Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

66. zk., 2024ko apirilaren 4a, osteguna

N.º 66, jueves 4 de abril de 2024


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

SEGURTASUN SAILA
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD
1604
1604

34/2024 DEKRETUA, martxoaren 19koa, Euskal Zibersegurtasun Agentziaren estatutuak onartzen dituena.

DECRETO 34/2024, de 19 de marzo, por el que se aprueban los Estatutos de la Agencia Vasca de Ciberseguridad.

Erregulazio hau Euskal Autonomia Erkidegoak abenduaren 18ko 3/1979 Lege Organikoaren bidez onartutako Autonomia Estatutuan bereganatutako eskumenak erabiliz gauzatzen da. Haren 10.2 artikuluak eskumenak ematen dizkio Euskal Autonomia Erkidegoari bere autogobernu-erakundeen antolaketa, araubide eta jardueran; 10.4 artikuluak toki-araubidean ematen dizkio; 10.24 artikuluak, Euskal Autonomia Erkidegoaren beraren sektore publikoan; eta 10.25 artikuluak, Euskal Autonomia Erkidegoko ekonomiaren sustapen, garapen eta plangintzan, ekonomiaren antolamendu orokorrarekin bat.

La presente regulación se lleva a cabo en ejercicio de las competencias asumidas por la Comunidad Autónoma de Euskadi en su Estatuto de Autonomía, aprobado por la Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre. Su artículo 10.2 atribuye a la Comunidad Autónoma de Euskadi competencias en materia de organización, régimen y funcionamiento de sus instituciones de autogobierno; el artículo 10.4 en materia de régimen local; el artículo 10.24 en materia de sector público propio del País Vasco, y el artículo 10.25 en materia de promoción, desarrollo económico y planificación de la actividad económica del País Vasco de acuerdo con la ordenación general de la economía.

Autonomia Estatutuaren 17. artikuluak, berriz, zera ezartzen du: segurtasun publikoaren arloko eskumena, poliziaren eta herritarren segurtasunaren arlokoa zehazki, Euskal Autonomia Erkidegoari dagokio. Aurreko eskumen hori beste eskumen batzuekin integratuta dagoela ulertu behar da, hala nola larrialdien eta babes zibilaren arloko eskumenekin. Eskumen horiek guztiek segurtasun-sistema orokor propioa osatzen dute, nahiz eta gai horien gainean eskumenak dituzten beste administrazio batzuek ere parte hartzen duten.

Por su parte, el artículo 17 del Estatuto establece que la competencia en materia de seguridad pública, concretamente, en materias de policía y seguridad ciudadana, corresponde a la Comunidad Autónoma de Euskadi. La anterior competencia ha de entenderse integrada, a su vez, con otras tales como las competencias en materias de emergencias y protección civil. Todas estas competencias configuran un sistema general de seguridad propio, si bien participado por otras administraciones que también ostentan competencias sobre dichas materias.

Euskal Autonomia Erkidegoak segurtasun publikoaren arloan duen eskumenaren barruan sartzen dira, halaber, EAEko segurtasun publikoaren sistemaren plangintza eta koordinazioa. Euskadiko Segurtasun Publikoaren Sistema Antolatzeko ekainaren 28ko 15/2012 Legean arautzen dira eskumen-antolaketa horren agintaritza eta organo autonomiko eskudunak, eta haren helburua zera da: «herritarrak mota guztietako arriskuen aurrean babestea eta haiek beren eskubide eta askatasun guztiak era baketsuan eta aske erabil ditzaten bermatzea».

Dentro de la competencia en seguridad pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi también se integran las materias de planificación y coordinación del sistema de seguridad pública de Euskadi. La finalidad de dicha organización competencial, cuyas autoridades y órganos autonómicos competentes se regulan en la Ley 15/2012, de 28 de junio, de Ordenación del Sistema de Seguridad Pública de Euskadi, es la de proporcionar a la ciudadanía la protección frente a toda clase de riesgos y garantizar el libre y pacífico ejercicio de derechos y libertades de forma integral.

Eta, kasu honetan, segurtasuna zaintzen saiatuko da Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren administrazio elektronikoan eta gainerako euskal administrazio publikoen komunikazio elektronikoen sareetan, bai barruan bai kanpoan, gainerako erakunde publikoekin eta administratutako pertsonekin dituzten harremanetan.

Y, en este caso, procurando la preservación de la seguridad en la Administración electrónica de la Administración General de la Comunidad Autónoma y las redes de comunicaciones electrónicas del resto de administraciones públicas vascas, tanto a nivel interno como externo, en su relación con el resto de entidades públicas y los administrados.

Eskumen horiek baliatuz, ekainaren 29ko 7/2023 Legearen bidez, Euskal Zibersegurtasun Agentzia sortu da, zuzenbide pribatuko erakunde publiko gisa, maiatzaren 12ko 3/2022 Legean mugatutako EAEko sektore publikoan, bere eskumenekoak diren informazio-sistemen eta sare elektronikoen segurtasunaren arloan, zibersegurtasuna sustatzeko eta koordinatzeko eta Euskal Autonomia Erkidegoaren, bertako herritarren eta enpresa-sarearen zibersegurtasuneko eta garapen digital seguruko gaikuntza babestu eta bultzatzeko.

En el ejercicio de dichas competencias, mediante Ley 7/2023, de 29 de junio, se ha creado la Agencia Vasca de Ciberseguridad, como ente público de derecho privado, con la finalidad de promover y coordinar la ciberseguridad en el sector público vasco delimitado en la Ley 3/2022, de 12, de mayo, en el ámbito de la seguridad de los sistemas de información y de las redes electrónicas de su competencia, y apoyar e impulsar la capacitación en ciberseguridad y el desarrollo digital seguro de la Comunidad Autónoma de Euskadi, de su ciudadanía y de su tejido empresarial.

Agentziaren araubidearen oinarrizko eta funtsezko alderdiak Agentzia sortzeko legean bertan daude jasota, bai eta erakunde publiko mota horiei oro har aplikatu beharreko legerian ere. Alabaina, legeak berak erakundearen estatutuen onarpenera igortzen du, gobernu-organo horien funtzioak, osaera eta izendapena garatzeko, bai eta funtzionamendu-araubidea garatzeko ere.

Los aspectos básicos y fundamentales de su regulación vienen ya recogidos en la propia ley creadora de la Agencia, así como en la legislación aplicable con carácter general a este tipo de organismos públicos. No obstante, la propia ley remite a la aprobación de los estatutos del ente para el desarrollo de las funciones, composición y nombramiento de los citados órganos de gobierno, así como su régimen de funcionamiento.

Ondorioz, Jaurlaritzako lehenengo lehendakariorde eta Segurtasuneko sailburuaren proposamenez, Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoarekin bat etorriz, gainerako nahitaezko txostenak emanda, eta Gobernu Kontseiluak 2024ko martxoaren 19an egindako bilkuran aztertu eta onartu ondoren, hauxe

En virtud de ello, a propuesta del Vicelehendakari Primero y Consejero de Seguridad, de acuerdo con la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi y habiéndose emitido los demás informes preceptivos, y previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno, en su sesión celebrada el día 19 de marzo de 2024,

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:

Artikulu bakarra.– Estatutuak onartzea.

Artículo único.– Aprobación de los Estatutos.

Euskal Zibersegurtasun Agentziaren estatutuak onartzen dira, erakunde hori sortzen duen ekainaren 29ko 7/2023 Legearen 1.3 eta 9. artikuluetan aurreikusitakoa garatzeko, dekretu honen eranskin gisa doan testuaren arabera.

Se aprueban los Estatutos de la Agencia Vasca de Ciberseguridad, en desarrollo de lo previsto en los artículos 1.3 y 9 de la Ley 7/2023, de 29 de junio, por la que se crea dicho ente, conforme al texto que acompaña como Anexo al presente Decreto.

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA.– Segurtasun Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duen Dekretua aldatzea.
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA.– Modificación del Decreto por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Seguridad.

Aldatu egiten da Segurtasun Sailaren egitura organikoari eta funtzionalari buruzko urtarrilaren 19ko 6/2021 Dekretuaren 3. artikulua, eta honela idatzita geratzen da:

Se modifica el artículo 3 del Decreto 6/2021, de 19 de enero, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Seguridad, que queda redactado de la siguiente manera:

«3. artikulua.– Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoko erakundeak: Segurtasun Sailari atxikita geratzen dira sektore publikoko erakunde hauek:

«Artículo 3.– Entidades del Sector Público de la Comunidad Autónoma de Euskadi: Quedan adscritas al Departamento de Seguridad las entidades del sector público que se relacionan a continuación:

1.– Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademia erakunde autonomo administratiboa Segurtasun Sailari atxikita dago, saileko titularraren bitartez, Euskadiko Segurtasun Publikoaren Sistema Antolatzeko ekainaren 28ko 15/2012 Legearen 21. artikuluan xedatutakoaren arabera.

1.– El Organismo Autónomo administrativo Academia Vasca de Policía y Emergencias está adscrito al Departamento de Seguridad, a través de la persona titular del Departamento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 15/2012, de 28 de junio, de Ordenación del Sistema de Seguridad Pública de Euskadi.

2.– Euskal Zibersegurtasun Agentzia zuzenbide pribatuko erakunde publikoa Segurtasun Sailari atxikita dago, Segurtasun Sailburuordetzaren bitartez, Agentzia sortzeko ekainaren 29ko 7/2023 Legean ezarritakoaren arabera.»

2.– El ente público de derecho privado Agencia Vasca de Ciberseguridad está adscrito al Departamento de Seguridad a través de la Viceconsejería de Seguridad, en los términos establecidos en la Ley 7/2023, de 29 de junio, de creación del mismo.»

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA.– Indarrean sartzea.
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA.– Entrada en vigor.

Dekretu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean sartuko da indarrean.

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteizen, 2024ko martxoaren 19an.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 19 de marzo de 2024.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

Jaurlaritzako lehenengo lehendakariorde eta Segurtasuneko sailburua,

El Vicelehendakari Primero y Consejero de Seguridad,

JOSU IÑAKI ERKOREKA GERVASIO.

JOSU IÑAKI ERKOREKA GERVASIO.

MARTXOAREN 19KO 34/2024 DEKRETUAREN ERANSKINA
ANEXO AL DECRETO 34/2024, DE 19 DE MARZO
EUSKAL ZIBERSEGURTASUN AGENTZIAREN ESTATUTUAK
ESTATUTOS DE LA AGENCIA VASCA DE CIBERSEGURIDAD
I. KAPITULUA
CAPÍTULO I
IZENA, IZAERA, ARAUBIDE JURIDIKOA, ATXIKIPENA ETA EGOITZA
DENOMINACIÓN, NATURALEZA, RÉGIMEN JURÍDICO, ADSCRIPCIÓN Y SEDE

1. artikulua.– Izena.

Artículo 1.– Denominación.

Ekainaren 29ko 7/2023 Legearen bidez sortutako erakundearen izena Euskal Zibersegurtasun Agentzia da, eta, aurrerantzean, Agentzia gisa aipatuko da, laburtuta, estatutu hauetan.

La denominación de la entidad creada por la Ley 7/2023, de 29 de junio, es Agencia Vasca de Ciberseguridad, a la que en adelante en los presentes estatutos se hará referencia de forma abreviada como la Agencia.

2. artikulua.– Izaera.

Artículo 2.– Naturaleza.

Agentzia Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoko zuzenbide pribatuko erakunde publikoa da, eta nortasun juridiko propioa du, baita bere helburuak betetzeko jarduteko gaitasuna ere.

La Agencia es un ente público de derecho privado del Sector Público de la Comunidad Autónoma Vasca, con personalidad jurídica propia y capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines.

3. artikulua.– Atxikipena.

Artículo 3.– Adscripción.

Agentzia Eusko Jaurlaritzan segurtasunaren arloko eskumena duen sailari atxikitzen zaio, Segurtasun Sailburuordetzaren titularraren bidez.

La Agencia se adscribe al departamento del Gobierno Vasco competente en materia de seguridad, a través de la persona titular de la Viceconsejería de seguridad.

4. artikulua.– Araubide juridikoa.

Artículo 4.– Régimen jurídico.

1.– Euskal Zibersegurtasun Agentzia sortzeko ekainaren 29ko 7/2023 Legean, estatutu hauetan eta indarrean dauden gainerako arauetan xedatutakoaren arabera arautuko da Agentzia.

1.– La Agencia se regirá por lo dispuesto en la Ley 7/2023, de 29 de junio, de creación de la Agencia Vasca de Ciberseguridad, en los presentes Estatutos y demás normativa vigente.

2.– Hirugarrenekiko harremanetan eta bere jardueraren garapenean zuzenbide pribatuaren mende dago, baina administrazio-zuzenbideak eraentzen du administrazio-ahalak baliatzean, barne-funtzionamenduan eta bere organoen borondatea eratzean, gardentasunaren eta herritarren parte-hartzearen arloan eratorritako betebeharretan, bai eta Euskal Sektore Publikoari buruzko maiatzaren 12ko 3/2022 Legean edo aplikatu beharreko beste lege batzuetan ezarritako gainerako gaietan ere.

2.– En sus relaciones con terceros y el desarrollo de su actividad se somete al derecho privado, si bien se rige por el derecho administrativo en el ejercicio de potestades administrativas, en su funcionamiento interno y en la formación de la voluntad de sus órganos, en las obligaciones derivadas en materia de transparencia y participación ciudadana, así como en las demás materias establecidas en la Ley 3/2022, de 12 de mayo, del Sector Público Vasco, u otras leyes que le sean de aplicación.

3.– Barne- eta antolaketa-harremanetan, aplikatzekoa den araudi publikoa bete beharko du, aurrekontuen, ekonomia eta finantzen, kontabilitatearen, dirulaguntzen, ondarearen, kontratazioaren edo funtzio publikoaren araubidea den kontuan hartuta.

3.– En sus relaciones internas y de organización se somete a la normativa de naturaleza pública aplicable según se trate de régimen presupuestario, económico-financiero, contable, subvencional, patrimonial, de contratación o de función pública.

5. artikulua.– Egoitza.

Artículo 5.– Sede.

1.– Agentziak Vitoria-Gasteizko udalerrian du egoitza.

1.– La Agencia tiene su sede en el municipio de Vitoria-Gasteiz.

2.– Agentziak, bere eginkizunak betetzeko, Euskadiko lurralde historiko bakoitzeko ordezkaritzen laguntza izan dezake.

2.– Para el ejercicio de sus funciones, la Agencia podrá contar con el apoyo de las delegaciones en cada uno de los Territorios Históricos de Euskadi.

II. KAPITULUA
CAPÍTULO II
XEDEA, FUNTZIOAK ETA JARDUTEKO PRINTZIPIOAK
OBJETO, FUNCIONES Y PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN

6. artikulua.– Xedea.

Artículo 6.– Objeto.

Agentziaren xedea da Euskal Sektore Publikoari buruzko maiatzaren 12ko 3/2022 Legean zehaztutako euskal sektore publikoan zibersegurtasuna sustatzea eta koordinatzea, haren eskumeneko informazio-sistemen eta sare elektronikoen segurtasunaren arloan, eta Euskal Autonomia Erkidegoaren, haren Administrazio Publikoaren, herritarren eta enpresa-sarearen zibersegurtasunaren eta garapen digital seguruaren arloko gaikuntza sustatu eta bultzatzea.

La Agencia tiene por objeto promover y coordinar la ciberseguridad en el sector público vasco delimitado en la Ley 3/2022, de 12 de mayo, del Sector Público Vasco, en el ámbito de la seguridad de los sistemas de información y de las redes electrónicas de su competencia, y apoyar e impulsar la capacitación en ciberseguridad y el desarrollo digital seguro de la Comunidad Autónoma Vasca, de su Administración Pública, de su ciudadanía y de su tejido empresarial.

7. artikulua.– Eginkizunak.

Artículo 7.– Funciones.

Honako hauek dira Agentziaren eginkizunak:

Son funciones de la Agencia las siguientes:

a) Zibersegurtasuneko estrategia bat sustatzea Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio publiko guztientzat, eta multzo horretan zibersegurtasunaren arloan bat etor daitezen bultzatzea eta koordinatzea.

a) Promover una estrategia de ciberseguridad para el conjunto de las administraciones públicas de la Comunidad Autónoma Vasca, y potenciar y coordinar el alineamiento en la ciberseguridad en dicho conjunto.

b) EAEko sektore publikoarentzat gomendagarriak diren segurtasunaren arloko estandarren, jarraibideen eta arau teknikoen esparrua bultzatzea.

b) Impulsar un marco de estándares, directrices y normas técnicas de seguridad recomendables para el sector público vasco.

c) Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak zibersegurtasunaren inguruan izapidetutako arau-xedapenak egiteko prozeduretan nahitaezko txostenak egitea.

c) Informar, con carácter preceptivo, en los procedimientos de elaboración de disposiciones normativas tramitadas por la Administración de la Comunidad Autónoma Vasca en materia de ciberseguridad.

d) EAEko sektore publikoaren eremuan zibersegurtasunaren arloan hedatutako politika publikoen urteko ebaluazioak egitea.

d) Realizar evaluaciones anuales de las políticas públicas en materia de ciberseguridad desplegadas en el ámbito del sector público vasco.

e) Euskal Autonomia Erkidegoan zibersegurtasun-gertakariak prebenitzea eta detektatzea, eta horiei erantzutea; halaber, irizpideak ezartzea eta dagozkion babes-neurriak heda daitezen sustatzea, azpiegitura teknologikoen, informazio-sistemen, informazioaren eta komunikazioaren teknologien zerbitzuen eta horiek tratatzen duten informazioaren gaineko zibermehatxu eta arriskuetatik babesteko, betiere aplikatzekoa den eskumen-esparrua beteta.

e) Prevenir y detectar incidentes de ciberseguridad en la Comunidad Autónoma Vasca y responder a ellos, estableciendo criterios y promoviendo el despliegue de las medidas de protección pertinentes ante las ciberamenazas y los riesgos inherentes sobre las infraestructuras tecnológicas, los sistemas de información, los servicios de las tecnologías de la información y la comunicación, y la información que estos tratan, todo ello con respeto del marco competencial aplicable.

f) Euskal Autonomia Erkidegoan zerbitzu publikoak edo funtsezkoak kudeatzen dituzten erakundeen datuak biltzea, informazioaren segurtasunaren egoerari dagokionez, eta arreta berezia jartzea zerbitzu publikoen funtzionamendurako edo pertsonen segurtasunerako kritikotzat jotzen diren sistemetan, Eusko Jaurlaritzari eta zerbitzu kritiko eta funtsezko horiek emateko esku hartzen duten lurraldeko administrazio publikoei informazioa emateko eta zibersegurtasunaren arloko arriskuak kudeatzeko neurri egokiak proposatzeko.

f) Recoger los datos pertinentes de las entidades que gestionan servicios públicos o esenciales en la Comunidad Autónoma Vasca en relación con el estado de la seguridad de la información, prestando especial atención a los sistemas considerados como críticos para el funcionamiento de los servicios públicos o la seguridad de las personas, con vistas a informar al Gobierno Vasco, así como a las Administraciones Públicas del territorio que intervengan en la prestación de dichos servicios críticos y esenciales, y proponer las medidas adecuadas llevando a cabo la gestión de riesgos en materia de ciberseguridad.

g) Larrialdiei erantzuteko taldearen (CERT) funtzioak betetzea, hura baita eskuduna Euskal Autonomia Erkidegoan. Mugaz gaindiko fenomenoa denez, beharrezkoa da beste lurralde batzuetako administrazio eta agentziekin lankidetzan aritzea, zibererasoa gertatuz gero kalteak eta berreskuratze-denbora murrizteko.

g) Ejercer las funciones de equipo de respuesta a emergencias (CERT), competente en la Comunidad Autónoma Vasca. Al tratarse de un fenómeno transfronterizo, es necesaria la colaboración con administraciones y agencias de otros territorios con el objetivo de minimizar los daños y el tiempo de recuperación en caso de ciberataque.

h) Zibersegurtasun-gertakariei erantzuteko taldeak (CSIRT) eta larrialdiei erantzuteko taldeak edo haren jardun-eremuan jarduten duten erakunde baliokideak koordinatzea, indarrean dagoen legeriaren arabera, estatuko eta nazioarteko beste CSIRT batzuekin lankidetzan aritzeko ereduak ezarriz. Era berean, alerta goiztiarreko eginkizunak beteko ditu agentziak, eta laguntza emango du EAEko sektore publikoaren eremuan mehatxu, zaurgarritasun, eraso eta segurtasun-gertakariei erantzuteko.

h) Coordinar los equipos de respuesta a incidentes de ciberseguridad (CSIRT) y equipos de respuesta a emergencias o entidades equivalentes que actúen en su ámbito de actuación y de acuerdo a la legislación vigente, estableciendo modelos de colaboración con otros CSIRT nacionales e internacionales. Asimismo, la Agencia ejercerá funciones de alerta temprana y de ayuda en la respuesta ante amenazas, vulnerabilidades, ataques e incidentes de seguridad, en el ámbito del sector público vasco.

i) Unibertsitateekin eta ikerketa-erakundeekin lankidetza estuago baten alde lan egitea, planteamendu estrategikoa egiten laguntzeko, Europar Batasunetik kanpoko zibersegurtasun-produktu eta -zerbitzuekiko mendekotasuna murriztu eta Europar Batasunaren barruko hornidura-kateak indartze aldera.

i) Trabajar en pro de una cooperación más estrecha con las universidades y los organismos de investigación con el fin de contribuir a un planteamiento estratégico para reducir la dependencia de productos y servicios de ciberseguridad de fuera de la Unión Europea y reforzar las cadenas de suministro de dentro de la Unión Europea.

j) Azpiegitura teknologikoei, informazio-sistemei eta informazioaren teknologien zerbitzuei buruzko zibergertakariak eta zibererasoak teknologikoki ikertzea eta aztertzea.

j) Investigar y analizar tecnológicamente los ciberincidentes y ciberataques sobre infraestructuras tecnológicas, sistemas de información, servicios de tecnologías de la información.

k) Zibersegurtasun-maila egokia bermatzea bitarteko elektronikoen erabileran.

k) Garantizar un nivel adecuado de ciberseguridad en el uso de los medios electrónicos.

l) Zibersegurtasunaren arloko difusio-, sustapen-, prestakuntza- eta kontzientziazio-jarduerak antolatzea.

l) Organizar actividades de difusión, promoción, formación y concienciación en materia de ciberseguridad.

m) Zibersegurtasunean talentua sustatzeko jarduerak antolatzea eta zibersegurtasuneko jardueretan parte hartzea, erreferenteak ezagutzera emanez eta arreta berezia jarriz zibersegurtasuneko emakume profesionalengan.

m) Organizar actividades para promocionar el talento en la ciberseguridad, y participar en actividades de ciberseguridad, dando a conocer referentes, haciendo especial hincapié en las mujeres profesionales de la ciberseguridad.

n) Baliabide informatikoen eta komunikazioen erabileran zibersegurtasunaren arloko neurri teknikoak proposatzea, eta neurri horiei buruzko prestakuntza proposatzea Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko langileei eta Agentziako langileei beraiei.

n) Proponer medidas técnicas de ciberseguridad en la utilización de los recursos informáticos y de las comunicaciones existentes, y proponer la formación en estas medidas del personal de la Administración de la Comunidad Autónoma Vasca y del propio personal de la Agencia.

o) Zibersegurtasunaren arloan, eginkizun publikoak betetzeko eskumena duen agintaritza ororen laguntza gisa jardutea, zuzeneko esku-hartzea eta froga elektronikoak lortzea barne, legez kanpoko jokabideen aurka borrokatzeko zereginetan bereziki.

o) Actuar como apoyo, en materia de ciberseguridad, de cualquier autoridad competente para el ejercicio de sus funciones públicas y, en particular, en las tareas de lucha contra las conductas ilícitas, incluidas la intervención directa y la obtención de pruebas electrónicas.

p) EAEko sektore publikoa koordinatzea zibersegurtasun-planak egiten, bai eta plan horietan ezarritako helburuak lortzen ere.

p) Coordinar al sector público vasco en la elaboración de sus respectivos planes de ciberseguridad, así como en la consecución de los objetivos establecidos en los mismos.

q) Zibersegurtasunaren arloko zerbitzu materialak eta teknikoak EAEko sektore publikoaren esku jartzea.

q) Poner sus servicios materiales y técnicos de ciberseguridad a disposición del sector público vasco.

r) EAEko sektore publikoaren koordinazioa bultzatzea, zibersegurtasunari buruzko planetan zehaztutako helburuak lortzeko beharrezkotzat jotzen den guztian; horretarako, beharrezkotzat jotzen diren lankidetza-ildoak ezarriko dira.

r) Impulsar la coordinación del sector público vasco en todo lo que se considere necesario para la consecución de los objetivos especificados en los planes de ciberseguridad, estableciendo para ello las líneas de colaboración que se entiendan necesarias.

s) EAEko sektore publikoaren ordezkaritza ofiziala izatea zibersegurtasunaren arloko nazioarteko, estatuko eta eskualdeko erakundeen aurrean.

s) Ostentar la representación oficial del sector público vasco ante organismos internacionales, estatales y regionales en materia de ciberseguridad.

t) EAEko enpresa-eremuan eta funtsezko sektoreetan zibersegurtasunaren eta garapen digital seguruaren arloko gaikuntza babestea eta bultzatzea; honako sektore hauetan, besteak beste: sektore sanitarioa; larrialdien eta segurtasunaren sektorea; gizarte-zerbitzuen eta esku-hartze sozialaren sektorea; hezkuntza-sektorea; garraioaren sektorea, eta energiaren eta telekomunikazioen sektorea, edo kalteberatzat jo daitekeen beste edozein sektore.

t) Apoyar e impulsar la capacitación en materia de ciberseguridad y el desarrollo digital seguro en el ámbito empresarial y en los sectores esenciales de la Comunidad Autónoma Vasca, como son el sector sanitario, el sector de emergencias y seguridad, el sector de servicios sociales y de intervención social, el sector educativo, el sector del transporte y el sector de la energía y las telecomunicaciones, o cualquier otro sector que pudiera considerarse sensible.

u) Indarrean dagoen legeriak ematen dizkion edo berariaz eskuordetzen edo esleitzen zaizkion beste eskumen guztiak.

u) Cualesquiera otras competencias que le sean conferidas por la legislación vigente o le sean expresamente delegadas o atribuidas.

8. artikulua.– Jarduteko printzipio orokorrak.

Artículo 8.– Principios generales de actuación.

1.– Eremu instituzional bakoitzaren antolaketa eta funtzionamendua arautzen duten printzipioei kalterik egin gabe, Euskal Sektore Publikoari buruzko maiatzaren 12ko 3/2022 Legearen 5.2 artikuluan aurreikusitako jarduteko printzipio orokorrak beteko ditu Agentziak bere jardunean.

1.– Sin perjuicio de los principios que rigen la organización y el funcionamiento propio de cada ámbito institucional, la Agencia observará en su actuación los principios generales de actuación previstos en el artículo 5.2 de la Ley 3/2022, de 12 de mayo, del Sector Público Vasco.

2.– Agentziak zibersegurtasuna sustatuko du Euskadin, EAEko administrazio publikoek konfiantzazko zerbitzuak ematea ahalbidetzeko eta herritarren eta enpresa-sarearen eraldaketa digital hobea sustatzeko.

2.– La Agencia promoverá la ciberseguridad en Euskadi para posibilitar la prestación de servicios de confianza por parte de las administraciones públicas vascas y el fomento de una mejor transformación digital de la ciudadanía y tejido empresarial.

3.– Bere helburua betetzeko, Agentziak enpresa-sareari dagokionez bete beharreko eginkizunak sustapen ekonomikoaren arloan eskumena duen Eusko Jaurlaritzako organismoarekin koordinatuta beteko ditu, eta behar den lankidetza ezarriko du EAEn jarduten duten edo azpiegitura duten informazio-gizarteko eta komunikazio elektronikoetako zerbitzu-emaileekin, bai eta funtsezko sektoreekin ere.

3.– Para el cumplimiento de su objeto, la Agencia ejercerá sus funciones con relación al tejido empresarial, en coordinación con el organismo del Gobierno Vasco competente en materia de promoción económica, y establecerá la colaboración necesaria con los prestadores de servicios de la sociedad de la información y de comunicaciones electrónicas que actúen o tengan infraestructura en Euskadi, así como con los sectores esenciales.

4.– Agentzia erakunde judizialekin eta polizialekin elkarlanean aritzen da, indarrean dagoen araudiak ezarritakoaren arabera. Agentzia, bere eginkizunak betetzean, polizia-kidegoekin eta segurtasun publikoko kidegoekin koordinatu behar da, hargatik eragotzi gabe arlo horretan eskumena duen sailaren berezko eginkizunak. Bereziki, polizia-kidegoek eskatzen dien laguntza eta koordinazioa erraztu behar du Agentziak, zibersegurtasuna bermatzeko eta polizia-informazioko sistemak babesteko, kidego horiek arlo horretan aitortuta dituzten eskumenen arabera.

4.– La Agencia colabora con los organismos judiciales y policiales de acuerdo con lo establecido por la normativa vigente. En el ejercicio de sus funciones, la Agencia debe coordinarse con los cuerpos policiales y de seguridad pública, sin perjuicio de las funciones propias del departamento competente en esta materia. En especial, la Agencia debe prestar el apoyo y facilitar la coordinación que le sea requerida por los cuerpos policiales para la ciberseguridad y protección de los sistemas de información policiales, de acuerdo con las competencias que dichos cuerpos tienen reconocidas en esta materia.

5.– Agentziak lankidetza-ildoak ezarri behar ditu zibersegurtasunaren arloan EAEko foru-aldundiekin eta toki-erakundeekin.

5.– La Agencia debe establecer líneas de colaboración en el ámbito de la ciberseguridad con las Diputaciones Forales y entes locales de Euskadi.

6.– Agentzia izango da euskal sektore publikoa ordezkatzeko solaskide baliagarri bakarra arlo horretan eskumena duten estatu-erakundeekiko harremanetan, bai eta zibersegurtasunarekin lotutako nazioarteko foroetan ere. Agentzia Estatuko erakundeekin koordinatuko da euskal sektore publikoak foro horietan nola parte hartuko duen zehazteko, aplikatu beharreko eskumen-esparrua errespetatuz betiere.

6.– La Agencia será el único interlocutor válido para representar al sector público vasco en su relación con las entidades estatales competentes en la materia, así como en los foros internacionales relacionados con la ciberseguridad. La Agencia se coordinará con las entidades estatales para determinar cómo se llevará a cabo la participación del sector público vasco en dichos foros, actuando siempre desde el respeto al marco competencial aplicable.

III. KAPITULUA
CAPÍTULO III
EGITURA ETA ANTOLAKETA
ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN

9. artikulua.– Gobernu-organoak.

Artículo 9.– Órganos de gobierno.

Agentziaren gobernu-organoak hauek dira:

Son órganos de gobierno de la Agencia los siguientes:

a) Administrazio Kontseilua.

a) El Consejo de Administración.

b) Zuzendaritza Nagusia.

b) La Dirección General.

10. artikulua.– Administrazio Kontseilua.

Artículo 10.– El Consejo de Administración.

Administrazio Kontseilua da Agentziako gobernu-organo gorena.

El Consejo de Administración es el órgano colegiado superior de gobierno de la Agencia.

11. artikulua.– Administrazio Kontseiluaren osaera.

Artículo 11.– Composición del Consejo de Administración.

Administrazio Kontseilua honela osatuta egongo da:

La composición del Consejo de Administración es la siguiente:

a) Lehendakaria. Segurtasunaren arloko eskumena duen sailburua izango da, eta kalitateko botoa izango du.

a) El presidente o la presidenta, cargo que corresponderá al Consejero o a la Consejera del departamento competente en materia de seguridad, que tendrá voto de calidad.

b) Lehendakariordea. Ekonomiaren garapenaren arloko eskumena duen sailburua izango da, eta kalitateko botoa izango du.

b) El vicepresidente o la vicepresidenta, cargo que corresponderá al Consejero o a la Consejera del departamento competente en materia de desarrollo económico.

c) Segurtasun, gobernantza publiko eta garapen ekonomikoaren arloan eskumena duen sail bakoitzeko kide bat, sail horietan sailburuorde-kargua betetzen dutenen artetik aukeratuak.

c) Un o una vocal por cada uno de los departamentos competentes en materia de seguridad, gobernanza pública y desarrollo económico, que tendrán el cargo de Viceconsejero o Viceconsejera de dichos departamentos.

d) Foru-aldundi bakoitzeko kide bat. Foru-aldundi horietako organo eskudunek libreki izendatuko dituzte.

d) Un o una vocal por cada una de las Diputaciones Forales, que será designado o designada libremente por el órgano legalmente competente de las mismas.

e) Euskal Autonomia Erkidegoko lurralde historikoetako hiru hiriburuetako udal bakoitzeko kide bat. Kide horiek libreki izendatuko dituzte legez eskudun diren organoek.

e) Un o una vocal por cada uno de los Ayuntamientos de las tres capitales de los territorios históricos de la Comunidad Autónoma Vasca, que será designado o designada libremente por el órgano legalmente competente de estos.

f) Eudel Euskadiko Udalen Elkartearen ordezkari bat, elkarteak izendatua.

f) Un o una vocal en representación de la Asociación de Municipios Vascos (Eudel), por designación de esta.

g) Kide bat; Informazioaren eta Komunikazioaren Teknologien arloan eskumena duen Eusko Jaurlaritzako Zuzendaritzako zuzendaria.

g) Un o una vocal que se corresponderá con la persona que tenga la Dirección del Gobierno Vasco competente en materia de Tecnologías de la Información y la Comunicación.

h) Kide bat; Eusko Jaurlaritzaren Informatika Elkarteko (Ejie) Gerentziaren titularra.

h) Un o una vocal que se corresponderá con la persona que tenga la titularidad de la Gerencia de la Sociedad Informática del Gobierno Vasco (Ejie).

i) Kide bat; Agentziaren zuzendari nagusia.

i) Un o una vocal que se corresponderá con la persona que tenga la Dirección General de la Agencia.

j) Idazkari bat. Hitza izango du, baina botorik ez, eta agentziako Administrazio Kontseiluak izendatuko du.

j) Un secretario o secretaria, con voz, pero sin voto, que será designado o designada por el Consejo de Administración de la Agencia.

12. artikulua.– Administrazio Kontseiluaren funtzionamendua.

Artículo 12.– Funcionamiento del Consejo de Administración.

1.– Administrazio Kontseilua bere eginkizunak betetzeko behar beste aldiz bilduko da, eta, gutxienez, hiru hilean behin.

1.– El Consejo de Administración se reunirá tantas veces como sea necesario para el desempeño de sus funciones y, al menos, una vez al trimestre.

2.– Kontseilua eratzeko, bilerara deitzeko, bilera egiteko, erabakiak hartzeko eta aktak bidaltzeko, aurrez aurre nahiz urrutitik jardun ahalko da. Urrunetik egiten diren bilkuretan, kontseiluko kideak toki desberdinetan egon ahal izango dira, betiere, bide elektronikoen bidez (halakotzat jotzen dira bide telefonikoak eta ikus-entzunezkoak) bermatzen bada kideen edo kideak ordezten dituzten pertsonen identitatea, kideen adierazpenen edukia, adierazpen horiek egiten diren unea, kideen arteko elkarreragitea eta interkomunikazioa denbora errealean, eta bilkurak irauten duen bitartean baliabideak izatea. Besteak beste, posta elektronikoa, audiokonferentziak eta bideokonferentziak joko dira baliozko baliabide elektronikotzat.

2.– Se podrá constituir, convocar, celebrar sus sesiones, adoptar acuerdos y remitir actas tanto de forma presencial como a distancia. En las sesiones que celebren a distancia sus miembros podrán encontrarse en distintos lugares siempre y cuando se asegure por medios electrónicos, considerándose también tales los telefónicos, y audiovisuales, la identidad de las y los miembros o personas que los suplan, el contenido de sus manifestaciones, el momento en que estas se producen, así como la interactividad e intercomunicación entre ellos en tiempo real y la disponibilidad de los medios durante la sesión. Entre otros, se considerarán incluidos entre los medios electrónicos válidos, el correo electrónico, las audioconferencias y las videoconferencias.

3.– Administrazio Kontseilua balio osoz eratuko da, lehendakaritzaz eta idazkaritzaz gain, kideen erdia baino gehiago bertaratzen direnean, aurrez aurre edo urrutitik. Nolanahi ere, Kontseilua balio osoz eratuta geratuko da, nahiz eta deialdiaren baldintzak bete ez, kide guztiak bertaratuta edo urrutitik bilduta egonik, aho batez hala erabakitzen dutenean. Arau hori bera aplikatuko da gai-zerrendan ez dagoen gai bat aztertzeko eta, hala badagokio, adosteko.

3.– El Consejo de Administración quedará válidamente constituido cuando, además de la Presidencia y Secretaría, asistan, presencialmente o a distancia, más de la mitad de sus miembros. En cualquier caso, el Consejo quedara válidamente constituido, aun cuando no se hubieran cumplido los requisitos de la convocatoria, cuando, hallándose reunidos, presencialmente o a distancia, todos sus miembros, así lo acordaran por unanimidad. Esta misma regla se aplicará para tratar y, en su caso, acordar un tema no incluido en el orden del día.

4.– Administrazio Kontseiluaren eztabaidak isilpekoak izango dira.

4.– Las deliberaciones del Consejo de Administración tendrán carácter reservado.

5.– Bertaratutako kideen gehiengo soilez hartuko dira erabakiak, eta lehendakariak kalitateko botoa izango du berdinketak ebazteko.

5.– Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple de las y los miembros presentes, teniendo la Presidencia voto de calidad para dirimir los empates.

6.– Bilkura bakoitzaren akta egingo da, eta, bertan, honako hauek jasoko dira: zer kide bertaratutako diren, bilera non eta noiz egin den, puntu bakoitzean izandako eztabaidaren laburpena, bozketaren forma eta emaitzak eta hartutako erabakien edukia. Aktak idazkaritzak sinatuko ditu, lehendakariaren oniritziarekin, eta bilkura berean edo hurrengoan onartuko dira.

6.– De cada sesión se levantará acta que contendrá la indicación de las y los miembros asistentes, así como las circunstancias de lugar y tiempo en que se ha celebrado, un resumen de la deliberación que haya tenido lugar en cada punto, la forma y resultados de la votación y el contenido de los acuerdos adoptados. Las actas serán firmadas por la Secretaría con el visto bueno de la Presidencia y se aprobarán en la misma o en la siguiente sesión.

7.– Estatutu hauetan aurreikusten ez denerako, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legean xedatutakoa aplikatuko da.

7.– En lo no previsto en estos estatutos se aplicará lo dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

13. artikulua.– Administrazio Kontseiluaren eginkizunak.

Artículo 13.– Funciones del Consejo de Administración.

Hauek dira Administrazio Kontseiluari dagozkion eginkizunak:

Corresponden al Consejo de Administración las siguientes funciones:

a) Agentziaren jarduera-plan orokorrak onartzea.

a) Aprobar los planes generales de actividades de la Agencia.

b) Agentziaren urteko aurrekontuaren aurreproiektua onartzea.

b) Aprobar el anteproyecto de presupuesto anual de la Agencia.

c) Agentziaren jardueren urteko memoria onartzea.

c) Aprobar la memoria anual de actividades de la Agencia.

d) Aplikatu beharreko legezko baldintzen arabera, Agentziako langileen plantillen eta ordainsari-araubidearen proposamena egitea, zeina Eusko Jaurlaritzak onartu beharko baitu.

d) Elaborar, de acuerdo con las condiciones legales que resulten aplicables, la propuesta de las plantillas y del régimen retributivo del personal de la Agencia, que deberá ser aprobada por el Gobierno Vasco.

e) Agentziaren estatutuak eta antolaketari eta funtzionamenduari buruzko gainerako arauak onartu eta aldatzeko proposamena egitea, Eusko Jaurlaritzari helarazteko.

e) Proponer, para su elevación al Gobierno Vasco, la aprobación y la modificación de los Estatutos de la Agencia y demás normas relativas a su organización y funcionamiento.

f) Eusko Jaurlaritzaren adostasuna behar duten beste erabaki-proposamenak hari helarazteko proposatzea.

f) Proponer la elevación al Gobierno Vasco de otras propuestas de decisión que requieran acuerdo de este.

g) Agentziaren jardunaren jarraipena, ikuskapena eta ebaluazioa egitea, eta, bereziki, Agentziaren Zuzendaritza Nagusiaren kudeaketaren kontrola egitea eta hari dagozkion erantzukizunak eskatzea.

g) El seguimiento, supervisión y evaluación de la actuación de la Agencia y, en particular, el control de la gestión de la Dirección General de la Agencia y la exigencia a esta de las responsabilidades que procedan.

h) Beste erakunde edo pertsona juridiko batzuetan parte hartzeko baimena ematea, aplikatzekoa den araudiaren arabera, eta horietan Euskal Zibersegurtasun Agentziari dagozkion eskubideak baliatuta.

h) Autorizar la participación en otras entidades o personificaciones jurídicas, conforme a la normativa que resulte de aplicación, ejerciendo los derechos que correspondan en las mismas a la Agencia Vasca de Ciberseguridad.

i) Dagozkion hitzarmen, akordio, protokolo edo ekintzak onartzea.

i) Aprobar los convenios, acuerdos, protocolos o acciones que procedan.

j) Agentziaren jarduerari buruzko informazioa ematea, aldizka, Eusko Jaurlaritzari.

j) Informar periódicamente sobre la actividad de la Agencia al Gobierno Vasco.

k) Legeek edo Agentziaren Estatutuek ematen dizkioten gainerako eginkizunak betetzea, baita, Agentziarenak izanik, Agentziaren beste organo bati esleitu ez zaizkionak ere.

k) Ejercer las otras funciones que le otorguen las leyes o los Estatutos de la Agencia y aquellas otras que, correspondiendo a la Agencia, no estén atribuidas a ningún otro órgano de esta.

14. artikulua.– Zuzendaritza Nagusia.

Artículo 14.– La Dirección General.

1.– Agentziako Zuzendaritza Nagusia Eusko Jaurlaritzak libreki izendatuko du, Administrazio Kontseiluko Lehendakaritzak proposatuta.

1.– La Dirección General de la Agencia será designada libremente por el Gobierno Vasco, a propuesta de la Presidencia del Consejo de Administración.

2.– Agentziaren Zuzendaritza Nagusia pertsona bakarrekoa izango da. Izendatutako pertsona goi-karguduna izango da, eta Eusko Jaurlaritzako sailburuordearen maila izango du.

2.– La Dirección General de la Agencia será unipersonal. La persona designada tendrá la consideración de alto cargo y ostentará el rango de Viceconsejero o Viceconsejera del Gobierno Vasco.

3.– Agentziaren Zuzendaritza Nagusiari honako eginkizun hauek dagozkio:

3.– A la Dirección General de la Agencia le corresponden las siguientes funciones:

a) Agentziaren eta bere langileen zuzendaritza arrunta.

a) La dirección ordinaria de la Agencia y de su personal.

b) Administrazio Kontseiluaren erabakiak proposatzea eta egikaritzea.

b) La propuesta y ejecución de las decisiones del Consejo de Administración.

c) Agentziaren ordezkaritza arrunta.

c) La representación ordinaria de la Agencia.

d) Dagozkion hitzarmenak, akordioak, protokoloak edo ekintzak formalizatzea, Agentziaren izenean.

d) La formalización de convenios, acuerdos, protocolos o acciones que procedan, en representación de la Agencia.

e) Agentziaren izenean kontratazioak egitea, bai eta gastuen erabilera baimentzea eta ordainketak agintzea ere, indarrean dagoen legerian ezarririkoaren arabera.

e) La contratación en nombre de la Agencia, así como la disposición de gastos y ordenación de pagos, de acuerdo con lo previsto en la legislación vigente.

f) Administrazio Kontseiluari aurkeztea Agentziaren jardueraren planifikazioaren, plan zuzentzailearen eta urteko planen orientabide orokorrak, baita emaitzak ebaluatzeko proposamena eta Euskal Sektore Publikoari buruzko maiatzaren 12ko 3/2022 Legearen 52. artikuluak araututako urteko ebaluazio-dokumentua ere.

f) Presentar al Consejo de Administración las orientaciones generales de la planificación de la actividad de la Agencia, de su plan director y planes anuales, así como la propuesta de evaluación de sus resultados, y el documento anual de evaluación regulado por el artículo 52 de la Ley 3/2022, de 12 de mayo, del Sector Público Vasco.

g) Agentziaren urteko aurrekontuaren aurreproiektua, plantillak eta haien ordainsari-araubidea eta urteko memoria proposatzea Administrazio Kontseiluari.

g) Proponer al Consejo de Administración el anteproyecto de presupuesto anual de la Agencia, las plantillas y su régimen retributivo, así como la memoria anual.

h) Agentziako Administrazio Kontseiluak edo haren estatutuek agintzen dioten beste edozein eginkizun.

h) Cualesquiera otras funciones que le encomiende el Consejo de Administración de la Agencia o sus Estatutos.

15. artikulua.– Kontseilu Aholku-emailea.

Artículo 15.– El Consejo Consultivo.

1.– Agentziaren zuzendaritzak Kontseilu Aholku-emailea izango du, eta Agentziaren zuzendari nagusia izango du buru.

1.– La dirección de la Agencia contará con un Consejo Consultivo presidido por la persona que ostente la Dirección General de la Agencia.

2.– Kontseilu Aholku-emailea honako kideek osatuko dute:

2.– El consejo consultivo estará compuesto por los siguientes miembros:

a) Hezkuntza- eta osasun-arloko eskumenak dituzten sailetako ordezkari bana, haien titularrek izendatuak.

a) Un representante o una representante de cada uno de los departamentos competentes en materia de educación y de salud, que serán designados por las personas titulares de los mismos.

b) Unibertsitate-eremuan edo zibersegurtasunaren arloko ebaluazioan ospe handia duen pertsona bat; egoitza Euskal Autonomia Erkidegoan duten unibertsitateek izendatuko dute, txandaka.

b) Una persona experta de reconocido prestigio en el ámbito universitario o de evaluación en materia de ciberseguridad, que será designada por las universidades con sede en la Comunidad Autónoma Vasca, de forma rotatoria.

c) Teknologiaren arloan ospe handia duen aditu bat, BRTA Teknologia Zentroen Aliantzak izendatua, txandaka.

c) Una persona experta de reconocido prestigio en el ámbito tecnológico, designada por la Alianza de Centros Tecnológicos BRTA, de forma rotatoria.

d) Cybasque enpresa-elkartearen ordezkari bat, elkarteak berak izendatua. Elkarte horrek Euskal Autonomia Erkidegoko zibersegurtasun-industriak biltzen ditu.

d) Una persona en representación de la asociación empresarial Cybasque, que aglutina las Industrias de Ciberseguridad de la Comunidad Autónoma Vasca, designada por esta.

e) Datuak Babesteko Euskal Agintaritzaren lehendakaria.

e) El Presidente o la Presidenta de la Autoridad Vasca de Protección de Datos.

f) Delitu informatikoen arloan eskumena duen Ertzaintzaren Alorreko burua.

f) La persona que tenga la Jefatura de la División de la Ertzaintza competente en materia de delitos informáticos.

g) Izenpe SA Ziurtapen eta Zerbitzu Enpresaren Administrazio Kontseiluko lehendakaria.

g) La persona que tenga la Presidencia del Consejo de Administración de la Empresa de Certificación y Servicios, Izenpe, S.A.

h) SPRI-Enpresa Garapenerako Euskal Agentziaren zuzendari nagusia.

h) El Director o Directora General de la SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial.

i) Bi pertsona ospetsu, nazioartean proiekzioa eta zibersegurtasunaren arloan ospe handia dutenak, Administrazio Kontseiluko presidenteak proposatuta.

i) Dos personalidades con proyección internacional y reconocido prestigio en el ámbito de la ciberseguridad, a propuesta de la presidencia del Consejo de Administración.

3.– Kontseilu Aholku-emailearen eginkizunak hauek dira:

3.– Son funciones del Consejo Consultivo:

a) Agentziako gobernu-organoei aholkularitza ematea.

a) El asesoramiento a los órganos de gobierno de la Agencia.

b) Agentziako gobernu-organoek eskatzen dizkioten gai guztiei buruzko txostenak egitea, eta Agentziaren eskumeneko gaiekin zerikusia duten gaiei buruzko proposamenak egitea.

b) La emisión de informes sobre todas aquellas cuestiones que le sometan los órganos de gobierno de la Agencia, pudiendo formular propuestas en temas relacionados con las materias de la competencia de la Agencia.

4.– Kontseilu Aholku-emaileak berak onartuko ditu bere antolaketako eta funtzionamenduko arauak. Lehendakari-kargua eta idazkari-kargua egongo dira hor aurreikusita, eta nola aukeratu edo izendatu behar diren ere bai.

4.– El Consejo Consultivo aprobará sus propias normas de organización y funcionamiento, en las que se preverán las figuras de presidente o presidenta y secretario o secretaria, así como el sistema para su elección o designación.

5.– Kontseilu Aholku-emailearen osaeran emakumeen eta gizonen ordezkaritza orekatua izateko ahalegina egingo da, trebakuntza, gaitasun eta prestakuntza egokiarekin. Ondorio horietarako, ordezkaritza orekatutzat joko da sexu biek gutxienez % 40ko ordezkaritza dutenean.

5.– Se procurará que la composición del Consejo Consultivo tenga una representación equilibrada entre mujeres y hombres, con capacitación, competencia y preparación adecuada. A los efectos, se considera representación equilibrada cuando ambos sexos estén representados al menos al 40 %.

6.– Kontseiluko Aholku-emaileko hautazko kideak izendatzerakoan kontuan hartuko da Euskal Autonomia Erkidegoko bi hizkuntza ofizialetan gaitasun nahikoa edukitzea.

6.– En el nombramiento de los miembros electivos del Consejo Asesor se tendrá en cuenta la capacitación lingüística suficiente en las dos lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma Vasca.

16. artikulua.– Kudeaketa-arloak.

Artículo 16.– Áreas de Gestión.

Barne-egiturak islatuko ditu Agentziaren eginkizunak, 7/2023 Legearen 2. artikuluan deskribatutakoak, beteko direla bermatuko duten arloak. Arlo horiek euskal sektore publikoaren beharretara egokitu ahal izango dira, Zuzendaritza Nagusiak hala proposatuta, eta edozein aldaketa Administrazio Kontseiluak onartu beharko du. Nolanahi ere, definitutako arloek eremu hauetako eginkizunak jorratu beharko dituzte:

La estructura interna reflejará las áreas que garanticen el cumplimiento de las funciones de la agencia descritas en el artículo 2 de Ley 7/2023. Estas áreas se podrán adaptar a las necesidades del sector público vasco a propuesta de la Dirección General, debiendo ser cualquier cambio aprobado por el Consejo de Administración. En cualquier caso, las áreas definidas deberán abordar las funciones en los siguientes ámbitos:

a) Administrazioa eta zerbitzuak.

a) Administración y servicios.

b) Zibersegurtasun-estrategia.

b) Estrategia de ciberseguridad.

c) Zibersegurtasun-arriskuaren gobernua.

c) Gobierno del riesgo de ciberseguridad.

d) Auditoretza.

d) Auditoría.

e) Gorabeherei erantzuteko ekipoak eta eragiketak.

e) Operaciones y equipo de respuesta a incidentes.

f) Herritarrak eta kanpoko erakundeak.

f) Ciudadanía y organizaciones externas.

IV. KAPITULUA
CAPÍTULO IV
FUNTZIONAMENDU-ARAUBIDEA
RÉGIMEN DE FUNCIONAMIENTO

17. artikulua.– Langile-araubidea.

Artículo 17.– Régimen del Personal.

1.– Agentziako lanpostuak Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko eta Instituzionaleko kidego eta eskaletako lan-kontratuko langileek eta funtzionarioek beteko dituzte, lanpostu bakoitzari esleitutako eginkizunen izaeraren arabera.

1.– Los puestos de trabajo de la Agencia serán desempeñados por personal laboral y por personal funcionario de los cuerpos y escalas de la Administración General e Institucional de la Comunidad Autónoma Vasca, según la naturaleza de las funciones asignadas a cada puesto de trabajo.

2.– Agentziaren zerbitzura kontratatutako langileak aplikatzekoak zaizkien Euskal Enplegu Publikoaren Legeko manuen, lan-legeriaren, eta hitzarmenez aplikatzekoak diren gainerako arauen arabera arautuko dira.

2.– El personal contratado al servicio de la Agencia se regirá por los preceptos de la Ley de Empleo Público Vasco que les resulten de aplicación, por la legislación laboral y por las demás normas convencionalmente aplicables.

3.– Agentziako Zuzendaritza Nagusiari dagokio, lan-kontratudun langileei dagokienez, sarbide-prozesuen deialdia, kudeaketa eta ebazpena egitea, Euskal Enplegu Publikoaren Legean jasotako euskal sektore publikoko enplegua eskuratzeko printzipio gidarien arabera, Administrazio Kontseiluak aldez aurretik onartutako baldintzetan, eta berari dagozkio, halaber, langile horien mugikortasunerako prozedurak.

3.– Corresponde a la Dirección General de la Agencia en lo relativo al personal laboral, la convocatoria, la gestión y la resolución de los procesos de acceso, de acuerdo con los principios rectores que informan el acceso al empleo en el sector público vasco recogidos en la Ley de Empleo Público Vasco, en los términos previamente aprobados por el Consejo de Administración, así como los procedimientos de movilidad referidos a dicho personal.

4.– Funtzionarioentzat gordetzen dira ahal publikoak baliatzean zuzenean edo zeharka parte hartzea edo interes orokorrak babestea dakarten eginkizunak. Eginkizun horien artean daude Euskal Enplegu Publikoari buruzko abenduaren 1eko 11/2022 Legearen 44.2 artikuluan aurreikusitakoak.

4.– Quedan reservadas a personal funcionario aquellas funciones cuyo ejercicio implique la participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o la salvaguardia de los intereses generales. Entre dichas funciones se encuentran las previstas en el artículo 44.2 de la Ley 11/2022, de 1 de diciembre, de Empleo Público Vasco.

5.– Funtzionarioei Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko funtzio publikoa arautzen duen araudia aplikatuko zaie. Lanpostu horiek lehiaketa bidez edo izendapen askearen bidez beteko dira, lanpostu-zerrendak jasotzen duen hornikuntza-sistemaren arabera, eta funtzio publikoaren arloan eskumena duen sailari dagokio lehiaketa bidezko hornikuntza-prozesuen deialdia eta ebazpena egitea.

5.– Al personal funcionario se le aplicará la normativa reguladora de la función pública de la Administración general de la Comunidad Autónoma. Estos puestos se proveerán por concurso o libre designación según el sistema de provisión que contemple la relación de puestos de trabajo, correspondiendo la convocatoria y resolución de los procesos de provisión por concurso al departamento competente en materia de función pública.

6.– Lanpostu horiek izendapen askez betetzeko, Agentziaren Zuzendaritza Nagusiak deialdia egingo du, eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko eta Instituzionaleko funtzionarioek parte hartu ahal izango dute deialdi horretan, baldin eta kasuan kasuko lanpostu-zerrendan eskatzen diren baldintzak betetzen badituzte.

6.– La provisión de dichos puestos de personal funcionario por libre designación se realizará por convocatoria de la Dirección General de la Agencia, a la que podrá acceder el personal funcionario de la Administración General e Institucional de la Comunidad Autónoma Vasca que cumpla los requisitos exigidos en cada caso en la correspondiente relación de puestos de trabajo.

18. artikulua.– Hizkuntza-araubidea.

Artículo 18.– Régimen lingüístico.

Agentziak bermatzen ditu Euskararen Erabilera Normalizatzeko azaroaren 24ko 10/1982 Oinarrizko Legean herritarrei aitortutako hizkuntza-eskubideak, eta Euskal Enplegu Publikoari buruzko abenduaren 1eko 11/2022 Legearen XIII. tituluan jasotako hizkuntza-normalizazioari buruzko xedapenak eta indarrean dagoen gainerako araudia aplikatu behar zaizkio.

La Agencia garantiza los derechos lingüísticos reconocidos a la ciudadanía en la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, básica de normalización del uso del Euskera, y le son de aplicación las disposiciones sobre normalización lingüística, contenidas en el Título XIII de la Ley 11/2022, de 1 de diciembre, de empleo público vasco, y demás normativa vigente.

19. artikulua.– Ondare-araubidea.

Artículo 19.– Régimen patrimonial.

1.– Euskadiko Zibersegurtasun Agentziaren ondarea Euskadiko ondarean sartzen da. Izan ere, titular gisa dagozkion ondasun eta eskubideen multzoak osatzen du erakundearen ondarea, Euskadiko ondareari buruzko Legearen testu bateginean ezarritakoarekin bat etorriz (azaroaren 6ko 2/2007 Legegintzako Dekretuak onetsia).

1.– Constituye el patrimonio de la Agencia, integrado en el patrimonio de Euskadi, el conjunto de los bienes y derechos cuya titularidad le corresponda, de acuerdo con lo establecido en el Texto Refundido de la Ley de Patrimonio de Euskadi, aprobado por Decreto Legislativo 2/2007, de 6 de noviembre.

2.– Euskal Zibersegurtasun Agentziari titular gisa dituen eta atxikita dituen ondasun eta eskubideen eskumenak dagozkio, Euskadiko ondareari buruzko Legearen testu bateginean ezarritakoarekin bat etorriz.

2.– Corresponden al ente público de derecho privado Agencia Vasca de Ciberseguridad las facultades sobre bienes y derechos cuya titularidad ostente, así como sobre los que tenga adscritos, de conformidad con lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Patrimonio de Euskadi.

3.– Atxikitako ondasun eta eskubideen gainean jarraipena egingo da, horien ondare-kontabilitatearen bitartez. Halaber, erakunde publikoak behar den lankidetza emango du Euskadiko Ondareko Ondasunen eta Eskubideen Inbentario Orokorra eta merkataritza-sozietateetako kapitala ordezten duten akzioen eta tituluen inbentario osagarria egiteko.

3.– Los bienes y derechos adscritos serán objeto de seguimiento a través de su contabilidad patrimonial. Asimismo, el ente público prestará la colaboración que requerirá la confección del Inventario General de Bienes y Derechos del Patrimonio de Euskadi y del inventario auxiliar de acciones y títulos representativos de capital en sociedades mercantiles.

20. artikulua.– Baliabide ekonomikoak.

Artículo 20.– Recursos económicos.

Elkartearen diru-baliabideak hauek dira:

Los recursos económicos de la Agencia estarán integrados por:

a) Haren ondareko produktuak eta errentak edo hari atxikita dauden ondasunak edo administratzen eta ustiatzen dituenak.

a) Los productos y rentas de su patrimonio y de los bienes que tengan adscritos, o cuya administración y explotación tenga atribuida.

b) Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorretan urtero esleitzen zaizkion diru-izendapen eta transferentziak.

b) Las consignaciones y transferencias que anualmente se le asignen en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma Vasca.

c) Indarrean dagoen legerian aurreikusirikoarekin bat etorriz, jasotzea egokitzen zaizkion diru-sarrerak, eta beraren jardueren ondorioz sortzen direnak.

c) Los ingresos que, conforme a lo previsto en la legislación vigente, pudiera corresponderle percibir y los que se produzcan como consecuencia de sus actividades.

d) Dirulaguntzak, ekarpenak eta dohaintza edo oinordetza-titulu bidez, legeei jarraikiz, jaso ditzakeen baliabide ekonomikoak.

d) Las subvenciones, aportaciones, así como los recursos económicos que, de acuerdo con las leyes, pueda recibir por donación o título sucesorio.

e) Lege- edo erregelamendu-xedapenen arabera dagokion beste edozein baliabide.

e) Cualquier otro recurso que le pudiera corresponder de acuerdo con las disposiciones legales o reglamentarias.

21. artikulua.– Aurrekontu-araubidea.

Artículo 21.– Régimen presupuestario.

1.– Agentziak finantza-autonomia du, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren finantza-araudiak ezarritakoaren araberakoa.

1.– La Agencia goza de la autonomía financiera establecida por la normativa de finanzas de la Administración de la Comunidad Autónoma Vasca.

2.– Agentziak urtero egin eta onartuko du dagokion aurrekontu-aurreproiektua, eta Eusko Jaurlaritzari igorriko dio, onartu eta Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorretan sar dezan, behar besteko independentziarekin, aurrekontu-erregimenari buruzko araudian ezarritakoaren arabera.

2.– La Agencia elaborará y aprobará con carácter anual el correspondiente anteproyecto de presupuesto y lo remitirá al Gobierno Vasco para que, previa su aprobación, sea integrado, con la debida independencia, en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma Vasca, de acuerdo con lo establecido en su normativa reguladora del régimen presupuestario.

3.– Administrazio Kontseiluari dagokio 1.500.000 eurotik gorako gastuak baimentzea, eta Zuzendaritza Nagusiari zenbateko horretatik beherako gastuak baimentzea.

3.– Corresponde al Consejo de Administración la autorización de gastos que excedan de 1.500.000 de euros, y a la Dirección General la autorización de gasto inferior a dicho importe.

22. artikulua.– Laguntzen eta dirulaguntzen araubide orokorra.

Artículo 22.– Régimen general de ayudas y subvenciones.

1.– Euskal Zibersegurtasun Agentzia sortzeko ekainaren 29ko 7/2023 Legearen 2. artikuluaren t) letran esleitutako eginkizunak eta lege horren u) letrarekin lotuta eman daitezkeenak betetzeko, Agentziak laguntzak eta dirulaguntzak eman ahal izango ditu, bai eta dagozkien programak eta deialdiak onartu eta izapidetu ere, dirulaguntzen arloko araudiarekin bat etorriz.

1.– Para la realización de las funciones asignadas en la letra t) del artículo 2 de la Ley 7/2023, de 29 de junio, de creación de la Agencia Vasca de Ciberseguridad, y aquellas que pudieran ser conferidas en relación a la letra u) de dicha Ley, la Agencia podrá conceder ayudas y subvenciones, incluyendo la aprobación y tramitación de los correspondientes programas y convocatorias, de acuerdo con la normativa en materia de subvenciones.

2.– Dirulaguntzen programak onartzeak eta dirulaguntzak emateari eta, hala badagokio, itzultzeari buruzko ebazpenak emateak administrazio-ahalak baliatzea ekarriko dute, administrazio-egintzak izango dira, eta administrazio-bidea amaituko dute.

2.– La aprobación de los programas de subvenciones, las resoluciones sobre su otorgamiento y, en su caso, sobre su reintegro supondrá ejercicio de potestades administrativas, tendrán la condición de actos administrativos y agotarán la vía administrativa.

3.– Zuzendaritza Nagusia arduratuko da dirulaguntzen programak betearazteaz. Programek 21.3 artikuluan ezarritakoa baino gastu handiagoa eragiten badute, Administrazio Kontseiluak onartu beharko ditu, eta prozedura horietan behar diren ebazpenak eta egintzak bideratuko ditu.

3.– La Dirección General será responsable de ejecutar los programas de subvenciones. Cuando los programas supongan un gasto superior al establecido en el artículo 21.3, deberán ser aprobados por el Consejo de Administración, adoptando las resoluciones y actos precisos en tales procedimientos.

23. artikulua.– Zorpetze-araubidea.

Artículo 23.– Régimen de endeudamiento.

1.– Administrazio Kontseiluak onartuko ditu finantzaketa-proposamenak, eta mugak jarri beharko ditu kreditu-eragiketetarako, abaletarako eta beste kauzio batzuetarako, Euskal Autonomia Erkidegoak zorpetzeko eta bermea emateko araubideak erregulatzen dituen araudiaren eta Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorren kasuan kasuko legeen esparruan.

1.– Las propuestas de financiación serán aprobadas por el Consejo de Administración, que deberá fijar los límites para las operaciones de créditos, avales y otras cauciones en el marco de la normativa reguladora de los regímenes de endeudamiento y de prestación de garantía por la Comunidad Autónoma del Euskadi, y de las correspondientes Leyes de Presupuestos Generales de la Comunidad.

2.– Euskal Autonomia Erkidegoak zorpetzeko eta bermea emateko araubideak erregulatzen dituen araudiaren eta Administrazio Kontseiluak aldez aurretik ezarritako mugen esparruan onartuko du Zuzendaritza Nagusiak maileguak, kredituak, abalak edo beste edozein finantza-tresna kontratatzea, bere helburuen zerbitzura.

2.– La contratación de préstamos, créditos, avales u otras garantías o cualquier instrumento financiero al servicio de sus finalidades será aprobada por la Dirección General en el marco de la normativa reguladora de los regímenes de endeudamiento y de prestación de garantía por la Comunidad Autónoma del País Vasco y de los límites fijados previamente por el Consejo de Administración.

24. artikulua.– Kontrol ekonomikoaren eta kontabilitatearen araubidea.

Artículo 24.– Régimen de Control Económico y Contabilidad.

1.– Kontrol ekonomiko-finantzarioaren eta kudeaketa-kontrol iraunkorraren modalitatean gauzatuko da Agentziaren kontrol ekonomikoa, Euskal Autonomia Erkidegoko Ekonomia Kontrolari eta Kontabilitateari buruzko Legearen testu bategina onartzen duen urriaren 19ko 2/2017 Legegintzako Dekretuan eta hura garatzeko araudian ezarritakoaren arabera, Herri Kontuen Euskal Epaitegiari dagokionaren kalterik gabe.

1.– El control económico de la Agencia se ejercerá en la modalidad de control económico-financiero y de gestión de carácter permanente, de acuerdo con lo establecido en el Decreto Legislativo 2/2017, de 19 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Control Económico y Contabilidad de la Comunidad Autónoma Vasca, sin perjuicio del que corresponda al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas.

2.– Agentziak bere informazio ekonomiko-finantzarioa darama, Kontabilitate Plan Orokorreko irizpideen araberakoa. Ekonomia- eta finantza-informazio hori bat etorriko da Euskal Autonomia Erkidegoko araudiak zuzenbide pribatuko erakunde publikoentzat ezartzen duenarekin, bai eta Kontrol Ekonomikoko Bulegoak xede horretarako ematen dituen jarraibideekin ere.

2.– La Agencia lleva su propia información económico-financiera, elaborada de acuerdo a los criterios del Plan General de Contabilidad. Esta información económico-financiera se ajustará a lo que la normativa de la Comunidad Autónoma Vasca establezca al respecto para los entes públicos de derecho privado, así como a las directrices que, con ese mismo fin, dicte la Oficina de Control Económica.

3.– Agentziak jardueren memoria bat onartuko du urtero. Jaurlaritzari eta Legebiltzarrari helaraziko die memoria hori, eta Agentziaren zuzendariak segurtasun-arloan eskumena duen Eusko Legebiltzarreko Batzordean aurkeztuko du.

3.– La Agencia aprobará anualmente una memoria de actividades, que debe entregar al Gobierno y al Parlamento y que el director o directora de la Agencia deberá presentar ante la Comisión del Parlamento Vasco que resulte competente en materia de seguridad.

25. artikulua.– Kontratazio-araubidea.

Artículo 25.– Régimen de Contratación.

1.– Agentziaren kontratazioa kontratazio publikoaren arloko legeriak eta hura garatzeko araudiak arautzen dute.

1.– La contratación de la Agencia se rige por la legislación en materia de contratación pública, así como por su normativa de desarrollo.

2.– Agentziaren kontratazio-organoa Zuzendaritza Nagusia da.

2.– El órgano de contratación de la Agencia es la Dirección General.

26. artikulua.– Ondare-erantzukizuneko araubidea.

Artículo 26.– Régimen de responsabilidad patrimonial.

1.– Agentziaren egintzen ondare-erantzukizunaren araubidea Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legean eta Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legearen IV. kapituluan xedatutakoa da.

1.– El régimen de responsabilidad patrimonial de los actos de la Agencia se rige por lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en el Capítulo IV de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

2.– Agentziaren egintzen ondoriozko ondare-erantzukizuneko espedienteak ebaztea Agentziaren Zuzendaritza Nagusiari dagokio.

2.– La resolución de los expedientes de responsabilidad patrimonial por los actos de la Agencia corresponde a su Dirección General.

27. artikulua.– Errekurtsoen araubidea.

Artículo 27.– Régimen de recursos.

1.– Agentziaren Zuzendaritza Nagusiak bere administrazio-ahalen esparruan emandako ebazpenek amaiera ematen diote administrazio-bideari, eta administrazioarekiko auzien bidean aurkaratu daitezke, hargatik eragotzi gabe aukerako berraztertze-errekurtsoa jartzea.

1.– Las resoluciones de la Dirección General de la Agencia dictadas en el ámbito de sus potestades administrativas ponen fin a la vía administrativa, y son susceptibles de impugnación en la vía contencioso-administrativa, sin perjuicio del recurso potestativo de reposición.

2.– Agentziaren Administrazio Kontseiluak bere administrazio-ahalen esparruan emandako ebazpenek amaiera ematen diote administrazio-bideari, eta administrazioarekiko auzien bidean aurkaratu daitezke, hargatik eragotzi gabe aukerako berraztertze-errekurtsoa jartzea.

2.– Las resoluciones del Consejo de Administración de la Agencia dictadas en el ámbito de sus potestades administrativas ponen fin a la vía administrativa, y son susceptibles de impugnación en la vía contencioso-administrativa, sin perjuicio del recurso potestativo de reposición.

28. artikulua.– Epaiketetako ordezkaritza eta defentsa.

Artículo 28.– Representación y defensa en juicio.

Auzibidean jardun beharra badago, Eusko Jaurlaritzaren Zerbitzu Juridiko Nagusiaren ardura izango da Agentzia ordezkatzea eta defendatzea, bere arauetan xedaturik dagoenaren arabera.

La representación y defensa en juicio de la Agencia estará a cargo del Servicio Jurídico Central del Gobierno Vasco, conforme a lo dispuesto en sus normas reguladoras.


Azterketa dokumentala


Análisis documental