Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

43. zk., 2024ko otsailaren 28a, asteazkena

N.º 43, miércoles 28 de febrero de 2024


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

LAN ETA ENPLEGU SAILA
DEPARTAMENTO DE TRABAJO Y EMPLEO
1041
1041

12/2024 DEKRETUA, otsailaren 13koa, kooperatiben arloko ikuskapenari eta zehapen-prozedurari buruzkoa.

DECRETO 12/2024, de 13 de febrero, sobre la inspección y el procedimiento sancionador en materia de cooperativas.

Euskadiko Kooperatiben abenduaren 20ko 11/2019 Legeak –urriaren 7ko 5/2020 Legearen bidez aldatua, eta aurrerantzean: abenduaren 20ko 11/2019 Legea– honela dio 160.7 artikuluaren lehen paragrafoan, azken xedapenetako laugarrenaren 3. zenbakia dela-eta: «Eusko Jaurlaritzan lan-arloko eskumena duen sailari dagokio proposatzea onar dadin kooperatiba zehatzeko prozedura arautzen duen erregelamendua, zeina egingo baita Administrazioaren zehapen-araubidea eta haren printzipio eta bermeak aplikatzeko legeriaren arabera. Ezin izango da, inoiz, zehapenik ezarri baldin eta aurretik ez bada egin dagokion espedientea arestian adierazitako printzipio eta bermeen arabera»; eta gehitzen du, kautelaz gehitu ere, ezen ezin izango dela inola ere zehapenik ezarri, aldez aurretik ez bada dagokion espedientea bideratu haren printzipio eta bermeen arabera.

Determina el artículo 160.7, primer párrafo en relación con el apartado 3 de la disposición final cuarta, de la vigente Ley 11/2019, de 20 de diciembre, de cooperativas de Euskadi, modificada por la Ley 5/2021, de 7 de octubre (en adelante, Ley 11/2019, de 20 de diciembre) la obligación, atribuida al departamento del Gobierno Vasco competente en materia de trabajo, de proponer la regulación del procedimiento de sanción cooperativa, de conformidad con la legalidad de aplicación sobre el régimen sancionador de la Administración y sus principios y garantías; agregando la cautela de que en ningún caso podrá imponerse sanción de ningún tipo si previamente no se ha instruido el oportuno expediente conforme a sus principios y garantías.

Legezkotasunari, printzipioei eta bermeei oro har men egitea aipatzen denean, ulertu behar da Euskal Autonomia Erkidegoko Herri Administrazioen zigortzeko ahalmenari buruzko martxoaren 16ko 1/2023 Legeaz ari dela (aurrerantzean, martxoaren 16ko 1/2023 Legea), zeinaren helburua baita, edozein zehapen-araubide aplikatzeko arau orokor substantibo baliagarriak ezartzeaz gain, arau orokorrak eta bide formala dituen prozedura bat finkatzea, edozein gaitan zehatze-ahala egikaritzeko.

La remisión genérica a la legalidad, principios y garantías ha de entenderse referida a la Ley 1/2023, de 16 de marzo, de la Potestad Sancionadora de las Administraciones Públicas Vascas (en adelante, Ley 1/2023, de 16 de marzo) cuyo objetivo es, además de establecer unas reglas generales sustantivas válidas para la aplicación de cualquier régimen sancionador, fijar un procedimiento con reglas generales y un íter formal para el ejercicio de la potestad sancionadora respecto de cualquier materia.

2019ko legegilearen zeregina izan zen, ondorioz, betearazi nahi den legezkotasunaren gaiaren ondoriozko espezifikotasunak jasotzen dituen prozedura bat arautzea, funtsezko ezberdintasunak ez baditu ere eta zehapen-araubide propio berezkoa ez bada ere abenduaren 20ko 11/2019 Legetik bertatik berariaz eratortzen direnak –160.7 artikuluko bigarren paragrafoak jasotzen duen kasuan bezala– edo, zeharka, kooperatiba-antolamenduaren eta -funtzionamenduaren izaera berezitik eratortzen direnak.

La tarea consignada por el legislador de 2019 consiste, en consecuencia, en regular un procedimiento que contemple las especificidades por razón de la materia cuya legalidad se pretende hacer cumplir que, sin ser variaciones sustanciales ni constituir un régimen procedimental sancionador propio, deriven expresamente de la propia Ley 11/2019, de 20 de diciembre, como es el supuesto que prevé el artículo 160.7, párrafo segundo o, indirectamente, de la naturaleza singular de la organización y funcionamiento cooperativos.

Bestalde, egin nahi den prozedura-erregulazioa nahitaez uztartu behar da kooperatiba-arau substantiboa betetzeari buruzko ikuskaritza-funtzioarekin, zeina abenduaren 20ko 11/2019 Legearen 158. artikuluan aurreikusia baitago; izan ere, artikulu horretako 2. zenbakiak aurreikusten duenez, batez ere prebentziorako eta Legea hobeto betetzen laguntzeko egikarituko da ikuskaritza-funtzioa, eta ikuskaritzak errekerimendua egin ahal izango du, bestelako jarduketak egin baino lehenago.

Por otra parte, la regulación procedimental que se pretende abordar se ha de cohonestar necesariamente con el ejercicio de la función inspectora en relación con el cumplimiento de la norma cooperativa sustantiva, prevista por el artículo 158 de la Ley 11/2019, de 20 de diciembre, cuyo número 2 previene su ejercicio preferente con carácter preventivo y coadyuvante al mejor cumplimiento de lo regulado por ella, previendo el requerimiento con carácter previo a cualquier otra actuación inspectora.

Horri dagokionez, Eusko Jaurlaritzan lan-arloko eskumena duen sailak, abenduaren 20ko 11/2019 Legearen 158.1 artikulua aplikatuz, Euskal Autonomia Erkidegoko Lan Ikuskaritzaren Zuzendariordetzari esleitu dio ikuskapen-eginkizun hori, uztailaren 6ko 167/2021 Dekretuaren bidez (Lan eta Enplegu Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duen urtarrilaren 19ko 7/2021 Dekretua aldatzen duena). Horrenbestez, arlo horretako Estatuko arauari jarraitzen dio, eta hori, gainera, justifikatuagoa dago Euskal Autonomia Erkidegoan, gurean lan elkartuko kooperatibismoa nagusi delako.

Al respecto, el Departamento del Gobierno Vasco competente en materia de trabajo, en aplicación del artículo 158.1 de la Ley 11/2019, de 20 de diciembre, ha atribuido dicha función inspectora a la Subdirección de la Inspección de Trabajo del País Vasco por el Decreto 167/2021, de 6 de julio, de modificación del Decreto 7/2021, de 19 de enero por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Trabajo y Empleo. Sigue con ello, la opción normativa estatal en la materia, hallando en el caso de la Comunidad Autónoma del País Vasco mayor justificación dado el carácter predominante del cooperativismo de trabajo asociado.

Organo horren ikuskapen-funtzioa bere araudi propioak arautzen du; zehazki, Laneko eta Gizarte Segurantzako Ikuskatzailetza Sistema antolatzen duen uztailaren 21eko 23/2015 Legeak, zeinak, oro har, prebentzio- eta errekerimendu-neurriak aurreikusten baititu; neurri horiek orain indartuta daude abenduaren 20ko 11/2019 Legearen 158.2 artikuluaren ondorioz, harekin harmonizatzen eta osatzen baitira arazorik gabe.

El ejercicio de la función inspectora de dicho órgano se regula por su normativa propia, Ley 23/2015, de 21 de julio, ordenadora del sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que prevé, con carácter general, medidas de prevención y requerimiento, ahora reforzadas por el artículo 158.2 de la Ley 11/2019, de 20 de diciembre, con el que se armonizan y complementan sin dificultad.

Aurreko planteamenduaren arabera, erregulazio zehatza mugatu behar da justifikatu diren prozedura-berezitasunetara, eta horrek eragiten ez dion guztian, araudi orokorrera jo behar da, alegia: martxoaren 16ko 1/2023 Legera, arau-esparru orokorra baita; ez da beharrezkoa edo egokia haren erreprodukzio mimetikoa egitea.

En virtud del planteamiento que antecede, la regulación concreta se debe ceñir a las especialidades procedimentales, justificadas, con remisión en lo no afectado por esta a la norma genérica, Ley 1/2023, de 16 de marzo, que sirve de marco regulador general; haciendo innecesaria o no pertinente su reproducción mimética.

Horien artean, bereziki nabarmendu behar da prozeduraren hasierari eragiten diona. Ildo horretan, lan-arloko zehapen-prozeduraren eremuan aurreikusitako aukera baliatzen da, eta eskumen hori lan-ikuskatzaileak egindako arau-haustearen aktari esleitzen zaio. Hori gertatu zen, hain zuzen ere, gertakarien ikerketan eta zehaztapenean parte hartu zuelako, eta egin zuenaren froga-balioaren ondorioz, bai eta bere kualifikazio profesional espezializatuaren eta inpartzialtasunaren ondorioz ere. Azken batean, horrek guztiak interesdunen bermea handiagotzea dakar, prozedura-hasiera egitezko egiaztapenaren eta balorazio juridikoaren oinarri sendo batean bermatzen delako, zeinak, ustezko arau-hausleak ekar ditzakeen beste froga batzuekin batera, organo eskudunak ematen duen ebazpena funtsatuko baitu. Horrekin, gainera, berme hori indartzen da, hiru organo bereizik esku hartu behar baitute prozeduran: ikuskatzaileak, instruktoreak eta ebazpena ematen duen organoak.

Entre ellas cabe destacar singularmente, la que afecta al inicio del procedimiento. En este sentido, se sigue la opción prevista en el ámbito del procedimiento sancionador del orden social, atribuyendo al acta de infracción extendida por personal de la Inspección de Trabajo, dicha competencia. Ello es consecuencia inmediata de su necesaria y previa participación en la averiguación y determinación de los hechos y deriva del valor probatorio de lo actuado por ella, así como de su cualificación profesional, especializada e imparcialidad. En definitiva, todo ello redunda en la mayor garantía de las propias personas interesadas, al apoyar la incoación procedimental sobre una sólida base de comprobación fáctica y valoración jurídica que fundamentará, junto con otras pruebas que, en su caso, pueda aportar el presunto infractor, la resolución que se dicte por el órgano competente. Con ello se refuerza, además, dicha garantía en tanto que obliga a intervenir en el procedimiento a tres órganos diferenciados: el inspector, el instructor y el órgano que resuelve.

Bestalde, ikuskatzailearen proposamenez eta bi erakundeak (Laneko eta Gizarte Segurantzako Ikuskatzailetza eta Euskadiko Kooperatiben Goren Kontseilua) arautzen dituzten arauekin bat etorriz, Euskadiko Kooperatiben Goren Kontseiluak egiaztatze-jarduketan esku hartzeko duen posibilitateak eta ikuskapen-jardueratik araudia betetzeko eskakizuna ondorioztatzen den kasuetan horren berri emateak erraztu egiten dute lortu nahi den helburua. Kontseiluaren parte-hartze instituzionala justifikatzen du, administrazio publikoen kontsulta- eta aholku-organoa baita kooperatibismoari eragiten dioten gai guztietan, eta abenduaren 20ko 11/2019 Legearen ezarritakoak betetzeko Administrazioarekin lankidetzan aritzeko esleitzen zaion funtzioari gehituta. Lankidetza hori edozein tresna juridikoren bidez gauzatu ahal izango da, eta, bereziki, lankidetza-hitzarmenen bidez.

Por otra parte, la posibilidad de intervención del Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi en la actuación comprobatoria, a propuesta de la persona inspectora, y de conformidad con las normas que regulan ambas instituciones (Inspección de Trabajo y Seguridad Social y el Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi) como la puesta en conocimiento del mismo en los casos en que de la actividad inspectora derive un requerimiento de cumplimiento normativo, facilita la finalidad pretendida. Justifica la participación institucional del Consejo su condición de órgano consultivo y asesor de las administraciones públicas en todos los temas que afectan al cooperativismo añadido a la función que le es asignada de colaborar con la Administración al cumplimiento de lo previsto en la Ley 11/2019, de 20 de diciembre, conforme a las previsiones de esta. Dicha colaboración podrá ser materializada mediante cualquier instrumento jurídico y singularmente a través de convenios de colaboración.

Testuinguru horretan, garrantzia hartzen du, arrazoi berberengatik, Ikuskaritzak eman beharreko txosten zabaltzaileak, nahitaezkoak edo aukerakoak, aurkezten diren frogak eta alegazioak baloratzeko, egintzak finkatze aldera.

En este contexto cobra relevancia, por las mismas razones, el informe ampliatorio, obligatorio o potestativo según los supuestos, a evacuar de la Inspección, con la finalidad de valorar las pruebas aportadas y alegaciones formuladas, para la fijación de hechos.

Gainerako prozedura-alderdiak, kautelazko neurriak barne, ez dira hain bereziak, harik eta azken fase erabakitzailera iritsi arte, ebazpen arrazoitu eta kongruente baten bidez. Ebazpen hori sei hilabeteko epean eman eta jakinarazi behar da, arau-haustearen akta egiten den egunetik hasita; bestela, prozedura iraungi egingo da.

Menor particularidad reviste el resto de los aspectos procedimentales, incluidas las medidas cautelares, hasta llegar a la fase final decisoria, mediante resolución motivada y congruente, dictada y notificada en el plazo de seis meses desde la fecha del acta de infracción, inicio del procedimiento, dando lugar a la caducidad, en otro caso.

Xedapen-zati gehigarrian, beste karga-egintza batzuei aplikatu beharreko prozedura mugatzen da, eta ez dute zertan ekintza zehatzaileak izan; esaterako, deskalifikazioa, falta oso astunagatiko diruzko zehapenaren osagarria dena. Horri dagokionez, abenduaren 20ko 11/2019 Legearen 161. artikuluan araututakoari lotzen zaio prozedura, lege beraren 160.1 artikulura berariaz joz, artikulu horren 3. zenbakian prozedura-berezitasunak xedatzen baitira, administrazio-prozedura erkideak arautzen dituen arau orokorrekin lotuta daudenak. Izan ere, prozedura bakarra da abenduaren 20ko 11/2019 Legearen 161. artikuluaren 1. zenbakiak aurreikusten dituen deskalifikatzeko kausetarako, arau-hauste oso astunen ondorio badira edo egitate arau-hauslearekin zerikusirik ez badute. Prozedura horretan baloratu beharko dira falta oso astunak eragin dituen edo eragin ditzakeen kalte ekonomiko edo sozialak, edo kooperatiben printzipioak behin eta berriz eta nabarmen urratu izana (Kooperatiba deskalifikatzeko abenduaren 20ko 11/2019 Legearen 161.1.a) artikulua). Gainera, desberdinak dira deskalifikazioa erabakitzeko eskumena duen organoa eta diruzko zehapena ezartzen duena. Prozeduran dagoen desberdintasun horren beste argudio bat da zehapen-prozedurarekiko lotura hipotetikoa ez datorrela bat abenduaren 20ko 11/2019 Legearen 161. artikuluaren 2. zenbakian aurreikusitako sei hilabeteko epean zuzentzeko posibilitatearekin.

En la parte dispositiva adicional se delimita el procedimiento aplicable a otros actos de gravamen, no necesariamente sancionadores, como es la posibilidad de la descalificación; accesorio a la sanción pecuniaria por falta muy grave. Al respecto, se sujeta procedimentalmente a lo regulado por el artículo 161 de la Ley 11/2019 de 20 de diciembre, por expresa remisión del artículo 160.1 de la misma Ley, disponiendo el número 3 de aquel, las especialidades procedimentales en relación con las normas generales reguladoras del procedimiento administrativo común. Se trata en efecto, de un procedimiento único para las distintas causas descalificadoras que prevé el número 1 del artículo 161 de la Ley 11/2019, de 20 de diciembre, traigan causa de la comisión de infracción muy grave o sean ajenas al hecho infractor. Es en este procedimiento en el que habrán de valorarse los perjuicios económicos o sociales que la comisión de la falta muy grave haya provocado o pueda provocar, o la vulneración reiterada y relevante de los principios cooperativos, artículo 161.1.a) de la Ley 11/2019, de 20 de diciembre, para la descalificación de la cooperativa. Además, difiere el órgano competente para acordar la descalificación, en todo caso, del que determina la sanción pecuniaria. Esta diferencia procedimental encuentra un argumento adicional en que su sujeción hipotética al procedimiento sancionador en absoluto se compadece con la posibilidad de subsanación en el plazo de seis meses previsto en el número 2 del artículo 161 reiterado, de la Ley 11/2019, de 20 de diciembre.

Antzera hartu behar da kooperatiben aldi baterako esku-hartzea, abenduaren 20ko 11/2019 Legearen 162. artikuluak arautua.

Consideración similar merece la intervención temporal de las cooperativas regulada por el artículo 162 de la Ley 11/2019 de 20 de diciembre.

Erregulazio-irizpide labur eta esanguratsu berari jarraikiz, arau-hausteen eta haien zehapenen tipifikazioa eta preskripzioa abenduaren 20ko 11/2019 Legean araututa daude, legezkotasun-printzipioaren mesedetan, bai eta zehapena mailakatzeko irizpideak edo berrerortzea kontuan hartzeko irizpideak ere, hura zehazteko. Prozedurazko bidetik harago doazen alderdiak dira. Beraz, ez da egokia horien berri erregelamendu honetan xehatzea; halaber ez da egokia hemen azaltzea zehapen-prozedura orokorreko alderdiak, espezifikoak ez direnak.

Siguiendo el mismo criterio de regulación concisa a la par que significativa, la tipificación de las infracciones y sus sanciones, y su prescripción se hallan reguladas en la Ley 11/2019, de 20 de diciembre, en aras del principio de legalidad, así como los criterios para la graduación de la sanción o la consideración de la reincidencia para su determinación. Extremos que exceden al iter procedimental propiamente, por lo que no procede su reproducción en este reglamento; como tampoco deviene apropiado reiterar aquellos aspectos de procedimiento sancionador general, no específicos.

Dekretu honek arautzen duen erregelamenduak, egitura aldetik, bi kapitulu, hamabi artikulu, bi xedapen gehigarri eta azken gehigarri bat ditu guztira.

El presente Decreto regula un Reglamento integrado en su estructura formal, por dos capítulos, doce artículos, dos disposiciones adicionales y una disposición final.

Hura lantzeko, kontuan hartu dira erregulazio onaren printzipioak, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 129. artikuluan ezarritakoak.

Para su elaboración se han tenido en cuenta los principios de buena regulación, establecidos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Zehazki, premia- eta efikazia-printzipioak errespetatzen ditu, hori baita abenduaren 20ko 11/2019 Legeak aurreikusitako nahitaezko erregelamendu-garapena, eta kooperatibei buruzko araudia betetzen dela bermatzeko interes orokorrari erantzuten dio.

En concreto, respeta los principios de necesidad y eficacia, dado que es el obligado desarrollo reglamentario previsto por la Ley 11/2019, de 20 de diciembre y, responde al interés general de garantizar el cumplimiento normativo cooperativo.

Proportzionaltasun-printzipioa betetzen du, ez baitago eskubideak gutxiago murrizten dituen edo aipatutako interes orokorra ziurtatzeko betebehar gutxiago ezartzen dituen beste neurririk.

Cumple con el principio de proporcionalidad, toda vez que no existen otras medidas menos restrictivas de derechos o que impongan menos obligaciones para asegurar el interés general referido.

Era berean, segurtasun juridikoaren printzipioa betetzen du, gainerako ordenamendu juridikoarekin bat datorrelako eta arau-esparru koherente, egonkor eta argia osatzen duelako.

Observa, así mismo, el principio de seguridad jurídica, puesto que es congruente con el resto del ordenamiento jurídico y completa un marco normativo coherente, estable y claro.

Gardentasun-printzipioa bete da, bereziki aldez aurretik egindako kontsulta publikoaren bidez.

Se ha satisfecho el principio de transparencia, singularmente mediante la consulta pública previa realizada.

Azkenik, efizientziaren printzipioa bete da; izan ere, alferrikako administrazio-kargak edo karga osagarriak saihestu dira, eta baliabide publikoen erabilera arrazionalizatzen saiatu da.

Finalmente, se ha atendido el principio de eficiencia, ya que se han evitado cargas administrativas innecesarias o accesorias y se ha procurado racionalizar la utilización de recursos públicos.

Izapidetzean, kontsulta egin zaio Konfekoop Euskadiko Kooperatiben Konfederazioari, ukituen interesak ordezkatzen dituen erakundea baita, eta xedapenaren xedearekin zuzeneko lotura duten helburuak baititu.

En la tramitación, se ha consultado con Euskadiko Kooperatiben Konfederazioa, Konfekoop, Confederación de Cooperativas de Euskadi, como organización representativa de los intereses de los afectados, cuyos fines guardan relación directa con el objeto de la disposición.

Era berean, Euskadiko Kooperatiben Goren Kontseiluak nahitaezko aldeko txostena eman du, abenduaren 20ko 11/2019 Legearen 165.2.b) artikuluaren arabera.

Así mismo, ha emitido informe preceptivo, con carácter favorable, el Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi, de conformidad con el artículo 165.2.b) de la Ley 11/2019, de 20 de diciembre.

Horrenbestez, Jaurlaritzako bigarren lehendakariorde eta Lan eta Enpleguko sailburuak proposatuta, Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoarekin bat etorriz eta 2024ko otsailaren 13an egindako bilkuran Gobernu Kontseiluak eztabaidatu eta onartu ondoren, hau

En su virtud, a propuesta de la Vicelehendakari Segunda y Consejera de Trabajo y Empleo, de acuerdo con la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi, y previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 13 de febrero 2024,

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:

Artikulu bakarra.– Euskadiko Kooperatiben abenduaren 20ko 11/2019 Legearen 160.7 artikuluan – azken xedapenetako laugarrenaren 3. zenbakiarekin lotuta– kooperatiben arloko ikuskapenari eta zehapen-prozedurari buruzkoa Erregelamendua onartzea. Erregelamendu horren testua dekretu honen eranskinean dago.

Artículo único.– Aprobar el Reglamento sobre la inspección y el procedimiento sancionador en materia de cooperativas previsto por el artículo 160.7, en relación con disposición final cuarta, apartado 3, ambos de la vigente Ley 11/2019, de 20 de diciembre, de cooperativas de Euskadi, cuyo texto se inserta como anexo al presente Decreto.

XEDAPEN IRAGANKORRA.– Izapidetzen ari diren espedienteak.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA.– Expedientes en tramitación.

Dekretu hau indarrean jarri aurretik hasitako espedienteak une horretara arte indarrean egon diren xedapenen arabera izapidetu eta ebatziko dira.

Los expedientes iniciados antes de la entrada en vigor de este Decreto se tramitarán y resolverán con arreglo a las disposiciones vigentes hasta dicho momento.

AZKEN XEDAPENA.– Indarrean jartzea.
DISPOSICIÓN FINAL.– Entrada en vigor.

Dekretu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunean jarriko da indarrean.

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteizen, 2024ko otsailaren 13an.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 13 de febrero de 2024.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

Jaurlaritzako bigarren lehendakariorde eta Lan eta Enpleguko sailburua,

La Vicelehendakari Segunda y Consejera de Trabajo y Empleo,

IDOIA MENDIA CUEVA.

IDOIA MENDIA CUEVA.

OTSAILAREN 13KO 12/2024 DEKRETUAREN ERANSKINA
ANEXO AL DECRETO 12/2024, DE 13 DE FEBRERO
KOOPERATIBEN ARLOKO IKUSKAPENARI ETA ZEHAPEN-PROZEDURARI BURUZKO ERREGELAMENDUA
REGLAMENTO SOBRE LA INSPECCIÓN Y EL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR EN MATERIA DE COOPERATIVAS
I. KAPITULUA
CAPÍTULO I
XEDAPEN OROKORRAK
DISPOSICIONES GENERALES

1. artikulua.– Printzipio orokorrak.

Artículo 1.– Principios generales.

Euskadiko Kooperatiben abenduaren 20ko 11/2019 Legearen (aurrerantzean, abenduaren 20ko 11/2019 Legea) 159. artikuluan tipifikatutako arau-hausteengatik soilik ezarri ahal izango dira zehapenak, erregelamendu honen arabera bideratutako prozeduraren arabera, eta Administrazio Publikoaren zehapen-araubideari aplikatu beharreko ondorioztatzen den lege-araudia ezarritako printzipioen eta bermeen arabera arautuko da.

Solo se podrán imponer sanciones por infracciones tipificadas en el artículo 159 de la Ley 11/2019, de 20 de diciembre, de cooperativas de Euskadi (en adelante, Ley 11/2019, de 20 de diciembre) en virtud de procedimiento instruido de conformidad con el presente reglamento y se regirá por los principios y garantías establecidos por la normativa legal que resulta de aplicación sobre régimen sancionador de la Administración Pública.

2. artikulua.– Ikuskaritza.

Artículo 2.– Inspección.

1.– Abenduaren 20ko 11/2019 Legea eta hura garatzeko eta aplikatzeko arauak betetzeari dagokionez, Euskal Autonomia Erkidegoko Lan Ikuskaritzak egingo du ikuskatze-lana, arau horren mende dauden kooperatiba-sozietate guztiei dagokienez, azken xedapenetako lehenengoarekin bat etorriz.

1.– La función inspectora en relación con el cumplimiento de la Ley 11/2019, de 20 de diciembre, y sus normas de desarrollo y aplicación, se ejercerá por la Inspección de Trabajo del País Vasco respecto de todas las sociedades cooperativas sujetas a dicha norma, de conformidad con su disposición final primera.

2.– Ikuskaritza-lana, ahal dela, prebentziozko izaerarekin eta abenduaren 20ko 11/2019 Legea betetzen lagunduz egingo da, eta, nolanahi ere, bere araudi propioaren arabera garatuko da: 23/2015 Legea, uztailaren 21ekoa, Laneko eta Gizarte Segurantzako Ikuskatzailetza Sistema antolatzen duena (aurrerantzean, uztailaren 21eko 23/2015 Legea) eta 138/2000 Errege Dekretua, otsailaren 4koa, Laneko eta Gizarte Segurantzako Ikuskatzailetzaren Antolamendu eta Funtzionamenduaren Erregelamendua onartzen duena (aurrerantzean, otsailaren 4ko 138/2000 Errege Dekretua).

2.– La función inspectora, que se realizará preferentemente con carácter preventivo y coadyuvante al cumplimiento de la Ley 11/2019, de 20 de diciembre, se desarrollará en todo caso, de conformidad con su normativa propia: Ley 23/2015, de 21 de julio, ordenadora del sistema de inspección de trabajo y seguridad social (en adelante, Ley 23/2015) y Real Decreto 138/2000, de 4 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de organización y funcionamiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (en adelante, Real Decreto 138/2000, de 4 de febrero).

Uztailaren 21eko 23/2015 Legearen 16. artikuluarekin eta otsailaren 4koa 138/2000 Errege Dekretuaren 13. artikuluarekin bat etorriz, Euskadiko Kooperatiben Goren Kontseiluak parte hartu ahal izango du ikuskatze-jardunean, horretarako izendatutako ikuskatzaileak proposatuta, administrazio publikoen kontsulta- eta aholkularitza-erakunde gisa kooperatibismoari eragiten dioten gai guztietarako, abenduaren 20ko 11/2019 Legearen 165.1 artikuluan ezarritakoaren arabera.

De conformidad con el artículo 16 de la Ley 23/2015, de 21 de julio, y el artículo 13 del Real Decreto 138/2000, de 4 de febrero, el Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi podrá participar en la actuación inspectora, a propuesta de la persona inspectora asignada al efecto, en cuanto entidad consultiva y asesora de las administraciones públicas para todos los temas que afectan al cooperativismo, según establece el artículo 165.1 de la Ley 11/2019, de 20 de diciembre.

Ikuskatze-jarduera amaitu ondoren, kasu bakoitzeko inguruabarrek hala gomendatzen dutenean eta eskubide legitimoen titularrei kalte eta galera zuzenak saihesteko aukera dagoenean, ikuskatzaileak subjektu arduradunari ohartarazi eta eskatu ahal izango dio urratutako kooperatiba-araua betetzeko neurriak har ditzala, arau-haustearen akta egin beharrean. Kasu horietan, egindakoaren berri emango zaio Euskadiko Kooperatiben Goren Kontseiluari.

Finalizada la actividad comprobatoria inspectora, cuando las circunstancias de cada supuesto así lo aconsejen y siempre que puedan evitarse daños y perjuicios directos a los titulares de derechos legítimos, la persona inspectora podrá advertir y requerir al sujeto responsable la adopción de medidas para el cumplimiento de la norma cooperativa infringida, en lugar de extender acta de infracción. En estos supuestos, se dará cuenta de lo actuado al Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi.

Ikuskaritzaren xede den jokaeraren zuzenketa eta erreparazio eskatuak errugabetzea eta ikuskaritza-espedientea amaitzea eragingo du.

La subsanación y reparación requerida de la conducta objeto de inspección dará lugar a la conclusión del expediente inspector en términos exculpatorios.

3. artikulua.– Organo eskudunak.

Artículo 3.– Órganos competentes.

Ekonomia sozialaren arloko zuzendaritza eskudunaren titularrari dagokio arau-hauste arin eta astunengatiko zehapen-prozedurak ebaztea.

Corresponde a la persona titular de la Dirección competente en materia de Economía Social la resolución de procedimientos sancionadores por infracciones leves y graves.

Ekonomia sozialaren arloko zuzendaritza eskuduna bere mende duen sailburuordeari dagokio arau-hauste oso astunengatiko zehapen-prozedurak ebaztea.

Corresponde a la Viceconsejería de la que dependa la Dirección competente en materia de Economía Social la resolución de procedimientos sancionadores por infracciones muy graves.

Lan-arloan eskumena duen saileko titularraren agindu bidez ezarriko da zehapen-prozeduraren instrukzio-organoa.

El órgano instructor del procedimiento sancionador será fijado por Orden de la persona titular del departamento competente en materia de trabajo.

4. artikulua.– Interesdunak.

Artículo 4.– Personas interesadas.

Prozedurako interesdun izango dira abenduaren 20ko 11/2019 Legeak arau-hauste gisa tipifikatutako ekintzen eta ez-egiteen subjektu erantzuleak, lege horren 159.1 artikuluan aipatzen direnak, bai eta hura sustatzen dutenak ere, eskubide edo interes legitimoen titular gisa, banakakoak zein kolektiboak, ondare juridikoari eragiten badiote eta hala egiaztatzen badute.

Tendrán la condición de personas interesadas en el procedimiento los sujetos responsables de las acciones y omisiones tipificadas como infracción por la Ley 11/2019, de 20 de diciembre, a que se refiere el artículo 159.1 de la misma, así como quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos, individuales o colectivos, cuyo patrimonio jurídico se viere afectado y así lo acrediten.

5. artikulua.– Behin-behineko edo kautelazko neurriak.

Artículo 5.– Medidas provisionales o cautelares.

1.– Lan-ikuskatzaileak bere jarduera gauzatzean beharrezkoak diren behin-behineko edo kautelazko neurriak hartuko ditu, otsailaren 4ko 138/2000 Errege Dekretuaren bidez onartutako Antolakuntza eta Jarduera Araudiaren 19. artikuluaren arabera.

1.– La persona Inspectora de Trabajo adoptará, en su caso, en el ejercicio de su actividad las medidas cautelares o provisionales que procedan de conformidad con el artículo 19 del Reglamento de organización y funcionamiento aprobado por Real Decreto 138/2000, de 4 de febrero.

2.– Behin zehapen-prozedura hasiz gero, hura ebazteko eskumena duen organoak ofizioz edo espedientearen instruktoreak eskatuta beharrezkotzat jotzen dituen behin-behineko edo kautelazko neurriak hartu ahal izango ditu, helburu hauei begira: eman daitekeen ebazpenaren efikazia ziurtatzeko, prozedura oztopatzea eragozteko, egitate arau-hausleak edo antzeko garrantzia duten beste batzuk jarraitzea edo errepikatzea saihesteko, kalteen jarraitutasuna eragozteko edo arintzeko, martxoaren 16ko 1/2023 Legearen 32. artikuluan aurreikusitakoaren arabera.

2.– Iniciado el procedimiento sancionador, el órgano competente para resolver el mismo podrá adoptar en cualquier momento, de oficio o a instancia del instructor del expediente, las medidas provisionales o cautelares que estime necesarias para asegurar la eficacia de la resolución que pudiere recaer o impedir la obstaculización del procedimiento o para evitar la continuación o repetición de los hechos infractores u otros de similar significación o el mantenimiento de daños o para mitigarlos, de conformidad con lo previsto en el artículo 32 de la Ley 1/2023, de 16 de marzo.

6. artikulua.– Iraungitzea.

Artículo 6.– Caducidad.

Zehapen-prozedura ezin izango da sei hilabetetik gorakoa izan, hasi denetik ebatzi eta jakinarazten den arte. Nolanahi ere, zenbaketa eten ahal izango da bai interesdunari egotz dakizkiokeen arrazoiengatik, bai prozesu judizialekiko aldiberekotasunagatik.

El procedimiento sancionador no podrá exceder de seis meses desde su inicio hasta su resolución y notificación, sin perjuicio de la interrupción de su cómputo por causa imputable a la persona interesada o en los supuestos de suspensión por concurrencia con procesos judiciales.

Epe hori igarotakoan, iraungi egingo da. Prozedura iraungitzat joko duen ebazpenak jarduketak artxibatzeko aginduko du, eta horrek Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legeak 95. artikuluan ezartzen dituen ondorioak sortuko ditu.

Transcurrido dicho plazo se producirá la caducidad del mismo. La resolución que declare la caducidad ordenará el archivo de las actuaciones, con los efectos previstos en el artículo 95 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

II. KAPITULUA
CAPÍTULO II
IZAPIDETZEA
TRAMITACIÓN

7. artikulua.– Hasiera.

Artículo 7.– Iniciación.

Kooperatiben arloko zehapen-prozedura ofizioz hasiko da beti, Lan Ikuskaritzak egindako arau-hauste aktaren bidez. Hasiera hori ofizioz, norberaren ekimenez edo salaketa bidez edo interesdunak eskatuta egindako jarduketen ondorio izango da.

El procedimiento sancionador en materia de cooperativas se iniciará siempre de oficio por acta de infracción extendida por la Inspección de Trabajo. Dicho inicio será consecuencia de actuaciones practicadas de oficio, por propia iniciativa o mediante denuncia, o a instancia de persona interesada.

8. artikulua.– Alegazioak.

Artículo 8.– Alegaciones.

Arau-hauste aktak 5/2000 Legegintzako Errege Dekretuaren 53. artikuluan araututako alderdiak jasoko ditu (Lan-arloko arau-hausteei eta zehapenei buruzko Legearen testu bategina onartzen duen abuztuaren 4ko 5/2000 Legegintzako Errege Dekretua). Akta hori ustezko subjektu erantzuleei eta, hala badagokio, gainerako interesdunei jakinaraziko zaie, hamabost eguneko epean egokitzat jotzen dituzten alegazioak, dokumentuak edo bestelako judizio-elementuak aurkez ditzaten, eta, hala badagokio, probaldia eska dezaten, baliatu nahi dituzten bitartekoak proposatuz.

El acta de infracción contendrá los extremos regulados por el artículo 53 del Real Decreto-legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social y se notificará a los presuntos sujetos responsables y demás personas interesadas, en su caso, para que en un plazo de quince días aporten cuantas alegaciones, documentos u otros elementos de juicio estimen convenientes, y en su caso, soliciten un periodo de prueba proponiendo los medios de que intenten valerse.

Aurkezten diren alegazioetan aipatzen badira aktan jasotakoez bestelako gertakariak edo inguruabarrak, edo egitezko kontakizuna ez dela nahikoa edo edozein arrazoi dela-eta defentsa-gabezia dagoela arrazoitzen bada, txosten argigarria eskatuko zaio diharduen ikuskatzaileari. Nolanahi ere, egoki ikusten den aldiro eskatu ahal izango da, ebazpen egokia emango dela bermatzeko.

En el supuesto de que en las alegaciones formuladas se invoquen hechos o circunstancias distintas de las consignadas en el acta, insuficiencia del relato fáctico o indefensión por cualquier causa, se solicitará informe ampliatorio al inspector actuante. En cualquier caso, se podrá requerir cuando se estime pertinente para garantizar el acierto en la resolución.

Instruktoreak frogaldia ireki ahal izango du, beharrezkotzat edo egokitzat jotzen badu egitateak eta arduradunak xeheago zehazteko. Hamar eta hogeita hamar egun bitarteko iraupena izango du.

Cuando la persona instructora lo considere necesario o pertinente para determinar con mayor precisión los hechos y responsables podrá abrir un período de prueba. Su duración no será superior a treinta días ni inferior a diez días.

Frogaldiaren irekitzea onartzen ez bada edo eskatutako froga zehatzak egiteari uko egiten bazaio, arrazoitu egin beharko da, martxoaren 16ko 1/2023 Legearen 38. artikuluan aurreikusitakoaren arabera.

La inadmisión de la apertura del período probatorio y el rechazo de la práctica de pruebas concretas solicitadas será motivada, ajustándose a lo previsto por el artículo 38 de la Ley 1/2023, de 16 de marzo.

9. artikulua.– Ebazpen-proposamena.

Artículo 9.– Propuesta de resolución.

Aurreko artikuluetan aipatutako instrukzioa amaitutakoan, instrukzio-egileak ebazpen-proposamena egingo du, martxoaren 16ko 1/2023 Legearen 39. artikuluan ezarritako moduan.

Terminada la instrucción a que hacen referencia los artículos anteriores, el instructor formulará propuesta de resolución en los términos del artículo 39 de la Ley 1/2023, de 16 de marzo.

10.– Artikulua. Euskadiko Kooperatiben Goren Kontseiluaren Txostena.

Artículo 10.– Informe del Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi.

Arau-haustea ustezko arau-hauste oso astuna bada, egindako jarduketa guztien berri emango zaio Euskadiko Kooperatiben Goren Kontseiluari, hirurogei egun balioduneko epean abenduaren 20ko 11/2019 Legearen 160.7 artikuluaren bigarren paragrafoan aipatzen den txostena egin dezan; egiten ez badu, bideratutzat joko da.

En el supuesto de que el hecho infractor consista en una presunta infracción muy grave, se pondrá en conocimiento del Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi todo lo actuado para que en el plazo de sesenta días hábiles emita el informe a que hace referencia el artículo 160.7, segundo párrafo de la Ley 11/2019, de 20 de diciembre, teniéndose por evacuado si no lo hiciere.

11. artikulua.– Entzunaldia.

Artículo 11.– Audiencia.

Ebazpen-proposamena interesdunei jakinaraziko zaie, hamabost eguneko epean beren eskubidea defendatzeko egokitzat jotzen dituzten alegazioak egin ditzaten, martxoaren 16ko 1/2023 Legearen 40. artikuluaren arabera.

La propuesta de resolución se notificará a las personas interesadas para que en el plazo de quince días puedan formular alegaciones que estimen pertinentes en defensa de su derecho, en los términos del artículo 40 de la Ley 1/2023, de 16 de marzo.

Alegazio berririk egin ez bada eta, gainera, prozeduran ustezko arau-hausleak azaldutako egitateak, alegazioak eta frogak baino ez badira agertzen edo kontuan hartu ez badira, ez da nahitaezkoa izango entzunaldiaren izapidea egitea.

En el supuesto de que no se hayan formulado nuevas alegaciones y, además, no figuren en el procedimiento ni hayan sido tenidos en cuenta otros hechos ni alegaciones y pruebas que las aducidas por el presunto infractor, no será preceptivo el trámite de audiencia.

12. artikulua.– Prozeduraren ebazpena.

Artículo 12.– Resolución del procedimiento.

3. artikuluaren arabera eskumena duen organoak ebazpen arrazoitua emango du, martxoaren 16ko 1/2023 Legearen 44. artikuluaren arabera.

El órgano competente según el artículo 3, dictará resolución motivada en los términos del artículo 44 de la Ley 1/2023, de 16 de marzo.

Ebazpen horren aurka, gora jotzeko errekurtsoa eta aukerako berraztertzeko errekurtsoa aurkez ditzakete interesdunek, lan-arloan eskumena duen sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duen erregelamendu-arauak ezartzen duenarekin bat etorriz.

Contra la misma podrá interponerse por las personas interesadas los recursos, de alzada y potestativo de reposición, de conformidad con lo que establezca la norma reglamentaria que establezca la estructura orgánica y funcional del Departamento competente en materia de Trabajo.

Ebazpena betearazi beharrekoa izango da, administrazio-bidean irmoa bilakatzen denean.

La resolución será ejecutiva cuando adquiera firmeza en la vía administrativa.

LEHENENGO XEDAPEN GEHIGARRIA.– Deskalifikazioa eta aldi baterako esku-hartzea.
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA.– Descalificación e intervención temporal.

Abenduaren 20ko 11/2019 Legearen 161.3 artikuluaren arabera, deskalifikazio-prozedura izapidetuko da administrazio-prozedura erkidea eta bertan araututako espezialitateak arautzen dituzten arau orokorren arabera.

De conformidad con el artículo 161.3 de la Ley 11/2019, el procedimiento de descalificación se tramitará de conformidad con las normas generales reguladoras del procedimiento administrativo común con las especialidades reguladas en el mismo.

Era berean, kooperatiben aldi baterako esku-hartzea, abenduaren 20ko 11/2019 Legearen 162. artikuluan arautua, prozedura-araubide orokorraren mende egongo da.

De igual modo, la intervención temporal de las cooperativas, regulada por el artículo 162 de la Ley 11/2019, de 20 de diciembre, se someterá al régimen procedimental general.

BIGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA.– Euskadiko Kooperatiben Goren Kontseiluaren beste eginkizun batzuk.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA.– Otras funciones del Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi.

Euskadiko Kooperatiben Goren Kontseiluak, erregelamendu honek esleitzen dizkion eginkizunetan, aholkularitza- eta kontsulta-lana egingo du, hargatik eragotzi gabe entitate horrek zaindu behar duela kooperatiba-printzipioak betetzen direla, bereziki kontrol demokratikoa eta bazkideen parte-hartze ekonomikoa, abenduaren 20ko 11/2019 Legearen 165.2.c) artikuluaren arabera.

La labor consultiva y asesora del Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi en las funciones que le son asignadas por el presente reglamento se realizará sin perjuicio de que esta entidad deba velar por el cumplimiento de los principios cooperativos, especialmente el control democrático y la participación económica de las personas socias, de conformidad con el artículo 165.2.c) de la Ley 11/2019, de 20 de diciembre.

AZKEN XEDAPENA.– Araudi osagarria.
DISPOSICIÓN FINAL.– Normativa supletoria.

Erregelamendu honetan aurreikusi ez den guztirako, martxoaren 16ko 1/2023 Legearen III. kapitulua aplikatuko da.

En lo no regulado expresamente por el presente reglamento, se aplicará el Capítulo III de la Ley 1/2023, de 16 de marzo.


Azterketa dokumentala


Análisis documental