembolso. En caso de agotamiento de los fondos FEADER para determinada intervención, las ayudas tendrán la consideración de financiación nacional adicional.

2.– Foru-aldundien ordainketa-eskaeren inguruko egiaztapenak egin ondoren, erakunde ordaintzaileak ordainketa egingo du LGENF funtsen kontura, eta foru-ogasunei emango dizkie haiek aurreratutako diru-kopuruak, esku-hartze bakoitzerako ezarritako finantzaketa bateratuko tasa aplikatuz eta abenduaren 9ko 275/2020 Dekretuan xedatzen denarekin bat etorriz.

2.– El Organismo Pagador, una vez efectuadas las comprobaciones pertinentes sobre las solicitudes de pago de las Diputaciones Forales, procederá al pago con cargo al fondo FEADER reembolsando a las haciendas forales las cantidades adelantadas por aquellas, y de acuerdo con la tasa de cofinanciación prevista para cada intervención, y conforme a lo dispuesto en el Decreto 275/2020, de 9 de diciembre.

2. ATALA
SECCION 2.ª
LGENF-AK ETA EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO ADMINISTRAZIOAK MODU BATERATUAN FINANTZATUTAKO ESKU-HARTZEEN KUDEAKETA
GESTIÓN DE LAS INTERVENCIONES COFINANCIADAS POR EL FEADER Y LA ADMINISTRACION DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EUSKADI

84. artikulua.– Kudeaketa eta deialdiak.

Artículo 84.– Gestión y convocatorias.

1.– Dekretu honen 10. artikuluaren 3. apartatuan adierazitako esku-hartzeen kudeaketa eta kontrola Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrean landa-garapenaren, nekazaritzako elikagaien industrien, elikagaien kalitatearen eta basoen arloan eskumena duten zuzendaritzei dagokie, unean-unean indarrean dagoen egitura organikoari buruzko dekretuarekin bat etorriz.

1.– La gestión y control de las intervenciones señaladas en el apartado 3 del artículo 10 del presente Decreto corresponderán a las direcciones competentes en materia de desarrollo rural, industrias agroalimentarias, calidad alimentaria y forestal de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi, de conformidad con el decreto de estructura orgánica vigente en cada momento.

2.– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrean nekazaritza politika erkidearen arloko eskumena duen sailaren titularraren agindu baten bidez egingo dira esku-hartzeen deialdiak, hurrengo apartatuetan adierazitako salbuespenekin. Laguntzen deialdiak urtero egingo dira. Nolanahi ere, gerta liteke ekitaldi batean esku-hartze batzuen deialdirik ez egitea aurrekontuaren eskuragarritasunagatik edo deialdia eragozten duten bestelako inguruabar batzuengatik. Agindu horietan, dekretu honetan ezartzen diren edukiak agertuko dira gutxienez, kasu bakoitzeko laguntza-deialdiaren esku-hartzeari dagozkionak. Eduki horiek bat etorriko dira NPEPEan eta Europar Batasunaren eta Estatuaren araudi aplikagarrietan ezartzen direnekin.

2.– Mediante orden de la persona titular del departamento competente en materia de política agrícola común de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi, se procederá a realizar las convocatorias de las intervenciones, con las excepciones señaladas en los siguientes apartados. Las convocatorias de ayuda se realizarán con carácter anual, sin perjuicio de que en algún ejercicio determinado puedan no convocarse algunas intervenciones debido a las disponibilidades presupuestarias u otras circunstancias que impidan la habilitación de dichas convocatorias. En estas órdenes se recogerán, al menos, los contenidos previstos en el presente Decreto que afecten a la intervención para la que se convoca la ayuda en cada caso, y deberán ser coherentes con los contenidos establecidos en el PEPAC y en la normativa comunitaria y estatal aplicable.

3.– 2. apartatuan xedatutakoa gorabehera, ezagutzen transferentziari eta prestakuntza- eta informazio-jarduerei buruzko esku-hartzea Hazi Fundazioak egingo du, Eusko Jaurlaritzaren bitarteko propioa den aldetik, eta kudeaketa-agintaritzaren laguntza teknikoari buruzko esku-hartzea –agintaritza horrek EAEn NPEPEa behar bezala ezartzeko (NPEPEaren indarraldian) beharrezkoak diren ekintzak finantzatzera bideratua– bitarteko propioen bidez edo kontratu publikoak eginez gauzatuko da.

3.– No obstante lo dispuesto en al apartado 2, la intervención relativa a transferencia de conocimientos y actividades de formación e información se llevará a cabo por la Fundación Hazi, en su calidad de medio propio del Gobierno Vasco y la intervención relativa a la asistencia técnica de la autoridad de gestión, destinada a financiar acciones necesarias para una correcta implementación del PEPAC en Euskadi que deba llevar a cabo dicha autoridad a lo largo de la vigencia del PEPAC, se implementará a través de medios propios o de la celebración de contratos públicos.

4.– LEADER esku-hartzea dela-eta, partaidetzan oinarritutako tokiko garapenerako estrategien esparruko jardunak finantzatzeko laguntzen deialdiak egingo dituzte estrategia horiek abian jartzeko aurrez hautatu diren toki-ekintzako taldeek. Toki-ekintzako taldeen lankidetza-proiektuen eta talde horien funtzionamendu-gastuen inguruko jardueren kasuan, ez da laguntza-deialdirik egongo.

4.– En el caso concreto de la intervención LEADER, las convocatorias de ayuda para la financiación de operaciones en el marco de las estrategias de desarrollo local participativo se realizarán por parte de Mendinet, grupo de acción local cuya estrategia ha sido seleccionada en el marco del PEPAC en Euskadi. En el caso de las operaciones relativas a los proyectos de cooperación y a los gastos de funcionamiento de del grupo de acción local, no se articularán convocatorias de ayuda.

85. artikulua.– Onuradunak.

Artículo 85.– Personas beneficiarias.

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak deitutako laguntzen onuradunak NPEPEan esku-hartze zehatz bakoitzerako ezarritakoak izango dira, eta dekretu honen 13. artikuluko betekizunak bete beharko dituzte.

Las personas beneficiarias de las ayudas convocadas por la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi serán las que se hayan establecido en el PEPAC para cada intervención concreta y deberán cumplir los requisitos del artículo 13 del presente Decreto.

86. artikulua.– Ebazpena eta ordainketa.

Artículo 86.– Resolución y pago.

1.– Esku-hartze bakoitzaren esparruan beharrezko kontrolak eta egiaztapenak egin ondoren, eta indarrean dagoen kontrol-planarekin bat etorriz, kasu bakoitzean eskumena duen organoak ebazpen bat emango du. Ebazpen horretan, hala badagokio, laguntza ordaintzea erabakiko du, dagozkion aurrekontuen kargura, eta, gainera, LGENF funtsari dagokion zatia ordaintzeko proposamena egingo dio erakunde ordaintzaileari.

1.– Una vez efectuados los controles y comprobaciones pertinentes en el marco de cada intervención, y de acuerdo con el plan de controles vigente, el órgano competente en cada caso dictará una resolución en la que acordará, si así procediera, el pago de la ayuda con cargo a sus respectivos presupuestos y, además, la propuesta al Organismo Pagador de abono de la parte correspondiente al fondo FEADER.

2.– 1. apartatuan aipatzen den ebazpena onuradunei jakinaraziko zaie, eta pertsona horiei ordainduko zaie Euskal Autonomia Erkidegoko aurrekontuaren kargura finantzatutako laguntzaren zenbatekoa, esku-hartze bakoitzerako aurreikusitako finantzaketa bateratuko tasa aplikatuz.

2.– La resolución a que se refiere el apartado 1 se notificará a las personas beneficiarias, a las que se abonará el importe de la ayuda financiada con cargo al presupuesto de la Comunidad Autónoma de Euskadi, de acuerdo con la tasa de cofinanciación prevista para cada intervención.

3.– Behar diren baldintzak eta Batasunaren araudia betetzen ote diren egiaztatzeko egin beharrezko kontrolak egin ondoren, erakunde ordaintzaileak ebazpen bat emango du LGENFaren kontura finantzatzen den laguntzaren zatia bakarrik ordaintzeko, eta onuradun bakoitzari laguntza-zati hori ordainduko dio, esku-hartze bakoitzerako ezarritako finantzaketa bateratuko tasa aplikatuz.

3.– El Organismo Pagador, una vez efectuados los controles que verifiquen el cumplimiento de los requisitos necesarios y de la normativa comunitaria, emitirá una resolución de ejecución de pago exclusivamente de la parte de la ayuda financiada con cargo al fondo FEADER, y procederá a ingresar dicho importe a cada persona beneficiaria, de acuerdo con la tasa de cofinanciación prevista para cada intervención.

3. ATALA
SECCIÓN 3.ª
LANDA-EREMUEN KARAKTERIZAZIOA
CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS RURALES

87. artikulua.– Landa-eremuak identifikatzeko parametroak.

Artículo 87.– Parámetros de identificación de las zonas rurales.

1.– Landa-entitatetzat hartzen dira EUSTAT Euskal Estatistika Erakundean hala erregistratutako biztanleria-entitate bereziak, lurzoruaren hirigintza-kalifikazioa gorabehera, baldin eta ezaugarri hauetakoren bat betetzen badute:

1.– Se consideran entidades rurales aquellas entidades singulares de población registradas como tales en Euskal Estatistika Erakundea-Instituto Vasco de Estadística, EUSTAT, con independencia de la calificación urbanística de su suelo, que cumplan alguna de las siguientes características:

a) 2.000 biztanle edo gutxiago izatea;

a) Contar con 2.000 habitantes o menos;

b) Erroldatutako 2.000 biztanle baino gehiago izatea eta balio erantsi gordin osoaren % 3ko edo gehiagoko nekazaritzako balio erantsi gordina duen udalerri bateko entitatea izatea.

b) Contar con más de 2.000 habitantes empadronados y tratarse de una entidad perteneciente a un municipio que presente un valor añadido bruto agrario igual o superior al 3 % del valor añadido bruto total.

2.– Landa-eremutzat hartuko dira, halaber, partzoneriak (udalerrien arteko kondominioak), mendiko lurralde-entitate gisa, non ez baita inor bizi; izan ere, horiek ez dute udalerriaren estatutu juridikorik.

2.– Tendrán también la consideración de zona rural las parzonerías (condominios intermunicipales), como entidades territoriales de montaña, no habitadas, que no poseen el estatuto jurídico de municipio.

3.– Halaber, hiri-entitateetan landa-eremuak identifikatu ahal izango dira, UDALPLAN-Informazio geografikoaren sistema eta lurralde-datuen bankuan lurzoru urbanizaezin gisa agertzen diren eremuak abiaburutzat hartuta.

3.– Asimismo, en las entidades urbanas, se podrán identificar zonas rurales partiendo de los espacios que en el Sistema de Información Geográfica y Banco de Datos Territoriales- UDALPLAN están catalogadas como suelo no urbanizable.

88. artikulua.– Landa-eremuak kategorizatzeko irizpideak eta kalteberatasun-mailak.

Artículo 88.– Criterios de categorización de las zonas rurales y grados de vulnerabilidad.

1.– Landa-eremuen karakterizazioa honako garapen-eremu hauetarako egin da: jarduera ekonomikoaren sustapena eta dibertsifikazioa, eta bizi-kalitatea eta ongizatea.

1.– La caracterización de las zonas rurales se ha llevado a cabo para los siguientes ámbitos de desarrollo: fomento y diversificación de la actividad económica y calidad de vida y bienestar.

2.– Zenbait irizpide eta parametro erabili dira landa-eremuen karakterizaziorako garapen-eremu bakoitzean (demografikoak, geografikoak, ekonomikoak eta zerbitzuen eta komunikabideen irisgarritasunaren ingurukoak). Hauek dira:

2.– Los criterios y parámetros de carácter demográfico, geográfico, económico, de accesibilidad a servicios y vías de comunicación, entre otros, utilizados para la caracterización de las zonas rurales para cada uno de los ámbitos establecidos son los siguientes:

a) Jarduera ekonomikoa sustatu eta dibertsifikatzearen eremuari dagokionez:

a) Respecto al ámbito de fomento y diversificación de la actividad económica:

1.– Errepide nagusietara dagoen distantzia, kilometrotan.

1.– La distancia en kilómetros a carreteras principales.

2.– Okupazio-tasaren ehunekoa.

2.– El porcentaje de la tasa de ocupación.

3.– Zerbitzu-establezimenduen kopurua.

3.– El número de establecimientos de servicios.

4.– Batez besteko maldaren ehunekoa.

4.– El porcentaje de la pendiente media.

5.– Prestakuntza-mailaren ehunekoa (lanbide-heziketa eta goi-mailako heziketa).

5.– El porcentaje del nivel de instrucción de formación profesional y superior.

6.– Nekazaritzako balio erantsi gordinaren ehunekoa (nekazaritzako BEGd).

6.– El porcentaje de valor añadido bruto agrario (VAB agrario).

7.– Udalerriko biztanleria.

7.– Población municipal.

b) Bizi-kalitatearen eta ongizatearen eremuari dagokionez:

b) En cuanto al ámbito de la calidad de vida y bienestar:

1.– Lehen hezkuntzako eskoletara dagoen distantzia, kilometrotan.

1.– La distancia en kilómetros a escuelas primarias.

2.– 10.000 biztanletik gorako hiri-entitate batera dagoen distantzia, kilometrotan.

2.– La distancia en kilómetros a una entidad urbana superior a 10.000 habitantes.

3.– Errenta pertsonala, eurotan zenbatuta.

3.– La renta personal, computada en euros.

4.– Etxebizitza nagusiaren ehunekoa.

4.– El porcentaje de vivienda principal.

5.– Elkarteen kopurua.

5.– Número de asociaciones.

6.– Zerbitzu-establezimenduen kopurua (txikizkako merkataritza eta ostalaritza).

6.– El número de establecimientos dedicados a servicios (comercio minorista y restauración).

7.– Batez besteko maldaren ehunekoa.

7.– El porcentaje de pendiente media.

8.– Udalerriko biztanleria.

8.– La población municipal.

89. artikulua.– Arreta bereziko eremuak (ABE).

Artículo 89.– Zonas de especial atención (ZEA).

1.– Udalerri kalteberenak eta larrien daudenak arreta bereziko eremu (ABE) gisa katalogatu dira, bai ekonomiari eta ongizateari dagokienez, bai demografiari eta lehen sektorearekiko mendekotasunari dagokienez.

1.– Los municipios que presentan una situación más crítica y vulnerable, tanto desde el punto de vista económico y de bienestar, así como desde su vertiente demográfica y de dependencia del sector primario, han sido catalogados como zonas de especial atención (ZEA).

2.– Arreta bereziko eremu horiek identifikatzeko, irizpide eta parametro hauek erabili dira:

2.– Los criterios y parámetros utilizados para la identificación de dichas zonas han sido los siguientes:

a) Biztanleriaren bilakaera (%).

a) Evolución poblacional (%).

b) Zahartzea (%).

b) Envejecimiento (%).

c) Maskulinitatea (tasa).

c) Masculinidad (tasa).

d) Per capita errenta (euro).

d) Renta per cápita (euros).

e) BPGd.

e) PIB.

f) Nekazaritzako BEGd (%).

f) VAB Agrario (%).

g) Udalerriko biztanleria.

g) Población municipal.

90. artikulua.– Kalteberatasun-mailak.

Artículo 90.– Grados de vulnerabilidad.

88. eta 89. artikuluetan aipatzen diren irizpideen araberako balioak aztertu eta ordenatu ondoren, eta ezarritako esparru bakoitza aintzat hartuta, landa-eremuak 4 kalteberatasun-mailatan sailkatu dira, 1. mailakoak izanik kalteberenak:

Una vez analizados y ordenados los valores correspondientes a los criterios mencionados en los artículos 88 y 89 y atendiendo a cada uno de los ámbitos establecidos, las zonas rurales se han categorizado en torno a 4 grados de vulnerabilidad, siendo el grado uno el más vulnerable:

a) Arreta bereziko eremuei (ABE) kalteberatasun-maila gorena ezarri zaie (V1), eta garapen-eremuetako bakoitzean sartu dira.

a) Las zonas de especial atención (ZEA) han sido catalogadas con grado de vulnerabilidad máximo V1 e integradas en cada uno de los ámbitos de desarrollo.

b) Gainerako landa-entitateak V2, V3 eta V4 kalteberatasun-mailetan katalogatu dira. Kalteberatasun-mailak pertzentilen araberako emaitzen banaketari jarraikiz ezarri dira. Kalteberatasun-maila bakoitzari % 33,3 esleitu zaio eremu bakoitzerako eratutako adierazlearen arabera.

b) El resto de las entidades rurales han sido catalogadas en grados de vulnerabilidad V2, V3 y V4. La asignación a cada grado de vulnerabilidad se ha basado en distribución de resultado en base a percentiles, atribuyendo el 33,3 % de entidades a cada grado de vulnerabilidad según el indicador compuesto para cada ámbito.

c) Hiri-entitateetako landa-eremuak entitate bakartzat jo dira, eta kalteberatasun-maila txikiena esleitu zaie guztiei: V4.

c) La zona rural correspondiente a las entidades urbanas se ha considerado como una única entidad y a todas ellas se les ha atribuido el grado de vulnerabilidad mínimo, V4.

d) Partzonerien kasuan, kontuan hartuta lurralde partekatuak direla eta ez direla udalerri bakar batenak soilik, baizik eta lurraldearen jabe den herri-komunitatearenak, eta horietan ez dela inor bizi, ezin zaizkie aplikatu aipatutako adierazleak. Beraz, horiei esleitutako kalteberatasun-maila garapen-eremuaren eta eremu horietan garatu nahi diren programen helburuen araberakoa izango da.

d) En el caso de las parzonerías, teniendo en cuenta que son territorios compartidos que no pertenecen en exclusiva a ningún municipio, sino a la comunidad de pueblos propietaria del territorio y que no están habitados, no se les pueden aplicar los indicadores mencionados. Por lo tanto, el grado de vulnerabilidad asignado a las mismas, dependerá del ámbito de desarrollo y de los objetivos de los programas que se pretendan desarrollar en dichas zonas.

91. artikulua.– Landa-eremuen karakterizazioa eskuratzeko bidea.

Artículo 91.– Accesibilidad a la caracterización de las zonas rurales.

Dekretu honetan onesten den landa-eremuen karakterizazioa (4 kalteberatasun-maila, finkatutako eremu bakoitzerako) Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren Egoitza Elektronikoan ikus daiteke: https://www.euskadi.eus/euskadiko-landa-eremuen-karakterizazioa/web01-a2lanits/eu/

La caracterización de las zonas rurales en base a 4 grados de vulnerabilidad para cada uno de los ámbitos establecidos, que se aprueba en el presente Decreto está disponible en la Sede Electrónica de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi: https://www.euskadi.eus/caracterizacion-de-las-zonas-rurales-de-euskadi/web01-a2lanits/es/.

92. artikulua.– Landa-eremuen karakterizazioa berrikustea.

Artículo 92.– Revisión de la caracterización de las zonas rurales.

Landa-eremuak bilakatu, garatu eta hazi egiten dira, eta biztanlerian ere aldaketak gertatzen dira. Beraz, faktore horiek berrikusi egin behar dira, eta, berrikusteko prozesu horren ondorioz, baliteke dekretu honetan garapen-eremuetarako onetsitako kalteberatasun-mailak edo EAEko entitateen lurralde-oinarria aldatzea. Aldaketarik izanez gero, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko dira nekazaritza politika erkidearen arloko eskumena duen sailaren titularraren agindu baten bidez. Halaber, garapen-eremu berrien analisiaren eta karakterizazioaren ondoriozko aldaketa guztiak ere argitaratuko dira.

La evolución, el progreso y crecimiento de las zonas rurales, así como los cambios en la población, son factores que requieren un proceso de revisión del que pueden derivar modificaciones en los grados de vulnerabilidad o en la base territorial de las entidades del País Vasco aprobados por el presente Decreto para los distintos ámbitos de desarrollo. Estas modificaciones, en su caso, serán publicadas en el Boletín Oficial del País Vasco mediante orden de la persona titular del departamento competente en materia de política agrícola común. Igualmente, se publicará cualquier tipo de modificación debida a la incorporación del análisis y caracterización de nuevos ámbitos de desarrollo.

LEHENENGO XEDAPEN GEHIGARRIA.– Arau-erreferentziak eta erreferentzia organikoak.
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA.– Referencias normativas y orgánicas.

1.– Agertzen diren Europako, Estatuko eta EAEko arauen aipamenak (eranskinak barne) aldian-aldian horiek ordezkatzen edo aldatzen dituzten arauei buruzkoak direla ulertu behar da.

1.– Las referencias contenidas, incluidos sus anexos, a normativa europea, estatal o autonómica deberán entenderse hechas a aquella que la sustituya o modifique en cada momento.

2.– Halaber, ulertu behar da sailen eta administrazio-organoen aipamenak honako hauei buruzkoak direla: Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko sailak sortzen, ezabatzen eta aldatzen dituen eta horien egitekoak eta eremuak finkatzen dituen indarreko dekretuaren arabera gai bakoitzaren gaineko eskumena duen sailari buruzkoak eta egitura organikoaren eta funtzionalaren arabera eskumena duen zuzendaritzari buruzkoak.

2.– Asimismo, las referencias contenidas al departamento y a los distintos órganos administrativos deben entenderse hechas, en cada momento, al departamento que en virtud del decreto de creación, supresión y modificación de los departamentos de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y de determinación de funciones y áreas de actuación de los mismos, y a la dirección, que, en virtud del decreto de estructura orgánica y funcional, ostenten las competencias en la materia.

BIGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA.– Helbide elektronikoak.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA.– Direcciones electrónicas.

Helbide elektronikoetarako estekak unean-unean ordezten edo aldatzen dituztenetara eginda daudela ulertuko da.

Los enlaces a las direcciones electrónicas se entenderán realizados a aquellos que los sustituyan o modifiquen en cada momento.

HIRUGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA.– Presentzia orekatua.
DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA.– Presencia equilibrada.

Dekretu honetan jasota dauden organoetan, ahaleginak egingo dira emakumeen eta gizonen presentzia orekatua egon dadin, eta esklusiboki postuari lotuta ez dauden edo karguaren araberakoak ez diren ordezkaritzen arteko oreka hori indartuko da, plan honen 9.1.5 apartatuan xedatutakoaren arabera: «Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko eta haren administrazio instituzionaleko kide anitzeko organoentzako jarduera-plana». Gobernu Kontseiluaren 2020ko uztailaren 7ko Erabakiaren bidez onartu zen plan hori.

En los órganos recogidos en este decreto se procurará la presencia equilibrada de mujeres y hombres potenciando dicho equilibrio entre las representaciones que puedan no estar ligadas exclusivamente al puesto o en función del cargo, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 9.1.5 del «Plan de Actuación para los Órganos Colegiados de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y su Administración Institucional», aprobado por Acuerdo de Consejo de Gobierno de 7 de julio de 2020.

LAUGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA.– Esku-hartze berrien publikotasuna.
DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA.– Publicidad de nuevas intervenciones.

9. eta 10. artikuluetan aipatzen diren esku-hartzeak gorabehera, nekazaritza politika erkidearen arloko eskumena duen sailaren titularraren agindu baten bidez, argitara emango dira programazioak irauten duen bitartean EAEn ezartzeko hautatzen diren esku-hartze berriak. Aipatutako publikotasuna laguntzen deialdia egin aurretik aplikatuko da, eta dekretu honetan eta aplikatu beharreko gainerako araudian ezartzen diren preskripzioak aplikatuko zaizkie laguntzei.

Sin perjuicio de las intervenciones relacionadas en los artículos 9 y 10, mediante orden de la persona titular del departamento competente en materia de Política Agrícola Común se dará publicidad a las nuevas intervenciones que, a lo largo del periodo de programación, puedan seleccionarse para su implantación en Euskadi. La publicidad se realizará con carácter previo a la convocatoria de las ayudas y las mismas quedarán sujetas a las prescripciones contenidas en el presente Decreto y en el resto de normativa que sea de aplicación.

XEDAPEN IRAGANKORRA.– Euskadiko Landa Garapenerako Programa 2015-2020: luzapena.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA.– Prórroga del Programa de Desarrollo Rural de Euskadi 2015-2020.

Xedapen indargabetzaile bakarra eragotzi gabe, Landa Garapenerako Europako Nekazaritza Funtsak finantzatzen dituen Euskadiko Landa Garapenerako Programako (2015-2020) esku-hartzeen programen iraunaldia honen arabera luzatu ahal izango da: Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2020ko abenduaren 23ko 2020/2220 (EB) Erregelamendua, zeinaren bitartez zenbait xedapen iragankor ezartzen baitira Landa Garapenerako Europako Nekazaritza Funtsaren (LGENF) eta Nekazaritza Bermatzeko Europako Funtsaren (NBEF) laguntzarako, 2021. eta 2022. urteetan; eta zeinaren bitartez aldatu egiten baitira ondorengo erregelamenduak: 1305/2013 (EB), 1306/2013 (EB) eta 1307/2013 (EB), errekurtsoei eta erregelamenduaren aplikazioari dagokionez, 2021. eta 2022. urteetan; eta 1308/2013 (EB) Erregelamendua, errekurtsoei eta laguntza horren banaketari dagokionez, 2021. eta 2022. urteetan.

Sin perjuicio de la disposición derogatoria única, el período de duración de los programas financiados por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural en las intervenciones previstas en el Programa de Desarrollo Rural de Euskadi 2015-2020, estará sujeto al régimen de prórroga fijado en el Reglamento (UE) 2020/2220 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de diciembre de 2020 por el que se establecen determinadas disposiciones transitorias para la ayuda del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) en los años 2021 y 2022, y por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 1305/2013, (UE) n.º 1306/2013 y (UE) n.º 1307/2013 en lo que respecta a sus recursos y a su aplicación en los años 2021 y 2022 y el Reglamento (UE) n.º 1308/2013 en lo que respecta a los recursos y la distribución de dicha ayuda en los años 2021 y 2022.

XEDAPEN INDARGABETZAILEA.– Arauak indargabetzea.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA.– Derogaciones normativas.

Dekretu hau indarrean jartzen denetik aurrera, indargabetuta geratzen dira honako erregelamendu-xedapen hauek eta dekretu honetan araututako arloan dekretu honen aurka doan beste edozein xedapen:

A partir de la entrada en vigor de este decreto resultan derogadas las siguientes disposiciones reglamentarias y cualquier otra en la materia regulada en este decreto que se oponga al mismo:

a) 20/2016 Dekretua, otsailaren 16koa, Euskal Autonomia Erkidegoan honako hauek garatu eta aplikatzekoa: Nekazaritza Politika Erkidearen (NPE) zuzeneko laguntzen erregimenak, Nekazaritza Lursailak Identifikatzeko Informazio Geografikoaren Sistema (SIGPAC) eta laguntzen onuradunek bete beharreko baldintzak.

a) Decreto 20/2016 de 16 de febrero, de desarrollo y aplicación en la Comunidad Autónoma de Euskadi de los regímenes de intervenciones directas incluidos en la Política Agrícola Común (PAC), del Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas (SIGPAC), y de la condicionalidad.

b) 30/2010 Dekretua, urtarrilaren 26koa, Europako Erkidegoak fruten eta barazkien arloa arautzeko sortuak dituen erregelamenduak eta erregelamendu horietatik datorren laguntza-sistema Euskal Autonomia Erkidegoan nola garatu eta aplikatu arautzen duena.

b) Decreto 30/2010, de 26 de enero, por el que se regula el desarrollo y aplicación en la Comunidad Autónoma del País Vasco de la reglamentación comunitaria en el sector de las frutas y hortalizas y el régimen de ayudas derivadas de la misma.

c) 227/2014 Dekretua, abenduaren 9koa, Euskal Autonomia Erkidegoan mahastizaintza eta ardogintzaren sektorea laguntzeko Europako Erkidegoak emandako neurriak garatu eta aplikatzekoa.

c) Decreto 227/2014 de 9 de diciembre, de desarrollo y aplicación de las medidas de apoyo comunitarias al sector vitivinícola de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

d) 43/2017 Dekretua, otsailaren 14koa, zeinaren bidez 2015-2020 aldirako Euskadiko Landa Garapenerako Programan jasota dauden laguntzen esparru-araudia ezartzen baita.

d) Decreto 43/2017, de 14 de febrero, por el que se establece la normativa marco de las intervenciones previstas en el Programa de Desarrollo Rural de Euskadi (2015-2020).

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA.– Abenduaren 9ko 275/2020 Dekretuaren aldaketa, zeinaren bidez ezartzen baita Nekazaritzako Europako Berme Funtsak (NEBF) eta Landa Garapenerako Europako Nekazaritza Funtsak (LGENF) finantzatutako gastuen erakunde ordaintzailearen antolakuntza eta funtzionamendu-araubidea Euskal Autonomia Erkidegoan.
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA.– Modificación del Decreto 275/2020, de 9 de diciembre, por el que se establece la organización y régimen de funcionamiento del Organismo Pagador de los gastos financiados por el Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

1.– Aldatu egingo da 1. artikuluaren 2. apartatua. Aurrerantzean, honela egongo da idatzita:

1.– Se modifica el apartado 2 del artículo 1 que queda redactado como sigue:

«2.– Nekazaritza-politika erkidearen arloan eskumena duen saila da Euskal Autonomia Erkidegoko erakunde ordaintzailea».

«2.– El Organismo Pagador en la Comunidad Autónoma del País Vasco es el departamento competente en materia de política agrícola común».

2.– 7 bis artikulua gehituko da, eta honela geratuko da idatzita:

2.– Se añade un nuevo artículo 7 bis que queda redactado como sigue:

«7 bis artikulua.– Erakunde Ordaintzailearen Koordinazio Batzordea.

«Artículo 7 bis.– Comité de Coordinación del Organismo Pagador.

1.– Lehen zutabeko eta bigarren zutabeko eremuen arteko lankidetza zuzena eta eraginkorra bermatzeko eta EAEko erakunde ordaintzailearen egitekoak gauzatzeko, erakunde ordaintzailearen koordinazio-batzordea sortzen da, zeinak lantalde gisa jardungo baitu. Honako hauek osatuko dute:

1.– Al objeto de garantizar una correcta y eficaz colaboración entre los ámbitos del primer y segundo pilar y de ejecutar las tareas correspondientes al Organismo Pagador en Euskadi, se crea el comité de coordinación del Organismo Pagador, como grupo de trabajo, que estará constituido por:

a) NBEFaren zuzeneko ordainketen ardura duen zuzendaritzaren ordezkari bat.

a) una persona representante de la Dirección responsable de las intervenciones en forma de pagos directos del fondo FEAGA.

b) NBEFaren esku-hartze sektorialen ardura duten zuzendaritzen ordezkari bat.

b) una persona representante de las Direcciones responsables de las intervenciones sectoriales del fondo FEAGA.

c) LGENFaren landa-garapenerako esku-hartzeen ardura duten zuzendaritzen ordezkari bat.

c) una persona representante de las Direcciones responsables de las intervenciones de desarrollo rural del fondo FEADER.

d) Erakunde ordaintzailearen ordainketak exekutatzeko funtzioaz arduratuko den pertsona bat.

d) una persona encargada de la función de ejecución de pagos del Organismo Pagador.

e) Foru-aldundi bakoitzean nekazaritzaren arloan eskumena duen zuzendaritzaren ordezkari bat.

e) una persona representante de la Dirección competente en materia agraria de cada una de las Diputaciones Forales.

f) Erakunde ordaintzailearen barne-auditoria zerbitzuaren ordezkari bat.

f) una persona representante del servicio de auditoría interna del Organismo Pagador.

2.– Koordinazio-batzordea erakunde ordaintzailearen ardura duen pertsonaren ekimenez bildu ahal izango da, edota batzordeko edozein kideren ekimenez, eta bileretara kasuan kasuko gaiaren arabera bidezkotzat jotzen diren kudeaketa-organoak edo beste administrazio-unitate batzuk edo bestelako erakundeak gonbidatu ahal izango dira.

2.– Este Comité de Coordinación se podrá reunir bien por iniciativa de la persona responsable de Organismo Pagador o bien por iniciativa de cualquiera de los miembros del comité, y podrán invitar a las reuniones a diferentes órganos gestores u otras unidades administrativas o entidades cuya participación se considere pertinente en función de la materia a tratar.

3.– Batzorde horren eginkizun nagusia izango da sortzen diren gorabeherak aztertzea eta neurri zuzentzaile egokiak proposatzea, honako gai hauei dagokienez:

3.– Las funciones de este Comité consistirán fundamentalmente en analizar las incidencias que vayan surgiendo y plantear medidas correctoras oportunas, en relación con cuestiones tales como:

a) NPEPE laguntzen kontrolen plan autonomikoa aztertzea, kontrolatzea eta jarraipena egitea.

a) Análisis, control y seguimiento del plan autonómico de controles de las ayudas PEPAC.

b) Laguntzako esku-hartze guztien prozedura-eskuliburuak egiten eta eguneratzen direla bermatzea.

b) Garantizar la elaboración y actualización de los manuales de procedimiento de todas las intervenciones de ayuda.

c) Esku-hartze guztien adierazleen jarraipena egitea eta errendimenduaren urteko txostena behar bezala egiten dela ziurtatzea.

c) Realizar el seguimiento de los indicadores de todas las intervenciones y asegurar la correcta elaboración del informe anual del rendimiento.

d) NPEPEan sartutako laguntzak kontrolatzeko edo ordaintzeko faseetan sortzen diren gorabeherak partekatzea eta horietarako konponbideak planteatzea.

d) Poner en común las incidencias que surjan en las fases de control o de pago de las ayudas incluidas en el PEPAC y plantear soluciones a las mismas.

e) Koordinazio-erakunde gisa jardutea Europar Batasuneko erakundeen eta ziurtapen-erakundearen auditoretzen ikerketei dagokienez NPEPEaren esparruan, informazioa zentralizatzea eta horiei emandako erantzunak koordinatzea.

e) Actuar como organismo de coordinación en lo que se refiere a las investigaciones de las instituciones de la Unión Europea y de las auditorías del Organismo de Certificación en el marco del PEPAC, centralizar la información y coordinar las respuestas a las mismas.

f) Erakunde ordaintzaileari egotz dakiokeen beste edozein gai –Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2021eko abenduaren 2ko 2021/2116 (EB) Erregelamenduaren 9. artikuluaren arabera (nekazaritza politika erkidearen finantzaketari, kudeaketari eta jarraipenari buruzkoa eta 1306/2013 (EB) Erregelamendua indargabetzen duena) eta abenduaren 27ko 1046/2022 Errege Dekretuaren 9. artikuluaren arabera (Espainiako Nekazaritza Politika Erkidearen Plan Estrategikoaren, Nekazaritza Bermatzeko Europako Funtsaren (NBEF) eta Landa Garapenerako Europako Nekazaritza Funtsaren (LGENF) gobernantza arautzen duena)–, baldin eta NPEPEaren esparruan batzordea osatzen duten administrazio-organoen arteko koordinazioa eskatzen badu.

f) Cualesquiera otras cuestiones atribuibles al Organismo Pagador según el artículo 9 del Reglamento (UE) 2021/2116 del Parlamento Europeo y del Consejo de 2 de diciembre de 2021 sobre la financiación, la gestión y el seguimiento de la Política Agrícola Común y por el que se deroga el Reglamento (UE) n.º 1306/2013 y el artículo 9 del Real Decreto 1046/2022, de 27 de diciembre, por el que se regula la gobernanza del Plan Estratégico de la Política Agrícola Común en España y de los fondos europeos agrícolas FEAGA y FEADER y que requieran una coordinación entre los órganos administrativos que componen el comité en el marco del PEPAC.

4.– Euskararen Erabilera Normalizatzeko azaroaren 24ko 10/1982 Oinarrizko Legea betez, bermatu egingo da Jarraipen Batzordeko partaideek nahi duten hizkuntza ofiziala erabiltzeko duten eskubidea».

4.– En cumplimiento de la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, básica de normalización del uso del Euskera, se garantizará el derecho de las personas participantes en el Comité de Seguimiento a utilizar el idioma oficial deseado».

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA.– Garatzeko eta egokitzeko eskumena.
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA.– Facultad de desarrollo y adaptación.

Ahalmena ematen zaio nekazaritza politika erkidearen arloko eskumena duen sailburuari, agindu bidez eman ditzan behar diren xedapenak, dekretu hau garatzeko eta Europako araudian egon daitezkeen aldaketa teknikoetara eta, hala badagokio, Estatuaren oinarrizko legeriara egokitzeko.

Se faculta a la persona titular del departamento competente en materia de política agrícola común para dictar, mediante orden, las disposiciones necesarias para el desarrollo y para la adaptación de este decreto a las modificaciones de carácter técnico que se produzcan en la normativa europea y, en su caso, a la legislación básica del Estado.

AZKEN XEDAPENETAKO HIRUGARRENA.– Indarrean jartzea.
DISPOSICIÓN FINAL TERCERA.–. Entrada en vigor.

Dekretu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean jarriko da indarrean.

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteizen, 2024ko maiatzaren 28an.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 28 de mayo de 2024.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburua,

La Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente,

MARÍA ARANZAZU TAPIA OTAEGUI.

MARÍA ARANZAZU TAPIA OTAEGUI.

I. ERANSKINA
ANEXO I

A) Nekazaritza Politika Erkideari buruzko Europar Batasuneko araudia.

A) Normativa comunitaria de la Política Agrícola Común.

Plan estrategikoei buruzko arauak. Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2021eko abenduaren 2ko 2021/2115 (EB) Erregelamendua, nekazaritza politika erkidearen esparruan estatu kideek egin beharreko plan estrategikoetarako laguntzari buruzko arauak ezartzen dituena (NPEaren plan estrategikoak) –Nekazaritza Bermatzeko Europako Funtsaren (NBEF) eta Landa Garapenerako Europako Nekazaritza Funtsaren (LGENF) kontura finantzatuta– eta 1305/2013 (EB) Erregelamendua eta 1307/2013 (EB) Erregelamendua indargabetzen dituena.

Normas en relación con los planes estratégicos. Reglamento (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo y del Consejo de 2 de diciembre de 2021 por el que se establecen normas en relación con la ayuda a los planes estratégicos que deben elaborar los Estados miembros en el marco de la política agrícola común (planes estratégicos de la PAC), financiada con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), y por el que se derogan los Reglamentos (UE) n.º 1305/2013 y (UE) n.º 1307/2013:

Finantzaketari, kudeaketari eta jarraipenari buruzko arauak. Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2021eko abenduaren 2ko 2021/2116 (EB) Erregelamendua, nekazaritza politika erkidearen finantzaketari, kudeaketari eta jarraipenari buruzkoa eta 1306/2013 (EB) Erregelamendua indargabetzen duena.

Normas de financiación, gestión y seguimiento. Reglamento (UE) 2021/2116 del Parlamento Europeo y del Consejo de 2 de diciembre de 2021 sobre la financiación, la gestión y el seguimiento de la política agrícola común y por el que se deroga el Reglamento (UE) n 1306/2013:

Merkatuen antolaketa erkideari buruzko arauak. Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2021eko abenduaren 2ko 2021/2117 Erregelamendua (EB), honako hauek aldatzen dituena: 1308/2013 Erregelamendua (EB), nekazaritza-produktuen merkatuen antolaketa erkidea sortzen duena; 1151/2012 Erregelamendua (EB), nekazaritzako produktuen eta elikagaien kalitate-araubideei buruzkoa; Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 251/2014 Erregelamendua (EB), mahastizaintza eta ardogintzako produktu aromatizatuen adierazpen geografikoen definizio, deskribapen, aurkezpen, etiketatu eta babesari buruzkoa, eta 228/2013 Erregelamendua (EB), nekazaritza sektorean Europar Batasuneko eskualde ultraperiferikoen aldeko neurri espezifikoak ezartzen dituena.

Normas organización común de mercados. Reglamento (UE) 2021/2117 del Parlamento Europeo y del Consejo de 2 de diciembre de 2021 que modifica los Reglamentos (UE) n.º 1308/2013, por el que se crea la organización común de mercados de los productos agrarios, (UE) n.º 1151/2012, sobre los regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios, (UE) n.º 251/2014, sobre la definición, descripción, presentación, etiquetado y protección de las indicaciones geográficas de los productos vitivinícolas aromatizados, y (UE) n.º 228/2013, por el que se establecen medidas específicas en el sector agrícola en favor de las regiones ultraperiféricas de la Unión:

Aplikatu beharreko erregelamendu erkideak.

Reglamentos comunes de aplicación.

Batzordearen 2021eko abenduaren 7ko 2022/126 (EB) Erregelamendu Delegatua, zeinaren bitartez Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2021/2115 (EB) Erregelamendua osatzen baita, estatu kideek, erregelamendu horren arabera, 2023-2027ko NPEaren plan estrategikoetan zehaztutako esku-hartze mota jakin batzuen baldintza osagarriei dagokienez, eta nekazaritza eta ingurumen baldintza egokietako (NIBE) 1. arauaren inguruko proportzioaren arauei dagokienez.

Reglamento Delegado (UE) 2022/126 de la Comisión de 7 de diciembre de 2021 por el que se completa el Reglamento (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los requisitos adicionales para determinados tipos de intervención especificados por los Estados miembros en sus planes estratégicos de la PAC para el período 2023-2027 en virtud de dicho Reglamento, y a las normas sobre la proporción relativa a la norma 1 de las buenas condiciones agrarias y medioambientales (BCAM):

Batzordearen 2021eko abenduaren 7ko 2022/127 (EB) Erregelamendu Delegatua, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2021/2116 (EB) Erregelamendua osatzen duena erakunde ordaintzaileei eta beste organo batzuei, finantza-kudeaketari, kontuen likidazioari, bermeei eta euroaren erabilerari dagokienez.

Reglamento Delegado (UE) 2022/127 de la Comisión de 7 de diciembre de 2021 que completa el Reglamento (UE) 2021/2116 del Parlamento Europeo y del Consejo con normas relativas a los organismos pagadores y otros órganos, la gestión financiera, la liquidación de cuentas, las garantías y el uso del euro:

Batzordearen 2021eko abenduaren 21eko 2022/128 (EB) Betearazpen Erregelamendua, zeinaren bidez ezartzen baitira Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2021/2116 (EB) Erregelamendua aplikatzeko xedapenak gai hauei dagokienez: erakunde ordaintzaileak eta beste organo batzuk, finantza-kudeaketa, kontuen likidazioa, kontrolak, bermeak eta gardentasuna.

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/128 de la Comisión de 21 de diciembre de 2021 por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) 2021/2116 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los organismos pagadores y otros órganos, la gestión financiera, la liquidación de cuentas, los controles, las garantías y la transparencia:

Batzordearen 2021eko abenduaren 21eko 2022/129 (EB) Betearazpen Erregelamendua, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2021/2115 (EB) Erregelamenduari jarraikiz olio-haziei, kotoiari eta ardogintzako azpiproduktuei dagozkien esku-hartze motetarako arauak ezartzen dituena, bai eta Batasunaren laguntzarekin eta NPEaren plan estrategikoekin lotutako informazio-, publizitate- eta ikusgarritasun-arloko betekizunetarako ere.

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/129 de la Comisión de 21 de diciembre de 2021 por el que se establecen normas para los tipos de intervención relativos a las semillas oleaginosas, el algodón y los subproductos de la vinificación en virtud del Reglamento (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo y del Consejo, así como para los requisitos en materia de información, publicidad y visibilidad relacionados con la ayuda de la Unión y los planes estratégicos de la PAC:

Batzordearen 2023ko urtarrilaren 18ko 2023/130 (EB) Betearazpen Erregelamendua, zeinaren bidez arauak ezartzen baitira Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2021/2115 (EB) Erregelamendua aplikatzeko, urteko errendimenduari buruzko txostenaren aurkezpenari dagokionez.

Reglamento de Ejecución (UE) 2023/130 de la Comisión de 18 de enero de 2023 por el que se establecen normas para la aplicación del Reglamento (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a la presentación del contenido del informe anual del rendimiento:

Batzordearen 2021eko abenduaren 21eko 2021/2289 (EB) Betearazpen Erregelamendua, zeinaren bidez xedapenak ezartzen baitira Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2021/2115 (EB) Erregelamendua aplikatzeko NPEaren plan estrategikoen edukiak aurkezteko moduari eta informazioa segurtasunez trukatzeko sistema elektronikoari dagokienez.

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/2289 de la Comisión de 21 de diciembre de 2021 por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la presentación del contenido de los planes estratégicos de la PAC y sobre el sistema electrónico para el intercambio seguro de la información:

Batzordearen 2021eko abenduaren 21eko 2021/2290 (EB) Betearazpen Erregelamendua, zeinaren bidez arauak ezartzen baitira 2021/2115 (EB) Erregelamenduaren I. eranskinean ezarritako betearazpen-adierazle eta emaitza-adierazle komunak kalkulatzeko metodoei buruz (Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2021eko abenduaren 2ko 2021/2115 (EB) Erregelamendua, nekazaritza politika erkidearen esparruan estatu kideek egin behar dituzten plan estrategikoetarako –NPEaren plan estrategikoak– laguntzari buruzko arauak ezartzen dituena –Nekazaritza Bermatzeko Europako Funtsaren (NBEF) eta Landa Garapenerako Europako Nekazaritza Funtsaren (LGENF) kontura finantzatuta– eta 1305/2013 (EB) Erregelamendua eta 1307/2013 (EB) Erregelamendua indargabetzen dituena).

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/2290 de la Comisión de 21 de diciembre de 2021 por el que se establecen normas sobre los métodos de cálculo de los indicadores comunes de realización y de resultados establecidos en el Anexo I Reglamento (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establecen normas en relación con la ayuda a los planes estratégicos que deben elaborar los Estados miembros en el marco de la política agrícola común (planes estratégicos de la PAC), financiada con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), y por el que se derogan los Reglamentos (UE) n.º 1305/2013 y (UE) n.º 1307/2013:

Batzordearen 2022ko irailaren 6ko 2022/1475 (EB) Betearazpen Erregelamendua, zeinaren bidez xedapenak ezartzen baitira Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2021/2115 (EB) Erregelamendua aplikatzeko NPEaren plan estrategikoen ebaluazioari eta jarraipenerako eta ebaluaziorako informazioa emateari dagokienez.

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1475 de la comisión de 6 de septiembre de 2022 por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que atañe a la evaluación de los planes estratégicos de la PAC y al suministro de información para el seguimiento y la evaluación:

Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2021eko ekainaren 24ko 2021/1060 (EB) Erregelamendua, zeinaren bitartez ezartzen baitira Eskualde Garapeneko Europako Funtsari, Europako Plus Gizarte Funtsari, Kohesio Funtsari, Bidezko Trantsizio Funtsari eta Itsasoko, Arrantzako eta Akuikulturako Europako Funtsari buruzko xedapen komunak, bai eta funts horietarako eta honako hauetarako finantza-arauak ere: Asilo, Migrazio eta Gizarteratzeko Funtsa, Barne Segurtasuneko Funtsa eta Mugak eta Bisatuen Politika Kudeatzeko Laguntza Finantzariorako Tresna (artikulu batzuei aplikatzen zaizkie).

Reglamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo y del Consejo de 24 de junio de 2021 por el que se establecen las disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo Plus, al Fondo de Cohesión, al Fondo de Transición Justa y al Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura, así como las normas financieras para dichos Fondos y para el Fondo de Asilo, Migración e Integración, el Fondo de Seguridad Interior y el Instrumento de Apoyo Financiero a la Gestión de Fronteras y la Política de Visados (aplicable en alguno de sus artículos) y:

B) Nekazaritza Politika Erkideari buruzko Estatuko oinarrizko araudia.

B) Normativa básica estatal de la Política Agrícola Común.

NPE 2023-2027 kudeatzeko sistema ezartzen duen legea. Abenduaren 23ko 30/2022 Legea, Nekazaritza Politika Erkidea kudeatzeko sistema eta hari lotutako beste gai batzuk arautzen dituena.

Ley para la implantación del sistema de gestión de la PAC 2023-27. Ley 30/2022, de 23 de diciembre, por la que se regulan el sistema de gestión de la Política Agrícola Común y otras materias conexas:

Laguntzen gobernantzari, kudeaketari eta kontrolari buruzko arauak. Ustiategien informazio sistema (SIEX) ere hemen sartzen da, Administrazioak ustiategiei buruz bilduta daukan informazio guztia biltzen duen tresna bakar gisa.

Normas que regulan la gobernanza y la gestión y control de las ayudas. Se incluye aquí también el sistema de información de explotaciones (SIEX), como única herramienta para agrupar toda la información de la que la administración dispone de las explotaciones:

Abenduaren 27ko 1046/2022 Errege Dekretua, Espainiako Nekazaritza Politika Erkidearen Plan Estrategikoaren, Nekazaritza Bermatzeko Europako Funtsaren (NBEF) eta Landa Garapenerako Europako Nekazaritza Funtsaren (LGENF) gobernantza arautzen duena.

Real Decreto 1046/2022, de 27 de diciembre, por el que se regula la gobernanza del Plan Estratégico de la Política Agrícola Común en España y de los fondos europeos agrícolas FEAGA y FEADER:

Abenduaren 27ko 1047/2022 Errege Dekretua, Nekazaritza Politika Erkidearen Plan Estrategikoaren esparruko esku-hartzeak eta beste laguntza batzuk kudeatzeko eta kontrolatzeko sistema arautzen duena.

Real Decreto 1047/2022, de 27 de diciembre, por el que se regula el sistema de gestión y control de las intervenciones del Plan Estratégico y otras ayudas de la Política Agrícola Común:

Abenduaren 27ko 1054/2022 Errege Dekretua, zeinaren bitartez ezartzen eta arautzen baitira Nekazaritza eta Abeltzaintza Ustiategien eta Nekazaritza Ekoizpenaren Informazio Sistema, Nekazaritza Ustiategien Erregistro Autonomikoa eta Nekazaritza Ustiategiaren Koaderno Digitala.

Real Decreto 1054/2022, de 27 de diciembre, por el que se establece y regula el Sistema de información de explotaciones agrícolas y ganaderas y de la producción agraria, así como el Registro autonómico de explotaciones agrícolas y el Cuaderno digital de explotación agrícola:

Laguntzak eskuratzeko betekizunak eta baldintzak ezartzen dituzten arauak. Hain zuzen ere, baldintzak, laguntza-eskubideak, NPEPEko esku-hartzeak eta esku-hartze sektorialak.

Normas que fijan las condiciones y requisitos de acceso a las ayudas. En concreto, la condicionalidad, los derechos de ayuda, las intervenciones del PEPAC y las intervenciones sectoriales.

Abenduaren 27ko 1045/2022 Errege Dekretua, Nekazaritza Politika Erkidearen esparruan jasangarritasuna bultzatzeko errentaren oinarrizko laguntzaren eskubideei buruzkoa.

Real Decreto 1045/2022, de 27 de diciembre, sobre derechos de ayuda básica a la renta para la sostenibilidad de la Política Agrícola Común:

Abenduaren 27ko 1048/2022 Errege Dekretua, 2023tik aurrera Nekazaritza Politika Erkidearen Plan Estrategikoaren esparruan zuzeneko ordainketen esku-hartzeak aplikatzeari eta betekizun komunak ezartzeari buruzkoa eta kudeaketa- eta kontrol-sistema integratuaren eskabide bakarra arautzeari buruzkoa.

Real Decreto 1048/2022, de 27 de diciembre, sobre la aplicación, a partir de 2023, de las intervenciones en forma de pagos directos y el establecimiento de requisitos comunes en el marco del Plan Estratégico de la Política Agrícola Común, y la regulación de la solicitud única del sistema integrado de gestión y control:

Abenduaren 27ko 1049/2022 Errege Dekretua, zeinaren bitartez ezartzen baita zer arau erabiliko diren Nekazaritza Politika Erkidearen esparruko laguntzen onuradunek bete behar dituzten baldintza sozialak eta indartuak aplikatzeko, baldin eta zuzeneko ordainketak, landa-garapeneko urteko ordainketa jakin batzuk eta Urrun eta Uharteetan egoteagatiko Aukera Espezifikoen Programaren ordainketak (POSEI) jasotzen badituzte.

Real Decreto 1049/2022, de 27 de diciembre, por el que se establecen las normas para la aplicación de la condicionalidad reforzada y de la condicionalidad social que deben cumplir las personas beneficiarias de las ayudas en el marco de la Política Agrícola Común que reciban pagos directos, determinados pagos anuales de desarrollo rural y del Programa de Opciones Específicas por la Lejanía y la Insularidad (POSEI):

Sektoreko arauak (frutei eta barazkiei, ardoari eta erlezaintzari eragiten dietenak).

Normas de carácter sectorial (afectan a frutas y hortalizas, vino y apicultura).

Urriaren 11ko 855/2022 Errege Dekretua, beste errege-dekretu hau aldatzen duena: maiatzaren 26ko 532/2017 Errege Dekretua, Fruta- eta barazki-sektoreko ekoizleen elkarteen aintzatespena eta funtzionamendua arautzen dituena.

Real Decreto 855/2022, de 11 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 532/2017, de 26 de mayo, por el que se regulan el reconocimiento y el funcionamiento de las organizaciones de productores del sector de frutas y hortalizas:

Urriaren 11ko 856/2022 Errege Dekretua, beste errege-dekretu hau aldatzen duena: irailaren 21eko 1179/2018 Errege Dekretua, Fruta- eta barazki-sektoreko ekoizleen elkarteen funts eta programa eragileak arautzen dituena.

Real Decreto 856/2022, de 11 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 1179/2018, de 21 de septiembre, por el que se regulan los fondos y programas operativos de las organizaciones de productores del sector de frutas y hortalizas:

Urriaren 11ko 857/2022 Errege Dekretua, Fruta- eta barazki-sektoreko ekoizleen elkarteen eta haien antolakundeen funts eta programa eragileak arautzen dituena, Nekazaritza Politika Erkidearen Plan Estrategikoaren esku-hartze sektorialaren esparruan.

Real Decreto 857/2022, de 11 de octubre, por el que se regulan los fondos y programas operativos de las organizaciones de productores del sector de las frutas y hortalizas y de sus asociaciones en el marco de la intervención sectorial del Plan Estratégico de la Política Agrícola Común:

Urriaren 25eko 905/2022 Errege Dekretua, Nekazaritza Politika Erkidearen Plan Estrategikoaren esparruan mahastizaintzako eta ardogintzako esku-hartze sektoriala arautzen duena.

Real Decreto 905/2022, de 25 de octubre, por el que se regula la Intervención Sectorial Vitivinícola en el marco del Plan Estratégico de la Política Agrícola Común:

Urriaren 25eko 906/2022 Errege Dekretua, Nekazaritza Politika Erkidearen Plan Estrategikoaren esparruan erlezaintzako esku-hartze sektoriala arautzen duena.

Real Decreto 906/2022, de 25 de octubre, por el que se regula la Intervención Sectorial Apícola en el marco del Plan Estratégico de la Política Agrícola Común:

Urtarrilaren 24ko 32/2023 Errege Dekretua, errege-dekretu hau aldatzen duena: urriaren 29ko 1338/2018 Errege Dekretua, mahastizaintzako ekoizpen ahalmena arautzen duena.

Real Decreto 32/2023, de 24 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 1338/2018, de 29 de octubre, por el que se regula el potencial de producción vitícola:

Nekazaritzako jardueraren zenbait esparru arautzen dituzten arauak, jarduera-sektoreen arabera aplikatzen direnak. Ongarriei, produktu fitosanitarioei, antibiotikoei, nitratoei eta abereen garraioari buruzko arauak.

Normas que regulan diferentes aspectos del ejercicio de la actividad agraria, que afectan de manera diferente en función del sector de actividad. Normas de fertilización, productos fitosanitarios, antibióticos, nitratos, transporte animal.

Urtarrilaren 18ko 47/2022 Errege Dekretua, nekazaritza-jatorria duten nitratoek eragindako kutsadura lausoaren aurka urak babesteari buruzkoa.

Real Decreto 47/2022, de 18 de enero, sobre protección de las aguas contra la contaminación difusa producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias:

Azaroaren 29ko 992/2022 Errege Dekretua, abeltzaintza-intereseko espezieetan antibiotikoen erabilera jasangarria lortzeko jarduera-esparrua ezartzen duena.

Real Decreto 992/2022, de 29 de noviembre, por el que se establece el marco de actuación para un uso sostenible de antibióticos en especies de interés ganadero:

Azaroaren 29ko 990/2022 Errege Dekretua, animaliak garraiatzean bete beharreko osasun- eta babes-arauei buruzkoa.

Real Decreto 990/2022, de 29 de noviembre, sobre normas de sanidad y protección animal durante el transporte:

Abenduaren 27ko 1050/2022 Errege Dekretua, beste errege-dekretu hau aldatzen duena: irailaren 14ko 1311/2012 Errege Dekretua, produktu fitosanitarioen erabilera jasangarria lortzeko jarduera-esparrua ezartzen duena.

Real Decreto 1050/2022, de 27 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, que establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios:

Abenduaren 27ko 1051/2022 Errege Dekretua, laborantzako lurzoruen nutrizio jasangarrirako arauak ezartzen dituena.

Real Decreto 1051/2022, de 27 de diciembre, por el que se establecen normas para la nutrición sostenible en los suelos agrarios:

Penalizazioei buruzko arauak.

Normas sobre penalizaciones.

Otsailaren 28ko 147/2023 Errege Dekretua, zeinaren bidez Nekazaritza Politika Erkidearen Plan Estrategikoan jasotako esku-hartzeetan zigorrak aplikatzeko arauak ezartzen baitira, eta 2023-2027 aldirako Nekazaritza Politika Erkidea Espainian aplikatzearekin lotutako zenbait alderdi arautzen dituzten errege-dekretu batzuk aldatzen baitira.

Real Decreto 147/2023, de 28 de febrero, por el que se establecen las normas para la aplicación de penalizaciones en las intervenciones contempladas en el Plan Estratégico de la Política Agrícola Común, y se modifican varios reales decretos por los que se regulan distintos aspectos relacionados con la aplicación en España de la Política Agrícola Común para el período 2023-2027:

Animalien ongizateari buruzko araudia. Martxoaren 7ko 159/2023 Errege Dekretua, zeinaren bidez xedapenak ezartzen baitira animalien ongizatearen arloko kontrol ofizialei buruzko Europar Batasunaren araudia Espainian aplikatzeko, eta zenbait errege-dekretu aldatzen baitira.

Normativa en bienestar animal. Real Decreto 159/2023, de 7 de marzo, por el que se establecen disposiciones para la aplicación en España de la normativa de la Unión Europea sobre controles oficiales en materia de bienestar animal, y se modifican varios reales decretos:

II. ERANSKINA
ANEXO II
EUROPAR BATASUNAREN IKURRA
EMBLEMA DE LA UNIÓN EUROPEA

Batzordearen 2021eko abenduaren 21eko 2022/129 (EB) Betearazpen Erregelamenduaren II. eranskinean ezartzen denaren arabera, Europar Batasunaren ikurra honela erabili behar da NPEPEko laguntzei dagokienez:

De acuerdo a lo establecido en el Anexo II del Reglamento de ejecución (UE) 2022/129 de la Comisión, de 21 de diciembre de 2021, se deberán seguir las siguientes indicaciones a la hora de usar el emblema de la Unión Europea en relación a las ayudas del PEPAC:

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

1.– Ikurra nabarmenduta agertu beharko da herritarrei jardunen berri emateko prestatzen diren komunikazio-material guztietan, hala nola produktu inprimatuetan eta digitaletan, webguneetan eta horien sakelakoetarako bertsioetan.

1.– El emblema se consignará de manera destacada en todos los materiales de comunicación, como productos impresos o digitales, sitios web y sus versiones móviles, relativos a la ejecución de una operación y destinados al público.

2.– Ikurraren ondoan honako adierazpen hauetako bat agertu behar da, laburtu gabe: «Europar Batasunak finantzatua» edo «Europar Batasunak modu bateratuan finantzatua».

2.– La declaración «Financiado por la Unión Europea» o «Cofinanciado por la Unión Europea» figurará sin abreviar y junto al emblema.

3.– Ikurrarekin batera erabili beharreko letra-tipoa honako hauetako bat izan daiteke: Arial, Auto, Calibri, Garamond, Trebuchet, Tahoma, Verdana edo Ubuntu. Ezin da erabili letra etzanik, ez azpimarrarik, ez bestelako ezein efekturik.

3.– El tipo de letra que debe utilizarse junto con el emblema puede ser cualquiera de los siguientes: Arial, Auto, Calibri, Garamond, Trebuchet, Tahoma, Verdana o Ubuntu. No se utilizará la cursiva, el subrayado ni otros efectos.

4.– Testuaren kokapenak ez dio inolako eragozpenik egingo ikurrari.

4.– La posición del texto con respecto al emblema será tal que no interfiera en modo alguno con él.

5.– Letraren tamaina ikurraren tamainarekiko proportziozkoa izango da.

5.– El tamaño del tipo de letra utilizado deberá ser proporcional al tamaño del emblema.

6.– Letraren kolorea urdin reflexa, beltza edo zuria izan daiteke, atzealdearen arabera.

6.– El color del tipo de letra será azul réflex, negro o blanco, en función del fondo.

7.– Ikurra ezin da aldatu, ez eta inolako beste elementu grafikorekin edo testurekin konbinatu ere. Ikurraz gainera beste logotiporen bat ere agertzen bada, ikurra logotiporik handienaren bestekoa izan beharko da gutxienez, garaieran edo zabaleran. Ikurraz gain, ez da beste adierazgarri bisualik edo logotiporik erabiliko Batasunaren laguntzaren berri emateko.

7.– El emblema no se modificará ni se combinará con ningún otro elemento gráfico o texto. Si se exhiben otros logotipos además del emblema, este tendrá como mínimo el mismo tamaño, medido en altura o anchura, que el mayor de los demás logotipos. Aparte del emblema, no se utilizará ninguna otra identidad visual o logotipo para poner de relieve la ayuda de la Unión.

8.– Toki berean zenbait jarduketa egiten badira finantza-tresna beraren edo zenbaiten laguntzarekin, edo jarduketa jakin baterako finantzaketa osagarria ematen bada geroago, gutxienez plaka edo kartel bat jarriko da.

8.– Cuando varias operaciones tengan lugar en el mismo emplazamiento, apoyadas por el mismo o por diferentes instrumentos de financiación, o cuando se proporcione financiación adicional para la misma operación en una fecha posterior, se exhibirá al menos una placa o cartel.


Azterketa dokumentala


Análisis documental