Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

34. zk., 2024ko otsailaren 15a, osteguna

N.º 34, jueves 15 de febrero de 2024


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

OSASUN SAILA
DEPARTAMENTO DE SALUD
803
803

9/2024 DEKRETUA, urtarrilaren 30ekoa, Aurretiazko Borondateen Euskal Erregistroa eta aurretiazko borondateen agiriak arautzen dituena.

DECRETO 9/2024, de 30 de enero, por el que se regula el Registro Vasco de Voluntades Anticipadas y el otorgamiento de los documentos de voluntades anticipadas.

Osasun Arloko Aurretiazko Borondateen abenduaren 12ko 7/2002 Legeak 3.2 artikuluan ezartzen duenez, aurretiazko borondateen agiria idatziz formalizatuko da, eta agiria ematen duen pertsonaren esku dago ondoko erabakitzea noren aurrean formalizatu: notarioaren aurrean, Aurretiazko Borondateen Erregistroaren ardura duen funtzionario edo enplegatu publikoaren aurrean, edo hiru lekukoren aurrean.

La Ley 7/2002, de 12 de diciembre, de las voluntades anticipadas en el ámbito de la sanidad, establece en su artículo 3.2 que el documento de voluntades anticipadas se formaliza por escrito, permitiendo a la persona otorgante hacerlo bien ante notario o notaria, bien ante funcionario o empleado público, encargado del Registro Vasco de Voluntades Anticipadas, o bien ante tres personas testigos.

Azaroaren 4ko 270/2003 Dekretuaren bidez, Aurretiazko Borondateen Euskal Erregistroa sortu zen, Euskal Jaurlaritzaren Osasun Sailari atxikia, osasun-arloko aurretiazko borondateen agiria ematen duten pertsonek, nahi badute, agiria edo haren aldaketa, ordezpena edo errebokatzea inskribatu ahal izan dezaten.

Mediante el Decreto 270/2003, de 4 de noviembre, se crea el Registro Vasco de Voluntades Anticipadas, en el que las personas otorgantes voluntariamente podrán inscribir el otorgamiento, la modificación, la sustitución y la revocación de los documentos de voluntades anticipadas en el ámbito de la sanidad.

Dekretu hori aldatu egin zen maiatzaren 2ko 66/2018 Dekretuaren bidez. Izan ere, gero eta jende gehiagok eskatzen zuen aurretiazko borondateen agiria erregistroaren arduradunaren aurrean formalizatzea, eta horiei erantzuna emateko epea egokitu beharra ikusi zen. Horrela bada, ikusi zen komeni zela agiri horiek formalizatzeko, ordura arte funtzionalki organo zentralaren mende ziharduen fede-emaile publiko bakar bat izan ordez, ahalmen hori deszentralizatzea eta Osasun Sailak zehaztutako zenbait administrazio-unitatetako arduradunen esku uztea.

El citado Decreto fue modificado por el Decreto 66/2018, de 2 de mayo, con el objeto de adecuar el incremento de la demanda para formalizar el otorgamiento del documento de voluntades anticipadas ante la persona encargada del registro con respecto al plazo de respuesta a dicha demanda. Así, se concluyó que resultaba idóneo pasar de una o un único fedatario público de otorgamiento a la descentralización de esa atribución a varias o varios responsables distribuidos en unidades administrativas determinadas por el Departamento de Salud, y que actuaban bajo la dependencia funcional de un órgano central.

Denborak aurrera egin ahala, ordea, aurretiazko borondateen agiria formalizatzeko eskubidea baliatu nahi dunenen kopuruak ere gora egin du etengabe, eta, hortaz, behar-beharrezkoa da eskari horri aurre egiteko jarritako administrazio-baliabideak berriro egokitzea.

Con el transcurso del tiempo, vuelve a ser evidente el notable incremento en el número de personas que solicitan ejercer el derecho a formalizar el otorgamiento, hecho que conlleva, a su vez, la necesidad de adecuar nuevamente los recursos administrativos dedicados a dar respuesta a esta demanda.

Aurretiazko Borondateen Euskal Erregistroaren egungo antolamendua (funtsean, agiriak formalizatzen dituzten erregistro-arduradunen inguruan oinarritua baitago) ez da nahikoa herritarren aldetik jasotako eskaera kopuru handiari erantzuteko. Eta ondorioz, erregistroaren helburua izan arren aurretiazko borondateen agiria formalizatu nahi duten guztiek eskubide hori baliatzeko modua izatea, erregistroaren antolamenduak asko moteltzen du beharrezkotzat jotzen den orokortze hori.

La organización actual del Registro Vasco de Voluntades Anticipadas, basada en personas encargadas del Registro que formalizan el otorgamiento, no resulta suficientemente ágil para dar respuesta al elevado número de solicitudes de otorgamiento de la ciudadanía. Ello entorpece la necesaria y deseada generalización de que todas las personas que así lo soliciten puedan ejercitar el derecho al otorgamiento de los documentos de voluntades.

Egoerari irtenbide bat bilatzeko dauden aukerak aztertu ondoren, pentsatu da egokia dela osasun-sare asistentzial publikoko profesional sanitarioak –mediku nahiz erizainak– Aurretiazko Borondateen Euskal Erregistroaren arduradun gisa gaitzea, aurretiazko borondateen agiria formalizatzeko. Bi kolektibook agiriak formalizatzeko arduradun gisa parte hartzeko behar adinako gaitasuna dute, beren praktika klinikoan oinarrituta, eta, pazientearen autonomiarekin bat, gai izango dira osasun-zainketari buruzko aurretiazko plangintzaren gaineko aholkuak emateko.

Evaluadas las posibles alternativas como solución a esta situación, se considera adecuado habilitar, para las funciones de formalización del otorgamiento de los documentos de voluntades anticipadas, como personas encargadas del Registro Vasco de Voluntades Anticipadas a las y los profesionales sanitarios, personal médico y de enfermería, de la red sanitaria asistencial pública. Ambos colectivos están altamente capacitados para participar como encargados en el otorgamiento de los documentos, basándose en su práctica clínica, y de acuerdo con la autonomía del o de la paciente, asesorando sobre la planificación anticipada de cuidados sanitarios.

Mediku eta erizainek osatzen duten binomio profesional horren arteko talde-lana baliabide paregabea da aurretiazko borondateetan gertatzen ari den pixkanakako unibertsalizazioaren erronkari heltzeko.

El trabajo en equipo de este binomio profesional –personal médico y personal de enfermería- constituye un excelente medio para tratar y acometer el reto de la progresiva universalización de las voluntades anticipadas.

Bestetik, Dekretuaren aplikazio-eremua euskal osasun-sistemaren erabiltzaile guztiei zabaldu zaie, aurreko dekretuak egiten zuen bezala Euskal Autonomia Erkidegoko egoiliarrei mugatu ordez. Aldaketa hori egingo da, beraz, euskal osasun-sistemaren erabiltzaile guztiek, Euskal Autonomia Erkidegoan bizi zein ez –esate baterako, Euskal Autonomia Erkidegoaren mugan bizi direnek eta euskal osasun-sistemaren erabiltzaile direnek– eskubidea izan dezaten aurretiazko borondateen agiria Euskadiko osasun-profesionalen aurrean formalizatzeko.

Por su parte, se ha ajustado el ámbito de aplicación del Decreto a las personas usuarias del Sistema Sanitario Vasco, en lugar de limitarlo únicamente a las y los residentes en la Comunidad Autónoma de Euskadi, tal y como indicaba el Decreto anterior. Este cambio deriva del hecho de constatar que los y las usuarias del Sistema Sanitario Vasco, sean o no residentes en la Comunidad Autónoma de Euskadi, como en el caso de las y los limítrofes a esta Comunidad Autónoma y personas usuarias del Sistema Sanitario Vasco, puedan ejercer su derecho a otorgar el documento ante las y los profesionales sanitarios de Euskadi.

Gainera, agirian izendatu daitekeen ordezkariaren edo ordezkarien figurari dagokionez, esperientziak erakutsi du komeni dela figura hori indartzea, izan ere, hari dagokio pazienteak agirian jasota utzi duen borondatea behar bezala interpretatu eta betearaztea. Horregatik, beharrezkotzat jo da ordezkari horrek berariaz eta idatziz onartzea izendapena, horrek bermatuko baitu ordezkari gisa hautatutako pertsona jakinaren gainean dagoela eta badakiela izendapenak zer eginkizun dakartzan berekin. Bestetik, berariazko onarpen horretaz aparte, ordezkari izateari uko egiteko aukera ere jaso da.

Asimismo, con relación a la figura de la o del representante o representantes que se pueden nombrar en el documento, la experiencia acumulada ha puesto de manifiesto la conveniencia de reforzar esta figura, que vela por el cumplimiento de la voluntad de la o del paciente consignado en el documento y por la correcta interpretación del documento. Por ello, se indica como necesaria la aceptación expresa y escrita de la persona representante, que garantiza que la persona designada como representante conozca su nombramiento y las funciones que le corresponden. Por otro lado, junto con la aceptación expresa, se añade la posibilidad de renunciar a la representación.

Abenduaren 18ko 3/1979 Lege Organikoak onartutako Euskal Herriaren Autonomia Estatutuaren 18. artikuluan dator xedatuta Euskal Autonomia Erkidegoari dagokiola osasunaren inguruko Estatuaren oinarrizko legeria garatzea eta betearaztea.

El artículo 18 del Estatuto de Autonomía del País Vasco, aprobado por la Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, atribuye a la Comunidad Autónoma de Euskadi la competencia para el desarrollo legislativo y ejecución de la normativa básica del Estado en materia de sanidad.

Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazioko sailak sortu, ezabatu eta aldatzen dituen eta sail bakoitzaren egitekoak eta jardun-arloak finkatzen dituen lehendakariaren irailaren 6ko 18/2020 Dekretuaren 12. artikuluak Osasun Sailari ematen dizkio osasun-arloko eskumenak.

El artículo 12 del Decreto 18/2020, de 6 de septiembre, del Lehendakari, de creación, supresión y modificación de los Departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de determinación de funciones y áreas de actuación de los mismos, atribuye al Departamento de Salud las competencias en materia de sanidad.

Ondorioz, elkargo ofizialei entzun ondoren, Osasuneko sailburuak proposatuta, Euskadiko Batzorde Juridikoarekin bat etorriz eta Gobernu Kontseiluak 2024ko urtarrilaren 30ean egindako bileran eztabaidatu eta onartu ondoren, hau

En su virtud, oídos los Colegios Oficiales, a propuesta de la Consejera de Salud, de acuerdo con el dictamen de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi, y previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 30 de enero de 2024,

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:

1. artikulua.– Xedea.

Artículo 1.– Objeto.

Dekretu honen xedea da Aurretiazko Borondateen Euskal Erregistroa eta Osasun Arloko Aurretiazko Borondateen abenduaren 12ko 7/2002 Legean aurreikusitako aurretiazko borondateen agiriak arautzea.

Mediante el presente Decreto se regula el Registro Vasco de Voluntades Anticipadas, así como el otorgamiento de los documentos de voluntades anticipadas previstos en la Ley 7/2002, de 12 de diciembre, de las voluntades anticipadas en el ámbito de la sanidad.

2. artikulua.– Erregistroaren funtzioak.

Artículo 2.– Funciones del Registro.

Aurretiazko Borondateen Euskal Erregistroaren funtzioak:

Son funciones del Registro Vasco de Voluntades Anticipadas:

a) Osasunaren arloko aurretiazko borondateen agiriak eman, aldatu, ordeztu eta errebokatu izana inskribatzea.

a) Inscribir el otorgamiento, la modificación, la sustitución y la revocación de los documentos de voluntades anticipadas en el ámbito de la sanidad.

b) Inskribatutako agiriak zaintzea.

b) Custodiar los documentos inscritos.

c) Pazienteak artatzeko ardura duten osasun-zentroetako langileei, behar izanez gero, pazienteek aurretiazko borondateen agiririk formalizatu duten jakiteko modua eskaintzea.

c) Facilitar el conocimiento de la existencia de los documentos de voluntades anticipadas al personal de los centros sanitarios que atiendan a las personas otorgantes de los mismos.

d) Aurretiazko borondateen agiri-emailea artatzen duten mediku eta erizainei agiri horren edukia zertan den jakinaraztea.

d) Transmitir al personal médico y de enfermería que atienda a la persona otorgante de un documento de voluntades anticipadas el contenido de este.

e) Herritarrei osasun-arloko aurretiazko borondateen gaineko informazioa ematea.

e) Informar a la ciudadanía sobre las voluntades anticipadas en el ámbito de la sanidad.

3. artikulua.– Erregistroaren antolamendua.

Artículo 3.– Organización del Registro.

1.– Aurretiazko Borondateen Euskal Erregistroak administrazio-izaera eta funtzionamendu deszentralizatua dauzka, eta Eusko Jaurlaritzaren barruan osasun-arloko eskumenak dituen sailari atxikita dago.

1.– El Registro Vasco de Voluntades Anticipadas tiene carácter administrativo y funcionamiento descentralizado, y se adscribe al departamento del Gobierno Vasco con competencias en materia de salud.

2.– Aurretiazko Borondateen Euskal Erregistroa zenbait administrazio-unitateren bidez kudeatzen da, eta unitate horiek funtzionalki osasun-aseguramenduaren eta -kontratazioaren gaineko eskumena duen zuzendaritzaren menpe daude. Osasun-arloko eskumenak dituen sailaren titularrari dagokio horien jarduera-eremua eta atxikipen organikoa zehaztea.

2.– El Registro Vasco de Voluntades Anticipadas se gestiona a través de varias unidades administrativas que dependen funcionalmente de la Dirección competente en materia de aseguramiento y contratación sanitarias y cuyo ámbito territorial de actuación y adscripción orgánica corresponde determinar a la persona titular del departamento del Gobierno Vasco con competencias en materia de salud.

4. artikulua.– Aurretiazko Borondateen Euskal Erregistroaren arduradunak.

Artículo 4.– Personas encargadas del Registro Vasco de Voluntades Anticipadas.

1.– Aurretiazko Borondateen Euskal Erregistroa kudeatzen duten administrazio-unitateetako bakoitzean arduradun bat egongo da, eta hark formalizatuko du aurretiazko borondateen agiri-ematea, agiri hori aldatzea, ordeztea eta errebokatzea, Osasun Arloko Aurretiazko Borondateen abenduaren 12ko 7/2002 Legeak dioenaren arabera.

1.– Al frente de cada una de las unidades administrativas que gestionan el Registro Vasco de Voluntades Anticipadas hay una persona encargada del mismo a la que le corresponde formalizar el otorgamiento, la modificación, la sustitución y la revocación de los documentos de voluntades anticipadas, de conformidad con lo previsto en la Ley 7/2002, de 12 de diciembre, de las voluntades anticipadas en el ámbito de la sanidad.

2.– Gainera, Aurretiazko Borondateen Euskal Erregistroko arduradun gisa jardun ahal izango dute, soil-soilik aurretiazko borondateen agiri-ematea formalizatzeko, osasun-arloko eskumena duen sailari edo Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuari atxikitako funtzionario edo enplegatu publiko diren mediku eta erizainek, osasun-aseguramenduaren eta -kontratazioaren eskumena duen zuzendaritzaren titularrak horretarako gaikuntza eman ondoren.

2.– Además, podrán actuar como personas encargadas del Registro Vasco de Voluntades Anticipadas, para la exclusiva función de formalización del otorgamiento del documento de voluntades anticipadas, previa habilitación de la persona titular de la dirección competente en materia de aseguramiento y contratación sanitarias, el personal médico y de enfermería que posea la condición de personal funcionario o empleado público, adscritos al departamento con competencias en materia de salud o a Osakidetza-Servicio vasco de salud.

3.– Eusko Jaurlaritzan osasun-arloko eskumenak dituen sailak behar diren bitarteko elektronikoak jarriko ditu nahi duten mediku eta erizain guztiek –aurreko apartatuan adierazitako baldintzak betetzen badituzte– Aurretiazko Borondateen Euskal Erregistroaren arduradun gisa gaitutako pertsonen zerrendan sartzeko eskaera egin dezaten.

3.– El departamento con competencias en materia de salud del Gobierno Vasco habilitará medios electrónicos para que todo el personal médico y de enfermería que -cumpliendo las condiciones señaladas en el apartado anterior- así lo deseen, puedan solicitar su inscripción en la relación de personas habilitadas como personas encargadas del Registro Vasco de Voluntades Anticipadas.

4.– Osasun-aseguramenduaren eta -kontratazioaren eskumena duen zuzendaritzaren titularrak ebazpen bat egingo du Aurretiazko Borondateen Euskal Erregistroaren arduradunak izendatzeko eta beste ebazpen bat aurretiazko borondateen agiria formalizatzeko soilik erregistroaren arduradun gisa jarduteko gaitutako pertsonen zerrenda onartzeko.

4.– La persona titular de la dirección competente en materia de aseguramiento y contratación sanitarias emitirá, una resolución por la que se designe a las personas encargadas del Registro Vasco de Voluntades Anticipadas, así como una resolución por la que se apruebe la relación de personas habilitadas para actuar como personas encargadas del registro para la exclusiva función de formalizar el otorgamiento del documento de voluntades anticipadas.

5. artikulua.– Agirien euskarriak.

Artículo 5.– Soportes documentales.

1.– Erregistroak edozein euskarritan onartzen ditu aurretiazko borondateen agiriak, baldin eta autentikotasuna, osotasuna eta kontserbazioa bermatzen baditu.

1.– El Registro admite documentos de voluntades anticipadas emitidos en cualquier soporte que garantice su autenticidad, integridad y conservación.

2.– Aurretiazko Borondateen Euskal Erregistroko inskripzioak eta erregistroak Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoaren babesean dauden bitarteko elektronikoen bidez egingo dira, eta zorrotz beteko dute datu pertsonalak babesteko araudia.

2.– Las inscripciones y registros en el Registro Vasco de Voluntades Anticipadas se practican por medios electrónicos, albergados en la Sede Electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi, con pleno sometimiento a la normativa sobre protección de datos de carácter personal.

6. artikulua.– Aplikazio-eremua.

Artículo 6.– Ámbito de aplicación.

1.– Adinez nagusi den edonork eskubidea izango du osasun-arloko aurretiazko borondateen agiria eman, aldatu, ordeztu edo errebokatu duela inskriba dezan eskatzeko Aurretiazko Borondateen Euskal Erregistroari, baldin eta Euskadiko osasun-sistemaren erabiltzaile bada; askatasunez, bere borondatez eta kontzienteki jokatzen badu, eta erabakiak hartzeko gaitasun aski badu.

1.– Cualquier persona mayor de edad, usuario o usuaria del sistema sanitario de Euskadi, que actúe de manera libre, voluntaria y consciente, y tenga la capacidad suficiente para tomar decisiones, podrá solicitar del Registro Vasco de Voluntades Anticipadas la inscripción del otorgamiento, la modificación, la sustitución y la revocación de un documento de voluntades anticipadas en el ámbito de la sanidad.

2.– Halaber, Aurretiazko Borondateen Euskal Erregistroaren arduradunen aurrean formaliza dezake osasun-arloko aurretiazko borondateen agiri-ematea, haren aldatzea, ordeztea eta errebokatzea.

2.– Igualmente, podrá formalizar ante las personas encargadas del Registro Vasco de Voluntades Anticipadas, el otorgamiento, la modificación, la sustitución, y la revocación de un documento de voluntades anticipadas en el ámbito de la sanidad.

3.– Aurretiazko Borondateen Euskal Erregistroan aurretiazko borondateen zer agiri dagoen inskribatuta eta agiri horien edukia zertan den jakiteko eskubidea Euskal Autonomia Erkidegoko osasun-zentroetako mediku eta erizainei soilik bermatuko zaie, dekretu honetan aurreikusitako baldintzetan. Hori guztia ezertan eragotzi gabe aurretiazko borondateen edo aurretik emandako jarraibideen beste erregistro batzuekiko interkonexioa.

3.– El conocimiento de la existencia de los documentos de voluntades anticipadas inscritos en el Registro Vasco de Voluntades Anticipadas y el acceso al contenido de los mismos en las condiciones previstas en este Decreto solo se garantizan al personal médico y de enfermería de los centros sanitarios radicados en la Comunidad Autónoma del País Vasco. Todo ello sin perjuicio de la interconexión con otros registros de voluntades anticipadas o instrucciones previas.

7. artikulua.– Aurretiazko borondateen agiriaren edukia.

Artículo 7.– Contenido del documento de voluntades anticipadas.

1.– Eusko Jaurlaritzan osasun-arloko eskumenak dituen sailak eta Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuak aurretiazko borondateen agiria modu egituratu eta homogeneoan egin ahal izateko gida bat jarriko dute herritarren esku.

1.– El departamento del Gobierno Vasco con competencias en materia de salud y Osakidetza- Servicio Vasco de Salud pondrán a disposición de la ciudadanía una guía para elaborar el documento de voluntades anticipadas de forma estructurada y homogénea.

2.– Agiria tramitatzeko jarraibideak eta prozedurari hasiera emateko formularioen ereduak helbide honetan daude: https://euskadi.eus/zerbitzuak/0148101

2.– Las instrucciones para la tramitación y los modelos de los formularios de inicio están en la dirección: https://euskadi.eus/servicios/0148101

3.– Edozeinetara ere, aurretiazko borondateen agirian, datu hauek jasoko dira, gutxienez: izena; bi abizen; helbidea; nortasun agiri nazionalaren, pasaportearen edo nortasuna egiaztatzeko balio duen beste edozein dokumenturen zenbakia eta agiri-emailearen sinadura; tratamendurako jarraibideak, eta non, noiz eta zer modutan formalizatu den.

3.– En todo caso, en el documento de voluntades anticipadas deben constar, como mínimo, el nombre, dos apellidos, domicilio, número del Documento Nacional de Identidad, pasaporte u otro documento válido para acreditar su identidad y firma de la persona otorgante, las instrucciones sobre su tratamiento y el lugar, la fecha y el modo en que se formaliza.

4.– Agirian, agiri-emailearen bizi-helburuak eta balioak ere jaso ahal izango dira.

4.– En el documento se pueden hacer constar, así mismo, los objetivos vitales y valores personales de la persona otorgante.

5.– Agirian ordezkari bat edo gehiago izendatu ahal izango dira. Osasun Arloko Aurretiazko Borondateen abenduaren 12ko 7/2002 Legearen 2.3.a artikuluan ezarritakoarekin bat, adinez nagusi den pertsona oro izan daiteke ordezkari –erabakiak hartzeko gaitasuna badu– honako pertsona hauek izan ezik: notarioa, Erregistroaren arduraduna, lekukoak, aurretiazko borondateak aplikatu behar dituzten osasun-arloko langileak eta agiri-emailearen arreta sanitarioa finantzatzen duten erakundeetako pertsonala.

5.– En el documento se pueden designar una o varias personas representantes. De acuerdo a lo fijado en el artículo 2.3.a) de la Ley 7/2002, de 12 de diciembre, de las voluntades anticipadas en el ámbito de la sanidad, cualquier persona mayor de edad, con capacidad suficiente para tomar decisiones, puede ser designada representante, excepto: el notario o la notaria, la persona encargada del Registro, las y los testigos, el personal sanitario que debe de aplicar las voluntades anticipadas y el personal de las instituciones que financien la atención sanitaria de la persona otorgante.

6.– Ordezkaririk izendatzen bada, datu hauek jaso beharko dira: izena; bi abizen; nortasun agiri nazionalaren, pasaportearen edo nortasuna egiaztatzeko balio duen beste edozein dokumenturen zenbakia; helbidea eta telefono-zenbakia. Agiri-emaileak berariaz adierazi beharko du ordezkari horiek Osasun Arloko Aurretiazko Borondateen abenduaren 12ko 7/2002 Legearen 2.3.a artikuluan ezarritako baldintzak betetzen dituztela.

6.– En el caso de que se designen persona o personas representantes, debe hacerse constar su nombre, dos apellidos, número del Documento Nacional de Identidad, pasaporte u otro documento válido para acreditar su identidad, dirección y número de teléfono, manifestando la persona otorgante expresamente que concurren en ellas los requisitos previstos en el artículo 2.3.a) de la Ley 7/2002, de 12 de diciembre, de las voluntades anticipadas en el ámbito de la sanidad.

Ordezkari izendatutakoak edo izendatutakoek izendapena onartzen badute, idatzizko onarpen espresua aurkeztu beharko dute, eta onartzen ez badute edo onartu ondoren uko egiten badiote ere berdin; eta Aurretiazko Borondateen Erregistroak, ofizioz, aurretiazko borondateen agiriari erantsiko dio agiri hori, erregistratzeko unean bertan edo geroago.

La aceptación expresa y escrita por parte de representante o representantes, así como su no aceptación o renuncia, serán incorporados al Documento de Voluntades Anticipadas de oficio por parte del Registro de Voluntades Anticipadas, de forma simultánea o posterior al registro del Documento de Voluntades Anticipadas.

7.– Agiria 3 lekukoren aurrean formalizatzen bada, gainera, lekuko horien adierazpen bat jaso beharko da, honako hauek azalduko dituena:

7.– Si el documento se formaliza ante tres personas testigos, ha de incluir, además, una declaración de estas en el sentido de que:

a) adinez nagusiak direla, jarduteko gaitasun osoa dutela eta ez dutela aurretiazko borondateen agiria eman duenarekin ezkontza edo elkartze libre zein izatezko bikotekidearen bidezko loturarik, ezta bigarren mailara arteko odol- edo ezkontza-ahaidetasunik ere, eta ondare-harremanik ere ez.

a) son personas mayores de edad, con plena capacidad de obrar y no vinculadas con la persona otorgante por matrimonio, unión libre o pareja de hecho, parentesco de primer o segundo grado de consanguinidad o afinidad o relación patrimonial alguna.

b) agiri-emailea adinez nagusia dela, eta, beren ustez, ez dagoela kuradoretzapean edo laguntza-neurrien pean; askatasunez, bere borondatez eta kontzienteki diharduela, erabakiak hartzeko gaitasun aski duela eta agiria beren aurrean sinatu duela.

b) la persona otorgante es mayor de edad, no les consta que esté sometido a curatela y/o a medidas de apoyo, actúa de manera libre, voluntaria y consciente, tiene la capacidad suficiente para tomar decisiones y ha firmado el documento en su presencia.

Agiri horrekin batera, lekukoen izena; bi abizen; nortasun agiri nazionalaren, pasaportearen edo nortasuna egiaztatzeko balio duen beste edozein dokumenturen zenbakia, eta hiru lekukoen sinadura jaso beharko da, horrek ezertan eragotzi gabe 9.3 artikuluan eskatutako dokumentazioa.

Esta declaración debe de ir acompañada del nombre, dos apellidos, número del Documento Nacional de Identidad, pasaporte u otro documento válido para acreditar su identidad, y firma de las o los tres testigos, sin perjuicio de la documentación exigida en el artículo 9.3.

8. artikulua.– Aurretiazko borondateen agiria formalizatzeko prozedura.

Artículo 8.– Procedimiento del otorgamiento de un documento de voluntades anticipadas.

1.– Herritarraren esku dago ondoko prozeduretako zein erabili aurretiazko borondateen agiria formalizatzeko:

1.– El ciudadano o la ciudadana podrá otorgar el documento de voluntades anticipadas mediante uno de los siguientes procedimientos a su elección:

a) Erregistroaren arduradunaren aurrean, horrek ezertan eragotzi gabe dekretu honen 4.2 artikuluan xedatutakoa.

a) Ante la persona encargada del Registro, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4.2 de este Decreto.

b) Notarioaren aurrean.

b) Ante notario o notaria.

c) Hiru lekukoren aurrean.

c) Ante tres testigos.

2.– Aurretiazko borondateen agiria Aurretiazko Borondateen Euskal Erregistroaren arduradunen aurrean formalizatzea:

2.– El otorgamiento del documento de voluntades anticipadas ante las personas encargadas del Registro Vasco de Voluntades Anticipadas:

a) agiri-emaileak bere burua identifikatu beharko du indarrean dagoen nortasun agiriaren edo pasaportearen bidez, eta adinez nagusia dela egiaztatuko da. Erregistroaren arduradunari dagokio aurretiazko borondateen agiria formalizatzeko bete behar diren legezko formaltasunak bete direla egiaztatzea.

a) Requiere la previa identificación de la persona otorgante mediante la exhibición del Documento Nacional de Identidad o el pasaporte en vigor y la comprobación de su mayoría de edad. El encargado o encargada del Registro deberá observar el cumplimiento de las formalidades legalmente establecidas para el otorgamiento del documento de voluntades anticipadas.

b) Agiria ez da formalizatuko, Aurretiazko Borondateen Euskal Erregistroaren arduradunen ustez agiri-emaileak ez badihardu askatasunez, bere borondatez eta kontzienteki edo ez badu erabakiak hartzeko gaitasun aski.

b) El otorgamiento no tiene lugar cuando, a juicio de las personas encargadas del Registro Vasco de Voluntades Anticipadas, la persona otorgante no actúa de manera libre, voluntaria y consciente o no tiene la capacidad suficiente para tomar decisiones.

c) Aurretiazko Borondateen Euskal Erregistroaren arduradunek agiri-emailearen gaitasunaren inguruan zalantza izanez gero, harremanetan jarriko dira haren erreferentziako medikuarekin, egoera balioesteko. Ezgaitasunik ondorioztatzen bada, ez dute agiririk formalizatuko. Erregistro Zibilean ere begiratuko dute, agiri-emailea kuradoretzapean edo laguntza-neurrien pean dagoen jakiteko.

c) Si a las personas encargadas del Registro Vasco de Voluntades Anticipadas les suscita dudas la capacidad de la persona otorgante, contactarán con el médico o la médica de referencia de esta y valorarán su situación. Si constatan incapacidad, suspenderán el otorgamiento del documento. También consultarán el Registro Civil por si la persona otorgante estuviera sometida a curatela y/o a medidas de apoyo.

d) Erregistroaren arduradunak aurrez aurreko laguntza pertsonala eskainiko dio agiri-emaileari aurretiazko borondateen agiria egiteko, eta bukatutakoan ere Erregistroan inskribatu dezaten aurkeztu beharreko formularioa betetzen lagunduko dio. Formularioa helbide honetan dago: https://www.euskadi.eus/informazioa/voluntades-anticipadas/aurretiazko-borondateak-ab/web01-a2inform/eu/ Erregistroan inskribatzeko eskatzea aukerakoa izango da, horrek ezertan eragotzi gabe Bizitzaren amaierako prozesuan pertsonen eskubideak eta duintasuna ziurtatzeari buruzko uztailaren 8ko 11/2016 Legearen 8.2 artikuluan ezarritakoa.

d) El encargado o encargada del Registro asesora a la persona otorgante de forma personal y presencial en la elaboración del documento de voluntades anticipadas y, una vez finalizado este, le asistirá a cumplimentar el formulario de solicitud de inscripción en el Registro que se encuentra disponible en la siguiente dirección electrónica https://www.euskadi.eus/informacion/voluntades-anticipadas-va/web01-a2inform/es/ La solicitud de inscripción en el Registro será voluntaria, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 8.2 de la Ley 11/2016, de 8 de julio, de garantía de los derechos y de la dignidad de las personas en el proceso final de su vida.

3.– Aurretiazko borondateen agiria notario aurrean formalizatzea:

3.– El otorgamiento del documento de voluntades anticipadas ante notario o notaria:

a) Herritarrak notario aurrean formalizatu ahal izango du aurretiazko borondateen agiria. Horretarako, dagokion eskritura sinatzeko behar den dokumentazioa eramango du notarioaren bulegora. Eskriturak legez ezarritako gutxieneko edukia eta agiri-emailearen aurreikuspen eta beharrak jasoko ditu.

a) El ciudadano o la ciudadana podrá otorgar el documento de voluntades anticipadas ante notario o notaria. Para ello deberá acudir a una oficina notarial provisto de la documentación necesaria para firmar la escritura correspondiente, la cual será redactada en base al contenido legal mínimamente exigible y a las previsiones y necesidades del otorgante.

b) Notarioaren aktak agiri-emailearen borondatea jasoko du, bai eta agiri-emailearen izenean jardungo duen ordezkariaren izendapena, halakorik izanez gero. Agiria Aurretiazko Borondateen Euskal Erregistroan inskribatzea erabakiz gero, nahikoa izango da akta horretan jasotzea notarioari baimena ematen zaiola inskripzio-eskaera egiteko agiri-emailearen izenean.

b) El acta notarial recogerá la voluntad del otorgante, así como, en su caso, el nombramiento de la persona que actuará como representante. En caso de optar por la inscripción del documento en el Registro Vasco de Voluntades Anticipadas, será suficiente que el acta mencione la autorización al notario o notaria para que la solicitud de inscripción pueda ser presentada en su nombre.

4.– Aurretiazko borondateen agiria hiru lekukoren aurrean formalizatzea: herritarrak aurretiazko borondateen agiria hiru lekukoren aurrean formalizatu ahal izango du. Lekukoek adinez nagusi izan behar dute, jarduteko gaitasun osoa dutenak, eta ezin dute izan aurretiazko borondateen agiria egiten duenarekin ezkontza edo elkartze libre zein izatezko bikotekidearen bidezko loturarik, ezta bigarren mailara arteko odol- edo ezkontza-ahaidetasunik ere, eta ondare-harremanik ere ez.

4.– El otorgamiento del documento de voluntades anticipadas ante tres personas testigos: el ciudadano o ciudadana podrá otorgar el documento de voluntades anticipadas ante tres personas que actuarán como testigos. Las personas testigos deberán ser mayores de edad, con plena capacidad de obrar y no vinculadas con la persona otorgante por matrimonio, unión libre o pareja de hecho, parentesco de primer o segundo grado de consanguinidad o afinidad o relación patrimonial alguna.

9. artikulua.– Aurretiazko borondateen agiria inskribatzeko prozedurari hasiera ematea.

Artículo 9.– Iniciación del procedimiento de inscripción del documento de voluntades anticipadas.

1.– Inskripziorako prozeduraren hasiera agiri-emailearen edo haren ordezkariaren eskabidearekin hasiko da. Eskabidearen eredua helbide elektroniko honetan dago: https://www.euskadi.eus/informazioa/voluntades-anticipadas/aurretiazko-borondateak-ab/web01-a2inform/eu/ Eskabidearekin batera, eskabidean jasotako datuak zehaztu edo osatzeko behar diren gainerako elementuekin batera aurkeztu ahal izango da. Aurretiazko borondateen agiria ez inskribatzeak ez dio eragingo agiriaren baliozkotasunari.

1.– El procedimiento de inscripción se inicia mediante solicitud de la persona otorgante o persona que actúe en su representación, que se ajustará al modelo que se encuentra disponible en la siguiente dirección electrónica https://www.euskadi.eus/informacion/voluntades-anticipadas-va/web01-a2inform/es/ y que podrá acompañarse de los elementos que resulten convenientes para precisar o completar los datos que en él figuran. La falta de inscripción del documento de voluntades anticipadas no afectará a la validez del mismo.

2.– Aurretiazko borondateen agiria (Aurretiazko Borondateen Euskal Erregistroan inskriba dezaten) bitarteko elektronikoen bidez aurkeztu ahal izango da edo, bestela, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16.4 artikuluan aurreikusitako erregistro eta lekuetan eta Osasun Sailaren egoitzetan. Aurrez aurre aurkeztea erabakiz gero, agiria eta agiriarekin batera doan dokumentazioa gutun-azal itxi batean aurkeztu beharko dira, konfidentzialtasuna zaintzeko.

2.– El ciudadano o ciudadana podrá presentar el documento de voluntades anticipadas, para su inscripción en el Registro Vasco de Voluntades Anticipadas, por medios electrónicos o no electrónicos, en los registros y lugares previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en las sedes del Departamento de Salud. En caso de optar por la modalidad presencial, el documento y la documentación que lo acompaña deberá ir en un sobre cerrado para preservar su confidencialidad.

3.– Agiria hiru lekukoren aurrean formalizatu bada, eskabidearekin batera, aurretiazko borondateen agiria (jatorrizkoa) eta agiri-emailearen, lekuko gisa jarduten dutenen eta, halakorik badago, ordezkariaren nortasun agiri nazionalaren, pasaportearen edo nortasuna egiaztatzeko balio dezakeen beste edozein agiriren fotokopia aurkeztu beharko da.

3.– Si el otorgamiento se realiza ante tres testigos, junto con la solicitud, deberá aportar el original del documento de voluntades anticipadas y fotocopias de los Documentos Nacionales de Identidad, pasaporte u otro documento válido para acreditar la identidad de la persona otorgante, de las personas que actúan como testigos y, en su caso, de la persona representante.

Aurretiazko borondateen agiria inskribatzeari buruzko ebazpena emateko eskumena duen organoak egiaztatuko du aurretiazko borondateen agiria formalizatzeko legez ezarritako formaltasunak bete direla. Zehazki, egiaztatuko du agiri-emailea adinez nagusia dela, eta sinadurak ere egiazkoak direla, bai agiri-emailearena, bai lekukoena. Azken egiaztapen hori egiteko, nortasun-agirien, pasaporteen edo nortasuna egiaztatzeko balio dezakeen beste agiriren fotokopiak aztertuko ditu.

El órgano competente para resolver sobre la inscripción del documento de voluntades anticipadas comprobará la observancia de las formalidades legalmente establecidas para el otorgamiento del documento de voluntades anticipadas. La comprobación se extiende a la mayoría de edad de la persona otorgante y de las o los testigos, así como a la veracidad de sus firmas, y se realizará mediante el examen de las fotocopias de los documentos nacionales de identidad, pasaportes o documentos válidos para acreditar su identidad.

4.– Agiria notario aurrean formalizatu bada, interesdunak agiria erregistroan inskribatzeko eskatu ahal izango du agiriarekin batera notario-aktaren kopia baimendua aurkeztuta, edo, bestela, notario-bulegoari eskatu ahal izango dio formalizatutako agiria bitarteko elektronikoen bidez aurkeztu dezala, erregistroan inskribatu dezaten.

4.– Si el otorgamiento ha tenido lugar ante notario o notaria, el interesado podrá solicitar su inscripción, junto a la copia autorizada del acta notarial, o solicitar a la propia oficina notarial que el otorgamiento sea remitido para su inscripción por medios electrónicos.

5.– Eskabidea ezarritako ereduari jarraikiz egin ez bada, edo agiriarekin batera ez badira adierazitako gainerako dokumentuak aurkeztu, errekerimendua egingo zaio interesdunari akatsa zuzen dezan edo eskatzen zitzaizkion agiriak aurkez ditzan, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 68. artikuluan xedatutakoarekin bat.

5.– Si la solicitud no se ajusta al modelo establecido o no viene acompañada por la documentación necesaria, se requerirá a la persona interesada para que subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, de conformidad con lo establecido en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

10. artikulua.– Aurretiazko borondateen agiria inskribatzeko prozedurari amaiera ematea.

Artículo 10.– Finalización del procedimiento de inscripción del documento de voluntades anticipadas.

1.– Osasun-aseguramenduaren eta-kontratazioaren eskumena daukan zuzendariak ebatziko ditu Aurretiazko Borondateen Euskal Erregistroko inskripzio-eskaerak. Inskripzioren bat ukatzeko, ebazpen arrazoitu bat eman beharko da, baina Osasun Arloko Aurretiazko Borondateen abenduaren 12ko 7/2002 Legean eta dekretu honetan ezarritako baldintzak ez betetzeagatik baino ezin izango da ukatu. Ebazpen hori eman beharko da, eta eskatzaileari horren jakinarazpena egin, hiru hileko epean.

1.– La persona titular de la dirección competente en materia de aseguramiento y contratación sanitarias resuelve sobre la inscripción en el Registro Vasco de Voluntades Anticipadas. La inscripción solo puede denegarse, mediante resolución motivada, en caso de incumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley 7/2002, de 12 de diciembre, de las voluntades anticipadas en el ámbito de la sanidad y en este Decreto. La resolución ha de adoptarse y notificarse a la persona solicitante en el plazo de tres meses.

2.– Ezarritako epearen barruan jakinarazpenik ez badago, baietsi egin dela ulertuko da.

2.– La falta de notificación dentro del plazo previsto tiene efectos estimatorios.

3.– Inskripzioari buruzko ebazpenen aurka gora jotzeko errekurtsoa jar daiteke.

3.– Contra las resoluciones que resuelvan sobre la inscripción podrá interponerse recurso de alzada.

4.– Aurretiazko borondateen agiria baiespen-ebazpenaren egunetik aurrera hiru egun balioduneko epean inskribatuko da Aurretiazko Borondateen Euskal Erregistroan.

4.– La inscripción de un documento de voluntades anticipadas en el Registro Vasco de Voluntades Anticipadas se practica dentro de los tres días hábiles siguientes a aquel en el que se dicta la resolución estimatoria.

5.– Inskribatu ondoren, agiri-emaileari bidaliko zaizkio aurretiazko borondateen jatorrizko agiria, inskripzio-eskaera eta inskripzioari buruzko ebazpena.

5.– Tras la inscripción se remitirá a la persona otorgante el original del documento de voluntades anticipadas, la solicitud de inscripción y la resolución sobre la inscripción.

6.– Aurretiazko borondateen agiria formalizatzen bukatu ondoren, agiri-emaileari eskatu beste kopia autentiko emango zaio.

6.– Finalizado el otorgamiento del documento de voluntades anticipadas, se entregarán a la persona otorgante tantas copias auténticas del mismo como solicite.

11. artikulua.– Aurretiazko borondateen agiria aldatu, ordeztu edo errebokatzea.

Artículo 11.– Modificación, sustitución o revocación de un documento de voluntades anticipadas.

1.– Aurretiazko borondateen agiri bat aldatzea da agiriaren edukiaren zati bat aldatzea, baina hasierako agiria baliogabetu gabe.

1.– La modificación de un documento de voluntades anticipadas consiste en alterar parcialmente el contenido de este sin privarle de efectos.

2.– Aurretiazko borondateen agiri bat ordeztea da hasierako agiria baliogabetzea eta haren ordez beste bat formalizatzea.

2.– La sustitución de un documento de voluntades anticipadas consiste en privar a este de efectos otorgando uno nuevo en su lugar.

3.– Aurretiazko borondateen agiri bat errebokatzea da hasierako agiria baliogabetzea eta haren ordez besterik ez formalizatzea.

3.– La revocación de un documento de voluntades anticipadas consiste en privar a este de efectos sin otorgar uno nuevo en su lugar.

12. artikulua.– Aurretiazko borondateen agiri bat aldatzeko, ordezteko edo errebokatzeko eskaeraren edukia.

Artículo 12.– Contenido de la modificación, sustitución o revocación de un documento de voluntades anticipadas.

1.– Aurretiazko borondateen agiri bat aldatzeko, ordezteko edo errebokatzeko agirian gutxienez honakook jaso behar dira:

1.– En el documento que modifique, sustituya o revoque las voluntades anticipadas previamente otorgadas, deben constar, como mínimo:

a) agiri-emailearen izena; bi abizen, eta nortasun agiri nazionalaren, pasaportearen edo nortasuna egiaztatzeko balio dezakeen beste edozein dokumenturen zenbakia.

a) el nombre, dos apellidos y número del Documento Nacional de Identidad, pasaporte u otro documento válido para acreditar la identidad de la persona otorgante.

b) Aldatu, ordeztu edo errebokatu nahi den agiria non, noiz eta zer modutan formalizatu zen.

b) el lugar, la fecha y el modo de formalización del documento que se modifica, sustituye o revoca.

c) Agiri-emaileak aurretiazko borondateen agiria aldatu, ordeztu edo errebokatu nahi duela.

c) la voluntad de la persona otorgante de modificar, sustituir o revocar dicho documento.

d) Aldatu, ordeztu edo errebokatzeko agiria non, noiz eta nola formalizatu den.

d) el lugar y la fecha en que se formaliza la modificación, sustitución o revocación.

e) Agiri-emailearen sinadura.

e) la firma de la persona otorgante.

2.– Kontua bada lehendik formalizatutako aurretiazko borondateen agiria beste batekin ordeztea, aurreko apartatuan aurreikusitakoez gainera, adierazi beharko da aurreko agiria indargabetuta geratzen dela, eta agiri-emailearen tratamenduari buruzko jarraibideak erantsi beharko dira. Ordezkari bat edo gehiago izendatu daitezke, 7.5 artikuluan aurreikusitakoari jarraituz.

2.– Si se trata de sustituir el documento de voluntades anticipadas anteriormente otorgado por uno nuevo, además de las menciones previstas en el apartado anterior, debe hacerse constar que el documento previo queda sin efectos y añadir las instrucciones sobre el tratamiento de la persona otorgante. Se pueden designar una o varias personas representantes, de acuerdo con lo previsto en el artículo 7.5.

3.– Kontua bada lehendik formalizatutako aurretiazko borondateen agiria aldatzea, artikulu honen 1. apartatutan aurreikusitakoez gainera, argi eta garbi adierazi beharko da aurreko agiriaren zer zatik jarraituko duen indarrean, zer zati indargabetuko den eta, ezer eransten bada, hitzez hitz zer esango duen.

3.– Si se trata de modificar el documento de voluntades anticipadas anteriormente otorgado, además de las menciones previstas en el apartado 1 de este artículo, ha de expresarse con total claridad qué parte del documento previo permanece vigente, qué parte queda sin efectos y, en su caso, cuál es la redacción de la parte que se incorpora.

4.– Agiria hiru lekukoren aurrean formalizatzen bada, dekretu honen 7.7 artikuluan ezarritakoari jarraituko zaio.

4.– Si el documento se formaliza ante tres personas testigos, se procederá conforme a lo establecido en el artículo 7.7 de este Decreto.

13. artikulua.– Aurretiazko borondateen agiri bat aldatzeko, ordezteko edo errebokatzeko agiria inskribatzeko prozedura.

Artículo 13.– Procedimiento de inscripción de la modificación, sustitución o revocación de un documento de voluntades anticipadas.

1.– Aurretiazko borondateen agiri bat aldatzeko, ordezteko edo errebokatzeko agiria inskribatzeko prozedura 8., 9. eta 10. artikuluetan ezarritakora egokituko da.

1.– El procedimiento para inscribir la modificación, sustitución o revocación de un documento de voluntades anticipadas se adecuará a lo establecido en los artículos 8, 9 y 10.

2.– Eskabide-eredua egoitza elektroniko honetan egongo da erabilgarri: https://www.euskadi.eus/informazioa/voluntades-anticipadas/aurretiazko-borondateak-ab/web01-a2inform/eu/

2.– El modelo de solicitud se encuentra disponible en la siguiente dirección electrónica https://www.euskadi.eus/informacion/voluntades-anticipadas-va/web01-a2inform/es/

14. artikulua.– Aurretiazko borondateen agiri inskribatuaren agiri-emailearen eta haren ordezkarien eskubideak.

Artículo 14.– Derechos de la persona otorgante de un documento de voluntades anticipadas inscrito y de sus representantes.

1.– Aurretiazko borondateen agiri inskribatuaren agiri-emaileak, eta haren legezko ordezkariak nahiz agiri horren bidez horretarako modu sinesgarrian izendatutako ordezkariak, kontsulta egin dezake Aurretiazko Borondateen Euskal Erregistroan, nahi duenean.

1.– La persona otorgante de un documento de voluntades anticipadas inscrito, así como su representante legal o quien a tal efecto hubiera designado de manera fehaciente a través de ese documento, puede dirigirse al Registro Vasco de Voluntades Anticipadas para consultarlo en cualquier momento.

2.– Aurretiazko borondateen agiriaren inskripzioa egiaztatzen duen ziurtagiria ere eskura dezake.

2.– También puede obtener un certificado acreditativo de la inscripción del documento de voluntades anticipadas.

3.– Eskubide horiek gauzatu nahi dituzten pertsonek horretarako eskabidea egin dezakete bitarteko telematiko egokien bitartez, edo identitatea egiaztatzeko aukera ematen duen beste bitarteko baten bidez.

3.– Las personas que deseen ejercer esos derechos pueden solicitarlo empleando los medios telemáticos habilitados al efecto o a través de cualquier otro medio que permita verificar su identidad.

4.– Aurretiazko borondateen agiri inskribatuaren agiri-emaileak eta haren ordezkariek, bai eta lekuko gisa jarduten dutenek eskubidea dute haien datu pertsonalak babestu, datuen segurtasuna bermatu eta konfidentzialtasuna zaindu daitezen, eta, bereziki, datu pertsonalak kasuan kasuko prozeduran edo jarduketan ezarritako helburuetarako soilik eskatu eta tratatu daitezen, indarrean dauden legeak erabat errespetatuta. Edozeinetara ere, edozein unetan baliatu ahal izango dituzte datuen babesaren gaineko eskubideak (datuak irispidean izatea, zuzentzea, ezabatzea, tratamendua mugatzea eta aurka egitea) zuzenean tratamenduaren arduradunari eskatuta.

4.– La persona otorgante de un documento de voluntades anticipadas inscrito y sus representantes, así como las personas que actúen como testigos, tendrán derecho a la protección, garantía de la seguridad y confidencialidad de los datos de carácter personal, y en particular a que estos sean únicamente exigidos y tratados para las finalidades previstas en el procedimiento o actuación que se trate, con pleno respeto a la legislación vigente. En todo caso, podrán ejercitar en cualquier momento sus derechos en materia de protección de datos (acceso, rectificación, supresión, limitación y oposición) directamente ante el responsable del tratamiento.

15. artikulua.– Osasun-zentroentzako informazioa, eta medikuek eta erizainek inskribatutako agiriak eskuratzea.

Artículo 15.– Información a los centros sanitarios y acceso por parte del personal médico y de enfermería a los documentos inscritos.

1.– Aurretiazko Borondateen Euskal Erregistroak Euskal Autonomia Erkidegoko osasun-zentroetako mediku eta erizainei inskribatuta dauden agirien berri izateko eta agiri horien edukia eskuratzeko modua eskainiko die.

1.– El Registro Vasco de Voluntades Anticipadas facilitará al personal médico y de enfermería, de los centros sanitarios ubicados en la Comunidad Autónoma de Euskadi el conocimiento de la existencia de aquellos documentos inscritos y el acceso a su contenido.

2.– Pertsona bat tratatzen ari diren medikuak edo erizainak garrantzi handiko erabaki klinikoak hartu behar baditu, eta gaixoak ezin badu adierazi bere nahia zein den, Aurretiazko Borondateen Euskal Erregistroan sartu beharko du telematikoki, pertsona horrek agiria inskribatua duen egiaztatu, eta, hala bada, edukia irakurtzeko.

2.– Cuando sea preciso adoptar decisiones clínicas relevantes, el personal médico o de enfermería que atienda a una persona a la que, por su situación, no le sea posible expresar su voluntad, debe acceder telemáticamente al Registro Vasco de Voluntades Anticipadas para conocer si esta tiene alguno inscrito y, en caso afirmativo, acceder a su contenido.

3.– Aurretiazko borondateen agiria eskuratu ondoren, medikuak edo erizainak zer jartzen duen adieraziko dio agirian izendatutako ordezkariari, edo, halakorik ez badago, agiri-emailerekin lotura familiarra edo izatezkoa duten pertsonei.

3.– Tras el acceso al documento de voluntades anticipadas, el personal médico o de enfermería debe comunicar su contenido a la persona representante designado en el mismo o, en su defecto, a las personas vinculadas al o a la otorgante por razones familiares o de hecho.

4.– Profesional batek Aurretiazko Borondateen Euskal Erregistroan sartu eta erabiltzaile baten informazioa eskuratu ahal izateko, zalantzarik sorrarazten ez duen modu pertsonalizatu batean identifikatu beharko du bere burua, eta haren baimena egiaztatu egingo da. Inor sartzen den bakoitzean, jasota geratu beharko da, halako moldez non jakin ahal izango den nor, noiz eta zertarako sartu den, eta sartzeko saiakera bakoitzean ere, gutxienez, datu hauek gorde beharko dira: profesionalaren identifikazioa, eguna, ordua eta sarbide-mota. Sarrera ukatu egiten bada sarbide-irizpideak betetzen ez direlako, ukapena ere erregistratuta geratu beharko da.

4.– El acceso telemático se realizará identificando de forma inequívoca y personalizada a todo profesional que intente acceder a la información contenida en el Registro Vasco de Voluntades Anticipadas de una persona usuaria y verificarán su autorización. Se deberá dejar constancia de todo acceso en términos que permitan tener conocimiento de la persona que accede, la fecha y la finalidad, debiéndose guardar de cada intento de acceso como mínimo la identificación del profesional, fecha, hora y tipo de acceso. Si el acceso es denegado por no cumplir los criterios de acceso, la propia denegación deberá quedar también registrada.

16. artikulua.– Informazioa isilpean eduki beharra.

Artículo 16.– Deber de secreto.

Osasun-langileak, bai eta, beren kargu edo lanagatik, aurretiazko borondateen agiriaren berri dutenak edo agiria eskuratzen dutenak behartuta daude informazioa isilpean gordetzera, horrek ezertan eragotzi gabe 15.3 artikuluan ezarritakoa. Gainera, beti bermatu beharko da datuen konfidentzialtasuna eta behar bezala betetzen dela Datu Pertsonalak Babesteko eta Eskubide Digitalak Bermatzeko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoak eta Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren apirilaren 27ko (EB) 2016/679 Erregelamenduak ezarritakoa (Erregelamendua datu pertsonalen tratamenduari dagokionez pertsona fisikoen babesari eta datu horien zirkulazio askeari buruzkoa da eta 95/46/EE Zuzentaraua indargabetzen du).

El personal sanitario, así como cualquier persona que, por razón de su cargo u ocupación, conozca la existencia o acceda al contenido de cualquier documento de voluntades anticipadas, está sujeta al deber de guardar secreto, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 15.3. Asimismo, deberá garantizar en todo caso, la confidencialidad de los datos y el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE.

17. artikulua.– Aurretiazko borondateen agirien zaintza.

Artículo 17.– Custodia de los documentos de voluntades anticipadas.

1.– Aurretiazko Borondateen Euskal Erregistroak agiri-emailea hil ondoren beste bost urte pasatu arte zainduko ditu inskribatutako agiriak, eta hortik aurrera suntsitu egingo ditu.

1.– El Registro Vasco de Voluntades Anticipadas custodia los documentos inscritos hasta pasados cinco años desde el fallecimiento de la persona otorgante, y estos se expurgarán a partir de ese momento.

2.– Errebokatutako eta ordeztutako agiriak errebokatzea edo ordeztea inskribatu ondoren suntsituko dira.

2.– Los documentos revocados y los sustituidos por otros nuevos se expurgarán tras la inscripción de la revocación o de la sustitución.

3.– Euskal Autonomia Erkidegoaren egoitza elektronikoaren (5.2 artikuluan aipatutakoaren) plataforman erregistratutako datuak azkena inskribatutako agiriari buruzkoak izango dira beti, eta artikulu honen 1. apartatutan aurreikusitako epean gordeko dira.

3.– Los datos registrados en la plataforma electrónica de la Sede Electrónica de la Comunidad Autónoma de Euskadi, previsto en el artículo 5.2, se refieren siempre al último documento inscrito y se conservan durante el plazo previsto en el apartado 1 de este artículo.

18. artikulua.– Beste erregistro batzuekiko interkonexioa.

Artículo 18.– Interconexión con otros Registros.

1.– Aurretiazko Borondateen Euskal Erregistroa Espainiako Aurretiazko Jarraibideen Erregistro Nazionalarekin interkonektatuko da, Pazientearen autonomia eta informazio eta dokumentazio klinikoaren arloko eskubide eta betebeharrak arautzen dituen azaroaren 14ko 41/2002 oinarrizko Legean eta Aurretiazko Jarraibideen Erregistro Nazionala eta berorri dagokion datu pertsonalen fitxategi automatizatua arautzen dituen otsailaren 2ko 124/2007 Errege Dekretuan ezarritako eran.

1.– El Registro Vasco de Voluntades Anticipadas se interconectará con el Registro Nacional de Instrucciones Previas en los términos previstos en la Ley 41/2002, de 14 de noviembre básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, así como en el Real Decreto 124/2007, de 2 de febrero, por el que se regula el Registro nacional de instrucciones previas y el correspondiente fichero automatizado de datos de carácter personal.

2.– Aurretiazko borondateen edo aurretiazko jarraibideen beste erregistro batzuekin interkonektatzekotan, horretarako izenpetuko diren lankidetza-hitzarmenetan ezarritakoari jarraituko zaio, betiere datu pertsonalak babesteko legedia errespetatuz.

2.– La interconexión con otros registros de voluntades anticipadas o instrucciones previas se llevará a cabo con arreglo a convenios de colaboración que se celebren al respecto y respetando la legislación sobre protección de datos de carácter personal.

XEDAPEN INDARGABETZAILEA
DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Indarrik gabe geratzen da Aurretiazko Borondateen Euskal Erregistroa sortu eta arautzeko azaroaren 4ko 270/2003 Dekretua.

Queda derogado el Decreto 270/2003, de 4 de noviembre, por el que se crea y regula el Registro Vasco de Voluntades Anticipadas.

AZKEN XEDAPENA
DISPOSICIÓN FINAL

Dekretu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean jarriko da indarrean.

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteizen, 2024ko urtarrilaren 30ean.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 30 de enero de 2024.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

Osasuneko sailburua,

La Consejera de Salud,

MIREN GOTZONE SAGARDUI GOIKOETXEA.

MIREN GOTZONE SAGARDUI GOIKOETXEA.


Azterketa dokumentala


Análisis documental