Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

145. zk., 2023ko abuztuaren 1a, asteartea

N.º 145, martes 1 de agosto de 2023


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

SEGURTASUN SAILA
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD
3716
3716

104/2023 DEKRETUA, uztailaren 11koa, Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeetan erabili beharreko hauteskunde-materialaren eta -dokumentazioaren eredu ofizialak eta ezaugarri teknikoak zehazten dituena, bai eta horiek entregatzeko prozedura ere.

DECRETO 104/2023, de 11 de julio, por el que se determinan los modelos oficiales y las características técnicas del material y la documentación electoral a emplear en las elecciones al Parlamento Vasco, así como el procedimiento de entrega de los mismos.

Eusko Legebiltzarrerako Hauteskundeei buruzko ekainaren 15eko 5/1990 Legearen 88.1 artikuluak Eusko Jaurlaritzari ematen dio ahalmena erregelamendu bidez arautzeko Eusko Legebiltzarrerako Hauteskundeetan erabili beharreko hautetsontzi eta kabinen eredu ofiziala eta boto-paperak, gutun-azalak eta gainerako hauteskunde-dokumentazioa inprimatzeko eta egiteko ezaugarriak eta baldintza teknikoak, bai eta material hori hauteskunde-operadoreei emateko prozedura ere.

El artículo 88.1 de la Ley 5/1990, de 15 de junio, de elecciones al Parlamento Vasco, faculta al Gobierno Vasco a regular reglamentariamente el modelo oficial de las urnas y cabinas y las características y condiciones técnicas de impresión y confección de las papeletas, los sobres de votación y el resto de documentación electoral a emplear en las elecciones al Parlamento Vasco, así como el procedimiento de entrega del citado material a los operadores electorales.

Hori betetzeko, abenduaren 23ko 220/2008 Dekretua onartu zen, Euskal Legebiltzarreko hauteskundeetan erabiltzeko kutxa, kabina, boto-txartel, kartazal eta gainerako agirien eredu ofizialak eta ezaugarriak eta material hori eskura emateko prozedura zehaztekoa, eta hiru aldiz aldatu da hori: lehenengo aldian uztailaren 17ko 136/2012 Dekretuak aldatu zuen, Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeetan erabili beharreko hautestontzi, kabina, boto-txartel, gutun-azal eta gainerako agirien eredu ofizialak eta ezaugarriak zehazten dituenak, baita material hori banatzeko prozedura ere; ondoren, ekainaren 7ko 90/2016 Dekretuak, Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeetan erabili beharreko hautestontzi, kabina, boto-paper, bozkatzeko gutun-azal eta hauteskundeetarako gainerako dokumentazioaren eredu ofizialak eta ezaugarriak eta material hori entregatzeko prozedura zehazten dituen Dekretuaren bigarren aldaketari buruzkoak; eta, azkenik, urriaren 1eko 154/2019 Dekretuak, Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeetan erabili beharreko hautestontzi, kabina, boto-paper, bozkatzeko gutun-azal eta hauteskundeetarako gainerako dokumentazioaren eredu ofizialak eta ezaugarriak eta material hori entregatzeko prozedura zehazten dituen Dekretuaren hirugarren aldaketari buruzkoak. Aldaketa horiek egin dira, batetik, Hauteskunde Araubide Orokorraren ekainaren 19ko 5/1985 Lege Organikoan gerora egindako aldaketetara egokitzeko beharra zegoelako, eta, bestetik, hauteskunde-kudeaketa modernizatu eta sinplifikatu behar zelako.

En cumplimiento de tal mandato se aprobó el Decreto 220/2008, de 23 de diciembre, por el que se determinan los modelos oficiales y las características de las urnas, cabinas, papeletas, sobres de votación y demás documentación electoral a emplear en las Elecciones al Parlamento Vasco, así como el procedimiento de entrega del citado material, el cual ha sido modificado hasta en tres ocasiones; la primera por el Decreto 136/2012, de 17 de julio, de modificación del Decreto por el que se determinan los modelos oficiales y las características de las urnas, cabinas, papeletas, sobres de votación y demás documentación electoral a emplear en las elecciones al Parlamento Vasco, así como el procedimiento de entrega del citado material; posteriormente por el Decreto 90/2016, de 7 de junio, de segunda modificación del Decreto por el que se determinan los modelos oficiales y las características de las urnas, cabinas, papeletas, sobres de votación y demás documentación electoral a emplear en las elecciones al Parlamento Vasco, así como el procedimiento de entrega del citado material y, por último, por el Decreto 154/2019, de 1 de octubre, de tercera modificación del Decreto por el que se determinan los modelos oficiales y las características de las urnas, cabinas, papeletas, sobres de votación y demás documentación electoral a emplear en las elecciones al Parlamento Vasco, así como el procedimiento de entrega del citado material. Tales modificaciones derivan, por una parte, de la obligación de adaptarse a cambios sobrevenidos en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General y, por otra, de la conveniencia de modernizar y simplificar la gestión electoral.

Araudi horren ondoz ondoko aldaketek eragin dute hauteskunde-inprimakien eredu ugari eta anitzen estiloak eta edukia homogeneoak ez izatea, baita inprimaki horiek lege-testu desberdinetan sakabanatuta egotea ere.

Las sucesivas reformas en esta normativa han supuesto una falta de homogeneidad en el estilo y contenido de los diversos y numerosos modelos de impresos electorales, además de su dispersión en diferentes textos legales.

Bestalde, hauteskunde-dokumentazioaren ereduak berrikusi dira eta sinplifikatu edo hobetu beharreko zenbait akats edo adierazpen detektatu dira bi hizkuntza ofizialetako batean, baita hizkera ez-sexistari buruzko araudiaren araberakoak ez diren adierazpen batzuk ere.

Por otro lado, la revisión de los modelos de documentación electoral ha permitido detectar algunos errores o expresiones, que requerían de simplificación o mejora en alguna de las lenguas oficiales, así como la no adecuación de las expresiones utilizadas a la normativa de lenguaje no sexista.

Gainera, orain dela gutxi araudi aldaketa batzuk gertatu dira eta horiek inprimaki batzuen edukiari eragin diote.

Además, se han producido recientemente ciertos cambios normativos que han afectado al contenido de algunos impresos.

Horregatik, egokitzat jo da beste arau bat onartzea, aurretik zeuden eredu ofizialak berrikusi, finkatu, zuzendu eta eguneratzeko, eta aurreko araudia indargabetzeko. Horrela, hauteskunde-dokumentazioaren ereduekin lotutako nahasteak eta kontsulta ugari ere ekidin nahi dira.

Por ello, se ha estimado conveniente la aprobación de una nueva norma que revise, consolide, corrija y actualice los modelos oficiales preexistentes, derogando la normativa anterior. De este modo se pretenden evitar equívocos o consultas múltiples sobre los modelos de documentación electoral.

Ildo horretatik, genero-ikuspegitik berrikusi eta egokitu da dekretu honetako eta lau eranskinetako dokumentazio guztian erabilitako hizkera, martxoaren 16ko 1/2023 Legegintzako Dekretuak, Emakumeen eta gizonen berdintasunerako eta emakumeen aurkako indarkeria matxistarik gabe bizitzeko otsailaren 18ko 4/2005 Legearen testu bategina onartzen duenak, 19.4 artikuluan ezarritakoaren arabera.

En este sentido, se ha revisado y adecuado el empleo del lenguaje teniendo en cuenta la perspectiva de género en el contenido de toda la documentación de este Decreto y de sus cuatro anexos, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 19.4 del Decreto Legislativo 1/2023, de 16 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres y Vidas Libres de Violencia Machista contra las Mujeres.

Euskarazko testuak ere aztertu dira, eta hizkuntzaren aldetik behar bezala eguneratzeko egin beharreko aldaketak egin dira, ulergarriagoak izan daitezen. Gainera, estilo akatsak eta tipografikoak zuzendu dira, gaztelaniazko zein euskarazko testuetan.

Igualmente, se ha llevado a cabo un análisis de los textos en euskera efectuando los cambios lingüísticos necesarios para una correcta actualización de los mismos, en aras a facilitar su comprensión, y se han corregido erratas de estilo y tipográficas tanto en los textos en castellano como en los de euskera.

Bide batez, 12/2022 Lege Organikoaren ondorioz inprimakietan egin beharreko aldaketak egin dira –12/2022 Lege Organikoa, irailaren 30ekoa, Hauteskunde Araubide Orokorraren ekainaren 19ko 5/1985 Lege Organikoa erreformatzekoa, atzerrian bizi diren espainiarrek botoa emateko modua (AEHE) arautzeko (75. artikulua)–. Aldaketa horiek martxoaren 29ko INT/316/2023 Aginduan zehaztu dira, Hauteskunde Prozesuen Erregulazio Osagarria Arautzeko apirilaren 16ko 605/1999 Errege Dekretuaren eranskinak aldatzen dituen horretan. Zehazki, boto-paper deskargagarriaren eredu bat sartu da, hautesleek bozkatzeko boto-paper arruntaren ordez erabili ahal izango dutena, botoa ezarritako epearen barruan hel dadila errazteko.

Por otro lado, se ha aprovechado para incluir las novedades relacionadas con los impresos que se derivan de la Ley Orgánica 12/2022, de 30 de septiembre, de reforma de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, para la regulación del ejercicio del voto por los ciudadanos que viven en el extranjero (CERA) (artículo 75), y que han sido concretadas en la Orden INT/316/2023, de 29 de marzo, por la que se modifican los anexos del Real Decreto 605/1999, de 16 de abril, de regulación complementaria de los procesos electorales. En particular se introduce un nuevo modelo de papeleta descargable, que los mencionados electores y electoras podrán utilizar como alternativa al voto a través de la papeleta habitual, con el fin de favorecer que el voto pueda llegar dentro del plazo establecido.

Horrez gain, boto-paperaren eredua sinplifikatu da, boto-paperen goiburuetan agertzen zen testua kendu baita. Izan ere, goiburu horretan boto-emaileak formalki adierazten zuen boto-paper horretako hautagai-zerrendaren aldeko botoa eman nahi duela, eta formalitate hori alferrikakoa zen eta, gainera, testu hori ez da agertzen beste hauteskunde-prozesu batzuetan erabiltzen diren boto-paperen ereduetan.

Asimismo, se simplifica el modelo de papeleta con la eliminación del texto que figuraba en las cabeceras de las papeletas de votación en el que la persona votante manifestaba formalmente la decisión de dar su voto a la candidatura representada en la papeleta. Tal formalidad resultaba superflua y, por otro lado, no figura en los modelos de papeletas de votación empleados en otros procesos electorales.

Gainera, egiaztagutun-eredu bat gehitu da administrazioak mahaietan izendatutako pertsonentzat (Eusko Legebiltzarrerako Hauteskundeei buruzko ekainaren 15eko 15/1990 Legeak 109. artikuluan aipatzen ditu pertsona horiek).

Además, se ha introducido el modelo de credencial de las personas designadas por la administración en las mesas, personas a las que se refiere el artículo 109 de la Ley 15/1990, de 15 de junio, de Elecciones al Parlamento Vasco.

Inprimaki eredu batzuen ezaugarriak ere aldatu dira eta ingurumen-irizpide berriekin bat datozen beste batzuk ezarri dira, artekarien eta ahaldunen izendapenean adinari buruzko laukitxoa kendu da, ez delako beharrezkoa, eta hauteskunde-mahaietako kideen izendapenei buruzko inprimakiak eguneratu dira eta horietako bi kendu dira, gaur egun erabiltzen ez direlako.

También se han modificado las características de algunos de los modelos de impresos, incluyendo el establecimiento de otras más acordes con los nuevos criterios ambientales, se ha suprimido la casilla referente a la edad en los nombramientos de interventores e interventoras, apoderados y apoderadas, por estimarse innecesaria, y se han actualizado los impresos relativos a las designaciones de miembros de mesas electorales, eliminando dos de ellos por haber caído en desuso su utilización.

Izendapen horien jakinarazpenetan, atal bat gehitu da aitzakien alegazioak modu telematikoan ere aurkeztu ahal izateko.

En las notificaciones de estas designaciones, se ha introducido un apartado nuevo para poder presentar alegaciones de excusas también de forma telemática.

Gainera, Hauteskunde Batzorde Zentralak hala eskatu duelako, Hauteskunde Batzorde Zentralak eta Autonomia Erkidegoko Hauteskunde Batzordeak onartu behar dituzten eta Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu behar diren akten artean akta-eredu hauek sartu dira: atzerrian bizi diren egoiliarren botoarekin lotutako eraketa-akta eta boto-kontaketaren akta, kontsulatuko funtzionarioentzako akta eta horren eranskina.

Además, y por haberlo señalado así la Junta Electoral Central, se han incluido los modelos de Actas de constitución y de escrutinio del voto de los residentes ausentes en el extranjero, el acta para el personal funcionario consular y el anexo de la misma, entre aquellas que han de ser aprobadas por la Junta Electoral Central y la Junta Electoral de la Comunidad Autónoma y publicadas en el Boletín Oficial del País Vasco.

Era berean, zenbait aurreikuspen sartu dira Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak Estatuaren eskumenekoak diren beste batzuekin batera egiteko aukera kontuan hartuta.

Del mismo modo, se han incluido una serie de previsiones ante la posibilidad de que las elecciones al Parlamento Vasco concurran con otras de competencia estatal.

Azkenik, hauteskunde-arloko eskumena daukan saileko sailburuari ahalmena ematen zaio eranskin horietako edukia agindu bidez aldatzeko, Autonomia Erkidegoko Hauteskunde Batzordearen txostena jaso ondoren, alderdi tekniko instrumentalak baino ez direlako.

Finalmente, se habilita al Consejero o Consejera del departamento competente en materia electoral a modificar, mediante Orden, el contenido de los anexos, previo informe de la Junta Electoral de la Comunidad Autónoma, por tratarse de aspectos técnicos meramente instrumentales.

Horregatik, Jaurlaritzako lehenengo lehendakariorde eta Segurtasuneko sailburuak proposatuta, Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoarekin bat etorriz eta Gobernu Kontseiluak 2023ko uztailaren 11n egindako bileran eztabaidatu eta onartu ondoren,

En su virtud, a propuesta del Vicelehendakari Primero y Consejero de Seguridad, de acuerdo con la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi y previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno, en su sesión celebrada el día 11 de julio de 2023.

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:

1. artikulua.– Hautetsontziak eta kabinak.

Artículo 1.– Urnas y Cabinas.

1.– Hauteskunde-mahai bakoitzak hautetsontzi bat izango du, edozein koloretakoa edo tonalitatetakoa, bai eta kabina bat ere, edo, horrelakorik ezean, esparru pribatu bat, bertan boto-emaileak, nahi izanez gero, boto-papera aukeratzeko eta bozketako gutun-azalean sartzeko. Hauteskunde-kabinaren ondoan, mahai bat egongo da, eta nahikoa gutun-azal eta boto-paper egongo dira bertan.

1.– Cada mesa electoral dispondrá de una urna, que podrá ser de cualquier color o tonalidad, así como de una cabina o, en su defecto, de un recinto reservado en el que el o la votante, si lo desea, podrá escoger la papeleta electoral e introducirla en el sobre de votación. Junto a la cabina electoral habrá una mesa con un número suficiente de sobres y papeletas de votación.

2.– Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeetan erabili beharreko hautetsontzien eta kabinen ezaugarriak martxoaren 29ko INT/316/2023 Aginduan ezarritakoak izango dira (apirilaren 1eko BOE, 78. zk.).

2.– Las características de las urnas y cabinas a utilizar en las elecciones al Parlamento Vasco serán las que se determinan en la Orden INT/316/2023, de 29 de marzo (BOE n.º 78, de 1 de abril).

3.– Hautetsontziak, muntatu eta zigilatu ondoren, hauteskunde-mahai bakoitzeko lehendakariari emango dizkio dagokion udalean hauteskunde-administrazioarekin lotutako zereginak betetzen dituenak.

3.– Las urnas, una vez montadas y precintadas, serán entregadas a la presidencia de cada una de las mesas electorales a través de quien desempeñe las tareas vinculadas a la administración electoral en el ayuntamiento respectivo.

Zigiluen funtzioa izango da hautetsontzia ixtea, inork ez dezan hautetsontzia ireki mahaikideek, artekariek eta ahaldunek jakin gabe. Zigilua hautsi edo hondatuz gero, bozketa-egunean, mahaiko lehendakariak bermatu beharko du hautetsontzia itxita dagoela, eskura duen edozein elementu erabiliz.

Los precintos consistirán en un cierre que impida la apertura de la urna sin conocimiento de los miembros de la mesa, de los interventores e interventoras y de los apoderados y apoderadas. En caso de ruptura o deterioro del precinto el día de la votación, la presidencia de la mesa deberá asegurar el cierre de la urna mediante la utilización de cualquier elemento que tenga a su disposición.

4.– Kabinak, muntatu ondoren, hauteskunde-mahai bakoitzeko lehendakariari emango dizkio dagokion udalean hauteskunde-administrazioarekin lotutako zereginak egiten dituenak.

4.– Las cabinas, una vez montadas, se pondrán a disposición de la presidencia de las mesas a través de quien realice las tareas vinculadas a la administración electoral en el ayuntamiento respectivo.

2. artikulua.– Boto-paperak.

Artículo 2.– Papeletas de votación.

1.– Boto-paperetan, Eusko Legebiltzarrerako Hauteskundeei buruzko ekainaren 15eko 5/1990 Legearen 91. artikuluan adierazitakoa agertuko da; halaber, eredu ofizialari jarraituko diote, dekretu honen B eranskinaren barruko I. eranskinean eta C eranskinaren barruko I. eranskinean adierazten diren ezaugarri eta inprimaketa-baldintzak betez.

1.– Las papeletas de votación contendrán las indicaciones expresadas en el artículo 91 de la Ley 5/1990, de 15 de junio, de Elecciones al Parlamento Vasco y se ajustarán al modelo oficial con las características y condiciones de impresión señaladas en los respectivos Anexos I de los anexos B y C del presente Decreto.

2.– Boto-paperetan, hautagai-zerrendaren izena, siglak eta ikurra agertuko dira, baita, hautagai-zerrendan ezarritako ordenaren arabera, lurralde historikoko hauteskunde-batzordeak aldarrikatutako hautagaien izen-abizenak ere, letra larriz, baina ez da ordezkorik agertuko.

2.– En las papeletas figurarán el nombre, siglas y símbolo de la candidatura, así como, según el orden establecido en la candidatura, los nombres y apellidos, en letra mayúscula, de los candidatos y candidatas proclamadas por la junta electoral de Territorio Histórico, sin incluir las suplencias.

3.– Lurralde historikoko hauteskunde-batzordeek hauteskunde-arloko eskumena daukan sailak aurkeztutako boto-paperen eredu ofiziala onartuko dute, eta egiaztatuko dute alderdi politikoek, federazioek, koalizioek eta hauteskunde-elkarteek egindako boto-paperek eta gutun-azalek dekretu honetan ezarritako zehaztapen eta ezaugarriak betetzen dituztela.

3.– Las juntas electorales de Territorio Histórico aprobarán el modelo oficial de las papeletas de votación presentado por el departamento competente en materia electoral y verificarán las papeletas y sobres de votación confeccionados por los partidos políticos, federaciones, coaliciones y agrupaciones electorales de acuerdo con las especificaciones y características establecidas en este Decreto.

3. artikulua.– Boto-paperak egitea eta banatzea.

Artículo 3.– Confección y entrega de las papeletas.

1.– Egiten diren lehenengo boto-paperak Euskal Autonomia Erkidegoko Hautesle Erroldaren Bulegoaren probintzia-ordezkaritzei emango dizkie Eusko Jaurlaritzan hauteskunde-arloko eskumena daukan zuzendaritzak, posta bidezko botoan erabiltzeko eta atzerrian bizi diren egoiliarrei bidaltzeko.

1.– Las primeras papeletas confeccionadas se entregarán por la dirección del Gobierno Vasco competente en materia electoral a las delegaciones provinciales de la Oficina del Censo Electoral del País Vasco, para el voto por correo, así como para su envío a los y las residentes ausentes que viven en el extranjero.

2.– Eusko Jaurlaritzako zuzendaritza horrek, bozketa-eguna baino lehen, eskualdeko hauteskunde-batzordeei emango dizkie gainerako boto-paperak, behar beste. Eskualdeko hauteskunde-batzordeek hauteskunde-mahaietara helaraziko dituzte, udaletan hauteskunde-administrazioarekin lotutako zereginak betetzen dituenaren bitartez.

2.– Las restantes papeletas de votación también serán facilitadas antes del día de la votación, en número suficiente, por la citada dirección del Gobierno Vasco a las juntas electorales de zona que las harán llegar a las mesas electorales a través de quién realice las tareas vinculadas con la administración electoral en los ayuntamientos.

Era berean, behar beste boto-paper emango zaizkio kanpo-gaietan eskumena duen ministerioari.

Asimismo, se facilitarán papeletas suficientes al ministerio competente en materia de asuntos exteriores.

4. artikulua.– Bozketako gutun-azalak.

Artículo 4.– Sobres de votación.

1.– Bozketako gutun-azala eredu ofizialarekin bat etorriko da, eta dekretu honetako B eranskinaren barruko II. eranskinean eta C eranskinaren barruko II. eranskinean adierazten diren ezaugarriak eta baldintzak bete beharko ditu. Gainera, boto-paperaren kolore berekoa izango da.

1.– El sobre de votación se ajustará al modelo oficial con las características y condiciones de confección señaladas en los respectivos anexos II de los anexos B y C del presente Decreto y tendrá siempre el mismo color que la papeleta.

2.– Boto-paperak bezala, bozketako gutun-azalak ere Eusko Jaurlaritzan hauteskunde-arloko eskumena daukan zuzendaritzak emango dizkie Hautesle Erroldaren Bulegoaren probintzia-ordezkaritzei eta eskualdeko hauteskunde-batzordeei, behar beste, bozketa-eguna baino lehen. Azken horiek hauteskunde-mahaietara helaraziko dituzte bozketako gutun-azalak, udaletan hauteskunde-administrazioarekin lotutako zereginak betetzen dituenaren bitartez.

2.– Del mismo modo que las papeletas, el sobre de votación será facilitado, antes del día de la votación y en número suficiente, por la dirección del Gobierno Vasco competente en materia electoral a las delegaciones provinciales de la Oficina del Censo Electoral y a las juntas electorales de zona. Estas últimas harán llegar los sobres de votación a las mesas electorales a través de quién realice los trabajos relacionados con la administración electoral en los ayuntamientos.

Era berean, behar beste bozketako gutun-azal emango zaizkio kanpo-gaietan eskumena duen ministerioari.

Asimismo, se facilitarán sobres suficientes al ministerio competente en materia de asuntos exteriores.

5. artikulua.– Hauteskundeetako inprimakiak eta gutun-azalak.

Artículo 5.– Impresos y sobres electorales.

1.– Dekretu honetako B eta C eranskinetako III, IV, V, VI, VII, VIII eta IX. eranskinetan adierazitako inprimaki eta gutun-azalak egiteko ezaugarri eta ereduak onartzen dira; hori dela eta, nahitaez erabili beharko dira hauteskunde-prozesuko izapide eta eragiketa guztietan.

1.– Se aprueban los modelos y las características de confección de los impresos y sobres que se señalan en los anexos III, IV, V, VI, VII, VIII y IX de los anexos B y C del presente Decreto, siendo obligatorio su empleo y utilización en todos los trámites y operaciones del proceso electoral.

2.– Eusko Jaurlaritzan hauteskunde-arloko eskumena daukan zuzendaritzak dokumentazio hau emango die lurralde historikoko hauteskunde-batzordeei edo eskualdeko hauteskunde-batzordeei, dagokionari: batetik, dekretu honetako B eranskinaren barruko hainbat inprimaki eta gutun-azal, hain zuzen ere III. eranskinekoak (hautagai-zerrendak aurkeztea), IV. eranskinekoak (hauteskunde-mahaietako kideak izendatzea), V. eranskinekoak (artekariak eta ahaldunak izendatzea) eta VIII. eranskinekoak (hauteskunde-mahaietako dokumentazioa), eta, bestetik, 6. artikuluan aipatzen diren akten inguruko inprimakiak (salbu eta artikulu honetako 4. puntuan aipatzen direnak). Gero, hauteskunde-batzorde horiek hauteskunde-mahaietara helaraziko dituzte, udaletan hauteskunde-administrazioarekin lotutako zereginak betetzen dituenaren bitartez.

2.– Los impresos y sobres descritos en el Anexo III (presentación de candidaturas), en el IV (designación de miembros de mesa), en el V (nombramiento de interventores e interventoras y de apoderados y apoderadas) y en el VIII (documentación de la mesa electoral), todos ellos incluidos en el Anexo B de este Decreto, así como los impresos correspondientes a las actas mencionadas en el artículo 6 (con excepción de los que se citan en el punto 4 del presente artículo) serán facilitados por la dirección del Gobierno Vasco competente en materia electoral, a las juntas electorales de Territorio Histórico o a las de zona, según proceda, para su posterior distribución, en su caso, a las mesas electorales a través de quién realice las tareas vinculadas con la administración electoral en los ayuntamientos.

3.– B eranskinaren barruan dauden eta VI. eta VII. eranskinetan deskribatzen diren inprimaki eta gutun-azalak (VI. eranskina posta bidezko botoa emateko dokumentazioari buruzkoa da, eta VII. eranskina atzerrian bizi diren egoiliarrek posta bidezko botoa emateko dokumentazioari buruzkoa) Eusko Jaurlaritzako zuzendaritza horrek emango dizkie Euskal Autonomia Erkidegoko Hautesle Erroldaren Bulegoaren probintzia-ordezkaritzei, baita eskumena duten gainerako erakundeei ere, posta bidezko botorako erabil ditzaten.

3.– Los impresos y sobres incluidos en el Anexo B y descritos en el Anexo VI (documentación para el voto por correo) y en el VII (documentación para el voto por correo de residentes ausentes en el extranjero) serán entregados por la citada dirección del Gobierno Vasco a las delegaciones provinciales de la Oficina del Censo Electoral del País Vasco y a los demás organismos competentes para su utilización en el voto por correspondencia.

4.– Atzerrian bizi diren egoiliarren botoa dela eta, kontsulatuko funtzionarioentzako aktei dagozkien inprimakiak eta horren inguruko eranskina Eusko Jaurlaritzako aipatutako zuzendaritza horrek emango dizkio kanpo-gaietan eskumena duen ministerioari, atzerrian bizi diren egoiliarren botoarekin lotutako tramitazioan erabil ditzaten.

4.– Los impresos correspondientes al Acta para el personal funcionario consular del voto de los residentes ausentes en el extranjero y su anexo serán entregados por la citada dirección del Gobierno Vasco al Ministerio competente en materia de asuntos exteriores, para su empleo en la tramitación del voto de residentes ausentes en el extranjero.

6. artikulua.– Hauteskunde-administrazioak onartutako aktak.

Artículo 6.– Actas aprobadas por la Administración electoral.

Akta-eredu hauek Euskal Autonomia Erkidegoko Hauteskunde Batzordeak eta Hauteskunde Batzorde Zentralak onartu behar dituzte, eta Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu behar dira: hauteskunde-mahaien eraketa-akta (EHDM/8.1 eredua), boto-kontaketaren akta (EHDM/8.2 eredua) eta saioen akta (EHDM/8.3 eredua); lurralde historikoko hauteskunde-batzordeen eraketa-akta (EHEG/9.1 eredua), boto-kontaketa orokorraren akta (EHEG/9.2 eredua), saioaren akta (EHEG/9.3 eredua) eta emaitzen aldarrikatze-akta (EHEG/9.4 eredua). Akta horiek nahitaez erabili behar dira Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeetan.

Los modelos de Actas de constitución (Mod. EHDM/8.1), de escrutinio (Mod. EHDM/8.2) y de sesión (Mod. EHDM/8.3) de las mesas electorales, así como los modelos de Actas de constitución (Mod. EHEG/9.1), de escrutinio general (Mod. EHEG/9.2), de sesión (Mod. EHEG/9.3) y de proclamación de resultados (Mod. EHEG/9.4) de las juntas electorales de Territorio Histórico serán los aprobados por la Junta Electoral de Comunidad Autónoma del País Vasco y la Junta Electoral Central y publicados en el Boletín Oficial del País Vasco siendo obligado su empleo y utilización en las Elecciones al Parlamento Vasco.

Horietaz gain, beste akta-eredu hauek ere Euskal Autonomia Erkidegoko Hauteskunde Batzordeak eta Hauteskunde Batzorde Zentralak onartu behar dituzte, eta Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu behar dira: atzerrian bizi diren egoiliarren botoarekin lotutako eraketa-akta (EHEG/9.6 eredua) eta boto-kontaketaren akta (EHEG/9.7 eredua), baita kontsulatuko funtzionarioentzako aktak (EHAF/10.1 eredua) eta horren eranskina (EHAF/10.2 eredua) ere. Akta horiek ere nahitaez erabili behar dira.

Además, los modelos de Actas de constitución (Mod. EHEG/9.6) y de escrutinio (Mod. EHEG/9.7) del voto de los residentes ausentes en el extranjero, así como los modelos de actas para el personal funcionario consular (Mod. EHAF/10.1) y el anexo a la misma (Mod. EHAF/10.2) serán también los aprobados por la Junta Electoral de la Comunidad Autónoma y la Junta Electoral Central, y asimismo se publicarán en el Boletín Oficial del País Vasco, siendo obligatorio su empleo.

7. artikulua.– Inprimakiak formatu elektronikoan.

Artículo 7.– Impresos en formato electrónico.

Dekretu honetako D eranskinean ezarri dira ereduak. Eusko Jaurlaritzaren www.hauteskundeak.eus web-orritik eskuratu ahal izango dira, eta, hala badagokio, baita telematikoki deskargatu eta autoeditatu ere.

Los modelos que se podrán obtener y, en su caso, autoeditar mediante su descarga telemática desde la página web (www.elecciones.eus) del Gobierno Vasco, son los fijados en el Anexo D.

LEHENENGO XEDAPEN GEHIGARRIA.– Hauteskunde-dokumentazioan erabili beharreko paper mota.
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA.– Tipo de papel a emplear en la documentación electoral.

Boto-paperak eta hauteskundeetako gutun-azalak eta inprimakiak C eranskinean aurreikusten diren ezaugarrien eta inprimaketa-baldintzen arabera egingo dira. Hala ere, salbuespenez, dekretu honetan jasotzen diren inprimaki horiek inprimatzeko eta egiteko ezaugarrietan aurreikusitako paper-mota ez den beste bat erabili ahal izango da, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioarekin zerikusirik ez duten ezinbesteko arrazoiak direla eta.

Las papeletas, sobres e impresos electorales se confeccionarán con arreglo a las características y condiciones de impresión previstas en el Anexo C. No obstante, excepcionalmente por razones de fuerza mayor ajenas a la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco, podrá utilizarse un tipo de papel distinto al previsto en las características de impresión y confección de los citados impresos contemplados en este Decreto.

BIGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA.– Boto-paperak egiteko baldintzak.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA.– Condiciones de elaboración de las papeletas.

1.– Boto-paperak segurtasunez egiteko eta hauteskundeetako emaitzak ahalik eta kalitaterik onenean argitaratzeko, lurralde historiko bakoitzean aldarrikatutako hautagai-zerrendek haien identifikazio ofizialaren ikurra edo logotipoa, koloretakoa zein zuri-beltzekoa, emango diote Eusko Jaurlaritzan hauteskunde-arloko eskumena daukan sailari. Era berean, lurralde historikoko hauteskunde-batzordeek aipatutako sail horri bidaliko diote aurkeztutako nahiz aldarrikatutako hautagai-zerrendetako kideen zerrenda.

1.– Con la finalidad de confeccionar de forma segura las papeletas de votación y para la óptima calidad de la publicación de los resultados electorales, las candidaturas proclamadas en cada Territorio Histórico entregarán al departamento competente en materia electoral del Gobierno Vasco, el símbolo o logotipo de identificación oficial, tanto en su versión en color como en blanco y negro. Asimismo, las juntas electorales de Territorio Histórico remitirán al citado departamento la relación de los miembros de las candidaturas tanto presentadas como proclamadas.

2.– Boto-paperak zehaztasunez egiten direla bermatzeko, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian letra larriz argitaratuko dira aurkeztutako eta aldarrikatutako hautagai-zerrendak osatzen dituzten pertsonen izen-abizenak.

2.– Para garantizar la exactitud en la elaboración de las papeletas de votación, el Boletín Oficial del País Vasco publicará en letra mayúscula los nombres y apellidos de las personas que integran las candidaturas presentadas y las proclamadas.

HIRUGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA.– Irisgarritasuna.
DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA.– Accesibilidad.

Eusko Jaurlaritzan hauteskunde-arloko eskumena daukan sailak egin beharreko jarduketa material guztiak egingo ditu, Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeetan, hautesle itsuek edo ikusmen desgaitasunen bat dutenek modu presentzialean eta irisgarrian erabili ahal izan dezaten botoa emateko duten eskubidea, indarrean dagoen prozedura espezifikoaren arabera (1612/2007 Errege Dekretua, abenduaren 7koa, ikusmen-desgaitasuna duten pertsonek beren sufragio-eskubidea gauzatu ahal izateko boto-prozedura irisgarria arautzen duena; eta INT/ 3817/2007 Agindua, abenduaren 21ekoa, ikusmen-desgaitasuna duten pertsonek beren sufragio-eskubidea gauzatu ahal izateko boto-prozedura irisgarrirako prozedura, abenduaren 7ko 1612/2007 Errege Dekretuak araututakoa, garatzen duena).

En las elecciones al Parlamento Vasco el departamento competente en materia electoral del Gobierno Vasco realizará las actuaciones materiales oportunas para permitir que las personas electoras ciegas o con discapacidad visual puedan ejercer su derecho de sufragio de forma presencial y accesible conforme al procedimiento específico vigente (Real Decreto 1612/2007, de 7 de diciembre, por el que se regula un procedimiento de voto accesible que facilita a las personas con discapacidad visual el ejercicio del derecho de sufragio, y Orden INT/ 3817/2007, de 21 de diciembre, por la que se desarrolla el procedimiento de voto accesible que facilita a las personas con discapacidad visual el ejercicio del derecho de sufragio, regulado en el Real Decreto 1612/2007, de 7 de diciembre).

LAUGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA.– Egun berean beste prozesu batzuekin batera egitea.
DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA.– Concurrencia con otros procesos.

Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak egiten diren egun berean Estatuaren eskumeneko beste hauteskunde-prozesuren bat ere egiten bada, Estatuak kasu horietarako bere araudian zehaztutako ereduak erabiliko dira. Halaber, egun berean beste prozesu batzuekin batera egin behar badira hauteskundeak, eta Autonomia Erkidegoko Hauteskunde Batzordeak txostena egin ondoren, egoera horretara egokitu ahal izango dira dekretu honetan jasotako ereduak.

En el caso de que concurran en la misma fecha elecciones al Parlamento Vasco con otro u otros procesos electorales de competencia estatal, se utilizarán los modelos determinados por el Estado en su normativa para estos supuestos. Asimismo, en tales supuestos de concurrencia, y previo informe de la Junta Electoral de la Comunidad Autónoma, se podrán adaptar los modelos recogidos en el presente Decreto a tal circunstancia.

XEDAPEN INDARGABETZAILEA
DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Indargabetuta geratzen da abenduaren 23ko 220/2008 Dekretua, Euskal Legebiltzarreko hauteskundeetan erabiltzeko kutxa, kabina, boto-txartel, kartazal eta gainerako agirien eredu ofizialak eta ezaugarriak eta material hori eskura emateko prozedura zehaztekoa, baita arlo horri buruzko beste edozein xedapen ere, baldin eta dekretu honetan ezarritakoaren aurkakoa bada.

Queda derogado el Decreto 220/2008, de 23 de diciembre, por el que se determinan los modelos oficiales y las características a las que habrán de ajustarse las urnas, cabinas, papeletas de votación, sobres y demás documentación a utilizar en las elecciones al Parlamento Vasco, así como el procedimiento de entrega del citado material, y cualquier otra disposición sobre esta materia que se oponga a lo establecido en el presente Decreto.

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

Hauteskunde-arloko eskumena daukan saileko sailburuari ahalmena ematen zaio dekretu honetako eranskinen edukia aldatzeko, betiere aurretiaz Autonomia Erkidegoko Hauteskunde Batzordearen aldeko txosten loteslea jaso badu.

Se habilita al Consejero o Consejera del Departamento competente en materia electoral para, previo informe favorable y vinculante de la Junta Electoral de Comunidad Autónoma, modificar el contenido de los anexos del presente Decreto.

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Dekretu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean sartuko da indarrean.

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteizen, 2023ko uztailaren 11n.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 11 de julio de 2023.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

Jaurlaritzako lehenengo lehendakariorde eta Segurtasuneko sailburua,

El Vicelehendakari Primero y Consejero de Seguridad,

JOSU IÑAKI ERKOREKA GERVASIO.

JOSU IÑAKI ERKOREKA GERVASIO.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental