Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

129. zk., 2023ko uztailaren 7a, ostirala

N.º 129, viernes 7 de julio de 2023


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

LAN ETA ENPLEGU SAILA
DEPARTAMENTO DE TRABAJO Y EMPLEO
3268
3268

84/2023 DEKRETUA, ekainaren 13koa, Euskadiko Kooperatiben Erregistroaren Antolamendu eta Funtzionamenduaren Erregelamendua onartzen duena.

DECRETO 84/2023, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de organización y funcionamiento del Registro de Cooperativas de Euskadi.

Bi dira erregistroaren erregelamendu-arau berria egiteko oinarri diren irizpideak: batetik, erregistro-espedienteen izapidetze elektronikoa eta, bestetik, prozedura-sinplifikazioa –segurtasun juridikoaren babesarekin orekatu behar dira alderdiok, horixe baita erregistro-zerbitzuaren helburua–. Hala, aipatutako bi irizpideak Euskadiko Kooperatiben abenduaren 20ko 11/2019 Legearen 15. artikuluan eta hurrengoetan eta azken xedapenetako laugarrenean jasota daude; lege hori (aurrerantzean, abenduaren 20ko 11/2019 Legea) urriaren 7ko 5/2021 Legeak aldatu zuen (Euskadiko Kooperatiben abenduaren 20ko 11/2019 Legea aldatzekoa).

La tramitación electrónica de expedientes registrales y la simplificación procedimental, equilibradas con la salvaguarda de la seguridad jurídica, finalidad del servicio registral, son los criterios que prevén tanto el artículo 15 y siguientes de la Ley 11/2019, de 20 de diciembre, de Cooperativas de Euskadi modificada por la Ley 5/2021, de 7 octubre, de modificación de la Ley 11/2019, de 20 de diciembre, de Cooperativas de Euskadi, (en adelante, «Ley 11/2019, de 20 de diciembre»), como la disposición final cuarta del mismo texto normativo como base para la elaboración de la nueva norma reglamentaria registral.

Euskadiko Kooperatiben Erregistroan ere (aurrerantzean, «Erregistroa») kontuan hartu da prozesu elektronikoak sartu direla Euskadiko Kooperatiben Erregistroaren Antolaketa eta Funtzionamenduaren Erregelamendua onartzen duen martxoaren 29ko 59/2005 Dekretuan araututako erregistro-prozeduran; horren adibide da protokolizatu ondoren notariotzetatik igorritako tresna publikoen izapidetze telematikoa. Nolanahi ere, erregistro-kudeaketaren oinarri diren programa elektronikoak etengabe eguneratu dira, kudeaketa arruntean sortu diren premia operatiboetara egokitzeko.

No ha sido ajeno el Registro de Cooperativas de Euskadi (en adelante, «Registro») a la incorporación de procesos electrónicos en el procedimiento registral regulado por el Decreto 59/2005, de 29 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de organización y funcionamiento del Registro de Cooperativas de Euskadi, como ocurre singularmente en el supuesto de la teletramitación de instrumentos públicos remitidos desde las notarías en que se protocolizan. En todo caso, se ha desarrollado una labor de constante actualización de los programas electrónicos en que se asienta la gestión registral para acomodarlos a las necesidades operativas que han ido surgiendo en la gestión ordinaria.

Era berean, Euskal Sektore Publikoaren maiatzaren 12ko 3/2022 Legeak, Administrazio Elektronikoaren otsailaren 21eko 21/2012 Dekretuak eta Sektore publikoak bitarteko elektronikoen bidez jarduteko eta funtzionatzeko Erregelamendua onartzen duen martxoaren 30eko 203/2021 Errege Dekretuak nabarmentzen dute prozeduren izapidetze telematikoak administrazio publikoen ohiko jarduera izan behar duela. Horrela, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legean eta Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legean ezarritako bitarteko elektronikoen erabilera garatzen eta zehazten du, administrazio-prozeduren izapidetze telematikoa bermatzeko eta herritarrek administrazioarekin bitarteko horien bidez harremana izan dezaten bultzatzeko.

A su vez, la Ley 3/2022, de 12 de mayo, del Sector Público Vasco y el Decreto 21/2012, de 21 de febrero, de Administración Electrónica, así como el Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público, destacan que la tramitación telemática de los procedimientos debe constituir la actuación habitual de las Administraciones Públicas. Así, desarrolla y concreta el empleo de medios electrónicos establecidos en las leyes 39/2015, de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP) y 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP) para garantizar la tramitación telemática de los procedimientos administrativos e impulsar la relación de la ciudadanía con la administración por dichos medios.

Arau horiek guztiek aukera ematen diete administrazio publikoei erregelamendu bidez ezar ditzaten, batetik, harreman elektronikoak izateko betebeharra eta, bestetik, zenbait dokumentu bitarteko elektronikoz aurkeztu beharra zenbait prozeduratarako eta pertsona fisikoen multzo batzuentzat, haien gaitasun ekonomikoagatik, gaitasun teknikoagatik, dedikazio profesionalagatik edo bestelako arrazoiengatik egiaztaturik badago behar diren bitarteko elektronikoetarako irispidea eta eskuragarritasuna badutela. Hain zuzen ere, baldintza horiek egiaztatuta daude kooperatiben eremuan.

Normativa, toda ella, que habilita la posibilidad de que, reglamentariamente, las Administraciones Públicas puedan establecer tanto la obligatoriedad de relacionarse electrónicamente, como de presentar determinados documentos por medios electrónicos para ciertos procedimientos y colectivos de personas físicas que, por razón de su capacidad económica, técnica, dedicación profesional u otros motivos, quede acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios, presupuestos que se dan en el ámbito de las cooperativas.

Arau horiek kontuan hartuta, eta gobernuak erregistro-erregelamendu berri bat onartzeari buruz azken xedapenetako laugarrenak dioena betetzeko, indarrean dagoen prozedura berrikusi da, aurrerantzean sinpleagoa eta eraginkorragoa izan dadin eta, horrenbestez, erregistro-espedienteen administrazio-kudeaketa efizienteagoa.

En consideración a dichas normas y para dar cumplimiento de la mencionada disposición final cuarta respecto de la aprobación por el ejecutivo de un nuevo reglamento registral se han revisado el procedimiento en vigor, con intención de hacerlo menos complejo y más eficaz, en orden a una mayor eficiencia en la gestión administrativa de los expedientes registrales.

Era berean, ahalegin handia egin da prozedurak bizkortzeko, batez ere sozietate-ibilbidearen une kritikoetan –hala nola eraketan–, izen berdinik ezaren ziurtagiria eta inskripzioa lortzeko epeak murriztu dira, eta dokumentazioa aurkezten duten eguna jotzen da eratze-datatzat; hori guztia kooperatiba-enpresa berriak sortzen laguntzeko. Oro har, epeak laburtzea eta izapideak sinplifikatzea edo, hala badagokio, ezabatzea hartu dira irizpide gisa erregulazioa berria taxutzean.

Se realiza también un esfuerzo importante en la agilización de los procedimientos, especialmente, en los momentos críticos de la vida societaria, como es la constitución, reduciendo plazos de obtención de la certificación de denominación no coincidente e inscripción, dando la consideración de fecha de constitución a la de presentación de la documentación, todo ello como una medida más de apoyo a la creación de nuevas empresas cooperativas. En general, la reducción de plazos y la simplificación y en su caso, supresión de trámites han orientado la nueva regulación.

Edukiari dagokionez, erregistro-eragiketen funtsezko arau-egitura –martxoaren 29ko 59/2005 Dekretuak arautzen duena eta Euskadiko Kooperatiben Erregistroaren Antolaketaren eta Funtzionamenduaren maiatzaren 24ko 189/1994 Dekretuak ezarritakoari jarraitzen diona– egokia izan da 18 urtean zerbitzu publikoko erregistro-funtzio efikaza eta efizientea emateko. Izan ere, kooperatiben trafiko juridikoaren segurtasuna areagotu du, eta ez du arazo berezirik sortu.

En relación a su contenido, la estructura normativa de fondo de la operatoria registral, regulada por el Decreto 59/2005, de 29 de marzo, la cual a su vez, es continuista a este respecto de la establecida por el Decreto 189/1994, de 24 de mayo, de organización y funcionamiento del Registro de Cooperativas de Euskadi, ha resultado, en su aplicación de 18 años, adecuada para la prestación de una función registral de servicio público, razonablemente eficaz y eficiente; toda vez que ha contribuido a la seguridad en el tráfico jurídico cooperativo sin que se haya advertido una problemática especial a ella atribuible.

Horiek horrela, oinarrizko substratu horri eusten bazaio, errazagoa izango da erregistro-betebeharrak ohiko moduan betetzea. Gainera, erregistroko arau-esparru egonkorra eratzen du, funtsezko alderdietan behintzat, kooperatiba-enpresei arauak aurreikusteko modua eskaintzen dielako eta ziurtasuna ematen dielako; horrela, kooperatiba-enpresetako buruek arauak hobeto ezagutu eta ulertzen dituzte, eta, ondorioz, erabakiak errazago hartuko dituzte.

En este sentido, el mantenimiento de este sustrato básico facilita el cumplimiento habitual de las obligaciones registrales, constituyendo un marco normativo registral estable en lo fundamental y como tal, predecible y de certidumbre, para las empresas cooperativas; lo cual facilita su conocimiento y comprensión y, en consecuencia, la toma de decisiones por las mismas.

Horrenbestez, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen Legearen 129.1 artikuluan jasotakoa betetzen da; hau da, zioen azalpenean justifikatuta dago erregelamendu-arauak premia-, efikazia-, proportzionaltasun-, gardentasun- eta efizientzia-printzipioak eta segurtasun juridikoaren printzipioa betetzen dituela.

Con ello se da cumplimiento a lo prevenido por el artículo 129.1 de la LPACAP, en relación con la obligación de justificar, en la exposición de motivos, la adecuación de la norma reglamentaria a los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, y eficiencia.

Horiek horrela, Erregistroa zerbitzu publikoa denez eta haren helburua kooperatiben trafiko juridikoaren segurtasuna areagotzea denez, Erregistroa arautzeko beharra dago, zeren eta hori baita modurik egokiena –are bakarra– aipatu berri den helburua erdiesteko, betiere bat etorriz merkatuan diharduten sozietateen erregistro-jardun arruntarekin.

A este respecto, el carácter de servicio público del Registro y su finalidad de favorecer la seguridad del tráfico jurídico cooperativo fundamenta su necesidad de reglamentación como instrumento más adecuado, sino único, para garantizar su logro; alineado con la práctica registral ordinaria de las sociedades que operan en el mercado.

Erregelamenduaren I. titulua Erregistroaren antolaketari, eraginkortasunari eta funtzionamenduari buruzkoa da, haren jarduera-araubide orokorra arautzen du, eta haren egitura, jarduera-eremua eta eginkizunak finkatzen ditu. Era berean, berariaz ezartzen da administrazio-kudeaketa bitarteko telematikoen bidez soilik egingo dela, martxoaren 30eko 203/2021 Errege Dekretuan jasotzen den betebeharra baita; hargatik eragotzi gabe abenduaren 20ko 11/2019 Legearen 74. artikuluan ezarritakoa.

El Título I del reglamento, dedicado a la organización, eficacia y funcionamiento del Registro, regula el régimen general de actuación del mismo, fijando su estructuración, su ámbito de actuación y sus funciones. Así mismo, se establece de forma expresa que la gestión administrativa se llevará a cabo exclusivamente a través de medios telemáticos, teniendo como referencia la obligación contenida en el Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, sin perjuicio del supuesto previsto en el artículo 74 de la Ley 11/2019, de 20 de diciembre.

Notarioekiko harremana eta elkarreragingarritasuna arautzen dira, elkarrekintzarako modu gisa, administrazioen komunikazioak eta izapideak egiteko bide aurreratuenak erabilita. Horrek administrazio-izapideak sinplifikatzea eta zerbitzu publikoak arrazionalizatzea ekarriko du.

Se regula la relación con las notarías y la interoperabilidad, como forma de interactuación, utilizando las formas más avanzadas de comunicación y tramitación administrativa, lo cual redundará en la simplificación de trámites administrativos y la racionalización de los servicios públicos.

Erregistroak bateratua izaten jarraituko du, zeren eta ez baitira aldatu erregistroa horrela egituratzeko egon ziren arrazoiak; alegia, bere horretan jarraitzen du erregistro-tituluak kalifikatzeko irizpideak bateratzeko beharrak. Nolanahi ere, aukera ematen da Erregistroaren eginkizun jakin batzuk –berez bateratzeko premiarik ez dutenak– lan-arloko eskumena duten lurralde-ordezkaritzen bidez deskontzentratzeko. Horrez gainera, dena argiago gera dadin, zehaztu egin da erregistro-eginkizunak nola esleituko diren kooperatiben arloko zuzendaritza eskudunaren eta aipatutako ordezkaritzen barruan.

Se mantiene el carácter unitario del Registro, al subsistir las razones de uniformizar los criterios de calificación de los títulos registrales por las que se estructuró de ese modo, pero se posibilita que se desconcentren algunas de sus funciones en las delegaciones territoriales competentes en materia de trabajo cuando, por su propia esencia, no conllevan la citada necesidad de uniformización, añadiéndose, para mayor claridad, la asignación de las funciones registrales dentro de la dirección competente en materia de cooperativas y de las citadas delegaciones.

Lehen esan bezala, dokumentazioa aurkezten den eguna hartzen da inskripzio-datatzat, azken horrek eratze-izaera duenean.

Como ya se ha adelantado, se fija como fecha de inscripción, cuando la misma tiene carácter constitutivo, la de presentación de la documentación.

Europako sozietate kooperatiboak Erregistroaren eskumenetik kanpo geratzen dira, Estatuaren eskumen bihurtu direlako eta, ondorioz, Europako sozietate kooperatiboak inskribatzeko liburua desagertu egin delako.

Se sustraen a la competencia del Registro las sociedades cooperativas europeas, por haber devenido competencia estatal, con la consecuente desaparición del Libro de Inscripción de Sociedades Cooperativas Europeas.

Erregistroaren izaera publikoa berresten da. Halaber, nabarmentzen da, berrikuntzarik ez dakarren arren, interesa duten pertsonek edo entitateek egiaztatu beharko dutela erregistroaren edukira irispidea izateko interesa, eta informazioa zertarako eskatzen duten ere jakinarazi beharko dutela. Zehaztu egiten da datu pertsonalak babesteko arauak eta administrazio-prozedura erkidearenak bete behar direla inskribatu gabeko egintzei edo tituluei buruzko informazioa jasotzeko.

Se reafirma el carácter público del Registro, poniéndose de relieve, aunque no supone innovación, la necesidad de acreditar el interés por las personas o entidades interesadas en acceder al contenido del mismo, y la finalidad para la que se solicita la información, y se explicita la necesidad de cumplimiento de las normas de protección de datos personales y las del procedimiento administrativo común para la información sobre actos o títulos no inscritos.

Era berean, jarduteko irizpide batzuk ezartzen dira, Erregistroak, bere eskumen juridikoak egikaritzeaz gain, kooperatibak sustatzeko tresna aktibo gisa funtziona dezan, kontuan hartuta Erregistroa Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren egituretan txertatuta dagoela. Jarduteko irizpide horiek arautuz, sozietate kooperatiboen egintzak eta kontratuak bizkorrago inskribatzea lortu nahi da, kooperatibek Erregistroan egiten dituzten jarduketak eraginkorragoak izan daitezen, hala izan behar duela ondorioztatzen baita Administrazioaren, sozietate kooperatiboen eta horiek taldekatu eta ordezkatzen dituzten elkarteen arteko lankidetza-testuingurutik.

Se establecen así mismo unos criterios de actuación para posibilitar que el Registro, además de ejercer sus competencias jurídicas, se constituya como un instrumento activo de fomento cooperativo, habida cuenta de la incardinación del mismo en las estructuras de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Con los regulados criterios de actuación se pretende favorecer la más rápida inscripción de los actos y contratos de las sociedades cooperativas, coadyuvando a que sus actuaciones ante el Registro sean más eficaces, todo ello derivado del contexto de colaboración entre la propia administración y las sociedades cooperativas y las asociaciones que las agrupan y representan.

III. kapituluaren 1. atalean, sozietate kooperatibo txikiak inskribatzeko liburua agertzen da. Liburu hori ez zegoen jasota aurreko erregelamenduan, Euskadiko Kooperatiba Sozietate Txikiei buruzko ekainaren 25eko 6/2008 Legea beranduagokoa delako –gaur egun, abenduaren 20ko 11/2019 Legean integratuta dago–.

En la sección 1.ª del capítulo III, aparece el Libro de inscripción de sociedades cooperativas pequeñas, no incluido en el anterior reglamento por ser la Ley 6/2008, de 25 de junio, de la Sociedad Cooperativa Pequeña de Euskadi, ahora integrada en la Ley 11/2019, de 20 de diciembre, posterior al mismo.

Azkenik, arautzen da zer prozedurari jarraitu behar zaion erregistro-orriak erreproduzitzeko, horiek galtzen edo hondatzen direnean. Horrez gainera, zenbait epe laburtzen dira, Erregistroaren lana bizkorragoa eta eraginkorragoa izan dadin.

Por último, se regula el procedimiento para la reproducción de hojas registrales por pérdida o deterioro y se realiza un ajuste de algunos plazos, acortándolos, con el fin de lograr mayor rapidez y eficacia del Registro.

II. titulua sozietate kooperatiboen inskripzioari buruzkoa da, eta sozietate horien faseak konfiguratzen dituzten erregistro-araubidearen alderdiak eta aldaketa esanguratsu batzuk biltzen ditu.

El Título II, destinado a la inscripción de las sociedades cooperativas, y que comprende los aspectos del régimen registral configurador de las distintas fases de la vida de las mismas, contiene también algunas modificaciones significativas.

Administrazio-organoak hartutako erabakiak edo akordioak dagokion ziurtagiria aurkeztuz egiaztatu behar dira Erregistroan.

La acreditación ante el Registro de los acuerdos o decisiones adoptados por el órgano de administración, se realizarán mediante la correspondiente certificación.

Bestalde, sozietate kooperatibo txikien estatutuak aldez aurretik kalifikatzeko epeak hogeita hamar egunetik hamar egunera laburtu dira; izan ere, halako sozietateek ereduak erabiltzen dituzte estatutuak lantzeko, eta, beraz, errazagoa da haien aldez aurretiko kalifikazioa egitea.

También, para la calificación previa de los estatutos sociales, se acortan los plazos de treinta a diez días cuando se trate de la calificación de estatutos de una sociedad cooperativa pequeña, en atención a su menor dificultad por contar con modelos de estatutos.

Alderdi berri gisa, eratze-eskrituraren edukiari dagokionez, etxebizitza-kooperatibei eskatzen zaie sustatutako proiektua sartzea, abenduaren 20ko 11/2019 Legearen 119.1 artikuluan aipatzen den betebeharra egiaztatzeko beste modu batzuk ere txertatuta. Modu horien guztien bidez bermatu nahi da 119.1 artikuluaren helburua betetzen dela; alegia, gutxienez bazkideen % 50ek eratu dutela etxebizitza-kooperatiba. Izan ere, bazkideek eratze-unean duten protagonismoa indartu nahi da horrekin.

Como novedad, respecto del contenido de la escritura de constitución para las cooperativas de viviendas, se exige la inclusión del proyecto promovido, incorporando otras formas de acreditación de la obligación a que se refiere el artículo 119.1 de la Ley 11/2019, de 20 de diciembre, y que responden, todas ellas, a garantizar el cumplimiento de la finalidad perseguida por dicho artículo: delimitar si se cumplen las exigencias, del artículo 119.1 sobre constitución por, al menos, un 50 % de sus personas socias cooperadoras, con el fin de reforzar el protagonismo de estas personas socias en el momento constitutivo.

Era berean, etxebizitza-kooperatibek legelari aholkularia eduki behar dute, eta bazkide ez diren pertsonekin egiten dituzten kontratuak legelari horren aldeko irizpenaren mende jarri behar dituzte, helburu soziala errazteko edo osatzeko.

Igualmente, las cooperativas de viviendas, que vienen obligadas a tener letrado asesor o letrada asesora, deben someter los contratos que realicen con personas no socias, para facilitar o complementar el objeto social, al dictamen favorable de dicho letrado o letrada.

Abenduaren 20ko 11/2019 Legearen arabera, bazkideen gutxieneko partaidetza garatzen da, eta kooperatiban bertan edo beste entitate batzuetan partaidetza hori baliatzeko dauden moduak eta mugak ezartzen dira.

Se desarrolla, de acuerdo con la Ley 11/2019, de 20 de diciembre, la participación mínima de las personas socias indicando las formas y límites para ejercer esa participación en la propia cooperativa o en otras entidades.

Kooperatibak administratzeko moduak garatzen dira, sozietate kooperatibo txikiak barnean hartuta, eta, berrikuntza gisa, estatutu sozialetan administrazio-sistema alternatiboak ezartzea baimentzen da, aldaketetara jo beharrik ez izateko, betiere administrazio-sistema horiek xehetasunez araututa badaude.

Respecto a la administración de la cooperativa, se desarrollan las formas de administración, incluyendo a las sociedades cooperativas pequeñas, y, como novedad, se permite la fijación en los estatutos sociales de sistemas alternativos de administración, para no tener que acudir a modificaciones, siempre que estén regulados detalladamente dichos sistemas de administración.

Orobat, administrazioa artezkaritza-kontseilu baten esku uzten baldin bada, eta kontseilu horrek osaera aldakorra baldin badu, estatutuetan haren maximoa eta minimoa ezarri beharko dira. Osaera hori kasuan kasuko batzarretan finkatuko da, eta kooperatibak, erregistroan inskribatzeko aurkezten dituen tituluetan, nahitaez adierazi beharko du administratzaile bakoitzaren agintaldiaren iraupena.

Asimismo, cuando se confíe la administración a un consejo rector, con composición variable, habrá de establecerse en los estatutos su máximo y su mínimo, composición que será fijada en las correspondientes asambleas, y viniendo obligada la cooperativa a indicar el plazo de duración del mandato de cada una de las personas administradoras, en los títulos que presente a inscripción registral.

Azkenik, administratzaileek ordezkaritza baliatzeko izango dituzten moduak erregulatzen dira, ezartzen diren arauen arabera.

Por último, se regulan las formas de ejercer la representación por parte de las personas administradoras con arreglo a las reglas que se fijan.

Bestalde, kooperatiba-taldeek nahitaez jakinarazi behar dizkiote Erregistroari kooperatiba-integrazioak edo -bereizketak, sozietate kooperatibo bakoitzari dagokion erregistro-orrian erabaki horien idatzoharrak efektiboak izan daitezen.

Para los grupos cooperativos se establece la obligación de comunicar al Registro la integración o separación de cooperativas, con el fin de hacer efectivas las anotaciones de dichos acuerdos en la hoja registral correspondiente a cada sociedad cooperativa.

Administratzaileen eta haien ordezkoen izendapenari dagokionez, inskripzioa egiteko behar diren tituluak ezartzen dira. Abenduaren 20ko 11/2019 Legearen arabera, kontseilari ez den idazkari bat egotea ahalbidetzen da, eta ordezkoen betebeharrak zehazten dira. Gainera, ezartzen da pertsona horiek kargutik kentzen edo aldi baterako kargugabetzen badira, berariaz adierazi beharko dela noiz gertatu den hori.

Respecto del nombramiento de las personas administradoras y sus suplentes se establecen los títulos necesarios para la inscripción, se posibilita, de acuerdo con la Ley 11/2019, de 20 de diciembre, la existencia de un secretario o secretaria no consejero o consejera y se delimitan las obligaciones de las personas suplentes, exigiéndose, cuando se trate de la destitución o suspensión de dichas personas, que se indique expresamente la fecha en que se produzca.

Administrazio-organoko kideek kargua uzten baldin badute, eta kontseilari delegatu jarduten bazuten, kontseilari delegatu gisa zuten inskripzioa ofizioz ezereztuko da.

Se establece que el cese de las personas integrantes del órgano de administración, a las que se hubieren designado como personas consejeras delegadas, supone la cancelación de oficio de la inscripción como persona consejera delegada.

Orobat, zehaztu egiten da bazkide ez diren hirugarrenei zer ahalmen eman dakiekeen etxebizitza-kooperatiben ahalordeetan. Izan ere, batzarrak hartu behar ditu erabaki nagusiak –hala nola kooperatiba eratzea, eraikuntzari lotutako erabakiak, kooperatibako bazkide ez diren hirugarrenekin kontratuak egitea–, abenduaren 20ko 11/2019 Legearen 120.2 artikuluak xedatutakoaren arabera.

En los apoderamientos en cooperativas de viviendas, se delimitan las facultades que se pueden otorgar a terceras personas no socias, de tal forma que las principales decisiones, entre otras, la constitución, edificación, contratos con terceras personas no socias de la cooperativa, sean realizadas por la propia asamblea, de conformidad con lo previsto en el artículo 120.2 de la Ley 11/2019, de 20 de diciembre.

V. kapitulua sozietatearen erabakiak aurkaratzeko demanden prebentziozko idatzoharrei buruzkoa da. Han jasotzen dira halako aurkaratzea berekin dakarten arbitraje-demandak, Euskadiko Kooperatiben Goren Kontseiluaren Erregelamenduari lotutako gatazkak ebazteko prozedurei dagokienez.

En el capítulo V, sobre anotación preventiva de demandas de impugnación de acuerdos sociales, se incluyen las demandas de arbitraje que supongan dicha impugnación, en los procedimientos de resolución de conflictos sujetos al Reglamento del Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi.

Aurrerantzean, helburu soziala aldatu nahi bada, ez da beharrezkoa izango egunkari batean horren berri ematea, baldin eta aldaketa idazkuntzakoa bada eta ez badio eragiten kooperatibaren jardueren edukiari; neurri horren bidez, izapideak arindu nahi dira.

Para las modificaciones del objeto social, se introduce como novedad, la no exigibilidad de la publicación en un periódico, en aras a agilizar la tramitación, siempre que dicha modificación obedezca a un cambio de redacción y no afecte al contenido de las actividades de la cooperativa.

Berariaz adierazten da edozein motatako entitate bihur daitekeela kooperatiba, eta agintzen da ezen, hala badagokio, jatorriko erregistroak ziurtagiria egin beharko duela indarrean dauden idazpenen eta oztoporik ezaren berri emateko.

En la transformación en cooperativas, se explicita la posibilidad de realizarse por cualquier tipo de entidades y se incorpora la aportación de certificación, en su caso, del registro de procedencia sobre la inexistencia de obstáculos y los asientos vigentes.

Bat-egiteei dagokienez ezartzen da bat egiteko eskrituran administratzaileek adierazi beharko dutela akordioa aurkaratzeko epea igaro dela eta epe horretan ez dela erreklamaziorik aurkeztu, edo erreklamazio horiek ebatzi direla.

En las fusiones se establece el deber de incorporar a la escritura de fusión la manifestación de las personas administradoras de que ha transcurrido el plazo de impugnación del acuerdo sin la presentación de reclamaciones o que estas estuvieran resueltas.

Zatiketei dagokienez, adierazi egin behar da zer zatiketa mota den eta zer ondorio izango dituen, zatitzeko arrazoia aintzat hartuta. Halaber, ondare-bereizketa edo bazkideak inskribatzeko erregistro-betekizunak ezarri dira, bai eta Euskadiko Kooperatiben Goren Kontseiluaren txostenak sartu beharra ere. Bat-egite bereziak direnean ere, Euskadiko Kooperatiben Goren Kontseiluaren txostenak erantsi beharko dira, nahitaezkoak baitira.

Respecto a las escisiones se precisa la indicación de la clase de escisión que se produce, se indican los efectos que tendrán en función de la causa por la que se produjera y para las inscripciones de segregación patrimonial o de personas socias, se establecen los requisitos registrales de aplicación y la incorporación de los informes pertinentes del Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi. Igual previsión se produce, respecto de los informes del Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi, que son preceptivos, en su caso, para las fusiones especiales.

Kasu berezi bat zehaztu da etxebizitza-kooperatibak desegiten direnerako. Izan ere, halako kooperatibak desegin behar dira lokalak edo etxebizitzak adjudikatu ondoren, eta, betiere, berme-epea eta ezkutuko akatsak direla-eta entitate sustatzaile modura erantzuteko aurreikusita dagoen legezko epea igaro eta gero. Bada, etxebizitza-kooperatibek aukera izango dute Erregistroan egiaztatzeko, desegite-eskrituran egilesleak hala adierazita, bazkide ez den hirugarren batek bermatu duela ezkutuko akats horien ordainketa. Horrez gain, aseguratutako kopuruak jakinarazi beharko dituzte, bai eta ordainketa zer entitatek bermatzen duen ere.

Se contempla un supuesto especial en las disoluciones de las cooperativas de viviendas, obligadas a disolverse una vez adjudicados los locales o viviendas, cuando haya transcurrido el plazo de garantía y el legal previsto para responder de los vicios ocultos como entidad promotora, estableciéndose la posibilidad de acreditar ante el Registro, por manifestación de la persona otorgante en la escritura de disolución, que se ha garantizado el pago por una tercera persona no socia, respecto de dichos vicios ocultos, con expresión de las cantidades aseguradas, así como de la entidad que garantice el pago.

Egiaztatzeko modu hori erabiliz, bete egiten da abenduaren 20ko 11/2019 Legearen 118.2 artikuluaren bidez lortu nahi den helburua, ziurtatzen baita bazkide ez den hirugarren batek erantzungo diela adierazitako betebeharrei; gainera, egiaztatzeko modu horri esker, kooperatibak ez du pertsona juridiko izaten jarraitu beharko jarduera amaitu eta gero.

Dicha forma de acreditación cumple la finalidad perseguida por el artículo 118.2 de la Ley 11/2019, de 20 de diciembre, asegurando la existencia de una tercera persona no socia que responde de las obligaciones citadas y, además, evita la necesidad de mantener en vigor a la cooperativa como persona jurídica, cuando ha cumplido con su actividad.

Likidatzaileak izendatzeari dagokionez, salbuespenezko aukera berri bat ematen da; hain zuzen ere, entitatearen bazkide ez diren pertsona fisiko zein juridikoak izenda daitezke likidatzaile, desenkusatzeko arrazoi zuzenen bat badago.

También en el nombramiento de personas liquidadoras resulta novedosa la posibilidad excepcional de hacerlo recaer sobre personas, físicas o jurídicas, no socias de la entidad, debiendo siempre mediar justa causa de excusa.

Kooperatibak erregistroan ezerezteko, nahitaezkoa izango da eskrituraren kopia elektroniko eskuetsian Euskadiko Kooperatiben Goren Kontseiluaren txostena eranstea, non adieraziko baita nahitaezko erreserba-funtsaren eta, halakorik balego, kooperatibaren hartzeko likidoaren soberakina Goren Kontseiluaren esku jarri izana.

Para la cancelación registral de las cooperativas se establece la obligación de incluir en la copia autorizada electrónica de la escritura el informe del Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi, sobre la puesta a su disposición del sobrante tanto del Fondo de Reserva Obligatorio como del haber líquido de la cooperativa, si lo hubiera.

III. titulua kooperatiben elkarteak inskribatzeari buruzkoa da. Halako elkarteek aurreko erregulazioari eusten badiote ere, zenbait berritasun sartu dira, hala nola esplizitatu egiten da jarduera kooperatibizatua nagusiki Euskal Autonomia Erkidegoan bete beharko dutela eta elkartearen zatiketa-araubidea estatutuetan jaso beharko dutela.

El Título III contempla la inscripción de asociaciones de cooperativas, que mantienen la regulación anterior, con novedades referidas a la explicitación de la obligación de desarrollar con carácter principal, la actividad cooperativizada en la Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV) o la obligación de incluir el régimen de escisión de la asociación en sus estatutos.

Azkenik, IV. tituluak Erregistroaren beste eginkizun batzuk jorratzen ditu.

Por último, el Título IV se destina a otras funciones del Registro.

Nahitaezkoak diren liburuak gaitu edo legeztatzeko betebeharra 2. artikuluan bildutako kooperatiba-entitate orori zabaltzen zaio, ez bakarrik kooperatibei. Betebehar hori betetzeko, abenduaren 20ko 11/2019 Legearen 74.1 artikuluaren a), b) eta c) letretan zerrendatutako liburuak direnean, aukeran edukiko da horiek gaitzea ala legeztatzea, eta 74.1 artikuluaren d) eta e) letretan zerrendatutako liburuak direnean, berriz, legeztatu egin beharko dira.

La obligación de habilitar o legalizar los libros obligatorios se extiende no solo a las cooperativas, sino a toda entidad cooperativa relacionada en el artículo 2. Para cumplir con esta obligación, en lo que respecta a los libros enumerados en el artículo 74.1 a), b) y c) de la Ley 11/2019, de 20 de diciembre, se puede optar entre la habilitación o legalización, mientras que para los enumerados en el artículo 74.1 d) y e) es preceptiva su legalización.

Gaikuntza-prozeduran, eskaera, ebazpena, jakinarazpenak eta gainerako administrazio-izapideak modu telematikoan egin behar dira. Liburuak, ordea, lehen bezala, formatu fisikoan entregatu behar dira Erregistroan, eginbidea egiteko eta zigilatzeko, azken izapide hori ezin baita bitarteko elektronikoen bidez egin.

En el procedimiento de habilitación, la solicitud, la resolución, las notificaciones y demás trámites administrativos se realizan de forma telemática; los libros, en cambio, deben seguir siendo entregados al Registro en formato físico para su diligencia y sellado, toda vez que no es posible realizar este último trámite a través de medios electrónicos.

Kontrara, liburuak eta akten kopia ziurtatuak legeztatzeko prozedura elektronikoa izango da oso-osorik. Aukera ematen da liburuak eta akten kopia ziurtatuak fitxategi enkriptatuetan bidaltzeko Erregistrora, haien konfidentzialtasuna gordetze aldera, eta zigilatze-izapiderako erabiltzen ziren sistema tradizionalen ordez hatz-marka digitala kalkulatzeko sistema erabiliko da.

En contraste con lo anterior, el procedimiento para la legalización de los libros y las copias certificadas de las actas pasa a ser íntegramente electrónico. Se posibilita remitir al Registro los libros y las copias certificadas de las actas en ficheros encriptados en aras a preservar su confidencialidad, y se sustituyen los sistemas tradicionales utilizados para el trámite de sellado por el de cálculo de la huella digital.

Izapidetze telematikoa kontu-gordailuan ere nagusitzen da, baina administrazio-prozeduran ez da funtsezko aldaketarik egin. Kontuak onesteari buruzko ziurtagiriak, eskaerak bezalaxe, elektronikoki sinatuta egon behar du, eta horrek legitimazioaren edo sinaduraren autentifikazioaren izapidea ezabatzen du. Aitzitik, eutsi egiten zaio urteko kontuen alea eta, hala badagokio, auditoretza-txostena, kudeaketa-txostena eta gordailutzeko aurkezten den gainerako dokumentazioa eskuz sinatzeko aukerari. Azken kasu horretan, dokumentazio horren kopia digitalizatua aurkeztuko da.

Al margen de que la teletramitación también impera en el depósito de cuentas, su procedimiento administrativo no experimenta cambios sustanciales. Al igual que la solicitud, la certificación relativa a la aprobación de cuentas debe estar firmada electrónicamente, circunstancia que motiva la supresión del trámite de legitimación o autenticación de firma. En cambio, se mantiene la posibilidad de firmar de forma manual el ejemplar de las cuentas anuales y, en su caso, el informe de auditoría, el informe de gestión y demás documentación que se presenta a depósito. En este último caso, se presentará copia digitalizada de dicha documentación.

Oso garrantzitsua da sozietate kooperatiboek urteko kontuak Erregistroan gordailutzea; beraz, urteko kontuak aurkezteko ezarri den eguna baino beranduago aurkezten den dokumenturik ez da inskribatuko. Hala ere, sozietateak behar bezala funtzionatzeko edo behar bezala likidatzeko ezinbestekoak diren egintza batzuekin salbuespena egingo da.

Dada la trascendencia de que las sociedades cooperativas depositen sus cuentas anuales en el Registro, se mantiene la previsión de que no se inscribirá ningún documento presentado con posterioridad a la fecha en que debían haber sido aquellas presentadas, con la lógica excepción de una serie de actos imprescindibles para el buen funcionamiento de la sociedad o su ordenada liquidación.

III. kapituluan izenak lantzen dira. Zehazten da, adibidez, noiz erabil daitekeen «talde» terminoa izenean; izena lagatzea ahalbidetzen da, horretarako baldintzak ezartzen dira, eta ziurtagiria barne hartzen duen ebazpena emateko modua ere finkatzen da; izendapen horrek hemezortzi hilabetez izango du balioa, ebazpen-egunetik zenbatzen hasita.

En el capítulo III dedicado a las denominaciones, se delimita cuándo puede utilizarse el término «grupo» en la denominación, se posibilita la cesión de la denominación y sus requisitos y se determina la concesión por resolución comprensiva de la certificación, con validez de dieciocho meses desde la fecha de la resolución.

Azkenik, IV. kapitulua kontsulta-eginkizunari buruzkoa da, eta ezartzen da kontsultak erregistroan inskribatu beharreko gaiei buruzkoak baino ez direla izango, betiere alderdien arteko gatazkarik sortzen ez badute.

Por último, en el capítulo IV sobre la función consultiva, se establece que las consultas deberán versar exclusivamente sobre materias objeto de inscripción registral y que no supongan conflicto entre partes.

Horrenbestez, abenduaren 20ko 11/2019 Legearen azken xedapenetako laugarrena garatzeko, Euskadiko Kooperatiben Goren Kontseiluari eta Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoari entzun ondoren, Jaurlaritzako bigarren lehendakariorde eta Lan eta Enpleguko sailburuaren proposamenez, eta Gobernu Kontseiluak 2023ko ekainaren 13an egindako bilkuran gaia aztertu eta onartu ondoren, hau

En su virtud, en desarrollo de la disposición final cuarta de la Ley 11/2019, de 20 de diciembre, oído el Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi, oída la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi, a propuesta de la Vicelehendakari Segunda y Consejera de Trabajo y Empleo y previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 13 de junio de 2023,

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:

Artikulu bakarra.– Onartu egiten da Euskadiko Kooperatiben Erregistroaren Antolamendu eta Funtzionamenduaren Erregelamendua, zeina dekretu honi erantsi baitzaio.

Artículo único.– Se aprueba el Reglamento de organización y funcionamiento del Registro de Cooperativas de Euskadi, que se adjunta como anexo al presente Decreto.

XEDAPEN IRAGANKORRA
DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Dekretu hau indarrean jarri aurretik hasitako erregistro-inskripzioko espedienteak une horretara arte indarrean egon diren xedapenen arabera izapidetu eta ebatziko dira.

Los expedientes de inscripción registral iniciados antes de la entrada en vigor de este decreto se tramitarán y resolverán con arreglo a las disposiciones vigentes hasta dicho momento.

XEDAPEN INDARGABETZAILEA
DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Indargabetuta geratzen da martxoaren 29ko 59/2005 Dekretua, Euskadiko Kooperatiben Erregistroaren Antolaketa eta Funtzionamenduaren Erregelamendua onartzen duena, bai eta arlo horretan dekretu honen aurka dauden maila bereko edo beheragoko xedapen guztiak ere.

Queda derogado el Decreto 59/2005, de 29 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de organización y funcionamiento del Registro de Cooperativas de Euskadi, así como cuantas otras disposiciones de igual o inferior rango que en esta materia contradigan o se opongan al presente Decreto.

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA.– Ordezko araubidea.
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA.– Régimen supletorio.

1.– Epeei, espedientean pertsonatzeari, ordezkaritzari eta berariaz abenduaren 20ko 11/2019 Legean, dekretu honetan eta garapen-arauetan espresuki erregulatuta ez dauden gainerako prozedurazko alderdiei dagokienez, administrazio-prozedura erkideari buruzko arauak aplikatuko dira.

1.– En cuanto a plazos, personación en el expediente, representación y demás materias procedimentales no reguladas expresamente en la Ley 11/2019, de 20 de diciembre, en el presente Decreto o en las demás normas de desarrollo, serán de aplicación las normas sobre procedimiento administrativo común.

2.– Eduki juridiko-pribatuko alderdiei dagokienez, abenduaren 20ko 11/2019 Legeak, dekretu honek eta hura garatzeko xedapenek arautzen ez dutenerako, merkataritza-erregistroan inskribatu beharra daukaten sozietateentzako xedatuta dauden erregistro-arauak aplikatuko dira, bateragarriak badira abenduaren 20ko 11/2019 Legearekin eta dekretu honen bidez onartzen den erregelamenduak arautzen dituen erregistro-eginkizunekin eta -ezaugarriekin.

2.– En cuanto a los aspectos de contenido jurídico-privado, en lo no previsto por la Ley 11/2019, de 20 de diciembre, el presente Decreto y sus disposiciones de desarrollo, se aplicarán las normas registrales para las sociedades obligadas a inscribirse en el Registro Mercantil, en cuanto sea compatible con la repetida Ley 11/2019, de 20 de diciembre, y con las funciones y características del Registro que regula el reglamento aprobado por el presente Decreto.

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA.– Erregelamenduzko garapena.
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA.– Desarrollo reglamentario.

Lan-arloan eskumena duen saileko titularrari ahalmena ematen zaio dekretu hau garatzeko eta betearazteko beharrezkoak diren xedapenak egiteko, Erregistroaren zenbait eginkizun deskontzentratzeko arauzko neurriak bultzatzeko, erregistroko zerbitzu jakin batzuengatik ordainarazpenak egin daitezela sustatzeko eta erregistro-eginkizunak teknologia berrien garapenak eskain ditzakeen bitartekoetara egokitzeko.

Se faculta a la persona titular del departamento competente en materia de trabajo para adoptar las disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecución del presente Decreto y para promover las medidas normativas dirigidas a hacer efectiva la desconcentración de algunas funciones del Registro, así como para promover el pago de exacciones por determinados servicios registrales y para la adaptación de las funciones registrales a los medios que pueda proporcionar el desarrollo de las nuevas tecnologías.

AZKEN XEDAPENETAKO HIRUGARRENA.– Indarrean jartzea.
DISPOSICIÓN FINAL TERCERA.– Entrada en vigor.

Dekretu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hogeita hamar egunera jarriko da indarrean.

El presente Decreto entrará en vigor a los treinta días de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteizen, 2023ko ekainaren 13an.

En Vitoria-Gasteiz, a 13 de junio de 2023.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

Jaurlaritzako bigarren lehendakariorde eta Lan eta Enpleguko sailburua,

La Vicelehendakari Segunda y Consejera de Trabajo y Empleo,

IDOIA MENDIA CUEVA.

IDOIA MENDIA CUEVA.

EKAINAREN 13KO 84/2023 DEKRETUAREN ERANSKINA
ANEXO AL DECRETO 84/2023, DE 13 DE JUNIO
EUSKADIKO KOOPERATIBEN ERREGISTROAREN ANTOLAMENDU ETA FUNTZIONAMENDUAREN ERREGELAMENDUA.
REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO DE COOPERATIVAS DE EUSKADI.
I. TITULUA
TÍTULO I
ERREGISTROAREN ANTOLAKETA, ERAGINKORTASUNA ETA FUNTZIONAMENDUA
ORGANIZACIÓN, EFICACIA Y FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO
I. KAPITULUA
CAPÍTULO I
ERREGISTROAREN ANTOLAKETA ETA EGINKIZUNAK
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL REGISTRO

1. artikulua.– Antolaketa eta izaera.

Artículo 1.– Organización y carácter.

1.– Euskadiko Kooperatiben abenduaren 20ko 11/2019 Legearen 15. artikulutik 18. artikulura bitartean azaldu eta arautzen den erregistroaren gaineko eginkizuna (lege horri aurrerantzean «abenduaren 20ko 11/2019 Legea» esango diogu) Eusko Jaurlaritzan lan-arloko eskumena duen saileko kooperatiben zuzendaritza eskudunari atxikitzen zaio.

1.– El Registro previsto y regulado en los artículos 15 a 18 de la Ley 11/2019, de 20 de diciembre, de Cooperativas de Euskadi (en lo sucesivo, «Ley 11/2019, de 20 de diciembre») se estructura como una función adscrita a la dirección competente en materia de cooperativas del departamento competente en materia de trabajo del Gobierno Vasco.

Erregistroaren izaera bateratzailea ezertan eragotzi gabe, sail horretako lurralde-ordezkaritzek gaikuntzei, legeztatzeei eta kontu-gordailuei buruzko eginkizunak beteko dituzte, erregelamendu honetan ezarritakoaren arabera.

Sin perjuicio del carácter unitario del Registro, las delegaciones territoriales de dicho departamento ejercerán las funciones relativas a las habilitaciones, legalizaciones y depósitos de cuentas, en los términos establecidos en el presente reglamento.

2.– Erregistroak izaera juridikoa du, eta zerbitzu publikoa da. Herritar eta entitate interesdun guztiek doan izango dute erregistrorako irispidea, aldez aurretik interes hori egiaztatzen badute.

2.– El Registro, de carácter jurídico, se configura como un servicio público, de funcionamiento gratuito, para los ciudadanos y ciudadanas y las entidades interesadas en acceder al mismo, previa acreditación de dicho interés.

2. artikulua.– Xedea.

Artículo 2.– Objeto.

1.– Erregistroaren eskumenekoak izango dira lehen mailako, bigarren mailako eta maila handiagoko kooperatibak, kooperatiba-taldeak eta kooperatiba mistoak, egoitza EAEren lurraldean badute eta jarduera kooperatibizatua nagusiki lurralde horretan egiten badute.

1.– El Registro será competente respecto a las cooperativas de primer, segundo o ulterior grado, grupos cooperativos y cooperativas mixtas, cuando, estando domiciliadas en el territorio de la CAPV su actividad cooperativizada principal se desarrolle en dicho territorio.

2.– Orobat, Erregistroak eskumena izango du kooperatiben batasun, federazio eta konfederazioei eta nagusiki abenduaren 20ko 11/2019 Legearen aplikazio-eremuan sartuta dauden sozietateak eta taldeak biltzen dituzten bestelako elkarteei dagokienez.

2.– Asimismo, será competente respecto a las uniones, federaciones y confederaciones de cooperativas u otras entidades asociativas que agrupen mayoritariamente a sociedades y agrupaciones incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley 11/2019, de 20 de diciembre.

3.– Erregistroan inskribatzea hautazkoa izango da, baldin eta, abenduaren 20ko 11/2019 Legearen 152.1 artikuluaren arabera, entitateak –pertsonifikatua izan zein ez izan– xede ekonomikoa badauka, artikulu honen 1. apartatuan adierazitakoez bestelakoa bada eta aipatutako legean araututako kooperatibek osatzen badute nagusiki.

3.– La inscripción en el Registro será meramente potestativa cuando, de conformidad con el artículo 152.1 de la Ley 11/2019, de 20 de diciembre, se trate de entidades, personificadas o no, pero con finalidad económica, distintas de las previstas en el número 1 de este artículo y constituidas, en su mayoría, por cooperativas reguladas en la citada Ley.

3. artikulua.– Eginkizunak, jarduteko irizpideak eta eskumena.

Artículo 3.– Funciones, criterios de actuación y competencia.

1.– Hauek izango dira Erregistroaren eginkizunak:

1.– El Registro tendrá las siguientes funciones:

a) Erregelamendu honetako 2. artikuluan zerrendatutako entitate guztien egintzak kalifikatu, inskribatu eta ziurtatzea, baldin eta, indarrean dagoen araudiaren arabera, Erregistroan jaso behar badira.

a) Calificar, inscribir y certificar los actos que, según la normativa vigente, deban acceder al Registro, de todas las entidades relacionadas en el artículo 2 del presente reglamento.

b) Hala dagokionean, nahitaezkoak diren liburuak gaitzea eta legeztatzea.

b) Habilitar, en los casos en los que proceda, así como legalizar los libros obligatorios.

c) Abenduaren 20ko 11/2019 Legearen 17. artikuluko a) letran aipatzen diren kooperatiben urteko kontuen gordailua eta erabakien ziurtagiria jasotzea.

c) Recibir el depósito de las cuentas anuales y la certificación de los acuerdos correspondientes de las cooperativas a las que se refiere el apartado a) del artículo 17 de la Ley 11/2019, de 20 de diciembre.

d) Kooperatiba-entitateen izenari buruzko ziurtagiriak egitea.

d) Expedir certificaciones sobre la denominación de las entidades cooperativas.

e) Bere eskumeneko gaien inguruko kontsultei erantzutea.

e) Resolver consultas sobre las materias que sean de su competencia.

f) Kooperatiba berrien sustatzaileei eta dagoeneko eratuta dauden kooperatibetako administratzaileei eta aholkulariei aholkua ematea, kalifikatzeko, inskribatzeko, idatzoharrak egiteko edo gordailutzeko aurkeztutako dokumentuen gaineko zalantzei, gabeziei edo bestelako akatsei buruz.

f) Asesorar a las personas promotoras de nuevas cooperativas, y a las personas administradoras y asesoras de las ya constituidas, sobre las dudas, insuficiencias u otros defectos de los documentos presentados a calificación e inscripción, anotación o depósito.

g) Abenduaren 20ko 11/2019 Legeak, erregelamendu honek edo hura garatzeko arauek esleitzen dioten beste edozein eginkizun.

g) Cualquier otra función que le atribuyan la Ley 11/2019, de 20 de diciembre, este reglamento, o sus normas de desarrollo.

2.– Erregistroak informazioaren eta komunikazioaren teknologietan oinarritutako sistemak erabiliko ditu erregistroko inskripzio- eta publikotasun-prozedurak kudeatzeko.

2.– El Registro utilizará sistemas basados en las tecnologías de la información y las comunicaciones para la gestión de los procedimientos de inscripción y publicidad registral.

3.– Kooperatibak sustatzeko tresna aktibo gisa ere eratzen da Erregistroa, ezertan eragotzi gabe haren ebazpenen izaera juridikoa eta jardueraren ondoreak. Horrenbestez, eginkizunak betetzean, jarduteko irizpide hauek aintzat hartuko dira:

3.– Sin perjuicio del carácter jurídico de las resoluciones y efectos de la actividad del Registro, este se constituye, además, como un instrumento activo de fomento cooperativo. En consecuencia, en el ejercicio de sus funciones se tendrán en cuenta los siguientes criterios de actuación:

a) Zalantzarik izanez gero, arauak kooperatibaren benetakotasun, garapen eta jarraitutasunerako modurik mesedegarrienean interpretatuko dira.

a) En caso de duda, las normas se interpretarán en el sentido más favorable para la autenticidad, desarrollo y continuidad de la cooperativa.

b) Interes sozialekotzat joko da kooperatiba berriak sortzea –eraketaren, bat-egitearen, zatiketaren, bereizketaren edo transformazioaren bidez–, bai eta lehendik daudenak berraktibatzea ere. Beraz, lehentasuna emango zaio halako kasuen espedienteak abiarazteari.

b) Se considerará de interés social la creación de nuevas cooperativas, sea por constitución, fusión, escisión, segregación o transformación, así como la reactivación de las existentes. Es por ello que estos casos tendrán prioridad a efectos del despacho de expedientes.

c) Sustatzaileek planteatutako formulazioa zuzenbidearen araberakoa ez bada, ebazpen ezesleak informazio-ohar bat jaso ahal izango du, adierazpide eta orientatzaile gisako baliozko aukera batzuekin, baldin eta espedientearen konplexutasunak hala eskatzen badu.

c) Si la formulación planteada por las personas promotoras no es ajustada a derecho, la resolución denegatoria podrá incorporar, cuando la complejidad del expediente así lo requiera, una nota informativa con algunas opciones válidas, a título enunciativo y orientador.

d) Erregistroa lankidetzan arituko da Euskadiko Kooperatiben Konfederazioarekin eta beste ordezkaritza-antolakunde batzuekin, Erregistroan gehien erabiltzen diren dokumentuen eredu orientagarriak eta ez-lotesleak egiteko.

d) El Registro colaborará con la Confederación de Cooperativas de Euskadi y otras organizaciones representativas para la elaboración de modelos orientativos y no vinculantes de los documentos de más frecuente utilización ante el Registro.

e) Interesdunek hala eskatuta, edo eremuagatik, errolda sozialaren ezaugarriengatik edo espedientetik eratorritako beste datu objektibo batzuengatik egokia dela ikusten baldin bada, erregistro-ebazpenaz gain, eranskin edo azalpen-ohar bat emango da kontzeptu edo termino juridikoei buruz, ahalik eta hizkuntza argienean, ebazpen horren irismenari eta edukiei lotuta, eta adibide argigarriak ere eman ahalko dira.

e) Cuando las personas interesadas lo soliciten o cuando, por razón del ámbito, características del censo social u otros datos objetivos derivados del expediente parezca oportuno se emitirá, además de la resolución registral, un anexo o nota explicativa de los conceptos o términos jurídicos en el lenguaje más llano posible y del alcance y contenidos de dicha resolución, pudiendo incluso añadir ejemplos ilustrativos.

4.– Eskumena.

4.– Competencia.

1.– Kalifikazio eta inskripzioei buruzko ebazpenak egitea kooperatiben arloko zuzendaritza eskuduneko titularrari dagokio.

1.– Las resoluciones sobre calificación e inscripción le competen a la persona titular de la dirección competente en materia de cooperativas.

Kooperatiben arloko zuzendaritza eskuduneko aholkularitza juridikoaren arduradunari dagokio, aldiz, erregistroa publiko egitea, salbu eta publikotasun-eskaera ukatzen denean; hala gertatzen baldin bada, kooperatiben arloko zuzendaritza eskuduneko titularrak ebatziko du. Halaber, aholkularitza juridikoaren arduradunak erregistro-orriak beteko ditu, eta kooperatiben arloko zuzendaritza eskuduneko titularrak inskribatzeko agindu dituen idazpenak sinatuko ditu.

A la persona responsable de la asesoría jurídica de la dirección competente en materia de cooperativas, le corresponderá la emisión de la publicidad registral, salvo que se deniegue la solicitud de publicidad, en cuyo caso resolverá la persona titular de la dirección competente en materia de cooperativas; y la llevanza de las hojas registrales, firmando los asientos que haya resuelto inscribir la persona titular de la dirección competente en materia de cooperativas.

Aurreko paragrafoan adierazitako funtzionario teknikoa ez badago, haren eginkizunak kooperatiben arloko zuzendaritza eskuduneko titularrak hartuko ditu bere gain. Azken kasu horretan, kualifikazio teknikoa duen zuzendaritza bereko funtzionario batek proposatutako ebazpena emango da.

En ausencia de la persona funcionaria técnica indicada en el párrafo anterior sus funciones las asumirá la persona titular de la dirección competente en materia de cooperativas. En este último caso, la resolución que se dicte se realizará a propuesta de una persona funcionaria técnicamente cualificada de la propia dirección.

2.– Sozietate-izenei buruzko ebazpenak egitea kooperatiben arloko zuzendaritza eskuduneko titularrari dagokio, erregelamendu honen 93.2 artikuluan xedatutakoaren ondorioetarako.

2.– Respecto de las resoluciones sobre denominaciones societarias, y a los efectos de lo dispuesto en el artículo 93.2 del presente reglamento, compete a la persona titular de la dirección competente en materia de cooperativas.

Aurreko 1. apartatuko bigarren paragrafoan adierazi den funtzionario teknikoak dagozkion ziurtagiriak egingo ditu.

La persona funcionaria técnica a que se refiere el párrafo segundo del apartado 1 anterior emitirá los certificados correspondientes.

3.– Kooperatibaren egoitza soziala non dagoen, hango lan-arloko lurralde-ordezkaritza eskudunaren titularraren eskumena izango da gaikuntzei, legeztatzeei eta kontu-gordailuei buruzko eskaerak ebaztea eta gaikuntzen, legeztatzeen eta kontu-gordailuen fitxategi-liburuetako idazpenak sinatzea.

3.– Compete a la persona titular de la delegación territorial competente en materia de trabajo, del domicilio social de la cooperativa, resolver las solicitudes relativas a las habilitaciones, legalizaciones y depósitos de cuentas y la firma de asientos de los correspondientes libros ficheros de habilitaciones y legalizaciones y de depósitos de cuentas.

Kooperatiben kontu-gordailua izapidetzeko lana esleituta duen funtzionario teknikoari dagokio erregistro-publikotasuna egitea, salbu eta publikotasun-eskaera ukatzen denean; kasu horretan, lan-arloko lurralde-ordezkaritza eskudunaren titularrak ebatziko du.

La emisión de la publicidad registral corresponderá a la persona funcionaria técnica que tenga asignada la tramitación del depósito de cuentas de las cooperativas, salvo que se deniegue la solicitud de publicidad, en cuyo caso resolverá la persona titular de la delegación territorial competente en materia de trabajo.

4.– Abenduaren 20ko 11/2019 Legearen 17. artikuluaren ondorioetarako, kooperatiben arloan eskumena duen zuzendaritzako titularrak erantzungo die kontsultei.

4.– A los efectos del artículo 17 de la Ley 11/2019, de 20 de diciembre, las respuestas a las consultas formuladas se resolverán por la persona titular de la dirección competente en materia de cooperativas.

II. KAPITULUA
CAPÍTULO II
ERREGISTROAREN ERAGINKORTASUNA ETA PRINTZIPIO TEKNIKOAK
EFICACIA REGISTRAL Y PRINCIPIOS TÉCNICOS

4. artikulua.– Erregistroaren eraginkortasuna.

Artículo 4.– Eficacia del Registro.

Erregistroaren eraginkortasunaren printzipioak dira: publikotasun materiala eta formala, legezkotasuna, legitimazioa, lehentasuna eta segidako traktua.

La eficacia del Registro está definida por los principios de publicidad material y formal, legalidad, legitimación, prioridad y tracto sucesivo.

5. artikulua.– Inskripzioen izaera.

Artículo 5.– Carácter de las inscripciones.

1.– Erregistroan inskribatzea nahitaezkoa izango da abenduaren 20ko 11/2019 Legeak edo erregelamendu honek hala agintzen duenean.

1.– La inscripción en el Registro será obligatoria cuando así lo disponga la Ley 11/2019, de 20 de diciembre, o el presente reglamento.

2.– Oro har, inskripzioak deklarazio-ondorioak izango ditu. Alabaina, kooperatibak eratu, bat egin, zatitu, bereizi, desegin eta berraktibatzeko egintzen eta kooperatiba bihurtzeko egintzen inskripzioek eratze-balioa izango dute.

2.– Con carácter general la inscripción tendrá efectos declarativos. Sin embargo, la inscripción de los actos de constitución, fusión, escisión, segregación, disolución y reactivación de las cooperativas, así como la relativa a la transformación en una sociedad de esta naturaleza, tendrá carácter constitutivo.

3.– Eratze-inskripzioei dagokienez, dokumentu bat idatzoharra egiteko aurkezten denean, aurkezpen-datatzat joko da Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren erregistro elektronikoan jasotzen den eguna.

3.– Respecto de las inscripciones constitutivas, se considerará como fecha de presentación del documento del que se solicite su anotación, la fecha de su recepción en el Registro electrónico de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Eratze-egintza bat inskribatzeko, espediente bat edo, ondoz ondo, bat baino gehiago abiarazten badira, lehenengo espedientearen data hartuko da aurkezpen-datatzat.

En el supuesto de que, para inscribir un acto de carácter constitutivo, se incoaran uno o más expedientes sucesivos, la fecha de presentación se entenderá referida a la del primer expediente.

Data hori berariaz jasoko da dagokion idazpenean.

Dicha fecha se hará constar expresamente en el asiento correspondiente.

6. artikulua.– Legezkotasuna.

Artículo 6.– Legalidad.

Inskribatu beharreko dokumentuak kalifikatu egingo dira, eta kalifikazio horrek barnean hartuko ditu dokumentuen legezkotasun formala, dokumentuak egiletsi edo izenpetzen dituztenen legitimazioa, dokumentuen edukiaren eta ondorioen baliozkotasuna eta Erregistroko idazpenena, indarrean dauden legeen arabera.

Los documentos sujetos a inscripción serán sometidos a calificación, que comprenderá su legalidad formal, así como la legitimación de los que los otorgan o suscriben y la validez del contenido, de lo que resulte de ellos y de los asientos del Registro, de acuerdo con la legislación vigente.

7. artikulua.– Publikotasun formala.

Artículo 7.– Publicidad formal.

1.– Erregistroa publikoa da. Hala ere, Erregistroko idazpenen edo bertan artxibatutako edo gordailututako dokumentuen edukira irispidea izan nahi duenak interesdun dela egiaztatu beharko du.

1.– El Registro es público. No obstante, para acceder al contenido de los asientos o de los documentos archivados o depositados en el mismo, deberá acreditarse la condición de persona interesada.

2.– Eskatzaileak alegatutako interesa egiaztatuta dagoenean gauzatuko da publikotasuna, eskatu den xede jakinerako; hain zuzen ere, Erregistroak emandako ziurtagiriaren bidez eta artikulu honen 6. artikuluan adierazitako gainerako bitartekoen bidez gauzatuko da.

2.– La publicidad se hará efectiva, previa acreditación del interés alegado por la persona que lo solicite, y para la concreta finalidad solicitada, por certificación expedida por el Registro y por los demás medios a que se refiere el número 6 de este artículo.

Ziurtagiria da Erregistroko idazpenen edo Erregistroan artxibatutako edo gordailututako dokumentuen edukia modu fede-emailean egiaztatzeko bide bakarra.

La certificación es el único medio de acreditar fehacientemente el contenido de los asientos del Registro o de los documentos archivados o depositados en el mismo.

3.– Ziurtagiriak telematikoki edo idazki bidez eskatu beharko dira, argi eta garbi adierazita zer alderdi ziurtatu nahi diren; hamar egun balioduneko epean egingo dira ziurtagiriak, eskaera Erregistroan sartzen den egunetik zenbatzen hasita, salbu eta kasuaren konplexutasunak epe luzeagoaren beharra justifikatzen badu; nolanahi ere, epea ez da inoiz hogei egun baliodun baino luzeagoa izango. Inskribatuta dauden titulu edo egintzei buruzko ziurtagiriak bakarrik eman ahal izango dira; hala ere, inskribatzeke dauden titulu edo egintzei buruzko informazioa eman ahal izango zaie interesdunei –izapideen egoerari buruzko informazioa barne–, hala eskatzen badute.

3.– Las certificaciones deberán solicitarse telemáticamente o mediante escrito que contenga, con claridad, los extremos objeto de certificación, y serán expedidas en el plazo de diez días hábiles, contados desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el Registro, salvo en aquellos supuestos que su complejidad justifique un plazo mayor, no excediendo en ningún caso de veinte días hábiles. Solo podrán extenderse certificaciones relativas a títulos o actos ya inscritos, pero si estuviesen pendientes de inscripción podrá darse la información correspondiente, incluido el estado de tramitación, a las personas interesadas, a solicitud de las mismas.

4.– Erregistroan inskribatu gabe dauden egintza edo tituluei buruzko informazioa emango da, baldin eta datu pertsonalak babesteko arauetan eta administrazio-prozedura erkidearen arauetan ezarritakoa betetzen bada, bazkide ez diren hirugarrenek prozeduran duten interesari dagokionez.

4.– La información de actos o títulos no inscritos registralmente se hará efectiva siempre que se cumpla lo dispuesto en las normas reguladoras de la protección de datos personales y en las del procedimiento administrativo común relativas al interés de terceras personas no socias en el procedimiento.

5.– Idazpen laburren ziurtagiriak artxiboan dauden datuak jasoko ditu, hartara Erregistroaren edukia egiaztatzeko balioko du, berez.

5.– La certificación de asientos sucintos comprenderá los datos que consten en el archivo, de modo que sea, por sí sola, acreditativa del contenido del Registro.

Ziurtagiria hitzez hitzekoa bada, fotokopiak edo beste edozein erreprodukzio-bide erabiliz egin ahal izango da.

Cuando la certificación sea literal podrá realizarse mediante la utilización de fotocopias o de cualquier otro medio de reproducción.

6.– Publikotasuna informazio-ohar soil baten bidez ere gauzatu ahal izango da, edo fotokopia baten bidez, edo beste mota bateko erreprodukzio elektronikoen bidez, eta Erregistroko idazpenen eta han gordailututako dokumentuen edukia erreproduzituko da; orri kopurua eta data ere adieraziko dira, eta behar bezala zigilatuko dira, paper-euskarria erabili bada.

6.– La publicidad se podrá también hacer efectiva por simple nota informativa, o mediante fotocopia, u otro tipo de reproducción electrónica, reproduciendo el contenido de los asientos y de los documentos depositados en el Registro, que se expedirán con indicación del número de hojas y de la fecha en que se extiende, debidamente selladas, en el supuesto de soporte papel.

7.– Lan-arloko sail eskudunak horretarako onartzen eta gaitzen dituen kanal telematikoen bidez izango dute interesdunek publikotasun horretarako irispidea.

7.– Las personas interesadas podrán acceder a dicha publicidad a través de los canales telemáticos que, al efecto, apruebe y habilite el departamento competente en materia de trabajo.

8.– Egindako erreprodukzioak –paperekoak edo elektronikoak– ez badaude gordailututako jatorrizko euskarrian, horren berri emango da berariaz ziurtagirian edo oharrean.

8.– La reproducción en soporte papel o electrónico, distinto del soporte original depositado, se hará constar expresamente en la certificación o nota emitidas.

9.– Publikotasun formalaren xede diren titulu inskribatuetan jasotako datu pertsonalak mota horretako datuak babesteko indarrean dauden arauen arabera tratatuko dira; beraz, erreproduzitutako dokumentuetan ez dira jasoko erregistro-xederako behar-beharrezkoak ez diren datuak.

9.– Los datos personales contenidos en los títulos inscritos que sean objeto de publicidad formal, serán tratados de conformidad con las normas vigentes de protección de los mismos; omitiéndose en los documentos reproducidos los que no sean necesarios a la finalidad registral.

8. artikulua.– Publikotasun materiala.

Artículo 8.– Publicidad material.

1.– Erregistroko liburuen edukia denek ezagutzen dutela uste izango da, eta, beraz, ezingo da haren ezjakintasuna argudiatu.

1.– Se presume que el contenido de los libros del Registro es conocido por todos, no pudiéndose invocar su ignorancia.

2.– Inskribatu beharrekoak izanagatik inskribatu gabe dauden egintzek ez dute ondoriorik izango bazkide ez diren fede oneko hirugarrenei dagokienez. Bazkide ez diren hirugarrenek fede ona dutela uste izango da, non eta ez den frogatzen ezagutzen zutela inskribatu beharrekoa izanagatik inskribatu gabe dagoen egintza.

2.– Los actos sujetos a inscripción no inscritos no producirán efectos en relación a terceras personas no socias de buena fe. La buena fe de terceras personas no socias se presume en tanto no se pruebe que conocía el acto sujeto a inscripción y no inscrito.

Inskribatzeko eginbeharra bete ez duenak ezin izango du inskripziorik eza bere alde inbokatu.

No se podrá invocar la falta de inscripción en su favor por aquel que incurrió en su omisión.

9. artikulua.– Legitimazioa.

Artículo 9.– Legitimación.

1.– Erregistroko idazpenak zehatzak eta baliozkoak direla joko da. Gainera, ondore guztiak sortuko dituzte, zehaztugabetasunaren edo deuseztasunaren deklarazio judiziala inskribatu ezean.

1.– Los asientos del Registro se presumen exactos y válidos. Producirán todos sus efectos mientras no se inscriba la declaración judicial de su inexactitud o nulidad.

2.– Idazpenen zehaztugabetasun- edo deuseztasun-deklarazioak ez die kalterik egingo bazkide ez diren fede oneko hirugarrenek zuzenbidearen arabera eskuratu dituzten eskubideei. Zuzenbidearen arabera eskuratutako eskubidetzat hartuko dira Erregistroaren edukia aintzat hartuta baliozkoak diren egintza edo kontratuen bidez eskuratzen direnak.

2.– La declaración de inexactitud o nulidad de los asientos no perjudicará los derechos de terceras personas no socias de buena fe adquiridos conforme a derecho. Se entenderán adquiridos conforme a derecho los derechos que se adquieran en virtud de acto o contrato que resulte válido con arreglo al contenido del Registro.

3.– Inskripzioak ez ditu baliozkotzen legeen aginduz deusezak diren egintza eta kontratuak.

3.– La inscripción no convalida los actos o contratos que sean nulos con arreglo a las leyes.

10. artikulua.– Lehentasuna.

Artículo 10.– Prioridad.

1.– Edozein tituluren erregistro-inskripzioa edo prebentziozko idatzoharra egin eta gero, ezin izango da inskribatu edo idatzoharrean jaso beste titulurik, data berekoa edo lehenagokoa bada, edo haren aurkakoa edo harekiko bateraezina bada.

1.– Inscrito o anotado preventivamente en el Registro cualquier título, no podrá inscribirse o anotarse ningún otro de igual o anterior fecha que resulte opuesto o incompatible con él.

2.– Dokumentuak aurkezten diren hurrenkeraren arabera egingo dira erregistro-eragiketak, eta Erregistroan lehendabizi sartzen direnek izango dute lehentasuna, geroago aurkezten direnen aldean. Hori hala izango da, erregelamendu honen 3.3.b) artikuluan aipatzen diren lehentasun-kasuetan izan ezik.

2.– Las operaciones registrales se practicarán según el orden de presentación de los documentos siendo preferentes los que accedan primeramente al Registro sobre los que se presenten con posterioridad. Todo ello salvo los supuestos de prioridad a que se refiere el artículo 3.3 b) del presente reglamento.

11. artikulua.– Segidako traktua.

Artículo 11.– Tracto sucesivo.

1.– Subjektu inskribagarri bati buruzko egintzak edo kontratuak inskribatu ahal izateko, subjektuak berak inskribatuta egon beharko du aurretik.

1.– Para inscribir actos o contratos relativos a un sujeto inscribible será precisa la previa inscripción del sujeto.

2.– Lehendik egiletsita dauden egintzen edo kontratuen aldaketak edo azkentzeak inskribatu ahal izateko, egintza edo kontratu horiek inskribatuta egon beharko dute aurretik.

2.– Para inscribir actos o contratos modificativos o extintivos de otros otorgados con anterioridad será precisa la previa inscripción de estos.

3.– Ahaldunek edo administratzaileek egiletsitako egintzak edo kontratuak inskribatu ahal izateko, ahaldunek edo administratzaileek inskribatuta egin beharko dute aurretik.

3.– Para inscribir actos o contratos otorgados por personas apoderadas o personas administradoras será precisa la previa inscripción de estas.

4.– Administratzaileen, batzorde betearazleko kideen, kontseilari delegatuen, zuzendari kudeatzaileen eta zaintza-batzordeko kideen izendapenak eta kargu-uzteak inskribatzeko, nahitaezkoa izango da lehendik hartu diren erabakiak inskribatuta egotea. Arau bera aplikatuko da kooperatiba-taldeetako organoetako kideak inskribatzeari dagokionez.

4.– La inscripción del nombramiento y cese de personas administradoras, miembros de la comisión ejecutiva, personas designadas consejeros o consejeras delegados, personas designadas directores o directoras gerentes y miembros de la comisión de vigilancia, requerirá la previa inscripción de los acuerdos anteriores que, en su caso, se hubieran producido. La misma norma se aplicará respecto a la inscripción de miembros de los órganos de los grupos cooperativos.

5.– Balio osoz hautatuak izan arren, agintaldia indarrean egon diren bitartean inskribatu ez diren sozietate-organoen erabakiak Erregistroan inskriba daitezke, baldin eta eraginkorrak izaten jarraitzen badute.

5.– Los acuerdos adoptados por órganos sociales no inscritos durante la vigencia de su mandato, y válidamente elegidos, pueden ser inscritos si mantienen su eficacia.

Horretarako, indarrean dagoen artezkaritza-kontseiluak ziurtagiri bat egin beharko du, sozietate-organoaren izendapenari eta hark erabakia hartzeko duen legitimazioari buruz, eskatzen diren legezko eta arauzko betekizun guztiak beteta.

A estos efectos, el consejo rector vigente deberá expedir una certificación, relativa al nombramiento de dicho órgano social y a su legitimación para la adopción del acuerdo, con todos los requisitos legales y reglamentarios exigidos.

III. KAPITULUA
CAPÍTULO III
ERREGISTROAREN FUNTZIONAMENDUA
FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO
1. ATALA
SECCIÓN 1.ª
LIBURUAK
LIBROS

12. artikulua.– Liburuak.

Artículo 12.– Libros.

1.– Liburu hauetaz arduratuko da Erregistroa:

1.– En el Registro se llevarán los siguientes libros:

a) Sozietate kooperatiboen eta bestelako enpresa-talde batzuen inskripzio-liburua.

a) Libro de inscripción de sociedades cooperativas y otras agrupaciones empresariales.

b) Sozietate kooperatibo txikien inskripzio-liburua.

b) Libro de inscripción de sociedades cooperativas pequeñas.

c) Kooperatiben elkarteen inskripzio-liburua.

c) Libro de inscripción de asociaciones de cooperativas.

d) Gaikuntzen eta legeztatzeen fitxategi-liburua.

d) Libro fichero de habilitaciones y legalizaciones.

e) Kontu-gordailuaren fitxategi-liburua.

e) Libro fichero de depósito de cuentas.

2.– Erregistroa behar bezala kudeatzeko egokitzat jotzen diren liburu eta fitxategi osagarriez ere arduratu ahal izango da.

2.– Asimismo, podrán llevarse los libros y ficheros auxiliares que se juzgue conveniente para la adecuada gestión del Registro.

3.– Liburu guztiak behar bezala izapidetuta egongo dira, eta folio guztietan Erregistroaren zigilua agertuko da.

3.– Todos los libros estarán debidamente diligenciados y llevarán en cada uno de sus folios el sello del Registro.

13. artikulua.– Sozietate kooperatiboen, bestelako enpresa-talde batzuen eta sozietate kooperatibo txikien inskripzio-liburuei buruzko arau komunak.

Artículo 13.– Normas comunes sobre los libros de inscripciones de sociedades cooperativas y otras agrupaciones empresariales y de sociedades cooperativas pequeñas.

1.– Inskripzio-liburuetako orriak mugigarriak izango dira. Goiko eskuineko ertzean, orriaren zenbakia jarriko da, bai eta sozietate kooperatiboaren, bestelako enpresa-taldearen eta sozietate kooperatibo txikiaren inskripzio-zenbakia ere. Kooperatiba-entitate baten orria agortutakoan, zenbaki bereko beste orri bat irekiko da, alfabetoaren lehenengo letrarekin, eta gainerako letrak hurrengo orrietan erabiliko dira.

1.– Los libros de inscripciones estarán compuestos por hojas móviles. En el ángulo superior derecho de las mismas se hará constar el número de hoja y el de inscripción de sociedades cooperativas y otras agrupaciones empresariales y de sociedades cooperativas pequeñas. Agotada la hoja destinada a una entidad cooperativa se abrirá a continuación otra con igual número, seguido de la primera letra del alfabeto, destinándose las restantes letras para hojas sucesivas.

2.– Erregistro-orria lau zutabe bertikaletan banatuko da. Lehenengo zutabean marjina bat egongo da, orri-bazterreko oharrak han sartzeko. Beste hiru zutabeetan, data, idazpen-zenbakia eta idazpena bera jasoko dira, eta goialdean, «Orri-bazterreko oharrak», «Data», «Idazpen-zenbakia» eta «Idazpenak» epigrafeak agertuko dira.

2.– La hoja registral se dividirá en cuatro columnas verticales. La primera de ellas contendrá un margen para insertar en él las notas marginales. En las otras tres columnas se hará constar la fecha, el número de asiento y la extensión del mismo, haciéndose constar en su parte superior los epígrafes «Notas marginales», «Fecha», «Número de asiento» y «Asientos».

14. artikulua.– Sozietate kooperatiboen, bestelako enpresa-talde batzuen eta sozietate kooperatibo txikien inskripzio-liburuak.

Artículo 14.– Libros de inscripción de sociedades cooperativas y otras agrupaciones empresariales y de sociedades cooperativas pequeñas.

Sozietate kooperatiboak identifikatzeko, datu hauek jaso beharko dira: kooperatibaren izen soziala, egoitza soziala, lurralde historikoa, kooperatiba mota, helburu soziala, Jarduera Ekonomikoen Sailkapen Nazionaleko zenbakia, IFZ eta gutxieneko kapital soziala, guztiak ere eratzeko uneari dagozkionak.

Los datos que deberán hacerse constar para la identificación de las sociedades cooperativas son los siguientes: denominación social de la cooperativa, domicilio social, Territorio Histórico, clase de cooperativa, objeto social, número de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas, NIF y capital social mínimo, todos ellos relativos al momento de la constitución.

15. artikulua.– Kooperatiben elkarteen inskripzio-liburua.

Artículo 15.– Libro de inscripción de asociaciones de cooperativas.

Kooperatiben batasun, federazio eta konfederazioak eta nagusiki kooperatibak biltzen dituzten bestelako elkarteak identifikatzeko, datu hauek jaso beharko dira: izena, egoitza soziala, lurralde historikoa, mota eta IFZ.

Los datos que deberán hacerse constar para la identificación de las uniones, federaciones y confederaciones de cooperativas y otras entidades asociativas que agrupen mayoritariamente a cooperativas son los siguientes: denominación, domicilio social, Territorio Histórico, clase y NIF.

Orriaren goiko eskuineko ertzean entitatearen inskripzio-zenbakia adieraziko da.

Asimismo, en el ángulo superior derecho de la hoja se hará constar, el número de inscripción de la entidad.

16. artikulua.– Gaikuntzen eta legeztatzeen fitxategi-liburua.

Artículo 16.– Libro fichero de habilitaciones y legalizaciones.

Gaikuntzen eta legeztatzeen fitxategi-liburua kooperatiba edo elkarte bakoitzerako fitxa indibidualizatuek osatuko dute, eta datu hauek jasoko dira han: entitatearen izena eta inskripzio-zenbakia, gaitutako edo legeztatutako liburu mota edo aktaren kopia ziurtatua, gaikuntzaren edo legeztatzearen data eta, hala badagokio, dagokion hatz-marka digitala identifikatzen duen ebazpenerako igorpena.

El Libro fichero de habilitaciones y legalizaciones se llevará mediante fichas individualizadas para cada cooperativa, o asociación en las que se hará constar la denominación de la entidad y su número de inscripción, clase de Libro o copia certificada del acta habilitado o legalizado, fecha de habilitación o legalización y, en su caso, remisión a la resolución donde se identifique la huella digital correspondiente.

17. artikulua.– Kontu-gordailuaren fitxategi-liburua.

Artículo 17.– Libro fichero de depósito de cuentas.

Kontu-gordailuaren fitxategi-liburua kooperatiba edo elkarte bakoitzerako fitxa indibidualizatuen bidez beteko da, eta honako datu hauek jasoko dira fitxa horietan: entitatearen izen soziala eta inskripzio-zenbakia; gordailututako dokumentu mota; gordailutze-data; gordailuari dagokion ekitaldi ekonomikoa, eta hatz-marka digitala identifikatzen duen ebazpenerako igorpena.

El Libro fichero de depósito de cuentas se llevará mediante fichas individualizadas para cada cooperativa, o, asociación, en las que se hará constar: la denominación social de la entidad y su número de inscripción, tipo de documento depositado, fecha de depósito, y ejercicio económico a que hace referencia el depósito y remisión a la resolución donde se identifique la huella digital correspondiente.

2. ATALA
SECCIÓN 2.ª
IDAZPENAK
ASIENTOS

18. artikulua.– Motak.

Artículo 18.– Clases.

1.– Erregistroko liburuetan idazpen mota hauek egingo dira:

1.– En los libros del Registro se practicarán las siguientes clases de asientos:

a) Inskripzioak.

a) Inscripciones.

b) Prebentziozko idatzoharrak.

b) Anotaciones preventivas.

c) Ezerezteak.

c) Cancelaciones.

d) Orri-bazterreko oharrak.

d) Notas marginales.

2.– Hirugarren artikuluaren 4.a) apartatuaren bigarren paragrafoan aipatu den aholkularitza juridikoaren arduradunak idazpenen data jarriko du, eta beraren sinadurarekin idazpenak baimenduko ditu. Idazpen horiek kooperatiben arloko zuzendaritza eskuduneko titularraren ebazpenean adostutako baldintzetan egingo dira, ebazpen horri erreferentzia eginez.

2.– La persona responsable de asesoría jurídica a que se refiere el artículo 3.4 a) párrafo segundo, fechará y autorizará con su firma los asientos, que se extenderán, en los términos acordados en la resolución de la persona titular de la dirección competente en materia de cooperativas, y con referencia a la misma.

19. artikulua.– Idazpenak nola egin.

Artículo 19.– Extensión de los asientos.

1.– Idazpenak labur-labur egingo dira, eta inskribatu den dokumentua jasota dagoen artxibora igorriko dute.

1.– La extensión de los asientos se hará de forma sucinta, remitiéndose al archivo correspondiente donde conste el documento objeto de inscripción.

2.– Inskribatu beharreko dokumentuak EAEko zein hizkuntza ofizialetan idatzita dauden, hizkuntza horretan jasoko dira Erregistroko idazpenak.

2.– Los asientos del Registro se extenderán en la lengua oficial de la CAPV en que aparezcan redactados los documentos objeto de inscripción.

Dokumentuak erakutsi edo egiaztatzeko, EAEko edozein hizkuntza ofizialetarako itzulpena bermatuko da, interesdunak hala eskatuz gero.

A efectos de exhibición o certificación, se garantizará la traducción a cualquiera de las citadas lenguas oficiales, a solicitud de la persona interesada.

3.– Idazpenak bata bestearen jarraian egingo dira.

3.– Los asientos se practicarán a continuación unos de otros.

Lehendik inskribatuta dauden datuak edo bestelako inguruabarrak ez errepikatzeko, haien erreferentzia soilak jaso ahal izango dira.

Los datos u otras circunstancias ya inscritos podrán sustituirse por simples referencias, con objeto de evitar su reiteración.

4.– Idazpenean pertsona fisikoaren nortasun-datuak jaso behar badira, haren izen-abizenak adieraziko dira. Pertsona juridikoak identifikatzeko, entitatearen izen soziala adieraziko da.

4.– Cuando en los asientos haya de hacerse constar la identidad de una persona física, se consignarán su nombre y apellidos. Para la identificación de las personas jurídicas se hará constar la denominación social de la entidad.

5.– Kapital sozialari dagozkion kopuruak, datak eta zifrak letraz adieraziko dira. Gainerako kasuetan, zifrak erabili ahal izango dira.

5.– Las cantidades, fechas y cifras que hagan referencia al capital social, se expresarán en letras. En los demás casos podrán emplearse cifras.

20. artikulua.– Idazpenak ordenatzea.

Artículo 20.– Ordenación de los asientos.

1.– Inskripzio-liburuetan egindako inskripzioak eta horien ezerezteak idazpenen eskuineko zutabean egingo dira, bata bestearen jarraian, eta zenbakien bidez zerrendatuko dira modu korrelatiboan.

1.– Las inscripciones y sus cancelaciones, extendidas en los libros de inscripciones, se practicarán en la columna derecha destinada a los asientos, a continuación, una de otra y se enumerarán de forma correlativa mediante números.

2.– Prebentziozko idatzoharrak egin eta ezerezteko, inskripzioak egin eta ezerezteko adierazi den modu bera erabiliko da.

2.– Las anotaciones preventivas y sus cancelaciones se practicarán en la forma señalada para las inscripciones y sus cancelaciones.

3.– Orri-bazterreko oharrak erregistro-orriaren ezkerreko ertzean egingo dira, eta argi eta labur adieraziko da, hala badagokio, zer lotura duten erregistro-inskripzioarekin.

3.– Las notas marginales se practicarán en el margen izquierdo de la hoja registral y se expresará clara y sucintamente, en su caso, la relación que tengan con la inscripción registral a la que vengan referidas.

21. artikulua.– Idazpenen edukia.

Artículo 21.– Contenido de los asientos.

Gutxienez inguruabar hauek jaso behar dira inskripzio- eta ezerezte-idazpenetan eta prebentziozko idatzoharren idazpenetan:

Todo asiento de inscripción, cancelación o anotación preventiva ha de contener, al menos, las siguientes circunstancias:

a) Dokumentuaren izaera eta mota.

a) Naturaleza y clase de documento.

b) Dokumentua non eta noiz egin den.

b) Lugar y fecha del documento.

c) Dokumentua baimentzeari edo egiteari buruzko datuak; notario eskueslearen izena edo epailearena, auzitegiarena edo funtzionarioarena, dokumentua publikoa bada; dokumentua pribatua bada, hura sinatu duten pertsonen izenak.

c) Los datos de su autorización o expedición, así como el nombre del notario o la notaria autorizante o el juez o jueza, tribunal o persona funcionaria que lo expide en el caso de los documentos públicos, o el nombre de las personas que suscriben los documentos privados.

d) Idazpenaren data eta erregelamendu honen 3.4.a) artikuluaren bigarren paragrafoan aipatu den aholkularitza juridikoaren arduradunaren sinadura.

d) Fecha del asiento y firma de la persona responsable de asesoría jurídica a que se refiere el artículo 3.4 a) párrafo segundo del presente reglamento.

22. artikulua.– Hutsak zuzentzea.

Artículo 22.– Rectificación de errores.

1.– Inskripzio, ezerezte, prebentziozko idatzohar edo orri-bazterreko ohar batean egindako hutsak zuzentzeko, beste idazpen bat egingo da –idazpen horri beste zenbaki bat esleituko zaio–, eta bertan garbi adierazi beharko da zein den zuzendu den hutsa, eta idazpenak hasiera-hasieratik nolakoa izan behar zuen.

1.– La rectificación de los errores cometidos en alguna inscripción, cancelación, anotación preventiva o nota marginal, se realizará mediante la extensión de un nuevo asiento al que se otorgará un número nuevo y en el que se expresará con claridad cuál es el error rectificado, así como los términos en que el asiento debiera haberse practicado originariamente.

2.– Idazpeneko hutsen arrazoia idazpena eragin zuen ebazpenean egindako huts materialak badira, huts materialak, aritmetikoak edo egitezkoak zuzentzeko administrazio-prozedura erkidearen arauetan aurreikusitako prozedura aplikatuz zuzenduko dira. Horretarako, beste idazpen bat egingo da –idazpen horri beste zenbaki bat esleituko zaio–, eta bertan garbi adierazi beharko da zein den zuzendu den hutsa, eta ebazpenak –eta, ondorioz, idazpenak– hasiera-hasieratik nolakoa izan behar zuen.

2.– Si los errores en el asiento derivaran de algún error material en la resolución que dio lugar a la práctica del mismo, se rectificarán aplicando el procedimiento previsto en las normas sobre procedimiento administrativo común para corregir errores materiales, aritméticos o, de hecho, originando un nuevo asiento al que se otorgará un número nuevo y en el que se expresará con claridad cuál es el error rectificado, así como los términos en que la resolución y, en consecuencia el asiento, debiera haberse realizado originariamente.

3.– Behin idazpena zuzenduta, huts hori duten gainerakoak ere zuzendu egingo dira, nahiz eta beste liburu batzuetakoak izan, aurreko apartatuetan adierazitako modu berean.

3.– Rectificado un asiento, se rectificarán también los demás relacionados, que contengan ese defecto, aunque se encuentre en otros libros, en los mismos términos previstos en los números anteriores.

23. artikulua.– Erregistro-orriak erreproduzitzea.

Artículo 23.– Reproducción de hojas registrales.

Prozedura informatikoen erabilera edo beste edozein arrazoi dela-eta erregistroko liburuak osatzen dituzten erregistro-folioak kontsultatzea zaila baldin bada, bertan jasotako idazpenak erreproduzitu egingo dira, idazpenen edukiaren eta idazpenen tituluen arabera (tituluak ere Erregistroan gordailututa egongo dira), bai eta horiei buruz hartutako ebazpenen arabera ere.

Cuando se hiciere difícil la consulta de los folios registrales que integran los libros del registro a causa de su deterioro derivado de la utilización de procedimientos informáticos o por cualquier otra causa, los asientos en ellos contenidos se reproducirán, en función de lo anotado en ellos y de los títulos a los que se refieren, depositados en el registro, así como de las resoluciones adoptadas sobre los mismos.

Erreprodukzio hori kooperatiben arloko zuzendaritza eskuduneko titularraren ebazpen baten bidez egingo da, eta beste folio batean inskribatuko da, narriatutako folioari dagokion zenbaki berberarekin. Ebazpen horrek idazpen guztiak bilduko ditu, eta jasota utzi beharko du erreprodukzioak direla.

Dicha reproducción se realizará por resolución del titular de la dirección competente en materia de cooperativas, que se inscribirá en un nuevo folio, con el mismo número que el correspondiente al folio deteriorado, que contenga todos sus asientos, haciendo constar que son reproducidos.

3. ATALA
SECCIÓN 3.ª
ERREGISTRO-PROZEDURA
PROCEDIMIENTO REGISTRAL

24. artikulua.– Inskripzio-eskabideak.

Artículo 24.– Solicitudes de inscripción.

1.– Inskripzio-eskabideak Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoan dauden formulario normalizatuak erabiliz aurkeztuko dira, telematikoki.

1.– Las solicitudes de inscripción deberán ser presentadas por vía telemática, mediante formularios normalizados disponibles en la Sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

2.– Dokumentu pribatuak badira, elektronikoki sinatuta egon beharko dute, erregelamendu honen 33. artikuluan adierazitako moduan.

2.– Si se trata de documentos privados deberán estar firmados electrónicamente, en los términos indicados en el artículo 33 del presente reglamento.

3.– Erregistroan inskriba daitezkeen egintzak jasotzen dituzten notario-dokumentuak baldin badira, horiek ere telematikoki aurkeztuko dira, notario eskueslearen, esku-hartzailearen edo protokoloaren arduradunaren sinadura elektroniko aitortua duen kopia elektroniko eskuetsiaren bidez. Horretarako, Notariotzaren Kontseilu Nagusiaren Informazio Sistema Zentrala erabiliko da, eta horrek Erregistroaren informazio-sistemarekin behar bezala konektatuta egon beharko du, «Notarioekiko elkarreragingarritasun-pasabidea»ren bidez, Eusko Jaurlaritzaren Platea «e-Administraziorako plataforma teknologiko»aren bidez edo horiek ordezteko Eusko Jaurlaritzak jartzen dituen e-Administraziorako beste tresna teknologiko batzuen bidez.

3.– Si se trata de documentos notariales que contengan actos susceptibles de asiento en el registro, se presentarán, igualmente, por vía telemática, mediante copia autorizada electrónica con firma electrónica reconocida del notario o notaria autorizante, interviniente o responsable del protocolo, a través del Sistema de Información central del Consejo General del Notariado debidamente conectado con el sistema de información del registro a través de la «Pasarela de Interoperabilidad con Notarios» (PIN) de la «Plataforma Tecnológica para la e-Administración» del Gobierno Vasco, Platea u otras herramientas tecnológicas para la e-Administración del Gobierno Vasco, que les sustituyan.

Kopia elektroniko eskuetsiak egitean, berariaz adieraziko da zertarako egin diren –eta horretarako bakarrik balioko dute– eta hartzailea nor den.

En la expedición de las copias autorizadas electrónicas se hará constar expresamente la finalidad para la que se expide, siendo solo válidas para dicha finalidad, y su destinatario.

4.– Erregistro-espediente elektronikoa agiri-multzo ordenatu bat da, zeinak biltzen baititu Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak –abenduaren 20ko 11/2019 Legea aplikatu behar zaien sozietate kooperatiboen Erregistroaren eginkizunak betez– sortu, jaso edo txertatzen dituen eskabideak eta gainerako dokumentu elektronikoak; horiek guztiak Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren artxibo elektronikoan erregistratuta geratuko dira.

4.– La agregación ordenada de la solicitud y demás documentos electrónicos generados, recibidos o incorporados por la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco, en el ejercicio de sus funciones de Registro de sociedades Cooperativas, a las que es de aplicación la Ley 11/2019, de 20 de diciembre, forman el expediente electrónico registral correspondiente, quedando registrados en el Archivo electrónico de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

25. artikulua.– Kalifikazioaren eremua.

Artículo 25.– Ámbito de la calificación.

1.– Erregistroko kalifikazioa erregelamendu honen 6. artikuluan adierazitako alderdietara zabalduko da.

1.– La calificación registral se extenderá a los extremos previstos en el artículo 6.

2.– Legezkotasun-falta formaltzat hartuko dira dokumentu inskribagarrien baliozkotasunari eragiten diotenak, haien forma zehazten duten arauen arabera, baldin eta aurkeztutako dokumentuetatik ondorioztatzen badira falta horiek.

2.– Se considerarán faltas de legalidad formal de los documentos inscribibles, las que afecten a su validez, según las normas que determinan su forma, siempre que resulten de los documentos presentados.

Orobat aintzat hartuko dira honako hauek: ez jasotzea, edo behar bezain argi ez aipatzea, inskripzioan nahitaez jaso behar den zernahi inguruabar, inskribatu beharreko dokumentuen egilesleen legitimazioa –alde batera utzita erregelamendu hau onartzen duen dekretuaren azken xedapenetako lehenengoaren lehenengo apartatuan aurreikusitako kasua– eta dokumentu horien edukiaren baliozkotasuna.

Del mismo modo, se apreciará la omisión o la expresión sin claridad suficiente de cualquiera de las circunstancias que necesariamente deba contener la inscripción, la legitimación de las personas otorgantes de los documentos objeto de inscripción, salvo en el caso previsto en el apartado primero de la disposición final primera del Decreto por el que aprueba el presente reglamento, y la validez del contenido de dichos documentos.

26. artikulua.– Kalifikatzeko eta idazpenak egiteko epea.

Artículo 26.– Plazo para la calificación y práctica de asientos.

1.– Legezko edo erregelamenduzko xedapen batek kontrakoa adierazi ezean, idazpenak egiteko epea, oro har, hiru hilabete izango da, eskabidea Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoan aurkezten den egunetik aurrera.

1.– Salvo disposición legal o reglamentaria en contrario, los asientos se practicarán con carácter general dentro del plazo de tres meses desde la fecha de presentación de la solicitud en la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

2.– Sozietate kooperatibo txikien eratze-eskritura eta estatutu sozialak kalifikatu eta inskribatzeko epea hamar egun izango da gehienez ere, eskabidea aurkezten denetik kontatzen hasita. Epe hori bost egunez laburtuko da, baldin eta estatutuak abenduaren 20ko 11/2019 Legearen zortzigarren xedapen gehigarriaren 3. apartatuan aurreikusita dagoen eredua erabilita prestatu badira.

2.– El plazo de calificación e inscripción de la escritura de constitución y de los estatutos sociales de las sociedades cooperativas pequeñas, no será superior a los diez días, a contar desde la presentación de la solicitud, plazo que se reducirá a cinco días en el supuesto de que los estatutos correspondan al modelo previsto en el apartado 3 de la disposición adicional octava de Ley 11/2019, de 20 de diciembre.

27. artikulua.– Kalifikazioa.

Artículo 27.– Calificación.

1.– Kooperatiben arloko zuzendaritza eskuduneko titularrak egingo du erregistro-kalifikazioa ebazpen baten bidez, eta kalifikazio horrek inskripzio-ondoreak soilik izango ditu. Kalifikazioaren ondorioz, erregelamendu honen 3.4.a) artikuluaren bigarren paragrafoan aipatutako aholkularitza juridikoaren arduradunak eskatu den idazpena egingo du, hala badagokio.

1.– El titular de la dirección competente en materia de cooperativas realizará por resolución, la calificación registral, que se entenderá limitada a los solos efectos de la inscripción. Como resultado de la misma, se procederá, en su caso, por la persona responsable de asesoría jurídica a que se refiere el artículo 3.4 a) párrafo segundo del presente reglamento, a la extensión del asiento solicitado.

2.– Kalifikazioa globala eta bateratua izango da.

2.– La calificación deberá ser global y unitaria.

3.– Kalifikazio-ebazpenak arrazoitua izan beharko du.

3.– La resolución de calificación será motivada.

Idazpena egitea ukatzen den kasuetan, kalifikazio-ebazpenean azalduko dira egitateak eta urratu diren xedapenak, eta argi eta garbi adieraziko dira ukatzeko erabakia eragin duten akats guztiak.

En los supuestos de denegación de la extensión del asiento, la resolución de calificación expondrá los hechos y las disposiciones infringidas, indicando con claridad todos los defectos por los que proceda la denegación.

4.– Administrazio-prozedura erkideari buruzko arauetan ezarritako moduan jakinarazi beharko zaie kalifikazio-ebazpena interesdunei.

4.– La resolución de calificación habrá de ser notificada a las personas interesadas en los términos previstos en las normas sobre procedimiento administrativo común.

28. artikulua.– Kalifikazioaren ondoreak.

Artículo 28.– Efectos de la calificación.

1.– Tituluak akatsik ez badu, eskatu diren idazpenak egingo dira, aurreko artikuluan adierazitakoaren arabera.

1.– Si el título no contuviera defectos, se practicarán, de conformidad con el artículo anterior, los asientos solicitados.

2.– Tituluak akatsak baditu, inskripzioa ukatu egingo da, horretarako arrazoiak emanda, aurreko artikuluan adierazitakoaren arabera.

2.– Si el título contuviera defectos, se denegará motivadamente la inscripción, de conformidad con el mismo artículo.

29. artikulua.– Titulua partzialki inskribatzea.

Artículo 29.– Inscripción parcial del título.

1.– Titulu inskribagarrian egitate, egintza edo negozio independente bat baino gehiago jaso badira, horietako batean atzemandako akatsek ez dute eragotziko gainerakoak inskribatzea; horrenbestez, akatsik gabekoen idazpenak egin egingo dira.

1.– Si el título inscribible contuviera varios hechos, actos o negocios independientes unos de otros, los defectos apreciados en alguno de ellos no impedirán la inscripción de los demás, debiendo practicarse, respecto de estos, los asientos solicitados.

2.– Atzemandako akatsek tituluaren zati bati eragiten badiote eta ez badute eragozten tituluaren gainerako zatiak inskribatzea, inskripzio partziala egingo da. Inskripzioa egin ahal izango da soilik klausula nahiz estipulazio akastunak aukerakoak badira, edo haien ordez beharrezkoak diren lege-arauak ezartzen badira.

2.– Si los defectos apreciados afectaran a una parte del título y no impidieran la inscripción del resto, deberá practicarse su inscripción parcial. Esta inscripción solo será posible cuando las cláusulas o estipulaciones defectuosas sean meramente potestativas o cuando su omisión en la inscripción quede suplida por las normas legales correspondientes.

30. artikulua.– Kalifikazioaren aurkako errekurtsoak.

Artículo 30.– Recursos contra la calificación.

1.– Kalifikazio-ebazpenean tituluari akatsa leporatzen bazaio, eta, hortaz, Erregistroan inskribatzea ukatu bazaio, kalifikazio-ebazpenaren aurka gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango da, erregelamendu hau aplikatuta. Ebazpena zer organok eman zuen, hierarkian haren goragokoa den organoan aurkeztu beharko da errekurtsoa, eta administrazio-prozedura erkideari buruzko arauen arabera bideratuko da.

1.– Contra la resolución de calificación que atribuya al título algún defecto que impida su inscripción en el Registro cabrá formular, con carácter general en aplicación del presente reglamento, recurso de alzada, que se interpondrá ante el órgano superior jerárquico del que los dicte y se sustanciará conforme a las normas sobre procedimiento administrativo común.

2.– Nolanahi ere, zuzenbide substantibo kooperatiboa aplikatuz emandako egintzen aurka, demanda judiziala jarriko da merkataritza-arloko epaitegi eta auzitegietan, bat etorriz Botere Judizialaren Lege Organikoarekin eta aplikatu behar den prozedura-araudiarekin.

2.– No obstante, contra actos dictados en aplicación del derecho sustantivo cooperativo se interpondrá la correspondiente demanda judicial ante los juzgados y tribunales mercantiles, de conformidad con la Ley Orgánica del Poder Judicial y normativa procesal aplicable.

3.– Inskripzioa noren alde egin behar den, pertsona hori egongo da legitimatuta gora jotzeko errekurtsoa jartzeko; orobat legitimatuta egongo dira inskripzioaren ondoreak ziurtatzeko interes ezaguna dutenak, horretarako batzuen eta besteen legezko zein borondatezko ordezkaritza dutenak ageri-agerian, edo ordezkaritza hori modu autentikoan egiaztatzen dutenak.

3.– Están legitimadas para la interposición del recurso de alzada, la persona a cuyo favor se hubiera de practicar la inscripción, quien tenga interés conocido en asegurar los efectos de esta y quien ostente notoriamente o acredite en forma auténtica la representación legal o voluntaria de unos u otros para tal objeto.

4.– Kalifikazioaren kontrako errekurtsoek ez dute inola ere kontraesan-izaera edukiko alderdientzat.

4.– En ningún caso los recursos contra la calificación tendrán carácter contradictorio entre partes.

II. TITULUA
TÍTULO II
SOZIETATE KOOPERATIBOAK ETA HAIEN EGINTZAK INSKRIBATZEA
INSCRIPCIÓN DE SOCIEDADES COOPERATIVAS Y DE SUS ACTOS
I. KAPITULUA
CAPÍTULO I
XEDAPEN OROKORRAK
DISPOSICIONES GENERALES
1. ATALA
SECCIÓN 1.ª
EGINTZA ETA TITULU INSKRIBAGARRIAK
ACTOS Y TÍTULOS INSCRIBIBLES

31. artikulua.– Inskribatzeko egintzak.

Artículo 31.– Actos objeto de inscripción.

1.– Egintza hauek nahitaez inskribatu behar dira sozietate bakoitzari irekiko zaion orrian:

1.– Son actos objeto de inscripción obligatoria en la hoja abierta a cada sociedad:

a) Kooperatibaren eraketa (lehenengo inskripzioa izango da, nahitaez).

a) La constitución de la cooperativa, que será necesariamente la inscripción primera.

b) Estatutuen aldaketak.

b) Las modificaciones estatutarias.

c) Administratzaile titularren izendapena eta kargu-uztea.

c) El nombramiento y cese de las personas administradoras titulares.

d) Batzorde betearazleko kideak eta kontseilari delegatuak izendatzea eta kargutik kentzea, eta zuzendari kudeatzaile bat edo batzuk izendatzea eta kargutik kentzea.

d) La designación y cese de las personas integrantes de la comisión ejecutiva y las personas consejeras delegadas, en su caso, así como el nombramiento y cese de una o varias personas directoras o directores gerentes.

e) Ahalordetze orokorra, zuzendari kudeatzaileena barne, eta artezkaritza-kontseiluaren ahalmenak batzorde betearazleari edo kontseilari delegatuei modu iraunkorrean eskualdatzekoak.

e) El apoderamiento general, incluido el de los directores o directoras gerentes, y las delegaciones permanentes de facultades del consejo rector en la comisión ejecutiva o en las personas consejeras delegadas.

f) Zaintza-batzordeko kide titularrak izendatzea eta kargutik kentzea.

f) Nombramiento y cese de los miembros titulares de la comisión de vigilancia.

g) Kooperatibaren transformazioa, bat-egitea edo zatiketa.

g) La transformación, fusión y escisión de la cooperativa.

h) Kooperatibaren desegitea eta likidazioa.

h) La disolución y liquidación de la cooperativa.

i) Konkurtso-deklarazioa, bai eta konkurtso-prozeduran erregistro-publikotasunaren mende dauden gainerako ebazpenak eta egintzak ere.

i) La declaración de concurso y demás resoluciones y actos del procedimiento concursal sujetos a publicidad registral.

j) Aldi batean esku hartzeko neurriak.

j) Las medidas de intervención temporal.

k) Ebazpen judizialak eta administratiboak, legeetan aurreikusitako baldintzetan.

k) Las resoluciones judiciales y administrativas en los términos previstos legalmente.

l) Orokorrean, eginiko idazpenen edukia aldarazten duten egintza edo kontratuak edota legeen zein erregelamendu honen arabera inskribatu behar direnak.

l) En general, los actos o contratos que modifiquen el contenido de los asientos practicados o cuya inscripción prevean las leyes o el presente reglamento.

2.– Egintza hauek aukeran inskribatzekoak dira:

2.– Son actos objeto de inscripción potestativa:

a) Gizarte-kontseiluko eta errekurtso-batzordeko kideen izendapena eta kargu-uztea inskribatzea, bai eta egintza zehatzak egiteko emandako ahalorde bereziak ere.

a) La inscripción del nombramiento y cese de los miembros del consejo social y del comité de recursos, así como de los apoderamientos singulares concedidos para la realización de actos concretos.

b) Ordezkoak inskribatzea, hutsik dauden postuak bete arte.

b) La inscripción de las personas suplentes en tanto no pase a ocupar las vacantes correspondientes.

c) Auzietarako ahalorde orokorra.

c) El poder general para pleitos.

d) Korporazioaren webgunea sortzea.

d) La creación de página web corporativa.

32. artikulua.– Titulu inskribagarria.

Artículo 32.– Título inscribible.

1.– Erregelamendu honen 31.1 artikuluko a), b), d), e), g) eta h) letretan jasotako egintzak eskritura publikoan inskribatzeko aurkeztuko dira.

1.– Los actos a que se refiere el artículo 31.1 a), b), d), e), g) y h) del presente reglamento se presentarán para su inscripción en escritura pública.

2.– Erregelamendu honen 31.1 artikuluko c) eta f) letretan jasotako egintzak eta 31.2 artikulukoak inskribatzeko –ahalordetzeak salbu, horiei artikulu honen 1. apartatua aplikatuko baitzaie–, hurrengo artikuluan adierazitako baldintzetan egindako ziurtagiria aurkeztuko da, izenpetzaileen sinadura elektroniko eta guzti.

2.– Para inscribir los actos a que se refiere el artículo 31.1 c) y f) del presente reglamento, así como para los actos contenidos en el artículo 31.2, a excepción de los apoderamientos, a los que se les aplicará el apartado 1 de este artículo, se presentará certificación expedida en los términos señalados por el artículo siguiente y firmada electrónicamente por las personas suscribientes.

3.– Erregelamendu honen 31.1 artikuluko i), j) eta k) letretan jasotako egintzak kasuan kasuko ebazpen judizial edo administratiboa betez inskribatuko dira.

3.– Respecto de los actos relacionados en del artículo 31.1 i), j) y k) del presente reglamento, su inscripción se practicará en virtud de la correspondiente resolución judicial o administrativa.

4.– Erregelamendu honen 31.1.l) artikuluan adierazitako idazpenen edukia aldarazteko egintzak inskribatzeko, nahitaezkoa izango da aldatu nahi den egintza inskribatzeko eskatu zenaren mota bereko dokumentua aurkeztea.

4.– La inscripción de los actos modificativos del contenido de los asientos a que se refiere el artículo 31.1 l) del presente reglamento, se practicará en virtud de documento de igual clase que el requerido para la inscripción del acto que se modifica.

2. ATALA
SECCIÓN 2.ª
SOZIETATEAREN ERABAKIEI BURUZKO DOKUMENTAZIOA
DOCUMENTACIÓN DE ACUERDOS SOCIALES

33. artikulua.– Sozietatearen erabakiak egiaztatzea.

Artículo 33.– Acreditación de los acuerdos sociales.

1.– Erregistroan inskribatu behar diren batzar orokorraren eta kide anitzeko organoen erabakiak ziurtagiri bidez egiaztatuko dira. Ziurtagiri hori dagokion artezkaritza-kontseiluko edo kide anitzeko organoko idazkariak eta lehendakariak sinatu beharko dute elektronikoki.

1.– Los acuerdos de la asamblea general y de los órganos colegiados que hubieren de inscribirse en el Registro se acreditarán mediante su certificación, firmada electrónicamente por la persona que ejerza la secretaría del consejo rector o del órgano colegiado correspondiente, y por el presidente o presidenta.

2.– Kide anitzekoak ez diren organoen erabakiak jarduketa-araubidean adierazten den bezala egiaztatuko dira.

2.– En los supuestos de órganos no colegiados, se acreditarán en la forma que determine su régimen de actuación.

3.– Ez da erabakirik inskribatuko, baldin eta erabakiaren ziurtagiria egin duenaren kargua ez badago indarrean eta Erregistroan inskribatuta ziurtagiriaren emate-datan, salbu eta erabakiak indarrean jarraitzen badu eta modu fede-emailean egiaztatzen bada erabakia hartu zuenak horretarako gaitasuna zuela.

3.– No se inscribirá acuerdo alguno certificado por personas que no tengan, a la fecha de la certificación, su cargo vigente e inscrito en el Registro, salvo cuando el acuerdo siga aún vigente y se acredite fehacientemente que quien lo tomó tenía capacidad de hacerlo.

Hala ere, ziurtagiriak egiteko ahalmena duen karguaren titularra izendatzeko erabakiaren ziurtagiria izendatuak berak egindakoa denean, lehengo titularrak ere sinatu beharko du ziurtagiri hori, edo, bestela, lehengo titularrari izendapena modu fede-emailean jakinarazi zaiola frogatzen duen agiria erantsiko du, eta ezin izango da titulua inskribatu, harik eta erregistroan sartu zenetik hamabost egun igaro eta lehengo titularrak inskripzioaren aurka egin ez duela ikusi arte.

No obstante, cuando se trate de certificar un acuerdo por el que se nombra a la persona titular de un cargo con facultad certificante extendida por la propia persona nombrada, el certificado deberá ser firmado también por la anterior persona titular o, en su defecto, se acompañará notificación fehaciente del nombramiento a la anterior persona titular, no pudiéndose realizar la inscripción del título hasta transcurridos quince días desde su fecha de entrada en el registro sin oposición de la anterior persona titular.

Aurka egin nahi izanez gero, izendapena benetakoa ez dela egiaztatzeko edozein bide erabili beharko da.

La oposición se justificará por interposición de cualquier medio que acredite la no autenticidad del nombramiento.

4.– Aurreko apartatuetan aipatzen den ziurtagirian adierazi beharko da noiz egin den, bai eta hartutako erabakiaren baliozkotasuna eta erregulartasuna kalifikatzeko behar diren aktako inguruabar guztiak ere. Hain zuzen ere, batzar orokorraren eta administrazio-organoaren erabakiei buruzko ziurtagiriei dagokienez, honako hauek aplikatu behar dira:

4.– La certificación a que se refieren los números anteriores deberá contener la fecha de su expedición, así como todas las circunstancias del acta necesarias para calificar la validez y regularidad del acuerdo adoptado, que respecto de las certificaciones relativas a los acuerdos de la asamblea general y del órgano de administración, que resulten a estas últimas aplicables, serán:

a) Abenduaren 20ko 11/2019 Legearen 39.1 artikuluko a), b) eta c) letretan jasotako datuak, kasuan kasuko erabakiari dagozkionak soilik, eta lege horren 39.1 artikuluko d), f) eta g) letretan jasotako datuak, barnean hartuta abenduaren 20ko 11/2019 Legearen 35.5 eta 36.1 artikuluetan bilera-deia egiteko eta parte hartzeko ezarrita dauden aukerak aplikatzetik eratortzen direnak.

a) Las establecidas en el artículo 39.1 a), b) y c), de la Ley 11/2019, de 20 de diciembre, referido únicamente al acuerdo o acuerdos de que se trate, y en el artículo 39.1 d), f) y g) de dicha Ley, incluidas las derivadas de la aplicación de las posibilidades de convocatoria y participación establecidas en los artículos 35.5 y 36.1 de la Ley 11/2019, de 20 de diciembre.

b) Akta egin zen eguna eta akta hori onartzeko erabili zen sistema.

b) La fecha y el sistema de aprobación del acta, en todo caso.

c) Artikulu honetan adierazitako gainerako inguruabarrak.

c) Las demás circunstancias señaladas en el presente artículo.

5.– Sozietatearen erabakiak edo estatutu sozialak publiko egiteko eskritura aldatzen bada, akordio horren hitzez hitzeko transkripzioa egin beharko da, non aldatutako artikuluen edo onartutako estatutu berrien testu osoaren hitzez hitzeko transkripzioa jaso beharko baita.

5.– En los supuestos de modificación de la escritura de elevación a público de los acuerdos sociales, o de los estatutos sociales, se requerirá la transcripción literal de dicho acuerdo, que contendrá la transcripción literal de los artículos modificados o del texto íntegro de los nuevos estatutos aprobados.

6.– Abenduaren 20ko 11/2019 Legearen 77.1 artikuluaren arabera sozietate kooperatiboa behartuta badago legelari aholkularia izendatzera, batzar orokorraren erabakien ziurtagiriek eta administrazioa gauzatzen duen organoak hartutako erabakien ziurtagiriek, inskripzio edo idatzohar bidez Erregistroan idazpena eragin behar dutenek, jasota utzi beharko dute aipatutako erabakiak legelari aholkulariak emandako akta-liburuan agertzen direla, edo, hala badagokio, ziurtatu beharko da sozietatea ez dagoela behartuta legelari aholkularia izendatzera.

6.– Cuando la sociedad cooperativa esté obligada a nombrar letrado asesor o letrada asesora de conformidad con el artículo 77.1 de la Ley 11/2019, de 20 de diciembre, las certificaciones de los acuerdos de la asamblea general y las certificaciones de los acuerdos o decisiones del órgano que ejerza la administración, y que hayan de causar asiento en el Registro mediante su inscripción o anotación, incorporarán la constancia de que los mencionados acuerdos y decisiones figuran en el libro de actas dictaminados por el letrado o letrada asesora o, en su caso, deberá certificarse que la sociedad no está obligada a designar tal letrado o letrada.

34. artikulua.– Sozietatearen erabakiak biltzen dituzten dokumentu publikoak inskribatzea.

Artículo 34.– Inscripción de documentos públicos que contengan acuerdos sociales.

Sozietatearen erabakia publiko egiteko eskritura inskribatzeko, nahitaezkoa izango da tituluan jasota geratzea erabakiaren baliozkotasuna kalifikatzeko beharrezkoak diren aktako inguruabar guztiak, erregelamendu honen 33.4 artikuluak xedatutakoaren arabera; nahitaezkoa izango da, halaber, eskrituraren egileslea erabakien ziurtagiriak egiteko ahalmena duen pertsona izatea edo, bestela, erabakia hartu zuen organoak horretarako izendatu duen pertsona.

La inscripción de la escritura de elevación a público del acuerdo social requerirá que el título contenga todas las circunstancias del acta que sean necesarias para calificar la validez de aquel según lo previsto en el artículo 33.4 del presente reglamento y que se otorgue por quien esté facultado para certificarlos o haya sido designado para aquella actuación por el propio órgano que tomó el acuerdo de que se trate.

II. KAPITULUA
CAPÍTULO II
SOZIETATE KOOPERATIBOA INSKRIBATZEA
INSCRIPCIÓN DE LA SOCIEDAD COOPERATIVA

35. artikulua.– Estatutu sozialen proiektua aurretiaz kalifikatzea.

Artículo 35.– Calificación previa del proyecto de estatutos sociales.

1.– Eratzen ari den kooperatiba baten kudeatzaileek estatutu sozialen proiektua aurretiaz kalifika dadila eskatu ahal izango dute; horretarako, batzar eratzailearen aktaren kopia bat aurkeztu beharko dute, sustatzaile guztien sinadura elektronikoarekin, aurretiaz kalifikatzeko eskatu den estatutu sozialen proiektua bilduko duena.

1.– Las personas gestoras de una cooperativa en constitución podrán solicitar la calificación previa del proyecto de estatutos sociales, para lo cual deberá presentarse ejemplar del acta de la asamblea constituyente, que contenga el proyecto de estatutos sociales cuya calificación previa se solicita, firmada electrónicamente por todas las personas promotoras.

Kalifikazioa, oro har, hogeita hamar eguneko epean egingo da, eskabidea Erregistroan sartzen denetik zenbatzen hasita; epea hamar egunekoa izango da, sozietate kooperatibo txiki baten estatutu sozialen proiektuaren kalifikazioa eskatzen bada.

Dicha calificación se realizará con carácter general, en el plazo de treinta días desde la entrada de la solicitud en el Registro, reduciéndose a diez días para el supuesto de calificación del proyecto de estatutos sociales de una sociedad cooperativa pequeña.

2.– Erregistroak zuzendu daitezkeen faltak atzematen baditu estatutu-proiektuan, ebazpen arrazoitua egingo du, eta kudeatzaileei zuzendu beharreko alderdiak daudela jakinaraziko die, abenduaren 20ko 11/2019 Legearen 9.2 artikuluak xedatutakoarekin bat etorriz.

2.– Advertidas faltas subsanables en el proyecto estatutario por el Registro, procederá, previa resolución motivada, a su notificación a las personas gestoras para su rectificación de conformidad con lo dispuesto por el artículo 9.2 de la Ley 11/2019, de 20 de diciembre.

3.– Artikulu honen aurreko apartatuetan aipatzen diren kudeatzaileen ahalmenak baliatu ahal izango dira, baldin eta ez badago batzar eratzailearen aurkako erabakirik.

3.– Las facultades de las personas gestoras a que se refieren los números anteriores del presente artículo solo podrán ejercitarse siempre que no exista acuerdo en contrario de la asamblea constituyente.

36. artikulua.– Eratzea.

Artículo 36.– Constitución.

1.– Eratze-eskritura publikoan, batzar eratzailearen akta jaso behar da –salbu eta sustatzaile guztiek eraketa hori notario aurrean egiten dutenean–, eta akta horretan bilduko da erabakiak publiko egiteko ahalmena duten pertsonen izendapena.

1.– La escritura pública de constitución, salvo que dicha constitución se realice ante notario o notaria por todas las personas promotoras, contendrá el acta de la asamblea constituyente, que incluirá la designación de las personas facultadas para elevar a público los acuerdos.

2.– Bi hilabeteko epea egongo da eskritura egilesteko, batzar eratzailearen egunetik edo estatutu sozialen proiektuaren aurretiazko eta aldeko kalifikazioa egin denetik zenbatzen hasita, baldin eta batzar eratzailea ez bada notario aurrean egin.

2.– Dicha escritura, salvo que se realice asamblea constituyente ante notario o notaria, habrá de ser otorgada en el plazo de dos meses desde la fecha de la asamblea constituyente, o, en su caso, desde la calificación previa y favorable del proyecto de estatutos sociales.

3.– Eratze-egintzari dagozkion zergen likidazioa eskatu edo egin dela justifikatu beharko da, aurretiaz, kasu guztietan.

3.– Será necesaria, en todo caso, la previa justificación de que ha sido solicitada o realizada la liquidación de los impuestos correspondientes al acto de constitución.

37. artikulua.– Eratze-eskrituraren edukia.

Artículo 37.– Contenido de la escritura de constitución.

1.– Eratze-eskritura Erregistroan inskribatzeko, batzar eratzailearen akta –hala badagokio– eta abenduaren 20ko 11/2019 Legearen 12.2 artikuluan aipatutako alderdiak jaso beharko dira gutxienez. Etxebizitza-kooperatiben kasuan, sustatu den proiektua ere txertatu beharko da, edo notario eskuesleak proiektuaren edukiaz edo aurreikusitako etxebizitza edo lokal kopuruari buruz egindako adierazpena.

1.– Para su inscripción en el Registro, la escritura de constitución, además de incluir, en su caso, el acta de la asamblea constituyente deberá contener, al menos, los extremos mencionados en el artículo 12.2 de la Ley 11/2019, de 20 de diciembre. En las cooperativas de vivienda, contendrá, además, el proyecto promovido, o, la manifestación por el notario o notaria autorizante, de su contenido o de detalle del mismo concerniente al número de viviendas o locales proyectados.

2.– Ezingo da kooperatibarik eratu, baldin eta bazkideen kopurua –kooperatiba motaren arabera– txikiagoa bada legeak ezarritako gutxieneko kopurua baino. Horrenbestez, ez dira zenbatuko abenduaren 20ko 11/2019 Legean aurreikusita dauden beste mota batzuetako bazkideak.

2.– No podrá constituirse ninguna cooperativa que esté integrada por un número de personas socias, correspondientes a la clase de aquella, que sea inferior al mínimo legal. En consecuencia, no se computarán las personas socias de los restantes tipos previstos en la Ley 11/2019, de 20 de diciembre.

Kooperatiba eratzean beste mota batzuetako bazkideak biltzen badira, haien izaera zehaztu beharko da.

Respecto de esas otras personas socias que puedan concurrir en la constitución, se especificará su naturaleza.

3.– Berariaz adierazi beharko da sustatzaileek zer kooperatiba mota eratu nahi duten.

3.– Deberá manifestarse expresamente la clase de cooperativa que desean constituir las personas promotoras.

4.– Nahitaezko gutxieneko diru-ekarpena egin dela ziurtatzeko, kreditu-erakundean gordailututako zenbatekoen frogagiriak edo ziurtagiriak erabiliko dira, eta notarioari emango zaizkio, eskriturari eransteko.

4.– El desembolso de, al menos, la aportación dineraria mínima obligatoria se acreditará mediante el resguardo o certificación de las cantidades depositadas en la entidad de crédito de que se trate, que se entregará al notario o notaria, para su incorporación a la escritura.

5.– Egin gabeko ordainketak –halakorik badago– eskudirutan egin behar badira, ordaintzeko modua eta gehieneko epea zein diren adierazi beharko da, salbu eta azken datu hori batzarrak zehaztu behar duenean.

5.– Respecto de los desembolsos pendientes, si los hubiere, y debieran efectuarse en metálico, se indicará la forma y el plazo máximo en que hayan de satisfacerse, salvo que este último dato corresponda fijarlo a la asamblea.

6.– Ekarpenak diruz ordaintzen ez badira, ekarpenen balioa adierazi beharko da, aditu independenteek egindako txosten bat oinarri hartuta; orobat azaldu beharko da zer ondasun eta eskubide jartzen duen sustatzaile bakoitzak, eta zehaztu beharko dira horien erregistro-datuak, halakorik badago, eta ekarpenaren titulua edo kontzeptua. Inbentarioa eginda dagoenean, eskriturari erantsiko zaio.

6.– Cuando los desembolsos de las aportaciones fueran no dinerarios, deberá consignarse su valor, basado en un informe de personas expertas independientes, describiéndose los bienes y derechos que se aportan por cada persona promotora, con sus datos registrales, si los tuvieran, y el título o concepto de la aportación. Una vez inventariados, se incorporarán a la escritura.

Diruzkoak ez diren ekarpenetan egin gabe dauden ordainketei dagokienez, haien izaera, balioa, edukia eta ordainketak egiteko modua eta epea zehaztu beharko dira. Ordainketak ez badira dagokionean egiten, dirutan ordainduko da haien balioa.

Respecto de los desembolsos pendientes en aportaciones no dinerarias se determinarán su naturaleza, valor y contenido, y la forma y plazo para realizarlas. Si llegado el momento no se efectuaran, se satisfará su valor en dinero.

38. artikulua.– Estatutu sozialak.

Artículo 38.– Estatutos sociales.

1.– Estatutu sozialen gutxieneko aipamenek, Erregistroan inskribatuak izateko, abenduaren 20ko 11/2019 Legearen 13. artikuluan adierazita daudenekin bat etorri behar dute, eta erregelamendu honen hurrengo manuetan araututako zehaztapenak jasoko dituzte.

1.– Las menciones mínimas de los estatutos sociales, para su inscripción en el Registro deberán corresponder a las señaladas en el artículo 13 de la Ley 11/2019, de 20 de diciembre, con las especificaciones reguladas en los preceptos siguientes de este reglamento.

2.– Estatutuek, orobat, bazkideek egoki iritzitako itunak eta baldintzak arautu ahal izango dituzte, sozietate kooperatiboa eratzeko printzipioen edo legeen aurkakoak ez badira. Horiek horrela, ez da baliozkoa izango mota bereko bazkideen artean desberdintasun arbitrarioak ezartzea, bazkide horiek fundatzaileak izan zein ez izan.

2.– Los estatutos podrán regular, además, pactos y condiciones que las personas socias estimen convenientes, siempre que no se opongan a los principios configuradores de la sociedad cooperativa, ni a las leyes. Por ello, no será válido establecer diferencias arbitrarias entre personas socias de la misma clase, sean o no personas fundadoras.

39. artikulua.– Izena.

Artículo 39.– Denominación.

Aukeratutako izenarekin batera, «kooperatiba-sozietatea» edo «Koop. S.» adieraziko da soilik; sozietate kooperatibo txikien kasuan, berriz, «kooperatiba sozietate txikia» edo «koop. elk. txikia» laburdura.

Deberá consignarse junto con la denominación elegida, exclusivamente, la indicación.

Profesionalen kooperatibak izanez gero, adierazi berri diren izendapenei «profesionalen» edo «P.» laburdura erantsi beharko zaie.

«Sociedad Cooperativa» o «S. Coop.», o para el caso de las sociedades cooperativas pequeñas, «Sociedad Cooperativa Pequeña» o su abreviatura «S. Coop. Pequeña». Si se trata de cooperativa profesional, a las anteriores indicaciones habrá de añadirse la expresión «profesional» o su abreviatura «P.».

Horrez gainera, izena baliozkoa izateko, erregelamendu honen 91. artikuluan eta hurrengoetan jasotakoa bete beharko da.

Además, la denominación se ajustará para su formación válida a lo dispuesto por el artículo 91 y siguientes del presente reglamento.

40. artikulua.– Egoitza soziala.

Artículo 40.– Domicilio social.

EAEren lurraldearen barruan egongo da kooperatibaren egoitza soziala, bazkideen jarduera gehienak egiten dituen lekuan edo administrazio-kudeaketa eta enpresa-zuzendaritza zentralizatzen dituen lekuan. Jarduera gehienak egiten dituen lekutzat hartuko da establezimendu edo ustiategi nagusia kokatuta dagoen lekua; administrazio-kudeaketaren eta enpresa-zuzendaritzaren zentralizazio-lekuak, berriz, bat etorri beharko du benetako administrazio- eta zuzendaritza-lekuarekin.

La cooperativa tendrá su domicilio social, dentro del territorio de la CAPV, en el lugar donde realice preferentemente las actividades con sus personas socias o donde centralice la gestión administrativa y la dirección empresarial. El lugar de realización preferente de las actividades corresponderá a aquel en que esté radicado su establecimiento o explotación principal; el de centralización de la gestión administrativa y la dirección empresarial deberá coincidir con el de la efectiva administración y dirección.

41. artikulua.– Helburu soziala.

Artículo 41.– Objeto social.

1.– Helburu soziala osatzen duten jarduera guzti-guztiak adierazi beharko dira, zehatz eta labur. Helburu hori betetzeko beharrezkoak diren egintza material edo juridikoak aipatzea komeni bada, egintza horiek behar bezala bereizita arautuko dira.

1.– Las actividades que constituyan el objeto social se determinarán, de forma precisa y sumaria, indicando la totalidad de las que lo integran. Si se estimase conveniente aludir a los actos materiales o jurídicos necesarios para desarrollar dicho objeto, se regularán con la debida separación.

Kooperatibak berak eta bazkideek garatu beharko dituzte kooperatibaren helburu soziala osatzen duten jarduerak, kooperatiba-konpromisoaren oinarrizko alderdiei dagokienez behintzat. Hala ere, jarduera horiek erraztu, osatu, koordinatu edo integratu ahal izango dituzte kooperatibarekin lankidetzan diharduten beste entitate batzuek, edo kooperatibaren kapital-partaidetza duten beste entitate batzuek, abenduaren 20ko 11/2019 Legearen esparruan. Helburu soziala etxebizitza-kooperatibak kontratatutako bazkide ez diren hirugarrenek ematen edo osatzen dutenean, kontratu horien aldeko irizpena eman beharko du kooperatiba horretako legelari aholkulariak.

Las actividades que integran el objeto social de la cooperativa habrán de ser desarrolladas, al menos en los aspectos básicos del compromiso cooperativo, directamente por la misma y por sus personas socias. Sin perjuicio de ello, dichas actividades podrán ser facilitadas, completadas, coordinadas o integradas de cualquier forma, por otras entidades con las que aquella coopere, o en cuyo capital participe la propia cooperativa en el marco de la Ley 11/2019, de 20 de diciembre. Cuando el objeto social sea facilitado o complementado por terceras personas no socias contratadas por cooperativas de viviendas, dichos contratos deberán ser dictaminados favorablemente por el letrado asesor o asesora de dicha cooperativa.

2.– Bigarren mailako edo maila handiagoko kooperatiben estatutu sozialetan, zehaztu egin beharko da zer ahalmen transferitu diren lehen mailako kooperatibatik bigarren mailako edo maila handiagoko kooperatibara, eta, gainera, abenduaren 20ko 11/2019 Legearen 146. artikuluan adierazitako gainerako alderdiak adierazi beharko dira.

2.– En las cooperativas de segundo o ulterior grado los estatutos sociales deberán precisar las facultades transferidas desde la cooperativa de primer grado a la de segundo o ulterior grado, así como los demás extremos señalados en el artículo 146 de la Ley 11/2019, de 20 de diciembre.

42. artikulua.– Iraupena.

Artículo 42.– Duración.

1.– Estatutuek kooperatibaren iraupena zehaztu beharko dute.

1.– Los estatutos habrán de contener la duración de la cooperativa.

2.– Epe jakin bat ezarriz gero, epe hori zein den eta noiz hasiko den zehaztuko da. Hala egin ezean, eratze-eskrituraren eguna hartuko da hasiera-datatzat.

2.– En el supuesto que se establezca un plazo determinado, se especificará el mismo, indicándose su comienzo. En otro caso, se entenderá que la fecha de comienzo corresponde a la de la fecha de la escritura de constitución.

43. artikulua.– Eragiketak hastea.

Artículo 43.– Comienzo de las operaciones.

Sozietatearen eragiketak hasteko uneari buruz besterik ezartzen ez bada, ulertuko da kooperatiba eratze-eskrituraren egunean hasiko dela eragiketak egiten.

Si no se determina otra cosa respecto del momento de comienzo de las operaciones societarias, se presumirá que la cooperativa comienza sus operaciones en la fecha de la escritura de constitución.

44. artikulua.– Sozietate-ekitaldia ixteko data.

Artículo 44.– Fecha de cierre del ejercicio social.

Estatutuetan ezarri ahal izango da sozietate-ekitaldia noiz itxiko den; ekitaldiak ezingo du inoiz urtebete baino luzeagoa izan. Estatutuetan ez bada itxiera-datarik ezartzen, sozietate-ekitaldia urte bakoitzeko abenduaren 31n amaituko da.

Los estatutos podrán fijar la fecha de cierre del ejercicio social que, en ningún caso, superará el año. Si los estatutos no la fijaran, se entenderá que el ejercicio social concluye el 31 de diciembre de cada año.

45. artikulua.– Jarduera kooperatibizatuaren lurralde-eremua.

Artículo 45.– Ámbito territorial de la actividad cooperativizada.

Kooperatibaren estatutuetan berariaz jasoko da helburu soziala xedatzen duen jarduera kooperatibizatua EAEren lurraldearen barruan egiten dela nagusiki.

Los estatutos de la cooperativa consignarán, expresamente, que la actividad cooperativizada que resulta definitoria del objeto social se lleva a cabo, con carácter principal, dentro del territorio de la CAPV.

Horrek ez dio ezertan eragotziko kooperatibari bazkide ez diren hirugarrenekin harreman juridikoak askatasunez ezartzea edo helburu sozialarekiko osagarriak diren jarduera instrumentalak edo pertsonalak egitea, EAEren lurraldetik kanpora.

Todo ello sin perjuicio de que, fuera de dicho territorio, aquella siempre pueda establecer libremente relaciones jurídicas con terceras personas no socias o realizar actividades de carácter instrumental o personales accesorias a su objeto social.

46. artikulua.– Gutxieneko parte-hartzea betetzeko konpromisoa.

Artículo 46.– Compromiso de participación mínima.

Kooperatibaren lehentasunezko helburua da bazkideen jarduera ekonomiko eta sozialak sustatzea eta haien beharrak asetzea parte-hartze aktiboaren bidez.

La cooperativa tiene por objeto prioritario la promoción de las actividades económicas y sociales de sus miembros y la satisfacción de sus necesidades con la participación activa de los mismos.

Parte hartzeko betebehar hori betetzeko, estatutuetan argi eta garbi ezarriko dira bazkideen partaidetzarako gutxieneko moduluak edo arauak, halako eran, non ahalbidetuko baita haien irismena, betetze-maila eta helburu sozialarekiko koherentzia ezagutzea eta, hala badagokio, ebaluatzea, abenduaren 20ko 11/2019 Legearen 22.c) artikuluan ezarritakoarekin bat etorrita.

De acuerdo con esa obligación de participación, los estatutos establecerán los módulos o normas mínimas de participación de las personas socias con suficiente claridad, de forma que permitan conocer y, en su caso, evaluar el alcance y cumplimiento de los mismos y su coherencia con el objeto social, conforme a lo establecido en el artículo 22 c) de la Ley 11/2019, de 20 de diciembre.

Bazkideek kooperatibaren jardueretan izango duten konpromisoa edo gutxieneko partaidetza honela gauzatu ahal izango da: kooperatibaren jardueretan zuzenean parte hartuz edo, estatutuetan jasota badator, beste entitate batzuetan parte hartuz, betiere kooperatibak entitate horiekiko lankidetzan edo elkarlanean jarduten badu edo haietan parte hartzen badu edo helburu sozialari lotutako interes berezia badu. Jatorrizko kooperatibako bazkide minoritarioek hartuko dute parte beste entitate horietan, salbu eta enpresa premia-egoeran dagoenean, arrazoi ekonomikoak, teknikoak, antolakuntzakoak eta ekoizpenekoak edo ezinbesteko arrazoiak direla eta.

La participación mínima o compromiso de las personas socias en las actividades de la cooperativa podrá hacerse efectiva mediante su participación directa en las actividades de la propia cooperativa o bien, siempre que así se prevea en los estatutos, en otras entidades con las que la cooperativa coopere, colabore o participe y en las que esta tenga un interés especial vinculado al objeto social. Las personas socias que participen en estas otras entidades tendrán carácter minoritario en la cooperativa de origen, salvo en situaciones de necesidad empresarial por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, o de fuerza mayor.

47. artikulua.– Kooperatiba administratzea.

Artículo 47.– Administración de la cooperativa.

1.– Kooperatibaren administrazioa administratzaile bakar baten esku utzi ahal izango da, kooperatibako bazkideak hamar baino gehiago ez direnean, edo, bestela, artezkaritza-kontseilu baten esku. Sozietate kooperatibo txikiak administratzeko, gainera, modu solidarioan edo mankomunatuan jarduten duten hainbat administratzaile jar daitezke.

1.– La administración de la cooperativa se podrá confiar a un administrador o administradora única, cuando el número de personas socias de la cooperativa no sea superior a diez, o a un consejo rector. En el caso de la sociedad cooperativa pequeña, además, podrá confiarse a varias personas administradoras que actúen de forma solidaria o de forma mancomunada.

Edonola ere, administrazio-modu alternatiboak zehaztu ahal izango dira estatutuetan, aurreko paragrafoan aipatutako moduak aintzat hartuta.

En todo caso, los estatutos podrán establecer regulaciones alternativas detalladas de entre las formas de administración mencionadas en el párrafo anterior.

2.– Administrazioa artezkaritza-kontseilu baten esku utziz gero, administratzaileen kopuru zehatza adieraziko da –gutxienez hiru–, edo behintzat kopuru maximoa eta minimoa, eta hori dagokion batzar orokorrak finkatuko du, berritze bakoitzean. Administratzaile bakoitzaren kargualdiak zenbat iraungo duen ere adieraziko da.

2.– En caso de confiar la administración a un consejo rector, se indicará el número exacto, no inferior a tres, de las personas administradoras, o, al menos, su máximo y mínimo, en cuyo caso será fijado, en cada renovación, por la correspondiente asamblea general. Igualmente se indicará el plazo de duración del cargo de cada una de las personas administradoras.

3.– Halaber, estatutuetan jasoko da administratzaileei esleitutako ordezkaritza nola gauzatu behar den, arau hauen arabera:

3.– Asimismo, se hará constar estatutariamente el modo en que debe ejercerse la representación atribuida a las personas administradoras, de conformidad con las siguientes reglas:

a) Administratzaile bakarra badago, pertsona horrek izango du, nahitaez, ordezkaritza-ahalordea.

a) En el caso de administrador único o administradora única, el poder de representación corresponderá necesariamente a esta persona.

b) Hainbat administratzaile solidario badaude, horietako edonork izango du ordezkaritza-ahalordea.

b) En caso de varias personas administradoras solidarias, el poder de representación corresponderá indistintamente a cada una de ellas.

c) Hainbat administratzaile mankomunatu badaude, ordezkaritza-ahalordea batera baliatuko dute.

c) En el caso de varias personas administradoras mancomunadas, el poder de representación se ejercitará conjuntamente.

d) Artezkaritza-kontseilua badago, hari dagokio ordezkaritza-ahalordea, eta kide anitzeko organo moduan jardungo du. Hala ere, estatutuek kontseiluko kide bati edo gehiagori eslei diezaiokete ordezkaritza-ahalordea, banan-banan edo denei batera.

d) En el caso de consejo rector, el poder de representación corresponde al propio consejo, que actuará colegiadamente. No obstante, los estatutos podrán atribuir, además, el poder de representación a uno o varios miembros del consejo a título individual o conjunto.

Artezkaritza-kontseiluko lehendakariak eta, hala badagokio, lehendakariordeak (kooperatibakoa ere izango da) kooperatibaren legezko ordezkaritza izango dute, ahalorde espezifikoaren beharrik gabe, estatutuek esleitzen dizkieten ahalmenen esparruan, eta, ahalordea eman ondoren, batzar orokorraren edo artezkaritza-kontseiluaren erabakietatik ondorioztatzen diren ahalmen zehatzen esparruan.

El presidente o presidenta del consejo rector y, en su caso, el vicepresidente o vicepresidenta, que lo será también de la cooperativa, ostentarán la representación legal de la misma, sin necesidad de apoderamiento específico, dentro del ámbito de las facultades que les atribuyan los estatutos y las concretas que, previo apoderamiento, y para su ejecución, resulten de los acuerdos de la asamblea general o del consejo rector.

4.– Bigarren mailako edo maila handiagoko kooperatibei dagokienez, adieraziko da abenduaren 20ko 11/2019 Legearen 149.2 artikuluaren lehenengo paragrafoan aurreikusitako taldekatze-arauak barne-erregelamenduaren esku uzten diren; bestela, estatutu bidezko erregulazioa ezarri beharko da.

4.– Respecto de las cooperativas de segundo o ulterior grado, se expresará si las reglas sobre la agrupación, prevista en el artículo 149.2, párrafo primero de la Ley 11/2019, de 20 de diciembre, se confían al reglamento interno; en otro caso, deberá establecerse la oportuna regulación estatutaria.

48. artikulua.– Zaintza-batzordea eta beste organo batzuk.

Artículo 48.– Comisión de vigilancia y otros órganos.

1.– Zaintza-batzordea nahitaez edo borondatez eratzen denean, abenduaren 20ko 11/2019 Legearen 53. artikuluaren arabera, estatutuetan zehaztuko da zenbat kide titular izango diren batzorde horretan –gutxienez hiru izan behar dute– eta, hala badagokio, zenbat ordezko izango diren. Karguen banaketa ere zehaztuko da, lehendakaria eta idazkaria izendatuko dira, eta haien agintaldiaren iraupena finkatuko da –ez da bat etorriko administratzaileen agintaldiaren iraupenarekin–.

1.– Cuando de forma obligatoria o voluntaria se constituya la comisión de vigilancia, conforme al artículo 53 de la Ley 11/2019, de 20 de diciembre, los estatutos fijarán el número de miembros titulares de dicha comisión que no podrá ser inferior a tres, así como, en su caso, el de personas suplentes, la distribución de los cargos, nombrando presidente o presidenta y secretario o secretaria y establecerán el período de duración del mandato, que no coincidirá con el de las personas administradoras.

2.– Kooperatibak beste organo batzuk eratzen dituenean, abenduaren 20ko 11/2019 Legean aurreikusitakoaren arabera, estatutuetan arautu beharko dira lege-arau horretan eskatzen diren alderdiak.

2.– Cuando la cooperativa constituya otros órganos, según lo previsto en la Ley 11/2019, de 20 de diciembre, antes mencionada, los estatutos deberán regular aquellos extremos que vengan exigidos por dicha normativa legal.

3.– Zaintza-batzordeko eta manu honetan aipatutako gainerako organoetako idazkariei dagokie hartzen diren erabakiak ziurtatzea, lehendakariaren oniritziarekin.

3.– Corresponde al secretario o secretaria de la comisión de vigilancia y de los demás órganos aludidos en este precepto certificar los acuerdos que se adopten, con el visto bueno de su presidente o presidenta.

49 artikulua.– Kooperatiba-taldeak.

Artículo 49.– Grupos cooperativos.

Kooperatiba-taldeen kasuan, inskripzio hauek egin beharko dira:

Tratándose de grupos cooperativos, deberán practicarse las siguientes inscripciones:

a) Taldeburu den entitatea sozietate kooperatibo bat denean, sozietate hori inskribatuko da. Sozietate horrek sustatu beharko du erregelamendu honen arabera Erregistroan sartu behar diren egintza guztiak inskribatzea, eta, gainera, hurrengo apartatuan xedatutakoa ere hartuko da kontuan.

a) Cuando la entidad cabeza de grupo sea una sociedad cooperativa, se inscribirá esta, la cual deberá promover la inscripción de todos los actos de dicha entidad que deban acceder al Registro según el presente reglamento y además se tendrá en cuenta lo dispuesto en el apartado siguiente.

b) Nolanahi ere, talde batean integratzeko erabakia, taldetik bereiztekoa eta taldea eratzekoa sozietate kooperatibo bakoitzari dagokion erregistro-orrian idatzi beharko dira. Horretarako, taldeek integrazio- eta bereizte-erabakien berri emango diote Erregistroari, edo, bestela, taldea inskribatzeko eskabidearekin batera, eskaera-egunean zeuden taldekideak adieraziko dituzte.

b) En todo caso, el acuerdo de integración en un grupo, al igual que el de separación y la propia constitución del grupo, se anotarán en la hoja registral correspondiente a cada sociedad cooperativa. A tal efecto, los grupos comunicarán al Registro dichos acuerdos de integración y de separación o acompañarán a las solicitudes de inscripción del grupo los integrantes del mismo a la fecha de la solicitud.

c) Kooperatiba-talde batean sartzeko eta taldetik bereizteko erregistro-inskripzioak ez dira eratzaileak; beraz, egintza horiek eta taldeak berak eraginkortasuna izango dute abenduaren 20ko 11/2019 Legearen 154. artikuluan eta erregelamendu honetan aurreikusitako funtsezko baldintzak betetzen diren unetik aurrera.

c) Dado el carácter no constitutivo de las inscripciones registrales de incorporación a un grupo de cooperativas y de separación del mismo, estos actos y la propia existencia del grupo tendrán efectividad desde el momento en que se cumplan los requisitos sustantivos previstos en el artículo 154 de la Ley 11/2019, de 20 de diciembre, y en el presente reglamento.

III. KAPITULUA
CAPÍTULO III
ADMINISTRATZAILEAK IZENDATZEA ETA KARGUTIK KENTZEA
NOMBRAMIENTO Y CESE DE LAS PERSONAS ADMINISTRADORAS

50. artikulua.– Administratzaileak izendatzea.

Artículo 50.– Nombramiento de las personas administradoras.

1.– Administratzaile titular edo ordezkoen izendapenak inskribatzeko, batzar orokorrak egindako aktaren ziurtagiria aurkeztu beharko da, erregelamendu honen 33. artikuluan ezarritako baldintzak beteta.

1.– La inscripción del nombramiento, como titulares o suplentes, de las personas administradores se efectuará mediante certificación del acta de la asamblea general con los requisitos del artículo 33 del presente reglamento.

2.– Aski izango da artezkaritza-kontseiluaren aktaren ziurtagiria aurkeztea – aurreko apartatuan adierazitako baldintzak beteta, betiere–, egintza hauek egiteko:

2.– Será título suficiente la certificación del acta del consejo rector, con los requisitos señalados en el punto anterior, en los siguientes supuestos:

a) Artezkaritza-kontseiluko kideen kargu-banaketa inskribatzeko, ahalmen hori estatutuz edo legez organo horri badagokio.

a) La inscripción de la distribución de cargos entre los miembros del consejo rector, si esta facultad correspondiera estatutaria o legalmente, a este órgano.

b) Inskribatutako ordezkoak kide titular gisa inskribatzeko.

b) La inscripción, como miembros titulares, de los suplentes inscritos.

c) Kide titular gisa aldi baterako inskribatzeko, izendapena abenduaren 20ko 11/2019 Legearen 43.7 artikuluan aipatzen diren lanpostu hutsak betetzeko egin bada.

c) La inscripción transitoria como miembros titulares, cuando su nombramiento tenga causa en la cobertura de vacantes a la que hace referencia el artículo 43.7 de la Ley 11/2019, de 20 de diciembre.

Aurreko hiru letretan adierazitako kasuetan, ordezkoak karguan arituko dira batzar orokorra egiten den egunera arte edo, bestela, ordeztuei kargualdia amaitzeko falta zitzaien denbora-tartea igaro arte.

En los casos previstos en las tres letras anteriores, las personas suplentes desempeñarán su cargo por el período pendiente de cumplir por las personas cuya vacante cubran o hasta que se celebre asamblea general.

Era berean, aurreko zenbakietan aipatutako izendapenak inskriba daitezke batzarraren edota administrazio-organoaren aktaren notario-lekukotzaren bidez edo notario-aktaren kopia eskuetsiaren bidez, edo eskritura publikoaren bidez.

Igualmente, los nombramientos referenciados en los números anteriores podrán inscribirse mediante testimonio notarial del acta o copia autorizada del acta notarial de la asamblea o del órgano de administración, o por escritura pública.

Bazkide ez den norbait hautatuz gero, horren berri eman beharko da. Kontseilari ez den norbait idazkari izenda daiteke, baina, hala bada, berariaz adierazi beharko da.

En el supuesto de que se eligieran personas no socias deberá expresarse tal circunstancia. Puede nombrarse un secretario o secretaria que no sea consejero o consejera, pero deberá indicarse expresamente.

3.– Administratzaileen izendapena ez da inskribatuko, haien onarpena berariaz jasota ez badago.

3.– No se inscribirá el nombramiento de las personas administradoras respecto de las que no conste, explícitamente, su aceptación.

4.– Ziurtagiriak egiteko ahalmena administrazio-organoaren osaeraren arabera esleituko da.

4.– La asignación de la facultad certificante se determinará en función de la composición del órgano de administración.

5.– Pertsona fisiko bat izendatzen bada pertsona juridikoa den administratzaile bati dagozkion eginkizunak bete ditzan, pertsona juridikoak emandako ziurtagiri baten bidez egiaztatuko da pertsona fisikoaren izendapena. Ziurtagiri horretan, izendatuaren nortasuna eta izendapena baliozkoa den ala ez erakusten duten zer-nolakoak adierazi beharko dira. Ziurtagiri horretan, gainera, pertsona fisikoaren onarpena jasoko da.

5.– La designación de una persona física para el ejercicio de las funciones propias del administrador persona jurídica, se acreditará por certificación de esta en que conste la identidad de aquella y demás circunstancias que permitan evaluar la validez del nombramiento. Deberá contener, además la aceptación de la persona física.

6.– Pertsona juridikoa den administratzailea berriz hautatuz gero, lehendik izendatutako ordezkariak karguaren eginkizunak betetzen jarraituko du, espresuki ordezten ez duten bitartean.

6.– En caso de reelección de persona jurídica administradora, la persona representante anteriormente designada continuará en el ejercicio de las funciones propias del cargo, en tanto no se proceda expresamente a su sustitución.

7.– Onartzen den une beretik izango ditu ondorioak administratzaile-izendapenak, eta Erregistroan inskribatu beharko da, hogeita hamar eguneko epean, kargua onartzen denetik aurrera kontaturik.

7.– El nombramiento de las personas administradoras surtirá efecto desde su aceptación, debiendo ser presentado para su inscripción en el Registro dentro del plazo de los treinta días siguientes a la fecha de aquella.

51. artikulua.– Administratzaileek dimisioa aurkeztea edo kargua uztea.

Artículo 51.– Dimisión y cese de las personas administradoras.

1.– Administratzaileen dimisioa modu hauetako batean inskribatuko da:

1.– La inscripción de la dimisión de las personas administradoras se practicará por cualquiera de las siguientes formas:

a) Elektronikoki sinatutako dokumentua aurkeztuz; dokumentu horretan, administratzaileak karguari uko egin diola adieraziko du, horretarako arrazoiak azalduko ditu, eta sozietate kooperatiboari jakinarazpen fede-emailea bidali diola ere egiaztatuko du.

a) Mediante documento firmado electrónicamente en que la persona administradora manifieste, motivadamente, su renuncia al cargo y la notificación fehaciente a la sociedad cooperativa.

b) Batzar orokorraren edo, hala badagokio, administrazio-organoaren aktaren ziurtagiria aurkeztuz, erregelamendu honen 33. artikuluan ezarritako baldintzak beteta.

b) En virtud de certificación del acta de la asamblea general o, en su caso, del órgano de administración, con los requisitos del artículo 33 del presente reglamento.

2.– Administratzailearen dimisioa inskribatzeko baliatu den dokumentuan, dimisioaren data jaso beharko da.

2.– En el documento en virtud del cual se practique la inscripción de la dimisión de la persona administradora, deberá constar la fecha en que esta se haya producido.

3.– Administratzailea hiltzen bada edo haren heriotza-deklarazio judiziala ematen bada, sozietateak edo interesdunetatik edozeinek eskatuta inskribatuko da kargu-uztea, Erregistro Zibilak emandako ziurtagiria erabiliz.

3.– La inscripción del cese de las personas administradoras por fallecimiento o por declaración judicial de fallecimiento, se practicará a instancia de la sociedad o de cualquier persona interesada, en virtud de certificación del Registro Civil.

52. artikulua.– Administratzaileak kargutik kentzea edo aldi baterako kargugabetzea.

Artículo 52.– Destitución y suspensión de las personas administradoras.

1.– Administratzailea kargutik kentzen bada abenduaren 20ko 11/2019 Legearen 44.2, 46.2 eta 51.2 artikuluetan adierazitako arrazoiengatik, inskripzioa batzar orokorraren aktaren ziurtagiriaren bidez egingo da. Abenduaren 20ko 11/2019 Legearen 44.2 artikuluak xedatutako aldi baterako kargugabetzea, berriz, zaintza-batzordearen edo, hala badagokio, artezkaritza-kontseiluaren aktaren ziurtagiriaren bidez inskribatuko da.

1.– La inscripción de la destitución de las personas administradoras por las causas previstas en los artículos 44.2, 46.2 y 51.2 de la Ley 11/2019, de 20 de diciembre, se practicará en virtud de certificación del acta de la asamblea general. No obstante, también se inscribirá la suspensión temporal a que se refiere el artículo 44.2 de la Ley 11/2019, de 20 de diciembre, mediante la certificación del acta de la comisión de vigilancia o, en su caso, del consejo rector.

2.– Administratzailea kargutik apartatzen bada ebazpen judizial irmoa eman delako, ebazpen horren edukia eta irmotasuna egiaztatzen dituen lekukotza judiziala aurkeztuz egingo da inskripzioa.

2.– Si la separación hubiese sido acordada por resolución judicial firme, su inscripción se practicará en virtud de testimonio judicial que dé cuenta de su contenido y de su firmeza.

IV. KAPITULUA
CAPÍTULO IV
KONTSEILARI DELEGATUAK, BATZORDE BETEARAZLEKO KIDEAK ETA ZUZENDARI KUDEATZAILEAK
CONSEJEROS DELEGADOS O CONSEJERAS DELEGADAS, INTEGRANTES DE LA COMISIÓN EJECUTIVA Y DIRECTORES O DIRECTORAS GERENTES

53. artikulua.– Ahalmenak eskuordetzea, eta kontseilari delegatuen eta batzorde betearazleko kideen izendapena edo kargu-uztea.

Artículo 53.– Delegación de facultades, nombramiento y cese de las personas consejeras delegadas y de integrantes de la comisión ejecutiva.

1.– Artezkaritza-kontseiluak ahalmenak eskuordetzeari eta batzorde betearazleko kideen edo kontseilari delegatuen izendapenari buruz hartutako erabakia eskritura publiko bidez inskribatuko da. Eskritura horretan, artezkaritza-kontseiluaren erabaki hori jasoko da, eta eskuordetutako ahalmenak zehatz-mehatz deskribatuko dira.

1.– La inscripción del acuerdo del consejo rector sobre la delegación de facultades y el nombramiento de los miembros de la comisión ejecutiva o de personas consejeras delegadas se realizará mediante escritura pública en la que se recoja dicho acuerdo con la descripción detallada de las facultades delegadas.

Halako erabakiak inskribatzeko, berariaz jaso beharko da izendatutako pertsonek kargua betetzea onartu dutela.

Para inscribir tales acuerdos será precisa la constancia expresa de la aceptación de las personas designadas para desempeñar dichos cargos.

2.– Eskuordetzaren aldaketak edo errebokazioak eskritura publiko bidez inskribatuko dira.

2.– La modificación o la revocación de la delegación realizada se inscribirá mediante la correspondiente escritura pública que la contenga.

3.– Uko-egitea inskribatzeko, uko-egileak elektronikoki sinatutako dokumentua baliatuko da; dokumentu hori modu fede-emailean jakinaraziko zaio sozietate kooperatiboari.

3.– La renuncia se inscribirá en virtud de documento del renunciante, notificado fehacientemente a la sociedad cooperativa, firmado electrónicamente.

4.– Kontseilari delegatuen inskripzioak ofizioz ezereztuko dira pertsona horien kargu-uztea inskribatzen denean.

4.– Las inscripciones como personas consejeras delegadas se cancelarán, de oficio, cuando se inscriba su cese como personas consejeras.

54. artikulua.– Zuzendari kudeatzaileen izendapena, kargu-uztea eta ahalordetzea, eta ahalorde bereziak.

Artículo 54.– Nombramiento, cese y apoderamiento de directores o directoras gerentes, y apoderamientos singulares.

1.– Kasuan kasuko eskritura publikoaren bidez inskribatuko dira honako hauek, eta eskritura horretan jasoko dira, kasuan-kasuan, emandako, aldatutako edo errebokatutako ahalordeak:

1.– Se inscribirán, mediante la correspondiente escritura pública, que contendrá, en cada caso, los poderes conferidos, modificados o revocados:

a) Zuzendari kudeatzaile baten edo gehiagoren izendapena eta kargu-uztea.

a) El nombramiento y cese, de uno o más directores o directoras gerentes.

b) Beste pertsona batzuen ahalorde orokorrak, horien aldaketak eta ezerezteak.

b) Los apoderamientos generales de otras personas, su modificación y revocación.

Etxebizitza-kooperatiben kasuan, ez da inoiz ahalorderik emango helburu soziala osorik betetzeko egintzak edo kontratuak egiteko, ezta eraikuntzari eta finantzaketari buruz eta bazkide ez diren hirugarrenekin egin beharreko kontratuei buruz oinarrizko erabakiak hartzeko ere.

En las cooperativas de vivienda en ningún caso los apoderamientos se extenderán a actos o contratos que abarquen la totalidad del cumplimiento del objeto social, ni las decisiones básicas sobre edificación y financiación y contratos con terceras personas no socias.

c) Edonori emandako ahalorde bereziak, ahalorde horiek inskribatzea aukeratzen bada erregelamendu honen 31.2.a) artikuluan ezarritakoarekin bat etorrita, eta halako ahalordeen aldaketak eta errebokatzeak.

c) Los apoderamientos singulares o especiales conferidos a cualquier persona, en el supuesto de que se optara por la inscripción de estos últimos, de conformidad con lo establecido en el artículo 31.2 a) del presente reglamento, su modificación y revocación.

2.– Eskrituran jasoko da dagokion sozietate-organoak zer ahalmen eman dituen, kasuan kasuko bileraren aktan jasota dagoen erabakiaren ziurtagiriaren babesean, egilesleak hala adierazita.

2.– La escritura contendrá las facultades otorgadas por el órgano social procedente, en virtud de certificación del acuerdo que conste en el acta de la reunión correspondiente caso, por manifestación de la persona otorgante.

V. KAPITULUA
CAPÍTULO V
SOZIETATEAREN ERABAKIAK AURKARATZEKO DEMANDA JAKIN BATZUEN ETA ERABAKIOK ETETEAREN PREBENTZIOZKO IDATZOHARRA
ANOTACIÓN PREVENTIVA DE DETERMINADAS DEMANDAS DE IMPUGNACIÓN DE LOS ACUERDOS SOCIALES Y DE LA SUSPENSIÓN DE LOS MISMOS

55. artikulua.– Sozietatearen erabakiak aurkaratzeko demandaren eta erabakiok etetearen prebentziozko idatzoharra.

Artículo 55.– Anotación preventiva de la demanda de impugnación de los acuerdos sociales y de la suspensión de estos.

1.– Batzar orokorrak edo administratzaileek hartutako erabaki inskribagarriak aurkaratzeko demandari buruzko edota sozietatearen erabaki aurkaratuak eteteari buruzko prebentziozko idatzoharra egiteko, hala egitea agintzen duen ebazpen judiziala erabiliko da, Prozedura Zibilaren Legearen 727. artikuluaren eta harekin bat datozenen babesean.

1.– La anotación preventiva, tanto de la demanda de impugnación de acuerdos inscribibles adoptados por la asamblea general o por las personas administradoras, como de la suspensión de acuerdos sociales impugnados, se realizará mediante la correspondiente resolución judicial que la ordene, al amparo del artículo 727 y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

2.– Prebentziozko idatzoharrak ebazpen judizialaren lekukotza bidez aldatuko dira, Prozedura Zibilaren Legean aipatzen diren kautelazko neurriak aldatzen edo kentzen direnean.

2.– Las anotaciones preventivas se modificarán, mediante testimonio de la resolución judicial, cuando se produzca la modificación o alzamiento de las medidas cautelares a las que se refiere la Ley de Enjuiciamiento Civil.

3.– Prebentziozko idatzoharrak ebazpen judizialaren lekukotza bidez ezereztuko dira, aurkaratze-demanda epai irmo bidez ezesten denean. Halaber, ezereztu egin beharko dira, ebazpenaren lekukotza baliatuz, akzioari uko egiten zaionean edo instantzian atzera egiten denean.

3.– Las anotaciones preventivas se cancelarán, mediante testimonio de la resolución judicial, cuando la demanda de impugnación quede desestimada en sentencia firme. También deberán cancelarse, en virtud del correspondiente testimonio de la resolución, cuando se produzca renuncia a la acción o desistimiento de la instancia.

4.– Aurkaratutako erabaki guztiak edo batzuk deusezak direla deklaratzen duen epai irmoa nahikoa izango da prebentziozko idatzoharrak ezerezteko eta halako erabakiak jasotzen dituzten edo ebazpen judizialarekin kontraesanean dauden erregistro-idazpen guztiak ezerezteko.

4.– La sentencia firme que declare la nulidad de todos o alguno de los acuerdos impugnados será título suficiente para cancelar la anotación preventiva y cualquier tipo de asiento registral que contenga aquellos acuerdos o sea contradictorio con la resolución judicial.

5.– Inskribatuta dauden edo inskribatzeko modukoak diren erabakiak etetea dakarten ebazpen judizial irmoen prebentziozko idatzoharra egin ahal izango da, Erregistroak egiaztatzen duenean halakoak daudela. Artikulu honen 3. apartatuan adierazitako kasu eta modu beretan ezereztuko dira idatzohar horiek.

5.– Podrá practicarse anotación preventiva de las resoluciones judiciales firmes que determinen la suspensión de acuerdos inscritos o inscribibles, cuando el Registro constate su existencia. Dicha anotación se cancelará en los mismos casos y formas establecidos por el número 3 de este artículo.

6.– Aurreko apartatuetan ebazpen judizialei buruz aurreikusi ez den guztirako, Prozedura Zibilaren Legeari jarraituko zaio, eta, subsidiarioki, merkataritza-erregistroko araudiak kapital-sozietateentzat antzeko kasuetarako ezartzen duenari.

6.– En lo no previsto por los números anteriores sobre resoluciones judiciales se estará a cuanto dispone la Ley de Enjuiciamiento Civil y subsidiariamente la normativa registral mercantil para las sociedades de capital en supuestos análogos.

7.– Euskadiko Kooperatiben Goren Kontseiluaren Erregelamenduari lotuta dauden euskal kooperatibetako gatazkak ebazteko prozeduren kasuan, arbitroak ebazten badu Erregistroan inskribatu egin behar dela sozietatearen erabakiak aurkaratzea edo erabaki horiek etetea eragin duen arbitraje-demanda, haren idatzoharra egingo da, baldin eta erabakiak inskribagarriak badira, laguntza judizialaren bidez Erregistroari jakinarazitako arbitraje-ebazpenaren babesean.

7.– En el caso de procedimientos de resolución de conflictos en las cooperativas vascas sujetos al Reglamento del Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi, cuando el árbitro resolviera anotar en el Registro la demanda de arbitraje que suponga la impugnación de acuerdos sociales o la suspensión de los mismos, procederá su anotación siempre que se trate de acuerdos inscribibles, en virtud de la correspondiente resolución arbitral comunicada al Registro mediante el correspondiente auxilio judicial.

Laudoak aurkaratutako erabakien deuseztasuna deklaratzen badu, artikulu honen 4. apartatuan epai irmoetarako araututakoa aplikatuko da.

Cuando el laudo declare la nulidad de los acuerdos impugnados, se aplicará lo regulado en el número 4 precedente para las sentencias firmes.

VI. KAPITULUA
CAPÍTULO VI
ESTATUTU SOZIALAK ALDATZEA
MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS SOCIALES

56. artikulua.– Estatutu sozialen aldaketa inskribatzea.

Artículo 56.– Inscripción de la modificación de los estatutos sociales.

1.– Estatutuetan egindako aldaketa oro eskritura publikoaren bidez inskribatuko da, eta han datu hauek jasoko dira.

1.– La inscripción de toda modificación estatutaria se practicará en virtud de escritura pública, que contendrá:

a) Batzar orokorraren akordioa.

a) El acuerdo adoptado por la asamblea general.

b) Aldatutako artikuluen edo erabakiari erantsitako artikuluen idazkuntza berriaren hitzez hitzeko transkripzioa.

b) La transcripción literal de la nueva redacción de los artículos que se modifican o añaden como contenido del acuerdo.

c) Abenduaren 20ko 11/2019 Legearen 78.1 artikuluan agindutakoa bete dela egiaztatzeko agiriak; hain zuzen ere, batzarraren deialdi-iragarkia eta aldaketa justifikatzen duen txostena aurkeztu beharko dira.

c) La acreditación de que se ha dado cumplimiento a lo preceptuado por el artículo 78.1 de la Ley 11/2019, de 20 de diciembre, aportando el anuncio de convocatoria de la asamblea y el informe justificativo de la modificación.

2.– Aldaketak izenari, egoitzari edo helburu sozialari eragiten badio, eskritura publikoan jasoko da erabakiari buruzko iragarkia; iragarki horrek kooperatibak egoitza soziala duen lurralde historikoko zabalkunde handiko egunkari digital edo paperezko egunkari batekoa izan behar du.

2.– Cuando la modificación afecte a la denominación, al domicilio o al objeto social, la escritura pública incorporará el anuncio del acuerdo adoptado, en un periódico digital o escrito de gran circulación en el Territorio Histórico del domicilio social de la cooperativa.

Inskribatu nahi dena sozietatearen helburua arautzen duen estatutu-manuaren idazkuntzaren aldaketa soila bada, ez da beharrezkoa izango egiaztatzea egunkarian argitaratu dela, baldin eta aldaketak ez badie eragiten helburua osatzen duten jarduerei.

Cuando se presente a inscripción una mera modificación en la redacción del precepto estatutario que regule el objeto de la sociedad sin que ello afecte a las actividades integrantes del mismo, no será preciso acreditar su publicación en dicho periódico.

57. artikulua.– Udal-mugarte beraren barruan egoitza sozialaz aldatzea.

Artículo 57.– Modificación del domicilio social dentro del mismo término municipal.

Aurreko artikuluan ezarritako moduan inskribatuko dira udal-mugarte beraren barruan egiten diren egoitza sozialaren aldaketak; administratzaileek hartu ahal izango dute halako aldaketen gaineko erabakiak, estatutuetan kontrakorik xedatu ezean.

La inscripción de la modificación del cambio de domicilio social dentro del mismo término municipal se practicará de idéntica forma a lo preceptuado en el artículo anterior, pudiendo ser adoptado el acuerdo, salvo previsión estatutaria en contra, por las personas administradoras.

VII. KAPITULUA
CAPÍTULO VII
TRANSFORMAZIOA
TRANSFORMACIÓN

58. artikulua.– Kooperatiben transformazioa.

Artículo 58.– Transformación de cooperativas.

1.– Kooperatiba bat edozein motatako sozietate zibil, merkataritza-sozietate edo pertsona juridiko bihurtzeak berekin dakar kooperatibaren erregistro-idazpenak ezereztea.

1.– La transformación de una cooperativa en una sociedad civil, mercantil o persona jurídica de cualquier clase, implica la cancelación de los asientos registrales de aquella.

2.– Transformatutako kooperatibaren idazpenak erregistrotik ezerezteko, transformazioaren eskritura publikoa aurkeztuko da Erregistroan, eta, hala badagokio, sozietatearen forma berriari dagokion erregistroan hura inskribatu izana egiaztatzeko agiriak ere bai.

2.– Para la cancelación registral de los asientos de la cooperativa que se transforma, se presentará en el Registro escritura pública de transformación con acreditación, en su caso, de la inscripción en el registro correspondiente a la nueva forma social adoptada.

3.– Kooperatibaren transformazio-eskrituran, sozietate berria eratzeko behar diren legezko eta arauzko aipamenez gain, honako hauek jaso beharko dira:

3.– La escritura de transformación de una cooperativa deberá contener, además de las menciones legales y reglamentarias que se requieran para la constitución de la nueva sociedad en que se transforme, las siguientes:

a) Abenduaren 20ko 11/2019 Legearen 89.1.a) artikuluan ezarritako txostena.

a) El informe establecido en el artículo 89.1 a) de la Ley 11/2019, de 20 de diciembre.

b) Kooperatibaren batzar orokorraren berariazko eta aldeko erabakia, zeina gehiengoz onartua izango baita; hain zuzen, gehiengo hori ez da izango abenduaren 20ko 11/2019 Legearen 38. artikuluan ezarrita dauden gehiengoetatik kasuari dagokiona baino txikiagoa, bertaratutako eta ordezkatutako bazkideen quorumaren arabera.

b) Acuerdo expreso y favorable de la asamblea general de la cooperativa, adoptado por una mayoría no inferior a la que proceda de las previstas en el artículo 38 de la Ley 11/2019, de 20 de diciembre, según el quórum de personas socias presentes y representadas.

c) Abenduaren 20ko 11/2019 Legearen 89.1.b) artikuluan ezarritako betekizunak bete direla ziurtatzeko egiaztagiria.

c) Acreditación del cumplimiento de los requisitos exigidos por el artículo 89.1 b) de la Ley 11/2019, de 20 de diciembre.

d) Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian eta kooperatibak egoitza soziala duen lurralde historikoko zabalkunde handiko bi egunkari digitaletan edo paperezko egunkaritan transformazio-erabakia argitaratu izana ziurtatzeko egiaztagiria.

d) Justificación de la publicación del acuerdo de transformación en el Boletín Oficial del País Vasco y en dos periódicos digitales o escritos de gran circulación del Territorio Histórico del domicilio social de la cooperativa.

e) Abenduaren 20ko 11/2019 Legearen 89.1.e) artikuluan eta 89.1 artikuluaren azken paragrafoan aipatzen diren balantzeak.

e) Balances a los que se refiere del artículo 89.1 e) y el último párrafo del artículo 89.1 de la Ley 11/2019, de 20 de diciembre.

f) Kooperatiba uzteko eskubidea erabili duten bazkideen zerrenda, ordezkatzen duten kapitala adierazita.

f) Relación de personas socias que hayan hecho uso del derecho de separación, expresando el capital que representan.

g) Abenduaren 20ko 11/2019 Legearen 89.1.a) artikuluan aipatzen den administratzaileen txostena Euskadiko Kooperatiben Goren Kontseiluari jakinarazi izana ziurtatzeko egiaztagiria; txosten hori kooperatibak transformazio-erabakia hartu baino lehen jakinarazi behar zaio Goren Kontseiluari.

g) Acreditación de la comunicación al Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi del informe de las personas administradoras a que se refiere el artículo 89.1 a) de la Ley 11/2019, de 20 de diciembre, de forma previa a la fecha de adopción del acuerdo de transformación por la cooperativa.

h) Euskadiko Kooperatiben Goren Kontseiluaren txostena, nahitaezko erreserba-funtsa eta banatu ezin diren beste funts batzuk (abenduaren 20ko 11/2019 Legearen 89.4 artikuluan aipatzen direnak) eskura jartzeari buruzkoa, edo, hala badagokio, funts horiek ez daudela jasotzen duena.

h) Informe del Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi sobre la puesta a su disposición del Fondo de Reserva Obligatorio, así como otros fondos irrepartibles, a los que se refiere el artículo 89.4 de la Ley 11/2019, de 20 de diciembre; o, en su caso, dejando constancia de la inexistencia de dichos fondos.

59. artikulua.– Kooperatiba bihurtzea.

Artículo 59.– Transformación en cooperativa.

1.– Sozietate zibilak, merkataritza-sozietateak, elkarteak, taldeak edo kooperatiba ez diren beste entitate batzuk kooperatiba bihurtzen badira, erregelamendu honen bidez arautzen den Erregistroan inskribatzeko, transformazioaren eskritura publikoak abenduaren 20ko 11/2019 Legearen 90.2 artikuluan jasotako aipamenak izan beharko ditu. Eskriturarekin batera, artikulu bereko 3. apartatuan aurreikusitako balantzea aurkeztuko da, eta, hala badagokio, han aipatutako txostena ere bai.

1.– Para su inscripción en el Registro regulado en el presente reglamento, la escritura pública de transformación en cooperativa de cualquier sociedad civil, mercantil, asociación, agrupación u otro tipo de entidad de carácter no cooperativo, deberá contener las menciones a que se refiere el artículo 90.2 de la Ley 11/2019, de 20 de diciembre. Dicha escritura irá acompañada del balance previsto en el número 3 del mismo precepto y, en su caso, incorporará el informe allí mencionado.

Halaber, jatorriko erregistroak emandako ziurtagiria sartuko da. Bertan adieraziko da ez dagoela oztoporik transformazioa inskribatzeko, eta, hala denean, indarrean jarraituko duten idazpenak hitzez hitz transkribatuko dira.

Igualmente, se incorporará la certificación del registro de origen correspondiente en la que consten la declaración de inexistencia de obstáculos para la inscripción de la transformación y, en su caso, la transcripción literal de los asientos que hayan de quedar vigentes.

2.– Kooperatiba bihurtu izanari buruzko inskripzioa erregistratu eta gero, horren berri emango zaio, hala badagokio, transformatu den sozietatea lehendik inskribatuta zegoen erregistroari, dagozkion erregistro-ondorioak izan ditzan.

2.– Una vez inscrita la transformación en cooperativa en el Registro, se comunicará, en su caso, al registro en que conste inscrita con anterioridad la sociedad transformada, a los efectos registrales oportunos.

VIII. KAPITULUA
CAPÍTULO VIII
BAT-EGITEA ETA ZATIKETA
FUSIÓN Y ESCISIÓN

60. artikulua.– Bat-egite arrunta osatzeko proiektua gordailutzea.

Artículo 60.– Depósito del proyecto de fusión ordinaria.

1.– Bat-egitean parte hartzen duten sozietate guztien administratzaileek bat egiteko proiektuaren ale bat aurkeztuko dute Erregistroan, denen sinadura elektronikoa izango duena eta abenduaren 20ko 11/2019 Legearen 81. artikuluan ezarritako baldintzak eta edukia izango dituena.

1.– Las personas administradoras de todas las sociedades que participen en la fusión presentaran, en el Registro, un ejemplar del proyecto de fusión, suscrito electrónicamente por todas ellas, en los términos y con el contenido establecidos en el artículo 81 de la Ley 11/2019, de 20 de diciembre.

2.– Erregistroak kalifikatuko du, soil-soilik, ea aurkeztu den dokumentua lehen aipatutako legezko manuak eskatutakoa den eta behar bezala sinatuta dagoen, eta, gehienez ere hamabost eguneko epean, orri-bazterreko oharrak egingo ditu, bat-egitean parte hartu duen kooperatiba bakoitzarentzat ireki den orrian, baldin eta legezko betekizunak bete badira.

2.– El Registro calificará, exclusivamente, si el documento presentado es el exigido por el precepto legal antes mencionado y si está debidamente suscrito y, en el plazo máximo de quince días, practicará, si se hubiesen cumplido los requisitos legales, las notas marginales correspondientes en la hoja abierta a cada cooperativa participante en la fusión.

3.– Bat-egiteari buruz ebatzi behar duen batzar orokorraren deialdia ezin izango da argitaratu bat egiteko proiektuaren orri-bazterreko oharrak idatzi arte, eta esku hartzen duten sozietate guztiei eman beharko zaie horren berri.

3.– No podrá publicarse la convocatoria de la asamblea general que haya de resolver sobre la fusión en tanto no se haya practicado la anotación marginal del proyecto de fusión, lo que se notificará a cada sociedad interviniente.

61. artikulua.– Bat-egitearen eskritura eta inskripzioa.

Artículo 61.– Escritura e inscripción de la fusión.

1.– Bat-egitearen inskripzioa –kooperatiba berri bat sortzeagatik, edo xurgapenagatik– kooperatiba parte-hartzaile guztiek egiletsitako eskritura publiko bakarraren bidez egingo da, non, abenduaren 20ko 11/2019 Legearen 86.2 artikuluko aipamenez gain, honako hauek ere jasoko baitira:

1.– La inscripción de la fusión, por creación de una nueva o por absorción, se realizará en virtud de escritura pública única, otorgada por todas las cooperativas participantes, que contendrá, además de las menciones del artículo 86.2 de la Ley 11/2019, de 20 de diciembre, las siguientes:

a) Bat-egitean esku hartu duten batzar orokorrek hartutako bat-egite erabakiei buruzko ziurtagiriak, abenduaren 20ko 11/2019 Legeak 83. artikuluan xedatutakoaren arabera.

a) Certificaciones relativas a los acuerdos de fusión adoptados por las respectivas asambleas generales que intervienen en la fusión, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 83 de la Ley 11/2019, de 20 de diciembre.

b) Egilesleen adierazpena, beren erantzukizunpean egina, zeinaren bidez jakinaraziko baitute bazkideek eskura izan dutela abenduaren 20ko 11/2019 Legearen 82. artikuluan aipatutako informazioa, han ezarritako baldintzetan.

b) Manifestación de las personas otorgantes, realizada bajo su responsabilidad, de que las personas socias han dispuesto de la información a que se refiere, y en las condiciones que establece el artículo 82 de la misma Ley 11/2019, de 20 de diciembre.

c) Egilesleek adierazi beharko dute bat-egitean parte hartu duten kooperatibetako hartzekodunek ez diotela bat-egiteari aurka egin, hilabeteko epean, abenduaren 20ko 11/2019 Legearen 83.6 artikuluan aipatutako azken iragarkitik zenbatuta.

c) Declaración de las personas otorgantes, de que ninguna de las personas acreedoras de las cooperativas participantes en la fusión se ha opuesto a la misma, en el plazo de un mes, desde el último de los anuncios a que se refiere el artículo 83.6 de la Ley 11/2019, de 20 de diciembre.

d) Bestela, aurka egin duten hartzekodunak zerrenda batean jarriko dira, eta orobat adieraziko dira pertsona horien egoitzak eta kredituen zenbatekoak eta sozietate zordunak edo bat-egitearen ondorioz sortu den kooperatibak kreditu horiek ordaintzeko eman dituen bermeak.

d) En otro supuesto, deberán relacionarse las personas acreedoras que se opongan, con sus domicilios, así como el importe de sus créditos y las garantías otorgadas para su satisfacción por parte de la sociedad deudora o de la cooperativa resultante de la fusión.

e) Kooperatiba uzteko eskubidea erabili duten bazkideen identifikazioa eta haien ekarpenak itzultzeko baldintzak, egilesleen deklarazioaren bidez.

e) Identificación de las personas socias que hubieran ejercido el derecho de separación y de las condiciones de reembolso de sus aportaciones, mediante declaración de las personas otorgantes.

2.– Bat-egitearen eskritura publikoari dokumentu hauek erantsiko zaizkio:

2.– A la escritura pública de fusión se incorporarán los siguientes documentos:

a) Abenduaren 20ko 11/2019 Legearen 83.6 artikuluan aipatzen diren argitalpenen ale bana.

a) Un ejemplar de cada una de las publicaciones a que se refiere el artículo 83.6 de la Ley 11/2019, de 20 de diciembre.

Bat egiteko erabakiaren iragarkian, berariaz aipatu behar da hartzekodunek aurka egiteko eskubidea dutela.

En el anuncio del acuerdo de fusión deberá constar expresamente el derecho de oposición de las personas acreedoras.

b) Prozesu horretan parte hartzen duten kooperatiben bat-egitearen balantzea; hala badagokio, ikuskatuta egongo da. Bat-egitearen balantzetzat jo ahal izango da azkenekoz onartu den urteko balantzea, baldin eta bat egiteko proiektua onartu baino sei hilabete lehenago itxi bada.

b) Balance de fusión de las cooperativas que participen en dicho proceso, auditado, en su caso. Podrá considerarse como tal el último anual aprobado, siempre que este hubiera sido cerrado dentro de los seis meses anteriores a la fecha de aprobación del proyecto de fusión.

c) Bat-egitean parte hartzen duten kooperatiba guztietako administratzaileek aurreikusi den bat-egitearen egokitasunari eta ondorioei buruz idatzitako txostenak. Abenduaren 20ko 11/2019 Legearen 82.g) artikuluan ezarritako aipamenak jaso beharko dira txosten horietan, bai bat-egitean parte hartzen duten kooperatibetako administratzaileei dagokienez, bai, hala badagokio, bat-egitearen ondorioz administratzaile aritzeko proposatuko diren pertsonei dagokienez.

c) Los informes redactados por las personas administradoras de cada una de las cooperativas que participan en la fusión sobre la conveniencia y efectos de la fusión proyectada, debiendo hacerse constar, tanto respecto de las personas administradoras de cada una de las cooperativas que participan en la fusión como, en su caso, respecto de quienes vayan a ser propuestos como personas administradoras, como consecuencia de la fusión, las menciones que establece el artículo 82 g) de la Ley 11/2019, de 20 de diciembre.

d) Administratzaileek adierazi beharko dute abenduaren 20ko 11/2019 Legearen 85.1 artikuluak aipatzen duen erabakia aurkaratzeko epea igaro dela eta hartzekodunek erreklamaziorik aurkeztu ez dutela edo horiek ebatzi dituen epaia irmoa dela.

d) Manifestación de las personas administradoras de que ha transcurrido el plazo para la impugnación del acuerdo a que se refiere el artículo 85.1 de la Ley 11/2019, de 20 de diciembre, sin que se hayan formulado por las personas acreedoras reclamaciones o que es firme la sentencia que las hubiera resuelto.

62. artikulua.– Bat-egitearen eraginkortasuna eta idazpenak ezereztea.

Artículo 62.– Eficacia de la fusión y cancelación de asientos.

1.– Abenduaren 20ko 11/2019 Legearen 86.3 artikuluan aurreikusitakoarekin bat etorriz, bat-egitea eraginkorra izan dadin, Erregistroan inskribatu beharko da.

1.– De conformidad con lo previsto en el artículo 86.3 de la Ley 11/2019, de 20 de diciembre, la eficacia de la fusión realizada queda supeditada a su inscripción en el Registro.

2.– Behin bat-egitearen eskritura Erregistroan inskribatuta, azkenduriko kooperatiben idazpenak ofizioz ezereztuko dira.

2.– Una vez inscrita en el Registro la escritura de fusión, se cancelarán de oficio los asientos de las cooperativas extinguidas.

63. artikulua.– Zatiketaren inskripzioa.

Artículo 63.– Inscripción de la escisión.

1.– Eskritura publikoaren bidez inskribatuko da zatiketa. Eskritura horrek erregelamendu honen 61. artikuluan adierazitako aipamenak jasoko ditu, aplikatzekoak diren neurrian, eta honako hauek zehaztuko ditu:

1.– La inscripción de la escisión se practicará mediante la escritura pública, que contendrá las menciones señaladas en el artículo 61 del presente reglamento en lo que sean aplicables, y especificará:

a) Nolako zatiketa den –erabatekoa, partziala edo ondare-bereizketa–, abenduaren 20ko 11/2019 Legearen 88.1 artikuluak zatitzen diren kooperatibei buruz xedatutakoari jarraikiz, eta zatiketaren onuradun diren kooperatibak edo kooperatiba ez diren bestelako entitateak sortu berriak diren edo lehendik zeuden.

a) La clase de escisión que se produce –total, parcial o segregación patrimonial-, atendiendo a lo indicado en el artículo 88.1 de la Ley 11/2019, de 20 de diciembre, de la cooperativa que se escinde y si las cooperativas u otras entidades no cooperativas beneficiarias de la escisión son de nueva creación o existían con anterioridad.

b) Abenduaren 20ko 11/2019 Legearen 88.2 artikuluan jasota dagoen proposamen xehatua.

b) La propuesta detallada a que se refiere el artículo 88.2 de la Ley 11/2019, de 20 de diciembre.

2.– Erabateko zatiketa zein zatiketa partziala denean, nahitaezkoa izango da administratzaile berriak hautatzea, baldin eta onuradunak kooperatiba sortu berri bat edo gehiago badira, edo dauden kooperatibetara igarotzen diren bazkideen kopurua handiagoa bada kooperatiba horiek zatitu aurretik zeukatena baino.

2.– Tanto en el caso de escisión total como en la parcial, solo será obligatorio elegir nuevas personas administradoras cuando las beneficiarias sean una o más cooperativas de nueva creación o cuando el número de personas socias que pasan a las cooperativas existentes sea superior al de los que estas tenían antes de la escisión.

3.– Administratzaileak estatutu-arauak betez hautatuko dira, eta, halakorik ezean, zatitzeko batzarrerako deialdiari jarraikiz. Deialdi horrek arau hauek jaso ahal izango ditu:

3.– La elección de las personas administradoras se ajustará a las normas estatutarias y, en su defecto, a la convocatoria de la asamblea de escisión que podrá incluir las siguientes reglas:

a) Sozietate onuraduna kooperatiba sortu berri bat edo gehiago direnean, zatiketa erabakitzen den batzarrean bertan administratzaileak hautatu ahal izango dira behin-behinean, kooperatiba horiek eratuko dituzten bazkideek bozketa bereizia eginda. Hala ere, hautaketa hori behin betikoa izango da, baldin eta deialdian iragarri bada bilkura bereizi hori batzar eratzaile izan daitekeela.

a) Cuando la sociedad beneficiaria sean una o más cooperativas de nueva creación, en la propia asamblea que acuerde la escisión, podrán elegirse con carácter provisional a sus respectivas personas administradoras mediante votación separada de las personas socias que pasen a constituir dichas cooperativas. No obstante, la citada elección será definitiva si la convocatoria hubiese anunciado la posibilidad de darle carácter de asamblea constituyente a esa sesión separada.

b) Sozietate onuraduna lehendik dagoen kooperatiba bat edo gehiago direnean, kooperatiba horietara pasatzen diren bazkideen bozketa bereizia sozietate horien batzar orokorra prestatzeko biltzarrean emandakotzat jo ahal izango da, biltzar horretan zatitutako ondarea nola jasoko den onartu bada.

b) Cuando la sociedad beneficiaria sea una o más cooperativas preexistentes, la votación separada entre las personas socias que pasan a dichas cooperativas podrá considerarse emitida en junta preparatoria de la asamblea general de estas sociedades que apruebe la recepción del patrimonio escindido.

4.– Zatitzen den kooperatiba azkentzen bada, ezereztu egingo dira hari buruz dauden erregistro-idazpenak; aurrez, lehendik zeuden kooperatibak xurgatuz edo zatituz sortu diren kooperatiba berriak kooperatiba xurgatzaileei dagozkien orrietan inskribatu behar dira. Zatitzen den kooperatiba azkentzeko arrazoia kooperatiba ez diren beste entitate batzuk sortzea edo xurgatzea izan bada, kooperatiba horren erregistro-idazpenak ezereztuko dira entitate horiei dagokien erregistroak jakinarazpena egin eta gero.

4.– En el supuesto de extinción de la cooperativa que se escinde, se cancelarán los asientos registrales referentes a la misma una vez producida la inscripción de la nueva cooperativa o cooperativas resultantes de la escisión o de la absorción por cooperativas ya existentes, en las hojas correspondientes a dichas cooperativas absorbentes. Si la extinción de la cooperativa que se escinde se produjera por la creación o la absorción de otras entidades no cooperativas, la cancelación de los asientos registrales de la misma se realizará previa notificación de la inscripción por el registro correspondiente a dichas entidades.

5.– Zatiketa partziala bada, kooperatiba bereizleari irekitako orrian inskribatuko da bereizketa, eta zatiketaren onuradun diren sozietateen orrietan, kooperatiba-entitateak direnean –sortu berriak zein xurgatzaileak–.

5.– Si la escisión es parcial se inscribirá la segregación en la hoja abierta a la cooperativa segregante, y en las correspondientes a las sociedades beneficiarias de la escisión, si se trata de entidades cooperativas, tanto sin son de nueva creación, como absorbentes.

6.– Abenduaren 20ko 11/2019 Legearen 88.5 artikuluan aurreikusita dagoen ondare- edo bazkide-bereizketak inskribatzeko, sozietate kooperatiboak transformatzeko araututa dauden erregistro-betekizunak aplikatuko dira, erregelamendu honen 58.3 artikuluaren b) letran ezarritakoa salbu. Halakoetan, abenduaren 20ko 11/2019 Legearen kasuan kasuko erabakia protokolizatzen duen eskritura publikoa aplikatuko da, edo, bestela, funtsen loturarik ezari buruzko erabakia, lege horren 89.4 artikuluan aipatzen dena.

6.– Para la inscripción de la segregación de patrimonio o de las personas socias previsto por el artículo 88.5 de la Ley 11/2019, de 20 de diciembre, se aplicarán los requisitos registrales regulados para transformación de sociedades cooperativas, a excepción de lo establecido en el artículo 58.3 b) del presente reglamento. En estos supuestos, la escritura pública que protocolice el acuerdo correspondiente de la Ley 11/2019, de 20 de diciembre, o sobre la no afectación de los fondos a que se refiere el artículo 89.4 de dicha Ley, en otro caso.

64. artikulua.– Bat-egite bereziak inskribatzea.

Artículo 64.– Inscripción de fusiones especiales.

1.– Kooperatibek sozietate zibilekin, merkataritza-sozietateekin edo beste edozein entitate motarekin bat egiten badute –kooperatiba berri bat sortuta edo kooperatibek halako sozietateak xurgatuta–, hori Erregistroan inskribatzeko, egiaztatu beharko da betetzen direla halako sozietateei aplikatu behar zaizkien legeek eskatzen dituzten alderdiak, eta, hala badagokio, dagozkion erregistro-ziurtagiriak aurkeztu beharko dira.

1.– Para poder inscribir en el Registro la fusión de cooperativas con sociedades civiles, mercantiles o entidades de cualquier otro tipo, mediante la absorción de estas por aquellas, o constituyendo una nueva cooperativa, deberá acreditarse el cumplimiento de lo exigido por la legislación aplicable a dichas sociedades, aportando las certificaciones registrales correspondientes, en su caso.

2.– Bat-egitearen ondorioz sortzen den entitatea sozietate ez-kooperatiboa bada, Euskadiko Kooperatiben Goren Kontseiluaren txostena jasoko da eskrituran, eta txosten horretan adieraziko da abenduaren 20ko 11/2019 Legearen 89.4 artikuluak xedatutakoa bete den.

2.– Si la entidad resultante de la fusión, fuera una sociedad no cooperativa, la escritura contendrá informe del Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi sobre el cumplimiento de lo previsto por el artículo 89.4 de la Ley 11/2019, de 20 de diciembre.

3.– Bat-egitean esku hartzen duten sozietate kooperatiboei edota bat-egitearen ondorioz sortzen direnei eta, hala badagokio, kooperatiba xurgatzaileari erregelamendu honetan bat-egite arruntak inskribatzeko jasota dauden arauak aplikatuko zaizkie.

3.– Tanto a las sociedades cooperativas que intervienen o resultan de la fusión, como a la cooperativa absorbente, en su caso, se les aplicará la normativa del presente reglamento sobre inscripción de las fusiones ordinarias.

4.– Erregistroa behar bezala koordinatzeko, Erregistroak informazio-, lankidetza- eta kontsulta-harreman egokiak ezarriko ditu bat-egite berezietan parte hartzen duten sozietate zibilak, merkataritza-sozietateak edo bestelako entitateak inskribatuta dauden erregistroen titularrekin, betiere Euskal Sektore Publikoaren maiatzaren 12ko 3/2022 Legearen 5.2 artikuluan ezarritako printzipioen esparruan.

4.– Para garantizar la debida coordinación registral, el Registro establecerá las oportunas relaciones informativas, de colaboración y de consulta, con las personas titulares de los registros donde estuvieren inscritas las sociedades civiles, mercantiles o entidades de cualquier otro tipo que participen en las fusiones especiales, todo ello en el marco de los principios establecidos en el artículo 5.2 de la Ley 3/2022 de 12 de mayo, del Sector Público Vasco.

IX. KAPITULUA
CAPÍTULO IX
DESEGITEA, LIKIDATZEA ETA EZEREZTEA
DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y CANCELACIÓN

65. artikulua.– Kooperatiba desegitea.

Artículo 65.– Disolución de la cooperativa.

1.– Kooperatiba desegiten bada sozietatearen iraupen-aldia igarotze hutsa ez den beste arrazoi batengatik, desegite hori Erregistroan inskribatuko da, batzar orokorrak horri buruz hartutako erabakia biltzen duen eskritura publikoaren bidez edo desegitea deklaratzen duen ebazpen judizialaren bidez. Desegitearen inskripzioak eratze-izaera du.

1.– La disolución de una cooperativa, por causa distinta al mero transcurso del tiempo de duración de la sociedad se inscribirá en el Registro en virtud de escritura pública que contenga el acuerdo adoptado por la asamblea general en tal sentido o de la resolución judicial que la declare. La inscripción de la disolución es constitutiva.

Eskritura publikoan jaso beharko da bai Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian, bai sozietateak egoitza duen lurralde historikoko zabalkunde handiko egunkari digital edo paperezko egunkari batean desegiteko erabakia argitaratu izanaren justifikazioa.

La escritura pública incorporará la justificación de la publicación del acuerdo de disolución en el Boletín Oficial del País Vasco y en un periódico digital o escrito de gran circulación en el Territorio Histórico del domicilio social.

2.– Kooperatiba epe jakin baterako eratu bada, epe hori igarotzeak erabateko ondorioak izango ditu, eta Erregistroak kooperatibaren desegitea inskribatu beharko du, ofizioz edo edozein interesdunek eskatuta.

2.– En el supuesto de que la cooperativa hubiere sido constituida por un plazo determinado, el transcurso del mismo opera de pleno derecho, debiendo inscribirse por el Registro la disolución de aquella, de oficio o a petición de cualquier persona interesada.

Kooperatibak epea luzatzea erabakitzen badu, abenduaren 20ko 11/2019 Legearen 38.2 artikuluan ezarritako gehiengoen bidez onartu beharko du erabakia, eta inskribatzeko aurkeztu beharko du eskritura publiko bidez, epea amaitu aurretik. Erregistroan inskribatzen denetik aurrera izango ditu ondorioak luzapenak.

Si la cooperativa acordara la prórroga del plazo, deberá ser adoptada con las mayorías establecidas por el artículo 38.2 de la Ley 11/2019, de 20 de diciembre, y presentada a inscripción mediante escritura pública con anterioridad al cumplimiento del mismo. La prórroga produce efectos desde su inscripción en el Registro.

3.– Abenduaren 20ko 11/2019 Legearen 118.2 artikuluan jasotako kasuan, kooperatiba desegin beharko da, baldin eta berme-epea eta ezkutuko akatsak direla-eta entitate sustatzaile modura erantzuteko aurreikusitako legezko epea igaro badira, zeina adjudikazioa egiten den egunetik zenbatzen baita, salbu eta estatutuek edo entitate publikoekin sinatutako lankidetza-hitzarmenek epe luzeagoa ezartzen dutenean, edo, bestela, Erregistroan egiaztatzen bada, egilesleak eskritura publikoaren bidez adieraziz, bazkide ez den hirugarren batek ezkutuko akatsen ordainketa bermatu duela, eta aseguratutako zenbatekoak eta ordainketa bermatzen duen entitatea zehazten badira.

3.– En el supuesto contemplado en el artículo 118.2 de la Ley 11/2019, de 20 de diciembre, la cooperativa deberá disolverse siempre y cuando haya transcurrido el plazo de garantía y el legal previsto para responder de los vicios ocultos como entidad promotora, a contar desde la fecha de su adjudicación, salvo que los estatutos o convenios de colaboración suscritos con entidades públicas establezcan un plazo superior, o alternativamente, cuando se acredite al Registro, por manifestación de la persona otorgante en escritura pública, que se ha garantizado el pago por una tercera persona no socia, respecto de dichos vicios ocultos, con expresión de las cantidades aseguradas, así como de la entidad que garantice el pago.

4.– Kooperatiba nahitaez desegiten bada deskalifikatua izan delako, erregelamendu honen 73. artikuluan ezartzen dena beteko da desegitea inskribatzeko.

4.– Para inscribir la disolución forzosa por descalificación de la cooperativa se estará a lo dispuesto en el artículo 73 del presente reglamento.

66. artikulua.– Kooperatiba berraktibatzea.

Artículo 66.– Reactivación de la cooperativa.

1.– Desegindako kooperatibaren berraktibatzea eskritura publiko bidez inskribatuko da. Eskritura horren bidez dokumentatu beharko da berraktibatzeko erabakia, eta, gutxienez, honako aipamen hauek jaso beharko dira:

1.– La inscripción de la reactivación de la cooperativa disuelta se realizará mediante escritura pública, que documente el acuerdo de reactivación y que contenga, al menos, las siguientes menciones:

a) Egiaztatu beharko da desegitea eragin zuen arrazoia ezabatu dela.

a) Acreditación de la eliminación de la causa que motivó la disolución.

b) Administratzaileek edo likidatzaileek beren erantzukizunpean egindako adierazpena, non jasoko baitute ez dela hasi bazkideei ekarpenak itzultzeko jarduerarik.

b) Manifestación, realizada bajo su responsabilidad, por las personas administradoras o liquidadoras, en su caso, de que no ha comenzado el reembolso de las aportaciones a las personas socias.

c) Bazkideen izen-abizenen zerrenda.

c) Relación nominal de personas socias.

d) Berriz aktibatzeko erabakia, batzar orokorrak hartua, abenduaren 20ko 11/2019 Legearen 38.2 artikuluan ezarritako gehiengoarekin. Erabaki horretan zehaztu beharko da kooperatiba eraginkortasunez aktibatzeko proiektatutako jarduera.

d) Acuerdo reactivador, adoptado por la asamblea general con la mayoría prevista en el artículo 38.2 de la Ley 11/2019, de 20 de diciembre, y en el que se deberá concretar la actividad proyectada para activar, de modo efectivo, la cooperativa.

e) Hartzekodunekin adostutako hitzarmenaren kopia, konkurtsoa deklaratzen bada.

e) Copia del convenio acordado con las personas acreedoras, en caso de declaración de concurso.

2.– Berraktibatzea inskribatu aurretik, Erregistroak txostena eskatuko dio Euskadiko Kooperatiben Goren Kontseiluari, berraktibazioa zuzenbidearekin bat datorren ala ez adieraz dezan.

2.– El Registro recabará, con carácter previo a la inscripción de la reactivación, informe del Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi sobre la adecuación a derecho de la misma.

3.– Kooperatibaren berraktibatzeak ondorioak izango ditu hura jasotzen duen eskritura publikoa Erregistroan inskribatzen den egunetik aurrera.

3.– La reactivación de la cooperativa producirá efectos desde la inscripción de la escritura pública que la contenga en el Registro.

67. artikulua.– Desegite judizialaren demandaren prebentziozko idatzoharra.

Artículo 67.– Anotación preventiva de la demanda de disolución judicial.

Abenduaren 20ko 11/2019 Legearen 92.3 artikuluan aipatutakoaren arabera kooperatiba bat judizialki desegiteko demandaren prebentziozko idatzoharra erregelamendu honen 55. artikuluan araututakoaren arabera egingo da.

La anotación preventiva de la demanda de la disolución judicial de la cooperativa a que se refiere el artículo 92.3 de la Ley 11/2019, de 20 de diciembre, se practicará de conformidad con lo regulado en el artículo 55 del presente reglamento.

68. artikulua.– Likidatzaileak izendatzea.

Artículo 68.– Nombramiento de personas liquidadoras.

1.– Likidatzaileen izendapenaren inskripzioa –zeinean izendatuek edo, pertsona juridikoen kasuan, haien ordezkariek izendapena berariaz onartzen dutela jasoko baita– agiri hauen bidez egingo da:

1.– La inscripción del nombramiento de las personas liquidadoras, que incluirá la aceptación expresa del nombramiento por las personas designadas o por sus representantes, si se trata de personas jurídicas, se realizará en virtud de:

a) Desegitearen eskritura publikoa; hor jasoko da batzar orokorrak likidatzaileak izendatzeko hartu duen erabakia.

a) Escritura pública de disolución que contenga el acuerdo de la asamblea general que designe a los liquidadores o liquidadoras.

b) Erabaki horren ziurtagiria, likidatzaile bakarrak egina edo, hiru likidatzaile edo gehiago badaude, likidatzaileen idazkariak egina, lehendakariaren oniritziarekin eta beharrezkoak diren sinadura elektroniko guztiekin.

b) Certificación de dicho acuerdo expedida por el liquidador o liquidadora única o por quien hubiese asumido la secretaría del colegio de personas liquidadoras, si fuesen tres o más, con el visto bueno de la persona que ostente la presidencia, y firmadas electrónicamente.

c) Abenduaren 20ko 11/2019 Legearen 94.2 artikuluan aipatzen den ebazpen judizialaren lekukotza.

c) Testimonio de la resolución judicial a que se refiere el artículo 94.2 de la Ley 11/2019, de 20 de diciembre.

2.– Salbuespen gisa, kooperatibako bazkide ez diren pertsona fisiko edo juridikoak izendatu ahal izango dira likidatzaile, bazkide guztiek kargua ez onartzeko arrazoi zuzena dutela egiaztatu ondoren.

2.– Excepcionalmente, el nombramiento se hará entre personas físicas o jurídicas que no sean socias de la cooperativa, previa acreditación de justa causa de excusa para no aceptar el cargo, de todas las personas socias.

3.– Likidatzaile bat baino gehiago izendatzen badira, kide anitzeko organoa izanagatik ere, lehendakaria eta idazkaria izendatu beharko dira, eta pertsona horiek identifikatzeko inguruabar pertsonalak adieraziko.

3.– Si las personas liquidadoras nombradas fueran varias, sin perjuicio de su carácter colegiado, deberá designarse a quienes ostenten la presidencia y la secretaría y, en todo caso, las circunstancias personales que las identifican.

4.– Batzar orokorrak izendapena errebokatzen baldin badu, bilkura berean beste likidatzaile batzuk hautatuko dira, eta Erregistroan inskribatzeko eskatuko da.

4.– Revocado el nombramiento por acuerdo de la asamblea general, en la misma sesión se elegirán otras personas liquidadoras, solicitándose su inscripción en el Registro.

5.– Likidatzaileen izendapenak ondorioak izango ditu bazkide ez diren hirugarrenen aurrean, Erregistroan inskribatzen denetik aurrera.

5.– El nombramiento de las personas liquidadoras surtirá efectos ante terceras personas no socias desde su inscripción en el Registro.

69. artikulua.– Likidazioaren kontu-hartzaileak izendatzea.

Artículo 69.– Nombramiento de interventores o interventoras de la liquidación.

Kooperatibaren likidazioaren kontu-hartzaileak (bat edo gehiago izanik ere) abenduaren 20ko 11/2019 Legearen 97. artikuluari jarraituz izendatuko dira, legeak eta estatutu sozialak betearazita, eta Erregistroan inskribatuko dira, ebazpen judizialaren lekukotza edo dagokion administrazio-egintzaren kopia baliatuz.

La designación de la persona o personas encargadas de intervenir en la liquidación de la cooperativa, velando por el cumplimiento de las leyes y los estatutos sociales, se realizará de conformidad con el artículo 97 de la Ley 11/2019, de 20 de diciembre, y se inscribirá en el Registro en virtud del testimonio de la resolución judicial o copia del acto administrativo correspondiente.

70. artikulua.– Erregistro-ezereztea.

Artículo 70.– Cancelación registral.

1.– Likidatzaileek kooperatibari buruzko erregistro-idazpenak ezerezteko eskatuko dute. Horretarako, Erregistroan eskritura bat aurkeztu beharko dute, eta honako hauek jaso: batzar orokorraren onespen-erabakiaren ziurtagiria, azken balantzearen ziurtagiria eta likidazio-eragiketen ziurtagiria, sozietatearen ondasunak banatzeko proiektuaren arabera, eta Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian eta sozietateak egoitza duen lurralde historikoko zabalkunde handiko egunkari digital edo paperezko egunkari batean argitaratutako iragarkiak. Iragarkiotan, batzarrak azken balantzea eta sozietatearen ondasunak banatzeko proiektua onartu dituela adieraziko da, eta abenduaren 20ko 11/2019 Legearen 99.2 artikuluan aipatutako informazioa jasoko da.

1.– Las personas liquidadoras solicitarán la cancelación de los asientos registrales relativos a la cooperativa presentando en el Registro la escritura que incorpore tanto el certificado relativo al acuerdo aprobatorio, por la asamblea general, del balance final y de las operaciones liquidativas, conforme al proyecto de distribución del haber social, como los anuncios publicados en el Boletín Oficial del País Vasco, y en un periódico digital o escrito de gran circulación del Territorio Histórico del domicilio social, en los que consten la aprobación por la asamblea del mencionado balance final y del proyecto de distribución del haber social, incluyendo en el anuncio la información a que se refiere el artículo 99.2 de la Ley 11/2019, de 20 de diciembre.

Halaber, Euskadiko Kooperatiben Goren Kontseiluaren txostena txertatuko da eskrituran, abenduaren 20ko 11/2019 Legearen 98.2.d) artikuluan aurreikusitakoa betetzeari buruzkoa.

Así mismo, la escritura incluirá informe del Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi sobre el cumplimiento de lo previsto por el artículo 98.2 d) de la Ley 11/2019, de 20 de diciembre.

2.– Eskriturak, gainera, likidatzaileek beren erantzukizunpean egindako adierazpen hauek jasoko ditu:

2.– La escritura contendrá, además, las siguientes manifestaciones realizadas por las personas liquidadoras bajo su responsabilidad:

a) Azken balantzea eta sozietatearen ondasunak banatzeko proiektua onartzeko erabakiak aurkaratzeko berrogei egun balioduneko epea igaro dela, eta bazkideek edo hartzekodunek ez dutela erreklamaziorik aurkeztu; edo, bestela, erreklamazioak ebatzi dituen epaia irmoa dela.

a) Que ha transcurrido el plazo de cuarenta días hábiles para la impugnación de los acuerdos de aprobación del balance final y proyecto de distribución del haber social, sin que se hayan formulado por personas socias o acreedoras reclamaciones o que es firme la sentencia que las hubiera resuelto.

b) Kooperatibaren hartzekodunei kredituak osorik ordaindu zaizkiela, kreditu guztiak kontsignatu direla edo, hala badagokio, mugaeguneratu gabeko kredituen ordainketa ziurtatu dela.

b) Que se han satisfecho íntegramente a las personas acreedoras de la cooperativa sus créditos o consignado la totalidad de los mismos o, en su caso, asegurado el pago de los no vencidos.

c) Sozietatearen ondasunak adjudikatzeko arauak bete direla, abenduaren 20ko 11/2019 Legearen 98. artikuluan edo, hala badagokio, 150. eta 155. artikuluetan araututakoaren arabera.

c) Que se han observado las reglas de adjudicación del haber social, en los términos regulados por el artículo 98, o en su caso, por los artículos 150 y 155 de la Ley 11/2019, de 20 de diciembre.

d) Beren gain hartzen dutela abenduaren 20ko 11/2019 Legearen 100. artikuluan aipatzen diren liburuak eta dokumentuak kontserbatzeko eginbeharra; edo, bestela, halakorik ez dagoela.

d) Que asumen el deber de conservación de los libros y documentos a que se refiere el artículo 100 de la Ley 11/2019, de 20 de diciembre, o que carece de ellos.

Bestelako kasuetan, eskriturarekin batera, Erregistroan gordailutuko dira sozietatearen trafikoari lotutako merkataritza-liburuak, korrespondentzia, dokumentazioa eta ziurtagiriak, jatorrizko euskarrian, behar bezala zerrendatuta eta zenbakituta.

En otro caso, con la escritura se depositarán en el Registro los libros de comercio, la correspondencia, la documentación y los justificantes concernientes al tráfico de la sociedad, en soporte original y debidamente relacionados y numerados.

3.– Ezerezte-idazpen bakarra egingo da azkenduko den kooperatibari buruzko idazpen guztietarako, eta idazpen horretan jasoko da aurreko d) letran aipatutako liburu eta dokumentuen zaintzari dagokion guztia.

3.– El asiento de cancelación será único para todos los asientos referentes a la cooperativa a extinguir y en él se hará constar lo referente la custodia de los libros y documentos a que se refiere la letra d) anterior.

4.– Liburuak eta dokumentuak erregistroan kontserbatzeko eginbeharrak sei urtez iraungo du, kooperatibaren ezerezte-idazpenaren egunetik zenbatzen hasita.

4.– El deber de conservación registral de los libros y documentos subsistirá durante seis años a contar desde la fecha del asiento de cancelación de la cooperativa.

71. artikulua.– Gerora sortutako aktiboa.

Artículo 71.– Activo sobrevenido.

1.– Ezereztutako kooperatiba baten ondasunak edo eskubideak agertuz gero, ondare horren likidazio osagarri bat egingo da, abenduaren 20ko 11/2019 Legearen 98. artikuluko arauei eta estatutuei jarraikiz, eta dagokion eskritura publikoa egiletsiko da; Erregistroan inskribatzeko aurkeztuko da eskritura hori, erregelamendu honen 70.1 eta 70.3 artikuluetan aipatzen den edukiarekin.

1.– En caso de que aparecieran bienes o derechos de una cooperativa cancelada se practicará una liquidación complementaria de ese patrimonio conforme a las normas del artículo 98 de la Ley 11/2019, de 20 de diciembre, y a los estatutos, y se otorgará la correspondiente escritura pública, que se presentará a inscripción en el Registro, con el contenido a que se refiere el artículo 70.1 y 3 del presente reglamento.

2.– Aurreko apartatuan adierazitako eragiketak egiteko legitimatuta daude:

2.– Están legitimados para efectuar las operaciones indicadas en el número anterior:

a) Erregistroan inskribatutako azken likidatzaileak.

a) Las últimas personas liquidadoras inscritas en el Registro.

b) Beharrezkoa izanez gero, azken administrazio-organoko edo azken zaintza-batzordeko kideak, Erregistroan inskribatuta baldin badaude.

b) En caso necesario, los miembros del último órgano de administración o de la última comisión de vigilancia, inscritos en el Registro.

c) Aurreko bi letretan aipatutako pertsona legitimatuetatik bakar bat ere ez badago, Euskadiko Kooperatiben Federazioa, motaren arabera egokia dena, edo, halakorik ezean, Euskadiko Kooperatiben Konfederazioa, Erregistroko kolaboratzaileak direlako eta bazkideei zerbitzu egokiak ematen dizkietelako, abenduaren 20ko 11/2019 Legearen 164. artikuluarekin bat etorrita.

c) En defecto de las personas legitimadas a que se refieren los dos apartados anteriores, la federación de cooperativas de Euskadi correspondiente de la clase de que se trate o, en su defecto, la Confederación de Cooperativas de Euskadi, en cuanto colaboradoras del Registro y prestadoras de servicios convenientes a las personas socias, conforme al artículo 164 de la Ley 11/2019, de 20 de diciembre.

X. KAPITULUA
CAPÍTULO X
KONKURTSO-EBAZPEN JUDIZIALAK EDO BESTE EBAZPEN JUDIZIAL MOTA BATZUK ETA ALDI BATEAN ESKU HARTZEKO NEURRIAK INSKRIBATZEA
INSCRIPCIÓN DE RESOLUCIONES JUDICIALES DE CARÁCTER CONCURSAL O DE OTRA ÍNDOLE Y DE MEDIDAS DE INTERVENCIÓN TEMPORAL

72. artikulua.– Ebazpen judizialak inskribatzea.

Artículo 72.– Inscripción de resoluciones judiciales.

1.– Erregistroan inskribatu beharko dira konkurtso-deklarazioa eskatutzat ematen duen ebazpen judiziala, bai eta dagokion prozeduraren bidez ematen diren ebazpenak ere, merkataritza-sozietateentzat xedatuta dagoenaren analogiaz inskribagarriak badira.

1.– Deberán inscribirse en el Registro la resolución judicial teniendo por solicitada la declaración de concurso, así como cuantas resoluciones se dicten por el procedimiento correspondiente y sean inscribibles, por analogía con lo dispuesto para las sociedades mercantiles.

2.– Erregistroan inskribatzeko eskatzen diren gainerako ebazpen judizialak ere inskribatu egingo dira, aplikatzekoa den araudiaren arabera.

2.– Se inscribirán, igualmente, las demás resoluciones judiciales de las que se inste su inscripción registral, de acuerdo con la normativa aplicable.

3.– Ebazpen judizialak, irmoak ez diren bitartean, prebentziozko idatzohar gisa inskribatuko dira.

3.– Las resoluciones judiciales, en tanto no sean firmes, se inscribirán como anotaciones preventivas.

73. artikulua.– Aldi baterako esku-hartzea eta deskalifikazioa inskribatzea.

Artículo 73.– Inscripción de la intervención temporal y de la descalificación.

1.– Lan-arloko sailburu eskudunak abenduaren 20ko 11/2019 Legearen 161.3.a) artikuluaren arabera dagokion neurria ezartzeko ematen dituen ebazpenak kooperatibari irekitako erregistro-orrian inskribatuko dira. Ebazpen horietan, Euskadiko Kooperatiben Goren Kontseiluaren nahitaezko txostenari dagozkion alderdiak aipatu beharko dira.

1.– Las resoluciones del consejero o consejera titular del departamento competente en materia de trabajo, acordando la medida que corresponda según el artículo 161.3 a) de la Ley 11/2019, de 20 de diciembre, se inscribirán en la hoja registral abierta a la cooperativa. Dichas resoluciones deberán mencionar lo referente al preceptivo informe del Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi.

2.– Administrazio-ebazpena, administrazio-bidean irmoa ez den bitartean, prebentziozko idatzohar gisa inskribatuko da.

2.– La resolución administrativa, en tanto no sea firme en vía administrativa, se inscribirá como anotación preventiva.

3.– Deskalifikazioaren administrazio-ebazpena ofizioz inskribatuko da, ebazpena irmoa denean.

3.– La inscripción de la resolución administrativa de descalificación se practicará de oficio una vez que aquella sea firme.

III. TITULUA
TÍTULO III
KOOPERATIBEN ELKARTEAK INSKRIBATZEA
INSCRIPCIÓN DE ASOCIACIONES DE COOPERATIVAS

74. artikulua.– Kooperatiben elkarteen inskripzioaren eraginkortasuna.

Artículo 74.– Eficacia de la inscripción de asociaciones de cooperativas.

Erregistroan inskribatu behar dira erregelamendu honen arabera kooperatiben elkarteen inskripzio-liburuan jaso behar diren egintzak, batasun, federazio, konfederazio edo nagusiki abenduaren 20ko 11/2019 Legean araututako kooperatibak biltzen dituzten bestelako elkarteei buruzkoak, publikotasun formalaren ondorioetarako soilik.

Los actos que según el presente reglamento deban acceder al Libro de inscripción de asociaciones de cooperativas, relativos a las uniones, federaciones, confederaciones, o a otras entidades asociativas que agrupen mayoritariamente a cooperativas reguladas en la Ley 11/2019, de 20 de diciembre, se inscribirán en el Registro a los solos efectos de publicidad formal.

75. artikulua.– Inskribatzeko egintzak.

Artículo 75.– Actos objeto de inscripción.

1.– Kooperatiben elkarte bakoitzari irekitako erregistro-orrian, egintza hauek inskribatuko dira:

1.– En la hoja registral abierta a cada asociación de cooperativas se inscribirán los siguientes actos:

a) Batasuna, federazioa, konfederazioa edo kooperatiben arteko beste elkarte mota baten eraketa.

a) Constitución de la respectiva unión, federación, confederación u otra clase de asociaciones intercooperativas.

b) Elkartearen estatutuen aldaketa.

b) Modificación de los estatutos asociativos.

c) Ordezkaritza- eta administrazio-organoetako kideen izendapena eta kargu-uztea, bai eta izendatu daitezkeen beste organo batzuetako kideenak ere.

c) Nombramiento y cese de los miembros de los órganos de representación y administración y aquellos otros órganos que, además, puedan ser designados.

d) Desegiteko erabakia eta likidatzaileen izendapena.

d) Acuerdo de disolución y nombramiento de personas liquidadoras.

e) Likidazio-prozesua amaituta dagoela eta azken balantzea onartuta dagoela dioen adierazpena.

e) Declaración de estar finalizado el proceso liquidatario y aprobado el balance final.

f) Abenduaren 20ko 11/2019 Legearen arabera inskribatzekoak diren gainerako egintzak.

f) Todos los demás actos cuya inscripción venga exigida por la Ley 11/2019, de 20 de diciembre.

2.– Egintza horiek inskribatzeko, nahikoa izango da dagokion erabakiaren ziurtagiria aurkeztea, idazkariak emana lehendakariaren oniritziarekin, elektronikoki sinatua eta erregelamendu honen 33.4 artikuluan ezarritako baldintzak betetzen dituena.

2.– Será título suficiente para la inscripción de los citados actos, la certificación del acuerdo correspondiente, expedida por el secretario o secretaria con el visto bueno del presidente o presidenta, firmada electrónicamente y con los requisitos establecidos en el artículo 33.4 del presente reglamento.

3.– Egindako inskripzioek deklarazio-izaera izango dute.

3.– Las inscripciones efectuadas tendrán carácter declarativo.

4.– Inskripzioa ukatu ahal izango da, abenduaren 20ko 11/2019 Legeak edo erregelamendu honek eskatutako betekizun formalak konplitzen ez badira soilik.

4.– Solo podrá denegarse la inscripción cuando no se reúnan los requisitos de carácter formal exigidos por la Ley 11/2019, de 20 de diciembre, o el presente reglamento.

5.– Aurkeztutako tituluak kalifikatzeko, erregelamendu honetan sozietate kooperatiboentzat erregulatzen diren arau orokorrak beteko dira.

5.– La calificación de los títulos presentados se regirá por las reglas generales reguladas por este reglamento para las sociedades cooperativas.

76. artikulua.– Eratzea.

Artículo 76.– Constitución.

1.– Kooperatiben elkarteak eratzeko, jarduera kooperatibizatua nagusiki Euskal Autonomia Erkidegoan egiten duten bi kooperatiba edo gehiagoren edo halakoez osatuta dauden elkarteen erabakia behar da.

1.– Las asociaciones de cooperativas se constituyen mediante el acuerdo de dos o más cooperativas o de entidades asociativas formadas por aquellas que desarrollen con carácter principal su actividad cooperativizada en la CAPV.

2.– Elkarte horiek eratze-akta gordailutu beharko dute Erregistroan, eta entitate sustatzaile guztiek sinatu beharko dute.

2.– Dichas asociaciones deberán depositar en el registro el acta de constitución, suscrita por la totalidad de las entidades promotoras.

3.– Eratze-aktak honako hauek jaso behar ditu:

3.– El acta de constitución incorporará:

a) Entitate sustatzaileen zerrenda, erregistro-identifikazioarekin batera.

a) Relación de las entidades promotoras con su identificación registral.

b) Elkartzeko erabakia sustatu duen elkartutako entitate bakoitzaren ziurtagiria; idazkariak egingo du ziurtagiria, elkarteko lehendakariaren oniritziarekin.

b) Certificación de cada entidad asociada como promotora del acuerdo de asociación, expedida por el secretario o secretaria con el visto bueno del presidente o presidenta de la misma.

c) Gobernu- eta ordezkaritza-organoen osaera; kooperatiben edo elkartutako entitateen ordezkari gisa dagozkien karguak betetzen dituzten pertsona fisikoak identifikatu behar dira, eta berariaz adierazi behar da haiek karguak onartu dituztela.

c) Composición de los órganos de gobierno y representación, identificando a las personas físicas que, en representación de las cooperativas o entidades asociadas, ocupen los cargos correspondientes, debiendo constar expresamente su aceptación.

d) Izen berdinik ezaren ziurtagiria, lan-arloan eskumena duen ministerioko kooperatiben erregistroak eta Euskadiko Kooperatiben Erregistroak emana.

d) Certificación de denominación no coincidente expedida por el registro de cooperativas del ministerio competente en materia de trabajo y por el Registro de Cooperativas de Euskadi.

e) Elkartearen estatutuak.

e) Los estatutos asociativos.

77. artikulua.– Estatutuen edukia.

Artículo 77.– Contenido de los estatutos.

Elkartearen estatutuek aipamen hauek jaso behar dituzte, gutxienez:

Los estatutos asociativos contendrán, al menos, las siguientes menciones:

a) Jardueraren lurralde-eremua.

a) Ámbito territorial de la actividad.

b) Elkartearen izena, hurrengo artikuluan xedatutakoa kontuan hartuta.

b) La denominación de la asociación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo siguiente.

c) Elkartearen egoitza, zeinak Euskal Autonomia Erkidegoan egon behar baitu.

c) El domicilio asociativo, que deberá estar radicado dentro de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

d) Ordezkaritza- eta administrazio-organoak: osaera, berritzea eta funtzionamendua, kideen kargualdia eta kargu-uztea, eta kideak hautatzeko araubidea.

d) Órganos de representación y administración, determinando su composición, renovación y funcionamiento, la duración y cese de sus miembros, así como el régimen de elección de estos.

e) Elkarteko kidearen izaera lortzeko eta galtzeko baldintzak eta prozedura.

e) Los requisitos y el procedimiento para la adquisición y pérdida de la condición de miembro asociado.

f) Elkartearen estatutuak aldatzeko prozedura.

f) Procedimiento de modificación de los estatutos asociativos.

g) Elkartearen araubide ekonomikoa, baliabide ekonomikoen izaera, jatorria eta xedea zehaztuta, bai eta elkartutako entitateei elkartearen egoera ekonomikoa ezagutzeko aukera emango dieten bitartekoak ere.

g) Régimen económico de la asociación, determinando el carácter, procedencia y destino de los recursos económicos, así como los medios que permitan a las entidades asociadas conocer la situación económica de aquella.

h) Desegitearen arrazoiak eta elkartearen ondarea likidatzeko eta adjudikatzeko araubidea.

h) Causas de disolución y régimen de liquidación y adjudicación del patrimonio asociativo.

i) Entitatearen bat-egite eta zatiketa-araubidea.

i) Régimen de fusión y escisión de la entidad.

78. artikulua.– Kooperatiben elkarteen izenak.

Artículo 78.– Denominación de las asociaciones de cooperativas.

1.– Kooperatiben elkarteen izena osatzeko, erregelamendu honen IV. tituluko III. kapituluan ezarritakoa beteko da, aplikatzekoa den neurrian, berezitasun hauek kontuan izanik:

1.– Para la composición de la denominación de las asociaciones de cooperativas se observará lo establecido por el capítulo III del Título IV del presente reglamento, en la medida que le sea aplicable, con las siguientes especialidades:

a) Batasun deituko zaie, elkartutako kooperatibak jarduera ekonomikoaren sektore berekoak direnean; eta federazio esango zaie, elkartutako entitateak mota berekoak direnean. Elkartutako entitateak sektore eta mota berekoak badira, jarduera ekonomikoaren sektoreari dagokion irizpidea nagusituko da izena jartzeko, salbu eta elkartea mistoa bada, kooperatibak eta batasunak biltzen dituelako; halakoetan, federazio izena jarriko zaie. Konfederazio esango zaie, federazioak biltzen dituztenean.

a) Se denominarán uniones cuando las cooperativas asociadas pertenezcan al mismo sector de actividad económica y federaciones cuando las entidades asociadas correspondan a una misma clase. Si las entidades asociadas coinciden en sector y clase, prevalecerá a efectos de la denominación el criterio del sector de actividad económica, salvo que la asociación sea mixta por agrupar a cooperativas y a uniones, en cuyo caso se denominará federación. Se denominarán confederaciones cuando agrupen a federaciones.

b) Federazioen izenari «Euskadiko» hitza gehitzeko –hala badagokio–, abenduaren 20ko 11/2019 Legearen 164.2 artikuluaren bigarren paragrafoan eta bederatzigarren xedapen gehigarrian xedatutakoa aplikatuko da.

b) A los efectos de incorporar, en su caso, a la denominación de las federaciones las palabras «de Euskadi», se aplicará lo dispuesto en el artículo 164.2, párrafo segundo, y disposición adicional novena de la Ley 11/2019, de 20 de diciembre.

2.– Federatutako entitateen bazkide-kopurua zenbatzeko, aurreko ekitaldi ekonomikoa ixtean emandako ziurtagiria erantsiko da, non kooperatiba bakoitzaren edo federatutako batasun bakoitzaren kide-kopurua zehaztuko baita, bazkideen edo elkartutako entitateen erregistro-liburuen arabera.

2.– Para el cómputo del número de personas socias de las entidades federadas se adjuntará certificación, expedida al cierre del ejercicio económico anterior, del número de miembros de cada cooperativa o unión federada, según sus respectivos libros registros de personas socias o de entidades asociadas.

Erregistroak, eratze-akta aurkezten denetik bost eguneko epean, akta horretan sartuta ez dauden mota bereko kooperatibei eskatuko die ziurtagiria aurkez dezatela; hamar eguneko epea izango dute horretarako, errekerimendua jakinarazten denetik zenbatzen hasita. Eskaerari epe barruan erantzuten ez dioten kooperatibetako bazkideak ez dira zenbatuko.

Respecto de las cooperativas de la misma clase no incluidas en el acta de constitución, el registro solicitará en el plazo de cinco días, desde la presentación de aquella, idéntica certificación que deberá presentarse dentro de los diez días siguientes a la notificación del requerimiento. No se computarán las personas socias de aquellas cooperativas que no contesten, en dicho plazo, la solicitud efectuada.

Abenduaren 20ko 11/2019 Legearen 164.3 artikuluan eta bederatzigarren xedapen gehigarrian aipatzen denez, inskribatuta eta aktibo dauden kooperatiben eta bazkideen ehunekoak hirurogei edo handiagoa izan behar du; beraz, kasu guztietan, ehuneko hori lortu beharko da federazioa eratzean, eta urteko batezbesteko gisa eutsi beharko zaio elkarteak dirauen bitartean. Horretarako, Erregistroak federazioari jakinarazi beharko dio, gutxienez hilean behin, aldi horretan eratu diren mota bereko kooperatiben zerrenda.

En todo caso, el porcentaje igual o superior al sesenta por ciento de las cooperativas inscritas y activas y de las personas socias a que se refiere el artículo 164.3 y disposición adicional novena de la Ley 11/2019, de 20 de diciembre, deberá alcanzarse en la constitución de la federación y mantenerse, como promedio anual, durante su vida asociativa. Para ello, el Registro notificará al menos mensualmente, a la correspondiente federación, la relación de las cooperativas de la misma clase constituidas en dicho periodo.

3.– Aipatutako ehunekoa txikiagotuz gero, federazioak berriro lortu beharko du gutxieneko ehunekoaren maila, gehienez ere urtebeteko epean, Erregistroak ehunekoa txikiegia dela jakinarazten dionetik zenbatzen hasita. Bestela, federazioak «Euskadiko» hitza ezabatu beharko du estatutuetatik eta dokumentu guztietatik, lehen aipatutako epea amaitu eta hurrengo sei hilabeteko epean. Federazioak berak egiaztatzen badu ehunekoa txikiegia dela, horren berri eman beharko dio Erregistroari, berehala.

3.– Si el mencionado porcentaje descendiese, la federación correspondiente deberá alcanzarlo de nuevo en el plazo máximo de un año desde que el Registro le notifique la insuficiencia porcentual. En caso contrario, la federación deberá suprimir la locución «de Euskadi» en sus estatutos y en toda su documentación, dentro de los seis meses siguientes al transcurso del plazo anteriormente mencionado. Si dicha insuficiencia porcentual fuera comprobada por la propia federación, deberá notificarlo inmediatamente al Registro.

Hitz hori kentzeko erabakia ez da atzeraezina; beraz, legez eskatzen den ordezkaritza-ehunekoa berreskuratuz gero, federazioaren izenari «Euskadiko» hitza gehitu ahal izango zaio berriro.

La supresión no será irreversible, por lo que, si se recupera el porcentaje legal de representatividad, la federación correspondiente podrá volver a denominarse «de Euskadi».

IV. TITULUA
TÍTULO IV
ERREGISTROAREN BESTE EGINKIZUN BATZUK
OTRAS FUNCIONES DEL REGISTRO
I. KAPITULUA
CAPÍTULO I
LIBURUAK LEGEZTATZEA ETA GAITZEA
LEGALIZACIÓN Y HABILITACIÓN DE LIBROS

79. artikulua.– Arau orokorrak.

Artículo 79.– Normas generales.

1.– Kooperatibek edo kooperatiben elkarteek legeen edo estatutuen aginduz eduki behar dituzten liburuak Erregistroak gaitu edo legeztatu beharko ditu. Kapitulu honetan ezarritakoa beteko da liburuak gaitzeko –lehen aldiz erabili aurretik– eta legeztatzeko –behin idazpenak eta idatzoharrak eginik–.

1.– Los libros que legalmente o por exigencia estatutaria han de llevar las cooperativas o asociaciones cooperativas deberán ser habilitados o legalizados por el Registro. Tanto la habilitación de libros con anterioridad a su utilización, como la legalización con posterioridad a la realización en ellos de asientos y anotaciones, se efectuará conforme a lo establecido en el presente capítulo.

2.– Kooperatiba-entitateek Erregistroari eskatu ahal izango diote abenduaren 20ko 11/2019 Legearen 74.1 artikuluko a), b) eta c) letretan zerrendatutako liburuak gaitzeko, dagokion eratze-titulua Erregistroan inskribatu ondoren.

2.– Las entidades cooperativas podrán solicitar al Registro la habilitación de los libros relacionados en el artículo 74.1 a), b) y c) de la Ley 11/2019, de 20 de diciembre, después de haber quedado inscrito en el Registro el título correspondiente de constitución.

3.– Gero, kooperatiba-entitateek erabakiko dute zer egin: aurreko apartatuan adierazitako liburuak gaitzeko aurkeztu ala legeztatzeko aurkeztu.

3.– Posteriormente, las entidades cooperativas podrán optar por seguir presentando los libros señalados en el punto anterior para su habilitación, o presentarlos para su legalización.

4.– Kooperatiba-entitateek Erregistroan aurkeztu beharko dituzte abenduaren 20ko 11/2019 Legearen 74.1 artikuluko d) eta e) letretan zerrendatutako liburuak, legeztatzeko.

4.– Las entidades cooperativas deberán presentar en el Registro, para su legalización, los libros relacionados en el artículo 74.1 d) y e) de la Ley 11/2019, de 20 de diciembre.

80. artikulua.– Gaitzeko eskabidea.

Artículo 80.– Solicitud de habilitación.

1.– Gaitzeko eskabidea elektronikoki egin behar da, lan-arloko sail eskudunak ezarritako bitarteko telematikoen bidez. Datu hauek jaso behar dira eskabidean:

1.– En la solicitud de habilitación, que deberá ser efectuada de forma electrónica a través de los medios telemáticos establecidos por el departamento competente en materia de trabajo, se harán constar los siguientes datos:

a) Eskatzailearen identifikazioa.

a) Identificación de la persona solicitante.

b) Kooperatiba-entitatearen izena eta, hala badagokio, erregistroko identifikazio-datuak.

b) Denominación de la entidad cooperativa y, en su caso, datos de identificación registral de la misma.

c) Aurkezten diren liburuen zerrenda, eta liburu bakoitzaren orri-kopurua.

c) Relación de libros que se presentan, indicando el número de hojas que integran cada libro.

d) Mota bereko beste liburu bat gaitzeko arrazoia; hots, artikulu honen 3. apartatuan aipatutako arrazoietako bat.

d) Causa justificativa para la habilitación de un nuevo libro de su misma clase de entre las descritas en el apartado 3 de este artículo.

e) Gailu elektronikoaren datuak edo posta elektronikoko helbide bat, hara bidali ahal izateko Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoan jakinarazpenak eskura jarri direla abisatzeko mezuak.

e) Dispositivo electrónico o una dirección de correo electrónico, que servirán para el envío de avisos de puesta a disposición de notificaciones en la Sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

2.– Gaitzeko eskabidea aurkeztu eta hurrengo egunetik aurrera hamar egun balioduneko epean, kooperatiba-entitateek liburuak paperezko euskarrian bidali beharko dituzte Erregistrora, gaitzeko eskabidea aurkeztu dutela egiaztatzeko ziurtagiriaren kopia batekin batera.

2.– En el plazo máximo de diez días hábiles a contar a partir del día siguiente a aquel en el que se presente la correspondiente solicitud de habilitación, las entidades cooperativas deberán remitir al Registro los libros en formato papel acompañados de una copia del recibo acreditativo de la presentación de la solicitud de habilitación.

Liburuek orri mugigarri zuriak izango dituzte, zeinak modu korrelatiboan zenbatuta egongo baitira. Lehenengo orriari ez zaio zenbakirik jarriko, gaikuntzaren eginbidea han jasotzeko.

Los libros deberán estar formados por hojas móviles, en blanco y numeradas sus hojas correlativamente. No obstante, se deberá reservar la primera hoja sin numerar para insertar la correspondiente diligencia de habilitación.

3.– Mota bereko beste liburu batzuk gaitu ahal izango dira, baldin eta egiaztatzen bada aurreko liburua osorik erabili eta, beraz, itxi egin dela, edo galdu edo suntsitu egin dela, edo liburua lapurtu dutela salatzen bada.

3.– Podrán habilitarse nuevos libros de su misma clase cuando se certifique el cierre del anterior por su íntegra utilización, extravío o destrucción, o se denuncie la sustracción del mismo.

4.– Liburuak osorik erabili aurretik ere itxi ahal izango dira, gaikuntza-sistematik legeztatze-sistemara aldatzea erabakitzen denean. Horretarako, liburuak eramateko ardura duenak eginbidea egin beharko du, idatzoharrak jasotzen diren azken orrian.

4.– Igualmente se podrán cerrar libros antes de su íntegra utilización cuando se acuerde cambiar del sistema de habilitación al de legalización, por medio de diligencia extendida por la persona encargada de su llevanza en la última hoja en la que consten anotaciones.

81. artikulua.– Gaitzeko prozedura.

Artículo 81.– Procedimiento de habilitación.

1.– Eskabidea behar bezala egin bada eta liburuek eskatutako baldintzak betetzen badituzte, lan-arloan eskumena duen lurralde-ordezkaritzaren titularrak gaitu egingo ditu, aldeko ebazpena eman eta liburu bakoitzaren lehenengo orrian eginbidea egin eta gero.

1.– Si la solicitud se ha realizado en la debida forma y los libros reúnen los requisitos exigidos, el titular de la delegación territorial competente en materia de trabajo procederá a su habilitación mediante resolución favorable y diligencia extendida en la primera hoja de cada libro.

2.– Liburuak zigilatzeko, gaikuntza benetakoa dela bermatzen duen edozein prozedura erabiliko da, liburuak artekatuz edo kodetuz edo antzeko metodoak erabiliz.

2.– Los libros deberán ser sellados por cualquier procedimiento que garantice la autenticidad de la habilitación, mediante el ranurado o codificado de los mismos o métodos similares.

3.– Ebazpenean eta eginbidean, datu hauek jasoko dira:

3.– Tanto en la resolución como en la diligencia se harán constar los siguientes datos:

a) Kooperatiba-entitatearen identifikazioa.

a) Identificación de la entidad cooperativa.

b) Zer motatako liburua den eta mota horretakoak direnen artean zer zenbaki dagokion.

b) Clase de libro y número que le corresponda dentro de los de su misma clase.

c) Liburua zenbat orriz osatuta dagoen.

c) Número de hojas de que se compone el libro.

d) Zergatik gaitu den mota bereko beste liburu bat; hots, erregelamendu honen 80.3 artikuluan aipatutako arrazoietako bat justifikatu beharko da.

d) Causa justificativa para la habilitación de un nuevo libro de su misma clase de entre las descritas en el artículo 80.3 del presente reglamento.

e) Zer sistema erabili den liburua zigilatzeko.

e) Sistema utilizado para el sellado.

Aurreko datuez gain, kooperatiba-entitatearen erregistro-datuak jaso behar dira ebazpenean. Halaber, bertan aipatuko da gaikuntzen eta legeztatzeen fitxategi-liburuko idatzoharra, eta jakinaraziko da liburu gaituak kooperatiba-entitatearen esku daudela eta, beraz, har ditzakeela.

Además de los anteriores datos, en la resolución se harán constar los datos registrales de la entidad cooperativa y se hará referencia tanto a la correspondiente anotación en el Libro fichero de habilitaciones y legalizaciones como a la puesta a disposición de la entidad cooperativa de los libros habilitados para su retirada.

4.– Gaikuntza egina dagoenean, gaikuntzen eta legeztatzeen fitxategi-liburuan jasoko da inguruabar hori, eta, hala badagokio, aurreko puntuko d) letran xedatutakoa idatziko da.

4.– Practicada la habilitación, se hará constar dicha circunstancia en el Libro fichero de habilitaciones y legalizaciones, anotando en su caso lo dispuesto en la letra d) del punto anterior.

5.– Eskabidea behar bezala egin ez bada eta liburuek eskatutako baldintzak betetzen ez badituzte, lan-arloan eskumena duen lurralde-ordezkaritzaren titularrak ebazpen ezesle arrazoitua emango du, eta kooperatiba-entitateari jakinaraziko dio liburuak eskura dituela eta, beraz, har ditzakeela. Inguruabar hori ez da agertuko gaikuntzen eta legeztatzeen fitxategi-liburuan.

5.– Si la solicitud no se ha realizado en la debida forma o los libros no reúnen los requisitos exigidos, el titular de la delegación territorial competente en materia de trabajo emitirá resolución denegatoria motivada, indicando a la entidad cooperativa la puesta a disposición de los libros para su retirada. Dicha circunstancia no se hará constar en el Libro fichero de habilitaciones y legalizaciones.

6.– Ebazpena jakinarazten denetik lau hilabete igaro badira, eta kooperatiba-entitateak ez baditu liburuak hartu, Erregistroak hori egiteko eskatuko dio, eta ohartaraziko dio, hala egin ezean, artxibatu egingo dituela, eta hamabi hilabete igaro ondoren suntsitu egingo dituela. Suntsipena kooperatibari jakinarazi beharko zaio, eta, hala badagokio, gaikuntzen eta legeztatzeen fitxategi-liburuan idatziko da.

6.– Transcurridos cuatro meses desde la fecha de la notificación de la resolución sin que los libros fueran retirados por la entidad cooperativa, el Registro se lo requerirá con indicación de que, si así no lo hiciera, procederá a su archivo y transcurridos doce meses a su destrucción, que deberá ser notificada a la cooperativa y, en su caso, anotada en el Libro fichero de habilitaciones y legalizaciones.

82. artikulua.– Legeztatzeko eskabidea.

Artículo 82.– Solicitud de legalización.

1.– Ekitaldi ekonomikoa itxi ondorengo lehen lau hilabeteak igaro baino lehen, kooperatiba-entitateek Erregistroan aurkeztu beharko dituzte abenduaren 20ko 11/2019 Legearen 74.1 artikuluko d) eta e) letretan adierazitako liburuak, gehienez ere sei hilabeteko epean legeztatuak izan daitezen, dagokion ekitaldi ekonomikoa ixten den egunetik zenbatzen hasita. Liburuak elektronikoki aurkeztu behar dira, lan-arloko sail eskudunak ezarritako bitarteko telematikoen bidez.

1.– Las entidades cooperativas deberán presentar en el Registro los libros relacionados en el artículo 74.1 d) y e) de la Ley 11/2019, de 20 de diciembre, antes de que transcurran los cuatro primeros meses desde la fecha del cierre del ejercicio económico para que puedan ser legalizados en el plazo máximo de seis meses desde la fecha de cierre del correspondiente ejercicio económico. Los libros deberán ser presentados de forma electrónica a través de los medios telemáticos establecidos por el departamento competente en materia de trabajo.

Betebehar hori aplikatuko zaie, orobat, aurrez aipatutako manuaren a), b) eta c) letretan zerrendatutako liburuei, baldin eta kooperatiba-entitateak horiek legeztatzea erabakitzen badu.

Esta obligación se extenderá a los libros relacionados en las letras a), b) y c) del precepto anteriormente señalado en los casos en los que la entidad cooperativa opte por su legalización.

Kooperatiba-entitateek akten kopia ziurtatua bidali ahal izango dute Erregistrora, aktak onartu eta bi hilabeteko epean, legezta ditzaten.

Las entidades cooperativas podrán remitir al Registro una copia certificada de las correspondientes actas en el plazo de dos meses desde sus respectivas aprobaciones, para su legalización.

2.– Liburuak edo akten kopia ziurtatuak fitxategi enkriptatuetan aurkeztu ahal izango dira, legeztatzeko; hala egiten denean, desenkriptatzeko gakoa gorde beharko du kooperatiba-entitateak.

2.– Los libros o las copias certificadas de las actas podrán ser presentados para su legalización en ficheros encriptados, en cuyo caso la entidad cooperativa deberá conservar la clave que permita su desencriptación.

3.– Liburuak legeztatzeko eskabidean, datu hauek jasoko dira:

3.– En la solicitud de legalización de libros se harán constar los siguientes datos:

a) Eskatzailearen identifikazioa.

a) Identificación de la persona solicitante.

b) Kooperatiba-entitatearen izena.

b) Denominación de la entidad cooperativa.

c) Aurkeztu diren liburu motak, eta haiei dagokien ekitaldi ekonomikoa noiz ireki eta itxi den.

c) Clase de libro o libros que se presentan y fecha de apertura y fecha de cierre del ejercicio económico al que corresponden.

d) Hala badagokio, legeztatzeko eskabidea erregelamendu honen 80.4 artikuluan deskribatutako kasuetan oinarritzen dela.

d) En su caso, que la solicitud de legalización se fundamenta en los supuestos descritos en el artículo 80.4 del presente reglamento.

e) Gailu elektronikoaren datuak edo posta elektronikoko helbide bat, hara bidali ahal izateko Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoan jakinarazpenak eskura jarri direla abisatzeko mezuak.

e) Dispositivo electrónico o una dirección de correo electrónico, que servirán para el envío de avisos de puesta a disposición de notificaciones en la Sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

4.– Akten kopia ziurtatuak legeztatzeko eskabidean, aurreko puntuko a), b) eta e) letretan zerrendatutako datuez gain, bilera-datak eta aktak onartu zireneko datak ere jaso beharko dira.

4.– En la solicitud de legalización de copias certificadas de las actas, además de los datos enumerados en las letras a), b) y e) del anterior punto, deberán consignarse las fechas de las reuniones y las de aprobación de las actas.

5.– Eskabidearekin batera aurkezten den liburu edo akten kopia ziurtatu bakoitza fitxategi bereizi eta behar bezala identifikatuetan erantsi beharko da.

5.– Cada libro o copia certificada de las actas que acompañe a la solicitud deberá ser adjuntado en ficheros separados y debidamente identificados.

6.– Kooperatiba-entitateak hutsen bat atzematen badu, edo dagoeneko legeztatuta dagoen liburu bat edo akten kopia ziurtatu bat osatu nahi badu, beste eskabide bat aurkeztu beharko du, kooperatibaren legezko ordezkariak egoera hori egiaztatzeko eman duen ziurtagiriarekin batera.

6.– En caso de que la entidad cooperativa advierta errores o pretenda complementar un libro o una copia certificada de las actas ya legalizado, deberá presentar una nueva solicitud acompañada de un certificado expedido por la persona que ostente la representación legal de la cooperativa por el que acredite este extremo.

83. artikulua.– Legeztatzeko prozedura.

Artículo 83.– Procedimiento de legalización.

1.– Eskabidea behar bezala egin bada, lan-arloan eskumena duen lurralde-ordezkaritzaren titularrak legeztatu egingo du, aldeko ebazpena eman eta gero.

1.– Si la solicitud se ha realizado en la debida forma el titular de la delegación territorial competente en materia de trabajo procederá a su legalización mediante resolución favorable.

2.– Legeztatzeko ebazpenean, datu hauek jasoko dira:

2.– En la resolución de legalización se harán constar los siguientes datos:

a) Kooperatiba-entitatearen identifikazioa, erregistro-datuak barne.

a) Identificación de la entidad cooperativa, incluyendo sus datos registrales.

b) Liburuen kasuan, zer motatakoak eta zer ekitaldi ekonomikokoak diren. Akten kopia ziurtatuen kasuan, bilera-datak eta aktak onartu zireneko datak. Legeztatutako liburu edo akten kopia ziurtatu guztien hatz-marka digitala.

b) En el caso de los libros, clase y ejercicio económico al que corresponda. En el caso de las copias certificadas de actas, fechas de la reunión y de su aprobación. La huella digital de cada libro o copia certificada de las actas legalizado.

c) Hala badagokio, erregelamendu honen 82.3.d) artikuluan deskribatutako inguruabarra.

c) En su caso, indicación de la circunstancia descrita en el artículo 82.3 d) del presente reglamento.

3.– Behin legeztatuta, horren berri emango da gaikuntzen eta legeztatzeen fitxategi-liburuan.

3.– Practicada la legalización, se hará constar dicha circunstancia en el Libro fichero de habilitaciones y legalizaciones.

4.– Eskabidea behar bezala egin ez bada, ebazpen ezesle arrazoitua emango da.

4.– En caso de que la solicitud no se haya realizado en la debida forma, se emitirá resolución denegatoria motivada.

84. artikulua.– Legeztatutako liburuen eta akten kopia ziurtatuen hatz-marka digitalaren ziurtagiria.

Artículo 84.– Certificado de huella digital de los libros y copias certificadas de actas legalizados.

Prozedura Zibilaren Legeak 327. artikuluan frogari dagokionez ezartzen duena betetzeko, lan-arloan eskumena duen lurralde-ordezkaritzaren titularrak, alderdi interesdunak eskatuta edo agintaritza judizial eskudunak aginduta, dagokion euskarri informatikoa eskuratu ondoren, egiaztatuko du hura bat datorren legeztatutako liburuekin edo akten kopia ziurtatuekin; hau da, gaikuntzen eta legeztatzeen fitxategi-liburuan egindako idazpenean adierazitako hatz-marka digital bera duen.

A los efectos de lo establecido en el artículo 327 de la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de prueba, el titular de la delegación territorial competente en materia de trabajo, a solicitud de parte interesada o por mandato de la autoridad judicial competente, y una vez le sea presentado el correspondiente soporte informático, certificará si coincide con los libros o copias certificadas de actas legalizados por contener la misma huella digital referenciada en el correspondiente asiento practicado en el Libro fichero de habilitaciones y legalizaciones.

II. KAPITULUA
CAPÍTULO II
URTEKO KONTUEN GORDAILUA ETA PUBLIKOTASUNA
DEPÓSITO Y PUBLICIDAD DE LAS CUENTAS ANUALES

85. artikulua.– Urteko kontuak aurkezteko betebeharra.

Artículo 85.– Obligación de presentación de las cuentas anuales.

1.– Abenduaren 20ko 11/2019 Legearen 75. artikuluaren arabera, administratzaileek urteko kontuak aurkeztu beharko dituzte, Erregistroan gordailutzeko, kontuak onartu eta hilabete igaro baino lehen.

1.– Las personas administradoras estarán obligadas, de acuerdo con el artículo 75 de la Ley 11/2019, de 20 de diciembre, a presentar las cuentas anuales para su depósito en el Registro, dentro del mes siguiente a su aprobación.

2.– Sozietate-ekitaldia itxi denetik urtebete igaro bada, eta urteko kontu onartuak ez badira gordailutzeko aurkeztu, ez da inskribatuko data horren ondoren aurkeztutako dokumenturik, harik eta kontuak aurkeztu arte. Erregistro-orria berriro irekitzeko eta aurkezten diren dokumentuak inskribatu ahal izateko, azken hiru ekitaldiak gordailutu beharko dira, puntu honetan adierazitakoaren arabera zenbatuak.

2.– Transcurrido un año desde la fecha del cierre del ejercicio social sin que se hayan presentado a depósito las cuentas anuales debidamente aprobadas, no se inscribirá ningún documento presentado con posterioridad a aquella fecha hasta que, con carácter previo, se presenten las cuentas. Para reabrir la hoja registral y poder inscribir los documentos que se presenten, será necesario depositar los tres últimos ejercicios, computados según lo indicado en este punto.

Salbuetsita daude administratzaileen, kudeatzaileen, zuzendari nagusien, zuzendari kudeatzaileen edo likidatzaileen kargu-uzte edo dimisioei buruzko tituluak; ahalordeak errebokatzeari edo horiei uko egiteari buruzkoak; sozietatearen desegiteari eta likidatzaileen izendapenei buruzkoak, eta agintaritza judizialak edo administratiboak agindutako idazpenei buruzkoak.

Se exceptúan los títulos relativos al cese o dimisión de administradoras y administradores, gerentes, directoras y directores generales, directores o directoras gerentes o liquidadoras y liquidadores, y a la revocación o renuncia de poderes, así como a la disolución de la sociedad y al nombramiento de liquidadoras y liquidadores y los asientos ordenados por la autoridad judicial o administrativa.

3.– Urteko kontuak gordailutu ez badira batzar orokorrak onartu ez dituelako, onartzeko aurkeztu diren arren, ez da bidezkoa izango erregistroa ixtea, inguruabar hori egiaztatzen denean administrazio-organoaren ziurtagiria aurkeztuta –non adieraziko baita zergatik ez diren urteko kontuak onartu– edo batzar orokorraren notario-aktaren kopia eskuetsia aurkeztuta –non jasoko baita urteko kontuak ez direla onartu–. Erregistroa ez ixteko, artikulu honen lehenengo apartatuan ezarritako epea amaitu baino lehen aurkeztu behar da ziurtagiria edo aktaren kopia Erregistroan, eta sei hilean behin, egoera horrek bere horretan jarraitzen duela egiaztatu beharko da, baliabide horietatik edozein erabilita.

3.– Si las cuentas anuales no se hubiesen depositado por no haber sido aprobadas por la asamblea general, habiéndose presentado a su aprobación, no procederá el cierre registral cuando se acredite esta circunstancia mediante certificación del órgano de administración, en la que se expresará la causa de la falta de aprobación de las cuentas anuales, o mediante copia autorizada del acta notarial de la asamblea general en la que conste la no aprobación de las cuentas anuales. Para impedir el cierre, la certificación o copia del acta deberá presentarse en el Registro antes de que finalice el plazo previsto en el punto primero de este artículo, debiendo justificarse la permanencia de esta situación cada seis meses por alguno de dichos medios.

86. artikulua.– Urteko kontuak gordailutzeko aurkeztu behar diren dokumentuak.

Artículo 86.– Documentación a presentar para el depósito de cuentas anuales.

Eskabidearekin batera, dokumentu hauek aurkeztu beharko dira, urteko kontuak gordailutzeko betebeharra betetzeko:

Para el cumplimiento de la obligación de depósito de cuentas anuales se deberán presentar, junto a la correspondiente solicitud, los siguientes documentos:

1.– Ziurtagiria, urteko kontuak onartu direla eta kooperatiba-entitatearen batzar orokorrak emaitza aplikatu duela egiaztatzen duena; sinadura elektronikoen bidez bermatuta egongo da ziurtagiri hori. Orobat, erregelamendu honen 33.4 eta 33.6 artikuluek eskatutako betekizunak bete beharko ditu ziurtagiriak, eta behar bezala identifikatuko ditu aurkeztu diren urteko kontuak, alderdi hauei berariazko erreferentzia eginda:

1.– Certificación del acuerdo de aprobación de las cuentas anuales y de la aplicación del resultado por la asamblea general de la entidad cooperativa, garantizada con las correspondientes firmas electrónicas. Dicha certificación deberá cumplir los requisitos exigidos por el artículo 33.4 y 6 del presente reglamento e identificará debidamente las cuentas anuales presentadas, con referencia expresa a los siguientes extremos:

a) Kontuen ekitaldia.

a) Ejercicio al que corresponden.

b) Guztizko aktiboa, balantzearen arabera.

b) Activo total según el balance.

c) Ekitaldiko emaitza eta soberakinen aplikazioa edo galeren egozpena, batzar orokorrak onartua.

c) Resultado del ejercicio y la aplicación de excedentes o imputación de pérdidas, aprobada por la asamblea general.

d) Urteko kontuak ikuskatu behar diren ala ez, 11/2019 Legearen arabera.

d) Si existe o no obligación de auditar las cuentas anuales de acuerdo con la Ley 11/2019.

Ziurtagirian adieraziko da, halaber, administrazio-organoko kide guztiek sinatu dituztela, eskuz edo elektronikoki, urteko kontuak eta, hala badagokio, abenduaren 20ko 11/2019 Legearen 75.2 artikuluan eskatzen diren dokumentuak; sinatzaile guztiak identifikatuta egongo dira, izena, bi abizen eta identifikazio fiskaleko zenbakia adierazita. Norbaiten sinadura falta bada, horren berri eman beharko da ziurtagirian, eta zergatia azaldu.

La certificación expresará igualmente que las cuentas anuales y, en su caso, la documentación exigida por el artículo 75.2 de la Ley 11/2019, de 20 de diciembre, que les acompañe, están firmadas electrónica o manualmente por todos los miembros del órgano de administración, identificando a cada uno de los firmantes, indicando su nombre, dos apellidos y número de identificación fiscal. Si faltare la firma de alguno de ellos, se señalará esta circunstancia en la certificación, con expresa indicación de la causa.

Gordailutzeko aurkeztu diren urteko kontuak ikuskatuta badaude, ziurtagirian berariaz adierazi beharko da kontu horiek bat datozela ikuskatutako kontuekin.

En caso de que las cuentas anuales presentadas a depósito se encuentren auditadas, la certificación deberá incluir asimismo manifestación expresa de que estas se corresponden con las auditadas.

2.– Urteko kontuak eta, hala badagokio, kudeaketa-txostena, abenduaren 20ko 11/2019 Legearen 75.2 artikuluan aurreikusitakoaren arabera.

2.– Las cuentas anuales y, en su caso, el informe de gestión, conforme a lo previsto en el artículo 75.2 de la Ley 11/2019, de 20 de diciembre.

3.– Urteko kontuen auditoretza-txostena, nahitaezkoa denean, abenduaren 20ko 11/2019 Legearen 76. artikuluan eta, hala badagokio, 121.1 artikuluan xedatutakoaren arabera.

3.– El informe de auditoría de las cuentas anuales, cuando sea preceptivo, conforme a lo dispuesto en los artículos 76 y, en su caso, 121.1 de la Ley 11/2019, de 20 de diciembre.

87. artikulua.– Gordailua kalifikatzea eta inskribatzea.

Artículo 87.– Calificación e inscripción del depósito.

1.– Aurkeztutako dokumentuak eskatzen direnak badira, behar bezala onartuta badaude eta nahitaezkoak diren sinadurak badituzte, 86. artikuluan aipatzen diren alderdiak betetzen direla egiaztatu ondoren, lan-arloan eskumena duen lurralde-ordezkaritzaren titularrak aldeko ebazpena emango du, gordailua egindakotzat joko du, eta idazpena egingo du urteko kontuak gordailutzeko fitxategi-liburuan.

1.– Si los documentos presentados son los exigidos, están debidamente aprobados y constan las firmas preceptivas, una vez comprobado el cumplimiento de los extremos a que se refiere el artículo 86, el titular de la delegación territorial competente en materia de trabajo resolverá favorablemente considerando efectuado el depósito, practicando el correspondiente asiento en el Libro fichero de depósito de cuenta anuales.

Ebazpenean, gordailututako dokumentu guztien hatz-marka digitalak jasoko dira.

En la resolución se harán constar las huellas digitales de cada uno de los documentos depositados.

2.– Geroagoko dokumentuak kalifikatzeko, lan-arloan eskumena duen lurralde-ordezkaritzaren titularrak ez ditu kontuan hartuko gordailututako kontabilitate-agirietan agertzen diren datuak.

2.– Para la calificación de documentos posteriores, el titular de la delegación territorial competente en materia de trabajo, no tendrá en cuenta los datos que consten en los documentos contables depositados.

88. artikulua.– Gordailututako kontuen publikotasuna.

Artículo 88.– Publicidad de las cuentas depositadas.

Gordailututako urteko kontuen publikotasuna erregelamendu honen 7. artikuluan xedatutakoaren arabera gauzatuko da.

La publicidad de las cuentas anuales depositadas se hará efectiva de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 del presente reglamento.

89. artikulua.– Gordailututako dokumentuak kontserbatzea.

Artículo 89.– Conservación de los documentos depositados.

Gordailututako dokumentuak eta onarpen-erabakien ziurtagiriak gordailua formalizatu eta hurrengo sei urteetan kontserbatu beharko dira.

Los documentos depositados y las certificaciones de los acuerdos de aprobación deberán ser conservados durante los seis años siguientes a la formalización del depósito.

III. KAPITULUA
CAPÍTULO III
IZENAK
DENOMINACIONES

90. artikulua.– Izenak osatzeko modua.

Artículo 90.– Composición de la denominación.

1.– Kooperatiben izenek bi zati izango dituzte: bata, kooperatiba identifikatzeko zatia; bestea, kooperatibaren forma eta izaera adierazteko –«kooperatiba-sozietatea» edo «Koop. S.» laburdura–.

1.– La denominación de las cooperativas constará de una parte identificadora de cada una de ellas y de otra indicativa de su forma y carácter cooperativos: «Sociedad Cooperativa» o su abreviatura «S. Coop».

Sozietate kooperatibo txikien kasuan, kooperatibaren forma eta izaera adierazteko zatian ezinbestean agertuko da «kooperatiba sozietate txikia» edo «koop. elk. txikia» laburdura.

En el caso de las sociedades cooperativas pequeñas, en la parte de denominación indicativa de su forma y carácter cooperativos, se incluirá necesariamente la expresión «Sociedad Cooperativa Pequeña» o su abreviatura «S. Coop. Pequeña».

2.– Izen objektiboak helburu soziala aipa dezake, edo fantasiazkoa izan daiteke. Helburu soziala aipatzen badu, hura aldatuz gero, izen objektiboa ere aldatu egin beharko da. Ez zaio inoiz erreferentziarik egingo helburu sozialaren barruan ez dauden jarduerei.

2.– La denominación objetiva podrá hacer referencia al objeto social o ser de fantasía. Si se refiere al objeto social habrá de modificarse cuando este varíe. En ningún caso se referirá a actividades no comprendidas en aquel.

3.– Ezingo da erantzukizun motari buruzko terminorik edo siglarik erabili.

3.– No podrán utilizarse términos, ni siglas, referentes al tipo de responsabilidad.

91. artikulua.– Erabateko berdintasuna.

Artículo 91.– Identidad.

1.– Ezin izango da lehendik dagoen kooperatiba baten izen bera aukeratu. Izenak erabat berdinak direla joko da oso-osorik bat datozenean, bai eta artikulu honetako 2. apartatuan araututako kasuetan ere.

1.– No se podrá adoptar una denominación idéntica a la de otra cooperativa preexistente. Existe identidad en caso de coincidencia total o absoluta entre denominaciones y en los supuestos regulados en el número 2 de este artículo.

2.– Sozietatearen formari buruzko aipamena alde batera utzita, bi izen erabat berdinak direla joko da kasu hauetan:

2.– Dos denominaciones se consideran idénticas cuando, independientemente de la locución relativa a la forma social:

a) Hitz berberak erabiltzen direnean, ordena, generoa edo numeroa aldatuta.

a) Utilicen las mismas palabras en distinto orden, género o número.

b) Hitz berberak erabiltzen direnean, esamolde generikoak nahiz osagarriak gehituta edo kenduta, edo artikulu, adberbio, preposizio, juntagailu, azentu, marratxo, puntuazio-zeinu edo balio txikia duten antzeko partikulak gehituta edo kenduta.

b) Utilicen las mismas palabras con la adición o supresión de términos o expresiones genéricas o accesorias, o de artículos, adverbios, preposiciones, conjunciones, acentos, guiones, signos de puntuación u otras partículas similares.

c) Adierazpen fonetikoa berdina denean, edo proposatutako izena lehendik zegoen beste izen batekin nahasteko aukera dagoenean.

c) Exista identidad de expresión fonética o cuando la denominación propuesta induzca a confusión con otra denominación preexistente.

3.– Dena den, nahiz eta 2. apartatuko irizpideen arabera izen jakin bat beste baten berdina dela ohartu, izen berdinaren ziurtagiri negatiboa eman daiteke erregelamendu honetan araututako baldintzetan, baldin eta erabili nahi den izen berriak ukitutako sozietatearen administratzaileek aurkeztu badute eskaera edo haien baimena eskuratu bada.

3.– No obstante, de producirse identidad en base a los criterios del número 2 anterior, podrá expedirse certificación negativa de denominación coincidente, en los términos regulados en este reglamento, cuando la solicitud se produzca a instancia o con autorización acordada por las personas administradoras de la sociedad afectada por la nueva denominación que pretenda utilizarse.

92. artikulua.– Debekuak.

Artículo 92.– Prohibiciones.

1.– Kooperatiba baten izenean ezin izango da txertatu erakunde edo organismo publikoen identifikazio-termino ofizialik edo antzekorik, horrek kooperatibaren izaera pribatuari buruzko nahasteak sor baititzake; hala ere, halako terminoak erabili ahal izango dira, erakunde edo organismo publikoek bazkide sustatzaile gisa parte hartzen badute kooperatibaren eraketan, edo geroagoko uneren batean, eta horretarako baimena ematen badute. Era berean, ezin izango da erabili legearen edo ordena publikoaren aurkako terminorik edo esamolderik, ezta kooperatibaren motari, mailari edo izaerari buruzko nahasteak eragin ditzakeenik ere.

1.– En la composición de la denominación de una cooperativa no podrán incluirse términos de carácter oficial identificativos o similares a los de instituciones u organismos públicos que induzcan a error sobre el carácter privado de aquella, salvo que dichas instituciones u organismos participaran, bien en la constitución de la sociedad como personas socias promotoras, bien en un momento posterior, y lo autorizaran. Tampoco podrán utilizarse términos o expresiones que sean contrarios a la ley, al orden público o que induzcan a error sobre la clase, grado o naturaleza de la cooperativa a que se refiere la denominación.

2.– Ezingo da «talde» terminoa erabili, abenduaren 20ko 11/2019 Legearen 154. artikuluan araututakoaren arabera hainbat sozietate kooperatibok osatutako multzoa ez denean.

2.– Así mismo no podrá utilizarse el término grupo fuera del supuesto del conjunto formado por varias sociedades de cooperativas regulado en el artículo 154 de la Ley 11/2019, de 20 de diciembre.

93. artikulua.– Izenen gaineko ziurtagiriak.

Artículo 93.– Certificación de denominaciones.

1.– Izen berdinik ezaren ziurtagiria elektronikoki eskatuko dute interesdunek Erregistroan, gehienez ere hiru izenetarako, administrazio-prozedura erkideari buruzko arauen arabera.

1.– La solicitud de certificación de denominación no coincidente, para hasta tres denominaciones, se formulará electrónicamente por las personas interesadas ante el Registro, de acuerdo con las normas sobre procedimiento administrativo común.

2.– Erregistroak izena kalifikatuko du erregelamendu honen 27. artikuluan ezarritakoaren arabera, eta eskatutako izena erreserbatzeko ziurtagiria eta ebazpena emango ditu, hamar egun balioduneko epean. Izen bat baino gehiago eskatu bada, eskabidean agertzen den lehentasun-hurrenkeraren arabera ebatziko da, eta ziurtagiri negatiboa eman zaion lehenengo izena erreserbatuko da.

2.– El Registro calificará la denominación de conformidad con lo establecido en el artículo 27 del presente reglamento, emitiendo la correspondiente resolución y certificación sobre la reserva de denominación solicitada, en el plazo de diez días hábiles. Si fueran varias las denominaciones solicitadas, se resolverá según el orden de prioridad que aparezca en la solicitud, reservándose la primera respecto de la cual se hubiere emitido certificación negativa.

3.– Kalifikazio-ebazpena ezeslea bada, proposatutako izena ez datorrelako bat aurreko hiru artikuluetan jasotako arauekin, errekurtsoa jarri ahal izango da, erregelamendu honen 30. artikuluaren arabera.

3.– En el supuesto que la resolución calificadora fuera denegatoria por no ajustarse la denominación propuesta a la normativa contenida en los tres artículos anteriores, será posible interponer recurso de acuerdo con el artículo 30 del presente reglamento.

94. artikulua.– Ziurtagiri negatiboa eskuratzeko betebeharra.

Artículo 94.– Obligatoriedad de la certificación negativa.

1.– Izen berdinik ezaren ziurtagiria –indarrean egon behar du, eta kudeatzaileen, sustatzaileen edo, hala badagokio, kooperatibaren beraren izenean egina– eraketaren edo estatutu-aldaketaren eskritura matrizean protokolizatu beharko da.

1.– La certificación de denominación no coincidente, vigente y expedida a nombre de las personas gestoras, de las personas promotoras o de la propia cooperativa, en su caso, deberá protocolizarse en la escritura matriz de constitución o de modificación estatutaria.

Ziurtagiria noren izenean egin den, pertsona horrek eratze-unean ez badu betetzen ziurtagiria ematea eragin zuen baldintza, inguruabar hori egiaztatu beharko du, bai eta eratzaileei izendapena laga izana ere, eratze-eskrituran notarioaren aurrean adierazita.

En el supuesto de que la persona a cuyo nombre esté expedida la certificación no ostente, en el momento constitutivo, la condición que motivó su concesión, deberá acreditar esta circunstancia y la cesión de la denominación a los constituyentes, mediante manifestación ante notario o notaria en la escritura constitutiva.

2.– Ez da ziurtagiri negatiborik beharko entitate berriaren izena inskribatzeko, baldin eta bat-egitea xurgapen bidez edo beste kooperatiba bat sortuz gertatu bada eta, erabateko zatiketen kasuan, bat-egitearen edo zatiketaren ondorioz sortutako kooperatibak edo kooperatiba xurgatzaileak entitate xurgatu edo azkenduaren izena hartzen badu.

2.– No será necesaria la certificación negativa para la inscripción de la denominación de la nueva entidad en los casos de fusión por absorción o mediante la creación de una cooperativa nueva, y en los de escisión total, cuando la cooperativa absorbente o resultante de la fusión o escisión mencionadas, adopte como denominación la de la entidad absorbida o extinguida.

3.– Ez da beharrezkoa izango izen berdinik ezaren ziurtagiria aurkeztea, baldin eta «txikia» terminoa gehitzen edo ezabatzen bada kooperatibaren forma-aldaketari egokitzeko.

3.– Tampoco será necesaria dicha certificación de denominación no coincidente en los supuestos en los que se añada o elimine el término «pequeña» por adaptación que implique cambio en su forma.

95. artikulua.– Izena aldi baterako erreserbatzea.

Artículo 95.– Reserva temporal de denominación.

Eskatutako izena lehendik erregistratuta ez dagoela ziurtatzen duen ebazpenak hemezortzi hilabeteko balioa izango du, ebazpena eman den egunetik zenbatzen hasita.

Dictada resolución comprensiva de certificación de que no figura registrada la denominación solicitada, esta tendrá validez durante el plazo de dieciocho meses, contados desde la fecha de la resolución.

1.– Izenari uko egiten bazaio edo aurreko puntuan adierazitako epea igaro eta kooperatiba edo, hala badagokio, estatutuen aldaketa inskribatu ez bada, erregistratutako izena iraungi egingo da.

1.– Si se produjera renuncia a la denominación o transcurrido el plazo indicado en el punto anterior no se hubiere inscrito la cooperativa o, en su caso, la modificación de estatutos, la denominación registrada caducará.

2.– Erregelamendu honen 30. artikuluan aipatzen den errekurtsoa edo auzibideko demanda aurkezteak berekin dakar epea etetea; berriro hasiko da zenbatzen epe hori administrazio-ebazpena edo, hala badagokio, ebazpen judiziala irmoa den egunetik aurrera.

2.– La interposición del recurso a que se refiere el artículo 30 del presente reglamento o de demanda en vía judicial, suspende el plazo, continuándose su cómputo a partir de la fecha en que sea firme la resolución administrativa o, en su caso, judicial.

96. artikulua.– Ziurtagiri negatiboaren indarraldia.

Artículo 96.– Vigencia de la certificación negativa.

1.– Ziurtagiri negatiboa sei hilabetez egongo da indarrean, Erregistroak egiten duen egunetik zenbatzen hasita; epe horren barruan Erregistroan inskribatzeko aurkezten ez bada, indarra galduko du. Epea igarotakoan, izen berdinik ezaren ziurtagiria emateko eskaera berritu ahal izango du interesdunak, erregelamendu honen 95. artikuluan aurreikusitako erreserba-epearen barruan. Ziurtagiri berriak sei hilabeteko indarraldia izango du, ematen denetik zenbatzen hasita, non eta erreserba-epea ez den lehenago amaitzen; kasu horretan, erreserba-epea amaitzen den egunera arte egon daiteke indarrean, gehienez, ziurtagiria.

1.– La certificación negativa tendrá una vigencia de seis meses contados desde la fecha de su expedición por el Registro, de forma que perderá su vigencia si no se presenta a inscripción en el Registro dentro de dicho plazo. Transcurrido este, la persona interesada podrá renovar la solicitud de que se le expida certificación de la misma denominación siempre que lo haga dentro del plazo de reserva previsto en el artículo 95 del presente reglamento. La vigencia de la nueva certificación será de seis meses a contar desde su expedición, salvo que el plazo de reserva expire con anterioridad, en cuyo caso no podrá exceder del término de este último.

2.– Ezin izango da inskribatu iraungitako ziurtagiriren bat daraman dokumenturik.

2.– No podrá inscribirse documento alguno que incorpore una certificación caducada.

IV. KAPITULUA
CAPÍTULO IV
KONTSULTA-EGINKIZUNA
FUNCIÓN CONSULTIVA

97. artikulua.– Kontsultak.

Artículo 97.– Consultas.

1.– Honako hauek Erregistroan inskribatu beharreko gaiei buruzko kontsultak egin ahal izango dizkiote Erregistroari, alderdien arteko gatazkarik eragiten ez badute: sozietate kooperatiboek eta haien elkarteek –beren legezko edo borondatezko ordezkarien bidez–, horien sustatzaileek, agintari eta botere publikoek, eta funtzionarioek –tarifen bidez aritzen direnek ere bai–, eta kooperatibentzat Erregistroan sartzeko eginkizunak, prestazioak edo zerbitzuak bete behar dituzten profesionalek, eta administrazio-organoek.

1.– Las sociedades cooperativas y sus asociaciones, a través de sus respectivos representantes legales o voluntarios, sus respectivas personas promotoras, las autoridades y poderes públicos y los funcionarios o funcionarias, incluso de arancel, así como cualesquiera otras personas profesionales que deban realizar funciones, prestaciones o servicios ante aquellas para el acceso al Registro, y los órganos de administración, podrán plantear consultas al Registro en relación, exclusivamente, con materias objeto de inscripción registral y que no supongan conflicto entre partes.

Kontsultak egiteko, dokumentu bat aurkeztuko da, elektronikoki sinatuta eta Erregistroari zuzenduta; eskabide horrek prozedura hasteko eskabideen baldintzak beteko ditu, administrazio-prozedura erkideari buruzko arauetan xedatutakoaren arabera.

Dichas consultas se formularán mediante documento firmado electrónicamente y dirigido al Registro que reunirá los requisitos de las solicitudes de iniciación conforme a lo dispuesto en las normas sobre procedimiento administrativo común.

2.– Erregistroaren erantzunak informaziorako soilik izango dira. Hau da, ez dute sortuko eskatzaileen edo bazkide ez diren hirugarrenen aldeko eskubiderik edo eskubide-igurikimenik, eta ez dute inolako loturarik sortuko etorkizuneko erregistro-prozedurekin. Gainera, Erregistroaren erantzunak behin betikoak izango dira, eta ezin izango da haien aurkako errekurtsorik jarri; hala ere, erregistroko kalifikazioaren aurkako errekurtsoa aurkeztu ahal izango da, dagokion unean.

2.– Las respuestas que se emitan por el Registro tendrán carácter exclusivamente informativo. En consecuencia, no originarán derechos ni expectativas de derechos a favor de las personas solicitantes ni de terceras personas no socias, no supondrán vinculación alguna con futuros procedimientos registrales, tendrán carácter definitivo y no podrán ser objeto de recurso alguno, sin perjuicio de poder recurrir en su día contra la calificación registral.

3.– Erantzuna emateko epea hamabost egun izango da, eskaera aurkezten den egunetik zenbatzen hasita, salbu eta, kontsulta egin duten pertsonek eskatuta edo Erregistroak berak hala erabakita, Euskadiko Kooperatiben Goren Kontseiluari txostena eskatzen badio; hala denean, epe hori beste hamabost egunez luzatuko da.

3.– El plazo para emitir la respuesta será de quince días contados desde la presentación de la solicitud, salvo que, a petición de las personas consultantes, o por iniciativa del propio Registro, este recabe informe al Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi, en cuyo caso, aquel plazo se prorrogará por otros quince días.

4.– Abenduaren 20ko 11/2019 Legearen 102.1 artikuluan aurreikusitakoaren babesean, kontsultaren muina bada zer motatako kooperatiba eratu behar den eta zein lege-arau aplikatu behar diren analogiaz, Euskadiko Kooperatiben Goren Kontseiluaren txostena nahitaezkoa izango da Erregistroarentzat.

4.– Si, al amparo de lo previsto en el artículo 102.1 de la Ley 11/2019, de 20 de diciembre, la consulta versara sobre la clase de cooperativa a constituir y la normativa legal analógicamente aplicable, el informe del mencionado Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi será preceptivo para el Registro.

5.– Artikulu honen 3. eta 4. apartatuetan aipatzen diren txostenak egiteko epea hogei egun izango da; beste hamar egunez luzatu ahal izango da epe hori.

5.– El plazo para emitir los informes a que se refieren los apartados 3 y 4 del presente artículo será de veinte días, prorrogables por diez más.

LEHENENGO XEDAPEN GEHIGARRIA.– Elkarreragingarritasuna.
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA.– Interoperabilidad.

1.– Erregistro-espedienteak kudeatzeko erabiltzen diren informazioaren eta komunikazioaren teknologietan oinarritutako sistemek erregistroaren eta administrazio publikoen eta organo judizialen arteko elkarreragingarritasuna ahalbidetu beharko dute, baldin eta Erregistroko datuetara irispidea izateko arrazoia indarrean dauden legeek erakunde horietako bakoitzari esleitutako eginkizunak zorrotz betetzeko premia bada.

1.– Los sistemas basados en las tecnologías de la información y las comunicaciones, a través de los que se gestionan los expedientes registrales deberán permitir la interoperabilidad entre el Registro y las distintas Administraciones Públicas, y los órganos judiciales, cuando el acceso a los datos del Registro se efectúe amparado en el cumplimiento estricto de las funciones que respectivamente les atribuye la legislación vigente.

2.– Kasu guztietan, elkarreragingarritasun-sistemak ezarriko dira Euskadiko Kooperatiben Goren Kontseiluarekin, Ziurtapen eta Zerbitzu Enpresa-Empresa de Certificación y Servicios Izenpe SA enpresarekin eta notario-bulegoarekin.

2.– En todo caso, se establecerán sistemas de interoperabilidad con el Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi, Ziurtapen eta Zerbitzu Enpresa-Empresa de Certificación y Servicios, Izenpe, S.A. y la oficina notarial.

Notario-bulegoak, indarreko legerian jasotako sozietate kooperatiboei buruzko egintza juridikoak jasotzen dituen eskritura bat egilesteko baimena eman aurretik, eta eskritura hori prestatzeko bitarteko gisa, sozietate horiei buruzko egintza inskribatuak egiaztatu ahal izango ditu, Erregistroko idazpenen edukira bitarteko telematikoen bidez sartuz, eta sinadura elektroniko aitortuaren bidez edo etorkizunean hura ordezten duen beste edozein bitarteko teknologikoren bidez identifikatuta. Erregistroko liburuak agerian jarriko dira, soil-soilik, kontsulta egiten duena bere ogibidea eta kargua dela-eta diharduen notarioa bada, uste izatekoa baita interesa notario-jardunetik datorkiola. Ez da bitartekaritzarik beharko, liburuetara irispidea izateko.

La oficina notarial, antes de autorizar el otorgamiento de una escritura que contenga actos jurídicos relativos a sociedades cooperativas contenidos en la legislación vigente, y como medio para la preparación de la misma, podrá comprobar los actos inscritos relativos a las mismas, mediante el acceso al contenido de los asientos del Registro por medios telemáticos, identificándose con su firma electrónica reconocida o cualificada o por cualquier otro medio tecnológico que en el futuro la sustituya. Dicha manifestación de los libros del Registro se realizará exclusivamente si quien consulta es el notario o notaria que actúe por razón de su oficio y cargo, cuyo interés se presume en atención a su condición, y el acceso se realizará sin necesidad de intermediación.

3.– Prozedura elektronikoak erabiliko dira edukietara irispidea izateko, eta indarrean dagoen araudiaren arabera aplikatu behar zaizkion baldintza eta preskripzio teknikoak beteko dira.

3.– Dichos accesos se realizarán mediante procedimientos electrónicos y con los requisitos y prescripciones técnicas que, conforme a la normativa vigente, le sean de aplicación.

4.– Bereziki babestutako datuei buruzko salbuespenak errespetatu beharko dira beti, bai eta datu pertsonalak babesteko araudian ezarritako beste edozein muga ere.

4.– Deberán, en todo caso, respetarse las excepciones relativas a los datos especialmente protegidos, así como cualquier otra limitación establecida en la normativa sobre protección de datos de carácter personal.

5.– Jasota geratuko da erregistroko informazioa eskuratu dela.

5.– Quedará constancia del acceso efectuado a la información registral.

BIGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA.– Sinadura elektronikoko sistema.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA.– Sistema de firma electrónica.

Erregelamendu honetan aipatutako dokumentu elektronikoen erregistro-idazpena egiteko eskatzen bada, dokumentu horiek sinadura elektroniko aitortuko edo aurreratuko sistemekin sinatuta egon beharko dute –zeinak oinarritzen baitira «Ziurtapen-zerbitzu emaileen konfiantzazko zerrendan» dauden emaileek ematen dituzten sinadura elektronikoko ziurtagiri elektroniko kalifikatuetan–, hala ezarrita baitago sektore publikoak bitarteko elektronikoen bidez jarduteko eta funtzionatzeko arauetan.

Los documentos electrónicos referidos en el presente Reglamento, de los que se solicite la práctica de asiento registral, deberán estar firmados con sistemas de firma electrónica cualificada o avanzada, basados en certificados electrónicos cualificados de firma electrónica expedidos por prestadores incluidos en la «Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación», de conformidad con lo regulado para la actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos.

HIRUGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA.– Estatuko Kooperatiben Erregistroarekin lankidetzan aritzea.
DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA.– Colaboración con el Registro de Cooperativas Estatal.

Abenduaren 20ko 11/2019 Legearen 12.2.f) artikuluaren ondorioetarako, eta sozietatearen izena estatutu bidez aldatzen bada, Erregistroak beharrezkoak diren mekanismoak ezarriko ditu, bitarteko elektronikoen bidez, kooperatiben erregistro-eskumena esleituta duen ministerioko kooperatiben-erregistroarekin lankidetzan aritzeko, Erregistroari eskaera bakar bat aurkeztea nahikoa izan dadin. Izan ere, Euskadiko erregistroa arduratuko da Estatuko erregistroari dagokion ziurtagiria eskatzeaz, eta, gero, ziurtagiri hori eta ziurtagiri propioa eskatzaileei bidaltzeaz.

A los efectos del artículo 12.2 f) de la Ley 11/2019, de 20 de diciembre, así como en el supuesto de modificación estatutaria de la denominación social, el Registro establecerá los mecanismos de colaboración pertinentes, por medios electrónicos, con el Registro de cooperativas del ministerio que tenga atribuida la competencia registral cooperativa, de forma que sea suficiente presentar una solicitud única ante al Registro, que recabará del registro estatal la certificación correspondiente, la cual, junto con la propia, será notificada a las personas solicitantes.

LAUGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA.– Finantza-kooperatiben erregistroa.
DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA.– Registro de Cooperativas financieras.

Abenduaren 20ko 11/2019 Legearen II. tituluko I. kapituluko 8. atalean araututa dauden finantza-kooperatiben erregistro-araubidea gainerako sektore-arauetara ere egokituko da, baldin eta arau horiek aplikatu beharrekoak badira.

El régimen registral de las cooperativas financieras, reguladas por la sección 8.ª del capítulo I del título II de la Ley 11/2019, de 20 de diciembre, se ajustará, en todo caso, además, a las normas sectoriales que les son de aplicación.

BOSGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA.– Kooperatiba-legeak interpretatzeari eta aplikatzeari buruzko mintegia.
DISPOSICIÓN ADICIONAL QUINTA.– Seminario sobre interpretación y aplicación de la legislación cooperativa.

Erregistroak abenduaren 20ko 11/2019 Legea nola interpretatzen eta aplikatzen duen azaltzeko mintegiak egingo dira, behar bestetan, eta aipamen berezia egingo zaie inskripzio berritzaileenei. Mintegi horiek lan-arloko sail eskudunak finantzatuko ditu, eta kooperatiben arloko zuzendaritza eskudunak sustatu ahal izango ditu, ofizioz edo Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak edo Euskal Autonomia Erkidegoko Notarioen Elkargoak eskatuta.

Se celebrarán, con la periodicidad que sea conveniente, seminarios sobre la interpretación y aplicación de la Ley 11/2019, de 20 de diciembre, según el Registro, con especial referencia a las inscripciones más innovadoras. Estos seminarios serán financiados por el departamento competente en materia de trabajo y podrán ser promovidos por la dirección competente en materia de cooperativas, de oficio o a petición de la Confederación de Cooperativas de Euskadi o del Colegio Notarial existente en el País Vasco.

SEIGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA.– Erregistroari buruzko memoria.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEXTA.– Memoria registral.

Gutxienez bi urtean behin, erregistroari buruzko memoria egingo da, non azalduko baita zer arazo sortu diren erregelamendu hau aplikatzean eta zer aldatu behar den giza baliabideak eta baliabide materialak hobetzeko eta erregistro-bulegoaren funtzionamendua fintzeko.

Al menos cada dos años se elaborará una memoria del Registro, en la que se expondrán los principales problemas surgidos al aplicar este reglamento y se propondrán reformas para perfeccionar los recursos humanos y materiales, así como el funcionamiento de la oficina registral.

ZAZPIGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA.– Datu estatistikoak.
DISPOSICIÓN ADICIONAL.– SÉPTIMA.– Datos estadísticos.

Erregistroarekin eta Euskadiko Kooperatiben Goren Kontseiluarekin koordinatu eta gero, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko organo eskudunek arauak eman ahal izango dituzte kooperatibei estatistika-ondorioetarako datuak eskatzeari buruz, betiere estatistika-arloko legerian ezarritakoaren arabera.

Los órganos competentes de la Administración Vasca podrán dictar normas relativas a la petición de datos a las cooperativas a efectos estadísticos, de conformidad con lo dispuesto por la legislación en materia de estadística, previa coordinación con el Registro y con el Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi.


Azterketa dokumentala


Análisis documental