Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

26. zk., 2024ko otsailaren 5a, astelehena

N.º 26, lunes 5 de febrero de 2024


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

LAN ETA ENPLEGU SAILA
DEPARTAMENTO DE TRABAJO Y EMPLEO
600
600

5/2024 DEKRETUA, urtarrilaren 23koa, Inklusiorako Erakundearteko Batzordea arautzen duena.

DECRETO 5/2024, de 23 de enero, por el que se regula la Comisión Interinstitucional para la Inclusión.

Inklusiorako eta Diru Sarrerak Bermatzeko Euskal Sistemaren abenduaren 22ko 14/2022 Legeak Inklusiorako Erakundearteko Batzordea eratu du, euskal administrazio publikoen arteko lankidetza instituzionalerako erakunde gisa, arau horretan aipatutako politika publikoak diseinatu, landu eta gauzatzeko.

La Ley 14/2022, de 22 de diciembre, del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos y para la Inclusión, crea la Comisión Interinstitucional para la Inclusión, como organismo de cooperación institucional entre las administraciones públicas vascas en el diseño, elaboración y ejecución de las políticas públicas a que se refiere dicha norma.

Lege horren 142. eta 143. artikuluek organo horren funtsezko elementuak definitzen dituzte, hala nola, haren osaera –erreferentzia espezifikoa eginez batzordeburutzari eta idazkaritzari–, atxikipena eta esleitutako eginkizunak. Edonola ere, Legeak berariaz aurreikusten du bere araubidearen eta funtzionamenduaren definizioa arauz zehaztea.

Sus artículos 142 y 143 definen los elementos esenciales de dicho órgano, tales como su composición, con específica referencia a la presidencia y secretaría, su adscripción y las funciones que tiene atribuidas, si bien prevé expresamente que la definición de su régimen y funcionamiento se determine reglamentariamente.

Dekretu honetan bere oinarrizko funtzionamendu-arauak arautzen dira, kideak izendatzeko modua barne, nahiz eta behin baino gehiagotan aipatu den 14/2022 Legearen 142.3 artikuluan horren harira ezartzen dena errespetatu. Era berean, bere eginkizunen zerrenda erakundearteko lankidetzaren funtsezko alderdi gisa osatzen du, hala nola Inklusiorako eta Diru-sarrerak Bermatzeko Euskal Sistemaren prestazioak, zerbitzuak eta plangintza-tresnak ebaluatzea ahalbidetzen duten adierazleak ezartzea, hargatik eragotzi gabe enplegu- eta inklusio-politikak ebaluatu, ikertu eta berritzeko organoari dagozkion ebaluazio-eginkizunak.

El presente Decreto regula sus normas básicas de funcionamiento, incluida la forma de designación de sus miembros, bien que respetando lo establecido a ese respecto en el artículo 142.3 de la repetida Ley 14/2022, a la par que completa su elenco funcional en un aspecto esencial de la cooperación interinstitucional, como es el establecimiento de indicadores que permitan la evaluación de las prestaciones, servicios e instrumentos de planificación del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos y para la Inclusión, sin perjuicio de las funciones de evaluación que corresponden al Órgano de evaluación, investigación e innovación de las políticas de empleo y de inclusión.

Amaiera ematen zaio lankidetza-erakunde horren berezko araubide eta funtzionamendurik ezari; izan ere, nahiz eta 14/2022 Legearen laugarren xedapen iragankorrak Inklusiorako Erakundearteko Batzordearen funtzionamendu-arauak aplikatzea aurreikusi, bere 142. eta 143. artikuluetan xedatutakoarekin bateraezinak ez diren aldetik, kontua da ez Inklusiorako eta Diru Sarrerak Bermatzeko abenduaren 23ko 18/2008 Legeak, ez Inklusiorako Erakundearteko Batzordeak (Gizarte Bazterkeriaren aurkako maiatzaren 22ko 12/1998 Legearen bidez sortua), ez Kudeaketa Batzordeak –erakundearteko kolaboraziorako organoa– (Gizarteratzeko gutxieneko diru-sarrerari buruzko maiatzaren 3ko 2/1990 Legearen bidez sortua), ez dutela garatu (eta ez dira eman betearazpenean) erakundearteko lankidetzarako organo horien berezko araubidea eta funtzionamendua definituko lukeen araurik.

Se pone fin a la ausencia de un régimen y funcionamiento propios de este organismo de cooperación pues, a pesar de que la Disposición transitoria cuarta de la Ley 14/2022, prevé la aplicación de las normas de funcionamiento de la Comisión Interinstitucional para la Inclusión Social, en lo que no resulten incompatibles con lo dispuesto en sus artículos 142 y 143, lo cierto es que ni la Ley 18/2008, de 23 de diciembre, para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social, ni la Comisión interinstitucional para la Inserción, creada por la Ley 12/1998, de 22 de mayo, contra la exclusión social, ni la Comisión Gestora creada por la Ley 2/1990, de 3 de mayo, de Ingreso Mínimo de Inserción, han desarrollado normas que definieran un régimen y funcionamiento propios de estos órganos de cooperación interinstitucional.

Horrenbestez, Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoaren arabera, Jaurlaritzako bigarren lehendakariorde eta Lan eta Enpleguko sailburuak proposatuta, eta 2024ko urtarrilaren 23an egindako bilkuran Gobernu Kontseiluak eztabaidatu eta onartu ondoren,

En su virtud, de acuerdo con la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi, a propuesta de la Vicelehendakari Segunda y Consejera de Trabajo y Empleo, previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el 23 de enero 2024,

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:

1. artikulua.– Xedea.

Artículo 1.– Objeto.

Dekretu honen xedea da Inklusiorako Erakundearteko Batzordearen araubide eta funtzionamendua arautzea, Inklusiorako eta Diru-sarrerak Bermatzeko Euskal Sistemaren abenduaren 22ko 14/2022 Legearen 142. eta 143. artikuluak garatzeko.

El presente Decreto tiene por objeto regular el régimen y funcionamiento de la Comisión Interinstitucional para la Inclusión, en desarrollo de los artículos 142 y 143 de la Ley 14/2022, de 22 de diciembre, del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos y para la Inclusión.

2. artikulua.– Izaera eta helburua.

Artículo 2.– Naturaleza y fin.

Inklusiorako Erakundearteko Batzordea Euskal Sektore Publikoaren maiatzaren 12ko 3/2022 Legearen 18. artikuluan xedatzen diren kide anitzeko organoetako bat da, diru-sarrerak bermatzeari eta inklusioari dagokienez politika publikoak diseinatu, prestatu eta gauzatzeko orduan euskal administrazio publikoen arteko erakunde-lankidetza helburu duena.

La Comisión Interinstitucional para la Inclusión es un órgano colegiado de los previstos en el artículo 18 de la Ley 3/2022, de 12 de mayo, del Sector Público Vasco, que tiene como fin la cooperación institucional entre las administraciones públicas vascas en el diseño, elaboración y ejecución de las políticas públicas en materia de garantía de ingresos e inclusión.

3. artikulua.– Araubide juridikoa.

Artículo 3.– Régimen jurídico.

Inklusiorako Erakundearteko Batzordea Inklusiorako eta Diru-sarrerak Bermatzeko Euskal Sistemaren abenduaren 22ko 14/2022 Legearen 142. eta 143. artikuluek, dekretu honek eta erakundeak onartzen duen barne-funtzionamenduko erregelamenduak arautzen dute, eta, aipatutako arauek xedatzen ez duten guztian, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legearen 15. artikulutik 18. artikulura bitartekoek.

La Comisión Interinstitucional para la Inclusión se rige por lo dispuesto en los artículos 142 y 143 de la Ley 14/2022, de 22 de diciembre, del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos y para la Inclusión, por el presente Decreto y por el reglamento de funcionamiento interno que, en su caso, apruebe el organismo y, en lo no previsto por las citadas normas, por los artículos 15 a 18 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

4. artikulua.– Adskripzioa eta egoitza.

Artículo 4.– Adscripción y sede.

1.– Bat etorriz Inklusiorako eta Diru-sarrerak Bermatzeko Euskal Sistemaren abenduaren 22ko 14/2022 Legearen 142.6 artikuluarekin, Eusko Jaurlaritzan diru-sarrerak bermatzeko eta inklusioaren arloko eskumena duen sailari atxikita dago Inklusiorako Erakundearteko Batzordea.

1.– De conformidad con el artículo 142.6 de la Ley 14/2022, de 22 de diciembre, del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos y para la Inclusión, la Comisión Interinstitucional para la Inclusión queda adscrita al departamento del Gobierno Vasco competente en materia de garantía de ingresos e inclusión.

2.– Sail horrek duen egoitza bera izango du, hargatik eragotzi gabe ohiko edo ezohiko bilkurak egitea egoitzatik kanpo, deialdian hala zehazten denean.

2.– Su sede será la misma que la del citado departamento, sin perjuicio de la posibilidad de celebrar sesiones ordinarias o extraordinarias fuera de aquella, cuando así se determine en la convocatoria.

5. artikulua.– Osaera, izendapena eta kargu-uztea.

Artículo 5.– Composición, nombramiento y cese.

1.– Bat etorriz Inklusiorako eta Diru-sarrerak Bermatzeko Euskal Sistemaren abenduaren 22ko 14/2022 Legearen 142. artikuluarekin, Inklusiorako Erakundearteko Batzordea hamabi kidek osatuko dute: horietatik seik Eusko Jaurlaritzaren ordezkari jardungo dute, hiruk foru-aldundien ordezkari –ordezkari bat foru-aldundi bakoitzeko– eta hiruk udalen ordezkari.

1.– De conformidad con el artículo 142 de la Ley 14/2022, de 22 de diciembre, del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos y para la Inclusión, la Comisión Interinstitucional para la Inclusión estará compuesta por doce vocales, de los cuales seis lo serán en representación del Gobierno Vasco, tres en representación de las diputaciones forales, uno por cada una de ellas, y tres en representación de los municipios.

2.– Eusko Jaurlaritza ordezkatuko dutenen izendapenak inklusioaren, gizarte-politiken, hezkuntzaren, enpleguaren, osasunaren eta etxebizitzaren arloan eskumena duten sailen ordezkaritza bermatuko du, eta sail horietako titularrei egokituko zaie ordezkaritza hori. Nolanahi ere, sexu bakoitzeko pertsonek gutxienez % 40ko ordezkaritza dutela bermatuko da.

2.– La designación de las personas que representen al Gobierno Vasco garantizará la representación de los departamentos competentes en materia de inclusión, políticas sociales, educación, empleo, salud y vivienda, cuya propuesta corresponderá a las personas titulares de los departamentos respectivos. En todo caso, se garantizará que las personas de cada sexo están representadas, al menos, al 40 %.

Sail batek gai baten baino gehiagoren gaineko eskumenak baditu esleituta, aurreko horietako bakoitzeko ordezkaritza handituko da, 1. apartatuan aipaturiko mugen barruan.

Si un mismo departamento tuviera atribuidas competencias sobre más de una materia, se acrecentará su representación por cada una de las antedichas, dentro de los límites a que se refiere el apartado 1.

3.– Foru-aldundien ordezkaritza inklusioaren arloan eskumena duen departamentuko titularrari egokituko zaio.

3.– La representación de las diputaciones forales corresponderá a la persona titular del departamento competente en materia de inclusión.

4.– Udalerrien ordezkaritza hautetsien esku egongo da, eta tamaina desberdinetako udalerriak ordezkatzen saiatuko dira.

4.– La representación de los municipios recaerá a favor de personas electas que procurará la representación de municipios de distinto tamaño y de personas de cada sexo.

5.– Batzordeko kideak eta horiek aldi baterako ordezkatzen dituztenak (kargua hutsik dagoelako, edo titularra absente edo gaixorik dagoelako, edo titularraren abstentzioa edo errekusazioa deklaratu delako) Eusko Jaurlaritzako sailburuaren agindu baten bidez izendatuko dira, artikulu honetako 2. eta 3. apartatuetan aipatzen diren Eusko Jaurlaritzako sailek eta foru-aldundiek zein ezarpen handieneko euskal udalerrien elkarteak proposatuta.

5.– La designación de las personas miembros de la Comisión y de quienes las suplan temporalmente en casos de vacante, ausencia o enfermedad, así como cuando se declare su abstención o recusación, se realizará por orden de la consejera o consejero del Gobierno Vasco competente en materia de garantía de ingresos e inclusión, a propuesta de los departamentos del Gobierno Vasco y de las diputaciones forales a que se refieren los apartados 2 y 3, así como de la asociación de municipios vascos de mayor implantación.

Baldin eta Eusko Jaurlaritzako sail bati baino gehiagori badagozkie diru-sarrerak bermatzearen eta inklusioaren arloko eskumenak, inklusioaren arloan eskumena duen titularrak egingo ditu izendapenak.

Si las competencias en materia de garantía de ingresos e inclusión estuvieran atribuidas a distintos departamentos del Gobierno Vasco, los nombramientos corresponderán a la persona titular del competente en materia de inclusión.

6.– Izendapenak lau urterako egingo dira, eta izendatuek beren karguei eutsiko diete hurrengo apartatuan xedatutakoaren arabera kargugabetzen diren arte.

6.– Las designaciones se realizarán por un periodo de cuatro años y las personas designadas se mantendrán en sus cargos hasta que sean cesadas de acuerdo con lo dispuesto en el apartado siguiente.

7.– Honako arrazoi hauetakoren batengatik kargugabetuko dira Batzordeko kideak:

7.– El cese de las personas miembros de la Comisión tendrá lugar por alguna de las siguientes causas:

a) Agintaldia amaitzeagatik.

a) Por la expiración del plazo de su mandato.

b) Ordezkatzen duten erakunde edo organoa kargutik kentzeagatik.

b) Por cese en el cargo de la institución u órgano al que representan.

c) Epaileak kargu publikoak betetzeko gaitasungabetzea edo eginkizungabetzea dakarren ebazpen judizial edo administratibo irmoa hartzeagatik.

c) Por resolución firme, de carácter judicial o administrativa, que conlleve la inhabilitación o suspensión para cargos públicos.

6. artikulua.– Eginkizunak.

Articulo 6.– Funciones.

1.– Inklusiorako eta Diru-sarrerak Bermatzeko Euskal Sistemaren abenduaren 22ko 14/2022 Legearen 143. artikuluan xedatutako eginkizunez gain, honako hauek dagozkio Inklusiorako Erakundearteko Batzordeari:

1.– Corresponden a la Comisión Interinstitucional para la Inclusión, además de las funciones previstas en el artículo 143 de la Ley 14/2022, de 22 de diciembre, del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos y para la Inclusión, las siguientes:

a) Diru-sarrerak bermatzeko eta inklusiorako politikei buruzko proposamenak eta gomendioak egitea Eusko Jaurlaritzari, foru-aldundiei eta udalei.

a) Formular propuestas y recomendaciones al Gobierno Vasco, a las diputaciones forales y a los ayuntamientos sobre las políticas en materia de garantía de ingresos e inclusión.

b) Adierazle kualitatibo eta kuantitatibo homogeneoen proposamena lantzea, sexuaren arabera eta, hala badagokio, lehentasunezko arretako kolektiboen arabera bereizita, Inklusiorako eta Diru-sarrerak Bermatzeko Euskal Sistemaren prestazioak eta zerbitzuak ebaluatu ahal izateko.

b) Elaborar la propuesta de indicadores cualitativos y cuantitativos homogéneos, desagregados por sexo y, en su caso, por colectivos de atención preferente, que permitan la evaluación de las prestaciones y servicios del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos y para la Inclusión.

c) Modu koordinatuan definitzea Inklusiorako Euskal Planaren eta gizarte-inklusiorako foru- eta udal-programen jarraipena eta ebaluazioa egiteko adierazle bateragarrien taula bat.

c) Definir coordinadamente un cuadro de indicadores compatibles de seguimiento y evaluación del Plan Vasco de Inclusión y de los programas forales y municipales para la inclusión social.

2.– Aurreko apartatuan adierazleei buruz xedatutakoa behar bezala beteko da, hargatik eragotzi gabe enplegu- eta gizarteratze-politikak ebaluatzeko, ikertzeko eta berritzeko organoari dagozkion eginkizunak.

2.– Lo dispuesto en el apartado anterior en relación con los indicadores se entenderá sin perjuicio de las funciones que corresponden al Órgano de evaluación, investigación e innovación de las políticas de empleo y de inclusión.

3.– Batzordeak osoko bilkuraren bidez beteko ditu eginkizun horiek, hargatik eragotzi gabe lantaldeak sortzeko aukera.

3.– Para el ejercicio de sus funciones, la Comisión actuará en pleno, sin perjuicio de que puedan crearse grupos de trabajo.

7. artikulua.– Batzordeburua.

Artículo 7.– Presidencia.

1.– Bat etorriz Inklusiorako eta Diru-sarrerak Bermatzeko Euskal Sistemaren abenduaren 22ko 14/2022 Legearen 142.2 artikuluarekin, diru-sarrerak bermatzeko eta inklusioaren arloan eskumena duen Eusko Jaurlaritzako sailburua izango da Inklusiorako Erakundearteko Batzordeko burua.

1.– De conformidad con el artículo 142.2 de la Ley 14/2022, de 22 de diciembre, del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos y para la Inclusión, la Comisión Interinstitucional para la Inclusión estará presidida por la consejera o el consejero del Gobierno Vasco competente en materia de garantía de ingresos e inclusión.

Baldin eta Eusko Jaurlaritzako sail bati baino gehiagori badagozkie diru-sarrerak bermatzearen eta inklusioaren arloko eskumenak, inklusioaren arloan eskumena duen saileko titularrak izango du lehendakaritza.

Si las competencias en materia de garantía de ingresos e inclusión estuvieran atribuidas a distintos departamentos del Gobierno Vasco, la presidencia corresponderá a la persona titular del departamento competente en materia de inclusión.

2.– Hona hemen batzordeburuaren eginkizunak:

2.– Corresponderá a la Presidencia:

a) Batzordearen ordezkari izatea.

a) Ostentar la representación de la Comisión.

b) Ohiko eta ezohiko bilkuretarako deialdia egitea eta gai-zerrenda finkatzea, salbu batzordeburuak hautemandako premiazko kasuetan. Kasu horretan, deialdian bertan jaso beharko da, eta egunean bertan adierazi beharko da zein ordutan izango den lehenengo eta bigarren deialdia eta non egingo den.

b) Acordar la convocatoria de las sesiones ordinarias y extraordinarias, así como la fijación del orden del día, salvo en el caso de urgencia apreciada por la Presidencia, que deberá constar en la misma convocatoria, expresando el día, la hora para la primera y segunda convocatoria, y el lugar de celebración.

c) Bilkuretako buru izatea, eta eztabaidak moderatzea.

c) Presidir las sesiones y moderar el desarrollo de los debates.

d) Aktei oniritzia ematea.

d) Visar las actas.

e) Bere botoaren bidez berdinketak ebaztea, erabakiak hartzeko.

e) Dirimir con su voto los empates, a efectos de adoptar acuerdos.

f) Salbuespen gisa, erabakitzea nola egin bilkura, aurrez aurre edo urrutitik. Dagokion deialdian, erabaki horren arrazoiak adierazi beharko dira.

f) Excepcionalmente, acordar la celebración de la sesión de forma exclusivamente presencial o a distancia. En la convocatoria respectiva se expresarán las razones circunstanciadas de tal decisión.

3.– Batzordebururik ez badago, kargua hutsik dagoelako, edo titularra absente edo gaixorik dagoelako, edo legezko beste arrazoiren bat gertatzen bada, inklusioaren arloan eskumenak dituen sailburuordeak ordezkatuko du batzordeburua.

3.– En casos de vacante, ausencia, enfermedad, u otra causa legal, la persona que ostente la presidencia será sustituida por el viceconsejero o viceconsejera que tenga atribuidas las competencias en materia de inclusión.

8. artikulua.– Bokalak.

Artículo 8.– Vocalías.

Hona hemen Batzordeko bokalen eginkizunak:

Corresponderá a las personas que ostentan la vocalía de la Comisión las funciones siguientes:

a) Bilkuretara bertaratzea, eta bilkurako eztabaidetan parte hartzea.

a) Asistir y participar en los debates de las sesiones.

b) Boto-eskubidea egikaritzea eta boto partikularra ematea, bai eta haren esanahia eta arrazoiak azaltzea ere.

b) Ejercer su derecho al voto y formular su voto particular, así como expresar el sentido del mismo y los motivos que lo justifican.

c) Proposamenak, iradokizunak eta galderak egitea.

c) Formular propuestas, sugerencias y preguntas.

d) Informazio eta dokumentazio zehatza eskuratzea, bete behar diren eginkizunak betetzeko.

d) Obtener la información y documentación precisa para cumplir las funciones asignadas.

e) Batzordeko kide diren aldetik dagokien eginkizun oro.

e) Cuantas otras funciones sean inherentes a su condición de miembro de la Comisión.

9. artikulua.– Idazkaritza.

Artículo 9.– Secretaría.

1.– Bat etorriz Inklusiorako eta Diru-sarrerak Bermatzeko Euskal Sistemaren abenduaren 22ko 14/2022 Legearen 142.2 artikuluarekin, diru-sarrerak bermatzearen eta inklusioaren arloan eskumenak dituen sailburuordea izango da Inklusiorako Erakundearteko Batzordeko idazkaria, eta, baldin eta organo bati baino gehiagori esleituta badaude eskumenok, inklusioaren arloan eskumena duena.

1.– De conformidad con el artículo 142.2 de la Ley 14/2022, de 22 de diciembre, del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos y para la Inclusión, la secretaría de la Comisión Interinstitucional para la Inclusión será ejercida por el viceconsejero o viceconsejera que tenga atribuidas las competencias en materia de garantía de ingresos y de inclusión, si estuvieran atribuidas a distintos órganos, por aquel que sea competente en materia de inclusión.

2.– Hona hemen idazkariaren eginkizunak:

2.– Corresponde a la Secretaría:

a) Batzordeburuaren aginduz, Batzordearen bilkuren deialdia egitea eta batzordekideei zitazioak bidaltzea.

a) Efectuar la convocatoria de las sesiones de la Comisión por orden de la Presidencia, así como las citaciones a los miembros de la Comisión.

b) Hitzarekin, baina botorik gabe, Batzordeak egin dituen bilkuretan parte hartzea.

b) Asistir, con voz y sin voto, a las sesiones que celebre la Comisión.

c) Gaiak prestatzea, bidera daitezen; bilkura-aktak idaztea; bilkura-akten fede ematea, eta bilkuretako erabakiak, kontsultak eta txostenak egiaztatzea.

c) Preparar el despacho de asuntos, redactar y autorizar las actas de las sesiones y certificar sus acuerdos, consultas e informes.

d) Kideek organoari egindako komunikazioak jasotze, izan jakinarazpenak, datu-eskaerak, zuzenketak, nahiz bere ardurapean behar dituen bestelako idazkiak.

d) Recibir los actos de comunicación de los miembros con el órgano, sean notificaciones, peticiones de datos, rectificaciones o cualquiera otra clase de escritos de los que deba tener conocimiento.

e) Organo horien jarduketen legezkotasun formala eta materiala zaintzea.

e) Velar por la legalidad formal y material de las actuaciones de la Comisión.

f) Sektore publikoaren araubide juridikoaren legediak kide anitzeko organoen idazkaritzari esleitzen dizkion eginkizunak.

f) Las funciones que la legislación de régimen jurídico del sector público atribuye a la secretaría de los órganos colegiados.

3.– Idazkaririk ez badago, kargua hutsik dagoelako, edo titularra absente edo gaixorik dagoelako, edo legezko beste arrazoiren bat gertatzen bada, inklusioaren arloan eskumenak dituen zuzendariak ordezkatuko du idazkaria.

3.– En casos de vacante, ausencia, enfermedad, u otra causa legal, la persona que ostente la secretaría será sustituida por el director o directora que tenga atribuidas las competencias en materia de inclusión.

4.– Baldin eta lehendakariaren jardunean bada 1. apartatuan aipatzen den sailburuordea, kargua hutsik dagoelako, edo titularra absente edo gaixorik dagoelako, aurreko apartatuan xedatutakoa aplikatuko da.

4.– Cuando el viceconsejero o viceconsejera a que se refiere el apartado 1 ejerza la presidencia por vacancia, ausencia o enfermedad de su titular, será de aplicación lo dispuesto en el apartado anterior.

10. artikulua.– Funtzionamendua.

Artículo 10.– Funcionamiento.

1.– Bat etorriz euskararen erabilera normalizatzeko legeriarekin, Inklusiorako Erakundearteko Batzordeak euskararen erabilera bermatuko du. Nolanahi ere, deialdiak, aktak eta ziurtagiriak ele bitan idatzi beharko dira.

1.– De acuerdo con la legislación de normalización del uso del euskera, la Comisión Interinstitucional para la Inclusión garantizará la posibilidad de su uso. En cualquier caso, las convocatorias, actas y certificaciones deberán ir redactadas en forma bilingüe.

2.– Batzordeak, bere eginkizunak betetzeko, behar bezala funtzionatzen duela bermatuko duten bitartekoak eta baliabide beharrezkoak izango ditu, eta atxikita dagoen sailak jarriko ditu haren esku.

2.– Para el cumplimiento de sus funciones, dispondrá de los medios y recursos necesarios que garanticen su correcto funcionamiento, que pondrá a su disposición el departamento al que esté adscrita.

3.– Inklusiorako Erakundearteko Batzordea urtean behin bilduko da, gutxienez, ohiko bilkuran, eta ohiz kanpo, lehendakariak deialdia egin ondoren, bere ekimenez edo gutxienez kideen heren batek proposatuta.

3.– La Comisión Interinstitucional para la Inclusión se reunirá en sesión ordinaria, al menos, una vez al año, y con carácter extraordinario previa convocatoria de la presidencia, a iniciativa propia o a propuesta de, al menos, una tercera parte de sus miembros.

4.– Deialdiak bilkuren gai-zerrenda jasoko du, hargatik eragotzi gabe 7.2.b) artikuluan xedatutakoa, eta bitarteko elektronikoen bidez bidaliko zaio Batzordeko kide bakoitzari, gutxienez zazpi egun lehenago. Epe berean, gai-zerrendako gaiei buruzko informazioa egongo da eskuragai.

4.– La convocatoria contendrá el orden del día de las reuniones, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 7.2.b), que se remitirá por medios electrónicos a cada miembro de la Comisión con una antelación mínima de siete días. En idéntico plazo, tendrán a su disposición la información sobre los temas que figuren en el orden del día.

5.– Batzordekideek ez dute ordainsari, kalte-ordain edo dietarik jasoko bilkuretara joateagatik eta batzordearen eginkizunak beren gain hartzeagatik.

5.– La asistencia a las sesiones y la asunción de funciones de la Comisión no dará lugar a retribución económica, indemnización o dietas a sus miembros.

6.– Enplegu- eta inklusio-politiken ebaluazio-, ikerketa- eta berrikuntza-organoaren titularra Inklusiorako Erakundearteko Batzordearen bilkuretara joango da, baldin eta bilkura horien xedea Inklusiorako eta Diru Sarrerak Bermatzeko Euskal Sistemaren abenduaren 22ko 14/2022 Legearen 143.1.d) eta e) artikuluetan eta dekretu honen 6.1.b) eta c) artikuluetan xedaturiko eginkizunak garatzea bada, eta, betiere, batzordea osatzen duten pertsona gehienek hala erabakitzen badute.

6.– La persona titular del Órgano de evaluación, investigación e innovación de las políticas de empleo y de inclusión asistirá a las reuniones de la Comisión Interinstitucional para la Inclusión, cuando aquellas tengan por objeto el desarrollo de las funciones previstas en el artículo 143.1.d) y e) de la Ley 14/2022, de 22 de diciembre, del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos y para la Inclusión, en el artículo 6.1.b) y c) de este decreto y, en todo caso, cuando así lo acuerde la mayoría de las personas que la integran.

Halaber, aztertutako eremuan adituak diren beste pertsona batzuk ere joan ahal izango dira bilkuretara; hitza izango dute, baina botorik ez. Bereziki sustatuko da EAEko Hirugarren Sektore Sozialeko erakundeen laguntza, baldin eta analisi-eremuari lotuta badaude. Batzordea osatzen duten kideen gehiengoz onartu beharko da EAEko Hirugarren Sektore Sozialeko adituak edo erakundeak egotea.

Asimismo, podrán asistir a las sesiones, con voz y sin voto, otras personas expertas en el ámbito que esté siendo objeto de análisis. Se promoverá, singularmente, la asistencia de organizaciones del Tercer Sector Social de Euskadi cuya finalidad esté vinculada al ámbito de análisis. La presencia de personas expertas o de organizaciones del Tercer Sector Social de Euskadi deberá acordarse por mayoría de quienes integran la Comisión.

11. artikulua.– Osaera eta erabakiak hartzea.

Artículo 11.– Constitución y adopción de acuerdos.

1.– Inklusiorako Erakundearteko Batzordea, eratzeko, bilkura egiteko, erabakiak hartzeko eta aktak bidaltzeko, aurrez aurre nahiz urrutitik jardun ahalko da.

1.– La Comisión Interinstitucional para la Inclusión podrá constituirse, celebrar sus sesiones, adoptar acuerdos y remitir actas tanto de forma presencial como a distancia.

2.– Bilkurak behar bezala eratzeko, lehendakaria eta idazkaria edo haien ordezkoak eta gutxienez kideen erdia gehi bat bertaratu beharko dira.

2.– Las sesiones quedarán válidamente constituidas con la presencia de la presidencia y de la secretaría o de las personas que les sustituyan y de, al menos, la mitad más uno de sus miembros.

Behar besteko quorumik ez badago, bigarren deialdian bilduko da ordu erdi geroago, eta eraketa baliozkoa izateko nahikoa izango da lehendakariaren eta idazkariaren, edo horien ordezkoen, eta kideen heren bat bertaratzea.

En caso de que no haya quórum de asistencia suficiente, se reunirá en segunda convocatoria media hora después, siendo suficiente para la valida constitución la presencia de la presidencia y la secretaría, o de quienes les sustituyan, y de una tercera parte de los miembros.

3.– Idazkaria eta Inklusiorako Erakundearteko Batzordeko kide guztiak, edo horien ordezkoak, aurrez aurre edo urrutitik bilduta daudenean, baliozko eran eratu ahal izango dira bilkurak egiteko, eztabaidatzeko eta erabakiak hartzeko, aldez aurretik deialdia egin beharrik izan gabe, baldin eta kide guztiek hala erabakitzen badute, betiere.

3.– Cuando estuvieran reunidos, de manera presencial o a distancia, el Secretario o Secretaria y todas las personas integrantes de la Comisión Interinstitucional para la Inclusión, o quienes las suplan, podrán constituirse válidamente para la celebración de sesiones, deliberaciones y adopción de acuerdos sin necesidad de convocatoria previa, siempre que lo decidan todas las personas miembros.

4.– Ezingo da eztabaidatu edo erabakirik hartu gai-zerrendan sartuta ez dauden gaiei buruz, salbu eta batzordeko kide guztiak bertan badaude eta gaia presakotzat jotzen bada gehiengoaren aldeko botoaz.

4.– No podrá ser objeto de deliberación o acuerdo ningún asunto que no figure incluido en el orden del día, salvo que asistan todas las personas integrantes de la Comisión y sea declarada la urgencia del asunto por el voto favorable de la mayoría.

5.– Urrutitik egiten diren bilkuretan, batzordeetako kideak toki desberdinetan egon daitezke, baldin eta bitarteko elektronikoz –telefonoak zein ikus-entzunezko bitartekoak erabiliz– honako hauek bermatzen badira: kideen identitatea edo haien ordezkoena; adierazpenen edukia; adierazpen horiek noiz egiten diren; kideen arteko interaktibitatea eta komunikazioa denbora errealean egitea, eta bilkuretan bitartekoak erabilgarri izatea. Baliabide elektronikoen artean, besteak beste, posta elektronikoa eta bideokonferentziak sartuko dira.

5.– En las sesiones que se celebren a distancia, sus miembros podrán encontrarse en distintos lugares siempre y cuando se asegure por medios electrónicos, considerándose también tales los telefónicos, y audiovisuales, la identidad de las personas que sean miembros o personas que los suplan, el contenido de sus manifestaciones, el momento en que estas se producen, así como la interactividad e intercomunicación entre ellos en tiempo real y la disponibilidad de los medios durante la sesión. Entre otros, se considerarán incluidos el correo electrónico y las videoconferencias.

6.– Kide bakoitzak boto bat izango du. Batzordearen erabakiak kideen gehiengo soilak hartuko ditu, eta ados ez daudenek boto partikular arrazoitua eman ahal izango dute.

6.– Cada miembro tendrá un voto. Los acuerdos de la Comisión serán adoptados por la mayoría simple de sus miembros y quienes discrepen podrán formular voto particular razonado.

Inklusiorako Erakundearteko Batzordea atxikita dagoen sailaren egoitza dagoen lekuan hartuko dira erabakiak.

Los acuerdos se entenderán adoptados en el lugar donde tenga la sede el departamento al que esté adscrita la Comisión Interinstitucional para la Inclusión.

12. artikulua.– Bilkura-aktak.

Artículo 12.– Actas de las sesiones.

1.– Idazkariari dagokio bilkura guztietako aktak egitea lehendakariaren oniritziarekin. Kargu horiek betetzen dituztenek elektronikoki sinatu beharko dituzte aktak.

1.– Corresponde a la secretaría el levantamiento del acta correspondiente a cada sesión con el visto bueno de la presidencia. Estará firmada electrónicamente por las personas que ostenten dichos cargos.

2.– Akta bitarteko elektronikoen bidez bidaliko zaie batzordekideei, eta kideek bide beren bidez adierazi ahalko dute testuarekiko adostasuna edo eragozpenak, testuaren onespena bideratzeko; baiezkoa emanez gero, bilkuran bertan joko da onartutzat. Bilkuran bertan onar daiteke, edo egiten den hurrengo bilkuran.

2.– El acta se remitirá a través de medios electrónicos, a las personas miembros de la Comisión, quienes podrán manifestar por los mismos medios su conformidad o reparos al texto, a efectos de su aprobación, considerándose, en caso afirmativo, aprobada en la misma reunión. Se someterá a aprobación en la misma reunión o en la inmediata siguiente.

3.– Aktan, zehaztuko da nor bertaratu den bilkurara, zein izan den gai-zerrenda, non eta noiz izan den bilkura, zein izan diren eztabaidetako puntu nagusiak eta zein hartutako erabakien edukia.

3.– Especificará las personas asistentes, el orden del día de la reunión, las circunstancias del lugar y tiempo en que se ha celebrado, los puntos principales de las deliberaciones, así como el contenido de los acuerdos adoptados.

4.– Izandako bilkurak grabatzea hautatu bada edo euskarri elektronikoko dokumentuak erabiltzea hautatu bada, fitxategi horien osotasuna eta egiazkotasuna bermatzeko moduan kontserbatu beharko dira, bai eta Batzordeko kideek horietarako irispidea izateko moduan ere.

4.– Cuando se hubiese optado por la grabación de las sesiones celebradas o por la utilización de documentos en soporte electrónico, deberán conservarse de forma que se garantice la integridad y autenticidad de los ficheros electrónicos correspondientes y el acceso a los mismos por parte de los miembros de la Comisión.

Nolanahi dela ere, aktak eta apartatu honek aipatzen dituen dokumentuak kontserbatzeko, bat etorri beharko da beti onartutako formatu eta estandarrekin, bat etorriz Elkarreragingarritasunaren Eskema Nazionalarekin, Segurtasunaren Eskema Nazionalarekin eta Eusko Jaurlaritzak dokumentuak kudeatzeko dituen politika eta ereduarekin.

En todo caso, la conservación de las actas y de los documentos a que se refiere este apartado se ajustarán a los formatos y estándares admitidos en cada momento de acuerdo con el Esquema Nacional de Interoperabilidad, el Esquema Nacional de Seguridad y con la política y modelo de gestión documental del Gobierno Vasco.

13. artikulua.– Lantaldeak.

Artículo 13.– Grupos de trabajo.

1.– Batzordeburuak, Batzordean hala adosten bada, gaien araberako lantaldeak eratu ditzake. Lantalde horiek batzordeko kideek osatuko dituzte, eta, batzuetan, baita azterlan espezifikoak egiteko eta proposamenak egiteko izendatutako kanpoko adituek ere. Egokitzat jotzen den kide kopurua izango dute. Kanpoko pertsona horiek hitza izango dute, baina botorik ez.

1.– La Presidencia, por acuerdo de la Comisión, puede constituir grupos de trabajo por materias, integrados por personas miembro de la misma, y eventualmente, también por personas expertas externas designadas para estudios específicos y elaboración de propuestas, en el número que se considere adecuado. Estas personas externas asistirán con voz, pero sin voto.

2.– Bereziki sustatuko da EAEko Hirugarren Sektore Sozialeko erakundeen parte-hartzea, baldin eta haien xedea lantaldeen berezko gaiekin lotuta badago.

2.– Se promoverá, singularmente, la participación de organizaciones del Tercer Sector Social de Euskadi cuya finalidad esté vinculada a las materias propias de los grupos de trabajo.

14. artikulua.– Urteko txostena, publikotasuna eta gardentasuna.

Artículo 14.– Memoria anual, publicidad y transparencia.

1.– Bat etorriz Euskal Sektore Publikoaren maiatzaren 12ko 3/2022 Legearen 18.5 artikuluarekin, urtero idatziko da kudeaketa-memoria bat, eta horren berri emango da jendaurrean, Eusko Jaurlaritzaren Gardena gardentasun-atariaren bidez.

1.– De conformidad con el artículo 18.5 de la Ley 3/2022, de 12 de mayo, del Sector Público Vasco, anualmente se redactará una memoria de gestión y se rendirá cuentas de ello públicamente, a través del portal de transparencia del Gobierno Vasco-Gardena.

2.– Bat etorriz Inklusiorako eta Diru-sarrerak Bermatzeko Euskal Sistemaren abenduaren 22ko 14/2022 Legearen 142.5 artikuluarekin, aipaturiko gardentasun-atariaren bidez argitaratuko dira Inklusiorako Erakundearteko Batzordearen osaera, hark hartzen dituen erabakiak eta bilkura-aktak.

2.– De acuerdo con el artículo 142.5 de la Ley 14/2022, de 22 de diciembre, del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos y para la Inclusión, se publicarán a través del citado portal de transparencia la composición de la Comisión Interinstitucional para la Inclusión, los acuerdos que la misma adopte y las actas de sus sesiones.

XEDAPEN GEHIGARRIA.– Izendapenak.
DISPOSICIÓN ADICIONAL.– Nombramientos.

Dekretu hau indarrean sartu eta hilabeteko epean izendatuko dira Inklusiorako Erakundearteko Batzordeko kideak.

En el plazo de un mes desde la entrada en vigor de este decreto se procederá a la designación de las personas miembros de la Comisión Interinstitucional para la Inclusión.

AZKEN XEDAPENA – Indarrean jartzea.
DISPOSICIÓN FINAL.– Entrada en vigor.

Dekretu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean jarriko da indarrean.

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteizen, 2024ko urtarrilaren 23an.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 23 de enero de 2024.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

Jaurlaritzako bigarren lehendakariorde eta Lan eta Enpleguko sailburua,

La Vicelehendakari Segunda y Consejera de Trabajo y Empleo,

IDOIA MENDIA CUEVA.

IDOIA MENDIA CUEVA.


Azterketa dokumentala


Análisis documental