Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

124. zk., 2023ko ekainaren 30a, ostirala

N.º 124, viernes 30 de junio de 2023


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

GOBERNANTZA PUBLIKO ETA AUTOGOBERNU SAILA
DEPARTAMENTO DE GOBERNANZA PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO
3141
3141

91/2023 DEKRETUA, ekainaren 20koa, herritarrei arreta integral eta multikanala ematekoa eta zerbitzu publikoak bitarteko elektronikoz irispidean izatekoa.

DECRETO 91/2023, de 20 de junio, de atención integral y multicanal a la ciudadanía y acceso a los servicios públicos por medios electrónicos.

«Gobernantza» kontzeptuak botere publikoen jardunean eragina duten arauak, prozesuak eta portaerak izendatzen ditu, bereziki irekitasunaren, parte-hartzearen, erantzukizunaren, efikaziaren eta koherentziaren ikuspegitik. Printzipio horietan oinarritzen dira, batetik, gobernantza ona eta, bestetik, Europako gobernantzaren Liburu Zurian proposatutako aldaketak.

El concepto de «gobernanza» designa las normas, procesos y comportamientos que influyen en el ejercicio de los poderes públicos, especialmente desde el punto de vista de la apertura, la participación, la responsabilidad, la eficacia y la coherencia. Estos principios que constituyen la base de una buena gobernanza y de los cambios propuestos en el Libro Blanco de la Gobernanza Europea.

Gobernantza publikoak aldebiko dimentsioa dauka, barnekoa eta kanpokoa, eta elkarri ematen diote zentzua, lotutako eginkizunak direlako. Bien arteko nahitaezko lotura egituratzeko, kontuan izan behar da administrazio-antolaketa justifikatzen duen azken xedea zerbitzu publikoa dela: herritarrak jarri behar dira harreman- eta zerbitzu-ereduen erdigunean, haiek izango baitira politika eta zerbitzu publikoen azken hartzaileak. Hortaz, gobernantzaren barneko dimentsioa azken xede horren arabera pentsatu behar da. Kudeaketa publikoa modu jakin batean egin behar da, efikaziaz, efizientziaz eta gardentasunez agertu behar direlako gauzak kanpora.

La doble dimensión, interna y externa, de la gobernanza pública, solo adquiere sentido si la una es función de la otra. La obligada interconexión entre ambas debe articularse sobre la idea de que es el servicio público el fin último que justifica la organización administrativa: la ciudadanía debe situarse en el centro de los modelos de relación y de servicio, como destinataria última de las políticas y de los servicios públicos Lo que significa que la dimensión interna de la gobernanza debe concebirse en función de esa meta final. La gestión pública debe hacerse de una determinada manera porque es necesario que se manifiesten al exterior en clave de eficacia, eficiencia y transparencia.

Administrazio publikoak bultzatzen dituen politiken eta zerbitzu publikoen kalitate, efikazia eta efizientziarako, ezinbestekoa da herritarrentzako arreta eta prozeduren izapideak une bakoitzeko gizarte-premiei erantzungo dieten antolamendu, prozesu eta teknologietan oinarritzea, zeren eta gaur egungo inguruabarrak etengabe aldatzen baitira eta testuingurua gero eta ziurgabeagoa baita.

La calidad, eficacia y eficiencia de las políticas que impulsa la Administración pública, así como la de sus servicios públicos requieren ineludiblemente que la atención a la ciudadanía y la tramitación de los procedimientos se sustenten en una organización, unos procesos y unas tecnologías que den respuesta a las necesidades sociales de cada momento, en circunstancias cambiantes y en un contexto de incertidumbre cada vez mayor.

Funtsezkoa da transformazio digitala herritarrentzako arretarekin lotu eta koordinatzea; izan ere, kanal elektronikoa herritarrei zerbitzuak emateko beste kanal bat baino ez da.

La vinculación y coordinación de la transformación digital con la atención a la ciudadanía es clave ya que el canal electrónico no es sino un canal más de prestación de servicios a la ciudadanía.

Hala ere, zerbitzu elektronikoak izate hutsak ez du berez efizientziarik sortzen, ezta administrazio-kargarik murrizten ere; aitzitik, prozesuak modernizatzea eta kanalak egokitzea eskatzen du, herritarrek erabilera masibo efikaza eta segurua lor dezaten. Transformazio digitala ez da informazioaren eta komunikazioaren teknologiak erabiltze hutsa; izan ere, ezinbestekoa da ziurtatzea prozedura eta zerbitzu publikoen digitalizazioak berekin dakarrela honako hau: prozesuen berringeniaritza, administrazio-sinplifikazioa, herritarrentzako kargen murrizketa, eta hizkera argiko eta irakurterrazeko dokumentuen normalizazioa. Oro har, zerbitzu pertsonalizatuagoak, erabilerrazagoak eta beharrizan partikularretara egokituagoak eskatzen dira.

Pero la mera existencia de servicios electrónicos no produce eficiencia ni reducción de cargas administrativas, sino que requiere de una modernización de procesos y adaptación de los canales para lograr un uso masivo eficaz, y seguro por la ciudadanía. La transformación digital no es la simple utilización de las tecnologías de la información y comunicación, sino que es imprescindible asegurar que la digitalización de los procedimientos y servicios públicos conlleva reingeniería de procesos, simplificación administrativa, reducción de cargas para la ciudadanía y normalización de documentos con lenguaje claro y de lectura fácil. En general, se demandan servicios más personalizados, más fáciles de usar y más adaptados a las necesidades particulares.

Herritarrei kalitateko zerbitzuak eskaintzea eta zenbait kanaletatik irisgarriak izatea ez da efikazia-kontu hutsa, eta ezin da transformazio digitalaren alderdi jakin batzuetatik bereizita kudeatu. Administrazio publiko onaren azken helburua herritarrentzako zerbitzua denez, administrazio digitalaren ereduan ere herritarrak izan behar dira ipar eta ardatz. Hori dela eta, administrazio elektronikoaren antolaketa-alderdiak eta zenbait alderdi eta osagai teknologiko izango dira herritarrentzako arreta-zerbitzuaren berezko alderdiak, eta, ondorioz, ezin izango dira banandu herritarrentzako arreta-zerbitzutik.

La atención a la ciudadanía con una oferta de servicios de calidad y accesible por diferentes canales no es una mera cuestión de eficacia y no puede gestionarse separadamente de determinados aspectos de la transformación digital. Siendo el servicio a la ciudadanía el fin último de la buena Administración pública, el modelo de la Administración digital debe orientarse y centrarse en la misma. Por ello, los aspectos organizativos, e incluso determinados aspectos y componentes tecnológicos de la Administración electrónica, deben ser intrínsecos e indisolubles del Servicio de Atención a la Ciudadanía.

Bestalde, herritarrei kanal elektronikoan eman beharreko arreta bultzatu beharrak ezin du desagerrarazi beste kanal batzuetatik eskaintzen zaien arreta –aurrez aurrekoa edo telefono bidezkoa–. Irispide elektronikoa izatea herritarren eskubidea da, baina, era berean, pertsona fisikoek administrazioarekiko harremanetarako kanala aukeratzeko duten eskubidea une oro bermatu behar da.

Por otra parte, el obligado impulso de la atención a la ciudadanía en el canal electrónico no puede hacer desaparecer la atención en otros canales como el presencial y telefónico. El acceso electrónico es un derecho de la ciudadanía, pero también el derecho de las personas físicas a elegir el canal de relación con la Administración que debe garantizarse en todo momento.

Jatorrian, herritarrei arreta emateko prozesuak administrazio-prozedurak betearaztearen ondorioz sortu ziren. Hala ere, gizarteak aurrera egiten du harreman-formula berrietarantz, eta, formula horietan, arretak berezko zentzua hartzen du, bereziki informazio publikoaren zabalkunde eta irispidearen esparruan.

En su origen, los procesos de atención a la ciudadanía nacen como consecuencia de la ejecución de los procedimientos administrativos. Sin embargo, la sociedad avanza hacia nuevas fórmulas de relación, en las que la atención adquiere un sentido primordial en sí mismo, en especial en el ámbito de la difusión y acceso a la información pública.

Duela hamarkada bat baino gehiago, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio orokorrak eta haren Administrazio instituzionalak apustu egin zuten Zuzenean zerbitzuaren alde, hau da, herritarrentzako arreta-eredu bateratu, zeharkako eta multikanal baten alde, zeinak oso emaitza onak izan baititu zerbitzuaren urteko gogobetetze-inkestetan.

Hace más de una década que la Administración general de la Comunidad Autónoma de Euskadi y su Administración institucional apostó por un modelo unificado, transversal y multicanal de atención a la ciudadanía, Zuzenean, y las encuestas de satisfacción anuales de dicho servicio arrojan resultados muy positivos.

Halaber, azken legegintzaldietan, ahalegin handia egin da administrazio-prozeduren izapidetze elektronikoa garatu eta abiarazteko, eta, gainera, izapidetze elektronikorako plataforma teknologiko komuna finkatuta dago.

También durante las últimas legislaturas, se ha realizado un esfuerzo importante para el desarrollo y la puesta en marcha de la tramitación electrónica de los procedimientos administrativos, y la plataforma tecnológica común de tramitación electrónica, está consolidada.

Funtsezkoa da herritarrak pozik egotea zerbitzu publiko digitalen erabilerarekin. Horregatik, lehentasunezkoa da zerbitzu digital erabilerrazak eta irisgarriak izatea, herritarrek kanal elektronikoaren bidez Administrazioarekin dituzten harremanak errazak, intuitiboak, eraginkorrak, efizienteak eta ez-diskriminatzaileak izan daitezen.

La satisfacción de la ciudadanía en el uso de los servicios públicos digitales es fundamental Por ello, es prioritario disponer de servicios digitales fácilmente utilizables y accesibles, de modo que se pueda conseguir que la relación de las personas con la Administración a través del canal electrónico sea fácil, intuitiva, efectiva, eficiente y no discriminatoria.

Bestalde, jarraitu behar da herritarrei informazioa eta arreta orokorra emateko mekanismoak, tresnak eta zerbitzuak sustatzen eta garatzen, testuinguru gero eta aldakor eta ziurgabe honetan.

Por otra parte, debe continuarse con el impulso y desarrollo de mecanismos, instrumentos y servicios de información y atención general a la ciudadanía, en un contexto cada vez más cambiante y de incertidumbre.

COVID-19aren pandemiak sortutako egoera inoiz ez bezalako testuingurua izan da zerbitzu publikoak emateko eta, bereziki, herritarrei arreta emateko. Hala ere, bat-batean sortutako egoera horrek aukera eman du ikasgai berriak ikasteko eta erronka berriak hautemateko: herritarrei zerbitzu publikoetarako eta informaziorako irispidea erraztuko dieten prozesuak ezarri eta kudeatzea; herritarrak erdigunean dauzkaten zerbitzu publikoak sortu eta diseinatzea; zerbitzu pertsonalizatuak proaktiboki eskaintzea; herritarrentzako arretaren kalitatearen jarraipena, kontrola eta ebaluazioa egiteko tresnak izatea; antolaketa-egiturak eta kanalak koordinatzeko elementuak sortzea, etab.

La situación generada por la pandemia del COVID-19 ha constituido un contexto inédito para la prestación de los servicios públicos y, particularmente, para la atención a la ciudadanía. Esta circunstancia sobrevenida ha supuesto, no obstante, una oportunidad de lecciones aprendidas y detección de nuevos retos: la implantación y gestión de procesos que faciliten el acceso de la ciudadanía a los servicios públicos y a la información, la orientación a la ciudadanía en la creación y diseño de los servicios públicos, la oferta proactiva de servicios personalizados, los instrumentos de seguimiento, control y evaluación de la calidad de la atención a la ciudadanía, la creación de elementos de coordinación de estructuras organizativas y canales, etc.

Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legeak Administrazioak herritarrekin dituen kanpo-harremanak arautzen ditu, eta Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoan garatu beharreko xedapen-multzo bat du, haren bidez berma dadin herritarrek Administrazioarekiko harremanetan dituzten eskubideak balia ditzaketela. Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legeak aurrekoa osatzen du, eta administrazio publikoen esparru berria sortzen.

La Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, regula las relaciones externas de la Administración con la ciudadanía y contiene toda una serie de previsiones que necesitan el consiguiente desarrollo en el sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi que garanticen el ejercicio de los derechos de la ciudadanía en sus relaciones con la misma. La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público complementa a la anterior en la creación de un nuevo marco de las Administraciones públicas.

Gainera, Sektore publikoak bitarteko elektronikoen bidez jarduteko eta funtzionatzeko Erregelamendua onartzen duen martxoaren 30eko 203/2021 Errege Dekretuak lege-xedapen horiek garatu eta zehazten ditu, helburuetako bat baita eragileei erraztea bitarteko teknologikoen erabilera efektiboa, eta, horretarako, erregelamendu bidez jarduteko aukera ematen duten eta lege horietan arautzen diren gaiak argitu eta zehazten ditu.

Además, el Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos desarrolla y concreta dichas previsiones legales con el fin, entre otros, de facilitar a los agentes involucrados en el uso de medios tecnológicos su utilización efectiva, aclarando y precisando, al mismo tiempo, aquellas materias reguladas en estas leyes que permiten un margen de actuación reglamentaria.

Azkenik, Sektore publikoko gailu mugikorretarako webguneen eta aplikazioen irisgarritasunari buruzko irailaren 7ko 1112/2018 Errege Dekretuaren xedea da sektore publikoko organismoen eta errege-dekretu horren aplikazio-eremuan sartuta dauden beste obligaziodun batzuen gailu mugikorretarako aplikazioen eta webguneen irisgarritasun-baldintzak bermatzea.

Finalmente, el Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre, sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público tiene por objeto garantizar los requisitos de accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles de los organismos del sector público y otros obligados incluidos en su ámbito de aplicación.

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio orokorrak eta haren Administrazio instituzionalak ez du, orain arte, herritarrei arreta emateari buruzko araudi espezifikorik izan.

La Administración general de la Comunidad Autónoma de Euskadi y su Administración institucional no cuenta, hasta ahora, con regulación normativa específica sobre atención a la ciudadanía.

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio orokorraren eta haren Administrazio instituzionalaren esparruan, lege horiek baino lehenagokoa da Administrazio Elektronikoari buruzko otsailaren 21eko 21/2012 Dekretua, zeina Administrazio Elektronikoari buruzko Dekretua bigarrenez aldatzen duen apirilaren 21eko 55/2020 Dekretuaren bidez aldatu baitzen.

En el ámbito de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Euskadi y su Administración institucional el Decreto 21/2012, de 21 de febrero, de Administración Electrónica, anterior a dichas leyes, fue modificado por el Decreto 55/2020, de 21 de abril, de segunda modificación del Decreto de Administración Electrónica.

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio orokorraren eta erakunde autonomiadunen erregistroen sorrera, antolaketa eta funtzionamenduari buruzko apirilaren 29ko 72/2008 Dekretuak erregistroak arautzen ditu aurrez aurreko arreta eskaintzen duten bulegoen erabileraren ikuspegitik; baina, halaber, Administrazio Elektronikoari buruzko Dekretua bigarrenez aldatzen duen apirilaren 21eko 55/2020 Dekretuak aldatu zuen hura ere.

El Decreto 72/2008, de 29 de abril, de creación, organización y funcionamiento de los registros de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus Organismos Autónomos, regula los registros con un enfoque de uso por parte de las oficinas de atención presencial, pero, a su vez, fue modificado por el Decreto 55/2020, de 21 de abril, de segunda modificación del Decreto de Administración Electrónica.

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio publikoak Interneten duen presentzia-eredua arautzeari buruzko ekainaren 8ko 108/2004 Dekretuak Internet bidezko arreta-kanala kudeatzeko tresnak arautzen ditu; dekretu hori Interneteko goi-mailako «euskadi.eus» domeinu berria ezartzen duen ekainaren 9ko 84/2015 Dekretuak aldatu zuen.

El Decreto 108/2004, de 8 junio, del modelo de presencia de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi en Internet regula los instrumentos de gestión del canal de atención por Internet y fue modificado por el Decreto 84/2015, de 9 de junio, por el que se establece el nuevo dominio de Internet de nivel superior «euskadi.eus».

Gaur egungo arau-esparruaren espezializazio horrek ez dio ikuspegi integral eta multikanalik ematen herritarrentzako arreta-eginkizunari; beraz, hobe da dekretu bat egitea, eta, horrela, arau bakar batean bildu herritarrei arreta egokia emateko behar diren tresna guztiak. Dekretu honek ikuspegi berria du, eta zerbitzu publikoak bitarteko elektronikoz irispidean izateko aukera ematen du, herritarrekin interakzioa izateko beste bide bat baino ez baitira bitarteko horiek.

Esta especialización del marco normativo actual no sustenta la función de atención a la ciudadanía desde un enfoque integral y multicanal, por lo que aconseja elaborar un Decreto que reúna, en una norma, todos los instrumentos necesarios para la adecuada atención a la ciudadanía. Un Decreto con una nueva visión y acceso a los servicios públicos por medios electrónicos, medios que no son sino un canal más de interacción con la ciudadanía.

Are gehiago, Euskal Sektore Publikoaren maiatzaren 12ko 3/2022 Legeak 67. artikuluan adierazten duenaren arabera, printzipioen eraginkortasuna eta herritarren eskubideekiko errespetua bermatzeko, administrazio elektronikoaren funtzionamendua kontrolatzeko bitartekoak jarriko dira; eta lege horren beraren 70. artikuluak administrazio elektronikoaren eredua garatzeko beharra xedatzen du. Bestalde, 75. artikuluak herritarrekiko interakziorako kanal anitzeko sistema arautzen du.

Ello aún más cuando, la Ley 3/2022, de 12 de mayo, del Sector Público Vasco, señala en su artículo 67 que, para garantizar la efectividad de los principios y el respeto de los derechos de la ciudadanía, se arbitrarán medios de control del funcionamiento de la Administración electrónica y en el artículo 70 señala la necesidad de desarrollar el modelo de Administración electrónica. El artículo 75, por su parte, regula el Sistema multicanal de interacción con la ciudadanía.

Hezkuntzaren, osasunaren eta justiziaren eremuek duten garrantzia, dimentsioa eta espezifikotasuna kontuan hartuta –horregatik daude, hain zuzen ere, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren Sare Korporatibotik kanpo–, dekretuaren aplikazio-eremutik kanpo geratzen dira arlo horiek, berariazko erregulazioa behar baitute, eta, beraz, dekretuan jasotako aurreikuspenak osagarri gisa aplikatuko dira.

Dada la entidad, dimensión y especificidad de los ámbitos de la educación, la salud y la justicia, que se hace más que evidente en el hecho de que los mismos no forman parte de la Red Corporativa de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Euskadi, los mismos se exceptúan del ámbito de aplicación del Decreto, entendiéndose que requieren una regulación específica, siendo de aplicación supletoria las previsiones contenidas en aquel.

Argitu behar da dekretu hau ez dela Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen erregelamendu bidezko garapen esklusiboa. Dekretuak gainditu egiten du interesdunen kontzeptua, eta herritar guztiei eragiten die; hala ere, prozeduran interesdun direnei buruzko artikulu zehatzak daude testuan.

Ha de aclararse que este decreto no constituye el exclusivo desarrollo reglamentario de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. El Decreto supera al concepto de los interesados y afecta a la ciudadanía en general; si bien, a lo largo del texto, existen artículos concretos sobre los interesados en el procedimiento.

Egungo esparru juridikoak jauzi kualitatiboa eman nahi du administrazio elektronikoa ezartzeko eta hedatzeko prozesuan, eta paperaren ordez euskarri elektronikoa erabili nahi du administrazio-prozedura guztietan; hori dela eta, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legeak berak aukera ematen du, pertsona juridikoetara ez ezik, beste kasu batzuetara hedatzeko elektronikoki izapidetzeko betebeharra.

El marco jurídico actual pretende dar un salto cualitativo en el proceso de implantación y despliegue de la Administración electrónica y sustituir el papel por el soporte electrónico en todos los procedimientos administrativos, por lo que la propia Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas abre la opción de extender la obligación de tramitación electrónica a otros supuestos, además de a las personas jurídicas.

Dekretu honek elektronikoki izapidetzeko betebeharra zabaltzen die honako hauei, modu egoki eta proportzionalean: enpresaburu indibidualei edo autonomoei, beren egoera akademikoa dela-eta unibertsitateko ikasle direnei, ikertzaileei –ikertzaile gisa jarduten dutenean– eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio orokorreko eta haren Administrazio instituzionaleko kidegoetan, eskaletan edo lan-kategorietan sartzeko hautaketa-prozesuetan parte hartzen duten pertsonei.

El presente Decreto hace extensiva la obligación de tramitación electrónica, de forma adecuada y proporcionada, a las personas empresarias individuales o autónomas, el estudiantado universitario con motivo de su condición académica, a las personas investigadoras cuando actúen como tales y las personas que participen en procesos selectivos para el acceso a cuerpos o escalas, o categorías laborales, de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Euskadi y su Administración institucional.

Kasu guztietan, talde horietan, dedikazio profesionala eta gaitasun teknikoa teknologiaren erabilerari lotuta daude, eta tresna hori maiz erabiltzen dute edo beren lanaren ezinbesteko zatia da; baliabide horiek erabiltzea, aski ezaguna izateaz gain, naturala da, eta eguneroko lanaren parte da; behar den gaitasun ekonomikoa dute, edo, are gehiago, dagoeneko behartuta daude ogasunaren eremuan administrazio-izapideak bitarteko elektronikoen bidez egitera.

En todos los casos, se trata de colectivos en los que la dedicación profesional y la capacidad técnica está ligada al uso de las tecnología, tratándose de una herramienta que utilizan con asiduidad o es parte indispensable de su trabajo; en los que el uso de estos medios además de sobradamente conocido es natural y forma parte de su día a día; disponen de la capacidad económica necesaria o, incluso, en los que ya existe la obligación de realizar trámites administrativos por medios electrónicos en el ámbito de Hacienda.

Dekretuaren funtsezko alderdi bat da herritarrei arreta ematearen arloko gobernantzari buruzko titulua; izan ere, hori gabe ez litzateke posible izango dekretuaren xedeak eta helburuak gauzatzea. Bereziki garrantzitsua da Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko sailetan eta haren organismo eta enteetan kokatzen direla esplizituki gobernantza publikoaren arloa, oro har, eta, bereziki, herritarrentzako arreta, administrazio-informazioa eta administrazio elektronikoa sustatzeko eta koordinatzeko erreferenteak, bai zuzendaritzako erreferenteak, bai erreferente teknikoak.

Un aspecto absolutamente esencial del Decreto, sin el cual no se posibilitaría de hecho la materialización de sus fines y objetivos es el título dedicado a la gobernanza de la atención a la ciudadanía. En concreto, la explícita ubicación del referente directivo y técnico para el impulso y la coordinación en materia de gobernanza pública en general y la atención a la ciudadanía, información administrativa y Administración electrónica en particular, en los departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus organismos y entes.

Titulu horren IV. kapituluak Gobernantza Publikoaren Sailarteko Batzordea arautzen du, zeina Gobernu Kontseiluaren 2017ko uztailaren 11ko Erabakiaren bidez sortutako Gobernantza, Gardentasun eta Herritarren Partaidetzarako Sailarteko Batzordearen bilakaera logikoa baino ez baita, eta haren funtzioak eguneratzen dira inplikatutako gaien ikuspegi integral batekin.

El capítulo IV de dicho título regula la Comisión Interdepartamental de Gobernanza Pública, que no es sino la lógica evolución de la Comisión Interdepartamental de Gobernanza, Transparencia y Participación Ciudadana creada mediante Acuerdo de Consejo de Gobierno de 11 de julio de 2017 y se actualizan sus funciones con una visión integral de las materias implicadas.

Dekretuaren XI. tituluak Euskal Sektore Publikoaren maiatzaren 12ko 3/2022 Legearen 73. artikuluko agindu betetzen du, eta Administrazio Elektronikorako Aholku Batzordea sortzen, administrazio elektronikoa bultzatzeko lankidetza-tresna gisa.

El Título XI materializa el mandato del artículo 73 de la Ley 3/2022, de 12 de mayo, del Sector Público Vasco y crea el Consejo Asesor para la Administración Electrónica como instrumento de cooperación para el impulso de la misma.

Kasu batean zein bestean, aipatutako legearen 18.3 artikuluko aurreikuspena betetzen da; izan ere, azalpenak ematen dira batzordea eratzeko beharra arrazoitzeko eta haren xede eta helburuen, esleipenaren, osaeraren eta funtzioen berri emateko.

En ambos casos se da cumplimiento a la previsión del artículo 18.3 de la citada Ley y se explicita la motivación de su necesidad, sus fines y objetivos, su asignación, la composición y sus funciones.

Dekretu hau egiteko, kontuan hartu dira erregulazio onaren printzipioak –39/2015 Legearen 129. artikuluan eta Gardentasunaren, informazio publikoa eskuratzeko bidearen eta gobernu onaren abenduaren 9ko 19/2013 Legearen 62. artikuluan ezarriak–; halaber, premia-printzipioari erantzuten dio dekretuak, lortu nahi diren helburuak betetzeko behar den erregulazioa jasotzen du, hura lortzeko tresnarik egokiena da, eta koherentea da gainerako ordenamendu juridikoarekin.

Este Decreto se ha elaborado de conformidad con los principios de buena regulación previstos en el artículo 129 de la Ley 39/2015 y en el artículo 62 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, responde al principio de necesidad, contiene la regulación necesaria para atender las finalidades perseguidas, es el instrumento más adecuado para garantizar su consecución, y es coherente con el resto del ordenamiento jurídico.

Hori dela eta, Gobernantza Publiko eta Autogobernuko sailburuak proposatuta, Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoarekin bat etorriz eta Gobernu Kontseiluak 2023ko ekainaren 20an egindako bileran gaia eztabaidatu eta onartu ondoren, hau

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno, de acuerdo con la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi, y previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 20 de junio de 2023,

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:
I. TITULUA
TÍTULO I
XEDAPEN OROKORRAK
DISPOSICIONES GENERALES

1. artikulua.– Dekretuaren xedea.

Artículo 1.– Objeto del Decreto.

Dekretu honen xedea da hauek arautzea: batetik, herritarrei eman beharreko arreta eta informazioa; bestetik, herritarrek Administrazioarekin bitarteko elektronikoen bidez harremanetan jartzeko duten eskubidea, bai zerbitzu publikoetara iristeko bai administrazio-prozedurak izapidetzeko. Halaber, zerbitzua emateko behar den antolaketa eta hari dagozkion bitartekoak eta eginkizunak ezartzea ere bada dekretu honen xedea.

El presente Decreto tiene por objeto la regulación de la atención e información a la ciudadanía y el derecho de la misma a relacionarse con la Administración por medios electrónicos para acceder a los servicios públicos y para la tramitación de los procedimientos administrativos. Así mismo, es objeto del presente Decreto la organización necesaria para hacer efectiva su prestación y los medios y funciones que correspondan.

2. artikulua.– Herritarren eta herritarrentzako arretaren kontzeptua.

Artículo 2.– Concepto de ciudadanía y de atención a la ciudadanía.

Dekretu honen ondorioetarako, definizio hauek hartuko dira kontuan:

A los efectos del presente Decreto se entiende por:

a) Herritarrak: pertsona fisikoak, pertsona juridikoak eta nortasun juridikorik gabeko entitateak, Dekretu honen aplikazio-eremuan sartzen diren entitateekin dituzten harremanetan.

a) Ciudadanía: personas físicas, jurídicas y entidades sin personalidad jurídica en sus relaciones con las entidades incluidas en el ámbito de aplicación de este Decreto.

b) Herritarrentzako arreta: sektore publiko autonomikoak antolatzen dituen prozesu eta bitartekoen multzoa, herritarrek izan dezaten eskubideak baliatu, betebeharrak bete eta zerbitzu publikoak irispidean izateko aukera emango dien harreman-gune eraikitzaile bat. Zehazki, herritarrentzako arretaren barruan hauek sartzen dira: harrera eta orientazioa; administrazio-informazioa; dokumentuak bete, jaso eta erregistratzea; eskubideak baliatzeko eta betebeharrak betetzeko laguntza eta orientazioa ematea, eta kexak eta iradokizunak kudeatzea.

b) Atención a la ciudadanía: el conjunto de procesos y medios que el sector público autonómico organiza para crear un espacio constructivo de relaciones que permitan a la ciudadanía el ejercicio de sus derechos, el cumplimiento de sus obligaciones y el acceso a los servicios públicos. En concreto, la atención a la ciudadanía comprende el recibimiento y orientación, la información administrativa, la cumplimentación, recepción y registro de documentos, la asistencia y orientación en el ejercicio de sus derechos y cumplimiento de sus obligaciones y la gestión de quejas y sugerencias.

3. artikulua.– Dekretuaren aplikazio-eremua.

Artículo 3.– Ámbito de aplicación del Decreto.

1.– Dekretu hau, oro har, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio orokorrari aplikatuko zaio.

1.– Este Decreto será de aplicación con carácter general a la Administración general de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

2.– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio instituzionaleko organismo autonomoei eta zuzenbide pribatuko ente publikoei ere aplikatuko zaie dekretua, X. titulua izan ezik.

2.– Es de aplicación a los organismos autónomos y entes públicos de derecho privado de la Administración institucional de la Comunidad Autónoma de Euskadi la totalidad del Decreto excepto el Título X.

Gobernuaren dekretu baten bidez, erabaki ahal izango da dekretu hau orokorrean aplikatzea organismo autonomo edo zuzenbide pribatuko ente publiko jakin bati.

Mediante Decreto de Gobierno se podrá determinar la aplicación con carácter general del presente Decreto a determinado organismo autónomo o ente público de derecho privado.

3.– I. eta II. tituluak Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoko gainerako entitateei aplikatuko zaizkio, gainera.

3.– Los Títulos I y II son de aplicación, además, al resto del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

VI., VII., VIII. eta XI. tituluak Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publiko osoari aplikatuko zaizkio zuzenbide publikoari lotutako prozeduretan.

Los títulos VI, VII, VIII y XI son de aplicación a todo el sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi en sus procedimientos sujetos al derecho público.

4.– Hezkuntza-administrazioaren, justizia-administrazioaren eta Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuaren eremuak araudi espezifikoaren arabera arautuko dira, eta osagarri gisa aplikatuko dira dekretu honetan jasotako xedapenak. Nolanahi ere, zuzenbide publikoaren mendeko prozeduretan, dekretu honen VI., VII., VIII. eta XI. tituluak aplikatuko dira.

4.– Los ámbitos de la administración educativa, la administración de justicia y Osakidetza-Servicio vasco de salud, se regirán por su normativa específica y serán de aplicación supletoria las previsiones contenidas en el presente Decreto. No obstante, el presente Decreto será de aplicación en los títulos VI, VII, VIII y XI, en sus procedimientos sujetos al derecho público.

4. artikulua.– Dekretuaren helburuak.

Artículo 4.– Finalidades del Decreto.

Hauek dira dekretu honen helburuak:

El presente Decreto tiene las siguientes finalidades:

a) Herritarrentzako arreta-zerbitzu kalitatezko, integral eta multikanala eskaintzea.

a) Prestar un servicio de atención a la ciudadanía de calidad, integral y multicanal.

b) Herritarrek eskubideak balia ditzaketela bermatzea eta salbuespeneko egoeretan eskubide horiek babesteko kontuan hartu beharreko alderdiak arautzea.

b) Garantizar el ejercicio de los derechos de la ciudadanía y regular los aspectos a considerar en situaciones excepcionales para salvaguardar esos derechos.

c) Enplegatu publikoek eta herritarrek arreta-harremanetan izan behar dituzten eginbeharrak ezartzea.

c) Establecer los deberes del personal empleado público y de la ciudadanía en sus relaciones de atención.

d) Herritarrei arreta emateko modalitate eta mailak ezartzea, eta administrazio-organo guztien erantzunkidetasuna finkatzea zerbitzuan dagokien mailaren arabera.

d) Establecer las modalidades y los niveles de atención a la ciudadanía y co-responsabilizar a todos los órganos administrativos según el nivel que les corresponda en la prestación de dicho servicio.

e) Informazioaren oinarrizko alderdiak ezartzea herritarrentzako arretan, hargatik eragotzi gabe publizitate aktiboari eta informazio publikoa irispidean izateko eskubidea baliatzeari buruzko araudia.

e) Establecer los aspectos básicos de la información en la atención a la ciudadanía sin perjuicio de la normativa sobre publicidad activa y el ejercicio del derecho de acceso a la información pública.

f) Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio orokorrak eta haren Administrazio instituzionalak Interneten duen presentzia, eredua eta elementu komunak arautzea, eta horiek kudeatzeko eginkizunak eta erantzukizunak ezartzea.

f) Regular la presencia en Internet de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Euskadi y su Administración institucional, el modelo, sus elementos comunes y establecer las funciones y responsabilidades de su gestión.

g) Administrazio elektronikoaren zerbitzu komunak eta alderdi nagusiak arautzea.

g) Regular los servicios comunes de la Administración electrónica y los principales aspectos de la misma.

h) Arreta-kanal eta -modalitate ohikoenen alderdi nagusiak arautzea eta, aurrerapen teknologikoen arabera, beste kanal batzuk aurreikustea eta arian-arian gaitzea.

h) Regular los principales aspectos de los canales y modalidades de atención más frecuentes y prever y habilitar progresivamente nuevos canales en función de los avances tecnológicos.

i) Webguneen eta gailu mugikorretarako aplikazioen irisgarritasuna bermatzea.

i) Garantizar la accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles.

j) Zerbitzu publikoen eta administrazio-prozeduren ikuspegia indartzea herritarrak erdigunean jarrita.

j) Potenciar una visión centrada en la ciudadanía de los servicios públicos y procedimientos administrativos.

k) Proaktiboki kontsultak eta zerbitzuak pertsonaliza daitezen sustatzea.

k) Potenciar la personalización de las consultas y servicios de forma proactiva.

l) Herritarrentzako arretaren kalitaterako eta etengabeko hobekuntzarako tresnak ezartzea; bereziki, kexa eta iradokizunen sistema.

l) Establecer los instrumentos para la calidad y mejora continua de la atención a la ciudadanía y, específicamente, el sistema de quejas y sugerencias.

m) Herritarrei arreta emateko eta administrazio elektronikoko erantzukizunen antolamendua eta banaketa ezartzea, bai eta jarraipen-, kontrol- eta koordinazio-mekanismoak ere.

m) Establecer la organización y distribución de responsabilidades en atención a la ciudadanía, y Administración electrónica, así como los mecanismos de seguimiento, control y coordinación.

n) Erakundeen arteko elkarlanerako mekanismoak ezartzea herritarrentzako arretaren eta administrazio elektronikoaren arloan.

n) Establecer mecanismos de colaboración interinstitucional en materia de atención a la ciudadanía y Administración electrónica.

5. artikulua.– Herritarrentzako arretaren printzipio orokorrak.

Artículo 5.– Principios generales de la atención a la ciudadanía.

Herritarrentzako arreta, oro har, Euskal Sektore Publikoaren maiatzaren 12ko 3/2022 Legearen 63. artikuluan aurreikusitako printzipioen eta beste printzipio hauen arabera arautuko da:

La atención a la ciudadanía se regirá, con carácter general, por los principios previstos en el artículo 63 de la Ley 3/2022, de 12 de mayo, del Sector Público Vasco y por los siguientes principios:

a) Begirunea, ardura eta errespetu handiena izatea arreta-zerbitzuetan eta, oro har, pertsonekiko harremanetan.

a) Deferencia, esmero y máximo respeto en la prestación de los servicios de atención y, en general, en el trato con las personas.

b) Herritarrak erdigunean dauzkan kalitateko zerbitzua izatea, arreta-sistema integral, irisgarri eta multikanalak hedatuta.

b) Servicio de calidad orientado a la ciudadanía mediante el despliegue de sistemas de atención integral, accesible y multicanal.

c) Argitasuna eta herritarrekiko hurbiltasuna izatea bulegoetan, kanaletan, hizkeran, prozesuetan, izapideetan eta atazetan.

c) Claridad y proximidad a la ciudadanía en dependencias, canales, lenguaje, procesos, trámites, y ejecución de tareas.

d) Informazioa objektiboa, egiazkoa, osoa, autentikoa, eguneratua eta homogeneoa izatea, transmisio-bidea edozein dela ere.

d) Objetividad, veracidad, integridad, autenticidad, actualización, y homogeneidad de la información con independencia de su medio de transmisión.

e) Berdintasuna eta diskriminazio-eza izatea, informazioaren eta herritarrentzako arreta-zerbitzuen irispidean; bereziki, desgaitasunen bat duten pertsonen, adinekoen eta emakumeen kasuan.

e) Igualdad y no discriminación en el acceso a la información y a los servicios de atención a la ciudadanía, en particular de las personas con discapacidad, las personas mayores y a las mujeres.

f) Erabilerraza izatea; horretarako, zerbitzu elektronikoen diseinuak erabiltzaileak jarri behar ditu erdigunean, eta zerbitzua erabiltzeko behar den jakintza-mailak ahalik eta txikiena izan behar du.

f) Facilidad de uso, que determina que el diseño de los servicios electrónicos esté centrado en las personas usuarias, de forma que se minimice el grado de conocimiento necesario para el uso del servicio.

g) Pertsonalizazioa eta proaktibitatea izatea herritarrentzako arretan; horretarako, Administrazioak gai izan behar du, zerbitzuaren azken erabiltzaileak zenbat dakien kontuan hartuta eta hortik abiatuta, aurrez betetako zerbitzuak emateko eta sortzen diren premiei aurrea hartzeko.

g) Personalización y proactividad en la atención a la ciudadanía, entendido como la capacidad de la Administración para que, partiendo del conocimiento adquirido de la persona usuaria final del servicio, proporcione servicios pre-cumplimentados y se anticipe a las posibles necesidades de los mismos.

h) Elkarreragingarritasuna izatea; horretarako, informazio-sistemek eta, orobat, sistema horien euskarri diren prozedurek gai izan behar dute datuak partekatzeko eta informazioa trukatzeko.

h) Interoperabilidad, entendido como la capacidad de los sistemas de información y, por ende, de los procedimientos a los que estos dan soporte, de compartir datos y posibilitar el intercambio de información entre ellos.

i) Proportzionaltasuna izatea; hori dela eta, izapide edo jarduketen izaera eta ezaugarrien araberako berme eta segurtasun-neurriak baino ez dira eskatuko. Orobat, izapide edo jarduketaren xedea betetzeko guztiz beharrezkoak diren datuak baino ez zaizkie eskatuko herritarrei.

i) Proporcionalidad, en cuya virtud solo se exigirán las garantías y medidas de seguridad adecuadas a la naturaleza y circunstancias de los distintos trámites y actuaciones. Asimismo, solo se requerirán a la ciudadanía aquellos datos que sean estrictamente necesarios en atención a la finalidad para la que se soliciten.

j) Konfidentzialtasuna gordetzea eta datu pertsonalak babesteko oinarrizko eskubidea errespetatzea.

j) Confidencialidad y respeto al derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal.

k) «www.euskadi.eus» webgune komuna integratu, pertsonalizatu, hierarkizatu eta segmentatzea.

k) Integración, personalización, jerarquización y segmentación del espacio web común «www.euskadi.eus».

l) Administrazio-egitura guztien erantzunkidetasuna, bakoitzari dagokion arreta-mailan.

l) Co-responsabilidad de todas las estructuras administrativas en el nivel de atención que les corresponda.

m) Lankidetzan, elkarlanean eta koordinaturik aritzea gainerako administrazio publikoekin eta, bereziki, EAEko foru- eta toki-entitateekin, herritarrentzako arretan eta elkarreragingarritasuna sustatzeko orduan.

m) Cooperación, colaboración y coordinación con el resto de las Administraciones públicas y, en particular, con las entidades forales y locales vascas en la atención a la ciudadanía y fomento de la interoperabilidad.

n) Zerbitzuak eta arreta euskaraz jasotzeko eskaintza aktiboa egitea.

n) Oferta activa para recibir servicios y atención en euskera.

2.– Administrazio publikoak teknologia berrien erabilera bultzatuko du herritarrei arreta emateko.

2.– La Administración pública impulsará el empleo de las nuevas tecnologías para la atención a la ciudadanía.

3.– Bitarteko teknologikoak erabili ezin direnerako, zerbitzu publikoak ez eteteko mekanismoak aurreikusiko dira.

3.– Se preverán los mecanismos para la continuidad de los servicios públicos en caso de indisponibilidades tecnológicas.

6. artikulua.– Herritarrei arreta emateko eginbehar orokorra.

Artículo 6.– Deber general de atención a la ciudadanía.

Agintari eta enplegatu publiko guztiek herritarrei arreta emateko eginbeharra dute, eta behar duten arreta eman behar diete beren eskubideak baliatu eta betebeharrak bete ditzaten.

Todas las autoridades y personal empleado público tienen el deber de atender a la ciudadanía, facilitándoles la atención precisa para el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones.

II. TITULUA
TÍTULO II
HERRITARREN ESKUBIDEAK ETA EGINBEHARRAK ETA HARREMANAK BITARTEKO ELEKTRONIKOEN BIDEZ IZATEKO BETEBEHARRA
DERECHOS Y DEBERES DE LA CIUDADANÍA Y OBLIGACIÓN DE RELACIONARSE A TRAVÉS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS
I. KAPITULUA
CAPÍTULO I
HERRITARREN ESKUBIDEAK ETA EGINBEHARRAK
DERECHOS Y DEBERES DE LA CIUDADANÍA

7. artikulua.– Herritarren eskubideak.

Artículo 7.– Derechos de la ciudadanía.

1.– Dekretu honen ondorioetarako, eta hargatik eragotzi gabe Euskal Sektore Publikoaren maiatzaren 12ko 3/2022 Legearen 64. eta 69. artikuluetan aurreikusitakoa, herritarrek eskubide hauek dituzte Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoarekin dituzten harremanetan:

1.– A los efectos del presente Decreto, y sin perjuicio de lo previsto en los artículos 64 y 69 de la Ley 3/2022, de 12 de mayo, del Sector Público Vasco, la ciudadanía, en sus relaciones con el sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi tiene los siguientes derechos:

a) Euskal Autonomia Erkidegoko hizkuntza ofizialak erabili eta arreta hizkuntza horietan jasotzekoa, kalitate-maila berarekin, herritarren hizkuntza-eskubideak arautzen dituzten legeen arabera.

a) A utilizar y ser atendida en las lenguas oficiales del territorio de la Comunidad Autónoma de Euskadi con el mismo nivel de calidad, de acuerdo con la legislación que regula el ejercicio de los derechos lingüísticos de la ciudadanía.

b) Arreta ahalik eta lasterren jasotzekoa.

b) A ser atendida en el menor tiempo posible.

c) Agintari eta enplegatu publikoek honela tratatua izatekoa: errespetuz, begirunez, berdintasunez eta inpartzialtasunez, eta jaiotzaren, sexuaren, arrazaren, jatorriaren, erlijioaren, sexu-orientazioaren, iritziaren edo beste edozein inguruabar pertsonal edo sozialen ondoriozko diskriminaziorik gabe.

c) A ser tratada por las autoridades y personal empleado público con respeto, consideración, en condiciones de igualdad e imparcialidad y sin discriminación por razón de nacimiento, sexo, raza, origen, religión, orientación sexual, opinión o cualquier otra circunstancia personal o social.

d) Administrazioarekiko harremanak izateko arreta-modalitatea aukeratzekoa, baldin eta dekretu honetan, administrazio-prozedura erkidearen arauetan edo prozeduraren araudi espezifikoan ez bada xedatzen nahitaez baliabide jakin bat erabili behar dela.

d) A elegir la modalidad de atención para relacionarse con la Administración, salvo que resulte obligatoria la utilización de un medio concreto en virtud de lo dispuesto en este Decreto, en la normativa de procedimiento administrativo común o específica del procedimiento de que se trate.

e) Ordezkari bidez jardutekoa.

e) A actuar por medio de representante.

f) Harremanak bitarteko elektronikoen bidez izateko laguntza jasotzekoa, urriaren 1eko 39/2015 Legearen 12.2 artikuluan aurreikusitakoaren arabera.

f) A ser asistida en el uso de medios electrónicos en sus relaciones de acuerdo con lo previsto en el artículo 12.2. de la Ley 39/2015 de 1 de octubre.

g) Webguneak eta gailu mugikorretarako aplikazioak irispidean izatekoa.

g) A la accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles.

h) Administrazio publikoarekin irispide-puntu elektroniko orokor baten bitartez komunikatzekoa.

h) A comunicarse con la Administración pública a través de un Punto de Acceso General Electrónico.

i) Eskatutako informazioa, orientazioa edo kudeaketa jasotzekoa, baldin eta Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoaren eskumenekoa bada.

i) A recibir la información, orientación o la gestión solicitada, siempre que sea competencia del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

j) Informazioa eta arreta modu argi eta ulergarrian jasotzekoa, hizkera argia erabilita modalitate, bitarteko, kanal eta euskarri guztietan.

j) A recibir la información y atención de forma clara y fácilmente comprensible, mediante la utilización de lenguaje claro en todas las modalidades, medios, canales y soportes.

k) Hizkera argiaren irizpideen arabera diseinatutako formulario, instantzia eta eskabide sinpleak erabiltzekoa.

k) A formularios, instancias y solicitudes sencillos, diseñados con criterios de lenguaje claro.

l) Datu pertsonalen babesa, segurtasun-bermea eta konfidentzialtasuna izatekoa eta, bereziki, datu pertsonalak kasuan kasuko prozeduran edo jarduketan ezarritako helburuetarako soilik eskatu eta tratatzekoa, indarrean dauden legeak erabat errespetatuta. Nolanahi ere, herritarrei arreta emateko sistema integralaren bidez, pertsonek noiznahi eta zuzenean baliatu ahal izango dituzte informazio-eskubidea, datuak irispidean izan, zuzendu eta ezerezteko eskubideak eta ahaztua izateko eskubidea, bai eta tratamendua mugatzeko eskubidea ere.

l) A la protección, garantía de la seguridad y confidencialidad de los datos de carácter personal, y en particular a que estos sean únicamente exigidos y tratados para las finalidades previstas en el procedimiento o actuación que se trate, con pleno respeto a la legislación vigente. En todo caso, la persona podrá ejercitar en cualquier momento sus derechos de información, acceso, rectificación y supresión y olvido directamente a través del Sistema Integral de Atención a la Ciudadanía, así como, el derecho a la limitación del tratamiento.

m) Legeek aitortzen dieten beste edozein eskubide.

m) Cualesquiera otros que les reconozcan las leyes.

2.– Eskubide horiek ez dituzte eragozten administrazio-prozeduran interesdun direnei legeek aitortutako gainerako eskubideak.

2.– Estos derechos se entienden sin perjuicio del resto de los derechos reconocidos en la legislación referidos a las personas interesadas en el procedimiento administrativo.

8. artikulua.– Herritarren eginbeharrak.

Artículo 8.– Deberes de la ciudadanía.

Dekretu honen ondorioetarako, eta hargatik eragotzi gabe Euskal Sektore Publikoaren maiatzaren 12ko 3/2022 Legearen 64. artikuluan aurreikusitakoa, herritarrek eginbehar hauek dituzte Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoarekin dituzten harremanetan:

A los efectos del presente Decreto, y sin perjuicio de lo previsto en el artículo 64 de la Ley 3/2022, de 12 de mayo, del Sector Público Vasco, la ciudadanía, en sus relaciones con el sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi, tiene los siguientes deberes:

a) Zerbitzuen ordutegiak eta funtzionamendua errespetatzea, betiere langileen argibideak kontuan hartuta.

a) Respetar los horarios y funcionamiento de los servicios, atendiendo en cualquier caso a las indicaciones del personal.

b) Aurrez aurreko hitzordu-egun eta -orduetan puntual bertaratzea, eta abisatzea joan ezin bada.

b) Ser puntual y acudir el día y en la hora de la cita presencial y avisar en caso de no poder acudir a la misma.

c) Une oro errespetatzea herritarrei arreta emateko eta erregistro-gaietan laguntzeko bulegoetako arauak.

c) Respetar en todo momento las normas de las oficinas de atención a la ciudadanía y de asistencia en materia de registro.

d) Lortutako informazioa berrerabiltzeko indarrean dauden legeetan ezarritako betebeharrak betetzea.

d) Cumplir con las obligaciones previstas en la legislación vigente respecto a la reutilización de la información obtenida.

e) Zerbitzu publikoak egoki eta arduraz erabiltzea, fede onaren eskakizunen arabera, administrazio-eskumenak baliatzea oztopatu gabe.

e) Utilizar los servicios públicos de forma adecuada y diligente, conforme a las exigencias de la buena fe, sin obstaculizar el ejercicio de las competencias administrativas.

9. artikulua.– Dokumentuak ez aurkezteko eskubidea.

Artículo 9.– Derecho a no aportar documentos.

1.– Administrazioak administrazio-prozeduretako interesdunek dokumenturik ez aurkezteko duten eskubidea gauzatuko du, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legean aurreikusitako kasuetan.

1.– La Administración hará efectivo el derecho de las personas interesadas en los procedimientos administrativos a no aportar documentos en los casos previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

2.– Administrazio-izapideak sinplifikatzeko eta dokumentuak ez aurkezteko eskubidea bermatzeko, ez da interesdunen adostasunik eskatuko Euskal Sektore Publikoaren maiatzaren 12ko 3/2022 Legearen 72.1 artikuluan araututako kasuetan.

2.– Con el fin de simplificar la tramitación administrativa y de garantizar dicho derecho, no se recabará el consentimiento de las personas interesadas en los supuestos regulados en el artículo 72.1 de la Ley 3/2022, de 12 de mayo, del Sector Público Vasco.

Administrazio-prozedura bakoitzean, interesdunei jakinaraziko zaie eskubidea dutela dagoeneko Administrazioaren esku dagoen dokumentazioa ez aurkezteko, eta, ildo horretan, prozeduran behar diren datuak edo dokumentuak kontsultatu, bilduko eta egiaztatuko direla.

En cada procedimiento administrativo se informará a las personas interesadas, de su derecho a no aportar la documentación que ya obre en poder de la Administración y de que, en este sentido, se consultarán o recabarán y verificarán los datos o documentos que requiera el procedimiento.

Halaber, interesdunei jakinaraziko zaie tratamenduari aurka egiteko eskubidea dutela. Aurka egiteko eskubide hori baliatzeko, interesdunak berariaz alegatu beharko ditu aurka egitea eragin duten arrazoiak, eta tratamenduaren arduradunak haztatuko ditu. Interesdunak tratamenduari aurka egiten diola adierazten badu, dokumentuak aurkeztu beharko ditu, hargatik eragotzi gabe eskabidearen hartzaile den organoaren egiaztatze-ahalak.

Asimismo, se informará a las personas interesadas, del derecho de oposición al tratamiento que les asiste. Este derecho de oposición, requerirá que el interesado alegue expresamente los motivos en que basa dicha oposición que serán ponderados por el responsable del tratamiento. Habiendo manifestado la oposición, será necesario que la persona interesada aporte los documentos, sin perjuicio de las facultades de verificación del órgano destinatario de la solicitud.

Horri guztiari, urriaren 1eko 39/2015 Legearen 28.2 artikuluan ezarritako salbuespena aplikatuko zaio.

A todo ello, le será de aplicación la salvedad establecida en el artículo 28.2 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre.

3.– Prozedura izapidetzen duen administrazio-organoak berak sartuko ditu datuak prozeduran, baldin eta datu horiek badauzka edo haietara irispide elektronikoa badauka Organo lagatzailearen fitxategietan jasota geratu behar du organo lagapen-hartzailea datu edo dokumentu horietan sartu dela.

3.– Si el órgano administrativo que tramita el procedimiento posee los datos o documentos o tiene acceso electrónico a los mismos, los incorporará al procedimiento. En los ficheros del órgano cedente quedará constancia del acceso a los datos o documentos efectuado por el órgano cesionario.

4.– Prozedura izapidetzen duen administrazio-organoak datuak edo dokumentuak eduki ezean, badauzkan organoari eskatuko dizkio, eta elektronikoki eskuratu beharko ditu sare korporatiboen bitartez edo datu-bitartekaritzarako plataformetan edo horretarako gaitutako beste sistema elektroniko batzuetan egindako kontsulten bidez.

4.– Si el órgano administrativo que tramita el procedimiento no posee los datos o documentos, los pedirá al órgano que los tenga, debiendo recabarlos electrónicamente a través de sus redes corporativas o mediante consulta a las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto.

5.– Salbuespen gisa, prozedura izapidetzen duen administrazio-organoak ezin baditu datuak edo dokumentuak lortu, interesdunari jakinarazi eta arrazoia azalduko dio, berak aurkez ditzan, kasuan kasuko prozeduraren arau erregulatzailean adierazitako epean eta ondorioekin. Halaber, salbuespen gisa, interesdunari eskatu ahal izango zaio jatorrizko dokumentua aurkezteko, edo aurkeztutako kopiak erkatzeko; horretarako, jatorrizko dokumentua erakutsi beharko du, administrazio-prozeduraren legeetan xedatutakoarekin bat etorriz.

5.– Si excepcionalmente el órgano administrativo que tramita el procedimiento no puede obtener los datos o documentos, lo comunicará a la persona interesada, con indicación del motivo, para que los aporte en el plazo y con los efectos previstos en la norma reguladora del procedimiento correspondiente. También con carácter excepcional podrá requerir a la persona interesada la presentación del documento original, o el cotejo de las copias que hayan sido aportadas mediante la exhibición del documento original, conforme a lo dispuesto en la legislación de procedimiento administrativo.

10. artikulua.– Hizkuntza-araubidea.

Artículo 10.– Régimen lingüístico.

1.– Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoak herritarrei bermatuko die legeetan aitortzen diren hizkuntza-eskubideak balia ditzaketela; bereziki, Administrazio publikoan euskara erabiltzeari buruzkoak, Euskararen Erabilera Normalizatzeko azaroaren 24ko 10/1982 Oinarrizko Legean eta lege hori garatzen duten arauetan, eta Euskal Sektore Publikoaren maiatzaren 12ko 3/2022 Legearen 76. artikulutik 79. artikulura bitartean xedatutakoaren arabera.

1.– El sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi garantizará a la ciudadanía el ejercicio de los derechos lingüísticos reconocidos en las leyes; en particular, los referidos al uso del euskera en la Administración pública, en virtud de lo dispuesto en la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, básica de normalización del uso del Euskera y en la normativa que la desarrolle, y en los artículos 76 a 79 de la Ley 3/2022, de 12 de mayo, del Sector Público Vasco.

2.– Herritarrek euskara eta gaztelania ahoz zein idatziz erabiltzeko eskubidea bermatuko da. Interesdunak aukeratuko du zein hizkuntza erabili nahi duen, euskara edo gaztelania, Administrazioarekiko izapideetan edo komunikazioak eta jakinarazpenak jasotzeko orduan. Kontrakoa adierazten ez badu, ulertuko da Administraziora jo duenean erabili duen hizkuntza bera aukeratu duela.

2.– Se garantizará el derecho de la ciudadanía a utilizar el euskera y el castellano, tanto oralmente como por escrito. La persona interesada elegirá el idioma, euskera o castellano, para realizar trámites y recibir comunicaciones y notificaciones de la Administración. Salvo indicación en contrario, se entenderá que la persona ha elegido el idioma utilizado al dirigirse a la Administración.

3.– Aurreko paragrafoan xedatutakoa ezertan eragotzi gabe, herritarrei arreta emateko langileek herritarrei jakinaraziko diete –eskaera egin aurretik jakinarazi ere– nahi duten hizkuntza ofiziala erabil dezaketela arreta jasotzeko. Halaber, zerbitzuen eskaintza ikusgarria, entzungarria, irisgarria eta berehalakoa izango da, eta arreta-prozesu osoan zehar egongo da erabilgarri.

3.– Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, el personal de atención a la ciudadanía informará a las personas sobre la posibilidad de utilizar la lengua oficial que deseen en su atención, con carácter previo a su solicitud. Asimismo, la oferta de los servicios será visible, audible, accesible, e inmediata y estará disponible durante todo el proceso de atención.

4.– Izapideen edozein unetan aldatu ahal izango da aukeratutako hizkuntza. Aldatuz gero, lehenagotik dauden dokumentuak hasieran aukeratutako hizkuntzan geratuko dira. Halaber, idatzita dauden hizkuntzan geratuko dira administrazio publikoek beren esku dauzkaten, egin dituzten edo interesdunak lehenagotik eman dizkien dokumentuak.

4.– Se posibilitará la modificación de la opción lingüística en cualquier momento de la tramitación. En caso de modificación, se mantendrán los documentos anteriores en el idioma inicialmente elegido. Asimismo, se mantendrán en el mismo idioma en el que se encuentren redactados los documentos obrantes en las Administraciones públicas, porque se encuentren en su poder, hayan sido elaborados por ellas, o se hayan aportado anteriormente por la persona interesada.

5.– Web-atarien eta egoitza elektronikoaren bidez herritarren esku jartzen diren edukiak, zerbitzuak eta informazioa, gutxienez, Euskal Autonomia Erkidegoko bi hizkuntza ofizialetan egongo dira eskuragarri.

5.– Los contenidos, servicios e información que se pongan a disposición de la ciudadanía a través de los portales web y la sede electrónica estarán disponibles, al menos, en las dos lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Web-edukietara sartzeko hasierako orriak euskaraz egon beharko du, lehenespenez, eta web-orriko url helbideek euskarazko hitzak edukiko dituzte.

La página inicial de acceso a los contenidos web deberá estar en euskera, por defecto y las direcciones url de la página web contendrán palabras en euskera.

11. artikulua.– Hizkera ez-sexista.

Artículo 11.– Lenguaje no sexista.

Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoaren informazio, eduki eta dokumentu orok, edozein euskarri eta modalitatetan dagoela ere, ez du hizkera sexistarik erabiliko, eta bi sexuen presentzia orekatua eta irudi plurala izango ditu, estereotipo sexistak alde batera utzita.

Toda información, contenido o documento del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi, en cualquier soporte y modalidad, hará un uso no sexista del lenguaje y mantendrá una presencia equilibrada y una imagen plural de ambos sexos, al margen de los estereotipos sexistas.

12. artikulua.– Hizkera argia eta irakurterraza.

Artículo 12.– Lenguaje claro y lectura fácil.

1.– Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoak zainduko du euskarri eta kanal guztietan herritarrei informazioa eta arreta emateko erabiltzen den hizkuntzak hauek ahalbidetu ditzan:

1.– El sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi velará para que el lenguaje utilizado en la información y atención a la ciudadanía en todos los soportes y canales le permita:

a) Behar den informazioa azkar eta erraz aurkitzea.

a) Encontrar rápida y fácilmente la información que necesita.

b) Zailtasunik gabe eta behar bezala ulertzea.

b) Comprenderla de forma correcta sin dificultad.

c) Jakinaren gainean erabakitzea.

c) Tomar, con conocimiento, sus decisiones.

2.– Testu oro idazteko, hartzaileak jarriko dira erdigunean, eta haien premia, interes eta profilak izango dira ikuspegiaren ardatz.

2.– Todos los textos se redactarán con una visión centrada en las personas destinatarias y enfocados a sus necesidades, intereses y perfiles.

Euskarria edozein dela ere, idazkiek, formularioek eta dokumentuek argiak, zehatzak eta ondo antolatuak izan behar dute, eta arlo edo eremu horri eta hartzaileei lotutako jardunbide egokien arabera eginak.

Los escritos, formularios y documentos, sea cual sea su soporte, deberán ser claros, concisos, bien organizados y siguiendo las buenas prácticas asociadas al área o ámbito de que trate y a las personas destinatarias a las que se dirige.

3.– Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoak herritarrentzat egiten dituen administrazio-komunikazio, ebazpen, erabaki eta gainerako dokumentu guztiak hizkera argian idatziko dira, errazago uler daitezen, eta behar diren eskakizun teknikoak eta juridikoak errespetatuko dira.

3.– Las comunicaciones administrativas, resoluciones, acuerdos, y cualquier documento que emita el sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi con destino a la ciudadanía estarán redactados en lenguaje claro para facilitar su comprensión, con el debido respeto a las exigencias técnicas y jurídicas necesarias.

4.– IVAP–Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeak, urteko programazioan, berariazko prestakuntza-jarduerak antolatuko ditu hizkera argiaren erabilera sustatzeko.

4.– El Instituto Vasco de Administración Pública habilitará en su programación anual las actividades formativas específicas que sean necesarias para el impulso del empleo del lenguaje claro.

Horretaz gain, Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeak prozesuetan lagundu eta aholkuak eman ahal izango ditu zerbitzuen eta prozeduren dokumentazioa hizkera argira egokitzeko.

Así mismo, el Instituto Vasco de Administración Pública podrá acompañar y asesorar los procesos de adaptación a lenguaje claro de la documentación de servicios y procedimientos.

5.– Dekretu honen 55. artikuluko 3.f apartatuan xedatutakoari dagokionez, dokumentuak normalizatzeko, batez ere prozeduren eta zerbitzuen formularioak normalizatzeko, hizkera argiaren erabilerari erreparatuko zaio.

5.– En relación con lo establecido en el apartado 3.f del artículo 55 del presente Decreto, la normalización de documentos, especialmente de los formularios de los procedimientos y servicios, atenderá especialmente al uso de lenguaje claro.

13. artikulua.– Kalteberak diren edo zailtasun bereziak dituzten pertsona eta taldeentzako arreta.

Artículo 13.– Atención a personas y colectivos sensibles o con especiales dificultades.

1.– Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoak zainduko du pertsona guztiek behar duten arreta era ulergarrian jaso dezaten.

1.– El sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi velará para que todas las personas obtengan la atención necesaria de forma comprensible.

Horretarako, behar diren neurriak hartuko ditu zailtasun bereziak dituzten pertsona eta taldeek herritarrentzako arreta-zerbitzua irispidean izan dezaten kanal guztien bitartez.

Para ello, adoptará las medidas que sean necesarias para que las personas y colectivos con especiales dificultades puedan acceder al servicio de atención a la ciudadanía en todos los canales.

2.– Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoak irisgarritasuna bermatuko du herritarrei arreta emateko instalazioetan eta gune fisikoetan, eta behar diren komunikazio-sistemak sustatuko ditu, batez ere zailtasun bereziak dituzten pertsonei begira, gai horretan indarrean dauden legeek ezartzen dutenaren arabera.

2.– El sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi garantizará la accesibilidad a las instalaciones y espacios físicos de atención a la ciudadanía, y promoverá los sistemas de comunicación y en particular a las personas con especiales dificultades en los términos que establece la legislación vigente en la materia.

3.– Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoak bultzatuko du desgaitasunen bat duten pertsonek informazioa errazago ulertzeko sistemak eta metodologiak ezar daitezen.

3.– El sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi impulsará la adopción de sistemas y metodologías que faciliten la comprensión de la información para las personas con discapacidad.

4.– Bereziki zainduko da irakurketa errazeko bertsioak erabiltzea dibertsitate funtzionala duten pertsonei bereziki zuzendutako eduki edo zerbitzuetan, hala nola zailtasun kognitiboak edo ulermen-zailtasunak dituztenei, adinekoei eta immigratzaileei zuzendutakoetan.

4.– Se velará especialmente por la utilización de versiones de lectura fácil en aquellos contenidos o servicios particularmente dirigidos a los colectivos con diversidad funcional, como personas con dificultades cognitivas o de comprensión, personas mayores, y personas inmigrantes.

14. artikulua.– Aparteko egoeretan eskubideak babesteko neurriak.

Artículo 14.– Medidas de salvaguarda de derechos en situaciones extraordinarias.

1.– Salbuespenezko egoeretan Espainiako Konstituzioaren 116. artikuluko alarma-, salbuespen- edo setio-egoera deklaratzen denean edo arrisku larri, hondamendi edo lazeria publikoko egoeretan eta hainbat zerbitzu eta operatibok parte hartu eta elkarrekin koordinatu behar izatea ekar dezaketen urgentziazko edo larrialdiko beste kasu batzuetan, Euskadiko Babes Zibileko Plana (LABI) aktibatzen bada, herritarrei arreta emateko eskumena duten organoek dagozkien neurriak gauzatuko dituzte, egoera horietan eskudun diren agintaritzek ezarritakoaren arabera.

1.– En situaciones extraordinarias de declaración de alarma, excepción o sitio del artículo 116 de la Constitución Española o en situaciones de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública y en otros casos de urgencia o emergencias que pudieran requerir de la participación o coordinación de distintos servicios y operativos, que conlleven la activación del Plan de Protección Civil de Euskadi (LABI), los órganos competentes en atención a la ciudadanía materializarán las medidas que les correspondan establecidas por las autoridades competentes en dichas situaciones.

2.– Herritarrentzako arretaren eskumena duten organoek behar adina erabaki hartuko dituzte inguruabar horietan informaziorako irispidea bermatzeko eta orientazio egokia emateko arreta-bitarteko, -modalitate eta -kanal guztietan, bai eta zerbitzu kalitateko, efikaz eta efiziente bat ematen jarraitzeko ere, ahal dela aurrez aurreko arretari eutsita. Edonola ere, erregistro-gaietan laguntzeko bulegoen funtsezko eginkizuna bermatuko da, bai eta bitarteko elektronikoak erabiltzen laguntzeko zerbitzua ere.

2.– Los órganos competentes en atención a la ciudadanía adoptarán cuantas decisiones sean necesarias para garantizar, en dichas circunstancias, el acceso a la información y la orientación adecuada en el conjunto de los medios, modalidades y canales de atención, así como la continuidad en la prestación de un servicio de calidad, eficaz y eficiente, manteniendo, en la medida de lo posible, la atención presencial. En cualquier caso, se garantizará la función esencial de las Oficinas de Asistencia en Materia de Registro y la asistencia en el uso de los medios electrónicos.

3.– Herritarrentzako arretaren eskumena duen organoak ebazpen bidez zehaztuko du aurrez aurreko zer prozedura murriztuko diren aparteko inguruabarretan, eta, horretarako, kontuan hartuko du oinarrizkoak eta funtsezkoak diren.

3.– La reducción de los procedimientos en la modalidad presencial, en circunstancias extraordinarias, se determinará por resolución del órgano competente en materia de atención a la ciudadanía en base a su carácter básico y esencial.

4.– Artikulu honetan araututako aparteko inguruabarretan, herritarrentzako arretaren eskumena duten organoek behar diren neurriak hartuko dituzte herritarrei arreta emateko oinarrizko eta funtsezko zerbitzuak emango direla bermatzeko, enplegatu publikoen arloan indarrean dauden legeek xedatutakoaren arabera eta, hala badagokio, funtzio publikoaren arloko eskumena duen organoarekin koordinatuta.

4.– En las circunstancias extraordinarias reguladas en el presente artículo, los órganos competentes en atención a la ciudadanía adoptarán las medidas necesarias para disponer los recursos necesarios en orden a garantizar la prestación de los servicios de atención a la ciudadanía básicos y esenciales, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente en materia de personal empleado público y en coordinación, en su caso, con el órgano competente en materia de función pública.

II. KAPITULUA
CAPÍTULO II
HARREMANAK BITARTEKO ELEKTRONIKOEN BIDEZ IZATEKO BETEBEHARRA
OBLIGACIÓN DE RELACIONARSE A TRAVÉS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS

15. artikulua.– Harremanak bitarteko elektronikoen bidez izateko betebeharra.

Artículo 15.– Obligación de relacionarse a través medios electrónicos.

1.– Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoarekin bitarteko elektronikoen bidez jarri beharko dira harremanetan, urriaren 1eko 39/2015 Legearen 14.2 artikuluan adierazitako subjektuez gain, honako hauek:

1.– Estarán obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con el sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi, además de los sujetos a los que se refiere el artículo 14.2 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, los siguientes:

a) Enpresaburu indibidualak edo autonomoak, lanbide-jardueran egiten dituzten izapide eta jarduketetarako.

a) Las personas empresarias individuales o autónomas para los trámites y actuaciones que realicen en el ejercicio de su actividad profesional.

b) Unibertsitateko ikasleak, egoera akademikoaren ondorioz egiten dituzten izapide eta jarduketetarako.

b) El estudiantado universitario para los trámites y actuaciones que realicen con motivo de su condición académica.

c) Ikertzaileak, ikertzaile gisa diharduten prozeduretan.

c) Las personas investigadoras, en los procedimientos en los que actúen en su condición de tales.

d) Funtzionario-kidego edo -eskaletan edo lan-kategorietan sartzeko hautaketa-prozesuetan parte hartzen duten pertsonek bitarteko elektronikoen bidez egin beharko dituzte hautaketa-prozesuari lotutako izapide guztiak, deialdietan ezarritakoaren arabera.

d) Las personas que participen en procesos selectivos para el acceso a cuerpos o escalas funcionariales o categorías laborales deben realizar por medios electrónicos todos los trámites relacionados con el proceso selectivo, de acuerdo con lo que establezcan las convocatorias respectivas.

Neurri egokiak hartuko dira funtzionarioen kidego edo eskaletan edo lan-kategorietan sartzeko hautaketa-prozesuetan parte hartzen duten pertsonei bitarteko elektronikoak erabiltzen laguntzeko, hala behar dutenean.

Se adoptarán las medidas adecuadas para ayudar en la utilización de medios electrónicos, a las personas que participen en procesos selectivos para el acceso a cuerpos o escalas funcionariales o categorías laborales que lo necesiten.

e) Aldi baterako langileen lan-poltsetan dauden pertsonak, lan-poltsa horiei lotutako izapide eta kudeaketa guztietarako.

e) Las personas integrantes de las bolsas de trabajo de personal temporal en todos los trámites y gestiones relacionados con las mismas.

f) Arestian aipatutako edonor ordezkatzen duten pertsonak.

f) Las personas que representen a cualquiera de las anteriormente indicadas.

2.– Bekak, laguntzak eta dirulaguntzak emateko prozeduren oinarriak arautzen dituzten erregelamendu-arauetan, bitarteko elektronikoak nahitaez erabili beharra ezarri ahal izango da, baldin eta aurreko apartatuan adierazitako inguruabarrak betetzen direla justifikatzen bada. Arau horiek onesteko prozeduraren memorian jaso beharko da justifikazio hori.

2.– Las normas reglamentarias que regulen las bases de los procedimientos para la concesión de becas, ayudas y subvenciones podrán establecer la obligatoriedad del uso de los medios electrónicos, siempre que se justifique la concurrencia de las circunstancias indicadas en el anterior, justificación que deberá recogerse en la memoria del procedimiento para su aprobación.

3.– Sail eskudunaren titularrak erabaki ahal izango du bere eskumen-eremuari eragiten dioten prozeduretan zer pertsona fisiko dauden behartuta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio orokorrarekiko eta Administrazio instituzionalarekiko komunikazioetan bitarteko elektronikoak soilik erabilitzera, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legeak 14.2 artikuluan ezarritakoaren arabera, hargatik eragotzi gabe artikulu honen 1. apartatuan xedatutakoa.

3.– La persona titular del departamento competente podrá determinar en los procedimientos que afecten a su ámbito competencial las personas físicas obligadas a comunicarse con la Administración general de la Comunidad Autónoma de Euskadi y Administración institucional utilizando únicamente medios electrónicos de conformidad con lo establecido en el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1 del presente artículo.

4.– Gobernu Kontseiluaren akordio baten bidez, erabaki ahal izango da zer pertsona fisiko dauden behartuta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio orokorrarekiko eta Administrazio instituzionalarekiko komunikazioetan bitarteko elektronikoak soilik erabilitzera, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legeak 14.2 artikuluan ezarritakoaren arabera, hargatik eragotzi gabe artikulu honen 1. apartatuan xedatutakoa.

4. Mediante acuerdo de Consejo de Gobierno se podrá determinar, con carácter general las personas físicas obligadas a comunicarse con la Administración general de la Comunidad Autónoma de Euskadi y Administración institucional utilizando únicamente medios electrónicos de conformidad con lo establecido en el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1 del presente artículo.

5.– Administrazioarekiko harreman guztiak elektronikoki izateko betebeharra duen norbaitek beste kanal batetik egiten badu izapideren bat, martxoaren 30eko 203/2021 Errege Dekretuaren 14. artikuluko zuzenketa-araubidea aplikatuko zaio –203/2021 Errege Dekretua, Sektore publikoak bitarteko elektronikoen bidez jarduteko eta funtzionatzeko Erregelamendua onartzen duena–.

5.– A toda persona que, estando obligada a relacionarse exclusivamente de forma electrónica con la Administración realice algún trámite por otro canal, se le aplicará el régimen de subsanación del artículo 14 del Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos.

16. artikulua.– Enplegatu publikoen eta Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoaren arteko harremanak.

Artículo 16.– Relaciones de las personas empleadas públicas con el sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Enplegatu publikoek, Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoan duten lanpostuko eginkizunak betetzen dituztenean, eta enplegatu publiko izateagatik egiten dituzten izapide eta jarduketetan, nahitaez izan beharko dituzte harremanak bitarteko elektronikoen bidez.

Las personas empleadas públicas, cuando estén desempeñando de forma efectiva sus puestos de trabajo en el sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi, están obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos, para los trámites y actuaciones que realicen por razón de su condición de personal empleado público.

17. artikulua.– Pertsona fisikoen eta Administrazioaren arteko harremanak.

Artículo 17.– Relaciones de las personas físicas con la Administración.

1.– Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoarekin harremanak bitarteko elektronikoen bidez izatera behartuta ez dauden pertsona fisikoek noiznahi erabaki ahal izango dute bitarteko elektronikoak erabiliko dituzten ala ez eskubide eta betebeharrak baliatzeko.

1.– Las personas físicas no obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con el sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi podrán elegir en todo momento si se relacionan con el mismo a través de medios electrónicos o no para el ejercicio de sus derechos y obligaciones.

2.– Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoarekin komunikatzeko aukeratzen duten bidea edozein unetan aldatu ahal izango dute; hala ere, prozedura izapidetzeko eskumena duen organoari eman beharko diote horren berri, aldaketa jasota gera dadin.

2.– El medio elegido por la persona para comunicarse con el sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi podrá ser modificado por aquella en cualquier momento, si bien deberá comunicarlo al órgano competente para la tramitación del procedimiento, de forma que quede constancia de la modificación.

Prozedura izapidetzeko eskumena duen organoak horren berri izan eta hurrengo bosgarren egun baliodunetik aurrera sortuko dira komunikazio-ondorioak.

Los efectos de la comunicación se producirán a partir del quinto día hábil siguiente a aquel en que el órgano competente para tramitar el procedimiento haya tenido constancia de la misma.

3.– Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoak bitarteko elektronikoak erabiliko ditu pertsona fisikoekiko komunikazioetan, baldin eta hala eskatu edo berariaz onartu badute. Eskabidea eta adostasuna bitarteko elektronikoen bidez bidali eta jaso ahal izango dira.

3.– El sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi utilizará medios electrónicos en sus comunicaciones con las personas físicas, siempre que esta lo haya solicitado o consentido expresamente. La solicitud y el consentimiento podrán emitirse y recabarse por medios electrónicos.

III. TITULUA
TÍTULO III
HERRITARRENTZAKO ARRETAREN EGINKIZUNAK, MODALITATEAK ETA MAILAK
FUNCIONES, MODALIDADES Y NIVELES DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA

18. artikulua.– Herritarrentzako arretaren eginkizunak.

Artículo 18.– Funciones de atención a la ciudadanía.

1.– Herritarrentzako arreta-zerbitzuen helburua hau da: Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio orokorrak eta haren Administrazio instituzionalak ematen dituzten zerbitzuei buruz informatu eta orientatzea, eta haiekiko harremanak erraztea, bereziki administrazio-izapideak egiteko, erabilitako kanala edozein dela ere.

1.– Los servicios de atención a la ciudadanía tienen como finalidad informar y orientar sobre los servicios que presta la Administración general de la Comunidad Autónoma de Euskadi y su Administración institucional y facilitar las relaciones con la misma, particularmente en la realización de trámites administrativos, con independencia del canal utilizado.

2.– Administrazio-informazioak hauek hartzen ditu barnean:

2.– La información administrativa implica:

a) Administrazio-informazio orokorra ematea herritarrei.

a) Proporcionar a la ciudadanía información administrativa general.

b) Administrazio-informazio espezializatua ematea, kasuan kasuko araudi espezifikoaren arabera, edo herritarrek egiten dituzten eta tratamendu espezializatua behar duten eskabide, eskaera edo kontsultak organo eskudunari igorri eta bideratzea.

b) Proporcionar información administrativa especializada conforme a la normativa específica en cada caso, o remitir y canalizar al órgano competente, las solicitudes, peticiones o consultas de la ciudadanía que requieran un tratamiento especializado.

c) Administrazio-informazio partikularra orientatu eta ematea.

c) Orientar y proporcionar información administrativa particular.

3.– Dokumentuak jaso eta erregistratzeak hauek hartzen ditu barnean:

3.– La recepción y registro de documentos implica:

a) Dokumentuak, inprimakiak eta formularioak betetzeko orientazioa eta aholkuak ematea, eta, hala badagokio, erantsi beharreko dokumentazioari buruzko informazioa ematea.

a) Orientar y asesorar en la cumplimentación de documentos, impresos y formularios e informar, en su caso, sobre la documentación que deben acompañar.

b) Erregistro-gaietan laguntzeko bulegoen eginkizunak egitea.

b) Realizar las funciones de Oficinas de Asistencia en Materia de Registros.

c) Eskabideak, idazkiak eta dokumentuak jaso, egiaztatu, digitalizatu eta erregistratzea, bakoitzari dagokion administrazio-prozedura izapidetzen hastea, eta dokumentazioa entregatu izanaren egiaztagiriak egitea.

c) Recibir, comprobar, digitalizar y registrar solicitudes, escritos y documentos e iniciar la tramitación del correspondiente procedimiento administrativo y expedir los correspondientes justificantes de entrega de documentación.

d) Dokumentazioa banatzea eta sail, organismo edo ente eskudunera bideratzea.

d) Distribuir y canalizar la documentación al departamento, organismo o ente competente.

4.– Herritarrei beren eskubideak baliatzeko eta betebeharrak betetzeko laguntza eta orientazioa emateak hauek hartzen ditu barnean:

4.– La asistencia y orientación a la ciudadanía en el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de sus obligaciones implica:

a) Bitarteko elektronikoak erabiltzen laguntzea Administrazioarekin kanal horren bidez harremanak izatera behartuta ez dauden pertsonei.

a) Asistir en el uso de los medios electrónicos a las personas no obligadas a relacionarse con la Administración por dicho canal.

b) Herritarrei laguntzea eskariak egiteko eskubidea baliatzen –Eskariak Egiteko Eskubidea Arautzen duen azaroaren 12ko 4/2001 Lege Organikoan dago araututa–.

b) Asistir a la ciudadanía en el ejercicio del derecho de petición regulado en la Ley Orgánica 4/2001, de 12 de noviembre, reguladora del derecho de petición.

c) Tasak, zehapenak eta prezio publikoak kobratzea, Administrazioaren ordainketa- eta kobrantza-sistema integralaren bidez.

c) Cobrar tasas, sanciones y precios públicos a través del Sistema Integral de Pagos y Cobros de la Administración.

d) Zerbitzu- eta prozedura-katalogo korporatiboa, erregistro elektroniko orokorra, gaitutako funtzionarioen erregistroa eta ahalordeen erregistro elektronikoa kudeatzea.

d) Gestionar el Catálogo Corporativo de Servicios y Procedimientos, el Registro Electrónico General, el Registro de Personal Funcionario Habilitado y el Registro Electrónico de Apoderamientos.

e) Kexak eta iradokizunak kudeatzea; hau da, kexa- eta iradokizun-sistema korporatiboa kudeatzea.

e) La gestión de quejas y sugerencias, que implica la gestión del Sistema Corporativo de Quejas y Sugerencias.

19. artikulua.– Herritarrentzako arretaren modalitateak.

Artículo 19.– Modalidades de atención a la ciudadanía.

1.– Herritarrei arreta emateko sistema integrala 21. artikuluan dago araututa, eta sistema horren bidez emango da herritarrentzako arreta; horretarako, aurrerapen teknologikoen arabera une bakoitzean gaitutako modalitateak daude, eta modalitate horiek irisgarritasunaren arloan indarrean dauden estandarrak beteko dituzte.

1.– La atención a la ciudadanía se prestará mediante el Sistema Integral de Atención a la Ciudadanía regulado en el artículo 21 a través de las modalidades habilitadas en cada momento en función de los avances tecnológicos, y que cumplirán con los estándares vigentes en materia de accesibilidad.

2.– Herritarrentzako arreta informazioaren eta komunikazioaren teknologiek ahalbidetzen dituzten kanal, bitarteko edo sistemen bidez eman daiteke, betiere pertsonen eskubideak eta dekretu honetan eta indarreko legeetan adierazitako printzipioak errespetatuta.

2.– La atención a la ciudadanía podrá prestarse por los canales, medios o sistemas que las tecnologías de la información y la comunicación permitan, respetando siempre los derechos que asisten a las personas y los principios recogidos en el presente Decreto y en la legislación vigente.

3.– Herritarrek beren beharretara ondoen egokitzen den irispide-modalitatea aukeratu ahal izango dute, erabilgarri daudenen artetik, eta Administrazioarekin harremanetan jarri ahal izango dira arreta-modalitate batez baliatuta edo zenbait konbinatuta, zerbitzua emateko kanalaren arabera:

3.– La ciudadanía podrá elegir la modalidad de acceso que mejor se adapte a sus necesidades de entre las que estén disponibles y podrá relacionarse con la Administración, mediante una o la combinación de diversas modalidades de atención, en función del canal de prestación del servicio:

a) Arreta elektronikoa: irispide-puntu elektroniko orokorraren bidez emango da –30. artikuluan dago araututa– eta, hortik sartuta, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio orokorraren eta haren Administrazio instituzionalaren egoitza elektronikoaren bidez –31. artikuluan dago araututa–.

a) Atención electrónica, que se prestará por medio del Punto de Acceso General Electrónico regulado en el artículo 30 y, a través de él, por la sede electrónica de la Administración general de la Comunidad Autónoma y su Administración institucional regulada en el artículo 31.

b) Aurrez aurreko arreta: interesduna agintarien eta enplegatu publikoen aurrean pertsonatuta eta, berariaz, herritarrentzako arreta-zerbitzukoen aurrean, horretarako antolatutako bulego eta dependentzietan.

b) Atención presencial, mediante la personación física de la persona interesada ante las autoridades y el personal empleado público y, específicamente, del servicio de atención a la ciudadanía, en las dependencias y oficinas establecidas al efecto.

c) Arreta telefonikoa: telefono orokor bakarraren bidez emango da, hargatik eragotzi gabe telefono espezializatuen bidez ematea eskumen-eremu jakin batzuetan, hain zuzen ere, espezifikotasunaren ondorioz.

c) Atención telefónica, que se prestará a través de un teléfono único general, sin perjuicio de que se pueda prestar a través de teléfonos especializados en determinados ámbitos competenciales como consecuencia de su especificidad.

d) Arretarako beste modalitate batzuk: aurrerapen teknologikoen arabera joango dira onartzen.

d) Otras modalidades de atención que se aprueben en función de los avances tecnológicos.

Bitarteko horiek sortu, aldatu eta garatzeko, ezarritako politikak beteko dira.

La creación, modificación y desarrollo de estos medios se ajustará a las políticas que se establezcan.

4.– Irizpide funtzionalak berberak izango dira arreta-kanal guztietan, alde batera utzita zer funtzionaltasun dagoen eskura horietako bakoitzean, aurrerapen teknologikoek baldintzatuta.

4.– Los criterios funcionales serán los mismos en todos los canales de atención independientemente de las funcionalidades disponibles condicionadas por los avances tecnológicos en cada uno de ellos.

5.– Arreta-eskabidea egiten denetik erantzuna hartu arteko denboraren arabera, herritarrentzako arreta honelakoa izan daiteke:

5.– En función del tiempo transcurrido entre la solicitud de atención y la respuesta recibida, la atención a la ciudadanía puede ser:

a) Berehalakoa: eskabidea egiten duten une berean ematen da arreta.

a) Inmediata, cuando se realiza en el mismo momento de la solicitud.

b) Geroratua: eskabidea egin ondoren ematen da.

b) Diferida, cuando se realiza con posterioridad a la solicitud.

Arreta geroratuko da baldin eta eskabideagatik beragatik edo kanalagatik ezin bada berehala erantzun dauden arreta-kanalen bidez, baizik eta gerora bestelako komunikazio batzuen bidez: postaz, telefonoz, komunikazio elektronikoz...

La atención se ofrecerá de modo diferido cuando, por la naturaleza de la solicitud o del canal, esta no pueda ser atendida de modo inmediato a través de los distintos canales de atención, sino posteriormente, mediante comunicaciones postales, telefónicas, electrónicas, u otras.

6.– Enplegatu publikoen laguntza zenbateraino den beharrezkoa kontuan hartuta, arreta honelakoa izan daiteke:

6.– En función de la necesidad de asistencia por el personal empleado público la atención puede ser:

a) Lagunduriko arreta: arreta orokorreko eta arreta espezializatuko langileek lagundua.

a) Atención asistida por personal de atención general y personal de atención especializada.

b) Autozerbitzuko arreta: interesdunak bitarteko elektronikoen bidez gauzatutako ekintza autonomoa.

b) Atención por autoservicio, mediante la acción autónoma de la persona interesada empleando medios electrónicos.

20. artikulua.– Herritarrentzako arretaren mailak.

Artículo 20.– Niveles de atención a la ciudadanía.

1.– Kontuan hartuta herritarrentzako arreta emateko zenbateraino den beharrezkoa bai jakintza espezializatuak izatea, informazio-sistema edo -plataformetarako irispidea izatea edo informazioa, datuak edo dokumentuak prestatzea, maila hauetan sailkatzen da arreta:

1.– En función del grado de especialización del conocimiento requerido para la atención a la ciudadanía, la necesidad de acceso a sistemas o plataformas de información o la necesidad de preparación de la información, datos o documentación, se establecen los siguientes niveles de atención:

a) Maila orokorra: oinarrizko laguntza, informazioa eta orientazioa emango da prozedurak eta zerbitzu publikoak modu multikanal batean izapidetzeko.

a) Nivel general: ofrecerá información, orientación y asistencia básica a la tramitación de los procedimientos y servicios públicos de forma multicanal.

b) Maila espezializatua: administrazio-organo arduradunaren eskumen-eremuko zerbitzu publikoei eta prozedura espezifikoei buruzko informazioa emango da.

b) Nivel especializado: ofrecerá información de los servicios públicos y procedimientos específicos del ámbito competencial de órgano administrativo responsable.

c) Maila partikularra: interesdunari bere espedienteei buruzko informazio zehatza emango zaio administrazio-prozeduretan.

c) Nivel particular: ofrecerá a la persona interesada la información concreta de sus expedientes en los procedimientos administrativos.

2.– Herritarrentzako arretaren eskumena duen organoaren erantzukizuna da herritarrei aurrez aurreko kanalean eta telefono bidezkoan ematen zaien arretaren maila orokorra.

2.– El nivel general de atención a la ciudadanía en el canal presencial y telefónico es responsabilidad del órgano competente en materia de atención a la ciudadanía.

3.– Kanal elektronikoan, hauek hartuko dira arreta-maila orokortzat:

3.– Se considera nivel general de atención ciudadana en el canal electrónico:

a) Web-atarietako informazioa eta, bereziki, egoitza elektronikoan argitaratutako zerbitzuen eta prozeduren informazio-fitxa. Horren gaineko erantzukizuna jarduketa-arlo, zerbitzu eta prozedura bakoitzaren eskumena duen organoarena izango da.

a) La información de los portales web y específicamente, la ficha de información de los servicios y procedimientos publicados en sede electrónica, cuya responsabilidad es de los órganos competentes en cada área de actuación, servicio y procedimiento.

b) Herritarrei bitarteko elektronikoak erabiltzen laguntzea –laguntza hori 66. artikuluan dago araututa–.

b) La asistencia a la ciudadanía en el uso de los medios electrónicos regulada en el artículo 66.

c) «euskadi.eus» postontzi elektroniko orokorra.

c) El Buzón Electrónico General de «euskadi.eus».

4.– Zerbitzu Elektronikoen Erabiltzaileei Laguntzeko Zentroa, 58.2.a artikuluan arautua, maila espezializatuko eta partikularreko arreta espezializatuko zentroa da, eta herritarrek kanal elektronikoa erabil dezaten laguntzeko eta intzidentziei erantzuteko ardura du.

4.– El Centro de Atención de las Personas Usuarias de los Servicios Electrónicos regulado en el artículo 58.2.a constituye atención especializada de nivel especializado y particular sobre las incidencias y apoyo al uso del canal electrónico por parte de la ciudadanía.

5.– Herritarrek honela eska dezakete arreta espezializatua eta partikularra:

5.– La ciudadanía podrá solicitar la atención en el nivel especializado y particular:

a) Zuzenean; jarduketa-arlo, zerbitzu eta prozedura bakoitzean eskumena duten administrazio-organoei eskatuta.

a) De forma directa a los órganos administrativos competentes en cada, área de actuación, servicio y procedimiento.

b) Zeharka; Zuzenean–Herritarrentzako arreta-zerbitzuaren arreta-maila orokorretik administrazio-organo eskudunetara helarazita edo eskalatuta.

b) De forma indirecta mediante el traslado o escalado a los anteriores desde el nivel de atención general del Servicio de Atención a la Ciudadanía, Zuzenean.

6.– Herritarrentzako arreta-maila espezializatuko erantzukizunekoak dira honako hauek:

6.– Es responsabilidad del nivel especializado de atención a la ciudadanía:

a) Dagozkion eskumenei eta gaiei buruzko informazio espezializatua ematea, Zuzenean–Herritarrentzako arreta-zerbitzuaren arreta-maila orokorrarekin lankidetzan eta koordinatuta.

a) La información especializada sobre las competencias y materias que correspondan en colaboración y coordinación con el nivel general de atención a la ciudadanía del Servicio Zuzenean.

b) Proaktiboki inplikatzea herritarrei kalitateko arreta efikaza eta efizientea emateko helburuan; hori lortzeko, besteak beste, prozeduren deialdi publikoak Zuzenean zerbitzuaren arreta-maila orokorrarekin koordinatuko ditu –behar besteko aurrerapenaz koordinatu ere–.

b) La implicación proactiva en una eficaz y eficiente atención a la ciudadanía de calidad, para lo que, entre otros, coordinará las convocatorias públicas de los procedimientos con el nivel general de atención del Servicio Zuzenean con la suficiente antelación.

7.– Herritarrentzako arreta-maila partikularreko erantzukizunekoak dira honako hauek:

7.– Es responsabilidad del nivel particular de atención a la ciudadanía:

a) Espedienteen instrukzioa eta dagozkion administrazio-prozeduren ebazpena, bere eskumenen arabera.

a) La instrucción de los expedientes y la resolución de los procedimientos administrativos que le correspondan en razón de sus competencias.

b) Horiei buruzko informazio partikularra eta herritarrentzako arreta ematea, araudian ezarritako baldintzetan.

b) La información particular y atención a la ciudadanía sobre los mismos en los términos establecidos en la normativa.

21. artikulua.– Herritarrei arreta emateko sistema integrala.

Artículo 21.– Sistema Integral de Atención a la Ciudadanía.

1.– Ematen den zerbitzua zeharkakoa, osoa eta koherentea izan dadin, herritarrei arreta emateko sistema integrala prozesu, zerbitzu, modalitate, maila, plataforma, organo eta administrazio-unitateen multzoa da, dekretu honetan arautzen den herritarrentzako arreta-eginkizunen euskarri.

1.– Con el fin de prestar un servicio transversal, completo, y coherente, el Sistema Integral de Atención a la Ciudadanía constituye el conjunto de procesos, servicios, modalidades, niveles, plataformas, órganos y unidades administrativas soporte de las funciones de atención a la ciudadanía reguladas en el presente Decreto.

2.– Gobernu Kontseiluak zehaztuko du, herritarrentzako arretaren eskumena duen organoak proposatuta, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio orokorraren eta haren Administrazio instituzionalaren orotariko zer osagai eta elementu atxiki behar zaizkion, osorik edo zati batean, herritarrei arreta emateko sistema integralari.

2.– El Consejo de Gobierno determinará, a propuesta del órgano competente en materia de atención a la ciudadanía, los componentes y elementos de todo tipo de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Euskadi y su Administración institucional que se deben adscribir, total o parcialmente, al Sistema Integral de Atención a la Ciudadanía.

3.– Nolanahi ere, hauek osatzen dute herritarrei arreta emateko sistema integrala:

3.– Forman parte del Sistema Integral de la Atención a la Ciudadanía, en cualquier caso:

a) Herritarrentzako arretaren eskumena duen administrazio-organoa, Zuzenean–Herritarrentzako arreta-zerbitzua eta erregistro-gaietan laguntzeko bulegoak.

a) El órgano administrativo competente en atención a la ciudadanía, el Servicio de Atención a la Ciudadanía, Zuzenean, y las Oficinas de Asistencia en Materia de Registros.

b) Arreta espezializatuaren erantzukizuna duten gainerako administrazio-organoak.

b) El resto de los órganos administrativos en su responsabilidad de atención especializada.

c) Interneteko presentzia-eredua –V. tituluan arautua–.

c) El modelo de presencia en Internet regulado en el título V.

d) Arreta aurrez aurre emateko bulegoen aurretiko hitzordua eta itxaronaldiak kudeatzeko sistema.

d) El sistema de gestión de cita previa y esperas de las oficinas de atención presencial.

e) 012 telefonoaren bidezko kanal korporatiboaren, postontzi elektroniko orokorraren eta gailu mugikorretarako bat-bateko mezularitzaren euskarri den telekomunikazio-sistema.

e) El sistema de telecomunicaciones de soporte al canal telefónico corporativo 012, al Buzón Electrónico General y la mensajería instantánea a dispositivos móviles.

f) Autozerbitzurako espazio publikoak.

f) Los espacios públicos de autoservicio.

g) Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio orokorraren eta haren Administrazio instituzionalaren zerbitzu- eta prozedura-katalogo korporatiboa.

g) El Catálogo Corporativo de Servicios y Procedimientos de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Euskadi y su Administración institucional.

h) Gaitutako funtzionarioen erregistroa eta ahalordeen erregistro elektronikoa.

h) El Registro de Personal Funcionario Habilitado y el Registro Electrónico de Apoderamientos.

i) Erregistro elektroniko orokorra.

i) El Registro Electrónico General.

j) Zerbitzu Elektronikoen Erabiltzaileei Laguntzeko Zentroa, herritarrei zuzendutako arloan.

j) El Centro de Atención a las Personas Usuarias de los Servicios Electrónicos en el área dirigida a la ciudadanía.

k) Postontzi elektroniko orokorra.

k) El Buzón Electrónico General.

l) Herritarrentzako arretaren kudeaketaren jarraipena egiteko eta ebaluatzeko sistemak eta, bereziki, kexa- eta iradokizun-sistema korporatiboa.

l) Los sistemas de, seguimiento y evaluación de la gestión de la atención a la ciudadanía en general y el Sistema Corporativo de Quejas y Sugerencias en particular.

m) Administrazio elektronikoko azpiegitura eta zerbitzu komunetan herritarrentzat eskuragarri dauden gainerako sistema eta soluzio teknologikoak –dekretu honen 68. artikuluan arautuak–.

m) El resto de sistemas y soluciones tecnológicas disponibles para la ciudadanía de las infraestructuras y los servicios comunes de Administración electrónica regulados en el artículo 68 de este Decreto.

4.– Herritarrei arreta emateko sistema integrala osatzen duten zerbitzuak identifikatu eta ezagutarazteko, zerbitzu-marka hauek ezarri dira:

4.– Para la identificación y conocimiento de los servicios que componen el Sistema Integral de Atención a la Ciudadanía, se establecen las siguientes marcas de servicio:

a) «euskadi.eus», Interneteko presentziaren eta egoitza elektronikoaren irudi eta marka gisa.

a) «euskadi.eus», como imagen y marca de la presencia en Internet y la sede electrónica.

b) «Zuzenean», herritarrentzako arreta-zerbitzuaren irudi eta marka gisa.

b) «Zuzenean», como imagen y marca del Servicio de Atención a la Ciudadanía.

Herritarrei arreta emateko sistema integralaren osagai, aplikazio eta elementu guztiak etengabe egongo dira identifikatuta sistemaren irudi korporatiboetako batekin, gutxienez.

Todos los componentes, aplicaciones y elementos del Sistema Integral de Atención a la Ciudadanía estarán permanentemente identificados con al menos una de las imágenes corporativas del sistema.

5.– Herritarrentzako arretaren eskumena duen organoari dagokio herritarrei arreta emateko sistema integrala zuzendu, kontrolatu eta kudeatzea, arreta espezializatua izan ezik, zerbitzu osoa eta kalitatekoa emateko, bereziki, informazioak zatika ez daitezen edo informazioen arteko kontraesanak sor ez daitezen, eta herritarrek Administrazioarekin komunikatzeko bidea aukeratzeko duten eskubidea bermatzeko.

5.– Corresponde al órgano competente en materia de atención a la ciudadanía la dirección, control y gestión del Sistema Integral de Atención a la Ciudadanía a excepción de la atención especializada, con el objeto de prestar un servicio completo y de calidad y, en particular, para evitar la fragmentación de las informaciones o las contradicciones entre las mismas, y garantizar el derecho de la ciudadanía a la elección de medio de comunicación con la Administración.

6.– Herritarrei arreta emateko sistema integralaren aplikazio informatikoak direla-eta egiten diren bitarteko propioentzako mandatuek Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko (EB) 2016/679 Erregelamenduaren 28. eta 30.2 artikuluetako aurreikuspenak bete beharko dituzte, eta datu pertsonalen tratamendurako jardueren informazio-fitxak txertatuko dituzte, zeinak tratamendu-jardueren erregistroan erregistratuta eta «euskadi.eus»en argitaratuta egongo baitira; adierazitako erregelamenduak datu pertsonalen tratamenduari dagokionez pertsona fisikoen babesari eta datu horien zirkulazio askeari buruzko arauak ezartzen ditu eta 95/46/EE Zuzentaraua (Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorra) indargabetzen du.

6.– Además de cumplir las previsiones de los artículos 28 y 30.2 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), los encargos a medios propios que se realicen sobre las aplicaciones informáticas del Sistema Integral de Atención a la Ciudadanía incluirán las fichas de información de las actividades de tratamiento de datos personales registradas en el Registro de Actividades de Tratamiento y publicadas en «euskadi.eus».

7.– Tratamendu-jardueren erregistroan eta bitarteko propioentzako mandatuetan, gainerako administrazio-organo eskudunetatik bereizita zehaztuko dira datu pertsonalak tratatzeko jarduerak, baldin eta haien erantzukizuna herritarrentzako arretaren eskumena duen organoarena bada berariaz eta esklusiboki.

7.– Tanto el Registro de Actividades de Tratamiento como los encargos a medios propios explicitarán, de forma diferenciada del resto de órganos administrativos competentes, las actividades de tratamiento de datos personales cuya responsabilidad es específica y exclusiva del órgano competente en atención a la ciudadanía.

IV. TITULUA
TÍTULO IV
HERRITARREI ARRETA EMATEKO INFORMAZIOA
INFORMACIÓN PARA LA ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA

22. artikulua.– Kontzeptua eta irismena.

Artículo 22.– Concepto y alcance.

1.– Informazio publikoaren publizitate aktiboa eta informazio horretara irispidea izateko eskubidea arlo horretan indarrean dauden lege espezifikoen arabera arautuko dira.

1.– La publicidad activa de la información pública y el ejercicio del derecho de acceso a la misma se regirá por la legislación específica vigente en la materia.

2.– Administrazio-informazioa bitarteko bat da, haren bidez herritarrek jakin dezaten beren eskubide, betebehar eta interes legitimo indibidual zein kolektiboak zein diren, eta ondasun eta zerbitzu publikoak erabil ditzaten.

2.– La información administrativa es el medio a través del cual la ciudadanía puede acceder al conocimiento de su derechos, obligaciones e intereses legítimos, individuales o colectivos, y a la utilización de los bienes y servicios públicos.

3.– Administrazio-informazioak hizkera argian idatzita egon beharko du, hau da, erraz ulertzeko moduan, labur eta ondo antolatuta eman beharko da, eta bermatuko du dekretu honen 5. artikuluan adierazitako printzipioak betetzen direla.

3.– La información administrativa deberá estar redactada en lenguaje claro; es decir, deberá ser fácilmente comprensible, sucinta, bien organizada y asegurará el cumplimiento de los principios recogidos en el artículo 5 del presente Decreto.

Administrazioak zainduko du administrazio-informazioa bitarteko eta formatu egokietan eskuragarri egongo dela desgaitasuna duten pertsonek irispidean izateko eta ulertzeko moduan; horretarako, irakurketa errazeko beste bertsio batzuk eskainiko ditu beharrezkotzat jotzen badu.

La Administración velará por que la información administrativa esté disponible en medios y formatos adecuados para su acceso y comprensión por las personas con discapacidad, ofreciendo versiones alternativas de lectura fácil en los casos en que se considere necesario.

4.– Gai bakoitzaren eskumena duten administrazio-organoek behar diren neurriak hartuko dituzte herritarrentzako administrazio-informazioa beren eskumeneko prozesuetan sar dadin, eta eginkizun horretan inplikatuko dituzte prozesu horietara atxikitako langileak, dekretu honetan xedatutako modua eta irismena kontuan hartuta.

4.– Los órganos administrativos competentes en cada materia adoptarán las medidas necesarias para que la información administrativa a la ciudadanía se integre en los procesos de su competencia, implicando en dicha función al personal adscrito a los mismos en la forma y con el alcance previsto en el presente Decreto.

5.– Edukiari eta irismenari dagokienez, informazio bera izango da herritarrei arreta emateko modalitatea edozein dela ere –19. artikuluan araututa daude modalitateak–.

5.– La información será la misma en su contenido y alcance independientemente de cuál sea la modalidad de atención a la ciudadanía de las reguladas en el artículo 19.

Gai bakoitzaren eskumena duten administrazio-organoak dira informazio-iturriak, eta «euskadi.eus» atarian eta egoitza elektronikoan sortuko dute informazioa, baita eguneratuta mantendu ere. Halaber, hala badagokio, aldian-aldian eta denboraz, Zuzenean-Herritarrentzako arreta-zerbitzura bidaliko dute.

Los órganos administrativos competentes en cada materia son las fuentes de la información y elaborarán y mantendrán actualizada la misma en el portal «euskadi.eus» y en la sede electrónica y, en su caso, la remitirán periódicamente y con la antelación suficiente al Servicio de Atención a la Ciudadanía, Zuzenean.

6.– Administrazioak bitarteko eta bide egokiak jarriko ditu jakin nahi den eta eskatzen den administrazio-informazio edo gai bakoitzerako. Komunikazio pertsonala erabiliko da baldin eta hala eskatu bada edo tratatu beharreko informazioaren konfidentzialtasunaren edo konplexutasunaren ondorioz hala behar bada eta eskatzailearekin hala adosten bada.

6.– La Administración dispondrá los medios y cauces adecuados a cada tipo de información administrativa o asunto que se desee conocer y se solicite. La comunicación personal se utilizará en el caso de que así se haya solicitado y en aquellos otros en que la confidencialidad o complejidad de la información a tratar lo requiera y de esta forma se acuerde con la persona solicitante.

7.– Emandako administrazio-informazioa orokorra, espezializatua edo partikularra izan daiteke edukiaren, irismenaren eta akreditazio-betekizunaren arabera.

7.– La información administrativa facilitada, en función de su contenido, alcance y requisito de acreditación, podrá ser de carácter general, especializada o particular.

23. artikulua.– Administrazio-informazio orokorra.

Artículo 23.– Información administrativa general.

1.– Administrazio-informazio orokorraren helburua hau da: Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio orokorraren eta haren Administrazio instituzionalaren jardueraren ikuspegi orokorra, homogeneoa eta sistematizatua ematea herritarrei, eta zerbitzu publikoak irispidean izateko eskubidea erraztea.

1.– La información administrativa general tiene por objeto ofrecer a la ciudadanía una visión global, homogénea y sistematizada de la actividad de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Euskadi y su Administración institucional y facilitar su derecho de acceso a los servicios públicos.

2.– Administrazio-informazio orokorra hauek eratzen dute:

2.– Constituye información administrativa de carácter general:

a) Organismo eta administrazio-unitateen identifikazioari, helburuei, eskumenei, egiturari, funtzionamenduari eta kokalekuari buruzkoa.

a) La relativa a la identificación, fines, competencias, estructura, funcionamiento y localización de organismos y unidades administrativas.

b) Herritarrek egin nahi dituzten proiektu, jarduketa edo eskabideei xedapenek ezartzen dizkieten betekizun juridiko edo teknikoei buruzkoa.

b) La referida a los requisitos jurídicos o técnicos que las disposiciones impongan a los proyectos, actuaciones o solicitudes que la ciudadanía se proponga realizar.

c) Zerbitzu publikoei eta prestazioei buruzkoa, bai eta Administrazioarekiko harremanetan jakin behar duten beste edozein daturi buruzkoa ere.

c) La referente a los servicios públicos y prestaciones, así como a cualesquiera otros datos que aquellos tengan necesidad de conocer en sus relaciones con la Administración.

3.– Zehazki, hauei buruzko informazioa hartuko du barnean:

3.– En concreto, comprenderá información sobre:

a) Antolaketa-egitura eta eskumen-eremua, administrazio-organo, -zerbitzu eta -unitateen direktorioa eta ordutegiak barne.

a) La estructura organizativa y el ámbito competencial, incluyendo el directorio de los órganos, servicios y unidades administrativas, así como sus horarios.

b) Ematen dituzten zerbitzu publikoak, kudeatzen dituzten prozedurak, izapidetze-modalitateak eta eskatzen den dokumentazioa, zerrenda publikoak, unitate arduradunak, bulegoen kokapena eta, oro har, herritarrei zerbitzuekin harremanetan jartzeko aukera ematen dien informazio guztia, eta muga bakarrak izango dira eskumen-esparrutik, eskura dituzten bitarteko materialetatik eta herritarrek hautatutako komunikazio-sistematik eratorritakoak.

b) Los servicios públicos que prestan, procedimientos que gestionan, modalidades de tramitación y documentación exigida, listas públicas, unidades responsables, localización de dependencias y, en general, toda aquella información que permita a la ciudadanía relacionarse con los distintos servicios sin más limitación que las derivadas del ámbito competencial, de los medios materiales disponibles y del sistema de comunicación elegido por la ciudadanía.

c) Zerbitzu- eta prozedura-katalogo korporatiboan –57. artikuluan arautua– jasotako zerbitzuak eta prozedurak. Horien izapideak, epeak, dokumentuak, organo arduradunak eta gainerako oinarrizko elementuak jasoko ditu, gutxienez.

c) Los servicios y procedimientos incluidos en el Catálogo Corporativo de Servicios y Procedimientos regulado en el artículo 57 incluirá, como mínimo, los trámites, plazos, documentos, órganos responsables y demás elementos básicos de aquellos.

d) Oro har, herritarrek Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio orokorrarekin eta haren Administrazio instituzionalarekin edo haien jarduketa-eremuren batekin dituzten harremanetan jakiteko eskubidea duten beste edozein datu, baldin eta administrazio-informazio espezializatua edo partikularra ez bada.

d) En general, cualquier otro dato que la ciudadanía tenga derecho a conocer en su relación con la Administración general de la Comunidad Autónoma de Euskadi y su Administración institucional en su conjunto o con alguna de sus áreas de actuación y que no tenga el carácter de información administrativa especializada o particular.

4.– Zuzenean–Herritarrentzako arreta-zerbitzuak emango du administrazio-informazio orokorra, bai aurrez aurre, bai telefonoz, bai «euskadi.eus» atari-sarean –40. artikuluan arautua–.

4.– La información administrativa general será proporcionada por el Servicio de Atención a la Ciudadanía, Zuzenean, tanto en el canal presencial como telefónico y en la Red de Portales «euskadi.eus» regulada en el artículo 40.

5.– Administrazio-informazio orokorra, eskuragarri badago, inolako legitimaziorik egiaztatu beharrik izan gabe emango zaie herritarrei, eta berehala emango da, atzerapenik gabe eta erantzuteko denbora mugatu gabe.

5.– La información administrativa general, siempre que se encuentre disponible, se facilitará a la ciudadanía sin exigir la acreditación de legitimación alguna y será suministrada de forma inmediata sin demora ni restricciones sobre el tiempo de respuesta.

6.– Herritarrek eskatutako administrazio-informazio orokorra ez badago kanal erabilgarrietako batean ere, Zuzenean–Herritarrentzako arreta-zerbitzuak gaiaren edo jarduketa-arloaren eskumena duen administrazio-organoari eskatuko dio. Organo horrek berehala erantzun beharko dio aipatutako zerbitzuari, eta informazioa eman eta argitaratuko du kanal erabilgarri guztietan, bai eta «euskadi.eus»en ere.

6.– En caso de no disponerse de la información administrativa general solicitada por la ciudadanía en ninguno de los canales disponibles, el Servicio de Atención a la Ciudadanía, Zuzenean, la requerirá al órgano administrativo competente en función de la materia o área de actuación de la que se trate. Este órgano deberá responder de forma inmediata a dicho Servicio y suministrará y publicará dicha información en todos los canales disponibles, incluido «euskadi.eus».

24. artikulua.– Administrazio-informazio espezializatua.

Artículo 24.– Información administrativa especializada.

1.– Administrazio-informazio espezializatuaren helburua hau da: herritarrei Administrazioaren jardueraren eduki espezifiko eta xehearen berri ematea.

1.– La información administrativa especializada tiene por objeto ofrecer a la ciudadanía el contenido específico y detallado de la actividad de la Administración.

2.– Administrazio-informazioa espezializatua da, baldin eta informazio osagarria bildu edo bereziki gaitutako langileen arreta behar bada informazio hori emateko:

2.– La información administrativa se entenderá especializada cuando para facilitarla se requiera recabar información complementaria o la atención por personal especialmente cualificado:

a) Gaia dela eta.

a) Por razón de la materia de que se trate.

b) Xehetasunezko ezaugarri espezifikoak direla eta.

b) Por sus características específicas de detalle.

c) Konplexutasun juridiko edo teknikoa dela eta.

c) Por la complejidad jurídica o técnica.

d) Proiektu, jarduketa edo eskabideei buruzko beste edozein datu, baldin eta herritarrek hura jakiteko eskubidea badute eta administrazio-informazio orokor edo partikularra ez bada.

d) Cualquier otro dato sobre los proyectos, actuaciones o solicitudes, que la ciudadanía tenga derecho a conocer, y que no tenga el carácter de información administrativa general o particular.

3.– Administrazio-informazio espezializatua jarduketa-arloaren edo gaiaren eskumena duten administrazio-organoek emango dute, bai aurrez aurre, bai telefonoz, bai «euskadi.eus» atarian, bai egoitza elektronikoan.

3.– La información administrativa especializada se suministrará por los diferentes órganos administrativos competentes en cada área de actuación y materia de la que se trate, en el canal presencial, en el telefónico, en el portal «euskadi.eus» y en sede electrónica.

Organo horiei administrazio-informazio espezializatua eskatu ahal izango diete herritarrek, zuzenean beraiek eskabidea aurkeztuta edo Zuzenean-Herritarrentzako arreta-zerbitzuak helarazita.

La solicitud de información administrativa especializada a dichos órganos puede ser directa por parte de la ciudadanía o trasladada por el Servicio de Atención a la Ciudadanía, Zuzenean.

4.– Administrazio-informazio espezializatua emateko, ez da inolako legitimaziorik egiaztatu behar izango, eta berehala edo ahalik eta eperik laburrenean emango da.

4.– La información administrativa especializada no exige acreditación de la legitimación y será suministrada de forma inmediata o en el plazo de tiempo más breve posible.

25. artikulua.– Administrazio-informazio orokorraren eta espezializatuaren izaera eta ondorioak.

Artículo 25.– Carácter y efectos de la información administrativa general y especializada.

1.– Herritarrentzako arretarako administrazio-informazioari dagokionez:

1.– La información administrativa para la atención a la ciudadanía:

a) Inola ere ez da arauen interpretaziorik egingo, ez eta kontsiderazio juridiko edo ekonomikorik ere, ekintza sinple hauek baizik: kontzeptuak zehaztu, legezko aukerei buruzko informazioa eman edo inprimakiak eta eskabideak betetzen lagundu.

a) En ningún caso entrañará una interpretación normativa, ni consideración jurídica o económica, sino una simple determinación de conceptos, información de opciones legales o ayuda en la cumplimentación de impresos o solicitudes.

b) Ez du eskatzaileen edo hirugarrenen aldeko eskubiderik edo eskubide-igurikimenik sortuko, eta ezin izango ditu kaltetu, zuzenean edo zeharka, interesdunen, hirugarrenen edo Administrazioaren eskubideak edo interes legitimoak, hargatik eragotzi gabe izaera espezifikoko beste erregulazio batzuetan xedatutakoa.

b) No originará derechos ni expectativas de derecho a favor de los solicitantes ni de terceras personas y tampoco podrán lesionar directa o indirectamente derechos ni intereses legítimos de las personas interesadas, de terceras personas o de la Administración, sin perjuicio de lo que pueda preverse en otras regulaciones de carácter específico.

c) Ez du inolako loturarik eskainiko administrazio-prozedurarekiko; zentzu horretan, ezin izango da argudio gisa erabili epeak eten edo geldiarazteko, iraungitzeko edo preskribatzeko, eta espedientean ez da izango jakinarazpenerako tresna formala.

c) No ofrecerá vinculación alguna con el procedimiento administrativo al que se refiera y, en este sentido, no podrá invocarse a efectos de interrupción o suspensión de plazos, caducidad o prescripción, ni servirá de instrumento formal de notificación en el expediente.

d) Ezin izango du eragin juridikorik edo ekonomikorik izan, eta ezingo da ezein prozeduratan argudiatu edo alegatu, haren izaera edozein izanda ere.

d) No podrá tener trascendencia jurídica o económica, ni ser invocada o alegada en cualquier procedimiento, sea cual sea la naturaleza del mismo.

2.– Interneten eskainitako administrazio-informazio orokorrak ez du ordezten lege, xedapen orokor eta egintzen legezko publikotasuna, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu behar baitira, horixe baita haien edukiaren eta autentikotasunaren fede ematen duen tresna.

2.– La información administrativa general ofrecida en Internet no sustituye a la publicidad legal de las leyes, disposiciones generales y actos que deban ser objeto de publicación en el Boletín Oficial del País Vasco, que es el instrumento que da fe de su contenido y autenticidad.

3.– Administrazio-informazioaren urteko ebaluazioaren emaitza –113. artikuluan arautua– kontuan hartu beharko da informazio hori etengabe hobetzeko.

3.– El resultado de la evaluación anual de la información administrativa, regulada en el artículo 113, se deberá tener en cuenta a efectos de la mejora continua de la misma.

26. artikulua.– Administrazio-informazio partikularra.

Artículo 26.– Información administrativa particular.

1.– Administrazio-informazio partikularrak interesdunei aukera ematen die izapidetzen ari diren edo amaituta dauden prozeduren egoerari edo edukiari buruzko eskubide eta interes legitimo zehatzak baliatzeko, indarreko lege eta erregelamenduetan ezarritakoaren arabera.

1.– La información administrativa particular es aquella que, con sujeción a lo establecido en las leyes y reglamentos vigentes, posibilita el ejercicio de derechos e intereses legítimos concretos de las personas interesadas sobre el estado o contenido de procedimientos en tramitación o ya finalizados.

2.– Izapidetzen ari diren edo amaituta dauden prozedura eta espedienteen egoerari edo edukiari buruzko informazioak hauek hartuko ditu barnean:

2.– La información sobre el estado o contenido de los procedimientos y expedientes en tramitación o finalizados comprenderá:

a) Izapidetzeko erantzukizuna duten agintari eta langileen identifikazioa.

a) La identificación de las autoridades y el personal bajo cuya responsabilidad se tramitan.

b) Egindako izapideak eta bakoitzaren datak.

b) Los trámites realizados y sus fechas.

c) Dokumentu elektronikoak.

c) Los documentos electrónicos.

3.– Gaiaren eta prozeduraren eskumena duten administrazio-organoek emango dute administrazio-informazio partikularra.

3.– La información administrativa particular se suministrará por los diferentes órganos administrativos competentes en la materia y el procedimiento que se trate.

Administrazio-informazio partikularra eskatu ahal izango diete herritarrek administrazio-organo eskudunei, zuzenean beraiek eskabidea aurkeztuta edo Zuzenean-Herritarrentzako arreta-zerbitzuak helarazita.

Las solicitudes de información administrativa particular pueden ser directas, de la ciudadanía a los órganos administrativos competentes, o escaladas por el Servicio de Atención a la Ciudadanía, Zuzenean.

4.– Bermatu egingo da interesdunek aukera izatea administrazio-informazio partikularra irispidean izateko eta administrazio-espedienteen egoeraren berri izateko egoitza elektronikoan herritarrentzat dagoen karpetan: «Nire karpeta / Mi carpeta» –62. artikuluan arautua–.

4.– Se garantizará que las personas interesadas puedan acceder a la información administrativa particular y conocer la situación de los expedientes administrativos en la Carpeta Ciudadana «Nire karpeta-Mi carpeta» de la sede electrónica regulada en el artículo 62.

5.– Administrazio-informazio partikularra administrazio-prozedura erkideari, informazioa irispidean izateko eskubideari eta datu pertsonalen babesari buruzko araudian xedatutakoaren arabera emango da. Baina, eman aurretik, interesdunei eskatuko zaie legeek xedatutako edozein bitartekoren bidez identifikatzeko. Izan ere, informazio hori prozedura bakoitzeko interesdunei edo haien legezko ordezkariei baino ezin izango zaie eman.

5.– La información administrativa particular será facilitada de conformidad con lo dispuesto en la normativa sobre procedimiento administrativo común, derecho de acceso a la información y protección de datos personales; exigirá que previamente se identifiquen las personas interesadas a través de cualquiera de los medios previstos en la legislación y solo podrá ser facilitada a las personas que tengan la condición de interesadas en cada procedimiento, o a quien ejerza su representación legal.

27. artikulua.– Herritarrentzako arretarako administrazio-informazioaren ardura.

Artículo 27.– Responsabilidad de la información administrativa para atención a la ciudadanía.

1.– Jarduketa-arloaren, gaiaren, zerbitzuaren eta prozeduraren eskumena duten administrazio-organoak honako hauetaz arduratuko dira:

1.– Los órganos administrativos competentes en cada área de actuación, materia, servicio y procedimiento serán los órganos responsables de:

a) Administrazio-informazioa lantzeaz eta herritarrei emateaz, dagozkion kasuetan eta dagozkion arreta-mailen eta kanalen bidez.

a) Elaborar la información administrativa y suministrarla a la ciudadanía en los casos, niveles de atención y canales que correspondan.

b) Beren informazioa kanal eta sistema guztietan behar bezala sartzeaz, aldatzeaz, jarraipena egiteaz eta eguneratzeaz, dekretu honetan ezarritako printzipioen arabera.

b) La adecuada inserción, modificación, seguimiento y actualización de su información en todos los canales y sistemas, de conformidad con los principios establecidos en el presente Decreto.

Informazioa nolabait aldatuz gero, bitarteko, euskarri, dokumentu eta kanal guztietan aldatu beharko da.

Cualquier modificación de la información deberá realizarse en todos los medios, soportes, documentos y canales.

2.– Administrazio-organoek herritarrentzako arretaren eskumena duen organoak definitutako irizpide eta estandarren arabera prestatu eta eguneratu beharko dute administrazio-informazioa, denboraz, arreta-zerbitzu guztiek herritarrei erantzun egokiak eman ahal izateko.

2.– Los órganos administrativos deberán elaborar y actualizar la información administrativa de acuerdo con los criterios y estándares definidos por el órgano competente en atención a la ciudadanía y con la antelación suficiente para conseguir que la totalidad de los servicios de atención ofrezcan las respuestas adecuadas a la ciudadanía.

3.– Herritarrentzako arretaren eskumena duen organoak emango du informazio hori, hala behar den kasu, arreta-maila eta kanaletan, iturri gisa hartuta jarduketa-arlo eta gai bakoitzaren eskumena duten administrazio-organoek landutako informazioa.

3.– El órgano competente en atención a la ciudadanía suministrará dicha información en los casos, niveles de atención y canales que corresponda, tomando como fuente la información elaborada por los respectivos órganos administrativos competentes en cada área de actuación y materia.

Herritarrei arreta emateko eskumena duen organoaren arreta hori 124. artikuluko 1.e) eta 2. apartatuetan xedatutakoaren mende egongo da.

Dicha atención por el órgano competente en atención a la ciudadanía estará condicionada a lo dispuesto en los apartados 1.e) y 2 del artículo 124.

28. artikulua.– Administrazio-informazioaren ezaugarriak.

Artículo 28.– Características de la información administrativa.

1.– Administrazio-informazioaren kalitate-irizpideak aldian behin ebaluatuko dira, eta haien gaineko txostena egin. Zehazkiago, honako hauek dira:

1.– Los criterios de calidad de la información administrativa, que serán objeto de evaluación e informe periódicos, son:

a) Homogeneotasuna: informazioaren egiturak berdina izan behar du beti.

a) Homogeneidad: la estructura de la información deberá ser siempre la misma.

b) Zehaztasuna: informazioak zehatz adierazi beharko ditu edukiak, zerbitzuak eta prozedurak.

b) Exactitud: la información deberá referirse con precisión a los contenidos, servicios y procedimientos.

c) Osotasuna: informazioak osoa izan behar du, herritarrek egindako eskariei bide eman edo prozesua hasi ahal izateko beste kontsulta batzuk egin beharrik gabe.

c) Integridad: la información debe ser completa, permitiendo dar cauce a las demandas planteadas por la ciudadanía o iniciar el proceso sin tener que hacer nuevas consultas.

d) Argitasuna eta konkretutasuna: ahalik eta zehatzen eta laburren adieraziko da informazioa.

d) Claridad y concreción: la información facilitada se expresará de la forma más precisa y sintética posible.

e) Eguneratzea: informazioa etengabe eguneratu beharko da, eta zaharkitutako edukiak kendu beharko dira.

e) Actualización: la información deberá estar permanentemente actualizada, debiendo ser retirados los contenidos obsoletos.

f) Eskarirako orientazioa: informazioaren edukia eta irispidea herritarren beharren araberakoak izango dira.

f) Orientación a la demanda: el contenido de la información y su acceso estará en función de las necesidades de la ciudadanía.

g) Informazioaren unibertsaltasuna: Administrazioaren eskumeneko informazio orokorra, espezializatua eta partikularra emango da.

g) Universalidad de la información: se proporcionará información general, especializada y particular que sea competencia de la Administración.

2.– Informatze hutserako argitaratzen diren dokumentu elektronikoek eta administrazio-espediente baten parte ez direnek ez dute sinadura elektronikoaren beharrik izango. Nolanahi ere, beti identifikatu beharko da jatorria.

2.– Los documentos electrónicos que se publiquen con carácter meramente informativo, así como aquellos que no formen parte de un expediente administrativo, no requerirán de firma electrónica. En todo caso, será necesario identificar su origen.

3.– Herritarrentzako arretaren eskumena duen administrazio-organoak eta Gobernantza Publikoaren Sailarteko Batzordeak zainduko dute lehenengo apartatuan ezarritako irizpideak bete daitezen.

3.– El órgano administrativo competente en atención a la ciudadanía y la Comisión Interdepartamental de Gobernanza, Pública velarán por el cumplimiento de los criterios establecidos en el primer párrafo.

V. TITULUA
TÍTULO V
INTERNETEKO PRESENTZIA
PRESENCIA EN INTERNET
I. KAPITULUA
CAPÍTULO I
INTERNETEKO PRESENTZIA-EREDUA
MODELO DE PRESENCIA EN INTERNET

29. artikulua.– Interneteko presentzia-ereduaren definizioa.

Artículo 29.– Definición del modelo de presencia en Internet.

1.– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio orokorraren eta haren Administrazio instituzionalaren Interneteko presentzia-eredua funtsezkoa da herritarrei arreta emateko sistema integralean, eta helburu hauek ditu:

1.– El modelo de presencia en Internet de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Euskadi y su Administración institucional constituye parte esencial del Sistema Integral de Atención a la Ciudadanía y tiene los siguientes fines:

a) Interneten erreferente izango den Euskal Autonomia Erkidegoaren irudi instituzionala sustatzea.

a) Potenciar una imagen institucional de Euskadi que sea referente en Internet.

b) Eskainitako eduki eta zerbitzuetarako irispidea artikulatzea eta bermatzea, antolaketa egokiaren bidez.

b) Articular y garantizar el acceso a los contenidos y servicios ofertados mediante una adecuada organización.

c) Herritarrei beren beharrei erantzungo dieten edukiak eta zerbitzuak eskaintzea modu irisgarri eta erabilgarrian, eta zenbait gailutatik; horretarako, bilakaera teknologikora etengabe egokitzea eta proaktibitatera eta pertsonalizaziora bideratzea.

c) Ofrecer a la ciudadanía contenidos y servicios que respondan a sus necesidades de forma accesible, utilizable y desde dispositivos diversos, adaptándose de forma permanente a la evolución tecnológica y orientándose a la proactividad y personalización.

d) Ematen diren zerbitzuei buruzko informazioa eta informazio instituzional eta administratiboa egokiak izango direla bermatzea, herritarrei informazio orokorra eta espezializatua ematea, eta administrazio-prozeduretako interesdunen informazio partikularrerako irispidea ematea.

d) Garantizar una adecuada información institucional, administrativa y de los servicios prestados y facilitar a la ciudadanía información general, especializada y el acceso a la información particular de las personas interesadas en los procedimientos administrativos.

e) Gobernu irekia sustatzea: gardentasuna eta herritarren parte-hartzea eta lankidetza, herritarren komunikazio- eta partaidetza-kanalak gaituz eta datu publikoen berrerabilera sustatuz.

e) Promover el gobierno abierto: la transparencia, la participación y la colaboración de la ciudadanía, habilitando canales de comunicación y participación de la misma y potenciando la reutilización de los datos públicos.

2.– Honako hauek osatzen dute Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio orokorraren eta haren Administrazio instituzionalaren Interneteko presentzia-eredua:

2.– El modelo de presencia en Internet de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Euskadi y su Administración institucional está formado por:

a) «euskadi.eus» domeinua eta hari lotutako eta haren mendeko azpidomeinuak.

a) El dominio «euskadi.eus» y los subdominios vinculados y dependientes.

b) Atari-sarea eta hura osatzen duten eduki eta zerbitzuak.

b) La Red de Portales y los contenidos y servicios que la integran.

c) Ereduaren elementu komunak; haien bidez, atari-sareko eduki eta zerbitzuen kalitatea eta homogeneotasuna bermatuko dira, eta ondo funtzionatzeko behar diren baliabideak definitu eta antolatuko dira.

c) Los elementos comunes del modelo, que garantizan la calidad y homogeneidad de los contenidos y servicios de la Red de Portales y definen y ordenan los recursos necesarios para su funcionamiento.

3.– Nolanahi ere, informazio integrala, eguneratua eta fidagarria emango da, eta informaziorako eta zerbitzuetarako irispidearen segurtasuna bermatuko da, bai eta desgaitasunen bat duten pertsonentzako irisgarritasuna ere.

3.– En todo caso, se proporcionará una información integral, actualizada y fiable, y se garantizará la seguridad del acceso a la misma y a los servicios, así como la accesibilidad para las personas con discapacidad.

4.– Irispide libre eta doakoa izango dute edukiek eta zerbitzuek, hargatik eragotzi gabe haien izaerak, datuak babesteari buruzko legeek edo tasa edo prezio publikoak eskatu behar izateak eragindako murrizketak.

4.– Los contenidos y los servicios serán de acceso libre y gratuito, sin perjuicio de las restricciones que procedan derivadas de su propia naturaleza, de la legislación sobre protección de datos o de la exigencia de tasas o precios públicos.

30. artikulua.– Goi-mailako domeinua, atari korporatiboa eta irispide-puntu elektroniko orokorra.

Artículo 30.– Dominio de nivel superior, portal corporativo y Punto de Acceso General Electrónico.

1.– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio orokorraren eta haren Administrazio instituzionalaren Interneteko presentzia eduki eta zerbitzuen multzo integratu gisa dago antolatuta, hau da, webgune-sare batean daude antolatuta, eta «euskadi.eus» izeneko webgune komun bat osatzen dute.

1.– La presencia de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Euskadi y su Administración institucional en Internet se ordena como un conjunto integrado de contenidos y servicios, organizados en una red de sitios web, que conforma un espacio web común denominado «euskadi.eus».

2. «euskadi.eus» atari korporatibo komuna goi-mailako domeinua da, eta, hartan oinarrituta eta harekiko lotura dutela, unean-uneko azpidomeinuak antolatuko dira. Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio orokorraren eta haren Administrazio instituzionalaren Interneteko presentzia osatzen duten webgune, eduki eta zerbitzu guztiak domeinu nagusi horren barruan erakutsi eta argitaratuko dira.

2.– El portal corporativo común «euskadi.eus» constituye el dominio de nivel superior a partir del cual, y vinculados al mismo, se ordenan los subdominios existentes en cada momento. Todos los sitios web, contenidos y servicios que conforman la presencia de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Euskadi y su Administración institucional en Internet se mostrarán y publicitarán bajo dicho dominio principal.

3. «euskadi.eus» da oinarrizko kanala Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio orokorrak eta haren Administrazio instituzionalak herritarrekin harreman elektronikoak izan ditzan; halaber, irispide-puntu elektroniko orokorra da, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 13. artikuluan pertsonek administrazio publikoekiko harremanetan dituzten eskubideei buruz xedatutakoaren ondorioetarako.

3. «euskadi.eus» es el canal básico para la relación electrónica de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Euskadi y su Administración institucional con la ciudadanía y constituye su Punto de Acceso General Electrónico a efectos de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 39/2015, de 1 octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas sobre derechos de las personas en sus relaciones con las Administraciones públicas.

4.– Irispide-puntu elektroniko orokorra denez, informazio, eduki eta zerbitzu hauetara irispidea izateko aukera emango du:

4.– Como Punto de Acceso General Electrónico tendrá el acceso a la siguiente información, contenidos y servicios:

a) Zuzenean–Herritarrentzako arreta-zerbitzua.

a) Servicio de Atención a la Ciudadanía, Zuzenean.

b) Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoaren egoitza elektronikoa, erregelamendu bidez ezar daitezkeen azpiegoitza eta bulego birtualak, eta, horren bidez, «Nire karpeta / Mi carpeta» izeneko herritarrentzako karpeta, interesdunen prozeduren espedienteetarako irispidea ematen duena.

b) Sede electrónica del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi, de las subsedes y oficinas virtuales que pudieran establecerse reglamentariamente y, a través de ella, a la Carpeta Ciudadana «Nire karpeta-Mi carpeta» con acceso a los expedientes de los procedimientos de las personas interesadas.

c) Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria.

c) Boletín Oficial del País Vasco.

d) «Gardena» gardentasun-ataria; herritarrek parte hartzeko «Irekia» gobernu irekiaren ataria; eta «OpenData Euskadi» datu irekien ataria.

d) Portal de transparencia «Gardena», portal de gobierno abierto para la participación ciudadana «Irekia» y portal de datos abiertos «Open Data Euskadi».

e) Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio orokorreko sailen atariak eta Administrazio instituzionaleko organismo eta enteen atariak.

e) Los portales de los departamentos de la Administración general de Euskadi y de los organismos y entes de su Administración institucional.

f) Euskal Autonomia Erkidegoko foru-aldundien eta udalen atariak.

f) Portales de las Diputaciones Forales y Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

g) Gainerako ente, enpresa, erakunde edo antolakunde publiko zein pribatuen atariak, bertan sartzen badira.

g) Demás portales de otros entes, empresas, instituciones u organizaciones, públicas o privadas que se integren en él.

h) Une bakoitzean bilatuenak edo esanguratsuenak diren orrialde eta guneetarako estekak.

h) Los enlaces a las páginas y sitios más buscados o relevantes en cada momento.

31. artikulua.– Egoitza elektronikoa.

Artículo 31.– Sede electrónica.

1.– Egoitza elektronikoa (helbidea: https://www.euskadi.eus/egoitza-elektronikoa) telekomunikazio-sareen bidez herritarrek eskura duten espazio elektronikoa da, eta haren bidez egingo dira Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio orokorraren eta haren Administrazio instituzionalaren identifikazioa eta, hala badagokio, interesdunen identifikazioa edo sinadura elektronikoa eskatzen duten prozedurei edo zerbitzuei buruzko jarduketa eta izapide guztiak.

1.– La sede electrónica, cuya dirección es https://www.euskadi.eus/sede-electronica/, constituye el espacio electrónico, disponible para la ciudadanía por medio de redes de telecomunicaciones, mediante la cual se realizarán todas las actuaciones y trámites referidos a procedimientos o a servicios de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Euskadi y su Administración institucional que requieran la identificación y, en su caso, la identificación o firma electrónica de las personas interesadas.

Helbide elektroniko horretan argi eta garbi adierazi beharko da egoitza elektronikoa dela.

Esta dirección electrónica deberá hacer constar, de forma visible e inequívoca, que tiene la condición de sede electrónica.

2.– Bitarteko elektronikoen bidezko jakinarazpenak Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio orokorraren eta haren Administrazio instituzionalaren egoitza elektronikoko «Nire karpeta / Mi carpeta» izeneko herritarrentzako karpetaren bidez egingo dira –62. artikuluan arautua dago–.

2.– Las notificaciones a través de medios electrónicos se practicarán mediante comparecencia en la Carpeta Ciudadana «Nire karpeta-Mi carpeta» de la sede electrónica de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Euskadi y su Administración institucional, regulada en el artículo 62.

3.– Administrazio elektronikoaren eskumena duen sailari dagokio egoitza elektronikoaren titulartasuna eta kudeaketaren erantzukizuna, eta sail horrek ziurtatuko ditu indarrean dauden arauek eskatzen dituzten betekizunak; hain zuzen ere, gardentasunari, publikotasunari, erantzukizunari, kalitateari, segurtasunari, eskuragarritasunari, irisgarritasunari, neutraltasunari eta elkarreragingarritasunari buruzkoak.

3.– La titularidad y la responsabilidad de la gestión de la sede electrónica corresponderá al departamento competente en Administración electrónica, quien asegurará las condiciones de transparencia, publicidad, responsabilidad, calidad, seguridad, disponibilidad, accesibilidad, neutralidad e interoperabilidad exigidas por la normativa vigente.

Informazioaren eta komunikazioaren teknologietan eskumena duen administrazio-organoari dagokio egoitza elektronikoaren azpiegitura kudeatzea eta mantentzea.

La gestión y mantenimiento de la infraestructura de la sede electrónica corresponderá al órgano administrativo competente en tecnologías de la información y la comunicación.

4.– Egoitza elektronikoa identifikatzeko, webgunearen autentifikazio-ziurtagiri kalifikatuak edo komunikazio segurua ezartzeko bitarteko baliokideak erabiliko dira.

4.– La sede electrónica se identificará mediante certificados cualificados de autenticación de sitio web o medio equivalente que permitan establecer una comunicación segura.

5.– Egoitza elektronikoak eduki eta zerbitzu hauek behintzat izango ditu:

5.– La sede electrónica dispondrá como mínimo de los siguientes contenidos y servicios:

a) Egoitza elektronikoaren, organo edo organismo titularraren eta organo eskudunen identifikazioa, hau da, bertan eskura jarritako informazioa, zerbitzuak, prozedurak eta izapideak kudeatzeko eskumena duten organoena.

a) La identificación de la sede electrónica, así como del órgano u organismo titular de la misma y los órganos competentes para la gestión de la información, servicios, procedimientos y trámites puestos a disposición en ella.

b) Sortze-egintza edo -xedapenaren identifikazioa eta bertarako irispidea, zuzenean edo hura argitaratu zuen aldizkari ofizialerako estekaren bidez.

b) La identificación del acto o disposición de creación y el acceso al mismo, directamente o mediante enlace a su publicación en el Boletín Oficial correspondiente.

c) Administrazio-organo, -zentro edo -unitateen zerrenda eguneratua, indarrean dauden identifikazio-kode eta guzti, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 66.1 artikuluan aurreikusitakoaren arabera.

c) Listado actualizado de órganos, centros o unidades administrativas con los códigos de identificación vigentes, de acuerdo con lo previsto en el artículo 66.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

d) Data eta ordu ofiziala, bai eta egun baliogabeen egutegia ere, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio orokorrari eta haren Administrazio instituzionalari aplikatu beharreko epeak zenbatzeko.

d) La fecha y hora oficial, así como el calendario de días inhábiles, a efectos del cómputo de plazos, aplicable a la Administración general de la Comunidad Autónoma de Euskadi y su Administración institucional.

e) Sistemaren edo aplikazioaren ohiko funtzionamendua eragozten duen edozein intzidentzia teknikori buruzko informazioa, bai eta, inguruabar horren ondorioz organo eskudunak hala erabaki badu, amaitu gabe dagoen epea luzatzeari buruzko informazioa ere.

e) Información acerca de cualquier incidencia técnica que acontezca e imposibilite el funcionamiento ordinario del sistema o aplicación que corresponda, así como de la ampliación del plazo no vencido que, en su caso, haya acordado el órgano competente debido a dicha circunstancia.

f) Egoitza elektronikoa zuzen erabiltzeko behar den informazioa, barne hartuta Erabiltzaileei Laguntzeko Zentrorako irispidea eta erabilera-gidak, eta mapa edo informazio baliokidea, nabigazio-egitura eta erabilgarri dauden atalak zehaztuta, bai eta jabetza intelektualari, datu pertsonalen babesari eta irisgarritasunari buruzko informazioa ere.

f) La información necesaria para la correcta utilización de la sede electrónica, incluyendo las guías de uso y el acceso al Centro de Atención de las Personas Usuarias, su mapa o información equivalente, con especificación de la estructura de navegación y las distintas secciones disponibles, así como la relativa a propiedad intelectual, protección de datos personales y accesibilidad.

g) Erregistro elektroniko orokorra eta haren araudi erregulatzailea.

g) El Registro Electrónico General y la normativa reguladora del mismo.

h) Erregistro-gaietan laguntzeko bulegoen direktorio geografikoa kontsultatzeko zerbitzua, zeinak aukera eman behar baitio interesdunari hurbilen duen bulegoa identifikatzeko.

h) El servicio de consulta del directorio geográfico de Oficinas de Asistencia en Materia de Registros, que permita a la persona interesada identificar la más próxima.

i) Zerbitzu- eta prozedura-katalogo korporatiboan jasotako zerbitzu eta prozedurei buruzko informazioa –57. artikuluan dago arautua katalogo hori–.

i) La información de los servicios y procedimientos incluidos en el Catálogo Corporativo de Servicios y Procedimientos regulado en el artículo 57.

Erabilgarri dauden zerbitzu, prozedura eta izapideen zerrenda eguneratua ziurtatuko da, honako hauek adierazita:

Se asegurará la relación actualizada de los servicios, procedimientos y trámites disponibles con indicación de:

– Haiei lotutako administrazio-jarduketa automatizatuak. Haietako bakoitzarekin batera, diseinuaren eta funtzionamenduaren deskribapena, kontuak emateko eta gardentasunerako mekanismoak eta konfigurazioan eta ikaskuntzan erabilitako datuak.

– Las actuaciones administrativas automatizadas vinculadas a los mismos. Cada una se acompañará de la descripción de su diseño y funcionamiento, los mecanismos de rendición de cuentas y transparencia, así como los datos utilizados en su configuración y aprendizaje.

– Prozeduren gehieneko iraupen-epeak, alde batera utzita organo eskudunak, hala badagokio, erabaki ditzakeen luzapenak edo etenak.

– Los plazos máximos de duración de los procedimientos, excluyendo las posibles ampliaciones o suspensiones que, en su caso, pudiera acordar el órgano competente.

– Sektore publikoko webguneen eta aplikazio mugikorren irisgarritasun-baldintzei buruz ezarritako komunikazio-mekanismoak eta erreklamazio-prozedura.

– Los mecanismos de comunicación y procedimiento de reclamación establecidos al respecto de los requisitos de accesibilidad de los sitios web y aplicaciones móviles del sector público.

j) Herritarrekiko harremanetarako kanal guztietarako formulario eta eredu normalizatuak.

j) Los formularios y modelos normalizados para todos los canales de relación con la ciudadanía.

k) Aurkezpen masiboko sistemetarako eta ereduetarako irispidea, nahi izanez gero erabiltzeko, interesdunek aldi berean eskabide bat baino gehiago aurkezteko aukera izan dezaten, ezartzen denaren arabera.

k) Un acceso a los modelos, y sistemas de presentación masiva, de uso voluntario, que permitan a las personas interesadas presentar simultáneamente varias solicitudes en la forma que se establezca.

l) Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio orokorraren eta haren Administrazio instituzionalaren administrazio elektronikoko azpiegitura eta zerbitzu komunen zerrenda eta irispidea –68. artikuluan daude araututa–.

l) La relación y acceso a las infraestructuras y los servicios comunes de Administración electrónica de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Euskadi y su Administración institucional regulados en el artículo 68.

m) Erabilitako zigilu elektronikoen zerrenda, haien ezaugarriak eta emaileak barne, publikoa izango da eta bitarteko elektronikoen bidez irispidean egon beharko du, egoitza elektronikoan.

m) La relación de sellos electrónicos utilizados, incluyendo sus características y los prestadores que los expiden, deberá ser pública y accesible por medios electrónicos, en la sede electrónica.

n) Zigilu elektronikoak eta egoitza elektronikoaren ziurtagiria egiaztatzeko sistema, egoitza elektronikoaren eremuan sartzen diren organoen, organismo publikoen edo zuzenbide publikoko enteen administrazio-jarduketa automatizatuetarako.

n) El sistema de verificación del certificado de la sede electrónica y de los sellos electrónicos para las actuaciones administrativas automatizadas de los órganos, organismos públicos y entes de derecho público comprendidos en el ámbito la sede electrónica.

o) Dokumentuen autentikotasuna eta osotasuna egiaztatzeko zerbitzua, baldin eta dokumentuok egoitza elektronikoaren eremuko organo, organismo publiko edo zuzenbide publikoko enteek egin badituzte, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legearen araberako sinadura-sistemaren baten bitartez sinatu badira, eta egiaztapen-kode seguru bat sortu bada haientzat. Hala badagokio, berreskuratzea ere ahalbidetuko du.

o) El servicio de comprobación de la autenticidad e integridad de los documentos emitidos por los órganos, organismos públicos y entes de derecho público comprendidos en el ámbito de la sede electrónica, que hayan sido firmados por cualquiera de los sistemas de firma conformes a la Ley 40/2015, 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y para los cuales se haya generado un código seguro de verificación. También permitirá, en su caso, su recuperación.

p) Sinadura elektronikoaren politika, eta onartzen diren identifikazio, sinadura elektroniko eta ziurtagiri elektronikoko sistemen zerrenda.

p) La política de firma electrónica, la relación de los sistemas de identificación y de firma electrónica y certificados electrónicos admitidos.

q) «Nire karpeta / Mi carpeta» deritzon herritarrentzako karpeta; haren bidez, interesdunek beren informazioa irispidean izango dute, eta eragiten dieten administrazio-izapideen eta jakinarazpen eta komunikazioen jarraipena egin ahal izango dute, datu pertsonalen osotasuna eta konfidentzialtasuna bermatzen duten prozedura seguruak baliatuta.

q) La Carpeta Ciudadana «Nire karpeta-Mi carpeta», a través de la cual, cada persona interesada podrá acceder a su información, al seguimiento de los trámites administrativos que le afecten y a las notificaciones y comunicaciones, mediante procedimientos seguros que garanticen la integridad y confidencialidad de sus datos personales.

r) Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoaren artxibo-sistemarako sarbidea, «Nire karpeta / Mi carpeta» atalean eskuragarri ez dauden espedienteak kontsultatzeko, legez onartutako kontserbazio-egutegiak betez ezabatu ez badira.

r) Un acceso al Sistema de Archivo del Sector Público de la Comunidad Autónoma para la consulta de los expedientes no accesibles en «Nire karpeta-Mi carpeta», siempre y cuando no hayan sido objeto de eliminación, en cumplimiento de los calendarios de conservación aprobados legalmente.

s) Iragarki-taula elektronikoa.

s) El Tablón Electrónico de Anuncios.

t) Postontzi elektroniko orokorra eta kexa eta iradokizunen eredu normalizatua.

t) El Buzón Electrónico General y el modelo normalizado de quejas y sugerencias.

u) Kontratatzailearen profila.

u) Perfil del contratante.

v) Ahalordetzeko aukera duten izapide eta prozeduren zerrenda.

v) La relación de los trámites y procedimientos que pueden ser objeto de apoderamiento.

x) Erregistro-gaietan laguntzeko eta herritarrei bitarteko elektronikoak erabiltzen laguntzeko bulegoen zerrenda eta kokapen geografikoa.

x) La relación y ubicación geográfica de las Oficinas de Asistencia en Materia de Registros y para la asistencia a la ciudadanía en el uso de medios electrónicos.

y) Laguntza horren xede izan daitezkeen izapideak eta prozedurak.

y) Los trámites y procedimientos que pueden ser objeto de dicha asistencia.

z) Indarrean dagoen araudian eskatzen den edo erregelamendu bidez zehazten den beste edozein zerbitzu, prozedura eta informazio.

z) Cualesquiera otros servicios, procedimientos e informaciones exigidos en la normativa vigente o que se determinen reglamentariamente.

6.– Erregelamendu bidez kontrakorik xedatzen ez bada, egoitza elektronikoaren informazioa berea baino ez da eta, beraz, ezin izango da beste webgune batzuetan sartu; gehienez ere, informazio horretara iristeko esteka bat jarri ahal izango da.

6.– Salvo que reglamentariamente se disponga lo contrario, la información de la sede electrónica es exclusiva de la misma, por lo que no podrá incluirse en otros sitios web, en los que, en todo caso, podrá incluirse el enlace a la misma.

32. artikulua.– Egoitza elektronikoaren gaineko erantzukizuna.

Artículo 32.– Responsabilidad sobre la sede electrónica.

Egoitza elektronikoaren gaineko erantzukizuna zehazteko, Sektore publikoak bitarteko elektronikoen bidez jarduteko eta funtzionatzeko Erregelamendua onartzen duen martxoaren 30eko 203/2021 Errege Dekretuaren 12. artikuluan xedatutakoa beteko da.

Para la determinación de la responsabilidad de la sede electrónica se estará a lo dispuesto en el artículo 12 del Real Decreto 203/2021 de 30 de marzo por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos.

33. artikulua.– Iragarki-taula elektronikoa.

Artículo 33.– Tablón Electrónico de Anuncios.

Egoitza elektronikoko iragarki-taula elektronikoak edukiaren autentikotasuna, osotasuna eta eskuragarritasuna egiaztatzen duten sistema eta mekanismoak izango ditu. Halaber, datu pertsonalen babesa eta informazioaren segurtasuna bermatuko ditu.

El Tablón Electrónico de Anuncios de la sede electrónica dispondrá de los sistemas y mecanismos que acrediten la autenticidad, integridad y disponibilidad de su contenido. Así mismo, garantizará la protección de datos de carácter personal y la seguridad de la información.

34. artikulua.– Web-orrietako edukiak.

Artículo 34.– Contenidos en las páginas web.

1.– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio orokorraren eta haren Administrazio instituzionalaren Interneteko presentzia osatzen duten edukiak eta zerbitzuak lotuta egongo dira hura osatzen duten organoen berezko eginkizunak betetzearekin eta zerbitzuak ematearekin, eta, hala badagokio, egoitza elektroniko korporatibora bideratuko dira.

1.– Los contenidos y servicios que conforman la presencia de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Euskadi y su Administración institucional en Internet se vincularán al ejercicio de funciones y a la prestación de servicios propios de los órganos que la componen, derivando, cuando resulte procedente, a la sede electrónica corporativa.

2.– Ematen duen zerbitzua hobeto betetzeko, hirugarrenen estekak, edukiak eta informazioa integratu ahal izango ditu atari korporatiboak, informazioa emateko soilik, hau da, horrek ez du esan nahi eduki horien gaineko baimenik ematen denik edo horien gaineko erantzukizunik hartzen denik. Horrek ez du eragotziko jabetza intelektualari buruzko legeetan eta sektore publikoko informazioa berrerabiltzeari buruzko indarreko legeetan xedatutakoa betetzea.

2.– Para el mejor cumplimiento de su servicio, el portal corporativo podrá integrar enlaces, contenidos e información de terceros, con carácter meramente informativo y sin que ello suponga autorización alguna de tales contenidos o asunción alguna de responsabilidad sobre los mismos. Todo ello sin perjuicio del cumplimiento de lo dispuesto en la legislación de propiedad intelectual y reutilización de la información del sector público prevista en la legislación vigente.

3.– Nolanahi ere, informazio integrala, eguneratua eta fidagarria emango da, eta informaziorako eta zerbitzuetarako irispidearen segurtasuna bermatuko da, bai eta desgaitasunen bat duten pertsonentzako irisgarritasuna ere.

3.– En todo caso, se proporcionará una información integral, actualizada y fiable, y se garantizará la seguridad del acceso a la misma y a los servicios, así como la accesibilidad para personas con discapacidad.

4.– Beste administrazio publiko batzuekin lankidetzan aritzeko formulak bultzatuko dira, gai jakinei lotutako edukiak eta zerbitzuak irispide-puntu komunetan garatzeko eta argitaratzeko.

4.– Se impulsarán fórmulas de colaboración con otras Administraciones públicas para el desarrollo y publicación en puntos de acceso común de contenidos y servicios relacionados con una determinada materia.

35. artikulua.– «euskadi.eus» atari korporatiboko eduki eta zerbitzuen izaera, erabilera-baldintzak eta erantzukizuna.

Artículo 35.– Naturaleza, condiciones de uso y responsabilidad de los contenidos y servicios del portal corporativo «euskadi.eus».

1.– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio orokorrak eta haren Administrazio instituzionalak ez dute erantzukizunik izango mendekoak ez diren edo webgunean integratuta ez dauden kanpoko iturrien bidez lortutako informazioaren gainean, ez eta sare sozialetan, foroetan, txatetan edo atari korporatiboaren bidez herritarren eskura jarritako beste espazio birtual batzuetan ematen diren iritzien gainean ere.

1.– La Administración general de la Comunidad Autónoma de Euskadi y su Administración institucional no será responsable de la información ofrecida que se haya obtenido a través de fuentes externas que no dependan ni se hallen integradas en el sitio web, ni tampoco por las opiniones que puedan ser expresadas en redes sociales, foros, chats u otros espacios virtuales puestos a disposición de la ciudadanía con acceso a través del portal corporativo.

2.– Bitarteko elektronikoen bidez lortutako informazioak ez du ekarriko interpretazio arauemailerik, ez eta kontsiderazio juridiko edo ekonomikorik ere; izan ere, honetarako baino ez da izango: kontzeptuak zehazteko, legezko aukerei buruzko informazioa emateko, dokumentuak eta eskabideak betetzen laguntzeko edo bestelako informazio orokorra emateko, Gardentasunari, informazio publikoa eskuratzeko bideari eta gobernu onari buruzko abenduaren 9ko 19/2013 Legearen 7.a) artikuluan aipatutako informazioaren kasuan izan ezik.

2.– La información obtenida por medios electrónicos no entrañará una interpretación normativa, ni consideración jurídica o económica, sino una simple determinación de conceptos, información de opciones legales, ayuda para la cumplimentación de documentos y solicitudes, u otra información de carácter general, salvo que se trate de la información a la que hace referencia el artículo 7.a de la Ley de 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

3.– Bestelakorik zehaztu ezean, «euskadi.eus» atari korporatiboko informazio, zerbitzu eta edukiek ez dute eskubiderik edo eskubide-igurikimenik sortuko eskatzaileen eta hirugarrenen alde, eta ezin izango dute kaltetu interesdunen edo beste pertsona batzuen eskubide edo interes legitimorik.

3.– A falta de otra especificación, la información, servicios y contenidos del portal corporativo «euskadi.eus» no originará derechos ni expectativas de derecho a favor de las personas solicitantes ni de terceras personas y no podrá lesionar derechos ni intereses legítimos de las personas interesadas u otras personas.

4.– Artikulu honetan ezarrita dauden «euskadi.eus» atari korporatiboa erabiltzeko baldintzak, bai eta zehaztuko direnak ere, ondo ikusteko moduan agertu beharko dira atarian bertan.

4.– Las condiciones de uso del portal corporativo «euskadi.eus» establecidas en este artículo, así como las que se determinen, habrán de estar claramente visibles en el mismo.

Halaber, segurtasunari, pribatutasunari, datuen babesari, jabetza intelektualari eta berrerabilerari buruzko baldintzak argitaratuko dira.

También se dará publicidad a las condiciones relativas a la seguridad, privacidad, protección de datos, propiedad intelectual y reutilización.

5.– Edukiren bat irregularra edo ez-zilegia dela ikusiz gero, kexa- eta iradokizun-sistema korporatiboaren bidez jakinarazi ahal izango dute herritarrek –dekretu honen X. tituluko II. kapituluan dago araututa–. Eduki horren ardura duen sailak, organoak edo unitateak eragotziko du eduki irregularrak edo ez-zilegiak sartzea, baina horrek ez du esan nahi bere gain hartzen duenik horien gaineko erantzukizuna.

5.– La ciudadanía podrá comunicar la posible irregularidad o ilicitud de un contenido a través del Sistema Corporativo de Quejas y Sugerencias regulado en el capítulo II del título X de este Decreto. El departamento, órgano o unidad responsable de dicho contenido impedirá el acceso a los posibles contenidos irregulares o ilícitos, sin que ello implique asunción de responsabilidad por los mismos.

36. artikulua.– Edukien eta datuen irekiera eta berrerabilera.

Artículo 36.– Apertura y reutilización de contenidos y datos.

1.– Informazio publikoa formatu berrerabilgarrietan eta erabilera-lizentzia irekien bidez argitaratzea bultzatuko da, datu publikoen irekiera eta berrerabilerari buruz indarrean dagoen araudiaren arabera.

1.– Se impulsará la publicación de la información pública en formatos reutilizables y bajo licencias de uso abiertas, de acuerdo con la normativa vigente en materia de apertura y reutilización de datos públicos.

2.– Oro har, berrerabilgarria eta doakoa izango da argitaratzen den informazioa, eta ez da aldez aurreko baimenik behar izango horretarako, salbu eta datu pertsonalak, jabetza intelektuala edo beste lege-mugaren bat dela medio irispidea mugatuta duen informazioa denean.

2.– Con carácter general, la información publicada será reutilizable, de forma gratuita sin necesidad de autorización previa a excepción de aquella información cuyo acceso se encuentre limitado por motivos de protección de datos de carácter personal, propiedad intelectual o algún otro tipo de limitación legal.

3.– Formatu berrerabilgarrietan eta erabilera-lizentzia irekien bidez argitaratzen den informazio orok eskuragarri egon beharko du datu irekien atarian: «Open Data Euskadi».

3.– Cualquier información que se publique en formatos reutilizables y bajo licencias de uso abiertas, deberá estar disponible en el portal de datos abiertos, «Open Data Euskadi».

4. «euskadi.eus» atariko webgune guztien lege-oharrean adieraziko da bertako edukiak eta datuak berrerabiltzeko aukera dagoela; horretarako, ordea, nahitaez aipatu beharko dira iturria eta eguneratze-data eta ezin izango da informazioa desnaturalizatu. Era berean, zehaztu egin beharko da zein eduki eta datu dagoen salbuetsita lege-murrizketa edo lizentzia espezifikoren baten pean dagoelako.

4.– Todos los sitios web de «euskadi.eus» incluirán en su aviso legal la posibilidad de reutilización de sus contenidos y datos, con el requisito de mencionar, obligatoriamente, la fuente y la fecha de actualización y de no desnaturalizar la información. Así mismo, deberá concretar aquellos contenidos y datos exceptuados por estar sometidos a algún tipo de restricción legal o licencia específica.

37. artikulua.– Publikotasuna eta komunikazioa.

Artículo 37.– Publicidad y comunicación.

1. «euskadi.eus» da Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio orokorrak eta haren Administrazio instituzionalak eskaintzen dituzten zerbitzu publikoen irudia eta marka Interneten eta egoitza elektronikoan.

1. «euskadi.eus» constituye la imagen y marca en Internet y la sede electrónica de los servicios públicos de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Euskadi y su Administración institucional.

2.– Herritarrak sustatuko dira «euskadi.eus» ezagutzera; horretarako, identifikazio egokia izateko ahaleginak egin behar dira eskaintzen diren eduki eta zerbitzuetan, antolatzen diren atarietan eta lotzen zaizkion domeinu-izenetan.

2.– Se promoverá el conocimiento de «euskadi.eus» por la ciudadanía, procurando su adecuada identificación en los contenidos y servicios ofertados, en los portales en los que se organiza y en los nombres de dominio a los que se vincula.

3.– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio orokorraren eta haren Administrazio instituzionalaren atarien publikotasunean, domeinua kontratatua izan zein ez, erreferentzia egin beharko zaio esleituta duten «euskadi.eus»en mendeko azpidomeinuari.

3.– La publicidad de los distintos portales de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Euskadi y su Administración institucional, tengan o no contratado un dominio, deberá hacer referencia al subdominio dependiente de «euskadi.eus» que tengan otorgado.

4.– Aurreko apartatuan xedatutakoa gorabehera, azpidomeinu propiorik ez dagokien atarien publikotasunean, erreferentzia egin beharko zaio atari horiek «euskadi.eus»i lotuta duten helbide elektronikoari.

4.– No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, la publicidad de los portales a los que no corresponda un subdominio propio deberá hacer referencia a la dirección electrónica vinculada a «euskadi.eus» en la que se sitúen.

38. artikulua.– Sare sozialak eta harremanetarako lankidetzaguneak.

Artículo 38.– Redes sociales y espacios colaborativos de relación.

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio orokorrak eta haren Administrazio instituzionalak, profil korporatiboak ezarrita, bere presentzia hedatuko du sare sozial nagusietan eta herritarrekiko harremanetarako lankidetzaguneetan, eta gobernu irekiaren arloan eskumena duen organoak ezartzen dituen jarraibideen eta dekretu honen 5. artikuluan ezarritako printzipioen arabera jardungo du.

La Administración general de la Comunidad Autónoma de Euskadi y su Administración institucional extenderá su presencia a las principales redes sociales y espacios colaborativos de relación con la ciudadanía mediante el establecimiento de perfiles corporativos, y actuará de acuerdo con las directrices que marque el órgano competente en materia de gobierno abierto y los principios establecidos en el artículo 5 del presente Decreto.

II. KAPITULUA
CAPÍTULO II
DOMEINUAK ETA ATARI-SAREA
DOMINIOS Y RED DE PORTALES

39. artikulua.– Domeinuen politika.

Artículo 39.– Política de dominios.

1.– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio orokorraren eta haren Administrazio instituzionalaren domeinuen politikak koherentziari eutsiko dio atari-sarearen egituran. Hierarkikoki antolatuko da.

1.– La política de dominios de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Euskadi y su Administración institucional mantendrá la adecuada coherencia con la estructura de la Red de Portales. Su ordenación será jerarquizada.

2.– Domeinu berriak erregistratu ahal izango dira honako betekizun hauetako baten bat betetzen bada:

2.– Podrán registrarse nuevos dominios cuando concurra alguno de los requisitos siguientes:

a) Domeinu-izenaren esleipena bat etortzea nortasun juridiko propioa duen organismo bati dagokionarekin.

a) Que la asignación del nombre de dominio corresponda a un organismo con personalidad jurídica propia.

b) Domeinu-izena Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio orokorraren eta haren Administrazio instituzionalaren titulartasuneko marka erregistratu batena izatea.

b) Que el nombre de dominio corresponda a una marca registrada de la que sea titular la Administración general de la Comunidad Autónoma de Euskadi y su Administración institucional.

c) Domeinu-izenak aukera argia ematea herritarrek intuizioz identifika dezaten dekretu hau aplikatzeko definitutako gai-arloren bat.

c) Que el nombre de dominio tenga una clara capacidad de identificación intuitiva para la ciudadanía con alguna de las áreas temáticas definidas en aplicación de este Decreto.

d) Domeinu-izena erabilera desegokirik ez izateko kontratatzea. Hori dela eta, domeinu berriak erregistratu ahal izango dira honetarako:

d) Que la contratación del nombre de dominio se haga para evitar usos inapropiados. Así, podrán registrarse nuevos dominios para:

– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio orokorra eta haren Administrazio instituzionala dagozkien eskumenak egikaritzearekin zerikusirik ez duten jarduerekin lotu daitezen eragoztea.

– Impedir la vinculación de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Euskadi y su Administración institucional con actividades que no guarden relación con el ejercicio del cargo de sus competencias.

– Eginkizunei edo haien esparruan emandako zerbitzuei buruzko nahasmena saihestea.

– Evitar confusión acerca de las funciones o de los servicios prestados en el marco de las mismas.

– Euskal Autonomia Erkidegoaren irudi instituzionala zaintzea.

– Preservar la imagen institucional de Euskadi.

3.– Herritarrentzako arretaren eskumena duen organoan egiaztatu beharko da aurreko apartatuan adierazitako baldintzak betetzen direla, eta organo horrek, domeinu-izena erregistratzeko eskabidea egin aurretik, aldeko txosten bat egin beharko du.

3.– La concurrencia de los requisitos señalados en el apartado anterior habrá de acreditarse ante el órgano que tenga atribuida la competencia en atención a la ciudadanía, quien emitirá informe favorable con anterioridad a la solicitud de registro del nombre de dominio.

4.– Kontratatutako domeinuek ziurtatuko dute «euskadi.eus» domeinu nagusiaren izenpean ematen diren eduki eta zerbitzuetara birbideratzen dela.

4.– Los dominios contratados asegurarán el re-direccionamiento a los contenidos y servicios prestados bajo el dominio principal «euskadi.eus».

Artikulu honen 2. apartatuko d) letran xedatutakoaren arabera kontratatutako domeinuek «euskadi.eus» domeinurako birbideratzea ziurtatuko dute, bakar-bakarrik domeinu horiei lotutako edukiak edo zerbitzuak badaude.

Los dominios contratados en virtud de lo dispuesto en la letra d) del apartado 2 de este artículo, asegurarán el re-direccionamiento al dominio «euskadi.eus» únicamente en el caso de que existan contenidos o servicios vinculados a esos dominios.

5.– Erregelamendu bidez honako hauek ezarriko dira:

5.– Reglamentariamente se establecerá:

a) Atarien antolamendua, baldin eta goragoko mailako domeinuaren azpi-domeinuak izatea badagokie.

a) La ordenación de aquellos portales a los que corresponden subdominios del dominio de nivel superior.

b) Azpidomeinuen izenak zehazteko irizpideak.

b) Los criterios para la determinación de los nombres de los subdominios.

c) «euskadi.eus» domeinura birbideratzeak bete beharreko baldintzak.

c) Los requisitos que ha de cumplir el re-direccionamiento al dominio «euskadi.eus».

d) Kategorietan, lurralde-domeinuen erabileran eta bigarren edo hirugarren mailakoetan erregistratzeko irizpideak.

d) Los criterios de registro en las distintas categorías existentes, en la utilización de dominios territoriales y en los de segundo o tercer nivel.

40. artikulua.– Atari-sarea.

Artículo 40.– Red de Portales.

1.– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio orokorraren eta haren Administrazio instituzionalaren atari-sarean, eduki eta zerbitzuen multzo integratu bat dago antolatuta, eta «euskadi.eus» atari komunaren inguruan egituratzen da. Horretaz gain, 5. artikuluan adierazitako printzipioei ez ezik, integrazio-, pertsonalizazio-, hierarkizazio- eta segmentazio-printzipioei jarraitzen die, antolamendu-arloaren, gaiaren eta hartzaileen arabera.

1.– La Red de Portales de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Euskadi y su Administración institucional en la que se ordena el conjunto integrado de contenidos y servicios se estructura en torno al portal común, «euskadi.eus», y sigue, además de los señalados en el artículo 5, los principios de integración, personalización, jerarquización y segmentación por área organizativa, área temática y personas destinatarias.

2.– Printzipio horiek gauzatzeko, besteak beste, hau egingo da:

2.– Para materializar dichos principios se procederá, entre otros, a:

a) Interneteko presentzia-eredua koherentziaz artikulatu; horretarako, nabigazio eta itxura bisual homogeneoak bermatuko dituzten elementu komunak erabili, estandar teknologikoen eta web-irisgarritasunaren estandarrak bete, eta azpiegitura teknologiko korporatiboan integratu.

a) Articular el modelo de presencia en Internet de forma coherente, sobre la base del uso de los elementos comunes que garanticen una navegación y aspecto visual homogéneos, el cumplimiento de estándares tecnológicos y de accesibilidad web y la integración en la infraestructura tecnológica corporativa.

b) Edukiak zenbait xehetasun-mailatan antolatu eta egituratu, herritarren premiak betetzeko.

b) Ordenar y estructurar los contenidos en distintos niveles de detalle, dirigidos a cubrir las diferentes necesidades de la ciudadanía.

c) Nabigazioa, informazioa eta herritarrentzako orientazioa erraztu, erabiltzailearen aukeraren edo profilaren arabera.

c) Facilitar la navegación, la información y la orientación a la ciudadanía en función de la elección o del perfil de la persona usuaria.

d) Modu zehatz batean egituratu bai «euskadi.eus» atari komuna bai haren mendeko atariak eta webguneak, eduki eta zerbitzuetarako irispidea hauen arabera antolatu ahal izateko:

d) Estructurar el portal común, «euskadi.eus», y sus portales o sitios web dependientes para que el acceso al conjunto de contenidos y servicios pueda ordenarse por:

– Antolaketa-arloa, saila, organismoa edo entea.

– Área organizativa, departamento, organismo o ente.

– Gaia edo arloak.

– Área temática o materias.

Gaiaren araberako atariak zehazteko, zenbait inguruabar baloratuko dira, hala nola gaiaren sailartekotasuna eta erakundeartekotasuna, edo ea identifikatzen den herritarren sektore garrantzitsu batentzat interes berezia duen arloren batekin.

En la determinación de portales de área temática se valorará la concurrencia de circunstancias como la interdepartamentalidad e interinstitucionalidad de la materia o su identificación con un área de interés específico para un sector importante de la ciudadanía.

– Hartzaile diren kolektiboak edo pertsona-taldeak.

– Colectivos o grupos de personas destinatarias.

3.– Atari-sarearen kudeaketaren helburua hau izango da: sistemak ondo funtzionatzea, elementu guztiak integratzea eta hara bideratutako baliabideak optimizatzea.

3.– La gestión de la Red de Portales perseguirá el buen funcionamiento del sistema, la integración de todos sus elementos y la optimización de los recursos que se destinen a la misma.

4.– Atari-sarearen kudeaketa deszentralizatua eta banatua izango da. Halaber, eginkizunak esleitzeko orduan, informazioa mantendu eta eguneratzeko eta zerbitzuak eta prozedurak kudeatzeko ardura duen administrazio-organoarekiko hurbiltasun-irizpideak beteko dira, dekretu honen 120. artikuluan ezarritakoaren arabera.

4.– La gestión de la Red de Portales será descentralizada y distribuida. La atribución de funciones atenderá a criterios de proximidad del órgano administrativo que ostente la responsabilidad de mantener y actualizar la información y gestionar los servicios y procedimientos, conforme a lo establecido en el artículo 120 de este Decreto.

5.– Interneteko atariek segurtasun-neurriak ezartzeko aukera ematen duten sistemak izango dituzte, Segurtasun Eskema Nazionala Arautzen duen maiatzaren 3ko 311/2022 Errege Dekretuaren arabera.

5.– Los portales de Internet dispondrán de sistemas que permitan el establecimiento de medidas de seguridad de acuerdo con el Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad.

41. artikulua.– Atarien inbentarioa eta kudeaketa.

Artículo 41 Inventario y gestión de portales.

1.– Herritarrentzako arretaren eskumena duen organoak atari- eta aplikazio-sarearen inbentarioa argitaratuko du www.euskadi.eus/webzerbitzua/ atarian, eta eguneratuta mantenduko.

1.– El órgano competente en atención a la ciudadanía publicará y mantendrá actualizado en el portal www.euskadi.eus/webzerbitzua/ el Inventario de la Red de Portales y Aplicaciones.

2.– Atari edo web-zerbitzuren bat sortu, funtsean aldatu edo birdiseinatzeko edo ezabatzeko, herritarrentzako arretaren eskumena duen organoaren aldez aurretiko aldeko txostena behar da, haren bidez egiaztatuko baita betetzen direla dekretu honen III. kapituluan arautzen diren Interneten Presentzia izateko Arauak.

2.– Para crear, modificar o rediseñar sustancialmente, o eliminar un portal o aplicación web, se deberá contar con el informe favorable previo del órgano competente en atención a la ciudadanía, que constatará el cumplimiento de las Normas de Presencia en Internet reguladas en el capítulo III del presente.

Horretarako, proposamenaren hasieran, ekimena sustatu duen organoak proposamenaren justifikazio memoria bidaliko dio herritarrei arreta emateko eskumena duen organoari, eta, han, informazio hau jasoko da:

A tal efecto, en el inicio de la propuesta, el órgano promotor de la iniciativa remitirá al órgano competente en atención a la ciudadanía una memoria justificativa sobre la misma, que incluirá, en todo caso:

a) Helbide elektronikoaren identifikazioa –«euskadi.eus» bigarren mailako domeinuaren izena barne–.

a) La identificación de su dirección electrónica, que deberá incluir el nombre de dominio de segundo nivel «euskadi.eus».

b) Eremu funtzionala eta, hala badagokio, eremu organikoa.

b) Su ámbito funcional y, en su caso, orgánico.

c) Zertarako sortzen den.

c) La finalidad.

3.– Atari berrien sorkuntza justifikatu egin beharko da. Horretarako, baliabide publikoak esleitu eta erabiltzeko efizientziari eta politika publiko jakin bat ezartzeko edo Europar Batasuneko edo estatuko araudia aplikatzeko lehentasunezko interesari erreparatuko zaie.

3.– La creación de un nuevo portal se deberá justificar en términos de eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos, interés prioritario para la implantación de una política pública o la aplicación de la normativa de la Unión Europea o estatal.

Web-atariak edo aplikazioak aldatzen direnean, herritarrentzako arretaren eskumena duen organoak herritarren ardura da erabakitzea aldaketak puntualak edo funtsezkoak diren.

En el caso de las modificaciones de portales o aplicaciones web, es responsabilidad del órgano competente en atención a la ciudadanía determinar si las mismas tienen carácter puntual o sustancial.

4.– Ekimenak kanpora ateratzea edo hirugarren bat kontratatzea eragiten badu, preskripzio teknikoen pleguan berariaz adierazi beharko da eskakizun hau: Administrazioari ematen zaion produktu amaituak Interneteko presentzia-arauak bete behar ditu, baita Eusko Jaurlaritzaren estandar teknologikoak ere. Atariaren edo web aplikazioaren ardura duen organoak zainduko du kontratupeko lanetan eskakizun hori efikaziaz bete dadin, eta, halaber, egiaztatuko du Interneteko presentzia-arauak ezarri direla.

4.– Si la iniciativa supone algún tipo de externalización o contratación de un tercero, en el Pliego de Prescripciones Técnicas se incluirá expresamente el requisito del cumplimiento de las Normas de Presencia en Internet del producto final entregado a la Administración, así como el cumplimiento de los Estándares Tecnológicos del Gobierno Vasco. El órgano responsable del portal o aplicación web velará, en la ejecución de los trabajos objeto del contrato, por la eficaz materialización de dicho requisito y se asegurará de la implementación de las Normas de Presencia en Internet.

III. KAPITULUA
CAPÍTULO III
INTERNETEKO PRESENTZIA-EREDUAREN ELEMENTU KOMUNAK
ELEMENTOS COMUNES DEL MODELO DE PRESENCIA EN INTERNET

42. artikulua.– Interneteko presentzia-ereduaren elementu komunak.

Artículo 42.– Elementos comunes del modelo de presencia en Internet.

1.– Interneteko presentzia-ereduaren elementu komunak zeharkako tresna, erreminta, arau, jarraibide eta gidalerro korporatiboak dira, eta hau ahalbidetzen dute:

1.– Los elementos comunes del modelo de presencia en Internet son aquellos instrumentos, herramientas, normas, instrucciones y directrices corporativas de carácter transversal, que permiten:

a) Edukiak eta zerbitzuak Interneten presente eta antolatuta egon eta erabil daitezen sustatzea, koherentziaz.

a) Ordenar e impulsar, de forma coherente, la presencia y el uso de contenidos y servicios en Internet.

b) Atari eta eduki guztiak integratzea eta bateragarri egitea.

b) Integrar y compatibilizar los diversos portales y sus contenidos.

2.– Ereduaren elementu komunak hauek dira:

2.– Constituyen elementos comunes del modelo:

a) Interneteko presentzia-ereduaren aplikazio eta erreminta korporatiboak, Eusko Jaurlaritzaren estandar teknologikoetan bildutakoak.

a) Las aplicaciones y herramientas corporativas del modelo de presencia en Internet recogidas en los Estándares Tecnológicos del Gobierno Vasco.

b) Interneteko presentzia-arauak.

b) Las Normas de Presencia en Internet.

c) Zehaztutako beste zenbait tresna korporatibo eta horizontal, edukiak eta zerbitzuak Interneten presente eta antolatuta egon eta erabil daitezen sustatzeko, koherentziaz.

c) Cuantos instrumentos de carácter corporativo y horizontal se determinen para ordenar e impulsar, de forma coherente, la presencia y uso de contenidos y servicios en Internet.

3.– Interneteko presentzia-ereduaren elementu komunetako baten bat sortu, aldatu edo ezabatu nahi izanez gero, herritarrentzako arretaren eskumena duen organoak onartu beharko du ebazpen bidez, eta organo hori arduratuko da elementu komunen zerrenda web-helbide honetan argitaratzeaz eta etengabe eguneratua izateaz: www.euskadi.eus/webzerbitzua

3.– Toda creación, modificación o eliminación de un elemento común del modelo de presencia en Internet se aprobará mediante Resolución del órgano competente en atención a la ciudadanía, quien procederá a la publicación, permanentemente actualizada, de la relación de elementos comunes en la dirección web www.euskadi.eus/webzerbitzua/

4.– Ereduaren elementu komunak nahitaez bete eta erabili behar dira sareko atari guztietan eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio orokor osoan eta haren Administrazio instituzionalean.

4.– Los elementos comunes del modelo son de cumplimiento y uso obligatorio en todos los portales de la Red y por toda la Administración general de la Comunidad Autónoma de Euskadi y su Administración institucional.

43. artikulua.– Aplikazio eta erreminta korporatiboak.

Artículo 43.– Aplicaciones y herramientas corporativas.

Erabilera komuneko aplikaziotzat edo erremintatzat hartuko dira Interneti lotutako oinarrizko azpiegiturak, dekretu honen aplikazio-eremua osatzen duten entitateek batera erabiltzeko diren plataforma bakar gisa diseinatutako aplikazio horizontalak, eta atari, eduki eta zerbitzuen integrazio eta bateragarritasun handiago eta hobe bat eragiten duten beste batzuk.

Se considerarán aplicaciones o herramientas de uso común las infraestructuras básicas relacionadas con Internet, las aplicaciones horizontales diseñadas como plataformas únicas de utilización conjunta por las entidades que conforman el ámbito de aplicación de este Decreto, y aquellas otras que incidan en una mayor y mejor integración y compatibilidad de los portales, de los contenidos y de los servicios.

44. artikulua.– Interneteko presentzia-arauen izaera eta egikera.

Artículo 44.– Naturaleza y elaboración de las Normas de Presencia en Internet.

1.– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio orokorreko eta haren Administrazio instituzionaleko webguneen Interneteko presentzia-arauak oinarrizko gidalerro-multzo bat da, honako hauek bermatzen dituena:

1.– Las Normas de Presencia en Internet de los sitios web de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Euskadi y su Administración institucional son el conjunto de directrices básicas que garantizan:

a) «euskadi.eus» domeinuko eduki eta zerbitzuen kalitate- eta homogeneotasun-eskakizunak betetzea eta nabigazio eta itxura homogeneoak izatea.

a) Los requerimientos de calidad y homogeneidad de los contenidos y servicios de «euskadi.eus» así como una navegación y aspecto visual homogéneos.

b) Estandar teknologikoak eta web-irisgarritasunaren estandarrak betetzea.

b) El cumplimiento de los estándares tecnológicos y de accesibilidad web.

c) Sistemaren erreminta eta aplikazio komunak erabiltzea.

c) El uso de las herramientas y aplicaciones comunes del sistema.

d) Azpiegitura teknologikoan integratzea.

d) La integración en la infraestructura tecnológica.

2.– Herritarrentzako arretaren eskumena duen sailburuak agindu bidez onartuko ditu Interneteko presentzia-arauak, dekretu honetan ezarritakoaren arabera:

2.– Las Normas de Presencia en Internet se aprobarán por Orden de la persona titular del departamento competente en materia de atención a la ciudadanía siguiendo lo establecido en el presente Decreto.

3.– Arauak egiteko, sustatuko da atari-sareko webguneen organo arduradunek eta saileko, organismoko edo enteko emakumeen eta gizonen berdintasun-teknikariak parte har dezaten.

3.– En su elaboración se promoverá la participación de los órganos responsables de los distintos sitios web de la Red de Portales, así como de la persona técnica responsable de igualdad de mujeres y hombres en el departamento, organismo o ente.

Hurrengo artikuluan arautzen diren katalogazio-ardatzak zehazteko, izapidetze elektronikorako plataforma komuna kudeatzeko eskumena duen organoak hartuko du parte.

Los ejes de catalogación regulados en el artículo siguiente se determinarán con la participación del órgano competente en la gestión de la Plataforma Común de Tramitación Electrónica.

4.– Interneteko presentzia-arauak bete beharrekoak dira atari-sareko aplikazio eta zerbitzu guztietan eta web-orrialde eta -eduki guztietan, eta Eusko Jaurlaritzaren estandar teknologikoetan integratuko dira.

4.– Las Normas de Presencia en Internet son de obligado cumplimiento para todas las páginas y contenidos web, así como para las aplicaciones o servicios integrados en la Red de Portales y se integrarán en los Estándares Tecnológicos del Gobierno Vasco.

5.– Interneteko presentzia-arauak https://www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/web-zerbitzua/hasiera/ web-helbidean argitaratuko dira, hargatik eragotzi gabe bestelako komunikazio-mekanismoak erabiltzeko aukera, atari-sareko sail eta entitateetako langileak jakinaren gainean daudela bermatzeko xedez.

5.– Las Normas de Presencia en Internet se publicarán en la dirección web https://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/servicio-web/inicio/ sin perjuicio de la utilización de otros mecanismos de comunicación dirigidos a garantizar su conocimiento por el personal de los departamentos y entidades incluidos en la Red de Portales.

45. artikulua.– Interneteko presentzia-arauen irismena.

Artículo 45.– Alcance de las Normas de Presencia en Internet.

1.– Interneteko presentzia-arauek irismen eta alderdi hauek behintzat izango dituzte:

1.– Las Normas de Presencia en Internet tendrán, al menos, el siguiente alcance y contenido:

a) Web-atarien sarearen estilo-liburua:

a) Libro de estilo de la Red de Portales web:

Nabigaziorako eta itxurarako oinarrizko homogeneotasun-arauen multzoa da, sarea osatzen duten atari guztien irudi eta identitate komuna bermatu eta nabigazioa eta erabilgarritasuna errazteko.

Constituye el conjunto de normas básicas de homogeneización de la navegación y aspecto visual, que garantizan la imagen e identidad común de los portales que integran la Red y facilitan la navegación y su usabilidad.

Estilo-liburuak sarearen identitateari buruzko arauak izango ditu, barnean hartuta «euskadi.eus» domeinuaren logotipoa eta gainerako identifikazio-logotipoak sartu beharra, eta marka korporatiboaren tratamendua ezarriko du, hemen ezarritakoarekin bat: Eusko Jaurlaritzaren erakunde-nortasunaren eskuliburua.

El Libro de Estilo incluirá las normas referidas a la identidad de la Red, la inclusión del logotipo del dominio «euskadi.eus» y de otros logotipos identificativos y establecerá el tratamiento de la marca corporativa, de acuerdo con lo establecido en el Manual de Identidad Corporativa del Gobierno Vasco.

b) Web-atarien sareko eduki eta aplikazioen kalitateari buruzko arauak:

b) Normas sobre la calidad de los contenidos y aplicaciones de la Red de Portales web:

Honako hauei buruzko jarraibide eta estandarrak dira:

Constituyen el conjunto de instrucciones y estándares sobre:

– Sareko atarietan nahitaez sartu behar diren gutxieneko edukiak izatea, berariazko erreferentzia eginda atari bakoitzean eskaini behar den informazioari, hau da, sail, organismo eta ente bakoitzaren antolakuntzari, eskumenei, jarduerei eta zerbitzu publikoei buruzko informazioari.

– Los contenidos mínimos de incorporación obligatoria en los portales de la Red, con referencia explícita a la información que ha de ofrecer cada portal sobre la organización, competencias, actividades y servicios públicos de los distintos departamentos, organismos y entes.

– Informazioa eguneratua eta fidagarria izatea.

– La actualidad y la fiabilidad de la información.

– Webgunea erabilgarria edo erabilerraza izatea.

– La usabilidad o facilidad de uso del sitio web.

– Informazioa kalitatekoa izatea eta hizkera argia erabiltzea, dekretu honen 12. artikuluan xedatutakoarekin bat.

– La calidad de la información y la utilización de lenguaje claro, de acuerdo con lo establecido en el artículo 12 del presente Decreto.

– Web-estandarrak eta, berariaz, bilatzaileetako posizionamendu zuzenari buruzko erreferenteak erabili eta betetzea.

– El uso y cumplimiento de los estándares web y, específicamente, los referentes al correcto posicionamiento en buscadores.

– Bereizmena, nabigatzailea, gailua edo iriste-plataforma edozein dela ere, edukiek eta zerbitzuek ondo funtzionatzea, merkatuan hedatuen dauden teknologiei erreparatuta.

– El correcto funcionamiento de los contenidos y servicios independientemente de la resolución, navegador, dispositivo o plataforma de acceso, atendiendo a las tecnologías más extendidas en el mercado.

– «euskadi.eus» domeinuko edukien eta aplikazioen kalitatea bermatzen duten gainerako gidalerroak edo estandarrak betetzea.

– Cualquier otra directriz o estándar con el objetivo de garantizar la calidad de los contenidos y aplicaciones de «euskadi.eus».

c) Web-irisgarritasunari buruzko arauak:

c) Normas sobre accesibilidad web:

Gailu mugikorretarako aplikazioen eta webguneen irisgarritasunari buruzko arauak benetan ezartzeko eta betetzeko gidalerro eta jarraibideen multzoa da.

Constituyen el conjunto de directrices e instrucciones para la aplicación efectiva y el cumplimiento de la normativa sobre accesibilidad de sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles.

d) Katalogazio-ardatz orokorrak:

d) Ejes generales de catalogación:

Aldez aurretik ezarritako antolaketa-irizpideen multzoa da, sareko edozein ataritatik edukietara eta zerbitzuetara irispidea izatea ahalbidetzeko irizpideena, hain zuzen; horretarako, bilaketa-eredu komunak erabiliko dira, eta atari bakoitzean aurkeztuko, zein dagokion irizpideari lotuta: xede-taldea, gaia edo beste irizpideren bat.

Constituyen los criterios predeterminados de organización de los contenidos y servicios, que permiten acceder a los mismos desde cualquiera de los portales de la Red utilizando patrones comunes de búsqueda, y presentarlos en cada portal asociados al criterio que corresponda: un público objetivo, una materia o área temática u otro criterio existente.

2.– Herritarrentzako arretaren eskumena esleituta daukan organoak katalogazio-ardatz orokorren zerrenda argitaratuko du, bai eta eguneratuta mantendu ere, https://www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/web-zerbitzua/hasiera/ eta Open Data Euskadi izeneko datu irekien atarian, hirugarrenek berrerabili ahal izateko.

2.– El órgano que tiene atribuida la competencia en atención a la ciudadanía publicará y mantendrá actualizada la relación de ejes generales de catalogación en la dirección web https://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/servicio-web/inicio/ y en el portal de datos abiertos «Open Data Euskadi», para facilitar su reutilización por terceros.

3. «euskadi.eus» domeinuko atarietako eduki guztiek katalogatuta egon behar dute katalogazio-ardatz orokorren arabera, kategorizazio komuna bermatzearren eta herritarrei edukiak bilatzen eta haietara iristen laguntzearren.

3.– Todos los contenidos de los portales de «euskadi.eus» serán catalogados en los ejes generales de catalogación con el fin de garantizar su categorización común y de facilitar su búsqueda y acceso por parte de la ciudadanía.

Halaber, erabilera komuneko tresna eta aplikazio guztiek, Interneteko presentzia-eredukoak, izapidetze elektronikorako plataforma komunekoak zein herritarrei arreta emateko sistema integralekoak izan, katalogazio-ardatz horiek erabili beharko dituzte Interneten informazioaren, edukien eta zerbitzuen bilaketen parte zuzena edo zeharkakoa duen izapide, dokumentu eta elementu orotan.

Igualmente, todas las herramientas y aplicaciones de uso común del modelo de presencia en Internet, de la Plataforma Común de Tramitación Electrónica y del Sistema Integral de Atención a la Ciudadanía deberán utilizar los ejes de catalogación en cuantos trámites, documentos y cualesquiera elementos que, directa o indirectamente, se impliquen en las búsquedas de información, contenidos y servicios en Internet.

4.– Atari bakoitzak katalogazio-ardatz orokorrei gehitutako beste ardatz batzuk izan ditzake, espezifikoak izango direnak eduki eta zerbitzu propioetarako eta bere mendeko atarietarako, baina, horretarako, herritarrentzako arretaren eskumena duen organoak baimena eman beharko du aldez aurretik.

4.– Cada portal podrá tener ejes de catalogación añadidos a los generales, específicos para sus contenidos y servicios propios, así como para los de los portales de él dependientes, previa autorización del órgano competente en atención a la ciudadanía.

46. artikulua.– Interneteko presentzia-arauak betetzen diren kontrolatzea.

Artículo 46.– Control del cumplimiento de las Normas de Presencia en Internet.

1.– Herritarrentzako arretaren eskumena duen organoari dagokio gainbegiratze- eta kontrol-lanak egitea, bermatuta egon dadin Interneteko presentzia-arauak betetzen direla «euskadi.eus» atari-sareko orrialde, eduki, aplikazio eta zerbitzu guztietan.

1.– El órgano competente en atención a la ciudadanía ejercerá la supervisión y control que garantice el cumplimiento de las Normas de Presencia en Internet de todas las páginas, contenidos, aplicaciones y servicios integrados en la Red de Portales «euskadi.eus».

2.– Horretarako, alde batera utzita 45. artikuluan araututako sorrera edo aldaketak baimentzeko prozeduran Interneteko presentzia-arauak betetzen direla egiaztatu den ala ez, herritarrentzako arretaren eskumena duen organoak auditoretzak eta proposamenak egin ahal izango ditu sareko atariak eta zerbitzuak hobe daitezen, eta emaitza horien berri emango dio atarien ardura duen sail, organismo edo enteari.

2.– Para ello, con independencia de la constatación del cumplimiento de las Normas de Presencia en Internet en el procedimiento de autorización de la creación o modificación regulado en el artículo 45, el órgano competente en atención a la ciudadanía podrá realizar, en cualquier momento, auditorías y propuestas de mejora de los distintos portales y servicios de la Red, de cuyos resultados informará al departamento, organismo o ente responsable de los mismos.

3.– Ebaluazio edo auditoretza horien emaitza gisa, herritarrentzako arretaren eskumena duen organoak txosten lotesle bat egingo du Interneteko presentzia-arauak betetzen diren baloratzeko, non zehaztuko baita zer betekizun eta alderdi zuzendu behar diren.

3.– Como resultado de dichas evaluaciones o auditorías, el informe de valoración del cumplimiento de las Normas de Presencia en Internet emitido por el órgano competente en atención a la ciudadanía determinará, de forma vinculante, los requisitos y aspectos que deben subsanarse.

IV. KAPITULUA
CAPÍTULO IV
WEBGUNEEN ETA GAILU MUGIKORRETARAKO APLIKAZIOEN IRISGARRITASUNA
ACCESIBILIDAD DE LOS SITIOS WEB Y APLICACIONES PARA DISPOSITIVOS MÓVILES

47. artikulua.– Xedea eta eremua.

Artículo 47.– Objeto y ámbito.

1.– Dekretu honen ondorioetarako, irisgarritasuntzat hartuko da hau: webguneak eta gailu mugikorretarako aplikazioak diseinatu, sortu, mantendu eta eguneratzeko bete behar diren printzipioen eta tekniken multzoa, erabiltzaile guztiek berdintasunezko eta diskriminaziorik gabeko irispidea izan dezaten bermatzeko, batez ere desgaitasunen bat duten pertsonek eta adinekoek.

1.– A los efectos de este Decreto, se entiende por accesibilidad el conjunto de principios y técnicas que se deben respetar a la hora de diseñar, construir, mantener y actualizar los sitios web y las aplicaciones para dispositivos móviles para garantizar la igualdad y la no discriminación en el acceso de las personas usuarias, en particular de las personas con discapacidad y de las personas mayores.

2.– Aplikatu beharreko xede-eremua hemen dago xedatuta: Sektore publikoko gailu mugikorretarako webguneen eta aplikazioen irisgarritasunari buruzko irailaren 7ko 1112/2018 Errege Dekretuaren 3. artikuluan.

2.– El ámbito objetivo de aplicación es el establecido en el artículo 3 del Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre, sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público.

48. artikulua.– Irisgarritasun-betekizunak.

Artículo 48.– Requisitos para la accesibilidad.

1.– Webguneen eta gailu mugikorretarako aplikazioen irisgarritasun-baldintzak, haien adostasun-presuntzioa eta dekretu honen aplikazio-eremuan sartutako entitateetan horiek betetzen diren aztertzeko, Sektore publikoko gailu mugikorretarako webguneen eta aplikazioen irisgarritasunari buruzko irailaren 7ko 1112/2018 Errege Dekretuaren 5., 6. eta 17. artikuluak beteko dira, hurrenez hurren.

1.– Los requisitos para la accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles, la presunción de su conformidad y la revisión del cumplimiento de los mismos en las entidades incluidas en el ámbito de aplicación del presente Decreto estarán a lo dispuesto en los artículos 5, 6 y 17 respectivamente del Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre, sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público.

2.– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio orokorraren eta haren Administrazio instituzionalaren webguneetara eta gailu mugikorretarako aplikazioetara irispidea izateko betekizunak web-helbide honetan argitaratuko dira: https://www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/web-zerbitzua/hasiera/

2.– Los requisitos para la accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Euskadi y su Administración institucional serán publicados en la dirección web https://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/servicio-web/inicio/

3.– Sail, organismo eta entitateek aztertuko dute ea ezarritako irisgarritasun-baldintzak bete diren bai webguneak eta gailu mugikorretarako aplikazioak diseinatzeko fasean bai funtzionatzen hasi aurretik.

3.– Los departamentos, organismos y entidades realizarán revisiones del cumplimiento de los requisitos de accesibilidad establecidos, tanto en la fase de diseño de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles, como antes de su puesta en funcionamiento.

Era berean, irisgarritasun-deklarazio xehatu, exhaustibo eta argi bat emango dute, non adieraziko baitute beren webguneak eta gailu mugikorretarako aplikazioak bat datozela indarreko arauetan eta, zehazkiago, dekretu honetan xedatutakoarekin.

Así mismo, proporcionarán una declaración de accesibilidad detallada, exhaustiva y clara sobre la conformidad de sus respectivos sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles con lo dispuesto en la normativa vigente y específicamente en este Decreto.

49. artikulua.– Irisgarritasun-unitate arduraduna.

Artículo 49.– Unidad Responsable de Accesibilidad.

1.– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio orokorraren eta haren Administrazio instituzionalaren esparruan herritarrei arreta emateko eskumena duen organoa da irisgarritasun-unitate arduraduna, eta, beraz, webguneek eta gailu mugikorretarako aplikazioek irisgarritasun-betekizunak betetzen dituztela bermatuko du.

1.– El órgano competente en atención a la ciudadanía en el ámbito de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Euskadi y su Administración institucional es la Unidad Responsable de Accesibilidad que garantizará el cumplimiento de los requisitos de accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles.

Organo hori izango da Euskal Autonomia Erkidegoaren ordezkaria administrazio publikoen irisgarritasun digitaleko kontaktu-sarean, zeina araututa baitago irailaren 7ko 1112/2018 Errege Dekretuaren 20. artikuluan –errege-dekretu hori sektore publikoko gailu mugikorretarako webguneen eta aplikazioen irisgarritasunari buruzkoa da–.

Dicho órgano ostentará la representación de la Comunidad Autónoma de Euskadi en la Red de Contactos de Accesibilidad Digital de las Administraciones Públicas, regulada en el artículo 20 del Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre, sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público.

2.– Irisgarritasun-unitate arduradunaren eginkizunak hemen daude definituta: Sektore publikoko gailu mugikorretarako webguneen eta aplikazioen irisgarritasunari buruzko irailaren 7ko 1112/2018 Errege Dekretuaren 16. artikuluan.

2.– La Unidad Responsable de Accesibilidad tendrá las funciones definidas en el artículo 16 del Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre, sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público.

3.– Irisgarritasun-unitate arduradunak antolaketa- eta funtzionamendu-eredua definituko du Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio orokorraren eta haren Administrazio instituzionalaren eremuan, eta web-helbide honetan argitaratuko du, bai eta eguneratuta mantendu ere: https://www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/web-zerbitzua/hasiera/

3.– La Unidad Responsable de Accesibilidad, definirá el modelo de organización y funcionamiento dentro del ámbito de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Euskadi y su Administración institucional que será publicado y actualizado en la dirección web. https://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/servicio-web/inicio/

4.– Hori gorabehera, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko sail, organismo eta ente bakoitzak irisgarritasunerako bere unitate arduradun delegatua izendatuko du.

4.– No obstante lo anterior, cada departamento, organismo y ente de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi nombrará su Unidad Delegada Responsable de Accesibilidad.

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio orokorreko sailetan, irisgarritasuneko unitate arduradun delegatuaren eginkizunak gobernantza publikoaren arduradunek beteko dituzte –127. artikuluan araututa daude–.

En el caso de los departamentos de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Euskadi las funciones de dicha Unidad Delegada Responsable de Accesibilidad las tendrán las personas responsables de gobernanza pública reguladas en el artículo 127.

5.– Irisgarritasuneko unitate arduradun delegatuei dagozkien izendapenak, aldaketak edo bajak herritarrentzako arretaren eskumena duen organoari jakinaraziko zaizkio, organo hori baita Sektore publikoko gailu mugikorretarako webguneen eta aplikazioen irisgarritasunari buruzko irailaren 7ko 1112/2018 Errege Dekretuaren 19. artikuluan araututako txostenen jarraipena egin eta txostenok Estatuaren Administrazio Orokorrean –eta, haren bidez, Europako Batzordean– aurkezteko arduraduna.

5.– Las designaciones, modificaciones o bajas de las correspondientes Unidades Delegadas Responsables de Accesibilidad deberán notificarse al órgano competente en atención a la ciudadanía, que será el encargado de realizar el seguimiento y presentación de los informes regulados en el artículo 19 del Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre, sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público ante la Administración General del Estado y a través de ella a la Comisión Europea.

50. artikulua.– Irisgarritasunaren sustapena, prestakuntza eta parte-hartzea.

Artículo 50.– Promoción, formación y participación en accesibilidad.

1.– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio orokorraren eta haren Administrazio instituzionalaren irisgarritasuneko unitate arduradun delegatu guztiek sentsibilizazio- eta dibulgazio-neurriak hartuko dituzte kontzientzia handiagoa sortzeko irisgarritasun-betekizunez eta haien onuren unibertsaltasunaz; horiekin batera, praktikan jarritako neurriez, batez ere, xedatutakoak bete ezean, erreklamazioak aurkezteko aukeraz eta bitartekoez. Sentsibilizazio- eta dibulgazio-neurri horiek zabalkundea izango dute Administrazio publikoan eta gizartean, oro har.

1.– Todas las Unidades Delegadas Responsables de Accesibilidad de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Euskadi y su Administración institucional adoptarán medidas de sensibilización y divulgación para incrementar la concienciación sobre los requisitos de accesibilidad y la universalidad de sus beneficios, así como sobre todas las medidas puestas en práctica, especialmente la posibilidad y medios para reclamar en el caso de incumplimiento de las previsiones establecidas. Estas medidas de sensibilización y divulgación se difundirán tanto en la propia Administración pública como en la sociedad en general.

2.– Bereziki, betebeharra duten entitateek zainduko dute mendean dituzten langile guztiek irisgarritasunarekiko kontzientzia izan dezaten eta, berariaz, webguneak eta gailu mugikorretarako aplikazioak garatzeko eskumena duten organo edo unitateetakoek eta edukiak argitaratu eta sortzeko arduradunek.

2.– En particular, las entidades obligadas velarán por la concienciación en materia de accesibilidad de todo el personal a su servicio y específicamente de aquellos órganos o unidades con competencias en el desarrollo de los sitios web y las aplicaciones para dispositivos móviles, así como de los encargados de la edición y generación de sus contenidos.

3.– Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeak urteko prestakuntza-programan berariazko jarduerak antolatuko ditu webguneetako eta gailu mugikorretarako aplikazioetako edukiak sortu, kudeatu eta eguneratzeko lanean irisgarritasun-betekizunei buruzko jakintza eguneratuak bermatzeko xedez.

3.– El Instituto Vasco de Administración Pública incluirá, en su programación anual de formación, las actividades específicas que garanticen conocimientos actualizados sobre las condiciones de accesibilidad en la creación, gestión y actualización de los contenidos de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles.

4.– Webguneei eta aplikazio mugikorrei dagokienez, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio orokorrak eta haren Administrazio instituzionalak edukietarako irisgarritasun unibertsala sustatzeko mandatuak beteko ditu kontratazio publikoaren arloko berariazko xedapen arauemaileetan. Organo kontratatzaileek legeek emandako zenbat-nahi ahalmen eta aukera baliatuko dituzte irisgarritasun elektronikoaren mailak zabaldu eta igotzeko ondasun, produktu eta zerbitzuak eskuratzeko orduan.

4.– Respecto de los sitios webs y dispositivos móviles, la Administración general de la Comunidad Autónoma de Euskadi y su Administración institucional observará los mandatos sobre promoción de la accesibilidad universal contenidos en las disposiciones normativas específicas en materia de contratación pública. Los órganos contratantes harán uso de las facultades y posibilidades que la legislación ofrece para ampliar y elevar los niveles de accesibilidad electrónica en la adquisición de bienes productos y servicios.

5.– Herritarrentzako arretaren eskumena duen organoak, irisgarritasun-unitate arduradun gisa, mekanismoak zehaztuko ditu herritarrek parte har dezaten webguneen eta gailu mugikorretarako aplikazioen irisgarritasunari buruzko politiken jarraipenean; horretarako, kontuan hartuko dira, bereziki, desgaitasunen bat duten pertsonen eta adinekoen familiak eta ordezkaritza-antolakundeak.

5.– El órgano competente en materia de atención a la ciudadanía, como Unidad Responsable de Accesibilidad, determinará los mecanismos de participación de la ciudadanía en el seguimiento de las políticas de accesibilidad de los sitios web y las aplicaciones para dispositivos móviles, teniendo en cuenta, especialmente, a las organizaciones representativas y familias de personas con discapacidad y personas mayores.

51. artikulua.– Kexak, iradokizunak eta ez-betetzeen jakinarazpena.

Artículo 51.– Quejas, sugerencias y comunicación de incumplimientos.

1.– Edonork aurkeztu ahal izango ditu kexak eta iradokizunak, bai eta jakinarazi ere webgune batek edo gailu mugikorretarako aplikazio batek ez dituela irisgarritasun-betekizunak betetzen, eta, horretaz gain, kanpoan utzitako informazioa eskatu ahal izango du.

1.– Cualquier persona podrá presentar quejas y sugerencias, así como comunicar cualquier posible incumplimiento de los requisitos de accesibilidad de un sitio web o de una aplicación para dispositivos móviles y podrá solicitar la información excluida.

2.– Webguneen eta gailu mugikorretarako aplikazioen irisgarritasun-arloko kexak, iradokizunak eta ez-betetzeen gaineko jakinarazpenak, indarreko arauetan ezarrita daudenetatik zein modalitatekoak diren alde batera utzita, honako hauen arabera izapidetuko dira: dekretu honen X. tituluko II. kapitulua; Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio orokorraren eta haren Administrazio instituzionalaren kexa- eta iradokizun-sistema korporatiboa, eta, betiere, irailaren 7ko 1112/2018 Errege Dekretua (errege-dekretu hori sektore publikoko gailu mugikorretarako webguneen eta aplikazioen irisgarritasunari buruzkoa da).

2.– Todas las quejas, sugerencias y comunicaciones de incumplimientos en materia de accesibilidad de sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles, cualquiera que sea su modalidad de las previstas en la normativa vigente se tramitarán conforme a lo dispuesto en el capítulo II del título X del presente Decreto en el Sistema Corporativo de Quejas y Sugerencias de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Euskadi y su Administración institucional, y, en todo caso, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre, sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público.

52. artikulua.– Irisgarritasunari buruzko jarraipena eta txostenak.

Artículo 52.– Seguimiento e informes sobre accesibilidad.

Urterik urtera, irisgarritasuneko unitate arduradun delegatu bakoitzak urteko txostenak prestatuko ditu, nork bere eskumen-eremuan, eta urte bakoitzeko urriaren 1a baino lehenago helaraziko dizkio Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio orokorrean herritarrentzako arretaren eskumena duen organoari. Txosten horiek Sektore publikoko gailu mugikorretarako webguneen eta aplikazioen irisgarritasunari buruzko irailaren 7ko 1112/2018 Errege Dekretuaren 19. artikuluan daude araututa:

Cada Unidad Delegada Responsable de Accesibilidad preparará y remitirá al órgano competente en atención a la ciudadanía de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Euskadi antes del 1 de octubre de cada año los informes anuales regulados en el artículo 19 Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre, sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público, en su ámbito competencial:

a) Kexa eta erreklamazioetarako arretari buruzko txostena.

a) Informe sobre la atención de quejas y reclamaciones.

b) Irisgarritasun-betekizunak betetzeari buruzko jarraipen-txostena.

b) Informe de seguimiento sobre el cumplimiento de los requisitos de accesibilidad.

c) Sustapenari, kontzientziazioari eta prestakuntzari buruzko jarraipen-txostena.

c) Informe de seguimiento sobre la promoción, concienciación y formación.

VI. TITULUA
TÍTULO VI
ZERBITZU ETA PROZEDURA ELEKTRONIKOAK
SERVICIOS Y PROCEDIMIENTOS ELECTRÓNICOS

53. artikulua.– Zerbitzu eta prozedura elektronikoen printzipioak.

Artículo 53.– Principios de los servicios y procedimientos electrónicos.

Zerbitzu eta prozedura elektronikoak Euskal Sektore Publikoaren maiatzaren 12ko 3/2022 Legearen 68. artikuluan aurreikusitako printzipioen eta beste printzipio hauen arabera arautuko dira:

Los servicios y procedimientos electrónicos se regirán por los principios previstos en el artículo 68 de la Ley 3/2022, de 12 de mayo, del sector público vasco y por los siguientes:

a) «Behin bakarrik» printzipioa: herritarrek edozein informazio behin bakarrik aurkeztu beharra bermatzea.

a) Principio de «solo una vez»: garantizar que la ciudadanía facilite la información una sola vez.

b) Inklusioa: zerbitzu inklusiboak diseinatzea, kolektibo jakin batzuen beharrizanak kontuan hartuta, esate baterako, desgaitasunen bat duten pertsonenak eta adinekoenak.

b) Inclusión: diseñar servicios inclusivos que consideren las necesidades de determinados colectivos, como los de las personas mayores y las personas con discapacidad.

c) Homogeneizazioa: zerbitzu eta prozedura elektronikoak sinplifikatzea, interfaze homogeneo baten bidez, herritarrei zerbitzu horiek erabiltzen ikasten laguntzeko.

c) Homogeneización: simplificar los servicios y procedimientos electrónicos a través de una interfaz homogénea, facilitando a la ciudadanía el aprendizaje del uso de los servicios.

d) Argitasuna: eskatzen zaien informazioa ulergarria izatea.

d) Claridad: la comprensión de la información que se les solicita.

e) Erabilgarritasuna.

e) Usabilidad.

f) Elkarreragingarritasuna: elkarreragingarritasunerako arau teknikoak betetzen direla bermatzea, administrazio publikoen arteko datu- eta dokumentu-trukaketa ahalbidetzeko.

f) Interoperabilidad: garantizar el cumplimiento de las normas técnicas de interoperabilidad que posibiliten el intercambio de datos y documentos entre las Administraciones públicas.

g) Pertsonalizazioa: soluzio elektroniko pertsonalizagarriak gaitzea, herritar-kolektibo espezifikoen eta pertsonen profilen eskari eta berezitasunei ahalik eta ondoen egokitzeko.

g) Personalización: habilitar soluciones electrónicas personalizables que permitan la mejor adecuación a las demandas y singularidades de colectivos específicos de la ciudadanía y perfiles de las personas.

h) Automatizazioa: administrazio-jarduketa automatizatuak sustatzea.

h) Automatización: fomentar las actuaciones administrativas automatizadas.

i) Errespetua (autonomia): herritarrei aukera ematea beren datuak eskuratzeko, kontrolatzeko eta aldatzeko, eta administrazio-prozeduren jarraipena egin ahal izateko, alderdi interesdun badira.

i) Respeto (autonomía): permitir que la ciudadanía pueda acceder a sus propios datos, controlarlos y modificarlos, y hacer un seguimiento de los procedimientos administrativos en los que sea parte interesada.

j) Ordainketa elektronikoa: tasak eta prezio publikoak elektronikoki ordain daitezen sustatzea.

j) Pago electrónico: fomentar el pago de tasas y los precios públicos mediante el pago electrónico.

54. artikulua.– Zerbitzu eta prozedura elektronikoak sortzea.

Artículo 54.– Creación de los servicios y procedimientos electrónicos.

1.– Administrazioak zerbitzu elektronikoen sorrera sustatuko du eta, horrekin batera, zerbitzu horietako prestazioen etengabeko garapena eta hobekuntza, kontuan hartuta dekretu honetan ezarritako printzipioak. Horretarako, berrikuntzaren eta teknologiaren ahalak baliatuko ditu eta, hala izanik, balio publikoa sortu eta pertsonen esperientzia zerbitzu-diseinuaren erdigunean jarriko.

1.– La Administración impulsará la creación de servicios electrónicos y la evolución y mejora permanente en la prestación de los mismos, de acuerdo con los principios establecidos en este Decreto, aprovechando todo el potencial de la innovación y la tecnología, creando valor público y poniendo la experiencia de las personas en el centro del diseño de los servicios.

2.– Zerbitzu elektronikoen arloko sail eskudunaren titularraren agindu baten bidez onartuko da zerbitzu eta prozedura elektronikoen protokoloa, zeinaren helburua izango baita zerbitzu elektronikoak identifikatzeko, diseinatzeko, ezartzeko, mantentzeko eta ebaluatzeko irizpideak, betekizunak eta metodologia ezartzea.

2.– Mediante Orden de la persona titular del departamento competente en materia de servicios electrónicos se aprobará el Protocolo de los Servicios y Procedimientos Electrónicos, que tendrá por objeto establecer los criterios, los requisitos y la metodología para identificar, diseñar, implantar, mantener y evaluar los servicios electrónicos.

3.– Zerbitzu publikoak eta administrazio-prozedurak sortzeko eta digitalizatzeko orduan, ikuspegi korporatiboa eta zeharkakoa baliatuko da, honako hauek ahalbidetzeko:

3.– La creación y la digitalización de los servicios públicos y procedimientos administrativos se realizará con visión corporativa y transversal para posibilitar:

a) Efikazia eta efizientzia izatea.

a) Su eficacia y eficiencia.

b) Herritarrentzako arreta kalitatekoa izatea, dekretu honetan araututako printzipioak, eskubideak eta eginbeharrak errespetatuta.

b) La atención a la ciudadanía de calidad, con respeto a los principios, derechos y deberes regulados en el presente Decreto.

c) Datu eta ebidentzietan oinarritutako erabakiak hartzea.

c) La adopción de decisiones basada en datos y evidencias.

d) Politika publikoak ebaluatzea eta kontuak ematea.

d) La evaluación de las políticas públicas y la rendición de cuentas.

4.– Nolanahi ere, zerbitzu publikoak eta administrazio-prozedurak planifikatu, garatu eta ezartzeko, nahitaezko analisi integrala egin behar da, haren bidez hauek egiaztatzeko:

4.– En todo caso, la planificación, desarrollo e implantación de los servicios públicos y procedimientos administrativos exigirá un preceptivo análisis integral, que permita verificar:

a) Funtzionamendu elektroniko osoaren kontzeptuari erreparatuta, printzipio eta irizpide komunak betetzea; hargatik eragotzi gabe Administrazioarekiko harremanak bitarteko elektronikoz izatera behartuta ez dauden pertsonen eskubideekiko errespetua, beharrezkoa da eta.

a) El cumplimiento de los principios y criterios comunes en su concepción y con un pleno funcionamiento electrónico, sin perjuicio del necesario respeto de los derechos de las personas no obligadas a relacionarse por medios electrónicos con la Administración.

b) Lehenetsitako kanal elektronikoa txertatzea eta izapidetze elektronikorako plataforma komuna erabiltzea.

b) La incorporación del canal electrónico por defecto, y la utilización de la Plataforma Común de Tramitación Electrónica.

c) Onartu aurretik, prozedura erregulatzen duen araudi espezifikoa egokitzea administrazio elektronikoaren eskakizunetara eta herritarrentzako arreta-kanal elektronikora.

c) La adecuación de la normativa específica que regula el procedimiento a los requerimientos de Administración electrónica y al canal electrónico de atención a la ciudadanía, con carácter previo a su aprobación.

d) Zerbitzu- eta prozedura-katalogo korporatiboan aldez aurretiko alta ematea –57. artikuluan araututa–.

d) La alta previa en el Catálogo Corporativo de Servicios y Procedimientos que se regula en el artículo 57.

5.– Zerbitzuak edo prozedurak sortzeko, elementu hauek hartu behar dira kontuan:

5.– En la creación de un servicio o procedimiento deben tenerse en cuenta los siguientes elementos:

a) Zerbitzu publikoa emateko hobekuntzak.

a) Las mejoras en la prestación del servicio público.

b) Herritarrek parte hartzeko mekanismoen prestaketa, hala badagokio, zerbitzuak batera sortzeko aukera izateko.

b) La habilitación, si procede, de mecanismos de participación ciudadana que permitan la co-creación del servicio.

c) Zerbitzua proaktiboki eta era pertsonalizatuan emateko aukera.

c) La posibilidad de prestación proactiva y personalizada del servicio.

d) Zerbitzu publikoak emateko eskuragarri dauden kanal berrien eta teknologien erabilera.

d) El uso de nuevos canales y tecnologías disponibles en la prestación de los servicios públicos.

e) Zerbitzuak emateko berrikuntza eta teknologia berrien erabilera.

e) La innovación y uso de nuevas tecnologías para la prestación del servicio.

f) Zerbitzua erabiltzeko laguntza-kanalak identifikatzea, multikanalitatea eta irisgarritasun unibertsala kontuan hartuta.

f) La identificación de los canales de asistencia en el uso del servicio teniendo en cuenta la multicanalidad y la accesibilidad universal.

g) Jarraipen- eta ebaluazio-sistemak antolatzea, pertsonen esperientziaren analisia eta zerbitzua emateko efizientzia eta efikazia oinarritzat hartuta.

g) La habilitación de sistemas de seguimiento y evaluación basados en el análisis de la experiencia de las personas y de la eficiencia y eficacia de la prestación del servicio.

h) Beste entitate eta administrazio batzuen prozedurekiko koordinazioa, interakzioak murriztu eta herritarren izapideak sinplifikatu ahal izateko.

h) La coordinación con procedimientos de otras entidades y administraciones que permita la reducción de interacciones y la simplificación de los trámites de la ciudadanía.

55. artikulua.– Zerbitzu eta prozedura elektronikoak diseinatu eta konfiguratzea.

Artículo 55.– Diseño y configuración de los servicios y procedimientos electrónicos.

1.– Administrazio-zerbitzu eta -prozedurak elektronikoki diseinatu eta konfiguratzeko orduan, helburua izango da sinplifikatzea eta arintzea, eta, halaber, zerbitzu publiko elektronikoak homogeneoak, pertsonalizatuak eta erabiltzen errazak izatea. Horretarako, ikuspegi berritzaileak ezarriko dira; herritarren beharrizan eta eskariekin bat datozen zerbitzuak diseinatzeko eta zerbitzu hobeak emateko xedez; izan ere, ingurune elektronikoak elkarrekintza errazteko eskaintzen dituen aukerak baliatu behar dira.

1.– El diseño y la configuración electrónica de los servicios y procedimientos administrativos tiene por finalidad simplificarlos, agilizarlos y prestar servicios públicos electrónicos, homogéneos, personalizados y fáciles de utilizar. Para ello se aplicarán enfoques innovadores para diseñar y prestar mejores servicios de conformidad con las necesidades y demandas de la ciudadanía, aprovechando las oportunidades que brinda el entorno electrónico para facilitar las interacciones.

2.– Aurreko apartatuan xedatutakoaren ondorioetarako, zerbitzuen eta prozeduren konfigurazioak honako hauek bilatu behar ditu:

2.– A efectos de lo previsto en el apartado anterior, la configuración de los servicios y procedimientos perseguirá:

a) Administrazio-prozedurak sinplifikatu eta arrazionalizatzea; bereziki, Zerbitzu-jardueretan askatasunez sartzeari eta aritzeari buruzko azaroaren 23ko 17/2009 Legearen 17. artikuluko xedapenak gauzatzea.

a) Simplificar y racionalizar los procedimientos administrativos y, específicamente, materializar las previsiones del artículo 17 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.

b) Zerbitzu publikoetarako irispidean, administrazio-zamak gutxitzea eta gehiegizko izapideak eta eskakizunak kentzea.

b) Disminuir las cargas administrativas y suprimir trámites y requisitos desproporcionados en el acceso a los servicios públicos.

c) Behar ez diren edo administrazio publikoek badauzkaten dokumentuak ez eskatzea.

c) Evitar la solicitud de documentos innecesarios o que ya obren en poder de las Administraciones públicas.

d) Baimenen ordez erantzukizunpeko adierazpenak edo aldez aurreko komunikazioak ezartzea, Administrazioak ostean kontrolatzeko aukera izanik.

d) Sustituir las autorizaciones o permisos por declaraciones responsables o comunicaciones previas, con control posterior por parte de la Administración.

e) Administrazio publikoaren jarduketetatik errepikapenak eta gainezarpenak kentzea.

e) Eliminar reiteraciones y solapamientos en la actuación de la Administración pública.

f) Administrazioaren erantzun arduratsuak indartzea, herritarrekiko harremanetan arintasun handiagoa bermatzearren, aplikatu behar diren arauetan xedatutako epeak errespetatuta.

f) Potenciar una respuesta diligente de la Administración, para garantizar una mayor celeridad en las relaciones con la ciudadanía, respetando en todo caso los plazos previstos en sus normas de aplicación.

g) Zerbitzuaren erabilera erraztea, horretarako behar den jakintza funtzional edo teknologikoaren maila minimizatuz.

g) Facilitar el uso del servicio, minimizando el grado de conocimiento funcional o tecnológico necesario para ello.

h) Pertsona guztiek erraz ulertzeko moduko hizkera argia erabiltzea.

h) Usar un lenguaje claro, de forma que sea fácilmente comprensible para todas las personas.

3.– Nolanahi ere, zerbitzu eta prozeduren konfigurazioak nahitaez bermatuko ditu oinarrizko eskakizun eta alderdi hauek, gutxienez:

3.– En todo caso, la configuración de los servicios y procedimientos asegurará, ineludiblemente, al menos, los siguientes requisitos y aspectos básicos:

a) Tipifikazioa eta katalogazioa, dagokion familian jarrita, Administrazio osoan modu homogeneoan.

a) Tipificación y catalogación en la familia que corresponda, de forma homogénea en toda la Administración.

b) Prozesuen berringeniaritza.

b) Reingeniería de procesos.

c) Administrazio-sinplifikazioa eta izapideen, atazen eta dokumentuen sistematizazioa.

c) Simplificación administrativa y sistematización de trámites, tareas y documentos.

d) Izapideen eta atazen automatizazioa.

d) Automatización de trámites y tareas.

e) Administrazio-kargen murrizketa.

e) Reducción de cargas administrativas.

f) Dokumentuen normalizazioa eta pertsona guztiek ulertzeko moduko hizkera argiaren aplikazioa.

f) Normalización de documentos y aplicación de un lenguaje claro y comprensible para todas las personas.

4.– Zerbitzu elektronikoen eskumena duen organoak karga-murrizketari eta administrazio-sinplifikazioari buruzko jarduketen informazioa argitaratuko du, eta etengabe eguneratu, «euskadi.eus» webgunean eta egoitza elektronikoan, bai eta proposamenetarako formulario espezifiko bat X. tituluko II. kapituluan araututako kexa- eta iradokizun-sistema korporatiboari buruz.

4.– El órgano competente en servicios electrónicos publicará y mantendrá permanentemente actualizada en la web «euskadi.eus» y sede electrónica la información sobre las actuaciones ejecutadas para la reducción de cargas y simplificación administrativa, así como un formulario específico de propuestas sobre la materia vinculado al Sistema Corporativo de Quejas y Sugerencias regulado en el capítulo II del título X.

56. artikulua.– Zerbitzu pertsonalizatuen emate proaktiboa.

Artículo 56.– Prestación proactiva de servicios personalizados.

1.– Herritarrentzako arretaren eskumena duen organoarekin koordinaturik, zerbitzu elektronikoen eskumena duen organoak sustatuko du bai herritarren kontsultak pertsonaliza daitezen «euskadi.eus» webgunean eta egoitza elektronikoan, bai herritarrei zerbitzu pertsonalizatuak proaktiboki eskain dakizkien.

1.– El órgano competente en servicios electrónicos, en coordinación con el órgano competente en atención a la ciudadanía, impulsará la personalización de las consultas de la ciudadanía en la web «euskadi.eus» y en la sede electrónica, así como una oferta proactiva de servicios personalizados a la ciudadanía.

2.– Dekretu honen ondorioetarako, zerbitzu proaktibo eta pertsonalizatua esango zaio helburu hau duen zerbitzu elektronikoari: pertsonei informazioa ematea, aurreikuspen gisa eta aldez aurretik, irispidean dituzten zerbitzu publikoei buruz.

2.– A los efectos de este Decreto, se entiende por servicio proactivo y personalizado el servicio electrónico que tiene como finalidad informar a las personas, de manera predictiva y anticipada, sobre los servicios públicos a los cuales pueden acceder.

3.– Herritarrei zerbitzu proaktibo eta pertsonalizatuak emateko, oinarritzat hartuko da datu pertsonalak eta pertsonen eskubideak eta askatasunak babesten direla bermatu ostean lortzen eta sortzen den informazioa.

3.– Los servicios proactivos y personalizados se prestarán a la ciudadanía en base a la información obtenida y elaborada, garantizando la protección de datos personales y el conjunto de sus derechos y libertades.

57. artikulua.– Zerbitzu- eta prozedura-katalogo korporatiboa.

Artículo 57.– Catálogo Corporativo de Servicios y Procedimientos.

1.– Zerbitzu- eta prozedura-katalogo korporatiboa da Administrazioko zerbitzu publiko eta prozeduren sistema zentralizatua; izan ere, giltzarri da gainerako administrazio publikoekiko elkarreragingarritasuna lortzeko, herritarrei zerbitzu pertsonalizatuak proaktiboki emateko eta Europako leihatila bakarra egikaritzeko.

1.– El Catálogo Corporativo de Servicios y Procedimientos constituye el sistema centralizado de los servicios públicos y procedimientos en la Administración, pieza clave para la interoperabilidad con el resto de Administraciones públicas, para la prestación proactiva de servicios personalizados a la ciudadanía y para el ejercicio de la ventanilla única europea.

2.– Zerbitzu- eta prozedura-katalogo korporatiboan, zerbitzuei eta prozedurei loturik dauden eta modu sistematizatu batean kudeatu, arrazionalizatu eta normalizatu behar diren datuak eta informazioa egongo dira.

2.– El Catálogo Corporativo de Servicios y Procedimientos contendrá la información y los datos para gestionar, racionalizar y normalizar, de manera sistematizada, los datos y la información asociada a los servicios y procedimientos.

3.– Zerbitzu edo prozedura bati alta emateko 68. artikuluan araututa dauden Administrazio elektronikoaren eta herritarrei arreta emateko sistema integralaren zerbitzu eta azpiegitura komunetan, ezinbestekoa izango da aldez aurretik alta emanda egotea zerbitzu- eta prozedura-katalogo korporatiboan.

3.– Para el alta de un servicio o procedimiento en cualquiera de los servicios e infraestructuras comunes de la Administración electrónica, regulados en el artículo 68 y del Sistema Integral de Atención a la Ciudadanía, será requisito imprescindible haberlo dado previamente de alta en el Catálogo Corporativo de Servicios y Procedimientos.

4.– Herritarrentzako arretaren eskumena duen organoaren ardura izango da zerbitzu- eta prozedura-katalogo korporatiboa kudeatu eta konfiguratzea eta haren mantentze ebolutiboa egitea.

4.– El órgano competente en atención a la ciudadanía será el responsable de la gestión, configuración y mantenimiento evolutivo del Catálogo Corporativo de Servicios y Procedimientos.

5.– Gobernantza publikoaren arduraduna –127. artikuluan arautua– izango da sail, organismo edo ente bakoitzaren zerbitzu eta prozedurei katalogoan alta emateko arduraduna, bai eta horietako bakoitzaren informazioa etengabe eguneratuta mantentzeko arduraduna ere.

5.– La persona responsable en gobernanza pública regulada en el artículo 127 es la responsable del alta de los servicios y procedimientos de cada departamento, organismo o ente en el Catálogo y del mantenimiento permanentemente actualizado de la información de cada uno de ellos.

6.– Herritarrentzako arretaren eskumena duen sailburuak agindu bidez zehaztuko du zein diren zerbitzu- eta prozedura-katalogo korporatiboaren edukia, egitura, irismena eta funtzionamendua.

6.– Mediante Orden de la persona titular del departamento competente en materia de atención a la ciudadanía se determinará el contenido, estructura y alcance, así como el funcionamiento del Catálogo Corporativo de Servicios y Procedimientos.

7.– Zerbitzuak eta prozedurak egoitza elektronikoan argitaratzeko, zerbitzu- eta prozedura-katalogo korporatiboa hartuko da oinarri.

7.– La publicación de los servicios y procedimientos en la sede electrónica se realizará a partir del Catálogo Corporativo de Servicios y Procedimientos.

58. artikulua.– Zerbitzu eta prozedura elektronikoen erabiltzaileentzako arreta eta laguntza.

Artículo 58.– Atención y ayuda a las personas usuarias de los servicios y procedimientos electrónicos.

1.– Administrazioak erraztasunak emango ditu zerbitzu publiko elektronikoetara irispidea izateko eta haiek erabiltzeko, eta arreta eta laguntza emateko bideak ezarriko ditu horiek behar bezala erabil daitezen.

1.– La Administración facilitará el acceso y el uso de los servicios públicos electrónicos, y establecerá cauces de atención y ayuda para el uso adecuado de los mismos.

2.– Arreta- eta laguntza-baliabideak dira:

2.– Constituyen recursos de atención y ayuda:

a) Zerbitzu Elektronikoen Erabiltzaileei Laguntzeko Zentroa; kanal elektronikoa erabiltzean pertsonek dituzten intzidentzietan laguntzeko da, eta herritarrei zein enplegatu publikoei emango die zerbitzua.

a) El Centro de Atención de las Personas Usuarias de los Servicios Electrónicos para dar apoyo en las incidencias que las personas tengan a la hora de utilizar el canal electrónico, y que dará servicio tanto a la ciudadanía como al personal empleado público.

Zentro horren kontrolean eta jarraipenean, parte hartuko dute bai zerbitzu elektronikoen eskumena duen organoak bai herritarrentzako arretaren eskumena duen organoak.

El control y seguimiento de dicho Centro involucrará tanto al órgano competente en servicios electrónicos como al órgano competente en atención a la ciudadanía.

b) Gidaliburuak, oinarrizko izapidetze-ereduak eta kanal elektronikoa erabiltzen laguntzeko gainerako baliabideak, hala herritarrentzat daudenak egoitza elektronikoan, nola enplegatu publikoentzat daudenak intranet korporatiboan eta ezagutzaren kudeaketa partekaturako zehazten diren bestelako espazio eta lankidetzaguneetan.

b) Las guías, los modelos básicos de tramitación y demás recursos de apoyo al uso del canal electrónico, tanto para la ciudadanía en sede electrónica como para el personal empleado público en la intranet corporativa y otros espacios colaborativos y de gestión compartida del conocimiento que se determinen.

c) Administrazioarekin bitarteko elektronikoen bidez harremanak izatera behartuta ez dauden pertsonei laguntzeko funtzionario gaituak –66. artikuluan arautuak–.

c) El personal funcionario habilitado regulado en el artículo 66 para la asistencia a las personas no obligadas a relacionarse con la Administración por medios electrónicos.

d) Zerbitzu elektronikoen sarea, hurrengo artikuluan arautua.

d) La Red de Servicios Electrónicos regulada en el artículo siguiente.

e) Enplegatu publikoentzako tutoretza-zerbitzua, zortzigarren xedapen gehigarrian arautua.

e) El Servicio de Tutorización para el personal empleado público regulado en la disposición adicional octava.

f) Erregistro-gaietan laguntzeko bulegoak.

f) Las Oficinas de Asistencia en Materia de Registros.

59. artikulua.– Zerbitzu elektronikoen sarea.

Artículo 59.– Red de Servicios Electrónicos.

1.– Administrazio elektronikoaren arloan eskudun den organoak Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio orokorraren eta haren Administrazio instituzionalaren zerbitzu elektronikoen sarea eratuko eta kudeatuko du; sare hori ezagutzaren kudeaketa partekatuko lankidetzagunea izango da, administrazio elektronikoaren hedapena errazteko, bai eta gardentasunaren eta informazio publikorako irispidearen arloan administrazio elektronikoarekin lotura zuzena duten alderdiak bideratzeko ere.

1.– El órgano competente en materia de Administración electrónica constituirá y gestionará la Red de Servicios Electrónicos de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Euskadi y su Administración institucional, espacio colaborativo de gestión compartida del conocimiento para facilitar el despliegue de la Administración electrónica, así como aquellos aspectos de la transparencia y acceso a la información pública relacionados directamente con la misma.

2.– Horretarako, sareak eragile guztiak identifikatu eta konektatuko ditu, bai zeharkako organoetako edo organo horizontaletako eragileak, bai administrazio elektronikoaren hedapenean parte hartu behar duten sailetako eragileak, zerbitzu eta prozeduren digitalizazioan zein zerbitzu elektronikoen kudeaketan izan, eta zerbitzu-sare eta hobekuntza- eta berrikuntza-foku bihurtuko da.

2.– Para ello, la Red identificará y conectará a todos los agentes, tanto de los órganos transversales u horizontales como los agentes departamentales que deben participar en el despliegue de la Administración electrónica, tanto en la digitalización de servicios y procedimientos, como en la gestión de los servicios electrónicos, constituyéndose en una Red de servicio y en un foco de mejora e innovación.

VII. TITULUA
TÍTULO VII
IZAPIDETZE ELEKTRONIKOA
TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA

60. artikulua.– Eredu elektroniko normalizatuak.

Artículo 60.– Modelos electrónicos normalizados.

1.– Egoitza elektronikoan, eskabideetarako eta gainerako izapideetarako eredu eta formulario elektroniko guztiak jarriko ditu Administrazioak interesdunen eskura.

1.– La Administración pondrá a disposición de las personas interesadas todos los modelos y formularios electrónicos de solicitud y del resto de trámites en la sede electrónica.

2.– Egoitza elektronikoko eskabideetarako eta gainerako izapideetarako berariazko ereduak nahitaez erabili beharko dituzte interesdunek.

2.– Los modelos específicos de presentación de solicitudes y del resto de trámites en la sede electrónica serán de uso obligatorio por las personas interesadas.

3.– Eskabideetarako berariazko ereduak eta, oro har, administrazio-izapideak formalizatzeko eredu normalizatuak formulario elektronikoak izango dira beti. Eredu horiek egiteko, kontuan hartuko dira, dagokionaren arabera, administrazio elektronikoaren eskumena duen organoak edo herritarrentzako arretaren eskumena duen organoak emandako jarraibideak, eta web-euskarrian egingo dira beti.

3.– Los modelos específicos de presentación de solicitudes y, en general, los modelos normalizados para la formalización de los diferentes trámites administrativos serán siempre formularios electrónicos y se elaborarán conforme a las instrucciones del órgano competente en Administración electrónica o en atención a la ciudadanía, según corresponda, y serán siempre en soporte web.

4.– Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkariko prozedura-argitalpenek egoitza elektronikoetara baino ez dute bideratuko ereduak eta formularioak eskuratzeko.

4.– La publicación en el Boletín Oficial del País Vasco de los procedimientos dirigirá exclusivamente a la sede electrónica para la obtención de los modelos y formularios.

5.– Prozedurak arautzen dituzten arauek ez dute irudi estatikorik izango, ez eskabideak aurkezteko berariazko ereduenak, ez gainerako dokumentu normalizatuenak; horien ordez, formalizatu beharreko berariazko ereduak non topa daitezkeen adierazten duen helbide elektronikoa adierazi beharko da.

5.– Las normas reguladoras de los procedimientos no incluirán imágenes estáticas de los modelos específicos de presentación de las solicitudes, ni del resto de documentos normalizados, sino que, en su lugar, deberán indicar la dirección electrónica en donde se puedan localizar los citados modelos específicos para su formalización.

6.– Eskabideetarako berariazko eredu normalizatuak administrazio-prozeduraren legeetan daude xedatuta, eta honako hau ahalbidetuko dute:

6.– Los modelos específicos normalizados de solicitud y del resto de documentos y trámites previstos en la legislación del procedimiento administrativo, posibilitarán:

a) Atal dinamiko elektronikoak sartzea; atalok zabaldu egingo dira interesdunek bete behar dituzten unean, eta ezin izango dute irudi estatikorik izan bete aurretik.

a) Incluir partes dinámicas electrónicas que se desplegarán íntegramente en el momento en el que las personas interesadas los cumplimenten, y que no pueden tener una imagen estática sin rellenarlos.

b) Emandako datuak automatikoki egiaztatzea, sistema propioetan edo beste administrazio batzuen sistemetan biltegiratutako datuekin erkatuz.

b) Hacer comprobaciones automáticas de la información aportada con datos almacenados en sistemas propios o de otras Administraciones.

c) Hasiera emateko eskabidea guztiz edo partez beteta eskaintzea, interesdunek informazioa egiazta dezaten eta, hala badagokio, alda eta osa dezaten.

c) Ofrecer la solicitud de iniciación cumplimentada, en todo o en parte, con objeto de que las personas interesadas verifiquen la información y, en su caso, la modifiquen y completen.

7.– Eskabideetarako berariazko eredu normalizatuek hauek aurreikusi behar dituzte:

7.– Los modelos específicos normalizados de solicitud deberán prever:

a) Jakinarazpen edo komunikazio elektronikoetarako kanala aukeratzea dagoela, baldin eta aplikatu behar diren arauek ez badute kanal elektronikoa erabiltzera behartzen, bai eta jakinarazpen- edo komunikazio-abisua jasotzeko datuak ematea ere.

a) La elección del canal de notificación o comunicación electrónica, cuando las normas aplicables no dispongan la obligatoriedad del canal electrónico, y la aportación de los datos de aviso de notificación o comunicación.

b) Interesdunaren datu pertsonalak lortu eta tratatzeko baimena lortu behar dela, kontsultatu nahi diren datuetarako, arlo horretan indarrean dauden arauek xedatutakoarekin bat etorriz.

b) La obtención del consentimiento para la obtención y el tratamiento de los datos de carácter personal de la persona interesada, cuyos datos se vayan a consultar, conforme a lo estipulado en la normativa vigente en esa materia.

Nolanahi ere, Euskadiko datuak babesteko ordezkariaren jarraibideak beteko dira, eredu normalizatuetan sartu behar diren tratamendu-jardueren informazio-klausulei dagokienez.

En cualquier caso, se seguirán las directrices de la persona Delegada de Protección de Datos de Euskadi en relación con las cláusulas informativas de las actividades de tratamiento que deben incluirse en los modelos normalizados.

61. artikulua.– Herritarrek ekarritako dokumentuak.

Artículo 61.– Documentos aportados por la ciudadanía.

1.– Prozeduretako interesdunek hauek gehitu ahal izango dizkiote espedienteari:

1.– Las personas interesadas en un procedimiento podrán aportar al expediente:

a) Dokumentu elektronikoak.

a) Documentos electrónicos.

b) Dokumentu pribatuen kopia digitalizatuak; jatorrizkoarekin bat datozela bermatzeko, sinadura elektroniko aurreratua erabiliko da kopia digitalizatuak txertatu diren eskabidean.

b) Copias digitalizadas de documentos privados, cuya fidelidad con el original garantizarán mediante la utilización de firma electrónica avanzada en la solicitud que aporta las copias digitalizadas.

c) Administrazio publikoen egiaztapen-kode seguruko dokumentuak.

c) Documentos de las administraciones públicas con código seguro de verificación.

2.– Administrazioarekin bitarteko elektronikoen bidez harremanak izatera behartuta ez dauden pertsona fisikoek paperean aurkezten badute administrazio-dokumentu publiko baten edo dokumentu pribatu baten jatorrizkoa edo haren kopia autentiko bat, administrazio-espediente batean sartzeko, Administrazioak kopia autentiko bat sortuko du digitalizazio-prozesuaren bidez, eta kopia horrek administrazio publikoen jarduera-eremuan soilik izango du eraginkortasuna.

2.– En el caso de las personas físicas no obligadas a relacionarse mediante medios electrónicos con la Administración, cuando presenten en papel un documento original o una copia auténtica de un documento público administrativo o de un documento privado para incorporarlo a un expediente administrativo, el proceso de digitalización por la Administración generará una copia auténtica, que tendrá eficacia exclusivamente en el ámbito de la actividad de las Administraciones públicas.

3.– Espedienteari erantsitako dokumentuek bat etorri beharko dute egoitza elektronikoan argitaratutako dokumentu elektronikoen formatu onartuekin eta Administrazioaren estandar teknologikoekin.

3.– Los documentos aportados al expediente deberán ajustarse a los formatos admitidos de documentos electrónicos publicados en la sede electrónica, y los estándares tecnológicos de la Administración.

4.– Interesdunak izango dira aurkezten dituzten dokumentuen egiazkotasunaren erantzule, eta dokumentu horiek administrazio publikoen jarduera-eremuan soilik izango dute eraginkortasuna.

4.– Las personas interesadas se responsabilizarán de la veracidad de los documentos que presenten y estos tendrán eficacia exclusivamente en el ámbito de la actividad de las Administraciones públicas.

62. artikulua.– Herritarrentzako karpeta eta interesdunek prozeduraren izapidetze-egoerara irispidea izatea.

Artículo 62.– Carpeta Ciudadana y acceso de las personas interesadas al estado de tramitación del procedimiento.

1.– Egoitza elektronikoko «Nire karpeta / Mi carpeta» izeneko herritarrentzako karpeta da herritarrek alderdi interesdun diren eta elektronikoki izapidetu diren prozedura guztietako espedienteen informaziora irispidea izateko zerbitzua.

1.– La Carpeta Ciudadana «Nire karpeta-Mi carpeta» en sede electrónica constituye el servicio de acceso de la ciudadanía a la información de los expedientes de todos los procedimientos en los que es parte interesada y que se han tramitado de forma electrónica.

Espedienteak bitarteko horren bidez irispidean izango dituzte bost urtez, amaiera-datatik zenbatzen hasita. Epe hori igaro ondoren, espedienteak ez dira ikusgai egongo «Nire Karpeta / Mi Carpeta» izeneko karpetan, eta Euskal Autonomia Erkidegoko Sektore Publikoaren Artxibo Sisteman kontsultatu ahal izango dira, baldin eta legez onartutako kontserbazio-egutegiak betez ezabatu ez badira.

El acceso a los mismos estará disponible por este medio durante cinco años contados desde su fecha de fin. Una vez transcurrido ese plazo, los expedientes dejarán de ser visibles en «Nire karpeta-Mi carpeta» y podrán ser consultados en el Sistema de Archivo del Sector Público de la Comunidad Autónoma del País Vasco, siempre y cuando no hayan sido objeto de eliminación, en cumplimiento de los calendarios de conservación aprobados legalmente.

2. «Nire karpeta / Mi carpeta» herritarrentzako karpetan sartzeko, aurretiaz identifikatu beharko da, administrazio publikoen administrazio-prozedura erkideari buruzko legedian aurreikusitako edozein sistemaren bidez.

2.– El acceso a la Carpeta Ciudadana «Nire karpeta-Mi carpeta» exigirá que previa identificación a través de cualquiera de los sistemas previstos en la legislación sobre procedimiento administrativo común de las Administraciones públicas.

3.– Interesdunak ez ezik, hauek ere sartu ahal izango dira «Nire karpeta / Mi carpeta» herritarrentzako karpetan:

3.– Además de la persona interesada podrán acceder a la Carpeta Ciudadana «Nire karpeta-Mi carpeta»:

a) Ahalordedunak, ordezkariaren ziurtagiri elektroniko kalifikatuaren bidez.

a) Las personas apoderadas mediante certificado electrónico cualificado de representante.

b) Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 6.4 artikuluan adierazitako eta interesdunak emandako ahalordea duena, ahalordeen erregistro elektronikoan inskribatuta badago.

b) Quien ostente un poder de los previstos en el artículo 6.4. de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, otorgado por la persona interesada e inscrito en el Registro Electrónico de Apoderamientos.

c) Dena-delako espedientean 78.3.e artikuluak arautzen duen ordezkaritza duena.

c) Quien ostente la representación en el expediente concreto de que se trate regulada en el artículo 78.3.e.

4. «Nire karpeta / Mi carpeta» herritarrentzako karpetak funtzionalitate hauetarako aukera emango du gutxienez:

4.– La Carpeta Ciudadana «Nire karpeta-Mi carpeta» permitirá, al menos las funcionalidades siguientes:

a) Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 53.1.a) artikuluan adierazitakoaren arabera alderdi interesduna den pertsonari prozedura guztietako espedienteen izapidetze-egoeraren jarraipena egiteko aukera.

a) El seguimiento del estado de la tramitación de los expedientes de todos los procedimientos en los que la persona tiene condición de parte interesada, de acuerdo con lo previsto en el artículo 53.1.a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

b) Espediente bakoitzeko izapideen eta daten jarraipena egiteko aukera.

b) El seguimiento de los trámites realizados y la fecha de los mismos en cada expediente.

c) Espedienteetako dokumentu elektronikoak irispidean izan eta deskargatzeko aukera.

c) El acceso y descarga de los documentos electrónicos de los expedientes.

d) Komunikazio eta jakinarazpenetan sartzeko aukera.

d) El acceso a las comunicaciones y notificaciones.

e) Administrazioaren esku dauden komunikazio- eta jakinarazpen-datuak ezagutzeko aukera, hargatik eragotzi gabe indarrean dagoen araudiak ezartzen dituen mugak.

e) El conocimiento de los datos de comunicación y notificación de la persona que obran en poder de la Administración, sin perjuicio de las limitaciones que establezca la normativa vigente.

f) Zehazten diren administrazio-ziurtagiriak lortzeko aukera.

f) La obtención de las certificaciones administrativas que se determinen.

5.– Interesdunak ziurtatu beharko du identifikazio-sistemak ondo erabilita daudela, eta zaindu beharko du herritarrentzako bere karpetan bera baino ez dela sartzen, edo berak baimendu duen pertsona.

5.– La persona interesada deberá asegurar el buen uso de los sistemas de identificación y velar por que el acceso a su carpeta ciudadana solo se haga por sí misma o por una persona autorizada.

63. artikulua.– Datu-transmisioak eta administrazio-espedienteak.

Artículo 63.– Transmisiones de datos y expedientes administrativos.

1.– Datu-bitartekaritzarako plataforma euskal sektore publiko instituzionaleko administrazio eta entitate guztientzako plataforma komun bat da, nodo autonomiko gisa eratua, haien artean eta gainerako administrazioekin datuak elektronikoki trukatzeko.

1.– La Plataforma de Intermediación de Datos es la plataforma común para todas las Administraciones y entidades del sector público institucional vasco constituido como nodo autonómico para implementar el intercambio electrónico de datos entre ellas y el resto de las administraciones.

Administrazio elektronikoaren eskumena duen administrazio-organoak kudeatuko du plataforma hori.

Dicha plataforma será gestionada por el órgano administrativo competente en Administración electrónica.

2.– Organo edo entitate izapidegileak egin beharko du datu-transmisio orotarako eskabidea; eskabide horretan, identifikatu beharko du zer datu eskatzen duen, zein diren titularrak eta zertarako eskatzen duen. Horretaz gain, datu-eskabidean enplegatu publikoren batek hartzen badu parte, hura ere identifikatu beharko da.

2.– Toda transmisión de datos se efectuará a solicitud del órgano o entidad tramitadora en la que se identificarán los datos requeridos y sus titulares, así como la finalidad para la que se requieren. Además, si en la petición de datos interviene una persona empleada pública se incluirá la identificación de esta en la petición.

Datu-bitartekaritzarako plataforman, jasota utziko da zer egun eta ordutan transmititu ziren datuak, eta zer administrazio-prozedura, -izapide edo -jarduketari buruzkoa zen kontsulta.

La Plataforma de Intermediación de Datos dejará constancia de la fecha y hora en que se produjo la transmisión, así como del procedimiento administrativo, trámite o actuación al que se refiere la consulta.

3.– Datu-bitartekaritzarako plataforma edo horretarako prestatutako beste sistema elektroniko batzuk kontsultatuz sare korporatiboen bidez egiten diren datu-transmisioak administrazio-ziurtagiri gisa hartuko dira kasu guztietan, administrazio-prozedura edo -jarduketari begira.

3.– Las transmisiones de datos realizadas a través de las redes corporativas, mediante consulta a la Plataforma de Intermediación de Datos u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto, tienen, en todo caso, la consideración de certificados administrativos para el procedimiento o actuación administrativa.

4.– Interesdunek administrazio publikoek badauzkaten datuak edo dokumentuak aurkezten ez badituzte, honako arau hauek beteko dira:

4.– Cuando las personas interesadas no aporten datos o documentos que ya obren en poder de las Administraciones Públicas, se seguirán las siguientes reglas:

a) Prozedura izapidetzeko ardura duen administrazio-organoak berak administrazio-prozeduran sartuko ditu, baldin eta datuak, dokumentuak edo ziurtagiriak elektronikoki irispidean badauzka datu-bitartekaritzarako plataformak edo horretarako prestatutako beste sistema elektroniko batzuk kontsultatuta. Lagatzailearen fitxategietan jasota geratuko da organo edo organismo lagapen-hartzaileak datuak edo dokumentuak eskuratu dituela.

a) Si el órgano administrativo encargado de la tramitación del procedimiento puede acceder electrónicamente a los datos, documentos o certificados necesarios mediante consulta a las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto, los incorporará al procedimiento administrativo correspondiente. Quedará constancia del acceso a los datos o documentos efectuado por el órgano u organismo cesionario en los ficheros del cedente.

b) Salbuespen gisa, ezin bada datuetara elektronikoki iritsi aurreko letran adierazitako kontsultaren bidez, horretarako gaitutako beste bitarteko batzuen bidez eskatu ahal izango da, eta irispide elektronikoa galarazi zuen inguruabarra egiaztatzen duen dokumentazioa kontserbatuko da, eta espedientean sartu.

b) Excepcionalmente, en caso de que no se pueda realizar el acceso electrónico a los datos mediante la consulta a que se refiere la letra anterior, se podrá solicitar por otros medios habilitados al efecto y se conservará la documentación acreditativa de la circunstancia que imposibilitó dicho acceso electrónico, incorporándola al expediente.

5.– Organo, organismo publiko edo zuzenbide publikoko entitate lagapen-hartzailea datuen irispide elektroniko eta erabilera zuzenen erantzulea izango da, datuen titularra beste organo, organismo publiko edo zuzenbide publikoko entitate bat denean eta, bereziki, irispideko datuei babes-araubide berezia dagokienean. Halaber, irispide horretarako, interesdunaren baimena behar bada, organo lagapen-hartzailea arduratuko da baimen hori eskatzeaz.

5.– El órgano, organismo público o entidad de derecho público cesionario será responsable del correcto acceso electrónico a los datos cuya titularidad corresponda a otro órgano, organismo público o entidad de derecho público, así como de su utilización; en particular, cuando los datos a los que se accede tengan un régimen especial de protección. Asimismo, cuando para dicho acceso se requiera el consentimiento de la persona interesada, el órgano cesionario será el responsable del requerimiento de dicho consentimiento.

6.– Administrazio-jarduketa baten barruan, datuak laga ahal izango dira, modu automatizatuan, behar bezala segurtatutako kanal elektronikoak erabilita, hau da, bitarteko elektronikoen bidez osorik egindako kontsulta baten bidez eta enplegatu publiko batek ere zuzenean esku hartu gabe.

6 La cesión de datos dentro de una actuación administrativa podrá llevarse a cabo, de manera automatizada a través de canales electrónicos debidamente securizados, entendiéndose por tal la consulta realizada íntegramente a través de medios electrónicos en la que no haya intervenido de forma directa una empleada o empleado público.

7.– Datuen transmisioek Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko (EB) 2016/679 Erregelamenduaren 6. artikuluaren babesa izan beharko dute; erregelamendu horren bidez, datu pertsonalen tratamenduari dagokionez pertsona fisikoen babesari eta datu horien zirkulazio askeari buruzko arauak ezartzen dira eta 95/46/EE Zuzentaraua (Datuak babesteko Erregelamendu Orokorra) indargabetzen.

7.– Las transmisiones de los datos deberán estar amparadas en el artículo 6 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos).

8.– Beste administrazio publiko batek espediente elektroniko bat edo dokumentu elektroniko bat edo gehiago eskatzen dituenean, hartara irispidea izateko helbide elektronikoa edo lokalizatzailea ematea espedientea edo dokumentua bidaltzearen baliokidea izango da, baldin eta irispidearen osotasuna bermatzen bada dokumentu elektronikoak kudeatzeko politikan, elkarreragingarritasun-araudian eta legez onartutako kontserbazio- eta irispide-egutegietan ezartzen den denbora guztian.

8.– Cuando, desde otra Administración Pública, se solicite un expediente electrónico o uno o varios documentos electrónicos, la dirección electrónica o localizador que dé acceso al mismo equivaldrá a su remisión, siempre que se garantice la integridad del acceso a lo largo del tiempo que se establezca en la política de gestión de documentos electrónicos, en la normativa de interoperabilidad y en los calendarios de conservación y acceso aprobados legalmente.

64. artikulua.– Zuzenketa-araubidea.

Artículo 64.– Régimen de subsanación.

Zuzenketa-araubidea hauetan xedatutakoaren arabera arautuko da: Sektore publikoak bitarteko elektronikoen bidez jarduteko eta funtzionatzeko Erregelamendua onartzen duen martxoaren 30eko 203/2021 Errege Dekretuaren 14. artikulua eta Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 68. artikulua.

El régimen de subsanación se regirá por lo dispuesto en el artículo 14 del Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medio electrónicos y el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

65. artikulua.– Prozedurak bitarteko elektronikoen bidez bukatzea.

Artículo 65.– Terminación de los procedimientos por medios electrónicos.

1.– Prozedura elektronikoa ebazteko, bermatuta utzi behar da zein den organo eskudunaren identitatea; horretarako, dekretu honetan sinadura elektronikorako xedatutako sistemetako bat baliatu beharko da.

1.– La resolución del procedimiento electrónico garantizará la identidad del órgano competente mediante el empleo de alguno de los sistemas de firma electrónica previstos en este Decreto.

2.– Ebazpenak modu automatizatuan ere hartu eta jakinarazi ahal izango dira, horrela aurreikusita dagoen prozeduretan.

2.– Podrán adoptarse y notificarse resoluciones de forma automatizada en aquellos procedimientos en los que así esté previsto.

3.– Espedienteak izapidetzen amaitu ondoren, Euskal Autonomia Erkidegoko Sektore Publikoaren Artxibo Sisteman itxi eta artxibatu egin beharko dira.

3.– Una vez finalizada la tramitación de un expediente, deberá cerrarse y archivarse en el Sistema de Archivo del Sector Público de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

66. artikulua.– Herritarrei bitarteko elektronikoak erabiltzen laguntzea.

Artículo 66.– Asistencia a la ciudadanía en el uso de medios electrónicos.

1.– Herritarrei arreta emateko eskumena duen organoak herritarrei bermatuko die administrazioarekiko harremanak bitarteko elektronikoen bidez izatea; beraz, bitarteko horien bidez harremanak izatera behartuta ez dauden eta hala eskatzen duten pertsonen eskura jarriko ditu baliabide horiek erabiltzen laguntzeko behar diren langileak eta baliabide teknologikoak.

1.– El órgano competente en materia de atención a la ciudadanía garantizará a la misma su relación con la Administración a través de medios electrónicos, por lo que pondrá, a disposición de las personas que no están obligadas a relacionarse a través de dichos medios y que lo soliciten, el personal y los recursos tecnológicos que sean necesarios para asistirlas.

2.– Interesdunak, nor den egiaztatu ondoren, adostasun espresua adierazi beharko du funtzionario gaituek elektronikoki identifikatu eta sinadura gauza dezaten, hala eskatzen duen jarduketa administratibo bakoitzean. Horretarako, inprimaki normalizatua erabiliko da, zeina eskuragarri eta eguneratuta egongo baita Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio publikoaren egoitza elektronikoan: https://www.euskadi.eus/egoitza-elektronikoa/

2.– La persona interesada, previa acreditación de su identidad, deberá dar su consentimiento expreso para su identificación o firma electrónica por el personal funcionario habilitado, en cada actuación administrativa que la requiera. Para ello se utilizará el formulario normalizado que estará disponible y actualizado en la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi https://www.euskadi.eus/sede-electronica/

3.– Funtzionario gaituek interesdunari emango diote egindako izapidea egiaztatzen duen dokumentazio guztia, adostasun espresuaren dokumentuaren kopia bete eta sinatuarekin batera.

3.– El personal funcionario habilitado entregará a la persona interesada toda la documentación acreditativa del trámite realizado, así como una copia del documento de consentimiento expreso cumplimentado y firmado.

4.– Herritarrentzako arretaren eskumena duen organoa arduratuko da gaitutako funtzionarioen erregistroaren euskarri den plataforma teknologikoa diseinatu, ezarri eta teknikoki kudeatzeaz –erregistro hori hurrengo artikuluan dago araututa–.

4.– El órgano competente en materia de atención a la ciudadanía será responsable del diseño, implantación y gestión técnica de la plataforma tecnológica que soporte el Registro de Personal Funcionario Habilitado que se regula en el siguiente artículo.

5.– Entitate edo sail bakoitzean giza baliabideak kudeatzeaz arduratzen den organoak izango du eskumena bere mendeko unitateetan lan egiten duten funtzionarioak gaitzeko. Langile horiek hurrengo artikuluan arautzen den erregistroan inskribatuta egon beharko dute.

5.– El órgano al que corresponda la gestión de los recursos humanos de cada entidad o departamento será el competente para la habilitación del personal funcionario que preste servicios en las unidades dependientes de los mismos. Dicho personal deberá estar inscrito en el Registro que se regula en el artículo siguiente.

6.– Salbuespen gisa, prozeduraren administrazio-organo eskudunak herritarrentzako arretaren eskumena duen administrazio-organoari eskabide arrazoitu eta espresua egin ondoren, erregistro-gaietako bulegoetako langileek bitarteko elektronikoak erabiltzen lagundu ahal izango diete ziurtagiri elektroniko aitortua izateko baliabiderik ez duten pertsona juridikoei. Herritarrentzako arretaren eskumena duen organoaren arduradunak aitortuko du laguntza hori ebazpen bidez.

6.– Excepcionalmente, previa solicitud motivada y expresa del órgano administrativo competente en el procedimiento, al de atención a la ciudadanía, el personal de las oficinas en materia de registro podrá asistir en el uso de medios electrónicos a las personas jurídicas que carezcan de los medios para disponer de certificado electrónico reconocido. Dicha asistencia será reconocida mediante Resolución de la persona responsable del órgano competente en atención a la ciudadanía.

67. artikulua.– Gaitutako funtzionarioen erregistroa.

Artículo 67.– Registro de Personal Funcionario Habilitado.

1.– Gaitutako funtzionarioen erregistroan hau inskribatu behar da:

1.– En el Registro de Personal Funcionario Habilitado constarán inscritos:

a) Zer funtzionario dauden gaituta Administrazioarekiko harremanak elektronikoki izatera behartuta ez dauden interesdunen identifikazio eta sinadura elektronikorako.

a) El personal funcionario habilitado para realizar la identificación y firma electrónica de las personas interesadas no obligadas a relacionarse electrónicamente con la Administración.

b) Zer funtzionario dauden gaituta interesdunek administrazio-espedienteetan aurkezten dituzten paperezko edozein dokumenturen kopia autentiko elektronikoak egiteko.

b) El personal funcionario habilitado para la expedición de copias auténticas electrónicas de cualquier documento en papel que presenten las personas interesadas para su incorporación a un expediente administrativo.

Kopia autentikoak egiteko gaikuntza emateko organo eskuduna jatorrizko dokumentuak egiten dituen organo bera izango da, bai eta eskumen-arauetan egiteko hori esleituta daukaten organoak ere.

El órgano competente para la habilitación de expedición de copias auténticas será aquel al que corresponda la emisión de los documentos originales, así como aquellos otros órganos a los que se atribuya dicha función en sus normas de competencia.

c) Zer funtzionario dauden gaituta atxikipeneko sailaren edo entitatearen eskumenekoak diren prozedurei dagozkien administrazio-espedienteetako dokumentuen kopia autentikoak egiteko.

c) El personal funcionario habilitado para la expedición de copias auténticas de documentos de expedientes administrativos relativos a procedimientos que son competencia del departamento o entidad al que se encuentre adscrito.

2.– Herritarrei arreta emateko eskumena duen organoaren ardura izango da gaitutako funtzionarioei dagozkien erregistro-idazpenak inskribatu, aldatu eta ezereztea.

2.– El órgano competente en atención a la ciudadanía será responsable de la inscripción, modificación y cancelación de los asientos registrales correspondientes a las personas funcionarias habilitadas.

3.– Erregistro horrek guztiz elkarreragingarria izan beharko du gainerako administrazio publikoek sortzen dituzten erregistroekin edo sistema baliokideekin, aipatutako gaikuntzen balioa egiaztatze aldera.

3.– Este registro deberá ser plenamente interoperable con los registros u otros sistemas equivalentes que se creen por el resto de Administraciones públicas, a los efectos de comprobar la validez de las citadas habilitaciones.

VIII. TITULUA
TÍTULO VIII
KANAL ELEKTRONIKOA
CANAL ELECTRÓNICO
I. KAPITULUA
CAPITULO I
ADMINISTRAZIO ELEKTRONIKOAREN PLATAFORMA KOMUNA
PLATAFORMA COMÚN DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA

68. artikulua.– Administrazio elektronikoaren zerbitzu eta azpiegitura komunak.

Artículo 68.– Servicios e infraestructuras comunes de Administración electrónica.

1.– Administrazio elektronikoaren zerbitzu eta azpiegitura komunak izaera korporatiboko eta zeharkako izaerako osagai teknikoak eta antolaketako osagaiak dira, laguntza-gobernantza operatiboarekin batera; izan ere, herritarrekiko harremanetarako kanal elektronikoari euskarria ematen diote, erabiltzaileen behar komunak asetzen dituzte, eta administrazio-jardunaren elkarreragingarritasuna, segurtasuna, eskala-ekonomiak, arrazionalizazioa eta sinplifikazioa errazten dituzte. Horiek hornitzeko zenbait modu izan daitezke, hala nola zerbitzu edo produktu gisa, edo plataforma gisa integratuta.

1.– Los servicios e infraestructuras comunes de la Administración electrónica constituyen los componentes organizativos y técnicos de carácter corporativo y transversal, junto con su gobernanza operativa de apoyo, que dan soporte al canal electrónico de relación con la ciudadanía, satisfacen necesidades comunes de las personas usuarias, facilitan la interoperabilidad, la seguridad, las economías de escala, la racionalización y la simplificación de la actuación administrativa. Pueden tener diversos modos de provisión, como servicio o como producto, o integración a modo de plataforma.

2.– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio orokorreko eta haren Administrazio instituzionaleko organo guztiek nahitaez erabili behar dituzte administrazio elektronikoaren zerbitzu eta azpiegitura komunak.

2.– Los servicios e infraestructuras comunes de Administración electrónica son de uso obligatorio por todos los órganos de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Euskadi y su Administración institucional.

Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoa osatzen duten gainerako entitateek ere erabili beharko dituzte, zuzenbide publikoari loturiko prozeduretan.

También deberán utilizarse por el resto de entidades integrantes del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi en sus procedimientos sujetos al derecho público.

3.– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio orokorrak hitzarmenak sinatu ahal izango ditu beste administrazio publiko batzuekin administrazio elektronikoaren zerbitzu eta azpiegitura komun horiek erabiltzeko.

3.– La Administración general de la Comunidad Autónoma de Euskadi podrá suscribir con otras Administraciones públicas convenios para la utilización de dichos servicios e infraestructuras comunes de Administración electrónica.

4.– Eusko Jaurlaritzan administrazio elektronikoaren eskumena duen sailburuak agindu bidez zehaztu eta eguneratuko ditu Administrazioaren zerbitzu eta azpiegitura komunak.

4.– Mediante Orden de la persona titular del departamento del Gobierno Vasco competente en materia de Administración electrónica, se determinarán y actualizarán los servicios e infraestructuras comunes de la Administración.

5.– Nolanahi ere, hauek zerbitzu eta azpiegitura komunak dira:

5.– Constituyen, en cualquier caso, servicios e infraestructuras comunes, los siguientes:

a) Zerbitzu- eta prozedura-katalogo korporatiboa.

a) El Catálogo Corporativo de Servicios y Procedimientos.

b) Erregistro elektroniko orokorra.

b) El Registro Electrónico General.

c) Postontzi elektroniko orokorra.

c) El Buzón Electrónico General.

d) Iragarki-taula elektronikoa.

d) El Tablón Electrónico de Anuncios.

e) Gaitutako funtzionarioen erregistroa eta ahalordeen erregistro elektronikoa.

e) El Registro de Personal Funcionario Habilitado y el Registro Electrónico de Apoderamientos.

f) Herritarrentzako karpeta, «Nire karpeta / Mi carpeta».

f) La Carpeta Ciudadana «Nire karpeta-Mi carpeta».

g) Artxibo elektroniko bakarra.

g) El Archivo Electrónico Único.

h) Ordainketa-pasabidea.

h) La Pasarela de Pagos.

i) Ziurtagiriak egiaztatzeko plataforma eta beste identifikazio-sistema batzuk.

i) La plataforma de verificación de certificados y otros sistemas de identificación.

j) Datu-bitartekaritzarako zerbitzuak.

j) Los servicios de intermediación de datos.

k) Dokumentuen autentikotasuna eta osotasuna egiaztatzeko zerbitzua.

k) El servicio de verificación de la autenticidad e integridad de los documentos.

l) Izapide-kudeatzailea.

l) El gestor de trámites.

m) Berariazko ereduen kudeatzailea.

m) El gestor de modelos específicos.

n) Prozedurak hasteko eskabideak masiboki aurkezteko sistema.

n) El sistema de presentación masiva de solicitudes de iniciación de los procedimientos.

o) Jakinarazpen-sistema.

o) El sistema de notificación.

II. KAPITULUA
CAPÍTULO II
IDENTIFIKAZIOA, SINADURA ETA EGIAZTAPENA
IDENTIFICACIÓN, FIRMA Y VERIFICACIÓN

69. artikulua.– Sinadura elektronikoaren eta ziurtagirien politika.

Artículo 69.– Política de firma electrónica y de certificados.

1.– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio orokorrak sinadura elektronikoari eta ziurtagiriei buruzko politika onartu eta argitaratuko du. Politika hori jarraibide eta arau tekniko aplikagarriek osatuko dute, Elkarreragingarritasunaren Eskema Nazionalean eta hura garatzeko arauetan ezarritakoaren arabera, eta Estatuko Administrazio orokorrari jakinaraziko zaio, inplementazio-fitxategiekin batera.

1.– La Administración general de la Comunidad Autónoma de Euskadi aprobará y publicará su política de firma electrónica y de certificados, que estará constituida por las directrices y normas técnicas aplicables, conforme con lo establecido en el Esquema Nacional de Interoperabilidad y sus normas de desarrollo y será comunicada, junto con sus correspondientes ficheros de implementación, a la Administración general del Estado.

2.– Konfiantzazko zerbitzu elektronikoen emaileen betebeharrak ezertan eragotzi gabe –betebehar horiek Konfiantzazko zerbitzu elektronikoen zenbait alderdi arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen 9. artikuluan eta indarreko gainerako arauetan xedatuta daude–, sinadura elektronikoaren eta ziurtagirien politikak honako hauek jaso beharko ditu beti:

2.– Sin perjuicio de las obligaciones de los prestadores de servicios electrónicos de confianza, previstas en el artículo 9 de la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza y resto de normativa vigente, la política de firma electrónica y certificados deberá contener, en todo caso:

a) Zein den aplikazio-eremuaren definizioa.

a) La definición de su ámbito de aplicación.

b) Zer betekizun bete behar dituzten Administrazioko organoetan aurkeztuko diren sinadura elektronikoek.

b) Los requisitos de las firmas electrónicas presentadas ante los órganos de la Administración.

c) Zer zehaztapen tekniko eta operatibo bete behar diren identifikazio- eta autentifikazio-modu berriei lotutako konfiantzazko zerbitzuak definitu eta emateko.

c) Las especificaciones técnicas y operativas para la definición y prestación de los servicios de confianza asociados a las nuevas formas de identificación y autenticación.

d) Zein diren sinadura elektronikoak sortu, balidatu eta kontserbatzeko prozesuak, eta zer ezaugarri eta betekizun eska dakizkiekeen sinadura elektronikoko sistemei, ziurtagiriei, data-orduen zigiluko zerbitzuei, eta sinaduren euskarriko gainerako elementuei.

d) Los procesos de generación, validación y conservación de firmas electrónicas, así como las características y requisitos exigibles a los sistemas de firma electrónica, los certificados, los servicios de sellado de tiempo, y otros elementos de soporte de las firmas.

3.– Administrazio elektronikoaren eskumena duen sailburuak aginduz onartuko du sinadura elektronikoaren politika, eta honela argitaratuko da:

3.– La política de firma electrónica se aprobará por Orden de la persona titular del departamento competente en Administración electrónica y se publicará:

a) Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian, haren laburpena.

a) En el Boletín Oficial del País Vasco un extracto de la misma.

b) Egoitza elektronikoan, osorik.

b) En la sede electrónica de forma íntegra.

70. artikulua.– Ziurtagiriak egiaztatzeko plataforma eta beste identifikazio-sistema batzuk.

Artículo 70.– Plataforma de verificación de certificados y otros sistemas de identificación.

1.– Administrazioak plataforma bat izango du onartutako ziurtagiri kalifikatuen indarraldia eta edukia egiaztatzeko. Sistema horrek ahalbidetu beharko du egiaztatze hori librea eta doakoa izatea.

1.– La Administración dispondrá de una plataforma para la verificación de la vigencia y del contenido de los certificados cualificados admitidos. El sistema deberá permitir que tal verificación se pueda llevar a cabo de forma libre y gratuita.

2.– Plataforma sektore publiko osorako egongo da eskuragarri, dagokion atxikipen-tresna formalizatu ondoren.

2.– La plataforma, estará disponible para todo el sector público previa formalización del correspondiente instrumento de adhesión.

3.– Plataforma hori beste administrazio publiko batzuek kudeatutako identifikazio-sistemei eta ziurtagiriak egiaztatzeko beste plataforma batzuei atxiki ahal izango zaie, eskaintzen dituzten zerbitzuak hobetzeko.

3.– La plataforma se podrá adherir a otras plataformas de verificación de certificados y sistemas de identificación gestionadas por otras Administraciones públicas, con el objetivo de mejorar los servicios que ofrezcan.

4.– Plataformak balidatze-praktiken deklarazio bat izango du, eta, bertan, egiaztapen-zerbitzuei dagokienez erabiltzaileek beren gain hartzen dituzten betebeharrak zehaztuko dira. Deklarazio hori egoitza elektronikoan egongo da eskuragarri, doan.

4.– La plataforma dispondrá de una declaración de prácticas de validación en la que se detallarán las obligaciones que se comprometen a cumplir en relación con los servicios de verificación las personas usuarias de la misma. Esta declaración estará disponible en sede electrónica con carácter gratuito.

5.– Konfiantzazko zerbitzuen emaile kalifikatuek plataformarako irispide elektronikoa eta doakoa eman beharko dute, haiek emandako ziurtagiri elektronikoen indarraldia egiaztatu ahal izateko, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen arloan aplikatzekoak diren legeen arabera.

5.– Los prestadores cualificados de servicios de confianza deberán facilitar a la plataforma el acceso electrónico y gratuito para la verificación de la vigencia de los certificados electrónicos emitidos por aquellos en virtud de su cualificación, de acuerdo con la legislación aplicable en materia de servicios electrónicos de confianza.

71. artikulua.– Herritarren identifikazioa eta sinadura elektronikoa.

Artículo 71.– Identificación y firma electrónica de la ciudadanía.

1.– Pertsona fisikoek ziurtagiri elektroniko kalifikatuak erabili ahal izango dituzte Administrazioarekin harremanak izateko, baina, horretarako, ziurtagiri-emaileek konfiantzazko zerbitzuen emaile kalifikatuen konfiantzazko zerrendan sartuta egon behar dute. Organo eskudunak onartutako beste identifikazio- eta sinadura-bitarteko batzuk ere erabili ahal izango dira.

1.– Las personas físicas podrán utilizar, para relacionarse con la Administración, los certificados electrónicos cualificados expedidos por prestadores incluidos en la lista de confianza de prestadores cualificados de servicios de confianza. También podrán utilizarse otros medios de identificación y firma admitidos por el órgano competente.

2.– Identifikaziorako eta sinadura elektronikorako bitartekoak onartzeko, agindu bat eman beharko du administrazio elektronikoaren eskumena duen saileko titularrak.

2.– La admisión de los medios de identificación y firma electrónica será aprobada por Orden de la persona titular del departamento competente en Administración electrónica.

3.– Pertsona juridikoek eta nortasun juridikorik gabeko entitateek ordezkariaren ziurtagiri elektroniko kalifikatuak erabili ahal izango dituzte, bai eta zigilu elektronikokoak eta zehazten diren identifikazio eta sinadura elektroniko aurreratuko sistemak ere.

3.– Las personas jurídicas y las entidades sin personalidad jurídica podrán utilizar certificados electrónicos cualificados de representante, de sello electrónico, y los sistemas de identificación y firma electrónica avanzada que se determinen.

4.– Dekretu honen 101. artikuluan araututako bulegoetan herritarrei aurrez aurreko arreta emateko, eskuzko sinadura digitalizatuko sistemak eta sinadura biometrikoko sistemak erabili ahal izango dira, betiere enplegatu publiko baten aurrean, zeinak sinatzailearen identitatea egiaztatuko baitu. Hori guztia, datu pertsonalak babesteko indarrean dagoen araudiak ezarritakoaren arabera.

4.– En la atención presencial a la ciudadanía en las oficinas reguladas en el artículo 101, se podrán utilizar sistemas de firma manuscrita digitalizada y sistemas de firma biométrica, siempre en presencia de una persona empleada pública, quien comprobará la identidad de la persona firmante. Todo ello, conforme a lo que establezca la normativa vigente de protección de datos de carácter personal.

5.– Aurrekoez gainera, beste sinadura-sistema batzuk baliatu ahal izango dira, hala nola aurreko erregistro bateko gako itunduak erabiliz, Administrazioaren eta interesdunen esku dagoen informazioa aurkeztuta edo beste sistema ez-kriptografiko batzuen bidez.

5.– Se podrán utilizar otros sistemas de firma distintos a los anteriores, como claves concertadas en un registro previo, aportación de información conocida por la Administración y las personas interesadas u otros sistemas no criptográficos.

Sinadura-sistema horiek onartzeko, ukitutako interesek eta datuek hala ahalbidetu behar dute, proportzionaltasun-irizpideen arabera.

Estos sistemas de firma se admitirán en los trámites en los que los datos e intereses afectados lo permitan, conforme a criterios de proporcionalidad.

Sinadura elektronikoaren eta ziurtagirien politikan, sinadura-sistema horiek erabiltzeko baldintzak eta sinadura-sistemen ezaugarriak ezarriko dira.

En la política de firma electrónica y de certificados se establecerán las condiciones de uso y características de estos sistemas de firma.

6.– Herritarrek identifikazio eta sinadura elektronikoko bitartekoak erabiltzen badituzte, Administrazioak kontsignatu diren datu pertsonalak erabili ahal izango ditu, sinadura autentifikatu eta egiaztatzeko.

6.– El uso de medios de identificación y firma electrónica por la ciudadanía implicará que la Administración puede tratar los datos personales consignados, a los efectos de autenticación y verificación de la firma.

7.– Administrazioa ez da erantzule izango hirugarrenek interesdunaren identifikazio pertsonalerako eta sinadura elektronikorako bitartekoak erabiltzen badituzte.

7.– La Administración no será responsable de la utilización por terceras personas de los medios de identificación personal y firma electrónica de la persona interesada.

72. artikulua.– Bideodei bidezko identifikazioa.

Artículo 72.– Identificación por video llamadas.

Administrazioak pertsonak bideodeien bidez identifikatzeko sistema bat ezarriko du, edo beste sistema mota bat, ahalbidetuko duena funtzionario gaituek herritarrak urrutitik identifikatzea eta herritarrei bitarteko elektronikoak erabiltzen laguntzea –66. artikuluaren arabera arautua–, bat etorriz datu pertsonalak babesteko indarrean dagoen araudian xedatutakoarekin.

La Administración implantará un sistema de identificación de las personas por video llamada o un sistema que permita la identificación a distancia y para la asistencia a la ciudadanía en el uso de medios electrónicos por el personal funcionario habilitado regulado en el artículo 66, conforme a lo estipulado en la normativa vigente de protección de datos de carácter personal.

73. artikulua.– Enplegatu publikoaren sinadura elektronikoa.

Artículo 73.– Firma electrónica del personal empleado público.

1.– Administrazioaren jarduna, bitarteko elektronikoak erabiltzen baditu, organo eskudunaren titularraren edo eskumena egikaritzen duen enplegatu publikoaren sinadura elektronikoaren bidez gauzatuko da.

1.– La actuación de la Administración, cuando utilice medios electrónicos, se realizará mediante firma electrónica del titular del órgano competente o de la empleada o empleado público que materialice la competencia.

2.– Administrazioak ziurtagiri elektroniko kalifikatuak emango dizkie enplegatu publikoei, eginkizunak bete ditzaten. Ziurtagiri horiek lanpostuaren edo karguaren titularra eta zerbitzuak ematen dituen administrazioa edo organoa identifikatuko dituzte.

2.– La Administración dotará, a su personal empleado público, de certificados electrónicos cualificados para el desempeño de sus funciones. Estos certificados identificarán al titular del puesto de trabajo o cargo y a la Administración u órgano donde presta sus servicios.

3.– Administrazioak zehaztuko du zer bitarteko onartu hari lotutako edo haren mendeko zuzenbide pribatuko entitateen sinadura elektronikorako, administrazio-ahalak baliatuta prozedurak izapidetu behar badituzte.

3.– La Administración determinará los medios admitidos para la firma electrónica en las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes cuando tramiten procedimientos en el ejercicio de potestades administrativas.

4.– Enplegatu publikoen ziurtagiri elektronikoak kalifikatuak izango dira, eta Elkarreragingarritasunaren Eskema Nazionala eta identitatearen eta sinadura elektronikoaren arloan indarrean dauden legeak beteko dituzte.

4.– Los certificados electrónicos del personal empleado público serán cualificados y se ajustarán al Esquema Nacional de Interoperabilidad y la legislación vigente en materia de identidad y firma electrónica.

5.– Aurrekoa gorabehera, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legearen 43.2 artikuluan eta Sektore publikoak bitarteko elektronikoen bidez jarduteko eta funtzionatzeko Erregelamendua onartzen duen martxoaren 30eko 203/2021 Dekretuaren 23.1 artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz, ziurtagiri hori erabili behar bada informazio sailkatua, segurtasun publikoa edo anonimotasuna legez justifikatuta duten beste jarduketa batzuk ukitzen dituzten jarduketetan, enplegatu publikoei identifikazio profesionaleko zenbakia duten ziurtagiri elektronikoak eman ahal izango zaizkie.

5.– No obstante lo anterior, de acuerdo con lo previsto en el artículo 43.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y el artículo 23.1 del Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos, si dicho certificado se va a utilizar en actuaciones que afecten a información clasificada, a la seguridad pública o a otras actuaciones para cuya realización esté legalmente justificado el anonimato, se podrá dotar de certificados electrónicos de personal empleado público con número de identificación profesional.

6.– Enplegatu publikoak lan egiten duen administrazio-organoaren, organismo publikoaren edo zuzenbide publikoko entearen titularrak eskabide arrazoitu bat aurkeztu behar dio administrazio elektronikoaren eskumena duen organoari, identifikazio profesionaleko zenbakia esleitzeko.

6.– La persona titular del órgano administrativo, organismo público o ente de derecho público en el que preste servicios la empleada o empleado público realizará la solicitud motivada de asignación de un número de identificación profesional dirigida al órgano competente en Administración electrónica.

Enplegatu publikoak lan egiten duen administrazio-organoak, organismo publikoak edo zuzenbide publikoko enteak titularraren identitatea egiaztatzen duen dokumentazioa kontserbatuko du, eta hura zaintzeaz arduratuko da, baliteke-eta agintari publiko eskudunek edo organo judizialek titularraren identitatea ezagutzera emateko eskaera ofiziala egitea.

El órgano administrativo, organismo público o ente de derecho público en el que preste servicios la empleada o empleado público conservará la documentación acreditativa de la identidad de la persona titular y se responsabilizará de su custodia, en previsión de una posible petición oficial de su revelación por las autoridades públicas competentes o los órganos judiciales.

7.– Identifikazio profesionaleko zenbakia duten enplegatu publikoen ziurtagiri elektronikoak kalifikatuak izango dira, eta Elkarreragingarritasunaren Eskema Nazionalean adierazitakoa eta identitatearen eta sinadura elektronikoaren arloan indarrean dauden legeak beteko dituzte; halaber, enplegatu publikoen ziurtagiri elektronikoaren erabilera, gaitasun eta funtzionaltasun bera izango dute, baina ziurtagiri hori egitea justifikatu zuten jarduketetara mugatuta.

7.– Los certificados electrónicos de personal empleado público con número de identificación profesional serán cualificados y se ajustarán a lo previsto en el Esquema Nacional de Interoperabilidad y la legislación vigente en materia de identidad y firma electrónica y tendrán idéntico uso, capacidad y funcionalidad que el certificado electrónico de personal empleado público, aunque limitados a las actuaciones que justificaron su emisión.

74. artikulua.– Administrazioaren sinadura elektronikoa.

Artículo 74.– Firma electrónica de la Administración.

Administrazioak zehaztuko du, administrazio elektronikoaren eskumena duen administrazio-organoko titularraren ebazpenaren bidez, zein kasutan erabiliko diren sinadura elektronikoko sistema hauek:

La Administración determinará, mediante resolución de la persona titular del órgano administrativo competente en Administración electrónica, los supuestos de utilización de los siguientes sistemas de firma electrónica:

a) Administrazioaren zigilu elektroniko kalifikatua.

a) Sello electrónico cualificado de la Administración.

b) Egiaztapen-kode segurua: dagokion egoitza elektronikoan sartuz dokumentuaren osotasuna egiaztatzeko aukera gaituta egongo da betiere.

b) Código seguro de verificación: habilitando, en todo caso, la comprobación de la integridad del documento mediante el acceso a la sede electrónica correspondiente.

75. artikulua.– Administrazioaren identifikazioa.

Artículo 75.– Identificación de la Administración.

1.– Administrazioak zigilu elektronikoen bidez identifikatu ahal izango du bere burua. Zigilu elektroniko horiek barnean hartuko dituzte identifikazio fiskaleko zenbakia eta dagokien izendapena, bai eta titularraren identitatea ere, administrazio-organoen zigilu elektronikoen kasuan.

1.– La Administración podrá identificarse mediante el uso de sellos electrónicos. Estos sellos electrónicos incluirán el número de identificación fiscal y la denominación correspondiente, así como la identidad de la persona titular en el caso de los sellos electrónicos de órganos administrativos.

2.– Zigilu elektronikoak sortzeko, ebazpen bat emango du administrazio elektronikoaren eskumena duen administrazio-organoaren titularrak, eta horren berri emango da egoitza elektronikoan. Ebazpen horretan, hauek jaso beharko dira:

2.– La creación de sellos electrónicos, que se publicará en la sede electrónica, se realizará mediante resolución de la persona titular del órgano administrativo competente en Administración electrónica. En dicha resolución deberá constar:

a) Zigiluaren titularra den organoa, organismo publikoa edo zuzenbide publikoko entitatea, berak izango baitu zigiluaren erabileraren gaineko erantzukizuna; beraz, saila, organismoa edo entea ere adierazi beharko dira, atxikipenekoa, loturakoa edo mendekoa izan.

a) El órgano, organismo público o entidad de derecho público vinculado o dependiente titular del sello, que será el responsable de su utilización, con indicación del departamento, organismo o ente de adscripción, vinculación o dependencia.

b) Sinadura- eta zigilu-sistema aplikagarriaren ezaugarri tekniko orokorrak.

b) Las características técnicas generales del sistema de firma y sello aplicable.

c) Zigilua egiaztatzeko balidazio-zerbitzua.

c) El servicio de validación para la verificación del sello.

d) Zer jarduketa eta prozeduratan erabili ahal izango den.

d) Actuaciones y procedimientos en los que podrá ser utilizado.

3.– Zigilu elektronikoen ziurtagiriek eduki hauek behintzat izango dituzte:

3.– Los certificados de sello electrónico tendrán, al menos, los siguientes contenidos:

a) Zer ziurtagiri-mota den, «zigilu elektronikoa» izendaturik.

a) Descripción del tipo de certificado, con la denominación «sello electrónico».

b) Ziurtagiri-subjektuaren izena.

b) Nombre del suscriptor.

c) Ziurtagiri-subjektuaren identifikazio fiskaleko zenbakia.

c) Número de identificación fiscal del suscriptor.

76. artikulua.– Administrazio-jarduketa automatizaturako egiaztapen-kode seguruan oinarritutako sinadura-sistemak.

Artículo 76.– Sistemas de firma basados en código seguro de verificación para la actuación administrativa automatizada.

1.– Administrazioak dokumentuak egiaztatzeko kode seguruko sistemak erabili ahal izango ditu jarduketa automatizatuen garapenean, 40/2015 Legearen 42. artikuluan eta Sektore publikoak bitarteko elektronikoen bidez jarduteko eta funtzionatzeko Erregelamendua onartzen duen martxoaren 30eko 203/2021 Errege Dekretuaren 21. artikuluan xedatutakoaren arabera.

1.– La Administración podrá utilizar sistemas de código seguro de verificación de documentos en el desarrollo de actuaciones automatizadas de acuerdo con lo previsto en el artículo 42 de la Ley 40/2015 y el artículo 21 del Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos.

2.– Sistema erabili ahal izateko, administrazio elektronikoaren eskumena duen administrazio-organoaren titularrak ebazpena eman beharko du, honako hauek barne hartuta:

2.– La utilización del sistema requerirá resolución de la persona titular del órgano administrativo competente en Administración electrónica, que deberá incluir:

a) Zer administrazio-jarduketari aplikatzen zaion.

a) Las actuaciones administrativas a las que se aplica.

b) Zer xedapen aplikatu behar zaizkion jarduketari.

b) Las disposiciones aplicables a la actuación.

c) Zein diren sistema erabiltzeko organo arduradunak.

c) Los órganos responsables de su utilización.

d) Zer egoitza elektronikotarako irispidea izango duten interesdunek jarduketaren edo dokumentuaren edukia egiaztatzeko.

d) La sede electrónica a la que pueden acceder las personas interesadas para la verificación del contenido de la actuación o documento.

e) Zer eskuragarritasun-epe dagoen dokumentu bati aplikatutako egiaztapen-kode segurua egoitza elektronikoan egiaztatzeko.

e) El plazo de disponibilidad para la verificación en la sede electrónica del código seguro de verificación aplicado a un documento.

Epe hori bost urte izango da gutxienez, baldin eta ez badago xedatuta epe luzeago bat gaiaren ziozko araudi berezian. Behin dokumentua ez dagoenean eskuragarri egoitza elektronikoan edo lotutako egoitza elektronikoan, hura beste bide batzuetatik eskuratzeko aukera administrazio publiko bakoitzak dokumentu-kudeaketako politikaren bidez ezarrita duen kontserbazio-estrategiaren arabera arautuko da.

Este plazo será, al menos, de cinco años, salvo que en la normativa especial por razón de la materia se prevea un plazo superior. Una vez que el documento deje de estar disponible en la sede electrónica o sede electrónica asociada, su disponibilidad por otros cauces se regirá por lo dispuesto en la estrategia de conservación implantada por cada Administración Pública a través de su política de gestión documental.

f) Zer errekurtso jar daitezkeen jarduketaren aurka, zer administrazio-organori edo organo judiziali aurkeztu behar zaizkion, eta zer epetan, hargatik eragotzi gabe interesdunek egoki iritzitako beste edozein errekurtso jartzeko aukera.

f) Los recursos que procedan contra la actuación, el órgano administrativo o judicial ante el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos, sin perjuicio de que las personas interesadas puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

g) Interesdunen eskubideak, askatasunak eta interes legitimoak babesteko neurriak.

g) Las medidas para salvaguardar los derechos, las libertades y los intereses legítimos de las personas interesadas.

77. artikulua.– Dokumentuak eta datuak elektronikoki trukatzea komunikazio-ingurune itxietan.

Artículo 77.– Intercambio electrónico de documentos y datos en entornos cerrados de comunicación.

1.– Sektore publikoak bitarteko elektronikoen bidez jarduteko eta funtzionatzeko Erregelamendua onartzen duen martxoaren 30eko 203/2021 Errege Dekretuaren 25. artikuluak ezartzen duenez, komunikazio-ingurune itxietan transmititutako dokumentu elektronikoak eta datuak baliozkotzat hartuko dira igorleak eta jasotzaileak autentifikatu eta identifikatzeko, artikulu honetan ezarritako baldintzetan, eta ez da beharrezkoa izango kapitulu honetan xedatutako identifikazio- eta autentifikazio-sistemak erabiltzea, dokumentu eta datu horiek honako hauen artean transmitituz gero:

1.– Tal y como establece el artículo 25 del Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos, serán considerados válidos a efectos de autenticación e identificación de los emisores y receptores en las condiciones establecidas en este artículo y no será necesario utilizar los sistemas de identificación y autenticación, previstos en este capítulo los documentos electrónicos y datos transmitidos en entornos cerrados de comunicación entre:

a) Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio orokorra eta beste administrazio publiko batzuk.

a) La Administración general de la Comunidad Autónoma de Euskadi y otras Administraciones públicas.

b) Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio orokorra eta zuzenbide publikoko organismo eta entitateak.

b) La Administración general, los organismos y entidades de derecho público de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

c) Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio orokorreko eta haren Administrazio instituzionaleko organoak, bai eta haren sektore publikoko gainerako organoak ere, zuzenbide publikoari lotutako prozeduretan.

c) Los órganos de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Euskadi y de su Administración institucional, así como del resto de su sector público en aquellos procedimientos sujetos al derecho público.

2.– Transmisio horren baldintzek eta bermeek barne hartuko dute igorle eta jasotzaile baimendunen zerrenda eta trukatu beharreko dokumentuen eta datuen izaera; honela ezarriko dira horiek guztiak:

2.– Las condiciones y garantías de dicha transmisión incluirán la relación de personas emisoras y receptoras autorizadas y la naturaleza de los documentos y datos a intercambiar y se establecerán:

a) Administrazio elektronikoaren eskumena duen organoak ezarriko ditu, baldin eta komunikazioetako parte-hartzaileak Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio orokorrekoak, haren Administrazio instituzionalekoak edo gainerako sektore publikokoak badira, zuzenbide publikoari lotutako prozedurei dagokienez.

a) Por el órgano competente en Administración electrónica cuando las personas participantes en las comunicaciones pertenezcan a la Administración general de la Comunidad Autónoma de Euskadi y su Administración institucional, así como del resto de su sector público en sus procedimientos sujetos al derecho público.

b) Parte hartzen duten administrazio publikoekin hitzarmenak sinatuz ezarriko dira.

b) Mediante Convenio suscrito por las Administraciones públicas implicadas.

3.– Nolanahi ere, bermatu egin behar dira komunikazio-ingurune itxiaren segurtasuna eta transmititzen diren datuen babesa, Segurtasunaren Eskema Nazionalak ezarritako betebeharrekin bat etorriz.

3.– En todo caso deberá garantizarse la seguridad del entorno cerrado de comunicaciones y la protección de los documentos y datos que se transmitan conforme a los requisitos establecidos en el Esquema Nacional de Seguridad.

III. KAPITULUA
CAPÍTULO III
INTERESDUNEN ORDEZKARITZA
REPRESENTACIÓN DE LAS PERSONAS INTERESADAS

78. artikulua.– Ordezkari bidez jardutea.

Artículo 78.– Actuación por medio de representante.

1.– Jarduteko gaitasuna duten interesdunek legezko ordezkari baten bidez edo borondatezko ahalordeen bidez jardun ahal izango dute Administrazioaren aurrean, bai jarduteko gaitasuna duen pertsona fisiko baten bidez, bai pertsona juridiko baten bidez estatutuetan hala aurreikusita badauka.

1.– Las personas interesadas con capacidad de obrar podrán actuar ante Administración por medio de representante legal o mediante apoderamientos voluntarios, bien sea una persona física con capacidad de obrar, bien sea una persona jurídica, cuando así esté previsto en sus Estatutos.

2.– Administrazio publikoekin harreman elektronikoak izatera behartuta dauden interesdunen ordezkariak behartuta daude, orobat, harreman elektronikoak izatera ordezkaritza-jardunean.

2.– Las personas representantes de las personas interesadas obligadas a relacionarse electrónicamente con las Administraciones públicas están también obligadas a relacionarse electrónicamente en el ejercicio de dicha representación.

3.– Ordezkaritza edo ahalordetzea akreditatzeko, hura izan badela sinesgarritasunez erakusten duen edozein bide erabil daiteke, zuzenbidean baliozkoa bada. Honela, adibidez:

3.– La representación o apoderamiento puede acreditarse mediante cualquier medio válido en Derecho que deje constancia fidedigna de su existencia. Entre otros:

a) Apud acta ahalordetzearen bidez, erregistro-gaietan laguntzeko bulegoetan agerraldi pertsonala eginez edo egoitza elektronikoan agerraldi elektronikoa eginez.

a) Mediante apoderamiento apud acta efectuado por comparecencia personal en las Oficinas de Asistencia en Materia de Registros o comparecencia electrónica en la sede electrónica.

b) Ahalordeen erregistro elektronikoko inskripzioa egiaztatuz edozein administrazio publikotan.

b) Mediante acreditación de su inscripción en el Registro Electrónico de Apoderamientos general formalizado ante cualquier administración pública.

c) Ordezkarien ziurtagiri elektroniko kalifikatuaren bidez.

c) Mediante un certificado electrónico cualificado de representante.

d) Matrizea notario-artxiboetan edo merkataritza-erregistroetako inskripzioetan jasota daukan dokumentu publikoaren bidez.

d) Mediante documento público cuya matriz conste en un archivo notarial o una inscripción practicada en un registro mercantil.

e) Espediente jakin baterako soilik borondatezko ordezkaritza emanez, horretarako normalizatutako inprimakia erabilita. Inprimaki hori egoitza elektronikoan egongo da eskuragarri.

e) Mediante el otorgamiento de representación voluntaria exclusivamente para un expediente concreto, utilizando el impreso normalizado al efecto que estará disponible en sede electrónica.

79. artikulua.– Ordezkaritzarako gaikuntza.

Artículo 79.– Habilitación para la representación.

1.– Oro har edo berariaz, Administrazioak pertsona fisikoak edo juridikoak gaitu ahal izango ditu; horretarako, pertsona horiei baimena emango die interesdunen ordezkari gisa zenbait transakzio elektroniko egiteko.

1.– La Administración podrá habilitar, con carácter general o específico, a personas físicas o jurídicas, autorizándolas para la realización de determinadas transacciones por medios electrónicos, en representación de las personas interesadas.

Egoitza elektronikoan argitaratuko da zer izapide elektroniko egin daitekeen ordezkaritza horren bidez.

Los trámites electrónicos que podrán realizarse con esta representación se publicarán en la sede electrónica.

2.– Gaikuntza hori herritarrei arreta emateko eskumena duen administrazio-organoaren titularrak emandako ebazpenaren edo formalizatutako hitzarmenaren bidez egingo da.

2.– Dicha habilitación se realizará mediante resolución dictada o convenio formalizado de la persona titular del órgano administrativo competente en atención a la ciudadanía.

3.– Gaikuntzan honako hau zehaztu beharko da:

3.– En la habilitación se deberá especificar lo siguiente:

a) Gaitutako pertsonak.

a) Las personas habilitadas.

b) Gaikuntzaren xede diren prozedurak eta izapideak eta aplikatu behar diren arauak.

b) Los procedimientos y los trámites objeto de la habilitación y normativa de aplicación.

c) Aplikatu behar diren baldintzak eta betebeharrak.

c) Las condiciones y obligaciones aplicables.

4.– Pertsona gaituek jarduketa bakoitzerako behar den ordezkaritza izan beharko dute. Administrazioak ordezkaritza egiaztatzeko eskatu ahal izango du noiznahi, eta Administrazioak onartutako dokumentu normalizatuen bidez emandakoa izango da baliozkoa. Ordezkaritza nahikorik ez badago, behar diren erantzukizunak eskatuko dira.

4.– Las personas habilitadas deberán ostentar la representación necesaria para cada actuación. La Administración podrá requerir, en cualquier momento, su acreditación, siendo válida la otorgada a través de los documentos normalizados aprobados por la Administración. La falta de representación suficiente dará lugar a la exigencia de las responsabilidades que procedan.

80. artikulua.– Ahalordeen erregistro elektronikoa.

Artículo 80.– Registro Electrónico de Apoderamientos.

1.– Ahalordeen erregistro elektronikoan inskribatuko dira Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legean araututa dauden ahalordetzeak.

1.– En el Registro Electrónico de Apoderamientos se inscribirán los apoderamientos regulados en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

2.– Beste administrazio-erregistro batek, bere jarduketa-arlorako, gairako edo berariazko izapideetarako ahalordetzeak behar baditu, guztiz elkarreragingarria izan beharko du ahalordeen erregistro elektronikoarekin.

2.– En el caso de que otro registro administrativo requiera apoderamientos para su área de actuación, materia o trámites específicos, deberá ser plenamente interoperable con el Registro Electrónico de Apoderamientos.

Halaber, ahalordeen erregistro elektronikoak elkarreragingarria izan beharko du gainerako administrazio publikoen ahalorde-erregistroekin.

Igualmente, el Registro Electrónico de Apoderamientos deberá ser interoperable con los registros de apoderamientos del resto de Administraciones públicas.

3.– Ahalordeen erregistro elektronikora egoitza elektronikotik iritsi ahal izango da, herritarrek beren ahalordetzeak kudea ditzaten.

3.– El Registro Electrónico de Apoderamientos será accesible desde la sede electrónica para que la ciudadanía gestione sus apoderamientos.

4.– Ahalordeen erregistro elektronikoa ez da erregistro publikoa, eta, beraz, interesdunak ahalordedun edo ordezkaritza-emaile den ahalordeei buruzko informazioa soilik eskuratu ahal izango du.

4.– El Registro Electrónico de Apoderamientos no tiene el carácter de registro público, por lo que la persona interesada solo podrá acceder a la información de los apoderamientos de los que sea persona apoderada y de los que haya otorgado representación.

5.– Herritarrentzako arretaren eskumena duen saileko titularraren agindu bidez arautuko dira ahalordeen erregistro elektronikoaren funtzionamendu-eskakizunak eta -baldintzak.

5.– Mediante orden de la persona titular del departamento competente en atención a la ciudadanía, se regularán los requisitos y condiciones de funcionamiento del Registro Electrónico de Apoderamientos.

6.– Egoitza elektronikoan argitaratuko da ahalordetzeko aukera duten izapide eta prozeduren zerrenda.

6.– Se publicará en la sede electrónica la relación de los trámites y procedimientos que pueden ser objeto de apoderamiento.

81. artikulua.– Ordezkaritza akreditatzea eta egiaztatzea notario-dokumentu publikoetan, merkataritza-erregistroaren ziurtagirietan edo jabetza-erregistroaren ziurtagirietan.

Artículo 81.– Acreditación y verificación de las representaciones que resulten de un documento público notarial, certificación de un Registro Mercantil o certificación del Registro de la Propiedad.

1.– Ahalordeen erregistro elektronikoa elkarreragingarria izango da merkataritza-erregistroarekin, jabetza-erregistroarekin eta notario-protokoloekin.

1.– El Registro Electrónico de Apoderamientos será interoperable con, el Registro Mercantil, el Registro de la propiedad, y de los protocolos notariales.

2.– Ahalordeen erregistro elektronikoaren bidez, egiaztatu eta baliozkotu ahal izango da hirugarren baten izenean jarduten dutenen ordezkaritza; horretarako, kontsulta egingo zaie beste erregistro baliokide batzuei, merkataritza-erregistroari, jabetza-erregistroari eta notario-protokoloei.

2.– El Registro Electrónico de Apoderamientos permitirá comprobar y validar la representación de quienes actúen ante ella en nombre de un tercero, mediante la consulta a otros registros equivalentes, al Registro Mercantil, al Registro de la propiedad, y a los protocolos notariales.

3.– Alegatutako ordezkaritza notario-dokumentu publikoren baten edo merkataritza-erregistroek egindako ziurtagiriren baten ondoriozkoa bada, interesdunak dagokion erregistro-ziurtagiri elektronikoa aurkeztu beharko du, edo, gutxienez, kode segurua adierazi beharko du, edo dokumentu elektronikoa irispidean izateko eta egiaztatzeko beste sistemaren bat.

3.– Cuando la representación alegada resulte de un documento público notarial, o de una certificación expedida por un registro mercantil, la persona interesada deberá aportar la certificación registral electrónica correspondiente o, al menos, el código seguro u otro sistema de acceso y verificación del documento electrónico.

4.– Administrazioak berak egiaztatuko du papereratze hori autentikoa eta osoa den, bai eta erregistro-ziurtagiri elektronikoa automatikoki izapidetzeko behar diren metadatuetarako irispidea ere; horretarako, doako irispidea izango du Notariotzaren Kontseilu Nagusiak edo Erregistratzaileen Elkargoak horretarako prest izan beharko duen helbide elektronikoaren bidez.

4.– La Administración efectuará la verificación de la autenticidad e integridad del traslado a papel y el acceso a los metadatos necesarios para la tramitación automatizada de la certificación registral electrónica, mediante el acceso gratuito a la dirección electrónica que el Consejo General del Notariado o el Colegio de Registradores, habrán de tener habilitada a tales efectos.

5.– Halaber, Administrazioak egiazta dezake merkataritza-erregistroan inskribatutako ordezkaritzak indarrean dauden edo baliogabetu edo kendu egin diren, datu hori doan eta elektronikoki kontsultatuz.

5.– Asimismo, la Administración podrá comprobar la vigencia, revocación o cese de representaciones inscritas en el Registro Mercantil mediante consulta electrónica gratuita.

IV. KAPITULUA
CAPÍTULO IV
DOKUMENTUAK ERREGISTRATZEA.
REGISTRO DE DOCUMENTOS

82. artikulua.– Erregistro elektroniko orokorra.

Artículo 82.– Registro Electrónico General.

1.– Erregistro elektroniko orokorra aplikazio korporatibo komuna eta zeharkakoa da, non Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio orokor osoan, haren Administrazio instituzionalean eta haren sektore publikoko gainerako erakundeetan, zuzenbide publikoari lotutako prozedurei dagokienez, jasotzen den edo handik bidaltzen den dokumentu, eskabide, idazki eta komunikazio ororen idazpena egingo baita eta dokumentuen sarrera- eta irteera-erregistroen idatzohar sinesgarria elektronikoki jasota geratuko baita.

1.– El Registro Electrónico General es la aplicación corporativa común y transversal en el que se hará el correspondiente asiento de todo documento, solicitud, escrito y comunicación que se reciba o remita, en toda la Administración general de la Comunidad Autónoma de Euskadi y su Administración institucional así como del resto de su sector público en sus procedimientos sujetos al derecho público y que deja constancia electrónica de la anotación fidedigna del registro de entrada y salida de documentos.

Bitarteko elektronikoak erabiliz, komunikazio-ingurune itxietan edo ezarritako dauden protokolo eta arau espezifikoen arabera transmititzen diren dokumentuak jasotzean edo horiei irteera ematean, ez da erregistratu beharko.

La recepción y salida de documentos que se transmitan por medios electrónicos, en entornos cerrados de comunicación, o conforme a protocolos y reglas específicas establecidas, no precisará ser registrada.

2.– Erregistro elektroniko orokorra bakarra izango da Administrazio orokorreko eta instituzionaleko organo guztientzat, bai eta haren sektore publikoko gainerako organoentzat ere, Euskal Autonomia Erkidegoko zuzenbide publikoari lotutako prozeduretan, eta herritarrei arreta emateko eskumena duen administrazio-organoak kudeatuko du.

2.– El Registro Electrónico General será único para todos los órganos de la Administración general e institucional, así como del resto de su sector público en sus procedimientos sujetos al derecho público de la Comunidad Autónoma de Euskadi, y será gestionado por el órgano administrativo competente en atención a la ciudadanía.

3.– Erregistro elektroniko orokorrak guztiz elkarreragingarria izan behar du gainerako administrazio publikoen erregistroekin, bermatuta geratzeko haien bateragarritasun teknologikoa eta elkarrekiko konexioa eta, orobat, erregistro-idazpenen eta edozein erregistrotan aurkezten diren dokumentuen transmisio telematikoa.

3.– El Registro Electrónico General deberá ser plenamente interoperable con los registros del resto de Administraciones públicas, de modo que se garantice su compatibilidad tecnológica e interconexión, así como la transmisión telemática de los asientos registrales y de los documentos que se presenten en cualquiera de los registros.

4.– Dokumentu elektronikoak zer formatutan onartuko diren jakinaraziko du erregistro elektroniko orokorrak; hau da:

4.– El Registro Electrónico General informará de los formatos de los documentos electrónicos admisibles, que serán:

a) Egoitza elektronikoko zerbitzu, prozedura eta izapideei dagozkien dokumentu elektroniko normalizatuak, aldez aurretik ezarritako formatuen arabera beteak. Interesdunak bertan adieraziko du administrazio-organo hartzailea zein den.

a) Los documentos electrónicos normalizados de los servicios, procedimientos y trámites de la sede electrónica, cumplimentados de acuerdo con formatos preestablecidos La persona interesada señalará en los mismos el órgano administrativo destinatario.

b) Izapidetze elektronikorik ez duten eskabide, idazki eta komunikazioak aurkezteko egoitza elektronikoan eskuragarri dauden formulario elektroniko orokorrak.

b) Los formularios electrónicos de propósito general de la sede electrónica para la presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones de procedimientos que no disponen de tramitación electrónica.

c) Edozein administrazio publikori zuzendutako eskabideak, idazkiak eta komunikazioak.

c) Cualquier solicitud, escrito o comunicación dirigido a cualquier Administración pública.

5.– Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16.8 artikuluaren arabera, ez dira erregistroan aurkeztutzat joko beren araubide bereziaren arabera beste aurkezpen-moduren bat behar duten dokumentuak eta informazioa. Halakoetan, prozedura izapidetzeko eskumena duen administrazio-organoak inguruabar horren berri emango dio interesdunari, eta jakinaraziko dio aplikatu behar diren lege espezifikoek zer baldintza eskatzen duten.

5.– De acuerdo con el artículo 16.8 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, no se tendrán por presentados en el registro aquellos documentos e información cuyo régimen especial establezca otra forma de presentación. En estos supuestos, el órgano administrativo competente para la tramitación del procedimiento comunicará esta circunstancia a la persona interesada e informará de los requisitos exigidos por la legislación específica aplicable.

6.– Ez da beharrezkoa izango dokumentuen sarrera eta irteera erregistratzea, baldin eta dokumentuak komunikazio-ingurune itxietako bitarteko elektronikoen bidez transmititzen badira, edo ezarrita dauden protokolo eta arau espezifikoen arabera, eta, zehazki, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio orokorreko, haren Administrazio instituzionaleko eta sektore publikoko gainerako administrazio-organoen artean transmititzen badira, zuzenbide publikoari lotutako prozeduretan.

6.– No precisará ser registrada la recepción y salida de documentos que se transmitan por medios electrónicos en entornos cerrados de comunicación o conforme a protocolos y reglas específicas establecidas y, explícitamente, los que se transmitan entre los órganos administrativos de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Euskadi y su Administración institucional, así como del resto de su sector público en sus procedimientos sujetos al derecho público.

7.– Erregistro elektroniko orokorrera irispidea izateko, Administrazioaren egoitza elektronikora jo beharko da; autonomia-erkidegoko data eta ordu ofiziala izango ditu erregistroak, eta urteko egun guztietako hogeita lau orduetan onartuko dira eskabide, idazki eta komunikazioak, hargatik eragotzi gabe ezinbesteko denboraz etetea, mantentze tekniko edo operatiboko arrazoi justifikatuak daudenean –etenaldi horiek jakinarazi egingo dira, erregistroan bertan eta egoitza elektronikoa–.

7.– Se podrá acceder al Registro Electrónico General en la sede electrónica de la Administración tendrá la fecha y hora oficial de la misma y admitirá la presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones las veinticuatro horas al día, todos los días del año sin perjuicio de las interrupciones, por el tiempo imprescindible, cuando concurran razones justificadas de mantenimiento técnico u operativo, de las que se informará en el propio registro y en la sede electrónica.

8.– Baldin eta erregistro elektroniko orokorraren funtzionamendua geldiarazten bada ustekabeko arrazoiengatik edo mantentze-lan tekniko zein operatiboen ondorioz planifikatuta eta justifikatuta dauden arrazoiengatik, horren guztiaren berri eman beharko da erregistroan bertan eta egoitza elektronikoan, eta hauek adierazi:

8.– En el caso de que el funcionamiento del Registro Electrónico General se interrumpa por circunstancias accidentales, o planificadas y justificadas por mantenimiento técnico u operativo, el propio registro y la sede electrónica deberán informar de dicha circunstancia e indicar:

a) Erregistro-gaietan laguntzeko zein bulego erabil daitekeen dokumentazioa aurkezteko ordezko aukera gisa.

a) Las Oficinas de Asistencia en Materia de Registro en los que se puede presentar alternativamente la documentación.

b) Geldiarazpenak zer ondorio izango dituen administrazio-epeen zenbaketan.

b) Los efectos de la interrupción en el cómputo de los plazos administrativos.

9.– Erregistro elektroniko orokorrak ziurtatuko du dokumentazioaren osotasun-, segurtasun-, normalizazio- eta kontserbazio-bermeak eta -baldintzak betetzen direla, dokumentuak aurkezten diren unetik administrazio-organo eskudunera bidali arte.

9.– El Registro Electrónico General asegurará el cumplimiento de los requisitos y garantías de integridad, seguridad, normalización y conservación de la documentación, desde el momento en el que se presente hasta su traslado al órgano administrativo competente.

83. artikulua.– Erregistro elektroniko orokorraren hizkuntza-araubidea.

Artículo 83.– Régimen lingüístico del Registro Electrónico General.

1.– Idatzita dauden hizkuntza ofizialean inskribatuko dira dokumentuak erregistro elektroniko orokorrean.

1.– La inscripción de documentos en el Registro Electrónico General se hará en la lengua oficial en que aparezcan extendidos.

Dokumenturen bat hizkuntza ez-ofizial batean idatzita badago, haren itzulpena erantsi beharko da, hizkuntza ofizialetako edozeinetara egina, erregelamenduz ezarriko den moduan.

Los documentos redactados en una lengua no oficial habrán de acompañarse de la correspondiente traducción a cualquiera de las lenguas oficiales, en los términos que se establezca reglamentariamente.

2.– Dokumentuak ikusgai jartzeko eta ziurtagirietarako, Euskal Autonomia Erkidegoko hizkuntza ofizialetarako itzulpena bermatuko da.

2.– A efectos de exhibición y de certificaciones, se garantizará la traducción a las lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

84. artikulua.– Erregistro elektroniko orokorreko eragiketak.

Artículo 84.– Operaciones del Registro Electrónico General.

1.– Erregistro elektroniko orokorreko idazpenak Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16.2 artikuluan aurreikusitakoaren arabera egingo dira.

1.– Los asientos en el Registro Electrónico General se anotarán de acuerdo con lo previsto en el artículo 16.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

2.– Erregistro elektroniko orokorrak bermatu behar du egiten diren idazpen guztiak jasota geratzen direla, eta jaso-agiri edo egiaztagiri bat emango du, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16.3 artikuluan aurreikusitakoaren arabera.

2.– El Registro Electrónico General garantizará la constancia de cada asiento que se practique y emitirá un recibo o resguardo acreditativo de acuerdo con lo previsto en el artículo 16.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

3.– Erregistro-izapidea amaitu bezain laster, pertsona edo organo hartzaileei bidaliko zaizkie dokumentuak.

3.– Concluido el trámite de registro, los documentos se enviarán inmediatamente a las personas, u órganos destinatarios.

4.– Egoitza elektronikoan argitaratuko da, hartzailearen arabera, zer bidalketa-arau bete behar diren erregistro elektroniko orokorrean erregistratzen diren idazki eta dokumentuak beste entitate edo administrazio publiko batzuetara helarazteko.

4.– Se publicarán en sede electrónica las normas de envío según destino para escritos y documentos dirigidos a otras entidades o Administraciones públicas que se registren en el Registro Electrónico General.

5.– Herritarrei arreta emateko eskumena duen sailburuaren agindu baten bidez arautuko dira erregistro elektroniko orokorraren funtzionamendua, erregistra daitezkeen dokumentuak, erkaketa- eta erregistro-eragiketak, idazpenak, dokumentuen aurkezpena eta digitalizazioa, kopiak eta erregistroaren jaso-agiria eta, halaber, ereduak eta formularioak onartuko dira, zeinak egoitza elektronikoan argitaratuko baitira.

5.– Mediante Orden de la persona titular del departamento competente en atención a la ciudadanía, se regulará el funcionamiento del Registro Electrónico General, los documentos registrables, las operaciones de cotejo y registro, los asientos, la presentación y digitalización de documentos y obtención de copias, el recibo de registro y se aprobarán los modelos y formularios, que se publicarán en la sede electrónica.

85. artikulua.– Epeak zenbatzea.

Artículo 85.– Cómputo de plazos.

1.– Epeak zenbatzeko, dokumentu bat erregistro elektroniko orokorrean egun baliogabean aurkezten bada, hurrengo egun balioduneko lehen orduan aurkeztutzat joko da, non eta arauren batek ez duen espresuki onartzen dokumentua egun baliogabean jasotzea. Sarrerako idazpenean, jasotze-egun eta -ordu modura, hurrengo egun balioduneko zero orduak eta segundo bat inskribatuko da.

1.– A los efectos del cómputo de plazos, la presentación de un documento en el Registro Electrónico General un día inhábil, salvo que una norma permita expresamente la recepción se entenderá realizada en la primera hora del primer día hábil siguiente. En el asiento de la entrada se inscribirán como fecha y hora de recepción las cero horas y un segundo del primer día hábil siguiente.

2.– Administrazioko administrazio-organoek bete beharreko epeak zenbatzen hasteko, erregistro elektroniko orokorrean aurkeztutako data eta ordua hartuko dira kontuan, eta idazkia, eskabidea edo komunikazioa aurkeztu zuenari horren berri emango zaio.

2.– El inicio del cómputo de los plazos que hayan de cumplir los órganos administrativos de la Administración vendrá determinado por la fecha y hora de entrada en el Registro Electrónico General y será comunicada a quien presentó el escrito, solicitud o comunicación.

86. artikulua.– Dokumentuak aurkezteko entitate laguntzaileak.

Artículo 86.– Entidades colaboradoras para la presentación de documentos.

1.– Idazkiak, dokumentuak eta eskabideak Administrazioaren entitate laguntzaileen bidez aurkez daitezke, kasuan kasuko prozedura edo jarduketa erregulatzen duen araudiak hala xedatzen badu.

1.– La presentación de escritos, documentos y solicitudes podrá realizarse a través de entidades colaboradoras de la Administración cuando así lo determine la normativa reguladora de cada procedimiento o actuación.

2.– Halakoetan, zehatz adierazi beharko da, batetik, zein den ukitutako kolektiboa eta, bestetik, eskabideak entregatzera soilik mugatuko den lankidetza edo, hala badagokio, beste edozein izapidetara zabaldu ahal izango den.

2.– En este caso, se deberá especificar el colectivo afectado e indicar si la colaboración se limitará a la entrega de la solicitud o, en su caso, podrá extenderse a cualquier otro trámite.

3.– Orobat, berme teknikoak eta antolamendukoak ezarriko dira, honako hauek modu frogagarrian ziurtatzeko: dokumentuen aurkezpen-data; interesdunaren identitatea; eskabidearen, idazkiaren edo komunikazioaren osotasuna eta autentikotasuna; interesdunei jaso-agiria entregatu izana, eta dokumentuak aurkezteak berekin dakarren jarduketa edo prozedura izapidetzeko organo eskudunari informazioa eta dokumentuak bitarteko elektronikoen bidez transmititu izana.

3.– Así mismo, se precisarán las garantías técnicas y organizativas que aseguren fehacientemente la fecha de presentación, la identidad de la persona interesada, la integridad y autenticidad de la solicitud, escrito o comunicación, la entrega del correspondiente recibo a las personas interesadas, así como la transmisión por medios electrónicos de dicha información y documentos al órgano competente para la tramitación del procedimiento o actuación a que dé lugar la presentación realizada.

V. KAPITULUA
CAPÍTULO V
KOMUNIKAZIOAK ETA JAKINARAZPENAK
COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES

87. artikulua.– Interesdunei administrazio-komunikazioak egitea bitarteko elektronikoen bidez.

Artículo 87.– Comunicaciones administrativas por medios electrónicos a las personas interesadas.

Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 14. artikuluan xedatutakoaren arabera interesdunek bitarteko elektronikoak erabili behar badituzte Administrazioarekin harremanak izateko, gutxienez alderdi hauek komunikatu behar zaizkie interesdunei:

Cuando, de acuerdo con lo previsto en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la relación de las personas interesadas con la Administración deba realizarse por medios electrónicos, serán objeto de comunicación al interesado, al menos:

a) Dokumentua edo dokumentuak erregistro elektroniko orokorrean aurkeztu ondoren, Administrazioak bete beharreko epeak zenbatzen hasteko kontuan hartuko diren data eta, hala badagokio, ordu efektiboa, bat etorriz Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 31.2.c) artikuluarekin.

a) La fecha y, en su caso, hora efectiva de inicio del cómputo de plazos que haya de cumplir la Administración tras la presentación del documento o documentos en el Registro Electrónico General, de acuerdo con lo previsto en el artículo 31.2.c) de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

b) Eskabidea zer egunetan jaso den organo eskudunean, gehieneko zer epe dagoen ezarrita prozedura ebazteko eta prozedurari amaiera ematen dioten egintzak jakinarazteko eta, orobat, zer ondorio dituen administrazio-isiltasunak, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 21.4 artikuluaren arabera.

b) La fecha en la que la solicitud ha sido recibida en el órgano competente, el plazo máximo para resolver el procedimiento y para la práctica de la notificación de los actos que le pongan término, así como de los efectos del silencio administrativo, de acuerdo con lo previsto en el artículo 21.4 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

c) Europar Batasuneko organoren bati aurretiazko eta nahitaezko irizpena emateko egindako eskabidea eta organo horrek Administrazio instruktoreari irizpenaren berri emateko bidalitako jakinarazpena, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 22.1.b) artikuluaren arabera.

c) La solicitud de pronunciamiento previo y preceptivo a un órgano de la Unión Europea y la notificación del pronunciamiento de ese órgano a la Administración instructora de acuerdo con lo previsto en el artículo 22.1.b) de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

d) Europar Batasunaren eremuan amaitu gabeko prozeduraren bat baldin bada eta horrek eman beharreko ebazpenaren edukia zuzenean baldintzatzen badu, haren berri eman beharko zaio interesdunari, halakorik badela jakin bezain laster, bai eta prozeduraren amaieraren berri ere, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 22.1.c) artikuluarekin bat etorriz.

d) La existencia, desde que se tenga constancia de la misma, de un procedimiento no finalizado en el ámbito de la Unión Europea que condicione directamente el contenido de la resolución, así como la finalización de dicho procedimiento de acuerdo con lo previsto en el artículo 22.1.c) de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

e) Administrazio bereko edo beste bateko organo bati nahitaezko txostena egin dezan bideratutako eskabidea eta, hala badagokio, txostena jaso izana, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 22.1.d) artikuluaren arabera.

e) La solicitud de un informe preceptivo a un órgano de la misma o distinta Administración y la recepción, en su caso, de dicho informe, de acuerdo con lo previsto en el artículo 22.1.d) de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

f) Jurisdikzio-organoak aldez aurretik irizpena emateko eskabidea, irizpen hori ezinbestekoa denean prozedura ebazteko, eta irizpenaren edukia, Administrazio jarduleak hura jasotzen duenean, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 22.1.g) artikuluan ezarritakoaren arabera.

f) La solicitud de previo pronunciamiento de un órgano jurisdiccional, cuando este sea indispensable para la resolución del procedimiento, así como el contenido del pronunciamiento cuando la Administración actuante tenga la constancia del mismo de acuerdo con lo previsto en el artículo 22.1.g) de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

g) Administrazio batek beste bati egintza bat deusezta edo berrikus dezan egindako errekerimendua, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 22.2.a) artikuluarekin bat etorriz, eta errekerimendua bete izana edo, hala badagokio, administrazioarekiko auzi-errekurtsoaren ebazpena.

g) La realización del requerimiento de anulación o revisión de actos entre administraciones previsto en el artículo 22.2.a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, así como su cumplimiento o, en su caso, la resolución del correspondiente recurso contencioso-administrativo.

88. artikulua.– Jakinarazpen elektronikoak.

Artículo 88.– Notificaciones electrónicas.

1.– Administrazioak bitarteko elektronikoak erabiliz egingo dizkie jakinarazpenak herritarrei, interesdunak hala eskatzen duenean edo horrekin ados dagoela adierazten duenean, edo horretara behartzen duen lege-mailako arauren bat edo erregelamendu-xedapenen bat dagoenean.

1.– Las notificaciones de la Administración a la ciudadanía se realizarán por medios electrónicos cuando la persona interesada lo haya solicitado o consentido o exista una norma con rango legal o una disposición reglamentaria que establezca su obligatoriedad.

2.– Jakinarazpen elektronikoak interesduna egoitza elektronikoan agertuz egingo dira, eta, horretarako, interesduna behartuta egongo da aurretiaz bere burua akreditatu eta identifikatzera.

2.– La práctica de la notificación electrónica se realizará por comparecencia de la persona interesada en la sede electrónica y requerirá su acreditación y previa identificación.

3.– Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 43.3 artikuluaren arabera, Administrazioak epearen barruan jakinarazteko betebeharra –39/2015 Legearen 40.4 artikuluan jasoa– konplitutzat emango da, jakinarazpena egoitza elektronikoan eskura jartzen denean.

3.– De conformidad con el artículo 43.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se entenderá cumplida la obligación de notificar en plazo por parte de la Administración a la que se refiere el artículo 40.4 de dicha Ley, con la puesta a disposición de la notificación en la sede electrónica.

4.– Jakinarazpen-sistemak honako hauek akreditatzeko aukera emango du:

4.– El sistema de notificación permitirá acreditar:

a) Zer egunetan eta ordutan jarri den interesdunaren eskura jakinarazi behar den egintza.

a) La fecha y hora en que se ponga a disposición de la persona interesada el acto objeto de notificación.

b) Jakinarazpen-izapidea egintzat jotzeko eta eragin juridikoak izateko, zer egunetan eta ordutan eskuratu duen interesdunak jakinarazpenaren edukia, edo zer egunetan eta ordutan baztertu duen berariaz eduki hori edo igaro den Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 43.2 artikuluan adierazitako epea.

b) Para dar por efectuado el trámite de notificación a efectos jurídicos, la fecha y hora de acceso de la persona interesada al contenido de la notificación, del rechazo expreso de la misma o del vencimiento del plazo previsto en el artículo 43.2 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

5.– Non eta, ofizioz edo hartzaileak eskatuta, ez den egiaztatzen jakinarazpena eskuratzea teknikoki edo materialki ezinezkoa izan dela, jakinarazi behar den egintza interesdunaren eskura jarri eta hamar egun natural igarota interesdunak ez badu haren edukia eskuratu, jakinarazpena baztertutzat joko da, eta izapidea egintzat, eta, beraz, Administrazioak prozedura izapidetzen jarraitu ahal izango du.

5.– Salvo que, de oficio o a instancia de la persona destinataria, se compruebe la imposibilidad técnica o material del acceso a la notificación, cuando transcurran diez días naturales desde la puesta a disposición a la persona interesada el acto objeto de notificación y la misma no acceda a su contenido, se entenderá que la notificación ha sido rechazada y se tendrá por efectuado el trámite pudiendo la Administración continuar con la tramitación del procedimiento.

6.– Jakinarazpenaren edukia eskuratu baino lehen, jakinaraziko da ezen, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 41. eta 43. artikuluei jarraikiz, jakinarazpen-izapidea egintzat joko dela eta prozedurak aurrera jarraituko duela kasu hauetan:

6.– Con carácter previo al acceso al contenido de la notificación esta será informada de que, de acuerdo con lo previsto en los artículos 41 y 43 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se dará por efectuado el trámite de notificación y se continuará el procedimiento en los casos siguientes:

a) Agerraldia egin eta edukia eskuratzen bada.

a) Por la comparecencia y acceso al contenido.

b) Jakinarazpena berariaz baztertzen bada.

b) Por el rechazo expreso de la notificación.

c) Baztertze-presuntzioa badago, jakinarazpena eskura jarri eta hamar egun naturaleko epean jakinarazpenaren edukia eskuratu ez delako; halakoetan, prozedurak aurrera jarraituko du.

c) Por la presunción de rechazo si transcurre el plazo de diez días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin acceder al contenido de la misma, se continuará el procedimiento.

7.– Kontuan hartu gabe interesduna behartuta dagoen Administrazioarekin harremanak bitarteko elektronikoen bidez izatera, edo jakinarazpenak bitarteko elektronikoen bidez jaso nahi dituela komunikatu duen, interesduna edo haren ordezkaria borondatez egoitza elektronikoan agertzeak eta jakinarazpenaren edukia eskuratzeak edo berariaz baztertzeak erabateko eragin juridikoak izango ditu.

7.– Con independencia de que la persona interesada no esté obligada a relacionarse electrónicamente con la Administración o de que no haya comunicado que se le practiquen notificaciones por medios electrónicos, su comparecencia voluntaria, o la de su representante, en la sede electrónica, y el acceso al contenido de la notificación o el rechazo expreso de esta tendrá plenos efectos jurídicos.

8.– Egoitza elektronikoan agertuz egindako jakinarazpenetan, jaso-agiri bat jarriko da interesdunaren eskura, eta haren bidez justifikatu ahal izango da jakinarazpenaren edukia eskuratu dela edo hura jasotzea baztertu dela.

8.– La notificación por comparecencia en la sede electrónica conlleva la puesta a disposición de la persona interesada de un acuse de recibo que permita justificar, bien el acceso al contenido de la notificación, bien el rechazo a recibirla.

Jaso-agirian, gutxienez, datu hauek agertuko dira: jakinarazitako egintzaren eta hartzailearen identifikazioa, zer egunetan eta ordutan jarri zen interesdunaren eskura eta hark zer egunetan eta ordutan eskuratu edo baztertu zuen.

El acuse contendrá, como mínimo, la identificación del acto notificado, la persona destinataria, la fecha y hora en la que se produjo la puesta a disposición y la fecha y hora del acceso a su contenido o del rechazo.

9.– Intzidentzia teknikoren batek egoitza elektronikoaren ohiko funtzionamendua eragozten badu, amaitu gabe dagoen epea luzatuko da, bai egoitzan agertzeko, bai egindako jakinarazpenak eskuratzeko.

9.– Cuando una incidencia técnica imposibilite el funcionamiento ordinario de la sede electrónica, se determinará una ampliación del plazo no vencido para comparecer y acceder a las notificaciones emitidas.

10.– Beste jakinarazpen-sistema batzuk erabili ahal izango dira, jasota uzten badute interesdunak jakinarazpena jaso duela ezartzen diren epean eta baldintzetan.

10.– Se podrán utilizar otros sistemas de notificación, siempre que quede constancia de la recepción por la persona interesada, en el plazo y en las condiciones que se establezcan.

11.– Euskal Sektore Publikoaren maiatzaren 12ko 3/2022 Legearen 72.4 artikuluaren arabera, prozedura bateko interesdunak ezezagunak direnean, jakinarazpena egiteko lekua edo modua ezagutzen ez denean edo jakinarazteko ahalegina egin arren ez denean lortzen jakinaraztea, iragarki-taula elektronikoaren bidez egingo da jakinarazpena, eta, horrez gain, kasuan kasuko prozedurari aplikatu beharreko arautegian ezartzen diren ohiko bitartekoen bidez.

11.– De conformidad con el artículo 72.4 de la Ley 3/2022, de 12 de mayo, del Sector Público Vasco, cuando las personas interesadas en un procedimiento sean desconocidas, se ignore el lugar de la notificación o el medio para hacerlo, o bien, intentada la notificación, no se hubiese podido practicar, la notificación se hará por medio del tablón electrónico de anuncios, además de por los medios habituales contemplados en la normativa aplicable al procedimiento correspondiente.

12.– Euskal Sektore Publikoaren maiatzaren 12ko 3/2022 Legearen 72.5 artikuluaren arabera, hautaketa-prozedura edo edozein motatako norgehiagoka-prozedura baten egintzak direnean, hargatik eragotzi gabe kontratatzailearen profilean edo dagozkion aldizkari ofizialetan argitaratzea, iragarki-taula elektronikoa erabiliko da, eta prozeduraren deialdietan emango da horren berri.

12.– De conformidad con el artículo 72.5 de la Ley 3/2022, de 12 de mayo, del Sector Público Vasco, cuando se trate de actos integrantes de un procedimiento selectivo o de concurrencia competitiva de cualquier tipo, sin perjuicio de la publicación en el perfil del contratista o en los boletines oficiales correspondientes, se utilizará el tablón electrónico de anuncios, lo que se indicará en las correspondientes convocatorias del procedimiento.

13.– Pertsona fisiko edo juridikoen oinordetza-kasuetan –inter vivos zein mortis causa izan–, interesdunaren oinordeko den pertsona edo entitateak, prozeduraren bat dagoela jakin ondoren, oinordetzaren berri emango dio prozedura hori izapidetzeko eskumena duen organoari. Hain zuzen ere, jakinarazpen hori 15 egun balioduneko epean egin beharko da, oinordetza eraginkor izan eta hurrengo egunetik edo, hala badagokio, pertsona fisikoaren heriotza erregistro zibilean inskribatzen denetik zenbatzen hasita.

13.– En los supuestos de sucesión de personas físicas o jurídicas, inter vivos o mortis causa, la persona o entidad que sucede a la persona interesada comunicará la sucesión al órgano competente de la tramitación del procedimiento de cuya existencia tenga conocimiento. Dicha comunicación deberá efectuarse en el plazo de 15 días hábiles, desde el día siguiente al de la efectividad de la sucesión o desde la inscripción de la defunción en el Registro Civil, en el caso de fallecimiento de la persona física.

Pertsona edo entitate oinordekoak adierazi den epea igaro eta gero egiten badu komunikazioa, ez-betetze horren ondorioz jakinarazpenetan gertatzen diren akatsak, komunikazioaren aurretikoak, interesdunari egotziko zaizkio; horrenbestez, Administrazioak egintzat joko du, ondorio guztietarako, interesdunak baliarazi ez duen oinordetzako pertsona juridiko edo fisikoari jakinarazpen elektronikoa egoitza elektronikoan eskura jartzeko duen betebeharra.

Si la persona o entidad sucesora efectúa la comunicación después de dicho plazo, los defectos en la práctica de notificaciones que se deriven de este incumplimiento, que hubieran acaecido con anterioridad a dicha comunicación, le serán imputables a la persona interesada; dándose por cumplida por la Administración, a todos los efectos, la obligación de puesta a disposición de la notificación electrónica en la sede electrónica a la persona jurídica o persona física cuya sucesión la persona interesada no ha hecho valer.

Prozedura amaituta ez badago, hura izapidetzeko ardura duen organoak pertsona edo entitate oinordekoari baimena emango dio lehendik eginak dauden jakinarazpen elektronikoak eskuratzeko, oinordetza eragin duen egitatearen egunetik aurrera; horrez gainera, egun horretatik aurrera egin behar diren jakinarazpen elektronikoak pertsona edo entitate oinordeko horren eskura jarriko dira.

El órgano responsable de la tramitación procederá, en procedimientos no finalizados, a autorizar a la persona o entidad sucesora el acceso a las notificaciones electrónicas ya practicadas desde la fecha del hecho causante de la sucesión y a practicar a dicha persona o entidad sucesora las notificaciones electrónicas que se produzcan en lo sucesivo.

Pertsona fisiko oinordekoa ez badago behartuta Administrazioarekin bitarteko elektronikoen bidez harremanak izatera edo ez badu harremanetarako kanal hori hautatu, aurrerantzean egin beharreko jakinarazpenak paperean egingo dira, hargatik eragotzi gabe espediente osoa eskuratzeko bermea.

En el caso en el que la persona física sucesora no estuviera obligada a relacionarse electrónicamente con la Administración y no opte por este cauce de relación, las notificaciones que se produzcan en lo sucesivo deberán practicarse en papel, sin perjuicio de la garantía de acceso al expediente completo.

89. artikulua.– Jakinarazpena eskura jarri izanari buruzko abisua.

Artículo 89.– Aviso de puesta a disposición de la notificación.

1.– Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 41.6 artikuluan ezarritakoaren arabera, jakinarazpena paperean edo bitarteko elektronikoen bidez egin den alde batera utzita, Administrazioak abisu bat bidaliko dio interesdunari edo, hala badagokio, haren ordezkariari, eta adieraziko dio jakinarazpen bat eskura jarri diola egoitza elektronikoan.

1.– De acuerdo con lo previsto en el artículo 41.6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, con independencia de que la notificación se realice en papel o por medios electrónicos, la Administración enviará aviso a la persona interesada o, en su caso, a su representante, informándole de la puesta a disposición de la notificación en la sede electrónica.

2.– Abisua bidaltzen ez bada ere –informatiboa izango baita soil-soilik–, jakinarazpena guztiz baliozkoa izango da.

2.– La falta de práctica de este aviso, de carácter meramente informativo, no impedirá que la notificación sea considerada plenamente válida.

3.– Interesdunak edo haren ordezkariak borondatez horretarako adierazi duen gailu elektronikora edo helbide elektronikora, edo bietara, bidaliko da abisua.

3.– El aviso se remitirá al dispositivo electrónico o la dirección de correo electrónico que la persona interesada o su representante haya comunicado al efecto voluntariamente, o a ambos.

4.– Administrazioari egindako komunikazioarekin, interesdunak onartzen du gailu horretara edo helbide elektroniko horretara irispidea duela. Bitarteko elektroniko horiek operatibo edo irispidean egoteari utziz gero, interesdunak nahitaez eman behar dio horren berri Administrazioari, abisuak bitarteko horietara igor ez ditzan. Betebehar hori ez betetzeak ez dio Administrazioari inolako erantzukizunik ekarriko operatibo ez dauden bitarteko horietara igorritako abisuengatik.

4.– Con la comunicación a la Administración, la persona interesada se hace responsable de que dispone de acceso al dispositivo o dirección de correo electrónico designados. En caso de que dejen de estar operativos o pierda la posibilidad de acceso, la persona interesada está obligada a comunicar a la Administración que no se realice el aviso en tales medios. El incumplimiento de esta obligación no conllevará responsabilidad alguna para la Administración por los avisos efectuados a dichos medios no operativos.

5.– Baldin eta interesduna behartuta badago harremanak bitarteko elektronikoen bidez izatera eta Administrazioak ez badu harekin elektronikoki harremanetan jartzeko daturik, jakinarazpena eskura jarri zaiola abisatzeko, ofizioz hasitako prozeduretan, Administrazioaren lehenengo jakinarazpena paperean egingo da, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 42.2 artikuluan zehaztutako moduan.

5.– Cuando la persona interesada esté obligada a relacionarse por medios electrónicos y la Administración no disponga de datos de contacto electrónico para practicar el aviso de su puesta a disposición, en los procedimientos iniciados de oficio, la primera notificación que efectúe la Administración se realizará en papel en la forma determinada por el artículo 42.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Bertan, interesdunari ohartaraziko zaio hurrengo jakinarazpenak elektronikoki egingo direla, eta egoitza elektronikoan agertu beharko duela, eta jakinaraziko zaio, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 41.1 artikuluan aurreikusitakoaren arabera, gailu elektroniko bat, helbide elektroniko bat edo biak identifika ditzakeela, horien bidez abisatzeko ondorengo jakinarazpen elektronikoak eskura jarri direla.

En la misma se advertirá a la persona interesada que las sucesivas notificaciones se practicarán de forma electrónica por comparecencia en la sede electrónica, y se le informará que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 41.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, puede identificar un dispositivo electrónico, una dirección de correo electrónico o ambos para el aviso de la puesta a disposición de las notificaciones electrónicas posteriores.

90. artikulua.– Zerbitzu publikoen erabiltzaileei buruzko datu-base korporatiboa.

Artículo 90.– Base de Datos Corporativa de Personas Usuarias de los Servicios Públicos.

1.– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio orokorrak zerbitzu publikoen erabiltzaileei buruzko datu-base korporatiboa sortuko du; herritarrekin harremanetan jartzeko datuak jasoko dira han, eta zerbitzu publiko eta prozedura guztietarako erabiliko da.

1.– La Administración general de la Comunidad Autónoma de Euskadi creará la Base de Datos Corporativa de Personas Usuarias de los Servicios Públicos, que constituirá la base de datos de contacto de la ciudadanía, común para todos los servicios públicos y todos los procedimientos.

Informazio-sistema guztiek erabili beharko dute datu-base korporatibo hori, herritar hartzaileen kolektiboa zein den alde batera utzita.

Todos los sistemas de información, sea cual sea el colectivo de la ciudadanía destinataria deberán utilizar dicha base de datos corporativa.

2.– Harremanetarako datuak interesdunek emango dituzte, kanal hauetatik komunikazioak eta jakinarazpenak jaso ahal izan ditzaten:

2.– Los datos de contacto serán facilitados por las personas interesadas, para que puedan recibir las comunicaciones y notificaciones en los siguientes canales:

a) Aurrez aurreko kanala: posta bidezko komunikazio eta jakinarazpenak egiteko ezinbestekoak diren datuak, baldin eta pertsona fisikoek kanal hori aukeratu badute eta ez badaude behartuta Administrazioarekiko harremanak bitarteko elektronikoen bidez izatera.

a) Canal presencial: los datos necesarios para las comunicaciones y notificaciones postales en el caso de las personas físicas que elijan este canal y no estén obligadas a relacionarse con la Administración por medios electrónicos.

b) Kanal elektronikoa: egoitza elektronikoan agertuz egingo diren komunikazio eta jakinarazpen elektronikoetarako ezinbestekoak diren datuak, gailu elektronikoa edo helbide elektronikoa barne. Pertsona fisikoek aurretiazko adostasun espresua eman beharko dute, datu pertsonalen babesari buruzko legeetan eskatutakoaren ondorioetarako.

b) Canal electrónico: los datos necesarios para las comunicaciones y notificaciones electrónicas que se practicarán mediante comparecencia en la sede electrónica, incluidos el dispositivo electrónico o la dirección de correo electrónico.

3.– Pertsona fisikoen kasuan, adostasun espresua beharko da, datu pertsonalak babesteari buruzko legerian ageri diren eskakizunen ondorioetarako.

3.– En el caso de las personas físicas será necesario el previo consentimiento expreso, a efectos de lo requerido en la legislación sobre protección de datos de carácter personal.

4.– Fitxategi horrek harremanetarako datu hauek bilduko ditu:

4.– Este fichero contendrá los siguientes datos de contacto:

a) Izen-abizenak.

a) Nombre, apellidos.

b) Pertsona fisikoen kasuan, nortasun-agiri nazionala edo identifikazio-agiri baliokidea.

b) Documento nacional de identidad o documento identificativo equivalente para las personas físicas.

c) Pertsona juridikoen kasuan, sozietate-izena eta identifikazio fiskaleko zenbakia.

c) Denominación o razón social y número de identificación fiscal para las personas jurídicas.

d) Komunikazioetarako hizkuntza.

d) Idioma de comunicación.

e) Komunikazio eta jakinarazpenetarako kanala.

e) Canal de comunicación y notificación.

f) Telefono mugikorraren zenbakia eta helbide elektronikoa.

f) Número de teléfono móvil y una dirección de correo electrónico.

5.– Interesdunek titulartasun-datuak irispidean izango dituzte, eta edozein unetan datuok aldatzeko edo ezabatzeko aukera izango dute.

5.– Las personas interesadas tendrán acceso a los datos de su titularidad, y podrán modificarlos o suprimirlos en cualquier momento.

6.– Herritarrentzako arretaren arloko eskumena duen administrazio-organoa da zerbitzu publikoen erabiltzaileei buruzko datu-base korporatiboa ezarri eta kudeatzeko arduraduna.

6.– El órgano administrativo competente en atención a la ciudadanía es el órgano responsable de la implantación y gestión de la Base de Datos Corporativa de Personas Usuarias de los Servicios Públicos.

7.– Administrazio elektronikoaren eskumena duen administrazio-organoak berak, hala behar badu, egiaztatu eta kontsultatuko ditu Administrazioak interesdunei buruz dituen datuak, zerbitzu publikoen erabiltzaileen datu-base korporatiboaren administrazio-izapideak egiteko. Datuak trukatzeko sistemen bidez gauzatuko da elkarreragina, baldin eta interesdunak ez badu datuak erabiltzearen aurka egiten modu arrazoituan; izan ere, aurka egiten badu, dagozkion datuak edo dokumentuak aurkeztu beharko ditu.

7.– El órgano administrativo competente en Administración electrónica realizará las comprobaciones y consultas necesarias de los datos de las personas interesadas que obren en poder de la Administración para la tramitación administrativa de la Base de Datos Corporativa de Personas Usuarias de los Servicios Públicos. Se interoperará a través de sistemas de intercambio de datos, siempre y cuando la persona interesada no se oponga de forma motivada al uso de los mismos, en cuyo caso, deberá aportar los datos o documentos correspondientes.

Erabiltzaileak emandako identifikazio-datuak benetakoak direla egiaztatzeko, identitatea kontsultatzeko eta egiaztatzeko zerbitzua erabiliko da.

Se utilizará el servicio de consulta y verificación de identidad para comprobar la veracidad de los datos de identidad aportados por la persona usuaria.

91. artikulua.– Administrazio-organoen arteko komunikazioa.

Artículo 91.– Comunicación entre órganos de la Administración.

Administrazioak bitarteko elektronikoak erabiliko ditu, bai bere organoen arteko komunikazioetan, bai beste administrazio publiko batzuekiko komunikazioetan, arrazoi tekniko justifikatuak direla-eta ezinezkoa ez bada behintzat.

La Administración utilizará medios electrónicos en las comunicaciones entre sus órganos y con otras Administraciones públicas, salvo que existan causas técnicas justificadas que impidan su utilización.

VI. KAPITULUA
CAPÍTULO VI
DOKUMENTUAK KUDEATZEA
GESTIÓN DOCUMENTAL

92. artikulua.– Dokumentu elektronikoak kudeatzeko politika.

Artículo 92.– Política de gestión de documentos electrónicos.

1.– Dokumentu elektronikoa modu elektronikoan jasota dagoen edozein eratako informazioa da; euskarri elektronikoan artxibatuta dago, formatu jakin batean, eta identifikatu egin daiteke, eta tratamendu berezitua izan dezake.

1.– El documento electrónico es la información, de cualquier naturaleza, en forma electrónica, archivada en soporte electrónico, según un formato determinado y susceptible de identificación y tratamiento diferenciado.

2.– Data-orduen zigilua bitarteko elektronikoak erabiliz dokumentu elektronikoei esleitzen zaizkien data eta ordua dira.

2.– El sello de tiempo es la asignación de la fecha y hora, por medios electrónicos, a un documento electrónico.

Esleipen hori data-orduen zigilatze-zerbitzuak emateko onartuta dagoen ziurtapen-zerbitzu emaile baten bidez egingo da; dokumentuan ageri den data-orduen marka zehatza eta osoa dela ziurtatu beharko du zerbitzu horrek, unean-unean indarrean dagoen autentifikazio-sistemaren arabera.

La asignación se realizará con la intervención de un prestador de servicios de certificación admitido para prestar servicios de sellado de tiempo, y que asegure la exactitud e integridad de la marca de tiempo del documento según el sistema de autenticación vigente en cada momento.

3.– Dokumentu elektronikoak osagai hauek ditu:

3.– Los componentes de un documento electrónico son:

a) Dokumentuaren edukia edo datu multzoa eta informazioa.

a) El contenido o conjunto de datos e información del documento.

b) Sinadura elektronikoa –bakarra edo bat baino gehiago, hala badagokio–.

b) La firma o firmas electrónicas, en su caso.

c) Data-orduen zigilua, hala badagokio.

c) El sello de tiempo, en su caso.

d) Metadatuak.

d) Los metadatos.

4.– Dokumentu elektronikoetako metadatuen eskuragarritasuna eta osotasuna bermatuko dira, eta dokumentuaren eta metadatuen arteko loturei modu iraunkorrean eutsiko zaie.

4.– Se garantizará la disponibilidad e integridad de los metadatos de los documentos electrónicos, manteniendo de manera permanente las relaciones entre el documento y sus metadatos.

5.– Beste administrazio publiko batzuekin trukatuko diren edo herritarrek kontsultatuko dituzten dokumentu elektronikoek Elkarreragingarritasunaren Eskema Nazionalean eta hura garatzeko arauetan formatuari, egiturari eta metadatuei buruz ezarritako gutxieneko baldintzak bete behar dituzte.

5.– El documento electrónico que vaya a ser objeto de intercambio con otras Administraciones públicas o consultado por la ciudadanía, debe cumplir con los requisitos de formato, estructura y metadatos mínimos establecidos en el Esquema Nacional de Interoperabilidad y sus normas de desarrollo.

6.– Dokumentu-kudeaketan eskudun den sailaren agindu baten bidez, Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoaren dokumentu elektronikoak kudeatzeko politika onetsi eta eguneratuta mantenduko da. Gainera, politika horrek elkarreragingarritasunaren eta segurtasunaren eskema nazionaletan, eskema horiek garatzeko arauetan eta datu pertsonalak babestearen arloan indarrean dauden legeetan ezarritako baldintzak bete beharko ditu.

6.– Mediante Orden del departamento competente en materia de gestión documental se aprobará y mantendrá actualizada la política de gestión de documentos electrónicos del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi, que cumplirá los requisitos establecidos en los Esquemas Nacionales de Interoperabilidad y de Seguridad y sus normas de desarrollo, así como la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter personal.

7.– Dokumentu elektronikoak kudeatzeko politikak honako hauek barne hartuko ditu:

7.– La política de gestión de documentos electrónicos incluirá:

a) Erantzukizunak esleitzeko gidalerroak.

a) Las directrices para la asignación de responsabilidades.

b) Dokumentuak kudeatzeko eta gordailu elektronikoak administratzeko programen, prozesuen eta kontrolen definizioa.

b) La definición de los programas, procesos y controles de gestión de documentos y administración de los repositorios electrónicos.

c) Zer metadatu izango dituzten Administrazioak sortzen dituen administrazio-dokumentu elektronikoek eta nola lotuko zaizkien metadatuak herritarrek aurkezten dituzten dokumentu elektronikoei.

c) Los metadatos de los documentos administrativos electrónicos generados por la propia Administración y la asociación de metadatos a los documentos electrónicos aportados por la ciudadanía.

93. artikulua.– Administrazio-dokumentu elektronikoa.

Artículo 93.– Documento administrativo electrónico.

1.– Administrazio-dokumentu elektronikoa hau da: modu elektronikoan jasotako edozein eratako informazioa, euskarri elektroniko batean artxibatuta dagoena, Elkarreragingarritasunaren Eskema Nazionalean eta dagokion araudian onartutako identifikazioa eta tratamendu berezitua izan ditzakeen formatu jakin batean, eta administrazio-zuzenbidearen araberako eginkizunak betetzean sortu, jaso edo txertatu dena.

1.– Se entiende por documento administrativo electrónico la información de cualquier naturaleza en forma electrónica, archivada en un soporte electrónico, según un formato determinado y susceptible de identificación y tratamiento diferenciado admitido en el Esquema Nacional de Interoperabilidad y normativa correspondiente, y que haya sido generada, recibida o incorporada en el ejercicio de sus funciones sujetas a derecho administrativo.

2.– Administrazioaren organoek balio osoz emandako dokumentu elektronikoak alderdi hauek izango ditu beti:

2.– El documento electrónico, válidamente emitido por los órganos de la Administración, tendrá siempre asociado:

a) Dekretu honetan arautzen diren sinadura elektronikoetako bat.

a) Una firma electrónica de las reguladas en este Decreto.

b) Denborazko erreferentzia bat; alegia, data-orduen zigilu kalifikatua.

b) Una referencia temporal que consistirá en un sello cualificado de tiempo.

3.– Bitarteko elektronikoen bidez izapidetutako administrazio-prozedura baten esparruan, organo jardulea behartuta badago interesdunari administrazio-dokumentu elektroniko bat ematera, dokumentua eman ordez, hartara bitarteko elektronikoen bidez irispidea izateko behar diren datuak eman ahal izango dizkio.

3.– Cuando, en el marco de un procedimiento administrativo tramitado por medios electrónicos, el órgano actuante esté obligado a facilitar a la persona interesada un documento administrativo electrónico, dicho documento se podrá sustituir por la entrega de los datos necesarios para el acceso al mismo por medios electrónicos.

4.– Herritarren edo beste administrazio batzuen eskura jarritako administrazio-dokumentu elektronikoak irispidean izatea eta deskargatu ahal izatea bermatuko du Administrazioak, nola egoitza elektronikoaren bidez, hala herritarrei arreta emateko zehaztuko diren kanalen bidez.

4.– La Administración garantizará el acceso y la descarga de los documentos administrativos electrónicos puestos a disposición de la ciudadanía u otras Administraciones, ya sea a través de su sede electrónica o de los canales de atención que se determinen.

5.– Administrazio-dokumentu elektroniko batean edo espediente baten parte den dokumentu batean sartzean, hauek ikusi ahal izango dira:

5.– En el acceso a un documento administrativo electrónico o que forme parte de un expediente se mostrará:

a) Dokumentu elektronikoaren edukia.

a) El contenido del documento electrónico.

b) Dokumentuko sinaduren oinarrizko informazioa.

b) La información básica de cada una de las firmas del documento.

c) Metadatuen deskribapena eta balioa edo edukia.

c) La descripción y el valor o contenido de los metadatos.

d) Denborazko erreferentzia bat, kasuan kasuko prozeduren arau erregulatzaileek zehazten dutenaren arabera:

d) Una referencia temporal, de acuerdo con lo que determinen las normas reguladoras de los respectivos procedimientos:

– Data-orduen marka; hau da, bitarteko elektronikoak erabiliz dokumentu elektroniko bati esleitutako data eta, hala badagokio, ordua.

– Una marca de tiempo, entendiendo por tal la asignación por medios electrónicos de la fecha y, en su caso, la hora a un documento electrónico.

– Denbora-zigilu elektroniko kalifikatua; hau da, bitarteko elektronikoen bidez dokumentu elektroniko bati esleitutako data eta ordua, konfiantzazko zerbitzuen emaile kalifikatu batek egiaztatuta dokumentuaren data-orduen markaren zehaztasuna eta osotasuna.

– Un sello electrónico cualificado de tiempo, entendiendo por tal la asignación por medios electrónicos de una fecha y hora a un documento electrónico con la intervención de un prestador cualificado de servicios de confianza que asegure la exactitud e integridad de la marca de tiempo del documento.

Denbora-zigilu elektroniko ez-kalifikatuak data-orduen marken baliokideak izango dira ondorio guztietarako.

Los sellos electrónicos de tiempo no cualificados serán asimilables a todos los efectos a las marcas de tiempo.

94. artikulua.– Espediente elektronikoa.

Artículo 94.– Expediente electrónico.

1.– Urriaren 1eko 39/2015 Legeak 70. artikuluan eta Euskal Autonomia Erkidegoko Dokumentu-kudeaketa Integralaren eta Dokumentu-ondarearen ekainaren 23ko 5/2022 Legeak 3.f) artikuluan ezarritakoaren arabera, administrazio-espedientea dokumentu eta jarduketen multzo ordenatua da, administrazio-ebazpenaren aurrekari eta oinarri izateko balio duena eta hura betearazteko eginbideak ere jasotzen dituena.

1.– De acuerdo con lo establecido en el artículo 70 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre y en con el 3.f) de la Ley 5/2022, de 23 de junio, de gestión documental integral y patrimonio documental de la Comunidad Autónoma del País Vasco, se entiende por expediente administrativo el conjunto ordenado de documentos y actuaciones que sirven de antecedente y fundamento a la resolución administrativa, así como las diligencias encaminadas a ejecutarla.

Espedienteak formatu elektronikoa izan behar du, eta haren osagai izan behar duten dokumentu, froga, irizpen, txosten, erabaki, jakinarazpen eta gainerako eginbideak ordenaturik batuz osatu behar da, eta barnean dituen dokumentu guztien aurkibide zenbakitu batekin joan behar du bidaltzen denean.

Los expedientes tendrán formato electrónico y se formarán mediante la agregación ordenada de cuantos documentos, pruebas, dictámenes, informes, acuerdos, notificaciones y demás diligencias deban integrarlos, así como un índice numerado de todos los documentos que contenga cuando se remita.

Dokumentu elektroniko jakin bat zenbait administrazio-espedienteren parte izan daiteke.

Un mismo documento electrónico podrá formar parte de distintos expedientes administrativos.

2.– Espediente elektronikoa osatzeko erantzukizuna hura izapidetzeko eskumena duen administrazio-organoarena da.

2.– La formación del expediente electrónico es responsabilidad del órgano administrativo competente en su tramitación.

3.– Administrazio-espediente elektronikoen orrialdekatzea aurkibide elektroniko autentifikatuaren bidez egingo da, zeinak espedientearen osotasuna bermatuko baitu eta behar den guztietan berreskuratzeko aukera emango.

3.– El foliado de los expedientes administrativos electrónicos se llevará a cabo mediante un índice electrónico autenticado, que garantizará la integridad del expediente y permitirá su recuperación siempre que sea preciso.

Aurkibide elektroniko autentifikatua espedientea izapidetzeko osatu duen organoaren titularrak sinatuko du, edo elektronikoki zigilatu ahal izango da, haren osotasuna bermatzen duen sistema baten bidez, automatikoki osatzen diren espediente elektronikoen kasuan.

El índice electrónico autenticado será firmado por la persona titular del órgano que conforme el expediente para su tramitación, o bien podrá ser sellado electrónicamente, a través de un sistema que garantice su integridad, en el caso de expedientes electrónicos que se formen de manera automática.

4.– Administrazio-espedienteetako interesdunek eskubidea dute espedientearen kopia bana eskuratzeko.

4.– Las personas interesadas en un expediente administrativo tienen derecho a obtener una copia del mismo.

5.– Administrazio publikoekin harreman elektronikoak dituzten interesdunek espediente elektronikoa irispidean izateko duten eskubidea, eta, hala badagokie, espedientearen kopia osoa edo partziala eskuratzeko duten eskubidea, baliatutzat joko da espedientea egoitza elektronikoan haien eskura jarritakoan.

5.– En el caso de las personas interesadas que se relacionen electrónicamente con las Administraciones públicas, el derecho de acceso al expediente electrónico y, en su caso, la obtención de copia total o parcial del mismo, se entenderá satisfecho mediante la puesta a disposición de dicho expediente en la sede electrónica.

Ondorio horietarako, eskabidearen administrazio hartzaileak espediente elektronikora irispidea ematen duen helbide elektronikoa edo lokalizatzailea helaraziko dio interesdunari, edo, hala badagokio, haren ordezkariari.

A tal efecto, la Administración destinataria de la solicitud remitirá al interesado o, en su caso, a su representante, la dirección electrónica o localizador que dé acceso al expediente electrónico.

Bermatuta egongo da haren bidez interesdunak espedientera irispidea izango duela dokumentu elektronikoak kudeatzeko politikak eta kasuan kasuko agintaritza kalifikatzaileak onartutako kontserbazio- eta irispide-egutegiek zehazten duten denboran, eta bete egiten direla datu pertsonalen babesari, gardentasunari eta informazio publikoaren irispideari eta dokumentu-, historia- eta kultura-ondareari buruz aplikatu behar diren arauak.

Se garantiza el acceso durante el tiempo que determine la política de gestión de documentos electrónicos y los calendarios de conservación y acceso aprobados por la autoridad calificadora correspondiente, y el cumplimiento de la normativa aplicable en materia de protección de datos de carácter personal; de transparencia y acceso a la información pública; y de patrimonio documental, histórico y cultural.

6.– Elkarreragingarritasunaren Eskema Nazionala eta hura garatzeko arauak bete beharko dira espediente elektronikoak bidali eta eskura jartzeko. Salbuespen gisa, posible izango da beste egitura batzuk erabiltzea beste administrazio publiko batzuekin espediente elektronikoak trukatzeko, baldin eta aldez aurretik horri buruzko akordioa egin bada haiekin.

6.– La remisión y puesta a disposición de los expedientes electrónicos se realizará ajustándose al Esquema Nacional de Interoperabilidad y sus normas de desarrollo. Excepcionalmente, se podrán aplicar otras estructuras para el intercambio de expedientes electrónicos con otras Administraciones públicas, cuando exista acuerdo previo con las mismas.

7.– Bidali edo eskura jarriko diren espediente elektronikoetan honako hauek jasoko dira:

7.– Los expedientes electrónicos que se remitan o pongan a disposición contendrán:

a) Aurkibide elektronikoa; espediente elektronikoaren osotasuna bermatuko du, eta beharrezkoa den guztietan berreskuratzeko aukera emango du.

a) El índice electrónico, que garantizará la integridad del expediente electrónico y permitirá su recuperación siempre que sea preciso.

b) Dekretu honetan ezarritako sinadura-sistemak erabiliz, administrazio, organo edo entitate jarduleak aurkibide elektronikoari emandako sinadura.

b) La firma del índice electrónico por la Administración, órgano o entidad actuante, mediante los sistemas de firma previstos en este Decreto.

c) Espediente elektronikoaren metadatuak.

c) Los metadatos del expediente electrónico.

d) Dokumentu elektronikoak, zeinak zenbait espedienteren parte izan baitaitezke.

d) Los documentos electrónicos, que podrán formar parte de distintos expedientes.

8. «Nire Karpeta / Mi Carpeta» karpetan eskuragarri ez dauden espedienteak Euskal Autonomia Erkidegoko Sektore Publikoaren Artxibo Sisteman egongo dira, baldin eta legez onartutako kontserbazio- eta irispide-egutegiak betez ezabatu ez badira.

8.– Los expedientes que no estén accesibles en «Nire karpeta-Mi carpeta» lo estarán en el Sistema de Archivo del Sector Público de la Comunidad Autónoma del País Vasco, siempre que no hayan sido objeto de eliminación en cumplimiento de los calendarios de conservación y acceso aprobados legalmente.

95. artikulua.– Dokumentu elektronikoak kontserbatzea.

Artículo 95.– Conservación de documentos electrónicos.

1.– Euskal Autonomia Erkidegoko Dokumentazioaren Baloraziorako, Aukeraketarako eta Dokumentaziora Jotzeko Batzordea da dokumentuak eta espedienteak edozein euskarritan kontserbatzeko epeak ezartzeko organo eskuduna.

1.– La Comisión de Valoración, Selección y Acceso a los Documentos de la Comunidad Autónoma del País Vasco es el órgano competente para establecer los plazos de conservación de los documentos y expedientes en cualquier soporte.

2.– Dokumentu elektronikoak kontserbatzeko modua dela eta, irispidea bermatu behar da, eta barnean hartu hauek, gutxienez: dokumentuaren identifikazioa, edukia, metadatuak, sinadura –halakorik baldin badu–, egitura eta formatua.

2.– La conservación de los documentos electrónicos deberá realizarse de forma que permita su acceso e incluya, como mínimo, su identificación, su contenido, sus metadatos, su firma si la tuviera, su estructura y su formato.

Bestalde, dokumentuei buruzko informazioa datu-baseetan ere sartu ahal izango da, baldin eta irizpide hauek jasotzen badira hor: dokumentuen jatorrizko formulario edo eredu elektronikoak birsortzeko irizpideak eta datu horiek identifikatzeko edo sinadura elektronikoa egiaztatzeko irizpideak.

También será posible la inclusión de información de los documentos en bases de datos, siempre que consten los criterios para la reconstrucción de los formularios o modelos electrónicos origen de los documentos, así como para la comprobación de la identificación o firma electrónica de dichos datos.

3.– Artxibatuta dauden dokumentu elektronikoen kontserbazioa, irispidea eta kontsulta bermatzeko –alde batera utzita zenbat denbora igaro den dokumentuak eman zirenetik–, datuak beste formatu eta euskarri batzuetara eraman daitezke, bermatuta, betiere, beste aplikazio batzuen bidez haietara irispidea izango dela.

3.– Para asegurar la conservación, acceso y consulta de los documentos electrónicos archivados, con independencia del tiempo transcurrido desde su emisión, se podrán trasladar los datos a otros formatos y soportes que garanticen el acceso desde diferentes aplicaciones.

Dokumentu elektronikoak epe luzean kontserbatzen direla bermatuko duten babes digitalerako jarduketak planifikatuko dira.

Se planificarán las actuaciones de preservación digital que garanticen la conservación a largo plazo de los documentos electrónicos.

4.– Edonola ere, dokumentu-kudeaketaren segurtasuneko arduradunek, artxibo elektronikoa zaindu eta kudeatzeko arduradunek eta dokumentazioa sortzen duten unitateetako arduradunek gainbegiratuta, behar diren planak ezarri eta bitarteko teknologiko egokiak prestatuko dira, datuak beste formatu eta euskarri batzuetara migratzeko –hain zuzen, datuen autentikotasuna, osotasuna, eskuragarritasuna, kontserbazioa eta dokumentu-irispidea bermatzen dutenetara–, baldin eta datuon lehengo formatuak Elkarreragingarritasunaren Eskema Nazionalean eta dagokion araudian onartutako formatuen artean egoteari uzten badio.

4.– En todo caso, bajo la supervisión del personal responsable de la seguridad de la gestión documental, de la custodia y gestión del archivo electrónico y de las unidades productoras de la documentación, se establecerán los planes y se habilitarán los medios tecnológicos para la migración de los datos a otros formatos y soportes que permitan garantizar la autenticidad, integridad, disponibilidad, conservación y acceso al documento cuando el formato de los mismos deje de figurar entre los admitidos por el Esquema Nacional de Interoperabilidad y normativa correspondiente.

96. artikulua.– Dokumentuak kontserbatzeko epea eta dokumentuak suntsitzea.

Artículo 96.– Tiempo de conservación y destrucción de documentos.

1.– Dokumentu hauek sei hilabete kontserbatuko dira interesdunaren eskura, hark jaso ahal izateko, erregelamenduz epe luzeagoa ezartzen ez bada:

1.– Salvo que reglamentariamente se establezca un plazo mayor, serán conservados durante seis meses a disposición de la persona interesada para que pueda recogerlos, los siguientes documentos.

a) Paperean aurkeztutako dokumentuak, behin digitalizatuta daudenean, aurkeztutako unean bertan interesdunari itzuli ezin zaizkionak, dena delakoagatik.

a) Los documentos presentados en soporte papel una vez digitalizados que, por cualquier circunstancia, no le puedan ser devueltos en el momento de su presentación.

b) Gailu baten txertaturik formatu elektronikoan aurkeztutako dokumentuak, gailu hori ezin zaionean itzuli interesdunari aurkeztutako unean bertan, dena delakoagatik.

b) Los documentos presentados en formato electrónico en un dispositivo que, por cualquier circunstancia, no le pueda ser devuelto en el momento de su presentación.

2.– Aurreko apartatuan aurreikusitako epea igarotakoan, dokumentuak suntsitu egingo dira, Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoaren dokumentu elektronikoak kudeatzeko politikan ezarritakoarekin bat etorriz, baldin eta balio historikoa, artistikoa edo bestelako balio garrantzitsuren bat duten dokumentuak ez badira, edo sinadurak edo eskuz idatzitako bestelako adierazpenek edo adierazpen mekanikoek balio bereziren bat ematen ez badiote dokumentuari.

2.– Transcurrido el plazo previsto en el apartado anterior, la destrucción de los documentos se realizará de acuerdo con lo que establezca la política de gestión de documentos electrónicos del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi, siempre que no se trate de documentos con valor histórico, artístico u otro relevante, o de documentos en los que la firma u otras expresiones manuscritas o mecánicas confieran al documento un valor especial.

3.– Artikulu honetan aurreikusi ez den beste edozein dokumentu ezabatzeko, Euskal Autonomia Erkidegoko dokumentu-kudeaketa integralaren eta dokumentu-ondarearen araudian xedatutakoa beteko da.

3.– La eliminación de cualquier otro documento diferente de los previstos en este artículo se regirá por lo previsto en la normativa de gestión documental integral y patrimonio documental de Euskadi.

4.– Jatorrizko dokumentu baten kopia autentiko bat edo euskarri ez-elektronikoan dagoen eta espedientean eta dokumentu-seriean gordetzen den dokumentu baten kopia autentiko bat sortzen denean, jatorrizko bulego, artxibo edo egoitzara itzuliko da, eta han dokumentu-kudeaketa integralari eta dokumentu-ondareari buruzko araudia aplikatuko zaio, dagokion eremuan, Euskal Autonomia Erkidegoko Dokumentazioaren Baloraziorako, Aukeraketarako eta Dokumentaziora Jotzeko Batzordeak ezarritakoari jarraikiz.

4.– Cuando se genere una copia auténtica de un original u otra copia auténtica de un documento en soporte no electrónico que se conserven en su expediente y serie documental, este se restituirá a su oficina, archivos o dependencia de origen, donde se le aplicará la normativa de gestión documental integral y patrimonio documental en su ámbito y siguiendo lo establecido por la Comisión de Valoración Selección y Acceso de la Documentación de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

97. artikulua.– Artxibo elektroniko bakarra.

Artículo 97.– Archivo Electrónico Único.

1.– Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoko artxibo elektroniko bakarra sistema eta zerbitzu multzo bat da, behin administrazio-prozedurak edo dagozkien jarduketak amaitu direnean, ahalbidetzen duena dokumentu eta espediente elektronikoak eta beste dokumentu multzo edo informazio batzuk kudeatzea, zaintzea eta berreskuratzea, Euskal Autonomia Erkidegoko Dokumentazioaren Baloraziorako, Aukeraketarako eta Dokumentaziora Jotzeko Batzordeak zehaztutako epeetan, erregelamendu bidez garatuko denaren arabera.

1.– Constituye el Archivo Electrónico Único del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi el conjunto de sistemas y servicios que sustenta la gestión, custodia y recuperación de los documentos y expedientes electrónicos, así como de otras agrupaciones documentales o de información, una vez finalizados los procedimientos administrativos o actuaciones correspondientes, en los plazos determinados por la Comisión de Valoración, Selección y Acceso a los documentos de la Comunidad Autónoma del País Vasco de acuerdo con lo que se desarrolle reglamentariamente.

2.– Administrazio-jarduketetan erabili diren eta administrazio-espedientea osatzen duten dokumentu elektroniko guztiak kontserbatuko dira artxibo elektroniko bakarrean, bai eta herritarrek eta Administrazioak izandako harremanen froga-balioa duten dokumentuak ere.

2.– Se conservarán en el Archivo Electrónico Único todos los documentos electrónicos utilizados en las actuaciones administrativas que formen parte de un expediente administrativo, así como aquellos otros que tengan valor probatorio de las relaciones entre la ciudadanía y la Administración.

3.– Artxibo elektroniko bakarraren kudeaketak biltegiratutako espedienteen eta dokumentuen autentikotasuna, kontserbazioa, osotasuna, konfidentzialtasuna, eskuragarritasuna eta zaintza-katea bermatu beharko ditu, bai eta horietarako irispidea ere, honako hauek xedatutako baldintzetan: Elkarreragingarritasunaren Eskema Nazionala eta Segurtasunaren Eskema Nazionala, gardentasunaren, informazio publikorako irispidearen eta gobernu onaren araudia, artxiboen eta ondare historiko eta kulturalaren legedia eta aplikatu behar den araudi espezifikoa, erregelamendu bidez garatzen denari jarraikiz.

3.– La gestión del Archivo Electrónico Único garantizará la autenticidad, conservación, integridad, confidencialidad, disponibilidad y cadena de custodia de los expedientes y documentos almacenados, así como su acceso, en las condiciones exigidas por el Esquema Nacional de Interoperabilidad y el Esquema Nacional de Seguridad, por la normativa de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, por la legislación de archivos y patrimonio histórico y cultural y por la normativa específica que sea de aplicación, de acuerdo con lo que se desarrolle reglamentariamente.

VII. KAPITULUA.
CAPÍTULO VII
DOKUMENTUEN KOPIAK
COPIAS DE DOCUMENTOS

98. artikulua.– Kopia elektroniko autentikoak.

Artículo 98.– Copias electrónicas auténticas.

1.– Martxoaren 30eko 203/2021 Errege Dekretuaren 47. artikuluan aurreikusitakoaren arabera, dokumentu baten kopia autentikotzat hartuko dira Administrazioak egiten dituenak, baldin eta dokumentuaren edukia eta dokumentua egin duen organoaren identitatea bermatuta geratzen badira.

1.– De acuerdo con lo previsto en el artículo 47 del Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, tendrá la consideración de copia auténtica de un documento la realizada por la Administración, en la que quede garantizado su contenido y la identidad del órgano que la ha realizado.

2.– Kopia elektroniko autentikoak jatorrizko dokumentu publiko administratibo edo pribatu batetik edo beste kopia autentiko batetik egingo dira beti, edozein euskarritan dagoela ere, eta jatorrizko dokumentuen baliozkotasun eta eraginkortasun bera izango dute.

2.– Las copias electrónicas auténticas se expedirán siempre a partir de un documento original, público administrativo o privado, o de otra copia auténtica, cualquiera que sea su soporte, y tendrán la misma validez y eficacia que los documentos originales.

Kopia elektroniko autentikoen identitatea eta edukia bermatzeko, Elkarreragingarritasunaren Eskema Nazionalean, Segurtasunaren Eskema Nazionalean eta haiek garatzeko arau teknikoetan aurreikusitakoa bete beharko dute.

Para garantizar la identidad y contenido de las copias electrónicas auténticas deberán ajustarse a lo previsto en el Esquema Nacional de Interoperabilidad, el Esquema Nacional de Seguridad y sus normas técnicas de desarrollo.

3.– Paper-euskarria edo euskarri ez-elektronikoa duten dokumentuen kopia elektroniko autentikoak lortzeko, dokumentu hori digitalizatu beharko da, Elkarreragingarritasunaren Eskema Nazionalean eta hura garatzeko arauetan ezarritakoaren arabera.

3.– Las copias electrónicas auténticas de documentos en soporte papel o en otro soporte no electrónico se obtendrán de su digitalización, que se realizará según lo establecido en el Esquema Nacional de Interoperabilidad y sus normas de desarrollo.

Digitalizazioa prozesu teknologiko bat da, zeinaren bitartez paper-euskarria edo beste euskarri ez-elektroniko bat duen dokumentu bat dokumentuaren irudi kodetu, leial eta osoa duen fitxategi elektroniko bihurtzen baita.

Se entiende por digitalización, el proceso tecnológico que permite convertir un documento en soporte papel o en otro soporte no electrónico en un fichero electrónico que contiene la imagen codificada, fiel e íntegra del documento.

4.– Administrazioak kopia elektroniko autentiko bat ematen duenean, espresuki hala adierazirik egon behar du kopiaren dokumentuan.

4.– Cuando la Administración expida una copia auténtica electrónica, deberá quedar expresamente así indicado en el documento de la copia.

Kopia elektroniko autentikoak dekretu honetan administrazio-jarduketarako aurreikusitako sinadura-sistemetako baten bidez sinatuko dira.

Las copias electrónicas auténticas serán firmadas mediante alguno de los sistemas de firma previstos en este Decreto para la actuación administrativa.

5.– Jatorrizko dokumentu elektronikoaren berdin-berdinak direlako formatu- eta eduki-aldaketarik ez dakarten kopia elektronikoek jatorrizko dokumentu elektronikoaren efikazia juridikoa izango dute.

5.– Las copias electrónicas generadas que, por ser idénticas al documento electrónico original, no comportan cambio de formato ni de contenido, tendrán la eficacia jurídica de documento electrónico original.

6.– Formatu-aldaketa dakarten kopia elektroniko autentikoak aplikazioaren bidez lortuko dira; hain zuzen ere, dokumentu elektronikoen artean bihurketa eginez, Elkarreragingarritasunaren Eskema Nazionalean eta hura garatzeko arauetan ezarritakoaren arabera.

6.– Las copias electrónicas auténticas con cambio de formato se obtendrán de la aplicación de una conversión entre documentos electrónicos que se realizará según lo establecido en el Esquema Nacional de Interoperabilidad y sus normas de desarrollo.

7.– Paperezko kopia autentikoak elektronikoki sortutako kode bat edo beste egiaztapen-sistema bat izango du, egoitza elektronikoan haren autentikotasuna egiaztatu ahal izateko, dagokion dokumentu elektronikora, sinadurara eta haren nahitaezko gutxieneko metadatuetara sartuz.

7.– La copia auténtica en soporte papel incluirá un código generado electrónicamente u otro sistema de verificación, que permita contrastar en la sede electrónica su autenticidad mediante el acceso al documento electrónico correspondiente, a la firma y a los metadatos mínimos obligatorios del mismo.

99. artikulua.– Kopia elektroniko autentikoak lortzea.

Artículo 99.– Obtención de copias electrónicas auténticas.

1.– Prozedura batean interesdun direnek noiznahi eskatu ahal izango dute administrazio publikoak baliozko moduan egindako administrazio-dokumentu publikoen kopia autentikoak emateko.

1.– Las personas que tienen la condición de parte interesada en un procedimiento podrán solicitar, en cualquier momento, la expedición de copias auténticas de los documentos públicos administrativos que hayan sido válidamente emitidos por la Administración Pública.

2.– Jatorrizko dokumentua egin zuen organoari zuzenduko zaio eskaera, eta, alde batera utzita abenduaren 9ko 19/2013 Legea –gardentasunari, informazio publikoa eskuratzeko bideari eta gobernu onari buruzkoa– aplikatzeak dakartzan salbuespenak, hamabost eguneko epean eman beharko dira, eskaera erregistro elektroniko bakarrean jasotzen denetik aurrera zenbaturik.

2.– La solicitud se dirigirá al órgano que emitió el documento original, debiendo expedirse, salvo las excepciones derivadas de la aplicación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, en el plazo de quince días a contar desde la recepción de la solicitud en el Registro Electrónico Único.

3.– Organo hauek izango dute kopia autentikoak egiteko eskumena:

3.– Serán competentes para la expedición de copias auténticas los siguientes órganos:

a) Jatorrizko dokumentuak egitea dagokien organoak.

a) Los órganos a los que corresponda la emisión de los documentos originales.

b) Dokumentuak zaintzea eta artxibatzea dagokien organoak.

b) Los órganos a los que corresponda la custodia y archivo de documentos.

c) Eskumen-arauek xedatutako organoak.

c) Los órganos que hayan previsto sus normas de competencia.

d) Interesdunek aurkeztutako jatorrizko dokumentuen eta kopia autentikoen kasuan, erregistro-gaietan laguntzeko bulegoak, handik organo eskudunera igorri eta administrazio-espediente batean sartzeko.

d) Las Oficinas de Asistencia en Materia de Registros, respecto de los documentos originales o copias auténticas presentadas por las personas interesadas para que se remitan al órgano competente para su incorporación a un expediente administrativo.

4.– Organo horien titularrek izendatuko dituzte kopia elektroniko autentikoak egiteko gaituta egongo diren funtzionarioak.

4.– Los titulares de dichos órganos designarán al personal funcionario habilitado para la emisión de las copias electrónicas auténticas.

IX. TITULUA
TÍTULO IX
HERRITARREI ARRETA EMATEKO BESTE KANAL BATZUK
OTROS CANALES DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA
I. KAPITULUA
CAPÍTULO I
AURREZ AURREKO KANALA
CANAL PRESENCIAL

100. artikulua.– Aurretiko hitzordua.

Artículo 100.– Cita previa.

1.– Zuzenean–Herritarrentzako arreta-zerbitzuaren bulego guztietan, aurretiko hitzorduaren bidez kudeatu ahal izango da herritarrentzako aurrez aurreko arreta.

1.– La atención presencial a la ciudadanía se podrá gestionar mediante el servicio de cita previa en todas las oficinas del Servicio de Atención a la Ciudadanía, Zuzenean.

2.– Deialdi eta prozedura guztietan, eta herritarrei horien berri emateko egiten diren publizitate-ekintza guztietan, edozein bitarteko eta euskarri erabiltzen dela ere, berariaz adierazi beharko da aurrez aurreko arreta, ahal dela, hitzorduaren bidez emango dela.

2.– En todas las convocatorias y procedimientos, así como en toda la publicidad que se haga para su divulgación entre la ciudadanía, en cualquier medio y soporte, se deberá señalar expresamente que la atención presencial será, preferentemente, con cita previa.

3.– Hitzordua eskatzeko kanalak zein diren jakinarazteko, informazioa argitaratuko da, ongi ikusteko moduan, zerbitzu eta prozeduren fitxetan eta egoitza elektronikoaren izapideetan.

3.– Los canales por los que se pueda solicitar la cita previa estarán publicados de forma visible en cada una de las fichas de los servicios y procedimientos, así como en los trámites de la sede electrónica.

101. artikulua.– Erregistro-gaietan laguntzeko bulegoak.

Artículo 101.– Oficinas de Asistencia en Materia de Registro.

1.– Erregistro-gaietan laguntzeko bulegoek administrazio-organoaren izaera dute, eta herritarrek balia ditzakete Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko eta haren Administrazio instituzionaleko administrazio-organoei eskabideak, idazkiak eta komunikazioak aurkezteko.

1.– Las Oficinas de Asistencia en Materia de Registro son las oficinas que tienen naturaleza de órgano administrativo disponibles para que la ciudadanía presente las solicitudes, escritos y comunicaciones que van dirigidas a los órganos administrativos de las Administración. General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y su Administración institucional.

2.– Erregistro-gaietan laguntzeko bulego dira Zuzenean-Herritarrentzako arreta-zerbitzuaren bulegoak eta sail eskudunaren titularraren agindu baten bidez hala erabakitzen direnak.

2.– Constituyen Oficinas en Materia de Registro las oficinas del Servicio de Atención a la Ciudadanía, Zuzenean, y las que se determinen mediante Orden de la persona titular del departamento competente.

3.– Herritarrentzako arretaren arloan eskumena duen organoak eguneratuta izan beharko du beti erregistro-gaietan laguntzeko bulegoen direktorio geografikoa egoitza elektronikoan, herritarrek hurbilen duten bulegoa zein den jakin ahal izan dezaten, baita 67. artikuluan araututako funtzionario gaituen laguntza izango duten zerbitzuak eta prozedurak ere.

3.– El órgano competente en materia de atención a la ciudadanía deberá mantener permanentemente actualizado en la sede electrónica el directorio geográfico de las Oficinas de Asistencia en Materia de Registros que permita a la ciudadanía identificar la oficina más próxima, así como los servicios y procedimientos objeto de asistencia por el personal funcionario habilitado regulado en el artículo 67.

4.– Hauek dira herritarrentzako arreta-bulegoek dituzten eginkizunak, erregistro-gaietan laguntzeari dagokionez:

4.– Las funciones de asistencia en materia de registro de las oficinas de atención ciudadana son:

a) Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio orokorraren eta haren Administrazio instituzionalaren zerbitzu, prozedura eta izapideei buruz informatzea.

a) Facilitar información sobre los servicios, procedimientos y trámites de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Euskadi y su Administración institucional.

b) Interesdunei esatea zer identifikazio-kode duen eskabidea, komunikazioa edo idazkia jaso behar duen administrazio-organoak, -zentroak edo -unitateak.

b) Facilitar a las personas interesadas el código de identificación del órgano, centro o unidad administrativa al que dirigen sus solicitudes, comunicaciones y escritos.

c) Herritarrek edozein administrazio publikotako organoei zuzentzen dizkieten eskabide, idazki eta komunikazioak jaso eta erregistratzea, eta agirien aurkezpen-data eta -ordua egiaztatzen dituen jaso-agiria ematea.

c) Recibir y registrar las solicitudes, escritos y comunicaciones que las personas dirijan a los órganos de cualquier Administración pública, y entregar el correspondiente recibo que acredite la fecha y hora de dicha presentación.

d) Bulegoan jaso edo aurkezten diren paper-euskarriko eskabide, idazki eta komunikazioak digitalizatzea, betiere administrazio publikoetako organoei, organismo publikoei edo zuzenbide publikoko entitateei zuzenduta badaude, eta erregistro elektroniko orokorrean horiei buruzko idatzoharra egitea.

d) Digitalizar las solicitudes, escritos y comunicaciones en papel que se presenten o sean recibidos en la oficina y se dirijan a cualquier órgano, organismo público o entidad de derecho público de cualquier Administración Pública, así como su anotación en el Registro Electrónico General.

e) Kopia elektroniko autentikoak egitea, behin digitalizatu direnean pertsonek aurkeztutako jatorrizko dokumentuak edo kopia autentikoak –bulegoaren bidez administrazio-espediente batean sartuko direnak dagokion erregistro elektronikoan–.

e) Expedir copias electrónicas auténticas tras la digitalización de cualquier documento original o copia auténtica que presenten las personas y que se vaya a incorporar a un expediente administrativo a través de dicha oficina en el registro electrónico correspondiente.

f) Eskabide, idazki eta komunikazioak Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio orokorreko, haren Administrazio instituzionaleko edo beste administrazio publiko batzuetako organo eskudunetara bidaltzea.

f) Trasladar las solicitudes, los escritos y las comunicaciones a los órganos competentes de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Euskadi y Administración institucional y a otras Administraciones públicas.

g) Aurrez aurreko apud acta ahalordetzea izapidetzen hastea eta harremanak bitarteko elektronikoz izatera behartuta ez dauden pertsona fisikoen ordezkaritza inskribatzea ahalordeen erregistro elektronikoan, pertsona horiek hala eskatzen badute.

g) Iniciar la tramitación del apoderamiento presencial apud acta e inscribir la representación de las personas físicas no obligadas a relacionarse por medios electrónicos, que así lo soliciten, en el Registro Electrónico de Apoderamientos.

h) Jakinarazpenak egitea, interesduna edo haren ordezkaria bat-batean bulegoan agertzen bada eta komunikazio edo jakinarazpen pertsonala une horretan eskatzen badu.

h) Realizar notificaciones, cuando la persona interesada o su representante comparezcan de forma espontánea y solicite la comunicación o la notificación personal en ese momento.

i) Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio orokorrarekin eta haren Administrazio instituzionalarekin harremanak bitarteko elektronikoz izatera behartuta ez dauden interesdunei bitarteko elektronikoak erabiltzen laguntzea, hala eskatzen badute.

i) Asistir en el uso de medios electrónicos a las personas interesadas no obligadas a relacionarse electrónicamente con la Administración general de la Comunidad Autónoma de Euskadi y su Administración institucional que lo soliciten.

j) Hala badagokio, irteera-idazpenei buruzko idatzoharrak egitea, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legeak 16. artikuluan xedatutakoaren arabera.

j) Anotar, en su caso, los asientos de salida que se realicen de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

k) Legez edo erregelamenduz esleitzen zaien beste edozein eginkizun.

k) Cualquier otra función que se les atribuya legal o reglamentariamente.

102. artikulua.– Dokumentuak jaso eta erregistratzea.

Artículo 102.– Recepción y registro de documentos.

1.– Pertsonek Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio orokorrari zuzentzen dizkioten dokumentuak Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16. artikuluan ezarritakoaren arabera aurkeztu eta erregistratuko dira.

1.– Los documentos que las personas dirijan a la Administración general de la Comunidad Autónoma de Euskadi se presentarán y registrarán de acuerdo con lo previsto en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

2.– Administrazio-prozedurak hasi edo izapidetzeko asmoz erregistro elektroniko orokorrean aurkezten diren dokumentuak jaso eta erregistratzeak eta haiei erantsitako dokumentazioa tratatzeak berekin dakar 18.3 artikuluan zehaztuta dauden eginkizunak eta atazak betetzea.

2.– La recepción y registro de los documentos que se presenten en el Registro Electrónico General para la iniciación o tramitación de los procedimientos administrativos, así como el tratamiento de la documentación que los acompaña comprende las funciones y tareas que se detallan en el artículo 18.3.

3.– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio orokorrak zehaztu ahal izango du zein formatu eta estandarretara egokitu beharko diren erregistro elektroniko orokorrean aurkeztutako dokumentuak, betiere Elkarreragingarritasun Eskema Nazionalean eta Eusko Jaurlaritzaren Estandar Teknologikoetan aurreikusitakoa betetzen badute.

3.– La Administración general de la Comunidad Autónoma de Euskadi podrá determinar los formatos y estándares a los que deberán ajustarse los documentos presentados en el Registro Electrónico General, siempre que cumplan con lo previsto en el Esquema Nacional de Interoperabilidad y con los Estándares Tecnológicos del Gobierno Vasco.

4.– Euskarri ez-elektronikoa duten dokumentuak digitalizatu egin behar dira; hain zuzen ere, erregistro-gaietan laguntzeko zein bulegotan aurkeztu diren administrazio-espediente elektronikoan sartzeko, bulego horrek digitalizatu behar ditu.

4.– Los documentos en soporte no electrónico deberán ser digitalizados, por la Oficina de Asistencia en Materia de Registros en la que hayan sido presentados para su incorporación al expediente administrativo electrónico.

98. artikuluan ezarritakoaren arabera, euskarri ez-elektronikoan dauden kopia autentiko edo jatorrizko dokumentu digitalizatuak kopia elektroniko autentikotzat hartuko dira, eta paperezko euskarrian aurkeztutako dokumentuen balio bera izango dute izapidetzeko.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 98, los documentos originales o copias auténticas en soporte no electrónico digitalizados, tendrán la consideración de copias electrónicas auténticas con la misma validez para su tramitación que los documentos aportados en soporte papel.

5.– Aurkeztutako jatorrizko dokumentuak interesdunari itzuliko zaizkio, salbu eta arauren batek agintzen badu dokumentu horiek Administrazioak zaintzekoak direla edo nahitaezkoa bada digitalizatzeko aukerarik ematen ez duen euskarri espezifikoren batean aurkeztea objektuak edo dokumentuak.

5.– Los originales presentados se devolverán a la persona interesada, salvo en los casos en que la norma determine la custodia por la Administración de los mismos o resulte obligatoria la presentación de objetos o documentos en un soporte específico no susceptibles de digitalización.

6.– Erregistratutako dokumentuen tamainak erregistroen interkonexio-sistemarako (SIR) ezarriko den ahalmena edo Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio elektronikoaren plataforma komunaren ahalmena gainditzen badu, administrazio edo organo hartzailera bidali ordez, dokumentuak eskura jarri ahal izango dira, aurretiaz fitxategiak trukatzeko errepositorio batean gordailututa.

6.– Cuando el tamaño de los documentos registrados exceda la capacidad que se determine para el Sistema de Interconexión de Registros (SIR), o a la capacidad de la Plataforma Común de Administración Electrónica de la Comunidad Autónoma de Euskadi su remisión a la Administración y órgano al que van dirigidos podrá sustituirse por la puesta a disposición de los documentos, previamente depositados en un repositorio de intercambio de ficheros.

Fitxategiak trukatzeko errepositorio hori titulartasun publikokoa izango da. Bertan gordailutzen diren dokumentuak eta haietan jasota dauden datuak ezin izango dira erabili erregistro-xedearen prozedura erregulatzen duen araudiak ezarritakoez bestelako helburuetarako.

Dicho repositorio de intercambio de ficheros será de titularidad pública. Tanto los documentos depositados como los datos que estos contengan no podrán ser utilizados para fines distintos a los previstos en la normativa que regule el procedimiento para el que han sido objeto de registro.

II. KAPITULUA
CAPÍTULO II
HERRITARREI ARRETA EMATEKO BESTE KANAL ETA MODALITATE BATZUK
OTROS CANALES Y MODALIDADES DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA

103. artikulua.– Herritarrentzako telefono bidezko arreta.

Artículo 103.– Atención a la ciudadanía en el canal telefónico.

1.– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio orokorrak eta haren Administrazio instituzionalak 012 linea bat izango du, herritarrei telefono bidezko arreta emateko.

1.– La Administración general de la Comunidad Autónoma de Euskadi y su Administración institucional mantendrá una línea 012 en el canal telefónico para la atención a la ciudadanía.

2.– Horrez gainera, Administrazioak linea espezifikoak jar ditzake, prozedura edo deialdi jakin batzuen koiunturazko beharrei aurre egiteko.

2.– Además, podrá disponer de líneas específicas en función de las necesidades coyunturales en determinados procedimientos y convocatorias.

3.– Zerbitzu telefonikoaren kostua eta ordutegia Zuzenean-Herritarrentzako arreta-zerbitzuaren web-orrian agertuko dira, eguneratuta beti.

3.– El coste del servicio telefónico, así como el horario se mantendrán siempre actualizados en la página web del Servicio de Atención a la Ciudadanía, Zuzenean.

4.– Herritarrentzako arreta telefono mugikorraren kanala erabiliz ere eskaini ahal izango da, bai eta kanal telefonikoak ahalbidetzen dituen aplikazioen bidez ere.

4.– La atención a la ciudadanía, también se podrá ofrecer a través del canal de telefonía móvil, así como de aquellas aplicaciones que el canal telefónico permita utilizar.

104. artikulua.– Bat-bateko mezularitza.

Artículo 104.– Mensajería instantánea.

1.– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio orokorrak eta haren Administrazio instituzionalak, bat-bateko mezularitza-zerbitzuaren bidez, informazio-kanal orokor bat eskainiko dute, doakoa eta denbora errealean.

1.– La Administración general de la Comunidad Autónoma de Euskadi y su Administración institucional ofrecerá a través de un servicio de mensajería instantánea un canal de información de carácter general gratuito y en tiempo real.

2.– Herritarrei arreta emateko bat-bateko mezularitza-kanal horrek ez du emango identifikazio pertsonala eskatzen duen informaziorik, eta ez du datu pertsonalik jasoko. Halako daturik jasoz gero, berehala ezabatuko dira.

2.– El canal de mensajería instantánea de atención a la ciudadanía no ofrecerá información que requiera identificación de carácter personal ni recogerá datos de carácter personal. Los datos de estas características que pudieran recibirse serán inmediatamente eliminados.

3.– Zerbitzua emateko egunak eta ordutegia Zuzenean-Herritarrentzako arreta-zerbitzuaren web-orrian argitaratuko dira.

3.– Los días y horario de prestación del servicio se publicarán en la página web del Servicio de Atención a la Ciudadanía, Zuzenean.

4.– Bat-bateko mezularitza-kanalaren bidez jasotako kontsultak konplexuak edo landuak badira, beste arreta-maila edo -kanal batzuetara bideratu ahal izango dira.

4.– Las consultas recibidas en el canal de mensajería instantánea que por su naturaleza sean consideradas de carácter complejo o elaborado podrán derivarse a otros niveles o canales de atención.

105. artikulua.– Interakzio eta komunikazio informalak.

Artículo 105.– Interacciones y comunicaciones informales.

1.– Dekretu honen ondorioetarako, herritarrekiko interakzio eta komunikazio informaltzat hartzen dira baldintza hauek betetzen dituztenak:

1.– A los efectos del presente Decreto, se entiende por interacciones y comunicaciones informales con la ciudadanía aquellas que cumplan las siguientes condiciones:

a) Denbora errealean informazioa emateko edo erantzun orientagarriak edo informatiboak soilik emateko egitea.

a) Se hagan con la finalidad de proporcionar información en tiempo real o para dar respuesta de naturaleza meramente orientativa o informativa.

b) Ez egitea inoiz administrazio-erregistroen bidez.

b) No se realicen, en ningún caso, a través de registros administrativos.

c) Erantzunaren edukiak edo formak, erantzunik ezak edo garaiz kanpo erantzuteak ez eragitea ondorio juridikorik.

c) No generen efecto jurídico alguno derivado del contenido o forma de la respuesta, o de la ausencia o extemporaneidad de esta.

2.– Komunikazio informalek ezaugarri hauek dituzte:

2.– Las comunicaciones informales tienen las siguientes características:

a) Ez dute identitatearen akreditazio berezirik edo autentifikaziorik behar.

a) No requieren, necesariamente, acreditación especial de la identidad ni de autenticación.

b) Ez dute erregistro elektroniko gisa baliorik izango, nahiz eta identifikazio-, autentikotasun- eta osotasun-baldintzak beteta egin.

b) No tienen validez como registro electrónico, aun cuando se hubieran llevado a cabo con los requisitos de identificación, autenticidad e integridad.

c) Ez dira hartzen administrazio-errekurtsotzat, akzio judizialak egikaritu aurreko erreklamaziotzat, Administrazioaren ondare-erantzukizuna exijitzeko erreklamaziotzat edo erreklamazio ekonomiko-administratibotzat, eta, beraz, halako komunikazioek ez dituzte eteten errekurtso eta erreklamazio mota horiek aurkezteko ezarrita dauden epeak.

c) No tienen la consideración de recurso administrativo, reclamación previa al ejercicio de acciones judiciales, reclamación para exigir la responsabilidad patrimonial de la Administración ni de reclamación económico-administrativa, por lo que su presentación no paraliza los plazos establecidos para la interposición de los citados recursos y reclamaciones.

d) Ez dira hartzen Eskariak Egiteko Eskubidea Arautzeko azaroaren 12ko 4/2001 Lege Organikoaren babesean aurkeztutako eskabidetzat, ez eta kexatzat edo iradokizuntzat ere, dagokion araudi erregulatzailearen babesean.

d) No tienen la naturaleza de solicitud presentada al amparo de la Ley Orgánica 4/2001, de 12 de noviembre, reguladora del Derecho de Petición, ni de queja o sugerencia, al amparo de su normativa reguladora.

e) Ez dituzte eteten prozeduren epeak, zeinetan komunikazioa aurkeztu duen pertsona interesdun gisa ageri baita.

e) No interrumpen los plazos de los procedimientos en que la persona tuviera la condición de persona interesada.

f) Komunikazioei emandako erantzunak ez dira lotesleak, ez komunikazioak egiten dituenarentzat, ez Administrazioarentzat, ez enplegatu publikoarentzat.

f) Las respuestas a dichas comunicaciones no son vinculantes ni para la persona que las formula ni para la Administración o y su personal empleado público.

g) Komunikazioa ez badago zuzenduta dagokion entitateari, organoari edo pertsonari, baliteke ez bidaltzea hartzaileari.

g) Si la comunicación efectuada no va dirigida a la entidad, órgano o persona correspondiente, no se remitirá necesariamente al destinatario de aquella.

3.– Hauek dira interakzio informaleko kanalak:

3.– Se consideran, en todo caso, canales de interacción informal:

a) Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio orokorrak eta haren Administrazio instituzionalak sustatutako kanalak eta sare sozial eta parte-hartzaileak, zeinak irispidean egongo baitira «euskadi.eus» web-atari instituzionalean eta «Irekia.euskadi.eus» gobernu irekiaren atarian.

a) Los canales y redes sociales y participativas, promovidos por la Administración general de la Comunidad Autónoma de Euskadi y su Administración institucional, accesibles desde el portal web institucional «euskadi.eus» y el portal de gobierno abierto «Irekia.euskadi.eus».

Une oro zainduko da herritarrentzako zerbitzua, eta kanal horietan egiten diren kontsultak beste kanal batzuetara eraman ahal izango dira, erantzuteko.

Con el fin de velar en todo momento por el servicio a la ciudadanía las consultas realizadas en estos canales podrán trasladarse a otros para su respuesta.

b) «euskadi.eus» web-atari instituzionalaren postontzi elektroniko orokorra.

b) El buzón de correo electrónico general del portal web institucional «euskadi.eus».

Kanal horren bidez galderak jaso eta gehienez ere bi egun balioduneko epean erantzungo du, posta elektronikoaren bidez, Zuzenean-Herritarrentzako arreta-zerbitzuak edo galdera helarazi zaion arloko organo eskudunak.

Las respuestas a las cuestiones por este canal se realizarán en el plazo máximo de dos días hábiles desde de su recepción, mediante correo electrónico, bien por el Servicio de Atención a la Ciudadanía, Zuzenean, bien por el órgano competente en la materia al que se haya escalado la cuestión.

c) Kontsultaren edo komunikazioaren xede den arloan eskumenak dituela jotzen den organoaren, administrazio-unitatearen edo enplegatu publikoaren helbide elektronikoa, kontrakoa erabakitzen ez bada.

c) Las direcciones de correo electrónico del órgano, unidad administrativa y personal empleado público que se considere que cuenta con competencias en la materia objeto de la consulta o comunicación, salvo que se determine lo contrario.

4.– Herritarrei arreta emateko organo eskudunak artikulu honetan adierazitako komunikazioak eta interakzioak arau ditzake, eta irizpideak, erabilera-arauak eta gomendioak zehaztu ere bai.

4.– El órgano competente en atención a la ciudadanía podrá regular las interacciones y comunicaciones contempladas en este artículo, así como definir los criterios, normas de uso y recomendaciones.

5.– Interakzio eta komunikazio informaletan eskuragarri dauden informazioa, zerbitzuak eta edukiak erabiltzeko baldintzak eta horiekiko erantzukizuna atari korporatiboan argitaratuko dira.

5.– Las condiciones de uso y responsabilidad por la información, servicios y contenidos disponibles en las interacciones y comunicaciones informales se publicarán en el portal corporativo.

106. artikulua.– Herritarrei arreta ematearen arloko berrikuntza.

Artículo 106.– Innovación de la atención a la ciudadanía.

1.– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio orokorrak eta haren Administrazio instituzionalak sustatuko dute herritarrentzako arretaren arloa etengabe bilakatzen, berritzen eta hobetzen jarraitzea, ez bakarrik etorkizuneko aldaketa sozial eta teknologikoetara egokitzeko, baizik eta, modu proaktiboan, zerbitzu pertsonalizatuak, autozerbitzurako espazio publikoak, Europako barne-merkatuko zerbitzu-leihatila bakarra eta beste hainbat eskaintzeko.

1.– La Administración general de la Comunidad Autónoma de Euskadi y su Administración institucional promoverá que la atención a la ciudadanía se mantenga en permanente proceso de evolución, innovación y mejora, de forma que, no solo se adapte a los futuros cambios sociales y tecnológicos, sino que, de forma proactiva, ofrezca servicios personalizados, espacios públicos de autoservicio, ventanilla única para los servicios en el mercado interior europeo, etc.

2.– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio orokorrak eta haren Administrazio instituzionalak dagozkion jarduerak egitean lortzen dituen datuak eta informazioa aktibo estrategiko gisa eratuko dira, eta balio publikoa sortzeko eta herritarren onura lortzeko babestu eta kudeatuko dira.

2.– Los datos y la información que la Administración general de la Comunidad Autónoma de Euskadi y su Administración institucional obtenga en el desarrollo de su actividad se configurará como un activo estratégico que se protegerá y gestionará para la creación de valor público y el beneficio de la ciudadanía.

Administrazioak aktibo horren erabilera bultzatuko du, prozesuak, zerbitzuak eta prozedurak bizkortzeko eta automatizatzeko, horiek proaktiboak eta pertsonalizatuak izan daitezen eta datuetan oinarritutako erabakiak hartu ahal izan daitezen.

La Administración potenciará el uso de dicho activo para la agilización y automatización de los procesos, servicios y procedimientos, para la proactividad y personalización de los mismos y para la toma de decisiones basadas en datos.

X. TITULUA
TÍTULO X
HERRITARREI ARRETA EMATEAREN ARLOKO GOBERNANTZA ETA ZERBITZU ELEKTRONIKOAK
LA GOBERNANZA DE LA ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA Y LOS SERVICIOS ELECTRÓNICOS
I. KAPITULUA
CAPÍTULO I
HERRITARRENTZAKO ARRETAREN KALITATEA
CALIDAD DE LA ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA

107. artikulua.– Herritarrentzako arreta-zerbitzuen kalitatea.

Artículo 107.– Calidad de los servicios de atención a la ciudadanía.

Herritarrei arreta emateko administrazio-organo eskudunak arreta-zerbitzuen kalitatea bultzatuko du, egiaztatze-, akreditazio- edo ebaluazio- sistemen bitartez. Sistema horiek, hala badagokio, hurrengo artikuluan arautzen diren zerbitzu-kartetan bilduko dira. Horretarako, organo horrek behar diren prozesuak, erakunde-egitura eta informazio-sistemak izango ditu.

El órgano administrativo competente en atención a la ciudadanía promoverá la calidad de los servicios de atención mediante sistemas de certificación, acreditación o evaluación que se integrarán, en su caso, en las Cartas de Servicios reguladas en el artículo siguiente. Para ello, se dotará a dicho órgano de los procesos, estructura organizativa y sistemas de información necesarios.

108. artikulua.– Zerbitzu-kartak.

Artículo 108.– Cartas de Servicios.

1.– Herritarrei arreta emateko administrazio-organo eskudunak zerbitzu-kartak edo dokumentu baliokideak onar ditzake, non konpromisoak, helburuak eta adierazleak ezarriko baitira, denak ala denak bereizita herritarrentzako arreta-kanalen edo -modalitateen arabera, sexuaren eta hizkuntzaren arabera edo arreta-zerbitzuak ebaluatzeko eta herritarrek haiekiko duten gogobetetasuna neurtzeko balioko duten beste alderdi batzuen arabera.

1.– El órgano administrativo competente en atención a la ciudadanía podrá aprobar Cartas de Servicios o documentos equivalentes, que establecerán, compromisos, objetivos, e indicadores desagregados por canales o modalidades de atención a la ciudadanía, sexo, idioma, u otros aspectos que se determinen y que permitan evaluar los servicios de atención y la satisfacción de la ciudadanía con los mismos.

2.– Zerbitzu-kartak edo dokumentu baliokideak «euskadi.eus» webgunean argitaratuko dira.

2.– Las Cartas de Servicios o documentos equivalentes se publicarán en «euskadi.eus».

109. artikulua.– Herritarrentzako arreta-zerbitzuaren kontrola, jarraipena eta ebaluazioa.

Artículo 109.– Control, seguimiento y evaluación del servicio de atención a la ciudadanía.

1.– Herritarrei arreta emateko eskumena duen organoak herritarrei arreta emateko sistema integralaren kontrola, jarraipena eta ebaluazioa egingo ditu, prozesuak eta zerbitzu publikoak etengabe hobetu ahal izateko –sistema integral hori 21. artikuluan araututa dago–.

1.– El órgano competente en atención a la ciudadanía llevará a cabo el control, seguimiento y evaluación del Sistema Integral de Atención a la Ciudadanía regulado en el artículo 21 que permita una mejora continua de los procesos y del servicio público.

2.– Herritarrei arreta emateko organo eskudunean, zehaztuko diren informazio-sistemez gain, herritarrei arreta emateko sistema integralaren osagai eta aplikazioek sistema hauek izango dituzte: denbora errealeko monitorizazio-sistemak eta zerbitzua kontrolatzeko eta haren jarraipena egiteko adierazleen datuak eta informazioa bildu eta emateko sistema automatizatuak.

2.– Además de los sistemas de información que se determinen, en el órgano competente en atención a la ciudadanía, los componentes y aplicaciones del Sistema Integral de Atención a la Ciudadanía dispondrán de sistemas de monitorización en tiempo real y sistemas automatizados de recopilación y suministro de datos e información de los indicadores para el control y seguimiento del servicio.

Sistema mota biek beharrezkoa den informazioa bidaliko dute herritarrei arreta emateko organo eskudunaren kalitate-sistemaren aginte-koadrora.

Ambos tipos de sistemas aportarán la información necesaria al cuadro de mando del sistema de calidad del órgano competente en atención a la ciudadanía.

3.– Nolanahi ere, herritarrentzako arreta-zerbitzuaren kontrolaren, jarraipenaren eta ebaluazioaren parte dira honako hauek:

3.– En todo caso, forman parte del control, seguimiento y evaluación del servicio de atención a la ciudadanía:

a) Herritarrei arreta emateko sistema integralaren autoebaluazioa, sistema horren osagaiez arduratzen den administrazio-organo bakoitzeko.

a) La autoevaluación del Sistema Integral de Atención a la Ciudadanía por cada uno de los órganos administrativos responsables de sus componentes.

b) Kexa- eta iradokizun-sistema korporatiboa, titulu honen II. kapituluan arautzen dena.

b) El Sistema Corporativo de Quejas y Sugerencias que se regula en el capítulo II del presente título.

c) Herritarrei arreta emateko organo eskudunak egingo dituen jarraipen- eta ebaluazio-txostenak, 113. artikuluan arautzen direnak.

c) Los informes de seguimiento y evaluación que elaborará el órgano competente en atención a la ciudadanía que se regulan en el artículo 113.

d) Entzute aktiboko sistema, 112. artikuluan arautzen dena.

d) El sistema de escucha activa que se regula en el artículo 112.

110. artikulua.– Herritarrei arreta emateko administrazio-informazioaren kontrola, jarraipena eta ebaluazioa.

Artículo 110.– Control, seguimiento y evaluación de la información administrativa para la atención de la ciudadanía.

1.– Aldian behin, 28. artikuluaren 1. apartatuan aipatuta dauden administrazio-informazioaren kalitate-irizpideak ebaluatuko dira.

1.– Serán objeto de evaluación periódica los criterios de calidad de la información administrativa del apartado 1 del artículo 28.

2.– Horretarako, herritarrei arreta emateko administrazio-organo eskudunak urteko txostena egingo du, eta han ebaluatuko ditu, oro har, informazioari emandako tratamendua, datu estatistiko globalak eta hobetu daitezkeen neurriak; bereziki, alderdi hauei buruzko iritzia emango du:

2.– Con este fin, el órgano administrativo competente en atención a la ciudadanía elaborará un informe anual en el que evaluará, con carácter general, el tratamiento dado a la información, los datos estadísticos globales y las medidas susceptibles de mejora y, en particular, se pronunciará sobre:

a) Herritarrei emandako informazioaren edukiak eta erabilitako komunikazio-kanalak.

a) Los contenidos de información ofrecidos a la ciudadanía y los canales de comunicación.

b) Herritarrei emandako informazioaren homogeneotasuna, osotasuna eta eguneratzea.

b) La homogeneidad, integridad y actualización de la información ofrecida a la ciudadanía.

c) Herritarrei ematen zaien administrazio-informazioa hobetzeko ezarri diren neurrien eraginkortasuna eta jarduketa-ildoak.

c) Las líneas de actuación y la efectividad de las medidas implantadas para mejorar la información administrativa a la ciudadanía.

d) Sektore publiko autonomikoko organoen arteko lankidetza.

d) La colaboración entre los distintos órganos del sector público autonómico.

e) Desgaitasuna duten pertsonek informazioa irispidean izatea bermatzen duten bitartekoak eta sistemak.

e) Los medios y sistemas para garantizar la accesibilidad a la información a las personas con discapacidad.

f) Dekretu honen IV. tituluko xedapenen betetze-maila.

f) El cumplimiento de las disposiciones del título IV de este Decreto.

3.– Txosten hori «www.gardena.euskadi.eus/hasiera/» gardentasun-atarian argitaratuko da, eta administrazio-organo inplikatuek kontuan hartuko dute, beharrezkoak diren hobekuntzak ezartzeko.

3.– Dicho informe y se publicará en el portal de transparencia «www.gardena.euskadi.eus/inicio/» y se tendrá en cuenta al objeto de implantar las mejoras que sean necesarias por los órganos administrativos implicados.

111. artikulua.– Administrazio elektronikoaren kontrola, jarraipena eta ebaluazioa.

Artículo 111.– Control, seguimiento y evaluación de la Administración electrónica.

Administrazio elektronikoaren arloko organo eskudunak adierazle-sistema bat eta aginte-koadro bat izango ditu, zerbitzu komunen eta, bereziki, izapidetze elektronikorako plataformaren erabilerari buruz.

El órgano competente en Administración electrónica dispondrá de un sistema de indicadores y cuadro de mando sobre la utilización de los servicios comunes y, específicamente, de la Plataforma de Tramitación Electrónica.

112. artikulua.– Entzute aktiboa.

Artículo 112.– Escucha activa.

1.– Hauek hartzen dira, besteak beste, entzute aktiboko sistematzat: herritarren gogobetetasuna neurtzeko inkestak; galde-sortak, eta telefonoaren edo aurrez aurreko kanalaren bidez zuzenean herritarrari entzutea.

1.– Constituyen sistemas de escucha activa las encuestas de satisfacción realizadas a la ciudadanía, los cuestionarios y la escucha directa de los canales telefónico y presencial, entre otros.

2.– Herritarrei arreta emateko arloaren organo eskudunak eskari- eta gogobetetasun-analisia egingo du urtean behin, eta horko emaitzak txosten batean bilduko ditu, zeina Zuzenean zerbitzuaren web-orrian, «euskadi.eus» atarian eta «www.gardena.euskadi.eus/hasiera/» gardentasun-atarian argitaratuko baita eta titulu honen IV. kapituluan arautzen den Gobernantza Publikoaren Sailarteko Batzordeari bidaliko baitzaio.

2.– El órgano competente en materia de atención a la ciudadanía realizará anualmente un análisis de la demanda y de satisfacción cuyos resultados se recogerán en un informe que se publicará en la página web de Zuzenean en el portal euskadi.eus y en el portal de transparencia «www.gardena.euskadi.eus/inicio/» y que será remitido a la Comisión Interdepartamental de Gobernanza, Pública regulada en el capítulo IV de este título.

3.– Gogobetetasun-inkestak segmentatu egingo dira, kontuan hartuz herritarren nortasuna –fisikoa edo juridikoa–, hizkuntza, sexua eta arreta-kanala.

3.– Las encuestas de satisfacción se segmentarán en función de la personalidad física o jurídica de la ciudadanía, idioma, sexo y canal de atención.

113. artikulua.– Aldizkako jarraipen- eta kudeaketa-txostenak.

Artículo 113.– Informes periódicos de seguimiento y gestión.

1.– Herritarrei arreta emateko organo eskudunak jarraipen- eta kudeaketa-txostenak egingo ditu hilean behin, non aztertuko baitira, besteak beste, kexei eta iradokizunei emandako tratamendua, datu estatistiko globalak eta hobetu daitezkeen neurriak.

1.– El órgano competente en atención a la ciudadanía elaborará mensualmente informes de seguimiento y gestión en los que se analizará, entre otros, el tratamiento dado a las quejas y sugerencias, los datos estadísticos globales y las medidas susceptibles de mejora.

Herritarrei arreta emateko lurralde-bulegoen koordinatzaileei bidaliko zaizkie txostenak, bai eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio orokorreko sailetako zerbitzu-zuzendaritzei ere.

Dichos informes serán remitidos a todas las personas coordinadoras de las oficinas territoriales de atención a la ciudadanía y a las Direcciones de Servicio de los departamentos de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

2.– Administrazio elektronikoaren arloko organo eskudunak izapidetze elektronikorako plataforma komunaren erabilerari buruzko jarraipen- eta kudeaketa-txostenak egingo ditu hilean behin, datu estatistiko globalak eta hobetu daitezkeen neurriak jasota.

2.– El órgano competente en Administración electrónica elaborará mensualmente informes de seguimiento y gestión del uso de la Plataforma Común de Tramitación Electrónica con los datos estadísticos globales y las medidas susceptibles de mejora.

3.– Sei hilean behin, aurreko apartatuetan adierazi diren txostenen berri emango zaio titulu honen IV. kapituluan arautzen den Gobernantza Publikoaren Batzordeari.

3.– Semestralmente se dará cuenta de los informes de los apartados anteriores a la Comisión de Gobernanza, Pública regulada en el capítulo IV del presente título.

4.– Herritarrei ematen zaien arretari buruz eta administrazio elektronikoari buruz egiten den txosten, estatistika, azterlan eta auditoria orotan genero-ikuspegia txertatuko da, eta, horrez gainera, datuak sexuaren arabera eta erabilitako hizkuntzaren arabera bereiziko dira, hala ezarrita baitago, hurrenez hurren, Emakumeen eta gizonen berdintasuna lortzeko eta emakumeen kontrako indarkeria matxistarik gabe bizitzeko Legearen testu bategina onesten duen martxoaren 16ko 1/2023 Legegintzako Dekretuaren 17. artikuluan eta Euskararen Erabilera Normalizatzeko azaroaren 24ko 10/1982 Oinarrizko Legean.

4.– Todos los informes, estadísticas, estudios y auditorías que se realicen sobre la atención a la ciudadanía y Administración electrónica incluirán la perspectiva de género, recogerán y analizarán los datos desagregados por sexo y por idioma utilizado, tal y como señalan respectivamente el artículo 17 del Decreto Legislativo 1/2023, de 16 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres y Vidas Libres de Violencia Machista contra las Mujeres y la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, básica de normalización del uso del Euskera.

5.– Herritarrentzako arretaren eta administrazio elektronikoaren gaineko eskumenak dituzten organoek urteko txosten bana egingo dute, nork bere arloei dagokienez, eta gastu-aurreikuspena jasoko dute han, baliabideak birbideratu edo optimizatzeko aukera emanda; Gobernantza Publikoaren Batzordeari bidaliko dizkiote txostenak, eta «euskadi.eus» webgunean eta «https://www.gardena.euskadi.eus/hasiera/» gardentasun-atarian argitaratuko dira.

5.– Los órganos competentes en atención a la ciudadanía y Administración electrónica elaborarán un informe anual de gestión en sus respectivas áreas, que incorporará la perspectiva del gasto, posibilitando una reorientación u optimización de los recursos destinados que se elevarán para su conocimiento a la Comisión de Gobernanza Pública y serán publicados en «euskadi.eus» y en el portal de transparencia «www.gardena.euskadi.eus/inicio/».

Txosten horiek Gobernu Kontseilura bidaliko dira, organo horrek azter ditzan, eta, ondoren, Eusko Legebiltzarrera eta Arartekora bidaliko dira, jakinaren gainean egon daitezen.

Dichos informes se enviarán al Consejo de Gobierno para su examen y posterior remisión al Parlamento Vasco y al Ararteko para su conocimiento.

6.– Aurreko apartatuko urteko txostenek alderdi hauek jasoko dituzte, besteak beste:

6.– Los informes anuales del apartado anterior incluirán, entre otros aspectos:

a) Herritarren eskariaren eta gogobetetzearen analisia.

a) El análisis de la demanda y satisfacción de la ciudadanía.

b) Zerbitzu Elektronikoen Erabiltzaileei Laguntzeko Zentroari buruzko informazioa.

b) La información referente al Centro de Atención a las Personas Usuarias de los Servicios Electrónicos.

c) Jasotako kexa eta iradokizunen analisia eta horien kudeaketaren emaitza:

c) El análisis de las quejas y sugerencias recibidas y el resultado de su gestión:

– Kexaren edo iradokizunaren motibazioa edo arrazoia.

– La motivación o causa de la queja o sugerencia.

– Kexa edo iradokizuna errepikatzen ote den eta zenbat aldiz, motaren arabera bereizita.

– La reiteración y frecuencia por tipo de queja o sugerencia.

– Proposatu diren neurri zuzentzaileak eta hobekuntzakoak, eta neurrien ezarpen-maila.

– Las medidas correctoras y de mejora propuestas y su grado de implantación.

Analisiak modu globalean eta sailen arabera bereizita egingo dira.

Los análisis se realizarán de forma global y desagregados por departamentos.

7.– Euskal Sektore Publikoaren maiatzaren 12ko 3/2022 Legeak 67. artikuluan aurreikusitakoa betetzeko, zerbitzu publikoen antolaketa eta kalitatearen inguruko eskumena duen sailak administrazio elektronikoaren ezarpenari buruzko txosten bat egingo du, urtero, eta erabiltzaileek egindako kexa eta iradokizunen analisia bilduko du txosten horrek, beste gai batzuen artean. Txostena Eusko Jaurlaritzara bidaliko da, hark aztertu eta ondoren Eusko Legebiltzarrera igortzeko.

7.– En cumplimiento de la previsión del artículo 67 de la Ley 3/2022, de 12 de mayo, del Sector Público Vasco el departamento competente en materia de organización y calidad de los servicios públicos elaborará anualmente un informe sobre la implantación de la administración electrónica que incluirá, entre otros aspectos, un análisis de las quejas y sugerencias realizadas por las personas usuarias. El informe se enviará al Gobierno Vasco para su examen y posterior remisión al Parlamento Vasco.

8.– Txostenak efikazia- eta efizientzia-maila handienaz egin ahal izateko, herritarrei arreta emateko sistema integralaren aplikazio guztiak konfiguratuko dira halako eran, non ahalik eta gehien automatizatuko baitira kontrolatu eta jarraitu beharreko alderdi, aldagai eta estatistikak.

8.– Para posibilitar dichos informes con la máxima eficacia y eficiencia se configurarán todas las aplicaciones del Sistema Integral de Atención a la Ciudadanía de forma que los aspectos, variables y estadísticas objeto de control y seguimiento se automaticen al máximo posible.

114. artikulua.– Herritarrek zerbitzu publikoetan parte hartzea.

Artículo 114.– La participación de la ciudadanía en los servicios públicos.

1.– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio orokorrak erraztu eta bermatuko du herritarrek parte hartuko dutela zerbitzu publikoen diseinuaren, garapenaren, ezarpenaren eta ebaluazioaren ziklo osoan, gobernu irekiaren eta dekretu honen printzipioei jarraituz.

1.– La Administración general de la Comunidad Autónoma de Euskadi facilitará y garantizará la participación de la ciudadanía en todo el ciclo de diseño, desarrollo, implantación y evaluación de los servicios públicos, siguiendo los principios del gobierno abierto y de este Decreto.

2.– Zerbitzu eta prozedura bakoitzaren organo eskudunen egitekoa da herritarrek zerbitzu publikoen kudeaketan izan behar duten parte-hartzea gauzatzea, betiere gobernu irekiaren arloko administrazio-organo eskudunarekin koordinatuta.

2.– Corresponde a los órganos competentes de cada servicio y procedimiento, en coordinación con el órgano administrativo competente en gobierno abierto, la materialización de dicha participación en la gestión de los servicios públicos.

3.– Herritarrek parte hartzeko prozesuetan, emakume-elkarteen inplikazioa edo bereziki kalteberak diren emakume-taldeen presentzia zainduko da, baita bereziki kalteberak diren edo eten digital motaren bat duten beste kolektibo batzuena ere.

3.– En los procesos de participación de la ciudadanía se velará por la implicación de asociaciones de mujeres o la presencia de grupos de mujeres especialmente vulnerables, así como de otros colectivos especialmente vulnerables o en los que exista algún tipo de brecha digital.

115. artikulua.– Administrazio elektronikoaren behatokia.

Artículo 115.– Observatorio de Administración electrónica.

Administrazio elektronikoaren arloko organo eskudunak beteko ditu, atxikita dagoen saileko estatistika-organoarekin koordinatuta, Administrazio Elektronikoaren Behatokiaren eginkizunak, Euskadiko administrazio elektronikoaren egoera aztertzeko eta zabaltzeko, honako hauen bidez:

El órgano competente en Administración electrónica, en coordinación con el órgano estadístico del departamento al que esté adscrito, realizará las funciones de Observatorio de Administración Electrónica de análisis y difusión de la situación de la Administración electrónica en Euskadi mediante:

a) Administrazio elektronikoaren adierazleak aztertzea, laburtzea eta argitaratzea.

a) El análisis, síntesis y publicación de indicadores de Administración electrónica.

b) Aldizkako azterlanak egitea eta emaitzak txostenetan argitaratzea, administrazio elektronikoaren garapen-maila eta informazioaren eta komunikazioaren teknologien ezarpena eta erabilera ebaluatzeko, administrazio-eremu guztiak kontuan hartuta.

b) La realización de estudios periódicos y publicación de sus resultados en informes que evalúen el grado de desarrollo de la Administración electrónica y la implantación y uso de las tecnologías de la información y comunicación considerando los diferentes ámbitos administrativos.

c) Aldizkako buletinak argitaratzea, administrazio elektronikoaren adierazle nagusien hainbat iturri bilduz, administrazio horren garapenari buruzko alderdi zehatzei buruzko ohar teknikoak eta administrazio elektronikoaren alderdi zehatzei buruzko gaikako azterlanak eginez.

c) La publicación de boletines periódicos con una recopilación de diversas fuentes de los principales indicadores de la Administración electrónica, notas técnicas sobre aspectos concretos de su desarrollo y estudios temáticos sobre aspectos concretos de la de la misma.

d) Beste entitate batzuekin lankidetzan aritzea gai horiei buruz.

d) La colaboración con otras entidades sobre dichas materias.

II. KAPITULUA
CAPÍTULO II
IRADOKIZUNAK, KEXAK ETA ERREKLAMAZIOAK
SUGERENCIAS, QUEJAS Y RECLAMACIONES

116. artikulua.– Izaera eta irismena.

Artículo 116.– Naturaleza y alcance.

1.– Edonork –pertsona fisikoa zein juridikoa izan– aurkez ditzake iradokizunak, kexak eta erreklamazioak, Administrazioaren administrazio-zerbitzu eta -unitateen funtzionamenduari buruz.

1.– Cualquier persona, física o jurídica, puede presentar una sugerencia, queja, o reclamación sobre el funcionamiento de los servicios y unidades administrativas de la Administración.

2.– Iradokizunak, kexak eta erreklamazioak aurkezteko eskubidearen, bitartekoen eta moduen berri emango da irispide-puntu bakarrean, egoitza elektronikoan, atarien orrialde guztietan eta «www.gardena.euskadi.eus/hasiera/» gardentasun-atarian.

2.– Se dará publicidad al derecho a presentar sugerencia, quejas y reclamaciones y las formas y medios para presentarlas en el punto de acceso único, en la sede electrónica y en todas las páginas de los portales, así como en el portal de transparencia «www.gardena.euskadi.eus/inicio/».

Iradokizunak, kexak eta erreklamazioak aurkezteko moduei buruzko informazioa argia, erraza eta herritarrentzat guztiz eskuragarria izango da.

La información sobre las formas de presentación de sugerencia, quejas y reclamaciones será clara, sencilla y plenamente accesible a la ciudadanía.

3.– Iradokizun gisa hartuko dira zerbitzuen antolamendua eta kalitatea hobetzeko aurkezten diren ekimen eta proposamenak eta, bereziki, izapideak erraztu, gutxitu edo desagerrarazten lagundu dezaketenak, gastu publikoaren errendimendua edo aurrezkia areagotu dezaketenak, eta Administrazioarekiko harremanei buruz herritarrek duten gogobetetasun-maila handitzen duen beste edozein neurri.

3.– Tendrán la consideración de sugerencias todas aquellas iniciativas y propuestas presentadas que tengan como finalidad mejorar la organización y la calidad de los servicios y, en especial, aquellas que puedan contribuir a simplificar, reducir o eliminar trámites, incrementar el rendimiento o el ahorro del gasto público o cualquier otra medida que suponga un mayor grado de satisfacción de la ciudadanía en sus relaciones con la Administración.

Iradokizuna aurkeztu nahi duenak ez du bere burua identifikatu edo akreditatu beharrik izango; postontzi elektroniko orokorraren bidez bideratuko dira iradokizunak. Edonola ere, herritarrak helbide elektroniko bat jakinarazten badu, iradokizunari emandako erantzuna jaso ahal izango du.

Las sugerencias no requieren identificación y acreditación de la persona que las interpone y se canalizarán a través del Buzón Electrónico General. No obstante, se ofrecerá la posibilidad de respuesta si la persona que la formula suministra una dirección de correo electrónico.

4.– Kexa gisa hartuko dira Administrazioaren administrazio-unitateren baten funtzionamenduarekin edo zerbitzu baten prestazioarekin ados ez daudela edo pozik ez daudela jakinarazteko herritarrek egiten dituzten adierazpenak, batez ere zerikusia badute atzerapenekin, arretarik ezarekin edo jarduteko moduan gertatutako arazo edo gabeziekin:

4.– Tendrá la consideración de queja la expresión de una disconformidad o insatisfacción con la prestación de algún servicio o el funcionamiento de alguna unidad administrativa de la Administración, especialmente retrasos, desatenciones o cualquier otra anomalía en el funcionamiento o deficiencia en su actuación:

a) Kexa-mota dela-eta hura aurkezten duen pertsonak ez badu bere burua identifikatu edo akreditatu beharrik, postontzi elektroniko orokorraren bidez edo erregelamenduz ezartzen diren bestelako bitartekoak erabiliz bideratuko da kexa. Edonola ere, herritarrak helbide elektroniko bat jakinarazten badio Administrazioari, kexari emandako erantzuna jaso ahal izango du. Atal honen barruan sartzen dira Sektore publikoko gailu mugikorretarako webguneen eta aplikazioen irisgarritasunari buruzko irailaren 7ko 1112/2018 Errege Dekretuaren 10.2.a artikuluan araututako irisgarritasun-baldintzei buruzko komunikazioak.

a) Las quejas que no requieran identificación y acreditación de la persona que las interpone se canalizarán a través del Buzón Electrónico General u otros medios que se determinen reglamentariamente. No obstante, se ofrecerá la posibilidad de respuesta si la persona que la interpone suministra una dirección de correo electrónico a la Administración. Se incluyen las comunicaciones sobre requisitos de accesibilidad reguladas en el artículo 10.2.a del Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre, sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público.

b) Kexa-mota dela-eta nahitaezkoa bada hura aurkezten duen pertsonak bere burua identifikatu eta akreditatzea, erregistro elektroniko orokorraren bidez edo egoitza elektronikoan horretarako prestatutako administrazio-prozeduraren bidez bideratuko dira, administrazio publikoen administrazio prozedura erkideari buruzko legediaren berme guztiekin, barnean hartuta Sektore publikoko gailu mugikorretarako webguneen eta aplikazioen irisgarritasunari buruzko irailaren 7ko 1112/2018 Errege Dekretuaren 10.2.b artikuluan araututako kexak eta informazio irisgarrirako eskaerak.

b) Las quejas que requieran identificación y acreditación de la persona que las interpone se canalizarán a través del Registro Electrónico General o el procedimiento administrativo habilitado al efecto en sede electrónica con todas las garantías de la legislación sobre el Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, incluyendo las solicitudes de información accesible y quejas reguladas en el artículo 10.2.b del Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre, sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público.

Kexetarako administrazio-prozedura bakarra izango da, zeharkakoa eta korporatiboa Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio orokor osorako.

El procedimiento administrativo de quejas será único, de carácter transversal y corporativo para toda la Administración general de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

5.– Honako hauek ez dira kexatzat hartuko:

5.– No tendrán la consideración de quejas:

a) Herritarrek aurkezten dituzten salaketak legezkotasunaren aurka arau-hausteak edo irregulartasunak gertatu izanagatik, baldin eta horietatik Administrazioko langileen diziplina-erantzukizuna ondoriozta badaiteke; izan ere, halakoetan, organo eskudunek dagozkien ikerketak eta jarduketak egin beharko dituzte.

a) Las denuncias que pueda presentar la ciudadanía por las posibles irregularidades o infracciones a la legalidad de las que pueda derivar responsabilidad disciplinaria del personal al servicio de la Administración, las cuales darán lugar a las correspondientes investigaciones y actuaciones por parte de los órganos competentes.

b) Herritarrek eskariak egiteko eskubidea berariaz argudiatuz aurkezten dituzten eskaerak, zeinak araudi espezifikoaren arabera eraenduko baitira –eskubide hori Eskariak Egiteko Eskubidea Arautzeko azaroaren 12ko 4/2001 Lege Organikoan dago araututa–.

b) Las peticiones realizadas por la ciudadanía invocando expresamente el derecho de petición regulado en la Ley Orgánica 4/2001, de 12 de noviembre, reguladora del Derecho de Petición, que se regirán por su normativa específica.

c) Agintariek edo enplegatu publikoek aurkezten dituzten kexak Administrazioan duten zerbitzu-prestazioaren harremanaren eremuan.

c) Las quejas que formulen las autoridades o el personal empleado público en el marco de su relación de prestación de servicios en la Administración.

d) Sare sozialen bidez Administrazioari heltzen zaizkion iruzkin negatiboak. Nolanahi ere, halakoetan, Administrazioak herritarrei jakinaraz diezaieke zer kanal erabil ditzaketen hobekuntza-iradokizun bat edo kexa bat aurkezteko.

d) Los comentarios negativos que puedan llegar a la Administración a través de las redes sociales. No obstante, en este caso la Administración podrá informar a la ciudadanía de los distintos canales a través de los que podrá formular una sugerencia de mejora o queja.

6.– Halako kexak aurkezten dituzten herritarrek beti izango dute aukera Arartekoaren aurrean ere kexa bat aurkezteko, Arartekoa arautzen den legean adierazitako baldintzetan.

6.– La presentación de dichas quejas por parte de la ciudadanía será, en todo caso, compatible con la presentación de quejas ante el Ararteko, en los términos previstos en su Ley reguladora.

7.– Kexak ez dira inoiz hartuko salaketatzat, administrazio-erreklamaziotzat edo -errekurtsotzat, auzibide zibil edo laboralaren aurreko erreklamaziotzat, Administrazioaren ondare-erantzukizunagatiko erreklamaziotzat edo erreklamazio ekonomiko-administratibotzat; beraz, kexa bat aurkezteak ez ditu etengo indarrean dauden araudian ezarritako epeak.

7.– En ningún caso las quejas tendrán carácter o naturaleza de denuncia, reclamación o recurso administrativo, o de reclamación previa a la vía judicial civil o laboral, reclamaciones por responsabilidad patrimonial de la Administración, ni reclamaciones económico-administrativas, por lo que su presentación no interrumpe los plazos establecidos en la normativa vigente.

8.– Kexa bat aurkezteak ez die eragotziko edo baldintzatuko herritarrei dagozkien erreklamazioak, errekurtsoak edo akzio administratibo zein judizialak baliatzea.

8.– Las quejas no impiden ni condicionan el ejercicio de cuantas reclamaciones, recursos y acciones de carácter administrativo o judicial puedan corresponder a la ciudadanía.

9.– Administrazio-egintza bati aurka egitea edo harekiko kontraesanean egotea erreklamaziotzat joko da. Erreklamazioa jartzeko nahitaezkoa da hura aurkezten duen pertsonak bere burua identifikatu eta akreditatzea; postontzi elektroniko orokorraren bidez edo egoitza elektronikoan horretarako gaituko den administrazio-prozeduraren bidez bideratuko da erreklamazioa, administrazio publikoen administrazio-prozedura erkideari buruzko legediak ezarritako berme guztiekin.

9.– Tendrá la consideración de reclamación la manifestación de la oposición o contradicción a un acto administrativo. Las reclamaciones requieren identificación y acreditación de la persona que las interpone y se canalizarán a través del Buzón Electrónico General o el procedimiento administrativo habilitado al efecto en sede electrónica con todas las garantías de la legislación sobre el Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Erreklamazioen administrazio-prozedurak –ondare-erantzukizunekoak zein ekonomiko-administratiboak– bakarrak, zeharkakoak eta korporatiboak izango dira Administrazio osorako.

Los procedimientos administrativos de reclamaciones, tanto de responsabilidad patrimonial como económico-administrativas, serán únicos, de carácter transversal y corporativos para toda la Administración.

117. artikulua.– Kexa- eta iradokizun-sistema korporatiboa.

Artículo 117.– Sistema Corporativo de Quejas y Sugerencias.

1.– Aurkezten diren kexa eta iradokizunak eta halakoak jaso, tratatu eta ebaztearekin zerikusia duten datuak kexa- eta iradokizun-sistema korporatiboaren bidez kudeatuko dira espezifikoki, modu integratuan eta korporatiboan –herritarrei arreta emateko sistema integralaren parte da kexa- eta iradokizun-sistema korporatiboa–.

1.– Las quejas y sugerencias que se formulen, así como los datos relacionados con su recepción, tratamiento y resolución, se gestionarán de forma específica, integrada y corporativa en el Sistema Corporativo de Quejas y Sugerencias, que forma parte del Sistema Integral de Atención a la Ciudadanía.

2.– Herritarrei arreta emateko organo eskudunak sortu, kudeatu eta mantenduko du kexa- eta iradokizun-sistema korporatiboa.

2.– El órgano competente en atención a la ciudadanía será el responsable de la creación, gestión y mantenimiento del Sistema Corporativo de Quejas y Sugerencias.

3.– Kexa- eta iradokizun-sistema korporatiboak honetarako aukera emango du:

3.– El Sistema Corporativo de Quejas y de Sugerencias permitirá:

a) Sistemara heltzen diren kexa eta iradokizunak aztertzeko eta, gaia zein den, dagokion organora edo administrazio-unitatera bideratzeko.

a) Analizar las quejas y las sugerencias que lleguen al sistema y canalizarlas a los órganos y a las unidades administrativas que corresponda, por razón de la materia.

b) Administrazio-organoek eta -unitateek emandako erantzunen jarraipena egiteko eta erantzuteko epeak betetzen direla kontrolatzeko.

b) Realizar el seguimiento de las respuestas de los órganos y de las unidades administrativas y controlar el cumplimiento de los plazos de respuesta.

c) Sistemak jartzeko herritarren eskura, adieraz dezaten zenbateraino dauden konforme jasotako erantzunarekin.

c) Facilitar los sistemas que permitan a la ciudadanía manifestar el grado de satisfacción por la respuesta recibida.

d) Kexa eta iradokizunen kudeaketari buruzko aldizkako ebaluazio-txostenak egiteko.

d) Elaborar informes periódicos de evaluación de la gestión de las quejas y sugerencias.

e) Erregelamendu bidez zehazten diren beste eginkizun batzuk betetzeko.

e) Otras que se determinen reglamentariamente.

4.– Aurreko apartatuaren d letran aipatzen diren txostenetan alderdi hauek jasoko dira gutxienez:

4.– Los informes a los que se refiere la letra d del apartado anterior contendrán al menos:

a) Aurkeztutako kexa eta iradokizun kopurua.

a) Número de quejas y sugerencias presentadas.

b) Kexaren edo iradokizunaren gaia edo arrazoia.

b) Materia o motivo de la queja o sugerencia.

c) Kexak edo iradokizunak hizpide duen zerbitzu publikoa zein administrazio-organok ematen duen.

c) Órgano administrativo que presta el servicio público sobre el cual versa la queja o sugerencia.

d) Erantzuteko behar izan den batez besteko denbora.

d) Tiempo medio de respuesta.

e) Aurkeztutako kexa eta iradokizunen kopuru totala hartuta, erregelamendu bidez adierazitako epearen barruan erantzun direnen ehunekoa.

e) Porcentaje del número total de quejas y sugerencias presentadas, de las que se han contestado dentro del plazo reglamentariamente previsto.

5.– Kexa eta iradokizunak erregistratzetik, sailkatzetik eta aztertzetik eratortzen diren datuak 113. artikuluan araututako aldizkako kudeaketa-txostenetan jasoko dira; hartara, zerbitzu publikoak eman eta hobetzeari buruzko informazio garrantzitsua erauzi eta modu sistematikoan aztertu ahal izango da.

5.– Los datos derivados del registro, clasificación y análisis de las quejas y sugerencias se integrarán en los informes periódicos de gestión regulados en el artículo 113 de forma que permita extraer y realizar un análisis sistemático de la información relevante sobre la prestación y mejora de los servicios públicos.

118. artikulua.– Kexa eta iradokizunak aurkeztea eta izapidetzea postontzi elektroniko orokorraren bidez.

Artículo 118.– Presentación y tramitación de quejas y sugerencias en el Buzón Electrónico General.

1.– Herritarrei arreta emateko organo eskudunak formulario normalizatu bat izango du, euskarri guztietan, kexak eta iradokizunak edozein kanaletatik aurkeztu ahal izateko; hala ere, ez da ezinbestekoa izango formulario hori erabiltzea eskubidea baliatzeko.

1.– El órgano competente en atención a la ciudadanía dispondrá de un formulario normalizado para las quejas y sugerencias en todos los soportes necesarios para posibilitar su presentación en todos los canales, pero su uso no será requisito imprescindible para el ejercicio del derecho.

Kexa edo iradokizuna aurkeztu duenak egiaztagiri bat eskuratuko du, baldin eta aukeratu duen kanalak horretarako bidea ematen badu.

Las personas que formulen quejas y sugerencias obtendrán un justificante de su presentación, si lo posibilita el canal elegido.

2.– Kexa edo iradokizuna jaso bezain laster –edozein dela ere erabili den kanala–, alta emango zaio kexa- eta iradokizun-sistema korporatiboan.

2.– Recibida la queja o sugerencia por cualquier canal, se dará de alta de forma inmediata en el Sistema Corporativo de Quejas y Sugerencias.

3.– Edozein bitartekoren bidez kexa edo iradokizun bat jasotzen duen administrazio-unitateak berehala helaraziko dio hura bere sailean gobernantza publikoaz arduratzen den pertsonari –127. artikuluan arautua–, eta pertsona horrek kexa- eta iradokizun-sistema korporatiboan sartuko du.

3.– Cualquier unidad administrativa que reciba, por cualquier medio, una queja o sugerencia, la trasladará inmediatamente a la persona Responsable en Gobernanza Pública de su departamento, regulada en el artículo 127, quien la incorporará al Sistema Corporativo de Quejas y Sugerencias.

4.– Herritarrei arreta emateko arloaren eskumena duen administrazio-organoak onartu eta izapidetuko ditu kexa eta iradokizunak.

4.– Las quejas y sugerencias serán admitidas y tramitadas por el órgano administrativo competente en materia de atención a la ciudadanía.

5.– Zuzenean-Herritarrentzako arreta-zerbitzuak tipifikatuko du kexaren edo iradokizunaren sarrera, eta, hala dagokionean, hura kudeatzeaz arduratuko den unitatera bideratuko du: Postontzi elektroniko orokorraren bidez jasotako kexa eta iradokizunei erantzuteko, 10 egun balioduneko epea egongo da, arloaren arabera eskaera helarazi zaion organo eskudunak kexa edo iradokizuna jasotzen duenetik zenbatzen hasita.

5.– El Servicio de Atención a la Ciudadanía, Zuzenean, tipificará la entrada de la queja o sugerencia y, en los casos que corresponda, la canalizará, a la unidad responsable de su gestión. El plazo para responder las quejas y sugerencias recibidas en el Buzón Electrónico General será de 10 días hábiles, desde de su recepción por parte del órgano competente en la materia al que se haya escalado la petición.

6.– Kexa eta iradokizunen erantzunak dena delako kexa edo iradokizuna aurkeztu zuen pertsonak adierazitako helbide elektronikora bidaliko dira.

6.– La respuesta a las sugerencias y quejas se remitirá, en su caso, a la dirección de correo electrónico suministrada por la persona que la formuló.

7.– Zerbitzu-zuzendaritzak izango dira Zuzenean-Herritarrentzako arreta-zerbitzuak eskalatzen dituen kexa eta iradokizunak kudeatu eta izapidetzeko unitate arduradunak, salbu eta lege- edo erregelamendu-arau batek beste unitate organiko bati esleitzen badio eskumen hori.

7.– Las Direcciones de Servicios serán las unidades responsables de la gestión y tramitación de las quejas y sugerencias escaladas por el Servicio de Atención a la Ciudadanía, Zuzenean, salvo que dicha competencia esté atribuida por norma legal o reglamentaria a otra unidad orgánica diferente.

8.– Kexak edo iradokizunak espediente jakin batekin zerikusia badu, edo administrazio publikoen administrazio-prozedura erkideari buruz indarrean dagoen legediaren arabera izapidetu behar bada, espedientearen prozeduran eskumena duen administrazio-organoak kexa edo iradokizuna eta txostena espedientearen barruan sartuko ditu, edo espediente berri bati alta emango dio, izapidetze elektronikorako plataforma komunean izapidetua izan dadin.

8.– En el caso en el que la queja o sugerencia tenga relación con un expediente concreto, o deba tramitarse conforme a la legislación vigente sobre el Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el órgano administrativo competente en el procedimiento del expediente incluirá la queja o sugerencia y el informe en el citado expediente o dará de alta un nuevo expediente para su tramitación en la Plataforma Común de Tramitación Electrónica.

9.– Kexa edo iradokizuna aurkeztu zuenari erantzun arrazoitua eman behar zaio, honako hauek zehaztuta: egoeraren azalpena eta justifikazioa; planteatu diren eskari edo proposamenei erantzuteko egin diren jarduketak, hartu diren neurriak, edo etorkizunean hartuko direnak, edo, bestela, zergatik den ezinezkoa neurriak hartzea; horrez gainera, kexa edo iradokizuna aurkezteagatik zer eskubide eta eginbehar dagozkion ere jakinaraziko zaio pertsona horri.

9.– La respuesta a la persona que interpuso la queja o sugerencia deberá ser motivada y contendrá la descripción de la situación producida, su justificación, las actuaciones realizadas y las medidas adoptadas o que se vayan a adoptar para atender las demandas o las propuestas planteadas, o la imposibilidad de adoptar medidas, e informará de los derechos y deberes que asisten a quien hubiese formulado la queja o sugerencia.

10.– Kexa edo iradokizuna beste administrazio publiko baten eskumenekoa bada, sisteman alta emango zaio, administrazio eskudunari bidali, eta horren berri emango zaio kexa edo iradokizuna aurkeztu zuen pertsonari. Behin hori eginda, izapidea amaitutzat joko da.

10.– Cuando la queja o sugerencia sea competencia de otra Administración Pública, se dará de alta en el sistema, se remitirá a la Administración competente y se le comunicará a la persona que la presentó, dando por finalizado el trámite.

11.– Jarduketa-arlo bakoitzean eskumena duen administrazio-organoak honako kasu hauetan kexak eta iradokizunak ez onartzea erabaki dezake:

11.– El órgano administrativo competente en cada área de actuación podrá inadmitir aquellas quejas y sugerencias en que se aprecie:

a) Uzirik ez badago.

a) Inexistencia de la pretensión.

b) Funtsik ez badu, nabarmen.

b) Falta absoluta de fundamento.

c) Emandako datuak okerrak edo faltsuak badira.

c) Error o falsedad de los datos aportados.

d) Behin eta berriz aurkeztu bada.

d) Formulación de modo reiterado.

e) Aurretiaz aurkeztutako kexak edo iradokizunak ez baziren onartu funtsik ez zutelako edo datuak okerrak edo faltsuak zirelako.

e) En caso de que las anteriores hubiesen sido desatendidas por carecer de fundamento o incurrir en error o falsedad.

Halakoetan, interesdunari horren berri emango zaio, eta espedientea artxibatu egingo da.

En estos casos se notificarán estas circunstancias a la persona interesada y se archivará el expediente.

12.– Ezarritako epea igaro eta ez bada Administrazioaren erantzunik jaso, interesdunak ikuskaritza-zerbitzura jo ahal izango du, jakiteko zergatik ez duen erantzunik jaso eta, hala badagokio, zerbitzu horrek organo eskudunei proposa diezaien neurri egokiak hartzeko.

12.– Si transcurrido el plazo establecido no se hubiese obtenido ninguna respuesta de la Administración, la persona interesada podrá dirigirse al Servicio de Inspección para informarse de los motivos de la falta de contestación y para que dicho Servicio proponga a los órganos competentes, en su caso, la adopción de las medidas que considere oportunas.

119. artikulua.– Kexak aurkeztea eta izapidetzea erregistro elektroniko orokorrean eta egoitza elektronikoan.

Artículo 119.– Presentación y tramitación de quejas en el Registro Electrónico General y sede electrónica.

1.– Herritarrek erregistro elektroniko orokorrean eta egoitza elektronikoan aurkeztutako kexak onartu eta izapidetuko ditu kexaren xede den gaian eskumena duen administrazio-organoak.

1.– Las quejas formuladas por la ciudadanía en el Registro Electrónico General y sede electrónica serán admitidas y tramitadas por el órgano administrativo competente en la materia objeto de la queja.

2.– Administrazio publikoen administrazio-prozedura erkideari buruz indarrean dauden legeen arabera izapidetuko dira kexak, bai eta indarrean dagoen araudi espezifikoak ezarritakoaren arabera ere.

2.– Se tramitarán conforme a la legislación vigente sobre el procedimiento administrativo común de las Administraciones públicas y lo que determine la normativa específica vigente.

3.– Informazio irisgarria izateko eskabideak eta gailu mugikorretarako aplikazioen eta webguneen irisgarritasunari buruzko kexak izapidetzeko, Sektore publikoko gailu mugikorretarako webguneen eta aplikazioen irisgarritasunari buruzko irailaren 7ko 1112/2018 Errege Dekretuari jarraituko zaio; berdin jokatuko da informazio irisgarria izateko eskabideari edo kexari erantzun ez zaiolako edo hura ezetsi delako abiarazten den erreklamazio-izapidearen kasuan ere.

3.– Las solicitudes de información accesible y quejas sobre accesibilidad de sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles se tramitarán, además, conforme al Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre, sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público, incluyendo el trámite de reclamación en caso de no respuesta o desestimación de la solicitud de información accesible o queja.

4.– Administrazio-prozeduraren mende dauden eta identitatea akreditatu beharra dakarten kexa eta iradokizunei erantzuteko epea araudi espezifikoan adierazten dena izango da edo, bestela, administrazio-prozedura erkideari buruz indarrean dauden legeek xedatzen dutena.

4.– El plazo para responder las quejas y sugerencias sometidas a procedimiento administrativo y que requieren acreditación de la identificación será el que determine su normativa específica o, en su caso en la legislación vigente sobre el procedimiento administrativo común.

5.– Administrazio-prozeduraren mende dauden kexa eta iradokizunen erantzunak, berriz, interesdunak aukeratu duen bitartekoa erabiliz bidaliko dira, non eta pertsona hori ez dagoen behartuta Administrazioarekiko harremanak bitarteko elektronikoen bidez izatera, indarrean dagoen araudiaren arabera.

5.– En el caso de quejas y sugerencias sometidas a procedimiento administrativo, la respuesta se remitirá a la persona interesada por el medio elegido, salvo que esté obligada a relacionarse a través de medios electrónicos de conformidad con la normativa vigente.

III. KAPITULUA
CAPÍTULO III
ANTOLAKETA
ORGANIZACIÓN

120. artikulua.– Interneteko presentzia-eredua antolatzea.

Artículo 120.– Organización del modelo de presencia en Internet.

1.– Komunikazioaren arloan eskumena duen Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio orokorreko organoari dagozkio honako hauek, hargatik eragotzi gabe sailaren egiturari eta eginkizunei buruzko dekretuan ezarritakoa:

1.– Corresponde al órgano competente en materia de comunicación de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Euskadi, sin perjuicio de lo establecido en el correspondiente Decreto de estructura y funciones del departamento:

a) EAEk Interneten izan behar duen irudi instituzionalaren estrategia zehaztea.

a) Definir una estrategia de imagen institucional de Euskadi en Internet.

b) Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio orokorraren eta haren Administrazio instituzionalaren informazio- eta komunikazio-politika ezarri, diseinatu eta zuzentzea Internet bidez. Horretarako, beharrezkotzat jotzen diren irizpideak eta mekanismoak ezarriko dira, «euskadi.eus» atari-sarearen atarietan politika horren koordinazioa ziurtatuko dutenak.

b) Establecer, diseñar y dirigir la política informativa y de comunicación de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Euskadi y su Administración institucional a través de Internet, estableciendo los criterios y mecanismos necesarios que aseguren la coordinación de dicha política en los distintos portales de la Red de portales «euskadi.eus».

c) EAEren historia, kultura, hizkuntza, erakundeak, gizartea, politika, ekonomia eta bestelakoak aurkezteko irizpideak ezarri eta edukiak diseinatzea eta, hala behar bada, gertatzea.

c) Establecer criterios, diseñar y, en su caso, elaborar, los contenidos dirigidos a presentar los aspectos históricos, culturales, lingüísticos, institucionales, etc., de Euskadi, así como su realidad social, política y económica.

d) «euskadi.eus» indartzea helburu duten publizitate-kanpainak eta gizartea sentsibilizatzeko neurriak diseinatu, zuzendu eta, behar izanez gero, koordinatzea, herritarrei arreta emateko administrazio-organo eskudunarekin batera, eta herritarrek haien berri izan dezaten sustatzea.

d) Diseñar, dirigir y, en su caso, coordinar, en colaboración con el órgano administrativo competente en atención a la ciudadanía, las campañas publicitarias y medidas de sensibilización social que tengan por objeto potenciar «euskadi.eus», promoviendo su conocimiento por la ciudadanía.

2.– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio orokorrean herritarrei arreta emateko eskumena duen organoari dagokio Interneteko presentzia-eredua eta, zehazki, eginkizun hauek zuzendu, antolatu, koordinatu eta gainbegiratzea, hargatik eragotzi gabe sailaren egiturari eta eginkizunei buruzko dekretuan ezarritakoa:

2.– Corresponde al órgano competente en materia de atención a la ciudadanía de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Euskadi la dirección, organización, coordinación y supervisión del modelo de presencia en Internet y, en concreto, de las siguientes funciones sin perjuicio de lo establecido en el Decreto de estructura y funciones del departamento:

a) Aplikatu behar diren arauak eta printzipioak eta Interneteko presentzia-ereduarekin lotuta dauden eginkizun korporatiboak eta zeharkakoak betetzen direla zaintzea.

a) Velar por el cumplimiento de los principios y cumplimiento de la normativa de aplicación, así como las funciones de carácter corporativo y transversal del modelo de presencia en Internet.

b) «euskadi.eus» atari korporatibo komuna eta haren mendeko atariak kudeatu eta mantentzea, zeharkako eginkizunei dagokienez, baldin eta haien izaera dela-eta modu zentralizatuan, horizontalean eta integralean kudeatu behar badira.

b) Gestionar y mantener el portal corporativo común, «euskadi.eus», y de sus portales dependientes en lo que se refiere a las funciones transversales y que por su naturaleza requieren de una gestión centralizada, horizontal e integral.

c) «euskadi.eus» domeinu nagusiaren barruan azpidomeinuak eta aliasak sortzeko prozesua gainbegiratu, onartu eta koordinatzea eta domeinu berriak eskuratzeko erabakiak onartzea.

c) Supervisar, aprobar y coordinar la creación de nuevos subdominios y alias dentro del dominio principal «euskadi.eus», así como la aprobación de la adquisición de nuevos dominios.

d) Atariak eta zerbitzuak sortu, aldatu eta ezabatzeko eta horiek «euskadi.eus»en behin betiko argitaratzeko baimena ematea.

d) Autorizar la creación, modificación y eliminación de portales y servicios y su publicación definitiva en «euskadi.eus».

e) Gaiaren edo xede-taldearen araberako atariak zehaztea, betiere arloari edo xede-taldeari dagokionez eskumena duten sail, organismo eta enteen parte-hartzea bermatuta.

e) Determinar los portales de área temática y público objetivo, garantizando, en todo caso, la participación de los departamentos, organismos y entes competentes en las materias o público objetivo de que se trate.

f) Atari-, zerbitzu- eta aplikazio-sarearen inbentarioa eta hari buruzko publizitatea landu, eguneratu eta onartzea, «euskadi.eus» osatzen duten sail, organismo eta enteekin lankidetzan arituta.

f) Elaborar, actualizar y aprobar el Inventario de la Red de Portales y de Servicios y Aplicaciones y su publicidad, con la colaboración de los departamentos, organismos y entes integrantes de «euskadi.eus».

g) Dekretu honen 42. artikuluan araututako Interneteko presentzia-ereduaren elementu komunak eta horien irismena zehaztea; horiek kudeatzea eta behar bezala funtzionatzen dutela egiaztatzea. Aplikazio eta tresna korporatiboen kasuan, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio orokorrean informazioaren eta komunikazioaren teknologien arloko eskumena duen organoarekin koordinatu beharko da aurretiaz.

g) Determinar los elementos comunes del modelo de presencia en Internet regulados en el artículo 42 de este Decreto, y su alcance; gestionarlos y verificar su correcto funcionamiento, En el caso de las aplicaciones y herramientas corporativas, se realizará previa coordinación con el órgano competente en materia de tecnologías de la información y la comunicación de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

h) Interneteko presentzia-ereduaren elementu komunen zerrenda eguneratua https://www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/web-zerbitzua/hasiera/ web-helbidean argitaratzea.

h) Publicar permanentemente actualizada la relación de elementos comunes del modelo de presencia en Internet en la dirección web https://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/servicio-web/inicio/

i) Eduki eta zerbitzu espezifikoetarako katalogazio-ardatz bereziak baimentzea, aldez aurretik administrazio-organo eskudunek eskatuta.

i) Autorizar, previa solicitud de los órganos administrativos competentes, los ejes de catalogación particulares para los contenidos y servicios específicos.

j) Katalogazio-ardatz orokorren zerrenda kudeatzea eta eguneratuta argitaratzea.

j) Gestionar y publicar de forma actualizada la relación de ejes generales de catalogación.

k) Interneteko presentzia-ereduaren jarraibide, gidalerro eta eskuliburuak onartzea, bereziki zerbitzuak hobetzeko web-zerbitzuenak eta -aplikazioenak.

k) Aprobar las instrucciones, directrices y manuales del modelo de presencia en Internet y, específicamente, de los servicios y aplicaciones web para la mejora de los servicios ofertados.

l) Atarien sareari buruz eta Interneteko presentzia-ereduari buruz ebaluazioak eta auditoriak egitea.

l) Evaluar y auditar la Red de Portales y el modelo de presencia en Internet.

m) Zerbitzu berriak bultzatzea Internet bidez.

m) Impulsar y promocionar nuevos servicios a través de Internet.

n) Irailaren 7ko 1112/2018 Errege Dekretuaren 16. artikuluan ezarritako eginkizunak betetzea, irisgarritasun-unitate arduraduna den aldetik, eta funtzionamendu-eredua definitu eta argitaratzea –1112/2018 Errege Dekretua, Sektore publikoko gailu mugikorretarako webguneen eta aplikazioen irisgarritasunari buruzkoa–.

n) Realizar las funciones definidas en el artículo 16 del Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre, sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público como Unidad Responsable de Accesibilidad y definir y publicar el modelo de funcionamiento.

3.– Gobernu irekiaren arloan eskumena duen Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio orokorreko organoari dagozkio honako hauek, hargatik eragotzi gabe sailaren egiturari eta eginkizunei buruzko dekretuan ezarritakoa:

3.– Corresponde al órgano competente en materia de gobierno abierto de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Euskadi, sin perjuicio de los establecido en el correspondiente Decreto de estructura y funciones del departamento:

a) Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio orokorrak eta haren Administrazio instituzionalak sare sozialetan eta herritarrekiko harremanetarako lankidetzaguneetan duten presentzia zuzendu, antolatu, koordinatu eta gainbegiratzea.

a) Dirigir, organizar, coordinar y supervisar la presencia de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Euskadi y su Administración institucional en las redes sociales y espacios colaborativos de relación con la ciudadanía.

b) Profil korporatiboak eta arau eta gidak sortu eta ezartzea, sustatuko dutenak sare sozialetan eta herritarrekiko harremanetarako lankidetzaguneetan homogeneotasuna eta zerbitzu-kalitatea handiagoa izatea.

b) Crear y establecer perfiles corporativos y normas y guías que promuevan una mayor homogeneidad y calidad de servicio en las redes sociales y espacios colaborativos de relación con la ciudadanía.

4.– Informazioaren eta komunikazioaren teknologien arloan eskumena duen Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio orokorreko organoari dagozkio honako hauek, hargatik eragotzi gabe sailaren egiturari eta eginkizunei buruzko dekretuan ezarritakoa:

4.– Corresponde al órgano competente en materia de tecnologías de la información y la comunicación de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Euskadi, sin perjuicio de lo establecido en el correspondiente Decreto de estructura y funciones del departamento:

a) Internet sarerako irispidea eta lotura administratu, kudeatu eta mantentzea.

a) Administrar, gestionar y mantener el acceso y enlace con la red Internet.

b) Interneteko konexio-zerbitzuak kontratatzea, bai eta erabilera komuneko orrialdeak eta aplikazioak eta kudeaketa zentralizatuko atariak ostatatzeko zerbitzuak ere.

b) Contratar los servicios de acceso a Internet, así como de albergue de páginas y aplicaciones de uso común y de los portales de gestión centralizada.

c) Esparru teknologiko normalizatua, homogeneoa, segurua eta une oro eguneratuta dagoena bermatuko duten irizpide teknikoak eta gomendioak ezartzea. Eta, batik bat, dekretu honen aplikazio-eremuko orrialde, webgune edo atariek «euskadi.eus»ekin lotura izatea ahalbidetuko duten baldintza teknikoak eta teknologikoak finkatzea.

c) Establecer los criterios técnicos y recomendaciones que aseguren un marco tecnológico normalizado, homogéneo, seguro y permanentemente actualizado. En particular, fijar los requisitos técnicos y tecnológicos que permitan el enlace con «euskadi.eus» de las distintas páginas, sitios web o portales del ámbito de aplicación de este Decreto.

d) Erabilera komuneko tresna eta aplikazioek bete behar dituzten arau eta estandar informatikoak zehaztea.

d) Definir la normativa y estándares informáticos que deben cumplir las herramientas y aplicaciones de uso común.

e) Segurtasun-politika eta haren kontrola eta jarraipena definitzea.

e) Definir de la política de seguridad y el control y seguimiento de la misma.

f) Interneteko domeinu-izenak kudeatzea, ondarean eta kontratazioan eskumena duen organoaren eskumenak alde batera utzi gabe.

f) Gestionar los nombres de dominio en Internet, sin perjuicio de las competencias del órgano competente en patrimonio y contratación.

g) Aplikazio mugikorrak kudeatu, argitaratu eta katalogatzea.

g) Gestionar, publicar y catalogar las aplicaciones móviles.

5.– Ondare- eta kontratazio-arloko organo eskudunari dagokio Interneteko domeinuak erreserbatzea eta haien titulartasuna aldatzea.

5.– Corresponde al órgano competente en materia de patrimonio y contratación la reserva y cambios de titularidad de dominios de Internet.

6.– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio orokorreko sailei dagozkie honako hauek, hargatik eragotzi gabe sailaren egiturari eta eginkizunei buruzko dekretuan ezarritakoa:

6.– Corresponde a los departamentos de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Euskadi, sin perjuicio de lo establecido en el correspondiente Decreto de estructura y funciones del departamento:

a) Beren jarduketa- eta eskumen-arloetako edukiak, informazioa, zerbitzuak eta prozedurak «euskadi.eus» sarean jarri, eguneratu eta mantentzea, osorik, eguneratuta eta fidagarritasunez, dekretu honetan ezartzen diren printzipio eta irizpideekin bat etorrita. Horretarako, administrazio-organoek edukiak eta zerbitzuak emango dituzte.

a) Proveer, actualizar y mantener en la red de «euskadi.eus» los contenidos, información, servicios y procedimientos de sus áreas de actuación y competencias, de manera integral, actualizada, fiable, y de acuerdo con los principios y criterios fijados en este Decreto. A tales efectos, los órganos administrativos proveerán de los contenidos y servicios.

b) Sare sozialetako eta herritarrekiko harremanetarako lankidetzaguneetako profil korporatiboak eta beren jarduketa- eta eskumen-arloetako edukiak, informazioa, zerbitzuak eta prozedurak ematea, eguneratzea eta mantentzea, osorik, eguneratuta eta fidagarritasunez, dekretu honetan ezartzen diren printzipio eta irizpideekin bat etorrita. Horretarako, administrazio-organoek edukiak eta zerbitzuak emango dituzte.

b) Proveer, actualizar y mantener los perfiles corporativos en las redes sociales y espacios colaborativos de relación con la ciudadanía, los contenidos, información, servicios y procedimientos de sus áreas de actuación y competencias, de manera integral, actualizada, fiable y de acuerdo con los principios y criterios fijados en este Decreto. A tales efectos los órganos administrativos proveerán de los contenidos y servicios.

c) Sailen edo entitate publikoen atariak eta gaiaren araberako atariak administratu eta kudeatzea.

c) Administrar y gestionar los portales departamentales o de entidad pública y los portales de áreas temáticas.

Atariaren gaiak sail, organismo autonomo edo ente publiko bat baino gehiago ukitzen badu, gaia osatzen duten arloetatik kopuru handienaren eskumena duenak koordinatuko ditu ataria kudeatzeko eta mantentzeko eginkizunak. Edonola ere, ukitutako sail eta entitate guztiek hartuko dute parte kudeaketan.

En aquellos casos en que el área temática implique a más de un departamento, organismo autónomo o ente público, asumirá la coordinación de las funciones de gestión y mantenimiento aquel que extienda su competencia a un mayor número de materias de las que integran el área temática de que se trate. En cualquier caso, en la gestión participarán todos los departamentos y entidades implicados.

d) 122. artikuluan «euskadi.eus» atari bakoitzerako arautzen diren rolak hornitzeko behar diren baliabideak esleitzea.

d) Asignar los recursos necesarios para la dotación de los roles regulados en el artículo 122 para cada portal de «euskadi.eus».

e) Herritarrei arreta emateko organo eskudunari eskatzea sortu, aldatu edo ezabatu dezala atari edo zerbitzu jakin bat.

e) Solicitar al órgano competente en atención a la ciudadanía la creación, modificación o eliminación de un portal o servicio.

f) Gobernu irekian eskumena duen organoari eskatzea sortu, aldatu edo ezaba dezala sare sozialetako eta lankidetzaguneetako profil korporatibo bat.

f) Solicitar al órgano competente en gobierno abierto la creación, modificación, o eliminación de un perfil corporativo en las redes sociales y espacios colaborativos.

g) Sailaren, organismoaren edo entearen atari, zerbitzu eta aplikazioen inbentarioa mantentzea eta herritarrei arreta emateko organo eskudunari aldaketa oro jakinaraztea.

g) Mantener el inventario de portales, servicios y aplicaciones de su departamento, organismo o ente y la comunicación al órgano competente en atención a la ciudadanía de cualquier modificación.

h) Dekretu honen 49. artikuluan ezarrita dagoen irisgarritasuneko unitate arduradun delegatu gisa dagozkion eginkizunak betetzea.

h) Realizar las funciones como Unidad Delegada Responsable de Accesibilidad establecida en el artículo 49 de este Decreto.

121. artikulua.– Informazioa eskura jartzeko antolamendua.

Artículo 121.– Organización de la puesta a disposición de la información.

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio orokorrean herritarrei arreta emateko eskumena duen organoari dagozkio informazioaren unitate arduradunaren eginkizunak, zeinak Sektore Publikoko Informazioa Berrerabiltzeari buruzko azaroaren 16ko 37/2007 Legearen 10.bis artikuluan ezarrita baitaude.

Corresponden al órgano competente en materia de atención a la ciudadanía de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Euskadi las funciones de Unidad responsable de información establecidas en el artículo 10.bis de la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público.

122. artikulua.– «euskadi.eus» atari-sareko rolak.

Artículo 122.– Roles en la Red de Portales «euskadi.eus».

1.– Sareko atari guztietan, antolaketa-rol eta eginkizun hauek bereiziko dira:

1.– En todos los portales de la Red se distinguirán, los siguientes roles organizativos y funciones:

a) Web-arduradun teknikoa:

a) Responsable técnico o técnica web:

– Herritarrei arreta emateko organo eskudunaren solaskidea izatea.

– Ejercer la interlocución con el órgano competente en atención a la ciudadanía.

– Sailaren, organismoaren edo entearen web-atari eta -zerbitzuen inbentarioa mantentzea eta herritarrei arreta emateko organo eskudunari inbentarioan gertatzen den aldaketa oro jakinaraztea.

– Mantener el inventario de portales y servicios web de su departamento, organismo o ente y comunicar al órgano competente en atención a la ciudadanía cualquier modificación en los mismos.

– Herritarrei arreta emateko organo eskudunarekin koordinatuta lan egitea web-atariak eta -zerbitzuak sortu, aldatu edo ezabatzeko.

– Coordinar con el órgano competente en atención a la ciudadanía los trabajos de creación, modificación o eliminación de portales y servicios web.

– 45. artikuluan araututa dauden Interneteko presentzia-arauak betetzen direla bermatzea.

– Garantizar el cumplimiento de las Normas de Presencia en Internet reguladas en el artículo 45.

– Atarien egitura definitu eta mantentzea eta elementu dinamikoak eta eduki horizontalak kudeatu eta eguneratzea.

– Definir y mantener la estructura de los portales, gestionar y actualizar los elementos dinámicos y los contenidos horizontales.

– Erabiltzaileen kudeaketa koordinatzea.

– Coordinar la gestión de personas usuarias.

– Edukiak editatu, katalogatu eta onartzeko jarduerak koordinatzea.

– Coordinar las actividades de edición, catalogación y aprobación de contenidos.

– Argitaratzen diren edukiak gainbegiratzea eta ataria etengabe hobetzea.

– Supervisar los contenidos publicados y realizar la mejora continua del portal.

b) Edukien editorea:

b) Editor o editora de contenidos:

– Jarduketa-arlo bateko edo gehiagoko edukiak idatzi, prestatu eta mantentzea, Interneteko presentzia-arauen arabera.

– Redactar, elaborar y mantener los contenidos de una o varias áreas de actuación, de acuerdo con las Normas de Presencia en Internet.

2.– Sail edo entitateetan edukiak deszentralizatuta kudeatzea sustatuko da, antolaketa-arlo bakoitza autonomoa izan dadin bere jarduketa-arloko edukiak sortu eta mantentzeari dagokionez.

2.– Se fomentará la gestión de contenidos descentralizada dentro del propio departamento o entidad, con el objetivo de que cada área organizativa sea autónoma en la creación y mantenimiento de los contenidos de sus áreas de actuación.

3.– Sail, organismo autonomo eta zuzenbide pribatuko ente publiko bakoitzak formalki jakinaraziko du nor den «euskadi.eus»eko atari bakoitzaren web-arduraduna, helbide elektroniko honetara mezua bidaliz: webzerbitzua@euskadi.eus.

3.– Cada departamento, organismo autónomo y ente público de derecho privado comunicará formalmente la identificación del responsable web de cada portal de «euskadi.eus» mediante correo electrónico a la dirección webzerbitzua@euskadi.eus.

123. artikulua.– Administrazio elektronikoa antolatzea.

Artículo 123.– Organización de la Administración electrónica.

1.– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio orokorrean informazioaren eta komunikazioaren teknologien arloko ardura duen administrazio-organoari dagozkio honako hauek, hargatik eragotzi gabe sailaren egiturari eta eginkizunei buruzko dekretuan ezarritakoa:

1.– Corresponde al órgano administrativo responsable en materia de tecnologías de la información y comunicación de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Euskadi: sin perjuicio de lo establecido en el correspondiente Decreto de estructura y funciones del departamento:

a) Euskal Autonomia Erkidegoko Sektore Publikoan Informazioaren eta Komunikazioaren Teknologiak kudeatzeko eredua arautzen duen martxoaren 10eko 36/2020 Dekretuan esleitutako eginkizunak.

a) Las funciones atribuidas en el Decreto 36/2020, de 10 de marzo, por el que se regula el modelo de gestión de las tecnologías de la información y la comunicación en el Sector Público de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

b) Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoko zerbitzuak informatizatzeko eta digitalizatzeko interes estrategiko eta lehentasunezkoa duten proiektu komunak gauzatzea.

b) La ejecución de proyectos comunes de interés estratégico y prioritario de informatización y digitalización de los servicios del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

c) Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoaren administrazio digitaleko zerbitzuen euskarri diren plataforma teknologikoak definitu, garatu, ezarri eta mantentzea.

c) La definición, desarrollo, implantación y mantenimiento de las diferentes plataformas tecnológicas que dan soporte a los servicios de la administración digital del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

2.– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio orokorrean administrazio elektronikoaren arloko ardura duen administrazio-organoari dagozkio honako hauek, hargatik eragotzi gabe sailaren egiturari eta eginkizunei buruzko dekretuan ezarritakoa:

2.– Corresponde al órgano administrativo responsable en materia de Administración electrónica de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Euskadi sin perjuicio de lo establecido en el correspondiente Decreto de estructura y funciones del departamento:

a) Herritarrek «euskadi.eus» webgunean eta egoitza elektronikoan egiten dituzten kontsulten pertsonalizazioa bultzatzea eta zerbitzu pertsonalizatuen eskaintza proaktiboa sustatzea, herritarrei arreta emateko organo eskudunarekin koordinatuta.

a) Impulsar la personalización de las consultas de la ciudadanía en la web «euskadi.eus» y en la sede electrónica, así como una oferta proactiva de servicios personalizados a las personas en coordinación con el órgano competente en atención a la ciudadanía.

b) Administrazio elektronikoaren zerbitzu komunak deklaratu, kudeatu eta mantentzea.

b) Declarar, gestionar y mantener los servicios comunes de la Administración electrónica.

c) Zerbitzu elektronikoak kudeatzeko eredua ezartzea eta 54.2 artikuluan araututako zerbitzu eta prozedura elektronikoen protokoloa egitea eta onartzea.

c) Establecer el modelo de gestión de los servicios electrónicos y elaborar y aprobar el Protocolo de los Servicios y Procedimientos Electrónicos regulado en el artículo 54.2.

d) Herritarrak ardatz dituzten administrazio-zerbitzuak eta -prozedurak korporatiboki eta zeharka digitalizatzea; horien jarraipena eta kontrola egitea, eta zerbitzu publikoen eta administrazio-prozeduren plangintza, garapen eta ezarpenari dagokienez dekretu honen 54.4 artikuluan aurreikusitako analisi integrala egiaztatzea.

d) Digitalizar los servicios y procedimientos administrativos con visión centrada en la ciudadanía de forma corporativa y transversal; realizar el seguimiento y control de los mismos, y la verificación del análisis integral prevista en el artículo 54.4 de este Decreto en la planificación, desarrollo e implantación de los servicios públicos y procedimientos administrativos.

e) Administrazioa sinplifikatzeko eta kargak murrizteko egin diren jarduketei buruzko informazioa argitaratu eta eguneratuta mantentzea «euskadi.eus» webgunean eta egoitza elektronikoan.

e) Publicar y mantener actualizada en la web «euskadi.eus» y sede electrónica la información sobre las actuaciones ejecutadas para la reducción de cargas y simplificación administrativa.

f) Eskabide-eredu eta -formulario elektronikoak eta egoitza elektronikoan gainerako izapideak egiteko erabiliko direnak ezartzea.

f) Establecer los modelos y formularios electrónicos de solicitud y del resto de trámites en la sede electrónica.

g) «Nire karpeta / Mi carpeta» herritarren karpeta kudeatzea.

g) Gestionar la Carpeta Ciudadana «Nire karpeta-Mi carpeta».

h) Sinadura elektronikoaren eta ziurtagirien politika ezartzea.

h) Establecer la política de firma electrónica y de certificados.

i) Dokumentu elektronikoak kudeatzeko politika definitzen eta mantentzen laguntzea.

i) Colaborar en la definición y el mantenimiento de la política de gestión de documentos electrónicos.

j) Zerbitzu Elektronikoen Erabiltzaileei Laguntzeko Zentroa kontrolatzea eta haren jarraipena egitea, herritarrei arreta emateko organo eskudunarekin koordinatuta.

j) Realizar el control y seguimiento del Centro de Atención a las Personas Usuarias de los Servicios Electrónicos en coordinación con el órgano competente en atención a la ciudadanía.

k) Prozedurak bitarte elektronikoen bidez izapidetzeko jarraibideak, gida praktikoak eta beste edozein informazio prestatzea, lagungarriak izan daitezen herritarrentzat eta langile publikoentzat.

k) Elaborar las instrucciones, guías prácticas y cualquier otra información que ayude a la ciudadanía y al personal empleado público a tramitar, por medios electrónicos, los procedimientos.

l) Tutoretza-zerbitzua eta kanal elektronikoa erabiltzen laguntzeko baliabideen web-euskarriko lankidetzagunea kudeatzea, zeina dekretu honen zortzigarren xedapen gehigarrian arautua baitago.

l) Gestionar el Servicio de Tutorización y el espacio colaborativo en soporte web de recursos de apoyo al uso del canal electrónico previsto en la disposición adicional octava de este Decreto.

m) Zerbitzu elektronikoen sarea kudeatzea, zeina dekretu honen 59. artikuluan arautua baitago.

m) Gestionar la Red de Servicios Electrónicos prevista en el artículo 59 de este Decreto.

n) Enplegatu publikoak administrazio elektronikoaren arloan trebatzeko plana onartzea, Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundearekin lankidetzan arituz.

n) Aprobar el plan de capacitación de las personas empleadas públicas en materia de Administración electrónica, en colaboración con el Instituto Vasco de Administración Pública.

o) Administrazio elektronikoko zerbitzu komunen erabilerari eta kudeaketari buruzko txosten estatistikoak egitea.

o) Elaborar informes estadísticos de gestión y uso de los servicios comunes de Administración electrónica.

p) Administrazio elektronikoaren behatoki gisa dagozkion eginkizunak betetzea –dekretu honen 115. artikuluan araututa dago hori–.

p) Realizar las funciones como Observatorio de la Administración electrónica regulado en el artículo 115 de este Decreto.

2.– Euskal Autonomia Erkidegoko Sektore Publikoko Artxibo Sistemaren ardura duen administrazio-organoari dagozkio honako hauek, hargatik eragotzi gabe sailaren egiturari eta eginkizunei buruzko dekretuan ezarritakoa:

2.– Corresponde al órgano administrativo responsable del Sistema de Archivo del Sector Público de la Comunidad Autónoma del País Vasco sin perjuicio de lo establecido en el correspondiente Decreto de estructura y funciones del departamento:

a) Dokumentuak kudeatzeko politika ezartzea eta gauzatzea, administrazio elektronikoaren arloko organo arduradunarekin elkarlanean arituz.

a) Establecer y ejecutar la política de gestión documental, en colaboración con el órgano responsable en materia de Administración electrónica.

b) Dokumentuak kudeatzeko eredua definitzea eta mantentzea, administrazio elektronikoaren arloko organo arduradunarekin elkarlanean arituz.

b) Definir y mantener el Modelo de Gestión Documental, en colaboración con el órgano responsable en materia de Administración electrónica.

c) Dokumentuen tipologia ezartzea eta dokumentu mota bakoitzari lotutako metadatuak zehaztea.

c) Establecer la tipología documental y los metadatos asociados a cada tipo de documento.

d) Euskal Autonomia Erkidegoko Sektore Publikoko Artxibo Sistemaren sailkapen-taula definitzea eta mantentzea.

d) Definir y mantener el cuadro de clasificación del Sistema de Archivo del Sector Público de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

e) Artxibo elektroniko bakarra kudeatzea eta dokumentu elektronikoak kontserbatzea.

e) Gestionar el archivo electrónico único y conservar los documentos electrónicos.

f) Dokumentu eta espediente artxibatuak kudeatzea eta etorkizunean ere osorik eta irispidean egongo direla zaintzea.

f) Gestionar los documentos y expedientes archivados, velando por su integridad y accesibilidad futura.

g) Sail, organismo eta enteei laguntzea, dokumentuak kudeatzeko baldintzak bete ditzaten.

g) Dar soporte a los departamentos, organismos y entes para el cumplimiento de los requisitos de la gestión documental.

3.– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio orokorreko sailei dagozkie honako hauek, hargatik eragotzi gabe sailaren egiturari eta eginkizunei buruzko dekretuan ezarritakoa:

3.– Corresponde a los departamentos de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Euskadi, sin perjuicio de lo establecido en el correspondiente Decreto de estructura y funciones del departamento:

a) Administrazio-zerbitzu eta -prozedura elektronikoak diseinatu eta konfiguratzea, dekretu honetan ezarrita dauden printzipio eta irizpideekin bat etorriz.

a) Diseñar y configurar los servicios y procedimientos administrativos electrónicos de acuerdo con los principios y criterios establecidos en este Decreto.

b) Prozedurak eta espedienteak dekretu honetan eta administrazio elektronikoari buruzko gainerako arauetan ezarritakoaren arabera izapidetu, itxi eta artxibatzea.

b) Tramitar, cerrar y archivar los procedimientos y expedientes de acuerdo con lo establecido en este Decreto y resto de normativa sobre Administración electrónica.

124. artikulua.– Herritarrentzako arreta antolatzea.

Artículo 124.– Organización de la atención a la ciudadanía.

1.– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio orokorrean herritarrei arreta emateko ardura duen administrazio-organoari dagozkio honako hauek, hargatik eragotzi gabe sailaren egiturari eta eginkizunei buruzko dekretuan ezarritakoa:

1.– Corresponde al órgano administrativo responsable en materia de atención a la ciudadanía de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Euskadi sin perjuicio de lo establecido en el correspondiente Decreto de estructura y funciones del departamento:

a) Herritarrei arreta emateko sistema integrala diseinatu eta ezartzea, eta bermatzea sistema horrek ziurtatzen duela pertsona fisikoek Administrazio publikoaren eta herritarren arteko harremanetarako kanala aukeratzeko duten eskubidea.

a) Diseñar e implantar el Sistema Integral de Atención a la Ciudadanía. y garantizar que el mismo avala el derecho que tienen las personas físicas a elegir el canal de relación de la Administración pública con la ciudadanía.

b) Herritarrei arreta emateko sistema integrala osatzen duten arreta-kanal eta -tresna guztiak koordinatzea eta elkarrekin lotzea, zerbitzu beteak eta kalitatekoak emateko eta informazio-zatikatzea edo kanalen arteko kontraesanak ekiditeko.

b) La coordinación general e interrelación de los canales e instrumentos de atención que componen el Sistema Integral de Interacción con la Ciudadanía, con el objeto de prestar un servicio completo y de calidad y para evitar la fragmentación de la información o las contradicciones entre los diferentes canales.

c) Zerbitzu publiko bakoitzari dagokion arreta-maila orokorra eta espezializatua zehaztea, sailekin lankidetzan arituta.

c) Determinar los niveles de atención de carácter general y especializado para cada servicio público en colaboración con los departamentos.

d) Arreta-maila orokorra zuzenean kudeatzea, sail bakoitzak eskuragarri dauden kanaletan emandako informazioan oinarrituta, eta herritarrei lehen mailan arreta emateko zeharkako zerbitzu korporatiboak modu zentralizatuan kudeatzea.

d) Gestionar directamente el nivel de atención de carácter general, sobre la base de la información proporcionada por cada departamento en los canales disponibles y gestionar los servicios corporativos transversales de atención a la ciudadanía en el primer nivel en todos los canales de forma centralizada.

e) Herritarrei arreta emateko eskaerak maila espezializatu eta pertsonalizatuko administrazio-organoei helaraztea, baldin eta organo horiek zerbitzu eta prozedura bakoitzeko harremanetarako pertsonak eta, hala badagokio, gai eta jarduketa-arlo bakoitza jakinarazi badizkiote.

e) Escalar a los órganos administrativos de los niveles especializado y personalizado que correspondan las peticiones de atención a la ciudadanía siempre y cuando estos le hayan comunicado preceptivamente las personas de contacto por cada servicio y procedimiento y, en su caso, tema y área de actuación.

f) Zerbitzu- eta prozedura-katalogo korporatiboa, erregistro elektroniko orokorra, gaitutako funtzionarioen erregistroa eta ahalordeen erregistro elektronikoa kudeatzea.

f) Gestionar el Catálogo Corporativo de Servicios y Procedimientos, el Registro Electrónico General, el Registro de Personal Funcionario Habilitado y el Registro electrónico de Apoderamientos.

g) Interesdunen ordezkari gisa transakzio elektroniko jakin batzuk egiteko baimenduta dauden pertsona fisikoen edo juridikoen gaikuntzak onartzea.

g) Aprobar las habilitaciones de personas físicas o jurídicas autorizadas para la realización de determinadas transacciones electrónicas en representación de las personas interesadas.

h) Kexa- eta iradokizun-sistema kudeatzea, arreta-maila orokorrekoei erantzutea, gainerakoak organo eskudunetara helaraztea, eta erantzunen epeen eta kalitatearen jarraipena eta kontrola egiteko sistemak ezartzea.

h) Gestionar el Sistema de Quejas y Sugerencias, dar respuesta a aquellas del nivel de atención general, trasladar las restantes a los órganos competentes, y establecer sistemas de seguimiento y control de los plazos y la calidad de las respuestas.

i) Irizpide eta estandarrak landu eta argitaratzea, ziurtatzeko homogeneotasuna gordetzen dela informazioa eta zerbitzu publikoak edozein modalitate, kanal eta arreta-mailatan aurkeztean.

i) Elaborar y publicar los criterios y estándares para asegurar la homogeneidad de la presentación de la información y de los servicios públicos por cualquier modalidad, canal y nivel de atención.

j) Herritarrei emandako arretaren eta informazioaren kontrola, jarraipena eta ebaluazioa egitea.

j) Realizar el control, seguimiento y evaluación de la información y atención a la ciudadanía.

k) Zerbitzu Elektronikoen Erabiltzaileei Laguntzeko Zentroa kontrolatzea eta haren jarraipena egitea, herritarrei arreta emateko organo eskudunarekin koordinatuta.

k) Realizar el control y seguimiento del Centro de Atención a las Personas Usuarias de los Servicios Electrónicos en coordinación con el órgano competente en atención a la ciudadanía.

l) Erregelamendu bidez esleitzen zaizkionak.

l) Las que le atribuyan reglamentariamente.

2.– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio orokorreko sailei dagozkie honako hauek, hargatik eragotzi gabe sailaren egiturari eta eginkizunei buruzko dekretuan ezarritakoa:

2.– Corresponde a los departamentos de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Euskadi, sin perjuicio de lo establecido en el correspondiente Decreto de estructura y funciones del departamento.

a) Herritarrei arreta emateko ardura duen administrazio-organoari nahitaez jakinaraztea zein diren zerbitzu eta prozedura bakoitzeko eta, hala badagokio, gai eta jarduketa-arlo bakoitzeko harremanetarako pertsonak, herritarrei maila espezializatuan eta pertsonalizatuan arreta emateko eskaerak eskalatzeko.

a) Comunicar preceptivamente al órgano administrativo responsable en atención a la ciudadanía, las personas de contacto por cada servicio y procedimiento y, en su caso, tema y área de actuación, para el escalado de las peticiones de atención a la ciudadanía de los niveles especializado y personalizado.

b) Herritarrei arreta emateko ardura duen administrazio-organoarekin lankidetzan aritzea, arreta-maila espezializatuak zehazteko.

b) Colaborar con el órgano administrativo responsable en atención a la ciudadanía en determinar los niveles de atención de carácter especializado.

c) Zuzenean-Herritarrentzako arreta-zerbitzuari administrazio-informazio orokorra ematea, erabilgarri dauden kanaletarako.

c) Proporcionar al Servicio de Atención a la Ciudadanía, Zuzenean, para los canales disponibles, la información administrativa general.

d) Herritarrentzako arreta espezializatuaren zerbitzua ematea, zeina 20. artikuluan arautzen baita.

d) Realizar el servicio de atención especializada a la ciudadanía regulado en el artículo 20.

e) Zerbitzu eta prozedurei alta ematea zerbitzu- eta prozedura-katalogo korporatiboan –57. artikuluan arautua– eta haiei buruzko informazioa eguneratuta mantentzea beti.

e) Dar de alta los servicios y procedimientos en el Catálogo Corporativo de Servicios y Procedimientos que se regula en el artículo 57 y el mantener permanentemente actualizada la información de cada uno de ellos.

f) Zuzenean-Herritarrentzako arreta-zerbitzuarekin modu proaktiboan inplikatzea, eta haren jarduera herritarren eta zerbitzu publikoaren mesedetan jartzea beti.

f) Implicarse de forma proactiva con el Servicio de Atención a la Ciudadanía, Zuzenean, orientando permanentemente su actividad con visión centrada en la ciudadanía y en el servicio público.

Gobernantza publikoaren arloko sail-arduraduna –127. artikuluan arautzen dena– izango da Zuzenean–Herritarrentzako arreta-zerbitzuarentzako erreferente eta solaskide operatiboa, sail, organismo eta ente bakoitzean.

La persona Responsable departamental de gobernanza pública regulada en el artículo 127 será la persona referente e interlocutora en el plano operativo para el Servicio de Atención a la Ciudadanía, Zuzenean, en cada departamento, organismo y ente.

125. artikulua.– Zuzenean-Herritarrentzako arreta-zerbitzua.

Artículo 125.– El Servicio de Atención a la Ciudadanía, Zuzenean.

1.– Herritarrei arreta emateko administrazio-organo eskudunaren zuzeneko mendekotasun hierarkikoa izanik, Zuzenean-Herritarrentzako arreta-zerbitzuaren egitekoa da, zerbitzu publiko estrategikoa denez gero, herritarrei lehen mailako arreta orokorra eta korporatiboa ematea zenbait kanalen bitartez.

1.– En dependencia jerárquica directa del órgano administrativo competente en atención a la ciudadanía, el Servicio de Atención a la Ciudadanía, Zuzenean, servicio público estratégico, tiene como misión atender a la ciudadanía a través de diferentes canales en un primer nivel, con carácter general y corporativo.

2.– Zuzenean-Herritarrentzako arreta-zerbitzuaren erantzukizuna da:

2.– Es responsabilidad del Servicio de Atención a la Ciudadanía, Zuzenean:

a) Herritarrek artatuak izateko dituzten premia eta eskariak aztertu eta diagnostikatzea.

a) Analizar y diagnosticar las necesidades y demandas de la ciudadanía en materia de atención a la misma.

b) Herritarrei arreta emateko lanak planifikatzea, helburu estrategikoen arabera.

b) Planificar los trabajos de atención a la ciudadanía en base a los objetivos estratégicos.

c) Dekretu honen 18. artikuluan jasota dauden eginkizunak gauzatzea maila orokorrean eta une bakoitzean eskura dauden kanal guztietan.

c) Materializar las funciones recogidas en el artículo 18 del presente Decreto en el nivel general en todos los canales disponibles en cada momento.

d) Herritarrei arreta emateko sistema integralaren eta administrazio elektronikoaren plataforma komunaren osagaiak zuzendu, kudeatu eta kontrolatzea.

d) Dirigir, gestionar y controlar los componentes que le correspondan del Sistema Integral de Atención a la Ciudadanía y de la Plataforma Común de Administración Electrónica.

e) Organo eskudunekin lankidetzan aritzea, herritarrei arreta ematearen arloko aldaketak behar bezala kudeatzeko.

e) Colaborar con los órganos competentes para la adecuada gestión del cambio en materia de atención a la ciudadanía.

f) Herritarrentzako arretaren jarraipena eta ebaluazioa egitea.

f) Realizar el seguimiento y la evaluación de la atención a la ciudadanía.

g) Administrazio Elektronikorako Aholku Batzordeari eta Gobernantza Publikoaren Sailarteko Batzordeari laguntza ematea.

g) Dar soporte al Consejo Asesor de Administración Electrónica y a la Comisión Interdepartamental de Gobernanza Pública.

126. artikulua.– Zuzenean-Herritarrentzako arreta-zerbitzuaren baliabideak.

Artículo 126.– Recursos del Servicio de Atención a la Ciudadanía, Zuzenean.

1.– Herritarrei arreta emateko sistema integralaren aplikazio guztiak koherentziaz konfiguratuko dira, arreta-kanal guztietan aukera egon dadin datuak ustiatzeko, zerbitzuaren kontrola, jarraipena eta ebaluazioa egiteko eta kontuak emateko.

1.– Todas las aplicaciones del Sistema Integral de Atención a la Ciudadanía estarán configuradas de forma coherente para posibilitar, en todos los canales de atención, la explotación de datos, control y seguimiento del servicio, su evaluación y la rendición de cuentas.

2.– Herritarrei arreta emateko sistema integralaren osagaiak kudeatu, mantendu eta garatzeko asmoz bitarteko propioei egiten zaizkien mandatuetan, berariaz jasoko dira osagai horiei lotuta dauden lanak eta proiektuak.

2.– Los encargos a medios propios para la gestión, mantenimiento y evolución de los componentes del Sistema Integral de Atención a la Ciudadanía incluirán de forma específica los trabajos y proyectos asociados a dichos componentes.

127. artikulua.– Gobernantza publikoaren arduraduna.

Artículo 127.– Responsable de gobernanza pública.

1.– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio orokorreko sailek behar diren neurriak hartuko dituzte beren eremuko izaera teknikoko lanpostu bati esleitzeko gobernantza publiko orokorreko eginkizunak, oro har, eta herritarren arretako, administrazio-informazioko eta administrazio elektronikoko eginkizunak, bereziki; bai eta horretarako beharrezkoak diren zereginak betetzea ere, zeinen artean gutxienez hauek egongo baitira:

1.– Los departamentos de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Euskadi adoptarán las medidas necesarias para asignar a un puesto de carácter técnico de su ámbito las funciones en materia de gobernanza pública en general y atención a la ciudadanía, información administrativa y Administración electrónica, en particular; así como el desempeño de las tareas necesarias para ello, entre las que se encontrarán, al menos, las siguientes:

a) Bere saileko, organismoko edo enteko zerbitzu eta prozeduren informazioari alta ematea zerbitzu- eta prozedura-katalogo korporatiboan –57. artikuluan arautua– eta informazioa eguneratuta mantentzea.

a) Dar de alta y mantener actualizada la información de los servicios y procedimientos de su departamento, organismo o ente en el Catálogo Corporativo de Servicios y Procedimientos regulado en el artículo 57.

b) Zerbitzuen eta prozeduren digitalizazioa koordinatzea sailean.

b) Coordinar la digitalización de servicios y procedimientos en el departamento.

c) Zerbitzu eta prozeduren erregulazioa eta arrazionalizazioa eta administrazio-kargen sinplifikazioa eta murrizketa hobetzen direla zaintzea, eta, beharrezkoa den kasuetan, zerbitzuak eta prozedurak birdiseina daitezen bultzatzea, dagokion administrazio-organo eta -unitateekin lankidetzan arituz.

c) Velar por la mejora de la regulación, racionalización, simplificación y reducción de cargas administrativas de los servicios y procedimientos, impulsando el rediseño de los que sean necesarios en colaboración con los órganos y unidades administrativas que correspondan.

d) Sailean sortzen den informazioaren jarraipena eta ikuskapena egitea, eta informazioa egiaztatzeko eta behar bezala txertatu, eguneratu eta homogeneizatzeko ardura hartzea.

d) Realizar el seguimiento y supervisión de la información generada en su departamento, siendo responsables de su verificación y de la adecuada inserción, actualización y homogeneización.

e) Bere saileko informazioa eskura jartzea sustatu, kontrolatu eta gainbegiratzea, sektore publikoko informazioa berrerabiltzeari buruzko legediaren esparruan.

e) Fomentar, controlar y supervisar la puesta a disposición de la información de su departamento, en el marco de la legislación sobre reutilización de la información del sector público.

f) Informazioa berrerabiltzeko jarduerak koordinatzea, 121. artikuluan araututako informazio-unitate arduradunarekin batera, argitalpenen, administrazio-informazioaren eta administrazio elektronikoaren arloko politikekin; informazioa formatu egokietan hornitu dadin eta ahal den neurrian eguneratuta egon dadin sustatzea, eta sustapen-, kontzientziazio- eta prestakuntza-jarduerak koordinatu eta sustatzea.

f) Coordinar, junto con la Unidad Responsable de la Información regulada en el artículo 121 de las actividades de reutilización de la información con las políticas existentes en materia de publicaciones, información administrativa y Administración electrónica; promover que la información sea provista en los formatos adecuados y esté actualizada en la medida de lo posible y coordinar y fomentar las actividades de promoción, concienciación y formación.

g) Dokumentu-eredu normalizatuen erabilera bultzatzea, eta sailaren eduki, informazio eta dokumentuetan hizkera argia erabiltzea.

g) Fomentar la utilización de los modelos de documentos normalizados y la aplicación de lenguaje claro en los contenidos, información y documentos del departamento.

h) Saileko funtzionarioak gaitzeko eskabideei alta ematea gaitutako funtzionarioen erregistroan.

h) Dar de alta las solicitudes de habilitación del personal funcionario de su departamento en el Registro de Personal Funcionario Habilitado.

i) Ereduak eta metodologiak, estandarrak eta plataforma komunak, eta, bereziki, izapidetze elektronikorako plataforma komuna kontrolatu eta haien erabilera gainbegiratzea sailean.

i) Controlar y supervisar la utilización de los modelos y metodologías, estándares y plataformas comunes y, específicamente, de la Plataforma Común de Tramitación Electrónica en el departamento.

j) Saileko administrazio-espedienteak izapidetzeari, ixteari eta artxibatzeari buruz dekretu honetan jasotakoa behar bezala betetzen dela gainbegiratzea.

j) Supervisar el correcto cumplimiento de lo recogido en este Decreto en relación a la tramitación, cierre y archivado de expedientes administrativos de su departamento.

k) Sailak herritarrei ematen dien arreta espezializatuaren jarraipena egitea, eta Zuzenean-Herritarrentzako arreta-zerbitzuarekin harremanak izatea eta koordinatzea.

k) Realizar el seguimiento de la atención a la ciudadanía especializada del departamento, y la interlocución y coordinación con el Servicio de Atención a la Ciudadanía, Zuzenean.

l) Kexa- eta iradokizun-sistema korporatiboa kudeatzea sailaren eremuan, eta jasotako kexa eta iradokizunetatik ondorioztatzen diren hobekuntza-ekintzak proposatu eta sustatzea.

l) Gestionar el Sistema Corporativo de Quejas y Sugerencias en el ámbito del departamento, y proponer e impulsar las acciones de mejora que se desprendan de las quejas y sugerencias recibidas.

m) Indarrean dagoen araudiak ezartzen dizkionak, gailu mugikorretarako aplikazioen eta webguneen irisgarritasun-unitate delegatua den aldetik.

m) Las establecidas por la normativa vigente como Unidad Delegada de Accesibilidad de sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles.

n) Datuen kudeaketa bultzatzea sailean, aktibo digital estrategikoa delako datuetan oinarritutako gobernuentzat.

n) Impulsar en el departamento la gestión de los datos como activo digital estratégico para un gobierno basado en datos.

o) Legez edo erregelamenduz esleitzen zaion beste zeinahi eginkizun.

o) Aquellas otras funciones que legal o reglamentariamente se determinen.

2.– Sail bakoitzak aurreko apartatuan aipatutako lanpostuaren izendapena formalki jakinaraziko dio herritarren arretako eta zerbitzu digitaletako organo eskudunari.

2.– Cada departamento, comunicará formalmente al órgano competente en materia de atención a la ciudadanía y servicios digitales la designación del puesto al que se hace referencia en el apartado anterior.

Pertsona horrek gobernantza publikoaren osagaiei buruzko ikuspegi osoa eta integrala izan beharko du sailean: pertsonak, egitura eta antolaketa, prozesuak, prozedurak, araudia, dokumentuak, informazio-sistemak eta baliabide teknologikoak.

Dicha persona deberá disponer de una visión de conjunto e integral de los componentes de la gobernanza pública en el departamento: personas, estructura y organización, procesos, procedimientos, normativa, documentos, sistemas de información y recursos tecnológicos.

IV. KAPITULUA
CAPÍTULO IV
GOBERNANTZA PUBLIKOAREN SAILARTEKO BATZORDEA
COMISIÓN INTERDEPARTAMENTAL DE GOBERNANZA PÚBLICA

128. artikulua.– Gobernantza Publikoaren Sailarteko Batzordea.

Artículo 128.– Comisión Interdepartamental de Gobernanza Pública.

1.– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio orokorraren Gobernantza Publikoaren Sailarteko Batzordea sortzen da. Organo aholku-emailea izango da, eta bere ardura izango da, oro har, gobernantza publikoari buruzko politikak koordinatzea eta haien jarraipena egitea, eta, bereziki, honako hauei buruzkoak: herritarrentzako arreta, administrazio elektronikoa eta zerbitzu digitalak, datuen eta informazioaren gobernantza, gardentasuna, parte-hartzea eta gobernu ona.

1.– Se crea la Comisión Interdepartamental de Gobernanza Pública de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi, como órgano consultivo encargado de coordinar y realizar el seguimiento de las políticas sobre la gobernanza pública en general y, sobre la atención a la ciudadanía, Administración electrónica y servicios digitales, gobernanza de los datos y de la información, transparencia, participación y buen gobierno, en particular.

2.– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio orokorreko Gobernantza Publikoaren Sailarteko Batzordea gobernantza publikoaren arloan eskumena duen sailari atxikiko zaio, eta sail horrek jarriko ditu beharrezkoak diren bitartekoak eta baliabideak, batzordeak behar bezala funtzionatzen duela bermatzeko.

2.– La Comisión Interdepartamental de Gobernanza Pública de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi se adscribe al departamento competente en materia de gobernanza Pública, quien proveerá de los medios y recursos necesarios para garantizar su correcto funcionamiento.

129. artikulua.– Gobernantza Publikoaren Sailarteko Batzordearen osaera.

Artículo 129.– Composición de la Comisión Interdepartamental de Gobernanza Pública.

1.– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio orokorraren Gobernantza Publikoaren Sailarteko Batzordea lehendakariak, bokalek eta idazkari batek osatuko dute.

1.– La Comisión Interdepartamental de Gobernanza Pública de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi está integrada por el Presidente o Presidenta, los vocales y un Secretario o Secretaria.

2.– Herritarrentzako arretaren eta zerbitzu digitalen arloko eskumena duen sailburuordetzako titularra izango da batzordearen lehendakaria, eta haren botoak ebatziko ditu erabakiak hartzean gerta daitezkeen berdinketak.

2.– Presidirá la Comisión la persona titular de la Viceconsejería competente en atención a la ciudadanía y servicios digitales y su voto dirimirá los empates en la adopción de acuerdos.

3.– Sail bakoitzeko pertsona bat izango da batzordeko bokal, sail bakoitzaren egiturari eta eginkizunei buruzko dekretuetan xedatutakoaren arabera.

3.– Serán vocales de la Comisión una persona por departamento de acuerdo a lo que dispongan los respectivos Decretos de estructura y funciones de los mismos.

4.– Gobernantza publikoaren eskumena duen sailak izendatutako funtzionario bat izango da batzordeko idazkaria, zeina bileretara joango baita, hitzarekin baina botorik gabe.

4.– El Secretario o la Secretaria lo será un funcionario o funcionaria designado por el departamento competente en gobernanza pública, y asistirá a las reuniones con voz, pero sin voto.

5.– Batzordearen xede diren gaietan espezializatutako teknikarien laguntza izan dezake Batzordeak; teknikari horiek hitza izango dute, baina botorik ez.

5.– La Comisión podrá contar con la asistencia, con voz, pero sin voto, de personal técnico especializado en las materias objeto de la Comisión.

130. artikulua.– Eginkizunak.

Artículo 130.– Funciones.

1.– Batzordeak eginkizun hauek beteko ditu, gardentasunari eta parte-hartzeari dagokienez:

1.– Las funciones de la Comisión en materia de transparencia y participación son:

a) Zuzendaritzaren plangintza ezartzea gardentasunaren eta herritarren parte-hartzearen arloan.

a) Establecer la planificación directiva en materia de transparencia y participación ciudadana.

b) Publizitate aktiboaren eta informazio publikorako irispidearen arloan jarraibideak, protokoloak eta jarduteko irizpideak proposatzea, Batzordea atxikita dagoen saileko titularrak Gobernu Kontseiluari onartzeko proposa diezazkion.

b) Proponer instrucciones, protocolos y criterios de actuación en materia de publicidad activa y acceso a la información pública para que la persona titular del departamento de adscripción de la Comisión los proponga al Consejo de Gobierno para su aprobación.

c) Indarrean dagoen araudiak ezartzen dituen publizitate aktiboko eginbeharrak betetzen direla bermatzeko beharrezkoak diren atazak koordinatzea.

c) Coordinar las tareas necesarias para garantizar el cumplimiento de los deberes de publicidad activa que establece la normativa vigente.

d) Nazioarteko gardentasunaren adierazleetan lidergoa sendotzeko beharrezkoak diren jarduketak bultzatzea.

d) Impulsar las actuaciones precisas para consolidar el liderazgo en los índices de transparencia internacional.

e) Informazio publikoa irispidean izateko eskabideen izapidetzea koordinatzea eta haren jarraipena egitea, ahalik eta azkarren eta ahalik eta kalitate onenarekin erantzuten zaiela bermatzeko.

e) Coordinar y realizar seguimiento de la tramitación de las solicitudes de acceso a la información pública para garantizar su respuesta con la máxima celeridad y calidad.

f) Informazio publikoa kudeatzeko eta argitaratzeko bitarteko, plataforma eta garapen informatikoen erabilera partekatua sustatzea.

f) Promocionar el uso compartido de medios, plataformas y desarrollos informáticos de gestión y publicación de la información pública.

g) Eusko Jaurlaritzaren sailetan eta Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoa osatzen duten entitateetan, gardentasuna ezartzeari buruzko balantzeen urteko txostenak kontuan hartzea.

g) Tomar conocimiento de los informes anuales de balance de la implantación de la transparencia en los departamentos del Gobierno Vasco y las entidades que integran el sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

2.– Batzordeak eginkizun hauek beteko ditu, herritarrentzako arretari, informazioari eta Interneteko presentziari dagokienez:

2.– Las funciones de la Comisión en materia de atención a la ciudadanía, información y presencia en Internet son:

a) Plangintza eta helburu estrategikoak koordinatzea.

a) Coordinar la planificación y objetivos estratégicos.

b) Plangintza estrategikoan zehaztuta duden helburuak lortzeko beharrezkoa den baliabide-hornikuntza proposatzea.

b) Proponer la dotación de los recursos necesarios para la consecución de objetivos definidos en la planificación estratégica.

c) Herritarrentzako arretaren, informazioaren eta Interneteko presentziaren arloko txosten eta auditoriei buruz arduratzea; bereziki, dekretu honen 110.etik 113.era bitarteko artikuluetan araututa daudenei buruz.

c) Conocer los informes y las auditorías en materia de atención a la ciudadanía, información y presencia en Internet y, específicamente, los regulados en los artículos 110 a 113 de este Decreto.

d) Herritarrentzako arreta, informazioa eta Interneteko presentzia hobetzeko beharrezkoak diren jarduketak eta edonolako neurriak sustatu eta koordinatzea.

d) Promover y coordinar cuantas actuaciones y medidas de cualquier tipo sean necesarias para mejorar la atención a la ciudadanía, información y presencia en Internet.

e) Herritarrentzako arretarekin, informazioarekin eta Interneteko presentziarekin zerikusia duten desadostasunak eta intzidentziak ebaztea.

e) Resolver sobre las discrepancias e incidencias en la prestación de atención a la ciudadanía, información y presencia en Internet.

f) 57. artikuluan araututako zerbitzu- eta prozedura-katalogo korporatiboa etengabe eguneratzen dela eta 68. artikuluan araututako administrazio elektronikoaren zerbitzu eta azpiegitura komunak erabiltzen direla zaintzea.

f) Velar por el mantenimiento permanentemente actualizado del Catálogo Corporativo de Servicios y Procedimientos regulado en el artículo 57 y la utilización de los servicios e infraestructuras comunes de Administración electrónica regulada en el artículo 68.

3.– Batzordeak eginkizun hauek beteko ditu, administrazio elektronikoari eta zerbitzu digitalei dagokionez:

3.– Las funciones de la Comisión en materia de Administración electrónica y servicios digitales son:

a) Administrazio elektronikoaren plangintza eta helburu estrategikoak koordinatzea, eta horiek lortzeko behar diren baliabideak proposatzea.

a) Coordinar la planificación y objetivos estratégicos de la Administración electrónica y proponer la dotación de los recursos necesarios para la consecución de los mismos.

b) Administrazio-zerbitzu eta -prozedurak ikuspegi korporatibo eta zeharkakoarekin sortzen eta digitalizatzen direla zaintzea, eta, zehazki, 54.2 artikuluan araututako Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio orokorraren eta haren Administrazio instituzionalaren zerbitzu eta prozedura elektronikoen protokoloa betetzen dela zaintzea.

b) Velar por la creación y la digitalización de los servicios y procedimientos administrativos con visión corporativa y transversal y, específicamente, por el cumplimiento del Protocolo de los Servicios y Procedimientos Electrónicos de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Euskadi y su Administración institucional regulado en el artículo 54.2.

c) Zerbitzu elektronikoen sarea sustatzea, zeina 59. artikuluan arautua baitago.

c) Promover la Red de Servicios Electrónicos regulada en el artículo 59.

d) Administrazio elektronikoaren eta zerbitzu digitalen arloko txosten eta auditoriei buruz arduratzea; bereziki, dekretu honen 111.etik 113.era bitarteko artikuluetan araututa daudenei buruz.

d) Conocer los informes y las auditorías en materia de Administración electrónica y servicios digitales y, específicamente, los regulados en los artículos 111 a 113 de este Decreto.

e) Administrazio elektronikoa eta zerbitzu digitalak hobetzeko beharrezkoak diren jarduketak eta edonolako neurriak sustatu eta koordinatzea.

e) Promover y coordinar cuantas actuaciones y medidas de cualquier tipo sean necesarias para mejorar la Administración electrónica y servicios digitales.

f) Datuen kudeaketa bultzatzea, aktibo digital estrategikoa delako datuetan oinarritutako gobernuentzat.

f) Impulsar la gestión de los datos como activo digital estratégico para un gobierno basado en datos.

4.– Aurreko apartatuetan adierazitakoez gain, beste eginkizun batzuk esleitu ahal izango zaizkio Batzordeari, erregelamenduz edo Gobernu Kontseiluaren erabakien bidez.

4.– Además de las señaladas en los apartados anteriores podrán asignarse a la Comisión nuevas funciones reglamentariamente o mediante Acuerdo de Consejo de Gobierno.

131. artikulua.– Bilerak.

Artículo 131.– Reuniones.

1.– Gobernantza Publikoaren Sailarteko Batzordeak urte naturalaren seihileko bakoitzeko ohiko bilera bat egingo du, batzordearen lehendakariak deituta; ezohiko bilerak, berriz, lehendakariak bere ekimenez edo batzordekideen herenak eskatuta erabakitzen duen guztietan egingo dira.

1.– La Comisión Interdepartamental de Gobernanza Pública se reunirá con carácter ordinario una vez por semestre del año natural mediante convocatoria acordada por su Presidente o Presidenta y, con carácter extraordinario, tantas veces como lo acuerde su Presidente o Presidenta, a iniciativa propia o a petición de un tercio de sus integrantes.

2.– Ezohiko bilerak soilik egin ahal izango dira urrutitik, bitarteko telematikoak erabiliz.

2.– Solo en el caso de las reuniones extraordinarias se podrá celebrar su sesión a distancia, mediante la utilización de medios telemáticos.

3.– Batzordea balio osoz eratzeko, hau da, bilkurak egiteko, eztabaidatzeko eta erabakiak hartzeko, lehendakariak eta idazkariak bertan egon behar dute –aurrez aurre zein urrutitik–, edo, bestela, haien ordezkoek, bai eta, gutxienez, kideen erdiek ere.

3.– Para la válida constitución de la Comisión, a efectos de la celebración de sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos, se requerirá la asistencia, presencial o a distancia, del Presidente o la Presidenta y del Secretario o la Secretaria o, en su caso, de quienes les suplan, y la de la mitad, al menos, de sus integrantes.

Erabakiak botoen gehiengoarekin hartuko dira.

Los acuerdos serán adoptados por mayoría de votos.

XI. TITULUA
TÍTULO XI
ADMINISTRAZIO ELEKTRONIKORAKO AHOLKU-BATZORDEA
CONSEJO ASESOR PARA LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA

132. artikulua.– Administrazio Elektronikorako Aholku Batzordea.

Artículo 132.– Consejo Asesor para la Administración Electrónica.

Euskal Sektore Publikoaren maiatzaren 12ko 3/2022 Legearen 73. artikuluan ezarritakoaren arabera, Administrazio Elektronikorako Aholku Batzordea sortzen da, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio orokorrean administrazio elektronikoaren arloko eskumena duen sailari atxikita; sail horrek behar diren bitartekoak eta baliabideak jarriko ditu, batzordeak behar bezala funtzionatzen duela bermatzeko.

Conforme a lo establecido en el artículo 73 de la Ley 3/2022, de 12 de mayo, del Sector Público Vasco, se crea el Consejo Asesor para la Administración Electrónica, que se adscribe al departamento de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Euskadi competente en materia de Administración electrónica, quien proveerá de los medios y recursos necesarios para garantizar su correcto funcionamiento.

133. artikulua.– Administrazio Elektronikorako Aholku Batzordearen osaera.

Artículo 133.– Composición del Consejo Asesor para la Administración Electrónica.

1.– Administrazio Elektronikorako Aholku Batzordeko kide dira honako hauek:

1.– El Consejo Asesor para la Administración Electrónica está integrado las siguientes personas miembros:

a) Eusko Jaurlaritzan administrazio elektronikoaren arloko eskumena duen administrazio-organoaren arduraduna.

a) La persona responsable del órgano administrativo competente en Administración electrónica del Gobierno Vasco.

b) Foru-aldundi bakoitzean administrazio elektronikoaren arloko eskumena duten administrazio-organoetako arduradunak.

b) Las personas responsables de los órganos administrativos competentes en Administración electrónica de cada una de las Diputaciones Forales.

c) Euskal Autonomia Erkidegoko hiru hiriburuetako udal bakoitzak izendatutako pertsona bat.

c) Una persona designada por cada uno de los ayuntamientos de las tres capitales de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

d) Euskadiko Udalen Elkarteak (EUDEL) izendatutako pertsona bat.

d) Una persona designada por la Asociación de Municipios Vascos, EUDEL.

2.– Batzordeko idazkari-lanak Eusko Jaurlaritzan administrazio elektronikoaren eskumena duen organoak izendatutako funtzionario batek egingo ditu, zeina bileretara joango baita, hitzarekin baina botorik gabe.

2.– Ejercerá las tareas de Secretaría del Consejo un funcionario o funcionaria designado por el órgano competente en Administración electrónica del Gobierno Vasco, y asistirá a las reuniones con voz, pero sin voto.

3.– Landu beharreko gaiengatik interesgarritzat joz gero, kasu bakoitzean komeni diren antolakunde, korporazio eta eragile sozialak gonbidatu ahal izango dira aholku-batzordearen eztabaidetan parte hartzera.

3.– Cuando por razón de las materias tratadas resulte de interés, podrá invitarse a las organizaciones, corporaciones o agentes sociales que se estime conveniente en cada caso a participar en las deliberaciones del consejo asesor.

4.– Batzordeak lantalde espezifikoak sortu ahal izango ditu bere baitan, esleituta dituen eginkizunekin zerikusia duten gaiak jorratzeko.

4.– El Consejo podrá crear en su seno grupos de trabajo específicos sobre materias en relación con las funciones que tiene asignadas.

134. artikulua.– Eginkizunak.

Artículo 134. Funciones.

Euskal Sektore Publikoaren maiatzaren 12ko 3/2022 Legeak 73.3 artikuluan ezartzen dituen eginkizunak beteko ditu aholku-batzordeak.

El consejo asesor desarrollará las funciones establecidas en el artículo 73.3 de la Ley 3/2022, de 12 de mayo, del Sector Público Vasco.

LEHENENGO XEDAPEN GEHIGARRIA.– Gaiaren edo xede-taldearen araberako atariak.
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA.– Portales de área temática y público objetivo.

1.– Dekretu hau indarrean jartzen den egunean, gaiaren eta xede-taldearen araberako ataritzat hartuko dira honako hauek:

1.– A la fecha de entrada en vigor de este Decreto, tendrán la consideración de portales de área temática y público objetivo los siguientes:

a) Normativa vasca (https://www.legegunea.euskadi.eus).

d) Justizia Administrazioa (https://www.justizia.eus).

d) Administración de Justicia (https://www.justizia.eus).

j) Parte-hartzea (https://www.irekia.euskadi.eus).

j) Participación (https://www.irekia.euskadi.eus).

k) Datu espazialak (https://www.geo.euskadi.eus).

k) Datos espaciales (https://www.geo.euskadi.eus).

l) Kontratazio Publikoa (https://www.contratacion.euskadi.eus).

l) Contratación Pública (https://www.contratacion.euskadi.eus).

m) Jarduera fisikoa eta bizitza aktiboa (https://mugiment.euskadi.eus).

m) Actividad física y vida activa (https://mugiment.euskadi.eus).

n) Etengabeko ikaskuntza (https://www.hiru.eus).

n) Aprendizaje permanente (https://www.hiru.eus).

o) Kultura- eta sormen-industriak (https://basquedcc.euskadi.eus).

o) Industrias Culturales y Creativas (https://basquedcc.euskadi.eus).

p) Parte-hartzearen berrikuntza (https://ilab.euskadi.eus).

p) Innovación en participación (https://ilab.euskadi.eus).

r) Iniciativa popular (https://arauekimenak.euskadi.eus).

t) Euskadiko Antzoki Sarea (https://www.sarea.euskadi.eus).

t) Red Vasca de Teatros (https://www.sarea.euskadi.eus).

u) Garraio publikoko sarea (https://www.moveuskadi.euskadi.eus).

u) Red de transporte público (https://www.moveuskadi.euskadi.eus).

w) Basque Country (https://www.basquecountry.eus).

w) Basque Country (https://www.basquecountry.eus).

x) Europako informazioaren sarea (https://www.revie.euskadi.eus)

x) Red de información europea (https://www.revie.euskadi.eus).

2.– Edonola ere, gaiaren edo xede-taldearen araberako atarien zerrenda web-helbide honetan argitaratuko da: www.euskadi.eus/webzerbitzua

2.– En cualquier caso, se publicará la relación de portales de área temática o público objetivo en la dirección web www.euskadi.eus/webzerbitzua/.

BIGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA.– Interneteko presentzia-ereduaren erabilera komuneko aplikazioak eta tresnak.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA.– Aplicaciones y herramientas de uso común del modelo de presencia en Internet.

Dekretu hau indarrean jartzen den egunean, Interneteko presentzia-ereduaren erabilera komuneko aplikazio eta tresnatzat hartuko dira honako hauek:

A la fecha de entrada en vigor de este Decreto, tienen la consideración de aplicaciones y herramientas de uso común del modelo de presencia en Internet las siguientes:

a) Edukiak kudeatzeko tresna.

a) Herramienta de gestión de contenidos.

b) Atariak kudeatzeko tresna.

b) Herramienta de gestión de portales.

c) Katalogazio-tresna.

c) Herramienta de catalogación.

d) Testu libreko bilatzailea.

d) Buscador de texto libre.

e) Estatistika-tresna.

e) Herramienta de estadísticas.

f) Kontsulten kudeaketa (Tramitagune).

f) Gestión de consultas (Tramitagune).

Nolanahi ere, erabilera komuneko aplikazio eta tresnen zerrenda web-helbide honetan argitaratuko da: www.euskadi.eus/webzerbitzua

En cualquier caso, se publicará la relación de aplicaciones y herramientas de uso común en la dirección web www.euskadi.eus/webzerbitzua/

HIRUGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA.– Deialdiak eta plataforma elektronikoen errendimendua.
DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA.– Convocatorias y rendimiento de las plataformas electrónicas.

1.– Sistema informatikoen eta administrazio elektronikoaren plataforma komunaren kolapsoa saihesten laguntzeko, bai eta herritar asko aldi berean sartzeagatik informazio-sistemak erortzea saihesteko ere, herritarrei zuzendutako deialdietan eskabideak aurkezteko epeak behar bezain luzeak izango dira, eta, gainera, inplikatutako administrazio-unitateek barneko izapidetze-lana egiteko behar duten denbora ahalik eta gehien doituko da.

1.– Para contribuir a evitar el colapso de los sistemas informáticos y de la Plataforma Común de Administración Electrónica, así como la caída de los sistemas de información debido al acceso simultáneo de un número elevado de personas, las convocatorias dirigidas a la ciudadanía establecerán los plazos de solicitud suficientemente amplio y ajustarán al máximo el tiempo necesario para realizar el trabajo de tramitación interno por parte de las unidades administrativas implicadas.

2.– Helburu berarekin, ondoz ondo ebatzi behar diren dirulaguntzak emateko prozeduretan, eskabide bakoitzak prozedura bat hasten badu eta aurkezpen-ordenaren arabera aintzat hartu behar badira, organo sustatzaileek esplizituki justifikatuko dute izapidetze-espedientean zer alternatiba aztertu dituzten eskabideak aurkezteko izapidea efikazagoa izateko eta horietako bakoitzak zer eragin duen eskabideari kanal elektronikoaren bidez erantzuteari dagokionez.

2.– Con el mismo fin, en los procedimientos de concesión de subvenciones de resolución sucesiva en los que cada solicitud inicie un procedimiento y se hayan de atender según el orden de presentación, los órganos promotores justificarán explícitamente en el expediente de su tramitación las alternativas analizadas para mejorar la eficacia del trámite de presentación de solicitudes por parte de la ciudadanía y su impacto en el canal electrónico de atención a la misma.

LAUGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA.– Administrazio elektronikoaren eskumen profesionalak.
DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA.– Competencias profesionales en Administración electrónica.

Langileak hautatzeko eta hornitzeko prozesuetan, administrazio elektronikoaren arloko zeharkako konpetentzia profesionalak baloratuko dira, bai eta teknologia berrien ezagutza eta erabileraren arlokoak ere.

En los procesos de selección y provisión de personal se incluirá la valoración de las competencias profesionales de carácter transversal en materia de Administración electrónica, así como de conocimiento y uso de las nuevas tecnologías.

BOSGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA.– Zuzenean zerbitzuko agenteak funtzionario gaitu gisa trebatzea.
DISPOSICIÓN ADICIONAL QUINTA.– Capacitación de las personas Agentes Zuzenean como personal funcionario habilitado.

Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeak, zerbitzu elektronikoen eta herritarrentzako arretaren arloetan eskumenak dituzten organoekin koordinatuta, beharrezkoak diren prestakuntza-ekintzak antolatuko ditu Zuzenean zerbitzuko agenteentzat eta funtzionario gaitu diren gainerako funtzionario publikoentzat, herritarrei lagun diezaieten bitarteko elektronikoak erabiltzen.

Para poder asistir a la ciudadanía en el uso de medios electrónicos, el Instituto Vasco de Administración Pública, en coordinación con los órganos competentes en materia de servicios electrónicos y de atención a la ciudadanía, ejecutará las acciones formativas necesarias dirigidas a las personas Agentes Zuzenean y al resto de personal funcionario público que sea personal funcionario habilitado.

SEIGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA.– Zuzenean-Herritarrentzako arreta-zerbitzuko langileen lan-baldintzak.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEXTA.– Condiciones de trabajo del personal del Servicio de Atención a la Ciudadanía, Zuzenean.

1.– Zuzenean-Herritarrentzako arreta-zerbitzuko langile publikoen lan-baldintzei dagokienez, lan-harremanen arloko organo eskudunak aintzat hartuko ditu kolektibo horren berezitasunak.

1.– En todo lo que respecta a las condiciones de trabajo del personal público del Servicio de Atención a la Ciudadanía, Zuzenean, el órgano competente en materia de relaciones laborales atenderá a la especificidad de dicho colectivo.

2.– Lau urtez behin, laneko giroari buruzko inkesta bat egingo zaie Zuzenean-Herritarrentzako arreta-zerbitzuko langile guztiei, eta inkestaren emaitzarekin eta diagnostikoarekin koherenteak diren hobekuntza-neurriak eta -jarduketak egingo dira.

2.– Se realizará cada cuatro años una encuesta de clima laboral a todo el personal del Servicio de Atención a la Ciudadanía, Zuzenean, y se adoptarán las medidas y actuaciones de mejora oportunas coherentes con el resultado y diagnóstico obtenido.

ZAZPIGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA.– Irisgarritasun Unibertsalaren Euskadiko Estrategiaren Ekintza Plana.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SÉPTIMA.– Plan de Acción de la Estrategia de Accesibilidad Universal de Euskadi.

Irisgarritasun Unibertsalaren Euskadiko Estrategiaren Ekintza Planean, gaitutako funtzionarioen lan-eremuen egokitzapena jasoko da.

El Plan de Acción de la Estrategia de Accesibilidad Universal de Euskadi incluirá la adecuación de los espacios de trabajo del personal funcionario habilitado.

ZORTZIGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA.– Aldaketaren kudeaketa, herritarrak erdiguneratzeko estrategia taxutzeko.
DISPOSICIÓN ADICIONAL OCTAVA.– Gestión del cambio para una estrategia de orientación a la ciudadanía.

1.– Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeak, urteko prestakuntza-programazioa osatzen duenean, behar diren ekintzak bilduko ditu, zerbitzuak eta prozedurak herritarrak erdiguneratzeko ikuskerarekin gauzatzeko eta, bereziki, zailtasun bereziak dituzten kolektiboak eta migratzaileak erdigunean jartzeko; lan horretan, zerbitzu elektronikoen eta herritarrentzako arretaren arloetan eskumenak dituzten organoen lankidetza izango du IVAPek.

1.– El Instituto Vasco de Administración Pública, en colaboración con los órganos competentes en materia de servicios electrónicos y atención a la ciudadanía incluirá en su programación formativa anual las acciones necesarias para el impulso de la orientación de los servicios y procedimientos a una visión centrada en la ciudadanía y, específicamente, colectivos con especiales dificultades y migrantes.

2.– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio orokorrak eta haren Administrazio instituzionalak sentsibilizazio- eta dibulgazio-jarduerak eta -neurriak sustatuko dituzte, herritarrei –eta, bereziki, desgaitasuna duten pertsonei– ematen zaien arreta hobetzen dela bermatzeko; horretarako, arlo horretan diharduten gizarte-entitateen lankidetza eta aholkularitza jaso ahal izango dute. Bereziki Zuzenean zerbitzuko agenteei zuzenduta egongo dira neurri horiek.

2.– La Administración general de la Comunidad Autónoma de Euskadi y Administración institucional promoverá actuaciones y medidas destinadas a la sensibilización y divulgación para garantizar la mejora de la atención a la ciudadanía y, en especial, a las personas con discapacidad, que podrán contar con la colaboración y asesoramiento de las entidades sociales en la materia. Dichas medidas irán dirigidas especialmente a las personas Agentes Zuzenean.

3.– Enplegatu publikoek parte hartuko dute herritarrentzako arreta-zerbitzuak diseinatzen eta herritarrak erdiguneratuz taxutzen diren prestakuntza-planak lantzen; horretarako, ezagutza eta soluzio berritzaileen sustapena partekatu eta kudeatzeko mekanismoak txertatuko dira.

3.– Se contará con la participación del personal empleado público en el diseño de los servicios de atención a la ciudadanía y en los planes de formación orientados a la ciudadanía, incorporando mecanismos para compartir y gestionar el conocimiento y el fomento de las soluciones innovadoras.

BEDERATZIGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA.– Enplegatu publikoentzako tutoretza-zerbitzua.
DISPOSICIÓN ADICIONAL NOVENA.– Servicio de Tutorización del personal empleado público.

1.– Administrazio elektronikoaren arloko organo eskudunak tutoretza-zerbitzua eskainiko die enplegatu publikoei, izapidetze elektronikorako plataforma komuna erabiltzen ikas dezaten.

1.– El órgano competente en Administración electrónica dispondrá un Servicio de Tutorización del uso de la Plataforma Común de Tramitación Electrónica para el personal empleado público.

2.– Administrazio elektronikoari eta izapidetze elektronikorako plataforma komunaren tresnei dagokienez, eginkizun hauek beteko ditu zerbitzu horrek:

2.– Dicho Servicio tendrá las funciones siguientes en relación con la Administración electrónica y las herramientas de la Plataforma Común de Tramitación Electrónica:

a) Enplegatu publikoen kontsultei erantzutea kanal guztietan eta langileei izapidetze elektronikoko atazak egiten laguntzea.

a) Atender las consultas del personal empleado público en todos los canales y ayudarle en la ejecución de tareas de la tramitación electrónica.

b) «Jakingune» ikaskuntzarako lankidetzagune partekatua kudeatzea; baliabide didaktikoak argitaratuko dira han, eta eguneratuta mantenduko.

b) Gestionar el espacio de aprendizaje compartido y de trabajo colaborativo «Jakingune» en el que se publicarán y mantendrán permanentemente actualizados, los recursos didácticos.

c) Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio orokorraren eta haren Administrazio instituzionalaren zerbitzu elektronikoen sarea kudeatzea.

c) Gestionar la Red de Servicios Electrónicos de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Euskadi y Administración institucional.

d) Prestakuntza-ekintza informalak antolatzea eta Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeak antolatzen dituen prestakuntza-jardueretan lankidetzan aritzea.

d) Organizar acciones formativas informales y colaborar con el Instituto Vasco de Administración Pública en las actividades formativas del mismo.

HAMARGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA.– Jaurlaritzaren Idazkaritzako eta Legebiltzarrarekiko Harremanetarako Zuzendaritzaren erregistro telematikoa.
DISPOSICIÓN ADICIONAL DÉCIMA.– Registro telemático de la Dirección de la Secretaría del Gobierno y de Relaciones con el Parlamento.

1.– Jaurlaritzaren Idazkaritzako eta Legebiltzarrarekiko Harremanetarako Zuzendaritzaren erregistro telematikoan dokumentu hauek soilik erregistratuko dira: ziurtagiri elektroniko batean oinarritutako sinadura elektroniko aurreratua erabiliz eginda daudenak –erregistro telematiko hori Jaurlaritzako lehendakariordearen 2004ko maiatzaren 28ko Aginduaren bidez sortu zen, Jaurlaritzaren eta Legebiltzarraren arteko harreman eta komunikazioen arloan bide telematikoz emandako edo igorritako idazkiak hartu edo ateratzeko–.

1.– En el Registro Telemático de la Dirección de la Secretaría del Gobierno y de Relaciones con el Parlamento creado mediante la Orden de 28 de mayo de 2004 de la Vicepresidenta del Gobierno para la recepción y salida de los escritos que se expiden y remiten por vía telemática en el ámbito de las relaciones y comunicaciones que se producen entre el Gobierno Vasco y el Parlamento Vasco a través de esa Dirección únicamente se registrarán aquellos documentos en cuya emisión se hubiera empleado firma electrónica avanzada basada en un certificado electrónico.

2.– Erregistro telematikoko idatzoharrak erregistro orokorrean teknologikoki integratzen direla bermatuko da, indarrean dauden arauek xedatutako baldintzetan.

2.– Se garantizará la integración tecnológica en el Registro General de las anotaciones efectuadas en el Registro Telemático en los términos dispuestos en la normativa en vigor.

HAMAIKAGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA.– Administrazio Elektronikorako Aholku Batzordearen lantaldeak.
DISPOSICIÓN ADICIONAL DECIMOPRIMERA.– Grupos de trabajo del Consejo Asesor para la Administración electrónica.

Orain arte Tokiko Politika Publikoen Euskal Kontseiluaren mende zegoen Administrazio Publikoen Batzorde Sektorialak administrazio elektronikoa jorratzeko zituen lantaldeak Administrazio Elektronikorako Aholku Batzordearen mende egongo dira aurrerantzean.

Los grupos de trabajo sobre Administración electrónica, de la Comisión Sectorial de Administraciones Públicas, dependiente del Consejo Vasco de Políticas Públicas Locales pasan a depender del Consejo Asesor para la Administración Electrónica.

HAMABIGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA.– Gobernantza Publikoaren arduraduna.
DISPOSICIÓN ADICIONAL DECIMOSEGUNDA.– Responsable de Gobernanza Pública.

Dekretu hau indarrean jarri eta sei hilabeteko epean, Funtzio Publikoaren Zuzendaritzak eta Herritarrak Hartzeko eta Zerbitzu Digitaletako Zuzendaritzak azterketa egingo dute 127. artikuluan araututako eginkizunak eta zereginak Lanpostuen Zerrendarekin lotzeko eta, hala badagokio, horretarako lanpostu tipo berriko zuzkidurak sortzeko.

En el plazo de seis meses desde la entrada en vigor del presente Decreto, la Dirección de Función Pública y la Dirección de Atención a la Ciudadanía y Servicios Digitales realizarán el análisis para engarzar las funciones y tareas reguladas en el artículo 127 en la Relación de Puestos de Trabajo y, en su caso, se proceda a la creación de dotaciones de nuevo puesto tipo al efecto.

HAMAHIRUGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA.– Interneten Presentzia izateko Arauak betetzea.
DISPOSICIÓN ADICIONAL DECIMOTERCERA. Cumplimiento de las Normas de Presencia en Internet.

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio orokorraren eta haren Administrazio instituzionalaren webguneek Interneten Presentzia izateko Arauak ezarriko dituen 44. artikuluan aipatzen den agindua onartu eta urtebeteko epean, dekretuaren aplikazio-eremuren barruko sailek, organismoek eta enteek beren atariak eta webguneak egokitu beharko dituzte jarraibide horietan ezarritakora.

En el plazo de un año a partir de la aprobación de la Orden referida en el artículo 44 que establecerá las Normas de Presencia en Internet de los sitios web de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Euskadi y su Administración institucional, los departamentos, organismos y entes incluidos en el ámbito de aplicación del Decreto deberán adecuar sus portales y sitios web a lo establecido en dichas directrices.

XEDAPEN IRAGANKORRA.– Lehendik existitzen diren domeinuak.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA.– Dominios existentes.

Dekretu hau indarrean jartzen den egunean kontratatuta dauden domeinuak 39. artikuluan zehaztutako irizpideei jarraituz mantenduko dira.

El mantenimiento de los dominios contratados a la fecha de entrada en vigor de este Decreto seguirá los criterios definidos en el artículo 39.

XEDAPEN INDARGABETZAILEA
DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA

Indargabeturik geratzen dira dekretu honetan xedatutakoaren aurkakoak diren maila bereko edo beheragoko xedapen guztiak, eta bereziki:

Quedan derogadas todas las disposiciones de igual o inferior rango que se opongan a lo dispuesto en este Decreto, y en concreto:

a) 108/2004 Dekretua, ekainaren 8koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoak Interneten duen presentzia-eredua arautzeari buruzkoa.

a) El Decreto 108/2004, de 8 junio, del modelo de presencia de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi en Internet.

b) 72/2008 Dekretua, apirilaren 29koa, Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio orokorraren eta bere erakunde autonomiadunen erregistroen sorrera, antolaketa eta funtzionamenduari buruzkoa.

b) El Decreto 72/2008, de 29 de abril, de creación, organización y funcionamiento de los registros de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus Organismos Autónomos.

c) 21/2012 Dekretua, otsailaren 21ekoa, Administrazio Elektronikoari buruzkoa.

c) El Decreto 21/2012, de 21 de febrero, de Administración Electrónica.

d) 84/2015 Dekretua, ekainaren 9koa, Interneteko goi-mailako «euskadi.eus» domeinu berria ezartzen duena.

d) El Decreto 84/2015, de 9 de junio, por el que se establece el nuevo dominio de Internet de nivel superior «euskadi.eus».

e) Gobernu Kontseiluaren 2017ko uztailaren 11ko Erabakia, Gobernantza, Gardentasun eta Herritarren Partaidetzarako Batzordea sortzen duena, gardentasunaren eta herritarren parte-hartzearen arloan Eusko Jaurlaritzaren jarduerak koordinatzeko organo gisa.

e) El Acuerdo de Consejo de Gobierno de 11 de julio de 2017, por el que se crea la Comisión de Gobernanza, Transparencia y Participación Ciudadana como órgano de coordinación de las actuaciones del Gobierno Vasco en materia de transparencia y participación ciudadana.

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA.– Herritarrei arreta emateko sistema integrala garatzea.
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA.– Desarrollo del Sistema Integral de Atención a la Ciudadanía.

1.– Dekretu honek xedatutakoaren arabera, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio orokorrean herritarrei arreta emateko eskumena duen organoak zera egingo du, sei hilabeteko epean, dekretu hau indarrean jartzen denetik zenbatzen hasita:

1.– De conformidad con lo dispuesto en este Decreto, en el plazo de seis meses a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, el órgano competente en atención a la ciudadanía de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Euskadi:

a) Gobernu Kontseilura bidaliko du herritarrei arreta emateko sistema integralari guztiz edo partzialki atxiki behar zaizkion edonolako osagaiak onartzeko erabakia, dekretu honen 21.2 artikuluaren arabera.

a) Elevará a Consejo de Gobierno la aprobación del establecimiento de los componentes de todo tipo que se deben adscribir total o parcialmente al Sistema Integral de Atención a la Ciudadanía de conformidad con el artículo 21.2.

b) 79. artikuluaren 3. apartatuan adierazita dagoen ebazpena emango du, araudi espezifiko edo sektorialetan baimendutako pertsona fisiko edo juridikoei gaikuntza emateko, interesdunen ordezkari gisa transakzio elektroniko jakin batzuk egin ditzaten.

b) Dictará la Resolución señalada en el apartado 3 del artículo 79 por la que se habilitarán a las personas físicas o jurídicas autorizadas en las distintas normativas específicas o sectoriales para la realización de determinadas transacciones electrónicas en representación de las personas interesadas.

c) Agindu baten bidez zehaztuko du zer eduki, egitura, irismen eta funtzionamendu izango dituen zerbitzu- eta prozedura-katalogo korporatiboak –dekretu honen 61. artikuluan arautua–.

c) Determinará mediante Orden el contenido, estructura y alcance, así como el funcionamiento del Catálogo Corporativo de Servicios y Procedimientos regulado en el artículo 61 de este Decreto.

d) Agindu baten bidez arautuko ditu erregistro elektroniko orokorraren funtzionamendua, erregistra daitezkeen dokumentuak, erkaketa- eta erregistro-eragiketak, idazpenak, dokumentuen aurkezpena eta digitalizazioa eta haien kopiak eta erregistroaren jaso-agiria eta, halaber, ereduak eta formularioak onartuko ditu, zeinak egoitza elektronikoan argitaratuko baitira.

d) Regulará mediante Orden el funcionamiento del Registro Electrónico General, los documentos registrables, las operaciones de cotejo y registro, los asientos, la presentación y digitalización de documentos y obtención de copias, el recibo de registro y se aprobarán los modelos y formularios, que se publicarán en la sede electrónica.

e) Agindu baten bidez arautuko ditu ahalorde-emateak, horiek akreditatzeko moduak, ahalordeen aldaketak eta errebokatzeak eta ahalordeen erregistro elektronikoak –dekretu honen 80. artikuluan arautua– ongi funtzionatzeko beharrezkoak diren gainerako alderdiak.

e) Regulará mediante Orden el otorgamiento de los apoderamientos, sus formas de acreditación, la modificación y revocación de los poderes y el resto de cuestiones necesarias para el funcionamiento del Registro electrónico de Apoderamientos regulado en el artículo 80 de este Decreto.

f) Gobernantza Publiko eta Autogobernuko sailburuaren 2022ko apirilaren 13ko Agindua eguneratuko du, dekretu honen bidez zehazten den aplikazio-eremura egokitzeko –agindu hori Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoko gaitutako funtzionarioen erregistroarena da–.

f) Actualizará la Orden de 13 de abril de 2022, de la Consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno, del Registro de Personal Funcionario Habilitado de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi para adecuarla al ámbito de aplicación que se determina mediante el presente Decreto.

2.– Dekretu hau indarrean jarri eta urtebeteko epean, 80. artikuluaren 2. apartatuan aipatzen diren erregistro partikular edo espezifikoen eskumena duten organoek ziurtatu beharko dute erregistro horiek elkarreragingarriak direla ahalordeen erregistro elektronikoarekiko.

2.– En el plazo de un año a partir de la entrada en vigor del presente Decreto los órganos competentes de los registros particulares o específicos a los que se refiere el apartado 2 del artículo 80 deberán asegurar su plena interoperabilidad con el Registro electrónico de Apoderamientos.

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA.– Administrazio elektronikoaren eredua garatzea.
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA.– Desarrollo del Modelo de Administración electrónica.

1.– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio orokorrean administrazio elektronikoaren arloko eskumena duen organoak zera onartuko du agindu baten bidez, bederatzi hilabeteko epean, dekretu hau indarrean jartzen denetik zenbatzen hasita: Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio orokorraren eta haren Administrazio instituzionalaren zerbitzu eta prozedura elektronikoen protokoloa –dekretu honen 54.2 artikuluan arautua–.

1.– En el plazo de nueve meses a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, el órgano competente en Administración electrónica de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi aprobará mediante Orden el Protocolo de los Servicios y Procedimientos Electrónicos de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Euskadi y Administración institucional regulado en el artículo 54.2 de este Decreto.

2.– Dokumentuen kudeaketa integrala eraginkorra izateko, dekretu hau indarrean jarri eta urtebeteko epean, Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publiko osoak artxibo elektroniko bakarra erabili beharko du, kudeatzen dituen dokumentu elektronikoak gordailutzeko.

2.– Para hacer efectiva una gestión documental integral, en el plazo de un año contado a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, todo el sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi deberá utilizar el Archivo Electrónico Único como repositorio de los documentos electrónicos que gestionen.

3.– Dekretu hau indarrean jarri eta urtebeteko epean, Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoko artxibo bakarraren arloko organo eskudunak 31.4. r) artikuluan arautzen den espediente elektronikoetarako irispide-puntua operatibo izango du.

3.– En el plazo de un año a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, el órgano competente del Archivo Único del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi tendrá operativo el punto de acceso a los expedientes electrónicos que se regula en el artículo 31.4.r).

4.– Dekretu hau indarrean jarri eta urtebeteko epean, administrazio elektronikoaren arloko eskumena duen organoak plan bat gauzatuko du, e-IDAS identitate elektronikoak ezagutzeko Europako sistema herritar guztiei zabaltzeko.

4.– En el plazo de un año contado a partir de la entrada en vigor del presente Decreto el órgano competente en Administración electrónica ejecutará un plan de despliegue con carácter general en la ciudadanía del sistema europeo de reconocimiento de identidades electrónicas e-IDAS.

AZKEN XEDAPENETAKO HIRUGARRENA.– Interneteko presentzia-eredua garatzea.
DISPOSICIÓN FINAL TERCERA.– Desarrollo del Modelo de Presencia en Internet.

1.– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio orokorrean herritarrentzako arretaren arloko eskumena duen organoak zera onartuko du agindu baten bidez, bederatzi hilabeteko epean, dekretu hau indarrean jartzen denetik zenbatzen hasita:

1.– En el plazo de nueve meses a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, el órgano competente en atención a la ciudadanía de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Euskadi aprobará mediante Orden:

a) Interneteko presentzia-arauak, dekretu honen 44.etik 46.era bitarteko artikuluetan araututa daudenak.

a) Las Normas de Presencia en Internet reguladas en los artículos 44 a 46 de este Decreto.

b) Goi-mailako domeinuko azpidomeinuak dagozkien atarien antolamendua; halaber, azpidomeinuei izenak jartzeko irizpideak zehaztuko ditu, eta «euskadi.eus» domeinurako birbideratzeak bete behar dituen baldintzak ezarriko, bai eta dauden kategorietan, lurralde-domeinuen erabileran eta bigarren edo hirugarren mailakoetan erregistratzeko irizpideak ere, dekretu honi jarraikiz betiere.

b) La ordenación de aquellos portales a los que corresponden subdominios del dominio de nivel superior, la definición de los criterios para la determinación de los nombres de los subdominios, el establecimiento de los requisitos que ha de cumplir el redireccionamiento al dominio «euskadi.eus», así como los criterios de registro en las distintas categorías existentes, en la utilización de dominios territoriales y en los de segundo o tercer nivel, de conformidad con este Decreto.

c) Baldintza espezifikoak, irisgarritasun-berrikusketak egiteko jarraibideak eta irisgarritasuna deklaratzeko eredua.

c) Las condiciones específicas, instrucciones para realizar las revisiones de accesibilidad y el modelo de declaración de accesibilidad.

2.– Dekretu hau indarrean jarri eta sei hilabeteko epean, «euskadi.eus»en atariren bat edo zerbitzuren bat duten sail, organismo eta ente guztiek beren ardurapean kudeatzen dituzten atari eta zerbitzuen zerrenda bidali beharko diote herritarrei arreta emateko eskumena duen organoari, hark web-atari eta -zerbitzuen sarearen inbentarioan sar ditzan.

2.– En el plazo de seis meses contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, todos los departamentos, organismos y entes que dispongan de algún portal o servicio en «euskadi.eus» deberán remitir al órgano competente en atención a la ciudadanía la relación de portales y servicios de cuya gestión sea responsable para su inclusión en el Inventario de la Red de Portales y Servicios Web.

AZKEN XEDAPENETAKO LAUGARRENA.– Antolamendu-neurriak.
DISPOSICIÓN FINAL CUARTA.– Medidas organizativas.

1.– Dekretu hau indarrean jarri eta sei hilabeteko epean, herritarrei arreta emateko eskumena duen sailak behar diren administrazio-unitateak berrantolatuko ditu, dekretuan jasotako xedapenak betearazteko.

1.– En el plazo de seis meses desde la entrada en vigor del presente Decreto, el departamento competente en atención a la ciudadanía materializará la reorganización de las unidades administrativas que sean necesarias para realizar las previsiones contenidas en el mismo.

2.– Dekretu hau indarrean jarri eta sei hilabeteko epean, 127. artikuluaren 1. apartatuan aipatzen diren organoek formalki zehaztuko dute Gobernantza Publikoko arduradunaren maila teknikoko lanpostua, edo, halakorik ezean, artikulu berean araututako erreferentziako pertsonaren identifikazioa, eta herritarrei arreta emateko eta zerbitzu digitaletan eskumena duen organoari jakinaraziko zaio.

2.– En el plazo de seis meses desde la entrada en vigor del presente Decreto los órganos a los que hace referencia el apartado 1 del artículo 127 determinarán formalmente el puesto de nivel técnico Responsable de Gobernanza Pública, o, en su ausencia la identificación de su persona de referencia reguladas en el mismo y se comunicará al órgano competente en materia de atención a la ciudadanía y servicios digitales.

3.– Dekretu hau indarrean jarri eta urtebeteko epean, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio orokorraren funtzio publikoaren arloko organo eskudunak zera egingo du:

3.– En el plazo de un año a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, el órgano competente en materia de función pública de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Euskadi:

a) Funtzionario gaituek betetzen dituzten lanpostuen balorazioa eguneratuko du, berariaz eta esplizituki jasota herritarrei bitarteko elektronikoak erabiltzen laguntzeko eginkizuna. Horrenbestez, lanpostuen monografiak berrikusiko dira.

a) Procederá a la actualización de la valoración de los puestos de trabajo ocupados por las personas funcionarias habilitadas, incluyendo de forma específica y explícita la función de asistencia a la ciudadanía en el uso de medios electrónicos. Consecuentemente, se revisarán las monografías de los puestos de trabajo que corresponda.

b) Lanpostu-zerrendak, lanpostu tipoak eta lanbide-profilak egokituko ditu, administrazio elektronikoa eraginkorra izateko.

b) Adecuará sus relaciones de puestos de trabajo, puestos tipo y perfiles profesionales para hacer efectiva la Administración electrónica.

4.– Proposatutako antolamendu-neurriek aplikatzeko unean indarrean dagoen Aurrekontuen Legea errespetatuko dute beti, eta lege horretan ezarritako prozeduraren arabera egingo dira.

4.– Las medidas organizativas propuestas respetarán en todo caso la Ley de Presupuestos vigente en el momento de su aplicación y se harán conforme al procedimiento establecido en la citada Ley.

AZKEN XEDAPENETAKO BOSGARRENA.– Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria.
DISPOSICIÓN FINAL QUINTA.– Boletín Oficial del País Vasco.

Aldatu egiten da Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkariari buruzko abenduaren 23ko 217/2008 Dekretuaren 3. artikuluaren 1. apartatua. Aurrerantzean, honela egongo da idatzita:

Se modifica el Decreto 217/2008, de 23 de diciembre, del Boletín Oficial del País Vasco, párrafo 1 del artículo 3, que queda redactado del siguiente modo:

«1.– Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria edizio elektronikoan argitaratuko da, eta irispide-puntu elektroniko orokorraren eta egoitza elektronikoaren bitartez zabalduko».

«1.– El Boletín Oficial del País Vasco se publica en edición electrónica, y se difunde a través del punto general de acceso electrónico y la sede electrónica».

AZKEN XEDAPENETAKO SEIGARRENA.– Garapena.
DISPOSICIÓN FINAL SEXTA.– Desarrollo.

Baimena ematen zaio Gobernantza Publiko eta Autogobernuko sailburuari dekretu honetan xedatutakoa garatzeko eta betearazteko beharrezkoak diren xedapen guztiak emateko.

Se autoriza a la Consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno a dictar cuantas disposiciones resulten necesarias para el desarrollo y ejecución de lo dispuesto en este Decreto.

AZKEN XEDAPENETAKO ZAZPIGARRENA.– Indarrean jartzea.
DISPOSICIÓN FINAL SÉPTIMA.– Entrada en vigor.

Dekretu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean jarriko da indarrean.

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteizen, 2023ko ekainaren 20an.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 20 de junio de 2023.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

Gobernantza Publiko eta Autogobernuko sailburua,

La Consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno,

OLATZ GARAMENDI LANDA.

OLATZ GARAMENDI LANDA.


Azterketa dokumentala


Análisis documental