Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

183. zk., 2023ko irailaren 25a, astelehena

N.º 183, lunes 25 de septiembre de 2023


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

LEHENDAKARITZA
LEHENDAKARITZA
4395
4395

132/2023 DEKRETUA, irailaren 12koa, «Euskadiko Gazteak Lankidetzan» programa arautzen duena.

DECRETO 132/2023, de 12 de septiembre, de regulación del programa «Juventud Vasca Cooperante».

Euskal Autonomia Erkidegoko Autonomia Estatutuaren 10.39 artikuluak xedatzen duenez, Euskal Autonomia Erkidegoari dagokio gazte-politikaren arloko eskumen esklusiboa. Lehendakariaren irailaren 23ko 18/2022 Dekretuaren bidez (Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazioko sailak sortu, ezabatu eta aldatzen dituen eta horien egitekoak eta jardun-arloak finkatzen dituen Dekretua bigarren aldiz aldatzen duena), Lehendakaritzari esleitu zitzaizkion gazteriari buruzko eginkizunak.

El artículo 10.39 del Estatuto de Autonomía del País Vasco dispone que corresponde a la Comunidad Autónoma de Euskadi la competencia exclusiva en materia de política juvenil. Mediante el Decreto 18/2022, de 23 de septiembre, del Lehendakari, de segunda modificación del Decreto de creación, supresión y modificación de los Departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de determinación de funciones y áreas de actuación de los mismos, se asignan a Lehendakaritza las funciones relativas a juventud.

Gazteriaren martxoaren 10eko 2/2022 Legeak 9.1 artikuluaren i) apartatuan ezartzen duenez, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren eskumenekoak dira nazioarteko jarduerak eta programak eta plaza-trukean dautzan programak.

La Ley 2/2022, de 10 de marzo, de Juventud, establece en el apartado i) del artículo 9.1 que son competencia de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi las actividades y programas de carácter internacional y los programas que conlleven el intercambio de plazas.

Era berean, martxoaren 10eko 2/2022 Legearen 42. artikuluak ezartzen duenez, Eusko Jaurlaritzan gazteriaren arloko eskumena duen sailak, Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziarekin elkarlanean, garapenerako lankidetza bultzatuko du gazteriaren arloan, premia espezifikoei jaramon eginez. Lankidetza hori Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak eta Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziak 2021eko uztailaren 29an sinatutako hitzarmenari esker gauzatzen da. Hitzarmenaren xedea da gazteak garapenerako lankidetzaren arloan sentsibilizatzeko ekintzak bultzatzea eta «Euskadiko Gazteak Lankidetzan» programa egitea.

Asimismo, el artículo 42 de la Ley 2/2022, de 10 de marzo, establece que el departamento del Gobierno Vasco competente en materia de juventud, en colaboración con la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo, fomentará la cooperación para el desarrollo en materia de Juventud, atendiendo a las necesidades específicas. Esta colaboración se materializa gracias al Convenio, suscrito el 29 de julio de 2021, entre la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo para el impulso de acciones para la sensibilización de personas jóvenes en materia de cooperación para el desarrollo y la realización del programa «Juventud Vasca Cooperante».

«Euskadiko Gazteak Lankidetzan» programa Euskadiko gazteak Hegoaldeko herrialdeetako lankidetza-ekintzetan sentsibilizatzeko programa bat da eta euskal gazteen artean herrien eta kulturen arteko elkartasun-kultura sustatzeko.

«Juventud Vasca Cooperante» es un programa para sensibilizar a las personas jóvenes de Euskadi en acciones de cooperación en Países del Sur y fomentar en la juventud vasca una cultura de solidaridad entre los pueblos y las culturas.

Programak, gainera, helburu hauek ditu: Euskadiko gazteak lankidetzaren kontzeptura hurbiltzea, elkartasunaren balioa sustatzea, eta ekintza horien garapena «in situ» ezagutzeko aukera eskaintzea. Esperientzia hori zabaldu eta osatu egingo da aldez aurretik informazio- eta orientazio-jardunaldi batzuk eginez. Horretarako, Euskadiko garapenerako lankidetzako erakundeek gauzatzen dituzten garapenerako lankidetzako ekintzak eta proiektuak eduki behar dira, dekretu honetan zehazten denaren arabera.

El programa tiene, además, como objetivo que las personas jóvenes de Euskadi se acerquen al concepto de cooperación, fomentar el valor de la solidaridad, así como ofrecer la posibilidad de conocer «in situ» el desarrollo de tales acciones; experiencia que se verá ampliada y completada con la celebración previa de unas jornadas informativas y orientativas. Para ello, se precisa contar con las acciones y proyectos de cooperación al desarrollo que llevan a cabo las diversas entidades de cooperación al desarrollo de Euskadi, según se especifica en el presente Decreto.

Gainera, programak garapenerako hezkuntza sustatuko du, herrialde pobretuen edo krisi humanitarioen biktimen (hala nola gatazka belikoen) baldintzak eta baldintza horien kausak ezagutzeko; era berean, Euskadin bizi diren gazteek, herritar gisa, herrialde horietako bizi-baldintzak hobetzen laguntzeko har dezaketen konpromisoa sustatuko du.

Además, el programa promoverá la educación para el desarrollo, entendida como conocimiento de las condiciones de los países empobrecidos o víctimas de crisis humanitarias y de las causas de esas condiciones. También promoverá el compromiso que, como ciudadanas y ciudadanos, pueden asumir las personas jóvenes residentes en Euskadi para contribuir a la mejora de las condiciones de vida en dichos países.

Dekretu honen babesean egiten diren laguntza-deialdiak Dirulaguntzen Plan Estrategikoan babestuta egongo dira.

Las convocatorias de subvenciones que se lleven a cabo al amparo de este Decreto estarán contempladas en el correspondiente Plan Estratégico de Subvenciones.

Ondorioz, Lehendakariaren proposamenez, eta Jaurlaritzaren Kontseiluak 2023ko irailaren 12an egindako bilkuran aztertu eta onartu ondoren, hauxe

En su virtud, a propuesta del Lehendakari, y previa deliberación y aprobación por el Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 12 de septiembre de 2023,

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:
I. KAPITULUA
CAPÍTULO I
XEDEA ETA ESKUMENA
OBJETO Y COMPETENCIA

1. artikulua.– Xedea.

Artículo 1.– Objeto.

Dekretu honen xedea da Euskal Autonomia Erkidegoko «Euskadiko Gazteak Lankidetzan» programaren oinarriak arautzea. Honako jarduera-ildo hauetan zehazten da:

Es objeto del presente Decreto regular las bases del programa «Juventud Vasca Cooperante» de la Comunidad Autónoma de Euskadi, que se concreta en las siguientes líneas de actuación:

– Garapenerako lankidetzako erakundeei ematen zaizkien dirulaguntzak arautzen dituzten oinarriak, gazteek beren lankidetza-proiektuetan parte har dezaten.

– Bases que regulan las subvenciones a entidades de cooperación al desarrollo para la participación de personas jóvenes en sus proyectos de cooperación.

– «Euskadiko Gazteak Lankidetzan» programan parte hartzeko gazteentzako laguntzak arautzen dituzten oinarriak.

– Bases que regulan las ayudas a personas jóvenes para participar en el programa «Juventud Vasca Cooperante».

2. artikulua.– Eskumena.

Artículo 2.– Competencia.

Gazteria Zuzendaritzako titularrari dagokio dekretu honen babesean emandako dirulaguntzak deitu, eman eta kudeatzea.

Corresponde a la persona titular de la Dirección de Juventud convocar, conceder y gestionar las subvenciones otorgadas al amparo del presente Decreto.

II. KAPITULUA
CAPITULO II
DIRU-LAGUNTZAK GARAPENERAKO LANKIDETZAKO ERAKUNDEENTZAT, GAZTEEK LANKIDETZA-PROIEKTUETAN PARTE HAR DEZATEN
SUBVENCIONES A ENTIDADES DE COOPERACIÓN DESTINADAS A LA PARTICIPACIÓN DE PERSONAS JÓVENES EN SUS PROYECTOS DE COOPERACIÓN

3. artikulua.– Proiektuen deialdia.

Artículo 3.– Convocatoria de proyectos.

Kapitulu honetan ezartzen dira lankidetza-erakundeei, norgehiagoka-erregimenean, dirulaguntzak emateko oinarriak, gazteek garapenerako lankidetza-proiektuetan parte har dezaten.

El presente capítulo establece las bases que, en régimen de concurrencia competitiva, conceden subvenciones a entidades de cooperación destinadas a la participación de personas jóvenes en sus proyectos de cooperación para el desarrollo.

Lankidetza-erakundeek zehaztuko dute zenbat pertsonak parte hartu ahal izango duten beren proiektuan edo proiektuetan, eta, izena emateko eskabidean, dekretu honen III. kapituluan ezarritako prozeduraren arabera hautatutako pertsonek bete beharreko ezaugarriak ezarriko dituzte.

Las entidades de cooperación determinarán el número de personas que podrán participar en su proyecto o proyectos y, en la solicitud de inscripción, establecerán las diferentes características a cumplir por las personas seleccionadas en base al procedimiento establecido en el Capítulo III del presente Decreto.

4. artikulua.– Baliabide ekonomikoak.

Artículo 4.– Recursos económicos.

Adierazitako helburua betetzera zuzendutako baliabide ekonomikoak xede horretarako ezarritako aurrekontu-kredituetatik aterako dira, eta horien zenbatekoa deialdiaren ebazpenean adieraziko da.

Los recursos económicos destinados a esta finalidad procederán de los correspondientes créditos presupuestarios aprobados al efecto y determinados en la correspondiente Resolución de convocatoria.

5. artikulua.– Erakunde onuradunak.

Artículo 5.– Entidades beneficiarias.

Dekretu honetan ezarritako dirulaguntzak jaso ahal izango dituzte honako baldintza hauek betetzen dituzten pertsona juridikoek:

Serán susceptibles de ser beneficiarias de las subvenciones establecidas en el presente Decreto las personas jurídicas que cumplan los siguientes requisitos:

a) Formalki eratuta eta inskribatuta egotea dagokion erregistroan.

a) Estar constituida e inscrita formalmente en el registro que corresponda.

b) Estatutuetan berariaz aipatzea bere helburuetako bat hegoaldeko herrialdeak garatzera bideratutako proiektuak gauzatzea dela, edo dokumentu fidagarrien bidez egiaztatzea erakundeak alor horretan gutxienez bi urte daramatzala lanean.

b) Reflejar expresamente en sus estatutos que una de sus finalidades es la realización de proyectos orientados al desarrollo de los Países del Sur, o acreditar mediante documentación fehaciente que la entidad lleva actuando de forma continuada en dicho ámbito un mínimo de dos años.

c) Irabazi-asmorik ez edukitzea.

c) Carecer de ánimo de lucro.

d) Euskal Autonomia Erkidegoan egoitza nagusia edo ordezkaritza iraunkorra izatea. Xede horretarako, ordezkaritza iraunkortzat hartuko da, dokumentazio bidez egiaztatuz gero, erakundearen sozietate-oinarria duten egitura garrantzitsuak existitzea Euskal Autonomia Erkidegoan. Kasu horretan, ordezkaritza iraunkorrak bere gain hartzen du eskaera aurkezteko ardura zuzena eta, erakunde onuradun gisa, deialdi honetan zehaztutako konpromisoak onartzen ditu.

d) Disponer de sede central o delegación permanente en la Comunidad Autónoma de Euskadi. A estos efectos, se entenderá por delegación permanente, la existencia, acreditada documentalmente, de estructuras significativas con base social en la Comunidad Autónoma de Euskadi. En ese caso, la delegación permanente asume la responsabilidad directa de la presentación de la solicitud y asume los compromisos que, como entidad beneficiaria, se especifican en las presentes bases.

e) Ezin izango dute programako dirulaguntzarik jaso Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13.2. eta 3. artikuluetan edo azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren bidez onartutako Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginaren 50.5. artikuluan aurreikusitako egoeraren batean dauden erakundeek, besteak beste:

e) No podrán acceder a las subvenciones del programa las entidades que se encuentren en alguna de las circunstancias previstas en el artículo 13.2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones, o en las recogidas en el artículo 50.5 del Texto refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, entre las que se incluyen:

– Zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean ez izatea.

– No estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.

– Dirulaguntzak itzultzeko betebeharrak egunean ez izatea.

– No estar al corriente del pago de obligaciones por reintegro de subvenciones.

– Zigor- edo administrazio-arloan dirulaguntza edo laguntza publikoak lortzeko aukera galtzearekin zigortuta egotea, edo horretarako ezgaitzen duen legezko debekuaren eraginpean egotea.

– Estar sancionada penal o administrativamente con la pérdida de la posibilidad de obtención de subvenciones o ayudas públicas o hallarse incursa en prohibición legal que la inhabilite para ello.

Baldintza horiek betetzen jarraitu beharko da laguntza-eskaera aurkezten den unetik ematen den dirulaguntza likidatu arte.

El cumplimiento de tales requisitos habrá de mantenerse desde el momento de presentación de la solicitud de ayuda hasta la liquidación de la subvención que se conceda.

6. artikulua.– Proiektuen betekizunak.

Artículo 6.– Requisitos de los proyectos.

Baldintza hauek betetzen dituzten proiektuak onartu ahal izango dira:

Serán susceptibles de ser seleccionados los proyectos que cumplan los siguientes requisitos:

a) Subjektu den biztanleriaren pobreziari aurre egiteko estrategiarako egokiak izatea.

a) Ser pertinentes en la estrategia de lucha contra la pobreza de la población sujeto.

b) Koherentzia mantentzea lantzen den arazoaren, hura gainditzeko ezarritako helburuen eta emaitzen eta planifikatutako jardueren artean.

b) Mantener una coherencia entre el problema que se aborda, los objetivos y resultados marcados para superarlo, y las actividades planificadas.

c) Balioztatu daitekeen adierazleak izatea.

c) Tener indicadores evaluables.

d) Bideragarriak izatea espero diren emaitzak lortuko direla bermatzeko.

d) Ser viables para garantizar la consecución de los resultados esperados.

e) Denboran iraunkorrak diren proiektuak izatea.

e) Ser sostenibles en el tiempo.

f) Genero-ikuspegia txertatzea.

f) Incorporar la perspectiva de género.

g) Tokiko gaitasunak indartzea.

g) Fortalecer las capacidades locales.

h) Biztanleria subjektuaren parte-hartzea bermatzea.

h) Garantizar la participación de la población sujeto.

i) Giza eskubideak errespetatzea.

i) Respetar los derechos humanos.

j) Ekologikoki jasangarriak izatea.

j) Ser ecológicamente sostenibles.

k) Lankidetza-jarduera dagokion argitaratze-urtean gauzatzea, lankidetza-proiektuaren iraupena, gutxi gorabehera, hiru hilabetekoa izango dela kontuan hartuta.

k) Llevar a cabo la actividad de cooperación en el año de publicación de la correspondiente convocatoria, teniendo en cuenta que el proyecto de cooperación tendrá una duración aproximada de tres meses.

l) «Euskadiko Gazteak Lankidetzan» programan hautatutako gazteak proiektuaren jardueretan behar bezala integratzen direla bermatzea, lankidetza-proiektuen garapenean «in situ» parte hartuz.

l) Garantizar la debida integración en las actividades del proyecto a personas jóvenes seleccionadas en el programa «Juventud Vasca Cooperante», mediante la participación «in situ» en el desarrollo de proyectos de cooperación.

7. artikulua.– Proiektuak hautatzeko prozesua.

Artículo 7.– Proceso selectivo de los proyectos.

Hautaketa-prozesuak bi fase ditu.

El proceso selectivo consta de dos fases.

– Lehenengo fasean, edo aurre-hautaketa fasean, proiektuak aurrez hautatuko dira, gehienez 220 plaza bete arte.

– En la primera fase, o fase de preselección, se preseleccionarán los proyectos, hasta cubrir un máximo de 220 plazas.

– Bigarren fasean, edo hautaketa-fasean, proiektuak hautatuko dira parte hartzen duten gazteen ezaugarrien arabera, dekretu honen 23. artikuluaren arabera.

– En la segunda fase, o fase de selección, se seleccionarán los proyectos de acuerdo con las características de las personas jóvenes participantes, en base a los criterios de valoración establecidos en el artículo 23 del presente Decreto.

8. artikulua.– Proiektuak baloratzeko batzordea.

Artículo 8.– Comisión de Valoración de proyectos.

1.– Proiektuak aztertu, ebaluatu, aurrez hautatu eta hautatzeko, Balorazio Batzorde bat eratuko da, honako kide hauek izango dituena:

1.– Para el análisis, evaluación, preselección y selección de proyectos, se constituirá una Comisión de Valoración compuesta por:

– Batzordeburua: Gazteria Zuzendaritzako arduraduna edo teknikaria.

– Presidencia: Responsable o técnico o técnica de la Dirección de Juventud.

– Kidea: Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziako arduraduna edo teknikaria.

– Vocal: Responsable o técnico o técnica de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo.

– Idazkaria: Gazteria Zuzendaritzako teknikari bat izango da batzordeko idazkaria.

– Secretaría: Técnico o técnica de la Dirección de Juventud.

2.– Balorazio Batzordeak proiektuak aurrez hautatuko ditu, hurrengo artikuluan ezarritako balorazio-irizpideen arabera.

2.– La Comisión de Valoración preseleccionará los proyectos en base a los criterios de valoración establecidos en el artículo siguiente.

3.– Balorazio Batzordeko kideak izendatzerakoan, kontuan hartuko da Emakumeen eta gizonen berdintasunerako eta emakumeen aurkako indarkeria matxistarik gabe bizitzeko Legearen testu bateginaren 3.10 artikuluan ezarritakoa.

3.– El nombramiento de las personas que integrarán la Comisión de Valoración tendrá en cuenta lo establecido en el artículo 3.10 del Decreto Legislativo 1/2023, de 16 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres y Vidas Libres de Violencia Machista contra las Mujeres.

4.– Balorazio Batzordeko kideek ez dute prozeduran parte hartuko, edo errefusatuak izan daitezke urriaren 1eko 40/2015 Legearen 23. eta 24. artikuluetan aurreikusitakoaren arabera.

4.– Los miembros de la Comisión de Valoración deberán abstenerse y podrán ser recusados en los términos previstos en los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

5.– Balorazio Batzordearen osaera deialdiaren ebazpenean jakinaraziko da, edo, bestela, Gazteria Zuzendaritzako titularraren ebazpen bidez, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian.

5.– La composición de la Comisión de Valoración se hará pública en la Resolución de convocatoria o, en su defecto, mediante Resolución de la persona titular de la Dirección de Juventud en el Boletín Oficial del País Vasco.

9. artikulua.– Proiektuak baloratzeko irizpideak.

Artículo 9.– Criterios de valoración de los proyectos.

1.– Proiektuak aurrez hautatzeko, haien arteko konparazioa egingo da, ondoren ezarritako balioespen irizpideen arabera. 60 puntutik gorako proiektuak aurrez hautatuko dira, gehienez ere 220 plaza bete arte. Balorazio Batzordeak honako balorazio-irizpide hauek hartuko ditu kontuan:

1.– La preselección de los proyectos se realizará mediante la comparación entre los mismos, atendiendo a los criterios de valoración fijados a continuación. Únicamente se preseleccionarán aquellos proyectos que superen los 60 puntos, hasta cubrir un máximo de 220 plazas. Los criterios de valoración que la Comisión de Valoración tendrá en cuenta son los siguientes:

a) Proiektuaren interes soziala, gehienez ere 30 puntu:

a) El interés social del proyecto, hasta un máximo de 30 puntos:

1.– Aurkeztutako proiektuak laguntzen duen Garapen Iraunkorreko Helburu (GIH) bakoitzeko, 3 puntu, gehienez 15 puntu.

1.– Por cada Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) al que contribuya el proyecto presentado, 3 puntos, hasta un máximo de 15.

2.– Proiektuak gazte lankidea bizi den eta laguntzen duen kolektiboen ahalduntzea sustatzen du (oinarrizko premiak eta behar estrategikoak asetzera bideratutako gaitasunak indartzen ditu, norberaren eta komunitatearen bizitzari buruzko erabakiak hartzeko parte-hartzea bultzatzen du, beste pertsona eta kolektibo batzuekiko artikulazioa sustatzen du, testuinguruaren eta desberdintasunen kausen analisi kritikoa bultzatzen du, beren jardueren erdigunean gizakien eta naturaren zaintza eta ongizatea izango duten proposamen alternatiboen sorrera sustatzen du; 4 puntu, gehienez.

2.– El proyecto promueve el empoderamiento de los colectivos con los que la persona joven seleccionada convive y colabora. A tal efecto, se considera que promueven el empoderamiento las siguientes acciones: fortalecer capacidades que apuntan a cubrir necesidades básicas y estratégicas, impulsar la participación en toma decisiones sobre vida propia y comunitaria, promover la articulación con otras personas y colectivos, potenciar el análisis crítico del contexto y las causas de las desigualdades, potenciar la generación de propuestas alternativas que tengan el cuidado y el bienestar de los seres humanos y la naturaleza en el centro de sus actuaciones; hasta 4 puntos.

3.– Proiektuak aukera ematen du egoera ahulean dauden kolektiboekin batera bizitzeko eta lankidetzan aritzeko, proiektua garatzen den gizarteari arreta emateko, gehienez 4 puntu.

3.– El proyecto permite convivir y colaborar con colectivos desfavorecidos de la sociedad en la que se desarrolla el proyecto, hasta 4 puntos.

4.– Proiektua garatzen den inguruneko tokiko, eskualdeko edo estatuko beste GGKE batzuekin edo gizarte-eragileekin parte hartzea aurreikusten da, hautatutako gazteak hobeto integra daitezen sustatzeko eta haien lana sustatzeko: 4 puntu, gehienez.

4.– Se contempla la participación con otras Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo u agentes sociales locales, regionales o estatales donde se desarrolla el proyecto, con el fin de promover una mayor integración de las personas jóvenes seleccionas en la sociedad y promover el trabajo de los mismos: hasta 4 puntos.

5.– Proiektua garatzen ari den urte bakoitzeko, 0,5 puntu, gehienez ere 3 puntu.

5.– Por cada año en el que el proyecto se lleve desarrollando, 0,5 puntos, hasta un máximo de 3 puntos.

b) Plazak «Euskadiko Gazteak Lankidetzan» programaren ezaugarrietara egokitzea: 30 puntu, gehienez.

b) Adecuación de las plazas a las características del programa «Juventud Vasca Cooperante», hasta un máximo de 30 puntos.

c) Proiektua garatuko den tokian hautatutako gazteak egonaldian zehar izango dituen baldintza materialak, gehienez ere 25 puntu.

c) Condiciones materiales relativas a la estancia de la persona joven seleccionada en el lugar de destino, hasta un máximo de 25 puntos.

d) Proiektuan desberdintasunak ezabatzeko eta genero-berdintasuna sustatzeko jarduketa espezifikoak: 10 puntu, gehienez.

d) Actuaciones específicas dirigidas a eliminar las desigualdades y promover la igualdad de género en el proyecto, hasta un máximo de 10 puntos.

e) Dekretu honen 11.a) artikuluan jasotako gutxieneko orduei dagokienez, prestakuntzako 2 ordu gehigarriko 2,5 puntu emango dira, 5 puntu gehienez ere.

e) Por cada 2 horas adicionales de formación, respecto del mínimo de horas contemplado en el artículo 11.a) del presente Decreto, se otorgarán 2,5 puntos, hasta un máximo de 5 puntos.

2.– Balorazio Batzordeak beretzat gordetzen du gazte boluntarioentzat gehiegizko arriskua duten herrialdeetan lankidetza-proiektuak ez onartzeko eskubidea.

2.– La Comisión de Valoración podrá inadmitir proyectos de cooperación en países con una situación de riesgo excesivo para las personas jóvenes seleccionadas.

3.– Erakunde eskatzaileak proiektuaren destinoa aldatzea eskatu ahal izango du ezinbesteko arrazoiengatik, aldez aurretik justifikatuta eta Gazteria Zuzendaritzak onartu ondoren.

3.– La entidad solicitante podrá solicitar la modificación del destino del proyecto por causas de fuerza mayor, previa justificación, y posterior aprobación por parte de la Dirección de Juventud.

10. artikulua.– Hautatutako proiektuen ebazpena.

Artículo 10.– Resolución de los proyectos seleccionados.

1.– Balorazio Batzordearen proposamena ikusita, Gazteria Zuzendaritzako titularrak ebazpen bat emango du eta bertan agertuko da hautatutako proiektu eta plazen zerrenda, bai eta hautatu ez direnena ere. Ebazpen hori Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da, jakinarazpen-ondorioetarako, hargatik eragotzi gabe erakunde interesdunei berariaz eta banan-banan jakinaraztea.

1.– A la vista de la propuesta de la Comisión de Valoración, la persona titular de la Dirección de Juventud dictará Resolución en la que se incluirá la relación de los proyectos y plazas seleccionadas, así como de los no seleccionados. Dicha Resolución se publicará, a efectos de su notificación, en el Boletín Oficial del País Vasco, sin perjuicio de la comunicación expresa e individualizada a las entidades interesadas.

2.– Ebazpen hori, gehienez ere, sei hilabeteko epean jakinaraziko zaie erakunde interesdunei, deialdia argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera. Ebazpen horrek ez dio amaiera ematen administrazio-bideari, eta, beraren aurka, gora jotzeko errekurtsoa aurkez dakioke goragoko hurrengo organoari, hilabeteko epean, ebazpena jakinarazi eta hurrengo egunetik aurrera, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 121. eta 122. artikuluetan xedatutakoa betez.

2.– La Resolución se notificará a todas las entidades interesadas en el plazo máximo de seis meses a contar desde el día siguiente de la publicación de la convocatoria. La Resolución no agota la vía administrativa y contra la misma cabe interponer recurso de alzada ante el órgano superior inmediato, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a aquel en que tuviere lugar la notificación, conforme a lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

3.– Aurreko atalean aipatutako epea igarota interesdunari ebazpena jakinarazi ez bazaio, eskabidea ezetsi zaiola ulertu ahalko da, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 25. artikuluan ezarritakoaren ondorioetarako.

3.– Si una vez transcurrido el plazo mencionado en el apartado anterior la Resolución no hubiera sido notificada a la entidad interesada, la solicitud correspondiente podrá entenderse desestimada, a los efectos de lo establecido en el artículo 25 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

11. artikulua.– Erakunde onuradunen betebeharrak.

Artículo 11.– Obligaciones de las entidades beneficiarias.

Dekretu honetan ezarritakoaren arabera araututako dirulaguntzak jasotzen dituzten erakundeek honako betebehar hauek izango dituzte proiektuetan parte hartzeko hautatutako pertsonekin:

Las entidades beneficiarias de las subvenciones reguladas en el presente Decreto deberán cumplir las siguientes obligaciones con las personas seleccionadas para participar en los proyectos:

a) Proiektuan parte hartzeko hautatutako pertsonari gutxienez 2 orduko prestakuntza ematea lanean hasi aurretik, egin beharreko lanaren jakintzan sakondu eta topatu ditzakeen zailtasunei aurre egiten ikasi ahal izateko.

a) Facilitar formación previa a la incorporación de la persona seleccionada para tomar parte en su proyecto, de un mínimo de 2 horas, con la que profundizará en el conocimiento de la labor que llevará a cabo, así como en la resolución de dificultades.

b) Hautatutako pertsona xede herrialdera iristean harrera egitea eta topagunetik lankidetza jarduera egiten ari den lekuraino eramatea eta laguntzea. Kontaktu-gunearen eta proiektua gauzatzen ari den tokiaren arteko distantzia 100 kilometrotik gorakoa bada, Gazteria Zuzendaritzak bere gain hartuko ditu parte hartzen duten gazteen garraio-gastuak.

b) Realizar la acogida a la llegada al país de destino, traslado y acompañamiento entre el punto de contacto y el lugar donde se esté llevando a cabo la actividad de cooperación. En aquellos casos en los que el punto de contacto y el lugar donde se esté llevando a cabo el proyecto supere los 100 kilómetros de distancia, la Dirección de Juventud asumirá los gastos de transporte de las personas jóvenes participantes.

c) Gazte boluntarioarekin harremanetan jartzen den momentutik aurrera, eta lankidetza-esperientziak irauten duen bitartean, gazte hautatuaren ostatua, mantenua eta ibilbidearen jarraipena bermatzea.

c) A partir del momento de puesta en contacto con la persona joven seleccionada, y durante el periodo de duración de la experiencia de cooperación, garantizar el alojamiento, la manutención, el transporte interno para la realización del proyecto y el seguimiento de la trayectoria de la persona joven seleccionada.

d) Proiektua exekutatzen den tokitik herrialdetik irteteko lekura eramatea eta laguntzea. Proiektua gauzatzen ari den tokiaren eta irteera-gunearen arteko distantzia 100 kilometrotik gorakoa bada, Gazteria Zuzendaritzak bere gain hartuko ditu parte hartzen duten gazteen garraio-gastuak.

d) Trasladar y acompañar desde el lugar de ejecución del proyecto hasta el punto de salida. En aquellos casos en los que la distancia entre el lugar donde se esté desarrollando el proyecto y el punto de salida supere los 100 kilómetros, la Dirección de Juventud asumirá los gastos de transporte de las personas jóvenes participantes.

e) Ezohiko egoeretan, boluntarioak istripu edo gaixotasunen bat edukiz gero, esaterako, beharrezko zainketak jasotzeko lekurik egokienera eramateko konpromisoa hartzea eta agintari diplomatiko edo kontsularrak jakinaren gainean jartzea, beharrezkoa izanez gero, boluntarioa aberriratzea errazteko. Boluntarioari jarduera garatzen ari den tokian gelditzea eragozten edo zeharo zailtzen dion egoera larriren bat suertatuko balitz, garapenerako lankidetzaren erakundeak, haren baliabide eta baldintzek ahalbidetzen duten heinean, boluntarioa haren osotasun fisikoa babesteko leku aproposenera eramateaz arduratuko da.

e) En supuestos extraordinarios, tales como accidentes y enfermedades de la persona cooperante, trasladar a la persona participante al lugar más adecuado para la recepción de los cuidados necesarios, así como informar de los mismos a las autoridades diplomáticas o consulares para, en caso de que fuera necesario, facilitar la repatriación de aquella. En otros supuestos de concurrencia de circunstancias graves que impidan o dificulten extraordinariamente la permanencia de la persona cooperante en el lugar de desarrollo de la acción, la entidad de cooperación al desarrollo facilitará, en la medida que sus medios y las circunstancias lo permitan, el traslado de aquella hasta el lugar más idóneo que permita salvaguardar su integridad física.

f) Osasun-agintariek nahitaezko edo, hala badagokio, gomendatutako neurriak hartzea, babes indibidualeko edo kolektiboko materialen hornidura barne.

f) Cumplir las medidas obligatorias o, en su caso, recomendadas, por las autoridades sanitarias, incluyendo el suministro de materiales de protección individual o colectivo.

g) Esleitutako jardueran dagoen bitartean boluntarioari gerta dakioken edozein jazoeraren berri ematea Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren Gazteria Zuzendaritzari.

g) Informar a la Dirección de Juventud de todas aquellas incidencias que pudieran ocasionarse durante la permanencia de la persona cooperante en el proyecto.

h) Hautatutako gaztearen esperientzia amaitzen den egunetik gehienez ere hilabete batera, jardueraren garapenaren memoria bat aurkeztea, nahi izanez gero argazkiekin hornitua.

h) Presentar, en el plazo máximo de un mes desde la finalización de la experiencia de la persona joven seleccionada, una memoria del desarrollo de la misma, que puede estar acompañada de documentación fotográfica.

i) Datu pertsonalen tratamenduari eta babesari buruz indarrean dagoen araudia betetzen dela bermatzea.

i) Velar por el cumplimiento de la normativa vigente sobre protección y tratamiento de datos de carácter personal.

j) Dekretu honetan araututako dirulaguntzak jasotzen dituzten erakundeak behartuta daude Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 14. artikuluan eta Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen duen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren 50. artikuluan jasotzen diren eginbeharrak betetzera, eta bereziki:

j) Cumplir las obligaciones que, con carácter general, se recogen en los artículos 14 y 46 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en el artículo 50.2 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, y en particular a:

– Emandako dirulaguntza onartzea. Alde horretatik, dirulaguntza eman dela adierazten duen jakinarazpena jaso eta hamabost eguneko epean erakunde onuradunek berariaz uko egiten ez badiote, laguntza onartutzat emango da.

– Aceptar la subvención concedida. Si en el plazo de quince días tras la fecha de recepción de la notificación de concesión de la subvención la entidad beneficiaria no renuncia expresamente a la misma, se entenderá que esta queda aceptada.

– Dirulaguntza eman den xederako erabiltzea.

– Utilizar la subvención para el concreto destino para el que ha sido concedida.

– Ogasun eta Finantza Saileko Kontrol Ekonomikoko Bulegoari eta Herri Kontuen Euskal Epaitegiari dirulaguntzen fiskalizazio-lanetarako behar duten informazio guztia ematea.

– Facilitar a la Oficina de Control Económico del Departamento de Economía y Hacienda y al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas cuanta información le sea requerida en el ejercicio de sus funciones de fiscalización del destino de las subvenciones.

– Dekretu honetan adierazitako dirulaguntzak jasotzen dituzten erakundeek berariaz aipatuko dute Gazteria Zuzendaritzaren laguntza izan dutela, programa hau dela-eta argitaratzen dituzten egitarau, iragarki-kartel, argazki eta idatzizko zein entzutezko material guztietan. Material horiek Euskal Autonomia Erkidegoko bi hizkuntza ofizialetan argitaratu beharko dira.

– Hacer constar, de forma clara, el patrocinio de la Dirección de Juventud en los programas, carteles anunciadores, fotografías o demás material que publiquen con motivo del presente programa. Esta difusión deberá realizarse en las dos lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

12. artikulua.– Izapideak.

Artículo 12.– Tramitación.

Bitarteko elektronikoak erabili beharko dituzte erakunde interesdunek prozedura horren izapideak eskatzeko, zuzentzeko, justifikatzeko eta egiteko.

Las entidades interesadas deberán solicitar, subsanar, justificar y realizar todos los trámites de este procedimiento utilizando medios electrónicos.

13. artikulua.– Eskabideen aurkezpena.

Artículo 13.– Presentación de solicitudes.

1.– Deialdian parte hartu nahi duten erakunde eskatzaileek lankidetza proiektu bat edo gehiago aurkeztu ahal izango dituzte, lankidetza ekintzetan parte har lezaketen gazte boluntarioen profilak zehazten dituztenak. Proiektu bakoitzeko eskaera bat aurkeztu beharko dute.

1.– Las entidades interesadas que deseen participar en la convocatoria podrán presentar uno o varios proyectos de cooperación en los que se incluyan una o varias plazas de personas jóvenes voluntarias que podrían integrarse en las acciones de cooperación de dichos proyectos. Deberán presentar una solicitud por cada proyecto.

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoan onartutako identifikazio-bideak eta sinadura elektronikoa eskuragarri daude helbide honetan: https://www.euskadi.eus/ziurtagiri-elektronikoak

Los medios de identificación y firma electrónica admitidos en la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi estarán accesibles en la siguiente dirección: https://www.euskadi.eus/certificados-electronicos

Ordezkari baten bitartez egiten bada izapidea, borondatezko ordezkaritza emateko inprimaki normalizatuaren bidez egin ahal izango da, edo elektronikoki. Horretarako, ordezkaritza Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren Ahalordetzeen Erregistro Elektronikoan inskribatu ahal izango da, helbide honetan irisgarri: https://www.euskadi.eus/ordezkariak

En caso de realizar el trámite a través de un representante, podrá realizarse mediante Impreso normalizado de Otorgamiento de Representación Voluntaria o electrónicamente, para lo cual la representación podrá inscribirse en el Registro Electrónico de Apoderamientos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi, accesible a través de la siguiente dirección: https://www.euskadi.eus/representantes

2.– Eskabideak aurkezteko epea deialdiaren Ebazpenean ezarriko da.

2.– El plazo de presentación de solicitudes se establecerá en la Resolución de convocatoria.

3.– Izapidetzeko jarraibideak eskuragarri dauden administrazio prozeduraren informazio fitxa, zeinaren bidez eskaera formulariora sartzen baita, honela izendatuko da: https://euskadi.eus/servicios/xxx (non xxx prozeduraren kodea den Eusko Jaurlaritzaren zerbitzu-katalogoan).

3.– La ficha informativa del procedimiento administrativo donde están disponibles las instrucciones para la tramitación y a través de la cual se accede al formulario de solicitud se designará de la siguiente manera: https://euskadi.eus/servicios/XXXXXXX (donde XXXXXXX es el código del procedimiento es el Catálogo de servicios del Gobierno Vasco).

4.– Sarbidea eta eskabidearen ondorengo izapideak, jakinarazpenak barne, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoko «Nire karpeta» atalaren bidez egingo dira: https://www.euskadi.eus/nirekarpeta

4.– El acceso y los trámites posteriores a la solicitud, incluidas las notificaciones, se realizarán a través de «Mi carpeta» de la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi: https://www.euskadi.eus/micarpeta

5.– Erakundeek euskaraz nahiz gaztelaniaz aurkeztu ahal izango dituzte eskaera eta dokumentuak. Halaber, prozedura osoan zehar, entitate eskatzaileak hautatutako hizkuntza erabiliko da, Euskararen Erabilera Normalizatzeko azaroaren 24ko 10/1982 Oinarrizko Legearen 5.2.a) eta 6.1 artikuluetan xedatutako moduan.

5.– Las entidades solicitantes podrán presentar la solicitud, junto con la documentación que se acompañe, en euskera o castellano, a su elección. Asimismo, a lo largo del procedimiento, se utilizará el idioma elegido por la entidad solicitante, tal y como establecen los artículos 5.2.a) y 6.1 de la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, básica de normalización del uso del Euskera.

14. artikulua.– Aurkeztu beharreko dokumentazioa.

Artículo 14.– Documentación a presentar.

Deialdiaren ebazpenean jasotako Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoan eskuragarri egongo den eskabidea aurkeztu beharko da, jarraian zehazten den dokumentazioarekin batera:

Junto con la solicitud, que estará disponible en la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi, deberá presentarse la siguiente documentación:

a) Eskaera egin duen erakundeari buruzko datuak:

a) Documentación relativa a la entidad solicitante:

1.– Estatutuak edo, erakunde motaren arabera, eratzeko eskritura.

1.– Los estatutos o, en su caso, la escritura de constitución.

Pertsona eskatzaileak dokumentu horiek aurretik aurkeztu baditu Administrazio honetan, eta indarrean egonez gero, ez da beharrezkoa izango berriz ere aurkeztea. Kasu horretan, Administrazioak ofizioz berretsiko du. Horretarako nahikoa izango da dokumentu horiek zein unetan eta zein organoren aurrean aurkeztu ziren adieraztea.

Si la persona solicitante ha presentado con anterioridad en esta Administración dicha documentación y la misma se encuentra en vigor, no será necesario volver a presentarla. En este caso, la Administración lo comprobará de oficio. Para ello, será suficiente con que indique en qué momento y ante qué órgano se presentó dicha documentación.

2.– Erakunde eskatzaileak honako hau egiaztatzen duen erantzukizunpeko adierazpena:

2.– Declaración responsable que acredite que la entidad solicitante:

– Eskatzaileak ez duela dirulaguntza edo laguntza publikoak eskuratzea eragozten duen zehapenik jaso, ezta horretarako legezko inolako debekurik ere, sexu-bereizkeriagatiko debekuak barne, martxoaren 16ko 1/2023 Legegintzako Dekretua, Emakumeen eta gizonen berdintasunerako eta emakumeen aurkako indarkeria matxistarik gabe bizitzeko Legearen testu bateginaren azken xedapenetatik seigarrenean xedatutakoarekin bat etorrita.

– No se encuentra sancionada con la pérdida de la posibilidad de obtención de subvenciones o ayudas públicas, ni se halla incursa en prohibición legal alguna que la inhabilite para ello, con inclusión de las que se hayan producido por discriminación de sexo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23.2 del Decreto Legislativo 1/2023, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres y Vidas Libres de Violencia Machista contra las Mujeres.

– Dekretu honen 6. artikuluan jasotzen diren dirulaguntzen onuraduna izateko baldintzak betetzen dituela.

– Cumple con los requisitos para ser beneficiaria de las subvenciones establecidas en el artículo 6 del presente Decreto.

– Helburu berberarekin dirulaguntzak edo diru-sarrerak jaso ez izanaren ziurtagiria.

– No ha obtenido otras subvenciones o ingresos para la misma finalidad.

– Egunean dituela dirulaguntzen arloko itzulketa-betebeharrak, Ekonomia eta Ogasuneko sailburuaren 2023ko otsailaren 13ko Aginduaren 6. artikuluan aurreikusitakoaren arabera.

– Se halla al corriente en el pago de obligaciones de reintegro en materia de subvenciones, de conformidad con lo previsto en el artículo 6 de la Orden de 13 de febrero de 2023, del Consejero de Economía y Hacienda.

3.– Eskaera aurkezteak baimena ematen dio organo kudeatzaileari zerga-betekizunak eta Gizarte Segurantzarekiko betekizunak bete direla automatikoki egiaztatzeko, bai eta dokumentu elektronikoak biltzeko ere, bere sare korporatiboen bidez edo datu-bitartekaritzako plataformak edo horretarako prestatutako beste sistema elektroniko batzuk kontsultatuz; baimen hori berariaz ukatzen denean izan ezik. Kasu horretan, onuradunak dagozkion ziurtagiriak eman beharko ditu, Ogasuneko eta Gizarte Segurantzako instantzia administratiboek egindakoak (Dirulaguntzei buruzko Lege Orokorraren araudiko 22. artikulua, uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretua).

3.– La presentación de la solicitud comporta la autorización para que el órgano gestor verifique automáticamente el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, así como para recabar los documentos electrónicamente a través de sus redes corporativas o mediante consulta a las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto, excepto cuando se deniegue expresamente tal autorización, en cuyo caso la persona beneficiaria deberá aportar las correspondientes certificaciones expedidas por las instancias administrativas de Hacienda y de la Seguridad Social (art. 22 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, Real Decreto 887/2006, de 21 de julio).

b) Proiektuari buruzko informazioa:

b) Documentación relativa al proyecto:

1.– Hautatutako boluntarioen parte-hartzea izango duten proiektuen deskribapena, xede-herrialdean duen kokapena eta iristeko aireporturik hurbilena, eta proiektua egiten den lekuaren arteko distantzia adierazita.

1.– Descripción del proyecto o proyectos a los que se incorporarán las personas seleccionadas, así como su localización en el país de destino y aeropuerto más cercano, con indicación de la distancia hasta el lugar en que se desarrolla el proyecto.

2.– Garapenerako lankidetzako harrerako erakundearen edo kontra alderdiaren identifikazioa, hala badagokio, laguntza eskatu duen garapenerako lankidetzako erakundearekin duen loturari buruzko dokumentu bidezko froga nahikoa barne.

2.– Identificación, en su caso, de la entidad de cooperación al desarrollo de acogida o contraparte, incluida una prueba documental suficiente relativa a la vinculación de la misma con la entidad de cooperación al desarrollo peticionaria de la subvención.

3.– Proiektuan parte hartzeko hautatutako gaztearen Euskadiko eta helmugako herrialdeko arduraduna den pertsonaren identifikazioa, helbide elektronikoa eta telefonoa.

3.– Identificación de las personas responsables en Euskadi y en el país de destino de la persona joven seleccionada para participar en el proyecto, así como un correo electrónico y teléfono de contacto.

4.– Proiektuaren interes sozialaren justifikazioa.

4.– Justificación del interés social del proyecto.

5.– Proiektua garatuko den tokian hautatutako gazteak egonaldian zehar izango dituen baldintza materialak.

5.– Descripción de las condiciones materiales relativas a la estancia de la persona joven seleccionada en el lugar de destino.

6.– Proiektuan desberdintasunak ezabatzeko eta berdintasuna sustatzeko jarduera espezifikoak.

6.– Actuaciones específicas dirigidas a eliminar las desigualdades y promover la igualdad de género en el proyecto.

7.– Egoera sanitarioarekin, sozialarekin, politikoarekin edo programaren garapen normala eten dezaketen beste arrazoi batzuetatik eratorritako egoerarekin lotutako dokumentazioa eta informazioa.

7.– Documentación e información relacionada con la situación sanitaria, social, política o derivada de otras causas que puedan interrumpir el normal desarrollo del programa.

c) Eskatutako gaztearen plazari buruzko dokumentazioa:

c) Documentación relativa a la plaza de la persona joven solicitada:

1.– Boluntarioak egin beharko dituen zereginen deskribapena.

1.– Descripción de las tareas que llevará a cabo.

2.– Titulazio akademikoa, prestakuntza profesionala eta beharrezko diren beste ikasketa batzuk.

2.– Titulación académica, cualificación profesional y otros estudios requeridos.

3.– Garatu beharreko zereginekin lotuta dauden trebetasun eta gaitasunak.

3.– Destrezas y capacidades específicas relacionadas con las tareas a desarrollar.

4.– Kasuaren arabera, hizkuntza baten edo gehiagoren ezagutza.

4.– En su caso, conocimiento específico de algún idioma o idiomas.

5.– Kasuaren arabera, egin beharreko lanekin zerikusia duen aldez aurreko esperientzia.

5.– Experiencia previa que se requiere relativa a las tareas a desarrollar, si procede.

d) Erakundeek, era berean, aurkeztutako proiektu bakoitzean parte hartzeko gazteek izan behar dituzten ezaugarriak adierazi beharko dituzte.

d) Las entidades deberán indicar, asimismo, las características que deben tener las personas jóvenes para incorporarse a cada proyecto presentado.

e) Egoera sanitarioarekin, sozialarekin, politikoarekin edo programaren garapen normala eten dezaketen beste arrazoi batzuen inguruko dokumentazio eta informazio osagarria eskatu ahal izango da.

e) Se podrá exigir documentación e información adicional relacionada con la situación sanitaria, social, política o derivada de otras causas que puedan interrumpir el normal desarrollo del programa.

15. artikulua.– Proiektuetarako ordaindutako gastuak.

Artículo 15.– Gastos sufragados para proyectos.

1.– Hautatutako proiektuan azkenean sartzen den gazte bakoitzeko, laguntza bat emango da egonaldi-, mantenu- eta garraio-gastuak partzialki ordaintzeko. Deialdiaren ebazpenean zehaztuko da zenbatekoa.

1.– Por cada una de las personas jóvenes incorporadas al correspondiente proyecto seleccionado, se otorgará una subvención al objeto de sufragar parcialmente los gastos de estancia, manutención y transporte. La cuantía estará determinada en la Resolución de convocatoria.

Dekretu honen harira dirulaguntza jaso dezaketen gastutzat joko dira Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 31. artikuluan esandakoarekin bat datozenak.

Los gastos subvencionables deberán ser acordes a lo establecido en el artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

2.– Aurreko paragrafoan adierazitakoaren kalterik gabe, deialdi honen baitako erakunde onuradun bakoitzak ezingo du, inolaz ere, 42 parte-hartzaile onuradunen kopurua gainditu.

2.– Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo anterior, el número máximo de participantes subvencionables a cada entidad, no podrá superar las 42 personas, en total.

16. artikulua.– Dirulaguntzaren justifikazioa.

Artículo 16.– Justificación de la subvención.

Garapenerako lankidetzako erakunde onuradun bakoitzak, hautatutako gaztearen esperientzia amaitzen den egunetik gehienez ere hilabete batera, jardueraren garapenaren memoria bat aurkeztuko du, nahi izanez gero argazkiekin hornitua. Memoria hori «Nire karpeta»ren bidez aurkeztuko da, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoan (https://www.euskadi.eus/nirekarpeta). Memoriako atal batean, lankide bakoitzaren proiektu bakoitzeko zenbatetsitako kostuaren kalkulua aurkeztuko da, emandako dirulaguntzarekin ordaintzen diren gastuak kontuan hartuta.

Cada entidad de cooperación al desarrollo beneficiaria presentará, en el plazo máximo de un mes desde la finalización de la experiencia de la persona joven seleccionada, una memoria del desarrollo de la misma, que puede acompañar con documentación fotográfica, que se aportará a través de «Mi Carpeta» en la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi https://www.euskadi.eus/micarpeta. En un apartado de la memoria se presentará el cálculo del coste estimado de cada cooperante por proyecto, teniendo en cuenta los gastos que se sufragan con la subvención otorgada.

Fakturak edo froga-balioa duten beste dokumentu batzuk aurkeztuko dira, ahal bada, eta, ezinezkoa bada, behar bezala justifikatuko da memorian.

Se presentarán facturas u otros documentos con valor probatorio, siempre que fuera posible y, cuando no fuera posible, se justificará debidamente en la memoria.

17. artikulua.– Dirulaguntzaren ordainketa.

Artículo 17.– Pago de la subvención.

1.– Erakunde onuradun bakoitzari emandako dirulaguntzaren zenbateko osoa bi zatitan ordainduko da:

1.– El importe total de la subvención o subvenciones otorgadas a cada entidad beneficiaria se hará efectivo en dos pagos:

– Lehenengo ordainketa: zenbateko osoaren % 60, hautatutako pertsona dagokion proiektura iristen den momentuan.

– Primer pago: por importe del 60 % del importe total, en el momento que la persona seleccionada acude al proyecto en el que tomará parte.

– Bigarren ordainketa: zenbateko osoaren % 40, boluntarioak proiektuan parte hartu duela justifikatzen duen memoria jaso ondoren, Dekretu honen 16 artikuluan aipatzen den bezala.

– Segundo pago: por importe del 40 %, tras la recepción de la memoria justificativa de la estancia de la persona joven seleccionada en el proyecto a la que se refiere el artículo 16 del presente Decreto.

2.– Administrazioak dirulaguntzak ordaindu ahal izateko, erakunde onuradunak Eusko Jaurlaritzako Ekonomia eta Ogasun Saileko Kontrol Ekonomikoko Bulegoaren datu-basean egon beharko du. Alta emateko edo hirugarren interesdunaren datuak aldatzeko, Eusko Jaurlaritzako Ekonomia eta Ogasun Sailak emandako hirugarrenen erregistro telematikora jo beharko da bide elektronikoa erabiliz, helbide honetan: https://www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/-/hirugarrenaren-datuen-aldaketa/

2.– Para que la Administración pueda realizar el pago de las subvenciones, la entidad beneficiaria deberá constar en la base de datos de la Oficina de Control Económico del Departamento de Economía y Hacienda del Gobierno Vasco. Para darse de alta o modificar sus datos de tercero interesado utilizando el canal electrónico deberá dirigirse al Registro telemático de terceros proporcionado por el Departamento de Economía y Hacienda del Gobierno Vasco en la siguiente dirección https://www.euskadi.eus/altaterceros

III. KAPITULUA
CAPÍTULO III
GAZTEENTZAKO LAGUNTZAK, EUSKADIKO GAZTEAK LANKIDETZAN PROGRAMAN PARTE HARTZEKO
AYUDAS A PERSONAS JÓVENES PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA JUVENTUD VASCA COOPERANTE

18. artikulua.– Gazteentzako deialdia.

Artículo 18.– Convocatoria para personas jóvenes.

Kapitulu honetan, gazteek «Euskadiko Gazteak Lankidetzan» programan parte hartzeko deialdiaren arauak ezartzen dira, bai eta hautaketa-prozesua eta parte hartzeko baldintzak ere. Norgehiagoka-araubidearen bidez hautatutako pertsonek gauzazko laguntza bat jasoko dute Dekretu honen 29. artikuluan zehaztutako gastuetarako, programan dauden bitartean.

El presente capítulo establece las bases que regulan la selección de personas jóvenes en el programa «Juventud Vasca Cooperante» y las condiciones de participación en el mismo. Las personas seleccionadas, mediante régimen de concurrencia competitiva, recibirán una ayuda en especie que cubrirá los gastos especificados en el artículo 29 del presente Decreto, durante su estancia en el programa.

Proiektuan gauzatu beharreko esperientziak, Dekretu honen II. kapituluaren arabera hautatutakoak, hiru hilabete inguruko iraupena izango du, 32.3. artikuluan jasotako salbuespenezko kasuetan izan ezik, lankidetza-erakunde bakoitzarekin adostutako baldintzen arabera. Ahal dela, uztailetik aurrera hasiko da esperientzia.

La experiencia a realizar en el proyecto, el cual será seleccionado según el Capítulo II del presente Decreto, tendrá una duración aproximada de tres meses, salvo casos excepcionales recogidos en el artículo 32.3, según las condiciones que se acuerden con cada entidad de cooperación. La experiencia comenzará, preferentemente, a partir del mes de julio.

19. artikulua.– Baliabide ekonomikoak.

Artículo 19.– Recursos económicos.

Xede horretara bideratutako baliabide ekonomikoak xede horretarako onartutako aurrekontu-kredituetatik etorriko dira eta dagokion deialdi-ebazpenean zehaztuko dira.

Los recursos económicos destinados a esta finalidad procederán de los correspondientes créditos presupuestarios aprobados al efecto y serán determinados en la correspondiente Resolución de convocatoria.

20. artikulua.– Onuradunen betekizunak.

Artículo 20.– Requisitos de las personas beneficiarias.

1.– Euskal Autonomia Erkidegoko udalerri bateko erroldan inskribatuta egotea deialdiaren ebazpena EHAAn argitaratu aurretik edo, bestela, euskal izaera politikoa izatea, Autonomia Estatutuaren 7. artikuluan ezarritakoaren arabera.

1.– Estar empadronado o empadronada en un municipio de la Comunidad Autónoma de Euskadi con anterioridad a la publicación de la correspondiente publicación de la Resolución de convocatoria en el Boletín Oficial del País Vasco u ostentar la condición política de vasco o vasca de conformidad con lo establecido en el artículo 7 del Estatuto de Autonomía del País Vasco.

2.– Dagokion deialdian zehazten diren urteetan jaioa izatea.

2.– Haber nacido en los años que se determinen en la correspondiente convocatoria.

3.– Jarduera egingo den herrialdean hitz egiten duten nazioarteko hizkuntza jakitea.

3.– Conocer el idioma del país donde se desarrolle la actividad.

4.– Bidaiatzen den herrialdeko txertaketa-txartela eguneratuta edukitzea.

4.– Tener al día la cartilla de vacunación del país en el que se desarrolle la actividad.

5.– Adingabeekin harremana izatea ekarriko duten jarduerak aurreikusten dituen proiektua bada, sexu-arrazoiengatik kondenatua ez egotea. Hori egiaztatzeko, sexu-delitugileen erregistro zentralaren ziurtagiri negatiboa aurkeztu beharko da, edo, atzerritarren kasuan, jatorrizko herrialdeak emandako antzeko irismeneko dokumentua. Halakorik ez badago, zigor-aurrekarien ziurtagiria, sexu-delituei buruzko aurrekaririk jasotzen ez duena.

5.– En el caso de proyectos que contemplen actividades que impliquen contacto con menores, no haber sido condenado por delitos sexuales, lo que deberá acreditarse mediante certificación negativa del Registro Central de delincuentes sexuales, o, en caso de personas extranjeras, mediante documento de similar alcance expedido por su país de origen. En caso de no existir, certificado de antecedentes penales en el que no conste ninguno referido a delitos sexuales.

6.– Ezin izango dute programako dirulaguntzarik jaso Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13.2. eta 3. artikuluetan edo azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren bidez onartutako Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginaren 50.5 artikuluan aurreikusitako egoeraren batean dauden erakundeek, besteak beste:

6.– No podrán acceder a las subvenciones del programa las entidades que se encuentren en alguna de las circunstancias previstas en el artículo 13.2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones, o en las recogidas en el artículo 50.5 del Texto refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, entre las que se incluyen:

– Zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean ez izatea.

– No estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.

– Dirulaguntzak itzultzeko betebeharrak egunean ez izatea.

– No estar al corriente del pago de obligaciones por reintegro de subvenciones.

– Zigor- edo administrazio-arloan dirulaguntza edo laguntza publikoak lortzeko aukera galtzearekin zigortuta egotea, edo horretarako ezgaitzen duen legezko debekuaren eraginpean egotea.

– Estar sancionada penal o administrativamente con la pérdida de la posibilidad de obtención de subvenciones o ayudas públicas o hallarse incursa en prohibición legal que la inhabilite para ello.

Baldintza horiek bete beharko dira laguntza-eskaera aurkezten denetik dirulaguntza likidatzen den arte.

El cumplimiento de tales requisitos habrá de mantenerse desde el momento de presentación de la solicitud de ayuda hasta la liquidación de la subvención que se conceda.

21. artikulua.– Hautaketa-prozesua.

Artículo 21.– Proceso selectivo.

1.– Hautaketa-prozesuaren deialdia norgehiagoka bidez egingo da, eta hiru fase izango ditu: aurre-hautaketa fasea, hautaketa-fasea eta informazio- eta orientazio-fasea.

1.– El proceso selectivo se convocará en régimen de concurrencia competitiva y tiene tres fases: la fase de preselección, la fase de selección y la fase de información y orientación.

a) Aurre-hautaketa fasean, Dekretu honen II. kapituluan xedatutakoaren arabera aurrez hautatutako proiektuetara gehien egokitzen den profila duten 220 pertsona proposatzen ditu gehienez Batzordeak. Aurrez hautatutako pertsonek bigarren fasean parte hartuko dute.

a) En la fase de preselección, la Comisión de Valoración propone un máximo de 220 personas cuyas características más se adecuen a los proyectos preseleccionados conforme a las bases del capítulo II del presente Decreto. Las personas preseleccionadas participarán en la segunda fase.

Batzordeak, gehienez ere, 50 ordezko proposatuko ditu, bigarren fasean parte hartzeko aurre-hautatutako pertsonen uko egiterik balego ere. Uko eginez gero, uko egin duenaren profil bera duen puntuazio handieneko ordezkoa aukeratuko da.

La Comisión de Valoración propondrá también un máximo de 50 personas suplentes en previsión de posibles renuncias a la participación en la segunda fase. En caso de producirse una renuncia, le sustituirá la persona suplente con mayor puntuación que cuente con el mismo perfil que la renunciante.

b) Bigarren fasea, edo hautaketa-fasea, aurrez hautatutako pertsonekin elkartzean datza. Topaketa, osasun-baldintzek ahalbidetzen edo gomendatzen badute, hiru egunez egingo da barnetegi-erregimenean, Gazteria Zuzendaritzak ezartzen dituen baldintzetan, eta derrigorrezkoa izango da. Topaketan zehar, Batzordeak hirugarren fasean parte hartuko duten 100 pertsona hautatuko ditu, gehienez ere, puntuazioaren arabera.

b) La segunda fase, o fase de selección, consiste en un encuentro con las personas preseleccionadas. El encuentro, siempre que las condiciones sanitarias lo permitan o recomienden, se llevará a cabo durante tres días en régimen de internado en las condiciones que establezca la Dirección de Juventud y será obligatorio. En el transcurso del encuentro, la Comisión de Valoración seleccionará, atendiendo a su puntuación, un máximo de 100 personas que participarán en la tercera fase.

Era berean, gehienez ere 50 ordezko hautatuko dira, uko egiterik balego ere. Norbaitek uko egiten badio, uko egin duenaren profil bera duen eta puntuazio handiena duen ordezkoak ordezkatuko du.

Se seleccionarán también un máximo 50 personas suplentes en previsión de posibles renuncias. En caso de producirse una renuncia, le sustituirá la persona suplente con mayor puntuación, que cuente con el mismo perfil que la renunciante.

c) Informazioaren eta orientazioaren hirugarren fasea hautatutako pertsonekin elkartzean datza. Topaketa, osasun-baldintzek ahalbidetzen edo gomendatzen badute, bi egunez egingo da barnetegi-erregimenean, Gazteria Zuzendaritzak ezartzen dituen baldintzetan, eta nahitaezkoa da hautatutako pertsonentzat. Programan parte hartzen duten erakundeek parte hartuko dute jardunaldi horietan, eta hautatutako pertsonei informazioa eta orientazioa emango zaie lankidetzako boluntario gisa integratuko diren garapenerako lankidetza-proiektuei buruz.

c) La tercera fase, o fase de información y orientación, consiste en un encuentro con las personas seleccionadas. El encuentro, siempre que las condiciones sanitarias lo permitan o recomienden, se llevará a cabo durante dos días en régimen de internado, en las condiciones que establezca la Dirección de Juventud y es obligatorio. En dichas jornadas se contará con la participación de las entidades intervinientes en el programa, y se informará y orientará a las personas seleccionadas sobre los proyectos de cooperación al desarrollo en los que se integrarán como cooperantes voluntarias.

Hautatutako pertsonaren batek uko egiten badio informazio- eta orientazio-fasea amaitu ondoren, ordezkoa fase horretan parte hartzetik salbuetsita geratuko da.

Si alguna persona seleccionada renunciara una vez terminada la fase de información y orientación, la persona suplente quedará eximida de su participación en dicha fase.

2.– Indarrean dauden osasun-neurriak edo unean uneko osasun-gomendioak direla-eta, aurreko atalean jasotako hautaketa-fasean ezin bada pertsona-kopuru jakin bat bildu, Gazteria Zuzendaritzak osasun agintaritza eskudunak ezarritako neurrietara egokituko du hautaketa-prozesua.

2.– En el caso de que, con motivo de las medidas sanitarias vigentes o recomendaciones sanitarias del momento, durante la fase de selección contemplada en el apartado anterior, no se pudiera reunir a un determinado número de personas, la Dirección de Juventud adaptará el proceso de selección a las medidas que al efecto haya implantado la autoridad sanitaria competente.

Aldaketen berri emango da, dagokion aurrerapenarekin, https://www.gazteaukera.euskadi.eus helbidearen bidez eta informazio-mezu elektroniko bat bidaliz eragindako pertsonaren helbide elektronikora (eskabidean dago eskuragarri).

Se dará conocimiento de las modificaciones, con la antelación oportuna, a través de https://www.gazteaukera.euskadi.eus y mediante el envío de un email informativo al correo electrónico de la persona afectada, facilitado en la solicitud.

3.– Artikulu honetako 1.b) eta 1.c) puntuetan jasotako topaketetan parte ez hartzeak hautaketa-prozesutik kanpo uztea ekarriko du.

3.– No participar en los encuentros contemplados en los puntos 1.b) y c) del presente artículo, supondrán la exclusión del proceso de selectivo.

4.– Topaketa horietan parte hartzeak eragin ditzakeen mantenu- eta ostatu-gastuak Gazteria Zuzendaritzaren kontura izango dira eta horietatik kanpo geratuko dira horretarako eskaintzen diren ibilbideak eta garraiobideak erabiltzen ez dituzten pertsonen joan-etorrien gastuak.

4.– Los gastos de manutención y alojamiento que, en su caso, pudieran derivarse de la participación en estos encuentros correrán a cargo de la Dirección de Juventud, quedando excluidos los gastos de desplazamiento de aquellas personas que no utilicen las rutas y los medios de transporte que al efecto se oferten.

22. artikulua.– Programako parte-hartzaileen Balorazio Batzordea.

Artículo 22.– Comisión de Valoración de las personas participantes del programa.

1.– Hautaketa-prozesua egiteko, Balorazio Batzordea eratuko da. Hauek izango dira kideak:

1.– Para efectuar el proceso selectivo, se creará una Comisión de Valoración compuesta por:

– Gazteria Zuzendaritzaren arduraduna, batzordeburua izango da, eta, kalitateko botoa izanik, gerta litezkeen berdinketak ebatziko ditu.

– La persona Responsable de la Dirección de Juventud, que ejercerá las funciones de Presidencia y dirimirá, con voto de calidad, los empates que pudieran producirse.

– Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziako teknikari bat, Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziako titularrak izendatua.

– Una persona técnica de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo, nombrada por la persona titular de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo.

– Euskadiko Garapenerako Gobernuz Kanpoko Erakundeen Koordinakundeak proposatutako pertsona bat, Gazteria Zuzendaritzako titularrak izendatua.

– Una persona propuesta por la Coordinadora de Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo de Euskadi y nombrada por la persona titular de la Dirección de Juventud.

– Euskadiko Gazteriaren Kontseiluak proposatutako pertsona bat, Gazteria Zuzendaritzako titularrak izendatua.

– Una persona propuesta por el Consejo de la Juventud de Euskadi/Euskadiko Gazteriaren Kontseilua y nombrada por la persona titular de la Dirección de Juventud.

– Garapenerako lankidetza-programetan diharduten Garapenerako Gobernuz Kanpoko Erakundeek proposatutako hamar pertsona, gehienez, Gazteria Zuzendaritzako titularrak izendatuak.

– Un máximo de diez personas propuestas por Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo que estén llevando a cabo programas de cooperación al desarrollo y nombrada por la persona titular de la Dirección de Juventud.

– Gazteriako teknikari bat, idazkari gisa jardungo duena hitzarekin baina botorik gabe.

– Un técnico o una técnica de Juventud, que ejercerá de Secretaría, con voz y sin voto.

2.– Balorazio Batzordea osatuko duten pertsonak izendatzeko, kontuan hartuko da Emakumeen eta gizonen berdintasunerako eta emakumeen aurkako indarkeria matxistarik gabe bizitzeko Legearen testu bateginaren 3.10 artikuluan ezarritakoa.

2.– El nombramiento de las personas que integrarán la Comisión de Valoración tendrá en cuenta lo establecido en el artículo 3.10 del Texto Refundido de la Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres y Vidas Libres de Violencia Machista contra las Mujeres

3.– Batzordekideak abstenitu egingo dira edo errefusatu egin daitezke, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legearen 23. eta 24. artikuluetan ezarritakoari jarraituz.

3.– Los miembros de la Comisión de Valoración deberán abstenerse y podrán ser recusados en los términos previstos en los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

4.– Balorazio Batzordearen osaera deialdiaren Ebazpenarekin batera argitaratuko da, edo, bestela, Gazteria Zuzendaritzako titularraren ebazpen bidez, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian.

4.– La composición de la Comisión de Valoración se hará pública en la Resolución de convocatoria o, en su defecto, mediante Resolución de la persona titular de la Dirección de Juventud en el Boletín Oficial del País Vasco.

5.– Garapenerako lankidetza-programak egiten ari diren Garapenerako Gobernuz Kanpoko Erakundeen Euskadiko Koordinakundeak, Euskadiko Gazteriaren Kontseiluak eta Garapenerako Gobernuz Kanpoko Erakundeek proposatutako eta 1. paragrafoaren arabera izendatutako Balorazio Batzordeko kideek konpentsazio ekonomiko bat jasoko dute Balorazio Batzordean laguntzeagatik. Horretarako, Sektore Publikoko Kontratuei buruzko azaroaren 8ko 9/2017 Legean xedatutakoa beteko da. Konpentsazio ekonomikoaren zenbatekoa dagokion deialdi-ebazpenean zehaztuko da.

5.– Los miembros de la Comisión de Valoración nombrados conforme al párrafo 1 propuestos por la Coordinadora de Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo de Euskadi, por el Consejo de la Juventud de Euskadi/Euskadiko Gazteriaren Kontseilua y por Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo que estén llevando a cabo programas de cooperación al desarrollo, recibirán una compensación económica por colaborar en la Comisión de Valoración, para lo que se estará a lo dispuesto por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. La cuantía de la compensación económica será determinada en la correspondiente Resolución de convocatoria.

23. artikulua.– Balorazio-irizpideak.

Artículo 23.– Criterios de valoración.

1.– Lehenengo fasean, edo aurre-hautaketa fasean, honako ezaugarri hauek baloratuko dira:

1.– En la primera fase, o fase de preselección, la Comisión de Valoración evaluará las siguientes características:

a) Eskatzaileen titulazio akademikoetatik, lanbide kualifikazioetatik eta bestelako ikasketetatik, aurre-hautatutako lankidetza-proiektuei gehien egokitzen zaizkienak, gehienez 30 puntu.

a) Titulación académica, cualificación profesional y otros estudios que más se adecuen a los proyectos de cooperación preseleccionados, hasta un máximo de 30 puntos.

b) Garapenerako-lankidetzarekin lotutako prestakuntza: 20 puntu gehienez.

b) Formación relacionada con la cooperación al desarrollo, hasta un máximo de 20 puntos.

c) Garapenerako gobernuz kanpoko erakundeetan izandako esperientzia, 20 puntu gehienez.

c) Experiencia en voluntariado en Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo, hasta un máximo de 20 puntos.

d) Gazte-elkarte batekoa zein helburu soziala duen beste erakunde bateko borondatezko kide izatea, 30 puntu gehienez.

d) Experiencia en voluntariado en asociaciones juveniles u otras de finalidad social, hasta un máximo de 30 puntos.

Balorazio Batzordeak, egoki iritziz gero, elkarrizketa pertsonala egin ahal izango die hautagaiei aipatutako gai horiei buruz eta bakoitzak aurkeztutako dokumentazioaren arabera.

En caso de estimarlo conveniente, la Comisión de Valoración podrá realizar una entrevista personal sobre los apartados anteriores a las personas candidatas, según la documentación por ellas aportada.

2.– Bigarren fasean, edo hautaketa fasean, honako ezaugarri hauek baloratuko dira:

2.– En la segunda fase, o fase de selección, la Comisión de Valoración evaluará las siguientes características:

a) Aurre-hautatutako pertsonaren egokitasuna, burututako dinamiken emaitza aintzat harturik, bai eta, hala badagokio, topaketa horretan egindako elkarrizketa, 50 puntu, gehienez. Gaitasun hauek baloratuko dira:

a) Idoneidad de la persona preseleccionada, teniendo en cuenta el resultado de las dinámicas llevadas a cabo, así como, si procede, la entrevista realizada en dicho encuentro, hasta un máximo del 50 por ciento. Se evaluarán las siguientes capacidades:

– Autogestiorako gaitasunak, 20 puntu gehienez: ekimena eta autonomia; malgutasuna; arazoak aztertu eta ebaztea; ikasteko eta negoziatzeko gaitasuna.

– Competencias de autogestión, hasta un máximo de 20 puntos: iniciativa y autonomía; flexibilidad; analizar y resolver problemas; capacidad de aprendizaje y negociación.

– Komunikazio- eta harreman-gaitasunak, 20 puntu gehienez: pertsona arteko komunikazioa; talde-lana; trebetasuna eta zuhurtzia.

– Competencias de comunicación y relaciones personales, hasta un máximo de 20 puntos: comunicación interpersonal; trabajo en equipo; tacto y prudencia.

– Antolaketa-gaitasunak, 10 puntu gehienez: fidagarritasun teknikoa eta pertsonala; ekimenetan buru izateko gaitasuna; antolaketa eta plangintza.

– Competencias organizativas, hasta un máximo de 10 puntos: fiabilidad técnica y personal; capacidad de liderar iniciativas; organización y planificación.

b) Aurrez hautatutako pertsonaren profila Dekretu honen II. kapituluaren babesean aurrez hautatutako lankidetza-proiektuen ezaugarrietara egokitzea, barne hartuta ekintzotan integratzeko duten astia, gehienez ere 50 puntu.

b) La adecuación del perfil de la persona preseleccionada a las características de los proyectos de cooperación preseleccionados al amparo del Capítulo II del presente Decreto, incluyendo la disponibilidad de tiempo para integrarse en dichas acciones, hasta un máximo de 50 puntos.

24. artikulua.– Hautaketa-prozesuen ebazpenak.

Artículo 24.– Resoluciones del proceso selectivo.

1.– Aurre-hautaketako fasea ebaztea.

1.– Resolución de la fase de preselección.

Balorazio Batzordearen aurre-hautaketarako proposamena ikusita, Gazteria Zuzendaritzako titularrak ebazpena emango du. Ebazpen horretan, hautaketa-fasea egiteko aurrez hautatuak izan diren, ordezkoak eta aurrez hautatu ez diren parte-hartzaileen zerrenda jasoko da, baita fase hori egiteko eguna eta lekua ere.

A la vista de la propuesta de preselección de la Comisión de Valoración, la persona titular de la Dirección de Juventud, dictará Resolución, que contendrá la relación de las personas preseleccionadas, suplentes y no preseleccionadas para la realización de la fase de selección, así como la fecha y lugar de celebración de dicha fase.

Ebazpen hori https://www.gazteaukera.euskadi.eus atarian jarriko da ikusgai.

Esta Resolución se publicará en el portal joven https://www.gazteaukera.euskadi.eus

2.– Hautaketa-fasearen ebazpena.

2.– Resolución de la fase de selección.

Hautaketa-prozesuaren bigarren fasean aurreikusitako topaketa amaitu ondoren, Balorazio Batzordeak dagokion proposamena egingo dio Gazteria Zuzendaritzako titularrari, eta hark ebazpen bat emango du lankidetza-proiektuetan parte hartzeko hautatutako pertsonen zerrendarekin.

Tras la finalización del encuentro previsto en la segunda fase del proceso selectivo, la Comisión de Valoración realizará la correspondiente propuesta a la persona titular de la Dirección de Juventud, que dictará Resolución con la relación de las personas seleccionadas para participar en los proyectos de cooperación.

Ebazpen hori Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuz jakinaraziko da, deialdiaren ebazpena argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera sei hilabeteko gehienezko epean. Epe hori pasata ez bada ebazpenik jakinarazi, eskabideak ezetsi direla ulertuko da, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 25.artikuluan xedatutakoaren ondorioetarako.

Esta Resolución será notificada mediante su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco en el plazo máximo de seis meses a contar a partir del día siguiente a la publicación de la Resolución de convocatoria. Transcurrido dicho plazo sin haberse publicado la Resolución, las solicitudes podrán entenderse desestimadas a los efectos de lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Ebazpenak ez dio administrazio-bideari amaiera ematen, eta, beraren aurka, gorako errekurtsoa jar dakioke goragoko organo hurrenari, jakinarazpena jaso eta hurrengo egunetik aurrera hilabeteko epean. Hori guztia, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 121. eta 122. artikuluetan xedatutakoarekin bat.

La Resolución no agota la vía administrativa y contra ella cabe interponer recurso de alzada ante el órgano superior inmediato en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la notificación. Todo ello de conformidad con lo establecido en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Hautaketa-ebazpena https://www.gazteaukera.euskadi.eus atari gaztean jarriko da ikusgai.

La Resolución de selección se publicará en el portal joven https://www.gazteaukera.euskadi.eus

Ebazpenen jakinarazpen elektronikoak Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoko «Nire karpeta» atalaren bidez egingo dira: https://www.euskadi.eus/nirekarpeta

Las notificaciones electrónicas de las resoluciones se realizarán a través de «Mi carpeta» de la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi: https://www.euskadi.eus/micarpeta

25. artikulua.– Hautatutako pertsonaren betebeharrak.

Artículo 25.– Obligaciones de la persona seleccionada.

Hautatutako pertsonen parte hartzeak programa arautzen duten arauak onartzea dakar.

La participación de las personas seleccionadas en este programa supone la aceptación de las normas que lo regulan.

Garapenerako lankidetza-proiektuetan integratzeko, aldez aurretik, Gazteria Zuzendaritzan aurkeztutako dokumentu baten bidez, honako hauek beteko dituela hitz emango du:

La integración en los proyectos de cooperación al desarrollo requerirá, con carácter previo, mediante documento presentado ante la Dirección de Juventud, el compromiso formal de cada persona seleccionada de:

a) Dagokion tutoreak emango duen prestakuntza-fasean parte hartzea, helmugako herrialdean esperientzia hasi aurretik.

a) Participar en una fase de formación, que impartirá la entidad tutora correspondiente, que se celebrará antes de iniciar la experiencia en el país de destino.

b) Esleitutako proiektuak eskatzen duen bizimodura moldatzea.

b) Adaptarse a las condiciones de vida derivadas del proyecto adjudicado.

c) Jarduera egin behar den herrialdean egotea, esperientzia-aldia bukatu arte.

c) Permanecer en el país de destino hasta la finalización del periodo de la experiencia.

d) Osasunari buruz emandako aholku guztiak betetzea.

d) Cumplir las recomendaciones sanitarias correspondientes.

e) Esperientzia-aldia bukatu ondoren, balorazio txostena aurkeztea; bertan, bizi izandako boluntario-jarduera nolakoa izan den eta nola burutu den azalduko du, eta, aurrerantzean antolatzen diren beste proiektu batzuetarako, hutsuneak nola konpon daitezkeen zehaztuko du.

e) Presentar, al finalizar la experiencia, un informe valorativo de su desarrollo, así como de la acción de voluntariado realizada y de necesidades a cubrir, ante la posible elaboración de un proyecto a desarrollar en años posteriores.

f) Egonaldia amaitu ondoren, esperientzia bakoitzaren eta programaren garapenaren ebaluazio-jardunaldietan parte hartzea.

f) Participar en las jornadas de evaluación sobre el desarrollo del programa y de cada una de las experiencias una vez finalizada estancia.

g) Urtebeteko prestasuna, Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziak eta Eusko Jaurlaritzako Gazteria Zuzendaritzak antolatzen dituzten sentsibilizazio-jardueretan parte hartzeko.

g) Disponibilidad durante el plazo de un año para participar en las diferentes actividades de sensibilización que se organicen, tanto desde las diferentes entidades, como desde la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo y la Dirección de Juventud del Gobierno Vasco.

h) Gutxienez 30 ordu eskaintzea dagokion erakunde tutoreari, lankidea esperientziatik itzuli eta hurrengo 30 egunetan.

h) Dedicar un mínimo de 30 horas a la entidad tutora correspondiente durante los 30 días siguientes al de la vuelta de la experiencia de la persona cooperante.

i) Aplikatzekoak zaizkion Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 14. artikuluan jasotzen diren betebeharrak betetzea.

i) Cumplir las obligaciones establecidas en los artículos 14 y 46 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en el artículo 50.2 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco.

26. artikulua.– Eskabideak aurkezteko epea.

Artículo 26.– Plazo de presentación de solicitudes.

Eskabideak aurkezteko epea deialdiaren Ebazpenean jasoko da.

El plazo de presentación de solicitudes se recogerá en la Resolución de convocatoria.

27. artikulua.– Eskabideak aurkeztea.

Artículo 27.– Presentación de solicitudes.

Eskabideak bitarteko elektronikoen bidez egingo dira, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoan eskuragarri egongo den eskaera-inprimakia betez.

Las solicitudes se realizarán a través de medios electrónicos, cumplimentando el formulario de solicitud que estará disponible en la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Eskabidearen ondorengo izapideak, jakinarazpenak eta justifikazioak barne, bide elektronikoz egingo dira, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoaren «Nire karpeta» atalaren bidez: https://www.euskadi.eus/nirekarpeta

Los trámites posteriores a la solicitud, incluidas las notificaciones y justificaciones, se realizarán a través de «Mi carpeta» de la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi: https://www.euskadi.eus/micarpeta

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoan onartutako identifikazio-bideak eta sinadura elektronikoa eskuragarri daude helbide honetan: https://www.euskadi.eus/ziurtagiri-elektronikoak

Los medios de identificación y firma electrónica admitidos en la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi están accesibles en la siguiente dirección: https://www.euskadi.eus/certificados-electronicos

Elektronikoki izapidetu ahal izango da ordezkari baten bidez. Horretarako, ordezkaritza Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren ahalordetzeen Erregistro Elektronikoan inskribatu ahal izango da, helbide honetan: https://www.euskadi.eus/ordezkariak

Se podrá tramitar electrónicamente a través de una persona representante, para lo cual la representación podrá inscribirse en el Registro electrónico de apoderamientos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi, accesible a través de la siguiente dirección: https://www.euskadi.eus/representantes

28. artikulua.– Aurkeztu beharreko agiriak.

Artículo 28.– Documentación a presentar.

1.– Aurrez hautatutako pertsonek dokumentu bidez egiaztatu beharko dute edo, bestela, baimena eman ahal izango dute Gazteria Zuzendaritzak datu hauek egiazta ditzan:

1.– Las personas seleccionadas deberán acreditar documentalmente o, en su defecto, podrán dar su consentimiento para que la Dirección de Juventud compruebe los siguientes datos:

– Errolda-agiria.

– Volante de padrón.

– Errolda-agiri historikoa.

– Volante de padrón histórico.

– Sexu-delituengatiko aurrekaririk ez izatearen ziurtagiria.

– Certificado de inexistencia de antecedentes por delitos sexuales.

– 20.6 artikuluko bigarren atalean ezarritako baldintza betetzen dela adierazten duen erantzukizunpeko adierazpena.

– Declaración responsable del cumplimiento del requisito establecido en el segundo inciso del artículo 20.6.

Baimenik ematen ez dutenek prozeduran eskatutako dokumentu guztiak aurkeztu beharko dituzte, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoko «Nire karpeta» atalaren bidez: https://www.euskadi.eus/nirekarpeta

Las personas que no den su consentimiento, deberán aportar todos los documentos requeridos en el procedimiento a través de «Mi carpeta» de la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi: https://www.euskadi.eus/micarpeta

2.– 20.6.1 artikuluan ezarritako baldintzak betetzen direla egiaztatzeko, espedientea kudeatzen duen organoak, elkarreragingarritasun-zerbitzuen bidez, administrazio-ziurtagiri positiboak eskatuko ditu, zerga-organo eskudunek edo Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusiak emandakoak, Ekonomia eta Ogasuneko sailburuaren 2023ko otsailaren 13ko Aginduaren 6. artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz. Agindu hori zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak betetzen direla egiaztatzeari buruzkoa da, bai eta dirulaguntzak itzultzeari buruzkoa ere, Euskadiko Aurrekontu Orokorren kontura ematen diren laguntzen eta dirulaguntzen esparruan.

2.– A efectos de verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 20.6.1.º, el órgano gestor del expediente recabara, a través de sus servicios de interoperabilidad, certificaciones administrativas de carácter positivo expedidas por los órganos tributarios o de la Tesorería General de la Seguridad Social competentes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la Orden de 13 de febrero de 2023, del Consejero de Economía y Hacienda, sobre acreditación del cumplimiento de obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, así como de las relativas al reintegro de subvenciones, en el marco de las ayudas y subvenciones que se otorguen con cargo a los Presupuestos Generales de Euskadi.

Aurka enez gero, interesdunak berak aurkeztu beharko ditu dagozkion ziurtagiriak.

En caso de oposición, la persona interesada deberá aportar por si misma las certificaciones correspondientes.

3.– Hautatutako gazteek agiri bidez egiaztatu beharko dituzte inskripzio-eskabidean adierazitako merezimenduak, hautatutako gazteen ebazpena argitaratzen denetik 10 eguneko epean: ikasketak, ikastaroak, esperientzia, hizkuntzak edo 23. artikuluan ezarritako irizpideak egiaztatzeko bestelako dokumentazioa.

3.– Las personas jóvenes seleccionadas deberán acreditar documentalmente los méritos señalados en la solicitud de inscripción, en el plazo de 10 días a partir de la publicación de la Resolución de personas jóvenes seleccionadas: estudios, cursos, experiencia, idiomas u otra documentación pertinente para la acreditación de los criterios establecidos en el artículo 23.

29. artikulua.– Ordainduko diren gastuak.

Artículo 29.– Gastos sufragados.

Gazteria Zuzendaritzak ordainduko ditu destinoko herrialdeko garapenerako gobernuz kanpoko erakundearekin elkartu arteko joan-etorriko bidaia-gastu guztiak, herrialde horretara joateko behar den bisa barne. Halaber, Eusko Jaurlaritzak ordainduko ditu hautatutako parte-hartzaile bakoitzarentzako aseguruak: erantzukizun zibilari eta istripuei aurre egiteko asegurua eta bidaiako laguntzako asegurua.

La Dirección de Juventud sufragará en su totalidad los gastos del viaje de ida y vuelta hasta el punto de puesta en contacto con la Organización No Gubernamental de desarrollo en el país de destino, incluidos los derivados, en su caso, del visado de entrada del país de destino, así como de la póliza de responsabilidad civil, accidentes y asistencia en viaje contratada para cada persona seleccionada participante.

IV. KAPITULUA
CAPÍTULO IV
XEDAPEN OROKORRAK
DISPOSICIONES GENERALES

30. artikulua.– Betekizunak.

Artículo 30.– Requisitos.

Dekretu honetan ezarritako betekizunez gain, dirulaguntzak eta laguntzak emateko eta, hala badagokio, ordaintzeko, ezinbestekoa izango da amaituta egotea itzulketa- edo zehapen-prozedura oro, zehazki, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak edo haren erakunde autonomoek emandako izaera bereko laguntza edo dirulaguntzengatik hasitakoak eta artean izapidetzen ari direnak.

Además de los requisitos contemplados en este Decreto, la concesión y, en su caso, el pago de las subvenciones y ayudas, quedarán condicionadas a la finalización de cualquier procedimiento de reintegro o sancionador que, habiéndose iniciado en el marco de ayuda o subvenciones de la misma naturaleza concedidas por la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus organismos autónomos, se halle todavía en tramitación.

31. artikulua.– Zuzenketak.

Artículo 31.– Subsanación.

Deialdiren batean ikusten bada eskabidea izapidetzeko onartzeko eskatzen diren agiriak falta direla edo horietan forma-akatsak daudela, edo baloratzeko aurkeztutako agirietan akatsak daudela, hamar egun balioduneko epea emango zaio interesdunari akatsa zuzentzeko edo aurkeztu ez dituen nahitaezko agiriak eramateko. Era berean, jakinaraziko zaio, hori egin ezean, eskaeran atzera egin duela edo izapidetzeko eskubidea galdu duela ulertuko dela. Horretarako ebazpena emango da aldez aurretik.

En el supuesto de que, en cualquiera de las convocatorias, se apreciase la falta de documentos requeridos para la admisión a trámite de la solicitud o defectos formales en aquellos, así como en el supuesto de que se observen defectos en la documentación alegada para su valoración, se le requerirá a la persona interesada para que, en el plazo de diez días hábiles, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistida de su petición, o decaída en su derecho al trámite, previa Resolución.

32. artikulua.– Aldaketak.

Artículo 32.– Modificaciones.

1.– Gazteria Zuzendaritzaren eta lankidetza erakundearen arteko aurretiazko oniritziarekin, egonaldiaren iraupena aldatu ahal izango da. Kasu horretan, Dekretu honen 15.1 artikuluan aipatutako laguntza proportzionalki murriztuko da.

1.– Previo acuerdo entre la Dirección de Juventud y la entidad de cooperación, se podrá modificar la duración de la estancia. En este caso, la ayuda contemplada en el artículo 15.1 del presente Decreto se reducirá de forma proporcional.

2.– Egonaldiaren iraupena murriztu ahal izango da parte-hartzailea irten aurretik edo helmugako herrialdean dagoen bitartean. Lehenengo kasuan, parte-hartzaileak emandako plazari uko egin ahal izango dio. Bigarren kasuan, parte-hartzailea nahitaez itzuli beharko da helmugako herrialdetik Euskadira, eta ezezkoa emanez gero, egonaldia eta herrialdetik itzulera parte-hartzailearen kontura eta arriskupean izango dira. Automatikoki baliogabetuko dira ere egonaldirako kontratatutako aseguruak eta bestelako zerbitzuak.

2.– La duración de la estancia podrá ser reducida antes de la salida de la persona participante o durante su estancia en el país de destino. En el primer caso, la persona participante podrá renunciar a la plaza otorgada. En el segundo caso, será de obligado cumplimiento para la persona participante la vuelta del país de destino a Euskadi. En caso contrario, la estancia y la vuelta del país será por cuenta y riesgo de la persona participante, quedando automáticamente anulados los seguros y demás servicios contratados para la estancia.

3.– Gazteria Zuzendaritzaren eta lankidetza erakundearen arteko aurretiazko egonaldiaren hasiera aldatu ahal izango da, beti ere urte naturalaren barruan. Beste data batzuetan bidaiatu ezin badu edo bidaiatu nahi ez badu, emandako plazari uko egiten diola ulertuko da.

3.– Previo acuerdo entre la Dirección de Juventud, la entidad de cooperación y la persona participante, se podrá modificar el inicio de la estancia, siempre dentro del año natural. En el caso de que la persona no pueda o no desee viajar en otras fechas, se entiende que renuncia a la plaza otorgada.

33. artikulua.– Bateragarritasunak.

Artículo 33.– Compatibilidades.

1.– II. kapituluan aurreikusitako dirulaguntzak bateragarriak dira beste edozein erakunde publikok edo pribatuk helburu bererako emandako beste edozein dirulaguntza edo diru-sarrerekin, baldin eta gainfinantzaketarik gertatzen ez bada. Gainfinantzaketarik izanez gero, emandako dirulaguntza dagokion gehieneko mugaraino murriztuko da.

1.– Las subvenciones previstas en el Capítulo II son compatibles con cualquier otra subvención o ingreso que, teniendo el mismo fin, pudiera ser otorgada por cualquier otra entidad pública o privada, siempre que de ello no se derive sobrefinanciación. Caso de producirse esta se reducirá el importe de la subvención concedida hasta el límite máximo que corresponda.

2.– III. kapituluan aurreikusitako laguntzak bateraezinak dira beste edozein erakunde publiko edo pribatuk helburu bererako emandako beste laguntza edo diru-sarrerekin. Gainfinantzaketatzat joko da helburu berarekin jasotako edozein diru-sarrera. Gainfinantzaketarik izanez gero, emandako dirulaguntza dagokion gehieneko mugaraino murriztuko da.

2.– Las ayudas previstas en el Capítulo III son incompatibles con aquellas otras ayudas o ingresos de entidades públicas o privadas que, teniendo el mismo fin, pudieran ser otorgadas por cualquier otra entidad pública o privada.

34. artikulua.– Ez-betetzeak eta itzulketa.

Artículo 34.– Incumplimientos y reintegro.

Dekretu honetan aurreikusitako betebeharrak eta Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 37. artikuluan ezarritakoak ez betetzea dirua itzultzeko kausa izango da.

El incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente Decreto, así como de aquellas establecidas en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, constituirán causa de reintegro.

Kasu horietakoren bat dagoela egiaztatzen bada, jasotako zenbatekoak eta dirulaguntzen arloan aplika daitezkeen berandutze-interesak itzuli beharko zaizkio Euskal Autonomia Erkidegoko Diruzaintza Nagusiari, Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bateginean (azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren bidez onartua), abenduaren 17ko 698/1991 Dekretuan (Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorren kontura ematen diren dirulaguntzen bermeei eta itzulketei buruzko araubide orokorra arautzen duena), azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorrean eta lege horren Erregelamenduan (uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretuaren bidez onartua) ezarritakoari jarraituz.

La constatación de la existencia de alguno de estos supuestos determinará, en los términos y previo cumplimiento de lo previsto en el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco y en el Decreto 698/1991, de 17 de diciembre, por el que se regula el régimen general de garantías y reintegros de las subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi, la obligación de reintegrar a la Tesorería General del País Vasco las cantidades percibidas más los intereses de demora que procedan.

35. artikulua.– Datuen babesari buruzko oinarrizko informazioa.

Artículo 35.– Información básica sobre protección de datos.

Dekretu honen babesean egindako deialdietan bildutako datu pertsonalak Datuen Tratamendurako Erregistro batean sartuko dira. Erregistro hori aldez aurretik sortu beharko da, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 (EB) datu pertsonalen tratamenduari eta datu horien zirkulazio askeari dagokienez pertsona fisikoak babesteari buruzko Erregelamenduan eta Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Legean xedatutakoaren arabera, eta Gazteria Zuzendaritza izango da haren arduraduna.

Los datos personales recabados con motivo de las convocatorias realizadas al amparo del presente Decreto serán incorporados a un Registro de Tratamiento de Datos, que deberá encontrarse previamente creado, de acuerdo a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y a la Ley 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de los Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y cuyo Responsable será la Dirección de Juventud.

LEHENENGO XEDAPEN GEHIGARRIA
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA

Dekretu honetan aurreikusitakoaz gain, laguntza hauei honako hauek aplikatuko zaizkie: 39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearena; 40/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoarena; 1/1997 Legegintzako Dekretua, azaroaren 11koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen duena; 38/2003 Lege Orokorra, azaroaren 17koa, Dirulaguntzei buruzkoa, eta 887/2006 Errege Dekretua, uztailaren 21ekoa, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren erregelamendua onartzen duena.

Además de lo previsto en este Decreto, a estas subvenciones le son de aplicación la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, así como la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

BIGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA

Eskabidean jasota dauden datu pertsonak tratatu eta jarraian izendatzen den tratamendu jarduerara gehituko dira: «Auzolandegiak» eta «Euskadiko Gazteak Lankidetzan» programak.

Los datos de carácter personal serán tratados e incorporados a la actividad de tratamiento denominada: Programas de «Campos de Voluntariado Juvenil» y «Juventud Vasca Cooperante».

– Arduraduna: Gazteria Zuzendaritza, Lehendakaritza.

– Responsable: Dirección de Juventud, Lehendakaritza.

– Helburua: «Auzolandegiak» eta «Euskadiko Gazteak Lankidetzan» programetan parte hartuko duten pertsonen datuen kudeaketa.

– Finalidad: Gestión de los datos de las personas participantes en los programas de «Campos de Voluntariado Juvenil» y de «Juventud Vasca Cooperante». Tramitación de autorizaciones y ayudas.

– Legitimazioa: interes publikoaren mesedetan zein tratamenduaren arduradunari esleitutako ahal publikoak gauzatzean egindako zeregina betetzeko beharrezkoa suertatzen den tratamendua.

– Legitimación: tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento.

– Hartzaileak: Irabazi-asmorik gabeko elkarteak eta erakundeak, Europar Batasuneko organoak, Estatuko Administrazioko beste organo batzuk, toki-administrazioko beste organo batzuk eta Autonomia Erkidegoko beste organo batzuk.

– Destinatarios: Asociaciones y organizaciones sin ánimo de lucro, órganos de la Unión Europea, otros órganos de la Administración del Estado, otros órganos de la administración local y otros órganos de la Comunidad Autónoma.

– Eskubideak: Eskubidea daukazu datuetan sartzeko, datuak zuzentzeko eta ezabatzeko, baita informazio osagarrian jasotzen diren eskubideak ere.

– Derechos: usted tiene el derecho de acceder, rectificar y suprimir los datos, así como los derechos que se recogen en la información adicional.

– Informazio osagarria: datuen babesari buruzko informazio osagarria eta zehatza kontsulta daiteke gure web orrian: https://www.euskadi.eus/informazio-klausulak/web01-sedepd/eu/gardentasuna/124700-capa1-eu.shtml

– Información adicional: puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra página web:https://www.euskadi.eus/clausulas-informativas/web01-sedepd/es/transparencia/103700-capa2-es.shtml

Indarrean dagoen araudia:

En cumplimiento de:

Datuak babesteko erregelamendu orokorra: (https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-00088.pdf).

– Reglamento General de Protección de Datos (eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=ES).

– Lege Organikoa, Datu Pertsonalak Babestekoa eta Eskubide Digitalak Bermatzekoa: (https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-2018-16673.pdf).

– Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales: (https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-16673).

AZKEN XEDAPENA
DISPOSICIÓN FINAL

Dekretu honek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunetik aurrera izango ditu ondorioak.

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteizen, 2023ko irailaren 12an.

Lehendakaria,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.


Azterketa dokumentala

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 12 de septiembre de 2023.

El Lehendakari,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.


Análisis documental