Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

132. zk., 2023ko uztailaren 12a, asteazkena

N.º 132, miércoles 12 de julio de 2023


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA SAILA
DEPARTAMENTO DE CULTURA Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA
3324
3324

97/2023 DEKRETUA, ekainaren 27koa, erakunde publiko eta pribatuen jardueran eta kudeaketan euskarak duen garapen-maila ebaluatzeko, egiaztatzeko eta aitortzeko sistema arautzen duena.

DECRETO 97/2023, de 27 de junio, por el que se regula el sistema de evaluación, acreditación y reconocimiento del nivel de desarrollo del euskera en la actividad y gestión de las entidades públicas y privadas.

Euskal Autonomia Erkidegoaren Autonomia Estatutuari buruzko abenduaren 18ko 3/1979 Lege Organikoaren 6. artikuluan esaten denez, euskara, euskal herritarren hizkuntza propioa, hizkuntza ofiziala izango da Euskadin, gaztelania bezala, eta bertako biztanle guztiek dute bi hizkuntzok jakiteko eta erabiltzeko eskubidea; eta autonomia erkidegoko erakunde komunek, autonomia erkidegoaren barruko aniztasun soziolinguistikoa kontuan izanda, bi hizkuntzak erabili ahal izatea bermatu beharko dute, ofizialtasuna araututa. Eta, horrekin batera, beharrezko neurriak hartu eta baliabideak bideratuko dituzte, euskararen ezagutza ziurtatzeko.

La Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, de Estatuto de Autonomía para el País Vasco, establece en su artículo 6 que el euskera, lengua propia del Pueblo Vasco, tendrá, como el castellano, carácter de lengua oficial en Euskadi, y sus habitantes tienen el derecho a conocer y a usar ambas lenguas; y que las instituciones comunes de la comunidad autónoma, teniendo en cuenta la diversidad sociolingüística del País Vasco, deberán garantizar el uso de ambas lenguas, regulando su carácter oficial. Asimismo, adoptarán las medidas y arbitrarán los medios necesarios para asegurar el conocimiento del euskera.

Euskal Autonomia Erkidegoan, Euskararen Erabilera Arautzeko 10/1982 Oinarrizko Legea euskararen normalizazioaren oinarrizko habe juridikoa izan da. Lege horrek hizkuntza-politikako ekimenak garatzeko bidea zabaldu zuen, gizarteko esparru giltzarrietan euskararen ezagutza eta erabilera berreskuratzeko eta euskarari hain beharrezkoa zitzaion erakundeen babesa eskaintzeko. Horrez gain, bere 5.2 artikuluaren arabera, euskal herritarrei funtsezko hizkuntza-eskubideak aitortzen zaizkie gizarte-bizitzako esparru guztietan.

El pilar jurídico básico de la normalización del euskera en la Comunidad Autónoma de Euskadi ha sido la Ley 10/1982, básica de normalización del uso del Euskera. Esta ley permitió el desarrollo de iniciativas de política lingüística dirigidas a recuperar el conocimiento y el uso del euskera en los ámbitos clave de la sociedad y a ofrecer al euskera el necesario apoyo institucional. Por su parte, el artículo 5.2 reconoce a los ciudadanos y ciudadanas del País Vasco los derechos lingüísticos fundamentales en todos los ámbitos de la vida social.

Horren ildotik, 4/2023 Legeak, apirilaren 27koak, Kontsumitzaile eta Erabiltzaileen Estatutuarenak, VIII. kapitulua eskaintzen dio kontsumitzaileen eta erabiltzaileen hizkuntza-eskubideei. Bertan ezarrita dagoenez, euskal herritarrek eskubidea dute ondasun eta zerbitzuei buruzko informazioa bi hizkuntza ofizialetan jasotzeko, eta enpresa edo establezimenduekin dituzten harremanetan nahi duten hizkuntza ofiziala erabiltzeko.

En esta línea, la Ley 4/2023, de 27 de abril, del Estatuto de las Personas Consumidoras y Usuarias dedica su Capítulo VIII a los derechos lingüísticos de las personas consumidoras y usuarias. En ella se establece el derecho de la ciudadanía vasca a recibir información sobre bienes y servicios en las dos lenguas oficiales y a utilizar la lengua oficial que desee en sus relaciones con empresas o establecimientos.

Alde horretatik, beharrezkoa eta onuragarria da hizkuntzaren normalizazioa arlo sozioekonomikoko sektoreko esparru guztietan. Alor horretan, ibilbide luzea egina du Eusko Jaurlaritzak, bereziki 1991n hasi eta gaur egun arte. Horren adibide dugu 2006an abian jarritako LanHitz programa markoa, esparru sozioekonomikoan euskararen erabilera eta presentzia areagotzekoa. Eusko Jaurlaritzak, LanHitz programa marko horren testuinguruan, Bikain-Euskararen Kalitate Ziurtagiria sortu zuen, lehendabizi Kulturako sailburuaren 2008ko martxoaren 5eko Aginduaren bidez, eta, ondoren, Bikain-Hizkuntza Konpromisoaren Zigilua eta Euskararen Kalitate Ziurtagiria arautu zituen martxoaren 3ko 53/2009 Dekretuaren bidez, «esparru sozioekonomikoan euskararen erabileraren, presentziaren eta hizkuntza-kudeaketaren normalizazio-maila egiaztatu eta aitortzeko xedez».

En este sentido, la normalización lingüística resulta necesaria y beneficiosa en todos los ámbitos del sector socioeconómico. En este mismo campo, el Gobierno Vasco cuenta con una larga trayectoria, especialmente desde 1991 hasta la actualidad. Un ejemplo de ello es el Programa MARCO LanHitz, puesto en marcha en 2006, para incrementar el uso y la presencia del euskera en el ámbito socioeconómico. En el contexto de este programa marco LanHitz, el Gobierno Vasco creó el Certificado de Calidad en la Gestión Lingüística Bikain-Euskararen Kalitate Ziurtagiria, primero mediante la Orden de 5 de marzo de 2008, de la Consejera de Cultura, y posteriormente mediante el Decreto 53/2009, de 3 de marzo, por el que se regulan el Sello de Compromiso Lingüístico Bikain y el Certificado de Calidad en la Gestión Lingüística, «con el fin de acreditar y reconocer el nivel de normalización del uso, presencia y gestión lingüística del euskera en el ámbito socioeconómico».

Halaber, Eusko Jaurlaritzak, hainbat urtetako hausnarketaren ondoren eta eremu sozioekonomikoko eragile askok parte hartu zuten prozesu baten ondorioz, abian jarri du «Euskara Eremu Sozioekonomikoan Sustatzeko Plana 2020-23» izenekoa, eta bertan, Bikaini lotutako helburu estrategikoa jasotzen du: «Ziurtagirien eskema egokitu, bezeroen aukerak zabaltzeko». Helburu estrategiko horrek honako hau dio: «Gaur egun indarrean dagoen ziurtagiri eskema hizkuntzaren kudeaketan maila aurreratua duten erakundeei zuzenduta dago. Erakunde txiki edo baliabide gutxi dutenei zuzendutako eskaera maila baxuagoko aitortza eskema edo sistema sortu beharko litzateke, harrera edo oinarrizko arreta euskaraz eskaintzen duten zerbitzu enpresentzat».

Asimismo, el Gobierno Vasco, tras varios años de reflexión, y fruto de un proceso en el que participaron numerosos agentes del ámbito socioeconómico, ha puesto en marcha el «Plan de Promoción del Euskera en el Ámbito Socioeconómico 2020-2023», en el que se recoge el objetivo estratégico vinculado a Bikain: «Adecuar el esquema de certificaciones para ampliar las oportunidades de los clientes y las clientas». Este objetivo estratégico señala que «El esquema de certificados hoy vigente está dirigido a organizaciones con un grado avanzado de gestión lingüística. Se debería crear un esquema o sistema de acreditación de menor nivel de exigencia orientado a organizaciones pequeñas o con pocos medios, para empresas que ofrecen recepción o atención básica en euskera».

Administrazioari dagokionez, bere hizkuntzaren inguruko araudia du, eta, legeak betearaztea ez ezik, legeak betetzea ere badagokio. Administrazioa gizarte gero eta elebidunago baten zerbitzura dago, eta horrek badu eragina Administrazioko langileen egunerokoan, Administrazioak herritarren hizkuntza-eskubideak bermatu behar baititu.

Por lo que respecta a la Administración, esta cuenta con una normativa propia en materia lingüística, y le corresponde no solo la ejecución de la misma sino también su cumplimiento. La Administración está al servicio de una sociedad cada vez más bilingüe, lo que influye en el día a día del personal de la Administración, que debe garantizar los derechos lingüísticos de la ciudadanía.

Horren ildotik, Euskal Autonomia Erkidegoko herri-administrazioetan euskararen erabilera normalizatzeko prozesua arautzen duen apirilaren 15eko 86/1997 Dekretuaren 4. eta 5. artikuluek ezarritakoaren arabera, erakunde bakoitzak euskararen erabilera normalizatzeko plana onartu eta gauzatu behar du, eta bost urteko iraupena duten plangintzaldiak ezartzen dira. Administrazio publikoetan euskararen erabilera normalizatzeko dekretu hau berritze-bidean dago, eta Euskal Sektore Publiko osoa bere gain hartzeaz gainera, bertan araututako hizkuntza-plangintza erabat lerrokatuta egongo da dekretu honek arautuko duen aitortza-sistemarekin.

En este sentido, los artículos 4 y 5 del Decreto 86/1997, de 15 de abril, por el que se regula el proceso de normalización del uso del euskera en las administraciones públicas de la Comunidad Autónoma de Euskadi, establecen la obligación de cada entidad de aprobar y ejecutar un plan de normalización del uso del euskera, estableciendo periodos de planificación de cinco años de duración. El presente Decreto de normalización del uso del euskera en las administraciones públicas está en proceso de renovación, asumiendo la totalidad del Sector Público Vasco, y la planificación lingüística en él regulada estará plenamente alineada con el sistema de reconocimiento regulado en el presente Decreto.

Indarrean den Euskara Sustatzeko Ekintza Planaren arabera (ESEP), arlo sozioekonomikoa helburu estrategikoa da, eta horretan eragiteko jasotzen dituen ekintzen artean, euskararen presentzia eta erabilera egiaztatzeko sistema eraginkor baterantz pausoak ematea proposatzen du. Bestalde, ESEPen sailkapenaren barnean Administrazioa ere aintzat hartzen da, eta, besteak beste, honako helburu hauek proposatzen ditu: batetik, Administrazioan euskararen erabilera sustatu eta bermatzea, eta bestetik, neurriak hartzea euskara lan-hizkuntza ere izan dadin.

Según el vigente Plan de Acción para la Promoción del Euskera (ESEP), el ámbito socioeconómico es un objetivo estratégico, y entre las acciones que contempla, se propone dar pasos hacia un sistema eficaz de acreditación de la presencia y uso del euskera. Por otra parte, ESEP también tiene en cuenta a la Administración y entre otros objetivos, propone: por una parte, impulsar y garantizar el uso del euskera en la misma, y por otra parte, adoptar medidas para que el euskera sea también lengua de trabajo.

Era berean, 2021-2024 aldirako Euskararen Agenda Estrategikoan, genero-berdintasunari buruzko ardatz estrategiko bat jasotzen da. Horren arabera, euskarak generoarekin duen lotura azpimarratzen da, eta emakumeen eta gizonen berdintasunerako politika sustatu beharra nabarmentzen, esparru guztietako zeharkako politika baita. Ildo horretatik, dekretu honek emakumeen eta gizonen berdintasunerako zeharkako politikak garatu eta ezarriko ditu, eta emakumeen eta gizonen berdintasunerako eta emakumeen aurkako indarkeria matxistarik gabe bizitzeko Legearen testu bategina onartzen duen 1/2023 Legegintzako Dekretua, martxoaren 16koa, betetzea bultzatu eta bermatuko du. Bereziki, hizkuntzaren erabilera ez-sexistari buruzko neurrien gaineko artikuluak bermatuko ditu: sexuaren arabera bereizitako datu-bilketa (17. artikulua), ordezkaritza orekatua (3.10 artikulua), hizkuntzaren erabilera inklusiboa eta ez-sexista (19.4 artikulua), berdintasunaren arloko prestakuntza (18. artikulua), eta berdintasun-planak (43. artikulua).

Asimismo, la Agenda Estratégica del Euskera 2021-2024 recoge un eje estratégico sobre igualdad de género. De acuerdo con ello, se destaca la relación del euskera con el género, y se hace hincapié en la necesidad de impulsar la política de igualdad entre mujeres y hombres como política transversal en todos los ámbitos. En este sentido, el presente Decreto desarrollará e implementará las políticas transversales de igualdad entre mujeres y hombres e impulsará y garantizará el cumplimiento del Decreto Legislativo 1/2023, de 16 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres y Vidas Libres de Violencia Machista contra las Mujeres. En particular, garantizará los artículos sobre medidas relativas al uso no sexista del lenguaje: recogida de datos desagregados por sexo (artículo 17), representación equilibrada (artículo 3.10), uso inclusivo y no sexista del lenguaje (artículo 19.4), formación en igualdad (artículo 18) y planes de igualdad (artículo 43).

Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzari dagokio, eta horrela jasotzen da bere sailaren egitura-dekretuan, erakunde publiko eta pribatuen jardueretan euskararen erabilera nolakoa den jakiteko eta ebaluatzeko sistema bat ezartzeko azterketa egitea, eta sistema horren ezarpena sustatzea, indarrean dauden kalitatea ziurtatzeko sistemetan jasotako irizpide eta parametroetan oinarrituta.

Corresponde a la Viceconsejería de Política Lingüística, y así se recoge en el decreto de estructura de su departamento, el estudio para la implantación de un sistema de conocimiento y evaluación del uso del euskera en la actividad de las entidades públicas y privadas, así como el impulso de su implantación, en base a los criterios y parámetros recogidos en los sistemas de certificación de calidad vigentes.

Horiek horrela, Bikain-Euskararen Kalitate Ziurtagiria sektore publikora berariaz zabaltzeko asmoz eta ebaluazio eredua berraztertu eta eguneratzeko helburuarekin eman zen Bikain-Hizkuntza Konpromisoaren Zigilua eta Euskararen Kalitate Ziurtagiria arautzen zituen martxoaren 3ko 53/2009 Dekretua indargabetu eta Bikain-Euskararen Kalitate Ziurtagiria arautzen zuen maiatzaren 30eko 162/2017 Dekretua.

Así, con el objetivo de extender expresamente el Certificado de Calidad en la Gestión Lingüística Bikain al sector público, y con el objetivo de revisar y actualizar el modelo de evaluación, se dictó el Decreto 162/2017, de 30 de mayo, por el que se regulaba el Certificado de Calidad en la Gestión Lingüística Bikain, derogando así el Decreto 53/2009, de 3 de marzo, que regulaba el Sello de Compromiso Lingüístico Bikain y el Certificado de Calidad en la Gestión Lingüística.

Euskararen kudeaketaren aitortza-sistema berriaren muina da prozesua etengabe berrikustea eta antzemandako beharren arabera egokitzea. Efizientziaren mesedetan, dekretua aldatzeko prozedura malgutu behar da beharrezko egokitzapenak egin ahal izate aldera. Horrez gain, aurreko ebaluazio-prozeduretatik eratorritako berrikuntzak txertatzeko aukera zabaldu nahi da, eta, era berean, ebaluazio- eta ziurtatze-aukerak hedatu, esparru sozioekonomiko pribatuaren ezaugarrietara egokituz.

La esencia del sistema de evaluación Bikain pasa por la revisión continua del proceso y su adecuación a las necesidades detectadas. Con el fin de garantizar la eficiencia, para poder realizar dichas adaptaciones, es necesario que el procedimiento de modificación del decreto sea más flexible. Además, se pretende ampliar la posibilidad de introducir innovaciones derivadas de procedimientos de evaluación anteriores, así como ampliar las posibilidades de evaluación y certificación adaptándolas a las características del ámbito socioeconómico privado.

Dekretu berri honen testu artikulatuan, erakunde publiko eta pribatuen jardueran eta kudeaketan euskarak duen garapen-maila ebaluatu, egiaztatu eta aitortzeko sistemaren oinarria jasotzen da (hemendik aurrera, Euskararen kudeaketaren aitortza-sistema), eta horren garapena ebazpenen bidez osatuko da. Horrez gainera, aipatu beharra dago dekretu honen bidez, Euskararen Kudeaketaren Aitortza-sistemaren Erregistroa sortzen dela.

El texto articulado de este nuevo decreto recoge la base del sistema de evaluación, acreditación y reconocimiento del nivel de desarrollo del euskera en la actividad y gestión de las entidades públicas y privadas (en adelante, el sistema de reconocimiento de la gestión del euskera), y se desarrollará mediante resolución. En otro orden de cosas, cabe destacar la creación en el decreto del Registro del sistema de reconocimiento de la gestión del euskera.

Ondorioz, Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuaren proposamenez, eta Gobernu Kontseiluak 2023ko ekainaren 27an egindako bilkuran aztertu eta onartu ondoren, hau

En su virtud, a propuesta del Consejero de Cultura y Política Lingüística, previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 27 de junio de 2023,

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:

1. artikulua.– Dekretuaren xedea.

Artículo 1.– Objeto del Decreto.

Dekretu honen bidez, euskararen kudeaketaren aitortza-sistema arautzen da, esparru sozioekonomiko pribatuko zein sektore publikoko erakundeen jardueran eta kudeaketan euskarak duen garapen-maila ebaluatu, egiaztatu eta aitortzeko xedez.

Mediante el presente Decreto se regula el sistema de reconocimiento de la gestión del euskera, con el fin de evaluar, acreditar y reconocer el nivel de desarrollo del euskera en la actividad y gestión de las entidades tanto del ámbito socioeconómico privado como del sector público.

2. artikulua.– Euskararen kudeaketaren aitortza-sistemaren erakunde hartzaileak.

Artículo 2.– Entidades destinatarias del sistema de reconocimiento de la gestión del euskera.

1.– Euskararen kudeaketaren aitortza-sistema honetan, hauek parte hartu ahal izango dute:

1.– Podrán participar en el sistema de reconocimiento de la gestión del euskera:

a) Beren jarduera Euskal Autonomia Erkidegoan egiten duten esparru sozioekonomikoko erakunde pribatuek, osorik edo partzialki.

a) Las entidades privadas del ámbito socioeconómico, íntegramente o de forma parcial, siempre que desarrollen su actividad en la Comunidad Autónoma de Euskadi.

b) Euskal Autonomia Erkidegoan diharduten sektore publikoko erakundeek, osorik edo partzialki.

b) Las entidades del sector público, íntegramente o de forma parcial, siempre que operen en la Comunidad Autónoma de Euskadi.

2.– Erakundeen izaera kontuan hartuko da ebaluazio-, egiaztatze- eta aitortza-prozesuak zehazteko.

2.– La naturaleza de las entidades será tenida en cuenta para determinar los procesos de evaluación, acreditación y reconocimiento.

3.– Dagokion sektorean –esparru publikoan zein sektore sozioekonomiko pribatuan–, sailburuordearen ebazpenen bidez garatuko dira euskararen kudeaketaren aitortza-sistemaren hartzaileei buruzko zehaztapenak, eta honako hauek gutxienez jaso beharko dira bertan: erakunde hartzaile motak, erakunde-eskatzaileek bete beharrekoak, eta izen-ematea eta gainerako izapideak.

3.– Las especificaciones relativas a las entidades destinatarias del sistema de reconocimiento de la gestión del euskera se desarrollarán mediante resolución de la persona titular de la viceconsejería, tanto del ámbito público como del sector socioeconómico privado, en materia de política lingüística, y deberán contener, al menos, los tipos de entidades destinatarias, los requisitos de las entidades solicitantes y la inscripción y demás trámites.

3. artikulua.– Euskararen kudeaketaren aitortza-sistema.

Artículo 3.– El sistema de reconocimiento de la gestión del euskera.

1.– Euskararen kudeaketaren aitortza-sistema hiru aitorpenek osatzen dute. Bakoitza garatu egingo da sailburuordearen ebazpenaren bidez. Hona hemen hiru aitorpenak:

1.– El sistema de reconocimiento de la gestión del euskera se compone de estos tres reconocimientos, que serán desarrollados mediante resolución del viceconsejero o viceconsejera:

a) Bikain-Euskararen Kalitate Ziurtagiriak hiru egiaztapen-maila ditu:

El Certificado de Calidad en la Gestión Lingüística Bikain, que consta de tres niveles de acreditación:

1. Oinarrizko mailako ziurtagiria.

1. Certificado de nivel básico.

2. Erdi-mailako ziurtagiria.

2. Certificado de nivel medio.

3. Goi-mailako ziurtagiria.

3. Certificado de nivel superior.

Horrekin batera, euskararen kudeaketan lan eredugarri zein trakzio-lanak egin dituzten erakunde eta enpresen lanari aintzatespena egiteko xedez, izaera bereziko aipamenak sortu ahalko dira.

Asimismo, con el fin de reconocer la labor de aquellas entidades que hayan desarrollado una labor ejemplarizante o tractora en la gestión del euskera, podrán crearse menciones de carácter especial.

b) Euskararen erabilera, kudeaketa eta konpromisoari loturiko Harrobi diploma.

b) Diploma Harrobi de uso, gestión y compromiso del euskera.

c) Euskaraz barra-barra bereizgarria, euskara erabiltzeko espazioak identifikatzea helburu duena.

c) Distintivo Euskaraz barra-barra, cuyo objetivo es identificar espacios de uso del euskera.

Sistema honetako aitorpenen maila eta aldaera berriak sortu ahalko dira, baita aitorpen berriak ere.

Podrán crearse nuevos niveles y variantes de los reconocimientos de este sistema, así como nuevos reconocimientos.

2.– Euskararen Kudeaketaren Aitortza-sistemaren baitako aitorpenak beren-beregi eta zehaztasunez garatzeko emango diren sailburuordearen ebazpenetan, gutxienez, ondorengoak jasoko dira: aitorpen-motak, eta hala badagokio, horien mailak edo aldaerak; aitorpenen edukia; markak; ebaluazio-, egiaztatze- eta aitortza-sistemaren baitako prozesuen zer-nolakoak.

2.– Las resoluciones del viceconsejero o viceconsejera que se dicten para desarrollar expresa y detalladamente los reconocimientos del sistema de reconocimiento de la gestión del euskera incluirán, al menos, lo siguiente: los tipos de reconocimiento y, en su caso, los niveles y variantes de los mismos; el contenido de los reconocimientos; las marcas; las características de los procesos incluidos en el sistema de evaluación, acreditación y reconocimiento.

3.– Artikulu honetan aurreikusitako aitorpenak hizkuntza-politikaren eskumena duen sailburuordeak emango ditu.

3.– Los reconocimientos previstos en este artículo serán expedidos por el viceconsejero o viceconsejera competente en materia de política lingüística.

4. artikulua.– Aitortza-agirien erabilera.

Artículo 4.– Utilización de los documentos de reconocimiento.

1.– Eusko Jaurlaritzak emandako Bikain-Euskararen Kalitate Ziurtagiriaren eta gainerako aitorpenen markak zein horiek adierazten dituzten irudiak eta ikurrak Eusko Jaurlaritzarenak izango dira, eta haren izenean egongo dira inskribatuta.

1.– Las marcas del Certificado de Calidad en la Gestión Lingüística Bikain y de demás documentos expedidos por el Gobierno Vasco, así como las imágenes y símbolos que los reflejen, pertenecerán al Gobierno Vasco y estarán inscritos a su nombre.

2.– Erakundeek Euskararen Kudeaketaren Aitortza-sistemaren baitan aitorpenei dagokien iruditegia erabili ahal izango dute beren barneko zein kanpoko dokumentuetan. Halaber, eskubidea izango dute publizitatean, beren webguneetan, kontsumitzaileei eta bezero potentzialei zuzendutako komunikazio orotan txertatzeko, baita enpresa-komunikazioan ere.

2.– Las entidades podrán utilizar en sus documentos, tanto internos como externos, las imágenes correspondientes a los reconocimientos concedidos por el Gobierno Vasco dentro del sistema de reconocimiento de la gestión del euskera. Asimismo, tendrán derecho a utilizarlo en la publicidad, en sus páginas web, en cualquier comunicación dirigida a las personas consumidoras y potenciales clientes y clientas, así como en la comunicación empresarial.

3.– Aitorpena erakundearen zati batek edo batzuek lortu badute, baina ez erakundeak bere osotasunean, agiriaren eta honen marken erabileran modu argian adierazi beharko da nori dagokion; agiria erakunde osoari dagokiola ulertzeko biderik eman gabe.

3.– En el caso de que el reconocimiento haya sido obtenido por una o varias secciones de la entidad, pero no por su totalidad, la utilización del documento y sus marcas deberán expresar claramente a quién corresponde, sin que pueda entenderse que corresponden a toda la entidad.

4.– Marken zein horiek adierazten dituzten irudi eta ikurren erabilera bat etorriko da abuztuaren 31ko 318/1999 Dekretuaren bidez onartutako Eusko Jaurlaritzaren erakunde-nortasunaren eskuliburuan markentzako ezarrita dagoen araudiarekin.

4.– El uso de las marcas, así como de las imágenes y símbolos que las representan, se ajustará a lo establecido para las marcas en el manual de identidad corporativa del Gobierno Vasco, aprobado por Decreto 318/1999, de 31 de agosto.

5.– Halaber, markek zein horiek adierazten dituzten irudi eta ikurrek Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzak onartutako erakunde-nortasunaren berariazko eskuliburua edukiko dute, eta eskuliburu hori erakundearen eskura jarriko da behin aitortza-agiria egiaztatuta. Markaren zein horiek adierazten dituzten irudi eta ikurren erabilera egitean, eskuliburuan ezarritako jarraibideak bete beharko ditu erakundeak.

5.– Asimismo, tanto las marcas como las imágenes y símbolos que las representan dispondrán de un manual específico de identidad corporativa aprobado por la Viceconsejería de Política Lingüística, que se pondrá a disposición de la entidad una vez verificado el documento de reconocimiento. A la hora de utilizar la marca, así como las imágenes y símbolos que la representan, la entidad deberá seguir las instrucciones establecidas en el manual.

5. artikulua.– Euskararen Kudeaketaren Aitortza-sistemaren Jarraipen batzordea.

Artículo 5.– Comisión de Seguimiento del Sistema de Reconocimiento de la Gestión Lingüística.

1.– Euskararen kudeaketaren aitortza-sistemaren koherentzia bermatze aldera, Euskararen Kudeaketaren Aitortza-sistemaren Jarraipen batzordea sortzen da.

1.– Con el fin de garantizar la coherencia del sistema de reconocimiento de la gestión del euskera, se crea la Comisión de Seguimiento del Sistema de Reconocimiento de la Gestión Lingüística.

2.– Euskararen Kudeaketaren Aitortza-sistemaren Jarraipen batzordean bilduko dira, hizkuntza-politikaren eskumena duen sailburuordearen gidaritzapean, sektore publiko eta pribatuan hizkuntza-politikaren eskumena duten zuzendariak eta zuzendaritza horietako bina langile publiko.

2.– En la Comisión de Seguimiento del Sistema de Reconocimiento de la Gestión Lingüística se reunirán, bajo la supervisión del viceconsejero o viceconsejera competente en materia de política lingüística, las personas titulares de las direcciones competentes en los sectores público y privado en el ámbito de la política lingüística y dos empleados o empleadas públicas de dichas direcciones.

3.– Euskararen Kudeaketaren Aitortza-sistemaren Jarraipen batzordeari dagokio aitortza-sistemaren koordinazioa, eta eginkizun hauek izango ditu, besteak beste: esparru publikoari eta sektore sozioekonomiko pribatuari dagokien aitortza-sistemaren zabalkundea egitea; bi sektore edo esparru horien arteko beharrezko koordinazioa bermatzea, sistemaren koherentzia mantentze aldera; aitortza-sistemari jarraipena egitea, eta beharrezko hobekuntzak inplementatzea.

3.– La coordinación del Sistema de Reconocimiento de la Gestión Lingüística corresponde a la comisión de seguimiento del mismo, que ejercerá, entre otras funciones, las siguientes: la difusión del sistema de reconocimiento correspondiente al ámbito público y al sector socioeconómico privado; la garantía de la necesaria coordinación entre ambos sectores o ámbitos para mantener la coherencia del sistema; el seguimiento del sistema de reconocimiento y la implementación de las mejoras necesarias.

6. artikulua.– Euskararen Kudeaketaren Aitortza-sistemaren Artezkaritza Kontseilua.

Artículo 6.– Consejo Rector del Sistema de Reconocimiento de la Gestión Lingüística.

1.– Euskararen Kudeaketaren Aitortza-sistemaren Artezkaritza Kontseilua partaidetza sozialeko organo aholku-emailea da, hizkuntza-politikaren eskumena duen Eusko Jaurlaritzako sailari atxikia, baina haren egitura hierarkikotik at dagoena.

1.– El Consejo Rector del Sistema de Reconocimiento de la Gestión Lingüística es un órgano consultivo de participación social, adscrito al departamento del Gobierno Vasco competente en materia de política lingüística, pero ajeno a su estructura jerárquica.

2.– Organo honetan parte hartuko duen erakunde bakoitzak proposatuko du bere ordezkaria, eta hizkuntza-politikaren eskumena duen organoak izendatuko ditu kide horiek.

2.– Serán las propias organizaciones las que propongan a sus representantes, y las personas miembros serán nombradas por el órgano competente en materia de política lingüística.

3.– Hona hemen Artezkaritza Kontseilua osatzen duten kideak:

3.– El Consejo Rector está compuesto por:

a) Lehendakaritza: hizkuntza-politikaren eskumena duen Eusko Jaurlaritzako sailburuordea.

a) Presidencia: el viceconsejero o la viceconsejera del Gobierno Vasco competente en materia de política lingüística.

b) Idazkaria: sektore sozioekonomiko pribatuan hizkuntza-politikaren eskumena duen zuzendaria.

b) Secretaría: la persona titular de la dirección competente en materia de política lingüística del sector socioeconómico privado.

c) Sektore publikoan hizkuntza-politikaren eskumena duen zuzendaria.

c) La persona titular de la dirección competente en materia de política lingüística del sector público.

d) Arabako Foru Aldundiak, Bizkaiko Foru Aldundiak eta Gipuzkoako Foru Aldundiak proposatuta izendatutako kide bana.

d) Tres personas designadas, respectivamente, a propuesta de cada una de las diputaciones forales de la Comunidad Autónoma de Euskadi: Diputación Foral de Álava, Diputación Foral de Bizkaia y Diputación Foral de Gipuzkoa.

e) Euskal Udalen Elkarteak (Eudel) proposatuta izendatutako kide bat.

e) Una persona designada a propuesta de la Asociación de Municipios Vascos (Eudel).

f) Udalerri Euskaldunen Mankomunitateak (UEMA) proposatuta izendatutako kide bat.

f) Una persona designada a propuesta de la Mancomunidad de Municipios Euskaldunes (UEMA).

g) Euskal Enpresaren Konfederakuntzak (Confebask), Gipuzkoako Enpresen Elkarteak (Adegi), Bizkaiko Enpresarien Konfederazioak (Cebek) eta Arabako Enpresak (SEA) proposatuta kide bana.

g) Cuatro personas designadas, respectivamente, a propuesta de la Confederación Empresarial Vasca (Confebask), la Asociación de Empresas de Gipuzkoa (Adegi), la Confederación Empresarial de Bizkaia (Cebek) y de Empresas Alavesas (SEA).

h) Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak (Konfekoop) proposatuta izendatutako kide bat.

h) Una persona designada a propuesta de la Confederación de Cooperativas de Euskadi (Konfekoop).

4.– Halaber, Artezkaritza Kontseiluan esku hartu ahal izango dute Artezkaritza Kontseiluak hala erabakita egoki iritzitako beste erakunde batzuetako ordezkariek ere, gehienez 20 kideko kopurura heldu arte.

4.– Asimismo, podrán formar parte del Consejo Rector representantes de otras entidades que el propio Consejo Rector considere oportuno, hasta un máximo de 20 personas.

5.– Artezkaritza Kontseilua osatzeko edo horretan parte hartzeko pertsonak izendatu eta aukeratzean, trebakuntza, gaitasuna eta prestakuntza egokia duten emakumeen eta gizonen ordezkaritza orekatua izan dadila sustatu behar da. Xede horretarako, beharrezkoak diren arauzko neurriak edo bestelakoak hartuko dira.

5.– En el nombramiento y designación de personas para constituir o formar parte del Consejo Rector se promoverá una representación equilibrada de mujeres y hombres con capacitación, competencia y formación adecuada. A tal fin, se adoptarán las medidas normativas o de otra índole necesarias.

6.– Artezkaritza Kontseiluak hizkuntza-politikaren eskumena duen organoko zerbitzu teknikoen laguntza izango du.

6.– El Consejo Rector estará asistido por los servicios técnicos del órgano competente en materia de política lingüística.

7.– Artezkaritza Kontseiluaren funtzionamendua eta berau osatzen duten kideen ordezkapen-erregimena Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legean eta Euskal Sektore Publikoaren maiatzaren 12ko 3/2022 Legean ezarritakoari lotuta egongo dira.

7.– El funcionamiento del Consejo Rector y el régimen de suplencias de las personas que lo integran se ajustarán a lo establecido en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y en la Ley 3/2022, de 12 de mayo, del Sector Público Vasco.

8.– Honako hauek dira Artezkaritza Kontseiluaren eginkizunak:

8.– Son funciones del Consejo Rector:

a) Urteko ekintza-plana onartzea, euskararen kudeaketaren aitortza-sistema zabaldu eta inplementatzeko.

a) Aprobar el plan de acción anual para la difusión e implementación del sistema de reconocimiento de la gestión lingüística.

b) Aholkuak ematea, hizkuntza-kudeaketaren ebaluazio- eta egiaztapen-ereduaren garapenari eta horrek dakartzan prozedurei dagokienez.

b) Asesorar sobre el desarrollo del modelo de evaluación y certificación de la gestión lingüística y los procedimientos que ello conlleva.

c) Jarraipena egin eta hobekuntza-jarduerak proposatzea, ezarritako ebaluazio-, egiaztatze- eta aitortza-sistema garatzeko.

c) Realizar el seguimiento y proponer actuaciones de mejora para el desarrollo del sistema de evaluación, acreditación y reconocimiento establecido.

9.– Artezkaritza Kontseilua aldiro-aldiro bilduko da, hau da, bilkurak egitea, beharrezko irizten dionean; dena dela, urtean behin gutxienez bilduko da.

9.– El Consejo Rector se reunirá periódicamente, cuando se determine la necesidad de celebrar sesiones, y, en cualquier caso, lo hará al menos una vez al año.

10.– Ebaluazio-, egiaztatze eta aitortza-sistema honetan adituak diren teknikarien laguntza jaso ahal izango du Artezkaritza Kontseiluak. Teknikari horiek Eusko Jaurlaritzan hizkuntza-politikaren eskumena duen arlokoak izango dira. Era berean, gai honetan adituak diren pertsonen laguntza jaso ahal izango du Artezkaritza Kontseiluak, bere egitekoak hobeto betetzeko, betiere egoki iritziz gero eta horretarako berariaz hartutako erabakiaren bidez.

10.– El Consejo Rector podrá contar con la colaboración de personal técnico experto en este sistema de evaluación, acreditación y reconocimiento. Dicho personal técnico será del área competente en materia de política lingüística del Gobierno Vasco. Asimismo, para el mejor ejercicio de sus funciones, el Consejo Rector podrá ser asistido por personas expertas en la materia, siempre que lo estime conveniente y mediante acuerdo adoptado al efecto.

11.– Artezkaritza Kontseiluko kideek ez dute dietarik eta konpentsaziorik jasotzeko eskubiderik izango organo horretan parte hartzearen ondorioz izandako gastuengatik.

11.– Las personas miembros del Consejo Rector no tienen derecho a dietas ni compensaciones por gastos derivados de su participación en dicho órgano.

7. artikulua.– Bikain Ebaluatzaileen Kluba.

Artículo 7.– Club de Evaluadoras y Evaluadores Bikain.

1.– Bikain Ebaluatzaileen Klubari dagokio sektore sozioekonomiko pribatuari lotutako ebaluazioak egitea.

1.– Corresponderá al Club de Evaluadoras y Evaluadores Bikain la realización de las evaluaciones relacionadas con el sector socioeconómico privado.

2.– Honako hauek izan daitezke klub horretako kide:

2.– Podrán ser miembros de este club:

a) Erakundeetako profesionalak, euskararen erabilera sustatzeko ardura-lanpostuak dituztenak.

a) Profesionales de entidades con puestos de responsabilidad en el fomento del uso del euskera.

b) Kudeaketa aurreratuaren ereduan adituak direnak.

b) Personas expertas en el modelo de gestión avanzada.

c) Hizkuntza-arloko zerbitzu-enpresetako profesionalak.

c) Profesionales de empresas de servicios lingüísticos.

d) Hizkuntza-normalizaziorako teknikariak.

d) Personal técnico de normalización lingüística.

e) Kudeaketa-sistemetako profesionalak.

e) Profesionales en sistemas de gestión.

f) Kanpo-ebaluazioa jaso edo jasotzeko eskabidea egin duten erakundeetako langileak.

f) Personal de las entidades que hayan recibido o solicitado la evaluación externa.

3.– Ezinbestekoa izango da Bikain Ebaluatzaileen Klubeko kide izateko berariaz antolatuko diren prestakuntza-saioetan parte hartzea. Ebaluatzaileen klubeko kide izateko gainerako betekizunak sailburuordearen ebazpenaren bidez garatuko dira.

3.– Será imprescindible participar en las sesiones de formación que se organicen específicamente para formar parte del Club de Evaluadoras y Evaluadores Bikain. El resto de requisitos para formar parte del club se desarrollarán mediante la resolución de la persona titular de la viceconsejería.

4.– Bikain Ebaluatzaileen Klubeko kide izateko eskabideak kudeatzea eta klubeko kideen zerrenda sortzea sektore sozioekonomiko pribatuan hizkuntza-politikaren eskumena duen zuzendaritzak egingo du.

4.– La gestión de las solicitudes de pertenencia al Club de Evaluadoras y Evaluadores Bikain y la creación de la relación de miembros del club corresponderá a la dirección competente en materia de política lingüística del sector socioeconómico privado.

5.– Bikain Ebaluatzaileen Kluba osatzerakoan ahaleginak egingo dira trebakuntza, gaitasun eta prestakuntza egokia duten emakumeen eta gizonen ordezkaritza orekatua egon dadila bermatzeko.

5.– En la constitución del Club de Evaluadoras y Evaluadores Bikain se procurará garantizar una representación equilibrada de mujeres y hombres con capacitación, competencia y formación adecuada.

6.– Bikain Ebaluatzaileen Klubeko kideek ebaluazioetan zehar egindako lanak erabat boluntarioak dira; ondorioz, ez dute dietarik edota ordainsaririk jasoko ebaluazioetan erabilitako orduen truke, ezta dietarik ere egindako bidaiengatik edota egun horietako otorduengatik.

6.– Los trabajos realizados por las personas miembros del Club de Evaluadoras y Evaluadores Bikain durante las evaluaciones son totalmente voluntarios, por lo que no percibirán dietas ni remuneraciones a cambio de las horas empleadas en las evaluaciones, ni dietas por los viajes realizados ni por las comidas de esos días.

8. artikulua.– Homologazioa.

Artículo 8.– Homologación.

1.– Beste erakunde publiko edo pribatu batzuk homologatzeko aukera egongo da sektore sozioekonomiko pribatuko erakundeen jardueran eta kudeaketan euskarak duen garapen-maila ebaluatzeko eta egiaztatzeko, betiere aitortza-sistema osatzen duten mailaren batean beharrezkoa ikusiko balitz eta hizkuntza-politikaren esparruan sektore pribatuan eskumena duen zuzendaritzak hala erabakiko balu.

1.– Podrán ser homologadas otras entidades públicas o privadas para la evaluación y acreditación del nivel de desarrollo del euskera en la actividad y gestión de las entidades del sector socioeconómico privado, siempre que se considere necesario en alguno de los niveles que conforman el sistema de reconocimiento, y si así lo determina la dirección competente en materia de política lingüística del sector privado.

2.– Homologazio-prozeduraren baldintzak sektore pribatuan hizkuntza-politikaren eskumena duen zuzendariaren ebazpenaren bidez zehaztuko dira.

2.– Los requisitos del procedimiento de homologación se determinarán mediante resolución de la persona titular de la dirección competente en materia de política lingüística del sector privado.

Homologatzeko ezinbesteko baldintza izango da eskarmentua izatea Euskal Autonomia Erkidegoan esparru sozioekonomiko pribatuan euskararen kudeaketaren inguruko aholkularitzan edo ziurtagirigintzan, ebazpenean zehaztuko diren baldintzetan.

Será requisito indispensable para su homologación tener experiencia en el asesoramiento o certificación en la gestión del euskera en el ámbito socioeconómico privado en la Comunidad Autónoma de Euskadi, en las condiciones que se determinen en la resolución.

3.– Ebazpenean zehaztuko den prozedurari jarraituz egiten bada homologazio-eskaera, gehienez 6 hilabeteko epean emango da sektore pribatuan hizkuntza-politikaren eskumena duen zuzendariaren ebazpena. Epe hori igarota erantzunik egon ezean, homologazio-eskaera ukatutzat joko da.

3.– Si la solicitud de homologación se realiza siguiendo el procedimiento que se determine en la resolución, en el plazo máximo de 6 meses se dictará la resolución del director o directora competente en materia de política lingüística del sector privado. Transcurrido dicho plazo sin respuesta, se entenderá desestimada la solicitud de homologación.

LEHENENGO XEDAPEN GEHIGARRIA
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA

Aitortza-sistemaren kudeaketaren baitan sortutako organoetako kideak izendatzean, kontuan hartuko da Euskal Autonomia Erkidegoko bi hizkuntza ofizialetan nahikoa gaitasun edukitzea, eta bilatuko da gizonen eta emakumeen parte-hartze orekatua. Organoetako kideek euren jardunean hizkuntza ofizialetako edozein erabili ahal izango dute. Organoak horrela erabakitzen badu, bilera-deialdiak, gai-zerrendak, aktak, ziurtagiriak eta testu idatziak oro har, euskaraz bideratu ahalko dira. Bestelakoa erabakitzen bada, Euskal Autonomia Erkidegoko bi hizkuntza ofizialen erabilera bermatuko da.

En el nombramiento de las personas miembros de los órganos creados en el marco de la gestión del sistema de reconocimiento se tendrá en cuenta la capacitación lingüística suficiente en las dos lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma de Euskadi, procurando una participación equilibrada de hombres y mujeres. Las personas miembros de los órganos podrán utilizar cualquiera de las lenguas oficiales en su actuación. Si así lo decide el órgano, las convocatorias de reuniones, los órdenes del día, las actas, las certificaciones y, en general, los textos escritos podrán cursarse en euskera. Si así no fuera, se garantizará el uso de las dos lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

BIGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA

Dekretu honetan, euskararen kudeaketaren aitortza-sistemaren baitan arautzen diren ziurtagirien eta gainerako agirien mailak Euskal Sektore Publikoko erakundeek izapidetzen dituzten dirulaguntza-deialdietan aurkezten diren egitasmoak baloratzeko kontuan hartu ahal izango dira kasuan-kasuan, eta horrela izatea sustatuko da.

En el presente Decreto, se promoverá que los niveles de los certificados y demás documentos regulados en el sistema de reconocimiento de la gestión del euskera puedan ser tenidos en cuenta, en su caso, en la valoración de los proyectos que se presenten a las convocatorias de subvenciones que tramiten las entidades del Sector Público Vasco.

HIRUGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA
DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA

1.– Datu pertsonalen tratamenduek xedapen hauek bete beharko dituzte: datu pertsonalen babesari buruzko egungo araudia; Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 Erregelamendua (EB), pertsona fisikoen babesari buruzkoa, datu pertsonalen tratamenduari eta datu horien zirkulazio askeari dagokienez; eta Datu pertsonalak babesteari eta eskubide digitalak bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoa.

1.– Los tratamientos de datos de carácter personal deberán cumplir la normativa actual sobre protección de datos de carácter personal; el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la demanda de circulación de estos datos; y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

2.– Ezarritako segurtasun-neurriak bat datoz Administrazio Elektronikoaren esparruan Segurtasun Eskema Nazionala arautzen duen urtarrilaren 8ko 3/2010 Errege Dekretuak onartutako II. eranskinekoekin (Segurtasun-neurriak).

2.– Las medidas de seguridad implantadas se ajustan a las contenidas en el Anexo II (Medidas de Seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica.

LAUGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA
DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA

Dekretu hau indarrean sartu aurretik Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzaren gidaritzapean egindako ebaluazio-prozesuetan emandako ziurtagiri-mailek indarrean jarraituko dute, Bikain-Euskararen Kalitate Ziurtagiriaren mailak arautu dituen araudiari jarraikiz.

Los niveles de certificación expedidos en procesos de evaluación realizados con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto, bajo la dirección de la Viceconsejería de Política Lingüística, conforme a la normativa que regula los niveles del Certificado de Calidad en la Gestión Lingüística Bikain, mantendrán su vigencia.

Edonola ere, ziurtagiri horiek lortu zituzten erakundeek dekretu honetan eta berau garatzeko ematen diren administrazio-egintzetan ezarritakoa bete beharko dute haien erabileran.

En todo caso, las entidades que hayan obtenido dichos certificados deberán ajustarse en su uso a lo establecido en el presente Decreto y en los actos administrativos que se dicten en su desarrollo.

BOSGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA
DISPOSICIÓN ADICIONAL QUINTA

Entitate interesdunek bide elektronikoa erabili beharko dute prozedurako izapide guztiak egiteko, kontsultatzeko eta eskatzeko, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 14.2 artikuluan dioenari jarraituz.

Las entidades interesadas deberán solicitar, consultar y realizar todos los trámites de este procedimiento utilizando medios electrónicos, siguiendo lo estipulado en el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Dekretu honen 2.1 artikuluan aipatutako entitate pribatuen kasuan, pertsona fisikoak badira, bitarteko elektronikoz egin beharko dituzte eskabidea, kontsultak eta beharrezkoak diren bestelako izapide guztiak. Halaber, eskatzaileei egin beharreko jakinarazpen, komunikazio eta eskabidearen ondoko bestelako izapideak bitarteko berberak erabiliz egingo dira.

En el caso de las entidades privadas mencionadas en el artículo 2.1 de este Decreto, si se trata de personas físicas, deberán utilizar medios electrónicos para hacer la solicitud, realizar consultas y demás trámites necesarios. Asimismo, todas las notificaciones, comunicaciones o trámites posteriores a la solicitud dirigidos a las entidades solicitantes se realizarán utilizando los mismos medios.

LEHENENGO XEDAPEN IRAGANKORRA
DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA

Dekretu hau argitaratzen denean 162/2017 Dekretuaren araberako prozeduraren bat abian bada, hasitako araudiaren arabera izapidetuko da, prozesua amaitu arte.

Si cuando se publique el presente Decreto se hubiera iniciado algún procedimiento conforme al Decreto 162/2017, se tramitaría según la normativa iniciada hasta la finalización del proceso.

Dekretu hau aplikatuko zaie berau argitaratu ondoren izapidetzen diren prozedura eta espediente guztiei.

El presente Decreto será de aplicación a todos los procedimientos y expedientes que se tramiten con posterioridad a su publicación.

BIGARREN XEDAPEN IRAGANKORRA
DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA

Dekretu berria argitaratzen denean ere, indarreko Bikain-Euskararen Kalitate Ziurtagiria arautzen duen 162/2017 Dekretuan zehaztutako Bikain Ebaluatzaileen Kluba osatzen duten kideak mantenduko dira.

A partir de la publicación del nuevo decreto se mantendrán las personas miembros que integran el Club de Evaluadoras y Evaluadores Bikain definido en el vigente Decreto 162/2017, por el que se regula el Certificado de Calidad en la Gestión Lingüística Bikain.

XEDAPEN INDARGABETZAILEA
DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Aurreko xedapen iragankorretan adierazitakoa eragotzi gabe, dekretu hau indarrean jartzen denean, indargabetuta geldituko da Bikain-Euskararen Kalitate Ziurtagiria arautzen zuen maiatzaren 30eko 162/2017 Dekretua, eta dekretu honetan ezarritakoaren aurka egon daitezkeen gainontzeko guztiak ere.

Sin perjuicio de lo dispuesto en las disposiciones transitorias anteriores, a la entrada en vigor del presente Decreto queda derogado el Decreto 162/2017, de 30 de mayo, por el que se regula el Certificado de Calidad en la Gestión Lingüística Bikain-Euskararen Kalitate Ziurtagiria, así como cuantos otros que se opongan a lo establecido en el presente Decreto.

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

Sektore publiko eta pribatuan hizkuntza-politikaren eskumena duten zuzendariei ahalmena ematen zaie, bakoitzak bere aginpide-esparruan, dekretu hau garatzeko hartu beharreko erabaki guztiak har ditzaten.

Se faculta a las personas titulares de las direcciones competentes en los sectores público y privado en el ámbito de la política lingüística para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, adopten cuantas decisiones sean necesarias para el desarrollo del presente Decreto.

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Euskararen Kudeaketaren Aitortza-sistemaren Erregistroa sortzen da, Eusko Jaurlaritzako hizkuntza-politikaren arloko eskumena duen sailari atxikita. Sail horren menpe dago, eta sail horretako titularraren aginduz antolatuko eta kudeatuko da.

Se crea el Registro del sistema de reconocimiento de la gestión del euskera, adscrito al departamento del Gobierno Vasco competente en materia de política lingüística, del que depende y al que corresponderá, por orden de la persona titular del citado departamento, su organización y gestión.

Erregistro horretan inskribatuko dira aitorpenak jasotzen dituzten erakundeak.

En este registro, se inscribirán las entidades que obtengan dichos reconocimientos.

AZKEN XEDAPENETAKO HIRUGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL TERCERA

Dekretu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean jarriko da indarrean.

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteizen, 2023ko ekainaren 27an.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 27 de junio de 2023.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburua,

El Consejero de Cultura y Política Lingüística,

BINGEN ZUPIRIA GOROSTIDI.

BINGEN ZUPIRIA GOROSTIDI.


Azterketa dokumentala


Análisis documental