Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

92. zk., 2024ko maiatzaren 13a, astelehena

N.º 92, lunes 13 de mayo de 2024


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

EKONOMIAREN GARAPEN, JASANGARRITASUN ETA INGURUMEN SAILA
OSASUN SAILA
TURISMO, MERKATARITZA ETA KONTSUMO SAILA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE
DEPARTAMENTO DE SALUD
DEPARTAMENTO DE TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO
2237
2237

51/2024 DEKRETUA, apirilaren 30ekoa, hurbileko salmentaren bidez merkaturatutako elikagaien baldintza higieniko-sanitarioei eta trazabilitate-, etiketatze- eta publizitate-baldintzei buruzkoa.

DECRETO 51/2024, de 30 de abril, sobre las condiciones higiénico-sanitarias, de trazabilidad, etiquetado y publicidad de los productos alimenticios comercializados mediante venta de proximidad.

Elikagaien hurbileko salmentaren helburua da nekazaritzan eta abeltzaintzan aritzen diren pertsonen hornidura- eta merkaturatze-kateei laguntzea eta kontsumitzaileekin lotura zuzenagoa ezartzea. Halaber, bitartekari kopurua murriztuz, ekoizleen errentagarritasun ekonomikoa hobetzea du xede.

El objetivo de la venta de proximidad de productos alimenticios es apoyar las cadenas de suministro y comercialización de las personas que se dedican a la agricultura y a la ganadería y establecer una conexión más directa con las personas consumidoras. Asimismo, tiene como objetivo aumentar la rentabilidad económica de las personas productoras reduciendo el número de intermediaciones.

Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2021eko abenduaren 2ko (EB) 2021/2115 Erregelamenduaren bidez, Europar Batasuneko estatuek nekazaritza-politika erkidearen esparruan egin behar dituzten plan estrategikoetarako (NPEren plan estrategikoak) laguntzari buruzko arauak ezartzen dira –laguntza hori Nekazaritza Bermatzeko Europako Funtsaren (NBEF) eta Landa Garapenerako Europako Nekazaritza Funtsaren (LGENF) kontura finantzatuko da–, eta 1305/2013 (EB) eta 1307/2013 (EB) erregelamenduen indargabetzea xedatzen da. Bada, (EB) 2021/2115 Erregelamenduan, Europar Batasunaren landa-garapeneko politikaren testuinguru estrategikoa taxutzen da, eta lehentasun gisa ezartzen da nekazaritza-ustiategien eta landa-enpresen ekonomia- eta ingurumen-emaitzak hobetzea eta nekazaritza-produktuak eraldatzeko eta merkaturatzeko sektorearen efizientzia areagotzea. Horretarako, beste tresna batzuen artean, banaketa-zirkuitu laburrak eta tokiko merkatuak aipatzen ditu.

El Reglamento (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo y del Consejo de 2 de diciembre de 2021 por el que se establecen normas en relación con la ayuda a los planes estratégicos que deben elaborar los Estados miembros en el marco de la política agrícola común (planes estratégicos de la PAC), financiada con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), y por el que se derogan los Reglamentos (UE) n.º 1305/2013 y (UE) n.º 1307/2013) traza el contexto estratégico de la política de desarrollo rural en la Unión Europea y establece como una de las prioridades la mejora de los resultados económicos y medioambientales de las explotaciones agrícolas y de las empresas rurales así como la eficiencia del sector de la comercialización y transformación de productos agrícolas. Para ello, enumera, entre otros instrumentos, los circuitos de distribución cortos y los mercados locales.

Europar Batasunak, bere araudian, elikagaiek bete behar dituzten betekizun higieniko-sanitarioak ezartzen ditu. Betekizun horiek «higiene-paketea» delakoan daude zehaztuta, zeinaren barnean baitaude Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2004ko apirilaren 29ko 852/2004 (EE) Erregelamendua, elikagaien higieneari buruzkoa, eta Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2004ko apirilaren 29ko 853/2004 (EE) Erregelamendua, animalia-jatorriko elikagaien higiene-arau espezifikoak ezartzen dituena. Bi erregelamendu horiek beren aplikazio-eremutik kanpo uzten dituzte ekoizleak azken kontsumitzaileari edo txikizkako salmentan diharduten tokiko establezimenduei egindako zenbait produktu primarioren horniketa txikiak, eta Europar Batasuneko estatuen esku uzten dute halako jarduerak arautzea.

La Unión Europea establece en su normativa los requisitos higiénico-sanitarios que deben cumplir los productos alimenticios. Dichos requisitos se recogen en el denominado «paquete de higiene», entre los que se incluyen el Reglamento (CE) 852/2004, del Parlamento Europeo y del consejo, de 29 de abril de 2004, relativo a la higiene de los productos alimenticios y el Reglamento (CE) 853/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, por el que se establecen las normas específicas de higiene de los alimentos de origen animal. En ambos Reglamentos se excluyen de su ámbito de aplicación los suministros de pequeñas cantidades de algunos productos primarios por parte de la persona productora a la consumidora final o a establecimientos locales de venta al por menor, dejando en manos de los estados miembros la regulación de este tipo de actividades.

Higiene-paketearen Batasuneko erregelamenduek aukera ematen dute establezimenduen betekizun estrukturaletan zenbait salbuespen, egokitzapen edo malgutasun ezartzeko, betiere erregelamendu horiek ezarritako higiene-helburuei eutsita. Egokitzapen horiek ekoizpen-metodo tradizionalak erabiltzen jarraitzeko asmoz egin ahalko dira, baita baldintza geografiko berezietan dauden enpresen beharrei erantzuteko ere; gainera, hurbileko merkataritza bultzatuko da horrela.

Los reglamentos comunitarios del paquete de higiene posibilitan establecer excepciones, adaptaciones o flexibilizaciones en relación a los requisitos estructurales de los establecimientos, manteniéndose los objetivos de higiene contemplados en dichos reglamentos. Estas adaptaciones se podrán realizar con el fin de seguir utilizando métodos tradicionales en la producción, o para responder a necesidades de las empresas situadas en regiones con condiciones geográficas particulares, lo que facilitará además el comercio de proximidad.

Ildo beretik, abenduaren 9ko 1086/2020 Errege Dekretuak ekoizleek egin beharreko produktu primarioen zuzeneko horniketari buruzko oinarrizko arauak ezartzen ditu (errege-dekretu horrek elikagaiak ekoizteko eta merkaturatzeko higienearen arloan Europar Batasunak emandako xedapenak aplikatzeko zenbait baldintza arautzen eta malgutzen ditu, eta xedapen horien aplikazio-eremutik kanpo utzitako jarduerak arautzen). Higiene-betekizunei dagokienez, errege-dekretu horrek ezartzen du ekoizleak zuzenean egindako horniketek higiene-paketearen erregelamenduek zehaztutakoa bete beharko dutela. Bestalde, urtarrilaren 16ko 9/2015 Errege Dekretuak arautzen du zer baldintzatan aplikatu behar den higiene-arloari buruzko Batasuneko araudia nekazaritza-ekoizpen primarioan.

En este sentido, el Real Decreto 1086/2020, de 9 de diciembre, por el que se regulan y se flexibilizan determinadas condiciones de aplicación de las disposiciones de la Unión Europea en materia de higiene de la producción y comercialización de los productos alimenticios y se regulan las actividades excluidas de su ámbito de aplicación, establece normativa básica para los suministros directos de productos primarios por parte de las personas productoras. En lo que respecta a los requisitos de higiene, el citado Real Decreto establece que cualquier suministro directo por parte de la persona productora estará sujeto al cumplimiento de lo establecido en los reglamentos del paquete de higiene. Por su parte, el Real Decreto 9/2015, de 16 de enero, regula las condiciones de aplicación de la normativa comunitaria en materia de higiene en la producción primaria agrícola.

Euskadin, Europako araudiak iragarritako malgutasun-irizpideak betetzeko asmoz, eta dagozkion eskumenen esparruan, Eusko Jaurlaritzako garaiko Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun Sailak eta Osasun Sailak maiatzaren 17ko 76/2016 Dekretua onartu zuten, zeinak ezarri baitzituen Euskadiko nekazaritzako elikagaien ekoizpeneko hainbat arlotan betekizun higieniko eta sanitarioak egokitzeko baldintzak.

En Euskadi, a fin de aplicar los criterios de flexibilidad previstos en la normativa europea, y en el marco de su competencia, se aprueba por el entonces Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad y por el Departamento de Salud del Gobierno Vasco, el Decreto 76/2016, de 17 de mayo, por el que se establecen las condiciones para la adaptación de los requisitos higiénico-sanitarios de diversos ámbitos de la producción agroalimentaria de Euskadi.

Dekretu horretan proposatutako egokitzapena gauzatzeko, hainbat produktu edo produktu talderentzako baldintza higienikoak eta sanitarioak egokitzeko arau tekniko zehatzak landu ziren, zeinak Ekonomiaren Garapeneko eta Azpiegituretako sailburuaren eta Osasuneko sailburuaren baterako aginduetan argitaratu baitziren gerora. Halaber, Osasun Sailak maiatzaren 15eko 79/2018 Dekretua argitaratu zuen, eta haren bidez sortu zen Euskal Autonomia Erkidegoko Elikagai Establezimenduen Erregistroa (ELESE), zeinean sartzen baitira maiatzaren 17ko 76/2016 Dekretuari atxikitako establezimenduak.

La adaptación planteada en este decreto tuvo su plasmación concreta en las Normas Técnicas específicas de adaptación de los requisitos higiénico-sanitarios para diferentes productos o grupo de productos, publicadas posteriormente mediante órdenes conjuntas de la Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras y del Consejero de Salud. Asimismo, el Departamento de Salud publicó el Decreto 79/2018 de 15 de mayo, por el que se crea un registro de establecimientos alimentarios de Euskadi (REACAV) acogidos al cumplimiento del mencionado Decreto 76/2016, de 17 de mayo.

Bestalde, bi lege hauek nabarmendu behar dira: batetik, Nekazaritza eta Elikagaigintza Politikaren abenduaren 23ko 17/2008 Legea, gure ordenamendu autonomikoan erreferentziazko lege-araua baita elikagaigintza-ekoizpenaren segurtasunaren arloan, eta, bestetik, Landa Ingurunearen Garapenaren ekainaren 30eko 7/2022 Legea, zeinaren helburuetako bat baita lehen sektoreko produktuak azken kontsumitzaileari zuzenean saltzea sustatzea.

Por otro lado, cabe destacar la Ley 17/2008, de 23 de diciembre, de Política Agraria y Alimentaria como normal legal de referencia en nuestro ordenamiento autonómico en el ámbito de la seguridad de la producción con fines alimentarios y la Ley 7/2022, de 30 de junio, de desarrollo rural que incluye entre sus objetivos la promoción de la venta directa de los productos del sector primario a la persona consumidora final.

Arau-testuinguru horretan, dekretu hau argitaratzen da hurbileko salmenta bultzatu eta, produktu primarioen edo eraldatuen merkaturatze zabalago baten bidez, ekoizleen emaitza ekonomikoak hobetzeko. Horrek, aldi berean, balio erantsia handituko du, sarrera-iturriak dibertsifikatuko ditu, eta lehen sektorea eta hark landa-eremuaren garapenari egiten dion ekarpena agerian jarriko ditu. Halaber, hurbileko elikagaiak eta elikagai horien jatorriari, kostuari, ekoizpen-sistemari eta jasangarritasun-baldintzei buruzko informazioa kontsumitzaileari eskuragarriago jarriko zaizkio; izan ere, azken aldian kontsumitzaileek gero eta interes handiagoa dute gai horiei buruz.

Así en este contexto normativo, la publicación de este decreto pretende fomentar la venta de proximidad para mejorar los resultados económicos de las personas productoras a través de una mayor comercialización de productos, primarios o transformados, con el consiguiente incremento del valor añadido, diversificando las fuentes de ingresos, visibilizando al sector primario y su aportación al desarrollo del medio rural. Asimismo, se facilitará el acceso de las personas consumidoras a los productos alimenticios de proximidad y a información clara sobre su origen, coste, sistema de producción y condiciones de sostenibilidad, cuestiones sobre las que el interés de las personas consumidoras ha aumentado.

Gainera, maiatzaren 17ko 76/2016 Dekretuarekin lotutako araudiaren hiru alderdi aldatu behar dira, dekretu honetan ezarritakora egokitu daitezen eta zuzeneko salmentaren definizioa bat etor dadin urriaren 7ko 422/2013 Dekretuan nekazaritzako eta elikagaigintzako industriari buruz ematen den definizioarekin (76/2016 Dekretua, Euskadiko nekazaritzako elikagaien ekoizpeneko hainbat arlotan betekizun higieniko eta sanitarioak egokitzeko baldintzak ezartzen dituena; 422/2013 Dekretua, Nekazaritzako eta elikagaigintzako industrien erantzukizunpeko adierazpenen erregimena arautzekoa eta Euskal Autonomia Erkidegoko Nekazaritza eta Elikagaigintzako Industrien Erregistroaren antolamenduari eta funtzionamenduari buruzkoa). Hain zuzen ere, alderdi hauek aldatu behar dira: batetik, 76/2016 Dekretuan jasota dauden «zuzeneko salmenta»ren eta «zirkuitu laburreko salmenta»ren definizioak, eta, bestetik, dekretu horren mende dauden produktuak etiketatzeko jarri behar den identifikazio-markari buruzko apartatua, zeina jasota baitago Ekonomiaren Garapeneko eta Azpiegituretako sailburuak, 76/2016 Dekretua garatzeko, 2018ko urtarrilaren 12an eta 2019ko otsailaren 5ean emandako aginduetan. Azkenik, Ekonomiaren Garapeneko eta Azpiegituretako sailburuaren eta Osasuneko sailburuaren 2018ko urtarrilaren 12ko Aginduaren eranskineko «Deskribapena» apartatuaren bigarren paragrafoa aldatu behar da, aurreko idazketak eragindako kudeaketa-arazoak konpontzeko (agindu horren bidez, A kategoriako arrautza ez-industrialetarako baldintza higienikoak eta sanitarioak egokitzeko arau tekniko zehatzak onartzen dira).

Además, se hace necesario realizar tres modificaciones en la normativa relacionada con el Decreto 76/2016, de 17 de mayo, que establece las condiciones para la adaptación de los requisitos higiénico-sanitarios de diversos ámbitos de la producción agroalimentaria de Euskadi, para adaptarlas a lo dispuesto en el presente Decreto y para cohesionar la venta directa con la definición de industria agraria y alimentaria del Decreto 422/2013, de 7 de octubre, sobre regulación del régimen de declaración responsable de las industrias agrarias y alimentarias y la organización y funcionamiento del Registro de Industrias Agrarias y Alimentarias de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Por un lado, las definiciones de «venta directa» y «venta en circuito corto» contenidas en el propio Decreto 76/2016 y, por otro, en las Órdenes de 12 de enero de 2018 y de 5 de febrero de 2019 de la Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras que desarrollan el mencionado Decreto, el apartado que hace referencia a la marca identificativa a incluir en el etiquetado de los productos acogidos al citado Decreto. Finalmente, es necesario modificar el párrafo segundo del apartado «Descripción» del Anexo a la Orden de 12 de enero de 2018, de la Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras y del Consejero de Salud, por la que se aprueban las normas técnicas específicas de adaptación de los requisitos higiénico-sanitarios para los huevos de categoría A, no industrial, para solucionar los problemas de gestión de la anterior redacción.

Dekretu hau egiteko, kontuan hartu dira Emakume Nekazarien Estatutuari buruzko urriaren 15eko 8/2015 Legea eta Emakumeen eta gizonen berdintasunerako eta emakumeen aurkako indarkeria matxistarik gabe bizitzeko Legearen testu bategina onartzen duen martxoaren 16ko 1/2023 Legegintzako Dekretua.

En la elaboración del presente Decreto se ha tenido en cuenta la Ley 8/2015, de 15 de octubre, del Estatuto de las Mujeres Agricultoras y el Decreto Legislativo 1/2023, de 16 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres y Vidas Libres de Violencia Machista contra las Mujeres.

Arau hau Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legeak 129.1 artikuluan ezartzen dituen erregulazio onaren printzipioetara egokitzen da. Hala, premiaren eta efikaziaren printzipioei dagokienez, araua elikagaien segurtasuna bermatzeko interes orokorrak justifikatzen du, ez baitago horretarako araudirik. Modu horretan, kontsumitzaileen osasuna zaintzen da, arau hau izanik helburu hori lortzeko tresnarik aproposena. Proportzionaltasun-printzipioa betetzen da, lehen aipatutako premiari erantzuteko beharrezkoa den erregulazioa jasotzen duelako, baita indarrean dagoen araudia biltzen duelako ere. Arau honek segurtasun juridikoaren printzipioa indartzen laguntzen du, eta, beraz, printzipio hori betetzen du, arlo horretako araudiarekin koherentea delako. Gardentasun-printzipioa betetzen da, arauaren hartzaileei parte hartzeko aukera eman zaielako entzunaldiaren eta jendaurreko informazioaren izapideen bidez. Azkenik, efikazia-printzipioa betetzen da, proiektu honek ez duelako administrazio-karga erantsirik edo beharrezkoa ez denik ezartzen.

Esta norma se adecua a los principios de buena regulación previstos en el artículo 129.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo de las Administraciones Públicas. Así, sobre los principios de necesidad y eficacia, la norma está justificada por la razón de interés general de garantizar la seguridad alimentaria ante la ausencia de determinada normativa y de contribuir así a la protección de la salud de las personas consumidoras, constituyendo este el instrumento más adecuado para asegurar su consecución. La adecuación al principio de proporcionalidad se cumple dado que contiene la regulación imprescindible para atender la necesidad citada, así como de aglutinar la normativa existente. La adecuación al principio de seguridad jurídica resulta si se considera que la norma contribuye a reforzar dicho principio pues es coherente con la normativa existente en la materia. Sobre el principio de transparencia se cumple por la participación dada a los destinatarios de la norma a través del trámite de audiencia e información pública. Finalmente, la adecuación al principio de eficacia se deriva del hecho de que este proyecto no impone cargas administrativas innecesarias o accesorias.

Horrenbestez, Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburuaren, Osasuneko sailburuaren eta Turismo, Merkataritza eta Kontsumoko sailburuaren proposamenez, bat etorriz Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoarekin, eta Gobernu Kontseiluak 2024ko apirilaren 30ean egindako bilkuran gaia aztertu eta onartu ondoren, hau

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, de la Consejera de Salud y del Consejero de Turismo, Comercio y Consumo, de conformidad con la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi, previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en sesión celebrada el día 30 de abril de 2024.

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:

1. artikulua.– Xedea.

Artículo 1.– Objeto.

Dekretu honen xede dira:

Es objeto del presente Decreto:

a) Hurbileko salmentaren bidez Euskadin merkaturatutako elikagaien baldintza higieniko-sanitarioak eta trazabilitate-, etiketatze- eta publizitate-baldintzak ezartzea.

a) Establecer las condiciones higiénico-sanitarias, de trazabilidad, etiquetado y publicidad de los productos alimenticios comercializados mediante la venta de proximidad en Euskadi.

b) Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2004ko apirilaren 29ko 852/2004 (EE) eta 853/2004 (EE) erregelamenduen aplikazio-eremutik kanpo geratu diren zenbait jardueraren baldintzak eta betekizunak arautzea, hurbileko salmenta bidez Euskadin azken kontsumitzaileari egindako produktu primarioen horniketa txikiei dagokienez.

b) Regular las condiciones y requisitos de ciertas actividades excluidas del ámbito de aplicación de los Reglamentos (CE) n.º 852/2004 y (CE) n.º 853/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, en lo que respecta al suministro de pequeñas cantidades de productos primarios a la persona consumidora final mediante venta de proximidad en Euskadi.

c) Hurbileko salmentaren bidez Euskadin merkaturatutako elikagaien ekoizle eta merkaturatzaileek oro har bete behar dituzten baldintzak ezartzea.

c) Establecer las condiciones que, con carácter general, deben cumplir las personas productoras y comercializadoras de los productos alimenticios que se comercializan mediante venta de proximidad en Euskadi.

2. artikulua.– Definizioak.

Artículo 2.– Definiciones.

Dekretu honen ondorioetarako, honela definitzen dira termino hauek:

A los efectos del presente Decreto, se definen, de la manera en que figuran a continuación, los siguientes términos:

a) Elikagaiak: nekazaritza, abeltzaintza, arrantza, akuikultura, itsas hazkuntza, ehiza-jarduera eta mikologiatik edo beste jatorri natural batetik datozen elikagaiak ekoitzi, eraldatu, ontziratu eta merkaturatzearen ondoriozkoak.

a) Producto alimenticio: aquellos resultantes de la producción, transformación, envasado y comercialización de los alimentos procedentes en origen de la agricultura, la ganadería, la pesca, la acuicultura, los cultivos marinos, la actividad cinegética y la micología o de otros orígenes naturales.

b) Ekoizpen primarioa: produktu primarioen ekoizpena, hazkuntza edo laborantza; barne hartzen ditu uzta biltzea, jeztea eta hiltegiko abereen hazkuntza. Ehiza, arrantza eta basoko produktuen bilketa ere sartzen dira.

b) Producción primaria: la producción, cría o cultivo de productos primarios, con inclusión de la cosecha, el ordeño y la cría de animales de abasto previa a su sacrificio. Abarcará también la caza y la pesca y la recolección de productos silvestres.

c) Eragiketa lotuak: produktu primarioak garraiatu, biltegiratu eta manipulatzeko ekoizpen-lekuan bertan egiten diren eragiketak, baldin eta produktuari funtsezko aldaketarik egiten ez bazaio.

c) Operaciones conexas: incluyen las operaciones de transporte, almacenamiento y manipulación de productos primarios en el lugar de producción, siempre que no se altere su naturaleza de manera sustancial.

d) Produktu primarioa: ekoizpen primariotik eta eragiketa lotuetatik datozen elikagaiak, barnean hartuta lurretik, abeltzaintzatik, ehizatik eta arrantzatik datozenak.

d) Producto primario: productos alimenticios procedentes de la producción primaria y de las operaciones conexas, incluidos los de la tierra, la ganadería, la caza y la pesca.

e) Produktu primarioen ekoizlea: produktu primarioak ekoizten dituen pertsona fisiko edo juridikoa (eragiketa lotuak barnean hartuta), izena emanda dagoena Nekazaritza Ekoizpenaren Erregistro Orokorrean (aurrerantzean, REGEPA) edo Abeltzaintza Ustiategien Erregistro Orokorrean (aurrerantzean, REGA), eta, orobat, ehiztariak eta basoko produktuen biltzaileak.

e) Productor o productora de productos primarios: persona física o jurídica que produce productos primarios, incluidas las operaciones conexas, y que está inscrita en el Registro General de la Producción Agrícola, en adelante REGEPA, o en el Registro General de Explotaciones Ganaderas, en adelante REGA, cazadores/as y recolectores/as de productos silvestres.

f) Produktu eraldatua: hasierako produktua funtsean aldatzeko zenbait ekintza baliatuz lortzen diren elikagaiak; adibidez, horretarako erabil daiteke tratamendu termikoa, ketzea, ontzea, heltzea, lehortzea, marinatzea, ateratzea, estruitzea edo prozedura horien konbinazio bat. Halako produktuek zenbait osagai izan ditzakete beharrezkoak direnak haiek elaboratzeko edo ezaugarri jakin batzuk emateko.

f) Producto transformado: los productos alimenticios sometidos a cualquier acción que altere sustancialmente el producto inicial, incluido el tratamiento térmico, el ahumado, el curado, la maduración, el secado, el marinado, la extracción, la extrusión o una combinación de esos procedimientos. Estos productos pueden contener ingredientes que sean necesarios para su elaboración o para conferirles unas características específicas.

g) Produktu eraldatuen ekoizlea: produktu eraldatuak elaboratzen dituen pertsona fisiko edo juridikoa, izena emanda dagoena Elikagai Enpresen eta Elikagaien Osasun Erregistro Orokorrean (aurrerantzean, RGSEAA) edo Euskal Autonomia Erkidegoko Elikagai Establezimenduen Erregistroan (aurrerantzean, ELESE), kasuan-kasuan zer dagokion.

g) Productor o productora de productos transformados: toda persona física o jurídica que elabore productos transformados, y que esté inscrita en el Registro General Sanitario de Establecimientos Alimentarios y Alimentos, en adelante RGSEAA, o en el Registro de Establecimientos Alimentarios de la Comunidad Autónoma Vasca, en adelante REACAV, según corresponda.

h) Azken kontsumitzailea: elikagaien azken kontsumitzailea, zeinak ez baitu erabiliko elikagai hori elikagaigintzan ezein merkataritza-jarduera edo -eragiketa egiteko.

h) Persona consumidora final: la persona consumidora última de un producto alimenticio que no empleará dicho alimento como parte de ninguna operación o actividad mercantil en el sector de la alimentación.

3. artikulua.– Aplikazio-eremua.

Artículo 3.– Ámbito de aplicación.

Dekretu honetan xedatutakoa hauek bete beharko dute:

Lo dispuesto en este decreto se aplicará a:

a) Hurbileko salmentaren bidez Euskadin produktu primarioak merkaturatzen dituzten ekoizleak.

a) Productores y productoras de productos primarios que los comercializan mediante venta de proximidad en Euskadi.

b) Higiene-paketea aplikatzetik salbuetsita dauden produktu primarioen kantitate txikiak zuzenean azken kontsumitzaileari hornitzeko Euskadin hurbileko salmenta baliatzen duten ekoizleak.

b) Productores y productoras que suministran pequeñas cantidades de sus productos primarios exentos de aplicación del paquete de higiene, directamente a la persona consumidora final mediante venta de proximidad en Euskadi.

c) Hurbileko salmentaren bidez Euskadin produktu eraldatuak merkaturatzen dituzten ekoizleak.

c) Productores y productoras de productos transformados que los comercializan mediante la venta de proximidad en Euskadi.

d) Dekretu hau ez zaie aplikatuko ekoitzitako guztia etxeko kontsumo pribatura bideratzen duten ekoizleei.

d) Este decreto no se aplicará a las personas productoras que destinen íntegramente sus producciones al consumo doméstico privado.

4. artikulua.– Hurbileko salmentaren kontzeptua eta modalitateak.

Artículo 4.– Concepto de venta de proximidad y modalidades.

Hurbileko salmenta da artisau-elikagaiak edo elikagai tradizionalak saltzea, haiek merkaturatzeko salmenta-modalitate hauetako bat erabiliz:

La venta de proximidad es la venta de productos alimenticios, incluyendo los artesanales y los tradicionales, que se comercializan bajo cualquiera de las siguientes modalidades de venta:

a) Zuzeneko salmenta: elikagaien ekoizleek edo ekoizle taldeek azken kontsumitzaileari zuzenean, bitartekaririk gabe, egiten dioten hurbileko salmentaren modalitatea da. Zuzeneko salmentaren modalitateak kasu hauek biltzen ditu:

a) Venta directa: es la modalidad de venta de proximidad realizada directamente a la persona consumidora final, sin intermediarios, por parte de la persona productora de productos alimenticios o de agrupaciones de productores/as de productos alimenticios. La modalidad de venta directa incluye los supuestos que se enumeran a continuación:

i) ekoizpen primarioko establezimenduan edo ustiategian egiten dena;

i) en la explotación o establecimiento de producción primaria;

ii) tokiko azoka eta ferietan modu ibiltarian egiten dena;

ii) de forma ambulante en mercados y ferias locales;

iii) urrunetik egiten dena, eskaera telefoniko edo telematikoen bidez, produktuak alderdiek adostutako lekuan entregatuta.

iii) a distancia, atendiendo a pedidos efectuados telefónica o telemáticamente y entregados en el lugar acordado por las partes.

b) Zirkuitu laburreko salmenta: azken kontsumitzaileari zuzenean, gehienez ere merkaturatze-kateko bitartekari baten bidez –ez du zertan beti bitartekari bera izan–, elikagaiak hornitzeko egiten den hurbileko salmentaren modalitatea da. Bitartekari izan daitezke txikizkako merkatarien establezimenduak, jantoki kolektiboak, ostalaritzako edo nekazaritza-turismoko establezimenduak eta beste ostatu-establezimendu batzuk.

b) Venta en circuito corto: es la modalidad de venta de proximidad realizada a través de como máximo un eslabón intermediario de la cadena de comercialización, sin la necesidad de que sea siempre el mismo, que suministra directamente los productos alimenticios a la persona consumidora final. Estos intermediarios podrán ser establecimientos de comerciales minoristas, comedores colectivos, establecimientos de hostelería o agroturismos y otros establecimientos de alojamiento.

5. artikulua.– Hurbileko salmentarako betekizun orokorrak.

Artículo 5.– Requisitos generales para la venta de proximidad.

Elikagaiak hurbileko salmentaren bidez merkaturatzen dituzten ekoizleek betekizun hauek bete beharko dituzte, hargatik eragotzi gabe udal-baimenei edo jarduera garatzeko beharrezkoak diren bestelako baimenei aplikatu beharreko araudia betetzea:

Sin perjuicio del cumplimiento de la normativa que le pueda ser de aplicación en cuanto a autorizaciones de carácter municipal o de otra índole que precise para desarrollar su actividad, los y las productoras que comercialicen productos alimenticios mediante venta de proximidad, deberán cumplir los siguientes requisitos:

a) Izena emanda egotea, indarreko araudiarekin bat, egiten duen jarduerari dagozkion nahitaezko erregistroetan, hemen xedatutakoaren arabera:

a) Estar inscritos, conforme a la normativa vigente, en los registros obligatorios que corresponda a su actividad, según se cita a continuación:

i) Animalia-jatorriko produktu primario bat bada, Abeltzaintza Ustiategien Erregistro Orokorrean (REGA) izena emanda egotea, Euskal Autonomia Erkidegoko Nekazaritzako Ustiategien Erregistro Orokorrari buruzko irailaren 27ko 203/2011 Dekretuan arautzen denaren arabera.

i) Si es un producto primario de origen animal, en el Registro General de Explotaciones Ganaderas (REGA) regulado por Decreto 203/2011, de 27 de septiembre, del Registro General de Explotaciones Agrarias de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

ii) Landare-jatorriko produktu primario bat bada, Nekazaritza Ekoizpenaren Erregistro Orokorrean (REGEPA) izena emanda egotea; erregistro hori Nekazaritza-ekoizpen primarioaren higiene-arloan EBko araudia aplikatzeko baldintzak arautzen dituen urtarrilaren 16ko 9/2015 Errege Dekretuan arautua dago.

ii) Si es un producto primario de origen vegetal, en el Registro General de la Producción Agrícola (REGEPA) regulado por el Real Decreto 9/2015, de 16 de enero, por el que se regulan las condiciones de aplicación de la normativa comunitaria en materia de higiene en la producción primaria agrícola.

iii) Nekazaritza- edo elikagaigintza-industria bat bada, eta bere jarduera urriaren 7ko 422/2013 Dekretuaren I. eranskinean zehaztuta badago, Euskal Autonomia Erkidegoko Nekazaritza eta Elikagaigintzako Industrien Erregistroan (NEIE) izena emanda egotea, zeina aipatutako dekretuan arautua baitago.

iii) Si es una industria agraria o alimentaria cuya actividad está definida en el Anexo I del Decreto 422/2013, de 7 de octubre, en el Registro de Industrias Agrarias y Alimentarias de la Comunidad Autónoma del País Vasco (RIAA) regulado por el indicado decreto.

iv) Euskadiko nekazaritzako elikagaien ekoizpeneko hainbat arlotan betekizun higieniko eta sanitarioak egokitzeko baldintzak ezartzen dituen maiatzaren 17ko 76/2016 Dekretuari edo hura aldatzen edo ordezten duen arauari atxikita badago, Euskal Autonomia Erkidegoko Elikagai Establezimenduen Erregistroan (ELESE) izena emanda egotea; erregistro hori maiatzaren 15eko 79/2018 Dekretuan arautua dago.

iv) Si está acogido a lo dispuesto en el Decreto 76/2016, de 17 de mayo, por el que se establecen las condiciones para la adaptación de los requisitos higiénico-sanitarios de diversos ámbitos de la producción agroalimentaria de Euskadi o norma que lo modifique o sustituya, en el Registro de Establecimientos Alimentarios de la Comunidad Autónoma Vasca (REACAV) regulado por el Decreto 79/2018, de 15 de mayo.

v) Produktu eraldatu bat bada eta ez bada IV. azpiapartatuan ageri, Elikagai Enpresen eta Elikagaien Osasun Erregistro Orokorrean (RGSEAA) izena emanda egotea.

v) Si es un producto transformado y no se contempla en el subapartado IV, en el Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos (RGSEAA).

b) Hurbileko jarduera foru-organoei deklaratzea, Nekazaritza Ekoizpenaren Erregistro Orokorrean (REGEPA) edo Abeltzaintza Ustiategien Erregistro Orokorrean (REGA) sar dezaten, dagokionaren arabera.

b) Declarar la actividad de proximidad a los órganos forales para su inclusión en el Registro General de la Producción Agrícola (REGEPA) o en el Registro General de Explotaciones Ganaderas (REGA), según corresponda.

c) Elikagaien segurtasun-arrazoiengatik edo animalien edo landareen arrazoi sanitarioengatik agintaritza eskudunek ezarritako kautela-neurrien edo esku-hartze neurrien mende ez egotea.

c) No estar sujetos por la autoridad competente a medidas cautelares o de intervención por motivos de seguridad alimentaria o de sanidad animal o vegetal.

d) Trazabilitate-erregistroak eramatea, gutxienez informazio hau jasota uzteko: saldutako produktuak eta kantitateak eta salmenta-datak eta -lekuak. Zirkuitu laburretan egin bada salmenta, establezimendu bitartekariaren identifikazioa ere jaso beharko da (titularraren izena, IFZ eta establezimenduaren helbidea). Azken kontsumitzaileari zuzenean egindako salmentetan, ez da beharrezkoa izango bezero hartzailea identifikatzea.

d) Llevar registros de trazabilidad que recojan, al menos, información sobre los productos vendidos, la cantidad vendida y la fecha y lugar de venta. En el caso de venta en circuito corto, deberá constar también la identificación del establecimiento intermediario (persona titular, NIF y dirección del establecimiento). En el caso de venta directa a la persona consumidora final no es necesario identificar al cliente destinatario.

e) Trazabilitate-erregistro horiek izatea, kontrol-ofizialeko zerbitzuei erakusteko, haiek hala eskatuz gero, eta agintaritza eskudunarentzat eskuragarri izatea gutxienez hiru urtez.

e) Disponer de estos registros de trazabilidad para mostrarlos a requerimiento de los servicios de control oficial, así como mantenerlos a disposición de la autoridad competente durante un mínimo de tres años.

f) Kontsumitzaileak defendatu eta babesteko araudia eta zerga-araudia ezertan eragotzi gabe, salmentaren frogagiri bat egitea, dekretu honen ondorioetarako merkataritza-transakzioa justifikatzeko balioko duena (salmenta-ordainagiria edo tiketa).

f) Sin perjuicio de la normativa en defensa y protección de las personas consumidoras y fiscal, expedir un documento acreditativo de la venta, que a efectos de este decreto servirá como justificación de la transacción comercial (recibo de venta o ticket).

g) Azken kontsumitzailearen esku jartzea ekoizlea edo produktuen jatorriko ustiategia ondo identifikatzeko behar den informazioa; horretarako, jardueraren arabera dagokion erregistroan duen inskripzio-zenbakia adierazi beharko da.

g) Poner a disposición de la persona consumidora final la información necesaria para la correcta identificación de la persona productora y/o la explotación de origen de los productos, mediante la exposición del número de inscripción en el registro que le corresponda según su actividad.

6. artikulua.– Hurbileko salmentarako betekizun espezifikoak.

Artículo 6.– Requisitos específicos para la venta de proximidad.

1.– Elikagaiak hurbileko salmentaren bidez merkaturatzen dituzten ekoizleak elikagai horien segurtasuna eta kaltegabetasuna bermatzearen erantzule izango dira.

1.– Los productores y las productoras que comercialicen sus productos alimenticios mediante venta de proximidad serán responsables de la seguridad alimentaria de sus productos y deberán garantizar su inocuidad.

2.– Produktu primarioak hurbileko salmentaren bidez merkaturatzen dituzten ekoizleek betekizun hauek bete beharko dituzte:

2.– Los productores y las productoras que comercialicen sus productos primarios mediante venta de proximidad deberán cumplir:

a) Elikagaien higieneari buruzko Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2004ko apirilaren 29ko 852/2004 (EE) Erregelamenduaren I. eranskinean ageri diren betekizun higieniko eta sanitario orokorrak.

a) Los requisitos higiénico-sanitarios generales que figuran en el Anexo I del Reglamento (CE) n.º 852/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril de 2004, relativo a la higiene de los productos alimenticios.

b) Animalia-jatorriko elikagaiak badira, aipatutako betekizun orokorrez gainera, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2004ko apirilaren 29ko 853/2004 (EE) Erregelamenduan –animalia-jatorriko elikagaien higiene-arau espezifikoak ezartzeari buruzkoa– xedatzen diren betekizun higieniko eta sanitario espezifikoak.

b) Si se trata de alimentos de origen animal, además, los requisitos higiénico sanitarios específicos que figuran en el Reglamento (CE) n.º 853/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril de 2004, por el que se establecen normas específicas de higiene de los alimentos de origen animal.

c) Landare-jatorriko elikagaiak badira, aipatutako betekizun orokorrez gainera, urtarrilaren 16ko 9/2015 Errege Dekretuan –nekazaritza-ekoizpen primarioaren higiene-arloan EBko araudia aplikatzeko baldintzak arautzen dituena– eta irailaren 14ko 1311/2012 Errege Dekretuan –produktu fitosanitarioen erabilera jasangarria lortzeko jarduera-esparrua ezartzen duena– ezarrita dauden betekizunak.

c) Si se trata de alimentos de origen vegetal, además, el Real Decreto 9/2015, de 16 de enero, por el que se regulan las condiciones de aplicación de la normativa comunitaria en materia de higiene en la producción primaria agrícola, y el Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, por el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios.

d) Elikagai-erabilerako perretxikoak badira, dekretu honen I. eranskinean jasota dauden betekizun espezifikoak.

d) Si se trata de setas para uso alimentario, los requisitos específicos recogidos en el Anexo I del presente Decreto.

e) Ekoizten eta merkaturatzen dituzten produktuei dagozkien araudi espezifikoak.

e) Cualquier normativa específica que afecte a los productos que produce y comercialice.

3.– Arrautzak kantitate txikitan eta zuzeneko salmentaren bidez hornitzen dituzten ekoizle primarioek, gutxienez, dekretu honen II. eranskinean xedatutako betekizunak bete beharko dituzte.

3.– Los productores y productoras primarios que suministren pequeñas cantidades de huevos mediante venta directa, deberán cumplir, como mínimo, los requisitos recogidos en el Anexo II del presente Decreto.

4.– Euskadiko nekazaritzako elikagaien ekoizpeneko hainbat arlotan betekizun higieniko eta sanitarioak egokitzeko baldintzak ezartzen dituen maiatzaren 17ko 76/2016 Dekretuan xedatutako betekizun higieniko eta sanitarioen egokitzapenari atxikitako produktu eraldatuen hurbileko salmenta egiten duten operadoreek betekizun hauek bete beharko dituzte:

4.– Los operadores que realicen venta de proximidad de productos transformados acogidos a la adaptación de los requisitos higiénico-sanitarios según lo dispuesto en el Decreto 76/2016, de 17 de mayo, por el que se establecen las condiciones para la adaptación de los requisitos higiénico-sanitarios de diversos ámbitos de la producción agroalimentaria de Euskadi, deberán cumplir los siguientes requisitos:

a) Maiatzaren 17ko 76/2016 Dekretuan eta haren ondorengo aldaketetan xedatutako betekizun orokorrak (76/2016 Dekretua, Euskadiko nekazaritzako elikagaien ekoizpeneko hainbat arlotan betekizun higieniko eta sanitarioak egokitzeko baldintzak ezartzen dituena).

a) Los requisitos generales contemplados en el Decreto 76/2016, de 17 de mayo, que establece las condiciones para la adaptación de los requisitos higiénico-sanitarios de diversos ámbitos de la producción agroalimentaria de Euskadi y sus posteriores modificaciones.

b) Maiatzaren 17ko 76/2016 Dekretua garatzeko arau sektorialetan eskatzen diren betekizun espezifikoak.

b) Los requisitos específicos exigidos en las normas sectoriales de desarrollo del citado Decreto 76/2016, de 17 de mayo.

5.– Produktu eraldatuak hurbileko salmentaren bidez merkaturatzen dituzten ekoizleek betekizun hauek bete beharko dituzte:

5.– Los productores y productoras que comercialicen productos transformados mediante venta de proximidad, deberán cumplir:

a) Elikagaien higieneari buruzko Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2004ko apirilaren 29ko 852/2004 (EE) Erregelamenduaren II. eranskinean ageri diren betekizun higieniko eta sanitario orokorrak.

a) Los requisitos higiénico-sanitarios generales que figuran en el Anexo II del Reglamento (CE) n.º 852/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril de 2004, relativo a la higiene de los productos alimenticios.

b) Animalia-jatorriko elikagaiak badira, aipatutako betekizun orokorrez gainera, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2004ko apirilaren 29ko 853/2004 (EE) Erregelamenduan –animalia-jatorriko elikagaien higiene-arau espezifikoak ezartzeari buruzkoa– xedatzen diren betekizun higieniko eta sanitario espezifikoak.

b) Si se trata de alimentos de origen animal, además, los requisitos higiénico sanitarios específicos que figuran en el Reglamento (CE) n.º 853/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril de 2004, por el que se establecen normas específicas de higiene de los alimentos de origen animal.

c) Ekoizten eta merkaturatzen dituzten produktuei dagozkien araudi espezifikoak.

c) Cualquier normativa específica que afecte a los productos que produce y comercialice.

7. artikulua.– Hurbileko salmentarako elikagaien etiketatze- eta informazio-betekizunak.

Artículo 7.– Requisitos de etiquetado e información alimentaria para la venta de proximidad.

1.– Hurbileko salmentaren bidez merkaturatzen diren elikagaiak aurkeztu eta etiketatuko dira etiketatzeari eta kontsumitzaileari eskaini beharreko informazioari buruzko araudi orokorrean zehaztutakoaren arabera; zehazki, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2011ko urriaren 25eko 1169/2011 (EE) Erregelamenduaren arabera –kontsumitzaileari eskaini beharreko elikagai-informazioari buruzko erregelamendua– eta otsailaren 27ko 126/2015 Errege Dekretuaren arabera –azken kontsumitzaileari nahiz kolektibitateei saltzeko ontziratu gabe aurkeztutako, saltokian bertan erosleak horrela eskatuta ontziratutako eta txikizkako merkataritzaren titularrek ontziratutako elikagaien informazioarekin loturiko arau orokorra onartzen duen errege-dekretua– eta horien aldaketetan eta produktu bakoitzaren merkaturatzeari aplika dakizkiokeen gainerako arauetan xedatutakoaren arabera.

1.– Los productos alimenticios que sean comercializados mediante la venta de proximidad se presentarán y etiquetarán de acuerdo a las prescripciones establecidas en la normativa general sobre etiquetado e información a la persona consumidora, en concreto las recogidas en el Reglamento (CE) 1169/2011, de Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre del 2011, sobre información alimentaria facilitada al consumidor y en el Real Decreto 126/2015, de 27 de febrero, por el que se aprueba la norma general relativa a la información alimentaria de los alimentos que se presentan sin envasar para la venta al consumidor final y a las colectividades, de los envasados en los lugares de venta a petición del comprador, y de los envasados por los titulares del comercio al por menor, así como sus modificaciones y demás normas que sean aplicables en cada caso a la comercialización del producto.

2.– Hurbileko salmentaren bidez hornitutako elikagaiak ontziratu gabe aurkezten direnean, honela emango da informazioa, hurbileko salmentaren modalitatearen arabera:

2.– Cuando los productos alimenticios suministrados mediante venta de proximidad no se presenten envasados, la información será transmitida de la siguiente manera, según la modalidad de venta de proximidad:

a) Zuzeneko salmenta: ekoizleak ahoz helaraziko dio informazioa azken kontsumitzaileari, eta identifikazio-kartel batean aurkeztuko dira gutxienez datu hauek:

a) Venta directa: la información será transmitida de forma oral por la persona productora a la persona consumidora final y se presentará en cartel identificativo, que incluirá al menos:

i) Elikagaiaren izena.

i) Denominación del alimento.

ii) Osagaien zerrenda.

ii) Lista de ingredientes.

iii) Alergiak eta intolerantziak sortzen dituzten substantzia edo produktuei buruzko informazioa.

iii) Información sobre sustancias o productos que causan alergias o intolerancias.

iv) Alkohol bolumena % 1,2 baino handiagoa duten edarietan, lortutako alkohol-gradu bolumetrikoa adieraziko da.

iv) En el caso de las bebidas que tengan más de un 1,2 % en volumen de alcohol, el grado alcohólico volumétrico adquirido.

b) Zirkuitu laburreko salmenta: ekoizleak beharrezkoa den informazio guztia emango dio establezimendu bitartekariaren titularrari, hark azken kontsumitzaileari helaraz diezaion, aplikatu behar den araudian ezarritako baldintzen arabera.

b) Venta en circuito corto: la persona productora aportará toda la información obligatoria a la persona titular del establecimiento intermediario a fin de que la pueda transmitir a la persona consumidora final en las condiciones establecidas en la normativa de aplicación.

3.– Produktu primarioen kantitate txikiak eta maiatzaren 17ko 76/2016 Dekretuaren arabera baldintza higieniko eta sanitarioen egokitzapenari atxikitako produktuak zuzenean hornitzen badira, «HURBILEKO SALMENTA» edo «VENTA DE PROXIMIDAD» esapidea idatziko da, aukeratu den hizkuntzaren arabera, letra larriz eta ongi ikusteko moduan.

3.– En el caso del suministro directo de pequeñas cantidades de productos primarios y de los productos acogidos a la adaptación de los requisitos higiénico-sanitarios según el Decreto 76/2016, de 17 de mayo, deberán identificar de manera visible la expresión, en mayúsculas, «VENTA DE PROXIMIDAD» o «HURBILEKO SALMENTA», en función del idioma elegido.

4.– Esne gordinarekin egin diren eta elaborazio-prozesuan tratamendu termiko, fisiko edo kimikorik egin ez zaien produktuen etiketan argi eta garbi adierazi beharko da, erregistro sanitarioaz gain, «ESNE GORDINAREKIN EGINA» edo «ELABORADO CON LECHE CRUDA» esapidea.

4.– En los casos de productos elaborados con leche cruda, en cuyo proceso de elaboración no intervenga ningún tratamiento térmico o ningún tratamiento físico o químico, deberán aparecer, además del registro sanitario, claramente indicadas en la etiqueta, las palabras «ELABORADO CON LECHE CRUDA» o «ESNE GORDINAREKIN EGINA».

5.– Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2011ko urriaren 25eko 1169/2011 (EB) Erregelamenduaren 9.1.c) artikuluan jasotako aipamen espezifikoak direnean, eta uztailaren 31ko 1334/1999 Errege Dekretuaren 18. artikuluko kasuetako bat bada, etiketak gutxienez gaztelaniaz idatzita egon beharko du.

5.– Cuando se trate de las menciones específicas a las que se refiere el artículo 9, apartado 1, letra c), del Reglamento (UE) n.º 1169/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, y en los supuestos incluidos en el artículo 18 del Real Decreto 1334/1999, de 31 de julio, el etiquetado deberá expresarse siempre, al menos, en castellano.

8. artikulua.– Jardunbide egokien gidaliburuen aplikazioa.

Artículo 8.– Aplicación de Guías de Buenas Prácticas.

Dekretu honetan ezarritakoa betetzen laguntzeko, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak jardunbide egokien gidaliburu eta eskuliburuak argitaratuko ditu egoitza elektronikoan, arau honen bidez xedatutako betekizunak betetzeko orientazio gisa balio dezaten.

Para facilitar el cumplimiento de lo dispuesto en el presente Decreto, la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi publicará, en su sede electrónica, los Manuales y Guías de Buenas Prácticas que sirvan de orientación al cumplimiento de los requisitos dispuestos en esta norma.

9. artikulua.– Arau-hausteen eta zehapenen ikuskapena eta araubidea.

Artículo 9.– Inspección y régimen de infracciones y sanciones.

1.– Nekazaritza-, elikagaigintza-, merkataritza-, kontsumo- eta osasun-arloko agintari eskudunek, nork bere eskumenen eremuan, egiaztatuko dute dekretu honetan ezarritako baldintzak eta betekizunak betetzen direla.

1.– El cumplimiento de las condiciones y requisitos que se establecen en este decreto serán objeto de verificación por parte de las autoridades competentes en materia agraria, alimentaria, de comercio, de consumo y de salud, en el ámbito de sus respectivas competencias.

2.– Nekazaritza eta Elikagaigintza Politikaren 17/2008 Legearen IV. kapituluan xedatua dago elikagaien segurtasun- eta kalitate-arloetako ikuskapen, arau-hauste eta zehapenen araubidea. Nolanahi ere, lehenengo ikuskapenetan arau-hausteak detektatzen badira osasun publikoaren, merkataritzaren, kontsumoaren edo iruzurren arloan, dagokion sailari horren berri emango zaio.

2.– El régimen de inspección, infracción y sanción en materia de seguridad y calidad alimentaria será el dispuesto en el Capítulo IV de la Ley 17/2008, de Política Agraria y Alimentaria. No obstante, si en las primeras inspecciones se detectaran infracciones en materia de salud pública, comercio, consumo y fraudes, se comunicará al departamento correspondiente.

LEHENENGO XEDAPEN GEHIGARRIA.– Euskadin tokiko azokak eta feriak antolatzeko gida.
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA.– Guía para la organización de mercados y ferias locales en Euskadi.

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak «Euskadin tokiko azokak eta feriak antolatzeko gida» argitaratu eta eguneratuko du, esteka honetan: https://www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/-/tokiko_azoken_gida/

La Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi publicará y mantendrá actualizada la «Guía para la organización de mercados y ferias locales en Euskadi» en el siguiente enlace: https://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/-/guia_mercados_locales/

BIGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA.– Nekazaritza-ustiategietako higieneari eta fitosanitarioen erabilerari buruzko jardunbide egokien eskuliburua eta laguntza-planak.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA.– Manual de Buenas Prácticas de Higiene y uso de fitosanitarios en las explotaciones agrícolas y planes de apoyo.

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak «Nekazaritza-ustiategietako higieneari eta fitosanitarioen erabilerari buruzko jardunbide egokien eskuliburua» eta Euskadiko nekazaritza-ustiategiei laguntzeko planak argitaratu eta eguneratuko ditu.

La Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi publicará y mantendrá actualizado el «Manual de Buenas Prácticas de Higiene y Uso de Fitosanitarios en las Explotaciones Agrícolas» así como los planes de apoyo para las explotaciones agrícolas de Euskadi.

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA.– Aldatzea maiatzaren 17ko 76/2016 Dekretua, Euskadiko nekazaritzako elikagaien ekoizpeneko hainbat arlotan betekizun higieniko eta sanitarioak egokitzeko baldintzak ezartzen dituena.
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA.– Modificación del Decreto 76/2016, de 17 de mayo, que establece las condiciones para la adaptación de los requisitos higiénico-sanitarios de diversos ámbitos de la producción agroalimentaria de Euskadi.

Zehazki, Euskadiko nekazaritzako elikagaien ekoizpeneko hainbat arlotan betekizun higieniko eta sanitarioak egokitzeko baldintzak ezartzen dituen maiatzaren 17ko 76/2016 Dekretuaren 3. artikuluko 2. apartatua aldatzen da; honela idatzita geratzen da:

Se modifica el apartado 2 del artículo 3 del Decreto 76/2016, de 17 de mayo, que establece las condiciones para la adaptación de los requisitos higiénico-sanitarios de diversos ámbitos de la producción agroalimentaria de Euskadi que queda redactado como sigue:

«2.– Hurbileko salmenta.

«2.– Venta de proximidad.

Bi modalitate hauetako edozein erabiliz merkaturatzen diren elikagaien salmenta da:

Es la venta de alimentos que se comercializan bajo cualquiera de las dos siguientes modalidades:

a) Zuzeneko salmenta: arau honen bidez erregulatutako establezimenduek –izan elikagaien ekoizleak edo ekoizle taldeak– azken kontsumitzaileari zuzenean, bitartekaririk gabe, egiten dioten hurbileko salmentaren modalitatea da.

a) Venta directa: es la modalidad de venta de proximidad realizada directamente a la persona consumidora final, sin intermediarios, por los establecimientos regulados por esta norma, sean de productores/as o agrupaciones de productores/as de productos alimenticios.

b) Zirkuitu laburreko salmenta: azken kontsumitzaileari zuzenean, gehienez ere merkaturatze-kateko bitartekari baten bidez –ez du zertan beti bitartekari bera izan–, elikagaiak hornitzeko egiten den hurbileko salmentaren modalitatea da. Bitartekari izan daitezke txikizkako merkatarien establezimenduak, jantoki kolektiboak, ostalaritzako edo nekazaritza-turismoko establezimenduak eta beste ostatu-establezimendu batzuk».

b) Venta en circuito corto: es la modalidad de venta de proximidad realizada a través de como máximo un eslabón intermediario de la cadena de comercialización, sin la necesidad de que sea siempre el mismo, que suministra directamente los productos alimenticios a la persona consumidora final. Estos intermediarios podrán ser establecimientos de comerciales minoristas, comedores colectivos, establecimientos de hostelería o agroturismos y otros establecimientos de alojamiento.»

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA.– Aldatzea Ekonomiaren Garapeneko eta Azpiegituretako sailburuaren eta Osasuneko sailburuaren 2018ko urtarrilaren 12ko Agindua, A kategoriako arrautzetarako baldintza higienikoak eta sanitarioak egokitzeko arau tekniko zehatzak onartzen dituena.
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA.– Modificación de la Orden de 12 de enero de 2018, de la Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras y del Consejero de Salud, por la que se aprueban las normas técnicas específicas de adaptación de los requisitos higiénico-sanitarios para los huevos de categoría A.

Zehazki, Ekonomiaren Garapeneko eta Azpiegituretako sailburuaren eta Osasuneko sailburuaren 2018ko urtarrilaren 12ko Aginduaren eranskineko «Deskribapena» apartatuaren bigarren paragrafoa aldatzen da (agindu horren bidez, A kategoriako arrautza ez-industrialetarako baldintza higienikoak eta sanitarioak egokitzeko arau tekniko zehatzak onartzen dira); honela idatzita geratzen da:

Se modifica el segundo párrafo del apartado «Descripción» del Anexo a la Orden de 12 de enero de 2018, de la Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras y del Consejero de Salud, por la que se aprueban las normas técnicas específicas de adaptación de los requisitos higiénico-sanitarios para los huevos de categoría A, no industrial, que queda redactado como sigue:

«Agindu honetan jasotako malgutasun-neurriak baliatzeko, errolda 50 oilo erruletik gorakoa eta 1.000tik beherakoa izan behar da».

«Para acogerse a las medidas de flexibilidad recogidas en esta Orden su censo deberá ser superior a 50 gallinas e inferior a 1000 gallinas ponedoras.»

AZKEN XEDAPENETAKO HIRUGARRENA.– Aldatzea Ekonomiaren Garapeneko eta Azpiegituretako sailburuaren eta Osasuneko sailburuaren 2018ko urtarrilaren 12ko Aginduaren eranskineko 18. apartatuaren lehenengo atala (agindu horren bidez, esneki eta izozkietarako baldintza higienikoak eta sanitarioak egokitzeko arau tekniko zehatzak onartzen dira); honela idatzita geratzen da:
DISPOSICIÓN FINAL TERCERA.– Se modifica el primer guión del apartado 18 del Anexo de la Orden de 12 de enero de 2018, de la Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras y del Consejero de Salud, por la que se aprueban las normas técnicas específicas de adaptación de los requisitos higiénico-sanitarios para los productos lácteos y helados, que queda redactado como sigue:

«– Goialdean, «HURBILEKO SALMENTA» edo «VENTA DE PROXIMIDAD» idatziko da letra larriz, etiketarako aukeratu den hizkuntzaren arabera».

«– En la parte superior, la expresión en mayúsculas «VENTA DE PROXIMIDAD» o «HURBILEKO SALMENTA» en función del idioma elegido para la etiqueta».

AZKEN XEDAPENETAKO LAUGARRENA.– Aldatzea Ekonomiaren Garapeneko eta Azpiegituretako sailburuaren eta Osasuneko sailburuaren 2018ko urtarrilaren 12ko Aginduaren eranskineko 18.8 apartatuaren lehenengo adierazpena (agindu horren bidez, A kategoriako arrautza ez-industrialetarako baldintza higienikoak eta sanitarioak egokitzeko arau tekniko zehatzak onartzen dira); honela idatzita geratzen da:
DISPOSICIÓN FINAL CUARTA.– Se modifica la primera indicación del apartado 18.8 del Anexo de la Orden de 12 de enero de 2018, de la Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras y del Consejero de Salud, por la que se aprueban las normas técnicas específicas de adaptación de los requisitos higiénico-sanitarios para los huevos de categoría A, no industria, que queda redactado como sigue:

«– Goialdean, «HURBILEKO SALMENTA» edo «VENTA DE PROXIMIDAD» idatziko da letra larriz, etiketarako aukeratu den hizkuntzaren arabera».

«– En la parte superior, la expresión en mayúsculas «VENTA DE PROXIMIDAD» o «HURBILEKO SALMENTA» en función del idioma elegido para la etiqueta».

AZKEN XEDAPENETAKO BOSGARRENA.– Aldatzea Ekonomiaren Garapeneko eta Azpiegituretako sailburuaren eta Osasuneko sailburuaren 2019ko otsailaren 5eko Aginduaren eranskineko 18. apartatuaren lehenengo atala (agindu horren bidez, jatorri begetaleko produktuen sektoreko establezimenduetako baldintza higieniko eta sanitarioak egokitzeko arau tekniko espezifikoak onartzen dira); honela idatzita geratzen da:
DISPOSICIÓN FINAL QUINTA.– Se modifica el primer guión del apartado 18 del Anexo de la Orden de 5 de febrero de 2019, de la Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras y del Consejero de Salud, por la que se aprueban las normas técnicas específicas de adaptación de los requisitos higiénico-sanitarios para los establecimientos del sector de productos de origen vegetal, que queda redactado como sigue:

«– Goialdean, «HURBILEKO SALMENTA» edo «VENTA DE PROXIMIDAD» idatziko da letra larriz, etiketarako aukeratu den hizkuntzaren arabera».

«– En la parte superior, la expresión en mayúsculas «VENTA DE PROXIMIDAD» o «HURBILEKO SALMENTA» en función del idioma elegido para la etiqueta».

AZKEN XEDAPENETAKO SEIGARRENA.– Aldatzea Ekonomiaren Garapeneko eta Azpiegituretako sailburuaren eta Osasuneko sailburuaren 2019ko otsailaren 5eko Aginduaren eranskineko 18. apartatuaren lehenengo atala (agindu horren bidez, okintza, pastelgintza eta iringintzako produktuen sektoreko establezimenduetako baldintza higieniko-sanitarioak egokitzeko arau tekniko espezifikoak onartzen dira); honela idatzita geratzen da:
DISPOSICIÓN FINAL SEXTA.– Se modifica el primer guión del apartado 18 del Anexo de la Orden de 5 de febrero de 2019, de la Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras y del Consejero de Salud, por la que se aprueban las normas técnicas específicas de adaptación de los requisitos higiénico-sanitarios para los establecimientos del sector de productos de panadería, pastelería y harinas, que queda redactado como sigue:

«– Goialdean, «HURBILEKO SALMENTA» edo «VENTA DE PROXIMIDAD» idatziko da letra larriz, etiketarako aukeratu den hizkuntzaren arabera».

«– En la parte superior, la expresión en mayúsculas «VENTA DE PROXIMIDAD» o «HURBILEKO SALMENTA» en función del idioma elegido para la etiqueta.»

AZKEN XEDAPENETAKO ZAZPIGARRENA.– Garatzeko ahalmena.
DISPOSICIÓN FINAL SÉPTIMA.– Facultad de desarrollo.

Ahalmena ematen zaie elikagai-politikaren, osasunaren eta merkataritzaren arloko eskumenak dituzten sailetako titularrei, nork bere jardun-arloen eta egitekoen barruan, dekretu hau garatzeko eta betearazteko beharrezkoak diren xedapenak eman ditzaten.

Se faculta a la persona titular del departamento competente en materia de política alimentaria, en materia de salud y en materia de comercio para, en sus respectivas áreas de actuación y funciones, adoptar las disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecución del presente Decreto.

AZKEN XEDAPENETAKO ZORTZIGARRENA.– Indarrean jartzea.
DISPOSICIÓN FINAL OCTAVA.– Entrada en vigor.

Dekretu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean jarriko da indarrean.

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteizen, 2024ko apirilaren 30ean.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 30 de abril de 2024.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburua,

La Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente,

MARÍA ARANZAZU TAPIA OTAEGUI.

MARÍA ARANZAZU TAPIA OTAEGUI.

Osasuneko sailburua,

La Consejera de Salud,

MIREN GOTZONE SAGARDUI GOIKOETXEA.

MIREN GOTZONE SAGARDUI GOIKOETXEA.

Turismo, Merkataritza eta Kontsumoko sailburua,

El Consejero de Turismo, Comercio y Consumo,

JAVIER HURTADO DOMÍNGUEZ.

JAVIER HURTADO DOMÍNGUEZ.

I. ERANSKINA
ANEXO I
ELIKAGAI-ERABILERAKO PERRETXIKOEN HURBILEKO SALMENTARAKO BETEKIZUNAK
REQUISITOS PARA LA VENTA DE PROXIMIDAD DE SETAS PARA USO ALIMENTARIO

Sarrera

Introducción

Elikagai-erabilerako perretxikoen merkaturatzea urtarrilaren 16ko 30/2009 Errege Dekretuak arautzen du, zeinaren bidez ezartzen baitira elikagai-erabilerako perretxikoak merkaturatzerako betekizun sanitarioak. Errege-dekretu horretan ez da inolako bereizketarik ezartzen merkaturatze-eremuari edo salmentaren modalitateari dagokionez.

La comercialización de setas para uso alimentario está regulada por el Real Decreto 30/2009, de 16 de enero, por el que se establecen las condiciones sanitarias para la comercialización de setas para uso alimentario. En el citado Real Decreto no se establece ninguna distinción en función del ámbito de comercialización o modalidad de venta.

Landare-jatorriko produktu primarioek 2004ko apirilaren 29ko 852/2004 Erregelamenduaren I. eranskinak ekoizpen primarioari buruz xedatutako higiene-betekizunak bete behar dituzte.

Los productos primarios de origen vegetal deben cumplir los requisitos de higiene referentes a la producción primaria que establece el Anexo I del Reglamento 852/2004, del 29 de abril del 2004.

1.– Aplikazio-eremua.

1.– Ámbito de aplicación.

Eranskin honetako betekizunek hurbileko salmenta bidez elikagai-erabilerako perretxikoak merkaturatzen dituzten ekoizle eta biltzaileei eragiten diete, baita elikagai-erabilerako perretxikoak hurbileko salmenta bidez saltzen dituzten establezimenduei ere.

Los requisitos del presente anexo son de aplicación a toda persona productora y recolectora que comercialice setas para uso alimentario en la modalidad de venta de proximidad, así como a los establecimientos que lleven a cabo la venta de proximidad de setas de uso alimentario.

2.– Baimentzeko eta erregistratzeko baldintzak.

2.– Condiciones de autorización y registro.

2.1.– Ekoizleen eta biltzaileen betebeharrak.

2.1.– Obligaciones de las personas productoras y/o recolectoras.

Elikagai-erabilerako perretxikoak merkaturatzen dituen ekoizle orok eman behar du izena Nekazaritza Ekoizpenaren Erregistro Orokorrean (REGEPA), 9/2015 Errege Dekretuak xedatzen duenarekin bat.

Toda persona productora que comercialice setas para uso alimentario tiene la obligación de estar inscrita en el Registro de la Producción Agraria (REGEPA), según lo establecido en el Real Decreto 9/2015.

Elikagai-erabilerako perretxikoak merkaturatzen dituen orok –izan ekoizle, izan biltzaile– urteko zentsu-aitorpena egiteko betebeharra du.

Toda persona, sea productora o recolectora, que comercialice setas para uso alimentario tiene la obligación de realizar la declaración censal anual.

Era berean, hurbileko salmenta bidezko establezimenduei elikagai-erabilerako perretxikoak saltzen dizkieten hornitzaile guztiek eranskin honetako 2.2 apartatuan zehaztutako informazioa eman beharko dute saldutako produktu sorta bakoitzari buruz.

Del mismo modo, toda persona proveedora de setas de uso alimentario a establecimientos que lleven a cabo la venta de proximidad, deberán facilitar la información de cada lote de producto suministrado, conforme a la información detallada en el apartado 2.2 del presente anexo.

Eranskin honen 3. apartatuan jasotako baldintzak betetzen dituzten perretxikoak bakarrik merkaturatu ahalko dira.

Únicamente se podrán comercializar las setas que cumplen con los condicionantes recogidos en el apartado 3 del presente anexo.

2.2.– Elikagai-erabilerako perretxikoen hurbileko salmenta egiten duten establezimenduen betebeharrak:

2.2.– Obligaciones de los establecimientos que lleven a cabo la venta de proximidad de setas de uso alimentario:

Elikagai-erabilerako perretxikoak hurbileko salmenta bidez merkaturatzen dituzten establezimenduek betekizun hauek bete beharko dituzte:

Los establecimientos que comercialicen setas de uso alimentario mediante la modalidad de venta de proximidad deberán cumplir los siguientes requisitos:

– Eranskin honen 2.1 apartatuan zehaztutakoa betetzen duten ekoizle edo biltzaileek hornitu beharko dituzte.

– Únicamente podrán proveerse de productores o recolectores que cumplan lo especificado en el apartado 2.1 del presente anexo.

– Erositako perretxikoak kontsumitzaileei soilik eman ahalko zaizkie.

– Las setas adquiridas solo podrán ser suministradas a las personas consumidoras.

– Jasotako perretxikoek eranskin honetako 3. apartatuan bildutako baldintzak betetzen dituztela ziurtatu beharko dute.

– Deberán asegurarse especialmente de que las setas recibidas cumplen con los condicionantes recogidos en el apartado 3 del presente anexo.

– Erositako perretxikoak kontrolatzeko sistema bat ezarri beharko dute, eta produktu bakoitzeko sorta bakoitzean gutxienez honako hauek jaso beharko dituzte:

– Deberán establecer un sistema de control de las setas adquiridas, anotando para cada lote de cada producto, como mínimo:

• Zenbatekoak eta erosketaren data.

• Cantidades y fechas de adquisición.

• Perretxikoen jatorria, hornitzailea edo hornitzaileak identifikatuta; hain zuzen, haien Nekazaritza Ekoizpenaren Erregistro Orokorreko zenbakia (REGEPA) edo identifikazio-zenbakia (IFZ edo NAN) zehaztuta.

• Origen de las setas con identificación del suministrador o de los suministradores, indicando número de REGEPA o número de identificación (NIF o DNI) según corresponda.

• Perretxikoaren generoa eta espeziea, eta identifikazioa egin duen arduradunaren izena.

• Identificación del género y especie con indicación del nombre de la persona responsable de la identificación de las setas.

• Banaketaren data eta kantitateak (salmenta-tiketak balioko du).

• Fecha de distribución y cantidades (servirá el ticket de venta).

3.– Betekizun higieniko eta sanitarioak.

3.– Requisitos higiénico-sanitarios.

Elikagai-erabilerako perretxikoak hurbileko salmenta bidez merkaturatzen dituzten ekoizle, biltzaile eta establezimenduek urtarrilaren 16ko 30/2009 Errege Dekretuan ezarritako betekizun higienikoak bete beharko dituzte –errege-dekretu horren bidez ezartzen dira elikagai-erabilerako perretxikoak merkaturatzerako betekizun sanitarioak–.

Las condiciones de higiene de las personas productoras, recolectoras y establecimientos que comercialicen setas de uso alimentario en la modalidad de venta de proximidad cumplirán con lo establecido en el Real Decreto 30/2009, de 16 de enero, por el que se establecen las condiciones sanitarias para la comercialización de setas para uso alimentario.

Dekretu honen 8. artikuluan xedatutakoaren arabera, elikagai-erabilerako perretxikoak merkaturatzen dituzten ekoizle, biltzaile eta establezimenduek higieneari buruzko jardunbide egokien gidaliburuetan zehaztutako betekizunak bete beharko dituzte, baita argitaratu litezkeen orientazio-dokumentuetan zehaztuko direnak ere.

En virtud al artículo 8 del presente Decreto, las personas productoras, recolectoras y establecimientos que comercialicen setas de uso alimentario, deberán cumplir los requisitos detallados en las Guías de Buenas Prácticas de Higiene y los documentos de orientación que se pudieran publicar.

Oro har:

Con carácter general.

– Debekatuta dago pozoitsutzat edo toxikotzat jotzen diren perretxiko-espezieak nahiz horren susmoa pizten dutenak giza kontsumorako saltzea eta merkaturatzea.

– Se prohíbe la venta y comercialización para el consumo humano de todas aquellas especies de setas reconocidas como venenosas o tóxicas, así como de aquellas sospechosas de serlo.

– Saltzaileek arreta berezia jarri beharko diote merkaturatzen dituzten espezieak ondo identifikatzeari, zeren eta kontsumitzaileari produktu seguruak eskaintzeko betebeharra eta erantzukizuna baitute. Zuzen identifikatutako perretxikoak baino ezingo dira merkaturatu.

– Los vendedores deben prestar especial atención a la correcta identificación de las especies que comercializan, ya que tienen la obligación y la responsabilidad de suministrar al consumidor productos seguros. Solo podrán comercializarse setas que estén correctamente identificados.

– Espezie guztiak modu higienikoan eta behar bezala ordenatuta jarriko dira salgai, eta modu argian bereiziko dira espezie ezberdinetako perretxikoak.

– Las distintas especies estarán expuestas al público de forma higiénica y debidamente ordenadas, existiendo una clara separación entre setas de distintas especies.

– Salgai dauden perretxikoek, izan basatiak edo haztegikoak, betekizun hauek bete beharko dituzte:

– Las setas a la venta, tanto silvestres como de cultivo, deberán cumplir los siguientes requisitos:

O Zuzen identifikatutako perretxikoak baino ezingo dira merkaturatu.

O Solo podrán comercializarse las setas que estén correctamente identificadas.

O Kontserbazio-egoera ezin hobean eskainiko dira, zapore eta usain arrarorik gabe, eta kanpo-hezetasun gehiegizkorik gabe.

O Presentarse en perfectas condiciones de conservación, sin gustos, ni olores extraños, ni exceso de humedad exterior.

O Aurkezpenari edo itxurari eragin diezaioketen lesio edo traumatismorik ez izatea, ezta izotzak kaltetutako edo usteldutako atalik ere.

O Estar exentas de lesiones o traumatismos que afecten a su presentación o apariencia, ni tener zonas podridas o daños por heladas.

O Ez izatea zizare, intsektu, itsatsitako materia arraro edo mikroorganismo patogenorik, ezta pestiziden edo kutsatzaile kimikoen hondakinik ere.

O Estar exentas de gusanos, insectos, materias extrañas adheridas, microorganismos patógenos, residuos de pesticidas o contaminantes químicos.

O Kirtenean ebaketa garbi bat eginez jaso behar dira.

O Deben estar recolectadas con un corte limpio en el pedúnculo.

Basaperretxikoen salmentaren kasuan:

En el caso de venta de setas silvestres.

– Aurrez aipatutako betekizunez gain, honako hauek bete beharko dira:

– Se deben cumplir además estos requisitos complementarios:

O Urtarrilaren 16ko 30/2009 Errege Dekretuaren A eranskinean zehaztutakoak bakarrik merkaturatu ahalko dira freskoan.

O Solo se pueden comercializar frescas las especificadas en el Anexo A del Real Decreto 30/2009, de 16 de enero.

O Pieza osoak soilik merkaturatu ahalko dira, ezaugarri anatomikoak garatuta eta ageri-agerian dituztela, eta ez da garbitzerik onartuko.

O Solo se podrán comercializar piezas enteras con sus características anatómicas desarrolladas y claramente visibles, no permitiéndose el lavado.

O Kontsumitzaileari ezingo zaio aurkeztu espezie nahasketarik.

O No podrán presentarse al consumidor mezclas de especies.

4.– Merkaturatze-baldintzak.

4.– Condiciones de comercialización.

Urtarrilaren 16ko 30/2009 Errege Dekretuaren A eta B eranskinetan eta haien ondorengo aldaketetan zehaztutako espezieen salmenta bakarrik onartuko da.

Únicamente está permitida la venta de las especies recogidas en el Anexo A y B del Real Decreto 30/2009, de 16 de enero y posteriores modificaciones.

4.1.– Salmenta-modalitatea.

4.1.– Modalidad de venta.

Ekoitzitakoa hurbileko salmentaren bidez merkaturatzen duten ekoizle, biltzaile eta zirkuitu laburreko establezimenduei aplikatuko zaizkie eranskin honetan jasotako baldintzak.

Las condiciones recogidas en el presente anexo están dirigidas a las personas productoras, recolectoras y establecimientos del circuito corto de comercialización, que comercialicen su producción en modalidad de venta de proximidad.

Hala ere, kontuan hartuta eranskin honetako baldintzak betetzeak berekin dakarrela 852/2004 Erregelamenduaren I. eranskinean eta urtarrilaren 16ko 30/2009 Errege Dekretuan jasota dauden baldintzak betetzea, bildutako perretxikoen merkaturatze-eremua ez da hurbileko salmentara mugatuko –30/2009 Errege Dekretua, zeinaren bidez ezartzen baitira elikagai-erabilerako perretxikoak merkaturatzerako betekizun sanitarioak–.

No obstante, y teniendo en cuenta que el cumplimiento de las condiciones del presente anexo da cumplimiento a lo establecido en el Anexo I del Reglamento 852/2004 y al Real Decreto 30/2009, de 16 de enero, por el que se establecen las condiciones sanitarias para la comercialización de setas para uso alimentario, el ámbito de comercialización de las setas recolectadas no estará limitado a la venta de proximidad.

4.2.– Ekoizpenaren jatorria.

4.2.– Origen de la producción.

Produktuak hurbileko salmenta bidez merkaturatzen dituzten biltzaileek beraiek jasotako produktuak soilik merkaturatu ahalko dituzte.

Las personas recolectoras que comercialicen sus productos en venta de proximidad únicamente podrán comercializar los productos recolectados por ellas mismas.

4.3.– Identifikazioa eta etiketatzea.

4.3.– Identificación y etiquetado.

Ontziratutako zein ontziratu gabeko perretxikoak izan, kasu guztietan identifikatu behar da produktua, eta zehaztu behar dira generoa eta espeziea, eta basatiak ala haztegikoak diren. Gainera, perretxikoaren izen arrunta jaso ahalko da, tamaina berdineko edo txikiagoko karaktereen bidez.

En todos los casos (tanto en setas envasadas como en setas sin envasar) se debe identificar el producto, especificando el género y la especie y si son silvestres o cultivadas. Además, podrá utilizarse, en caracteres de igual o inferior tamaño, el nombre común.

a) Perretxikoak unitateka eta ontziratu gabe saltzen badira, espezie bakoitzaren identifikazioa ikusteko moduko etiketa edo kartel baten bidez egingo da. Horrez gain, merkataritza-kategoria eta jatorria zehaztuko dira.

a) Si las setas se venden por unidades enteras y sin envasar la identificación deberá constar en una etiqueta o cartel visible para cada especie. Además, se indicará la categoría comercial y el origen.

b) Ontziratuta saltzen badira, indarrean dagoen araudiaren arabera etiketatu beharko dira. Etiketan, informazio hau jaso beharko da, gutxienez:

b) Si se venden envasadas, deben estar etiquetadas conforme a la normativa vigente. En la etiqueta figurará, como mínimo, la siguiente información:

• Produktuaren izena.

• Denominación de producto.

• Produktu mota: perretxiko lehortuak, freskoak, izoztuak, ontziratuak...

• Tipo de producto: setas desecadas, frescas, congeladas, envasadas...

• Sailkapen kategoria (estra, lehen edo bigarren mailakoa).

• Categoría de clasificación (Extra, Primera o segunda).

• Aurkezpen modua: osorik, xerratan edo hauts gisa.

• Forma de presentación: enteros, laminados, en polvo.

• Osagai-zerrenda: generoa eta espeziea adierazita.

• Lista de ingredientes: incluyendo el género y la especie.

• Eduki garbia (kilogramotan edo gramotan).

• Contenido neto (en gramos o kilogramos).

• Gutxieneko iraupen-data.

• Fecha de duración mínima.

• Kontserbatzeko eta manipulatzeko jarraibideak (hala behar denean).

• Instrucciones para la conservación y manipulación (si son necesarias).

• Jatorriko herrialdea.

• País de origen.

• Sorta zenbakia.

• N.º de lote.

• Enpresaren identifikazioa: izena, sozietate-izena eta helbidea.

• Identificación de la empresa: nombre, razón social y dirección.

II. ERANSKINA
ANEXO II
ARRAUTZEN EKOIZPEN PRIMARIORAKO ETA KANTITATE TXIKIKO ZUZENEKO SALMENTARAKO BETEKIZUNAK
REQUISITOS PARA LA PRODUCCIÓN PRIMARIA Y VENTA DIRECTA DE PEQUEÑAS CANTIDADES DE HUEVOS

Sarrera.

Introducción

Animalia-jatorriko produktuek 2004ko apirilaren 29ko 852/2004 Erregelamenduaren I. eranskinak eta 2004ko apirilaren 29ko 853/2004 Erregelamenduaren dagokion apartatuak xedatutako ekoizpen primarioari buruzko betekizun higienikoak bete behar dituzte.

Los productos de origen animal deben cumplir los requisitos de higiene referentes a la producción primaria que establece el Anexo I del Reglamento 852/2004, del 29 de abril del 2004 y el apartado correspondiente del Reglamento 853/2004, del 29 de abril del 2004.

1.– Aplikazio-eremua.

1.– Ámbito de aplicación.

Eranskin honetan jasotako betekizunei atxikitzeko aukera izango dute baldintza hauek betetzen dituzten oilo erruleen ustiategiek:

Tendrán la posibilidad de acogerse a los requisitos del presente anexo las explotaciones de gallinas ponedoras que cumplan lo siguiente:

• Ustiategiak gehienez 50 oilo errule izatea.

• Ser una explotación con un máximo de 50 gallinas ponedoras.

• Arrautzen ekoizpen primarioa eranskin honen 1.1 apartatuan zehaztutakoaren arabera gauzatzea.

• Desarrollar la producción primaria de huevos, de acuerdo con lo establecido en el apartado 1.1 del presente anexo.

• Soilik zuzeneko salmenta bidez merkaturatzea, eranskin honen 4.1 apartatuan xedatutakoaren arabera.

• Llevar a cabo la comercialización únicamente en modalidad de venta directa, según la establecido en el apartado 4.1 del presente anexo.

Aipatutako oilo kopurua duten ustiategiek, baldin eta eranskin honen 4.1 apartatuan zehaztutako mugak bete gabe merkaturatu nahi badute beren produktua, ezingo dituzte kontuan hartu eranskin honetako betekizunak, eta, aitzitik, animalia-jatorriko produktuen ekoizpen primarioko indarreko araudia bete beharko dute.

Las explotaciones que dispongan de la cantidad de gallinas mencionadas y deseen comercializar sus productos sin las limitaciones establecidas en el apartado 4.1 del presente anexo, no podrán acogerse a los requisitos del presente anexo y deberán cumplir con la normativa vigente en relación con la producción primaria de productos de origen animal.

1.1.– Arrautzen ekoizpen primarioa.

1.1.– Producción primaria de huevos.

Jarduera hauek hartzen dira hegazti-ekoizpen primariotzat (edo eragiketa lotutzat):

Las siguientes actividades se consideran producción primaria avícola (u operaciones conexas):

• Arrautzak ekoiztea, biltzea, eraikinen artean garraiatzea eta arrautzak ekoizten diren lekuan biltegiratzea.

• La producción, la recogida de huevos, el transporte entre edificios y el almacenamiento de los huevos en el lugar de producción.

2.– Baimentzeko eta erregistratzeko baldintzak.

2.– Condiciones de autorización y registro.

2.1.– Erregistro ofizialak.

2.1.– Registros oficiales.

2.1.1.– Abeltzaintza Ustiategien Erregistro Orokorrean (REGA) inskribatzea.

2.1.1.– Inscripción en REGA.

Abeltzaintza Ustiategien Erregistro Orokorrean (REGA) izena emanda egon beharko du eranskin honetako betekizunei atxiki nahi zaien ustiategi orok, eta berariaz adierazi beharko du arrautzen kantitate txikiei dagozkien betekizunak bete nahi dituela.

Toda explotación que desee acogerse a los requisitos del presente anexo deberá estar inscrito en el REGA, y deberá declarar expresamente que desea acogerse a los requisitos de las pequeñas cantidades de huevos.

Abeltzaintza Ustiategien Erregistro Orokorrean (REGA) izena emateko eskabidearekin batera, erantzukizunpeko adierazpen bat ere aurkeztuko da, ustiategiaren titularrak sinatua. Bertan, eranskin honetan adierazitako betekizunak betetzeko konpromisoa hartuko du.

Junto con la solicitud de inscripción en REGA, se entregará una declaración responsable firmada por el titular de la explotación comprometiéndose al cumplimiento de los requisitos especificados en el presente anexo.

2.1.2.– Jarduera jakinaraztea.

2.1.2.– Comunicación de la actividad.

Gehienez 50 oilo errule dituzten hegazti-ustiategiek ez dute jarduera-lizentziarik beharko, baina jarduera gauzatuko dutela aurrez adierazi beharko diote udal-agintaritza eskudunari, apirilaren 23ko 7/2012 Legearen 83. artikuluan xedatutakoaren arabera.

Las explotaciones avícolas con un máximo de 50 gallinas ponedoras no requerirán de licencia de actividad, aunque deberán realizar una comunicación previa de la actividad a la autoridad competente municipal, según lo establecido en el artículo 83 de la Ley 7/2012, de 23 de abril.

2.2.– Dokumentazioa.

2.2.– Documentación.

2.2.1.– Hegazti-ustiategiko erregistro-liburua.

2.2.1.– Libro de registro de la explotación avícola.

Ustiategietako titularrek erregistro-liburu bat bete eta eguneratuta izan beharko dute.

Los titulares de las explotaciones deberán llevar de manera actualizada un libro de registro de explotación.

Ustiategiko liburuak gutxienez erregistro hauek jaso beharko ditu:

Los registros mínimos que deberá contener el libro de explotación son los siguientes:

• Animalien eta pentsuaren sarrera-erregistroa.

• Registro de entrada de animales y de pienso.

• Hegaztien hilkortasun-erregistroa.

• Registro de mortalidad de aves.

• Medikazio-tratamenduen erregistroa.

• Registro de tratamientos medicamentosos.

• Egindako autokontrolen edo analisien erregistroa.

• Registro de autocontroles y/o analíticas realizadas.

• Erruteen eguneroko erregistroa.

• Registro de puesta diaria.

• Salmenta-erregistroa: kopurua, salmenta-data eta salmenta-tokia.

• Registro de venta: cantidad, fecha y lugar de venta.

3.– Betekizun higieniko eta sanitarioak.

3.– Requisitos higiénico-sanitarios.

Arrautzen ekoizpen primarioa eta kantitate txikiko zuzeneko salmenta egiten duten ustiategiek Animalia Osasunaren apirilaren 24ko 8/2003 Legean zehaztutako betekizun higienikoak beteko dituzte.

Las condiciones de higiene de las explotaciones que lleven a cabo la producción primaria y venta directa de pequeñas cantidades de huevos, cumplirán con lo establecido en la Ley 8/2003, de 24 de abril, de sanidad animal.

Arrautzen ekoizpen primarioa eta kantitate txikiko zuzeneko salmenta egiten duten ustiategiek higieneari buruzko jardunbide egokien gidaliburuetan eta argitara litezkeen orientazio-dokumentuetan adierazitako betekizunak bete beharko dituzte, hala zehazten baitu dekretu honen 8. artikuluak.

Las explotaciones que lleven a cabo la producción primaria y venta directa de pequeñas cantidades de huevos, deberán cumplir los requisitos detallados en las Guías de Buenas Prácticas de Higiene y los documentos de orientación que se pudieran publicar, según se establece en el artículo 8 del presente Decreto.

Jarraian zehaztuko dira arrautzen kantitate txikiko zuzeneko salmenta egiten duten hegazti-ustiategiek bete beharreko gutxieneko betekizun higienikoak eta sanitarioak, hargatik eragotzi gabe horretarako argitaratuko diren higieneari buruzko jardunbide egokien gidaliburuetan adierazitakoa betetzea.

A continuación, se detallan los requisitos higiénico-sanitarios mínimos que deben cumplir las explotaciones avícolas que lleven a cabo la venta directa de pequeñas cantidades de huevos, sin perjuicio del cumplimiento de las Guías de Buenas Prácticas Higiénicas que se publiquen para tal efecto.

3.1.– Ura.

3.1.– Agua.

Beharrezkoa da ustiategian erabiltzen den uraren jatorria identifikatzea, eta animalientzako kantitate eta kalitate higieniko egokian baliatzea.

Es necesario identificar la procedencia del agua utilizada en la explotación y disponerse en cantidad y calidad higiénica adecuada para los animales.

Manipulazio-lokalean, edateko ura erabili beharko da.

En el local de manipulación, el agua utilizada deberá ser potable.

3.2.– Kontrol zoosanitarioak.

3.2.– Controles zoosanitarios.

3.2.1.– Salmonellaren programa sanitarioa.

3.2.1.– Programa sanitario de Salmonella.

Salmonellaren autokontrol bat egin beharko dute urtero (S. enteritidis, S. typhimurium) horretarako gaitutako albaitariek.

Se deberá de realizar un autocontrol anual de Salmonella (S. enteritidis, S. typhimurium) por personal veterinario habilitado al efecto.

3.2.2.– Oiloen jatorria.

3.2.2.– Origen de las gallinas.

Txitak baimendutako hazkuntza-zentroetatik ekarriko dira, eta Salmonella enteritidis eta Salmonella typhimurium detektatzeko nahitaezko kontrolak egingo zaizkie jaiotzen diren egunean bertan eta errunaldi-unitatera eraman baino bi aste lehenago; horretaz gain, dagokien legezko dokumentazioa gehitu behar da:

Las pollitas procederán de centros de recría autorizados, sometidos al control obligatorio para la detección de Salmonella enteritidis y typhimurium el día 1 de vida y 2 semanas antes del traslado a la unidad de puesta y se acompañarán de la documentación legal pertinente:

• Jatorriaren gida.

• Guía de origen.

• Salmonellaren derrigorrezko txertoa eman izanaren ziurtagiria / Salmonellarik ez dutelako ziurtagiria.

• Certificado libres salmonella y/o vacunación obligatoria.

3.3.– Hazkuntza-sistema.

3.3.– Sistema de cría.

Hazkuntza-sistema guztiak daude onartuta, baina indarrean dagoen araudia betetzea eskatuko da.

Se exigirá el cumplimiento de la normativa vigente, estando permitido cualquier sistema de cría.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Elikadurak behar adina nutriente eman behar dizkie oiloei, hegaztien adina eta ekoizpen-egoera kontuan hartuta.

La alimentación debe proporcionar la adecuada cantidad de nutrientes, teniendo en cuenta la edad y la condición productiva de las aves.

3.4.– Langileak.

3.4.– Operarios y operarias.

Arrautzen manipulatzaileek prestakuntza jaso beharko dute, egiten duten lan-jarduerari dagozkion elikadura-higieneko alderdiei buruz.

Los manipuladores y manipuladoras de huevos deberán haber recibido formación en cuestiones de higiene alimentaria específicas a la actividad laboral que desempeñan.

Halaber, langileek jardunbide higieniko pertsonal egokiak beteko dituzte, arrautzen manipulazio-prozesuan produktua kontaminatzea ekiditeko.

Asimismo, los operarios/as mantendrán unas adecuadas prácticas higiénicas personales con el fin de evitar contaminaciones en el proceso de manipulación de huevos.

3.5.– Instalazioak eta ekipamenduak.

3.5.– Instalaciones y equipos.

Lurzoru eta hormen gainazalak iragazgaitzak izan beharko dira, baita garbitzen eta desinfektatzen errazak ere, eta egoera onean mantendu behar dira. Debekatuta daude gainazal porotsuak.

Las superficies de los suelos y las paredes deberán ser de un material impermeable, fácil de limpiar y desinfectar, y deberán mantenerse en buen estado. Están prohibidas las superficies porosas.

Sabai, sabai aizun eta gainerako instalazio esekiak zikinkeria eta lizuna ez pilatzeko eta partikularik ez erortzeko moduan diseinatuko dira, horretarako akabera egokiarekin.

Los techos, falsos techos y demás instalaciones suspendidas deben estar diseñados y acabados de tal forma que se impida la acumulación de suciedad, mohos y desprendimiento de partículas.

Produktua egokitzeko, manipulatzeko eta azken ontziratzea egiteko instalazio eta ekipamenduek beharrezkoak diren betekizun higieniko eta sanitarioak beteko dituzte.

Las instalaciones y equipos donde se realice el acondicionamiento, manipulación y/o envasado final del producto cumplirán con unas condiciones higiénico-sanitarias adecuadas.

3.6.– Higienea eta manipulazioa.

3.6.– Higiene y manipulación.

Lanak modu eraginkorrean egin behar dira, eta produktua hondatzea edo kontaminatzea ekiditeko baldintza egokietan. Horretarako, lan-sistema ondo antolatuta egongo da, kontaminazio gurutzatuak ez gertatzeko moduan.

Las operaciones deben realizarse de manera efectiva y en condiciones adecuadas para evitar deterioros y contaminación del producto. Para ello, la sistemática de trabajo estará organizada de tal modo que se evitan contaminaciones cruzadas.

Ekipamenduak, tresnak, garraio-ekipamenduak eta ontziratze-ekipamenduak zein instalazio finkoak garbi eta egoera ezin hobean edukiko dira.

Los equipos, utensilios, equipos de transporte y equipos de envasado e instalaciones fijas se mantendrán limpios y en perfectas condiciones.

Elikagai-erabilerako ontziak bakarrik erabiliko dira, eta ezingo da ontzirik berrerabili.

Se utilizarán únicamente envases de uso alimentario, y no se permite la reutilización de los envases.

Ekoizlearen instalazioetan, eta kontsumitzaileari saltzen zaizkion arte, arrautzak garbi eta lehor mantenduko dira, kanpoko usainetatik urruti eta kolpeengandik eta zuzeneko eguzki-argitik egoki babestuta.

En las instalaciones de la persona productora y hasta su venta a la persona consumidora, los huevos se mantendrán limpios y secos, apartados de olores externos, convenientemente protegidos contra golpes y apartados de la luz solar directa.

Arrautzak horretarako prestatutako lokaletan edo instalazioetan biltegiratu eta kontserbatuko dira, non tenperatura, ahal bada konstantea, arrautzen propietate higienikoak bermatzeko egokiena izango baita.

Se almacenarán y conservarán en locales o instalaciones habilitadas para tal fin, a la temperatura, preferiblemente constante, más apropiada para garantizar la perfecta conservación de sus propiedades higiénicas.

Arrautzak ezin izango dira garbitu, ezingo dute kontserbazio-tratamendurik jaso, eta ezingo dira 5 ºC-tik behera modu artifizialean hoztu.

Los huevos no podrán lavarse y no podrán someterse a ningún tratamiento de conservación ni refrigerarlos artificialmente a menos de 5.ºC.

4.– Merkaturatze-baldintzak.

4.– Condiciones de comercialización.

4.1.– Salmenta-modalitatea.

4.1.– Modalidad de venta.

Arrautzen kantitate txikiak eranskin honetan zehazten den gisan ekoizten dituzten ustiategietatik datozen arrautzak zuzeneko salmenta bidez bakarrik merkaturatu ahalko dira, dekretu honen 3. artikuluak zehaztutako eremuetan.

Los huevos provenientes de explotaciones que produzcan pequeñas cantidades de huevos en las condiciones especificadas en el presente anexo únicamente podrán ser comercializados en modalidad de venta directa, en los ámbitos especificados en el artículo 3 del presente Decreto.

4.2.– Salmenta-erregistroak.

4.2.– Registros de venta.

Produktua (sorta), kopurua eta salmenta-data eta -lekua jasoko dira salmenta-erregistroan.

Se anotarán en un registro de venta el producto (lote), cantidad, fecha y lugar de venta.

4.3.– Ekoizpenaren jatorria.

4.3.– Origen de la producción.

Kantitate txikiak eranskin honetan zehazten den gisan ekoizten dituzten ustiategiek ustiategian bertan ekoitzitako arrautzak soilik merkaturatu ahalko dituzte.

Las explotaciones que produzcan pequeñas cantidades en las condiciones especificadas en el presente anexo únicamente podrán comercializar los huevos producidos en su propia explotación.

4.4.– Arrautzen sailkapena.

4.4.– Clasificación de los huevos.

Arrautzak ez dituzte kategoriatan bereizi beharko kantitate txikiak eranskin honetan zehazten den gisan ekoizten dituzten ustiategiek.

No será necesario la clasificación de los huevos por categoría para las explotaciones que produzcan pequeñas cantidades en las condiciones especificadas en el presente anexo.

4.5.– Arrautza markatzea.

4.5.– Marcado del huevo.

Arrautzak ez dituzte markatu beharko kantitate txikiak eranskin honetan zehazten den gisan ekoizten dituzten ustiategiek.

No será necesario el marcado del huevo para las explotaciones que produzcan pequeñas cantidades en las condiciones especificadas en el presente anexo.

4.6.– Kontsumitzaileari eman beharreko informazioa.

4.6.– Información facilitada a la persona consumidora.

Ustiategian bertan saltzen badira, edo kontsumitzailearen bizilekuan, nahikoa izango da kontsumo lehenetsiaren data ahoz adieraztea kontsumitzaileari.

En el caso de venta en la explotación o en el domicilio de la persona consumidora, será suficiente con transmitir la información de fecha de consumo preferente de manera verbal.

Azoka eta ferietan salduz gero, kartel bat jarriko da ikusteko moduan, hauek adieraziz:

En el caso de la venta en mercados y ferias, estará visible un cartel con:

• Elikagaiaren izena: ARRAUTZAK.

• Denominación del alimento: HUEVOS.

• Hazkuntza-sistema: ekologikoa, landakoa, lurzorukoa edo kaiolakoa.

• Sistema de cría: ecológico, campero, en suelo o en jaula.

• Kontsumo lehenetsiaren data (errun eta ondorengo 28 egunak, kontuan hartuta kontsumitzaileari gehienez errutetik 21 egunera hornitzen zaizkiola).

• Fecha de consumo preferente (28 días después de la fecha de puesta, teniendo en cuenta que se suministran al consumidor en un plazo máximo de 21 días a partir de la puesta).

• Ustiategiaren titularraren izen-abizenak (pertsona fisikoa) edo sozietate-izena (pertsona juridikoa).

• El nombre y apellidos del/la titular de la explotación (persona física) o Razón social (persona jurídica).

• Ustiategiaren helbidea eta Abeltzaintza Ustiategien Erregistro Orokorreko (REGA) kodea.

• Dirección y código REGA de la explotación.


Azterketa dokumentala


Análisis documental