Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

64. zk., 2024ko apirilaren 2a, asteartea

N.º 64, martes 2 de abril de 2024


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

HEZKUNTZA SAILA
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
1548
1548

30/2024 DEKRETUA, martxoaren 12koa, Euskal Autonomia Erkidegoan Musikako Goi-mailako Arte Irakaskuntzak Konposizio, Zuzendaritza, Interpretazio eta Pedagogia espezialitateetan arautzen dituen Dekretua aldatzen duena.

DECRETO 30/2024, de 12 de marzo, de modificación del Decreto por el que se regulan las enseñanzas artísticas superiores de Música, en las especialidades de Composición, Dirección, Interpretación y Pedagogía en la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoak 45. artikuluan dio Musikako Goi Mailako Ikasketak Goi Mailako Arte Irakaskuntzak direla. Aipatu lege horrek irakaskuntza hauei esleitzen dien xedea hau da: ikasleei kalitateko prestakuntza artistikoa ematea eta etorkizuneko musika-profesionalen kualifikazioa bermatzea espezialitate guztietan.

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en su artículo 45 establece que los Estudios Superiores de Música tienen la condición de Enseñanzas Artísticas Superiores. La finalidad que la citada Ley atribuye a estas enseñanzas es la de proporcionar al alumnado una formación artística de calidad y garantizar la cualificación de los futuros y las futuras profesionales de la música en sus diferentes especialidades.

Geroago, aipatutako legean araututako goi-mailako arte-irakaskuntzak antolatzen dituen urriaren 26ko 1614/2009 Errege Dekretuak 7. artikuluan dio kontserbatorioek edo musikako eta dantzako goi-mailako ikastetxeek emango dituztela musikako eta dantzako goi-mailako ikasketak.

Con posterioridad, el Real Decreto 1614/2009, de 26 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas artísticas superiores reguladas por la citada Ley, determina en su artículo 7 que serán los conservatorios o escuelas superiores de música y danza los que ofrezcan los estudios superiores de música y danza.

Musikako goi-mailako arte-irakaskuntzen oinarrizko edukia arautzen duen maiatzaren 14ko 631/2010 Errege Dekretuak autonomia-maila handia onartzen die goi-mailako zentroei pedagogian, antolaketan eta kudeaketan, irakaskuntza-, interpretazio-, ikerketa- eta ezagutzaren hedapen-jarduerak egin ditzaten, eta Goi Mailako Hezkuntzaren Europar Esparruko goi-mailako ikastetxe gisa esleituta dauzkaten eginkizunak betetzen dituztela bermatzeko.

El Real Decreto 631/2010, de 14 de mayo, por el que se regula el contenido básico de las enseñanzas artísticas superiores de Música, reconoce a los centros superiores un elevado grado de autonomía pedagógica, de organización y de gestión para el ejercicio de sus actividades docentes, interpretativas, investigadoras y de difusión del conocimiento, a fin de garantizar el cumplimiento de sus funciones como centros educativos superiores del Espacio Europeo de Educación Superior.

Maiatzaren 14ko 631/2010 Errege Dekretu horrek aldatu egiten ditu musikako goi-mailako irakaskuntzen curriculumaren oinarrizko alderdiak finkatu eta ikasketa horietara sartzeko proba arautzen duen apirilaren 21eko 617/1995 Errege Dekretuaren arabera ematen ziren espezialitateak. Aldi berean, Musikako Goi Mailako Titulua lortzeko ikasketa-planen oinarrizko edukia zehazten du, eta, unibertsitateekin egindako hitzarmenen bidez, urriaren 26ko 1614/2009 Errege Dekretuan araututako doktoregoko arte-irakaskuntzak ematea baimentzen du.

El citado Real Decreto 631/2010, de 14 de mayo, modifica las especialidades que se venían impartiendo conforme al Real Decreto 617/1995, de 21 de abril, por el que se establecen los aspectos básicos del currículo de las enseñanzas superiores de música y se regula la prueba de acceso a estos estudios. Al mismo tiempo, define el contenido básico de los planes de estudios conducentes a la obtención del Título Superior de Música y, mediante convenios con las universidades, autoriza la impartición de las enseñanzas artísticas de doctorado reguladas en el Real Decreto 1614/2009, de 26 de octubre.

Musikako Goi Mailako Irakaskuntzen ikasketa-plan berriak Goi Mailako Hezkuntzaren Europako Esparruak egindako proposamenean oinarritzen dira. Proposamen horren arabera, ikasleek konpetentziak eskuratu behar dituzte, ikaskuntza-metodologia berria aplikatu behar da, eta ebaluazio-prozedurak egokitu. Horrenbestez, ikasketaren emaitzak eta ikasleak egindako lan-bolumena neurtzeko unitatea europar kredituak direlakoak (ECTS) izatea proposatzen da, eta ikasleen mugikortasuna bermatuko da, Tituluaren Europar Gehigarria lortzeko aukera emanez.

Los nuevos planes de estudios de las Enseñanzas Superiores de Música se configuran desde la propuesta del Espacio Europeo de Educación Superior, según la cual deben fundamentarse en la adquisición de competencias por parte del alumnado, en la aplicación de una nueva metodología de aprendizaje, y en la adecuación de los procedimientos de evaluación. Como consecuencia, se propone que la unidad de medida que refleja los resultados del aprendizaje y el volumen de trabajo realizado por el estudiante sean los denominados créditos europeos (ECTS) y se garantizará la movilidad del alumnado posibilitando la obtención del Suplemento Europeo al Título.

Musikako Goi Mailako Arte Irakaskuntzek honako hauek hartzen dituzte barruan: oinarrizko prestakuntza eta lanbidean jarduteko prestaketara bideratutako prestakuntza espezifikoa. Helburu hori lortzeko, ikasketa horiek konpetentzia artistikoak, zientifikoak eta teknologikoak garatu behar dituzte modu integratzailean. Horregatik, ikasketa-planek barnean hartu behar dituzte zeharkako konpetentziak, konpetentzia orokorrak, eta espezialitate bakoitzerako definitutako konpetentzia espezifikoak eta lanbide-profilak.

Las Enseñanzas Artísticas Superiores de Música, comprenden una formación básica y una formación específica orientada a la preparación para el ejercicio profesional. Para la consecución de esta finalidad, estos estudios deben desarrollar de modo integrador, capacidades artísticas, científicas y tecnológicas. Por ello, los planes de estudios deben contener las competencias transversales, las competencias generales, y las competencias específicas y los perfiles profesionales definidos para cada una de las especialidades.

Nolanahi ere, maiatzaren 14ko 631/2010 Errege Dekretuak dio hezkuntza-administrazioek, musikako goi-mailako irakaskuntzak ematen dituzten zentroen proposamena ikusita, espezialitate bakoitzari dagokion ikasketa-plana erabakiko dutela. Ezartzen diren ikasketa-planak bat datoz maiatzaren 14ko 631/2010 Errege Dekretuan ezarritako oinarrizko egitura eta edukiekin, eta lanbidean jarduteko behar den oinarrizko prestakuntza eta gutxieneko prestakuntza espezifikoa jasotzen dituzte.

En todo caso el Real Decreto 631/2010, de 14 de mayo, establece que, las Administraciones educativas vista la propuesta de los centros que impartan las enseñanzas Superiores de Música, establecerán el plan de estudios que corresponde a cada una de las especialidades. Los planes de estudios que se implantan se ajustan a la estructura y contenidos básicos establecidos en el Real Decreto 631/2010, de 14 de mayo y contienen la formación básica y la formación específica mínima necesaria para el ejercicio profesional.

Pedagogiaren espezialitatean, curriculumak profil lehiakorra osatzen du, hainbat adarkatze dituena. Prestakuntza zabala eta askotarikoa da, eta aukera ematen du konpetentzia musikal eta psikopedagogiko zabalak eskuratzeko eta garatzeko. Hala ere, beharrezkoa da ikasleek aukeratutako instrumentuaren (Musikeneren Interpretazioa espezialitatean eskaintzen direnen artean) musika-prestakuntzan sakontzea, profesional gisa behar bezala txerta daitezen.

En la especialidad de Pedagogía, el currículo conforma un perfil competitivo, con numerosas ramificaciones, una formación amplia y diversificada que permite la adquisición y desarrollo de amplias competencias musicales y psicopedagógicas, que sin embargo necesita ser completado con una profundización en la formación musical del instrumento elegido por el alumnado (de entre los ofertados en Musikene en la especialidad de Interpretación), para una adecuada incorporación profesional del mismo.

Konposizioa, Zuzendaritza eta Interpretazioa espezialitateetan, komeni da ikasketa-planak osatzea, azken ikasturtean prestakuntza pedagogikoa txertatuz, profil balioaniztunagoa eta irakaskuntzari egokitua osatzeko, ikasleak behar bezala lanbidera daitezen.

En las especialidades de Composición, Dirección e Interpretación, conviene completar los planes de estudios, incorporando formación pedagógica en el último curso, para completar un perfil más polivalente, y adaptado a la docencia, con el fin de lograr una adecuada incorporación profesional del alumnado.

Beraz, bidezkoa da Euskal Autonomia Erkidegoan Musikako Goi-mailako Arte Irakaskuntzak Konposizioa, Zuzendaritza, Interpretazioa eta Pedagogia espezialitateetan arautzen dituen ekainaren 25eko 368/2013 Dekretuan ezarritako ikasketa-planak, zeharkako konpetentziak, edukiak eta ebaluazio-irizpideak espezialitate bakoitzerako definitutako lanbide-profiletara egokitzea, bai eta sektoreko lanbide-eskaeretara ere.

Procede, por tanto, la adaptación de los planes de estudios, las competencias transversales, los contenidos y los criterios de evaluación establecidos por el Decreto 368/2013, de 25 de junio, por el que se regulan las Enseñanzas Artísticas Superiores de Música, en las especialidades de Composición, Dirección, Interpretación y Pedagogía, en la Comunidad Autónoma del País Vasco a los perfiles profesionales definidos para cada una de las especialidades, así como, a las demandas profesionales del sector.

Horren guztiaren ondorioz, nahitaezko txostenak eman ondoren, Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoaren oniritziarekin, Hezkuntzako sailburuaren proposamenez, eta Gobernu Kontseiluak 2024ko martxoaren 12an egindako bilkuran proposamena eztabaidatu eta onartu ondoren, honako hau

En virtud de todo ello, emitidos los informes preceptivos, de acuerdo con la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi, a propuesta del Consejero de Educación y previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 12 de marzo de 2024.

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:

Artikulu bakarra.– Euskal Autonomia Erkidegoan Musikako Goi-mailako Arte Irakaskuntzak, Konposizioa, Zuzendaritza, Interpretazioa eta Pedagogia espezialitateetan arautzen dituen Dekretuaren ikasketa-plana (I. eranskina), zeharkako konpetentziak (II. eranskina), edukiak (III. eranskina) eta ebaluazio-irizpideak (IV. eranskina) aldatzen dira, eta I., II., III. eta IV. eranskinen arabera idazten dira.

Artículo único.– Se modifica el plan de estudios (Anexo I), las competencias transversales (Anexo II), los contenidos (Anexo III) y los criterios de evaluación (Anexo IV) del Decreto por el que se regulan las Enseñanzas Artísticas Superiores de Música, en las especialidades de Composición, Dirección, Interpretación y Pedagogía, en la Comunidad Autónoma de Euskadi, que se redactan conforme a los anexos I, II, III y IV.

AZKEN XEDAPENA.– Indarrean jartzea.
DISPOSICIÓN FINAL.– Entrada en vigor.

Dekretu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean jarriko da indarrean.

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteizen, 2024ko martxoaren 12an.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 12 de marzo de 2024.

Lehendakaria,

El lehendakari,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

Hezkuntzako sailburua,

El Consejero de Educación,

JOKIN BILDARRATZ SORRON.

JOKIN BILDARRATZ SORRON.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental